Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 1zFviRpPb81: NÀNGiun4 LzFviRpPbÀ AI? 

BeS8Nr6CHai ngườizFviRpPb cBeS8Nr6Cứ nhBeS8Nr6Cư thế,zFviRpPb viun4ui đùaiun4 ầzFviRpPbm ĩBeS8Nr6C mộtBeS8Nr6C pzFviRpPbhen, zFviRpPbăn BeS8Nr6Cchút zFviRpPbđồ ăBeS8Nr6Cn, liun4iền zFviRpPbôm BeS8Nr6Clấy nhaBeS8Nr6Cu, BeS8Nr6Ctừ từBeS8Nr6C ngủ. 

BeS8Nr6CĐang mBeS8Nr6Cơ mànBeS8Nr6Cg, nzFviRpPbghe đượcBeS8Nr6C mộiun4t tiếiun4ng gọiun4i, iun4Y zFviRpPbY mởBeS8Nr6C iun4hai iun4mắt rzFviRpPba, nzFviRpPbghe đượciun4 KhâBeS8Nr6Cu TrzFviRpPbạch đangBeS8Nr6C nhỏiun4 zFviRpPbgiọng nóiBeS8Nr6C mơ,zFviRpPb nhBeS8Nr6Cắm iun4chặt miun4i miun4ắt ruBeS8Nr6Cn rẩy,zFviRpPb toàzFviRpPbn tBeS8Nr6Chân lạnhzFviRpPb băng. 

ThấyBeS8Nr6C áiun4c iun4mộng? NànzFviRpPbg BeS8Nr6Cnhìn thấyzFviRpPb bênzFviRpPb gốiiun4 cóBeS8Nr6C mộtzFviRpPb kBeS8Nr6Chăn tiun4ay trắngBeS8Nr6C tzFviRpPbinh, nộizFviRpPb tiun4âm dâBeS8Nr6Cng lêBeS8Nr6Cn mộBeS8Nr6Ct trậniun4 ấmBeS8Nr6C áp,iun4 nhiềuBeS8Nr6C nămBeS8Nr6C quaiun4, hắnzFviRpPb vBeS8Nr6Cẫn zFviRpPbduy trìzFviRpPb tiun4hói quBeS8Nr6Cen nàzFviRpPby, zFviRpPbvì trướciun4 đâyBeS8Nr6C nànBeS8Nr6Cg BeS8Nr6Cvẫn thưiun4ờng zFviRpPbhay miun4ơ thấyzFviRpPb zFviRpPbnhững giấczFviRpPb mộBeS8Nr6Cng kiun4ì quái. 

Cầm iun4ti qiun4uyên, nhẹiun4 nhàBeS8Nr6Cng czFviRpPbhà BeS8Nr6Clau mồBeS8Nr6C hiun4ôi trêiun4n tráiun4n hiun4ắn, iun4đột BeS8Nr6Cnhiên, niun4ghe điun4ược mộtBeS8Nr6C câiun4u, BeS8Nr6Clàm nàngiun4 dừngzFviRpPb lạiiun4 độngiun4 tác. 

“NzFviRpPbgân Nhi……zFviRpPb” HắnzFviRpPb zFviRpPbrun zFviRpPbrẩy, zFviRpPbhai tBeS8Nr6Cay BeS8Nr6Cnắm chặt. 

iun4Ngân iun4Nhi, lạizFviRpPb iun4là iun4Ngân zFviRpPbNhi, rốtiun4 cuộcBeS8Nr6C NgânzFviRpPb Niun4hi liun4à BeS8Nr6Cai? NànzFviRpPbg thùyzFviRpPb hạiun4 mzFviRpPbi mắt,iun4 haBeS8Nr6Ci iun4tay nzFviRpPbắm chặtzFviRpPb iun4ti zFviRpPbquyên, iun4cắn ciun4ắn môi,iun4 khiun4ông rzFviRpPbõ zFviRpPbvì siun4ao zFviRpPbtrong miệngiun4 bọniun4 hzFviRpPbọ gọiBeS8Nr6C đềBeS8Nr6Cu làiun4 Ngiun4ân Nhi. 

KhâBeS8Nr6Cu TrạchzFviRpPb tBeS8Nr6Cừ nhỏiun4 cùzFviRpPbng BeS8Nr6Cnàng lớBeS8Nr6Cn liun4ên, ngoạzFviRpPbi trừBeS8Nr6C zFviRpPbnàng, rấtiun4 ítzFviRpPb kBeS8Nr6Chi tiếpiun4 xúBeS8Nr6Cc vớzFviRpPbi nữzFviRpPb tử,BeS8Nr6C nhưBeS8Nr6C vậyzFviRpPb, tronzFviRpPbg miệnzFviRpPbg hắn,zFviRpPb ‘NgâBeS8Nr6Cn Nhi’iun4 nBeS8Nr6Cày lạzFviRpPbi từzFviRpPb đâuBeS8Nr6C màzFviRpPb đến? 

Còn vềiun4 phầBeS8Nr6Cn MBeS8Nr6Cẫn Háchiun4 yêiun4u zFviRpPbnam…… iun4Hắn ciun4òn từBeS8Nr6Cng gọiun4i mìnhzFviRpPb iun4là iun4“Ngân NhzFviRpPbi”, BeS8Nr6Clàm nàiun4ng zFviRpPbnghi nBeS8Nr6Cgờ rằngzFviRpPb, phzFviRpPbải BeS8Nr6Cchăng nzFviRpPbàng iun4ta BeS8Nr6Ccùng nBeS8Nr6Càng, cùzFviRpPbng SầBeS8Nr6Cm BeS8Nr6CNhi, phzFviRpPbải chănBeS8Nr6Cg đềuzFviRpPb zFviRpPbcó cBeS8Nr6Chung mộiun4t bộiun4 zFviRpPbdáng BeS8Nr6Chay không? 

“BeS8Nr6CNgân NBeS8Nr6Chi, BeS8Nr6Ckhông BeS8Nr6Ccần rờiBeS8Nr6C iun4đi……” LBeS8Nr6Cúc niun4ày, KhâuzFviRpPb TzFviRpPbrạch BeS8Nr6Crốt cuộcBeS8Nr6C khiun4ông áBeS8Nr6Cp chếBeS8Nr6C đượczFviRpPb zFviRpPbnội tâzFviRpPbm sợiun4 hãiiun4, iun4hô tBeS8Nr6Co zFviRpPbmột tiếzFviRpPbng iun4rồi ngzFviRpPbồi zFviRpPbbật dậy,BeS8Nr6C zFviRpPbmở zFviRpPbmi mắtzFviRpPb, hBeS8Nr6Cạ xuzFviRpPbống mộtzFviRpPb giọtzFviRpPb tzFviRpPbhanh lệ. 

“Chàng thấzFviRpPby zFviRpPbác mzFviRpPbộng.” BeS8Nr6CY zFviRpPbY ônzFviRpPb nhiun4u iun4nói, BeS8Nr6Cchà laBeS8Nr6Cu szFviRpPbạch siun4ẽ nướzFviRpPbc miun4ắt czFviRpPbủa hắn. 

Tỉniun4h tiun4áo BeS8Nr6Clại, zFviRpPbhắn BeS8Nr6Cđột iun4nhiên chiun4ế trụBeS8Nr6C cổzFviRpPb zFviRpPbtay nàBeS8Nr6Cng, sắiun4c miun4ặt BeS8Nr6Ccó chBeS8Nr6Cút sốtzFviRpPb rzFviRpPbuột, BeS8Nr6Ccũng manzFviRpPbg tiun4heo mộBeS8Nr6Ct tizFviRpPba lạiun4nh nhiun4ư băng: 

“Trẫm,iun4 vzFviRpPbừa BeS8Nr6Crồi BeS8Nr6Cnói cázFviRpPbi zFviRpPbgì, niun4àng ciun4ó BeS8Nr6Cnghe iun4được hBeS8Nr6Cay không!” 

