Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô à,pfcT4c lúFFc tREFHwSrước cayhE6pô làmpfcT4c pfcT4cthế nayhE6pào pfcT4cmà pfcT4cthành côFFng gảREFHwS chFFo dượng,pfcT4c bpfcT4cà nộpfcT4ci nói, layhE6púc trướREFHwSc dượayhE6png FFlà thpfcT4cầy gayhE6piáo củFFa FFcô mREFHwSà?" PhayhE6pương REFHwSManh ManREFHwSh FFôm cpfcT4cánh FFtay Phương NaayhE6pm quREFHwSấn trênFF ngườiREFHwS cô,REFHwS mắREFHwSt tFFo chớpFF chớp,REFHwS hếtREFHwS sứcFF đFFáng yêu.

Phương NaREFHwSm gpfcT4cõ lêayhE6pn pfcT4ccái tayhE6prán củREFHwSa cô: pfcT4c"Thế nREFHwSào? TiểFFu MREFHwSanh ManpfcT4ch nhàayhE6p chFFúng tpfcT4ca sốtREFHwS rFFuột, mayhE6puốn gFFạt khayhE6pối đayhE6pầu FFgỗ Phùng giayhE6pa pfcT4ckia lừaayhE6p REFHwSvề nhàFF rFFồi saoFF?" ManpfcT4ch FFManh cpfcT4chu miệng,FF REFHwSđứng trướcpfcT4c mặtREFHwS PFFhương Nam xoaREFHwSy mộREFHwSt vREFHwSòng: "CôpfcT4c FFà, cayhE6pô nóREFHwSi cayhE6pon cayhE6pó phREFHwSải pfcT4crất đẹpREFHwS hFFay khônREFHwSg, haayhE6py làayhE6p còn khiếpfcT4cm khuyếtREFHwS hươnayhE6pg vFFị phFFụ nữREFHwS, REFHwSvì saayhE6po KREFHwSi cFFa ayhE6pca FFmột chFFút pfcT4cphản ứnFFg REFHwScũng không có?"

Phương FFNam lFFàm nhFFư thậtFF sựpfcT4c ayhE6pđánh giá FF cháu gpfcT4cái mộtREFHwS vpfcT4còng, nópfcT4ci thREFHwSật, pfcT4ctiểu nayhE6pha đayhE6pầu xinayhE6ph đẹREFHwSp cFFó điểmpfcT4c khiếnayhE6p ngườiFF hậREFHwSn, tư sayhE6pắc nayhE6pgũ quaayhE6pn hoànpfcT4c pfcT4ctoàn thừaREFHwS kếREFHwS nhàREFHwS mẹFF đẻREFHwS cô,REFHwS bộFF dáayhE6png nhREFHwSỏ nhắFFn nREFHwSày điayhE6p đếnpfcT4c chỗ ayhE6p nào cũngpfcT4c đềuayhE6p vayhE6pô cùnpfcT4cg gâpfcT4cy pfcT4cchú ýREFHwS, nópfcT4ci REFHwSđến hayhE6pương FFvị phụayhE6p nữ,pfcT4c tayhE6piểu côayhE6p ayhE6pnương REFHwSmười chín tuayhE6pổi, thìREFHwS đpfcT4cương nhipfcT4cên thiếuREFHwS mộpfcT4ct chúayhE6pt hưFFơng vayhE6pị phụFF ayhE6pnữ rpfcT4cồi, REFHwSnhưng cáiREFHwS loại thaREFHwSnh xREFHwSuân vôREFHwS hFFạn nàFFy, pfcT4ccàng toảayhE6p sáayhE6png lFFoá mayhE6pắt ởREFHwS trayhE6pên ngườFFi cô.

[ BạnayhE6p đangFF đọcayhE6p truyệnFF tạiayhE6p alobooks.vREFHwSn ]

Từ lpfcT4cúc mớiayhE6p điayhE6p họpfcT4cc, đayhE6pã tayhE6prêu chọc FF không íFFt REFHwSnam sinhREFHwS, màFF pfcT4cnha đầREFHwSu kpfcT4cia dánpfcT4cg dREFHwSấp rấtREFHwS uyểnpfcT4c chuyểnREFHwS nhẹREFHwS nhàng,REFHwS tínREFHwSh tình ẩnpfcT4c REFHwSbên trREFHwSong lpfcT4cại thậtpfcT4c sựpfcT4c làREFHwS... PhươnREFHwSg NFFam kREFHwShông REFHwSkhỏi thởFF pfcT4cdài. BàREFHwS nộayhE6pi MpfcT4canh MayhE6panh nói tiayhE6pểu nFFha đầupfcT4c giayhE6pống côFF, PhươnpfcT4cg NaREFHwSm cREFHwSảm tpfcT4chấy, FFnha pfcT4cđầu REFHwSkia hoFFàn toàayhE6pn FFlà trayhE6pò giỏi hơFFn thầayhE6py, FFkhí tFFhế áFFp đpfcT4cảo, pfcT4cít nhấREFHwSt côFF FFkhi pfcT4cđó vẫnayhE6p ayhE6plà pfcT4ccó vẻayhE6p uyểnREFHwS chuyểpfcT4cn, không giốnpfcT4cg FFnha đầayhE6pu kiayhE6pa FFcó thểFF ayhE6pđem ngườiREFHwS đảFF kíayhE6pch đếayhE6pn nFFgập FFtrong bùn.

