You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,VULp lVULpúc trướcVULp VeZocô làmVeZo thVULpế n2ocUào fbXzmà tEv74hành cVULpông gảVULp cVULpho dưVULpợng, bà2ocU n2ocUội nói2ocU, lúc trướVeZoc dượngEv74 VeZolà 2ocUthầy giVULpáo củaVeZo côfbXz mà?fbXz" PfbXzhương M2ocUanh MfbXzanh ôVeZom cEv74ánh tay PhươngVeZo N2ocUam quấnfbXz trênVULp ng2ocUười Ev74cô, mVeZoắt t2ocUo chVeZoớp chớp,2ocU hế2ocUt fbXzsức VULpđáng yêu.

Phương NaVeZom 2ocUgõ lên2ocU cáEv74i tVULprán c2ocUủa cô: "ThếVULp n2ocUào? TiểuVULp ManfbXzh Ma2ocUnh nVULphà cfbXzhúng 2ocUta sốtVULp ruộtVeZo, mfbXzuốn gạt2ocU VULpkhối đầEv74u VeZogỗ PhùngfbXz gia VeZokia 2ocUlừa vfbXzề nhàfbXz Ev74rồi sEv74ao?" MVeZoanh M2ocUanh 2ocUchu miệng,VULp VeZođứng trướ2ocUc mfbXzặt PhươngEv74 Nam xo2ocUay mVeZoột vòngVULp: "Cô2ocU àVeZo, côVULp 2ocUnói coEv74n cóEv74 phả2ocUi rVULpất đẹpVULp 2ocUhay khônVULpg, ha2ocUy làVULp cò2ocUn khiếm kfbXzhuyết hươfbXzng vịfbXz phụVeZo nfbXzữ, vì2ocU VeZosao VeZoKi cVeZoa Ev74ca VULpmột cfbXzhút phảnEv74 ứngfbXz cũn2ocUg không có?"

Phương NafbXzm VULplàm như2ocU thVULpật sựVeZo đáVeZonh giá cháuVULp g2ocUái m2ocUột vòng,VULp n2ocUói thật,VULp tiểufbXz nhfbXza đầuVULp xinVeZoh đẹ2ocUp Ev74có VULpđiểm khiếnfbXz ng2ocUười hậ2ocUn, tư sắcVeZo n2ocUgũ quEv74an ho2ocUàn tVULpoàn thừ2ocUa kVULpế nhàfbXz fbXzmẹ đẻEv74 cô,VeZo bộ2ocU dVULpáng nhỏVeZo nhắEv74n nàyEv74 Ev74đi đVeZoến chỗ fbXz nào cũnVeZog đVULpều vôVULp cùngVeZo gâfbXzy ch2ocUú VULpý, nóifbXz đếEv74n hưEv74ơng fbXzvị phụfbXz nVeZoữ, VULptiểu cVULpô nư2ocUơng mườVeZoi chín tuổifbXz, VULpthì đươnVeZog nh2ocUiên thiếuVeZo mộfbXzt chú2ocUt hfbXzương vEv74ị phụ2ocU 2ocUnữ rồi,Ev74 như2ocUng cáifbXz loạ2ocUi thanh xuâfbXzn fbXzvô hạVeZon nàyfbXz, càngVeZo toVULpả sá2ocUng lofbXzá fbXzmắt 2ocUở trênEv74 VeZongười cô.

[ BạnVeZo đanVULpg đọc2ocU truyệEv74n tạiVeZo alEv74obooks.vn ]

Từ lúfbXzc mVULpới đVeZoi học,2ocU đãVULp trêu2ocU chọc2ocU không Ev74ít nEv74am sinhfbXz, màVeZo nVeZoha đầu2ocU kiVeZoa dángEv74 dấpVULp 2ocUrất uyểnVeZo chuyểnVeZo nhẹfbXz nVeZohàng, VULptính tình ẩ2ocUn bên2ocU tVeZorong Ev74lại thVULpật sự2ocU là.fbXz.. PhươnVULpg VeZoNam khôngEv74 khỏifbXz thởVeZo dàiVULp. BfbXzà VeZonội MfbXzanh Manh n2ocUói tiểu2ocU nh2ocUa đầEv74u giốEv74ng c2ocUô, P2ocUhương NaEv74m cảmVeZo thấVeZoy, nEv74ha đầ2ocUu ki2ocUa hoàn2ocU toàEv74n làVULp trò gfbXziỏi hơVULpn fbXzthầy, khíVULp tEv74hế ápVULp đảoVULp, ítEv74 nEv74hất côVeZo khEv74i đóVeZo vfbXzẫn làfbXz VeZocó vVeZoẻ uyểnfbXz chuyVeZoển, không giống2ocU Ev74nha đầ2ocUu kifbXza cVeZoó tVeZohể Ev74đem ngườVeZoi đảVULp kífbXzch đ2ocUến ngậpVULp tronEv74g bùn.

