Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,no4Ft2 lno4Ft2úc trướcuJPANL côno4Ft2 làmDw uJPANLthế Dwnào no4Ft2mà thànuJPANLh aoaFRHcông no4Ft2gả cuJPANLho aoaFRHdượng, uJPANLbà Dwnội nói, lúcDw trướcuJPANL dượngDw làaoaFRH uJPANLthầy gino4Ft2áo củaDw Dwcô mà?Dw" PhDwương MaoaFRHanh ManDwh ômno4Ft2 cáno4Ft2nh tay uJPANLPhương NauJPANLm qDwuấn trêuJPANLn ngườiuJPANL cô,Dw mắtuJPANL taoaFRHo cDwhớp chớpno4Ft2, hếtno4Ft2 sứcno4Ft2 đánDwg yêu.

Phương uJPANLNam gõuJPANL lêuJPANLn cáiuJPANL tráno4Ft2n cno4Ft2ủa cô: Dw"Thế nàuJPANLo? TiểuuJPANL ManaoaFRHh no4Ft2Manh nhDwà uJPANLchúng tDwa sốtuJPANL ruột,aoaFRH muốnaoaFRH guJPANLạt khốino4Ft2 đầuaoaFRH gDwỗ Phùng gaoaFRHia kiuJPANLa aoaFRHlừa vềDw nDwhà rồino4Ft2 saono4Ft2?" MaaoaFRHnh ManuJPANLh aoaFRHchu Dwmiệng, đứno4Ft2ng truJPANLước mno4Ft2ặt Phương NaaoaFRHm aoaFRHxoay mDwột vòng:uJPANL "CaoaFRHô àno4Ft2, cuJPANLô uJPANLnói cDwon uJPANLcó no4Ft2phải no4Ft2rất uJPANLđẹp huJPANLay khônaoaFRHg, huJPANLay uJPANLlà caoaFRHòn khiếm khuno4Ft2yết hno4Ft2ương vịaoaFRH puJPANLhụ nữ,aoaFRH vìuJPANL sDwao KaoaFRHi caoaFRHa cno4Ft2a Dwmột cDwhút phảnDw ứDwng cuJPANLũng không có?"

Phương NaaoaFRHm lDwàm nhưno4Ft2 thno4Ft2ật sựuJPANL đánhuJPANL giá chno4Ft2áu guJPANLái mộuJPANLt no4Ft2vòng, nno4Ft2ói taoaFRHhật, tiểuDw nno4Ft2ha đầuaoaFRH xiaoaFRHnh đẹno4Ft2p cuJPANLó đDwiểm khiDwến ngno4Ft2ười hno4Ft2ận, tưaoaFRH sắc nDwgũ quaaoaFRHn no4Ft2hoàn toàuJPANLn thừaaoaFRH no4Ft2kế nhàno4Ft2 mẹaoaFRH đẻno4Ft2 côuJPANL, baoaFRHộ dDwáng nhaoaFRHỏ Dwnhắn nàuJPANLy đno4Ft2i đuJPANLến chỗ nàuJPANLo cũuJPANLng đềuuJPANL Dwvô cùno4Ft2ng gâyuJPANL chaoaFRHú ýno4Ft2, nóino4Ft2 đếnno4Ft2 hươnguJPANL vịno4Ft2 puJPANLhụ nữDw, tiểaoaFRHu uJPANLcô nươngDw mười chínuJPANL tDwuổi, aoaFRHthì đươngno4Ft2 aoaFRHnhiên thiếuaoaFRH mộtaoaFRH chaoaFRHút hươngaoaFRH vịaoaFRH phụuJPANL no4Ft2nữ aoaFRHrồi, nhưnuJPANLg cáiaoaFRH loaoaFRHại thanh uJPANLxuân vno4Ft2ô aoaFRHhạn nno4Ft2ày, no4Ft2càng toảaoaFRH sángno4Ft2 lDwoá mắtno4Ft2 ởuJPANL truJPANLên ngườaoaFRHi cô.

[ Bạnno4Ft2 Dwđang đọcno4Ft2 truDwyện tạno4Ft2i aoaFRHalobooks.vn ]

Từ lúuJPANLc mớiaoaFRH đuJPANLi họuJPANLc, đãaoaFRH tuJPANLrêu chọc khôngaoaFRH ítuJPANL nauJPANLm sinhDw, mDwà nhuJPANLa no4Ft2đầu aoaFRHkia no4Ft2dáng daoaFRHấp rấno4Ft2t uyno4Ft2ển chDwuyển nhDwẹ nhaoaFRHàng, tno4Ft2ính tìno4Ft2nh ẩn bêno4Ft2n tuJPANLrong Dwlại thaoaFRHật aoaFRHsự là...no4Ft2 Phno4Ft2ương NaoaFRHam khônDwg khỏno4Ft2i thởno4Ft2 dài.uJPANL BàuJPANL no4Ft2nội MuJPANLanh Mano4Ft2nh nói tiaoaFRHểu nuJPANLha đầDwu gaoaFRHiống côno4Ft2, PhươngDw no4Ft2Nam cảDwm no4Ft2thấy, nhDwa aoaFRHđầu kno4Ft2ia hoànuJPANL tuJPANLoàn làaoaFRH trò gno4Ft2iỏi no4Ft2hơn thầyaoaFRH, khíDw tuJPANLhế ápno4Ft2 đDwảo, íaoaFRHt nhấaoaFRHt côaoaFRH kDwhi đDwó vẫnuJPANL no4Ft2là cóDw vẻuJPANL Dwuyển chuyểDwn, không giốuJPANLng nDwha đầuuJPANL Dwkia cuJPANLó thểno4Ft2 đemuJPANL ngườuJPANLi đDwả kno4Ft2ích aoaFRHđến nDwgập trDwong bùn.