Cô cFFòn nhớ,ayhE6p layhE6púc ayhE6ptiểu npfcT4cha đpfcT4cầu học trungayhE6p hFFọc, lpfcT4cúc đầuREFHwS cpfcT4có FFnam sinpfcT4ch thícREFHwSh FFcon bé,ayhE6p trêFFn đưREFHwSờng tpfcT4can họcFF ngănREFHwS FFcon bayhE6pé lại màFF thổayhE6p pfcT4clộ, lúcREFHwS ấayhE6py bảnREFHwS thâFFn đúngpfcT4c lúayhE6pc tFFiện đườngayhE6p pfcT4cđi đóREFHwSn nóFF, REFHwSnhìn thFFấy pfcT4cthật rõ ràng.

Lại nóREFHwSi, nREFHwSam sFFinh kiFFa thựcpfcT4c rấtFF xuất sắc,pfcT4c mREFHwSặc REFHwSdù lộpfcT4c chREFHwSút vREFHwSẻ pfcT4cngây npfcT4cgô, npfcT4chưng cũnayhE6pg khpfcT4công phảiFF FFnam siREFHwSnh bpfcT4cình thường, chọnREFHwS thờipfcT4c FFgian đóFF, FFtất ayhE6pnhiên REFHwSkhông pfcT4cphải phpfcT4càm phpfcT4cu REFHwStục tử,REFHwS chỉFF tiếcayhE6p REFHwSgặp REFHwSgỡ phảFFi tiểu npfcT4cha đầu,FF cFFhắc đờipfcT4c trướFFc khôayhE6png đREFHwSốt nhanFFg thREFHwSơm, REFHwSnên REFHwSmới lưuFF lạiREFHwS mộtFF REFHwSbóng ma thpfcT4cế này.

Tiểu MapfcT4cnh FFManh đFFùa ngFFhịch đầuFF quaiREFHwS ba lôpfcT4c pfcT4cở trREFHwSên vayhE6pai, đpfcT4cánh gREFHwSiá đốpfcT4ci phươngayhE6p mộtayhE6p pfcT4cvòng pfcT4ctừ tayhE6prên xuayhE6pống dướREFHwSi, đầuFF nayhE6pgón út pfcT4cxinh đẹpFF vươpfcT4cn rFFa, nóREFHwSi thẳng:REFHwS "BFFạn muốnREFHwS thFFeo đuổayhE6pi tôi?"

Phương FFNam npfcT4cgồi ởayhE6p trREFHwSong xeFF, cũnREFHwSg cóayhE6p thể FFthấy khuôayhE6pn mặtpfcT4c naayhE6pm siREFHwSnh tuấpfcT4cn tREFHwSú FFkia đỏREFHwS bừngREFHwS, nhREFHwSưng vẫnFF cayhE6pố lấyFF hếtREFHwS dũREFHwSng khí gậtpfcT4c gậtayhE6p đầu,pfcT4c ápfcT4cnh mắFFt thẳnFFg ayhE6ptắp dừngREFHwS ởayhE6p tREFHwSrên mặtREFHwS TREFHwSiểu ManREFHwSh FFManh, ayhE6pánh mắtREFHwS nóng bỏngayhE6p châayhE6pn thànhFF nhưayhE6p thế,ayhE6p mREFHwSà REFHwSManh FFManh lạipfcT4c pfcT4côm cánREFHwSh tayhE6pay layhE6pạnh lạpfcT4cnh npfcT4cói: "DựaREFHwS vào cáiFF gì..."

Phương NaayhE6pm bayhE6pi FFai ayhE6pthay pfcT4cnam sinREFHwSh kiayhE6pa hồi lâupfcT4c, pfcT4cgặp gayhE6pỡ ayhE6ptiểu pfcT4cma ayhE6pnữ nhpfcT4cà côayhE6p, xpfcT4cem pfcT4cnhư pfcT4ccậu REFHwSta pfcT4cxui xẻoFF. TiayhE6pểu MaREFHwSnh ManayhE6ph bề ngpfcT4coài giayhE6pống mayhE6pẹ, pfcT4cnội tFFâm lạiFF cREFHwSùng mpfcT4cình cpfcT4có đượcayhE6p ýFF chíREFHwS mạnhpfcT4c mẽpfcT4c củFFa anFFh tpfcT4crai, giống pfcT4c nhau nhưayhE6p đúc,pfcT4c tpfcT4cừ nayhE6phỏ đãayhE6p FFbiết mìnhREFHwS muốpfcT4cn cáipfcT4c gìayhE6p, làmpfcT4c nhưREFHwS FFthế npfcT4cào, nayhE6pgười khácREFHwS nóayhE6pi cái gayhE6pì, ayhE6pkhuyên cayhE6pái pfcT4cgì, cũREFHwSng khREFHwSông ngpfcT4che, chREFHwSỉ pfcT4cnhận thFFức đúnpfcT4cg mộtayhE6p coFFn đườayhE6png ayhE6pcó thểpfcT4c đi đến.

Dĩ nhpfcT4ciên, ayhE6ptính cáchREFHwS pfcT4cđó ayhE6pnó thFFực giống chaFF nó,FF TpfcT4ciểu ManayhE6ph ManayhE6ph cũayhE6png rấtFF giốayhE6png cFFô FFcủa mREFHwSình, tóREFHwSm lạayhE6pi, layhE6pà REFHwSmột thFFể tayhE6pổng hợp, rấtpfcT4c sớm,ayhE6p FFPhương NpfcT4cam đãFF biREFHwSết, naFFm nhânFF thuầnREFHwS pfcT4cphục đpfcT4cược tiểuFF FFma FFnữ nhàREFHwS cô,ayhE6p trên thpfcT4cế gayhE6piới ayhE6pnày ayhE6pcăn bảnpfcT4c khônpfcT4cg cayhE6pó, tREFHwSrừ ppfcT4chi cFFô nhỏREFHwS tựFF FFnguyện bịFF thuầnFF phụcpfcT4c, tựFFa như pfcT4cthằng nhREFHwSóc REFHwScủa PhùayhE6png gia.

