Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 181wA: NwAÀNG LY7CBz8À AI? 

Hai ngườiwA cdiqYmrứ nhwAư tDntowWhế, wAvui đùdiqYmra ầmdiqYmr diqYmrĩ mộtwA phdiqYmren, ăDntowWn chúY7CBz8t đồdiqYmr diqYmrăn, liY7CBz8ền ômdiqYmr diqYmrlấy nhwAau, wAtừ từY7CBz8 ngủ. 

ĐadiqYmrng mY7CBz8ơ DntowWmàng, ngwAhe đượdiqYmrc wAmột tiếnwAg diqYmrgọi, diqYmrY Y7CBz8Y mởdiqYmr hDntowWai mdiqYmrắt rY7CBz8a, nghdiqYmre đượcY7CBz8 diqYmrKhâu TrạchdiqYmr đanY7CBz8g diqYmrnhỏ giọdiqYmrng nóidiqYmr diqYmrmơ, ndiqYmrhắm cY7CBz8hặt wAmi mắwAt rwAun rẩy,wA DntowWtoàn thânwA diqYmrlạnh băng. 

ThấywA DntowWác mộnY7CBz8g? NàndiqYmrg nhDntowWìn tDntowWhấy bêDntowWn gốiwA diqYmrcó mộtDntowW khăndiqYmr DntowWtay trắngY7CBz8 tiwAnh, nDntowWội tâmdiqYmr dâdiqYmrng lêndiqYmr mộDntowWt wAtrận Y7CBz8ấm ápDntowW, nhiềuY7CBz8 năwAm qY7CBz8ua, hắdiqYmrn vwAẫn duY7CBz8y Y7CBz8trì tDntowWhói quediqYmrn này,Y7CBz8 DntowWvì trưDntowWớc DntowWđây nàY7CBz8ng vẫndiqYmr DntowWthường hDntowWay mwAơ thấydiqYmr Y7CBz8những giấcwA mộngdiqYmr kwAì quái. 

CầY7CBz8m Y7CBz8ti quyêY7CBz8n, diqYmrnhẹ nhàngdiqYmr chDntowWà lY7CBz8au mồDntowW diqYmrhôi tDntowWrên Y7CBz8trán hắn,diqYmr độtY7CBz8 Y7CBz8nhiên, ngY7CBz8he đdiqYmrược mộtY7CBz8 câY7CBz8u, làDntowWm nàDntowWng dừngdiqYmr Y7CBz8lại độngwA tác. 

“Ngân Y7CBz8Nhi……” HắdiqYmrn rdiqYmrun rdiqYmrẩy, haY7CBz8i tY7CBz8ay nắmDntowW chặt. 

Y7CBz8Ngân wANhi, lạiDntowW lY7CBz8à Y7CBz8Ngân NhY7CBz8i, rốtdiqYmr wAcuộc diqYmrNgân DntowWNhi DntowWlà aiY7CBz8? NànY7CBz8g thùdiqYmry hạY7CBz8 mdiqYmri mắt,wA DntowWhai tDntowWay nắmwA chặtY7CBz8 DntowWti quyêdiqYmrn, cắDntowWn Y7CBz8cắn mY7CBz8ôi, wAkhông rõwA vDntowWì diqYmrsao tronwAg miwAệng bọnY7CBz8 hY7CBz8ọ gọiY7CBz8 đwAều làY7CBz8 NgDntowWân Nhi. 

diqYmrKhâu TDntowWrạch từY7CBz8 nhỏDntowW cDntowWùng nàwAng lDntowWớn Y7CBz8lên, ngoY7CBz8ại Y7CBz8trừ nàngDntowW, rấtwA diqYmrít khwAi tiY7CBz8ếp xwAúc vDntowWới nwAữ Y7CBz8tử, nY7CBz8hư wAvậy, tY7CBz8rong miY7CBz8ệng hắn,wA ‘NgânwA NDntowWhi’ ndiqYmrày lDntowWại tdiqYmrừ đâDntowWu mwAà đến? 

CDntowWòn vềdiqYmr phDntowWần MẫwAn DntowWHách yêY7CBz8u diqYmrnam…… HắwAn còndiqYmr từngdiqYmr gọidiqYmr mdiqYmrình làDntowW “diqYmrNgân NDntowWhi”, wAlàm wAnàng nghDntowWi ngY7CBz8ờ rằnY7CBz8g, diqYmrphải chăndiqYmrg ndiqYmràng diqYmrta cùDntowWng nY7CBz8àng, cùngDntowW SDntowWầm DntowWNhi, phảiY7CBz8 wAchăng đY7CBz8ều códiqYmr chundiqYmrg mộtY7CBz8 bộwA dánY7CBz8g wAhay không? 

“NdiqYmrgân wANhi, khônY7CBz8g DntowWcần rờiDntowW đi…diqYmr…” diqYmrLúc nY7CBz8ày, DntowWKhâu TrạcwAh rốtDntowW Y7CBz8cuộc khôngDntowW DntowWáp chếdiqYmr đượY7CBz8c nY7CBz8ội diqYmrtâm sợY7CBz8 hãi,wA diqYmrhô tdiqYmro mdiqYmrột tiếY7CBz8ng rồidiqYmr nY7CBz8gồi bậY7CBz8t dậy,Y7CBz8 mởwA DntowWmi mY7CBz8ắt, DntowWhạ xuốngY7CBz8 mộtDntowW giọtDntowW thwAanh lệ. 

“ChàngdiqYmr thấydiqYmr áY7CBz8c mộng.”wA wAY diqYmrY diqYmrôn ndiqYmrhu DntowWnói, chàY7CBz8 wAlau sạchwA sDntowWẽ nướcwA mdiqYmrắt củadiqYmr hắn. 

DntowWTỉnh DntowWtáo wAlại, hắnDntowW độtdiqYmr nhiêdiqYmrn cY7CBz8hế tY7CBz8rụ cổdiqYmr tawAy wAnàng, sắcY7CBz8 mặY7CBz8t cDntowWó chdiqYmrút sốtwA ruột,wA cũwAng madiqYmrng thY7CBz8eo mY7CBz8ột tY7CBz8ia lạnhDntowW nhưDntowW băng: 

“Trẫm,DntowW vừawA rồDntowWi nwAói DntowWcái gìDntowW, nànY7CBz8g cDntowWó ndiqYmrghe đượdiqYmrc diqYmrhay không!” 

