You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 1s2AW81: Ns2AWÀNG LÀXgqnEQfy AI? 

HXgqnEQfyai ngườis2AW XgqnEQfycứ nXgqnEQfyhư tXgqnEQfyhế, vus2AWi đùas2AW ầms2AW gqbJcaYBĩ mộs2AWt phengqbJcaYB, ăngqbJcaYB XgqnEQfychút đồgqbJcaYB ăn,XgqnEQfy liềgqbJcaYBn ôgqbJcaYBm lấgqbJcaYBy nhs2AWau, từs2AW từs2AW ngủ. 

ĐangqbJcaYBg mgqbJcaYBơ màs2AWng, s2AWnghe đượcXgqnEQfy mộXgqnEQfyt tiếs2AWng gọs2AWi, XgqnEQfyY gqbJcaYBY mởs2AW gqbJcaYBhai mắgqbJcaYBt rXgqnEQfya, nggqbJcaYBhe đượcgqbJcaYB KhâugqbJcaYB TrạchXgqnEQfy đs2AWang ns2AWhỏ s2AWgiọng ngqbJcaYBói ms2AWơ, nhgqbJcaYBắm chặtgqbJcaYB s2AWmi mắXgqnEQfyt rs2AWun rẩy,s2AW gqbJcaYBtoàn XgqnEQfythân lạnhXgqnEQfy băng. 

ThgqbJcaYBấy ás2AWc mộnggqbJcaYB? Nàngs2AW nXgqnEQfyhìn ts2AWhấy bêngqbJcaYB gs2AWối XgqnEQfycó mộts2AW khXgqnEQfyăn tgqbJcaYBay s2AWtrắng tinhXgqnEQfy, nộigqbJcaYB tgqbJcaYBâm dgqbJcaYBâng lês2AWn mgqbJcaYBột trậgqbJcaYBn ấms2AW ágqbJcaYBp, nhgqbJcaYBiều năs2AWm quagqbJcaYB, hgqbJcaYBắn vẫXgqnEQfyn dugqbJcaYBy trìgqbJcaYB thós2AWi qXgqnEQfyuen nàgqbJcaYBy, vìs2AW trưs2AWớc đâXgqnEQfyy nàXgqnEQfyng vẫns2AW thườngXgqnEQfy hgqbJcaYBay mơXgqnEQfy thấygqbJcaYB nhữngXgqnEQfy gigqbJcaYBấc mộngXgqnEQfy s2AWkì quái. 

Cầm tgqbJcaYBi gqbJcaYBquyên, nhgqbJcaYBẹ nhs2AWàng chs2AWà gqbJcaYBlau mồs2AW hôiXgqnEQfy ts2AWrên trXgqnEQfyán hXgqnEQfyắn, độs2AWt nhiên,XgqnEQfy XgqnEQfynghe đượcXgqnEQfy mộs2AWt câugqbJcaYB, XgqnEQfylàm gqbJcaYBnàng ds2AWừng lạgqbJcaYBi độXgqnEQfyng tác. 

“XgqnEQfyNgân Nhi……”s2AW XgqnEQfyHắn rugqbJcaYBn rẩXgqnEQfyy, gqbJcaYBhai tXgqnEQfyay nắgqbJcaYBm chặt. 

Ngân XgqnEQfyNhi, lạiXgqnEQfy s2AWlà NgâgqbJcaYBn NhXgqnEQfyi, rốts2AW cuXgqnEQfyộc s2AWNgân NhXgqnEQfyi s2AWlà agqbJcaYBi? gqbJcaYBNàng thùygqbJcaYB hạgqbJcaYB ms2AWi mắts2AW, XgqnEQfyhai XgqnEQfytay nắms2AW chặtgqbJcaYB ts2AWi qugqbJcaYByên, gqbJcaYBcắn cXgqnEQfyắn môigqbJcaYB, khôngXgqnEQfy s2AWrõ vìXgqnEQfy sgqbJcaYBao trXgqnEQfyong miệnXgqnEQfyg gqbJcaYBbọn XgqnEQfyhọ gọiXgqnEQfy s2AWđều lXgqnEQfyà NgXgqnEQfyân Nhi. 

KgqbJcaYBhâu Trạs2AWch từXgqnEQfy ngqbJcaYBhỏ cùXgqnEQfyng nXgqnEQfyàng ls2AWớn lên,s2AW ngoạigqbJcaYB trừXgqnEQfy XgqnEQfynàng, rấXgqnEQfyt ígqbJcaYBt khs2AWi tiếXgqnEQfyp XgqnEQfyxúc vớigqbJcaYB nữgqbJcaYB tử,XgqnEQfy XgqnEQfynhư vậgqbJcaYBy, ts2AWrong XgqnEQfymiệng hắn,XgqnEQfy ‘Ngâns2AW s2AWNhi’ nàygqbJcaYB lạiXgqnEQfy gqbJcaYBtừ đs2AWâu màXgqnEQfy đến? 

Còs2AWn vềgqbJcaYB phgqbJcaYBần MẫngqbJcaYB HácXgqnEQfyh yêuXgqnEQfy s2AWnam…… Hs2AWắn cònXgqnEQfy từnXgqnEQfyg gọigqbJcaYB mìs2AWnh làgqbJcaYB “Ngs2AWân NhXgqnEQfyi”, lXgqnEQfyàm XgqnEQfynàng nghgqbJcaYBi nggqbJcaYBờ rằng,XgqnEQfy phảis2AW cs2AWhăng nàgqbJcaYBng gqbJcaYBta cùXgqnEQfyng nàgqbJcaYBng, cùXgqnEQfyng XgqnEQfySầm NhgqbJcaYBi, s2AWphải chănggqbJcaYB XgqnEQfyđều cs2AWó chXgqnEQfyung mgqbJcaYBột bXgqnEQfyộ gqbJcaYBdáng has2AWy không? 

“NgânXgqnEQfy NgqbJcaYBhi, ks2AWhông cầns2AW rờiXgqnEQfy đi……”gqbJcaYB Lús2AWc ngqbJcaYBày, KgqbJcaYBhâu Trạs2AWch XgqnEQfyrốt cuộcgqbJcaYB khôXgqnEQfyng ás2AWp chếXgqnEQfy đượcs2AW ns2AWội tgqbJcaYBâm sợXgqnEQfy hXgqnEQfyãi, hXgqnEQfyô tXgqnEQfyo XgqnEQfymột tiếngqbJcaYBg rXgqnEQfyồi nggqbJcaYBồi bgqbJcaYBật dậy,s2AW mởXgqnEQfy mgqbJcaYBi mắXgqnEQfyt, s2AWhạ xuốnggqbJcaYB mgqbJcaYBột giọgqbJcaYBt thaXgqnEQfynh lệ. 

“ChànggqbJcaYB s2AWthấy ágqbJcaYBc mộns2AWg.” s2AWY XgqnEQfyY XgqnEQfyôn nhs2AWu nógqbJcaYBi, s2AWchà lXgqnEQfyau sạcgqbJcaYBh sẽs2AW nướcXgqnEQfy mắtgqbJcaYB gqbJcaYBcủa hắn. 

Tỉnh gqbJcaYBtáo lại,gqbJcaYB hắs2AWn đs2AWột nhiêXgqnEQfyn chếs2AW trụgqbJcaYB XgqnEQfycổ ts2AWay XgqnEQfynàng, ss2AWắc mặtXgqnEQfy cógqbJcaYB chútXgqnEQfy sốts2AW rXgqnEQfyuột, cũXgqnEQfyng mas2AWng thes2AWo mộgqbJcaYBt gqbJcaYBtia lXgqnEQfyạnh gqbJcaYBnhư băng: 

“Trẫm, vXgqnEQfyừa rgqbJcaYBồi nóigqbJcaYB cás2AWi gì,gqbJcaYB nàngs2AW cXgqnEQfyó s2AWnghe đs2AWược hs2AWay không!” 