NgzFviRpPbay BeS8Nr6Clúc BeS8Nr6Ctừ tiun4rong mộiun4ng tỉBeS8Nr6Cnh BeS8Nr6Clại, hzFviRpPbắn iun4tựa zFviRpPbhồ hôBeS8Nr6C zFviRpPblên mzFviRpPbột tiếngBeS8Nr6C, zFviRpPbnhưng mà,iun4 lzFviRpPbại kBeS8Nr6Chông dáBeS8Nr6Cm iun4xác địnhiun4, chíiun4nh miun4ình rốtBeS8Nr6C cuộzFviRpPbc cóBeS8Nr6C thốtiun4 thàniun4h tBeS8Nr6Ciếng hzFviRpPbay không. 

NàngzFviRpPb, zFviRpPbrốt cuBeS8Nr6Cộc cóiun4 nghiun4e đượcBeS8Nr6C cáBeS8Nr6Ci zFviRpPbgì zFviRpPbhay không? 

“……”iun4 zFviRpPbNàng quiun4yệt zFviRpPbmi, nhìnBeS8Nr6C thoázFviRpPbng qBeS8Nr6Cua cBeS8Nr6Cổ tiun4ay bịBeS8Nr6C hắniun4 bBeS8Nr6Cóp chiun4ặt, thoánBeS8Nr6Cg đauiun4 đớn,BeS8Nr6C “Cáiiun4 gìzFviRpPb cũniun4g kBeS8Nr6Chông niun4ghe được,iun4 czFviRpPbái giun4ì chàngBeS8Nr6C cBeS8Nr6Cũng khBeS8Nr6Công iun4có nói.” 

Viun4ì NgBeS8Nr6Cân NhizFviRpPb, BeS8Nr6Chắn thếiun4 nhưnBeS8Nr6Cg lạiiun4 zFviRpPbthương tổniun4 zFviRpPbmình màBeS8Nr6C iun4không bBeS8Nr6Ciết, BeS8Nr6Cxem BeS8Nr6Cra, niun4ữ tiun4ử nzFviRpPbày ởBeS8Nr6C troiun4ng lBeS8Nr6Còng hắnzFviRpPb ciun4ó mzFviRpPbột vBeS8Nr6Cị tzFviRpPbrí BeS8Nr6Cvô zFviRpPbcùng quazFviRpPbn trọng,iun4 nghzFviRpPbĩ đếniun4 zFviRpPbđây, zFviRpPblòng củiun4a iun4nàng độBeS8Nr6Ct iun4nhiên đBeS8Nr6Cau iun4đớn, chuBeS8Nr6Ca iun4xót khôngzFviRpPb thôi. 

iun4“Cái gzFviRpPbì cũnzFviRpPbg cBeS8Nr6Chưa nózFviRpPbi……” HắzFviRpPbn nzFviRpPbhẹ BeS8Nr6Cnhàng hưBeS8Nr6C iun4ra mBeS8Nr6Cột hBeS8Nr6Cơi, zFviRpPbmay mắn,BeS8Nr6C iun4cuối cùzFviRpPbng khônzFviRpPbg lBeS8Nr6Càm BeS8Nr6Ccho BeS8Nr6Cnàng nghBeS8Nr6Ce được. 

“TaBeS8Nr6C điun4i phâBeS8Nr6Cn piun4hó niun4ữ BeS8Nr6Chộ vzFviRpPbệ đezFviRpPbm đồiun4 zFviRpPbăn iun4tiến vBeS8Nr6Cào, đBeS8Nr6Cã BeS8Nr6Ctrưa zFviRpPbrồi, cũngiun4 nBeS8Nr6Cên ăzFviRpPbn mộtzFviRpPb chútzFviRpPb gì.”iun4 NànzFviRpPbg tBeS8Nr6Chùy hiun4ạ BeS8Nr6Cmi zFviRpPbmắt, đBeS8Nr6Cem tiun4i quyênBeS8Nr6C điun4ể vàzFviRpPbo troiun4ng taBeS8Nr6Cy hắn,BeS8Nr6C xiun4oay ngườizFviRpPb xuốnBeS8Nr6Cg giưiun4ờng, iun4mặc quầnzFviRpPb iun4áo iun4đi riun4ồi đzFviRpPbi iun4ra ngoài. 

Trước cửa. 

“Hoàngiun4 phiBeS8Nr6C, Hiun4oàng Thiun4ượng czFviRpPbó phảizFviRpPb lạizFviRpPb tiun4hấy áczFviRpPb mộngzFviRpPb hazFviRpPby không,zFviRpPb BeS8Nr6Csao lBeS8Nr6Cại lBeS8Nr6Cớn tizFviRpPbếng nzFviRpPbhư thế.”BeS8Nr6C mộtzFviRpPb nBeS8Nr6Cữ zFviRpPbhộ vệiun4 czFviRpPbanh giữBeS8Nr6C iun4ở cửa,zFviRpPb nhỏiun4 zFviRpPbgiọng hỏi. 

BeS8Nr6C“Không cóBeS8Nr6C.” Nàngiun4 thảnzFviRpPb nhiêBeS8Nr6Cn lắciun4 đầu,zFviRpPb diun4ặn dzFviRpPbò nàniun4g cBeS8Nr6Chuẩn bzFviRpPbị mzFviRpPbột ízFviRpPbt thựcBeS8Nr6C viun4ật tahniun4h đạmiun4, trzFviRpPbánh chzFviRpPbo miệngiun4 vếtBeS8Nr6C thươngzFviRpPb czFviRpPbòn czFviRpPbhưa BeS8Nr6Ckhỏi hẳBeS8Nr6Cn bịiun4 cưzFviRpPbơng zFviRpPblên, khBeS8Nr6Có BeS8Nr6Ckhép miệng. 

Nữ hBeS8Nr6Cộ vệzFviRpPb lĩnhiun4 mệnhiun4 miun4à BeS8Nr6Cđi, BeS8Nr6CY iun4Y nhìnzFviRpPb tiun4heo iun4thân zFviRpPbảnh củaiun4 nàniun4g, viun4ụng trộBeS8Nr6Cm nhBeS8Nr6Cẹ nhànBeS8Nr6Cg tBeS8Nr6Chở iun4ra, zFviRpPbmay mzFviRpPbắn nànzFviRpPbg iun4ta BeS8Nr6Cđè thấzFviRpPbp BeS8Nr6Cthanh âm. 

Niun4hưng mzFviRpPbà, vừaBeS8Nr6C quazFviRpPby nBeS8Nr6Cgười lại,iun4 lạizFviRpPb nhiun4ìn thấyiun4 kzFviRpPbhuôn mặtiun4 czFviRpPbứng ngắBeS8Nr6Cc củzFviRpPba hắn,iun4 lạnzFviRpPbh lùiun4ng nBeS8Nr6Cghễ nànzFviRpPbg, khônBeS8Nr6Cg cóBeS8Nr6C mởBeS8Nr6C miệniun4g, trBeS8Nr6Cầm mặBeS8Nr6Cc xoBeS8Nr6Cay ngườiun4i xốzFviRpPbc lzFviRpPbên biun4ức rèiun4m zFviRpPbche, khậpBeS8Nr6C khiễnBeS8Nr6Cg điBeS8Nr6C vào. 

Nàng cũnBeS8Nr6Cg bướcBeS8Nr6C nhzFviRpPbanh đuổizFviRpPb kịp,BeS8Nr6C cẩBeS8Nr6Cn tzFviRpPbhận giúBeS8Nr6Cp đỡ. 

“Nàng cáiun4i gìBeS8Nr6C BeS8Nr6Cđều BeS8Nr6Cnghe iun4được, vìzFviRpPb iun4sao khôzFviRpPbng zFviRpPbhỏi trẫmzFviRpPb?” zFviRpPbHắn tậiun4n lựciun4 khốngBeS8Nr6C ciun4hế iun4âm điệzFviRpPbu củBeS8Nr6Ca chíBeS8Nr6Cnh iun4mình, kzFviRpPbhó trániun4h khỏiBeS8Nr6C ruzFviRpPbn run. 

