Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 18oSaa1: N4k7QurSQÀNG LÀ4k7QurSQ AI? 

HaMJ9x5UMpi ngườMJ9x5UMpi cMJ9x5UMpứ nhưMJ9x5UMp thế,MJ9x5UMp vMJ9x5UMpui đùaoSaa 4k7QurSQầm ĩoSaa một4k7QurSQ oSaaphen, ăMJ9x5UMpn chút4k7QurSQ 4k7QurSQđồ ăoSaan, li4k7QurSQền ôoSaam lấoSaay nhMJ9x5UMpau, 4k7QurSQtừ từoSaa ngủ. 

ĐanoSaag m4k7QurSQơ màng,4k7QurSQ ngoSaahe đượoSaac mộtoSaa tiMJ9x5UMpếng MJ9x5UMpgọi, MJ9x5UMpY 4k7QurSQY mởMJ9x5UMp 4k7QurSQhai mMJ9x5UMpắt rMJ9x5UMpa, nghMJ9x5UMpe đMJ9x5UMpược KoSaahâu Trạc4k7QurSQh đangMJ9x5UMp MJ9x5UMpnhỏ gioSaaọng MJ9x5UMpnói mMJ9x5UMpơ, nhắm4k7QurSQ chặt4k7QurSQ 4k7QurSQmi mắtMJ9x5UMp oSaarun oSaarẩy, toSaaoàn tMJ9x5UMphân lạnoSaah băng. 

Thấy ác4k7QurSQ mộngoSaa? NàoSaang nhìnoSaa th4k7QurSQấy MJ9x5UMpbên gốoSaai c4k7QurSQó một4k7QurSQ khă4k7QurSQn MJ9x5UMptay tMJ9x5UMprắng tiMJ9x5UMpnh, nội4k7QurSQ oSaatâm 4k7QurSQdâng oSaalên MJ9x5UMpmột trậoSaan 4k7QurSQấm 4k7QurSQáp, nhiềoSaau năm4k7QurSQ quaoSaa, hắMJ9x5UMpn oSaavẫn MJ9x5UMpduy MJ9x5UMptrì thóioSaa qu4k7QurSQen này,oSaa oSaavì trướMJ9x5UMpc đ4k7QurSQây nMJ9x5UMpàng vMJ9x5UMpẫn thườnoSaag MJ9x5UMphay 4k7QurSQmơ thoSaaấy nhữMJ9x5UMpng giMJ9x5UMpấc mộngMJ9x5UMp oSaakì quái. 

oSaaCầm 4k7QurSQti quyMJ9x5UMpên, oSaanhẹ nhànMJ9x5UMpg 4k7QurSQchà laMJ9x5UMpu mồMJ9x5UMp hoSaaôi trênMJ9x5UMp 4k7QurSQtrán hMJ9x5UMpắn, độtMJ9x5UMp MJ9x5UMpnhiên, 4k7QurSQnghe đượcMJ9x5UMp mộtMJ9x5UMp câu4k7QurSQ, làmoSaa noSaaàng dMJ9x5UMpừng lại4k7QurSQ độngMJ9x5UMp tác. 

“Ng4k7QurSQân Nhi……MJ9x5UMp” HắnMJ9x5UMp roSaaun 4k7QurSQrẩy, h4k7QurSQai taMJ9x5UMpy MJ9x5UMpnắm chặt. 

Ngân4k7QurSQ NhiMJ9x5UMp, loSaaại lMJ9x5UMpà NgâoSaan MJ9x5UMpNhi, rốtoSaa 4k7QurSQcuộc MJ9x5UMpNgân NhoSaai 4k7QurSQlà ai4k7QurSQ? Nà4k7QurSQng MJ9x5UMpthùy hạ4k7QurSQ mMJ9x5UMpi mắoSaat, MJ9x5UMphai taMJ9x5UMpy nMJ9x5UMpắm c4k7QurSQhặt t4k7QurSQi q4k7QurSQuyên, c4k7QurSQắn cắn4k7QurSQ oSaamôi, khoSaaông rõoSaa vì4k7QurSQ MJ9x5UMpsao t4k7QurSQrong miệngoSaa 4k7QurSQbọn hoSaaọ gọMJ9x5UMpi đoSaaều là4k7QurSQ Ngân4k7QurSQ Nhi. 

Khâu TroSaaạch tMJ9x5UMpừ nhỏoSaa MJ9x5UMpcùng nà4k7QurSQng lớnoSaa lêoSaan, MJ9x5UMpngoại trừ4k7QurSQ nà4k7QurSQng, rất4k7QurSQ í4k7QurSQt khMJ9x5UMpi tioSaaếp xúMJ9x5UMpc vớioSaa nữ4k7QurSQ t4k7QurSQử, nhưMJ9x5UMp vậy,MJ9x5UMp trMJ9x5UMpong miệ4k7QurSQng hắMJ9x5UMpn, ‘Ngâ4k7QurSQn Nhi’oSaa MJ9x5UMpnày oSaalại từoSaa đ4k7QurSQâu moSaaà đến? 

CòMJ9x5UMpn vềMJ9x5UMp phầnoSaa MẫnoSaa HMJ9x5UMpách yoSaaêu noSaaam…… HắnMJ9x5UMp cMJ9x5UMpòn từng4k7QurSQ gọoSaai mìnMJ9x5UMph lMJ9x5UMpà “NoSaagân Nhi”oSaa, làMJ9x5UMpm nàMJ9x5UMpng ngh4k7QurSQi nMJ9x5UMpgờ rMJ9x5UMpằng, pMJ9x5UMphải chMJ9x5UMpăng nàMJ9x5UMpng oSaata cùnoSaag nàng,4k7QurSQ cùnMJ9x5UMpg SầmMJ9x5UMp oSaaNhi, poSaahải chăngoSaa đ4k7QurSQều c4k7QurSQó chMJ9x5UMpung mộtoSaa b4k7QurSQộ doSaaáng hoSaaay không? 

“Ngân NhoSaai, khôMJ9x5UMpng 4k7QurSQcần oSaarời đi……”4k7QurSQ LúoSaac này,MJ9x5UMp Khâu4k7QurSQ Trạch4k7QurSQ rMJ9x5UMpốt cuộc4k7QurSQ k4k7QurSQhông MJ9x5UMpáp chếoSaa đưoSaaợc noSaaội tâmoSaa s4k7QurSQợ 4k7QurSQhãi, hôoSaa MJ9x5UMpto mộ4k7QurSQt tMJ9x5UMpiếng r4k7QurSQồi ngồMJ9x5UMpi bậMJ9x5UMpt dậyoSaa, mởMJ9x5UMp MJ9x5UMpmi mắoSaat, hoSaaạ xuố4k7QurSQng mộoSaat giMJ9x5UMpọt 4k7QurSQthanh lệ. 

“MJ9x5UMpChàng thấyoSaa ác4k7QurSQ mộnoSaag.” oSaaY oSaaY ôoSaan noSaahu nói4k7QurSQ, coSaahà laoSaau sạch4k7QurSQ 4k7QurSQsẽ MJ9x5UMpnước mắt4k7QurSQ của4k7QurSQ hắn. 

TỉMJ9x5UMpnh 4k7QurSQtáo lại,MJ9x5UMp hoSaaắn độoSaat nhiêoSaan chếMJ9x5UMp trụ4k7QurSQ c4k7QurSQổ 4k7QurSQtay nàng4k7QurSQ, soSaaắc mMJ9x5UMpặt 4k7QurSQcó choSaaút số4k7QurSQt ruộMJ9x5UMpt, c4k7QurSQũng MJ9x5UMpmang MJ9x5UMptheo moSaaột toSaaia l4k7QurSQạnh oSaanhư băng: 

“Trẫm, vừaoSaa rồ4k7QurSQi noSaaói cáMJ9x5UMpi oSaagì, nàMJ9x5UMpng oSaacó 4k7QurSQnghe đ4k7QurSQược haMJ9x5UMpy không!” 

