Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô CpAYà, lúPtpic trướYrZXc nWNycô ljNwyàm nWNythế nPtpiào mnWNyà thànhnWNy Ptpicông gảnWNy chYrZXo dượnjNwyg, bàYrZX nộPtpii nói, lúYrZXc trưPtpiớc dượngCpAY jNwylà thầnWNyy giáonWNy Ptpicủa cônWNy mà?jNwy" YrZXPhương CpAYManh MjNwyanh ômYrZX cánhYrZX tay PtpiPhương NaCpAYm quấnnWNy trYrZXên ngườnWNyi côCpAY, mắtnWNy tCpAYo chớpnWNy chớpnWNy, hYrZXết nWNysức đángnWNy yêu.

Phương NnWNyam Ptpigõ YrZXlên cCpAYái tránPtpi củaPtpi CpAYcô: "Thế nào?YrZX TjNwyiểu MYrZXanh ManCpAYh nWNynhà chúnWNyng YrZXta sốtjNwy rPtpiuột, munWNyốn gạYrZXt jNwykhối đầujNwy gnWNyỗ PhnWNyùng gia kCpAYia YrZXlừa vềnWNy nhYrZXà rồYrZXi CpAYsao?" MPtpianh ManPtpih CpAYchu miệnYrZXg, đứnCpAYg trnWNyước CpAYmặt PhươngPtpi Nam xoYrZXay mộtCpAY vòng:jNwy "CôYrZX àPtpi, cjNwyô YrZXnói conWNyn cóYrZX phảCpAYi rấtCpAY đẹpPtpi CpAYhay khôngPtpi, Ptpihay lYrZXà cPtpiòn khiếm khuyếtjNwy hưYrZXơng vịYrZX CpAYphụ nữPtpi, vìnWNy sYrZXao PtpiKi cjNwya YrZXca mnWNyột chúCpAYt phảnjNwy ứPtping cũnnWNyg không có?"

Phương NnWNyam ljNwyàm CpAYnhư thậPtpit sPtpiự đánCpAYh giá cháCpAYu gáijNwy mnWNyột vòng,YrZX CpAYnói tjNwyhật, tjNwyiểu nhYrZXa đnWNyầu jNwyxinh YrZXđẹp cóPtpi điểmnWNy khiếCpAYn ngườiCpAY hnWNyận, tư jNwy sắc nYrZXgũ qunWNyan hoYrZXàn toàYrZXn thừjNwya kếnWNy nhjNwyà mẹYrZX đẻCpAY cnWNyô, bCpAYộ CpAYdáng njNwyhỏ nnWNyhắn nnWNyày đjNwyi đjNwyến chYrZXỗ nào cũjNwyng đềCpAYu vôjNwy cùPtping gâynWNy chúnWNy ýPtpi, jNwynói đCpAYến hươngnWNy vịPtpi phụPtpi nữ,Ptpi CpAYtiểu Ptpicô nươngjNwy mườPtpii chín tuổi,jNwy nWNythì đưCpAYơng CpAYnhiên thiYrZXếu mYrZXột chYrZXút hươngnWNy YrZXvị phụCpAY nữnWNy rồCpAYi, nhưYrZXng cPtpiái loại nWNythanh xunWNyân vYrZXô hạnjNwy nàyCpAY, Ptpicàng toảPtpi sángCpAY YrZXloá mắtPtpi ởnWNy tPtpirên ngườijNwy cô.

[ BnWNyạn đaYrZXng đọcjNwy trnWNyuyện tjNwyại aloPtpibooks.vn ]

Từ lúcCpAY mớYrZXi đCpAYi hPtpiọc, Ptpiđã jNwytrêu chọc Ptpikhông íjNwyt naPtpim sinCpAYh, màCpAY nhYrZXa CpAYđầu nWNykia nWNydáng dấpjNwy rấtPtpi uyểnCpAY chjNwyuyển nhnWNyẹ nWNynhàng, tínWNynh tình ẩnjNwy bYrZXên CpAYtrong lạiCpAY tnWNyhật sựPtpi là..CpAY. PhươngjNwy NaYrZXm khônPtpig khỏiPtpi thCpAYở djNwyài. BPtpià nộCpAYi ManPtpih Manh nóiPtpi tiểuCpAY nYrZXha YrZXđầu gjNwyiống jNwycô, jNwyPhương NaYrZXm cảnWNym nWNythấy, nhnWNya đầuCpAY kPtpiia hCpAYoàn tPtpioàn lPtpià trò giỏPtpii hCpAYơn thầy,YrZX khíCpAY thCpAYế nWNyáp jNwyđảo, nWNyít nPtpihất CpAYcô khYrZXi nWNyđó vẫnYrZX lPtpià cójNwy vẻYrZX uCpAYyển chuyển, khônPtpig giốnYrZXg nPtpiha đầunWNy kijNwya cCpAYó thYrZXể đnWNyem ngườinWNy CpAYđả kíchjNwy đếnnWNy nWNyngập tYrZXrong bùn.

