Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 1LVSk75: KH3pCT8DbuÔNG THỂudZh6jJq MẤT3pCT8Dbu ĐI3pCT8Dbu NÀNG

“Mộc Hiệp!”3pCT8Dbu LVSkPhù VâudZh6jJqn KudZh6jJqhâu Trạch3pCT8Dbu héLVSkt lớnudZh6jJq mộtLVSk tiudZh6jJqếng, dùnLVSkg udZh6jJqchân cLVSkhưa bLVSkị thưudZh6jJqơng là3pCT8Dbum điểm3pCT8Dbu tựa,LVSk bú3pCT8Dbung LVSkngười pLVSkhi udZh6jJqthân đến,udZh6jJq 3pCT8Dbuthân 3pCT8Dbumình cấpLVSk LVSktốc ba3pCT8Dbuy vútudZh6jJq mudZh6jJqà đudZh6jJqi, tựaudZh6jJq nh3pCT8Dbuư udZh6jJqchim yến,udZh6jJq 3pCT8Dbulinh hoạtudZh6jJq xuyê3pCT8Dbun LVSkqua udZh6jJqrừng cLVSkây, 3pCT8Dbubôn tiếnLVSk về3pCT8Dbu p3pCT8Dbuhía nàng. 

NhưnLVSkg mà3pCT8Dbu, dùudZh6jJq LVSkcó khudZh6jJqinh công3pCT8Dbu thượnLVSkg thừaudZh6jJq, hắLVSkn 3pCT8Dbuvẫn đ3pCT8Dbuuổi khudZh6jJqông kịpudZh6jJq LVSktốc độ3pCT8Dbu rLVSkơi xLVSkuống nudZh6jJqgựa 3pCT8Dbucủa n3pCT8Dbuàng từudZh6jJq udZh6jJqmột LVSkkhoảng cá3pCT8Dbuch x3pCT8Dbua LVSknhư 3pCT8Dbuthế, LVSknhưng vàoudZh6jJq lúcLVSk nàyudZh6jJq, mộudZh6jJqt tLVSkhân ả3pCT8Dbunh m3pCT8Dbuàu LVSkđen rốtudZh6jJq cụcLVSk 3pCT8Dbuxuất hiLVSkện, vươn3pCT8Dbu tudZh6jJqay 3pCT8Dbura udZh6jJqmuốn cứuLVSk nàng.3pCT8Dbu 3pCT8DbuKhi cá3pCT8Dbuc nLVSkgón ta3pCT8Dbuy sắLVSkp chudZh6jJqạm đudZh6jJqược udZh6jJqY Y3pCT8Dbu, thì3pCT8Dbu không3pCT8Dbu biếudZh6jJqt 3pCT8Dbutừ LVSkchỗ nàLVSko phóLVSkng tudZh6jJqới m3pCT8Dbuột mudZh6jJqũi LVSktên, 3pCT8DbuMộc HiệpudZh6jJq cảLVSk ki3pCT8Dbunh, t3pCT8Dbuheo udZh6jJqbản năngLVSk rLVSkụt tudZh6jJqay lại… 

“Không!”udZh6jJq 3pCT8DbuPhù Vân3pCT8Dbu KhâuudZh6jJq udZh6jJqTrạch rudZh6jJqống giận! 

Trơ3pCT8Dbu mắtLVSk nhìLVSkn nànudZh6jJqg udZh6jJqngã xuố3pCT8Dbung, hudZh6jJqắn 3pCT8Dbucuống q3pCT8Dbuuýt, ludZh6jJqo lắnLVSkg như3pCT8Dbu muLVSkốn x3pCT8Dbué toạcLVSk lồngLVSk ng3pCT8Dbuực, tLVSkay udZh6jJqnàng 3pCT8Dbubị t3pCT8Dbuhương, ng3pCT8Dbuã nhLVSkư thếLVSk 3pCT8Dbue rằng…! 

Không ngLVSkờ, LVSkY udZh6jJqY l3pCT8Dbuãi LVSkkhẽ 3pCT8Dbuxoay ngườ3pCT8Dbui, dù3pCT8Dbung ta3pCT8Dbuy chưaudZh6jJq bịLVSk thưLVSkơng bắ3pCT8Dbut lấyLVSk LVSkcương ngựa,3pCT8Dbu tun3pCT8Dbug ng3pCT8Dbuười một3pCT8Dbu LVSkchút, audZh6jJqn toLVSkàn rơiLVSk xuốn3pCT8Dbug đất. 

“N3pCT8Dbugươi còudZh6jJqn mudZh6jJquốn LVSkbỏ lạLVSki t3pCT8Dbua mộ3pCT8Dbut 3pCT8Dbumình sao?” 

Không hềLVSk LVSksợ hãi3pCT8Dbu udZh6jJqquay đầu,udZh6jJq udZh6jJqnhìn về3pCT8Dbu phí3pCT8Dbua hắn,udZh6jJq nàLVSkng cườiudZh6jJq đến3pCT8Dbu hếtudZh6jJq LVSksức thoudZh6jJqải m3pCT8Dbuái, rudZh6jJqốt cụudZh6jJqc, hắn3pCT8Dbu c3pCT8Dbuũng bị3pCT8Dbu nànudZh6jJqg 3pCT8Dbuđùa giỡLVSkn mộudZh6jJqt lần.udZh6jJq (udZh6jJqtrời ạ,LVSk lLVSkàm paLVSkn LVSkcứ tưudZh6jJqởng, LVSkpó tudZh6jJqay vLVSkới chLVSkị ) 

udZh6jJqChậm udZh6jJqrãi ổLVSkn LVSkđịnh thânLVSk udZh6jJqhình, LVSkhắn udZh6jJqthở phLVSkì 3pCT8Dbuphò, nhìn3pCT8Dbu nàngudZh6jJq 3pCT8Dbunghịch nudZh6jJqgợm, t3pCT8Dbuươi c3pCT8Dbuười, đột3pCT8Dbu nhiêudZh6jJqn LVSkthở udZh6jJqdài nhẹudZh6jJq nLVSkhõm 3pCT8Dbumột 3pCT8Dbuhơi, budZh6jJqàn udZh6jJqtay udZh6jJqto g3pCT8Dbuiang r3pCT8Dbua, đemLVSk udZh6jJqthiên hLVSkạ kiudZh6jJqều 3pCT8Dbunhỏ udZh6jJqkéo lạiLVSk, dùLVSkng sứ3pCT8Dbuc k3pCT8Dbuhảm 3pCT8Dbunhập vàudZh6jJqo troudZh6jJqng lòng. 

“NudZh6jJqàng mớudZh6jJqi l3pCT8Dbuà đạiLVSk nudZh6jJqgu ngốLVSkc, d3pCT8Dbuọa đếudZh6jJqn trẫm,LVSk nàngudZh6jJq có3pCT8Dbu biếtudZh6jJq làmLVSk kin3pCT8Dbuh động3pCT8Dbu tháudZh6jJqnh giáudZh6jJq, tudZh6jJqhì cudZh6jJqó 1LVSk0 c3pCT8Dbuái đầu3pCT8Dbu udZh6jJqcũng khônLVSkg LVSkđủ tLVSkrảm LVSkhay udZh6jJqkhông!” TLVSkuy l3pCT8Dbuà ludZh6jJqời nóiudZh6jJq udZh6jJqcó vLVSkẻ udZh6jJquy hiếp,3pCT8Dbu nhưn3pCT8Dbug LVSkngữ kLVSkhí lại3pCT8Dbu dudZh6jJqìu dà3pCT8Dbung, 3pCT8Dbuôn nhLVSku, sủudZh6jJqng LVSkái, cLVSkòn có3pCT8Dbu udZh6jJqchút bấudZh6jJqt đắudZh6jJqc dĩ. 

MộcudZh6jJq HiệLVSkp tudZh6jJqhấy hoànudZh6jJqg phudZh6jJqi udZh6jJqan toàn3pCT8Dbu 3pCT8Dbu, udZh6jJqánh mắtudZh6jJq bénLVSk LVSknhọn bắudZh6jJqn udZh6jJqvề ph3pCT8Dbuía 3pCT8Dbumũi têLVSkn đượLVSkc bắnudZh6jJq tới,3pCT8Dbu nhudZh6jJqanh chón3pCT8Dbug p3pCT8Dbuhi thânLVSk đuổi3pCT8Dbu theo. 

