You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô aX3QGuà, lúRHCSpHc tRHCSpHrước côqd RHCSpHlàm tRHCSpHhế nàoaX3QGu maX3QGuà tRHCSpHhành cônaX3QGug gả665jN4 chRHCSpHo dượnRHCSpHg, b665jN4à nội665jN4 nói, lúcqd trưRHCSpHớc dượnRHCSpHg aX3QGulà thaX3QGuầy RHCSpHgiáo của665jN4 côaX3QGu m665jN4à?" Phương665jN4 Maqdnh aX3QGuManh ôqdm cánh665jN4 tay PhươngRHCSpH qdNam quấRHCSpHn t665jN4rên naX3QGugười côRHCSpH, mắtRHCSpH RHCSpHto chớ665jN4p chớp,qd hRHCSpHết sứcqd đán665jN4g yêu.

Phương 665jN4Nam gõ665jN4 qdlên cáaX3QGui trá665jN4n củaqd cô:665jN4 "Thế nqdào? Tiể665jN4u MRHCSpHanh Ma665jN4nh nhàaX3QGu chúng665jN4 qdta sốtRHCSpH qdruột, muốn665jN4 gạtqd khốiRHCSpH đRHCSpHầu gỗ665jN4 Phùng 665jN4 gia qdkia lừaqd vềaX3QGu nhRHCSpHà raX3QGuồi sao?aX3QGu" Mqdanh 665jN4Manh caX3QGuhu aX3QGumiệng, đứqdng traX3QGuước mặRHCSpHt Phương Nam665jN4 xoRHCSpHay mqdột vò665jN4ng: "CaX3QGuô à665jN4, côqd nqdói qdcon cóaX3QGu phảiaX3QGu rấqdt đẹpqd ha665jN4y aX3QGukhông, haqdy laX3QGuà còn kqdhiếm kqdhuyết hươngqd vaX3QGuị phụaX3QGu naX3QGuữ, aX3QGuvì qdsao K665jN4i 665jN4ca caX3QGua mộtqd ch665jN4út 665jN4phản RHCSpHứng cũnaX3QGug không có?"

Phương Nqdam laX3QGuàm nhqdư thậtRHCSpH 665jN4sự aX3QGuđánh giá c665jN4háu gaX3QGuái mRHCSpHột vò665jN4ng, aX3QGunói RHCSpHthật, ti665jN4ểu nhaX3QGua đầuaX3QGu xinaX3QGuh đẹaX3QGup có665jN4 RHCSpHđiểm khiếnaX3QGu ngườiqd hậnRHCSpH, tư sắcqd ngũ665jN4 qu665jN4an hRHCSpHoàn toaX3QGuàn t665jN4hừa k665jN4ế naX3QGuhà mẹaX3QGu đẻqd côaX3QGu, bộqd dángRHCSpH qdnhỏ nhRHCSpHắn naX3QGuày đ665jN4i đến665jN4 chỗqd nào cũngqd đề665jN4u vôqd caX3QGuùng qdgây chRHCSpHú ý,aX3QGu nóiRHCSpH đqdến hưaX3QGuơng vịqd phụ665jN4 nRHCSpHữ, qdtiểu côaX3QGu nươngRHCSpH mười665jN4 chín tuổi,665jN4 665jN4thì đươn665jN4g nhiên665jN4 thiếuRHCSpH mộtqd cqdhút hươngRHCSpH RHCSpHvị ph665jN4ụ nữRHCSpH rồiRHCSpH, nhưaX3QGung aX3QGucái RHCSpHloại thanh xuqdân vôRHCSpH hạnaX3QGu nàyqd, càRHCSpHng to665jN4ả sRHCSpHáng loá665jN4 m665jN4ắt ởqd 665jN4trên ngưqdời cô.

[ Bạnqd đ665jN4ang đ665jN4ọc truyệqdn aX3QGutại aloqdbooks.vn ]

Từ lú665jN4c mớiaX3QGu đ665jN4i họqdc, đãaX3QGu trêu665jN4 chọc RHCSpHkhông ítRHCSpH naaX3QGum siRHCSpHnh, RHCSpHmà nhRHCSpHa đầuRHCSpH kqdia dángqd dấpRHCSpH rấtRHCSpH uyểnaX3QGu chuyểnaX3QGu RHCSpHnhẹ nhàng665jN4, tính665jN4 tình RHCSpHẩn bênaX3QGu aX3QGutrong aX3QGulại qdthật 665jN4sự làaX3QGu... aX3QGuPhương qdNam qdkhông khỏqdi taX3QGuhở daX3QGuài. 665jN4Bà nộqdi M665jN4anh Manh 665jN4nói tiRHCSpHểu nRHCSpHha RHCSpHđầu giố665jN4ng cô,qd Phươqdng Nqdam cảmaX3QGu thấy,aX3QGu nqdha đầuqd kqdia hoànqd toà665jN4n làaX3QGu tròaX3QGu giỏi hơnqd thầy,665jN4 kh665jN4í taX3QGuhế qdáp đRHCSpHảo, íqdt nhấtaX3QGu aX3QGucô kqdhi RHCSpHđó vẫn665jN4 laX3QGuà aX3QGucó vẻaX3QGu uyểRHCSpHn chuyểaX3QGun, không giốnqdg nqdha đqdầu kiaX3QGua caX3QGuó taX3QGuhể đeRHCSpHm người665jN4 đảqd kíc665jN4h 665jN4đến ng665jN4ập tr665jN4ong bùn.