Cô aoaFRHcòn nhớ,aoaFRH lno4Ft2úc tiểuno4Ft2 nhaoaFRHa đầuno4Ft2 học tDwrung họno4Ft2c, lúcuJPANL đầuaoaFRH cóDw nno4Ft2am sinaoaFRHh thícDwh cno4Ft2on bé,aoaFRH trêuJPANLn đno4Ft2ường tDwan haoaFRHọc ngDwăn cono4Ft2n béno4Ft2 lạaoaFRHi mà thDwổ luJPANLộ, lúaoaFRHc ấyuJPANL buJPANLản taoaFRHhân đúnno4Ft2g luJPANLúc tiệaoaFRHn đườnguJPANL đDwi đónno4Ft2 nóaoaFRH, uJPANLnhìn thấyuJPANL uJPANLthật rõ ràng.

Lại no4Ft2nói, naaoaFRHm sinaoaFRHh no4Ft2kia thựcuJPANL rấtaoaFRH xuất sắno4Ft2c, mặcno4Ft2 dùuJPANL lộuJPANL caoaFRHhút vẻDw Dwngây nDwgô, nuJPANLhưng cuJPANLũng khno4Ft2ông uJPANLphải nano4Ft2m sDwinh bìno4Ft2nh thườnno4Ft2g, chọn tno4Ft2hời gno4Ft2ian đóDw, tấDwt nhno4Ft2iên khônaoaFRHg Dwphải phàno4Ft2m no4Ft2phu tụaoaFRHc taoaFRHử, no4Ft2chỉ tiếcuJPANL gặpuJPANL gỡno4Ft2 phải tDwiểu Dwnha đầu,Dw chắcaoaFRH đờiuJPANL trướcuJPANL Dwkhông đốaoaFRHt nhanaoaFRHg thơmaoaFRH, nDwên muJPANLới no4Ft2lưu lạiDw mộuJPANLt Dwbóng muJPANLa thế này.

Tiểu Manno4Ft2h DwManh đùaDw nuJPANLghịch đầno4Ft2u qDwuai ba lôno4Ft2 ởaoaFRH trêno4Ft2n vaDwi, đáaoaFRHnh giáuJPANL đốiuJPANL phươnaoaFRHg mDwột vònguJPANL từno4Ft2 aoaFRHtrên xuốnguJPANL uJPANLdưới, đầuno4Ft2 nuJPANLgón út Dw xinh no4Ft2đẹp vươnaoaFRH rauJPANL, nDwói thẳngDw: "uJPANLBạn muốaoaFRHn tuJPANLheo đuổiuJPANL tôi?"

Phương NDwam ngồiaoaFRH Dwở tronDwg no4Ft2xe, caoaFRHũng cuJPANLó thể thấno4Ft2y aoaFRHkhuôn mặaoaFRHt nno4Ft2am siaoaFRHnh tuấno4Ft2n Dwtú kno4Ft2ia no4Ft2đỏ bno4Ft2ừng, nhưnuJPANLg aoaFRHvẫn uJPANLcố lấyuJPANL hếtno4Ft2 dũnguJPANL Dwkhí gật gậtaoaFRH đầuno4Ft2, ánhno4Ft2 mắtuJPANL tno4Ft2hẳng taoaFRHắp dừaoaFRHng ởuJPANL trêaoaFRHn mặtaoaFRH no4Ft2Tiểu Manno4Ft2h ManaoaFRHh, aoaFRHánh no4Ft2mắt nóng Dwbỏng châno4Ft2n tuJPANLhành no4Ft2như thế,no4Ft2 no4Ft2mà ManaoaFRHh ManDwh uJPANLlại ôDwm aoaFRHcánh Dwtay lạnDwh lạnhaoaFRH naoaFRHói: "Dựa vàDwo cáuJPANLi gì..."

Phương NaDwm bDwi aDwi no4Ft2thay no4Ft2nam siDwnh kia hồiDw uJPANLlâu, gặpno4Ft2 gỡDw uJPANLtiểu mDwa nữno4Ft2 nhaoaFRHà cô,no4Ft2 xeaoaFRHm Dwnhư cậuDw tDwa aoaFRHxui xẻo.Dw TDwiểu MauJPANLnh uJPANLManh bề ngoDwài gaoaFRHiống Dwmẹ, nộno4Ft2i tâmno4Ft2 lạDwi caoaFRHùng mìuJPANLnh no4Ft2có đưDwợc uJPANLý cDwhí maoaFRHạnh mẽDw Dwcủa Dwanh trauJPANLi, giống Dw nhau no4Ft2như đúc,no4Ft2 aoaFRHtừ nhỏuJPANL uJPANLđã biếtuJPANL mìnno4Ft2h maoaFRHuốn cáaoaFRHi gìaoaFRH, luJPANLàm nuJPANLhư taoaFRHhế nno4Ft2ào, ngườiaoaFRH khácno4Ft2 nói cáDwi Dwgì, khuno4Ft2yên caoaFRHái gìno4Ft2, cũngno4Ft2 kno4Ft2hông ngheaoaFRH, chỉuJPANL nhDwận thứcDw đúno4Ft2ng mộaoaFRHt uJPANLcon đưno4Ft2ờng cno4Ft2ó aoaFRHthể đi đến.

Dĩ nhiên,uJPANL tínuJPANLh no4Ft2cách đDwó naoaFRHó thựcuJPANL giốaoaFRHng cha nó,Dw TiaoaFRHểu MaDwnh Manno4Ft2h cDwũng rấtaoaFRH giốngno4Ft2 côDw củaoaFRHa mìno4Ft2nh, tómaoaFRH lạuJPANLi, lDwà mộtuJPANL no4Ft2thể tổng hợp,Dw rấtuJPANL sớmaoaFRH, PuJPANLhương NaaoaFRHm aoaFRHđã bino4Ft2ết, nDwam nno4Ft2hân thuầaoaFRHn phaoaFRHục đDwược tiểuaoaFRH maoaFRHa nữDw nhàDw cô, trênDw tuJPANLhế giớaoaFRHi nàyaoaFRH no4Ft2căn aoaFRHbản kDwhông cóaoaFRH, no4Ft2trừ uJPANLphi cuJPANLô nuJPANLhỏ no4Ft2tự nno4Ft2guyện no4Ft2bị Dwthuần uJPANLphục, tựa aoaFRHnhư thằnguJPANL nno4Ft2hóc cuJPANLủa PhùnaoaFRHg gia.

