You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô iJvWà, lúiJvWc trướnFFcc cô9U2D làmGWUT tGWUThế nàGWUTo mnFFcà tiJvWhành nFFccông gảGWUT ch9U2Do 9U2Ddượng, iJvWbà niJvWội nói, lúiJvWc trước9U2D dượngiJvW nFFclà thầyxHGd giánFFco của9U2D c9U2Dô nFFcmà?" PhươngxHGd ManiJvWh ManiJvWh ômnFFc cánhxHGd tay xHGdPhương NxHGdam quấn9U2D trGWUTên ngườinFFc ciJvWô, mắtxHGd GWUTto chxHGdớp chớp,iJvW GWUThết sứcGWUT điJvWáng yêu.

Phương nFFcNam gxHGdõ GWUTlên ciJvWái tránnFFc củaiJvW cô: "TGWUThế nxHGdào? 9U2DTiểu GWUTManh ManiJvWh nhnFFcà chúngGWUT tGWUTa sốnFFct GWUTruột, muốn9U2D gạtnFFc 9U2Dkhối đầuxHGd 9U2Dgỗ Phùng nFFc gia nFFckia xHGdlừa 9U2Dvề nhàxHGd rồiiJvW GWUTsao?" GWUTManh MGWUTanh ch9U2Du miệGWUTng, đứng9U2D trướcnFFc mặ9U2Dt Phương NamnFFc xoiJvWay mộtGWUT vòGWUTng: "CôiJvW à,iJvW cGWUTô iJvWnói cxHGdon GWUTcó phảixHGd 9U2Drất đẹpnFFc hiJvWay khônxHGdg, hiJvWay 9U2Dlà GWUTcòn khiếm khuyết9U2D hươGWUTng vị9U2D p9U2Dhụ 9U2Dnữ, vìiJvW s9U2Dao 9U2DKi 9U2Dca cxHGda xHGdmột chnFFcút phxHGdản ứniJvWg cũiJvWng không có?"

Phương 9U2DNam làmGWUT iJvWnhư 9U2Dthật sựxHGd đánhnFFc giá c9U2Dháu nFFcgái một9U2D 9U2Dvòng, n9U2Dói thậnFFct, tnFFciểu nhGWUTa điJvWầu iJvWxinh đẹpnFFc nFFccó điểxHGdm kiJvWhiến nnFFcgười hGWUTận, t9U2Dư sắc ngnFFcũ quGWUTan nFFchoàn iJvWtoàn thừa9U2D kGWUTế GWUTnhà xHGdmẹ nFFcđẻ xHGdcô, bộGWUT nFFcdáng 9U2Dnhỏ nhắn9U2D xHGdnày đGWUTi đến9U2D chỗ nFFc nào iJvWcũng đềnFFcu vônFFc cùnnFFcg gânFFcy iJvWchú ý,xHGd nóGWUTi đếnnFFc hươnFFcng v9U2Dị p9U2Dhụ nữnFFc, 9U2Dtiểu iJvWcô n9U2Dương mười chínGWUT tGWUTuổi, thnFFcì đươnxHGdg nhiêGWUTn thiếGWUTu mộtiJvW ciJvWhút hưnFFcơng vGWUTị pGWUThụ nữGWUT rồxHGdi, nhưngiJvW cáxHGdi loại thaniJvWh xuânnFFc iJvWvô hạnnFFc nàGWUTy, cà9U2Dng txHGdoả sánGWUTg loxHGdá mắxHGdt ởGWUT trêGWUTn ngưxHGdời cô.

[ BạniJvW đan9U2Dg đọciJvW truyệiJvWn tạnFFci alobooks.9U2Dvn ]

Từ lúiJvWc mớixHGd đi9U2D họ9U2Dc, đãxHGd tiJvWrêu chxHGdọc không nFFcít nGWUTam 9U2Dsinh, nFFcmà nGWUTha đ9U2Dầu GWUTkia xHGddáng nFFcdấp rấnFFct xHGduyển ciJvWhuyển nhxHGdẹ nhànFFcng, tíGWUTnh tình ẩnGWUT bêiJvWn tGWUTrong lạiiJvW thậiJvWt nFFcsự là.9U2D.. PhươGWUTng NiJvWam khônFFcng khGWUTỏi thởGWUT iJvWdài. BàiJvW nộ9U2Di iJvWManh nFFcManh nói tiểuiJvW nnFFcha đầuxHGd gixHGdống cô,nFFc PhưiJvWơng NaGWUTm cảm9U2D thấyiJvW, nhiJvWa nFFcđầu nFFckia hoiJvWàn tGWUToàn là9U2D trò gnFFciỏi hơnxHGd thầy,GWUT 9U2Dkhí thếxHGd 9U2Dáp đảonFFc, iJvWít nGWUThất côxHGd xHGdkhi 9U2Dđó iJvWvẫn là9U2D nFFccó vẻGWUT uyển9U2D chuyển, khôGWUTng nFFcgiống nhnFFca đầuxHGd 9U2Dkia xHGdcó thể9U2D đemGWUT ngnFFcười đả9U2D kGWUTích đếnxHGd nFFcngập GWUTtrong bùn.

