You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 18rRCXqhy81: NÀNrRCXqhy8G iDAmLÀ AI? 

Hai n2ByqLbtVgười iDAmcứ nhưiDAm trRCXqhy8hế, vuiDAmi đù2ByqLbtVa ầm2ByqLbtV ĩ2ByqLbtV mộ2ByqLbtVt iDAmphen, ăniDAm chrRCXqhy8út đồrRCXqhy8 ăniDAm, iDAmliền ôrRCXqhy8m l2ByqLbtVấy rRCXqhy8nhau, trRCXqhy8ừ trRCXqhy8ừ ngủ. 

Đang mrRCXqhy8ơ màrRCXqhy8ng, ngiDAmhe đượciDAm mộtiDAm tiếrRCXqhy8ng gọi,2ByqLbtV 2ByqLbtVY rRCXqhy8Y miDAmở h2ByqLbtVai mắ2ByqLbtVt raiDAm, nghrRCXqhy8e đượciDAm KhârRCXqhy8u rRCXqhy8Trạch đan2ByqLbtVg 2ByqLbtVnhỏ giDAmiọng niDAmói mơ,rRCXqhy8 nrRCXqhy8hắm chặt2ByqLbtV rRCXqhy8mi mắrRCXqhy8t rrRCXqhy8un rẩy2ByqLbtV, toàn2ByqLbtV tiDAmhân lạrRCXqhy8nh băng. 

Thấy áiDAmc 2ByqLbtVmộng? NrRCXqhy8àng 2ByqLbtVnhìn rRCXqhy8thấy bênrRCXqhy8 2ByqLbtVgối có2ByqLbtV mộtrRCXqhy8 khrRCXqhy8ăn rRCXqhy8tay trắnrRCXqhy8g tinrRCXqhy8h, nộirRCXqhy8 rRCXqhy8tâm dân2ByqLbtVg lêiDAmn iDAmmột rRCXqhy8trận ấmrRCXqhy8 rRCXqhy8áp, nh2ByqLbtViều nămrRCXqhy8 qua2ByqLbtV, hắ2ByqLbtVn vẫniDAm du2ByqLbtVy trì2ByqLbtV tiDAmhói qu2ByqLbtVen này2ByqLbtV, 2ByqLbtVvì rRCXqhy8trước đârRCXqhy8y niDAmàng v2ByqLbtVẫn thiDAmường harRCXqhy8y mơiDAm thấ2ByqLbtVy nh2ByqLbtVững rRCXqhy8giấc mộngiDAm krRCXqhy8ì quái. 

CầrRCXqhy8m t2ByqLbtVi quyiDAmên, nhẹ2ByqLbtV 2ByqLbtVnhàng chà2ByqLbtV rRCXqhy8lau 2ByqLbtVmồ hôiiDAm trêiDAmn trán2ByqLbtV rRCXqhy8hắn, độtrRCXqhy8 nh2ByqLbtViên, nghiDAme được2ByqLbtV 2ByqLbtVmột 2ByqLbtVcâu, liDAmàm n2ByqLbtVàng drRCXqhy8ừng lại2ByqLbtV iDAmđộng tác. 

“Ngân Nhi……”iDAm Hắ2ByqLbtVn 2ByqLbtVrun rẩy,iDAm harRCXqhy8i tiDAmay rRCXqhy8nắm chặt. 

rRCXqhy8Ngân Nh2ByqLbtVi, lạiiDAm iDAmlà N2ByqLbtVgân NhirRCXqhy8, iDAmrốt cuộcrRCXqhy8 Ngân2ByqLbtV 2ByqLbtVNhi rRCXqhy8là iDAmai? NiDAmàng iDAmthùy hrRCXqhy8ạ miDAmi m2ByqLbtVắt, iDAmhai t2ByqLbtVay nắmiDAm iDAmchặt trRCXqhy8i quyêiDAmn, cắ2ByqLbtVn c2ByqLbtVắn môi,2ByqLbtV khôngiDAm rRCXqhy8rõ vì2ByqLbtV sarRCXqhy8o triDAmong miệng2ByqLbtV bọiDAmn hrRCXqhy8ọ gọrRCXqhy8i đều2ByqLbtV làiDAm Ngâ2ByqLbtVn Nhi. 

KrRCXqhy8hâu TiDAmrạch từrRCXqhy8 iDAmnhỏ 2ByqLbtVcùng nàngiDAm lớniDAm lên,rRCXqhy8 ngoạiiDAm trừrRCXqhy8 nàngrRCXqhy8, rrRCXqhy8ất írRCXqhy8t k2ByqLbtVhi tiếprRCXqhy8 rRCXqhy8xúc vrRCXqhy8ới rRCXqhy8nữ trRCXqhy8ử, như2ByqLbtV vậiDAmy, trRCXqhy8rong miệnrRCXqhy8g h2ByqLbtVắn, ‘NgânrRCXqhy8 NhiiDAm’ niDAmày lạiiDAm từ2ByqLbtV điDAmâu m2ByqLbtVà đến? 

Còn vềrRCXqhy8 rRCXqhy8phần iDAmMẫn Há2ByqLbtVch yêuiDAm nam……2ByqLbtV rRCXqhy8Hắn cònrRCXqhy8 2ByqLbtVtừng gọi2ByqLbtV m2ByqLbtVình lrRCXqhy8à “NgâniDAm Nhi”,2ByqLbtV iDAmlàm nàiDAmng ngh2ByqLbtVi ngờiDAm rằn2ByqLbtVg, phrRCXqhy8ải chrRCXqhy8ăng nàn2ByqLbtVg 2ByqLbtVta cùnrRCXqhy8g nàng,2ByqLbtV cùnrRCXqhy8g rRCXqhy8Sầm NrRCXqhy8hi, phảirRCXqhy8 chărRCXqhy8ng rRCXqhy8đều cóiDAm chuiDAmng mộtrRCXqhy8 brRCXqhy8ộ dá2ByqLbtVng hrRCXqhy8ay không? 

“Ngân NhiDAmi, không2ByqLbtV c2ByqLbtVần rờirRCXqhy8 đi……”rRCXqhy8 L2ByqLbtVúc niDAmày, Khâ2ByqLbtVu Trạch2ByqLbtV r2ByqLbtVốt crRCXqhy8uộc khôn2ByqLbtVg árRCXqhy8p iDAmchế đư2ByqLbtVợc nộrRCXqhy8i rRCXqhy8tâm sợ2ByqLbtV hãi,2ByqLbtV hô2ByqLbtV trRCXqhy8o mrRCXqhy8ột iDAmtiếng riDAmồi niDAmgồi bậ2ByqLbtVt dậy,2ByqLbtV rRCXqhy8mở m2ByqLbtVi iDAmmắt, hạ2ByqLbtV xuốngiDAm một2ByqLbtV giDAmiọt iDAmthanh lệ. 

“CiDAmhàng 2ByqLbtVthấy ácrRCXqhy8 mộngrRCXqhy8.” iDAmY 2ByqLbtVY ôiDAmn nh2ByqLbtVu nói,2ByqLbtV chàrRCXqhy8 l2ByqLbtVau sạc2ByqLbtVh s2ByqLbtVẽ iDAmnước mrRCXqhy8ắt củaiDAm hắn. 

Tỉnh tiDAmáo lại,iDAm iDAmhắn độtiDAm nhirRCXqhy8ên chế2ByqLbtV trụ2ByqLbtV iDAmcổ ta2ByqLbtVy nà2ByqLbtVng, sắciDAm mặtiDAm crRCXqhy8ó crRCXqhy8hút rRCXqhy8sốt ruột,2ByqLbtV iDAmcũng marRCXqhy8ng th2ByqLbtVeo rRCXqhy8một tiDAmia lạn2ByqLbtVh niDAmhư băng: 

rRCXqhy8“Trẫm, 2ByqLbtVvừa rồrRCXqhy8i nó2ByqLbtVi rRCXqhy8cái gìrRCXqhy8, niDAmàng crRCXqhy8ó ng2ByqLbtVhe đượcrRCXqhy8 ha2ByqLbtVy không!” 

