You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 1hJzMKU75: KHhJzMKUÔNG THỂCiuCFs hJzMKUMẤT ĐICiuCFs NÀNG

J3tuWH“Mộc HiệpqD!” J3tuWHPhù VCiuCFsân KhâuCiuCFs TrạchqD hétCiuCFs lớCiuCFsn mộthJzMKU tiếng,CiuCFs dùngJ3tuWH hJzMKUchân chJ3tuWHưa CiuCFsbị thưqDơng lCiuCFsàm đqDiểm tựa,hJzMKU búngJ3tuWH ngườiCiuCFs pCiuCFshi thâCiuCFsn đếJ3tuWHn, J3tuWHthân mìnqDh cấpCiuCFs qDtốc CiuCFsbay vútJ3tuWH hJzMKUmà hJzMKUđi, tựaJ3tuWH nCiuCFshư cJ3tuWHhim yến,J3tuWH linJ3tuWHh hoạthJzMKU xuyêJ3tuWHn qqDua rhJzMKUừng câyqD, bônqD tiếnJ3tuWH vCiuCFsề hJzMKUphía nàng. 

NhưngJ3tuWH mà,qD dJ3tuWHù cqDó kJ3tuWHhinh J3tuWHcông thưqDợng thừJ3tuWHa, J3tuWHhắn vẫnhJzMKU đuCiuCFsổi khhJzMKUông kịJ3tuWHp tốCiuCFsc độCiuCFs CiuCFsrơi xuốngJ3tuWH ngJ3tuWHựa cqDủa hJzMKUnàng J3tuWHtừ mộCiuCFst kqDhoảng cáchJzMKUh CiuCFsxa nhhJzMKUư thJ3tuWHế, nhưngqD hJzMKUvào lúqDc này,CiuCFs mộCiuCFst thânqD ảnhJ3tuWH màuqD đqDen qDrốt cụhJzMKUc xuấtJ3tuWH hiệnqD, vươnhJzMKU thJzMKUay J3tuWHra CiuCFsmuốn cứCiuCFsu nàhJzMKUng. KqDhi cácJ3tuWH ngóqDn CiuCFstay sắpqD chạqDm đượcqD CiuCFsY qDY, tJ3tuWHhì kqDhông biCiuCFsết hJzMKUtừ cCiuCFshỗ qDnào phóngCiuCFs tớiqD mộthJzMKU mũiJ3tuWH hJzMKUtên, MộcCiuCFs HiCiuCFsệp cảCiuCFs qDkinh, tCiuCFsheo bảnCiuCFs năhJzMKUng CiuCFsrụt tahJzMKUy lại… 

qD“Không!” J3tuWHPhù VqDân J3tuWHKhâu TrạqDch rhJzMKUống giận! 

qDTrơ CiuCFsmắt nhCiuCFsìn nCiuCFsàng nCiuCFsgã xJ3tuWHuống, CiuCFshắn cuốJ3tuWHng qJ3tuWHuýt, lhJzMKUo qDlắng nhhJzMKUư muốnCiuCFs xJ3tuWHé toạqDc lồngqD ngực,qD thJzMKUay nqDàng bịqD thJ3tuWHương, hJzMKUngã nhCiuCFsư thqDế J3tuWHe rằng…! 

KqDhông ngờ,J3tuWH qDY qDY hJzMKUlãi khẽqD CiuCFsxoay ngườiqD, dùngqD tCiuCFsay chưqDa bịqD tCiuCFshương bCiuCFsắt lấJ3tuWHy cươngqD ngựa,qD J3tuWHtung ngườiqD CiuCFsmột qDchút, hJzMKUan tJ3tuWHoàn J3tuWHrơi CiuCFsxuống đất. 

“NgươiqD còCiuCFsn muốqDn bqDỏ lạqDi thJzMKUa mộtCiuCFs qDmình sao?” 

KhônqDg hềqD sCiuCFsợ hãqDi quaJ3tuWHy đầu,qD nJ3tuWHhìn vềJ3tuWH phíJ3tuWHa hắn,hJzMKU nàngJ3tuWH hJzMKUcười đếnqD hếtqD sứqDc thoảhJzMKUi máiJ3tuWH, rJ3tuWHốt cục,qD qDhắn cũngJ3tuWH bịJ3tuWH hJzMKUnàng đqDùa giỡJ3tuWHn hJzMKUmột lhJzMKUần. (trờiJ3tuWH hJzMKUạ, CiuCFslàm pCiuCFsan cứJ3tuWH tưởng,J3tuWH qDpó hJzMKUtay vớJ3tuWHi chhJzMKUị ) 

Chậm rãhJzMKUi ổhJzMKUn địnhCiuCFs thâqDn hình,hJzMKU J3tuWHhắn thởJ3tuWH phhJzMKUì phòCiuCFs, nCiuCFshìn nàngCiuCFs ngqDhịch ngợm,qD tươiJ3tuWH cưJ3tuWHời, độtJ3tuWH nhiJ3tuWHên tJ3tuWHhở dàiqD CiuCFsnhẹ nJ3tuWHhõm mộthJzMKU hhJzMKUơi, bàJ3tuWHn taqDy tqDo giJ3tuWHang rhJzMKUa, đemCiuCFs thhJzMKUiên hạJ3tuWH khJzMKUiều nCiuCFshỏ kéJ3tuWHo lạiCiuCFs, dùnqDg sứchJzMKU kJ3tuWHhảm nhậpqD vCiuCFsào troqDng lòng. 

“J3tuWHNàng mớiJ3tuWH lqDà đạiqD hJzMKUngu nCiuCFsgốc, dọaCiuCFs J3tuWHđến trẫmCiuCFs, nànghJzMKU cCiuCFsó biếtqD làmCiuCFs kiJ3tuWHnh đhJzMKUộng CiuCFsthánh giJ3tuWHá, thJ3tuWHì cóhJzMKU 1J3tuWH0 cáJ3tuWHi đầuhJzMKU cũnqDg khhJzMKUông đủhJzMKU trảmJ3tuWH haCiuCFsy không!”qD hJzMKUTuy làhJzMKU lờiqD nóihJzMKU cóCiuCFs vqDẻ uhJzMKUy hJzMKUhiếp, nhqDưng ngữJ3tuWH khJ3tuWHí lạJ3tuWHi dJ3tuWHìu hJzMKUdàng, ônqD J3tuWHnhu, sqDủng áiJ3tuWH, cònhJzMKU cqDó qDchút bấtqD đắqDc dĩ. 

qDMộc HiệJ3tuWHp thấyhJzMKU hhJzMKUoàng pCiuCFshi ahJzMKUn hJzMKUtoàn J3tuWH, ánCiuCFsh mJ3tuWHắt bénJ3tuWH nhọhJzMKUn bắnCiuCFs vCiuCFsề phíCiuCFsa mũJ3tuWHi tJ3tuWHên đhJzMKUược bắhJzMKUn tới,qD nhJzMKUhanh chJzMKUhóng phCiuCFsi thhJzMKUân đuqDổi theo. 

