You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 7JHi181: NÀWZw2NG LÀbx9d AI? 

Hai 7JHingười c7JHiứ nhZBJ6ư thếZBJ6, vu7JHii đùZBJ6a ầmWZw2 ĩ7JHi một7JHi phehMmun, 7JHiăn chMmuhút đbx9dồ ăn7JHi, liềnbx9d ôm7JHi lấyhMmu WZw2nhau, từbx9d ZBJ6từ ngủ. 

ĐangZBJ6 mZBJ6ơ màhMmung, ngh7JHie đưWZw2ợc mWZw2ột tiếnZBJ6g gọi7JHi, hMmuY WZw2Y mbx9dở hhMmuai mZBJ6ắt ra7JHi, ng7JHihe đượchMmu Khâu7JHi hMmuTrạch đabx9dng nbx9dhỏ giọZBJ6ng n7JHiói mbx9dơ, nbx9dhắm chMmuhặt ZBJ6mi mbx9dắt ruWZw2n rẩyZBJ6, toà7JHin thâWZw2n lạnZBJ6h băng. 

ThWZw2ấy ác7JHi mộn7JHig? Nàngbx9d nhìhMmun 7JHithấy bhMmuên gốiWZw2 chMmuó mbx9dột k7JHihăn bx9dtay trắngbx9d ZBJ6tinh, nWZw2ội tbx9dâm 7JHidâng ZBJ6lên m7JHiột trậbx9dn ấWZw2m ZBJ6áp, nhiềubx9d nhMmuăm qWZw2ua, WZw2hắn vẫnWZw2 dWZw2uy thMmurì ZBJ6thói quehMmun này7JHi, vbx9dì trướcZBJ6 7JHiđây nànWZw2g vẫnZBJ6 WZw2thường hahMmuy mơbx9d thấy7JHi nhữWZw2ng giấbx9dc mộngbx9d 7JHikì quái. 

Cầm7JHi WZw2ti qbx9duyên, nhbx9dẹ nhàWZw2ng chàhMmu laZBJ6u bx9dmồ hbx9dôi t7JHirên tráhMmun hhMmuắn, độtbx9d ZBJ6nhiên, nghhMmue đượcWZw2 m7JHiột WZw2câu, làmWZw2 nWZw2àng dừnghMmu lạiZBJ6 7JHiđộng tác. 

“NgâhMmun Nhi……”7JHi HắWZw2n ZBJ6run rẩy,7JHi hbx9dai tahMmuy WZw2nắm chặt. 

NgâWZw2n Nhbx9di, WZw2lại hMmulà 7JHiNgân Nhbx9di, rốtZBJ6 cuộcWZw2 ZBJ6Ngân NWZw2hi lbx9dà 7JHiai? NàngZBJ6 thùyWZw2 hạ7JHi ZBJ6mi mắtWZw2, hWZw2ai bx9dtay nắm7JHi ZBJ6chặt tbx9di qubx9dyên, cắWZw2n cắn7JHi môi,7JHi 7JHikhông bx9drõ vì7JHi sZBJ6ao tWZw2rong miZBJ6ệng bx9dbọn h7JHiọ gọihMmu đbx9dều 7JHilà NgânWZw2 Nhi. 

Khâu Trạchbx9d từbx9d nhỏWZw2 cùng7JHi nàZBJ6ng lbx9dớn lWZw2ên, ngoZBJ6ại tWZw2rừ nànZBJ6g, rấtWZw2 bx9dít k7JHihi hMmutiếp xú7JHic vớiWZw2 nữ7JHi tbx9dử, nh7JHiư vậy,7JHi tron7JHig 7JHimiệng hắnZBJ6, ‘NgânZBJ6 NWZw2hi’ nbx9dày lạiWZw2 từhMmu đâbx9du m7JHià đến? 

Còn về7JHi pbx9dhần Mẫnbx9d ZBJ6Hách bx9dyêu nam……hMmu HắnhMmu cònZBJ6 7JHitừng WZw2gọi mình7JHi làZBJ6 “NgWZw2ân Nhi”bx9d, làZBJ6m nàng7JHi nghMmuhi ZBJ6ngờ r7JHiằng, phhMmuải chănghMmu nàbx9dng thMmua cùnZBJ6g nàbx9dng, chMmuùng hMmuSầm WZw2Nhi, phảiZBJ6 chMmuhăng đhMmuều cbx9dó chhMmuung mộZBJ6t bbx9dộ dángWZw2 WZw2hay không? 

“NZBJ6gân NhhMmui, khô7JHing ZBJ6cần rờ7JHii WZw2đi……” LúZBJ6c bx9dnày, hMmuKhâu TWZw2rạch rZBJ6ốt cuộcbx9d khhMmuông áphMmu chế7JHi đượchMmu nộiWZw2 thMmuâm sợWZw2 bx9dhãi, hôhMmu hMmuto mộtWZw2 t7JHiiếng rồiWZw2 ng7JHiồi hMmubật WZw2dậy, mởbx9d mhMmui hMmumắt, hạbx9d xuốngbx9d mhMmuột giọWZw2t thMmuhanh lệ. 

“ChànZBJ6g thấZBJ6y bx9dác mộng.”bx9d 7JHiY hMmuY ô7JHin nhbx9du WZw2nói, hMmuchà laZBJ6u ZBJ6sạch sẽWZw2 nướchMmu mắthMmu củZBJ6a hắn. 

Tỉnh7JHi t7JHiáo lại,bx9d hắnhMmu 7JHiđột nhiWZw2ên chMmuhế thMmurụ cổWZw2 tWZw2ay nZBJ6àng, 7JHisắc m7JHiặt 7JHicó cbx9dhút sốthMmu ruột,7JHi cbx9dũng hMmumang 7JHitheo mộZBJ6t tZBJ6ia lạnhbx9d nhưZBJ6 băng: 

“TrẫWZw2m, bx9dvừa rhMmuồi nóiWZw2 c7JHiái gìZBJ6, nàngWZw2 cóbx9d nghMmuhe đượcZBJ6 h7JHiay không!” 

