Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 17R7Fr5: KHÔNgkGLG TvoZpHỂ MẤTgkGL ĐIvoZp NÀNG

“cV9MMộc Hiệp!”voZp PhùeSqh R7FrVân KhâuR7Fr TrạchgkGL hétvoZp lgkGLớn mộtvoZp tiếng,voZp dùcV9Mng ccV9Mhân chvoZpưa bịcV9M thươR7Frng làmeSqh voZpđiểm tựaeSqh, bR7Frúng ngườicV9M pR7Frhi tcV9Mhân R7Frđến, theSqhân cV9Mmình cvoZpấp tốvoZpc bagkGLy R7Frvút mR7Frà đgkGLi, tựavoZp nhcV9Mư ceSqhhim gkGLyến, voZplinh hoạtR7Fr xuyêeSqhn cV9Mqua rừncV9Mg câeSqhy, bôngkGL tiR7Frến voZpvề phvoZpía nàng. 

eSqhNhưng màgkGL, dgkGLù R7Frcó cV9Mkhinh côngcV9M thượngvoZp thừa,voZp hcV9Mắn vẫngkGL đuổcV9Mi khôngvoZp kvoZpịp tvoZpốc R7Frđộ rơicV9M xuốnvoZpg ngeSqhựa củaR7Fr nàneSqhg voZptừ eSqhmột gkGLkhoảng cvoZpách gkGLxa neSqhhư thvoZpế, nhR7Frưng vàovoZp eSqhlúc neSqhày, meSqhột thvoZpân ảnhgkGL R7Frmàu đencV9M gkGLrốt cV9Mcục xuvoZpất hiệnR7Fr, vươngkGL tagkGLy rgkGLa muốnvoZp cứueSqh nàeSqhng. KhvoZpi cáccV9M R7Frngón tcV9May sắvoZpp chạvoZpm đượcR7Fr gkGLY voZpY, thìeSqh khôvoZpng cV9Mbiết teSqhừ chỗgkGL nàgkGLo R7Frphóng tớeSqhi R7Frmột mũivoZp gkGLtên, R7FrMộc HiệpR7Fr cảvoZp kinheSqh, R7Frtheo bảnR7Fr eSqhnăng rụtvoZp tR7Fray lại… 

“Không!”cV9M PhR7Frù gkGLVân KhâgkGLu TrạchvoZp rốneSqhg giận! 

TR7Frrơ mắtcV9M nhgkGLìn nàngcV9M ngãeSqh xuống,R7Fr hắngkGL cuốR7Frng quýgkGLt, cV9Mlo lắneSqhg voZpnhư muốnR7Fr xeSqhé tcV9Moạc lồngeSqh voZpngực, voZptay nàcV9Mng bịvoZp teSqhhương, eSqhngã nhưR7Fr thvoZpế R7Fre rằng…! 

KhôvoZpng ngờR7Fr, voZpY R7FrY lR7Frãi gkGLkhẽ xogkGLay ngườieSqh, dùngkGLg R7Frtay chưcV9Ma bịeSqh tvoZphương bắtR7Fr lấyR7Fr cưR7Frơng neSqhgựa, tcV9Mung ngeSqhười R7Frmột chúgkGLt, acV9Mn tvoZpoàn eSqhrơi xuốngkGLg đất. 

“NgươcV9Mi cgkGLòn voZpmuốn bỏeSqh lR7Frại voZpta mvoZpột mR7Frình sao?” 

KhônR7Frg hềeSqh sợgkGL hãivoZp qcV9Muay đầu,voZp voZpnhìn vềR7Fr phígkGLa hắn,eSqh nànvoZpg cườieSqh gkGLđến hếvoZpt sứceSqh voZpthoải máR7Fri, rốgkGLt cục,voZp hắcV9Mn cũncV9Mg bịeSqh nàngcV9M đùavoZp givoZpỡn mộgkGLt gkGLlần. (trờicV9M ạvoZp, làgkGLm R7Frpan cứR7Fr tưởngkGLg, pócV9M tcV9May vớicV9M chịvoZp ) 

Chậm rãiR7Fr cV9Mổn địR7Frnh thcV9Mân hìnhvoZp, hắgkGLn thởcV9M gkGLphì eSqhphò, nhìnvoZp R7Frnàng nghịchR7Fr voZpngợm, tươieSqh cười,gkGL độR7Frt nhiênvoZp gkGLthở voZpdài nhgkGLẹ nhõmgkGL R7Frmột hcV9Mơi, bàncV9M voZptay tcV9Mo gR7Friang ravoZp, đR7Frem tcV9Mhiên hạvoZp R7Frkiều gkGLnhỏ kéocV9M lạicV9M, dvoZpùng sứvoZpc keSqhhảm nhậpeSqh vgkGLào trcV9Mong lòng. 

“NeSqhàng mớicV9M cV9Mlà voZpđại neSqhgu R7Frngốc, dọagkGL đếnvoZp trẫcV9Mm, nàngeSqh cóvoZp bigkGLết lcV9Màm R7Frkinh độvoZpng thánheSqh gieSqhá, R7Frthì cV9Mcó R7Fr10 ccV9Mái đeSqhầu cũeSqhng khgkGLông đcV9Mủ trảmcV9M hacV9My khgkGLông!” TcV9Muy làeSqh lờivoZp nóicV9M ceSqhó voZpvẻ cV9Muy voZphiếp, nhưcV9Mng nggkGLữ keSqhhí R7Frlại eSqhdìu dàng,eSqh cV9Môn nhuR7Fr, sủnvoZpg ávoZpi, cV9Mcòn cóvoZp ceSqhhút voZpbất đgkGLắc dĩ. 

MộceSqh HiệcV9Mp thấyeSqh heSqhoàng pcV9Mhi avoZpn gkGLtoàn eSqh, ánvoZph mắgkGLt bénR7Fr nhR7Frọn bR7Frắn vềcV9M eSqhphía mũgkGLi têgkGLn đượvoZpc R7Frbắn tớiR7Fr, nhanvoZph ceSqhhóng pgkGLhi thângkGL đuổivoZp theo. 

voZp“Ta đR7Frã R7Frtính đưeSqhợc phảicV9M làvoZpm tcV9Mhế nàeSqho rồieSqh mvoZpà, chcV9Mỉ tạieSqh mvoZpột cV9Mmũi têR7Frn từeSqh gkGLđâu thìcV9Mnh lìneSqhh R7Frlao R7Frra lR7Fràm gkGLta gieSqhật mìnheSqh, ngưcV9Mơi cV9Mmuốn tvoZprảm liềncV9M trảmcV9M đi,voZp eSqhdù sR7Frao cV9Mta cũncV9Mg khôngeSqh cócV9M mườgkGLi ceSqhái gkGLđầu.” NànvoZpg nheSqhíu nhíuR7Fr mR7Frày, nhìneSqh mũiR7Fr tgkGLên bắngkGL léneSqh cR7Frắm cV9Mphập vgkGLào đạieSqh teSqhhụ gầncV9M đó. 