“CzFviRpPbác niun4gười, aBeS8Nr6Ci cũBeS8Nr6Cng khzFviRpPbông muốniun4 nóiiun4 cBeS8Nr6Cho tiun4a biết,BeS8Nr6C tzFviRpPba hzFviRpPbỏi tzFviRpPbhì sẽzFviRpPb cBeS8Nr6Có đzFviRpPbáp ánBeS8Nr6C sao?” 

ChBeS8Nr6Cua zFviRpPbsót cười,BeS8Nr6C nBeS8Nr6Càng gBeS8Nr6Ciúp đỡiun4 hắnBeS8Nr6C ngồiiun4 BeS8Nr6Cxuống giường,zFviRpPb vếzFviRpPbt thzFviRpPbương khiun4ông còniun4 chảyiun4 mBeS8Nr6Cáu, BeS8Nr6Cmay mắn,zFviRpPb zFviRpPbdược hiệBeS8Nr6Cu nàiun4y zFviRpPbcó viun4ẻ BeS8Nr6Chữu hiiun4ệu, cóiun4 zFviRpPbthể cầmBeS8Nr6C máu,iun4 BeS8Nr6Cnhưng mBeS8Nr6Cà, BeS8Nr6Clên màyzFviRpPb lạiiun4 zFviRpPbrất chiun4ậm, BeS8Nr6Cchỉ BeS8Nr6Ccó mộzFviRpPbt lớpiun4 mỏng,BeS8Nr6C tựiun4a nhBeS8Nr6Cư cBeS8Nr6Chỉ đBeS8Nr6Cộng BeS8Nr6Cmạnh zFviRpPbmột ciun4hút siun4ẽ lạiBeS8Nr6C zFviRpPbvỡ ra. 

Mím môizFviRpPb, hắnzFviRpPb niun4hẹ nhàngzFviRpPb nBeS8Nr6Cắm liun4ấy bànBeS8Nr6C zFviRpPbtay BeS8Nr6Cnhỏ bé,zFviRpPb đôizFviRpPb zFviRpPbmắt zFviRpPbnhất thờzFviRpPbi niun4hu hzFviRpPbòa zFviRpPbxuống dBeS8Nr6Cưới, ngăzFviRpPbn ýzFviRpPb cười. 

“Nàiun4ng muốnBeS8Nr6C bizFviRpPbết sao?” 

BeS8Nr6CÝ tứBeS8Nr6C củazFviRpPb hắiun4n BeS8Nr6Clà, iun4có thBeS8Nr6Cể nóiun4i cBeS8Nr6Cho iun4chính mìnhiun4 biết?BeS8Nr6C BeS8Nr6CY iun4Y ngạciun4 BeS8Nr6Cnhiên ngBeS8Nr6Cẩng đầu,zFviRpPb đốizFviRpPb zFviRpPbdiện vớizFviRpPb tầmzFviRpPb mắBeS8Nr6Ct czFviRpPbủa BeS8Nr6Chắn, cózFviRpPb cBeS8Nr6Chút khôzFviRpPbng thểiun4 BeS8Nr6Ctin, rốtzFviRpPb zFviRpPbcục hắniun4 cBeS8Nr6Cũng BeS8Nr6Cchịu miun4ở miệnBeS8Nr6Cg zFviRpPbnói chzFviRpPbo iun4mình biết. 

Mộiun4t nữiun4 tBeS8Nr6Cử, zFviRpPbvì szFviRpPbao cuốnBeS8Nr6C iun4lấy tâiun4m củiun4a BeS8Nr6Chai BeS8Nr6Cnam nhân? 

iun4“Nếu nhưzFviRpPb iun4phải miễzFviRpPbn cưỡng,zFviRpPb BeS8Nr6Cvề BeS8Nr6Csau rzFviRpPbồi hiun4ãy nzFviRpPbói.” NzFviRpPbàng cóiun4 thểBeS8Nr6C nhzFviRpPbìn iun4ra được,BeS8Nr6C trêiun4n mặtiun4 hắzFviRpPbn zFviRpPbmiễn cưỡnzFviRpPbg cườiBeS8Nr6C vui. 

zFviRpPbRút haiun4i taiun4y zFviRpPbra, zFviRpPbnàng đizFviRpPb ngBeS8Nr6Căn tBeS8Nr6Củ, liun4ấy zFviRpPbmột lọiun4 dượczFviRpPb iun4lại đâBeS8Nr6Cy, ngồizFviRpPb xBeS8Nr6Cổm xzFviRpPbuống, czFviRpPbuốn ốngzFviRpPb qzFviRpPbuần czFviRpPbủa hiun4ắn lênBeS8Nr6C, nhzFviRpPbẹ nhBeS8Nr6Càng zFviRpPbmở iun4lọ thzFviRpPbuốc raBeS8Nr6C, đổiun4 rzFviRpPba mzFviRpPbột BeS8Nr6Cít bzFviRpPbột màBeS8Nr6Cu tzFviRpPbrắng, cẩnBeS8Nr6C thậnBeS8Nr6C rắcBeS8Nr6C lzFviRpPbên vếtBeS8Nr6C thương. 

“zFviRpPbNgân NBeS8Nr6Chi kBeS8Nr6Chông pzFviRpPbhải zFviRpPbaii BeS8Nr6Ckhác, zFviRpPblà nàng.” 

HắnBeS8Nr6C BeS8Nr6Cmở miệngzFviRpPb nóiBeS8Nr6C, nhìBeS8Nr6Cn nàngBeS8Nr6C ngạcBeS8Nr6C nhiêniun4, trừngzFviRpPb lớnBeS8Nr6C mắtzFviRpPb hạnhiun4 zFviRpPbnhìn zFviRpPbvào khuzFviRpPbôn mBeS8Nr6Cặt bìBeS8Nr6Cnh BeS8Nr6Cthản củaiun4 BeS8Nr6Cchính miun4ình, nhấtzFviRpPb thBeS8Nr6Cời hìnhzFviRpPb thànBeS8Nr6Ch BeS8Nr6C2 trạnBeS8Nr6Cg thiun4ái đốBeS8Nr6Ci lập. 

“Khâuiun4 TrạchzFviRpPb, chzFviRpPbàng khôBeS8Nr6Cng phảizFviRpPb hiun4ồ đồBeS8Nr6C rồiBeS8Nr6C chứ,zFviRpPb iun4ta iun4là iun4Y zFviRpPbY, kiun4hông phảiBeS8Nr6C NBeS8Nr6Cgân NhzFviRpPbi, từzFviRpPb nBeS8Nr6Chỏ đếnzFviRpPb lớn,iun4 tBeS8Nr6Ca cũnBeS8Nr6Cg chưaBeS8Nr6C từnzFviRpPbg iun4nghe tBeS8Nr6Chái hoàBeS8Nr6Cng Thiun4ái HậzFviRpPbu nhiun4ắc tớizFviRpPb haiun4y zFviRpPbban iun4cho iun4ta tụczFviRpPb zFviRpPbdanh nàyzFviRpPb, chànzFviRpPbg điun4ang nóiBeS8Nr6C giBeS8Nr6Cỡn piun4hải khiun4ông?” NBeS8Nr6Càng nộzFviRpPbt nộtBeS8Nr6C nói,iun4 nhìiun4n bizFviRpPbểu tìnzFviRpPbh tiun4rên mặzFviRpPbt hắnzFviRpPb nzFviRpPbghiêm zFviRpPbtúc màBeS8Nr6C thoázFviRpPbng riun4ung mình. 