NXgqnEQfygay ls2AWúc từs2AW trons2AWg XgqnEQfymộng gqbJcaYBtỉnh lgqbJcaYBại, hắnXgqnEQfy tựagqbJcaYB s2AWhồ XgqnEQfyhô lêgqbJcaYBn s2AWmột tXgqnEQfyiếng, nhưs2AWng XgqnEQfymà, lạigqbJcaYB khônggqbJcaYB ds2AWám xgqbJcaYBác định,gqbJcaYB chínXgqnEQfyh mìnhgqbJcaYB rốs2AWt cgqbJcaYBuộc cXgqnEQfyó thốXgqnEQfyt thàns2AWh s2AWtiếng hagqbJcaYBy không. 

NàngXgqnEQfy, rốts2AW cuộgqbJcaYBc cs2AWó ns2AWghe đưXgqnEQfyợc XgqnEQfycái gXgqnEQfyì hs2AWay không? 

“……”s2AW NXgqnEQfyàng XgqnEQfyquyệt ms2AWi, nhìgqbJcaYBn thoángqbJcaYBg gqbJcaYBqua cổXgqnEQfy XgqnEQfytay bịgqbJcaYB hXgqnEQfyắn bgqbJcaYBóp chgqbJcaYBặt, thoás2AWng đaXgqnEQfyu đớnXgqnEQfy, s2AW“Cái gXgqnEQfyì cũngXgqnEQfy khônggqbJcaYB nggqbJcaYBhe đs2AWược, s2AWcái gqbJcaYBgì s2AWchàng XgqnEQfycũng khônggqbJcaYB cóXgqnEQfy nói.” 

VìgqbJcaYB NgângqbJcaYB NhgqbJcaYBi, hắngqbJcaYB tXgqnEQfyhế nhưnXgqnEQfyg lgqbJcaYBại thươs2AWng s2AWtổn mìnhXgqnEQfy ms2AWà khôngqbJcaYBg biết,s2AW xegqbJcaYBm gqbJcaYBra, nữs2AW tửs2AW ngqbJcaYBày s2AWở XgqnEQfytrong s2AWlòng hXgqnEQfyắn cs2AWó mgqbJcaYBột vịXgqnEQfy tríXgqnEQfy gqbJcaYBvô cùns2AWg gqbJcaYBquan trọXgqnEQfyng, XgqnEQfynghĩ đXgqnEQfyến đây,gqbJcaYB lòns2AWg củs2AWa gqbJcaYBnàng độtgqbJcaYB nhiêXgqnEQfyn đXgqnEQfyau đớn,s2AW cgqbJcaYBhua gqbJcaYBxót khôngs2AW thôi. 

XgqnEQfy“Cái s2AWgì cũgqbJcaYBng s2AWchưa nói……”s2AW XgqnEQfyHắn nhẹgqbJcaYB XgqnEQfynhàng s2AWhư rs2AWa mộts2AW gqbJcaYBhơi, maXgqnEQfyy mắn,XgqnEQfy cuốis2AW cùngXgqnEQfy khôngXgqnEQfy làmXgqnEQfy cs2AWho XgqnEQfynàng nghXgqnEQfye được. 

“s2AWTa đigqbJcaYB phâns2AW pgqbJcaYBhó nữXgqnEQfy hs2AWộ vệgqbJcaYB đgqbJcaYBem đồXgqnEQfy XgqnEQfyăn tXgqnEQfyiến vXgqnEQfyào, đs2AWã trưagqbJcaYB s2AWrồi, cũngqbJcaYBg nêngqbJcaYB s2AWăn mộgqbJcaYBt cgqbJcaYBhút gì.”s2AW NgqbJcaYBàng ts2AWhùy hạgqbJcaYB mXgqnEQfyi mắt,s2AW XgqnEQfyđem gqbJcaYBti qs2AWuyên gqbJcaYBđể vàos2AW gqbJcaYBtrong XgqnEQfytay hắgqbJcaYBn, xos2AWay ngườigqbJcaYB xuốXgqnEQfyng giường,s2AW gqbJcaYBmặc qus2AWần áXgqnEQfyo đis2AW rồs2AWi đs2AWi rgqbJcaYBa ngoài. 

gqbJcaYBTrước cửa. 

XgqnEQfy“Hoàng gqbJcaYBphi, HogqbJcaYBàng ThượngXgqnEQfy s2AWcó phs2AWải lXgqnEQfyại thXgqnEQfyấy ás2AWc XgqnEQfymộng s2AWhay kgqbJcaYBhông, sgqbJcaYBao lgqbJcaYBại lgqbJcaYBớn tiếnggqbJcaYB nhưXgqnEQfy thế.”XgqnEQfy mộts2AW nXgqnEQfyữ hộgqbJcaYB vệXgqnEQfy caXgqnEQfynh ggqbJcaYBiữ gqbJcaYBở cửa,XgqnEQfy ns2AWhỏ giọns2AWg hỏi. 

“KhôXgqnEQfyng cós2AW.” NànXgqnEQfyg tgqbJcaYBhản nhiXgqnEQfyên lắcgqbJcaYB XgqnEQfyđầu, dặs2AWn dòXgqnEQfy nànggqbJcaYB chuẩgqbJcaYBn bịs2AW mộtgqbJcaYB ítXgqnEQfy thựgqbJcaYBc XgqnEQfyvật tagqbJcaYBhnh đạm,XgqnEQfy tránXgqnEQfyh chXgqnEQfyo mis2AWệng vếtXgqnEQfy thươngXgqnEQfy gqbJcaYBcòn chXgqnEQfyưa XgqnEQfykhỏi hẳs2AWn bịXgqnEQfy cươgqbJcaYBng lêXgqnEQfyn, gqbJcaYBkhó s2AWkhép miệng. 

NữXgqnEQfy hộs2AW s2AWvệ gqbJcaYBlĩnh mệs2AWnh màXgqnEQfy đi,s2AW XgqnEQfyY s2AWY ngqbJcaYBhìn theXgqnEQfyo thângqbJcaYB ảnhXgqnEQfy củs2AWa nàngs2AW, vụns2AWg trộmgqbJcaYB nhs2AWẹ nhgqbJcaYBàng ths2AWở XgqnEQfyra, XgqnEQfymay ms2AWắn ngqbJcaYBàng tgqbJcaYBa đègqbJcaYB thấps2AW gqbJcaYBthanh âm. 

NhưnggqbJcaYB ms2AWà, vs2AWừa qus2AWay ngườXgqnEQfyi lại,s2AW lạigqbJcaYB nhìs2AWn thấys2AW s2AWkhuôn mặtgqbJcaYB cứs2AWng XgqnEQfyngắc cs2AWủa hắn,gqbJcaYB ls2AWạnh lùngs2AW nghXgqnEQfyễ nàngXgqnEQfy, kXgqnEQfyhông XgqnEQfycó s2AWmở miệns2AWg, trầmXgqnEQfy mặcs2AW xs2AWoay ngqbJcaYBgười xốXgqnEQfyc lêns2AW s2AWbức gqbJcaYBrèm chXgqnEQfye, gqbJcaYBkhập khis2AWễng đgqbJcaYBi vào. 

Nàng cũngXgqnEQfy bướcgqbJcaYB ngqbJcaYBhanh đuổiXgqnEQfy kXgqnEQfyịp, cẩngqbJcaYB thậngqbJcaYB giúgqbJcaYBp đỡ. 

s2AW“Nàng cgqbJcaYBái XgqnEQfygì đềugqbJcaYB ngXgqnEQfyhe đưXgqnEQfyợc, vìgqbJcaYB sagqbJcaYBo khôngqbJcaYBg s2AWhỏi trẫm?”s2AW XgqnEQfyHắn tậnXgqnEQfy lựgqbJcaYBc khốXgqnEQfyng s2AWchế gqbJcaYBâm đXgqnEQfyiệu củs2AWa chínXgqnEQfyh s2AWmình, s2AWkhó trs2AWánh khXgqnEQfyỏi rgqbJcaYBun run. 

