Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17CJzCBN5: KHCJzCBNÔNG TxepFymHỂ MẤTxepFym ĐIPt NÀNG

“MộcPt Hiệp!JRgB9o” PtPhù VâCJzCBNn KhâuxepFym TrạchxepFym hPtét JRgB9olớn xepFymmột tiếng,Pt xepFymdùng cxepFymhân chưaxepFym xepFymbị tPthương làPtm điểmJRgB9o Pttựa, búngxepFym nPtgười pPthi thxepFymân đến,xepFym thânPt xepFymmình cấpCJzCBN tJRgB9oốc baJRgB9oy vúPtt màPt điCJzCBN, tựaCJzCBN nJRgB9ohư cJRgB9ohim yến,CJzCBN JRgB9olinh hoxepFymạt xuyêJRgB9on xepFymqua rCJzCBNừng cJRgB9oây, bôCJzCBNn CJzCBNtiến vềPt pCJzCBNhía nàng. 

NhưnJRgB9og màxepFym, dJRgB9où cóxepFym kCJzCBNhinh CJzCBNcông thưCJzCBNợng thừa,JRgB9o hắnPt vẫnPt đPtuổi khôngPt kJRgB9oịp Pttốc độCJzCBN rPtơi xuốJRgB9ong ngPtựa JRgB9ocủa nàxepFymng từxepFym mộtPt xepFymkhoảng Ptcách xxepFyma nhPtư thếxepFym, nhưnPtg vàoPt lúcPt nàJRgB9oy, mộPtt JRgB9othân ảnhCJzCBN CJzCBNmàu đenxepFym rốtxepFym cụPtc xuxepFymất hiện,JRgB9o vxepFymươn Pttay Ptra muốnJRgB9o cứuxepFym nàng.CJzCBN KCJzCBNhi xepFymcác ngPtón taxepFymy xepFymsắp cJRgB9ohạm đượPtc PtY PtY, thìxepFym kPthông biếCJzCBNt từCJzCBN chxepFymỗ nàoCJzCBN phóngCJzCBN tớiJRgB9o JRgB9omột JRgB9omũi tên,JRgB9o MộcJRgB9o HCJzCBNiệp cảJRgB9o CJzCBNkinh, thePto bảnJRgB9o năngxepFym rụtxepFym taJRgB9oy lại… 

“KhôPtng!” PhCJzCBNù CJzCBNVân KhCJzCBNâu TrạcCJzCBNh rốnCJzCBNg giận! 

TrCJzCBNơ mắPtt nhìCJzCBNn xepFymnàng ngJRgB9oã xuốnxepFymg, hCJzCBNắn Ptcuống qJRgB9ouýt, xepFymlo lắngxepFym nhưJRgB9o CJzCBNmuốn xxepFymé toạcPt xepFymlồng ngxepFymực, tJRgB9oay nàngxepFym bịCJzCBN thươCJzCBNng, ngãxepFym nhJRgB9oư thếPt xepFyme rằng…! 

KhPtông ngCJzCBNờ, xepFymY CJzCBNY Ptlãi khCJzCBNẽ xPtoay người,Pt dùngPt txepFymay cPthưa bịJRgB9o thươnxepFymg bCJzCBNắt lấCJzCBNy JRgB9ocương nCJzCBNgựa, tCJzCBNung CJzCBNngười mộtCJzCBN cJRgB9ohút, axepFymn xepFymtoàn rPtơi xuPtống đất. 

“NgxepFymươi còCJzCBNn muốnCJzCBN bỏPt lạiCJzCBN xepFymta mộxepFymt Ptmình sao?” 

KhônJRgB9og hxepFymề sxepFymợ hãiJRgB9o Ptquay đầu,xepFym nhìnPt vCJzCBNề phíJRgB9oa hắnCJzCBN, nàxepFymng cưJRgB9oời đếnxepFym hếtCJzCBN Ptsức thJRgB9ooải mái,xepFym rốtCJzCBN cCJzCBNục, hCJzCBNắn cPtũng bịJRgB9o nàngJRgB9o đùCJzCBNa gJRgB9oiỡn mộtxepFym lần.JRgB9o (trờxepFymi ạ,CJzCBN JRgB9olàm CJzCBNpan Ptcứ txepFymưởng, CJzCBNpó CJzCBNtay vớxepFymi cCJzCBNhị ) 

ChậJRgB9om rãCJzCBNi ổnPt địnCJzCBNh thJRgB9oân hìnhJRgB9o, hắnxepFym thJRgB9oở phxepFymì phxepFymò, nhxepFymìn nPtàng nghịchxepFym ngCJzCBNợm, xepFymtươi cười,Pt độtCJzCBN CJzCBNnhiên tCJzCBNhở dàiPt nhẹxepFym nhõmxepFym mCJzCBNột hơiPt, JRgB9obàn txepFymay tPto gixepFymang rxepFyma, CJzCBNđem thJRgB9oiên JRgB9ohạ kiềCJzCBNu nhỏPt kéoxepFym lạiCJzCBN, dxepFymùng xepFymsức xepFymkhảm nhJRgB9oập vàoPt troxepFymng lòng. 

“NànJRgB9og JRgB9omới làCJzCBN đạJRgB9oi xepFymngu ngPtốc, JRgB9odọa đếnPt trẫmCJzCBN, nPtàng cóCJzCBN biJRgB9oết Ptlàm Ptkinh độngPt thCJzCBNánh xepFymgiá, tPthì cóPt JRgB9o10 cáCJzCBNi đầuxepFym cũxepFymng khJRgB9oông đủxepFym Pttrảm xepFymhay không!”JRgB9o TJRgB9ouy làJRgB9o lờiCJzCBN nPtói cóxepFym vẻPt uPty hiếp,JRgB9o nhPtưng ngPtữ khPtí xepFymlại dìJRgB9ou dàxepFymng, ônCJzCBN nhCJzCBNu, sủxepFymng áCJzCBNi, cònPt cPtó chJRgB9oút bấtJRgB9o xepFymđắc dĩ. 

Mộc HiệxepFymp tJRgB9ohấy hoànCJzCBNg phCJzCBNi aCJzCBNn toànxepFym xepFym, ánhJRgB9o CJzCBNmắt béJRgB9on Ptnhọn bắnxepFym xepFymvề phíJRgB9oa Ptmũi têPtn đượcPt CJzCBNbắn tPtới, nhPtanh CJzCBNchóng pPthi thânCJzCBN đuổiJRgB9o theo. 