“NàngvoZp chvoZpo rằR7Frng R7Frnàng mgkGLuốn bịcV9M trảmgkGL livoZpền tvoZprảm svoZpao? R7FrNếu trẫmvoZp muốncV9M nàgkGLng ccV9Mhết, cgkGLòn cógkGL thểcV9M liềuR7Fr gkGLmạng chạyeSqh đếR7Frn đâyeSqh cgkGLứu nR7Fràng sacV9Mo? voZpY YgkGL, chẳngvoZp gkGLlẽ nàngvoZp kR7Frhông biếteSqh, tcV9Mrẫm, khôcV9Mng thcV9Mể eSqhmất gkGLđi nàncV9Mg seSqhao?!” eSqhhắn nvoZphẹ ncV9Mhàng nóigkGL, giọngeSqh R7Frnói tcV9Mhân tìeSqhnh, voZpcó cR7Frhút aR7Fri oán,eSqh ángkGLh cV9Mmắt scV9Mâu voZpnhư R7Frbiển, dàocV9M dạtvoZp R7Frnhu tcV9Mình nR7Frhìn chằR7Frm chằR7Frm kheSqhuôn mcV9Mặt nhcV9Mỏ ngkGLhắn ccV9Mủa nàng. 

“R7FrChàng nóvoZpi tvoZphật sgkGLao?” (pagkGLn đổigkGL xưnggkGL hcV9Mô từcV9M cV9Mđây nhevoZp, ccV9Mứ “ngươi,eSqh ta”eSqh gkGLnghe cV9Mkì kì,eSqh khgkGLi gkGL2 ncV9Mgười eSqhở riêgkGLng, gkGLpan seSqhẽ đvoZpổi tcV9Mhàng “chàng-ta”voZp ^^) 

NR7Fràng độcV9Mt nhicV9Mên eSqhcâu thầngkGL cười,R7Fr gkGLhai tacV9My ôeSqhm ceSqhhầm cV9Mlấy voZphắn, cV9Mmột lúccV9M saeSqhu, mớigkGL nâcV9Mng đầgkGLu, ánR7Frh mắtcV9M troR7Frng veR7Fro nhưR7Fr voZpnước hồcV9M tR7Frhu nhìvoZpn hắn. 

“NàR7Frng……” nàycV9M, cV9Mnàng eSqhđang làvoZpm nũeSqhngvới hắnR7Fr sao? 

HắR7Frn cV9Mkhinh nggkGLạc cV9Mkhông nógkGLi đượccV9M mộgkGLt gkGLlời, mởvoZp tcV9Mo mắtgkGL nhìR7Frn cV9Mnàng cV9Mý ceSqhười eSqhlan rgkGLa eSqhcả gkGLkhuôn meSqhặt eSqhxinh xR7Frắn, cV9Mnàng tựaR7Fr hồeSqh đãcV9M sớmvoZp eSqhđoán chắccV9M đưgkGLợc hcV9Mắn sẽeSqh ceSqhó biểuR7Fr eSqhtình thcV9Mế này. 

KhuônR7Fr gkGLmặt nhỏeSqh nhắR7Frn nhvoZpư R7Frtrái gkGLđào, ýeSqh cườeSqhi R7Frsáng leSqhạn, đôiR7Fr mắtcV9M eSqhto tR7Frrong cV9Mveo nhcV9Mìn hvoZpắn, heSqhàng eSqhmi vừcV9Ma covoZpng vcV9Mừa dàeSqhi R7Frlay động,cV9M chớcV9Mp voZpchớp, cáncV9Mh môeSqhi R7Frhồng voZpchúm voZpchím mancV9Mg ngkGLét cười…R7Frnàng ngkGLhìn hvoZpắn, nR7Frhưng svoZpao hắgkGLn cứgkGL treSqhầm mắgkGLt gkGLkhông gkGLnói gìgkGL cả,eSqh sốtvoZp reSqhuột làR7Frm nàR7Frng phảieSqh lgkGLên tiếneSqhg hỏi: 

“PgkGLhù cV9MVân voZpKhâu TvoZprạch,làm chàcV9Mng sợR7Fr hvoZpãi rồigkGL sao?” 

voZpBàn tR7Fray ngkGLhỏ đeSqhưa lên,gkGL qugkGLơ cV9Mqua voZpquơ lạgkGLi trướcvoZp mặeSqht gkGLhắn, hR7Frắn làR7Frm voZpsao vậycV9M, độnggkGL cV9Mcũng kcV9Mhông gkGLđộng, bieSqhến tvoZphành đcV9Mầu R7Frgỗ reSqhồi đi? 

“Sợ hãi!”gkGL HắngkGL độtR7Fr nhiêR7Frn cV9Mxuy gkGLthanh, tiếgkGLng R7Frnói thcV9Moáng khàneSqh khgkGLàn,“Nàng pvoZphải bcV9Mồi R7Frthường gkGLcho trẫm?” 

BgkGLồi tvoZphường? eSqhAi eSqhnha, nàngkGLg hR7Friện R7Frtại chỉvoZp cgkGLó hacV9Mi bàneSqh tcV9May treSqhắng, liềcV9Mn ngeSqhay cảgkGL tranR7Frg sứgkGLc quầvoZpn cV9Máo đềugkGL làeSqh củaR7Fr ncV9Mgười kháceSqh, đếR7Fr vươnggkGL nhưcV9M hắn,voZp quyềncV9M khcV9Muynh thvoZpiên hạ,eSqh lạvoZpi mvoZpở miệnggkGL muốnR7Fr nàngR7Fr bgkGLồi thường?eSqh voZpNàng cógkGL gR7Frì đểvoZp bgkGLồi thườngR7Fr ccV9Mho cV9Mhắn đây? 

“Chàng muốnvoZp voZpcái gì?”eSqh NvoZpgẫm lạivoZp, hìnvoZph neSqhhư gkGLmình cũngR7Fr đãcV9M dgkGLọa hắgkGLn thậteSqh, đàR7Frnh pvoZphải mgkGLở voZpmiệng hỏi. 

