Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô HvY6à, lKrJrúc trưHvY6ớc côq3dD làmHvY6 tHvY6hế KrJrnào KrJrmà txpRShành côngxpRS gHvY6ả chFaaJo dượngHvY6, bàKrJr nxpRSội nói, lúKrJrc trướcFaaJ KrJrdượng HvY6là xpRSthầy giáKrJro HvY6của côxpRS mxpRSà?" xpRSPhương FaaJManh xpRSManh ôq3dDm KrJrcánh tFaaJay Phương NHvY6am quấnKrJr HvY6trên ngườiFaaJ côxpRS, mKrJrắt KrJrto chFaaJớp chớq3dDp, hếKrJrt sứcq3dD đángHvY6 yêu.

Phương NaKrJrm gHvY6õ q3dDlên cKrJrái tráxpRSn q3dDcủa HvY6cô: "Thế q3dDnào? KrJrTiểu KrJrManh ManKrJrh nhàFaaJ cKrJrhúng tFaaJa HvY6sốt xpRSruột, muq3dDốn FaaJgạt khFaaJối đầuxpRS gHvY6ỗ Phùng gKrJria kiHvY6a HvY6lừa vFaaJề nFaaJhà rồiFaaJ saoFaaJ?" ManKrJrh MxpRSanh cKrJrhu q3dDmiệng, đứxpRSng q3dDtrước mặxpRSt Phương NHvY6am KrJrxoay mxpRSột vòKrJrng: "CôHvY6 à,KrJr HvY6cô nóiHvY6 q3dDcon cKrJró phảiHvY6 q3dDrất đẹpFaaJ haq3dDy FaaJkhông, haHvY6y HvY6là còn KrJrkhiếm khuyếtHvY6 HvY6hương vịHvY6 pxpRShụ nữ,xpRS vìHvY6 saKrJro KrJrKi KrJrca xpRSca mộtFaaJ chúxpRSt phảKrJrn ứngq3dD cFaaJũng không có?"

Phương FaaJNam FaaJlàm xpRSnhư thFaaJật FaaJsự đánxpRSh gFaaJiá cháu gáq3dDi mộtHvY6 xpRSvòng, nóixpRS thq3dDật, HvY6tiểu HvY6nha đầuq3dD xpRSxinh đẹpFaaJ cxpRSó điHvY6ểm khKrJriến HvY6người hậnxpRS, tưxpRS sắc ngũxpRS HvY6quan hxpRSoàn q3dDtoàn thừaxpRS kếxpRS FaaJnhà mẹFaaJ đq3dDẻ côHvY6, bộxpRS dánxpRSg nhq3dDỏ xpRSnhắn nàyFaaJ q3dDđi đếFaaJn chỗ nàq3dDo cq3dDũng đxpRSều vôHvY6 cHvY6ùng gxpRSây q3dDchú ý,HvY6 nóq3dDi đếnxpRS hươngKrJr vịxpRS phq3dDụ nq3dDữ, tiq3dDểu côxpRS nưFaaJơng mười chíq3dDn tuổKrJri, thHvY6ì đươHvY6ng nhiênq3dD thiếHvY6u mộxpRSt chúFaaJt hKrJrương vịxpRS phFaaJụ nữHvY6 rồi,xpRS nhưHvY6ng xpRScái loạiHvY6 thanh xuâHvY6n vFaaJô hạnHvY6 nq3dDày, càHvY6ng toHvY6ả xpRSsáng FaaJloá mắtHvY6 ởFaaJ tFaaJrên xpRSngười cô.

[ Bq3dDạn KrJrđang đọcKrJr trKrJruyện tq3dDại alobooksHvY6.vn ]

Từ lúxpRSc mớixpRS FaaJđi học,xpRS đxpRSã trxpRSêu HvY6chọc không FaaJít FaaJnam sKrJrinh, KrJrmà nhq3dDa đầuFaaJ xpRSkia dángHvY6 KrJrdấp HvY6rất uyểxpRSn KrJrchuyển FaaJnhẹ nhàq3dDng, tíKrJrnh tình q3dD ẩn bênKrJr xpRStrong lạixpRS thậtHvY6 sựKrJr lxpRSà... PhươngxpRS HvY6Nam khônxpRSg khỏiFaaJ tq3dDhở dàiKrJr. FaaJBà KrJrnội ManKrJrh ManKrJrh nói KrJrtiểu nhxpRSa đầuKrJr giốngKrJr xpRScô, PhươnHvY6g q3dDNam cảmxpRS thấy,KrJr nxpRSha đxpRSầu kKrJria hKrJroàn xpRStoàn FaaJlà trò giỏxpRSi hơnKrJr tFaaJhầy, khíxpRS thếHvY6 áKrJrp đảo,q3dD KrJrít nhấtxpRS xpRScô KrJrkhi q3dDđó vẫnKrJr HvY6là cFaaJó vFaaJẻ uyxpRSển chuyển, khôngq3dD giốq3dDng nhFaaJa đầuxpRS kiKrJra cóxpRS KrJrthể xpRSđem ngườKrJri đảq3dD KrJrkích đKrJrến ngHvY6ập tronq3dDg bùn.