“TCJzCBNa xepFymđã tPtính đưCJzCBNợc phJRgB9oải làxepFymm thếJRgB9o nxepFymào CJzCBNrồi mà,CJzCBN CJzCBNchỉ tCJzCBNại mộtxepFym Ptmũi Pttên từxepFym đPtâu thxepFymình lìnhxepFym CJzCBNlao rxepFyma làmxepFym tJRgB9oa xepFymgiật mìnPth, xepFymngươi muCJzCBNốn trảmCJzCBN Ptliền JRgB9otrảm đi,Pt dùJRgB9o saJRgB9oo tPta cũnPtg CJzCBNkhông cPtó JRgB9omười CJzCBNcái đầu.”xepFym NJRgB9oàng nxepFymhíu nCJzCBNhíu mày,CJzCBN nPthìn mũJRgB9oi tênCJzCBN bPtắn léJRgB9on cắmCJzCBN pxepFymhập vàoxepFym đạiPt thụxepFym Ptgần đó. 

“CJzCBNNàng chxepFymo CJzCBNrằng Ptnàng muốnCJzCBN bịCJzCBN trảPtm liềnPt trảmCJzCBN CJzCBNsao? NếCJzCBNu CJzCBNtrẫm muốnxepFym nPtàng chCJzCBNết, cònPt cóPt thPtể lxepFymiều mạngJRgB9o chạyPt đếCJzCBNn đâyJRgB9o cxepFymứu nàCJzCBNng JRgB9osao? JRgB9oY xepFymY, chẳngxepFym lẽJRgB9o xepFymnàng khôngJRgB9o bixepFymết, xepFymtrẫm, JRgB9okhông thểJRgB9o mấtJRgB9o đPti nPtàng sao?xepFym!” hxepFymắn nhẹJRgB9o nhànJRgB9og nóixepFym, giọngCJzCBN nóJRgB9oi thânxepFym CJzCBNtình, JRgB9ocó chútCJzCBN xepFymai oJRgB9oán, ánPth mắtPt sâCJzCBNu nhJRgB9oư CJzCBNbiển, xepFymdào dạPtt CJzCBNnhu tPtình nJRgB9ohìn chằCJzCBNm chằPtm khuCJzCBNôn xepFymmặt CJzCBNnhỏ nhắxepFymn cxepFymủa nàng. 

“CPthàng nóiPt thậtPt sJRgB9oao?” (pxepFyman đổiPt JRgB9oxưng hôCJzCBN tCJzCBNừ đâyPt CJzCBNnhe, cJRgB9oứ “ngươi,CJzCBN taxepFym” Ptnghe CJzCBNkì kì,JRgB9o kPthi xepFym2 ngườixepFym xepFymở riênJRgB9og, paCJzCBNn sẽJRgB9o đổiCJzCBN JRgB9othàng “chàng-ta”CJzCBN ^^) 

Nàng độtPt Ptnhiên câJRgB9ou tCJzCBNhần cxepFymười, JRgB9ohai JRgB9otay ômxepFym chầmxepFym lấyxepFym CJzCBNhắn, mộtJRgB9o lúxepFymc CJzCBNsau, CJzCBNmới nângPt JRgB9ođầu, ánhPt mJRgB9oắt tCJzCBNrong veCJzCBNo nhJRgB9oư nướxepFymc hồCJzCBN CJzCBNthu nhìnCJzCBN hắn. 

“Nàng……”xepFym nàCJzCBNy, nCJzCBNàng đangCJzCBN làmPt nũnPtgvới hắnJRgB9o sao? 

HắJRgB9on kPthinh ngạJRgB9oc khJRgB9oông Ptnói đượcxepFym mJRgB9oột JRgB9olời, mởxepFym tJRgB9oo Ptmắt nhPtìn nCJzCBNàng ýxepFym cxepFymười laPtn rJRgB9oa cảJRgB9o khJRgB9ouôn mặCJzCBNt CJzCBNxinh xCJzCBNắn, nàJRgB9ong tJRgB9oựa hồPt Ptđã sớmxepFym đoánJRgB9o chắcCJzCBN đượcJRgB9o hắnPt sẽxepFym xepFymcó biểuCJzCBN tìnhCJzCBN thếJRgB9o này. 

KhuJRgB9oôn mJRgB9oặt nxepFymhỏ nJRgB9ohắn nhCJzCBNư xepFymtrái xepFymđào, ýJRgB9o xepFymcười JRgB9osáng lạJRgB9on, đôiCJzCBN mắtxepFym txepFymo tronxepFymg vexepFymo nhìJRgB9on hắn,Pt hàngJRgB9o xepFymmi vừJRgB9oa xepFymcong vừaPt dàPti lPtay Ptđộng, chớpPt cxepFymhớp, cáPtnh mCJzCBNôi hồnJRgB9og chúmCJzCBN cPthím mJRgB9oang nétCJzCBN cười…nàngCJzCBN nPthìn JRgB9ohắn, nhưxepFymng JRgB9osao hắJRgB9on cứCJzCBN trầmJRgB9o mắtCJzCBN CJzCBNkhông nóixepFym gxepFymì cả,xepFym sốJRgB9ot ruộtCJzCBN làCJzCBNm nàngPt Ptphải xepFymlên tiếnCJzCBNg hỏi: 

“PhùJRgB9o VxepFymân KhCJzCBNâu Trạch,CJzCBNlàm chànxepFymg sợxepFym JRgB9ohãi rJRgB9oồi sao?” 

BàPtn tCJzCBNay nPthỏ đưaJRgB9o lên,Pt Ptquơ quPta CJzCBNquơ xepFymlại trướcxepFym xepFymmặt hắn,Pt xepFymhắn làCJzCBNm sPtao vậyCJzCBN, độngPt cũnPtg khôngxepFym đPtộng, biếCJzCBNn thànJRgB9oh đJRgB9oầu gỗCJzCBN rồixepFym đi? 

“SợPt Pthãi!” HắnCJzCBN độCJzCBNt nhiJRgB9oên JRgB9oxuy thPtanh, tJRgB9oiếng nóiJRgB9o thoánPtg khànCJzCBN khàn,xepFym“Nàng phxepFymải bồiJRgB9o tCJzCBNhường chJRgB9oo trẫm?” 

Bồi thường?JRgB9o CJzCBNAi nxepFymha, nàCJzCBNng hiệnPt JRgB9otại Ptchỉ xepFymcó haJRgB9oi CJzCBNbàn taxepFymy trắng,xepFym liềJRgB9on CJzCBNngay CJzCBNcả JRgB9otrang sJRgB9oức quxepFymần áoPt Ptđều làJRgB9o xepFymcủa CJzCBNngười khPtác, đếCJzCBN vxepFymương nhưJRgB9o hxepFymắn, qCJzCBNuyền khuynCJzCBNh thiJRgB9oên hạJRgB9o, lPtại mởJRgB9o miệngxepFym muốnxepFym nàngPt bPtồi thxepFymường? NàngPt JRgB9ocó gJRgB9oì đxepFymể bồixepFym thườngxepFym chCJzCBNo hắnxepFym đây? 

“ChPtàng muJRgB9oốn cáiCJzCBN gì?”Pt NgẫmPt lại,JRgB9o hìnhJRgB9o nhxepFymư Ptmình cũnCJzCBNg đãJRgB9o xepFymdọa hắPtn txepFymhật, đàPtnh Ptphải mởxepFym xepFymmiệng hỏi. 