Nga7JHiy lúcWZw2 từZBJ6 trWZw2ong mộbx9dng WZw2tỉnh lại,hMmu hắnZBJ6 tựabx9d hồhMmu hZBJ6ô lênWZw2 mộthMmu tiếng,ZBJ6 hMmunhưng mà,bx9d lWZw2ại khbx9dông dbx9dám xáZBJ6c định,ZBJ6 WZw2chính mìnhbx9d rZBJ6ốt cuộcbx9d hMmucó thốtbx9d thànhWZw2 tiZBJ6ếng hMmuhay không. 

Nàng, rWZw2ốt cuộZBJ6c cbx9dó nbx9dghe đượchMmu cáZBJ6i gìWZw2 h7JHiay không? 

“hMmu……” hMmuNàng quyệbx9dt WZw2mi, nWZw2hìn tWZw2hoáng quhMmua cổ7JHi ta7JHiy bị7JHi hMmuhắn ZBJ6bóp chặtZBJ6, thWZw2oáng đbx9dau đớn,WZw2 “ZBJ6Cái gìbx9d cũhMmung khbx9dông nghZBJ6e đượZBJ6c, cáibx9d gìZBJ6 ZBJ6chàng cũng7JHi 7JHikhông cóZBJ6 nói.” 

V7JHiì N7JHigân Nhibx9d, hắn7JHi thZBJ6ế bx9dnhưng lạiWZw2 thươngZBJ6 7JHitổn m7JHiình hMmumà không7JHi biết,ZBJ6 7JHixem rabx9d, nữWZw2 tửbx9d nàbx9dy ởhMmu hMmutrong 7JHilòng hbx9dắn c7JHió mộZBJ6t vbx9dị tríhMmu ZBJ6vô cù7JHing qWZw2uan t7JHirọng, ngbx9dhĩ đếnWZw2 đây,hMmu lZBJ6òng củaWZw2 ZBJ6nàng độthMmu nhi7JHiên đ7JHiau đớn,ZBJ6 ZBJ6chua hMmuxót kWZw2hông thôi. 

“ZBJ6Cái WZw2gì cũnWZw2g chWZw2ưa nói……”WZw2 HắnhMmu nhMmuhẹ nhànWZw2g hMmuhư rZBJ6a mhMmuột hơi,7JHi mabx9dy mắn,bx9d 7JHicuối cùWZw2ng khônWZw2g WZw2làm chZBJ6o nàngbx9d ZBJ6nghe được. 

“Ta đibx9d 7JHiphân bx9dphó nữWZw2 WZw2hộ vệ7JHi đhMmuem WZw2đồ ăWZw2n tiến7JHi vào,7JHi đãbx9d trưWZw2a rồi,bx9d bx9dcũng nêbx9dn ănZBJ6 7JHimột chZBJ6út gì.ZBJ6” N7JHiàng thùZBJ6y hbx9dạ bx9dmi mắ7JHit, đemhMmu hMmuti qbx9duyên đểbx9d vàoZBJ6 tronWZw2g tabx9dy ZBJ6hắn, xoaZBJ6y ngưWZw2ời xZBJ6uống giườn7JHig, m7JHiặc quầnhMmu áohMmu đZBJ6i rồZBJ6i ZBJ6đi bx9dra ngoài. 

TrướhMmuc cửa. 

“HoàZBJ6ng phhMmui, HoàZBJ6ng WZw2Thượng cWZw2ó phảiZBJ6 lWZw2ại thấyWZw2 áWZw2c mộngWZw2 hahMmuy hMmukhông, sa7JHio hMmulại ZBJ6lớn tiếnZBJ6g nWZw2hư thế.”bx9d m7JHiột nZBJ6ữ hộ7JHi vbx9dệ cabx9dnh g7JHiiữ ở7JHi cửaWZw2, nhZBJ6ỏ giọngWZw2 hỏi. 

“Khôngbx9d có.”bx9d NàWZw2ng thả7JHin nhiênWZw2 lắc7JHi đầu,hMmu dặnhMmu dbx9dò 7JHinàng chuẩnhMmu bWZw2ị mộbx9dt ít7JHi thựZBJ6c vậWZw2t tahMmuhnh đạ7JHim, tránbx9dh ZBJ6cho mi7JHiệng vếtbx9d thWZw2ương bx9dcòn chhMmuưa khỏiWZw2 hẳ7JHin 7JHibị bx9dcương WZw2lên, khZBJ6ó khéphMmu miệng. 

NữhMmu hWZw2ộ WZw2vệ lWZw2ĩnh mện7JHih mbx9dà điZBJ6, bx9dY ZBJ6Y nhWZw2ìn theWZw2o thbx9dân ảnZBJ6h c7JHiủa nàhMmung, vụ7JHing trộZBJ6m nhẹZBJ6 n7JHihàng bx9dthở ZBJ6ra, maWZw2y mZBJ6ắn nà7JHing bx9dta đ7JHiè th7JHiấp bx9dthanh âm. 

NhưnhMmug mà,7JHi vừahMmu qhMmuuay 7JHingười lại,hMmu 7JHilại n7JHihìn thấy7JHi khuôbx9dn mặthMmu 7JHicứng nWZw2gắc cZBJ6ủa hắnhMmu, lạhMmunh lùnhMmug nghMmuhễ nàngbx9d, khôZBJ6ng cóWZw2 7JHimở miệngWZw2, tWZw2rầm mặbx9dc xWZw2oay nWZw2gười xốhMmuc lênbx9d WZw2bức rWZw2èm chebx9d, khậpWZw2 khiWZw2ễng 7JHiđi vào. 

7JHiNàng cũnWZw2g bhMmuước nhanWZw2h đuổiWZw2 kịhMmup, cẩnZBJ6 thậnWZw2 ZBJ6giúp đỡ. 

“N7JHiàng ZBJ6cái g7JHiì đềuhMmu ng7JHihe được,bx9d hMmuvì ZBJ6sao khônhMmug ZBJ6hỏi trẫm?”bx9d hMmuHắn 7JHitận lựcZBJ6 khốn7JHig c7JHihế ZBJ6âm điệuZBJ6 củahMmu chínhhMmu mìbx9dnh, WZw2khó thMmuránh k7JHihỏi rhMmuun run. 

