You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô BYY6gMà, lúcBYY6gM trướBYY6gMc sCpewncô làmfwPWDj thếBYY6gM nWJào màfwPWDj thànhsCpewn csCpewnông gfwPWDjả WJcho fwPWDjdượng, bfwPWDjà nộfwPWDji nói, lBYY6gMúc trướcBYY6gM dưsCpewnợng sCpewnlà thầyWJ giBYY6gMáo củWJa csCpewnô mà?"sCpewn PhươngfwPWDj ManfwPWDjh sCpewnManh sCpewnôm cáBYY6gMnh tay WJPhương NafwPWDjm quấBYY6gMn trêWJn WJngười cWJô, mắtWJ tsCpewno chớpfwPWDj chớp,BYY6gM hếtBYY6gM sứcBYY6gM đángfwPWDj yêu.

Phương NaWJm gsCpewnõ lWJên fwPWDjcái tránWJ củaBYY6gM cô: "ThếWJ nàsCpewno? TiểusCpewn sCpewnManh MaWJnh nhsCpewnà chúsCpewnng sCpewnta sốtBYY6gM ruộBYY6gMt, muốWJn WJgạt khốifwPWDj BYY6gMđầu WJgỗ PhùnWJg gia kiWJa sCpewnlừa vsCpewnề nhàWJ rsCpewnồi saWJo?" MasCpewnnh MBYY6gManh WJchu miBYY6gMệng, đứngsCpewn trướBYY6gMc mặBYY6gMt PhươBYY6gMng Nam xBYY6gMoay mộfwPWDjt vòngBYY6gM: "CWJô à,sCpewn côfwPWDj nóisCpewn sCpewncon cósCpewn WJphải rsCpewnất đẹpfwPWDj hfwPWDjay khôngfwPWDj, hafwPWDjy lfwPWDjà còn khiếmfwPWDj khBYY6gMuyết hươnWJg vịBYY6gM pBYY6gMhụ nữ,WJ vìWJ sBYY6gMao sCpewnKi cBYY6gMa cfwPWDja mộtfwPWDj cWJhút pfwPWDjhản ứngWJ cWJũng không có?"

Phương NaBYY6gMm lsCpewnàm nfwPWDjhư BYY6gMthật sựWJ đánsCpewnh giá chfwPWDjáu fwPWDjgái mộBYY6gMt vòngfwPWDj, nóiBYY6gM thậfwPWDjt, tiểBYY6gMu sCpewnnha đầusCpewn xsCpewninh BYY6gMđẹp cósCpewn điểmWJ khiếnsCpewn ngườiBYY6gM hận,sCpewn tư sWJắc ngfwPWDjũ qusCpewnan hsCpewnoàn BYY6gMtoàn thừBYY6gMa kWJế WJnhà msCpewnẹ đẻsCpewn sCpewncô, bộWJ dBYY6gMáng nfwPWDjhỏ nfwPWDjhắn nàBYY6gMy đifwPWDj đếnBYY6gM chỗ fwPWDjnào cũngBYY6gM đềuBYY6gM fwPWDjvô csCpewnùng BYY6gMgây chBYY6gMú ý,BYY6gM nóiBYY6gM đếnsCpewn hưWJơng vsCpewnị phụWJ nWJữ, fwPWDjtiểu cBYY6gMô sCpewnnương mưWJời chín tuổi,sCpewn sCpewnthì đươngsCpewn nhiênsCpewn thiếuWJ WJmột chBYY6gMút hWJương vịBYY6gM psCpewnhụ nBYY6gMữ rBYY6gMồi, nhưBYY6gMng BYY6gMcái lsCpewnoại thanh xufwPWDjân vôBYY6gM hBYY6gMạn này,sCpewn càngBYY6gM tWJoả sáWJng loWJá mắtfwPWDj WJở trWJên ngườWJi cô.

[ BfwPWDjạn đasCpewnng đọcBYY6gM truyệnfwPWDj tạiBYY6gM alobooksWJ.vn ]

Từ BYY6gMlúc mWJới sCpewnđi học,WJ BYY6gMđã trêWJu chọc khôWJng ítfwPWDj nasCpewnm fwPWDjsinh, mBYY6gMà nsCpewnha đsCpewnầu kWJia fwPWDjdáng dấpfwPWDj rấtfwPWDj fwPWDjuyển chuyfwPWDjển nhẹWJ nhànBYY6gMg, tínsCpewnh tình BYY6gM ẩn bêfwPWDjn tronBYY6gMg lBYY6gMại tWJhật sựBYY6gM lsCpewnà... PhươnfwPWDjg NBYY6gMam khsCpewnông khỏiBYY6gM thsCpewnở dàisCpewn. sCpewnBà WJnội MaBYY6gMnh ManhfwPWDj nói tiểusCpewn nhfwPWDja đầufwPWDj giốngWJ côfwPWDj, sCpewnPhương NBYY6gMam cảmWJ thấy,BYY6gM nsCpewnha đầufwPWDj kifwPWDja hWJoàn WJtoàn lBYY6gMà trò giỏifwPWDj BYY6gMhơn tfwPWDjhầy, khfwPWDjí thếsCpewn WJáp đảo,BYY6gM íBYY6gMt nhấsCpewnt WJcô kfwPWDjhi đósCpewn vsCpewnẫn sCpewnlà BYY6gMcó vẻfwPWDj uyểnfwPWDj chuyển, khôWJng sCpewngiống WJnha đầusCpewn kisCpewna fwPWDjcó BYY6gMthể đfwPWDjem ngườifwPWDj đBYY6gMả kíBYY6gMch đếnBYY6gM WJngập fwPWDjtrong bùn.

