Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,JrEG vreKlúc JrEGtrước ccMrHô làmJrEG thsRSFế nàoJrEG cMrHmà cMrHthành vreKcông vreKgả chvreKo dượvreKng, bàJrEG nộ2PYHi nvreKói, lúc trướcJrEG dượnJrEGg JrEGlà thầJrEGy gJrEGiáo củaJrEG vreKcô mà?vreK" Phươn2PYHg M2PYHanh vreKManh cMrHôm cánsRSFh tay PJrEGhương N2PYHam qu2PYHấn trêsRSFn ngườisRSF vreKcô, mắtvreK sRSFto chcMrHớp cJrEGhớp, hếtsRSF sứcvreK đáng2PYH yêu.

Phương N2PYHam vreKgõ lê2PYHn cJrEGái t2PYHrán củasRSF cô: "TcMrHhế nào?2PYH TiểusRSF ManJrEGh ManvreKh nhJrEGà chvreKúng tJrEGa sốcMrHt ruột,JrEG mJrEGuốn gạ2PYHt khố2PYHi đầusRSF g2PYHỗ Phùng giJrEGa 2PYHkia lừaJrEG về2PYH cMrHnhà 2PYHrồi sacMrHo?" vreKManh Ma2PYHnh chcMrHu miệng,vreK đứnvreKg JrEGtrước mặtJrEG Phương NamcMrH xoa2PYHy mộJrEGt vònvreKg: JrEG"Cô à,vreK csRSFô nóiJrEG cJrEGon cJrEGó phảcMrHi rấcMrHt đẹpJrEG h2PYHay 2PYHkhông, haJrEGy cMrHlà còn khiếmcMrH khuyvreKết hương2PYH vị2PYH phụJrEG nữ,sRSF JrEGvì sa2PYHo cMrHKi sRSFca csRSFa một2PYH chsRSFút pvreKhản vreKứng cũnsRSFg không có?"

Phương NavreKm 2PYHlàm như2PYH thsRSFật sựJrEG đánhJrEG gi2PYHá cháu gáicMrH msRSFột vòvreKng, nóivreK thật,vreK tJrEGiểu nJrEGha đầvreKu vreKxinh đẹpvreK cócMrH JrEGđiểm khsRSFiến nJrEGgười cMrHhận, tư sắcsRSF JrEGngũ quavreKn ho2PYHàn toàvreKn thừa2PYH kcMrHế nhà2PYH mẹJrEG đẻvreK c2PYHô, bộvreK dángJrEG nJrEGhỏ nvreKhắn nàJrEGy 2PYHđi đếJrEGn 2PYHchỗ nào cũn2PYHg 2PYHđều vvreKô ccMrHùng sRSFgây chsRSFú sRSFý, nóJrEGi đcMrHến hcMrHương vị2PYH phụcMrH nữ,sRSF JrEGtiểu JrEGcô nương2PYH mười chínsRSF tuổvreKi, t2PYHhì đươngvreK nhicMrHên tsRSFhiếu msRSFột cMrHchút hươvreKng vịvreK phụ2PYH nữ2PYH rồisRSF, nhưngcMrH cáisRSF loạisRSF thanh xuâsRSFn JrEGvô hạJrEGn nJrEGày, cà2PYHng sRSFtoả sánJrEGg lJrEGoá mắvreKt ởcMrH trênJrEG ngcMrHười cô.

[ BạnvreK sRSFđang vreKđọc truyệnsRSF JrEGtại alobooks.2PYHvn ]

Từ lvreKúc mớisRSF đisRSF học,cMrH JrEGđã trêcMrHu chọcJrEG không JrEGít nvreKam sivreKnh, mcMrHà 2PYHnha đầuJrEG kJrEGia dvreKáng dấpcMrH rấtcMrH uycMrHển cvreKhuyển vreKnhẹ nsRSFhàng, tínhcMrH sRSFtình ẩn bêvreKn tvreKrong lạisRSF thậtsRSF sự2PYH sRSFlà... PhươngvreK NcMrHam khôngJrEG khỏicMrH thJrEGở dài2PYH. BsRSFà nộJrEGi McMrHanh JrEGManh nói tiểuvreK n2PYHha đvreKầu giốn2PYHg cô,2PYH Phươn2PYHg JrEGNam JrEGcảm JrEGthấy, n2PYHha đJrEGầu kcMrHia hoànsRSF toàcMrHn lsRSFà trò gicMrHỏi JrEGhơn vreKthầy, k2PYHhí vreKthế á2PYHp đảo,2PYH ítJrEG nhất2PYH JrEGcô kvreKhi 2PYHđó vẫnJrEG l2PYHà cJrEGó vẻvreK uyể2PYHn chuyể2PYHn, không giốngcMrH nsRSFha đầuJrEG k2PYHia cvreKó thểvreK JrEGđem ngưcMrHời đả2PYH kcMrHích đếnsRSF cMrHngập 2PYHtrong bùn.

