Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 16V2t81: NÀNG3xWYaBRY LÀ3xWYaBRY AI? 

HYSz7fSrmai YSz7fSrmngười cứYSz7fSrm nh3xWYaBRYư thếYSz7fSrm, vuYSz7fSrmi đùaYSz7fSrm YSz7fSrmầm YSz7fSrmĩ một6V2t phYSz7fSrmen, ă6V2tn ch6V2tút đồYSz7fSrm YSz7fSrmăn, li6V2tền YSz7fSrmôm l3xWYaBRYấy 3xWYaBRYnhau, 6V2ttừ từ6V2t ngủ. 

Đang YSz7fSrmmơ mYSz7fSrmàng, ngh3xWYaBRYe được3xWYaBRY một6V2t tiếngYSz7fSrm gọi,6V2t 6V2tY 3xWYaBRYY mYSz7fSrmở ha6V2ti mắ6V2tt raYSz7fSrm, ngYSz7fSrmhe đượ6V2tc K6V2thâu TrYSz7fSrmạch đ3xWYaBRYang nhỏ6V2t gi6V2tọng nóYSz7fSrmi YSz7fSrmmơ, 6V2tnhắm YSz7fSrmchặt YSz7fSrmmi mắt6V2t r3xWYaBRYun rẩy,3xWYaBRY toà6V2tn thân3xWYaBRY lạn3xWYaBRYh băng. 

Thấy3xWYaBRY ác3xWYaBRY m6V2tộng? YSz7fSrmNàng nh6V2tìn thấyYSz7fSrm 3xWYaBRYbên gối3xWYaBRY c6V2tó một3xWYaBRY khăn3xWYaBRY t6V2tay tr3xWYaBRYắng ti3xWYaBRYnh, nộ3xWYaBRYi tYSz7fSrmâm 3xWYaBRYdâng lê3xWYaBRYn YSz7fSrmmột trậnYSz7fSrm ấ6V2tm YSz7fSrmáp, nhiều6V2t năYSz7fSrmm quYSz7fSrma, hắnYSz7fSrm vẫn3xWYaBRY 3xWYaBRYduy tYSz7fSrmrì t6V2thói que6V2tn n6V2tày, 6V2tvì t3xWYaBRYrước đ3xWYaBRYây nà6V2tng 6V2tvẫn t3xWYaBRYhường h6V2tay m3xWYaBRYơ t3xWYaBRYhấy nhữ6V2tng g6V2tiấc mộngYSz7fSrm k3xWYaBRYì quái. 

C3xWYaBRYầm t6V2ti 3xWYaBRYquyên, nhẹ3xWYaBRY n3xWYaBRYhàng c6V2thà laYSz7fSrmu mồ6V2t h6V2tôi trê6V2tn 6V2ttrán hắn,YSz7fSrm đột3xWYaBRY nh6V2tiên, ng6V2the 3xWYaBRYđược một3xWYaBRY 6V2tcâu, YSz7fSrmlàm 3xWYaBRYnàng dừnYSz7fSrmg 3xWYaBRYlại độngYSz7fSrm tác. 

“Ngân Nhi……”6V2t HắnYSz7fSrm ru6V2tn rYSz7fSrmẩy, haYSz7fSrmi YSz7fSrmtay nYSz7fSrmắm chặt. 

Ngâ3xWYaBRYn N6V2thi, lạiYSz7fSrm l6V2tà Ngâ3xWYaBRYn N6V2thi, r3xWYaBRYốt cuYSz7fSrmộc 6V2tNgân 3xWYaBRYNhi l6V2tà ai6V2t? NàYSz7fSrmng th6V2tùy 6V2thạ 6V2tmi mắt,YSz7fSrm h6V2tai ta3xWYaBRYy nắm6V2t 3xWYaBRYchặt tYSz7fSrmi q6V2tuyên, cắn3xWYaBRY cắn3xWYaBRY mYSz7fSrmôi, k3xWYaBRYhông rYSz7fSrmõ v6V2tì s6V2tao trYSz7fSrmong miện3xWYaBRYg bọn3xWYaBRY họ6V2t g6V2tọi đềuYSz7fSrm là3xWYaBRY Ngân6V2t Nhi. 

Khâu T6V2trạch YSz7fSrmtừ nh3xWYaBRYỏ cù6V2tng nàng3xWYaBRY lớ3xWYaBRYn lên,6V2t ngoạiYSz7fSrm tYSz7fSrmrừ nàng3xWYaBRY, rấ3xWYaBRYt ít3xWYaBRY kYSz7fSrmhi tYSz7fSrmiếp xú3xWYaBRYc v6V2tới YSz7fSrmnữ tYSz7fSrmử, nh6V2tư vậYSz7fSrmy, tron6V2tg miệng6V2t hắn,YSz7fSrm ‘Ng3xWYaBRYân N3xWYaBRYhi’ n6V2tày l3xWYaBRYại từ6V2t đâu3xWYaBRY m3xWYaBRYà đến? 

Còn YSz7fSrmvề p3xWYaBRYhần Mẫn6V2t 3xWYaBRYHách yê6V2tu nYSz7fSrmam…… Hắn3xWYaBRY 3xWYaBRYcòn 3xWYaBRYtừng gYSz7fSrmọi mình6V2t l6V2tà “Ngân3xWYaBRY Nhi”,3xWYaBRY là3xWYaBRYm nàng6V2t ng3xWYaBRYhi ngờYSz7fSrm 3xWYaBRYrằng, phảiYSz7fSrm chăng6V2t nàng6V2t 6V2tta cùng3xWYaBRY nYSz7fSrmàng, cù3xWYaBRYng 3xWYaBRYSầm 6V2tNhi, ph6V2tải chăng3xWYaBRY đều6V2t cóYSz7fSrm chun6V2tg một6V2t bộ6V2t d6V2táng ha3xWYaBRYy không? 

“N6V2tgân NYSz7fSrmhi, khôngYSz7fSrm cầnYSz7fSrm rời6V2t đi……”6V2t Lú3xWYaBRYc nàYSz7fSrmy, YSz7fSrmKhâu T6V2trạch 3xWYaBRYrốt cuộ3xWYaBRYc không3xWYaBRY áp3xWYaBRY YSz7fSrmchế đượcYSz7fSrm n6V2tội tâm3xWYaBRY s6V2tợ hã6V2ti, h3xWYaBRYô t3xWYaBRYo 3xWYaBRYmột tiếng3xWYaBRY rồi6V2t 6V2tngồi YSz7fSrmbật dậy,6V2t mởYSz7fSrm 6V2tmi YSz7fSrmmắt, hYSz7fSrmạ xuYSz7fSrmống mộ6V2tt 6V2tgiọt tha6V2tnh lệ. 

“Chàng 3xWYaBRYthấy á6V2tc mộng3xWYaBRY.” YSz7fSrmY 6V2tY 6V2tôn n3xWYaBRYhu nó6V2ti, YSz7fSrmchà lYSz7fSrmau sạch6V2t sẽYSz7fSrm nướ3xWYaBRYc m3xWYaBRYắt củaYSz7fSrm hắn. 

T6V2tỉnh tá6V2to lại3xWYaBRY, YSz7fSrmhắn đột3xWYaBRY n6V2thiên chế6V2t trụYSz7fSrm cổ6V2t ta6V2ty nà6V2tng, sắcYSz7fSrm m3xWYaBRYặt c6V2tó cYSz7fSrmhút 6V2tsốt r6V2tuột, cũn6V2tg 6V2tmang t6V2theo mộtYSz7fSrm tYSz7fSrmia lYSz7fSrmạnh 6V2tnhư băng: 

“Tr6V2tẫm, vừa6V2t rồiYSz7fSrm n3xWYaBRYói cái6V2t gì,3xWYaBRY n3xWYaBRYàng cóYSz7fSrm nghYSz7fSrme đư3xWYaBRYợc YSz7fSrmhay không!” 

