Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 9Hrv175: KHÔaKym5tN4NG THaKym5tN4Ể 6sToKKESMẤT Đ9HrvI NÀNG

“Mộc Hiệp!”aKym5tN4 Ph9Hrvù V6sToKKESân KaKym5tN4hâu Trạch9Hrv aKym5tN4hét aKym5tN4lớn một6sToKKES t9Hrviếng, aKym5tN4dùng châaKym5tN4n 6sToKKESchưa bị6sToKKES thưaKym5tN4ơng aKym5tN4làm 9Hrvđiểm tựa,9Hrv bún6sToKKESg người9Hrv p9Hrvhi thân9Hrv đ9Hrvến, t9Hrvhân aKym5tN4mình cấp6sToKKES tốcaKym5tN4 ba9Hrvy vú9Hrvt 6sToKKESmà 6sToKKESđi, tự6sToKKESa aKym5tN4như chi9Hrvm yến,9Hrv li6sToKKESnh hoạaKym5tN4t xuyên9Hrv 6sToKKESqua rừngaKym5tN4 cây,aKym5tN4 bô9Hrvn tiếnaKym5tN4 về9Hrv p9Hrvhía nàng. 

NhưnaKym5tN4g mà,6sToKKES d9Hrvù cóaKym5tN4 khaKym5tN4inh cô6sToKKESng thượn9Hrvg thừaKym5tN4a, hắn9Hrv vẫnaKym5tN4 đu9Hrvổi không6sToKKES kịp9Hrv tố6sToKKESc độ9Hrv aKym5tN4rơi xu9Hrvống ngự6sToKKESa củaKym5tN4a nàn6sToKKESg từ6sToKKES aKym5tN4một khoảng9Hrv 9Hrvcách x9Hrva 9Hrvnhư thế,6sToKKES aKym5tN4nhưng aKym5tN4vào lú9Hrvc nà9Hrvy, 9Hrvmột th9Hrvân ảnh6sToKKES aKym5tN4màu 9Hrvđen rố6sToKKESt aKym5tN4cục xuất6sToKKES haKym5tN4iện, aKym5tN4vươn t9Hrvay raKym5tN4a maKym5tN4uốn 6sToKKEScứu naKym5tN4àng. KhaKym5tN4i c6sToKKESác aKym5tN4ngón 6sToKKEStay sắpaKym5tN4 chạmaKym5tN4 được6sToKKES aKym5tN4Y 6sToKKESY, aKym5tN4thì khôaKym5tN4ng b6sToKKESiết từaKym5tN4 chỗ9Hrv nà6sToKKESo phóaKym5tN4ng tớ9Hrvi mộtaKym5tN4 m9Hrvũi tên6sToKKES, M9Hrvộc Hiệ9Hrvp cảaKym5tN4 ki6sToKKESnh, thaKym5tN4eo bả6sToKKESn 9Hrvnăng r9Hrvụt t6sToKKESay lại… 

“Không!”6sToKKES aKym5tN4Phù V9Hrvân K6sToKKEShâu TaKym5tN4rạch 6sToKKESrống giận! 

TraKym5tN4ơ mắt6sToKKES naKym5tN4hìn nàn9Hrvg ngaKym5tN4ã xuố6sToKKESng, hắaKym5tN4n cuống9Hrv qu6sToKKESýt, laKym5tN4o lắ6sToKKESng như9Hrv muốn6sToKKES xé6sToKKES toạc6sToKKES aKym5tN4lồng ngự9Hrvc, ta9Hrvy naKym5tN4àng bị9Hrv 6sToKKESthương, aKym5tN4ngã nh6sToKKESư t6sToKKEShế 6sToKKESe rằng…! 

Kh9Hrvông ng6sToKKESờ, 6sToKKESY aKym5tN4Y 6sToKKESlãi kh6sToKKESẽ xoa6sToKKESy người,9Hrv dùng6sToKKES taKym5tN4ay aKym5tN4chưa bị6sToKKES thươngaKym5tN4 b6sToKKESắt lấyaKym5tN4 cươ6sToKKESng ng9Hrvựa, t9Hrvung người9Hrv mộ6sToKKESt 6sToKKESchút, 9Hrvan 6sToKKEStoàn rơ9Hrvi xu6sToKKESống đất. 

“NgưaKym5tN4ơi cò6sToKKESn muốnaKym5tN4 bỏ6sToKKES lạiaKym5tN4 t6sToKKESa mộ6sToKKESt 9Hrvmình sao?” 

Không6sToKKES hềaKym5tN4 s9Hrvợ haKym5tN4ãi quaaKym5tN4y đầu,aKym5tN4 n6sToKKEShìn về9Hrv phí6sToKKESa aKym5tN4hắn, nàn9Hrvg cườiaKym5tN4 đếaKym5tN4n hết9Hrv s9Hrvức thoải6sToKKES 9Hrvmái, rốtaKym5tN4 cục9Hrv, hắnaKym5tN4 c9Hrvũng 9Hrvbị nàng9Hrv đù9Hrva 9Hrvgiỡn m9Hrvột lần.9Hrv (t6sToKKESrời ạ6sToKKES, làm9Hrv pa9Hrvn 6sToKKEScứ tưởn9Hrvg, p6sToKKESó ta6sToKKESy với6sToKKES 9Hrvchị ) 

Chậm9Hrv rãiaKym5tN4 ổn9Hrv 9Hrvđịnh thâ9Hrvn hình,9Hrv hắn6sToKKES 9Hrvthở 9Hrvphì phò6sToKKES, nhìn6sToKKES nàngaKym5tN4 nghaKym5tN4ịch ngợm6sToKKES, tươ9Hrvi aKym5tN4cười, đột9Hrv nhiên6sToKKES thở9Hrv 6sToKKESdài nhẹ6sToKKES naKym5tN4hõm mộ6sToKKESt haKym5tN4ơi, b6sToKKESàn t6sToKKESay aKym5tN4to gia9Hrvng ra6sToKKES, đemaKym5tN4 thiên9Hrv aKym5tN4hạ kiề9Hrvu nhỏ6sToKKES kéo6sToKKES lạaKym5tN4i, d9Hrvùng 9Hrvsức aKym5tN4khảm naKym5tN4hập và9Hrvo tro9Hrvng lòng. 

6sToKKES“Nàng mớ6sToKKESi l6sToKKESà đạiaKym5tN4 9Hrvngu n9Hrvgốc, dọa6sToKKES đến9Hrv taKym5tN4rẫm, naKym5tN4àng aKym5tN4có b6sToKKESiết làmaKym5tN4 kiaKym5tN4nh đ6sToKKESộng aKym5tN4thánh giaKym5tN4á, th6sToKKESì cóaKym5tN4 16sToKKES0 c9Hrvái đầu6sToKKES cũngaKym5tN4 không6sToKKES đủ6sToKKES trảm6sToKKES h9Hrvay khôaKym5tN4ng!” 9HrvTuy làaKym5tN4 l9Hrvời nói9Hrv caKym5tN4ó vẻaKym5tN4 uaKym5tN4y hiế6sToKKESp, n6sToKKEShưng n6sToKKESgữ khí6sToKKES lạ9Hrvi d6sToKKESìu dàng6sToKKES, ôn6sToKKES nh6sToKKESu, 6sToKKESsủng áiaKym5tN4, aKym5tN4còn 9Hrvcó chú6sToKKESt aKym5tN4bất đắcaKym5tN4 dĩ. 

Mộ9Hrvc Hiệp9Hrv aKym5tN4thấy haKym5tN4oàng 9Hrvphi a6sToKKESn toànaKym5tN4 6sToKKES, ánh6sToKKES mắaKym5tN4t bé9Hrvn nhọn9Hrv bắaKym5tN4n vềaKym5tN4 aKym5tN4phía aKym5tN4mũi t6sToKKESên đượcaKym5tN4 bắ9Hrvn tới,9Hrv nhaKym5tN4anh chónaKym5tN4g 9Hrvphi thâ6sToKKESn đu6sToKKESổi theo. 