“Các nXgqnEQfygười, s2AWai cgqbJcaYBũng khs2AWông muốngqbJcaYB nós2AWi chs2AWo gqbJcaYBta biết,s2AW s2AWta hỏigqbJcaYB thXgqnEQfyì sẽXgqnEQfy s2AWcó đáXgqnEQfyp s2AWán sao?” 

XgqnEQfyChua sós2AWt cười,XgqnEQfy nàs2AWng giXgqnEQfyúp đỡgqbJcaYB s2AWhắn ngồis2AW xuốnXgqnEQfyg giường,gqbJcaYB vếtgqbJcaYB thươgqbJcaYBng khôs2AWng cXgqnEQfyòn gqbJcaYBchảy máu,gqbJcaYB magqbJcaYBy ms2AWắn, dượcs2AW hiXgqnEQfyệu nàyXgqnEQfy cóXgqnEQfy vẻgqbJcaYB hữugqbJcaYB hiệu,gqbJcaYB cós2AW gqbJcaYBthể gqbJcaYBcầm mgqbJcaYBáu, nhưXgqnEQfyng gqbJcaYBmà, lêns2AW XgqnEQfymày lạis2AW rấtXgqnEQfy s2AWchậm, cs2AWhỉ cóXgqnEQfy ms2AWột lXgqnEQfyớp mỏXgqnEQfyng, tựagqbJcaYB ns2AWhư chỉs2AW độngqbJcaYBg mạnhs2AW s2AWmột chúXgqnEQfyt sẽgqbJcaYB lạigqbJcaYB vỡXgqnEQfy ra. 

s2AWMím môi,XgqnEQfy hắnXgqnEQfy XgqnEQfynhẹ ngqbJcaYBhàng nắs2AWm lấys2AW bàns2AW tgqbJcaYBay ngqbJcaYBhỏ gqbJcaYBbé, đs2AWôi mắtXgqnEQfy ngqbJcaYBhất thờis2AW nXgqnEQfyhu hògqbJcaYBa xuốns2AWg dướis2AW, s2AWngăn gqbJcaYBý cười. 

“Nàns2AWg mugqbJcaYBốn biếXgqnEQfyt sao?” 

Ýs2AW tứs2AW cXgqnEQfyủa hắns2AW s2AWlà, cXgqnEQfyó thểXgqnEQfy ngqbJcaYBói cXgqnEQfyho XgqnEQfychính mìnXgqnEQfyh biết?s2AW gqbJcaYBY XgqnEQfyY XgqnEQfyngạc s2AWnhiên s2AWngẩng đầu,gqbJcaYB đốigqbJcaYB dXgqnEQfyiện vớs2AWi XgqnEQfytầm mắtgqbJcaYB củagqbJcaYB hắns2AW, cgqbJcaYBó chútgqbJcaYB kgqbJcaYBhông s2AWthể tiXgqnEQfyn, rs2AWốt gqbJcaYBcục hắXgqnEQfyn cũngqbJcaYBg chịuXgqnEQfy mXgqnEQfyở miệnggqbJcaYB nógqbJcaYBi XgqnEQfycho s2AWmình biết. 

Một nXgqnEQfyữ gqbJcaYBtử, vXgqnEQfyì sgqbJcaYBao cus2AWốn gqbJcaYBlấy s2AWtâm củas2AW gqbJcaYBhai nagqbJcaYBm nhân? 

“NếugqbJcaYB nXgqnEQfyhư pgqbJcaYBhải miễXgqnEQfyn cưỡgqbJcaYBng, vềgqbJcaYB sXgqnEQfyau XgqnEQfyrồi hs2AWãy nói.s2AW” Nàs2AWng gqbJcaYBcó ths2AWể nhs2AWìn XgqnEQfyra đượXgqnEQfyc, trêngqbJcaYB mặXgqnEQfyt s2AWhắn miễgqbJcaYBn cưỡngqbJcaYBg cXgqnEQfyười vui. 

RgqbJcaYBút s2AWhai s2AWtay rgqbJcaYBa, nàns2AWg XgqnEQfyđi ngăgqbJcaYBn tủ,XgqnEQfy lấyXgqnEQfy ms2AWột lọs2AW XgqnEQfydược lạigqbJcaYB đây,XgqnEQfy s2AWngồi xổs2AWm xus2AWống, cugqbJcaYBốn ốngs2AW quầngqbJcaYB củaXgqnEQfy hắgqbJcaYBn lêngqbJcaYB, nhgqbJcaYBẹ nhàns2AWg ms2AWở lọgqbJcaYB thuốcgqbJcaYB gqbJcaYBra, đổXgqnEQfy XgqnEQfyra mộts2AW ítgqbJcaYB gqbJcaYBbột mXgqnEQfyàu trắng,XgqnEQfy cgqbJcaYBẩn thậs2AWn rắcXgqnEQfy ls2AWên vếts2AW thương. 

“NggqbJcaYBân gqbJcaYBNhi khôngXgqnEQfy phảigqbJcaYB agqbJcaYBii khágqbJcaYBc, gqbJcaYBlà nàng.” 

HắngqbJcaYB mởXgqnEQfy miệs2AWng ns2AWói, ns2AWhìn nànXgqnEQfyg ngạcs2AW s2AWnhiên, trừngqbJcaYBg ls2AWớn mắtXgqnEQfy hạnhs2AW nhìgqbJcaYBn vXgqnEQfyào khuôgqbJcaYBn mặtgqbJcaYB bìnhs2AW thảngqbJcaYB củaXgqnEQfy cs2AWhính mình,s2AW ns2AWhất thờiXgqnEQfy hìgqbJcaYBnh thàns2AWh s2AW2 trạngXgqnEQfy thágqbJcaYBi đốiXgqnEQfy lập. 

“KhâugqbJcaYB Trạch,s2AW chàngs2AW khs2AWông pXgqnEQfyhải hồgqbJcaYB gqbJcaYBđồ rồXgqnEQfyi cXgqnEQfyhứ, s2AWta làXgqnEQfy XgqnEQfyY gqbJcaYBY, khs2AWông pXgqnEQfyhải NgânXgqnEQfy NgqbJcaYBhi, từgqbJcaYB nhXgqnEQfyỏ s2AWđến lớs2AWn, gqbJcaYBta cs2AWũng chưs2AWa XgqnEQfytừng ngs2AWhe thXgqnEQfyái gqbJcaYBhoàng TháigqbJcaYB HXgqnEQfyậu nhắXgqnEQfyc tXgqnEQfyới haXgqnEQfyy bXgqnEQfyan gqbJcaYBcho ts2AWa tXgqnEQfyục s2AWdanh nàys2AW, chs2AWàng đXgqnEQfyang nós2AWi ggqbJcaYBiỡn pXgqnEQfyhải gqbJcaYBkhông?” NgqbJcaYBàng nộgqbJcaYBt nộtXgqnEQfy nóXgqnEQfyi, nhs2AWìn biểXgqnEQfyu tìs2AWnh tgqbJcaYBrên mặtXgqnEQfy hắXgqnEQfyn nghiêms2AW gqbJcaYBtúc mgqbJcaYBà ts2AWhoáng ruXgqnEQfyng mình. 

Tuấn ms2AWi kgqbJcaYBhinh gqbJcaYBlong, hắgqbJcaYBn nXgqnEQfyhu nhs2AWu XgqnEQfyhuyệt ths2AWái dưXgqnEQfyơng, tấtXgqnEQfy nhiênXgqnEQfy làgqbJcaYB bis2AWết s2AWđược, mXgqnEQfyình nóXgqnEQfyi s2AWnhư vậyXgqnEQfy sẽXgqnEQfy làs2AWm cgqbJcaYBho nàngqbJcaYBg khôXgqnEQfyng rXgqnEQfyõ rXgqnEQfyàng, nXgqnEQfyhưng nXgqnEQfyếu cứs2AW igqbJcaYBm lặnXgqnEQfyg, chỉXgqnEQfy ss2AWợ, XgqnEQfyhắn gqbJcaYBsẽ bgqbJcaYBị hiểs2AWu XgqnEQfylầm, ts2AWrở thàgqbJcaYBnh hos2AWa tâms2AW XgqnEQfynam tử. 

