You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,Ve Tq7vG5lúc WnHp2gtrước cTq7vG5ô làTq7vG5m Vethế nB8VKahào mVeà thànTq7vG5h cB8VKahông WnHp2ggả Vecho B8VKahdượng, Vebà nộiVe nói,Tq7vG5 lúc trướcTq7vG5 dTq7vG5ượng lTq7vG5à thB8VKahầy gTq7vG5iáo cVeủa Vecô mà?Tq7vG5" PhưWnHp2gơng Tq7vG5Manh WnHp2gManh ôWnHp2gm cánB8VKahh tay PhươngTq7vG5 B8VKahNam qVeuấn trênB8VKah ngườiTq7vG5 WnHp2gcô, mắtB8VKah tWnHp2go cTq7vG5hớp Vechớp, hTq7vG5ết sứcB8VKah Veđáng yêu.

Phương NTq7vG5am B8VKahgõ lênWnHp2g cáiB8VKah trWnHp2gán cB8VKahủa cô: "TVehế nào?Ve VeTiểu MTq7vG5anh Tq7vG5Manh WnHp2gnhà chTq7vG5úng tB8VKaha sốtTq7vG5 ruTq7vG5ột, mB8VKahuốn gạtWnHp2g khVeối đầuVe Vegỗ PhùTq7vG5ng gia kiB8VKaha lVeừa Tq7vG5về nWnHp2ghà Tq7vG5rồi sTq7vG5ao?" MVeanh ManWnHp2gh cWnHp2ghu miệng,Ve đứngTq7vG5 WnHp2gtrước mặTq7vG5t Tq7vG5Phương Nam xoB8VKahay B8VKahmột vònTq7vG5g: Ve"Cô Tq7vG5à, côB8VKah nWnHp2gói coTq7vG5n Vecó phảiTq7vG5 Tq7vG5rất đẹTq7vG5p hB8VKahay khôngWnHp2g, Vehay lTq7vG5à còVen khiếm khuyếtVe hưWnHp2gơng vịTq7vG5 phụTq7vG5 WnHp2gnữ, vìVe saVeo KVei cVea cVea mộtWnHp2g chTq7vG5út Tq7vG5phản ứnTq7vG5g Tq7vG5cũng không có?"

Phương NWnHp2gam làTq7vG5m nWnHp2ghư tWnHp2ghật sựB8VKah đáTq7vG5nh giáB8VKah cháu gáWnHp2gi WnHp2gmột vTq7vG5òng, nóiVe thậtB8VKah, tiTq7vG5ểu nhVea đWnHp2gầu xiTq7vG5nh đWnHp2gẹp cTq7vG5ó đTq7vG5iểm khiếVen WnHp2gngười hậnB8VKah, tư WnHp2g sắc ngB8VKahũ Tq7vG5quan WnHp2ghoàn toàVen thừWnHp2ga kTq7vG5ế Venhà mẹTq7vG5 đẻWnHp2g côVe, bộVe dáB8VKahng nhỏTq7vG5 nhB8VKahắn nàyVe đB8VKahi đTq7vG5ến cB8VKahhỗ nào cũngTq7vG5 B8VKahđều vôTq7vG5 Vecùng gVeây cVehú ý,Ve nóTq7vG5i đếnWnHp2g Tq7vG5hương vịB8VKah phụB8VKah nB8VKahữ, tiểuB8VKah Vecô nươngWnHp2g mười chVeín tuổB8VKahi, thTq7vG5ì đưVeơng nhiTq7vG5ên thiếTq7vG5u mộtWnHp2g cB8VKahhút hWnHp2gương vịVe phụVe Venữ rồWnHp2gi, nhTq7vG5ưng cáiWnHp2g loại tB8VKahhanh WnHp2gxuân vôTq7vG5 hạnWnHp2g nàB8VKahy, cànB8VKahg toảB8VKah sáWnHp2gng loáVe mTq7vG5ắt ởWnHp2g trVeên ngườiVe cô.

[ BạnB8VKah đaVeng đọWnHp2gc tTq7vG5ruyện tWnHp2gại alWnHp2gobooks.vn ]

Từ lVeúc mớWnHp2gi B8VKahđi họTq7vG5c, đãWnHp2g trWnHp2gêu chọc khôngWnHp2g B8VKahít WnHp2gnam siVenh, Vemà nhTq7vG5a đầuVe WnHp2gkia Tq7vG5dáng dB8VKahấp rTq7vG5ất uyB8VKahển cVehuyển Venhẹ Tq7vG5nhàng, tínhWnHp2g tình ẩnVe bêVen tronVeg lạiB8VKah thậtB8VKah Tq7vG5sự lB8VKahà... PhươngB8VKah NaWnHp2gm khônWnHp2gg khỏiWnHp2g thởVe Vedài. BàWnHp2g nộTq7vG5i B8VKahManh Manh Tq7vG5nói Tq7vG5tiểu nTq7vG5ha đầuB8VKah Vegiống B8VKahcô, PVehương NaWnHp2gm Tq7vG5cảm thVeấy, nhWnHp2ga đầuTq7vG5 kiTq7vG5a hoànB8VKah tVeoàn lVeà trò giTq7vG5ỏi hWnHp2gơn thB8VKahầy, khTq7vG5í tTq7vG5hế ápTq7vG5 đảoVe, íTq7vG5t nVehất cWnHp2gô khWnHp2gi đóVe vẫnTq7vG5 WnHp2glà cVeó vẻB8VKah uyB8VKahển chuyển,Ve không giốngVe nWnHp2gha đầuB8VKah kWnHp2gia B8VKahcó thểB8VKah đWnHp2gem ngưB8VKahời đWnHp2gả WnHp2gkích đếnB8VKah B8VKahngập WnHp2gtrong bùn.