NiDAmgay lúrRCXqhy8c từrRCXqhy8 trorRCXqhy8ng mộngiDAm trRCXqhy8ỉnh lạiiDAm, rRCXqhy8hắn trRCXqhy8ựa iDAmhồ h2ByqLbtVô lênrRCXqhy8 một2ByqLbtV tiếngiDAm, như2ByqLbtVng rRCXqhy8mà, lạiDAmi krRCXqhy8hông iDAmdám xiDAmác định,2ByqLbtV 2ByqLbtVchính mìrRCXqhy8nh rố2ByqLbtVt cuiDAmộc crRCXqhy8ó t2ByqLbtVhốt rRCXqhy8thành tiếngiDAm ha2ByqLbtVy không. 

iDAmNàng, rốiDAmt cuộciDAm cóiDAm nghrRCXqhy8e đượciDAm cáiiDAm 2ByqLbtVgì haiDAmy không? 

“……” Nà2ByqLbtVng quyiDAmệt 2ByqLbtVmi, nhìniDAm thiDAmoáng iDAmqua cổiDAm t2ByqLbtVay bị2ByqLbtV 2ByqLbtVhắn bópiDAm ciDAmhặt, thoá2ByqLbtVng đ2ByqLbtVau đrRCXqhy8ớn, iDAm“Cái gì2ByqLbtV cũniDAmg không2ByqLbtV ng2ByqLbtVhe đượiDAmc, rRCXqhy8cái gìiDAm ch2ByqLbtVàng c2ByqLbtVũng khônrRCXqhy8g crRCXqhy8ó nói.” 

Vì Ng2ByqLbtVân Nhi2ByqLbtV, hắniDAm th2ByqLbtVế nrRCXqhy8hưng lrRCXqhy8ại thươngrRCXqhy8 tổnrRCXqhy8 iDAmmình iDAmmà khô2ByqLbtVng iDAmbiết, iDAmxem iDAmra, nữ2ByqLbtV tử2ByqLbtV này2ByqLbtV ở2ByqLbtV tr2ByqLbtVong 2ByqLbtVlòng hắ2ByqLbtVn có2ByqLbtV mộ2ByqLbtVt vị2ByqLbtV tiDAmrí iDAmvô c2ByqLbtVùng qua2ByqLbtVn trrRCXqhy8ọng, rRCXqhy8nghĩ đếnrRCXqhy8 đây2ByqLbtV, lòn2ByqLbtVg rRCXqhy8của rRCXqhy8nàng đột2ByqLbtV nhi2ByqLbtVên rRCXqhy8đau đ2ByqLbtVớn, ch2ByqLbtVua xiDAmót khô2ByqLbtVng thôi. 

2ByqLbtV“Cái 2ByqLbtVgì cũnrRCXqhy8g chưa2ByqLbtV nó2ByqLbtVi……” iDAmHắn rRCXqhy8nhẹ nhàngrRCXqhy8 iDAmhư riDAma miDAmột hơi2ByqLbtV, mrRCXqhy8ay iDAmmắn, 2ByqLbtVcuối c2ByqLbtVùng 2ByqLbtVkhông làmiDAm ciDAmho niDAmàng n2ByqLbtVghe được. 

“2ByqLbtVTa đ2ByqLbtVi phiDAmân rRCXqhy8phó nữ2ByqLbtV rRCXqhy8hộ vệ2ByqLbtV đeiDAmm điDAmồ ă2ByqLbtVn 2ByqLbtVtiến vào,rRCXqhy8 đ2ByqLbtVã trưaiDAm rRCXqhy8rồi, 2ByqLbtVcũng n2ByqLbtVên iDAmăn mộrRCXqhy8t ciDAmhút gì.2ByqLbtV” N2ByqLbtVàng thùyiDAm hrRCXqhy8ạ miDAmi mắt,iDAm điDAmem tiDAmi 2ByqLbtVquyên đểrRCXqhy8 vàiDAmo tronrRCXqhy8g tiDAmay iDAmhắn, xoa2ByqLbtVy người2ByqLbtV xuốngiDAm giường,iDAm mặcrRCXqhy8 quần2ByqLbtV iDAmáo 2ByqLbtVđi rồiDAmi iDAmđi riDAma ngoài. 

TrướcrRCXqhy8 cửa. 

“HoàniDAmg prRCXqhy8hi, Hoà2ByqLbtVng Thượng2ByqLbtV có2ByqLbtV 2ByqLbtVphải lạiDAmi t2ByqLbtVhấy rRCXqhy8ác mộngrRCXqhy8 iDAmhay khôn2ByqLbtVg, sarRCXqhy8o l2ByqLbtVại lớnrRCXqhy8 tiế2ByqLbtVng nhưiDAm thế.”2ByqLbtV m2ByqLbtVột nữrRCXqhy8 iDAmhộ vệiDAm caniDAmh iDAmgiữ iDAmở rRCXqhy8cửa, nhỏiDAm giọn2ByqLbtVg hỏi. 

“KhôngiDAm có.”iDAm Nàng2ByqLbtV thiDAmản nhrRCXqhy8iên 2ByqLbtVlắc đầu,rRCXqhy8 dặniDAm rRCXqhy8dò nàniDAmg iDAmchuẩn bịrRCXqhy8 mộrRCXqhy8t rRCXqhy8ít thựciDAm vậtiDAm tahiDAmnh đạm,2ByqLbtV trRCXqhy8ránh 2ByqLbtVcho 2ByqLbtVmiệng viDAmết thươiDAmng còiDAmn c2ByqLbtVhưa khỏi2ByqLbtV 2ByqLbtVhẳn bị2ByqLbtV cươniDAmg lên,2ByqLbtV khiDAmó krRCXqhy8hép miệng. 

iDAmNữ hộ2ByqLbtV vệrRCXqhy8 lrRCXqhy8ĩnh mện2ByqLbtVh màrRCXqhy8 đ2ByqLbtVi, iDAmY 2ByqLbtVY rRCXqhy8nhìn 2ByqLbtVtheo thiDAmân ả2ByqLbtVnh củiDAma iDAmnàng, v2ByqLbtVụng trộmiDAm iDAmnhẹ nhàng2ByqLbtV thở2ByqLbtV raiDAm, mrRCXqhy8ay m2ByqLbtVắn nàngrRCXqhy8 trRCXqhy8a đrRCXqhy8è thấiDAmp thaniDAmh âm. 

rRCXqhy8Nhưng mà,2ByqLbtV rRCXqhy8vừa quaiDAmy rRCXqhy8người lạirRCXqhy8, lạrRCXqhy8i nhrRCXqhy8ìn thấyrRCXqhy8 khurRCXqhy8ôn mặ2ByqLbtVt cứn2ByqLbtVg ngắrRCXqhy8c củrRCXqhy8a hắn,2ByqLbtV lrRCXqhy8ạnh lùnrRCXqhy8g nghiDAmễ n2ByqLbtVàng, khôrRCXqhy8ng crRCXqhy8ó miDAmở miệiDAmng, 2ByqLbtVtrầm mặciDAm xoa2ByqLbtVy ng2ByqLbtVười xốciDAm lrRCXqhy8ên 2ByqLbtVbức rè2ByqLbtVm ch2ByqLbtVe, khậrRCXqhy8p kiDAmhiễng điDAmi vào. 

Nàng 2ByqLbtVcũng bước2ByqLbtV iDAmnhanh đuổiiDAm kịp,iDAm crRCXqhy8ẩn trRCXqhy8hận giúp2ByqLbtV đỡ. 

“NrRCXqhy8àng rRCXqhy8cái g2ByqLbtVì đềurRCXqhy8 ngiDAmhe được,rRCXqhy8 viDAmì 2ByqLbtVsao krRCXqhy8hông 2ByqLbtVhỏi trẫm?”rRCXqhy8 HiDAmắn tận2ByqLbtV lựciDAm khốngiDAm chếrRCXqhy8 âm2ByqLbtV đi2ByqLbtVệu ciDAmủa chiDAmính mìnrRCXqhy8h, rRCXqhy8khó t2ByqLbtVránh khỏi2ByqLbtV riDAmun run. 

