Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 1UNFv36Cj81: NÀUNFv36CjNG LkSxQuc9dÀ AI? 

HaUNFv36Cji ngưkSxQuc9dời cUNFv36Cjứ kSxQuc9dnhư GZmPthế, vGZmPui đùaGZmP GZmPầm kSxQuc9dĩ mộtGZmP pUNFv36Cjhen, ăGZmPn GZmPchút đồkSxQuc9d ăn,kSxQuc9d GZmPliền ômkSxQuc9d UNFv36Cjlấy nhaUNFv36Cju, từkSxQuc9d UNFv36Cjtừ ngủ. 

ĐUNFv36Cjang mơkSxQuc9d màng,UNFv36Cj GZmPnghe đượcUNFv36Cj kSxQuc9dmột UNFv36Cjtiếng gọUNFv36Cji, UNFv36CjY GZmPY mởkSxQuc9d hUNFv36Cjai mắGZmPt UNFv36Cjra, ngUNFv36Cjhe UNFv36Cjđược KGZmPhâu TrạchUNFv36Cj GZmPđang UNFv36Cjnhỏ UNFv36Cjgiọng nóUNFv36Cji mGZmPơ, nhUNFv36Cjắm cGZmPhặt mUNFv36Cji mUNFv36Cjắt GZmPrun rkSxQuc9dẩy, toànGZmP thâGZmPn UNFv36Cjlạnh băng. 

ThấyGZmP áGZmPc mộngkSxQuc9d? GZmPNàng nhìGZmPn thấyUNFv36Cj bêUNFv36Cjn GZmPgối UNFv36Cjcó mộtkSxQuc9d khUNFv36Cjăn tGZmPay trắnUNFv36Cjg tikSxQuc9dnh, kSxQuc9dnội tâGZmPm dâGZmPng lênUNFv36Cj mộUNFv36Cjt trậnUNFv36Cj ấmGZmP ákSxQuc9dp, kSxQuc9dnhiều kSxQuc9dnăm quUNFv36Cja, UNFv36Cjhắn vkSxQuc9dẫn duUNFv36Cjy trìUNFv36Cj thGZmPói queUNFv36Cjn này,kSxQuc9d GZmPvì trưkSxQuc9dớc đâyUNFv36Cj nànGZmPg vẫnGZmP UNFv36Cjthường hUNFv36Cjay mUNFv36Cjơ thkSxQuc9dấy nGZmPhững giấcGZmP mộngGZmP kSxQuc9dkì quái. 

CầUNFv36Cjm tkSxQuc9di quykSxQuc9dên, nhGZmPẹ kSxQuc9dnhàng GZmPchà UNFv36Cjlau mồUNFv36Cj UNFv36Cjhôi trkSxQuc9dên tUNFv36Cjrán hắn,kSxQuc9d độtGZmP nGZmPhiên, ngkSxQuc9dhe đkSxQuc9dược mộGZmPt câu,UNFv36Cj lkSxQuc9dàm nàngUNFv36Cj dừngUNFv36Cj UNFv36Cjlại đGZmPộng tác. 

“NUNFv36Cjgân Nhi……”UNFv36Cj HắnUNFv36Cj GZmPrun rẩGZmPy, haGZmPi tkSxQuc9day GZmPnắm chặt. 

NgânGZmP NhGZmPi, lạiGZmP lGZmPà kSxQuc9dNgân NhiUNFv36Cj, rốUNFv36Cjt cuộcGZmP NgGZmPân kSxQuc9dNhi làUNFv36Cj UNFv36Cjai? NàngUNFv36Cj thùykSxQuc9d hạUNFv36Cj kSxQuc9dmi mắt,UNFv36Cj GZmPhai takSxQuc9dy nắmUNFv36Cj chặtkSxQuc9d kSxQuc9dti quyênUNFv36Cj, cắUNFv36Cjn cắnkSxQuc9d môiGZmP, khôGZmPng rõkSxQuc9d vìGZmP kSxQuc9dsao kSxQuc9dtrong miệngGZmP bọnUNFv36Cj họkSxQuc9d gọikSxQuc9d đềukSxQuc9d GZmPlà GZmPNgân Nhi. 

Khâu TUNFv36Cjrạch GZmPtừ nhỏGZmP cùngGZmP nGZmPàng lớkSxQuc9dn lkSxQuc9dên, UNFv36Cjngoại trừkSxQuc9d nkSxQuc9dàng, GZmPrất ítGZmP kGZmPhi tiếpGZmP xúcGZmP vUNFv36Cjới nữkSxQuc9d tử,kSxQuc9d nGZmPhư vkSxQuc9dậy, troGZmPng miệngGZmP hắGZmPn, UNFv36Cj‘Ngân NhiUNFv36Cj’ nàGZmPy lkSxQuc9dại từGZmP đUNFv36Cjâu mUNFv36Cjà đến? 

Còn GZmPvề phUNFv36Cjần MẫGZmPn HáchGZmP ykSxQuc9dêu nam……UNFv36Cj HắUNFv36Cjn kSxQuc9dcòn từGZmPng gọiGZmP mìUNFv36Cjnh UNFv36Cjlà kSxQuc9d“Ngân NhikSxQuc9d”, làkSxQuc9dm nàGZmPng ngUNFv36Cjhi ngờUNFv36Cj rằng,GZmP phảiUNFv36Cj chGZmPăng nUNFv36Cjàng tkSxQuc9da cùnkSxQuc9dg nàkSxQuc9dng, cGZmPùng SầmkSxQuc9d GZmPNhi, kSxQuc9dphải chGZmPăng UNFv36Cjđều ckSxQuc9dó kSxQuc9dchung mộtGZmP GZmPbộ dángGZmP hUNFv36Cjay không? 

“NgânkSxQuc9d NhikSxQuc9d, khônUNFv36Cjg GZmPcần UNFv36Cjrời đi……”UNFv36Cj LúckSxQuc9d nàykSxQuc9d, GZmPKhâu TrkSxQuc9dạch rkSxQuc9dốt cuộcUNFv36Cj kUNFv36Cjhông ápUNFv36Cj chếUNFv36Cj đượGZmPc nộiUNFv36Cj kSxQuc9dtâm skSxQuc9dợ hkSxQuc9dãi, hGZmPô tUNFv36Cjo mUNFv36Cjột tiếnkSxQuc9dg rồiGZmP kSxQuc9dngồi bUNFv36Cjật dậkSxQuc9dy, UNFv36Cjmở mUNFv36Cji mắtUNFv36Cj, hạUNFv36Cj xuUNFv36Cjống mộtGZmP giUNFv36Cjọt GZmPthanh lệ. 

“ChàngkSxQuc9d UNFv36Cjthấy áckSxQuc9d mộng.”GZmP kSxQuc9dY GZmPY ônGZmP nGZmPhu UNFv36Cjnói, kSxQuc9dchà UNFv36Cjlau sạchkSxQuc9d kSxQuc9dsẽ nkSxQuc9dước mắkSxQuc9dt củkSxQuc9da hắn. 

Tỉnh táGZmPo UNFv36Cjlại, hắnkSxQuc9d độtGZmP nhkSxQuc9diên chếGZmP trGZmPụ cổkSxQuc9d UNFv36Cjtay nànUNFv36Cjg, sắcGZmP mặGZmPt GZmPcó cGZmPhút sUNFv36Cjốt rGZmPuột, UNFv36Cjcũng GZmPmang thGZmPeo mộtUNFv36Cj kSxQuc9dtia lạnhGZmP GZmPnhư băng: 

kSxQuc9d“Trẫm, vừaGZmP rồkSxQuc9di nóGZmPi cGZmPái gì,kSxQuc9d nàkSxQuc9dng cóGZmP GZmPnghe đượcUNFv36Cj hakSxQuc9dy không!” 

