You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG RKCv181: NNMHbÀNG EgscLÀ AI? 

HaNMHbi utTZngười cutTZứ nhNMHbư thế,utTZ v6grhui đRKCvùa NMHbầm utTZĩ m6grhột pNMHbhen, Egscăn cNMHbhút đồutTZ ănutTZ, Egscliền RKCvôm lEgscấy nha6grhu, từutTZ từRKCv ngủ. 

Đa6grhng 6grhmơ mEgscàng, ngEgsche đượ6grhc mộtEgsc tiếRKCvng gọi,RKCv NMHbY 6grhY mở6grh ha6grhi mắutTZt raRKCv, nEgscghe đRKCvược KEgschâu EgscTrạch utTZđang Egscnhỏ giọ6grhng nóiRKCv utTZmơ, 6grhnhắm chặtRKCv mutTZi mắtutTZ ruEgscn rẩEgscy, to6grhàn utTZthân lạnhEgsc băng. 

6grhThấy ácNMHb mộngRKCv? NàngRKCv nhìnutTZ tRKCvhấy bNMHbên NMHbgối cutTZó NMHbmột khutTZăn ta6grhy trNMHbắng tinNMHbh, utTZnội tâmNMHb dânutTZg lêNMHbn mộtEgsc tr6grhận ấEgscm áp,utTZ nhiều6grh NMHbnăm quaRKCv, hắnNMHb vẫnNMHb RKCvduy tr6grhì thutTZói quNMHben RKCvnày, 6grhvì tr6grhước đutTZây nànEgscg vutTZẫn thRKCvường haNMHby mEgscơ thRKCvấy nhữnNMHbg gi6grhấc mộRKCvng kìRKCv quái. 

CầmNMHb RKCvti quEgscyên, nhẹutTZ nhRKCvàng cRKCvhà lautTZu mồ6grh hôiEgsc tNMHbrên utTZtrán hutTZắn, độtutTZ nhiêEgscn, nghNMHbe đượ6grhc mộutTZt câu,6grh utTZlàm nànEgscg dừngRKCv lạiEgsc độngEgsc tác. 

“NgutTZân N6grhhi……” HắnNMHb rNMHbun rẩy,Egsc Egschai ta6grhy nắmEgsc chặt. 

NgâNMHbn utTZNhi, lNMHbại 6grhlà NgânRKCv EgscNhi, rốtutTZ RKCvcuộc NNMHbgân NMHbNhi lEgscà aEgsci? EgscNàng thùyRKCv h6grhạ NMHbmi Egscmắt, haEgsci taRKCvy n6grhắm cNMHbhặt 6grhti Egscquyên, Egsccắn cắnRKCv môi,NMHb khônNMHbg rõutTZ vì6grh saNMHbo troRKCvng miệutTZng bọnNMHb utTZhọ gọEgsci đều6grh là6grh NgânRKCv Nhi. 

KRKCvhâu TrạNMHbch NMHbtừ nhỏ6grh cùnEgscg nànEgscg lớEgscn lênRKCv, ngoạiNMHb trừEgsc nànRKCvg, RKCvrất íutTZt Egsckhi tiếp6grh xúRKCvc vớiRKCv nữRKCv tửNMHb, RKCvnhư vậy,6grh troNMHbng miệNMHbng hRKCvắn, ‘NgâRKCvn Nhi’RKCv 6grhnày l6grhại từNMHb đNMHbâu 6grhmà đến? 

RKCvCòn RKCvvề phEgscần MEgscẫn HáRKCvch yRKCvêu nam…6grh… HắutTZn RKCvcòn từngutTZ gRKCvọi mìEgscnh làRKCv “NgânNMHb NhiRKCv”, 6grhlàm nRKCvàng utTZnghi ngờNMHb rNMHbằng, phảEgsci chRKCvăng nà6grhng tEgsca utTZcùng nNMHbàng, cùng6grh SầmutTZ 6grhNhi, Egscphải NMHbchăng đềuNMHb cEgscó chunRKCvg mộtRKCv bNMHbộ dánutTZg hRKCvay không? 

“NgâRKCvn NhutTZi, không6grh utTZcần rời6grh đi……”6grh LúcEgsc nà6grhy, Khâ6grhu RKCvTrạch rốRKCvt cNMHbuộc kutTZhông áp6grh cRKCvhế đRKCvược n6grhội tâmRKCv sợ6grh hãiutTZ, hôNMHb tutTZo một6grh tiếEgscng rồiEgsc ngồiNMHb bật6grh dậy6grh, mởNMHb m6grhi mắRKCvt, utTZhạ xuống6grh mộtutTZ giọutTZt thEgscanh lệ. 

“Chàng6grh Egscthấy ácEgsc 6grhmộng.” utTZY utTZY ôn6grh nNMHbhu nEgscói, cutTZhà lNMHbau sạEgscch RKCvsẽ nutTZước mắtEgsc Egsccủa hắn. 

TỉNMHbnh Egsctáo lại,NMHb hutTZắn độtEgsc nhutTZiên chRKCvế utTZtrụ cổNMHb NMHbtay nàngEgsc, sắc6grh mặt6grh cEgscó c6grhhút 6grhsốt NMHbruột, c6grhũng mutTZang thEgsceo mRKCvột utTZtia lNMHbạnh n6grhhư băng: 

“TrẫmEgsc, NMHbvừa utTZrồi 6grhnói cá6grhi g6grhì, nànEgscg có6grh ngNMHbhe đượcRKCv haNMHby không!” 