Tuấniun4 BeS8Nr6Cmi khinzFviRpPbh longiun4, hắniun4 nhzFviRpPbu nhBeS8Nr6Cu hzFviRpPbuyệt tBeS8Nr6Chái dưzFviRpPbơng, tấtBeS8Nr6C nhiiun4ên lBeS8Nr6Cà bizFviRpPbết được,iun4 BeS8Nr6Cmình nóBeS8Nr6Ci nhưBeS8Nr6C vậiun4y szFviRpPbẽ lzFviRpPbàm czFviRpPbho nànBeS8Nr6Cg khôiun4ng iun4rõ zFviRpPbràng, nBeS8Nr6Chưng iun4nếu BeS8Nr6Ccứ iun4im lặzFviRpPbng, iun4chỉ sợ,zFviRpPb hắBeS8Nr6Cn sẽiun4 bịzFviRpPb zFviRpPbhiểu lầmiun4, trởzFviRpPb thàzFviRpPbnh hoBeS8Nr6Ca zFviRpPbtâm zFviRpPbnam tử. 

“Nàng thậzFviRpPbt iun4sự lzFviRpPbà NgâBeS8Nr6Cn NzFviRpPbhi, khônzFviRpPbg đBeS8Nr6Cúng, pzFviRpPbhải nóiun4i, zFviRpPbNgân NhBeS8Nr6Ci iun4là nzFviRpPbàng, làBeS8Nr6C tzFviRpPbên trướciun4 đzFviRpPbây củaiun4 nàng.” 

BeS8Nr6Cđôi mBeS8Nr6Cắt màuzFviRpPb tízFviRpPbm diun4ần dầiun4n chuyểBeS8Nr6Cn thànhBeS8Nr6C zFviRpPbthâm tzFviRpPbhúy, yzFviRpPbên lặngiun4 niun4hìn duniun4g nhaBeS8Nr6Cn củazFviRpPb nàzFviRpPbng,… ngũzFviRpPb BeS8Nr6Cquan khBeS8Nr6Công điun4ồng diun4ạng, giốzFviRpPbng nhBeS8Nr6Cau, ciun4hỉ cóBeS8Nr6C mộtiun4 nzFviRpPbụ cườzFviRpPbi ngọtBeS8Nr6C ngàiun4o nhiun4ư hoBeS8Nr6Ca iun4lê đầuBeS8Nr6C xzFviRpPbuân, còBeS8Nr6Cn zFviRpPbcó liBeS8Nr6Cnh hồn. 

“têiun4n trBeS8Nr6Cước đzFviRpPbây cBeS8Nr6Của ta?” 

Niun4àng cănBeS8Nr6C bBeS8Nr6Cản iun4là khiun4ông hBeS8Nr6Ciểu hắnzFviRpPb điun4ang iun4nói czFviRpPbái gì,iun4 “ChẳngBeS8Nr6C lẽiun4, tiun4a tzFviRpPbừng bịiun4 mấtzFviRpPb tzFviRpPbrí nhớ?”BeS8Nr6C zFviRpPbNếu khôBeS8Nr6Cng, nhưzFviRpPb thzFviRpPbế nàoBeS8Nr6C lạizFviRpPb khôniun4g BeS8Nr6Cbiết BeS8Nr6Ctrước kiun4ia mìBeS8Nr6Cnh iun4kêu lzFviRpPbà Niun4gân Nhi? 

Hơn nBeS8Nr6Cữa, iun4có đôizFviRpPb khizFviRpPb, áiun4nh mắtzFviRpPb BeS8Nr6Chắn khzFviRpPbi iun4nhìn nàngBeS8Nr6C, dườngzFviRpPb iun4như kBeS8Nr6Chông BeS8Nr6Cphải đzFviRpPbang nhBeS8Nr6Cìn nàniun4g, mzFviRpPbà đangzFviRpPb nhzFviRpPbìn zFviRpPbmột ngzFviRpPbười khác. 

“KhônzFviRpPbg phảiiun4,” zFviRpPbHắn iun4nhẹ nhàzFviRpPbng lắciun4 đầu,“Đóiun4 lzFviRpPbà iun4tên troiun4ng kiếpzFviRpPb iun4trước cBeS8Nr6Của nàng!” 

đôiBeS8Nr6C mắtzFviRpPb màuBeS8Nr6C tzFviRpPbím BeS8Nr6Clộ rzFviRpPba mộzFviRpPbt cBeS8Nr6Cỗ zFviRpPbkỳ qBeS8Nr6Cuang kBeS8Nr6Cỳ dịzFviRpPb, trzFviRpPbước mBeS8Nr6Cắt tựaBeS8Nr6C hồiun4 xBeS8Nr6Cuất iun4hiện mộtBeS8Nr6C tiun4hân iun4ảnh BeS8Nr6Cxinh đẹp,BeS8Nr6C zFviRpPbthích mặcBeS8Nr6C mộBeS8Nr6Ct thâniun4 quầzFviRpPbn iun4áo đơnzFviRpPb giảBeS8Nr6Cn, màuBeS8Nr6C zFviRpPbhoa lêzFviRpPb, bêiun4n iun4môi luôzFviRpPbn cBeS8Nr6Có ýBeS8Nr6C cườiiun4 ônzFviRpPb iun4nhu, thườngiun4 zFviRpPbhay thBeS8Nr6Cân miun4ật zFviRpPbôm cánzFviRpPbh tzFviRpPbay hắzFviRpPbn, BeS8Nr6Cgọi “Viêmiun4 HiBeS8Nr6C, niun4gươi iun4là Viêiun4m Hiun4i củaiun4 Ngiun4ân Nhi.” 

KiếpzFviRpPb trưzFviRpPbớc? BeS8Nr6CNàng riun4õ ràngiun4 làBeS8Nr6C từzFviRpPb thếiun4 kỷiun4 iun421 đến,BeS8Nr6C bọnzFviRpPb họiun4, zFviRpPbcó phảiun4i BeS8Nr6Clầm rồiBeS8Nr6C haiun4y zFviRpPbkhông? NàzFviRpPbng BeS8Nr6Ccắn mzFviRpPbôi dướiBeS8Nr6C, zFviRpPbđột nBeS8Nr6Chiên piun4hát zFviRpPbhiện, BeS8Nr6Cnàng thậtBeS8Nr6C sợzFviRpPb iun4hãi loạiiun4 siun4ai lầmBeS8Nr6C này,zFviRpPb nếzFviRpPbu nàniun4g zFviRpPbkhông pzFviRpPbhải ngườBeS8Nr6Ci miun4à bBeS8Nr6Cọn họBeS8Nr6C BeS8Nr6Cchờ mongiun4, vậyiun4 nàniun4g nênzFviRpPb làBeS8Nr6Cm cáBeS8Nr6Ci gìzFviRpPb bBeS8Nr6Cây giờ? 

“kiếpBeS8Nr6C trướczFviRpPb củaBeS8Nr6C tBeS8Nr6Ca, iun4là zFviRpPbngười nzFviRpPbhư thếzFviRpPb niun4ào?” Niun4àng nộtzFviRpPb zFviRpPbnột mởBeS8Nr6C miệnzFviRpPbg, rấtzFviRpPb làBeS8Nr6C sợBeS8Nr6C hãi. 

“làBeS8Nr6C zFviRpPbmột ngườizFviRpPb iun4mà BeS8Nr6C3 nzFviRpPbgười chúngBeS8Nr6C tzFviRpPba đBeS8Nr6Cều hzFviRpPbết lòniun4g thươngzFviRpPb yêu.” 

Tiếng niun4ói zFviRpPbkhàn khiun4àn xuốnBeS8Nr6Cg, tựaBeS8Nr6C hồzFviRpPb cBeS8Nr6Có chúiun4t nghẹBeS8Nr6Cn BeS8Nr6Cngào, kýzFviRpPb iun4ức xiun4a xưBeS8Nr6Ca biun4ất BeS8Nr6Cchợt tràzFviRpPbn về,zFviRpPb đauzFviRpPb xót,iun4 ngọtiun4 zFviRpPbngào, iun4đan xeiun4n viun4ào nhau… 

Ba ngiun4ười? Ngoạiiun4 trừiun4 hắiun4n cùBeS8Nr6Cng MẫzFviRpPbn HáczFviRpPbh yêBeS8Nr6Cu nBeS8Nr6Cam, còzFviRpPbn BeS8Nr6Ccó aBeS8Nr6Ci? NzFviRpPbàng gBeS8Nr6Ciật mình. 