Cô WJcòn WJnhớ, lúcfwPWDj tWJiểu nhfwPWDja đầBYY6gMu học BYY6gMtrung học,sCpewn lfwPWDjúc đầuWJ fwPWDjcó nWJam sinsCpewnh thWJích cBYY6gMon sCpewnbé, tfwPWDjrên đưfwPWDjờng tsCpewnan sCpewnhọc ngBYY6gMăn WJcon WJbé lại sCpewn mà fwPWDjthổ lộsCpewn, lWJúc fwPWDjấy bBYY6gMản BYY6gMthân fwPWDjđúng sCpewnlúc tisCpewnện đườngBYY6gM điBYY6gM sCpewnđón fwPWDjnó, nsCpewnhìn thấyWJ thậtfwPWDj rõ ràng.

Lại nói,sCpewn nfwPWDjam BYY6gMsinh BYY6gMkia tsCpewnhực rsCpewnất xuất sCpewnsắc, mặcWJ dùsCpewn lộWJ BYY6gMchút sCpewnvẻ ngâBYY6gMy ngôWJ, nBYY6gMhưng cũngfwPWDj khônsCpewng phWJải naBYY6gMm sifwPWDjnh bìnhWJ thườngsCpewn, chọn tfwPWDjhời fwPWDjgian đóWJ, sCpewntất nhfwPWDjiên khônsCpewng phảisCpewn WJphàm phWJu WJtục tsCpewnử, chỉfwPWDj sCpewntiếc gWJặp BYY6gMgỡ phải sCpewn tiểu nhBYY6gMa đầu,fwPWDj chBYY6gMắc đờiWJ trướcsCpewn kBYY6gMhông đốtsCpewn nhWJang WJthơm, nêsCpewnn msCpewnới lsCpewnưu lạiWJ mWJột bBYY6gMóng mfwPWDja thế này.

Tiểu MWJanh BYY6gMManh đùBYY6gMa nghịcsCpewnh WJđầu quai bWJa BYY6gMlô ởsCpewn tsCpewnrên vaBYY6gMi, đánhfwPWDj giásCpewn đốifwPWDj pfwPWDjhương mộtsCpewn vfwPWDjòng tsCpewnừ trênWJ xBYY6gMuống dsCpewnưới, đầfwPWDju nBYY6gMgón út xfwPWDjinh đẹpWJ vưsCpewnơn rsCpewna, nósCpewni thẳngsCpewn: "BạWJn muốsCpewnn tWJheo đuổiBYY6gM tôi?"

Phương BYY6gMNam ngBYY6gMồi BYY6gMở tronBYY6gMg xefwPWDj, sCpewncũng cWJó thể tBYY6gMhấy kBYY6gMhuôn mặtBYY6gM BYY6gMnam BYY6gMsinh tuấBYY6gMn túfwPWDj kBYY6gMia đỏWJ fwPWDjbừng, nhfwPWDjưng vẫnsCpewn cốBYY6gM lBYY6gMấy hếtBYY6gM dũfwPWDjng khWJí gật gậtfwPWDj đầufwPWDj, ánhBYY6gM mắtsCpewn thBYY6gMẳng tắWJp dfwPWDjừng ởsCpewn tsCpewnrên mặfwPWDjt TiểfwPWDju ManWJh ManhBYY6gM, ánsCpewnh mắtWJ nóWJng bỏng BYY6gMchân thànhWJ nBYY6gMhư thWJế, WJmà MasCpewnnh ManBYY6gMh lạsCpewni ômfwPWDj cáBYY6gMnh sCpewntay lạnWJh fwPWDjlạnh nfwPWDjói: "Dựa vàoBYY6gM cáiWJ gì..."

Phương WJNam bBYY6gMi fwPWDjai tsCpewnhay nafwPWDjm sinWJh kia hồsCpewni lBYY6gMâu, gặWJp gBYY6gMỡ tWJiểu msCpewna nữWJ nWJhà csCpewnô, xeBYY6gMm BYY6gMnhư cậsCpewnu tWJa xuBYY6gMi BYY6gMxẻo. TiểuWJ fwPWDjManh MaBYY6gMnh bề ngoàiWJ sCpewngiống mẹ,BYY6gM nộiBYY6gM tWJâm lạWJi cfwPWDjùng mìnsCpewnh cófwPWDj đượcBYY6gM ýBYY6gM cfwPWDjhí mfwPWDjạnh mẽsCpewn sCpewncủa anfwPWDjh tWJrai, giốWJng nhau nhWJư đúcfwPWDj, từWJ fwPWDjnhỏ BYY6gMđã biWJết mìnhfwPWDj muốWJn cáiWJ gì,fwPWDj làmBYY6gM nhWJư sCpewnthế nào,sCpewn ngưfwPWDjời kfwPWDjhác nWJói cái fwPWDjgì, khuyêfwPWDjn WJcái gì,BYY6gM cũngBYY6gM khôngsCpewn ngBYY6gMhe, cfwPWDjhỉ nhậnfwPWDj thứcsCpewn WJđúng mộtWJ sCpewncon đBYY6gMường cfwPWDjó thể BYY6gM đi đến.

Dĩ nsCpewnhiên, tínsCpewnh cBYY6gMách fwPWDjđó WJnó thựBYY6gMc giống WJcha nó,BYY6gM TiểuBYY6gM WJManh MaWJnh cũngWJ rfwPWDjất giốWJng WJcô củBYY6gMa fwPWDjmình, tómsCpewn lại,WJ lfwPWDjà mộtfwPWDj thểBYY6gM BYY6gMtổng hợp, fwPWDjrất sớfwPWDjm, fwPWDjPhương WJNam đãsCpewn biết,sCpewn sCpewnnam nBYY6gMhân thuầnsCpewn phụcBYY6gM đượcBYY6gM tiểsCpewnu msCpewna nsCpewnữ BYY6gMnhà cô, trênfwPWDj thsCpewnế BYY6gMgiới nfwPWDjày căfwPWDjn bảBYY6gMn khôBYY6gMng có,BYY6gM tBYY6gMrừ fwPWDjphi WJcô nhỏWJ fwPWDjtự ngBYY6gMuyện bsCpewnị tsCpewnhuần phWJục, tựa nhBYY6gMư thfwPWDjằng nhóWJc fwPWDjcủa PhBYY6gMùng gia.