“Nàng thậts2AW sgqbJcaYBự XgqnEQfylà NgâgqbJcaYBn s2AWNhi, khôXgqnEQfyng đús2AWng, phảis2AW nós2AWi, Ns2AWgân Nhs2AWi lgqbJcaYBà nàngXgqnEQfy, ls2AWà têgqbJcaYBn trưgqbJcaYBớc đâs2AWy củagqbJcaYB nàng.” 

đôigqbJcaYB XgqnEQfymắt ms2AWàu ts2AWím dầnXgqnEQfy dầXgqnEQfyn s2AWchuyển thànhs2AW thâXgqnEQfym tXgqnEQfyhúy, yês2AWn XgqnEQfylặng gqbJcaYBnhìn dugqbJcaYBng ngqbJcaYBhan XgqnEQfycủa gqbJcaYBnàng,… ngqbJcaYBgũ s2AWquan s2AWkhông đồnggqbJcaYB dạng,XgqnEQfy gis2AWống nhauXgqnEQfy, XgqnEQfychỉ s2AWcó mộtgqbJcaYB nụs2AW gqbJcaYBcười nggqbJcaYBọt ngàogqbJcaYB nhXgqnEQfyư hoXgqnEQfya lXgqnEQfyê đầugqbJcaYB xuâns2AW, còngqbJcaYB cógqbJcaYB lgqbJcaYBinh hồn. 

“gqbJcaYBtên trướcs2AW đgqbJcaYBây XgqnEQfycủa ta?” 

XgqnEQfyNàng căs2AWn bảs2AWn XgqnEQfylà khônXgqnEQfyg hXgqnEQfyiểu hs2AWắn đaXgqnEQfyng nógqbJcaYBi cáiXgqnEQfy gì,XgqnEQfy “ChẳngXgqnEQfy lẽ,gqbJcaYB tXgqnEQfya từngXgqnEQfy bXgqnEQfyị mXgqnEQfyất s2AWtrí nhớ?”gqbJcaYB gqbJcaYBNếu khônXgqnEQfyg, nhs2AWư s2AWthế s2AWnào ls2AWại XgqnEQfykhông s2AWbiết trưs2AWớc kgqbJcaYBia gqbJcaYBmình kêgqbJcaYBu làs2AW Ngs2AWân Nhi? 

HơnXgqnEQfy ns2AWữa, cós2AW XgqnEQfyđôi khigqbJcaYB, s2AWánh gqbJcaYBmắt hắnXgqnEQfy khs2AWi XgqnEQfynhìn nàng,s2AW dườns2AWg XgqnEQfynhư ks2AWhông phảis2AW đangs2AW nhìnXgqnEQfy nànggqbJcaYB, màs2AW đangs2AW nXgqnEQfyhìn mộtgqbJcaYB ngườgqbJcaYBi khác. 

“KhônXgqnEQfyg phảis2AW,” HắXgqnEQfyn nhs2AWẹ ngqbJcaYBhàng lắcgqbJcaYB đầu,“Đós2AW gqbJcaYBlà têXgqnEQfyn trgqbJcaYBong kiếpgqbJcaYB trgqbJcaYBước cgqbJcaYBủa nàng!” 

đôXgqnEQfyi XgqnEQfymắt màs2AWu tíXgqnEQfym lộXgqnEQfy XgqnEQfyra mộts2AW cỗs2AW XgqnEQfykỳ quangqbJcaYBg kỳgqbJcaYB dịgqbJcaYB, XgqnEQfytrước mắtgqbJcaYB tựaXgqnEQfy gqbJcaYBhồ xuXgqnEQfyất hiệnXgqnEQfy mộtgqbJcaYB gqbJcaYBthân ảns2AWh xgqbJcaYBinh đẹXgqnEQfyp, thgqbJcaYBích mặXgqnEQfyc mộtXgqnEQfy thânXgqnEQfy quầXgqnEQfyn ágqbJcaYBo đơgqbJcaYBn giản,gqbJcaYB XgqnEQfymàu hoXgqnEQfya gqbJcaYBlê, bêgqbJcaYBn XgqnEQfymôi gqbJcaYBluôn cgqbJcaYBó ýs2AW cườiXgqnEQfy s2AWôn nXgqnEQfyhu, ts2AWhường s2AWhay thgqbJcaYBân mgqbJcaYBật gqbJcaYBôm cás2AWnh ts2AWay hắns2AW, gqbJcaYBgọi “ViêmXgqnEQfy gqbJcaYBHi, ngươis2AW ls2AWà Viêms2AW XgqnEQfyHi củagqbJcaYB XgqnEQfyNgân Nhi.” 

gqbJcaYBKiếp trước?gqbJcaYB XgqnEQfyNàng rõgqbJcaYB rànggqbJcaYB gqbJcaYBlà tgqbJcaYBừ XgqnEQfythế kỷXgqnEQfy 2gqbJcaYB1 XgqnEQfyđến, s2AWbọn gqbJcaYBhọ, XgqnEQfycó pXgqnEQfyhải lgqbJcaYBầm rồiXgqnEQfy s2AWhay ks2AWhông? NXgqnEQfyàng cs2AWắn môgqbJcaYBi ds2AWưới, độts2AW gqbJcaYBnhiên phXgqnEQfyát hiện,gqbJcaYB s2AWnàng tXgqnEQfyhật sợgqbJcaYB hXgqnEQfyãi loạiXgqnEQfy XgqnEQfysai gqbJcaYBlầm gqbJcaYBnày, nếXgqnEQfyu XgqnEQfynàng khôngXgqnEQfy s2AWphải ngXgqnEQfyười ms2AWà bXgqnEQfyọn hgqbJcaYBọ cgqbJcaYBhờ monXgqnEQfyg, s2AWvậy nXgqnEQfyàng gqbJcaYBnên XgqnEQfylàm cáiXgqnEQfy gXgqnEQfyì bs2AWây giờ? 

“kiXgqnEQfyếp gqbJcaYBtrước XgqnEQfycủa tagqbJcaYB, XgqnEQfylà ngườigqbJcaYB nhs2AWư XgqnEQfythế XgqnEQfynào?” gqbJcaYBNàng XgqnEQfynột nộtXgqnEQfy mgqbJcaYBở mis2AWệng, rấts2AW lgqbJcaYBà sợgqbJcaYB hãi. 

“làXgqnEQfy mộtgqbJcaYB ngưs2AWời màXgqnEQfy XgqnEQfy3 ngqbJcaYBgười chXgqnEQfyúng tgqbJcaYBa đềus2AW hếtgqbJcaYB lòngXgqnEQfy XgqnEQfythương yêu.” 

s2AWTiếng nóis2AW ks2AWhàn khXgqnEQfyàn xuống,gqbJcaYB tựagqbJcaYB hgqbJcaYBồ cs2AWó chús2AWt ngXgqnEQfyhẹn s2AWngào, kýs2AW ứs2AWc gqbJcaYBxa xưaXgqnEQfy bấXgqnEQfyt cgqbJcaYBhợt gqbJcaYBtràn vgqbJcaYBề, đauXgqnEQfy s2AWxót, ngọtgqbJcaYB ngqbJcaYBgào, đs2AWan s2AWxen XgqnEQfyvào nhau… 

s2AWBa XgqnEQfyngười? NgoạXgqnEQfyi trgqbJcaYBừ hắns2AW cùngs2AW Mẫs2AWn Hás2AWch yêXgqnEQfyu s2AWnam, s2AWcòn cXgqnEQfyó s2AWai? XgqnEQfyNàng giậXgqnEQfyt mình. 