“Ta3pCT8Dbu đãudZh6jJq tíudZh6jJqnh đ3pCT8Dbuược LVSkphải làm3pCT8Dbu 3pCT8Dbuthế 3pCT8Dbunào rudZh6jJqồi màudZh6jJq, chỉudZh6jJq tạ3pCT8Dbui mộudZh6jJqt 3pCT8Dbumũi tên3pCT8Dbu từLVSk đ3pCT8Dbuâu thình3pCT8Dbu lìudZh6jJqnh LVSklao rLVSka udZh6jJqlàm udZh6jJqta giậLVSkt mìudZh6jJqnh, udZh6jJqngươi mu3pCT8Dbuốn trảmudZh6jJq liềnLVSk trLVSkảm đ3pCT8Dbui, d3pCT8Dbuù sa3pCT8Dbuo 3pCT8Dbuta cũngudZh6jJq LVSkkhông udZh6jJqcó mười3pCT8Dbu c3pCT8Dbuái đầuLVSk.” Nàn3pCT8Dbug nhíuudZh6jJq nhíu3pCT8Dbu m3pCT8Dbuày, n3pCT8Dbuhìn m3pCT8Dbuũi LVSktên bLVSkắn lé3pCT8Dbun c3pCT8Dbuắm phập3pCT8Dbu LVSkvào đạiudZh6jJq thudZh6jJqụ gầLVSkn đó. 

“NàngudZh6jJq LVSkcho rằudZh6jJqng n3pCT8Dbuàng muốn3pCT8Dbu budZh6jJqị tudZh6jJqrảm 3pCT8Dbuliền t3pCT8Dburảm sao3pCT8Dbu? NếuLVSk trẫmudZh6jJq muốn3pCT8Dbu udZh6jJqnàng chết3pCT8Dbu, 3pCT8Dbucòn cóudZh6jJq udZh6jJqthể li3pCT8Dbuều mạngudZh6jJq udZh6jJqchạy đ3pCT8Dbuến đâudZh6jJqy cứu3pCT8Dbu nàngLVSk LVSksao? udZh6jJqY 3pCT8DbuY, chẳngudZh6jJq lẽ3pCT8Dbu nàngLVSk khôngLVSk biết,udZh6jJq trẫm,3pCT8Dbu khôLVSkng thLVSkể 3pCT8Dbumất 3pCT8Dbuđi nàngudZh6jJq sLVSkao?!” udZh6jJqhắn nhLVSkẹ nh3pCT8Dbuàng nudZh6jJqói, giọngLVSk nó3pCT8Dbui thâ3pCT8Dbun t3pCT8Dbuình, cudZh6jJqó chútudZh6jJq 3pCT8Dbuai oán,udZh6jJq ánhudZh6jJq mắtLVSk LVSksâu nhudZh6jJqư budZh6jJqiển, LVSkdào dạt3pCT8Dbu nh3pCT8Dbuu t3pCT8Dbuình nhìnLVSk chằmudZh6jJq chằ3pCT8Dbum kh3pCT8Dbuuôn mặ3pCT8Dbut nhỏ3pCT8Dbu nhắnLVSk củ3pCT8Dbua nàng. 

“Chàn3pCT8Dbug nóudZh6jJqi thậtLVSk saudZh6jJqo?” (LVSkpan đổ3pCT8Dbui xưLVSkng hô3pCT8Dbu từLVSk đâyudZh6jJq nudZh6jJqhe, cứLVSk “ngươi,3pCT8Dbu t3pCT8Dbua” nLVSkghe LVSkkì kLVSkì, 3pCT8Dbukhi 3pCT8Dbu2 ngưudZh6jJqời ởLVSk riLVSkêng, pudZh6jJqan sudZh6jJqẽ LVSkđổi th3pCT8Dbuàng LVSk“chàng-ta” ^^) 

Nàng độ3pCT8Dbut nhLVSkiên cLVSkâu thầnLVSk cườiLVSk, udZh6jJqhai t3pCT8Dbuay udZh6jJqôm ch3pCT8Dbuầm udZh6jJqlấy hắn,3pCT8Dbu mLVSkột lLVSkúc 3pCT8Dbusau, mớiudZh6jJq nudZh6jJqâng đầu,LVSk ánhudZh6jJq mắ3pCT8Dbut tronudZh6jJqg vLVSkeo LVSknhư nướudZh6jJqc hồLVSk thLVSku 3pCT8Dbunhìn hắn. 

“Nàng3pCT8Dbu……” LVSknày, udZh6jJqnàng LVSkđang l3pCT8Dbuàm nũngvớiudZh6jJq 3pCT8Dbuhắn sao? 

3pCT8DbuHắn udZh6jJqkhinh ngạ3pCT8Dbuc LVSkkhông n3pCT8Dbuói đượcudZh6jJq mộLVSkt l3pCT8Dbuời, LVSkmở udZh6jJqto mắudZh6jJqt n3pCT8Dbuhìn LVSknàng ýLVSk udZh6jJqcười l3pCT8Dbuan rLVSka cảudZh6jJq LVSkkhuôn 3pCT8Dbumặt xudZh6jJqinh xắn,LVSk nànudZh6jJqg tựLVSka hồ3pCT8Dbu đãudZh6jJq sớmudZh6jJq đoánLVSk 3pCT8Dbuchắc đượcudZh6jJq hắn3pCT8Dbu sẽ3pCT8Dbu udZh6jJqcó biểuudZh6jJq LVSktình thế3pCT8Dbu này. 

Khuôn3pCT8Dbu m3pCT8Dbuặt nLVSkhỏ nudZh6jJqhắn nhudZh6jJqư 3pCT8Dbutrái đàoLVSk, LVSký cườudZh6jJqi sángudZh6jJq lạ3pCT8Dbun, đôi3pCT8Dbu mắt3pCT8Dbu tLVSko trudZh6jJqong udZh6jJqveo nh3pCT8Dbuìn hắn,LVSk hàudZh6jJqng udZh6jJqmi vừudZh6jJqa cudZh6jJqong 3pCT8Dbuvừa dà3pCT8Dbui l3pCT8Dbuay động,udZh6jJq 3pCT8Dbuchớp chớLVSkp, udZh6jJqcánh môi3pCT8Dbu hudZh6jJqồng chúLVSkm chíLVSkm manudZh6jJqg nétLVSk cười…3pCT8Dbunàng LVSknhìn hắudZh6jJqn, nhudZh6jJqưng sudZh6jJqao hắnudZh6jJq udZh6jJqcứ trầm3pCT8Dbu LVSkmắt khôLVSkng nLVSkói gìudZh6jJq cả,LVSk sốt3pCT8Dbu LVSkruột l3pCT8Dbuàm udZh6jJqnàng 3pCT8Dbuphải l3pCT8Dbuên tiếngLVSk hỏi: 

“PhLVSkù 3pCT8DbuVân KhâLVSku TrLVSkạch,làm chànLVSkg sợudZh6jJq hã3pCT8Dbui rudZh6jJqồi sao?” 

udZh6jJqBàn t3pCT8Dbuay nhỏLVSk đưaudZh6jJq lLVSkên, qu3pCT8Dbuơ 3pCT8Dbuqua qLVSkuơ l3pCT8Dbuại trướudZh6jJqc mặLVSkt hắn,3pCT8Dbu hắ3pCT8Dbun làudZh6jJqm LVSksao v3pCT8Dbuậy, độngLVSk cũngLVSk không3pCT8Dbu động,udZh6jJq biLVSkến thàLVSknh đầudZh6jJqu gỗLVSk rồiudZh6jJq đi? 

“SợudZh6jJq hãi!”LVSk Hắ3pCT8Dbun độudZh6jJqt nh3pCT8Dbuiên xuLVSky tLVSkhanh, tiếnudZh6jJqg nói3pCT8Dbu thoáLVSkng khàudZh6jJqn khàn,“NudZh6jJqàng phảiLVSk budZh6jJqồi thườnLVSkg c3pCT8Dbuho trẫm?” 

Bồi thư3pCT8Dbuờng? ALVSki nhudZh6jJqa, nà3pCT8Dbung hiện3pCT8Dbu tạ3pCT8Dbui chỉudZh6jJq 3pCT8Dbucó 3pCT8Dbuhai b3pCT8Dbuàn taudZh6jJqy trắudZh6jJqng, liudZh6jJqền LVSkngay cảudZh6jJq udZh6jJqtrang sức3pCT8Dbu quầnudZh6jJq áo3pCT8Dbu đều3pCT8Dbu udZh6jJqlà LVSkcủa ngưudZh6jJqời 3pCT8Dbukhác, đế3pCT8Dbu vương3pCT8Dbu nh3pCT8Dbuư hắn,LVSk quyLVSkền khuyudZh6jJqnh thiênLVSk 3pCT8Dbuhạ, lLVSkại mởudZh6jJq mi3pCT8Dbuệng muố3pCT8Dbun nàLVSkng LVSkbồi thường?udZh6jJq N3pCT8Dbuàng cudZh6jJqó udZh6jJqgì đểLVSk udZh6jJqbồi thườLVSkng c3pCT8Dbuho hắ3pCT8Dbun đây? 

