You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG guX2175: 5MfGKHÔNG THỂguX2 6HoHMẤT ĐIguX2 NÀNG

“Mộc guX2Hiệp!” Phùx3cx x3cxVân guX2Khâu Trạ5MfGch hx3cxét lớnr3HB 6HoHmột tx3cxiếng, dùnguX2g cx3cxhân cx3cxhưa guX2bị thươnx3cxg là6HoHm 6HoHđiểm 5MfGtựa, búnguX2g ngườix3cx pguX2hi thânx3cx đx3cxến, tguX2hân mìr3HBnh c5MfGấp tốcr3HB 5MfGbay v5MfGút m5MfGà đi,5MfG tựa5MfG nhx3cxư guX2chim x3cxyến, 6HoHlinh h5MfGoạt xuyr3HBên qux3cxa rừngguX2 câ5MfGy, bôguX2n tiếr3HBn v5MfGề phí6HoHa nàng. 

Nhưng mà,x3cx dùr3HB có6HoH khinx3cxh côn5MfGg thượx3cxng t5MfGhừa, h5MfGắn vẫn5MfG đuổguX2i k5MfGhông kịpx3cx tốcx3cx độguX2 rơ5MfGi r3HBxuống ngựax3cx của6HoH nàx3cxng từguX2 5MfGmột kguX2hoảng cr3HBách 5MfGxa nhx3cxư thếx3cx, nhưngguX2 vàr3HBo r3HBlúc này,6HoH mộx3cxt tr3HBhân ảnhguX2 mguX2àu x3cxđen rốt5MfG x3cxcục xuguX2ất hi6HoHện, vưx3cxơn t5MfGay rguX2a mr3HBuốn cứuguX2 n6HoHàng. 6HoHKhi cáguX2c nr3HBgón t6HoHay sắp6HoH chạguX2m đượcr3HB guX2Y Yr3HB, guX2thì khôr3HBng bguX2iết từr3HB chỗx3cx nào5MfG phóx3cxng tới5MfG mguX2ột mũ5MfGi tên,guX2 Mộcr3HB Hiệp6HoH x3cxcả x3cxkinh, t5MfGheo x3cxbản nănr3HBg rr3HBụt taguX2y lại… 

“Khx3cxông!” Px3cxhù Vânr3HB guX2Khâu Trạc6HoHh rr3HBống giận! 

Trơ5MfG 6HoHmắt nhì5MfGn nàx3cxng ngãx3cx xuống,5MfG hắnr3HB cuố5MfGng r3HBquýt, r3HBlo lắx3cxng n5MfGhư mur3HBốn x5MfGé 6HoHtoạc lồnx3cxg ngực,6HoH tr3HBay nàn5MfGg br3HBị guX2thương, ngx3cxã như5MfG x3cxthế r3HBe rằng…! 

x3cxKhông ng6HoHờ, 6HoHY r3HBY lãi5MfG kr3HBhẽ 5MfGxoay n6HoHgười, dùx3cxng tax3cxy chx3cxưa 5MfGbị thươngx3cx x3cxbắt lấy6HoH cươguX2ng ngựax3cx, tunx3cxg người5MfG mộr3HBt c6HoHhút, guX2an toà5MfGn guX2rơi xuốngx3cx đất. 

“Ngươi cònguX2 mux3cxốn br3HBỏ lại5MfG guX2ta m5MfGột mguX2ình sao?” 

Khôngx3cx hguX2ề sr3HBợ r3HBhãi quax3cxy đầu,x3cx 6HoHnhìn vềguX2 x3cxphía hắnr3HB, nàngx3cx 6HoHcười đếnr3HB hếtguX2 sứ5MfGc thoguX2ải 6HoHmái, rốtr3HB cx3cxục, hắn5MfG cũn6HoHg 6HoHbị n5MfGàng guX2đùa r3HBgiỡn mộtx3cx lầx3cxn. (trguX2ời r3HBạ, là6HoHm p5MfGan 6HoHcứ tưởng,6HoH 5MfGpó t5MfGay vguX2ới chịr3HB ) 

Chậm rã5MfGi ổ6HoHn định5MfG thâ5MfGn hìnhguX2, h5MfGắn thởx3cx phguX2ì phò,6HoH 6HoHnhìn nàguX2ng nghịch5MfG ng5MfGợm, t5MfGươi cườiguX2, guX2đột nr3HBhiên x3cxthở d6HoHài nhẹguX2 guX2nhõm mx3cxột x3cxhơi, x3cxbàn tguX2ay t5MfGo gir3HBang x3cxra, đer3HBm thiên5MfG hạ5MfG ki5MfGều nhr3HBỏ kéo5MfG lx3cxại, dguX2ùng r3HBsức 5MfGkhảm nhậguX2p 5MfGvào tr6HoHong lòng. 

x3cx“Nàng r3HBmới l6HoHà đại6HoH ngr3HBu ngốc,5MfG dọguX2a đếnr3HB tr6HoHẫm, nr3HBàng r3HBcó 5MfGbiết là6HoHm 6HoHkinh động6HoH thá5MfGnh gi6HoHá, t5MfGhì cguX2ó 15MfG0 cáir3HB đầr3HBu cũngx3cx không5MfG đủguX2 trảm6HoH hax3cxy không!”r3HB T5MfGuy guX2là lờix3cx n5MfGói c6HoHó vx3cxẻ 5MfGuy 5MfGhiếp, nhưnr3HBg ngr3HBữ kr3HBhí lại5MfG dìuguX2 dàng,6HoH 6HoHôn 6HoHnhu, sủngr3HB ái,guX2 cguX2òn cx3cxó x3cxchút bất5MfG x3cxđắc dĩ. 

Mộc Hr3HBiệp th6HoHấy 5MfGhoàng phx3cxi 6HoHan toà6HoHn x3cx, á5MfGnh mguX2ắt b6HoHén nhx3cxọn bắr3HBn vềguX2 phí5MfGa 6HoHmũi tênr3HB đư5MfGợc r3HBbắn tx3cxới, n6HoHhanh chónx3cxg 5MfGphi thân6HoH 5MfGđuổi theo. 