“NơR7Fri nàyR7Fr” hgkGLắn deSqhùng ngóR7Frn taR7Fry lànhR7Fr lạnR7Frh R7Frcủa mìnR7Frh vuốtcV9M nhcV9Mè eSqhnhẹ lênvoZp cánheSqh voZpmôi củR7Fra neSqhàng, savoZpu đóvoZp R7Frcòn “eSqhvô lạiR7Fr” dờvoZpi xuốcV9Mng ncV9Mgực, “CònR7Fr cR7Fró nơcV9Mi này.” 

“voZpHạ… voZphạ lưu!” 

MặtR7Fr cV9Mnàng đỏgkGL lêvoZpn tựeSqha R7Frnhư môngvoZp khỉvoZp, mộtgkGL tagkGLy dcV9Mùng sứceSqh voZpcố đcV9Mẩy voZp“bàn taeSqhy sgkGLói” eSqhtrên eSqhngực cR7Frủa mìncV9Mh rvoZpa, vừaeSqh R7Frđô R7Frđô hét, 

“ĐầuvoZp củaeSqh chgkGLàng ngoR7Frại trvoZpừ cV9Mmấy thcV9Mứ nR7Frày, cvoZpũng khôvoZpng cV9Mnghĩ rvoZpa cáiR7Fr geSqhì đứvoZpng đắncV9M sao?”voZp HcV9Muống chR7Fri, nơieSqh gkGLnày voZplà bvoZpãi svoZpăn, R7Frmuốn gkGLcái gìeSqh cũneSqhg khôgkGLng được,gkGL nếcV9Mu bvoZpị ngườiR7Fr khácV9Mc nvoZphìn tvoZphấy, liềvoZpn eSqhkhông cV9Mxong . 

ÁgkGLc? NàngR7Fr eSqhdám cựeSqh tuyệtgkGL hắn?voZp voZpLạnh lùnvoZpg nhíuvoZp voZpmày, cúivoZp gkGLđầu nhìnR7Fr đầueSqh gốiR7Fr cV9Mcủa mìngkGLh đỏeSqh voZptươi mộteSqh mảnR7Frg, lR7Frại gkGLdùng áeSqhnh mắvoZpt trácV9Mch cứR7Fr nhR7Frìn veSqhề phígkGLa nàng. 

[] 

ĐượeSqhc rồcV9Mi, cV9Mnàng tgkGLhật sựeSqh cV9Mcó lỗcV9Mi, nhưngvoZp mcV9Mà nàgkGLng khôngkGLg phvoZpải cốeSqh cV9Mý mà,eSqh cvoZphỉ làR7Fr “vôR7Fr eSqhtinh”, ừ,R7Fr chỉeSqh làcV9M eSqhvô tìnhR7Fr thôi. 

Nàng cắneSqh cắcV9Mn mcV9Môi dưới. 

R7Fr“Sẽ…… SgkGLẽ bịeSqh ngườvoZpi khácV9Mc R7Frnhìn thgkGLấy.” TgkGLhùy hạcV9M cV9Mmi mắcV9Mt, R7Frnàng nhỏeSqh giọgkGLng nói. 

Nếu ncV9Mhư cóeSqh thvoZpể ngăeSqhn cảncV9M hgkGLắn đivoZp cV9Msăn bạeSqhch hổeSqh thì…… 

“Y cV9MY, nànR7Frg gkGLcó biếtvoZp gkGLsăn bắneSqh lầncV9M nvoZpày cV9Mkéo dàivoZp mR7Frấy ngàycV9M hacV9My khvoZpông?” HvoZpắn độtcV9M nhiêgkGLn đặtgkGL cR7Frâu hỏi. 

“KhvoZpông phảicV9M chR7Frỉ ceSqhó R7Frhôm eSqhnay sao?” 

Nàng căgkGLn bảvoZpn lR7Frà R7Frchưa tvoZpừng thagkGLm gieSqha gkGLlễ hộR7Fri scV9Măn bắn,eSqh nênvoZp chgkGLo rR7Frằng, lễvoZp hộivoZp nàvoZpy gkGLđơn ggkGLiản chỉvoZp kéeSqho dàcV9Mi troR7Frng cV9M1 ngeSqhày, nhcV9Mưng nhìcV9Mn vẻvoZp mặeSqht cV9Mdở khgkGLóc dởgkGL cườieSqh ceSqhủa gkGLhắn tR7Frhì eSqhkinh R7Frngạc hỏi, 

“ChẳnvoZpg lẽeSqh cvoZpòn gkGLkéo dàieSqh thêcV9Mm vàieSqh ngàcV9My nữa?” 

VàivoZp ngvoZpày? ƯớcR7Fr chR7Frừng làR7Fr neSqhửa thánvoZpg! QugkGLên đi,voZp cV9Mdù cV9Msao nàeSqhng đgkGLã gkGLđáp ứngR7Fr vớeSqhi meSqhình rồeSqhi, mặeSqhc kệ,cV9M… hắeSqhn gkGLkéo tR7Fray ncV9Mhỏ voZpbé củacV9M ngườicV9M gkGLnào đcV9Mó, hcV9Mướng R7Frtới voZpmột lốvoZpi qgkGLuen thuộc. 

XR7Fruyên qeSqhua mộtvoZp đámgkGL ccV9Mỏ dvoZpại cagkGLo cỡvoZp đầgkGLu gốiR7Fr, trướeSqhc mặtR7Fr leSqhà gkGLmột cácV9Mi heSqhồ R7Frnước xaneSqhh beSqhiếc, phảnvoZp cV9Mchiếu eSqhtrời xgkGLanh, hR7Frai gkGLbên hR7Frồ, hocV9Ma nvoZpở rvoZpực rỡ,R7Fr bướmeSqh lượngkGL chậvoZpp chờn,R7Fr tR7Frhật đvoZpúng làvoZp mcV9Một nR7Frơi thếR7Fr ngoạcV9Mi đàvoZpo viên. 

“CeSqhhúng R7Frta muR7Frốn đcV9Mi đâu?”gkGL NgkGLàng nắgkGLm taeSqhy hắn,cV9M nR7Frhìn bốnvoZp phía,gkGL R7Frcon đườngeSqh nàyvoZp dườvoZpng nvoZphư eSqhKhâu voZpTrạch rR7Frất quvoZpen thuộc. 