“CácrRCXqhy8 rRCXqhy8người, iDAmai cũniDAmg không2ByqLbtV mu2ByqLbtVốn nórRCXqhy8i iDAmcho trRCXqhy8a biết,rRCXqhy8 2ByqLbtVta hỏ2ByqLbtVi th2ByqLbtVì sẽ2ByqLbtV rRCXqhy8có đáiDAmp á2ByqLbtVn sao?” 

Chu2ByqLbtVa siDAmót crRCXqhy8ười, 2ByqLbtVnàng giúiDAmp đỡiDAm hắn2ByqLbtV iDAmngồi xuố2ByqLbtVng giDAmiường, vếtiDAm thư2ByqLbtVơng k2ByqLbtVhông còiDAmn chrRCXqhy8ảy mrRCXqhy8áu, m2ByqLbtVay mắn,iDAm dượcrRCXqhy8 h2ByqLbtViệu iDAmnày ciDAmó v2ByqLbtVẻ hữiDAmu hiệu,iDAm cóiDAm thrRCXqhy8ể c2ByqLbtVầm máuiDAm, nhrRCXqhy8ưng 2ByqLbtVmà, l2ByqLbtVên 2ByqLbtVmày liDAmại rấ2ByqLbtVt chậ2ByqLbtVm, ciDAmhỉ ciDAmó mộrRCXqhy8t lớp2ByqLbtV mỏng2ByqLbtV, rRCXqhy8tựa nh2ByqLbtVư chỉ2ByqLbtV độrRCXqhy8ng mạn2ByqLbtVh mộtiDAm chútiDAm srRCXqhy8ẽ lạiiDAm vỡ2ByqLbtV ra. 

iDAmMím miDAmôi, hắniDAm nhẹrRCXqhy8 2ByqLbtVnhàng nắmrRCXqhy8 lấyrRCXqhy8 bà2ByqLbtVn tarRCXqhy8y nhrRCXqhy8ỏ bérRCXqhy8, 2ByqLbtVđôi 2ByqLbtVmắt nhấiDAmt trRCXqhy8hời 2ByqLbtVnhu 2ByqLbtVhòa xuiDAmống dưrRCXqhy8ới, 2ByqLbtVngăn ýiDAm cười. 

“Nàng2ByqLbtV 2ByqLbtVmuốn biếtiDAm sao?” 

rRCXqhy8Ý rRCXqhy8tứ củrRCXqhy8a hắn2ByqLbtV làrRCXqhy8, ciDAmó tiDAmhể n2ByqLbtVói iDAmcho ch2ByqLbtVính mình2ByqLbtV 2ByqLbtVbiết? iDAmY 2ByqLbtVY niDAmgạc niDAmhiên n2ByqLbtVgẩng iDAmđầu, đối2ByqLbtV drRCXqhy8iện vớiiDAm tầmrRCXqhy8 mắt2ByqLbtV củaiDAm rRCXqhy8hắn, crRCXqhy8ó ch2ByqLbtVút khôniDAmg tiDAmhể t2ByqLbtVin, rốiDAmt cụiDAmc 2ByqLbtVhắn cũ2ByqLbtVng ciDAmhịu mởrRCXqhy8 miệniDAmg nrRCXqhy8ói rRCXqhy8cho rRCXqhy8mình biết. 

Một niDAmữ tiDAmử, v2ByqLbtVì saiDAmo crRCXqhy8uốn lấyiDAm tâmiDAm c2ByqLbtVủa h2ByqLbtVai rRCXqhy8nam nhân? 

“NếiDAmu nhưiDAm phảirRCXqhy8 miễnrRCXqhy8 cưỡrRCXqhy8ng, về2ByqLbtV saiDAmu rồi2ByqLbtV h2ByqLbtVãy nó2ByqLbtVi.” NàniDAmg c2ByqLbtVó thể2ByqLbtV rRCXqhy8nhìn rRCXqhy8ra đư2ByqLbtVợc, rRCXqhy8trên miDAmặt hrRCXqhy8ắn miễniDAm cư2ByqLbtVỡng cưiDAmời vui. 

RrRCXqhy8út iDAmhai t2ByqLbtVay rrRCXqhy8a, nàniDAmg đi2ByqLbtV ngiDAmăn tủiDAm, iDAmlấy mrRCXqhy8ột lọiDAm rRCXqhy8dược lạiiDAm rRCXqhy8đây, ngồ2ByqLbtVi rRCXqhy8xổm xuố2ByqLbtVng, iDAmcuốn iDAmống quầniDAm của2ByqLbtV rRCXqhy8hắn lêiDAmn, nhẹ2ByqLbtV nhrRCXqhy8àng mở2ByqLbtV lọ2ByqLbtV thuốiDAmc riDAma, rRCXqhy8đổ rRCXqhy8ra m2ByqLbtVột ít2ByqLbtV biDAmột rRCXqhy8màu trắngiDAm, cẩniDAm rRCXqhy8thận rắrRCXqhy8c lêniDAm v2ByqLbtVết thương. 

“rRCXqhy8Ngân rRCXqhy8Nhi 2ByqLbtVkhông phảirRCXqhy8 aiiDAmi khrRCXqhy8ác, rRCXqhy8là nàng.” 

Hắn2ByqLbtV mởiDAm miệng2ByqLbtV nói,2ByqLbtV nhiDAmìn nàngiDAm 2ByqLbtVngạc nhiên,2ByqLbtV rRCXqhy8trừng lớnrRCXqhy8 miDAmắt hạnhiDAm 2ByqLbtVnhìn và2ByqLbtVo khuônrRCXqhy8 mặ2ByqLbtVt bìn2ByqLbtVh thả2ByqLbtVn 2ByqLbtVcủa chính2ByqLbtV mìiDAmnh, nhấ2ByqLbtVt th2ByqLbtVời hình2ByqLbtV thàiDAmnh iDAm2 trạnrRCXqhy8g thái2ByqLbtV đối2ByqLbtV lập. 

“Khâu Trạc2ByqLbtVh, chrRCXqhy8àng rRCXqhy8không phảrRCXqhy8i h2ByqLbtVồ đồiDAm rồrRCXqhy8i ciDAmhứ, trRCXqhy8a lrRCXqhy8à rRCXqhy8Y 2ByqLbtVY, khiDAmông prRCXqhy8hải NgrRCXqhy8ân rRCXqhy8Nhi, từ2ByqLbtV niDAmhỏ đếniDAm rRCXqhy8lớn, tiDAma cũngiDAm rRCXqhy8chưa từng2ByqLbtV nrRCXqhy8ghe thái2ByqLbtV hrRCXqhy8oàng Thái2ByqLbtV rRCXqhy8Hậu nhắc2ByqLbtV tiDAmới harRCXqhy8y brRCXqhy8an rRCXqhy8cho t2ByqLbtVa 2ByqLbtVtục iDAmdanh nrRCXqhy8ày, rRCXqhy8chàng đang2ByqLbtV niDAmói giỡniDAm phảiiDAm khôiDAmng?” NàngrRCXqhy8 nrRCXqhy8ột nrRCXqhy8ột nóiDAmi, iDAmnhìn biểuiDAm tiDAmình tr2ByqLbtVên mặtiDAm hắniDAm 2ByqLbtVnghiêm t2ByqLbtVúc rRCXqhy8mà trRCXqhy8hoáng 2ByqLbtVrung mình. 

TuấniDAm mrRCXqhy8i krRCXqhy8hinh liDAmong, hắnrRCXqhy8 nh2ByqLbtVu iDAmnhu huyiDAmệt th2ByqLbtVái dươnrRCXqhy8g, tấ2ByqLbtVt nhiêiDAmn rRCXqhy8là b2ByqLbtViết đrRCXqhy8ược, mìnhrRCXqhy8 niDAmói n2ByqLbtVhư vậy2ByqLbtV s2ByqLbtVẽ làrRCXqhy8m iDAmcho nàng2ByqLbtV khô2ByqLbtVng rRCXqhy8rõ ràn2ByqLbtVg, nhưn2ByqLbtVg niDAmếu c2ByqLbtVứ iDAmim lặng,rRCXqhy8 chỉrRCXqhy8 rRCXqhy8sợ, hắniDAm sẽiDAm brRCXqhy8ị hiểu2ByqLbtV liDAmầm, iDAmtrở thrRCXqhy8ành iDAmhoa tâmiDAm nrRCXqhy8am tử. 

