You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô àhhtM5YU2, lúEim4u3Yec trướEim4u3Yec chhtM5YU2ô lNNDUàm tNNDUhế nàNNDUo màEim4u3Ye thànhhhtM5YU2 côngNNDU gảNNDU chhtM5YU2ho dượng,NNDU bEim4u3Yeà nộNNDUi nóEim4u3Yei, lúc trưNNDUớc dượNNDUng làNNDU thhhtM5YU2ầy giáohhtM5YU2 chhtM5YU2ủa cEim4u3Yeô màhhtM5YU2?" PhươnEim4u3Yeg MhhtM5YU2anh ManNNDUh ômNNDU cáEim4u3Yenh tEim4u3Yeay Phương NahhtM5YU2m qhhtM5YU2uấn thhtM5YU2rên ngưEim4u3Yeời côNNDU, mắthhtM5YU2 NNDUto chớpNNDU cEim4u3Yehớp, hếNNDUt sứNNDUc đhhtM5YU2áng yêu.

Phương NNNDUam Eim4u3Yegõ hhtM5YU2lên Eim4u3Yecái tráhhtM5YU2n củEim4u3Yea NNDUcô: "Thế nhhtM5YU2ào? TiểNNDUu ManEim4u3Yeh ManNNDUh nhàEim4u3Ye chúnghhtM5YU2 tEim4u3Yea Eim4u3Yesốt ruột,hhtM5YU2 Eim4u3Yemuốn gạtEim4u3Ye khNNDUối đầEim4u3Yeu gNNDUỗ PhhhtM5YU2ùng gia kihhtM5YU2a lừahhtM5YU2 vNNDUề nEim4u3Yehà rồihhtM5YU2 shhtM5YU2ao?" ManhhtM5YU2h ManNNDUh chhtM5YU2hu miệnNNDUg, đứngEim4u3Ye trướcEim4u3Ye mhhtM5YU2ặt PhhhtM5YU2ương Nam xhhtM5YU2oay Eim4u3Yemột vòngEim4u3Ye: "CEim4u3Yeô à,Eim4u3Ye chhtM5YU2ô nóNNDUi hhtM5YU2con NNDUcó phNNDUải rấNNDUt đẹNNDUp hhtM5YU2hay không,hhtM5YU2 haEim4u3Yey Eim4u3Yelà còn kEim4u3Yehiếm khhhtM5YU2uyết hEim4u3Yeương vịEim4u3Ye pEim4u3Yehụ nữ,NNDU vìNNDU NNDUsao KhhtM5YU2i cEim4u3Yea cEim4u3Yea mộtNNDU chNNDUút pEim4u3Yehản hhtM5YU2ứng cNNDUũng không có?"

Phương NaNNDUm NNDUlàm nhhhtM5YU2ư NNDUthật sựNNDU đánhhhtM5YU2 giá NNDUcháu gEim4u3Yeái mộEim4u3Yet Eim4u3Yevòng, Eim4u3Yenói thật,hhtM5YU2 Eim4u3Yetiểu nhEim4u3Yea đầuEim4u3Ye xinhhtM5YU2h đẹpNNDU hhtM5YU2có điểmEim4u3Ye khiEim4u3Yeến Eim4u3Yengười hận,hhtM5YU2 tưEim4u3Ye sắc ngNNDUũ NNDUquan hoànhhtM5YU2 toànNNDU thừaEim4u3Ye kếNNDU nhhtM5YU2hà mẹEim4u3Ye đẻhhtM5YU2 cEim4u3Yeô, NNDUbộ dáNNDUng hhtM5YU2nhỏ nhắnNNDU Eim4u3Yenày điNNDU đếnEim4u3Ye chỗ nNNDUào cũhhtM5YU2ng đềhhtM5YU2u vôhhtM5YU2 cEim4u3Yeùng Eim4u3Yegây cNNDUhú ý,NNDU Eim4u3Yenói đếnNNDU hươnNNDUg hhtM5YU2vị phEim4u3Yeụ nữ,hhtM5YU2 hhtM5YU2tiểu cNNDUô nưEim4u3Yeơng mườiNNDU chín tuổi,NNDU Eim4u3Yethì Eim4u3Yeđương nhhtM5YU2hiên tEim4u3Yehiếu hhtM5YU2một hhtM5YU2chút NNDUhương vhhtM5YU2ị phNNDUụ nữEim4u3Ye rNNDUồi, nhưnNNDUg cNNDUái NNDUloại thanh xuâNNDUn vôNNDU hạnNNDU Eim4u3Yenày, hhtM5YU2càng tEim4u3Yeoả sánghhtM5YU2 loáNNDU mEim4u3Yeắt hhtM5YU2ở NNDUtrên ngườihhtM5YU2 cô.

[ BạnhhtM5YU2 đEim4u3Yeang đọEim4u3Yec truyệnEim4u3Ye hhtM5YU2tại aEim4u3Yelobooks.vn ]

Từ lhhtM5YU2úc mhhtM5YU2ới đihhtM5YU2 học,hhtM5YU2 đãNNDU trEim4u3Yeêu NNDUchọc không ítEim4u3Ye nhhtM5YU2am siEim4u3Yenh, màNNDU nEim4u3Yeha Eim4u3Yeđầu kEim4u3Yeia dánNNDUg dEim4u3Yeấp hhtM5YU2rất uyểnNNDU hhtM5YU2chuyển nNNDUhẹ nhNNDUàng, tínhhhtM5YU2 tình hhtM5YU2 ẩn bêEim4u3Yen Eim4u3Yetrong lNNDUại thậtNNDU sEim4u3Yeự là...NNDU PhưhhtM5YU2ơng NNNDUam khônhhtM5YU2g khhtM5YU2hỏi thEim4u3Yeở dài.NNDU Eim4u3YeBà nộEim4u3Yei MaEim4u3Yenh Manh nEim4u3Yeói tNNDUiểu hhtM5YU2nha đầuEim4u3Ye gEim4u3Yeiống cEim4u3Yeô, PhươngNNDU NahhtM5YU2m cảhhtM5YU2m NNDUthấy, nhhhtM5YU2a NNDUđầu Eim4u3Yekia NNDUhoàn toNNDUàn làEim4u3Ye trò giỏiEim4u3Ye Eim4u3Yehơn thầyNNDU, kNNDUhí NNDUthế Eim4u3Yeáp đảoNNDU, íEim4u3Yet nhNNDUất côhhtM5YU2 Eim4u3Yekhi đhhtM5YU2ó vhhtM5YU2ẫn lNNDUà hhtM5YU2có vẻNNDU uyểEim4u3Yen Eim4u3Yechuyển, không giốnghhtM5YU2 NNDUnha Eim4u3Yeđầu hhtM5YU2kia hhtM5YU2có thểhhtM5YU2 đhhtM5YU2em ngườihhtM5YU2 đảEim4u3Ye NNDUkích đếhhtM5YU2n ngậphhtM5YU2 hhtM5YU2trong bùn.

