Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,5UiUMs lúcEznrXX trưznaKx3ớc znaKx3cô eQlàm thếznaKx3 neQào mEznrXXà 5UiUMsthành côngznaKx3 geQả 5UiUMscho dượng5UiUMs, b5UiUMsà nội5UiUMs nói, lúceQ trướcEznrXX dượznaKx3ng làEznrXX thEznrXXầy giznaKx3áo củaeQ znaKx3cô mznaKx3à?" Phươ5UiUMsng znaKx3Manh 5UiUMsManh ôeQm cáneQh EznrXXtay Phương eQNam quấeQn trêeQn người5UiUMs cô5UiUMs, znaKx3mắt eQto chớpEznrXX 5UiUMschớp, hếtEznrXX sứeQc đángEznrXX yêu.

Phương znaKx3Nam gznaKx3õ lên5UiUMs cáiznaKx3 tr5UiUMsán củaznaKx3 cô: eQ "Thế neQào? T5UiUMsiểu EznrXXManh MeQanh EznrXXnhà ceQhúng eQta sốteQ ruộznaKx3t, eQmuốn gznaKx3ạt khznaKx3ối đeQầu gznaKx3ỗ Phùng gieQa 5UiUMskia lừaznaKx3 vềeQ nhàznaKx3 rồiznaKx3 saoznaKx3?" eQManh eQManh chEznrXXu miệng,znaKx3 đứnznaKx3g eQtrước m5UiUMsặt Phương NaEznrXXm xEznrXXoay mộ5UiUMst vòng:5UiUMs "CeQô EznrXXà, côeQ nóEznrXXi EznrXXcon cznaKx3ó phả5UiUMsi rấtEznrXX đẹpznaKx3 haEznrXXy kznaKx3hông, haeQy là5UiUMs còn khiznaKx3ếm khuyếtEznrXX hươEznrXXng vEznrXXị 5UiUMsphụ nữ,EznrXX vìeQ s5UiUMsao KeQi cEznrXXa EznrXXca mộtznaKx3 eQchút znaKx3phản ứngeQ cũEznrXXng không có?"

Phương 5UiUMsNam EznrXXlàm nhưEznrXX teQhật sựeQ đáneQh giá cháeQu gEznrXXái một5UiUMs vznaKx3òng, nóiznaKx3 theQật, EznrXXtiểu znaKx3nha đầEznrXXu xiEznrXXnh đẹpeQ EznrXXcó đi5UiUMsểm khi5UiUMsến ngưznaKx3ời znaKx3hận, 5UiUMstư sắc ngũeQ quaznaKx3n EznrXXhoàn tEznrXXoàn thừ5UiUMsa EznrXXkế n5UiUMshà znaKx3mẹ đẻznaKx3 cô,znaKx3 bộ5UiUMs dáznaKx3ng nhznaKx3ỏ nEznrXXhắn 5UiUMsnày znaKx3đi đeQến chỗ5UiUMs nào cũEznrXXng đềuznaKx3 vôeQ cùng5UiUMs gznaKx3ây c5UiUMshú znaKx3ý, neQói đếneQ znaKx3hương 5UiUMsvị phụ5UiUMs nữ,znaKx3 tiznaKx3ểu EznrXXcô nươEznrXXng mườ5UiUMsi chín tuổi,znaKx3 tEznrXXhì đươnEznrXXg nhiêeQn eQthiếu 5UiUMsmột chúEznrXXt hưeQơng vị5UiUMs pEznrXXhụ nữznaKx3 rồi,znaKx3 neQhưng cáiEznrXX loại eQ thanh 5UiUMsxuân 5UiUMsvô hạnEznrXX EznrXXnày, cànznaKx3g toeQả sá5UiUMsng loeQá m5UiUMsắt ởEznrXX trênznaKx3 ngườiEznrXX cô.

[ BeQạn đaznaKx3ng đọceQ EznrXXtruyện znaKx3tại znaKx3alobooks.vn ]

Từ lúcznaKx3 mớiEznrXX 5UiUMsđi họeQc, đãeQ trêeQu chznaKx3ọc không íznaKx3t znaKx3nam sinh5UiUMs, mà5UiUMs nEznrXXha EznrXXđầu 5UiUMskia dánznaKx3g dEznrXXấp rznaKx3ất u5UiUMsyển chuEznrXXyển nznaKx3hẹ nhàeQng, EznrXXtính EznrXXtình ẩn bên5UiUMs troEznrXXng lạiEznrXX thật5UiUMs sznaKx3ự là..5UiUMs. PhEznrXXương NEznrXXam EznrXXkhông khỏi5UiUMs znaKx3thở dài.5UiUMs B5UiUMsà nEznrXXội Man5UiUMsh MeQanh nói tiểueQ nEznrXXha đầu5UiUMs giốngeQ cEznrXXô, PhEznrXXương EznrXXNam c5UiUMsảm thấznaKx3y, nEznrXXha đ5UiUMsầu kiEznrXXa hoà5UiUMsn teQoàn là5UiUMs trò g5UiUMsiỏi heQơn thầy,eQ EznrXXkhí thế5UiUMs áznaKx3p EznrXXđảo, ít5UiUMs nhấtznaKx3 c5UiUMsô kheQi đóeQ vẫEznrXXn eQlà ceQó znaKx3vẻ u5UiUMsyển chuyển, khôngznaKx3 giznaKx3ống nhznaKx3a đầuznaKx3 EznrXXkia cóeQ EznrXXthể EznrXXđem neQgười đảznaKx3 kícznaKx3h đếneQ ngập5UiUMs troznaKx3ng bùn.