Cô cVeZoòn nVULphớ, l2ocUúc tiểuVeZo nEv74ha đầu2ocU họEv74c trung học,VULp fbXzlúc đầuVeZo c2ocUó 2ocUnam Ev74sinh tfbXzhích co2ocUn 2ocUbé, trêEv74n đường2ocU tVULpan họcfbXz ngăVeZon fbXzcon fbXzbé lạ2ocUi mà thổfbXz lộ,Ev74 VeZolúc ấ2ocUy VULpbản thânfbXz đúng2ocU VULplúc tifbXzện đườngfbXz VULpđi đón2ocU 2ocUnó, nhìnEv74 2ocUthấy tfbXzhật rõ ràng.

Lại 2ocUnói, Ev74nam sinVULph kfbXzia Ev74thực rấtVeZo xuất fbXzsắc, mfbXzặc dùfbXz lộ2ocU chfbXzút VeZovẻ ngây2ocU ngô,2ocU nEv74hưng cũngEv74 kfbXzhông phả2ocUi nfbXzam VULpsinh bfbXzình thườngVeZo, chọn thờiVeZo giVeZoan đó,VULp tất2ocU nhfbXziên khôngEv74 phảiVeZo ph2ocUàm Ev74phu tụEv74c tfbXzử, chVeZoỉ tiếcVULp gfbXzặp gVeZoỡ phải tiểEv74u nEv74ha đầu,fbXz chắcVeZo 2ocUđời trướfbXzc khôVULpng đốtfbXz nhafbXzng t2ocUhơm, VULpnên mớiVeZo VeZolưu lVULpại mộtVeZo bEv74óng ma thếVULp này.

Tiểu MafbXznh MaEv74nh đùVeZoa nghị2ocUch đầu2ocU quaiVULp ba Ev74lô 2ocUở tVULprên va2ocUi, fbXzđánh giáEv74 đVULpối VULpphương một2ocU VULpvòng từVeZo trênVULp xuVULpống dướifbXz, đầu2ocU nVULpgón út VeZo xinh đẹpVULp Ev74vươn raEv74, VULpnói thẳngVULp: VeZo"Bạn 2ocUmuốn th2ocUeo đuổiVULp tôi?"

Phương NaVULpm ngồi2ocU ởVULp VULptrong xeVULp, 2ocUcũng VeZocó thể thấ2ocUy Ev74khuôn mặEv74t na2ocUm sin2ocUh tuấnVeZo VULptú kiVeZoa VeZođỏ bừ2ocUng, nhưnEv74g vẫfbXzn cốEv74 lfbXzấy hVULpết dũfbXzng khí gVeZoật 2ocUgật đầu,2ocU VeZoánh fbXzmắt thẳEv74ng tVULpắp Ev74dừng VULpở tfbXzrên mặtfbXz TiểuVULp 2ocUManh MEv74anh, ánfbXzh Ev74mắt nóng Ev74bỏng cEv74hân thEv74ành VeZonhư tVULphế, VULpmà Man2ocUh Man2ocUh lạEv74i Ev74ôm fbXzcánh taEv74y 2ocUlạnh lạnVeZoh nói:VeZo "Dựa vàoEv74 2ocUcái gì..."

Phương NaVeZom VeZobi VeZoai tEv74hay Ev74nam s2ocUinh kifbXza hồi lEv74âu, VULpgặp fbXzgỡ tiểuEv74 mEv74a nữVeZo fbXznhà Ev74cô, xeVeZom nhưVULp cậEv74u fbXzta xVULpui 2ocUxẻo. TiểEv74u fbXzManh MaEv74nh bề nVeZogoài gEv74iống 2ocUmẹ, nộ2ocUi tâmVeZo lạifbXz fbXzcùng mìnfbXzh 2ocUcó đưVULpợc ýfbXz chífbXz VULpmạnh 2ocUmẽ cfbXzủa afbXznh traVULpi, gVeZoiống nhau nhVeZoư đúcEv74, tVULpừ nVULphỏ đfbXzã biVULpết VeZomình muốnfbXz cáfbXzi gì,VeZo l2ocUàm nhưVeZo thế2ocU nàVULpo, ngườiVULp kEv74hác nófbXzi cái gìVeZo, khVeZouyên VeZocái gìVULp, cVeZoũng kEv74hông nghfbXze, VULpchỉ nhậVULpn thứcVULp VeZođúng mộVULpt 2ocUcon đVULpường cVULpó thể fbXz đi đến.

Dĩ fbXznhiên, tínEv74h cácEv74h đófbXz fbXznó tVeZohực giống chaVULp VULpnó, TiểufbXz ManfbXzh MaVULpnh cũfbXzng rấtVeZo giố2ocUng fbXzcô củaEv74 mình,VeZo tVULpóm Ev74lại, l2ocUà mVeZoột thể2ocU tổfbXzng hợp, rấtfbXz sớm,VULp PhươngVULp Ev74Nam đVeZoã fbXzbiết, na2ocUm nhâVeZon thVeZouần phfbXzục đVULpược VeZotiểu mEv74a nEv74ữ nVeZohà cô2ocU, trên th2ocUế giớVULpi nVeZoày cănVeZo bfbXzản khô2ocUng VULpcó, trừEv74 Ev74phi Ev74cô nhỏEv74 Ev74tự nguyVULpện bịfbXz fbXzthuần phục,VeZo tựa nhưVULp Ev74thằng fbXznhóc VULpcủa PhùnVeZog gia.

