Truy đuổi - Chương 67

Tác giảhxbn: oKXCNhan TVXm9iểu Ngôn

Chuyển ngữ:BtXQ hxbnLạc Dương
***

Chương 67

Để chúc9B4h mBtXQừng siBtXQnh nhậBtXQt Ti9B4hêu Trạch,oKXC NVXm9han hxbnHoan mặ9B4hc m9B4hột chiVXm9ếc 9B4hváy hoKXCở vaVXm9i VXm9mới đặtoKXC hoKXCàng th9B4hiết koKXCế oKXCtheo yêoKXCu cầu.hxbn ToKXCừ noKXCgực trởVXm9 xuốnhxbng, oKXCváy đượcVXm9 ghéoKXCp thànhoKXC t9B4hừ rấtVXm9 nhiềhxbnu coKXChiếc BtXQlông vũ9B4h 9B4hnhỏ trắngVXm9 tinoKXCh, tạBtXQo chxbnho phVXm9ần chânBtXQ váy9B4h oKXCcó kiBtXQểu dáBtXQng nhưhxbn bhxbnậc thanBtXQg tầ9B4hng VXm9tầng lớ9B4hp hxbnlớp, vừaVXm9 thhxbnuần khiế9B4ht thoVXm9át tụcVXm9 oKXCmà l9B4hại koKXChông mấthxbn tínhBtXQ oKXCthời trang.

Là chVXm9ủ nh9B4hân củaoKXC bhxbnữa hxbntiệc, TiBtXQêu Thxbnrạch oKXCcũng ăhxbnn v9B4hận rất9B4h thxbnrang trọBtXQng, BtXQanh mặBtXQc hxbnmột bộ9B4h ÂVXm9u phụcoKXC mà9B4hu BtXQtrắng bBtXQước BtXQra oKXCkhỏi pBtXQhòng thBtXQay hxbnđồ, đVXm9i tVXm9ới ôm9B4h vònhxbng quaVXm9nh eVXm9o nhỏVXm9 c9B4hủa nVXm9àng tiênVXm9 nữBtXQ đan9B4hg đhxbnứng toKXCrước ghxbnương, 9B4hnói: “MặcBtXQ VXm9đồ oKXCtrang điểmoKXC xVXm9inh đẹBtXQp thế9B4h nàyBtXQ đ9B4hể quyếoKXCn VXm9rũ cohxbnn noKXChà 9B4hai đây?”

Nhan Hoahxbnn g9B4hiật nhVXm9ẹ c9B4hánh toKXCay áo9B4h mhxbnàu BtXQtrắng đanghxbn vòhxbnng quhxbna oKXCeo mìn9B4hh, oKXCnói: “EBtXQm còVXm9n coKXChưa noKXCói gVXm9ì anoKXCh đâVXm9u đấy,oKXC ă9B4hn BtXQdiện bảnhVXm9 b9B4hao thếVXm9 nàBtXQy l9B4hà oKXCđể dụoKXC dỗBtXQ cooKXCn gBtXQái noKXChà oKXCai hả?”

“Hôm n9B4hay làoKXC soKXCinh nBtXQhật aoKXCnh, hxbnanh ph9B4hải 9B4hăn mVXm9ặc trịnBtXQh tBtXQrọng lhxbnà oKXCđương nVXm9hiên, hơnBtXQ nữhxbna, hxbncó VXm9em rồi,BtXQ cònBtXQ 9B4hcon VXm9gái nVXm9hà 9B4hai cóoKXC hxbnthể VXm9lọt BtXQvào mBtXQắt anhxbnh được.”

“Hôm nahxbny 9B4hlà BtXQsinh nhxbnhật anoKXCh, 9B4hem traVXm9ng đhxbniểm xinVXm9h đẹp9B4h loKXCà đươngVXm9 nhioKXCên, hơnoKXC nVXm9ữa, oKXCcó aVXm9nh rồi9B4h, cooKXCn trVXm9ai nhàoKXC VXm9nào cBtXQó thểBtXQ lọt9B4h vàoBtXQ mắt9B4h eBtXQm đượ9B4hc chứ.”

Nhan 9B4hHoan BtXQbắt chước9B4h cácBtXQh nVXm9ói hxbncủa anhoKXC, hxbnlại bVXm9ị Tihxbnêu TrạcBtXQh ômVXm9 gVXm9hì BtXQvào lòn9B4hg hônoKXC nghxbnấu nghxbnhiến mộthxbn trVXm9ận, rờBtXQi khỏVXm9i m9B4hôi cô9B4h, oKXCanh thởoKXC noKXCặng n9B4hề nVXm9ói: “Quàhxbn soKXCinh 9B4hnhật VXm9của anhxbnh đâu?”

 

Nhan HoKXCoan đỏhxbn mhxbnặt k9B4héo chiếchxbn vhxbnáy hơiBtXQ xộchxbn BtXQxệch lênVXm9 choKXCe điBtXQ phầnoKXC ngực,oKXC VXm9ra 9B4hvẻ bVXm9í mật,oKXC “Đếnhxbn lú9B4hc hxbnđó anhxbnh s9B4hẽ biết!”

“Anh mVXm9uốn hxbnxem xehxbnm rốt9B4h cu9B4hộc BtXQem tặn9B4hg an9B4hh thVXm9ứ hxbngì hoKXCay hhxbno.” BàVXm9n BtXQtay tVXm9o oKXCvéo nhẹBtXQ haoKXCi c9B4hái lêoKXCn nhxbnơi oKXCtròn trịahxbn mềmBtXQ mạoKXCi, NoKXChan Hoa9B4hn BtXQnhíu hxbnmày cắn9B4h môioKXC, cVXm9ơ VXm9thể bâ9B4hy gBtXQiờ v9B4hô cVXm9ùng nhạyBtXQ cảmBtXQ, shxbnự oKXCđụng chạmoKXC củoKXCa 9B4hanh oKXClàm c9B4hô nhưhxbn muhxbnốn nhoKXCũn ra.

Rất nhiềoKXCu nhxbngười nhậVXm9n đượcBtXQ thiệBtXQp mờhxbni c9B4hủa BtXQTiêu Trạ9B4hch, đ9B4hồng nghVXm9iệp, bạnoKXC VXm9bè thânVXm9 thiếtVXm9, nBtXQgay cVXm9ả kẻoKXC BtXQđối 9B4hđịch Lã9B4hnh Ngự9B4h ToKXChần 9B4hcũng nhậBtXQn được.

Từng chioKXCếc limoushxbnine [1oKXC] x9B4ha hBtXQoa 9B4hlần lượtVXm9 đBtXQỗ lBtXQại trưVXm9ớc oKXCcổng oKXCT98, hôVXm9m naoKXCy VXm9bảo 9B4hvệ cũoKXCng ănBtXQ mặcVXm9 chỉnBtXQ chhxbnu vôVXm9 cùBtXQng tranoKXCg trọnBtXQg. L9B4húc TVXm9iêu TrạcoKXCh tự9B4h nhiêhxbnn oKXCôm Nha9B4hn HoaVXm9n đi9B4h oKXCvào đạioKXC sảnh,oKXC khBtXQông BtXQkhí oKXCcả hộVXm9i trườoKXCng hxbnlập tứcoKXC sôi9B4h sục.

[1] hxbnLimousine: mộtoKXC loạiVXm9 9B4hxe kBtXQhách sahxbnng tVXm9rọng, 9B4hcó thânBtXQ xhxbne VXm9dài và9B4h n9B4hội thấtBtXQ tiện9B4h ngh9B4hi bêVXm9n trong.

lincoln-strethxbnch-limo

OL9B4hYMPUS DIGITBtXQAL CAMERAVXm9

Tiêu TrBtXQạch 9B4hchào h9B4hỏi một9B4h noKXChóm bạBtXQn bhxbnè, NhVXm9an BtXQHoan bịBtXQ VXm9đám kháchoKXC mờioKXC nBtXQữ kéBtXQo oKXCsang mộtBtXQ bênoKXC bắtVXm9 đầuBtXQ tBtXQán gẫu.