Trong nhFFà, ôFFng bàFF pfcT4cnội củaFF MayhE6panh Manh đayhE6pều bupfcT4cồn bựpfcT4cc, tREFHwSiểu mayhE6pa nữFF tínhayhE6p FFtình hoạtayhE6p bápfcT4ct nFFhư pfcT4cvậy tạiREFHwS sayhE6pao lạiREFHwS ayhE6pthích đầupfcT4c gỗ ngốcREFHwS nghếchREFHwS ayhE6pnhà họREFHwS PhùpfcT4cng, nóayhE6pi đầpfcT4cu REFHwSgỗ ngốcayhE6p nghếchayhE6p mộtFF chútayhE6p cFFũng khônayhE6pg spfcT4cai, từ nhỏREFHwS đếnFF lFFớn, bFFị ManFFh MayhE6panh quFFấn ayhE6plấy nhiềuFF FFnăm nhREFHwSư vậypfcT4c, tiểuFF pfcT4ctử kpfcT4cia cũnayhE6pg không hiREFHwSểu đưREFHwSợc, khôngayhE6p phảiFF đầupfcT4c gỗREFHwS nayhE6pgốc nghếchREFHwS lFFà REFHwScái ayhE6pgì, khFFông chỉayhE6p REFHwSlà FFđầu gỗFF ngốc nghếch,FF màFF lFFà đầupfcT4c pfcT4cgỗ ngayhE6pốc pfcT4cnghếch ngàayhE6pn năm.

Năm đFFó, cpfcT4cha cREFHwSủa FFcậu tREFHwSa ayhE6p- ayhE6pHiểu PhoREFHwSng so vớiREFHwS tiểupfcT4c tửFF nàREFHwSy tREFHwShông minpfcT4ch hayhE6pơn nhiều.ayhE6p PhayhE6pương ayhE6pNam đeREFHwSm MaREFHwSnh MFFanh túmpfcT4c đếnREFHwS bên REFHwSngười mìpfcT4cnh, nhpfcT4cìn REFHwScô nópfcT4ci: "pfcT4cCon cầnFF cáiFF hươREFHwSng vpfcT4cị phụFF nữayhE6p FFđể lFFàm gFFì, FFtiểu pfcT4cnha đầu ayhE6pmới lớnpfcT4c nàypfcT4c, vịREFHwS nữayhE6p nhânayhE6p pfcT4ccó thểayhE6p theFFo thờpfcT4ci gayhE6pian chayhE6pồng chấFFt đayhE6pi rayhE6pa, ayhE6pmà thaFFnh xuân REFHwSthì kFFhông FFquay lạFFi, cayhE6pho pfcT4cnên cREFHwSàng đFFáng giayhE6pá, cànFFg phREFHwSải quFFý trọng."

Phương ManREFHwSh MaFFnh chFFu miệng: "NhưnFFg coREFHwSn thấyREFHwS mẹREFHwS nhưayhE6p vậy,REFHwS REFHwScô pfcT4cxem ayhE6pánh mắtFF củpfcT4ca REFHwScha mFFỗi FFlần nhìREFHwSn mẹayhE6p FFđều ôn FFnhu, giốngayhE6p nhưayhE6p FFnâng trênpfcT4c REFHwStay sợREFHwS rớt,ayhE6p REFHwScon cũngREFHwS pfcT4cmuốn khiếnpfcT4c ayhE6pcho REFHwSKi pfcT4cca cFFa nayhE6phìn conREFHwS như vậy."

Phương NpfcT4cam REFHwSbất giáREFHwSc mpfcT4cỉm cưFFời: "Cho REFHwSnên FFcon REFHwSở trREFHwSước mayhE6pặt tiểuayhE6p tửREFHwS pfcT4cPhùng giapfcT4c, pfcT4cngụy trpfcT4cang thànayhE6ph bộayhE6p dáFFng ôn nhuFF hiềnFF FFlành, làpfcT4c REFHwScảm thpfcT4cấy thằngpfcT4c npfcT4chóc đópfcT4c thícpfcT4ch coayhE6pn gáREFHwSi pfcT4cnhư vậy?"

Manh MaayhE6pnh gậtpfcT4c đầu,FF pfcT4ckhuôn mặtREFHwS nhỏ ayhE6pnhắn xayhE6pinh đẹpFF ayhE6pxẹt pfcT4cqua mộtFF tayhE6pia pfcT4cảm đạFFm: "CpfcT4cô đREFHwSã pfcT4cthấy rồayhE6pi ayhE6pđó, TFFhiệu TìnayhE6ph cũng lREFHwSà dayhE6pạng ngườipfcT4c giREFHwSống mẹpfcT4c, lúcREFHwS trướcREFHwS KpfcT4ci REFHwSca cpfcT4ca rFFất thícFFh côFF ta."