Cô còTq7vG5n nhWnHp2gớ, lWnHp2gúc Vetiểu Tq7vG5nha Veđầu học trunWnHp2gg hB8VKahọc, lúTq7vG5c đầuVe cóVe Venam Vesinh tWnHp2ghích cB8VKahon WnHp2gbé, trênTq7vG5 đưB8VKahờng taB8VKahn WnHp2ghọc B8VKahngăn Vecon bB8VKahé lạVei mà Vethổ lộ,Ve lúVec ấyTq7vG5 bảnWnHp2g thânB8VKah đúnWnHp2gg lB8VKahúc tiệnVe đườngTq7vG5 WnHp2gđi đónWnHp2g nVeó, Tq7vG5nhìn thB8VKahấy thậB8VKaht rõ ràng.

Lại B8VKahnói, nVeam sB8VKahinh kB8VKahia thB8VKahực rấtVe xuất WnHp2gsắc, mWnHp2gặc dùWnHp2g lộWnHp2g cTq7vG5hút vTq7vG5ẻ ngB8VKahây nVegô, nhưnVeg cũVeng khVeông phảVei WnHp2gnam B8VKahsinh bìVenh thườngVe, chọn Tq7vG5thời WnHp2ggian đó,Ve WnHp2gtất nhTq7vG5iên khôWnHp2gng phảiVe phàmTq7vG5 phB8VKahu tụWnHp2gc tWnHp2gử, chỉB8VKah WnHp2gtiếc gặpTq7vG5 gỡWnHp2g phải Ve tiểu nhB8VKaha Veđầu, cWnHp2ghắc đờiVe trướcTq7vG5 khônTq7vG5g đốVet nWnHp2ghang tVehơm, B8VKahnên mớiVe lưuVe lạiTq7vG5 mộVet bónVeg ma thTq7vG5ế này.

Tiểu MVeanh MTq7vG5anh WnHp2gđùa ngVehịch đầuWnHp2g quaiWnHp2g ba lôVe WnHp2gở trêWnHp2gn vaB8VKahi, đánhB8VKah gVeiá đốiVe phươnTq7vG5g mộtB8VKah Vevòng B8VKahtừ trB8VKahên xuốnVeg B8VKahdưới, Tq7vG5đầu ngVeón út Tq7vG5xinh đẹpWnHp2g vươnTq7vG5 rTq7vG5a, nóiVe thẳnTq7vG5g: "BạnB8VKah mB8VKahuốn thB8VKaheo đVeuổi tôi?"

Phương NaTq7vG5m nTq7vG5gồi ởB8VKah tronTq7vG5g xeB8VKah, cũB8VKahng B8VKahcó thể thấVey WnHp2gkhuôn mặVet WnHp2gnam siVenh tuVeấn WnHp2gtú B8VKahkia Veđỏ B8VKahbừng, nhTq7vG5ưng vẫnB8VKah Tq7vG5cố lấyTq7vG5 Vehết dTq7vG5ũng khí gậtWnHp2g gậtB8VKah WnHp2gđầu, áTq7vG5nh mắtVe thVeẳng tắpB8VKah dVeừng ởB8VKah tVerên mặtVe TiWnHp2gểu MB8VKahanh ManhTq7vG5, áWnHp2gnh mWnHp2gắt nóngWnHp2g bỏng cB8VKahhân Vethành Venhư thế,B8VKah màTq7vG5 ManWnHp2gh MaB8VKahnh lạVei Tq7vG5ôm cánhTq7vG5 taB8VKahy lạnhTq7vG5 lạnhB8VKah nói:WnHp2g "DựaWnHp2g vào cTq7vG5ái gì..."

Phương NB8VKaham bTq7vG5i B8VKahai B8VKahthay naVem siTq7vG5nh kiWnHp2ga hồi lâTq7vG5u, gặpB8VKah B8VKahgỡ tiểuWnHp2g Tq7vG5ma nVeữ nhVeà Vecô, xTq7vG5em nWnHp2ghư cVeậu B8VKahta B8VKahxui xVeẻo. TiểuB8VKah Tq7vG5Manh ManTq7vG5h bề ngoàiWnHp2g gTq7vG5iống mB8VKahẹ, Tq7vG5nội tVeâm lạB8VKahi cùnVeg mWnHp2gình Tq7vG5có B8VKahđược ýB8VKah chíWnHp2g Vemạnh mẽWnHp2g cTq7vG5ủa anB8VKahh traWnHp2gi, giống nhauWnHp2g nVehư đúc,Ve từWnHp2g nTq7vG5hỏ B8VKahđã biếtB8VKah Vemình muốnVe Tq7vG5cái B8VKahgì, lTq7vG5àm nVehư tB8VKahhế WnHp2gnào, ngưVeời Vekhác nói cáiVe gìTq7vG5, kVehuyên cB8VKahái gWnHp2gì, cũnB8VKahg khôngB8VKah nWnHp2gghe, B8VKahchỉ nhậTq7vG5n WnHp2gthức đúB8VKahng mB8VKahột cVeon đườTq7vG5ng cóB8VKah thể đB8VKahi đến.

Dĩ Venhiên, tB8VKahính cVeách đóVe Tq7vG5nó thB8VKahực giống cB8VKahha nó,WnHp2g TiểuWnHp2g B8VKahManh MaTq7vG5nh cũngWnHp2g rấB8VKaht giốngB8VKah cB8VKahô củaTq7vG5 mWnHp2gình, Tq7vG5tóm lại,Tq7vG5 lWnHp2gà mVeột thVeể tổB8VKahng hợp, WnHp2grất sớB8VKahm, PhươWnHp2gng B8VKahNam Tq7vG5đã biếtVe, naB8VKahm nTq7vG5hân Tq7vG5thuần phụcWnHp2g đTq7vG5ược tiểuTq7vG5 mWnHp2ga nB8VKahữ Tq7vG5nhà cô, trêB8VKahn thếWnHp2g giớiB8VKah Tq7vG5này căB8VKahn bB8VKahản kWnHp2ghông cóTq7vG5, trừVe B8VKahphi B8VKahcô nhỏVe tựTq7vG5 nWnHp2gguyện bịWnHp2g thuầnTq7vG5 phụTq7vG5c, tựa nhưWnHp2g thằngWnHp2g nhócTq7vG5 củWnHp2ga PhùngTq7vG5 gia.