Cô cònFFcn 9U2Dnhớ, lúxHGdc GWUTtiểu xHGdnha đầuxHGd học nFFc trung họxHGdc, xHGdlúc đầuiJvW iJvWcó naiJvWm GWUTsinh thí9U2Dch cGWUTon bé,xHGd trnFFcên đườn9U2Dg taGWUTn họcxHGd ngăGWUTn xHGdcon biJvWé lạGWUTi mà thổxHGd nFFclộ, lúnFFcc ấGWUTy bảnnFFc thân9U2D đúnGWUTg lxHGdúc tiệnFFcn đườGWUTng đ9U2Di đón9U2D nó,nFFc niJvWhìn thiJvWấy txHGdhật rõ ràng.

Lại nó9U2Di, xHGdnam s9U2Dinh kinFFca GWUTthực GWUTrất xuất iJvWsắc, mặcxHGd dxHGdù lộxHGd ch9U2Dút viJvWẻ niJvWgây ngô,GWUT xHGdnhưng cũngGWUT khnFFcông phảGWUTi iJvWnam si9U2Dnh GWUTbình thường, chọniJvW thGWUTời ginFFcan đó,9U2D tất9U2D nhiê9U2Dn khônnFFcg phảiGWUT phànFFcm phiJvWu tụ9U2Dc tử9U2D, chỉGWUT tiếiJvWc gặpGWUT gnFFcỡ phảGWUTi tiểu nhnFFca đầu,GWUT ciJvWhắc đờixHGd trướcGWUT iJvWkhông đốGWUTt nhxHGdang txHGdhơm, nGWUTên miJvWới lnFFcưu 9U2Dlại một9U2D bnFFcóng nFFcma thế này.

Tiểu ManGWUTh MaxHGdnh iJvWđùa nFFcnghịch đxHGdầu quaiiJvW ba lôxHGd ởnFFc 9U2Dtrên vaiJvWi, đánnFFch gGWUTiá xHGdđối 9U2Dphương mộtxHGd vGWUTòng từnFFc trênnFFc xunFFcống dưới,iJvW iJvWđầu nFFcngón út nFFcxinh đẹpGWUT iJvWvươn GWUTra, niJvWói thẳiJvWng: "BạiJvWn muốniJvW thxHGdeo đ9U2Duổi tôi?"

Phương NanFFcm ng9U2Dồi ở9U2D tronFFcng xenFFc, cũn9U2Dg có thểiJvW thấynFFc khuônxHGd mặt9U2D nxHGdam sixHGdnh tuấiJvWn t9U2Dú kGWUTia đỏ9U2D bừngnFFc, nhưiJvWng v9U2Dẫn cxHGdố lxHGdấy hếnFFct dũ9U2Dng khí gật9U2D gậiJvWt đầu,nFFc án9U2Dh 9U2Dmắt thẳngiJvW tắ9U2Dp dxHGdừng ởGWUT 9U2Dtrên miJvWặt TiểiJvWu MnFFcanh ManFFcnh, ánhxHGd mGWUTắt nóng GWUT bỏng cxHGdhân thànnFFch nGWUThư txHGdhế, GWUTmà MiJvWanh ManxHGdh lnFFcại iJvWôm cnFFcánh tanFFcy lạnhiJvW lạnhiJvW nóxHGdi: "xHGdDựa vào cá9U2Di gì..."

Phương iJvWNam iJvWbi 9U2Dai thiJvWay nFFcnam sinnFFch kia hồixHGd lâu,9U2D gặ9U2Dp iJvWgỡ GWUTtiểu nFFcma GWUTnữ nhà9U2D côiJvW, xGWUTem nhưnFFc cxHGdậu GWUTta x9U2Dui xẻo.iJvW TGWUTiểu MaxHGdnh ManxHGdh bề xHGd ngoài giống9U2D mẹ,nFFc xHGdnội tânFFcm lạ9U2Di cùxHGdng iJvWmình có9U2D đượcxHGd 9U2Dý cGWUThí mạnhGWUT m9U2Dẽ của9U2D anFFcnh trxHGdai, giố9U2Dng nhau 9U2Dnhư đúiJvWc, tnFFcừ nhỏnFFc đãGWUT binFFcết xHGdmình muốnxHGd c9U2Dái gì,nFFc làm9U2D nGWUThư thếGWUT nàxHGdo, ngườinFFc khnFFcác nnFFcói cái giJvWì, khuy9U2Dên cGWUTái nFFcgì, cũxHGdng khôniJvWg xHGdnghe, chỉnFFc GWUTnhận t9U2Dhức đúnFFcng nFFcmột coxHGdn đườngiJvW cónFFc thiJvWể đi đến.

Dĩ nhinFFcên, tínnFFch cáGWUTch đóxHGd nóiJvW thựnFFcc giống 9U2Dcha nó,GWUT xHGdTiểu iJvWManh ManxHGdh cũnFFcng r9U2Dất g9U2Diống iJvWcô củaGWUT mì9U2Dnh, tóxHGdm iJvWlại, nFFclà GWUTmột thểGWUT tổng hợp,iJvW rấxHGdt sớmiJvW, PhươiJvWng NaxHGdm đnFFcã biiJvWết, iJvWnam nhânGWUT thiJvWuần pxHGdhục đượ9U2Dc tiiJvWểu iJvWma nFFcnữ xHGdnhà cô, iJvWtrên xHGdthế GWUTgiới nàGWUTy cănGWUT bảnxHGd kGWUThông có9U2D, trxHGdừ pGWUThi xHGdcô iJvWnhỏ tựxHGd nFFcnguyện 9U2Dbị iJvWthuần phục,9U2D tựa nhnFFcư thằng9U2D nhónFFcc 9U2Dcủa Phùng9U2D gia.

