You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 1ijGi75: KHÔijGiNG THỂvVcm MẤZ2mpT ĐLqpuI NÀNG

“MộcijGi Hiệp!”u6eL PhZ2mpù VâvVcmn LqpuKhâu TrạchZ2mp hZ2mpét lớnvVcm u6eLmột Z2mptiếng, dvVcmùng Lqpuchân chưaZ2mp bvVcmị thZ2mpương lu6eLàm đLqpuiểm Z2mptựa, búZ2mpng ngZ2mpười pijGihi tLqpuhân đến,u6eL thu6eLân mvVcmình cấpvVcm Lqputốc bLqpuay vúZ2mpt Lqpumà đivVcm, tựaZ2mp nu6eLhư cLqpuhim yến,Z2mp liijGinh u6eLhoạt xu6eLuyên Z2mpqua vVcmrừng Lqpucây, bônu6eL tiếnijGi ijGivề ijGiphía nàng. 

Z2mpNhưng mà,ijGi u6eLdù Z2mpcó Lqpukhinh côZ2mpng thvVcmượng thừa,vVcm hắnLqpu Z2mpvẫn đuijGiổi khônijGig kịvVcmp tốvVcmc độZ2mp rơiu6eL xvVcmuống ngvVcmựa củaZ2mp nLqpuàng từLqpu mộtLqpu khoảijGing cu6eLách vVcmxa nhưZ2mp thế,Z2mp nhưngijGi vVcmvào lúcu6eL Z2mpnày, mvVcmột tZ2mphân ảnhu6eL mijGiàu đenLqpu rvVcmốt cụcLqpu xuấtLqpu ijGihiện, vưLqpuơn taijGiy rZ2mpa muốnZ2mp cZ2mpứu nàngvVcm. KLqpuhi cácLqpu ngLqpuón taZ2mpy sLqpuắp chạvVcmm đượcijGi vVcmY vVcmY, thZ2mpì khvVcmông Lqpubiết tZ2mpừ chZ2mpỗ nijGiào Lqpuphóng Lqputới mộtZ2mp mũiZ2mp têu6eLn, Mộcu6eL Hiệu6eLp cLqpuả kinZ2mph, tijGiheo bảLqpun năngvVcm rụtijGi ijGitay lại… 

“Không!”Z2mp PhLqpuù VâZ2mpn KhâuvVcm TrạZ2mpch Lqpurống giận! 

TrZ2mpơ ijGimắt nhìnvVcm nvVcmàng Z2mpngã xuống,Z2mp hắZ2mpn cu6eLuống quýt,vVcm Lqpulo lu6eLắng nhưu6eL muốnZ2mp xu6eLé toZ2mpạc u6eLlồng ngijGiực, ijGitay nànvVcmg bịLqpu tvVcmhương, ngZ2mpã nZ2mphư thếijGi ijGie rằng…! 

Không nZ2mpgờ, u6eLY LqpuY Lqpulãi khijGiẽ xoaLqpuy ngườiijGi, ijGidùng taLqpuy Lqpuchưa bịZ2mp thươZ2mpng bvVcmắt lấyvVcm cươngu6eL ngựa,u6eL tunvVcmg ijGingười mộijGit Lqpuchút, au6eLn toànijGi ru6eLơi xuốu6eLng đất. 

“NgươiZ2mp cònvVcm mZ2mpuốn bZ2mpỏ ijGilại Z2mpta mu6eLột mìnu6eLh sao?” 

KhôLqpung hu6eLề vVcmsợ Z2mphãi quLqpuay đầu,Z2mp vVcmnhìn vều6eL Lqpuphía hắnvVcm, nàZ2mpng vVcmcười ijGiđến hijGiết sứu6eLc thu6eLoải mái,Z2mp rLqpuốt cijGiục, hắnZ2mp cZ2mpũng bịijGi ijGinàng đijGiùa gLqpuiỡn mộtZ2mp lầnLqpu. Z2mp(trời ijGiạ, Z2mplàm vVcmpan cứu6eL tưu6eLởng, vVcmpó tLqpuay vZ2mpới chLqpuị ) 

Chậm vVcmrãi ổnvVcm địZ2mpnh Lqputhân hìnu6eLh, hắnZ2mp thZ2mpở pZ2mphì pijGihò, nhìnvVcm nàLqpung nghịchLqpu ngợm,ijGi tươiijGi Lqpucười, độtijGi nLqpuhiên thởZ2mp dàZ2mpi nhẹijGi nhõmijGi ijGimột vVcmhơi, bànijGi taLqpuy tijGio gianZ2mpg Z2mpra, đemLqpu thiênLqpu hạLqpu ku6eLiều nhỏLqpu kéZ2mpo lạiijGi, dùngvVcm sứcu6eL khảmLqpu nhậZ2mpp vVcmvào trLqpuong lòng. 

“NàngijGi mớu6eLi làvVcm đạiLqpu nZ2mpgu ngốc,Z2mp dọaLqpu đếnvVcm trẫijGim, nàngvVcm cóZ2mp bivVcmết lu6eLàm vVcmkinh độnvVcmg thijGiánh giá,Lqpu tLqpuhì cijGió 1Lqpu0 Lqpucái đầuLqpu cũnijGig khijGiông đủijGi trảmijGi u6eLhay không!”vVcm LqpuTuy Lqpulà lờvVcmi ijGinói cvVcmó vZ2mpẻ uu6eLy hiếLqpup, u6eLnhưng ngữZ2mp ku6eLhí lạiZ2mp dìZ2mpu vVcmdàng, ônLqpu u6eLnhu, sủngu6eL ái,ijGi còu6eLn cLqpuó chúLqput bấvVcmt u6eLđắc dĩ. 

u6eLMộc u6eLHiệp thấyvVcm hoLqpuàng Lqpuphi ijGian toijGiàn vVcm, áLqpunh mắvVcmt u6eLbén nhọZ2mpn bắnu6eL vềvVcm phíZ2mpa mũu6eLi tênLqpu đZ2mpược bvVcmắn tớvVcmi, nhLqpuanh chónLqpug Lqpuphi tZ2mphân đuổiLqpu theo. 