“Tar3HB đãr3HB tíguX2nh đượcr3HB phảr3HBi l6HoHàm tguX2hế 6HoHnào rồguX2i 6HoHmà, cguX2hỉ tx3cxại m6HoHột mũi5MfG t5MfGên t5MfGừ đâguX2u thì5MfGnh lìnr3HBh lguX2ao 5MfGra guX2làm guX2ta x3cxgiật mì5MfGnh, ngư6HoHơi mux3cxốn trảx3cxm lir3HBền 6HoHtrảm đir3HB, dù5MfG sr3HBao guX2ta 6HoHcũng khô5MfGng có6HoH mườ5MfGi cáir3HB đầu.”guX2 Nànr3HBg 5MfGnhíu n6HoHhíu mày,6HoH x3cxnhìn m6HoHũi tr3HBên bắnx3cx x3cxlén c5MfGắm phậpx3cx vr3HBào đạix3cx thguX2ụ gr3HBần đó. 

“Nàngx3cx ch6HoHo 5MfGrằng nx3cxàng muốnr3HB bịr3HB tguX2rảm liềnx3cx tx3cxrảm saor3HB? Nếu6HoH trguX2ẫm x3cxmuốn 6HoHnàng chguX2ết, 5MfGcòn c5MfGó thểr3HB lguX2iều mạguX2ng chạyguX2 đếnx3cx đâr3HBy cứu6HoH nx3cxàng sguX2ao? 6HoHY Y6HoH, chẳr3HBng lx3cxẽ nàngr3HB khôngguX2 biết6HoH, trẫmx3cx, không5MfG 6HoHthể m6HoHất đx3cxi nr3HBàng sao?!r3HB” hx3cxắn nhẹ6HoH nhàguX2ng n5MfGói, giọng6HoH x3cxnói tx3cxhân x3cxtình, c6HoHó chúr3HBt ax3cxi o5MfGán, ánx3cxh x3cxmắt s6HoHâu nr3HBhư biểnguX2, dguX2ào dạt6HoH nr3HBhu tìguX2nh nh6HoHìn cr3HBhằm chx3cxằm kguX2huôn mặ5MfGt 6HoHnhỏ n6HoHhắn củguX2a nàng. 

“Chx3cxàng x3cxnói th6HoHật s6HoHao?” (pax3cxn đổguX2i xưx3cxng hx3cxô từx3cx đâ5MfGy nh6HoHe, guX2cứ “ngươi,guX2 ta”5MfG r3HBnghe kr3HBì kr3HBì, k6HoHhi 6HoH2 ngườx3cxi ở5MfG rx3cxiêng, pa6HoHn sẽr3HB đổiguX2 thàguX2ng “chàng-ta”6HoH ^^) 

Nà6HoHng r3HBđột nhiê5MfGn 5MfGcâu thầr3HBn cười5MfG, 6HoHhai ta6HoHy ômguX2 chầmx3cx l6HoHấy hắn,5MfG mguX2ột l6HoHúc saguX2u, mớguX2i r3HBnâng đầu,x3cx ánx3cxh guX2mắt t6HoHrong vr3HBeo n5MfGhư nư5MfGớc h5MfGồ thr3HBu nhìn6HoH hắn. 

“Nàng……”5MfG này,5MfG nàngr3HB đaguX2ng làmr3HB nũngvới6HoH hắr3HBn sao? 

Hr3HBắn khix3cxnh n5MfGgạc khr3HBông n6HoHói được6HoH một6HoH l6HoHời, mx3cxở tguX2o r3HBmắt nhìr3HBn nàng6HoH 6HoHý cr3HBười 6HoHlan 5MfGra cảguX2 k5MfGhuôn mặtr3HB xinr3HBh x6HoHắn, r3HBnàng tr3HBựa h5MfGồ đãr3HB sớmr3HB đoán6HoH 5MfGchắc đưguX2ợc hắr3HBn 6HoHsẽ c6HoHó biểux3cx tìnx3cxh tr3HBhế này. 

Kr3HBhuôn 6HoHmặt nhỏr3HB guX2nhắn nhx3cxư tráguX2i đ6HoHào, ýguX2 cườiguX2 sánguX2g lạn,6HoH đôir3HB mắx3cxt guX2to tron6HoHg veguX2o nx3cxhìn 5MfGhắn, hguX2àng m5MfGi guX2vừa cguX2ong guX2vừa dà6HoHi lguX2ay r3HBđộng, 5MfGchớp r3HBchớp, r3HBcánh môx3cxi r3HBhồng cguX2húm cr3HBhím m6HoHang né5MfGt cười…nàng6HoH n5MfGhìn guX2hắn, nh6HoHưng 5MfGsao 5MfGhắn cứ5MfG t6HoHrầm mắtguX2 kr3HBhông nguX2ói gì6HoH cả,guX2 5MfGsốt 6HoHruột 6HoHlàm nr3HBàng phảiguX2 lênguX2 x3cxtiếng hỏi: 

“P5MfGhù guX2Vân KguX2hâu Trạch,làmx3cx chàn5MfGg sx3cxợ hguX2ãi rồ5MfGi sao?” 

B6HoHàn r3HBtay nguX2hỏ đr3HBưa lênguX2, quơr3HB qx3cxua q5MfGuơ lạir3HB trư5MfGớc mặtguX2 6HoHhắn, hắguX2n làx3cxm s5MfGao 5MfGvậy, động5MfG cũn5MfGg khx3cxông động5MfG, br3HBiến thàx3cxnh đầ5MfGu gỗguX2 rồiguX2 đi? 

“Sr3HBợ hãi!”r3HB guX2Hắn đột6HoH nr3HBhiên xu5MfGy tha6HoHnh, tiguX2ếng nói6HoH tguX2hoáng khànguX2 khàn,“Nàngr3HB pguX2hải bồi5MfG thườnguX2g c5MfGho trẫm?” 

BồiguX2 thường?x3cx 6HoHAi nh6HoHa, r3HBnàng hiệnx3cx t5MfGại 5MfGchỉ cóguX2 hx3cxai bàguX2n t6HoHay trắnx3cxg, liền5MfG r3HBngay cx3cxả trax3cxng sức5MfG quầr3HBn áox3cx r3HBđều lguX2à của6HoH ngư6HoHời khác,x3cx đếr3HB vx3cxương n6HoHhư hắn,guX2 quyền5MfG khuyguX2nh r3HBthiên x3cxhạ, lạx3cxi mguX2ở miệnguX2g muốnguX2 nànr3HBg 5MfGbồi thx3cxường? x3cxNàng cguX2ó gìx3cx 6HoHđể bx3cxồi thườngx3cx x3cxcho hguX2ắn đây? 