Ngay lúkSxQuc9dc từkSxQuc9d UNFv36Cjtrong mộkSxQuc9dng tỉnUNFv36Cjh lUNFv36Cjại, hắnGZmP GZmPtựa hồGZmP hUNFv36Cjô lUNFv36Cjên mộtkSxQuc9d GZmPtiếng, nhưnGZmPg mGZmPà, lUNFv36Cjại kUNFv36Cjhông dákSxQuc9dm xUNFv36Cjác định,GZmP cGZmPhính mìnhGZmP rốtGZmP cuộcUNFv36Cj cóUNFv36Cj tUNFv36Cjhốt thUNFv36Cjành tiếngkSxQuc9d haGZmPy không. 

UNFv36CjNàng, rốkSxQuc9dt GZmPcuộc cóGZmP nUNFv36Cjghe đượcUNFv36Cj UNFv36Cjcái gìUNFv36Cj kSxQuc9dhay không? 

“……” NànUNFv36Cjg quyUNFv36Cjệt GZmPmi, UNFv36Cjnhìn thoGZmPáng quGZmPa cổkSxQuc9d UNFv36Cjtay bGZmPị hắnkSxQuc9d GZmPbóp chặtUNFv36Cj, tkSxQuc9dhoáng kSxQuc9dđau đUNFv36Cjớn, “CáiGZmP UNFv36Cjgì cũngkSxQuc9d UNFv36Cjkhông ngkSxQuc9dhe được,kSxQuc9d cGZmPái gìkSxQuc9d UNFv36Cjchàng cũUNFv36Cjng khôngkSxQuc9d cókSxQuc9d nói.” 

VUNFv36Cjì GZmPNgân NhkSxQuc9di, hắnUNFv36Cj tUNFv36Cjhế nhUNFv36Cjưng lạkSxQuc9di thưUNFv36Cjơng kSxQuc9dtổn mìnUNFv36Cjh GZmPmà khônkSxQuc9dg UNFv36Cjbiết, xGZmPem raUNFv36Cj, nkSxQuc9dữ tửkSxQuc9d UNFv36Cjnày GZmPở trkSxQuc9dong GZmPlòng hắnkSxQuc9d cUNFv36Cjó mộtkSxQuc9d vkSxQuc9dị tríGZmP kSxQuc9dvô UNFv36Cjcùng quakSxQuc9dn kSxQuc9dtrọng, nghĩkSxQuc9d đếnkSxQuc9d đUNFv36Cjây, lòUNFv36Cjng UNFv36Cjcủa nànUNFv36Cjg UNFv36Cjđột nhikSxQuc9dên đUNFv36Cjau đớn,GZmP chGZmPua xóGZmPt kGZmPhông thôi. 

“Cái gUNFv36Cjì cũnUNFv36Cjg chưGZmPa nói……”GZmP HắnUNFv36Cj nGZmPhẹ nGZmPhàng hưUNFv36Cj kSxQuc9dra mộtkSxQuc9d hơikSxQuc9d, kSxQuc9dmay mắGZmPn, cGZmPuối cùnUNFv36Cjg khôngUNFv36Cj lkSxQuc9dàm UNFv36Cjcho nGZmPàng UNFv36Cjnghe được. 

“TakSxQuc9d UNFv36Cjđi pGZmPhân pkSxQuc9dhó nUNFv36Cjữ hộUNFv36Cj vệUNFv36Cj đeUNFv36Cjm GZmPđồ ănGZmP tGZmPiến vàoGZmP, đGZmPã trưaGZmP rồi,UNFv36Cj cũngGZmP nGZmPên ănGZmP mộtkSxQuc9d UNFv36Cjchút gì.”UNFv36Cj NàkSxQuc9dng UNFv36Cjthùy hạUNFv36Cj mkSxQuc9di mắt,UNFv36Cj đkSxQuc9dem tkSxQuc9di quGZmPyên đUNFv36Cjể vàoUNFv36Cj tronUNFv36Cjg GZmPtay GZmPhắn, UNFv36Cjxoay nGZmPgười xGZmPuống gikSxQuc9dường, mặcGZmP quầGZmPn ákSxQuc9do điGZmP GZmPrồi kSxQuc9dđi rkSxQuc9da ngoài. 

TrướkSxQuc9dc cửa. 

“HoàngkSxQuc9d phGZmPi, HoGZmPàng ThượngkSxQuc9d GZmPcó phUNFv36Cjải lạiGZmP thấykSxQuc9d áUNFv36Cjc UNFv36Cjmộng haUNFv36Cjy không,GZmP saUNFv36Cjo lkSxQuc9dại lớnUNFv36Cj kSxQuc9dtiếng nhGZmPư thUNFv36Cjế.” mộUNFv36Cjt nữkSxQuc9d hộUNFv36Cj vệkSxQuc9d cankSxQuc9dh giữkSxQuc9d ởUNFv36Cj cửaGZmP, nkSxQuc9dhỏ giọUNFv36Cjng hỏi. 

“KhôGZmPng có.”kSxQuc9d GZmPNàng thảnkSxQuc9d nhiUNFv36Cjên lắcUNFv36Cj đUNFv36Cjầu, dặnUNFv36Cj kSxQuc9ddò nàngUNFv36Cj GZmPchuẩn bGZmPị mộtUNFv36Cj íUNFv36Cjt thUNFv36Cjực vGZmPật UNFv36Cjtahnh đạUNFv36Cjm, tránhUNFv36Cj chkSxQuc9do mikSxQuc9dệng vếtkSxQuc9d thươnkSxQuc9dg cònUNFv36Cj GZmPchưa UNFv36Cjkhỏi hẳnkSxQuc9d kSxQuc9dbị cươnkSxQuc9dg lênUNFv36Cj, khóUNFv36Cj UNFv36Cjkhép miệng. 

Nữ UNFv36Cjhộ vệGZmP lĩnhUNFv36Cj mệGZmPnh màUNFv36Cj kSxQuc9dđi, UNFv36CjY kSxQuc9dY nUNFv36Cjhìn UNFv36Cjtheo thâGZmPn ảnhkSxQuc9d củaGZmP nànGZmPg, vụngGZmP tGZmPrộm GZmPnhẹ nhàngUNFv36Cj thởUNFv36Cj raGZmP, mGZmPay mGZmPắn GZmPnàng UNFv36Cjta đèUNFv36Cj thấkSxQuc9dp thankSxQuc9dh âm. 

NhưnGZmPg mkSxQuc9dà, vừaUNFv36Cj GZmPquay ngườikSxQuc9d lại,GZmP lạGZmPi nUNFv36Cjhìn thấGZmPy GZmPkhuôn mặUNFv36Cjt cứngkSxQuc9d nkSxQuc9dgắc củaGZmP hắn,GZmP lkSxQuc9dạnh lùkSxQuc9dng UNFv36Cjnghễ nànUNFv36Cjg, khôngkSxQuc9d cGZmPó mGZmPở miệngGZmP, UNFv36Cjtrầm mặUNFv36Cjc GZmPxoay GZmPngười xốkSxQuc9dc lkSxQuc9dên bUNFv36Cjức kSxQuc9drèm chekSxQuc9d, GZmPkhập khiễnGZmPg GZmPđi vào. 

Nàng cũGZmPng bướUNFv36Cjc nhkSxQuc9danh đuổiGZmP kịp,GZmP cẩnGZmP thậnkSxQuc9d gUNFv36Cjiúp đỡ. 

“NàngkSxQuc9d cGZmPái UNFv36Cjgì đềuUNFv36Cj kSxQuc9dnghe được,UNFv36Cj UNFv36Cjvì saGZmPo khôngUNFv36Cj hỏikSxQuc9d trẫm?”kSxQuc9d HGZmPắn tUNFv36Cjận lựUNFv36Cjc khốGZmPng kSxQuc9dchế kSxQuc9dâm đikSxQuc9dệu củaGZmP chíGZmPnh mìkSxQuc9dnh, khókSxQuc9d trGZmPánh kSxQuc9dkhỏi UNFv36Cjrun run. 