Nhân vi9B4hên phxbnhục BtXQvụ quoKXCán b9B4har m9B4hang mộBtXQt hộ9B4hp quhxbnà 9B4hđược 9B4hgói đẹpoKXC đẽoKXC đVXm9ưa 9B4hcho Tiê9B4hu TrạoKXCch đang9B4h nBtXQói chuyoKXCện phiếmhxbn vớBtXQi khxbnhách koKXChứa, BtXQ“Tiêu tihxbnên sinhVXm9, 9B4hmột vBtXQị 9B4htiên 9B4hsinh nh9B4hờ tôBtXQi chhxbnuyển móoKXCn quàVXm9 nàyVXm9 chBtXQo nghxbnài, VXm9người đ9B4hó nóiBtXQ 9B4hmón quà9B4h hxbnnày nBtXQgài nhất9B4h VXm9định BtXQphải tựVXm9 VXm9tay BtXQmở ra.”

Tiêu TrạchoKXC nVXm9ghi VXm9hoặc BtXQnhận oKXClấy hộBtXQp quVXm9à, 9B4hmở rBtXQa. VXm9Ngay hxbnkhi giấyhxbn gVXm9ói được9B4h oKXCxé raoKXC, tronBtXQg lòoKXCng TiêuVXm9 ToKXCrạch l9B4hập toKXCức đBtXQan xoKXCen ba9B4ho coKXCảm giáBtXQc BtXQđắng ca9B4hy ngọt9B4h bùioKXC. AnVXm9h ghxbniữ lhxbnấy taVXm9y oKXCnhân VXm9viên phụcVXm9 vụ,VXm9 vVXm9ội VXm9vàng hoKXCỏi: “VịBtXQ VXm9tiên hxbnsinh 9B4hđó đangoKXC hxbnở VXm9đâu? 9B4hAnh tVXm9a trônhxbng như9B4h thế9B4h nào?”

Nhân oKXCviên BtXQphục vVXm9ụ hBtXQơi giậtVXm9 mìnhoKXC, lắoKXCp bắpVXm9 nói9B4h: “VịoKXC toKXCiên siBtXQnh đBtXQó đãBtXQ đihxbn rồi,hxbn hxbnanh VXm9ta rấ9B4ht caBtXQo, VXm9rất 9B4htuấn t9B4hú, hxbnkhi cườoKXCi cònoKXC lộVXm9 hxbnra hàm9B4h răoKXCng trắngBtXQ sáng.”

Đúng lúcoKXC nBtXQày, voKXCới hxbntư BtXQcách ngườBtXQi 9B4hchủ trì,hxbn BạchVXm9 9B4hDiệc PoKXChong VXm9mời TiêuoKXC TBtXQrạch lênhxbn sâ9B4hn khấuhxbn BtXQphát biểu,hxbn ToKXCiêu TrạoKXCch VXm9chấn chỉnhxbnh lạiVXm9 cảm9B4h oKXCxúc rồBtXQi đVXm9i lên.

Khách k9B4hhứa nhaoKXCo nhaVXm9o ngồ9B4hi xuố9B4hng. BtXQNhan HoaBtXQn nBtXQgồi cVXm9ùng bàoKXCn vớBtXQi Thxbniêu KiếnVXm9 VXm9Đông, bên9B4h cạnhhxbn lVXm9à HạBtXQ 9B4hThiệu NhiênVXm9 oKXCvà Lạchxbn Tihxbnểu A9B4hnh, tiếhxbnp đóhxbn loKXCà TBtXQống ThBtXQế PhoBtXQng 9B4hvà VXm9Amy, BBtXQạch DiệBtXQc PhongVXm9, Lãnhhxbn Ng9B4hự ToKXChần đã9B4h ngVXm9ồi yênhxbn vịhxbn ởoKXC hàVXm9ng gBtXQhế trước.

Tiêu TrạcBtXQh ÂuoKXC phụhxbnc BtXQchỉnh toKXCề điBtXQ BtXQtới BtXQcầm oKXClấy 9B4hmicro, n9B4hhìn mộtoKXC lượtVXm9 kháchVXm9 khứahxbn đa9B4h poKXChần loKXCà bạn9B4h VXm9bè thâhxbnn thiết9B4h, nó9B4hi: 9B4h“Hôm nhxbnay hxbnlà sinoKXCh nhật9B4h củoKXCa TVXm9iêu Trạchhxbn BtXQtôi, cảm9B4h oKXCơn mVXm9ọi ngoKXCười đãhxbn tớihxbn tha9B4hm dựVXm9 buổihxbn ti9B4hệc, cảmBtXQ ơVXm9n B9B4hạch Diệchxbn Phohxbnng đ9B4hã cuVXm9ng cấhxbnp oKXCđịa 9B4hđiểm tốt9B4h nh9B4hư thVXm9ế này.”

Dưới BtXQsân khVXm9ấu tiếngBtXQ vỗBtXQ lênhxbn van9B4hg l9B4hên rộn9B4h rVXm9ã, oKXCsau kBtXQhi lắng9B4h lại,oKXC T9B4hiêu TrạcoKXCh 9B4htiếp VXm9tục nhxbnói: “NhânBtXQ d9B4hịp nàBtXQy, t9B4hôi BtXQcó vVXm9ài lờiVXm9 muBtXQốn tâmBtXQ sự9B4h BtXQvới m9B4họi nBtXQgười. TBtXQừ chuyện9B4h ToKXCần 9B4hVũ đoạnVXm9 tuyệtBtXQ oKXCvới LãVXm9nh ThBtXQị, 9B4hcho tớ9B4hi VXm9việc Thhxbnịnh Thế9B4h thhxbnu BtXQmua Tầhxbnn Vũ,9B4h oKXCmột n9B4hăm qBtXQua đãVXm9 xVXm9ảy 9B4hra khôhxbnng íhxbnt sựVXm9 kiệnBtXQ. TroVXm9ng mộtVXm9 năhxbnm nàyhxbn, 9B4htôi từhxbn mộtBtXQ kẻhxbn c9B4hon nhhxbnà 9B4hgiàu chơoKXCi bờiBtXQ VXm9lêu lổng,9B4h khôngVXm9 9B4hcó chíoKXC tiến9B4h thủoKXC c9B4hhỉ biếtoKXC chơi9B4h xe9B4h, đãVXm9 trở9B4h VXm9thành tôoKXCi củaVXm9 h9B4hôm nBtXQay, VXm9tôi hxbnkhông doKXCám nóVXm9i mìnoKXCh 9B4hđã thànhhxbn cô9B4hng, nhưnoKXCg VXm9tôi hoàBtXQn toànBtXQ d9B4hám nói9B4h, Thxbniêu VXm9Trạch đahxbnng đứnhxbng trướcBtXQ mặ9B4ht m9B4họi ngưhxbnời làoKXC một9B4h ngườihxbn VXm9đàn ônoKXCg đãoKXC thậVXm9t sựoKXC trảVXm9i hxbnqua nhữnoKXCg 9B4hbão 9B4htáp gVXm9ian koKXChổ đểBtXQ trưởnVXm9g thành!”

“Hú!” BạchVXm9 Diệchxbn PhonBtXQg 9B4hbỗng 9B4hkêu VXm9lên nh9B4hư 9B4hsói tru.

“Nhưng tronoKXCg chuyệhxbnn nà9B4hy nếuoKXC hxbnnhư khônoKXCg cVXm9ó sBtXQự giúphxbn đ9B4hỡ BtXQvà ủBtXQng VXm9hộ củaVXm9 oKXCmọi nghxbnười, TiêuoKXC VXm9Trạch tôioKXC soKXCẽ hxbnkhông thểVXm9 đBtXQi tớiVXm9 nhxbngày VXm9hôm n9B4hay nhaVXm9nh VXm9chóng BtXQnhư vậyBtXQ. CVXm9ho nVXm9ên, tạihxbn đâBtXQy, BtXQtôi muoKXCốn cảmhxbn VXm9ơn tấVXm9t cả9B4h mọihxbn người9B4h.” TiêVXm9u T9B4hrạch nhìnoKXC BtXQvề pVXm9hía Tốnghxbn Thhxbnế Ph9B4hong, áoKXCnh mắthxbn chân9B4h thànhVXm9. VXm9“Anh Tốhxbnng, cảm9B4h ơnBtXQ hxbnanh hxbnvào lúcBtXQ thxbnôi cầnhxbn sBtXQự 9B4hgiúp đỡVXm9 nhấtVXm9 đã9B4h dVXm9ành VXm9cho tôiVXm9 mộVXm9t vBtXQị trí9B4h đhxbnể tôiBtXQ BtXQcó toKXChể p9B4hhát VXm9huy hếBtXQt khảBtXQ năn9B4hg củahxbn hxbnmình. Dhxbnù chhxbno bâhxbny giVXm9ờ đã9B4h c9B4hó sự9B4h nghiệpBtXQ riêngBtXQ, oKXCnhưng tô9B4hi 9B4hsẽ khônghxbn vứoKXCt VXm9bỏ Gian9B4hg Hân9B4h, nơiBtXQ đãBtXQ chVXm9o BtXQtôi hxbncông việchxbn đầ9B4hu t9B4hiên, cảmoKXC oKXCơn anhxbnh, anhxbnh Tống.”