Trong Tq7vG5nhà, Veông bB8VKahà B8VKahnội củaWnHp2g MTq7vG5anh Manh đềTq7vG5u buồnTq7vG5 bực,Tq7vG5 tB8VKahiểu WnHp2gma nWnHp2gữ B8VKahtính tìTq7vG5nh hoB8VKahạt Tq7vG5bát B8VKahnhư vTq7vG5ậy tạiTq7vG5 Tq7vG5sao lạTq7vG5i WnHp2gthích WnHp2gđầu gỗ ngốcVe nghếcVeh Venhà Tq7vG5họ Phùng,WnHp2g nóiB8VKah đầuB8VKah gỗVe ngốcWnHp2g ngWnHp2ghếch mộWnHp2gt chúTq7vG5t cũnB8VKahg kVehông saB8VKahi, từ nhỏB8VKah đTq7vG5ến lTq7vG5ớn, bB8VKahị B8VKahManh MWnHp2ganh quấnWnHp2g lTq7vG5ấy WnHp2gnhiều năB8VKahm nB8VKahhư vậyWnHp2g, tiểuB8VKah tWnHp2gử Vekia cũVeng khônVeg hiểu đượcTq7vG5, khVeông phảiTq7vG5 đB8VKahầu gỗWnHp2g ngốVec nghếcTq7vG5h B8VKahlà Tq7vG5cái gìVe, khônTq7vG5g WnHp2gchỉ làWnHp2g B8VKahđầu B8VKahgỗ ngTq7vG5ốc nghếch, Tq7vG5mà lVeà Veđầu Tq7vG5gỗ Vengốc nghếcVeh ngVeàn năm.

Năm đTq7vG5ó, cVeha củWnHp2ga cậB8VKahu B8VKahta B8VKah- HiểuVe Phong Veso vớVei tiWnHp2gểu tửB8VKah nàyWnHp2g WnHp2gthông minVeh hơnB8VKah nhiềuWnHp2g. PhươngWnHp2g NaB8VKahm đTq7vG5em ManTq7vG5h ManB8VKahh Tq7vG5túm Veđến bên Tq7vG5người mình,Tq7vG5 nhìTq7vG5n Tq7vG5cô nóiB8VKah: "CTq7vG5on B8VKahcần cáiVe hươTq7vG5ng B8VKahvị phụB8VKah nữTq7vG5 Veđể WnHp2glàm gB8VKahì, tTq7vG5iểu nha đầuWnHp2g mớB8VKahi lớnTq7vG5 B8VKahnày, vịTq7vG5 nữWnHp2g Venhân cóTq7vG5 thVeể B8VKahtheo thVeời B8VKahgian chồnB8VKahg chấWnHp2gt đVei raB8VKah, màB8VKah thanh xuânTq7vG5 thìWnHp2g khôngVe quaVey Velại, chVeo nêWnHp2gn càngTq7vG5 đánB8VKahg giVeá, cànWnHp2gg B8VKahphải qTq7vG5uý trọng."

Phương WnHp2gManh WnHp2gManh cWnHp2ghu miệng: "B8VKahNhưng Tq7vG5con tVehấy mẹB8VKah nhưWnHp2g vB8VKahậy, cWnHp2gô WnHp2gxem ánTq7vG5h mắtB8VKah củaVe chWnHp2ga mỗiVe Velần nhìnB8VKah mẹTq7vG5 đềuWnHp2g ôWnHp2gn nhu, Tq7vG5giống nVehư nângTq7vG5 tB8VKahrên taB8VKahy sB8VKahợ rớt,WnHp2g coTq7vG5n cũngTq7vG5 muốnTq7vG5 khiVeến cTq7vG5ho B8VKahKi WnHp2gca WnHp2gca Tq7vG5nhìn con nhB8VKahư vậy."

Phương NTq7vG5am Vebất Vegiác mB8VKahỉm cưB8VKahời: "Cho nVeên coB8VKahn ởTq7vG5 trướcWnHp2g mặB8VKaht tiểVeu tửTq7vG5 WnHp2gPhùng giaWnHp2g, ngụyTq7vG5 traB8VKahng tTq7vG5hành B8VKahbộ dáTq7vG5ng ôn nVehu hiềnWnHp2g lànhTq7vG5, lB8VKahà cảB8VKahm thVeấy thằngWnHp2g nhócTq7vG5 đóVe thícB8VKahh B8VKahcon Vegái nhưB8VKah vậy?"

Manh MaVenh gậtWnHp2g đầuB8VKah, khuônB8VKah mặTq7vG5t Venhỏ nhắn B8VKahxinh đẹB8VKahp xẹWnHp2gt qB8VKahua mộtWnHp2g B8VKahtia ảmB8VKah đạm:Tq7vG5 Tq7vG5"Cô Veđã thấyVe rồiWnHp2g Veđó, ThiTq7vG5ệu TìB8VKahnh cũng Tq7vG5 là dạngVe B8VKahngười B8VKahgiống mẹVe, lúVec trWnHp2gước WnHp2gKi cB8VKaha cVea Tq7vG5rất thíWnHp2gch côTq7vG5 ta."

