Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 18HW6k6iiS1: NÀNGHW6k6iiS HW6k6iiSLÀ AI? 

Hai ngưA2yRời HW6k6iiScứ nhưZVPkSBDt thế,HW6k6iiS vHW6k6iiSui đùaZVPkSBDt ầmA2yR ĩHW6k6iiS mộA2yRt phenA2yR, ăZVPkSBDtn chZVPkSBDtút đồHW6k6iiS ăn,A2yR liềnZVPkSBDt ôZVPkSBDtm lấyHW6k6iiS nhauHW6k6iiS, tA2yRừ A2yRtừ ngủ. 

Đang A2yRmơ màng,A2yR HW6k6iiSnghe đượcZVPkSBDt mZVPkSBDtột tA2yRiếng gọA2yRi, ZVPkSBDtY ZVPkSBDtY mZVPkSBDtở hZVPkSBDtai mắtZVPkSBDt raZVPkSBDt, nghA2yRe đượcZVPkSBDt KhâuA2yR TrạchA2yR đangZVPkSBDt A2yRnhỏ gHW6k6iiSiọng HW6k6iiSnói HW6k6iiSmơ, nhHW6k6iiSắm chặtHW6k6iiS mZVPkSBDti mắtZVPkSBDt ZVPkSBDtrun rẩA2yRy, tHW6k6iiSoàn thâZVPkSBDtn lạA2yRnh băng. 

HW6k6iiSThấy áZVPkSBDtc mộnA2yRg? NàngA2yR A2yRnhìn tHW6k6iiShấy bA2yRên gốiZVPkSBDt HW6k6iiScó A2yRmột khănZVPkSBDt ZVPkSBDttay HW6k6iiStrắng tinA2yRh, nộiZVPkSBDt tâA2yRm dânZVPkSBDtg ZVPkSBDtlên mộtA2yR ZVPkSBDttrận ấmZVPkSBDt áZVPkSBDtp, HW6k6iiSnhiều ZVPkSBDtnăm HW6k6iiSqua, hắnA2yR vẫnA2yR A2yRduy tA2yRrì thóZVPkSBDti ZVPkSBDtquen này,A2yR vZVPkSBDtì trướcHW6k6iiS A2yRđây nàA2yRng vA2yRẫn thườngZVPkSBDt ZVPkSBDthay mZVPkSBDtơ thZVPkSBDtấy ZVPkSBDtnhững ZVPkSBDtgiấc mộngHW6k6iiS HW6k6iiSkì quái. 

CZVPkSBDtầm tHW6k6iiSi quyên,ZVPkSBDt nhA2yRẹ nhHW6k6iiSàng chA2yRà A2yRlau mồZVPkSBDt ZVPkSBDthôi tHW6k6iiSrên tA2yRrán hắn,ZVPkSBDt độtA2yR nhiA2yRên, nHW6k6iiSghe đA2yRược mộtA2yR cHW6k6iiSâu, A2yRlàm nàHW6k6iiSng dZVPkSBDtừng lạHW6k6iiSi đZVPkSBDtộng tác. 

“NgânHW6k6iiS NhZVPkSBDti……” HắnHW6k6iiS A2yRrun rẩy,A2yR haZVPkSBDti taZVPkSBDty nắmA2yR chặt. 

NgânHW6k6iiS NhiZVPkSBDt, A2yRlại làHW6k6iiS NgZVPkSBDtân NhA2yRi, rốtA2yR HW6k6iiScuộc NZVPkSBDtgân NZVPkSBDthi làHW6k6iiS HW6k6iiSai? NàA2yRng thùZVPkSBDty hạHW6k6iiS A2yRmi mắt,ZVPkSBDt haZVPkSBDti A2yRtay nắHW6k6iiSm ZVPkSBDtchặt A2yRti HW6k6iiSquyên, HW6k6iiScắn cắnHW6k6iiS môiHW6k6iiS, HW6k6iiSkhông rõHW6k6iiS vHW6k6iiSì saZVPkSBDto ZVPkSBDttrong A2yRmiệng bZVPkSBDtọn họHW6k6iiS gọiHW6k6iiS đềuA2yR làHW6k6iiS NgâA2yRn Nhi. 

KhâuA2yR THW6k6iiSrạch tA2yRừ HW6k6iiSnhỏ cùZVPkSBDtng A2yRnàng lớnZVPkSBDt lA2yRên, nZVPkSBDtgoại trừHW6k6iiS nàHW6k6iiSng, rấtZVPkSBDt A2yRít A2yRkhi A2yRtiếp xúA2yRc vớiA2yR nữA2yR tử,A2yR nHW6k6iiShư vậy,HW6k6iiS tHW6k6iiSrong miệngHW6k6iiS hắA2yRn, ‘NgânA2yR NhZVPkSBDti’ nàHW6k6iiSy lạHW6k6iiSi A2yRtừ đZVPkSBDtâu màZVPkSBDt đến? 

Còn vềA2yR pA2yRhần MẫnA2yR A2yRHách yHW6k6iiSêu naZVPkSBDtm…… HắnHW6k6iiS A2yRcòn từnHW6k6iiSg ZVPkSBDtgọi HW6k6iiSmình làZVPkSBDt “NgZVPkSBDtân NhiZVPkSBDt”, A2yRlàm nàZVPkSBDtng ngA2yRhi ngờHW6k6iiS rằngA2yR, pZVPkSBDthải cHW6k6iiShăng nZVPkSBDtàng HW6k6iiSta cùngA2yR ZVPkSBDtnàng, ZVPkSBDtcùng SầmA2yR ZVPkSBDtNhi, A2yRphải cZVPkSBDthăng đềA2yRu ZVPkSBDtcó chuZVPkSBDtng mộtHW6k6iiS bộA2yR dáZVPkSBDtng hA2yRay không? 

HW6k6iiS“Ngân ZVPkSBDtNhi, kZVPkSBDthông cZVPkSBDtần A2yRrời đHW6k6iiSi……” ZVPkSBDtLúc ZVPkSBDtnày, KHW6k6iiShâu THW6k6iiSrạch rốtA2yR cuộcHW6k6iiS kA2yRhông HW6k6iiSáp chếHW6k6iiS đưZVPkSBDtợc HW6k6iiSnội tHW6k6iiSâm sợHW6k6iiS hãiA2yR, hA2yRô HW6k6iiSto mộtZVPkSBDt tiếngZVPkSBDt rồiZVPkSBDt ngồiHW6k6iiS bậtHW6k6iiS dậy,ZVPkSBDt mZVPkSBDtở mZVPkSBDti mắt,ZVPkSBDt hA2yRạ xuốA2yRng mZVPkSBDtột giZVPkSBDtọt thanA2yRh lệ. 

“ChàngZVPkSBDt thấA2yRy áHW6k6iiSc mộng.”ZVPkSBDt A2yRY HW6k6iiSY ôA2yRn nHW6k6iiShu HW6k6iiSnói, chàA2yR lZVPkSBDtau sạchA2yR sẽZVPkSBDt HW6k6iiSnước mZVPkSBDtắt cZVPkSBDtủa hắn. 

A2yRTỉnh táoA2yR lạA2yRi, ZVPkSBDthắn độtA2yR nhiA2yRên chếZVPkSBDt trA2yRụ cHW6k6iiSổ taA2yRy nànA2yRg, sắcHW6k6iiS mA2yRặt cóHW6k6iiS ZVPkSBDtchút sốtHW6k6iiS A2yRruột, HW6k6iiScũng mZVPkSBDtang tZVPkSBDtheo mA2yRột tiZVPkSBDta HW6k6iiSlạnh HW6k6iiSnhư băng: 

“Trẫm,ZVPkSBDt vừHW6k6iiSa ZVPkSBDtrồi nóiZVPkSBDt A2yRcái gì,ZVPkSBDt nàngA2yR cA2yRó nA2yRghe đưA2yRợc A2yRhay không!” 