Cô cò2PYHn nJrEGhớ, lúvreKc tiểJrEGu cMrHnha sRSFđầu họ2PYHc trung hJrEGọc, lúccMrH đcMrHầu cósRSF vreKnam ssRSFinh tcMrHhích cvreKon JrEGbé, vreKtrên đcMrHường tsRSFan họsRSFc n2PYHgăn cocMrHn bJrEGé lại mvreKà thổsRSF lộ,cMrH lúcsRSF ấyJrEG bảnJrEG thvreKân đcMrHúng lvreKúc tiện2PYH đường2PYH đcMrHi đó2PYHn cMrHnó, cMrHnhìn thấsRSFy thậtJrEG rõ ràng.

Lại nói2PYH, nacMrHm s2PYHinh kvreKia thựJrEGc rấsRSFt xuất sắc,JrEG m2PYHặc dvreKù lJrEGộ chútsRSF vẻJrEG nsRSFgây ngsRSFô, nhưnvreKg cMrHcũng khôngsRSF cMrHphải n2PYHam sinJrEGh bìnhvreK thcMrHường, chọn thcMrHời gJrEGian đó,2PYH 2PYHtất nhisRSFên khôsRSFng phảiJrEG phàcMrHm psRSFhu cMrHtục tử,JrEG vreKchỉ tiếcsRSF gặcMrHp cMrHgỡ pcMrHhải tiểu cMrHnha đầu,sRSF 2PYHchắc đờcMrHi trướJrEGc khvreKông đvreKốt nhan2PYHg sRSFthơm, nsRSFên mớivreK 2PYHlưu cMrHlại mvreKột cMrHbóng ma thếJrEG này.

Tiểu MancMrHh MansRSFh đvreKùa nghsRSFịch đầsRSFu q2PYHuai ba JrEGlô ởvreK sRSFtrên JrEGvai, đvreKánh giávreK đốiJrEG phươnsRSFg mộtcMrH cMrHvòng JrEGtừ trvreKên xusRSFống dsRSFưới, đầucMrH ngsRSFón út JrEGxinh 2PYHđẹp vươnvreK raJrEG, ncMrHói thẳvreKng: "BạnJrEG mvreKuốn thvreKeo đuổi2PYH tôi?"

Phương NvreKam 2PYHngồi vreKở trosRSFng xvreKe, cũnJrEGg có sRSF thể thấyvreK cMrHkhuôn mcMrHặt 2PYHnam sin2PYHh tuấnJrEG cMrHtú ksRSFia đsRSFỏ vreKbừng, nhưvreKng vẫvreKn vreKcố lấsRSFy hếsRSFt dũnvreKg kh2PYHí gật gậtcMrH đầsRSFu, ávreKnh mắvreKt th2PYHẳng tắpsRSF dừnJrEGg ở2PYH tvreKrên mặtsRSF TiểJrEGu vreKManh ManhcMrH, 2PYHánh mắtvreK nóng cMrHbỏng chânsRSF thvreKành JrEGnhư thcMrHế, màJrEG MvreKanh sRSFManh lạicMrH ôsRSFm cáJrEGnh ta2PYHy lsRSFạnh lcMrHạnh nóiJrEG: "Dựa vàoJrEG cá2PYHi gì..."

Phương NaJrEGm bJrEGi vreKai t2PYHhay n2PYHam 2PYHsinh kia hồsRSFi JrEGlâu, gặp2PYH sRSFgỡ tivreKểu m2PYHa nữvreK nhcMrHà cvreKô, cMrHxem nJrEGhư cậcMrHu sRSFta x2PYHui xẻo.vreK TicMrHểu McMrHanh MaJrEGnh bề 2PYH ngoài giống2PYH 2PYHmẹ, nsRSFội sRSFtâm lcMrHại ccMrHùng 2PYHmình ccMrHó đưsRSFợc 2PYHý chJrEGí JrEGmạnh mẽvreK củavreK asRSFnh traicMrH, giống JrEG nhau n2PYHhư đúc,vreK từvreK nhỏsRSF đãsRSF biếtcMrH mìJrEGnh msRSFuốn cáisRSF sRSFgì, sRSFlàm n2PYHhư sRSFthế nàJrEGo, ngsRSFười 2PYHkhác nói cJrEGái gì,vreK khsRSFuyên cvreKái gì,JrEG cũnvreKg kJrEGhông nJrEGghe, chỉcMrH nhậnJrEG tvreKhức đúncMrHg JrEGmột ccMrHon 2PYHđường 2PYHcó thể điJrEG đến.

Dĩ vreKnhiên, vreKtính cásRSFch đóJrEG 2PYHnó t2PYHhực giống chaJrEG sRSFnó, TcMrHiểu sRSFManh ManvreKh cũngvreK rấtsRSF sRSFgiống côsRSF 2PYHcủa JrEGmình, 2PYHtóm 2PYHlại, làvreK mộJrEGt thểvreK tổJrEGng hợp, vreKrất sớvreKm, PvreKhương NJrEGam đãvreK 2PYHbiết, sRSFnam nhâvreKn thuầsRSFn phụ2PYHc đượccMrH tivreKểu msRSFa nsRSFữ cMrHnhà cô, trênvreK thếcMrH giớJrEGi nàyJrEG cMrHcăn bảvreKn ksRSFhông sRSFcó, t2PYHrừ ph2PYHi cvreKô nsRSFhỏ tựJrEG nguyệnJrEG sRSFbị thusRSFần pcMrHhục, tựa sRSF như thằJrEGng 2PYHnhóc củacMrH PhùngsRSF gia.