Cô cò665jN4n nhớqd, laX3QGuúc tiểu665jN4 665jN4nha đầuqd học t665jN4rung hqdọc, lúqdc đaX3QGuầu cóqd nRHCSpHam sinaX3QGuh thíchaX3QGu caX3QGuon bé665jN4, tr665jN4ên đqdường t665jN4an RHCSpHhọc qdngăn coRHCSpHn qdbé lại RHCSpHmà thổqd qdlộ, lúaX3QGuc ấRHCSpHy bảnaX3QGu thânaX3QGu đúnRHCSpHg lú665jN4c tiệnqd 665jN4đường đi665jN4 đón665jN4 nó,RHCSpH nhì665jN4n thấaX3QGuy thậtaX3QGu rõ ràng.

Lại RHCSpHnói, qdnam RHCSpHsinh qdkia thựcaX3QGu aX3QGurất xuất sắc,RHCSpH mặRHCSpHc daX3QGuù lộaX3QGu chRHCSpHút vaX3QGuẻ 665jN4ngây ngRHCSpHô, nh665jN4ưng aX3QGucũng không665jN4 pqdhải naRHCSpHm sinaX3QGuh bìnhqd thường, chọnRHCSpH thờiaX3QGu 665jN4gian đó,qd tấaX3QGut nhiqdên khônRHCSpHg phải665jN4 paX3QGuhàm paX3QGuhu tụcaX3QGu tửqd, c665jN4hỉ ti665jN4ếc gặpaX3QGu aX3QGugỡ pRHCSpHhải tiểu nhaX3QGua đầu,RHCSpH caX3QGuhắc đờiRHCSpH trRHCSpHước kh665jN4ông đốtRHCSpH nhaX3QGuang 665jN4thơm, nêRHCSpHn qdmới lưuRHCSpH aX3QGulại một665jN4 bóng665jN4 ma thếRHCSpH này.

Tiểu MRHCSpHanh MRHCSpHanh aX3QGuđùa ngaX3QGuhịch đầuRHCSpH quai qd ba l665jN4ô ởRHCSpH t665jN4rên aX3QGuvai, qdđánh giá665jN4 đốqdi p665jN4hương qdmột vòngaX3QGu từ665jN4 trênqd xuốaX3QGung dưaX3QGuới, qdđầu ngaX3QGuón qdút xinh đẹpaX3QGu vươn665jN4 raqd, RHCSpHnói aX3QGuthẳng: "Bạn665jN4 muốRHCSpHn RHCSpHtheo qdđuổi tôi?"

Phương Na665jN4m ngồiaX3QGu ở665jN4 troaX3QGung 665jN4xe, cũng665jN4 qdcó thể th665jN4ấy khuôn665jN4 mặt665jN4 na665jN4m sRHCSpHinh t665jN4uấn aX3QGutú kaX3QGuia đaX3QGuỏ bừn665jN4g, nhưnqdg RHCSpHvẫn c665jN4ố lấyaX3QGu hqdết qddũng khí gật665jN4 gậtqd đRHCSpHầu, ánhRHCSpH m665jN4ắt thẳnaX3QGug tắaX3QGup dừngRHCSpH ởaX3QGu trêRHCSpHn mqdặt RHCSpHTiểu qdManh ManhaX3QGu, án665jN4h RHCSpHmắt nón665jN4g bỏng caX3QGuhân thàn665jN4h 665jN4như tqdhế, mRHCSpHà aX3QGuManh Mqdanh lại665jN4 ô665jN4m cánhRHCSpH taqdy lqdạnh lạqdnh nói:RHCSpH "Dựa 665jN4 vào cáqdi gì..."

Phương NaaX3QGum bqdi 665jN4ai thqday naRHCSpHm s665jN4inh kia h665jN4ồi 665jN4lâu, 665jN4gặp gỡqd qdtiểu maX3QGua nữRHCSpH nhàaX3QGu cô,aX3QGu aX3QGuxem như665jN4 c665jN4ậu qdta 665jN4xui xẻaX3QGuo. T665jN4iểu MaX3QGuanh RHCSpHManh bề nqdgoài giốRHCSpHng mẹ,665jN4 nộiRHCSpH tâqdm lạiRHCSpH c665jN4ùng 665jN4mình aX3QGucó đượRHCSpHc RHCSpHý chRHCSpHí mạnhqd mẽaX3QGu cqdủa anqdh traX3QGuai, giốnaX3QGug nhau nhaX3QGuư đúc,665jN4 qdtừ nhỏaX3QGu qdđã biế665jN4t 665jN4mình muốn665jN4 cáaX3QGui gìRHCSpH, aX3QGulàm nhưRHCSpH qdthế nRHCSpHào, ngRHCSpHười khácqd nói cáiqd 665jN4gì, khuyêqdn cqdái gì665jN4, RHCSpHcũng kqdhông nghqde, aX3QGuchỉ nhaX3QGuận thứcaX3QGu đúngqd m665jN4ột cRHCSpHon đườngaX3QGu cRHCSpHó thểRHCSpH đi đến.

Dĩ nhiên665jN4, t665jN4ính cáchqd đ665jN4ó nRHCSpHó thựcaX3QGu giống qd cha nó,qd TRHCSpHiểu M665jN4anh Mqdanh qdcũng rấ665jN4t gqdiống côRHCSpH củaX3QGua mìnhqd, tóRHCSpHm lại,665jN4 làaX3QGu mộtRHCSpH thểaX3QGu tổng RHCSpH hợp, rRHCSpHất sRHCSpHớm, PhươRHCSpHng NRHCSpHam đqdã biết,RHCSpH naaX3QGum naX3QGuhân thuần665jN4 RHCSpHphục đượcqd tiểuaX3QGu RHCSpHma nữ665jN4 nhàaX3QGu cô, trên665jN4 thế665jN4 giớiaX3QGu này665jN4 aX3QGucăn qdbản qdkhông caX3QGuó, aX3QGutrừ paX3QGuhi 665jN4cô nqdhỏ tựRHCSpH nguyRHCSpHện bịaX3QGu thuầnqd phụcqd, aX3QGutựa như tqdhằng nhóaX3QGuc cRHCSpHủa PhaX3QGuùng gia.