Cô nWNycòn nhớ,CpAY lúcnWNy tiểuCpAY nYrZXha đầunWNy học jNwytrung họcjNwy, lúCpAYc đầnWNyu cnWNyó nnWNyam sCpAYinh thícnWNyh coCpAYn jNwybé, trêjNwyn đườngnWNy tYrZXan họCpAYc nPtpigăn cYrZXon CpAYbé lại mjNwyà tjNwyhổ lYrZXộ, ljNwyúc YrZXấy bảnjNwy tnWNyhân nWNyđúng lYrZXúc tiệPtpin đjNwyường jNwyđi đónPtpi nWNynó, nhìnPtpi thấYrZXy tjNwyhật rõ ràng.

Lại nónWNyi, nCpAYam sYrZXinh kiPtpia thựcCpAY rấtjNwy xuất sắPtpic, mặcCpAY dùjNwy YrZXlộ chújNwyt vẻYrZX ngjNwyây CpAYngô, nhưPtping CpAYcũng khôngYrZX CpAYphải njNwyam sCpAYinh Ptpibình tYrZXhường, chọn thờiYrZX giaPtpin đójNwy, Ptpitất nhiêCpAYn Ptpikhông CpAYphải pYrZXhàm pPtpihu tụcPtpi jNwytử, chnWNyỉ tiếcjNwy gặpjNwy gYrZXỡ phải tijNwyểu nPtpiha đầCpAYu, cnWNyhắc đjNwyời trưPtpiớc knWNyhông đốYrZXt jNwynhang thơm,jNwy jNwynên mớinWNy lYrZXưu lạCpAYi mộtYrZX bónPtpig ma thCpAYế này.

Tiểu MaCpAYnh jNwyManh đùnWNya nghịchjNwy đầuCpAY quaPtpii ba lnWNyô YrZXở trPtpiên vaPtpii, đánhCpAY Ptpigiá YrZXđối jNwyphương mộtjNwy YrZXvòng từPtpi trPtpiên xuốnPtpig dnWNyưới, đnWNyầu ngójNwyn jNwyút xinh đẹpnWNy Ptpivươn rajNwy, njNwyói thnWNyẳng: "BạPtpin mnWNyuốn Ptpitheo CpAYđuổi tôi?"

Phương NnWNyam nPtpigồi ởPtpi troCpAYng xenWNy, jNwycũng cóYrZX thể thPtpiấy Ptpikhuôn mPtpiặt nWNynam sinYrZXh tuấnCpAY CpAYtú kPtpiia CpAYđỏ bừng,Ptpi nhYrZXưng vẫnCpAY cốYrZX lấCpAYy hếtjNwy dũngCpAY khjNwyí gật gậnWNyt đnWNyầu, jNwyánh mjNwyắt nWNythẳng nWNytắp dừngCpAY ởYrZX trCpAYên mặPtpit PtpiTiểu YrZXManh MaYrZXnh, ánPtpih mắtYrZX nPtpióng bỏng cPtpihân thànhPtpi nCpAYhư tPtpihế, mPtpià MannWNyh MaYrZXnh CpAYlại ônWNym cájNwynh tanWNyy lạnPtpih lCpAYạnh nóCpAYi: "Dựa vàoYrZX cCpAYái gì..."

Phương NaPtpim Ptpibi aYrZXi thCpAYay nWNynam sinWNynh YrZXkia hồi lâuYrZX, CpAYgặp gỡCpAY tiểCpAYu jNwyma jNwynữ nhàCpAY cPtpiô, Ptpixem nhYrZXư cậuPtpi CpAYta xnWNyui xẻoCpAY. TiểuYrZX MannWNyh MajNwynh bề ngoàCpAYi Ptpigiống Ptpimẹ, Ptpinội CpAYtâm lYrZXại cYrZXùng CpAYmình YrZXcó đượYrZXc ýjNwy nWNychí mạnhCpAY YrZXmẽ củYrZXa anPtpih traYrZXi, giống jNwy nhau YrZXnhư đPtpiúc, từnWNy nhỏCpAY jNwyđã bnWNyiết mìnYrZXh nWNymuốn cáCpAYi gì,nWNy CpAYlàm nYrZXhư thếCpAY YrZXnào, ngườinWNy khjNwyác nóYrZXi cái jNwygì, khCpAYuyên cáinWNy gì,CpAY nWNycũng khônCpAYg Ptpinghe, cjNwyhỉ nhậnnWNy CpAYthức đjNwyúng Ptpimột cjNwyon đườngCpAY cóCpAY thể đijNwy đến.

Dĩ nhiên,Ptpi tínhjNwy cácjNwyh jNwyđó njNwyó thựcnWNy gPtpiiống cha njNwyó, TiểunWNy CpAYManh MPtpianh cũjNwyng Ptpirất giốngjNwy cjNwyô củanWNy YrZXmình, tjNwyóm lại,nWNy làPtpi mYrZXột thểnWNy tổng hợp,Ptpi rấYrZXt sớm,nWNy PhươngCpAY NaPtpim đãjNwy biết,jNwy naPtpim nhânWNyn thuầnjNwy phCpAYục đượcCpAY tiểnWNyu jNwyma CpAYnữ nCpAYhà côjNwy, trên thếjNwy giYrZXới nàyCpAY jNwycăn bảnjNwy khônYrZXg nWNycó, tjNwyrừ pYrZXhi côPtpi nhỏnWNy tựCpAY nguyYrZXện jNwybị thuầnPtpi phục,nWNy tựaPtpi như tPtpihằng nhPtpióc Ptpicủa jNwyPhùng gia.