Cô FaaJcòn nhớ,xpRS lúcKrJr tiểuq3dD nhKrJra đầuq3dD q3dDhọc trung học,xpRS xpRSlúc đHvY6ầu cHvY6ó nq3dDam sHvY6inh tq3dDhích coxpRSn béHvY6, tKrJrrên đườngFaaJ taq3dDn họcHvY6 nHvY6găn cFaaJon bFaaJé lại q3dD mà thq3dDổ lộ,HvY6 lúFaaJc ấyHvY6 HvY6bản thâHvY6n đúngFaaJ lúcxpRS tiệnq3dD đưHvY6ờng đFaaJi đónHvY6 xpRSnó, q3dDnhìn thấKrJry thHvY6ật rõ ràng.

Lại nxpRSói, naHvY6m sKrJrinh kiKrJra thKrJrực rấxpRSt xuất sắc,FaaJ mq3dDặc q3dDdù lộq3dD chútFaaJ vxpRSẻ ngKrJrây ngôHvY6, xpRSnhưng cũngKrJr kq3dDhông phKrJrải xpRSnam KrJrsinh bìnKrJrh thường, chọnq3dD thờixpRS gHvY6ian đó,xpRS tấq3dDt nxpRShiên khôq3dDng phảFaaJi phàq3dDm pKrJrhu tKrJrục tKrJrử, KrJrchỉ tiếcFaaJ KrJrgặp gỡHvY6 phq3dDải tiểu nhq3dDa đầu,KrJr chắcFaaJ đxpRSời tq3dDrước khônHvY6g KrJrđốt nhaKrJrng thơm,HvY6 xpRSnên mFaaJới lưxpRSu lạq3dDi mộtFaaJ bóq3dDng FaaJma thế này.

Tiểu Mq3dDanh ManxpRSh đùaxpRS nxpRSghịch đầuHvY6 HvY6quai ba lq3dDô ởFaaJ trKrJrên vHvY6ai, đánhHvY6 FaaJgiá đốiq3dD phươxpRSng mộq3dDt vHvY6òng tFaaJừ FaaJtrên xuxpRSống dướFaaJi, KrJrđầu nKrJrgón úq3dDt xinh đẹpq3dD vxpRSươn rxpRSa, KrJrnói thq3dDẳng: "HvY6Bạn muốnq3dD thxpRSeo đuổxpRSi tôi?"

Phương NKrJram nHvY6gồi ởq3dD tHvY6rong KrJrxe, cKrJrũng có xpRS thể q3dDthấy kKrJrhuôn mặtKrJr HvY6nam FaaJsinh tuấnHvY6 túKrJr KrJrkia đỏq3dD bừng,HvY6 nhưq3dDng vẫnHvY6 cốHvY6 lHvY6ấy hq3dDết FaaJdũng khFaaJí gật gậtHvY6 đầu,xpRS ánhxpRS mắHvY6t thẳngKrJr txpRSắp dừngHvY6 ởHvY6 trêKrJrn mặtFaaJ TxpRSiểu Mq3dDanh KrJrManh, áxpRSnh mắtKrJr nóng HvY6 bỏng chFaaJân FaaJthành KrJrnhư tFaaJhế, màKrJr MHvY6anh MFaaJanh lạiFaaJ ômKrJr cánxpRSh taHvY6y lạnq3dDh lạHvY6nh nói:KrJr "Dựa FaaJvào cxpRSái gì..."

Phương NFaaJam q3dDbi aq3dDi HvY6thay KrJrnam sinq3dDh kia hq3dDồi lâu,KrJr KrJrgặp gHvY6ỡ tixpRSểu mHvY6a KrJrnữ nKrJrhà cô,q3dD xKrJrem xpRSnhư cHvY6ậu tFaaJa xuHvY6i xẻoKrJr. TiểFaaJu KrJrManh ManKrJrh bề ngoàixpRS giFaaJống mxpRSẹ, nFaaJội tâq3dDm lạiKrJr cKrJrùng mìnhKrJr cxpRSó đượFaaJc FaaJý xpRSchí mạnhq3dD mxpRSẽ xpRScủa aHvY6nh tHvY6rai, giốKrJrng nhau nhưKrJr đúc,KrJr HvY6từ KrJrnhỏ đHvY6ã biếtHvY6 KrJrmình mKrJruốn cáFaaJi gìKrJr, làmHvY6 nhHvY6ư thếHvY6 nào,FaaJ ngườixpRS kháq3dDc nói cq3dDái HvY6gì, khuFaaJyên cHvY6ái FaaJgì, cũngKrJr khônxpRSg ngheKrJr, chKrJrỉ nhậnKrJr thKrJrức đúFaaJng mộFaaJt cFaaJon đườFaaJng cóxpRS xpRSthể đi đến.

Dĩ nhiên,KrJr tFaaJính cáq3dDch đóKrJr KrJrnó thựHvY6c giống chaxpRS nHvY6ó, TiểHvY6u MHvY6anh q3dDManh cq3dDũng rấtq3dD giốngHvY6 côxpRS củaq3dD mìnFaaJh, xpRStóm HvY6lại, lxpRSà mxpRSột FaaJthể tổnKrJrg hợp, HvY6rất sớKrJrm, PhươngKrJr xpRSNam xpRSđã biết,xpRS naKrJrm HvY6nhân tq3dDhuần pFaaJhục đượcFaaJ FaaJtiểu KrJrma nKrJrữ nhàq3dD cô, trênHvY6 thFaaJế giFaaJới nàyq3dD cxpRSăn bảnxpRS q3dDkhông cóFaaJ, trq3dDừ HvY6phi HvY6cô FaaJnhỏ KrJrtự nguyệKrJrn KrJrbị xpRSthuần phKrJrục, tựa HvY6 như thằngFaaJ nhxpRSóc cxpRSủa PKrJrhùng gia.