NNMHbgay lutTZúc từEgsc tronRKCvg mộutTZng tỉnhEgsc lại,6grh NMHbhắn tựautTZ RKCvhồ hô6grh lEgscên mộtRKCv tiếngNMHb, nutTZhưng màutTZ, lạiutTZ khôutTZng Egscdám xácEgsc utTZđịnh, RKCvchính mìNMHbnh rNMHbốt cuộcNMHb cutTZó t6grhhốt 6grhthành tiếng6grh RKCvhay không. 

NàutTZng, rốtNMHb cuộEgscc utTZcó nghRKCve đư6grhợc cáiNMHb NMHbgì hNMHbay không? 

“……”Egsc Nàn6grhg q6grhuyệt miNMHb, nhìnutTZ tRKCvhoáng quutTZa cổutTZ NMHbtay NMHbbị 6grhhắn bNMHbóp chặt,RKCv thoán6grhg đNMHbau đRKCvớn, “Cái6grh RKCvgì cũngutTZ khutTZông nutTZghe được,NMHb cEgscái gìEgsc chànRKCvg cũn6grhg RKCvkhông 6grhcó nói.” 

Vì NgânutTZ NRKCvhi, hắnNMHb 6grhthế nhRKCvưng lại6grh thươnRKCvg tổEgscn m6grhình màNMHb khôutTZng biNMHbết, xNMHbem rutTZa, nutTZữ tửRKCv nà6grhy ởEgsc Egsctrong lòEgscng hắRKCvn NMHbcó m6grhột vịEgsc tríutTZ vôNMHb cNMHbùng qu6grhan trọnRKCvg, nghutTZĩ đếnNMHb đây,Egsc lNMHbòng NMHbcủa nàngEgsc độtEgsc nhiRKCvên đautTZu đớn,NMHb c6grhhua NMHbxót kNMHbhông thôi. 

“C6grhái 6grhgì 6grhcũng chưRKCva nóutTZi……” HắnEgsc utTZnhẹ nhàn6grhg Egschư utTZra mộtRKCv hơutTZi, m6grhay mắnNMHb, utTZcuối cùnEgscg khônRKCvg làutTZm chNMHbo nàngRKCv Egscnghe được. 

“RKCvTa NMHbđi NMHbphân phóEgsc Egscnữ hEgscộ v6grhệ đutTZem đEgscồ ăRKCvn NMHbtiến Egscvào, RKCvđã trưa6grh r6grhồi, cutTZũng Egscnên RKCvăn một6grh ch6grhút gì.6grh” Nà6grhng thùy6grh hạRKCv RKCvmi Egscmắt, đRKCvem tNMHbi q6grhuyên đEgscể vàoEgsc t6grhrong NMHbtay hắn,6grh xEgscoay người6grh xuNMHbống giườngNMHb, NMHbmặc qEgscuần áNMHbo đi6grh rồ6grhi 6grhđi rEgsca ngoài. 

EgscTrước cửa. 

“Hoàng pRKCvhi, HoàngNMHb RKCvThượng có6grh RKCvphải lutTZại thEgscấy utTZác mộngEgsc 6grhhay khutTZông, sautTZo lạutTZi utTZlớn tRKCviếng nutTZhư tRKCvhế.” NMHbmột nutTZữ NMHbhộ vệEgsc Egsccanh giữNMHb 6grhở cửa,NMHb nhỏRKCv Egscgiọng hỏi. 

“KhôngEgsc c6grhó.” NEgscàng thảnutTZ RKCvnhiên lắcRKCv đầRKCvu, dặnEgsc d6grhò nàngutTZ ch6grhuẩn bịEgsc mộtutTZ ítNMHb thực6grh vậtEgsc taRKCvhnh đạ6grhm, tráNMHbnh cutTZho miRKCvệng vếtutTZ tutTZhương cutTZòn chưNMHba kRKCvhỏi NMHbhẳn bịutTZ cươngNMHb utTZlên, k6grhhó kutTZhép miệng. 

Nữ hộutTZ vệ6grh lNMHbĩnh NMHbmệnh NMHbmà NMHbđi, utTZY NMHbY nhìutTZn thNMHbeo tEgschân ảnhNMHb 6grhcủa nNMHbàng, vụnNMHbg trộmRKCv nhẹ6grh NMHbnhàng NMHbthở rRKCva, mutTZay mắEgscn nRKCvàng tRKCva đèEgsc thRKCvấp than6grhh âm. 

NRKCvhưng mà,utTZ vừEgsca NMHbquay ngườiRKCv l6grhại, lạNMHbi RKCvnhìn thấEgscy khuRKCvôn 6grhmặt RKCvcứng 6grhngắc củNMHba hắn,Egsc lạEgscnh lùnNMHbg nRKCvghễ nàng,NMHb khEgscông utTZcó mutTZở Egscmiệng, trầmEgsc mặcEgsc xoRKCvay ngưutTZời xEgscốc lêutTZn bứcutTZ rNMHbèm 6grhche, khậNMHbp Egsckhiễng đEgsci vào. 

Nàng cEgscũng bướcNMHb nhanEgsch đuổi6grh kịp,Egsc cẩnNMHb tRKCvhận giúp6grh đỡ. 

“NàngutTZ cáNMHbi utTZgì đutTZều nghNMHbe Egscđược, vìRKCv sNMHbao khôRKCvng hỏNMHbi trẫmEgsc?” NMHbHắn tậnRKCv lựcNMHb khEgscống NMHbchế 6grhâm điệNMHbu củ6grha chínhEgsc mRKCvình, RKCvkhó Egsctránh khutTZỏi r6grhun run. 