Tiêu Trạchhxbn dờioKXC ánhBtXQ mắt9B4h sBtXQang AmyBtXQ. “Amy,hxbn cảhxbnm BtXQơn 9B4hcô BtXQđã k9B4hhông tVXm9ừ bỏ,hxbn cùnVXm9g 9B4htôi đ9B4hi suốBtXQt hxbnchặng đườngVXm9 coKXCho tớiVXm9 bâyhxbn gihxbnờ, tôVXm9i phải9B4h tănghxbn lưhxbnơng coKXCho BtXQcô, còBtXQn hxbnphải VXm9thăng chứhxbnc, PhóVXm9 tổnBtXQg gBtXQiám đốcBtXQ ĐỉnhBtXQ Thhxbnịnh quốchxbn tế,9B4h ôhxbnng chủoKXC oKXCcủa 9B4hcô hxbncòn cóhxbn thểBtXQ VXm9hào phóoKXCng đếnoKXC m9B4hức n9B4hào nữa.”

Tiền 9B4hđã khôngoKXC còn9B4h qhxbnuan trọnghxbn đốioKXC hxbnvới Ahxbnmy, nhBtXQưng nhxbnếu đượVXm9c thănhxbng c9B4hhức VXm9sẽ cBtXQàng VXm9có hxbnkhông oKXCgian để9B4h VXm9phát triển,oKXC coKXCô oKXCvẫn VXm9rất BtXQvui, nân9B4hg lVXm9y rượuoKXC oKXCđứng bVXm9ật dVXm9ậy hô:BtXQ “Ônghxbn VXm9chủ vạnhxbn tuế!”

Tiêu 9B4hTrạch VXm9nói tiếBtXQp: “CòVXm9n có9B4h những9B4h đồBtXQng hxbnnghiệp BtXQở Gian9B4hg Hânhxbn, c9B4hảm ơoKXCn sựVXm9 ủnVXm9g hộ9B4h oKXCvà 9B4hưu 9B4hái hxbncủa tấoKXCt cảoKXC m9B4họi người,VXm9 mónoKXC 9B4hquà VXm9tôi đềVXm9n đáhxbnp oKXCcho những9B4h nỗoKXC lựcoKXC cốoKXC gắn9B4hg hxbncủa mọi9B4h người,oKXC cũ9B4hng nVXm9hư việ9B4hc t9B4hhăng cVXm9hức, 9B4htăng lươngBtXQ vVXm9à hxbnvấn đề9B4h đãihxbn ngVXm9ộ mà9B4h mọiBtXQ ngVXm9ười moKXCong đ9B4hợi nhoKXCất, lượVXm9ng ti9B4hêu 9B4hthụ oKXCquý này9B4h coKXCủa chúngoKXC toKXCa tăngBtXQ mườVXm9i támhxbn phầnhxbn trhxbnăm 9B4hso vớiBtXQ quBtXQý trước.”

Những đồnghxbn nghiệphxbn đãhxbn 9B4hcùng anVXm9h dốcoKXC sBtXQức tạihxbn GiBtXQang HâBtXQn hVXm9ưng phoKXCấn vỗVXm9 tVXm9ay giònBtXQ giã.

“Hú hú!”oKXC BạoKXCch BtXQDiệc Phonhxbng oKXClại mộ9B4ht lầnoKXC VXm9nữa phốiVXm9 hợpVXm9 bằnghxbn VXm9tiếng 9B4hkêu như9B4h soKXCói tru.

Tiêu TrạchBtXQ cười,BtXQ 9B4hchỉ vàoKXCo Bạch9B4h DiệcBtXQ Ph9B4hong, VXm9nói: “Bhxbnạch hxbnDiệc PhooKXCng, 9B4hcho dBtXQù cậBtXQu có9B4h oKXCgào đếnoKXC oKXCrách họng9B4h, đêmBtXQ oKXCnay cũn9B4hg khôoKXCng 9B4hlôi hxbnkéo được9B4h hxbncô sVXm9ói c9B4hái nàoBtXQ đâu.”

“Ha oKXCha VXm9ha ha!!!!!!!BtXQ” DưBtXQới sânBtXQ khấuBtXQ VXm9vang lên9B4h tiếoKXCng cườVXm9i BtXQkhông ngừng.

Bạch hxbnDiệc PhBtXQong ngắoKXCt BtXQđóa hVXm9oa tVXm9ươi hxbntrong bìnhVXm9 hoKXCoa trênBtXQ hxbnbàn, néoKXCm lênhxbn sânBtXQ khấuoKXC: “Biến,9B4h thxbnhằng khốn!”

Tiêu 9B4hTrạch hxbnliếc VXm9nhìn anVXm9h ta9B4h, nóoKXCi: “hxbnTiểu BạchoKXC, B9B4hạch giahxbn, tô9B4hi VXm9cũng phải9B4h cả9B4hm ơVXm9n cậuVXm9 đoKXCã tổVXm9 cVXm9hức chhxbno VXm9tôi mộtBtXQ bữaVXm9 toKXCiệc lBtXQớn thếoKXC này,hxbn coKXCùng với9B4h sựBtXQ gBtXQiúp đỡ9B4h 9B4hcủa cBtXQậu BtXQtrong suBtXQốt mộtVXm9 năVXm9m 9B4hqua.” TBtXQiêu BtXQTrạch hxbngãi gVXm9ãi đầu,BtXQ VXm9đổi giọngVXm9: “Mặc9B4h oKXCdù kVXm9hông tVXm9hực chấtoKXC lắm.”

“Ha ha!VXm9” Dưhxbnới sânBtXQ khấuBtXQ lạihxbn l9B4hà hxbnmột hxbntràng cườBtXQi vahxbnng dội.

Bạch DiệcVXm9 Phonhxbng đứnhxbng dậ9B4hy, nhấhxbnc châBtXQn trèoKXCo l9B4hên bVXm9àn, anoKXCh 9B4hta đứngVXm9 đó9B4h hôhxbn: “Thằnghxbn kh9B4hốn, cậhxbnu biếtoKXC chBtXQọc cườioKXC ngưBtXQời hxbnkhác n9B4hhư vậy,VXm9 9B4hsao khVXm9ông đoKXCi hxbnlàm diễVXm9n vVXm9iên hà9B4hi đi.”

Tiêu Trhxbnạch vỗhxbn hxbnvề aoKXCnh 9B4hta: “BtXQHa haVXm9! Haiz9B4h! ĐừngoKXC kBtXQích động9B4h, hVXm9ôm naoKXCy hxbnlà ng9B4hày vuoKXCi, tôiVXm9 khônghxbn muốBtXQn làm9B4h hxbncho bầuhxbn khôoKXCng khVXm9í quáoKXC ngộtBtXQ ngạt.”

Bạch DiệcBtXQ PhonVXm9g oKXCchỉ tVXm9ay vàhxbno aVXm9nh, nhảVXm9y từhxbn trêVXm9n bànoKXC xuống.

“Hạ ThioKXCệu hxbnNhiên.” Tiê9B4hu TrạchVXm9 nhắc9B4h mộtBtXQ cáioKXC tên.

Hạ ThiệuoKXC NhiênBtXQ ngồVXm9i ởoKXC oKXChàng gh9B4hế tBtXQrước oKXCmỉm c9B4hười giơBtXQ taVXm9y lên,VXm9 9B4hTiêu Thxbnrạch bậthxbn ngón9B4h oKXCcái: 9B4h“Người aVXm9nh eVXm9m thxbnài VXm9giỏi, đhxbnã giVXm9úp đỡBtXQ tôVXm9i quáVXm9 hxbnnhiều, nBtXQgoài hxbnlời chxbnảm ơnVXm9 tôioKXC BtXQcòn muoKXCốn nóioKXC, sa9B4hu nBtXQày nếuhxbn có9B4h chuBtXQyện BtXQgì cầnhxbn đếhxbnn Ti9B4hêu TroKXCạch, chỉBtXQ c9B4hần cVXm9ậu 9B4hmở mioKXCệng, cBtXQho dhxbnù lVXm9à BtXQlao VXm9vào nướcBtXQ sôi9B4h lửhxbna bỏng,oKXC chếthxbn cũng…9B4h khoKXCông ch9B4hối từVXm9, c9B4hòn chxbnó oKXCvợ 9B4hcon đahxbnng chờ9B4h chúVXm9ng tBtXQa BtXQchăm sóc!”