Phương NFFam thươngREFHwS tiếayhE6pc FFsờ sREFHwSờ đỉayhE6pnh đầu cFFô: "ManpfcT4ch ManhFF, tìpfcT4cnh ayhE6pyêu cFFó FFđôi khFFi cầayhE6pn tranREFHwSh thFFủ, nREFHwShưng khpfcT4công thể miễnFF cưỡnREFHwSg, nếFFu cậupfcT4c FFta ayhE6pvô lpfcT4cuận FFthế REFHwSnào cũREFHwSng REFHwSkhông phảFFi FFlà củapfcT4c REFHwScon, coFFn phảipfcT4c học cáchpfcT4c FFbuông tay."

[ BạnREFHwS đaFFng đọcFF REFHwStruyện tạiREFHwS alREFHwSobooks.vn ]

Phương pfcT4cNam cFFó ayhE6pđôi khFFi FFcảm thấy,FF cuộc sốnFFg ayhE6pước cREFHwShừng đềFFu rấFFt côpfcT4cng bằng,ayhE6p ôpfcT4cng trờiayhE6p bFFan chREFHwSo MaFFnh MapfcT4cnh vẻFF FFxinh đẹpFF cùng ayhE6ptài vFFăn chương,FF cpfcT4có lẽREFHwS sẽayhE6p khônREFHwSg chpfcT4co cayhE6pon bpfcT4cé mộtREFHwS đopfcT4cạn tìnREFHwSh FFyêu thuậnayhE6p buồmpfcT4c xuôi gió.

Manh MpfcT4canh lpfcT4cại FFnhư đinFFh pfcT4cđóng cFFột nóipfcT4c: "Ki FFca cFFa ayhE6plà củaayhE6p conayhE6p, coREFHwSn chayhE6pắc chắnREFHwS pfcT4cthế." KpfcT4cỳ thậayhE6pt PhpfcT4cương NpfcT4cam cũng buFFồn bREFHwSực hayhE6piểu được,REFHwS mREFHwSấy năpfcT4cm nayayhE6p, ManayhE6ph MapfcT4cnh cayhE6pùng thằpfcT4cng nhóFFc PhùnpfcT4cg gREFHwSia thủyREFHwS chunpfcT4cg ở cùngayhE6p mREFHwSột pfcT4cnơi, ayhE6pnói thậtayhE6p, tupfcT4cy nayhE6pói FFchức vịpfcT4c cpfcT4cha PhùpfcT4cng pfcT4cKi hiệFFn npfcT4cay khôngFF thấp, nhưFFng dREFHwSù saFFo cũFFng kREFHwShông cREFHwSó nềFFn tảnayhE6pg gì,pfcT4c xétpfcT4c dòngpfcT4c dõREFHwSi, cùngREFHwS pfcT4cPhương gREFHwSia tREFHwSuyệt đối khôngFF ayhE6pmôn đănayhE6pg hFFộ đối.

Hơn nữaREFHwS ManREFHwSh ManayhE6ph còayhE6pn ayhE6pxuất sắcFF ayhE6pnhư vậy, FFlà mộtREFHwS kREFHwShối bayhE6pảo vFFật tayhE6prong lòFFng ôREFHwSng bàFF ayhE6pPhương FFgia, tFFừ nhỏpfcT4c đếnayhE6p ayhE6plớn pfcT4cvới tiểu FFnha đầFFu ayhE6pkhông cpfcT4có nửaFF pfcT4cđiểm khônpfcT4cg vayhE6pừa pfcT4cý, đpfcT4cối vayhE6pới cFFon béFF cùnFFg aFFnh tREFHwSrai lạiayhE6p nghiêm khắcayhE6p dạpfcT4cy REFHwSdỗ, REFHwSđến kFFhi MayhE6panh MayhE6panh lớnayhE6p pfcT4clên, mpfcT4cột cREFHwShút cFFũng FFkhông giảm,pfcT4c cũngpfcT4c maFFy pfcT4ctiểu nha REFHwSđầu khôREFHwSng FFchịu thuayhE6pa képfcT4cm, ayhE6pcó REFHwSchủ ýREFHwS củREFHwSa mFFình, pfcT4crất cóFF nguayhE6pyên tắc.

Theo ayhE6pý ôpfcT4cng bàpfcT4c PhayhE6pương giayhE6pa, quayhE6pét REFHwSmắt đảo quaREFHwS, toàREFHwSn tayhE6phế gFFiới cũnayhE6pg khôngayhE6p thấyayhE6p cpfcT4có FFmột tiểupfcT4c FFtử nàopfcT4c cayhE6pó thểFF xFFứng vớiREFHwS cayhE6pháu gái pfcT4cbảo pfcT4cbối nàayhE6py, càngpfcT4c đừayhE6png nóiFF FFđến tiểuFF tFFử PhùnpfcT4cg REFHwSgia, chẳngREFHwS quREFHwSa FFchuyện tpfcT4ciểu nhapfcT4c đầu quyếtpfcT4c định,REFHwS ThiênFF VươpfcT4cng lãpfcT4co tayhE6pử cREFHwSũng khFFông sửaREFHwS đưREFHwSợc, điREFHwSểm REFHwSấy khpfcT4công khácayhE6p gì pfcT4ccha pfcT4ccon bREFHwSé ayhE6p- PhươngFF ChấnayhE6p Đông.

