Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 175pFAL: KHÔpFALNG THỂMZq2 MmTPDẤT ĐISPxo NÀNG

“mTPDMộc Hiệp!”mTPD mTPDPhù VâHhJJn KSPxohâu TrạchmTPD hMZq2ét lớnmTPD mộtpFAL tiếSPxong, dùnSPxog chSPxoân chưpFALa MZq2bị thươngMZq2 SPxolàm đHhJJiểm tựmTPDa, SPxobúng pFALngười MZq2phi thâpFALn đến,pFAL thâHhJJn SPxomình cấpHhJJ tpFALốc baSPxoy vútMZq2 HhJJmà đi,SPxo tựamTPD nhưSPxo chMZq2im ypFALến, lmTPDinh hoMZq2ạt xuyênmTPD qHhJJua pFALrừng cây,MZq2 mTPDbôn tMZq2iến vSPxoề phíamTPD nàng. 

NhưMZq2ng mpFALà, mTPDdù cpFALó MZq2khinh pFALcông thpFALượng thSPxoừa, hắnHhJJ vẫnMZq2 đMZq2uổi khônmTPDg SPxokịp pFALtốc MZq2độ rơiMZq2 xuốngpFAL ngHhJJựa củaMZq2 nMZq2àng từpFAL mSPxoột khoảngpFAL cMZq2ách SPxoxa nhpFALư pFALthế, nhưnmTPDg vHhJJào lúcHhJJ nàyHhJJ, mộpFALt MZq2thân ảMZq2nh màupFAL đepFALn rốtMZq2 cụcMZq2 xuấMZq2t hiện,MZq2 pFALvươn tSPxoay rSPxoa mmTPDuốn cứuSPxo nàng.HhJJ KhpFALi MZq2các nmTPDgón taSPxoy sắppFAL chạMZq2m đượcmTPD SPxoY pFALY, SPxothì khôngpFAL bHhJJiết từpFAL pFALchỗ nàSPxoo mTPDphóng tớimTPD mMZq2ột mũSPxoi tên,pFAL MộcpFAL HimTPDệp cảSPxo kiMZq2nh, thpFALeo bảnpFAL SPxonăng rHhJJụt tpFALay lại… 

“SPxoKhông!” PhmTPDù VSPxoân KhâHhJJu mTPDTrạch rốngMZq2 giận! 

TrHhJJơ mắSPxot nhìnmTPD pFALnàng HhJJngã SPxoxuống, hSPxoắn cupFALống quýt,MZq2 lSPxoo pFALlắng nHhJJhư muốSPxon xHhJJé tomTPDạc lồngSPxo ngực,SPxo MZq2tay nàpFALng bHhJJị tmTPDhương, ngãpFAL nSPxohư thếmTPD HhJJe rằng…! 

KSPxohông nMZq2gờ, MZq2Y SPxoY lãpFALi khSPxoẽ xopFALay ngưMZq2ời, dMZq2ùng tpFALay chpFALưa bịmTPD thươngpFAL bMZq2ắt lấypFAL cươnmTPDg ngựaMZq2, mTPDtung ngườimTPD mộSPxot chútSPxo, mTPDan toHhJJàn HhJJrơi xuốnpFALg đất. 

“SPxoNgươi mTPDcòn muSPxoốn bỏHhJJ pFALlại HhJJta mộtHhJJ mìSPxonh sao?” 

Không hHhJJề sSPxoợ hãHhJJi qSPxouay đầuHhJJ, nhìnSPxo mTPDvề pmTPDhía hắnpFAL, nàmTPDng cưpFALời đếnpFAL hpFALết MZq2sức thomTPDải MZq2mái, rốtpFAL cục,HhJJ mTPDhắn cũnHhJJg bịHhJJ nànSPxog đùaMZq2 gipFALỡn mộMZq2t lần.MZq2 (trpFALời ạHhJJ, mTPDlàm ppFALan cứpFAL tưởpFALng, pómTPD SPxotay vớMZq2i chịmTPD ) 

ChHhJJậm rpFALãi ổnHhJJ địnhmTPD thHhJJân SPxohình, mTPDhắn thởSPxo phmTPDì phòmTPD, nhìnSPxo nàngHhJJ nghMZq2ịch ngợm,MZq2 tươiMZq2 cmTPDười, độpFALt nhiênSPxo tMZq2hở dMZq2ài nhmTPDẹ nhõmpFAL mộtHhJJ hơipFAL, bànmTPD taHhJJy pFALto giMZq2ang rpFALa, đemTPDm tMZq2hiên hạHhJJ kipFALều nhỏHhJJ kmTPDéo lạHhJJi, dùnmTPDg smTPDức khảmMZq2 nhậpHhJJ vpFALào trHhJJong lòng. 

“Nàng mớHhJJi lmTPDà đạiHhJJ HhJJngu ngốpFALc, pFALdọa pFALđến trẫmpFAL, mTPDnàng cópFAL biếHhJJt lmTPDàm kiHhJJnh độngSPxo tháSPxonh SPxogiá, thpFALì HhJJcó pFAL10 cMZq2ái đầupFAL cSPxoũng khôngSPxo đủSPxo tpFALrảm hMZq2ay kMZq2hông!” HhJJTuy làSPxo lờimTPD MZq2nói MZq2có vHhJJẻ uMZq2y MZq2hiếp, nhưnMZq2g nSPxogữ SPxokhí HhJJlại mTPDdìu HhJJdàng, mTPDôn nhpFALu, sủngpFAL áiHhJJ, còHhJJn cSPxoó chúSPxot bấtmTPD đắcHhJJ dĩ. 

Mộc HiệpFALp thấHhJJy hoànHhJJg MZq2phi mTPDan toàmTPDn mTPD, ánhpFAL mắtpFAL pFALbén nMZq2họn bắMZq2n vềSPxo HhJJphía mũimTPD pFALtên đượcMZq2 bHhJJắn tớipFAL, nhHhJJanh chónmTPDg mTPDphi thSPxoân đuổimTPD theo. 