“Chàngx3cx m5MfGuốn x3cxcái gì?x3cx” 5MfGNgẫm lại5MfG, h6HoHình guX2như mìn6HoHh cũguX2ng đãr3HB x3cxdọa hắx3cxn thật,6HoH đànhguX2 6HoHphải guX2mở miệngguX2 hỏi. 

“Nơi nguX2ày” hắ6HoHn dùx3cxng ngr3HBón 5MfGtay l6HoHành lạnx3cxh c6HoHủa mìnhx3cx vuố6HoHt nhr3HBè 6HoHnhẹ lguX2ên cánh5MfG mô5MfGi củx3cxa n5MfGàng, s6HoHau đó5MfG c5MfGòn “6HoHvô lại”x3cx dờ5MfGi xuốr3HBng ngực,5MfG “r3HBCòn cóguX2 x3cxnơi này.” 

“Hạ…5MfG guX2hạ lưu!” 

Mặt r3HBnàng đỏ6HoH r3HBlên tựar3HB nhguX2ư guX2mông 6HoHkhỉ, mộ6HoHt r3HBtay dùnr3HBg sứcr3HB cốguX2 đẩguX2y “br3HBàn tr3HBay 6HoHsói” trên6HoH n5MfGgực 5MfGcủa mì6HoHnh r6HoHa, r3HBvừa đ6HoHô r3HBđô hét, 

“Đầu của5MfG c6HoHhàng n6HoHgoại r3HBtrừ 6HoHmấy 5MfGthứ n5MfGày, cũnr3HBg kx3cxhông ngh6HoHĩ r5MfGa cx3cxái gx3cxì đứn6HoHg đắr3HBn saoguX2?” Huốnx3cxg chix3cx, n5MfGơi nr3HBày lr3HBà bãx3cxi sănr3HB, mux3cxốn cguX2ái g5MfGì cũ5MfGng 5MfGkhông được,r3HB nếuguX2 guX2bị ngườ6HoHi kr3HBhác nhì6HoHn thấy5MfG, lguX2iền khônx3cxg guX2xong . 

Ác? N6HoHàng dámx3cx cựguX2 x3cxtuyệt hắx3cxn? Lạn5MfGh l6HoHùng nhx3cxíu mà6HoHy, c5MfGúi đầ5MfGu n6HoHhìn đầ5MfGu gốr3HBi củx3cxa 6HoHmình đỏx3cx tươr3HBi m6HoHột mản6HoHg, lại5MfG dùngx3cx ánhguX2 mắtguX2 guX2trách cứr3HB nhx3cxìn x3cxvề phía6HoH nàng. 

[] 

r3HBĐược rồiguX2, 5MfGnàng th6HoHật sựr3HB cguX2ó l5MfGỗi, nh5MfGưng 5MfGmà nàx3cxng khôr3HBng p5MfGhải 6HoHcố guX2ý mà5MfG, x3cxchỉ l6HoHà “6HoHvô tinh”,r3HB ừr3HB, x3cxchỉ làr3HB 5MfGvô tì5MfGnh thôi. 

x3cxNàng cắnx3cx cắguX2n môir3HB dưới. 

“Sẽ…… Sẽr3HB x3cxbị ngưr3HBời kh6HoHác nguX2hìn th6HoHấy.” Thùyr3HB hạ6HoH m6HoHi mắt,guX2 nàn5MfGg 6HoHnhỏ giọngr3HB nói. 

Nếu 5MfGnhư có5MfG thểx3cx ngăn5MfG cảr3HBn hắnx3cx đi5MfG să6HoHn bạguX2ch hguX2ổ thì…… 

“Y Yx3cx, 6HoHnàng có5MfG b6HoHiết sănr3HB bắnx3cx lầr3HBn nàyguX2 kér3HBo dàiguX2 mr3HBấy ng5MfGày x3cxhay khôr3HBng?” r3HBHắn đột6HoH nhx3cxiên đặ5MfGt câu6HoH hỏi. 

“Khôngx3cx p6HoHhải chỉ6HoH 6HoHcó hôm6HoH 6HoHnay sao?” 

Nàng cr3HBăn bảr3HBn lx3cxà 6HoHchưa từx3cxng tx3cxham gix3cxa 6HoHlễ hộx3cxi să6HoHn bắn,guX2 nx3cxên chguX2o rằng5MfG, x3cxlễ hộguX2i n5MfGày đơnx3cx giản5MfG chguX2ỉ kéox3cx 6HoHdài troguX2ng guX21 nx3cxgày, x3cxnhưng r3HBnhìn vẻ5MfG mặtr3HB x3cxdở k6HoHhóc dx3cxở cườiguX2 của6HoH hguX2ắn thìguX2 5MfGkinh ngạcx3cx hỏi, 

“5MfGChẳng lr3HBẽ cònr3HB k5MfGéo guX2dài tx3cxhêm vàir3HB ngàyguX2 nữa?” 

Vài x3cxngày? Ướ6HoHc chừn6HoHg làr3HB nửa5MfG tháx3cxng! x3cxQuên r3HBđi, x3cxdù sa6HoHo 5MfGnàng guX2đã đápx3cx ứngx3cx x3cxvới 5MfGmình rồi,r3HB mặcr3HB kx3cxệ,… hắnguX2 r3HBkéo 5MfGtay n5MfGhỏ b6HoHé r3HBcủa ngưguX2ời nàr3HBo đór3HB, hưguX2ớng tớr3HBi mr3HBột lối5MfG r3HBquen thuộc. 

XuguX2yên qr3HBua mộr3HBt r3HBđám cỏguX2 dại5MfG 6HoHcao cỡguX2 đầuguX2 gối,r3HB trước5MfG mặtguX2 l5MfGà một5MfG 6HoHcái hồ6HoH nước5MfG xr3HBanh biếguX2c, phảnx3cx chiếu6HoH 6HoHtrời xa6HoHnh, guX2hai bênx3cx hồ,6HoH 6HoHhoa nở6HoH rực6HoH rỡ,x3cx bưr3HBớm lượnguX2 chậx3cxp chờn,5MfG t6HoHhật x3cxđúng l5MfGà mộtx3cx nơix3cx t6HoHhế ngoại5MfG đàx3cxo viên. 

“Chúngr3HB r3HBta guX2muốn r3HBđi đâu?”x3cx NàngguX2 nắm6HoH 5MfGtay hắguX2n, x3cxnhìn bx3cxốn phíaguX2, cox3cxn đườngr3HB r3HBnày dư6HoHờng như6HoH Kx3cxhâu Trạchr3HB rấ6HoHt qguX2uen thuộc. 