Ng4k7QurSQay l4k7QurSQúc từMJ9x5UMp 4k7QurSQtrong m4k7QurSQộng tỉnh4k7QurSQ lại,4k7QurSQ hMJ9x5UMpắn oSaatựa 4k7QurSQhồ hôMJ9x5UMp lêoSaan mộoSaat toSaaiếng, nhưngoSaa MJ9x5UMpmà, MJ9x5UMplại khônoSaag dámoSaa 4k7QurSQxác định,oSaa choSaaính oSaamình r4k7QurSQốt cuộ4k7QurSQc MJ9x5UMpcó thốtoSaa t4k7QurSQhành tiếMJ9x5UMpng haMJ9x5UMpy không. 

Nà4k7QurSQng, MJ9x5UMprốt cuoSaaộc c4k7QurSQó ngMJ9x5UMphe đượcMJ9x5UMp coSaaái g4k7QurSQì hoSaaay không? 

“……4k7QurSQ” MJ9x5UMpNàng quyệoSaat moSaai, 4k7QurSQnhìn tho4k7QurSQáng qoSaaua MJ9x5UMpcổ tMJ9x5UMpay boSaaị hắnoSaa b4k7QurSQóp chặoSaat, toSaahoáng oSaađau đớn,MJ9x5UMp oSaa“Cái oSaagì cũnMJ9x5UMpg khôoSaang ng4k7QurSQhe 4k7QurSQđược, 4k7QurSQcái gMJ9x5UMpì chànoSaag cũnMJ9x5UMpg khôn4k7QurSQg có4k7QurSQ nói.” 

Vì4k7QurSQ oSaaNgân NhioSaa, hoSaaắn thế4k7QurSQ như4k7QurSQng lại4k7QurSQ tMJ9x5UMphương tổ4k7QurSQn mìMJ9x5UMpnh m4k7QurSQà k4k7QurSQhông biết,oSaa xoSaaem raMJ9x5UMp, oSaanữ t4k7QurSQử nà4k7QurSQy oSaaở toSaarong oSaalòng hắnoSaa 4k7QurSQcó mMJ9x5UMpột oSaavị MJ9x5UMptrí vôMJ9x5UMp cùnMJ9x5UMpg 4k7QurSQquan trọ4k7QurSQng, ngMJ9x5UMphĩ đếnoSaa đây4k7QurSQ, loSaaòng MJ9x5UMpcủa nà4k7QurSQng đMJ9x5UMpột MJ9x5UMpnhiên đMJ9x5UMpau oSaađớn, 4k7QurSQchua xoSaaót khôoSaang thôi. 

“CáoSaai 4k7QurSQgì cũnoSaag chMJ9x5UMpưa nói……”4k7QurSQ HắnoSaa nhẹoSaa nh4k7QurSQàng oSaahư r4k7QurSQa 4k7QurSQmột hơi4k7QurSQ, maoSaay mắ4k7QurSQn, cuốioSaa MJ9x5UMpcùng khô4k7QurSQng làMJ9x5UMpm ch4k7QurSQo nàngMJ9x5UMp MJ9x5UMpnghe được. 

“4k7QurSQTa đoSaai pMJ9x5UMphân phoSaaó nữoSaa MJ9x5UMphộ oSaavệ đMJ9x5UMpem 4k7QurSQđồ ă4k7QurSQn tiến4k7QurSQ v4k7QurSQào, đã4k7QurSQ tMJ9x5UMprưa rồi,MJ9x5UMp MJ9x5UMpcũng nMJ9x5UMpên ăoSaan một4k7QurSQ chúoSaat oSaagì.” 4k7QurSQNàng thùMJ9x5UMpy hạoSaa m4k7QurSQi mắt,4k7QurSQ đe4k7QurSQm 4k7QurSQti quyoSaaên đểMJ9x5UMp MJ9x5UMpvào tronoSaag MJ9x5UMptay hắ4k7QurSQn, xo4k7QurSQay ngườioSaa xuốngoSaa giường,MJ9x5UMp MJ9x5UMpmặc quoSaaần áo4k7QurSQ điMJ9x5UMp rồMJ9x5UMpi đoSaai 4k7QurSQra ngoài. 

TrMJ9x5UMpước cửa. 

“HoànMJ9x5UMpg oSaaphi, HoàngMJ9x5UMp ThượngMJ9x5UMp cóMJ9x5UMp poSaahải l4k7QurSQại thMJ9x5UMpấy ácoSaa moSaaộng 4k7QurSQhay kMJ9x5UMphông, saoSaao lạ4k7QurSQi lớnoSaa tiếMJ9x5UMpng noSaahư th4k7QurSQế.” m4k7QurSQột nữ4k7QurSQ hộoSaa vệoSaa canMJ9x5UMph gMJ9x5UMpiữ MJ9x5UMpở cử4k7QurSQa, nhỏMJ9x5UMp giọngoSaa hỏi. 

“4k7QurSQKhông có.”4k7QurSQ 4k7QurSQNàng thảMJ9x5UMpn nhiênoSaa lắ4k7QurSQc đầu,4k7QurSQ dMJ9x5UMpặn 4k7QurSQdò n4k7QurSQàng chuẩoSaan bịoSaa m4k7QurSQột 4k7QurSQít thựoSaac vậtoSaa toSaaahnh đạm,4k7QurSQ tránhMJ9x5UMp choSaao miệ4k7QurSQng vếtMJ9x5UMp thươ4k7QurSQng cònMJ9x5UMp ch4k7QurSQưa khỏ4k7QurSQi hẳnMJ9x5UMp 4k7QurSQbị cư4k7QurSQơng lêoSaan, kMJ9x5UMphó khépMJ9x5UMp miệng. 

Nữ hộoSaa vMJ9x5UMpệ lĩnoSaah mệnhoSaa m4k7QurSQà đi,4k7QurSQ MJ9x5UMpY MJ9x5UMpY nhì4k7QurSQn theoSaao t4k7QurSQhân MJ9x5UMpảnh cMJ9x5UMpủa 4k7QurSQnàng, vụng4k7QurSQ trộmMJ9x5UMp MJ9x5UMpnhẹ oSaanhàng toSaahở roSaaa, MJ9x5UMpmay mắn4k7QurSQ nàng4k7QurSQ tMJ9x5UMpa đMJ9x5UMpè thMJ9x5UMpấp thaMJ9x5UMpnh âm. 

Nhưng mà,4k7QurSQ oSaavừa q4k7QurSQuay ngưMJ9x5UMpời lạiMJ9x5UMp, loSaaại nhoSaaìn thấoSaay kMJ9x5UMphuôn mặt4k7QurSQ cứngMJ9x5UMp ngắc4k7QurSQ của4k7QurSQ hắnMJ9x5UMp, lạnhoSaa lùoSaang oSaanghễ nàngMJ9x5UMp, khôn4k7QurSQg 4k7QurSQcó mở4k7QurSQ m4k7QurSQiệng, oSaatrầm mặcMJ9x5UMp xoSaaoay ngườ4k7QurSQi MJ9x5UMpxốc oSaalên bứcoSaa rMJ9x5UMpèm ch4k7QurSQe, khoSaaập khiễng4k7QurSQ MJ9x5UMpđi vào. 

4k7QurSQNàng cũng4k7QurSQ bướ4k7QurSQc nhoSaaanh đuổiMJ9x5UMp 4k7QurSQkịp, MJ9x5UMpcẩn t4k7QurSQhận MJ9x5UMpgiúp đỡ. 

“Nàng MJ9x5UMpcái goSaaì đềuoSaa ngMJ9x5UMphe oSaađược, vìMJ9x5UMp saoSaao khôMJ9x5UMpng hỏi4k7QurSQ toSaarẫm?” Hắ4k7QurSQn MJ9x5UMptận lựcMJ9x5UMp khốnoSaag chếoSaa âm4k7QurSQ đi4k7QurSQệu củaoSaa chínhMJ9x5UMp moSaaình, 4k7QurSQkhó t4k7QurSQránh oSaakhỏi r4k7QurSQun run. 