“Vì saBeS8Nr6Co, cBeS8Nr6Các ngzFviRpPbười biun4iết, Ngâniun4 BeS8Nr6CNhi nhấtiun4 địnhBeS8Nr6C lzFviRpPbà ta?”zFviRpPb ĐâzFviRpPby mớiun4i liun4à iun4điểm mzFviRpPbấu chốiun4t zFviRpPb, nàiun4ng qBeS8Nr6Cuả thựzFviRpPbc riun4ất làBeS8Nr6C sợBeS8Nr6C hãi,zFviRpPb đápiun4 zFviRpPbán khôngiun4 nhưBeS8Nr6C mìzFviRpPbnh ngiun4hĩ, lzFviRpPbại khôniun4g zFviRpPbthể khônBeS8Nr6Cg hỏi. 

“ChỉzFviRpPb cầzFviRpPbn zFviRpPbliếc mắiun4t mộtBeS8Nr6C cái,BeS8Nr6C zFviRpPbta liềzFviRpPbn cóBeS8Nr6C thBeS8Nr6Cể nhậniun4 iun4ra nàng.” 

HắnzFviRpPb độtiun4 niun4hiên nzFviRpPbở iun4nụ cưzFviRpPbời, iun4ánh mắtiun4 vụiun4t sáBeS8Nr6Cng, hazFviRpPbi tiun4ay ômzFviRpPb cBeS8Nr6Chầm iun4lấy thiun4iên hạzFviRpPb bézFviRpPb nhỏ, 

“ChozFviRpPb diun4ù iun4là hóazFviRpPb thàniun4h zFviRpPbtro bụiBeS8Nr6C, tBeS8Nr6Ca cũnBeS8Nr6Cg zFviRpPbcó thBeS8Nr6Cể nhậBeS8Nr6Cn iun4ra nànzFviRpPbg.” zFviRpPbÔm vzFviRpPbào triun4ong BeS8Nr6Clòng, quyzFviRpPbến luyếzFviRpPbn hítiun4 lBeS8Nr6Cấy hưiun4ơng thơmzFviRpPb nzFviRpPbgọt niun4gào trêiun4n ngzFviRpPbười nàng. 

TrênBeS8Nr6C ngzFviRpPbười nàngBeS8Nr6C czFviRpPbũng phBeS8Nr6Cát riun4a mBeS8Nr6Cùi zFviRpPbhoa lêBeS8Nr6C…… Độciun4 đáBeS8Nr6Co, khônBeS8Nr6Cg gìzFviRpPb tBeS8Nr6Chay iun4thế được,zFviRpPb liun4à zFviRpPbmùi hươBeS8Nr6Cng củaiun4 linBeS8Nr6Ch hồnBeS8Nr6C nàng! 

 

CHƯƠNG 182iun4: CẨNzFviRpPb TBeS8Nr6CHẬN MIỆNGBeS8Nr6C iun4VẾT THƯƠNG

Tùy ýiun4 điun4ể hắiun4n ômiun4 mìnzFviRpPbh, zFviRpPbhai ngườiiun4 BeS8Nr6Cđột niun4hiên izFviRpPbm lặng,iun4 nzFviRpPbàng zFviRpPbtham luyếnzFviRpPb hơizFviRpPb thởiun4 lànhzFviRpPb lạnBeS8Nr6Ch màBeS8Nr6C thBeS8Nr6Coải máBeS8Nr6Ci trozFviRpPbng lònBeS8Nr6Cg, troiun4ng tiun4im độtzFviRpPb nhzFviRpPbiên trBeS8Nr6Cở nêzFviRpPbn bìBeS8Nr6Cnh tBeS8Nr6Chản, mzFviRpPbặc kiun4ệ szFviRpPbự tiun4ình nhưiun4 thBeS8Nr6Cế nào,zFviRpPb iun4hiện tại,BeS8Nr6C hiun4ai ngườiiun4 bzFviRpPbọn iun4họ ciun4hỉ cBeS8Nr6Cần BeS8Nr6Cở cùnBeS8Nr6Cg mộzFviRpPbt chỗ,iun4 BeS8Nr6Ccái gBeS8Nr6Cì cũngBeS8Nr6C khôniun4g iun4quan trọBeS8Nr6Cng, vzFviRpPbô liun4uận lBeS8Nr6Cà kiếpiun4 tzFviRpPbrước hzFviRpPbay làzFviRpPb kiếpzFviRpPb sau. 

“NBeS8Nr6Càng, khôngBeS8Nr6C muốnBeS8Nr6C iun4biết iun4chuyện tìnBeS8Nr6Ch ởzFviRpPb kiếpzFviRpPb trzFviRpPbước sao?” 

Bàn taiun4y tiun4o củazFviRpPb BeS8Nr6CPhù Viun4ân Khiun4âu TBeS8Nr6Crạch zFviRpPbôn BeS8Nr6Cnhu vuốtzFviRpPb vBeS8Nr6Cuốt lưiun4ng nàngBeS8Nr6C, giốngzFviRpPb nhiun4ư đangBeS8Nr6C vuốBeS8Nr6Ct BeS8Nr6Cve cBeS8Nr6Con mèoiun4 nhBeS8Nr6Cỏ, đôiBeS8Nr6C mắtiun4 màuiun4 tiun4ím BeS8Nr6Cthâm iun4ý lizFviRpPbếc BeS8Nr6Cmắt iun4nhìn khiun4uôn miun4ặt niun4hỏ nhiun4ắn tzFviRpPbrấn địnhiun4 mộBeS8Nr6Ct cái. 

BeS8Nr6C“Ta khôzFviRpPbng muiun4ốn biết.” 

NàngBeS8Nr6C chậBeS8Nr6Cm zFviRpPbrãi lắBeS8Nr6Cc đầBeS8Nr6Cu, tiun4ựa hồBeS8Nr6C, từiun4 vzFviRpPbẻ mặtBeS8Nr6C ciun4ủa hiun4ắn cBeS8Nr6Cùng Miun4ẫn Háciun4h yêBeS8Nr6Cu nzFviRpPbam, kiếpBeS8Nr6C trBeS8Nr6Cước hẳniun4 zFviRpPblà rấBeS8Nr6Ct làzFviRpPb phzFviRpPbức tzFviRpPbạp, nếBeS8Nr6Cu làiun4 nzFviRpPbhư thiun4ế, zFviRpPbchính mìiun4nh căniun4 iun4bản kBeS8Nr6Chông mzFviRpPbuốn biết. 

“Cho BeS8Nr6Cdù nànzFviRpPbg muốzFviRpPbn iun4biết, hBeS8Nr6Ciện tạzFviRpPbi cũiun4ng khiun4ông thBeS8Nr6Cể nóiiun4 iun4cho nàzFviRpPbng nghe.” 

iun4Hôn nhBeS8Nr6Cẹ vànhBeS8Nr6C tazFviRpPbi BeS8Nr6Ccủa niun4àng, hắnBeS8Nr6C ôniun4 nhzFviRpPbu BeS8Nr6Cnói, ômBeS8Nr6C BeS8Nr6Ceo nhỏ,zFviRpPb bzFviRpPbàn taiun4y lzFviRpPbại bắtiun4 đầuBeS8Nr6C khôiun4ng aiun4n pzFviRpPbhận, xiun4oa xzFviRpPboa mềmBeS8Nr6C mại. 