Cô ceQòn nh5UiUMsớ, lúcEznrXX tieQểu nheQa eQđầu học treQung học,EznrXX lúeQc đầEznrXXu cóeQ na5UiUMsm EznrXXsinh teQhích coeQn bé,5UiUMs trê5UiUMsn đườnEznrXXg eQtan họeQc ngăn5UiUMs co5UiUMsn bEznrXXé leQại mà thEznrXXổ lộznaKx3, lú5UiUMsc ấyEznrXX bảneQ tEznrXXhân đún5UiUMsg lúcznaKx3 tiệ5UiUMsn đườngEznrXX đ5UiUMsi đónznaKx3 nó5UiUMs, nhìznaKx3n eQthấy thật5UiUMs rõ ràng.

Lại n5UiUMsói, naeQm si5UiUMsnh kEznrXXia EznrXXthực rEznrXXất znaKx3xuất sắc, mặcEznrXX dùeQ lznaKx3ộ znaKx3chút veQẻ ngeQây ngô,EznrXX nhưeQng znaKx3cũng kEznrXXhông phảiznaKx3 na5UiUMsm siznaKx3nh eQbình thường, chọznaKx3n EznrXXthời giEznrXXan đznaKx3ó, tất5UiUMs nznaKx3hiên EznrXXkhông phảieQ pEznrXXhàm ph5UiUMsu tụcznaKx3 EznrXXtử, znaKx3chỉ tiếcEznrXX eQgặp gỡeQ phải tiểuEznrXX nEznrXXha đầeQu, chắcznaKx3 eQđời t5UiUMsrước khôznaKx3ng đeQốt nhaznaKx3ng t5UiUMshơm, 5UiUMsnên mới5UiUMs lEznrXXưu 5UiUMslại mEznrXXột bznaKx3óng mEznrXXa thế này.

Tiểu ManEznrXXh M5UiUMsanh đùaEznrXX ngheQịch đầueQ quai bznaKx3a lôEznrXX znaKx3ở trên5UiUMs vEznrXXai, đáneQh gEznrXXiá đEznrXXối pEznrXXhương một5UiUMs vEznrXXòng từEznrXX EznrXXtrên xEznrXXuống dưznaKx3ới, đầu5UiUMs 5UiUMsngón út xin5UiUMsh đẹpEznrXX vươeQn rznaKx3a, nóEznrXXi thẳngeQ: "BeQạn muốznaKx3n EznrXXtheo đuổiznaKx3 tôi?"

Phương NznaKx3am ngồEznrXXi ởeQ troznaKx3ng eQxe, cũznaKx3ng eQcó thể thấyEznrXX khuônznaKx3 mặtEznrXX na5UiUMsm si5UiUMsnh tznaKx3uấn t5UiUMsú ki5UiUMsa đỏznaKx3 bừznaKx3ng, nhưneQg vẫn5UiUMs cốznaKx3 l5UiUMsấy h5UiUMsết dũznaKx3ng 5UiUMskhí gật geQật znaKx3đầu, EznrXXánh mắ5UiUMst thẳngeQ tắpEznrXX d5UiUMsừng ởEznrXX teQrên mặ5UiUMst T5UiUMsiểu MEznrXXanh ManhEznrXX, ánh5UiUMs mắteQ nóng bỏneQg châEznrXXn znaKx3thành nEznrXXhư th5UiUMsế, m5UiUMsà EznrXXManh MaznaKx3nh leQại ômeQ cznaKx3ánh EznrXXtay lạnhznaKx3 lạEznrXXnh nóznaKx3i: "Dựa v5UiUMsào 5UiUMscái gì..."

Phương znaKx3Nam 5UiUMsbi aeQi thznaKx3ay EznrXXnam sineQh kia hồznaKx3i lâu,EznrXX znaKx3gặp gỡ5UiUMs tiểu5UiUMs m5UiUMsa znaKx3nữ nEznrXXhà cEznrXXô, EznrXXxem nhEznrXXư cậu5UiUMs EznrXXta xEznrXXui xẻEznrXXo. TiznaKx3ểu Ma5UiUMsnh MaeQnh bề 5UiUMsngoài znaKx3giống mẹ,EznrXX nộeQi tâmeQ lạ5UiUMsi cùEznrXXng mìnhznaKx3 eQcó đượcEznrXX ý5UiUMs eQchí mạnhEznrXX EznrXXmẽ củaEznrXX a5UiUMsnh 5UiUMstrai, giống neQhau znaKx3như đúcznaKx3, znaKx3từ nhEznrXXỏ đã5UiUMs biếteQ m5UiUMsình muEznrXXốn cáiEznrXX gìEznrXX, lEznrXXàm n5UiUMshư tEznrXXhế nào5UiUMs, n5UiUMsgười k5UiUMshác nóieQ cái gEznrXXì, eQkhuyên eQcái geQì, cũn5UiUMsg khznaKx3ông nznaKx3ghe, chỉeQ nhậnznaKx3 thứznaKx3c đeQúng mộteQ cznaKx3on đEznrXXường cEznrXXó thể đeQi đến.

Dĩ EznrXXnhiên, tínznaKx3h cáeQch znaKx3đó nEznrXXó thEznrXXực giống chznaKx3a nóEznrXX, TznaKx3iểu ManEznrXXh ManeQh cũ5UiUMsng rấtEznrXX 5UiUMsgiống EznrXXcô 5UiUMscủa meQình, tóeQm lại,eQ 5UiUMslà m5UiUMsột thểznaKx3 tổng hợEznrXXp, rấteQ sớmEznrXX, PhEznrXXương NeQam đã5UiUMs biếeQt, naeQm nhâeQn teQhuần phụeQc được5UiUMs tiểueQ mznaKx3a nEznrXXữ eQnhà côeQ, trên thếeQ giớznaKx3i nàznaKx3y căn5UiUMs bả5UiUMsn khznaKx3ông znaKx3có, trừ5UiUMs EznrXXphi eQcô znaKx3nhỏ tựEznrXX znaKx3nguyện bznaKx3ị EznrXXthuần phục,EznrXX tựa 5UiUMsnhư thằngeQ nhEznrXXóc củeQa PhùneQg gia.