Trong nhà,HvY6 ônKrJrg bq3dDà nq3dDội củKrJra Manq3dDh KrJrManh đều xpRSbuồn FaaJbực, KrJrtiểu mKrJra nq3dDữ tínq3dDh tìnhxpRS hoạtxpRS bHvY6át nhưxpRS vKrJrậy tạiKrJr KrJrsao lạixpRS HvY6thích đầuFaaJ q3dDgỗ ngốc nghếxpRSch FaaJnhà họKrJr FaaJPhùng, nHvY6ói đầFaaJu gỗHvY6 HvY6ngốc nghếchFaaJ mHvY6ột chúKrJrt cq3dDũng khôKrJrng saFaaJi, từ nhỏq3dD đếnFaaJ lớn,xpRS bịKrJr Maq3dDnh ManHvY6h quFaaJấn KrJrlấy xpRSnhiều nxpRSăm nq3dDhư vậy,FaaJ txpRSiểu tửq3dD kKrJria FaaJcũng khôHvY6ng hiểu được,xpRS xpRSkhông phảq3dDi đầuKrJr gFaaJỗ ngốcKrJr nghếcq3dDh làxpRS cáixpRS gìq3dD, khHvY6ông chỉFaaJ làKrJr đầuq3dD gỗxpRS ngốc nghếcFaaJh, q3dDmà lHvY6à đầFaaJu gHvY6ỗ ngốxpRSc nghFaaJếch ngàxpRSn năm.

Năm đKrJró, HvY6cha cKrJrủa cậuxpRS tKrJra q3dD- HFaaJiểu Phong HvY6so vớixpRS tiểuFaaJ tửxpRS nàxpRSy thôngxpRS FaaJminh hHvY6ơn nhiq3dDều. Phươq3dDng Nq3dDam FaaJđem ManxpRSh ManFaaJh túxpRSm đếnKrJr bFaaJên người mìnHvY6h, nhìFaaJn côFaaJ nóq3dDi: "q3dDCon q3dDcần cáKrJri hưxpRSơng HvY6vị phụFaaJ nKrJrữ đFaaJể làmxpRS gKrJrì, tiểKrJru nha đầuxpRS mq3dDới lớFaaJn này,xpRS vịFaaJ nữxpRS xpRSnhân cKrJró tq3dDhể tHvY6heo thờiq3dD giFaaJan chồngKrJr chFaaJất xpRSđi raxpRS, xpRSmà thanh xHvY6uân tq3dDhì khôngFaaJ quaKrJry lạxpRSi, chHvY6o nHvY6ên càq3dDng đángKrJr giKrJrá, càngFaaJ phảiFaaJ quHvY6ý trọng."

Phương MFaaJanh q3dDManh cq3dDhu miệng: "Nq3dDhưng cKrJron thấyFaaJ FaaJmẹ nq3dDhư vq3dDậy, cHvY6ô xKrJrem áHvY6nh mắtFaaJ cq3dDủa chq3dDa mỗixpRS q3dDlần nhìnKrJr mẹq3dD đHvY6ều ôxpRSn nhu, gxpRSiống nhKrJrư nângq3dD tKrJrrên taHvY6y sợxpRS rớt,q3dD cxpRSon cũxpRSng muốnFaaJ khHvY6iến chFaaJo KrJrKi cq3dDa xpRSca nhìnq3dD cFaaJon như vậy."

Phương xpRSNam KrJrbất giHvY6ác mFaaJỉm cười: "ChoFaaJ nênFaaJ KrJrcon ởFaaJ trướcq3dD q3dDmặt tiểuq3dD HvY6tử PKrJrhùng giaxpRS, nxpRSgụy trFaaJang q3dDthành bộKrJr dáFaaJng ôn nhFaaJu hiq3dDền lànHvY6h, xpRSlà HvY6cảm thấyxpRS thằq3dDng nhócq3dD đóxpRS tKrJrhích cKrJron gáHvY6i nhưq3dD vậy?"

Manh Mq3dDanh HvY6gật HvY6đầu, KrJrkhuôn mặtq3dD nhỏHvY6 nhắn xinFaaJh đẹpq3dD xẹKrJrt qFaaJua xpRSmột tKrJria ảmHvY6 đạm:xpRS "Cq3dDô đãxpRS thấHvY6y KrJrrồi đó,xpRS q3dDThiệu TìnhFaaJ cũng q3dD là dạnKrJrg ngưxpRSời giốngHvY6 mẹxpRS, lúcxpRS trướKrJrc KKrJri cq3dDa KrJrca rấtHvY6 thq3dDích FaaJcô ta."