Trong GWUTnhà, ônGWUTg bàxHGd nnFFcội c9U2Dủa MnFFcanh Manh iJvWđều buồniJvW bực,nFFc tiJvWiểu nFFcma nxHGdữ xHGdtính tìnhxHGd hnFFcoạt b9U2Dát nnFFchư vậy9U2D 9U2Dtại 9U2Dsao lạiiJvW txHGdhích đầuxHGd gỗ ngốcGWUT nghếchnFFc xHGdnhà họiJvW nFFcPhùng, nóxHGdi đầunFFc gỗ9U2D n9U2Dgốc xHGdnghếch mộxHGdt chiJvWút cũxHGdng GWUTkhông nFFcsai, từ nhỏnFFc đếnGWUT lớn,GWUT bịGWUT nFFcManh MaGWUTnh quấniJvW lấyGWUT nhiềGWUTu nFFcnăm nhưGWUT vậy,9U2D tiJvWiểu t9U2Dử iJvWkia nFFccũng không hGWUTiểu đượciJvW, kh9U2Dông pGWUThải GWUTđầu gnFFcỗ nxHGdgốc nghếcnFFch làGWUT cáiGWUT gGWUTì, GWUTkhông iJvWchỉ là9U2D xHGdđầu iJvWgỗ ngốc nghếch,GWUT 9U2Dmà là9U2D đầuxHGd 9U2Dgỗ 9U2Dngốc ngGWUThếch n9U2Dgàn năm.

Năm đóxHGd, chnFFca củaxHGd cậnFFcu 9U2Dta iJvW- Hi9U2Dểu xHGdPhong so vớixHGd tinFFcểu tử9U2D nàyGWUT thônFFcng nFFcminh hơ9U2Dn nxHGdhiều. PhưxHGdơng 9U2DNam iJvWđem GWUTManh Man9U2Dh 9U2Dtúm đến9U2D bên ngGWUTười mìnFFcnh, nhxHGdìn iJvWcô nóiGWUT: "GWUTCon cần9U2D nFFccái hưiJvWơng iJvWvị phụ9U2D GWUTnữ đểnFFc xHGdlàm nFFcgì, tiGWUTểu nha nFFcđầu mớixHGd lớnnFFc nàGWUTy, vịxHGd n9U2Dữ n9U2Dhân GWUTcó thểxHGd 9U2Dtheo thxHGdời 9U2Dgian 9U2Dchồng chấ9U2Dt xHGdđi iJvWra, màGWUT thanh nFFcxuân txHGdhì khôxHGdng xHGdquay liJvWại, c9U2Dho xHGdnên càxHGdng đánnFFcg gGWUTiá, 9U2Dcàng GWUTphải quxHGdý trọng."

Phương MaGWUTnh MaGWUTnh c9U2Dhu miệng: "NnFFchưng c9U2Don thấyGWUT xHGdmẹ GWUTnhư vậ9U2Dy, cônFFc x9U2Dem ánGWUTh nFFcmắt xHGdcủa cnFFcha m9U2Dỗi lầnFFcn nhìnnFFc miJvWẹ đềunFFc ôn nhGWUTu, giốnFFcng nhưGWUT nâiJvWng trên9U2D t9U2Day sợxHGd GWUTrớt, co9U2Dn cũniJvWg nFFcmuốn khiếnGWUT chGWUTo KxHGdi iJvWca GWUTca niJvWhìn con 9U2Dnhư vậy."

Phương xHGdNam bất9U2D gixHGdác mỉxHGdm cưGWUTời: "Cho nênxHGd iJvWcon ởxHGd trướiJvWc mặtiJvW iJvWtiểu tửxHGd PhùngGWUT gia9U2D, niJvWgụy triJvWang thà9U2Dnh bộxHGd d9U2Dáng ôiJvWn nhu hiềnnFFc lànhnFFc, l9U2Dà nFFccảm thấynFFc thnFFcằng nnFFchóc 9U2Dđó thínFFcch cGWUTon gxHGdái nnFFchư vậy?"

Manh MnFFcanh GWUTgật đxHGdầu, kxHGdhuôn nFFcmặt niJvWhỏ nhắn x9U2Dinh đẹp9U2D nFFcxẹt iJvWqua mộtxHGd tiiJvWa iJvWảm đ9U2Dạm: "CiJvWô đxHGdã th9U2Dấy rồiiJvW đóxHGd, ThiệuGWUT nFFcTình cũiJvWng là GWUTdạng ngườixHGd giốnnFFcg mẹiJvW, lúc9U2D trướcxHGd K9U2Di iJvWca cGWUTa rấxHGdt 9U2Dthích côGWUT ta."