NàyguX2 cóguX2 chr3HBút ki6HoHnh ngạc. 

“x3cxĐợi lá5MfGt 5MfGnữa 5MfGnàng sẽ5MfG biết.x3cx” Hắnr3HB cò5MfGn c6HoHố ýx3cx l5MfGàm guX2ra v5MfGẻ thầx3cxn bí. 

H5MfGai ngườx3cxi 5MfGđi guX2đến c5MfGạnh hx3cxồ n5MfGước, đix3cx vòr3HBng thex3cxo r3HBmép hố,r3HB trướ5MfGc mặtx3cx lguX2iền hiệnx3cx r3HBra mộtr3HB váx3cxch núi,6HoH guX2hắn vươn5MfG ngr3HBón 5MfGtrỏ, ở5MfG một5MfG kh6HoHối ho5MfGàng thạch5MfG gõ5MfG vx3cxài cái,x3cx 6HoHcó nh6HoHanh cr3HBó chậm. 

Đ6HoHột nhiên5MfG, vácguX2h núx3cxi “Ầ6HoHm vanguX2g longguX2” 5MfGmột tiếx3cxng, vguX2ách núi6HoH 6HoHsừng sữnguX2g độ5MfGt x3cxnhiên tá6HoHch rguX2a, lộguX2 rr3HBa mx3cxột 5MfGđộng khẩu. 

Bốn bềguX2 vắngx3cx lguX2ặng, P5MfGhù r3HBVân Khâ6HoHu Trạch5MfG rấtx3cx r3HBnhanh nắx3cxm taguX2y nguX2àng kéor3HB vx3cxào, cầmr3HB lấy5MfG cây6HoH x3cxđuốc guX2đặt 5MfGsẳn ởx3cx cửar3HB 6HoHđộng, tiếguX2n 5MfGvào x3cxtrong. KguX2hi guX2hai người6HoH vguX2ừa 5MfGtiến vàx3cxo, váchr3HB đáx3cx lạix3cx r3HBầm ầm5MfG x3cxrung chuyển6HoH x3cx1 lần5MfG nữa,guX2 c5MfGhớp mắx3cxt động6HoH kx3cxhẩu đã6HoH biến6HoH x3cxmất, khônx3cxg lộx3cx 6HoHra r3HB1 k6HoHhe hở. 

“Hoàng Thượng!” 

Mx3cxột hoàr3HBng x3cxy thị6HoH vệr3HB 5MfG( tguX2hị vệguX2 mặc6HoH 6HoHáo vànx3cxg) cầ5MfGm câguX2y đuố5MfGc chạy6HoH đến,r3HB tựguX2a hồ6HoH r3HBđã sx3cxớm đợi6HoH guX2ở đây,6HoH “Hoànx3cxg p6HoHhi nươ5MfGng nương.” 

“tìnhx3cx hguX2uống h6HoHiện tạ5MfGi n5MfGhư thếx3cx nào6HoH?” Hắr3HBn lx3cxiếc mắ5MfGt nhr3HBìn bộguX2 d5MfGáng nx3cxgạc nhiên6HoH 6HoHcủa nànguX2g, x3cxcười nhẹ,6HoH guX2một ta6HoHy 5MfGôm lx3cxấy e6HoHo nhỏguX2 của5MfG nàngguX2, sợ5MfG đườn6HoHg đir3HB nhx3cxỏ h5MfGẹp, guX2da thịt5MfG no5MfGn m6HoHịn sẽr3HB bị5MfG đ6HoHá nhọn5MfG làr3HB 6HoHtổn thương. 

“Bạch6HoH hổr3HB đar3HBng ở5MfG hướ5MfGng r3HBTây N5MfGam củr3HBa x3cxcánh rx3cxừng, n5MfGó 6HoHđang ởx3cx tro6HoHng độx3cxng ngguX2hỉ ngơ5MfGi, Mẫn5MfG Hác6HoHh V5MfGương giguX2a mớguX2i vừ5MfGa xuấtr3HB hiện5MfG ởguX2 pr3HBhía đông5MfG br3HBắc của6HoH cáguX2nh 5MfGrừng, t6HoHạm tx3cxhời cr3HBùng guX2bạch hổr3HB khôguX2ng thểr3HB chạmr3HB mặtguX2, đợi6HoH vương6HoH giguX2a 6HoHtìm được6HoH 5MfGphương hướng,guX2 hẳn5MfG c5MfGũng phguX2ải tguX2ốn bốn,x3cx năr3HBm nr3HBgày x3cxthời gianx3cx, cò6HoHn qur3HBốc sư6HoH tx3cxhì đguX2ang đánh5MfG cờ6HoH 5MfGcùng mộtr3HB vguX2ài đạir3HB guX2thần r3HBlớn tuổi5MfG b6HoHên ngoàix3cx bguX2ìa rừngguX2.” Thị6HoH vguX2ệ guX2cười đáp. 

Cái gì,guX2 ngax3cxy cảguX2 r3HBbạch hổ5MfG đang6HoH ở6HoH đâux3cx cũ6HoHng biếtx3cx guX2? 5MfGY r3HBY n5MfGhìn sơr3HBn động6HoH bíx3cx ẩnr3HB r3HBnày, phíax3cx trêx3cxn mộguX2t cầur3HB t5MfGhang 5MfGhình xoắnguX2 ố5MfGc cr3HBhậm rãr3HBi uốnguX2 lượn,6HoH 6HoHtỏa rr3HBa 6HoHxung 5MfGquanh, cx3cxó 5MfG1 r3HBgian làguX2m tru6HoHng tâ6HoHm, xunx3cxg qua5MfGnh còguX2n rấtguX2 nhiềr3HBu han6HoHg nr3HBhỏ, kguX2hông, guX2hình n6HoHhư guX2là phòng. 

PhíguX2a trênguX2 cór3HB guX25 x3cxhoàng x3cxy 6HoHthị x3cxvệ cha6HoHy qx3cxua ch6HoHạy lạ6HoHi, tựar3HB hồ,guX2 5MfGđang trux3cxyền đạguX2t 5MfGtin tức. 

“TốtguX2 lx3cxắm, nr3HBgươi lur3HBi x3cxra, đ5MfGợi Mẫn6HoH Hách5MfG VguX2ương gi5MfGa cùn6HoHg lx3cxão hổx3cx đánhguX2 guX2nhau đếx3cxn chế6HoHt sống6HoH r3HBkhông guX2sai biguX2ệt l5MfGắm, 5MfGngươi lguX2ại đế5MfGn bẩ5MfGm báo,”x3cx 6HoHHắn vỗx3cx vỗx3cx guX2bả va6HoHi 6HoHthị vệ5MfG, “6HoHVất v6HoHả .” 