“CácGZmP người,UNFv36Cj aUNFv36Cji UNFv36Cjcũng kGZmPhông muốnkSxQuc9d UNFv36Cjnói chkSxQuc9do tkSxQuc9da biếUNFv36Cjt, GZmPta hỏUNFv36Cji tGZmPhì sẽkSxQuc9d GZmPcó đáUNFv36Cjp ánUNFv36Cj sao?” 

Chua sUNFv36Cjót cười,kSxQuc9d nàngkSxQuc9d giúpGZmP đỡGZmP hắkSxQuc9dn ngGZmPồi xuốGZmPng giườngGZmP, vếtGZmP thươngGZmP kUNFv36Cjhông cònGZmP kSxQuc9dchảy UNFv36Cjmáu, kSxQuc9dmay mắGZmPn, dượcUNFv36Cj hiGZmPệu nUNFv36Cjày cókSxQuc9d vẻUNFv36Cj hữUNFv36Cju hiệu,UNFv36Cj GZmPcó GZmPthể cầkSxQuc9dm máu,UNFv36Cj nUNFv36Cjhưng mà,UNFv36Cj UNFv36Cjlên màkSxQuc9dy lạikSxQuc9d rấtkSxQuc9d chUNFv36Cjậm, chỉUNFv36Cj cókSxQuc9d UNFv36Cjmột lớpGZmP mỏnGZmPg, tựkSxQuc9da nhUNFv36Cjư chỉkSxQuc9d độUNFv36Cjng mạnhUNFv36Cj mGZmPột chGZmPút sẽkSxQuc9d lkSxQuc9dại vỡGZmP ra. 

MkSxQuc9dím môikSxQuc9d, GZmPhắn nhẹGZmP nhànUNFv36Cjg nUNFv36Cjắm lấyUNFv36Cj bkSxQuc9dàn tGZmPay nhUNFv36Cjỏ GZmPbé, kSxQuc9dđôi mắtGZmP nhấtUNFv36Cj GZmPthời nhGZmPu hkSxQuc9dòa kSxQuc9dxuống dướiGZmP, UNFv36Cjngăn ýkSxQuc9d cười. 

“NkSxQuc9dàng muGZmPốn biếtUNFv36Cj sao?” 

Ý tkSxQuc9dứ ckSxQuc9dủa hắnUNFv36Cj GZmPlà, kSxQuc9dcó thGZmPể GZmPnói cUNFv36Cjho cUNFv36Cjhính mìnhkSxQuc9d biGZmPết? GZmPY UNFv36CjY ngạUNFv36Cjc nhUNFv36Cjiên ngẩngkSxQuc9d đầuUNFv36Cj, đkSxQuc9dối kSxQuc9ddiện vUNFv36Cjới tầmGZmP GZmPmắt củaGZmP UNFv36Cjhắn, cóUNFv36Cj chUNFv36Cjút khônkSxQuc9dg thểUNFv36Cj tikSxQuc9dn, rUNFv36Cjốt cUNFv36Cjục hắnGZmP GZmPcũng cUNFv36Cjhịu mkSxQuc9dở mUNFv36Cjiệng nóUNFv36Cji kSxQuc9dcho mìnhUNFv36Cj biết. 

MGZmPột UNFv36Cjnữ tử,UNFv36Cj vkSxQuc9dì UNFv36Cjsao cuốnkSxQuc9d lkSxQuc9dấy tUNFv36Cjâm ckSxQuc9dủa hakSxQuc9di nUNFv36Cjam nhân? 

“Nếu nGZmPhư kSxQuc9dphải UNFv36Cjmiễn cưỡng,GZmP vềGZmP sakSxQuc9du kSxQuc9drồi UNFv36Cjhãy nói.”UNFv36Cj NàGZmPng cGZmPó kSxQuc9dthể nhUNFv36Cjìn GZmPra đưkSxQuc9dợc, trêGZmPn GZmPmặt hUNFv36Cjắn miễnGZmP cưỡngkSxQuc9d cườiGZmP vui. 

RútGZmP UNFv36Cjhai GZmPtay kSxQuc9dra, nànkSxQuc9dg đGZmPi nUNFv36Cjgăn tủ,kSxQuc9d lấyUNFv36Cj mộtkSxQuc9d lọGZmP dưUNFv36Cjợc UNFv36Cjlại đây,UNFv36Cj ngồGZmPi xổmkSxQuc9d xuống,GZmP cuốGZmPn ốnGZmPg quầUNFv36Cjn cUNFv36Cjủa kSxQuc9dhắn lGZmPên, UNFv36Cjnhẹ nhàngUNFv36Cj mởGZmP UNFv36Cjlọ thuốUNFv36Cjc rGZmPa, đGZmPổ rUNFv36Cja mkSxQuc9dột ítGZmP bkSxQuc9dột màGZmPu trắnGZmPg, kSxQuc9dcẩn thậUNFv36Cjn rGZmPắc lêUNFv36Cjn vếtkSxQuc9d thương. 

“NgânGZmP NhkSxQuc9di UNFv36Cjkhông pUNFv36Cjhải aiGZmPi khUNFv36Cjác, lUNFv36Cjà nàng.” 

Hắn mởGZmP miệnUNFv36Cjg nóiGZmP, nhìUNFv36Cjn UNFv36Cjnàng kSxQuc9dngạc nhGZmPiên, kSxQuc9dtrừng lớnGZmP mắtkSxQuc9d hạnhUNFv36Cj nhìnkSxQuc9d UNFv36Cjvào khuônkSxQuc9d mặGZmPt bUNFv36Cjình thảGZmPn cUNFv36Cjủa chíGZmPnh mìnkSxQuc9dh, kSxQuc9dnhất kSxQuc9dthời hUNFv36Cjình thànhGZmP GZmP2 trạnkSxQuc9dg tkSxQuc9dhái đkSxQuc9dối lập. 

“KhâuUNFv36Cj kSxQuc9dTrạch, UNFv36Cjchàng khkSxQuc9dông pGZmPhải hồGZmP đồkSxQuc9d rGZmPồi chứ,kSxQuc9d UNFv36Cjta lUNFv36Cjà kSxQuc9dY GZmPY, khôngkSxQuc9d phUNFv36Cjải NgânkSxQuc9d NGZmPhi, từUNFv36Cj nUNFv36Cjhỏ đếnkSxQuc9d lớn,GZmP kSxQuc9dta ckSxQuc9dũng chkSxQuc9dưa từngGZmP ngUNFv36Cjhe tháiGZmP hoàUNFv36Cjng TháikSxQuc9d HậkSxQuc9du nhắckSxQuc9d tớiUNFv36Cj kSxQuc9dhay kSxQuc9dban chUNFv36Cjo tGZmPa tUNFv36Cjục dkSxQuc9danh nàGZmPy, chàngUNFv36Cj đaGZmPng nókSxQuc9di giỡnUNFv36Cj phảikSxQuc9d không?”UNFv36Cj NàngkSxQuc9d nộkSxQuc9dt nộGZmPt GZmPnói, nGZmPhìn kSxQuc9dbiểu tìnUNFv36Cjh trUNFv36Cjên mặtGZmP hắnGZmP nkSxQuc9dghiêm túGZmPc UNFv36Cjmà GZmPthoáng runGZmPg mình. 

TuấnGZmP kSxQuc9dmi kGZmPhinh lkSxQuc9dong, hắGZmPn nkSxQuc9dhu UNFv36Cjnhu huyệtkSxQuc9d thGZmPái dươnkSxQuc9dg, tấtGZmP nhiênkSxQuc9d lGZmPà biếkSxQuc9dt được,kSxQuc9d mìkSxQuc9dnh kSxQuc9dnói kSxQuc9dnhư vkSxQuc9dậy GZmPsẽ kSxQuc9dlàm cUNFv36Cjho nàngkSxQuc9d khônUNFv36Cjg UNFv36Cjrõ ràngGZmP, nhưngkSxQuc9d nkSxQuc9dếu cứGZmP UNFv36Cjim lặkSxQuc9dng, chỉkSxQuc9d sGZmPợ, kSxQuc9dhắn UNFv36Cjsẽ bUNFv36Cjị hiểGZmPu lầkSxQuc9dm, tUNFv36Cjrở thànkSxQuc9dh kSxQuc9dhoa tâUNFv36Cjm GZmPnam tử. 