Hạ ThioKXCệu NBtXQhiên oKXCnở nụVXm9 cười.

“Còn cóBtXQ BtXQLý A9B4hn hxbnThần.” Tiêuhxbn ToKXCrạch hô9B4h 9B4hto m9B4hột BtXQtiếng, tìmBtXQ kiếmVXm9 oKXCbóng dángBtXQ anoKXCh t9B4ha ghxbniữa đámhxbn người,hxbn “9B4hTên kBtXQhốn nháoKXCt oKXCgan nhBtXQà cậ9B4hu, tôVXm9i biếtBtXQ hxbncậu đoKXCang hxbnở đây,hxbn cậuoKXC VXm9có bảnhxbn lĩBtXQnh sa9B4hi ngườ9B4hi đưa9B4h chBtXQìa hxbnkhóa Revento9B4hn coKXCho VXm9tôi, tạiBtXQ shxbnao lhxbnại khxbnhông BtXQcó chxbnan đảmBtXQ đVXm9ứng trướcoKXC 9B4hmặt tôi?”

Vừa ng9B4hhe đến9B4h ReventoKXCon, NBtXQhan HoaVXm9n kíc9B4hh độnghxbn đứnghxbn boKXCật BtXQdậy ng9B4hoảnh đoKXCầu tìmVXm9 kioKXCếm LVXm9ý Ahxbnn TVXm9hần, còoKXCn GiảoKXCn BtXQNinh toKXChì sữnghxbn 9B4hsờ BtXQcả người.

Đám đônBtXQg bỗnoKXCg oKXCxôn xaohxbn, hhxbnóa roKXCa chiếVXm9c ReventooKXCn VXm9đó bị9B4h Lhxbný AoKXCn ThầnoKXC muoKXCa đượcBtXQ, chxbnàng ngạ9B4hc nhiên9B4h hơ9B4hn làoKXC an9B4hh tVXm9a đoKXCem chVXm9iếc BtXQxe toKXCặng lhxbnại chBtXQo 9B4hTiêu Trạch.

Reventon! VXm9Hai trămBtXQ triệVXm9u VXm9đó! K9B4hhông đoKXCùa đượchxbn đâu!

Tất cảVXm9 đềuhxbn moKXCở lớ9B4hn 9B4hmắt ngVXm9ó quanBtXQh bốnoKXC phía.

“Nếu cậuoKXC khoKXCông oKXCra, tBtXQôi sẽVXm9 oKXCthật sự9B4h khôngBtXQ nVXm9hận c9B4hậu l9B4hà bạn9B4h.” LờoKXCi BtXQnói oKXCtuyệt thxbnình của9B4h TiêuoKXC TrạcBtXQh vhxbnừa thốtBtXQ BtXQra, hxbnLý ABtXQn ThầoKXCn trốnhxbn đằngBtXQ sahxbnu cBtXQột trBtXQụ 9B4hbỗng xuoKXCất hiBtXQện, “Tôihxbn đếnhxbn rồi.”

“Tên khBtXQốn!” TiBtXQêu TrạcVXm9h chxbnắn răngoKXC oKXCmắng 9B4hmột hxbncâu, “NhưngVXm9 BtXQtôi phảiBtXQ cảmhxbn BtXQơn toKXCên khoKXCốn 9B4hnhà c9B4hậu đãoKXC BtXQtặng hxbnlại hxbnchiếc xhxbne màhxbn VXm9tôi vVXm9à bàBtXQ xã9B4h yoKXCêu 9B4hquý nhất.”

Tiêu TrạchVXm9 nhìhxbnn oKXCLãnh Ngựhxbn Thần.9B4h LoKXCãnh NgựBtXQ Thần9B4h cũ9B4hng nhìn9B4h anh.

“Người VXm9ta 9B4hnói, muốoKXCn bihxbnết giáVXm9 trị9B4h VXm9một coBtXQn ngVXm9ười thxbnhì p9B4hhải nhìnhxbn oKXCvào đối9B4h th9B4hủ cVXm9ủa VXm9anh oKXCta, Lã9B4hnh NgựBtXQ Th9B4hần, BtXQrất oKXCvui kBtXQhi đượoKXCc a9B4hnh chọBtXQn là9B4hm đVXm9ối th9B4hủ, c9B4hảm BtXQơn VXm9anh 9B4hmột nhxbnăm 9B4hqua đãhxbn 9B4hquan 9B4htâm VXm9đến tôiVXm9, kBtXQhiến tôioKXC hxbnkhông tVXm9hể khôn9B4hg oKXCnhanh BtXQchóng trưởBtXQng thành.”

Phía oKXCdưới hxbncó ngườoKXCi cư9B4hời rộVXm9 l9B4hên, ngaoKXCy hxbncả LoKXCãnh NgựBtXQ ThầnBtXQ cũng9B4h oKXCbất giáhxbnc chxbnong cVXm9ong VXm9khóe miệnVXm9g, đâoKXCy thxbnhật sVXm9ự giốnBtXQg n9B4hhư moKXCột tiếtBtXQ m9B4hục hàhxbni h9B4hấp dẫn.

Tiêu TrạchoKXC nóiBtXQ: “hxbnThế nhưnghxbn, tôBtXQi nghĩhxbn, noKXCgười mVXm9uốn cảoKXCm ơnoKXC anhxbnh nhấtVXm9 loKXCà hxbncha VXm9tôi mớihxbn đúng!”

Tiêu KiVXm9ến Đ9B4hông mỉhxbnm cười.

Tiêu Trạchhxbn nVXm9hìn sVXm9ang cVXm9ha mình,hxbn bắVXm9t đầuhxbn trê9B4hu chọchxbn: “Ba,9B4h 9B4hngày toKXCrước co9B4hn thxbnrai coKXCủa hxbnba VXm9thật hVXm9ư hỏng!hxbn ChuyênoKXC VXm9môn lhxbnàm nhữnhxbng chuyệnhxbn k9B4hhiến bBtXQa mấhxbnt mBtXQặt! HồiVXm9 đoKXCó b9B4ha vẫn9B4h VXm9luôn hxbnmong muốnhxbn LãnhoKXC NgVXm9ự Thầnhxbn loKXCà c9B4hon tBtXQrai oKXCmình. NBtXQhưng hxbnmà b9B4ha à,BtXQ oKXCcon BtXQtrai củBtXQa BtXQba đVXm9ã oKXCtrưởng thành,oKXC VXm9trở thànVXm9h mBtXQột naBtXQm hxbntử hVXm9án BtXQđội hxbntrời đạpBtXQ đất,9B4h từVXm9 hômhxbn nahxbny trở9B4h VXm9đi bBtXQa VXm9hoàn toàBtXQn cóVXm9 thhxbnể kihxbnêu hã9B4hnh n9B4hói vớioKXC bất9B4h k9B4hỳ BtXQai, TiêuoKXC TrạcVXm9h, l9B4hà BtXQcon trahxbni của9B4h T9B4hiêu KoKXCiến Đông9B4h tôi.”

Toàn hộiBtXQ trưBtXQờng vỗhxbn oKXCtay ho9B4han hoKXCô nhưBtXQ sấmVXm9 dậy.

Sau khBtXQi oKXClắng lại,hxbn TiêuVXm9 TrạchBtXQ noKXChìn hxbnNhan HoBtXQan nhxbngồi gihxbnữa VXm9đám 9B4hđông, VXm9nói: “Nhhxbnan HoanBtXQ, b9B4hà xã9B4h, vợBtXQ củaVXm9 anhVXm9, ehxbnm yêu.”

Tiêu TroKXCạch hxbnliên tVXm9iếp d9B4hùng bBtXQa c9B4hách VXm9xưng 9B4hhô khihxbnến Nhahxbnn HoaVXm9n ngạiBtXQ ngùngVXm9, cô9B4h nhếchVXm9 môBtXQi nhoKXCìn anh.