“NàniDAmg thậtiDAm sự2ByqLbtV 2ByqLbtVlà NgârRCXqhy8n NrRCXqhy8hi, khôngiDAm đ2ByqLbtVúng, prRCXqhy8hải nói,2ByqLbtV rRCXqhy8Ngân N2ByqLbtVhi l2ByqLbtVà nàrRCXqhy8ng, iDAmlà iDAmtên trướciDAm đâyrRCXqhy8 củiDAma nàng.” 

đrRCXqhy8ôi iDAmmắt mrRCXqhy8àu tím2ByqLbtV dầrRCXqhy8n dần2ByqLbtV chuyrRCXqhy8ển thàiDAmnh thiDAmâm trRCXqhy8húy, yên2ByqLbtV lặngrRCXqhy8 nh2ByqLbtVìn rRCXqhy8dung nha2ByqLbtVn c2ByqLbtVủa nàng,2ByqLbtV… niDAmgũ qrRCXqhy8uan khôrRCXqhy8ng đồ2ByqLbtVng dạiDAmng, giốiDAmng nhauiDAm, chỉrRCXqhy8 iDAmcó mộtiDAm nụrRCXqhy8 cườrRCXqhy8i nrRCXqhy8gọt ngà2ByqLbtVo nhrRCXqhy8ư hoiDAma 2ByqLbtVlê điDAmầu xu2ByqLbtVân, ciDAmòn ciDAmó lin2ByqLbtVh hồn. 

“tên2ByqLbtV trưiDAmớc đrRCXqhy8ây củarRCXqhy8 ta?” 

Nàng c2ByqLbtVăn bảrRCXqhy8n rRCXqhy8là khrRCXqhy8ông h2ByqLbtViểu hắ2ByqLbtVn đaiDAmng iDAmnói cá2ByqLbtVi gì2ByqLbtV, “Chẳng2ByqLbtV lẽ,2ByqLbtV rRCXqhy8ta từniDAmg biDAmị iDAmmất tiDAmrí nhớ?”2ByqLbtV rRCXqhy8Nếu khônrRCXqhy8g, nhưiDAm thế2ByqLbtV nàoiDAm l2ByqLbtVại khiDAmông biếtrRCXqhy8 t2ByqLbtVrước k2ByqLbtVia mìnhrRCXqhy8 k2ByqLbtVêu là2ByqLbtV N2ByqLbtVgân Nhi? 

Hơn nữa,rRCXqhy8 c2ByqLbtVó đô2ByqLbtVi krRCXqhy8hi, ánhrRCXqhy8 mắtrRCXqhy8 hắnrRCXqhy8 2ByqLbtVkhi nhrRCXqhy8ìn rRCXqhy8nàng, dườngiDAm niDAmhư krRCXqhy8hông ph2ByqLbtVải đan2ByqLbtVg nhì2ByqLbtVn nànrRCXqhy8g, rRCXqhy8mà đa2ByqLbtVng nrRCXqhy8hìn mộtrRCXqhy8 ngư2ByqLbtVời khác. 

“Kh2ByqLbtVông phải,”rRCXqhy8 HắniDAm n2ByqLbtVhẹ nhàng2ByqLbtV lrRCXqhy8ắc đầu,“ĐóiDAm l2ByqLbtVà rRCXqhy8tên iDAmtrong krRCXqhy8iếp trướciDAm củarRCXqhy8 nàng!” 

đôi m2ByqLbtVắt miDAmàu tímrRCXqhy8 iDAmlộ rRCXqhy8ra mrRCXqhy8ột cỗ2ByqLbtV 2ByqLbtVkỳ q2ByqLbtVuang 2ByqLbtVkỳ dị,rRCXqhy8 trưrRCXqhy8ớc m2ByqLbtVắt tựarRCXqhy8 hồiDAm xuấtiDAm hirRCXqhy8ện một2ByqLbtV thiDAmân iDAmảnh 2ByqLbtVxinh đẹp,iDAm thíchiDAm mrRCXqhy8ặc mộ2ByqLbtVt thân2ByqLbtV qurRCXqhy8ần áiDAmo đơ2ByqLbtVn giản,rRCXqhy8 miDAmàu ho2ByqLbtVa iDAmlê, bêniDAm môrRCXqhy8i luiDAmôn crRCXqhy8ó 2ByqLbtVý ciDAmười ôiDAmn 2ByqLbtVnhu, 2ByqLbtVthường ha2ByqLbtVy trRCXqhy8hân rRCXqhy8mật ôrRCXqhy8m rRCXqhy8cánh ta2ByqLbtVy iDAmhắn, iDAmgọi “Viêm2ByqLbtV H2ByqLbtVi, ngươiiDAm làrRCXqhy8 Viê2ByqLbtVm HiDAmi củaiDAm NgiDAmân Nhi.” 

KiDAmiếp trước?2ByqLbtV rRCXqhy8Nàng rõrRCXqhy8 ràniDAmg liDAmà từiDAm th2ByqLbtVế kiDAmỷ rRCXqhy821 đến,iDAm b2ByqLbtVọn hrRCXqhy8ọ, crRCXqhy8ó phảiiDAm lầm2ByqLbtV rồiiDAm ha2ByqLbtVy kiDAmhông? NàngiDAm cắ2ByqLbtVn môiDAmi drRCXqhy8ưới, đột2ByqLbtV 2ByqLbtVnhiên phátiDAm hirRCXqhy8ện, nàiDAmng tiDAmhật sợrRCXqhy8 hãiDAmi loạirRCXqhy8 sa2ByqLbtVi lầmiDAm niDAmày, nếuiDAm n2ByqLbtVàng khôn2ByqLbtVg phrRCXqhy8ải 2ByqLbtVngười màiDAm bọrRCXqhy8n iDAmhọ chờ2ByqLbtV moniDAmg, vậ2ByqLbtVy nànrRCXqhy8g nê2ByqLbtVn làm2ByqLbtV cárRCXqhy8i grRCXqhy8ì bâyiDAm giờ? 

“kiếpiDAm trRCXqhy8rước củarRCXqhy8 taiDAm, rRCXqhy8là nrRCXqhy8gười nhưrRCXqhy8 th2ByqLbtVế rRCXqhy8nào?” iDAmNàng niDAmột nrRCXqhy8ột miDAmở miiDAmệng, rrRCXqhy8ất liDAmà sợ2ByqLbtV hãi. 

“là mộtiDAm ngườiiDAm iDAmmà rRCXqhy83 2ByqLbtVngười chúnrRCXqhy8g tiDAma đềuiDAm hếrRCXqhy8t lòngiDAm rRCXqhy8thương yêu.” 

TiếrRCXqhy8ng nórRCXqhy8i k2ByqLbtVhàn khà2ByqLbtVn xu2ByqLbtVống, trRCXqhy8ựa hrRCXqhy8ồ có2ByqLbtV ciDAmhút nghẹnrRCXqhy8 2ByqLbtVngào, kýiDAm ứrRCXqhy8c 2ByqLbtVxa rRCXqhy8xưa bất2ByqLbtV chợrRCXqhy8t tràiDAmn về,2ByqLbtV iDAmđau xót,2ByqLbtV ngọtrRCXqhy8 ngàoiDAm, đarRCXqhy8n xe2ByqLbtVn iDAmvào nhau… 

BiDAma người?rRCXqhy8 NiDAmgoại trừrRCXqhy8 2ByqLbtVhắn cùngiDAm Mẫ2ByqLbtVn HárRCXqhy8ch iDAmyêu iDAmnam, rRCXqhy8còn iDAmcó 2ByqLbtVai? iDAmNàng giậtrRCXqhy8 mình. 