Nói cáchzFviRpPb khzFviRpPbác, từzFviRpPb điun4ầu tzFviRpPbới đuôiBeS8Nr6C, hzFviRpPbắn chzFviRpPbỉ tínhzFviRpPb nóiiun4 chzFviRpPbo zFviRpPbnàng BeS8Nr6Cbấy nhiun4iêu BeS8Nr6Cmà thôizFviRpPb? NàngzFviRpPb cBeS8Nr6Chán nảiun4n, iun4đã sớmiun4 bzFviRpPbiết iun4nam nhzFviRpPbân nàyBeS8Nr6C thậtBeS8Nr6C phúiun4c hắc,iun4 gizFviRpPbang sơniun4 dễBeS8Nr6C đổiBeS8Nr6C bảnzFviRpPb zFviRpPbtính khózFviRpPb dời,BeS8Nr6C zFviRpPbnhưng mà,zFviRpPb zFviRpPbnàng liun4ại thíczFviRpPbh hắBeS8Nr6Cn zFviRpPbnhư tBeS8Nr6Chế, czFviRpPbó pzFviRpPbhải nànzFviRpPbg thíchBeS8Nr6C ciun4uồng ngượczFviRpPb BeS8Nr6Chay không? 

“KhôngzFviRpPb được,BeS8Nr6C ciun4òn cóiun4 chútiun4 đau.” 

KinzFviRpPbh zFviRpPbngạc nhBeS8Nr6Cìn bàzFviRpPbn tiun4ay zFviRpPbto đãzFviRpPb tházFviRpPbo BeS8Nr6Cvạt zFviRpPbáo trướczFviRpPb ngựiun4c củazFviRpPb mìnhBeS8Nr6C, nàngBeS8Nr6C tiun4hấp giọngBeS8Nr6C ngănBeS8Nr6C cản,BeS8Nr6C sắBeS8Nr6Cc miun4ặt hồngzFviRpPb tươi,BeS8Nr6C tựzFviRpPba nhưiun4 mộiun4t quảzFviRpPb táBeS8Nr6Co zFviRpPbchín mọng. 

Tuấn mBeS8Nr6Ci mộtiun4 điều,BeS8Nr6C hiun4ắn tàiun4 ázFviRpPbc nzFviRpPbhu sáBeS8Nr6Ct, rấzFviRpPbt thízFviRpPbch xezFviRpPbm bộiun4 BeS8Nr6Cdáng thzFviRpPbẹn thùngBeS8Nr6C củaiun4 BeS8Nr6Cnàng, bạzFviRpPbc iun4thần khiniun4h dươBeS8Nr6Cng, iun4cổ họBeS8Nr6Cng ttiun4oát rzFviRpPba cBeS8Nr6Cười nhẹ. 

Hưởng tzFviRpPbhụ thâBeS8Nr6Cn mBeS8Nr6Cình dzFviRpPbần dzFviRpPbần mềmiun4 mạiun4i, cBeS8Nr6Cả ngườiiun4 choàiun4ng lên. 

“MiệngzFviRpPb vếzFviRpPbt zFviRpPbthương, zFviRpPbcẩn thzFviRpPbận miiun4ệng vzFviRpPbết thBeS8Nr6Cương củBeS8Nr6Ca chàng.” 

Nàiun4ng kinBeS8Nr6Ch hzFviRpPbô iun4, muốzFviRpPbn đứngzFviRpPb dậyBeS8Nr6C xBeS8Nr6Cem cóBeS8Nr6C đụiun4ng tớiiun4 zFviRpPbhay khônBeS8Nr6Cg, iun4nhưng bịBeS8Nr6C hắBeS8Nr6Cn ôBeS8Nr6Cm zFviRpPbchặt, khônBeS8Nr6Cg dễzFviRpPb dàiun4ng buôBeS8Nr6Cng ra. 

“zFviRpPbKhông cózFviRpPb đụnzFviRpPbg tới,zFviRpPb chỉiun4 cBeS8Nr6Cần nzFviRpPbàng đừnzFviRpPbg nháo.”zFviRpPb HắnBeS8Nr6C đạiun4m cườzFviRpPbi, kBeS8Nr6Chông khBeS8Nr6Cỏi zFviRpPbbị BeS8Nr6Cphản iun4ứng đáiun4ng yêuzFviRpPb củaiun4 zFviRpPbnàng lBeS8Nr6Càm ấiun4m áBeS8Nr6Cp cảzFviRpPb trázFviRpPbi tim. 

“TrướczFviRpPb phzFviRpPbải băiun4ng bóBeS8Nr6C lại,iun4 bằngiun4 khôBeS8Nr6Cng thậBeS8Nr6Ct sựBeS8Nr6C iun4sẽ chạBeS8Nr6Cm zFviRpPbvào vBeS8Nr6Cết thưzFviRpPbơng, thậtzFviRpPb viun4ất iun4vả mớiBeS8Nr6C khBeS8Nr6Cép lzFviRpPbại. ChzFviRpPbàng kiun4hẳng địniun4h szFviRpPbẽ tBeS8Nr6Crộm điiun4 zFviRpPbđi zFviRpPbsát hổ,BeS8Nr6C BeS8Nr6Cta muốiun4n ciun4ản cũzFviRpPbng cảzFviRpPbn khônBeS8Nr6Cg đượzFviRpPbc, nhanBeS8Nr6Ch BeS8Nr6Clên, đểBeS8Nr6C tiun4a giúpBeS8Nr6C chàniun4g băiun4ng bzFviRpPbó.” iun4Nàng cũngBeS8Nr6C mặzFviRpPbc kzFviRpPbệ iun4nhiều iun4như vậBeS8Nr6Cy, dùngzFviRpPb iun4sức ngăBeS8Nr6Cn tzFviRpPbay hzFviRpPbắn, cầmiun4 bzFviRpPbạch bốBeS8Nr6C sạciun4h sBeS8Nr6Cẽ siun4ớm chuiun4ẩn bịBeS8Nr6C tốiun4t bzFviRpPbao bzFviRpPbố zFviRpPbbao iun4vây điBeS8Nr6C lên. 

Một taBeS8Nr6Cy chốngzFviRpPb khuônBeS8Nr6C mặt,BeS8Nr6C iun4hắn iBeS8Nr6Cm lặngzFviRpPb nBeS8Nr6Chìn khuôniun4 mzFviRpPbặt ônBeS8Nr6C nhzFviRpPbu, màyiun4 BeS8Nr6Cliễu czFviRpPbong coBeS8Nr6Cng. MắtzFviRpPb BeS8Nr6Cto trònzFviRpPb, iun4trong iun4veo, miun4ũi BeS8Nr6Ctinh xảzFviRpPbo, ciun4ánh mzFviRpPbôi đỏiun4 hồzFviRpPbng, căngzFviRpPb mọng,zFviRpPb cBeS8Nr6Chỉ cầnzFviRpPb nhẹzFviRpPb nhàBeS8Nr6Cng kiun4hẽ mBeS8Nr6Cở rBeS8Nr6Ca, tiun4ựa nhưiun4 mộtzFviRpPb trzFviRpPbái chiun4ín iun4ngon ngiun4ọt, zFviRpPblàm BeS8Nr6Ccho ngườiiun4 BeS8Nr6Cta kìmzFviRpPb lòngzFviRpPb khônzFviRpPbg đậuBeS8Nr6C muốnzFviRpPb iun4cắn mộtiun4 ngụm. 

Lưu loátBeS8Nr6C cộzFviRpPbt iun4một cáizFviRpPb zFviRpPbnơ ciun4on bướm,zFviRpPb iun4nàng zFviRpPbvỗ vỗiun4 tBeS8Nr6Cay đzFviRpPbứng lênzFviRpPb, nhìBeS8Nr6Cn iun4thấy zFviRpPbhắn nBeS8Nr6Chìn cBeS8Nr6Chằm czFviRpPbhằm mìnzFviRpPbh, zFviRpPbcó chútzFviRpPb mzFviRpPbạc danBeS8Nr6Ch kiun4ỳ dBeS8Nr6Ciệu, chẳnBeS8Nr6Cg lẽzFviRpPb làBeS8Nr6C mặtiun4 miun4ình BeS8Nr6Cdính czFviRpPbái BeS8Nr6Cgì sao? 

“TrBeS8Nr6Cẫm sẽiun4 khôniun4g zFviRpPbtrộm zFviRpPbđi sBeS8Nr6Căn hổ,”BeS8Nr6C HắnBeS8Nr6C iun4đột nhiêniun4 nóiiun4,“Cho nênBeS8Nr6C sẽzFviRpPb kzFviRpPbhông bzFviRpPbỏ lạiiun4 nnàngBeS8Nr6C mộtBeS8Nr6C mình.” 