NY7CBz8gay ldiqYmrúc từdiqYmr tronwAg mộngDntowW tỉnDntowWh lạidiqYmr, wAhắn diqYmrtựa hồwA hôY7CBz8 diqYmrlên mộtDntowW tdiqYmriếng, nhưnY7CBz8g mY7CBz8à, lạiwA khwAông diqYmrdám xáwAc định,diqYmr chíDntowWnh DntowWmình rốY7CBz8t cuộcdiqYmr DntowWcó tY7CBz8hốt thàndiqYmrh tiếngwA DntowWhay không. 

DntowWNàng, rốtdiqYmr cuY7CBz8ộc cóY7CBz8 nDntowWghe đưY7CBz8ợc cáwAi gìwA hY7CBz8ay không? 

“……” NdiqYmràng quyệtDntowW mDntowWi, nhìY7CBz8n thowAáng quwAa cổDntowW tawAy bịwA hY7CBz8ắn bDntowWóp chặt,diqYmr thoáDntowWng đaudiqYmr diqYmrđớn, “CáY7CBz8i Y7CBz8gì DntowWcũng khôngwA nghY7CBz8e được,DntowW Y7CBz8cái gdiqYmrì chY7CBz8àng cũngDntowW khônY7CBz8g cDntowWó nói.” 

Vì NY7CBz8gân NY7CBz8hi, hwAắn thếY7CBz8 ndiqYmrhưng diqYmrlại thươngwA tổDntowWn mìnDntowWh diqYmrmà khônY7CBz8g biDntowWết, diqYmrxem DntowWra, nữY7CBz8 tửY7CBz8 nàdiqYmry ởdiqYmr tronDntowWg lòdiqYmrng hắnDntowW cDntowWó mộwAt vdiqYmrị trY7CBz8í Y7CBz8vô cùnDntowWg wAquan trọng,Y7CBz8 ngDntowWhĩ đếnY7CBz8 đây,Y7CBz8 lòDntowWng củY7CBz8a nàwAng độtdiqYmr nhiwAên đaudiqYmr đớn,diqYmr DntowWchua xóY7CBz8t Y7CBz8không thôi. 

“CáiY7CBz8 wAgì cũwAng chY7CBz8ưa nóiY7CBz8……” HắnDntowW diqYmrnhẹ DntowWnhàng DntowWhư rDntowWa mộDntowWt hơi,Y7CBz8 madiqYmry mắn,Y7CBz8 cudiqYmrối cùngY7CBz8 kdiqYmrhông wAlàm DntowWcho Y7CBz8nàng nghwAe được. 

“Ta diqYmrđi phâY7CBz8n phY7CBz8ó diqYmrnữ hộwA vệwA đemDntowW đdiqYmrồ ădiqYmrn tiếwAn vDntowWào, đãY7CBz8 twArưa rồidiqYmr, cũngDntowW nwAên ănwA mY7CBz8ột cY7CBz8hút gì.”diqYmr diqYmrNàng wAthùy hạY7CBz8 Y7CBz8mi mắDntowWt, DntowWđem diqYmrti quyênDntowW đểDntowW vàowA diqYmrtrong tawAy hắn,diqYmr xdiqYmroay ngdiqYmrười xuY7CBz8ống giY7CBz8ường, mdiqYmrặc quầnDntowW ádiqYmro DntowWđi rồiDntowW điDntowW DntowWra ngoài. 

diqYmrTrước cửa. 

“HoY7CBz8àng diqYmrphi, HodiqYmràng ThwAượng DntowWcó phảiDntowW lạidiqYmr Y7CBz8thấy wAác mộngDntowW diqYmrhay khwAông, sdiqYmrao lạwAi lớnwA diqYmrtiếng diqYmrnhư thếDntowW.” mDntowWột nY7CBz8ữ diqYmrhộ diqYmrvệ cdiqYmranh giDntowWữ diqYmrở cdiqYmrửa, nDntowWhỏ giọngwA hỏi. 

“KhY7CBz8ông có.”diqYmr wANàng tY7CBz8hản DntowWnhiên lắcY7CBz8 đầY7CBz8u, dặnDntowW dwAò nànwAg diqYmrchuẩn bdiqYmrị mDntowWột DntowWít twAhực vậDntowWt tY7CBz8ahnh đạm,DntowW tY7CBz8ránh chdiqYmro miệngwA vếY7CBz8t tY7CBz8hương cònwA DntowWchưa khỏidiqYmr hẳndiqYmr bwAị cươngY7CBz8 lêdiqYmrn, kwAhó khépwA miệng. 

Nữ hDntowWộ diqYmrvệ lĩnwAh Y7CBz8mệnh Y7CBz8mà đidiqYmr, wAY wAY nhìndiqYmr theY7CBz8o wAthân ảnhDntowW củadiqYmr nànDntowWg, vụngwA trdiqYmrộm nY7CBz8hẹ nhdiqYmràng tY7CBz8hở rDntowWa, madiqYmry mắnwA nànY7CBz8g twAa đèDntowW DntowWthấp thDntowWanh âm. 

Y7CBz8Nhưng mà,wA DntowWvừa quaY7CBz8y ngườidiqYmr lại,diqYmr ldiqYmrại nhwAìn thấyY7CBz8 khuôDntowWn mDntowWặt diqYmrcứng nDntowWgắc củaY7CBz8 hdiqYmrắn, DntowWlạnh lùwAng nghDntowWễ nàY7CBz8ng, diqYmrkhông cwAó diqYmrmở wAmiệng, trầmwA DntowWmặc xoY7CBz8ay nDntowWgười xốY7CBz8c diqYmrlên bứcY7CBz8 rwAèm diqYmrche, khậpwA khiễndiqYmrg DntowWđi vào. 

Nàng cũY7CBz8ng bướcDntowW DntowWnhanh đuổY7CBz8i kdiqYmrịp, cẩnY7CBz8 thậnY7CBz8 giúpwA đỡ. 

“NàDntowWng cwAái gDntowWì diqYmrđều nDntowWghe đượY7CBz8c, vDntowWì swAao diqYmrkhông hỏdiqYmri trẫm?”diqYmr HắdiqYmrn tY7CBz8ận lwAực khốndiqYmrg chếdiqYmr âmdiqYmr Y7CBz8điệu củadiqYmr chídiqYmrnh mình,wA khY7CBz8ó tráwAnh kDntowWhỏi wArun run. 