Cô chhtM5YU2òn nhớ,hhtM5YU2 lúchhtM5YU2 tiểuNNDU nNNDUha hhtM5YU2đầu học Eim4u3Yetrung hEim4u3Yeọc, lhhtM5YU2úc đầuEim4u3Ye hhtM5YU2có Eim4u3Yenam shhtM5YU2inh thícEim4u3Yeh NNDUcon bé,hhtM5YU2 thhtM5YU2rên đườngEim4u3Ye hhtM5YU2tan họchhtM5YU2 ngEim4u3Yeăn NNDUcon hhtM5YU2bé lhhtM5YU2ại mà thổNNDU lộ,NNDU lEim4u3Yeúc NNDUấy bảnNNDU thânNNDU đúnNNDUg lEim4u3Yeúc tEim4u3Yeiện đEim4u3Yeường điEim4u3Ye đónEim4u3Ye Eim4u3Yenó, Eim4u3Yenhìn thấhhtM5YU2y thậthhtM5YU2 rõ ràng.

Lại nhhtM5YU2ói, nNNDUam shhtM5YU2inh kEim4u3Yeia thhhtM5YU2ực rấtEim4u3Ye xuất Eim4u3Ye sắc, hhtM5YU2mặc dEim4u3Yeù lộEim4u3Ye chNNDUút vhhtM5YU2ẻ hhtM5YU2ngây ngôNNDU, nhưnghhtM5YU2 cEim4u3Yeũng khôngNNDU hhtM5YU2phải nNNDUam sNNDUinh bhhtM5YU2ình thường, chọnNNDU thờEim4u3Yei gNNDUian đóEim4u3Ye, tấtNNDU Eim4u3Yenhiên khEim4u3Yeông phảiEim4u3Ye phàmNNDU phEim4u3Yeu tụcNNDU tử,Eim4u3Ye Eim4u3Yechỉ tiếchhtM5YU2 Eim4u3Yegặp gỡEim4u3Ye phải tiểuhhtM5YU2 Eim4u3Yenha đầNNDUu, chhtM5YU2hắc đờihhtM5YU2 trướcEim4u3Ye khhhtM5YU2ông đốEim4u3Yet nEim4u3Yehang thEim4u3Yeơm, nênEim4u3Ye mNNDUới lưNNDUu lNNDUại mộtEim4u3Ye bóngNNDU ma thEim4u3Yeế này.

Tiểu ManEim4u3Yeh ManEim4u3Yeh đùhhtM5YU2a nghEim4u3Yeịch đầuNNDU quai Eim4u3Yeba Eim4u3Yelô hhtM5YU2ở tNNDUrên vaihhtM5YU2, đánhhhtM5YU2 giEim4u3Yeá đhhtM5YU2ối phưEim4u3Yeơng mEim4u3Yeột vEim4u3Yeòng tEim4u3Yeừ NNDUtrên xuốnghhtM5YU2 dhhtM5YU2ưới, đầNNDUu nghhtM5YU2ón hhtM5YU2út xinh đhhtM5YU2ẹp vươEim4u3Yen Eim4u3Yera, nóhhtM5YU2i thẳNNDUng: "NNDUBạn hhtM5YU2muốn hhtM5YU2theo đuổihhtM5YU2 tôi?"

Phương NaNNDUm ngồhhtM5YU2i ởNNDU NNDUtrong xhhtM5YU2e, cũhhtM5YU2ng NNDUcó thể hhtM5YU2thấy khuôEim4u3Yen mặtEim4u3Ye nahhtM5YU2m NNDUsinh tEim4u3Yeuấn thhtM5YU2ú kEim4u3Yeia hhtM5YU2đỏ hhtM5YU2bừng, nhưnghhtM5YU2 vNNDUẫn cNNDUố lấNNDUy hếhhtM5YU2t dũnhhtM5YU2g khhtM5YU2hí gật gậtEim4u3Ye đầu,hhtM5YU2 áNNDUnh mNNDUắt NNDUthẳng tNNDUắp dừngEim4u3Ye Eim4u3Yeở trênEim4u3Ye mặtEim4u3Ye Eim4u3YeTiểu hhtM5YU2Manh hhtM5YU2Manh, ánhNNDU mEim4u3Yeắt nónNNDUg bỏng Eim4u3Yechân thhtM5YU2hành nhưhhtM5YU2 tEim4u3Yehế, hhtM5YU2mà ManEim4u3Yeh ManEim4u3Yeh lNNDUại NNDUôm cánhEim4u3Ye NNDUtay lạnEim4u3Yeh lạnhhtM5YU2h NNDUnói: "Dựa Eim4u3Yevào cáNNDUi gì..."

Phương NNNDUam Eim4u3Yebi hhtM5YU2ai thhtM5YU2hay nahhtM5YU2m siNNDUnh kiaEim4u3Ye hồi lâhhtM5YU2u, Eim4u3Yegặp gEim4u3Yeỡ tEim4u3Yeiểu NNDUma nhhtM5YU2ữ nhEim4u3Yeà côEim4u3Ye, xeEim4u3Yem nhưNNDU cEim4u3Yeậu NNDUta xuEim4u3Yei hhtM5YU2xẻo. hhtM5YU2Tiểu MhhtM5YU2anh ManhhtM5YU2h bề ngoàihhtM5YU2 giốnEim4u3Yeg mẹNNDU, nộiNNDU thhtM5YU2âm lạiNNDU cùnNNDUg mìnhhhtM5YU2 cóhhtM5YU2 đượcEim4u3Ye hhtM5YU2ý cEim4u3Yehí mạnhhhtM5YU2 mẽhhtM5YU2 củaNNDU anNNDUh hhtM5YU2trai, giống nhhhtM5YU2au nhhtM5YU2hư đúNNDUc, hhtM5YU2từ nhỏhhtM5YU2 hhtM5YU2đã bNNDUiết mìnhEim4u3Ye muốnEim4u3Ye cáhhtM5YU2i ghhtM5YU2ì, làmEim4u3Ye NNDUnhư thếNNDU nàNNDUo, ngEim4u3Yeười khNNDUác nói cáiNNDU gNNDUì, khEim4u3Yeuyên cáhhtM5YU2i gìNNDU, cũNNDUng khônghhtM5YU2 nghehhtM5YU2, chỉEim4u3Ye nhhtM5YU2hận thEim4u3Yeức đúEim4u3Yeng mNNDUột hhtM5YU2con đưNNDUờng Eim4u3Yecó thể điNNDU đến.

Dĩ nhiên,Eim4u3Ye tínhhtM5YU2h cáchhtM5YU2h đEim4u3Yeó hhtM5YU2nó thựEim4u3Yec Eim4u3Yegiống cha nEim4u3Yeó, TiểuNNDU MahhtM5YU2nh ManNNDUh cũEim4u3Yeng rhhtM5YU2ất hhtM5YU2giống côNNDU cNNDUủa mìnhEim4u3Ye, thhtM5YU2óm lạiNNDU, lNNDUà Eim4u3Yemột thểEim4u3Ye tổng Eim4u3Ye hợp, rhhtM5YU2ất sớm,NNDU PhươngNNDU NEim4u3Yeam NNDUđã biết,Eim4u3Ye nhhtM5YU2am nhâNNDUn thhhtM5YU2uần NNDUphục hhtM5YU2được tihhtM5YU2ểu hhtM5YU2ma nữEim4u3Ye nhEim4u3Yeà cô, Eim4u3Ye trên thEim4u3Yeế giớiEim4u3Ye hhtM5YU2này căEim4u3Yen bảhhtM5YU2n kEim4u3Yehông Eim4u3Yecó, hhtM5YU2trừ pEim4u3Yehi hhtM5YU2cô nhỏNNDU Eim4u3Yetự ngNNDUuyện bịNNDU thuầnNNDU phục,hhtM5YU2 tựNNDUa như thằnEim4u3Yeg nhEim4u3Yeóc củEim4u3Yea PhùnNNDUg gia.

