Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 1JvuJx2UG81: JvuJx2UGNÀNG sFtTTPCHLÀ AI? 

HxHguai ngJvuJx2UGười csFtTTPCHứ nsFtTTPCHhư tsFtTTPCHhế, vuxHgui đùaxHgu JvuJx2UGầm ĩJvuJx2UG mộtsFtTTPCH phsFtTTPCHen, ănJvuJx2UG JvuJx2UGchút đồJvuJx2UG ăxHgun, liềnxHgu ômJvuJx2UG JvuJx2UGlấy nhasFtTTPCHu, từJvuJx2UG sFtTTPCHtừ ngủ. 

Đang JvuJx2UGmơ xHgumàng, nxHgughe đưxHguợc JvuJx2UGmột tJvuJx2UGiếng gọxHgui, xHguY JvuJx2UGY mởJvuJx2UG hxHguai mJvuJx2UGắt JvuJx2UGra, nJvuJx2UGghe đượJvuJx2UGc sFtTTPCHKhâu TrạJvuJx2UGch đaxHgung nhỏxHgu giọnxHgug nóixHgu msFtTTPCHơ, nhắxHgum JvuJx2UGchặt xHgumi msFtTTPCHắt rxHguun rẩy,xHgu toàJvuJx2UGn JvuJx2UGthân lJvuJx2UGạnh băng. 

ThấyxHgu JvuJx2UGác mộngxHgu? sFtTTPCHNàng nhìnJvuJx2UG JvuJx2UGthấy bêxHgun xHgugối cóJvuJx2UG mộtJvuJx2UG khăJvuJx2UGn tasFtTTPCHy xHgutrắng tiJvuJx2UGnh, nộixHgu sFtTTPCHtâm dânsFtTTPCHg lênsFtTTPCH mJvuJx2UGột trậnJvuJx2UG ấxHgum ápxHgu, nhiềsFtTTPCHu năsFtTTPCHm quJvuJx2UGa, hắnsFtTTPCH vẫxHgun dusFtTTPCHy trsFtTTPCHì thsFtTTPCHói qxHguuen JvuJx2UGnày, JvuJx2UGvì trưsFtTTPCHớc JvuJx2UGđây nàngsFtTTPCH sFtTTPCHvẫn thưxHguờng haJvuJx2UGy msFtTTPCHơ thJvuJx2UGấy xHgunhững JvuJx2UGgiấc msFtTTPCHộng kxHguì quái. 

CầmxHgu tJvuJx2UGi quyên,xHgu sFtTTPCHnhẹ nhJvuJx2UGàng chàJvuJx2UG laxHguu mồJvuJx2UG hôisFtTTPCH JvuJx2UGtrên sFtTTPCHtrán hắnJvuJx2UG, đsFtTTPCHột nhsFtTTPCHiên, xHgunghe đượJvuJx2UGc mộtJvuJx2UG cxHguâu, JvuJx2UGlàm nsFtTTPCHàng dừnJvuJx2UGg lạiJvuJx2UG độngsFtTTPCH tác. 

“xHguNgân Nhi……”sFtTTPCH xHguHắn rusFtTTPCHn rJvuJx2UGẩy, sFtTTPCHhai tasFtTTPCHy nJvuJx2UGắm chặt. 

NgJvuJx2UGân NxHguhi, lạisFtTTPCH JvuJx2UGlà xHguNgân xHguNhi, rốtJvuJx2UG JvuJx2UGcuộc xHguNgân NhJvuJx2UGi làxHgu aiJvuJx2UG? NàngxHgu thùxHguy hJvuJx2UGạ JvuJx2UGmi msFtTTPCHắt, haJvuJx2UGi JvuJx2UGtay nJvuJx2UGắm chặtsFtTTPCH txHgui quyênxHgu, cắnxHgu cắnsFtTTPCH môi,xHgu khsFtTTPCHông rõJvuJx2UG vsFtTTPCHì xHgusao trJvuJx2UGong miệngsFtTTPCH bọnxHgu họJvuJx2UG gọiJvuJx2UG đsFtTTPCHều lJvuJx2UGà NsFtTTPCHgân Nhi. 

Khâu TxHgurạch từJvuJx2UG nhỏJvuJx2UG cùnsFtTTPCHg nàJvuJx2UGng xHgulớn lên,sFtTTPCH ngoạixHgu xHgutrừ nànxHgug, rấtsFtTTPCH JvuJx2UGít xHgukhi tsFtTTPCHiếp JvuJx2UGxúc vớiJvuJx2UG sFtTTPCHnữ txHguử, nhưJvuJx2UG vậJvuJx2UGy, sFtTTPCHtrong JvuJx2UGmiệng hắn,JvuJx2UG JvuJx2UG‘Ngân Nhi’xHgu xHgunày JvuJx2UGlại sFtTTPCHtừ đâusFtTTPCH màxHgu đến? 

CòsFtTTPCHn xHguvề sFtTTPCHphần MẫnxHgu HácJvuJx2UGh xHguyêu nam……JvuJx2UG HắnxHgu cxHguòn từngJvuJx2UG gọxHgui xHgumình JvuJx2UGlà “xHguNgân Nhi”xHgu, làmJvuJx2UG nàJvuJx2UGng sFtTTPCHnghi ngờxHgu rằnsFtTTPCHg, pxHguhải xHguchăng JvuJx2UGnàng tJvuJx2UGa cùngsFtTTPCH nànsFtTTPCHg, cùsFtTTPCHng SsFtTTPCHầm NhisFtTTPCH, phsFtTTPCHải chJvuJx2UGăng đềuxHgu cxHguó chJvuJx2UGung mộtJvuJx2UG bJvuJx2UGộ dángsFtTTPCH xHguhay không? 

“NgxHguân sFtTTPCHNhi, kxHguhông cầnxHgu rJvuJx2UGời điJvuJx2UG……” LúsFtTTPCHc nàyxHgu, KhâusFtTTPCH TrạchsFtTTPCH rsFtTTPCHốt cuJvuJx2UGộc khxHguông áJvuJx2UGp chsFtTTPCHế đJvuJx2UGược nsFtTTPCHội tâsFtTTPCHm sFtTTPCHsợ hsFtTTPCHãi, hôsFtTTPCH tsFtTTPCHo sFtTTPCHmột tiJvuJx2UGếng rồiJvuJx2UG ngJvuJx2UGồi bậtxHgu dậyJvuJx2UG, mởJvuJx2UG sFtTTPCHmi mắtxHgu, hJvuJx2UGạ JvuJx2UGxuống mộtJvuJx2UG giọxHgut thanJvuJx2UGh lệ. 

“ChsFtTTPCHàng thấysFtTTPCH JvuJx2UGác mộng.”xHgu JvuJx2UGY JvuJx2UGY xHguôn xHgunhu nóisFtTTPCH, csFtTTPCHhà xHgulau sạsFtTTPCHch sẽJvuJx2UG nướcsFtTTPCH sFtTTPCHmắt củasFtTTPCH hắn. 

Tỉnh JvuJx2UGtáo lạixHgu, xHguhắn JvuJx2UGđột nhiênJvuJx2UG JvuJx2UGchế xHgutrụ cổsFtTTPCH xHgutay nsFtTTPCHàng, sJvuJx2UGắc mặtJvuJx2UG cxHguó chúJvuJx2UGt sxHguốt ruộsFtTTPCHt, cũngJvuJx2UG mJvuJx2UGang thesFtTTPCHo mộxHgut tisFtTTPCHa lạnhxHgu nsFtTTPCHhư băng: 

“TsFtTTPCHrẫm, vừsFtTTPCHa xHgurồi nóxHgui cáiJvuJx2UG gìsFtTTPCH, nxHguàng xHgucó nJvuJx2UGghe đượcxHgu hxHguay không!” 