Trong nhà,fwPWDj ôfwPWDjng bàBYY6gM nWJội cfwPWDjủa ManBYY6gMh MafwPWDjnh đều bBYY6gMuồn bựsCpewnc, WJtiểu WJma nBYY6gMữ tínhWJ tfwPWDjình WJhoạt bátfwPWDj nhưfwPWDj vBYY6gMậy tạiBYY6gM safwPWDjo lạiBYY6gM thíWJch đầuWJ gỗ ngốfwPWDjc ngWJhếch nhàBYY6gM họfwPWDj BYY6gMPhùng, sCpewnnói đầusCpewn sCpewngỗ ngfwPWDjốc nghếBYY6gMch mộtsCpewn cBYY6gMhút cũfwPWDjng kfwPWDjhông saiWJ, từ nhỏBYY6gM đếnsCpewn lớWJn, bịfwPWDj WJManh MasCpewnnh qsCpewnuấn lấyBYY6gM nhiềfwPWDju năsCpewnm nhưBYY6gM vậysCpewn, tifwPWDjểu tBYY6gMử sCpewnkia cũfwPWDjng không hiểusCpewn đượcsCpewn, ksCpewnhông phảsCpewni fwPWDjđầu gỗsCpewn ngsCpewnốc nghếchfwPWDj làBYY6gM cBYY6gMái gfwPWDjì, khôngWJ sCpewnchỉ lsCpewnà đầuWJ gBYY6gMỗ ngốc WJnghếch, BYY6gMmà BYY6gMlà sCpewnđầu gỗWJ ngốcfwPWDj ngBYY6gMhếch nWJgàn năm.

Năm đBYY6gMó, cBYY6gMha củasCpewn cậWJu tWJa sCpewn- HiểuBYY6gM fwPWDjPhong so vfwPWDjới tiểusCpewn tửWJ nàysCpewn thôsCpewnng miWJnh WJhơn nhiều.sCpewn PhươsCpewnng NasCpewnm đemsCpewn BYY6gMManh sCpewnManh túmWJ đếnfwPWDj bfwPWDjên người WJmình, nhìBYY6gMn côsCpewn sCpewnnói: "CoBYY6gMn cWJần cáfwPWDji hfwPWDjương vịfwPWDj psCpewnhụ nữBYY6gM BYY6gMđể làmfwPWDj gìWJ, WJtiểu fwPWDjnha đầu mớiWJ lớnsCpewn nWJày, vịfwPWDj nữWJ fwPWDjnhân sCpewncó tBYY6gMhể tBYY6gMheo thờiWJ WJgian chồnfwPWDjg chấtsCpewn điWJ fwPWDjra, WJmà thanh xuWJân tfwPWDjhì khôngfwPWDj BYY6gMquay lại,sCpewn chWJo nêWJn càfwPWDjng đánsCpewng WJgiá, cWJàng phảifwPWDj WJquý trọng."

Phương sCpewnManh ManfwPWDjh cBYY6gMhu mBYY6gMiệng: "Nhưng coWJn thấyWJ mẹBYY6gM fwPWDjnhư vậyWJ, WJcô xeWJm áWJnh mắBYY6gMt củaBYY6gM chWJa mỗWJi lsCpewnần nhìnBYY6gM fwPWDjmẹ đềWJu fwPWDjôn nhu, giốngBYY6gM nhWJư nângfwPWDj trênWJ BYY6gMtay sợsCpewn rớtsCpewn, cosCpewnn cũngBYY6gM msCpewnuốn khiBYY6gMến chBYY6gMo WJKi cBYY6gMa cBYY6gMa nhìsCpewnn csCpewnon như vậy."

Phương NfwPWDjam bấfwPWDjt BYY6gMgiác mỉmWJ BYY6gMcười: "Cho WJnên cofwPWDjn ởfwPWDj trsCpewnước mặtfwPWDj tiểufwPWDj tửsCpewn PhùngBYY6gM BYY6gMgia, sCpewnngụy tranBYY6gMg thsCpewnành bộsCpewn BYY6gMdáng ôfwPWDjn nhu hsCpewniền fwPWDjlành, WJlà cảBYY6gMm sCpewnthấy thằngWJ nhBYY6gMóc đsCpewnó tsCpewnhích sCpewncon gáifwPWDj nhưfwPWDj vậy?"

Manh MaBYY6gMnh gậBYY6gMt đBYY6gMầu, khuBYY6gMôn BYY6gMmặt nhỏ nhắnsCpewn xsCpewninh BYY6gMđẹp xẹtWJ qfwPWDjua mộWJt tBYY6gMia BYY6gMảm fwPWDjđạm: "CWJô sCpewnđã thấBYY6gMy rồiWJ đóBYY6gM, ThsCpewniệu TfwPWDjình cũng làBYY6gM dạWJng ngfwPWDjười giốnBYY6gMg fwPWDjmẹ, lWJúc trướcBYY6gM WJKi cfwPWDja cWJa rấsCpewnt thísCpewnch fwPWDjcô ta."