Trong nhàVeZo, VULpông Ev74bà nộiVULp củEv74a MaVULpnh Manh đ2ocUều Ev74buồn 2ocUbực, fbXztiểu m2ocUa nfbXzữ tVeZoính tìnVULph hVULpoạt bfbXzát nVULphư vVULpậy tạifbXz saVULpo lVeZoại fbXzthích đầu2ocU gfbXzỗ ngốc nEv74ghếch nhàfbXz hEv74ọ PhùngVeZo, nóiVeZo đ2ocUầu VULpgỗ ngốcVULp Ev74nghếch fbXzmột c2ocUhút cVULpũng khôEv74ng sVULpai, từ VULpnhỏ đVULpến lớn,2ocU bị2ocU MEv74anh ManVULph quấn2ocU lấy2ocU nhiềVeZou năVeZom nhưVeZo vậy2ocU, tiểufbXz tửEv74 fbXzkia cũngVeZo không 2ocUhiểu đưVULpợc, kVeZohông phảVeZoi Ev74đầu 2ocUgỗ ngfbXzốc nfbXzghếch lfbXzà cáEv74i gìEv74, khEv74ông 2ocUchỉ làVULp VULpđầu VeZogỗ ngốc nghếcEv74h, fbXzmà VULplà đầuEv74 gỗfbXz ngEv74ốc nghếchVULp Ev74ngàn năm.

Năm đVeZoó, chfbXza của2ocU c2ocUậu fbXzta Ev74- HiVeZoểu Phong 2ocUso fbXzvới Ev74tiểu tfbXzử nàEv74y thônfbXzg miVeZonh hVeZoơn nhiều.VeZo PhưVeZoơng NaVULpm đemfbXz Ma2ocUnh Man2ocUh tEv74úm đếnEv74 bên fbXzngười mVULpình, VeZonhìn VeZocô 2ocUnói: "CVeZoon cầnfbXz cVeZoái hươnfbXzg vEv74ị p2ocUhụ nVeZoữ đ2ocUể làmVeZo gVeZoì, tiểuVeZo nha 2ocUđầu mVULpới lớnVULp nVeZoày, vịVeZo nEv74ữ nhâVeZon cóEv74 th2ocUể theVeZoo th2ocUời gVeZoian Ev74chồng cVULphất điEv74 VULpra, VULpmà thanh xuân2ocU thì2ocU khôngVULp quaEv74y lại,VeZo chVULpo nênVULp cànVeZog đ2ocUáng giáVeZo, cànfbXzg 2ocUphải qfbXzuý trọng."

Phương MVeZoanh MVeZoanh Ev74chu miệng: "Như2ocUng cVULpon thấVULpy mẹEv74 VeZonhư vậy,2ocU VeZocô xeVULpm ánhVULp VULpmắt củ2ocUa cfbXzha fbXzmỗi lầVULpn nhVeZoìn mẹEv74 đềuEv74 ôn nhuVULp, giốngVeZo nhưfbXz nâVeZong trênVeZo tVeZoay Ev74sợ rEv74ớt, coVeZon cũVULpng muốVeZon khEv74iến fbXzcho K2ocUi VeZoca 2ocUca n2ocUhìn con n2ocUhư vậy."

Phương 2ocUNam bấtfbXz giáEv74c mỉfbXzm cười: "VeZoCho VULpnên cVeZoon ở2ocU trEv74ước mặVULpt tiEv74ểu tửVULp fbXzPhùng giEv74a, nEv74gụy trEv74ang thEv74ành 2ocUbộ dáVeZong 2ocUôn nhu hiEv74ền lànfbXzh, làVULp Ev74cảm thấyVULp thằngEv74 nhócVULp đófbXz thVULpích VeZocon gáiVeZo nhưEv74 vậy?"

Manh ManfbXzh gậVULpt đầuVULp, khuôfbXzn mặtEv74 nhỏ nhắnVeZo xinfbXzh fbXzđẹp xẹfbXzt Ev74qua m2ocUột VeZotia ảmVULp đạVULpm: Ev74"Cô đãEv74 tEv74hấy rồiVeZo đó,VULp ThiệVeZou TìnVULph cũngVeZo là dạVULpng ngườfbXzi giVeZoống VeZomẹ, lúcVULp trướVeZoc KfbXzi 2ocUca 2ocUca rEv74ất th2ocUích Ev74cô ta."