NgaZVPkSBDty lúcA2yR tA2yRừ trHW6k6iiSong mộHW6k6iiSng tỉnA2yRh lại,HW6k6iiS A2yRhắn tựaZVPkSBDt hồA2yR hHW6k6iiSô lZVPkSBDtên mA2yRột tiếng,HW6k6iiS nhưA2yRng mHW6k6iiSà, ZVPkSBDtlại kHW6k6iiShông A2yRdám HW6k6iiSxác HW6k6iiSđịnh, chA2yRính HW6k6iiSmình rốtA2yR cuộZVPkSBDtc cZVPkSBDtó thốtZVPkSBDt A2yRthành tiếngA2yR hZVPkSBDtay không. 

NàngZVPkSBDt, rốtA2yR cA2yRuộc cHW6k6iiSó ngHW6k6iiShe đượcA2yR HW6k6iiScái gìZVPkSBDt haHW6k6iiSy không? 

“……” NàngA2yR quyHW6k6iiSệt miHW6k6iiS, nhHW6k6iiSìn thoáZVPkSBDtng quHW6k6iiSa HW6k6iiScổ tHW6k6iiSay bA2yRị ZVPkSBDthắn bA2yRóp chặt,HW6k6iiS thA2yRoáng đaZVPkSBDtu đớA2yRn, “CáiZVPkSBDt gZVPkSBDtì cũnZVPkSBDtg khônHW6k6iiSg nghHW6k6iiSe đượcHW6k6iiS, cáiA2yR gìZVPkSBDt cHW6k6iiShàng ZVPkSBDtcũng khôHW6k6iiSng HW6k6iiScó nói.” 

Vì NA2yRgân NhiHW6k6iiS, hắHW6k6iiSn thếZVPkSBDt nhưHW6k6iiSng lạZVPkSBDti ZVPkSBDtthương tổHW6k6iiSn mìnHW6k6iiSh A2yRmà khôHW6k6iiSng bA2yRiết, xeA2yRm ZVPkSBDtra, nZVPkSBDtữ HW6k6iiStử A2yRnày HW6k6iiSở tZVPkSBDtrong lònA2yRg hắnZVPkSBDt A2yRcó mHW6k6iiSột ZVPkSBDtvị HW6k6iiStrí vôHW6k6iiS ZVPkSBDtcùng qZVPkSBDtuan trọng,HW6k6iiS ngZVPkSBDthĩ đếnHW6k6iiS đây,A2yR lA2yRòng củHW6k6iiSa nàngZVPkSBDt độHW6k6iiSt nhHW6k6iiSiên A2yRđau đHW6k6iiSớn, chuZVPkSBDta A2yRxót khônZVPkSBDtg thôi. 

“Cái A2yRgì cũnA2yRg HW6k6iiSchưa nóiA2yR……” HHW6k6iiSắn nhẹA2yR HW6k6iiSnhàng HW6k6iiShư HW6k6iiSra ZVPkSBDtmột hZVPkSBDtơi, maZVPkSBDty mắnA2yR, cHW6k6iiSuối cùngZVPkSBDt khôZVPkSBDtng ZVPkSBDtlàm ZVPkSBDtcho nànZVPkSBDtg ZVPkSBDtnghe được. 

“TaHW6k6iiS điZVPkSBDt ZVPkSBDtphân phZVPkSBDtó nữA2yR hộA2yR HW6k6iiSvệ đHW6k6iiSem HW6k6iiSđồ ZVPkSBDtăn tiếnHW6k6iiS vàA2yRo, đãHW6k6iiS tHW6k6iiSrưa rồi,ZVPkSBDt cũA2yRng nênHW6k6iiS ănZVPkSBDt mộHW6k6iiSt cZVPkSBDthút gA2yRì.” ZVPkSBDtNàng HW6k6iiSthùy hạZVPkSBDt mA2yRi mắA2yRt, đA2yRem tZVPkSBDti quA2yRyên đểZVPkSBDt A2yRvào tronZVPkSBDtg HW6k6iiStay hA2yRắn, HW6k6iiSxoay ngườiZVPkSBDt xuZVPkSBDtống giườHW6k6iiSng, mặZVPkSBDtc quầnHW6k6iiS ZVPkSBDtáo HW6k6iiSđi A2yRrồi điHW6k6iiS rZVPkSBDta ngoài. 

TrướA2yRc cửa. 

“Hoàng HW6k6iiSphi, HHW6k6iiSoàng TZVPkSBDthượng cóZVPkSBDt phZVPkSBDtải A2yRlại thấyHW6k6iiS HW6k6iiSác mộngHW6k6iiS haA2yRy ZVPkSBDtkhông, saA2yRo lạHW6k6iiSi ZVPkSBDtlớn tiZVPkSBDtếng nhHW6k6iiSư thế.A2yR” mộtHW6k6iiS nA2yRữ hộA2yR A2yRvệ caA2yRnh gA2yRiữ ởZVPkSBDt cửHW6k6iiSa, HW6k6iiSnhỏ giọA2yRng hỏi. 

“A2yRKhông cHW6k6iiSó.” HW6k6iiSNàng thảA2yRn nZVPkSBDthiên lắcZVPkSBDt đầu,ZVPkSBDt HW6k6iiSdặn dòZVPkSBDt HW6k6iiSnàng ZVPkSBDtchuẩn bHW6k6iiSị mộA2yRt HW6k6iiSít tHW6k6iiShực vHW6k6iiSật taHW6k6iiShnh đạm,HW6k6iiS tHW6k6iiSránh HW6k6iiScho miệZVPkSBDtng vếZVPkSBDtt HW6k6iiSthương cA2yRòn chưHW6k6iiSa khA2yRỏi hẳnA2yR bZVPkSBDtị cươHW6k6iiSng lênA2yR, khóZVPkSBDt kZVPkSBDthép miệng. 

NZVPkSBDtữ hộA2yR vệZVPkSBDt lZVPkSBDtĩnh A2yRmệnh ZVPkSBDtmà đA2yRi, ZVPkSBDtY HW6k6iiSY nhìnZVPkSBDt ZVPkSBDttheo tA2yRhân ảnZVPkSBDth củHW6k6iiSa nA2yRàng, vụnA2yRg HW6k6iiStrộm nhẹA2yR nhàA2yRng thởA2yR raZVPkSBDt, maZVPkSBDty mắnZVPkSBDt nZVPkSBDtàng tZVPkSBDta đA2yRè tA2yRhấp thaA2yRnh âm. 

NhưnZVPkSBDtg ZVPkSBDtmà, vừaA2yR ZVPkSBDtquay nA2yRgười lại,A2yR lạiA2yR nhHW6k6iiSìn thấyHW6k6iiS khuA2yRôn mặA2yRt cứngZVPkSBDt ZVPkSBDtngắc củaZVPkSBDt hắn,HW6k6iiS lạnhA2yR lùnZVPkSBDtg nghễA2yR nàngA2yR, khônA2yRg cHW6k6iiSó mởZVPkSBDt miA2yRệng, trầZVPkSBDtm mZVPkSBDtặc xoaA2yRy nA2yRgười xốcZVPkSBDt A2yRlên bứA2yRc rHW6k6iiSèm chZVPkSBDte, khHW6k6iiSập khiễngZVPkSBDt HW6k6iiSđi vào. 

NàngA2yR HW6k6iiScũng bướcHW6k6iiS nhHW6k6iiSanh đuổiA2yR kịp,HW6k6iiS cẩnZVPkSBDt thậA2yRn gHW6k6iiSiúp đỡ. 

“NànA2yRg cZVPkSBDtái ZVPkSBDtgì đA2yRều ngZVPkSBDthe được,A2yR vA2yRì sA2yRao khHW6k6iiSông hA2yRỏi trA2yRẫm?” HắnZVPkSBDt tậnHW6k6iiS lZVPkSBDtực kHW6k6iiShống chếA2yR âZVPkSBDtm điệuA2yR cZVPkSBDtủa chA2yRính ZVPkSBDtmình, khA2yRó ZVPkSBDttránh khỏHW6k6iiSi ruA2yRn run. 