“CácwA người,Y7CBz8 adiqYmri cũY7CBz8ng diqYmrkhông muốwAn nY7CBz8ói Y7CBz8cho twAa biếY7CBz8t, tY7CBz8a hY7CBz8ỏi thDntowWì swAẽ Y7CBz8có đápwA DntowWán sao?” 

Chua sówAt cườwAi, nàngwA giúdiqYmrp đwAỡ hắwAn ngồidiqYmr xuDntowWống giườnDntowWg, diqYmrvết tY7CBz8hương Y7CBz8không còDntowWn chwAảy mDntowWáu, mawAy mắY7CBz8n, dượcY7CBz8 hDntowWiệu nàDntowWy cdiqYmró vẻdiqYmr hwAữu hiệu,wA cwAó DntowWthể cdiqYmrầm wAmáu, nhưnDntowWg mà,diqYmr DntowWlên DntowWmày wAlại Y7CBz8rất chậDntowWm, wAchỉ cóDntowW Y7CBz8một lớpwA diqYmrmỏng, tựadiqYmr nhdiqYmrư wAchỉ độngwA mạDntowWnh DntowWmột chdiqYmrút sDntowWẽ DntowWlại Y7CBz8vỡ ra. 

Mím mdiqYmrôi, hắnY7CBz8 nhY7CBz8ẹ nhDntowWàng nắdiqYmrm lấydiqYmr bwAàn diqYmrtay nhỏDntowW bé,wA Y7CBz8đôi DntowWmắt nhấtdiqYmr wAthời nY7CBz8hu wAhòa xuốwAng dướwAi, nwAgăn ýwA cười. 

“NàngdiqYmr diqYmrmuốn diqYmrbiết sao?” 

Ý tứY7CBz8 củawA hắdiqYmrn lY7CBz8à, DntowWcó twAhể nóidiqYmr chY7CBz8o diqYmrchính mY7CBz8ình biết?wA wAY Y7CBz8Y Y7CBz8ngạc nhiY7CBz8ên ngY7CBz8ẩng đầu,Y7CBz8 đY7CBz8ối diDntowWện vớiDntowW wAtầm mdiqYmrắt wAcủa hắdiqYmrn, wAcó chúwAt khôndiqYmrg thểwA twAin, rdiqYmrốt cDntowWục hdiqYmrắn cũngDntowW cdiqYmrhịu wAmở miệnY7CBz8g nówAi cwAho mìnhwA biết. 

Một nữDntowW tử,Y7CBz8 vìDntowW sdiqYmrao cuốDntowWn wAlấy Y7CBz8tâm củawA diqYmrhai diqYmrnam nhân? 

“Nếu nhwAư phảidiqYmr miễnwA cưỡng,DntowW vềDntowW swAau diqYmrrồi hDntowWãy ndiqYmrói.” Y7CBz8Nàng cóY7CBz8 thểwA nwAhìn Y7CBz8ra diqYmrđược, tDntowWrên diqYmrmặt hắnDntowW miễnDntowW cưỡDntowWng cwAười vui. 

Y7CBz8Rút hawAi tawAy rawA, nwAàng diqYmrđi ngăDntowWn tủ,DntowW lấydiqYmr mộtdiqYmr lọwA dY7CBz8ược lạdiqYmri đây,wA ngồdiqYmri xổmdiqYmr xuDntowWống, cuốndiqYmr ốnDntowWg wAquần củdiqYmra hắndiqYmr lênwA, nhẹDntowW nhàngDntowW mởDntowW ldiqYmrọ thuốcdiqYmr DntowWra, wAđổ rDntowWa mộtdiqYmr DntowWít DntowWbột mdiqYmràu trắnwAg, cY7CBz8ẩn diqYmrthận rwAắc lênY7CBz8 vếwAt thương. 

“NgândiqYmr NhwAi diqYmrkhông phdiqYmrải diqYmraii khác,wA diqYmrlà nàng.” 

HắY7CBz8n mởdiqYmr miY7CBz8ệng wAnói, nhìnY7CBz8 nàngdiqYmr nDntowWgạc nhiDntowWên, trừY7CBz8ng lớnDntowW wAmắt hạnhDntowW wAnhìn vàowA khuôdiqYmrn Y7CBz8mặt bìdiqYmrnh thảwAn củDntowWa chíY7CBz8nh mình,DntowW nhấdiqYmrt tdiqYmrhời hìnhwA thDntowWành DntowW2 trạdiqYmrng tDntowWhái đốidiqYmr lập. 

“KhDntowWâu TrDntowWạch, DntowWchàng khônDntowWg phảdiqYmri hY7CBz8ồ đồY7CBz8 rồiwA chdiqYmrứ, Y7CBz8ta làY7CBz8 Y7CBz8Y DntowWY, khY7CBz8ông pdiqYmrhải NgwAân NhiDntowW, twAừ nhdiqYmrỏ đếndiqYmr lớwAn, wAta cdiqYmrũng chưaDntowW twAừng diqYmrnghe tdiqYmrhái hoY7CBz8àng TháwAi HậuwA diqYmrnhắc tớiwA hadiqYmry baY7CBz8n cY7CBz8ho DntowWta twAục daY7CBz8nh Y7CBz8này, Y7CBz8chàng đdiqYmrang nóDntowWi wAgiỡn phảiwA không?”DntowW NànwAg nộtY7CBz8 nộtDntowW nóY7CBz8i, nhìnwA biểuY7CBz8 tìwAnh tdiqYmrrên mY7CBz8ặt hY7CBz8ắn nghiDntowWêm túdiqYmrc DntowWmà diqYmrthoáng ruwAng mình. 

TuấdiqYmrn mY7CBz8i khY7CBz8inh wAlong, hắndiqYmr nDntowWhu ndiqYmrhu huywAệt wAthái DntowWdương, tDntowWất wAnhiên làdiqYmr biếwAt đưdiqYmrợc, mìnwAh nY7CBz8ói nwAhư vậyDntowW sẽDntowW làmY7CBz8 Y7CBz8cho nàwAng DntowWkhông rõdiqYmr diqYmrràng, nhưngdiqYmr DntowWnếu cDntowWứ DntowWim lặng,diqYmr chỉdiqYmr sợ,diqYmr hắnDntowW sẽDntowW DntowWbị hiểuDntowW lầm,Y7CBz8 tdiqYmrrở thànhdiqYmr diqYmrhoa tdiqYmrâm Y7CBz8nam tử. 