Trong NNDUnhà, ônEim4u3Yeg bhhtM5YU2à nhhtM5YU2ội củaEim4u3Ye MEim4u3Yeanh ManNNDUh đều NNDUbuồn bựcNNDU, tiểuhhtM5YU2 NNDUma nNNDUữ tNNDUính NNDUtình hoạtNNDU bEim4u3Yeát nhEim4u3Yeư vậEim4u3Yey tạNNDUi sahhtM5YU2o lạiEim4u3Ye thícEim4u3Yeh đầuNNDU hhtM5YU2gỗ ngốc nghếNNDUch nhàNNDU họhhtM5YU2 PhùngEim4u3Ye, nNNDUói đầuEim4u3Ye gỗEim4u3Ye ngEim4u3Yeốc nghNNDUếch mEim4u3Yeột chúNNDUt cũnhhtM5YU2g Eim4u3Yekhông saNNDUi, từ nhỏNNDU hhtM5YU2đến lớnEim4u3Ye, bEim4u3Yeị MEim4u3Yeanh NNDUManh Eim4u3Yequấn NNDUlấy nhhtM5YU2hiều NNDUnăm nhhtM5YU2hư vậy,NNDU tihhtM5YU2ểu tửhhtM5YU2 kiEim4u3Yea cNNDUũng không hiểuhhtM5YU2 đượhhtM5YU2c, khNNDUông phảiNNDU NNDUđầu gỗEim4u3Ye NNDUngốc Eim4u3Yenghếch Eim4u3Yelà hhtM5YU2cái gìNNDU, khôEim4u3Yeng cEim4u3Yehỉ làEim4u3Ye đNNDUầu gỗEim4u3Ye ngốc Eim4u3Yenghếch, màNNDU hhtM5YU2là đầuEim4u3Ye gỗhhtM5YU2 nghhtM5YU2ốc hhtM5YU2nghếch ngànEim4u3Ye năm.

Năm đó,NNDU chhhtM5YU2a củaEim4u3Ye cậuEim4u3Ye Eim4u3Yeta NNDU- HEim4u3Yeiểu hhtM5YU2Phong so vớNNDUi tihhtM5YU2ểu tEim4u3Yeử nàyNNDU thEim4u3Yeông mhhtM5YU2inh hơEim4u3Yen nhiềuhhtM5YU2. PhhtM5YU2hương NaEim4u3Yem đemhhtM5YU2 MEim4u3Yeanh ManhhtM5YU2h túmEim4u3Ye đếnNNDU bên ngườihhtM5YU2 mìnhEim4u3Ye, Eim4u3Yenhìn cNNDUô NNDUnói: NNDU"Con cầNNDUn cáiEim4u3Ye hEim4u3Yeương vịEim4u3Ye phhtM5YU2hụ nữhhtM5YU2 đểNNDU NNDUlàm gì,Eim4u3Ye tiểNNDUu nha đhhtM5YU2ầu NNDUmới lớnhhtM5YU2 nàNNDUy, vhhtM5YU2ị nữNNDU nhhtM5YU2hân hhtM5YU2có thểNNDU thEim4u3Yeeo thhtM5YU2hời giEim4u3Yean cNNDUhồng chấtEim4u3Ye đihhtM5YU2 rahhtM5YU2, màNNDU thhhtM5YU2anh xuân thNNDUì khNNDUông qEim4u3Yeuay lại,hhtM5YU2 cNNDUho hhtM5YU2nên cànNNDUg đáNNDUng giEim4u3Yeá, hhtM5YU2càng phảiNNDU quýNNDU trọng."

Phương NNDUManh MEim4u3Yeanh chhhtM5YU2u miệng: "NEim4u3Yehưng cEim4u3Yeon hhtM5YU2thấy NNDUmẹ nNNDUhư vậy,hhtM5YU2 hhtM5YU2cô xhhtM5YU2em ánNNDUh mắhhtM5YU2t củEim4u3Yea hhtM5YU2cha hhtM5YU2mỗi hhtM5YU2lần nhNNDUìn mẹEim4u3Ye Eim4u3Yeđều ônEim4u3Ye nhu, giốnghhtM5YU2 Eim4u3Yenhư Eim4u3Yenâng trênEim4u3Ye tEim4u3Yeay sợEim4u3Ye rEim4u3Yeớt, coNNDUn cNNDUũng mhhtM5YU2uốn khihhtM5YU2ến chEim4u3Yeo NNDUKi Eim4u3Yeca hhtM5YU2ca nhEim4u3Yeìn con nNNDUhư vậy."

Phương NNDUNam bấtEim4u3Ye giáchhtM5YU2 mỉhhtM5YU2m cười: NNDU "Cho nEim4u3Yeên cNNDUon NNDUở hhtM5YU2trước mNNDUặt tiểhhtM5YU2u tửNNDU PhùnhhtM5YU2g Eim4u3Yegia, ngụNNDUy tranNNDUg thànhhtM5YU2h hhtM5YU2bộ dánghhtM5YU2 hhtM5YU2ôn nhu hhhtM5YU2iền lànNNDUh, NNDUlà cảmEim4u3Ye thNNDUấy tEim4u3Yehằng nhNNDUóc đóEim4u3Ye tEim4u3Yehích NNDUcon gáiEim4u3Ye nhhhtM5YU2ư vậy?"

Manh ManNNDUh gNNDUật đầEim4u3Yeu, khhtM5YU2huôn mặtNNDU nhỏ nNNDUhắn xiEim4u3Yenh đEim4u3Yeẹp xhhtM5YU2ẹt hhtM5YU2qua Eim4u3Yemột tihhtM5YU2a Eim4u3Yeảm đEim4u3Yeạm: "NNDUCô đãEim4u3Ye thấyNNDU rồiNNDU Eim4u3Yeđó, ThiệNNDUu TìnhEim4u3Ye cũng làhhtM5YU2 dEim4u3Yeạng ngườihhtM5YU2 giốNNDUng hhtM5YU2mẹ, lúcNNDU Eim4u3Yetrước KEim4u3Yei Eim4u3Yeca NNDUca rNNDUất thícEim4u3Yeh côNNDU ta."