Cái vỗ5MfG va5MfGi đguX2ơn gx3cxiản nhx3cxưng dườngr3HB nhr3HBư tir3HBếp tr3HBhêm sức5MfG mx3cxạnh ủng6HoH x3cxhộ cưr3HBờng đại,guX2 6HoHtinh th5MfGần thị6HoH vx3cxệ rx3cxun lên,guX2 kr3HBhom ngườix3cx x3cxhành lễx3cx, 6HoHngẩng đầux3cx ưỡx3cxn ngực6HoH rr3HBời r3HBđi, guX2mà nhóx3cxm 5MfGthị vệchor3HB 6HoHdù khônr3HBg br3HBận rộnr3HB, c5MfGũng khr3HBông hềguX2 đguX2ến q5MfGuấy rầy6HoH hx3cxai n6HoHgười, x3cxai lguX2o việcr3HB này,5MfG x6HoHem 6HoH2 5MfGngười dr3HBường 6HoHnhư vôx3cx hình,5MfG b5MfGiến t5MfGhành trox3cxng suốt. 

“Nơi nàr3HBy làguX2 …?”6HoH Hắn,6HoH đếnguX2 tộr3HBt cùngr3HB có5MfG bax3cxo nhiêx3cxu việc6HoH 5MfGdấu diếmguX2 nàng? 

Y guX2Y trx3cxong mắt,guX2 r3HBmột 5MfGmảnh x3cxmờ mịt. 

 

CHƯƠNG 6HoH176: TH5MfGỰC H5MfGIỆN Ư5MfGỚC ĐỊNH 

“Nơi x3cxnày, ch5MfGính guX2là lguX2ễ vậtr3HB cuốr3HBi cguX2ùng màr3HB tháx3cxi hox3cxàng Thái6HoH HậguX2u để6HoH lạ5MfGi ch6HoHo trẫm.”x3cx duguX2ng r3HBnhan lạnguX2h nhưr3HB băngguX2 5MfGcủa hắx3cxn từguX2 từ5MfG 6HoHhòa ta6HoHn, r3HBcòn lạr3HBi r3HB, r3HBchỉ l6HoHà khuôr3HBn mguX2ặt ôn5MfG nhur3HB, dịx3cxu dàng. 

Tháx3cxi hoànguX2g Tr3HBhái Hậu…r3HB… 5MfGY 5MfGY bừng6HoH tỉnhguX2 đx3cxại ngộ,6HoH nór3HBi x3cxcách khác,x3cx 6HoHnơi nr3HBày hẳn5MfG lr3HBà c6HoHăn x3cxcứ 5MfGcủa độiguX2 h6HoHộ 5MfGvệ quânguX2 vươngr3HB tronr3HBg x3cxtruyền thx3cxuyết? NgguX2he nói5MfG, bọnguX2 hguX2ọ ngoại6HoH trừx3cx việ5MfGc r3HBlà sguX2át r3HBthủ hạx3cxng nhất,guX2 cò6HoHn cór3HB tì5MfGnh bguX2áo kh5MfGắp mọ5MfGi nơ6HoHi, đểguX2 bảguX2o vx3cxệ đếguX2 vươx3cxng, ngườir3HB đư5MfGợc tuy5MfGển chx3cxọn đều5MfG l5MfGà nx3cxhân vậ6HoHt x3cxnổi tiếng,r3HB khôguX2ng chỉ5MfG tiguX2nh x3cxthông vr3HBõ học,guX2 5MfGthuật phr3HBáp, 6HoHhơn nữ6HoHa thuật5MfG kỳ5MfG guX2môn bát5MfG q6HoHuái khônx3cxg chỗ6HoH r3HBnào không5MfG thguX2ông, như5MfGng mà6HoH, tx3cxất cguX2ả nhữnx3cxg 6HoHthứ nàyx3cx cũng5MfG c6HoHhỉ 6HoHlà trx3cxuyền thuyế5MfGt, khô6HoHng ar3HBi từngx3cx nhìnguX2 r3HBthấy quá. 

“Bọn hguX2ọ, đều5MfG x3cxlà ti5MfGnh anr3HBh 5MfGmà qr3HBuốc sưr3HB r3HB20 năx3cxm 5MfGtrước b6HoHồi d5MfGưỡng guX2ra, vguX2ì Tháx3cxi hoàguX2ng thái6HoH hr3HBậu cũng5MfG 5MfGcố tguX2riều cương” 

N5MfGói đếnx3cx đâguX2y, hắnr3HB nghi5MfGêng đầ6HoHu, r3HBhai mắt6HoH diệur3HB diệguX2u nhìnr3HB 5MfGchăm chúx3cx 5MfGvào nàng, 

“Trẫm c6HoHũng khx3cxông phảix3cx r3HBcố 6HoHý muố6HoHn dấ6HoHu nguX2àng, đâx3cxy là5MfG x3cxước địn5MfGh r3HBcủa guX2trẫm cùguX2ng thá6HoHi 5MfGhoàng Thá6HoHi Hậu,x3cx nguX2gười nó6HoHi, phải5MfG đợi5MfG c5MfGho guX2nàng guX2cùng tr3HBrẫm ‘lguX2ong r3HBphụng hòr3HBa minh’,guX2 mx3cxới đưx3cxợc nó5MfGi ch6HoHo nàguX2ng biết.” 

r3HBGò 5MfGmá của6HoH 6HoHY 5MfGY nháyguX2 mắtguX2 lạ6HoHi đỏ5MfG hồr3HBng lê6HoHn, n6HoHhìn hắx3cxn tựaguX2 hồguX2 ẩnguX2 nhẫnx3cx guX2ý cườiguX2, 6HoHchà cx3cxhà chân5MfG, guX2ở trướcx3cx mặ5MfGt mọx3cxi ngườix3cx lạiguX2 khônr3HBg thr3HBể đẩy5MfG hắn6HoH 5MfGra, 6HoHchỉ p5MfGhải ch6HoHịu 5MfGđựng, thầmguX2 nghr3HBĩ, x3cxnói nh6HoHư vậy,r3HB khôr3HBng phảiguX2 guX2khiến chx3cxo nh6HoHóm hộ6HoH vệ6HoH bi5MfGết, nàn6HoHg cùnx3cxg hắnr3HB đã……. 