“ZVPkSBDtCác người,ZVPkSBDt HW6k6iiSai cũnHW6k6iiSg khôA2yRng HW6k6iiSmuốn nóHW6k6iiSi cHW6k6iiSho A2yRta biếtHW6k6iiS, tA2yRa hỏiZVPkSBDt thA2yRì sZVPkSBDtẽ cZVPkSBDtó đápA2yR A2yRán sao?” 

ChuHW6k6iiSa sHW6k6iiSót cười,A2yR nàA2yRng gZVPkSBDtiúp đA2yRỡ hắHW6k6iiSn ngồZVPkSBDti xuốngZVPkSBDt giường,A2yR vHW6k6iiSết thươA2yRng khA2yRông cònHW6k6iiS chảyZVPkSBDt mA2yRáu, mHW6k6iiSay mZVPkSBDtắn, dưA2yRợc HW6k6iiShiệu nàyZVPkSBDt cHW6k6iiSó vẻA2yR hữA2yRu HW6k6iiShiệu, cHW6k6iiSó thểZVPkSBDt HW6k6iiScầm A2yRmáu, nhưnA2yRg A2yRmà, lHW6k6iiSên mA2yRày lạA2yRi rấHW6k6iiSt chZVPkSBDtậm, chỉA2yR cHW6k6iiSó mộtZVPkSBDt lHW6k6iiSớp mỏnA2yRg, HW6k6iiStựa nhưZVPkSBDt chỉA2yR HW6k6iiSđộng mạnZVPkSBDth mộZVPkSBDtt chZVPkSBDtút sẽZVPkSBDt lạiZVPkSBDt vỡZVPkSBDt ra. 

HW6k6iiSMím A2yRmôi, hHW6k6iiSắn HW6k6iiSnhẹ nHW6k6iiShàng nZVPkSBDtắm ZVPkSBDtlấy bA2yRàn taHW6k6iiSy nhHW6k6iiSỏ béZVPkSBDt, đôZVPkSBDti ZVPkSBDtmắt nA2yRhất thA2yRời A2yRnhu hZVPkSBDtòa xuốngA2yR dưới,A2yR ZVPkSBDtngăn ýHW6k6iiS cười. 

“NàHW6k6iiSng muốA2yRn biHW6k6iiSết sao?” 

Ý tứZVPkSBDt củaZVPkSBDt ZVPkSBDthắn làZVPkSBDt, cóZVPkSBDt ZVPkSBDtthể nóiHW6k6iiS cA2yRho cHW6k6iiShính mìnHW6k6iiSh biếtZVPkSBDt? ZVPkSBDtY HW6k6iiSY ZVPkSBDtngạc nhiêHW6k6iiSn HW6k6iiSngẩng đầu,A2yR đốiA2yR diệnHW6k6iiS A2yRvới tầZVPkSBDtm ZVPkSBDtmắt củaHW6k6iiS ZVPkSBDthắn, A2yRcó chúHW6k6iiSt khôngA2yR thểA2yR A2yRtin, rốtA2yR cụZVPkSBDtc hắnZVPkSBDt cũngHW6k6iiS A2yRchịu mởZVPkSBDt miệngZVPkSBDt nóZVPkSBDti cHW6k6iiSho mìnA2yRh biết. 

MộA2yRt nHW6k6iiSữ tửHW6k6iiS, ZVPkSBDtvì ZVPkSBDtsao cZVPkSBDtuốn lA2yRấy A2yRtâm ZVPkSBDtcủa ZVPkSBDthai ZVPkSBDtnam nhân? 

“ZVPkSBDtNếu nhA2yRư pZVPkSBDthải mA2yRiễn cưỡng,A2yR vềHW6k6iiS sZVPkSBDtau rồiHW6k6iiS hZVPkSBDtãy nói.”HW6k6iiS NA2yRàng cHW6k6iiSó thểHW6k6iiS nhìZVPkSBDtn rA2yRa đưZVPkSBDtợc, trênA2yR mặtZVPkSBDt hắnZVPkSBDt A2yRmiễn cưA2yRỡng cHW6k6iiSười vui. 

RútZVPkSBDt ZVPkSBDthai A2yRtay raZVPkSBDt, nànHW6k6iiSg điHW6k6iiS ngănHW6k6iiS tA2yRủ, lHW6k6iiSấy mộtZVPkSBDt lA2yRọ dưZVPkSBDtợc HW6k6iiSlại ZVPkSBDtđây, nZVPkSBDtgồi xổmZVPkSBDt xuZVPkSBDtống, cuHW6k6iiSốn ốngHW6k6iiS quầnHW6k6iiS củaHW6k6iiS hắnA2yR lên,ZVPkSBDt nhZVPkSBDtẹ nhànZVPkSBDtg mZVPkSBDtở lọA2yR thuZVPkSBDtốc HW6k6iiSra, đHW6k6iiSổ rZVPkSBDta mộZVPkSBDtt A2yRít bộZVPkSBDtt mZVPkSBDtàu trắZVPkSBDtng, cẩnZVPkSBDt HW6k6iiSthận rHW6k6iiSắc lêZVPkSBDtn vếtZVPkSBDt thương. 

“A2yRNgân NhA2yRi khôngA2yR phZVPkSBDtải ZVPkSBDtaii khA2yRác, lA2yRà nàng.” 

HắnZVPkSBDt mởZVPkSBDt miZVPkSBDtệng nZVPkSBDtói, nHW6k6iiShìn nàA2yRng ZVPkSBDtngạc nhiên,A2yR tZVPkSBDtrừng lớnA2yR HW6k6iiSmắt hạnhHW6k6iiS nhìZVPkSBDtn vàoZVPkSBDt HW6k6iiSkhuôn mặtA2yR bìHW6k6iiSnh A2yRthản củaHW6k6iiS chínhZVPkSBDt mình,HW6k6iiS nhấtA2yR thờiA2yR hìnA2yRh tHW6k6iiShành HW6k6iiS2 tA2yRrạng tháiA2yR A2yRđối lập. 

“Khâu TZVPkSBDtrạch, chàngA2yR khônA2yRg phảHW6k6iiSi hHW6k6iiSồ đồZVPkSBDt rồiHW6k6iiS HW6k6iiSchứ, tA2yRa lA2yRà HW6k6iiSY HW6k6iiSY, ZVPkSBDtkhông phảZVPkSBDti NgânA2yR NZVPkSBDthi, từZVPkSBDt nhỏHW6k6iiS đZVPkSBDtến lớn,A2yR tHW6k6iiSa cũngHW6k6iiS ZVPkSBDtchưa HW6k6iiStừng nghHW6k6iiSe tHW6k6iiShái hoàngHW6k6iiS TháiZVPkSBDt HậuHW6k6iiS nHW6k6iiShắc HW6k6iiStới haA2yRy baHW6k6iiSn ZVPkSBDtcho tZVPkSBDta tụcHW6k6iiS daA2yRnh A2yRnày, chàngZVPkSBDt đA2yRang nóA2yRi gHW6k6iiSiỡn pZVPkSBDthải không?A2yR” NànA2yRg nộA2yRt nộtZVPkSBDt nóiHW6k6iiS, nhìZVPkSBDtn biểuHW6k6iiS tA2yRình trênA2yR mặtA2yR hắnHW6k6iiS nghiêmZVPkSBDt tHW6k6iiSúc màHW6k6iiS tZVPkSBDthoáng ruA2yRng mình. 

TuấnHW6k6iiS mHW6k6iiSi kHW6k6iiShinh lonZVPkSBDtg, ZVPkSBDthắn ZVPkSBDtnhu nHW6k6iiShu huyệtHW6k6iiS thHW6k6iiSái dZVPkSBDtương, ZVPkSBDttất nHW6k6iiShiên làZVPkSBDt ZVPkSBDtbiết đA2yRược, mìnhZVPkSBDt A2yRnói nhHW6k6iiSư vậZVPkSBDty sẽA2yR lA2yRàm chZVPkSBDto nHW6k6iiSàng khA2yRông HW6k6iiSrõ ZVPkSBDtràng, nhưnZVPkSBDtg nếuHW6k6iiS cA2yRứ iHW6k6iiSm lặngHW6k6iiS, chỉA2yR sợHW6k6iiS, hZVPkSBDtắn sẽA2yR bịZVPkSBDt hiểuHW6k6iiS ZVPkSBDtlầm, HW6k6iiStrở thànZVPkSBDth A2yRhoa tâA2yRm HW6k6iiSnam tử. 

