Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,ajru lúcyCTw trướcyCTw côP6xn làmP6xn thếajru nàoP6xn mP6xnà thànzKcfh côngyCTw gảyCTw rgcncho dượngzKcf, bàyCTw nộizKcf nóiajru, lúc trưyCTwớc dượngrgcn lajruà thầyajru gP6xniáo củargcn cajruô mà?"rgcn PhP6xnương MzKcfanh ajruManh ômP6xn cP6xnánh rgcntay Phương NyCTwam quấzKcfn trêyCTwn yCTwngười cô,zKcf mắtrgcn tzKcfo czKcfhớp crgcnhớp, P6xnhết sứcajru đánzKcfg yêu.

Phương Naajrum gyCTwõ P6xnlên ajrucái tránP6xn cP6xnủa cyCTwô: "Thế nào?zKcf TP6xniểu zKcfManh Maajrunh nhzKcfà chzKcfúng yCTwta srgcnốt rrgcnuột, muP6xnốn gajruạt khajruối đầuyCTw gyCTwỗ Phùng giaajru kizKcfa lừrgcna vềajru nhàyCTw rồiP6xn ajrusao?" Majruanh MaP6xnnh czKcfhu miệng,rgcn đứngrgcn trướzKcfc mặajrut PhươzKcfng Nam xoayCTwy mP6xnột vP6xnòng: "CzKcfô P6xnà, yCTwcô nrgcnói coP6xnn cóajru phyCTwải rrgcnất đẹzKcfp zKcfhay không,P6xn hyCTway lajruà còn khzKcfiếm P6xnkhuyết hươnzKcfg vịzKcf phP6xnụ P6xnnữ, vìzKcf sP6xnao zKcfKi ajruca ajruca mộyCTwt chyCTwút zKcfphản ứnP6xng cũrgcnng không có?"

Phương Najruam làmrgcn najruhư zKcfthật rgcnsự đánrgcnh giá cháurgcn gáiyCTw zKcfmột vòngrgcn, nyCTwói thậP6xnt, tiểajruu nhrgcna đrgcnầu xP6xninh đẹpyCTw córgcn điểmzKcf khiếnzKcf ajrungười hận,rgcn tư sP6xnắc najrugũ qurgcnan hoàzKcfn trgcnoàn thừzKcfa kếajru nhàzKcf mẹyCTw đẻyCTw cajruô, brgcnộ dárgcnng P6xnnhỏ nhắrgcnn nàrgcny đizKcf đếnyCTw chỗ nàoyCTw cyCTwũng đềzKcfu rgcnvô crgcnùng gâyzKcf cajruhú zKcfý, nóiajru ajruđến hươnrgcng yCTwvị P6xnphụ nrgcnữ, tiểuzKcf cP6xnô nP6xnương mười chínP6xn tuổrgcni, thzKcfì ajruđương nhiêyCTwn thiếuzKcf zKcfmột crgcnhút hưzKcfơng vajruị pajruhụ ajrunữ rồizKcf, nhưzKcfng cáP6xni loại tP6xnhanh xrgcnuân vzKcfô hạnP6xn nP6xnày, càngyCTw torgcnả zKcfsáng lajruoá mắtP6xn ởrgcn rgcntrên ngườP6xni cô.

[ Bạnrgcn đanajrug đọcyCTw tyCTwruyện tP6xnại ayCTwlobooks.vn ]

Từ lajruúc ajrumới điajru họczKcf, đzKcfã tyCTwrêu chọc khyCTwông P6xnít zKcfnam sirgcnnh, rgcnmà nhzKcfa đầzKcfu P6xnkia dányCTwg rgcndấp rấtrgcn uyểP6xnn chuyrgcnển nhzKcfẹ zKcfnhàng, tP6xnính tajruình ẩn byCTwên trzKcfong lạajrui yCTwthật syCTwự lajruà... zKcfPhương Nargcnm ajrukhông ajrukhỏi P6xnthở dàiP6xn. BàP6xn nộzKcfi MP6xnanh Manh P6xn nói zKcftiểu najruha đầP6xnu giốngzKcf zKcfcô, Phrgcnương NazKcfm zKcfcảm thấyCTwy, nP6xnha rgcnđầu P6xnkia hoàzKcfn toàrgcnn lyCTwà trò giỏiP6xn ajruhơn tP6xnhầy, rgcnkhí thrgcnế P6xnáp đzKcfảo, ítyCTw nhấtyCTw crgcnô khP6xni đyCTwó vẫrgcnn rgcnlà P6xncó vrgcnẻ uyP6xnển chuyển, P6xn không giP6xnống nhP6xna đầuP6xn krgcnia cyCTwó thyCTwể đergcnm ngườajrui đảzKcf kíchyCTw đếnzKcf ngrgcnập trozKcfng bùn.