Trong eQnhà, znaKx3ông znaKx3bà nộiEznrXX củaEznrXX MaEznrXXnh ManhEznrXX đều buồneQ bực,eQ tiEznrXXểu meQa 5UiUMsnữ tínhEznrXX tình5UiUMs hoEznrXXạt bEznrXXát nh5UiUMsư vậyeQ tạ5UiUMsi sEznrXXao znaKx3lại t5UiUMshích đầuznaKx3 gỗ5UiUMs ngốc nghếchEznrXX nhà5UiUMs heQọ Phùng5UiUMs, nEznrXXói đầueQ gznaKx3ỗ ngznaKx3ốc nghếznaKx3ch mộtznaKx3 ch5UiUMsút cũ5UiUMsng kheQông saiznaKx3, từ nhỏznaKx3 đeQến lớn,znaKx3 5UiUMsbị znaKx3Manh MaEznrXXnh quấn5UiUMs lấznaKx3y nhiznaKx3ều eQnăm znaKx3như EznrXXvậy, tiEznrXXểu tửeQ keQia cũng5UiUMs kznaKx3hông hiểu eQđược, kh5UiUMsông pEznrXXhải đeQầu znaKx3gỗ neQgốc nEznrXXghếch là5UiUMs cáeQi gEznrXXì, khEznrXXông c5UiUMshỉ lEznrXXà đầ5UiUMsu gỗ5UiUMs ngốc ngeQhếch, meQà EznrXXlà đầEznrXXu gEznrXXỗ ngốEznrXXc nghEznrXXếch n5UiUMsgàn năm.

Năm đó,znaKx3 5UiUMscha củaEznrXX eQcậu EznrXXta 5UiUMs- HiểuEznrXX Phong s5UiUMso vớ5UiUMsi teQiểu tửEznrXX n5UiUMsày teQhông mineQh hơ5UiUMsn EznrXXnhiều. PhưznaKx3ơng NaznaKx3m đemeQ eQManh MEznrXXanh t5UiUMsúm đ5UiUMsến bên ngườieQ mìneQh, nh5UiUMsìn ceQô nóieQ: "CEznrXXon cần5UiUMs cáieQ hương5UiUMs EznrXXvị pheQụ nữEznrXX đểeQ znaKx3làm gEznrXXì, tiznaKx3ểu nhaznaKx3 đầu eQmới lEznrXXớn nàyznaKx3, vịEznrXX nữ5UiUMs nhânEznrXX EznrXXcó znaKx3thể t5UiUMsheo eQthời eQgian chồng5UiUMs cznaKx3hất điEznrXX znaKx3ra, màznaKx3 thanh xuânznaKx3 thìeQ EznrXXkhông qeQuay lại,znaKx3 cznaKx3ho nên5UiUMs cznaKx3àng đáng5UiUMs giá,znaKx3 cEznrXXàng pEznrXXhải quýznaKx3 trọng."

Phương eQManh eQManh znaKx3chu miệng: "NhưngeQ coznaKx3n th5UiUMsấy mẹ5UiUMs n5UiUMshư vậznaKx3y, côEznrXX xeQem 5UiUMsánh mắt5UiUMs củaznaKx3 chEznrXXa znaKx3mỗi lần5UiUMs EznrXXnhìn meQẹ đề5UiUMsu eQôn nhu, giốneQg znaKx3như n5UiUMsâng tznaKx3rên EznrXXtay sợznaKx3 rớt,EznrXX ceQon cũn5UiUMsg muốeQn khiznaKx3ến EznrXXcho KEznrXXi c5UiUMsa cEznrXXa 5UiUMsnhìn con 5UiUMsnhư vậy."

Phương NeQam bấtEznrXX giáceQ meQỉm cười: "ChoznaKx3 n5UiUMsên znaKx3con ởEznrXX trướcznaKx3 mặtznaKx3 tiểuEznrXX tử5UiUMs Phùng5UiUMs giaznaKx3, ngụyEznrXX tr5UiUMsang thznaKx3ành 5UiUMsbộ dáng5UiUMs eQôn nhu hiềnEznrXX EznrXXlành, làeQ cEznrXXảm znaKx3thấy thằngeQ nhó5UiUMsc EznrXXđó thícznaKx3h coEznrXXn gá5UiUMsi znaKx3như vậy?"

Manh M5UiUMsanh g5UiUMsật đầu,5UiUMs 5UiUMskhuôn znaKx3mặt nEznrXXhỏ nhắn 5UiUMsxinh đẹznaKx3p xẹznaKx3t qu5UiUMsa mộznaKx3t ti5UiUMsa ảeQm eQđạm: znaKx3"Cô đãEznrXX thznaKx3ấy rồiznaKx3 đó,eQ ThiệEznrXXu eQTình cũngznaKx3 là deQạng ngưeQời 5UiUMsgiống EznrXXmẹ, lúznaKx3c trướceQ KeQi cznaKx3a cEznrXXa rấ5UiUMst thích5UiUMs cEznrXXô ta."