“6sToKKESTa 6sToKKESđã tínhaKym5tN4 được9Hrv 9Hrvphải laKym5tN4àm thaKym5tN4ế n6sToKKESào 9Hrvrồi mà,9Hrv chỉaKym5tN4 tạaKym5tN4i một9Hrv maKym5tN4ũi tên9Hrv từaKym5tN4 đâu9Hrv thìn9Hrvh laKym5tN4ình laKym5tN4ao 9Hrvra là9Hrvm 6sToKKESta aKym5tN4giật mình,9Hrv ngư9Hrvơi m6sToKKESuốn t6sToKKESrảm liền9Hrv trả9Hrvm đ6sToKKESi, 6sToKKESdù sa9Hrvo 6sToKKESta cũ9Hrvng khô9Hrvng c6sToKKESó mười6sToKKES c9Hrvái đầu.”aKym5tN4 Nàn6sToKKESg 9Hrvnhíu 6sToKKESnhíu 9Hrvmày, nhìnaKym5tN4 mũaKym5tN4i tên9Hrv bắn9Hrv lé9Hrvn cắm6sToKKES phaKym5tN4ập vào6sToKKES đại9Hrv 6sToKKESthụ gầ9Hrvn đó. 

“N6sToKKESàng chaKym5tN4o 9Hrvrằng nàn6sToKKESg muốnaKym5tN4 bịaKym5tN4 trảmaKym5tN4 laKym5tN4iền tr9Hrvảm s6sToKKESao? 9HrvNếu trẫm6sToKKES muốnaKym5tN4 nàn6sToKKESg chết6sToKKES, còn6sToKKES caKym5tN4ó thaKym5tN4ể l6sToKKESiều mạn6sToKKESg chạyaKym5tN4 đếaKym5tN4n aKym5tN4đây caKym5tN4ứu nàaKym5tN4ng saaKym5tN4o? aKym5tN4Y YaKym5tN4, chẳng6sToKKES lẽaKym5tN4 nàaKym5tN4ng khô9Hrvng biết,6sToKKES tr6sToKKESẫm, k9Hrvhông t9Hrvhể mấ9Hrvt đaKym5tN4i n9Hrvàng sao?!”9Hrv haKym5tN4ắn nh9Hrvẹ 6sToKKESnhàng n6sToKKESói, gi9Hrvọng nó9Hrvi t6sToKKEShân tình6sToKKES, c6sToKKESó chaKym5tN4út 9Hrvai oáaKym5tN4n, án9Hrvh 9Hrvmắt sâ6sToKKESu nh6sToKKESư biển6sToKKES, 9Hrvdào aKym5tN4dạt aKym5tN4nhu t9Hrvình nh9Hrvìn 6sToKKESchằm chằmaKym5tN4 khaKym5tN4uôn mặtaKym5tN4 naKym5tN4hỏ 9Hrvnhắn c6sToKKESủa nàng. 

“Chàn6sToKKESg naKym5tN4ói 9Hrvthật sao6sToKKES?” (pa9Hrvn đổi9Hrv x9Hrvưng h9Hrvô từ9Hrv aKym5tN4đây aKym5tN4nhe, 6sToKKEScứ “ngươi,aKym5tN4 ta6sToKKES” n9Hrvghe k6sToKKESì kì,aKym5tN4 k9Hrvhi 6sToKKES2 aKym5tN4người ởaKym5tN4 ri9Hrvêng, p9Hrvan sẽ9Hrv đổi9Hrv thà9Hrvng “c9Hrvhàng-ta” ^^) 

Nàng6sToKKES đaKym5tN4ột naKym5tN4hiên aKym5tN4câu thầ9Hrvn c6sToKKESười, ha9Hrvi 9Hrvtay 9Hrvôm chaKym5tN4ầm lấy9Hrv hắnaKym5tN4, một6sToKKES laKym5tN4úc aKym5tN4sau, 9Hrvmới nânaKym5tN4g đầ9Hrvu, ánhaKym5tN4 maKym5tN4ắt traKym5tN4ong veaKym5tN4o 9Hrvnhư naKym5tN4ước hồ9Hrv 9Hrvthu nhìaKym5tN4n hắn. 

“NàngaKym5tN4……” này,9Hrv nàng9Hrv đ6sToKKESang làm9Hrv nũngv6sToKKESới hắnaKym5tN4 sao? 

Hắ6sToKKESn 6sToKKESkhinh ngạ9Hrvc kh9Hrvông nó9Hrvi đưaKym5tN4ợc mộaKym5tN4t l6sToKKESời, 9Hrvmở t9Hrvo mắaKym5tN4t nhìn9Hrv nàn9Hrvg ý6sToKKES aKym5tN4cười la9Hrvn r9Hrva cả6sToKKES khu6sToKKESôn 6sToKKESmặt xin6sToKKESh xắn,aKym5tN4 nàn6sToKKESg tựaKym5tN4a hồ6sToKKES đã6sToKKES sớmaKym5tN4 aKym5tN4đoán ch9Hrvắc đượcaKym5tN4 hắaKym5tN4n 6sToKKESsẽ c6sToKKESó bi9Hrvểu taKym5tN4ình 6sToKKESthế này. 

Khu9Hrvôn mặtaKym5tN4 nhỏ6sToKKES nhắnaKym5tN4 naKym5tN4hư trái6sToKKES 6sToKKESđào, ýaKym5tN4 9Hrvcười sángaKym5tN4 l6sToKKESạn, đôiaKym5tN4 6sToKKESmắt aKym5tN4to traKym5tN4ong ve6sToKKESo naKym5tN4hìn hắn6sToKKES, hàngaKym5tN4 maKym5tN4i 9Hrvvừa co6sToKKESng vừaaKym5tN4 dà9Hrvi aKym5tN4lay độnaKym5tN4g, chớ6sToKKESp 9Hrvchớp, caKym5tN4ánh m9Hrvôi 6sToKKEShồng caKym5tN4húm chí9Hrvm maaKym5tN4ng néaKym5tN4t cười…nàng9Hrv naKym5tN4hìn hắn,6sToKKES aKym5tN4nhưng 6sToKKESsao aKym5tN4hắn cứ9Hrv trầm9Hrv mắ6sToKKESt kh9Hrvông aKym5tN4nói gìaKym5tN4 aKym5tN4cả, s9Hrvốt r9Hrvuột l6sToKKESàm nàaKym5tN4ng phảaKym5tN4i lên9Hrv 9Hrvtiếng hỏi: 

“Phù6sToKKES VaKym5tN4ân Khâu6sToKKES Trạch,aKym5tN4làm ch9Hrvàng saKym5tN4ợ h6sToKKESãi rồiaKym5tN4 sao?” 

Bàn6sToKKES 6sToKKEStay aKym5tN4nhỏ 9Hrvđưa 9Hrvlên, q9Hrvuơ qaKym5tN4ua quơaKym5tN4 lại6sToKKES aKym5tN4trước maKym5tN4ặt 9Hrvhắn, hắaKym5tN4n 6sToKKESlàm sa6sToKKESo vậyaKym5tN4, độn9Hrvg cũnaKym5tN4g kh9Hrvông độnaKym5tN4g, biế9Hrvn th6sToKKESành 6sToKKESđầu g9Hrvỗ raKym5tN4ồi đi? 

aKym5tN4“Sợ aKym5tN4hãi!” HaKym5tN4ắn độtaKym5tN4 nhiaKym5tN4ên xu6sToKKESy 6sToKKESthanh, tiếng9Hrv nó6sToKKESi tho6sToKKESáng khà6sToKKESn khàn,“Nàng6sToKKES 6sToKKESphải baKym5tN4ồi thườngaKym5tN4 ch6sToKKESo trẫm?” 

Bồi thườnaKym5tN4g? A6sToKKESi 6sToKKESnha, nàn9Hrvg h9Hrviện tại6sToKKES chaKym5tN4ỉ 9Hrvcó ha6sToKKESi bànaKym5tN4 6sToKKEStay trắngaKym5tN4, liềaKym5tN4n ngaaKym5tN4y cả6sToKKES tr6sToKKESang sức6sToKKES qu9Hrvần 6sToKKESáo đềaKym5tN4u 6sToKKESlà củaKym5tN4a người9Hrv khaKym5tN4ác, đếaKym5tN4 v9Hrvương nh9Hrvư hắ6sToKKESn, qu6sToKKESyền khuy6sToKKESnh th6sToKKESiên h6sToKKESạ, lạ9Hrvi mở9Hrv miệng6sToKKES 6sToKKESmuốn nà9Hrvng bồ6sToKKESi thườn9Hrvg? NàngaKym5tN4 c6sToKKESó g9Hrvì để9Hrv aKym5tN4bồi 9Hrvthường caKym5tN4ho aKym5tN4hắn đây? 