Anh n9B4hói ti9B4hếp: “Thxbnhực raVXm9, ngườihxbn anoKXCh cầnVXm9 9B4hphải cảmoKXC BtXQơn nhoKXCất chínhxbnh l9B4hà eBtXQm. Ehxbnm BtXQcó nhớVXm9 hxbnlúc TầoKXCn VBtXQũ VXm9sụp đoKXCổ, BtXQem đ9B4hã n9B4hói 9B4hgì vớoKXCi anhxbnh khôBtXQng? VXm9Em nóVXm9i eBtXQm oKXCyêu aVXm9nh, đóoKXC làoKXC lầoKXCn đầuVXm9 tBtXQiên VXm9em nóiBtXQ VXm9yêu oKXCanh, v9B4hào loKXCúc oKXCmà aoKXCnh BtXQsắp trởVXm9 thành9B4h mộ9B4ht kẻoKXC nghBtXQèo rớoKXCt khô9B4hng VXm9xu VXm9dính túi.

Khi đóBtXQ BtXQem nói,9B4h ghxbniàu cũVXm9ng VXm9tốt màoKXC oKXCnghèo cũVXm9ng đượchxbn, chhxbnỉ cầhxbnn ởhxbn bênBtXQ anoKXCh, chVXm9o hxbndù cóoKXC túngoKXC thiếuBtXQ đếnoKXC mứcVXm9 ănoKXC kVXm9hông đủoKXC noKXCo, mặchxbn khôngoKXC đ9B4hủ ấ9B4hm, phảhxbni u9B4hống oKXCgió Tâhxbny Bắc9B4h mVXm9à sốnBtXQg thìVXm9 tBtXQrong lòngoKXC VXm9em vẫnhxbn rấ9B4ht ngọtoKXC ngào.

Em nhxbnói ehxbnm 9B4hđã muốnVXm9 ởVXm9 bê9B4hn oKXCanh, 9B4hcho hxbndù VXm9anh toKXCrở thBtXQành khxbnẻ ăhxbnn màyBtXQ lưuBtXQ lạVXm9c đầ9B4hu đưhxbnờng, oKXCem cũVXm9ng muố9B4hn l9B4hàm 9B4hkẻ ănBtXQ mhxbnày b9B4hên cạ9B4hnh anh.

Cả đời9B4h này9B4h 9B4hem VXm9sẽ VXm9dựa BtXQvào anhxbnh, hxbnanh coKXCó khônhxbng muốnhxbn cũnVXm9g khhxbnông được.”

Nhan Ho9B4han míoKXCm mVXm9ôi gậtBtXQ đầu.

“Nhan 9B4hHoan, ehxbnm hxbncó dáhxbnm trhxbnước m9B4hặt t9B4hất cảhxbn mọiBtXQ nVXm9gười ởVXm9 đâyVXm9, BtXQnói l9B4hại câoKXCu oKXCem yêoKXCu 9B4hanh một9B4h lầnBtXQ nữa,hxbn nóiBtXQ lại9B4h nh9B4hững VXm9gì oKXCem đã9B4h từBtXQng nói9B4h với9B4h anoKXCh khôngBtXQ?” Tiêu9B4h oKXCTrạch noKXCói hxbnxong, hxbntất coKXCả mọi9B4h ngườ9B4hi đ9B4hều hướnghxbn áhxbnnh mVXm9ắt vàoBtXQ VXm9Nhan 9B4hHoan. Bạchhxbn DoKXCiệc PhonVXm9g đưaoKXC micoKXCro hxbntới trướcoKXC mặtBtXQ côoKXC, BtXQNhan 9B4hHoan nhVXm9ìn BtXQTiêu Trạchhxbn khônhxbng hềVXm9 oKXCchớp mắoKXCt, trBtXQâm ngâmhxbn hxbnmột oKXClát mớihxbn cVXm9ầm VXm9lấy micrhxbno BtXQđứng dậyBtXQ khỏVXm9i cBtXQhỗ ngồi.

Toàn bộhxbn T99B4h8 BtXQvào thờVXm9i khắVXm9c nàyoKXC vhxbnô cùnVXm9g hxbnyên tĩnh,hxbn tấoKXCt 9B4hcả đoKXCều nínoKXC thBtXQở chxbnăng thxbnai chờVXm9 cVXm9ô hxbndũng oKXCcảm tỏ9B4h tình.

Trong đại9B4h oKXCsảnh vanhxbng lênBtXQ mộthxbn hxbngiọng oKXCnữ 9B4htrong tBtXQrẻo êm9B4h tVXm9ai, oKXCNhan hxbnHoan nói:hxbn “TiêuoKXC TrạchoKXC, e9B4hm yêBtXQu anh9B4h, ch9B4ho dùoKXC cóoKXC túngoKXC thiếhxbnu đBtXQến mứcVXm9 ănoKXC khoKXCông BtXQđủ oKXCno, m9B4hặc khôngoKXC đủVXm9 ấBtXQm, phxbnhải hxbnuống gióoKXC 9B4hTây Bắc9B4h màhxbn VXm9sống thoKXCì trhxbnong lòngVXm9 oKXCem vẫ9B4hn rấtBtXQ ngBtXQọt ngào.9B4h hxbnEm đãVXm9 mVXm9uốn ởBtXQ BtXQbên anhhxbn, coKXCho dùhxbn anhxbnh 9B4htrở thàVXm9nh kẻoKXC VXm9ăn mVXm9ày lưuhxbn BtXQlạc đoKXCầu đường,VXm9 hxbnem cũn9B4hg muốVXm9n làoKXCm kBtXQẻ ănBtXQ mhxbnày hxbnbên cạnoKXCh 9B4hanh. CBtXQả đBtXQời nBtXQày 9B4hem sBtXQẽ 9B4hdựa v9B4hào aoKXCnh, oKXCanh cóoKXC khoKXCông moKXCuốn cũngBtXQ khôngVXm9 được.”

Cô voKXCừa d9B4hứt lVXm9ời, 9B4htiếng vôVXm9 hxbntay hoBtXQan hôhxbn oKXCnhiệt VXm9liệt vanoKXCg lBtXQên, TiêuVXm9 T9B4hrạch hướnghxbn vhxbnề VXm9phía côVXm9 kho9B4hm 9B4hngười tBtXQhật thấp,hxbn nóiVXm9: “oKXCCảm ơBtXQn VXm9em, đVXm9ây làhxbn mónBtXQ quà9B4h tuyBtXQệt vời9B4h nhấtVXm9 9B4hmà hxbnanh nhậVXm9n đượBtXQc ngBtXQày hôm9B4h VXm9nay. NhaBtXQn BtXQHoan, đáphxbn l9B4hại tìhxbnnh coKXCảm coKXChân tìhxbnnh VXm9mà eVXm9m dàBtXQnh chhxbno anhBtXQ, T9B4hiêu BtXQTrạch aoKXCnh xVXm9in BtXQthề trướcVXm9 tấthxbn cảhxbn mọihxbn VXm9người, đBtXQời nàyhxbn kiếpVXm9 nà9B4hy, TiBtXQêu 9B4hTrạch hxbnđối vớiVXm9 VXm9Nhan HoaBtXQn mãi9B4h mãi9B4h khônVXm9g rời9B4h xoKXCa, oKXCmãi mhxbnãi chỉhxbn yVXm9êu mộtoKXC người9B4h làoKXC em.”

Tiếng vỗ9B4h oKXCtay BtXQnhư hxbnsấm dậyoKXC van9B4hg d9B4hội khoKXCắp hội9B4h trường,hxbn đặc9B4h hxbnbiệt oKXClà oKXCtiếng vỗ9B4h taVXm9y củhxbna nhữ9B4hng ng9B4hười đanBtXQg yê9B4hu oKXCnhau hoVXm9ặc đanghxbn VXm9yêu t9B4hhầm nBtXQgười nàoBtXQ đó.

Ai coKXCũng moKXCuốn đượcoKXC dũBtXQng cảmoKXC nhưBtXQ Nh9B4han Hohxbnan, VXm9ai cũngoKXC oKXCmuốn đượcBtXQ thhxbnâm tình9B4h noKXChư 9B4hTiêu Trạch.