“CácoSaa người,4k7QurSQ oSaaai cũngoSaa kMJ9x5UMphông muốn4k7QurSQ nMJ9x5UMpói MJ9x5UMpcho oSaata biếMJ9x5UMpt, oSaata hMJ9x5UMpỏi MJ9x5UMpthì sẽ4k7QurSQ c4k7QurSQó đ4k7QurSQáp án4k7QurSQ sao?” 

CoSaahua MJ9x5UMpsót cười,4k7QurSQ nàngMJ9x5UMp g4k7QurSQiúp MJ9x5UMpđỡ hắnMJ9x5UMp nMJ9x5UMpgồi xuốngMJ9x5UMp g4k7QurSQiường, 4k7QurSQvết thươnMJ9x5UMpg khô4k7QurSQng còoSaan chMJ9x5UMpảy oSaamáu, m4k7QurSQay m4k7QurSQắn, dư4k7QurSQợc hiệoSaau nMJ9x5UMpày 4k7QurSQcó MJ9x5UMpvẻ hữ4k7QurSQu hiệu,oSaa 4k7QurSQcó oSaathể cầmMJ9x5UMp máu,4k7QurSQ nh4k7QurSQưng mà,MJ9x5UMp 4k7QurSQlên màMJ9x5UMpy loSaaại rấtoSaa chậm4k7QurSQ, chMJ9x5UMpỉ coSaaó oSaamột lớpoSaa mỏng,oSaa oSaatựa nhưMJ9x5UMp choSaaỉ độngoSaa oSaamạnh m4k7QurSQột chútoSaa sẽ4k7QurSQ lạiMJ9x5UMp vỡMJ9x5UMp ra. 

MMJ9x5UMpím 4k7QurSQmôi, h4k7QurSQắn oSaanhẹ oSaanhàng nắm4k7QurSQ lấoSaay bàoSaan tMJ9x5UMpay nhỏMJ9x5UMp b4k7QurSQé, đôi4k7QurSQ MJ9x5UMpmắt noSaahất 4k7QurSQthời noSaahu hòMJ9x5UMpa xuốngoSaa dưới,oSaa ngăoSaan oSaaý cười. 

“Nàng4k7QurSQ muốMJ9x5UMpn biết4k7QurSQ sao?” 

Ý tứMJ9x5UMp củaMJ9x5UMp hắ4k7QurSQn là,MJ9x5UMp 4k7QurSQcó thểMJ9x5UMp nóMJ9x5UMpi MJ9x5UMpcho coSaahính oSaamình biMJ9x5UMpết? 4k7QurSQY 4k7QurSQY ngạcMJ9x5UMp noSaahiên ngoSaaẩng đMJ9x5UMpầu, đoSaaối di4k7QurSQện vMJ9x5UMpới t4k7QurSQầm oSaamắt củ4k7QurSQa hắoSaan, cóMJ9x5UMp chú4k7QurSQt MJ9x5UMpkhông toSaahể ti4k7QurSQn, roSaaốt cụcoSaa hắn4k7QurSQ oSaacũng chịuMJ9x5UMp 4k7QurSQmở MJ9x5UMpmiệng n4k7QurSQói 4k7QurSQcho MJ9x5UMpmình biết. 

MộtoSaa MJ9x5UMpnữ tử,4k7QurSQ vì4k7QurSQ saMJ9x5UMpo cu4k7QurSQốn l4k7QurSQấy 4k7QurSQtâm củ4k7QurSQa MJ9x5UMphai na4k7QurSQm nhân? 

“NếuoSaa nh4k7QurSQư phảioSaa m4k7QurSQiễn cưỡ4k7QurSQng, vềMJ9x5UMp soSaaau rồiMJ9x5UMp oSaahãy nói.”MJ9x5UMp MJ9x5UMpNàng có4k7QurSQ th4k7QurSQể nMJ9x5UMphìn r4k7QurSQa được,MJ9x5UMp trên4k7QurSQ mặtoSaa hắnoSaa miễnMJ9x5UMp oSaacưỡng cườiMJ9x5UMp vui. 

RoSaaút oSaahai toSaaay MJ9x5UMpra, n4k7QurSQàng đoSaai ngoSaaăn 4k7QurSQtủ, lấyoSaa mộtoSaa lọMJ9x5UMp dượoSaac lMJ9x5UMpại MJ9x5UMpđây, 4k7QurSQngồi xổmoSaa xuốngoSaa, cuố4k7QurSQn ốngoSaa quần4k7QurSQ MJ9x5UMpcủa hắnMJ9x5UMp l4k7QurSQên, nhẹ4k7QurSQ nhàngMJ9x5UMp oSaamở lọMJ9x5UMp thuố4k7QurSQc raoSaa, đổ4k7QurSQ rMJ9x5UMpa mộtMJ9x5UMp MJ9x5UMpít bột4k7QurSQ mMJ9x5UMpàu trắMJ9x5UMpng, cẩnMJ9x5UMp thận4k7QurSQ rắcoSaa MJ9x5UMplên 4k7QurSQvết thương. 

“oSaaNgân NhoSaai oSaakhông phảiMJ9x5UMp aiMJ9x5UMpi khác,oSaa là4k7QurSQ nàng.” 

MJ9x5UMpHắn mởoSaa miệng4k7QurSQ noSaaói, nh4k7QurSQìn nàn4k7QurSQg ngạcoSaa nhiên4k7QurSQ, t4k7QurSQrừng oSaalớn 4k7QurSQmắt hạnhoSaa nhìoSaan vMJ9x5UMpào khu4k7QurSQôn mặtoSaa bìnhMJ9x5UMp thảoSaan củoSaaa ch4k7QurSQính 4k7QurSQmình, n4k7QurSQhất oSaathời 4k7QurSQhình 4k7QurSQthành 4k7QurSQ2 troSaaạng oSaathái đốiMJ9x5UMp lập. 

“Khâ4k7QurSQu TrạcMJ9x5UMph, MJ9x5UMpchàng oSaakhông pMJ9x5UMphải hồoSaa đồMJ9x5UMp rồioSaa chứ,oSaa toSaaa oSaalà MJ9x5UMpY 4k7QurSQY, kh4k7QurSQông poSaahải NgâoSaan 4k7QurSQNhi, t4k7QurSQừ nhỏMJ9x5UMp đếnoSaa lớn,MJ9x5UMp tMJ9x5UMpa MJ9x5UMpcũng oSaachưa từoSaang ngMJ9x5UMphe tháMJ9x5UMpi hoàngoSaa Thá4k7QurSQi Hậu4k7QurSQ nMJ9x5UMphắc tớiMJ9x5UMp ha4k7QurSQy baMJ9x5UMpn chMJ9x5UMpo MJ9x5UMpta oSaatục 4k7QurSQdanh n4k7QurSQày, chàngoSaa MJ9x5UMpđang nMJ9x5UMpói MJ9x5UMpgiỡn phoSaaải không?”4k7QurSQ Nàng4k7QurSQ nộtoSaa nộMJ9x5UMpt 4k7QurSQnói, nhìnoSaa biểu4k7QurSQ toSaaình tMJ9x5UMprên MJ9x5UMpmặt hắnoSaa nghMJ9x5UMpiêm túoSaac MJ9x5UMpmà tMJ9x5UMphoáng roSaaung mình. 

Tuấn4k7QurSQ oSaami MJ9x5UMpkhinh l4k7QurSQong, hắn4k7QurSQ nhMJ9x5UMpu n4k7QurSQhu huyoSaaệt tháMJ9x5UMpi dươ4k7QurSQng, tấoSaat nhiênoSaa là4k7QurSQ biếoSaat được,oSaa mìnhMJ9x5UMp noSaaói n4k7QurSQhư vậoSaay s4k7QurSQẽ 4k7QurSQlàm chMJ9x5UMpo nà4k7QurSQng kh4k7QurSQông rõoSaa rà4k7QurSQng, nhưn4k7QurSQg MJ9x5UMpnếu cMJ9x5UMpứ 4k7QurSQim lặnMJ9x5UMpg, chỉoSaa s4k7QurSQợ, oSaahắn sẽMJ9x5UMp oSaabị hiểuoSaa lầMJ9x5UMpm, oSaatrở thoSaaành hooSaaa tâmMJ9x5UMp 4k7QurSQnam tử. 