Trong nhàqd, ônqdg 665jN4bà aX3QGunội aX3QGucủa RHCSpHManh MaRHCSpHnh đều 665jN4buồn b665jN4ực, tiểuqd m665jN4a 665jN4nữ tínhqd tìaX3QGunh hoạqdt bá665jN4t nhaX3QGuư qdvậy t665jN4ại aX3QGusao lại665jN4 qdthích đầu665jN4 gỗ ngốc665jN4 ngqdhếch nhà665jN4 họ665jN4 qdPhùng, RHCSpHnói RHCSpHđầu gqdỗ ngốcqd qdnghếch mộtaX3QGu RHCSpHchút cũngqd khôngqd saiqd, tqdừ nhỏ đếnaX3QGu lớn,qd bRHCSpHị RHCSpHManh Ma665jN4nh RHCSpHquấn lấyaX3QGu nhiRHCSpHều naX3QGuăm nqdhư vậy,RHCSpH tiểRHCSpHu taX3QGuử k665jN4ia cRHCSpHũng không hiểuaX3QGu đRHCSpHược, kRHCSpHhông paX3QGuhải đqdầu g665jN4ỗ ng665jN4ốc nghếcqdh làqd c665jN4ái gì,665jN4 khônaX3QGug chỉ665jN4 làRHCSpH đaX3QGuầu gaX3QGuỗ ngốc nghếaX3QGuch, màqd là665jN4 đ665jN4ầu gỗRHCSpH ngaX3QGuốc nghếch665jN4 naX3QGugàn năm.

Năm đó,RHCSpH cqdha củaaX3QGu cqdậu 665jN4ta RHCSpH- HiểRHCSpHu Phong s665jN4o vớiqd qdtiểu aX3QGutử 665jN4này thôngRHCSpH mqdinh hơRHCSpHn nhRHCSpHiều. Phqdương N665jN4am RHCSpHđem ManRHCSpHh Man665jN4h taX3QGuúm đếnaX3QGu bên ngưqdời mRHCSpHình, nhìaX3QGun côqd nqdói: "RHCSpHCon cầnqd c665jN4ái hươRHCSpHng vịqd phụ665jN4 nữRHCSpH đểaX3QGu làm665jN4 gì,RHCSpH tRHCSpHiểu nha aX3QGuđầu 665jN4mới lớn665jN4 665jN4này, aX3QGuvị nữqd n665jN4hân cóqd thểqd theRHCSpHo thờiaX3QGu RHCSpHgian chồng665jN4 chấRHCSpHt điqd aX3QGura, maX3QGuà thanh 665jN4xuân tRHCSpHhì kRHCSpHhông qdquay laX3QGuại, 665jN4cho nqdên càng665jN4 đáqdng giRHCSpHá, cà665jN4ng phải665jN4 quýRHCSpH trọng."

Phương 665jN4Manh RHCSpHManh cRHCSpHhu miệng: "Nhqdưng cqdon thaX3QGuấy mẹRHCSpH nhưqd vậy,aX3QGu côRHCSpH xaX3QGuem ánqdh 665jN4mắt qdcủa qdcha mỗaX3QGui RHCSpHlần nhìnaX3QGu maX3QGuẹ đRHCSpHều ôn RHCSpH nhu, aX3QGugiống n665jN4hư n665jN4âng t665jN4rên taqdy saX3QGuợ rớtaX3QGu, cRHCSpHon cRHCSpHũng muốqdn khiếnRHCSpH cqdho qdKi aX3QGuca RHCSpHca RHCSpHnhìn con nhưaX3QGu vậy."

Phương Na665jN4m bất665jN4 gRHCSpHiác mỉmqd cười: "ChoaX3QGu naX3QGuên RHCSpHcon RHCSpHở trướ665jN4c m665jN4ặt tiểuaX3QGu tử665jN4 PhùaX3QGung giaRHCSpH, ngụyRHCSpH RHCSpHtrang thànhRHCSpH bộ665jN4 RHCSpHdáng ôn nhu665jN4 665jN4hiền làn665jN4h, làRHCSpH cảmaX3QGu thấy665jN4 thRHCSpHằng n665jN4hóc đóqd thíRHCSpHch caX3QGuon gRHCSpHái aX3QGunhư vậy?"

Manh Mqdanh gậRHCSpHt đầuaX3QGu, khuôRHCSpHn mặtaX3QGu nhỏ nhắaX3QGun xinRHCSpHh đẹpqd xẹt665jN4 q665jN4ua mộaX3QGut qdtia RHCSpHảm đạaX3QGum: "aX3QGuCô đãRHCSpH th665jN4ấy rqdồi đó,qd Th665jN4iệu Tqdình cũng l665jN4à dạnRHCSpHg 665jN4người giốngRHCSpH m665jN4ẹ, lúc665jN4 tqdrước KRHCSpHi 665jN4ca c665jN4a rấtaX3QGu th665jN4ích qdcô ta."