“SPxoTa đãHhJJ tínhpFAL đượcHhJJ phảHhJJi lpFALàm pFALthế SPxonào rồmTPDi màSPxo, chỉmTPD tạipFAL mộMZq2t mũiSPxo HhJJtên từpFAL đâupFAL HhJJthình lìnhpFAL lpFALao HhJJra làmmTPD SPxota giHhJJật mSPxoình, ngươiMZq2 muHhJJốn trMZq2ảm liềmTPDn pFALtrảm pFALđi, MZq2dù saSPxoo tHhJJa cũnSPxog kMZq2hông cómTPD mưmTPDời cHhJJái pFALđầu.” NàngMZq2 nhmTPDíu nhSPxoíu mSPxoày, nhmTPDìn mũpFALi tênHhJJ bắHhJJn lénmTPD cắpFALm phMZq2ập vmTPDào MZq2đại thụmTPD gầnHhJJ đó. 

“NàngpFAL cpFALho rằngSPxo nàSPxong MZq2muốn bHhJJị trSPxoảm liSPxoền trảmmTPD mTPDsao? NếuHhJJ mTPDtrẫm muốnmTPD HhJJnàng chếtHhJJ, cpFALòn MZq2có SPxothể liềupFAL mMZq2ạng chpFALạy đếnMZq2 đâySPxo cứupFAL nSPxoàng saSPxoo? MZq2Y HhJJY, mTPDchẳng lHhJJẽ HhJJnàng kpFALhông biếmTPDt, trẫpFALm, khônHhJJg thmTPDể mSPxoất MZq2đi nSPxoàng saHhJJo?!” hMZq2ắn nhẹSPxo nhànSPxog nóiMZq2, giọSPxong nópFALi thânHhJJ tình,mTPD cópFAL chútHhJJ mTPDai oán,pFAL áSPxonh mHhJJắt HhJJsâu nmTPDhư biểnmTPD, dpFALào dSPxoạt HhJJnhu tMZq2ình nSPxohìn chằmTPDm chằpFALm khuônmTPD SPxomặt nhỏSPxo nhắSPxon MZq2của nàng. 

“ChàngSPxo nómTPDi thmTPDật sao?HhJJ” (pMZq2an đổiMZq2 xưnMZq2g hôSPxo mTPDtừ đâHhJJy nhemTPD, cứSPxo “ngưpFALơi, SPxota” ngSPxohe kìpFAL kHhJJì, khHhJJi pFAL2 ngpFALười ởSPxo riêmTPDng, mTPDpan sSPxoẽ đổiMZq2 thànpFALg “chHhJJàng-ta” ^^) 

NàHhJJng đHhJJột nhiêMZq2n câuHhJJ thSPxoần cưmTPDời, haSPxoi taSPxoy ôpFALm SPxochầm lấySPxo hắSPxon, mSPxoột MZq2lúc saumTPD, mớmTPDi MZq2nâng HhJJđầu, ánMZq2h mSPxoắt HhJJtrong vMZq2eo nhmTPDư mTPDnước hồSPxo tpFALhu nMZq2hìn hắn. 

“Nàng……”pFAL HhJJnày, nàMZq2ng SPxođang SPxolàm nũngvớimTPD hắnpFAL sao? 

SPxoHắn khipFALnh ngạcSPxo khpFALông nópFALi đượcmTPD mộtmTPD lời,MZq2 pFALmở mTPDto MZq2mắt mTPDnhìn nàngmTPD HhJJý cườiSPxo SPxolan SPxora cảSPxo kSPxohuôn mặHhJJt ximTPDnh xắn,mTPD nànHhJJg tMZq2ựa HhJJhồ mTPDđã sớmmTPD đoáHhJJn chắcMZq2 đượpFALc HhJJhắn spFALẽ cóSPxo biểMZq2u SPxotình thHhJJế này. 

KpFALhuôn SPxomặt nmTPDhỏ nhắnmTPD nhưSPxo trHhJJái đSPxoào, MZq2ý HhJJcười sSPxoáng lạMZq2n, đôiSPxo mắtSPxo tSPxoo pFALtrong vepFALo nhìnMZq2 hắnSPxo, pFALhàng SPxomi vừSPxoa coMZq2ng MZq2vừa dàimTPD lSPxoay độnMZq2g, SPxochớp chớp,SPxo cMZq2ánh pFALmôi hồMZq2ng mTPDchúm chíHhJJm maMZq2ng SPxonét cười…nàngHhJJ HhJJnhìn hắnmTPD, nhưmTPDng smTPDao hắMZq2n pFALcứ SPxotrầm mắtmTPD HhJJkhông nómTPDi gHhJJì cả,pFAL sốmTPDt rpFALuột lSPxoàm npFALàng phảiMZq2 lêpFALn tmTPDiếng hỏi: 

“PhHhJJù VHhJJân KmTPDhâu Trạch,làmMZq2 chàMZq2ng sợmTPD hmTPDãi SPxorồi sao?” 

BàpFALn tMZq2ay HhJJnhỏ pFALđưa SPxolên, qHhJJuơ qpFALua SPxoquơ lmTPDại trướcpFAL mặtMZq2 hắmTPDn, hắnSPxo làSPxom sMZq2ao SPxovậy, độnpFALg pFALcũng mTPDkhông động,mTPD bimTPDến MZq2thành đầuSPxo MZq2gỗ rồMZq2i đi? 

“SSPxoợ hãi!”MZq2 HắpFALn mTPDđột nhipFALên HhJJxuy thanpFALh, tMZq2iếng mTPDnói tSPxohoáng khHhJJàn khàn,pFAL“Nàng phảSPxoi bồipFAL SPxothường cpFALho trẫm?” 

Bồi thườnHhJJg? AHhJJi nhapFAL, nSPxoàng hSPxoiện tạipFAL chỉHhJJ cóSPxo hapFALi bànmTPD mTPDtay trHhJJắng, liềnpFAL ngapFALy cảSPxo trapFALng sứcHhJJ qHhJJuần pFALáo đềupFAL lpFALà pFALcủa nSPxogười kháSPxoc, đếpFAL vưHhJJơng nhưHhJJ hắnHhJJ, mTPDquyền kSPxohuynh thSPxoiên hạmTPD, lạiHhJJ MZq2mở mMZq2iệng muHhJJốn npFALàng bHhJJồi thườHhJJng? NànSPxog SPxocó gìSPxo đểmTPD bồiHhJJ thườngSPxo chSPxoo mTPDhắn đây? 

“ChHhJJàng pFALmuốn cámTPDi gì?MZq2” NMZq2gẫm lạmTPDi, hìMZq2nh SPxonhư pFALmình HhJJcũng đHhJJã mTPDdọa hắHhJJn tmTPDhật, đànhmTPD phảmTPDi mởHhJJ miệngpFAL hỏi. 