“ChàaKym5tN4ng muaKym5tN4ốn 6sToKKEScái gì?”aKym5tN4 Ng6sToKKESẫm 9Hrvlại, haKym5tN4ình như6sToKKES mình6sToKKES 6sToKKEScũng đ6sToKKESã aKym5tN4dọa h6sToKKESắn t9Hrvhật, đà6sToKKESnh ph6sToKKESải mở9Hrv miệ9Hrvng hỏi. 

“Nơi nàaKym5tN4y” 6sToKKEShắn d6sToKKESùng ngón6sToKKES t9Hrvay làaKym5tN4nh 9Hrvlạnh của6sToKKES m6sToKKESình aKym5tN4vuốt nhèaKym5tN4 nhẹ6sToKKES lêaKym5tN4n cánh6sToKKES m6sToKKESôi 9Hrvcủa nà6sToKKESng, 9Hrvsau đ9Hrvó còn9Hrv “vôaKym5tN4 lại9Hrv” 9Hrvdời xuốngaKym5tN4 ngực,9Hrv “Còn9Hrv caKym5tN4ó nơi6sToKKES này.” 

“Hạ…9Hrv haKym5tN4ạ lưu!” 

MặtaKym5tN4 aKym5tN4nàng đỏ6sToKKES 6sToKKESlên 6sToKKEStựa như9Hrv mô6sToKKESng khỉaKym5tN4, maKym5tN4ột 6sToKKEStay d9Hrvùng 6sToKKESsức c6sToKKESố đaKym5tN4ẩy 9Hrv“bàn ta6sToKKESy s9Hrvói” tr9Hrvên ngực9Hrv của6sToKKES mìn9Hrvh ra6sToKKES, v6sToKKESừa đôaKym5tN4 đô9Hrv hét, 

“Đầu6sToKKES của9Hrv 6sToKKESchàng aKym5tN4ngoại tr6sToKKESừ 6sToKKESmấy 6sToKKESthứ aKym5tN4này, 6sToKKEScũng k6sToKKEShông 6sToKKESnghĩ 9Hrvra c6sToKKESái 6sToKKESgì đứng9Hrv đaKym5tN4ắn 6sToKKESsao?” Huốn6sToKKESg aKym5tN4chi, nơ9Hrvi này9Hrv 9Hrvlà 6sToKKESbãi să6sToKKESn, m9Hrvuốn caKym5tN4ái gìaKym5tN4 cũ6sToKKESng khô9Hrvng đượaKym5tN4c, nếuaKym5tN4 bị9Hrv ngườiaKym5tN4 khác9Hrv naKym5tN4hìn thấy6sToKKES, l9Hrviền không6sToKKES xonaKym5tN4g . 

Á6sToKKESc? N9Hrvàng dá6sToKKESm c6sToKKESự tu9Hrvyệt hắn?9Hrv LaKym5tN4ạnh l6sToKKESùng n6sToKKEShíu mày6sToKKES, cúi6sToKKES đầu9Hrv 6sToKKESnhìn đầ9Hrvu gố6sToKKESi c9Hrvủa mìaKym5tN4nh đỏ6sToKKES tươi6sToKKES m6sToKKESột mảng,6sToKKES lại6sToKKES dùn6sToKKESg á6sToKKESnh m6sToKKESắt t6sToKKESrách 6sToKKEScứ nhìn6sToKKES 6sToKKESvề aKym5tN4phía nàng. 

[] 

ĐượaKym5tN4c rồi6sToKKES, aKym5tN4nàng t9Hrvhật saKym5tN4ự cóaKym5tN4 lỗi,aKym5tN4 nhưaKym5tN4ng mà9Hrv nà9Hrvng 9Hrvkhông p6sToKKEShải cố6sToKKES ý6sToKKES m9Hrvà, chỉ9Hrv 6sToKKESlà aKym5tN4“vô tinh”6sToKKES, 6sToKKESừ, chỉ6sToKKES laKym5tN4à v6sToKKESô aKym5tN4tình thôi. 

Nàng c6sToKKESắn caKym5tN4ắn mô6sToKKESi dưới. 

“Sẽ……6sToKKES 6sToKKESSẽ bị9Hrv n6sToKKESgười k6sToKKEShác nh9Hrvìn thấy.9Hrv” aKym5tN4Thùy hạ9Hrv aKym5tN4mi mắt,6sToKKES nàng6sToKKES nhỏ6sToKKES gi9Hrvọng nói. 

Nếu6sToKKES aKym5tN4như aKym5tN4có thể6sToKKES n9Hrvgăn caKym5tN4ản 9Hrvhắn đaKym5tN4i s9Hrvăn bạch6sToKKES h6sToKKESổ thì…… 

“YaKym5tN4 aKym5tN4Y, nà9Hrvng có9Hrv biết9Hrv săn9Hrv b6sToKKESắn l6sToKKESần aKym5tN4này kéoaKym5tN4 9Hrvdài 9Hrvmấy ngaKym5tN4ày haKym5tN4ay không?”9Hrv HắaKym5tN4n đ9Hrvột n9Hrvhiên đặt6sToKKES câaKym5tN4u hỏi. 

“Không9Hrv p6sToKKEShải chỉaKym5tN4 6sToKKEScó h6sToKKESôm naKym5tN4ay sao?” 

Nàng caKym5tN4ăn b9Hrvản 6sToKKESlà ch9Hrvưa từng9Hrv t6sToKKESham gi9Hrva aKym5tN4lễ h9Hrvội aKym5tN4săn bắn,9Hrv 6sToKKESnên aKym5tN4cho aKym5tN4rằng, 6sToKKESlễ h6sToKKESội này9Hrv đơn6sToKKES giảnaKym5tN4 chỉ9Hrv k6sToKKESéo dà6sToKKESi t9Hrvrong aKym5tN41 ngàaKym5tN4y, naKym5tN4hưng nhìaKym5tN4n v9Hrvẻ mặtaKym5tN4 d9Hrvở khócaKym5tN4 aKym5tN4dở cư6sToKKESời của6sToKKES hắnaKym5tN4 thì6sToKKES kin9Hrvh ng6sToKKESạc hỏi, 

“Ch9Hrvẳng lẽ6sToKKES cò9Hrvn k6sToKKESéo d9Hrvài thêm6sToKKES và6sToKKESi aKym5tN4ngày nữa?” 

VàiaKym5tN4 6sToKKESngày? Ước9Hrv chừaKym5tN4ng aKym5tN4là nửa6sToKKES 6sToKKEStháng! aKym5tN4Quên đi,9Hrv daKym5tN4ù s9Hrvao nàn9Hrvg đã9Hrv đápaKym5tN4 ứng6sToKKES với9Hrv mì9Hrvnh 6sToKKESrồi, mặcaKym5tN4 kệ,9Hrv… 6sToKKEShắn kéo6sToKKES 6sToKKEStay nh6sToKKESỏ bé6sToKKES của6sToKKES aKym5tN4người nào9Hrv đ9Hrvó, hướ6sToKKESng 6sToKKEStới aKym5tN4một 6sToKKESlối qu9Hrven thuộc. 

Xuyê6sToKKESn qu9Hrva m9Hrvột đámaKym5tN4 cỏaKym5tN4 dạaKym5tN4i c6sToKKESao cỡ9Hrv đầuaKym5tN4 gối,9Hrv trướ6sToKKESc 9Hrvmặt l6sToKKESà m9Hrvột cá9Hrvi hồaKym5tN4 6sToKKESnước 6sToKKESxanh biếc,6sToKKES phảaKym5tN4n chiếu6sToKKES aKym5tN4trời x9Hrvanh, 6sToKKEShai b9Hrvên hồ,9Hrv 6sToKKEShoa nởaKym5tN4 r9Hrvực r9Hrvỡ, bướm9Hrv l9Hrvượn aKym5tN4chập chờn,9Hrv thậaKym5tN4t đún6sToKKESg làaKym5tN4 một6sToKKES 9Hrvnơi aKym5tN4thế ngoạ6sToKKESi đàaKym5tN4o viên. 

6sToKKES“Chúng aKym5tN4ta muốnaKym5tN4 đaKym5tN4i đaKym5tN4âu?” N6sToKKESàng 6sToKKESnắm aKym5tN4tay hắn,9Hrv nhìnaKym5tN4 b9Hrvốn phíaaKym5tN4, c9Hrvon 6sToKKESđường aKym5tN4này dườngaKym5tN4 nh9Hrvư KhâuaKym5tN4 TraKym5tN4ạch rấtaKym5tN4 que6sToKKESn thuộc. 

Này9Hrv c6sToKKESó chú6sToKKESt kinaKym5tN4h ngạc. 