Phương hhtM5YU2Nam thươnEim4u3Yeg tihhtM5YU2ếc sờNNDU sờhhtM5YU2 đỉEim4u3Yenh đầu cEim4u3Yeô: "ManEim4u3Yeh MNNDUanh, tEim4u3Yeình hhtM5YU2yêu cEim4u3Yeó đNNDUôi khEim4u3Yei cầnNNDU tranNNDUh hhtM5YU2thủ, nhưnghhtM5YU2 hhtM5YU2không tNNDUhể miễn cưỡng,Eim4u3Ye nếuEim4u3Ye cậuNNDU NNDUta vNNDUô NNDUluận thhtM5YU2hế nàoNNDU NNDUcũng khônNNDUg phhhtM5YU2ải làhhtM5YU2 cNNDUủa conhhtM5YU2, Eim4u3Yecon Eim4u3Yephải học Eim4u3Ye cách bNNDUuông tay."

[ BạnNNDU đanhhtM5YU2g đọcNNDU tNNDUruyện tEim4u3Yeại alobookhhtM5YU2s.vn ]

Phương NahhtM5YU2m cEim4u3Yeó Eim4u3Yeđôi kEim4u3Yehi cảmhhtM5YU2 thấyEim4u3Ye, cuộc NNDU sống ướNNDUc chừngNNDU đềuNNDU rấhhtM5YU2t cEim4u3Yeông bằhhtM5YU2ng, hhtM5YU2ông trờNNDUi hhtM5YU2ban hhtM5YU2cho MEim4u3Yeanh MaEim4u3Yenh vNNDUẻ xEim4u3Yeinh đẹpNNDU cùng tàhhtM5YU2i văhhtM5YU2n Eim4u3Yechương, chhtM5YU2ó lẽNNDU sẽEim4u3Ye khhhtM5YU2ông chEim4u3Yeo cNNDUon bhhtM5YU2é mEim4u3Yeột đoạnNNDU Eim4u3Yetình yêhhtM5YU2u NNDUthuận bNNDUuồm xuôi gió.

Manh NNDUManh lạEim4u3Yei Eim4u3Yenhư đinNNDUh đóngEim4u3Ye cộthhtM5YU2 nói: "KhhtM5YU2i cEim4u3Yea Eim4u3Yeca làhhtM5YU2 hhtM5YU2của coEim4u3Yen, cEim4u3Yeon chắhhtM5YU2c chắnNNDU thếEim4u3Ye." KỳEim4u3Ye NNDUthật PNNDUhương NEim4u3Yeam cũng buồnhhtM5YU2 bựNNDUc NNDUhiểu hhtM5YU2được, NNDUmấy nămEim4u3Ye hhtM5YU2nay, MhhtM5YU2anh ManNNDUh cNNDUùng thằngNNDU nhóhhtM5YU2c PhùnNNDUg gNNDUia thủNNDUy hhtM5YU2chung ở cùhhtM5YU2ng mhhtM5YU2ột nơhhtM5YU2i, nóihhtM5YU2 NNDUthật, tEim4u3Yeuy nNNDUói chứcEim4u3Ye vịEim4u3Ye chNNDUa PhùngNNDU NNDUKi hiệNNDUn nEim4u3Yeay khônhhtM5YU2g thấp, nhưnEim4u3Yeg Eim4u3Yedù sahhtM5YU2o cũhhtM5YU2ng khônghhtM5YU2 chhtM5YU2ó nềnNNDU tảnNNDUg gì,hhtM5YU2 xétNNDU dNNDUòng dõNNDUi, cEim4u3Yeùng PhươEim4u3Yeng Eim4u3Yegia tuyệNNDUt đối khNNDUông Eim4u3Yemôn đhhtM5YU2ăng hộEim4u3Ye đối.

Hơn nhhtM5YU2ữa ManEim4u3Yeh Eim4u3YeManh cònEim4u3Ye xuấtNNDU sắcEim4u3Ye như hhtM5YU2 vậy, làNNDU mộEim4u3Yet khốiNNDU bảhhtM5YU2o vậtEim4u3Ye tNNDUrong lòhhtM5YU2ng ôhhtM5YU2ng bNNDUà PhươnghhtM5YU2 giaEim4u3Ye, từhhtM5YU2 hhtM5YU2nhỏ đEim4u3Yeến lớhhtM5YU2n vớiEim4u3Ye tiểuEim4u3Ye nha đầuEim4u3Ye khônEim4u3Yeg chhtM5YU2ó nNNDUửa điNNDUểm kNNDUhông NNDUvừa ýNNDU, đEim4u3Yeối vớiEim4u3Ye coEim4u3Yen bEim4u3Yeé cEim4u3Yeùng anNNDUh tEim4u3Yerai NNDUlại nghiêNNDUm khắc dạyNNDU dỗEim4u3Ye, đếnNNDU khEim4u3Yei MaNNDUnh ManEim4u3Yeh lớnEim4u3Ye lNNDUên, mEim4u3Yeột NNDUchút chhtM5YU2ũng khônEim4u3Yeg giEim4u3Yeảm, chhtM5YU2ũng maNNDUy tiNNDUểu nha đầuhhtM5YU2 khônghhtM5YU2 chNNDUịu thEim4u3Yeua kémhhtM5YU2, hhtM5YU2có chủhhtM5YU2 Eim4u3Yeý củahhtM5YU2 Eim4u3Yemình, rấtNNDU Eim4u3Yecó nguyênhhtM5YU2 tắc.

Theo ýNNDU NNDUông bNNDUà PhưhhtM5YU2ơng giNNDUa, qEim4u3Yeuét mắt đảoEim4u3Ye quaEim4u3Ye, toNNDUàn thEim4u3Yeế giớiEim4u3Ye cũNNDUng khhtM5YU2hông thấyhhtM5YU2 cNNDUó mộtEim4u3Ye tiểEim4u3Yeu Eim4u3Yetử hhtM5YU2nào cóhhtM5YU2 tNNDUhể xứngEim4u3Ye hhtM5YU2với cháhhtM5YU2u gái bNNDUảo bốiEim4u3Ye Eim4u3Yenày, Eim4u3Yecàng đừnNNDUg nóEim4u3Yei đếnhhtM5YU2 thhtM5YU2iểu tửEim4u3Ye PhùhhtM5YU2ng giaEim4u3Ye, cEim4u3Yehẳng Eim4u3Yequa chuEim4u3Yeyện tiểNNDUu nha đầuNNDU quyếhhtM5YU2t định,NNDU ThiEim4u3Yeên VươngEim4u3Ye hhtM5YU2lão NNDUtử cũnghhtM5YU2 khhtM5YU2hông sửaNNDU đhhtM5YU2ược, điểmhhtM5YU2 ấyEim4u3Ye khEim4u3Yeông kNNDUhác gì chaEim4u3Ye cohhtM5YU2n bhhtM5YU2é Eim4u3Ye- PhươnEim4u3Yeg CNNDUhấn Đông.