“VXgqnEQfyì ss2AWao, s2AWcác gqbJcaYBngười biếtgqbJcaYB, NggqbJcaYBân Ns2AWhi nhs2AWất địnhXgqnEQfy s2AWlà ta?”XgqnEQfy ĐâXgqnEQfyy mớgqbJcaYBi gqbJcaYBlà điểmgqbJcaYB mấugqbJcaYB chốtXgqnEQfy s2AW, nXgqnEQfyàng qus2AWả thựcs2AW rấXgqnEQfyt làs2AW s2AWsợ hãi,gqbJcaYB đás2AWp ánXgqnEQfy XgqnEQfykhông nhXgqnEQfyư mìnhgqbJcaYB nghĩs2AW, lạigqbJcaYB ks2AWhông tgqbJcaYBhể khôngs2AW hỏi. 

“CgqbJcaYBhỉ cầns2AW liếcs2AW mắts2AW mộs2AWt cs2AWái, tXgqnEQfya liềngqbJcaYB cgqbJcaYBó thểXgqnEQfy nhậngqbJcaYB s2AWra nàng.” 

HắngqbJcaYB độXgqnEQfyt nhiêngqbJcaYB nởgqbJcaYB nụgqbJcaYB cưgqbJcaYBời, áXgqnEQfynh mắs2AWt vụts2AW sángXgqnEQfy, has2AWi taXgqnEQfyy s2AWôm chầXgqnEQfym s2AWlấy thiêns2AW hgqbJcaYBạ XgqnEQfybé nhỏ, 

“ChXgqnEQfyo dùgqbJcaYB làs2AW hXgqnEQfyóa thànhs2AW trs2AWo bụis2AW, gqbJcaYBta cũs2AWng cós2AW thểgqbJcaYB s2AWnhận s2AWra nàng.”gqbJcaYB Ôs2AWm vàoXgqnEQfy trongqbJcaYBg lònggqbJcaYB, quyXgqnEQfyến luyếgqbJcaYBn hítgqbJcaYB gqbJcaYBlấy hXgqnEQfyương thơmgqbJcaYB gqbJcaYBngọt ngs2AWào gqbJcaYBtrên ngưXgqnEQfyời nàng. 

TXgqnEQfyrên ngườis2AW nànggqbJcaYB cũngs2AW s2AWphát gqbJcaYBra mùis2AW hogqbJcaYBa lê…XgqnEQfy… ĐộcgqbJcaYB đs2AWáo, kXgqnEQfyhông gs2AWì gqbJcaYBthay gqbJcaYBthế được,gqbJcaYB lgqbJcaYBà mgqbJcaYBùi hươnggqbJcaYB củs2AWa s2AWlinh hồs2AWn nàng! 

 

CHƯƠNG 182gqbJcaYB: CẨXgqnEQfyN THgqbJcaYBẬN MIỆNGs2AW XgqnEQfyVẾT THƯƠNG

Tùy ýXgqnEQfy s2AWđể hắs2AWn ôXgqnEQfym XgqnEQfymình, haXgqnEQfyi ngườXgqnEQfyi độts2AW gqbJcaYBnhiên is2AWm lặng,XgqnEQfy XgqnEQfynàng ths2AWam s2AWluyến hơiXgqnEQfy ts2AWhở gqbJcaYBlành lạnhgqbJcaYB XgqnEQfymà thoảiXgqnEQfy mgqbJcaYBái ts2AWrong lòng,XgqnEQfy trs2AWong tXgqnEQfyim độtgqbJcaYB nhs2AWiên trởs2AW nêns2AW bìns2AWh thản,XgqnEQfy mặcs2AW kXgqnEQfyệ sựgqbJcaYB tìXgqnEQfynh nhs2AWư thếs2AW nào,s2AW gqbJcaYBhiện tại,s2AW hagqbJcaYBi XgqnEQfyngười bọns2AW họgqbJcaYB chgqbJcaYBỉ cầXgqnEQfyn ởXgqnEQfy cXgqnEQfyùng ms2AWột chỗs2AW, XgqnEQfycái gìs2AW cs2AWũng khôngqbJcaYBg gqbJcaYBquan s2AWtrọng, XgqnEQfyvô luậns2AW s2AWlà kigqbJcaYBếp trưs2AWớc haXgqnEQfyy làXgqnEQfy kXgqnEQfyiếp sau. 

“Nàng,s2AW s2AWkhông s2AWmuốn biếtgqbJcaYB chuygqbJcaYBện tìngqbJcaYBh ởs2AW kiXgqnEQfyếp XgqnEQfytrước sao?” 

BànXgqnEQfy XgqnEQfytay tgqbJcaYBo củagqbJcaYB Phs2AWù Vâs2AWn KhâugqbJcaYB Trạchs2AW s2AWôn nhs2AWu vXgqnEQfyuốt vuXgqnEQfyốt lưngXgqnEQfy nàng,gqbJcaYB giXgqnEQfyống nhXgqnEQfyư s2AWđang vus2AWốt gqbJcaYBve XgqnEQfycon s2AWmèo nhỏ,XgqnEQfy đs2AWôi mắtgqbJcaYB màgqbJcaYBu ts2AWím thâms2AW ýs2AW s2AWliếc gqbJcaYBmắt nhìns2AW khuXgqnEQfyôn mặXgqnEQfyt nhỏs2AW nhXgqnEQfyắn trấngqbJcaYB s2AWđịnh mộtgqbJcaYB cái. 

“TgqbJcaYBa XgqnEQfykhông gqbJcaYBmuốn biết.” 

Nàng chs2AWậm rãigqbJcaYB lắcs2AW đầu,s2AW tựagqbJcaYB hồ,gqbJcaYB từs2AW XgqnEQfyvẻ mặtXgqnEQfy củaXgqnEQfy gqbJcaYBhắn cùgqbJcaYBng MẫngqbJcaYB HácXgqnEQfyh s2AWyêu gqbJcaYBnam, kiếps2AW trướcgqbJcaYB hẳns2AW gqbJcaYBlà rXgqnEQfyất XgqnEQfylà phứcXgqnEQfy ts2AWạp, nếXgqnEQfyu làgqbJcaYB nXgqnEQfyhư gqbJcaYBthế, chíns2AWh mìs2AWnh căgqbJcaYBn bgqbJcaYBản khôXgqnEQfyng gqbJcaYBmuốn biết. 

“Cho gqbJcaYBdù nàXgqnEQfyng muXgqnEQfyốn bigqbJcaYBết, s2AWhiện tạis2AW cXgqnEQfyũng gqbJcaYBkhông thểs2AW nXgqnEQfyói chXgqnEQfyo nàngs2AW nghe.” 

HgqbJcaYBôn gqbJcaYBnhẹ vànhXgqnEQfy tas2AWi củagqbJcaYB nàng,XgqnEQfy hắnXgqnEQfy ôns2AW gqbJcaYBnhu nóigqbJcaYB, ôgqbJcaYBm eXgqnEQfyo nhỏXgqnEQfy, bXgqnEQfyàn gqbJcaYBtay s2AWlại bắtgqbJcaYB đầugqbJcaYB khôgqbJcaYBng XgqnEQfyan phận,gqbJcaYB gqbJcaYBxoa xos2AWa mềs2AWm mại. 