“J3tuWHTa đãJ3tuWH tíqDnh đượcCiuCFs phảhJzMKUi lJ3tuWHàm thqDế nCiuCFsào rqDồi J3tuWHmà, chỉhJzMKU tạJ3tuWHi mộthJzMKU mũiJ3tuWH tênJ3tuWH từhJzMKU đqDâu thìCiuCFsnh lìnhJzMKUh lhJzMKUao rCiuCFsa làhJzMKUm tqDa giậtqD mìnhJ3tuWH, ngươiCiuCFs muhJzMKUốn trảmJ3tuWH liềnCiuCFs trCiuCFsảm đihJzMKU, dùqD CiuCFssao J3tuWHta cũngqD khCiuCFsông cqDó J3tuWHmười cáiqD đầu.”CiuCFs qDNàng nhJzMKUhíu qDnhíu màyqD, nhJ3tuWHìn mJ3tuWHũi thJzMKUên bắnCiuCFs lénhJzMKU cắmqD pJ3tuWHhập vàqDo đạiCiuCFs CiuCFsthụ gầqDn đó. 

CiuCFs“Nàng chhJzMKUo qDrằng nàCiuCFsng muốnqD bịJ3tuWH J3tuWHtrảm liJ3tuWHền trảmJ3tuWH saCiuCFso? qDNếu trẫCiuCFsm muốnhJzMKU nqDàng qDchết, cònhJzMKU cCiuCFsó thểhJzMKU lihJzMKUều J3tuWHmạng cqDhạy đhJzMKUến đâyCiuCFs cqDứu nànqDg sqDao? qDY hJzMKUY, cCiuCFshẳng hJzMKUlẽ nàJ3tuWHng khônqDg biếtCiuCFs, tJ3tuWHrẫm, khônhJzMKUg tJ3tuWHhể hJzMKUmất đJ3tuWHi nàngCiuCFs sao?!”CiuCFs hắJ3tuWHn nhJ3tuWHẹ nhàngJ3tuWH nóihJzMKU, giọnqDg nóJ3tuWHi thânhJzMKU tình,CiuCFs cóJ3tuWH chCiuCFsút qDai oánhJzMKU, J3tuWHánh mắJ3tuWHt sâuhJzMKU nhưhJzMKU biểhJzMKUn, dàCiuCFso dJ3tuWHạt nhJ3tuWHu hJzMKUtình qDnhìn chằmJ3tuWH chCiuCFsằm J3tuWHkhuôn mặhJzMKUt nhỏJ3tuWH nhắnJ3tuWH chJzMKUủa nàng. 

“Chàng nóiJ3tuWH thhJzMKUật saqDo?” (paCiuCFsn đCiuCFsổi xưnhJzMKUg qDhô tqDừ đâyqD nhJ3tuWHe, cứqD “ngươiCiuCFs, hJzMKUta” nghJzMKUhe kìqD kCiuCFsì, khqDi hJzMKU2 ngườiqD qDở riênqDg, CiuCFspan sẽhJzMKU đổCiuCFsi tJ3tuWHhàng “chàng-ta”J3tuWH ^^) 

NànghJzMKU độtJ3tuWH nhiêhJzMKUn cCiuCFsâu thqDần cườhJzMKUi, haCiuCFsi tCiuCFsay ôCiuCFsm chJ3tuWHầm lCiuCFsấy hắn,J3tuWH J3tuWHmột lúhJzMKUc hJzMKUsau, mJ3tuWHới nânJ3tuWHg đCiuCFsầu, ánCiuCFsh mqDắt trCiuCFsong hJzMKUveo nqDhư nướcCiuCFs hồhJzMKU thqDu nhìnCiuCFs hắn. 

“Nàng……”J3tuWH nàyCiuCFs, nqDàng qDđang qDlàm nũngvớihJzMKU hhJzMKUắn sao? 

Hắn khCiuCFsinh nqDgạc khônghJzMKU nóqDi đJ3tuWHược J3tuWHmột J3tuWHlời, mởJ3tuWH hJzMKUto mắthJzMKU nqDhìn nhJzMKUàng ýJ3tuWH cườiqD lqDan J3tuWHra cCiuCFsả khuônhJzMKU CiuCFsmặt hJzMKUxinh xắn,hJzMKU nqDàng tqDựa hJzMKUhồ qDđã sớmhJzMKU đoáqDn chắcJ3tuWH CiuCFsđược hắnCiuCFs shJzMKUẽ cóCiuCFs biểuCiuCFs qDtình hJzMKUthế này. 

Khuôn mặtCiuCFs nhỏqD nhqDắn CiuCFsnhư trJ3tuWHái J3tuWHđào, ýqD cJ3tuWHười sáJ3tuWHng lạn,CiuCFs đôhJzMKUi mắhJzMKUt tCiuCFso tqDrong vehJzMKUo nhìnCiuCFs CiuCFshắn, hàhJzMKUng CiuCFsmi J3tuWHvừa coJ3tuWHng CiuCFsvừa hJzMKUdài laCiuCFsy độnghJzMKU, cqDhớp chớp,CiuCFs cqDánh CiuCFsmôi hồngJ3tuWH CiuCFschúm chíJ3tuWHm mJ3tuWHang néCiuCFst cười…nàngCiuCFs nhìhJzMKUn hắn,qD qDnhưng sqDao hắqDn cCiuCFsứ trầmJ3tuWH mắJ3tuWHt khôngCiuCFs nóiCiuCFs gìqD chJzMKUả, sốtCiuCFs ruộCiuCFst hJzMKUlàm nJ3tuWHàng phảiJ3tuWH lênqD hJzMKUtiếng hỏi: 

“PhCiuCFsù qDVân KJ3tuWHhâu qDTrạch,làm cqDhàng sJ3tuWHợ hãJ3tuWHi rồiqD sao?” 

BqDàn tJ3tuWHay nhCiuCFsỏ đưCiuCFsa lênJ3tuWH, quơCiuCFs quqDa quơCiuCFs lạJ3tuWHi trướqDc CiuCFsmặt hắn,hJzMKU hắJ3tuWHn lJ3tuWHàm hJzMKUsao qDvậy, đhJzMKUộng CiuCFscũng CiuCFskhông độqDng, biếnJ3tuWH thCiuCFsành đầuhJzMKU ghJzMKUỗ rồqDi đi? 

“CiuCFsSợ hãi!J3tuWH” J3tuWHHắn đCiuCFsột nCiuCFshiên xuhJzMKUy thaJ3tuWHnh, tiếngCiuCFs nóqDi thqDoáng khJ3tuWHàn khàn,“NàngqD phảiqD bJ3tuWHồi thườqDng qDcho trẫm?” 

BồCiuCFsi thường?qD AJ3tuWHi nqDha, nànhJzMKUg hJ3tuWHiện tạqDi chỉJ3tuWH cóJ3tuWH hJzMKUhai bJ3tuWHàn J3tuWHtay CiuCFstrắng, liCiuCFsền nghJzMKUay cJ3tuWHả hJzMKUtrang qDsức quhJzMKUần áoqD đềuqD J3tuWHlà củaqD ngưCiuCFsời khác,hJzMKU đếhJzMKU vươnJ3tuWHg nCiuCFshư hắn,qD hJzMKUquyền khJzMKUhuynh thihJzMKUên hạ,CiuCFs lJ3tuWHại qDmở qDmiệng muốnJ3tuWH CiuCFsnàng bồiCiuCFs thưqDờng? J3tuWHNàng CiuCFscó CiuCFsgì đJ3tuWHể bhJzMKUồi thườnCiuCFsg chhJzMKUo CiuCFshắn đây? 

“ChànghJzMKU muốJ3tuWHn CiuCFscái J3tuWHgì?” NgẫmJ3tuWH lại,CiuCFs hìnJ3tuWHh nhCiuCFsư mCiuCFsình cCiuCFsũng đhJzMKUã dọaCiuCFs hắnhJzMKU thCiuCFsật, đànhJzMKUh pCiuCFshải mởqD miệnqDg hỏi. 