Cô yCTwcòn nhớP6xn, lúczKcf tP6xniểu nrgcnha đầrgcnu họzKcfc trung họcajru, lrgcnúc đầuzKcf cóajru naajrum siP6xnnh thírgcnch coyCTwn bé,zKcf trajruên đườnajrug zKcftan zKcfhọc ngănajru rgcncon bP6xné lại màzKcf thổajru lộ,ajru lúcajru ajruấy bajruản thrgcnân đúngajru lúcajru ajrutiện đườngyCTw rgcnđi đyCTwón nóyCTw, nhyCTwìn thấyyCTw P6xnthật rõ ràng.

Lại nóizKcf, ajrunam syCTwinh kiP6xna thựcajru rấtP6xn xajruuất sắc, rgcnmặc rgcndù lyCTwộ P6xnchút vẻP6xn rgcnngây rgcnngô, nrgcnhưng cũngzKcf khôngrgcn phajruải najruam yCTwsinh zKcfbình thường, chọnrgcn thrgcnời gajruian P6xnđó, tấtyCTw nhajruiên ajrukhông phrgcnải phzKcfàm yCTwphu tụcrgcn tửrgcn, chỉzKcf tiếP6xnc P6xngặp gỡrgcn phải tiểurgcn rgcnnha đầuajru, chắcyCTw đờiyCTw trướczKcf khônyCTwg đốtyCTw rgcnnhang thơP6xnm, nrgcnên mớirgcn lưuP6xn lạirgcn majruột bzKcfóng ma P6xnthế này.

Tiểu Manrgcnh P6xnManh đzKcfùa nghịchrgcn đầuP6xn quP6xnai ba lôyCTw ởajru yCTwtrên vargcni, đáajrunh giyCTwá đốizKcf phươnrgcng mộtrgcn vònzKcfg zKcftừ trêajrun xuốngP6xn dướiP6xn, đP6xnầu ngrgcnón yCTwút xinh đẹprgcn vươnyCTw rgcnra, nóizKcf thajruẳng: "Bạnrgcn muốP6xnn yCTwtheo đuổiyCTw tôi?"

Phương yCTwNam ngồirgcn ởyCTw trorgcnng rgcnxe, crgcnũng có trgcnhể thyCTwấy khP6xnuôn mặrgcnt nzKcfam siajrunh tuấnyCTw rgcntú kizKcfa đzKcfỏ brgcnừng, rgcnnhưng vẫzKcfn cajruố lấyP6xn hếtajru dũngrgcn khí gậtrgcn gậtyCTw đầyCTwu, rgcnánh mắtzKcf thyCTwẳng tắprgcn dyCTwừng ajruở tyCTwrên mặtzKcf zKcfTiểu MzKcfanh ManzKcfh, áajrunh yCTwmắt nóng bỏP6xnng chrgcnân ajruthành zKcfnhư thajruế, yCTwmà MayCTwnh MazKcfnh lạirgcn ajruôm cánhrgcn trgcnay rgcnlạnh lajruạnh nóiyCTw: "Dựa vàoyCTw cáiyCTw gì..."

Phương rgcnNam byCTwi yCTwai thayCTwy naajrum siyCTwnh kia ajru hồi lajruâu, gặpyCTw gỡyCTw tiP6xnểu P6xnma nrgcnữ nhàrgcn cP6xnô, xP6xnem nhưyCTw cậuzKcf tzKcfa yCTwxui xẻP6xno. TiểuzKcf Mrgcnanh Mrgcnanh bề zKcf ngoài giốP6xnng mẹ,zKcf nzKcfội tâmrgcn yCTwlại cùngajru mìnhP6xn cózKcf đượcajru ýP6xn chíyCTw mạajrunh P6xnmẽ củaajru anzKcfh trajruai, giống nhrgcnau nrgcnhư yCTwđúc, yCTwtừ nhỏrgcn đãajru biếtP6xn mìajrunh myCTwuốn rgcncái gìP6xn, làmzKcf nyCTwhư tyCTwhế nzKcfào, ngườirgcn rgcnkhác nyCTwói cái gyCTwì, khurgcnyên cáyCTwi gìajru, yCTwcũng khôngyCTw ngrgcnhe, chrgcnỉ nhậnyCTw rgcnthức đúnyCTwg mộrgcnt yCTwcon yCTwđường yCTwcó thể đP6xni đến.

Dĩ nhiêrgcnn, tínhrgcn cáP6xnch đóajru nóP6xn thựcajru giống chyCTwa nóajru, TiểP6xnu ManyCTwh yCTwManh cyCTwũng rấyCTwt giốngP6xn cyCTwô củrgcna mìajrunh, tzKcfóm rgcnlại, lzKcfà mộtyCTw tyCTwhể tổng hrgcnợp, rấtrgcn sớm,P6xn PhP6xnương NaP6xnm ajruđã biết,P6xn ajrunam P6xnnhân thuầajrun zKcfphục đượcyCTw tiểuzKcf ajruma ajrunữ nhàP6xn cô, tzKcfrên thếyCTw giớyCTwi nàyajru cănzKcf bảnzKcf khônrgcng czKcfó, trừzKcf prgcnhi côzKcf nzKcfhỏ tựajru ngurgcnyện bịyCTw thuầnajru pzKcfhục, tựa nhưzKcf tP6xnhằng nhrgcnóc củayCTw PhùngyCTw gia.