“CáchMmu bx9dngười, a7JHii WZw2cũng khôngZBJ6 muốhMmun nóZBJ6i chhMmuo ZBJ6ta biết,hMmu hMmuta hMmuhỏi thWZw2ì sẽbx9d c7JHió đ7JHiáp áhMmun sao?” 

Chua s7JHiót cườihMmu, nàn7JHig gihMmuúp đỡhMmu hắn7JHi WZw2ngồi x7JHiuống giườngWZw2, vhMmuết thươngbx9d khhMmuông cònZBJ6 chhMmuảy WZw2máu, mWZw2ay mắnbx9d, dượchMmu hMmuhiệu nàbx9dy cóhMmu ZBJ6vẻ hữuhMmu hiệu,hMmu có7JHi thểWZw2 cầm7JHi máu,ZBJ6 nhưnhMmug bx9dmà, lêWZw2n mhMmuày lạ7JHii rấZBJ6t ch7JHiậm, chỉ7JHi cZBJ6ó một7JHi lớpWZw2 mỏZBJ6ng, tự7JHia WZw2như c7JHihỉ đ7JHiộng mhMmuạnh một7JHi chúthMmu shMmuẽ lZBJ6ại vỡZBJ6 ra. 

MímWZw2 môi7JHi, hWZw2ắn n7JHihẹ ZBJ6nhàng nắmWZw2 lấy7JHi bàn7JHi 7JHitay nhMmuhỏ bhMmué, đhMmuôi mắZBJ6t nhấZBJ6t thWZw2ời nhMmuhu hMmuhòa xuốhMmung dưới,ZBJ6 ngZBJ6ăn hMmuý cười. 

“hMmuNàng muhMmuốn biWZw2ết sao?” 

Ý tứbx9d hMmucủa WZw2hắn là,ZBJ6 hMmucó tbx9dhể nóWZw2i 7JHicho chínZBJ6h mìnhMmuh biế7JHit? ZBJ6Y bx9dY bx9dngạc nhWZw2iên ngẩnhMmug đầuZBJ6, đốZBJ6i dhMmuiện vWZw2ới tầmZBJ6 m7JHiắt hMmucủa hbx9dắn, 7JHicó ZBJ6chút kZBJ6hông thZBJ6ể tiWZw2n, rố7JHit cục7JHi hWZw2ắn cũngbx9d 7JHichịu hMmumở miệnZBJ6g bx9dnói ch7JHio m7JHiình biết. 

MộtWZw2 bx9dnữ WZw2tử, vìWZw2 WZw2sao cuốnZBJ6 lấybx9d tâm7JHi củZBJ6a haWZw2i na7JHim nhân? 

“NếuhMmu nhưbx9d phZBJ6ải miễnZBJ6 cưỡng,bx9d 7JHivề sahMmuu rồWZw2i hãyZBJ6 ZBJ6nói.” NZBJ6àng có7JHi thể7JHi nhìnWZw2 rZBJ6a được,WZw2 trênhMmu mhMmuặt hMmuhắn 7JHimiễn hMmucưỡng cbx9dười vui. 

RZBJ6út hhMmuai tWZw2ay ZBJ6ra, ZBJ6nàng đibx9d ngănZBJ6 tủWZw2, lbx9dấy mộthMmu l7JHiọ dượcWZw2 lạZBJ6i đâyWZw2, ZBJ6ngồi xWZw2ổm xuốbx9dng, cuốnbx9d ốbx9dng quầnWZw2 củaZBJ6 hZBJ6ắn lêZBJ6n, bx9dnhẹ nhàn7JHig 7JHimở bx9dlọ thuZBJ6ốc ra7JHi, bx9dđổ rWZw2a mộhMmut hMmuít WZw2bột bx9dmàu bx9dtrắng, cẩnhMmu thậ7JHin ZBJ6rắc lênZBJ6 vếthMmu thương. 

“Ngânbx9d hMmuNhi khôbx9dng phZBJ6ải ai7JHii khMmuhác, lWZw2à nàng.” 

HWZw2ắn ZBJ6mở miệ7JHing nói7JHi, nhhMmuìn nWZw2àng hMmungạc nhZBJ6iên, trừ7JHing lớnZBJ6 mắhMmut hạnhbx9d WZw2nhìn hMmuvào khuôWZw2n mặthMmu bx9dbình thảnZBJ6 củaZBJ6 chínhWZw2 7JHimình, 7JHinhất thhMmuời hìnhbx9d thàZBJ6nh 7JHi2 hMmutrạng 7JHithái đốihMmu lập. 

“WZw2Khâu Trạch,7JHi chà7JHing khôngZBJ6 phảibx9d hWZw2ồ đhMmuồ rồiWZw2 ch7JHiứ, thMmua làhMmu hMmuY bx9dY, khôZBJ6ng hMmuphải NgânWZw2 NhZBJ6i, từhMmu nhỏWZw2 đếnWZw2 lớhMmun, ZBJ6ta cũnZBJ6g 7JHichưa từngbx9d nWZw2ghe thMmuhái hoàngZBJ6 TWZw2hái HWZw2ậu nhắchMmu tớiWZw2 hMmuhay baZBJ6n chbx9do 7JHita hMmutục danZBJ6h 7JHinày, chànZBJ6g đang7JHi nhMmuói giỡhMmun phảibx9d không?”hMmu NàWZw2ng nộthMmu ZBJ6nột nóibx9d, nhWZw2ìn biểuZBJ6 tìnbx9dh ZBJ6trên mặ7JHit hắnhMmu nghiêZBJ6m t7JHiúc mà7JHi tbx9dhoáng runbx9dg mình. 

Tuấn mbx9di khiZBJ6nh lohMmung, hắnbx9d nhWZw2u nWZw2hu huZBJ6yệt bx9dthái dươngbx9d, WZw2tất nhZBJ6iên lhMmuà biếZBJ6t WZw2được, mìnhMmuh nóihMmu WZw2như vậyWZw2 sẽZBJ6 lZBJ6àm 7JHicho nWZw2àng khônhMmug rhMmuõ rZBJ6àng, nhưnZBJ6g nhMmuếu cứbx9d ibx9dm lặnWZw2g, cWZw2hỉ sợ,hMmu bx9dhắn sẽbx9d bịhMmu hiểZBJ6u lầbx9dm, t7JHirở tZBJ6hành hhMmuoa thMmuâm ZBJ6nam tử. 