“CiuCFsNơi này”J3tuWH hắnqD dùnCiuCFsg hJzMKUngón hJzMKUtay lànhCiuCFs hJzMKUlạnh qDcủa mìnhqD vhJzMKUuốt nqDhè nhẹCiuCFs lêhJzMKUn cáhJzMKUnh qDmôi J3tuWHcủa nàng,qD saCiuCFsu đJ3tuWHó cònCiuCFs “vqDô lCiuCFsại” dJ3tuWHời xuhJzMKUống CiuCFsngực, “CòCiuCFsn cóJ3tuWH hJzMKUnơi này.” 

“HạCiuCFs… hạCiuCFs lưu!” 

MCiuCFsặt nànhJzMKUg đỏCiuCFs J3tuWHlên tựaJ3tuWH nhJ3tuWHư mqDông khỉhJzMKU, J3tuWHmột taJ3tuWHy dùnhJzMKUg sứcCiuCFs cốqD đẩyJ3tuWH “bàhJzMKUn tJ3tuWHay hJzMKUsói” trCiuCFsên qDngực củaCiuCFs mìnhhJzMKU raJ3tuWH, vCiuCFsừa đôhJzMKU đôhJzMKU hét, 

“ĐầuhJzMKU củahJzMKU chànghJzMKU ngCiuCFsoại tqDrừ J3tuWHmấy hJzMKUthứ nCiuCFsày, cũnghJzMKU kCiuCFshông hJzMKUnghĩ qDra chJzMKUái gJ3tuWHì đứngJ3tuWH đắnCiuCFs saohJzMKU?” hJzMKUHuống chhJzMKUi, J3tuWHnơi nhJzMKUày hJzMKUlà bãhJzMKUi săn,CiuCFs muốnhJzMKU qDcái gJ3tuWHì cũngJ3tuWH khôhJzMKUng đưhJzMKUợc, nếqDu bịJ3tuWH nqDgười khqDác nhCiuCFsìn qDthấy, liềnJ3tuWH kCiuCFshông xohJzMKUng . 

Ác? NàhJzMKUng dJ3tuWHám cựhJzMKU tJ3tuWHuyệt hắn?CiuCFs LạnCiuCFsh lCiuCFsùng nhíCiuCFsu màJ3tuWHy, cqDúi đầuhJzMKU nhìnCiuCFs đầuJ3tuWH ghJzMKUối củhJzMKUa mìnJ3tuWHh đỏhJzMKU tCiuCFsươi mộthJzMKU mảng,CiuCFs lạihJzMKU dhJzMKUùng qDánh mắtCiuCFs tráchhJzMKU cứCiuCFs nhìnhJzMKU vhJzMKUề phCiuCFsía nàng. 

[] 

ĐượcqD CiuCFsrồi, nàngJ3tuWH thậtJ3tuWH sựCiuCFs chJzMKUó lCiuCFsỗi, nhưnghJzMKU màqD nCiuCFsàng khôJ3tuWHng J3tuWHphải cốqD hJzMKUý mqDà, chỉJ3tuWH làJ3tuWH “vôCiuCFs hJzMKUtinh”, ừ,CiuCFs chỉhJzMKU J3tuWHlà vôJ3tuWH tìnqDh thôi. 

Nàng cắCiuCFsn cCiuCFsắn môJ3tuWHi dưới. 

“SẽJ3tuWH…… SCiuCFsẽ hJzMKUbị ngườiqD khJzMKUhác nhhJzMKUìn thấy.”hJzMKU CiuCFsThùy hạhJzMKU mCiuCFsi mắCiuCFst, nàCiuCFsng nhqDỏ gqDiọng nói. 

NqDếu nhưqD cóhJzMKU thểqD ngăhJzMKUn cảnqD hắnhJzMKU hJzMKUđi săhJzMKUn bạchhJzMKU hổqD thì…… 

“YqD hJzMKUY, nàJ3tuWHng CiuCFscó biếtqD săqDn bắnhJzMKU hJzMKUlần nqDày kéhJzMKUo dàhJzMKUi mấyqD nghJzMKUày CiuCFshay khôngqD?” HCiuCFsắn độtqD nhiênhJzMKU đặtJ3tuWH câuCiuCFs hỏi. 

“Không phảqDi chỉCiuCFs hJzMKUcó hôqDm nahJzMKUy sao?” 

Nàng CiuCFscăn bảCiuCFsn J3tuWHlà cCiuCFshưa từngJ3tuWH tCiuCFsham gJ3tuWHia lễCiuCFs hộiqD CiuCFssăn bắnJ3tuWH, nCiuCFsên cqDho rằJ3tuWHng, hJzMKUlễ hộhJzMKUi J3tuWHnày đơnJ3tuWH gJ3tuWHiản chỉqD kJ3tuWHéo dqDài tJ3tuWHrong hJzMKU1 ngày,CiuCFs nhưnghJzMKU nhJ3tuWHìn qDvẻ mặtCiuCFs qDdở khócCiuCFs dJ3tuWHở cườiJ3tuWH cqDủa hJ3tuWHắn thìqD hJzMKUkinh ngạcCiuCFs hỏi, 

“ChhJzMKUẳng lẽhJzMKU cònCiuCFs kéohJzMKU dàiJ3tuWH thqDêm vàCiuCFsi ngàCiuCFsy nữa?” 

Vài ngàqDy? qDƯớc chừngCiuCFs làCiuCFs nJ3tuWHửa tháng!J3tuWH QuêhJzMKUn đCiuCFsi, dùJ3tuWH sqDao nàJ3tuWHng đãqD đáphJzMKU ứnCiuCFsg qDvới mìnCiuCFsh rồiqD, mặhJzMKUc kệ,CiuCFs… CiuCFshắn kéoJ3tuWH tahJzMKUy nhỏJ3tuWH CiuCFsbé chJzMKUủa ngưqDời nàhJzMKUo đó,CiuCFs hướnghJzMKU qDtới qDmột lốqDi queqDn thuộc. 

J3tuWHXuyên qhJzMKUua mộthJzMKU đámCiuCFs cỏhJzMKU dạqDi caqDo chJzMKUỡ đầuqD gốihJzMKU, trưhJzMKUớc mặtCiuCFs qDlà mộCiuCFst cáhJzMKUi hồqD nướJ3tuWHc xhJzMKUanh biếqDc, phảnhJzMKU chJzMKUhiếu J3tuWHtrời xhJzMKUanh, qDhai bqDên hqDồ, qDhoa nhJzMKUở rựcJ3tuWH hJzMKUrỡ, bưCiuCFsớm lưqDợn chậpCiuCFs chJzMKUhờn, thậJ3tuWHt đúnqDg lCiuCFsà mộtqD hJzMKUnơi thếCiuCFs nqDgoại đàCiuCFso viên. 

“ChúngqD CiuCFsta muốnJ3tuWH hJzMKUđi đâu?”CiuCFs NCiuCFsàng nhJzMKUắm taqDy hắnCiuCFs, nhìnJ3tuWH bqDốn phía,hJzMKU CiuCFscon J3tuWHđường nàhJzMKUy dườnghJzMKU nqDhư hJzMKUKhâu TrạchhJzMKU rấtCiuCFs queJ3tuWHn thuộc. 

hJzMKUNày chJzMKUó cJ3tuWHhút kinJ3tuWHh ngạc. 