Ông pfcT4cbà ayhE6pPhương gayhE6pia khpfcT4công phảnayhE6p đối, REFHwS nhưng cũngayhE6p cREFHwShưa tánpfcT4c thành,ayhE6p lạREFHwSi nóiREFHwS npfcT4căm trước,pfcT4c tayhE6pheo ýayhE6p ManFFh pfcT4cManh đeayhE6pm PhùpfcT4cng REFHwSKi đưa REFHwSvào quâFFn ayhE6pkhu pfcT4cB, ayhE6pđây cũFFng coFFi nayhE6phư nayhE6pgầm đREFHwSồng REFHwSý pfcT4cđi! CayhE6pho REFHwSnên pfcT4cmới ayhE6pnói ngFFuyên tắayhE6pc của ayhE6p Ông bàpfcT4c PpfcT4chương gREFHwSia, ayhE6pở trpfcT4cên nayhE6pgười npfcT4cha đầuayhE6p kipfcT4ca FFcho tớREFHwSi ayhE6pbây giờpfcT4c đềREFHwSu FFkhông cREFHwSó giá trị.

Đối vFFới đoạayhE6pn tìnhFF cayhE6pảm lpfcT4cưu luyếFFn ngoài ýREFHwS muayhE6pốn củpfcT4ca PhùFFng KayhE6pi pfcT4cba FFnăm trưpfcT4cớc đây,REFHwS PhFFương giFFa rấtFF rFFõ rànFFg, dFFù sao ngườpfcT4ci ManREFHwSh pfcT4cManh muốayhE6pn gREFHwSả ởFF trayhE6pong quâFFn đội,pfcT4c mọiREFHwS ngưFFời tronREFHwSg quânayhE6p khpfcT4cu lpfcT4càm REFHwSsao có tpfcT4chể ayhE6pnhìn nhayhE6pư kREFHwShông thấy,ayhE6p tupfcT4cy rpfcT4cằng cREFHwSuối cùngREFHwS pfcT4cđã REFHwSgiải quREFHwSyết, nhưREFHwSng chuyFFện này, PFFhương REFHwSNam pfcT4ccảm thấy,FF sẽREFHwS làFF mộtayhE6p kFFhối cpfcT4chướng REFHwSngại trREFHwSên đưayhE6pờng MayhE6panh MaFFnh truREFHwSy đuổi tìnhpfcT4c FFyêu, dREFHwSù REFHwSsao cũngREFHwS kFFhông FFquang miREFHwSnh lỗiayhE6p lạc.

Tính tìFFnh PhùnREFHwSg REFHwSKi lạipfcT4c khônpfcT4cg pfcT4chề có chuyFFển biến,ayhE6p chREFHwSo nên,REFHwS hiFFện tayhE6pại PhươnpfcT4cg NREFHwSam cayhE6pho làREFHwS tiayhE6pểu ayhE6pnha đầuFF nênpfcT4c cREFHwSó dựREFHwS payhE6phòng, miễn chFFo đếnayhE6p pfcT4clúc đpfcT4có lạiREFHwS ngayhE6pã đFFau REFHwSkhông pfcT4cđứng dậyREFHwS nổi.

Phương ayhE6pNam qFFuyết địnhayhE6p FFkhông cùng tiểuREFHwS nayhE6pha pfcT4cđầu tREFHwShảo luậnFF viFFệc nàyFF nREFHwSữa, dùpfcT4c sREFHwSao ManREFHwSh FFManh mớipfcT4c mườiayhE6p FFchín, còFFn REFHwSchưa tốt nghiREFHwSệp đạiFF hpfcT4cọc, việayhE6pc ayhE6pyêu đươngpfcT4c kếtayhE6p hônREFHwS còayhE6pn rFFất sớmFF, npfcT4cói trápfcT4cnh sREFHwSang đpfcT4cề tàiFF khác: "NFFghe HiểayhE6pu pfcT4cPhong nóREFHwSi, coREFHwSn tpfcT4cham giREFHwSa CâpfcT4cu lạcFF bpfcT4cộ leayhE6po núi,pfcT4c REFHwSthế nàpfcT4co? Có cFFần REFHwScô tàFFi trợayhE6p REFHwSmột chúFFt tREFHwSài chREFHwSính hFFay không?"

Mắt MapfcT4cnh MaREFHwSnh sángpfcT4c lênFF vộiFF vàngpfcT4c gật ayhE6p đầu: "pfcT4cDạ! CầnFF, cpfcT4cần, cpfcT4cô lREFHwSà tFFốt nhấayhE6pt!" PFFhương NaFFm vpfcT4cỗ vỗREFHwS khuôFFn mặtayhE6p nhỏ nhắFFn đỏFF bừREFHwSng củREFHwSa coFFn bpfcT4cé: "REFHwSNhóc nịnayhE6ph REFHwShót, tREFHwSrách FFsao pfcT4cbà nREFHwSội nóREFHwSi copfcT4cn lpfcT4cà tiểayhE6pu tham tiềFFn, tiềnFF mừngayhE6p tuổpfcT4ci FFhàng nFFăm cpfcT4của conayhE6p, họcREFHwS bổnFFg, đFFi đâuFF hếtayhE6p rồpfcT4ci, ayhE6pcũng không pfcT4cthấy cFFon mpfcT4cua cREFHwSái gì."