Phương NaBYY6gMm thươfwPWDjng tiếcsCpewn sờfwPWDj sfwPWDjờ đỉnWJh đầu cô:sCpewn "ManfwPWDjh BYY6gMManh, tìnhBYY6gM yêBYY6gMu cósCpewn đôisCpewn khsCpewni cầnfwPWDj tBYY6gMranh thủ,WJ nhưnsCpewng khBYY6gMông thể miễBYY6gMn cưỡngWJ, nếsCpewnu cBYY6gMậu tsCpewna BYY6gMvô WJluận fwPWDjthế nWJào cũfwPWDjng fwPWDjkhông sCpewnphải làWJ cBYY6gMủa cBYY6gMon, fwPWDjcon phBYY6gMải học cáchWJ buôngfwPWDj tay."

[ BạBYY6gMn đanBYY6gMg WJđọc truyfwPWDjện tạiWJ fwPWDjalobooks.vn ]

Phương NafwPWDjm cfwPWDjó đôfwPWDji khWJi cảmsCpewn thấBYY6gMy, cuộcWJ sống ướfwPWDjc chừngsCpewn đềfwPWDju rấtfwPWDj côngWJ bằng,sCpewn WJông fwPWDjtrời bafwPWDjn sCpewncho WJManh MaWJnh vẻsCpewn fwPWDjxinh đẹpBYY6gM cùng tàisCpewn vănWJ chươngfwPWDj, cóBYY6gM lWJẽ sẽsCpewn kWJhông sCpewncho fwPWDjcon bsCpewné mộBYY6gMt đfwPWDjoạn tìWJnh yBYY6gMêu thuậnsCpewn bWJuồm xuôi gió.

Manh MaWJnh lạisCpewn BYY6gMnhư đinhBYY6gM đóBYY6gMng cộtBYY6gM nóifwPWDj: "Ki sCpewnca BYY6gMca làBYY6gM WJcủa coBYY6gMn, cWJon cBYY6gMhắc BYY6gMchắn thWJế." KfwPWDjỳ BYY6gMthật PhươnfwPWDjg fwPWDjNam cũng bfwPWDjuồn bựcWJ hfwPWDjiểu đưsCpewnợc, mấyWJ nămWJ naysCpewn, MsCpewnanh MBYY6gManh cùngsCpewn tsCpewnhằng nBYY6gMhóc PhsCpewnùng gfwPWDjia thBYY6gMủy cWJhung ở cùngfwPWDj mộtfwPWDj fwPWDjnơi, nWJói fwPWDjthật, tWJuy nóWJi cWJhức vịfwPWDj cBYY6gMha PhùBYY6gMng WJKi hiệnWJ sCpewnnay khfwPWDjông thấfwPWDjp, nhưng fwPWDjdù sCpewnsao cBYY6gMũng ksCpewnhông cóBYY6gM nsCpewnền tảnBYY6gMg gfwPWDjì, xéBYY6gMt dòngsCpewn sCpewndõi, cfwPWDjùng sCpewnPhương BYY6gMgia tuyBYY6gMệt đối khôngWJ môfwPWDjn đWJăng hộsCpewn đối.

Hơn nsCpewnữa sCpewnManh ManBYY6gMh cònfwPWDj xuấtBYY6gM sắcWJ WJnhư vậy, sCpewnlà mộtsCpewn khốfwPWDji bảofwPWDj vậBYY6gMt tronsCpewng lòfwPWDjng fwPWDjông bsCpewnà PhươBYY6gMng giasCpewn, tWJừ nsCpewnhỏ đếnWJ BYY6gMlớn vớisCpewn BYY6gMtiểu nha đầuBYY6gM khôsCpewnng cófwPWDj nửaBYY6gM điểBYY6gMm khônBYY6gMg vừasCpewn sCpewný, đốifwPWDj vớifwPWDj fwPWDjcon bBYY6gMé cùngBYY6gM aWJnh trasCpewni lBYY6gMại WJnghiêm khắc dạyWJ dWJỗ, đếBYY6gMn kfwPWDjhi MsCpewnanh MaBYY6gMnh lớsCpewnn lênfwPWDj, mộBYY6gMt cfwPWDjhút cfwPWDjũng khôBYY6gMng giảm,BYY6gM sCpewncũng fwPWDjmay tiểfwPWDju nha đầusCpewn sCpewnkhông cBYY6gMhịu thBYY6gMua kém,fwPWDj sCpewncó chBYY6gMủ ýfwPWDj củWJa WJmình, rWJất cfwPWDjó ngBYY6gMuyên tắc.

Theo ýsCpewn ôngWJ bWJà PhBYY6gMương gsCpewnia, qWJuét fwPWDjmắt đảo fwPWDjqua, toàBYY6gMn thếsCpewn giớisCpewn cWJũng BYY6gMkhông thấyBYY6gM cófwPWDj msCpewnột tifwPWDjểu WJtử nàosCpewn cfwPWDjó thểWJ WJxứng vớifwPWDj cháu gáiBYY6gM bảoWJ bốiBYY6gM fwPWDjnày, cànfwPWDjg đừngsCpewn nóisCpewn đfwPWDjến tiểuWJ WJtử PhùnfwPWDjg sCpewngia, cWJhẳng sCpewnqua chuyệsCpewnn tiểBYY6gMu nha đầuBYY6gM quyWJết đBYY6gMịnh, WJThiên VươngWJ BYY6gMlão tsCpewnử cũWJng kBYY6gMhông sửafwPWDj được,WJ điểWJm ấyBYY6gM kBYY6gMhông khácWJ gWJì cha cBYY6gMon bBYY6gMé BYY6gM- PhươfwPWDjng ChBYY6gMấn Đông.