“J3tuWHĐợi láthJzMKU nữqDa nàngCiuCFs CiuCFssẽ qDbiết.” HắnhJzMKU còJ3tuWHn cốCiuCFs ýCiuCFs CiuCFslàm rCiuCFsa vẻhJzMKU thầnJ3tuWH bí. 

CiuCFsHai nqDgười điJ3tuWH đhJzMKUến cạnhJ3tuWH hồJ3tuWH nước,qD điCiuCFs vòCiuCFsng thehJzMKUo hJzMKUmép hJzMKUhố, trướcqD qDmặt lqDiền hiệnCiuCFs rJ3tuWHa mộhJzMKUt qDvách núiJ3tuWH, hắnCiuCFs vCiuCFsươn ngJ3tuWHón tqDrỏ, ởJ3tuWH mJ3tuWHột khốhJzMKUi hoàCiuCFsng CiuCFsthạch hJzMKUgõ vàJ3tuWHi cái,J3tuWH CiuCFscó nhhJzMKUanh chJzMKUó chậm. 

ĐộhJzMKUt nhiênCiuCFs, váchhJzMKU núihJzMKU “CiuCFsẦm vCiuCFsang long”qD mộthJzMKU tiếqDng, váchCiuCFs hJzMKUnúi sừngJ3tuWH sữhJzMKUng độtJ3tuWH nhiêJ3tuWHn thJzMKUách rJ3tuWHa, hJzMKUlộ rqDa mộtqD độngJ3tuWH khẩu. 

hJzMKUBốn J3tuWHbề vắnghJzMKU CiuCFslặng, hJzMKUPhù VânJ3tuWH KhhJzMKUâu TrạhJzMKUch rấhJzMKUt nhCiuCFsanh nắqDm taCiuCFsy nhJzMKUàng kéJ3tuWHo J3tuWHvào, hJzMKUcầm lấyJ3tuWH câhJzMKUy đuốcCiuCFs đặtqD qDsẳn ởCiuCFs hJzMKUcửa động,CiuCFs tiếnhJzMKU vhJzMKUào trJ3tuWHong. KhqDi hCiuCFsai ngườiCiuCFs vừaqD hJzMKUtiến CiuCFsvào, váchqD đCiuCFsá lạhJzMKUi ầCiuCFsm CiuCFsầm qDrung cqDhuyển hJzMKU1 CiuCFslần nữaJ3tuWH, chJ3tuWHớp mắthJzMKU độnghJzMKU kqDhẩu đãhJzMKU biếqDn mqDất, khqDông lqDộ hJzMKUra hJzMKU1 qDkhe hở. 

CiuCFs“Hoàng Thượng!” 

Một hqDoàng qDy thịJ3tuWH CiuCFsvệ hJzMKU( thJzMKUhị vệqD J3tuWHmặc áoCiuCFs vàngJ3tuWH) cầmJ3tuWH câJ3tuWHy đuốcqD qDchạy đếnhJzMKU, qDtựa hJzMKUhồ đãJ3tuWH sớCiuCFsm đợiqD ởJ3tuWH đqDây, “HoànghJzMKU phqDi CiuCFsnương nương.” 

“tình huốngCiuCFs hiệnhJzMKU tạiqD J3tuWHnhư thJzMKUhế hJzMKUnào?” HắnCiuCFs liJ3tuWHếc mJ3tuWHắt hJzMKUnhìn hJzMKUbộ J3tuWHdáng ngạcqD nhiêJ3tuWHn củqDa nànghJzMKU, cườCiuCFsi nhẹ,J3tuWH mộtqD qDtay hJzMKUôm lqDấy qDeo hJzMKUnhỏ củaJ3tuWH nàngJ3tuWH, sợqD hJzMKUđường điqD nhJ3tuWHỏ hẹp,hJzMKU dJ3tuWHa J3tuWHthịt nqDon CiuCFsmịn sẽhJzMKU J3tuWHbị J3tuWHđá hJzMKUnhọn lqDà tổhJzMKUn thương. 

“BạchJ3tuWH J3tuWHhổ đaqDng ởJ3tuWH hCiuCFsướng TCiuCFsây NahJzMKUm củaJ3tuWH cJ3tuWHánh rừng,J3tuWH qDnó hJzMKUđang J3tuWHở troCiuCFsng đJ3tuWHộng nghỉJ3tuWH nJ3tuWHgơi, CiuCFsMẫn qDHách VươngJ3tuWH gJ3tuWHia mớihJzMKU vừqDa xuấCiuCFst hiệnhJzMKU ởJ3tuWH pqDhía đônghJzMKU hJzMKUbắc củahJzMKU cánqDh rừqDng, hJzMKUtạm thJ3tuWHời cùJ3tuWHng bJ3tuWHạch hJ3tuWHổ khqDông qDthể chạqDm mhJzMKUặt, CiuCFsđợi vqDương gihJzMKUa tqDìm đượcqD phươngJ3tuWH hướngqD, hẳJ3tuWHn cũngJ3tuWH phJ3tuWHải CiuCFstốn bốhJzMKUn, năCiuCFsm nJ3tuWHgày thờCiuCFsi giCiuCFsan, qDcòn quốJ3tuWHc qDsư qDthì đanqDg đánhhJzMKU cờCiuCFs cùCiuCFsng mộqDt vàiCiuCFs đạJ3tuWHi thầnJ3tuWH lớnhJzMKU J3tuWHtuổi bênCiuCFs ngoàiJ3tuWH bhJzMKUìa rừCiuCFsng.” hJzMKUThị vqDệ chJzMKUười đáp. 

Cái gì,hJzMKU nhJzMKUgay cJ3tuWHả bạchCiuCFs hqDổ đanJ3tuWHg qDở đJ3tuWHâu cũJ3tuWHng bqDiết hJzMKU? qDY qDY nhìqDn CiuCFssơn độngJ3tuWH hJzMKUbí ẩnhJzMKU nàhJzMKUy, qDphía trqDên CiuCFsmột cầuhJzMKU thaJ3tuWHng hìnqDh hJzMKUxoắn ốhJzMKUc J3tuWHchậm rCiuCFsãi hJzMKUuốn lượqDn, tỏCiuCFsa J3tuWHra xunCiuCFsg quaJ3tuWHnh, cJ3tuWHó CiuCFs1 giCiuCFsan làmhJzMKU trunCiuCFsg tâqDm, xunqDg qqDuanh cònCiuCFs rấtJ3tuWH nJ3tuWHhiều hanqDg nhỏ,J3tuWH không,CiuCFs hìnhhJzMKU nhưhJzMKU lqDà phòng. 

Phía trJ3tuWHên chJzMKUó J3tuWH5 hoCiuCFsàng qDy thqDị vhJzMKUệ CiuCFschay qqDua chJ3tuWHạy hJzMKUlại, tựaqD hồ,qD đJ3tuWHang truyềhJzMKUn đạJ3tuWHt tJ3tuWHin tức. 

“TốtJ3tuWH J3tuWHlắm, ngươiJ3tuWH luhJzMKUi hJzMKUra, đợiJ3tuWH MẫnJ3tuWH hJzMKUHách VưJ3tuWHơng ghJzMKUia hJzMKUcùng CiuCFslão hổqD đánhqD CiuCFsnhau qDđến chếtJ3tuWH sốngCiuCFs kCiuCFshông sahJzMKUi CiuCFsbiệt lắqDm, ngươhJzMKUi lJ3tuWHại đếnqD bqDẩm báCiuCFso,” HqDắn vhJzMKUỗ vỗhJzMKU bảqD CiuCFsvai J3tuWHthị hJzMKUvệ, “VấtJ3tuWH vảqD .” 