“Nơi nàymTPD” MZq2hắn dùnpFALg ngónMZq2 taMZq2y lHhJJành lạnhHhJJ củHhJJa mìnhSPxo vuốSPxot npFALhè nMZq2hẹ lênmTPD cánHhJJh môiHhJJ pFALcủa mTPDnàng, sHhJJau đómTPD còpFALn “MZq2vô lạiMZq2” dờMZq2i xuốngpFAL mTPDngực, “CòmTPDn cóMZq2 npFALơi này.” 

“MZq2Hạ… hmTPDạ lưu!” 

MặpFALt nànHhJJg đỏSPxo lHhJJên tựMZq2a nHhJJhư mônHhJJg khỉ,SPxo mộpFALt tHhJJay dùnSPxog sứcpFAL mTPDcố pFALđẩy pFAL“bàn taHhJJy sói”mTPD tHhJJrên ngựHhJJc củSPxoa mìHhJJnh ramTPD, vpFALừa đMZq2ô đôSPxo hét, 

“ĐầHhJJu cpFALủa cmTPDhàng ngoạmTPDi trừHhJJ mấymTPD thHhJJứ nàyMZq2, cũmTPDng khôMZq2ng nSPxoghĩ rSPxoa cSPxoái gìMZq2 đứngHhJJ đắnpFAL saSPxoo?” HuốngHhJJ cHhJJhi, SPxonơi nMZq2ày lMZq2à bãmTPDi săn,mTPD muốmTPDn MZq2cái gMZq2ì MZq2cũng khôngHhJJ được,MZq2 nếHhJJu bMZq2ị ngườimTPD khSPxoác nhìnpFAL tmTPDhấy, liHhJJền kSPxohông xonSPxog . 

Ác? NàpFALng dSPxoám cpFALự tuyệtpFAL hắHhJJn? LạHhJJnh lHhJJùng nhíMZq2u SPxomày, MZq2cúi đầumTPD nSPxohìn đầuHhJJ gMZq2ối củapFAL mìmTPDnh MZq2đỏ tHhJJươi mộSPxot MZq2mảng, lạimTPD dùnSPxog mTPDánh mắtSPxo trMZq2ách SPxocứ pFALnhìn SPxovề pFALphía nàng. 

[] 

ĐượcMZq2 mTPDrồi, SPxonàng tmTPDhật sựHhJJ cMZq2ó lỗimTPD, nSPxohưng mmTPDà nmTPDàng khHhJJông ppFALhải cốpFAL ýSPxo màMZq2, chpFALỉ làHhJJ “vôMZq2 tinh”,SPxo ừHhJJ, chỉMZq2 lmTPDà HhJJvô tìpFALnh thôi. 

Nàng cắnpFAL cắmTPDn môipFAL dưới. 

“Sẽ……MZq2 SẽmTPD bịSPxo ngườiHhJJ kháHhJJc nhìHhJJn thấy.”MZq2 THhJJhùy hạHhJJ MZq2mi mắpFALt, nàpFALng npFALhỏ giọngMZq2 nói. 

NếMZq2u npFALhư cóMZq2 thểHhJJ ngănHhJJ cHhJJản hắMZq2n đpFALi sănHhJJ pFALbạch hSPxoổ thì…… 

MZq2“Y YMZq2, nàMZq2ng pFALcó biếtMZq2 sSPxoăn bắSPxon lầnmTPD nàHhJJy kéoSPxo dpFALài mấyMZq2 ngàyHhJJ hSPxoay khSPxoông?” HhJJHắn MZq2đột nhipFALên đặtMZq2 câupFAL hỏi. 

“KhôngmTPD phpFALải cmTPDhỉ cSPxoó pFALhôm pFALnay sao?” 

Nàng cMZq2ăn bảnMZq2 làSPxo SPxochưa từngSPxo thapFALm gHhJJia lHhJJễ pFALhội sănHhJJ bắn,mTPD nênpFAL MZq2cho mTPDrằng, lễSPxo hMZq2ội nàySPxo đơnMZq2 MZq2giản MZq2chỉ MZq2kéo dHhJJài troHhJJng MZq21 nmTPDgày, nhSPxoưng nhìmTPDn vMZq2ẻ mpFALặt dMZq2ở khHhJJóc dởpFAL cườiHhJJ củMZq2a hắnpFAL thMZq2ì kSPxoinh ngạSPxoc hỏi, 

“ChẳngSPxo lẽSPxo cmTPDòn MZq2kéo dàipFAL thêmSPxo SPxovài pFALngày nữa?” 

VàMZq2i pFALngày? ƯớcpFAL chmTPDừng làSPxo nmTPDửa tMZq2háng! QuSPxoên đi,mTPD mTPDdù samTPDo npFALàng đãmTPD đáMZq2p ứpFALng vớSPxoi mìpFALnh rồiSPxo, MZq2mặc kệ,MZq2… HhJJhắn kSPxoéo tHhJJay pFALnhỏ bémTPD củaHhJJ ngườSPxoi mTPDnào đHhJJó, hHhJJướng tpFALới mộtHhJJ pFALlối queSPxon thuộc. 

XuSPxoyên pFALqua mộtmTPD đámmTPD cỏMZq2 dạiMZq2 HhJJcao cỡHhJJ đầuHhJJ SPxogối, trưSPxoớc mặtHhJJ làHhJJ mộMZq2t SPxocái hồHhJJ nưMZq2ớc xmTPDanh biMZq2ếc, phảmTPDn chiếumTPD tSPxorời xanhMZq2, haHhJJi bêHhJJn hồ,SPxo hopFALa nởHhJJ SPxorực rỡmTPD, bưpFALớm HhJJlượn chpFALập chờn,HhJJ thpFALật mTPDđúng làmTPD mMZq2ột SPxonơi thHhJJế ngoạimTPD đàoHhJJ viên. 

“ChúngpFAL MZq2ta muốnMZq2 SPxođi đâpFALu?” NàngHhJJ nắmHhJJ tmTPDay hpFALắn, nhSPxoìn bốnHhJJ phía,MZq2 copFALn đườngpFAL nàmTPDy dưpFALờng nhưHhJJ KpFALhâu TrạHhJJch rấtHhJJ pFALquen thuộc. 

NMZq2ày SPxocó pFALchút kiHhJJnh ngạc. 

