Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 1jThC75: KHjThCÔNG THjRn9Ể MẤnU6xT ĐInU6x NÀNG

“Mộc HiệpDv33!” PhjRn9ù VâjRn9n KhEmZ2âu TrạjRn9ch jRn9hét Dv33lớn mộDv33t tiếng,jThC dùnDv33g cDv33hân chưajRn9 Dv33bị thưjThCơng làmnU6x điểDv33m tựaEmZ2, EmZ2búng jThCngười nU6xphi thâDv33n đếjThCn, thâjThCn jThCmình cấjThCp tốcjRn9 bajRn9y vútEmZ2 EmZ2mà điEmZ2, tựEmZ2a nhEmZ2ư cjThChim ynU6xến, lnU6xinh hoạtEmZ2 xuyênDv33 qunU6xa jRn9rừng jThCcây, bôEmZ2n tiếjThCn vềDv33 phíEmZ2a nàng. 

NnU6xhưng mEmZ2à, djThCù EmZ2có khnU6xinh côjRn9ng Dv33thượng thừa,jRn9 hắnjThC vjThCẫn đuổinU6x khDv33ông kịjRn9p nU6xtốc đjThCộ rơjThCi xjRn9uống ngựajThC củEmZ2a nàngEmZ2 từDv33 mộtjThC khoảnjRn9g cáDv33ch xjRn9a Dv33như thnU6xế, nhưnjRn9g vàjThCo ljRn9úc nàjRn9y, mộjThCt thâDv33n ảnDv33h mDv33àu đEmZ2en rốDv33t cụcEmZ2 xEmZ2uất hiệjRn9n, jThCvươn nU6xtay jRn9ra mujThCốn cứujThC nànEmZ2g. KEmZ2hi cácDv33 ngDv33ón tjRn9ay sắjRn9p chạmjRn9 đnU6xược Dv33Y YnU6x, jThCthì knU6xhông bnU6xiết tnU6xừ cEmZ2hỗ jRn9nào pjThChóng EmZ2tới mộtnU6x nU6xmũi têjThCn, MnU6xộc HiệnU6xp jThCcả kinjThCh, jRn9theo bảnU6xn năjThCng jRn9rụt Dv33tay lại… 

“Không!”Dv33 EmZ2Phù Dv33Vân EmZ2Khâu TrạchnU6x rốnU6xng giận! 

Trơ mắtjThC EmZ2nhìn njRn9àng ngãnU6x xuống,Dv33 nU6xhắn EmZ2cuống qDv33uýt, EmZ2lo lắnnU6xg njThChư muốnnU6x xjRn9é toạcEmZ2 lEmZ2ồng ngực,EmZ2 taEmZ2y EmZ2nàng bịjRn9 thươnjRn9g, nnU6xgã nDv33hư thếnU6x jRn9e rằng…! 

KhôEmZ2ng ngờEmZ2, nU6xY Dv33Y lnU6xãi khnU6xẽ xDv33oay người,Dv33 djRn9ùng Dv33tay chưajThC bEmZ2ị thưjThCơng bắEmZ2t ljRn9ấy cươngjRn9 nU6xngựa, tunjThCg nU6xngười Dv33một chút,jThC anU6xn nU6xtoàn rơDv33i xuốjRn9ng đất. 

“NgươiDv33 còEmZ2n muốEmZ2n bỏEmZ2 jRn9lại tEmZ2a mộtEmZ2 mìjRn9nh sao?” 

KhônjThCg hEmZ2ề sợDv33 hãjThCi qujThCay đầDv33u, jRn9nhìn jRn9về pjRn9hía hắn,jThC nàngnU6x cườijRn9 đếjThCn hếtDv33 sứcnU6x jThCthoải nU6xmái, rốtEmZ2 cục,nU6x hắnnU6x EmZ2cũng bịDv33 EmZ2nàng Dv33đùa giỡnjRn9 mộtjRn9 lầjThCn. (trờijThC ạ,jThC Dv33làm EmZ2pan Dv33cứ tưởngjThC, pDv33ó Dv33tay vớiDv33 cjThChị ) 

CDv33hậm rãnU6xi ổnjThC địnnU6xh thjRn9ân hìEmZ2nh, hắjRn9n thởjThC pEmZ2hì phòDv33, nhDv33ìn nàngjThC nghịchEmZ2 ngợm,jThC tDv33ươi cưjRn9ời, độtjRn9 nhDv33iên thởjRn9 dàiEmZ2 nhẹDv33 EmZ2nhõm EmZ2một hơinU6x, nU6xbàn tanU6xy tjThCo gjThCiang raDv33, đEmZ2em thiênU6xn hạnU6x kiềDv33u nhỏEmZ2 jThCkéo ljThCại, dùngDv33 sứcEmZ2 khjThCảm nhnU6xập EmZ2vào EmZ2trong lòng. 

“NàngDv33 mớinU6x làEmZ2 đạiDv33 nDv33gu ngốc,EmZ2 dọanU6x đếjThCn nU6xtrẫm, nEmZ2àng cóEmZ2 Dv33biết lànU6xm kinjRn9h độngjRn9 nU6xthánh gjRn9iá, thìjRn9 cónU6x nU6x10 cáiEmZ2 đầunU6x cũEmZ2ng jThCkhông đủnU6x trảmjThC hjThCay Dv33không!” jRn9Tuy jRn9là lờiDv33 nDv33ói Dv33có vjRn9ẻ ujThCy hiếjThCp, nhưnDv33g Dv33ngữ kDv33hí EmZ2lại dìjThCu dànDv33g, ôjThCn nhjRn9u, sủnjRn9g ái,nU6x Dv33còn cóEmZ2 chEmZ2út Dv33bất đắcjThC dĩ. 

Mộc HiệpDv33 thấyEmZ2 hoàjThCng Dv33phi jRn9an tojRn9àn EmZ2, ánhEmZ2 mắtjThC bénEmZ2 nhọnjThC bnU6xắn vềDv33 phíanU6x mũijRn9 tênjThC đjThCược bắnjThC tớEmZ2i, nhanjRn9h chóngnU6x phnU6xi thâjThCn đuổinU6x theo. 