NàygkGL cóeSqh voZpchút cV9Mkinh ngạc. 

“Đợi látgkGL nữagkGL nàneSqhg sẽR7Fr bivoZpết.” R7FrHắn còncV9M cốeSqh ýeSqh làcV9Mm voZpra vgkGLẻ thcV9Mần bí. 

HvoZpai ngườieSqh voZpđi đếncV9M cạnhR7Fr R7Frhồ nướcV9Mc, R7Frđi eSqhvòng theR7Fro mépR7Fr hốR7Fr, trướceSqh mgkGLặt R7Frliền hiệeSqhn gkGLra mộtvoZp vácvoZph núivoZp, hR7Frắn vR7Frươn cV9Mngón trgkGLỏ, cV9Mở mộtcV9M khốicV9M hoàngR7Fr thgkGLạch gõvoZp vàivoZp ceSqhái, ceSqhó nvoZphanh cgkGLó chậm. 

ĐộtR7Fr nhiêngkGL, váeSqhch neSqhúi R7Fr“Ầm eSqhvang long”gkGL meSqhột tiếng,voZp vácheSqh R7Frnúi scV9Mừng sữngeSqh đgkGLột nhR7Friên cV9Mtách reSqha, leSqhộ reSqha mộteSqh độnggkGL khẩu. 

BốnR7Fr gkGLbề vắgkGLng lặngvoZp, PhùR7Fr gkGLVân KhâueSqh gkGLTrạch rấtcV9M nhangkGLh nắmcV9M tagkGLy neSqhàng gkGLkéo vàoR7Fr, voZpcầm lcV9Mấy câR7Fry đucV9Mốc đgkGLặt cV9Msẳn gkGLở cV9Mcửa đgkGLộng, tiếngkGL cV9Mvào tgkGLrong. KvoZphi havoZpi ngườR7Fri R7Frvừa tcV9Miến vào,eSqh gkGLvách cV9Mđá lcV9Mại ầmvoZp eSqhầm runcV9Mg chuyểnvoZp gkGL1 lầnR7Fr ncV9Mữa, cV9Mchớp mắtR7Fr độngeSqh kgkGLhẩu đgkGLã cV9Mbiến mcV9Mất, khônvoZpg lcV9Mộ R7Frra eSqh1 gkGLkhe hở. 

“HcV9Moàng Thượng!” 

Một voZphoàng gkGLy thịcV9M vệvoZp gkGL( thịcV9M vR7Frệ mặcvoZp áovoZp cV9Mvàng) cầmcV9M câygkGL eSqhđuốc voZpchạy đếcV9Mn, tựacV9M hồcV9M đãcV9M sớvoZpm đợiR7Fr ởvoZp R7Frđây, “eSqhHoàng pgkGLhi nưvoZpơng nương.” 

“tgkGLình huốncV9Mg eSqhhiện tcV9Mại nR7Frhư thgkGLế cV9Mnào?” HR7Frắn liếeSqhc cV9Mmắt nhvoZpìn bộR7Fr dgkGLáng ngR7Frạc eSqhnhiên voZpcủa nàng,eSqh cườigkGL nhẹcV9M, meSqhột taeSqhy eSqhôm voZplấy eR7Fro nR7Frhỏ eSqhcủa neSqhàng, sợvoZp đườnggkGL eSqhđi nhỏvoZp hẹeSqhp, cV9Mda thịteSqh ncV9Mon mịnvoZp gkGLsẽ bcV9Mị đeSqhá eSqhnhọn lgkGLà tổneSqh thương. 

“BạchcV9M hR7Frổ đaR7Frng ởcV9M gkGLhướng cV9MTây NcV9Mam cgkGLủa cágkGLnh rừngR7Fr, gkGLnó R7Frđang gkGLở trR7Frong đcV9Mộng nggkGLhỉ ngơeSqhi, MẫngkGL HávoZpch VươvoZpng giR7Fra mớicV9M vừagkGL xuvoZpất higkGLện voZpở voZpphía đgkGLông bắcR7Fr củaeSqh cánhcV9M voZprừng, eSqhtạm thờiR7Fr cùcV9Mng bgkGLạch cV9Mhổ khgkGLông theSqhể chạeSqhm mặt,eSqh đợgkGLi vưvoZpơng gkGLgia gkGLtìm đượcgkGL phưeSqhơng hướngvoZp, hẳncV9M ccV9Mũng phảvoZpi tR7Frốn bốn,R7Fr năcV9Mm ngàgkGLy voZpthời voZpgian, còvoZpn quốcR7Fr sgkGLư thìcV9M cV9Mđang đR7Fránh cờgkGL gkGLcùng mR7Frột vàR7Fri đvoZpại theSqhần lớngkGL eSqhtuổi bêcV9Mn ngkGLgoài bìgkGLa rừng.”gkGL TR7Frhị vcV9Mệ cườiR7Fr đáp. 

Cái gì,gkGL ngagkGLy cảvoZp bạchgkGL gkGLhổ eSqhđang cV9Mở đâuR7Fr cũeSqhng biếtgkGL R7Fr? cV9MY voZpY nhcV9Mìn voZpsơn eSqhđộng bíeSqh voZpẩn nàR7Fry, phívoZpa trênR7Fr mgkGLột cầueSqh thacV9Mng hìnhvoZp xoeSqhắn R7Frốc voZpchậm R7Frrãi uốncV9M leSqhượn, teSqhỏa rvoZpa xucV9Mng qgkGLuanh, cógkGL gkGL1 eSqhgian làmeSqh teSqhrung tR7Frâm, xuvoZpng qR7Fruanh cònvoZp rấR7Frt nhiềuR7Fr hacV9Mng nhỏcV9M, khôngkGLg, hìeSqhnh ncV9Mhư làcV9M phòng. 

gkGLPhía cV9Mtrên cócV9M cV9M5 R7Frhoàng cV9My thR7Frị vệeSqh cR7Frhay qgkGLua chạycV9M lạR7Fri, tựgkGLa hồeSqh, đvoZpang voZptruyền đạtcV9M tiR7Frn tức. 

“TốeSqht lắm,R7Fr ngươR7Fri gkGLlui reSqha, eSqhđợi MẫnR7Fr HáchR7Fr VươngvoZp gvoZpia cùeSqhng R7Frlão hổcV9M đcV9Mánh nhgkGLau đếngkGL chếteSqh sốngvoZp khôR7Frng sgkGLai biệtR7Fr lắm,cV9M ngeSqhươi cV9Mlại đếcV9Mn bẩmR7Fr bágkGLo,” HắeSqhn vR7Frỗ eSqhvỗ bảeSqh vaR7Fri thịR7Fr vvoZpệ, “VấeSqht vgkGLả .” 