Phương NaB8VKahm thTq7vG5ương tiếcVe Tq7vG5sờ sờWnHp2g đỉnh đầuVe côTq7vG5: "MWnHp2ganh MVeanh, B8VKahtình Veyêu cóWnHp2g đôiVe kWnHp2ghi cầnB8VKah tranVeh thủ,WnHp2g nhB8VKahưng B8VKahkhông tVehể miễn cưỡngWnHp2g, nếWnHp2gu cậWnHp2gu Veta vôTq7vG5 lWnHp2guận thVeế WnHp2gnào cũnTq7vG5g kTq7vG5hông WnHp2gphải lVeà củTq7vG5a cTq7vG5on, B8VKahcon pVehải học Vecách Vebuông tay."

[ B8VKahBạn đangVe đọcWnHp2g B8VKahtruyện tạiWnHp2g alobTq7vG5ooks.vn ]

Phương NaTq7vG5m Vecó đôiTq7vG5 kB8VKahhi cảVem thấy,Tq7vG5 cuộcWnHp2g sống ướcVe chừngTq7vG5 đềuVe rấtTq7vG5 côngVe bằngVe, Tq7vG5ông trờiTq7vG5 Tq7vG5ban Tq7vG5cho MWnHp2ganh MWnHp2ganh vVeẻ B8VKahxinh đẹpB8VKah cùnWnHp2gg tài B8VKahvăn chươnVeg, Tq7vG5có lB8VKahẽ sWnHp2gẽ kTq7vG5hông cWnHp2gho Vecon béB8VKah mộB8VKaht đoạnVe tìWnHp2gnh yêTq7vG5u thB8VKahuận Tq7vG5buồm xuôi gió.

Manh MWnHp2ganh lạiVe B8VKahnhư điB8VKahnh đónVeg cộVet nói: WnHp2g "Ki Tq7vG5ca Veca Tq7vG5là cVeủa coVen, coB8VKahn chWnHp2gắc chắB8VKahn thế."Ve KỳVe thậtTq7vG5 B8VKahPhương Tq7vG5Nam cũTq7vG5ng buồn bựTq7vG5c hiểuTq7vG5 đượcVe, mấTq7vG5y năVem nWnHp2gay, MaWnHp2gnh MWnHp2ganh cWnHp2gùng thằWnHp2gng nhócWnHp2g PhùnTq7vG5g giVea thủyVe chungWnHp2g ở cùnVeg mộtB8VKah nơB8VKahi, nVeói thật,WnHp2g tuB8VKahy B8VKahnói chứTq7vG5c vVeị cVeha PhùnB8VKahg Tq7vG5Ki Vehiện nWnHp2gay khônWnHp2gg thB8VKahấp, nhưng dùWnHp2g saB8VKaho cũB8VKahng khB8VKahông cWnHp2gó nềnB8VKah tảnWnHp2gg Vegì, Tq7vG5xét dòngVe Vedõi, cùB8VKahng PhươnVeg gB8VKahia tuyệtTq7vG5 đối khôngVe môVen đăWnHp2gng Vehộ đối.

Hơn nữB8VKaha WnHp2gManh ManTq7vG5h cWnHp2gòn xuB8VKahất sắcB8VKah nhưVe vậy, Velà mWnHp2gột khốiTq7vG5 bảTq7vG5o vB8VKahật troVeng WnHp2glòng ôngB8VKah bàB8VKah PhươngVe giTq7vG5a, tWnHp2gừ nhỏVe đếTq7vG5n lVeớn vớTq7vG5i tiểu Tq7vG5 nha đầuWnHp2g khWnHp2gông cóTq7vG5 nửaTq7vG5 điểVem khônB8VKahg Tq7vG5vừa ý,Ve đốiB8VKah vớWnHp2gi cB8VKahon Vebé cùngB8VKah anB8VKahh WnHp2gtrai Tq7vG5lại nghiêm B8VKah khắc dạyB8VKah Tq7vG5dỗ, Tq7vG5đến kVehi ManB8VKahh MVeanh lWnHp2gớn lVeên, mTq7vG5ột cB8VKahhút cũnWnHp2gg khônB8VKahg giảTq7vG5m, cũnTq7vG5g mWnHp2gay B8VKahtiểu nha đầuWnHp2g khôngTq7vG5 chịuB8VKah tTq7vG5hua kémVe, cWnHp2gó Tq7vG5chủ B8VKahý cB8VKahủa mìnWnHp2gh, rấWnHp2gt cWnHp2gó nguyênWnHp2g tắc.

Theo ýB8VKah Tq7vG5ông bàTq7vG5 PhươngVe gB8VKahia, Vequét Vemắt đảo quB8VKaha, toànVe WnHp2gthế B8VKahgiới cũTq7vG5ng khVeông thấyVe cóVe mộtTq7vG5 tWnHp2giểu WnHp2gtử nàoVe cóWnHp2g tVehể xứngB8VKah vớiTq7vG5 cháu gáVei bảVeo bốiTq7vG5 nWnHp2gày, Vecàng Veđừng nóWnHp2gi đếnTq7vG5 tiểWnHp2gu tửTq7vG5 B8VKahPhùng giWnHp2ga, chẳVeng quB8VKaha chVeuyện WnHp2gtiểu nha Tq7vG5đầu quyếtB8VKah đWnHp2gịnh, ThiWnHp2gên Tq7vG5Vương Tq7vG5lão tửVe B8VKahcũng khôngVe WnHp2gsửa đTq7vG5ược, Tq7vG5điểm ấyWnHp2g Vekhông khácB8VKah gì chB8VKaha coVen béWnHp2g WnHp2g- PhWnHp2gương ChấnB8VKah Đông.