Trong Ptpinhà, ônWNyng jNwybà jNwynội jNwycủa MaYrZXnh Manh đềuCpAY buồCpAYn Ptpibực, tijNwyểu mYrZXa njNwyữ tínhYrZX tCpAYình Ptpihoạt bátCpAY nhnWNyư vậyYrZX tạjNwyi snWNyao lạiCpAY thYrZXích đjNwyầu gỗ ngốcPtpi CpAYnghếch njNwyhà họnWNy PhùngYrZX, CpAYnói đầuPtpi gYrZXỗ ngCpAYốc nCpAYghếch mộtnWNy chútPtpi YrZXcũng khônWNyng sYrZXai, từ CpAY nhỏ nWNyđến nWNylớn, bjNwyị ManCpAYh MaCpAYnh qPtpiuấn lấYrZXy nhiềujNwy nămCpAY nWNynhư vậyCpAY, tiểuYrZX tửnWNy CpAYkia cnWNyũng khPtpiông hiểu Ptpiđược, khônPtpig pYrZXhải đầYrZXu gỗYrZX ngốcnWNy nghjNwyếch lPtpià nWNycái gì,YrZX khônjNwyg chnWNyỉ lYrZXà đầuYrZX gjNwyỗ Ptpingốc nghếch, jNwymà lPtpià đầuCpAY nWNygỗ ngốcCpAY Ptpinghếch ngànnWNy năm.

Năm đójNwy, nWNycha củaYrZX cCpAYậu YrZXta jNwy- HCpAYiểu Phong Ptpi so vớjNwyi tCpAYiểu jNwytử nPtpiày thCpAYông mPtpiinh hPtpiơn nhiều.CpAY PjNwyhương NjNwyam đejNwym YrZXManh MjNwyanh tújNwym Ptpiđến bênWNyn người nWNymình, nhìPtpin CpAYcô nónWNyi: jNwy"Con cầnYrZX jNwycái hươnPtpig vịCpAY pPtpihụ nữPtpi nWNyđể nWNylàm gPtpiì, tiểunWNy nha đầujNwy mớiYrZX lCpAYớn nàyYrZX, vịjNwy nữYrZX nhâYrZXn cPtpió thểPtpi thCpAYeo thờnWNyi gnWNyian nWNychồng Ptpichất đijNwy raYrZX, màjNwy thaCpAYnh xuân thìCpAY khôngYrZX quanWNyy lạYrZXi, jNwycho nênCpAY cnWNyàng YrZXđáng nWNygiá, cCpAYàng nWNyphải qjNwyuý trọng."

Phương MPtpianh MaPtpinh jNwychu miệng: CpAY"Nhưng conWNyn thấyjNwy mẹPtpi nCpAYhư vnWNyậy, nWNycô xeCpAYm CpAYánh mắtnWNy YrZXcủa chYrZXa mỗPtpii lầnCpAY nhìCpAYn mẹPtpi đYrZXều ôn nhCpAYu, giốYrZXng nCpAYhư nânnWNyg trYrZXên tanWNyy sợCpAY rớnWNyt, coYrZXn cYrZXũng mjNwyuốn khiếnPtpi chYrZXo jNwyKi cYrZXa cnWNya nhìCpAYn cCpAYon như vậy."

Phương jNwyNam bấnWNyt ginWNyác mỉmnWNy cười: "nWNyCho Ptpinên Ptpicon ởnWNy tjNwyrước mặtCpAY tiểCpAYu tửnWNy PhùngnWNy YrZXgia, ngụPtpiy traYrZXng tCpAYhành bYrZXộ dáPtping ôCpAYn nhu hiềnPtpi làjNwynh, lPtpià cYrZXảm tCpAYhấy thằngjNwy nYrZXhóc đCpAYó nWNythích coYrZXn gáinWNy nCpAYhư vậy?"

Manh MaYrZXnh gậtCpAY đầu,CpAY khnWNyuôn mjNwyặt nhỏ jNwynhắn YrZXxinh đẹpnWNy xẹtPtpi qCpAYua mộtjNwy jNwytia ảCpAYm đạm:Ptpi "jNwyCô đCpAYã thấCpAYy rnWNyồi nWNyđó, nWNyThiệu TnWNyình cũnWNyng là djNwyạng CpAYngười nWNygiống jNwymẹ, lPtpiúc trướcYrZX nWNyKi cYrZXa Ptpica rấtCpAY tCpAYhích cnWNyô ta."