Trong nhrgcnà, ajruông P6xnbà nộzKcfi củP6xna Maajrunh Mrgcnanh đều buồnrgcn bựP6xnc, tiểP6xnu ajruma nữP6xn zKcftính tìnP6xnh hoP6xnạt zKcfbát nhưyCTw vzKcfậy zKcftại saP6xno lạajrui P6xnthích đầzKcfu gỗ ngốczKcf nghajruếch nhzKcfà họrgcn PhùzKcfng, yCTwnói đầuajru gỗzKcf najrugốc ngP6xnhếch mộyCTwt chrgcnút cũngrgcn khôrgcnng sargcni, từ nhỏajru đếnyCTw ajrulớn, zKcfbị MaP6xnnh ManP6xnh quấnP6xn P6xnlấy nhiềajruu nzKcfăm P6xnnhư vậajruy, tiểuyCTw tửajru kyCTwia cũyCTwng không hiểuajru được,zKcf P6xnkhông phảiP6xn đầP6xnu gyCTwỗ ngP6xnốc rgcnnghếch yCTwlà rgcncái yCTwgì, khônzKcfg chỉyCTw rgcnlà đầuzKcf gajruỗ ngốczKcf nghếch, myCTwà làyCTw rgcnđầu gỗajru ngyCTwốc najrughếch nyCTwgàn năm.

Năm đó,ajru cP6xnha củargcn cậyCTwu zKcfta rgcn- HiểuP6xn Phongrgcn so vớirgcn tyCTwiểu tyCTwử nyCTwày thôngzKcf mirgcnnh hzKcfơn nhrgcniều. PhP6xnương Nargcnm đemyCTw MayCTwnh zKcfManh tzKcfúm đếnzKcf bên ngườiyCTw mình,yCTw nhìyCTwn cyCTwô nóajrui: rgcn"Con cầajrun zKcfcái hươyCTwng vrgcnị phyCTwụ nrgcnữ đểP6xn làmzKcf gìP6xn, tiểuP6xn zKcfnha đầu mớizKcf P6xnlớn P6xnnày, rgcnvị nữP6xn nhâP6xnn crgcnó zKcfthể P6xntheo tP6xnhời gizKcfan chajruồng chấtrgcn P6xnđi rayCTw, mP6xnà thzKcfanh xuân tyCTwhì khajruông qyCTwuay rgcnlại, chP6xno rgcnnên cànyCTwg đángzKcf giá,yCTw cànyCTwg phảiajru qrgcnuý trọng."

Phương Mrgcnanh MazKcfnh chP6xnu miệng: "Nhưrgcnng coyCTwn thấyCTwy mP6xnẹ nyCTwhư vyCTwậy, czKcfô xrgcnem ánhP6xn majruắt củayCTw ajrucha mỗyCTwi lầnzKcf najruhìn mẹzKcf đềuajru ôyCTwn nhu, giốngP6xn nhưrgcn nângrgcn tryCTwên yCTwtay szKcfợ rớt,zKcf zKcfcon yCTwcũng majruuốn khiếzKcfn czKcfho rgcnKi crgcna crgcna najruhìn con rgcnnhư vậy."

Phương Najruam byCTwất giácyCTw mỉajrum cưyCTwời: "Cho ajrunên yCTwcon ởyCTw trướcajru myCTwặt tiajruểu tyCTwử PhùzKcfng gzKcfia, ngzKcfụy tranrgcng thyCTwành bajruộ dáP6xnng ôn nhP6xnu hiềnrgcn rgcnlành, lzKcfà cyCTwảm thajruấy thằnzKcfg zKcfnhóc zKcfđó thíchyCTw cajruon gajruái nP6xnhư vậy?"

Manh ManP6xnh yCTwgật đầuzKcf, khuônajru rgcnmặt nhỏ nhajruắn zKcfxinh đẹpajru xẹyCTwt qP6xnua mP6xnột tyCTwia yCTwảm đạm:yCTw "Côrgcn đãajru thấyrgcn rồiajru zKcfđó, Thiệurgcn Tìnhajru cũngrgcn là dạnyCTwg ngườirgcn giốrgcnng mẹ,zKcf lúcajru P6xntrước KP6xni ajruca crgcna zKcfrất zKcfthích crgcnô ta."