Phương aX3QGuNam taX3QGuhương tiqdếc sờqd sờRHCSpH đỉaX3QGunh đầu caX3QGuô: "Ma665jN4nh Manqdh, RHCSpHtình yRHCSpHêu cóaX3QGu đôiRHCSpH k665jN4hi cầnRHCSpH 665jN4tranh taX3QGuhủ, nhưRHCSpHng k665jN4hông thể miqdễn cưỡng,qd n665jN4ếu qdcậu qdta vaX3QGuô lqduận 665jN4thế RHCSpHnào cũnqdg khônRHCSpHg phảqdi lqdà 665jN4của caX3QGuon, c665jN4on aX3QGuphải học cáchaX3QGu buôqdng tay."

[ qdBạn đanqdg đọ665jN4c truyệaX3QGun qdtại aqdlobooks.vn ]

Phương Naqdm caX3QGuó đôi665jN4 qdkhi cRHCSpHảm RHCSpHthấy, cuộc s665jN4ống aX3QGuước chừRHCSpHng đRHCSpHều rấ665jN4t cô665jN4ng baX3QGuằng, ôaX3QGung tRHCSpHrời 665jN4ban caX3QGuho M665jN4anh MaaX3QGunh RHCSpHvẻ 665jN4xinh đẹRHCSpHp cùngaX3QGu tài vănqd chương,665jN4 cRHCSpHó 665jN4lẽ sẽaX3QGu khôqdng cqdho cRHCSpHon bé665jN4 665jN4một đoRHCSpHạn tìnaX3QGuh yRHCSpHêu thuRHCSpHận bqduồm xuôi gió.

Manh 665jN4Manh lại665jN4 aX3QGunhư điaX3QGunh đóng665jN4 cột665jN4 naX3QGuói: "Ki cRHCSpHa RHCSpHca là665jN4 của665jN4 conRHCSpH, caX3QGuon c665jN4hắc aX3QGuchắn thế."665jN4 KRHCSpHỳ RHCSpHthật PRHCSpHhương qdNam cũng buồnqd qdbực 665jN4hiểu được,665jN4 mấyaX3QGu nRHCSpHăm na665jN4y, 665jN4Manh MaaX3QGunh RHCSpHcùng thằng665jN4 nhó665jN4c Phùnqdg giqda thủqdy chung ởaX3QGu cùn665jN4g mRHCSpHột 665jN4nơi, nóiqd thậ665jN4t, t665jN4uy nqdói cqdhức aX3QGuvị cqdha Ph665jN4ùng 665jN4Ki hiệnqd aX3QGunay khônqdg thấp, nhưngaX3QGu aX3QGudù 665jN4sao cqdũng khôngqd aX3QGucó nềnRHCSpH t665jN4ảng gaX3QGuì, xqdét dRHCSpHòng dõi,aX3QGu cùngqd Phưqdơng 665jN4gia tuyệt665jN4 đối khôqdng mRHCSpHôn RHCSpHđăng hộqd đối.

Hơn nữqda MaX3QGuanh MRHCSpHanh cRHCSpHòn qdxuất sắaX3QGuc như vRHCSpHậy, làaX3QGu m665jN4ột khRHCSpHối bảaX3QGuo vật665jN4 t665jN4rong lònaX3QGug ôngaX3QGu aX3QGubà RHCSpHPhương giaaX3QGu, taX3QGuừ aX3QGunhỏ RHCSpHđến lớnRHCSpH RHCSpHvới tRHCSpHiểu nha đầuRHCSpH aX3QGukhông cóqd n665jN4ửa đqdiểm k665jN4hông vRHCSpHừa ýaX3QGu, đaX3QGuối vớiRHCSpH cqdon qdbé cùnqdg aqdnh trRHCSpHai laX3QGuại ngaX3QGuhiêm khắc dạyqd dqdỗ, RHCSpHđến khaX3QGui MaaX3QGunh Man665jN4h lớn665jN4 lRHCSpHên, mộtqd chúRHCSpHt cũnaX3QGug khô665jN4ng 665jN4giảm, cũngaX3QGu m665jN4ay tiểu nh665jN4a đầu665jN4 665jN4không chịu665jN4 taX3QGuhua kéaX3QGum, caX3QGuó cRHCSpHhủ ý665jN4 củaRHCSpH mìnhaX3QGu, rấtaX3QGu cqdó ngaX3QGuuyên tắc.

Theo qdý ô665jN4ng bàaX3QGu P665jN4hương gqdia, qqduét mắRHCSpHt đảo RHCSpHqua, toànaX3QGu tqdhế giqdới cũ665jN4ng kaX3QGuhông thqdấy qdcó mRHCSpHột tiểRHCSpHu tửRHCSpH qdnào cóRHCSpH thể665jN4 xqdứng vớiaX3QGu cháRHCSpHu gái bảoRHCSpH bố665jN4i nà665jN4y, cqdàng đừqdng nóRHCSpHi đếnqd taX3QGuiểu tửqd Phùngqd giqda, ch665jN4ẳng quRHCSpHa aX3QGuchuyện tiểuaX3QGu nRHCSpHha đầu quyếtRHCSpH định,aX3QGu Thi665jN4ên V665jN4ương qdlão tửqd cũngqd kRHCSpHhông sửa665jN4 đưaX3QGuợc, điểmRHCSpH ấyRHCSpH kRHCSpHhông 665jN4khác gì chaaX3QGu coqdn béRHCSpH RHCSpH- PhươngRHCSpH Chấqdn Đông.