Ông bàTq7vG5 PhVeương giWnHp2ga khôVeng pTq7vG5hản đối, nhB8VKahưng cWnHp2gũng cTq7vG5hưa tánWnHp2g thànhTq7vG5, lạTq7vG5i nóWnHp2gi nămTq7vG5 trưWnHp2gớc, thB8VKaheo ýB8VKah ManVeh VeManh Tq7vG5đem PhùnWnHp2gg B8VKahKi đưa Vevào quVeân B8VKahkhu BWnHp2g, B8VKahđây cũngTq7vG5 cTq7vG5oi Venhư ngầmVe đB8VKahồng WnHp2gý WnHp2gđi! ChWnHp2go nênTq7vG5 mB8VKahới nóiVe nB8VKahguyên tắcTq7vG5 của ÔnTq7vG5g bàTq7vG5 PhươngTq7vG5 gB8VKahia, B8VKahở tVerên ngB8VKahười B8VKahnha đầuB8VKah kB8VKahia cTq7vG5ho Vetới bâyWnHp2g giờWnHp2g đềB8VKahu khônWnHp2gg cóB8VKah giá trị.

Đối vớiVe đoạnWnHp2g tWnHp2gình cảmTq7vG5 Velưu luyến ngoàiB8VKah Tq7vG5ý muốnVe củaB8VKah PhVeùng B8VKahKi Veba năB8VKahm trưB8VKahớc đâyB8VKah, PhươnB8VKahg Tq7vG5gia rấB8VKaht rõWnHp2g WnHp2gràng, WnHp2gdù sao nB8VKahgười MaB8VKahnh B8VKahManh muốnTq7vG5 gVeả ởB8VKah tronB8VKahg quânB8VKah đội,B8VKah mọiB8VKah ngườiVe B8VKahtrong quVeân kB8VKahhu làmTq7vG5 sB8VKahao có thểWnHp2g nhìWnHp2gn nhB8VKahư khôVeng thTq7vG5ấy, tB8VKahuy B8VKahrằng cuốTq7vG5i cùnB8VKahg Tq7vG5đã gWnHp2giải quyết,Tq7vG5 Tq7vG5nhưng cWnHp2ghuyện nàTq7vG5y, Phương NWnHp2gam cảmWnHp2g tB8VKahhấy, sẽVe WnHp2glà mTq7vG5ột khB8VKahối WnHp2gchướng Vengại tB8VKahrên đườnTq7vG5g MB8VKahanh MTq7vG5anh truTq7vG5y đuổi tìnWnHp2gh yWnHp2gêu, Vedù sB8VKahao cWnHp2gũng kTq7vG5hông Tq7vG5quang mTq7vG5inh lỗiB8VKah lạc.

Tính tìnWnHp2gh PVehùng Tq7vG5Ki lạVei kVehông hWnHp2gề có cWnHp2ghuyển biTq7vG5ến, Tq7vG5cho nênTq7vG5, hiệnVe tạiWnHp2g PhươVeng NaVem cTq7vG5ho Velà tiểuTq7vG5 nhWnHp2ga đTq7vG5ầu nênB8VKah cB8VKahó dựVe phòngVe, miễn cTq7vG5ho đếnWnHp2g Tq7vG5lúc Veđó lạiTq7vG5 ngB8VKahã đWnHp2gau kTq7vG5hông Veđứng dVeậy nổi.

Phương B8VKahNam quyVeết địnhVe kTq7vG5hông cùng tiểuTq7vG5 nB8VKahha đWnHp2gầu thB8VKahảo luậnTq7vG5 vB8VKahiệc Venày nữa,B8VKah dùWnHp2g Vesao B8VKahManh ManWnHp2gh mớiB8VKah Vemười cB8VKahhín, cWnHp2gòn chưa tốtWnHp2g nghiWnHp2gệp đWnHp2gại họcWnHp2g, việVec yTq7vG5êu đươngB8VKah Tq7vG5kết hôWnHp2gn cTq7vG5òn rấWnHp2gt sớm,B8VKah nóVei Vetránh Tq7vG5sang đềWnHp2g tài kháTq7vG5c: "VeNghe HiểVeu PhonWnHp2gg nói,B8VKah coTq7vG5n thaVem B8VKahgia B8VKahCâu Tq7vG5lạc bộVe leWnHp2go núi,WnHp2g Vethế nàoWnHp2g? CB8VKahó cần cB8VKahô tWnHp2gài trB8VKahợ mWnHp2gột chútVe tàVei chínVeh Vehay không?"

Mắt B8VKahManh MVeanh sB8VKaháng WnHp2glên vộWnHp2gi B8VKahvàng gậtB8VKah đầu: "Dạ!Ve Cần,WnHp2g cần,WnHp2g cWnHp2gô lB8VKahà WnHp2gtốt nVehất!" B8VKahPhương NWnHp2gam vỗWnHp2g B8VKahvỗ khB8VKahuôn mặVet nhỏ Tq7vG5nhắn đTq7vG5ỏ bừngVe củVea B8VKahcon bé:Tq7vG5 "NB8VKahhóc nịnhTq7vG5 hótWnHp2g, tTq7vG5rách sVeao bàB8VKah nộiWnHp2g nóB8VKahi cWnHp2gon lVeà tiểu thamTq7vG5 tiềVen, tiVeền mừnTq7vG5g tTq7vG5uổi Vehàng WnHp2gnăm cVeủa Tq7vG5con, họTq7vG5c bổnB8VKahg, B8VKahđi đâVeu hếtVe WnHp2grồi, cũng khWnHp2gông thấyWnHp2g coWnHp2gn Tq7vG5mua cáiB8VKah gì."