Phương NnWNyam thươngjNwy Ptpitiếc sờPtpi YrZXsờ đỉnh CpAY đầu nWNycô: "MannWNyh ManhjNwy, tPtpiình yCpAYêu jNwycó đôjNwyi khYrZXi cầnPtpi tnWNyranh thủ,CpAY nhjNwyưng khjNwyông thểPtpi miễn cưỡnYrZXg, nếYrZXu nWNycậu CpAYta Ptpivô lYrZXuận thPtpiế njNwyào Ptpicũng khônCpAYg phảijNwy lnWNyà jNwycủa conWNyn, cojNwyn phảinWNy học Ptpicách YrZXbuông tay."

[ BạnPtpi đanCpAYg đọcCpAY truyệCpAYn tPtpiại anWNylobooks.vn ]

Phương NjNwyam cPtpió đôijNwy khjNwyi cảmPtpi tYrZXhấy, cuCpAYộc sống YrZXước chPtpiừng đềCpAYu rấCpAYt CpAYcông jNwybằng, nWNyông Ptpitrời banWNyn Ptpicho ManjNwyh MYrZXanh vẻCpAY xinCpAYh đẹpCpAY cCpAYùng tài vănnWNy chPtpiương, cYrZXó lYrZXẽ sẽnWNy khjNwyông chnWNyo YrZXcon nWNybé YrZXmột đoPtpiạn tCpAYình yPtpiêu tnWNyhuận buồPtpim xuôi gió.

Manh MnWNyanh lạiYrZX nhPtpiư đijNwynh đóngPtpi cPtpiột nCpAYói: "Ki cnWNya cYrZXa làjNwy củCpAYa jNwycon, YrZXcon cnWNyhắc jNwychắn thế."nWNy nWNyKỳ tjNwyhật PhươnjNwyg NanWNym cCpAYũng buồn bựcPtpi hnWNyiểu được,CpAY nWNymấy nămYrZX naCpAYy, MaCpAYnh MajNwynh cùYrZXng thằnPtpig njNwyhóc PhùnYrZXg ginWNya thnWNyủy chung ởnWNy cùYrZXng mộtYrZX nnWNyơi, nóinWNy YrZXthật, YrZXtuy nóiYrZX chứcnWNy vPtpiị CpAYcha PhYrZXùng KCpAYi hYrZXiện nYrZXay nWNykhông thấnWNyp, nhưng CpAYdù nWNysao cũCpAYng YrZXkhông cóCpAY nYrZXền tảngCpAY Ptpigì, xnWNyét djNwyòng Ptpidõi, Ptpicùng PhươngYrZX CpAYgia tPtpiuyệt đối khônWNyng mjNwyôn jNwyđăng CpAYhộ đối.

Hơn nữjNwya MjNwyanh MaCpAYnh YrZXcòn xunWNyất YrZXsắc nhưPtpi vậy, Ptpilà mộCpAYt nWNykhối Ptpibảo vậtYrZX tronCpAYg lònjNwyg ôngYrZX nWNybà PhưnWNyơng gCpAYia, tPtpiừ nhỏjNwy đếnjNwy lớCpAYn YrZXvới tiểu YrZX nha đầunWNy kjNwyhông cóCpAY nửnWNya đPtpiiểm khôPtping vừaYrZX ý,Ptpi CpAYđối vnWNyới cCpAYon bPtpié cùngjNwy aCpAYnh trjNwyai lạiPtpi nghiêCpAYm khắc CpAYdạy dYrZXỗ, đếnnWNy khCpAYi MajNwynh MannWNyh jNwylớn lênWNyn, mộCpAYt chújNwyt cnWNyũng khônjNwyg giảmPtpi, cũnnWNyg mCpAYay tiểu jNwynha đjNwyầu khôjNwyng chnWNyịu CpAYthua kéjNwym, cnWNyó chủCpAY Ptpiý cYrZXủa YrZXmình, rYrZXất cjNwyó CpAYnguyên tắc.

Theo YrZXý CpAYông bnWNyà PhươngCpAY gPtpiia, quéPtpit mắt đPtpiảo qCpAYua, toànCpAY tjNwyhế gnWNyiới cũnPtpig jNwykhông tnWNyhấy cóPtpi mộtnWNy jNwytiểu tửYrZX nnWNyào cóYrZX thểnWNy xứngPtpi vớiPtpi cháu YrZX gái bYrZXảo bốYrZXi nPtpiày, càngPtpi đCpAYừng nóiCpAY đếnWNyn tiểnWNyu tCpAYử YrZXPhùng gijNwya, chnWNyẳng qPtpiua chuyệnPtpi tiểPtpiu nha đầujNwy nWNyquyết địnPtpih, ThiênWNyn VươngjNwy lãYrZXo tửCpAY cnWNyũng khôYrZXng sửYrZXa đượcCpAY, điểjNwym ấjNwyy kPtpihông kYrZXhác gì CpAYcha cYrZXon bCpAYé Ptpi- PhưYrZXơng CpAYChấn Đông.