“Nàng thậMJ9x5UMpt s4k7QurSQự là4k7QurSQ 4k7QurSQNgân 4k7QurSQNhi, khôngoSaa đúng,oSaa phảiMJ9x5UMp nóiMJ9x5UMp, oSaaNgân MJ9x5UMpNhi l4k7QurSQà nMJ9x5UMpàng, là4k7QurSQ têoSaan trước4k7QurSQ 4k7QurSQđây củ4k7QurSQa nàng.” 

đôi 4k7QurSQmắt màoSaau MJ9x5UMptím dần4k7QurSQ MJ9x5UMpdần chu4k7QurSQyển thoSaaành th4k7QurSQâm thúyoSaa, yêMJ9x5UMpn l4k7QurSQặng noSaahìn duMJ9x5UMpng nha4k7QurSQn củoSaaa nàng,MJ9x5UMp… 4k7QurSQngũ quMJ9x5UMpan khônMJ9x5UMpg đồnoSaag oSaadạng, giốngMJ9x5UMp nhMJ9x5UMpau, chMJ9x5UMpỉ c4k7QurSQó mộtMJ9x5UMp nụ4k7QurSQ cườ4k7QurSQi ngọMJ9x5UMpt oSaangào noSaahư hMJ9x5UMpoa lê4k7QurSQ đầuoSaa xu4k7QurSQân, cMJ9x5UMpòn MJ9x5UMpcó linoSaah hồn. 

“tênMJ9x5UMp 4k7QurSQtrước đâyoSaa củaMJ9x5UMp ta?” 

Nàng cMJ9x5UMpăn bảnoSaa loSaaà kh4k7QurSQông hiMJ9x5UMpểu 4k7QurSQhắn MJ9x5UMpđang nMJ9x5UMpói MJ9x5UMpcái oSaagì, “ChoSaaẳng lẽMJ9x5UMp, 4k7QurSQta từoSaang bịMJ9x5UMp m4k7QurSQất oSaatrí nhớ?”oSaa Nếu4k7QurSQ không4k7QurSQ, nhoSaaư toSaahế noSaaào lạMJ9x5UMpi khMJ9x5UMpông biếoSaat tr4k7QurSQước MJ9x5UMpkia mMJ9x5UMpình koSaaêu oSaalà 4k7QurSQNgân Nhi? 

HoSaaơn nữa,MJ9x5UMp MJ9x5UMpcó đôoSaai khoSaai, ánh4k7QurSQ mắt4k7QurSQ hắ4k7QurSQn kh4k7QurSQi nhì4k7QurSQn oSaanàng, dườnMJ9x5UMpg nh4k7QurSQư khMJ9x5UMpông phảiMJ9x5UMp đanMJ9x5UMpg nhMJ9x5UMpìn nàngoSaa, 4k7QurSQmà đanoSaag MJ9x5UMpnhìn mộtoSaa người4k7QurSQ khác. 

“KhôngMJ9x5UMp phMJ9x5UMpải,” Hắn4k7QurSQ nh4k7QurSQẹ nhà4k7QurSQng l4k7QurSQắc đầu,“ĐóoSaa lMJ9x5UMpà t4k7QurSQên tron4k7QurSQg kiếp4k7QurSQ trMJ9x5UMpước củaMJ9x5UMp nàng!” 

đôi m4k7QurSQắt mà4k7QurSQu tíoSaam lộ4k7QurSQ MJ9x5UMpra moSaaột cỗMJ9x5UMp kỳ4k7QurSQ quaMJ9x5UMpng kỳoSaa dịMJ9x5UMp, trước4k7QurSQ mắtMJ9x5UMp tựaMJ9x5UMp hồ4k7QurSQ xuất4k7QurSQ MJ9x5UMphiện mộMJ9x5UMpt th4k7QurSQân ảnhoSaa xin4k7QurSQh đẹp,MJ9x5UMp thícMJ9x5UMph mặMJ9x5UMpc một4k7QurSQ t4k7QurSQhân quầnMJ9x5UMp áMJ9x5UMpo đơnMJ9x5UMp giản,MJ9x5UMp màoSaau hoMJ9x5UMpa l4k7QurSQê, oSaabên mô4k7QurSQi luôMJ9x5UMpn MJ9x5UMpcó ý4k7QurSQ cườiMJ9x5UMp ôoSaan nhoSaau, 4k7QurSQthường MJ9x5UMphay thâoSaan MJ9x5UMpmật ôMJ9x5UMpm c4k7QurSQánh oSaatay hắ4k7QurSQn, gọi4k7QurSQ “VMJ9x5UMpiêm HMJ9x5UMpi, ngươi4k7QurSQ loSaaà Vi4k7QurSQêm 4k7QurSQHi củaMJ9x5UMp N4k7QurSQgân Nhi.” 

Kiếp trước?4k7QurSQ NàMJ9x5UMpng rõoSaa rànoSaag l4k7QurSQà 4k7QurSQtừ MJ9x5UMpthế kỷMJ9x5UMp MJ9x5UMp21 đến,MJ9x5UMp b4k7QurSQọn họ,oSaa MJ9x5UMpcó phoSaaải lầmMJ9x5UMp rồioSaa h4k7QurSQay 4k7QurSQkhông? oSaaNàng oSaacắn môi4k7QurSQ oSaadưới, độtoSaa nhioSaaên ph4k7QurSQát hioSaaện, nà4k7QurSQng thậtoSaa sợ4k7QurSQ hãMJ9x5UMpi loạ4k7QurSQi 4k7QurSQsai lầm4k7QurSQ nàoSaay, nếuMJ9x5UMp nàoSaang khôngMJ9x5UMp phảiMJ9x5UMp ngư4k7QurSQời moSaaà bọoSaan họ4k7QurSQ chờMJ9x5UMp mongMJ9x5UMp, vậMJ9x5UMpy nàng4k7QurSQ nên4k7QurSQ lMJ9x5UMpàm oSaacái 4k7QurSQgì boSaaây giờ? 

“kiếp4k7QurSQ trưMJ9x5UMpớc củaoSaa ta4k7QurSQ, là4k7QurSQ ngườiMJ9x5UMp noSaahư MJ9x5UMpthế nàoSaao?” NàngMJ9x5UMp nộtoSaa nộ4k7QurSQt MJ9x5UMpmở miệng,MJ9x5UMp rất4k7QurSQ MJ9x5UMplà sMJ9x5UMpợ hãi. 

“là mộoSaat ngMJ9x5UMpười 4k7QurSQmà oSaa3 người4k7QurSQ MJ9x5UMpchúng toSaaa đềuMJ9x5UMp hết4k7QurSQ lònoSaag thươnMJ9x5UMpg yêu.” 

Tiếng nói4k7QurSQ 4k7QurSQkhàn khàn4k7QurSQ xuMJ9x5UMpống, tMJ9x5UMpựa hồMJ9x5UMp cóoSaa coSaahút nghẹn4k7QurSQ MJ9x5UMpngào, oSaaký ứoSaac xoSaaa xưMJ9x5UMpa bấoSaat c4k7QurSQhợt tràn4k7QurSQ vềoSaa, đaoSaau oSaaxót, ngoSaaọt ngà4k7QurSQo, đaoSaan MJ9x5UMpxen 4k7QurSQvào nhau… 

Ba 4k7QurSQngười? NgoSaaoại toSaarừ hắnoSaa cùnoSaag MJ9x5UMpMẫn MJ9x5UMpHách yoSaaêu nMJ9x5UMpam, còoSaan 4k7QurSQcó aioSaa? 4k7QurSQNàng g4k7QurSQiật mình. 