Ng3xWYaBRYay YSz7fSrmlúc từYSz7fSrm tron6V2tg mYSz7fSrmộng tỉn3xWYaBRYh lạYSz7fSrmi, hắn6V2t tựaYSz7fSrm hồYSz7fSrm hô6V2t lê6V2tn mYSz7fSrmột tiYSz7fSrmếng, nhưYSz7fSrmng YSz7fSrmmà, lại3xWYaBRY khôn3xWYaBRYg dáYSz7fSrmm xác6V2t định,YSz7fSrm 3xWYaBRYchính 6V2tmình 6V2trốt cuYSz7fSrmộc cYSz7fSrmó thố3xWYaBRYt 6V2tthành tiếnYSz7fSrmg h3xWYaBRYay không. 

Nàng, rốt6V2t 3xWYaBRYcuộc có6V2t ngh6V2te được6V2t cá6V2ti YSz7fSrmgì h3xWYaBRYay không? 

“……”3xWYaBRY Nàn6V2tg quYSz7fSrmyệt miYSz7fSrm, nYSz7fSrmhìn thoáng6V2t qu3xWYaBRYa cổYSz7fSrm ta6V2ty bị6V2t hắYSz7fSrmn bó3xWYaBRYp chặ3xWYaBRYt, thoánYSz7fSrmg đa3xWYaBRYu đớn,3xWYaBRY “YSz7fSrmCái YSz7fSrmgì cũng6V2t 3xWYaBRYkhông ng3xWYaBRYhe được,3xWYaBRY YSz7fSrmcái gì6V2t cYSz7fSrmhàng cũYSz7fSrmng 3xWYaBRYkhông cóYSz7fSrm nói.” 

Vì 6V2tNgân Nh6V2ti, 6V2thắn t3xWYaBRYhế nh3xWYaBRYưng lạiYSz7fSrm thYSz7fSrmương tổ3xWYaBRYn mìnhYSz7fSrm màYSz7fSrm k6V2thông 6V2tbiết, x3xWYaBRYem ra3xWYaBRY, nữ6V2t tử6V2t nàYSz7fSrmy ở6V2t t3xWYaBRYrong lòn6V2tg hắ6V2tn 6V2tcó m6V2tột vị3xWYaBRY t6V2trí vYSz7fSrmô cùn6V2tg q3xWYaBRYuan trọng,3xWYaBRY nghYSz7fSrmĩ đến3xWYaBRY đây6V2t, lònYSz7fSrmg c6V2tủa nà3xWYaBRYng đột6V2t nhiên6V2t đa3xWYaBRYu đớn6V2t, 6V2tchua x6V2tót kh3xWYaBRYông thôi. 

“C6V2tái g3xWYaBRYì cũn6V2tg chưa6V2t nói…YSz7fSrm…” Hắ6V2tn nhẹ6V2t nhàngYSz7fSrm hưYSz7fSrm 6V2tra m3xWYaBRYột hơi,6V2t ma3xWYaBRYy mắn3xWYaBRY, cuối3xWYaBRY cYSz7fSrmùng khôn6V2tg làYSz7fSrmm chYSz7fSrmo n3xWYaBRYàng YSz7fSrmnghe được. 

“Ta3xWYaBRY đ6V2ti phYSz7fSrmân p6V2thó 6V2tnữ hộ3xWYaBRY vệ6V2t đ3xWYaBRYem 3xWYaBRYđồ 3xWYaBRYăn tiế6V2tn vào,3xWYaBRY đ6V2tã trưaYSz7fSrm rồi,3xWYaBRY c6V2tũng 6V2tnên ăYSz7fSrmn 6V2tmột ch3xWYaBRYút gì.”YSz7fSrm Nà3xWYaBRYng t6V2thùy h3xWYaBRYạ mYSz7fSrmi mắtYSz7fSrm, đYSz7fSrmem t6V2ti q6V2tuyên để6V2t và6V2to tro6V2tng t3xWYaBRYay hắ6V2tn, 6V2txoay 6V2tngười xuYSz7fSrmống YSz7fSrmgiường, mYSz7fSrmặc quần3xWYaBRY YSz7fSrmáo điYSz7fSrm rồiYSz7fSrm đ3xWYaBRYi 3xWYaBRYra ngoài. 

Trước cửa. 

“Hoàng6V2t phYSz7fSrmi, 3xWYaBRYHoàng Th3xWYaBRYượng YSz7fSrmcó pYSz7fSrmhải lại3xWYaBRY thấy3xWYaBRY ác6V2t mộ6V2tng 3xWYaBRYhay k3xWYaBRYhông, s6V2tao lạ6V2ti lớnYSz7fSrm tiế6V2tng n3xWYaBRYhư thYSz7fSrmế.” mộYSz7fSrmt nữYSz7fSrm hộ6V2t vệ6V2t c6V2tanh giữ6V2t ởYSz7fSrm cửa,6V2t nh6V2tỏ 6V2tgiọng hỏi. 

“KhôYSz7fSrmng có.”YSz7fSrm 3xWYaBRYNàng YSz7fSrmthản nh3xWYaBRYiên 6V2tlắc đầu,6V2t d6V2tặn dò3xWYaBRY nà3xWYaBRYng chuẩnYSz7fSrm YSz7fSrmbị một6V2t í3xWYaBRYt thựcYSz7fSrm vYSz7fSrmật 6V2ttahnh đạm,3xWYaBRY 6V2ttránh chYSz7fSrmo miệng3xWYaBRY vế6V2tt thương6V2t cò6V2tn chưa3xWYaBRY k6V2thỏi hẳnYSz7fSrm bYSz7fSrmị c6V2tương lên,3xWYaBRY k3xWYaBRYhó khYSz7fSrmép miệng. 

Nữ hộ3xWYaBRY vệYSz7fSrm lĩn6V2th mệ3xWYaBRYnh màYSz7fSrm đi,3xWYaBRY 6V2tY YSz7fSrmY nhì3xWYaBRYn the3xWYaBRYo th3xWYaBRYân ảnhYSz7fSrm c3xWYaBRYủa nàn6V2tg, vụnYSz7fSrmg 3xWYaBRYtrộm nhẹ3xWYaBRY nhàYSz7fSrmng 6V2tthở ra6V2t, m6V2tay m6V2tắn nàYSz7fSrmng 3xWYaBRYta đèYSz7fSrm th3xWYaBRYấp thaYSz7fSrmnh âm. 

Như6V2tng mà3xWYaBRY, vừa3xWYaBRY qua6V2ty ngYSz7fSrmười 6V2tlại, 3xWYaBRYlại nhìn6V2t 3xWYaBRYthấy khu3xWYaBRYôn mặt3xWYaBRY cứngYSz7fSrm ngYSz7fSrmắc của6V2t hắn,YSz7fSrm l6V2tạnh l6V2tùng nghễ3xWYaBRY 6V2tnàng, YSz7fSrmkhông c3xWYaBRYó mYSz7fSrmở miệ3xWYaBRYng, trYSz7fSrmầm m6V2tặc xoa3xWYaBRYy 6V2tngười xốcYSz7fSrm lYSz7fSrmên bứ3xWYaBRYc rè6V2tm che3xWYaBRY, khậ6V2tp kYSz7fSrmhiễng điYSz7fSrm vào. 

Nàng cũn3xWYaBRYg bước3xWYaBRY n3xWYaBRYhanh đuổ6V2ti k3xWYaBRYịp, 3xWYaBRYcẩn thận6V2t giúp3xWYaBRY đỡ. 

“Nàng cá6V2ti YSz7fSrmgì đềuYSz7fSrm n3xWYaBRYghe đư3xWYaBRYợc, v3xWYaBRYì s3xWYaBRYao khô3xWYaBRYng 3xWYaBRYhỏi trẫm?YSz7fSrm” Hắn6V2t tận6V2t 6V2tlực kh6V2tống YSz7fSrmchế YSz7fSrmâm đ3xWYaBRYiệu c3xWYaBRYủa chính6V2t 3xWYaBRYmình, khóYSz7fSrm trYSz7fSrmánh kh3xWYaBRYỏi rYSz7fSrmun run. 

“Các 6V2tngười, a6V2ti cũ6V2tng khô6V2tng muốnYSz7fSrm n3xWYaBRYói YSz7fSrmcho YSz7fSrmta biết3xWYaBRY, 6V2tta h3xWYaBRYỏi 6V2tthì sYSz7fSrmẽ có3xWYaBRY 6V2tđáp 3xWYaBRYán sao?” 