“Đợi6sToKKES aKym5tN4lát nữ9Hrva nà9Hrvng sẽaKym5tN4 biaKym5tN4ết.” Hắn9Hrv cò9Hrvn 6sToKKEScố 6sToKKESý là6sToKKESm aKym5tN4ra aKym5tN4vẻ thầ9Hrvn bí. 

HaKym5tN4ai ngaKym5tN4ười đaKym5tN4i 6sToKKESđến caKym5tN4ạnh hồ6sToKKES 9Hrvnước, đi6sToKKES vòn6sToKKESg the9Hrvo m6sToKKESép hố,9Hrv trư6sToKKESớc mặaKym5tN4t liề6sToKKESn h6sToKKESiện 9Hrvra một9Hrv v9Hrvách núi,aKym5tN4 h9Hrvắn vươnaKym5tN4 ngóaKym5tN4n trỏ6sToKKES, ởaKym5tN4 6sToKKESmột khối6sToKKES 6sToKKEShoàng aKym5tN4thạch gõ9Hrv vài6sToKKES 6sToKKEScái, có9Hrv n6sToKKEShanh có6sToKKES chậm. 

Đột6sToKKES nhiên,aKym5tN4 váaKym5tN4ch núi6sToKKES “Ầm9Hrv va9Hrvng long”aKym5tN4 một6sToKKES tiếng9Hrv, vácaKym5tN4h núaKym5tN4i sừaKym5tN4ng sững6sToKKES độ9Hrvt n6sToKKEShiên 9Hrvtách 9Hrvra, l9Hrvộ 6sToKKESra một6sToKKES độngaKym5tN4 khẩu. 

Bốn 9Hrvbề vắng9Hrv lặng,aKym5tN4 aKym5tN4Phù VânaKym5tN4 aKym5tN4Khâu TrạchaKym5tN4 rấ6sToKKESt nhanaKym5tN4h nắm6sToKKES t6sToKKESay nàng9Hrv k9Hrvéo 6sToKKESvào, cầ6sToKKESm lấyaKym5tN4 9Hrvcây đu6sToKKESốc đaKym5tN4ặt sẳ6sToKKESn 9Hrvở cửa6sToKKES độn6sToKKESg, 6sToKKEStiến vào6sToKKES taKym5tN4rong. 6sToKKESKhi haKym5tN4ai ngườiaKym5tN4 vừaaKym5tN4 tiến9Hrv vào,9Hrv vá6sToKKESch đá9Hrv lạiaKym5tN4 ầm6sToKKES ầ9Hrvm 9Hrvrung chuyển6sToKKES 9Hrv1 l6sToKKESần naKym5tN4ữa, ch9Hrvớp aKym5tN4mắt độ9Hrvng khẩu6sToKKES đãaKym5tN4 6sToKKESbiến mất,6sToKKES 9Hrvkhông lộ9Hrv r9Hrva 6sToKKES1 khaKym5tN4e hở. 

9Hrv“Hoàng Thượng!” 

aKym5tN4Một 9Hrvhoàng aKym5tN4y th6sToKKESị vệ9Hrv aKym5tN4( thịaKym5tN4 6sToKKESvệ mặc6sToKKES 9Hrváo 9Hrvvàng) cầm9Hrv câaKym5tN4y đuốcaKym5tN4 chạy6sToKKES đếaKym5tN4n, tựaKym5tN4a aKym5tN4hồ aKym5tN4đã sớ9Hrvm đợaKym5tN4i ởaKym5tN4 9Hrvđây, “Ho9Hrvàng aKym5tN4phi nươn6sToKKESg nương.” 

“tình huống9Hrv hiện9Hrv taKym5tN4ại nhưaKym5tN4 thếaKym5tN4 n6sToKKESào?” 6sToKKESHắn liếaKym5tN4c 6sToKKESmắt 9Hrvnhìn b6sToKKESộ dá9Hrvng ngạcaKym5tN4 naKym5tN4hiên củaaKym5tN4 nàng,aKym5tN4 cưaKym5tN4ời nhaKym5tN4ẹ, maKym5tN4ột 6sToKKEStay ômaKym5tN4 l9Hrvấy e9Hrvo nhỏ9Hrv của9Hrv nànaKym5tN4g, sợ6sToKKES đưaKym5tN4ờng điaKym5tN4 aKym5tN4nhỏ hẹp,6sToKKES d6sToKKESa thịaKym5tN4t no9Hrvn mịn6sToKKES aKym5tN4sẽ bịaKym5tN4 đá6sToKKES nh6sToKKESọn là6sToKKES tổnaKym5tN4 thương. 

“Bạch9Hrv hổ9Hrv đaKym5tN4ang ởaKym5tN4 hướngaKym5tN4 Tâ9Hrvy Na6sToKKESm aKym5tN4của 9Hrvcánh rừng,6sToKKES naKym5tN4ó đan6sToKKESg ở6sToKKES traKym5tN4ong độnaKym5tN4g n6sToKKESghỉ 9Hrvngơi, aKym5tN4Mẫn HaKym5tN4ách 9HrvVương aKym5tN4gia mới9Hrv vừa9Hrv xu6sToKKESất hiệ6sToKKESn ở6sToKKES phí6sToKKESa đ6sToKKESông b9Hrvắc củaaKym5tN4 6sToKKEScánh rừng,6sToKKES tạm9Hrv thời6sToKKES cù9Hrvng 9Hrvbạch h9Hrvổ khôaKym5tN4ng thể9Hrv ch6sToKKESạm m9Hrvặt, đợ9Hrvi vươngaKym5tN4 6sToKKESgia t6sToKKESìm đượcaKym5tN4 ph9Hrvương hướng6sToKKES, hẳn6sToKKES cũ6sToKKESng aKym5tN4phải tốnaKym5tN4 bốaKym5tN4n, năm6sToKKES n6sToKKESgày thaKym5tN4ời gian9Hrv, c9Hrvòn qu9Hrvốc aKym5tN4sư thì9Hrv 6sToKKESđang đánaKym5tN4h c6sToKKESờ cùng9Hrv mộ9Hrvt vaKym5tN4ài đ9Hrvại thần6sToKKES lớn6sToKKES taKym5tN4uổi bê6sToKKESn 6sToKKESngoài aKym5tN4bìa rừng.”6sToKKES 9HrvThị v6sToKKESệ cười9Hrv đáp. 

Cá6sToKKESi aKym5tN4gì, aKym5tN4ngay caKym5tN4ả bạch9Hrv hổ9Hrv đangaKym5tN4 ở6sToKKES đâuaKym5tN4 c9Hrvũng biếtaKym5tN4 aKym5tN4? aKym5tN4Y 6sToKKESY nhìn6sToKKES aKym5tN4sơn độn6sToKKESg 9Hrvbí ẩnaKym5tN4 n9Hrvày, ph9Hrvía trê6sToKKESn maKym5tN4ột cầ6sToKKESu 9Hrvthang 9Hrvhình xoaKym5tN4ắn ốaKym5tN4c c9Hrvhậm rã6sToKKESi uốnaKym5tN4 lượn,aKym5tN4 tỏa9Hrv 9Hrvra xu6sToKKESng quan9Hrvh, aKym5tN4có aKym5tN41 gia9Hrvn là9Hrvm tr9Hrvung tâm9Hrv, x6sToKKESung q9Hrvuanh còn9Hrv rất9Hrv nhiaKym5tN4ều aKym5tN4hang nh6sToKKESỏ, k9Hrvhông, h9Hrvình nhưaKym5tN4 6sToKKESlà phòng. 

Phía6sToKKES trênaKym5tN4 aKym5tN4có 9Hrv5 ho9Hrvàng 9Hrvy th9Hrvị vệaKym5tN4 ch6sToKKESay qu9Hrva chạ6sToKKESy lại,9Hrv 6sToKKEStựa hồ,6sToKKES đan6sToKKESg aKym5tN4truyền đ9Hrvạt aKym5tN4tin tức. 

“aKym5tN4Tốt lắ9Hrvm, ngaKym5tN4ươi l9Hrvui r9Hrva, đợ6sToKKESi 6sToKKESMẫn aKym5tN4Hách Vươ9Hrvng g9Hrvia 6sToKKEScùng lã9Hrvo h9Hrvổ đaKym5tN4ánh nhaaKym5tN4u 6sToKKESđến aKym5tN4chết sốngaKym5tN4 k6sToKKEShông 9Hrvsai baKym5tN4iệt l6sToKKESắm, ngươi6sToKKES lạiaKym5tN4 aKym5tN4đến 6sToKKESbẩm báo,9Hrv” Hắn9Hrv vỗ6sToKKES vaKym5tN4ỗ bảaKym5tN4 vaaKym5tN4i taKym5tN4hị aKym5tN4vệ, “Vất6sToKKES v6sToKKESả .” 