Ngay lúJvuJx2UGc tsFtTTPCHừ tronsFtTTPCHg mộngJvuJx2UG JvuJx2UGtỉnh lại,JvuJx2UG xHguhắn tựaxHgu hồsFtTTPCH hJvuJx2UGô lêsFtTTPCHn mộtxHgu tiếng,xHgu nhưnJvuJx2UGg màJvuJx2UG, JvuJx2UGlại JvuJx2UGkhông dxHguám xácJvuJx2UG địxHgunh, chíJvuJx2UGnh sFtTTPCHmình rốtJvuJx2UG cuộxHguc cxHguó thốtJvuJx2UG thàxHgunh sFtTTPCHtiếng haxHguy không. 

NànJvuJx2UGg, rốtxHgu cxHguuộc cóxHgu ngxHguhe xHguđược cásFtTTPCHi xHgugì JvuJx2UGhay không? 

“……”xHgu NàngsFtTTPCH quyệtxHgu msFtTTPCHi, nhìnsFtTTPCH thoánsFtTTPCHg sFtTTPCHqua cổJvuJx2UG JvuJx2UGtay bịJvuJx2UG hắnsFtTTPCH bópxHgu chặsFtTTPCHt, thoáxHgung đxHguau đớn,JvuJx2UG “CáixHgu gsFtTTPCHì cũnJvuJx2UGg sFtTTPCHkhông ngxHguhe đxHguược, xHgucái gìsFtTTPCH xHguchàng cũJvuJx2UGng khsFtTTPCHông xHgucó nói.” 

Vì NgâsFtTTPCHn NhsFtTTPCHi, hắsFtTTPCHn tJvuJx2UGhế JvuJx2UGnhưng JvuJx2UGlại thươxHgung tổnxHgu mìnJvuJx2UGh màxHgu khôxHgung biếJvuJx2UGt, xexHgum rJvuJx2UGa, nữsFtTTPCH tửsFtTTPCH nàysFtTTPCH ởsFtTTPCH tronJvuJx2UGg lòJvuJx2UGng xHguhắn xHgucó mộJvuJx2UGt vJvuJx2UGị tJvuJx2UGrí vôxHgu sFtTTPCHcùng quaJvuJx2UGn trọsFtTTPCHng, JvuJx2UGnghĩ đếnxHgu đâyxHgu, lsFtTTPCHòng cJvuJx2UGủa nàxHgung đsFtTTPCHột nhisFtTTPCHên đJvuJx2UGau đớn,xHgu cJvuJx2UGhua xótJvuJx2UG xHgukhông thôi. 

“CáiJvuJx2UG gìJvuJx2UG cũJvuJx2UGng cJvuJx2UGhưa nói……”xHgu JvuJx2UGHắn JvuJx2UGnhẹ nxHguhàng sFtTTPCHhư sFtTTPCHra mộtxHgu hơixHgu, mxHguay mắn,sFtTTPCH cxHguuối cùxHgung khôngsFtTTPCH JvuJx2UGlàm csFtTTPCHho nàJvuJx2UGng sFtTTPCHnghe được. 

sFtTTPCH“Ta đisFtTTPCH JvuJx2UGphân sFtTTPCHphó nữJvuJx2UG sFtTTPCHhộ vệsFtTTPCH đsFtTTPCHem đồsFtTTPCH ăsFtTTPCHn tiJvuJx2UGến vàosFtTTPCH, đJvuJx2UGã trưaJvuJx2UG rồJvuJx2UGi, cũnxHgug nsFtTTPCHên sFtTTPCHăn mộtJvuJx2UG chútJvuJx2UG gìxHgu.” NànJvuJx2UGg thxHguùy hạsFtTTPCH xHgumi mắt,xHgu sFtTTPCHđem sFtTTPCHti quyênJvuJx2UG đểJvuJx2UG vJvuJx2UGào xHgutrong tasFtTTPCHy hắsFtTTPCHn, xoasFtTTPCHy ngườiJvuJx2UG xusFtTTPCHống gxHguiường, mặxHguc qxHguuần áJvuJx2UGo đixHgu rồiJvuJx2UG đsFtTTPCHi rJvuJx2UGa ngoài. 

TrướcxHgu cửa. 

“JvuJx2UGHoàng phiJvuJx2UG, HoJvuJx2UGàng ThượnJvuJx2UGg csFtTTPCHó pxHguhải lạisFtTTPCH thấysFtTTPCH JvuJx2UGác mộxHgung JvuJx2UGhay khôxHgung, sxHguao lạixHgu lớnsFtTTPCH tiếngJvuJx2UG nhxHguư thế.JvuJx2UG” mộtJvuJx2UG nsFtTTPCHữ hộsFtTTPCH vsFtTTPCHệ JvuJx2UGcanh giữJvuJx2UG ởJvuJx2UG cửa,sFtTTPCH nsFtTTPCHhỏ giọxHgung hỏi. 

“KJvuJx2UGhông có.”sFtTTPCH NànsFtTTPCHg thảnsFtTTPCH nJvuJx2UGhiên lắJvuJx2UGc đxHguầu, dặnxHgu dJvuJx2UGò sFtTTPCHnàng chuJvuJx2UGẩn bịxHgu mxHguột ísFtTTPCHt txHguhực vsFtTTPCHật JvuJx2UGtahnh đạm,xHgu trásFtTTPCHnh xHgucho miệngsFtTTPCH vếtxHgu thưsFtTTPCHơng còxHgun chưaxHgu kJvuJx2UGhỏi hẳnJvuJx2UG JvuJx2UGbị cươngsFtTTPCH lênxHgu, khJvuJx2UGó khsFtTTPCHép miệng. 

Nữ hxHguộ xHguvệ lĩxHgunh msFtTTPCHệnh màxHgu sFtTTPCHđi, xHguY xHguY nsFtTTPCHhìn thesFtTTPCHo thâsFtTTPCHn ảnhsFtTTPCH củsFtTTPCHa nànxHgug, xHguvụng trsFtTTPCHộm nsFtTTPCHhẹ nxHguhàng thsFtTTPCHở rJvuJx2UGa, sFtTTPCHmay mắnxHgu nsFtTTPCHàng sFtTTPCHta đèJvuJx2UG thấpsFtTTPCH thanxHguh âm. 

NhưngsFtTTPCH sFtTTPCHmà, vJvuJx2UGừa xHguquay ngườisFtTTPCH lạxHgui, lxHguại nhxHguìn sFtTTPCHthấy xHgukhuôn msFtTTPCHặt cxHguứng ngắcJvuJx2UG xHgucủa hắnJvuJx2UG, lạnsFtTTPCHh lxHguùng nghễxHgu xHgunàng, khôxHgung cxHguó mởxHgu miệngJvuJx2UG, trầxHgum mặcsFtTTPCH xoJvuJx2UGay xHgungười xốcJvuJx2UG lênJvuJx2UG bứcsFtTTPCH sFtTTPCHrèm chesFtTTPCH, khxHguập ksFtTTPCHhiễng đxHgui vào. 

Nàng cũnxHgug bướcsFtTTPCH nhansFtTTPCHh đxHguuổi xHgukịp, cẩnJvuJx2UG thậnxHgu gxHguiúp đỡ. 

“NàngJvuJx2UG xHgucái gìJvuJx2UG đJvuJx2UGều nghsFtTTPCHe được,sFtTTPCH xHguvì sxHguao khônsFtTTPCHg hxHguỏi trẫm?”sFtTTPCH HxHguắn tJvuJx2UGận JvuJx2UGlực khốngJvuJx2UG chếsFtTTPCH âJvuJx2UGm điệsFtTTPCHu xHgucủa chínxHguh sFtTTPCHmình, kJvuJx2UGhó trxHguánh khỏiJvuJx2UG rJvuJx2UGun run. 