“Nbx9dàng thậhMmut sự7JHi là7JHi NgZBJ6ân NWZw2hi, khôhMmung đú7JHing, phảibx9d nói,hMmu Ngâ7JHin Nbx9dhi làbx9d nàhMmung, hMmulà tênZBJ6 trWZw2ước 7JHiđây của7JHi nàng.” 

đôi mắtZBJ6 màWZw2u 7JHitím dầbx9dn dầnhMmu cZBJ6huyển thàWZw2nh thâWZw2m th7JHiúy, yêZBJ6n lặZBJ6ng nhZBJ6ìn WZw2dung nhabx9dn củ7JHia nàng,…WZw2 ngũZBJ6 quabx9dn khôhMmung đồngZBJ6 dạng,bx9d gihMmuống nh7JHiau, chỉbx9d hMmucó mộtZBJ6 7JHinụ cưhMmuời ngọthMmu hMmungào n7JHihư h7JHioa lêWZw2 hMmuđầu xuân,bx9d WZw2còn cóWZw2 linhMmuh hồn. 

“têWZw2n trbx9dước đâybx9d củbx9da ta?” 

Nàng cZBJ6ăn hMmubản hMmulà khZBJ6ông hiểhMmuu ZBJ6hắn đan7JHig nZBJ6ói cáhMmui WZw2gì, “ChẳnZBJ6g bx9dlẽ, tbx9da từngbx9d bịbx9d mấthMmu tríbx9d nhớ?”bx9d N7JHiếu khôbx9dng, nZBJ6hư thbx9dế nàbx9do lạhMmui kZBJ6hông biếtZBJ6 trbx9dước kbx9dia mìnhWZw2 kêubx9d lZBJ6à 7JHiNgân Nhi? 

HZBJ6ơn nữa,ZBJ6 cóWZw2 đôbx9di 7JHikhi, ánhbx9d mắtWZw2 h7JHiắn 7JHikhi nhìnWZw2 WZw2nàng, dưbx9dờng như7JHi khônhMmug phảiZBJ6 đahMmung nWZw2hìn bx9dnàng, màZBJ6 đang7JHi nhìZBJ6n mộtZBJ6 n7JHigười khác. 

“KhônghMmu phZBJ6ải,” HắnhMmu bx9dnhẹ 7JHinhàng bx9dlắc đầu,“Đbx9dó lbx9dà bx9dtên trhMmuong kiếphMmu trướcZBJ6 cZBJ6ủa nàng!” 

đhMmuôi mZBJ6ắt mà7JHiu bx9dtím lộZBJ6 bx9dra mộthMmu ZBJ6cỗ WZw2kỳ quaZBJ6ng kỳbx9d dịbx9d, thMmurước m7JHiắt ZBJ6tựa hồWZw2 hMmuxuất hWZw2iện mhMmuột t7JHihân WZw2ảnh ZBJ6xinh đẹp,7JHi thíZBJ6ch mặchMmu m7JHiột bx9dthân hMmuquần hMmuáo đơ7JHin giản,WZw2 mà7JHiu ho7JHia lê7JHi, bbx9dên hMmumôi l7JHiuôn bx9dcó ZBJ6ý cườibx9d ôn7JHi bx9dnhu, thường7JHi hbx9day thbx9dân WZw2mật ZBJ6ôm cábx9dnh ta7JHiy hắn,7JHi gọi7JHi “Vi7JHiêm WZw2Hi, ZBJ6ngươi ZBJ6là Vi7JHiêm HZBJ6i WZw2của NgâWZw2n Nhi.” 

KihMmuếp trWZw2ước? NànWZw2g hMmurõ ràbx9dng WZw2là 7JHitừ thếWZw2 kbx9dỷ WZw221 đến,hMmu 7JHibọn họbx9d, cóWZw2 phảWZw2i lầm7JHi rồihMmu hZBJ6ay khôngbx9d? NàngWZw2 cắn7JHi môibx9d dưZBJ6ới, độZBJ6t nhiWZw2ên hMmuphát hiện,hMmu nWZw2àng 7JHithật sợZBJ6 hãibx9d loạiZBJ6 hMmusai l7JHiầm 7JHinày, nếbx9du nhMmuàng khôngZBJ6 hMmuphải ngưZBJ6ời màWZw2 bọnbx9d họhMmu cbx9dhờ mohMmung, vậ7JHiy hMmunàng nênhMmu là7JHim cZBJ6ái ZBJ6gì bâZBJ6y giờ? 

“kiếp trư7JHiớc củabx9d taZBJ6, lZBJ6à ngườ7JHii nhưbx9d hMmuthế WZw2nào?” NàhMmung nộthMmu nộhMmut mbx9dở miệng,ZBJ6 rấWZw2t ZBJ6là sợZBJ6 hãi. 

“làZBJ6 mộZBJ6t ngưbx9dời mbx9dà hMmu3 ngườibx9d chúbx9dng t7JHia WZw2đều hếZBJ6t lònbx9dg thưZBJ6ơng yêu.” 

Ti7JHiếng nZBJ6ói khàhMmun khZBJ6àn xuống,bx9d thMmuựa hồZBJ6 ZBJ6có chút7JHi nghẹnZBJ6 hMmungào, ký7JHi ứchMmu xWZw2a hMmuxưa bWZw2ất cWZw2hợt t7JHiràn về,ZBJ6 đaZBJ6u xóbx9dt, hMmungọt ngàWZw2o, WZw2đan xbx9den WZw2vào nhau… 

Ba người?bx9d WZw2Ngoại trhMmuừ hắnZBJ6 cùnbx9dg 7JHiMẫn Háchbx9d yêWZw2u nahMmum, cZBJ6òn có7JHi ZBJ6ai? NàZBJ6ng giậZBJ6t mình. 

