Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 175d2VP: KHd2VPÔNG THEoajYqzSỂ MẤTd2VP j3DMS2SJĐI NÀNG

j3DMS2SJ“Mộc Hiệp!”j3DMS2SJ PhùEoajYqzS j3DMS2SJVân Khâuj3DMS2SJ EoajYqzSTrạch hétEoajYqzS lEoajYqzSớn mộEoajYqzSt tiếnj3DMS2SJg, dEoajYqzSùng cd2VPhân cd2VPhưa j3DMS2SJbị thưEoajYqzSơng d2VPlàm điểmj3DMS2SJ tựa,EoajYqzS búnj3DMS2SJg ngườd2VPi pEoajYqzShi j3DMS2SJthân đEoajYqzSến, thâEoajYqzSn mìnhj3DMS2SJ cấpj3DMS2SJ tốcj3DMS2SJ baj3DMS2SJy vútj3DMS2SJ j3DMS2SJmà điEoajYqzS, j3DMS2SJtựa nhd2VPư chj3DMS2SJim yến,j3DMS2SJ j3DMS2SJlinh hoạtj3DMS2SJ xud2VPyên qj3DMS2SJua rừEoajYqzSng cj3DMS2SJây, bôd2VPn tiEoajYqzSến j3DMS2SJvề phíj3DMS2SJa nàng. 

Nhj3DMS2SJưng màEoajYqzS, dj3DMS2SJù cd2VPó khj3DMS2SJinh côngEoajYqzS thượEoajYqzSng thừad2VP, hắj3DMS2SJn vẫnd2VP đuổj3DMS2SJi kj3DMS2SJhông d2VPkịp tốcj3DMS2SJ độEoajYqzS rơEoajYqzSi xuốnj3DMS2SJg d2VPngựa củEoajYqzSa nàngd2VP từd2VP mộEoajYqzSt khoj3DMS2SJảng cd2VPách j3DMS2SJxa nhưd2VP thếj3DMS2SJ, nhưngd2VP vàod2VP lúcd2VP EoajYqzSnày, d2VPmột thâj3DMS2SJn ảnhj3DMS2SJ màEoajYqzSu EoajYqzSđen rEoajYqzSốt cụcd2VP xuấtj3DMS2SJ hiệnj3DMS2SJ, vưEoajYqzSơn tad2VPy rd2VPa muốnEoajYqzS cứEoajYqzSu nàd2VPng. EoajYqzSKhi cd2VPác ngój3DMS2SJn taEoajYqzSy sắj3DMS2SJp d2VPchạm đượcd2VP EoajYqzSY j3DMS2SJY, thEoajYqzSì khôngEoajYqzS biếEoajYqzSt tEoajYqzSừ cd2VPhỗ EoajYqzSnào phój3DMS2SJng d2VPtới mộtd2VP d2VPmũi têEoajYqzSn, MộcEoajYqzS Hiệd2VPp cj3DMS2SJả kEoajYqzSinh, td2VPheo bj3DMS2SJản d2VPnăng rụtEoajYqzS j3DMS2SJtay lại… 

“KhEoajYqzSông!” Phùd2VP Vd2VPân KhâuEoajYqzS Trạchd2VP rj3DMS2SJống giận! 

j3DMS2SJTrơ mắtd2VP nhìnj3DMS2SJ j3DMS2SJnàng ngãEoajYqzS xuống,j3DMS2SJ hắnj3DMS2SJ cd2VPuống quýEoajYqzSt, ld2VPo lắngd2VP nhưj3DMS2SJ muốEoajYqzSn xéEoajYqzS toạj3DMS2SJc lồngd2VP ngEoajYqzSực, taj3DMS2SJy nàngj3DMS2SJ bịd2VP thươnEoajYqzSg, ngãEoajYqzS nhj3DMS2SJư tj3DMS2SJhế j3DMS2SJe rằng…! 

Không ngờ,j3DMS2SJ EoajYqzSY EoajYqzSY j3DMS2SJlãi khd2VPẽ d2VPxoay ngườj3DMS2SJi, j3DMS2SJdùng d2VPtay d2VPchưa d2VPbị thưd2VPơng d2VPbắt EoajYqzSlấy cươngj3DMS2SJ d2VPngựa, td2VPung ngưj3DMS2SJời mEoajYqzSột cd2VPhút, EoajYqzSan toàd2VPn rơd2VPi d2VPxuống đất. 

“Ngươj3DMS2SJi cònd2VP j3DMS2SJmuốn bỏj3DMS2SJ lạiEoajYqzS td2VPa mộtd2VP mìnj3DMS2SJh sao?” 

Khôj3DMS2SJng j3DMS2SJhề sợEoajYqzS hãid2VP quad2VPy đầu,EoajYqzS nhìd2VPn vj3DMS2SJề phíaj3DMS2SJ d2VPhắn, nd2VPàng cườij3DMS2SJ đEoajYqzSến j3DMS2SJhết sứd2VPc thj3DMS2SJoải mái,EoajYqzS EoajYqzSrốt cục,j3DMS2SJ hd2VPắn cũnd2VPg EoajYqzSbị nànEoajYqzSg đùaEoajYqzS giỡd2VPn mộd2VPt lầnEoajYqzS. d2VP(trời j3DMS2SJạ, EoajYqzSlàm paEoajYqzSn cứd2VP tưởng,d2VP d2VPpó taEoajYqzSy vớiEoajYqzS cd2VPhị ) 

Chậm rd2VPãi ổnd2VP địnhj3DMS2SJ thâj3DMS2SJn hìnhd2VP, hắnd2VP thởd2VP phd2VPì pj3DMS2SJhò, nhj3DMS2SJìn d2VPnàng nd2VPghịch d2VPngợm, tưEoajYqzSơi cười,EoajYqzS độj3DMS2SJt nj3DMS2SJhiên thởd2VP dEoajYqzSài nhẹj3DMS2SJ nd2VPhõm mj3DMS2SJột hơi,d2VP j3DMS2SJbàn d2VPtay j3DMS2SJto giEoajYqzSang raEoajYqzS, đeEoajYqzSm thiêj3DMS2SJn hạj3DMS2SJ kj3DMS2SJiều nhj3DMS2SJỏ kéod2VP lại,d2VP dj3DMS2SJùng sứcEoajYqzS khEoajYqzSảm nhEoajYqzSập vàoEoajYqzS tj3DMS2SJrong lòng. 

“Nàngd2VP mớid2VP EoajYqzSlà d2VPđại nj3DMS2SJgu nd2VPgốc, dd2VPọa j3DMS2SJđến trẫmd2VP, d2VPnàng cód2VP biếEoajYqzSt ld2VPàm kinj3DMS2SJh độngj3DMS2SJ thj3DMS2SJánh giá,EoajYqzS j3DMS2SJthì cój3DMS2SJ EoajYqzS10 EoajYqzScái đEoajYqzSầu j3DMS2SJcũng khôd2VPng EoajYqzSđủ trảmj3DMS2SJ hEoajYqzSay khônd2VPg!” TEoajYqzSuy d2VPlà lờiEoajYqzS d2VPnói cój3DMS2SJ vẻEoajYqzS d2VPuy EoajYqzShiếp, nhj3DMS2SJưng EoajYqzSngữ khd2VPí ld2VPại dj3DMS2SJìu dàngd2VP, ôj3DMS2SJn nhd2VPu, sủngd2VP ái,EoajYqzS cj3DMS2SJòn j3DMS2SJcó cd2VPhút bấtEoajYqzS đắcd2VP dĩ. 

Mộc Hj3DMS2SJiệp thấyd2VP hoàngj3DMS2SJ pEoajYqzShi EoajYqzSan d2VPtoàn d2VP, ánj3DMS2SJh mắtEoajYqzS béj3DMS2SJn nhd2VPọn bd2VPắn vềj3DMS2SJ pEoajYqzShía EoajYqzSmũi têj3DMS2SJn đượcEoajYqzS d2VPbắn tớEoajYqzSi, nd2VPhanh chóngEoajYqzS pEoajYqzShi tj3DMS2SJhân đuổij3DMS2SJ theo. 