CávoZpi vỗgkGL vvoZpai đơR7Frn giảngkGL nhcV9Mưng deSqhường voZpnhư tiếcV9Mp tvoZphêm scV9Mức mgkGLạnh voZpủng hvoZpộ cườneSqhg đại,cV9M tcV9Minh thR7Frần thịR7Fr veSqhệ ruR7Frn gkGLlên, khcV9Mom ngườicV9M hàgkGLnh lễ,R7Fr nggkGLẩng đầucV9M ưỡncV9M ngựccV9M voZprời đivoZp, màeSqh R7Frnhóm thịvoZp vệcvoZpho voZpdù khôneSqhg bậncV9M rộcV9Mn, cũcV9Mng R7Frkhông heSqhề đgkGLến gkGLquấy rcV9Mầy heSqhai người,voZp aeSqhi cV9Mlo vR7Friệc này,R7Fr R7Frxem gkGL2 eSqhngười dườvoZpng voZpnhư R7Frvô hìvoZpnh, biếnvoZp thàgkGLnh trocV9Mng suốt. 

“NơivoZp nàR7Fry leSqhà …?”R7Fr HắneSqh, đR7Frến tộeSqht cùngvoZp cócV9M gkGLbao nhiêucV9M việcvoZp dấucV9M diếmcV9M nàng? 

Y cV9MY tcV9Mrong mắt,voZp eSqhmột mR7Frảnh mờvoZp mịt. 

 

CHƯƠNG 1cV9M76: THcV9MỰC HIỆNcV9M ƯỚCeSqh ĐỊNH 

“R7FrNơi ngkGLày, gkGLchính leSqhà leSqhễ vậteSqh eSqhcuối cgkGLùng mcV9Mà tháieSqh voZphoàng ThvoZpái HậueSqh đểR7Fr voZplại cvoZpho R7Frtrẫm.” dugkGLng nhagkGLn cV9Mlạnh eSqhnhư gkGLbăng củacV9M cV9Mhắn từgkGL R7Frtừ hòR7Fra cV9Mtan, còeSqhn lạiR7Fr voZp, ccV9Mhỉ eSqhlà khgkGLuôn voZpmặt gkGLôn voZpnhu, dgkGLịu dàng. 

ThávoZpi hovoZpàng ThR7Frái HậgkGLu…… cV9MY R7FrY voZpbừng tỉvoZpnh R7Frđại ngộ,cV9M nógkGLi cáR7Frch kháR7Frc, nơiR7Fr cV9Mnày hẳneSqh làgkGL ccV9Măn cứR7Fr củgkGLa độieSqh hộgkGL vcV9Mệ quvoZpân cV9Mvương troR7Frng trgkGLuyền thuyeSqhết? NghcV9Me nógkGLi, bọncV9M voZphọ ngovoZpại trừcV9M vcV9Miệc lcV9Mà cV9Msát tR7Frhủ hạneSqhg R7Frnhất, eSqhcòn cvoZpó eSqhtình beSqháo kgkGLhắp eSqhmọi ngkGLơi, đeSqhể bảogkGL veSqhệ đR7Frế vvoZpương, voZpngười đR7Frược tuycV9Mển chR7Frọn đeSqhều lcV9Mà nhâR7Frn gkGLvật nổigkGL tiếng,gkGL kgkGLhông eSqhchỉ voZptinh thôngvoZp gkGLvõ học,cV9M thuậgkGLt pháp,gkGL hcV9Mơn nữaR7Fr tcV9Mhuật kỳeSqh gkGLmôn báteSqh eSqhquái khôngvoZp gkGLchỗ ncV9Mào khcV9Mông thôngR7Fr, nhR7Frưng mà,gkGL tấteSqh cV9Mcả ncV9Mhững thứvoZp nàeSqhy cR7Frũng chỉcV9M lgkGLà tvoZpruyền thuycV9Mết, khôeSqhng gkGLai tcV9Mừng nhìR7Frn thấyvoZp quá. 

“BọneSqh heSqhọ, đvoZpều gkGLlà tinR7Frh ancV9Mh eSqhmà quốcR7Fr sưeSqh cV9M20 R7Frnăm trR7Frước bồivoZp dưỡngvoZp eSqhra, vìeSqh ThácV9Mi hoàneSqhg tháieSqh R7Frhậu cũngkGLg eSqhcố triềuR7Fr cương” 

NR7Frói đếneSqh eSqhđây, hắcV9Mn nghcV9Miêng đầu,cV9M haeSqhi R7Frmắt diệueSqh voZpdiệu nhìneSqh cheSqhăm chgkGLú vàoeSqh nàng, 

“Trẫm cũnR7Frg khôcV9Mng phảvoZpi gkGLcố ýR7Fr muvoZpốn dấugkGL nàngkGLg, đâycV9M eSqhlà ướceSqh địnhcV9M củavoZp trẫR7Frm cùvoZpng thgkGLái hgkGLoàng TR7Frhái HậuvoZp, ngườicV9M cV9Mnói, phảigkGL đợvoZpi cV9Mcho nàngcV9M cR7Frùng gkGLtrẫm eSqh‘long phụnR7Frg hògkGLa mgkGLinh’, voZpmới voZpđược R7Frnói chgkGLo nànggkGL biết.” 

eSqhGò eSqhmá củcV9Ma cV9MY voZpY nháyR7Fr mắgkGLt lạcV9Mi đỏgkGL hồeSqhng voZplên, ncV9Mhìn R7Frhắn tựagkGL hồeSqh gkGLẩn nhẫncV9M ýcV9M cười,gkGL chcV9Mà chvoZpà chân,gkGL ởvoZp trưvoZpớc mặtR7Fr meSqhọi ngR7Frười cV9Mlại khgkGLông tgkGLhể đẩyvoZp hR7Frắn racV9M, voZpchỉ phR7Frải chịueSqh đR7Frựng, eSqhthầm nvoZpghĩ, neSqhói R7Frnhư vậy,voZp kheSqhông phảiR7Fr khiếncV9M chR7Fro nhógkGLm hvoZpộ vvoZpệ R7Frbiết, R7Frnàng cùncV9Mg hR7Frắn đã……. 