Ông baX3QGuà PhươngaX3QGu qdgia không665jN4 paX3QGuhản đối, 665jN4 nhưng cũngqd chưa665jN4 tqdán thaX3QGuành, l665jN4ại n665jN4ói năRHCSpHm trướcRHCSpH, t665jN4heo ýqd MaaX3QGunh Mqdanh đaX3QGuem PhùngRHCSpH KaX3QGui đưa vàRHCSpHo aX3QGuquân khRHCSpHu 665jN4B, đâyRHCSpH aX3QGucũng coqdi nhưaX3QGu ng665jN4ầm đồngqd 665jN4ý đaX3QGui! qdCho nê665jN4n m665jN4ới nqdói nguyêRHCSpHn tắaX3QGuc cqdủa Ông b665jN4à PhươRHCSpHng gaX3QGuia, ởaX3QGu trêqdn ngườaX3QGui nhRHCSpHa đầu665jN4 kiRHCSpHa chRHCSpHo tới665jN4 bây665jN4 RHCSpHgiờ đềuRHCSpH RHCSpHkhông cRHCSpHó giá trị.

Đối với665jN4 aX3QGuđoạn tìaX3QGunh cảm665jN4 665jN4lưu luyến qdngoài ý665jN4 RHCSpHmuốn của665jN4 PhaX3QGuùng 665jN4Ki aX3QGuba nămqd qdtrước đây,RHCSpH PhRHCSpHương giaX3QGua rất665jN4 rõaX3QGu r665jN4àng, dqdù aX3QGusao người Man665jN4h RHCSpHManh maX3QGuuốn aX3QGugả ởaX3QGu tronaX3QGug quqdân đ665jN4ội, mọiRHCSpH ngườiaX3QGu tronRHCSpHg quRHCSpHân qdkhu làmRHCSpH sqdao RHCSpHcó thể 665jN4nhìn 665jN4như khô665jN4ng thấyaX3QGu, tRHCSpHuy rằng665jN4 cuốqdi c665jN4ùng đqdã giảaX3QGui quyế665jN4t, RHCSpHnhưng chuyệnqd nàRHCSpHy, Phương Na665jN4m qdcảm th665jN4ấy, qdsẽ lRHCSpHà qdmột kqdhối qdchướng ngạiaX3QGu aX3QGutrên đưRHCSpHờng Maqdnh Manqdh tqdruy đuổi tìnhaX3QGu yêRHCSpHu, dùRHCSpH qdsao cũngaX3QGu không665jN4 665jN4quang aX3QGuminh lỗi665jN4 lạc.

Tính tqdình PhaX3QGuùng RHCSpHKi lRHCSpHại kh665jN4ông hềRHCSpH có chuyểnaX3QGu baX3QGuiến, chqdo 665jN4nên, hiệnqd tạqdi PhươngaX3QGu Na665jN4m chqdo 665jN4là tiểRHCSpHu nRHCSpHha đqdầu nRHCSpHên cóqd dqdự phòRHCSpHng, miễn 665jN4cho đếaX3QGun aX3QGulúc RHCSpHđó 665jN4lại 665jN4ngã qdđau khôngaX3QGu đRHCSpHứng dậyqd nổi.

Phương N665jN4am quyếqdt địnhRHCSpH khôn665jN4g cùng 665jN4tiểu nhqda 665jN4đầu aX3QGuthảo luậ665jN4n việcqd n665jN4ày nữa,aX3QGu qddù sa665jN4o Maqdnh qdManh mớiqd mườiRHCSpH chRHCSpHín, cònqd chưa tRHCSpHốt nghiệpqd đạiqd aX3QGuhọc, 665jN4việc aX3QGuyêu 665jN4đương kết665jN4 hônRHCSpH caX3QGuòn rấaX3QGut sớaX3QGum, 665jN4nói RHCSpHtránh sanqdg đềaX3QGu tài aX3QGukhác: "665jN4Nghe HaX3QGuiểu PhaX3QGuong nRHCSpHói, coaX3QGun thRHCSpHam gRHCSpHia Cqdâu RHCSpHlạc baX3QGuộ leRHCSpHo núi665jN4, taX3QGuhế nào?qd Có cầnaX3QGu 665jN4cô tàRHCSpHi tr665jN4ợ qdmột chúqdt aX3QGutài chqdính RHCSpHhay không?"

Mắt Ma665jN4nh Mqdanh sáaX3QGung lê665jN4n vqdội vànaX3QGug gật đầuRHCSpH: "Dạqd! Cần,665jN4 cần665jN4, RHCSpHcô là665jN4 tố665jN4t nhấqdt!" PhươngaX3QGu NRHCSpHam vỗqd vỗ665jN4 k665jN4huôn mRHCSpHặt nhỏ nhắn665jN4 đỏRHCSpH bừnRHCSpHg củaX3QGua co665jN4n b665jN4é: "NhóaX3QGuc n665jN4ịnh hóRHCSpHt, RHCSpHtrách RHCSpHsao RHCSpHbà nộqdi nóqdi 665jN4con lqdà aX3QGutiểu tham tiềRHCSpHn, qdtiền mừngqd aX3QGutuổi qdhàng năm665jN4 củaaX3QGu con665jN4, qdhọc bổng665jN4, đ665jN4i 665jN4đâu 665jN4hết rRHCSpHồi, 665jN4cũng không thấyRHCSpH co665jN4n mqdua cáiRHCSpH gì."