Phương NVeZoam Ev74thương tVULpiếc sờVeZo sờVULp đỉnh đầuEv74 cVeZoô: 2ocU"Manh VeZoManh, tìn2ocUh yê2ocUu VeZocó VeZođôi VULpkhi cần2ocU tranEv74h thủ,fbXz như2ocUng khVULpông thể miễnVULp VULpcưỡng, nếuEv74 cfbXzậu tVULpa vEv74ô luậ2ocUn tfbXzhế nàoVULp cũfbXzng khôngVULp fbXzphải làfbXz củaVULp Ev74con, fbXzcon phải2ocU họcVULp cách buVULpông tay."

[ BạfbXzn đang2ocU đVULpọc trVULpuyện tEv74ại alobooks.vfbXzn ]

Phương fbXzNam cEv74ó đôiEv74 VULpkhi cảmEv74 thấy,VeZo cuVULpộc sống ướcVULp Ev74chừng đềuVULp fbXzrất cônEv74g bằ2ocUng, ôngVeZo tfbXzrời baVULpn ch2ocUo ManVULph M2ocUanh 2ocUvẻ xfbXzinh đẹpVULp cùng VULp tài VULpvăn chươnfbXzg, fbXzcó lẽfbXz Ev74sẽ không2ocU Ev74cho fbXzcon béfbXz VeZomột đoạVULpn tìnVULph y2ocUêu thu2ocUận buồ2ocUm xuôi gió.

Manh MaVeZonh lạiEv74 nhfbXzư VULpđinh đóngEv74 cộtVeZo nói2ocU: "Ki VULpca cfbXza fbXzlà củVeZoa cEv74on, fbXzcon chfbXzắc chắn2ocU thế."VULp KỳVULp thậtEv74 PhưfbXzơng Na2ocUm fbXzcũng buồn bựcEv74 hiểufbXz được,VeZo mấy2ocU năVULpm nay2ocU, Ma2ocUnh Man2ocUh cùngfbXz fbXzthằng nhVeZoóc PhEv74ùng fbXzgia fbXzthủy 2ocUchung ở cùnfbXzg mộVeZot nơi,Ev74 nfbXzói th2ocUật, 2ocUtuy nfbXzói Ev74chức 2ocUvị 2ocUcha PhùngVeZo KEv74i hiệnfbXz 2ocUnay không2ocU tVeZohấp, nhưng VULpdù sfbXzao cũnVeZog khôn2ocUg có2ocU Ev74nền Ev74tảng gì2ocU, xVeZoét 2ocUdòng dõ2ocUi, cùVULpng VULpPhương g2ocUia tuyệVULpt đối khôngVeZo 2ocUmôn đănfbXzg hộVULp đối.

Hơn nữafbXz M2ocUanh VULpManh cVeZoòn xufbXzất sắVeZoc như vậy,2ocU làVULp mộVeZot khốifbXz bảoVULp vậVeZot VeZotrong lòngfbXz ônfbXzg VULpbà PhươngVeZo gifbXza, 2ocUtừ nhỏVeZo đếnEv74 lfbXzớn v2ocUới tiểuVeZo nha đầuEv74 khônVeZog cóEv74 n2ocUửa điểm2ocU khônEv74g vừa2ocU ý,VeZo đốiVULp vớifbXz coEv74n bVeZoé cùVeZong anVeZoh tra2ocUi lạVeZoi nghiêEv74m khắc d2ocUạy dỗVULp, đEv74ến k2ocUhi MaVULpnh VULpManh lVeZoớn fbXzlên, mộtfbXz 2ocUchút cũnVeZog khôngEv74 giVeZoảm, cfbXzũng mVeZoay VeZotiểu nha đầuVULp k2ocUhông chịufbXz VULpthua k2ocUém, VULpcó chủ2ocU VULpý VULpcủa mìnVeZoh, VULprất cóVULp nEv74guyên tắc.

Theo VULpý ôngVULp VeZobà PhươngEv74 giaVeZo, fbXzquét mắtVULp đảo quaEv74, VeZotoàn thVULpế gVULpiới cũngfbXz k2ocUhông th2ocUấy cVeZoó mộfbXzt tEv74iểu tEv74ử Ev74nào cófbXz thểfbXz xứngEv74 vớVeZoi cháu VULp gái bảfbXzo bốiVeZo nàfbXzy, cànVeZog đừng2ocU nóiVULp đến2ocU tifbXzểu tửVeZo PVeZohùng giafbXz, chẳfbXzng quEv74a cEv74huyện tiểuVeZo nha đầuEv74 quyếfbXzt 2ocUđịnh, ThiêVeZon VươngVeZo lãoVULp tVULpử cũnVeZog kEv74hông sVULpửa được,Ev74 điểEv74m ấVULpy khônVULpg khácVULp gVeZoì cha coVeZon b2ocUé VULp- PhươngVeZo CVULphấn Đông.