“Đi thôi,guX2 trr3HBẫm guX2mang nàng6HoH đi6HoH x3cxvào phòng.”x3cx Hắnr3HB khậpr3HB r3HBkhiễng r3HBkéo tx3cxay guX2của nàng5MfG, cắmx3cx c6HoHây đux3cxốc r3HBvào 5MfGmột x3cxgiá đỡ5MfG trên6HoH 6HoHcầu tx3cxhang, guX2sau đguX2ó mới5MfG tx3cxiếp tụ5MfGc điguX2 r3HBvào mộtr3HB “5MfGcái hang”r3HB nx3cxgay g5MfGian guX2trung tâm. 

KhônguX2g nghĩ5MfG 5MfGtới, br3HBên trx3cxong “cáix3cx hang”5MfG ki6HoHa đúx3cxng guX2là mộr3HBt gguX2ian phòng6HoH khguX2iến ngườir3HB kh6HoHác ‘kinr3HBh thiêx3cxn độngx3cx địa5MfG’ nha5MfG, rộng6HoH x3cxrãi mr3HBà sáng6HoH ngời,guX2 cguX2ùng các5MfGh bốx3cx t6HoHrí tx3cxrong L5MfGong Q5MfGuân điện5MfG guX2có x3cxhơn chguX2ứ khônr3HBg guX2kém, 5MfGkhiến x3cxnàng nguX2gây x3cxngẩn c5MfGả người. 

Vénx3cx bứcguX2 rèmguX2 c5MfGhe, đguX2i r3HBvào nộir3HB phòng. 

“5MfGKhi trẫmguX2 r6HoHa ngo6HoHài săn6HoH bắn5MfG, ngẫu6HoH r3HBnhiên thường5MfG mr3HBuốn t5MfGới nơi6HoH nguX2ày, r3HBcho nên6HoH liềnguX2 phâ6HoHn pguX2hó xuố5MfGng, guX2cho bọnr3HB h6HoHọ r3HBbố x3cxtrí nơr3HBi nx3cxày cùguX2ng nộix3cx điện6HoH gir3HBống nhguX2au, cóguX2 5MfGthích khôngr3HB?” r3HBHắn mỉmx3cx c5MfGười, đguX2em nànr3HBg guX2ôm vàox3cx lr3HBòng, x3cxchóp x3cxmũi cọr3HB cguX2ọ vàox3cx chx3cxóp x3cxmũi củguX2a nàng. 

BguX2ức 6HoHrèm bằr3HBng 5MfGtrân r3HBchâu rx3cxung r6HoHinh, nhr3HBững hạr3HBt cguX2hâu r3HBsáng bó5MfGng chx3cxạm r3HBvào nhaur3HB, phátr3HB rx3cxa t5MfGiếng vguX2ang “r3HBdinh đan6HoHg, đx3cxinh đ6HoHương, đ6HoHinh đươr3HBng” r3HBthanh thúy……. 

“Ân.” Nànr3HBg gật6HoH r3HBnhẹ đx3cxầu, x3cxnói khôngguX2 guX2cảm độnguX2g, là5MfG guX2gạt guX2người. NhưngguX2 guX2hơi thở5MfG đầyx3cx dụcr3HB vọguX2ng r3HBcủa hắnguX2 cứx3cx pr3HBhả r3HBvào mặt6HoH liên6HoH tục,x3cx khiến6HoH x3cxnàng 5MfGthật bx3cxối r5MfGối, gươngx3cx mặguX2t đ6HoHã hồngguX2 r3HBlại guX2càng đỏguX2 tươi. 

“Nàngx3cx hình6HoH nh6HoHư vẫr3HBn c6HoHòn thir3HBếu trẫm6HoH cx3cxái gì5MfG đó.”guX2 Hắ5MfGn guX2trầm gi5MfGọng nhắcr3HB nh6HoHở nói. 

“Thiếu…guX2 thi6HoHếu cái5MfG gì?” 

r3HBNàng nhx3cxáy 5MfGmắt, m6HoHơ hồ,6HoH như6HoHng lạir3HB guX2nghĩ tới5MfG cáx3cxi r3HBgì, sắ6HoHc guX2mặt cór3HB 6HoHchút sốr3HBt ruột, 

“Không đư5MfGợc, c6HoHhàng ngồi5MfG xur3HBống trướcguX2 đi,x3cx t6HoHa r3HBđi tìguX2m dược5MfG giúpx3cx ch6HoHàng rửguX2a sạ5MfGch miệngr3HB v5MfGết thươnr3HBg, khônr3HBg cầ5MfGn lộnguX2 xộn.” 

x3cxĐi m5MfGột quảnguX2g đường5MfG xr3HBa nr3HBhư vậ6HoHy, x3cxhắn r3HBchắc làx3cx phải5MfG nhịnr3HB đa6HoHu 5MfGrất nhiều.5MfG VếguX2t x3cxthương lầ6HoHn t5MfGrước nghiêx3cxm trọ5MfGng x3cxnhư vậy,guX2 đã6HoH liềnr3HB mặ6HoHt đượcr3HB hguX2ay cr3HBhưa, n5MfGàng mộx3cxt chr3HBút cũng5MfG k5MfGhông 5MfGbiêt. Nhưng6HoH 5MfGbây gix3cxờ, nh5MfGìn thấguX2y đầu5MfG guX2gối củaguX2 hắx3cxn đỏx3cx guX2tươi 6HoH1 mảng,6HoH lòn5MfGg của6HoH 6HoHnàng rguX2ất xótx3cx guX2xa, 6HoHthật rấ6HoHt l6HoHo lắng. 

Nàng sợr3HB máx3cxu, nh6HoHưng nguX2hiều l5MfGúc, x3cxvì kx3cxhông muốguX2n tỏx3cx rr3HBa yếux3cx đuối,x3cx đềur3HB phảguX2i 6HoHtận lực5MfG r3HBẩn nhẫn.6HoH x3cxCho guX2nên 5MfGnàng rguX2ất x3cxít mặcx3cx hồngguX2 6HoHy, guX2mà lú6HoHc cùnguX2g 6HoHMẫn Hách5MfG yê5MfGu nr3HBam tỷr3HB th6HoHí, cũngr3HB vìguX2 sợ5MfG r3HBnhìn thấyx3cx trênguX2 người5MfG mìguX2nh toá5MfGt r6HoHa máguX2u tươi,guX2 mguX2ới cố5MfG tìnhr3HB mặcx3cx r3HBhồng x3cxy, c5MfGhe dr3HBấu 5MfGsợ hã6HoHi 5MfGcủa x3cxchính mình. 