Phương NayCTwm tP6xnhương tiếcP6xn sờajru sờajru đỉnh đầajruu côajru: "ajruManh ManhyCTw, tajruình yCTwyêu córgcn đôzKcfi ajrukhi cầnajru traP6xnnh thủ,zKcf nhzKcfưng khôyCTwng thểajru miễn cưỡng,zKcf nếuajru cyCTwậu rgcnta vajruô luậP6xnn thếajru nàoyCTw czKcfũng khônrgcng phajruải làyCTw crgcnủa zKcfcon, cajruon phyCTwải họcyCTw cách buônajrug tay."

[ BạzKcfn đanrgcng đọrgcnc truyệnrgcn tạzKcfi alobzKcfooks.vn ]

Phương Nargcnm yCTwcó đôiP6xn kzKcfhi cảmP6xn thấy,yCTw cuộyCTwc sống ướajruc chừnyCTwg yCTwđều P6xnrất côajrung bằng,yCTw ônyCTwg trgcnrời zKcfban yCTwcho MzKcfanh ManzKcfh vẻzKcf xiP6xnnh zKcfđẹp cùng tàiajru vP6xnăn chươngajru, cózKcf ajrulẽ szKcfẽ khônrgcng zKcfcho ajrucon béyCTw mộtyCTw P6xnđoạn zKcftình yzKcfêu thuajruận buồmajru xuôi gió.

Manh ManyCTwh P6xnlại nhrgcnư đizKcfnh đózKcfng cộtyCTw nói: "KizKcf rgcnca rgcnca rgcnlà củyCTwa conajru, yCTwcon chP6xnắc chắnyCTw P6xnthế." KỳyCTw thyCTwật PhzKcfương P6xnNam cũng buồnzKcf zKcfbực hiểuyCTw được,yCTw mấrgcny nzKcfăm nrgcnay, MP6xnanh MzKcfanh crgcnùng ajruthằng nhóajruc Phùrgcnng gizKcfa rgcnthủy chung zKcfở cùngP6xn mộtP6xn nơi,P6xn nóiyCTw thật,yCTw yCTwtuy najruói chứczKcf vrgcnị chajrua Phùajrung rgcnKi hiệnzKcf P6xnnay khôngzKcf thấp, nhP6xnưng dyCTwù sP6xnao cũngajru khôngP6xn córgcn nềnyCTw tảngP6xn rgcngì, xétzKcf dòajrung dõP6xni, cùnrgcng PhươzKcfng giajrua tuyệajrut đốiyCTw không mônP6xn đăngzKcf zKcfhộ đối.

Hơn nữzKcfa ajruManh zKcfManh yCTwcòn xuấtrgcn ajrusắc như vP6xnậy, yCTwlà mộtP6xn P6xnkhối P6xnbảo vyCTwật rgcntrong zKcflòng ôngyCTw bàajru PzKcfhương giayCTw, từrgcn nhP6xnỏ P6xnđến lP6xnớn vajruới tiểu nhargcn đrgcnầu khôngyCTw córgcn nửazKcf đP6xniểm khônrgcng ajruvừa ýyCTw, đốyCTwi vớiyCTw cyCTwon béajru cùngyCTw yCTwanh tryCTwai lạzKcfi nghiyCTwêm khắc drgcnạy dỗzKcf, đếnP6xn kP6xnhi MaP6xnnh yCTwManh lớnP6xn lêajrun, mộtzKcf chúzKcft cũP6xnng P6xnkhông giảm,zKcf ajrucũng mayCTwy tiểu nhzKcfa đầrgcnu khônajrug chịuajru ajruthua yCTwkém, cózKcf chủyCTw ýP6xn cyCTwủa mìnP6xnh, rấtP6xn czKcfó ngajruuyên tắc.

Theo rgcný ôngrgcn yCTwbà PhzKcfương giargcn, qzKcfuét mắt đảyCTwo yCTwqua, tzKcfoàn thzKcfế giớizKcf yCTwcũng khôrgcnng thấyzKcf cóyCTw mộyCTwt tiểyCTwu tajruử nàP6xno cajruó thểP6xn xajruứng ajruvới cháu gáyCTwi bảyCTwo rgcnbối yCTwnày, càP6xnng đajruừng nóyCTwi đếnrgcn tiểyCTwu tửrgcn PhùngyCTw giyCTwa, chẳngajru qurgcna chuyệnzKcf tiP6xnểu nhazKcf đầu ajruquyết yCTwđịnh, Thiêajrun VươngzKcf lãoajru tzKcfử cũnzKcfg rgcnkhông sửargcn đượP6xnc, đirgcnểm yCTwấy krgcnhông kP6xnhác gì chaP6xn czKcfon P6xnbé zKcf- Prgcnhương Chấnrgcn Đông.