“CácJvuJx2UG ngườiJvuJx2UG, xHguai cJvuJx2UGũng JvuJx2UGkhông muxHguốn nóixHgu sFtTTPCHcho JvuJx2UGta JvuJx2UGbiết, JvuJx2UGta hỏsFtTTPCHi txHguhì sẽsFtTTPCH cóJvuJx2UG đáxHgup JvuJx2UGán sao?” 

ChuJvuJx2UGa JvuJx2UGsót cườJvuJx2UGi, nàxHgung gsFtTTPCHiúp đỡsFtTTPCH hắnJvuJx2UG ngồxHgui xuxHguống xHgugiường, vếsFtTTPCHt thươngJvuJx2UG khônxHgug JvuJx2UGcòn chảsFtTTPCHy másFtTTPCHu, maxHguy mắn,JvuJx2UG JvuJx2UGdược hiệusFtTTPCH nàyxHgu cósFtTTPCH vẻJvuJx2UG hữJvuJx2UGu sFtTTPCHhiệu, sFtTTPCHcó thểxHgu cầsFtTTPCHm máuxHgu, nhưngJvuJx2UG sFtTTPCHmà, lêxHgun sFtTTPCHmày lạiJvuJx2UG rấtxHgu chsFtTTPCHậm, chỉJvuJx2UG xHgucó msFtTTPCHột sFtTTPCHlớp JvuJx2UGmỏng, tựaxHgu sFtTTPCHnhư chxHguỉ sFtTTPCHđộng JvuJx2UGmạnh mộtxHgu xHguchút sJvuJx2UGẽ lạixHgu vỡsFtTTPCH ra. 

xHguMím môsFtTTPCHi, hắxHgun sFtTTPCHnhẹ nJvuJx2UGhàng nắJvuJx2UGm xHgulấy bxHguàn tsFtTTPCHay nxHguhỏ béJvuJx2UG, đôixHgu mắtxHgu nhấtxHgu thờixHgu sFtTTPCHnhu hsFtTTPCHòa xuốngxHgu dướxHgui, nsFtTTPCHgăn xHguý cười. 

“NànJvuJx2UGg muốJvuJx2UGn JvuJx2UGbiết sao?” 

JvuJx2UGÝ JvuJx2UGtứ csFtTTPCHủa hắnJvuJx2UG lxHguà, cósFtTTPCH tJvuJx2UGhể nóxHgui chsFtTTPCHo chíJvuJx2UGnh mìxHgunh biết?xHgu sFtTTPCHY JvuJx2UGY ngạJvuJx2UGc nhiJvuJx2UGên ngsFtTTPCHẩng đầxHguu, JvuJx2UGđối diệnsFtTTPCH vớixHgu tầmsFtTTPCH mắtxHgu xHgucủa hxHguắn, cóxHgu chúxHgut khôsFtTTPCHng tsFtTTPCHhể tinxHgu, rốtJvuJx2UG cụcJvuJx2UG hắnJvuJx2UG cũnxHgug chsFtTTPCHịu mởsFtTTPCH misFtTTPCHệng nóisFtTTPCH JvuJx2UGcho sFtTTPCHmình biết. 

MộtJvuJx2UG nsFtTTPCHữ tử,xHgu JvuJx2UGvì sxHguao cuốnJvuJx2UG xHgulấy xHgutâm củaxHgu hasFtTTPCHi nsFtTTPCHam nhân? 

“NếuxHgu xHgunhư psFtTTPCHhải miễnsFtTTPCH cưỡng,xHgu vềJvuJx2UG sFtTTPCHsau sFtTTPCHrồi hsFtTTPCHãy nJvuJx2UGói.” NànJvuJx2UGg xHgucó xHguthể nhìJvuJx2UGn JvuJx2UGra đượcJvuJx2UG, trênsFtTTPCH JvuJx2UGmặt hắnxHgu miễnxHgu cưỡJvuJx2UGng xHgucười vui. 

RJvuJx2UGút JvuJx2UGhai taJvuJx2UGy rsFtTTPCHa, nàsFtTTPCHng đxHgui ngxHguăn tủ,xHgu sFtTTPCHlấy JvuJx2UGmột lọJvuJx2UG dxHguược lạixHgu đâyJvuJx2UG, xHgungồi xHguxổm xuống,JvuJx2UG cuốnxHgu ốnJvuJx2UGg quJvuJx2UGần củaxHgu hắnJvuJx2UG lênsFtTTPCH, nhẹxHgu nhàngJvuJx2UG mởxHgu JvuJx2UGlọ thuốcxHgu sFtTTPCHra, đJvuJx2UGổ sFtTTPCHra mộtJvuJx2UG íxHgut bộtJvuJx2UG sFtTTPCHmàu txHgurắng, xHgucẩn thậnxHgu rắxHguc lêsFtTTPCHn vếtsFtTTPCH thương. 

“NJvuJx2UGgân NJvuJx2UGhi sFtTTPCHkhông phảsFtTTPCHi aixHgui khácxHgu, làsFtTTPCH nàng.” 

HxHguắn mởsFtTTPCH msFtTTPCHiệng nJvuJx2UGói, nhJvuJx2UGìn JvuJx2UGnàng nsFtTTPCHgạc nhiêJvuJx2UGn, JvuJx2UGtrừng lsFtTTPCHớn mJvuJx2UGắt hxHguạnh nhìxHgun vsFtTTPCHào khuôJvuJx2UGn mặtJvuJx2UG sFtTTPCHbình thảnsFtTTPCH JvuJx2UGcủa chínxHguh mìxHgunh, nhấtsFtTTPCH thsFtTTPCHời hìnsFtTTPCHh thàxHgunh xHgu2 tJvuJx2UGrạng thxHguái đJvuJx2UGối lập. 

“KxHguhâu TrsFtTTPCHạch, csFtTTPCHhàng khôngJvuJx2UG phảiJvuJx2UG sFtTTPCHhồ đồsFtTTPCH rsFtTTPCHồi cxHguhứ, xHguta xHgulà sFtTTPCHY YJvuJx2UG, khôJvuJx2UGng pxHguhải xHguNgân NhisFtTTPCH, JvuJx2UGtừ nhỏJvuJx2UG đxHguến sFtTTPCHlớn, xHguta cũngxHgu chJvuJx2UGưa từxHgung xHgunghe thJvuJx2UGái xHguhoàng TsFtTTPCHhái sFtTTPCHHậu nhắJvuJx2UGc tsFtTTPCHới hasFtTTPCHy basFtTTPCHn cxHguho sFtTTPCHta txHguục dJvuJx2UGanh nàJvuJx2UGy, cJvuJx2UGhàng đansFtTTPCHg nóJvuJx2UGi giỡxHgun xHguphải khôJvuJx2UGng?” NàxHgung nộxHgut nộJvuJx2UGt JvuJx2UGnói, nhìnsFtTTPCH JvuJx2UGbiểu tJvuJx2UGình xHgutrên mặxHgut hắnxHgu nghiêsFtTTPCHm tsFtTTPCHúc mxHguà txHguhoáng rusFtTTPCHng mình. 

Tuấn msFtTTPCHi khiJvuJx2UGnh lonxHgug, hsFtTTPCHắn nsFtTTPCHhu nhxHguu huyệxHgut thJvuJx2UGái dươngsFtTTPCH, tấtsFtTTPCH nhiêJvuJx2UGn làsFtTTPCH JvuJx2UGbiết đxHguược, mìnJvuJx2UGh nóiJvuJx2UG nhsFtTTPCHư vJvuJx2UGậy sẽsFtTTPCH làmJvuJx2UG chsFtTTPCHo nàngsFtTTPCH khsFtTTPCHông rõJvuJx2UG ràngxHgu, nhưsFtTTPCHng nếusFtTTPCH xHgucứ iJvuJx2UGm lặngsFtTTPCH, csFtTTPCHhỉ sợ,JvuJx2UG hắnJvuJx2UG ssFtTTPCHẽ bịJvuJx2UG hiểsFtTTPCHu lầmsFtTTPCH, JvuJx2UGtrở thànhxHgu sFtTTPCHhoa tâxHgum sFtTTPCHnam tử. 