Dv33“Ta đãDv33 jRn9tính đượcjThC pjThChải EmZ2làm thEmZ2ế nàojThC rồijRn9 mDv33à, Dv33chỉ jRn9tại mộtEmZ2 mDv33ũi tênEmZ2 từEmZ2 đâjThCu thnU6xình lìEmZ2nh jThClao rnU6xa làmDv33 tjRn9a nU6xgiật mìnhnU6x, ngươijThC muốnjRn9 trảmnU6x liềnDv33 trảmjThC đjRn9i, dùjThC sDv33ao jRn9ta cũnU6xng khôDv33ng cónU6x mườinU6x cjThCái EmZ2đầu.” jThCNàng nhíujRn9 nhíjThCu mjThCày, nhìnDv33 mEmZ2ũi Dv33tên bắnnU6x léEmZ2n cEmZ2ắm phậEmZ2p vnU6xào đạiEmZ2 jRn9thụ gầnEmZ2 đó. 

“Nàng chjRn9o rằngnU6x nàEmZ2ng mnU6xuốn bjThCị trảDv33m liềnnU6x trảmnU6x saDv33o? NếEmZ2u tjRn9rẫm muốjRn9n nàngjThC chết,jThC còjThCn cnU6xó thểDv33 EmZ2liều mạnDv33g chạjRn9y đếnEmZ2 đjRn9ây cứuEmZ2 nàEmZ2ng sEmZ2ao? jThCY YjRn9, chẳjRn9ng lẽEmZ2 nàDv33ng khôngEmZ2 biếtnU6x, trẫjThCm, khônEmZ2g Dv33thể jRn9mất đDv33i nàngEmZ2 sao?Dv33!” hjRn9ắn njThChẹ nhàDv33ng nóEmZ2i, gEmZ2iọng jThCnói tEmZ2hân tình,EmZ2 cnU6xó chúDv33t ajThCi oánnU6x, ánhEmZ2 mắtjThC sDv33âu nU6xnhư biDv33ển, jRn9dào dạtjThC nhjRn9u tìnhEmZ2 nhìEmZ2n nU6xchằm cjThChằm jRn9khuôn nU6xmặt nhỏjThC nU6xnhắn củajRn9 nàng. 

“Chàng nEmZ2ói thậtjThC saojRn9?” (pDv33an đổiDv33 nU6xxưng hjThCô từnU6x đjRn9ây nDv33he, cứDv33 “ngươi,jThC jRn9ta” jRn9nghe kìDv33 Dv33kì, kjRn9hi EmZ22 ngườinU6x nU6xở riêng,Dv33 Dv33pan jRn9sẽ đổiDv33 thànEmZ2g “chàng-tjThCa” ^^) 

nU6xNàng đnU6xột nhnU6xiên cDv33âu thầnjThC cườiDv33, hnU6xai Dv33tay ômnU6x chầmjRn9 lấyjRn9 jRn9hắn, mộtEmZ2 nU6xlúc jThCsau, nU6xmới Dv33nâng nU6xđầu, ánhnU6x mắtnU6x Dv33trong venU6xo nhEmZ2ư nướcjThC hồjThC tDv33hu nhjThCìn hắn. 

“NDv33àng……” nàyDv33, nànjThCg jThCđang lDv33àm nDv33ũngvới hắnEmZ2 sao? 

HắnnU6x khijRn9nh ngạnU6xc khDv33ông nóDv33i đượcEmZ2 nU6xmột lờijThC, jThCmở tjThCo jThCmắt nhDv33ìn nàjThCng jThCý EmZ2cười lajRn9n rDv33a cảDv33 khuôEmZ2n mặDv33t xinU6xnh xắjThCn, nàngjRn9 tựjRn9a hồnU6x đãjRn9 EmZ2sớm nU6xđoán chắcnU6x đjThCược hắnjRn9 sẽDv33 Dv33có biểjRn9u tìEmZ2nh tEmZ2hế này. 

KhjThCuôn mặtnU6x nhEmZ2ỏ nhDv33ắn nhjRn9ư jThCtrái đào,EmZ2 jThCý cườinU6x sáDv33ng lEmZ2ạn, đôinU6x mEmZ2ắt jRn9to tjThCrong vejThCo nnU6xhìn hjRn9ắn, hànnU6xg Dv33mi vừDv33a connU6xg vừEmZ2a dEmZ2ài ljThCay độngjThC, chớpEmZ2 cDv33hớp, cjThCánh nU6xmôi hồjRn9ng cjRn9húm chnU6xím manEmZ2g EmZ2nét cười…njThCàng nDv33hìn hjRn9ắn, nnU6xhưng sajThCo hnU6xắn cDv33ứ trầjThCm mắjRn9t khônU6xng nóEmZ2i gjRn9ì cả,EmZ2 sốjThCt rjThCuột làjThCm nEmZ2àng phảinU6x lênEmZ2 jRn9tiếng hỏi: 

“PhùnU6x VDv33ân KhâjRn9u TEmZ2rạch,làm chàngjThC sợnU6x hãDv33i rnU6xồi sao?” 

Bàn nU6xtay nhjRn9ỏ jRn9đưa lên,jRn9 qjThCuơ nU6xqua qujRn9ơ EmZ2lại trjThCước mặtDv33 hắn,jRn9 jThChắn ljThCàm sajRn9o Dv33vậy, độngDv33 cũnEmZ2g jRn9không EmZ2động, biếnnU6x thànhjRn9 đầunU6x gỗjRn9 rồEmZ2i đi? 

“SợnU6x hãi!nU6x” HắnU6xn đjRn9ột nEmZ2hiên xuDv33y thnU6xanh, tiếnEmZ2g nójRn9i thoángjThC khànjThC jThCkhàn,“Nàng phảEmZ2i bnU6xồi thườngjThC cjThCho trẫm?” 

Bồi tjThChường? AnU6xi nhjThCa, nàDv33ng EmZ2hiện tạijThC nU6xchỉ cEmZ2ó nU6xhai bànEmZ2 nU6xtay tnU6xrắng, liềnEmZ2 nnU6xgay cảnU6x trjRn9ang sEmZ2ức qjRn9uần áojRn9 đjRn9ều làjRn9 củaEmZ2 ngưDv33ời nU6xkhác, đếjRn9 vươnjRn9g njThChư hắDv33n, quyềnjThC khuynU6xnh tEmZ2hiên hnU6xạ, jThClại mjRn9ở miệnU6xng muốnnU6x nànU6xng bồjRn9i thường?jThC NànU6xng cjRn9ó gEmZ2ì đểjRn9 bnU6xồi thườngEmZ2 chEmZ2o hDv33ắn đây? 

“ChànU6xng EmZ2muốn cjThCái gì?”EmZ2 EmZ2Ngẫm lạinU6x, nU6xhình nU6xnhư mìnhjRn9 cũnU6xng đãDv33 dDv33ọa hắnEmZ2 thjThCật, đnU6xành jRn9phải mởEmZ2 miệngDv33 hỏi. 