“Vì s4k7QurSQao, coSaaác ngoSaaười biết,oSaa NgMJ9x5UMpân NhMJ9x5UMpi nhấtoSaa MJ9x5UMpđịnh lMJ9x5UMpà ta?”4k7QurSQ 4k7QurSQĐây mớ4k7QurSQi làMJ9x5UMp 4k7QurSQđiểm mấu4k7QurSQ ch4k7QurSQốt oSaa, nàngoSaa quoSaaả thực4k7QurSQ MJ9x5UMprất l4k7QurSQà MJ9x5UMpsợ hãoSaai, đáp4k7QurSQ 4k7QurSQán khoSaaông MJ9x5UMpnhư m4k7QurSQình nghoSaaĩ, lạoSaai 4k7QurSQkhông thể4k7QurSQ khôn4k7QurSQg hỏi. 

“ChỉMJ9x5UMp coSaaần liếcoSaa mắt4k7QurSQ mộMJ9x5UMpt cái,MJ9x5UMp t4k7QurSQa liề4k7QurSQn cóoSaa th4k7QurSQể nhậnoSaa MJ9x5UMpra nàng.” 

Hắn4k7QurSQ độMJ9x5UMpt nh4k7QurSQiên nở4k7QurSQ nụ4k7QurSQ cười,MJ9x5UMp oSaaánh mắtMJ9x5UMp voSaaụt oSaasáng, haoSaai taoSaay ô4k7QurSQm chầmMJ9x5UMp l4k7QurSQấy thiê4k7QurSQn h4k7QurSQạ boSaaé nhỏ, 

“Cho dùoSaa loSaaà hóMJ9x5UMpa thàn4k7QurSQh oSaatro bụi,4k7QurSQ toSaaa cũngoSaa cMJ9x5UMpó MJ9x5UMpthể nhận4k7QurSQ rMJ9x5UMpa nà4k7QurSQng.” ÔoSaam vàooSaa oSaatrong lòngMJ9x5UMp, quy4k7QurSQến 4k7QurSQluyến h4k7QurSQít lMJ9x5UMpấy hư4k7QurSQơng tMJ9x5UMphơm ngọtoSaa ngàooSaa trMJ9x5UMpên người4k7QurSQ nàng. 

Trên ngoSaaười 4k7QurSQnàng cũ4k7QurSQng phá4k7QurSQt r4k7QurSQa moSaaùi hoSaaoa oSaalê…… ĐMJ9x5UMpộc đáo,MJ9x5UMp khônoSaag gMJ9x5UMpì toSaahay tMJ9x5UMphế đMJ9x5UMpược, làMJ9x5UMp oSaamùi hươMJ9x5UMpng của4k7QurSQ liMJ9x5UMpnh hồn4k7QurSQ nàng! 

 

CHƯƠNG 14k7QurSQ82: CẨNMJ9x5UMp 4k7QurSQTHẬN MIỆNG4k7QurSQ VẾToSaa THƯƠNG

Tù4k7QurSQy 4k7QurSQý MJ9x5UMpđể hắn4k7QurSQ ômMJ9x5UMp mìnoSaah, 4k7QurSQhai ngưoSaaời độ4k7QurSQt nhioSaaên oSaaim loSaaặng, n4k7QurSQàng 4k7QurSQtham luoSaayến hơi4k7QurSQ thở4k7QurSQ loSaaành lạnh4k7QurSQ oSaamà thoMJ9x5UMpải máMJ9x5UMpi tro4k7QurSQng lòn4k7QurSQg, t4k7QurSQrong MJ9x5UMptim đột4k7QurSQ nh4k7QurSQiên trMJ9x5UMpở nêoSaan MJ9x5UMpbình 4k7QurSQthản, mặcMJ9x5UMp kệMJ9x5UMp sựoSaa t4k7QurSQình nh4k7QurSQư thế4k7QurSQ n4k7QurSQào, hMJ9x5UMpiện tMJ9x5UMpại, ha4k7QurSQi người4k7QurSQ bọ4k7QurSQn họ4k7QurSQ oSaachỉ cầMJ9x5UMpn ở4k7QurSQ cùngoSaa mộtMJ9x5UMp chỗ4k7QurSQ, cá4k7QurSQi 4k7QurSQgì cMJ9x5UMpũng khôMJ9x5UMpng quaoSaan trọng,oSaa MJ9x5UMpvô luậnoSaa làMJ9x5UMp kiếp4k7QurSQ trMJ9x5UMpước h4k7QurSQay là4k7QurSQ kiếpMJ9x5UMp sau. 

“Nàng,4k7QurSQ khônMJ9x5UMpg muoSaaốn biếtMJ9x5UMp ch4k7QurSQuyện t4k7QurSQình 4k7QurSQở kiếp4k7QurSQ trướcoSaa sao?” 

BànoSaa oSaatay tMJ9x5UMpo 4k7QurSQcủa PhoSaaù V4k7QurSQân K4k7QurSQhâu Trạc4k7QurSQh ôoSaan nh4k7QurSQu vuố4k7QurSQt voSaauốt lưMJ9x5UMpng 4k7QurSQnàng, giốnoSaag MJ9x5UMpnhư đan4k7QurSQg vuMJ9x5UMpốt vMJ9x5UMpe c4k7QurSQon moSaaèo nhoSaaỏ, đôioSaa mắt4k7QurSQ màuMJ9x5UMp tMJ9x5UMpím thâmMJ9x5UMp 4k7QurSQý MJ9x5UMpliếc mắoSaat nhMJ9x5UMpìn kh4k7QurSQuôn mặtoSaa nhMJ9x5UMpỏ n4k7QurSQhắn troSaaấn địnhoSaa mộMJ9x5UMpt cái. 

“Ta4k7QurSQ khônoSaag muốn4k7QurSQ biết.” 

Nàng chậmoSaa rãioSaa lMJ9x5UMpắc đầuoSaa, oSaatựa hồ,oSaa từMJ9x5UMp oSaavẻ mặtMJ9x5UMp củMJ9x5UMpa hắ4k7QurSQn 4k7QurSQcùng oSaaMẫn oSaaHách yêuMJ9x5UMp naoSaam, MJ9x5UMpkiếp trư4k7QurSQớc 4k7QurSQhẳn 4k7QurSQlà rất4k7QurSQ làMJ9x5UMp phứoSaac tạ4k7QurSQp, nếuoSaa là4k7QurSQ nhưoSaa th4k7QurSQế, chíMJ9x5UMpnh MJ9x5UMpmình cănMJ9x5UMp boSaaản oSaakhông m4k7QurSQuốn biết. 

“Ch4k7QurSQo MJ9x5UMpdù n4k7QurSQàng 4k7QurSQmuốn MJ9x5UMpbiết, hMJ9x5UMpiện tạ4k7QurSQi cũnMJ9x5UMpg khôn4k7QurSQg thMJ9x5UMpể nóMJ9x5UMpi chMJ9x5UMpo n4k7QurSQàng nghe.” 

MJ9x5UMpHôn nhẹMJ9x5UMp vàMJ9x5UMpnh taoSaai c4k7QurSQủa nàng,MJ9x5UMp oSaahắn ônMJ9x5UMp n4k7QurSQhu nó4k7QurSQi, ôm4k7QurSQ 4k7QurSQeo nhỏ4k7QurSQ, bànMJ9x5UMp t4k7QurSQay lạioSaa bắMJ9x5UMpt đầ4k7QurSQu k4k7QurSQhông aMJ9x5UMpn phậoSaan, xooSaaa xooSaaa 4k7QurSQmềm mại. 

Nói cácoSaah khác,4k7QurSQ từMJ9x5UMp đoSaaầu oSaatới đuôi,oSaa hắnMJ9x5UMp ch4k7QurSQỉ tíoSaanh nóMJ9x5UMpi c4k7QurSQho nMJ9x5UMpàng bấyoSaa oSaanhiêu 4k7QurSQmà thôoSaai? NàngMJ9x5UMp oSaachán 4k7QurSQnản, đã4k7QurSQ MJ9x5UMpsớm oSaabiết naoSaam MJ9x5UMpnhân nàMJ9x5UMpy thậtoSaa ph4k7QurSQúc hắ4k7QurSQc, MJ9x5UMpgiang MJ9x5UMpsơn dễoSaa đMJ9x5UMpổi b4k7QurSQản t4k7QurSQính koSaahó dờiMJ9x5UMp, nhMJ9x5UMpưng m4k7QurSQà, n4k7QurSQàng lạioSaa thícMJ9x5UMph hắnMJ9x5UMp nh4k7QurSQư thế,oSaa coSaaó 4k7QurSQphải nànMJ9x5UMpg thíoSaach cuồnoSaag n4k7QurSQgược haoSaay không? 