Ch3xWYaBRYua sót3xWYaBRY YSz7fSrmcười, n3xWYaBRYàng 6V2tgiúp YSz7fSrmđỡ hYSz7fSrmắn ngồi6V2t xuống6V2t giường3xWYaBRY, vết6V2t YSz7fSrmthương kh6V2tông còYSz7fSrmn chảy6V2t má6V2tu, maYSz7fSrmy 3xWYaBRYmắn, 3xWYaBRYdược 3xWYaBRYhiệu này3xWYaBRY c3xWYaBRYó vẻYSz7fSrm hYSz7fSrmữu hi6V2tệu, cóYSz7fSrm thể6V2t cầm3xWYaBRY máu,YSz7fSrm như6V2tng 3xWYaBRYmà, l3xWYaBRYên màYSz7fSrmy 6V2tlại rất3xWYaBRY 6V2tchậm, ch6V2tỉ 3xWYaBRYcó mYSz7fSrmột lớpYSz7fSrm mỏ6V2tng, tựa3xWYaBRY nh6V2tư cYSz7fSrmhỉ 6V2tđộng m3xWYaBRYạnh một6V2t c6V2thút YSz7fSrmsẽ lạ6V2ti vỡ6V2t ra. 

M3xWYaBRYím môYSz7fSrmi, hắ6V2tn 3xWYaBRYnhẹ nYSz7fSrmhàng 3xWYaBRYnắm lấ6V2ty 6V2tbàn 3xWYaBRYtay nhYSz7fSrmỏ bYSz7fSrmé, 6V2tđôi m3xWYaBRYắt nh6V2tất t3xWYaBRYhời n6V2thu 6V2thòa xuYSz7fSrmống dướiYSz7fSrm, ngăn6V2t ý3xWYaBRY cười. 

“Nàng muốn3xWYaBRY 6V2tbiết sao?” 

Ý t6V2tứ YSz7fSrmcủa hắnYSz7fSrm là,3xWYaBRY 3xWYaBRYcó YSz7fSrmthể nói3xWYaBRY c3xWYaBRYho chính3xWYaBRY mìn6V2th biết?YSz7fSrm 3xWYaBRYY YSz7fSrmY n6V2tgạc nhiYSz7fSrmên ngẩ3xWYaBRYng đầuYSz7fSrm, đối3xWYaBRY YSz7fSrmdiện v3xWYaBRYới tầ3xWYaBRYm mắt3xWYaBRY của3xWYaBRY hắYSz7fSrmn, 3xWYaBRYcó ch6V2tút khôYSz7fSrmng 3xWYaBRYthể 3xWYaBRYtin, YSz7fSrmrốt cụcYSz7fSrm hắn3xWYaBRY c3xWYaBRYũng ch3xWYaBRYịu mở6V2t mi3xWYaBRYệng 3xWYaBRYnói YSz7fSrmcho 6V2tmình biết. 

Một nữ6V2t 3xWYaBRYtử, 3xWYaBRYvì s3xWYaBRYao cu6V2tốn lấy3xWYaBRY tYSz7fSrmâm củYSz7fSrma ha3xWYaBRYi naYSz7fSrmm nhân? 

“Nếu3xWYaBRY n6V2thư p6V2thải mi3xWYaBRYễn cưỡnYSz7fSrmg, vềYSz7fSrm sYSz7fSrmau rồiYSz7fSrm hãy3xWYaBRY nói.”3xWYaBRY Nàng6V2t c3xWYaBRYó t6V2thể nhìn6V2t rYSz7fSrma đượ6V2tc, trên6V2t mặ3xWYaBRYt hắn6V2t mi3xWYaBRYễn cưỡ6V2tng cườ6V2ti vui. 

R3xWYaBRYút hYSz7fSrmai t3xWYaBRYay rYSz7fSrma, nàng6V2t đi3xWYaBRY ngănYSz7fSrm 6V2ttủ, YSz7fSrmlấy một3xWYaBRY l3xWYaBRYọ 6V2tdược lạiYSz7fSrm 3xWYaBRYđây, ngYSz7fSrmồi 6V2txổm xuốngYSz7fSrm, c3xWYaBRYuốn ống6V2t quầ6V2tn của3xWYaBRY hắn6V2t lên6V2t, nhẹ6V2t nh3xWYaBRYàng mởYSz7fSrm l6V2tọ thu3xWYaBRYốc rYSz7fSrma, đổ6V2t 6V2tra một6V2t í3xWYaBRYt bột3xWYaBRY màu3xWYaBRY 6V2ttrắng, cẩ6V2tn thậ3xWYaBRYn rắc3xWYaBRY 3xWYaBRYlên vết6V2t thương. 

“Ngân3xWYaBRY NhYSz7fSrmi kYSz7fSrmhông phải6V2t 6V2taii khá3xWYaBRYc, là6V2t nàng.” 

Hắn 3xWYaBRYmở miệng3xWYaBRY nói,3xWYaBRY YSz7fSrmnhìn nà3xWYaBRYng ngạcYSz7fSrm nYSz7fSrmhiên, trừn3xWYaBRYg lớYSz7fSrmn mắt6V2t hạnhYSz7fSrm nh3xWYaBRYìn và3xWYaBRYo k3xWYaBRYhuôn YSz7fSrmmặt bình3xWYaBRY thYSz7fSrmản củYSz7fSrma chínhYSz7fSrm mình,YSz7fSrm nhấYSz7fSrmt 6V2tthời YSz7fSrmhình YSz7fSrmthành 6V2t2 t3xWYaBRYrạng t6V2thái đố3xWYaBRYi lập. 

“KhâuYSz7fSrm Tr6V2tạch, chàng3xWYaBRY kYSz7fSrmhông phải6V2t hồYSz7fSrm đYSz7fSrmồ 6V2trồi c3xWYaBRYhứ, t3xWYaBRYa là3xWYaBRY 3xWYaBRYY Y3xWYaBRY, k3xWYaBRYhông phảiYSz7fSrm 6V2tNgân YSz7fSrmNhi, từ3xWYaBRY nhỏ3xWYaBRY đếYSz7fSrmn lớn,3xWYaBRY 3xWYaBRYta cũ3xWYaBRYng 6V2tchưa t3xWYaBRYừng 3xWYaBRYnghe 6V2tthái 6V2thoàng 3xWYaBRYThái 3xWYaBRYHậu nhắc3xWYaBRY 6V2ttới ha6V2ty YSz7fSrmban chYSz7fSrmo t6V2ta tụ6V2tc dan3xWYaBRYh này,3xWYaBRY chàng3xWYaBRY 6V2tđang 3xWYaBRYnói giỡn3xWYaBRY phải3xWYaBRY không6V2t?” NYSz7fSrmàng 3xWYaBRYnột nộ6V2tt YSz7fSrmnói, 3xWYaBRYnhìn biểu6V2t tình3xWYaBRY trê6V2tn mYSz7fSrmặt hắn3xWYaBRY nghi6V2têm 6V2ttúc mà3xWYaBRY 6V2tthoáng YSz7fSrmrung mình. 

TuấnYSz7fSrm m6V2ti khiYSz7fSrmnh lon6V2tg, hắn6V2t nhYSz7fSrmu nhYSz7fSrmu huyệtYSz7fSrm t3xWYaBRYhái 3xWYaBRYdương, tấ6V2tt YSz7fSrmnhiên l3xWYaBRYà biếtYSz7fSrm được,6V2t 6V2tmình n3xWYaBRYói nh6V2tư vậYSz7fSrmy sẽ3xWYaBRY l3xWYaBRYàm ch3xWYaBRYo nàng6V2t khôn3xWYaBRYg 6V2trõ rànYSz7fSrmg, nhưYSz7fSrmng n3xWYaBRYếu cứ6V2t iYSz7fSrmm lặng,6V2t ch3xWYaBRYỉ sợ,3xWYaBRY 3xWYaBRYhắn sẽYSz7fSrm bị6V2t hiểuYSz7fSrm l6V2tầm, t3xWYaBRYrở tYSz7fSrmhành ho6V2ta YSz7fSrmtâm YSz7fSrmnam tử. 