“ĐợipFAL lHhJJát nữmTPDa SPxonàng sẽMZq2 biếtSPxo.” HmTPDắn cònHhJJ cốmTPD pFALý pFALlàm rHhJJa vẻSPxo thầnHhJJ bí. 

HpFALai ngmTPDười điMZq2 đếnmTPD MZq2cạnh hMZq2ồ nước,HhJJ mTPDđi MZq2vòng theMZq2o mTPDmép hốSPxo, trướcmTPD mặtpFAL lipFALền SPxohiện rpFALa mMZq2ột vSPxoách npFALúi, pFALhắn vưSPxoơn npFALgón tpFALrỏ, ởmTPD mpFALột khốMZq2i hoàpFALng tmTPDhạch HhJJgõ vàiSPxo cáiMZq2, cóSPxo nhaSPxonh MZq2có chậm. 

ĐpFALột nhiMZq2ên, váMZq2ch nHhJJúi “ẦHhJJm vanHhJJg lopFALng” mộMZq2t tHhJJiếng, vSPxoách nmTPDúi sừSPxong SPxosững đHhJJột pFALnhiên tápFALch raSPxo, lmTPDộ rHhJJa mTPDmột độnSPxog khẩu. 

BốnMZq2 bềpFAL vắngMZq2 SPxolặng, pFALPhù VpFALân KhâpFALu TrạMZq2ch pFALrất nHhJJhanh nắmmTPD tamTPDy nànHhJJg HhJJkéo vào,HhJJ cầmMZq2 lấpFALy pFALcây đuốmTPDc đặtpFAL sẳnMZq2 ởpFAL cửmTPDa độnpFALg, tiếnHhJJ vMZq2ào SPxotrong. HhJJKhi hamTPDi ngưHhJJời mTPDvừa tiếHhJJn vào,MZq2 mTPDvách HhJJđá lạiSPxo ầmHhJJ ầmSPxo MZq2rung chuyểMZq2n MZq21 lầnHhJJ MZq2nữa, chMZq2ớp mMZq2ắt độngmTPD kmTPDhẩu đãSPxo SPxobiến mấSPxot, khônmTPDg mTPDlộ HhJJra SPxo1 khSPxoe hở. 

“Hoàng Thượng!” 

MộtMZq2 hSPxooàng pFALy thịSPxo vpFALệ HhJJ( thịpFAL vệMZq2 mặSPxoc áoSPxo vàSPxong) cầmTPDm câyMZq2 đuốHhJJc chạypFAL đMZq2ến, tựmTPDa hồmTPD đãMZq2 sớmTPDm đợiSPxo ởmTPD đâyHhJJ, “SPxoHoàng phSPxoi nSPxoương nương.” 

“HhJJtình huốmTPDng hiệMZq2n tạipFAL nhSPxoư thSPxoế nàopFAL?” HpFALắn liMZq2ếc mắtMZq2 nhìnMZq2 bpFALộ dápFALng ngmTPDạc nhiHhJJên cMZq2ủa nàMZq2ng, MZq2cười nhẹ,SPxo mộpFALt MZq2tay ôHhJJm lấMZq2y MZq2eo nhỏMZq2 củaHhJJ nàngSPxo, mTPDsợ đườnpFALg đSPxoi nMZq2hỏ hẹp,HhJJ dSPxoa thịHhJJt SPxonon mTPDmịn HhJJsẽ HhJJbị đámTPD nhmTPDọn mTPDlà SPxotổn thương. 

“mTPDBạch hMZq2ổ đangMZq2 ởSPxo hướngHhJJ TâHhJJy NamTPDm cMZq2ủa cápFALnh rHhJJừng, mTPDnó đHhJJang ởHhJJ MZq2trong SPxođộng nghỉmTPD ngSPxoơi, mTPDMẫn MZq2Hách VưMZq2ơng giSPxoa mớpFALi vHhJJừa xMZq2uất hpFALiện ởpFAL phíaMZq2 pFALđông bắcmTPD củHhJJa cámTPDnh rừng,MZq2 tạSPxom pFALthời mTPDcùng bHhJJạch hHhJJổ kHhJJhông thpFALể chạmHhJJ mTPDmặt, SPxođợi vmTPDương gMZq2ia tìSPxom đượMZq2c phưpFALơng hướng,MZq2 hẳMZq2n cpFALũng pHhJJhải tHhJJốn bốpFALn, nMZq2ăm SPxongày thờiSPxo gMZq2ian, pFALcòn MZq2quốc HhJJsư thìHhJJ đanmTPDg pFALđánh HhJJcờ cpFALùng mpFALột HhJJvài pFALđại pFALthần lớSPxon tuổSPxoi bMZq2ên pFALngoài bSPxoìa rừnpFALg.” ThịmTPD vmTPDệ cườpFALi đáp. 

CáHhJJi SPxogì, pFALngay cảmTPD HhJJbạch hổmTPD đpFALang ởMZq2 đâHhJJu cũnHhJJg bSPxoiết pFAL? pFALY MZq2Y nhìnmTPD sHhJJơn độngpFAL bíMZq2 ẩnpFAL nSPxoày, pSPxohía tpFALrên mộHhJJt cSPxoầu thSPxoang hìnHhJJh pFALxoắn ốHhJJc chậmSPxo rãMZq2i uSPxoốn lượnmTPD, tỏmTPDa pFALra xupFALng quaMZq2nh, cóMZq2 mTPD1 giHhJJan lmTPDàm trunmTPDg tâm,MZq2 xunmTPDg quaHhJJnh cmTPDòn rấHhJJt nhSPxoiều hanMZq2g nhSPxoỏ, khôSPxong, hìnSPxoh mTPDnhư pFALlà phòng. 

PhHhJJía tSPxorên SPxocó MZq25 SPxohoàng HhJJy thịpFAL pFALvệ cmTPDhay qmTPDua cMZq2hạy lạHhJJi, SPxotựa hồ,mTPD đaMZq2ng truyềSPxon đạtSPxo HhJJtin tức. 

pFAL“Tốt lắm,mTPD ngươMZq2i pFALlui rmTPDa, đợiHhJJ MẫnpFAL MZq2Hách VươpFALng gpFALia cùnpFALg lãoSPxo hpFALổ đSPxoánh nhpFALau đếnMZq2 pFALchết sHhJJống khpFALông MZq2sai biệSPxot lắm,mTPD ngươHhJJi SPxolại đMZq2ến bẩMZq2m bámTPDo,” HắnHhJJ vỗmTPD vỗpFAL bảHhJJ vMZq2ai pFALthị vệHhJJ, HhJJ“Vất vảHhJJ .” 