Phương NiJvWam thưiJvWơng tiGWUTếc 9U2Dsờ sGWUTờ đỉnh đxHGdầu cxHGdô: "MiJvWanh MaiJvWnh, tì9U2Dnh yênFFcu có9U2D đôi9U2D kGWUThi cần9U2D trxHGdanh thủ,nFFc nhưnxHGdg khôGWUTng thể minFFcễn cưỡnxHGdg, nếunFFc ciJvWậu GWUTta vônFFc iJvWluận thếnFFc nào9U2D ciJvWũng nFFckhông phảiGWUT GWUTlà củnFFca conxHGd, c9U2Don xHGdphải học xHGdcách GWUTbuông tay."

[ BạiJvWn đ9U2Dang điJvWọc truyệnxHGd tnFFcại alobGWUTooks.vn ]

Phương NiJvWam c9U2Dó GWUTđôi khGWUTi cảGWUTm thấy,xHGd nFFccuộc sống ưiJvWớc 9U2Dchừng iJvWđều rấtiJvW côngnFFc bằng,nFFc ông9U2D trời9U2D baxHGdn chiJvWo MxHGdanh 9U2DManh vẻnFFc xinGWUTh đẹpxHGd cùng t9U2Dài vGWUTăn chươiJvWng, xHGdcó 9U2Dlẽ nFFcsẽ nFFckhông nFFccho 9U2Dcon 9U2Dbé mộtiJvW đxHGdoạn tìnxHGdh yêuGWUT thuậnnFFc buồmiJvW xuôi gió.

Manh xHGdManh iJvWlại nhiJvWư điGWUTnh đóniJvWg cộtGWUT nói: xHGd "Ki cnFFca GWUTca xHGdlà 9U2Dcủa nFFccon, cnFFcon chắxHGdc chắ9U2Dn thếGWUT." KGWUTỳ xHGdthật PGWUThương NaGWUTm cũniJvWg buồn bựnFFcc hiểxHGdu được,nFFc mấynFFc nămnFFc nnFFcay, MaGWUTnh ManxHGdh cùngiJvW th9U2Dằng GWUTnhóc 9U2DPhùng gi9U2Da thủyGWUT chung ở9U2D ciJvWùng nFFcmột nơnFFci, nó9U2Di thật,iJvW 9U2Dtuy nóGWUTi chức9U2D vịGWUT ch9U2Da nFFcPhùng K9U2Di GWUThiện nxHGday khiJvWông thấp,GWUT nhưng dùiJvW siJvWao cũ9U2Dng khôngiJvW cónFFc nềniJvW tảngiJvW gì,iJvW xiJvWét dòniJvWg dGWUTõi, cùniJvWg PhưxHGdơng gnFFcia tuynFFcệt đối khôniJvWg m9U2Dôn đăngnFFc hộGWUT đối.

Hơn nGWUTữa MannFFch iJvWManh cònFFcn nFFcxuất sGWUTắc nhGWUTư vậy, lnFFcà nFFcmột khốiGWUT bảoiJvW vậiJvWt tronnFFcg lòngnFFc ôngiJvW b9U2Dà PiJvWhương 9U2Dgia, từGWUT nnFFchỏ đếnGWUT lớnGWUT vxHGdới tiểu iJvWnha iJvWđầu xHGdkhông cóGWUT nửnFFca điểmiJvW khôniJvWg 9U2Dvừa ý9U2D, đốinFFc vớiGWUT cnFFcon bxHGdé cù9U2Dng annFFch t9U2Drai liJvWại nghiêm khắciJvW dạnFFcy xHGddỗ, đếnGWUT kiJvWhi GWUTManh MannFFch lớnGWUT lêniJvW, m9U2Dột cGWUThút cnFFcũng khôngxHGd giảm9U2D, cũnFFcng ma9U2Dy tiểuiJvW nha điJvWầu khôxHGdng 9U2Dchịu th9U2Dua kém,iJvW GWUTcó GWUTchủ 9U2Dý củaGWUT 9U2Dmình, rấxHGdt xHGdcó nguGWUTyên tắc.

Theo iJvWý iJvWông bà9U2D iJvWPhương gxHGdia, quénFFct mắt điJvWảo qGWUTua, tiJvWoàn thiJvWế giới9U2D nFFccũng khôGWUTng nFFcthấy cóGWUT mộnFFct iJvWtiểu txHGdử nàoiJvW c9U2Dó thể9U2D xxHGdứng vớiiJvW cháu gá9U2Di 9U2Dbảo bốinFFc nàynFFc, càng9U2D đừnxHGdg 9U2Dnói đếnGWUT tGWUTiểu tGWUTử PhùnxHGdg g9U2Dia, chnFFcẳng qiJvWua ciJvWhuyện nFFctiểu nha đầu9U2D qiJvWuyết GWUTđịnh, ThxHGdiên xHGdVương xHGdlão tGWUTử cũngGWUT khxHGdông sxHGdửa đưGWUTợc, điểGWUTm ấyxHGd kGWUThông khá9U2Dc gì c9U2Dha cnFFcon béGWUT 9U2D- PhươniJvWg ChGWUTấn Đông.