Phương NaFaaJm thươngHvY6 tiếKrJrc sờFaaJ sờxpRS đỉnhHvY6 đầu cô:q3dD HvY6"Manh Manq3dDh, tq3dDình xpRSyêu KrJrcó đôxpRSi HvY6khi cầnq3dD tq3dDranh thủ,xpRS nhưq3dDng khôFaaJng thể miễnq3dD cưỡxpRSng, nếFaaJu cậuq3dD q3dDta KrJrvô luKrJrận thq3dDế xpRSnào cũnFaaJg khôngq3dD xpRSphải lxpRSà cxpRSủa coHvY6n, cKrJron phảHvY6i học cáxpRSch bKrJruông tay."

[ BạnFaaJ đxpRSang đọcq3dD truyKrJrện tạq3dDi alobooFaaJks.vn ]

Phương NaKrJrm cóHvY6 đôixpRS khxpRSi cq3dDảm q3dDthấy, cq3dDuộc sống ướq3dDc chừngKrJr đKrJrều rấtq3dD cônHvY6g bằFaaJng, ôHvY6ng trờiHvY6 HvY6ban cHvY6ho ManxpRSh HvY6Manh FaaJvẻ xFaaJinh đẹpKrJr cùng tàiFaaJ vq3dDăn chương,KrJr HvY6có HvY6lẽ sẽq3dD kxpRShông cxpRSho KrJrcon KrJrbé mHvY6ột đoạnKrJr tìnHvY6h yêFaaJu q3dDthuận buồmHvY6 xuôi gió.

Manh ManxpRSh lạiHvY6 nhHvY6ư đinHvY6h đóngKrJr cộxpRSt nói: HvY6"Ki q3dDca FaaJca HvY6là cHvY6ủa xpRScon, coHvY6n chHvY6ắc chắxpRSn thế."KrJr KrJrKỳ thHvY6ật PhxpRSương NaFaaJm cũng buFaaJồn bFaaJực hq3dDiểu được,q3dD xpRSmấy nFaaJăm q3dDnay, Mq3dDanh Maq3dDnh cùFaaJng thằngFaaJ nhócxpRS PhùnFaaJg xpRSgia thq3dDủy chuxpRSng ở cùngq3dD mxpRSột nFaaJơi, nóiFaaJ thậFaaJt, tuKrJry nóixpRS cKrJrhức vịq3dD chq3dDa q3dDPhùng KHvY6i hiệnHvY6 FaaJnay khônKrJrg thấp,q3dD nhưng q3dDdù saKrJro q3dDcũng khôngq3dD cóq3dD nHvY6ền tảngKrJr gq3dDì, xpRSxét dFaaJòng dõiFaaJ, cq3dDùng PhFaaJương giHvY6a tuyệFaaJt đối khônHvY6g KrJrmôn đăxpRSng FaaJhộ đối.

Hơn nữaxpRS ManxpRSh Manq3dDh còFaaJn xq3dDuất sắq3dDc nFaaJhư vậy, FaaJlà mộtFaaJ khốHvY6i bFaaJảo xpRSvật xpRStrong lòKrJrng ôHvY6ng bàxpRS PhươngHvY6 HvY6gia, từq3dD nHvY6hỏ đếHvY6n lớnKrJr vq3dDới tiểu nhaxpRS KrJrđầu FaaJkhông cóFaaJ nửHvY6a điHvY6ểm khôq3dDng vừaKrJr ý,HvY6 đốxpRSi vớiHvY6 coxpRSn béFaaJ cùngKrJr anxpRSh tq3dDrai lFaaJại nKrJrghiêm khắc dạyHvY6 dỗ,xpRS đếnxpRS FaaJkhi MaHvY6nh ManKrJrh lớnxpRS lênKrJr, KrJrmột chúxpRSt cũnq3dDg khôKrJrng giảm,HvY6 FaaJcũng xpRSmay tiểu nxpRSha FaaJđầu kHvY6hông cKrJrhịu txpRShua kéxpRSm, cFaaJó FaaJchủ ýFaaJ củaKrJr mKrJrình, HvY6rất cóHvY6 nguyêHvY6n tắc.

Theo xpRSý HvY6ông xpRSbà PKrJrhương KrJrgia, quétFaaJ mắt đFaaJảo qxpRSua, toàq3dDn thKrJrế giớiFaaJ cũngFaaJ khôxpRSng tKrJrhấy cóxpRS mxpRSột tKrJriểu KrJrtử nàxpRSo cóHvY6 thểHvY6 xxpRSứng vq3dDới cháHvY6u gái bq3dDảo bFaaJối này,xpRS càKrJrng đq3dDừng xpRSnói đếnKrJr tiHvY6ểu tửKrJr Phq3dDùng giFaaJa, chẳFaaJng q3dDqua chuKrJryện tiq3dDểu nha q3dD đầu quyq3dDết định,KrJr ThiênKrJr xpRSVương xpRSlão HvY6tử cũq3dDng khôngKrJr FaaJsửa đq3dDược, điểmKrJr ấyHvY6 kFaaJhông khq3dDác HvY6gì cha KrJrcon bFaaJé KrJr- PhươngxpRS ChHvY6ấn Đông.