“TEoajYqzSa j3DMS2SJđã tEoajYqzSính đượcd2VP phảij3DMS2SJ ld2VPàm thếd2VP EoajYqzSnào rj3DMS2SJồi md2VPà, chỉEoajYqzS tạEoajYqzSi j3DMS2SJmột j3DMS2SJmũi j3DMS2SJtên td2VPừ đâEoajYqzSu thìnhd2VP lìnhEoajYqzS laEoajYqzSo rd2VPa lj3DMS2SJàm tEoajYqzSa giậtj3DMS2SJ mìnj3DMS2SJh, j3DMS2SJngươi muốnEoajYqzS trảmd2VP liềj3DMS2SJn d2VPtrảm EoajYqzSđi, dEoajYqzSù saEoajYqzSo d2VPta j3DMS2SJcũng khd2VPông d2VPcó md2VPười cj3DMS2SJái đd2VPầu.” Nj3DMS2SJàng j3DMS2SJnhíu nhíj3DMS2SJu mày,EoajYqzS j3DMS2SJnhìn j3DMS2SJmũi têd2VPn bắnEoajYqzS lj3DMS2SJén cEoajYqzSắm d2VPphập vj3DMS2SJào đạiEoajYqzS d2VPthụ gầnj3DMS2SJ đó. 

“Nàngd2VP cj3DMS2SJho rằngj3DMS2SJ d2VPnàng muốj3DMS2SJn bịd2VP tEoajYqzSrảm liềd2VPn trảmj3DMS2SJ j3DMS2SJsao? Nếj3DMS2SJu trẫmd2VP muEoajYqzSốn nàEoajYqzSng chếtj3DMS2SJ, cònEoajYqzS j3DMS2SJcó thj3DMS2SJể liềEoajYqzSu mạngj3DMS2SJ chạyd2VP j3DMS2SJđến d2VPđây j3DMS2SJcứu nànj3DMS2SJg j3DMS2SJsao? j3DMS2SJY d2VPY, chẳngd2VP EoajYqzSlẽ j3DMS2SJnàng khôngj3DMS2SJ biEoajYqzSết, td2VPrẫm, j3DMS2SJkhông j3DMS2SJthể mấtj3DMS2SJ d2VPđi nàngEoajYqzS sao?!”d2VP hắj3DMS2SJn j3DMS2SJnhẹ nj3DMS2SJhàng nóij3DMS2SJ, j3DMS2SJgiọng nój3DMS2SJi EoajYqzSthân tEoajYqzSình, cóEoajYqzS cj3DMS2SJhút EoajYqzSai j3DMS2SJoán, ánEoajYqzSh mắtEoajYqzS sâd2VPu nEoajYqzShư biển,EoajYqzS dj3DMS2SJào dạtj3DMS2SJ nd2VPhu d2VPtình nhìnj3DMS2SJ chj3DMS2SJằm chằEoajYqzSm khd2VPuôn mặd2VPt d2VPnhỏ d2VPnhắn j3DMS2SJcủa nàng. 

“Cd2VPhàng nóid2VP td2VPhật sEoajYqzSao?” d2VP(pan đổiEoajYqzS xưd2VPng hj3DMS2SJô d2VPtừ đEoajYqzSây d2VPnhe, cd2VPứ “ngươi,EoajYqzS tad2VP” nEoajYqzSghe kìd2VP kìEoajYqzS, kd2VPhi d2VP2 nEoajYqzSgười ởd2VP j3DMS2SJriêng, paEoajYqzSn sd2VPẽ đd2VPổi thEoajYqzSàng “chàng-td2VPa” ^^) 

Nàng độd2VPt d2VPnhiên cd2VPâu thầd2VPn cườj3DMS2SJi, hd2VPai tad2VPy ôEoajYqzSm chầmEoajYqzS lấEoajYqzSy d2VPhắn, mj3DMS2SJột lúd2VPc saj3DMS2SJu, mớd2VPi nâd2VPng đầuEoajYqzS, ánd2VPh mj3DMS2SJắt trod2VPng vj3DMS2SJeo nhưEoajYqzS nướcEoajYqzS hồd2VP EoajYqzSthu nj3DMS2SJhìn hắn. 

“NànEoajYqzSg……” nd2VPày, nd2VPàng d2VPđang làEoajYqzSm nũngvớij3DMS2SJ EoajYqzShắn sao? 

HắnEoajYqzS khinEoajYqzSh nj3DMS2SJgạc khônj3DMS2SJg nód2VPi đượEoajYqzSc mEoajYqzSột lời,EoajYqzS mởj3DMS2SJ d2VPto EoajYqzSmắt nhìj3DMS2SJn nànj3DMS2SJg ýEoajYqzS cưd2VPời j3DMS2SJlan d2VPra cảEoajYqzS EoajYqzSkhuôn mặtd2VP j3DMS2SJxinh EoajYqzSxắn, nàd2VPng j3DMS2SJtựa j3DMS2SJhồ đãj3DMS2SJ sớmEoajYqzS đoEoajYqzSán chắcj3DMS2SJ j3DMS2SJđược j3DMS2SJhắn sEoajYqzSẽ j3DMS2SJcó j3DMS2SJbiểu tìd2VPnh thếEoajYqzS này. 

Khuôj3DMS2SJn mặtEoajYqzS d2VPnhỏ nhj3DMS2SJắn EoajYqzSnhư tj3DMS2SJrái đào,d2VP ýd2VP cườid2VP j3DMS2SJsáng lạn,EoajYqzS đôij3DMS2SJ mắEoajYqzSt d2VPto tEoajYqzSrong vj3DMS2SJeo nhj3DMS2SJìn hắEoajYqzSn, hd2VPàng mEoajYqzSi vd2VPừa coj3DMS2SJng vừaj3DMS2SJ EoajYqzSdài j3DMS2SJlay động,j3DMS2SJ chớj3DMS2SJp cj3DMS2SJhớp, cánhEoajYqzS EoajYqzSmôi EoajYqzShồng chEoajYqzSúm chíd2VPm d2VPmang nétEoajYqzS cườij3DMS2SJ…nàng nhd2VPìn hắj3DMS2SJn, nEoajYqzShưng saEoajYqzSo hắnEoajYqzS cj3DMS2SJứ trầmEoajYqzS md2VPắt kj3DMS2SJhông j3DMS2SJnói gìd2VP cả,EoajYqzS sốd2VPt rEoajYqzSuột làEoajYqzSm nàj3DMS2SJng phd2VPải ld2VPên tj3DMS2SJiếng hỏi: 

“Phù VâEoajYqzSn EoajYqzSKhâu EoajYqzSTrạch,làm chj3DMS2SJàng sợd2VP hãEoajYqzSi rEoajYqzSồi sao?” 

Bànd2VP j3DMS2SJtay nd2VPhỏ đưad2VP lênj3DMS2SJ, quj3DMS2SJơ qud2VPa d2VPquơ lạid2VP trd2VPước mặEoajYqzSt hd2VPắn, hắnj3DMS2SJ làj3DMS2SJm sj3DMS2SJao vậEoajYqzSy, độngd2VP cũj3DMS2SJng khj3DMS2SJông j3DMS2SJđộng, d2VPbiến td2VPhành đầuEoajYqzS gỗj3DMS2SJ rồj3DMS2SJi đi? 

“Sợ hãiEoajYqzS!” Hắnj3DMS2SJ độtEoajYqzS nj3DMS2SJhiên xEoajYqzSuy thEoajYqzSanh, tid2VPếng nóid2VP thoángj3DMS2SJ khànj3DMS2SJ khàn,“Nàngj3DMS2SJ j3DMS2SJphải bồid2VP thườnj3DMS2SJg chd2VPo trẫm?” 

Bồi thd2VPường? d2VPAi nhEoajYqzSa, nàngj3DMS2SJ hj3DMS2SJiện tạiEoajYqzS d2VPchỉ d2VPcó haj3DMS2SJi EoajYqzSbàn j3DMS2SJtay trắngd2VP, liềnj3DMS2SJ d2VPngay j3DMS2SJcả EoajYqzStrang EoajYqzSsức EoajYqzSquần áod2VP đềuj3DMS2SJ EoajYqzSlà củaj3DMS2SJ nd2VPgười d2VPkhác, j3DMS2SJđế vưj3DMS2SJơng j3DMS2SJnhư hj3DMS2SJắn, quEoajYqzSyền khuyEoajYqzSnh thd2VPiên hạ,EoajYqzS d2VPlại j3DMS2SJmở miệngd2VP mj3DMS2SJuốn nàd2VPng bd2VPồi thường?EoajYqzS Nànd2VPg cj3DMS2SJó d2VPgì EoajYqzSđể bồiEoajYqzS thườngEoajYqzS chj3DMS2SJo hd2VPắn đây? 

“ChàngEoajYqzS muốnj3DMS2SJ cEoajYqzSái d2VPgì?” NgẫEoajYqzSm lạid2VP, hEoajYqzSình j3DMS2SJnhư mEoajYqzSình EoajYqzScũng đj3DMS2SJã dọaj3DMS2SJ hắnEoajYqzS thậd2VPt, đànhd2VP phd2VPải j3DMS2SJmở miệnEoajYqzSg hỏi. 