Lạc TiểuBtXQ A9B4hnh hxbncảm độnghxbn đếnoKXC rVXm9ơi lệ,oKXC Hhxbnạ ThiVXm9ệu NhiênVXm9 roKXCút khă9B4hn 9B4hđưa VXm9cho cô.

Dưới sâBtXQn kVXm9hấu, NhoKXCan 9B4hHoan đỏhxbn mặt9B4h hxbnnhìn oKXCTiêu VXm9Trạch, VXm9ánh hxbnmắt BtXQsáng trongoKXC. TrênoKXC sâBtXQn khấBtXQu, Ti9B4hêu Trạchhxbn nhìhxbnn vềVXm9 pVXm9hía BtXQcô, trêBtXQn g9B4hương mặtBtXQ noKXCgập tBtXQràn BtXQý chxbnười, 9B4hánh m9B4hắt oKXCsáng rực.

“Nào nào!oKXC” hxbnBạch Diệc9B4h Phhxbnong nh9B4hảy lêhxbnn 9B4hsân khấu,oKXC hxbncắt ngaVXm9ng áoKXCnh nhì9B4hn chămoKXC cBtXQhú nồnVXm9g hxbnnàn củhxbna hBtXQai người.oKXC “CảmBtXQ ơnhxbn s9B4hự cổBtXQ voKXCũ củBtXQa qoKXCuý vhxbnị, bàhxbni pháthxbn biVXm9ểu của9B4h chủhxbn nhâhxbnn bữ9B4ha hxbntiệc 9B4hxin VXm9được kếoKXCt thúc,hxbn bâyBtXQ gBtXQiờ xVXm9in mhxbnời vàohxbn hxbntiết mụcoKXC tiếpVXm9 theo.”

Nhân viên9B4h phVXm9ục vVXm9ụ đẩVXm9y VXm9xe 9B4hbánh koKXCem lêBtXQn soKXCân khấ9B4hu, c9B4ha sĩBtXQ BạchoKXC DiệVXm9c PhoBtXQng 9B4hbắt nhịpVXm9 BtXQcho mọi9B4h ngườihxbn oKXChát bàiVXm9 chúcVXm9 mừngBtXQ sBtXQinh hxbnnhật, 9B4hsau đoKXCó bảooKXC TiVXm9êu TVXm9rạch BtXQước BtXQrồi thổhxbni nến.

Một hơiVXm9 thxbnhổi tắhxbnt bVXm9a ngọ9B4hn nếnoKXC tượngoKXC trưnghxbn chBtXQo BtXQba m9B4hươi tuổi,VXm9 ToKXCiêu TrạchBtXQ nBtXQhắm mắBtXQt ước9B4h mBtXQột điềuhxbn ước.

Dưới sâBtXQn khấu,VXm9 9B4hNhan HBtXQoan thíchhxbn thoKXCú nhoKXCìn anBtXQh, toKXCrong hxbnlòng tBtXQhầm đo9B4hán: TiêBtXQu TroKXCạch, chxbnó BtXQphải aoKXCnh đan9B4hg ướcBtXQ rằngVXm9 cVXm9húng 9B4hta shxbnẽ mãi9B4h hxbnmãi ởBtXQ bhxbnên nhau?

Tiêu Trạchhxbn mBtXQở mắt.

Bạch oKXCDiệc PhBtXQong c9B4hười oKXChì hoKXCì hBtXQỏi: “VVXm9ừa ướcoKXC đoKXCiều gìhxbn vậyhxbn, nBtXQói n9B4hghe chBtXQút nào,oKXC coKXCó phảihxbn hxbnliên quaBtXQn tớihxbn hxbnbà xVXm9ã, vợ,hxbn oKXCem BtXQyêu 9B4hNhan BtXQHoan VXm9của VXm9cậu không?”

Tiêu TrạchoKXC nhVXm9ìn NhaBtXQn HooKXCan, NBtXQhan HBtXQoan cBtXQũng muốoKXCn biếthxbn điềuhxbn oKXCước chxbnủa aVXm9nh ph9B4hải VXm9chăng oKXCcó c9B4hô tBtXQrong 9B4hđó, BtXQánh mắtVXm9 chờBtXQ monBtXQg 9B4hnhìn anh.

Nhìn coKXChăm chVXm9ú vàooKXC mắVXm9t coKXCô, TBtXQiêu TrVXm9ạch 9B4hnói: “BtXQĐiều ướcBtXQ hxbncủa tôoKXCi làBtXQ, VXm9thân thBtXQể oKXCkhỏe mạnh.”

Không g9B4hiống nhxbnhư coKXCô nghoKXCĩ! NhoKXCan hxbnHoan bBtXQĩu môiVXm9, tro9B4hng lònoKXCg cảmBtXQ thấyVXm9 hơoKXCi BtXQmất mát.

Bạch hxbnDiệc PBtXQhong giơ9B4h nVXm9gón cáhxbni vBtXQới Tiêu9B4h Thxbnrạch, oKXCtrêu chọ9B4hc nóiBtXQ: “NgàVXm9i TiêuBtXQ, cụVXm9 Thxbniêu à,BtXQ hxbntôi chúhxbnc cụhxbn thâBtXQn hxbnthể khoKXCỏe mạnh9B4h, 9B4hphúc nh9B4hư ĐôBtXQng hxbnHải, thọoKXC t9B4hựa NVXm9am Sơnhxbn! HoKXCa 9B4hha oKXCha ha!”9B4h 9B4hAnh tVXm9a nóBtXQi 9B4hxong cũngoKXC tựBtXQ 9B4hmình c9B4hảm thấ9B4hy buoKXCồn chxbnười, hxbncầm micrhxbno cườioKXC VXm9ngặt nghẽo.

Tiêu Trạchxbnh nhxbnhận microKXCo, nóoKXCi: “NhaBtXQn Hoahxbnn, điều9B4h ướcoKXC vừBtXQa rồoKXCi c9B4hủa anBtXQh làoKXC thVXm9ân thểVXm9 VXm9khỏe mạnh,BtXQ cVXm9ó hxbnlẽ 9B4hem khhxbnông biếtoKXC tại9B4h saVXm9o anBtXQh lBtXQại ướcBtXQ nh9B4hư hxbnvậy, noKXCghe xoBtXQng bBtXQài háhxbnt sa9B4hu hxbnđây VXm9em shxbnẽ hiểBtXQu đượcBtXQ lòn9B4hg anoKXCh. VXm9Bài VXm9hát nBtXQày a9B4hnh thxbnặng 9B4hcho e9B4hm, tênhxbn loKXCà ‘Th9B4hân th9B4hể khỏehxbn mạnh’.”

Ánh đèn9B4h tr9B4hên shxbnân khấVXm9u dịu9B4h đi,oKXC baVXm9n nhạBtXQc bắt9B4h đầuhxbn đệ9B4hm đ9B4hàn, khú9B4hc nhBtXQạc dBtXQạo BtXQêm ái9B4h trôiBtXQ quaVXm9, TiêBtXQu 9B4hTrạch đhxbnưa moKXCicro toKXCới bêBtXQn môi,hxbn cấthxbn giọng9B4h hát.

Anh khônBtXQg sợhxbn vhxbnì VXm9em màBtXQ chịu9B4h nhiề9B4hu 9B4htổn thBtXQất, dù9B4h hxbnbao goKXCian kBtXQhổ vẫnBtXQ sẵ9B4hn BtXQlòng đónoKXC nhận

Anh cVXm9hỉ 9B4hsợ vìhxbn mệt9B4h mỏiVXm9 toKXChao t9B4hhức hxbncả đVXm9êm oKXCmà b9B4hỏ lVXm9ỡ 9B4hcuộc hxbnhẹn hxbnngày maBtXQi củhxbna BtXQchúng ta

Anh oKXCkhông oKXCsợ mVXm9ồ hô9B4hi đầoKXCm đìa,9B4h xhxbnây nêoKXCn mộtoKXC loKXCâu đàiBtXQ thuộc9B4h voKXCề oKXCriêng hahxbni ta

Anh chxbnhỉ BtXQsợ rằngVXm9 mìnhVXm9 bBtXQị cảhxbnm, oKXCkhông n9B4hếm đượchxbn đồoKXC ănBtXQ oKXCem nấu9B4h chxbnho aVXm9nh toKXChì thậVXm9t VXm9lãng phí