“ChàngLVSk muố3pCT8Dbun cáiLVSk gì?”3pCT8Dbu N3pCT8Dbugẫm ludZh6jJqại, hìudZh6jJqnh nLVSkhư mìudZh6jJqnh 3pCT8Dbucũng đLVSkã 3pCT8Dbudọa LVSkhắn t3pCT8Dbuhật, LVSkđành udZh6jJqphải mở3pCT8Dbu miệ3pCT8Dbung hỏi. 

“3pCT8DbuNơi 3pCT8Dbunày” hắn3pCT8Dbu dùng3pCT8Dbu ngudZh6jJqón LVSktay ludZh6jJqành lLVSkạnh 3pCT8Dbucủa udZh6jJqmình vudZh6jJquốt nhè3pCT8Dbu nhẹLVSk l3pCT8Dbuên cLVSkánh môiLVSk củudZh6jJqa nà3pCT8Dbung, sudZh6jJqau đóLVSk còudZh6jJqn “vôLVSk lạiLVSk” dờ3pCT8Dbui xuốLVSkng ngực,3pCT8Dbu “CònLVSk LVSkcó nơ3pCT8Dbui này.” 

“HLVSkạ… hudZh6jJqạ lưu!” 

MặtLVSk nudZh6jJqàng đLVSkỏ ludZh6jJqên tựLVSka udZh6jJqnhư mông3pCT8Dbu 3pCT8Dbukhỉ, 3pCT8Dbumột udZh6jJqtay udZh6jJqdùng sứcudZh6jJq cố3pCT8Dbu đẩyudZh6jJq “bLVSkàn tudZh6jJqay sói”LVSk tudZh6jJqrên ngự3pCT8Dbuc udZh6jJqcủa mìudZh6jJqnh 3pCT8Dbura, vừaudZh6jJq đôudZh6jJq đôudZh6jJq hét, 

“Đầu LVSkcủa chàngudZh6jJq ng3pCT8Dbuoại tLVSkrừ mấLVSky thứudZh6jJq nàyudZh6jJq, c3pCT8Dbuũng khôn3pCT8Dbug nudZh6jJqghĩ r3pCT8Dbua cái3pCT8Dbu g3pCT8Dbuì đứngudZh6jJq đắnLVSk LVSksao?” HuốngLVSk chiudZh6jJq, nơudZh6jJqi nàyudZh6jJq 3pCT8Dbulà bLVSkãi săn3pCT8Dbu, m3pCT8Dbuuốn cái3pCT8Dbu gìLVSk 3pCT8Dbucũng kLVSkhông đudZh6jJqược, nếuLVSk bịLVSk ngườ3pCT8Dbui khác3pCT8Dbu nhìn3pCT8Dbu thấy3pCT8Dbu, liềLVSkn kLVSkhông xoLVSkng . 

LVSkÁc? Nà3pCT8Dbung dudZh6jJqám 3pCT8Dbucự tuyệ3pCT8Dbut LVSkhắn? LạudZh6jJqnh lùudZh6jJqng nhíuudZh6jJq mày,LVSk cúLVSki đầudZh6jJqu nhLVSkìn đầuLVSk gối3pCT8Dbu củaudZh6jJq udZh6jJqmình đỏ3pCT8Dbu tLVSkươi mộtLVSk mảudZh6jJqng, lạLVSki udZh6jJqdùng udZh6jJqánh udZh6jJqmắt 3pCT8Dbutrách cứ3pCT8Dbu nhìudZh6jJqn v3pCT8Dbuề udZh6jJqphía nàng. 

[] 

ĐượcLVSk rồiudZh6jJq, nàngudZh6jJq thậudZh6jJqt 3pCT8Dbusự có3pCT8Dbu lỗi3pCT8Dbu, n3pCT8Dbuhưng m3pCT8Dbuà nàn3pCT8Dbug khLVSkông udZh6jJqphải LVSkcố ý3pCT8Dbu m3pCT8Dbuà, chỉudZh6jJq 3pCT8Dbulà “vudZh6jJqô tinh”LVSk, LVSkừ, chudZh6jJqỉ udZh6jJqlà v3pCT8Dbuô tìnLVSkh thôi. 

Nàng3pCT8Dbu c3pCT8Dbuắn 3pCT8Dbucắn môudZh6jJqi dưới. 

“SudZh6jJqẽ…… Sẽ3pCT8Dbu bịLVSk ngườiudZh6jJq udZh6jJqkhác LVSknhìn tudZh6jJqhấy.” ThùLVSky hudZh6jJqạ mLVSki mắt3pCT8Dbu, nàn3pCT8Dbug udZh6jJqnhỏ giọngudZh6jJq nói. 

N3pCT8Dbuếu nLVSkhư có3pCT8Dbu th3pCT8Dbuể udZh6jJqngăn cảudZh6jJqn hắ3pCT8Dbun LVSkđi sănLVSk bạ3pCT8Dbuch hổudZh6jJq thì…… 

“Y YLVSk, LVSknàng udZh6jJqcó biết3pCT8Dbu să3pCT8Dbun bắ3pCT8Dbun lầnLVSk nàyLVSk udZh6jJqkéo LVSkdài mấyudZh6jJq ngLVSkày LVSkhay kudZh6jJqhông?” 3pCT8DbuHắn độtLVSk nhLVSkiên đặt3pCT8Dbu câu3pCT8Dbu hỏi. 

“Không phải3pCT8Dbu chỉ3pCT8Dbu cLVSkó h3pCT8Dbuôm 3pCT8Dbunay sao?” 

LVSkNàng căLVSkn bảnLVSk lLVSkà 3pCT8Dbuchưa tLVSkừng t3pCT8Dbuham gLVSkia lễ3pCT8Dbu hộudZh6jJqi udZh6jJqsăn bắnudZh6jJq, nêLVSkn chudZh6jJqo rằnLVSkg, lLVSkễ hộiudZh6jJq nà3pCT8Dbuy đơnudZh6jJq gudZh6jJqiản chỉ3pCT8Dbu kéudZh6jJqo dài3pCT8Dbu tLVSkrong LVSk1 ngày,LVSk nhưng3pCT8Dbu LVSknhìn vẻLVSk mặtudZh6jJq dởudZh6jJq khócudZh6jJq d3pCT8Dbuở cườiudZh6jJq củaLVSk h3pCT8Dbuắn LVSkthì kinudZh6jJqh ngudZh6jJqạc hỏi, 

“ChẳngudZh6jJq lẽLVSk LVSkcòn kéudZh6jJqo dàudZh6jJqi thêmudZh6jJq 3pCT8Dbuvài nLVSkgày nữa?” 

Và3pCT8Dbui ng3pCT8Dbuày? ƯớcudZh6jJq cudZh6jJqhừng ludZh6jJqà 3pCT8Dbunửa th3pCT8Dbuáng! QuudZh6jJqên đi3pCT8Dbu, LVSkdù sLVSkao LVSknàng đãudZh6jJq LVSkđáp ứng3pCT8Dbu với3pCT8Dbu mudZh6jJqình rồi,udZh6jJq mLVSkặc kệLVSk,… h3pCT8Dbuắn k3pCT8Dbuéo taLVSky nhỏLVSk budZh6jJqé củaLVSk LVSkngười nàLVSko đó,LVSk hướng3pCT8Dbu tớLVSki một3pCT8Dbu LVSklối que3pCT8Dbun thuộc. 

XuyudZh6jJqên qLVSkua mộLVSkt đá3pCT8Dbum cỏ3pCT8Dbu dLVSkại caLVSko cỡLVSk đầu3pCT8Dbu gối,3pCT8Dbu tLVSkrước mặt3pCT8Dbu lLVSkà m3pCT8Dbuột cáudZh6jJqi udZh6jJqhồ n3pCT8Dbuước LVSkxanh bLVSkiếc, phLVSkản c3pCT8Dbuhiếu trờiudZh6jJq xa3pCT8Dbunh, haudZh6jJqi bênLVSk hồ,udZh6jJq hLVSkoa nởLVSk rựLVSkc rỡudZh6jJq, 3pCT8Dbubướm lưudZh6jJqợn 3pCT8Dbuchập chờn,3pCT8Dbu tudZh6jJqhật đ3pCT8Dbuúng làudZh6jJq mộ3pCT8Dbut nơ3pCT8Dbui thế3pCT8Dbu 3pCT8Dbungoại đà3pCT8Dbuo viên. 

udZh6jJq“Chúng LVSkta mLVSkuốn điudZh6jJq đâu?”udZh6jJq NàLVSkng nắm3pCT8Dbu LVSktay hắn3pCT8Dbu, n3pCT8Dbuhìn bLVSkốn phía,LVSk LVSkcon đưudZh6jJqờng LVSknày dường3pCT8Dbu udZh6jJqnhư 3pCT8DbuKhâu LVSkTrạch rấtLVSk udZh6jJqquen thuộc. 

NLVSkày cLVSkó chúudZh6jJqt udZh6jJqkinh ngạc. 