Ông bàhhtM5YU2 PhươhhtM5YU2ng giNNDUa kNNDUhông phhhtM5YU2ản đốihhtM5YU2, nhưng cũnNNDUg chEim4u3Yeưa NNDUtán tNNDUhành, NNDUlại nóNNDUi năNNDUm trước,Eim4u3Ye theEim4u3Yeo NNDUý MaNNDUnh MhhtM5YU2anh đhhtM5YU2em PNNDUhùng KhhtM5YU2i đưa hhtM5YU2 vào quNNDUân khhhtM5YU2u BEim4u3Ye, đNNDUây NNDUcũng chhtM5YU2oi nhhhtM5YU2ư ngầmNNDU đồnNNDUg Eim4u3Yeý điNNDU! ChEim4u3Yeo nNNDUên Eim4u3Yemới nóhhtM5YU2i nguyênNNDU tắNNDUc của Eim4u3Ye Ông bàNNDU PNNDUhương giNNDUa, ởhhtM5YU2 Eim4u3Yetrên NNDUngười hhtM5YU2nha đầuNNDU hhtM5YU2kia hhtM5YU2cho tớiEim4u3Ye bâyEim4u3Ye giờhhtM5YU2 Eim4u3Yeđều khhhtM5YU2ông cEim4u3Yeó giá trị.

Đối vNNDUới NNDUđoạn tìhhtM5YU2nh chhtM5YU2ảm lưhhtM5YU2u luyếnNNDU ngoài ýEim4u3Ye muốnEim4u3Ye củaEim4u3Ye PhùnhhtM5YU2g hhtM5YU2Ki bEim4u3Yea hhtM5YU2năm trhhtM5YU2ước NNDUđây, PhươngEim4u3Ye gNNDUia NNDUrất hhtM5YU2rõ rànNNDUg, dùEim4u3Ye sao ngườiNNDU MNNDUanh ManEim4u3Yeh muốnhhtM5YU2 gảEim4u3Ye hhtM5YU2ở Eim4u3Yetrong quânhhtM5YU2 đội,Eim4u3Ye hhtM5YU2mọi ngNNDUười trhhtM5YU2ong quâhhtM5YU2n khEim4u3Yeu làNNDUm hhtM5YU2sao có thhtM5YU2hể hhtM5YU2nhìn nhưNNDU khônghhtM5YU2 thấy,Eim4u3Ye tuEim4u3Yey rằNNDUng cuEim4u3Yeối cùnghhtM5YU2 đãEim4u3Ye gEim4u3Yeiải quyết,NNDU nhưngNNDU chhtM5YU2huyện này, PhhhtM5YU2ương NaEim4u3Yem Eim4u3Yecảm thấNNDUy, sẽhhtM5YU2 lNNDUà mộEim4u3Yet NNDUkhối hhtM5YU2chướng NNDUngại NNDUtrên đưEim4u3Yeờng NNDUManh MEim4u3Yeanh trhhtM5YU2uy đuổi Eim4u3Yetình Eim4u3Yeyêu, dEim4u3Yeù NNDUsao Eim4u3Yecũng khhtM5YU2hông qNNDUuang miEim4u3Yenh lỗiNNDU lạc.

Tính tìnNNDUh PhùnNNDUg KNNDUi NNDUlại khônghhtM5YU2 hềNNDU có chuyểnEim4u3Ye biến,NNDU chhtM5YU2ho NNDUnên, hEim4u3Yeiện hhtM5YU2tại PhươhhtM5YU2ng Eim4u3YeNam cNNDUho làhhtM5YU2 tiểhhtM5YU2u Eim4u3Yenha đầuEim4u3Ye nênhhtM5YU2 chhtM5YU2ó dhhtM5YU2ự phòng, miễnEim4u3Ye chhtM5YU2ho đếnhhtM5YU2 lNNDUúc đhhtM5YU2ó lEim4u3Yeại nghhtM5YU2ã hhtM5YU2đau khEim4u3Yeông đứngNNDU dậyNNDU nổi.

Phương NahhtM5YU2m NNDUquyết địnhhhtM5YU2 khEim4u3Yeông chhtM5YU2ùng tiểu nhhtM5YU2ha đầuEim4u3Ye thảoEim4u3Ye luậnhhtM5YU2 việEim4u3Yec nEim4u3Yeày nữa,hhtM5YU2 dEim4u3Yeù saEim4u3Yeo hhtM5YU2Manh Eim4u3YeManh mớiEim4u3Ye mườiNNDU chín,hhtM5YU2 NNDUcòn chưa tốhhtM5YU2t nghhhtM5YU2iệp đạiEim4u3Ye họcNNDU, việcEim4u3Ye Eim4u3Yeyêu đươNNDUng kếtNNDU hhtM5YU2hôn cEim4u3Yeòn rấthhtM5YU2 sNNDUớm, nóEim4u3Yei tránhhhtM5YU2 saEim4u3Yeng đEim4u3Yeề tài khNNDUác: "NghhtM5YU2he hhtM5YU2Hiểu NNDUPhong nóEim4u3Yei, NNDUcon NNDUtham giEim4u3Yea Eim4u3YeCâu lEim4u3Yeạc bộhhtM5YU2 Eim4u3Yeleo núiNNDU, thếEim4u3Ye nào?Eim4u3Ye Có hhtM5YU2cần côEim4u3Ye Eim4u3Yetài trEim4u3Yeợ mộtEim4u3Ye chNNDUút hhtM5YU2tài chínEim4u3Yeh hNNDUay không?"

Mắt NNDUManh NNDUManh sáEim4u3Yeng Eim4u3Yelên NNDUvội vEim4u3Yeàng NNDUgật đầu: "DạNNDU! Cần,hhtM5YU2 hhtM5YU2cần, côEim4u3Ye làEim4u3Ye NNDUtốt nhất!"NNDU PhươnghhtM5YU2 NEim4u3Yeam vNNDUỗ vỗNNDU khuôEim4u3Yen NNDUmặt nhỏ nhắnhhtM5YU2 đỏNNDU bhhtM5YU2ừng củaEim4u3Ye NNDUcon béEim4u3Ye: hhtM5YU2"Nhóc nịEim4u3Yenh Eim4u3Yehót, trácNNDUh sahhtM5YU2o bàEim4u3Ye NNDUnội nóiNNDU coNNDUn làNNDU tiểuhhtM5YU2 tham tiền,hhtM5YU2 tNNDUiền mừnghhtM5YU2 tuổihhtM5YU2 hàNNDUng nămNNDU củaNNDU hhtM5YU2con, họcNNDU bổng,NNDU điNNDU đâNNDUu hếthhtM5YU2 rồi,hhtM5YU2 cũng Eim4u3Ye không tEim4u3Yehấy chhtM5YU2on hhtM5YU2mua cáNNDUi gì."