“NơinU6x nàyjRn9” hắnEmZ2 djRn9ùng ngónU6xn tnU6xay làjRn9nh lạnhDv33 Dv33của mìjThCnh vujRn9ốt njThChè nhnU6xẹ lênU6xn cánU6xnh môiDv33 củanU6x jThCnàng, snU6xau đDv33ó jThCcòn “vônU6x lại”jThC dờijThC xuốngDv33 ngựnU6xc, “CEmZ2òn jRn9có njThCơi này.” 

“HạEmZ2… Dv33hạ lưu!” 

EmZ2Mặt nànnU6xg đỏDv33 lênEmZ2 tựEmZ2a nhưDv33 mônU6xng khỉ,Dv33 mjRn9ột tajRn9y dEmZ2ùng sứcnU6x cốnU6x đnU6xẩy “bàDv33n tajRn9y sónU6xi” tEmZ2rên ngựcDv33 nU6xcủa mEmZ2ình rajRn9, vừajThC jRn9đô đôjRn9 hét, 

“ĐầujRn9 jRn9của chjRn9àng njThCgoại trjThCừ mấyEmZ2 thứDv33 nàyjRn9, cnU6xũng knU6xhông jThCnghĩ rjRn9a cEmZ2ái gjThCì EmZ2đứng đắnEmZ2 jThCsao?” HuốngnU6x chEmZ2i, EmZ2nơi nàyjRn9 nU6xlà bjRn9ãi săjThCn, muốjThCn nU6xcái gjThCì cjRn9ũng khônjRn9g được,jRn9 nếuDv33 EmZ2bị ngườijRn9 khnU6xác nU6xnhìn thấyjRn9, liềjRn9n khôjThCng xonEmZ2g . 

Dv33Ác? NànnU6xg dámEmZ2 cDv33ự EmZ2tuyệt jThChắn? EmZ2Lạnh lùngEmZ2 jThCnhíu mày,nU6x cjRn9úi jRn9đầu nhìnnU6x đầunU6x gnU6xối củjThCa mìnhDv33 đjThCỏ tưjThCơi mộtnU6x mảng,jRn9 jThClại dùngEmZ2 ánhEmZ2 mắtjThC tráEmZ2ch cứjThC jThCnhìn jRn9về pnU6xhía nàng. 

[] 

ĐjThCược rồEmZ2i, jThCnàng thậtnU6x sjThCự EmZ2có lỗiEmZ2, nhưnnU6xg jThCmà nànEmZ2g khEmZ2ông phDv33ải cốnU6x ýEmZ2 mDv33à, chỉjThC làjRn9 “vôjRn9 tinh”jThC, ừjRn9, cDv33hỉ jRn9là vjRn9ô tìjRn9nh thôi. 

NEmZ2àng EmZ2cắn cDv33ắn EmZ2môi dưới. 

“Sẽ……Dv33 EmZ2Sẽ bjRn9ị ngườiDv33 khájThCc nnU6xhìn thấy.jThC” ThjRn9ùy nU6xhạ mjThCi mnU6xắt, nàjRn9ng nhỏjThC giọngjRn9 nói. 

NếuEmZ2 jRn9như cDv33ó jRn9thể jRn9ngăn jRn9cản hắnnU6x Dv33đi jThCsăn Dv33bạch EmZ2hổ thì…… 

“YnU6x nU6xY, nàEmZ2ng Dv33có EmZ2biết sEmZ2ăn bắnjThC lầjRn9n nàjThCy kéojThC dànU6xi mjRn9ấy ngàDv33y hjRn9ay không?jThC” HắnjThC đnU6xột jThCnhiên đặDv33t câunU6x hỏi. 

“KnU6xhông phảDv33i EmZ2chỉ cjThCó hôDv33m nDv33ay sao?” 

NànjThCg nU6xcăn jThCbản ljThCà chDv33ưa từjThCng thanU6xm gDv33ia lễnU6x hộiEmZ2 sănnU6x bắnjRn9, nêjRn9n chDv33o Dv33rằng, ljRn9ễ hộinU6x nEmZ2ày jRn9đơn giảnnU6x cEmZ2hỉ kEmZ2éo dàjThCi tDv33rong EmZ21 ngjRn9ày, nhjRn9ưng nhìnEmZ2 vẻjThC mjRn9ặt dởjThC khójRn9c Dv33dở cườiDv33 jThCcủa hắnDv33 thìEmZ2 kDv33inh ngạcjThC hỏi, 

“ChẳngjRn9 lẽEmZ2 còDv33n jThCkéo djRn9ài tnU6xhêm vàiEmZ2 jThCngày nữa?” 

VàiDv33 ngày?jRn9 ƯớcjRn9 chừDv33ng Dv33là nửjThCa tháDv33ng! QDv33uên EmZ2đi, djThCù snU6xao nàjThCng đjThCã Dv33đáp ứngDv33 vớijThC mìjThCnh rồiEmZ2, mặcEmZ2 kệ,…EmZ2 hEmZ2ắn kéjThCo EmZ2tay nhỏDv33 Dv33bé jThCcủa ngườinU6x nDv33ào nU6xđó, hướjRn9ng tớiDv33 mộtDv33 Dv33lối qujThCen thuộc. 

EmZ2Xuyên qunU6xa nU6xmột đDv33ám cỏDv33 dạijRn9 cjThCao cỡDv33 đjRn9ầu gốiDv33, trưEmZ2ớc mEmZ2ặt ljRn9à mộnU6xt cEmZ2ái hnU6xồ nEmZ2ước Dv33xanh biếcDv33, phảDv33n chiếDv33u EmZ2trời xanhjThC, hEmZ2ai bêEmZ2n hồEmZ2, jThChoa jThCnở rựcjThC EmZ2rỡ, bướmDv33 lượnjRn9 chjThCập cEmZ2hờn, jRn9thật đjThCúng Dv33là mộtEmZ2 Dv33nơi tjThChế ngojThCại đàojThC viên. 

“CjRn9húng EmZ2ta muốnU6xn Dv33đi đâu?”jRn9 NDv33àng nắDv33m tnU6xay hnU6xắn, Dv33nhìn bốnjRn9 pjRn9hía, nU6xcon đườngjThC Dv33này dườjThCng njThChư KhâujRn9 TEmZ2rạch EmZ2rất queDv33n thuộc. 

Dv33Này cójThC chútjRn9 kjRn9inh ngạc. 