“NàngkSxQuc9d thậtGZmP sựUNFv36Cj lkSxQuc9dà NgâGZmPn NGZmPhi, khkSxQuc9dông đúng,GZmP phảkSxQuc9di nói,UNFv36Cj NgânUNFv36Cj GZmPNhi làkSxQuc9d nUNFv36Cjàng, lUNFv36Cjà UNFv36Cjtên trướcGZmP đkSxQuc9dây củaGZmP nàng.” 

đôi mắtUNFv36Cj mUNFv36Cjàu tíUNFv36Cjm kSxQuc9ddần dầGZmPn chukSxQuc9dyển kSxQuc9dthành tGZmPhâm thúykSxQuc9d, yênkSxQuc9d lặnGZmPg nhìkSxQuc9dn dunGZmPg nhaGZmPn củaUNFv36Cj nàngkSxQuc9d,… nGZmPgũ quUNFv36Cjan khôngGZmP đồkSxQuc9dng dạngGZmP, GZmPgiống nUNFv36Cjhau, chUNFv36Cjỉ cókSxQuc9d mộkSxQuc9dt nUNFv36Cjụ cườiUNFv36Cj GZmPngọt GZmPngào nhưkSxQuc9d hUNFv36Cjoa lUNFv36Cjê đkSxQuc9dầu xuânkSxQuc9d, cònkSxQuc9d cUNFv36Cjó kSxQuc9dlinh hồn. 

“kSxQuc9dtên trướcUNFv36Cj đâyUNFv36Cj củUNFv36Cja ta?” 

UNFv36CjNàng ckSxQuc9dăn kSxQuc9dbản lGZmPà khôngGZmP UNFv36Cjhiểu hắnUNFv36Cj đankSxQuc9dg nóikSxQuc9d cáiUNFv36Cj gìUNFv36Cj, “ChẳngUNFv36Cj lẽkSxQuc9d, kSxQuc9dta từngkSxQuc9d bịUNFv36Cj mấtGZmP trGZmPí nhớUNFv36Cj?” NếuUNFv36Cj khôngkSxQuc9d, nhkSxQuc9dư thếUNFv36Cj kSxQuc9dnào lạiGZmP khônkSxQuc9dg kSxQuc9dbiết trướckSxQuc9d GZmPkia GZmPmình kkSxQuc9dêu UNFv36Cjlà NgâGZmPn Nhi? 

HơUNFv36Cjn kSxQuc9dnữa, GZmPcó GZmPđôi kGZmPhi, áUNFv36Cjnh mắUNFv36Cjt hUNFv36Cjắn khkSxQuc9di nhìkSxQuc9dn GZmPnàng, dườUNFv36Cjng nhkSxQuc9dư khônGZmPg phảkSxQuc9di đangkSxQuc9d nGZmPhìn nàng,GZmP mGZmPà đanGZmPg nhìGZmPn mUNFv36Cjột ngkSxQuc9dười khác. 

UNFv36Cj“Không phải,”GZmP HắnGZmP nhẹUNFv36Cj kSxQuc9dnhàng lắcGZmP đầukSxQuc9d,“Đó UNFv36Cjlà tênkSxQuc9d tronGZmPg kkSxQuc9diếp trướGZmPc củUNFv36Cja nàng!” 

đôiGZmP mắUNFv36Cjt mGZmPàu tUNFv36Cjím lộUNFv36Cj UNFv36Cjra mUNFv36Cjột cỗUNFv36Cj GZmPkỳ quaUNFv36Cjng kSxQuc9dkỳ dị,GZmP trGZmPước mắGZmPt tựaUNFv36Cj GZmPhồ xuấtGZmP hiệnUNFv36Cj mộUNFv36Cjt thUNFv36Cjân ảGZmPnh xGZmPinh đẹp,UNFv36Cj thíchGZmP mặckSxQuc9d GZmPmột GZmPthân quầnkSxQuc9d áokSxQuc9d đkSxQuc9dơn giảkSxQuc9dn, kSxQuc9dmàu UNFv36Cjhoa lêGZmP, bGZmPên môikSxQuc9d luôUNFv36Cjn kSxQuc9dcó UNFv36Cjý cườiUNFv36Cj ônGZmP nhuGZmP, thườnGZmPg UNFv36Cjhay tkSxQuc9dhân mậtGZmP ômUNFv36Cj cUNFv36Cjánh GZmPtay hắn,kSxQuc9d gọiGZmP “ViêmkSxQuc9d HiUNFv36Cj, UNFv36Cjngươi lGZmPà UNFv36CjViêm HUNFv36Cji củaUNFv36Cj NgânUNFv36Cj Nhi.” 

KUNFv36Cjiếp trướkSxQuc9dc? kSxQuc9dNàng rkSxQuc9dõ rànkSxQuc9dg GZmPlà từGZmP thGZmPế kUNFv36Cjỷ kSxQuc9d21 đếGZmPn, bkSxQuc9dọn họ,GZmP cGZmPó phảikSxQuc9d lầmkSxQuc9d rồiUNFv36Cj haGZmPy khôngUNFv36Cj? kSxQuc9dNàng cắnUNFv36Cj mkSxQuc9dôi dGZmPưới, độtkSxQuc9d nhiênGZmP UNFv36Cjphát hiệUNFv36Cjn, nànUNFv36Cjg UNFv36Cjthật UNFv36Cjsợ hãGZmPi loạUNFv36Cji kSxQuc9dsai lầmGZmP nàUNFv36Cjy, nếUNFv36Cju nGZmPàng khôngkSxQuc9d phkSxQuc9dải kSxQuc9dngười mUNFv36Cjà bọnGZmP họUNFv36Cj kSxQuc9dchờ moUNFv36Cjng, vậyGZmP nàngkSxQuc9d UNFv36Cjnên làUNFv36Cjm cáiUNFv36Cj kSxQuc9dgì bâkSxQuc9dy giờ? 

kSxQuc9d“kiếp GZmPtrước UNFv36Cjcủa kSxQuc9dta, GZmPlà ngGZmPười kSxQuc9dnhư thkSxQuc9dế nào?UNFv36Cj” NàkSxQuc9dng nộkSxQuc9dt nộUNFv36Cjt mởkSxQuc9d miệnGZmPg, rấtUNFv36Cj lUNFv36Cjà sợkSxQuc9d hãi. 

“làGZmP mộUNFv36Cjt ngưGZmPời màGZmP GZmP3 nUNFv36Cjgười chGZmPúng GZmPta đGZmPều hếGZmPt UNFv36Cjlòng tGZmPhương yêu.” 

Tiếng nóikSxQuc9d kGZmPhàn khànUNFv36Cj xuốnkSxQuc9dg, tUNFv36Cjựa hUNFv36Cjồ cóGZmP chútGZmP kSxQuc9dnghẹn ngàkSxQuc9do, GZmPký GZmPức kSxQuc9dxa GZmPxưa UNFv36Cjbất chợtUNFv36Cj trUNFv36Cjàn về,kSxQuc9d đaUNFv36Cju xót,GZmP nUNFv36Cjgọt UNFv36Cjngào, UNFv36Cjđan xeUNFv36Cjn vkSxQuc9dào nhau… 

Ba nGZmPgười? NgoGZmPại kSxQuc9dtrừ hắUNFv36Cjn cùnkSxQuc9dg MUNFv36Cjẫn HácGZmPh yêUNFv36Cju nkSxQuc9dam, kSxQuc9dcòn cóUNFv36Cj aGZmPi? NkSxQuc9dàng giậtGZmP mình. 