“NơiJRgB9o này”xepFym hắnxepFym dùnxepFymg ngónCJzCBN tPtay JRgB9olành lạJRgB9onh cCJzCBNủa mìnPth vPtuốt nxepFymhè nhẹCJzCBN lCJzCBNên xepFymcánh Ptmôi củxepFyma nànCJzCBNg, sJRgB9oau JRgB9ođó còCJzCBNn xepFym“vô lại”xepFym dờiPt xuốngCJzCBN ngựcJRgB9o, Pt“Còn cóxepFym nCJzCBNơi này.” 

“Hạ… hạJRgB9o lưu!” 

CJzCBNMặt nàngPt đỏCJzCBN Ptlên tựxepFyma nxepFymhư JRgB9omông Ptkhỉ, mộtJRgB9o CJzCBNtay dJRgB9oùng sJRgB9oức cốPt đPtẩy “JRgB9obàn xepFymtay sóiJRgB9o” trCJzCBNên ngxepFymực cPtủa xepFymmình rCJzCBNa, vừaxepFym xepFymđô đôJRgB9o hét, 

“ĐầuPt cCJzCBNủa chàngJRgB9o nJRgB9ogoại CJzCBNtrừ mCJzCBNấy Ptthứ nàxepFymy, cPtũng xepFymkhông ngJRgB9ohĩ JRgB9ora cJRgB9oái gxepFymì đứnJRgB9og đắnxepFym JRgB9osao?” HuốngPt cJRgB9ohi, CJzCBNnơi nàCJzCBNy làxepFym JRgB9obãi CJzCBNsăn, muốnJRgB9o cáixepFym gJRgB9oì cũPtng kJRgB9ohông đượPtc, nJRgB9oếu bCJzCBNị nJRgB9ogười kCJzCBNhác nCJzCBNhìn thấy,Pt liềxepFymn khxepFymông xonxepFymg . 

Ác?Pt NàngPt dCJzCBNám cựPt tJRgB9ouyệt xepFymhắn? LạnhCJzCBN lùnJRgB9og nhíuPt màJRgB9oy, cxepFymúi đầJRgB9ou nhìPtn đầuJRgB9o gốxepFymi củaxepFym mxepFymình đxepFymỏ tươiCJzCBN mộtJRgB9o mảnPtg, lạiCJzCBN dCJzCBNùng ánJRgB9oh mJRgB9oắt tCJzCBNrách cứxepFym nhCJzCBNìn vềCJzCBN phJRgB9oía nàng. 

[] 

ĐượcCJzCBN rồiCJzCBN, nàngPt Ptthật xepFymsự xepFymcó lỗiPt, Ptnhưng Ptmà nàngCJzCBN khônJRgB9og phảixepFym cốxepFym CJzCBNý mà,xepFym cPthỉ làPt Pt“vô tinh”,JRgB9o ừ,JRgB9o chỉPt làCJzCBN vôJRgB9o tJRgB9oình thôi. 

NànJRgB9og cắxepFymn cCJzCBNắn JRgB9omôi dưới. 

“Sẽ……CJzCBN SPtẽ bịxepFym ngườixepFym kháPtc nhxepFymìn thấy.”CJzCBN ThùPty xepFymhạ Ptmi mắt,xepFym CJzCBNnàng nhỏCJzCBN JRgB9ogiọng nói. 

NếuCJzCBN Ptnhư cCJzCBNó thểCJzCBN JRgB9ongăn Ptcản xepFymhắn đPti sănCJzCBN bạchJRgB9o hổCJzCBN thì…… 

“Y YJRgB9o, xepFymnàng cCJzCBNó biếtCJzCBN săPtn JRgB9obắn lPtần nàCJzCBNy Ptkéo dJRgB9oài mPtấy JRgB9ongày Pthay khJRgB9oông?” HCJzCBNắn độtJRgB9o nhPtiên đặtPt CJzCBNcâu hỏi. 

“KPthông phxepFymải xepFymchỉ cxepFymó CJzCBNhôm nCJzCBNay sao?” 

NPtàng cxepFymăn xepFymbản lCJzCBNà chưxepFyma từngxepFym thaJRgB9om gxepFymia xepFymlễ CJzCBNhội sCJzCBNăn CJzCBNbắn, CJzCBNnên JRgB9ocho rằng,xepFym lễCJzCBN hộJRgB9oi nàyxepFym đơnCJzCBN giảnCJzCBN xepFymchỉ kéoPt dàiCJzCBN tPtrong CJzCBN1 ngCJzCBNày, nhưngCJzCBN nhìnPt vẻJRgB9o xepFymmặt dởxepFym CJzCBNkhóc dởPt CJzCBNcười Ptcủa hắnJRgB9o thxepFymì CJzCBNkinh ngạcCJzCBN hỏi, 

“PtChẳng lẽxepFym cxepFymòn CJzCBNkéo dàJRgB9oi thxepFymêm vàiCJzCBN nPtgày nữa?” 

VàJRgB9oi ngàyPt? ƯớPtc chừngJRgB9o CJzCBNlà nửJRgB9oa thángCJzCBN! QuJRgB9oên đCJzCBNi, dùPt JRgB9osao xepFymnàng xepFymđã đPtáp xepFymứng vớiPt mìCJzCBNnh rồi,Pt mCJzCBNặc kệ,…CJzCBN hắnxepFym kéxepFymo taJRgB9oy nhỏCJzCBN bxepFymé CJzCBNcủa ngườJRgB9oi xepFymnào đó,CJzCBN hướnPtg tớiJRgB9o mộtCJzCBN lốxepFymi qPtuen thuộc. 

Xuyên Ptqua mộtPt đáPtm cỏCJzCBN CJzCBNdại CJzCBNcao cỡxepFym đầuPt gCJzCBNối, Pttrước mPtặt JRgB9olà mxepFymột cáPti hồxepFym Ptnước xaPtnh biếcJRgB9o, phảnCJzCBN chiếPtu trờixepFym CJzCBNxanh, xepFymhai xepFymbên CJzCBNhồ, hxepFymoa nCJzCBNở rựcxepFym CJzCBNrỡ, bướxepFymm xepFymlượn chPtập chJRgB9oờn, thậtJRgB9o đúnxepFymg làCJzCBN mJRgB9oột nơCJzCBNi thếPt ngoạiJRgB9o đCJzCBNào viên. 

“ChúnxepFymg tCJzCBNa muPtốn điPt đâu?”Pt NàJRgB9ong nắmPt xepFymtay hắn,xepFym nPthìn CJzCBNbốn Ptphía, coJRgB9on đườngPt JRgB9onày dưPtờng nhJRgB9oư KJRgB9ohâu TJRgB9orạch rấtPt queCJzCBNn thuộc. 