Trong nJrEGhà, ôngcMrH bàcMrH nvreKội củacMrH cMrHManh Manh đsRSFều buồ2PYHn bực,JrEG tiểJrEGu mJrEGa nữJrEG tJrEGính tìnhsRSF hoạsRSFt básRSFt nhưcMrH v2PYHậy 2PYHtại sasRSFo JrEGlại thísRSFch đầuJrEG gỗ ng2PYHốc ngJrEGhếch nhàsRSF sRSFhọ cMrHPhùng, nóisRSF đầcMrHu gỗJrEG n2PYHgốc nghế2PYHch m2PYHột cvreKhút cũcMrHng kJrEGhông sJrEGai, từsRSF nhỏ đếncMrH sRSFlớn, bvreKị ManvreKh Ma2PYHnh qJrEGuấn sRSFlấy ncMrHhiều nă2PYHm sRSFnhư vậcMrHy, tsRSFiểu cMrHtử vreKkia cũnvreKg kh2PYHông hiểu được,vreK khôJrEGng phvreKải đầvreKu 2PYHgỗ nvreKgốc nghếccMrHh làvreK sRSFcái cMrHgì, kvreKhông chvreKỉ làcMrH đầucMrH gỗsRSF ngốcMrHc nghếch, 2PYHmà lcMrHà JrEGđầu gỗJrEG ngốcJrEG ngcMrHhếch ngàJrEGn năm.

Năm đó,sRSF chsRSFa cvreKủa sRSFcậu tJrEGa vreK- HiểJrEGu P2PYHhong so vớivreK tivreKểu tửcMrH n2PYHày thônJrEGg minJrEGh hơcMrHn nJrEGhiều. PhJrEGương Na2PYHm JrEGđem MasRSFnh sRSFManh 2PYHtúm vreKđến bên ngsRSFười mìnsRSFh, vreKnhìn ccMrHô vreKnói: "CsRSFon cJrEGần ccMrHái hư2PYHơng vịvreK psRSFhụ nsRSFữ đểcMrH làm2PYH gsRSFì, tiểusRSF nha đầucMrH mớisRSF lớncMrH nàsRSFy, vịJrEG nữJrEG nJrEGhân ccMrHó thểJrEG theJrEGo vreKthời gia2PYHn chồng2PYH cJrEGhất đvreKi ravreK, msRSFà thacMrHnh xuân 2PYHthì ksRSFhông quaJrEGy JrEGlại, 2PYHcho nêsRSFn càngcMrH đángsRSF giá2PYH, càcMrHng ph2PYHải qusRSFý trọng."

Phương MancMrHh M2PYHanh c2PYHhu cMrHmiệng: "Nhưng cvreKon thvreKấy mcMrHẹ ncMrHhư sRSFvậy, csRSFô xcMrHem ánhsRSF vreKmắt củcMrHa JrEGcha mỗJrEGi lầsRSFn nhìsRSFn mẹ2PYH đềJrEGu sRSFôn nhu, gicMrHống n2PYHhư 2PYHnâng trêcMrHn tJrEGay sợcMrH JrEGrớt, cocMrHn cũn2PYHg muốvreKn khiếnJrEG cMrHcho KsRSFi cMrHca cvreKa nhvreKìn con nsRSFhư vậy."

Phương 2PYHNam bấsRSFt gJrEGiác mỉmvreK cười: JrEG"Cho nvreKên cJrEGon ởJrEG trư2PYHớc 2PYHmặt tJrEGiểu tửcMrH PhùncMrHg giJrEGa, ngụyvreK JrEGtrang cMrHthành bộvreK dánsRSFg ôn JrEGnhu hiềnJrEG làcMrHnh, vreKlà cả2PYHm 2PYHthấy thằvreKng nhócJrEG đó2PYH thíccMrHh co2PYHn gái2PYH nhsRSFư vậy?"

Manh McMrHanh gsRSFật đầsRSFu, vreKkhuôn mặtcMrH nhỏ nhắnJrEG xivreKnh đẹpsRSF vreKxẹt sRSFqua mộJrEGt tJrEGia ảmvreK đạm:vreK cMrH"Cô đvreKã cMrHthấy rcMrHồi đvreKó, ThiệuvreK TìncMrHh cũncMrHg là dạngvreK ng2PYHười giốn2PYHg mẹ,JrEG lúvreKc trvreKước KJrEGi c2PYHa csRSFa cMrHrất thvreKích sRSFcô ta."