“Khô4k7QurSQng đượoSaac, coSaaòn 4k7QurSQcó choSaaút đau.” 

KiMJ9x5UMpnh ngMJ9x5UMpạc nhì4k7QurSQn b4k7QurSQàn taMJ9x5UMpy MJ9x5UMpto đã4k7QurSQ thMJ9x5UMpáo MJ9x5UMpvạt áoSaao trư4k7QurSQớc oSaangực củaMJ9x5UMp mì4k7QurSQnh, nàn4k7QurSQg MJ9x5UMpthấp giọMJ9x5UMpng 4k7QurSQngăn cảMJ9x5UMpn, sắMJ9x5UMpc oSaamặt hồngoSaa MJ9x5UMptươi, tự4k7QurSQa 4k7QurSQnhư mộtMJ9x5UMp q4k7QurSQuả t4k7QurSQáo choSaaín mọng. 

4k7QurSQTuấn mMJ9x5UMpi mộtMJ9x5UMp điều,oSaa hắ4k7QurSQn toSaaà áMJ9x5UMpc nhMJ9x5UMpu soSaaát, oSaarất 4k7QurSQthích xe4k7QurSQm bộ4k7QurSQ oSaadáng thMJ9x5UMpẹn thùnoSaag củaMJ9x5UMp nMJ9x5UMpàng, bạcoSaa thMJ9x5UMpần oSaakhinh dươnoSaag, MJ9x5UMpcổ họMJ9x5UMpng ttMJ9x5UMpoát MJ9x5UMpra cườMJ9x5UMpi nhẹ. 

Hư4k7QurSQởng thMJ9x5UMpụ 4k7QurSQthân oSaamình dầnoSaa dầoSaan mMJ9x5UMpềm mại,oSaa cả4k7QurSQ ngưMJ9x5UMpời choàngoSaa lên. 

“Miệng4k7QurSQ v4k7QurSQết thươnMJ9x5UMpg, cẩn4k7QurSQ thận4k7QurSQ miMJ9x5UMpệng vếtMJ9x5UMp thươMJ9x5UMpng c4k7QurSQủa chàng.” 

NoSaaàng koSaainh 4k7QurSQhô 4k7QurSQ, muoSaaốn đứn4k7QurSQg dậyMJ9x5UMp xoSaaem c4k7QurSQó đụnMJ9x5UMpg MJ9x5UMptới hMJ9x5UMpay không,4k7QurSQ nhưngMJ9x5UMp bị4k7QurSQ hắn4k7QurSQ ôm4k7QurSQ chặt,oSaa khMJ9x5UMpông dễoSaa dMJ9x5UMpàng buôngoSaa ra. 

“KhôngMJ9x5UMp cóMJ9x5UMp đụ4k7QurSQng tới,MJ9x5UMp chỉ4k7QurSQ cầnMJ9x5UMp nàoSaang 4k7QurSQđừng oSaanháo.” HắoSaan đạmMJ9x5UMp cười,4k7QurSQ khônoSaag khỏi4k7QurSQ boSaaị 4k7QurSQphản oSaaứng đánMJ9x5UMpg MJ9x5UMpyêu oSaacủa nànoSaag l4k7QurSQàm ấm4k7QurSQ oSaaáp oSaacả tráioSaa tim. 

oSaa“Trước oSaaphải băn4k7QurSQg 4k7QurSQbó lại,4k7QurSQ oSaabằng oSaakhông thậ4k7QurSQt MJ9x5UMpsự sẽoSaa chạ4k7QurSQm vàoMJ9x5UMp v4k7QurSQết thMJ9x5UMpương, 4k7QurSQthật v4k7QurSQất vảMJ9x5UMp mMJ9x5UMpới khMJ9x5UMpép lại4k7QurSQ. ChàoSaang khMJ9x5UMpẳng địnoSaah sẽMJ9x5UMp trMJ9x5UMpộm đoSaai đMJ9x5UMpi oSaasát hổ,MJ9x5UMp oSaata muốoSaan MJ9x5UMpcản c4k7QurSQũng cảnoSaa khôMJ9x5UMpng 4k7QurSQđược, MJ9x5UMpnhanh lênMJ9x5UMp, đMJ9x5UMpể MJ9x5UMpta giúpoSaa chMJ9x5UMpàng boSaaăng bó.oSaa” oSaaNàng cũngoSaa mặcoSaa k4k7QurSQệ n4k7QurSQhiều nhưoSaa vậy,oSaa oSaadùng soSaaức ngMJ9x5UMpăn oSaatay h4k7QurSQắn, cầmMJ9x5UMp bạchoSaa bMJ9x5UMpố sạchMJ9x5UMp soSaaẽ s4k7QurSQớm chuẩMJ9x5UMpn boSaaị tốt4k7QurSQ baoSaao oSaabố bMJ9x5UMpao vâ4k7QurSQy oSaađi lên. 

Một oSaatay chống4k7QurSQ khu4k7QurSQôn mặtMJ9x5UMp, hắnoSaa 4k7QurSQim lMJ9x5UMpặng nhìMJ9x5UMpn khMJ9x5UMpuôn mặ4k7QurSQt MJ9x5UMpôn nhuoSaa, MJ9x5UMpmày 4k7QurSQliễu c4k7QurSQong cMJ9x5UMpong. Mắt4k7QurSQ tMJ9x5UMpo t4k7QurSQròn, tronoSaag oSaaveo, mũiMJ9x5UMp tiMJ9x5UMpnh xảo,oSaa cMJ9x5UMpánh MJ9x5UMpmôi 4k7QurSQđỏ hồ4k7QurSQng, căMJ9x5UMpng oSaamọng, ch4k7QurSQỉ cầMJ9x5UMpn n4k7QurSQhẹ nhàngMJ9x5UMp koSaahẽ mởMJ9x5UMp rMJ9x5UMpa, tựa4k7QurSQ MJ9x5UMpnhư MJ9x5UMpmột 4k7QurSQtrái chín4k7QurSQ 4k7QurSQngon oSaangọt, là4k7QurSQm c4k7QurSQho ngư4k7QurSQời toSaaa kMJ9x5UMpìm lòMJ9x5UMpng k4k7QurSQhông oSaađậu muốoSaan cắnoSaa mộoSaat ngụm. 

Lưu loát4k7QurSQ cộ4k7QurSQt mộMJ9x5UMpt cái4k7QurSQ nơMJ9x5UMp 4k7QurSQcon bướmoSaa, oSaanàng vMJ9x5UMpỗ vMJ9x5UMpỗ taMJ9x5UMpy đứMJ9x5UMpng l4k7QurSQên, noSaahìn thấyMJ9x5UMp hoSaaắn nhìoSaan 4k7QurSQchằm choSaaằm m4k7QurSQình, MJ9x5UMpcó choSaaút moSaaạc daoSaanh koSaaỳ dioSaaệu, choSaaẳng lMJ9x5UMpẽ làMJ9x5UMp moSaaặt oSaamình dínoSaah cáoSaai 4k7QurSQgì sao? 

“Trẫm4k7QurSQ s4k7QurSQẽ khônoSaag trộm4k7QurSQ đMJ9x5UMpi oSaasăn hổ,MJ9x5UMp” HắnoSaa 4k7QurSQđột nh4k7QurSQiên nói,“ChoSaao nênoSaa sMJ9x5UMpẽ khô4k7QurSQng bMJ9x5UMpỏ 4k7QurSQlại nnàngMJ9x5UMp moSaaột mình.” 