“Nơid2VP nàj3DMS2SJy” hj3DMS2SJắn EoajYqzSdùng ngj3DMS2SJón tad2VPy lànhd2VP j3DMS2SJlạnh d2VPcủa md2VPình vud2VPốt nhj3DMS2SJè nhd2VPẹ lênEoajYqzS d2VPcánh d2VPmôi củEoajYqzSa d2VPnàng, sj3DMS2SJau đj3DMS2SJó j3DMS2SJcòn “vôj3DMS2SJ lại”d2VP dj3DMS2SJời xuốngEoajYqzS ngực,j3DMS2SJ “CEoajYqzSòn cd2VPó nEoajYqzSơi này.” 

“Hạ…EoajYqzS hd2VPạ lưu!” 

d2VPMặt nEoajYqzSàng đd2VPỏ ld2VPên tựaEoajYqzS nhưd2VP mônd2VPg khỉd2VP, mộtEoajYqzS td2VPay dùnd2VPg sj3DMS2SJức cốd2VP đẩyj3DMS2SJ “bj3DMS2SJàn taEoajYqzSy sói”j3DMS2SJ trênj3DMS2SJ nEoajYqzSgực củaj3DMS2SJ mìnhd2VP raEoajYqzS, vừEoajYqzSa đj3DMS2SJô đôd2VP hét, 

“ĐầuEoajYqzS củaj3DMS2SJ chànEoajYqzSg ngoạiEoajYqzS trj3DMS2SJừ mấyEoajYqzS thứEoajYqzS nàyd2VP, cũd2VPng EoajYqzSkhông j3DMS2SJnghĩ d2VPra cáEoajYqzSi gj3DMS2SJì đứngj3DMS2SJ EoajYqzSđắn sao?d2VP” HuốngEoajYqzS d2VPchi, EoajYqzSnơi nàyd2VP EoajYqzSlà d2VPbãi săEoajYqzSn, muốEoajYqzSn EoajYqzScái gj3DMS2SJì cũj3DMS2SJng khôd2VPng đượEoajYqzSc, nếuEoajYqzS bịd2VP ngd2VPười EoajYqzSkhác nhj3DMS2SJìn j3DMS2SJthấy, liềnj3DMS2SJ khôngd2VP xonj3DMS2SJg . 

ÁEoajYqzSc? Nàngd2VP EoajYqzSdám cựEoajYqzS tuyệtEoajYqzS hj3DMS2SJắn? Lạnhj3DMS2SJ lùnd2VPg nhíud2VP màj3DMS2SJy, cj3DMS2SJúi đEoajYqzSầu nj3DMS2SJhìn đầuj3DMS2SJ EoajYqzSgối củd2VPa mìnhEoajYqzS đỏd2VP tươiEoajYqzS mEoajYqzSột mảng,EoajYqzS lạiEoajYqzS dùngEoajYqzS ád2VPnh mj3DMS2SJắt d2VPtrách EoajYqzScứ j3DMS2SJnhìn vềd2VP phd2VPía nàng. 

[] 

Được rồid2VP, nàj3DMS2SJng thậtj3DMS2SJ sj3DMS2SJự cój3DMS2SJ lỗi,EoajYqzS nhưngd2VP màEoajYqzS nànj3DMS2SJg khd2VPông EoajYqzSphải j3DMS2SJcố ýd2VP j3DMS2SJmà, chj3DMS2SJỉ j3DMS2SJlà d2VP“vô tij3DMS2SJnh”, d2VPừ, cd2VPhỉ j3DMS2SJlà vj3DMS2SJô tìnhEoajYqzS thôi. 

Nàd2VPng cắnj3DMS2SJ cắd2VPn mEoajYqzSôi dưới. 

“Sẽ…… Sj3DMS2SJẽ bj3DMS2SJị nd2VPgười kEoajYqzShác nhEoajYqzSìn thấEoajYqzSy.” ThEoajYqzSùy hd2VPạ md2VPi mắt,EoajYqzS EoajYqzSnàng nd2VPhỏ giọd2VPng nói. 

Nếd2VPu nEoajYqzShư d2VPcó thểEoajYqzS ngănd2VP cj3DMS2SJản hd2VPắn điEoajYqzS sj3DMS2SJăn EoajYqzSbạch hổd2VP thì…… 

d2VP“Y YEoajYqzS, nd2VPàng cd2VPó biếj3DMS2SJt săj3DMS2SJn bắnd2VP lầnEoajYqzS d2VPnày kEoajYqzSéo EoajYqzSdài md2VPấy EoajYqzSngày j3DMS2SJhay khj3DMS2SJông?” d2VPHắn EoajYqzSđột nj3DMS2SJhiên đặd2VPt câuj3DMS2SJ hỏi. 

“KhôngEoajYqzS EoajYqzSphải cj3DMS2SJhỉ EoajYqzScó hômj3DMS2SJ d2VPnay sao?” 

NànEoajYqzSg cănd2VP j3DMS2SJbản làj3DMS2SJ cj3DMS2SJhưa từngj3DMS2SJ thj3DMS2SJam gj3DMS2SJia EoajYqzSlễ d2VPhội j3DMS2SJsăn bắnj3DMS2SJ, EoajYqzSnên chj3DMS2SJo rằng,d2VP EoajYqzSlễ hj3DMS2SJội nj3DMS2SJày j3DMS2SJđơn giảj3DMS2SJn cEoajYqzShỉ kéd2VPo dàij3DMS2SJ trond2VPg j3DMS2SJ1 ngàyd2VP, nj3DMS2SJhưng EoajYqzSnhìn vẻd2VP mặd2VPt dởd2VP kj3DMS2SJhóc dởEoajYqzS cưd2VPời củad2VP hj3DMS2SJắn td2VPhì j3DMS2SJkinh ngạcj3DMS2SJ hỏi, 

“Chẳng d2VPlẽ cEoajYqzSòn j3DMS2SJkéo dàij3DMS2SJ EoajYqzSthêm vàd2VPi d2VPngày nữa?” 

Vàid2VP ngàj3DMS2SJy? ƯớcEoajYqzS d2VPchừng lEoajYqzSà nửad2VP thánd2VPg! d2VPQuên j3DMS2SJđi, dEoajYqzSù sd2VPao nàngEoajYqzS đãj3DMS2SJ đápEoajYqzS ứngd2VP vớd2VPi mìnd2VPh rEoajYqzSồi, mj3DMS2SJặc kệ,j3DMS2SJ… hắnj3DMS2SJ kéoEoajYqzS tad2VPy j3DMS2SJnhỏ EoajYqzSbé củd2VPa ngưEoajYqzSời j3DMS2SJnào đód2VP, hướngEoajYqzS tớj3DMS2SJi mj3DMS2SJột EoajYqzSlối queEoajYqzSn thuộc. 

Xuyêj3DMS2SJn qEoajYqzSua mEoajYqzSột j3DMS2SJđám cj3DMS2SJỏ dEoajYqzSại cad2VPo j3DMS2SJcỡ đầj3DMS2SJu gd2VPối, trướcd2VP EoajYqzSmặt EoajYqzSlà mộtj3DMS2SJ EoajYqzScái hd2VPồ nướcd2VP xj3DMS2SJanh bEoajYqzSiếc, phEoajYqzSản chid2VPếu trờiEoajYqzS xand2VPh, hj3DMS2SJai d2VPbên hồ,d2VP hod2VPa nd2VPở rựj3DMS2SJc rỡ,EoajYqzS bướmEoajYqzS lưEoajYqzSợn cd2VPhập chờnEoajYqzS, td2VPhật d2VPđúng làd2VP EoajYqzSmột nơid2VP td2VPhế ngoj3DMS2SJại đàoEoajYqzS viên. 

“Chúng d2VPta muj3DMS2SJốn j3DMS2SJđi đâu?EoajYqzS” Nànd2VPg nắj3DMS2SJm d2VPtay hj3DMS2SJắn, nhìd2VPn d2VPbốn pj3DMS2SJhía, cEoajYqzSon đườngj3DMS2SJ nàyd2VP dườd2VPng EoajYqzSnhư KhEoajYqzSâu Trạcd2VPh rấtj3DMS2SJ qj3DMS2SJuen thuộc. 

Nàyd2VP cj3DMS2SJó chúEoajYqzSt kj3DMS2SJinh ngạc. 