Không hxbncần eBtXQm cBtXQho aVXm9nh oKXCuống toKXChuốc, khôngoKXC muốnoKXC hxbntrở thànhxbnh gánhVXm9 nVXm9ặng củaVXm9 em

Nếu yVXm9êu VXm9em sahxbno cóoKXC thBtXQể hxbnđể eBtXQm phảioKXC oKXChôn mộtoKXC ngườioKXC 9B4hbệnh, trơhxbn BtXQmắt nhoKXCìn anoKXCh ch9B4hịu bBtXQao giàyBtXQ vò

Anh BtXQmong sBtXQao tBtXQhân thBtXQể k9B4hhỏe hxbnmạnh, voKXCì anVXm9h đãoKXC đồnVXm9g hxbný sẽoKXC hxbncho e9B4hm mVXm9ột cuộcVXm9 sốngBtXQ vẹnhxbn toàn

Thề nVXm9on hoKXCẹn VXm9biển chẳngVXm9 bằoKXCng oKXCkhỏe mạnh9B4h đểoKXC ehxbnm khônoKXCg BtXQphải nhọVXm9c công

Anh monVXm9g 9B4hsao thânoKXC thểVXm9 koKXChỏe mạBtXQnh, khhxbnông muốn9B4h oKXCnhìn e9B4hm rơBtXQi lệBtXQ vBtXQì VXm9lo lắng9B4h 9B4hcho anh

Ngộ nhxbnhỡ hxbnem oKXCcòn tiềBtXQu tụyoKXC hơhxbnn VXm9anh thìhxbn s9B4hao cóhxbn thểVXm9 hưởBtXQng thụ9B4h hương9B4h voKXCị c9B4hủa VXm9tình yêu

Anh đãhxbn từBtXQng pBtXQhung hxbnphí thhxbnời giaVXm9n, hxbnthậm oKXCchí oKXCcòn nVXm9gang thxbnàng hxbncoi thườngVXm9 cáioKXC chết

Bởi oKXCvì đoKXCã yêuoKXC BtXQem, hxbnmới bắ9B4ht đhxbnầu BtXQkhao hxbnkhát BtXQsống BtXQlâu trăBtXQm tuổi

Cầu troKXCời hxbnban phhxbnúc 9B4hcho VXm9thân thểhxbn a9B4hnh khVXm9ỏe mạnh,oKXC hxbncho dùBtXQ nhxbngày đBtXQó đBtXQất trờihxbn tốhxbni tăm

Em vẫnoKXC sVXm9ẽ BtXQnhìn hxbnanh ngủ9B4h yên

Đắp BtXQcho a9B4hnh chiếcBtXQ chhxbnăn bVXm9ông, khVXm9iến a9B4hnh cảm9B4h 9B4hđộng đến9B4h rơi9B4h lệ…hxbn [2]

[2] VXm9Thân thBtXQể khỏeBtXQ oKXCmạnh –VXm9 TrươBtXQng Vệhxbn Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìhxbnnh ản9B4hh khhxbni a9B4hnh bị9B4h bVXm9ệnh thxbnái hoKXCiện BtXQtrước mắVXm9t Nhhxbnan Hoan9B4h, BtXQcho VXm9anh uốngoKXC thuốchxbn, BtXQnhìn anoKXCh tiVXm9êm, mhxbnơ 9B4hmơ hồBtXQ hồoKXC n9B4hgồi b9B4hên gioKXCường trônghxbn chừnoKXCg anh…

Khóe mắ9B4ht cBtXQô đãhxbn ướoKXCt tVXm9ự lú9B4hc nào.

Chơi xehxbn, hồoKXC đồ9B4h sVXm9ống quVXm9a nhxbngày, VXm9coi thườnghxbn cáVXm9i chếtBtXQ VXm9đi đuhxbna xhxbne vớihxbn DVXm9ạ Sâm…BtXQ Tất9B4h BtXQcả đềuVXm9 hiểnBtXQ hxbnhiện trBtXQước mắBtXQt TiBtXQêu Trạch,VXm9 ahxbnnh nhớhxbn VXm9rất hxbnrõ lúVXm9c aBtXQnh tỉnhhxbn hxbnlại s9B4hau cơBtXQn mê9B4h mhxbnan, NhaoKXCn HVXm9oan hxbnđã nói9B4h 9B4h– anVXm9h goKXCục ng9B4hã, nhhxbnư BtXQthể BtXQcả th9B4hế giớihxbn này9B4h đềuBtXQ sụpVXm9 đBtXQổ VXm9theo vậoKXCy. 9B4hTiêu TrạchoKXC, oKXCanh phải9B4h maVXm9u khỏeoKXC lại,oKXC BtXQmình ehxbnm khVXm9ông thểoKXC chèo9B4h chốhxbnng đượcVXm9 cáVXm9i nh9B4hà này.

Thề BtXQnon hẹnVXm9 b9B4hiển toKXChật oKXCsự chẳngoKXC quaoKXCn trVXm9ọng 9B4hbằng thân9B4h thểoKXC khỏhxbne mạnh.

Đối vớiVXm9 cô,VXm9 anBtXQh BtXQlà tr9B4hụ cột9B4h chxbnho cảVXm9 thếVXm9 giớoKXCi, a9B4hnh gVXm9ục ngBtXQã, thxbnhế oKXCgiới chxbnủa oKXCcô cũBtXQng sVXm9ụp xuốn9B4hg theo.

Nhan HBtXQoan cả9B4hm độhxbnng VXm9không nóVXm9i nhxbnên lờVXm9i, lệ9B4h rưnhxbng rưngoKXC tronhxbng đôihxbn BtXQmắt lBtXQong lanhhxbn, BtXQqua lVXm9àn nướcoKXC mắthxbn đBtXQó, cVXm9ô trôhxbnng BtXQthấy mộtoKXC ngVXm9ười đànhxbn ônVXm9g c9B4hầm bóoKXC ho9B4ha hồnghxbn toBtXQ. GươnoKXCg mBtXQặt rạngVXm9 rỡ,9B4h BtXQsống mũhxbni cVXm9ao thẳng,oKXC VXm9Âu phục9B4h BtXQtrắng toKXCinh, BtXQanh giốnghxbn n9B4hhư moKXCột vị9B4h h9B4hoàng oKXCtử chxbnhân oKXCtình kVXm9hẩn khBtXQoản bưVXm9ớc vềBtXQ oKXCphía cô.

Nhan HoVXm9an sụt9B4h sịt9B4h nhậnhxbn lấhxbny bóhxbn hoahxbn, TiêoKXCu TrạchoKXC oKXCmóc tronVXm9g áBtXQo roKXCa chiếVXm9c n9B4hhẫn koKXCim BtXQcương đã9B4h chuẩnVXm9 bịBtXQ từ9B4h trướVXm9c, quỳhxbn m9B4hột VXm9chân xuốnoKXCg. Anhxbnh VXm9nói: “Anh9B4h đãhxbn nBtXQói, ngàyVXm9 aVXm9nh gVXm9ây dựnghxbn lạiVXm9 sựBtXQ nghiệpVXm9 sBtXQẽ VXm9chính là9B4h l9B4húc cướiVXm9 VXm9em hxbnvề nhà9B4h, bVXm9ây oKXCgiờ BtXQanh muhxbnốn thBtXQực hiệhxbnn lờiVXm9 nóhxbni củaVXm9 mìn9B4hh, hxbnem yoKXCêu, lấVXm9y a9B4hnh nhé?”

Nước mắtoKXC lhxbnã chVXm9ã rơi,9B4h NhaVXm9n HoBtXQan khônBtXQg hVXm9ề doKXCo dự9B4h, ngBtXQón t9B4hay oKXCrun roKXCun coKXChui vàhxbno chiếchxbn VXm9nhẫn nạhxbnm VXm9kim cưoKXCơng đẹphxbn oKXCđẽ sáhxbnng chói.

Chung quanhxbnh tiếngBtXQ vBtXQỗ ta9B4hy VXm9vang dộiVXm9, aBtXQnh ôBtXQm VXm9cô hôoKXCn lê9B4hn hoKXCàng nướhxbnc mắt.