Dv33“Đợi látnU6x nEmZ2ữa jRn9nàng sẽDv33 biếEmZ2t.” HắnnU6x cònjRn9 cEmZ2ố ýnU6x ljRn9àm rjThCa jThCvẻ thầEmZ2n bí. 

HjRn9ai ngườijRn9 jThCđi đếnU6xn cạnhnU6x hnU6xồ nước,jThC đjThCi vnU6xòng thjThCeo ménU6xp hjRn9ố, trEmZ2ước mặtnU6x liềnDv33 hiệnU6xn nU6xra mDv33ột vjThCách núiEmZ2, EmZ2hắn vươjRn9n ngóEmZ2n trỏjRn9, ởDv33 mộDv33t khốijThC hEmZ2oàng thạchjRn9 gjRn9õ EmZ2vài cDv33ái, cójThC nhjRn9anh cEmZ2ó chậm. 

ĐộtnU6x nU6xnhiên, vájRn9ch núEmZ2i “ẦmEmZ2 Dv33vang lonjRn9g” jThCmột jRn9tiếng, vácjThCh núijRn9 sừngEmZ2 nU6xsững độtjThC nhiDv33ên tácnU6xh rajRn9, lộEmZ2 rnU6xa Dv33một độngnU6x khẩu. 

BốEmZ2n bjThCề vắngnU6x lặngjThC, Dv33Phù VâEmZ2n KhjThCâu TrạchDv33 rDv33ất nhjRn9anh nắmDv33 tajThCy nànU6xng jThCkéo vào,jThC nU6xcầm lấynU6x jThCcây jThCđuốc đặDv33t jRn9sẳn ởnU6x cửaDv33 động,jRn9 tinU6xến vàoDv33 tronjThCg. KhDv33i jRn9hai ngườiEmZ2 vừaEmZ2 tiếnU6xn vàjThCo, vnU6xách đjThCá lạiDv33 ầmDv33 ầmEmZ2 rjRn9ung jRn9chuyển jRn91 EmZ2lần nữajRn9, cjRn9hớp mắtEmZ2 độngnU6x knU6xhẩu đãjThC EmZ2biến mDv33ất, khônEmZ2g lộDv33 jThCra jRn91 knU6xhe hở. 

“HoàngjRn9 Thượng!” 

jRn9Một hoàngjRn9 Dv33y thịjRn9 vjThCệ nU6x( Dv33thị vEmZ2ệ mặnU6xc áDv33o vàngDv33) cầEmZ2m jRn9cây đuốcjThC chjThCạy đến,jThC tựanU6x hồjThC đãDv33 sớDv33m jRn9đợi ởEmZ2 đEmZ2ây, “HjThCoàng phjThCi nươngDv33 nương.” 

“tình huEmZ2ống hiDv33ện tạijRn9 nU6xnhư thjRn9ế nDv33ào?” HắjRn9n liếEmZ2c jThCmắt nhìnEmZ2 bộEmZ2 jRn9dáng ngạcjThC nhiênU6xn jRn9của nU6xnàng, nU6xcười nhẹ,jRn9 mjRn9ột tjRn9ay ômjThC lDv33ấy ejRn9o njThChỏ củEmZ2a nàngDv33, jRn9sợ đjRn9ường đijRn9 nhjRn9ỏ hẹp,nU6x jThCda Dv33thịt nnU6xon mEmZ2ịn sEmZ2ẽ bịjThC đDv33á nhjThCọn jRn9là tổnjRn9 thương. 

“Bạch hổDv33 đangnU6x nU6xở hưjRn9ớng TâyjThC NjRn9am Dv33của cáDv33nh rừjRn9ng, nEmZ2ó đajRn9ng ởjRn9 trnU6xong độngnU6x ngjRn9hỉ ngEmZ2ơi, MnU6xẫn HácDv33h VươngjRn9 jRn9gia mớijRn9 vừajThC Dv33xuất nU6xhiện nU6xở phnU6xía đjRn9ông bjRn9ắc cEmZ2ủa cjThCánh rừng,jThC tạmEmZ2 nU6xthời cùEmZ2ng bạjRn9ch hổEmZ2 khônjThCg thểjRn9 chạmjThC mjRn9ặt, đjThCợi vnU6xương ginU6xa tEmZ2ìm đượcjThC phươnnU6xg hướnU6xng, hẳnnU6x cũngDv33 phảDv33i Dv33tốn bốjThCn, nămDv33 ngjThCày jRn9thời giDv33an, còjRn9n quốcDv33 sEmZ2ư tjRn9hì đangjRn9 đáEmZ2nh cEmZ2ờ cùnnU6xg mDv33ột vàiDv33 đạiDv33 nU6xthần lớjThCn tnU6xuổi bjRn9ên ngoàEmZ2i bìjThCa rừEmZ2ng.” ThịnU6x jThCvệ cườnU6xi đáp. 

CájRn9i gìnU6x, njRn9gay cảDv33 bạDv33ch hnU6xổ đanjRn9g EmZ2ở đânU6xu cũngDv33 binU6xết jThC? jThCY jThCY njRn9hìn EmZ2sơn độngjThC bDv33í ẩnDv33 nàEmZ2y, phíjRn9a trnU6xên mộtnU6x cầDv33u thanDv33g hìnU6xnh xoắnnU6x nU6xốc nU6xchậm Dv33rãi uEmZ2ốn lượEmZ2n, tỏaEmZ2 nU6xra xjThCung quaEmZ2nh, cEmZ2ó nU6x1 gjRn9ian làmnU6x tDv33rung tâm,EmZ2 xunEmZ2g qujRn9anh còjThCn rjRn9ất nhiềujThC jThChang nhỏ,Dv33 kDv33hông, jRn9hình njThChư làjRn9 phòng. 

Phía trênjRn9 cóDv33 jThC5 hoDv33àng jRn9y Dv33thị vệnU6x nU6xchay Dv33qua cEmZ2hạy lạinU6x, tựnU6xa hjRn9ồ, đEmZ2ang truyềnnU6x đạtjThC tDv33in tức. 

“Tốt lắm,Dv33 ngươijThC lEmZ2ui EmZ2ra, đợiDv33 MẫjRn9n HájThCch VươngEmZ2 Dv33gia cùnnU6xg jRn9lão hổjRn9 đDv33ánh nhajThCu đếnjThC chếnU6xt snU6xống knU6xhông sEmZ2ai biệDv33t lắEmZ2m, jRn9ngươi lạijRn9 đếnEmZ2 bnU6xẩm báo,”nU6x HắnU6xn vjRn9ỗ vỗEmZ2 bảDv33 vaEmZ2i thịEmZ2 vệ,jRn9 “VấtDv33 Dv33vả .” 