“ĐợEoajYqzSi d2VPlát nữEoajYqzSa nEoajYqzSàng sẽj3DMS2SJ bij3DMS2SJết.” EoajYqzSHắn còEoajYqzSn cốj3DMS2SJ EoajYqzSý ld2VPàm rj3DMS2SJa vẻj3DMS2SJ thEoajYqzSần bí. 

Had2VPi ngườiEoajYqzS d2VPđi d2VPđến cạEoajYqzSnh j3DMS2SJhồ nướcEoajYqzS, EoajYqzSđi vòngd2VP d2VPtheo mépEoajYqzS hEoajYqzSố, trướj3DMS2SJc mặtj3DMS2SJ ld2VPiền hiệnj3DMS2SJ rEoajYqzSa mộd2VPt vád2VPch núid2VP, hd2VPắn vươnd2VP ngj3DMS2SJón trj3DMS2SJỏ, ởd2VP d2VPmột khj3DMS2SJối d2VPhoàng td2VPhạch EoajYqzSgõ vàd2VPi cáij3DMS2SJ, cj3DMS2SJó j3DMS2SJnhanh d2VPcó chậm. 

Độtj3DMS2SJ nhiênd2VP, j3DMS2SJvách núiEoajYqzS “Ầd2VPm vEoajYqzSang loEoajYqzSng” mộtEoajYqzS tiếnd2VPg, d2VPvách núd2VPi sừngj3DMS2SJ j3DMS2SJsững độtj3DMS2SJ nEoajYqzShiên j3DMS2SJtách rad2VP, j3DMS2SJlộ rj3DMS2SJa mộtEoajYqzS độngj3DMS2SJ khẩu. 

Bốnj3DMS2SJ bềEoajYqzS vắnj3DMS2SJg lặd2VPng, Phùd2VP VEoajYqzSân EoajYqzSKhâu Trạchd2VP rấtj3DMS2SJ nd2VPhanh nắj3DMS2SJm tEoajYqzSay nEoajYqzSàng kéj3DMS2SJo vào,j3DMS2SJ EoajYqzScầm lấd2VPy d2VPcây đuốcEoajYqzS đặtd2VP sj3DMS2SJẳn ởEoajYqzS cửEoajYqzSa độj3DMS2SJng, tiếEoajYqzSn vàoj3DMS2SJ trongEoajYqzS. Khj3DMS2SJi haEoajYqzSi ngEoajYqzSười vừaEoajYqzS tj3DMS2SJiến j3DMS2SJvào, d2VPvách đád2VP lạij3DMS2SJ ầmj3DMS2SJ ầmj3DMS2SJ ruj3DMS2SJng chuEoajYqzSyển j3DMS2SJ1 lầEoajYqzSn nữa,j3DMS2SJ chớpEoajYqzS mắj3DMS2SJt đj3DMS2SJộng khẩEoajYqzSu đd2VPã biếnEoajYqzS mất,EoajYqzS EoajYqzSkhông lộd2VP rEoajYqzSa EoajYqzS1 kEoajYqzShe hở. 

“Hoàngj3DMS2SJ Thượng!” 

MộtEoajYqzS hoàngEoajYqzS d2VPy j3DMS2SJthị EoajYqzSvệ d2VP( thịEoajYqzS vệd2VP j3DMS2SJmặc j3DMS2SJáo vàngj3DMS2SJ) cầmEoajYqzS câj3DMS2SJy đj3DMS2SJuốc chạyj3DMS2SJ đếnEoajYqzS, tựEoajYqzSa d2VPhồ EoajYqzSđã EoajYqzSsớm đợiEoajYqzS d2VPở EoajYqzSđây, “Hoj3DMS2SJàng phd2VPi d2VPnương nương.” 

“tìnhj3DMS2SJ huEoajYqzSống hEoajYqzSiện tạd2VPi nhj3DMS2SJư thd2VPế nàod2VP?” HắnEoajYqzS lj3DMS2SJiếc j3DMS2SJmắt nhj3DMS2SJìn bộEoajYqzS dánj3DMS2SJg ngạd2VPc nhiêEoajYqzSn cEoajYqzSủa nàngd2VP, cườid2VP nEoajYqzShẹ, mộtd2VP tEoajYqzSay ômd2VP d2VPlấy eEoajYqzSo nhỏEoajYqzS cj3DMS2SJủa nàngj3DMS2SJ, sợEoajYqzS đj3DMS2SJường d2VPđi nhỏEoajYqzS hẹpEoajYqzS, EoajYqzSda thịd2VPt EoajYqzSnon mịEoajYqzSn sẽEoajYqzS bịd2VP đj3DMS2SJá nj3DMS2SJhọn làEoajYqzS tổd2VPn thương. 

“Bạchj3DMS2SJ hd2VPổ đaEoajYqzSng ởEoajYqzS hEoajYqzSướng EoajYqzSTây NaEoajYqzSm cd2VPủa d2VPcánh rừnd2VPg, j3DMS2SJnó đangEoajYqzS ởj3DMS2SJ troj3DMS2SJng độngj3DMS2SJ nghỉEoajYqzS ngj3DMS2SJơi, Md2VPẫn Hácj3DMS2SJh Vưd2VPơng gEoajYqzSia mớj3DMS2SJi d2VPvừa j3DMS2SJxuất hiệEoajYqzSn d2VPở phíd2VPa đôj3DMS2SJng bắcj3DMS2SJ cEoajYqzSủa cáj3DMS2SJnh d2VPrừng, tạEoajYqzSm thờij3DMS2SJ cùj3DMS2SJng bạchd2VP hổEoajYqzS d2VPkhông j3DMS2SJthể chạmEoajYqzS mặt,d2VP đợd2VPi vươngd2VP gid2VPa j3DMS2SJtìm đưEoajYqzSợc phưEoajYqzSơng hướnd2VPg, hẳnEoajYqzS cũngj3DMS2SJ phảd2VPi j3DMS2SJtốn bốEoajYqzSn, EoajYqzSnăm ngàj3DMS2SJy EoajYqzSthời gianEoajYqzS, cd2VPòn quốj3DMS2SJc sd2VPư td2VPhì đd2VPang đd2VPánh cờj3DMS2SJ EoajYqzScùng md2VPột vEoajYqzSài d2VPđại thầnj3DMS2SJ lEoajYqzSớn j3DMS2SJtuổi j3DMS2SJbên ngoàiEoajYqzS bìaEoajYqzS rừng.”j3DMS2SJ d2VPThị EoajYqzSvệ cườiEoajYqzS đáp. 

Cái gìEoajYqzS, ngd2VPay j3DMS2SJcả bạcj3DMS2SJh hổEoajYqzS đj3DMS2SJang EoajYqzSở đâj3DMS2SJu cũEoajYqzSng biếtEoajYqzS EoajYqzS? j3DMS2SJY d2VPY nhj3DMS2SJìn sd2VPơn độd2VPng bj3DMS2SJí ẩnEoajYqzS EoajYqzSnày, phíaj3DMS2SJ trênj3DMS2SJ mộd2VPt cầuj3DMS2SJ j3DMS2SJthang hìd2VPnh xoEoajYqzSắn ốj3DMS2SJc chd2VPậm j3DMS2SJrãi uốnj3DMS2SJ lượn,j3DMS2SJ tj3DMS2SJỏa j3DMS2SJra xunEoajYqzSg quad2VPnh, cEoajYqzSó j3DMS2SJ1 gEoajYqzSian EoajYqzSlàm truEoajYqzSng tj3DMS2SJâm, xund2VPg qEoajYqzSuanh cEoajYqzSòn rấEoajYqzSt nhiềEoajYqzSu had2VPng nhỏ,d2VP không,EoajYqzS EoajYqzShình nEoajYqzShư làj3DMS2SJ phòng. 

Phj3DMS2SJía trênEoajYqzS cEoajYqzSó d2VP5 hoànj3DMS2SJg j3DMS2SJy thịj3DMS2SJ vj3DMS2SJệ cj3DMS2SJhay qd2VPua EoajYqzSchạy lạij3DMS2SJ, tựad2VP hồj3DMS2SJ, đEoajYqzSang trud2VPyền đạtj3DMS2SJ tj3DMS2SJin tức. 

“Tốtd2VP lEoajYqzSắm, d2VPngươi ld2VPui j3DMS2SJra, đợiEoajYqzS EoajYqzSMẫn Háj3DMS2SJch Vươngj3DMS2SJ d2VPgia cùngd2VP lãoj3DMS2SJ EoajYqzShổ d2VPđánh nhd2VPau đếnEoajYqzS chếj3DMS2SJt sốngEoajYqzS EoajYqzSkhông j3DMS2SJsai bij3DMS2SJệt lắm,EoajYqzS ngươj3DMS2SJi lạiEoajYqzS đếd2VPn bj3DMS2SJẩm báo,EoajYqzS” Hắd2VPn vỗEoajYqzS vj3DMS2SJỗ bj3DMS2SJả vd2VPai thEoajYqzSị vệEoajYqzS, “Vấtd2VP vảj3DMS2SJ .” 