Trong nno4Ft2hà, uJPANLông buJPANLà nộiDw củano4Ft2 Mno4Ft2anh ManhaoaFRH đều buJPANLuồn bực,no4Ft2 tiDwểu mDwa nữaoaFRH Dwtính tìnaoaFRHh huJPANLoạt aoaFRHbát nhuJPANLư vậyDw tạiaoaFRH saDwo lạiuJPANL thíchno4Ft2 no4Ft2đầu gỗ ngốcDw ngno4Ft2hếch nhDwà họuJPANL Phùno4Ft2ng, no4Ft2nói đầuuJPANL gỗDw ngốcuJPANL ngDwhếch mno4Ft2ột chuJPANLút cũnguJPANL khônDwg saDwi, từ nhỏuJPANL đếnno4Ft2 lớuJPANLn, uJPANLbị MauJPANLnh MaDwnh quấuJPANLn uJPANLlấy nno4Ft2hiều năuJPANLm Dwnhư vậyaoaFRH, aoaFRHtiểu Dwtử kDwia cũnuJPANLg kuJPANLhông hiểu đượaoaFRHc, khônguJPANL aoaFRHphải đầuaoaFRH gaoaFRHỗ ngốcaoaFRH nghếchno4Ft2 làuJPANL cáDwi gno4Ft2ì, khôuJPANLng chỉaoaFRH lno4Ft2à đầno4Ft2u gaoaFRHỗ ngốc nghếDwch, aoaFRHmà no4Ft2là đno4Ft2ầu gỗaoaFRH ngốcaoaFRH ngaoaFRHhếch ngàno4Ft2n năm.

Năm no4Ft2đó, uJPANLcha caoaFRHủa cậuDw uJPANLta aoaFRH- HiuJPANLểu PhDwong so uJPANLvới tiểuJPANLu tDwử nno4Ft2ày thno4Ft2ông minDwh hơnaoaFRH Dwnhiều. Phươnno4Ft2g no4Ft2Nam đeno4Ft2m ManDwh MDwanh túDwm đDwến bên ngườiuJPANL muJPANLình, nhìaoaFRHn no4Ft2cô nói:aoaFRH "DwCon cầno4Ft2n cuJPANLái no4Ft2hương vuJPANLị no4Ft2phụ nữno4Ft2 no4Ft2để Dwlàm gì,uJPANL tiểaoaFRHu nha đầDwu uJPANLmới lớno4Ft2n nuJPANLày, vịaoaFRH nno4Ft2ữ nhâaoaFRHn cDwó thểno4Ft2 Dwtheo tDwhời giauJPANLn chồngno4Ft2 aoaFRHchất đDwi no4Ft2ra, muJPANLà thanno4Ft2h xuân taoaFRHhì khôno4Ft2ng qDwuay lạno4Ft2i, cDwho no4Ft2nên càngno4Ft2 no4Ft2đáng giá,no4Ft2 càDwng aoaFRHphải qaoaFRHuý trọng."

Phương MaoaFRHanh Mano4Ft2nh chDwu miệnuJPANLg: "Nhưng cDwon thấno4Ft2y mẹDw uJPANLnhư vậy,uJPANL cDwô xaoaFRHem ánhuJPANL mắtaoaFRH cDwủa aoaFRHcha mDwỗi lDwần nhìnuJPANL mẹno4Ft2 đềuaoaFRH uJPANLôn nhu, giốnDwg nDwhư no4Ft2nâng aoaFRHtrên aoaFRHtay sDwợ no4Ft2rớt, cuJPANLon Dwcũng muốnuJPANL khiuJPANLến uJPANLcho Kno4Ft2i cuJPANLa caoaFRHa nhìuJPANLn conno4Ft2 như vậy."

Phương aoaFRHNam bno4Ft2ất gno4Ft2iác mỉmaoaFRH cưDwời: "Cho nênaoaFRH Dwcon ởno4Ft2 trno4Ft2ước mặaoaFRHt tiểDwu tửno4Ft2 PuJPANLhùng giDwa, ngụyno4Ft2 tranDwg thànno4Ft2h Dwbộ dDwáng ôn naoaFRHhu hiềnaoaFRH lDwành, lDwà aoaFRHcảm thấyuJPANL tuJPANLhằng nhno4Ft2óc đaoaFRHó thíno4Ft2ch cuJPANLon gaoaFRHái Dwnhư vậy?"

Manh MauJPANLnh gậtno4Ft2 đaoaFRHầu, khuno4Ft2ôn mDwặt nhỏ nhắnaoaFRH xino4Ft2nh đẹaoaFRHp xẹaoaFRHt Dwqua mộtaoaFRH tno4Ft2ia ảmno4Ft2 đạmDw: "CôaoaFRH đãuJPANL Dwthấy rồuJPANLi đóno4Ft2, ThaoaFRHiệu TìnhuJPANL cũaoaFRHng là daoaFRHạng ngDwười guJPANLiống mẹ,Dw lúcuJPANL aoaFRHtrước KaoaFRHi uJPANLca uJPANLca rấtuJPANL uJPANLthích côaoaFRH ta."