CáiSPxo vỗpFAL vaSPxoi đơSPxon giảnSPxo mTPDnhưng dườMZq2ng nhưmTPD tMZq2iếp thêmSPxo sứmTPDc mạnhHhJJ ủngmTPD hMZq2ộ cMZq2ường đạiMZq2, pFALtinh thMZq2ần thMZq2ị pFALvệ SPxorun lên,pFAL HhJJkhom ngườimTPD hànHhJJh lSPxoễ, SPxongẩng đầuMZq2 ưỡnSPxo ngựcHhJJ rờiSPxo điMZq2, mSPxoà nhómSPxo MZq2thị vệchSPxoo pFALdù khônSPxog bpFALận rộMZq2n, cHhJJũng khôngmTPD hềMZq2 đpFALến quấyMZq2 MZq2rầy MZq2hai người,pFAL aMZq2i lSPxoo việcmTPD nMZq2ày, xeMZq2m SPxo2 ngưmTPDời dườngMZq2 MZq2như SPxovô hìnhmTPD, biếHhJJn tHhJJhành tromTPDng suốt. 

“NơHhJJi nàypFAL lpFALà …?”mTPD Hắn,MZq2 HhJJđến tộtMZq2 cùngmTPD cHhJJó pFALbao nhiêmTPDu việpFALc dấuSPxo dMZq2iếm nàng? 

SPxoY pFALY troMZq2ng SPxomắt, mộMZq2t mảpFALnh mờpFAL mịt. 

 

CHƯƠNG 1pFAL76: THỰSPxoC HIỆNMZq2 ƯỚCMZq2 ĐỊNH 

“HhJJNơi MZq2này, cHhJJhính pFALlà lễSPxo vậHhJJt cuốSPxoi cùnHhJJg mmTPDà thHhJJái hoànmTPDg TSPxohái HậuMZq2 đHhJJể lạiSPxo cSPxoho trẫm.”HhJJ MZq2dung nSPxohan lạSPxonh MZq2như bănMZq2g pFALcủa hắpFALn từSPxo tHhJJừ hpFALòa tamTPDn, cMZq2òn lạiSPxo mTPD, cMZq2hỉ làmTPD khuômTPDn mặmTPDt ôHhJJn SPxonhu, dịmTPDu dàng. 

ThSPxoái hoànpFALg TSPxohái HhJJHậu…… HhJJY SPxoY bừngMZq2 HhJJtỉnh đpFALại ngộSPxo, nópFALi cámTPDch khácMZq2, nơiMZq2 pFALnày HhJJhẳn làMZq2 MZq2căn cứSPxo củapFAL độiHhJJ hộHhJJ vệHhJJ qHhJJuân MZq2vương tronMZq2g trupFALyền SPxothuyết? NSPxoghe nói,pFAL bọSPxon mTPDhọ mTPDngoại tSPxorừ viMZq2ệc lpFALà sáSPxot mTPDthủ hạngpFAL MZq2nhất, cSPxoòn cóMZq2 tìMZq2nh báoSPxo khắpMZq2 mọpFALi HhJJnơi, đểmTPD bảoMZq2 vmTPDệ đếMZq2 vương,HhJJ MZq2người MZq2được tuSPxoyển chọnHhJJ HhJJđều lHhJJà nhâHhJJn vậtpFAL nổmTPDi HhJJtiếng, khôngHhJJ chỉHhJJ tinmTPDh HhJJthông MZq2võ họmTPDc, thuậtpFAL pSPxoháp, hơmTPDn nữaHhJJ pFALthuật kHhJJỳ SPxomôn HhJJbát qmTPDuái khSPxoông pFALchỗ nàoHhJJ khônSPxog thôSPxong, nhưngSPxo mHhJJà, tấHhJJt cảSPxo nhữngHhJJ thứMZq2 mTPDnày cũnpFALg chMZq2ỉ HhJJlà HhJJtruyền thuyết,SPxo MZq2không aMZq2i từngpFAL nhìnMZq2 thmTPDấy quá. 

“BọnSPxo họ,pFAL MZq2đều MZq2là tinmTPDh pFALanh màHhJJ qMZq2uốc smTPDư 2pFAL0 nHhJJăm trmTPDước bồmTPDi dưỡngpFAL mTPDra, vìMZq2 THhJJhái hmTPDoàng thpFALái hpFALậu cũngpFAL cốHhJJ tmTPDriều cương” 

NHhJJói đếnSPxo đMZq2ây, hắnpFAL ngmTPDhiêng đầu,MZq2 haSPxoi mTPDmắt diệupFAL mTPDdiệu nhìpFALn chăSPxom pFALchú vàMZq2o nàng, 

MZq2“Trẫm HhJJcũng khônHhJJg phảiMZq2 cốHhJJ MZq2ý mTPDmuốn dấuHhJJ nàSPxong, mTPDđây lSPxoà ướcmTPD địnhpFAL củHhJJa SPxotrẫm cùnmTPDg MZq2thái hoàngMZq2 ThMZq2ái Hậu,mTPD ngườSPxoi nHhJJói, phmTPDải đợMZq2i cpFALho nMZq2àng cùMZq2ng trmTPDẫm ‘lMZq2ong mTPDphụng HhJJhòa minhSPxo’, mớipFAL đượcmTPD nHhJJói cSPxoho nàngHhJJ biết.” 

GmTPDò SPxomá pFALcủa mTPDY SPxoY nHhJJháy mắHhJJt lạpFALi HhJJđỏ hpFALồng lênMZq2, HhJJnhìn HhJJhắn tựHhJJa hồmTPD ẩmTPDn nhẫpFALn MZq2ý cười,MZq2 mTPDchà pFALchà pFALchân, HhJJở trướcSPxo mmTPDặt mọiSPxo nMZq2gười lạimTPD khômTPDng mTPDthể đẩypFAL hắnmTPD SPxora, SPxochỉ mTPDphải chSPxoịu đựng,pFAL thầMZq2m npFALghĩ, pFALnói nhưMZq2 vậySPxo, khônpFALg phmTPDải khiếnpFAL cpFALho SPxonhóm hộSPxo HhJJvệ bmTPDiết, HhJJnàng cMZq2ùng hMZq2ắn đã……. 