Manh Mqdanh c665jN4hu maX3QGuiệng: "Đây665jN4 lRHCSpHà đồ cướiqd củaaX3QGu n665jN4gười t665jN4a, qdkhông thể665jN4 RHCSpHđộng vàoqd, chuẩ665jN4n bịRHCSpH ch665jN4o tươn665jN4g lqdai số665jN4ng cùngqd KRHCSpHi ca caqd." Pqdhương Naqdm qdbật cườiqd: RHCSpH"Nghĩ đếnqd lâ665jN4u dàiaX3QGu thậtRHCSpH nhỉaX3QGu, co665jN4n saX3QGuợ cò665jN4n thiếu qdnhiều tiềnqd saoqd, yênRHCSpH tâmqd, đồaX3QGu cướiRHCSpH tươngaX3QGu lRHCSpHai cRHCSpHô raX3QGua RHCSpHcho con665jN4, muố665jN4n bqdao naX3QGuhiêu có bấyqd nhRHCSpHiêu." Man665jN4h RHCSpHManh lắcRHCSpH RHCSpHđầu: "665jN4Cô 665jN4thương coRHCSpHn, caX3QGuon biết,qd RHCSpHNhưng con muốnRHCSpH tựaX3QGu mìqdnh để665jN4 dành665jN4 tiềnRHCSpH, dqdùng nă665jN4ng lựaX3QGuc củaqd mìqdnh kiếm665jN4 tiềaX3QGun, aX3QGuKi RHCSpHca aX3QGuca RHCSpHcũng như thếRHCSpH, aRHCSpHnh ấyaX3QGu chaX3QGuo 665jN4tới RHCSpHbây gRHCSpHiờ 665jN4cũng khRHCSpHông aX3QGulấy củRHCSpHa cô665jN4 chú665jN4 mộqdt đồnRHCSpHg nào665jN4, naX3QGuếu co665jN4n gả choRHCSpH aqdnh ấyaX3QGu, phảqdi RHCSpHtôn RHCSpHtrọng 665jN4anh ấy."

Phương NaRHCSpHm thởqd dàiqd: "TiểuaX3QGu nha đầu,aX3QGu RHCSpHcon hànaX3QGuh độngaX3QGu điqdên rồRHCSpH aRHCSpH! ĐaX3QGuến đaX3QGuây, nóiaX3QGu ch665jN4o cqdô ngheaX3QGu, CâRHCSpHu lRHCSpHạc 665jN4bộ le665jN4o núRHCSpHi cácRHCSpH con qdcó ho665jN4ạt độn665jN4g gì..."

Phương Maqdnh Mqdanh aX3QGukhông nqdghĩ mình qd hành độngaX3QGu đaX3QGuiên aX3QGurồ, vì665jN4 cqdô 665jN4thích PhRHCSpHùng KiRHCSpH, k665jN4hông cóqd aX3QGuđạo lýaX3QGu, kRHCSpHhông cóaX3QGu nguyaX3QGuên nhâaX3QGun, cô chỉaX3QGu biếtRHCSpH, côaX3QGu muốnaX3QGu qdgả cRHCSpHho a665jN4nh, cqdùng 665jN4anh cả665jN4 đ665jN4ời bêaX3QGun nhaaX3QGuu, côaX3QGu khônaX3QGug biếtaX3QGu đâyaX3QGu lRHCSpHà cố chấp665jN4, haqdy làaX3QGu tìnaX3QGuh yqdêu RHCSpHcủa cô.

"Phương ManRHCSpHh ManhaX3QGu!" Manh MaaX3QGunh từRHCSpH tronRHCSpHg RHCSpHlớp RHCSpHhọc RHCSpHđi raaX3QGu, lRHCSpHiền t665jN4hấy ở665jN4 đối665jN4 diệqdn mqdột n665jN4am si665jN4nh lớaX3QGup trêaX3QGun đRHCSpHứng dưới 665jN4ánh 665jN4mặt trời,665jN4 mặcqd d665jN4ù bêRHCSpHn n665jN4gười Manqdh MRHCSpHanh chưRHCSpHa t665jN4ừng thiếuqd qaX3QGuua 665jN4nam siaX3QGunh điển trRHCSpHai, nhqdưng SàaX3QGui aX3QGuTử RHCSpHHiên vẫRHCSpHn lRHCSpHàm Man665jN4h M665jN4anh ki665jN4nh diễmqd mRHCSpHột trậnqd qdnhư cũ.

Sài TửRHCSpH HaX3QGuiên RHCSpHlà đqdàn anaX3QGuh n665jN4ăm baqd, cũng liên665jN4 tụqdc qdlà trợ665jN4 qdgiảng aX3QGuba năqdm, RHCSpHdanh tiếng665jN4 665jN4như cồnaX3QGu, vôqd cùRHCSpHng qdtài giỏi,qd người ngưỡRHCSpHng 665jN4mộ vaX3QGuô số,aX3QGu nh665jN4ân vaX3QGuật tiqdnh RHCSpHanh củ665jN4a trườngRHCSpH aX3QGuLuật, qdcũng RHCSpHlà nhaX3QGuóm trư665jN4ởng cqdủa Câu lạcaX3QGu bộaX3QGu leqdo núi.

Lúc trước665jN4 665jN4Manh MaRHCSpHnh qdlựa cRHCSpHhọn 665jN4Câu l665jN4ạc bộ laX3QGueo núi,aX3QGu hoànaX3QGu toà665jN4n l665jN4à RHCSpHvì th665jN4ích vận665jN4 qdđộng 665jN4leo 665jN4núi, Ma665jN4nh qdManh thíc665jN4h qdcái loaX3QGuại cảm 665jN4giác chin665jN4h phRHCSpHục 665jN4núi caX3QGuao nàqdy, caX3QGuó aX3QGumột loaX3QGuại thỏaX3QGua maX3QGuãn cựcaX3QGu haX3QGuạn, tựaX3QGua nqdhư cRHCSpHha cô nói,aX3QGu đứnaX3QGug RHCSpHở đỉqdnh qdnúi nhìaX3QGun xuốqdng, thiêqdn qaX3QGuuân vqdạn m665jN4ã đqdều ởqd qddưới chân.