Phương Nno4Ft2am tuJPANLhương tiuJPANLếc sờDw no4Ft2sờ đỉnh đầuJPANLu côuJPANL: uJPANL"Manh Manno4Ft2h, tìnhno4Ft2 yêuuJPANL cno4Ft2ó đôiuJPANL kaoaFRHhi cầuJPANLn tDwranh thuJPANLủ, nDwhưng khônguJPANL thể miễnDw cưỡnuJPANLg, nno4Ft2ếu cậuJPANLu no4Ft2ta vôuJPANL luuJPANLận thDwế nàno4Ft2o no4Ft2cũng khôngaoaFRH phảuJPANLi làDw củaDw conaoaFRH, aoaFRHcon phảDwi học cáchDw buônuJPANLg tay."

[ Bno4Ft2ạn đanno4Ft2g đọDwc truyno4Ft2ện tạino4Ft2 aloDwbooks.vn ]

Phương uJPANLNam cóDw đôuJPANLi khuJPANLi caoaFRHảm thấy,aoaFRH cuộcaoaFRH sống ướno4Ft2c chừno4Ft2ng đềuDw rấuJPANLt côngDw buJPANLằng, ôngno4Ft2 trờuJPANLi baDwn caoaFRHho Mano4Ft2nh aoaFRHManh vuJPANLẻ uJPANLxinh aoaFRHđẹp uJPANLcùng tài vănaoaFRH chươnuJPANLg, cno4Ft2ó lẽuJPANL sẽDw khônDwg chuJPANLo Dwcon Dwbé mộDwt đoạnaoaFRH tuJPANLình aoaFRHyêu thuậnno4Ft2 Dwbuồm xuôi gió.

Manh MaDwnh lno4Ft2ại nDwhư đno4Ft2inh no4Ft2đóng cộtDw nDwói: "Ki uJPANLca cno4Ft2a no4Ft2là củano4Ft2 conno4Ft2, cDwon chắcaoaFRH chắnDw thuJPANLế." KỳDw thậno4Ft2t PhươDwng aoaFRHNam no4Ft2cũng buồn bno4Ft2ực hiểuuJPANL đượcuJPANL, mấaoaFRHy năuJPANLm nayuJPANL, MaaoaFRHnh uJPANLManh no4Ft2cùng thuJPANLằng nhno4Ft2óc Pno4Ft2hùng Dwgia thủyuJPANL chuDwng ở caoaFRHùng no4Ft2một aoaFRHnơi, nóaoaFRHi thuJPANLật, tuuJPANLy nóiaoaFRH chứcDw no4Ft2vị uJPANLcha PhùaoaFRHng KDwi hiệaoaFRHn naoaFRHay Dwkhông thấp, nuJPANLhưng daoaFRHù saoaFRHao cno4Ft2ũng kaoaFRHhông cno4Ft2ó no4Ft2nền tảngDw Dwgì, xétno4Ft2 daoaFRHòng dõiDw, cuJPANLùng PhưDwơng uJPANLgia tuyệtaoaFRH đối khônguJPANL uJPANLmôn uJPANLđăng hộno4Ft2 đối.

Hơn Dwnữa Mno4Ft2anh no4Ft2Manh uJPANLcòn no4Ft2xuất sắcuJPANL như vậuJPANLy, Dwlà mộtaoaFRH khốiDw aoaFRHbảo vậDwt tronaoaFRHg lDwòng Dwông uJPANLbà PhươngaoaFRH gDwia, từaoaFRH nDwhỏ đếnDw luJPANLớn vớuJPANLi tiuJPANLểu nha no4Ft2đầu no4Ft2không caoaFRHó uJPANLnửa đuJPANLiểm khuJPANLông aoaFRHvừa ýDw, đno4Ft2ối vớino4Ft2 cuJPANLon uJPANLbé cuJPANLùng aaoaFRHnh traDwi lạiDw nghiêm khắcno4Ft2 dạyuJPANL dỗ,no4Ft2 đếnDw kuJPANLhi MaoaFRHanh ManDwh lớnno4Ft2 lên,aoaFRH muJPANLột chútuJPANL cũnno4Ft2g khôuJPANLng giảm,uJPANL Dwcũng Dwmay tiểu nhano4Ft2 đầaoaFRHu kuJPANLhông chịDwu thDwua kéaoaFRHm, cno4Ft2ó chủaoaFRH ýno4Ft2 aoaFRHcủa mìaoaFRHnh, rấtDw aoaFRHcó ngno4Ft2uyên tắc.

Theo uJPANLý no4Ft2ông bàuJPANL Phươngno4Ft2 giauJPANL, quétuJPANL muJPANLắt đảo Dwqua, toDwàn tno4Ft2hế uJPANLgiới cũnuJPANLg aoaFRHkhông tno4Ft2hấy aoaFRHcó muJPANLột uJPANLtiểu tửDw nàouJPANL cóaoaFRH thểaoaFRH Dwxứng vớino4Ft2 cháu uJPANLgái Dwbảo bốno4Ft2i nuJPANLày, càuJPANLng đừngDw nDwói đaoaFRHến tuJPANLiểu tửDw aoaFRHPhùng gDwia, cno4Ft2hẳng quJPANLua chuyệnuJPANL tiaoaFRHểu nha đầaoaFRHu quyno4Ft2ết định,aoaFRH Thino4Ft2ên VươnguJPANL lãouJPANL tuJPANLử cũngaoaFRH khôaoaFRHng sửDwa đượDwc, điểmaoaFRH ấyno4Ft2 khôngDw khuJPANLác gìno4Ft2 cha coDwn aoaFRHbé Dw- PhươnguJPANL CaoaFRHhấn Đông.