CáiaKym5tN4 v9Hrvỗ va6sToKKESi đ6sToKKESơn giảaKym5tN4n 6sToKKESnhưng dườ9Hrvng 6sToKKESnhư aKym5tN4tiếp thêm9Hrv aKym5tN4sức mạaKym5tN4nh aKym5tN4ủng hộ9Hrv cường6sToKKES đại,aKym5tN4 tin6sToKKESh th9Hrvần th9Hrvị vệ6sToKKES 9Hrvrun aKym5tN4lên, kho6sToKKESm người9Hrv hàn9Hrvh lễ,9Hrv n6sToKKESgẩng aKym5tN4đầu ưỡ9Hrvn ng6sToKKESực 6sToKKESrời đi9Hrv, m6sToKKESà nhó9Hrvm thịaKym5tN4 vệcho6sToKKES 6sToKKESdù khôn9Hrvg baKym5tN4ận rộn,6sToKKES aKym5tN4cũng khôngaKym5tN4 hề6sToKKES đến6sToKKES quấy6sToKKES 6sToKKESrầy h9Hrvai n9Hrvgười, a9Hrvi l9Hrvo 9Hrvviệc này,6sToKKES aKym5tN4xem aKym5tN42 người6sToKKES dườ6sToKKESng nhaKym5tN4ư v6sToKKESô hìaKym5tN4nh, baKym5tN4iến thàaKym5tN4nh tr6sToKKESong suốt. 

aKym5tN4“Nơi 6sToKKESnày l6sToKKESà …?”aKym5tN4 9HrvHắn, đến6sToKKES t6sToKKESột cùn6sToKKESg 6sToKKEScó b9Hrvao nh6sToKKESiêu 9Hrvviệc dấaKym5tN4u 6sToKKESdiếm nàng? 

aKym5tN4Y 6sToKKESY t6sToKKESrong maKym5tN4ắt, m6sToKKESột 6sToKKESmảnh 9Hrvmờ mịt. 

 

CHƯƠNG 16sToKKES76: THỰC6sToKKES HIỆ6sToKKESN Ư9HrvỚC ĐỊNH 

“Nơi 6sToKKESnày, chíaKym5tN4nh l9Hrvà lễaKym5tN4 v9Hrvật cuốaKym5tN4i 9Hrvcùng aKym5tN4mà 6sToKKESthái hoàn6sToKKESg T6sToKKEShái H6sToKKESậu đ9Hrvể lạaKym5tN4i chaKym5tN4o tr9Hrvẫm.” du9Hrvng naKym5tN4han lạ9Hrvnh như9Hrv băngaKym5tN4 c9Hrvủa haKym5tN4ắn taKym5tN4ừ từ6sToKKES h6sToKKESòa t9Hrvan, caKym5tN4òn lại9Hrv aKym5tN4, c6sToKKEShỉ 9Hrvlà aKym5tN4khuôn maKym5tN4ặt ô6sToKKESn aKym5tN4nhu, dịaKym5tN4u dàng. 

9HrvThái hoàngaKym5tN4 TaKym5tN4hái Hậu……9Hrv 9HrvY 6sToKKESY bừ6sToKKESng tỉnhaKym5tN4 đại9Hrv ngộ,9Hrv nói9Hrv cá6sToKKESch k6sToKKEShác, naKym5tN4ơi n9Hrvày hẳn9Hrv làaKym5tN4 c9Hrvăn c9Hrvứ củ6sToKKESa đội6sToKKES aKym5tN4hộ 9Hrvvệ quân9Hrv vương9Hrv tro9Hrvng truyề6sToKKESn thuyết?6sToKKES 6sToKKESNghe nóaKym5tN4i, 6sToKKESbọn h9Hrvọ ngoạiaKym5tN4 trừ6sToKKES việ6sToKKESc aKym5tN4là 6sToKKESsát thủaKym5tN4 9Hrvhạng nh9Hrvất, cò6sToKKESn caKym5tN4ó taKym5tN4ình baKym5tN4áo khắ9Hrvp maKym5tN4ọi aKym5tN4nơi, đ9Hrvể 9Hrvbảo 9Hrvvệ 6sToKKESđế vaKym5tN4ương, ngư6sToKKESời đượcaKym5tN4 tuyển6sToKKES caKym5tN4họn đề9Hrvu 9Hrvlà aKym5tN4nhân v9Hrvật naKym5tN4ổi tiế6sToKKESng, 9Hrvkhông 6sToKKESchỉ tin6sToKKESh thông9Hrv v6sToKKESõ họ9Hrvc, t6sToKKEShuật ph6sToKKESáp, hơaKym5tN4n nữa9Hrv th9Hrvuật kỳaKym5tN4 9Hrvmôn baKym5tN4át q9Hrvuái khônaKym5tN4g chỗ6sToKKES nàaKym5tN4o kaKym5tN4hông thô9Hrvng, như9Hrvng mà9Hrv, 9Hrvtất 9Hrvcả nhữ9Hrvng th9Hrvứ nà6sToKKESy cũ9Hrvng 9Hrvchỉ laKym5tN4à truy6sToKKESền thuyết,6sToKKES kaKym5tN4hông aaKym5tN4i từng6sToKKES naKym5tN4hìn thấy9Hrv quá. 

“Bọ6sToKKESn họ,aKym5tN4 đều6sToKKES laKym5tN4à 9Hrvtinh aaKym5tN4nh màaKym5tN4 qu6sToKKESốc 6sToKKESsư 9Hrv20 aKym5tN4năm tr9Hrvước aKym5tN4bồi dưỡngaKym5tN4 ra9Hrv, aKym5tN4vì 9HrvThái 9Hrvhoàng taKym5tN4hái haKym5tN4ậu c9Hrvũng 6sToKKEScố triềaKym5tN4u cương” 

aKym5tN4Nói đến9Hrv đây9Hrv, hắ9Hrvn nghiê9Hrvng đ9Hrvầu, 6sToKKEShai mắt6sToKKES diệu9Hrv d9Hrviệu nhìaKym5tN4n c6sToKKEShăm aKym5tN4chú 6sToKKESvào nàng, 

“TrẫmaKym5tN4 cũng6sToKKES kaKym5tN4hông p9Hrvhải c9Hrvố ý6sToKKES mu9Hrvốn dấuaKym5tN4 naKym5tN4àng, đây9Hrv 9Hrvlà ước9Hrv địn9Hrvh củaaKym5tN4 trẫ9Hrvm cùngaKym5tN4 th9Hrvái hoàn9Hrvg T9Hrvhái HậuaKym5tN4, người6sToKKES nói6sToKKES, paKym5tN4hải đợiaKym5tN4 chaKym5tN4o n9Hrvàng c6sToKKESùng trẫm9Hrv 9Hrv‘long phụ9Hrvng hòaKym5tN4a m6sToKKESinh’, 9Hrvmới aKym5tN4được nóiaKym5tN4 aKym5tN4cho nàngaKym5tN4 biết.” 

G6sToKKESò máaKym5tN4 của9Hrv 9HrvY 6sToKKESY aKym5tN4nháy mắt6sToKKES aKym5tN4lại đỏ9Hrv hồng9Hrv lên,6sToKKES nhìn9Hrv hắ9Hrvn tựaKym5tN4a haKym5tN4ồ 6sToKKESẩn nhẫn6sToKKES 6sToKKESý cười,6sToKKES caKym5tN4hà aKym5tN4chà chân6sToKKES, ở9Hrv trướaKym5tN4c mặaKym5tN4t maKym5tN4ọi ngư6sToKKESời l9Hrvại không9Hrv th6sToKKESể đ9Hrvẩy h9Hrvắn raaKym5tN4, c9Hrvhỉ phảiaKym5tN4 9Hrvchịu đựng,9Hrv thầmaKym5tN4 nghĩaKym5tN4, nói6sToKKES như6sToKKES vậy6sToKKES, k9Hrvhông p6sToKKEShải khiến9Hrv 6sToKKEScho nhaKym5tN4óm hộ6sToKKES 6sToKKESvệ biết,9Hrv nàn6sToKKESg cùn9Hrvg aKym5tN4hắn đã……. 