NàyxepFym JRgB9ocó cJRgB9ohút kinxepFymh ngạc. 

“Đợi JRgB9olát nữaPt nCJzCBNàng sẽCJzCBN biếJRgB9ot.” HJRgB9oắn cCJzCBNòn xepFymcố ýJRgB9o lCJzCBNàm rJRgB9oa Ptvẻ tCJzCBNhần bí. 

HaJRgB9oi JRgB9ongười điJRgB9o đxepFymến xepFymcạnh hồJRgB9o nước,CJzCBN JRgB9ođi vxepFymòng thxepFymeo CJzCBNmép hố,CJzCBN trướcCJzCBN mặtPt lPtiền hiJRgB9oện CJzCBNra mPtột vácxepFymh núPti, CJzCBNhắn vươnJRgB9o ngóJRgB9on tJRgB9orỏ, ởJRgB9o mộtPt kxepFymhối hPtoàng Ptthạch gõCJzCBN vàiJRgB9o cáPti, cóPt nhanCJzCBNh cCJzCBNó chậm. 

Đột nhiênPt, váxepFymch xepFymnúi “ẦmPt vaCJzCBNng longPt” Ptmột tiếng,JRgB9o váchPt nxepFymúi Ptsừng sữnxepFymg độtCJzCBN JRgB9onhiên táchJRgB9o rxepFyma, JRgB9olộ JRgB9ora mộtPt xepFymđộng khẩu. 

BxepFymốn bềCJzCBN vắnCJzCBNg lặngxepFym, PJRgB9ohù VCJzCBNân KhâuPt PtTrạch rJRgB9oất JRgB9onhanh nxepFymắm taCJzCBNy nànJRgB9og kéxepFymo vxepFymào, xepFymcầm lxepFymấy JRgB9ocây Ptđuốc đặtCJzCBN sẳnPt ởPt cửaPt độngJRgB9o, xepFymtiến CJzCBNvào tJRgB9orong. KhJRgB9oi hCJzCBNai ngườixepFym Ptvừa tCJzCBNiến vàCJzCBNo, váxepFymch JRgB9ođá JRgB9olại ầmPt ầmxepFym ruCJzCBNng chuyểxepFymn Pt1 lầnCJzCBN xepFymnữa, chCJzCBNớp JRgB9omắt JRgB9ođộng khẩuCJzCBN đãJRgB9o biếnJRgB9o mất,JRgB9o kPthông JRgB9olộ rPta CJzCBN1 CJzCBNkhe hở. 

“HoàngCJzCBN Thượng!” 

Một hoàCJzCBNng Pty thịPt vệPt xepFym( xepFymthị vệJRgB9o mặcPt Ptáo vànCJzCBNg) JRgB9ocầm cPtây đuốxepFymc cCJzCBNhạy đến,xepFym tựCJzCBNa hồJRgB9o xepFymđã sớmJRgB9o đợPti ởxepFym đâPty, “HoànJRgB9og phPti nươngCJzCBN nương.” 

“tình huốCJzCBNng hiệnPt tạiJRgB9o nPthư thếPt xepFymnào?” HắnCJzCBN Ptliếc mắCJzCBNt nhìCJzCBNn JRgB9obộ dxepFymáng Ptngạc nhiJRgB9oên cxepFymủa xepFymnàng, cPtười nhẹ,JRgB9o JRgB9omột taPty JRgB9oôm lJRgB9oấy CJzCBNeo nhỏPt củaxepFym nPtàng, sợxepFym đườngxepFym đJRgB9oi nhỏPt hẹp,Pt dJRgB9oa thịtJRgB9o JRgB9onon mCJzCBNịn sẽCJzCBN bJRgB9oị đxepFymá nhọCJzCBNn lCJzCBNà tổnPt thương. 

“CJzCBNBạch hPtổ Ptđang Ptở hướngJRgB9o TâyJRgB9o xepFymNam cxepFymủa cánPth rừng,CJzCBN JRgB9onó đaxepFymng ởJRgB9o tronCJzCBNg độnPtg Ptnghỉ nCJzCBNgơi, MẫnCJzCBN HJRgB9oách VưPtơng JRgB9ogia mớiCJzCBN vừaCJzCBN CJzCBNxuất Pthiện ởCJzCBN xepFymphía đôngPt bắcPt JRgB9ocủa cánJRgB9oh Ptrừng, tạPtm txepFymhời cùngxepFym bạcJRgB9oh hổxepFym khôCJzCBNng thểxepFym chạmJRgB9o mặtPt, đợxepFymi vưCJzCBNơng gPtia CJzCBNtìm đPtược phươnJRgB9og hướngJRgB9o, Pthẳn cũngJRgB9o phCJzCBNải tJRgB9oốn bốn,Pt năPtm ngCJzCBNày JRgB9othời gCJzCBNian, còxepFymn quốcJRgB9o sPtư thxepFymì đanJRgB9og đánhCJzCBN cJRgB9oờ cCJzCBNùng xepFymmột vàCJzCBNi đạixepFym tCJzCBNhần lớnPt tuổixepFym Ptbên Ptngoài bìPta rừng.”JRgB9o ThịCJzCBN vệxepFym cườixepFym đáp. 

CáiJRgB9o gìJRgB9o, nPtgay cảPt bxepFymạch hổxepFym đangCJzCBN ởxepFym đâuxepFym cũJRgB9ong bJRgB9oiết JRgB9o? xepFymY PtY nJRgB9ohìn sơJRgB9on đCJzCBNộng CJzCBNbí ẩJRgB9on nàxepFymy, phíJRgB9oa xepFymtrên mộxepFymt xepFymcầu xepFymthang hìCJzCBNnh xoắnCJzCBN ốcPt cJRgB9ohậm rãiCJzCBN uxepFymốn lượn,CJzCBN Pttỏa rCJzCBNa CJzCBNxung quanhxepFym, cPtó JRgB9o1 giCJzCBNan làxepFymm JRgB9otrung Pttâm, xuxepFymng quaPtnh còxepFymn rPtất nhPtiều hCJzCBNang nhỏ,JRgB9o khônPtg, hìxepFymnh nhJRgB9oư lPtà phòng. 

Phía txepFymrên cóCJzCBN xepFym5 CJzCBNhoàng Pty Ptthị vệCJzCBN chaPty JRgB9oqua cJRgB9ohạy lạPti, Pttựa hxepFymồ, Ptđang truyJRgB9oền đạtPt tixepFymn tức. 

“Tốt lJRgB9oắm, xepFymngươi luJRgB9oi rCJzCBNa, đợiCJzCBN MPtẫn HáCJzCBNch PtVương gJRgB9oia cùnxepFymg lãPto hổJRgB9o CJzCBNđánh nhaPtu đếnJRgB9o chếJRgB9ot sxepFymống khônJRgB9og saJRgB9oi biệtCJzCBN lắmJRgB9o, nJRgB9ogươi lạCJzCBNi đếnPt bxepFymẩm báo,Pt” HắJRgB9on CJzCBNvỗ vỗJRgB9o bCJzCBNả Ptvai thCJzCBNị vệCJzCBN, “VấtJRgB9o vCJzCBNả .” 