Hắn, hiểuoSaa đượcoSaa tâ4k7QurSQm tMJ9x5UMpư củaMJ9x5UMp nàn4k7QurSQg. Tr4k7QurSQong mắtMJ9x5UMp 4k7QurSQY MJ9x5UMpY lMJ9x5UMpóe MJ9x5UMpra nhiều4k7QurSQ ti4k7QurSQa sángoSaa oSaamang thoSaaeo ý4k7QurSQ cười4k7QurSQ ôMJ9x5UMpn nh4k7QurSQu, khô4k7QurSQng biMJ9x5UMpết v4k7QurSQì saMJ9x5UMpo, hiện4k7QurSQ tại,oSaa cMJ9x5UMphỉ 4k7QurSQcần ởoSaa oSaabên cạnhoSaa hắnMJ9x5UMp, 4k7QurSQnàng lạoSaai có4k7QurSQ thểMJ9x5UMp c4k7QurSQảm nhậnoSaa đượcMJ9x5UMp MJ9x5UMpthật sâoSaau hạoSaanh phúc. 

“ÂnMJ9x5UMp, 4k7QurSQvậy l4k7QurSQúc chàng4k7QurSQ điMJ9x5UMp s4k7QurSQăn bạchoSaa hổMJ9x5UMp oSaaphải manMJ9x5UMpg oSaatheo MJ9x5UMpta.” N4k7QurSQàng yêuoSaa cầu. 

“Nàng khôngoSaa thể4k7QurSQ 4k7QurSQđi, n4k7QurSQhiều 4k7QurSQnhất chMJ9x5UMpỉ MJ9x5UMpcó th4k7QurSQể đứngMJ9x5UMp ởoSaa oSaaxa x4k7QurSQa nhìn.” 

H4k7QurSQắn nMJ9x5UMpghĩ MJ9x5UMpnghĩ, roSaaa qMJ9x5UMpuyết định4k7QurSQ này4k7QurSQ, coSaahỉ coSaaó MJ9x5UMpở oSaarất x4k7QurSQa nhìMJ9x5UMpn, MJ9x5UMpmới soSaaẽ khônoSaag tiến4k7QurSQ v4k7QurSQào, cũ4k7QurSQng sẽoSaa cóoSaa MJ9x5UMpnguy hiểm. 

“Nhưng MJ9x5UMpmà, MJ9x5UMptrên MJ9x5UMpngười oSaata khoSaaông hMJ9x5UMpề coSaaó thư4k7QurSQơng tổn,MJ9x5UMp 4k7QurSQngươi xMJ9x5UMpem, tMJ9x5UMprừ boSaaỏ bMJ9x5UMpị ngMJ9x5UMpười nàoMJ9x5UMp đóoSaa lưu4k7QurSQ l4k7QurSQại mộtoSaa đống4k7QurSQ x4k7QurSQanh toSaaím, t4k7QurSQrên n4k7QurSQgười oSaavết thươngMJ9x5UMp 4k7QurSQnào cMJ9x5UMpũng khôMJ9x5UMpng có.” 

Nàng leoSaao loSaaên MJ9x5UMpgiường, kéooSaa toSaaay oSaaáo MJ9x5UMplên, lộ4k7QurSQ oSaara dấuMJ9x5UMp hMJ9x5UMpôn MJ9x5UMpngân chMJ9x5UMpi 4k7QurSQchit 4k7QurSQtrên cán4k7QurSQh oSaatay, aiz4k7QurSQ, choSaaỉ oSaalà cáMJ9x5UMpnh taMJ9x5UMpy thôi4k7QurSQ, đừng4k7QurSQ MJ9x5UMpnói trênMJ9x5UMp người.oSaa =]] 

ánh m4k7QurSQắt PhùMJ9x5UMp VâMJ9x5UMpn KhoSaaâu Trạ4k7QurSQch 4k7QurSQđột 4k7QurSQnhiên MJ9x5UMpnóng lêoSaan, MJ9x5UMplôi oSaabàn t4k7QurSQay trMJ9x5UMpắng ngầ4k7QurSQn củoSaaa nàngoSaa lại,oSaa nMJ9x5UMphẹ noSaahàng hôn. 

Ôn 4k7QurSQnhu vùng4k7QurSQ vẩoSaay, nànoSaag đãoSaa roSaaơi troSaaong lòngoSaa hắnMJ9x5UMp, 4k7QurSQhắn oSaakhông 4k7QurSQcần tốn4k7QurSQ nhioSaaều oSaasức, quả4k7QurSQ MJ9x5UMplaa2 MJ9x5UMpdễ noSaahư t4k7QurSQrở boSaaàn tay. 

“Lần nàyoSaa, còn4k7QurSQ n4k7QurSQói cMJ9x5UMpẩn thậnMJ9x5UMp miệMJ9x5UMpng vết4k7QurSQ thưoSaaơng nữa4k7QurSQ không?” 

HắnoSaa đắc4k7QurSQ oSaaý nói,oSaa MJ9x5UMpđã bi4k7QurSQết nà4k7QurSQng MJ9x5UMpsẽ khMJ9x5UMpông noSaahu 4k7QurSQthuận MJ9x5UMpnhư thế,oSaa vì4k7QurSQ miễMJ9x5UMpn MJ9x5UMpcho nàoSaang cằnoSaa nhằnMJ9x5UMp noSaaói oSaaliên mMJ9x5UMpiên khôngMJ9x5UMp dứt,MJ9x5UMp MJ9x5UMpcúi 4k7QurSQđầu hô4k7QurSQn lêMJ9x5UMpn MJ9x5UMpmôi nàng. 

NhưnMJ9x5UMpg, hắnoSaa MJ9x5UMpvừa nóoSaai MJ9x5UMpxong, nàMJ9x5UMpng xấMJ9x5UMpu hổoSaa MJ9x5UMpliếc loSaaiếc mắt4k7QurSQ m4k7QurSQột c4k7QurSQái, t4k7QurSQhùy hạ4k7QurSQ 4k7QurSQmi mắt. 

“NhưngMJ9x5UMp 4k7QurSQmà, toSaaa còn4k7QurSQ cMJ9x5UMpó miệnoSaag vết4k7QurSQ thương.” 

“ChoSaaỗ nào?”oSaa HắnMJ9x5UMp giật4k7QurSQ mìn4k7QurSQh, oSaacòn oSaacó voSaaết 4k7QurSQthương sao? 

“Sáng oSaanay m4k7QurSQới MJ9x5UMpthượng dượcoSaa, hiệMJ9x5UMpn tại4k7QurSQ đMJ9x5UMpã quên4k7QurSQ sao?” 

Nàng dùoSaang MJ9x5UMptay nhéMJ9x5UMpo nhoSaaẹ MJ9x5UMpvào 4k7QurSQeo hắn,MJ9x5UMp soSaaắc mặt4k7QurSQ phiế4k7QurSQm hồng. 

Bừng tỉnhoSaa đoSaaại ngộ4k7QurSQ, oSaahắm tàMJ9x5UMp tứoSaa mMJ9x5UMpỉm cườMJ9x5UMpi, giMJ9x5UMpương mi. 

“Vậy trẫmoSaa sẽ4k7QurSQ giúpMJ9x5UMp nàMJ9x5UMpng xứcMJ9x5UMp thuốMJ9x5UMpc mộoSaat lầ4k7QurSQn nữa?” 

Ân?MJ9x5UMp ÝoSaa MJ9x5UMplà, muốnMJ9x5UMp nàn4k7QurSQg 4k7QurSQrồi xức4k7QurSQ thuoSaaốc? 4k7QurSQTrong đầuoSaa 4k7QurSQY MJ9x5UMpY trựcoSaa 4k7QurSQtiếp phiêMJ9x5UMpn doSaaịch, đ4k7QurSQầu “oành”MJ9x5UMp mộMJ9x5UMpt tiếng,4k7QurSQ mắtoSaa MJ9x5UMpđỏ MJ9x5UMpbừng lên… 

4k7QurSQ“Chàng không4k7QurSQ thểoSaa nh4k7QurSQịn xuố4k7QurSQng MJ9x5UMpsao?” NàoSaang oSaađè lạiMJ9x5UMp bàn4k7QurSQ ta4k7QurSQy toSaao đaMJ9x5UMpng rụcMJ9x5UMp oSaarịch, b4k7QurSQất đắc4k7QurSQ doSaaĩ nói. 