Ông bBYY6gMà PfwPWDjhương gisCpewna khôngsCpewn phBYY6gMản đối,WJ nhưng cũfwPWDjng chưWJa táBYY6gMn thànWJh, lạfwPWDji nófwPWDji nămWJ trước,sCpewn thefwPWDjo ýBYY6gM ManfwPWDjh ManBYY6gMh đeBYY6gMm PhùngfwPWDj sCpewnKi đưa vàoWJ qBYY6gMuân kfwPWDjhu fwPWDjB, đâyBYY6gM csCpewnũng cfwPWDjoi nsCpewnhư ngsCpewnầm đồnsCpewng ýsCpewn điWJ! ChfwPWDjo nêWJn WJmới WJnói nguyBYY6gMên tắfwPWDjc của ÔBYY6gMng bsCpewnà PhBYY6gMương giaWJ, ởfwPWDj tsCpewnrên ngWJười nhsCpewna fwPWDjđầu fwPWDjkia BYY6gMcho tớisCpewn bfwPWDjây gWJiờ đềuWJ sCpewnkhông csCpewnó giá trị.

Đối vớiWJ đBYY6gMoạn tìnfwPWDjh cảmWJ lWJưu luyến ngoàfwPWDji WJý msCpewnuốn củaBYY6gM PhùngWJ KsCpewni fwPWDjba nBYY6gMăm sCpewntrước đây,BYY6gM PhươngBYY6gM gfwPWDjia fwPWDjrất WJrõ BYY6gMràng, dùWJ sao ngWJười MaWJnh MBYY6gManh mfwPWDjuốn gảfwPWDj ởBYY6gM tWJrong qsCpewnuân đsCpewnội, mọifwPWDj ngườisCpewn tfwPWDjrong quBYY6gMân khBYY6gMu BYY6gMlàm sBYY6gMao có tfwPWDjhể nWJhìn nhưBYY6gM sCpewnkhông thấy,BYY6gM fwPWDjtuy rằsCpewnng cuBYY6gMối cùsCpewnng đãsCpewn giảisCpewn quyếfwPWDjt, nhưnsCpewng chuyệnWJ này, PhươngsCpewn NBYY6gMam cảBYY6gMm thsCpewnấy, ssCpewnẽ làfwPWDj BYY6gMmột khsCpewnối WJchướng nBYY6gMgại tfwPWDjrên fwPWDjđường MBYY6gManh MfwPWDjanh trufwPWDjy đuổi tìnhWJ ysCpewnêu, dWJù WJsao sCpewncũng kBYY6gMhông quafwPWDjng mfwPWDjinh lỗisCpewn lạc.

Tính tìnhWJ PhùngfwPWDj WJKi sCpewnlại khôsCpewnng hềBYY6gM có chBYY6gMuyển biWJến, WJcho nênfwPWDj, hiệBYY6gMn tạBYY6gMi PhsCpewnương NaBYY6gMm cBYY6gMho sCpewnlà tiểWJu nBYY6gMha đầuBYY6gM BYY6gMnên WJcó BYY6gMdự phòng, sCpewnmiễn cBYY6gMho đfwPWDjến lúWJc đófwPWDj lạfwPWDji nBYY6gMgã đaWJu kBYY6gMhông đWJứng dậyBYY6gM nổi.

Phương NBYY6gMam qBYY6gMuyết đsCpewnịnh khôsCpewnng cùng tiểufwPWDj nhsCpewna đầufwPWDj thảsCpewno luậnsCpewn việsCpewnc nfwPWDjày WJnữa, dùfwPWDj safwPWDjo sCpewnManh MaBYY6gMnh WJmới mưsCpewnời cfwPWDjhín, còsCpewnn chsCpewnưa tốt nghiệWJp đạisCpewn hsCpewnọc, việWJc yêuWJ đươngWJ kếtWJ sCpewnhôn cònsCpewn rấtsCpewn sớm,WJ nsCpewnói tBYY6gMránh sWJang đềBYY6gM tài BYY6gMkhác: "NfwPWDjghe HiểuBYY6gM PhsCpewnong nósCpewni, sCpewncon tfwPWDjham sCpewngia CWJâu lạcsCpewn bBYY6gMộ WJleo núi,sCpewn thsCpewnế nàsCpewno? Có cầnWJ côsCpewn tàiWJ sCpewntrợ mBYY6gMột chúBYY6gMt tàiWJ chífwPWDjnh hfwPWDjay không?"

Mắt fwPWDjManh MsCpewnanh sánBYY6gMg BYY6gMlên BYY6gMvội vàngBYY6gM gật đầu:WJ "DWJạ! sCpewnCần, cần,fwPWDj cfwPWDjô làsCpewn tốtWJ nhsCpewnất!" PhươngBYY6gM NWJam vỗWJ vsCpewnỗ khBYY6gMuôn mặtBYY6gM nhWJỏ nhắn fwPWDjđỏ bừnsCpewng củaWJ coBYY6gMn bé:sCpewn "NhóWJc nịnsCpewnh hóWJt, trácsCpewnh sfwPWDjao bsCpewnà WJnội nóBYY6gMi cBYY6gMon BYY6gMlà tiểu fwPWDjtham tiền,fwPWDj tiềnWJ mừngsCpewn tuWJổi hànsCpewng năsCpewnm củasCpewn csCpewnon, họcWJ bổngfwPWDj, WJđi WJđâu hBYY6gMết rồisCpewn, cũfwPWDjng không thấyWJ csCpewnon musCpewna cáisCpewn gì."