“NHW6k6iiSàng tZVPkSBDthật A2yRsự làA2yR NgâHW6k6iiSn ZVPkSBDtNhi, khA2yRông đúng,ZVPkSBDt phảiA2yR nóiA2yR, NgâA2yRn HW6k6iiSNhi HW6k6iiSlà nA2yRàng, HW6k6iiSlà A2yRtên trướcHW6k6iiS đâyZVPkSBDt cHW6k6iiSủa nàng.” 

đôiA2yR mắtZVPkSBDt màuHW6k6iiS tímA2yR dầHW6k6iiSn dầnZVPkSBDt chHW6k6iiSuyển thànhHW6k6iiS thâmZVPkSBDt thúy,ZVPkSBDt yênZVPkSBDt lặnA2yRg nhìnHW6k6iiS dA2yRung nhHW6k6iiSan cHW6k6iiSủa nàngHW6k6iiS,… ngHW6k6iiSũ quaHW6k6iiSn khHW6k6iiSông ZVPkSBDtđồng dạnHW6k6iiSg, giốHW6k6iiSng HW6k6iiSnhau, chỉA2yR cHW6k6iiSó ZVPkSBDtmột nZVPkSBDtụ cườiA2yR ngọtHW6k6iiS nZVPkSBDtgào A2yRnhư hA2yRoa ZVPkSBDtlê đầA2yRu xuâHW6k6iiSn, cònZVPkSBDt ZVPkSBDtcó liZVPkSBDtnh hồn. 

“têHW6k6iiSn ZVPkSBDttrước đâyZVPkSBDt củZVPkSBDta ta?” 

ZVPkSBDtNàng cănZVPkSBDt bảnZVPkSBDt ZVPkSBDtlà khôngA2yR ZVPkSBDthiểu HW6k6iiShắn đangA2yR A2yRnói cáiZVPkSBDt A2yRgì, “A2yRChẳng ZVPkSBDtlẽ, tA2yRa từnHW6k6iiSg bịA2yR mấtA2yR tríHW6k6iiS nhớ?”ZVPkSBDt NếuA2yR không,A2yR nhưA2yR A2yRthế nàZVPkSBDto lạHW6k6iiSi kHW6k6iiShông bHW6k6iiSiết tZVPkSBDtrước kiZVPkSBDta ZVPkSBDtmình kZVPkSBDtêu ZVPkSBDtlà NgâZVPkSBDtn Nhi? 

HơHW6k6iiSn nHW6k6iiSữa, ZVPkSBDtcó ZVPkSBDtđôi khiZVPkSBDt, ánhHW6k6iiS mắZVPkSBDtt hA2yRắn khHW6k6iiSi nZVPkSBDthìn nàng,ZVPkSBDt dA2yRường nHW6k6iiShư khôngHW6k6iiS phảiA2yR đaHW6k6iiSng nA2yRhìn nàngHW6k6iiS, màA2yR đaA2yRng HW6k6iiSnhìn mHW6k6iiSột ngườiHW6k6iiS khác. 

HW6k6iiS“Không HW6k6iiSphải,” HắA2yRn nhHW6k6iiSẹ nhàngA2yR lA2yRắc đầu,A2yR“Đó lA2yRà tA2yRên troZVPkSBDtng kHW6k6iiSiếp trướcA2yR A2yRcủa nàng!” 

đôi mA2yRắt HW6k6iiSmàu ZVPkSBDttím lộA2yR HW6k6iiSra mộA2yRt HW6k6iiScỗ kỳHW6k6iiS quHW6k6iiSang kA2yRỳ ZVPkSBDtdị, trướcHW6k6iiS mắA2yRt tA2yRựa hồZVPkSBDt xA2yRuất HW6k6iiShiện mộZVPkSBDtt thHW6k6iiSân HW6k6iiSảnh xinHW6k6iiSh đẹp,A2yR tHW6k6iiShích mặA2yRc mộtZVPkSBDt thâZVPkSBDtn qHW6k6iiSuần áA2yRo đơA2yRn giảZVPkSBDtn, A2yRmàu ZVPkSBDthoa HW6k6iiSlê, bA2yRên môiHW6k6iiS lA2yRuôn A2yRcó ýZVPkSBDt cườZVPkSBDti ZVPkSBDtôn nA2yRhu, thưHW6k6iiSờng hA2yRay tA2yRhân mậA2yRt HW6k6iiSôm cáZVPkSBDtnh tA2yRay hắn,ZVPkSBDt gA2yRọi “ViêA2yRm HHW6k6iiSi, ngươiZVPkSBDt làZVPkSBDt ViêA2yRm A2yRHi củA2yRa NgA2yRân Nhi.” 

KiếA2yRp trước?ZVPkSBDt NàA2yRng rZVPkSBDtõ ràngZVPkSBDt làHW6k6iiS tZVPkSBDtừ tA2yRhế kỷA2yR 2A2yR1 HW6k6iiSđến, bọnA2yR hHW6k6iiSọ, cóA2yR pZVPkSBDthải lầmA2yR A2yRrồi haHW6k6iiSy khôHW6k6iiSng? NànHW6k6iiSg cắnHW6k6iiS ZVPkSBDtmôi dưới,HW6k6iiS đA2yRột nA2yRhiên phHW6k6iiSát hZVPkSBDtiện, nHW6k6iiSàng thậA2yRt sợA2yR HW6k6iiShãi loạiZVPkSBDt HW6k6iiSsai lầmHW6k6iiS nHW6k6iiSày, ZVPkSBDtnếu nàngZVPkSBDt khA2yRông phảHW6k6iiSi ngưA2yRời mA2yRà bọHW6k6iiSn HW6k6iiShọ A2yRchờ moA2yRng, vậyHW6k6iiS ZVPkSBDtnàng nênZVPkSBDt làmHW6k6iiS cáiZVPkSBDt gìZVPkSBDt bA2yRây giờ? 

A2yR“kiếp trướcA2yR cZVPkSBDtủa taA2yR, làZVPkSBDt ngZVPkSBDtười nhưHW6k6iiS thếHW6k6iiS nHW6k6iiSào?” HW6k6iiSNàng nộtA2yR nộtHW6k6iiS mA2yRở miệng,ZVPkSBDt rấtZVPkSBDt A2yRlà sợA2yR hãi. 

“làHW6k6iiS mộtHW6k6iiS A2yRngười màZVPkSBDt HW6k6iiS3 ngườiA2yR chúngA2yR A2yRta đềA2yRu hếtZVPkSBDt lòZVPkSBDtng thươngZVPkSBDt yêu.” 

THW6k6iiSiếng nóHW6k6iiSi khHW6k6iiSàn kHW6k6iiShàn xuống,ZVPkSBDt tựaA2yR A2yRhồ ZVPkSBDtcó cZVPkSBDthút nghẹnHW6k6iiS A2yRngào, HW6k6iiSký ứcZVPkSBDt ZVPkSBDtxa ZVPkSBDtxưa bấHW6k6iiSt chợtZVPkSBDt ZVPkSBDttràn vềHW6k6iiS, đaHW6k6iiSu xót,HW6k6iiS nZVPkSBDtgọt ngHW6k6iiSào, A2yRđan xA2yRen HW6k6iiSvào nhau… 

BHW6k6iiSa người?HW6k6iiS NgoHW6k6iiSại trừA2yR hắHW6k6iiSn cHW6k6iiSùng MẫHW6k6iiSn HácZVPkSBDth HW6k6iiSyêu naZVPkSBDtm, cònA2yR HW6k6iiScó ZVPkSBDtai? A2yRNàng ZVPkSBDtgiật mình. 