“Các ngNMHbười, NMHbai c6grhũng khôutTZng muutTZốn nóiutTZ cEgscho RKCvta bRKCviết, tEgsca utTZhỏi thRKCvì RKCvsẽ cóEgsc đáp6grh áNMHbn sao?” 

Chua sóNMHbt cườiRKCv, 6grhnàng giúp6grh đỡNMHb hutTZắn ngutTZồi xuốngRKCv g6grhiường, vết6grh 6grhthương không6grh c6grhòn chảyutTZ mutTZáu, 6grhmay 6grhmắn, dượcRKCv hiệuutTZ Egscnày Egsccó vEgscẻ RKCvhữu hiệuNMHb, cóNMHb RKCvthể RKCvcầm máu,Egsc nhưngutTZ RKCvmà, lEgscên màyutTZ l6grhại rấtRKCv chậm6grh, ch6grhỉ c6grhó mEgscột lớp6grh mỏng6grh, tutTZựa nhưEgsc chỉ6grh độngutTZ mạRKCvnh một6grh ch6grhút sẽ6grh lạiNMHb vỡEgsc ra. 

Mím mEgscôi, hắutTZn NMHbnhẹ nhànutTZg nRKCvắm lấRKCvy bàNMHbn taEgscy Egscnhỏ béRKCv, đRKCvôi 6grhmắt nhất6grh t6grhhời nEgschu hò6grha xuống6grh dướiRKCv, nNMHbgăn ýEgsc cười. 

“NNMHbàng muốRKCvn biếEgsct sao?” 

Ý tứRKCv củaNMHb utTZhắn RKCvlà, cNMHbó RKCvthể nóiEgsc chutTZo chutTZính mìnutTZh Egscbiết? EgscY utTZY ngạNMHbc 6grhnhiên RKCvngẩng đầu,utTZ đốRKCvi diệEgscn RKCvvới tầmRKCv mutTZắt củaNMHb hắRKCvn, cóRKCv chú6grht khôutTZng thNMHbể t6grhin, rốtEgsc cụcutTZ hắn6grh cũRKCvng RKCvchịu mởRKCv mEgsciệng nEgscói 6grhcho mìnhutTZ biết. 

Một nữutTZ tử,Egsc vRKCvì sa6grho Egsccuốn lấRKCvy tRKCvâm củautTZ 6grhhai na6grhm nhân? 

“Nếu nhEgscư phảutTZi miNMHbễn cưỡEgscng, NMHbvề 6grhsau rồiutTZ utTZhãy nói.RKCv” NRKCvàng Egsccó tRKCvhể nEgschìn RKCvra đượcNMHb, RKCvtrên mặtutTZ hắnRKCv NMHbmiễn cưỡngRKCv cườ6grhi vui. 

Rút hRKCvai taRKCvy RKCvra, NMHbnàng điEgsc ng6grhăn Egsctủ, Egsclấy mộtRKCv lọEgsc dượcEgsc lạiutTZ đây,NMHb ngồiNMHb RKCvxổm xuốngutTZ, Egsccuốn ốngNMHb quần6grh củaNMHb hRKCvắn lNMHbên, nhEgscẹ nhàngNMHb mởEgsc lọNMHb Egscthuốc 6grhra, đổRKCv RKCvra utTZmột ítRKCv bEgscột mRKCvàu trắRKCvng, cẩ6grhn 6grhthận rEgscắc lRKCvên vết6grh thương. 

“NgânutTZ 6grhNhi kNMHbhông phảNMHbi autTZii kNMHbhác, lRKCvà nàng.” 

H6grhắn mở6grh miệngRKCv nói,Egsc nhìnRKCv nRKCvàng ngạEgscc nhEgsciên, trRKCvừng lEgscớn mắtEgsc hạnhEgsc nhìnRKCv vRKCvào khu6grhôn mRKCvặt bìn6grhh utTZthản củaRKCv 6grhchính NMHbmình, utTZnhất thờiNMHb RKCvhình thEgscành NMHb2 Egsctrạng thá6grhi đốiRKCv lập. 

“Khâu Trạch,NMHb chEgscàng kEgschông pRKCvhải hồNMHb Egscđồ rồRKCvi cEgschứ, NMHbta l6grhà NMHbY 6grhY, khôngRKCv phảiEgsc utTZNgân Nhi6grh, từNMHb nhRKCvỏ đếnutTZ lNMHbớn, NMHbta cũngutTZ chRKCvưa 6grhtừng nutTZghe tháiNMHb hoàngRKCv 6grhThái utTZHậu nhRKCvắc tớNMHbi Egschay butTZan cEgscho 6grhta tụcEgsc Egscdanh utTZnày, chàNMHbng đanRKCvg nóiutTZ g6grhiỡn phảiNMHb không?6grh” RKCvNàng nộtEgsc nộRKCvt nói,RKCv nhìnEgsc biNMHbểu tRKCvình trênutTZ mặtRKCv hNMHbắn ngRKCvhiêm tNMHbúc mutTZà NMHbthoáng utTZrung mình. 

Tuấn mRKCvi khiNMHbnh lutTZong, hRKCvắn utTZnhu nutTZhu huyệtNMHb tutTZhái dươutTZng, tấtutTZ nhiEgscên làNMHb bRKCviết được,NMHb mình6grh nóutTZi NMHbnhư NMHbvậy NMHbsẽ làEgscm 6grhcho RKCvnàng kNMHbhông rutTZõ ràng,utTZ nhEgscưng Egscnếu cứNMHb Egscim lặngNMHb, chNMHbỉ Egscsợ, hắnRKCv sẽ6grh bNMHbị hutTZiểu lNMHbầm, trởutTZ thàNMHbnh hEgscoa tâmutTZ 6grhnam tử. 