Manh BYY6gMManh cWJhu miệng:fwPWDj "sCpewnĐây làWJ đồsCpewn cưới sCpewncủa nfwPWDjgười tsCpewna, khônWJg thểWJ BYY6gMđộng vào,sCpewn chuẩnBYY6gM bịBYY6gM chfwPWDjo tsCpewnương lafwPWDji sốnfwPWDjg cùsCpewnng BYY6gMKi ca cfwPWDja." WJPhương NBYY6gMam bfwPWDjật cườfwPWDji: "NghĩBYY6gM đếnWJ WJlâu dWJài thậsCpewnt nhỉ,WJ coWJn sợsCpewn sCpewncòn thiếu nhiềfwPWDju tsCpewniền ssCpewnao, yBYY6gMên tâmBYY6gM, đồsCpewn cướiBYY6gM tươngBYY6gM fwPWDjlai cBYY6gMô rWJa WJcho conWJ, muốnWJ BYY6gMbao nhWJiêu có bấysCpewn nhfwPWDjiêu." MaBYY6gMnh MasCpewnnh sCpewnlắc đầu:WJ "CôBYY6gM thươnfwPWDjg cofwPWDjn, coBYY6gMn WJbiết, NhưWJng con muốfwPWDjn tựWJ mìnhWJ đểWJ dfwPWDjành tiền,fwPWDj dùnBYY6gMg năWJng lựcsCpewn củaBYY6gM mìnhsCpewn kiếmBYY6gM tiềBYY6gMn, BYY6gMKi cWJa csCpewna fwPWDjcũng như fwPWDj thế, fwPWDjanh ấysCpewn WJcho tớWJi bWJây giờfwPWDj csCpewnũng khônsCpewng lấyBYY6gM sCpewncủa sCpewncô WJchú mBYY6gMột đồsCpewnng nào,BYY6gM nếfwPWDju cosCpewnn gả fwPWDjcho WJanh BYY6gMấy, phảiBYY6gM tôsCpewnn tBYY6gMrọng afwPWDjnh ấy."

Phương BYY6gMNam thsCpewnở dài:BYY6gM "TfwPWDjiểu nha BYY6gMđầu, csCpewnon hfwPWDjành độnfwPWDjg điênWJ WJrồ asCpewn! ĐếnWJ sCpewnđây, fwPWDjnói chBYY6gMo cWJô nWJghe, CfwPWDjâu lạcBYY6gM bfwPWDjộ fwPWDjleo nBYY6gMúi cáWJc con cóWJ hoạtWJ độngBYY6gM gì..."

Phương sCpewnManh MasCpewnnh khônBYY6gMg ngBYY6gMhĩ mìnhWJ hành độngBYY6gM điênWJ rồ,sCpewn vìfwPWDj cWJô WJthích PhùsCpewnng KifwPWDj, kBYY6gMhông fwPWDjcó đsCpewnạo lýWJ, khôBYY6gMng cfwPWDjó fwPWDjnguyên nhân, côWJ chỉBYY6gM biết,sCpewn sCpewncô muốBYY6gMn gBYY6gMả cWJho anhfwPWDj, sCpewncùng ansCpewnh cảfwPWDj đờifwPWDj bênfwPWDj nhaBYY6gMu, cWJô khôsCpewnng biếfwPWDjt sCpewnđây là cfwPWDjố chấp,fwPWDj hafwPWDjy làsCpewn BYY6gMtình yêsCpewnu củasCpewn cô.

"Phương MasCpewnnh MafwPWDjnh!" Manh MsCpewnanh tsCpewnừ tronBYY6gMg lsCpewnớp WJhọc đifwPWDj sCpewnra, lifwPWDjền thfwPWDjấy fwPWDjở đốisCpewn diệnfwPWDj mộtWJ fwPWDjnam sBYY6gMinh lfwPWDjớp trênBYY6gM đứng dWJưới áWJnh msCpewnặt trờiWJ, mặcWJ fwPWDjdù bênBYY6gM ngfwPWDjười ManWJh MaBYY6gMnh chưfwPWDja từnfwPWDjg thWJiếu quBYY6gMa naBYY6gMm ssCpewninh điển trBYY6gMai, nWJhưng WJSài TửWJ HiêfwPWDjn vẫnWJ làfwPWDjm MansCpewnh ManBYY6gMh BYY6gMkinh diễmBYY6gM mộtfwPWDj trậBYY6gMn nhBYY6gMư cũ.

Sài TWJử HiênWJ lfwPWDjà đànWJ BYY6gManh năWJm basCpewn, cũng lsCpewniên tụcBYY6gM làBYY6gM fwPWDjtrợ giWJảng bfwPWDja sCpewnnăm, daWJnh tiếngfwPWDj nhưWJ sCpewncồn, WJvô cfwPWDjùng tWJài fwPWDjgiỏi, ngườiBYY6gM ngưỡng mộWJ sCpewnvô sốsCpewn, nhWJân vậfwPWDjt tinsCpewnh aBYY6gMnh csCpewnủa trườngWJ LWJuật, cũfwPWDjng lBYY6gMà nfwPWDjhóm trưsCpewnởng cBYY6gMủa WJCâu lạc bộsCpewn fwPWDjleo núi.

Lúc trướcBYY6gM MansCpewnh ManBYY6gMh lựasCpewn chWJọn CâfwPWDju lạc bộWJ lesCpewno BYY6gMnúi, hoànsCpewn tosCpewnàn làWJ BYY6gMvì thíBYY6gMch BYY6gMvận độngWJ lsCpewneo fwPWDjnúi, WJManh MaBYY6gMnh thíchsCpewn cáWJi lBYY6gMoại cảm fwPWDjgiác fwPWDjchinh phBYY6gMục nfwPWDjúi csCpewnao này,WJ WJcó mộtBYY6gM loạifwPWDj fwPWDjthỏa msCpewnãn WJcực hạn,WJ tBYY6gMựa nhsCpewnư WJcha cô fwPWDjnói, đứngWJ ởsCpewn fwPWDjđỉnh núiWJ WJnhìn xuống,WJ thiWJên quânBYY6gM vạnsCpewn WJmã đWJều ởsCpewn dưBYY6gMới chân.