“Nàng3xWYaBRY thậYSz7fSrmt sựYSz7fSrm 3xWYaBRYlà Ng6V2tân YSz7fSrmNhi, k6V2thông đ6V2túng, phải3xWYaBRY n6V2tói, Ngân6V2t 3xWYaBRYNhi 3xWYaBRYlà nàngYSz7fSrm, là3xWYaBRY YSz7fSrmtên tYSz7fSrmrước đây6V2t của6V2t nàng.” 

đôiYSz7fSrm mắt3xWYaBRY 3xWYaBRYmàu tím3xWYaBRY dầnYSz7fSrm d3xWYaBRYần chuyể3xWYaBRYn thành6V2t t3xWYaBRYhâm thúy3xWYaBRY, yêYSz7fSrmn l6V2tặng nhìnYSz7fSrm dYSz7fSrmung 3xWYaBRYnhan củ3xWYaBRYa nàng,…3xWYaBRY n6V2tgũ q3xWYaBRYuan không3xWYaBRY đồng3xWYaBRY dạYSz7fSrmng, gi3xWYaBRYống 6V2tnhau, ch6V2tỉ có3xWYaBRY m3xWYaBRYột nụ3xWYaBRY cười3xWYaBRY ngọt6V2t ng3xWYaBRYào 3xWYaBRYnhư h3xWYaBRYoa lê6V2t đầ6V2tu xuân,3xWYaBRY 3xWYaBRYcòn cóYSz7fSrm l6V2tinh hồn. 

“tên trước3xWYaBRY đây3xWYaBRY c6V2tủa ta?” 

3xWYaBRYNàng 3xWYaBRYcăn bản6V2t 6V2tlà không6V2t h6V2tiểu hắ6V2tn đan3xWYaBRYg nóiYSz7fSrm cYSz7fSrmái 6V2tgì, “Chẳ3xWYaBRYng lẽ3xWYaBRY, YSz7fSrmta từ6V2tng bYSz7fSrmị mấtYSz7fSrm tr6V2tí nh3xWYaBRYớ?” Nếu3xWYaBRY không6V2t, như3xWYaBRY thếYSz7fSrm nàYSz7fSrmo l3xWYaBRYại k3xWYaBRYhông biết6V2t trướYSz7fSrmc ki3xWYaBRYa YSz7fSrmmình kêuYSz7fSrm làYSz7fSrm 6V2tNgân Nhi? 

Hơn nữa,6V2t cYSz7fSrmó đôiYSz7fSrm khYSz7fSrmi, 3xWYaBRYánh mắt3xWYaBRY h3xWYaBRYắn k3xWYaBRYhi nhìn3xWYaBRY nàng6V2t, dư6V2tờng n3xWYaBRYhư k3xWYaBRYhông phả3xWYaBRYi đang6V2t nh6V2tìn nàn3xWYaBRYg, YSz7fSrmmà đa6V2tng nhìYSz7fSrmn mYSz7fSrmột ngườiYSz7fSrm khác. 

“KhôngYSz7fSrm phải,”6V2t Hắn6V2t nhẹ3xWYaBRY nh3xWYaBRYàng YSz7fSrmlắc đầu,“ĐóYSz7fSrm làYSz7fSrm tYSz7fSrmên 3xWYaBRYtrong kiếYSz7fSrmp trư3xWYaBRYớc c3xWYaBRYủa nàng!” 

đôiYSz7fSrm mắtYSz7fSrm YSz7fSrmmàu 3xWYaBRYtím lộ6V2t rYSz7fSrma một3xWYaBRY cỗ6V2t kỳ3xWYaBRY qu6V2tang kỳ6V2t d6V2tị, 6V2ttrước mYSz7fSrmắt tựaYSz7fSrm h6V2tồ xuất3xWYaBRY h3xWYaBRYiện mộtYSz7fSrm YSz7fSrmthân ả6V2tnh xin3xWYaBRYh đẹp,YSz7fSrm tYSz7fSrmhích mặc6V2t m3xWYaBRYột thâYSz7fSrmn 6V2tquần YSz7fSrmáo 3xWYaBRYđơn giản,YSz7fSrm 6V2tmàu hoYSz7fSrma lê,6V2t bên6V2t 3xWYaBRYmôi luô6V2tn cYSz7fSrmó YSz7fSrmý 3xWYaBRYcười YSz7fSrmôn n3xWYaBRYhu, thườngYSz7fSrm ha3xWYaBRYy thân6V2t mậYSz7fSrmt ôYSz7fSrmm cáYSz7fSrmnh ta3xWYaBRYy h6V2tắn, YSz7fSrmgọi “Viêm6V2t H3xWYaBRYi, ng6V2tươi làYSz7fSrm Viêm3xWYaBRY H3xWYaBRYi 6V2tcủa Ngâ6V2tn Nhi.” 

Kiếp trước?6V2t YSz7fSrmNàng rYSz7fSrmõ 3xWYaBRYràng làYSz7fSrm 3xWYaBRYtừ thế6V2t kỷYSz7fSrm 3xWYaBRY21 đế3xWYaBRYn, bọn3xWYaBRY 6V2thọ, cYSz7fSrmó phả3xWYaBRYi l6V2tầm rồi3xWYaBRY h6V2tay không?6V2t Nà3xWYaBRYng cYSz7fSrmắn mô3xWYaBRYi dướiYSz7fSrm, đYSz7fSrmột nhiêYSz7fSrmn phát3xWYaBRY hiệ6V2tn, n6V2tàng th6V2tật 3xWYaBRYsợ hãiYSz7fSrm loại6V2t saYSz7fSrmi lầ6V2tm n3xWYaBRYày, nếuYSz7fSrm nàn3xWYaBRYg không3xWYaBRY phải3xWYaBRY ngườiYSz7fSrm m6V2tà bọn3xWYaBRY h6V2tọ chờ6V2t mon6V2tg, vậy6V2t nàYSz7fSrmng n3xWYaBRYên làm3xWYaBRY cái3xWYaBRY 6V2tgì bây6V2t giờ? 

“kiếp trước6V2t của6V2t 3xWYaBRYta, l6V2tà ngư6V2tời như3xWYaBRY thế6V2t nYSz7fSrmào?” NàYSz7fSrmng n6V2tột nột3xWYaBRY mở6V2t miệ3xWYaBRYng, rấ3xWYaBRYt làYSz7fSrm sợ6V2t hãi. 

“là mộtYSz7fSrm người3xWYaBRY mYSz7fSrmà YSz7fSrm3 người6V2t 6V2tchúng YSz7fSrmta đềYSz7fSrmu h3xWYaBRYết lòn3xWYaBRYg thương3xWYaBRY yêu.” 

TYSz7fSrmiếng nó3xWYaBRYi khànYSz7fSrm 3xWYaBRYkhàn 6V2txuống, tự3xWYaBRYa hồ6V2t c6V2tó c3xWYaBRYhút nghẹnYSz7fSrm ngào,3xWYaBRY ký3xWYaBRY ức3xWYaBRY YSz7fSrmxa xYSz7fSrmưa bất6V2t chợtYSz7fSrm trànYSz7fSrm về,3xWYaBRY đa6V2tu xót3xWYaBRY, ngọtYSz7fSrm nYSz7fSrmgào, đaYSz7fSrmn x3xWYaBRYen vàoYSz7fSrm nhau… 

Ba người3xWYaBRY? Ngoại3xWYaBRY trừ3xWYaBRY hắYSz7fSrmn 3xWYaBRYcùng Mẫn6V2t HáchYSz7fSrm yêuYSz7fSrm n6V2tam, cònYSz7fSrm 3xWYaBRYcó ai6V2t? Nà3xWYaBRYng YSz7fSrmgiật mình. 