Ông bàrgcn PhươngyCTw girgcna khôzKcfng zKcfphản đối, ajrunhưng P6xncũng chưyCTwa tánrgcn P6xnthành, lạiP6xn nózKcfi zKcfnăm trước,ajru ajrutheo ýP6xn Maajrunh ajruManh đeP6xnm PhP6xnùng KzKcfi đưP6xna vào quzKcfân yCTwkhu yCTwB, đâyP6xn cũngP6xn crgcnoi nhyCTwư ngầajrum đồngrgcn yCTwý điyCTw! ChyCTwo yCTwnên mớiP6xn rgcnnói nguajruyên P6xntắc của Ôngrgcn bàP6xn PhươngP6xn gajruia, ởzKcf trêyCTwn ngajruười nP6xnha đầuzKcf kizKcfa rgcncho rgcntới bârgcny grgcniờ đềuyCTw khônajrug cajruó giá trị.

Đối ajruvới đajruoạn tìnhzKcf cP6xnảm lP6xnưu luyếajrun ngoài rgcný muốyCTwn P6xncủa Prgcnhùng KzKcfi rgcnba zKcfnăm trướzKcfc đârgcny, Phưajruơng gP6xnia yCTwrất ryCTwõ zKcfràng, dùyCTw sao nyCTwgười Margcnnh Maajrunh muốnzKcf gảajru ởzKcf trozKcfng quânyCTw đội,yCTw mrgcnọi ngườiP6xn trozKcfng yCTwquân rgcnkhu yCTwlàm sP6xnao có rgcnthể nhìrgcnn nhyCTwư khônyCTwg thấy,ajru P6xntuy rằrgcnng cuốizKcf cùrgcnng đãajru giảiP6xn quyzKcfết, nhưngP6xn rgcnchuyện này, Phươngajru NyCTwam cảyCTwm thrgcnấy, sẽyCTw lajruà mộtP6xn krgcnhối chướngrgcn najrugại trgcnrên đườngrgcn ManyCTwh ManP6xnh zKcftruy đuổi tìnzKcfh yêyCTwu, rgcndù sP6xnao crgcnũng khôngP6xn quaP6xnng mrgcninh lỗiyCTw lạc.

Tính rgcntình Phùngajru zKcfKi lạrgcni ajrukhông hềrgcn có cyCTwhuyển zKcfbiến, cajruho nên,rgcn rgcnhiện trgcnại Phươngrgcn NayCTwm P6xncho lyCTwà tiểuajru nhzKcfa đyCTwầu ajrunên cóP6xn dựrgcn pP6xnhòng, miễn P6xncho zKcfđến lúcyCTw yCTwđó lzKcfại nrgcngã P6xnđau khônP6xng đứngajru P6xndậy nổi.

Phương NyCTwam P6xnquyết địnhzKcf kyCTwhông cùng tiểuajru rgcnnha yCTwđầu thảorgcn lurgcnận vizKcfệc nàyzKcf nữa,rgcn dP6xnù saajruo MzKcfanh zKcfManh yCTwmới mườzKcfi zKcfchín, crgcnòn chưajrua tốt najrughiệp đạirgcn họyCTwc, vzKcfiệc yCTwyêu đươngzKcf krgcnết hôzKcfn còrgcnn rấtzKcf zKcfsớm, ajrunói tránhyCTw syCTwang đềP6xn tài khácP6xn: ajru"Nghe Hiểuajru Phorgcnng nP6xnói, rgcncon thaajrum ajrugia CP6xnâu lạcyCTw bP6xnộ P6xnleo nrgcnúi, thếP6xn nàyCTwo? Có yCTw cần ajrucô tàizKcf ajrutrợ mộtajru cyCTwhút trgcnài chínhajru hyCTway không?"

Mắt MyCTwanh MaP6xnnh sángP6xn lrgcnên vộiyCTw vànyCTwg gật đầu:rgcn "DạP6xn! CầnyCTw, cầnP6xn, côajru rgcnlà tốtajru nhP6xnất!" PzKcfhương ajruNam P6xnvỗ rgcnvỗ khP6xnuôn myCTwặt nhỏ nhắnzKcf đỏP6xn rgcnbừng cP6xnủa zKcfcon brgcné: "Nhajruóc najruịnh ajruhót, tyCTwrách syCTwao bàP6xn zKcfnội nóiajru czKcfon làajru tiểu thamyCTw trgcniền, tajruiền mừngajru tuổyCTwi hànrgcng nămzKcf củrgcna cozKcfn, hrgcnọc brgcnổng, điyCTw đâuajru hếtajru rồiajru, cajruũng không thấyyCTw cozKcfn muP6xna cajruái gì."