“Ta đãZ2mp tínLqpuh đượcvVcm phvVcmải u6eLlàm thLqpuế nàoZ2mp rồiu6eL mu6eLà, chZ2mpỉ u6eLtại mộtijGi Lqpumũi Lqputên từijGi đâuZ2mp thìnhZ2mp lìLqpunh Lqpulao u6eLra làmLqpu Z2mpta giậZ2mpt mình,Lqpu ngươiijGi muốLqpun trijGiảm lvVcmiền ijGitrảm đLqpui, dijGiù sZ2mpao tu6eLa cũLqpung Z2mpkhông u6eLcó mườijGii cáiu6eL Z2mpđầu.” NàngLqpu nhíuvVcm nhívVcmu màyLqpu, nhìnLqpu mijGiũi tênLqpu bắnvVcm lévVcmn cắu6eLm phậZ2mpp vàZ2mpo đạiijGi thụvVcm gu6eLần đó. 

ijGi“Nàng chijGio rằngZ2mp nànvVcmg muốvVcmn bLqpuị trảmu6eL liềnvVcm trảijGim u6eLsao? NvVcmếu trẫmu6eL mvVcmuốn nijGiàng Z2mpchết, cijGiòn cóijGi thvVcmể liềuu6eL vVcmmạng chạyijGi đZ2mpến đâu6eLy u6eLcứu nàijGing Lqpusao? LqpuY Yu6eL, chẳijGing lvVcmẽ nàngZ2mp khôngZ2mp biết,vVcm tZ2mprẫm, khôu6eLng ijGithể mấvVcmt u6eLđi nàijGing Lqpusao?!” hắijGin nhẹijGi nZ2mphàng nóZ2mpi, giọngZ2mp nZ2mpói thu6eLân tijGiình, cijGió u6eLchút au6eLi oáu6eLn, ánvVcmh u6eLmắt sâijGiu nhưu6eL biểZ2mpn, dLqpuào dLqpuạt nu6eLhu tìnLqpuh nhìu6eLn u6eLchằm chZ2mpằm khvVcmuôn mặtLqpu nhijGiỏ u6eLnhắn củaijGi nàng. 

vVcm“Chàng nóu6eLi thậtu6eL sao?”u6eL (pau6eLn vVcmđổi xZ2mpưng hu6eLô từvVcm ijGiđây vVcmnhe, cứLqpu “ngươijGii, Z2mpta” nLqpughe kìZ2mp kìijGi, khijGii Z2mp2 ngưijGiời ởvVcm riêngu6eL, u6eLpan u6eLsẽ đổiijGi tZ2mphàng “chàng-ta”Lqpu ^^) 

NijGiàng đZ2mpột nhiênvVcm câZ2mpu tu6eLhần cLqpuười, hvVcmai tLqpuay ômijGi chZ2mpầm lấZ2mpy hắn,Z2mp mộtvVcm lúcLqpu Z2mpsau, mớiZ2mp u6eLnâng đầu6eLu, ánu6eLh mắtLqpu tLqpurong veZ2mpo nhijGiư nướcijGi hồLqpu u6eLthu nhìLqpun hắn. 

“Nàng……”ijGi nàZ2mpy, nvVcmàng đau6eLng lvVcmàm nũZ2mpngvới hắLqpun sao? 

HắnijGi khiLqpunh nvVcmgạc khônZ2mpg nóiijGi Z2mpđược mu6eLột lời,Lqpu Z2mpmở vVcmto mvVcmắt Z2mpnhìn nànvVcmg Lqpuý Z2mpcười laLqpun rvVcma cảijGi vVcmkhuôn mặtLqpu xinu6eLh xắnu6eL, nijGiàng tựavVcm hồijGi đãijGi sớmu6eL vVcmđoán chắijGic đượZ2mpc hắnu6eL sẽLqpu cóijGi Z2mpbiểu tìnhu6eL thếZ2mp này. 

Khuôn mặtvVcm nhỏZ2mp nhắnZ2mp nhưLqpu tráiZ2mp Lqpuđào, Z2mpý cvVcmười su6eLáng lạnLqpu, ijGiđôi mu6eLắt u6eLto tZ2mprong vevVcmo nhìnvVcm hắn,Z2mp hLqpuàng u6eLmi vừau6eL coZ2mpng Z2mpvừa dijGiài Z2mplay độLqpung, chớijGip cLqpuhớp, cáijGinh Lqpumôi Lqpuhồng cu6eLhúm cijGihím mavVcmng Lqpunét cười…nàngLqpu ijGinhìn hắnu6eL, Lqpunhưng sijGiao hắZ2mpn u6eLcứ vVcmtrầm mắtZ2mp khônLqpug nLqpuói gìZ2mp cả,u6eL vVcmsốt ruộtu6eL làijGim nàngZ2mp phảivVcm lênLqpu tiijGiếng hỏi: 

“Phù VânijGi u6eLKhâu Trạch,làmLqpu chànZ2mpg sợu6eL hZ2mpãi rồiijGi sao?” 

BàLqpun tavVcmy nhỏvVcm đưaLqpu vVcmlên, qLqpuuơ qLqpuua vVcmquơ lạiu6eL trướcLqpu mLqpuặt hắn,Lqpu hắZ2mpn Lqpulàm sLqpuao vu6eLậy, độngijGi cũnvVcmg khôngvVcm độngLqpu, Lqpubiến thànhvVcm đầuu6eL Z2mpgỗ ru6eLồi đi? 

“SợvVcm hãi!”vVcm HắijGin đvVcmột nhvVcmiên Z2mpxuy thanLqpuh, tiếngijGi nóLqpui thoánu6eLg khànLqpu Z2mpkhàn,“Nàng phLqpuải bồivVcm thườnijGig cijGiho trẫm?” 

BồivVcm thường?ijGi ALqpui nhau6eL, nàu6eLng hiệnijGi Lqputại chvVcmỉ cóijGi hvVcmai Z2mpbàn vVcmtay trắnijGig, ijGiliền ngvVcmay cijGiả ijGitrang sứcLqpu qvVcmuần Lqpuáo đềuLqpu Z2mplà củaZ2mp nvVcmgười Lqpukhác, đếijGi vươijGing nhưu6eL hắLqpun, qLqpuuyền khZ2mpuynh tvVcmhiên Lqpuhạ, lijGiại mijGiở Lqpumiệng mijGiuốn nàLqpung bồiZ2mp thưLqpuờng? NànijGig u6eLcó gu6eLì đLqpuể vVcmbồi thườngvVcm ijGicho hắnijGi đây? 

u6eL“Chàng muốvVcmn cZ2mpái gì?Z2mp” Ngẫmu6eL lạiZ2mp, hìnhLqpu nhưvVcm mu6eLình cũnZ2mpg Lqpuđã dọaijGi hắvVcmn thậtZ2mp, đànhvVcm phảiLqpu mởvVcm miệu6eLng hỏi. 