“Đi 9Hrvthôi, 9Hrvtrẫm man9Hrvg 6sToKKESnàng đaKym5tN4i aKym5tN4vào aKym5tN4phòng.” HắaKym5tN4n khậpaKym5tN4 khiễn6sToKKESg kéaKym5tN4o taaKym5tN4y củaaKym5tN4 9Hrvnàng, 6sToKKEScắm c6sToKKESây aKym5tN4đuốc 9Hrvvào m6sToKKESột 9Hrvgiá đỡ6sToKKES taKym5tN4rên cầ9Hrvu aKym5tN4thang, 9Hrvsau đ9Hrvó mớaKym5tN4i t6sToKKESiếp tục6sToKKES đi6sToKKES vaKym5tN4ào maKym5tN4ột “cái6sToKKES ha6sToKKESng” naKym5tN4gay 9Hrvgian truaKym5tN4ng tâm. 

Kh6sToKKESông naKym5tN4ghĩ tới,aKym5tN4 b6sToKKESên t9Hrvrong “cáaKym5tN4i aKym5tN4hang” k6sToKKESia đún9Hrvg l9Hrvà mộaKym5tN4t 9Hrvgian phònaKym5tN4g k9Hrvhiến ng9Hrvười k9Hrvhác aKym5tN4‘kinh th9Hrviên 9Hrvđộng địa’6sToKKES nhaaKym5tN4, rộn9Hrvg 6sToKKESrãi aKym5tN4mà aKym5tN4sáng ngaKym5tN4ời, cùngaKym5tN4 caKym5tN4ách bốaKym5tN4 t6sToKKESrí tr9Hrvong aKym5tN4Long QuaKym5tN4ân đaKym5tN4iện c6sToKKESó hơaKym5tN4n chứ6sToKKES k9Hrvhông ké6sToKKESm, kh9Hrviến nàngaKym5tN4 n9Hrvgây 9Hrvngẩn c9Hrvả người. 

Vén b9Hrvức rèaKym5tN4m 6sToKKESche, điaKym5tN4 vaKym5tN4ào nội6sToKKES phòng. 

“KhiaKym5tN4 tr6sToKKESẫm 9Hrvra ngaKym5tN4oài să6sToKKESn 9Hrvbắn, 6sToKKESngẫu nhiaKym5tN4ên 9Hrvthường maKym5tN4uốn tớ9Hrvi nơ9Hrvi này,9Hrv aKym5tN4cho 9Hrvnên liề6sToKKESn p9Hrvhân aKym5tN4phó xuống,9Hrv chaKym5tN4o bọn9Hrv h6sToKKESọ bố6sToKKES t6sToKKESrí nơi9Hrv naKym5tN4ày cù6sToKKESng naKym5tN4ội điệnaKym5tN4 giống9Hrv n6sToKKEShau, aKym5tN4có t6sToKKEShích 6sToKKESkhông?” Hắn9Hrv mỉm9Hrv cười,6sToKKES đemaKym5tN4 naKym5tN4àng ôm6sToKKES 6sToKKESvào lòngaKym5tN4, c9Hrvhóp 6sToKKESmũi c9Hrvọ cọ9Hrv 9Hrvvào chaKym5tN4óp aKym5tN4mũi củ6sToKKESa nàng. 

6sToKKESBức rèm9Hrv bằn9Hrvg tr9Hrvân c6sToKKEShâu run6sToKKESg raKym5tN4inh, nhữngaKym5tN4 hạ9Hrvt ch6sToKKESâu sángaKym5tN4 bóng9Hrv chaKym5tN4ạm vaKym5tN4ào nhau9Hrv, phá6sToKKESt aKym5tN4ra 9Hrvtiếng vaKym5tN4ang “diaKym5tN4nh đangaKym5tN4, đinh6sToKKES 9Hrvđương, điaKym5tN4nh đương”6sToKKES tha9Hrvnh thúy……. 

“ÂnaKym5tN4.” Nàn9Hrvg gật6sToKKES nhaKym5tN4ẹ đầu,6sToKKES nói6sToKKES khôn9Hrvg cảm6sToKKES độnaKym5tN4g, là6sToKKES gạt9Hrv ngư6sToKKESời. Nhưn9Hrvg hơaKym5tN4i thở6sToKKES đaKym5tN4ầy dục9Hrv vọaKym5tN4ng của9Hrv 9Hrvhắn 9Hrvcứ 6sToKKESphả vào9Hrv maKym5tN4ặt li6sToKKESên tụcaKym5tN4, khiến6sToKKES nàaKym5tN4ng thật6sToKKES 9Hrvbối rốaKym5tN4i, gư6sToKKESơng m9Hrvặt đã6sToKKES hồng9Hrv 9Hrvlại càn6sToKKESg aKym5tN4đỏ tươi. 

“Nàng hìnhaKym5tN4 naKym5tN4hư vẫn6sToKKES còaKym5tN4n thiếuaKym5tN4 tr6sToKKESẫm c9Hrvái g9Hrvì đó.”9Hrv HắaKym5tN4n trầm6sToKKES g9Hrviọng n9Hrvhắc nhở6sToKKES nói. 

“Thiế9Hrvu… thiaKym5tN4ếu c9Hrvái gì?” 

NàngaKym5tN4 naKym5tN4háy mắt,6sToKKES mơ6sToKKES haKym5tN4ồ, 9Hrvnhưng 6sToKKESlại ngaKym5tN4hĩ tớaKym5tN4i cái9Hrv g6sToKKESì, sắc6sToKKES mặaKym5tN4t 9Hrvcó chú9Hrvt sốt9Hrv ruột, 

“Không đ9Hrvược, ch6sToKKESàng 9Hrvngồi xuố6sToKKESng trưaKym5tN4ớc đ9Hrvi, 9Hrvta đ6sToKKESi tì9Hrvm dưaKym5tN4ợc 9Hrvgiúp chàngaKym5tN4 rửa9Hrv 9Hrvsạch miệ6sToKKESng vếtaKym5tN4 6sToKKESthương, khôn6sToKKESg cầnaKym5tN4 lộaKym5tN4n xộn.” 

Đi9Hrv m6sToKKESột quản9Hrvg đườ6sToKKESng 9Hrvxa nhưaKym5tN4 vậ9Hrvy, hắn6sToKKES ch6sToKKESắc là9Hrv ph9Hrvải nhịaKym5tN4n aKym5tN4đau rất9Hrv nhiều.6sToKKES V9Hrvết thươngaKym5tN4 lầnaKym5tN4 tr6sToKKESước nghiê9Hrvm trọngaKym5tN4 naKym5tN4hư vậaKym5tN4y, đã9Hrv liềaKym5tN4n mặt9Hrv đưaKym5tN4ợc 6sToKKEShay chưa,9Hrv n9Hrvàng aKym5tN4một ch9Hrvút aKym5tN4cũng khaKym5tN4ông biêt6sToKKES. NhaKym5tN4ưng bây9Hrv 6sToKKESgiờ, n9Hrvhìn 9Hrvthấy đ9Hrvầu gốaKym5tN4i c9Hrvủa hắn6sToKKES đỏ9Hrv tươi9Hrv aKym5tN41 mảng,9Hrv lòng6sToKKES caKym5tN4ủa naKym5tN4àng 6sToKKESrất x6sToKKESót x9Hrva, thậtaKym5tN4 rấ6sToKKESt 6sToKKESlo lắng. 

N9Hrvàng sợ6sToKKES 9Hrvmáu, n6sToKKEShưng nhiề9Hrvu lúaKym5tN4c, v6sToKKESì khôn9Hrvg muốn6sToKKES t9Hrvỏ 9Hrvra aKym5tN4yếu đuối,9Hrv đều6sToKKES phảiaKym5tN4 aKym5tN4tận 9Hrvlực ẩn6sToKKES nhẫn6sToKKES. 6sToKKESCho nênaKym5tN4 nànaKym5tN4g rấtaKym5tN4 aKym5tN4ít mặ9Hrvc hồaKym5tN4ng yaKym5tN4, 6sToKKESmà l6sToKKESúc caKym5tN4ùng MẫaKym5tN4n HáchaKym5tN4 y9Hrvêu na6sToKKESm tỷ9Hrv t9Hrvhí, cũ6sToKKESng v6sToKKESì saKym5tN4ợ nhìn9Hrv thaKym5tN4ấy tr6sToKKESên người9Hrv m6sToKKESình toátaKym5tN4 raKym5tN4a aKym5tN4máu aKym5tN4tươi, 9Hrvmới cố6sToKKES tìn9Hrvh mặc6sToKKES hồng6sToKKES aKym5tN4y, ch6sToKKESe 6sToKKESdấu sợaKym5tN4 haKym5tN4ãi caKym5tN4ủa chín6sToKKESh mình. 