“Đợ3pCT8Dbui lát3pCT8Dbu nudZh6jJqữa 3pCT8Dbunàng s3pCT8Dbuẽ biếtudZh6jJq.” Hắn3pCT8Dbu cLVSkòn 3pCT8Dbucố ýLVSk LVSklàm rLVSka vẻudZh6jJq th3pCT8Dbuần bí. 

Hai ngưLVSkời điudZh6jJq đếudZh6jJqn cạ3pCT8Dbunh hồLVSk nước,udZh6jJq đi3pCT8Dbu vòngudZh6jJq tLVSkheo méudZh6jJqp hố,LVSk trước3pCT8Dbu mặt3pCT8Dbu liềnudZh6jJq hiệnudZh6jJq r3pCT8Dbua một3pCT8Dbu vácudZh6jJqh núiudZh6jJq, hắn3pCT8Dbu vươnLVSk ngónLVSk tLVSkrỏ, 3pCT8Dbuở mộtLVSk khốiudZh6jJq hoàn3pCT8Dbug thạch3pCT8Dbu 3pCT8Dbugõ vàudZh6jJqi cáudZh6jJqi, c3pCT8Dbuó nhanudZh6jJqh cóLVSk chậm. 

3pCT8DbuĐột nudZh6jJqhiên, vudZh6jJqách núi3pCT8Dbu “ẦmLVSk 3pCT8Dbuvang lonLVSkg” mộtudZh6jJq tiế3pCT8Dbung, vácLVSkh udZh6jJqnúi sừng3pCT8Dbu sữn3pCT8Dbug 3pCT8Dbuđột nhiêLVSkn tudZh6jJqách r3pCT8Dbua, LVSklộ rLVSka m3pCT8Dbuột động3pCT8Dbu khẩu. 

BốnudZh6jJq 3pCT8Dbubề vắLVSkng ludZh6jJqặng, PudZh6jJqhù Vâ3pCT8Dbun KhâuudZh6jJq TrạchudZh6jJq rấtLVSk nhanudZh6jJqh nắm3pCT8Dbu tLVSkay nudZh6jJqàng kéoLVSk vào3pCT8Dbu, 3pCT8Dbucầm lấy3pCT8Dbu udZh6jJqcây 3pCT8Dbuđuốc đặt3pCT8Dbu sẳnudZh6jJq ở3pCT8Dbu LVSkcửa độngLVSk, ti3pCT8Dbuến vàoudZh6jJq 3pCT8Dbutrong. 3pCT8DbuKhi hudZh6jJqai nudZh6jJqgười vừaudZh6jJq tiến3pCT8Dbu vàoLVSk, váchLVSk đ3pCT8Dbuá LVSklại ầLVSkm ầ3pCT8Dbum ruudZh6jJqng chuyudZh6jJqển 3pCT8Dbu1 lLVSkần nữa,3pCT8Dbu c3pCT8Dbuhớp mắt3pCT8Dbu động3pCT8Dbu khẩu3pCT8Dbu 3pCT8Dbuđã biếudZh6jJqn LVSkmất, khônudZh6jJqg lộudZh6jJq udZh6jJqra LVSk1 k3pCT8Dbuhe hở. 

“HoàngudZh6jJq Thượng!” 

MộtudZh6jJq hoàngLVSk udZh6jJqy thLVSkị vệudZh6jJq 3pCT8Dbu( thị3pCT8Dbu vệ3pCT8Dbu mặcLVSk á3pCT8Dbuo udZh6jJqvàng) cầudZh6jJqm c3pCT8Dbuây đuốcLVSk chạyLVSk đến,3pCT8Dbu LVSktựa hLVSkồ LVSkđã sớmLVSk LVSkđợi udZh6jJqở đâyudZh6jJq, “HoàudZh6jJqng phLVSki nươngLVSk nương.” 

“tình 3pCT8Dbuhuống hiệnudZh6jJq tạ3pCT8Dbui như3pCT8Dbu LVSkthế nào3pCT8Dbu?” Hắn3pCT8Dbu l3pCT8Dbuiếc mắ3pCT8Dbut nLVSkhìn bLVSkộ dánLVSkg nLVSkgạc nhiênLVSk củaLVSk nàLVSkng, cườiudZh6jJq nhẹ,udZh6jJq mộ3pCT8Dbut tLVSkay ôudZh6jJqm udZh6jJqlấy e3pCT8Dbuo nhudZh6jJqỏ củaLVSk nàngudZh6jJq, sợ3pCT8Dbu LVSkđường LVSkđi nhỏLVSk hẹp,udZh6jJq d3pCT8Dbua tudZh6jJqhịt nLVSkon mịnudZh6jJq sudZh6jJqẽ 3pCT8Dbubị LVSkđá nhọn3pCT8Dbu làLVSk tLVSkổn thương. 

“BạchLVSk hLVSkổ đang3pCT8Dbu ở3pCT8Dbu hướn3pCT8Dbug TâudZh6jJqy LVSkNam củLVSka cánudZh6jJqh rừng,udZh6jJq nudZh6jJqó đan3pCT8Dbug LVSkở tLVSkrong độnLVSkg nghỉudZh6jJq ngơiudZh6jJq, 3pCT8DbuMẫn HácLVSkh udZh6jJqVương gLVSkia mớ3pCT8Dbui vừaLVSk x3pCT8Dbuuất udZh6jJqhiện ở3pCT8Dbu pudZh6jJqhía đudZh6jJqông 3pCT8Dbubắc c3pCT8Dbuủa cLVSkánh rừng,LVSk LVSktạm thLVSkời cùn3pCT8Dbug udZh6jJqbạch 3pCT8Dbuhổ khôLVSkng thLVSkể c3pCT8Dbuhạm mặt,LVSk udZh6jJqđợi 3pCT8Dbuvương gudZh6jJqia tìm3pCT8Dbu đượcudZh6jJq phươ3pCT8Dbung hướng,3pCT8Dbu hẳ3pCT8Dbun cũudZh6jJqng phải3pCT8Dbu tudZh6jJqốn LVSkbốn, năm3pCT8Dbu ngàudZh6jJqy 3pCT8Dbuthời gianudZh6jJq, còLVSkn quốLVSkc sư3pCT8Dbu th3pCT8Dbuì đaudZh6jJqng 3pCT8Dbuđánh cờ3pCT8Dbu cùngudZh6jJq mộtLVSk vàiudZh6jJq đạiudZh6jJq thần3pCT8Dbu lớn3pCT8Dbu tuổiLVSk 3pCT8Dbubên LVSkngoài bLVSkìa rừng.”3pCT8Dbu udZh6jJqThị LVSkvệ cườudZh6jJqi đáp. 

Cái gì,udZh6jJq ng3pCT8Dbuay cả3pCT8Dbu bạch3pCT8Dbu hổ3pCT8Dbu đ3pCT8Dbuang LVSkở đ3pCT8Dbuâu cũ3pCT8Dbung udZh6jJqbiết LVSk? udZh6jJqY 3pCT8DbuY nhìn3pCT8Dbu sơnudZh6jJq độngLVSk b3pCT8Dbuí ẩudZh6jJqn udZh6jJqnày, phíaLVSk trêudZh6jJqn mLVSkột 3pCT8Dbucầu tLVSkhang hình3pCT8Dbu xoắnLVSk udZh6jJqốc 3pCT8Dbuchậm rãiudZh6jJq uốnLVSk lượLVSkn, tỏLVSka rudZh6jJqa LVSkxung qudZh6jJquanh, cLVSkó LVSk1 giaudZh6jJqn ludZh6jJqàm udZh6jJqtrung tâmLVSk, udZh6jJqxung quan3pCT8Dbuh cLVSkòn rấ3pCT8Dbut nhiLVSkều hudZh6jJqang nhỏ,LVSk kLVSkhông, hì3pCT8Dbunh udZh6jJqnhư ludZh6jJqà phòng. 

Phía3pCT8Dbu tr3pCT8Dbuên có3pCT8Dbu 3pCT8Dbu5 hLVSkoàng udZh6jJqy tLVSkhị vệLVSk 3pCT8Dbuchay qu3pCT8Dbua chạ3pCT8Dbuy lLVSkại, tựaLVSk h3pCT8Dbuồ, đang3pCT8Dbu truyềnLVSk 3pCT8Dbuđạt LVSktin tức. 

“TốtudZh6jJq ludZh6jJqắm, ngươi3pCT8Dbu l3pCT8Dbuui rudZh6jJqa, đLVSkợi MẫnudZh6jJq H3pCT8Dbuách Vương3pCT8Dbu 3pCT8Dbugia c3pCT8Dbuùng udZh6jJqlão LVSkhổ udZh6jJqđánh 3pCT8Dbunhau đếnudZh6jJq chudZh6jJqết s3pCT8Dbuống không3pCT8Dbu sa3pCT8Dbui biệtudZh6jJq LVSklắm, nudZh6jJqgươi lLVSkại đến3pCT8Dbu budZh6jJqẩm b3pCT8Dbuáo,” H3pCT8Dbuắn v3pCT8Dbuỗ vỗ3pCT8Dbu bả3pCT8Dbu vudZh6jJqai thịLVSk vệ,3pCT8Dbu “Vất3pCT8Dbu vả3pCT8Dbu .” 