CáiEoajYqzS vỗEoajYqzS vEoajYqzSai đd2VPơn giảEoajYqzSn nj3DMS2SJhưng dườngd2VP nhưEoajYqzS tij3DMS2SJếp thêmd2VP sứEoajYqzSc mạnhd2VP j3DMS2SJủng hộd2VP j3DMS2SJcường đd2VPại, tij3DMS2SJnh thầj3DMS2SJn thịd2VP EoajYqzSvệ rEoajYqzSun lêEoajYqzSn, EoajYqzSkhom EoajYqzSngười hàj3DMS2SJnh lễj3DMS2SJ, ngẩj3DMS2SJng EoajYqzSđầu ưỡnEoajYqzS ngEoajYqzSực rờid2VP điEoajYqzS, màj3DMS2SJ nhóEoajYqzSm thịd2VP vệchoEoajYqzS dEoajYqzSù khôngEoajYqzS bậnd2VP rEoajYqzSộn, cũngd2VP khôEoajYqzSng hềEoajYqzS EoajYqzSđến qEoajYqzSuấy rầyj3DMS2SJ EoajYqzShai ngườij3DMS2SJ, aEoajYqzSi lEoajYqzSo vEoajYqzSiệc d2VPnày, d2VPxem j3DMS2SJ2 ngườiEoajYqzS dườd2VPng nj3DMS2SJhư vj3DMS2SJô hìnEoajYqzSh, biếd2VPn tEoajYqzShành tronEoajYqzSg suốt. 

“Nơi nàEoajYqzSy làj3DMS2SJ …?j3DMS2SJ” Hắn,EoajYqzS d2VPđến tEoajYqzSột cùngj3DMS2SJ cóEoajYqzS j3DMS2SJbao nhd2VPiêu vij3DMS2SJệc dj3DMS2SJấu diếmEoajYqzS nàng? 

Y EoajYqzSY tEoajYqzSrong mEoajYqzSắt, mộtEoajYqzS mảnEoajYqzSh mờEoajYqzS mịt. 

 

CHƯƠNG 1EoajYqzS76: EoajYqzSTHỰC HIỆNj3DMS2SJ ƯỚCd2VP ĐỊNH 

“j3DMS2SJNơi nàyd2VP, cj3DMS2SJhính làj3DMS2SJ lễEoajYqzS EoajYqzSvật EoajYqzScuối cùngEoajYqzS màEoajYqzS EoajYqzSthái j3DMS2SJhoàng EoajYqzSThái Hậj3DMS2SJu đểj3DMS2SJ EoajYqzSlại EoajYqzScho trẫm.”d2VP dj3DMS2SJung nhaj3DMS2SJn lạEoajYqzSnh nhEoajYqzSư băngd2VP củad2VP hEoajYqzSắn tEoajYqzSừ EoajYqzStừ hòj3DMS2SJa d2VPtan, cd2VPòn EoajYqzSlại j3DMS2SJ, chỉEoajYqzS j3DMS2SJlà khud2VPôn mặj3DMS2SJt j3DMS2SJôn nhj3DMS2SJu, EoajYqzSdịu dàng. 

TháiEoajYqzS EoajYqzShoàng Tháij3DMS2SJ Hậu……EoajYqzS d2VPY EoajYqzSY bừngEoajYqzS tỉnhEoajYqzS đạid2VP ngộ,d2VP EoajYqzSnói cáEoajYqzSch khád2VPc, nơij3DMS2SJ nàyd2VP hẳd2VPn EoajYqzSlà j3DMS2SJcăn cứj3DMS2SJ củd2VPa đd2VPội hj3DMS2SJộ vj3DMS2SJệ quj3DMS2SJân j3DMS2SJvương tronj3DMS2SJg truyềEoajYqzSn thuyếtj3DMS2SJ? EoajYqzSNghe nd2VPói, bd2VPọn họEoajYqzS ngd2VPoại trừd2VP vj3DMS2SJiệc làEoajYqzS j3DMS2SJsát thEoajYqzSủ hd2VPạng nhấtEoajYqzS, EoajYqzScòn cd2VPó tìnhj3DMS2SJ d2VPbáo khắpj3DMS2SJ mọij3DMS2SJ EoajYqzSnơi, đểEoajYqzS bảEoajYqzSo vd2VPệ đếj3DMS2SJ d2VPvương, nEoajYqzSgười đưEoajYqzSợc tuyj3DMS2SJển chọnEoajYqzS đềuEoajYqzS lEoajYqzSà nhâEoajYqzSn vEoajYqzSật nổij3DMS2SJ tiếngd2VP, khôj3DMS2SJng j3DMS2SJchỉ tiEoajYqzSnh thôngj3DMS2SJ vd2VPõ d2VPhọc, thuEoajYqzSật j3DMS2SJpháp, hd2VPơn nữad2VP thd2VPuật kj3DMS2SJỳ mEoajYqzSôn báj3DMS2SJt quáj3DMS2SJi khônj3DMS2SJg chd2VPỗ nj3DMS2SJào khj3DMS2SJông thônd2VPg, nd2VPhưng màd2VP, d2VPtất cảEoajYqzS nhữngEoajYqzS thj3DMS2SJứ nd2VPày cd2VPũng cd2VPhỉ làd2VP EoajYqzStruyền td2VPhuyết, khEoajYqzSông ad2VPi từngEoajYqzS nhìnj3DMS2SJ tEoajYqzShấy quá. 

“BọnEoajYqzS d2VPhọ, đềud2VP lEoajYqzSà tind2VPh j3DMS2SJanh mEoajYqzSà EoajYqzSquốc sj3DMS2SJư 2d2VP0 nămEoajYqzS trd2VPước bj3DMS2SJồi dưj3DMS2SJỡng rEoajYqzSa, vEoajYqzSì d2VPThái hj3DMS2SJoàng thEoajYqzSái hậEoajYqzSu cd2VPũng cốd2VP trid2VPều cương” 

j3DMS2SJNói đếnj3DMS2SJ đây,d2VP hắnj3DMS2SJ nghij3DMS2SJêng đầd2VPu, d2VPhai mắd2VPt EoajYqzSdiệu diệj3DMS2SJu nhj3DMS2SJìn chămj3DMS2SJ chj3DMS2SJú vàoEoajYqzS nàng, 

j3DMS2SJ“Trẫm cEoajYqzSũng khj3DMS2SJông phảij3DMS2SJ cốEoajYqzS EoajYqzSý muốnEoajYqzS dd2VPấu nd2VPàng, đâyEoajYqzS lj3DMS2SJà ướcd2VP địEoajYqzSnh j3DMS2SJcủa trẫmd2VP cùj3DMS2SJng td2VPhái hoàEoajYqzSng EoajYqzSThái Hậu,d2VP d2VPngười nód2VPi, phảd2VPi đợid2VP cEoajYqzSho nj3DMS2SJàng cùngj3DMS2SJ trẫmj3DMS2SJ ‘lonj3DMS2SJg phEoajYqzSụng hòad2VP minh’j3DMS2SJ, mớij3DMS2SJ đượcd2VP nóEoajYqzSi chd2VPo nàj3DMS2SJng biết.” 

j3DMS2SJGò EoajYqzSmá củad2VP j3DMS2SJY d2VPY nd2VPháy mắtj3DMS2SJ lạij3DMS2SJ đỏd2VP hj3DMS2SJồng lên,j3DMS2SJ nhd2VPìn hắnj3DMS2SJ tựd2VPa hồd2VP EoajYqzSẩn j3DMS2SJnhẫn ýd2VP cười,d2VP cd2VPhà cEoajYqzShà chEoajYqzSân, ởj3DMS2SJ trướcj3DMS2SJ mặtd2VP mọd2VPi d2VPngười lạij3DMS2SJ kj3DMS2SJhông thểj3DMS2SJ j3DMS2SJđẩy hắnj3DMS2SJ EoajYqzSra, j3DMS2SJchỉ phEoajYqzSải chịud2VP đựng,EoajYqzS tEoajYqzShầm nghd2VPĩ, nóiEoajYqzS nhưEoajYqzS vd2VPậy, khd2VPông phảiEoajYqzS khiếnd2VP chj3DMS2SJo nhómEoajYqzS j3DMS2SJhộ j3DMS2SJvệ biếEoajYqzSt, nàEoajYqzSng cùEoajYqzSng hắnd2VP đã……. 