Cha cqdô laX3QGuà qqduân nhân,aX3QGu xứnaX3QGug RHCSpHvới daqdnh phận RHCSpHquân nhânqd, ma665jN4ng qqduân hàmqd tướng665jN4 quânaX3QGu, mẹqd taX3QGuừng nóRHCSpHi quqda nhiRHCSpHều l665jN4ần, nếuaX3QGu hiện tại665jN4 qdlà thời665jN4 kìaX3QGu c665jN4hiến t665jN4ranh, ch665jN4a RHCSpHcô khẳ665jN4ng địnhRHCSpH saX3QGuẽ aX3QGura cqdhiến aX3QGutrường chémqd giết,qd n665jN4am nhi là665jN4 phRHCSpHải RHCSpHra rqdoi giụRHCSpHc ngựa,qd đaX3QGuánh đôngqd d665jN4ẹp baX3QGuắc, đâaX3QGuy RHCSpHlà kiểuaX3QGu ngườqdi RHCSpHcủa qdcha cô, cũnaX3QGug laX3QGuà qdcủa RHCSpHKi c665jN4a ca.

Cha cqdô ma665jN4ng dònRHCSpHg m665jN4áu qqduân nhân, RHCSpH trong thaX3QGuân thể665jN4 qdcô cũngaX3QGu cóRHCSpH, nhưng665jN4 màqd s665jN4o sáRHCSpHnh qdvới RHCSpHKi c665jN4a caX3QGua, RHCSpHlại RHCSpHbé qdnhỏ qdkhông đáng kể,aX3QGu nghqdĩ mônaX3QGug luRHCSpHng, MaX3QGuanh MaX3QGuanh phụqdc hồiRHCSpH tiaX3QGunh tRHCSpHhần lạRHCSpHi, RHCSpHcó caX3QGuhút kaX3QGuhông 665jN4kiên n665jN4hẫn nhìn qqdua SàiaX3QGu TRHCSpHử Hiên.

Lúc trướcRHCSpH aX3QGuthật kRHCSpHhông 665jN4biết nhóqdm trưởng CRHCSpHâu lạqdc RHCSpHbộ laX3QGueo núiRHCSpH chín665jN4h làqd vaX3QGuị trợaX3QGu giảngqd danRHCSpHh tiếngqd nhưqd cqdồn RHCSpHnày, nếu biết,RHCSpH aX3QGucô saX3QGuẽ trốnqd xqda táaX3QGum RHCSpHthước, taX3QGurong qdmắt cqdô hiệnaX3QGu lRHCSpHên 665jN4vẻ khôRHCSpHng kqdiên n665jN4hẫn, SaX3QGuài Tử Hqdiên cũnaX3QGug khôngaX3QGu xRHCSpHem nhẹ.

Có đôiaX3QGu 665jN4khi Sài665jN4 aX3QGuTử Hiên665jN4 thựcaX3QGu cảm thấy,665jN4 PhươRHCSpHng Maqdnh Mqdanh làRHCSpH ôaX3QGung trờ665jN4i cốaX3QGu ý665jN4 pháiRHCSpH xuốqdng trừngaX3QGu qdphạt anh665jN4, RHCSpHtrừng phạtqd anh mấyqd naX3QGuăm naRHCSpHy mắRHCSpHt cqdao hơnqd đầu,RHCSpH lRHCSpHần đầu665jN4 665jN4tiên qdnhìn thaX3QGuấy Man665jN4h Mqdanh, anqdh liền chấRHCSpHn động,665jN4 aX3QGuáo thuRHCSpHn aX3QGuquần jqdean aX3QGuđơn gRHCSpHiản trênqd người665jN4 qdcô, cũngaX3QGu RHCSpHcó thểaX3QGu tỏaX3QGua 665jN4ra 665jN4một loại x665jN4inh đẹp665jN4 khônRHCSpHg th665jN4ể bRHCSpHỏ qRHCSpHua, aX3QGucô đẹpqd khiRHCSpHến ánaX3QGuh qdmặt qdtrời thRHCSpHáng cRHCSpHhín lúcaX3QGu ấy cũn665jN4g nh665jN4ạt đ665jN4i rấtqd nh665jN4iều, mqdà đónRHCSpH naX3QGugười mớRHCSpHi đếnaX3QGu 665jN4bằng aX3QGumột khúcRHCSpH đàn665jN4 RHCSpHcello (đàn qdviolong loạiqd 665jN4lớn) cRHCSpHhuyên nghiệpaX3QGu linRHCSpHh độRHCSpHng, gRHCSpHần nhưqd gqdây aX3QGungỡ ngàngaX3QGu tấtRHCSpH cảRHCSpH thầy tròqd 665jN4ở đây.

[ Bạnqd qdđang aX3QGuđọc truy665jN4ện tạiaX3QGu aloboo665jN4ks.vn ]

Yêu côqd gáRHCSpHi nhqdư vậyRHCSpH, dưaX3QGuờng như665jN4 qdrất dễ dànqdg, Sàqdi aX3QGuTử HiêaX3QGun cqdũng khôqdng aX3QGungoại lRHCSpHệ, Sà665jN4i TaX3QGuử Hiê665jN4n aX3QGulập lớpRHCSpH họcqd lRHCSpHeo nú665jN4i, là caX3QGuhiêu bàiRHCSpH củaRHCSpH Câu665jN4 lạcRHCSpH bộ,RHCSpH tu665jN4y rRHCSpHằng kqdhông thể665jN4 nói665jN4 khqdông hấp665jN4 dẫ665jN4n nữ665jN4 si665jN4nh, nhưng aX3QGuđối vớiaX3QGu qdthể chqdất aX3QGucó yaX3QGuêu cầRHCSpHu rấtqd cRHCSpHao, bởiaX3QGu vậy,665jN4 aX3QGumặc RHCSpHdù cqdó Sài665jN4 aX3QGuTử Hi665jN4ên RHCSpH- một665jN4 đại 665jN4 soái cRHCSpHa h665jN4ấp daX3QGuẫn qdnhư qdvậy, hqdội aX3QGuviên aX3QGuthu qdvào h665jN4àng nămaX3QGu cũaX3QGung khô665jN4ng nhiều,aX3QGu m665jN4à Manh665jN4 Manh vàoqd laX3QGuại aX3QGutương đ665jN4ối aX3QGudễ dàng.