“Nơi này”Lqpu hvVcmắn dùnijGig ngvVcmón taZ2mpy làvVcmnh lạZ2mpnh củu6eLa mìnhLqpu vuốZ2mpt nhvVcmè vVcmnhẹ lLqpuên cánhLqpu môiu6eL Z2mpcủa ijGinàng, Z2mpsau đóZ2mp vVcmcòn “vZ2mpô Lqpulại” dờvVcmi xuốngvVcm ngựvVcmc, u6eL“Còn cóijGi nơijGii này.” 

“Hạ… u6eLhạ lưu!” 

MặtijGi nàngZ2mp đỏu6eL lijGiên tựaZ2mp nhưijGi môLqpung u6eLkhỉ, mLqpuột tLqpuay dùZ2mpng vVcmsức cốZ2mp đẩyLqpu “bLqpuàn tau6eLy sZ2mpói” trênLqpu ngựcvVcm cZ2mpủa u6eLmình raZ2mp, vừau6eL đôijGi u6eLđô hét, 

“Đầu củau6eL chàngZ2mp ngoạivVcm trừijGi mấZ2mpy tLqpuhứ nàijGiy, cũnijGig khônu6eLg Lqpunghĩ Lqpura cáLqpui u6eLgì u6eLđứng đắijGin saou6eL?” HuvVcmống chiu6eL, vVcmnơi nvVcmày Z2mplà bvVcmãi u6eLsăn, muốnZ2mp Lqpucái gijGiì cũngu6eL kLqpuhông đượijGic, nếuZ2mp bịvVcm ngườiLqpu khácZ2mp Lqpunhìn tijGihấy, livVcmền Lqpukhông xonu6eLg . 

Ác? NàngijGi dámvVcm cựZ2mp tuyệtZ2mp hắnu6eL? vVcmLạnh lùngZ2mp nhíuZ2mp màLqpuy, cZ2mpúi đầuZ2mp ijGinhìn u6eLđầu u6eLgối cu6eLủa mìnhijGi đZ2mpỏ tươiLqpu mZ2mpột mảngLqpu, lạiZ2mp dùvVcmng ávVcmnh mu6eLắt tZ2mprách cứu6eL nZ2mphìn vijGiề phíavVcm nàng. 

[] 

Đu6eLược rồiijGi, nLqpuàng thậtijGi sựijGi cóvVcm lZ2mpỗi, nZ2mphưng Z2mpmà vVcmnàng khôngvVcm vVcmphải cốijGi Lqpuý màu6eL, cLqpuhỉ Lqpulà “Z2mpvô tinh”,u6eL ừ,Z2mp chZ2mpỉ Z2mplà vvVcmô tvVcmình thôi. 

Nàng u6eLcắn cắnu6eL môvVcmi dưới. 

“Sẽ…Lqpu… Su6eLẽ Z2mpbị ijGingười kháijGic Z2mpnhìn thấyLqpu.” TLqpuhùy hạvVcm u6eLmi mắt,Z2mp nànu6eLg Z2mpnhỏ gu6eLiọng nói. 

NếuLqpu nhu6eLư cóLqpu tLqpuhể ngăijGin cvVcmản hắnijGi u6eLđi vVcmsăn bạchLqpu hổijGi thì…… 

“YLqpu Z2mpY, ijGinàng cijGió biu6eLết Lqpusăn bu6eLắn lầnZ2mp nàyvVcm kéou6eL dàivVcm mu6eLấy ngvVcmày hvVcmay khônijGig?” HắnijGi đLqpuột ijGinhiên vVcmđặt câvVcmu hỏi. 

“KhônZ2mpg pu6eLhải chỉu6eL cZ2mpó hôvVcmm navVcmy sao?” 

Nàng căZ2mpn bảnu6eL u6eLlà chLqpuưa từZ2mpng thvVcmam giZ2mpa vVcmlễ Z2mphội svVcmăn bắn,u6eL nêijGin chijGio rằng,vVcm lễu6eL hộivVcm nàyijGi đơnLqpu giu6eLản chỉLqpu kéovVcm dàLqpui tvVcmrong vVcm1 nZ2mpgày, Lqpunhưng nhìZ2mpn ijGivẻ mặtu6eL dởZ2mp vVcmkhóc Lqpudở cườiZ2mp củaijGi hắnLqpu Z2mpthì kZ2mpinh ngạZ2mpc hỏi, 

“u6eLChẳng vVcmlẽ còijGin kijGiéo dàiZ2mp thêZ2mpm vàivVcm nLqpugày nữa?” 

VàivVcm ngày?Z2mp ƯLqpuớc u6eLchừng làijGi nửau6eL vVcmtháng! QuêijGin điu6eL, dùu6eL ijGisao nàu6eLng đãu6eL đápZ2mp ứngijGi vớiZ2mp mìnZ2mph rồu6eLi, mặcvVcm kijGiệ,… hắnu6eL kZ2mpéo tijGiay u6eLnhỏ Lqpubé vVcmcủa nZ2mpgười nàu6eLo đó,vVcm hướngvVcm tớivVcm vVcmmột lvVcmối quLqpuen thuộc. 

XuyênZ2mp Z2mpqua mộtZ2mp đáijGim cỏvVcm du6eLại vVcmcao cỡvVcm ijGiđầu gốiu6eL, trướcijGi mặZ2mpt làZ2mp u6eLmột cZ2mpái hồijGi nưu6eLớc xanu6eLh biếcijGi, pvVcmhản chiếuvVcm trờiu6eL xanhvVcm, hu6eLai bênu6eL Z2mphồ, hZ2mpoa nijGiở rvVcmực rvVcmỡ, bưu6eLớm lượnZ2mp cLqpuhập chờn,Lqpu tu6eLhật đúu6eLng lijGià mZ2mpột nơLqpui thếvVcm Lqpungoại vVcmđào viên. 

“ChvVcmúng tLqpua u6eLmuốn đvVcmi đijGiâu?” ijGiNàng Lqpunắm ijGitay Z2mphắn, nZ2mphìn bốnZ2mp pZ2mphía, cu6eLon vVcmđường nàyijGi vVcmdường nhưLqpu KLqpuhâu TrạchZ2mp rLqpuất vVcmquen thuộc. 

u6eLNày cvVcmó chvVcmút kLqpuinh ngạc. 

ijGi“Đợi lávVcmt nữau6eL nàLqpung sẽvVcm bZ2mpiết.” HắnLqpu còu6eLn cốijGi ýijGi lLqpuàm rZ2mpa ijGivẻ tZ2mphần bí. 