Manh ManEim4u3Yeh chhhtM5YU2u hhtM5YU2miệng: "ĐâEim4u3Yey hhtM5YU2là Eim4u3Yeđồ cưới NNDUcủa NNDUngười taNNDU, khhtM5YU2hông thhtM5YU2hể độnghhtM5YU2 vào,Eim4u3Ye chuẩnEim4u3Ye bịhhtM5YU2 hhtM5YU2cho tươngNNDU laNNDUi sốnhhtM5YU2g NNDUcùng KEim4u3Yei ca caNNDU." NNDUPhương NaNNDUm bậtNNDU cưEim4u3Yeời: "NgNNDUhĩ đếnhhtM5YU2 lhhtM5YU2âu dàNNDUi tNNDUhật nEim4u3Yehỉ, cEim4u3Yeon Eim4u3Yesợ còn thiếEim4u3Yeu nhiềuhhtM5YU2 tNNDUiền sahhtM5YU2o, yêEim4u3Yen hhtM5YU2tâm, đhhtM5YU2ồ cướNNDUi tưEim4u3Yeơng lNNDUai côNNDU rNNDUa chNNDUo conEim4u3Ye, Eim4u3Yemuốn bNNDUao nEim4u3Yehiêu có bhhtM5YU2ấy NNDUnhiêu." ManhhtM5YU2h MNNDUanh hhtM5YU2lắc đầuhhtM5YU2: "NNDUCô thươnNNDUg coEim4u3Yen, coEim4u3Yen bhhtM5YU2iết, NhưngEim4u3Ye con mEim4u3Yeuốn tEim4u3Yeự mìnhhhtM5YU2 đEim4u3Yeể dànhhhtM5YU2 tNNDUiền, dùnghhtM5YU2 nănEim4u3Yeg Eim4u3Yelực củhhtM5YU2a mìnhEim4u3Ye hhtM5YU2kiếm tiềNNDUn, KNNDUi hhtM5YU2ca cNNDUa cũEim4u3Yeng như thếhhtM5YU2, aEim4u3Yenh ấyhhtM5YU2 cNNDUho thhtM5YU2ới bNNDUây gihhtM5YU2ờ cũngNNDU khônNNDUg NNDUlấy củhhtM5YU2a cEim4u3Yeô hhtM5YU2chú mộEim4u3Yet đồEim4u3Yeng nEim4u3Yeào, nếuEim4u3Ye Eim4u3Yecon gả hhtM5YU2cho NNDUanh ấy,hhtM5YU2 phảhhtM5YU2i hhtM5YU2tôn trNNDUọng ahhtM5YU2nh ấy."

Phương NaNNDUm Eim4u3Yethở Eim4u3Yedài: "TiểuhhtM5YU2 nha Eim4u3Yeđầu, coNNDUn hhtM5YU2hành độngEim4u3Ye điênhhtM5YU2 rồNNDU NNDUa! ĐếnNNDU đhhtM5YU2ây, nhhtM5YU2ói cNNDUho Eim4u3Yecô ngheEim4u3Ye, CNNDUâu lEim4u3Yeạc bNNDUộ Eim4u3Yeleo núhhtM5YU2i các hhtM5YU2con cóEim4u3Ye hoạthhtM5YU2 đNNDUộng gì..."

Phương MNNDUanh MaNNDUnh kNNDUhông nNNDUghĩ mình hàhhtM5YU2nh độnghhtM5YU2 điêEim4u3Yen rồNNDU, vNNDUì côhhtM5YU2 thhtM5YU2hích NNDUPhùng KiNNDU, hhtM5YU2không cEim4u3Yeó đạoNNDU Eim4u3Yelý, khônEim4u3Yeg Eim4u3Yecó NNDUnguyên nhân,NNDU cô cEim4u3Yehỉ NNDUbiết, côhhtM5YU2 muốnhhtM5YU2 NNDUgả chEim4u3Yeo anNNDUh, NNDUcùng ahhtM5YU2nh NNDUcả đờiEim4u3Ye Eim4u3Yebên nhEim4u3Yeau, hhtM5YU2cô khôngNNDU biEim4u3Yeết đâyhhtM5YU2 là cốhhtM5YU2 chấp,hhtM5YU2 NNDUhay lEim4u3Yeà Eim4u3Yetình Eim4u3Yeyêu củahhtM5YU2 cô.

"Phương MaNNDUnh MaEim4u3Yenh!" Manh ManhhtM5YU2h thhtM5YU2ừ trNNDUong lớphhtM5YU2 họEim4u3Yec đEim4u3Yei rahhtM5YU2, liềnhhtM5YU2 Eim4u3Yethấy ởhhtM5YU2 đốNNDUi diệhhtM5YU2n mộthhtM5YU2 nahhtM5YU2m sEim4u3Yeinh lớpEim4u3Ye trEim4u3Yeên đứng dướEim4u3Yei ánhhhtM5YU2 mặhhtM5YU2t trờiEim4u3Ye, mặhhtM5YU2c dhhtM5YU2ù bênhhtM5YU2 ngưhhtM5YU2ời NNDUManh MNNDUanh Eim4u3Yechưa NNDUtừng thiếuhhtM5YU2 NNDUqua nahhtM5YU2m Eim4u3Yesinh điển trai,NNDU nhưnEim4u3Yeg ShhtM5YU2ài TNNDUử HiêNNDUn vhhtM5YU2ẫn làNNDUm NNDUManh MhhtM5YU2anh khhtM5YU2inh diễmhhtM5YU2 mộhhtM5YU2t hhtM5YU2trận NNDUnhư cũ.

Sài Eim4u3YeTử Eim4u3YeHiên NNDUlà đhhtM5YU2àn NNDUanh năNNDUm baNNDU, cũng Eim4u3Ye liên tụhhtM5YU2c NNDUlà hhtM5YU2trợ giảNNDUng Eim4u3Yeba nEim4u3Yeăm, dahhtM5YU2nh NNDUtiếng nhưEim4u3Ye cồn,Eim4u3Ye vôEim4u3Ye cùnEim4u3Yeg tàiEim4u3Ye giỏi,hhtM5YU2 Eim4u3Yengười ngưỡng mộhhtM5YU2 vôEim4u3Ye sốEim4u3Ye, nhNNDUân vậtNNDU Eim4u3Yetinh anNNDUh củaEim4u3Ye trườhhtM5YU2ng LhhtM5YU2uật, cũEim4u3Yeng lEim4u3Yeà hhtM5YU2nhóm trưởNNDUng chhtM5YU2ủa CâuEim4u3Ye lạc Eim4u3Yebộ hhtM5YU2leo núi.

Lúc tNNDUrước MaNNDUnh MhhtM5YU2anh hhtM5YU2lựa cNNDUhọn CNNDUâu lạhhtM5YU2c bộ NNDUleo núiNNDU, NNDUhoàn thhtM5YU2oàn làhhtM5YU2 Eim4u3Yevì thíEim4u3Yech vNNDUận độnghhtM5YU2 lEim4u3Yeeo núNNDUi, ManhhtM5YU2h MEim4u3Yeanh thNNDUích cáihhtM5YU2 loại NNDU cảm giEim4u3Yeác chihhtM5YU2nh Eim4u3Yephục NNDUnúi chhtM5YU2ao này,Eim4u3Ye cEim4u3Yeó hhtM5YU2một loạihhtM5YU2 thỏahhtM5YU2 mhhtM5YU2ãn NNDUcực hạn,hhtM5YU2 tựhhtM5YU2a Eim4u3Yenhư chhtM5YU2ha cEim4u3Yeô nói, đứngEim4u3Ye Eim4u3Yeở NNDUđỉnh nEim4u3Yeúi nhìnEim4u3Ye xuốNNDUng, thiEim4u3Yeên quEim4u3Yeân vạnNNDU mãhhtM5YU2 đềuNNDU Eim4u3Yeở dEim4u3Yeưới chân.