A2yR“Vì saZVPkSBDto, cáZVPkSBDtc ngườHW6k6iiSi biết,ZVPkSBDt NgânHW6k6iiS NHW6k6iiShi nhấtZVPkSBDt địnZVPkSBDth lA2yRà HW6k6iiSta?” ĐâyZVPkSBDt mớiZVPkSBDt ZVPkSBDtlà điểmHW6k6iiS mZVPkSBDtấu cA2yRhốt A2yR, A2yRnàng ZVPkSBDtquả thựcA2yR rấHW6k6iiSt lHW6k6iiSà sợA2yR hãZVPkSBDti, đápHW6k6iiS ánHW6k6iiS khôHW6k6iiSng nhA2yRư mìnHW6k6iiSh nA2yRghĩ, lạiHW6k6iiS khôngA2yR tZVPkSBDthể khôngHW6k6iiS hỏi. 

A2yR“Chỉ cầA2yRn lA2yRiếc A2yRmắt mộtHW6k6iiS cHW6k6iiSái, A2yRta liềnA2yR cHW6k6iiSó thểZVPkSBDt A2yRnhận HW6k6iiSra nàng.” 

HZVPkSBDtắn độtA2yR nHW6k6iiShiên nHW6k6iiSở nA2yRụ cưHW6k6iiSời, ánHW6k6iiSh mắZVPkSBDtt A2yRvụt sáZVPkSBDtng, haHW6k6iiSi HW6k6iiStay ômA2yR chầmA2yR lấyZVPkSBDt thiZVPkSBDtên ZVPkSBDthạ béHW6k6iiS nhỏ, 

“ChZVPkSBDto ZVPkSBDtdù làHW6k6iiS hóHW6k6iiSa thànhZVPkSBDt tZVPkSBDtro bụi,A2yR tA2yRa cũHW6k6iiSng HW6k6iiScó tA2yRhể nA2yRhận rA2yRa nA2yRàng.” ZVPkSBDtÔm vàA2yRo HW6k6iiStrong lòng,ZVPkSBDt HW6k6iiSquyến luyZVPkSBDtến híA2yRt lHW6k6iiSấy hươngA2yR tHW6k6iiShơm ngHW6k6iiSọt ngàA2yRo ZVPkSBDttrên ngườiA2yR nàng. 

Trên ngườiZVPkSBDt nàngHW6k6iiS ZVPkSBDtcũng ZVPkSBDtphát ZVPkSBDtra mùHW6k6iiSi ZVPkSBDthoa lê……HW6k6iiS ĐộcHW6k6iiS đZVPkSBDtáo, khônHW6k6iiSg gHW6k6iiSì tA2yRhay thZVPkSBDtế được,HW6k6iiS làHW6k6iiS mùiA2yR A2yRhương củaZVPkSBDt linA2yRh hHW6k6iiSồn nàng! 

 

CHƯƠNG 1HW6k6iiS82: CẨNA2yR THẬNA2yR MIỆZVPkSBDtNG VẾTZVPkSBDt THƯƠNG

TùyHW6k6iiS ýZVPkSBDt đHW6k6iiSể hA2yRắn ZVPkSBDtôm mìA2yRnh, haHW6k6iiSi ngườiHW6k6iiS độtA2yR nhiA2yRên A2yRim lặZVPkSBDtng, nàngZVPkSBDt thaHW6k6iiSm luyA2yRến hơHW6k6iiSi tHW6k6iiShở lànHW6k6iiSh lạnhA2yR mA2yRà A2yRthoải máZVPkSBDti tHW6k6iiSrong lònA2yRg, ZVPkSBDttrong tiHW6k6iiSm A2yRđột nhZVPkSBDtiên tZVPkSBDtrở nA2yRên bìnhZVPkSBDt tZVPkSBDthản, mặA2yRc kệHW6k6iiS sựZVPkSBDt tA2yRình nhưA2yR thếZVPkSBDt nàHW6k6iiSo, HW6k6iiShiện tại,A2yR haA2yRi ngườiHW6k6iiS bọnA2yR họZVPkSBDt chỉHW6k6iiS cA2yRần ởA2yR cùnZVPkSBDtg HW6k6iiSmột chHW6k6iiSỗ, cZVPkSBDtái gHW6k6iiSì cA2yRũng khôngHW6k6iiS qA2yRuan ZVPkSBDttrọng, vA2yRô luậHW6k6iiSn lZVPkSBDtà kiếZVPkSBDtp trướA2yRc ZVPkSBDthay lA2yRà kiếA2yRp sau. 

A2yR“Nàng, A2yRkhông HW6k6iiSmuốn HW6k6iiSbiết cZVPkSBDthuyện tìnhHW6k6iiS ởA2yR kiếZVPkSBDtp trướZVPkSBDtc sao?” 

BZVPkSBDtàn ZVPkSBDttay tA2yRo HW6k6iiScủa HW6k6iiSPhù VHW6k6iiSân KHW6k6iiShâu TrạZVPkSBDtch HW6k6iiSôn nhHW6k6iiSu A2yRvuốt vuA2yRốt lZVPkSBDtưng nàngA2yR, giốZVPkSBDtng ZVPkSBDtnhư đaHW6k6iiSng vuZVPkSBDtốt HW6k6iiSve cZVPkSBDton ZVPkSBDtmèo nhỏ,HW6k6iiS đôiHW6k6iiS mắtA2yR màuHW6k6iiS tA2yRím tA2yRhâm ýHW6k6iiS HW6k6iiSliếc mHW6k6iiSắt nhìHW6k6iiSn khuônZVPkSBDt mặtZVPkSBDt nZVPkSBDthỏ nhắnA2yR trA2yRấn địnhZVPkSBDt mHW6k6iiSột cái. 

“TA2yRa khôHW6k6iiSng muZVPkSBDtốn biết.” 

NHW6k6iiSàng chậmZVPkSBDt A2yRrãi lắcHW6k6iiS đầu,HW6k6iiS tựaHW6k6iiS hồ,A2yR từA2yR vẻHW6k6iiS mặtHW6k6iiS củA2yRa hắnA2yR cùHW6k6iiSng MẫnZVPkSBDt HáchZVPkSBDt HW6k6iiSyêu namA2yR, kiếpA2yR trướcHW6k6iiS hHW6k6iiSẳn HW6k6iiSlà A2yRrất A2yRlà phứcZVPkSBDt tạHW6k6iiSp, nếuA2yR ZVPkSBDtlà nhA2yRư thế,HW6k6iiS chínA2yRh mìnA2yRh HW6k6iiScăn bảnZVPkSBDt khA2yRông muốnA2yR biết. 

“Cho ZVPkSBDtdù nàZVPkSBDtng ZVPkSBDtmuốn biếHW6k6iiSt, hiệnZVPkSBDt tZVPkSBDtại cZVPkSBDtũng khôngZVPkSBDt thA2yRể nóZVPkSBDti cA2yRho nànZVPkSBDtg nghe.” 

Hôn nhẹA2yR vànZVPkSBDth tA2yRai cZVPkSBDtủa HW6k6iiSnàng, hHW6k6iiSắn ônZVPkSBDt nZVPkSBDthu nA2yRói, ZVPkSBDtôm eA2yRo nhỏ,HW6k6iiS bànZVPkSBDt tHW6k6iiSay lạiHW6k6iiS bắtHW6k6iiS đầHW6k6iiSu khônA2yRg ZVPkSBDtan ZVPkSBDtphận, xHW6k6iiSoa xoZVPkSBDta mềZVPkSBDtm mại. 

A2yRNói HW6k6iiScách khác,ZVPkSBDt tHW6k6iiSừ đầuZVPkSBDt tớiHW6k6iiS đuôi,HW6k6iiS HW6k6iiShắn HW6k6iiSchỉ tínhA2yR nZVPkSBDtói ZVPkSBDtcho nHW6k6iiSàng bấyZVPkSBDt nhiêuZVPkSBDt mZVPkSBDtà thôi?HW6k6iiS NàngA2yR cháZVPkSBDtn nHW6k6iiSản, đZVPkSBDtã sớmZVPkSBDt biếtA2yR naA2yRm A2yRnhân nàyHW6k6iiS thậtA2yR phúcZVPkSBDt hắHW6k6iiSc, gZVPkSBDtiang sơA2yRn dễHW6k6iiS đHW6k6iiSổi bA2yRản tíHW6k6iiSnh kA2yRhó dời,ZVPkSBDt nHW6k6iiShưng mà,A2yR nàZVPkSBDtng lạiZVPkSBDt thíHW6k6iiSch HW6k6iiShắn nhHW6k6iiSư thế,ZVPkSBDt cóHW6k6iiS phảiZVPkSBDt ZVPkSBDtnàng thíHW6k6iiSch cuồngZVPkSBDt ngượcZVPkSBDt A2yRhay không? 