“VYSz7fSrmì 3xWYaBRYsao, cá3xWYaBRYc ng3xWYaBRYười bi6V2tết, NgâYSz7fSrmn YSz7fSrmNhi nh3xWYaBRYất YSz7fSrmđịnh làYSz7fSrm YSz7fSrmta?” ĐâyYSz7fSrm mớ6V2ti 3xWYaBRYlà 3xWYaBRYđiểm mấuYSz7fSrm chốt6V2t YSz7fSrm, nàng3xWYaBRY quảYSz7fSrm 3xWYaBRYthực rất3xWYaBRY là3xWYaBRY s6V2tợ hãi3xWYaBRY, đ6V2táp á3xWYaBRYn k3xWYaBRYhông YSz7fSrmnhư m3xWYaBRYình nghĩ6V2t, lạiYSz7fSrm khôYSz7fSrmng thểYSz7fSrm khônYSz7fSrmg hỏi. 

“Chỉ6V2t cần6V2t 6V2tliếc YSz7fSrmmắt mộ6V2tt cá6V2ti, t3xWYaBRYa l6V2tiền 3xWYaBRYcó tYSz7fSrmhể n3xWYaBRYhận 6V2tra nàng.” 

Hắn6V2t độ6V2tt nhi3xWYaBRYên nYSz7fSrmở nụ3xWYaBRY cư6V2tời, YSz7fSrmánh mYSz7fSrmắt v6V2tụt sán6V2tg, ha6V2ti ta3xWYaBRYy 3xWYaBRYôm chầYSz7fSrmm l6V2tấy th3xWYaBRYiên hạ6V2t bé3xWYaBRY nhỏ, 

“Cho3xWYaBRY dù6V2t l3xWYaBRYà hóYSz7fSrma thà3xWYaBRYnh tr6V2to bụi,YSz7fSrm t6V2ta cYSz7fSrmũng cóYSz7fSrm thYSz7fSrmể nhận6V2t 3xWYaBRYra nàng.”6V2t ÔmYSz7fSrm 6V2tvào tro6V2tng lòn3xWYaBRYg, quyếnYSz7fSrm luYSz7fSrmyến hYSz7fSrmít lYSz7fSrmấy hương6V2t YSz7fSrmthơm ng3xWYaBRYọt ngào6V2t trê6V2tn người6V2t nàng. 

Trên6V2t người6V2t n3xWYaBRYàng cũn3xWYaBRYg YSz7fSrmphát 3xWYaBRYra mùYSz7fSrmi h3xWYaBRYoa lê……6V2t Độ6V2tc đáo,6V2t k3xWYaBRYhông gì3xWYaBRY YSz7fSrmthay thế6V2t đượYSz7fSrmc, làYSz7fSrm m6V2tùi hươ3xWYaBRYng củaYSz7fSrm l3xWYaBRYinh hồ3xWYaBRYn nàng! 

 

CHƯƠNG 183xWYaBRY2: CYSz7fSrmẨN 6V2tTHẬN M6V2tIỆNG VẾYSz7fSrmT THƯƠNG

Tùy ý3xWYaBRY để3xWYaBRY h3xWYaBRYắn ôm6V2t mìn3xWYaBRYh, ha3xWYaBRYi ng6V2tười đột6V2t 3xWYaBRYnhiên iYSz7fSrmm lặ3xWYaBRYng, nàngYSz7fSrm tha3xWYaBRYm lYSz7fSrmuyến hơYSz7fSrmi thở3xWYaBRY lànYSz7fSrmh l6V2tạnh m3xWYaBRYà thoải3xWYaBRY m6V2tái YSz7fSrmtrong lòng,YSz7fSrm t6V2trong ti3xWYaBRYm độ3xWYaBRYt YSz7fSrmnhiên tr6V2tở n6V2tên b3xWYaBRYình 6V2tthản, m6V2tặc kYSz7fSrmệ sự6V2t tìn6V2th như6V2t thế3xWYaBRY nàYSz7fSrmo, hiện6V2t tạiYSz7fSrm, ha6V2ti người6V2t b3xWYaBRYọn họ6V2t 3xWYaBRYchỉ cần3xWYaBRY 3xWYaBRYở cùngYSz7fSrm một6V2t cYSz7fSrmhỗ, cá3xWYaBRYi 3xWYaBRYgì c6V2tũng không3xWYaBRY qYSz7fSrmuan trọng3xWYaBRY, vYSz7fSrmô luận6V2t l6V2tà kiếYSz7fSrmp trướcYSz7fSrm ha6V2ty là6V2t kYSz7fSrmiếp sau. 

“NàYSz7fSrmng, khôn3xWYaBRYg muốn3xWYaBRY bi3xWYaBRYết chuyện3xWYaBRY t3xWYaBRYình ở6V2t ki3xWYaBRYếp trYSz7fSrmước sao?” 

Bàn 6V2ttay t6V2to c3xWYaBRYủa Phù3xWYaBRY 3xWYaBRYVân KhYSz7fSrmâu Trạch3xWYaBRY ôYSz7fSrmn 3xWYaBRYnhu vuốt3xWYaBRY vu3xWYaBRYốt lư3xWYaBRYng 6V2tnàng, giố3xWYaBRYng nYSz7fSrmhư đYSz7fSrmang vu6V2tốt 6V2tve 3xWYaBRYcon mèo3xWYaBRY nh3xWYaBRYỏ, đôi3xWYaBRY mắ3xWYaBRYt mà6V2tu tYSz7fSrmím YSz7fSrmthâm ýYSz7fSrm liếc6V2t m3xWYaBRYắt nhìnYSz7fSrm khuôn3xWYaBRY 3xWYaBRYmặt nhỏYSz7fSrm 6V2tnhắn trấn6V2t 3xWYaBRYđịnh mYSz7fSrmột cái. 

6V2t“Ta không3xWYaBRY muố3xWYaBRYn biết.” 

NàYSz7fSrmng chậmYSz7fSrm YSz7fSrmrãi YSz7fSrmlắc đầu,3xWYaBRY 6V2ttựa h3xWYaBRYồ, 3xWYaBRYtừ vẻ3xWYaBRY YSz7fSrmmặt của3xWYaBRY hắn3xWYaBRY cùng3xWYaBRY 6V2tMẫn HáYSz7fSrmch yêu3xWYaBRY nYSz7fSrmam, kiYSz7fSrmếp tYSz7fSrmrước hẳn3xWYaBRY l6V2tà rất6V2t 6V2tlà phức6V2t tạp,3xWYaBRY nế6V2tu 3xWYaBRYlà 3xWYaBRYnhư thế3xWYaBRY, chín6V2th mìnhYSz7fSrm 3xWYaBRYcăn YSz7fSrmbản khôYSz7fSrmng muốnYSz7fSrm biết. 

“YSz7fSrmCho d3xWYaBRYù nYSz7fSrmàng 3xWYaBRYmuốn bi3xWYaBRYết, hi6V2tện tạiYSz7fSrm 3xWYaBRYcũng khônYSz7fSrmg tYSz7fSrmhể n3xWYaBRYói YSz7fSrmcho n3xWYaBRYàng nghe.” 

Hôn nhẹ3xWYaBRY v3xWYaBRYành tYSz7fSrmai c6V2tủa YSz7fSrmnàng, hắnYSz7fSrm ôYSz7fSrmn YSz7fSrmnhu nói,3xWYaBRY ô6V2tm e6V2to nYSz7fSrmhỏ, YSz7fSrmbàn ta3xWYaBRYy lại6V2t YSz7fSrmbắt đầuYSz7fSrm khôYSz7fSrmng 6V2tan p3xWYaBRYhận, 3xWYaBRYxoa x6V2toa mề6V2tm mại. 

Nói 6V2tcách k3xWYaBRYhác, từYSz7fSrm đầ6V2tu tới3xWYaBRY YSz7fSrmđuôi, 3xWYaBRYhắn chỉ3xWYaBRY tínYSz7fSrmh n6V2tói c6V2tho nàng6V2t bấyYSz7fSrm nhYSz7fSrmiêu 6V2tmà thôi?YSz7fSrm Nà3xWYaBRYng ch3xWYaBRYán nản6V2t, đãYSz7fSrm 3xWYaBRYsớm 3xWYaBRYbiết 6V2tnam n6V2thân n6V2tày thậ6V2tt phYSz7fSrmúc hắcYSz7fSrm, gian6V2tg sơn3xWYaBRY dễ6V2t đổi3xWYaBRY bản3xWYaBRY tíYSz7fSrmnh khóYSz7fSrm dời,6V2t nh3xWYaBRYưng m6V2tà, nàngYSz7fSrm lạYSz7fSrmi th3xWYaBRYích h6V2tắn nh6V2tư tYSz7fSrmhế, có3xWYaBRY phảiYSz7fSrm nàn3xWYaBRYg thícYSz7fSrmh cu3xWYaBRYồng n3xWYaBRYgược h3xWYaBRYay không? 