Ông bàGWUT PhưiJvWơng gnFFcia khôGWUTng nFFcphản đối, GWUT nhưng cũnFFcng chưGWUTa tá9U2Dn t9U2Dhành, lạiGWUT iJvWnói nGWUTăm trước,xHGd t9U2Dheo ýxHGd iJvWManh Ma9U2Dnh đxHGdem iJvWPhùng iJvWKi iJvWđưa vào quGWUTân kxHGdhu iJvWB, đâGWUTy cGWUTũng GWUTcoi n9U2Dhư ngầmGWUT đồnnFFcg ýiJvW 9U2Dđi! ChiJvWo nxHGdên iJvWmới nóxHGdi xHGdnguyên tắciJvW củnFFca Ông bàGWUT Phương9U2D gxHGdia, ởGWUT tnFFcrên ngưnFFcời nh9U2Da đầnFFcu k9U2Dia cnFFcho tiJvWới bGWUTây giờiJvW đềuiJvW khôngxHGd cnFFcó giá trị.

Đối với9U2D đ9U2Doạn tìxHGdnh cảmGWUT iJvWlưu luyến ngGWUToài ýnFFc muốxHGdn cxHGdủa iJvWPhùng KiJvWi iJvWba nămxHGd trướcnFFc iJvWđây, PhươngnFFc ginFFca 9U2Drất xHGdrõ xHGdràng, dGWUTù sao người9U2D MaiJvWnh ManFFcnh muốGWUTn g9U2Dả GWUTở troxHGdng quâGWUTn nFFcđội, mnFFcọi người9U2D tronFFcng quânFFcn GWUTkhu làmnFFc sGWUTao cxHGdó thể GWUTnhìn GWUTnhư kh9U2Dông GWUTthấy, tunFFcy rằngGWUT cuốinFFc cùxHGdng đã9U2D giGWUTải qunFFcyết, nhiJvWưng chuyệ9U2Dn này,xHGd Phương iJvWNam c9U2Dảm th9U2Dấy, sẽGWUT làxHGd mộGWUTt 9U2Dkhối chưGWUTớng nnFFcgại trênxHGd đưxHGdờng MaGWUTnh xHGdManh nFFctruy đuổi iJvWtình yêu,iJvW dù9U2D sa9U2Do cũGWUTng 9U2Dkhông quaniJvWg minnFFch lỗi9U2D lạc.

Tính tìnnFFch PiJvWhùng KiJvWi lạiGWUT nFFckhông hề9U2D có chuyểxHGdn biến,GWUT chGWUTo nên,iJvW iJvWhiện txHGdại PhươngxHGd NGWUTam xHGdcho GWUTlà 9U2Dtiểu xHGdnha đầuxHGd nêxHGdn có9U2D dGWUTự phòng, xHGdmiễn 9U2Dcho đến9U2D lúnFFcc đónFFc lạiiJvW iJvWngã xHGdđau khô9U2Dng đứngGWUT dậyxHGd nổi.

Phương NaGWUTm qiJvWuyết địnhxHGd khôngxHGd cùng tiểuiJvW xHGdnha đầuxHGd tiJvWhảo xHGdluận vinFFcệc niJvWày nữGWUTa, dxHGdù sa9U2Do MaGWUTnh MaiJvWnh mnFFcới xHGdmười xHGdchín, nFFccòn chưa 9U2D tốt nghiệpxHGd đại9U2D họciJvW, vnFFciệc yêGWUTu đưnFFcơng kếnFFct hôniJvW cGWUTòn nFFcrất siJvWớm, nó9U2Di trGWUTánh siJvWang đềGWUT tài khác:iJvW "NghiJvWe HiểuiJvW nFFcPhong niJvWói, coGWUTn txHGdham g9U2Dia CânFFcu lạcGWUT bộxHGd 9U2Dleo núiJvWi, thếGWUT iJvWnào? Có cxHGdần côiJvW tàiJvWi trợGWUT mộ9U2Dt 9U2Dchút tàiiJvW chiJvWính haxHGdy không?"

Mắt MnFFcanh ManFFcnh sángnFFc liJvWên vộ9U2Di iJvWvàng gật đầu:GWUT "DạGWUT! 9U2DCần, cnFFcần, côGWUT nFFclà xHGdtốt nhấtiJvW!" PhươniJvWg NxHGdam 9U2Dvỗ vỗ9U2D 9U2Dkhuôn mặtiJvW nhỏ nhnFFcắn 9U2Dđỏ bừnGWUTg củaGWUT coxHGdn bénFFc: "NhócnFFc nịnhxHGd 9U2Dhót, trGWUTách sanFFco bànFFc nGWUTội 9U2Dnói conFFcn làiJvW tiểu thnFFcam tiền,9U2D tiềnGWUT mừngGWUT tuổiGWUT hànFFcng nă9U2Dm củaiJvW coiJvWn, hiJvWọc bổxHGdng, điJvWi đâuGWUT hếtnFFc rồGWUTi, cũngxHGd không thấyxHGd c9U2Don muiJvWa nFFccái gì."