HvVcmai ngườLqpui điu6eL đếZ2mpn cu6eLạnh hồLqpu nướZ2mpc, đijGii vònu6eLg thvVcmeo mvVcmép hố,Lqpu trưvVcmớc mặZ2mpt liềnLqpu hiZ2mpện Lqpura mộijGit u6eLvách ijGinúi, Z2mphắn vVcmvươn ngZ2mpón trỏ,u6eL ởvVcm mộtijGi khốivVcm hijGioàng tZ2mphạch u6eLgõ vàijGii cáiu6eL, u6eLcó nhijGianh vVcmcó chậm. 

ĐộtijGi nLqpuhiên, vácZ2mph núvVcmi “ẦmvVcm vanvVcmg long”Lqpu Lqpumột tiijGiếng, vácijGih nvVcmúi sừngLqpu sữnu6eLg u6eLđột nhijGiiên táu6eLch rZ2mpa, lộijGi vVcmra mộtu6eL độngLqpu khẩu. 

BốnZ2mp bềLqpu vắngLqpu lvVcmặng, PvVcmhù VânLqpu KhvVcmâu TrạchvVcm rấtijGi nhanu6eLh nắvVcmm taijGiy nànijGig kéovVcm vàLqpuo, cijGiầm lấu6eLy ijGicây ijGiđuốc đặtvVcm sẳnZ2mp ởu6eL cijGiửa động,Lqpu tiếnvVcm ijGivào trongu6eL. KZ2mphi hvVcmai nLqpugười vvVcmừa Lqputiến vàou6eL, Lqpuvách đLqpuá lu6eLại ầmZ2mp Lqpuầm runLqpug chuyểnZ2mp Lqpu1 lầnvVcm vVcmnữa, ijGichớp ijGimắt đijGiộng khẩuu6eL Z2mpđã bijGiiến mấZ2mpt, kZ2mphông lộLqpu Lqpura ijGi1 khZ2mpe hở. 

“HoàngijGi Thượng!” 

MộLqput hoànZ2mpg Lqpuy vVcmthị vijGiệ ijGi( thLqpuị vệZ2mp mijGiặc vVcmáo vàng)Lqpu cijGiầm câyu6eL đuốZ2mpc chạijGiy đến,ijGi tZ2mpựa hồZ2mp đãLqpu su6eLớm u6eLđợi ởvVcm ijGiđây, “HijGioàng pvVcmhi nươngvVcm nương.” 

“tìu6eLnh huốngvVcm u6eLhiện Z2mptại nhu6eLư thếLqpu nào?”Z2mp HắnZ2mp liếcLqpu mắtLqpu nhìnu6eL bu6eLộ dZ2mpáng ngLqpuạc nu6eLhiên củLqpua u6eLnàng, cu6eLười nijGihẹ, mộtLqpu tZ2mpay ômijGi lấvVcmy eu6eLo nvVcmhỏ ijGicủa nànvVcmg, sLqpuợ đưZ2mpờng đivVcm nhỏu6eL hẹu6eLp, Z2mpda tZ2mphịt nou6eLn mịijGin sẽijGi bịijGi đávVcm nhu6eLọn làvVcm tổvVcmn thương. 

“BạchLqpu hijGiổ đanu6eLg ởvVcm hưu6eLớng TâZ2mpy NaZ2mpm cLqpuủa cánZ2mph rvVcmừng, Lqpunó đanLqpug u6eLở tronijGig độngvVcm nghỉvVcm nijGigơi, MẫnLqpu HávVcmch VưZ2mpơng gLqpuia mớvVcmi vừaZ2mp xvVcmuất hivVcmện ởvVcm pZ2mphía đôvVcmng bắcvVcm củavVcm cánhvVcm u6eLrừng, tạmZ2mp ijGithời cvVcmùng Lqpubạch hvVcmổ khu6eLông Z2mpthể chạvVcmm mvVcmặt, vVcmđợi vưvVcmơng u6eLgia tìmLqpu đượcZ2mp phưvVcmơng hướng,ijGi hLqpuẳn cũZ2mpng phvVcmải tốLqpun bốn,Lqpu nămu6eL ngàvVcmy thờLqpui Z2mpgian, cijGiòn qijGiuốc su6eLư u6eLthì đangvVcm đánhZ2mp cờu6eL cùnijGig mộtu6eL vàijGii đạiZ2mp Lqputhần lớnLqpu tuijGiổi bêijGin ngoàiLqpu bìu6eLa rừijGing.” TvVcmhị vu6eLệ cườiLqpu đáp. 

CáiZ2mp Z2mpgì, ngaZ2mpy cảZ2mp bạchZ2mp hu6eLổ đanu6eLg ởLqpu đvVcmâu cijGiũng biu6eLết Z2mp? Z2mpY vVcmY nhìu6eLn sơZ2mpn độngvVcm Z2mpbí u6eLẩn nu6eLày, phívVcma vVcmtrên mộLqput cLqpuầu thZ2mpang Lqpuhình xoắnvVcm ốcLqpu Z2mpchậm rãLqpui uốnu6eL lượvVcmn, tỏaZ2mp Lqpura xuijGing quanhvVcm, cóu6eL vVcm1 ijGigian lvVcmàm trunvVcmg tZ2mpâm, xunLqpug quau6eLnh còijGin rấtijGi nhvVcmiều haLqpung Z2mpnhỏ, khôngLqpu, Z2mphình nLqpuhư làijGi phòng. 

Phía trZ2mpên vVcmcó Z2mp5 hu6eLoàng Lqpuy u6eLthị u6eLvệ cvVcmhay qu6eLua chZ2mpạy lại,ijGi tựaZ2mp u6eLhồ, đanLqpug truLqpuyền đạtLqpu tu6eLin tức. 

“TốvVcmt lắm,Z2mp ngươu6eLi lLqpuui Z2mpra, Z2mpđợi Z2mpMẫn HácvVcmh VươvVcmng giu6eLa cLqpuùng Lqpulão hổvVcm đánhvVcm nhijGiau đếnu6eL chếtijGi sốngvVcm khijGiông sZ2mpai vVcmbiệt lắijGim, u6eLngươi lạivVcm đếnZ2mp bẩmZ2mp báo,Lqpu” HắijGin vijGiỗ vỗLqpu bảvVcm vVcmvai thịZ2mp ijGivệ, vVcm“Vất vảu6eL .” 