JvuJx2UG“Nàng thxHguật sJvuJx2UGự xHgulà NgJvuJx2UGân NhisFtTTPCH, JvuJx2UGkhông đúng,sFtTTPCH psFtTTPCHhải xHgunói, NgânJvuJx2UG NhxHgui JvuJx2UGlà nàsFtTTPCHng, làsFtTTPCH xHgutên trướcsFtTTPCH đâyJvuJx2UG củJvuJx2UGa nàng.” 

đôi xHgumắt mJvuJx2UGàu sFtTTPCHtím dầnJvuJx2UG dầnxHgu sFtTTPCHchuyển txHguhành tJvuJx2UGhâm xHguthúy, yênxHgu lặJvuJx2UGng nhìJvuJx2UGn dusFtTTPCHng nhJvuJx2UGan củaxHgu nxHguàng,… ngsFtTTPCHũ sFtTTPCHquan khôngxHgu đồngxHgu dạng,xHgu gixHguống nhauxHgu, cxHguhỉ cJvuJx2UGó mộtxHgu sFtTTPCHnụ cxHguười ngọtxHgu ngàosFtTTPCH nhJvuJx2UGư hJvuJx2UGoa lêsFtTTPCH đầuxHgu xusFtTTPCHân, còJvuJx2UGn cJvuJx2UGó sFtTTPCHlinh hồn. 

“tênsFtTTPCH trướsFtTTPCHc đâJvuJx2UGy cxHguủa ta?” 

NànsFtTTPCHg căxHgun bảsFtTTPCHn lxHguà khônxHgug sFtTTPCHhiểu hắxHgun đaxHgung nóJvuJx2UGi JvuJx2UGcái JvuJx2UGgì, “ChẳngxHgu lẽsFtTTPCH, JvuJx2UGta từnsFtTTPCHg bịsFtTTPCH JvuJx2UGmất sFtTTPCHtrí nhớ?”sFtTTPCH NếsFtTTPCHu kxHguhông, xHgunhư thếsFtTTPCH nàJvuJx2UGo lạisFtTTPCH khxHguông biếtJvuJx2UG trướcJvuJx2UG kxHguia mJvuJx2UGình kJvuJx2UGêu lsFtTTPCHà NgsFtTTPCHân Nhi? 

Hơn sFtTTPCHnữa, cósFtTTPCH đxHguôi xHgukhi, ánsFtTTPCHh JvuJx2UGmắt sFtTTPCHhắn khxHgui nhìsFtTTPCHn nàng,JvuJx2UG dườnJvuJx2UGg nxHguhư khxHguông phxHguải đansFtTTPCHg xHgunhìn xHgunàng, JvuJx2UGmà đangJvuJx2UG sFtTTPCHnhìn mộtJvuJx2UG ngườixHgu khác. 

“KhônsFtTTPCHg phảiJvuJx2UG,” HsFtTTPCHắn nhxHguẹ nhàxHgung lắcxHgu đầu,“ĐóJvuJx2UG làsFtTTPCH tênxHgu xHgutrong kiếpJvuJx2UG tsFtTTPCHrước sFtTTPCHcủa nàng!” 

đôixHgu mắsFtTTPCHt mJvuJx2UGàu txHguím lộsFtTTPCH xHgura mxHguột cỗJvuJx2UG kỳsFtTTPCH qxHguuang JvuJx2UGkỳ dịJvuJx2UG, JvuJx2UGtrước JvuJx2UGmắt tựasFtTTPCH hồxHgu xJvuJx2UGuất hixHguện mộxHgut thxHguân ảxHgunh xinsFtTTPCHh đẹp,xHgu thícxHguh mJvuJx2UGặc mộsFtTTPCHt tJvuJx2UGhân quJvuJx2UGần sFtTTPCHáo đơnJvuJx2UG JvuJx2UGgiản, màuJvuJx2UG hJvuJx2UGoa lê,xHgu bênsFtTTPCH môiJvuJx2UG lxHguuôn cóJvuJx2UG ýsFtTTPCH xHgucười ôsFtTTPCHn xHgunhu, thườngsFtTTPCH xHguhay tsFtTTPCHhân JvuJx2UGmật ômxHgu cásFtTTPCHnh sFtTTPCHtay hJvuJx2UGắn, gọiJvuJx2UG “JvuJx2UGViêm HixHgu, ngưsFtTTPCHơi sFtTTPCHlà VxHguiêm sFtTTPCHHi củxHgua sFtTTPCHNgân Nhi.” 

KiếpsFtTTPCH txHgurước? NàngJvuJx2UG rõJvuJx2UG ràxHgung làxHgu từsFtTTPCH thếJvuJx2UG kỷxHgu 2sFtTTPCH1 đJvuJx2UGến, sFtTTPCHbọn JvuJx2UGhọ, sFtTTPCHcó JvuJx2UGphải xHgulầm rồiJvuJx2UG hasFtTTPCHy ksFtTTPCHhông? NàngsFtTTPCH cắsFtTTPCHn msFtTTPCHôi dJvuJx2UGưới, độJvuJx2UGt sFtTTPCHnhiên phJvuJx2UGát hiệnsFtTTPCH, nànsFtTTPCHg thậtxHgu xHgusợ JvuJx2UGhãi loạixHgu sFtTTPCHsai sFtTTPCHlầm JvuJx2UGnày, sFtTTPCHnếu nàsFtTTPCHng khôngxHgu phảiJvuJx2UG ngườixHgu mJvuJx2UGà JvuJx2UGbọn họxHgu chờsFtTTPCH monxHgug, vxHguậy JvuJx2UGnàng nJvuJx2UGên làsFtTTPCHm cáisFtTTPCH gJvuJx2UGì JvuJx2UGbây giờ? 

“kiếJvuJx2UGp trướcsFtTTPCH cxHguủa xHguta, làJvuJx2UG xHgungười xHgunhư txHguhế nào?”sFtTTPCH NàxHgung nộtxHgu JvuJx2UGnột mJvuJx2UGở miệng,JvuJx2UG xHgurất xHgulà JvuJx2UGsợ hãi. 

“là mộtsFtTTPCH nxHgugười màsFtTTPCH xHgu3 nxHgugười chúnJvuJx2UGg JvuJx2UGta đềuJvuJx2UG JvuJx2UGhết lsFtTTPCHòng JvuJx2UGthương yêu.” 

TiếnJvuJx2UGg xHgunói khànJvuJx2UG xHgukhàn xuxHguống, tsFtTTPCHựa hồJvuJx2UG cóJvuJx2UG JvuJx2UGchút nxHgughẹn nsFtTTPCHgào, JvuJx2UGký ứcJvuJx2UG JvuJx2UGxa xưaJvuJx2UG sFtTTPCHbất cJvuJx2UGhợt trJvuJx2UGàn sFtTTPCHvề, sFtTTPCHđau xósFtTTPCHt, JvuJx2UGngọt ngàJvuJx2UGo, đasFtTTPCHn xHguxen vsFtTTPCHào nhau… 

Ba ngườiJvuJx2UG? NgoạisFtTTPCH xHgutrừ hắnJvuJx2UG cxHguùng MxHguẫn sFtTTPCHHách yêJvuJx2UGu namJvuJx2UG, còJvuJx2UGn JvuJx2UGcó xHguai? NànJvuJx2UGg giậJvuJx2UGt mình. 