CJ3tuWHái vỗhJzMKU vJ3tuWHai đJ3tuWHơn qDgiản nhưnghJzMKU dưJ3tuWHờng nCiuCFshư tiếhJzMKUp thJzMKUhêm shJzMKUức mạnhhJzMKU ủnqDg hộhJzMKU CiuCFscường đCiuCFsại, tiqDnh thầnJ3tuWH hJzMKUthị vJ3tuWHệ hJzMKUrun lêhJzMKUn, khJ3tuWHom J3tuWHngười hhJzMKUành lễCiuCFs, ngẩnghJzMKU hJzMKUđầu ưqDỡn ngựchJzMKU rờqDi đi,J3tuWH màqD nqDhóm CiuCFsthị vệchoJ3tuWH CiuCFsdù khôCiuCFsng bậCiuCFsn rộn,qD cũnghJzMKU khônCiuCFsg hềqD đếnqD quấyCiuCFs hJzMKUrầy hJ3tuWHai ngưhJzMKUời, aCiuCFsi J3tuWHlo viJ3tuWHệc hJzMKUnày, xCiuCFsem J3tuWH2 ngqDười dJ3tuWHường qDnhư vôqD hìnCiuCFsh, biếhJzMKUn thqDành troqDng suốt. 

“NơiJ3tuWH nqDày làCiuCFs …?”J3tuWH Hắn,J3tuWH đếhJzMKUn tộtCiuCFs cùJ3tuWHng cCiuCFsó CiuCFsbao nhiqDêu viJ3tuWHệc dấuJ3tuWH diếJ3tuWHm nàng? 

hJzMKUY qDY thJzMKUrong mắt,J3tuWH mộtCiuCFs CiuCFsmảnh mờCiuCFs mịt. 

 

CHƯƠNG 176hJzMKU: TCiuCFsHỰC HIỆCiuCFsN ƯCiuCFsỚC ĐỊNH 

“NqDơi nàqDy, chínhJ3tuWH CiuCFslà lJ3tuWHễ vậthJzMKU cuốiJ3tuWH cùngCiuCFs qDmà thJzMKUhái hoqDàng hJzMKUThái HậhJzMKUu đểqD J3tuWHlại cCiuCFsho trẫm.”J3tuWH dqDung nCiuCFshan lạCiuCFsnh nhhJzMKUư CiuCFsbăng củqDa qDhắn từhJzMKU tJ3tuWHừ hhJzMKUòa taqDn, còCiuCFsn lạiqD hJzMKU, cqDhỉ lCiuCFsà khuôqDn mJ3tuWHặt ôqDn nhCiuCFsu, dịJ3tuWHu dàng. 

ThCiuCFsái hJzMKUhoàng hJzMKUThái Hậu…hJzMKU… J3tuWHY CiuCFsY bừnqDg thJzMKUỉnh đCiuCFsại nqDgộ, nJ3tuWHói cácCiuCFsh khJzMKUhác, nơqDi qDnày CiuCFshẳn lJ3tuWHà cănCiuCFs cứhJzMKU hJzMKUcủa độhJzMKUi hộqD J3tuWHvệ quCiuCFsân vươngCiuCFs tJ3tuWHrong truyềJ3tuWHn thuyếtqD? NJ3tuWHghe nóihJzMKU, qDbọn CiuCFshọ ngoạiqD thJzMKUrừ vhJzMKUiệc làCiuCFs sáCiuCFst thủqD hạngJ3tuWH nhCiuCFsất, cònCiuCFs chJzMKUó tìnhJzMKUh bJ3tuWHáo khJ3tuWHắp mọCiuCFsi nơi,hJzMKU đqDể bảCiuCFso qDvệ qDđế vươCiuCFsng, ngưJ3tuWHời đượchJzMKU tqDuyển chọnJ3tuWH đềuhJzMKU lJ3tuWHà nhâqDn vJ3tuWHật CiuCFsnổi tiếng,J3tuWH kJ3tuWHhông chỉCiuCFs tinJ3tuWHh thqDông qDvõ họcCiuCFs, thuậtJ3tuWH pháphJzMKU, CiuCFshơn nCiuCFsữa thuậtqD kỳhJzMKU mônJ3tuWH báJ3tuWHt quáhJzMKUi qDkhông chJ3tuWHỗ nàhJzMKUo kqDhông thJ3tuWHông, nhưnqDg màCiuCFs, CiuCFstất cảJ3tuWH hJzMKUnhững thứqD nhJzMKUày cũJ3tuWHng chJ3tuWHỉ hJzMKUlà trhJzMKUuyền tqDhuyết, khCiuCFsông CiuCFsai từnhJzMKUg nhìnhJzMKU thCiuCFsấy quá. 

“Bọn J3tuWHhọ, đềuJ3tuWH lJ3tuWHà CiuCFstinh ahJzMKUnh màJ3tuWH quJ3tuWHốc sqDư CiuCFs20 năqDm trqDước bồJ3tuWHi dưhJzMKUỡng rqDa, vìhJzMKU TqDhái hoàqDng J3tuWHthái J3tuWHhậu cũnCiuCFsg cốCiuCFs triềuJ3tuWH cương” 

NhJzMKUói đếnJ3tuWH đây,CiuCFs hắnJ3tuWH nghhJzMKUiêng đqDầu, hCiuCFsai mắhJzMKUt qDdiệu diCiuCFsệu nhìhJzMKUn chăqDm chhJzMKUú vàJ3tuWHo nàng, 

“Trẫm cCiuCFsũng khôJ3tuWHng phảCiuCFsi cốhJzMKU ýJ3tuWH muốnJ3tuWH dấuhJzMKU nàngCiuCFs, đâyqD lJ3tuWHà ướcJ3tuWH địnhJzMKUh củaJ3tuWH trẫmCiuCFs qDcùng tháihJzMKU hoCiuCFsàng ThJ3tuWHái hJzMKUHậu, ngưqDời nóJ3tuWHi, phảihJzMKU đợiCiuCFs J3tuWHcho nàCiuCFsng cJ3tuWHùng trẫmCiuCFs ‘lCiuCFsong phụngJ3tuWH qDhòa J3tuWHminh’, mhJzMKUới đượcqD nCiuCFsói qDcho nàCiuCFsng biết.” 

Gò CiuCFsmá J3tuWHcủa CiuCFsY J3tuWHY nháCiuCFsy mắtJ3tuWH lCiuCFsại đhJzMKUỏ hồnhJzMKUg lêqDn, nhìJ3tuWHn hắnJ3tuWH tựaqD hJzMKUhồ ẩnhJzMKU nhẫnCiuCFs ýJ3tuWH cười,qD chCiuCFsà hJzMKUchà cqDhân, ởhJzMKU trướCiuCFsc mặtJ3tuWH mọihJzMKU ngườiCiuCFs lạiCiuCFs khôngCiuCFs thqDể J3tuWHđẩy hJ3tuWHắn rahJzMKU, CiuCFschỉ pCiuCFshải chJ3tuWHịu đựng,CiuCFs thJzMKUhầm qDnghĩ, nóiJ3tuWH nhưqD vậyqD, khôhJzMKUng phảhJzMKUi khiếnJ3tuWH cqDho CiuCFsnhóm hộqD vệJ3tuWH biếtJ3tuWH, nàngJ3tuWH cùqDng hắnCiuCFs đã……. 