Cha NNDUcô lhhtM5YU2à quânhhtM5YU2 nhâEim4u3Yen, xứNNDUng vớiNNDU danh phậhhtM5YU2n quânEim4u3Ye nhâhhtM5YU2n, mNNDUang quâEim4u3Yen hàmNNDU tướnghhtM5YU2 quNNDUân, mẹNNDU từngEim4u3Ye nhhtM5YU2ói qEim4u3Yeua nhiềuEim4u3Ye lầEim4u3Yen, nếuEim4u3Ye NNDUhiện tại làNNDU thờihhtM5YU2 khhtM5YU2ì chEim4u3Yeiến traEim4u3Yenh, chEim4u3Yea côEim4u3Ye hhtM5YU2khẳng địnhNNDU shhtM5YU2ẽ NNDUra chiếEim4u3Yen tEim4u3Yerường Eim4u3Yechém gEim4u3Yeiết, nam nEim4u3Yehi NNDUlà phhhtM5YU2ải NNDUra rhhtM5YU2oi giụchhtM5YU2 ngựa,hhtM5YU2 đánNNDUh hhtM5YU2đông dẹphhtM5YU2 Eim4u3Yebắc, đâNNDUy NNDUlà kiểuhhtM5YU2 ngườiNNDU củhhtM5YU2a NNDUcha côhhtM5YU2, cũng Eim4u3Yelà NNDUcủa KEim4u3Yei NNDUca ca.

Cha cNNDUô maNNDUng dhhtM5YU2òng hhtM5YU2máu quâNNDUn NNDUnhân, trong thNNDUân tEim4u3Yehể côNNDU cũnNNDUg cóNNDU, nNNDUhưng hhtM5YU2mà sEim4u3Yeo shhtM5YU2ánh vớiNNDU hhtM5YU2Ki cNNDUa NNDUca, NNDUlại béEim4u3Ye nhỏEim4u3Ye khôngEim4u3Ye đáng NNDU kể, Eim4u3Yenghĩ mônNNDUg lNNDUung, MahhtM5YU2nh Eim4u3YeManh phụhhtM5YU2c hồihhtM5YU2 tiEim4u3Yenh Eim4u3Yethần lại,Eim4u3Ye NNDUcó NNDUchút NNDUkhông NNDUkiên nhhtM5YU2hẫn nhìn quhhtM5YU2a SàEim4u3Yei NNDUTử Hiên.

Lúc tNNDUrước thEim4u3Yeật kEim4u3Yehông biếtEim4u3Ye nhóm trưhhtM5YU2ởng CNNDUâu lạcEim4u3Ye bộNNDU NNDUleo núEim4u3Yei chínhhhtM5YU2 Eim4u3Yelà NNDUvị tNNDUrợ ghhtM5YU2iảng daEim4u3Yenh tiếnEim4u3Yeg nhNNDUư chhtM5YU2ồn này,NNDU nếu biết,Eim4u3Ye chhtM5YU2ô sẽhhtM5YU2 tNNDUrốn NNDUxa támEim4u3Ye thưEim4u3Yeớc, thhtM5YU2rong hhtM5YU2mắt Eim4u3Yecô hNNDUiện lNNDUên Eim4u3Yevẻ khôEim4u3Yeng kihhtM5YU2ên hhtM5YU2nhẫn, SàihhtM5YU2 Tử HiênhhtM5YU2 cũngEim4u3Ye kEim4u3Yehông xeEim4u3Yem nhẹ.

Có đôEim4u3Yei khhtM5YU2hi SàihhtM5YU2 Eim4u3YeTử HihhtM5YU2ên NNDUthực cảmEim4u3Ye thấy, NNDUPhương MahhtM5YU2nh MhhtM5YU2anh làhhtM5YU2 NNDUông trờiEim4u3Ye cốEim4u3Ye NNDUý pNNDUhái xNNDUuống trừEim4u3Yeng pNNDUhạt NNDUanh, Eim4u3Yetrừng phạt anhhtM5YU2h mNNDUấy nNNDUăm nNNDUay mắEim4u3Yet NNDUcao NNDUhơn đầu,Eim4u3Ye Eim4u3Yelần hhtM5YU2đầu Eim4u3Yetiên nhhtM5YU2hìn thhhtM5YU2ấy hhtM5YU2Manh Eim4u3YeManh, aNNDUnh liền chấnNNDU động,Eim4u3Ye áoEim4u3Ye thEim4u3Yeun quNNDUần jeahhtM5YU2n đơnNNDU giảnNNDU NNDUtrên nEim4u3Yegười hhtM5YU2cô, cũnhhtM5YU2g cóNNDU thểNNDU hhtM5YU2tỏa rNNDUa một lNNDUoại xinEim4u3Yeh đẹphhtM5YU2 khôEim4u3Yeng thhhtM5YU2ể bỏEim4u3Ye qhhtM5YU2ua, côhhtM5YU2 đEim4u3Yeẹp khihhtM5YU2ến ánEim4u3Yeh mặthhtM5YU2 trờiNNDU thEim4u3Yeáng cEim4u3Yehín lúcNNDU NNDUấy cũng NNDUnhạt đhhtM5YU2i NNDUrất nNNDUhiều, màhhtM5YU2 đNNDUón hhtM5YU2người mớihhtM5YU2 đếnhhtM5YU2 bằngNNDU mộtNNDU khEim4u3Yeúc đànNNDU ceNNDUllo (đàn hhtM5YU2violong lohhtM5YU2ại lớNNDUn) chhtM5YU2huyên nghihhtM5YU2ệp lhhtM5YU2inh hhtM5YU2động, gEim4u3Yeần nEim4u3Yehư gâEim4u3Yey ngỡhhtM5YU2 NNDUngàng hhtM5YU2tất cảNNDU thhhtM5YU2ầy trò ởNNDU đây.

[ BạnEim4u3Ye đEim4u3Yeang đọchhtM5YU2 truyệhhtM5YU2n tạiNNDU alobooks.NNDUvn ]

Yêu cEim4u3Yeô gáiNNDU nhhtM5YU2hư vEim4u3Yeậy, Eim4u3Yedường Eim4u3Yenhư rấtNNDU Eim4u3Yedễ dàng, ShhtM5YU2ài TửEim4u3Ye HiêNNDUn cũhhtM5YU2ng khEim4u3Yeông ngoạiEim4u3Ye hhtM5YU2lệ, NNDUSài TửNNDU HiêEim4u3Yen lậNNDUp lớhhtM5YU2p hhhtM5YU2ọc leEim4u3Yeo núNNDUi, NNDUlà chiêu bNNDUài Eim4u3Yecủa CâuNNDU lạEim4u3Yec bộ,hhtM5YU2 Eim4u3Yetuy rằnghhtM5YU2 khôngNNDU thhtM5YU2hể NNDUnói khôhhtM5YU2ng hấNNDUp Eim4u3Yedẫn nữhhtM5YU2 NNDUsinh, nhưng hhtM5YU2đối vớiNNDU thểhhtM5YU2 chEim4u3Yeất chhtM5YU2ó yêNNDUu cầhhtM5YU2u rhhtM5YU2ất chhtM5YU2ao, bởihhtM5YU2 vậhhtM5YU2y, mặcNNDU Eim4u3Yedù Eim4u3Yecó SàEim4u3Yei TửEim4u3Ye HiênhhtM5YU2 hhtM5YU2- mộtEim4u3Ye đại soáihhtM5YU2 cEim4u3Yea hấEim4u3Yep dẫnNNDU nEim4u3Yehư vhhtM5YU2ậy, hộhhtM5YU2i viênhhtM5YU2 tEim4u3Yehu vàNNDUo hEim4u3Yeàng nămEim4u3Ye cũNNDUng khônhhtM5YU2g nhNNDUiều, màEim4u3Ye MahhtM5YU2nh Manh vNNDUào lạEim4u3Yei tưNNDUơng đốNNDUi dEim4u3Yeễ dàng.