“VìxHgu sasFtTTPCHo, cácsFtTTPCH JvuJx2UGngười bxHguiết, NsFtTTPCHgân NhsFtTTPCHi nhấxHgut địnhJvuJx2UG làxHgu tsFtTTPCHa?” ĐâysFtTTPCH mớxHgui lJvuJx2UGà đxHguiểm mấJvuJx2UGu chốtJvuJx2UG xHgu, nànsFtTTPCHg quảxHgu JvuJx2UGthực rấxHgut lxHguà sợsFtTTPCH sFtTTPCHhãi, đsFtTTPCHáp ánJvuJx2UG khôngsFtTTPCH JvuJx2UGnhư mìnJvuJx2UGh nJvuJx2UGghĩ, lJvuJx2UGại kxHguhông thểxHgu xHgukhông hỏi. 

“ChỉJvuJx2UG cầnJvuJx2UG sFtTTPCHliếc xHgumắt mộtJvuJx2UG cJvuJx2UGái, tJvuJx2UGa liềsFtTTPCHn cósFtTTPCH thểsFtTTPCH nhậnJvuJx2UG rJvuJx2UGa nàng.” 

Hắn độtJvuJx2UG nhiêJvuJx2UGn nởsFtTTPCH sFtTTPCHnụ cười,JvuJx2UG xHguánh xHgumắt JvuJx2UGvụt sxHguáng, hxHguai sFtTTPCHtay ôJvuJx2UGm chầmJvuJx2UG lsFtTTPCHấy thisFtTTPCHên hsFtTTPCHạ bJvuJx2UGé nhỏ, 

“CJvuJx2UGho dxHguù làJvuJx2UG xHguhóa thànhJvuJx2UG trJvuJx2UGo bụxHgui, txHgua cũnJvuJx2UGg cJvuJx2UGó tJvuJx2UGhể nhsFtTTPCHận rJvuJx2UGa xHgunàng.” ÔsFtTTPCHm vàoJvuJx2UG troJvuJx2UGng lòng,sFtTTPCH quyxHguến sFtTTPCHluyến hítxHgu lấsFtTTPCHy hươngsFtTTPCH tsFtTTPCHhơm ngọsFtTTPCHt ngàxHguo trênJvuJx2UG ngườsFtTTPCHi nàng. 

Trên ngxHguười JvuJx2UGnàng cũngxHgu phxHguát xHgura mùJvuJx2UGi hsFtTTPCHoa lê……xHgu ĐộcsFtTTPCH đJvuJx2UGáo, xHgukhông gìxHgu thaxHguy thếsFtTTPCH đxHguược, sFtTTPCHlà mùJvuJx2UGi hươsFtTTPCHng củaxHgu lxHguinh hồnxHgu nàng! 

 

CHƯƠNG 182JvuJx2UG: CẨxHguN sFtTTPCHTHẬN MIsFtTTPCHỆNG VẾsFtTTPCHT THƯƠNG

Tùy JvuJx2UGý JvuJx2UGđể hắnJvuJx2UG xHguôm mìnhxHgu, JvuJx2UGhai ngxHguười đsFtTTPCHột nhiêJvuJx2UGn xHguim lxHguặng, nànsFtTTPCHg JvuJx2UGtham luyếnxHgu hơJvuJx2UGi txHguhở lsFtTTPCHành lạnhxHgu màxHgu thoảisFtTTPCH máxHgui troxHgung lòngxHgu, trsFtTTPCHong tixHgum độJvuJx2UGt nhiêJvuJx2UGn trởxHgu sFtTTPCHnên bìnsFtTTPCHh thxHguản, mxHguặc kJvuJx2UGệ sựJvuJx2UG sFtTTPCHtình nhxHguư tJvuJx2UGhế nàoJvuJx2UG, hJvuJx2UGiện tạiJvuJx2UG, JvuJx2UGhai ngưxHguời JvuJx2UGbọn họJvuJx2UG chsFtTTPCHỉ cầnxHgu ởJvuJx2UG cùxHgung mJvuJx2UGột chỗ,sFtTTPCH cásFtTTPCHi xHgugì cũnJvuJx2UGg xHgukhông qxHguuan sFtTTPCHtrọng, vôsFtTTPCH lxHguuận lJvuJx2UGà kiếpxHgu trưsFtTTPCHớc haxHguy lsFtTTPCHà kiếxHgup sau. 

“NànJvuJx2UGg, khJvuJx2UGông muốnxHgu bJvuJx2UGiết chuyệnJvuJx2UG JvuJx2UGtình JvuJx2UGở kixHguếp trướcxHgu sao?” 

JvuJx2UGBàn taJvuJx2UGy JvuJx2UGto củaJvuJx2UG sFtTTPCHPhù VâsFtTTPCHn KJvuJx2UGhâu TrạchxHgu ôsFtTTPCHn nxHguhu vuốtJvuJx2UG JvuJx2UGvuốt lJvuJx2UGưng nxHguàng, giốngxHgu nJvuJx2UGhư đJvuJx2UGang vusFtTTPCHốt JvuJx2UGve cosFtTTPCHn mèJvuJx2UGo nhỏ,xHgu đxHguôi mắtxHgu mJvuJx2UGàu tíJvuJx2UGm thsFtTTPCHâm xHguý liếsFtTTPCHc mắtJvuJx2UG nhJvuJx2UGìn khxHguuôn mxHguặt nsFtTTPCHhỏ nhắnxHgu trấnsFtTTPCH xHguđịnh msFtTTPCHột cái. 

“TJvuJx2UGa kxHguhông mxHguuốn biết.” 

NàngxHgu cJvuJx2UGhậm rãxHgui lắJvuJx2UGc đxHguầu, tsFtTTPCHựa hồ,sFtTTPCH từxHgu vsFtTTPCHẻ mặtJvuJx2UG xHgucủa sFtTTPCHhắn cùsFtTTPCHng MxHguẫn HásFtTTPCHch yêsFtTTPCHu nxHguam, kiếxHgup trướcJvuJx2UG hxHguẳn sFtTTPCHlà rấtxHgu JvuJx2UGlà phứcsFtTTPCH tạpsFtTTPCH, nếusFtTTPCH lxHguà JvuJx2UGnhư thsFtTTPCHế, chínxHguh sFtTTPCHmình csFtTTPCHăn bJvuJx2UGản kJvuJx2UGhông musFtTTPCHốn biết. 

“ChosFtTTPCH sFtTTPCHdù nàsFtTTPCHng muốnJvuJx2UG sFtTTPCHbiết, hiệnxHgu sFtTTPCHtại cũnJvuJx2UGg khJvuJx2UGông thJvuJx2UGể sFtTTPCHnói csFtTTPCHho nàngxHgu nghe.” 

HJvuJx2UGôn nhẹxHgu vànxHguh txHguai củxHgua nàJvuJx2UGng, sFtTTPCHhắn ôJvuJx2UGn xHgunhu nóxHgui, ômxHgu JvuJx2UGeo nJvuJx2UGhỏ, bànxHgu txHguay lạiJvuJx2UG bắtsFtTTPCH đxHguầu khxHguông axHgun phậnJvuJx2UG, xHguxoa xxHguoa mềmxHgu mại. 

sFtTTPCHNói cáchJvuJx2UG khxHguác, từsFtTTPCH đầuJvuJx2UG tớsFtTTPCHi JvuJx2UGđuôi, hắnxHgu chỉxHgu tínJvuJx2UGh nósFtTTPCHi JvuJx2UGcho nàJvuJx2UGng JvuJx2UGbấy nhiêuJvuJx2UG JvuJx2UGmà thxHguôi? NàxHgung cháJvuJx2UGn nảsFtTTPCHn, đxHguã sFtTTPCHsớm xHgubiết nxHguam nhânJvuJx2UG nàysFtTTPCH thậJvuJx2UGt phúcJvuJx2UG JvuJx2UGhắc, gJvuJx2UGiang sFtTTPCHsơn dsFtTTPCHễ đxHguổi bảxHgun tínhxHgu khJvuJx2UGó dời,xHgu nhưxHgung mà,xHgu nànsFtTTPCHg sFtTTPCHlại tsFtTTPCHhích hắnJvuJx2UG nhxHguư JvuJx2UGthế, cóJvuJx2UG phJvuJx2UGải nàngsFtTTPCH thíchJvuJx2UG cuồnxHgug nJvuJx2UGgược xHguhay không? 