“Đi thJ3tuWHôi, trẫmhJzMKU manCiuCFsg hJzMKUnàng điCiuCFs vàoCiuCFs phòng.”hJzMKU HắnqD khậpCiuCFs khiễngqD kéCiuCFso CiuCFstay củCiuCFsa nJ3tuWHàng, chJzMKUắm CiuCFscây đuốqDc vàohJzMKU mộJ3tuWHt giáhJzMKU đỡqD trênCiuCFs CiuCFscầu thanqDg, CiuCFssau đóqD J3tuWHmới tiCiuCFsếp tụcqD điqD qDvào mộCiuCFst “cáihJzMKU hhJzMKUang” nJ3tuWHgay giahJzMKUn trunCiuCFsg tâm. 

Không nCiuCFsghĩ tới,CiuCFs bqDên trhJzMKUong “cáiqD CiuCFshang” kiJ3tuWHa đúqDng qDlà mộJ3tuWHt qDgian phCiuCFsòng khiếnhJzMKU ngườiCiuCFs khácJ3tuWH ‘kinhJzMKUh thiêhJzMKUn độngJ3tuWH địJ3tuWHa’ nhJ3tuWHa, CiuCFsrộng rãqDi màqD sánCiuCFsg ngời,hJzMKU cùnqDg J3tuWHcách bốqD tCiuCFsrí trhJzMKUong LoJ3tuWHng QuâhJzMKUn điệnhJzMKU cqDó hơqDn qDchứ khôCiuCFsng kéJ3tuWHm, khiếhJzMKUn nànghJzMKU ngCiuCFsây ngCiuCFsẩn cảJ3tuWH người. 

hJzMKUVén bứcqD rèhJzMKUm hJzMKUche, đCiuCFsi vàoJ3tuWH nộhJzMKUi phòng. 

“KhiCiuCFs thJzMKUrẫm qDra ngoàqDi CiuCFssăn bắCiuCFsn, nqDgẫu nqDhiên thườngCiuCFs mhJzMKUuốn tớqDi nơCiuCFsi nhJzMKUày, J3tuWHcho nqDên liềJ3tuWHn phqDân phCiuCFsó xuốnghJzMKU, cqDho bọnqD hJ3tuWHọ bốCiuCFs CiuCFstrí nhJzMKUơi nàyqD cCiuCFsùng nộhJzMKUi điệnqD giốhJzMKUng nhaJ3tuWHu, cJ3tuWHó thíchJ3tuWH không?”CiuCFs HắnhJzMKU mỉCiuCFsm cưqDời, đeJ3tuWHm nàqDng ôqDm CiuCFsvào lònghJzMKU, cJ3tuWHhóp mũihJzMKU cọhJzMKU cọCiuCFs vàJ3tuWHo chóhJzMKUp mCiuCFsũi qDcủa nàng. 

BứcCiuCFs rèhJzMKUm bằJ3tuWHng tJ3tuWHrân qDchâu runJ3tuWHg rinCiuCFsh, nhữqDng hạthJzMKU cCiuCFshâu sángqD bhJzMKUóng chạmqD vàoJ3tuWH nhJ3tuWHau, hJzMKUphát rCiuCFsa tiếnJ3tuWHg vanqDg qD“dinh đang,qD CiuCFsđinh đươCiuCFsng, điJ3tuWHnh đCiuCFsương” thaJ3tuWHnh thúy……. 

“ÂnqD.” NàhJzMKUng gậthJzMKU nhJ3tuWHẹ đầCiuCFsu, nóqDi kJ3tuWHhông J3tuWHcảm J3tuWHđộng, qDlà gạthJzMKU ngườhJzMKUi. qDNhưng hJ3tuWHơi thởJ3tuWH đJ3tuWHầy CiuCFsdục vọqDng qDcủa hJzMKUhắn cCiuCFsứ phCiuCFsả vàhJzMKUo mặtqD liJ3tuWHên tục,hJzMKU khihJzMKUến nànghJzMKU thJzMKUhật bốiqD rốqDi, gươnghJzMKU mặhJzMKUt đCiuCFsã hJzMKUhồng CiuCFslại cànghJzMKU đCiuCFsỏ tươi. 

“NàngJ3tuWH hìhJzMKUnh nJ3tuWHhư vẫnqD cqDòn tCiuCFshiếu qDtrẫm cáCiuCFsi gìCiuCFs hJzMKUđó.” HắnhJzMKU trầmqD giọnJ3tuWHg nhhJzMKUắc nhCiuCFsở nói. 

“Thiếu… thiếuhJzMKU cáihJzMKU gì?” 

NàqDng J3tuWHnháy mắt,hJzMKU mơqD hhJzMKUồ, nhqDưng lạihJzMKU nqDghĩ tớihJzMKU cáhJzMKUi gJ3tuWHì, sắcqD mặtqD qDcó chJzMKUhút qDsốt ruột, 

“Không qDđược, chqDàng ngồiCiuCFs xJ3tuWHuống trướJ3tuWHc điqD, thJzMKUa CiuCFsđi tìCiuCFsm dượchJzMKU gCiuCFsiúp CiuCFschàng rhJzMKUửa sạchhJzMKU miJ3tuWHệng vếhJzMKUt thương,qD kCiuCFshông cCiuCFsần lộnqD xộn.” 

ĐhJzMKUi mộtCiuCFs quảnqDg đưJ3tuWHờng xJ3tuWHa nqDhư vậy,hJzMKU hắnJ3tuWH chắcCiuCFs lhJzMKUà phảiqD nhịnCiuCFs đauJ3tuWH rJ3tuWHất nhiềJ3tuWHu. hJzMKUVết thưqDơng J3tuWHlần trướchJzMKU hJzMKUnghiêm trọCiuCFsng nJ3tuWHhư qDvậy, qDđã liềCiuCFsn J3tuWHmặt đượcqD hahJzMKUy chưa,hJzMKU nànhJzMKUg mộCiuCFst chútqD cũqDng khônghJzMKU bJ3tuWHiêt. NhưCiuCFsng bâqDy giờ,CiuCFs nhìqDn thhJzMKUấy đầuCiuCFs gốhJzMKUi củhJzMKUa hắnhJzMKU đỏCiuCFs tươiJ3tuWH CiuCFs1 mảng,CiuCFs lòqDng củaCiuCFs nànghJzMKU rhJzMKUất xJ3tuWHót J3tuWHxa, CiuCFsthật rqDất qDlo lắng. 

Nàng sJ3tuWHợ J3tuWHmáu, nhưqDng nqDhiều lúcJ3tuWH, vJ3tuWHì hJzMKUkhông muốnqD tỏJ3tuWH J3tuWHra yhJzMKUếu đuhJzMKUối, đềuCiuCFs pJ3tuWHhải tậhJzMKUn lựcqD ẩqDn nhẫn.J3tuWH ChJ3tuWHo nênCiuCFs nhJzMKUàng rấthJzMKU íCiuCFst mhJzMKUặc hồngqD yJ3tuWH, qDmà lúhJzMKUc cùqDng MẫJ3tuWHn J3tuWHHách yêuCiuCFs qDnam tỷqD thí,CiuCFs cũhJzMKUng vìJ3tuWH sợCiuCFs nhìJ3tuWHn thấyCiuCFs trênCiuCFs ngườiJ3tuWH mhJzMKUình tqDoát qDra máuhJzMKU tươi,qD mớiJ3tuWH cốCiuCFs tìnhCiuCFs hJzMKUmặc hồngJ3tuWH yCiuCFs, chJzMKUhe dấCiuCFsu sợhJzMKU CiuCFshãi củhJzMKUa qDchính mình. 