CJRgB9oái vỗPt JRgB9ovai Ptđơn giảnCJzCBN nhưCJzCBNng dưJRgB9oờng nhCJzCBNư tiếJRgB9op thêPtm sứPtc mạnhJRgB9o ủCJzCBNng hJRgB9oộ cườPtng đạiJRgB9o, tinJRgB9oh thầnPt Ptthị vệJRgB9o CJzCBNrun lêxepFymn, kJRgB9ohom JRgB9ongười hxepFymành Ptlễ, ngẩPtng đầuPt CJzCBNưỡn ngựcxepFym rxepFymời điJRgB9o, mxepFymà xepFymnhóm thPtị vệchPto dJRgB9où khPtông bxepFymận rộn,xepFym cPtũng khPtông hềCJzCBN đếnPt quấyxepFym rầJRgB9oy JRgB9ohai ngPtười, aCJzCBNi CJzCBNlo viJRgB9oệc Ptnày, xxepFymem xepFym2 nxepFymgười dCJzCBNường nhxepFymư CJzCBNvô JRgB9ohình, bPtiến thànPth tronJRgB9og suốt. 

“Nơi nàyPt lCJzCBNà Pt…?” HắnJRgB9o, đếnPt tộtCJzCBN cùPtng Ptcó bxepFymao nhxepFymiêu việcCJzCBN dấuCJzCBN dxepFymiếm nàng? 

Y JRgB9oY tCJzCBNrong mắt,Pt mộtPt mảnhCJzCBN xepFymmờ mịt. 

 

CHƯƠNG Pt176: xepFymTHỰC HIỆNJRgB9o ƯỚJRgB9oC ĐỊNH 

“NơiPt này,xepFym cxepFymhính làxepFym JRgB9olễ vậtPt JRgB9ocuối cPtùng JRgB9omà tháJRgB9oi hoPtàng TháxepFymi HậuPt đểCJzCBN lạiPt cxepFymho trẫm.”CJzCBN dJRgB9oung nhaCJzCBNn lạnhJRgB9o nxepFymhư băngCJzCBN củaJRgB9o hPtắn tJRgB9oừ từPt xepFymhòa taxepFymn, cJRgB9oòn CJzCBNlại CJzCBN, Ptchỉ làCJzCBN khuônPt mặtPt ônJRgB9o nPthu, dịuPt dàng. 

Thái hoànxepFymg TxepFymhái HậuJRgB9o…… PtY xepFymY bừngPt Pttỉnh đạJRgB9oi ngộ,JRgB9o nóxepFymi xepFymcách khPtác, nơPti nàyCJzCBN hẳnPt lxepFymà căxepFymn Ptcứ củaxepFym độiPt xepFymhộ vệCJzCBN quâJRgB9on vươnCJzCBNg tCJzCBNrong CJzCBNtruyền thuyết?xepFym NxepFymghe nJRgB9oói, bọnJRgB9o CJzCBNhọ ngoạxepFymi tPtrừ việJRgB9oc lCJzCBNà xepFymsát Ptthủ hạngxepFym nhất,xepFym JRgB9ocòn cóJRgB9o tìnxepFymh báPto kJRgB9ohắp JRgB9omọi CJzCBNnơi, đểPt bảoPt vệCJzCBN JRgB9ođế vương,JRgB9o ngườiPt đượcxepFym tuyxepFymển cxepFymhọn đềuJRgB9o làxepFym nhâCJzCBNn vậPtt nổxepFymi xepFymtiếng, khôngxepFym chPtỉ tiJRgB9onh txepFymhông Ptvõ họcJRgB9o, thuậtCJzCBN phápCJzCBN, Pthơn nữaJRgB9o thuậtxepFym kỳxepFym CJzCBNmôn bxepFymát quáiCJzCBN khPtông Ptchỗ nàxepFymo Ptkhông tCJzCBNhông, nhưnPtg mxepFymà, JRgB9otất cảCJzCBN Ptnhững thPtứ nCJzCBNày cũxepFymng chJRgB9oỉ CJzCBNlà truyxepFymền thxepFymuyết, khôPtng xepFymai từnxepFymg CJzCBNnhìn txepFymhấy quá. 

“BọnCJzCBN họ,xepFym đềuPt lCJzCBNà tinPth aCJzCBNnh mJRgB9oà quxepFymốc sưPt Pt20 năPtm trướcPt bồJRgB9oi dưỡxepFymng rxepFyma, CJzCBNvì PtThái hoàngJRgB9o tháCJzCBNi hxepFymậu cJRgB9oũng cốPt tCJzCBNriều cương” 

NPtói đếPtn đây,JRgB9o hắnxepFym nghiêngJRgB9o đầu,CJzCBN haCJzCBNi Ptmắt diệCJzCBNu diệuxepFym nxepFymhìn chămPt CJzCBNchú vàoJRgB9o nàng, 

“Trẫm cũxepFymng khôngPt phPtải cốJRgB9o Ptý mCJzCBNuốn dPtấu nànxepFymg, đâyJRgB9o làxepFym ướcCJzCBN địxepFymnh xepFymcủa trẫmPt cùnJRgB9og tháJRgB9oi hoànxepFymg JRgB9oThái HậuJRgB9o, ngJRgB9oười nói,xepFym pJRgB9ohải đợPti chCJzCBNo nàngxepFym xepFymcùng trẫmCJzCBN ‘lPtong phụngCJzCBN hòaxepFym mixepFymnh’, mớiJRgB9o đưPtợc nPtói xepFymcho nàngPt biết.” 

Gò CJzCBNmá Ptcủa JRgB9oY PtY nháCJzCBNy mPtắt lạJRgB9oi đCJzCBNỏ hồngxepFym lên,xepFym nhìJRgB9on hắnPt xepFymtựa hJRgB9oồ ẩnxepFym nxepFymhẫn CJzCBNý cười,Pt cJRgB9ohà chPtà chânPt, ởJRgB9o tJRgB9orước mặJRgB9ot mọiCJzCBN ngườiCJzCBN lạCJzCBNi khxepFymông Ptthể đẩyxepFym hắPtn rCJzCBNa, JRgB9ochỉ pCJzCBNhải cPthịu đựnPtg, thầmCJzCBN JRgB9onghĩ, nóCJzCBNi CJzCBNnhư vậy,Pt khônJRgB9og pJRgB9ohải khiếJRgB9on CJzCBNcho nhómCJzCBN JRgB9ohộ vệJRgB9o bJRgB9oiết, nànCJzCBNg cJRgB9oùng hJRgB9oắn đã……. 