CáiijGi vu6eLỗ vu6eLai đơnLqpu giảnijGi nhưvVcmng dưu6eLờng nhưZ2mp tiếZ2mpp thêijGim sZ2mpức mạnhu6eL ủnLqpug hvVcmộ cườijGing đại,vVcm tiu6eLnh thLqpuần tu6eLhị vệu6eL rijGiun lêLqpun, khvVcmom ngưu6eLời hu6eLành lvVcmễ, ngẩngu6eL đầuijGi Lqpuưỡn ngựcvVcm vVcmrời đi,Z2mp mvVcmà nhóLqpum thvVcmị u6eLvệcho dùZ2mp khôngvVcm vVcmbận rộnijGi, cũnu6eLg khônvVcmg vVcmhề đếnijGi quZ2mpấy rầyvVcm Z2mphai ngLqpuười, u6eLai lZ2mpo việZ2mpc này,vVcm xZ2mpem vVcm2 nvVcmgười dườngLqpu nhvVcmư Lqpuvô hình,u6eL ijGibiến thànLqpuh tronLqpug suốt. 

“NơiijGi nàyLqpu Z2mplà …?”Lqpu HắijGin, đLqpuến u6eLtột cijGiùng cóu6eL ijGibao nhivVcmêu vvVcmiệc dấuijGi diếmijGi nàng? 

Y u6eLY ijGitrong mắt,ijGi mộtijGi mijGiảnh mờvVcm mịt. 

 

CHƯƠNG Lqpu176: THỰvVcmC HijGiIỆN ƯỚvVcmC ĐỊNH 

“NơiLqpu Lqpunày, chíZ2mpnh lvVcmà Z2mplễ vvVcmật cuốivVcm cùnvVcmg màZ2mp tháiu6eL hoàngvVcm Thu6eLái Hậu6eLu đểZ2mp lạLqpui ijGicho trẫm.”ijGi vVcmdung vVcmnhan lạnhu6eL nijGihư băLqpung củaijGi hắvVcmn từijGi từLqpu hòaLqpu tanijGi, vVcmcòn vVcmlại vVcm, chỉijGi làLqpu khuôLqpun mặZ2mpt ônZ2mp vVcmnhu, dịuZ2mp dàng. 

Tháu6eLi hZ2mpoàng ThLqpuái Hậu……ijGi vVcmY LqpuY bừngLqpu tỉijGinh đạu6eLi ngộ,u6eL vVcmnói cáchZ2mp kLqpuhác, nijGiơi nu6eLày u6eLhẳn vVcmlà căLqpun ijGicứ u6eLcủa độiLqpu hộZ2mp vệvVcm ijGiquân vươLqpung trZ2mpong truvVcmyền thuZ2mpyết? NZ2mpghe Z2mpnói, bọnu6eL họijGi ngovVcmại Lqputrừ việijGic làvVcm Lqpusát u6eLthủ hijGiạng nhLqpuất, Z2mpcòn cvVcmó Lqputình vVcmbáo khắu6eLp vVcmmọi nZ2mpơi, đểLqpu Lqpubảo vệLqpu vVcmđế vijGiương, ngưijGiời đưZ2mpợc tuyểZ2mpn chọZ2mpn đều6eLu vVcmlà nhânijGi vVcmvật nu6eLổi Z2mptiếng, khôngLqpu chỉu6eL tiijGinh thôngZ2mp võu6eL ijGihọc, thuijGiật u6eLpháp, Z2mphơn nữavVcm thuậZ2mpt Z2mpkỳ mônu6eL ijGibát qijGiuái u6eLkhông cZ2mphỗ Lqpunào khôngu6eL thôngLqpu, Lqpunhưng vVcmmà, tijGiất cảijGi nhữngijGi thứvVcm nàyZ2mp Lqpucũng chỉvVcm u6eLlà truyềijGin thLqpuuyết, khôngvVcm aLqpui từZ2mpng nhìvVcmn thấLqpuy quá. 

“Bọn Z2mphọ, đềuu6eL làZ2mp tiLqpunh aZ2mpnh màijGi qu6eLuốc sLqpuư Lqpu20 nămijGi trLqpuước bZ2mpồi dưỡnu6eLg u6eLra, ijGivì TháijGii hoàngZ2mp tLqpuhái hậLqpuu cũnLqpug cốvVcm trLqpuiều cương” 

NLqpuói đếnLqpu đây,Z2mp hLqpuắn nghiZ2mpêng đầu,u6eL haLqpui Lqpumắt dLqpuiệu ijGidiệu nhìijGin u6eLchăm Z2mpchú vàoZ2mp nàng, 

“ijGiTrẫm cũnLqpug kijGihông phảiLqpu ijGicố ývVcm muốnvVcm dấuZ2mp nànZ2mpg, đâyZ2mp lZ2mpà ijGiước u6eLđịnh cu6eLủa trẫmijGi cùngu6eL thvVcmái Z2mphoàng TháiLqpu HậuLqpu, vVcmngười nóu6eLi, ijGiphải đợivVcm chvVcmo nvVcmàng ijGicùng trẫmu6eL ‘lou6eLng pvVcmhụng hijGiòa minhLqpu’, mớiZ2mp đượcZ2mp nóijGii chZ2mpo nànijGig biết.” 

GZ2mpò mvVcmá cvVcmủa Z2mpY LqpuY Lqpunháy vVcmmắt ijGilại đỏijGi hồnvVcmg lijGiên, Lqpunhìn Z2mphắn tLqpuựa hu6eLồ Lqpuẩn nhẫnZ2mp u6eLý cijGiười, chàijGi cLqpuhà ijGichân, u6eLở trướcijGi mặijGit mọiLqpu ngườLqpui lạiZ2mp khôu6eLng thLqpuể Z2mpđẩy hắnLqpu rijGia, vVcmchỉ phảiLqpu chịuLqpu đựng,Lqpu thLqpuầm u6eLnghĩ, vVcmnói nLqpuhư vậLqpuy, khôngijGi phảvVcmi khu6eLiến cvVcmho nhómijGi hijGiộ vệvVcm biết,ijGi nZ2mpàng cLqpuùng hắnZ2mp đã……. 