Sài TửaX3QGu Hiê665jN4n khônqdg qdkhỏi tựqd giễaX3QGuu, tqdhì ra mì665jN4nh cqdũng cqdó lúcaX3QGu lấ665jN4y việRHCSpHc côqdng mưuRHCSpH tqdính qdviệc tưRHCSpH nhưqd vậy,RHCSpH nhưng665jN4 Sài665jN4 aX3QGuTử HiaX3QGuên rất nhRHCSpHanh laX3QGuiền phátqd hiệnRHCSpH, c665jN4ho daX3QGuù ManRHCSpHh qdManh v665jN4à aaX3QGunh aX3QGusinh hoạtqd trqdong RHCSpHcùng C665jN4âu lRHCSpHạc bộ, anaX3QGuh RHCSpHcũng kRHCSpHhông cRHCSpHhiếm nhiềuRHCSpH RHCSpHưu 665jN4thế lắRHCSpHm, phqdải nói,aX3QGu Phqdương MRHCSpHanh ManaX3QGuh đố665jN4i đãi vớaX3QGui tấtaX3QGu cả665jN4 qdnam sinaX3QGuh thRHCSpHeo đuổiqd 665jN4cô RHCSpHcũng khônaX3QGug kháqdc gìqd nha665jN4u, bRHCSpHao gồ665jN4m cả665jN4 aRHCSpHnh, một aX3QGunăm trRHCSpHôi qaX3QGuua, qdnam sin665jN4h khá665jN4c qddo Man665jN4h RHCSpHManh đốiqd xRHCSpHử 665jN4lạnh RHCSpHnhạt, RHCSpHđều lùRHCSpHi 665jN4xa trăm bước,qd chỉ665jN4 qdcó 665jN4Sài Tửqd 665jN4Hiên thủ665jN4y qdchung báqdm riếtqd khqdông tha.

Sài RHCSpHTử HiaX3QGuên 665jN4đi tới,aX3QGu đưRHCSpHa aX3QGutay muốnaX3QGu đqdỡ cặp s665jN4ách trêaX3QGun aX3QGuvai MaX3QGuanh 665jN4Manh, qdbị RHCSpHManh Man665jN4h caX3QGuười tủaX3QGum tỉaX3QGum tránh665jN4 665jN4ra: "qdĐàn anhaX3QGu à, eRHCSpHm tRHCSpHự mRHCSpHình manRHCSpHg được,665jN4 e665jN4m qdcũng khôngqd muốn665jN4 baX3QGuị ngưqdời hậnaX3QGu vìRHCSpH đư665jN4ợc đàRHCSpHn aaX3QGunh ngưỡng665jN4 mộ đâu."

Sài TửRHCSpH Hiênqd khqdông 665jN4cho là665jN4 phải,qd rqdất có phonaX3QGug aX3QGuđộ cưqdời cười:aX3QGu "qdAnh đếnqd thônaX3QGug b665jN4áo vớaX3QGui em665jN4, 665jN4cuối 665jN4tuần n665jN4ày C665jN4âu lạcaX3QGu bộ leoqd núi665jN4 aX3QGucó hoạtqd động,665jN4 địaaX3QGu đRHCSpHiểm tậRHCSpHp hợpqd cóaX3QGu 665jN4hơi xaaX3QGu, qdanh saX3QGuẽ 665jN4lái x665jN4e đếnqd đón em!"

Manh 665jN4Manh qdnghiêng đầuqd RHCSpHnhìn aX3QGuanh, áRHCSpHnh mắt sángqd lêRHCSpHn nqdhư ngọcqd, qdlàm SàiaX3QGu T665jN4ử HiaX3QGuên RHCSpHcó 665jN4một chú665jN4t thấtaX3QGu thần:qd qd"Đàn aX3QGuanh à, c665jN4hỉ 665jN4số thônaX3QGug aX3QGuminh c665jN4ủa aX3QGuem thấRHCSpHp n665jN4hư vậyaX3QGu saqdo, aaX3QGunh aX3QGunói chqdo qdem biếtaX3QGu đaX3QGuịa điểaX3QGum tậ665jN4p hợp làRHCSpH được,665jN4 eqdm saX3QGuẽ bảqdo aaX3QGunh 665jN4họ đRHCSpHưa đi."

Tác giaX3QGuả có665jN4 l665jN4ời 665jN4muốn nóiaX3QGu: bạ665jN4n bè665jN4 cùngaX3QGu nghiệp văqdn chươnaX3QGug, thíc665jN4h nhìaX3QGun thấy:665jN4 《qd v665jN4ăn chươqdng naX3QGuhư thểRHCSpH cấy665jN4 cày,665jN4 mùaX3QGui 665jN4hoa thRHCSpHảo luậ665jN4n quaaX3QGunh năm đưaX3QGuợc m665jN4ùa 》