Phương NznaKx3am thEznrXXương EznrXXtiếc sờznaKx3 sờznaKx3 EznrXXđỉnh đầu côznaKx3: znaKx3"Manh eQManh, tìnheQ yêuEznrXX cóeQ đEznrXXôi znaKx3khi cầneQ tran5UiUMsh znaKx3thủ, nhưnznaKx3g khônEznrXXg thể 5UiUMs miễn cưỡng,5UiUMs nếu5UiUMs ceQậu 5UiUMsta vôznaKx3 luEznrXXận thế5UiUMs nznaKx3ào cũngEznrXX kheQông phznaKx3ải 5UiUMslà ceQủa coznaKx3n, ceQon pznaKx3hải họznaKx3c cách buEznrXXông tay."

[ EznrXXBạn eQđang đọc5UiUMs trueQyện tạieQ EznrXXalobooks.vn ]

Phương N5UiUMsam ceQó đôEznrXXi keQhi cảeQm thấy,eQ cuộc sốngznaKx3 znaKx3ước ch5UiUMsừng đều5UiUMs rEznrXXất cznaKx3ông eQbằng, eQông trờiznaKx3 bznaKx3an cznaKx3ho znaKx3Manh ManEznrXXh vẻ5UiUMs xeQinh đ5UiUMsẹp cùng tài5UiUMs v5UiUMsăn chương,eQ cóeQ lznaKx3ẽ 5UiUMssẽ khôngznaKx3 EznrXXcho eQcon béEznrXX znaKx3một đoạneQ tì5UiUMsnh znaKx3yêu t5UiUMshuận bznaKx3uồm xuôi gió.

Manh MaEznrXXnh lạ5UiUMsi n5UiUMshư đieQnh đónEznrXXg c5UiUMsột nói: "EznrXXKi eQca cznaKx3a lEznrXXà znaKx3của cEznrXXon, cEznrXXon chắceQ chắnznaKx3 thế."EznrXX KỳEznrXX znaKx3thật PhươngEznrXX 5UiUMsNam cũ5UiUMsng buồn bựcznaKx3 znaKx3hiểu được,EznrXX EznrXXmấy znaKx3năm naEznrXXy, ManznaKx3h EznrXXManh eQcùng thằnznaKx3g nhó5UiUMsc PhùeQng gEznrXXia th5UiUMsủy EznrXXchung ở cùngznaKx3 mộteQ EznrXXnơi, nznaKx3ói EznrXXthật, tEznrXXuy 5UiUMsnói chứcznaKx3 vịznaKx3 EznrXXcha EznrXXPhùng KEznrXXi hi5UiUMsện eQnay khôn5UiUMsg thấp, EznrXXnhưng znaKx3dù s5UiUMsao cũneQg khôneQg cznaKx3ó nề5UiUMsn tảEznrXXng g5UiUMsì, xéEznrXXt dòngEznrXX deQõi, cEznrXXùng EznrXXPhương geQia tuyệtznaKx3 đối k5UiUMshông eQmôn đăngeQ hộ5UiUMs đối.

Hơn nữaznaKx3 M5UiUMsanh MaeQnh còneQ x5UiUMsuất sắznaKx3c nEznrXXhư vậy, là5UiUMs mộznaKx3t znaKx3khối eQbảo EznrXXvật t5UiUMsrong lòeQng ô5UiUMsng beQà PhưeQơng geQia, từznaKx3 nhỏznaKx3 đến5UiUMs lEznrXXớn 5UiUMsvới EznrXXtiểu nha đầznaKx3u khô5UiUMsng EznrXXcó nửa5UiUMs 5UiUMsđiểm kh5UiUMsông vừEznrXXa znaKx3ý, đốiEznrXX với5UiUMs coeQn bznaKx3é cEznrXXùng anEznrXXh traeQi 5UiUMslại EznrXXnghiêm khắc dạyznaKx3 dỗEznrXX, đếnEznrXX kheQi ManEznrXXh MaznaKx3nh lớ5UiUMsn lênEznrXX, một5UiUMs chznaKx3út cũneQg khônEznrXXg gieQảm, cũ5UiUMsng 5UiUMsmay tieQểu nha đầuEznrXX khznaKx3ông c5UiUMshịu znaKx3thua kém,eQ 5UiUMscó eQchủ EznrXXý c5UiUMsủa mìnheQ, rEznrXXất cEznrXXó ngeQuyên tắc.

Theo EznrXXý ô5UiUMsng bznaKx3à eQPhương gznaKx3ia, q5UiUMsuét mắznaKx3t đảo q5UiUMsua, toà5UiUMsn tEznrXXhế EznrXXgiới eQcũng kh5UiUMsông thấeQy eQcó một5UiUMs tiznaKx3ểu tửeQ nEznrXXào cEznrXXó thểeQ xứngznaKx3 5UiUMsvới cháu EznrXX gái bảoEznrXX beQối n5UiUMsày, cànEznrXXg đừng5UiUMs nóznaKx3i đ5UiUMsến tiEznrXXểu tửznaKx3 PheQùng giaznaKx3, chẳeQng qu5UiUMsa chuyệneQ tiể5UiUMsu nha đ5UiUMsầu qeQuyết 5UiUMsđịnh, ThEznrXXiên 5UiUMsVương lãoEznrXX tửznaKx3 eQcũng khôngeQ 5UiUMssửa được,eQ điznaKx3ểm ấy5UiUMs khôEznrXXng kznaKx3hác geQì cha c5UiUMson béEznrXX znaKx3- PheQương Chấ5UiUMsn Đông.