“Vì sabx9do, cáZBJ6c ng7JHiười biết,bx9d NgâZBJ6n Nhbx9di nhấtbx9d địnhWZw2 lWZw2à ta?”bx9d WZw2Đây mớihMmu hMmulà bx9dđiểm hMmumấu chốWZw2t hMmu, nWZw2àng q7JHiuả thự7JHic rấtWZw2 WZw2là sbx9dợ hãi,ZBJ6 đZBJ6áp áWZw2n hMmukhông nhưhMmu mìnbx9dh bx9dnghĩ, ZBJ6lại khhMmuông thểZBJ6 khônhMmug hỏi. 

“ChỉhMmu cầZBJ6n liếcWZw2 7JHimắt m7JHiột cáiZBJ6, thMmua bx9dliền cbx9dó tWZw2hể nhậnhMmu bx9dra nàng.” 

Hắn 7JHiđột nbx9dhiên n7JHiở nbx9dụ cười7JHi, áZBJ6nh ZBJ6mắt vụtbx9d sZBJ6áng, WZw2hai tbx9day ôbx9dm c7JHihầm lWZw2ấy thiênhMmu hạ7JHi bhMmué nhỏ, 

“Cho WZw2dù làbx9d hóhMmua thàZBJ6nh trWZw2o bụi,hMmu bx9dta cũnZBJ6g c7JHió thbx9dể ZBJ6nhận 7JHira hMmunàng.” WZw2Ôm vhMmuào trZBJ6ong lònghMmu, quyếhMmun luyhMmuến hMmuhít lấyZBJ6 hươnZBJ6g thơhMmum nghMmuọt nbx9dgào WZw2trên ngườiWZw2 nàng. 

TrZBJ6ên ngườibx9d nhMmuàng cZBJ6ũng phát7JHi rWZw2a mhMmuùi hoWZw2a lê……WZw2 ĐộhMmuc đ7JHiáo, khônZBJ6g 7JHigì thWZw2ay thếhMmu được,hMmu làZBJ6 mhMmuùi hươngZBJ6 củabx9d liZBJ6nh hồhMmun nàng! 

 

CHƯƠNG 7JHi182: CẨNZBJ6 THẬ7JHiN bx9dMIỆNG ZBJ6VẾT THƯƠNG

TWZw2ùy ý7JHi WZw2để hắbx9dn ômWZw2 mìn7JHih, haWZw2i ngườiWZw2 độWZw2t nZBJ6hiên ihMmum lặng,WZw2 nàngZBJ6 thbx9dam luybx9dến hơ7JHii tWZw2hở lhMmuành lạnhZBJ6 mbx9dà tbx9dhoải máibx9d trZBJ6ong lòbx9dng, ZBJ6trong tbx9dim độtWZw2 nhZBJ6iên 7JHitrở nênZBJ6 bìnhWZw2 thản,hMmu 7JHimặc kệ7JHi sự7JHi tình7JHi nhưZBJ6 thếWZw2 nàhMmuo, hWZw2iện tại,bx9d hbx9dai ngZBJ6ười bọnWZw2 họhMmu ZBJ6chỉ cầnbx9d bx9dở cùngZBJ6 mộtZBJ6 chỗ,ZBJ6 cáiZBJ6 gZBJ6ì bx9dcũng hMmukhông q7JHiuan tbx9drọng, vôWZw2 luậWZw2n WZw2là kiếp7JHi tZBJ6rước hMmuhay lbx9dà kiếpWZw2 sau. 

“NàngZBJ6, WZw2không muWZw2ốn bWZw2iết chuhMmuyện tìnhbx9d ở7JHi kiếhMmup trướchMmu sao?” 

BànZBJ6 taZBJ6y tbx9do củbx9da 7JHiPhù Vân7JHi KhâWZw2u Trạchbx9d 7JHiôn nhMmuhu vuốtbx9d vuốZBJ6t lưnbx9dg nàng,hMmu gZBJ6iống nh7JHiư đhMmuang vuốt7JHi hMmuve 7JHicon mbx9dèo n7JHihỏ, đôbx9di mắtWZw2 hMmumàu tíbx9dm hMmuthâm ýZBJ6 WZw2liếc hMmumắt WZw2nhìn kWZw2huôn mặt7JHi nhbx9dỏ nhZBJ6ắn trấnbx9d địnhMmuh 7JHimột cái. 

“Ta khôhMmung muhMmuốn biết.” 

Nàng chậZBJ6m rZBJ6ãi lhMmuắc đầu,hMmu tựahMmu hồ,ZBJ6 thMmuừ vZBJ6ẻ mặtWZw2 củaWZw2 hắnZBJ6 cùbx9dng Mẫn7JHi 7JHiHách yhMmuêu nabx9dm, bx9dkiếp trướWZw2c hWZw2ẳn là7JHi rấtZBJ6 là7JHi hMmuphức tạp,7JHi nếuWZw2 lhMmuà 7JHinhư ZBJ6thế, chMmuhính mìnhZBJ6 căWZw2n bảbx9dn khhMmuông mZBJ6uốn biết. 

“Cho7JHi dùWZw2 nànZBJ6g muốnZBJ6 biết,WZw2 hiệnWZw2 tạihMmu cũn7JHig khbx9dông thểZBJ6 nZBJ6ói bx9dcho bx9dnàng nghe.” 

HôhMmun bx9dnhẹ bx9dvành bx9dtai cZBJ6ủa nà7JHing, hắhMmun ôhMmun nhWZw2u nóWZw2i, ômbx9d eWZw2o nhZBJ6ỏ, ZBJ6bàn ta7JHiy lạWZw2i bắZBJ6t đầWZw2u khWZw2ông bx9dan pbx9dhận, xoZBJ6a WZw2xoa mềm7JHi mại. 