CnU6xái vnU6xỗ vDv33ai đơnU6xn gijThCản EmZ2nhưng dnU6xường nhnU6xư tDv33iếp thêjRn9m sứjThCc mạnhDv33 ủngnU6x Dv33hộ cườngDv33 đại,Dv33 tinjRn9h thầnDv33 nU6xthị vệnU6x jRn9run lênDv33, kEmZ2hom ngườijThC hànU6xnh lễjRn9, nnU6xgẩng đjRn9ầu nU6xưỡn njRn9gực rờijRn9 đjThCi, màDv33 EmZ2nhóm thịjRn9 vệchjRn9o dùDv33 kEmZ2hông bậEmZ2n rộn,jRn9 cũnDv33g khôngjRn9 hềEmZ2 đếnjRn9 quấEmZ2y rầyDv33 Dv33hai người,jRn9 aEmZ2i Dv33lo việcjThC jThCnày, xeDv33m Dv332 ngưnU6xời dEmZ2ường nhưEmZ2 jThCvô hjRn9ình, biếnjThC jThCthành Dv33trong suốt. 

“Nơi nU6xnày Dv33là …?”jRn9 Hắn,EmZ2 đếnjThC tộDv33t jRn9cùng cóDv33 jThCbao nhDv33iêu vinU6xệc EmZ2dấu dDv33iếm nàng? 

Dv33Y jRn9Y trjThCong mắnU6xt, mộtDv33 mảjRn9nh mjRn9ờ mịt. 

 

CHƯƠNG 17jRn96: TjThCHỰC HIỆNEmZ2 ƯỚCjRn9 ĐỊNH 

“NơDv33i EmZ2này, chínhDv33 EmZ2là lễEmZ2 vậDv33t cuốijRn9 cùngDv33 mjRn9à thájRn9i hoànEmZ2g TháiDv33 HậuEmZ2 đểjThC jRn9lại cjThCho trjThCẫm.” dunEmZ2g jRn9nhan ljThCạnh jThCnhư băngjRn9 củajRn9 hEmZ2ắn từjRn9 từjThC hòajThC tanjThC, cònjRn9 ljRn9ại jRn9, chỉEmZ2 lnU6xà kjThChuôn mặDv33t ônU6xn nU6xnhu, dịjThCu dàng. 

jThCThái hoànDv33g ThjThCái Hậu……Dv33 jRn9Y EmZ2Y bừngDv33 jRn9tỉnh đjThCại ngộ,jRn9 EmZ2nói cájThCch khájRn9c, jThCnơi nnU6xày hjThCẳn EmZ2là jThCcăn cứEmZ2 củajRn9 jRn9đội jRn9hộ vEmZ2ệ quânnU6x vươngjThC tEmZ2rong truyềnjRn9 thuyếtnU6x? NghjRn9e EmZ2nói, bọDv33n họjThC ngjRn9oại tEmZ2rừ Dv33việc EmZ2là EmZ2sát nU6xthủ hjRn9ạng nhất,EmZ2 còDv33n jThCcó jRn9tình jRn9báo khắpEmZ2 Dv33mọi nơjRn9i, jRn9để bảonU6x vệjRn9 đếEmZ2 EmZ2vương, nEmZ2gười đượcnU6x nU6xtuyển chọnjThC đềujRn9 ljRn9à nhânnU6x vậtjThC nổijRn9 tEmZ2iếng, khônDv33g jThCchỉ tinEmZ2h thônU6xng jThCvõ họcDv33, thuậtEmZ2 pháp,jRn9 hơnU6xn nữanU6x thuEmZ2ật kDv33ỳ môEmZ2n Dv33bát quáiDv33 khjThCông chDv33ỗ nDv33ào khEmZ2ông thông,nU6x nhưnnU6xg mà,nU6x tấtjThC cDv33ả nEmZ2hững thứjThC EmZ2này jThCcũng cDv33hỉ làDv33 truyDv33ền thuyết,EmZ2 khônDv33g EmZ2ai từDv33ng nhìEmZ2n thấynU6x quá. 

“BọnnU6x EmZ2họ, đềuDv33 nU6xlà Dv33tinh aEmZ2nh jRn9mà quEmZ2ốc jRn9sư EmZ220 EmZ2năm trưnU6xớc bjRn9ồi dưỡngjRn9 rajThC, nU6xvì nU6xThái hoàjRn9ng thájThCi hjRn9ậu jRn9cũng Dv33cố triềnU6xu cương” 

Nói đếjThCn đây,nU6x hắnDv33 nghiêngEmZ2 jRn9đầu, hajRn9i mắEmZ2t diệnU6xu diệEmZ2u nDv33hìn chămjThC EmZ2chú vDv33ào nàng, 

“EmZ2Trẫm cũnjThCg khônEmZ2g pjThChải cốEmZ2 ýjThC jRn9muốn dấjRn9u nàng,jRn9 Dv33đây ljThCà ướcjThC nU6xđịnh cDv33ủa trẫjRn9m cùjRn9ng tháiEmZ2 hoàjThCng TjRn9hái HậjRn9u, EmZ2người nóEmZ2i, jRn9phải jRn9đợi chDv33o nDv33àng jRn9cùng EmZ2trẫm ‘lnU6xong phEmZ2ụng hjRn9òa EmZ2minh’, nU6xmới đượcDv33 nóDv33i nU6xcho nàjRn9ng biết.” 

GnU6xò májRn9 củjThCa jThCY Dv33Y nháEmZ2y mEmZ2ắt lạjThCi jThCđỏ hồngEmZ2 lên,jThC nhìjRn9n EmZ2hắn nU6xtựa hồjThC ẩnU6xn nEmZ2hẫn jThCý cười,nU6x chjRn9à chàEmZ2 chân,EmZ2 Dv33ở trướcDv33 jThCmặt mEmZ2ọi ngưEmZ2ời lạijThC kEmZ2hông EmZ2thể đẩynU6x hắEmZ2n rjThCa, chỉnU6x pDv33hải cEmZ2hịu đựngEmZ2, tjThChầm nghEmZ2ĩ, jThCnói nhưnU6x vậy,Dv33 khjThCông phảijThC khiếnjRn9 chjRn9o nhDv33óm hộEmZ2 jThCvệ biếDv33t, jThCnàng cjThCùng hắnnU6x đã……. 

nU6x“Đi thôiDv33, tnU6xrẫm majRn9ng nànDv33g đinU6x vàojThC phòngjThC.” HắjRn9n khậpnU6x jRn9khiễng nU6xkéo Dv33tay cnU6xủa nàng,Dv33 Dv33cắm câjRn9y đuốjRn9c vDv33ào mộtEmZ2 gijThCá đỡnU6x tDv33rên cjRn9ầu tEmZ2hang, Dv33sau nU6xđó mớiDv33 tiếpjRn9 tụcjThC EmZ2đi vàojRn9 mộtnU6x “cáiDv33 hang”jRn9 nDv33gay gEmZ2ian trujThCng tâm. 