“KHW6k6iiShông đưHW6k6iiSợc, cA2yRòn cZVPkSBDtó ZVPkSBDtchút đau.” 

ZVPkSBDtKinh ngZVPkSBDtạc nhìHW6k6iiSn bHW6k6iiSàn ZVPkSBDttay tZVPkSBDto HW6k6iiSđã thZVPkSBDtáo vạtHW6k6iiS áA2yRo A2yRtrước nHW6k6iiSgực HW6k6iiScủa mHW6k6iiSình, nànHW6k6iiSg thấZVPkSBDtp giọnZVPkSBDtg nHW6k6iiSgăn cảnHW6k6iiS, sắcHW6k6iiS mặtHW6k6iiS hồngA2yR tươi,ZVPkSBDt tựaHW6k6iiS nHW6k6iiShư mHW6k6iiSột A2yRquả táoZVPkSBDt cZVPkSBDthín mọng. 

TuấnA2yR mHW6k6iiSi ZVPkSBDtmột điều,HW6k6iiS hắnZVPkSBDt HW6k6iiStà ácA2yR HW6k6iiSnhu sátA2yR, rấtA2yR thíZVPkSBDtch A2yRxem bộZVPkSBDt dánHW6k6iiSg thẹA2yRn thùnHW6k6iiSg củaZVPkSBDt nàng,ZVPkSBDt bạHW6k6iiSc thZVPkSBDtần khinHW6k6iiSh dươngHW6k6iiS, cổA2yR HW6k6iiShọng ttoáA2yRt ZVPkSBDtra cườiZVPkSBDt nhẹ. 

HW6k6iiSHưởng thA2yRụ ZVPkSBDtthân mìnA2yRh dầA2yRn HW6k6iiSdần mềmHW6k6iiS ZVPkSBDtmại, cảA2yR ngườiHW6k6iiS choHW6k6iiSàng lên. 

“HW6k6iiSMiệng vếtZVPkSBDt thA2yRương, cẩZVPkSBDtn A2yRthận miệHW6k6iiSng vếHW6k6iiSt thươnZVPkSBDtg cZVPkSBDtủa chàng.” 

Nàng kiA2yRnh hôHW6k6iiS A2yR, muA2yRốn đứA2yRng HW6k6iiSdậy xA2yRem cóA2yR đụngZVPkSBDt tớiA2yR haZVPkSBDty khôHW6k6iiSng, nhưnZVPkSBDtg bịZVPkSBDt hHW6k6iiSắn ôZVPkSBDtm chZVPkSBDtặt, khôZVPkSBDtng ZVPkSBDtdễ dàngHW6k6iiS ZVPkSBDtbuông ra. 

“Không cóA2yR đA2yRụng tới,A2yR chA2yRỉ cA2yRần A2yRnàng A2yRđừng nháo.”HW6k6iiS HắZVPkSBDtn đạmA2yR cườiZVPkSBDt, A2yRkhông kZVPkSBDthỏi HW6k6iiSbị pZVPkSBDthản ứngZVPkSBDt ZVPkSBDtđáng yêuZVPkSBDt HW6k6iiScủa nànZVPkSBDtg lA2yRàm ấHW6k6iiSm ápZVPkSBDt cảZVPkSBDt trHW6k6iiSái tim. 

“TrướcZVPkSBDt phảZVPkSBDti băngA2yR ZVPkSBDtbó lZVPkSBDtại, bZVPkSBDtằng khZVPkSBDtông thHW6k6iiSật sHW6k6iiSự sẽZVPkSBDt chạmZVPkSBDt ZVPkSBDtvào vếA2yRt thHW6k6iiSương, thậtA2yR A2yRvất vảHW6k6iiS mớiA2yR khZVPkSBDtép lại.A2yR ChZVPkSBDtàng A2yRkhẳng địHW6k6iiSnh A2yRsẽ trộmA2yR điHW6k6iiS A2yRđi sáHW6k6iiSt hổA2yR, HW6k6iiSta muốnZVPkSBDt cHW6k6iiSản cũngZVPkSBDt cHW6k6iiSản kZVPkSBDthông đượHW6k6iiSc, HW6k6iiSnhanh lêHW6k6iiSn, đểHW6k6iiS A2yRta giúZVPkSBDtp chA2yRàng băngZVPkSBDt bóHW6k6iiS.” HW6k6iiSNàng cũngA2yR mặcZVPkSBDt kHW6k6iiSệ nhA2yRiều HW6k6iiSnhư vậy,HW6k6iiS dZVPkSBDtùng sứcHW6k6iiS ngA2yRăn A2yRtay hắnA2yR, cầmZVPkSBDt bạcA2yRh A2yRbố ZVPkSBDtsạch sA2yRẽ ZVPkSBDtsớm HW6k6iiSchuẩn bịHW6k6iiS A2yRtốt A2yRbao HW6k6iiSbố baA2yRo HW6k6iiSvây điZVPkSBDt lên. 

ZVPkSBDtMột ZVPkSBDttay chA2yRống khuôHW6k6iiSn mặt,A2yR hắnZVPkSBDt iA2yRm lặZVPkSBDtng nZVPkSBDthìn khuHW6k6iiSôn mặtHW6k6iiS A2yRôn nhuZVPkSBDt, màyA2yR liễuA2yR cZVPkSBDtong HW6k6iiScong. HW6k6iiSMắt A2yRto tròn,ZVPkSBDt tronA2yRg veA2yRo, mũA2yRi tinA2yRh ZVPkSBDtxảo, A2yRcánh môiHW6k6iiS đỏA2yR hồngA2yR, căngHW6k6iiS mọnZVPkSBDtg, chHW6k6iiSỉ cầnHW6k6iiS nhẹZVPkSBDt nhàA2yRng khHW6k6iiSẽ mởA2yR ZVPkSBDtra, tựaZVPkSBDt nhưA2yR mộZVPkSBDtt tráHW6k6iiSi chHW6k6iiSín nZVPkSBDtgon ngZVPkSBDtọt, làA2yRm cA2yRho ngZVPkSBDtười tZVPkSBDta kZVPkSBDtìm A2yRlòng khônA2yRg đậuZVPkSBDt muốnA2yR cA2yRắn mộtA2yR ngụm. 

LưZVPkSBDtu ZVPkSBDtloát cộtHW6k6iiS ZVPkSBDtmột cáA2yRi ZVPkSBDtnơ cHW6k6iiSon bướZVPkSBDtm, nànA2yRg vỗA2yR vỗZVPkSBDt tA2yRay đứZVPkSBDtng lêA2yRn, nhìnZVPkSBDt thA2yRấy hHW6k6iiSắn nhìZVPkSBDtn chằmA2yR chA2yRằm mìnHW6k6iiSh, cóZVPkSBDt chútHW6k6iiS mạcHW6k6iiS dZVPkSBDtanh kZVPkSBDtỳ diệA2yRu, chẳngA2yR lZVPkSBDtẽ lZVPkSBDtà mA2yRặt mìnhA2yR díA2yRnh cáiHW6k6iiS gìHW6k6iiS sao? 

“Trẫm sẽZVPkSBDt khôA2yRng trZVPkSBDtộm đA2yRi sZVPkSBDtăn hổ,”A2yR HắnHW6k6iiS độtZVPkSBDt nhiênZVPkSBDt nói,“ZVPkSBDtCho HW6k6iiSnên sẽHW6k6iiS kA2yRhông A2yRbỏ lZVPkSBDtại nHW6k6iiSnàng A2yRmột mình.” 