“Không được,xHgu còsFtTTPCHn csFtTTPCHó xHguchút đau.” 

Kinh ngạcxHgu nhxHguìn sFtTTPCHbàn sFtTTPCHtay tJvuJx2UGo sFtTTPCHđã thxHguáo vạsFtTTPCHt áosFtTTPCH trướJvuJx2UGc sFtTTPCHngực sFtTTPCHcủa mìnhsFtTTPCH, nxHguàng thsFtTTPCHấp giọnJvuJx2UGg ngJvuJx2UGăn csFtTTPCHản, sắcsFtTTPCH mặtJvuJx2UG hồnxHgug tươi,JvuJx2UG tựJvuJx2UGa nhsFtTTPCHư mộtJvuJx2UG quảxHgu táxHguo csFtTTPCHhín mọng. 

Tuấn sFtTTPCHmi mộtxHgu điều,sFtTTPCH xHguhắn tàxHgu áxHguc nhxHguu sátxHgu, rấtJvuJx2UG sFtTTPCHthích xexHgum bộsFtTTPCH dJvuJx2UGáng xHguthẹn thùsFtTTPCHng xHgucủa nàng,JvuJx2UG bạcxHgu thầxHgun khisFtTTPCHnh dươxHgung, csFtTTPCHổ họngJvuJx2UG xHguttoát JvuJx2UGra cưJvuJx2UGời nhẹ. 

HưởngJvuJx2UG thụJvuJx2UG thxHguân mìnhJvuJx2UG JvuJx2UGdần dầnJvuJx2UG msFtTTPCHềm mại,xHgu csFtTTPCHả ngưxHguời choxHguàng lên. 

“Miệng vếtJvuJx2UG JvuJx2UGthương, csFtTTPCHẩn thJvuJx2UGận miệJvuJx2UGng vJvuJx2UGết thươngJvuJx2UG xHgucủa chàng.” 

JvuJx2UGNàng sFtTTPCHkinh hôxHgu JvuJx2UG, mxHguuốn đứngxHgu dậyJvuJx2UG sFtTTPCHxem JvuJx2UGcó đụngsFtTTPCH tớiJvuJx2UG haJvuJx2UGy khJvuJx2UGông, nJvuJx2UGhưng bJvuJx2UGị xHguhắn ôJvuJx2UGm cJvuJx2UGhặt, khôngxHgu JvuJx2UGdễ dànJvuJx2UGg sFtTTPCHbuông ra. 

“Không sFtTTPCHcó đxHguụng xHgutới, cxHguhỉ sFtTTPCHcần nàngJvuJx2UG đừngJvuJx2UG nháo.sFtTTPCH” HắnxHgu đạmJvuJx2UG sFtTTPCHcười, khôngJvuJx2UG khỏisFtTTPCH bxHguị phảnsFtTTPCH JvuJx2UGứng đángJvuJx2UG xHguyêu JvuJx2UGcủa nàJvuJx2UGng làmsFtTTPCH ấmsFtTTPCH ápJvuJx2UG xHgucả xHgutrái tim. 

“Trước pxHguhải bJvuJx2UGăng bsFtTTPCHó sFtTTPCHlại, JvuJx2UGbằng khôxHgung thsFtTTPCHật sựsFtTTPCH sẽJvuJx2UG chạmsFtTTPCH vàsFtTTPCHo vếtsFtTTPCH thươngxHgu, txHguhật vấtJvuJx2UG vảxHgu JvuJx2UGmới ksFtTTPCHhép lại.sFtTTPCH xHguChàng khẳxHgung địnhxHgu JvuJx2UGsẽ trộxHgum đsFtTTPCHi đJvuJx2UGi sFtTTPCHsát hổxHgu, sFtTTPCHta muốJvuJx2UGn cảnsFtTTPCH xHgucũng cảnJvuJx2UG khôsFtTTPCHng được,xHgu nhJvuJx2UGanh lêJvuJx2UGn, xHguđể txHgua giúJvuJx2UGp cJvuJx2UGhàng JvuJx2UGbăng bó.”sFtTTPCH JvuJx2UGNàng csFtTTPCHũng mJvuJx2UGặc sFtTTPCHkệ xHgunhiều nhưsFtTTPCH vậsFtTTPCHy, dùxHgung sứcxHgu nxHgugăn txHguay hắnJvuJx2UG, cầmxHgu bạcxHguh JvuJx2UGbố sạJvuJx2UGch ssFtTTPCHẽ sớmxHgu chuẩxHgun bxHguị tốtJvuJx2UG bJvuJx2UGao bốxHgu JvuJx2UGbao vâsFtTTPCHy JvuJx2UGđi lên. 

Một tJvuJx2UGay chJvuJx2UGống khuônsFtTTPCH mặsFtTTPCHt, hắnxHgu sFtTTPCHim lặngxHgu nxHguhìn khJvuJx2UGuôn xHgumặt xHguôn nhJvuJx2UGu, màyJvuJx2UG liễuxHgu coxHgung coJvuJx2UGng. MắtxHgu xHguto tsFtTTPCHròn, txHgurong vJvuJx2UGeo, mJvuJx2UGũi sFtTTPCHtinh sFtTTPCHxảo, cánJvuJx2UGh mxHguôi đỏxHgu hxHguồng, xHgucăng mọng,xHgu chỉJvuJx2UG cầnxHgu JvuJx2UGnhẹ nhànJvuJx2UGg khẽxHgu JvuJx2UGmở sFtTTPCHra, tsFtTTPCHựa sFtTTPCHnhư mộtxHgu trJvuJx2UGái chísFtTTPCHn ngoxHgun ngJvuJx2UGọt, làJvuJx2UGm chsFtTTPCHo ngxHguười sFtTTPCHta kìxHgum lònsFtTTPCHg khôngxHgu đậJvuJx2UGu mxHguuốn cắnsFtTTPCH sFtTTPCHmột ngụm. 

Lưu loxHguát sFtTTPCHcột mộsFtTTPCHt cáJvuJx2UGi nsFtTTPCHơ coxHgun bJvuJx2UGướm, nxHguàng JvuJx2UGvỗ vxHguỗ taxHguy đJvuJx2UGứng lêxHgun, nhìsFtTTPCHn thxHguấy xHguhắn nhJvuJx2UGìn chằJvuJx2UGm chằmJvuJx2UG mJvuJx2UGình, cóJvuJx2UG cxHguhút sFtTTPCHmạc danJvuJx2UGh kỳJvuJx2UG sFtTTPCHdiệu, chẳngsFtTTPCH lẽJvuJx2UG sFtTTPCHlà mặtxHgu mxHguình dínxHguh JvuJx2UGcái gìxHgu sao? 

“TJvuJx2UGrẫm JvuJx2UGsẽ ksFtTTPCHhông trộmJvuJx2UG đixHgu ssFtTTPCHăn hổ,”sFtTTPCH sFtTTPCHHắn độtxHgu nhiênJvuJx2UG nóixHgu,“Cho nênsFtTTPCH sẽsFtTTPCH kxHguhông bỏJvuJx2UG lạiJvuJx2UG nxHgunàng msFtTTPCHột mình.” 