Âm 9B4hnhạc tha9B4hy đổi,oKXC trở9B4h tBtXQhành hxbnkhúc nhạchxbn êmVXm9 áihxbn nhịpBtXQ nhxbnhàng, mọioKXC ngườiBtXQ lậBtXQp thxbnức kVXm9ết đôiBtXQ tVXm9ìm bhxbnạn nBtXQhảy. TiBtXQêu TrạcVXm9h thBtXQổi nhẹhxbn l9B4hên m9B4hí mắtBtXQ cô9B4h, chọhxbnc oKXCcho VXm9cô cườihxbn, “LậpoKXC tứcoKXC muốnoKXC lVXm9àm oKXCcô dâu9B4h c9B4hủa anhVXm9, cảBtXQm thxbnhấy mì9B4hnh hạnhhxbn phúchxbn chứ?”

Nhan hxbnHoan n9B4hín BtXQkhóc mỉ9B4hm cVXm9ười, gậVXm9t đầu9B4h li9B4hên tục.

Tiêu Trạ9B4hch cườBtXQi loKXCàm xVXm9ao hxbnđộng áhxbnnh hxbnmắt BtXQNhan Hoan.

Cô VXm9nói: “AnhBtXQ yêuBtXQ, sinoKXCh nhậtVXm9 v9B4hui vẻ.”

“Ừ!” oKXCAnh t9B4hựa tráoKXCn hxbnmình vào9B4h tráoKXCn côhxbn, 9B4hnhẹ nhxbnhàng khiêuBtXQ vũoKXC, cBtXQô VXm9kéo oKXCtay 9B4hanh đặBtXQt lêoKXCn VXm9bụng dướiBtXQ phẳnVXm9g lì,BtXQ khVXm9ẽ khVXm9àng nVXm9ói: “MónBtXQ quàBtXQ VXm9em tặnhxbng oKXCcho hxbnanh nằVXm9m ởhxbn đây.”

Chiều cu9B4hối thhxbnu, ánhBtXQ nắng9B4h chhxbnan hòa.

Ven đoKXCường, caVXm9o ốcBtXQ mọcVXm9 lê9B4hn saBtXQn sáthxbn oKXCnhư rVXm9ừng rậm9B4h, từngoKXC cỗBtXQ VXm9xe lớ9B4hn nhxbnhỏ ronVXm9g 9B4hruổi khắpVXm9 VXm9các co9B4hn poKXChố, ngườihxbn oKXCđi BtXQđường q9B4hua BtXQlại vộVXm9i vãVXm9, hxbnnữ cBtXQảnh shxbnát giBtXQao thônVXm9g xin9B4hh đẹpoKXC chhxbnỉ huBtXQy đoKXCoàn BtXQxe. oKXCMột đámBtXQ VXm9thanh niê9B4hn oKXCvây quanBtXQh BtXQtrạm x9B4he buýBtXQt VXm9dán hxbnđầy áVXm9p pBtXQhích phiVXm9m ảBtXQnh, tấtBtXQ oKXCcả đềuBtXQ đBtXQang bànVXm9 oKXCtán vềhxbn BtXQcô diễn9B4h viêhxbnn xoKXCinh 9B4hđẹp chiBtXQếm BtXQcứ toànBtXQ bộ9B4h cá9B4hc bứchxbn ảnhoKXC đó.

Thành phoKXCố n9B4hày vẫnBtXQ thaoKXCy đổi9B4h rấtBtXQ nhaoKXCnh, k9B4hhiến ngườiVXm9 9B4hta khônghxbn kịpVXm9 đónVXm9 nhận.

Tại vVXm9ùng ngoạBtXQi thhxbnành oKXCcách xoKXCa VXm9đô thị,9B4h VXm9yên 9B4htĩnh, thhxbnư thái.

Reventon mBtXQen the9B4ho co9B4hn đườngoKXC nVXm9úi u9B4hốn oKXClượn laVXm9o hxbnvề p9B4hhía trước,VXm9 toKXCrên BtXQghế láBtXQi, hxbnTiêu Tr9B4hạch mhxbnột tBtXQay giữhxbn BtXQvô lăngVXm9, mộtoKXC t9B4hay đVXm9ặt trên9B4h p9B4hhần VXm9bụng đãBtXQ hơihxbn noKXChô oKXClên củaBtXQ hxbnngười vợoKXC đ9B4hang nhxbngồi thxbnrong lòng9B4h mình.

Nhan Hoahxbnn đ9B4hang troVXm9ng thoKXCời hxbnkỳ oKXCmang VXm9thai nhưnhxbng vBtXQẫn đẹpBtXQ dịhxbnu d9B4hàng, máiVXm9 tóBtXQc hơVXm9i VXm9rối tếtBtXQ VXm9phồng theVXm9o koKXCiểu xươnBtXQg cá,9B4h áoVXm9 lehxbnn mỏngVXm9 mBtXQàu dVXm9a 9B4hngười, 9B4htoàn thân9B4h hxbncô oKXCnhư tBtXQỏa BtXQra mộtVXm9 tVXm9hứ ánhhxbn sVXm9áng củBtXQa ngưVXm9ời làm9B4h mẹ.

Cô ngồiVXm9 toKXCrên VXm9đùi Tiêhxbnu oKXCTrạch, hxbncúi đầuVXm9 hoKXCôn môihxbn aoKXCnh, chiếBtXQc oKXCnhẫn ki9B4hm hxbncương oKXCtrên ngónhxbn vBtXQô danVXm9h lóeVXm9 sán9B4hg roKXCực rỡ.

Tiêu Trạchhxbn đBtXQã hxbnquá qVXm9uen hxbnthuộc vớihxbn coVXm9n đườnghxbn nàoKXCy nên9B4h vốnBtXQ khôngoKXC cần9B4h nhVXm9ìn, vẫoKXCn hVXm9ết sức9B4h chuyoKXCên chhxbnú hoKXCôn hxbncô, yêuhxbn thươ9B4hng cô.

“Vèo!”

Một cBtXQhiếc Porhxbnsche 91VXm91 [oKXC3] pBtXQhóng vụ9B4ht quhxbna nhhxbnư tVXm9ên bắn,hxbn lVXm9á 9B4hcây VXm9khô héohxbn bịVXm9 sức9B4h giBtXQó cuốnVXm9 lêBtXQn cuhxbnộn tròoKXCn saVXm9u đuôiBtXQ xe.

[3] PorBtXQsche 911BtXQ: mọhxbni người9B4h cònoKXC oKXCnhớ 9B4hchiếc oKXCxe nhxbnày BtXQchứ, loKXCà DạoKXC SâmBtXQ :D

2012-Porsche-911-FroVXm9nt-Quarter-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-Coupe-CluboKXC-1

Nhan H9B4hoan rờiBtXQ kh9B4hỏi cánhVXm9 môihxbn nBtXQóng rựchxbn, qoKXCuay VXm9đầu n9B4hhìn, kBtXQinh ngạhxbnc hôVXm9 VXm9lên: oKXC“Là VXm9anh ta…”

Tiêu TrạcoKXCh giữhxbn cằ9B4hm cVXm9ô kéooKXC lạiVXm9 BtXQtiếp thxbnục hôVXm9n môi.

Mặc kệhxbn hắnBtXQ 9B4hlà ai.

Người cảBtXQ đoKXCời nBtXQày aoKXCnh mhxbnuốn oKXCđuổi the9B4ho đ9B4hã hoBtXQàn VXm9toàn bắVXm9t đượcBtXQ BtXQrồi, hxbnanh chẳVXm9ng còBtXQn chútoKXC hxbnhào hVXm9ứng 9B4hvới bấtBtXQ kỳVXm9 kẻoKXC nBtXQào khác.

“Anh VXm9không thể9B4h VXm9nào vĩnhhxbn viễnhxbn BtXQchạy phíoKXCa sVXm9au em.”

“Anh sẽ9B4h đuổihxbn oKXCtheo em.”

Nhan HoaoKXCn, cBtXQuối cùhxbnng 9B4hanh cũVXm9ng bBtXQắt BtXQđược eoKXCm rồi.

_Hết_

P/s: VXm9Ngại quá9B4h, cBtXQòn mhxbnỗi mộthxbn chxbnhương oKXCmuốn BtXQpost lVXm9iền lVXm9uôn n9B4hhưng tựVXm9 hxbnnhiên lạioKXC bậnhxbn bhxbnù đầuhxbn cả9B4h tuhxbnần, chẳngBtXQ hhxbnở BtXQra đượcVXm9 chBtXQút 9B4hnào đểBtXQ là9B4hm, bắtVXm9 mọiVXm9 ngư9B4hời đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.