Manh MaayhE6pnh chREFHwSu miệREFHwSng: "ĐâpfcT4cy làpfcT4c đồ cpfcT4cưới FFcủa FFngười taFF, khREFHwSông tpfcT4chể độngpfcT4c vào,pfcT4c cpfcT4chuẩn bịayhE6p cpfcT4cho tpfcT4cương layhE6pai sốREFHwSng pfcT4ccùng pfcT4cKi ca pfcT4cca." PayhE6phương FFNam bậayhE6pt cười:FF FF"Nghĩ đFFến pfcT4clâu dayhE6pài ayhE6pthật pfcT4cnhỉ, copfcT4cn sợpfcT4c còn tFFhiếu nhiềFFu tREFHwSiền pfcT4csao, yênREFHwS tpfcT4câm, đồpfcT4c cưayhE6pới ayhE6ptương laREFHwSi REFHwScô rREFHwSa chFFo cayhE6pon, muREFHwSốn FFbao nFFhiêu có bấpfcT4cy ayhE6pnhiêu." ManFFh ManpfcT4ch layhE6pắc đầu:ayhE6p "FFCô thREFHwSương pfcT4ccon, FFcon biFFết, NhưnayhE6pg con mREFHwSuốn tựayhE6p mìnhREFHwS đểpfcT4c dàayhE6pnh ayhE6ptiền, dùFFng năngFF lựayhE6pc củFFa mìFFnh kiếmpfcT4c tFFiền, ayhE6pKi cREFHwSa pfcT4cca pfcT4ccũng như thế,FF apfcT4cnh ấFFy ayhE6pcho tớayhE6pi bâpfcT4cy giREFHwSờ REFHwScũng khôngpfcT4c lấyayhE6p củaREFHwS cREFHwSô chpfcT4cú REFHwSmột đồngREFHwS nayhE6pào, nayhE6pếu ayhE6pcon gả chREFHwSo REFHwSanh ấy,FF phảREFHwSi tônayhE6p tFFrọng REFHwSanh ấy."

Phương NFFam tREFHwShở REFHwSdài: "TiểREFHwSu pfcT4cnha đầu, cpfcT4con hànhayhE6p REFHwSđộng điFFên rayhE6pồ aREFHwS! ĐếnayhE6p đâayhE6py, nayhE6pói cpfcT4cho côFF nREFHwSghe, pfcT4cCâu ayhE6plạc bộREFHwS leREFHwSo núFFi các cayhE6pon REFHwScó hopfcT4cạt độngpfcT4c gì..."

Phương MaayhE6pnh REFHwSManh pfcT4ckhông nghpfcT4cĩ mình hàpfcT4cnh đFFộng điêpfcT4cn rayhE6pồ, vìFF côFF thíchayhE6p PhùngayhE6p FFKi, khôngFF cFFó đREFHwSạo lpfcT4cý, pfcT4ckhông cFFó nguyêpfcT4cn nhREFHwSân, cô cFFhỉ biayhE6pết, cpfcT4cô mupfcT4cốn gpfcT4cả REFHwScho pfcT4canh, FFcùng ayhE6panh cảpfcT4c đờiREFHwS bêFFn nhREFHwSau, cpfcT4cô khFFông biayhE6pết đâyFF làREFHwS cố cayhE6phấp, haayhE6py ayhE6plà tìnREFHwSh FFyêu REFHwScủa cô.

"Phương MaFFnh MapfcT4cnh!" MREFHwSanh Manh tayhE6pừ tFFrong FFlớp họcayhE6p đayhE6pi rFFa, liềnayhE6p thpfcT4cấy ayhE6pở REFHwSđối diệREFHwSn FFmột ayhE6pnam siFFnh FFlớp trênpfcT4c đứng dưREFHwSới áayhE6pnh mặtREFHwS tpfcT4crời, mặayhE6pc pfcT4cdù bayhE6pên ngườiayhE6p FFManh MaayhE6pnh ayhE6pchưa từpfcT4cng thREFHwSiếu pfcT4cqua naFFm sinayhE6ph điển trai,REFHwS nFFhưng pfcT4cSài ayhE6pTử REFHwSHiên pfcT4cvẫn làayhE6pm ManayhE6ph MaayhE6pnh kayhE6pinh dFFiễm mộtayhE6p trậnFF nhưFF cũ.

Sài TửayhE6p HiFFên làayhE6p đàFFn ayhE6panh năREFHwSm baayhE6p, cũngpfcT4c liên tpfcT4cục FFlà trợpfcT4c giảREFHwSng pfcT4cba nămREFHwS, dayhE6panh REFHwStiếng nayhE6phư cồn,REFHwS pfcT4cvô REFHwScùng ayhE6ptài gFFiỏi, ngườayhE6pi ngưỡng mayhE6pộ vôpfcT4c sốayhE6p, nhânREFHwS vậtREFHwS tpfcT4cinh ayhE6panh củapfcT4c trườngREFHwS Luật,FF cFFũng pfcT4clà pfcT4cnhóm trưởngpfcT4c REFHwScủa Câu lạcpfcT4c bộayhE6p lepfcT4co núi.

Lúc trFFước MFFanh ManayhE6ph REFHwSlựa chREFHwSọn CpfcT4câu lạREFHwSc bộ ayhE6pleo pfcT4cnúi, hoànREFHwS toFFàn lFFà pfcT4cvì tFFhích vậnREFHwS pfcT4cđộng pfcT4cleo FFnúi, pfcT4cManh ayhE6pManh thpfcT4cích cáiayhE6p loại cảFFm FFgiác cFFhinh phụcFF núipfcT4c cFFao này,FF cFFó ayhE6pmột REFHwSloại pfcT4cthỏa REFHwSmãn cựcREFHwS hạn,FF tựayhE6pa nhREFHwSư cayhE6pha FFcô nói, đứngFF ởpfcT4c đỉnpfcT4ch npfcT4cúi nFFhìn xpfcT4cuống, thiREFHwSên quayhE6pân vạpfcT4cn mãREFHwS đềuayhE6p REFHwSở dưayhE6pới chân.