Phương Na2PYHm cMrHthương tcMrHiếc sờsRSF sờvreK đỉnh đầuvreK cô:vreK "McMrHanh Man2PYHh, tìnhvreK yêucMrH cóvreK đôJrEGi khJrEGi csRSFần tranJrEGh thủ,sRSF nhsRSFưng khvreKông thể miễnJrEG cưỡngcMrH, nếcMrHu cậusRSF cMrHta vôsRSF luậncMrH th2PYHế nàoJrEG cũn2PYHg sRSFkhông phảsRSFi vreKlà củacMrH JrEGcon, cosRSFn pvreKhải học sRSF cách buônJrEGg tay."

[ BạnsRSF đacMrHng đọcJrEG vreKtruyện tạisRSF alocMrHbooks.vn ]

Phương NvreKam cvreKó đcMrHôi kJrEGhi cảm2PYH t2PYHhấy, cuộc sốcMrHng sRSFước chsRSFừng JrEGđều rấtcMrH côncMrHg bằng,2PYH ôngcMrH trờJrEGi JrEGban ccMrHho M2PYHanh MansRSFh vẻsRSF xiJrEGnh đẹpJrEG cùng 2PYHtài sRSFvăn chươvreKng, JrEGcó lẽ2PYH sẽcMrH khcMrHông sRSFcho cJrEGon JrEGbé mộtcMrH đoạn2PYH tìsRSFnh yêsRSFu thuậnJrEG bcMrHuồm xuôi gió.

Manh MavreKnh lJrEGại nhvreKư đvreKinh JrEGđóng cộtcMrH nói: JrEG "Ki vreKca cMrHca lsRSFà vreKcủa cocMrHn, JrEGcon chJrEGắc c2PYHhắn thếsRSF." KỳsRSF cMrHthật PcMrHhương NaJrEGm cũng 2PYHbuồn bựcJrEG hiểusRSF đượsRSFc, mấ2PYHy nămcMrH cMrHnay, ManvreKh MvreKanh cù2PYHng thằngsRSF nhsRSFóc Phùn2PYHg gsRSFia vreKthủy ccMrHhung ở cùng2PYH mộtcMrH nơiJrEG, nóJrEGi thật,vreK tsRSFuy nóicMrH cvreKhức vị2PYH chsRSFa PhùcMrHng KvreKi vreKhiện JrEGnay khôvreKng thấp, nhưncMrHg cMrHdù 2PYHsao cũcMrHng khôngvreK cócMrH n2PYHền tcMrHảng gì,JrEG xsRSFét sRSFdòng dJrEGõi, ccMrHùng Phư2PYHơng gsRSFia vreKtuyệt đối JrEG không môvreKn đăngJrEG hộsRSF đối.

Hơn nữsRSFa M2PYHanh Ma2PYHnh cMrHcòn xuấtcMrH ssRSFắc như 2PYH vậy, là2PYH vreKmột k2PYHhối bvreKảo vật2PYH tr2PYHong lòngvreK ôngsRSF vreKbà Phương2PYH giavreK, JrEGtừ nhỏJrEG đếnJrEG lớnJrEG vớisRSF tiểu nh2PYHa đJrEGầu kcMrHhông cvreKó sRSFnửa điểmJrEG k2PYHhông cMrHvừa 2PYHý, JrEGđối vreKvới 2PYHcon sRSFbé cùnJrEGg ancMrHh 2PYHtrai vreKlại nghiêm khắvreKc dạyvreK dỗsRSF, cMrHđến khvreKi sRSFManh ManvreKh lớn2PYH lsRSFên, cMrHmột chvreKút cvreKũng khvreKông giảm,cMrH cũngsRSF ma2PYHy tcMrHiểu nha đầu2PYH khsRSFông cvreKhịu tvreKhua kJrEGém, cJrEGó chủsRSF ýsRSF ccMrHủa m2PYHình, rất2PYH có2PYH nsRSFguyên tắc.

Theo JrEGý ôn2PYHg bvreKà PhJrEGương gcMrHia, qu2PYHét mắt đảo2PYH qucMrHa, toàncMrH t2PYHhế gi2PYHới c2PYHũng khJrEGông thvreKấy có2PYH JrEGmột tiểu2PYH tửvreK JrEGnào ccMrHó thểsRSF cMrHxứng vớisRSF cMrHcháu gái bảvreKo bsRSFối cMrHnày, càcMrHng đừngsRSF nóicMrH đếnsRSF tiểvreKu tửvreK Phùn2PYHg giJrEGa, JrEGchẳng JrEGqua chuyệ2PYHn tiểu2PYH nhvreKa đầu cMrHquyết đJrEGịnh, TsRSFhiên VươnsRSFg lãovreK tcMrHử csRSFũng khôngsRSF scMrHửa đượcsRSF, điểmcMrH sRSFấy khô2PYHng khcMrHác gì 2PYHcha co2PYHn bJrEGé cMrH- PhươngvreK Ch2PYHấn Đông.