3xWYaBRY“Không YSz7fSrmđược, cò3xWYaBRYn 3xWYaBRYcó chYSz7fSrmút đau.” 

6V2tKinh ng3xWYaBRYạc nh6V2tìn bà3xWYaBRYn ta3xWYaBRYy tYSz7fSrmo đãYSz7fSrm 6V2ttháo vạ3xWYaBRYt 3xWYaBRYáo trưYSz7fSrmớc YSz7fSrmngực của6V2t mìn6V2th, 3xWYaBRYnàng thYSz7fSrmấp giọng6V2t ngYSz7fSrmăn cản3xWYaBRY, sắc3xWYaBRY mặYSz7fSrmt hồng6V2t tươi,3xWYaBRY tựaYSz7fSrm n3xWYaBRYhư một6V2t qu6V2tả t3xWYaBRYáo ch6V2tín mọng. 

6V2tTuấn m6V2ti m6V2tột điều,6V2t h3xWYaBRYắn tà6V2t áYSz7fSrmc nYSz7fSrmhu s3xWYaBRYát, rấ3xWYaBRYt thíc6V2th YSz7fSrmxem bộ6V2t 6V2tdáng 6V2tthẹn thùYSz7fSrmng củYSz7fSrma 6V2tnàng, bạ6V2tc thầ6V2tn YSz7fSrmkhinh dương,6V2t cổ3xWYaBRY 3xWYaBRYhọng ttoYSz7fSrmát r3xWYaBRYa cư6V2tời nhẹ. 

Hưởn6V2tg thụ6V2t thâ6V2tn mìYSz7fSrmnh 6V2tdần 3xWYaBRYdần mềmYSz7fSrm 3xWYaBRYmại, c3xWYaBRYả người3xWYaBRY choàngYSz7fSrm lên. 

“M3xWYaBRYiệng vết6V2t thươngYSz7fSrm, 3xWYaBRYcẩn th6V2tận 3xWYaBRYmiệng vế6V2tt thương3xWYaBRY 6V2tcủa chàng.” 

Nàng YSz7fSrmkinh hôYSz7fSrm 3xWYaBRY, muốYSz7fSrmn đứYSz7fSrmng dậyYSz7fSrm x6V2tem cYSz7fSrmó đụYSz7fSrmng tớ6V2ti hYSz7fSrmay không6V2t, nYSz7fSrmhưng YSz7fSrmbị hắn3xWYaBRY ô6V2tm chặtYSz7fSrm, kYSz7fSrmhông dễ6V2t dàng6V2t bu6V2tông ra. 

“Khô3xWYaBRYng c3xWYaBRYó đụ6V2tng tới,6V2t chỉ3xWYaBRY cYSz7fSrmần YSz7fSrmnàng đ3xWYaBRYừng 6V2tnháo.” 6V2tHắn đạm6V2t c6V2tười, 6V2tkhông khỏ6V2ti bị6V2t phản3xWYaBRY ứngYSz7fSrm đYSz7fSrmáng y3xWYaBRYêu c3xWYaBRYủa YSz7fSrmnàng là3xWYaBRYm 6V2tấm YSz7fSrmáp cYSz7fSrmả 3xWYaBRYtrái tim. 

“Trước phải3xWYaBRY YSz7fSrmbăng 6V2tbó lạ6V2ti, YSz7fSrmbằng kh3xWYaBRYông thật6V2t s3xWYaBRYự sẽYSz7fSrm chạ3xWYaBRYm và6V2to vết6V2t thYSz7fSrmương, th3xWYaBRYật vấYSz7fSrmt vảYSz7fSrm mới6V2t khép6V2t lạYSz7fSrmi. ChàngYSz7fSrm khẳng3xWYaBRY định6V2t 3xWYaBRYsẽ trộm6V2t đYSz7fSrmi YSz7fSrmđi s6V2tát hYSz7fSrmổ, 6V2tta muốn6V2t YSz7fSrmcản c6V2tũng YSz7fSrmcản khônYSz7fSrmg được,6V2t 6V2tnhanh 6V2tlên, để3xWYaBRY YSz7fSrmta giúp6V2t chàn6V2tg 3xWYaBRYbăng bó.”YSz7fSrm Nà3xWYaBRYng cYSz7fSrmũng YSz7fSrmmặc kệYSz7fSrm n3xWYaBRYhiều như3xWYaBRY vậy,6V2t dùng6V2t sứ6V2tc ngă3xWYaBRYn ta6V2ty hắn6V2t, cầ3xWYaBRYm bạcYSz7fSrmh b3xWYaBRYố 6V2tsạch sYSz7fSrmẽ sYSz7fSrmớm chuẩn3xWYaBRY 3xWYaBRYbị t6V2tốt 6V2tbao bố6V2t ba3xWYaBRYo vâyYSz7fSrm đYSz7fSrmi lên. 

6V2tMột t6V2tay c6V2thống khYSz7fSrmuôn mYSz7fSrmặt, hắYSz7fSrmn 6V2tim l6V2tặng nhìn3xWYaBRY khuô3xWYaBRYn m6V2tặt ôn6V2t nhu6V2t, YSz7fSrmmày lYSz7fSrmiễu cYSz7fSrmong co6V2tng. M6V2tắt t6V2to t6V2tròn, tr6V2tong vYSz7fSrmeo, mYSz7fSrmũi 3xWYaBRYtinh xảo,3xWYaBRY c3xWYaBRYánh môi3xWYaBRY đỏ6V2t hồng,3xWYaBRY că3xWYaBRYng mọng,6V2t chYSz7fSrmỉ cầ6V2tn 3xWYaBRYnhẹ nhànYSz7fSrmg khẽ3xWYaBRY 3xWYaBRYmở rYSz7fSrma, tựa6V2t nhYSz7fSrmư một6V2t tr6V2tái cYSz7fSrmhín ng3xWYaBRYon ngọ3xWYaBRYt, YSz7fSrmlàm 6V2tcho ngườiYSz7fSrm t6V2ta kYSz7fSrmìm l3xWYaBRYòng khô3xWYaBRYng đ3xWYaBRYậu muốn6V2t YSz7fSrmcắn mộ6V2tt ngụm. 

L6V2tưu loát6V2t cYSz7fSrmột một6V2t cái3xWYaBRY 6V2tnơ co6V2tn bưYSz7fSrmớm, nàn6V2tg 3xWYaBRYvỗ YSz7fSrmvỗ t3xWYaBRYay đứng3xWYaBRY l6V2tên, nhì6V2tn thấy3xWYaBRY hắn6V2t nhìn3xWYaBRY c6V2thằm chằm3xWYaBRY mình,3xWYaBRY 6V2tcó cYSz7fSrmhút mạ3xWYaBRYc YSz7fSrmdanh 3xWYaBRYkỳ YSz7fSrmdiệu, chẳ6V2tng lẽ6V2t là3xWYaBRY mặYSz7fSrmt m3xWYaBRYình d3xWYaBRYính cYSz7fSrmái 3xWYaBRYgì sao? 

“Trẫm6V2t sẽ6V2t khôn6V2tg 3xWYaBRYtrộm đi3xWYaBRY să6V2tn hổ,6V2t” 6V2tHắn độtYSz7fSrm nhi3xWYaBRYên nói,“Cho3xWYaBRY nên3xWYaBRY s3xWYaBRYẽ khôYSz7fSrmng bỏYSz7fSrm lạiYSz7fSrm nnàYSz7fSrmng m3xWYaBRYột mình.” 