Cha cREFHwSô pfcT4clà quânFF nhayhE6pân, xứFFng vớiayhE6p daREFHwSnh phận qupfcT4cân nhâREFHwSn, maFFng quâREFHwSn hpfcT4càm tưREFHwSớng pfcT4cquân, mayhE6pẹ từngFF nóREFHwSi pfcT4cqua nayhE6phiều ayhE6plần, nếuREFHwS hiFFện tại layhE6pà tFFhời kìFF chiếnpfcT4c pfcT4ctranh, chpfcT4ca cFFô khẳnFFg địnayhE6ph sẽREFHwS rFFa chiREFHwSến trườnayhE6pg chREFHwSém giết,ayhE6p REFHwSnam nhi lpfcT4cà REFHwSphải FFra rpfcT4coi giREFHwSục ngựaFF, pfcT4cđánh đôngayhE6p dẹppfcT4c bắc,FF pfcT4cđây làayhE6p kiểupfcT4c ngườiFF REFHwScủa chpfcT4ca cô, FFcũng lFFà củaFF pfcT4cKi FFca ca.

Cha pfcT4ccô FFmang dòngREFHwS ayhE6pmáu quânpfcT4c nhân, trongFF FFthân REFHwSthể côREFHwS ayhE6pcũng cóayhE6p, nhưREFHwSng mayhE6pà ayhE6pso sánhREFHwS vớREFHwSi FFKi cpfcT4ca REFHwSca, FFlại bREFHwSé nhỏayhE6p khôngFF đáng kể,ayhE6p FFnghĩ mayhE6pông luFFng, ManFFh MaREFHwSnh phụpfcT4cc hREFHwSồi tiFFnh ayhE6pthần lREFHwSại, cópfcT4c pfcT4cchút khFFông kiênpfcT4c nhẫn nhìayhE6pn FFqua SpfcT4cài TửFF Hiên.

Lúc trayhE6pước thậtFF khôpfcT4cng biFFết nhóm trưởnFFg CâayhE6pu lạFFc bộpfcT4c FFleo núpfcT4ci chínpfcT4ch làpfcT4c FFvị tayhE6prợ gFFiảng dayhE6panh tipfcT4cếng nFFhư cồnFF nàyayhE6p, nếu biết,pfcT4c pfcT4ccô REFHwSsẽ trốREFHwSn xREFHwSa táayhE6pm thước,pfcT4c FFtrong mpfcT4cắt cpfcT4cô FFhiện lênpfcT4c pfcT4cvẻ khREFHwSông REFHwSkiên nhẫREFHwSn, SFFài Tử ayhE6pHiên cũngREFHwS khônFFg pfcT4cxem nhẹ.

Có đôREFHwSi khayhE6pi SàiREFHwS TửpfcT4c HREFHwSiên tpfcT4chực cảm thpfcT4cấy, PhươnFFg MFFanh ManFFh làpfcT4c ôngREFHwS trờiayhE6p cayhE6pố ayhE6pý FFphái xuốFFng trừpfcT4cng phạtpfcT4c anREFHwSh, trừFFng phạt FF anh mREFHwSấy nămFF FFnay mắtFF ayhE6pcao REFHwShơn đpfcT4cầu, lầnayhE6p đầuayhE6p tiêpfcT4cn nhREFHwSìn thấypfcT4c MaayhE6pnh ManREFHwSh, aREFHwSnh lFFiền chấn độFFng, ápfcT4co thpfcT4cun qFFuần jeapfcT4cn đơnREFHwS giảayhE6pn trênayhE6p ngayhE6pười cô,FF cũngFF pfcT4ccó thFFể tỏREFHwSa rayhE6pa một loạipfcT4c xiayhE6pnh đẹppfcT4c khôngFF tFFhể REFHwSbỏ FFqua, côFF đẹREFHwSp khipfcT4cến ánhpfcT4c mREFHwSặt trờiayhE6p thángpfcT4c chínFF ayhE6plúc ấFFy cũng nFFhạt REFHwSđi rấtpfcT4c FFnhiều, màREFHwS đónpfcT4c REFHwSngười mớayhE6pi đếpfcT4cn bằngayhE6p mayhE6pột khREFHwSúc pfcT4cđàn REFHwScello REFHwS(đàn violong loạipfcT4c lớn)REFHwS chuayhE6pyên nghiayhE6pệp lpfcT4cinh động,REFHwS gầnFF REFHwSnhư gayhE6pây ngpfcT4cỡ ngFFàng tấtFF REFHwScả thREFHwSầy trò REFHwSở đây.

[ BREFHwSạn đaREFHwSng đREFHwSọc truyệFFn tạiREFHwS aayhE6plobooks.vn ]

Yêu FFcô gpfcT4cái FFnhư ayhE6pvậy, dayhE6pường nhREFHwSư rấayhE6pt dễayhE6p dàng, SàipfcT4c TửREFHwS HiayhE6pên cayhE6pũng khôFFng ngopfcT4cại ayhE6plệ, pfcT4cSài TửpfcT4c HiêayhE6pn lậFFp layhE6pớp họFFc leREFHwSo núREFHwSi, là chiêpfcT4cu bFFài củFFa CFFâu lạcFF bộ,REFHwS FFtuy rằngpfcT4c kpfcT4chông thểREFHwS pfcT4cnói khôngpfcT4c hấpayhE6p dayhE6pẫn nữFF sinpfcT4ch, nhưngREFHwS đối FFvới pfcT4cthể chấtFF cayhE6pó yêuayhE6p cầFFu FFrất cFFao, bởipfcT4c FFvậy, mặcREFHwS REFHwSdù cóFF pfcT4cSài pfcT4cTử HiêpfcT4cn FF- mộtREFHwS đại soREFHwSái cayhE6pa hấpREFHwS dFFẫn nhưayhE6p vậy,FF hộiFF viFFên thFFu vàoayhE6p hànFFg FFnăm cFFũng kayhE6phông nhiềREFHwSu, màREFHwS MpfcT4canh Manh vàREFHwSo lạREFHwSi tươngayhE6p đốiayhE6p dayhE6pễ dàng.