“Nàng tutTZhật sự6grh là6grh RKCvNgân N6grhhi, RKCvkhông đúngutTZ, ph6grhải nutTZói, 6grhNgân utTZNhi utTZlà 6grhnàng, lNMHbà tênutTZ tRKCvrước đutTZây NMHbcủa nàng.” 

đôNMHbi m6grhắt Egscmàu utTZtím Egscdần dầNMHbn chutTZuyển utTZthành tNMHbhâm tEgschúy, utTZyên lặngRKCv nh6grhìn dutTZung nhNMHban RKCvcủa nàng,NMHb… utTZngũ quaNMHbn kh6grhông đồng6grh dRKCvạng, giốnNMHbg nhaRKCvu, chRKCvỉ c6grhó mộtNMHb nụNMHb cNMHbười ngọt6grh ngàRKCvo nhưNMHb hRKCvoa lêNMHb đầEgscu NMHbxuân, cNMHbòn cRKCvó liRKCvnh hồn. 

“tên tutTZrước 6grhđây RKCvcủa ta?” 

Nàng cRKCvăn 6grhbản RKCvlà kutTZhông NMHbhiểu hắnEgsc đanRKCvg nóiRKCv cRKCvái RKCvgì, “CNMHbhẳng lEgscẽ, tEgsca từ6grhng bịutTZ 6grhmất tríNMHb nhớ?”RKCv NRKCvếu khônEgscg, nEgschư 6grhthế nà6grho lạiRKCv khôngRKCv NMHbbiết trEgscước kiNMHba mìnhRKCv Egsckêu làEgsc NEgscgân Nhi? 

HơNMHbn nữa6grh, NMHbcó đôutTZi khiEgsc, ánEgsch mEgscắt hắRKCvn kutTZhi nh6grhìn nRKCvàng, dưRKCvờng nEgschư khôRKCvng phảiRKCv đanutTZg nNMHbhìn nànEgscg, mRKCvà Egscđang nhutTZìn utTZmột nutTZgười khác. 

“Không6grh phảNMHbi,” HắnEgsc nhRKCvẹ nhànutTZg lắcNMHb đầu,“ĐóutTZ lEgscà tutTZên tro6grhng NMHbkiếp NMHbtrước củaEgsc nàng!” 

đôi6grh NMHbmắt mà6grhu RKCvtím lRKCvộ rutTZa NMHbmột c6grhỗ kỳNMHb quRKCvang kỳ6grh dị,Egsc trướcutTZ mắt6grh utTZtựa hRKCvồ xuấutTZt hNMHbiện mộtNMHb t6grhhân ả6grhnh xiEgscnh đRKCvẹp, th6grhích m6grhặc mộtRKCv thânEgsc qu6grhần NMHbáo đơnNMHb giản,NMHb mutTZàu hoEgsca lê,Egsc bênNMHb mNMHbôi 6grhluôn cóNMHb RKCvý cNMHbười RKCvôn nRKCvhu, thườn6grhg ha6grhy tEgschân RKCvmật ômEgsc cánhutTZ utTZtay 6grhhắn, gọiEgsc RKCv“Viêm H6grhi, ngưEgscơi utTZlà ViêmRKCv HNMHbi NMHbcủa N6grhgân Nhi.” 

Kiếp trướNMHbc? NànNMHbg rõEgsc utTZràng RKCvlà từNMHb thếutTZ kRKCvỷ 26grh1 đến,utTZ bọEgscn họ,RKCv có6grh phRKCvải lầmutTZ rồiEgsc haEgscy khôngutTZ? NàngutTZ cắNMHbn môiRKCv dướEgsci, độtutTZ nhiEgscên phNMHbát hRKCviện, nànRKCvg tutTZhật utTZsợ hãi6grh lEgscoại sNMHbai lầmRKCv này,6grh nếuNMHb n6grhàng khutTZông pNMHbhải ngư6grhời màRKCv RKCvbọn 6grhhọ NMHbchờ moNMHbng, vậyNMHb NMHbnàng nênEgsc là6grhm cáEgsci gìEgsc bâyRKCv giờ? 

“kNMHbiếp trướcutTZ củRKCva tEgsca, 6grhlà ngườNMHbi nhutTZư thNMHbế nào?”Egsc NàRKCvng nộtEgsc nộtNMHb mNMHbở miệng,NMHb rấtutTZ lNMHbà sợRKCv hãi. 

“làNMHb mutTZột ngườiNMHb mNMHbà RKCv3 RKCvngười chRKCvúng t6grha NMHbđều hế6grht lòn6grhg Egscthương yêu.” 

Tiếng Egscnói k6grhhàn khNMHbàn xuutTZống, tựaRKCv NMHbhồ cutTZó chEgscút nghẹ6grhn ngàNMHbo, kýutTZ ứcNMHb xNMHba utTZxưa bấtRKCv chợRKCvt tr6grhàn về,RKCv NMHbđau xót6grh, ng6grhọt n6grhgào, đutTZan xRKCven v6grhào nhau… 

Ba người?6grh NgoNMHbại tEgscrừ hắnRKCv cùnEgscg NMHbMẫn HRKCvách yEgscêu nRKCvam, c6grhòn cóutTZ aiNMHb? NNMHbàng giậ6grht mình. 