Ông bCpAYà PYrZXhương gYrZXia khCpAYông pjNwyhản đYrZXối, nhưng cũnnWNyg chưjNwya tánCpAY thànnWNyh, CpAYlại YrZXnói CpAYnăm YrZXtrước, thePtpio ýnWNy MjNwyanh jNwyManh đenWNym PhùngjNwy CpAYKi đưa vàCpAYo qunWNyân khnWNyu nWNyB, đâyYrZX cũnjNwyg cjNwyoi nWNynhư ngầCpAYm đồngPtpi ýCpAY đYrZXi! jNwyCho CpAYnên mớinWNy nWNynói nguYrZXyên tắcnWNy cnWNyủa Ông bàjNwy PYrZXhương giaYrZX, ởCpAY CpAYtrên jNwyngười nnWNyha YrZXđầu Ptpikia cPtpiho tPtpiới bâynWNy giờPtpi đjNwyều khônPtpig cYrZXó giá trị.

Đối vnWNyới đCpAYoạn YrZXtình Ptpicảm lưuPtpi luyPtpiến ngoài ýPtpi muốnCpAY củnWNya PhjNwyùng KPtpii YrZXba nănWNym trướcPtpi đây,CpAY PhươngCpAY gPtpiia YrZXrất rõPtpi ràng,jNwy dCpAYù snWNyao người MCpAYanh MajNwynh muốjNwyn gảnWNy CpAYở YrZXtrong qujNwyân đội,Ptpi mọijNwy ngưPtpiời nWNytrong CpAYquân khjNwyu làmnWNy saCpAYo nWNycó thể YrZXnhìn nYrZXhư khôPtping YrZXthấy, Ptpituy rằjNwyng nWNycuối cjNwyùng đYrZXã gnWNyiải quPtpiyết, nhưnCpAYg cYrZXhuyện này, PhươnCpAYg NajNwym cảjNwym thjNwyấy, sjNwyẽ nWNylà mộtnWNy khốCpAYi chưYrZXớng ngạYrZXi trêCpAYn đườjNwyng MaYrZXnh PtpiManh trunWNyy đuổi tìnhnWNy yêYrZXu, dCpAYù sYrZXao jNwycũng khônPtpig qnWNyuang mijNwynh lỗiCpAY lạc.

Tính tìnPtpih PhùnPtpig CpAYKi ljNwyại khônnWNyg YrZXhề có chuyểnCpAY bnWNyiến, cYrZXho nênCpAY, hiYrZXện tạiCpAY CpAYPhương NYrZXam Ptpicho làYrZX tiểYrZXu jNwynha đầuPtpi nênYrZX cójNwy dYrZXự YrZXphòng, miễn YrZXcho đjNwyến lúYrZXc đónWNy lạiYrZX ngnWNyã đajNwyu khônnWNyg đứngnWNy dYrZXậy nổi.

Phương NCpAYam quyếtPtpi địnhYrZX knWNyhông cùng Ptpi tiểu YrZXnha đầuPtpi thnWNyảo luậnCpAY jNwyviệc nàyjNwy nnWNyữa, dùCpAY saPtpio MCpAYanh ManjNwyh mjNwyới Ptpimười chíPtpin, còjNwyn chưa tYrZXốt nghinWNyệp CpAYđại CpAYhọc, vPtpiiệc yêuCpAY đCpAYương kếjNwyt Ptpihôn nWNycòn rấCpAYt sYrZXớm, Ptpinói tránhnWNy sanWNyng đềPtpi tàCpAYi khác: "NghPtpie HjNwyiểu PPtpihong nCpAYói, cnWNyon CpAYtham CpAYgia CnWNyâu lạcjNwy bộjNwy lYrZXeo nnWNyúi, tjNwyhế nào?YrZX CóCpAY cần côCpAY tCpAYài nWNytrợ mộPtpit chjNwyút tàYrZXi chínhjNwy haPtpiy không?"

Mắt MPtpianh CpAYManh sYrZXáng lênYrZX jNwyvội vàCpAYng gật đầu:jNwy "YrZXDạ! Cần,nWNy cầnCpAY, CpAYcô nWNylà CpAYtốt njNwyhất!" PhươngjNwy NnWNyam vnWNyỗ vỗYrZX kPtpihuôn mPtpiặt nhỏ jNwy nhắn đỏCpAY bừngnWNy củaYrZX Ptpicon bé:CpAY "NCpAYhóc nịnhnWNy jNwyhót, trCpAYách saYrZXo bPtpià nCpAYội nóinWNy cCpAYon làjNwy tiểu thamPtpi YrZXtiền, tiềnYrZX mừjNwyng Ptpituổi nWNyhàng nYrZXăm củaPtpi coPtpin, họnWNyc jNwybổng, đinWNy nWNyđâu hếtYrZX rồi,jNwy cũng kYrZXhông nWNythấy cCpAYon jNwymua cáiPtpi gì."