“Đi thôid2VP, trẫmEoajYqzS d2VPmang nàEoajYqzSng đij3DMS2SJ d2VPvào d2VPphòng.” Hắnd2VP kd2VPhập EoajYqzSkhiễng kéoEoajYqzS EoajYqzStay củaEoajYqzS nàng,d2VP cd2VPắm d2VPcây đuốcd2VP vd2VPào mộtd2VP giEoajYqzSá đEoajYqzSỡ tEoajYqzSrên cd2VPầu td2VPhang, saj3DMS2SJu d2VPđó mớij3DMS2SJ tEoajYqzSiếp tụcj3DMS2SJ d2VPđi EoajYqzSvào mộtd2VP “EoajYqzScái hang”d2VP nEoajYqzSgay gEoajYqzSian EoajYqzStrung tâm. 

KhôngEoajYqzS ngj3DMS2SJhĩ EoajYqzStới, bj3DMS2SJên j3DMS2SJtrong “cEoajYqzSái hang”j3DMS2SJ kij3DMS2SJa d2VPđúng lj3DMS2SJà mộtEoajYqzS gid2VPan phòd2VPng kd2VPhiến ngưj3DMS2SJời kEoajYqzShác ‘kind2VPh thid2VPên đj3DMS2SJộng địa’EoajYqzS nEoajYqzSha, rộngj3DMS2SJ rãEoajYqzSi EoajYqzSmà sád2VPng ngời,j3DMS2SJ cùj3DMS2SJng d2VPcách j3DMS2SJbố trEoajYqzSí trj3DMS2SJong j3DMS2SJLong EoajYqzSQuân điệnj3DMS2SJ cód2VP hơj3DMS2SJn cEoajYqzShứ kd2VPhông EoajYqzSkém, khid2VPến j3DMS2SJnàng ngâyEoajYqzS ngj3DMS2SJẩn cảEoajYqzS người. 

j3DMS2SJVén d2VPbức rj3DMS2SJèm EoajYqzSche, đij3DMS2SJ vàEoajYqzSo EoajYqzSnội phòng. 

“KEoajYqzShi trẫmd2VP j3DMS2SJra nd2VPgoài sănEoajYqzS bắn,d2VP ngẫuEoajYqzS nhiênEoajYqzS thườngj3DMS2SJ muốnd2VP tj3DMS2SJới EoajYqzSnơi nàd2VPy, chj3DMS2SJo nd2VPên lid2VPền pEoajYqzShân phEoajYqzSó xuốnd2VPg, EoajYqzScho bj3DMS2SJọn j3DMS2SJhọ bốd2VP trEoajYqzSí j3DMS2SJnơi nEoajYqzSày cEoajYqzSùng nộid2VP điEoajYqzSện giốngd2VP nhj3DMS2SJau, cd2VPó thícj3DMS2SJh khôj3DMS2SJng?” HEoajYqzSắn mỉEoajYqzSm cười,d2VP đeEoajYqzSm nànj3DMS2SJg ômd2VP vEoajYqzSào lòEoajYqzSng, chópEoajYqzS mj3DMS2SJũi cọj3DMS2SJ cọEoajYqzS vEoajYqzSào j3DMS2SJchóp mũiEoajYqzS cj3DMS2SJủa nàng. 

Bức rèd2VPm bằnj3DMS2SJg trEoajYqzSân EoajYqzSchâu rEoajYqzSung rinhd2VP, d2VPnhững EoajYqzShạt j3DMS2SJchâu sánj3DMS2SJg bój3DMS2SJng chạEoajYqzSm EoajYqzSvào EoajYqzSnhau, pháj3DMS2SJt j3DMS2SJra j3DMS2SJtiếng EoajYqzSvang “diEoajYqzSnh đang,d2VP đinhd2VP đươngj3DMS2SJ, đinEoajYqzSh đương”d2VP thaj3DMS2SJnh thúy……. 

“Ân.”j3DMS2SJ NEoajYqzSàng gậtEoajYqzS nhẹd2VP đầu,EoajYqzS EoajYqzSnói khôj3DMS2SJng cảd2VPm độngj3DMS2SJ, EoajYqzSlà gạtj3DMS2SJ ngưEoajYqzSời. Nd2VPhưng d2VPhơi thởd2VP đầyEoajYqzS j3DMS2SJdục vọngd2VP củaEoajYqzS hắnEoajYqzS d2VPcứ d2VPphả vàod2VP mặtEoajYqzS liêd2VPn d2VPtục, EoajYqzSkhiến j3DMS2SJnàng thEoajYqzSật j3DMS2SJbối rj3DMS2SJối, gưEoajYqzSơng mj3DMS2SJặt đj3DMS2SJã hồngj3DMS2SJ lạid2VP càngd2VP đỏd2VP tươi. 

“Nj3DMS2SJàng hj3DMS2SJình EoajYqzSnhư vẫnj3DMS2SJ cònj3DMS2SJ thij3DMS2SJếu trd2VPẫm d2VPcái gìEoajYqzS j3DMS2SJđó.” Hắnj3DMS2SJ tEoajYqzSrầm gid2VPọng nhắj3DMS2SJc nhởj3DMS2SJ nói. 

j3DMS2SJ“Thiếu… thiEoajYqzSếu cd2VPái gì?” 

Nàngj3DMS2SJ nháyd2VP mắEoajYqzSt, mơd2VP hd2VPồ, nhưj3DMS2SJng lạEoajYqzSi nj3DMS2SJghĩ tớiEoajYqzS cáij3DMS2SJ gìEoajYqzS, sắcEoajYqzS mặtd2VP cj3DMS2SJó cd2VPhút sốtj3DMS2SJ ruột, 

d2VP“Không được,EoajYqzS chd2VPàng ngd2VPồi xuốngj3DMS2SJ trướcj3DMS2SJ đij3DMS2SJ, tEoajYqzSa điEoajYqzS tìmEoajYqzS dượcEoajYqzS giúEoajYqzSp cj3DMS2SJhàng rửaEoajYqzS d2VPsạch miệngEoajYqzS vếtd2VP thương,j3DMS2SJ khôEoajYqzSng cầnj3DMS2SJ lộEoajYqzSn xộn.” 

j3DMS2SJĐi mộtj3DMS2SJ quảnEoajYqzSg đườnEoajYqzSg xj3DMS2SJa nhưd2VP vậy,j3DMS2SJ hắnEoajYqzS chắcj3DMS2SJ EoajYqzSlà phd2VPải nhEoajYqzSịn d2VPđau rấtd2VP nEoajYqzShiều. Vếd2VPt thươj3DMS2SJng lầnj3DMS2SJ trướcj3DMS2SJ nghid2VPêm trọEoajYqzSng nhEoajYqzSư vậy,EoajYqzS EoajYqzSđã liềEoajYqzSn mj3DMS2SJặt đưd2VPợc hEoajYqzSay chưEoajYqzSa, nd2VPàng mộtd2VP chEoajYqzSút j3DMS2SJcũng khônd2VPg biEoajYqzSêt. Nhưnd2VPg j3DMS2SJbây gid2VPờ, nhìnEoajYqzS thấEoajYqzSy đầud2VP gốj3DMS2SJi củj3DMS2SJa hắj3DMS2SJn đỏd2VP tươiEoajYqzS j3DMS2SJ1 mảng,d2VP lòd2VPng củad2VP d2VPnàng rấtj3DMS2SJ EoajYqzSxót xad2VP, thậtEoajYqzS rEoajYqzSất d2VPlo lắng. 

Nàd2VPng sợj3DMS2SJ máu,EoajYqzS d2VPnhưng d2VPnhiều j3DMS2SJlúc, vìEoajYqzS khônd2VPg muốd2VPn tEoajYqzSỏ rEoajYqzSa yếud2VP đd2VPuối, đềEoajYqzSu pd2VPhải j3DMS2SJtận lựj3DMS2SJc ẩEoajYqzSn nhẫEoajYqzSn. EoajYqzSCho nEoajYqzSên nàj3DMS2SJng j3DMS2SJrất ítd2VP j3DMS2SJmặc hd2VPồng yj3DMS2SJ, màd2VP lúcj3DMS2SJ j3DMS2SJcùng MẫnEoajYqzS HEoajYqzSách yEoajYqzSêu nad2VPm j3DMS2SJtỷ thEoajYqzSí, cũnj3DMS2SJg vd2VPì sEoajYqzSợ nhEoajYqzSìn thấEoajYqzSy tj3DMS2SJrên ngườid2VP mìnhd2VP d2VPtoát j3DMS2SJra mEoajYqzSáu tươd2VPi, mớiEoajYqzS cốj3DMS2SJ tìnhj3DMS2SJ mEoajYqzSặc hồd2VPng d2VPy, EoajYqzSche d2VPdấu sj3DMS2SJợ hãij3DMS2SJ cEoajYqzSủa chínhEoajYqzS mình. 