XgqnEQfyNói cs2AWách khácXgqnEQfy, XgqnEQfytừ đgqbJcaYBầu tớgqbJcaYBi đuôi,gqbJcaYB hắs2AWn s2AWchỉ tgqbJcaYBính ns2AWói chgqbJcaYBo nXgqnEQfyàng s2AWbấy gqbJcaYBnhiêu màgqbJcaYB thôXgqnEQfyi? NXgqnEQfyàng gqbJcaYBchán nảngqbJcaYB, XgqnEQfyđã XgqnEQfysớm biếgqbJcaYBt nagqbJcaYBm nhXgqnEQfyân ns2AWày thậtXgqnEQfy pXgqnEQfyhúc XgqnEQfyhắc, XgqnEQfygiang sơns2AW dễgqbJcaYB s2AWđổi bảnXgqnEQfy tíXgqnEQfynh khgqbJcaYBó ds2AWời, nhưns2AWg mgqbJcaYBà, nàs2AWng lạis2AW thícgqbJcaYBh hắnXgqnEQfy nhưs2AW ths2AWế, XgqnEQfycó phảis2AW nàs2AWng thíXgqnEQfych cs2AWuồng ngs2AWược hgqbJcaYBay không? 

“KhônXgqnEQfyg đượs2AWc, còs2AWn cógqbJcaYB chúgqbJcaYBt đau.” 

KingqbJcaYBh ngs2AWạc nhs2AWìn bàs2AWn gqbJcaYBtay gqbJcaYBto đãs2AW thás2AWo vạts2AW áogqbJcaYB trướgqbJcaYBc ngựs2AWc cgqbJcaYBủa mìnhXgqnEQfy, nàngqbJcaYBg ths2AWấp s2AWgiọng nggqbJcaYBăn cản,XgqnEQfy ss2AWắc mặtgqbJcaYB hgqbJcaYBồng tươs2AWi, tgqbJcaYBựa nhưs2AW mộtgqbJcaYB qgqbJcaYBuả ts2AWáo chínXgqnEQfy mọng. 

Tuấs2AWn mXgqnEQfyi mộs2AWt điều,XgqnEQfy hs2AWắn gqbJcaYBtà áXgqnEQfyc s2AWnhu ságqbJcaYBt, rấgqbJcaYBt thíchgqbJcaYB xs2AWem bộs2AW dXgqnEQfyáng thẹXgqnEQfyn thXgqnEQfyùng củaXgqnEQfy nàgqbJcaYBng, bạcXgqnEQfy ths2AWần s2AWkhinh dươgqbJcaYBng, cổgqbJcaYB XgqnEQfyhọng ttoáts2AW rs2AWa cgqbJcaYBười nhẹ. 

HưởnXgqnEQfyg tXgqnEQfyhụ ts2AWhân mgqbJcaYBình dXgqnEQfyần dầngqbJcaYB mềmgqbJcaYB mại,XgqnEQfy cs2AWả ngườigqbJcaYB chgqbJcaYBoàng lên. 

“Miệng vếts2AW thgqbJcaYBương, cẩngqbJcaYB gqbJcaYBthận miệgqbJcaYBng vếts2AW ths2AWương cgqbJcaYBủa chàng.” 

Nàng s2AWkinh hXgqnEQfyô gqbJcaYB, muốnXgqnEQfy đứXgqnEQfyng dậygqbJcaYB xegqbJcaYBm cXgqnEQfyó XgqnEQfyđụng tớXgqnEQfyi has2AWy khôgqbJcaYBng, nhưs2AWng bs2AWị hắgqbJcaYBn ômgqbJcaYB chặXgqnEQfyt, khôs2AWng dễgqbJcaYB dànXgqnEQfyg buôngqbJcaYBg ra. 

“KhôgqbJcaYBng cós2AW đụngs2AW XgqnEQfytới, s2AWchỉ gqbJcaYBcần ns2AWàng đừs2AWng nháo.”s2AW HgqbJcaYBắn đs2AWạm cười,s2AW khôs2AWng kXgqnEQfyhỏi XgqnEQfybị phảs2AWn ứnggqbJcaYB đánggqbJcaYB ys2AWêu củXgqnEQfya nànggqbJcaYB làmXgqnEQfy ấXgqnEQfym áps2AW cảXgqnEQfy trXgqnEQfyái tim. 

“Trước gqbJcaYBphải băgqbJcaYBng bós2AW lạigqbJcaYB, bằXgqnEQfyng khônXgqnEQfyg thậXgqnEQfyt XgqnEQfysự sXgqnEQfyẽ chạXgqnEQfym vs2AWào vếXgqnEQfyt thương,gqbJcaYB thgqbJcaYBật vấtgqbJcaYB vảs2AW mớigqbJcaYB ks2AWhép s2AWlại. gqbJcaYBChàng khẳngs2AW địnhgqbJcaYB sẽXgqnEQfy trộgqbJcaYBm XgqnEQfyđi đXgqnEQfyi XgqnEQfysát hổs2AW, s2AWta mXgqnEQfyuốn cXgqnEQfyản cũngXgqnEQfy cảXgqnEQfyn khônggqbJcaYB được,XgqnEQfy s2AWnhanh lên,XgqnEQfy đểs2AW s2AWta gXgqnEQfyiúp s2AWchàng băXgqnEQfyng bó.”s2AW gqbJcaYBNàng cũnXgqnEQfyg mặXgqnEQfyc kgqbJcaYBệ nhs2AWiều nhXgqnEQfyư vậs2AWy, dgqbJcaYBùng sứcXgqnEQfy ngXgqnEQfyăn gqbJcaYBtay gqbJcaYBhắn, cầmXgqnEQfy bạXgqnEQfych bgqbJcaYBố gqbJcaYBsạch sẽs2AW sớmgqbJcaYB chuẩns2AW XgqnEQfybị tốts2AW bXgqnEQfyao bs2AWố baXgqnEQfyo vâygqbJcaYB XgqnEQfyđi lên. 

Một tas2AWy cXgqnEQfyhống khuôngqbJcaYB mặt,s2AW gqbJcaYBhắn is2AWm gqbJcaYBlặng nhìXgqnEQfyn khuôgqbJcaYBn mặtXgqnEQfy ônXgqnEQfy nhugqbJcaYB, ms2AWày liễugqbJcaYB XgqnEQfycong cos2AWng. Mắts2AW gqbJcaYBto trs2AWòn, trgqbJcaYBong vXgqnEQfyeo, gqbJcaYBmũi tins2AWh xảos2AW, cágqbJcaYBnh môiXgqnEQfy đỏs2AW hồng,XgqnEQfy căns2AWg mọs2AWng, chỉs2AW cầngqbJcaYB nhẹs2AW XgqnEQfynhàng khẽs2AW mởXgqnEQfy s2AWra, tựas2AW nhXgqnEQfyư mộtXgqnEQfy trágqbJcaYBi cgqbJcaYBhín nXgqnEQfygon ngXgqnEQfyọt, làms2AW gqbJcaYBcho ngườis2AW gqbJcaYBta kìXgqnEQfym lòXgqnEQfyng khôngXgqnEQfy đậs2AWu XgqnEQfymuốn cắns2AW mgqbJcaYBột ngụm. 

Lưus2AW XgqnEQfyloát cgqbJcaYBột ms2AWột cáiXgqnEQfy ns2AWơ cXgqnEQfyon bướm,s2AW nànXgqnEQfyg vỗXgqnEQfy vỗs2AW ts2AWay đứnggqbJcaYB lên,gqbJcaYB XgqnEQfynhìn tXgqnEQfyhấy gqbJcaYBhắn ngqbJcaYBhìn s2AWchằm s2AWchằm mình,gqbJcaYB cógqbJcaYB chútgqbJcaYB gqbJcaYBmạc daXgqnEQfynh kỳXgqnEQfy diệu,XgqnEQfy gqbJcaYBchẳng lẽs2AW s2AWlà gqbJcaYBmặt mìnhgqbJcaYB dínhXgqnEQfy cáiXgqnEQfy gìs2AW sao? 

“Trẫms2AW sẽgqbJcaYB kgqbJcaYBhông trộmgqbJcaYB gqbJcaYBđi săs2AWn hổ,”gqbJcaYB s2AWHắn s2AWđột nhiêXgqnEQfyn nói,“Cs2AWho nêngqbJcaYB ss2AWẽ khônXgqnEQfyg bỏs2AW s2AWlại nnàgqbJcaYBng ms2AWột mình.” 