“ĐipFAL thMZq2ôi, SPxotrẫm manHhJJg HhJJnàng pFALđi vàoMZq2 pFALphòng.” HSPxoắn khậMZq2p khMZq2iễng kéopFAL MZq2tay cmTPDủa nàngpFAL, HhJJcắm câypFAL đuốcMZq2 vàpFALo mộMZq2t HhJJgiá đỡSPxo trpFALên cầuMZq2 thamTPDng, saMZq2u HhJJđó mớSPxoi tiMZq2ếp tụmTPDc pFALđi vàoSPxo pFALmột HhJJ“cái hang”HhJJ ngSPxoay gMZq2ian tMZq2rung tâm. 

KMZq2hông nghĩSPxo tHhJJới, mTPDbên tpFALrong “cáHhJJi haMZq2ng” HhJJkia đúMZq2ng làpFAL mMZq2ột mTPDgian phòHhJJng khSPxoiến ngườHhJJi khácSPxo ‘kiMZq2nh HhJJthiên độnSPxog MZq2địa’ nhpFALa, rộnMZq2g rHhJJãi mHhJJà sápFALng nMZq2gời, cmTPDùng MZq2cách bốpFAL trípFAL MZq2trong LoHhJJng QuâHhJJn điệmTPDn cópFAL pFALhơn HhJJchứ khpFALông kSPxoém, kHhJJhiến nàpFALng ngHhJJây ngẩnHhJJ cảMZq2 người. 

Vén bứSPxoc rSPxoèm cheSPxo, đimTPD vpFALào nộipFAL phòng. 

“KhiMZq2 mTPDtrẫm mTPDra ngHhJJoài MZq2săn pFALbắn, ngẫMZq2u nmTPDhiên thườngmTPD muốnSPxo tớmTPDi mTPDnơi nàMZq2y, cHhJJho npFALên lpFALiền pmTPDhân phóHhJJ xuốnmTPDg, pFALcho mTPDbọn HhJJhọ bmTPDố tríSPxo nơHhJJi mTPDnày cùngpFAL nộmTPDi đimTPDện gMZq2iống nhamTPDu, cMZq2ó thíSPxoch không?SPxo” HắMZq2n mỉmpFAL cưMZq2ời, HhJJđem nSPxoàng ômMZq2 vàoMZq2 HhJJlòng, cHhJJhóp MZq2mũi cọmTPD cọpFAL vàSPxoo chmTPDóp mmTPDũi củHhJJa nàng. 

Bức pFALrèm mTPDbằng tmTPDrân cMZq2hâu SPxorung rinhmTPD, nhữngmTPD SPxohạt SPxochâu sMZq2áng bónSPxog chạmmTPD vSPxoào nhMZq2au, phátHhJJ SPxora timTPDếng vHhJJang “diHhJJnh đanHhJJg, đinpFALh đHhJJương, đinhmTPD đương”MZq2 tMZq2hanh thúy……. 

“Ân.”MZq2 HhJJNàng pFALgật nhẹHhJJ đầuMZq2, nHhJJói khôngHhJJ cảmSPxo độnpFALg, làMZq2 HhJJgạt ngườmTPDi. NmTPDhưng hơMZq2i tMZq2hở đầySPxo dụcMZq2 vọngMZq2 củMZq2a hắnMZq2 cứSPxo phảHhJJ vàopFAL mặtmTPD liênHhJJ tSPxoục, khHhJJiến nàpFALng MZq2thật bốmTPDi rối,mTPD gươpFALng mpFALặt đMZq2ã hồSPxong lạimTPD pFALcàng đỏMZq2 tươi. 

“Nàng SPxohình nhmTPDư MZq2vẫn HhJJcòn thiSPxoếu trẫMZq2m cpFALái MZq2gì HhJJđó.” HpFALắn trầHhJJm giọnpFALg HhJJnhắc nhởMZq2 nói. 

“Thiếu…MZq2 thiếuMZq2 cáimTPD gì?” 

Nàng SPxonháy mắt,HhJJ pFALmơ hồpFAL, nhưngMZq2 lạMZq2i ngHhJJhĩ tSPxoới cáMZq2i gìpFAL, sắcpFAL mặmTPDt cmTPDó cpFALhút sốtpFAL ruột, 

“KhôMZq2ng được,pFAL chMZq2àng ngồiMZq2 xuHhJJống trướcHhJJ đimTPD, SPxota đSPxoi SPxotìm dượHhJJc giSPxoúp MZq2chàng rửmTPDa sạSPxoch miệngSPxo vếtmTPD thưmTPDơng, mTPDkhông cpFALần SPxolộn xộn.” 

Đi mộHhJJt quảngSPxo đườngMZq2 mTPDxa nhHhJJư vậHhJJy, hắnMZq2 chắcSPxo làHhJJ MZq2phải pFALnhịn đSPxoau rấtpFAL nhiềuMZq2. VếtMZq2 thươmTPDng lầnmTPD trpFALước npFALghiêm trọngHhJJ mTPDnhư vậMZq2y, mTPDđã liềnSPxo SPxomặt SPxođược hmTPDay cpFALhưa, nàngMZq2 mpFALột chútMZq2 cũnpFALg kSPxohông pFALbiêt. NhMZq2ưng pFALbây pFALgiờ, nmTPDhìn thấymTPD đầMZq2u gốmTPDi củaSPxo hắnmTPD đỏpFAL tMZq2ươi SPxo1 mảng,MZq2 lònSPxog củaHhJJ nàmTPDng rấHhJJt xótHhJJ SPxoxa, thậtSPxo rấSPxot lMZq2o lắng. 

NMZq2àng mTPDsợ mHhJJáu, nhưnpFALg nhiMZq2ều lúmTPDc, vìmTPD khpFALông muốnMZq2 tỏpFAL rHhJJa HhJJyếu đuối,MZq2 đềumTPD MZq2phải tHhJJận lựcmTPD ẩnSPxo nhẫn.HhJJ CpFALho nêMZq2n nànmTPDg SPxorất ítSPxo HhJJmặc hồnHhJJg HhJJy, mSPxoà lúmTPDc cùHhJJng MZq2Mẫn HMZq2ách SPxoyêu naSPxom tỷmTPD thípFAL, cpFALũng vìpFAL sợpFAL nhìHhJJn tmTPDhấy trHhJJên ngườiMZq2 mìnhmTPD tmTPDoát pFALra mTPDmáu tươpFALi, mớpFALi cốmTPD tìnmTPDh mặcSPxo hồngpFAL ymTPD, chmTPDe mTPDdấu sợpFAL hãipFAL củHhJJa chínhMZq2 mình. 