“Vì 6grhsao, cácEgsc RKCvngười 6grhbiết, utTZNgân NRKCvhi nhất6grh đNMHbịnh lutTZà t6grha?” ĐâNMHby mớNMHbi l6grhà điểmRKCv mấuutTZ chốt6grh 6grh, nàutTZng quảEgsc thực6grh rNMHbất RKCvlà Egscsợ hEgscãi, utTZđáp utTZán không6grh Egscnhư mìnhutTZ nghutTZĩ, lutTZại khôRKCvng thRKCvể khôngNMHb hỏi. 

“ChutTZỉ cutTZần liếcEgsc mắt6grh mộtNMHb c6grhái, tEgsca liền6grh cutTZó tNMHbhể nRKCvhận rutTZa nàng.” 

HắEgscn độtRKCv nhutTZiên nRKCvở utTZnụ cười,RKCv utTZánh mắt6grh vụtNMHb sáng,6grh hautTZi taNMHby ôRKCvm chutTZầm Egsclấy thutTZiên hạRKCv béNMHb nhỏ, 

“ChNMHbo d6grhù làRKCv RKCvhóa thàn6grhh trEgsco 6grhbụi, 6grhta cũnRKCvg 6grhcó tutTZhể nhậEgscn 6grhra nà6grhng.” RKCvÔm vutTZào tutTZrong lòngNMHb, quyếnutTZ luEgscyến híNMHbt 6grhlấy hEgscương thơ6grhm ngọt6grh ngào6grh trNMHbên ngưutTZời nàng. 

utTZTrên ngườNMHbi nàn6grhg RKCvcũng phá6grht Egscra mùutTZi hoNMHba RKCvlê…… NMHbĐộc đáoutTZ, kNMHbhông gìRKCv NMHbthay thEgscế được,utTZ Egsclà RKCvmùi hươNMHbng RKCvcủa utTZlinh hồutTZn nàng! 

 

CHƯƠNG 1Egsc82: CẨNEgsc TH6grhẬN MIỆNG6grh VẾTRKCv THƯƠNG

Tùy Egscý đểutTZ utTZhắn ôNMHbm mEgscình, utTZhai ngườiEgsc đột6grh NMHbnhiên Egscim lặng,NMHb nàngNMHb 6grhtham l6grhuyến hơiEgsc tRKCvhở lànhRKCv lạnh6grh màNMHb RKCvthoải máiNMHb troutTZng lòng,Egsc tr6grhong ti6grhm độutTZt nEgschiên trởEgsc nRKCvên bìNMHbnh thản6grh, mặEgscc kệNMHb sutTZự tìEgscnh nhưEgsc thếEgsc utTZnào, Egschiện tạiRKCv, hRKCvai ngườiutTZ bọutTZn hutTZọ chỉutTZ Egsccần ởEgsc cùngEgsc mộtRKCv cNMHbhỗ, cáRKCvi gìNMHb cũ6grhng utTZkhông qEgscuan trọng6grh, vEgscô luậRKCvn 6grhlà kiếpRKCv trướcutTZ hNMHbay Egsclà kiếpRKCv sau. 

“NànRKCvg, khRKCvông RKCvmuốn biếutTZt Egscchuyện tEgscình RKCvở kutTZiếp trướ6grhc sao?” 

BàutTZn taEgscy tEgsco cNMHbủa PhEgscù VâEgscn KhNMHbâu Trạ6grhch ôutTZn RKCvnhu vRKCvuốt vuốtEgsc lư6grhng nàn6grhg, giốRKCvng nhưNMHb đangEgsc vuốtutTZ RKCvve utTZcon mèutTZo nRKCvhỏ, 6grhđôi mắtutTZ mRKCvàu tíutTZm tEgschâm 6grhý l6grhiếc mắt6grh nhìnEgsc 6grhkhuôn 6grhmặt nhỏRKCv nhắnutTZ trấnNMHb địnNMHbh mộutTZt cái. 

“Ta kutTZhông muốRKCvn biết.” 

6grhNàng chEgscậm rãiutTZ lEgscắc đầuNMHb, utTZtựa hRKCvồ, t6grhừ vNMHbẻ mặtNMHb củaRKCv hắNMHbn cùnutTZg MẫnRKCv HNMHbách utTZyêu Egscnam, 6grhkiếp trEgscước h6grhẳn làEgsc rấRKCvt l6grhà 6grhphức tutTZạp, nRKCvếu làutTZ nutTZhư th6grhế, chínutTZh 6grhmình cNMHbăn bảEgscn utTZkhông Egscmuốn biết. 

“C6grhho dùRKCv Egscnàng muốnNMHb biếNMHbt, utTZhiện tRKCvại cũutTZng khôn6grhg thEgscể nóutTZi cRKCvho 6grhnàng nghe.” 

HRKCvôn nhẹutTZ vànNMHbh tutTZai cutTZủa nRKCvàng, utTZhắn ôRKCvn n6grhhu 6grhnói, ô6grhm eRKCvo nhEgscỏ, bàn6grh t6grhay lạiRKCv bắtNMHb đầuutTZ khôNMHbng 6grhan phận,Egsc xoRKCva Egscxoa utTZmềm mại. 

Nói cá6grhch kNMHbhác, từutTZ đầuutTZ tớNMHbi đuôiNMHb, hutTZắn ch6grhỉ tRKCvính Egscnói chRKCvo 6grhnàng NMHbbấy nhNMHbiêu màutTZ thôiEgsc? Nà6grhng chánEgsc nảnutTZ, đRKCvã sớm6grh bNMHbiết n6grham utTZnhân NMHbnày t6grhhật phNMHbúc hắc,Egsc giaNMHbng sơnutTZ utTZdễ đutTZổi bảRKCvn RKCvtính khEgscó dEgscời, nutTZhưng mà6grh, nà6grhng lạEgsci 6grhthích hắEgscn nNMHbhư 6grhthế, cóRKCv phảutTZi nàn6grhg thNMHbích cuồngutTZ ngượEgscc utTZhay không? 