Không ngnU6xhĩ tjRn9ới, bêDv33n tDv33rong “cáiEmZ2 hajThCng” knU6xia đúngnU6x ljThCà mộtnU6x jThCgian pDv33hòng khiếnjThC ngjThCười khnU6xác ‘kinhEmZ2 thiênjRn9 độngnU6x địEmZ2a’ nhaEmZ2, rDv33ộng rãjRn9i mànU6x sDv33áng nEmZ2gời, cùnDv33g cáchjRn9 bốjThC trjRn9í trEmZ2ong LEmZ2ong nU6xQuân EmZ2điện Dv33có jRn9hơn cnU6xhứ kEmZ2hông kjRn9ém, khiếnU6xn njRn9àng ngâEmZ2y nU6xngẩn cảjThC người. 

Vén bứjThCc rèEmZ2m chejRn9, đjRn9i vàojThC nEmZ2ội phòng. 

“KjThChi trẫjRn9m rjThCa ngoànU6xi sEmZ2ăn bjRn9ắn, Dv33ngẫu nhiEmZ2ên jThCthường muốnnU6x tớnU6xi nơDv33i nEmZ2ày, cDv33ho nênjThC liDv33ền phEmZ2ân nU6xphó xuống,jRn9 chEmZ2o EmZ2bọn EmZ2họ bốjThC nU6xtrí njRn9ơi jRn9này cjThCùng njThCội điệnjThC giốngjThC nhnU6xau, EmZ2có thíDv33ch khônDv33g?” HDv33ắn mỉnU6xm cườijThC, đeEmZ2m njThCàng ôjThCm vàjThCo lòngjRn9, chEmZ2óp mũnU6xi cọnU6x cEmZ2ọ nU6xvào cnU6xhóp mũijThC củaDv33 nàng. 

BứcnU6x rènU6xm bEmZ2ằng trnU6xân châuEmZ2 rnU6xung rinhjRn9, nhDv33ững hạtjRn9 châujThC sáEmZ2ng bóngnU6x chạEmZ2m vàonU6x nhajRn9u, phájThCt Dv33ra tnU6xiếng vjThCang Dv33“dinh đang,Dv33 đinjThCh đươjRn9ng, Dv33đinh đương”EmZ2 Dv33thanh thúy……. 

jRn9“Ân.” NànjRn9g jThCgật njRn9hẹ đầuEmZ2, nójRn9i khjRn9ông cảjRn9m độngnU6x, nU6xlà gạtjThC ngEmZ2ười. NhưnDv33g hơjThCi tnU6xhở đầynU6x dụnU6xc vọnU6xng cjThCủa hjThCắn cứjRn9 phảEmZ2 vàoEmZ2 mặtDv33 liEmZ2ên tục,nU6x khiếnEmZ2 nànjThCg thEmZ2ật bjThCối rối,EmZ2 gưEmZ2ơng mặtjThC đãEmZ2 hồnEmZ2g lạiDv33 nU6xcàng đỏjRn9 tươi. 

“NànU6xng EmZ2hình nhjRn9ư vẫnnU6x Dv33còn nU6xthiếu trnU6xẫm EmZ2cái gjThCì đDv33ó.” HắjRn9n trjRn9ầm EmZ2giọng nEmZ2hắc nhjRn9ở nói. 

“Thiếu…EmZ2 thEmZ2iếu cjRn9ái gì?” 

Nàng nhEmZ2áy mnU6xắt, mnU6xơ hồ,jThC nhưnU6xng ljThCại nghĩjRn9 tớiDv33 cáijRn9 gEmZ2ì, sắcjRn9 mặtjRn9 Dv33có chútnU6x sjRn9ốt ruột, 

“KjThChông nU6xđược, chjThCàng Dv33ngồi xujThCống trướcjThC đjRn9i, tEmZ2a Dv33đi nU6xtìm dượjRn9c ginU6xúp chànnU6xg rửajThC EmZ2sạch miệngDv33 vếtjRn9 thương,Dv33 khEmZ2ông cầnjRn9 lộnjThC xộn.” 

EmZ2Đi mộEmZ2t qujThCảng đườnDv33g EmZ2xa nnU6xhư vậEmZ2y, Dv33hắn chắcEmZ2 ljThCà phảDv33i nhịnU6xn đajRn9u rấnU6xt nhiều.Dv33 nU6xVết thjThCương lầjThCn trEmZ2ước nU6xnghiêm tDv33rọng nhưjThC vậyEmZ2, đãnU6x lDv33iền jThCmặt đượcjThC nU6xhay chưjThCa, nàngnU6x mộtEmZ2 chútDv33 cũnnU6xg khôngEmZ2 biêEmZ2t. NhjThCưng bnU6xây gijRn9ờ, nhDv33ìn tjThChấy đầunU6x gốnU6xi jThCcủa jThChắn đỏEmZ2 tDv33ươi EmZ21 mảngjRn9, lònjThCg củaDv33 nànnU6xg jRn9rất xótnU6x xanU6x, thậtDv33 rjThCất ljRn9o lắng. 

jThCNàng sợnU6x májRn9u, nhjThCưng nhjThCiều lúc,jRn9 vnU6xì khônU6xng muốnDv33 jRn9tỏ jRn9ra yếEmZ2u đuốiDv33, đjRn9ều jRn9phải tậnDv33 lựcDv33 ẩnDv33 nDv33hẫn. nU6xCho nênjRn9 nànU6xng rấEmZ2t Dv33ít mEmZ2ặc hjThCồng jThCy, mànU6x EmZ2lúc cDv33ùng MẫnEmZ2 HájThCch Dv33yêu nanU6xm tỷjRn9 thí,nU6x cũngnU6x nU6xvì sợEmZ2 nhìEmZ2n EmZ2thấy trêEmZ2n ngườiDv33 mìnjRn9h tEmZ2oát Dv33ra jThCmáu tươi,Dv33 jRn9mới cốjRn9 tìnhjThC mjThCặc hnU6xồng jRn9y, cjRn9he dấujThC nU6xsợ hãijRn9 củanU6x chínhEmZ2 mình. 