CudZh6jJqái vLVSkỗ v3pCT8Dbuai đơnudZh6jJq gudZh6jJqiản nhudZh6jJqưng dườLVSkng nhLVSkư tudZh6jJqiếp udZh6jJqthêm sứcLVSk mạLVSknh ủngudZh6jJq h3pCT8Dbuộ cườn3pCT8Dbug đại,udZh6jJq tudZh6jJqinh thầnLVSk thị3pCT8Dbu udZh6jJqvệ r3pCT8Dbuun lêLVSkn, kudZh6jJqhom người3pCT8Dbu hàLVSknh lễ,3pCT8Dbu ngẩnudZh6jJqg đ3pCT8Dbuầu ư3pCT8Dbuỡn ngựcLVSk rờiLVSk 3pCT8Dbuđi, LVSkmà nudZh6jJqhóm t3pCT8Dbuhị vLVSkệcho dù3pCT8Dbu khônudZh6jJqg bận3pCT8Dbu rộn,udZh6jJq c3pCT8Dbuũng khônLVSkg hềLVSk đếLVSkn quudZh6jJqấy rầy3pCT8Dbu LVSkhai người,udZh6jJq audZh6jJqi LVSklo việ3pCT8Dbuc này3pCT8Dbu, 3pCT8Dbuxem LVSk2 ngườiudZh6jJq dudZh6jJqường nhLVSkư udZh6jJqvô hình3pCT8Dbu, biếnudZh6jJq thàn3pCT8Dbuh troLVSkng suốt. 

“3pCT8DbuNơi LVSknày là3pCT8Dbu …?”3pCT8Dbu Hắn,3pCT8Dbu đếnudZh6jJq tột3pCT8Dbu cùngLVSk cóudZh6jJq ba3pCT8Dbuo LVSknhiêu việLVSkc dấ3pCT8Dbuu diếmudZh6jJq nàng? 

Y 3pCT8DbuY tudZh6jJqrong mắudZh6jJqt, mộudZh6jJqt mảudZh6jJqnh mờ3pCT8Dbu mịt. 

 

CHƯƠNG 13pCT8Dbu76: THỰC3pCT8Dbu H3pCT8DbuIỆN ƯỚCudZh6jJq ĐỊNH 

“Nơi3pCT8Dbu 3pCT8Dbunày, ch3pCT8Dbuính 3pCT8Dbulà lễudZh6jJq LVSkvật cuốiudZh6jJq cùngudZh6jJq 3pCT8Dbumà tLVSkhái hoànLVSkg udZh6jJqThái HậLVSku để3pCT8Dbu lạLVSki ch3pCT8Dbuo trẫm.LVSk” LVSkdung nudZh6jJqhan lạudZh6jJqnh n3pCT8Dbuhư udZh6jJqbăng củaudZh6jJq hLVSkắn tLVSkừ từudZh6jJq hò3pCT8Dbua tudZh6jJqan, còLVSkn lạiudZh6jJq 3pCT8Dbu, chudZh6jJqỉ l3pCT8Dbuà kLVSkhuôn mặt3pCT8Dbu LVSkôn nhuudZh6jJq, 3pCT8Dbudịu dàng. 

Thái ho3pCT8Dbuàng TudZh6jJqhái Hậu……LVSk udZh6jJqY udZh6jJqY bừngLVSk t3pCT8Dbuỉnh đạiLVSk ngộ,LVSk udZh6jJqnói cácLVSkh kháLVSkc, nơi3pCT8Dbu LVSknày hudZh6jJqẳn lLVSkà căn3pCT8Dbu cứLVSk củ3pCT8Dbua đội3pCT8Dbu hộ3pCT8Dbu vLVSkệ LVSkquân vươnLVSkg tronLVSkg LVSktruyền thuyết3pCT8Dbu? Ng3pCT8Dbuhe n3pCT8Dbuói, bọ3pCT8Dbun họLVSk 3pCT8Dbungoại trLVSkừ viLVSkệc udZh6jJqlà sLVSkát thủLVSk hạngudZh6jJq nhất,3pCT8Dbu cònLVSk cLVSkó tìnudZh6jJqh báudZh6jJqo khắLVSkp mọiudZh6jJq n3pCT8Dbuơi, để3pCT8Dbu budZh6jJqảo v3pCT8Dbuệ đ3pCT8Dbuế vươngLVSk, ngườ3pCT8Dbui được3pCT8Dbu tuyểLVSkn chọn3pCT8Dbu đều3pCT8Dbu ludZh6jJqà nhudZh6jJqân vậudZh6jJqt udZh6jJqnổi ti3pCT8Dbuếng, khôngudZh6jJq chỉudZh6jJq tudZh6jJqinh thônLVSkg võ3pCT8Dbu họ3pCT8Dbuc, thuậtudZh6jJq pháp,3pCT8Dbu hơnLVSk 3pCT8Dbunữa thLVSkuật kỳLVSk môn3pCT8Dbu udZh6jJqbát quáudZh6jJqi khô3pCT8Dbung ch3pCT8Dbuỗ nàLVSko khôn3pCT8Dbug thôn3pCT8Dbug, nhưnudZh6jJqg LVSkmà, tudZh6jJqất cudZh6jJqả những3pCT8Dbu thứudZh6jJq 3pCT8Dbunày udZh6jJqcũng udZh6jJqchỉ LVSklà truyLVSkền thLVSkuyết, LVSkkhông aLVSki t3pCT8Dbuừng nhudZh6jJqìn thấy3pCT8Dbu quá. 

“BọnudZh6jJq họ,udZh6jJq đề3pCT8Dbuu ludZh6jJqà tinLVSkh anudZh6jJqh màLVSk qudZh6jJquốc sLVSkư 2LVSk0 nămLVSk trướcLVSk bồiudZh6jJq dưỡudZh6jJqng udZh6jJqra, vìLVSk T3pCT8Dbuhái 3pCT8Dbuhoàng LVSkthái hậuudZh6jJq cũ3pCT8Dbung 3pCT8Dbucố t3pCT8Dburiều cương” 

NLVSkói đudZh6jJqến đâudZh6jJqy, hudZh6jJqắn nghiêngLVSk 3pCT8Dbuđầu, udZh6jJqhai mắtudZh6jJq dLVSkiệu diệuudZh6jJq nhìLVSkn 3pCT8Dbuchăm chú3pCT8Dbu vàoudZh6jJq nàng, 

“Trẫm cũ3pCT8Dbung khôngLVSk phảiudZh6jJq udZh6jJqcố udZh6jJqý 3pCT8Dbumuốn dấ3pCT8Dbuu nàngudZh6jJq, đâLVSky udZh6jJqlà ư3pCT8Dbuớc 3pCT8Dbuđịnh LVSkcủa trẫmLVSk udZh6jJqcùng 3pCT8Dbuthái hoàLVSkng Th3pCT8Dbuái HLVSkậu, ngườLVSki nóiLVSk, pudZh6jJqhải udZh6jJqđợi 3pCT8Dbucho udZh6jJqnàng cùnudZh6jJqg trẫmLVSk ‘lonLVSkg phụn3pCT8Dbug hòaLVSk minhLVSk’, mớudZh6jJqi đượcLVSk nóudZh6jJqi chudZh6jJqo 3pCT8Dbunàng biết.” 

Gò mudZh6jJqá cLVSkủa 3pCT8DbuY udZh6jJqY nháudZh6jJqy udZh6jJqmắt lạiLVSk đỏLVSk hồn3pCT8Dbug lênLVSk, nhìLVSkn hắn3pCT8Dbu 3pCT8Dbutựa hồudZh6jJq ẩnLVSk n3pCT8Dbuhẫn ý3pCT8Dbu cườ3pCT8Dbui, 3pCT8Dbuchà chLVSkà chânLVSk, ởLVSk trướLVSkc mặudZh6jJqt mudZh6jJqọi ngườiudZh6jJq LVSklại khudZh6jJqông thudZh6jJqể 3pCT8Dbuđẩy hắn3pCT8Dbu LVSkra, 3pCT8Dbuchỉ udZh6jJqphải LVSkchịu đựng,LVSk thầLVSkm ngudZh6jJqhĩ, nóLVSki LVSknhư vudZh6jJqậy, udZh6jJqkhông phải3pCT8Dbu kh3pCT8Dbuiến ch3pCT8Dbuo nhóm3pCT8Dbu hộLVSk vLVSkệ bi3pCT8Dbuết, nàng3pCT8Dbu c3pCT8Dbuùng LVSkhắn đã……. 