Hắn, hiểuJvuJx2UG đượcJvuJx2UG tâxHgum tưxHgu cxHguủa nànJvuJx2UGg. JvuJx2UGTrong mắtJvuJx2UG sFtTTPCHY xHguY lsFtTTPCHóe xHgura nhiềJvuJx2UGu tixHgua sánxHgug sFtTTPCHmang thexHguo ýsFtTTPCH cườisFtTTPCH JvuJx2UGôn xHgunhu, kJvuJx2UGhông biếtJvuJx2UG sFtTTPCHvì saoxHgu, hiJvuJx2UGện tạsFtTTPCHi, xHguchỉ cầnxHgu ởsFtTTPCH bêxHgun sFtTTPCHcạnh hắn,xHgu nàngsFtTTPCH lJvuJx2UGại csFtTTPCHó thểxHgu cảmxHgu JvuJx2UGnhận đưxHguợc thậtsFtTTPCH sFtTTPCHsâu JvuJx2UGhạnh phúc. 

“xHguÂn, vậyJvuJx2UG lsFtTTPCHúc chàngJvuJx2UG đixHgu xHgusăn bsFtTTPCHạch xHguhổ phảiJvuJx2UG masFtTTPCHng thexHguo ta.”JvuJx2UG NànxHgug yêuxHgu cầu. 

“Nàng khôngsFtTTPCH thểxHgu đixHgu, nhisFtTTPCHều nsFtTTPCHhất csFtTTPCHhỉ csFtTTPCHó thểsFtTTPCH đứsFtTTPCHng ởxHgu sFtTTPCHxa xxHgua nhìn.” 

HắnJvuJx2UG ngsFtTTPCHhĩ sFtTTPCHnghĩ, rJvuJx2UGa quyếtJvuJx2UG địnhsFtTTPCH sFtTTPCHnày, sFtTTPCHchỉ cósFtTTPCH ởJvuJx2UG rấtsFtTTPCH xJvuJx2UGa JvuJx2UGnhìn, JvuJx2UGmới sẽxHgu ksFtTTPCHhông xHgutiến JvuJx2UGvào, cũsFtTTPCHng sFtTTPCHsẽ cóJvuJx2UG nguxHguy hiểm. 

“NhưxHgung msFtTTPCHà, tJvuJx2UGrên ngườiJvuJx2UG tsFtTTPCHa khsFtTTPCHông hềsFtTTPCH cósFtTTPCH thưJvuJx2UGơng tổn,sFtTTPCH ngươixHgu xesFtTTPCHm, trxHguừ bỏJvuJx2UG xHgubị nxHgugười nàsFtTTPCHo xHguđó lxHguưu lJvuJx2UGại xHgumột đốngxHgu xsFtTTPCHanh xHgutím, trxHguên nsFtTTPCHgười vếtxHgu thươngJvuJx2UG nàsFtTTPCHo cũxHgung ksFtTTPCHhông có.” 

NxHguàng sFtTTPCHleo lênsFtTTPCH giưJvuJx2UGờng, késFtTTPCHo taJvuJx2UGy JvuJx2UGáo lênsFtTTPCH, lộJvuJx2UG JvuJx2UGra dấuJvuJx2UG hônsFtTTPCH nsFtTTPCHgân xHguchi csFtTTPCHhit trxHguên cásFtTTPCHnh tsFtTTPCHay, xHguaiz, chỉxHgu sFtTTPCHlà cánhsFtTTPCH tasFtTTPCHy thôi,sFtTTPCH đừngJvuJx2UG nósFtTTPCHi trsFtTTPCHên xHgungười. =]] 

ánh mắtsFtTTPCH PhùJvuJx2UG sFtTTPCHVân KhâsFtTTPCHu TrạchxHgu đsFtTTPCHột nhsFtTTPCHiên JvuJx2UGnóng xHgulên, lôiJvuJx2UG bsFtTTPCHàn JvuJx2UGtay xHgutrắng ngJvuJx2UGần củasFtTTPCH nàJvuJx2UGng lại,JvuJx2UG nhJvuJx2UGẹ nhàJvuJx2UGng hôn. 

sFtTTPCHÔn nhxHguu sFtTTPCHvùng vJvuJx2UGẩy, nànJvuJx2UGg sFtTTPCHđã sFtTTPCHrơi sFtTTPCHtrong lòJvuJx2UGng hắxHgun, hxHguắn khsFtTTPCHông cJvuJx2UGần tốnxHgu nsFtTTPCHhiều sức,xHgu xHguquả lJvuJx2UGaa2 xHgudễ nxHguhư trởsFtTTPCH bJvuJx2UGàn tay. 

“LầnsFtTTPCH nàyJvuJx2UG, cJvuJx2UGòn sFtTTPCHnói sFtTTPCHcẩn tsFtTTPCHhận miệngJvuJx2UG JvuJx2UGvết thươngxHgu nữaxHgu không?” 

HắJvuJx2UGn đxHguắc ýsFtTTPCH nóixHgu, xHguđã xHgubiết nxHguàng xHgusẽ khôngsFtTTPCH nxHguhu thuậnsFtTTPCH nxHguhư thế,JvuJx2UG vìxHgu msFtTTPCHiễn chxHguo nànxHgug cằnxHgu nhsFtTTPCHằn nósFtTTPCHi lisFtTTPCHên mxHguiên ksFtTTPCHhông dứJvuJx2UGt, cúixHgu xHguđầu hJvuJx2UGôn lêJvuJx2UGn môJvuJx2UGi nàng. 

Nhưng, hắnxHgu vừasFtTTPCH nósFtTTPCHi xxHguong, xHgunàng xấsFtTTPCHu hxHguổ lxHguiếc lxHguiếc mắtJvuJx2UG mộxHgut JvuJx2UGcái, tsFtTTPCHhùy hxHguạ msFtTTPCHi mắt. 

“NhưnxHgug sFtTTPCHmà, sFtTTPCHta sFtTTPCHcòn cJvuJx2UGó mixHguệng vếtxHgu thương.” 

“ChỗJvuJx2UG nào?JvuJx2UG” HắnsFtTTPCH gsFtTTPCHiật msFtTTPCHình, csFtTTPCHòn cóxHgu vxHguết tJvuJx2UGhương sao? 

“SáJvuJx2UGng nxHguay mớixHgu thưJvuJx2UGợng xHgudược, hxHguiện tạiJvuJx2UG JvuJx2UGđã xHguquên sao?” 

NsFtTTPCHàng dxHguùng taxHguy xHgunhéo nhẹsFtTTPCH vàxHguo JvuJx2UGeo JvuJx2UGhắn, sắcxHgu mặtsFtTTPCH xHguphiếm hồng. 

Bừng tỉnhxHgu đạxHgui ngộ,sFtTTPCH hắmsFtTTPCH tàJvuJx2UG sFtTTPCHtứ mỉmsFtTTPCH cưsFtTTPCHời, giươngxHgu mi. 

“VJvuJx2UGậy trẫmsFtTTPCH sxHguẽ gJvuJx2UGiúp nsFtTTPCHàng xứcsFtTTPCH thuốcsFtTTPCH mJvuJx2UGột lầJvuJx2UGn nữa?” 

ÂnJvuJx2UG? ÝsFtTTPCH xHgulà, JvuJx2UGmuốn nsFtTTPCHàng rồiJvuJx2UG xJvuJx2UGức thJvuJx2UGuốc? TrosFtTTPCHng xHguđầu sFtTTPCHY sFtTTPCHY trựcJvuJx2UG tJvuJx2UGiếp pxHguhiên dịchxHgu, đầusFtTTPCH “oànhJvuJx2UG” msFtTTPCHột tsFtTTPCHiếng, xHgumắt đỏsFtTTPCH bxHguừng lên… 

“ChàxHgung khxHguông thểJvuJx2UG nJvuJx2UGhịn xuốnJvuJx2UGg sxHguao?” NàsFtTTPCHng đèJvuJx2UG lạsFtTTPCHi bxHguàn tsFtTTPCHay tsFtTTPCHo xHguđang rụsFtTTPCHc rxHguịch, bấxHgut đắcxHgu dsFtTTPCHĩ nói. 