Ông q3dDbà Phươngq3dD HvY6gia FaaJkhông pFaaJhản đối, nhưngxpRS cũngHvY6 chưaxpRS tKrJrán thànFaaJh, lHvY6ại nóiHvY6 xpRSnăm trưxpRSớc, HvY6theo ýFaaJ MaHvY6nh ManHvY6h đemHvY6 PxpRShùng xpRSKi đưxpRSa vào xpRSquân FaaJkhu BHvY6, đâyxpRS cũnq3dDg coxpRSi nhưFaaJ HvY6ngầm đxpRSồng q3dDý HvY6đi! CHvY6ho nênHvY6 xpRSmới FaaJnói xpRSnguyên tắxpRSc của ÔxpRSng bàFaaJ Pq3dDhương xpRSgia, ởHvY6 trHvY6ên ngườiq3dD nhHvY6a đầHvY6u kixpRSa chq3dDo tớiHvY6 bâyHvY6 gHvY6iờ q3dDđều q3dDkhông cóxpRS giá trị.

Đối xpRSvới đoạnxpRS q3dDtình q3dDcảm lưHvY6u luyếKrJrn ngoài ýq3dD muKrJrốn củaFaaJ PHvY6hùng xpRSKi bFaaJa nămHvY6 HvY6trước đâyHvY6, q3dDPhương HvY6gia rấtFaaJ rHvY6õ ràng,xpRS dxpRSù sao ngưFaaJời ManxpRSh ManHvY6h mxpRSuốn gảFaaJ FaaJở troxpRSng qHvY6uân đội,HvY6 mọiHvY6 ngườHvY6i tronFaaJg KrJrquân HvY6khu làq3dDm FaaJsao xpRScó thể nHvY6hìn nhưKrJr KrJrkhông thấy,FaaJ tuq3dDy rxpRSằng cuFaaJối FaaJcùng KrJrđã gxpRSiải quyết,FaaJ nhưHvY6ng chxpRSuyện này, PhKrJrương q3dDNam cảKrJrm thấyFaaJ, sẽq3dD làHvY6 q3dDmột khFaaJối chướngHvY6 ngạHvY6i tq3dDrên đườngKrJr ManKrJrh ManFaaJh txpRSruy đuổi HvY6 tình yêq3dDu, dxpRSù xpRSsao cũFaaJng khôngFaaJ HvY6quang KrJrminh lHvY6ỗi lạc.

Tính tìq3dDnh Phùngq3dD KrJrKi lFaaJại khôngxpRS hềFaaJ có xpRSchuyển HvY6biến, chq3dDo xpRSnên, hiệnKrJr tq3dDại PhươngFaaJ NHvY6am chHvY6o làFaaJ tiểq3dDu xpRSnha đFaaJầu nFaaJên cxpRSó dHvY6ự phKrJròng, miễn chHvY6o đHvY6ến lúcxpRS đxpRSó lạiFaaJ nKrJrgã FaaJđau kHvY6hông đứnHvY6g dậyq3dD nổi.

Phương HvY6Nam KrJrquyết q3dDđịnh khôKrJrng cùng tq3dDiểu KrJrnha đầuKrJr thKrJrảo luHvY6ận việcFaaJ xpRSnày nữa,xpRS dxpRSù saHvY6o KrJrManh MaxpRSnh mớKrJri mườKrJri cxpRShín, q3dDcòn chưa tốtFaaJ nFaaJghiệp đạiKrJr học,FaaJ viq3dDệc yêKrJru đươngFaaJ kếxpRSt hKrJrôn FaaJcòn KrJrrất sớKrJrm, xpRSnói FaaJtránh xpRSsang HvY6đề tài kFaaJhác: "FaaJNghe HiểuFaaJ PhFaaJong nói,xpRS coKrJrn tFaaJham gHvY6ia Câq3dDu lq3dDạc q3dDbộ FaaJleo núiFaaJ, thếq3dD nàHvY6o? Có cầHvY6n HvY6cô txpRSài HvY6trợ mộHvY6t FaaJchút tKrJrài chíxpRSnh FaaJhay không?"

Mắt MaKrJrnh HvY6Manh FaaJsáng lHvY6ên vộxpRSi vànHvY6g gật đầu:FaaJ "Dạ!FaaJ xpRSCần, cầFaaJn, HvY6cô xpRSlà tq3dDốt nhấtHvY6!" PhươnHvY6g KrJrNam vFaaJỗ vKrJrỗ khuôq3dDn mFaaJặt nhỏ nhắnHvY6 đq3dDỏ bxpRSừng FaaJcủa KrJrcon béFaaJ: "Nq3dDhóc nịq3dDnh hóHvY6t, tráxpRSch saHvY6o bxpRSà xpRSnội nóHvY6i coxpRSn KrJrlà tFaaJiểu tham tiFaaJền, tiềFaaJn mừngHvY6 tuổiFaaJ FaaJhàng q3dDnăm củaKrJr coKrJrn, họcKrJr bFaaJổng, đKrJri đFaaJâu hxpRSết rồKrJri, cũng kKrJrhông thấyHvY6 coFaaJn mKrJrua FaaJcái gì."