Nói cácZBJ6h k7JHihác, tZBJ6ừ đầuWZw2 tớZBJ6i đuôi7JHi, 7JHihắn chỉWZw2 tín7JHih 7JHinói chhMmuo bx9dnàng hMmubấy nh7JHiiêu mWZw2à thô7JHii? Nbx9dàng ZBJ6chán nản7JHi, 7JHiđã sớmZBJ6 bbx9diết nabx9dm nhWZw2ân nàyZBJ6 thậbx9dt phúcZBJ6 hắc,7JHi hMmugiang WZw2sơn dễZBJ6 đổi7JHi bảnZBJ6 tínhMmuh khóZBJ6 dZBJ6ời, nhWZw2ưng mà7JHi, nhMmuàng lạhMmui thíchMmuh hbx9dắn 7JHinhư thế,7JHi 7JHicó phả7JHii nàng7JHi WZw2thích cuồngbx9d ngượcZBJ6 h7JHiay không? 

“Kbx9dhông được7JHi, cònbx9d WZw2có c7JHihút đau.” 

KiWZw2nh ngạcZBJ6 nhìZBJ6n bànbx9d taWZw2y bx9dto đã7JHi tWZw2háo vạt7JHi WZw2áo WZw2trước ngZBJ6ực củahMmu mìnbx9dh, nàngZBJ6 thấpZBJ6 gbx9diọng ngbx9dăn cảnhMmu, sắcWZw2 mặtbx9d hồWZw2ng ZBJ6tươi, bx9dtựa nhưhMmu mộbx9dt quảbx9d táhMmuo 7JHichín mọng. 

Tuấn m7JHii một7JHi điều,7JHi hắnWZw2 tZBJ6à hMmuác nWZw2hu sát,ZBJ6 rbx9dất thíbx9dch 7JHixem bộbx9d dángWZw2 t7JHihẹn thWZw2ùng hMmucủa nàngbx9d, bZBJ6ạc thần7JHi kWZw2hinh dương,hMmu cổWZw2 họngZBJ6 7JHittoát rZBJ6a ZBJ6cười nhẹ. 

Hưởnbx9dg thụWZw2 tbx9dhân mìnZBJ6h dbx9dần 7JHidần mềmhMmu mại,ZBJ6 c7JHiả nhMmugười chbx9doàng lên. 

“MiệnghMmu vếtZBJ6 thhMmuương, chMmuẩn 7JHithận mZBJ6iệng vếtZBJ6 thươhMmung cbx9dủa chàng.” 

Nàng bx9dkinh hZBJ6ô bx9d, muốnZBJ6 đ7JHiứng dậybx9d xhMmuem cZBJ6ó đụngbx9d ZBJ6tới hMmuhay khZBJ6ông, nhưngbx9d hMmubị hắnhMmu ômZBJ6 hMmuchặt, khôZBJ6ng dhMmuễ dWZw2àng buôbx9dng ra. 

“bx9dKhông bx9dcó đụngbx9d tới,ZBJ6 chbx9dỉ bx9dcần nànbx9dg đừngZBJ6 nhWZw2áo.” bx9dHắn đ7JHiạm cưZBJ6ời, khônWZw2g 7JHikhỏi WZw2bị hMmuphản ứnhMmug đhMmuáng 7JHiyêu củaZBJ6 7JHinàng làbx9dm ấmhMmu áphMmu cảZBJ6 tbx9drái tim. 

“TrướcWZw2 phảiZBJ6 ZBJ6băng bó7JHi lạbx9di, bằbx9dng kZBJ6hông hMmuthật sự7JHi 7JHisẽ ZBJ6chạm 7JHivào ZBJ6vết thưZBJ6ơng, thZBJ6ật vấthMmu hMmuvả hMmumới bx9dkhép lạWZw2i. Chànbx9dg kh7JHiẳng địnhWZw2 sZBJ6ẽ trộWZw2m điZBJ6 bx9dđi sáthMmu hổ7JHi, 7JHita muốnbx9d cbx9dản cWZw2ũng chMmuản khZBJ6ông được,hMmu nh7JHianh lhMmuên, đểZBJ6 thMmua gZBJ6iúp chàngWZw2 bănZBJ6g bó.”7JHi Nàngbx9d cZBJ6ũng mặcZBJ6 kệ7JHi bx9dnhiều nWZw2hư vậyhMmu, dùn7JHig sứbx9dc n7JHigăn thMmuay hắbx9dn, cầmhMmu bạWZw2ch 7JHibố sạchbx9d bx9dsẽ sớbx9dm chuẩhMmun ZBJ6bị WZw2tốt ZBJ6bao bốbx9d ba7JHio vây7JHi WZw2đi lên. 

ZBJ6Một hMmutay chốngZBJ6 khuônbx9d mặt,ZBJ6 hắn7JHi iWZw2m lặnghMmu nhì7JHin khuônbx9d mặ7JHit ô7JHin hMmunhu, mbx9dày liWZw2ễu cZBJ6ong ZBJ6cong. Mắt7JHi bx9dto tròn,7JHi trZBJ6ong hMmuveo, 7JHimũi tbx9dinh WZw2xảo, cánWZw2h mô7JHii đỏWZw2 hồbx9dng, cZBJ6ăng mọnZBJ6g, chWZw2ỉ cWZw2ần nhẹZBJ6 nWZw2hàng khẽbx9d mbx9dở WZw2ra, tựaWZw2 n7JHihư một7JHi tráWZw2i cWZw2hín ZBJ6ngon ngWZw2ọt, lbx9dàm ZBJ6cho ngưWZw2ời 7JHita WZw2kìm lònbx9dg kbx9dhông đậuhMmu muốZBJ6n cắnbx9d mộtbx9d ngụm. 

Lưu lhMmuoát cộthMmu một7JHi cáihMmu bx9dnơ coWZw2n bướ7JHim, nàWZw2ng vỗhMmu vbx9dỗ bx9dtay đZBJ6ứng lê7JHin, nhìhMmun ZBJ6thấy hắnhMmu nhìnWZw2 chằmbx9d chằmWZw2 ZBJ6mình, c7JHió cbx9dhút bx9dmạc dZBJ6anh ZBJ6kỳ diệuhMmu, chẳngbx9d hMmulẽ làZBJ6 mặt7JHi mhMmuình díhMmunh cái7JHi WZw2gì sao? 

“TrẫmhMmu shMmuẽ kZBJ6hông tWZw2rộm đZBJ6i ZBJ6săn hổ,ZBJ6” Hắn7JHi độtbx9d nhiWZw2ên nói,“C7JHiho nê7JHin sẽbx9d khWZw2ông WZw2bỏ lạibx9d nnànhMmug 7JHimột mình.” 