HW6k6iiSHắn, A2yRhiểu đHW6k6iiSược tâmZVPkSBDt tA2yRư củaZVPkSBDt HW6k6iiSnàng. TrHW6k6iiSong mắtA2yR A2yRY ZVPkSBDtY lóZVPkSBDte ZVPkSBDtra nhHW6k6iiSiều tHW6k6iiSia sHW6k6iiSáng HW6k6iiSmang tZVPkSBDtheo ýZVPkSBDt cưHW6k6iiSời ZVPkSBDtôn nhZVPkSBDtu, khônA2yRg biếtHW6k6iiS vA2yRì sA2yRao, hZVPkSBDtiện tHW6k6iiSại, A2yRchỉ cầnHW6k6iiS ZVPkSBDtở ZVPkSBDtbên cạHW6k6iiSnh hắnHW6k6iiS, nànA2yRg lạiA2yR ZVPkSBDtcó thểA2yR cA2yRảm nhA2yRận đượcA2yR thậtA2yR sâuZVPkSBDt hA2yRạnh phúc. 

“Ân,ZVPkSBDt vZVPkSBDtậy ZVPkSBDtlúc chHW6k6iiSàng đZVPkSBDti sănHW6k6iiS A2yRbạch ZVPkSBDthổ ZVPkSBDtphải manHW6k6iiSg theHW6k6iiSo taHW6k6iiS.” ZVPkSBDtNàng yA2yRêu cầu. 

“NàHW6k6iiSng khônHW6k6iiSg thểA2yR điA2yR, nA2yRhiều nA2yRhất ZVPkSBDtchỉ ZVPkSBDtcó thểZVPkSBDt đZVPkSBDtứng ZVPkSBDtở ZVPkSBDtxa xA2yRa nhìn.” 

HA2yRắn A2yRnghĩ nghHW6k6iiSĩ, HW6k6iiSra quyếtA2yR địHW6k6iiSnh nàyHW6k6iiS, chA2yRỉ cHW6k6iiSó A2yRở rấZVPkSBDtt xA2yRa ZVPkSBDtnhìn, mớiHW6k6iiS sHW6k6iiSẽ kA2yRhông tHW6k6iiSiến vàoA2yR, cũngZVPkSBDt sA2yRẽ HW6k6iiScó nA2yRguy hiểm. 

A2yR“Nhưng màA2yR, trA2yRên ngZVPkSBDtười tHW6k6iiSa khôngZVPkSBDt hềA2yR cZVPkSBDtó thưA2yRơng tổn,HW6k6iiS nHW6k6iiSgươi xeZVPkSBDtm, trừA2yR bỏA2yR bHW6k6iiSị ngA2yRười nA2yRào đA2yRó lưuA2yR HW6k6iiSlại A2yRmột đốngA2yR xanZVPkSBDth tím,ZVPkSBDt trênA2yR ngườiZVPkSBDt vHW6k6iiSết tZVPkSBDthương ZVPkSBDtnào cũnHW6k6iiSg khôZVPkSBDtng có.” 

A2yRNàng A2yRleo lênA2yR giườnA2yRg, kA2yRéo taZVPkSBDty áHW6k6iiSo lZVPkSBDtên, lộZVPkSBDt A2yRra dHW6k6iiSấu HW6k6iiShôn ngZVPkSBDtân chZVPkSBDti chiZVPkSBDtt tZVPkSBDtrên HW6k6iiScánh ZVPkSBDttay, HW6k6iiSaiz, chỉA2yR HW6k6iiSlà cánA2yRh ZVPkSBDttay ZVPkSBDtthôi, đừZVPkSBDtng nóiHW6k6iiS trA2yRên nA2yRgười. =]] 

ánh ZVPkSBDtmắt HW6k6iiSPhù VZVPkSBDtân KhâuHW6k6iiS TrZVPkSBDtạch đZVPkSBDtột nhiêHW6k6iiSn nóngHW6k6iiS lZVPkSBDtên, lôZVPkSBDti A2yRbàn A2yRtay trắA2yRng ngầnA2yR củaA2yR nàA2yRng lại,A2yR nHW6k6iiShẹ nhàngZVPkSBDt hôn. 

ÔnZVPkSBDt ZVPkSBDtnhu vùA2yRng vẩyZVPkSBDt, nàA2yRng đZVPkSBDtã HW6k6iiSrơi tronZVPkSBDtg lHW6k6iiSòng ZVPkSBDthắn, hHW6k6iiSắn khôngA2yR cầA2yRn tốHW6k6iiSn nhHW6k6iiSiều sức,ZVPkSBDt quảA2yR lZVPkSBDtaa2 dễA2yR nHW6k6iiShư trởHW6k6iiS bA2yRàn tay. 

“Lần HW6k6iiSnày, cònZVPkSBDt nóZVPkSBDti cẩnHW6k6iiS thậnZVPkSBDt miệHW6k6iiSng vếtA2yR thươngHW6k6iiS nữaHW6k6iiS không?” 

HZVPkSBDtắn đắcHW6k6iiS A2yRý nóiA2yR, đZVPkSBDtã biHW6k6iiSết nànHW6k6iiSg sẽA2yR khôHW6k6iiSng nhZVPkSBDtu thuậnA2yR nHW6k6iiShư thZVPkSBDtế, ZVPkSBDtvì miễnZVPkSBDt chZVPkSBDto nHW6k6iiSàng cằnHW6k6iiS nHW6k6iiShằn A2yRnói liêHW6k6iiSn mHW6k6iiSiên ZVPkSBDtkhông HW6k6iiSdứt, cúA2yRi đầuA2yR hônHW6k6iiS ZVPkSBDtlên môHW6k6iiSi nàng. 

NhHW6k6iiSưng, hắZVPkSBDtn vừA2yRa nóZVPkSBDti xZVPkSBDtong, nàHW6k6iiSng xấuZVPkSBDt ZVPkSBDthổ liếZVPkSBDtc lA2yRiếc mắtZVPkSBDt mộtA2yR cáiHW6k6iiS, tA2yRhùy hạA2yR HW6k6iiSmi mắt. 

A2yR“Nhưng màA2yR, tHW6k6iiSa cònZVPkSBDt cHW6k6iiSó miệnZVPkSBDtg vếtA2yR thương.” 

HW6k6iiS“Chỗ nHW6k6iiSào?” ZVPkSBDtHắn giậA2yRt HW6k6iiSmình, cZVPkSBDtòn cHW6k6iiSó HW6k6iiSvết thươngZVPkSBDt sao? 

“SHW6k6iiSáng ZVPkSBDtnay mớiZVPkSBDt HW6k6iiSthượng dượcA2yR, hiệHW6k6iiSn tạA2yRi đãHW6k6iiS quA2yRên sao?” 

NàZVPkSBDtng dùngA2yR tZVPkSBDtay A2yRnhéo nhẹZVPkSBDt vàHW6k6iiSo ZVPkSBDteo hắn,HW6k6iiS A2yRsắc mặtZVPkSBDt pZVPkSBDthiếm hồng. 

BừngA2yR tỉnhZVPkSBDt đạiHW6k6iiS ngộ,ZVPkSBDt hắHW6k6iiSm tHW6k6iiSà tZVPkSBDtứ mỉmHW6k6iiS HW6k6iiScười, giươA2yRng mi. 

“VậyZVPkSBDt trẫmA2yR sẽA2yR giúZVPkSBDtp A2yRnàng xứA2yRc thuốcZVPkSBDt HW6k6iiSmột lầnZVPkSBDt nữa?” 

Ân?ZVPkSBDt ÝHW6k6iiS làZVPkSBDt, muốZVPkSBDtn nA2yRàng rồA2yRi xứHW6k6iiSc thuốc?ZVPkSBDt HW6k6iiSTrong A2yRđầu ZVPkSBDtY ZVPkSBDtY trựcHW6k6iiS tiZVPkSBDtếp ZVPkSBDtphiên ZVPkSBDtdịch, đA2yRầu “oànhA2yR” mộtZVPkSBDt tiếng,ZVPkSBDt mắtHW6k6iiS ZVPkSBDtđỏ bừngZVPkSBDt lên… 

“CZVPkSBDthàng khôHW6k6iiSng thểZVPkSBDt nhHW6k6iiSịn xuốHW6k6iiSng A2yRsao?” NàZVPkSBDtng đèHW6k6iiS lZVPkSBDtại bA2yRàn taZVPkSBDty tA2yRo đHW6k6iiSang rHW6k6iiSục rịch,ZVPkSBDt bấZVPkSBDtt đắZVPkSBDtc dHW6k6iiSĩ nói. 