GiốngxHgu nhsFtTTPCHư làxHgu mộsFtTTPCHt tixHguểu hxHguài txHguử thíchxHgu ăsFtTTPCHn ksFtTTPCHẹo, ăxHgun sFtTTPCHmãi cũnsFtTTPCHg ksFtTTPCHhông cháxHgun, hắnsFtTTPCH nũnsFtTTPCHg nịu” 

“Vài ngàynsFtTTPCHữa, MẫnxHgu HáJvuJx2UGch phỏngxHgu xHguchừng ssFtTTPCHẽ txHguìm đượcxHgu bạcJvuJx2UGh hJvuJx2UGổ, đếnsFtTTPCH lúsFtTTPCHc đósFtTTPCH, trẫmJvuJx2UG xHgumuốn thâsFtTTPCHn csFtTTPCHận nàxHgung cũngsFtTTPCH khxHguông đưxHguợc, nxHguàng nhẫJvuJx2UGn tâJvuJx2UGm đẩxHguy trẫJvuJx2UGm JvuJx2UGra sao?xHgu” HắnsFtTTPCH mânxHgu thsFtTTPCHần, ởsFtTTPCH JvuJx2UGmôi nxHguàng lạixHgu đặtxHgu xuốnJvuJx2UGg mộtJvuJx2UG nJvuJx2UGụ hxHguôn xHguthật sâu. 

Thì sFtTTPCHra hxHguắn JvuJx2UGđã sớmsFtTTPCH nghsFtTTPCHĩ đếnxHgu mấJvuJx2UGy thứJvuJx2UG sFtTTPCHnày, xHgukhó trácxHguh lạiJvuJx2UG sFtTTPCHmang mìnhJvuJx2UG tJvuJx2UGới nơsFtTTPCHi nàyxHgu, nhxHguưng mà,JvuJx2UG sFtTTPCHnếu lúJvuJx2UGc ấJvuJx2UGy mJvuJx2UGình lựsFtTTPCHa chọnsFtTTPCH csFtTTPCHưỡi tiểJvuJx2UGu hồngxHgu mxHguã rờixHgu đi,sFtTTPCH bsFtTTPCHây gxHguiờ cJvuJx2UGũng khôngJvuJx2UG xuấtsFtTTPCH hiJvuJx2UGện loạixHgu tìJvuJx2UGnh hsFtTTPCHuống này,sFtTTPCH chsFtTTPCHo nêxHgun JvuJx2UGnói, muxHguốn tJvuJx2UGrách csFtTTPCHũng chỉsFtTTPCH cxHguó thểsFtTTPCH sFtTTPCHtrách chínhsFtTTPCH mình. 

“ChàngxHgu sFtTTPCHsẽ sFtTTPCHgiúp txHgua thượngxHgu dưsFtTTPCHợc lầsFtTTPCHn nữaxHgu sao?” 

xHguNàng xHgunhỏ gixHguọng nxHguói, bấJvuJx2UGt sFtTTPCHđắc dĩJvuJx2UG, sFtTTPCHvừa nóiJvuJx2UG xHguxong lờiJvuJx2UG này,sFtTTPCH địasFtTTPCH chưởngsFtTTPCH cũngsFtTTPCH vJvuJx2UGửa csFtTTPCHởi xHgubỏ sFtTTPCHy phụsFtTTPCHc củsFtTTPCHa nJvuJx2UGàng, basFtTTPCHo lấysFtTTPCH mềmJvuJx2UG mại. 

HắsFtTTPCHn sFtTTPCHthật sựJvuJx2UG làxHgu rấxHgut txHguhích mềmsFtTTPCH mxHguại, tJvuJx2UGròn txHguròn củaxHgu nànJvuJx2UGg, JvuJx2UGthấy nàJvuJx2UGng thùyJvuJx2UG sFtTTPCHhạ mJvuJx2UGi msFtTTPCHắt, JvuJx2UGrun rxHguẩy, cúisFtTTPCH đầuxHgu, txHguầm mắtsFtTTPCH JvuJx2UGdừng ởxHgu JvuJx2UGbàn JvuJx2UGtay xHguto cJvuJx2UGủa mình,sFtTTPCH biểusFtTTPCH hiệnJvuJx2UG JvuJx2UGđáng ysFtTTPCHêu, sắcJvuJx2UG JvuJx2UGmặt JvuJx2UGđà hồng. 

“Xem raJvuJx2UG, nsFtTTPCHàng sFtTTPCHcũng rấJvuJx2UGt hưởngxHgu JvuJx2UGthụ xHgunha” HắnxHgu cườsFtTTPCHi sFtTTPCHnhạo sFtTTPCH, JvuJx2UGkéo tJvuJx2UGay nàxHgung qsFtTTPCHua, đặtJvuJx2UG lênJvuJx2UG ngựxHguc mình,“ThửxHgu ssFtTTPCHờ sờJvuJx2UG xem.”xHgu DsFtTTPCHùng ánhxHgu xHgumắt csFtTTPCHổ sFtTTPCHvũ nhìnxHgu nàng. 

CsFtTTPCHái gxHguì hưởngsFtTTPCH xHguthụ chứxHgu, nànJvuJx2UGg chỉJvuJx2UG làsFtTTPCH sFtTTPCHtò msFtTTPCHò, JvuJx2UGtò JvuJx2UGmò thôi!sFtTTPCH VẻJvuJx2UG sFtTTPCHmặt bốixHgu sFtTTPCHrối, nhìxHgun đóaxHgu hồngsFtTTPCH msFtTTPCHai trướcsFtTTPCH ngựsFtTTPCHc bịxHgu JvuJx2UGhắn sFtTTPCHma ssFtTTPCHát, vuốtJvuJx2UG sFtTTPCHve, lusFtTTPCHôn sFtTTPCHcảm JvuJx2UGthấy cóxHgu đxHguiểm kỳxHgu qJvuJx2UGuái, bxHguàn txHguay bJvuJx2UGị hắnsFtTTPCH kéJvuJx2UGo đếnxHgu ngực,sFtTTPCH JvuJx2UGnàng sFtTTPCHmuốn khJvuJx2UGáng sFtTTPCHnghị, nhxHguưng sFtTTPCHđã bịxHgu hắxHgun luốnxHgu vàJvuJx2UGo quầnJvuJx2UG ásFtTTPCHo đơJvuJx2UGn bạc,JvuJx2UG cảmsFtTTPCH nhậnJvuJx2UG dxHgua thịtJvuJx2UG xHgulạnh lạnhsFtTTPCH, cũnxHgug sFtTTPCHnhư cảsFtTTPCHm gJvuJx2UGiác rJvuJx2UGõ ràJvuJx2UGng JvuJx2UGdục vọngsFtTTPCH gxHguiữa haJvuJx2UGi cxHguhân hJvuJx2UGắn đãJvuJx2UG tsFtTTPCHhức tỉnh,xHgu xHgucứng rắnJvuJx2UG hJvuJx2UGẳn lên. 

HắnsFtTTPCH mỗJvuJx2UGi lâJvuJx2UGn đềsFtTTPCHu sFtTTPCHcó sFtTTPCHthể JvuJx2UGphi lễsFtTTPCH nàngJvuJx2UG, vìJvuJx2UG xHgucái gìJvuJx2UG nànJvuJx2UGg khôngsFtTTPCH tJvuJx2UGhể phJvuJx2UGi lễJvuJx2UG hJvuJx2UGắn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…