Ông VULpbà PhươngfbXz Ev74gia VeZokhông phảnfbXz đối, nhưngVULp cEv74ũng chưafbXz táVeZon thànfbXzh, lạVULpi nó2ocUi năVULpm trướEv74c, VeZotheo ýEv74 fbXzManh Ev74Manh 2ocUđem Phùng2ocU fbXzKi đưa Ev74vào VULpquân kfbXzhu fbXzB, đâyVeZo cũEv74ng co2ocUi nh2ocUư ngVeZoầm đồngEv74 fbXzý đ2ocUi! VULpCho Ev74nên mớEv74i 2ocUnói nguyEv74ên tắ2ocUc cVeZoủa Ông fbXzbà PhưVULpơng 2ocUgia, ởVeZo t2ocUrên ngườ2ocUi nVULpha VeZođầu kVULpia fbXzcho tớiVeZo fbXzbây giờVeZo đEv74ều khônVULpg fbXzcó giá trị.

Đối vVULpới đoEv74ạn tìn2ocUh 2ocUcảm VULplưu luyếVeZon ngoài VULpý muVeZoốn củaVULp PhVeZoùng VULpKi b2ocUa nfbXzăm trư2ocUớc đâVULpy, VeZoPhương Ev74gia rấtfbXz rfbXzõ ràng,VULp dEv74ù saVULpo người ManVULph VeZoManh VULpmuốn gEv74ả 2ocUở tVULprong VeZoquân đội,VULp mVeZoọi Ev74người fbXztrong qVULpuân kh2ocUu Ev74làm sEv74ao có thểEv74 nhìfbXzn fbXznhư khVULpông tVeZohấy, tVULpuy VeZorằng cVeZouối VeZocùng đEv74ã giảiVULp q2ocUuyết, nhưng2ocU chu2ocUyện này,fbXz Phương 2ocUNam fbXzcảm thấy,Ev74 sẽVULp làfbXz Ev74một khốEv74i cfbXzhướng Ev74ngại trVULpên đườngVULp ManVeZoh MafbXznh tru2ocUy đuổi tình2ocU yêu,2ocU 2ocUdù 2ocUsao cfbXzũng khô2ocUng quanVeZog mVULpinh lỗiVeZo lạc.

Tính tfbXzình PhùngfbXz VULpKi lEv74ại kfbXzhông h2ocUề có chuyểnEv74 fbXzbiến, cEv74ho nên,VULp hiEv74ện tạ2ocUi PhưVULpơng NafbXzm chVeZoo lEv74à tiểVULpu 2ocUnha đầuEv74 n2ocUên VeZocó Ev74dự phòng, miễnEv74 Ev74cho đến2ocU lúc2ocU đEv74ó fbXzlại ngãfbXz đaVeZou khEv74ông đứng2ocU dậy2ocU nổi.

Phương VULpNam quVeZoyết địnhVeZo kh2ocUông cùng tiểuEv74 n2ocUha đầu2ocU tVULphảo lVeZouận việcEv74 nVULpày 2ocUnữa, VeZodù s2ocUao Ma2ocUnh fbXzManh mớiVULp mườiVULp cfbXzhín, cEv74òn chfbXzưa tốt nghVeZoiệp đạiVeZo h2ocUọc, vfbXziệc yVeZoêu đươVULpng kếtVULp Ev74hôn còfbXzn rfbXzất sớm,fbXz nVULpói trVeZoánh sfbXzang VULpđề tài khVULpác: "VULpNghe VULpHiểu PhoEv74ng n2ocUói, VeZocon thfbXzam gVeZoia C2ocUâu lạcVeZo bộVULp lVULpeo núi,fbXz tEv74hế nàoEv74? Có cầnVULp cô2ocU tàiVeZo trVeZoợ fbXzmột chút2ocU tàVULpi 2ocUchính Ev74hay không?"

Mắt fbXzManh Man2ocUh sáVULpng lEv74ên vộVeZoi vànEv74g gật đầu:VULp "DạVeZo! CầVeZon, cầ2ocUn, VULpcô là2ocU tốtVULp nhấtVeZo!" PhươfbXzng VeZoNam vỗfbXz vỗ2ocU khEv74uôn mặfbXzt nhỏ nhắn2ocU fbXzđỏ bừnVeZog củ2ocUa c2ocUon VeZobé: "NhfbXzóc nịnh2ocU hóEv74t, trác2ocUh fbXzsao bàfbXz nộiVULp Ev74nói coVULpn fbXzlà tiểu thEv74am tiền,Ev74 Ev74tiền mVULpừng tuEv74ổi fbXzhàng fbXznăm VeZocủa fbXzcon, họcEv74 bổngVeZo, VULpđi đEv74âu hết2ocU rồi,fbXz cũng khôngVULp tVeZohấy coEv74n fbXzmua cáiVULp gì."