3pCT8Dbu“Đi thôi,LVSk trẫudZh6jJqm manLVSkg LVSknàng udZh6jJqđi v3pCT8Dbuào phòngudZh6jJq.” Hắn3pCT8Dbu khập3pCT8Dbu khudZh6jJqiễng k3pCT8Dbuéo t3pCT8Dbuay LVSkcủa nàng,udZh6jJq cắudZh6jJqm câudZh6jJqy đudZh6jJquốc vudZh6jJqào 3pCT8Dbumột udZh6jJqgiá đỡ3pCT8Dbu trudZh6jJqên cầu3pCT8Dbu than3pCT8Dbug, LVSksau đ3pCT8Dbuó mớiLVSk tiếp3pCT8Dbu tụcLVSk điudZh6jJq 3pCT8Dbuvào mộ3pCT8Dbut “cáiLVSk hangLVSk” nLVSkgay giaLVSkn t3pCT8Dburung tâm. 

Không nghĩLVSk tớLVSki, bênLVSk tr3pCT8Dbuong “cái3pCT8Dbu 3pCT8Dbuhang” LVSkkia đúnudZh6jJqg ludZh6jJqà mộtudZh6jJq giaudZh6jJqn udZh6jJqphòng LVSkkhiến udZh6jJqngười khudZh6jJqác ‘k3pCT8Dbuinh tLVSkhiên độudZh6jJqng địa’LVSk nh3pCT8Dbua, LVSkrộng 3pCT8Dburãi m3pCT8Dbuà sánudZh6jJqg ngời3pCT8Dbu, c3pCT8Dbuùng các3pCT8Dbuh bốLVSk tLVSkrí LVSktrong 3pCT8DbuLong QudZh6jJquân 3pCT8Dbuđiện LVSkcó hLVSkơn c3pCT8Dbuhứ khôudZh6jJqng kém,udZh6jJq khiến3pCT8Dbu n3pCT8Dbuàng ngây3pCT8Dbu LVSkngẩn cảLVSk người. 

udZh6jJqVén bứ3pCT8Dbuc 3pCT8Dburèm cheudZh6jJq, điLVSk vàoudZh6jJq nộiudZh6jJq phòng. 

“KhiLVSk trẫm3pCT8Dbu 3pCT8Dbura ngoàLVSki LVSksăn bắnudZh6jJq, ngẫ3pCT8Dbuu nhiê3pCT8Dbun thưudZh6jJqờng muốLVSkn tới3pCT8Dbu n3pCT8Dbuơi này,udZh6jJq cLVSkho n3pCT8Dbuên liềnudZh6jJq p3pCT8Dbuhân phó3pCT8Dbu x3pCT8Dbuuống, c3pCT8Dbuho bọLVSkn hLVSkọ budZh6jJqố tLVSkrí nudZh6jJqơi nàudZh6jJqy cùnudZh6jJqg nội3pCT8Dbu đi3pCT8Dbuện gi3pCT8Dbuống nhauudZh6jJq, cóudZh6jJq thícLVSkh khônudZh6jJqg?” HLVSkắn mỉLVSkm cười,LVSk đeudZh6jJqm udZh6jJqnàng ôm3pCT8Dbu 3pCT8Dbuvào lòngLVSk, chó3pCT8Dbup mLVSkũi 3pCT8Dbucọ cọudZh6jJq vào3pCT8Dbu LVSkchóp 3pCT8Dbumũi của3pCT8Dbu nàng. 

udZh6jJqBức udZh6jJqrèm LVSkbằng udZh6jJqtrân châudZh6jJqu ruLVSkng rin3pCT8Dbuh, nhữn3pCT8Dbug LVSkhạt cudZh6jJqhâu sánLVSkg b3pCT8Dbuóng ch3pCT8Dbuạm 3pCT8Dbuvào LVSknhau, phát3pCT8Dbu rLVSka tiếLVSkng vaLVSkng udZh6jJq“dinh đangLVSk, 3pCT8Dbuđinh đươ3pCT8Dbung, đinh3pCT8Dbu đương”udZh6jJq thanudZh6jJqh thúy……. 

“Ân.” Nàn3pCT8Dbug gậtLVSk nhẹLVSk đầu,LVSk 3pCT8Dbunói khô3pCT8Dbung cảmudZh6jJq độLVSkng, udZh6jJqlà gạ3pCT8Dbut ngườiLVSk. 3pCT8DbuNhưng h3pCT8Dbuơi thởudZh6jJq đầyLVSk dụ3pCT8Dbuc udZh6jJqvọng cLVSkủa hắnLVSk cứLVSk phảudZh6jJq vàudZh6jJqo LVSkmặt liên3pCT8Dbu tục,3pCT8Dbu khiến3pCT8Dbu nàLVSkng thậtLVSk bố3pCT8Dbui rudZh6jJqối, gLVSkương mặtudZh6jJq đãudZh6jJq h3pCT8Dbuồng LVSklại càLVSkng LVSkđỏ tươi. 

“NàngudZh6jJq hìnhLVSk nhLVSkư vẫ3pCT8Dbun LVSkcòn thudZh6jJqiếu trẫmLVSk cáudZh6jJqi LVSkgì đó.”udZh6jJq 3pCT8DbuHắn tudZh6jJqrầm udZh6jJqgiọng 3pCT8Dbunhắc udZh6jJqnhở nói. 

“ThiudZh6jJqếu… thudZh6jJqiếu cáiudZh6jJq gì?” 

Nàng3pCT8Dbu nháudZh6jJqy mắudZh6jJqt, udZh6jJqmơ hồ,LVSk nudZh6jJqhưng lạiudZh6jJq LVSknghĩ tớudZh6jJqi 3pCT8Dbucái gìudZh6jJq, LVSksắc mặ3pCT8Dbut cóLVSk chútLVSk sốtLVSk ruột, 

“Không được,3pCT8Dbu chànudZh6jJqg ngồi3pCT8Dbu xudZh6jJquống trướcLVSk LVSkđi, tLVSka điLVSk t3pCT8Dbuìm dược3pCT8Dbu g3pCT8Dbuiúp chàngLVSk rLVSkửa sạchudZh6jJq miệnLVSkg vết3pCT8Dbu thươ3pCT8Dbung, khônudZh6jJqg LVSkcần lộLVSkn xộn.” 

Đi3pCT8Dbu mộ3pCT8Dbut qu3pCT8Dbuảng đưLVSkờng udZh6jJqxa udZh6jJqnhư vậyudZh6jJq, hLVSkắn LVSkchắc là3pCT8Dbu phảiLVSk udZh6jJqnhịn đLVSkau rấ3pCT8Dbut nhiều.LVSk LVSkVết thươ3pCT8Dbung lLVSkần 3pCT8Dbutrước nghiêudZh6jJqm trọnLVSkg nudZh6jJqhư v3pCT8Dbuậy, đãudZh6jJq liềLVSkn mặt3pCT8Dbu đượcLVSk haLVSky chưa,udZh6jJq nàLVSkng m3pCT8Dbuột chúLVSkt cLVSkũng khôn3pCT8Dbug bi3pCT8Dbuêt. NhudZh6jJqưng bLVSkây gLVSkiờ, nhudZh6jJqìn thấyudZh6jJq LVSkđầu gốLVSki củaudZh6jJq hắnLVSk đỏudZh6jJq tươLVSki udZh6jJq1 mảnudZh6jJqg, udZh6jJqlòng c3pCT8Dbuủa nànLVSkg rudZh6jJqất xó3pCT8Dbut xaudZh6jJq, thậtLVSk rLVSkất lLVSko lắng. 

Nà3pCT8Dbung 3pCT8Dbusợ 3pCT8Dbumáu, như3pCT8Dbung n3pCT8Dbuhiều lúcLVSk, vLVSkì khôngLVSk LVSkmuốn tỏ3pCT8Dbu 3pCT8Dbura LVSkyếu đuốiLVSk, đềuLVSk phải3pCT8Dbu tận3pCT8Dbu lựcLVSk ẩnLVSk n3pCT8Dbuhẫn. 3pCT8DbuCho LVSknên 3pCT8Dbunàng rấtudZh6jJq íLVSkt mặcudZh6jJq hLVSkồng udZh6jJqy, màudZh6jJq LVSklúc udZh6jJqcùng LVSkMẫn HáLVSkch y3pCT8Dbuêu nLVSkam LVSktỷ udZh6jJqthí, cũng3pCT8Dbu v3pCT8Dbuì sợudZh6jJq nh3pCT8Dbuìn 3pCT8Dbuthấy t3pCT8Dburên ngườiudZh6jJq mìnudZh6jJqh toátLVSk udZh6jJqra mLVSkáu tươi,LVSk m3pCT8Dbuới cố3pCT8Dbu tìLVSknh mặ3pCT8Dbuc udZh6jJqhồng 3pCT8Dbuy, 3pCT8Dbuche udZh6jJqdấu 3pCT8Dbusợ hãiudZh6jJq củ3pCT8Dbua c3pCT8Dbuhính mình. 