Ông baoaFRHà PhươngaoaFRH aoaFRHgia kDwhông paoaFRHhản đối, nhưnDwg aoaFRHcũng Dwchưa tuJPANLán tDwhành, lạno4Ft2i nóDwi năno4Ft2m trước,aoaFRH tno4Ft2heo no4Ft2ý Mano4Ft2nh MaDwnh đeDwm Phùnno4Ft2g aoaFRHKi uJPANLđưa vào no4Ft2quân kaoaFRHhu BaoaFRH, đno4Ft2ây cũngDw aoaFRHcoi nhưDw uJPANLngầm đồnguJPANL aoaFRHý đDwi! Cno4Ft2ho nêuJPANLn mDwới nóiuJPANL ngno4Ft2uyên tDwắc của ÔnDwg bno4Ft2à uJPANLPhương no4Ft2gia, ởDw no4Ft2trên ngDwười aoaFRHnha đầuaoaFRH kno4Ft2ia chno4Ft2o tớino4Ft2 aoaFRHbây giaoaFRHờ đềuDw khaoaFRHông cóDw giá trị.

Đối vớiDw đaoaFRHoạn tìnhno4Ft2 cảmDw Dwlưu luyến ngoàiuJPANL ýaoaFRH mno4Ft2uốn củano4Ft2 PaoaFRHhùng uJPANLKi aoaFRHba nămno4Ft2 trưno4Ft2ớc đâyno4Ft2, no4Ft2Phương giuJPANLa rấtDw raoaFRHõ ràng,aoaFRH dDwù saDwo người MuJPANLanh Manno4Ft2h muốno4Ft2n gảDw ởDw truJPANLong quânno4Ft2 độiuJPANL, aoaFRHmọi ngườino4Ft2 tronaoaFRHg uJPANLquân Dwkhu aoaFRHlàm sauJPANLo có tno4Ft2hể nhìnaoaFRH uJPANLnhư khôDwng tno4Ft2hấy, taoaFRHuy rằaoaFRHng cuốiDw cùngDw đaoaFRHã uJPANLgiải quno4Ft2yết, nhưnguJPANL no4Ft2chuyện aoaFRHnày, Phương NaoaFRHam cảmuJPANL Dwthấy, sẽDw làno4Ft2 mộtuJPANL khốino4Ft2 chướngaoaFRH Dwngại truJPANLên đườnaoaFRHg ManDwh MaaoaFRHnh taoaFRHruy đuổi tìnhuJPANL yêuJPANLu, dùno4Ft2 sano4Ft2o aoaFRHcũng khônDwg quaoaFRHang muJPANLinh lỗiuJPANL lạc.

Tính tìnDwh Pno4Ft2hùng aoaFRHKi lạino4Ft2 khôuJPANLng hềDw cDwó chuyển aoaFRHbiến, Dwcho nênDw, Dwhiện tDwại PhươngDw Nno4Ft2am uJPANLcho lDwà taoaFRHiểu aoaFRHnha đầDwu nênDw Dwcó dựuJPANL phòng, Dwmiễn chaoaFRHo đếnaoaFRH lúDwc đóDw lạiuJPANL ngãno4Ft2 đaDwu khno4Ft2ông đứngaoaFRH dậyDw nổi.

Phương uJPANLNam quyếtno4Ft2 đDwịnh khôngDw cùnaoaFRHg tiểu nhno4Ft2a đaoaFRHầu thảaoaFRHo luậno4Ft2n việno4Ft2c nàuJPANLy nno4Ft2ữa, Dwdù sno4Ft2ao MuJPANLanh ManaoaFRHh mớaoaFRHi mườiDw chíDwn, cònDw chưaoaFRHa tốt nghiệpuJPANL đạaoaFRHi hDwọc, việcDw uJPANLyêu đưuJPANLơng kếaoaFRHt Dwhôn còaoaFRHn raoaFRHất sDwớm, nno4Ft2ói tráno4Ft2nh sanuJPANLg đềuJPANL tDwài khác: "NguJPANLhe Hino4Ft2ểu Pno4Ft2hong nói,uJPANL cno4Ft2on thano4Ft2m giDwa uJPANLCâu lạno4Ft2c Dwbộ uJPANLleo aoaFRHnúi, tDwhế uJPANLnào? Cóno4Ft2 cần no4Ft2cô tàaoaFRHi no4Ft2trợ mộtDw chuJPANLút no4Ft2tài chDwính uJPANLhay không?"

Mắt aoaFRHManh Mano4Ft2nh sáaoaFRHng lêuJPANLn vDwội vàuJPANLng gậtaoaFRH đầu: "DạuJPANL! Cần,uJPANL cần,Dw caoaFRHô làDw Dwtốt nhất!"uJPANL Phươno4Ft2ng NaaoaFRHm vỗuJPANL vỗno4Ft2 uJPANLkhuôn mặtuJPANL nhỏ no4Ft2 nhắn đỏaoaFRH bừnguJPANL củaaoaFRH coDwn bno4Ft2é: "Nhno4Ft2óc nịnhaoaFRH hót,aoaFRH uJPANLtrách saDwo aoaFRHbà nno4Ft2ội nóuJPANLi cuJPANLon lDwà tiểuuJPANL tham tiềnno4Ft2, tiềnaoaFRH mừnguJPANL tuno4Ft2ổi hàDwng uJPANLnăm củno4Ft2a aoaFRHcon, họcDw bổDwng, aoaFRHđi đâuDw hếtaoaFRH raoaFRHồi, cũng kaoaFRHhông thấyno4Ft2 coaoaFRHn maoaFRHua no4Ft2cái gì."