Manh VeManh B8VKahchu miệng:B8VKah WnHp2g"Đây làTq7vG5 đồ cướiB8VKah củaVe ngườiB8VKah taTq7vG5, kWnHp2ghông thểVe Tq7vG5động WnHp2gvào, chuẩnWnHp2g bịTq7vG5 cTq7vG5ho tưB8VKahơng B8VKahlai sốngWnHp2g cTq7vG5ùng KWnHp2gi Tq7vG5ca ca." VePhương WnHp2gNam bậB8VKaht B8VKahcười: "NWnHp2gghĩ đếnB8VKah Tq7vG5lâu dàTq7vG5i tVehật nhTq7vG5ỉ, cB8VKahon WnHp2gsợ còn thB8VKahiếu nhiềuB8VKah tiVeền saoTq7vG5, yêVen tâWnHp2gm, đTq7vG5ồ cướVei tươngB8VKah Velai Tq7vG5cô rB8VKaha cWnHp2gho Vecon, muốnWnHp2g B8VKahbao nhiêuVe có bấVey nhiêuB8VKah." MB8VKahanh MWnHp2ganh lắVec đầu:WnHp2g "CB8VKahô thưVeơng cTq7vG5on, cWnHp2gon WnHp2gbiết, NhWnHp2gưng cWnHp2gon muốn B8VKahtự mTq7vG5ình Veđể dànVeh tiWnHp2gền, Tq7vG5dùng Tq7vG5năng lựTq7vG5c củaWnHp2g mWnHp2gình kiếmTq7vG5 tiềnB8VKah, KTq7vG5i cWnHp2ga cVea cWnHp2gũng nTq7vG5hư thế, anB8VKahh ấB8VKahy Tq7vG5cho tớWnHp2gi bB8VKahây giờWnHp2g cB8VKahũng kB8VKahhông lấWnHp2gy B8VKahcủa cWnHp2gô chúB8VKah mTq7vG5ột Tq7vG5đồng nàoWnHp2g, B8VKahnếu cTq7vG5on gả choTq7vG5 WnHp2ganh ấy,Tq7vG5 phảiTq7vG5 tônVe Vetrọng aTq7vG5nh ấy."

Phương Tq7vG5Nam thởTq7vG5 dàiVe: "TiểuVe nha đầWnHp2gu, cB8VKahon hTq7vG5ành độngVe Tq7vG5điên rB8VKahồ aWnHp2g! Tq7vG5Đến đây,Ve nóVei chWnHp2go côVe nghTq7vG5e, CB8VKahâu lạB8VKahc WnHp2gbộ lTq7vG5eo núVei cTq7vG5ác con cWnHp2gó hWnHp2goạt độnWnHp2gg gì..."

Phương MTq7vG5anh ManWnHp2gh khTq7vG5ông WnHp2gnghĩ mình hàVenh độngB8VKah điB8VKahên rồ,WnHp2g vìWnHp2g WnHp2gcô thícVeh VePhùng KTq7vG5i, Tq7vG5không cóTq7vG5 đạoWnHp2g Tq7vG5lý, Tq7vG5không cWnHp2gó nguyWnHp2gên Tq7vG5nhân, cô chB8VKahỉ biết,B8VKah cTq7vG5ô muốTq7vG5n gảB8VKah cVeho Veanh, cùnB8VKahg aB8VKahnh B8VKahcả đờWnHp2gi Tq7vG5bên nhauB8VKah, côTq7vG5 khôVeng WnHp2gbiết đWnHp2gây là cVeố chấpWnHp2g, hTq7vG5ay lWnHp2gà tìTq7vG5nh WnHp2gyêu củaTq7vG5 cô.

"Phương MaVenh Manh!WnHp2g" MVeanh Manh từWnHp2g trTq7vG5ong lớVep hTq7vG5ọc Tq7vG5đi raTq7vG5, liB8VKahền thấyVe WnHp2gở Tq7vG5đối diệnWnHp2g mộtTq7vG5 nB8VKaham siB8VKahnh lVeớp trVeên đứng dướiVe ánB8VKahh mặtVe Vetrời, mặVec dWnHp2gù bB8VKahên B8VKahngười MaWnHp2gnh ManB8VKahh Tq7vG5chưa từngVe thiếuTq7vG5 WnHp2gqua nVeam B8VKahsinh điển traTq7vG5i, nhưnB8VKahg SàVei TWnHp2gử HiêWnHp2gn WnHp2gvẫn lWnHp2gàm MVeanh MB8VKahanh kTq7vG5inh diễmB8VKah mVeột trậnTq7vG5 nhưB8VKah cũ.

Sài TWnHp2gử HiêWnHp2gn làB8VKah đàB8VKahn WnHp2ganh năVem Tq7vG5ba, cũng liênTq7vG5 tụcB8VKah lB8VKahà trợVe giảngTq7vG5 WnHp2gba nWnHp2găm, danB8VKahh tiWnHp2gếng nWnHp2ghư cB8VKahồn, Vevô cùnB8VKahg tàiB8VKah gVeiỏi, người ngưỡngWnHp2g mVeộ vVeô sWnHp2gố, nhâWnHp2gn vậtVe WnHp2gtinh anVeh cB8VKahủa tTq7vG5rường LB8VKahuật, Tq7vG5cũng Tq7vG5là WnHp2gnhóm trưởngB8VKah Vecủa Câu B8VKahlạc bộWnHp2g lWnHp2geo núi.

Lúc tWnHp2grước VeManh ManB8VKahh lựaTq7vG5 cWnHp2ghọn CâuTq7vG5 lạc bộB8VKah Veleo núi,B8VKah hoàVen toTq7vG5àn Tq7vG5là vTq7vG5ì thíchTq7vG5 vậnB8VKah độngVe lVeeo núiB8VKah, Tq7vG5Manh B8VKahManh thícVeh cáiTq7vG5 loạVei cảm giáWnHp2gc cB8VKahhinh Vephục núiB8VKah Tq7vG5cao B8VKahnày, Vecó mộtVe loạiWnHp2g thỏB8VKaha mVeãn B8VKahcực hVeạn, tB8VKahựa nhTq7vG5ư WnHp2gcha cô nóiTq7vG5, đứnVeg ởB8VKah Tq7vG5đỉnh WnHp2gnúi WnHp2gnhìn xuống,Tq7vG5 thiênTq7vG5 quâTq7vG5n WnHp2gvạn mWnHp2gã đềTq7vG5u Veở dướiTq7vG5 chân.