Manh ManKrJrh cHvY6hu FaaJmiệng: "Đq3dDây làxpRS xpRSđồ cưới cq3dDủa ngưKrJrời taq3dD, khôKrJrng txpRShể xpRSđộng HvY6vào, chuKrJrẩn bq3dDị chFaaJo tFaaJương lFaaJai sốnq3dDg cùngFaaJ KHvY6i caxpRS ca." Phươq3dDng NKrJram bậFaaJt cười:HvY6 "NHvY6ghĩ đếnKrJr lâuKrJr FaaJdài tHvY6hật nhỉ,KrJr xpRScon sợq3dD còn thiếuKrJr nhiềuq3dD tiFaaJền saoHvY6, yênKrJr tâKrJrm, đồFaaJ cưxpRSới tưFaaJơng lxpRSai côq3dD rxpRSa cFaaJho coq3dDn, muFaaJốn bFaaJao nhiêu FaaJcó bấyxpRS nhiêq3dDu." ManKrJrh KrJrManh HvY6lắc đầu:KrJr "CôxpRS thươngKrJr cq3dDon, HvY6con biết,HvY6 KrJrNhưng con muKrJrốn tựxpRS mìnKrJrh đểq3dD dàxpRSnh tiềKrJrn, dùq3dDng năngq3dD lựq3dDc KrJrcủa mìnhxpRS xpRSkiếm tiền,FaaJ Kq3dDi xpRSca HvY6ca cũnHvY6g KrJrnhư thế, aKrJrnh HvY6ấy cq3dDho tớxpRSi bFaaJây giờxpRS HvY6cũng khôHvY6ng lấyKrJr q3dDcủa côxpRS cFaaJhú KrJrmột đHvY6ồng nàxpRSo, nq3dDếu coKrJrn gả cxpRSho xpRSanh ấq3dDy, phHvY6ải tôKrJrn trọngFaaJ aq3dDnh ấy."

Phương NaKrJrm thHvY6ở dàq3dDi: q3dD"Tiểu nhaxpRS đầu, cq3dDon hHvY6ành độnxpRSg đixpRSên q3dDrồ KrJra! Đếq3dDn đâxpRSy, xpRSnói cKrJrho côFaaJ ngheFaaJ, FaaJCâu xpRSlạc bộKrJr lKrJreo q3dDnúi cáq3dDc con cóq3dD hoạtHvY6 độxpRSng gì..."

Phương MHvY6anh Maq3dDnh HvY6không nghĩKrJr mìnhHvY6 hành độngFaaJ đHvY6iên rồ,FaaJ q3dDvì côKrJr xpRSthích PFaaJhùng KixpRS, khôngq3dD cóFaaJ đạoFaaJ KrJrlý, FaaJkhông cHvY6ó nguyêq3dDn nhân, cq3dDô xpRSchỉ biếtq3dD, cq3dDô muxpRSốn gKrJrả KrJrcho anHvY6h, cùq3dDng aKrJrnh KrJrcả đờiFaaJ bênHvY6 nhFaaJau, côFaaJ kq3dDhông biếtFaaJ đâyKrJr xpRSlà cố cFaaJhấp, KrJrhay làKrJr KrJrtình yq3dDêu cxpRSủa cô.

"Phương FaaJManh MaHvY6nh!" Manh KrJrManh từFaaJ tronq3dDg lớHvY6p họKrJrc FaaJđi raFaaJ, lFaaJiền thấKrJry ởKrJr đốiHvY6 FaaJdiện mộFaaJt nKrJram siHvY6nh lớKrJrp tFaaJrên đứng dướixpRS xpRSánh q3dDmặt trờiFaaJ, mặcq3dD dxpRSù bênxpRS ngườiq3dD Maq3dDnh Maq3dDnh chưaxpRS FaaJtừng thiếq3dDu FaaJqua FaaJnam siHvY6nh điển q3dD trai, KrJrnhưng Sq3dDài TửFaaJ HFaaJiên vẫxpRSn lxpRSàm ManxpRSh MaKrJrnh kinq3dDh diễHvY6m mộtxpRS trậnHvY6 nHvY6hư cũ.

Sài THvY6ử Hiêq3dDn làq3dD xpRSđàn aHvY6nh nq3dDăm q3dDba, cũng liêq3dDn tụcq3dD làKrJr q3dDtrợ gKrJriảng bxpRSa nămFaaJ, xpRSdanh FaaJtiếng q3dDnhư q3dDcồn, vxpRSô cùngHvY6 FaaJtài giỏFaaJi, người ngưỡngFaaJ mộq3dD vôq3dD sHvY6ố, nhKrJrân vậxpRSt tiFaaJnh KrJranh cFaaJủa trườngKrJr LHvY6uật, cq3dDũng xpRSlà nhFaaJóm trHvY6ưởng củFaaJa CâFaaJu lạc xpRSbộ KrJrleo núi.

Lúc KrJrtrước ManKrJrh MaFaaJnh lựaHvY6 chọnxpRS q3dDCâu lạc FaaJbộ leq3dDo HvY6núi, hoànKrJr FaaJtoàn lKrJrà vHvY6ì thíchKrJr vậnxpRS độngxpRS lHvY6eo núxpRSi, FaaJManh ManxpRSh thxpRSích cáiHvY6 loại cq3dDảm giáq3dDc chKrJrinh pKrJrhục núiq3dD FaaJcao nàHvY6y, cóKrJr mộtHvY6 loạKrJri thỏaxpRS mãHvY6n cựq3dDc HvY6hạn, tựaxpRS nhưKrJr cq3dDha xpRScô nói, đFaaJứng ởxpRS đỉnhq3dD nKrJrúi nhxpRSìn KrJrxuống, q3dDthiên q3dDquân vạnq3dD mãxpRS đềq3dDu FaaJở dướiHvY6 chân.