Nếu nơx3cxi nàyr3HB tguX2hật sự5MfG br3HBố tr5MfGí gir3HBống r3HBy LguX2ong Qu6HoHân điện,r3HB nhưr3HB v5MfGậy, hguX2òm thuốcr3HB sẽ6HoH đặx3cxt 6HoHtrong nx3cxgăn ké6HoHo cuguX2ối cùngx3cx củar3HB guX2bàn tran6HoHg điểm. 

Nàng đẩx3cxy 6HoHvòng r3HBtay 5MfGôm x3cxấp củar3HB hắn6HoH 5MfGra, đx3cxi đến5MfG t6HoHrước bàn5MfG 5MfGtrang đi5MfGểm, kéoguX2 hộc5MfG b6HoHàn raguX2, x3cxquả nhguX2iên nhìn5MfG thấy6HoH hòmx3cx thuốc. 

“Yr3HB Y6HoH, nàx3cxng muguX2ốn nuốt6HoH l5MfGời sao?guX2” thguX2ân th6HoHể guX2ấm 5MfGáp, r3HBmềm mạx3cxi tr5MfGong lònguX2g 6HoHrời đi6HoH, khguX2ông khx3cxí lạnguX2h lẽx3cxo xguX2âm nx3cxhập, hắr3HBn bấtr3HB mãn6HoH lêx3cxn án. 

Thấy nàngr3HB đ6HoHi đếnguX2 l6HoHong 6HoHsàn, từ6HoH từguX2 tọa5MfG hr3HBạ, hguX2ắn rx3cxất sợ5MfG nàx3cxng giống5MfG lầnx3cx tr6HoHước, t6HoHhô lguX2ỗ r3HBkéo phắng5MfG t6HoHhục khốx3cx của6HoH mình,guX2 guX2nghĩ nghr3HBĩ, r3HBvẫn lr3HBà chguX2ính mìn5MfGh x3cxcuốn ốngr3HB quầguX2n lê6HoHn thìr3HB tốt5MfG hr3HBơn. (^guX2^ x3cxtự nhguX2iên t5MfGhấy buồnr3HB cườiguX2 5MfGghê =]6HoH] ) 

“Có phải5MfG rguX2ất đx3cxau ha5MfGy không?” 

N6HoHàng c6HoHầm 5MfGhòm thuốcguX2 guX2đi quguX2a, ngguX2ồi xổm5MfG xuống,6HoH r3HBnhìn vếr3HBt th5MfGương, khôr3HBng khỏx3cxi nhr3HBíu mày, 

“Tuy5MfG k5MfGhông làmguX2 độ6HoHc, nhưr3HBng 5MfGmà, vếtr3HB thươr3HBng sguX2ao l6HoHại lâux3cx 5MfGkhép 6HoHlại nh6HoHư vậy?” 

“Thờ5MfGi r3HBtiết guX2có chúx3cxt lãnh.5MfG” Hắn5MfG đáp6HoH, nguX2hìn x3cxnàng thật6HoH cguX2ẩn thậ5MfGn 6HoHlau guX2đi vế6HoHt máu5MfG trênx3cx miệ5MfGng vguX2ết thương. 

[] 

“Thân nh6HoHiệt củax3cx chguX2àng r3HBso v5MfGới ngr3HBười thưx3cxờng lur3HBôn thấ6HoHp hơn,5MfG biếx3cxt r3HBtrời lạnh,6HoH s5MfGao không6HoH ch5MfGo cx3cxung nữ6HoH đ5MfGốt tr3HBhêm 6HoHhỏa lò,r3HB nhr3HBư 5MfGvậy t5MfGhân tx3cxhể mớiguX2 ấ6HoHm hơn,x3cx miệng6HoH vết6HoH thương5MfG cũx3cxng khép6HoH guX2lại guX2mau chút.” 

Dùng5MfG vảir3HB mềmx3cx, thấx3cxm x3cxướt, rửax3cx 5MfGsạch miện5MfGg guX2vết thương,x3cx nàng6HoH nhẹr3HB nhànx3cxg 6HoHthổi 5MfGthổi, đợix3cx n6HoHước kx3cxhô đi5MfG, mới6HoH lấy6HoH thuốc5MfG thoguX2a x3cxlên, dùnx3cxg bạch6HoH bốx3cx r3HBsạch sẽ5MfG 6HoHbao l5MfGấy, cuốir3HB cùngguX2 th6HoHắt mguX2ột c5MfGái nơ5MfG 6HoHcon bướm. 

“K5MfGhông có5MfG r3HBnàng bêx3cxn cạ6HoHnh, m5MfGột mìnhguX2 trẫm5MfG c6HoHho dguX2ù có5MfG đắp5MfG tguX2hêm m5MfGấy tấguX2m chănx3cx, đềur3HB cảm6HoH thấy6HoH cguX2ả ngư6HoHời rguX2ét guX2run.” Hắr3HBn thấp5MfG nax3cxm nói. 

“Miệng lưỡiguX2 5MfGtrơn trr3HBu.” Nà5MfGng lx3cxiếc liếguX2c mắ6HoHt 5MfGmột cái,r3HB cườir3HB khẽ. 

Ch6HoHo tớiguX2 6HoHnay, nx3cxàng đềuguX2 cảmr3HB thấy6HoH hắn5MfG guX2chỉ br3HBiết x3cxkhi dễx3cx mìn6HoHh, mỗir3HB lr3HBần nói5MfG c6HoHhuyện đềr3HBu giố6HoHng nguX2hư 5MfGđang cãi6HoH nhar3HBu, nhưngx3cx mà,5MfG tx3cxừ 5MfGkhi rờir3HB khỏi6HoH 5MfGlong 5MfGquân đr3HBiện, nàngr3HB mớiguX2 p5MfGhát hiệnguX2, nr3HBàng x3cxngược lạix3cx rất6HoH 5MfGlà thíc5MfGh r3HBlời nóx3cxi 6HoHbén guX2nhọncủa hắn,guX2 thíc6HoHh cùnr3HBg 5MfGhắn tra6HoHnh t5MfGranh r3HBluận luận. 

“Miệng5MfG lư6HoHỡi trơnr3HB trr3HBu sx3cxo guX2với vôguX2 lạix3cx tốt6HoH hr3HBơn.” Hắ5MfGn r3HBquả x3cxthực r3HBlại bắt5MfG đầux3cx 5MfG“mồm mép”. 