6sToKKESNếu nơaKym5tN4i nàaKym5tN4y thật9Hrv saKym5tN4ự bố6sToKKES t9Hrvrí gaKym5tN4iống aKym5tN4y Lo6sToKKESng Quân9Hrv điaKym5tN4ện, nh9Hrvư 9Hrvvậy, h9Hrvòm aKym5tN4thuốc 9Hrvsẽ 9Hrvđặt t9Hrvrong ng9Hrvăn kaKym5tN4éo cuối9Hrv c6sToKKESùng aKym5tN4của bà9Hrvn tr9Hrvang điểm. 

Nàn9Hrvg đẩaKym5tN4y vòaKym5tN4ng 9Hrvtay 6sToKKESôm ấp6sToKKES củaaKym5tN4 6sToKKEShắn raKym5tN4a, 9Hrvđi 9Hrvđến trướaKym5tN4c 9Hrvbàn tra9Hrvng điểm,6sToKKES kaKym5tN4éo 9Hrvhộc bàn9Hrv 6sToKKESra, quaKym5tN4ả n6sToKKEShiên nhìn6sToKKES thấ9Hrvy h6sToKKESòm thuốc. 

aKym5tN4“Y YaKym5tN4, nàaKym5tN4ng muốnaKym5tN4 naKym5tN4uốt l9Hrvời sao?”9Hrv t9Hrvhân th6sToKKESể ấm9Hrv 6sToKKESáp, mềaKym5tN4m m6sToKKESại tro9Hrvng 6sToKKESlòng rờiaKym5tN4 đi9Hrv, không6sToKKES k9Hrvhí lạnaKym5tN4h l9Hrvẽo x6sToKKESâm nhậ9Hrvp, 6sToKKEShắn aKym5tN4bất mãn6sToKKES lênaKym5tN4 án. 

Thấy6sToKKES nànaKym5tN4g 9Hrvđi đến6sToKKES l6sToKKESong sàn,6sToKKES t6sToKKESừ từ9Hrv tọa6sToKKES hạ6sToKKES, h6sToKKESắn 6sToKKESrất s6sToKKESợ nàng6sToKKES gi9Hrvống lần6sToKKES trước,6sToKKES th9Hrvô 6sToKKESlỗ kéo6sToKKES ph9Hrvắng thụaKym5tN4c khốaKym5tN4 củ9Hrva mìn9Hrvh, nghĩ9Hrv 9Hrvnghĩ, aKym5tN4vẫn 9Hrvlà chíaKym5tN4nh mìn6sToKKESh cuốn9Hrv ống6sToKKES quần9Hrv l9Hrvên thì9Hrv tốaKym5tN4t hơaKym5tN4n. (^9Hrv^ aKym5tN4tự nhiên6sToKKES t6sToKKEShấy 6sToKKESbuồn cư6sToKKESời g6sToKKEShê =6sToKKES]] ) 

6sToKKES“Có phải9Hrv rấaKym5tN4t đa6sToKKESu aKym5tN4hay không?” 

Nàng9Hrv aKym5tN4cầm 6sToKKEShòm taKym5tN4huốc đ6sToKKESi q9Hrvua, aKym5tN4ngồi aKym5tN4xổm xuốnaKym5tN4g, nhì6sToKKESn vế9Hrvt thươ6sToKKESng, không6sToKKES khỏiaKym5tN4 9Hrvnhíu mày, 

“Tuy khô6sToKKESng 9Hrvlàm đaKym5tN4ộc, 9Hrvnhưng màaKym5tN4, vế9Hrvt aKym5tN4thương 9Hrvsao lại9Hrv lâu6sToKKES khépaKym5tN4 lạ9Hrvi n6sToKKEShư vậy?” 

“aKym5tN4Thời aKym5tN4tiết caKym5tN4ó chúaKym5tN4t l9Hrvãnh.” 6sToKKESHắn đáp9Hrv, nhìn6sToKKES nà6sToKKESng thậ9Hrvt cẩnaKym5tN4 thậ9Hrvn laaKym5tN4u 6sToKKESđi vaKym5tN4ết maKym5tN4áu aKym5tN4trên miệngaKym5tN4 vếtaKym5tN4 thương. 

[] 

“Thân6sToKKES nhi6sToKKESệt củ6sToKKESa chànaKym5tN4g 6sToKKESso v9Hrvới người6sToKKES thaKym5tN4ường luôn6sToKKES thấp6sToKKES h6sToKKESơn, biế9Hrvt trờiaKym5tN4 l9Hrvạnh, sa6sToKKESo kh9Hrvông c9Hrvho cun9Hrvg aKym5tN4nữ đaKym5tN4ốt thêaKym5tN4m haKym5tN4ỏa lò,aKym5tN4 aKym5tN4như vậy6sToKKES thâ6sToKKESn t6sToKKEShể mới6sToKKES ấm6sToKKES hơn9Hrv, m6sToKKESiệng vếtaKym5tN4 9Hrvthương cũ6sToKKESng kaKym5tN4hép lạ6sToKKESi 9Hrvmau chút.” 

Dù6sToKKESng v9Hrvải mềm9Hrv, thấm6sToKKES ướt,6sToKKES rử9Hrva aKym5tN4sạch miệng9Hrv 6sToKKESvết 9Hrvthương, nàn6sToKKESg nh6sToKKESẹ n9Hrvhàng thổi9Hrv 9Hrvthổi, đợi9Hrv nước9Hrv kaKym5tN4hô đi,6sToKKES mới9Hrv laKym5tN4ấy thuốaKym5tN4c thoaKym5tN4a l9Hrvên, dùn6sToKKESg bạch6sToKKES baKym5tN4ố sạaKym5tN4ch 6sToKKESsẽ b6sToKKESao 9Hrvlấy, cuối6sToKKES cùngaKym5tN4 thắ9Hrvt mộtaKym5tN4 cá6sToKKESi nơaKym5tN4 c9Hrvon bướm. 

“Không9Hrv caKym5tN4ó nàngaKym5tN4 bên6sToKKES cạnh6sToKKES, một9Hrv m6sToKKESình t6sToKKESrẫm 6sToKKEScho 6sToKKESdù c9Hrvó đắpaKym5tN4 taKym5tN4hêm mấ6sToKKESy tấm9Hrv chăn,9Hrv đềuaKym5tN4 caKym5tN4ảm thấy6sToKKES cảaKym5tN4 naKym5tN4gười réaKym5tN4t run.”9Hrv Hắn9Hrv thấp6sToKKES aKym5tN4nam nói. 

“Miệng9Hrv lưỡi6sToKKES taKym5tN4rơn tru.6sToKKES” NaKym5tN4àng liếc9Hrv 6sToKKESliếc mắ9Hrvt 6sToKKESmột cáaKym5tN4i, cười6sToKKES khẽ. 

Ch9Hrvo tớiaKym5tN4 naaKym5tN4y, nàn9Hrvg aKym5tN4đều cả6sToKKESm thấy9Hrv haKym5tN4ắn chỉaKym5tN4 aKym5tN4biết k6sToKKEShi dễ9Hrv 9Hrvmình, maKym5tN4ỗi 6sToKKESlần nó6sToKKESi chuyệnaKym5tN4 đềuaKym5tN4 g6sToKKESiống naKym5tN4hư đang9Hrv c9Hrvãi nh9Hrvau, n6sToKKEShưng m6sToKKESà, từ9Hrv aKym5tN4khi rờiaKym5tN4 kh6sToKKESỏi aKym5tN4long 9Hrvquân điện,9Hrv n6sToKKESàng mớaKym5tN4i ph9Hrvát hiện,aKym5tN4 nà6sToKKESng 6sToKKESngược lại6sToKKES r6sToKKESất l6sToKKESà t9Hrvhích lời6sToKKES 6sToKKESnói 6sToKKESbén nhọncủa6sToKKES aKym5tN4hắn, aKym5tN4thích cùnaKym5tN4g 6sToKKEShắn t9Hrvranh tra9Hrvnh 9Hrvluận luận. 

“Miệng6sToKKES lưỡi6sToKKES traKym5tN4ơn taKym5tN4ru aKym5tN4so vớiaKym5tN4 vaKym5tN4ô lạiaKym5tN4 tốt6sToKKES 9Hrvhơn.” Hắ9Hrvn qaKym5tN4uả 9Hrvthực lạ9Hrvi bắaKym5tN4t đầaKym5tN4u “mồmaKym5tN4 mép”. 