“CJzCBNĐi thPtôi, trẫmxepFym mxepFymang nJRgB9oàng đixepFym vCJzCBNào phòng.”CJzCBN HắnxepFym khậpPt khiễngPt Ptkéo taxepFymy cJRgB9oủa nànxepFymg, cJRgB9oắm xepFymcây Ptđuốc CJzCBNvào mộxepFymt gJRgB9oiá Ptđỡ trêPtn CJzCBNcầu thJRgB9oang, CJzCBNsau đóJRgB9o mPtới tiếpxepFym xepFymtục CJzCBNđi vàCJzCBNo xepFymmột “CJzCBNcái xepFymhang” ngaxepFymy giaJRgB9on tCJzCBNrung tâm. 

KhôngxepFym nghĩCJzCBN tớiJRgB9o, bêCJzCBNn tPtrong “CJzCBNcái hanCJzCBNg” kixepFyma đúngCJzCBN làPt JRgB9omột JRgB9ogian phònJRgB9og khiếxepFymn JRgB9ongười khácPt ‘kiPtnh thJRgB9oiên JRgB9ođộng địa’CJzCBN nhaPt, rộngCJzCBN xepFymrãi xepFymmà sángJRgB9o ngờJRgB9oi, xepFymcùng cPtách bốPt tPtrí tronCJzCBNg LonCJzCBNg QJRgB9ouân điệnCJzCBN JRgB9ocó hơJRgB9on chứCJzCBN khôPtng kém,xepFym khiếPtn nànJRgB9og ngâyPt ngẩnJRgB9o cảxepFym người. 

Vén bPtức rJRgB9oèm cxepFymhe, đJRgB9oi vàoxepFym xepFymnội phòng. 

“KhiPt trẫmCJzCBN rPta CJzCBNngoài sănxepFym bắnxepFym, ngCJzCBNẫu nhiênPt Ptthường muốnCJzCBN tớiJRgB9o nơCJzCBNi nàyJRgB9o, cxepFymho nêCJzCBNn xepFymliền phJRgB9oân phóCJzCBN xuống,Pt chxepFymo bọnxepFym hJRgB9oọ JRgB9obố JRgB9otrí Ptnơi nàPty JRgB9ocùng nPtội đxepFymiện giốPtng xepFymnhau, cxepFymó thíCJzCBNch không?”CJzCBN HắPtn JRgB9omỉm cườCJzCBNi, CJzCBNđem nànJRgB9og ôPtm Ptvào lòngJRgB9o, Ptchóp CJzCBNmũi cọxepFym cxepFymọ Ptvào cxepFymhóp mCJzCBNũi củaPt nàng. 

Bức rèmxepFym bằnPtg trânJRgB9o châuCJzCBN Ptrung riPtnh, nxepFymhững hạtCJzCBN châuCJzCBN sánCJzCBNg Ptbóng cCJzCBNhạm vxepFymào nhaCJzCBNu, pPthát JRgB9ora tiPtếng vanCJzCBNg “Ptdinh đangJRgB9o, đinhJRgB9o JRgB9ođương, đinPth đươPtng” JRgB9othanh thúy……. 

“Ân.” NàngCJzCBN gậtCJzCBN nhẹCJzCBN đầu,JRgB9o JRgB9onói kxepFymhông CJzCBNcảm động,CJzCBN xepFymlà gạJRgB9ot người.xepFym NxepFymhưng hxepFymơi thCJzCBNở đầyxepFym dụcxepFym vọngCJzCBN Ptcủa hắnPt cứPt phảCJzCBN vJRgB9oào mặtCJzCBN lPtiên Pttục, Ptkhiến nàCJzCBNng thậPtt bốiPt rxepFymối, gươJRgB9ong mặCJzCBNt đxepFymã hJRgB9oồng lJRgB9oại càngCJzCBN đỏJRgB9o tươi. 

“JRgB9oNàng hìxepFymnh xepFymnhư vẫnJRgB9o cJRgB9oòn thiPtếu trẫmCJzCBN cáiJRgB9o CJzCBNgì đxepFymó.” HắnxepFym tJRgB9orầm giọnxepFymg nhCJzCBNắc nhởPt nói. 

“Thiếu…CJzCBN thiếuJRgB9o JRgB9ocái gì?” 

NànxepFymg JRgB9onháy mắt,xepFym xepFymmơ JRgB9ohồ, nhưngJRgB9o lạiJRgB9o nghĩxepFym tớiJRgB9o cáJRgB9oi gì,JRgB9o sắcPt mặtCJzCBN Ptcó chJRgB9oút sốtCJzCBN ruột, 

“KhôngPt được,xepFym chàPtng ngxepFymồi xuốngJRgB9o trướcxepFym đPti, Ptta điPt xepFymtìm dượcxepFym giPtúp xepFymchàng rửaxepFym sạchxepFym xepFymmiệng vếxepFymt thưJRgB9oơng, khxepFymông cầnCJzCBN lộnxepFym xộn.” 

Đi mộJRgB9ot CJzCBNquảng đJRgB9oường JRgB9oxa nhưxepFym vậy,Pt hxepFymắn chắJRgB9oc xepFymlà phảiPt nJRgB9ohịn đauxepFym rấtxepFym Ptnhiều. VJRgB9oết Ptthương lJRgB9oần tCJzCBNrước nJRgB9oghiêm trọnJRgB9og nhưxepFym JRgB9ovậy, xepFymđã CJzCBNliền mPtặt đxepFymược haJRgB9oy cxepFymhưa, nàngCJzCBN mộJRgB9ot chxepFymút Ptcũng khônJRgB9og bPtiêt. NhPtưng JRgB9obây giCJzCBNờ, nxepFymhìn thấyCJzCBN CJzCBNđầu CJzCBNgối củaPt hắJRgB9on đỏCJzCBN tươCJzCBNi Pt1 mảng,xepFym lòngxepFym củaJRgB9o nàJRgB9ong xepFymrất xCJzCBNót xaxepFym, Ptthật rấtJRgB9o JRgB9olo lắng. 

JRgB9oNàng Ptsợ mxepFymáu, Ptnhưng xepFymnhiều lúc,Pt xepFymvì khPtông muốnJRgB9o tỏPt rCJzCBNa yxepFymếu đuối,CJzCBN đềuPt phPtải tậnPt lựcPt ẩnCJzCBN nhẫnPt. xepFymCho nPtên nànxepFymg rấtJRgB9o CJzCBNít JRgB9omặc hPtồng yCJzCBN, mCJzCBNà lúcJRgB9o cCJzCBNùng MẫnCJzCBN PtHách yPtêu JRgB9onam tỷCJzCBN thíJRgB9o, cCJzCBNũng vJRgB9oì sPtợ nhxepFymìn txepFymhấy trxepFymên JRgB9ongười mPtình txepFymoát JRgB9ora máuCJzCBN tJRgB9oươi, mCJzCBNới JRgB9ocố tìnhPt JRgB9omặc hồPtng Pty, chxepFyme dấPtu sPtợ hãCJzCBNi Ptcủa cCJzCBNhính mình. 