Cha cWnHp2gô làWnHp2g quâB8VKahn nhân,WnHp2g xứngWnHp2g vớiTq7vG5 dVeanh phận quânWnHp2g nhâVen, maB8VKahng quVeân hVeàm tướngVe quâVen, mẹTq7vG5 từnVeg nóB8VKahi Tq7vG5qua nhiềWnHp2gu lầnB8VKah, Tq7vG5nếu WnHp2ghiện tại lVeà tVehời kìWnHp2g cB8VKahhiến tranhTq7vG5, Vecha cTq7vG5ô khẳngWnHp2g đB8VKahịnh Vesẽ rWnHp2ga chiB8VKahến tWnHp2grường chéWnHp2gm giếtVe, namWnHp2g nhi làTq7vG5 phảiTq7vG5 rB8VKaha roTq7vG5i giụcWnHp2g ngựB8VKaha, đánhB8VKah đôVeng dẹpB8VKah bắc,Tq7vG5 đâB8VKahy làVe kiTq7vG5ểu ngườiWnHp2g củB8VKaha WnHp2gcha cWnHp2gô, cũng làVe cTq7vG5ủa KB8VKahi cWnHp2ga ca.

Cha cB8VKahô mWnHp2gang dWnHp2gòng máWnHp2gu quâWnHp2gn nhân, Tq7vG5trong thânVe tVehể Tq7vG5cô cWnHp2gũng có,B8VKah nTq7vG5hưng Tq7vG5mà Veso sánhTq7vG5 vớiTq7vG5 B8VKahKi cB8VKaha cWnHp2ga, lạB8VKahi WnHp2gbé nhỏWnHp2g WnHp2gkhông WnHp2gđáng kể, nghĩWnHp2g mTq7vG5ông luTq7vG5ng, VeManh MB8VKahanh phụcB8VKah Vehồi tinWnHp2gh tTq7vG5hần lạiVe, cóWnHp2g WnHp2gchút WnHp2gkhông kiWnHp2gên nhẫB8VKahn nhìn qWnHp2gua SàVei TửB8VKah Hiên.

Lúc trưVeớc Vethật kVehông bB8VKahiết nhóm trưởnWnHp2gg CâVeu lạcWnHp2g bộTq7vG5 Veleo núiB8VKah chínhB8VKah lWnHp2gà vịVe tB8VKahrợ giảnWnHp2gg daWnHp2gnh tiếngVe nhưB8VKah cồnWnHp2g nàyTq7vG5, nếB8VKahu biết, cWnHp2gô sWnHp2gẽ trốnTq7vG5 Tq7vG5xa támWnHp2g B8VKahthước, tVerong mTq7vG5ắt Vecô hiệWnHp2gn lênTq7vG5 vẻVe khôngTq7vG5 kiênTq7vG5 nWnHp2ghẫn, SàiTq7vG5 B8VKahTử Hiên cũngTq7vG5 khôngVe xVeem nhẹ.

Có đôiB8VKah WnHp2gkhi SB8VKahài TửTq7vG5 HWnHp2giên thựWnHp2gc cảm thấy,Tq7vG5 PhươngTq7vG5 Tq7vG5Manh MB8VKahanh làB8VKah Tq7vG5ông trờiVe cTq7vG5ố ýVe phTq7vG5ái xuTq7vG5ống trừngTq7vG5 phạtB8VKah WnHp2ganh, trừTq7vG5ng phạB8VKaht anh mWnHp2gấy B8VKahnăm naB8VKahy mắtTq7vG5 cWnHp2gao hB8VKahơn Veđầu, lầnVe đầuB8VKah tiWnHp2gên nhìnWnHp2g thấVey MaVenh WnHp2gManh, aB8VKahnh liền cVehấn độngTq7vG5, B8VKaháo thuB8VKahn quầnTq7vG5 jB8VKahean đơnB8VKah Vegiản tVerên nVegười cô,WnHp2g B8VKahcũng Vecó tWnHp2ghể tỏaVe B8VKahra một loạWnHp2gi xinVeh đẹVep kB8VKahhông thTq7vG5ể bỏB8VKah Vequa, B8VKahcô đẹpWnHp2g khB8VKahiến áTq7vG5nh mặtB8VKah tWnHp2grời tháWnHp2gng Vechín lúTq7vG5c Tq7vG5ấy cũng nhạtB8VKah đVei rấtVe nhiTq7vG5ều, Tq7vG5mà đWnHp2gón ngườiVe mB8VKahới đếTq7vG5n bằngB8VKah WnHp2gmột khúTq7vG5c đTq7vG5àn ceVello (đàn Tq7vG5violong loạWnHp2gi lớn)Ve Vechuyên nghiệpB8VKah lVeinh Tq7vG5động, WnHp2ggần nhB8VKahư gVeây WnHp2gngỡ nWnHp2ggàng tVeất cảTq7vG5 thầy tB8VKahrò ởWnHp2g đây.

[ BạnWnHp2g đVeang B8VKahđọc truyVeện tạiVe alobooks.vTq7vG5n ]

Yêu cWnHp2gô gáVei nhWnHp2gư vậy,Tq7vG5 dưWnHp2gờng nhưTq7vG5 Tq7vG5rất dễ Vedàng, SàiWnHp2g TửVe WnHp2gHiên cũB8VKahng khWnHp2gông nWnHp2ggoại lệ,WnHp2g SàiB8VKah Tq7vG5Tử HTq7vG5iên lậpWnHp2g lớWnHp2gp hB8VKahọc leTq7vG5o WnHp2gnúi, là WnHp2gchiêu B8VKahbài củaB8VKah CâB8VKahu lạVec bộVe, Tq7vG5tuy rằngWnHp2g khôngWnHp2g thểWnHp2g nóiB8VKah kB8VKahhông hTq7vG5ấp dẫnWnHp2g Venữ Tq7vG5sinh, nhưng đốiB8VKah vớiTq7vG5 thểB8VKah WnHp2gchất Tq7vG5có B8VKahyêu cVeầu rấWnHp2gt WnHp2gcao, Vebởi vậB8VKahy, Tq7vG5mặc Vedù cóWnHp2g SàVei TửB8VKah HTq7vG5iên Ve- mộtB8VKah đạB8VKahi soái B8VKahca hấpB8VKah WnHp2gdẫn nWnHp2ghư vTq7vG5ậy, Tq7vG5hội B8VKahviên WnHp2gthu WnHp2gvào hVeàng nămWnHp2g cB8VKahũng khônB8VKahg nTq7vG5hiều, màB8VKah Manh ManVeh vàTq7vG5o lVeại tươngVe Veđối dB8VKahễ dàng.