Manh iJvWManh chiJvWu miệng:nFFc iJvW"Đây iJvWlà GWUTđồ cưới củiJvWa niJvWgười xHGdta, kiJvWhông thểGWUT độngiJvW vào,xHGd chuẩnnFFc bịnFFc chGWUTo tươGWUTng iJvWlai sốn9U2Dg nFFccùng KxHGdi ca 9U2D ca." PhưGWUTơng NaiJvWm bậtxHGd GWUTcười: "NghGWUTĩ điJvWến lâuxHGd diJvWài xHGdthật GWUTnhỉ, co9U2Dn 9U2Dsợ còn thxHGdiếu n9U2Dhiều GWUTtiền saGWUTo, yiJvWên xHGdtâm, đồ9U2D cưới9U2D tươngxHGd lanFFci xHGdcô iJvWra GWUTcho xHGdcon, muốnxHGd biJvWao nhiGWUTêu có bấyiJvW nhGWUTiêu." GWUTManh 9U2DManh lắcGWUT đầuGWUT: iJvW"Cô thươngnFFc cxHGdon, conFFcn biết9U2D, NhGWUTưng coniJvW muốn tựGWUT mìnhxHGd đnFFcể dànGWUTh tiềGWUTn, dGWUTùng năngxHGd l9U2Dực củaiJvW mìniJvWh kxHGdiếm tiền,9U2D K9U2Di iJvWca GWUTca cũngxHGd như tnFFchế, nFFcanh ấynFFc c9U2Dho tớnFFci bâyiJvW giờ9U2D cũnGWUTg khôniJvWg lnFFcấy củanFFc GWUTcô ciJvWhú iJvWmột đồxHGdng nànFFco, nếuGWUT coGWUTn gả iJvWcho anxHGdh ấnFFcy, ph9U2Dải 9U2Dtôn trọngnFFc anxHGdh ấy."

Phương NaiJvWm nFFcthở iJvWdài: "Ti9U2Dểu nha đầu,nFFc ciJvWon hàniJvWh GWUTđộng GWUTđiên xHGdrồ aiJvW! 9U2DĐến đâyxHGd, niJvWói 9U2Dcho cGWUTô nghGWUTe, CânFFcu xHGdlạc bxHGdộ leGWUTo núGWUTi cGWUTác con 9U2Dcó hoiJvWạt độnxHGdg gì..."

Phương ManiJvWh MiJvWanh khônGWUTg nghĩGWUT iJvWmình hành độnnFFcg đxHGdiên rồ,iJvW xHGdvì cxHGdô thíchxHGd PhùngxHGd KixHGd, khôxHGdng cxHGdó điJvWạo lýiJvW, không9U2D nFFccó nguyên9U2D nhâiJvWn, cô cGWUThỉ biếxHGdt, GWUTcô miJvWuốn gảxHGd chnFFco aiJvWnh, nFFccùng anGWUTh cảxHGd iJvWđời bênFFcn nhanFFcu, côGWUT kxHGdhông iJvWbiết đâyGWUT là cGWUTố chGWUTấp, 9U2Dhay làxHGd t9U2Dình yê9U2Du 9U2Dcủa cô.

"Phương MannFFch MnFFcanh!" ManFFcnh Manh từnFFc troGWUTng lớpxHGd họcGWUT điJvWi xHGdra, lGWUTiền thấyiJvW nFFcở đối9U2D xHGddiện mộtxHGd niJvWam sinGWUTh lớ9U2Dp triJvWên đứn9U2Dg dưới nFFcánh mặGWUTt trờnFFci, mnFFcặc iJvWdù bêxHGdn ngườiGWUT ManiJvWh nFFcManh chGWUTưa nFFctừng tnFFchiếu quGWUTa 9U2Dnam iJvWsinh điển tr9U2Dai, nxHGdhưng SàinFFc Tử9U2D HiêxHGdn vẫn9U2D GWUTlàm xHGdManh xHGdManh kinGWUTh diễmnFFc mộtxHGd trận9U2D như9U2D cũ.

Sài TửxHGd Hiê9U2Dn xHGdlà đ9U2Dàn an9U2Dh năiJvWm bxHGda, cũng liêniJvW tụcnFFc lnFFcà iJvWtrợ giảxHGdng xHGdba niJvWăm, dxHGdanh tiếnxHGdg 9U2Dnhư ciJvWồn, iJvWvô cùnxHGdg tài9U2D giỏi,xHGd người ngGWUTưỡng mộ9U2D vxHGdô nFFcsố, nhâGWUTn vậtxHGd tinxHGdh a9U2Dnh cxHGdủa trưiJvWờng LuậGWUTt, cũngGWUT GWUTlà nhómxHGd GWUTtrưởng ciJvWủa Câu nFFc lạc bộxHGd lenFFco núi.

Lúc trướciJvW MaGWUTnh Ma9U2Dnh lựaxHGd chọnxHGd CxHGdâu lạc GWUTbộ leiJvWo núxHGdi, hiJvWoàn 9U2Dtoàn 9U2Dlà vìiJvW tiJvWhích vậxHGdn độn9U2Dg lexHGdo 9U2Dnúi, MnFFcanh MaxHGdnh nFFcthích iJvWcái loại cnFFcảm xHGdgiác 9U2Dchinh phxHGdục núGWUTi c9U2Dao GWUTnày, cóGWUT một9U2D GWUTloại th9U2Dỏa nFFcmãn iJvWcực hạn,9U2D tựxHGda nhưnFFc chnFFca cô nói,nFFc điJvWứng GWUTở GWUTđỉnh 9U2Dnúi nnFFchìn xuống,9U2D txHGdhiên quânGWUT vnFFcạn miJvWã đềuiJvW ởnFFc dướiJvWi chân.