Ông bznaKx3à PhưeQơng gi5UiUMsa khôznaKx3ng phả5UiUMsn znaKx3đối, nhưng cũeQng ceQhưa táEznrXXn tEznrXXhành, lạEznrXXi znaKx3nói eQnăm trư5UiUMsớc, theQeo ý5UiUMs ManznaKx3h eQManh đeEznrXXm znaKx3Phùng KznaKx3i đ5UiUMsưa vào quân5UiUMs 5UiUMskhu 5UiUMsB, EznrXXđây 5UiUMscũng co5UiUMsi znaKx3như ngầmeQ đồng5UiUMs eQý điznaKx3! ChznaKx3o nêeQn m5UiUMsới nói5UiUMs nguyêeQn tắceQ củaznaKx3 Ông b5UiUMsà Phươ5UiUMsng gi5UiUMsa, ởeQ t5UiUMsrên ngườ5UiUMsi nhEznrXXa đEznrXXầu kznaKx3ia ch5UiUMso tớiznaKx3 bâyeQ giEznrXXờ đềuEznrXX khôeQng ceQó giá trị.

Đối vớznaKx3i đoznaKx3ạn tìznaKx3nh cảmeQ lưEznrXXu luy5UiUMsến ngoài 5UiUMsý eQmuốn củeQa 5UiUMsPhùng KeQi EznrXXba neQăm teQrước đây,eQ PhươngznaKx3 znaKx3gia rEznrXXất 5UiUMsrõ ràneQg, dùeQ saoznaKx3 người M5UiUMsanh ManeQh eQmuốn znaKx3gả ở5UiUMs troznaKx3ng eQquân đội,eQ mọieQ ngườiEznrXX tron5UiUMsg q5UiUMsuân keQhu 5UiUMslàm s5UiUMsao có eQthể nh5UiUMsìn nhEznrXXư eQkhông thấy,eQ EznrXXtuy rằngznaKx3 cueQối cùngznaKx3 đãeQ giảiEznrXX qznaKx3uyết, nhưngeQ chuyệnznaKx3 này5UiUMs, Phương NEznrXXam ceQảm thấy,eQ sẽznaKx3 là5UiUMs mộteQ eQkhối chướng5UiUMs ngạieQ trEznrXXên đường5UiUMs znaKx3Manh MznaKx3anh truznaKx3y đuổznaKx3i tình yêuEznrXX, dùeQ sEznrXXao cũngznaKx3 khônEznrXXg quaEznrXXng mEznrXXinh lỗi5UiUMs lạc.

Tính 5UiUMstình PEznrXXhùng KznaKx3i znaKx3lại k5UiUMshông hznaKx3ề có chuEznrXXyển znaKx3biến, EznrXXcho neQên, hiznaKx3ện znaKx3tại PhươngEznrXX Na5UiUMsm c5UiUMsho lEznrXXà tiểueQ neQha 5UiUMsđầu 5UiUMsnên có5UiUMs d5UiUMsự ph5UiUMsòng, miễn cEznrXXho EznrXXđến lEznrXXúc đó5UiUMs lạiEznrXX 5UiUMsngã đauEznrXX khôngEznrXX đeQứng dậEznrXXy nổi.

Phương NEznrXXam EznrXXquyết eQđịnh 5UiUMskhông c5UiUMsùng tiểu nhEznrXXa đầuznaKx3 thznaKx3ảo luậ5UiUMsn việ5UiUMsc nàyeQ nữa,eQ dEznrXXù sEznrXXao MznaKx3anh znaKx3Manh mới5UiUMs mườieQ eQchín, cznaKx3òn c5UiUMshưa tốt nghiệpeQ đạznaKx3i heQọc, vieQệc 5UiUMsyêu đươneQg keQết hôeQn ceQòn rấtEznrXX EznrXXsớm, nóiEznrXX trznaKx3ánh saEznrXXng EznrXXđề znaKx3tài khác: "Ng5UiUMshe HeQiểu PEznrXXhong nóiEznrXX, znaKx3con th5UiUMsam znaKx3gia EznrXXCâu znaKx3lạc bznaKx3ộ l5UiUMseo núieQ, t5UiUMshế nàoEznrXX? Có cầnEznrXX cEznrXXô EznrXXtài t5UiUMsrợ mộznaKx3t EznrXXchút EznrXXtài 5UiUMschính h5UiUMsay không?"

Mắt ManEznrXXh MznaKx3anh sáneQg lê5UiUMsn vộieQ vànEznrXXg gật EznrXX đầu: "eQDạ! C5UiUMsần, cầnEznrXX, côznaKx3 leQà tốteQ nhEznrXXất!" PeQhương NaznaKx3m vỗ5UiUMs v5UiUMsỗ keQhuôn mặtznaKx3 nhỏ nhắnEznrXX đỏznaKx3 beQừng của5UiUMs EznrXXcon znaKx3bé: "NhEznrXXóc nịnh5UiUMs hóznaKx3t, trácheQ eQsao bàeQ n5UiUMsội 5UiUMsnói eQcon lznaKx3à tiểu znaKx3tham eQtiền, tiềnznaKx3 mznaKx3ừng tuổznaKx3i znaKx3hàng nămeQ củEznrXXa 5UiUMscon, h5UiUMsọc bổn5UiUMsg, eQđi đâu5UiUMs heQết rEznrXXồi, cũng khôngeQ thấyznaKx3 cEznrXXon eQmua cáeQi gì."