“VìkSxQuc9d sUNFv36Cjao, UNFv36Cjcác ngườiUNFv36Cj biếtkSxQuc9d, NkSxQuc9dgân NhkSxQuc9di nhấkSxQuc9dt địnkSxQuc9dh làGZmP ta?”GZmP ĐâkSxQuc9dy UNFv36Cjmới lkSxQuc9dà điểmUNFv36Cj mkSxQuc9dấu chốtGZmP GZmP, nàngGZmP quảkSxQuc9d kSxQuc9dthực rấtGZmP làkSxQuc9d kSxQuc9dsợ hãi,GZmP đGZmPáp ánkSxQuc9d khGZmPông nhGZmPư mUNFv36Cjình kSxQuc9dnghĩ, lạiGZmP khkSxQuc9dông thUNFv36Cjể khkSxQuc9dông hỏi. 

“ChỉkSxQuc9d cầnkSxQuc9d GZmPliếc UNFv36Cjmắt GZmPmột kSxQuc9dcái, tGZmPa GZmPliền cGZmPó thểUNFv36Cj kSxQuc9dnhận rGZmPa nàng.” 

UNFv36CjHắn độtGZmP nGZmPhiên nGZmPở nUNFv36Cjụ cườkSxQuc9di, ánkSxQuc9dh mắGZmPt vkSxQuc9dụt sGZmPáng, UNFv36Cjhai taGZmPy kSxQuc9dôm chầmUNFv36Cj kSxQuc9dlấy kSxQuc9dthiên hạkSxQuc9d bGZmPé nhỏ, 

“kSxQuc9dCho dùGZmP lUNFv36Cjà kSxQuc9dhóa thànGZmPh UNFv36Cjtro bụkSxQuc9di, tGZmPa cũnGZmPg cGZmPó tkSxQuc9dhể nhậnkSxQuc9d GZmPra GZmPnàng.” ÔkSxQuc9dm vàUNFv36Cjo tronkSxQuc9dg lòngkSxQuc9d, quyếGZmPn luyếnUNFv36Cj híUNFv36Cjt lUNFv36Cjấy hươnUNFv36Cjg thơkSxQuc9dm UNFv36Cjngọt kSxQuc9dngào trênUNFv36Cj ngườiUNFv36Cj nàng. 

Trên ngườikSxQuc9d nkSxQuc9dàng cũkSxQuc9dng phátkSxQuc9d kSxQuc9dra mGZmPùi hoGZmPa lUNFv36Cjê…… ĐộcGZmP đáGZmPo, kkSxQuc9dhông kSxQuc9dgì GZmPthay thUNFv36Cjế được,kSxQuc9d GZmPlà kSxQuc9dmùi kSxQuc9dhương củaGZmP linGZmPh hUNFv36Cjồn nàng! 

 

CHƯƠNG 182UNFv36Cj: GZmPCẨN TUNFv36CjHẬN MIỆNGGZmP VẾTGZmP THƯƠNG

Tùy kSxQuc9dý đểGZmP hắGZmPn ôkSxQuc9dm mìkSxQuc9dnh, hakSxQuc9di kSxQuc9dngười độtUNFv36Cj nhGZmPiên UNFv36Cjim lặng,kSxQuc9d UNFv36Cjnàng thGZmPam luyếnkSxQuc9d hơiUNFv36Cj thUNFv36Cjở lànUNFv36Cjh UNFv36Cjlạnh kSxQuc9dmà thoảkSxQuc9di kSxQuc9dmái UNFv36Cjtrong lkSxQuc9dòng, kSxQuc9dtrong tkSxQuc9dim độtkSxQuc9d nhiêGZmPn trởkSxQuc9d nêkSxQuc9dn bìnhkSxQuc9d thản,kSxQuc9d mặckSxQuc9d kệGZmP sựGZmP tìkSxQuc9dnh kSxQuc9dnhư thếUNFv36Cj nàoUNFv36Cj, hiệnGZmP tại,UNFv36Cj kSxQuc9dhai ngườiGZmP bUNFv36Cjọn GZmPhọ chỉUNFv36Cj cầGZmPn ởUNFv36Cj cùUNFv36Cjng mUNFv36Cjột chỗ,GZmP cáUNFv36Cji gkSxQuc9dì cUNFv36Cjũng khôUNFv36Cjng quakSxQuc9dn trọGZmPng, vôUNFv36Cj luậnUNFv36Cj lGZmPà kiếpkSxQuc9d kSxQuc9dtrước GZmPhay làkSxQuc9d kiếpUNFv36Cj sau. 

“Nàng,GZmP khôngkSxQuc9d muốnUNFv36Cj biếtUNFv36Cj chkSxQuc9duyện tìUNFv36Cjnh ởGZmP kiếpGZmP kSxQuc9dtrước sao?” 

BàkSxQuc9dn tkSxQuc9day tGZmPo UNFv36Cjcủa PGZmPhù VâUNFv36Cjn KhâkSxQuc9du kSxQuc9dTrạch ônUNFv36Cj nhGZmPu vuUNFv36Cjốt vuGZmPốt lkSxQuc9dưng nàng,UNFv36Cj GZmPgiống nhưGZmP đakSxQuc9dng vuốkSxQuc9dt kSxQuc9dve ckSxQuc9don mUNFv36Cjèo nhỏ,UNFv36Cj đôUNFv36Cji mắtkSxQuc9d kSxQuc9dmàu tkSxQuc9dím thâmGZmP UNFv36Cjý UNFv36Cjliếc mUNFv36Cjắt nUNFv36Cjhìn GZmPkhuôn mặkSxQuc9dt GZmPnhỏ kSxQuc9dnhắn trkSxQuc9dấn địnhUNFv36Cj mộtUNFv36Cj cái. 

kSxQuc9d“Ta khônkSxQuc9dg GZmPmuốn biết.” 

NàngGZmP chậkSxQuc9dm rãikSxQuc9d lắcUNFv36Cj đầu,UNFv36Cj tGZmPựa hồ,GZmP tGZmPừ vkSxQuc9dẻ mặGZmPt củaUNFv36Cj kSxQuc9dhắn cùkSxQuc9dng MẫnUNFv36Cj HáchGZmP GZmPyêu namGZmP, kGZmPiếp trGZmPước hẳnUNFv36Cj làUNFv36Cj GZmPrất làkSxQuc9d phứcUNFv36Cj tạp,kSxQuc9d GZmPnếu lUNFv36Cjà nUNFv36Cjhư thếkSxQuc9d, ckSxQuc9dhính mUNFv36Cjình UNFv36Cjcăn bảnkSxQuc9d khôngUNFv36Cj muGZmPốn biết. 

“kSxQuc9dCho dùkSxQuc9d kSxQuc9dnàng muốnGZmP biết,GZmP hiGZmPện tạiGZmP UNFv36Cjcũng kSxQuc9dkhông thkSxQuc9dể GZmPnói cUNFv36Cjho kSxQuc9dnàng nghe.” 

HGZmPôn nhẹGZmP vànkSxQuc9dh kSxQuc9dtai củakSxQuc9d GZmPnàng, hGZmPắn ônGZmP nhkSxQuc9du nóiGZmP, ômGZmP eUNFv36Cjo kSxQuc9dnhỏ, GZmPbàn taUNFv36Cjy lạUNFv36Cji bkSxQuc9dắt đUNFv36Cjầu khôngkSxQuc9d aGZmPn phận,kSxQuc9d xoUNFv36Cja xkSxQuc9doa kSxQuc9dmềm mại. 

Nói cGZmPách kháGZmPc, tkSxQuc9dừ đầkSxQuc9du tớUNFv36Cji đuôi,GZmP hắUNFv36Cjn cGZmPhỉ UNFv36Cjtính nGZmPói chUNFv36Cjo nGZmPàng bấGZmPy nhkSxQuc9diêu kSxQuc9dmà tkSxQuc9dhôi? NàGZmPng chGZmPán nảnGZmP, đGZmPã UNFv36Cjsớm biếtkSxQuc9d nUNFv36Cjam nhkSxQuc9dân GZmPnày tUNFv36Cjhật phúckSxQuc9d hắc,kSxQuc9d gikSxQuc9dang kSxQuc9dsơn dễkSxQuc9d đkSxQuc9dổi bkSxQuc9dản tGZmPính khGZmPó dời,kSxQuc9d kSxQuc9dnhưng mkSxQuc9dà, nànGZmPg GZmPlại thkSxQuc9dích kSxQuc9dhắn nhưUNFv36Cj thế,kSxQuc9d cGZmPó UNFv36Cjphải nUNFv36Cjàng thíckSxQuc9dh cuồngUNFv36Cj ngkSxQuc9dược haUNFv36Cjy không? 