“NàngDntowW diqYmrthật swAự ldiqYmrà diqYmrNgân NdiqYmrhi, khôdiqYmrng đúngwA, phảiY7CBz8 nDntowWói, NgâDntowWn NhDntowWi làdiqYmr nàngdiqYmr, wAlà twAên trướcY7CBz8 diqYmrđây cDntowWủa nàng.” 

Y7CBz8đôi mắDntowWt mdiqYmràu tímdiqYmr dầnDntowW dầY7CBz8n chdiqYmruyển thànhdiqYmr thâmwA tDntowWhúy, yênY7CBz8 lặY7CBz8ng nhdiqYmrìn duDntowWng ndiqYmrhan DntowWcủa nàngDntowW,… wAngũ quawAn khôngwA đồngY7CBz8 dwAạng, giốndiqYmrg nhauY7CBz8, chỉdiqYmr cówA mộY7CBz8t wAnụ cườwAi ngọwAt ngàoDntowW nY7CBz8hư DntowWhoa diqYmrlê đầudiqYmr xuân,diqYmr còdiqYmrn cóY7CBz8 lwAinh hồn. 

“têndiqYmr DntowWtrước DntowWđây diqYmrcủa ta?” 

NàDntowWng căndiqYmr bDntowWản làDntowW diqYmrkhông hY7CBz8iểu DntowWhắn đadiqYmrng nóidiqYmr DntowWcái gDntowWì, “ChẳngdiqYmr lẽ,DntowW twAa từwAng bịwA mấwAt wAtrí nhớ?wA” NếDntowWu DntowWkhông, nhưdiqYmr tY7CBz8hế ndiqYmrào lạDntowWi khônwAg Y7CBz8biết wAtrước wAkia mìY7CBz8nh kêY7CBz8u ldiqYmrà NDntowWgân Nhi? 

HơnwA nữaY7CBz8, DntowWcó đôidiqYmr khdiqYmri, áwAnh mwAắt hắdiqYmrn khY7CBz8i nhwAìn nY7CBz8àng, dườngwA nhưY7CBz8 khY7CBz8ông phảDntowWi đangDntowW nhY7CBz8ìn nàng,DntowW màwA đanDntowWg diqYmrnhìn mộtY7CBz8 ngườidiqYmr khác. 

“KwAhông phải,”wA HắwAn nY7CBz8hẹ nhàndiqYmrg lắcdiqYmr đầu,“ĐóY7CBz8 làY7CBz8 têndiqYmr tronwAg kiếpwA trướcDntowW củwAa nàng!” 

đôidiqYmr DntowWmắt mDntowWàu twAím ldiqYmrộ rDntowWa mDntowWột cỗdiqYmr kỳY7CBz8 quY7CBz8ang kỳY7CBz8 dịwA, trY7CBz8ước mắtdiqYmr tựaY7CBz8 hồDntowW xuấwAt hiwAện mộwAt thânwA ảnhwA xidiqYmrnh đẹpY7CBz8, thdiqYmrích mặcwA mộtDntowW tdiqYmrhân quầDntowWn áY7CBz8o đơnY7CBz8 giảnDntowW, Y7CBz8màu hY7CBz8oa ldiqYmrê, diqYmrbên môidiqYmr Y7CBz8luôn cDntowWó ýDntowW cườiDntowW ôY7CBz8n ndiqYmrhu, thườdiqYmrng hawAy tDntowWhân mdiqYmrật Y7CBz8ôm cwAánh taDntowWy hắn,diqYmr gọiwA “wAViêm DntowWHi, ngưdiqYmrơi Y7CBz8là ViêmwA HY7CBz8i củadiqYmr NDntowWgân Nhi.” 

Kiếp tDntowWrước? NànY7CBz8g rõdiqYmr wAràng làwA từDntowW thếdiqYmr kdiqYmrỷ 2wA1 đếwAn, bdiqYmrọn họ,wA cDntowWó wAphải ldiqYmrầm rồY7CBz8i haY7CBz8y khôngDntowW? NwAàng cắwAn môiY7CBz8 dướDntowWi, độwAt nhiêndiqYmr phátdiqYmr hiện,diqYmr nàY7CBz8ng wAthật sợdiqYmr hãidiqYmr loY7CBz8ại sdiqYmrai lầmY7CBz8 này,wA nY7CBz8ếu nàngdiqYmr khônY7CBz8g phảiY7CBz8 ngưDntowWời Y7CBz8mà bọndiqYmr họY7CBz8 chDntowWờ mY7CBz8ong, vậydiqYmr nànY7CBz8g nêY7CBz8n ldiqYmràm cáY7CBz8i diqYmrgì bâwAy giờ? 

DntowW“kiếp trưdiqYmrớc củawA tadiqYmr, DntowWlà DntowWngười DntowWnhư thY7CBz8ế Y7CBz8nào?” NàwAng nộtwA diqYmrnột wAmở miệdiqYmrng, rấtdiqYmr diqYmrlà sợDntowW hãi. 

“là mdiqYmrột ngưDntowWời màDntowW DntowW3 nDntowWgười Y7CBz8chúng Y7CBz8ta DntowWđều hếdiqYmrt lòngDntowW Y7CBz8thương yêu.” 

TiếnwAg nwAói diqYmrkhàn khY7CBz8àn xuốnwAg, tdiqYmrựa hdiqYmrồ cDntowWó chúwAt ngwAhẹn Y7CBz8ngào, diqYmrký DntowWức wAxa Y7CBz8xưa wAbất chDntowWợt tràY7CBz8n về,diqYmr đaudiqYmr diqYmrxót, nY7CBz8gọt wAngào, wAđan xeY7CBz8n vàwAo nhau… 

BwAa wAngười? NgoạY7CBz8i trừwA hắnwA cùnY7CBz8g MY7CBz8ẫn HácdiqYmrh yêY7CBz8u DntowWnam, còY7CBz8n DntowWcó Y7CBz8ai? NànwAg giậtY7CBz8 mình. 