Cha côKrJr lHvY6à quHvY6ân FaaJnhân, xứngxpRS vớixpRS danh phKrJrận qq3dDuân FaaJnhân, mxpRSang xpRSquân hàmq3dD tưFaaJớng quâFaaJn, mẹFaaJ từKrJrng nóiHvY6 qFaaJua nhiềuKrJr lầnKrJr, nếuFaaJ hiện tạiKrJr làxpRS HvY6thời kKrJrì chiếnKrJr traHvY6nh, HvY6cha HvY6cô khHvY6ẳng q3dDđịnh sHvY6ẽ rHvY6a cKrJrhiến trưq3dDờng xpRSchém q3dDgiết, namHvY6 nhi làq3dD phảixpRS q3dDra rq3dDoi giụHvY6c ngựaq3dD, đánhxpRS đônHvY6g dẹpHvY6 bắc,KrJr đâyHvY6 làxpRS kiểHvY6u ngq3dDười củaq3dD cKrJrha cô, FaaJ cũng làKrJr FaaJcủa KrJrKi xpRSca ca.

Cha HvY6cô HvY6mang dònHvY6g máuFaaJ qq3dDuân nhâxpRSn, trong thânHvY6 xpRSthể cHvY6ô cũngxpRS cFaaJó, nhxpRSưng màKrJr xpRSso sánhKrJr vFaaJới FaaJKi xpRSca HvY6ca, lạFaaJi bHvY6é nhKrJrỏ khôKrJrng đáng kxpRSể, nKrJrghĩ q3dDmông lunKrJrg, ManKrJrh ManxpRSh phụcHvY6 hồiHvY6 FaaJtinh tFaaJhần lạFaaJi, HvY6có chúHvY6t khônxpRSg kFaaJiên nhẫn nhìHvY6n qxpRSua Sq3dDài TửHvY6 Hiên.

Lúc trKrJrước thậFaaJt khônxpRSg bKrJriết nKrJrhóm trưởng CâFaaJu lạcxpRS bộHvY6 leFaaJo núq3dDi chíHvY6nh FaaJlà vịKrJr trxpRSợ gixpRSảng KrJrdanh tiếngq3dD nhưKrJr cồnxpRS này,HvY6 nếu bKrJriết, xpRScô sẽHvY6 KrJrtrốn q3dDxa tHvY6ám thước,FaaJ KrJrtrong mắtKrJr cFaaJô hiệnq3dD lênKrJr vq3dDẻ xpRSkhông kiêHvY6n FaaJnhẫn, SFaaJài Tử HxpRSiên KrJrcũng khônKrJrg HvY6xem nhẹ.

Có đHvY6ôi KrJrkhi SàFaaJi xpRSTử HiHvY6ên thựcFaaJ cảm tFaaJhấy, KrJrPhương MHvY6anh MKrJranh HvY6là ôngq3dD trờixpRS q3dDcố KrJrý phHvY6ái xuHvY6ống trHvY6ừng pKrJrhạt q3dDanh, trHvY6ừng pHvY6hạt anh mxpRSấy nq3dDăm q3dDnay FaaJmắt cHvY6ao hơnKrJr đầu,xpRS KrJrlần đầq3dDu tHvY6iên nhìq3dDn thấyHvY6 HvY6Manh Maq3dDnh, anq3dDh liền cxpRShấn động,HvY6 áoHvY6 thHvY6un xpRSquần jeaxpRSn đơnHvY6 q3dDgiản trKrJrên ngườq3dDi cxpRSô, cũFaaJng cóq3dD KrJrthể txpRSỏa HvY6ra mộHvY6t loại xiHvY6nh đẹpFaaJ khôngxpRS thHvY6ể xpRSbỏ quaxpRS, côxpRS đẹpKrJr khiếnxpRS ánFaaJh mq3dDặt KrJrtrời KrJrtháng chíFaaJn lq3dDúc ấyxpRS cũng nhạtxpRS đq3dDi rHvY6ất nhiFaaJều, FaaJmà đóxpRSn ngưFaaJời mớFaaJi đếxpRSn bằngHvY6 mộtHvY6 kHvY6húc đHvY6àn KrJrcello (đàn violoKrJrng loạKrJri lớnHvY6) HvY6chuyên nghiệpq3dD HvY6linh động,q3dD gầnFaaJ FaaJnhư gâKrJry ngKrJrỡ nFaaJgàng tq3dDất KrJrcả thầy FaaJtrò FaaJở đây.

[ Bạnq3dD đangFaaJ đọcHvY6 KrJrtruyện tạFaaJi alobKrJrooks.vn ]

Yêu côFaaJ gáiHvY6 nhKrJrư vậxpRSy, dườngq3dD nxpRShư rKrJrất dễ dàngHvY6, SàiHvY6 KrJrTử HiHvY6ên cũnFaaJg khôngq3dD ngoạiKrJr xpRSlệ, xpRSSài Tq3dDử HiênxpRS KrJrlập lxpRSớp q3dDhọc FaaJleo nHvY6úi, lxpRSà chiêu bàiFaaJ củFaaJa CFaaJâu lạFaaJc FaaJbộ, tuxpRSy rằq3dDng HvY6không thxpRSể nóiq3dD khxpRSông hấpKrJr dẫnxpRS nữxpRS HvY6sinh, nhưHvY6ng đối HvY6với tFaaJhể HvY6chất cxpRSó FaaJyêu KrJrcầu xpRSrất cq3dDao, bFaaJởi vậq3dDy, mặFaaJc KrJrdù HvY6có SàFaaJi TửHvY6 HvY6Hiên FaaJ- mq3dDột đạHvY6i soái cFaaJa hHvY6ấp dẫnKrJr FaaJnhư FaaJvậy, hộiKrJr xpRSviên thxpRSu vàHvY6o FaaJhàng nHvY6ăm FaaJcũng khônHvY6g nhiềuxpRS, mHvY6à Manh MaKrJrnh xpRSvào lạxpRSi tươKrJrng đq3dDối dễHvY6 dàng.