Ông bàsRSF PhJrEGương giJrEGa khôngJrEG phảnvreK đối, nhưngcMrH cũngJrEG ccMrHhưa tán2PYH vreKthành, lạJrEGi nóisRSF 2PYHnăm trướJrEGc, sRSFtheo ýsRSF ManvreKh MancMrHh đ2PYHem PhùJrEGng cMrHKi đưa JrEGvào qu2PYHân kvreKhu B2PYH, đâyJrEG cũncMrHg sRSFcoi cMrHnhư vreKngầm đồnsRSFg vreKý sRSFđi! ChcMrHo nênvreK mớsRSFi nóiJrEG nguyêncMrH tắccMrH của ÔngvreK cMrHbà PhsRSFương giavreK, ởJrEG trênsRSF ngưvreKời nhcMrHa đầuJrEG kvreKia cvreKho tớivreK 2PYHbây gvreKiờ đsRSFều khônJrEGg JrEGcó giá trị.

Đối vớcMrHi cMrHđoạn tìnhsRSF cảm2PYH lưuJrEG 2PYHluyến ngoài ý2PYH muốnvreK cMrHcủa PhùsRSFng KsRSFi bsRSFa 2PYHnăm trướcsRSF đây,JrEG PhươngvreK gisRSFa rấtcMrH rõcMrH rcMrHàng, dvreKù sao vreK người vreKManh MaJrEGnh muốnvreK gảcMrH cMrHở trvreKong cMrHquân sRSFđội, mọisRSF ncMrHgười tronsRSFg 2PYHquân kvreKhu sRSFlàm sacMrHo có2PYH thể nhìnsRSF nh2PYHư cMrHkhông tvreKhấy, sRSFtuy rằnJrEGg cu2PYHối JrEGcùng đãvreK giảcMrHi qucMrHyết, n2PYHhưng chuyệnvreK này, PhươcMrHng NasRSFm csRSFảm thấy,sRSF ssRSFẽ l2PYHà mcMrHột khốsRSFi chướngsRSF ngạsRSFi trênvreK đưcMrHờng MancMrHh JrEGManh tsRSFruy đuổi tJrEGình yêcMrHu, dùsRSF 2PYHsao cũng2PYH khônvreKg quJrEGang minJrEGh lỗi2PYH lạc.

Tính tìnhcMrH PhùsRSFng KsRSFi lạsRSFi khôcMrHng hềsRSF có chcMrHuyển biến,JrEG ch2PYHo nên,vreK hiệ2PYHn vreKtại cMrHPhương JrEGNam cvreKho làcMrH tiểucMrH n2PYHha đầsRSFu nêsRSFn ccMrHó dựsRSF 2PYHphòng, miễn JrEGcho đếsRSFn lJrEGúc đóvreK l2PYHại ngãcMrH đauvreK khôn2PYHg đứngcMrH vreKdậy nổi.

Phương 2PYHNam q2PYHuyết địnhcMrH khcMrHông cùng vreKtiểu cMrHnha đầcMrHu th2PYHảo luậJrEGn sRSFviệc nàysRSF nữ2PYHa, vreKdù sJrEGao MancMrHh MsRSFanh cMrHmới mười2PYH JrEGchín, 2PYHcòn chưa vreKtốt nsRSFghiệp đại2PYH học,cMrH việc2PYH y2PYHêu đương2PYH ksRSFết hôn2PYH 2PYHcòn rcMrHất sớm,cMrH cMrHnói tJrEGránh sacMrHng đềJrEG tài kháJrEGc: cMrH"Nghe Hiểu2PYH PhoncMrHg nóvreKi, JrEGcon thacMrHm sRSFgia JrEGCâu lạccMrH bộvreK lecMrHo núi,JrEG thếcMrH nàcMrHo? Có cầvreKn c2PYHô tàivreK tr2PYHợ mộtJrEG chútJrEG tsRSFài chívreKnh ha2PYHy không?"

Mắt McMrHanh sRSFManh sángJrEG lêsRSFn vvreKội vsRSFàng gật đầu:sRSF cMrH"Dạ! Cần,sRSF cần,vreK c2PYHô lcMrHà tốtcMrH nhấJrEGt!" PhươngvreK NavreKm vỗJrEG v2PYHỗ ksRSFhuôn mặcMrHt nhsRSFỏ nhắn đJrEGỏ bừngcMrH củcMrHa vreKcon bésRSF: "NhócJrEG ncMrHịnh hót2PYH, tráccMrHh sacMrHo bà2PYH nộivreK nsRSFói sRSFcon lcMrHà tiểu tha2PYHm tiềcMrHn, tJrEGiền cMrHmừng tu2PYHổi hàvreKng năm2PYH củacMrH ccMrHon, vreKhọc JrEGbổng, 2PYHđi đâcMrHu hết2PYH rồiJrEG, cvreKũng không thấy2PYH coJrEGn musRSFa cáJrEGi gì."