“Không đượutTZc, 6grhcòn cutTZó cutTZhút đau.” 

Ki6grhnh ng6grhạc nEgschìn bàn6grh tutTZay tNMHbo đNMHbã tháNMHbo vạtRKCv áo6grh trướcutTZ nNMHbgực củEgsca mRKCvình, nutTZàng thấp6grh giọNMHbng ngănutTZ cản,6grh sắcNMHb mặEgsct hồng6grh tươi,NMHb Egsctựa n6grhhư mộNMHbt quảutTZ táRKCvo c6grhhín mọng. 

Tuấn mRKCvi mRKCvột điềNMHbu, hắnRKCv Egsctà áEgscc nhNMHbu sutTZát, rấEgsct t6grhhích utTZxem b6grhộ dá6grhng utTZthẹn thùngNMHb NMHbcủa nàEgscng, b6grhạc thầnRKCv khin6grhh dươnEgscg, cEgscổ họngutTZ tNMHbtoát Egscra Egsccười nhẹ. 

EgscHưởng tutTZhụ tEgschân mìNMHbnh dầnutTZ dầRKCvn 6grhmềm mại,6grh 6grhcả ngườiutTZ chRKCvoàng lên. 

RKCv“Miệng vếtEgsc thưRKCvơng, cẩnEgsc thRKCvận miệng6grh vếtNMHb thNMHbương củ6grha chàng.” 

NàngRKCv RKCvkinh hô6grh RKCv, muốn6grh đứngNMHb 6grhdậy x6grhem utTZcó đụngRKCv tEgscới hRKCvay khNMHbông, nhEgscưng bị6grh hắEgscn ômutTZ chặt6grh, khôutTZng dễEgsc dàEgscng buônutTZg ra. 

“KRKCvhông cutTZó đụngEgsc tới,RKCv RKCvchỉ cNMHbần nutTZàng đừng6grh nháo.Egsc” HắEgscn RKCvđạm cườutTZi, khôngEgsc kEgschỏi RKCvbị Egscphản utTZứng RKCvđáng y6grhêu cNMHbủa nàngutTZ làNMHbm ấutTZm RKCváp 6grhcả tráNMHbi tim. 

“TrướcRKCv 6grhphải băNMHbng Egscbó lạNMHbi, bằngEgsc RKCvkhông thậtNMHb sựRKCv sẽutTZ chạmNMHb RKCvvào NMHbvết tNMHbhương, tutTZhật vấRKCvt vảutTZ Egscmới NMHbkhép Egsclại. ChàRKCvng utTZkhẳng 6grhđịnh sẽ6grh trộmutTZ đEgsci điutTZ sá6grht 6grhhổ, NMHbta muốutTZn cảEgscn cũEgscng cảnEgsc khônRKCvg Egscđược, RKCvnhanh RKCvlên, đểRKCv tutTZa giúEgscp cutTZhàng b6grhăng bó.”NMHb Nàn6grhg cũnNMHbg mặcRKCv kệRKCv nhiề6grhu nhEgscư vậy,utTZ dùng6grh sức6grh ngănutTZ 6grhtay hắutTZn, cutTZầm bạEgscch bốRKCv sạchNMHb Egscsẽ sớmutTZ chuEgscẩn bịNMHb tNMHbốt bNMHbao bốEgsc utTZbao vâ6grhy Egscđi lên. 

MộtutTZ tRKCvay c6grhhống khu6grhôn Egscmặt, RKCvhắn i6grhm lặngEgsc nhNMHbìn khuôutTZn mặtNMHb ônutTZ nhuRKCv, mEgscày Egscliễu 6grhcong NMHbcong. MắtEgsc Egscto tNMHbròn, Egsctrong v6grheo, mRKCvũi tutTZinh xảRKCvo, cáRKCvnh mEgscôi đỏNMHb hồnRKCvg, cănEgscg mọnutTZg, cutTZhỉ NMHbcần NMHbnhẹ nhàngEgsc khẽ6grh mở6grh raRKCv, NMHbtựa nhưEgsc mNMHbột trutTZái chínNMHb ngoNMHbn ngEgscọt, làm6grh NMHbcho ngườNMHbi tutTZa kìEgscm RKCvlòng kh6grhông đNMHbậu RKCvmuốn cắRKCvn mộtutTZ ngụm. 

RKCvLưu lNMHboát cộRKCvt mộutTZt cáNMHbi nơ6grh cNMHbon RKCvbướm, utTZnàng vỗRKCv vỗRKCv RKCvtay đứNMHbng utTZlên, n6grhhìn thutTZấy hắnutTZ nhìnEgsc chằmEgsc cEgschằm mình,6grh cEgscó cEgschút mạcNMHb NMHbdanh kRKCvỳ diệutTZu, utTZchẳng NMHblẽ lNMHbà 6grhmặt RKCvmình dínRKCvh cáEgsci gutTZì sao? 

“Trẫm sẽEgsc không6grh utTZtrộm NMHbđi utTZsăn hổEgsc,” HNMHbắn đEgscột nhiutTZên nói,“ChoutTZ nê6grhn sẽNMHb khôngRKCv bỏEgsc lại6grh utTZnnàng mộ6grht mình.” 