Manh EznrXXManh eQchu miệngEznrXX: "ĐeQây EznrXXlà đồEznrXX cưới 5UiUMscủa ngEznrXXười tEznrXXa, khôeQng tEznrXXhể độngeQ vào5UiUMs, chueQẩn znaKx3bị chznaKx3o tươngeQ EznrXXlai sốEznrXXng c5UiUMsùng EznrXXKi 5UiUMsca ca." Phương5UiUMs EznrXXNam bậtEznrXX cườznaKx3i: "5UiUMsNghĩ eQđến lâEznrXXu dàieQ thậtEznrXX nEznrXXhỉ, c5UiUMson eQsợ 5UiUMscòn thiếu n5UiUMshiều znaKx3tiền saoeQ, yêeQn t5UiUMsâm, đồeQ cướeQi tEznrXXương laeQi EznrXXcô reQa znaKx3cho c5UiUMson, muEznrXXốn 5UiUMsbao 5UiUMsnhiêu có bấyznaKx3 nhiêuEznrXX." Man5UiUMsh M5UiUMsanh lắceQ đznaKx3ầu: "C5UiUMsô thương5UiUMs eQcon, coznaKx3n biếtznaKx3, znaKx3Nhưng con EznrXXmuốn tựeQ mìnhEznrXX đeQể dàneQh tiEznrXXền, eQdùng năngeQ lựcznaKx3 5UiUMscủa meQình kiếmEznrXX tiềnEznrXX, K5UiUMsi cEznrXXa znaKx3ca cznaKx3ũng znaKx3như thế, an5UiUMsh 5UiUMsấy 5UiUMscho tới5UiUMs EznrXXbây geQiờ cũn5UiUMsg kznaKx3hông znaKx3lấy củaeQ cô5UiUMs 5UiUMschú mộtEznrXX đồngznaKx3 nàoEznrXX, nế5UiUMsu coEznrXXn gả chznaKx3o anEznrXXh ấyznaKx3, peQhải znaKx3tôn 5UiUMstrọng znaKx3anh ấy."

Phương NeQam thởznaKx3 znaKx3dài: "TiểznaKx3u nha đầu,5UiUMs c5UiUMson eQhành độngznaKx3 điEznrXXên 5UiUMsrồ EznrXXa! Đế5UiUMsn đâyEznrXX, nóEznrXXi cheQo cô5UiUMs nghEznrXXe, CeQâu lạcznaKx3 bộEznrXX l5UiUMseo núi5UiUMs ceQác con cEznrXXó hoEznrXXạt động5UiUMs gì..."

Phương M5UiUMsanh ManeQh không5UiUMs ngeQhĩ mìznaKx3nh hành đeQộng điênEznrXX rồEznrXX, vìEznrXX znaKx3cô thícznaKx3h PhùznaKx3ng KiznaKx3, khô5UiUMsng cóEznrXX đạoznaKx3 lý,EznrXX eQkhông EznrXXcó nguyên5UiUMs nhân, cznaKx3ô EznrXXchỉ biết,EznrXX EznrXXcô m5UiUMsuốn gảznaKx3 c5UiUMsho 5UiUMsanh, cEznrXXùng anznaKx3h 5UiUMscả đznaKx3ời 5UiUMsbên znaKx3nhau, côeQ khEznrXXông 5UiUMsbiết đeQây l5UiUMsà cố ch5UiUMsấp, haznaKx3y l5UiUMsà tì5UiUMsnh yêeQu 5UiUMscủa cô.

"Phương ManznaKx3h ManhznaKx3!" ManeQh Manh t5UiUMsừ tron5UiUMsg l5UiUMsớp học5UiUMs điznaKx3 eQra, liềEznrXXn t5UiUMshấy ởEznrXX đối5UiUMs EznrXXdiện znaKx3một naeQm EznrXXsinh lớpEznrXX tr5UiUMsên đứng dướiEznrXX án5UiUMsh mặt5UiUMs trời,EznrXX mặcznaKx3 d5UiUMsù bêneQ ngườiEznrXX MaEznrXXnh ManEznrXXh eQchưa từngeQ thiếueQ quEznrXXa n5UiUMsam 5UiUMssinh điển trai,EznrXX nhưnEznrXXg 5UiUMsSài TEznrXXử HiznaKx3ên vẫn5UiUMs làmEznrXX EznrXXManh MznaKx3anh k5UiUMsinh eQdiễm meQột trậnznaKx3 nh5UiUMsư cũ.

Sài TEznrXXử HiêznaKx3n 5UiUMslà đànznaKx3 an5UiUMsh năm5UiUMs beQa, cũng liên5UiUMs tụeQc làeQ znaKx3trợ gznaKx3iảng EznrXXba năm,znaKx3 danEznrXXh tiznaKx3ếng znaKx3như cồ5UiUMsn, v5UiUMsô cùznaKx3ng tàznaKx3i giỏiznaKx3, 5UiUMsngười ngưỡng mEznrXXộ v5UiUMsô số5UiUMs, nhEznrXXân vậEznrXXt t5UiUMsinh aznaKx3nh củaeQ trznaKx3ường Luật,EznrXX c5UiUMsũng eQlà nhEznrXXóm znaKx3trưởng củaznaKx3 Câu lạznaKx3c bộznaKx3 znaKx3leo núi.

Lúc trướeQc ManznaKx3h MznaKx3anh lựznaKx3a ch5UiUMsọn EznrXXCâu lạc beQộ leQeo n5UiUMsúi, hoàeQn eQtoàn eQlà vìeQ thíchEznrXX vậnznaKx3 động5UiUMs 5UiUMsleo nú5UiUMsi, MaeQnh MznaKx3anh th5UiUMsích cáznaKx3i loại znaKx3cảm giáceQ chEznrXXinh phụcEznrXX neQúi c5UiUMsao này5UiUMs, cóEznrXX một5UiUMs EznrXXloại thỏaEznrXX EznrXXmãn cựEznrXXc hạnznaKx3, 5UiUMstựa 5UiUMsnhư cznaKx3ha cô eQ nói, đứngznaKx3 ởznaKx3 đỉnhznaKx3 nEznrXXúi nhìznaKx3n xu5UiUMsống, thi5UiUMsên quânEznrXX vạneQ EznrXXmã đềuEznrXX ởEznrXX EznrXXdưới chân.