“VìY7CBz8 swAao, diqYmrcác ngwAười biết,diqYmr NgâDntowWn NdiqYmrhi nhấtdiqYmr DntowWđịnh lY7CBz8à tdiqYmra?” ĐâyY7CBz8 mớidiqYmr lDntowWà Y7CBz8điểm wAmấu chốtY7CBz8 wA, nàwAng quảY7CBz8 Y7CBz8thực rấtDntowW lwAà sợDntowW hY7CBz8ãi, đápDntowW ánDntowW khôngDntowW nhDntowWư mDntowWình nghĩ,Y7CBz8 lạDntowWi khôndiqYmrg thểY7CBz8 Y7CBz8không hỏi. 

“ChỉY7CBz8 cầnDntowW liếcY7CBz8 mDntowWắt DntowWmột wAcái, wAta liềdiqYmrn cdiqYmró thểwA nhậnDntowW Y7CBz8ra nàng.” 

Hắn độtwA nDntowWhiên nwAở nụdiqYmr cưwAời, ánDntowWh mắDntowWt vDntowWụt sánY7CBz8g, hdiqYmrai tdiqYmray Y7CBz8ôm chầmdiqYmr lấywA thdiqYmriên hạwA wAbé nhỏ, 

“CY7CBz8ho dùDntowW ldiqYmrà hY7CBz8óa thàwAnh trwAo bụi,DntowW Y7CBz8ta cũwAng wAcó tdiqYmrhể nhậndiqYmr rY7CBz8a nàDntowWng.” Y7CBz8Ôm vàwAo troY7CBz8ng lòY7CBz8ng, quwAyến luyếwAn híDntowWt lấyY7CBz8 diqYmrhương thơDntowWm wAngọt ngY7CBz8ào Y7CBz8trên ngưwAời nàng. 

TrwAên ngườiwA diqYmrnàng cũnwAg phdiqYmrát wAra mùiwA hoDntowWa lê…DntowW… DntowWĐộc đáo,wA kdiqYmrhông gìDntowW twAhay thếwA được,DntowW làY7CBz8 mùwAi hươnY7CBz8g củadiqYmr lwAinh hồnY7CBz8 nàng! 

 

CHƯƠNG 18DntowW2: CẨNdiqYmr THdiqYmrẬN MIỆNY7CBz8G VẾTwA THƯƠNG

TDntowWùy wAý đểY7CBz8 hắndiqYmr DntowWôm mìnDntowWh, hdiqYmrai ngườidiqYmr đdiqYmrột nhiêndiqYmr iDntowWm lặng,Y7CBz8 nàY7CBz8ng tdiqYmrham luyếnY7CBz8 Y7CBz8hơi thởY7CBz8 lY7CBz8ành lạnhY7CBz8 mwAà thoảidiqYmr mY7CBz8ái tdiqYmrrong lòDntowWng, trdiqYmrong tiwAm độtwA nhY7CBz8iên twArở nêdiqYmrn DntowWbình thảwAn, wAmặc kwAệ DntowWsự tìndiqYmrh nhdiqYmrư thwAế nwAào, hiệwAn Y7CBz8tại, hawAi ndiqYmrgười bY7CBz8ọn wAhọ chỉY7CBz8 cầdiqYmrn Y7CBz8ở DntowWcùng mY7CBz8ột cwAhỗ, cwAái diqYmrgì cũngY7CBz8 khôngY7CBz8 qdiqYmruan trọng,diqYmr diqYmrvô luY7CBz8ận lY7CBz8à diqYmrkiếp trướcDntowW hwAay làY7CBz8 kidiqYmrếp sau. 

“NàngDntowW, kdiqYmrhông muốY7CBz8n bDntowWiết chuyệndiqYmr diqYmrtình wAở kdiqYmriếp trướcDntowW sao?” 

BDntowWàn DntowWtay twAo cdiqYmrủa PhdiqYmrù VâdiqYmrn KhY7CBz8âu TrạchDntowW ôY7CBz8n DntowWnhu vuốtwA vuốtdiqYmr lưngdiqYmr nàng,diqYmr gwAiống nhưwA đawAng vudiqYmrốt vDntowWe Y7CBz8con mèowA nhỏY7CBz8, Y7CBz8đôi mắtDntowW màuwA wAtím thâmdiqYmr ýwA wAliếc mắtY7CBz8 nhìwAn diqYmrkhuôn mặtDntowW nhY7CBz8ỏ nwAhắn trấndiqYmr địnhY7CBz8 mwAột cái. 

“TaY7CBz8 kDntowWhông mDntowWuốn biết.” 

NàdiqYmrng chậDntowWm rãiDntowW lắwAc đầu,diqYmr tựawA hồY7CBz8, từwA vẻDntowW mặtY7CBz8 củaY7CBz8 hắndiqYmr DntowWcùng MẫY7CBz8n HwAách yêuwA namDntowW, kiDntowWếp twArước hẳdiqYmrn diqYmrlà DntowWrất lDntowWà phứY7CBz8c tạY7CBz8p, nếudiqYmr lY7CBz8à wAnhư thế,DntowW cdiqYmrhính mìdiqYmrnh Y7CBz8căn bảnY7CBz8 wAkhông muDntowWốn biết. 

“Cho dùdiqYmr nY7CBz8àng muốnwA biếtdiqYmr, Y7CBz8hiện twAại cũnY7CBz8g khôDntowWng DntowWthể nóiDntowW chwAo nàngDntowW nghe.” 

Hôn nhẹDntowW vànDntowWh tY7CBz8ai củaDntowW nàng,DntowW hắDntowWn ônDntowW nhdiqYmru nDntowWói, ôwAm wAeo nhỏdiqYmr, bY7CBz8àn taY7CBz8y diqYmrlại bắwAt đầudiqYmr khôdiqYmrng aY7CBz8n phận,Y7CBz8 diqYmrxoa wAxoa mềmwA mại. 

Nói cáDntowWch khácDntowW, tY7CBz8ừ đầuwA tớiDntowW đwAuôi, hắnDntowW chỉDntowW tínY7CBz8h nódiqYmri chDntowWo nàndiqYmrg bấyDntowW nhiêuDntowW mdiqYmrà thôdiqYmri? NànY7CBz8g cháwAn nản,Y7CBz8 đãDntowW wAsớm biếDntowWt nY7CBz8am ndiqYmrhân nàdiqYmry thDntowWật phdiqYmrúc hắcY7CBz8, giaDntowWng sơnY7CBz8 dễY7CBz8 đdiqYmrổi bảndiqYmr tDntowWính khwAó DntowWdời, nhưngDntowW mY7CBz8à, nàngDntowW lạDntowWi thíwAch hdiqYmrắn wAnhư thếwA, cY7CBz8ó wAphải nànY7CBz8g tDntowWhích cuồY7CBz8ng diqYmrngược hdiqYmray không? 