Manh MaJrEGnh ccMrHhu miệng:vreK vreK"Đây làJrEG đồ cướiJrEG csRSFủa người2PYH tcMrHa, ksRSFhông thcMrHể đvreKộng JrEGvào, chusRSFẩn bịJrEG 2PYHcho t2PYHương JrEGlai sốngJrEG cùsRSFng JrEGKi ca ca.cMrH" PhươngsRSF vreKNam bcMrHật c2PYHười: "NghĩvreK JrEGđến lcMrHâu vreKdài thậJrEGt nhỉ,sRSF coJrEGn sợ2PYH còncMrH thiếu nhiề2PYHu tiề2PYHn cMrHsao, yvreKên tâm2PYH, đồsRSF cướ2PYHi t2PYHương lacMrHi 2PYHcô rsRSFa chsRSFo con2PYH, muốn2PYH bvreKao nJrEGhiêu có bấy2PYH nhiêuJrEG." JrEGManh MsRSFanh lắcJrEG đầu:cMrH "CôsRSF t2PYHhương cvreKon, ccMrHon bvreKiết, NsRSFhưng con muốnvreK tựvreK mìsRSFnh đcMrHể dàJrEGnh tiề2PYHn, sRSFdùng năJrEGng JrEGlực củasRSF 2PYHmình kiếcMrHm JrEGtiền, KvreKi JrEGca vreKca cũJrEGng như thsRSFế, ansRSFh ấcMrHy chsRSFo JrEGtới bâycMrH gsRSFiờ cũsRSFng khôngcMrH lấycMrH 2PYHcủa cJrEGô sRSFchú mcMrHột đ2PYHồng nàsRSFo, nếucMrH cosRSFn gả cho2PYH ansRSFh ấy,2PYH phJrEGải tsRSFôn trọngvreK acMrHnh ấy."

Phương Na2PYHm tvreKhở dàicMrH: "TsRSFiểu cMrHnha đầu, ccMrHon hvreKành độngJrEG đsRSFiên rồJrEG a2PYH! ĐếnJrEG đây,JrEG 2PYHnói ccMrHho vreKcô n2PYHghe, CâsRSFu sRSFlạc bộJrEG lcMrHeo núsRSFi các co2PYHn cósRSF hoạ2PYHt vreKđộng gì..."

Phương M2PYHanh MJrEGanh khôncMrHg nghĩJrEG JrEGmình hành độvreKng điênJrEG rsRSFồ, vìJrEG côvreK thíc2PYHh PcMrHhùng JrEGKi, khôsRSFng cócMrH vreKđạo cMrHlý, khsRSFông cóvreK sRSFnguyên nhâcMrHn, cô cJrEGhỉ biếcMrHt, côvreK muố2PYHn gảvreK csRSFho anh2PYH, cMrHcùng asRSFnh cả2PYH đJrEGời 2PYHbên nhausRSF, sRSFcô khôngvreK biJrEGết đsRSFây là cvreKố cvreKhấp, sRSFhay lcMrHà tìnhcMrH sRSFyêu của2PYH cô.

"Phương MansRSFh MaJrEGnh!" cMrHManh Manh từJrEG trsRSFong vreKlớp hcMrHọc đ2PYHi JrEGra, liềncMrH tsRSFhấy ởsRSF đốvreKi diệ2PYHn mcMrHột nJrEGam ssRSFinh lcMrHớp tJrEGrên đứng dsRSFưới cMrHánh mvreKặt trời,2PYH vreKmặc dùJrEG bêJrEGn ngườivreK vreKManh MacMrHnh sRSFchưa cMrHtừng thiếucMrH vreKqua 2PYHnam scMrHinh điển tvreKrai, 2PYHnhưng SàisRSF TsRSFử vreKHiên vẫnsRSF lsRSFàm cMrHManh M2PYHanh vreKkinh diễJrEGm mộtcMrH trậnJrEG nh2PYHư cũ.

Sài TửJrEG HvreKiên lvreKà JrEGđàn cMrHanh vreKnăm basRSF, cũnJrEGg liên tụcvreK làJrEG 2PYHtrợ gicMrHảng bJrEGa 2PYHnăm, d2PYHanh tiJrEGếng nh2PYHư cồJrEGn, vôvreK cJrEGùng tàivreK giỏ2PYHi, người sRSF ngưỡng mộJrEG cMrHvô svreKố, n2PYHhân vậtvreK tinsRSFh anJrEGh củavreK tvreKrường Luật,cMrH cũsRSFng làsRSF 2PYHnhóm tcMrHrưởng củcMrHa Câu vreK lạc bộ2PYH lesRSFo núi.

Lúc trướcsRSF MasRSFnh cMrHManh lựaJrEG chọnvreK CsRSFâu lạc bộvreK lvreKeo vreKnúi, JrEGhoàn vreKtoàn làcMrH vìJrEG thíccMrHh vậncMrH độnsRSFg lvreKeo núi2PYH, MacMrHnh MancMrHh thícJrEGh ccMrHái loại2PYH cảm giácMrHc sRSFchinh phụJrEGc vreKnúi casRSFo nàcMrHy, cvreKó mộtJrEG cMrHloại t2PYHhỏa sRSFmãn csRSFực hạJrEGn, tựa2PYH nhvreKư vreKcha cô nói,vreK đcMrHứng ởvreK đỉnhJrEG vreKnúi nhì2PYHn xuốncMrHg, thiê2PYHn quânsRSF vạJrEGn mã2PYH đềuJrEG ởsRSF dướivreK chân.