Nếu nơ3pCT8Dbui n3pCT8Dbuày th3pCT8Dbuật udZh6jJqsự bố3pCT8Dbu trí3pCT8Dbu giốngLVSk udZh6jJqy LoLVSkng QuLVSkân điện,3pCT8Dbu LVSknhư vậy,LVSk udZh6jJqhòm t3pCT8Dbuhuốc sẽLVSk đặtLVSk t3pCT8Dburong ngudZh6jJqăn k3pCT8Dbuéo cuốiudZh6jJq cùng3pCT8Dbu c3pCT8Dbuủa bàLVSkn udZh6jJqtrang điểm. 

NàLVSkng đẩyLVSk vòn3pCT8Dbug tLVSkay ô3pCT8Dbum ấudZh6jJqp cudZh6jJqủa hắn3pCT8Dbu r3pCT8Dbua, điudZh6jJq đến3pCT8Dbu trưLVSkớc LVSkbàn LVSktrang điểm,udZh6jJq 3pCT8Dbukéo LVSkhộc LVSkbàn 3pCT8Dbura, quảLVSk LVSknhiên nhìn3pCT8Dbu LVSkthấy LVSkhòm thuốc. 

“Y YudZh6jJq, nàudZh6jJqng muốn3pCT8Dbu LVSknuốt lờLVSki sao?”3pCT8Dbu LVSkthân tudZh6jJqhể ấmLVSk áp,3pCT8Dbu mềLVSkm m3pCT8Dbuại tr3pCT8Dbuong l3pCT8Dbuòng r3pCT8Dbuời điudZh6jJq, khLVSkông kudZh6jJqhí lạn3pCT8Dbuh lẽoudZh6jJq LVSkxâm nhập3pCT8Dbu, hắnLVSk bấ3pCT8Dbut mã3pCT8Dbun udZh6jJqlên án. 

3pCT8DbuThấy nànLVSkg LVSkđi đếudZh6jJqn lLVSkong sàLVSkn, từLVSk 3pCT8Dbutừ tudZh6jJqọa hạ3pCT8Dbu, hắnudZh6jJq rấtLVSk 3pCT8Dbusợ nàLVSkng giống3pCT8Dbu lầnudZh6jJq 3pCT8Dbutrước, thôudZh6jJq ludZh6jJqỗ kLVSkéo pLVSkhắng thụudZh6jJqc kh3pCT8Dbuố củLVSka mìnLVSkh, n3pCT8Dbughĩ nghĩ,udZh6jJq vudZh6jJqẫn lLVSkà chínudZh6jJqh mLVSkình c3pCT8Dbuuốn ốudZh6jJqng quầLVSkn lLVSkên th3pCT8Dbuì tốtudZh6jJq hơnudZh6jJq. (^udZh6jJq^ 3pCT8Dbutự 3pCT8Dbunhiên udZh6jJqthấy bu3pCT8Dbuồn LVSkcười LVSkghê 3pCT8Dbu=]] ) 

“Có3pCT8Dbu phảiudZh6jJq rấ3pCT8Dbut đauLVSk 3pCT8Dbuhay không?” 

NàLVSkng cầmudZh6jJq LVSkhòm thudZh6jJquốc đ3pCT8Dbui qu3pCT8Dbua, ngudZh6jJqồi xổm3pCT8Dbu xuống,LVSk nhudZh6jJqìn vếudZh6jJqt thư3pCT8Dbuơng, kLVSkhông khỏiudZh6jJq nhíuudZh6jJq mày, 

“Tuy3pCT8Dbu kLVSkhông làm3pCT8Dbu độcudZh6jJq, nhưLVSkng màudZh6jJq, vudZh6jJqết thudZh6jJqương sudZh6jJqao udZh6jJqlại 3pCT8Dbulâu k3pCT8Dbuhép 3pCT8Dbulại nhLVSkư vậy?” 

“Thờ3pCT8Dbui t3pCT8Dbuiết 3pCT8Dbucó LVSkchút lãnh.”3pCT8Dbu 3pCT8DbuHắn đá3pCT8Dbup, nhìLVSkn nànudZh6jJqg thậtudZh6jJq cLVSkẩn th3pCT8Dbuận l3pCT8Dbuau 3pCT8Dbuđi vết3pCT8Dbu m3pCT8Dbuáu LVSktrên miệngudZh6jJq udZh6jJqvết thương. 

[] 

“ThânLVSk nhiệLVSkt củudZh6jJqa chàudZh6jJqng sudZh6jJqo v3pCT8Dbuới ngườ3pCT8Dbui thLVSkường luôn3pCT8Dbu thudZh6jJqấp 3pCT8Dbuhơn, biết3pCT8Dbu LVSktrời lLVSkạnh, sa3pCT8Dbuo khôngLVSk c3pCT8Dbuho cunLVSkg nữ3pCT8Dbu udZh6jJqđốt thê3pCT8Dbum hỏaudZh6jJq lò,LVSk LVSknhư vậ3pCT8Dbuy 3pCT8Dbuthân LVSkthể udZh6jJqmới ấ3pCT8Dbum 3pCT8Dbuhơn, miệnudZh6jJqg vudZh6jJqết thươnudZh6jJqg cũngudZh6jJq khudZh6jJqép lạudZh6jJqi mudZh6jJqau chút.” 

D3pCT8Dbuùng 3pCT8Dbuvải mề3pCT8Dbum, t3pCT8Dbuhấm ưudZh6jJqớt, udZh6jJqrửa sạ3pCT8Dbuch miện3pCT8Dbug vết3pCT8Dbu thươnudZh6jJqg, nudZh6jJqàng nhudZh6jJqẹ nhLVSkàng tLVSkhổi tLVSkhổi, LVSkđợi nudZh6jJqước k3pCT8Dbuhô đi,3pCT8Dbu mớiLVSk lấyudZh6jJq tudZh6jJqhuốc thLVSkoa lên3pCT8Dbu, dudZh6jJqùng bạch3pCT8Dbu bốudZh6jJq sạchudZh6jJq sudZh6jJqẽ 3pCT8Dbubao lấy,udZh6jJq cudZh6jJquối cù3pCT8Dbung thắtudZh6jJq LVSkmột LVSkcái nơ3pCT8Dbu 3pCT8Dbucon bướm. 

“LVSkKhông 3pCT8Dbucó udZh6jJqnàng 3pCT8Dbubên cạudZh6jJqnh, một3pCT8Dbu m3pCT8Dbuình t3pCT8Dburẫm ch3pCT8Dbuo dudZh6jJqù có3pCT8Dbu đắLVSkp 3pCT8Dbuthêm mấyudZh6jJq tấmLVSk chăudZh6jJqn, đều3pCT8Dbu cảm3pCT8Dbu thấyudZh6jJq udZh6jJqcả nLVSkgười ré3pCT8Dbut runLVSk.” 3pCT8DbuHắn t3pCT8Dbuhấp nudZh6jJqam nói. 

“MiệngudZh6jJq udZh6jJqlưỡi trơLVSkn 3pCT8Dbutru.” Nàn3pCT8Dbug liếcudZh6jJq lLVSkiếc mắtLVSk mộtudZh6jJq udZh6jJqcái, cườiLVSk khẽ. 

Ch3pCT8Dbuo tớLVSki nayLVSk, nà3pCT8Dbung đều3pCT8Dbu cảudZh6jJqm thudZh6jJqấy hắn3pCT8Dbu chỉ3pCT8Dbu bLVSkiết kh3pCT8Dbui dễLVSk mì3pCT8Dbunh, mỗi3pCT8Dbu lầnLVSk 3pCT8Dbunói chuLVSkyện đềudZh6jJqu giốLVSkng nh3pCT8Dbuư đudZh6jJqang cLVSkãi n3pCT8Dbuhau, nudZh6jJqhưng 3pCT8Dbumà, từLVSk kh3pCT8Dbui rời3pCT8Dbu khỏiLVSk lonLVSkg quâLVSkn điudZh6jJqện, nànLVSkg mudZh6jJqới pháudZh6jJqt hiệnLVSk, nudZh6jJqàng ngượ3pCT8Dbuc lạLVSki rấ3pCT8Dbut l3pCT8Dbuà thí3pCT8Dbuch lời3pCT8Dbu nóLVSki 3pCT8Dbubén nhọncủLVSka hắnLVSk, udZh6jJqthích cùn3pCT8Dbug hắudZh6jJqn trLVSkanh LVSktranh LVSkluận luận. 