Khx3cxóe môr3HBi cguX2ong lê6HoHn, nguX2ụ cườir3HB t6HoHươi tr3HBắn 6HoHnhư nắn5MfGg 6HoHmai, 5MfGcảm x3cxgiác x3cxquen thuộcguX2 guX2này 6HoHlàm tế6HoH bào5MfG tr3HBoàn thguX2ân nàngx3cx đều5MfG ở5MfG thả5MfG lx3cxỏng, thguX2ư sướng6HoH 5MfGvô cùng. 

“Chànx3cxg, vẫ6HoHn m6HoHuốn đx3cxi sr3HBăn 6HoHlão hổ6HoH sao?” 

Nàngx3cx tx3cxhu dọnx3cx xon6HoHg 5MfGhòm thuốc6HoH, ng6HoHồi vr3HBào vị5MfG tguX2rí bên6HoH guX2cạnh hắn,guX2 nhẹx3cx 6HoHnhàng ốn5MfGg quầ5MfGn thảr3HB xuống. 

“Trẫm t5MfGhầm nx3cxghĩ, sẽ6HoH tặnguX2g r3HBcho nà6HoHng lễguX2 v6HoHật mà5MfG 6HoHtrẫm chguX2o lr3HBà tx3cxrân quguX2ý nh6HoHất, 6HoHY Yr3HB, nànx3cxg 5MfGhãy guX2tin tưởn6HoHg trẫmguX2 guX2có x3cxnăng l5MfGực nà5MfGy, mặx3cxc d6HoHù khôn5MfGg 5MfGdựa vàoguX2 thuậtx3cx phápr3HB, trẫm6HoH cũnx3cxg sẽguX2 làx3cxm được.” 

H6HoHắn 6HoHsoạn mguX2i, bàn5MfG tguX2ay tx3cxo nhẹ6HoH x3cxnhàng vuốt5MfG 6HoHlên đôix3cx 6HoHmá phấn6HoH hồng6HoH, guX2“Trẫm, cũr3HBng không6HoH pr3HBhải một5MfG quguX2ân vguX2ương guX2vô năng,r3HB n6HoHhững gguX2ì củr3HBa trr3HBẫm, nx3cxhất địx3cxnh trẫguX2m 5MfGsẽ th5MfGu hồi,5MfG b6HoHao x3cxgồm r3HBcả nàng!” 

r3HBkhuôn mặtguX2 trắngx3cx r3HBnoãn, hr3HBoàn mỹr3HB guX2như mộr3HBt 5MfGtác phẩm5MfG n6HoHghệ t5MfGhuật, khóe6HoH môi5MfG mỏngx3cx, c5MfGong c5MfGong mguX2ột nụr3HB cười,guX2 6HoHđôi mắt5MfG màu5MfG tíx3cxm tr3HBhâm r3HBsâu guX2như đạix3cx dr3HBương,…nàng 6HoHxem đếr3HBn ngâx3cxy ngố5MfGc 6HoHcả người. 

Mx3cxãi ngắmr3HB mỹr3HB nar3HBm, guX2Y 5MfGY mộtr3HB chúx3cxt cũngguX2 khôngx3cx phátx3cx giácguX2, mr3HBột 5MfGbàn tguX2ay đan5MfGg lr3HBặng yên6HoH r3HBcởi x3cxbỏ vạtr3HB áor3HB r3HBcủa nàx3cxng. ^^! 

MãiguX2 đến6HoH r3HBkhi r3HBchỉ guX2phúc lạ6HoHnh nh5MfGư bănx3cxg bàr3HBn chạ6HoHm x3cxđến trx3cxòn tr3HBròn mguX2ềm 6HoHmại, c5MfGả 5MfGngười 5MfGY x3cxY r6HoHun l5MfGên, bừx3cxng 5MfGtỉnh lại6HoH đâyr3HB, nh6HoHìn gưx3cxơng mặ6HoHt ôx3cxn r3HBnhu, nr3HBhu tì6HoHnh dạr3HBt dàguX2o khguX2ông 6HoHbiết guX2khi nàr3HBo biếr3HBn 5MfGthành r3HBvẻ mặtr3HB đắcguX2 5MfGý tguX2ươi cườix3cx củaguX2 hắguX2n, khô5MfGng khỏ5MfGi â6HoHm thầm6HoH guX2mắng r3HBmình quáguX2 sơ5MfG ý.r3HB (lr3HBà háox3cx sắ5MfGc mguX2ới đúng5MfG nguX2ha ^^) 

5MfG“Y 5MfGY, x3cxnàng nêx3cxn thự6HoHc h6HoHiện ưguX2ớc x3cxđịnh c5MfGùng trẫm5MfG.” HắguX2n thấp5MfG n5MfGam, nguX2hẹ nx3cxhàng vỗ6HoH về5MfG đôi5MfG guX2má 6HoHmềm mại. 

“Ước địnguX2h? Cár3HBi 5MfGgì ước6HoH 5MfGđịnh?” 5MfGNàng tr3HBiếp t6HoHục đánhr3HB trốr3HBng r3HBlảng, “Khôn6HoHg được,6HoH chân6HoH c5MfGủa 6HoHchàng kx3cxhông tr3HBhể lộnx3cx xộn.” 

x3cx“Ngày guX2ấy, trẫmr3HB bị5MfG t6HoHhương s6HoHo v6HoHới x3cxhôm x3cxnay còguX2n nghix3cxêm t6HoHrọng hơnr3HB, như5MfGng r3HBkhông guX2phải c5MfGũng dũnguX2g mãnr3HBh dị6HoH th5MfGường s6HoHao? Ha6HoHy làx3cx, nà5MfGng 5MfGcho r3HBđó là6HoH hiệur3HB lựcx3cx x3cxcủa qguX2uả x3cxthôi tình?” 

Hắn6HoH thổguX2i mộx3cxt ngx3cxụm h5MfGơi th5MfGở 5MfGlạnh guX2như guX2băn và5MfGo 6HoHtai nàngx3cx, nhẹ6HoH nhànx3cxg 6HoHgặm lấyx3cx vàguX2nh x3cxtai mr3HBẫn cảm6HoH củaguX2 nàng6HoH, đầx3cxu lưỡi6HoH cur3HBốn, cảmguX2 r3HBgiác đư6HoHợc t5MfGhân thểr3HB mềmr3HB mạguX2i đềur3HB 5MfGrun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.