Cha 5UiUMscô l5UiUMsà qu5UiUMsân nhznaKx3ân, xứ5UiUMsng veQới eQdanh phận 5UiUMsquân nEznrXXhân, maznaKx3ng qEznrXXuân 5UiUMshàm tEznrXXướng EznrXXquân, mznaKx3ẹ t5UiUMsừng nóeQi qznaKx3ua znaKx3nhiều l5UiUMsần, nếEznrXXu hiệ5UiUMsn tại l5UiUMsà thờieQ 5UiUMskì chiến5UiUMs znaKx3tranh, chznaKx3a côeQ khẳngznaKx3 znaKx3định seQẽ rznaKx3a chiếneQ tznaKx3rường cEznrXXhém giết,EznrXX 5UiUMsnam nhi làeQ peQhải znaKx3ra r5UiUMsoi gznaKx3iục ngựznaKx3a, 5UiUMsđánh đ5UiUMsông dẹEznrXXp 5UiUMsbắc, đâyeQ eQlà 5UiUMskiểu ngườeQi củaEznrXX eQcha cô, 5UiUMscũng làEznrXX củznaKx3a eQKi EznrXXca ca.

Cha EznrXXcô 5UiUMsmang dòn5UiUMsg eQmáu quâeQn nhân, troeQng thâneQ tEznrXXhể côznaKx3 eQcũng có,EznrXX nEznrXXhưng meQà s5UiUMso sánznaKx3h EznrXXvới KznaKx3i EznrXXca cznaKx3a, l5UiUMsại znaKx3bé znaKx3nhỏ 5UiUMskhông đáng eQkể, ngEznrXXhĩ mông5UiUMs lznaKx3ung, EznrXXManh ManznaKx3h EznrXXphục hznaKx3ồi teQinh t5UiUMshần lạiEznrXX, ceQó EznrXXchút znaKx3không kiêznaKx3n nhẫn nhznaKx3ìn znaKx3qua SàieQ Tử5UiUMs Hiên.

Lúc eQtrước thậtznaKx3 khônznaKx3g biếtznaKx3 nhóznaKx3m trưởng Câu5UiUMs lạEznrXXc znaKx3bộ lznaKx3eo núEznrXXi ch5UiUMsính làznaKx3 vịeQ tEznrXXrợ giảngeQ daneQh tiếneQg như5UiUMs cồnEznrXX nàznaKx3y, nếu biế5UiUMst, cznaKx3ô sẽeQ 5UiUMstrốn eQxa tám5UiUMs thEznrXXước, treQong mắEznrXXt c5UiUMsô hiệ5UiUMsn znaKx3lên vznaKx3ẻ khôznaKx3ng kieQên nhznaKx3ẫn, SeQài TửznaKx3 Hiên cũn5UiUMsg khôeQng 5UiUMsxem nhẹ.

Có đ5UiUMsôi EznrXXkhi S5UiUMsài TeQử HiêeQn teQhực EznrXXcảm thấy, PhươngEznrXX ManEznrXXh MaznaKx3nh làeQ eQông eQtrời cEznrXXố ý5UiUMs eQphái xuốngznaKx3 trừn5UiUMsg phạeQt 5UiUMsanh, trừng5UiUMs phạeQt anh znaKx3mấy năeQm naznaKx3y mắt5UiUMs caznaKx3o hznaKx3ơn đầu,EznrXX lầnEznrXX eQđầu tieQên nhìnznaKx3 tEznrXXhấy 5UiUMsManh ManheQ, anznaKx3h liền chấneQ độn5UiUMsg, áoznaKx3 tEznrXXhun quầ5UiUMsn jeeQan đơEznrXXn giả5UiUMsn EznrXXtrên nEznrXXgười côznaKx3, cũnEznrXXg cóEznrXX EznrXXthể tỏeQa r5UiUMsa một loại5UiUMs xinEznrXXh đẹpznaKx3 znaKx3không thểEznrXX znaKx3bỏ eQqua, c5UiUMsô đẹEznrXXp khiếneQ ánhEznrXX mặtEznrXX eQtrời tEznrXXháng chí5UiUMsn EznrXXlúc ấy cũneQg 5UiUMsnhạt znaKx3đi rấEznrXXt nhiều,EznrXX màznaKx3 đó5UiUMsn ngườeQi mới5UiUMs đếneQ bằngEznrXX mznaKx3ột kEznrXXhúc đànznaKx3 celleQo (đàn violEznrXXong loạieQ lớn)eQ 5UiUMschuyên nghiệeQp EznrXXlinh đEznrXXộng, gầnEznrXX neQhư 5UiUMsgây ngỡznaKx3 ngàngeQ 5UiUMstất cảeQ thầyEznrXX trò ởznaKx3 đây.

[ EznrXXBạn đangeQ đọceQ tr5UiUMsuyện tại5UiUMs alobooks.eQvn ]

Yêu côEznrXX gá5UiUMsi nheQư vậy,znaKx3 dườngEznrXX eQnhư eQrất dễ dàng,5UiUMs SeQài TEznrXXử Hi5UiUMsên cũznaKx3ng eQkhông ngoeQại l5UiUMsệ, Sài5UiUMs TửEznrXX HiêEznrXXn lEznrXXập lớpznaKx3 heQọc 5UiUMsleo núieQ, là chiznaKx3êu bàiznaKx3 của5UiUMs C5UiUMsâu lạ5UiUMsc eQbộ, t5UiUMsuy rznaKx3ằng khônznaKx3g thể5UiUMs nóeQi không5UiUMs 5UiUMshấp dznaKx3ẫn nữznaKx3 znaKx3sinh, nhưneQg đối vznaKx3ới EznrXXthể cEznrXXhất 5UiUMscó yê5UiUMsu cầuEznrXX rấEznrXXt cao5UiUMs, EznrXXbởi vznaKx3ậy, 5UiUMsmặc d5UiUMsù ceQó S5UiUMsài eQTử H5UiUMsiên 5UiUMs- znaKx3một znaKx3đại soái cEznrXXa hấ5UiUMsp dznaKx3ẫn znaKx3như vậznaKx3y, hộiEznrXX veQiên thEznrXXu 5UiUMsvào hàEznrXXng nămEznrXX cũznaKx3ng 5UiUMskhông nhiznaKx3ều, m5UiUMsà MaeQnh Manh vàoEznrXX lạ5UiUMsi tươnEznrXXg đốiznaKx3 dễ5UiUMs dàng.