Giống nhưMJ9x5UMp oSaalà mMJ9x5UMpột tiểuMJ9x5UMp hMJ9x5UMpài tử4k7QurSQ thícoSaah ăMJ9x5UMpn kẹoSaao, ănoSaa mãoSaai cũnoSaag MJ9x5UMpkhông MJ9x5UMpchán, 4k7QurSQhắn n4k7QurSQũng nịu” 

“VàiMJ9x5UMp 4k7QurSQngàynữa, MẫnoSaa Há4k7QurSQch phMJ9x5UMpỏng chừ4k7QurSQng oSaasẽ tMJ9x5UMpìm được4k7QurSQ bạMJ9x5UMpch 4k7QurSQhổ, đ4k7QurSQến lú4k7QurSQc đó,oSaa trẫoSaam muốnMJ9x5UMp toSaahân cậ4k7QurSQn nànoSaag cũoSaang kh4k7QurSQông MJ9x5UMpđược, nàngMJ9x5UMp nhẫnoSaa tâMJ9x5UMpm đoSaaẩy trẫMJ9x5UMpm r4k7QurSQa sao?”MJ9x5UMp HắnMJ9x5UMp mâMJ9x5UMpn thần,oSaa ở4k7QurSQ oSaamôi nMJ9x5UMpàng lạiMJ9x5UMp đặtoSaa MJ9x5UMpxuống mộ4k7QurSQt n4k7QurSQụ hMJ9x5UMpôn 4k7QurSQthật sâu. 

Thì oSaara hắ4k7QurSQn 4k7QurSQđã sớm4k7QurSQ nghĩ4k7QurSQ đoSaaến MJ9x5UMpmấy thoSaaứ 4k7QurSQnày, khó4k7QurSQ tráMJ9x5UMpch oSaalại maMJ9x5UMpng mìMJ9x5UMpnh tớiMJ9x5UMp nơoSaai nà4k7QurSQy, oSaanhưng moSaaà, nếu4k7QurSQ lúcoSaa oSaaấy mìMJ9x5UMpnh lựaMJ9x5UMp chọoSaan cưỡi4k7QurSQ toSaaiểu oSaahồng mMJ9x5UMpã rờ4k7QurSQi 4k7QurSQđi, oSaabây g4k7QurSQiờ cũMJ9x5UMpng không4k7QurSQ xuấtoSaa oSaahiện loạMJ9x5UMpi tìnMJ9x5UMph 4k7QurSQhuống noSaaày, cMJ9x5UMpho nêMJ9x5UMpn nó4k7QurSQi, moSaauốn trMJ9x5UMpách MJ9x5UMpcũng MJ9x5UMpchỉ cóMJ9x5UMp thểMJ9x5UMp trácoSaah choSaaính mình. 

“ChàngoSaa sẽMJ9x5UMp giMJ9x5UMpúp toSaaa thượ4k7QurSQng dư4k7QurSQợc lầnoSaa nữ4k7QurSQa sao?” 

NànoSaag nhoSaaỏ giọMJ9x5UMpng 4k7QurSQnói, b4k7QurSQất đắc4k7QurSQ dĩ,4k7QurSQ MJ9x5UMpvừa nMJ9x5UMpói oSaaxong oSaalời nàMJ9x5UMpy, địaoSaa chưởngMJ9x5UMp cũn4k7QurSQg vửaMJ9x5UMp 4k7QurSQcởi bMJ9x5UMpỏ MJ9x5UMpy phục4k7QurSQ củaoSaa MJ9x5UMpnàng, 4k7QurSQbao MJ9x5UMplấy mềm4k7QurSQ mại. 

Hắn thậtMJ9x5UMp soSaaự l4k7QurSQà r4k7QurSQất th4k7QurSQích mềmMJ9x5UMp m4k7QurSQại, toSaaròn trò4k7QurSQn MJ9x5UMpcủa 4k7QurSQnàng, thấy4k7QurSQ n4k7QurSQàng th4k7QurSQùy hoSaaạ m4k7QurSQi mắ4k7QurSQt, oSaarun rẩMJ9x5UMpy, oSaacúi đầu4k7QurSQ, tMJ9x5UMpầm mMJ9x5UMpắt dừnoSaag ởoSaa boSaaàn taMJ9x5UMpy t4k7QurSQo củMJ9x5UMpa moSaaình, b4k7QurSQiểu hMJ9x5UMpiện đ4k7QurSQáng yêoSaau, sắcoSaa mặ4k7QurSQt đàoSaa hồng. 

“Xem4k7QurSQ rMJ9x5UMpa, nàng4k7QurSQ MJ9x5UMpcũng 4k7QurSQrất hưởngoSaa tMJ9x5UMphụ nhMJ9x5UMpa” HMJ9x5UMpắn cườMJ9x5UMpi oSaanhạo MJ9x5UMp, kéMJ9x5UMpo t4k7QurSQay nàng4k7QurSQ oSaaqua, đoSaaặt 4k7QurSQlên MJ9x5UMpngực mình,“T4k7QurSQhử sMJ9x5UMpờ oSaasờ xem.MJ9x5UMp” DoSaaùng oSaaánh mắ4k7QurSQt cổMJ9x5UMp vũ4k7QurSQ nhìn4k7QurSQ nàng. 

oSaaCái gMJ9x5UMpì hưởMJ9x5UMpng toSaahụ chứ,MJ9x5UMp 4k7QurSQnàng chMJ9x5UMpỉ lMJ9x5UMpà t4k7QurSQò mò,MJ9x5UMp oSaatò moSaaò thôi!4k7QurSQ oSaaVẻ m4k7QurSQặt bốioSaa rối,4k7QurSQ n4k7QurSQhìn đóaMJ9x5UMp MJ9x5UMphồng ma4k7QurSQi trướcMJ9x5UMp ngựcMJ9x5UMp bị4k7QurSQ hắnMJ9x5UMp m4k7QurSQa sáMJ9x5UMpt, vuốtMJ9x5UMp voSaae, loSaauôn 4k7QurSQcảm thoSaaấy coSaaó đMJ9x5UMpiểm k4k7QurSQỳ quái,4k7QurSQ boSaaàn ta4k7QurSQy bMJ9x5UMpị hắ4k7QurSQn MJ9x5UMpkéo MJ9x5UMpđến ngực,oSaa nàng4k7QurSQ muốn4k7QurSQ oSaakháng nMJ9x5UMpghị, nhưnoSaag oSaađã MJ9x5UMpbị 4k7QurSQhắn luốnMJ9x5UMp vàoMJ9x5UMp quần4k7QurSQ áoMJ9x5UMp đoSaaơn bạc,4k7QurSQ cảoSaam nMJ9x5UMphận 4k7QurSQda th4k7QurSQịt lạnhoSaa lạnMJ9x5UMph, cũoSaang nhoSaaư oSaacảm giácoSaa oSaarõ rà4k7QurSQng dụcMJ9x5UMp vọn4k7QurSQg giMJ9x5UMpữa hoSaaai coSaahân h4k7QurSQắn đãoSaa thMJ9x5UMpức tỉnoSaah, c4k7QurSQứng rắoSaan hẳnoSaa lên. 

HoSaaắn mỗioSaa l4k7QurSQân MJ9x5UMpđều cMJ9x5UMpó thểoSaa 4k7QurSQphi lễMJ9x5UMp nàng4k7QurSQ, vìMJ9x5UMp cái4k7QurSQ MJ9x5UMpgì nàng4k7QurSQ khMJ9x5UMpông 4k7QurSQthể MJ9x5UMpphi oSaalễ hắMJ9x5UMpn ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…