Hắn, hiXgqnEQfyểu đượcs2AW gqbJcaYBtâm tXgqnEQfyư củgqbJcaYBa nàng.XgqnEQfy TrogqbJcaYBng gqbJcaYBmắt gqbJcaYBY s2AWY lóXgqnEQfye gqbJcaYBra nhiềus2AW XgqnEQfytia sángXgqnEQfy maXgqnEQfyng tgqbJcaYBheo gqbJcaYBý cgqbJcaYBười ôs2AWn gqbJcaYBnhu, khôngs2AW biếts2AW vs2AWì ss2AWao, hiệs2AWn XgqnEQfytại, chXgqnEQfyỉ cầngqbJcaYB s2AWở bêns2AW cạnhXgqnEQfy hắnXgqnEQfy, nàs2AWng lạiXgqnEQfy cs2AWó thgqbJcaYBể cảmgqbJcaYB nXgqnEQfyhận đs2AWược thậts2AW sâs2AWu hạnhs2AW phúc. 

“Ân,s2AW vậXgqnEQfyy lúgqbJcaYBc cgqbJcaYBhàng đs2AWi sănXgqnEQfy bạchgqbJcaYB XgqnEQfyhổ phgqbJcaYBải maXgqnEQfyng thes2AWo XgqnEQfyta.” Nàs2AWng XgqnEQfyyêu cầu. 

“Nàngs2AW s2AWkhông thểs2AW gqbJcaYBđi, XgqnEQfynhiều gqbJcaYBnhất s2AWchỉ cs2AWó ths2AWể s2AWđứng gqbJcaYBở xXgqnEQfya s2AWxa nhìn.” 

HXgqnEQfyắn nghĩgqbJcaYB ns2AWghĩ, gqbJcaYBra quyXgqnEQfyết gqbJcaYBđịnh nàyXgqnEQfy, chỉs2AW cós2AW ởXgqnEQfy rấtXgqnEQfy s2AWxa nhìn,gqbJcaYB ms2AWới sẽs2AW khônXgqnEQfyg tiếngqbJcaYB vàXgqnEQfyo, cs2AWũng ss2AWẽ gqbJcaYBcó s2AWnguy hiểm. 

“NhưXgqnEQfyng mXgqnEQfyà, trênXgqnEQfy ngườgqbJcaYBi gqbJcaYBta kXgqnEQfyhông hềgqbJcaYB cógqbJcaYB thưgqbJcaYBơng tổnXgqnEQfy, nXgqnEQfygươi xgqbJcaYBem, gqbJcaYBtrừ XgqnEQfybỏ gqbJcaYBbị ngườis2AW nXgqnEQfyào đógqbJcaYB lgqbJcaYBưu lạigqbJcaYB XgqnEQfymột đốnXgqnEQfyg xangqbJcaYBh tímXgqnEQfy, trênXgqnEQfy ngưXgqnEQfyời vs2AWết thươgqbJcaYBng ns2AWào cũngqbJcaYBg kgqbJcaYBhông có.” 

Nàng leXgqnEQfyo XgqnEQfylên giườnXgqnEQfyg, kés2AWo XgqnEQfytay áoXgqnEQfy lêgqbJcaYBn, lgqbJcaYBộ rs2AWa dấXgqnEQfyu hXgqnEQfyôn ngs2AWân chXgqnEQfyi XgqnEQfychit trXgqnEQfyên cángqbJcaYBh ts2AWay, ais2AWz, chỉXgqnEQfy lXgqnEQfyà cgqbJcaYBánh gqbJcaYBtay thôigqbJcaYB, gqbJcaYBđừng ngqbJcaYBói trs2AWên ngườs2AWi. =]] 

áXgqnEQfynh s2AWmắt PgqbJcaYBhù XgqnEQfyVân KhâugqbJcaYB TrạchgqbJcaYB độs2AWt nhis2AWên s2AWnóng lXgqnEQfyên, lôXgqnEQfyi bàngqbJcaYB tXgqnEQfyay XgqnEQfytrắng ngầngqbJcaYB gqbJcaYBcủa nàngXgqnEQfy XgqnEQfylại, nhẹXgqnEQfy ns2AWhàng hôn. 

ÔXgqnEQfyn XgqnEQfynhu s2AWvùng XgqnEQfyvẩy, nàngqbJcaYBg đXgqnEQfyã rơXgqnEQfyi troXgqnEQfyng ls2AWòng hắXgqnEQfyn, hgqbJcaYBắn khôXgqnEQfyng cầns2AW tốgqbJcaYBn nhiềus2AW s2AWsức, gqbJcaYBquả laXgqnEQfya2 s2AWdễ ns2AWhư s2AWtrở s2AWbàn tay. 

“Lần này,gqbJcaYB còXgqnEQfyn nóXgqnEQfyi cẩngqbJcaYB tgqbJcaYBhận s2AWmiệng XgqnEQfyvết thưXgqnEQfyơng nữagqbJcaYB không?” 

HgqbJcaYBắn đắcs2AW XgqnEQfyý nóigqbJcaYB, s2AWđã XgqnEQfybiết nàs2AWng sẽXgqnEQfy kgqbJcaYBhông XgqnEQfynhu thuậngqbJcaYB nhs2AWư ts2AWhế, s2AWvì miễns2AW gqbJcaYBcho ns2AWàng cgqbJcaYBằn ns2AWhằn nóiXgqnEQfy lis2AWên miXgqnEQfyên khônggqbJcaYB dứXgqnEQfyt, cúis2AW đầs2AWu XgqnEQfyhôn lêngqbJcaYB môis2AW nàng. 

Nhưng, hắngqbJcaYB vXgqnEQfyừa ngqbJcaYBói xongqbJcaYBg, ngqbJcaYBàng xấus2AW hổgqbJcaYB gqbJcaYBliếc liếcgqbJcaYB mắts2AW XgqnEQfymột cáiXgqnEQfy, gqbJcaYBthùy hạs2AW XgqnEQfymi mắt. 

“Nhưngs2AW ms2AWà, s2AWta cs2AWòn cs2AWó migqbJcaYBệng vếts2AW thương.” 

“Chỗs2AW nào?s2AW” XgqnEQfyHắn giậXgqnEQfyt mìXgqnEQfynh, cgqbJcaYBòn cXgqnEQfyó vếts2AW thgqbJcaYBương sao? 

“Sángs2AW ns2AWay mớs2AWi thượnXgqnEQfyg dượcs2AW, hiXgqnEQfyện tạiXgqnEQfy đãgqbJcaYB XgqnEQfyquên sao?” 

Nàns2AWg dXgqnEQfyùng tas2AWy nhéogqbJcaYB nhẹgqbJcaYB vXgqnEQfyào eXgqnEQfyo hắn,XgqnEQfy gqbJcaYBsắc mặts2AW phigqbJcaYBếm hồng. 

Bừns2AWg tỉnhgqbJcaYB đs2AWại XgqnEQfyngộ, hắms2AW XgqnEQfytà tứs2AW mỉms2AW cưs2AWời, ggqbJcaYBiương mi. 

“Vậys2AW trẫms2AW s2AWsẽ gXgqnEQfyiúp nàs2AWng xứXgqnEQfyc thuốgqbJcaYBc mộts2AW s2AWlần nữa?” 

Ân? ÝXgqnEQfy gqbJcaYBlà, s2AWmuốn gqbJcaYBnàng rồiXgqnEQfy xứcs2AW ths2AWuốc? TrgqbJcaYBong đầus2AW XgqnEQfyY s2AWY XgqnEQfytrực ts2AWiếp phiêngqbJcaYB dịchXgqnEQfy, đầXgqnEQfyu “gqbJcaYBoành” mộXgqnEQfyt tiếngs2AW, mắgqbJcaYBt gqbJcaYBđỏ XgqnEQfybừng lên… 

gqbJcaYB“Chàng khôs2AWng tXgqnEQfyhể nhịns2AW xuốngs2AW sao?”XgqnEQfy Nàngs2AW đègqbJcaYB lạiXgqnEQfy bàs2AWn taXgqnEQfyy gqbJcaYBto đangs2AW rụcXgqnEQfy rs2AWịch, bgqbJcaYBất đắXgqnEQfyc s2AWdĩ nói. 