Hiun4ắn, hiểuBeS8Nr6C đượczFviRpPb tâmiun4 tưiun4 ciun4ủa nànzFviRpPbg. Troniun4g mắtiun4 BeS8Nr6CY BeS8Nr6CY lóBeS8Nr6Ce rzFviRpPba nhiun4iều tizFviRpPba szFviRpPbáng manzFviRpPbg thBeS8Nr6Ceo BeS8Nr6Cý cưiun4ời BeS8Nr6Côn nhuiun4, khôniun4g biếtiun4 vzFviRpPbì sBeS8Nr6Cao, hiệniun4 BeS8Nr6Ctại, BeS8Nr6Cchỉ ciun4ần ởiun4 BeS8Nr6Cbên cạnhiun4 iun4hắn, nàBeS8Nr6Cng lạiiun4 cóBeS8Nr6C thểiun4 czFviRpPbảm nhiun4ận đượiun4c thzFviRpPbật sâBeS8Nr6Cu hạnhiun4 phúc. 

“Ân,zFviRpPb vậyBeS8Nr6C lúciun4 chàngBeS8Nr6C điiun4 săzFviRpPbn bBeS8Nr6Cạch hổzFviRpPb phảiBeS8Nr6C manzFviRpPbg theBeS8Nr6Co zFviRpPbta.” BeS8Nr6CNàng yiun4êu cầu. 

“Nàng khôzFviRpPbng thzFviRpPbể đzFviRpPbi, nzFviRpPbhiều nhấtiun4 BeS8Nr6Cchỉ zFviRpPbcó thểzFviRpPb đứniun4g ởBeS8Nr6C BeS8Nr6Cxa xzFviRpPba nhìn.” 

Hắniun4 nghBeS8Nr6Cĩ nghĩiun4, rBeS8Nr6Ca quyếtzFviRpPb địnhBeS8Nr6C niun4ày, chỉzFviRpPb cóiun4 ởiun4 BeS8Nr6Crất BeS8Nr6Cxa niun4hìn, mớizFviRpPb sẽBeS8Nr6C khBeS8Nr6Công tiếzFviRpPbn vào,BeS8Nr6C BeS8Nr6Ccũng sẽzFviRpPb cBeS8Nr6Có niun4guy hiểm. 

“Nhưng iun4mà, trêniun4 ngườiiun4 iun4ta khBeS8Nr6Công hềzFviRpPb cózFviRpPb thươngzFviRpPb tổnBeS8Nr6C, ngưBeS8Nr6Cơi xemBeS8Nr6C, trừiun4 bỏBeS8Nr6C zFviRpPbbị ngzFviRpPbười BeS8Nr6Cnào iun4đó iun4lưu lạizFviRpPb mộtzFviRpPb đốngzFviRpPb xaBeS8Nr6Cnh tíBeS8Nr6Cm, trêzFviRpPbn zFviRpPbngười vếtzFviRpPb thươngBeS8Nr6C nàoBeS8Nr6C iun4cũng khBeS8Nr6Công có.” 

Nàng lezFviRpPbo lêiun4n BeS8Nr6Cgiường, iun4kéo taiun4y áozFviRpPb lêBeS8Nr6Cn, lộzFviRpPb riun4a dzFviRpPbấu hônzFviRpPb ngâniun4 ciun4hi chzFviRpPbit tiun4rên cánzFviRpPbh zFviRpPbtay, zFviRpPbaiz, chzFviRpPbỉ làzFviRpPb ciun4ánh tiun4ay tzFviRpPbhôi, đừngiun4 zFviRpPbnói iun4trên ngiun4ười. =]] 

áiun4nh mắtzFviRpPb PhùzFviRpPb BeS8Nr6CVân KhzFviRpPbâu TrạcBeS8Nr6Ch đzFviRpPbột nhiêzFviRpPbn nózFviRpPbng lên,zFviRpPb lôizFviRpPb bBeS8Nr6Càn zFviRpPbtay trắngzFviRpPb nzFviRpPbgần ciun4ủa zFviRpPbnàng iun4lại, nhzFviRpPbẹ nhiun4àng hôn. 

Ôn nBeS8Nr6Chu zFviRpPbvùng vẩyiun4, nBeS8Nr6Càng đãzFviRpPb rơiun4i troiun4ng lBeS8Nr6Còng hắn,BeS8Nr6C hắnzFviRpPb khiun4ông cBeS8Nr6Cần tốniun4 nhizFviRpPbều sức,iun4 quảzFviRpPb zFviRpPblaa2 dễiun4 nhưiun4 tBeS8Nr6Crở bàniun4 tay. 

“LầBeS8Nr6Cn nàyiun4, iun4còn niun4ói cẩniun4 thậnzFviRpPb BeS8Nr6Cmiệng BeS8Nr6Cvết thưiun4ơng nBeS8Nr6Cữa không?” 

Hắn đắcBeS8Nr6C BeS8Nr6Cý nBeS8Nr6Cói, zFviRpPbđã biBeS8Nr6Cết nàngzFviRpPb sẽzFviRpPb khôngiun4 iun4nhu thuậiun4n iun4như thzFviRpPbế, viun4ì iun4miễn zFviRpPbcho niun4àng cằnBeS8Nr6C nhzFviRpPbằn BeS8Nr6Cnói liun4iên zFviRpPbmiên khôngBeS8Nr6C dứiun4t, cBeS8Nr6Cúi đầuzFviRpPb hôiun4n lêniun4 môizFviRpPb nàng. 

Nhưngiun4, zFviRpPbhắn zFviRpPbvừa iun4nói xongBeS8Nr6C, nànzFviRpPbg xấuzFviRpPb hổiun4 liun4iếc liếiun4c mắtzFviRpPb mộzFviRpPbt zFviRpPbcái, iun4thùy zFviRpPbhạ iun4mi mắt. 

“Nhưng mà,zFviRpPb tzFviRpPba còBeS8Nr6Cn cBeS8Nr6Có miệnzFviRpPbg vếBeS8Nr6Ct thương.” 

iun4“Chỗ nàiun4o?” Hắiun4n giậtzFviRpPb miun4ình, zFviRpPbcòn cózFviRpPb vzFviRpPbết thươngzFviRpPb sao? 

iun4“Sáng niun4ay mớizFviRpPb thzFviRpPbượng dượciun4, hiệzFviRpPbn tạiun4i đãiun4 quBeS8Nr6Cên sao?” 

NànzFviRpPbg dùzFviRpPbng BeS8Nr6Ctay nzFviRpPbhéo nhBeS8Nr6Cẹ BeS8Nr6Cvào eBeS8Nr6Co hzFviRpPbắn, zFviRpPbsắc mBeS8Nr6Cặt phiiun4ếm hồng. 

BzFviRpPbừng tỉnhiun4 đạiiun4 ngộ,zFviRpPb iun4hắm tBeS8Nr6Cà tứiun4 zFviRpPbmỉm cười,BeS8Nr6C giươniun4g mi. 

“VậyBeS8Nr6C tzFviRpPbrẫm sẽBeS8Nr6C gizFviRpPbúp nàngiun4 zFviRpPbxức thuốczFviRpPb BeS8Nr6Cmột lầnzFviRpPb nữa?” 

Ân?iun4 ÝBeS8Nr6C lBeS8Nr6Cà, mBeS8Nr6Cuốn nàniun4g rồiBeS8Nr6C xứciun4 thuốc?zFviRpPb iun4Trong đầBeS8Nr6Cu zFviRpPbY zFviRpPbY trBeS8Nr6Cực tiun4iếp zFviRpPbphiên dịch,iun4 đầuBeS8Nr6C “oànzFviRpPbh” BeS8Nr6Cmột tiếniun4g, mắtBeS8Nr6C BeS8Nr6Cđỏ bừzFviRpPbng lên… 

“ChàBeS8Nr6Cng khôngzFviRpPb iun4thể nhBeS8Nr6Cịn xiun4uống sao?”BeS8Nr6C Nàiun4ng đèzFviRpPb lạiBeS8Nr6C bànBeS8Nr6C tiun4ay zFviRpPbto đaiun4ng rụcBeS8Nr6C rzFviRpPbịch, bấiun4t đắcBeS8Nr6C dĩBeS8Nr6C nói. 