NCJzCBNếu nơCJzCBNi nàyPt thậJRgB9ot sPtự JRgB9obố tríCJzCBN giJRgB9oống xepFymy LonPtg QCJzCBNuân điện,xepFym nxepFymhư vậy,CJzCBN hCJzCBNòm thuốcPt sẽCJzCBN đxepFymặt tPtrong ngăxepFymn kéPto cuốCJzCBNi cPtùng củCJzCBNa bàxepFymn tPtrang điểm. 

NàngJRgB9o đẩCJzCBNy vòCJzCBNng taPty ômxepFym ấpCJzCBN JRgB9ocủa CJzCBNhắn raPt, đixepFym đếnCJzCBN trướcPt bxepFymàn tPtrang đCJzCBNiểm, kéoJRgB9o hộJRgB9oc bJRgB9oàn rCJzCBNa, CJzCBNquả nhiênPt nhìJRgB9on Ptthấy hPtòm thuốc. 

“JRgB9oY CJzCBNY, nànCJzCBNg mJRgB9ouốn CJzCBNnuốt JRgB9olời sao?”Pt txepFymhân xepFymthể ấmxepFym áp,Pt mềmPt mạixepFym tronPtg lòJRgB9ong rờiJRgB9o đCJzCBNi, khJRgB9oông khíxepFym Ptlạnh JRgB9olẽo JRgB9oxâm CJzCBNnhập, hắnJRgB9o bấtCJzCBN mãnPt lPtên án. 

ThấyJRgB9o nàxepFymng JRgB9ođi đếnPt lCJzCBNong sPtàn, tJRgB9oừ txepFymừ tọaxepFym hạ,Pt hắnPt rCJzCBNất sợJRgB9o nàngPt JRgB9ogiống lầnPt trJRgB9oước, thCJzCBNô lCJzCBNỗ xepFymkéo phắngCJzCBN thJRgB9oục khPtố củaCJzCBN mìnCJzCBNh, nCJzCBNghĩ nxepFymghĩ, vẫnJRgB9o làPt Ptchính mìnhxepFym cuốnJRgB9o ốngCJzCBN quJRgB9oần lêxepFymn thìCJzCBN tCJzCBNốt hơnPt. CJzCBN(^^ Pttự nhiêxepFymn tJRgB9ohấy bJRgB9ouồn cưPtời ghêCJzCBN =]Pt] ) 

“Có phảiPt rấtCJzCBN xepFymđau Pthay không?” 

Nàng cPtầm CJzCBNhòm tCJzCBNhuốc Ptđi quaxepFym, JRgB9ongồi xổmCJzCBN xepFymxuống, nhìPtn vPtết thươnCJzCBNg, khônCJzCBNg khỏiPt Ptnhíu mày, 

“TuyCJzCBN kJRgB9ohông CJzCBNlàm độc,JRgB9o nhưnJRgB9og xepFymmà, vếJRgB9ot thươngCJzCBN sPtao lạiCJzCBN lâuCJzCBN kCJzCBNhép lạJRgB9oi nhưCJzCBN vậy?” 

“ThờiJRgB9o tPtiết CJzCBNcó CJzCBNchút lãnh.”Pt HắxepFymn đáp,xepFym nhCJzCBNìn nàngCJzCBN thậtCJzCBN cxepFymẩn thậnJRgB9o laJRgB9ou đCJzCBNi CJzCBNvết máuJRgB9o trPtên Ptmiệng vếJRgB9ot thương. 

[] 

“Thân nhiệtxepFym Ptcủa cxepFymhàng JRgB9oso vớiPt ngườJRgB9oi thườnCJzCBNg lxepFymuôn thấPtp hơn,xepFym biPtết trờiPt lạnh,Pt saCJzCBNo Ptkhông chJRgB9oo cPtung nữxepFym đốtJRgB9o thêmCJzCBN CJzCBNhỏa lòxepFym, nhưJRgB9o vCJzCBNậy thânJRgB9o tCJzCBNhể mớiJRgB9o ấPtm JRgB9ohơn, JRgB9omiệng vếtxepFym thCJzCBNương cũCJzCBNng khépJRgB9o lạPti mxepFymau chút.” 

JRgB9oDùng vCJzCBNải mxepFymềm, thấmJRgB9o ướt,Pt rửPta Ptsạch miệJRgB9ong vếtxepFym thxepFymương, nxepFymàng nhẹPt nhàngPt thổiCJzCBN thổi,CJzCBN đợiJRgB9o nướcJRgB9o kPthô đi,JRgB9o xepFymmới lxepFymấy thCJzCBNuốc thPtoa lêCJzCBNn, dùPtng Ptbạch bJRgB9oố sạcCJzCBNh xepFymsẽ bPtao xepFymlấy, xepFymcuối cùnxepFymg thắxepFymt mộtPt JRgB9ocái nxepFymơ cJRgB9oon bướm. 

“KhPtông cPtó nàxepFymng bêPtn cạnh,CJzCBN mPtột mìnhPt trẫmPt cJRgB9oho dJRgB9où cJRgB9oó đắpCJzCBN Ptthêm mấxepFymy tPtấm chăPtn, đềuJRgB9o cảmJRgB9o thấyxepFym Ptcả ngườiCJzCBN réxepFymt ruxepFymn.” HắxepFymn thấpJRgB9o naCJzCBNm nói. 

“MixepFymệng lưỡiCJzCBN trCJzCBNơn Pttru.” xepFymNàng liếcPt liếcCJzCBN xepFymmắt mộtCJzCBN cáPti, cườiCJzCBN khẽ. 

JRgB9oCho tớiJRgB9o naxepFymy, nxepFymàng đềuPt xepFymcảm txepFymhấy hắnCJzCBN chJRgB9oỉ biếtJRgB9o khxepFymi dễPt mìxepFymnh, mJRgB9oỗi lPtần nPtói chuyệnJRgB9o đềuxepFym giốngCJzCBN nxepFymhư xepFymđang cCJzCBNãi CJzCBNnhau, nhưxepFymng mCJzCBNà, từCJzCBN JRgB9okhi rxepFymời khỏixepFym loJRgB9ong quPtân điện,CJzCBN Ptnàng mPtới xepFymphát hiệnJRgB9o, JRgB9onàng ngưJRgB9oợc lạJRgB9oi rấtPt lCJzCBNà txepFymhích lờxepFymi nCJzCBNói Ptbén nhọnxepFymcủa hắn,CJzCBN JRgB9othích cCJzCBNùng CJzCBNhắn tranxepFymh traJRgB9onh luậnJRgB9o luận. 

JRgB9o“Miệng lPtưỡi xepFymtrơn CJzCBNtru Ptso vớixepFym Ptvô lạixepFym tốxepFymt hơn.”xepFym HắnCJzCBN xepFymquả thựcPt lCJzCBNại bắtJRgB9o đầuJRgB9o “Ptmồm mép”. 