“VìiDAm iDAmsao, 2ByqLbtVcác ngườiiDAm biết,iDAm N2ByqLbtVgân NiDAmhi nrRCXqhy8hất địnhrRCXqhy8 làrRCXqhy8 rRCXqhy8ta?” rRCXqhy8Đây rRCXqhy8mới làrRCXqhy8 2ByqLbtVđiểm mấiDAmu chốiDAmt iDAm, n2ByqLbtVàng quảiDAm tiDAmhực rấtiDAm liDAmà 2ByqLbtVsợ hrRCXqhy8ãi, đá2ByqLbtVp 2ByqLbtVán khô2ByqLbtVng nhrRCXqhy8ư mìniDAmh nghĩ,rRCXqhy8 lại2ByqLbtV 2ByqLbtVkhông 2ByqLbtVthể khôniDAmg hỏi. 

“rRCXqhy8Chỉ cầrRCXqhy8n liếcrRCXqhy8 mắtrRCXqhy8 mộtrRCXqhy8 c2ByqLbtVái, t2ByqLbtVa rRCXqhy8liền cóiDAm t2ByqLbtVhể nhrRCXqhy8ận rrRCXqhy8a nàng.” 

HrRCXqhy8ắn đột2ByqLbtV nhrRCXqhy8iên niDAmở niDAmụ cười,rRCXqhy8 ánhiDAm mắiDAmt vụtiDAm 2ByqLbtVsáng, rRCXqhy8hai trRCXqhy8ay ômiDAm chầmrRCXqhy8 2ByqLbtVlấy th2ByqLbtViên hạrRCXqhy8 rRCXqhy8bé nhỏ, 

2ByqLbtV“Cho dùiDAm 2ByqLbtVlà rRCXqhy8hóa th2ByqLbtVành tr2ByqLbtVo rRCXqhy8bụi, trRCXqhy8a 2ByqLbtVcũng ciDAmó thrRCXqhy8ể n2ByqLbtVhận riDAma nàrRCXqhy8ng.” Ôm2ByqLbtV vrRCXqhy8ào rRCXqhy8trong lòngrRCXqhy8, quyếniDAm luyrRCXqhy8ến 2ByqLbtVhít lấy2ByqLbtV hươ2ByqLbtVng thơ2ByqLbtVm rRCXqhy8ngọt ngiDAmào 2ByqLbtVtrên ngiDAmười nàng. 

Trên iDAmngười n2ByqLbtVàng cũngrRCXqhy8 phiDAmát rrRCXqhy8a miDAmùi h2ByqLbtVoa lê…rRCXqhy8… ĐộciDAm đáo,2ByqLbtV khiDAmông giDAmì thiDAmay tiDAmhế được2ByqLbtV, l2ByqLbtVà mùiDAmi hương2ByqLbtV 2ByqLbtVcủa l2ByqLbtVinh hồniDAm nàng! 

 

CHƯƠNG 18rRCXqhy82: CiDAmẨN THrRCXqhy8ẬN MIỆNGrRCXqhy8 VẾTrRCXqhy8 THƯƠNG

Tùy ýiDAm đrRCXqhy8ể hắniDAm ômrRCXqhy8 m2ByqLbtVình, rRCXqhy8hai rRCXqhy8người đột2ByqLbtV nhiêrRCXqhy8n rRCXqhy8im lặ2ByqLbtVng, iDAmnàng thrRCXqhy8am luyến2ByqLbtV iDAmhơi rRCXqhy8thở lànrRCXqhy8h lạrRCXqhy8nh mà2ByqLbtV thoảrRCXqhy8i máiiDAm trRCXqhy8rong lòngiDAm, tr2ByqLbtVong 2ByqLbtVtim đột2ByqLbtV nhiêniDAm 2ByqLbtVtrở nênrRCXqhy8 brRCXqhy8ình rRCXqhy8thản, miDAmặc kệiDAm sự2ByqLbtV t2ByqLbtVình nhưrRCXqhy8 trRCXqhy8hế rRCXqhy8nào, 2ByqLbtVhiện tạirRCXqhy8, rRCXqhy8hai ngưrRCXqhy8ời b2ByqLbtVọn họrRCXqhy8 chỉiDAm ciDAmần iDAmở ciDAmùng mộ2ByqLbtVt ciDAmhỗ, cáirRCXqhy8 gìrRCXqhy8 rRCXqhy8cũng krRCXqhy8hông quiDAman tiDAmrọng, iDAmvô luậnrRCXqhy8 iDAmlà kiiDAmếp trướciDAm hiDAmay lrRCXqhy8à kiếpiDAm sau. 

“rRCXqhy8Nàng, khôrRCXqhy8ng 2ByqLbtVmuốn birRCXqhy8ết chuy2ByqLbtVện tìrRCXqhy8nh iDAmở rRCXqhy8kiếp trưrRCXqhy8ớc sao?” 

BiDAmàn taiDAmy t2ByqLbtVo củarRCXqhy8 PhrRCXqhy8ù VrRCXqhy8ân iDAmKhâu TriDAmạch ôn2ByqLbtV rRCXqhy8nhu vuốtiDAm vuốtrRCXqhy8 lưngrRCXqhy8 nàng,iDAm gi2ByqLbtVống nhưiDAm iDAmđang vuốtiDAm 2ByqLbtVve iDAmcon mè2ByqLbtVo iDAmnhỏ, 2ByqLbtVđôi mắiDAmt màuiDAm iDAmtím trRCXqhy8hâm ýrRCXqhy8 iDAmliếc 2ByqLbtVmắt nrRCXqhy8hìn kh2ByqLbtVuôn mặtrRCXqhy8 rRCXqhy8nhỏ nhắnrRCXqhy8 trấn2ByqLbtV địnhrRCXqhy8 m2ByqLbtVột cái. 

“iDAmTa khô2ByqLbtVng muiDAmốn biết.” 

Nàng chậmrRCXqhy8 rRCXqhy8rãi rRCXqhy8lắc đầu2ByqLbtV, tựiDAma hồ,2ByqLbtV iDAmtừ vẻiDAm 2ByqLbtVmặt ciDAmủa hắ2ByqLbtVn crRCXqhy8ùng MẫiDAmn HáiDAmch yêuiDAm namiDAm, iDAmkiếp trướcrRCXqhy8 h2ByqLbtVẳn liDAmà r2ByqLbtVất 2ByqLbtVlà ph2ByqLbtVức t2ByqLbtVạp, 2ByqLbtVnếu 2ByqLbtVlà 2ByqLbtVnhư thế2ByqLbtV, chírRCXqhy8nh mì2ByqLbtVnh rRCXqhy8căn brRCXqhy8ản krRCXqhy8hông m2ByqLbtVuốn biết. 

“CiDAmho iDAmdù nrRCXqhy8àng miDAmuốn biết,2ByqLbtV hiiDAmện 2ByqLbtVtại c2ByqLbtVũng rRCXqhy8không iDAmthể 2ByqLbtVnói rRCXqhy8cho nàngrRCXqhy8 nghe.” 

Hôn nh2ByqLbtVẹ vàiDAmnh t2ByqLbtVai củaiDAm nàng,rRCXqhy8 hắ2ByqLbtVn ôiDAmn niDAmhu nóiDAmi, 2ByqLbtVôm erRCXqhy8o nrRCXqhy8hỏ, bà2ByqLbtVn t2ByqLbtVay lại2ByqLbtV bắrRCXqhy8t rRCXqhy8đầu 2ByqLbtVkhông aiDAmn p2ByqLbtVhận, xoiDAma 2ByqLbtVxoa mềm2ByqLbtV mại. 

Nói crRCXqhy8ách khác,rRCXqhy8 rRCXqhy8từ điDAmầu tới2ByqLbtV đ2ByqLbtVuôi, hiDAmắn chỉ2ByqLbtV tíniDAmh nói2ByqLbtV crRCXqhy8ho nàng2ByqLbtV iDAmbấy nhiêiDAmu miDAmà tiDAmhôi? NàngrRCXqhy8 chánrRCXqhy8 nảrRCXqhy8n, đãrRCXqhy8 sớmrRCXqhy8 biếtrRCXqhy8 narRCXqhy8m nh2ByqLbtVân 2ByqLbtVnày thật2ByqLbtV phiDAmúc hắc,2ByqLbtV gia2ByqLbtVng srRCXqhy8ơn d2ByqLbtVễ 2ByqLbtVđổi bảnrRCXqhy8 tírRCXqhy8nh k2ByqLbtVhó dờrRCXqhy8i, nhrRCXqhy8ưng m2ByqLbtVà, nàiDAmng lại2ByqLbtV tiDAmhích iDAmhắn nhưiDAm t2ByqLbtVhế, c2ByqLbtVó phảirRCXqhy8 niDAmàng thiDAmích cuồngiDAm nrRCXqhy8gược h2ByqLbtVay không? 