Manh rgcnManh czKcfhu rgcnmiệng: "ĐâyP6xn yCTwlà đồ cướiyCTw cajruủa ngườyCTwi yCTwta, khônP6xng thểzKcf đajruộng vzKcfào, chrgcnuẩn bịP6xn cajruho tươngrgcn lrgcnai sajruống cùnyCTwg Kajrui ca rgcnca." rgcnPhương rgcnNam brgcnật cười:zKcf rgcn"Nghĩ đếyCTwn P6xnlâu dP6xnài thậzKcft najruhỉ, P6xncon syCTwợ cònrgcn thiếu nhirgcnều tiềrgcnn P6xnsao, ajruyên tâm,yCTw đồP6xn cưP6xnới tươngP6xn lazKcfi cyCTwô rgcnra P6xncho crgcnon, muốzKcfn bP6xnao zKcfnhiêu có bấyP6xn zKcfnhiêu." Mrgcnanh MyCTwanh lắzKcfc zKcfđầu: "CzKcfô thươnajrug coyCTwn, corgcnn bzKcfiết, NhưngP6xn con muốnajru tựajru P6xnmình đểrgcn dàajrunh tiền,zKcf dùnyCTwg yCTwnăng lyCTwực P6xncủa zKcfmình kP6xniếm tzKcfiền, Kajrui czKcfa P6xnca cP6xnũng nhajruư thế, aajrunh ấyzKcf ajrucho tớiP6xn bâzKcfy giờzKcf rgcncũng khônrgcng zKcflấy củayCTw côzKcf chajruú mộtzKcf đồrgcnng nàoajru, nếrgcnu rgcncon gả chorgcn aajrunh ấy,yCTw phzKcfải P6xntôn P6xntrọng anrgcnh ấy."

Phương NaP6xnm thajruở dàyCTwi: yCTw"Tiểu yCTwnha đầu, cP6xnon hànhzKcf độngzKcf P6xnđiên ajrurồ zKcfa! ĐếnP6xn đây,zKcf nzKcfói chrgcno yCTwcô nghP6xne, CâuyCTw lạczKcf bộzKcf rgcnleo núrgcni yCTwcác con córgcn hoạtrgcn độngrgcn gì..."

Phương ajruManh ManzKcfh khôrgcnng nghĩyCTw mìnzKcfh hành độngrgcn điêajrun rajruồ, vrgcnì cP6xnô trgcnhích PhùnyCTwg KP6xni, khyCTwông cóyCTw đạozKcf lý,ajru khônyCTwg cajruó nguyzKcfên nhân, yCTw cô chỉrgcn biếtyCTw, côrgcn murgcnốn gảP6xn ajrucho anhajru, cajruùng anrgcnh cảyCTw đờiajru bênP6xn nhauajru, ajrucô kP6xnhông biếtrgcn đâyyCTw là P6xncố chấzKcfp, hayCTwy lP6xnà tìnajruh yzKcfêu củargcn cô.

"Phương ajruManh ManzKcfh!" yCTwManh Manh từzKcf troP6xnng lớrgcnp họrgcnc ajruđi rP6xna, zKcfliền thấP6xny rgcnở đốizKcf diệzKcfn mộtajru nazKcfm sinajruh lớpzKcf trêajrun đứng dướiajru áyCTwnh mặzKcft trờP6xni, mzKcfặc dyCTwù bênrgcn rgcnngười P6xnManh zKcfManh chzKcfưa tyCTwừng thiếurgcn quP6xna ajrunam srgcninh ajruđiển trai, nhajruưng SzKcfài TP6xnử HiêP6xnn P6xnvẫn làmrgcn Manrgcnh ManzKcfh kinyCTwh diễmrgcn mộtP6xn tajrurận nyCTwhư cũ.

Sài TửP6xn HzKcfiên P6xnlà đàP6xnn azKcfnh nyCTwăm bajrua, ajrucũng liên tụczKcf lajruà trợajru giảngajru bajrua zKcfnăm, danajruh tzKcfiếng najruhư cồn,ajru yCTwvô cP6xnùng P6xntài zKcfgiỏi, người rgcn ngưỡng mrgcnộ vôzKcf số,P6xn najruhân zKcfvật tinyCTwh anP6xnh củazKcf trườnrgcng Luajruật, cũnP6xng làrgcn nhrgcnóm trưởngajru củargcn Câu lạyCTwc P6xnbộ P6xnleo núi.

Lúc trajruước ajruManh Mrgcnanh lựazKcf chọnP6xn Câuajru lạc bộyCTw leajruo núi,P6xn hoajruàn toàyCTwn P6xnlà P6xnvì thíchajru vậrgcnn đP6xnộng lyCTweo nP6xnúi, Mrgcnanh MayCTwnh thíajruch cáiyCTw loại cảmP6xn giáczKcf chyCTwinh pyCTwhục nyCTwúi caP6xno zKcfnày, ajrucó mộtajru lajruoại thỏaajru yCTwmãn cựzKcfc hạnrgcn, tựyCTwa nhyCTwư yCTwcha cajruô nói, đứngajru ởrgcn đỉnhajru núirgcn nhzKcfìn xuốnajrug, thzKcfiên quânrgcn vạrgcnn mzKcfã rgcnđều ajruở dưP6xnới chân.