Cha JrEGcô làsRSF qusRSFân nhJrEGân, xJrEGứng cMrHvới danh sRSF phận JrEGquân nhsRSFân, manvreKg quâvreKn hcMrHàm vreKtướng quânsRSF, cMrHmẹ tvreKừng nósRSFi vreKqua nhiều2PYH lJrEGần, nếuvreK hiện vreK tại cMrHlà thcMrHời kvreKì chiếnJrEG travreKnh, ch2PYHa ccMrHô khẳ2PYHng 2PYHđịnh sẽ2PYH rvreKa chiếncMrH trườngJrEG ch2PYHém giếsRSFt, n2PYHam nhi lcMrHà psRSFhải rJrEGa cMrHroi gi2PYHục sRSFngựa, cMrHđánh đôJrEGng dvreKẹp bắc,sRSF đâsRSFy lcMrHà kiểusRSF ngcMrHười củacMrH cMrHcha cMrHcô, cũng lsRSFà củacMrH JrEGKi vreKca ca.

Cha côvreK manvreKg dòvreKng mávreKu qvreKuân nhâ2PYHn, trong thâvreKn thJrEGể côcMrH cũJrEGng có,cMrH nhưvreKng mvreKà s2PYHo ssRSFánh vớiJrEG sRSFKi 2PYHca JrEGca, vreKlại bvreKé nhỏJrEG khôcMrHng đánvreKg kể, 2PYHnghĩ msRSFông lsRSFung, M2PYHanh JrEGManh pvreKhục vreKhồi tvreKinh sRSFthần JrEGlại, cóJrEG chvreKút khôcMrHng kiJrEGên nhẫn nhìn2PYH qsRSFua SsRSFài Tử2PYH Hiên.

Lúc trướcvreK thsRSFật kh2PYHông bcMrHiết nhóm trưởng2PYH CâuJrEG lạsRSFc bcMrHộ 2PYHleo núi2PYH cvreKhính làJrEG vịcMrH cMrHtrợ giJrEGảng vreKdanh tiế2PYHng sRSFnhư cồcMrHn nàvreKy, nếvreKu biết, c2PYHô s2PYHẽ tcMrHrốn xsRSFa 2PYHtám tJrEGhước, tronJrEGg mắsRSFt csRSFô 2PYHhiện cMrHlên vvreKẻ kh2PYHông kiêsRSFn sRSFnhẫn, 2PYHSài Tử HicMrHên c2PYHũng khôngsRSF xeJrEGm nhẹ.

Có đôsRSFi vreKkhi Sài2PYH TvreKử HiêvreKn 2PYHthực cảm thấy,cMrH PhươngvreK 2PYHManh vreKManh lcMrHà ôngJrEG trờivreK cốsRSF cMrHý 2PYHphái xuốvreKng vreKtrừng cMrHphạt an2PYHh, trừngsRSF phạ2PYHt anh mvreKấy nămvreK naJrEGy mắtcMrH ccMrHao hơcMrHn đầu,cMrH lầJrEGn cMrHđầu tiêcMrHn nhìnsRSF thấysRSF M2PYHanh MavreKnh, asRSFnh liền chấn2PYH sRSFđộng, JrEGáo 2PYHthun qu2PYHần jJrEGean vreKđơn giả2PYHn t2PYHrên nJrEGgười cJrEGô, JrEGcũng cócMrH thểcMrH tỏavreK 2PYHra một loạivreK xisRSFnh đ2PYHẹp khônsRSFg thJrEGể bỏ2PYH qcMrHua, 2PYHcô đcMrHẹp khiếncMrH án2PYHh mặtcMrH tcMrHrời thánsRSFg chíJrEGn lú2PYHc ấy vreK cũng nhạ2PYHt cMrHđi rấcMrHt nhiềcMrHu, sRSFmà đóncMrH ngườvreKi mớivreK đếncMrH bcMrHằng mộtcMrH 2PYHkhúc đ2PYHàn celsRSFlo (đàn JrEGviolong lJrEGoại lớn)vreK chuvreKyên nghiệpJrEG lisRSFnh 2PYHđộng, g2PYHần nhưJrEG 2PYHgây ngvreKỡ ncMrHgàng tấtvreK sRSFcả t2PYHhầy trò ởcMrH đây.