Manh fbXzManh cVULphu miệngVULp: fbXz"Đây lfbXzà đồ 2ocU cưới củaVULp ngườfbXzi taEv74, VULpkhông tfbXzhể VULpđộng vàofbXz, chuẩnVeZo bịVeZo 2ocUcho tươVeZong lEv74ai sVULpống cVULpùng KVULpi ca Ev74ca." Phương2ocU VeZoNam bậ2ocUt cưVeZoời: Ev74"Nghĩ đVeZoến 2ocUlâu dàfbXzi thậtfbXz nhỉ,Ev74 cVULpon sợVeZo VeZocòn thiếu nhVULpiều tfbXziền saoEv74, yênfbXz tâm,VULp 2ocUđồ 2ocUcưới tươEv74ng laVeZoi cVULpô rEv74a VeZocho cofbXzn, 2ocUmuốn b2ocUao nhiêu cófbXz bấy2ocU nhiêu.VULp" MVeZoanh MEv74anh lVULpắc đầuEv74: "C2ocUô thươnVULpg con2ocU, coVULpn bi2ocUết, NfbXzhưng con muốnEv74 VULptự mìfbXznh đểEv74 2ocUdành tiền,VULp dùngEv74 năng2ocU lựcEv74 củEv74a m2ocUình kiế2ocUm tiVULpền, KVeZoi cfbXza cVULpa cVULpũng như thế,VeZo aEv74nh ấyVeZo cVeZoho VULptới bâyfbXz giờVULp c2ocUũng khônVeZog lVULpấy củaVULp côVULp VULpchú mộVeZot đồngVeZo nVeZoào, nVeZoếu Ev74con gả VeZo cho anVULph fbXzấy, phVeZoải tVeZoôn trọngEv74 2ocUanh ấy."

Phương Na2ocUm thởVULp dàifbXz: "Tiểu2ocU nha đầfbXzu, cofbXzn hàn2ocUh độngVeZo đifbXzên rVULpồ VULpa! ĐVeZoến đVeZoây, n2ocUói chVeZoo VeZocô ngh2ocUe, Ev74Câu lạc2ocU bVULpộ leEv74o nVULpúi cácfbXz con fbXzcó hoạtVeZo đEv74ộng gì..."

Phương VULpManh VULpManh kVULphông ngh2ocUĩ m2ocUình hành độngfbXz fbXzđiên rfbXzồ, VeZovì c2ocUô thíchfbXz PhùEv74ng KifbXz, kVeZohông cVULpó fbXzđạo 2ocUlý, khEv74ông c2ocUó ngVeZouyên nEv74hân, cô ch2ocUỉ bfbXziết, Ev74cô muốVULpn gVULpả cfbXzho anh2ocU, cùng2ocU anVULph cảfbXz đờVeZoi fbXzbên nhauVULp, côEv74 k2ocUhông biVeZoết đVeZoây là Ev74cố chấp,2ocU ha2ocUy lEv74à VULptình y2ocUêu củaEv74 cô.

"Phương MaEv74nh M2ocUanh!" Manh ManEv74h từVeZo trofbXzng fbXzlớp họcVULp đ2ocUi 2ocUra, li2ocUền tEv74hấy fbXzở đốEv74i difbXzện mộ2ocUt 2ocUnam sEv74inh Ev74lớp trêfbXzn đEv74ứng dưới ánh2ocU mVeZoặt trờifbXz, mặcfbXz Ev74dù bênEv74 người2ocU 2ocUManh MaVULpnh 2ocUchưa từng2ocU 2ocUthiếu q2ocUua n2ocUam VULpsinh điển tfbXzrai, nhưfbXzng SàEv74i TửVULp fbXzHiên vẫn2ocU VULplàm VULpManh MaVeZonh kinVeZoh diễmVeZo mộtfbXz trậnVULp như2ocU cũ.

Sài Tử2ocU HiêEv74n Ev74là VeZođàn afbXznh nVeZoăm baEv74, cũng liê2ocUn tụcfbXz lVULpà trợVULp gVULpiảng 2ocUba nfbXzăm, daEv74nh Ev74tiếng nVeZohư cồnEv74, VeZovô VeZocùng tàVULpi giVULpỏi, người ngưỡng2ocU mộVULp 2ocUvô fbXzsố, nhâEv74n vfbXzật tVULpinh an2ocUh củafbXz trư2ocUờng Luật,fbXz cũfbXzng lVULpà nhEv74óm trưởngfbXz củaVeZo Ev74Câu lạc 2ocUbộ lEv74eo núi.

Lúc trước2ocU MaEv74nh Man2ocUh lựaVeZo cVeZohọn CâVeZou lạc bộEv74 le2ocUo Ev74núi, hoàVeZon toVeZoàn lEv74à VULpvì thVULpích vậnfbXz độngVULp leVULpo núi,VeZo MaVeZonh M2ocUanh tfbXzhích cáfbXzi loạVULpi cảm Ev74giác chiVeZonh phụcEv74 nVULpúi cVeZoao này,fbXz VULpcó một2ocU VeZoloại thỏafbXz mVULpãn cựcVeZo hạnfbXz, tựaEv74 nhưfbXz cfbXzha côEv74 nói, đứngEv74 ở2ocU đỉnh2ocU núiVeZo nhìn2ocU xVeZouống, tEv74hiên q2ocUuân vVeZoạn mfbXzã đ2ocUều ởfbXz dVULpưới chân.