NếEmZ2u njRn9ơi nàyDv33 EmZ2thật sjRn9ự bốEmZ2 trDv33í giốngjRn9 EmZ2y LoDv33ng nU6xQuân điện,EmZ2 nhưjThC jThCvậy, hjRn9òm thuốcEmZ2 EmZ2sẽ đặtjRn9 trjRn9ong jRn9ngăn kéoEmZ2 cuốinU6x cjRn9ùng cEmZ2ủa bànEmZ2 tjRn9rang điểm. 

NDv33àng đẩynU6x jRn9vòng Dv33tay ômjRn9 ấjRn9p củaEmZ2 hắnnU6x jRn9ra, EmZ2đi đếnDv33 trướDv33c jRn9bàn tjRn9rang điểm,jThC kéonU6x hộcjRn9 bànjRn9 raEmZ2, qjThCuả nhiênjThC nhìjRn9n thấynU6x hjRn9òm thuốc. 

“jThCY nU6xY, nàngnU6x muốnEmZ2 nuốDv33t nU6xlời sao?”jRn9 jRn9thân thểjRn9 ấmnU6x áp,EmZ2 mjRn9ềm mạijRn9 trojThCng lòEmZ2ng rờijRn9 đi,jThC khôjThCng Dv33khí lạnhjThC lẽjRn9o nU6xxâm nhậpDv33, hnU6xắn EmZ2bất EmZ2mãn lDv33ên án. 

ThấyEmZ2 jThCnàng đinU6x đếnDv33 lonU6xng sàn,EmZ2 Dv33từ tEmZ2ừ tọajRn9 hạ,EmZ2 hnU6xắn rấjThCt sợnU6x nàngjRn9 giốngEmZ2 ljThCần tDv33rước, tjRn9hô lỗEmZ2 knU6xéo phắnDv33g thụjRn9c khjRn9ố củanU6x mìnhjThC, ngDv33hĩ jRn9nghĩ, vẫnEmZ2 ljThCà Dv33chính mìnhDv33 cuốnEmZ2 ốngDv33 nU6xquần lDv33ên EmZ2thì tốtnU6x hơn.EmZ2 (jThC^^ tựDv33 nEmZ2hiên thDv33ấy bDv33uồn cườjThCi nU6xghê EmZ2=]] ) 

“CóEmZ2 nU6xphải rEmZ2ất jThCđau hEmZ2ay không?” 

NànEmZ2g cầmnU6x hEmZ2òm tjRn9huốc đnU6xi jRn9qua, ngồiEmZ2 xDv33ổm xuống,Dv33 nhìnjRn9 vjRn9ết nU6xthương, khDv33ông khỏnU6xi EmZ2nhíu mày, 

“TujRn9y nU6xkhông lDv33àm độc,jThC njRn9hưng Dv33mà, vếtEmZ2 thưEmZ2ơng sDv33ao lDv33ại ljThCâu kDv33hép jThClại nhưjThC vậy?” 

jRn9“Thời tiếjRn9t cójThC cDv33hút ljRn9ãnh.” HắnDv33 đáp,EmZ2 nhìjThCn EmZ2nàng thậtnU6x cẩEmZ2n thậnjRn9 laEmZ2u jRn9đi vếtEmZ2 májRn9u trênDv33 miệngjThC vếtEmZ2 thương. 

[] 

“ThânEmZ2 jRn9nhiệt củEmZ2a chàngEmZ2 sEmZ2o jThCvới ngườjThCi thườngnU6x lujThCôn thấjRn9p hơnDv33, biếtDv33 tjThCrời lạnEmZ2h, snU6xao knU6xhông cnU6xho cEmZ2ung nữDv33 Dv33đốt thDv33êm EmZ2hỏa lò,jRn9 nhnU6xư vậyEmZ2 tnU6xhân thDv33ể mớijThC EmZ2ấm hơn,nU6x miệnEmZ2g vếtEmZ2 thươDv33ng EmZ2cũng khéDv33p lạEmZ2i mnU6xau chút.” 

Dùng vảjThCi Dv33mềm, thấmnU6x ướt,Dv33 rửanU6x sạchjThC miệnjThCg vDv33ết thương,Dv33 nànU6xng nhjThCẹ nhàEmZ2ng thổiEmZ2 tnU6xhổi, đợiDv33 nEmZ2ước Dv33khô đjRn9i, mớiEmZ2 jThClấy thuEmZ2ốc tEmZ2hoa lên,jThC dùjThCng bạchjRn9 Dv33bố sạjThCch sẽDv33 bajThCo lấy,Dv33 EmZ2cuối cùEmZ2ng thEmZ2ắt mộtDv33 jRn9cái jThCnơ conU6xn bướm. 

“KhôngjRn9 Dv33có nàEmZ2ng jThCbên cạnU6xnh, mộjRn9t mìnhDv33 trẫmjRn9 chjThCo Dv33dù cónU6x đjThCắp thêmDv33 mấyjRn9 jThCtấm chEmZ2ăn, đềnU6xu cEmZ2ảm thnU6xấy cảjRn9 Dv33người rétEmZ2 runnU6x.” HắnDv33 tEmZ2hấp nEmZ2am nói. 

“MiệjThCng lưỡinU6x nU6xtrơn trEmZ2u.” jThCNàng ljThCiếc lnU6xiếc mắtjThC mộtnU6x cáEmZ2i, cườinU6x khẽ. 

Cho tớiEmZ2 nEmZ2ay, jRn9nàng đjThCều cảEmZ2m jThCthấy hắnnU6x chỉjThC bEmZ2iết knU6xhi dễEmZ2 nU6xmình, mỗjThCi lầnEmZ2 jThCnói chEmZ2uyện đềujRn9 gjRn9iống nhnU6xư đaDv33ng cãjThCi nhauDv33, njRn9hưng nU6xmà, từnU6x khDv33i rờEmZ2i khỏijRn9 lonnU6xg jRn9quân đnU6xiện, EmZ2nàng mDv33ới phátjRn9 hiện,Dv33 nnU6xàng Dv33ngược lạiDv33 jRn9rất ljRn9à thnU6xích ljRn9ời nóDv33i bénnU6x nhọncủajRn9 hắjRn9n, thnU6xích cùngnU6x hắnjRn9 trjThCanh tjRn9ranh lDv33uận luận. 

“Miệng lưỡEmZ2i EmZ2trơn jThCtru sDv33o vớnU6xi vnU6xô lạiDv33 tDv33ốt hjThCơn.” HắnEmZ2 qjThCuả jThCthực lDv33ại bắtjThC đầujThC “mồmEmZ2 mép”. 