“ĐiZ2mp thôiu6eL, tLqpurẫm Z2mpmang nàngu6eL đivVcm vàu6eLo phòng.Lqpu” HắnvVcm kLqpuhập khiễngLqpu kLqpuéo Z2mptay củavVcm nànijGig, vVcmcắm câyLqpu đuốcijGi vàoZ2mp mộtZ2mp giáZ2mp ijGiđỡ trênZ2mp cvVcmầu tvVcmhang, sijGiau đLqpuó vVcmmới tiZ2mpếp u6eLtục u6eLđi vu6eLào mộtu6eL “cZ2mpái hang”u6eL nZ2mpgay giavVcmn trunLqpug tâm. 

Không ngvVcmhĩ tới,Lqpu bênu6eL tronLqpug “cáijGii hang”vVcm Lqpukia đúngZ2mp làZ2mp mộtu6eL giZ2mpan phLqpuòng khijGiiến ngưijGiời vVcmkhác ‘kiZ2mpnh u6eLthiên độngLqpu đvVcmịa’ nhaZ2mp, rộngvVcm rLqpuãi u6eLmà sánu6eLg ngời,vVcm cvVcmùng cZ2mpách bvVcmố Z2mptrí tronijGig LijGiong QuânvVcm điệvVcmn Z2mpcó hơnu6eL chvVcmứ khôLqpung kéLqpum, u6eLkhiến Lqpunàng ngâvVcmy nLqpugẩn Z2mpcả người. 

Vu6eLén bijGiức rZ2mpèm cheijGi, ijGiđi vàijGio vVcmnội phòng. 

Z2mp“Khi Lqputrẫm rZ2mpa ngoàvVcmi sănLqpu bắvVcmn, nZ2mpgẫu nhivVcmên thu6eLường muốZ2mpn tớLqpui nu6eLơi ijGinày, cLqpuho nêvVcmn liu6eLền Z2mpphân phóZ2mp xuZ2mpống, u6eLcho bọvVcmn họLqpu bijGiố vVcmtrí nLqpuơi Z2mpnày cùnvVcmg nộiLqpu điệnijGi giốngvVcm nhauijGi, cLqpuó thíchvVcm không?ijGi” HLqpuắn mỉZ2mpm cườu6eLi, đeZ2mpm nàLqpung Z2mpôm vàijGio lòvVcmng, chópijGi mZ2mpũi cijGiọ cijGiọ vàLqpuo cZ2mphóp mLqpuũi củavVcm nàng. 

BứcvVcm ru6eLèm bằnLqpug trâu6eLn châLqpuu ruijGing ru6eLinh, nhữngijGi hijGiạt châuLqpu sáijGing u6eLbóng vVcmchạm vàoijGi nZ2mphau, phátu6eL u6eLra tZ2mpiếng Lqpuvang “dinhZ2mp đang,vVcm ijGiđinh đươngLqpu, điLqpunh vVcmđương” thavVcmnh thúy……. 

“Ân.”Lqpu NànZ2mpg gvVcmật Z2mpnhẹ đu6eLầu, nóiijGi ku6eLhông ijGicảm động,Lqpu Lqpulà gu6eLạt ngLqpuười. NhưngZ2mp hơiu6eL tvVcmhở đầyLqpu dijGiục vọngZ2mp củaLqpu hLqpuắn cứu6eL pu6eLhả vVcmvào mặu6eLt lvVcmiên tục,Z2mp khiijGiến nànvVcmg thậtvVcm bốu6eLi rối,u6eL ijGigương mZ2mpặt đãu6eL hồnijGig vVcmlại cvVcmàng đỏijGi tươi. 

“Nàngu6eL hijGiình nijGihư vẫnu6eL còvVcmn thivVcmếu u6eLtrẫm cáLqpui Z2mpgì đóvVcm.” HắijGin trầmu6eL giọLqpung nhắZ2mpc nijGihở nói. 

“Thiếu… tvVcmhiếu cáZ2mpi gì?” 

NànvVcmg nháijGiy ijGimắt, mơu6eL hồvVcm, Z2mpnhưng lijGiại nZ2mpghĩ tớLqpui cáiu6eL gì,vVcm sắcu6eL mặtLqpu u6eLcó cLqpuhút sốtu6eL ruột, 

“KvVcmhông đượvVcmc, chàngijGi ngồijGii xuốngZ2mp Lqputrước ijGiđi, tvVcma Z2mpđi tìLqpum dvVcmược u6eLgiúp cijGihàng vVcmrửa sLqpuạch miệZ2mpng vếLqput tvVcmhương, kZ2mphông cầnLqpu lLqpuộn xộn.” 

ĐiijGi Z2mpmột quảngijGi đườvVcmng Z2mpxa nhưijGi vậy,ijGi hắnLqpu chắcLqpu làijGi phảijGii nZ2mphịn đauvVcm rZ2mpất nhZ2mpiều. VếijGit tZ2mphương lầnu6eL trướcijGi nghiijGiêm Z2mptrọng nhLqpuư vậy,ijGi đãZ2mp lZ2mpiền Z2mpmặt đượcijGi hZ2mpay chưaZ2mp, nu6eLàng mộLqput cZ2mphút cũijGing khônvVcmg biêtvVcm. NhưnLqpug ijGibây giờ,u6eL nhvVcmìn thấyZ2mp Z2mpđầu gốu6eLi Lqpucủa hắnLqpu đỏijGi tươiu6eL ijGi1 mảng,vVcm lònvVcmg củavVcm Z2mpnàng ru6eLất xótu6eL vVcmxa, thậu6eLt rZ2mpất lZ2mpo lắng. 

NànLqpug sợZ2mp máuijGi, nhưngZ2mp nhiLqpuều ijGilúc, vZ2mpì khônijGig mLqpuuốn tỏZ2mp rLqpua yếuijGi đuốijGii, đZ2mpều u6eLphải tậLqpun lựcu6eL ẩnZ2mp nhẫvVcmn. CLqpuho nvVcmên nZ2mpàng ru6eLất vVcmít mặcu6eL hLqpuồng Lqpuy, vVcmmà lijGiúc vVcmcùng MZ2mpẫn HijGiách yêuLqpu navVcmm tijGiỷ tZ2mphí, cũnZ2mpg vLqpuì sợvVcm nhZ2mpìn thấvVcmy trêZ2mpn ngườZ2mpi Lqpumình ijGitoát ijGira Z2mpmáu tươiLqpu, mớvVcmi cLqpuố tìnZ2mph mặvVcmc hồLqpung u6eLy, cZ2mphe dấuu6eL svVcmợ hãLqpui cLqpuủa chínijGih mình. 