“Không được,kSxQuc9d cUNFv36Cjòn kSxQuc9dcó kSxQuc9dchút đau.” 

KiUNFv36Cjnh ngạckSxQuc9d nkSxQuc9dhìn kSxQuc9dbàn tUNFv36Cjay tGZmPo đkSxQuc9dã tUNFv36Cjháo vạtGZmP áGZmPo trướckSxQuc9d ngựkSxQuc9dc củaGZmP mìnGZmPh, nGZmPàng thUNFv36Cjấp giọngUNFv36Cj ngăUNFv36Cjn cản,GZmP sắckSxQuc9d mặtkSxQuc9d hUNFv36Cjồng tkSxQuc9dươi, UNFv36Cjtựa kSxQuc9dnhư mộtGZmP qkSxQuc9duả tUNFv36Cjáo cGZmPhín mọng. 

Tuấn mkSxQuc9di mộtkSxQuc9d điều,kSxQuc9d hắnGZmP kSxQuc9dtà GZmPác UNFv36Cjnhu sát,kSxQuc9d rấtGZmP thUNFv36Cjích xUNFv36Cjem GZmPbộ dákSxQuc9dng GZmPthẹn tUNFv36Cjhùng cGZmPủa nàng,UNFv36Cj bạcGZmP thkSxQuc9dần kkSxQuc9dhinh dương,kSxQuc9d cUNFv36Cjổ họngUNFv36Cj ttkSxQuc9doát GZmPra cườiGZmP nhẹ. 

HưởngGZmP thụkSxQuc9d GZmPthân kSxQuc9dmình kSxQuc9ddần dGZmPần mềGZmPm mạiGZmP, cUNFv36Cjả ngưUNFv36Cjời choGZmPàng lên. 

“UNFv36CjMiệng vếtGZmP thương,UNFv36Cj cẩkSxQuc9dn thậnkSxQuc9d GZmPmiệng vếtUNFv36Cj thưGZmPơng củkSxQuc9da chàng.” 

Nàng kGZmPinh hôUNFv36Cj UNFv36Cj, UNFv36Cjmuốn đứnkSxQuc9dg dậyGZmP xeGZmPm ckSxQuc9dó đụngGZmP GZmPtới UNFv36Cjhay khônGZmPg, nhUNFv36Cjưng bịGZmP hắnUNFv36Cj ômUNFv36Cj chặt,kSxQuc9d kkSxQuc9dhông dễUNFv36Cj dàUNFv36Cjng buôngkSxQuc9d ra. 

“KhôngGZmP kSxQuc9dcó đụUNFv36Cjng tkSxQuc9dới, ckSxQuc9dhỉ cầGZmPn nàGZmPng UNFv36Cjđừng nháo.”GZmP HkSxQuc9dắn UNFv36Cjđạm cUNFv36Cjười, khGZmPông khỏUNFv36Cji bịkSxQuc9d phGZmPản kSxQuc9dứng kSxQuc9dđáng yêukSxQuc9d củaUNFv36Cj nàngkSxQuc9d làmkSxQuc9d ấUNFv36Cjm áUNFv36Cjp cảGZmP tráiGZmP tim. 

“TrướcGZmP kSxQuc9dphải băngGZmP bGZmPó lGZmPại, bằnkSxQuc9dg khGZmPông thậtUNFv36Cj kSxQuc9dsự sGZmPẽ chạmUNFv36Cj vUNFv36Cjào vGZmPết thươUNFv36Cjng, thậtkSxQuc9d kSxQuc9dvất vUNFv36Cjả UNFv36Cjmới khépkSxQuc9d lại.UNFv36Cj CkSxQuc9dhàng khẳkSxQuc9dng đUNFv36Cjịnh sẽUNFv36Cj trộmUNFv36Cj GZmPđi đkSxQuc9di GZmPsát hổkSxQuc9d, tUNFv36Cja muốnGZmP cảnkSxQuc9d GZmPcũng cảUNFv36Cjn kkSxQuc9dhông đkSxQuc9dược, nhanGZmPh UNFv36Cjlên, đểGZmP GZmPta kSxQuc9dgiúp chàkSxQuc9dng kSxQuc9dbăng bkSxQuc9dó.” UNFv36CjNàng cũnUNFv36Cjg mặckSxQuc9d kệGZmP nhiUNFv36Cjều GZmPnhư vậyUNFv36Cj, dkSxQuc9dùng sứckSxQuc9d ngăGZmPn tUNFv36Cjay hắnkSxQuc9d, cầUNFv36Cjm bạchkSxQuc9d bốUNFv36Cj GZmPsạch GZmPsẽ UNFv36Cjsớm chkSxQuc9duẩn bịGZmP tốtUNFv36Cj bakSxQuc9do UNFv36Cjbố baUNFv36Cjo vâGZmPy điGZmP lên. 

MộkSxQuc9dt tUNFv36Cjay chốUNFv36Cjng khuôUNFv36Cjn mặGZmPt, kSxQuc9dhắn UNFv36Cjim lặnGZmPg nhìnkSxQuc9d khuôGZmPn mặkSxQuc9dt GZmPôn nhuUNFv36Cj, màykSxQuc9d liễuGZmP ckSxQuc9dong GZmPcong. MắtGZmP kSxQuc9dto tròn,kSxQuc9d UNFv36Cjtrong veokSxQuc9d, mkSxQuc9dũi tUNFv36Cjinh UNFv36Cjxảo, cánhkSxQuc9d môiUNFv36Cj đkSxQuc9dỏ UNFv36Cjhồng, căngGZmP mọng,UNFv36Cj cUNFv36Cjhỉ GZmPcần nhẹUNFv36Cj nGZmPhàng khkSxQuc9dẽ mởkSxQuc9d raUNFv36Cj, UNFv36Cjtựa nUNFv36Cjhư mộkSxQuc9dt tráiUNFv36Cj chUNFv36Cjín ngokSxQuc9dn ngọGZmPt, lkSxQuc9dàm GZmPcho ngUNFv36Cjười tUNFv36Cja kUNFv36Cjìm lònGZmPg khkSxQuc9dông đậUNFv36Cju muốnkSxQuc9d cắUNFv36Cjn mộtGZmP ngụm. 

kSxQuc9dLưu GZmPloát cộtGZmP mộUNFv36Cjt cáiGZmP nGZmPơ cGZmPon kSxQuc9dbướm, UNFv36Cjnàng vGZmPỗ GZmPvỗ tkSxQuc9day đUNFv36Cjứng GZmPlên, GZmPnhìn thấykSxQuc9d hGZmPắn nhUNFv36Cjìn chằmGZmP chGZmPằm mìnhUNFv36Cj, ckSxQuc9dó kSxQuc9dchút mạcUNFv36Cj danUNFv36Cjh GZmPkỳ dkSxQuc9diệu, chẳkSxQuc9dng lkSxQuc9dẽ kSxQuc9dlà mUNFv36Cjặt GZmPmình dínhkSxQuc9d cáiGZmP gkSxQuc9dì sao? 

“TrẫmUNFv36Cj sẽUNFv36Cj khôkSxQuc9dng trộmkSxQuc9d đikSxQuc9d sănGZmP hổ,”UNFv36Cj GZmPHắn độtkSxQuc9d nhGZmPiên nóGZmPi,“Cho nênkSxQuc9d sGZmPẽ UNFv36Cjkhông bỏkSxQuc9d lạikSxQuc9d nnànUNFv36Cjg mộtkSxQuc9d mình.” 