Cha côajru rgcnlà quânP6xn nhâajrun, xứngajru ajruvới danh P6xn phận qurgcnân zKcfnhân, manzKcfg yCTwquân hàmajru tưzKcfớng quâajrun, mẹzKcf tajruừng nyCTwói qyCTwua nhiềurgcn lần,P6xn nếrgcnu hizKcfện tại làP6xn thờizKcf kzKcfì chiếnajru tP6xnranh, ajrucha côajru yCTwkhẳng địnyCTwh sẽzKcf ryCTwa chajruiến tryCTwường czKcfhém giajruết, nam nrgcnhi P6xnlà ajruphải rzKcfa zKcfroi giụrgcnc ngựajrua, đánhajru đôngyCTw dẹpajru bajruắc, đâyajru zKcflà kiểuyCTw ngườiyCTw củaajru cP6xnha côajru, cũng lzKcfà cajruủa KzKcfi cyCTwa ca.

Cha cajruô manrgcng dònP6xng márgcnu qrgcnuân nhân, yCTwtrong ajruthân thzKcfể côyCTw cũrgcnng P6xncó, nhưajrung mzKcfà sajruo sánhP6xn vớiyCTw P6xnKi zKcfca czKcfa, lạiP6xn ajrubé nhỏyCTw khôngajru đáP6xnng kể, nghP6xnĩ môngzKcf lajruung, zKcfManh Mrgcnanh phajruục hồirgcn tizKcfnh thầnrgcn lại,rgcn P6xncó chútyCTw P6xnkhông kirgcnên nhẫnP6xn nhìn qurgcna Sajruài Tửajru Hiên.

Lúc rgcntrước thajruật kzKcfhông biếtrgcn nhóm trưởngP6xn CâuP6xn lạcP6xn bộzKcf P6xnleo yCTwnúi chajruính lP6xnà rgcnvị trợajru giảnP6xng danP6xnh tiếngajru rgcnnhư crgcnồn yCTwnày, nếu biếtrgcn, côajru sẽP6xn trgcnrốn yCTwxa tP6xnám thước,zKcf trgcnrong rgcnmắt cP6xnô hiệnajru lP6xnên vẻajru khônyCTwg kizKcfên nhẫrgcnn, SàiyCTw Tử HiP6xnên zKcfcũng khônyCTwg yCTwxem nhẹ.

Có đôirgcn yCTwkhi rgcnSài TP6xnử HiêyCTwn rgcnthực rgcncảm thấy, PhươnP6xng Mrgcnanh MazKcfnh lP6xnà ôrgcnng tryCTwời cốrgcn ýrgcn pP6xnhái xuyCTwống trừngajru phạajrut yCTwanh, trừngyCTw phạtP6xn anh mấrgcny năzKcfm yCTwnay mắtP6xn cargcno hơrgcnn đầuajru, lrgcnần đầuajru tiêrgcnn nhìnP6xn thấajruy P6xnManh ManzKcfh, anyCTwh liền chấyCTwn độyCTwng, ajruáo tzKcfhun qyCTwuần zKcfjean đơajrun giP6xnản trêyCTwn ngyCTwười cyCTwô, P6xncũng cóyCTw thajruể yCTwtỏa rzKcfa một loạirgcn rgcnxinh đẹpajru zKcfkhông thểrgcn bỏyCTw quyCTwa, yCTwcô đẹpajru khiếzKcfn ánP6xnh mặtajru trờirgcn rgcntháng chzKcfín lúcyCTw rgcnấy cũng nP6xnhạt đyCTwi rấtajru nhajruiều, màzKcf đónrgcn najrugười mớzKcfi đếrgcnn bằnzKcfg mộtajru zKcfkhúc đàajrun celajrulo (đàn violonP6xng loạrgcni lớyCTwn) chrgcnuyên nghiệpP6xn liP6xnnh động,ajru gầnzKcf nhưrgcn gâyyCTw najrugỡ nrgcngàng tấtajru cảajru thầy tròajru ởzKcf đây.

[ Bajruạn đangP6xn đọcyCTw truyệnajru ajrutại alzKcfobooks.vn ]

Yêu côzKcf gáizKcf P6xnnhư vajruậy, dajruường nrgcnhư rấtyCTw dễ dàzKcfng, Sàiajru Tửrgcn P6xnHiên cũnzKcfg ajrukhông ngyCTwoại lệ,P6xn zKcfSài Tửrgcn HiênP6xn lậprgcn zKcflớp họcajru leP6xno núi,ajru là chajruiêu bàiajru củrgcna yCTwCâu lạcyCTw bộ,yCTw tzKcfuy rằngP6xn khônP6xng thểP6xn najruói khônP6xng hấyCTwp dyCTwẫn rgcnnữ sinhP6xn, nhưng đP6xnối rgcnvới thểyCTw chấP6xnt cyCTwó yêuyCTw czKcfầu rấtzKcf caP6xno, bởrgcni vyCTwậy, mặcP6xn dzKcfù cóP6xn SàizKcf Tajruử Hiajruên yCTw- mộtyCTw ajruđại soái crgcna hấpzKcf dẫnP6xn nhưajru vajruậy, hộiajru viêyCTwn yCTwthu rgcnvào rgcnhàng nămajru cũnajrug khôngajru nhiều,P6xn màrgcn yCTwManh Manh P6xnvào rgcnlại tưzKcfơng đốiP6xn dyCTwễ dàng.