Hắn,WZw2 hiWZw2ểu WZw2được WZw2tâm 7JHitư củabx9d nàng.hMmu TWZw2rong mắbx9dt bx9dY bx9dY l7JHióe hMmura hMmunhiều tihMmua sZBJ6áng maZBJ6ng ZBJ6theo hMmuý cWZw2ười ôbx9dn nhMmuhu, ZBJ6không biếtWZw2 vWZw2ì saWZw2o, hibx9dện tạibx9d, cZBJ6hỉ 7JHicần ởhMmu bênWZw2 bx9dcạnh 7JHihắn, nhMmuàng lạiZBJ6 bx9dcó thểhMmu cảbx9dm nhận7JHi đượWZw2c thậbx9dt s7JHiâu hạnhbx9d phúc. 

“Ân,bx9d vậyZBJ6 ZBJ6lúc hMmuchàng đhMmui sbx9dăn bạc7JHih hổZBJ6 WZw2phải WZw2mang t7JHiheo ta.bx9d” NànhMmug yê7JHiu cầu. 

“WZw2Nàng không7JHi tbx9dhể đi,WZw2 nhibx9dều nhất7JHi hMmuchỉ cóZBJ6 tWZw2hể đứhMmung WZw2ở xWZw2a xWZw2a nhìn.” 

hMmuHắn nghbx9dĩ ng7JHihĩ, hMmura qZBJ6uyết 7JHiđịnh WZw2này, chỉbx9d cbx9dó ZBJ6ở rấWZw2t bx9dxa nhìnhMmu, mớZBJ6i sẽ7JHi bx9dkhông tibx9dến vào,ZBJ6 cũnghMmu sẽ7JHi có7JHi 7JHinguy hiểm. 

“Như7JHing mà,hMmu trên7JHi ngườiWZw2 t7JHia khôWZw2ng 7JHihề bx9dcó hMmuthương tổn,WZw2 bx9dngươi bx9dxem, 7JHitrừ bx9dbỏ hMmubị bx9dngười n7JHiào hMmuđó bx9dlưu lạiZBJ6 hMmumột đhMmuống xhMmuanh tWZw2ím, tr7JHiên ngườiZBJ6 vết7JHi thươn7JHig ZBJ6nào hMmucũng không7JHi có.” 

Nàng hMmuleo lêhMmun gihMmuường, kéohMmu ta7JHiy á7JHio lêZBJ6n, lộbx9d rWZw2a dấubx9d hôhMmun ngânZBJ6 chbx9di bx9dchit hMmutrên c7JHiánh taZBJ6y, abx9diz, hMmuchỉ bx9dlà cZBJ6ánh ZBJ6tay thZBJ6ôi, đừnghMmu hMmunói ZBJ6trên người7JHi. =]] 

áWZw2nh mắtZBJ6 Phbx9dù Vânbx9d WZw2Khâu TrạchMmuh độbx9dt nhiWZw2ên nónbx9dg lbx9dên, lôZBJ6i bWZw2àn taZBJ6y trắng7JHi nghMmuần cbx9dủa nàng7JHi lạiWZw2, WZw2nhẹ nhhMmuàng hôn. 

Ôn nWZw2hu vùn7JHig vẩy,WZw2 hMmunàng đZBJ6ã rơibx9d bx9dtrong lòbx9dng bx9dhắn, hhMmuắn khôn7JHig cầhMmun tốnWZw2 nhiềubx9d sức,7JHi quảhMmu lZBJ6aa2 dWZw2ễ nWZw2hư trởZBJ6 bWZw2àn tay. 

“LhMmuần nàbx9dy, cWZw2òn nóWZw2i cẩnWZw2 thậ7JHin miệnghMmu vếtbx9d thWZw2ương nữahMmu không?” 

HắnhMmu đắchMmu ýhMmu nói,WZw2 đã7JHi hMmubiết nàWZw2ng bx9dsẽ khôngbx9d WZw2nhu thubx9dận nhhMmuư thMmuhế, WZw2vì miễn7JHi chZBJ6o nZBJ6àng hMmucằn nhằnbx9d nóbx9di bx9dliên ZBJ6miên khMmuhông dứthMmu, cbx9dúi đầubx9d hônWZw2 7JHilên môihMmu nàng. 

NhZBJ6ưng, hắhMmun vừbx9da nóiWZw2 bx9dxong, nàZBJ6ng xấuZBJ6 hổbx9d libx9dếc l7JHiiếc ZBJ6mắt mộtbx9d cáZBJ6i, tZBJ6hùy hạhMmu hMmumi mắt. 

“NhưngWZw2 màhMmu, WZw2ta cònhMmu cWZw2ó miệng7JHi WZw2vết thương.” 

“ChỗWZw2 nàhMmuo?” HắnWZw2 giậtWZw2 mhMmuình, cZBJ6òn có7JHi vếtbx9d thưZBJ6ơng sao? 

“bx9dSáng WZw2nay mớ7JHii thượngbx9d dượcbx9d, hiệnZBJ6 tbx9dại đZBJ6ã bx9dquên sao?” 

Nàng dhMmuùng ZBJ6tay nhéohMmu nhẹZBJ6 7JHivào eWZw2o ZBJ6hắn, ZBJ6sắc mặtbx9d phihMmuếm hồng. 

BừWZw2ng bx9dtỉnh đhMmuại ngộWZw2, ZBJ6hắm tWZw2à bx9dtứ m7JHiỉm bx9dcười, giương7JHi mi. 

“Vậy trẫhMmum ZBJ6sẽ giúpbx9d nàWZw2ng x7JHiức thuốchMmu 7JHimột lầnZBJ6 nữa?” 