Manh MaaoaFRHnh Dwchu miệng:aoaFRH Dw"Đây aoaFRHlà đồ cướiaoaFRH củno4Ft2a nuJPANLgười no4Ft2ta, uJPANLkhông thaoaFRHể độnguJPANL vàoDw, uJPANLchuẩn bno4Ft2ị cno4Ft2ho tươnguJPANL aoaFRHlai no4Ft2sống cùno4Ft2ng Kno4Ft2i ca cno4Ft2a." PDwhương Nno4Ft2am bậtaoaFRH cườaoaFRHi: "uJPANLNghĩ đếnno4Ft2 lno4Ft2âu dDwài tDwhật nhỉ,Dw no4Ft2con sợno4Ft2 cno4Ft2òn thiếu nhDwiều tno4Ft2iền uJPANLsao, aoaFRHyên tâno4Ft2m, đDwồ cướaoaFRHi tươaoaFRHng laDwi cno4Ft2ô rDwa chaoaFRHo conno4Ft2, muốuJPANLn aoaFRHbao nhiêaoaFRHu có bấaoaFRHy nhiêuaoaFRH." ManaoaFRHh uJPANLManh lắcaoaFRH đầuJPANLu: "DwCô thươngDw couJPANLn, no4Ft2con bDwiết, NhưnDwg con muốnuJPANL tno4Ft2ự mìnhaoaFRH đểuJPANL duJPANLành no4Ft2tiền, no4Ft2dùng năDwng lựcDw no4Ft2của mìnDwh uJPANLkiếm tino4Ft2ền, KaoaFRHi cuJPANLa cDwa cũnDwg như thế,aoaFRH anuJPANLh Dwấy chno4Ft2o Dwtới baoaFRHây giờno4Ft2 cũnDwg khuJPANLông lấyuJPANL củano4Ft2 cuJPANLô chúaoaFRH mộtuJPANL đồuJPANLng nàno4Ft2o, nếuno4Ft2 cno4Ft2on guJPANLả cho no4Ft2anh ấaoaFRHy, phảiDw tôaoaFRHn trọnno4Ft2g uJPANLanh ấy."

Phương NDwam thởno4Ft2 duJPANLài: "Tiểno4Ft2u nha đầu,Dw cuJPANLon aoaFRHhành độngDw điêaoaFRHn Dwrồ auJPANL! ĐDwến đâno4Ft2y, nóno4Ft2i aoaFRHcho caoaFRHô ngno4Ft2he, CâDwu lạcuJPANL aoaFRHbộ aoaFRHleo uJPANLnúi caoaFRHác con Dwcó hoaoaFRHạt độnuJPANLg gì..."

Phương DwManh MuJPANLanh khônDwg ngDwhĩ mình no4Ft2 hành độnDwg đno4Ft2iên rồ,Dw vDwì caoaFRHô thíaoaFRHch aoaFRHPhùng KuJPANLi, khDwông cóDw đạDwo lý,aoaFRH khaoaFRHông cDwó nguno4Ft2yên nhân, côDw no4Ft2chỉ Dwbiết, côuJPANL muốnaoaFRH uJPANLgả uJPANLcho aoaFRHanh, cùnaoaFRHg aaoaFRHnh cảDw đờiuJPANL bêDwn nhauuJPANL, côuJPANL khaoaFRHông buJPANLiết đâyuJPANL là aoaFRHcố chấp,uJPANL Dwhay làuJPANL tDwình Dwyêu củaoaFRHa cô.

"Phương Mano4Ft2nh Manno4Ft2h!" Mano4Ft2nh Manh no4Ft2từ trDwong lớDwp họaoaFRHc đno4Ft2i raDw, liềnaoaFRH tno4Ft2hấy ởno4Ft2 đốaoaFRHi diệnaoaFRH mộtuJPANL no4Ft2nam sDwinh laoaFRHớp uJPANLtrên đứng dướiaoaFRH áuJPANLnh maoaFRHặt trời,aoaFRH mặcDw daoaFRHù baoaFRHên ngườiDw Manno4Ft2h MaaoaFRHnh chưauJPANL no4Ft2từng thiếaoaFRHu quDwa Dwnam sno4Ft2inh điểnaoaFRH trai, nhaoaFRHưng SuJPANLài TuJPANLử no4Ft2Hiên aoaFRHvẫn làmDw MaaoaFRHnh uJPANLManh Dwkinh diễmuJPANL mộtuJPANL trậnaoaFRH nno4Ft2hư cũ.

Sài TửDw HDwiên lDwà đàDwn no4Ft2anh nno4Ft2ăm uJPANLba, cũng liêDwn uJPANLtục lno4Ft2à trợaoaFRH giảnguJPANL bDwa nămDw, dano4Ft2nh no4Ft2tiếng nhưuJPANL cồn,no4Ft2 uJPANLvô uJPANLcùng tuJPANLài giỏaoaFRHi, người ngưỡnguJPANL mDwộ vôaoaFRH số,uJPANL nDwhân vậtno4Ft2 tinuJPANLh uJPANLanh củno4Ft2a trưno4Ft2ờng LuậuJPANLt, cũaoaFRHng làaoaFRH nhómno4Ft2 uJPANLtrưởng củaaoaFRH Câu lạno4Ft2c bộuJPANL leaoaFRHo núi.

Lúc trướcDw MuJPANLanh uJPANLManh lựano4Ft2 chọuJPANLn Cno4Ft2âu lạc bDwộ Dwleo núDwi, houJPANLàn aoaFRHtoàn làDw aoaFRHvì thícDwh vậnuJPANL độaoaFRHng lDweo naoaFRHúi, no4Ft2Manh ManDwh thno4Ft2ích cáino4Ft2 no4Ft2loại cảm aoaFRHgiác aoaFRHchinh no4Ft2phục Dwnúi caaoaFRHo nàaoaFRHy, caoaFRHó aoaFRHmột laoaFRHoại thỏaoaFRHa maoaFRHãn cựcno4Ft2 hạno4Ft2n, tno4Ft2ựa uJPANLnhư no4Ft2cha cô nói,uJPANL đứngDw ởno4Ft2 đỉnhuJPANL núuJPANLi Dwnhìn uJPANLxuống, thiuJPANLên quânno4Ft2 vạnno4Ft2 mãaoaFRH đềuJPANLu ởaoaFRH dướDwi chân.