HắutTZn, hiể6grhu đượcutTZ tâNMHbm 6grhtư củaNMHb nàNMHbng. RKCvTrong mắtEgsc EgscY RKCvY lóEgsce rEgsca nhiutTZều RKCvtia sáutTZng maNMHbng thutTZeo ýRKCv RKCvcười utTZôn nEgschu, khôngEgsc biếutTZt utTZvì 6grhsao, hiệnutTZ tạNMHbi, c6grhhỉ NMHbcần ởutTZ utTZbên cạnhutTZ hắutTZn, nàngEgsc lạiRKCv NMHbcó th6grhể cảmNMHb nhậutTZn đượcutTZ thậutTZt s6grhâu utTZhạnh phúc. 

“Ân,RKCv 6grhvậy lúNMHbc chàEgscng điRKCv s6grhăn bạRKCvch hổEgsc phEgscải maRKCvng theRKCvo ta.”6grh NàngNMHb yêNMHbu cầu. 

utTZ“Nàng RKCvkhông thểNMHb đi,utTZ nhiEgscều nEgschất chEgscỉ c6grhó thểNMHb đứnNMHbg ở6grh 6grhxa RKCvxa nhìn.” 

Hắ6grhn ngNMHbhĩ ngutTZhĩ, rEgsca quyết6grh địnhutTZ nàRKCvy, utTZchỉ cEgscó RKCvở rấ6grht 6grhxa nNMHbhìn, mớiEgsc 6grhsẽ khôn6grhg tiếnRKCv NMHbvào, cũng6grh sẽutTZ cóEgsc nNMHbguy hiểm. 

“NhưngEgsc mà,Egsc RKCvtrên ngưEgscời 6grhta khNMHbông NMHbhề cóNMHb thEgscương NMHbtổn, ngươRKCvi xeEgscm, Egsctrừ b6grhỏ Egscbị n6grhgười RKCvnào đRKCvó utTZlưu lạiNMHb mộRKCvt đốngutTZ xEgscanh utTZtím, trênNMHb utTZngười v6grhết tEgschương nEgscào cũEgscng utTZkhông có.” 

RKCvNàng leutTZo 6grhlên giườn6grhg, kRKCvéo ta6grhy áoNMHb l6grhên, NMHblộ NMHbra dấuEgsc RKCvhôn ngânEgsc cEgschi chiutTZt NMHbtrên cán6grhh 6grhtay, aizEgsc, chỉRKCv làutTZ Egsccánh Egsctay thNMHbôi, đừngutTZ nEgscói Egsctrên người.RKCv =]] 

ánhNMHb mắ6grht PhùutTZ VutTZân KhNMHbâu TrạchNMHb độtEgsc nhiutTZên nutTZóng NMHblên, utTZlôi bàutTZn RKCvtay trNMHbắng ngầ6grhn củutTZa n6grhàng lạiRKCv, nhẹ6grh nhàngRKCv hôn. 

Ôn nRKCvhu RKCvvùng vẩy,Egsc nàn6grhg đã6grh rơNMHbi trutTZong lò6grhng RKCvhắn, hắnEgsc khônRKCvg cầNMHbn tRKCvốn NMHbnhiều sRKCvức, quả6grh lRKCvaa2 dễ6grh nutTZhư trởNMHb bàNMHbn tay. 

“LầRKCvn RKCvnày, NMHbcòn 6grhnói cẩnutTZ NMHbthận miệngEgsc vRKCvết thươnutTZg nutTZữa không?” 

HEgscắn đắcEgsc RKCvý NMHbnói, đutTZã biết6grh nàng6grh RKCvsẽ RKCvkhông 6grhnhu thuậnRKCv utTZnhư thế,NMHb vìEgsc RKCvmiễn Egsccho nàutTZng cằn6grh nhằnRKCv nNMHbói liênRKCv m6grhiên khôngNMHb dứt,RKCv c6grhúi đầuRKCv 6grhhôn lênutTZ mutTZôi nàng. 

Nhưng, hắnNMHb vừaNMHb nóiutTZ xutTZong, nànutTZg utTZxấu hổNMHb liEgscếc liNMHbếc mắutTZt mEgscột cái,NMHb tutTZhùy Egschạ mRKCvi mắt. 

“NhưngNMHb mutTZà, tNMHba cutTZòn RKCvcó miRKCvệng vếtRKCv thương.” 

“RKCvChỗ nào?”utTZ HắNMHbn giậutTZt mìnEgsch, còn6grh RKCvcó vếutTZt tNMHbhương sao? 

“SángEgsc naEgscy mớiNMHb th6grhượng dưutTZợc, RKCvhiện tạiNMHb NMHbđã utTZquên sao?” 

NàutTZng dùNMHbng Egsctay NMHbnhéo nhutTZẹ utTZvào eRKCvo h6grhắn, sắRKCvc 6grhmặt Egscphiếm hồng. 

BừRKCvng tỉNMHbnh đạutTZi ngộ,Egsc hNMHbắm utTZtà tứNMHb utTZmỉm cười,utTZ giutTZương mi. 

NMHb“Vậy trẫmEgsc NMHbsẽ giNMHbúp Egscnàng xứcutTZ thuốRKCvc RKCvmột lầnutTZ nữa?” 

ÂRKCvn? 6grhÝ là,Egsc m6grhuốn n6grhàng rồutTZi xức6grh NMHbthuốc? TNMHbrong đầu6grh 6grhY NMHbY trựRKCvc tiEgscếp RKCvphiên dutTZịch, đNMHbầu “oành”RKCv một6grh RKCvtiếng, mắtutTZ đỏNMHb bừ6grhng lên… 

“ChànutTZg NMHbkhông thEgscể 6grhnhịn xuốngutTZ sao?”NMHb RKCvNàng đEgscè lạiEgsc bàEgscn tEgscay utTZto đanRKCvg rEgscục rịutTZch, bấRKCvt đắEgscc d6grhĩ nói. 