Cha côfbXz l2ocUà q2ocUuân nhfbXzân, x2ocUứng với2ocU danh phfbXzận fbXzquân nhVULpân, VeZomang quVULpân h2ocUàm tưVeZoớng 2ocUquân, mẹEv74 từnVULpg n2ocUói qVULpua nfbXzhiều lầVULpn, nếuEv74 hiện VeZo tại VeZolà thờVULpi VeZokì chVULpiến tVeZoranh, cVULpha cVeZoô khẳnfbXzg Ev74định sEv74ẽ fbXzra chiếnVULp trườngEv74 chémVeZo giếtVULp, nafbXzm nhi VeZolà ph2ocUải rVeZoa roVeZoi giụEv74c nfbXzgựa, fbXzđánh đông2ocU Ev74dẹp bắEv74c, Ev74đây làfbXz kiểufbXz ngưVULpời cVeZoủa Ev74cha cô, VeZocũng l2ocUà củ2ocUa K2ocUi fbXzca ca.

Cha côVULp manVeZog dòfbXzng fbXzmáu q2ocUuân nhân2ocU, trong thân2ocU VULpthể cEv74ô cfbXzũng cóVeZo, nhưfbXzng mà2ocU VULpso VULpsánh vớ2ocUi KEv74i cVULpa VeZoca, lạVULpi béVeZo nhỏfbXz khôngfbXz đáng VULp kể, VeZonghĩ mVeZoông lufbXzng, MaEv74nh VeZoManh phục2ocU hEv74ồi 2ocUtinh thầnfbXz lại2ocU, cófbXz chVeZoút khônEv74g kiVeZoên nfbXzhẫn nhìn Ev74qua SàVULpi Tử2ocU Hiên.

Lúc trưVeZoớc tVULphật kh2ocUông biếVeZot nhóm fbXztrưởng Câu2ocU lạcEv74 VULpbộ VeZoleo 2ocUnúi VeZochính là2ocU vịfbXz trEv74ợ giVULpảng dfbXzanh VULptiếng nVULphư cồn2ocU 2ocUnày, nếu biết,fbXz VULpcô sEv74ẽ trốnVeZo x2ocUa táfbXzm thước,VULp Ev74trong mắVULpt cfbXzô hiệnfbXz lê2ocUn v2ocUẻ khô2ocUng fbXzkiên fbXznhẫn, Sài2ocU Tử 2ocUHiên cũEv74ng khônEv74g xVULpem nhẹ.

Có đ2ocUôi VULpkhi SàVULpi Tử2ocU HfbXziên thựcfbXz VULpcảm thấy, VeZoPhương M2ocUanh MVULpanh làEv74 ônEv74g tr2ocUời cốEv74 2ocUý pháiVeZo xufbXzống tfbXzrừng ph2ocUạt anhVeZo, fbXztrừng phạt 2ocUanh mVeZoấy nămfbXz naEv74y mVeZoắt c2ocUao hơn2ocU đVeZoầu, lVeZoần đầu2ocU ti2ocUên nhìnVeZo thấyEv74 MafbXznh ManhfbXz, anVeZoh 2ocUliền chấn độfbXzng, áofbXz Ev74thun quầVeZon jVeZoean đơnVeZo g2ocUiản t2ocUrên nVeZogười cEv74ô, cEv74ũng c2ocUó VULpthể tỏafbXz fbXzra một loạiVULp xinVeZoh đẹfbXzp 2ocUkhông thểEv74 bỏVULp qua2ocU, cEv74ô đfbXzẹp VULpkhiến VULpánh mặtVeZo trờVeZoi tVULpháng chíEv74n lúVULpc ấy cũngEv74 nEv74hạt Ev74đi r2ocUất nhiều2ocU, mVeZoà Ev74đón ngườiEv74 2ocUmới đến2ocU bằnVULpg một2ocU k2ocUhúc đànfbXz c2ocUello (đàn 2ocUviolong loVeZoại lớVeZon) chuyênVeZo nghiệpVeZo liEv74nh độfbXzng, gầEv74n VeZonhư gfbXzây ngỡfbXz ngVeZoàng VeZotất cảVeZo thầy t2ocUrò ở2ocU đây.

[ BEv74ạn đanVeZog VeZođọc trufbXzyện t2ocUại aloVeZobooks.vn ]

Yêu côfbXz gái2ocU nhEv74ư vậy,VULp dVULpường 2ocUnhư fbXzrất dễ dàng,fbXz SàiVeZo TửEv74 VeZoHiên cũng2ocU khVULpông fbXzngoại lệEv74, SVULpài TEv74ử HifbXzên lậpVULp lVeZoớp VULphọc leEv74o nVeZoúi, Ev74là chiêu bfbXzài củVULpa CâVULpu lạc2ocU bộ,VeZo tuVULpy Ev74rằng Ev74không thểVeZo Ev74nói kVULphông Ev74hấp dẫn2ocU nEv74ữ sinhVULp, nhưng Ev74đối vớ2ocUi thể2ocU chấtVULp VeZocó 2ocUyêu cEv74ầu rấEv74t caEv74o, bởiVeZo vậyEv74, mfbXzặc dEv74ù cófbXz SVeZoài Tử2ocU 2ocUHiên fbXz- mfbXzột đạVULpi soái cEv74a hấpfbXz dẫn2ocU 2ocUnhư vậ2ocUy, hội2ocU vEv74iên thVeZou vàfbXzo hàn2ocUg năEv74m VeZocũng kEv74hông nhiềVULpu, VeZomà Manh ManVeZoh VULpvào lạVeZoi tươngVULp đối2ocU dễfbXz dàng.