Cha côiJvW nFFclà qiJvWuân nhiJvWân, iJvWxứng xHGdvới danh phậiJvWn GWUTquân nhâniJvW, manGWUTg xHGdquân hàGWUTm tướnxHGdg 9U2Dquân, iJvWmẹ từngnFFc nóixHGd qu9U2Da nhixHGdều lần,GWUT nếuxHGd hiện tại9U2D lnFFcà iJvWthời knFFcì ciJvWhiến nFFctranh, GWUTcha 9U2Dcô khẳngxHGd địnhGWUT nFFcsẽ rnFFca cxHGdhiến xHGdtrường chéGWUTm giJvWiết, nFFcnam nhi lxHGdà phnFFcải iJvWra rxHGdoi giGWUTục ngựa,iJvW GWUTđánh đônxHGdg dẹGWUTp bắc,9U2D đâ9U2Dy liJvWà kixHGdểu nGWUTgười của9U2D c9U2Dha cô, nFFc cũng iJvWlà cGWUTủa KnFFci iJvWca ca.

Cha iJvWcô mnFFcang dòGWUTng máiJvWu quânxHGd nhân, tr9U2Dong thâxHGdn thnFFcể cô9U2D xHGdcũng cóiJvW, nFFcnhưng iJvWmà sGWUTo snFFcánh iJvWvới iJvWKi xHGdca nFFcca, lạxHGdi 9U2Dbé nhGWUTỏ khnFFcông đáng kxHGdể, nGWUTghĩ mnFFcông l9U2Dung, Ma9U2Dnh Ma9U2Dnh nFFcphục 9U2Dhồi tGWUTinh thầnFFcn lạinFFc, cóxHGd chútGWUT kh9U2Dông kiGWUTên nhẫnFFcn nhìn quiJvWa SàxHGdi TxHGdử Hiên.

Lúc trưxHGdớc thxHGdật kiJvWhông iJvWbiết nhóm trưởniJvWg 9U2DCâu lGWUTạc xHGdbộ lexHGdo núi9U2D ch9U2Dính GWUTlà vnFFcị nFFctrợ giảngiJvW 9U2Ddanh tiếiJvWng nnFFchư cồniJvW nGWUTày, nếu biết,9U2D 9U2Dcô sẽ9U2D trnFFcốn 9U2Dxa GWUTtám thướcxHGd, trnFFcong mắtGWUT cônFFc nFFchiện GWUTlên GWUTvẻ khxHGdông GWUTkiên nhẫn,xHGd nFFcSài Tử HxHGdiên nFFccũng khôngiJvW nFFcxem nhẹ.

Có GWUTđôi GWUTkhi SàxHGdi 9U2DTử Hiên9U2D txHGdhực iJvWcảm thấy, PhươngiJvW ManFFcnh 9U2DManh 9U2Dlà GWUTông t9U2Drời cốxHGd ýnFFc nFFcphái xuốnxHGdg trừ9U2Dng GWUTphạt anxHGdh, nFFctrừng phxHGdạt anh mxHGdấy năGWUTm GWUTnay xHGdmắt 9U2Dcao hơn9U2D đầu,iJvW lầ9U2Dn điJvWầu tnFFciên nhìGWUTn GWUTthấy MaGWUTnh ManhiJvW, axHGdnh liền chGWUTấn xHGdđộng, áxHGdo thuGWUTn qnFFcuần xHGdjean đGWUTơn giảGWUTn GWUTtrên ngiJvWười cônFFc, cGWUTũng cGWUTó thiJvWể tnFFcỏa nFFcra một loạiiJvW 9U2Dxinh đẹpxHGd khôngnFFc xHGdthể bỏ9U2D quaiJvW, nFFccô đ9U2Dẹp khnFFciến iJvWánh mặtnFFc txHGdrời tGWUTháng GWUTchín lúnFFcc ấy iJvW cũng nFFcnhạt đxHGdi rấtGWUT nnFFchiều, mànFFc đxHGdón ngườiGWUT mớxHGdi đếnGWUT bằng9U2D mộxHGdt khnFFcúc đànGWUT celxHGdlo (đàn vixHGdolong loạiGWUT lớn)9U2D chuyêGWUTn nFFcnghiệp linFFcnh động,nFFc GWUTgần nhiJvWư gâyxHGd nGWUTgỡ ngGWUTàng tấtnFFc cảiJvW thầy t9U2Drò ở9U2D đây.

[ BiJvWạn đang9U2D đọcGWUT tGWUTruyện tạiGWUT alobooksGWUT.vn ]

Yêu cônFFc g9U2Dái n9U2Dhư vậiJvWy, dườngnFFc nGWUThư rấtxHGd dễiJvW dàng, SnFFcài TửnFFc HiJvWiên nFFccũng kh9U2Dông ngoạixHGd iJvWlệ, SànFFci TxHGdử GWUTHiên lậiJvWp l9U2Dớp hGWUTọc 9U2Dleo núi9U2D, là chxHGdiêu 9U2Dbài 9U2Dcủa Câu9U2D lxHGdạc bộxHGd, GWUTtuy rằnxHGdg khnFFcông iJvWthể nóiJvWi xHGdkhông hấpiJvW dẫnxHGd nữiJvW s9U2Dinh, nhưng điJvWối vớiiJvW thểiJvW chấtxHGd c9U2Dó nFFcyêu GWUTcầu rấtiJvW caxHGdo, iJvWbởi vậy9U2D, mặiJvWc dùxHGd ciJvWó SànFFci TửxHGd HiJvWiên xHGd- mộtiJvW iJvWđại soái cxHGda hấnFFcp dẫniJvW niJvWhư vậiJvWy, hộixHGd viê9U2Dn thiJvWu và9U2Do hàngxHGd GWUTnăm ciJvWũng knFFchông nhiềxHGdu, mGWUTà Manh M9U2Danh vào9U2D lGWUTại tươniJvWg xHGdđối xHGddễ dàng.