Nếu nơijGii nàijGiy ijGithật sựvVcm Z2mpbố vVcmtrí vVcmgiống vVcmy LonLqpug QZ2mpuân điện,Z2mp vVcmnhư vậyijGi, hijGiòm thuốZ2mpc sijGiẽ đặtu6eL troLqpung ngvVcmăn kvVcméo Z2mpcuối ijGicùng cvVcmủa bàLqpun trLqpuang điểm. 

NàijGing đẩyZ2mp vòngijGi ijGitay ôZ2mpm ấpLqpu Lqpucủa Z2mphắn ravVcm, ijGiđi vVcmđến trướcu6eL bàijGin travVcmng đijGiiểm, kLqpuéo hộu6eLc bàvVcmn Z2mpra, quảLqpu nhLqpuiên nhìnvVcm thấyLqpu hvVcmòm thuốc. 

“vVcmY YZ2mp, nàngLqpu muốnZ2mp vVcmnuốt ijGilời sao?”vVcm vVcmthân thZ2mpể ấmZ2mp áLqpup, mềmLqpu mạivVcm tvVcmrong lZ2mpòng Lqpurời Lqpuđi, khôu6eLng khíijGi lạnhLqpu lẽoZ2mp Z2mpxâm nu6eLhập, hZ2mpắn bấtu6eL mãu6eLn lênu6eL án. 

ThấyZ2mp nàijGing Lqpuđi đếnijGi lonu6eLg vVcmsàn, Lqputừ từLqpu tọaZ2mp hạ,Z2mp hắLqpun rấtZ2mp sợZ2mp nànu6eLg giốngZ2mp lLqpuần trướLqpuc, Z2mpthô lỗijGi kéoZ2mp phu6eLắng vVcmthục khốLqpu củZ2mpa mìnijGih, ngLqpuhĩ nijGighĩ, vẫnLqpu làvVcm Lqpuchính mijGiình cuốnZ2mp ốLqpung quu6eLần ijGilên thìvVcm tốu6eLt vVcmhơn. (^Z2mp^ vVcmtự nhiênvVcm thu6eLấy buồnu6eL cườiZ2mp ghLqpuê =Z2mp]] ) 

“ijGiCó phZ2mpải rLqpuất đauijGi Z2mphay không?” 

NànZ2mpg cầmLqpu Z2mphòm thuijGiốc ijGiđi quvVcma, ngvVcmồi xổmijGi xu6eLuống, nLqpuhìn vếtZ2mp tijGihương, khijGiông kijGihỏi nhívVcmu mày, 

“TuyvVcm kZ2mphông lvVcmàm đZ2mpộc, nhưnijGig ijGimà, vếtvVcm thươngvVcm sau6eLo lạiu6eL lâuvVcm khéu6eLp lạiu6eL nu6eLhư vậy?” 

“u6eLThời tiếijGit cLqpuó chútZ2mp lãnu6eLh.” Hắu6eLn đápZ2mp, nhvVcmìn ijGinàng thậtLqpu cẩZ2mpn thậnijGi Z2mplau đLqpui vếtZ2mp máuu6eL trêvVcmn miijGiệng vếijGit thương. 

[] 

“Thân nhZ2mpiệt củaLqpu cvVcmhàng ijGiso vớiijGi u6eLngười thườngLqpu luu6eLôn thấLqpup hơn,ijGi biếLqput trvVcmời lạnZ2mph, saLqpuo khôngZ2mp chijGio cLqpuung nZ2mpữ đZ2mpốt thêmu6eL u6eLhỏa u6eLlò, Z2mpnhư Z2mpvậy thu6eLân thểijGi ijGimới ấmvVcm ijGihơn, miệu6eLng ijGivết thvVcmương Z2mpcũng vVcmkhép lu6eLại mijGiau chút.” 

Dùng vu6eLải mvVcmềm, thấmLqpu ướtZ2mp, vVcmrửa Z2mpsạch ijGimiệng Z2mpvết thijGiương, vVcmnàng nhẹu6eL nu6eLhàng thổvVcmi u6eLthổi, đợiijGi nướcu6eL kLqpuhô điijGi, mớiu6eL lấyLqpu thuốu6eLc thLqpuoa lZ2mpên, dùvVcmng vVcmbạch Lqpubố sạcijGih sẽijGi bau6eLo lvVcmấy, cLqpuuối cùnZ2mpg thắtu6eL mộtZ2mp cLqpuái nLqpuơ cou6eLn bướm. 

“KhôngijGi cóijGi nànLqpug bêLqpun cạnh,ijGi Z2mpmột mìnLqpuh trẫmLqpu cLqpuho dùu6eL cóZ2mp đZ2mpắp tvVcmhêm mấLqpuy tấvVcmm ijGichăn, đềuLqpu cảvVcmm thấyijGi cZ2mpả ngườivVcm rijGiét runu6eL.” HLqpuắn u6eLthấp Lqpunam nói. 

“MiệngvVcm lưỡu6eLi u6eLtrơn vVcmtru.” Nàu6eLng liếcijGi ijGiliếc mắtLqpu mộtLqpu cáiijGi, cườu6eLi khẽ. 

CLqpuho tLqpuới nayvVcm, nàngu6eL đềLqpuu cảLqpum thấyvVcm hắnLqpu vVcmchỉ Lqpubiết ku6eLhi ijGidễ Lqpumình, mZ2mpỗi lZ2mpần nóiLqpu chuyệijGin đềuvVcm giốngZ2mp nhu6eLư đau6eLng cãivVcm nhLqpuau, nhZ2mpưng vVcmmà, tLqpuừ kZ2mphi vVcmrời khỏijGii lLqpuong ijGiquân điện,Z2mp nàijGing mijGiới Lqpuphát hiệvVcmn, vVcmnàng ngượcZ2mp lijGiại rvVcmất làZ2mp thvVcmích lờvVcmi nóiu6eL bénijGi nhọncủau6eL hắnZ2mp, thícijGih cùngu6eL hắnLqpu u6eLtranh trijGianh luậvVcmn luận. 

“MiệngZ2mp lưỡiu6eL tZ2mprơn trZ2mpu vVcmso u6eLvới vu6eLô lạvVcmi u6eLtốt Lqpuhơn.” Hu6eLắn u6eLquả ijGithực Z2mplại bắZ2mpt ijGiđầu “mồLqpum mép”. 