“KhônY7CBz8g được,diqYmr còwAn códiqYmr chY7CBz8út đau.” 

Kinh ngạdiqYmrc ndiqYmrhìn bànwA tdiqYmray tdiqYmro đwAã tháwAo vwAạt áowA trướcDntowW wAngực củaDntowW mìnY7CBz8h, nàngwA thấdiqYmrp giọdiqYmrng nwAgăn cdiqYmrản, sắcDntowW mY7CBz8ặt hồngDntowW tưY7CBz8ơi, tựwAa Y7CBz8như mộdiqYmrt DntowWquả táowA cDntowWhín mọng. 

Tuấn wAmi mộdiqYmrt điều,DntowW diqYmrhắn tàDntowW ádiqYmrc Y7CBz8nhu sát,DntowW rấtY7CBz8 thwAích xewAm wAbộ dándiqYmrg thẹnwA thùwAng cdiqYmrủa nànDntowWg, Y7CBz8bạc thdiqYmrần khY7CBz8inh dương,diqYmr cổdiqYmr họnY7CBz8g ttoáY7CBz8t rdiqYmra cDntowWười nhẹ. 

Hưởng thDntowWụ tdiqYmrhân mìnwAh wAdần dầnDntowW mềmwA diqYmrmại, DntowWcả ngưwAời choàngwA lên. 

“MiệngDntowW vDntowWết thương,diqYmr cẩndiqYmr thậwAn mdiqYmriệng vếDntowWt thưdiqYmrơng cY7CBz8ủa chàng.” 

Nàng wAkinh diqYmrhô Y7CBz8, muốnY7CBz8 đwAứng ddiqYmrậy xDntowWem cóY7CBz8 đụnDntowWg tdiqYmrới hDntowWay kwAhông, DntowWnhưng bịDntowW diqYmrhắn ômdiqYmr chặt,wA khwAông dY7CBz8ễ DntowWdàng Y7CBz8buông ra. 

“KhôngDntowW cóDntowW đụngY7CBz8 tdiqYmrới, chDntowWỉ cầnDntowW nàwAng đừDntowWng nháY7CBz8o.” HắndiqYmr đạmY7CBz8 wAcười, kY7CBz8hông kY7CBz8hỏi bịY7CBz8 phảDntowWn ứngY7CBz8 đáwAng yêuDntowW củaY7CBz8 nDntowWàng wAlàm ấY7CBz8m áwAp cảdiqYmr tráiY7CBz8 tim. 

“TrưdiqYmrớc phwAải băDntowWng Y7CBz8bó DntowWlại, wAbằng kY7CBz8hông thậtwA DntowWsự sY7CBz8ẽ cY7CBz8hạm DntowWvào vếtDntowW thươnDntowWg, thậDntowWt diqYmrvất vảDntowW mớidiqYmr kdiqYmrhép lạY7CBz8i. ChànDntowWg kwAhẳng địnhwA sẽwA trộdiqYmrm wAđi đY7CBz8i sáY7CBz8t diqYmrhổ, twAa muốdiqYmrn cảndiqYmr cũwAng cwAản khôngDntowW wAđược, nY7CBz8hanh lêndiqYmr, đDntowWể wAta giúY7CBz8p chàY7CBz8ng băngdiqYmr bó.wA” NY7CBz8àng cũnwAg mặDntowWc diqYmrkệ nhiềY7CBz8u nhưDntowW wAvậy, dùY7CBz8ng sdiqYmrức ngY7CBz8ăn taDntowWy hY7CBz8ắn, cầmwA bạchDntowW bốY7CBz8 sạchdiqYmr sẽY7CBz8 diqYmrsớm diqYmrchuẩn wAbị tốdiqYmrt bDntowWao bốwA badiqYmro vâyY7CBz8 đDntowWi lên. 

MộtwA wAtay chốnwAg khuDntowWôn mY7CBz8ặt, hắnwA iwAm wAlặng nhìnY7CBz8 khuDntowWôn mdiqYmrặt Y7CBz8ôn nhudiqYmr, mwAày liễdiqYmru coDntowWng congwA. MắDntowWt twAo twAròn, twArong veowA, mũidiqYmr tiwAnh xảY7CBz8o, cwAánh mY7CBz8ôi Y7CBz8đỏ hồngY7CBz8, cădiqYmrng mọdiqYmrng, chỉY7CBz8 cầndiqYmr nhẹDntowW wAnhàng khY7CBz8ẽ mởDntowW wAra, tựwAa nhdiqYmrư mdiqYmrột tráDntowWi chwAín diqYmrngon nDntowWgọt, DntowWlàm cwAho ngườiY7CBz8 tDntowWa wAkìm lòDntowWng kDntowWhông Y7CBz8đậu muDntowWốn cdiqYmrắn mộtDntowW ngụm. 

Lưu lDntowWoát cDntowWột mộtY7CBz8 diqYmrcái wAnơ cowAn bưwAớm, nàY7CBz8ng vỗdiqYmr vỗdiqYmr tadiqYmry đứndiqYmrg lên,wA DntowWnhìn thấY7CBz8y wAhắn nhìnY7CBz8 chDntowWằm chằmDntowW mìnhdiqYmr, cDntowWó chútDntowW mạDntowWc danY7CBz8h kỳwA diY7CBz8ệu, wAchẳng lwAẽ làDntowW mặdiqYmrt mìnhDntowW DntowWdính DntowWcái gdiqYmrì sao? 

“diqYmrTrẫm DntowWsẽ khôndiqYmrg tdiqYmrrộm điY7CBz8 sY7CBz8ăn hwAổ,” HắnY7CBz8 độtdiqYmr nY7CBz8hiên nói,“ChDntowWo nêY7CBz8n sDntowWẽ kDntowWhông bDntowWỏ lạiDntowW nnànwAg mY7CBz8ột mình.” 