KhóEmZ2e jRn9môi cojRn9ng lEmZ2ên, njThCụ cườiDv33 jRn9tươi tắDv33n nhDv33ư nắjRn9ng mainU6x, cảmDv33 giáDv33c queDv33n jThCthuộc njRn9ày lànU6xm tếDv33 bàjRn9o tojRn9àn thâEmZ2n jThCnàng jThCđều jThCở nU6xthả lỏngEmZ2, Dv33thư sưjThCớng vEmZ2ô cùng. 

“Chàng, vẫnnU6x mujThCốn điDv33 sănnU6x nU6xlão hEmZ2ổ sao?” 

NànU6xng thjThCu djRn9ọn xDv33ong hEmZ2òm thDv33uốc, ngnU6xồi jRn9vào vịEmZ2 trjThCí bêEmZ2n cnU6xạnh hDv33ắn, nU6xnhẹ nhànDv33g ốnDv33g quầnDv33 EmZ2thả xuống. 

nU6x“Trẫm thnU6xầm nghnU6xĩ, sẽjRn9 EmZ2tặng chjRn9o nnU6xàng ljRn9ễ vậjThCt mjRn9à trẫmDv33 cjThCho làEmZ2 jThCtrân qEmZ2uý nhất,jThC EmZ2Y EmZ2Y, nànEmZ2g jThChãy EmZ2tin tưởngnU6x trEmZ2ẫm EmZ2có nănjThCg lựcjThC Dv33này, mjRn9ặc dDv33ù khjThCông dựEmZ2a vEmZ2ào tnU6xhuật pjRn9háp, trẫmDv33 cũnjRn9g sDv33ẽ ljRn9àm được.” 

jThCHắn soạnEmZ2 mjThCi, bànnU6x EmZ2tay nU6xto nhjThCẹ njRn9hàng vuốtjThC EmZ2lên Dv33đôi májRn9 phấnU6xn hồng,EmZ2 “Trẫm,Dv33 cũngEmZ2 khôngjThC phDv33ải mộEmZ2t quânnU6x vưEmZ2ơng jRn9vô năngDv33, nhữngjThC gìjRn9 củaEmZ2 jThCtrẫm, nhấtjThC đjRn9ịnh trẫmEmZ2 jThCsẽ EmZ2thu hnU6xồi, bjRn9ao gồmDv33 cEmZ2ả nàng!” 

knU6xhuôn Dv33mặt trắngjRn9 noãn,jThC hoànjThC mỹjRn9 njThChư mộtjThC tnU6xác phẩmnU6x jRn9nghệ thuậDv33t, khEmZ2óe Dv33môi mỏnU6xng, cjRn9ong nU6xcong jThCmột nEmZ2ụ cườEmZ2i, đôiEmZ2 EmZ2mắt màujThC tímDv33 tnU6xhâm sâuDv33 nnU6xhư đạijRn9 dương,…njRn9àng jRn9xem đếDv33n ngânU6xy ngốcjRn9 EmZ2cả người. 

MãinU6x njThCgắm mỹDv33 namnU6x, jThCY Dv33Y mjThCột chújThCt Dv33cũng khjThCông nU6xphát giácnU6x, mộtnU6x bànjThC EmZ2tay đangDv33 lặngEmZ2 yênnU6x cởjRn9i bỏjThC vạjThCt áojThC củnU6xa nàjThCng. ^^! 

MãjRn9i đếjRn9n kEmZ2hi cDv33hỉ phDv33úc jThClạnh njRn9hư jRn9băng jRn9bàn chjThCạm đếnDv33 tDv33ròn Dv33tròn nU6xmềm mại,nU6x nU6xcả ngưnU6xời jRn9Y jRn9Y EmZ2run Dv33lên, bừngDv33 tjRn9ỉnh lnU6xại đây,jThC jThCnhìn Dv33gương Dv33mặt ôDv33n nhuDv33, nhEmZ2u tìnhDv33 dạtDv33 dDv33ào nU6xkhông biEmZ2ết khDv33i nàEmZ2o jRn9biến thàjRn9nh vẻnU6x mặtjRn9 đắcjThC Dv33ý jRn9tươi cườjRn9i củaDv33 hjThCắn, khônnU6xg khỏijThC âmDv33 thầmjRn9 mắnU6xng mìnhnU6x qnU6xuá sEmZ2ơ EmZ2ý. (làjRn9 háoEmZ2 sjRn9ắc mớijThC đúngjRn9 jRn9nha ^^) 

“jRn9Y nU6xY, nànnU6xg nênU6xn tEmZ2hực EmZ2hiện ướcnU6x địnhEmZ2 cùnjThCg trẫjThCm.” HắnDv33 thấpjRn9 jThCnam, nhjRn9ẹ nhànjThCg vỗDv33 vềnU6x đôiEmZ2 máDv33 mềmEmZ2 mại. 

“ƯjRn9ớc địEmZ2nh? CjRn9ái EmZ2gì ướcnU6x định?”Dv33 NànnU6xg jRn9tiếp jThCtục đánhjRn9 trốjRn9ng EmZ2lảng, “KhjThCông đDv33ược, jRn9chân cnU6xủa chànnU6xg khôEmZ2ng thjRn9ể EmZ2lộn xộn.” 

“jRn9Ngày ấyEmZ2, trjThCẫm nU6xbị thjRn9ương jRn9so vớinU6x hômDv33 EmZ2nay cDv33òn jThCnghiêm trọngjRn9 hnU6xơn, nhưngjThC khEmZ2ông phảijThC nU6xcũng dũnnU6xg jThCmãnh dịnU6x thườngDv33 snU6xao? HEmZ2ay là,jRn9 nDv33àng Dv33cho đóEmZ2 Dv33là hiệEmZ2u lựcjRn9 cjRn9ủa quảDv33 thDv33ôi tình?” 

HắnnU6x tjThChổi mộtjRn9 ngụmDv33 hơnU6xi thDv33ở lạjThCnh nhnU6xư bănnU6x vàjRn9o taDv33i jThCnàng, Dv33nhẹ nhàjRn9ng gặEmZ2m Dv33lấy vàDv33nh tanU6xi mjRn9ẫn cảmjThC cDv33ủa jThCnàng, đầujThC lưjThCỡi jRn9cuốn, cảmjRn9 jThCgiác đượcDv33 EmZ2thân jThCthể Dv33mềm mạijThC đềujRn9 jRn9run run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.