Giống nhs2AWư làgqbJcaYB s2AWmột ts2AWiểu hXgqnEQfyài tửs2AW thíchgqbJcaYB XgqnEQfyăn kẹo,XgqnEQfy ăngqbJcaYB s2AWmãi cgqbJcaYBũng khs2AWông chágqbJcaYBn, hắgqbJcaYBn nũnXgqnEQfyg nịu” 

“VgqbJcaYBài ngàynữs2AWa, Ms2AWẫn Hs2AWách phỏngXgqnEQfy chừns2AWg sẽs2AW tìmgqbJcaYB gqbJcaYBđược bạchXgqnEQfy hổ,XgqnEQfy đếnXgqnEQfy gqbJcaYBlúc đó,gqbJcaYB trẫmXgqnEQfy muốngqbJcaYB thânXgqnEQfy cXgqnEQfyận gqbJcaYBnàng cũngs2AW khôngqbJcaYBg được,XgqnEQfy ngqbJcaYBàng nhẫgqbJcaYBn gqbJcaYBtâm đẩys2AW trẫmgqbJcaYB rs2AWa sao?”gqbJcaYB Hắs2AWn mâXgqnEQfyn thgqbJcaYBần, ởgqbJcaYB môigqbJcaYB gqbJcaYBnàng lạs2AWi XgqnEQfyđặt gqbJcaYBxuống mộgqbJcaYBt nụgqbJcaYB gqbJcaYBhôn ths2AWật sâu. 

Thì rs2AWa hắngqbJcaYB đãgqbJcaYB sớXgqnEQfym nghĩXgqnEQfy đếns2AW mấys2AW tXgqnEQfyhứ nàgqbJcaYBy, gqbJcaYBkhó gqbJcaYBtrách ls2AWại mgqbJcaYBang mìs2AWnh tớgqbJcaYBi nơiXgqnEQfy nàgqbJcaYBy, nhưXgqnEQfyng XgqnEQfymà, nXgqnEQfyếu ls2AWúc ấys2AW mìnXgqnEQfyh XgqnEQfylựa chọXgqnEQfyn cưỡigqbJcaYB tiểuXgqnEQfy hồnXgqnEQfyg mãXgqnEQfy rờiXgqnEQfy đis2AW, bXgqnEQfyây giXgqnEQfyờ cgqbJcaYBũng kgqbJcaYBhông xuấtgqbJcaYB hiệgqbJcaYBn loạXgqnEQfyi tìgqbJcaYBnh huốXgqnEQfyng này,gqbJcaYB chs2AWo nêgqbJcaYBn nói,XgqnEQfy mus2AWốn trXgqnEQfyách cũngs2AW cgqbJcaYBhỉ s2AWcó gqbJcaYBthể trs2AWách chínhs2AW mình. 

“Chàng s2AWsẽ ggqbJcaYBiúp tXgqnEQfya thượnggqbJcaYB dượcgqbJcaYB lầns2AW nữagqbJcaYB sao?” 

NànXgqnEQfyg nhgqbJcaYBỏ gs2AWiọng nói,XgqnEQfy bấts2AW đắcXgqnEQfy dĩgqbJcaYB, vừas2AW XgqnEQfynói xgqbJcaYBong lờiXgqnEQfy nàygqbJcaYB, địagqbJcaYB cs2AWhưởng cXgqnEQfyũng XgqnEQfyvửa cgqbJcaYBởi bỏgqbJcaYB gqbJcaYBy phụcXgqnEQfy củgqbJcaYBa nXgqnEQfyàng, XgqnEQfybao lấygqbJcaYB mềgqbJcaYBm mại. 

HắnXgqnEQfy thậtgqbJcaYB sựgqbJcaYB s2AWlà rgqbJcaYBất thíchgqbJcaYB mềXgqnEQfym mại,XgqnEQfy tròngqbJcaYB tròs2AWn củaXgqnEQfy nXgqnEQfyàng, thgqbJcaYBấy nàgqbJcaYBng thùs2AWy hạs2AW mgqbJcaYBi ms2AWắt, XgqnEQfyrun rẩy,gqbJcaYB cúis2AW đầu,gqbJcaYB s2AWtầm mắs2AWt dgqbJcaYBừng ởXgqnEQfy bàs2AWn XgqnEQfytay gqbJcaYBto củXgqnEQfya mìXgqnEQfynh, biểugqbJcaYB hiệns2AW s2AWđáng ys2AWêu, XgqnEQfysắc mặs2AWt đgqbJcaYBà hồng. 

“XXgqnEQfyem rs2AWa, nXgqnEQfyàng cũngs2AW XgqnEQfyrất gqbJcaYBhưởng thụgqbJcaYB nhaXgqnEQfy” HắnXgqnEQfy cườgqbJcaYBi ngqbJcaYBhạo gqbJcaYB, kégqbJcaYBo taXgqnEQfyy nXgqnEQfyàng qus2AWa, đXgqnEQfyặt lêgqbJcaYBn ngựgqbJcaYBc mình,“Ths2AWử sờgqbJcaYB XgqnEQfysờ s2AWxem.” DgqbJcaYBùng ánhs2AW XgqnEQfymắt cXgqnEQfyổ vũs2AW nhìgqbJcaYBn nàng. 

CáiXgqnEQfy gìgqbJcaYB hưởngs2AW thụgqbJcaYB chứgqbJcaYB, XgqnEQfynàng cs2AWhỉ làgqbJcaYB tòs2AW XgqnEQfymò, tXgqnEQfyò mògqbJcaYB thXgqnEQfyôi! VẻXgqnEQfy mặtgqbJcaYB bốis2AW rốigqbJcaYB, nhgqbJcaYBìn đgqbJcaYBóa hs2AWồng XgqnEQfymai gqbJcaYBtrước ngựcs2AW bịs2AW hắXgqnEQfyn ms2AWa sgqbJcaYBát, vus2AWốt vXgqnEQfye, luôngqbJcaYB cảms2AW thgqbJcaYBấy s2AWcó điểmgqbJcaYB kXgqnEQfyỳ quXgqnEQfyái, bgqbJcaYBàn tgqbJcaYBay gqbJcaYBbị s2AWhắn kéXgqnEQfyo đếns2AW ngựcXgqnEQfy, nàXgqnEQfyng mgqbJcaYBuốn kháns2AWg XgqnEQfynghị, nhXgqnEQfyưng đãXgqnEQfy bịXgqnEQfy hXgqnEQfyắn luốs2AWn vàXgqnEQfyo s2AWquần áXgqnEQfyo đơXgqnEQfyn bXgqnEQfyạc, cảms2AW nXgqnEQfyhận gqbJcaYBda thịtXgqnEQfy lạs2AWnh ls2AWạnh, cũngXgqnEQfy gqbJcaYBnhư cgqbJcaYBảm giács2AW gqbJcaYBrõ gqbJcaYBràng ds2AWục vọngs2AW giữas2AW has2AWi chânXgqnEQfy XgqnEQfyhắn đãs2AW tXgqnEQfyhức tỉngqbJcaYBh, cứnggqbJcaYB rắs2AWn s2AWhẳn lên. 

s2AWHắn mỗigqbJcaYB s2AWlân đềugqbJcaYB cgqbJcaYBó tgqbJcaYBhể pXgqnEQfyhi lgqbJcaYBễ nXgqnEQfyàng, vìs2AW s2AWcái gìgqbJcaYB ns2AWàng khôngs2AW ths2AWể phs2AWi lễgqbJcaYB hắs2AWn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…