J3tuWHNếu nơJ3tuWHi nCiuCFsày thậthJzMKU sựCiuCFs bốCiuCFs J3tuWHtrí J3tuWHgiống CiuCFsy LoqDng QuânhJzMKU điqDện, nhưhJzMKU vậhJzMKUy, hòmhJzMKU J3tuWHthuốc sẽCiuCFs đJ3tuWHặt tJ3tuWHrong nqDgăn kéoJ3tuWH cuốJ3tuWHi cCiuCFsùng cCiuCFsủa qDbàn tqDrang điểm. 

CiuCFsNàng đẩyJ3tuWH vòngJ3tuWH tqDay ôhJzMKUm ấphJzMKU J3tuWHcủa hhJzMKUắn rCiuCFsa, đJ3tuWHi đếnqD trhJzMKUước bCiuCFsàn traCiuCFsng điểmJ3tuWH, kqDéo hộcJ3tuWH bànCiuCFs rhJzMKUa, qqDuả nhiêhJzMKUn nqDhìn thCiuCFsấy hCiuCFsòm thuốc. 

“Y YJ3tuWH, nàngJ3tuWH muhJzMKUốn nuốtJ3tuWH lờihJzMKU shJzMKUao?” tqDhân thJ3tuWHể ấmqD áqDp, mềmhJzMKU J3tuWHmại tCiuCFsrong lònCiuCFsg rqDời điJ3tuWH, hJzMKUkhông khJzMKUhí lạnJ3tuWHh lẽohJzMKU xâqDm nhập,CiuCFs hắnhJzMKU bấthJzMKU hJzMKUmãn J3tuWHlên án. 

ThhJzMKUấy qDnàng điqD đếJ3tuWHn lonJ3tuWHg sqDàn, tCiuCFsừ tJ3tuWHừ tọaJ3tuWH hạhJzMKU, hắnhJzMKU qDrất sợJ3tuWH qDnàng gihJzMKUống lầnqD trướcJ3tuWH, thôCiuCFs lỗhJzMKU kéqDo phqDắng thụcCiuCFs khốJ3tuWH củaCiuCFs mJ3tuWHình, J3tuWHnghĩ nghJ3tuWHĩ, vẫnJ3tuWH J3tuWHlà CiuCFschính mqDình cuốqDn hJzMKUống quJ3tuWHần lêJ3tuWHn thìqD CiuCFstốt hơqDn. (^hJzMKU^ tqDự nhihJzMKUên J3tuWHthấy buồJ3tuWHn cqDười J3tuWHghê CiuCFs=]] ) 

“Có phhJzMKUải qDrất đCiuCFsau J3tuWHhay không?” 

NàJ3tuWHng cầmJ3tuWH hòmCiuCFs thuhJzMKUốc đJ3tuWHi quaCiuCFs, hJzMKUngồi xổmhJzMKU xqDuống, nhCiuCFsìn vếCiuCFst thưqDơng, CiuCFskhông khỏihJzMKU nqDhíu mày, 

“TqDuy hJzMKUkhông qDlàm độc,CiuCFs nhJzMKUhưng mà,J3tuWH qDvết thưqDơng CiuCFssao lạiCiuCFs hJzMKUlâu khCiuCFsép lhJzMKUại J3tuWHnhư vậy?” 

“ThờihJzMKU hJzMKUtiết J3tuWHcó chúhJzMKUt CiuCFslãnh.” hJzMKUHắn đáp,qD nhJ3tuWHìn nànqDg thậtqD cẩCiuCFsn thậCiuCFsn J3tuWHlau hJzMKUđi vếJ3tuWHt máhJzMKUu trCiuCFsên miệnCiuCFsg vếthJzMKU thương. 

[] 

“Thân nhiệtJ3tuWH cqDủa chàngCiuCFs sCiuCFso vớCiuCFsi ngqDười thưqDờng luôhJzMKUn thấpqD hơn,hJzMKU biếthJzMKU trờihJzMKU hJzMKUlạnh, qDsao khônJ3tuWHg chCiuCFso qDcung nJ3tuWHữ đốtJ3tuWH thqDêm hỏaqD lò,hJzMKU nhưCiuCFs vậyqD tqDhân thJzMKUhể qDmới ấmJ3tuWH hqDơn, miệngqD CiuCFsvết thưJ3tuWHơng cũqDng kJ3tuWHhép qDlại J3tuWHmau chút.” 

DùnJ3tuWHg vảCiuCFsi mềmhJzMKU, thqDấm CiuCFsướt, rhJzMKUửa sạcJ3tuWHh miệqDng hJzMKUvết thươngJ3tuWH, hJzMKUnàng nCiuCFshẹ CiuCFsnhàng thổihJzMKU thqDổi, đợJ3tuWHi nướcqD khhJzMKUô J3tuWHđi, mhJzMKUới lấyCiuCFs thuốJ3tuWHc thJ3tuWHoa qDlên, dùnqDg bạchCiuCFs J3tuWHbố sạJ3tuWHch sẽJ3tuWH bqDao lấy,qD cuốiqD cùnCiuCFsg qDthắt mộthJzMKU chJzMKUái qDnơ coqDn bướm. 

“Không cCiuCFsó nàhJzMKUng bCiuCFsên cạnqDh, mộtJ3tuWH mìnhhJzMKU qDtrẫm J3tuWHcho dqDù cóqD đắphJzMKU tJ3tuWHhêm mấyhJzMKU tấmCiuCFs J3tuWHchăn, đềqDu cảmqD tJ3tuWHhấy cảCiuCFs ngườihJzMKU rétCiuCFs run.”qD HắnJ3tuWH thấphJzMKU naCiuCFsm nói. 

“Miệng hJzMKUlưỡi trơnJ3tuWH tru.qD” NànqDg liếcJ3tuWH liếCiuCFsc CiuCFsmắt mộCiuCFst cáhJzMKUi, hJzMKUcười khẽ. 

Cho CiuCFstới nayJ3tuWH, qDnàng đềuJ3tuWH cảmqD thCiuCFsấy hắnJ3tuWH chCiuCFsỉ biếthJzMKU khhJzMKUi dễCiuCFs hJzMKUmình, mCiuCFsỗi lầnhJzMKU nóiqD cqDhuyện đềuJ3tuWH CiuCFsgiống qDnhư đanqDg cãJ3tuWHi nhCiuCFsau, nJ3tuWHhưng qDmà, tqDừ khJzMKUhi rờhJzMKUi khỏiqD lonCiuCFsg qDquân điệnhJzMKU, nànhJzMKUg mớqDi phátCiuCFs hiệnCiuCFs, nJ3tuWHàng ngượcqD lạiJ3tuWH rấtqD hJzMKUlà thíchJzMKUh lờiJ3tuWH nóihJzMKU bénqD nJ3tuWHhọncủa hắn,CiuCFs thJzMKUhích CiuCFscùng hqDắn tqDranh traCiuCFsnh CiuCFsluận luận. 

“MiệqDng lưỡihJzMKU trơqDn trhJzMKUu hJzMKUso vớiJ3tuWH vôCiuCFs qDlại tốtCiuCFs hơn.”qD CiuCFsHắn quảhJzMKU thựqDc lhJzMKUại bắhJzMKUt đầuJ3tuWH CiuCFs“mồm mép”. 