Hắn, hiểwAu đượcdiqYmr diqYmrtâm tưwA cY7CBz8ủa nàng.DntowW TroDntowWng mdiqYmrắt DntowWY Y7CBz8Y diqYmrlóe rwAa nhiềuDntowW tidiqYmra sángwA manY7CBz8g thDntowWeo ýwA cườiY7CBz8 ôndiqYmr nhuwA, khôY7CBz8ng biwAết vDntowWì sDntowWao, hiệnDntowW tại,DntowW chDntowWỉ Y7CBz8cần ởwA DntowWbên cạwAnh hdiqYmrắn, nàngdiqYmr lDntowWại diqYmrcó thwAể cảwAm nhậndiqYmr đưdiqYmrợc thậtdiqYmr sâuDntowW hạnhY7CBz8 phúc. 

“Ân, vậywA lúcwA chàY7CBz8ng điwA sDntowWăn bạchDntowW hdiqYmrổ phảiwA manY7CBz8g thDntowWeo ta.wA” NàngY7CBz8 wAyêu cầu. 

“NàngDntowW kdiqYmrhông thwAể Y7CBz8đi, nhiềuDntowW nhấDntowWt chwAỉ cDntowWó thDntowWể đứngY7CBz8 ởDntowW xdiqYmra Y7CBz8xa nhìn.” 

Hắn nghĩdiqYmr wAnghĩ, rdiqYmra quyếtY7CBz8 diqYmrđịnh nàywA, chỉdiqYmr cY7CBz8ó ởwA rấtY7CBz8 xDntowWa nhìndiqYmr, Y7CBz8mới Y7CBz8sẽ khôngY7CBz8 tiếDntowWn vàDntowWo, cũY7CBz8ng sẽY7CBz8 cwAó ngdiqYmruy hiểm. 

“NhưngY7CBz8 mY7CBz8à, trêY7CBz8n nDntowWgười tDntowWa kDntowWhông hềY7CBz8 diqYmrcó thươngwA tổDntowWn, ngươwAi diqYmrxem, diqYmrtrừ bDntowWỏ bịdiqYmr ngườiDntowW nY7CBz8ào đódiqYmr lưdiqYmru lạiY7CBz8 mộtdiqYmr đốngDntowW xawAnh tímDntowW, trêndiqYmr Y7CBz8người vếtY7CBz8 thưwAơng nwAào cũdiqYmrng khôngY7CBz8 có.” 

NàngY7CBz8 lewAo lêY7CBz8n Y7CBz8giường, kéwAo taDntowWy áY7CBz8o lêdiqYmrn, lộY7CBz8 diqYmrra dấudiqYmr hY7CBz8ôn DntowWngân DntowWchi chiY7CBz8t wAtrên cánwAh tayY7CBz8, awAiz, chỉdiqYmr làY7CBz8 cándiqYmrh tadiqYmry thwAôi, đừngDntowW nóiDntowW trênY7CBz8 người.wA =]] 

ánh mắtdiqYmr PhwAù VânY7CBz8 KhâDntowWu TrạwAch độtY7CBz8 nhiêndiqYmr nónDntowWg lDntowWên, lôiwA bDntowWàn tY7CBz8ay Y7CBz8trắng ngầndiqYmr cwAủa nwAàng lại,wA nhẹwA Y7CBz8nhàng hôn. 

ÔDntowWn ndiqYmrhu vùngY7CBz8 vẩDntowWy, nàngwA wAđã rơDntowWi trdiqYmrong lòngDntowW hắnwA, hắwAn khônwAg cầnDntowW tốnY7CBz8 nhiềDntowWu sức,Y7CBz8 qdiqYmruả ladiqYmra2 dwAễ nhY7CBz8ư trởDntowW bY7CBz8àn tay. 

wA“Lần nàydiqYmr, cdiqYmròn nóiwA cẩnDntowW thậnDntowW miY7CBz8ệng wAvết wAthương ndiqYmrữa không?” 

Hắn đDntowWắc ýwA nói,DntowW đãY7CBz8 biếtwA DntowWnàng sẽY7CBz8 khônwAg nDntowWhu thuậdiqYmrn nwAhư thY7CBz8ế, vìDntowW midiqYmrễn chY7CBz8o nàngdiqYmr DntowWcằn nhằndiqYmr Y7CBz8nói ldiqYmriên mY7CBz8iên khôdiqYmrng dứt,Y7CBz8 diqYmrcúi wAđầu hY7CBz8ôn lênwA môiDntowW nàng. 

NY7CBz8hưng, hắndiqYmr vừaDntowW wAnói xdiqYmrong, nàngY7CBz8 xấdiqYmru hổDntowW liếdiqYmrc liếcY7CBz8 mắdiqYmrt mộtDntowW cái,wA thùyDntowW hạwA diqYmrmi mắt. 

diqYmr“Nhưng mdiqYmrà, tY7CBz8a còndiqYmr cDntowWó miệnwAg vếtdiqYmr thương.” 

“CY7CBz8hỗ nY7CBz8ào?” HắnwA gY7CBz8iật mdiqYmrình, cY7CBz8òn cóY7CBz8 wAvết thưY7CBz8ơng sao? 

“Sáng nwAay diqYmrmới Y7CBz8thượng dược,DntowW hDntowWiện tạiwA wAđã wAquên sao?” 

NàY7CBz8ng ddiqYmrùng tDntowWay ndiqYmrhéo Y7CBz8nhẹ Y7CBz8vào ediqYmro diqYmrhắn, diqYmrsắc mdiqYmrặt phiếY7CBz8m hồng. 

BừnwAg tỉnhY7CBz8 đạiwA nwAgộ, hắmwA wAtà tứDntowW mỉmY7CBz8 cười,DntowW giươnwAg mi. 

“Vậy tY7CBz8rẫm sẽdiqYmr gidiqYmrúp ndiqYmràng xwAức tdiqYmrhuốc mwAột DntowWlần nữa?” 

ÂnwA? ÝwA là,DntowW muốDntowWn nàngY7CBz8 rDntowWồi xY7CBz8ức DntowWthuốc? TrowAng đầuY7CBz8 diqYmrY Y7CBz8Y trựcDntowW tiếY7CBz8p phiDntowWên dịch,Y7CBz8 đầuDntowW “oY7CBz8ành” DntowWmột tiếng,diqYmr diqYmrmắt đỏY7CBz8 bừngDntowW lên… 

“ChàngY7CBz8 khôDntowWng thểY7CBz8 nhịnY7CBz8 xuốnDntowWg sao?”diqYmr NàngDntowW đèwA lạiY7CBz8 bdiqYmràn taDntowWy tDntowWo đanwAg rụcdiqYmr rDntowWịch, bấtdiqYmr Y7CBz8đắc dĩDntowW nói. 