Nếd2VPu nd2VPơi nd2VPày thậtj3DMS2SJ sựEoajYqzS bj3DMS2SJố trd2VPí giốngj3DMS2SJ j3DMS2SJy Lod2VPng Quâd2VPn điệnd2VP, EoajYqzSnhư j3DMS2SJvậy, d2VPhòm thuốEoajYqzSc sẽj3DMS2SJ đặtj3DMS2SJ j3DMS2SJtrong ngEoajYqzSăn kéd2VPo cuốiEoajYqzS cùd2VPng cj3DMS2SJủa bàj3DMS2SJn tranEoajYqzSg điểm. 

NànEoajYqzSg đd2VPẩy vòngj3DMS2SJ d2VPtay d2VPôm ấpj3DMS2SJ củaj3DMS2SJ hj3DMS2SJắn rd2VPa, đj3DMS2SJi đếnEoajYqzS trưj3DMS2SJớc bd2VPàn tj3DMS2SJrang điểm,j3DMS2SJ kd2VPéo hộcEoajYqzS bàEoajYqzSn rad2VP, quj3DMS2SJả nhij3DMS2SJên nEoajYqzShìn td2VPhấy hòEoajYqzSm thuốc. 

“j3DMS2SJY YEoajYqzS, nànj3DMS2SJg muốd2VPn nuốtd2VP d2VPlời sEoajYqzSao?” thd2VPân d2VPthể ấmj3DMS2SJ ápj3DMS2SJ, mj3DMS2SJềm mEoajYqzSại troEoajYqzSng lj3DMS2SJòng d2VPrời đd2VPi, kj3DMS2SJhông khíd2VP ld2VPạnh lẽoj3DMS2SJ xd2VPâm nhậpd2VP, hắnEoajYqzS bấtEoajYqzS mãEoajYqzSn lêd2VPn án. 

Thấyd2VP nàEoajYqzSng d2VPđi đếnEoajYqzS loj3DMS2SJng d2VPsàn, từj3DMS2SJ từd2VP tọaEoajYqzS hạ,j3DMS2SJ hắnEoajYqzS rấtEoajYqzS EoajYqzSsợ nàngd2VP EoajYqzSgiống lầnd2VP trj3DMS2SJước, tEoajYqzShô lỗEoajYqzS kéoEoajYqzS phắnj3DMS2SJg thj3DMS2SJục j3DMS2SJkhố củad2VP mình,d2VP nghĩEoajYqzS nd2VPghĩ, vẫnj3DMS2SJ ld2VPà EoajYqzSchính mEoajYqzSình cuEoajYqzSốn ốngd2VP qEoajYqzSuần lj3DMS2SJên thìd2VP tj3DMS2SJốt EoajYqzShơn. (d2VP^^ tj3DMS2SJự nhiêEoajYqzSn thấyd2VP bd2VPuồn cEoajYqzSười ghj3DMS2SJê j3DMS2SJ=]] ) 

“CóEoajYqzS phảEoajYqzSi rấtd2VP đaud2VP d2VPhay không?” 

NàngEoajYqzS j3DMS2SJcầm hòmEoajYqzS EoajYqzSthuốc đid2VP quEoajYqzSa, ngồid2VP d2VPxổm xuốnd2VPg, d2VPnhìn vếtd2VP thưEoajYqzSơng, khd2VPông kEoajYqzShỏi nhíuEoajYqzS mày, 

“Tuy khônj3DMS2SJg làmd2VP độc,d2VP j3DMS2SJnhưng màd2VP, vếtEoajYqzS thươngd2VP sEoajYqzSao lạiEoajYqzS EoajYqzSlâu khEoajYqzSép lạid2VP nj3DMS2SJhư vậy?” 

j3DMS2SJ“Thời tiếEoajYqzSt EoajYqzScó chd2VPút lj3DMS2SJãnh.” HắnEoajYqzS đáEoajYqzSp, nj3DMS2SJhìn j3DMS2SJnàng EoajYqzSthật cẩd2VPn thậnEoajYqzS j3DMS2SJlau đid2VP j3DMS2SJvết j3DMS2SJmáu td2VPrên miệnEoajYqzSg j3DMS2SJvết thương. 

[] 

EoajYqzS“Thân nj3DMS2SJhiệt củaEoajYqzS chànd2VPg sd2VPo d2VPvới EoajYqzSngười thưd2VPờng luônEoajYqzS d2VPthấp hơj3DMS2SJn, biếtEoajYqzS trờj3DMS2SJi lạj3DMS2SJnh, sEoajYqzSao kd2VPhông chEoajYqzSo EoajYqzScung d2VPnữ đốtd2VP thEoajYqzSêm hỏEoajYqzSa d2VPlò, nhd2VPư vậd2VPy thâd2VPn thểEoajYqzS mớiEoajYqzS ấmd2VP hơnEoajYqzS, miệd2VPng vếj3DMS2SJt thươEoajYqzSng cũngEoajYqzS kEoajYqzShép lạd2VPi maj3DMS2SJu chút.” 

Dd2VPùng d2VPvải mềm,EoajYqzS thấmEoajYqzS ướtEoajYqzS, j3DMS2SJrửa j3DMS2SJsạch d2VPmiệng vếEoajYqzSt thương,d2VP nàngj3DMS2SJ nhd2VPẹ nhàngd2VP EoajYqzSthổi thổid2VP, đợj3DMS2SJi nướcEoajYqzS d2VPkhô đi,d2VP mEoajYqzSới lEoajYqzSấy thuốEoajYqzSc thd2VPoa lj3DMS2SJên, dj3DMS2SJùng bạchj3DMS2SJ bEoajYqzSố sạchj3DMS2SJ d2VPsẽ bd2VPao lấy,j3DMS2SJ cuốid2VP cùd2VPng thắEoajYqzSt mộd2VPt cáid2VP nEoajYqzSơ d2VPcon bướm. 

“EoajYqzSKhông EoajYqzScó nàd2VPng bêd2VPn cạEoajYqzSnh, EoajYqzSmột mìd2VPnh tEoajYqzSrẫm chd2VPo dj3DMS2SJù cd2VPó đắpj3DMS2SJ thêmd2VP mấyEoajYqzS td2VPấm chEoajYqzSăn, đEoajYqzSều d2VPcảm thd2VPấy cảd2VP ngưEoajYqzSời j3DMS2SJrét ruEoajYqzSn.” Hắj3DMS2SJn td2VPhấp nd2VPam nói. 

“Miệngj3DMS2SJ lưỡid2VP EoajYqzStrơn tEoajYqzSru.” NàEoajYqzSng liếcd2VP liếcj3DMS2SJ mắEoajYqzSt j3DMS2SJmột EoajYqzScái, cườij3DMS2SJ khẽ. 

j3DMS2SJCho tớij3DMS2SJ d2VPnay, EoajYqzSnàng đềud2VP cảmd2VP thấd2VPy hd2VPắn cd2VPhỉ biEoajYqzSết khEoajYqzSi dEoajYqzSễ mìnhEoajYqzS, mỗd2VPi j3DMS2SJlần EoajYqzSnói cEoajYqzShuyện đềuEoajYqzS giốd2VPng nhưj3DMS2SJ đand2VPg cãij3DMS2SJ nhauj3DMS2SJ, j3DMS2SJnhưng EoajYqzSmà, từd2VP khj3DMS2SJi rEoajYqzSời khỏd2VPi lEoajYqzSong quânEoajYqzS đj3DMS2SJiện, d2VPnàng mớEoajYqzSi pháEoajYqzSt hiện,j3DMS2SJ nEoajYqzSàng ngượj3DMS2SJc lạid2VP rấj3DMS2SJt j3DMS2SJlà j3DMS2SJthích j3DMS2SJlời nóiEoajYqzS j3DMS2SJbén nhọd2VPncủa hắnEoajYqzS, EoajYqzSthích cùEoajYqzSng j3DMS2SJhắn trand2VPh trj3DMS2SJanh luậj3DMS2SJn luận. 

“MiEoajYqzSệng lưỡid2VP trj3DMS2SJơn trEoajYqzSu j3DMS2SJso vớij3DMS2SJ vôd2VP ld2VPại tốtd2VP hơnd2VP.” Hắnd2VP qd2VPuả tj3DMS2SJhực lạid2VP bắj3DMS2SJt đầud2VP “mồmd2VP mép”. 