Manh CpAYManh chPtpiu miệng:YrZX "ĐâynWNy CpAYlà đồ cướiCpAY YrZXcủa ngườPtpii nWNyta, khôngjNwy thnWNyể độngnWNy CpAYvào, chuẩnWNyn bịnWNy chCpAYo tươnYrZXg lnWNyai sốCpAYng cùngnWNy jNwyKi ca cnWNya." PhưPtpiơng NaYrZXm bậtYrZX cười:Ptpi "NPtpighĩ đếnnWNy lPtpiâu dàinWNy thậtYrZX nhỉnWNy, cjNwyon YrZXsợ cjNwyòn thiếu nnWNyhiều tiềnjNwy saoPtpi, YrZXyên tâm,CpAY đồYrZX cjNwyưới CpAYtương nWNylai cPtpiô rnWNya nWNycho nWNycon, muCpAYốn nWNybao nhiêu cónWNy bấyYrZX nhijNwyêu." ManYrZXh MajNwynh lắcCpAY đầu:CpAY "CôYrZX CpAYthương nWNycon, cCpAYon biết,nWNy NhưnjNwyg con muốnCpAY Ptpitự mìnjNwyh đểYrZX dànPtpih tiềYrZXn, CpAYdùng nănYrZXg Ptpilực củajNwy jNwymình Ptpikiếm tiềnWNyn, KnWNyi Ptpica jNwyca cnWNyũng nhjNwyư thế, aCpAYnh ấyCpAY cCpAYho tớiPtpi bnWNyây Ptpigiờ cũngjNwy kCpAYhông lấynWNy cPtpiủa côjNwy chújNwy Ptpimột đồngnWNy nàoCpAY, nếCpAYu CpAYcon gnWNyả cho CpAYanh ấy,nWNy phảjNwyi tônnWNy trọngCpAY aYrZXnh ấy."

Phương NjNwyam nWNythở dàijNwy: "TijNwyểu Ptpinha đầu, YrZXcon hàYrZXnh độngYrZX điênjNwy jNwyrồ aCpAY! ĐếnWNyn Ptpiđây, jNwynói cYrZXho côCpAY ngjNwyhe, CâPtpiu lạcjNwy YrZXbộ nWNyleo nYrZXúi Ptpicác con cjNwyó hYrZXoạt độngCpAY gì..."

Phương MaCpAYnh MaYrZXnh khjNwyông nghjNwyĩ mình Ptpi hành độngjNwy đnWNyiên rjNwyồ, vnWNyì cYrZXô thíchCpAY PhùjNwyng CpAYKi, khônnWNyg cnWNyó đạoPtpi lýPtpi, khôngCpAY YrZXcó nguyênYrZX jNwynhân, cô chỉCpAY biếjNwyt, jNwycô muYrZXốn gảCpAY chPtpio CpAYanh, cjNwyùng ajNwynh cCpAYả đCpAYời bêCpAYn YrZXnhau, côCpAY khYrZXông CpAYbiết đâynWNy là cốCpAY chấPtpip, haCpAYy lnWNyà tìYrZXnh yêYrZXu củPtpia cô.

"Phương MajNwynh MajNwynh!" Manh MajNwynh jNwytừ trojNwyng Ptpilớp họcCpAY YrZXđi rPtpia, liềnCpAY thấnWNyy CpAYở YrZXđối diệnYrZX mộPtpit naCpAYm sPtpiinh CpAYlớp tCpAYrên đứCpAYng dưới Ptpiánh mYrZXặt trnWNyời, mjNwyặc dùCpAY nWNybên ngườPtpii ManWNynh MannWNyh cnWNyhưa từngCpAY thiếCpAYu qYrZXua YrZXnam sinPtpih điển traijNwy, nhưjNwyng SàjNwyi TCpAYử HiênPtpi jNwyvẫn làYrZXm MPtpianh PtpiManh kinWNynh diễnWNym mộtPtpi trậCpAYn YrZXnhư cũ.

Sài TửjNwy nWNyHiên lànWNy đànWNyn ajNwynh nănWNym YrZXba, cũngjNwy liên tYrZXục nWNylà trợjNwy nWNygiảng YrZXba năm,jNwy dajNwynh tiếnnWNyg nhYrZXư nWNycồn, nWNyvô YrZXcùng tàYrZXi gYrZXiỏi, ngườnWNyi ngưỡng mộnWNy CpAYvô CpAYsố, nhânCpAY vậPtpit tiPtpinh nWNyanh jNwycủa trườngjNwy LuậtjNwy, cũjNwyng lnWNyà nhjNwyóm tYrZXrưởng củaPtpi CâunWNy lạc bộnWNy ljNwyeo núi.

Lúc trướnWNyc ManCpAYh ManYrZXh lựCpAYa YrZXchọn jNwyCâu lạc bYrZXộ leCpAYo núPtpii, hoàCpAYn tYrZXoàn làCpAY CpAYvì thíCpAYch vậCpAYn độngCpAY ljNwyeo nWNynúi, MaYrZXnh MaYrZXnh tYrZXhích cájNwyi loạinWNy cảm giácjNwy chinnWNyh phụcCpAY nYrZXúi nWNycao này,jNwy cnWNyó nWNymột loạYrZXi thYrZXỏa mCpAYãn cjNwyực hạnYrZX, tựaPtpi nhjNwyư chnWNya cô nói,nWNy đYrZXứng ởnWNy đỉCpAYnh núiPtpi nhìnnWNy xuốngCpAY, thiênCpAY quâPtpin vạnCpAY mPtpiã đềuCpAY ởnWNy dưYrZXới chân.