KZ2mphóe môvVcmi cZ2mpong lên,Z2mp nụijGi cườiijGi tươiLqpu tu6eLắn nhưZ2mp Lqpunắng maiijGi, Lqpucảm giácvVcm quLqpuen thuộcLqpu nàyijGi làijGim tếu6eL Z2mpbào toàLqpun vVcmthân Lqpunàng đvVcmều ởu6eL tu6eLhả lỏng,u6eL u6eLthư sướngu6eL vôvVcm cùng. 

“Chàng,Z2mp vẫZ2mpn muốnijGi điZ2mp su6eLăn lu6eLão hổvVcm sao?” 

Nu6eLàng tLqpuhu dọijGin xonZ2mpg hLqpuòm thuốc,vVcm Z2mpngồi vàZ2mpo vVcmvị tZ2mprí ijGibên cạnhu6eL ijGihắn, vVcmnhẹ nu6eLhàng Lqpuống vVcmquần thảvVcm xuống. 

“TrẫmZ2mp tu6eLhầm nghu6eLĩ, sẽZ2mp tặngu6eL cLqpuho nàLqpung lễZ2mp vvVcmật màijGi trẫmLqpu chu6eLo làLqpu trânLqpu qZ2mpuý nhấu6eLt, Z2mpY LqpuY, nànZ2mpg hãvVcmy tiu6eLn tưởnijGig trẫmu6eL cóu6eL nănZ2mpg lựvVcmc nàvVcmy, mặvVcmc dvVcmù khLqpuông dLqpuựa vàovVcm thuậu6eLt phávVcmp, trẫmu6eL vVcmcũng sZ2mpẽ làmijGi được.” 

HắnZ2mp sovVcmạn mLqpui, bànu6eL tvVcmay tLqpuo u6eLnhẹ nhànijGig Z2mpvuốt lênZ2mp đôiijGi vVcmmá phấijGin Lqpuhồng, “Trẫm,Lqpu Z2mpcũng khôvVcmng pu6eLhải mộu6eLt Lqpuquân vươngZ2mp vôZ2mp năng,vVcm Lqpunhững Lqpugì củLqpua tLqpurẫm, nhấZ2mpt đZ2mpịnh trẫu6eLm sZ2mpẽ thu6eLu hu6eLồi, Z2mpbao gvVcmồm cảLqpu nàng!” 

khuôn mặtu6eL trắnZ2mpg noãn,Lqpu hoàvVcmn mỹLqpu nvVcmhư mộvVcmt ijGitác phẩvVcmm nghệvVcm thuậijGit, khLqpuóe môiZ2mp mvVcmỏng, covVcmng convVcmg mộvVcmt ijGinụ cườLqpui, đôiijGi mắtu6eL màijGiu tíZ2mpm thu6eLâm ijGisâu nhLqpuư đạiu6eL dương,…nànvVcmg xeLqpum vVcmđến nLqpugây ngốcZ2mp cu6eLả người. 

Mãi ngắmLqpu mỹvVcm namZ2mp, vVcmY u6eLY mộtvVcm chu6eLút cũu6eLng ku6eLhông pháLqput giác,Lqpu mijGiột bàu6eLn u6eLtay u6eLđang lặngu6eL yênZ2mp cởLqpui bijGiỏ vLqpuạt áLqpuo củu6eLa Lqpunàng. ^^! 

Mãi đếnu6eL Lqpukhi chỉvVcm pZ2mphúc lạnijGih nhLqpuư băvVcmng bànvVcm cvVcmhạm đZ2mpến trònvVcm trijGiòn mềLqpum mạZ2mpi, cảZ2mp ngườiZ2mp u6eLY Z2mpY rLqpuun lijGiên, bu6eLừng Z2mptỉnh lạu6eLi Z2mpđây, nhijGiìn gưvVcmơng mặtLqpu ônvVcm nhuijGi, Z2mpnhu u6eLtình dLqpuạt Lqpudào khônLqpug biếtu6eL u6eLkhi ijGinào biếvVcmn thZ2mpành u6eLvẻ vVcmmặt đắLqpuc ýijGi tưvVcmơi cườivVcm Z2mpcủa hắnvVcm, khôZ2mpng khijGiỏi âijGim tZ2mphầm mắijGing Lqpumình quávVcm sơLqpu ýZ2mp. (lLqpuà háu6eLo sLqpuắc mớLqpui đúZ2mpng nu6eLha ^^) 

“Y YZ2mp, nàijGing nênLqpu ijGithực hijGiiện ưLqpuớc địnhLqpu cùngijGi trẫm.”vVcm HijGiắn thấZ2mpp nijGiam, nhZ2mpẹ nhàngu6eL vỗu6eL vvVcmề đôiLqpu máZ2mp mềmu6eL mại. 

“ƯớcLqpu địijGinh? Cáiu6eL Lqpugì ướLqpuc địnhZ2mp?” Nu6eLàng tivVcmếp tLqpuục đáu6eLnh trốngu6eL lijGiảng, “KhôngLqpu đZ2mpược, chLqpuân củavVcm chàngu6eL khônZ2mpg tu6eLhể lộnZ2mp xộn.” 

“Ngàyu6eL ấyijGi, Z2mptrẫm bịijGi thươnijGig sZ2mpo vZ2mpới hômu6eL nu6eLay cònu6eL Z2mpnghiêm trọnu6eLg hơnijGi, nhưnLqpug khvVcmông phảijGii cũu6eLng dũnvVcmg mãnhvVcm dịvVcm thườngvVcm u6eLsao? u6eLHay Z2mplà, nu6eLàng chijGio đóvVcm lvVcmà hiệuijGi lựijGic củau6eL quảu6eL tijGihôi tình?” 

Hắnu6eL thổiZ2mp mộtvVcm nZ2mpgụm hơijGii thởZ2mp u6eLlạnh nhưu6eL bZ2mpăn vàLqpuo ijGitai Z2mpnàng, nhẹLqpu nhànijGig gặmu6eL lấZ2mpy ijGivành tZ2mpai mẫnZ2mp cảijGim ijGicủa ijGinàng, đầLqpuu lLqpuưỡi cuốLqpun, cảmZ2mp gLqpuiác đưLqpuợc thâu6eLn Z2mpthể Z2mpmềm mạijGii đềuLqpu Z2mprun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.