Khóej3DMS2SJ môid2VP coj3DMS2SJng lên,EoajYqzS nEoajYqzSụ cườd2VPi tưj3DMS2SJơi tắnd2VP j3DMS2SJnhư nắngEoajYqzS j3DMS2SJmai, cảmEoajYqzS giáj3DMS2SJc queEoajYqzSn EoajYqzSthuộc nj3DMS2SJày làj3DMS2SJm tếj3DMS2SJ bEoajYqzSào toànd2VP j3DMS2SJthân nàEoajYqzSng đềuj3DMS2SJ ởd2VP tEoajYqzShả lEoajYqzSỏng, thd2VPư j3DMS2SJsướng d2VPvô cùng. 

“Chàng,j3DMS2SJ vj3DMS2SJẫn md2VPuốn đj3DMS2SJi d2VPsăn lãd2VPo hd2VPổ sao?” 

Nàng td2VPhu dọnj3DMS2SJ xj3DMS2SJong hòEoajYqzSm thuốcj3DMS2SJ, ngồd2VPi vEoajYqzSào vịj3DMS2SJ trj3DMS2SJí bêd2VPn d2VPcạnh hắn,j3DMS2SJ nhẹEoajYqzS j3DMS2SJnhàng ốnEoajYqzSg quầnd2VP d2VPthả xuống. 

“TrẫmEoajYqzS EoajYqzSthầm nd2VPghĩ, sd2VPẽ tặnd2VPg cEoajYqzSho nj3DMS2SJàng ld2VPễ vậtEoajYqzS màd2VP trẫj3DMS2SJm cd2VPho d2VPlà j3DMS2SJtrân quýj3DMS2SJ nhất,d2VP d2VPY j3DMS2SJY, nànEoajYqzSg hãyj3DMS2SJ tj3DMS2SJin tưởngd2VP trj3DMS2SJẫm cEoajYqzSó nănj3DMS2SJg lEoajYqzSực nd2VPày, d2VPmặc dj3DMS2SJù khôngEoajYqzS dựd2VPa EoajYqzSvào thuậj3DMS2SJt pháEoajYqzSp, trẫmEoajYqzS cũnj3DMS2SJg sẽEoajYqzS làmj3DMS2SJ được.” 

HEoajYqzSắn soj3DMS2SJạn md2VPi, bàd2VPn tEoajYqzSay tj3DMS2SJo nhẹEoajYqzS nhàEoajYqzSng vd2VPuốt lêd2VPn đôij3DMS2SJ d2VPmá phấnd2VP hồng,EoajYqzS “Td2VPrẫm, cũd2VPng kd2VPhông phảid2VP mộtEoajYqzS quâj3DMS2SJn vj3DMS2SJương vj3DMS2SJô năngj3DMS2SJ, nhữd2VPng gìj3DMS2SJ củad2VP trẫj3DMS2SJm, nhj3DMS2SJất địnhEoajYqzS trẫj3DMS2SJm sj3DMS2SJẽ thEoajYqzSu d2VPhồi, bd2VPao gồj3DMS2SJm EoajYqzScả nàng!” 

EoajYqzSkhuôn mặtd2VP trắj3DMS2SJng noãn,EoajYqzS hd2VPoàn d2VPmỹ nhưEoajYqzS mộtd2VP tácEoajYqzS phẩmj3DMS2SJ ngd2VPhệ thuật,EoajYqzS khój3DMS2SJe mj3DMS2SJôi mỏEoajYqzSng, coEoajYqzSng conEoajYqzSg mộtEoajYqzS nEoajYqzSụ cười,d2VP đd2VPôi mắj3DMS2SJt mEoajYqzSàu tímEoajYqzS thâmd2VP sâEoajYqzSu nhEoajYqzSư đạij3DMS2SJ dương,…nàngj3DMS2SJ EoajYqzSxem đếnd2VP ngâyEoajYqzS nEoajYqzSgốc cảd2VP người. 

Mãi ngắEoajYqzSm mj3DMS2SJỹ nad2VPm, EoajYqzSY j3DMS2SJY j3DMS2SJmột chúEoajYqzSt cũnEoajYqzSg khônd2VPg pháj3DMS2SJt j3DMS2SJgiác, j3DMS2SJmột bàEoajYqzSn tEoajYqzSay d2VPđang d2VPlặng yEoajYqzSên cởid2VP bỏj3DMS2SJ vd2VPạt áEoajYqzSo củaj3DMS2SJ EoajYqzSnàng. ^^! 

Mãd2VPi đEoajYqzSến khEoajYqzSi chỉd2VP phEoajYqzSúc lạj3DMS2SJnh EoajYqzSnhư băngj3DMS2SJ j3DMS2SJbàn chạmd2VP EoajYqzSđến EoajYqzStròn tEoajYqzSròn mềmj3DMS2SJ mại,d2VP cảEoajYqzS ngườij3DMS2SJ EoajYqzSY EoajYqzSY rd2VPun d2VPlên, bừngj3DMS2SJ tỉd2VPnh EoajYqzSlại j3DMS2SJđây, nhj3DMS2SJìn gưEoajYqzSơng mặtEoajYqzS EoajYqzSôn nhud2VP, EoajYqzSnhu td2VPình dạtj3DMS2SJ dàj3DMS2SJo khônj3DMS2SJg bd2VPiết j3DMS2SJkhi nàEoajYqzSo d2VPbiến j3DMS2SJthành vẻEoajYqzS mEoajYqzSặt d2VPđắc ýj3DMS2SJ tưd2VPơi cd2VPười củEoajYqzSa hắn,j3DMS2SJ khônj3DMS2SJg khEoajYqzSỏi âEoajYqzSm EoajYqzSthầm mắngd2VP d2VPmình quj3DMS2SJá d2VPsơ ý.EoajYqzS d2VP(là hj3DMS2SJáo d2VPsắc mớiEoajYqzS đúnj3DMS2SJg nhj3DMS2SJa ^^) 

EoajYqzS“Y Yd2VP, nàngj3DMS2SJ nêj3DMS2SJn thựcEoajYqzS hiệnd2VP ưEoajYqzSớc địnhj3DMS2SJ cEoajYqzSùng trẫm.”j3DMS2SJ Hj3DMS2SJắn thEoajYqzSấp namj3DMS2SJ, nhẹEoajYqzS nhd2VPàng vỗd2VP vj3DMS2SJề đôiEoajYqzS mEoajYqzSá mềj3DMS2SJm mại. 

“ƯớcEoajYqzS định?d2VP d2VPCái j3DMS2SJgì ưd2VPớc định?”EoajYqzS j3DMS2SJNàng d2VPtiếp j3DMS2SJtục đáEoajYqzSnh trốngj3DMS2SJ lảnj3DMS2SJg, “Khôj3DMS2SJng được,d2VP châj3DMS2SJn củaEoajYqzS chd2VPàng kEoajYqzShông thEoajYqzSể lộnd2VP xộn.” 

“NgEoajYqzSày ấyEoajYqzS, trEoajYqzSẫm bịEoajYqzS thươd2VPng EoajYqzSso d2VPvới hôEoajYqzSm j3DMS2SJnay cd2VPòn ngEoajYqzShiêm d2VPtrọng hEoajYqzSơn, nd2VPhưng khôngj3DMS2SJ phảEoajYqzSi cũj3DMS2SJng j3DMS2SJdũng mãnEoajYqzSh dịj3DMS2SJ thườd2VPng saEoajYqzSo? HaEoajYqzSy d2VPlà, nànEoajYqzSg cd2VPho đóEoajYqzS làj3DMS2SJ hiệud2VP lựcd2VP EoajYqzScủa qEoajYqzSuả thEoajYqzSôi tình?” 

Hắj3DMS2SJn thổij3DMS2SJ mộEoajYqzSt nj3DMS2SJgụm d2VPhơi thởj3DMS2SJ lạnhj3DMS2SJ nhEoajYqzSư EoajYqzSbăn vàod2VP td2VPai nàng,j3DMS2SJ nhẹd2VP nhànj3DMS2SJg gặj3DMS2SJm lấj3DMS2SJy vàEoajYqzSnh tj3DMS2SJai mẫnd2VP cảj3DMS2SJm củaj3DMS2SJ EoajYqzSnàng, đầd2VPu lưỡiEoajYqzS d2VPcuốn, cảEoajYqzSm giáj3DMS2SJc đượcEoajYqzS tEoajYqzShân thểd2VP mềmj3DMS2SJ mạiEoajYqzS đềuEoajYqzS rEoajYqzSun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.