Nếu nmTPDơi MZq2này thậtpFAL mTPDsự bốMZq2 trpFALí gmTPDiống MZq2y LoMZq2ng QMZq2uân đMZq2iện, nSPxohư vậMZq2y, hòmmTPD thuốcMZq2 SPxosẽ mTPDđặt tronHhJJg ngănSPxo HhJJkéo HhJJcuối cmTPDùng mTPDcủa HhJJbàn tpFALrang điểm. 

NpFALàng đẩMZq2y vònHhJJg tapFALy ômHhJJ SPxoấp củamTPD hMZq2ắn SPxora, điSPxo đếnSPxo trướcmTPD bHhJJàn trHhJJang điểMZq2m, SPxokéo hpFALộc MZq2bàn MZq2ra, qSPxouả nhipFALên pFALnhìn thấymTPD hMZq2òm thuốc. 

mTPD“Y YmTPD, nHhJJàng muốMZq2n nuSPxoốt lờMZq2i sao?”pFAL thânmTPD thểSPxo SPxoấm áp,pFAL pFALmềm mTPDmại SPxotrong lòpFALng rờiSPxo điMZq2, khSPxoông kMZq2hí lạnhMZq2 mTPDlẽo xâmMZq2 nhập,MZq2 MZq2hắn bấtmTPD HhJJmãn lênmTPD án. 

SPxoThấy nàpFALng MZq2đi đếnSPxo pFALlong sàn,pFAL từmTPD tpFALừ tmTPDọa hạ,SPxo hMZq2ắn rấtpFAL sợMZq2 nàngMZq2 giốnMZq2g MZq2lần trước,pFAL tSPxohô lmTPDỗ pFALkéo phắngSPxo thụcpFAL khmTPDố HhJJcủa mìnMZq2h, nghĩMZq2 nghĩMZq2, vpFALẫn làSPxo cmTPDhính mTPDmình cSPxouốn ốngHhJJ mTPDquần mTPDlên thìMZq2 tốHhJJt hMZq2ơn. mTPD(^^ tựHhJJ nHhJJhiên thấMZq2y buồMZq2n cườmTPDi HhJJghê =]SPxo] ) 

“Có MZq2phải rấtmTPD đHhJJau hSPxoay không?” 

NSPxoàng cầmMZq2 MZq2hòm tMZq2huốc đmTPDi quSPxoa, ngSPxoồi xổmMZq2 xuốnMZq2g, nhSPxoìn HhJJvết tSPxohương, khônMZq2g khSPxoỏi nhSPxoíu mày, 

“Tuy SPxokhông làmmTPD SPxođộc, HhJJnhưng mHhJJà, vếtHhJJ thươngpFAL smTPDao lạSPxoi lpFALâu khépHhJJ lạiHhJJ nMZq2hư vậy?” 

“ThờiMZq2 tiếtMZq2 cóSPxo MZq2chút lãnSPxoh.” HắnpFAL đáp,mTPD pFALnhìn MZq2nàng thậtHhJJ pFALcẩn thậnpFAL laMZq2u HhJJđi vếHhJJt mámTPDu trêHhJJn mHhJJiệng vếtmTPD thương. 

[] 

“TSPxohân nhipFALệt củmTPDa chànpFALg sMZq2o vớHhJJi ngườipFAL HhJJthường SPxoluôn thấmTPDp hơnSPxo, biếtmTPD trHhJJời lạnh,HhJJ HhJJsao khôngHhJJ chmTPDo mTPDcung nữMZq2 đốtmTPD thêmmTPD hỏaHhJJ lòMZq2, nMZq2hư vậySPxo pFALthân tSPxohể mớiHhJJ ấmHhJJ hMZq2ơn, miSPxoệng vếtSPxo thươHhJJng cSPxoũng khéSPxop lHhJJại mTPDmau chút.” 

SPxoDùng MZq2vải mềm,SPxo thấmMZq2 ướt,SPxo pFALrửa sạchMZq2 mSPxoiệng vếtHhJJ tpFALhương, nànHhJJg nMZq2hẹ nhànMZq2g SPxothổi thổimTPD, đợMZq2i nưpFALớc khôSPxo điHhJJ, SPxomới lấymTPD thuốcpFAL MZq2thoa lêMZq2n, dùHhJJng bạmTPDch bHhJJố sSPxoạch sẽmTPD bmTPDao lấyHhJJ, cMZq2uối SPxocùng HhJJthắt mộtSPxo cáipFAL nHhJJơ pFALcon bướm. 

“KhôpFALng cSPxoó nMZq2àng bpFALên cạnHhJJh, mộtSPxo mìnhSPxo trmTPDẫm chHhJJo SPxodù cómTPD đắppFAL thHhJJêm MZq2mấy tSPxoấm chMZq2ăn, đềuMZq2 HhJJcảm thấypFAL cmTPDả nSPxogười réMZq2t rSPxoun.” HSPxoắn thấppFAL pFALnam nói. 

“MiệngHhJJ mTPDlưỡi trSPxoơn HhJJtru.” pFALNàng liếcpFAL liMZq2ếc mmTPDắt mHhJJột cáipFAL, cườiSPxo khẽ. 

MZq2Cho MZq2tới MZq2nay, nàSPxong đềmTPDu cảmmTPD thmTPDấy hắpFALn pFALchỉ HhJJbiết pFALkhi dễpFAL mìnhMZq2, mTPDmỗi lầMZq2n nMZq2ói chuyệnHhJJ đềuMZq2 giốSPxong nhưMZq2 đaHhJJng cMZq2ãi HhJJnhau, nhSPxoưng pFALmà, từmTPD khpFALi rờipFAL khHhJJỏi lonMZq2g qumTPDân điện,pFAL nàngHhJJ mmTPDới phátSPxo hmTPDiện, nàngpFAL SPxongược lpFALại mTPDrất làSPxo thíHhJJch lờmTPDi nMZq2ói SPxobén nhọncủapFAL hắHhJJn, mTPDthích cmTPDùng hắnSPxo trMZq2anh tpFALranh lumTPDận luận. 

“MiHhJJệng lưỡiHhJJ HhJJtrơn trHhJJu mTPDso vớiHhJJ MZq2vô lạiSPxo tốmTPDt hơn.”pFAL HắSPxon quảSPxo tmTPDhực pFALlại bắtpFAL đầumTPD “HhJJmồm mép”. 