ÂZBJ6n? 7JHiÝ lWZw2à, WZw2muốn nà7JHing rồhMmui xZBJ6ức thuốcbx9d? TronZBJ6g đầubx9d bx9dY bx9dY 7JHitrực t7JHiiếp pbx9dhiên dịchbx9d, đầu7JHi bx9d“oành” mộ7JHit tiếnbx9dg, 7JHimắt WZw2đỏ bừngbx9d lên… 

“ZBJ6Chàng khôbx9dng thhMmuể nhịnbx9d xZBJ6uống WZw2sao?” NànghMmu đWZw2è 7JHilại bàhMmun bx9dtay ZBJ6to đangWZw2 rục7JHi rịch,hMmu bất7JHi WZw2đắc dĩZBJ6 nói. 

GiốngZBJ6 nh7JHiư lZBJ6à mộthMmu tiểu7JHi hài7JHi thMmuử thMmuhích ZBJ6ăn hMmukẹo, ZBJ6ăn mbx9dãi hMmucũng 7JHikhông chán7JHi, hắnWZw2 nũngWZw2 nịu” 

“VàhMmui hMmungàynữa, Mẫnbx9d HáWZw2ch phỏngZBJ6 chừnghMmu 7JHisẽ tìm7JHi đưbx9dợc bạchZBJ6 hổ,bx9d đến7JHi lúcZBJ6 đZBJ6ó, t7JHirẫm mbx9duốn thhMmuân hMmucận WZw2nàng cũn7JHig kWZw2hông đượhMmuc, nànhMmug nh7JHiẫn 7JHitâm đẩy7JHi ZBJ6trẫm bx9dra shMmuao?” HắnWZw2 mbx9dân th7JHiần, WZw2ở hMmumôi bx9dnàng lhMmuại đặZBJ6t xuốn7JHig một7JHi 7JHinụ hbx9dôn thMmuhật sâu. 

ThMmuhì bx9dra hắn7JHi đhMmuã sớmZBJ6 n7JHighĩ WZw2đến mấ7JHiy thZBJ6ứ nàbx9dy, k7JHihó hMmutrách lhMmuại mWZw2ang ZBJ6mình tớiZBJ6 7JHinơi nàZBJ6y, ZBJ6nhưng 7JHimà, nếhMmuu WZw2lúc ấyZBJ6 mìn7JHih l7JHiựa bx9dchọn c7JHiưỡi thMmuiểu hZBJ6ồng mãWZw2 rờZBJ6i WZw2đi, bâyZBJ6 gbx9diờ cũhMmung bx9dkhông xuhMmuất h7JHiiện loạibx9d thMmuình huốnghMmu 7JHinày, chMmuho nêZBJ6n WZw2nói, WZw2muốn hMmutrách cũngbx9d chỉhMmu cóhMmu thbx9dể tbx9drách WZw2chính mình. 

“Chàng sWZw2ẽ gWZw2iúp thMmua thượn7JHig dược7JHi lầnbx9d nữabx9d sao?” 

bx9dNàng nhMmuhỏ giọng7JHi nóZBJ6i, bấ7JHit đắZBJ6c dĩ,WZw2 v7JHiừa nóbx9di xZBJ6ong lhMmuời bx9dnày, đbx9dịa 7JHichưởng cũnZBJ6g 7JHivửa cởhMmui bỏhMmu 7JHiy phụcbx9d hMmucủa nàng7JHi, ba7JHio WZw2lấy mềmWZw2 mại. 

Hắn thậthMmu 7JHisự 7JHilà r7JHiất thíchhMmu mWZw2ềm mạiZBJ6, trònbx9d trònbx9d củabx9d nZBJ6àng, thấy7JHi nàn7JHig thZBJ6ùy hạZBJ6 mWZw2i bx9dmắt, rWZw2un rẩy,ZBJ6 cúbx9di bx9dđầu, tầWZw2m mắthMmu dừnWZw2g WZw2ở bhMmuàn hMmutay bx9dto củ7JHia mì7JHinh, biểuhMmu hibx9dện 7JHiđáng y7JHiêu, sắcbx9d mặtbx9d đàWZw2 hồng. 

“hMmuXem rabx9d, nàngbx9d chMmuũng WZw2rất hưởngZBJ6 t7JHihụ nhaZBJ6” WZw2Hắn cườiZBJ6 nhbx9dạo ZBJ6, hMmukéo ta7JHiy nWZw2àng qWZw2ua, đặt7JHi lZBJ6ên ZBJ6ngực mình,“ThửhMmu WZw2sờ sờWZw2 xem.WZw2” ZBJ6Dùng 7JHiánh mắWZw2t 7JHicổ 7JHivũ nhbx9dìn nàng. 

Cái WZw2gì hbx9dưởng thụZBJ6 chứZBJ6, nàWZw2ng chỉZBJ6 bx9dlà ZBJ6tò mhMmuò, tWZw2ò bx9dmò thôi!hMmu Vẻ7JHi mhMmuặt bốiWZw2 rối,7JHi nhìn7JHi WZw2đóa hồngZBJ6 hMmumai thMmurước ngực7JHi 7JHibị hắnZBJ6 7JHima ZBJ6sát, bx9dvuốt vebx9d, hMmuluôn bx9dcảm thấy7JHi cóZBJ6 đ7JHiiểm kbx9dỳ quáiZBJ6, bx9dbàn tahMmuy bị7JHi hZBJ6ắn kéoZBJ6 đếnbx9d nbx9dgực, nànghMmu muốnbx9d khábx9dng nghị,WZw2 nhưngZBJ6 7JHiđã bịWZw2 hMmuhắn lhMmuuốn 7JHivào quầ7JHin ZBJ6áo đơn7JHi bạbx9dc, cảmZBJ6 nhậnbx9d dWZw2a thịtWZw2 lạnWZw2h lạnh,WZw2 7JHicũng nhZBJ6ư cảmZBJ6 bx9dgiác rõhMmu WZw2ràng dụWZw2c vhMmuọng giữZBJ6a WZw2hai cbx9dhân h7JHiắn đ7JHiã thứcbx9d tỉnhZBJ6, cứZBJ6ng rắn7JHi hẳZBJ6n lên. 

HắZBJ6n mỗZBJ6i lânZBJ6 WZw2đều hMmucó thểWZw2 phbx9di 7JHilễ nàng,WZw2 vhMmuì cá7JHii 7JHigì nànZBJ6g khôngZBJ6 thểWZw2 WZw2phi bx9dlễ 7JHihắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…