Giống như6grh utTZlà NMHbmột tiểuEgsc hàiutTZ Egsctử utTZthích NMHbăn k6grhẹo, ăEgscn mutTZãi 6grhcũng khônEgscg chRKCván, hEgscắn nũnRKCvg nịu” 

“6grhVài ngàynữa,Egsc MutTZẫn HáchRKCv p6grhhỏng chừngNMHb sẽ6grh tì6grhm được6grh bNMHbạch hổ,NMHb Egscđến lúcEgsc đó,RKCv trẫmEgsc mNMHbuốn tRKCvhân cậnutTZ nànutTZg cũng6grh khôEgscng đưNMHbợc, nà6grhng RKCvnhẫn tâmNMHb đẩutTZy trẫmEgsc Egscra sao?”6grh HắutTZn mutTZân thần,utTZ ởutTZ mEgscôi nRKCvàng l6grhại đặtutTZ RKCvxuống mộtNMHb nEgscụ hôutTZn tNMHbhật sâu. 

Thì rRKCva hNMHbắn đãEgsc utTZsớm utTZnghĩ đếEgscn mutTZấy thứEgsc nàNMHby, kutTZhó tr6grhách lạiutTZ mNMHbang mEgscình tớiEgsc nơiEgsc nàRKCvy, nhưnNMHbg màutTZ, 6grhnếu lúEgscc ấutTZy RKCvmình lEgscựa chutTZọn utTZcưỡi ti6grhểu hồn6grhg 6grhmã rờ6grhi đEgsci, b6grhây giRKCvờ cNMHbũng khôngNMHb Egscxuất hiệnEgsc lutTZoại tìEgscnh h6grhuống nEgscày, cutTZho nRKCvên nóutTZi, RKCvmuốn trácEgsch cũRKCvng cRKCvhỉ utTZcó tRKCvhể tráchEgsc chíutTZnh mình. 

“Chàng6grh sEgscẽ gutTZiúp Egscta t6grhhượng dEgscược 6grhlần nRKCvữa sao?” 

Nàng6grh nhEgscỏ utTZgiọng nóNMHbi, bấ6grht đắNMHbc d6grhĩ, NMHbvừa nóiEgsc xonRKCvg RKCvlời nàyNMHb, địaRKCv chưởng6grh cũng6grh vửa6grh cởiEgsc b6grhỏ 6grhy putTZhục củaEgsc nàng,NMHb b6grhao lấyNMHb mềEgscm mại. 

HEgscắn thậNMHbt sựEgsc lEgscà rấNMHbt thíEgscch mEgscềm mại,Egsc tRKCvròn trEgscòn củaNMHb utTZnàng, thấyutTZ nànNMHbg thùyRKCv hạEgsc mNMHbi mắt,NMHb ruNMHbn rẩy,NMHb cúEgsci đầu,utTZ tầmEgsc mRKCvắt dừng6grh ởEgsc utTZbàn 6grhtay utTZto cNMHbủa mình,6grh biểuEgsc hutTZiện đáng6grh yêu,utTZ Egscsắc utTZmặt đ6grhà hồng. 

“EgscXem RKCvra, nàutTZng cũutTZng rấEgsct hưởnutTZg tutTZhụ NMHbnha” HắnRKCv cười6grh nhạoEgsc utTZ, 6grhkéo NMHbtay nànEgscg qRKCvua, Egscđặt Egsclên Egscngực mìEgscnh,“Thử utTZsờ sEgscờ xemEgsc.” DùnNMHbg ánNMHbh NMHbmắt cổ6grh RKCvvũ nhìEgscn nàng. 

NMHbCái utTZgì hưởNMHbng Egscthụ chứ,NMHb 6grhnàng chỉNMHb làNMHb tòNMHb mò,Egsc tNMHbò mòEgsc thôiutTZ! V6grhẻ mặtRKCv bốRKCvi rốEgsci, nhìutTZn đóa6grh hEgscồng NMHbmai trư6grhớc ngựRKCvc NMHbbị h6grhắn mutTZa sEgscát, vRKCvuốt Egscve, 6grhluôn cảEgscm thấy6grh cóutTZ điểmutTZ kỳ6grh qutTZuái, butTZàn ta6grhy bị6grh hRKCvắn kéoRKCv đếnRKCv ngựcRKCv, n6grhàng muốNMHbn khánRKCvg nghị,utTZ utTZnhưng đutTZã b6grhị hắnutTZ luốRKCvn vRKCvào RKCvquần Egscáo đ6grhơn bạcRKCv, NMHbcảm Egscnhận utTZda thịt6grh lạnhEgsc lạn6grhh, cutTZũng nhutTZư cảNMHbm giRKCvác rutTZõ rEgscàng dụcNMHb vọngRKCv gEgsciữa NMHbhai châNMHbn hắn6grh đãEgsc thứ6grhc tỉnh,RKCv cứngRKCv rắnEgsc hẳnNMHb lên. 

HắnNMHb mNMHbỗi Egsclân đều6grh cóutTZ 6grhthể RKCvphi l6grhễ nà6grhng, vìEgsc cNMHbái NMHbgì nàRKCvng khNMHbông thNMHbể pNMHbhi lễ6grh hắnutTZ ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…