Sài fbXzTử 2ocUHiên khôVeZong Ev74khỏi tựVeZo giễuVeZo, thfbXzì ra mìnhfbXz c2ocUũng cEv74ó lúVeZoc lấyEv74 viVeZoệc cônEv74g mưuVULp 2ocUtính vEv74iệc fbXztư Ev74như vVeZoậy, nhưngfbXz SEv74ài TửVULp H2ocUiên rất nhVeZoanh liEv74ền pEv74hát hiệVeZon, chEv74o VeZodù Ma2ocUnh MafbXznh vfbXzà anVULph 2ocUsinh h2ocUoạt tronVeZog cVeZoùng VULpCâu lạc bộ,VeZo 2ocUanh cũngVULp kVULphông ch2ocUiếm nhiềEv74u ưuEv74 thVULpế l2ocUắm, phả2ocUi nóVeZoi, PhVeZoương MaEv74nh Ma2ocUnh đốiVeZo đãi VULpvới tấVeZot cảVULp fbXznam sinVULph VeZotheo đuổifbXz côEv74 cũEv74ng kfbXzhông khVeZoác gVeZoì nhEv74au, ba2ocUo gfbXzồm cảfbXz aEv74nh, một fbXz năm trôiVULp quaVeZo, nafbXzm sVeZoinh kháEv74c d2ocUo MaEv74nh 2ocUManh đốiVULp xửVULp lạnhfbXz nhạtEv74, đềuVULp 2ocUlùi xVULpa tVeZorăm bước, fbXzchỉ cfbXzó SàifbXz TửVULp VeZoHiên thủfbXzy chunVULpg bámfbXz VeZoriết kh2ocUông tha.

Sài Tử2ocU HEv74iên đEv74i tớVULpi, đưaVULp tVeZoay mufbXzốn đỡ cặp2ocU sácVULph trfbXzên 2ocUvai MafbXznh ManVULph, bịVeZo MEv74anh ManfbXzh cư2ocUời 2ocUtủm tỉVULpm trá2ocUnh rafbXz: "ĐànEv74 anh àVeZo, eVULpm 2ocUtự mìEv74nh 2ocUmang đưfbXzợc, e2ocUm cũn2ocUg khVULpông muốnVeZo bị2ocU người2ocU hậnEv74 VeZovì đư2ocUợc Ev74đàn anVULph ngưỡng mộfbXz đâu."

Sài TửEv74 HfbXziên khVULpông ch2ocUo lVULpà phfbXzải, Ev74rất có phoVeZong độEv74 cười2ocU cười:fbXz "An2ocUh fbXzđến thfbXzông b2ocUáo với2ocU e2ocUm, VeZocuối tufbXzần này2ocU CEv74âu lạcVULp bộ VULpleo fbXznúi cófbXz VeZohoạt động,fbXz địafbXz điểm2ocU tập2ocU hVULpợp VULpcó hơVULpi 2ocUxa, aEv74nh fbXzsẽ lfbXzái fbXzxe đếVeZon đón em!"

Manh ManEv74h nghiê2ocUng đầuVULp nhìnVeZo aVeZonh, ánh mắt2ocU sán2ocUg lê2ocUn nh2ocUư ngọfbXzc, fbXzlàm Ev74Sài TửVULp H2ocUiên cVeZoó mộtVULp VULpchút thfbXzất thần:Ev74 "ĐànEv74 anVULph à, VeZo chỉ sốfbXz thôngEv74 Ev74minh Ev74của Ev74em thấfbXzp nhưVeZo Ev74vậy s2ocUao, anVULph nóEv74i cVULpho eEv74m biếtVULp địaEv74 điVULpểm tEv74ập hợp lEv74à được,fbXz efbXzm Ev74sẽ bảoVeZo fbXzanh VULphọ fbXzđưa đi."

Tác giảVeZo VULpcó VeZolời muốn2ocU nVULpói: bVULpạn bèVULp cùng nghiệpVeZo vănEv74 chươVULpng, tVULphích nhì2ocUn tVeZohấy: Ev74《 2ocUvăn cEv74hương nhEv74ư thểfbXz cấyEv74 cày,2ocU mùi2ocU hfbXzoa thảVULpo luậEv74n quanfbXzh năm được2ocU mEv74ùa 》