“KiDAmhông được,iDAm rRCXqhy8còn crRCXqhy8ó chiDAmút đau.” 

Kinh ngiDAmạc nhiDAmìn brRCXqhy8àn trRCXqhy8ay 2ByqLbtVto 2ByqLbtVđã thrRCXqhy8áo vạiDAmt iDAmáo triDAmước ngựciDAm củiDAma iDAmmình, 2ByqLbtVnàng thấprRCXqhy8 rRCXqhy8giọng ngăn2ByqLbtV 2ByqLbtVcản, sắc2ByqLbtV mặiDAmt iDAmhồng tư2ByqLbtVơi, tựaiDAm nrRCXqhy8hư một2ByqLbtV quả2ByqLbtV tárRCXqhy8o ch2ByqLbtVín mọng. 

Tuấn iDAmmi mộtrRCXqhy8 điDAmiều, hắnrRCXqhy8 2ByqLbtVtà á2ByqLbtVc iDAmnhu s2ByqLbtVát, rrRCXqhy8ất thíiDAmch 2ByqLbtVxem biDAmộ dángiDAm thẹn2ByqLbtV thrRCXqhy8ùng 2ByqLbtVcủa iDAmnàng, bạcrRCXqhy8 thầ2ByqLbtVn k2ByqLbtVhinh dương,iDAm crRCXqhy8ổ họn2ByqLbtVg ttoáiDAmt rrRCXqhy8a cườiiDAm nhẹ. 

HưởngiDAm thụ2ByqLbtV thâiDAmn rRCXqhy8mình dầnrRCXqhy8 dầiDAmn rRCXqhy8mềm mại,2ByqLbtV cảrRCXqhy8 n2ByqLbtVgười ch2ByqLbtVoàng lên. 

“MiệngiDAm 2ByqLbtVvết thương,iDAm cẩn2ByqLbtV thận2ByqLbtV miệ2ByqLbtVng vrRCXqhy8ết 2ByqLbtVthương ciDAmủa chàng.” 

NiDAmàng ki2ByqLbtVnh hôiDAm 2ByqLbtV, rRCXqhy8muốn rRCXqhy8đứng dậyiDAm iDAmxem crRCXqhy8ó đụnrRCXqhy8g tớirRCXqhy8 harRCXqhy8y khôniDAmg, nhưiDAmng biDAmị hắniDAm ô2ByqLbtVm chặ2ByqLbtVt, 2ByqLbtVkhông rRCXqhy8dễ dàngrRCXqhy8 bu2ByqLbtVông ra. 

“Không c2ByqLbtVó đụngiDAm tới2ByqLbtV, 2ByqLbtVchỉ cầniDAm n2ByqLbtVàng đừniDAmg nhrRCXqhy8áo.” HắiDAmn đạrRCXqhy8m cườ2ByqLbtVi, khôn2ByqLbtVg khỏ2ByqLbtVi bịiDAm piDAmhản ứng2ByqLbtV đ2ByqLbtVáng yêiDAmu iDAmcủa nrRCXqhy8àng là2ByqLbtVm ấmrRCXqhy8 iDAmáp iDAmcả trái2ByqLbtV tim. 

“TrướcrRCXqhy8 2ByqLbtVphải băngiDAm 2ByqLbtVbó lại,2ByqLbtV bằ2ByqLbtVng 2ByqLbtVkhông thật2ByqLbtV srRCXqhy8ự siDAmẽ iDAmchạm viDAmào vết2ByqLbtV thươnrRCXqhy8g, th2ByqLbtVật vất2ByqLbtV vảiDAm 2ByqLbtVmới khrRCXqhy8ép lrRCXqhy8ại. Chàn2ByqLbtVg khẳniDAmg đ2ByqLbtVịnh siDAmẽ trộiDAmm điDAmi điDAmi s2ByqLbtVát hrRCXqhy8ổ, tiDAma muốrRCXqhy8n c2ByqLbtVản rRCXqhy8cũng 2ByqLbtVcản khrRCXqhy8ông được,rRCXqhy8 nhan2ByqLbtVh lên,rRCXqhy8 đểrRCXqhy8 t2ByqLbtVa giúprRCXqhy8 c2ByqLbtVhàng băng2ByqLbtV brRCXqhy8ó.” NàniDAmg 2ByqLbtVcũng rRCXqhy8mặc kệrRCXqhy8 nhiiDAmều nhrRCXqhy8ư 2ByqLbtVvậy, diDAmùng sứcrRCXqhy8 iDAmngăn tiDAmay hắ2ByqLbtVn, c2ByqLbtVầm bạchrRCXqhy8 rRCXqhy8bố sạciDAmh sẽ2ByqLbtV siDAmớm chuẩniDAm 2ByqLbtVbị tốtiDAm biDAmao iDAmbố barRCXqhy8o vâyiDAm rRCXqhy8đi lên. 

Một2ByqLbtV trRCXqhy8ay chống2ByqLbtV krRCXqhy8huôn mặt,iDAm hắn2ByqLbtV irRCXqhy8m lặ2ByqLbtVng 2ByqLbtVnhìn iDAmkhuôn 2ByqLbtVmặt ô2ByqLbtVn n2ByqLbtVhu, mà2ByqLbtVy 2ByqLbtVliễu coiDAmng rRCXqhy8cong. MắtiDAm trRCXqhy8o 2ByqLbtVtròn, rRCXqhy8trong 2ByqLbtVveo, m2ByqLbtVũi 2ByqLbtVtinh xảo,rRCXqhy8 crRCXqhy8ánh môirRCXqhy8 đỏrRCXqhy8 hồrRCXqhy8ng, că2ByqLbtVng mọngrRCXqhy8, c2ByqLbtVhỉ cầrRCXqhy8n nhẹrRCXqhy8 nhiDAmàng khẽ2ByqLbtV mởiDAm rRCXqhy8ra, tự2ByqLbtVa nh2ByqLbtVư mộrRCXqhy8t tr2ByqLbtVái rRCXqhy8chín ng2ByqLbtVon rRCXqhy8ngọt, làmiDAm crRCXqhy8ho ngiDAmười tiDAma rRCXqhy8kìm lònrRCXqhy8g khô2ByqLbtVng đậuiDAm muốn2ByqLbtV 2ByqLbtVcắn mộtiDAm ngụm. 

2ByqLbtVLưu 2ByqLbtVloát cộ2ByqLbtVt một2ByqLbtV cáiDAmi rRCXqhy8nơ 2ByqLbtVcon bướm,2ByqLbtV nàrRCXqhy8ng vỗrRCXqhy8 rRCXqhy8vỗ taiDAmy đứng2ByqLbtV lrRCXqhy8ên, nhìnrRCXqhy8 thấyrRCXqhy8 hắniDAm nhìrRCXqhy8n ch2ByqLbtVằm chằrRCXqhy8m mìiDAmnh, 2ByqLbtVcó chrRCXqhy8út mạciDAm 2ByqLbtVdanh rRCXqhy8kỳ diệuiDAm, c2ByqLbtVhẳng l2ByqLbtVẽ làrRCXqhy8 mặt2ByqLbtV mì2ByqLbtVnh dírRCXqhy8nh cáiDAmi gìrRCXqhy8 sao? 

“Trẫm 2ByqLbtVsẽ khô2ByqLbtVng trộ2ByqLbtVm điDAmi 2ByqLbtVsăn hổ,”iDAm HắrRCXqhy8n độiDAmt nhiêrRCXqhy8n niDAmói,“Cho nên2ByqLbtV rRCXqhy8sẽ khôniDAmg 2ByqLbtVbỏ 2ByqLbtVlại nnànrRCXqhy8g mộtrRCXqhy8 mình.” 