Cha cCpAYô Ptpilà quâPtpin nWNynhân, xứngnWNy vớYrZXi danh phPtpiận qPtpiuân nhCpAYân, maPtping quPtpiân hCpAYàm tướngPtpi YrZXquân, mẹnWNy tPtpiừng nnWNyói quCpAYa nhiềujNwy lầnnWNy, njNwyếu hiệnCpAY tại lnWNyà thYrZXời kìjNwy chiếnPtpi tPtpiranh, jNwycha cPtpiô khẳnPtpig địnhjNwy sẽPtpi nWNyra chiCpAYến trCpAYường chéYrZXm CpAYgiết, nam Ptpinhi lCpAYà pPtpihải CpAYra rnWNyoi gijNwyục ngjNwyựa, đCpAYánh CpAYđông dẹpjNwy bắPtpic, đjNwyây lYrZXà kiểuCpAY ngjNwyười CpAYcủa cYrZXha cônWNy, cũng làPtpi củanWNy KCpAYi CpAYca ca.

Cha côYrZX CpAYmang dòngjNwy máuPtpi qPtpiuân nhânnWNy, trong thânPtpi thCpAYể YrZXcô YrZXcũng cPtpió, nCpAYhưng mjNwyà sPtpio sánhCpAY vjNwyới KnWNyi jNwyca cCpAYa, lYrZXại nWNybé nCpAYhỏ khônjNwyg đáCpAYng kể, ngPtpihĩ mônYrZXg lunjNwyg, ManPtpih MaYrZXnh phụYrZXc hồijNwy tiYrZXnh thYrZXần lạijNwy, cóYrZX chjNwyút kjNwyhông CpAYkiên nhẫn nhCpAYìn CpAYqua SjNwyài TửCpAY Hiên.

Lúc trướcjNwy thnWNyật khjNwyông bPtpiiết nhóm trưởngjNwy CâuPtpi lạcnWNy Ptpibộ YrZXleo nnWNyúi chPtpiính làCpAY vịjNwy tjNwyrợ giảngCpAY nWNydanh tiếngnWNy Ptpinhư cồPtpin nàPtpiy, nnWNyếu biết, cYrZXô sẽnWNy Ptpitrốn nWNyxa támYrZX thước,nWNy troPtping mắjNwyt Ptpicô nWNyhiện lênCpAY vẻjNwy khPtpiông CpAYkiên nhẫnCpAY, SàCpAYi Tử HiênnWNy cũnCpAYg khônjNwyg xnWNyem nhẹ.

Có đôPtpii CpAYkhi SànWNyi jNwyTử HiêPtpin thnWNyực cảm Ptpi thấy, PhYrZXương MaPtpinh ManPtpih lnWNyà ônWNyng trờijNwy cốYrZX ýCpAY pCpAYhái xunWNyống trjNwyừng phạtnWNy anhYrZX, trừnPtpig pjNwyhạt anh mấynWNy nămPtpi naYrZXy mắnWNyt YrZXcao hơnCpAY đầu,nWNy lầnnWNy đầuCpAY tiêjNwyn nhjNwyìn thấynWNy MjNwyanh CpAYManh, Ptpianh YrZXliền chấn động,jNwy YrZXáo tnWNyhun nWNyquần jCpAYean đơCpAYn giPtpiản trCpAYên ngưCpAYời cô,CpAY YrZXcũng cnWNyó thYrZXể tỏYrZXa rYrZXa một YrZXloại xnWNyinh đẹjNwyp khôngnWNy thPtpiể bjNwyỏ jNwyqua, YrZXcô đẹpjNwy khiếnjNwy ánhjNwy mặtPtpi trPtpiời CpAYtháng chínjNwy lúPtpic ấy cũnPtpig nhạtCpAY YrZXđi rấnWNyt nhiều,jNwy mCpAYà đónjNwy ngườiYrZX mớiYrZX đếnnWNy bằngPtpi mộtPtpi khjNwyúc đPtpiàn cellCpAYo (đàn violYrZXong lnWNyoại lớnPtpi) cCpAYhuyên nghiệpCpAY nWNylinh độjNwyng, gPtpiần nhjNwyư gâyCpAY nYrZXgỡ ngPtpiàng tấtjNwy Ptpicả thCpAYầy trò jNwyở đây.

[ BạnnWNy đaPtping đọcYrZX trujNwyyện tạinWNy aloCpAYbooks.vn ]

Yêu cnWNyô gjNwyái nPtpihư YrZXvậy, nWNydường jNwynhư rấCpAYt dYrZXễ dàng, SnWNyài TửjNwy HiênCpAY cjNwyũng khônjNwyg ngoạinWNy lCpAYệ, SàYrZXi TửjNwy HiêCpAYn ljNwyập lớpPtpi họYrZXc jNwyleo núi,Ptpi là chPtpiiêu bàiCpAY cYrZXủa CnWNyâu lạcjNwy bnWNyộ, tYrZXuy rằnCpAYg khPtpiông CpAYthể Ptpinói khôngCpAY hấPtpip dẫnYrZX jNwynữ jNwysinh, jNwynhưng đối vớiPtpi thểPtpi chấtPtpi CpAYcó yêuYrZX cầunWNy rấtPtpi caYrZXo, bjNwyởi Ptpivậy, mặcnWNy djNwyù jNwycó SàPtpii TửYrZX YrZXHiên YrZX- mộtYrZX đCpAYại soái cCpAYa hấpYrZX dẫnWNyn nhưCpAY vCpAYậy, Ptpihội vCpAYiên thjNwyu vàoCpAY hànnWNyg nPtpiăm cYrZXũng khôngCpAY nhijNwyều, mànWNy Manh ManYrZXh vàYrZXo lCpAYại tCpAYương đnWNyối dnWNyễ dàng.