Sài TửFF HayhE6piên khôREFHwSng khREFHwSỏi ayhE6ptự pfcT4cgiễu, thREFHwSì ra FFmình cFFũng pfcT4ccó lFFúc lấFFy việcpfcT4c côpfcT4cng ayhE6pmưu tínhFF việpfcT4cc tREFHwSư nhFFư vayhE6pậy, nhpfcT4cưng ayhE6pSài TửpfcT4c Hiên rấFFt nFFhanh layhE6piền phayhE6pát hiệpfcT4cn, chFFo dREFHwSù MaayhE6pnh ManREFHwSh vàpfcT4c ayhE6panh ayhE6psinh hayhE6poạt tronpfcT4cg cayhE6pùng CâuREFHwS lạc REFHwS bộ, anayhE6ph cũnpfcT4cg REFHwSkhông chiếREFHwSm pfcT4cnhiều ayhE6pưu thếREFHwS lắm,FF phảREFHwSi nFFói, PhươngayhE6p MayhE6panh ayhE6pManh đFFối đãi vớiayhE6p tấtayhE6p ayhE6pcả napfcT4cm sinpfcT4ch tFFheo đuổiayhE6p cayhE6pô cũnpfcT4cg khpfcT4công khFFác pfcT4cgì nayhE6phau, pfcT4cbao gpfcT4cồm cREFHwSả anhREFHwS, một nREFHwSăm trôipfcT4c qayhE6pua, naayhE6pm sayhE6pinh kFFhác REFHwSdo MayhE6panh MaFFnh đốayhE6pi FFxử lREFHwSạnh nayhE6phạt, đềuayhE6p lùpfcT4ci xREFHwSa trăm bưayhE6pớc, chỉFF pfcT4ccó SàayhE6pi REFHwSTử HipfcT4cên tFFhủy chunayhE6pg bámpfcT4c riFFết kayhE6phông tha.

Sài ayhE6pTử FFHiên ayhE6pđi tayhE6pới, đưaFF pfcT4ctay muốnpfcT4c đỡ cặppfcT4c sáchREFHwS tpfcT4crên ayhE6pvai MpfcT4canh MREFHwSanh, bịayhE6p FFManh MpfcT4canh cưpfcT4cời pfcT4ctủm pfcT4ctỉm FFtránh pfcT4cra: "FFĐàn anh àREFHwS, FFem ayhE6ptự mayhE6pình ayhE6pmang được,pfcT4c epfcT4cm ayhE6pcũng kpfcT4chông ayhE6pmuốn bịREFHwS FFngười hpfcT4cận vìpfcT4c đượcFF ayhE6pđàn REFHwSanh ngưỡnpfcT4cg mộ đâu."

Sài TửayhE6p HiênFF kayhE6phông cFFho ayhE6plà phảipfcT4c, rất cóayhE6p FFphong độREFHwS cườiFF cườpfcT4ci: "REFHwSAnh đếpfcT4cn thônayhE6pg báREFHwSo vớipfcT4c emFF, cFFuối tuầayhE6pn nàyayhE6p ayhE6pCâu REFHwSlạc bREFHwSộ leo FFnúi cayhE6pó hoạtFF đREFHwSộng, ayhE6pđịa điểFFm REFHwStập hợpREFHwS cayhE6pó hơiFF xpfcT4ca, apfcT4cnh ayhE6psẽ láiREFHwS xFFe đREFHwSến đón em!"

Manh ManayhE6ph nghiêayhE6png đầFFu nhìpfcT4cn aREFHwSnh, ánayhE6ph mắt REFHwSsáng lêayhE6pn nhayhE6pư ngREFHwSọc, làmFF SREFHwSài TửREFHwS ayhE6pHiên pfcT4ccó mộFFt pfcT4cchút thấpfcT4ct tREFHwShần: "ĐànayhE6p aREFHwSnh àayhE6p, chỉ ayhE6psố FFthông pfcT4cminh củaREFHwS REFHwSem tFFhấp npfcT4chư vậpfcT4cy saFFo, aayhE6pnh FFnói pfcT4ccho REFHwSem biếtpfcT4c đFFịa điểmpfcT4c tậpREFHwS hợpFF là được,REFHwS FFem spfcT4cẽ bảoFF aREFHwSnh pfcT4chọ ayhE6pđưa đi."

Tác pfcT4cgiả cREFHwSó lờiayhE6p mupfcT4cốn ayhE6pnói: bạREFHwSn REFHwSbè cùnpfcT4cg nghiệp FFvăn chươnREFHwSg, thícFFh nayhE6phìn thấy:FF 《FF vFFăn chươpfcT4cng REFHwSnhư thểFF cấyFF cFFày, mùFFi hoayhE6pa thảoREFHwS FFluận quanayhE6ph nayhE6păm được mùayhE6pa 》