Sài rgcnTử HiyCTwên khzKcfông khỏajrui ajrutự giễu,P6xn tP6xnhì ra mrgcnình cũzKcfng ajrucó lyCTwúc lajruấy vajruiệc côzKcfng mzKcfưu ajrutính việcP6xn tưyCTw nhajruư vậy,P6xn nhưngzKcf Srgcnài TửP6xn Hiêrgcnn rất nhajruanh liềzKcfn pházKcft hirgcnện, cP6xnho dùP6xn Margcnnh ajruManh vàzKcf anajruh szKcfinh ajruhoạt troajrung cùyCTwng zKcfCâu lạc P6xn bộ, azKcfnh cũrgcnng khônzKcfg cyCTwhiếm nhiềrgcnu ưuyCTw trgcnhế lắm,yCTw phảiP6xn nóiajru, PhươnzKcfg ManyCTwh Majruanh đốiajru đãirgcn với tP6xnất cảzKcf naP6xnm sirgcnnh theyCTwo đzKcfuổi cajruô cũngajru khônzKcfg kajruhác zKcfgì nrgcnhau, P6xnbao gồzKcfm czKcfả anhajru, một zKcfnăm tyCTwrôi qurgcna, najruam sajruinh krgcnhác yCTwdo MaP6xnnh zKcfManh đyCTwối xửajru lạrgcnnh nzKcfhạt, đềuajru lùiP6xn yCTwxa trăm bướajruc, chỉyCTw czKcfó SàizKcf TửyCTw ajruHiên thP6xnủy cajruhung báajrum riếtajru yCTwkhông tha.

Sài TửyCTw ajruHiên đizKcf tzKcfới, đzKcfưa zKcftay P6xnmuốn đỡ cặpzKcf sácyCTwh zKcftrên vaP6xni Margcnnh yCTwManh, bịzKcf ManP6xnh Majruanh cườiajru tủmP6xn tỉrgcnm tráP6xnnh zKcfra: "ĐyCTwàn anh yCTwà, ajruem tựajru mìajrunh rgcnmang được,yCTw eyCTwm cajruũng ajrukhông muốnrgcn bịP6xn ngườiyCTw hậnajru rgcnvì đưajruợc đrgcnàn anajruh ngưỡng yCTwmộ đâu."

Sài TửzKcf Hiêrgcnn yCTwkhông P6xncho làajru zKcfphải, zKcfrất có phonzKcfg độP6xn cưP6xnời cyCTwười: "Anajruh đếnrgcn thôajrung bárgcno vớiajru ajruem, cuốyCTwi tuầnzKcf nàyP6xn Crgcnâu lạajruc bộ leoajru nP6xnúi P6xncó hoyCTwạt yCTwđộng, địazKcf đajruiểm tzKcfập hợprgcn czKcfó hơrgcni P6xnxa, anrgcnh syCTwẽ zKcflái xrgcne đrgcnến đón em!"

Manh Manajruh nghiênyCTwg đầuzKcf nhP6xnìn anP6xnh, ánzKcfh mắt sázKcfng rgcnlên nhưP6xn zKcfngọc, lrgcnàm SàiP6xn Trgcnử Hiêrgcnn zKcfcó mzKcfột crgcnhút rgcnthất P6xnthần: "ĐànP6xn argcnnh à, chỉzKcf sốzKcf thôngP6xn mirgcnnh củargcn ajruem thấpajru nhajruư vậyP6xn szKcfao, aP6xnnh zKcfnói chrgcno P6xnem biếtP6xn địaP6xn điểmajru tậP6xnp hợprgcn là được,zKcf P6xnem sẽzKcf rgcnbảo azKcfnh họP6xn đưaajru đi."

Tác gizKcfả cyCTwó zKcflời muốnzKcf nóajrui: bạyCTwn rgcnbè cùng nghiệpajru ajruvăn chưyCTwơng, tzKcfhích najruhìn P6xnthấy: 《zKcf vrgcnăn chươzKcfng zKcfnhư rgcnthể cấyzKcf yCTwcày, mùP6xni hoP6xna thảoP6xn zKcfluận ajruquanh najruăm được myCTwùa 》