“Đi tvoZphôi, trvoZpẫm gkGLmang nàngvoZp đieSqh vR7Frào pgkGLhòng.” HeSqhắn keSqhhập khivoZpễng kvoZpéo voZptay eSqhcủa nàngvoZp, cắmgkGL eSqhcây đuốcV9Mc vR7Frào mộcV9Mt gcV9Miá R7Frđỡ trêncV9M cầucV9M teSqhhang, R7Frsau đvoZpó R7Frmới cV9Mtiếp tụR7Frc đigkGL vàoeSqh cV9Mmột “cV9Mcái R7Frhang” ngvoZpay giaeSqhn eSqhtrung tâm. 

Không ncV9Mghĩ tới,voZp bêncV9M gkGLtrong gkGL“cái haR7Frng” kigkGLa đúngR7Fr làeSqh mộtgkGL gkGLgian phòneSqhg khiR7Frến ngườivoZp kháeSqhc ‘kigkGLnh cV9Mthiên độnggkGL địa’R7Fr R7Frnha, rộngvoZp rR7Frãi mcV9Mà svoZpáng cV9Mngời, cùncV9Mg cávoZpch eSqhbố teSqhrí treSqhong LogkGLng QuâneSqh đivoZpện cógkGL eSqhhơn chứgkGL khcV9Mông kémeSqh, khigkGLến nàvoZpng ngcV9Mây ngẩngkGL cảgkGL người. 

Vén bứcR7Fr rèmR7Fr cheSqhe, đgkGLi vcV9Mào nR7Frội phòng. 

gkGL“Khi trẫmR7Fr voZpra ngoàeSqhi săngkGL bắcV9Mn, ngcV9Mẫu nhgkGLiên thưvoZpờng cV9Mmuốn gkGLtới R7Frnơi này,voZp chvoZpo nêngkGL cV9Mliền eSqhphân phóvoZp xuốR7Frng, ccV9Mho bọneSqh họgkGL beSqhố tR7Frrí ncV9Mơi voZpnày cùgkGLng ncV9Mội điệngkGL giốngvoZp eSqhnhau, cógkGL thícR7Frh không?”cV9M HắgkGLn mỉcV9Mm gkGLcười, đvoZpem R7Frnàng voZpôm cV9Mvào lòng,voZp ccV9Mhóp mũigkGL cR7Frọ cọcV9M vàcV9Mo chvoZpóp cV9Mmũi củaR7Fr nàng. 

BcV9Mức rèmvoZp bcV9Mằng trâncV9M châugkGL rungkGLg reSqhinh, nhữR7Frng voZphạt châcV9Mu scV9Máng bóneSqhg chạmcV9M veSqhào nhgkGLau, pheSqhát cV9Mra tiếR7Frng vavoZpng voZp“dinh đaneSqhg, đigkGLnh đương,gkGL đineSqhh đươngvoZp” R7Frthanh thúy……. 

“Ân.”eSqh NànvoZpg eSqhgật nhR7Frẹ eSqhđầu, nóvoZpi kcV9Mhông ceSqhảm động,cV9M cV9Mlà geSqhạt ngưgkGLời. NhưnggkGL hơivoZp thởgkGL đvoZpầy eSqhdục vọnggkGL củacV9M hắneSqh cvoZpứ phvoZpả vàoR7Fr mvoZpặt liênR7Fr tục,cV9M khicV9Mến ncV9Màng thcV9Mật bốigkGL rốgkGLi, gươcV9Mng mặtvoZp đãR7Fr hồngvoZp lạigkGL gkGLcàng đỏeSqh tươi. 

“NàngeSqh hR7Frình nhcV9Mư vẫngkGL còcV9Mn thgkGLiếu trẫcV9Mm eSqhcái gR7Frì đócV9M.” HeSqhắn trầmgkGL givoZpọng cV9Mnhắc nhởR7Fr nói. 

cV9M“Thiếu… thiếvoZpu cV9Mcái gì?” 

NànggkGL nvoZpháy mắR7Frt, mơeSqh hồ,eSqh nhưncV9Mg lạigkGL ngheSqhĩ tớivoZp cáicV9M gkGLgì, sắeSqhc mặtR7Fr R7Frcó ccV9Mhút sốtgkGL ruột, 

“gkGLKhông được,R7Fr chàngvoZp ngồeSqhi xuốcV9Mng tgkGLrước đeSqhi, voZpta đgkGLi tìvoZpm dcV9Mược gigkGLúp R7Frchàng rửacV9M sạchR7Fr miệgkGLng vếtcV9M thươngR7Fr, khôncV9Mg cầcV9Mn lộnR7Fr xộn.” 

Đi mộvoZpt quảgkGLng đườnggkGL xeSqha ngkGLhư voZpvậy, hắneSqh chắcvoZp lcV9Mà phảcV9Mi nhịvoZpn cV9Mđau rấtvoZp nhiềcV9Mu. VgkGLết theSqhương lầeSqhn trướccV9M nghiêmvoZp tvoZprọng nhcV9Mư vậy,gkGL R7Frđã liềR7Frn cV9Mmặt R7Frđược hagkGLy voZpchưa, nànR7Frg mộteSqh chúgkGLt cũngcV9M khôngR7Fr bieSqhêt. NR7Frhưng bR7Frây giờ,cV9M nhìngkGL R7Frthấy đầugkGL gốieSqh củaR7Fr eSqhhắn R7Frđỏ tươiR7Fr voZp1 mảng,R7Fr lònR7Frg cgkGLủa nàR7Frng rấtR7Fr xR7Frót cV9Mxa, thậtgkGL rấtR7Fr eSqhlo lắng. 

NàgkGLng sợR7Fr voZpmáu, nheSqhưng ngkGLhiều lgkGLúc, vìeSqh khôngkGLg mgkGLuốn tỏgkGL rgkGLa yếueSqh đuốivoZp, voZpđều pcV9Mhải tậR7Frn leSqhực ẩvoZpn nhẫeSqhn. R7FrCho voZpnên nàngR7Fr rấvoZpt ítR7Fr mặcR7Fr hồngvoZp yvoZp, mvoZpà R7Frlúc cùngcV9M MẫncV9M cV9MHách yvoZpêu naeSqhm tgkGLỷ thícV9M, cũvoZpng gkGLvì sợeSqh nhìnR7Fr thấvoZpy tvoZprên R7Frngười mìnhgkGL toeSqhát cV9Mra cV9Mmáu tươivoZp, mớivoZp cgkGLố tìgkGLnh mặgkGLc hồvoZpng voZpy, cgkGLhe gkGLdấu sợcV9M hãR7Fri voZpcủa chínvoZph mình. 

gkGLNếu nơivoZp nvoZpày gkGLthật sựvoZp voZpbố trR7Frí giốgkGLng R7Fry LR7Frong QuâvoZpn điện,voZp nhưvoZp eSqhvậy, eSqhhòm thvoZpuốc sẽgkGL đặtcV9M trogkGLng nR7Frgăn kévoZpo gkGLcuối R7Frcùng cV9Mcủa bvoZpàn gkGLtrang điểm. 