3pCT8Dbu“Miệng lưỡiLVSk udZh6jJqtrơn 3pCT8Dbutru udZh6jJqso vớiudZh6jJq vôudZh6jJq lại3pCT8Dbu tốt3pCT8Dbu hơudZh6jJqn.” HắnLVSk quudZh6jJqả tudZh6jJqhực 3pCT8Dbulại bắtudZh6jJq đudZh6jJqầu “mồmLVSk mép”. 

Khóe3pCT8Dbu udZh6jJqmôi 3pCT8Dbucong udZh6jJqlên, nụLVSk 3pCT8Dbucười tưudZh6jJqơi tắnLVSk 3pCT8Dbunhư nắn3pCT8Dbug maLVSki, cảm3pCT8Dbu gi3pCT8Dbuác quLVSken thuộudZh6jJqc nà3pCT8Dbuy làmLVSk tếudZh6jJq 3pCT8Dbubào LVSktoàn thudZh6jJqân nàLVSkng đudZh6jJqều ở3pCT8Dbu thảudZh6jJq lỏng,udZh6jJq LVSkthư sướngLVSk 3pCT8Dbuvô cùng. 

“CLVSkhàng, vẫnudZh6jJq mu3pCT8Dbuốn điudZh6jJq săudZh6jJqn lã3pCT8Dbuo hổudZh6jJq sao?” 

Nàn3pCT8Dbug udZh6jJqthu dọLVSkn xudZh6jJqong 3pCT8Dbuhòm thuố3pCT8Dbuc, udZh6jJqngồi 3pCT8Dbuvào vị3pCT8Dbu t3pCT8Dburí bêLVSkn cạnhudZh6jJq hắn,3pCT8Dbu n3pCT8Dbuhẹ udZh6jJqnhàng ốngLVSk quầudZh6jJqn thảudZh6jJq xuống. 

“Trẫm thầudZh6jJqm nghĩudZh6jJq, sẽLVSk tặLVSkng udZh6jJqcho 3pCT8Dbunàng l3pCT8Dbuễ vậ3pCT8Dbut mà3pCT8Dbu trẫmudZh6jJq chudZh6jJqo lLVSkà trânudZh6jJq LVSkquý nhấudZh6jJqt, udZh6jJqY udZh6jJqY, LVSknàng hãy3pCT8Dbu tudZh6jJqin tưởn3pCT8Dbug trẫmLVSk udZh6jJqcó nudZh6jJqăng lựcudZh6jJq nà3pCT8Dbuy, udZh6jJqmặc dudZh6jJqù kh3pCT8Dbuông LVSkdựa và3pCT8Dbuo thuậtLVSk phudZh6jJqáp, trẫudZh6jJqm cũudZh6jJqng sudZh6jJqẽ làudZh6jJqm được.” 

HắnLVSk soạudZh6jJqn udZh6jJqmi, b3pCT8Dbuàn ta3pCT8Dbuy t3pCT8Dbuo nhẹudZh6jJq nhàngLVSk vuốt3pCT8Dbu LVSklên đ3pCT8Dbuôi máudZh6jJq phấn3pCT8Dbu udZh6jJqhồng, “TrẫLVSkm, cũn3pCT8Dbug khônudZh6jJqg phảLVSki mộLVSkt quudZh6jJqân vươudZh6jJqng vôudZh6jJq nLVSkăng, nhữngudZh6jJq LVSkgì LVSkcủa trẫLVSkm, nhất3pCT8Dbu địLVSknh trẫmLVSk sẽudZh6jJq udZh6jJqthu hồLVSki, LVSkbao gồm3pCT8Dbu udZh6jJqcả nàng!” 

khuôLVSkn mặudZh6jJqt trắudZh6jJqng nLVSkoãn, h3pCT8Dbuoàn mỹLVSk nudZh6jJqhư 3pCT8Dbumột tácLVSk ph3pCT8Dbuẩm 3pCT8Dbunghệ thuật,3pCT8Dbu khudZh6jJqóe mudZh6jJqôi mỏng3pCT8Dbu, co3pCT8Dbung cudZh6jJqong mộtLVSk nudZh6jJqụ cười,3pCT8Dbu đôudZh6jJqi mLVSkắt mà3pCT8Dbuu t3pCT8Dbuím tLVSkhâm 3pCT8Dbusâu nLVSkhư đạiLVSk dương,…nàngudZh6jJq LVSkxem đếnLVSk nudZh6jJqgây ngốcLVSk udZh6jJqcả người. 

MãiLVSk ngắm3pCT8Dbu udZh6jJqmỹ LVSknam, 3pCT8DbuY udZh6jJqY mudZh6jJqột cLVSkhút cudZh6jJqũng khônudZh6jJqg phLVSkát giác,udZh6jJq mộtudZh6jJq b3pCT8Dbuàn 3pCT8Dbutay đanudZh6jJqg l3pCT8Dbuặng yê3pCT8Dbun cởi3pCT8Dbu 3pCT8Dbubỏ udZh6jJqvạt á3pCT8Dbuo củaLVSk LVSknàng. ^^! 

Mãi 3pCT8Dbuđến khudZh6jJqi chỉ3pCT8Dbu pLVSkhúc lạnh3pCT8Dbu nLVSkhư bă3pCT8Dbung budZh6jJqàn chạmudZh6jJq đếnudZh6jJq tròLVSkn tr3pCT8Dbuòn mudZh6jJqềm mạ3pCT8Dbui, cả3pCT8Dbu ngLVSkười udZh6jJqY LVSkY rudZh6jJqun lên3pCT8Dbu, bừnudZh6jJqg udZh6jJqtỉnh lại3pCT8Dbu đ3pCT8Dbuây, nhìLVSkn gươn3pCT8Dbug mặtudZh6jJq ônudZh6jJq udZh6jJqnhu, nLVSkhu tìnLVSkh dạtLVSk dàoLVSk khudZh6jJqông udZh6jJqbiết kLVSkhi nLVSkào biếnLVSk tudZh6jJqhành vLVSkẻ mặtudZh6jJq đLVSkắc udZh6jJqý tươi3pCT8Dbu cư3pCT8Dbuời cLVSkủa hudZh6jJqắn, khôLVSkng udZh6jJqkhỏi udZh6jJqâm tLVSkhầm 3pCT8Dbumắng mìnLVSkh quLVSká LVSksơ ý.LVSk udZh6jJq(là háo3pCT8Dbu s3pCT8Dbuắc mới3pCT8Dbu đúngudZh6jJq nudZh6jJqha ^^) 

“Y 3pCT8DbuY, n3pCT8Dbuàng nên3pCT8Dbu tLVSkhực hudZh6jJqiện ướcLVSk địnhLVSk cùnLVSkg trẫm.”LVSk Hắn3pCT8Dbu tudZh6jJqhấp udZh6jJqnam, nhẹudZh6jJq nudZh6jJqhàng v3pCT8Dbuỗ v3pCT8Dbuề đôi3pCT8Dbu máLVSk mudZh6jJqềm mại. 

“Ước3pCT8Dbu đ3pCT8Dbuịnh? udZh6jJqCái LVSkgì ướcudZh6jJq định?”LVSk NànudZh6jJqg LVSktiếp tLVSkục 3pCT8Dbuđánh trống3pCT8Dbu lảng,3pCT8Dbu “KhôngLVSk LVSkđược, châudZh6jJqn 3pCT8Dbucủa chànudZh6jJqg khônudZh6jJqg thudZh6jJqể lộn3pCT8Dbu xộn.” 

“Ngày ấLVSky, trẫm3pCT8Dbu bịudZh6jJq tLVSkhương sudZh6jJqo 3pCT8Dbuvới hôLVSkm n3pCT8Dbuay còudZh6jJqn nghiêmLVSk trọLVSkng 3pCT8Dbuhơn, nhưn3pCT8Dbug kh3pCT8Dbuông phải3pCT8Dbu cũudZh6jJqng dũ3pCT8Dbung mãnudZh6jJqh dịLVSk thườngudZh6jJq LVSksao? HaLVSky là,udZh6jJq n3pCT8Dbuàng cudZh6jJqho udZh6jJqđó làudZh6jJq hi3pCT8Dbuệu lựcLVSk cLVSkủa qu3pCT8Dbuả LVSkthôi tình?” 

Hắn thổi3pCT8Dbu mộtLVSk ngụmLVSk hơLVSki thở3pCT8Dbu lạnhudZh6jJq như3pCT8Dbu udZh6jJqbăn vudZh6jJqào tLVSkai nànudZh6jJqg, nhẹLVSk nhànudZh6jJqg gặLVSkm 3pCT8Dbulấy vànudZh6jJqh 3pCT8Dbutai mẫnudZh6jJq c3pCT8Dbuảm củaudZh6jJq nàngLVSk, LVSkđầu ludZh6jJqưỡi cuốn,LVSk cudZh6jJqảm giáudZh6jJqc đ3pCT8Dbuược thânLVSk th3pCT8Dbuể mềmLVSk 3pCT8Dbumại đềuudZh6jJq ruLVSkn run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.