Hắn, hi6V2tểu được6V2t tâ6V2tm t6V2tư của3xWYaBRY nàYSz7fSrmng. Tr3xWYaBRYong mắYSz7fSrmt 6V2tY 3xWYaBRYY ló3xWYaBRYe rYSz7fSrma nhiều3xWYaBRY ti3xWYaBRYa sá3xWYaBRYng m6V2tang the6V2to ýYSz7fSrm cườiYSz7fSrm ôYSz7fSrmn nh6V2tu, không3xWYaBRY bYSz7fSrmiết v6V2tì sa3xWYaBRYo, hiện3xWYaBRY tạYSz7fSrmi, chỉ3xWYaBRY cầnYSz7fSrm 3xWYaBRYở bêYSz7fSrmn cạnhYSz7fSrm hắYSz7fSrmn, n3xWYaBRYàng lại6V2t cóYSz7fSrm th6V2tể cảm6V2t n3xWYaBRYhận được6V2t tYSz7fSrmhật YSz7fSrmsâu hạnh6V2t phúc. 

“Ân,6V2t v3xWYaBRYậy lúc3xWYaBRY chà6V2tng đi6V2t s6V2tăn b3xWYaBRYạch hổ6V2t phải3xWYaBRY maYSz7fSrmng 6V2ttheo ta.”YSz7fSrm Nàng6V2t 6V2tyêu cầu. 

“Nàn3xWYaBRYg khôYSz7fSrmng thể3xWYaBRY điYSz7fSrm, 3xWYaBRYnhiều n6V2thất YSz7fSrmchỉ có3xWYaBRY thể3xWYaBRY đ6V2tứng ở6V2t YSz7fSrmxa x6V2ta nhìn.” 

Hắn nghĩ3xWYaBRY nghYSz7fSrmĩ, 3xWYaBRYra 6V2tquyết địYSz7fSrmnh nàYSz7fSrmy, chỉ6V2t 6V2tcó 6V2tở r3xWYaBRYất YSz7fSrmxa nhìn,YSz7fSrm m3xWYaBRYới 3xWYaBRYsẽ 3xWYaBRYkhông 3xWYaBRYtiến và6V2to, cũ6V2tng sẽYSz7fSrm c3xWYaBRYó n3xWYaBRYguy hiểm. 

“Nhưng3xWYaBRY mà,6V2t trên3xWYaBRY người3xWYaBRY 6V2tta khô3xWYaBRYng hề6V2t 6V2tcó thYSz7fSrmương tổn,3xWYaBRY ngYSz7fSrmươi xem6V2t, 6V2ttrừ bỏ6V2t 6V2tbị người6V2t nào6V2t đó6V2t lưuYSz7fSrm YSz7fSrmlại mộ6V2tt đống3xWYaBRY xa6V2tnh tím6V2t, t6V2trên n6V2tgười 3xWYaBRYvết thươn3xWYaBRYg 3xWYaBRYnào cũng3xWYaBRY k6V2thông có.” 

Nàng l3xWYaBRYeo YSz7fSrmlên giường3xWYaBRY, 3xWYaBRYkéo taYSz7fSrmy YSz7fSrmáo lê6V2tn, l6V2tộ r6V2ta dấ6V2tu hôn3xWYaBRY ngân6V2t c6V2thi 6V2tchit trên3xWYaBRY cánhYSz7fSrm t3xWYaBRYay, 3xWYaBRYaiz, c3xWYaBRYhỉ 3xWYaBRYlà cánYSz7fSrmh ta3xWYaBRYy t3xWYaBRYhôi, 6V2tđừng nóiYSz7fSrm trê6V2tn người.YSz7fSrm =]] 

á3xWYaBRYnh mắYSz7fSrmt PhùYSz7fSrm Vân6V2t KhâuYSz7fSrm Trạch3xWYaBRY độ3xWYaBRYt n6V2thiên 3xWYaBRYnóng 6V2tlên, lYSz7fSrmôi YSz7fSrmbàn 6V2ttay 6V2ttrắng ngầ6V2tn củ3xWYaBRYa nàng3xWYaBRY lại,6V2t nh6V2tẹ nhàYSz7fSrmng hôn. 

Ôn nYSz7fSrmhu v6V2tùng vYSz7fSrmẩy, nàng3xWYaBRY đ3xWYaBRYã rơYSz7fSrmi tro6V2tng lòYSz7fSrmng hắn,3xWYaBRY hYSz7fSrmắn k3xWYaBRYhông cần3xWYaBRY 3xWYaBRYtốn nhiềuYSz7fSrm sức,6V2t quả3xWYaBRY l3xWYaBRYaa2 6V2tdễ nh3xWYaBRYư 3xWYaBRYtrở b6V2tàn tay. 

“Lần6V2t này3xWYaBRY, còYSz7fSrmn 6V2tnói 3xWYaBRYcẩn tYSz7fSrmhận mi3xWYaBRYệng vết3xWYaBRY thươngYSz7fSrm nữa6V2t không?” 

HắnYSz7fSrm đắc6V2t YSz7fSrmý 3xWYaBRYnói, đã3xWYaBRY biếtYSz7fSrm n6V2tàng s6V2tẽ kYSz7fSrmhông nhYSz7fSrmu thuận6V2t 3xWYaBRYnhư t6V2thế, 3xWYaBRYvì mi3xWYaBRYễn ch3xWYaBRYo nànYSz7fSrmg c6V2tằn n3xWYaBRYhằn 3xWYaBRYnói li3xWYaBRYên mi6V2tên khôn6V2tg dứt6V2t, c3xWYaBRYúi đ3xWYaBRYầu hYSz7fSrmôn lYSz7fSrmên YSz7fSrmmôi nàng. 

NhưYSz7fSrmng, hắnYSz7fSrm vừaYSz7fSrm nói3xWYaBRY x3xWYaBRYong, nYSz7fSrmàng x6V2tấu h6V2tổ li3xWYaBRYếc liế3xWYaBRYc 3xWYaBRYmắt mYSz7fSrmột cYSz7fSrmái, thù6V2ty 6V2thạ 6V2tmi mắt. 

“Như3xWYaBRYng YSz7fSrmmà, t3xWYaBRYa c3xWYaBRYòn 6V2tcó miệYSz7fSrmng vế6V2tt thương.” 

“3xWYaBRYChỗ nào?”3xWYaBRY 3xWYaBRYHắn 3xWYaBRYgiật mìYSz7fSrmnh, còn3xWYaBRY 3xWYaBRYcó 6V2tvết thương6V2t sao? 

“Sáng 6V2tnay mớiYSz7fSrm thượng3xWYaBRY dư3xWYaBRYợc, hiện6V2t 3xWYaBRYtại đã3xWYaBRY q6V2tuên sao?” 

Nàng dYSz7fSrmùng ta3xWYaBRYy nhé3xWYaBRYo 6V2tnhẹ vào6V2t e3xWYaBRYo hắn,6V2t sắc6V2t mặ6V2tt 6V2tphiếm hồng. 

Bừng tỉn3xWYaBRYh đYSz7fSrmại ngYSz7fSrmộ, hắYSz7fSrmm 6V2ttà 6V2ttứ mỉm6V2t c3xWYaBRYười, giươn3xWYaBRYg mi. 

“VậyYSz7fSrm 6V2ttrẫm 6V2tsẽ giúYSz7fSrmp nàn6V2tg x6V2tức thuốc3xWYaBRY một3xWYaBRY lầ3xWYaBRYn nữa?” 

Ân3xWYaBRY? Ý6V2t là6V2t, muốnYSz7fSrm nàn6V2tg rồYSz7fSrmi YSz7fSrmxức thuốc3xWYaBRY? T6V2trong đ6V2tầu 6V2tY 6V2tY trựYSz7fSrmc tiếpYSz7fSrm phiêYSz7fSrmn dịch,YSz7fSrm đầu6V2t “oà3xWYaBRYnh” mộ3xWYaBRYt tiếng3xWYaBRY, 3xWYaBRYmắt đỏ3xWYaBRY bừng3xWYaBRY lên… 

3xWYaBRY“Chàng kYSz7fSrmhông YSz7fSrmthể n6V2thịn xuố6V2tng saYSz7fSrmo?” Nà3xWYaBRYng đèYSz7fSrm lạiYSz7fSrm 3xWYaBRYbàn t6V2tay 3xWYaBRYto đang3xWYaBRY rụYSz7fSrmc r3xWYaBRYịch, bấtYSz7fSrm đ6V2tắc dĩ3xWYaBRY nói. 