Sài TTq7vG5ử HiTq7vG5ên khôTq7vG5ng khỏiWnHp2g tựTq7vG5 gVeiễu, thì raVe mWnHp2gình cũWnHp2gng cTq7vG5ó B8VKahlúc B8VKahlấy vVeiệc B8VKahcông mưuTq7vG5 tínWnHp2gh B8VKahviệc tưVe Tq7vG5như vậy,Tq7vG5 nVehưng SB8VKahài TửVe Hiên B8VKah rất WnHp2gnhanh liềnWnHp2g phWnHp2gát hiệnVe, chVeo Tq7vG5dù MVeanh ManB8VKahh Vevà WnHp2ganh siWnHp2gnh hoạtVe tronWnHp2gg Vecùng Tq7vG5Câu lạcWnHp2g bộ, anB8VKahh cWnHp2gũng khVeông B8VKahchiếm nhiềWnHp2gu Veưu WnHp2gthế lắB8VKahm, Tq7vG5phải nóTq7vG5i, PhươnB8VKahg MaTq7vG5nh MaTq7vG5nh đốiTq7vG5 đãi Ve với tấtWnHp2g Vecả nTq7vG5am siB8VKahnh B8VKahtheo đuổiWnHp2g Tq7vG5cô cTq7vG5ũng B8VKahkhông kTq7vG5hác gìWnHp2g B8VKahnhau, baTq7vG5o gB8VKahồm Tq7vG5cả aVenh, một năTq7vG5m trôWnHp2gi B8VKahqua, nWnHp2gam siWnHp2gnh kVehác dTq7vG5o MVeanh ManVeh đốiVe xửTq7vG5 lVeạnh B8VKahnhạt, đB8VKahều Tq7vG5lùi Vexa Tq7vG5trăm bước, chỉWnHp2g cóB8VKah STq7vG5ài TTq7vG5ử HWnHp2giên Vethủy chunWnHp2gg báB8VKahm riếtTq7vG5 khôngWnHp2g tha.

Sài TWnHp2gử HiTq7vG5ên Tq7vG5đi tB8VKahới, đWnHp2gưa WnHp2gtay muWnHp2gốn đỡ cTq7vG5ặp sáVech tVerên vaB8VKahi MaTq7vG5nh MaB8VKahnh, B8VKahbị ManWnHp2gh MB8VKahanh Vecười B8VKahtủm tỉB8VKahm tránVeh rVea: "VeĐàn anh à,Tq7vG5 eB8VKahm tVeự mWnHp2gình mWnHp2gang được,Ve Veem B8VKahcũng Tq7vG5không muốnWnHp2g bịVe ngưWnHp2gời hWnHp2gận Tq7vG5vì B8VKahđược đànVe anWnHp2gh ngưỡngB8VKah mộ đâu."

Sài VeTử HiêB8VKahn khôngTq7vG5 B8VKahcho lB8VKahà phảiTq7vG5, B8VKahrất có phoTq7vG5ng độWnHp2g cườiTq7vG5 cưTq7vG5ời: "B8VKahAnh WnHp2gđến tVehông Tq7vG5báo vB8VKahới eVem, cuốiB8VKah tuWnHp2gần nàWnHp2gy CB8VKahâu lạTq7vG5c bộ leoWnHp2g WnHp2gnúi Tq7vG5có hoạtTq7vG5 độnB8VKahg, địaB8VKah điWnHp2gểm tậTq7vG5p hợpVe cóB8VKah hơiTq7vG5 xaB8VKah, aTq7vG5nh sWnHp2gẽ láiVe xTq7vG5e đếnTq7vG5 đón em!"

Manh ManWnHp2gh nghTq7vG5iêng đầuVe Tq7vG5nhìn aB8VKahnh, ánh mắtTq7vG5 sángVe lVeên WnHp2gnhư ngWnHp2gọc, lWnHp2gàm SàTq7vG5i B8VKahTử HiVeên Tq7vG5có mộVet chúVet thấtTq7vG5 thần:Ve "WnHp2gĐàn WnHp2ganh à, chỉWnHp2g sốWnHp2g thônWnHp2gg mWnHp2ginh Vecủa Veem thấpB8VKah nWnHp2ghư vB8VKahậy saoVe, aTq7vG5nh nóiWnHp2g Tq7vG5cho eWnHp2gm biếtWnHp2g đTq7vG5ịa WnHp2gđiểm tậpVe B8VKahhợp là WnHp2gđược, B8VKahem sẽVe bảoB8VKah WnHp2ganh họVe WnHp2gđưa đi."

Tác giWnHp2gả B8VKahcó lờiWnHp2g muốTq7vG5n nVeói: B8VKahbạn bèVe cùnVeg nghiệp vB8VKahăn Tq7vG5chương, thíWnHp2gch nhB8VKahìn thTq7vG5ấy: 《WnHp2g vVeăn cVehương nhưB8VKah tTq7vG5hể cấyVe cVeày, mùB8VKahi B8VKahhoa tTq7vG5hảo luTq7vG5ận quanB8VKahh nB8VKahăm được mB8VKahùa 》