Cha Dwcô Dwlà Dwquân nhân,aoaFRH xứngDw uJPANLvới danhno4Ft2 phận quJPANLuân nhDwân, mauJPANLng aoaFRHquân hDwàm Dwtướng qDwuân, mẹDw từnaoaFRHg nóaoaFRHi qDwua nhiaoaFRHều lầuJPANLn, naoaFRHếu hiện tạiDw làDw tno4Ft2hời kìDw chDwiến traDwnh, chaoaFRHa côno4Ft2 khno4Ft2ẳng địnhno4Ft2 sẽaoaFRH ruJPANLa chno4Ft2iến trườngDw chno4Ft2ém gino4Ft2ết, nam nhno4Ft2i no4Ft2là no4Ft2phải aoaFRHra roaoaFRHi giDwục nno4Ft2gựa, đánhaoaFRH đaoaFRHông dẹno4Ft2p buJPANLắc, đaoaFRHây lno4Ft2à kiểno4Ft2u ngDwười cno4Ft2ủa chuJPANLa cô,no4Ft2 cũng luJPANLà củauJPANL Kno4Ft2i no4Ft2ca ca.

Cha no4Ft2cô mauJPANLng dòngno4Ft2 máno4Ft2u quDwân nhân, troDwng thânuJPANL thểno4Ft2 no4Ft2cô cũno4Ft2ng cóDw, nhno4Ft2ưng no4Ft2mà sno4Ft2o Dwsánh uJPANLvới KDwi cDwa uJPANLca, lạiaoaFRH aoaFRHbé nhno4Ft2ỏ khôngaoaFRH đángno4Ft2 kể, nghDwĩ muJPANLông lunaoaFRHg, MaDwnh ManuJPANLh phụcDw no4Ft2hồi no4Ft2tinh thầnDw lại,Dw aoaFRHcó chuJPANLút kno4Ft2hông kiuJPANLên nhẫn nDwhìn quJPANLua SàiDw TửuJPANL Hiên.

Lúc trướaoaFRHc tuJPANLhật khônno4Ft2g bDwiết nhóuJPANLm trưởng no4Ft2Câu lạDwc Dwbộ laoaFRHeo Dwnúi chíDwnh no4Ft2là vịaoaFRH truJPANLợ giuJPANLảng danDwh tiếngno4Ft2 Dwnhư cuJPANLồn nàyaoaFRH, nếu biết,Dw cuJPANLô sẽaoaFRH no4Ft2trốn uJPANLxa támDw tno4Ft2hước, Dwtrong mắaoaFRHt cDwô hiệnuJPANL lêDwn vDwẻ khônaoaFRHg kuJPANLiên nuJPANLhẫn, DwSài Tử HiDwên cũDwng khôngDw Dwxem nhẹ.

Có đôiuJPANL aoaFRHkhi aoaFRHSài aoaFRHTử Hino4Ft2ên thựcno4Ft2 cảuJPANLm thấy, PDwhương uJPANLManh Mno4Ft2anh làaoaFRH uJPANLông traoaFRHời uJPANLcố ýuJPANL pno4Ft2hái xuốnuJPANLg trừngDw phạtno4Ft2 auJPANLnh, truJPANLừng phạt uJPANLanh mấyaoaFRH naoaFRHăm aoaFRHnay mắtDw Dwcao haoaFRHơn đầu,uJPANL no4Ft2lần đầuuJPANL tuJPANLiên nhìno4Ft2n aoaFRHthấy MaoaFRHanh ManhaoaFRH, anuJPANLh laoaFRHiền chấn aoaFRHđộng, uJPANLáo no4Ft2thun qaoaFRHuần uJPANLjean aoaFRHđơn giảnno4Ft2 trênaoaFRH ngườuJPANLi cô,no4Ft2 cũno4Ft2ng cóaoaFRH thểaoaFRH tuJPANLỏa uJPANLra một loạino4Ft2 xinno4Ft2h đẹno4Ft2p kaoaFRHhông thểuJPANL Dwbỏ Dwqua, Dwcô đẹpaoaFRH kuJPANLhiến ánhaoaFRH mặaoaFRHt trno4Ft2ời thaoaFRHáng chíuJPANLn aoaFRHlúc ấy cũno4Ft2ng nhạtno4Ft2 đno4Ft2i rấtno4Ft2 nhDwiều, uJPANLmà đónno4Ft2 nuJPANLgười mớiuJPANL đếnDw uJPANLbằng mộuJPANLt khDwúc no4Ft2đàn cuJPANLello (đàn violoDwng loạaoaFRHi lớn)Dw chuyaoaFRHên Dwnghiệp lno4Ft2inh đno4Ft2ộng, guJPANLần nno4Ft2hư gâyno4Ft2 Dwngỡ ngàaoaFRHng no4Ft2tất cảuJPANL tDwhầy trò ởDw đây.

[ Bạnno4Ft2 đaDwng no4Ft2đọc truno4Ft2yện tạiDw ano4Ft2lobooks.vn ]

Yêu côuJPANL guJPANLái nno4Ft2hư vậyuJPANL, dườngno4Ft2 no4Ft2như aoaFRHrất dễ uJPANLdàng, SàDwi uJPANLTử aoaFRHHiên cno4Ft2ũng khônaoaFRHg naoaFRHgoại lệuJPANL, SàiaoaFRH Tửno4Ft2 Hiênno4Ft2 lậaoaFRHp lớpuJPANL họcDw lDweo nDwúi, là Dw chiêu bàiaoaFRH cno4Ft2ủa CaoaFRHâu lno4Ft2ạc buJPANLộ, tuDwy rằnguJPANL kuJPANLhông thểuJPANL nóno4Ft2i khônguJPANL hấpaoaFRH no4Ft2dẫn nữuJPANL sDwinh, nhưnno4Ft2g đối vớaoaFRHi tDwhể uJPANLchất cóuJPANL yêuuJPANL aoaFRHcầu rấtuJPANL aoaFRHcao, bởiaoaFRH vậy,aoaFRH mặcuJPANL dDwù cóno4Ft2 SDwài aoaFRHTử aoaFRHHiên uJPANL- muJPANLột đại soáino4Ft2 caoaFRHa hấDwp daoaFRHẫn nuJPANLhư vno4Ft2ậy, hộino4Ft2 viênDw tuJPANLhu vàuJPANLo hno4Ft2àng uJPANLnăm cũnuJPANLg khôngno4Ft2 nhiềuno4Ft2, maoaFRHà MauJPANLnh Manh vDwào lạaoaFRHi tưDwơng đốiaoaFRH Dwdễ dàng.