KhóemTPD mHhJJôi conMZq2g lên,MZq2 nụSPxo cườimTPD mTPDtươi tắMZq2n nhưSPxo MZq2nắng mmTPDai, cmTPDảm giáSPxoc queHhJJn thuSPxoộc npFALày lHhJJàm mTPDtế bàMZq2o tSPxooàn thânSPxo nSPxoàng đềMZq2u pFALở thảSPxo lỏmTPDng, tpFALhư sướnMZq2g vpFALô cùng. 

“ChànSPxog, vẫnMZq2 muSPxoốn đipFAL sămTPDn lHhJJão hpFALổ sao?” 

NàngHhJJ tmTPDhu dọnHhJJ xonHhJJg hòSPxom thuốc,MZq2 ngồpFALi vàomTPD pFALvị tHhJJrí bêHhJJn cạnhmTPD hmTPDắn, nhHhJJẹ MZq2nhàng MZq2ống quầnHhJJ tpFALhả xuống. 

“SPxoTrẫm MZq2thầm MZq2nghĩ, sẽHhJJ tặMZq2ng pFALcho nmTPDàng MZq2lễ SPxovật mTPDmà trHhJJẫm pFALcho làmTPD trpFALân quýHhJJ nhất,mTPD MZq2Y SPxoY, nàngmTPD hãypFAL HhJJtin tưởngmTPD SPxotrẫm SPxocó pFALnăng lựpFALc HhJJnày, MZq2mặc dùpFAL khMZq2ông dmTPDựa vSPxoào thpFALuật mTPDpháp, trẫmMZq2 cũnMZq2g sẽpFAL HhJJlàm được.” 

HắpFALn soạnHhJJ mipFAL, bSPxoàn mTPDtay SPxoto nhẹpFAL MZq2nhàng vuốtpFAL SPxolên SPxođôi MZq2má SPxophấn hồngHhJJ, “TrẫmMZq2, cũmTPDng khpFALông mTPDphải mTPDmột qumTPDân vươnpFALg vpFALô HhJJnăng, nhHhJJững pFALgì củaSPxo trẫmSPxo, nhấtHhJJ đpFALịnh trHhJJẫm sSPxoẽ thHhJJu hồiSPxo, HhJJbao gpFALồm cảSPxo nàng!” 

khuôn mặSPxot MZq2trắng noãnSPxo, hHhJJoàn SPxomỹ nhưMZq2 mộtMZq2 tmTPDác phẩmMZq2 nHhJJghệ thuậMZq2t, khópFALe môSPxoi pFALmỏng, SPxocong conHhJJg MZq2một nụMZq2 cười,MZq2 đôiSPxo pFALmắt màuMZq2 tpFALím SPxothâm pFALsâu nhưHhJJ đạpFALi dươngMZq2,…nàng xepFALm đMZq2ến ngSPxoây ngốHhJJc mTPDcả người. 

MMZq2ãi nmTPDgắm mỹmTPD naMZq2m, SPxoY mTPDY pFALmột chúMZq2t cSPxoũng khôpFALng phátmTPD giác,mTPD mpFALột bMZq2àn pFALtay MZq2đang lặpFALng mTPDyên cởiHhJJ MZq2bỏ vạtpFAL HhJJáo HhJJcủa nàngmTPD. ^^! 

MãimTPD đếnHhJJ kMZq2hi chỉMZq2 pmTPDhúc lạnhpFAL nhưMZq2 bSPxoăng bmTPDàn chạSPxom HhJJđến trònHhJJ tSPxoròn mềmTPDm mại,mTPD cảHhJJ ngườpFALi SPxoY mTPDY HhJJrun lênMZq2, bừpFALng tỉnhHhJJ lạimTPD mTPDđây, nSPxohìn mTPDgương mặtmTPD pFALôn nhSPxou, nhSPxou tìnmTPDh dạtSPxo dSPxoào khpFALông biếtmTPD kSPxohi nàomTPD biếnHhJJ thSPxoành vẻHhJJ mMZq2ặt đắcSPxo mTPDý tươHhJJi cmTPDười củaMZq2 hắnpFAL, MZq2không khỏpFALi âmTPDm thầmMZq2 mắnHhJJg pFALmình pFALquá sSPxoơ HhJJý. mTPD(là háomTPD sắmTPDc mớiHhJJ đúnMZq2g nhSPxoa ^^) 

MZq2“Y MZq2Y, nHhJJàng nSPxoên thHhJJực hiệnHhJJ ưMZq2ớc HhJJđịnh pFALcùng trẫmTPDm.” HắnSPxo thSPxoấp npFALam, nhẹSPxo nHhJJhàng pFALvỗ vềSPxo đôMZq2i máHhJJ mềmmTPD mại. 

“ƯớcHhJJ định?HhJJ CáSPxoi gMZq2ì ướHhJJc SPxođịnh?” NàngpFAL tmTPDiếp tụcmTPD đSPxoánh trốngmTPD lảng,pFAL “KhômTPDng đưmTPDợc, mTPDchân củapFAL chàngpFAL khHhJJông thHhJJể lộSPxon xộn.” 

“NHhJJgày mTPDấy, tpFALrẫm bịSPxo thươnHhJJg HhJJso SPxovới HhJJhôm nmTPDay mTPDcòn nghiHhJJêm trọngpFAL hmTPDơn, nHhJJhưng MZq2không phảipFAL cũMZq2ng dũngHhJJ mãmTPDnh dịSPxo tSPxohường saomTPD? MZq2Hay là,pFAL MZq2nàng chHhJJo đóMZq2 lMZq2à HhJJhiệu lựcSPxo củpFALa quảMZq2 thpFALôi tình?” 

HắMZq2n thổipFAL SPxomột ngụHhJJm hHhJJơi thởmTPD HhJJlạnh nSPxohư băMZq2n vàoMZq2 taMZq2i nàpFALng, MZq2nhẹ nhàngMZq2 gặmpFAL lHhJJấy vmTPDành mTPDtai mpFALẫn HhJJcảm cHhJJủa mTPDnàng, đầumTPD lưSPxoỡi cumTPDốn, cảmSPxo gpFALiác đượcmTPD tHhJJhân tmTPDhể pFALmềm mạipFAL đềuSPxo rumTPDn run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.