Hắn,rRCXqhy8 hiểu2ByqLbtV iDAmđược rRCXqhy8tâm t2ByqLbtVư crRCXqhy8ủa nànrRCXqhy8g. TiDAmrong mắtrRCXqhy8 iDAmY rRCXqhy8Y lóe2ByqLbtV riDAma nhiều2ByqLbtV 2ByqLbtVtia sángrRCXqhy8 man2ByqLbtVg thiDAmeo ý2ByqLbtV cườirRCXqhy8 rRCXqhy8ôn iDAmnhu, k2ByqLbtVhông biếiDAmt viDAmì saoiDAm, iDAmhiện tiDAmại, chỉrRCXqhy8 cầiDAmn ởrRCXqhy8 bên2ByqLbtV cạnh2ByqLbtV hắ2ByqLbtVn, nàngrRCXqhy8 lạirRCXqhy8 ciDAmó 2ByqLbtVthể c2ByqLbtVảm nhậ2ByqLbtVn đượ2ByqLbtVc th2ByqLbtVật s2ByqLbtVâu hạniDAmh phúc. 

“ÂnrRCXqhy8, vậyrRCXqhy8 l2ByqLbtVúc chànrRCXqhy8g đirRCXqhy8 săiDAmn b2ByqLbtVạch iDAmhổ prRCXqhy8hải m2ByqLbtVang thrRCXqhy8eo rRCXqhy8ta.” Nàn2ByqLbtVg yêuiDAm cầu. 

“Nàng2ByqLbtV không2ByqLbtV t2ByqLbtVhể đi,iDAm 2ByqLbtVnhiều nhấtrRCXqhy8 chỉiDAm iDAmcó rRCXqhy8thể đứngrRCXqhy8 rRCXqhy8ở xrRCXqhy8a 2ByqLbtVxa nhìn.” 

Hắn rRCXqhy8nghĩ nghĩ,iDAm iDAmra quyếiDAmt đ2ByqLbtVịnh n2ByqLbtVày, rRCXqhy8chỉ ciDAmó ở2ByqLbtV rấtrRCXqhy8 x2ByqLbtVa nrRCXqhy8hìn, mớiDAmi iDAmsẽ khôrRCXqhy8ng tiến2ByqLbtV v2ByqLbtVào, cũ2ByqLbtVng rRCXqhy8sẽ 2ByqLbtVcó ng2ByqLbtVuy hiểm. 

“NhưngiDAm mà,2ByqLbtV tiDAmrên ngườirRCXqhy8 t2ByqLbtVa khrRCXqhy8ông hềrRCXqhy8 2ByqLbtVcó thươngiDAm tổn,2ByqLbtV ngrRCXqhy8ươi iDAmxem, trừ2ByqLbtV iDAmbỏ bị2ByqLbtV ngườiiDAm n2ByqLbtVào iDAmđó lưrRCXqhy8u lại2ByqLbtV mộrRCXqhy8t đốngrRCXqhy8 xrRCXqhy8anh tím,rRCXqhy8 trêiDAmn ngườirRCXqhy8 vếtiDAm thương2ByqLbtV niDAmào cũrRCXqhy8ng khôrRCXqhy8ng có.” 

Nàng lrRCXqhy8eo lêrRCXqhy8n gi2ByqLbtVường, kéiDAmo t2ByqLbtVay áoiDAm lêiDAmn, rRCXqhy8lộ iDAmra drRCXqhy8ấu hônrRCXqhy8 ngârRCXqhy8n rRCXqhy8chi ciDAmhit 2ByqLbtVtrên cániDAmh ta2ByqLbtVy, iDAmaiz, chỉiDAm làrRCXqhy8 2ByqLbtVcánh iDAmtay thrRCXqhy8ôi, đừngiDAm rRCXqhy8nói iDAmtrên ngườiDAmi. =]] 

ánh mắt2ByqLbtV PrRCXqhy8hù rRCXqhy8Vân KhâuiDAm TrạciDAmh độtrRCXqhy8 nhirRCXqhy8ên nóniDAmg lên,iDAm lôrRCXqhy8i 2ByqLbtVbàn rRCXqhy8tay trắngrRCXqhy8 rRCXqhy8ngần rRCXqhy8của nàngrRCXqhy8 lại2ByqLbtV, 2ByqLbtVnhẹ nhàrRCXqhy8ng hôn. 

Ôn iDAmnhu vùiDAmng rRCXqhy8vẩy, nàrRCXqhy8ng đãrRCXqhy8 riDAmơi tr2ByqLbtVong rRCXqhy8lòng hắn,rRCXqhy8 hắiDAmn k2ByqLbtVhông cầniDAm tốnrRCXqhy8 nhirRCXqhy8ều siDAmức, qrRCXqhy8uả laiDAma2 dễiDAm như2ByqLbtV trởiDAm bàrRCXqhy8n tay. 

“LầnrRCXqhy8 này,iDAm ciDAmòn iDAmnói cẩnrRCXqhy8 iDAmthận iDAmmiệng vết2ByqLbtV rRCXqhy8thương n2ByqLbtVữa không?” 

Hắn đrRCXqhy8ắc ýrRCXqhy8 nóiDAmi, rRCXqhy8đã iDAmbiết iDAmnàng sẽ2ByqLbtV khôniDAmg 2ByqLbtVnhu 2ByqLbtVthuận rRCXqhy8như tiDAmhế, vrRCXqhy8ì miễniDAm chrRCXqhy8o nàngrRCXqhy8 ciDAmằn niDAmhằn nó2ByqLbtVi liêniDAm mrRCXqhy8iên khônrRCXqhy8g dứt2ByqLbtV, cúiiDAm đầuiDAm iDAmhôn 2ByqLbtVlên môi2ByqLbtV nàng. 

NhưngiDAm, hắ2ByqLbtVn 2ByqLbtVvừa nó2ByqLbtVi xiDAmong, niDAmàng xrRCXqhy8ấu hổ2ByqLbtV li2ByqLbtVếc liếciDAm mắtiDAm một2ByqLbtV cáiiDAm, th2ByqLbtVùy h2ByqLbtVạ rRCXqhy8mi mắt. 

“NiDAmhưng mà,2ByqLbtV 2ByqLbtVta 2ByqLbtVcòn c2ByqLbtVó miiDAmệng vếtiDAm thương.” 

“rRCXqhy8Chỗ nàorRCXqhy8?” HắnrRCXqhy8 giật2ByqLbtV mình2ByqLbtV, crRCXqhy8òn iDAmcó vếtrRCXqhy8 rRCXqhy8thương sao? 

“Sáng narRCXqhy8y miDAmới thượiDAmng diDAmược, hiiDAmện tạiiDAm đãrRCXqhy8 quêniDAm sao?” 

iDAmNàng drRCXqhy8ùng iDAmtay nhrRCXqhy8éo nhẹrRCXqhy8 vàiDAmo e2ByqLbtVo hắn2ByqLbtV, sắciDAm rRCXqhy8mặt phiếrRCXqhy8m hồng. 

Bừng iDAmtỉnh đạirRCXqhy8 niDAmgộ, hắm2ByqLbtV trRCXqhy8à tứiDAm mỉmrRCXqhy8 cười,2ByqLbtV giươ2ByqLbtVng mi. 

rRCXqhy8“Vậy trẫmiDAm sẽ2ByqLbtV giú2ByqLbtVp nàn2ByqLbtVg xứciDAm thurRCXqhy8ốc một2ByqLbtV rRCXqhy8lần nữa?” 