KCiuCFshóe môJ3tuWHi qDcong lêqDn, nụhJzMKU cưJ3tuWHời tqDươi tắnqD nhưqD nắnCiuCFsg mhJzMKUai, cảCiuCFsm giáJ3tuWHc queCiuCFsn qDthuộc nCiuCFsày làqDm tếqD bàhJzMKUo toàCiuCFsn thâJ3tuWHn nànqDg đềuCiuCFs ởqD thCiuCFsả lỏnqDg, thưqD sướnhJzMKUg vôhJzMKU cùng. 

“Chàng,J3tuWH vhJzMKUẫn muốJ3tuWHn hJzMKUđi sănqD lãoCiuCFs hhJzMKUổ sao?” 

NJ3tuWHàng tCiuCFshu dọnhJzMKU xJ3tuWHong hòmqD thuốc,CiuCFs ngồihJzMKU vàoCiuCFs vịqD tríhJzMKU hJzMKUbên cạhJzMKUnh hắn,hJzMKU CiuCFsnhẹ nhànghJzMKU hJzMKUống quầCiuCFsn thảJ3tuWH xuống. 

“TrẫmhJzMKU tCiuCFshầm nhJzMKUghĩ, sJ3tuWHẽ tặngJ3tuWH chCiuCFso CiuCFsnàng lễhJzMKU vậthJzMKU mqDà trẫCiuCFsm chJzMKUho CiuCFslà trânCiuCFs qDquý nhất,qD J3tuWHY YhJzMKU, nàqDng hãhJzMKUy hJzMKUtin tưởngJ3tuWH trẫmqD cqDó nJ3tuWHăng lựcqD này,J3tuWH mqDặc dùJ3tuWH khôqDng dựaCiuCFs vàoJ3tuWH thuậhJzMKUt pháJ3tuWHp, tJ3tuWHrẫm cũhJzMKUng sẽhJzMKU làCiuCFsm được.” 

HJ3tuWHắn soạCiuCFsn hJzMKUmi, bàJ3tuWHn tqDay hJzMKUto CiuCFsnhẹ J3tuWHnhàng qDvuốt qDlên đqDôi hJzMKUmá CiuCFsphấn hồng,CiuCFs hJzMKU“Trẫm, chJzMKUũng khCiuCFsông pCiuCFshải qDmột quânCiuCFs vươngqD vôqD năqDng, nhữngCiuCFs gìJ3tuWH cqDủa trẫm,hJzMKU nhJ3tuWHất địnhJ3tuWH trẫmqD sqDẽ tqDhu hồiCiuCFs, bCiuCFsao gồhJzMKUm hJzMKUcả nàng!” 

qDkhuôn CiuCFsmặt trắngJ3tuWH nhJzMKUoãn, hCiuCFsoàn mJ3tuWHỹ CiuCFsnhư mJ3tuWHột tácqD hJzMKUphẩm nghệhJzMKU thJzMKUhuật, qDkhóe môiCiuCFs mỏJ3tuWHng, conCiuCFsg conJ3tuWHg mCiuCFsột CiuCFsnụ hJzMKUcười, đhJzMKUôi mắhJzMKUt CiuCFsmàu tJ3tuWHím thCiuCFsâm shJzMKUâu CiuCFsnhư đạiJ3tuWH dương,CiuCFs…nàng xeCiuCFsm đếnCiuCFs nCiuCFsgây ngốCiuCFsc cCiuCFsả người. 

Mãi ngắmCiuCFs mỹhJzMKU namJ3tuWH, hJzMKUY CiuCFsY hJzMKUmột chútJ3tuWH cũngCiuCFs hJzMKUkhông pqDhát qDgiác, mộhJzMKUt bàJ3tuWHn qDtay đanhJzMKUg lCiuCFsặng yênJ3tuWH qDcởi J3tuWHbỏ vhJzMKUạt áohJzMKU củaqD nàqDng. ^^! 

CiuCFsMãi qDđến khJzMKUhi chỉqD phúhJzMKUc lạnhCiuCFs CiuCFsnhư CiuCFsbăng bqDàn chạmhJzMKU đếnqD trJ3tuWHòn thJzMKUròn mềqDm mqDại, cảCiuCFs ngqDười CiuCFsY J3tuWHY rqDun lêhJzMKUn, bừnqDg CiuCFstỉnh lhJzMKUại đâqDy, nhìJ3tuWHn gươnghJzMKU mJ3tuWHặt ônCiuCFs qDnhu, nqDhu tìCiuCFsnh dạtJ3tuWH dqDào kJ3tuWHhông biếtqD khJzMKUhi nàCiuCFso biếnqD hJzMKUthành vẻqD mặqDt đCiuCFsắc ýqD tJ3tuWHươi cườiCiuCFs củahJzMKU hắCiuCFsn, khqDông khỏCiuCFsi hJzMKUâm thầCiuCFsm mắnJ3tuWHg mhJzMKUình hJzMKUquá sơqD hJzMKUý. (lhJzMKUà háoCiuCFs shJzMKUắc mớiJ3tuWH hJzMKUđúng nCiuCFsha ^^) 

“Y CiuCFsY, nànhJzMKUg nênhJzMKU hJzMKUthực hihJzMKUện ướcCiuCFs địnhCiuCFs cùqDng trẫm.”J3tuWH HắqDn thấpqD hJzMKUnam, nhẹJ3tuWH nhànCiuCFsg vỗqD vềJ3tuWH đôhJzMKUi mhJzMKUá mềmCiuCFs mại. 

“ƯớchJzMKU định?CiuCFs CáiCiuCFs J3tuWHgì ướcJ3tuWH địnhJ3tuWH?” NàngJ3tuWH tiếpJ3tuWH tụqDc hJzMKUđánh trqDống lJ3tuWHảng, “KhôngCiuCFs đượcCiuCFs, hJzMKUchân qDcủa chàJ3tuWHng khhJzMKUông thểCiuCFs lộhJzMKUn xộn.” 

“NgàqDy ấyCiuCFs, hJzMKUtrẫm bịCiuCFs tCiuCFshương sCiuCFso vớJ3tuWHi hôhJzMKUm naJ3tuWHy cònqD ngJ3tuWHhiêm trọnqDg hqDơn, J3tuWHnhưng khôCiuCFsng phảJ3tuWHi cũJ3tuWHng dũnCiuCFsg mãJ3tuWHnh CiuCFsdị thườngqD hJzMKUsao? HaqDy làqD, nàngCiuCFs cJ3tuWHho đóhJzMKU làJ3tuWH hJ3tuWHiệu lqDực củaqD quảJ3tuWH CiuCFsthôi tình?” 

HắnCiuCFs thổiqD mCiuCFsột ngụCiuCFsm hơiCiuCFs tCiuCFshở lạJ3tuWHnh J3tuWHnhư bJ3tuWHăn vhJzMKUào CiuCFstai nàhJzMKUng, nJ3tuWHhẹ nhJzMKUhàng ghJzMKUặm lấyJ3tuWH CiuCFsvành tahJzMKUi CiuCFsmẫn cảmqD hJzMKUcủa nàCiuCFsng, đầCiuCFsu lưỡiqD cuốnqD, cqDảm giCiuCFsác đqDược thânCiuCFs tJ3tuWHhể mềmJ3tuWH mqDại đềuJ3tuWH CiuCFsrun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.