Sài TửznaKx3 EznrXXHiên khôn5UiUMsg 5UiUMskhỏi eQtự EznrXXgiễu, thì rznaKx3a mìnhznaKx3 c5UiUMsũng cEznrXXó lEznrXXúc leQấy việceQ c5UiUMsông mưuznaKx3 tínhEznrXX viznaKx3ệc tznaKx3ư n5UiUMshư vậyEznrXX, nEznrXXhưng znaKx3Sài TửznaKx3 Hiên5UiUMs rất nznaKx3hanh liềnEznrXX pháznaKx3t hiệEznrXXn, eQcho znaKx3dù eQManh Man5UiUMsh vàznaKx3 a5UiUMsnh si5UiUMsnh hoạteQ eQtrong eQcùng 5UiUMsCâu lạc5UiUMs bộ, a5UiUMsnh znaKx3cũng khEznrXXông chiếEznrXXm nheQiều ư5UiUMsu thế5UiUMs lắm,EznrXX phả5UiUMsi nói,znaKx3 PhươngEznrXX eQManh MaznaKx3nh đốiEznrXX đãi znaKx3với eQtất cznaKx3ả naeQm siEznrXXnh tznaKx3heo đuổeQi cznaKx3ô 5UiUMscũng khôEznrXXng kháEznrXXc gì5UiUMs neQhau, eQbao gồmeQ cả5UiUMs eQanh, một5UiUMs năm trôi5UiUMs EznrXXqua, na5UiUMsm si5UiUMsnh kznaKx3hác 5UiUMsdo MznaKx3anh znaKx3Manh đốiznaKx3 xửeQ lạnheQ nhạt,eQ đềuEznrXX leQùi EznrXXxa trăm5UiUMs bước, chỉ5UiUMs eQcó SàiEznrXX znaKx3Tử HiênEznrXX thủ5UiUMsy chunEznrXXg bEznrXXám riếtznaKx3 khEznrXXông tha.

Sài 5UiUMsTử HieQên điEznrXX tới,znaKx3 đznaKx3ưa tznaKx3ay muố5UiUMsn EznrXXđỡ cặp 5UiUMssách trêznaKx3n vaznaKx3i MeQanh ManeQh, b5UiUMsị ManeQh eQManh c5UiUMsười tủmznaKx3 tEznrXXỉm tEznrXXránh raEznrXX: "ĐànEznrXX aeQnh à, 5UiUMsem EznrXXtự mznaKx3ình maneQg được,EznrXX e5UiUMsm EznrXXcũng kznaKx3hông muố5UiUMsn bị5UiUMs ngườeQi EznrXXhận vznaKx3ì đượznaKx3c đànEznrXX eQanh ngưỡng mộznaKx3 đâu."

Sài TửznaKx3 5UiUMsHiên znaKx3không EznrXXcho lznaKx3à pEznrXXhải, rấteQ có phoneQg EznrXXđộ cười5UiUMs cznaKx3ười: "EznrXXAnh đếznaKx3n t5UiUMshông znaKx3báo vớEznrXXi EznrXXem, 5UiUMscuối tuầnznaKx3 nàyznaKx3 CznaKx3âu lạcEznrXX bộ leoeQ núznaKx3i 5UiUMscó ho5UiUMsạt động,eQ znaKx3địa 5UiUMsđiểm tậpznaKx3 hznaKx3ợp cóEznrXX hơieQ xaeQ, aneQh sẽ5UiUMs láiEznrXX xeQe đếEznrXXn đón em!"

Manh ManEznrXXh 5UiUMsnghiêng đeQầu n5UiUMshìn 5UiUMsanh, ánh mắEznrXXt sáeQng lên5UiUMs nheQư 5UiUMsngọc, làznaKx3m SEznrXXài TznaKx3ử Hi5UiUMsên eQcó mộtznaKx3 chúznaKx3t thấeQt thần:eQ "eQĐàn eQanh à, cheQỉ sốEznrXX 5UiUMsthông mznaKx3inh củaznaKx3 znaKx3em thấpEznrXX nznaKx3hư vậy5UiUMs EznrXXsao, aeQnh nóznaKx3i cEznrXXho eeQm biznaKx3ết địaznaKx3 EznrXXđiểm tậpznaKx3 hợp làznaKx3 đượEznrXXc, EznrXXem sẽznaKx3 bznaKx3ảo znaKx3anh h5UiUMsọ đưaeQ đi."

Tác g5UiUMsiả eQcó eQlời muốnEznrXX 5UiUMsnói: bạn5UiUMs znaKx3bè cùng neQghiệp veQăn chươngEznrXX, thí5UiUMsch nheQìn thấeQy: 《eQ vEznrXXăn chương5UiUMs eQnhư t5UiUMshể cấyznaKx3 càyeQ, mù5UiUMsi EznrXXhoa thảEznrXXo luậeQn qua5UiUMsnh năm znaKx3được mùaeQ 》