GzFviRpPbiống iun4như zFviRpPblà miun4ột iun4tiểu hàiiun4 iun4tử tiun4hích ăBeS8Nr6Cn zFviRpPbkẹo, iun4ăn mãizFviRpPb cũngBeS8Nr6C BeS8Nr6Ckhông chánzFviRpPb, zFviRpPbhắn nzFviRpPbũng nịu” 

“VàiBeS8Nr6C ngàzFviRpPbynữa, MBeS8Nr6Cẫn HáchzFviRpPb phzFviRpPbỏng chừngBeS8Nr6C sẽBeS8Nr6C tìmzFviRpPb đượczFviRpPb bạchBeS8Nr6C hiun4ổ, đếnBeS8Nr6C BeS8Nr6Clúc đózFviRpPb, trẫmiun4 muiun4ốn thiun4ân cậniun4 iun4nàng cũngBeS8Nr6C khôngiun4 iun4được, nàzFviRpPbng nhẫnzFviRpPb BeS8Nr6Ctâm đẩyBeS8Nr6C trBeS8Nr6Cẫm rBeS8Nr6Ca sBeS8Nr6Cao?” HắnzFviRpPb mzFviRpPbân thần,iun4 ởiun4 môzFviRpPbi nànBeS8Nr6Cg lạBeS8Nr6Ci đặBeS8Nr6Ct xuiun4ống mộzFviRpPbt BeS8Nr6Cnụ hôniun4 thậtzFviRpPb sâu. 

iun4Thì riun4a hBeS8Nr6Cắn đãiun4 sớmiun4 nghBeS8Nr6Cĩ đếnBeS8Nr6C mấyBeS8Nr6C zFviRpPbthứ này,BeS8Nr6C khBeS8Nr6Có trzFviRpPbách lạiBeS8Nr6C manBeS8Nr6Cg mìiun4nh tớiiun4 nơBeS8Nr6Ci nàyzFviRpPb, BeS8Nr6Cnhưng mà,iun4 nBeS8Nr6Cếu lzFviRpPbúc ấyzFviRpPb mìiun4nh lBeS8Nr6Cựa chiun4ọn cưỡiiun4 zFviRpPbtiểu hồiun4ng mãiun4 rờiiun4 điBeS8Nr6C, bBeS8Nr6Cây giBeS8Nr6Cờ cũngzFviRpPb kBeS8Nr6Chông xuấtBeS8Nr6C hiiun4ện loạiiun4 tìniun4h hzFviRpPbuống nàyiun4, chiun4o zFviRpPbnên nói,zFviRpPb muốnBeS8Nr6C tráchiun4 zFviRpPbcũng BeS8Nr6Cchỉ cózFviRpPb thểzFviRpPb tráiun4ch chíniun4h mình. 

“CBeS8Nr6Chàng sẽzFviRpPb gzFviRpPbiúp zFviRpPbta thượngiun4 dượczFviRpPb iun4lần nzFviRpPbữa sao?” 

NzFviRpPbàng nhỏBeS8Nr6C giọiun4ng BeS8Nr6Cnói, iun4bất đắBeS8Nr6Cc dĩzFviRpPb, vừzFviRpPba nóBeS8Nr6Ci zFviRpPbxong lờzFviRpPbi BeS8Nr6Cnày, zFviRpPbđịa chưởzFviRpPbng cũngiun4 vBeS8Nr6Cửa cởizFviRpPb bỏBeS8Nr6C iun4y phụczFviRpPb củazFviRpPb nànBeS8Nr6Cg, bzFviRpPbao lấzFviRpPby mềBeS8Nr6Cm mại. 

Hắn thậtBeS8Nr6C siun4ự liun4à BeS8Nr6Crất thízFviRpPbch mềmBeS8Nr6C mạBeS8Nr6Ci, BeS8Nr6Ctròn triun4òn củzFviRpPba nzFviRpPbàng, thấyiun4 nzFviRpPbàng iun4thùy hạzFviRpPb miun4i mắtzFviRpPb, rzFviRpPbun rẩy,BeS8Nr6C cBeS8Nr6Cúi đầu,zFviRpPb zFviRpPbtầm mắtzFviRpPb dừngzFviRpPb ởzFviRpPb bzFviRpPbàn zFviRpPbtay tBeS8Nr6Co củiun4a mìBeS8Nr6Cnh, zFviRpPbbiểu iun4hiện đáBeS8Nr6Cng yêu,zFviRpPb szFviRpPbắc mặtzFviRpPb điun4à hồng. 

“iun4Xem razFviRpPb, nàngiun4 cBeS8Nr6Cũng rấtBeS8Nr6C hưởnBeS8Nr6Cg tzFviRpPbhụ nhBeS8Nr6Ca” HắBeS8Nr6Cn cườiBeS8Nr6C nhzFviRpPbạo zFviRpPb, kéBeS8Nr6Co tBeS8Nr6Cay nànBeS8Nr6Cg zFviRpPbqua, đặtiun4 lBeS8Nr6Cên ngựBeS8Nr6Cc mình,“ThửBeS8Nr6C BeS8Nr6Csờ BeS8Nr6Csờ xeBeS8Nr6Cm.” iun4Dùng iun4ánh mắBeS8Nr6Ct iun4cổ viun4ũ niun4hìn nàng. 

Cái gzFviRpPbì zFviRpPbhưởng tBeS8Nr6Chụ chứiun4, nàngBeS8Nr6C czFviRpPbhỉ làBeS8Nr6C tzFviRpPbò mò,iun4 zFviRpPbtò miun4ò thiun4ôi! VzFviRpPbẻ mặtiun4 bốiiun4 rối,BeS8Nr6C iun4nhìn đóaBeS8Nr6C zFviRpPbhồng mzFviRpPbai trướciun4 nBeS8Nr6Cgực iun4bị hắniun4 miun4a sát,zFviRpPb vuốtBeS8Nr6C zFviRpPbve, luiun4ôn cảmBeS8Nr6C thấyiun4 iun4có điểmiun4 kiun4ỳ iun4quái, bàniun4 tzFviRpPbay bBeS8Nr6Cị zFviRpPbhắn kBeS8Nr6Céo đBeS8Nr6Cến ngực,iun4 nàngzFviRpPb zFviRpPbmuốn khángzFviRpPb nghị,iun4 nhưniun4g đãBeS8Nr6C bịiun4 BeS8Nr6Chắn luốiun4n vzFviRpPbào iun4quần ázFviRpPbo đơniun4 bạc,zFviRpPb ciun4ảm zFviRpPbnhận dzFviRpPba thiun4ịt zFviRpPblạnh lạiun4nh, cũngiun4 nBeS8Nr6Chư cảmBeS8Nr6C BeS8Nr6Cgiác BeS8Nr6Crõ rànBeS8Nr6Cg dzFviRpPbục vọzFviRpPbng zFviRpPbgiữa hBeS8Nr6Cai chânBeS8Nr6C hắBeS8Nr6Cn đãiun4 tiun4hức tiun4ỉnh, cứnzFviRpPbg rắniun4 hẳnBeS8Nr6C lên. 

Hắn mBeS8Nr6Cỗi iun4lân đềuBeS8Nr6C zFviRpPbcó thểzFviRpPb pzFviRpPbhi lễBeS8Nr6C nànzFviRpPbg, zFviRpPbvì BeS8Nr6Ccái gìzFviRpPb BeS8Nr6Cnàng khiun4ông thzFviRpPbể pBeS8Nr6Chi lễiun4 zFviRpPbhắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…