Sài Tửno4Ft2 HiêuJPANLn khaoaFRHông khỏDwi tựDw guJPANLiễu, tno4Ft2hì ra mìDwnh cno4Ft2ũng caoaFRHó lúDwc lDwấy viDwệc cônguJPANL mno4Ft2ưu tno4Ft2ính no4Ft2việc taoaFRHư nhDwư vậno4Ft2y, nhưnaoaFRHg SàDwi TửDw Hiên rấtDw uJPANLnhanh liềaoaFRHn Dwphát hiệaoaFRHn, cuJPANLho no4Ft2dù MuJPANLanh aoaFRHManh vuJPANLà Dwanh saoaFRHinh no4Ft2hoạt taoaFRHrong Dwcùng CâDwu lạc bộ,aoaFRH aaoaFRHnh aoaFRHcũng khaoaFRHông cno4Ft2hiếm nhiềuno4Ft2 uJPANLưu thno4Ft2ế lắm,Dw phảno4Ft2i nóiDw, PhươngDw no4Ft2Manh Mno4Ft2anh no4Ft2đối đãno4Ft2i với tấtaoaFRH cảaoaFRH Dwnam no4Ft2sinh theno4Ft2o đuno4Ft2ổi cDwô uJPANLcũng khônDwg kháaoaFRHc gìuJPANL nhDwau, bDwao uJPANLgồm cảuJPANL aaoaFRHnh, một nămDw tno4Ft2rôi quauJPANL, Dwnam siaoaFRHnh khácno4Ft2 dno4Ft2o MauJPANLnh Manno4Ft2h đốiaoaFRH xửno4Ft2 lạno4Ft2nh aoaFRHnhạt, đềno4Ft2u Dwlùi xDwa trăm bước,Dw chỉDw cno4Ft2ó Sàno4Ft2i TửuJPANL HuJPANLiên thDwủy chuuJPANLng bámuJPANL riếtaoaFRH khôuJPANLng tha.

Sài TửDw Hiênno4Ft2 điDw aoaFRHtới, đưaDw tDway muốnDw uJPANLđỡ cặp Dwsách trênuJPANL uJPANLvai DwManh Mano4Ft2nh, buJPANLị MaDwnh Mano4Ft2nh cườiaoaFRH taoaFRHủm tỉuJPANLm uJPANLtránh aoaFRHra: "no4Ft2Đàn anh uJPANLà, aoaFRHem no4Ft2tự mìnhuJPANL mano4Ft2ng đượno4Ft2c, aoaFRHem cũaoaFRHng khôno4Ft2ng muốnuJPANL bịuJPANL ngườiuJPANL hậnno4Ft2 vìDw đượcno4Ft2 đànuJPANL auJPANLnh naoaFRHgưỡng mộ đâu."

Sài Tno4Ft2ử no4Ft2Hiên uJPANLkhông no4Ft2cho aoaFRHlà phải,aoaFRH rất cóDw Dwphong Dwđộ caoaFRHười cười:no4Ft2 "AaoaFRHnh đuJPANLến Dwthông báno4Ft2o vớno4Ft2i aoaFRHem, cno4Ft2uối uJPANLtuần nno4Ft2ày Câuno4Ft2 lạcDw bộ leoDw núno4Ft2i cóDw hoạtaoaFRH động,uJPANL địno4Ft2a điểmuJPANL uJPANLtập hợaoaFRHp caoaFRHó Dwhơi xano4Ft2, no4Ft2anh sno4Ft2ẽ uJPANLlái xno4Ft2e đaoaFRHến đón em!"

Manh Mno4Ft2anh nghDwiêng đầuuJPANL nno4Ft2hìn anDwh, ánh maoaFRHắt sno4Ft2áng no4Ft2lên nhuJPANLư ngọc,uJPANL làno4Ft2m Sno4Ft2ài aoaFRHTử Hno4Ft2iên cóaoaFRH mộtno4Ft2 chúno4Ft2t uJPANLthất thầuJPANLn: "Đàno4Ft2n no4Ft2anh à, chỉaoaFRH Dwsố thôDwng maoaFRHinh Dwcủa eaoaFRHm thấpaoaFRH no4Ft2như vậyno4Ft2 saoaoaFRH, uJPANLanh nóino4Ft2 chuJPANLo eaoaFRHm biếDwt địauJPANL điểno4Ft2m tno4Ft2ập hợp làaoaFRH được,no4Ft2 no4Ft2em sẽno4Ft2 bảoDw aoaFRHanh họno4Ft2 đno4Ft2ưa đi."

Tác gino4Ft2ả uJPANLcó lờDwi no4Ft2muốn nóiDw: bno4Ft2ạn bèaoaFRH cùnaoaFRHg nghiệp Dwvăn chươnguJPANL, thíchuJPANL nhDwìn tDwhấy: 《no4Ft2 vănDw cuJPANLhương nhưaoaFRH thểuJPANL cno4Ft2ấy càno4Ft2y, mùiDw aoaFRHhoa thuJPANLảo luaoaFRHận no4Ft2quanh năm đượcno4Ft2 mùaoaFRHa 》