Sài ThhtM5YU2ử HiNNDUên khôEim4u3Yeng khỏNNDUi thhtM5YU2ự giễu,NNDU tNNDUhì ra mhhtM5YU2ình cNNDUũng chhtM5YU2ó lNNDUúc lNNDUấy vNNDUiệc côngNNDU mEim4u3Yeưu tínNNDUh việcEim4u3Ye tEim4u3Yeư Eim4u3Yenhư hhtM5YU2vậy, nhưEim4u3Yeng SNNDUài TửhhtM5YU2 HiênEim4u3Ye rất nhNNDUanh liềNNDUn phátNNDU hiện,Eim4u3Ye chNNDUo dùEim4u3Ye hhtM5YU2Manh ManNNDUh vàhhtM5YU2 anEim4u3Yeh siEim4u3Yenh hoạEim4u3Yet NNDUtrong cùngNNDU ChhtM5YU2âu lạc bộ,NNDU hhtM5YU2anh cũngEim4u3Ye khNNDUông chiEim4u3Yeếm nhihhtM5YU2ều ưhhtM5YU2u Eim4u3Yethế lNNDUắm, phảiEim4u3Ye nói,hhtM5YU2 PhhhtM5YU2ương MahhtM5YU2nh MhhtM5YU2anh đNNDUối đãi vớiNNDU tấtEim4u3Ye cNNDUả nNNDUam siEim4u3Yenh Eim4u3Yetheo đuổhhtM5YU2i chhtM5YU2ô cũngNNDU khNNDUông khhtM5YU2hác hhtM5YU2gì nhauNNDU, hhtM5YU2bao gEim4u3Yeồm cEim4u3Yeả Eim4u3Yeanh, mộthhtM5YU2 năm NNDUtrôi quhhtM5YU2a, naNNDUm sihhtM5YU2nh khhtM5YU2hác dEim4u3Yeo MhhtM5YU2anh ManhhtM5YU2h đốiEim4u3Ye NNDUxử lạnhEim4u3Ye NNDUnhạt, đềhhtM5YU2u hhtM5YU2lùi xhhtM5YU2a trăhhtM5YU2m bước, cNNDUhỉ Eim4u3Yecó SàNNDUi TEim4u3Yeử HhhtM5YU2iên thhtM5YU2hủy chuEim4u3Yeng hhtM5YU2bám rhhtM5YU2iết kNNDUhông tha.

Sài TửEim4u3Ye HiênEim4u3Ye điEim4u3Ye tớiEim4u3Ye, đưNNDUa taNNDUy muốnEim4u3Ye đỡ cặphhtM5YU2 sáchhhtM5YU2 trEim4u3Yeên vaNNDUi ManhhtM5YU2h NNDUManh, bịhhtM5YU2 MEim4u3Yeanh MNNDUanh cườEim4u3Yei tủmEim4u3Ye thhtM5YU2ỉm trNNDUánh rEim4u3Yea: "ĐEim4u3Yeàn anhEim4u3Ye à, ehhtM5YU2m tựEim4u3Ye mìnhhtM5YU2h manhhtM5YU2g được,Eim4u3Ye NNDUem cNNDUũng NNDUkhông muốhhtM5YU2n bịhhtM5YU2 ngườiEim4u3Ye Eim4u3Yehận NNDUvì đượhhtM5YU2c đànNNDU anhhtM5YU2h nghhtM5YU2ưỡng mộ đâu."

Sài TửNNDU HiênNNDU NNDUkhông chhhtM5YU2o làEim4u3Ye pNNDUhải, rất cóNNDU phNNDUong độEim4u3Ye NNDUcười cEim4u3Yeười: "hhtM5YU2Anh đếnEim4u3Ye thhhtM5YU2ông báohhtM5YU2 vớihhtM5YU2 NNDUem, chhtM5YU2uối tuầnEim4u3Ye nàyhhtM5YU2 Eim4u3YeCâu lạEim4u3Yec NNDUbộ leo núihhtM5YU2 Eim4u3Yecó hEim4u3Yeoạt đhhtM5YU2ộng, địaNNDU điểmhhtM5YU2 NNDUtập hợpNNDU Eim4u3Yecó hơihhtM5YU2 xhhtM5YU2a, anhhtM5YU2h NNDUsẽ láihhtM5YU2 xNNDUe đếNNDUn đón em!"

Manh MhhtM5YU2anh nghiêngNNDU đầuEim4u3Ye nNNDUhìn anEim4u3Yeh, áNNDUnh mắt sángEim4u3Ye lênEim4u3Ye hhtM5YU2như ngọc,NNDU hhtM5YU2làm SàEim4u3Yei ThhtM5YU2ử HiêhhtM5YU2n Eim4u3Yecó mNNDUột chútEim4u3Ye thNNDUất tNNDUhần: "ĐNNDUàn hhtM5YU2anh à, chỉNNDU sốhhtM5YU2 NNDUthông NNDUminh củahhtM5YU2 hhtM5YU2em thấNNDUp nhhhtM5YU2ư Eim4u3Yevậy saEim4u3Yeo, anhhtM5YU2h nEim4u3Yeói NNDUcho hhtM5YU2em biếEim4u3Yet đhhtM5YU2ịa NNDUđiểm Eim4u3Yetập hợp làEim4u3Ye NNDUđược, ehhtM5YU2m Eim4u3Yesẽ NNDUbảo aEim4u3Yenh họEim4u3Ye đưhhtM5YU2a đi."

Tác giảNNDU cóNNDU lờNNDUi muốEim4u3Yen NNDUnói: bạnEim4u3Ye bèhhtM5YU2 cùhhtM5YU2ng nghiệp vănEim4u3Ye chhhtM5YU2ương, thíhhtM5YU2ch nhhhtM5YU2ìn tEim4u3Yehấy: 《Eim4u3Ye vEim4u3Yeăn chươEim4u3Yeng nhưhhtM5YU2 thểhhtM5YU2 chhtM5YU2ấy càyhhtM5YU2, hhtM5YU2mùi hNNDUoa hhtM5YU2thảo luậNNDUn quanNNDUh nămhhtM5YU2 được mNNDUùa 》