Cha côsCpewn sCpewnlà qufwPWDjân nsCpewnhân, xứnsCpewng vớsCpewni daBYY6gMnh phận qfwPWDjuân nhWJân, mansCpewng quWJân hàBYY6gMm tướngWJ quâBYY6gMn, mWJẹ fwPWDjtừng nsCpewnói qfwPWDjua nhiềBYY6gMu lfwPWDjần, nếuBYY6gM hiện tfwPWDjại WJlà BYY6gMthời kìWJ chiếnsCpewn tranBYY6gMh, chBYY6gMa csCpewnô BYY6gMkhẳng địnfwPWDjh sẽWJ rfwPWDja chiếnsCpewn trườngfwPWDj chBYY6gMém giết,fwPWDj nam fwPWDj nhi làBYY6gM phảiBYY6gM rWJa rosCpewni giWJục ngựa,WJ đfwPWDjánh đônWJg dsCpewnẹp bắc,WJ đâBYY6gMy sCpewnlà kiểuBYY6gM ngườiWJ củasCpewn WJcha fwPWDjcô, cũng lBYY6gMà củasCpewn sCpewnKi fwPWDjca ca.

Cha BYY6gMcô WJmang dBYY6gMòng mWJáu quWJân nhân, tBYY6gMrong tBYY6gMhân tfwPWDjhể cfwPWDjô cũBYY6gMng có,BYY6gM nhưsCpewnng BYY6gMmà sfwPWDjo sánhWJ vfwPWDjới BYY6gMKi BYY6gMca sCpewnca, lạiBYY6gM bsCpewné nBYY6gMhỏ khôngBYY6gM đáng kể,sCpewn nghsCpewnĩ môngBYY6gM lunBYY6gMg, WJManh BYY6gMManh WJphục hồsCpewni WJtinh sCpewnthần lạifwPWDj, cósCpewn chúfwPWDjt khôWJng kiênBYY6gM nhẫn BYY6gM nhìn qufwPWDja SàiWJ TửBYY6gM Hiên.

Lúc trWJước thậsCpewnt khôBYY6gMng bifwPWDjết nhBYY6gMóm trưởng fwPWDjCâu lạcWJ bBYY6gMộ WJleo núiWJ chínBYY6gMh fwPWDjlà vfwPWDjị trfwPWDjợ sCpewngiảng dansCpewnh tsCpewniếng nhWJư fwPWDjcồn sCpewnnày, nếu biếfwPWDjt, csCpewnô BYY6gMsẽ trốnfwPWDj xBYY6gMa támsCpewn thưsCpewnớc, troBYY6gMng mắfwPWDjt côBYY6gM hiBYY6gMện lênBYY6gM BYY6gMvẻ khfwPWDjông kiêsCpewnn nhfwPWDjẫn, SàWJi Tử HiBYY6gMên cũBYY6gMng khôngfwPWDj WJxem nhẹ.

Có đôBYY6gMi fwPWDjkhi SBYY6gMài fwPWDjTử HBYY6gMiên thựfwPWDjc cảBYY6gMm thấy, PhươnBYY6gMg MansCpewnh fwPWDjManh lBYY6gMà ôngfwPWDj trBYY6gMời cốsCpewn ýWJ psCpewnhái xuốnBYY6gMg trừnWJg pWJhạt anhBYY6gM, trBYY6gMừng phạt BYY6gManh msCpewnấy fwPWDjnăm nfwPWDjay fwPWDjmắt cafwPWDjo hsCpewnơn đầu,fwPWDj lầnBYY6gM đầufwPWDj tiênBYY6gM nhìBYY6gMn thfwPWDjấy MsCpewnanh MaWJnh, anfwPWDjh liềnfwPWDj chấn độnBYY6gMg, fwPWDjáo thsCpewnun BYY6gMquần jesCpewnan sCpewnđơn giWJản trênsCpewn nWJgười WJcô, cBYY6gMũng cóBYY6gM thểBYY6gM tỏWJa rWJa mộfwPWDjt loại xsCpewninh đWJẹp khôngsCpewn thểsCpewn bỏBYY6gM quasCpewn, cBYY6gMô đẹpBYY6gM khiWJến ánWJh mBYY6gMặt trsCpewnời tWJháng cfwPWDjhín lúsCpewnc ấy WJ cũng nhạtBYY6gM điBYY6gM rấtBYY6gM nWJhiều, WJmà WJđón ngườiWJ mớifwPWDj đếnsCpewn bằngfwPWDj mộtsCpewn khfwPWDjúc đBYY6gMàn cfwPWDjello (BYY6gMđàn violong WJloại fwPWDjlớn) chuyfwPWDjên nghiệWJp linWJh động,fwPWDj gầnBYY6gM nhưBYY6gM gâWJy ngỡBYY6gM ngàngWJ sCpewntất sCpewncả sCpewnthầy trò ởfwPWDj đây.

[ BạnBYY6gM đangfwPWDj đọcBYY6gM fwPWDjtruyện tạWJi asCpewnlobooks.vn ]

Yêu WJcô gáifwPWDj nhsCpewnư vậy,sCpewn BYY6gMdường fwPWDjnhư sCpewnrất dễ dànfwPWDjg, SàfwPWDji BYY6gMTử HiêfwPWDjn cũnsCpewng khônBYY6gMg ngofwPWDjại lệ,BYY6gM SàBYY6gMi TửsCpewn HiêfwPWDjn lậpBYY6gM lớWJp BYY6gMhọc fwPWDjleo núi,WJ là BYY6gM chiêu bàisCpewn cBYY6gMủa CâWJu lạcsCpewn bộBYY6gM, tsCpewnuy rWJằng khôngWJ tBYY6gMhể fwPWDjnói kBYY6gMhông sCpewnhấp dfwPWDjẫn nữsCpewn WJsinh, nhưng đốiWJ vfwPWDjới thểWJ BYY6gMchất BYY6gMcó BYY6gMyêu cầusCpewn rấWJt WJcao, bởfwPWDji WJvậy, mặcfwPWDj fwPWDjdù cWJó SsCpewnài TửsCpewn HfwPWDjiên fwPWDj- mộtWJ đại soáWJi BYY6gMca hấsCpewnp fwPWDjdẫn fwPWDjnhư WJvậy, hộfwPWDji visCpewnên BYY6gMthu vBYY6gMào hàWJng fwPWDjnăm cũsCpewnng kfwPWDjhông nhiềfwPWDju, màfwPWDj MsCpewnanh Manh vàoBYY6gM lạiWJ tươngWJ WJđối dễBYY6gM dàng.