Ân? ÝiDAm 2ByqLbtVlà, muiDAmốn nàngrRCXqhy8 rồ2ByqLbtVi xứciDAm thuốc2ByqLbtV? TrrRCXqhy8ong đrRCXqhy8ầu iDAmY iDAmY trựcrRCXqhy8 tiếpiDAm phrRCXqhy8iên dịch,2ByqLbtV đầu2ByqLbtV “oàniDAmh” iDAmmột tiếng,iDAm 2ByqLbtVmắt đỏiDAm rRCXqhy8bừng lên… 

“Ch2ByqLbtVàng kiDAmhông thểrRCXqhy8 nhịrRCXqhy8n xuống2ByqLbtV saiDAmo?” NiDAmàng đèrRCXqhy8 lạiDAmi bàiDAmn taiDAmy tiDAmo đaniDAmg rRCXqhy8rục rịcrRCXqhy8h, iDAmbất đắc2ByqLbtV dĩ2ByqLbtV nói. 

GirRCXqhy8ống nh2ByqLbtVư làrRCXqhy8 mrRCXqhy8ột tiểurRCXqhy8 rRCXqhy8hài iDAmtử iDAmthích ă2ByqLbtVn kẹo,rRCXqhy8 iDAmăn iDAmmãi 2ByqLbtVcũng khôniDAmg chán2ByqLbtV, 2ByqLbtVhắn nũniDAmg nịu” 

“Vài2ByqLbtV ngàynữa,rRCXqhy8 MẫniDAm HiDAmách phỏngrRCXqhy8 chừniDAmg srRCXqhy8ẽ tìrRCXqhy8m đưiDAmợc 2ByqLbtVbạch hổrRCXqhy8, đến2ByqLbtV lúciDAm đó,iDAm 2ByqLbtVtrẫm muốniDAm tiDAmhân cậniDAm nrRCXqhy8àng cũngrRCXqhy8 kh2ByqLbtVông đưiDAmợc, nàniDAmg nhẫniDAm tâiDAmm đẩrRCXqhy8y trẫm2ByqLbtV iDAmra 2ByqLbtVsao?” HắnrRCXqhy8 mân2ByqLbtV rRCXqhy8thần, rRCXqhy8ở 2ByqLbtVmôi rRCXqhy8nàng lại2ByqLbtV đặtrRCXqhy8 xurRCXqhy8ống mộtrRCXqhy8 n2ByqLbtVụ iDAmhôn thậiDAmt sâu. 

Thì rrRCXqhy8a hắ2ByqLbtVn đ2ByqLbtVã 2ByqLbtVsớm nghrRCXqhy8ĩ đếniDAm mấyiDAm thứiDAm n2ByqLbtVày, 2ByqLbtVkhó tráchrRCXqhy8 lạirRCXqhy8 maiDAmng mìnhrRCXqhy8 tớirRCXqhy8 n2ByqLbtVơi niDAmày, nhưngiDAm iDAmmà, niDAmếu iDAmlúc ấyrRCXqhy8 mìiDAmnh lựaiDAm chiDAmọn cưrRCXqhy8ỡi rRCXqhy8tiểu hồn2ByqLbtVg mã2ByqLbtV rờiiDAm đrRCXqhy8i, iDAmbây giờrRCXqhy8 cũiDAmng khôngiDAm xuấtrRCXqhy8 hi2ByqLbtVện iDAmloại rRCXqhy8tình huốn2ByqLbtVg rRCXqhy8này, chrRCXqhy8o nrRCXqhy8ên nóirRCXqhy8, muốn2ByqLbtV tráchrRCXqhy8 crRCXqhy8ũng chỉrRCXqhy8 2ByqLbtVcó iDAmthể iDAmtrách 2ByqLbtVchính mình. 

“rRCXqhy8Chàng sẽ2ByqLbtV grRCXqhy8iúp t2ByqLbtVa thưiDAmợng dượ2ByqLbtVc rRCXqhy8lần nữaiDAm sao?” 

NiDAmàng iDAmnhỏ giọngrRCXqhy8 nói,iDAm bấiDAmt đắc2ByqLbtV dĩ,iDAm vrRCXqhy8ừa iDAmnói xo2ByqLbtVng 2ByqLbtVlời này,2ByqLbtV địrRCXqhy8a c2ByqLbtVhưởng crRCXqhy8ũng viDAmửa cởi2ByqLbtV bỏiDAm 2ByqLbtVy phụrRCXqhy8c củ2ByqLbtVa nàng2ByqLbtV, biDAmao lấ2ByqLbtVy mềmiDAm mại. 

HắniDAm thậiDAmt siDAmự là2ByqLbtV r2ByqLbtVất thíiDAmch m2ByqLbtVềm iDAmmại, iDAmtròn triDAmòn củarRCXqhy8 n2ByqLbtVàng, th2ByqLbtVấy niDAmàng rRCXqhy8thùy hạiDAm 2ByqLbtVmi mắt2ByqLbtV, 2ByqLbtVrun 2ByqLbtVrẩy, cúiiDAm đầrRCXqhy8u, t2ByqLbtVầm 2ByqLbtVmắt 2ByqLbtVdừng iDAmở bànrRCXqhy8 trRCXqhy8ay tiDAmo iDAmcủa mình,rRCXqhy8 biểurRCXqhy8 hiệ2ByqLbtVn đániDAmg yêu,iDAm sắiDAmc mặiDAmt iDAmđà hồng. 

“Xem 2ByqLbtVra, nàngrRCXqhy8 c2ByqLbtVũng rấ2ByqLbtVt hưởngrRCXqhy8 trRCXqhy8hụ rRCXqhy8nha” iDAmHắn c2ByqLbtVười niDAmhạo rRCXqhy8, kéiDAmo rRCXqhy8tay nàrRCXqhy8ng quaiDAm, đặtiDAm 2ByqLbtVlên n2ByqLbtVgực miDAmình,“Thử rRCXqhy8sờ 2ByqLbtVsờ rRCXqhy8xem.” DùrRCXqhy8ng iDAmánh mắtrRCXqhy8 cổrRCXqhy8 vrRCXqhy8ũ 2ByqLbtVnhìn nàng. 

Cái gìiDAm hưở2ByqLbtVng thụ2ByqLbtV chứ,rRCXqhy8 nàngrRCXqhy8 chỉiDAm iDAmlà rRCXqhy8tò mò,iDAm trRCXqhy8ò mòrRCXqhy8 t2ByqLbtVhôi! ViDAmẻ mặ2ByqLbtVt bố2ByqLbtVi r2ByqLbtVối, nhìiDAmn đóa2ByqLbtV hiDAmồng mrRCXqhy8ai trướcrRCXqhy8 rRCXqhy8ngực 2ByqLbtVbị iDAmhắn 2ByqLbtVma sát,iDAm vuốtrRCXqhy8 rRCXqhy8ve, iDAmluôn cảm2ByqLbtV thrRCXqhy8ấy cóiDAm điểmiDAm kiDAmỳ quáiiDAm, iDAmbàn rRCXqhy8tay bịrRCXqhy8 hắrRCXqhy8n iDAmkéo đếnrRCXqhy8 ngựrRCXqhy8c, niDAmàng mu2ByqLbtVốn khrRCXqhy8áng nghị,iDAm niDAmhưng đãrRCXqhy8 bịrRCXqhy8 hắniDAm lrRCXqhy8uốn v2ByqLbtVào qrRCXqhy8uần áiDAmo điDAmơn bạiDAmc, cảmiDAm rRCXqhy8nhận d2ByqLbtVa thịrRCXqhy8t lạnh2ByqLbtV rRCXqhy8lạnh, cũiDAmng n2ByqLbtVhư rRCXqhy8cảm 2ByqLbtVgiác 2ByqLbtVrõ ràng2ByqLbtV dục2ByqLbtV vrRCXqhy8ọng 2ByqLbtVgiữa haiDAmi chrRCXqhy8ân rRCXqhy8hắn đãiDAm th2ByqLbtVức tỉ2ByqLbtVnh, cứngiDAm rrRCXqhy8ắn h2ByqLbtVẳn lên. 

Hắn mỗi2ByqLbtV iDAmlân iDAmđều rRCXqhy8có rRCXqhy8thể phrRCXqhy8i rRCXqhy8lễ n2ByqLbtVàng, viDAmì iDAmcái g2ByqLbtVì nàrRCXqhy8ng kiDAmhông 2ByqLbtVthể p2ByqLbtVhi lễrRCXqhy8 rRCXqhy8hắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…