Giố3xWYaBRYng 3xWYaBRYnhư YSz7fSrmlà mộYSz7fSrmt tiểYSz7fSrmu 3xWYaBRYhài tử3xWYaBRY tYSz7fSrmhích ănYSz7fSrm kẹo,6V2t ă3xWYaBRYn m6V2tãi cũ3xWYaBRYng k6V2thông chán,3xWYaBRY YSz7fSrmhắn n3xWYaBRYũng nịu” 

“VàiYSz7fSrm ngàynữ3xWYaBRYa, 3xWYaBRYMẫn Hác3xWYaBRYh phỏYSz7fSrmng ch6V2từng 3xWYaBRYsẽ 6V2ttìm 6V2tđược b3xWYaBRYạch hổ6V2t, đế6V2tn lYSz7fSrmúc đó,YSz7fSrm trẫm3xWYaBRY muốYSz7fSrmn thâ3xWYaBRYn cận6V2t nYSz7fSrmàng cũng6V2t 3xWYaBRYkhông được,3xWYaBRY nà6V2tng YSz7fSrmnhẫn tâ3xWYaBRYm đẩy3xWYaBRY trẫm3xWYaBRY rYSz7fSrma sao6V2t?” HắnYSz7fSrm YSz7fSrmmân YSz7fSrmthần, ở6V2t m3xWYaBRYôi nà3xWYaBRYng YSz7fSrmlại đYSz7fSrmặt xuống6V2t mộ6V2tt n3xWYaBRYụ 3xWYaBRYhôn t3xWYaBRYhật sâu. 

3xWYaBRYThì 3xWYaBRYra hắnYSz7fSrm đ6V2tã sớmYSz7fSrm ng6V2thĩ đến6V2t mấy6V2t thứ6V2t nà3xWYaBRYy, khYSz7fSrmó 3xWYaBRYtrách lYSz7fSrmại 3xWYaBRYmang mìn3xWYaBRYh t3xWYaBRYới n6V2tơi YSz7fSrmnày, YSz7fSrmnhưng m3xWYaBRYà, n3xWYaBRYếu lúc6V2t ấy6V2t mìn6V2th lựaYSz7fSrm cYSz7fSrmhọn cưỡiYSz7fSrm ti6V2tểu hồngYSz7fSrm YSz7fSrmmã rờiYSz7fSrm điYSz7fSrm, 6V2tbây giờ3xWYaBRY cũ3xWYaBRYng k6V2thông xu3xWYaBRYất hi3xWYaBRYện loại3xWYaBRY tYSz7fSrmình huốYSz7fSrmng 3xWYaBRYnày, chYSz7fSrmo YSz7fSrmnên nói,YSz7fSrm 6V2tmuốn trách6V2t c3xWYaBRYũng ch3xWYaBRYỉ 3xWYaBRYcó tYSz7fSrmhể trác6V2th chí3xWYaBRYnh mình. 

“ChàngYSz7fSrm s3xWYaBRYẽ 6V2tgiúp t3xWYaBRYa YSz7fSrmthượng dược3xWYaBRY YSz7fSrmlần nữa3xWYaBRY sao?” 

NYSz7fSrmàng YSz7fSrmnhỏ giọYSz7fSrmng nói6V2t, bất3xWYaBRY đ3xWYaBRYắc dĩ,6V2t vừ6V2ta n6V2tói xonYSz7fSrmg lờYSz7fSrmi này6V2t, YSz7fSrmđịa chưởng3xWYaBRY YSz7fSrmcũng vửYSz7fSrma cởiYSz7fSrm YSz7fSrmbỏ 6V2ty 6V2tphục củaYSz7fSrm nYSz7fSrmàng, 6V2tbao lấ6V2ty mềYSz7fSrmm mại. 

Hắn 3xWYaBRYthật sự3xWYaBRY lYSz7fSrmà rấYSz7fSrmt t3xWYaBRYhích mềm3xWYaBRY mại3xWYaBRY, trò6V2tn tròn6V2t của6V2t 3xWYaBRYnàng, thYSz7fSrmấy nàn6V2tg 3xWYaBRYthùy hYSz7fSrmạ 3xWYaBRYmi mắ6V2tt, r6V2tun rẩy6V2t, c6V2túi đầu,3xWYaBRY tầmYSz7fSrm mYSz7fSrmắt dừ3xWYaBRYng 3xWYaBRYở bànYSz7fSrm YSz7fSrmtay t6V2to c6V2tủa YSz7fSrmmình, b3xWYaBRYiểu hiện6V2t đ3xWYaBRYáng yê6V2tu, s6V2tắc mặ3xWYaBRYt 3xWYaBRYđà hồng. 

“XemYSz7fSrm ra3xWYaBRY, nàn3xWYaBRYg cũYSz7fSrmng r6V2tất 3xWYaBRYhưởng thụ3xWYaBRY 6V2tnha” HắnYSz7fSrm cYSz7fSrmười YSz7fSrmnhạo YSz7fSrm, 3xWYaBRYkéo tYSz7fSrmay n6V2tàng qua3xWYaBRY, đYSz7fSrmặt l6V2tên ngự3xWYaBRYc mình,“6V2tThử sờYSz7fSrm 6V2tsờ xem.”3xWYaBRY DùnYSz7fSrmg án6V2th 6V2tmắt c3xWYaBRYổ vYSz7fSrmũ n6V2thìn nàng. 

Cái6V2t g6V2tì hưởng6V2t tYSz7fSrmhụ chứ,6V2t nà3xWYaBRYng chỉ3xWYaBRY là3xWYaBRY YSz7fSrmtò mYSz7fSrmò, tò6V2t m3xWYaBRYò thô6V2ti! V6V2tẻ YSz7fSrmmặt bối3xWYaBRY rốYSz7fSrmi, nhì3xWYaBRYn đó3xWYaBRYa hồn3xWYaBRYg 3xWYaBRYmai tr6V2tước ng3xWYaBRYực bịYSz7fSrm hắ3xWYaBRYn YSz7fSrmma YSz7fSrmsát, vuố6V2tt 6V2tve, luôYSz7fSrmn cảYSz7fSrmm th6V2tấy 3xWYaBRYcó đYSz7fSrmiểm k6V2tỳ quáiYSz7fSrm, bàn3xWYaBRY 3xWYaBRYtay 3xWYaBRYbị hắnYSz7fSrm kYSz7fSrméo YSz7fSrmđến nYSz7fSrmgực, nàYSz7fSrmng muố3xWYaBRYn kháng3xWYaBRY nghị,YSz7fSrm 6V2tnhưng đã3xWYaBRY bị6V2t 3xWYaBRYhắn lu6V2tốn v6V2tào YSz7fSrmquần áo6V2t đơnYSz7fSrm bạ6V2tc, cảmYSz7fSrm nhậYSz7fSrmn d3xWYaBRYa thị6V2tt YSz7fSrmlạnh l3xWYaBRYạnh, c6V2tũng n6V2thư cảmYSz7fSrm 3xWYaBRYgiác 3xWYaBRYrõ ràngYSz7fSrm dục6V2t vYSz7fSrmọng YSz7fSrmgiữa h3xWYaBRYai 3xWYaBRYchân hắ3xWYaBRYn 3xWYaBRYđã thứcYSz7fSrm tỉn3xWYaBRYh, cứn6V2tg rắn6V2t hẳn6V2t lên. 

Hắn mỗiYSz7fSrm 6V2tlân đều6V2t c3xWYaBRYó thYSz7fSrmể ph6V2ti lễ6V2t 3xWYaBRYnàng, 3xWYaBRYvì 6V2tcái g6V2tì 3xWYaBRYnàng khô3xWYaBRYng 3xWYaBRYthể ph3xWYaBRYi lễYSz7fSrm hắn3xWYaBRY ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…