Hắn,kSxQuc9d hiểukSxQuc9d đượcGZmP tkSxQuc9dâm tưkSxQuc9d cUNFv36Cjủa nGZmPàng. kSxQuc9dTrong mắGZmPt GZmPY GZmPY lkSxQuc9dóe UNFv36Cjra nhiềuUNFv36Cj kSxQuc9dtia sánUNFv36Cjg manGZmPg thGZmPeo UNFv36Cjý cưUNFv36Cjời ônGZmP nhGZmPu, khôkSxQuc9dng biUNFv36Cjết vkSxQuc9dì kSxQuc9dsao, hkSxQuc9diện tại,GZmP chGZmPỉ GZmPcần ởGZmP bêUNFv36Cjn cạnkSxQuc9dh GZmPhắn, nàkSxQuc9dng lUNFv36Cjại GZmPcó tkSxQuc9dhể cảGZmPm nhậnUNFv36Cj GZmPđược thkSxQuc9dật UNFv36Cjsâu GZmPhạnh phúc. 

“Ân, vkSxQuc9dậy UNFv36Cjlúc chàkSxQuc9dng đGZmPi săUNFv36Cjn GZmPbạch hUNFv36Cjổ phảkSxQuc9di manGZmPg tkSxQuc9dheo ta.”kSxQuc9d NàkSxQuc9dng yêuGZmP cầu. 

“NàGZmPng khkSxQuc9dông GZmPthể đi,UNFv36Cj nhiềukSxQuc9d nhấkSxQuc9dt cUNFv36Cjhỉ ckSxQuc9dó thểGZmP đứngkSxQuc9d ởkSxQuc9d GZmPxa kSxQuc9dxa nhìn.” 

Hắn nghGZmPĩ nkSxQuc9dghĩ, rkSxQuc9da quyếtGZmP đGZmPịnh này,UNFv36Cj chkSxQuc9dỉ cGZmPó ởGZmP rkSxQuc9dất xUNFv36Cja UNFv36Cjnhìn, mớkSxQuc9di sẽGZmP khôngUNFv36Cj tkSxQuc9diến vào,kSxQuc9d cũngGZmP GZmPsẽ cUNFv36Cjó ngukSxQuc9dy hiểm. 

“NkSxQuc9dhưng GZmPmà, tGZmPrên ngườikSxQuc9d tUNFv36Cja khôkSxQuc9dng hUNFv36Cjề UNFv36Cjcó thươngGZmP tUNFv36Cjổn, ngưUNFv36Cjơi xekSxQuc9dm, kSxQuc9dtrừ bGZmPỏ bịUNFv36Cj ngUNFv36Cjười nàkSxQuc9do GZmPđó lGZmPưu lGZmPại mộtUNFv36Cj đốnUNFv36Cjg kSxQuc9dxanh tíUNFv36Cjm, trGZmPên UNFv36Cjngười kSxQuc9dvết thưUNFv36Cjơng GZmPnào cũngUNFv36Cj khônUNFv36Cjg có.” 

kSxQuc9dNàng lkSxQuc9deo UNFv36Cjlên kSxQuc9dgiường, kéoUNFv36Cj tkSxQuc9day GZmPáo GZmPlên, lộGZmP rGZmPa dấukSxQuc9d hôUNFv36Cjn ngâGZmPn chkSxQuc9di chiGZmPt trêUNFv36Cjn UNFv36Cjcánh taUNFv36Cjy, aGZmPiz, chỉUNFv36Cj làUNFv36Cj cánhUNFv36Cj taGZmPy thôikSxQuc9d, đừngkSxQuc9d nUNFv36Cjói UNFv36Cjtrên ngưGZmPời. =]] 

ánUNFv36Cjh mkSxQuc9dắt PhùGZmP VâGZmPn KkSxQuc9dhâu kSxQuc9dTrạch GZmPđột nhiênGZmP nóngkSxQuc9d lênGZmP, lôkSxQuc9di bUNFv36Cjàn taGZmPy trắUNFv36Cjng ngầnGZmP củakSxQuc9d nUNFv36Cjàng lUNFv36Cjại, GZmPnhẹ nkSxQuc9dhàng hôn. 

Ôn nhUNFv36Cju GZmPvùng GZmPvẩy, nàGZmPng đãUNFv36Cj UNFv36Cjrơi tUNFv36Cjrong GZmPlòng hGZmPắn, hắnUNFv36Cj khôUNFv36Cjng GZmPcần tUNFv36Cjốn nhiềukSxQuc9d sứcUNFv36Cj, quảkSxQuc9d lGZmPaa2 dUNFv36Cjễ nhGZmPư kSxQuc9dtrở bànUNFv36Cj tay. 

“LUNFv36Cjần nàkSxQuc9dy, cònGZmP nkSxQuc9dói cẩnUNFv36Cj thậnGZmP miệngGZmP kSxQuc9dvết thGZmPương nữUNFv36Cja không?” 

Hắn đắckSxQuc9d kSxQuc9dý nUNFv36Cjói, đãUNFv36Cj biếkSxQuc9dt nUNFv36Cjàng sẽUNFv36Cj khônkSxQuc9dg nhkSxQuc9du thkSxQuc9duận nUNFv36Cjhư thkSxQuc9dế, vìGZmP miUNFv36Cjễn chkSxQuc9do nGZmPàng ckSxQuc9dằn nkSxQuc9dhằn nóUNFv36Cji liêUNFv36Cjn miGZmPên kUNFv36Cjhông GZmPdứt, cúGZmPi đầUNFv36Cju hGZmPôn lGZmPên môUNFv36Cji nàng. 

NhGZmPưng, hkSxQuc9dắn vừkSxQuc9da GZmPnói xongUNFv36Cj, nkSxQuc9dàng xUNFv36Cjấu hổGZmP UNFv36Cjliếc UNFv36Cjliếc GZmPmắt mộtkSxQuc9d cáiUNFv36Cj, thUNFv36Cjùy hạGZmP kSxQuc9dmi mắt. 

“NhưngkSxQuc9d màkSxQuc9d, tGZmPa GZmPcòn cókSxQuc9d miệnUNFv36Cjg vếtkSxQuc9d thương.” 

“Chỗ nào?UNFv36Cj” HắnkSxQuc9d giậtGZmP GZmPmình, cònkSxQuc9d cóGZmP vếtGZmP tkSxQuc9dhương sao? 

“Sáng naUNFv36Cjy mớUNFv36Cji kSxQuc9dthượng dược,kSxQuc9d hiệnkSxQuc9d UNFv36Cjtại kSxQuc9dđã UNFv36Cjquên sao?” 

Nàng dùnUNFv36Cjg takSxQuc9dy nhéokSxQuc9d nkSxQuc9dhẹ vkSxQuc9dào kSxQuc9deo hắGZmPn, sắcGZmP GZmPmặt phiGZmPếm hồng. 

kSxQuc9dBừng tỉkSxQuc9dnh đạGZmPi ngộ,kSxQuc9d hắmUNFv36Cj tàkSxQuc9d tkSxQuc9dứ UNFv36Cjmỉm kSxQuc9dcười, giươngkSxQuc9d mi. 

“Vậy trẫmkSxQuc9d sẽkSxQuc9d gGZmPiúp GZmPnàng xứckSxQuc9d thkSxQuc9duốc mộtGZmP GZmPlần nữa?” 

GZmPÂn? ÝUNFv36Cj lUNFv36Cjà, muốnkSxQuc9d nàGZmPng rồikSxQuc9d UNFv36Cjxức thGZmPuốc? TrUNFv36Cjong đầGZmPu kSxQuc9dY GZmPY GZmPtrực tiGZmPếp phiêkSxQuc9dn dịchUNFv36Cj, đkSxQuc9dầu “oàGZmPnh” mộtUNFv36Cj tkSxQuc9diếng, mắtUNFv36Cj đỏGZmP UNFv36Cjbừng lên… 

“ChàngkSxQuc9d kkSxQuc9dhông tUNFv36Cjhể GZmPnhịn xUNFv36Cjuống sao?”kSxQuc9d kSxQuc9dNàng GZmPđè lạikSxQuc9d bUNFv36Cjàn UNFv36Cjtay UNFv36Cjto đaUNFv36Cjng rUNFv36Cjục rịch,kSxQuc9d bGZmPất kSxQuc9dđắc kSxQuc9ddĩ nói. 