Nàng đẩyeSqh vòR7Frng tavoZpy ôgkGLm ấpvoZp ceSqhủa hắneSqh ragkGL, đvoZpi đếnR7Fr trướR7Frc bR7Fràn R7Frtrang đgkGLiểm, kéogkGL voZphộc voZpbàn eSqhra, R7Frquả nhiêngkGL gkGLnhìn thấyeSqh eSqhhòm thuốc. 

“YeSqh voZpY, nàeSqhng eSqhmuốn nuốgkGLt lờiR7Fr sR7Frao?” thâncV9M gkGLthể ấmcV9M áp,eSqh mềmR7Fr gkGLmại troneSqhg lònggkGL rờiR7Fr đi,cV9M kvoZphông kcV9Mhí lạeSqhnh lẽgkGLo xâR7Frm nhập,voZp eSqhhắn bấgkGLt cV9Mmãn lêneSqh án. 

Thấy eSqhnàng đieSqh eSqhđến loeSqhng eSqhsàn, tvoZpừ eSqhtừ tR7Frọa hạ,eSqh hắR7Frn rấR7Frt sợgkGL nànR7Frg giốR7Frng lầnvoZp trướcR7Fr, thR7Frô lỗvoZp kcV9Méo phắR7Frng R7Frthục cV9Mkhố củvoZpa voZpmình, ngvoZphĩ ngeSqhhĩ, eSqhvẫn R7Frlà chíR7Frnh mcV9Mình ceSqhuốn ốngR7Fr quầvoZpn lgkGLên thR7Frì tốtR7Fr hơeSqhn. gkGL(^^ tgkGLự nhieSqhên thấgkGLy buồnR7Fr cườieSqh gR7Frhê =R7Fr]] ) 

“CóR7Fr phảieSqh rấcV9Mt đR7Frau heSqhay không?” 

NcV9Màng cầmeSqh R7Frhòm thuốcvoZp điR7Fr qcV9Mua, ngồcV9Mi xổmR7Fr xcV9Muống, nR7Frhìn gkGLvết thươeSqhng, khônggkGL kcV9Mhỏi nhíR7Fru mày, 

“Tuy khôngeSqh gkGLlàm độc,gkGL nhưvoZpng mà,eSqh vếtvoZp tR7Frhương voZpsao cV9Mlại cV9Mlâu khR7Frép voZplại nhưcV9M vậy?” 

“ThờivoZp eSqhtiết cógkGL chúteSqh lvoZpãnh.” HắnR7Fr đáp,R7Fr nhìR7Frn eSqhnàng tcV9Mhật ccV9Mẩn thậvoZpn lgkGLau R7Frđi vếgkGLt cV9Mmáu trcV9Mên mcV9Miệng vgkGLết thương. 

[] 

“Thân nhigkGLệt voZpcủa chàneSqhg eSqhso vớicV9M ngkGLgười thườngR7Fr luôcV9Mn thấpgkGL hơn,gkGL gkGLbiết trR7Frời lvoZpạnh, voZpsao khôgkGLng chgkGLo gkGLcung nữgkGL đốtR7Fr thêmR7Fr gkGLhỏa lò,eSqh nhưR7Fr voZpvậy thâgkGLn thểeSqh mgkGLới ấmvoZp hơnR7Fr, gkGLmiệng vếteSqh thgkGLương eSqhcũng gkGLkhép lạigkGL maR7Fru chút.” 

Dùng vảgkGLi mềR7Frm, thấgkGLm ướt,cV9M gkGLrửa sR7Frạch miệeSqhng vếvoZpt tcV9Mhương, nàvoZpng nhR7Frẹ nhvoZpàng thổeSqhi thổicV9M, đợieSqh cV9Mnước khôvoZp đi,voZp mớieSqh lấyeSqh thuốcgkGL thvoZpoa lên,gkGL gkGLdùng bạR7Frch bốeSqh seSqhạch seSqhẽ bagkGLo lR7Frấy, cuốicV9M cùngeSqh thắteSqh mvoZpột cáeSqhi nR7Frơ gkGLcon bướm. 

“Không gkGLcó voZpnàng bênR7Fr cạeSqhnh, mộteSqh mìnhR7Fr trẫmgkGL eSqhcho dgkGLù cógkGL gkGLđắp thêeSqhm gkGLmấy tấgkGLm voZpchăn, cV9Mđều cảmgkGL thấyvoZp cảgkGL ngưvoZpời cV9Mrét eSqhrun.” HcV9Mắn thấpR7Fr nvoZpam nói. 

“MiệngR7Fr lưỡiR7Fr trvoZpơn tru.”eSqh NàneSqhg liR7Frếc gkGLliếc mắtR7Fr mộtR7Fr cái,gkGL ceSqhười khẽ. 

Cho tớiR7Fr naR7Fry, nàcV9Mng đcV9Mều cảmeSqh thấycV9M hắR7Frn cgkGLhỉ biR7Frết khvoZpi dễvoZp mvoZpình, mcV9Mỗi lầcV9Mn eSqhnói chuyệgkGLn đềucV9M giốnggkGL nhcV9Mư đvoZpang cV9Mcãi nhauR7Fr, nhưnggkGL mà,voZp từR7Fr khR7Fri cV9Mrời kvoZphỏi leSqhong quâR7Frn điện,voZp nàngvoZp mớieSqh phcV9Mát eSqhhiện, nàncV9Mg R7Frngược gkGLlại rấteSqh lR7Frà thcV9Mích lờR7Fri nóR7Fri gkGLbén nhọncủeSqha hắn,cV9M tR7Frhích cùneSqhg hắcV9Mn tR7Frranh gkGLtranh luậngkGL luận. 

“MiệngeSqh lvoZpưỡi trơvoZpn cV9Mtru sR7Fro vớivoZp veSqhô lạgkGLi tốtcV9M hơn.eSqh” HắncV9M quảvoZp thựcV9Mc R7Frlại bgkGLắt đầugkGL “mồmeSqh mép”. 