Kh6sToKKESóe môi6sToKKES con6sToKKESg lêaKym5tN4n, nụ6sToKKES 9Hrvcười tươ9Hrvi tắn9Hrv nh6sToKKESư nắn6sToKKESg maaKym5tN4i, cảm6sToKKES g6sToKKESiác que9Hrvn thuộaKym5tN4c n6sToKKESày là6sToKKESm taKym5tN4ế bà9Hrvo toànaKym5tN4 thân9Hrv aKym5tN4nàng đều9Hrv ởaKym5tN4 thả9Hrv lỏn9Hrvg, t6sToKKEShư sướng9Hrv v9Hrvô cùng. 

“Chàng6sToKKES, v6sToKKESẫn mu9Hrvốn đ9Hrvi s6sToKKESăn lã6sToKKESo h9Hrvổ sao?” 

Nàng t9Hrvhu d9Hrvọn x6sToKKESong hò9Hrvm 6sToKKESthuốc, 9Hrvngồi vàoaKym5tN4 vịaKym5tN4 trí9Hrv bê6sToKKESn cạnh6sToKKES 6sToKKEShắn, 9Hrvnhẹ nhàaKym5tN4ng ốn9Hrvg 9Hrvquần thảaKym5tN4 xuống. 

“Trẫm6sToKKES thầm6sToKKES nghĩ,9Hrv s9Hrvẽ tặng6sToKKES caKym5tN4ho nàng6sToKKES laKym5tN4ễ vậ6sToKKESt màaKym5tN4 trẫ6sToKKESm c6sToKKESho l6sToKKESà trân9Hrv quýaKym5tN4 n9Hrvhất, 6sToKKESY YaKym5tN4, nàn6sToKKESg haKym5tN4ãy t9Hrvin tưởngaKym5tN4 6sToKKEStrẫm aKym5tN4có n9Hrvăng l9Hrvực này,aKym5tN4 mặcaKym5tN4 dù9Hrv kh9Hrvông d9Hrvựa v9Hrvào thuậtaKym5tN4 phaKym5tN4áp, trẫm9Hrv cũng6sToKKES sẽ9Hrv làm9Hrv được.” 

Hắn9Hrv so6sToKKESạn mi9Hrv, 9Hrvbàn t9Hrvay t6sToKKESo nhẹ6sToKKES nhàn6sToKKESg vuốt6sToKKES aKym5tN4lên đôaKym5tN4i 6sToKKESmá p6sToKKEShấn hồ9Hrvng, “Trẫm,6sToKKES cũng9Hrv 6sToKKESkhông 9Hrvphải một6sToKKES quân6sToKKES aKym5tN4vương 9Hrvvô nă6sToKKESng, những6sToKKES 9Hrvgì củaaKym5tN4 tr9Hrvẫm, nhấaKym5tN4t định9Hrv trẫaKym5tN4m aKym5tN4sẽ t6sToKKEShu hồi,aKym5tN4 aKym5tN4bao gồ6sToKKESm cảaKym5tN4 nàng!” 

k6sToKKEShuôn m9Hrvặt t6sToKKESrắng 6sToKKESnoãn, 9Hrvhoàn mỹaKym5tN4 naKym5tN4hư 6sToKKESmột taKym5tN4ác phẩmaKym5tN4 6sToKKESnghệ thuật9Hrv, khó9Hrve m6sToKKESôi mỏng,6sToKKES coaKym5tN4ng c6sToKKESong m9Hrvột 6sToKKESnụ cười,6sToKKES 9Hrvđôi mắaKym5tN4t aKym5tN4màu tíaKym5tN4m taKym5tN4hâm 6sToKKESsâu như9Hrv 9Hrvđại dương,…nàngaKym5tN4 xe9Hrvm đếnaKym5tN4 6sToKKESngây ngốc6sToKKES cả9Hrv người. 

M9Hrvãi ngắmaKym5tN4 mỹaKym5tN4 9Hrvnam, 9HrvY aKym5tN4Y mộaKym5tN4t chúaKym5tN4t c9Hrvũng 6sToKKESkhông 6sToKKESphát giác9Hrv, một9Hrv aKym5tN4bàn 6sToKKEStay đ9Hrvang lặng6sToKKES yaKym5tN4ên cởiaKym5tN4 b9Hrvỏ vạaKym5tN4t 9Hrváo 9Hrvcủa nàaKym5tN4ng. ^^! 

MaKym5tN4ãi đến9Hrv k6sToKKEShi chỉaKym5tN4 p9Hrvhúc lạnhaKym5tN4 6sToKKESnhư b9Hrvăng b9Hrvàn ch6sToKKESạm đ9Hrvến tròn9Hrv t6sToKKESròn mềmaKym5tN4 6sToKKESmại, cả9Hrv ngườaKym5tN4i 6sToKKESY aKym5tN4Y r9Hrvun laKym5tN4ên, bừaKym5tN4ng tỉnaKym5tN4h l9Hrvại đâ9Hrvy, nhìnaKym5tN4 gươ9Hrvng m9Hrvặt 6sToKKESôn naKym5tN4hu, 6sToKKESnhu aKym5tN4tình dạt9Hrv dàoaKym5tN4 aKym5tN4không biaKym5tN4ết 9Hrvkhi nàoaKym5tN4 b6sToKKESiến thàaKym5tN4nh vẻaKym5tN4 maKym5tN4ặt đắcaKym5tN4 9Hrvý tươi9Hrv 9Hrvcười 6sToKKEScủa hắ9Hrvn, không6sToKKES k6sToKKEShỏi âmaKym5tN4 th9Hrvầm m6sToKKESắng mìaKym5tN4nh q6sToKKESuá 6sToKKESsơ ýaKym5tN4. (l6sToKKESà 9Hrvháo sắc9Hrv mới9Hrv đún9Hrvg 9Hrvnha ^^) 

“6sToKKESY 9HrvY, n6sToKKESàng naKym5tN4ên aKym5tN4thực hiệnaKym5tN4 ư6sToKKESớc địnhaKym5tN4 c6sToKKESùng 9Hrvtrẫm.” Hắ6sToKKESn thấp6sToKKES aKym5tN4nam, n9Hrvhẹ naKym5tN4hàng vỗ9Hrv về6sToKKES đô9Hrvi 9Hrvmá mề6sToKKESm mại. 

“ƯớaKym5tN4c định?9Hrv CáaKym5tN4i 9Hrvgì ướcaKym5tN4 định?”6sToKKES NànaKym5tN4g tiế9Hrvp tục9Hrv đán9Hrvh trốaKym5tN4ng lảng,6sToKKES “Khô6sToKKESng đ9Hrvược, c9Hrvhân của9Hrv 9Hrvchàng khô9Hrvng t9Hrvhể lộ6sToKKESn xộn.” 

“Ngày ấy9Hrv, tr6sToKKESẫm bị6sToKKES thương6sToKKES aKym5tN4so với6sToKKES hô6sToKKESm 9Hrvnay cònaKym5tN4 ngh9Hrviêm taKym5tN4rọng hơn9Hrv, n6sToKKEShưng khô9Hrvng p9Hrvhải cũng9Hrv dũaKym5tN4ng mãn6sToKKESh dịaKym5tN4 th9Hrvường 6sToKKESsao? HaaKym5tN4y l6sToKKESà, n6sToKKESàng ch9Hrvo 6sToKKESđó l9Hrvà hiệuaKym5tN4 aKym5tN4lực caKym5tN4ủa 6sToKKESquả aKym5tN4thôi tình?” 

Hắ9Hrvn thổi6sToKKES mộ6sToKKESt naKym5tN4gụm 6sToKKEShơi aKym5tN4thở lạaKym5tN4nh nh6sToKKESư 9Hrvbăn vaKym5tN4ào ta6sToKKESi n9Hrvàng, nhẹaKym5tN4 n9Hrvhàng gặm6sToKKES lấaKym5tN4y 6sToKKESvành taaKym5tN4i m6sToKKESẫn 6sToKKEScảm c6sToKKESủa nànaKym5tN4g, đầu6sToKKES lưỡi9Hrv 6sToKKEScuốn, cả9Hrvm gaKym5tN4iác được9Hrv t9Hrvhân thể6sToKKES m6sToKKESềm mạiaKym5tN4 đaKym5tN4ều ruaKym5tN4n run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.