GiốngUNFv36Cj nUNFv36Cjhư lUNFv36Cjà mộtkSxQuc9d tiểuGZmP hGZmPài tkSxQuc9dử thíchkSxQuc9d ănUNFv36Cj kẹoUNFv36Cj, GZmPăn mUNFv36Cjãi cũGZmPng khôngkSxQuc9d chUNFv36Cján, hắnkSxQuc9d nũUNFv36Cjng nịu” 

“VGZmPài ngàynUNFv36Cjữa, MẫUNFv36Cjn GZmPHách kSxQuc9dphỏng chừGZmPng sẽUNFv36Cj tìmkSxQuc9d đượUNFv36Cjc bạGZmPch GZmPhổ, đếnUNFv36Cj lUNFv36Cjúc đkSxQuc9dó, trẫGZmPm muốnUNFv36Cj thUNFv36Cjân cậUNFv36Cjn nàGZmPng cũngkSxQuc9d kSxQuc9dkhông đượGZmPc, nàkSxQuc9dng nhGZmPẫn tâGZmPm đẩyGZmP trẫmkSxQuc9d rUNFv36Cja sao?”UNFv36Cj HắnkSxQuc9d mânkSxQuc9d thầnkSxQuc9d, ởUNFv36Cj mUNFv36Cjôi nànUNFv36Cjg lạiGZmP đặtUNFv36Cj xuốngUNFv36Cj mộkSxQuc9dt UNFv36Cjnụ UNFv36Cjhôn thậtGZmP sâu. 

TGZmPhì kSxQuc9dra hắnGZmP đãkSxQuc9d skSxQuc9dớm nghĩGZmP đếnkSxQuc9d kSxQuc9dmấy thứGZmP nàUNFv36Cjy, kSxQuc9dkhó trkSxQuc9dách lạikSxQuc9d manGZmPg mìnkSxQuc9dh tớiUNFv36Cj nGZmPơi nàyUNFv36Cj, nhưnGZmPg màGZmP, nkSxQuc9dếu lúcGZmP ấyUNFv36Cj mìkSxQuc9dnh lựaGZmP chọnUNFv36Cj ckSxQuc9dưỡi tiểGZmPu hồngkSxQuc9d mãkSxQuc9d kSxQuc9drời đi,kSxQuc9d bâkSxQuc9dy giUNFv36Cjờ cUNFv36Cjũng kkSxQuc9dhông xuấtUNFv36Cj hiGZmPện lGZmPoại tìUNFv36Cjnh huốngUNFv36Cj UNFv36Cjnày, chGZmPo nênGZmP nGZmPói, mUNFv36Cjuốn trUNFv36Cjách cũnGZmPg chỉUNFv36Cj GZmPcó thkSxQuc9dể trUNFv36Cjách chíGZmPnh mình. 

“Chàng sẽkSxQuc9d giúpkSxQuc9d tGZmPa thượnkSxQuc9dg dượckSxQuc9d UNFv36Cjlần nkSxQuc9dữa sao?” 

GZmPNàng nhỏUNFv36Cj giọnkSxQuc9dg nGZmPói, bkSxQuc9dất đGZmPắc dĩ,GZmP vừaGZmP nkSxQuc9dói xUNFv36Cjong UNFv36Cjlời nkSxQuc9dày, địGZmPa chkSxQuc9dưởng cũngkSxQuc9d UNFv36Cjvửa cởGZmPi bUNFv36Cjỏ kSxQuc9dy phụckSxQuc9d UNFv36Cjcủa UNFv36Cjnàng, baGZmPo lấykSxQuc9d mUNFv36Cjềm mại. 

HắUNFv36Cjn GZmPthật sựkSxQuc9d làUNFv36Cj rGZmPất thícUNFv36Cjh UNFv36Cjmềm kSxQuc9dmại, tUNFv36Cjròn trònUNFv36Cj củUNFv36Cja nàkSxQuc9dng, tkSxQuc9dhấy nUNFv36Cjàng thùkSxQuc9dy UNFv36Cjhạ mUNFv36Cji kSxQuc9dmắt, ruGZmPn rẩy,UNFv36Cj cúikSxQuc9d đầGZmPu, tầmkSxQuc9d mUNFv36Cjắt dừnkSxQuc9dg ởGZmP bàGZmPn tGZmPay kSxQuc9dto củaGZmP GZmPmình, bGZmPiểu kSxQuc9dhiện đáUNFv36Cjng yêUNFv36Cju, UNFv36Cjsắc mặtkSxQuc9d kSxQuc9dđà hồng. 

“XemkSxQuc9d rakSxQuc9d, nàngUNFv36Cj cũkSxQuc9dng rấtGZmP UNFv36Cjhưởng thGZmPụ kSxQuc9dnha” HắkSxQuc9dn cưGZmPời nhạoGZmP UNFv36Cj, GZmPkéo tGZmPay nàGZmPng qukSxQuc9da, đUNFv36Cjặt lênUNFv36Cj ngkSxQuc9dực mình,kSxQuc9d“Thử kSxQuc9dsờ sờkSxQuc9d xGZmPem.” GZmPDùng ákSxQuc9dnh mắUNFv36Cjt cUNFv36Cjổ vUNFv36Cjũ UNFv36Cjnhìn nàng. 

Cái gìGZmP GZmPhưởng GZmPthụ chứ,kSxQuc9d nkSxQuc9dàng chỉkSxQuc9d làkSxQuc9d UNFv36Cjtò mUNFv36Cjò, tòkSxQuc9d mòkSxQuc9d thôiGZmP! VẻUNFv36Cj mGZmPặt bkSxQuc9dối rốGZmPi, kSxQuc9dnhìn đóaUNFv36Cj hồGZmPng mGZmPai kSxQuc9dtrước GZmPngực UNFv36Cjbị hắnkSxQuc9d GZmPma UNFv36Cjsát, GZmPvuốt GZmPve, UNFv36Cjluôn cảUNFv36Cjm thấGZmPy GZmPcó điUNFv36Cjểm kỳGZmP quái,kSxQuc9d bGZmPàn takSxQuc9dy bịUNFv36Cj hắnGZmP kUNFv36Cjéo đếkSxQuc9dn kSxQuc9dngực, UNFv36Cjnàng mUNFv36Cjuốn khGZmPáng nghUNFv36Cjị, nhưnGZmPg đãUNFv36Cj bịGZmP hắnGZmP lUNFv36Cjuốn vàUNFv36Cjo quầnkSxQuc9d kSxQuc9dáo đkSxQuc9dơn bạGZmPc, cảmkSxQuc9d nUNFv36Cjhận dkSxQuc9da thUNFv36Cjịt lạGZmPnh lUNFv36Cjạnh, cũnUNFv36Cjg kSxQuc9dnhư cảmGZmP gGZmPiác rõGZmP kSxQuc9dràng dUNFv36Cjục vọngkSxQuc9d giữakSxQuc9d hGZmPai chânkSxQuc9d hắnkSxQuc9d UNFv36Cjđã thứckSxQuc9d UNFv36Cjtỉnh, cứnGZmPg kSxQuc9drắn hGZmPẳn lên. 

HkSxQuc9dắn mỗikSxQuc9d lGZmPân đềukSxQuc9d GZmPcó tGZmPhể pkSxQuc9dhi lễUNFv36Cj nkSxQuc9dàng, vìkSxQuc9d cáGZmPi GZmPgì nànGZmPg khGZmPông tGZmPhể pGZmPhi UNFv36Cjlễ kSxQuc9dhắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…