KhR7Fróe môeSqhi voZpcong lêneSqh, cV9Mnụ cườivoZp tươvoZpi tắngkGL nR7Frhư nắncV9Mg gkGLmai, cảmcV9M giáceSqh qR7Fruen cV9Mthuộc nàeSqhy cV9Mlàm tếgkGL bàovoZp R7Frtoàn thânR7Fr nvoZpàng đgkGLều ởR7Fr thảgkGL gkGLlỏng, tR7Frhư sướcV9Mng veSqhô cùng. 

“Chàng,R7Fr voZpvẫn muốcV9Mn đicV9M svoZpăn lãocV9M heSqhổ sao?” 

Nàng tvoZphu dọngkGL R7Frxong hgkGLòm thuốc,R7Fr ngồicV9M vàocV9M R7Frvị cV9Mtrí voZpbên cạneSqhh hắn,eSqh nheSqhẹ nhR7Fràng ốngvoZp qugkGLần thảgkGL xuống. 

gkGL“Trẫm thầmvoZp R7Frnghĩ, eSqhsẽ eSqhtặng cV9Mcho nàgkGLng lễR7Fr vậtcV9M màvoZp tcV9Mrẫm cvoZpho gkGLlà voZptrân qgkGLuý nhấtvoZp, voZpY YgkGL, neSqhàng hãyvoZp tigkGLn tưởngvoZp tvoZprẫm eSqhcó năngkGLg lựeSqhc neSqhày, mặcV9Mc voZpdù khôngcV9M dựvoZpa vàovoZp R7Frthuật phávoZpp, trẫmvoZp cũngR7Fr sẽR7Fr eSqhlàm được.” 

Hắn soạnR7Fr mcV9Mi, bàR7Frn gkGLtay cV9Mto nhgkGLẹ nhàneSqhg vuốvoZpt lR7Frên đgkGLôi eSqhmá phấgkGLn hồngcV9M, “Trẫm,R7Fr eSqhcũng eSqhkhông phảvoZpi gkGLmột cV9Mquân vcV9Mương vôR7Fr ncV9Măng, nhữneSqhg gìgkGL củgkGLa R7Frtrẫm, R7Frnhất địnhR7Fr trẫmvoZp sgkGLẽ cV9Mthu hồi,eSqh bagkGLo gồmeSqh cgkGLả nàng!” 

khuôn mặtvoZp trắvoZpng novoZpãn, hoeSqhàn mR7Frỹ nhvoZpư mcV9Một cV9Mtác phẩmcV9M nggkGLhệ thuậtvoZp, khóecV9M môeSqhi mgkGLỏng, voZpcong eSqhcong mộtR7Fr cV9Mnụ cR7Frười, R7Frđôi meSqhắt R7Frmàu cV9Mtím eSqhthâm sâvoZpu cV9Mnhư đạieSqh dương,…nànvoZpg xeeSqhm đếneSqh nR7Frgây ngốcV9Mc ceSqhả người. 

MvoZpãi ngắR7Frm eSqhmỹ nacV9Mm, R7FrY eSqhY mộtgkGL chR7Frút cũcV9Mng khôngkGLg phátvoZp voZpgiác, mvoZpột eSqhbàn tavoZpy đangcV9M cV9Mlặng cV9Myên cvoZpởi bỏgkGL vgkGLạt áoeSqh ccV9Mủa nàngR7Fr. ^^! 

MãvoZpi đếnvoZp kheSqhi chỉcV9M pgkGLhúc leSqhạnh nhgkGLư bR7Frăng bcV9Màn eSqhchạm đếnvoZp tròngkGL tròR7Frn eSqhmềm eSqhmại, cảR7Fr ngvoZpười cV9MY cV9MY ruvoZpn leSqhên, bừneSqhg tỉnheSqh lạivoZp R7Frđây, neSqhhìn gưgkGLơng gkGLmặt ôncV9M eSqhnhu, R7Frnhu tìnvoZph deSqhạt dàovoZp kvoZphông R7Frbiết kR7Frhi nàvoZpo biếcV9Mn thànhR7Fr cV9Mvẻ mặtcV9M đắR7Frc cV9Mý cV9Mtươi ccV9Mười eSqhcủa hắn,cV9M khônR7Frg khỏigkGL âgkGLm thầeSqhm mắngcV9M mcV9Mình qucV9Má sơR7Fr ýR7Fr. (làeSqh hcV9Máo voZpsắc mớicV9M đúngeSqh voZpnha ^^) 

“Y gkGLY, nàngR7Fr voZpnên thựeSqhc hiệneSqh ưcV9Mớc đgkGLịnh cùngR7Fr trẫm.”eSqh HắngkGL tR7Frhấp naeSqhm, voZpnhẹ nhàngkGLg eSqhvỗ vềcV9M eSqhđôi gkGLmá mvoZpềm mại. 

“Ước địncV9Mh? CR7Frái gcV9Mì ướgkGLc địngkGLh?” NvoZpàng tiếpeSqh tụeSqhc đácV9Mnh trốngcV9M leSqhảng, “KhôngcV9M được,R7Fr cgkGLhân cvoZpủa R7Frchàng khôvoZpng thgkGLể lộneSqh xộn.” 

“Ngày ấy,voZp trẫmeSqh bgkGLị thươnR7Frg voZpso voZpvới hR7Frôm nagkGLy cgkGLòn nR7Frghiêm trọcV9Mng hcV9Mơn, nhưngeSqh keSqhhông phảcV9Mi R7Frcũng dũnR7Frg mãgkGLnh dịgkGL thườngcV9M saR7Fro? HagkGLy lvoZpà, neSqhàng chvoZpo đócV9M làeSqh hiR7Frệu lựcR7Fr củacV9M R7Frquả R7Frthôi tình?” 

voZpHắn thổicV9M mộR7Frt nggkGLụm hcV9Mơi teSqhhở lạnhR7Fr nhvoZpư bcV9Măn vàgkGLo gkGLtai nàng,eSqh nhẹvoZp neSqhhàng cV9Mgặm lấvoZpy vànvoZph tagkGLi gkGLmẫn cvoZpảm cR7Frủa ngkGLàng, đầeSqhu lưỡivoZp ccV9Muốn, cảmcV9M giR7Frác đcV9Mược tcV9Mhân voZpthể mềmR7Fr mạicV9M đR7Frều rcV9Mun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.