[ BạnvreK đan2PYHg đọJrEGc truyệnvreK tcMrHại avreKlobooks.vn ]

Yêu cMrHcô gáiJrEG nhsRSFư vậy,vreK vreKdường nh2PYHư rất2PYH dễ dàng2PYH, Sà2PYHi TcMrHử HiênJrEG vreKcũng ksRSFhông ngoạcMrHi lệ2PYH, Sà2PYHi cMrHTử HiênsRSF lậsRSFp cMrHlớp 2PYHhọc 2PYHleo núsRSFi, là cJrEGhiêu bàsRSFi củcMrHa CâucMrH lạcJrEG bcMrHộ, tsRSFuy rvreKằng khôvreKng thểcMrH vreKnói khvreKông hấpcMrH dẫnJrEG ncMrHữ sRSFsinh, nhưng sRSF đối vớisRSF tcMrHhể chJrEGất c2PYHó yêJrEGu cầu2PYH rvreKất JrEGcao, bởivreK vậvreKy, mặvreKc dùcMrH cJrEGó SàicMrH TửvreK HicMrHên 2PYH- mộtcMrH đại soáicMrH cMrHca hấsRSFp d2PYHẫn cMrHnhư vậy,sRSF hộiJrEG vreKviên tsRSFhu vàsRSFo cMrHhàng nsRSFăm cũngsRSF khJrEGông nhiềcMrHu, màcMrH Manh MaJrEGnh vàovreK lạivreK JrEGtương đốisRSF vreKdễ dàng.

Sài TửJrEG HivreKên vreKkhông kJrEGhỏi tự2PYH giễu,sRSF thìvreK ra mìnhsRSF cũng2PYH c2PYHó lúvreKc 2PYHlấy việJrEGc côngvreK mưusRSF tísRSFnh việcJrEG JrEGtư ncMrHhư vreKvậy, JrEGnhưng cMrHSài TJrEGử Hiên vreK rất nhansRSFh liền2PYH psRSFhát hisRSFện, JrEGcho JrEGdù Man2PYHh MansRSFh vàvreK cMrHanh siJrEGnh hoạt2PYH tJrEGrong c2PYHùng 2PYHCâu lạc bộ,JrEG asRSFnh cũnsRSFg khôngJrEG chiếmJrEG nJrEGhiều vreKưu thếJrEG l2PYHắm, pvreKhải sRSFnói, PhưsRSFơng Ma2PYHnh MansRSFh đốJrEGi đãi vớivreK tvreKất cJrEGả nJrEGam vreKsinh cMrHtheo đvreKuổi cJrEGô csRSFũng khôn2PYHg sRSFkhác gcMrHì nhauvreK, 2PYHbao gcMrHồm cảJrEG anhvreK, một JrEG năm t2PYHrôi qcMrHua, cMrHnam sinvreKh khá2PYHc JrEGdo MJrEGanh MancMrHh đốicMrH 2PYHxử lạnhvreK nhạJrEGt, đềucMrH 2PYHlùi x2PYHa trăm bướcJrEG, csRSFhỉ cóvreK S2PYHài TửJrEG HsRSFiên th2PYHủy JrEGchung bJrEGám riếcMrHt khôncMrHg tha.

Sài TửvreK HicMrHên đi2PYH 2PYHtới, đ2PYHưa ta2PYHy muốncMrH đJrEGỡ cặp ssRSFách tcMrHrên va2PYHi sRSFManh ManhcMrH, bịcMrH Man2PYHh Man2PYHh cMrHcười sRSFtủm vreKtỉm trácMrHnh cMrHra: "2PYHĐàn cMrHanh à, evreKm JrEGtự mìnhJrEG manJrEGg được,2PYH esRSFm cMrHcũng khsRSFông mcMrHuốn bvreKị ngườcMrHi hậnJrEG 2PYHvì đượcvreK đàsRSFn anvreKh ngJrEGưỡng mộ đâu."

Sài TJrEGử vreKHiên sRSFkhông ch2PYHo làJrEG pvreKhải, vreKrất có phoncMrHg độvreK cMrHcười cườiJrEG: vreK"Anh đếncMrH vreKthông báovreK vớvreKi cMrHem, cuốicMrH tuầ2PYHn vreKnày CâuvreK lạcsRSF bộ lcMrHeo nvreKúi cócMrH hoạtcMrH động,sRSF địavreK điể2PYHm tậpvreK JrEGhợp cócMrH hơcMrHi xaJrEG, sRSFanh ssRSFẽ sRSFlái x2PYHe đếvreKn đón em!"

Manh vreKManh nghiêsRSFng đầucMrH nhìvreKn anvreKh, ávreKnh mắt sávreKng lvreKên nh2PYHư ngọc,cMrH làmsRSF SJrEGài TửcMrH 2PYHHiên cMrHcó mộtvreK chú2PYHt tvreKhất tsRSFhần: "Đà2PYHn 2PYHanh 2PYHà, chỉ vreKsố 2PYHthông sRSFminh sRSFcủa ecMrHm cMrHthấp JrEGnhư vvreKậy savreKo, avreKnh 2PYHnói cJrEGho evreKm biếtsRSF JrEGđịa điểmJrEG t2PYHập hợp làcMrH được,sRSF vreKem svreKẽ bảocMrH avreKnh họJrEG đưvreKa đi."

Tác gcMrHiả JrEGcó lờisRSF m2PYHuốn nói:cMrH bạncMrH bJrEGè cùngvreK nghiệp văsRSFn csRSFhương, tcMrHhích nJrEGhìn thấy:2PYH 《2PYH vănsRSF chươngvreK nhJrEGư tvreKhể cấycMrH 2PYHcày, mùisRSF cMrHhoa thảocMrH luậncMrH qusRSFanh năm 2PYH được mcMrHùa 》