GiốngDntowW DntowWnhư wAlà mộtdiqYmr tiểDntowWu Y7CBz8hài DntowWtử thíwAch Y7CBz8ăn kẹwAo, Y7CBz8ăn DntowWmãi cũngwA khônwAg chDntowWán, hắnY7CBz8 DntowWnũng nịu” 

“VàiY7CBz8 ngàynữaDntowW, MẫdiqYmrn HDntowWách phỏnY7CBz8g cY7CBz8hừng Y7CBz8sẽ tìDntowWm diqYmrđược bạchdiqYmr hổ,wA Y7CBz8đến lúcDntowW Y7CBz8đó, trẫmdiqYmr mwAuốn thwAân cậnwA diqYmrnàng cũnwAg khwAông DntowWđược, wAnàng ndiqYmrhẫn tâmdiqYmr đY7CBz8ẩy Y7CBz8trẫm rwAa sao?”wA HwAắn DntowWmân thần,Y7CBz8 ởY7CBz8 mY7CBz8ôi nàdiqYmrng lwAại đặtY7CBz8 xuốwAng wAmột wAnụ hônY7CBz8 thdiqYmrật sâu. 

ThY7CBz8ì rwAa Y7CBz8hắn đãdiqYmr sớmDntowW nghY7CBz8ĩ đếndiqYmr mấyY7CBz8 tdiqYmrhứ ndiqYmrày, kwAhó tráchY7CBz8 lạidiqYmr mDntowWang mìwAnh tớiY7CBz8 wAnơi Y7CBz8này, wAnhưng màdiqYmr, ndiqYmrếu lY7CBz8úc ấdiqYmry mìnhDntowW ldiqYmrựa chọDntowWn cDntowWưỡi tiểuwA hồnY7CBz8g mdiqYmrã rY7CBz8ời đY7CBz8i, Y7CBz8bây giờdiqYmr cY7CBz8ũng kDntowWhông xuấwAt wAhiện loạiwA tìdiqYmrnh diqYmrhuống nàyY7CBz8, cDntowWho diqYmrnên DntowWnói, mY7CBz8uốn DntowWtrách cũngdiqYmr DntowWchỉ cY7CBz8ó DntowWthể DntowWtrách chdiqYmrính mình. 

“ChY7CBz8àng wAsẽ gidiqYmrúp tY7CBz8a thượY7CBz8ng DntowWdược lầndiqYmr nwAữa sao?” 

NY7CBz8àng nY7CBz8hỏ giọY7CBz8ng wAnói, bấtdiqYmr đắwAc dĩ,wA Y7CBz8vừa ndiqYmrói xwAong lờY7CBz8i wAnày, địadiqYmr chưởnY7CBz8g cwAũng wAvửa cDntowWởi bDntowWỏ Y7CBz8y phDntowWục củwAa nànY7CBz8g, baDntowWo lấywA mềmdiqYmr mại. 

HắnY7CBz8 twAhật diqYmrsự wAlà rấY7CBz8t thíDntowWch mwAềm DntowWmại, trdiqYmròn trònwA củaY7CBz8 nàngY7CBz8, thấyY7CBz8 DntowWnàng thwAùy hạY7CBz8 wAmi mY7CBz8ắt, ruY7CBz8n Y7CBz8rẩy, cúiDntowW đầu,diqYmr tầdiqYmrm mắtwA dDntowWừng ởwA DntowWbàn twAay Y7CBz8to củDntowWa mdiqYmrình, biểuY7CBz8 hiệndiqYmr đánDntowWg yêDntowWu, Y7CBz8sắc mwAặt đDntowWà hồng. 

“Xem raY7CBz8, nànDntowWg cwAũng rDntowWất hưởngY7CBz8 thụY7CBz8 nha”diqYmr HwAắn cườdiqYmri nhạowA Y7CBz8, kéwAo tawAy nàngdiqYmr qudiqYmra, đY7CBz8ặt ldiqYmrên ngựcDntowW mình,“ThửdiqYmr sDntowWờ sY7CBz8ờ Y7CBz8xem.” DùY7CBz8ng wAánh mắtdiqYmr cổDntowW vY7CBz8ũ nhdiqYmrìn nàng. 

Cái gwAì hưởnDntowWg wAthụ chứwA, nànDntowWg wAchỉ Y7CBz8là Y7CBz8tò mò,DntowW tòdiqYmr mY7CBz8ò Y7CBz8thôi! DntowWVẻ mặtDntowW bốidiqYmr diqYmrrối, nhìnDntowW đóawA hồnY7CBz8g maY7CBz8i wAtrước nY7CBz8gực bDntowWị hắndiqYmr DntowWma swAát, vuốtY7CBz8 vwAe, Y7CBz8luôn cảwAm thDntowWấy Y7CBz8có đwAiểm kwAỳ qdiqYmruái, Y7CBz8bàn Y7CBz8tay bịY7CBz8 Y7CBz8hắn kéY7CBz8o đếnwA nwAgực, nDntowWàng muốnY7CBz8 khánY7CBz8g nY7CBz8ghị, nhưngY7CBz8 đãdiqYmr wAbị Y7CBz8hắn Y7CBz8luốn vàdiqYmro quầnY7CBz8 áwAo đơwAn Y7CBz8bạc, cảmY7CBz8 ndiqYmrhận dwAa thịDntowWt lwAạnh lạnh,diqYmr DntowWcũng nY7CBz8hư cảY7CBz8m giáY7CBz8c rõY7CBz8 ràY7CBz8ng dụcwA vdiqYmrọng giữaY7CBz8 hwAai châwAn hắnDntowW đãDntowW twAhức tỉY7CBz8nh, DntowWcứng rắnY7CBz8 hẳnY7CBz8 lên. 

HắnY7CBz8 mỗiY7CBz8 lânY7CBz8 đềuY7CBz8 Y7CBz8có thdiqYmrể phdiqYmri lễDntowW nàng,wA DntowWvì cY7CBz8ái gwAì nànDntowWg kDntowWhông diqYmrthể phwAi lDntowWễ hdiqYmrắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…