Sài HvY6Tử HvY6Hiên q3dDkhông khỏiFaaJ tựxpRS HvY6giễu, thì q3dD ra mìnFaaJh cũnFaaJg q3dDcó lúcFaaJ lấyFaaJ vFaaJiệc côngKrJr q3dDmưu tíFaaJnh việcKrJr HvY6tư xpRSnhư xpRSvậy, nFaaJhưng HvY6Sài q3dDTử HvY6Hiên rất xpRSnhanh liềHvY6n pFaaJhát hq3dDiện, chHvY6o q3dDdù Manq3dDh KrJrManh FaaJvà aKrJrnh sq3dDinh hoạKrJrt tronKrJrg cHvY6ùng CKrJrâu lạc bộ,KrJr aFaaJnh cHvY6ũng khôKrJrng chiếFaaJm nhiHvY6ều FaaJưu thxpRSế lắm,HvY6 pFaaJhải nKrJrói, PhươngHvY6 q3dDManh MKrJranh đốiq3dD FaaJđãi với tKrJrất cảKrJr nxpRSam xpRSsinh tq3dDheo đuổiFaaJ côKrJr cũq3dDng kq3dDhông khácq3dD q3dDgì nhKrJrau, bHvY6ao xpRSgồm cảxpRS aHvY6nh, một năHvY6m trxpRSôi quaKrJr, FaaJnam FaaJsinh khxpRSác dxpRSo MaxpRSnh MaKrJrnh đốixpRS xxpRSử lạnq3dDh KrJrnhạt, đềuq3dD lùxpRSi xFaaJa trăm bước,xpRS chHvY6ỉ cq3dDó HvY6Sài Tửq3dD Hiênq3dD thủyKrJr chuKrJrng KrJrbám riKrJrết khôHvY6ng tha.

Sài q3dDTử HiHvY6ên đxpRSi xpRStới, đưxpRSa HvY6tay muốnq3dD đỡ cặpHvY6 sácKrJrh trêKrJrn FaaJvai xpRSManh ManxpRSh, bịxpRS MaxpRSnh q3dDManh cườiKrJr tủmFaaJ tỉmq3dD trxpRSánh raKrJr: "Đànq3dD anKrJrh à, eHvY6m FaaJtự mìKrJrnh maKrJrng được,FaaJ expRSm cxpRSũng kKrJrhông muốnxpRS KrJrbị ngưq3dDời HvY6hận vìHvY6 đưHvY6ợc đàq3dDn axpRSnh ngưỡng KrJrmộ đâu."

Sài THvY6ử HvY6Hiên khKrJrông HvY6cho làKrJr HvY6phải, rất cóHvY6 xpRSphong đKrJrộ cườiKrJr cưKrJrời: "q3dDAnh đếxpRSn tq3dDhông HvY6báo vKrJrới emFaaJ, cuxpRSối tuầnKrJr q3dDnày FaaJCâu lạxpRSc bộq3dD leo q3dDnúi q3dDcó hKrJroạt độnq3dDg, đHvY6ịa điểmKrJr tậpHvY6 hHvY6ợp xpRScó hq3dDơi FaaJxa, KrJranh sẽxpRS láFaaJi HvY6xe FaaJđến đón em!"

Manh MaFaaJnh q3dDnghiêng đầuKrJr nhHvY6ìn axpRSnh, ánh HvY6 mắt sángq3dD lênFaaJ nhưxpRS ngọc,HvY6 lxpRSàm SxpRSài xpRSTử HiKrJrên q3dDcó mộtKrJr chútq3dD thKrJrất tq3dDhần: "ĐàKrJrn anHvY6h à,HvY6 chỉ sốxpRS FaaJthông HvY6minh cKrJrủa eq3dDm thấpxpRS nhưFaaJ vậyHvY6 saoFaaJ, aq3dDnh HvY6nói xpRScho eHvY6m biếKrJrt địaHvY6 điKrJrểm tậpFaaJ hợp làxpRS đưxpRSợc, eFaaJm sẽKrJr bảq3dDo anxpRSh họq3dD đưxpRSa đi."

Tác gKrJriả cóq3dD lờiKrJr muFaaJốn nói:FaaJ FaaJbạn bèxpRS cùng nghiKrJrệp xpRSvăn chươngHvY6, thq3dDích nHvY6hìn thxpRSấy: 《xpRS văFaaJn xpRSchương nhưHvY6 thểKrJr cấxpRSy càyKrJr, mq3dDùi hoxpRSa thảoKrJr luậxpRSn quFaaJanh HvY6năm được mùaFaaJ 》