Sài TửYrZX HiYrZXên khônWNyng khỏiPtpi Ptpitự giễu,Ptpi thì raYrZX mìPtpinh cũPtping cónWNy lúcnWNy Ptpilấy việPtpic côjNwyng mưujNwy tnWNyính việjNwyc CpAYtư njNwyhư vậyPtpi, nPtpihưng SàCpAYi CpAYTử Hiên YrZX rất nPtpihanh Ptpiliền pháPtpit hiệPtpin, cjNwyho nWNydù MaPtpinh PtpiManh Ptpivà anWNynh jNwysinh hoạtnWNy tnWNyrong cùPtping CâCpAYu lạc bộ,YrZX aCpAYnh cũngCpAY khnWNyông chCpAYiếm nhnWNyiều ưCpAYu thếnWNy lCpAYắm, phảiYrZX nóijNwy, PhươnnWNyg MjNwyanh ManCpAYh đnWNyối Ptpiđãi với nWNytất cCpAYả njNwyam sijNwynh thejNwyo đuổPtpii nWNycô cũngPtpi khôYrZXng CpAYkhác gYrZXì nhCpAYau, banWNyo jNwygồm cảCpAY aCpAYnh, một nYrZXăm tCpAYrôi qjNwyua, Ptpinam sinnWNyh khájNwyc dYrZXo MnWNyanh PtpiManh đốijNwy Ptpixử lạnhYrZX nhạtCpAY, đềuYrZX CpAYlùi xjNwya trăm bướcCpAY, chỉCpAY cóCpAY SàjNwyi TửPtpi HiênnWNy thủyCpAY CpAYchung bYrZXám riếtnWNy khôngjNwy tha.

Sài TYrZXử HiênCpAY CpAYđi CpAYtới, đưajNwy jNwytay muốnCpAY đỡ cặpnWNy sáchnWNy trêYrZXn nWNyvai ManCpAYh ManPtpih, bịYrZX ManYrZXh MaCpAYnh cưnWNyời YrZXtủm tỉPtpim tránnWNyh YrZXra: "ĐàCpAYn anh nWNyà, eYrZXm tựPtpi mCpAYình manCpAYg đnWNyược, CpAYem CpAYcũng khônYrZXg mPtpiuốn Ptpibị ngườiYrZX hậnnWNy YrZXvì đưYrZXợc đànjNwy Ptpianh ngưỡng CpAYmộ đâu."

Sài TửjNwy HnWNyiên khôngnWNy Ptpicho lPtpià phPtpiải, rất cóYrZX phCpAYong Ptpiđộ cườiYrZX cười:CpAY "CpAYAnh đếnCpAY CpAYthông bYrZXáo vCpAYới enWNym, cuốnWNyi tuầnYrZX nàyPtpi CâuPtpi lạcjNwy bộ leoCpAY núijNwy cnWNyó hoạPtpit độngjNwy, địPtpia nWNyđiểm tậnWNyp hYrZXợp cjNwyó CpAYhơi xjNwya, anPtpih sYrZXẽ lájNwyi nWNyxe Ptpiđến đón em!"

Manh MnWNyanh nghiênCpAYg đầunWNy Ptpinhìn anhCpAY, ánh mắtPtpi sáPtping lênCpAY jNwynhư nnWNygọc, làmjNwy SàiPtpi TửnWNy HjNwyiên Ptpicó mnWNyột chútCpAY thấjNwyt thầnWNyn: "PtpiĐàn aCpAYnh à, chCpAYỉ snWNyố tnWNyhông mnWNyinh củaPtpi jNwyem thấjNwyp nYrZXhư vậyPtpi CpAYsao, anCpAYh nnWNyói chjNwyo CpAYem bYrZXiết jNwyđịa điểmnWNy tCpAYập hợp làYrZX được,jNwy ejNwym sẽnWNy bảoCpAY YrZXanh họnWNy đưanWNy đi."

Tác giPtpiả cóPtpi jNwylời muPtpiốn nóinWNy: nWNybạn nWNybè cùng nghijNwyệp Ptpivăn chương,CpAY tYrZXhích nhìCpAYn thấy:jNwy 《nWNy vYrZXăn chươngjNwy nhưjNwy CpAYthể cấynWNy cYrZXày, nWNymùi CpAYhoa thảojNwy luậnjNwy jNwyquanh nPtpiăm được mùYrZXa 》