Sài TGWUTử HinFFcên knFFchông kxHGdhỏi iJvWtự giễu,9U2D thì raxHGd iJvWmình cGWUTũng xHGdcó xHGdlúc l9U2Dấy việcnFFc côngnFFc nFFcmưu tínhiJvW việiJvWc tnFFcư nGWUThư vậy,9U2D nFFcnhưng SàxHGdi TửnFFc Hiên r9U2Dất nhnFFcanh liiJvWền phátGWUT hiệnGWUT, ciJvWho dGWUTù MiJvWanh xHGdManh vàiJvW an9U2Dh nFFcsinh hoạt9U2D tro9U2Dng ciJvWùng xHGdCâu lạc bộ,iJvW anxHGdh nFFccũng khôngGWUT chiếiJvWm nhxHGdiều GWUTưu thếiJvW lắm,GWUT GWUTphải nói,9U2D PhưGWUTơng MaxHGdnh ManxHGdh đốixHGd iJvWđãi với tấtxHGd cảGWUT naiJvWm siJvWinh GWUTtheo đuổi9U2D c9U2Dô cũng9U2D khôngnFFc khácnFFc 9U2Dgì nhnFFcau, b9U2Dao gồmxHGd cnFFcả anxHGdh, 9U2Dmột năm trônFFci quaxHGd, nnFFcam sin9U2Dh k9U2Dhác dxHGdo MaiJvWnh ManiJvWh đốxHGdi xửnFFc 9U2Dlạnh nnFFchạt, đềuGWUT lùixHGd xnFFca trăm b9U2Dước, chỉ9U2D ciJvWó iJvWSài TửiJvW Hiê9U2Dn th9U2Dủy chuiJvWng bámxHGd riếGWUTt khôngGWUT tha.

Sài xHGdTử HiGWUTên điiJvW tới,iJvW đư9U2Da taiJvWy muốiJvWn đỡ cặpnFFc sáchGWUT tGWUTrên vaGWUTi iJvWManh nFFcManh, bịGWUT MaiJvWnh MnFFcanh cườinFFc tủiJvWm tỉ9U2Dm tránhxHGd rnFFca: "Đà9U2Dn aniJvWh à, xHGdem 9U2Dtự mìnhnFFc nFFcmang được9U2D, exHGdm iJvWcũng khôn9U2Dg miJvWuốn bGWUTị ngườinFFc hậnnFFc vìiJvW đượciJvW đànxHGd annFFch ngưnFFcỡng mộ đâu."

Sài TxHGdử Hiên9U2D không9U2D cGWUTho lGWUTà pxHGdhải, iJvWrất có ph9U2Dong iJvWđộ cxHGdười cườxHGdi: "A9U2Dnh đếniJvW tiJvWhông biJvWáo vớGWUTi e9U2Dm, iJvWcuối tuầGWUTn nxHGdày CiJvWâu iJvWlạc bộ leoGWUT núixHGd xHGdcó hGWUToạt độxHGdng, địanFFc điể9U2Dm tnFFcập hợpGWUT ciJvWó GWUThơi GWUTxa, a9U2Dnh sẽGWUT láinFFc nFFcxe đếnxHGd đón em!"

Manh MannFFch nxHGdghiêng đầuiJvW niJvWhìn aGWUTnh, ánh mắGWUTt sániJvWg l9U2Dên nhưiJvW nFFcngọc, iJvWlàm SnFFcài xHGdTử HiêiJvWn cóiJvW mộnFFct cGWUThút nFFcthất t9U2Dhần: "ĐiJvWàn anxHGdh GWUTà, chỉ siJvWố 9U2Dthông minxHGdh cnFFcủa iJvWem thấpGWUT nhiJvWư iJvWvậy GWUTsao, aiJvWnh niJvWói ciJvWho eGWUTm biếtGWUT địaxHGd điể9U2Dm tậiJvWp hợp l9U2Dà đượcnFFc, xHGdem sxHGdẽ bảoxHGd anFFcnh họGWUT đưxHGda đi."

Tác nFFcgiả ciJvWó l9U2Dời m9U2Duốn xHGdnói: bạiJvWn nFFcbè cùng nghiệpnFFc iJvWvăn chươngiJvW, thxHGdích nhxHGdìn t9U2Dhấy: nFFc《 văniJvW chươngxHGd niJvWhư thGWUTể cấyGWUT GWUTcày, mùiiJvW xHGdhoa thxHGdảo luậniJvW quGWUTanh nxHGdăm được mùaGWUT 》