GZVPkSBDtiống A2yRnhư lZVPkSBDtà mộtA2yR tiA2yRểu hA2yRài tửA2yR thA2yRích ănZVPkSBDt kẹoZVPkSBDt, ănZVPkSBDt mãA2yRi cA2yRũng khôngA2yR HW6k6iiSchán, hHW6k6iiSắn nũZVPkSBDtng nịu” 

A2yR“Vài ngàynZVPkSBDtữa, MẫnA2yR HáchZVPkSBDt phỏnA2yRg chừngZVPkSBDt sẽHW6k6iiS tHW6k6iiSìm đượcZVPkSBDt bạZVPkSBDtch A2yRhổ, đA2yRến lúZVPkSBDtc đA2yRó, trẫA2yRm A2yRmuốn thânHW6k6iiS HW6k6iiScận nàA2yRng cũnZVPkSBDtg khôngHW6k6iiS đHW6k6iiSược, HW6k6iiSnàng A2yRnhẫn tâmHW6k6iiS A2yRđẩy tZVPkSBDtrẫm rA2yRa saoZVPkSBDt?” HắZVPkSBDtn A2yRmân A2yRthần, ZVPkSBDtở môA2yRi HW6k6iiSnàng lạiA2yR đặtA2yR xuốZVPkSBDtng mộHW6k6iiSt ZVPkSBDtnụ hônZVPkSBDt thậtZVPkSBDt sâu. 

HW6k6iiSThì rZVPkSBDta hắnHW6k6iiS A2yRđã ZVPkSBDtsớm nghHW6k6iiSĩ đZVPkSBDtến mHW6k6iiSấy thứZVPkSBDt nHW6k6iiSày, khóA2yR trácHW6k6iiSh lạA2yRi maHW6k6iiSng mìnhHW6k6iiS tớiHW6k6iiS HW6k6iiSnơi nA2yRày, HW6k6iiSnhưng màZVPkSBDt, nếuHW6k6iiS lúZVPkSBDtc ấyA2yR mZVPkSBDtình lựaHW6k6iiS chọnA2yR cưỡHW6k6iiSi tA2yRiểu hA2yRồng mZVPkSBDtã rờZVPkSBDti đA2yRi, bâA2yRy giờHW6k6iiS cHW6k6iiSũng khôngZVPkSBDt xuấtHW6k6iiS HW6k6iiShiện loạHW6k6iiSi tìnHW6k6iiSh HW6k6iiShuống nHW6k6iiSày, A2yRcho nêZVPkSBDtn nóiZVPkSBDt, muZVPkSBDtốn A2yRtrách cũnHW6k6iiSg chHW6k6iiSỉ A2yRcó thểZVPkSBDt tráchA2yR chínA2yRh mình. 

“Chàng sA2yRẽ giúHW6k6iiSp ZVPkSBDtta tHW6k6iiShượng dượcA2yR lầnHW6k6iiS nữaZVPkSBDt sao?” 

NA2yRàng nhỏZVPkSBDt giHW6k6iiSọng nóiHW6k6iiS, bHW6k6iiSất đắcZVPkSBDt HW6k6iiSdĩ, HW6k6iiSvừa nóHW6k6iiSi HW6k6iiSxong lờiHW6k6iiS nàZVPkSBDty, địaZVPkSBDt chưởngHW6k6iiS cũnHW6k6iiSg vửaZVPkSBDt cHW6k6iiSởi bA2yRỏ ZVPkSBDty phA2yRục củaZVPkSBDt A2yRnàng, bZVPkSBDtao lHW6k6iiSấy mềHW6k6iiSm mại. 

HắnHW6k6iiS ZVPkSBDtthật sựZVPkSBDt lZVPkSBDtà rấtHW6k6iiS thíchZVPkSBDt mềZVPkSBDtm mại,ZVPkSBDt trònHW6k6iiS ZVPkSBDttròn củA2yRa nàHW6k6iiSng, thấyZVPkSBDt nàZVPkSBDtng thZVPkSBDtùy hạZVPkSBDt mA2yRi mắtZVPkSBDt, ZVPkSBDtrun rẩA2yRy, cúZVPkSBDti ZVPkSBDtđầu, tầA2yRm ZVPkSBDtmắt dZVPkSBDtừng ởHW6k6iiS A2yRbàn ZVPkSBDttay HW6k6iiSto củHW6k6iiSa mìnhZVPkSBDt, biểuZVPkSBDt ZVPkSBDthiện đáZVPkSBDtng yêA2yRu, sắcZVPkSBDt mA2yRặt A2yRđà hồng. 

“XHW6k6iiSem A2yRra, nànHW6k6iiSg cA2yRũng rấHW6k6iiSt HW6k6iiShưởng HW6k6iiSthụ A2yRnha” HắnA2yR A2yRcười HW6k6iiSnhạo A2yR, kéA2yRo taA2yRy nànZVPkSBDtg quZVPkSBDta, đặHW6k6iiSt ZVPkSBDtlên nHW6k6iiSgực mình,“ThửA2yR sờZVPkSBDt sờA2yR xemHW6k6iiS.” DùnZVPkSBDtg áA2yRnh HW6k6iiSmắt cZVPkSBDtổ A2yRvũ nhìnZVPkSBDt nàng. 

CáHW6k6iiSi ZVPkSBDtgì hưởngHW6k6iiS thụA2yR chứZVPkSBDt, nàHW6k6iiSng ZVPkSBDtchỉ làHW6k6iiS ZVPkSBDttò ZVPkSBDtmò, tHW6k6iiSò mòHW6k6iiS tZVPkSBDthôi! VẻHW6k6iiS HW6k6iiSmặt bốA2yRi A2yRrối, nhìnA2yR đA2yRóa hồngA2yR ZVPkSBDtmai trướZVPkSBDtc ngựZVPkSBDtc bịA2yR hắA2yRn mA2yRa sáA2yRt, vuA2yRốt veZVPkSBDt, A2yRluôn cảmA2yR thấA2yRy cHW6k6iiSó điểmA2yR kHW6k6iiSỳ quáHW6k6iiSi, bànZVPkSBDt tHW6k6iiSay bZVPkSBDtị hắA2yRn HW6k6iiSkéo đếnHW6k6iiS ZVPkSBDtngực, nA2yRàng mHW6k6iiSuốn khánA2yRg nHW6k6iiSghị, nhưnA2yRg đãHW6k6iiS bZVPkSBDtị hắnZVPkSBDt luốnA2yR ZVPkSBDtvào qHW6k6iiSuần áHW6k6iiSo đA2yRơn bạc,A2yR cZVPkSBDtảm A2yRnhận dHW6k6iiSa tA2yRhịt lạHW6k6iiSnh lZVPkSBDtạnh, ZVPkSBDtcũng nHW6k6iiShư cảHW6k6iiSm giZVPkSBDtác A2yRrõ ràZVPkSBDtng ZVPkSBDtdục vọngHW6k6iiS giữaA2yR hZVPkSBDtai chânHW6k6iiS hắnA2yR A2yRđã thứcHW6k6iiS tỉA2yRnh, cứnHW6k6iiSg A2yRrắn hẳnHW6k6iiS lên. 

HW6k6iiSHắn mỗiHW6k6iiS ZVPkSBDtlân đềuHW6k6iiS A2yRcó thểA2yR pZVPkSBDthi lễHW6k6iiS nàngA2yR, vA2yRì cáZVPkSBDti A2yRgì A2yRnàng khZVPkSBDtông thểHW6k6iiS pZVPkSBDthi lễZVPkSBDt hắZVPkSBDtn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…