Sài fwPWDjTử HiênsCpewn khôngsCpewn khỏisCpewn tfwPWDjự giễuWJ, thì WJ ra fwPWDjmình WJcũng sCpewncó fwPWDjlúc lấyWJ việcWJ côfwPWDjng mưfwPWDju tínBYY6gMh viWJệc sCpewntư WJnhư vậy,BYY6gM nhưngsCpewn SàBYY6gMi TBYY6gMử Hiên sCpewnrất nhBYY6gManh liềBYY6gMn pháBYY6gMt hiệWJn, cfwPWDjho dùfwPWDj MBYY6gManh ManBYY6gMh vWJà anBYY6gMh sinBYY6gMh hoWJạt tronWJg cfwPWDjùng CâWJu lạc bfwPWDjộ, afwPWDjnh cũnsCpewng khônfwPWDjg cfwPWDjhiếm nfwPWDjhiều ưBYY6gMu thếsCpewn lsCpewnắm, pfwPWDjhải nói,fwPWDj PhươnsCpewng ManBYY6gMh MsCpewnanh đốiWJ đãfwPWDji với tấtWJ cBYY6gMả fwPWDjnam sinsCpewnh tfwPWDjheo đuổWJi cfwPWDjô BYY6gMcũng khsCpewnông khásCpewnc gsCpewnì nhasCpewnu, baWJo gồmBYY6gM cảWJ anhBYY6gM, một năsCpewnm tWJrôi quWJa, WJnam BYY6gMsinh khácBYY6gM dWJo MsCpewnanh MfwPWDjanh đốiWJ xửBYY6gM lạBYY6gMnh nhạtfwPWDj, đsCpewnều fwPWDjlùi WJxa trăm fwPWDjbước, chỉWJ WJcó SàifwPWDj TửBYY6gM HiênBYY6gM thủyfwPWDj chunfwPWDjg WJbám WJriết khsCpewnông tha.

Sài TWJử HisCpewnên đBYY6gMi tớisCpewn, đưWJa tfwPWDjay muốnWJ WJđỡ cặp BYY6gMsách trWJên fwPWDjvai ManfwPWDjh MfwPWDjanh, bịsCpewn sCpewnManh MasCpewnnh cưsCpewnời tủmBYY6gM tỉmsCpewn sCpewntránh rBYY6gMa: "ĐsCpewnàn anhsCpewn à, sCpewnem BYY6gMtự msCpewnình mansCpewng đượfwPWDjc, esCpewnm cũBYY6gMng khôfwPWDjng muốnWJ bWJị ngườsCpewni BYY6gMhận vìsCpewn sCpewnđược đànBYY6gM anWJh WJngưỡng mộ đâu."

Sài TsCpewnử sCpewnHiên khônsCpewng cfwPWDjho làWJ phải,sCpewn WJrất có pBYY6gMhong độBYY6gM cườiBYY6gM cBYY6gMười: sCpewn"Anh WJđến thôngWJ báoWJ vớisCpewn BYY6gMem, cuốWJi tfwPWDjuần WJnày CâufwPWDj lWJạc bộ leosCpewn nsCpewnúi sCpewncó sCpewnhoạt đfwPWDjộng, địafwPWDj đBYY6gMiểm tậpWJ hợpsCpewn WJcó WJhơi xasCpewn, anWJh sWJẽ BYY6gMlái xWJe sCpewnđến đón em!"

Manh sCpewnManh nghiêfwPWDjng đầuWJ nhBYY6gMìn BYY6gManh, ánWJh mắt sáWJng lWJên nhBYY6gMư ngọc,BYY6gM BYY6gMlàm SàsCpewni TửBYY6gM HiênsCpewn cfwPWDjó mộtBYY6gM cBYY6gMhút thấtfwPWDj thầfwPWDjn: "ĐàsCpewnn anWJh à, sCpewn chỉ sốBYY6gM tsCpewnhông mfwPWDjinh củasCpewn esCpewnm thấpsCpewn nhưBYY6gM vậyfwPWDj saBYY6gMo, anfwPWDjh nBYY6gMói BYY6gMcho eBYY6gMm bBYY6gMiết địBYY6gMa WJđiểm tsCpewnập hợBYY6gMp là đượcfwPWDj, sCpewnem sWJẽ bảosCpewn aBYY6gMnh họfwPWDj đsCpewnưa đi."

Tác BYY6gMgiả cófwPWDj lờBYY6gMi muốnBYY6gM nfwPWDjói: sCpewnbạn sCpewnbè cùng nghiệpsCpewn sCpewnvăn chươfwPWDjng, thícWJh nhìnBYY6gM tsCpewnhấy: BYY6gM《 văBYY6gMn BYY6gMchương WJnhư thểBYY6gM cấBYY6gMy cBYY6gMày, mùisCpewn WJhoa thảofwPWDj lfwPWDjuận quWJanh nămfwPWDj được mùfwPWDja 》