Khóe mCJzCBNôi cPtong lCJzCBNên, nxepFymụ cJRgB9oười Pttươi tắnJRgB9o nCJzCBNhư nắCJzCBNng JRgB9omai, cảCJzCBNm giCJzCBNác qJRgB9ouen thuxepFymộc nàyxepFym làmCJzCBN CJzCBNtế CJzCBNbào toàxepFymn Ptthân nànJRgB9og đềuCJzCBN JRgB9oở thảxepFym lỏngxepFym, thưJRgB9o CJzCBNsướng vCJzCBNô cùng. 

“ChPtàng, CJzCBNvẫn muốPtn điPt Ptsăn lPtão hCJzCBNổ sao?” 

NàPtng tCJzCBNhu dPtọn xPtong hòPtm thuốcCJzCBN, ngồixepFym vàoCJzCBN CJzCBNvị tJRgB9orí bêPtn cạnhCJzCBN hắn,JRgB9o JRgB9onhẹ nhàngCJzCBN ốxepFymng quPtần thảxepFym xuống. 

“TrẫmJRgB9o thầJRgB9om CJzCBNnghĩ, sẽJRgB9o tặngCJzCBN cJRgB9oho nànPtg CJzCBNlễ vậtJRgB9o màxepFym Pttrẫm cJRgB9oho Ptlà trâxepFymn quCJzCBNý nhCJzCBNất, JRgB9oY YPt, nJRgB9oàng hãyJRgB9o tCJzCBNin tCJzCBNưởng tCJzCBNrẫm cóJRgB9o nCJzCBNăng lựxepFymc nJRgB9oày, mặcxepFym dùJRgB9o kxepFymhông dựaxepFym CJzCBNvào thuxepFymật pPtháp, trẫmJRgB9o CJzCBNcũng sẽCJzCBN làPtm được.” 

HắCJzCBNn soạnJRgB9o miCJzCBN, bàJRgB9on tJRgB9oay tCJzCBNo nPthẹ JRgB9onhàng vuJRgB9oốt lPtên đôixepFym máCJzCBN phấnPt hồng,CJzCBN xepFym“Trẫm, xepFymcũng Ptkhông phảiPt mCJzCBNột Ptquân vươPtng Ptvô nănJRgB9og, nhữngPt CJzCBNgì củaPt trẫm,xepFym nhxepFymất địCJzCBNnh trẫmCJzCBN sẽJRgB9o Ptthu Pthồi, baCJzCBNo Ptgồm xepFymcả nàng!” 

khuCJzCBNôn mặCJzCBNt trắnCJzCBNg nPtoãn, hoàJRgB9on mỹCJzCBN nhJRgB9oư Ptmột tPtác phCJzCBNẩm xepFymnghệ tJRgB9ohuật, khJRgB9oóe mxepFymôi xepFymmỏng, cPtong xepFymcong xepFymmột CJzCBNnụ cườxepFymi, đôCJzCBNi JRgB9omắt mJRgB9oàu Pttím CJzCBNthâm JRgB9osâu nhưCJzCBN đCJzCBNại dương,…nàPtng xepFymxem đếCJzCBNn ngxepFymây xepFymngốc JRgB9ocả người. 

MãixepFym ngắmCJzCBN mỹPt naCJzCBNm, xepFymY JRgB9oY xepFymmột cJRgB9ohút xepFymcũng khôxepFymng phxepFymát gPtiác, mộtxepFym bPtàn txepFymay đangCJzCBN lặxepFymng yênCJzCBN cởCJzCBNi bỏxepFym vạtJRgB9o áoJRgB9o củaJRgB9o Ptnàng. ^^! 

MãxepFymi đếJRgB9on xepFymkhi JRgB9ochỉ phxepFymúc xepFymlạnh nJRgB9ohư xepFymbăng bàPtn JRgB9ochạm Ptđến tròJRgB9on trònCJzCBN xepFymmềm mạCJzCBNi, cJRgB9oả ngườiPt JRgB9oY xepFymY Ptrun lCJzCBNên, bừnxepFymg tỉxepFymnh JRgB9olại đâJRgB9oy, nxepFymhìn gươngPt mặtPt ôPtn nhPtu, Ptnhu JRgB9otình dạtxepFym dJRgB9oào xepFymkhông CJzCBNbiết khxepFymi nàoCJzCBN bJRgB9oiến thPtành xepFymvẻ mJRgB9oặt đắcJRgB9o Ptý tươixepFym cườiJRgB9o củPta hJRgB9oắn, khxepFymông kxepFymhỏi CJzCBNâm thầmJRgB9o mắngPt mìJRgB9onh quáPt sơJRgB9o ýCJzCBN. JRgB9o(là hJRgB9oáo CJzCBNsắc mớiJRgB9o đúJRgB9ong nhxepFyma ^^) 

“Y xepFymY, CJzCBNnàng nênJRgB9o thựPtc hiệnJRgB9o ướcPt Ptđịnh cùngxepFym trJRgB9oẫm.” HắnxepFym tJRgB9ohấp Ptnam, xepFymnhẹ JRgB9onhàng vCJzCBNỗ vxepFymề đôixepFym Ptmá mềmxepFym mại. 

“ƯớxepFymc định?CJzCBN CPtái gCJzCBNì ướcxepFym địnCJzCBNh?” NxepFymàng tiếCJzCBNp tụxepFymc đánhxepFym trốnJRgB9og JRgB9olảng, “KhôngPt được,Pt châCJzCBNn củCJzCBNa chàngCJzCBN khônCJzCBNg tJRgB9ohể lộnPt xộn.” 

“NgàyPt ấyJRgB9o, trẫPtm bịJRgB9o thươxepFymng sJRgB9oo vớixepFym xepFymhôm nPtay cCJzCBNòn nPtghiêm trọnCJzCBNg CJzCBNhơn, nhưCJzCBNng khôCJzCBNng phCJzCBNải cPtũng dũxepFymng mãnhJRgB9o dịCJzCBN thườngCJzCBN sxepFymao? xepFymHay Ptlà, nàxepFymng Ptcho đPtó xepFymlà hxepFymiệu Ptlực củaxepFym JRgB9oquả tPthôi tình?” 

HắnJRgB9o thổixepFym mộPtt nPtgụm hCJzCBNơi thxepFymở Ptlạnh CJzCBNnhư bănCJzCBN Ptvào CJzCBNtai nàJRgB9ong, CJzCBNnhẹ nhàCJzCBNng gặmPt xepFymlấy JRgB9ovành txepFymai mẫnxepFym cảJRgB9om củaJRgB9o nàngPt, Ptđầu lPtưỡi cCJzCBNuốn, cảJRgB9om giácPt đưPtợc thPtân tJRgB9ohể mềmCJzCBN mạiJRgB9o đềuPt rCJzCBNun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.