You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác giả:8fj2C7 NhacTmicfn TiểurervVD Ngôn

Chuyển ngữcTmicf: L8fj2C7ạc Dương
***

Chương 67

Để chazúc mừngaz siaznh 8fj2C7nhật Tiê8fj2C7u T8fj2C7rạch, cTmicfNhan HoarervVDn mặcaz rervVDmột chiếcaz azváy azhở rervVDvai cTmicfmới đazặt cTmicfhàng thiếazt rervVDkế rervVDtheo 8fj2C7yêu cTmicfcầu. Tazừ ngựccTmicf trởcTmicf xuốngrervVD, váyaz đượccTmicf ghrervVDép thànazh từaz rấcTmicft cTmicfnhiều chiếccTmicf lôngcTmicf vũcTmicf nhazỏ tazrắng tincTmicfh, rervVDtạo rervVDcho pcTmicfhần chazân vcTmicfáy ccTmicfó kiểu8fj2C7 8fj2C7dáng ncTmicfhư bậ8fj2C7c 8fj2C7thang tầazng tầnazg lớpaz lớp,8fj2C7 vừaaz cTmicfthuần khiếcTmicft thcTmicfoát tụcrervVD 8fj2C7mà lạicTmicf khôngaz m8fj2C7ất tínhaz thờicTmicf trang.

Là chcTmicfủ aznhân azcủa bữaaz trervVDiệc, TiêucTmicf Trạch8fj2C7 cũ8fj2C7ng ă8fj2C7n rervVDvận rấtaz trarervVDng trọngcTmicf, rervVDanh mặcaz một8fj2C7 bộaz ÂcTmicfu phụccTmicf màuaz trắngaz brervVDước rervVDra rervVDkhỏi phòngcTmicf tazhay đồ,az đrervVDi tớirervVD ôazm vcTmicfòng qcTmicfuanh rervVDeo nazhỏ củacTmicf nànrervVDg tiênaz ncTmicfữ đa8fj2C7ng đứng8fj2C7 trcTmicfước gcTmicfương, rervVDnói: “Mặcaz đcTmicfồ tranrervVDg điểcTmicfm xinrervVDh đẹpcTmicf trervVDhế cTmicfnày cTmicfđể quyến8fj2C7 r8fj2C7ũ cocTmicfn nhcTmicfà azai đây?”

Nhan H8fj2C7oan giậcTmicft nrervVDhẹ cácTmicfnh aztay ácTmicfo m8fj2C7àu aztrắng đang8fj2C7 vòngcTmicf qazua eazo 8fj2C7mình, aznói: “E8fj2C7m còrervVDn chưcTmicfa nóiaz gì8fj2C7 cTmicfanh rervVDđâu đrervVDấy, ăn8fj2C7 diazện bản8fj2C7h cTmicfbao rervVDthế nàycTmicf cTmicflà để8fj2C7 drervVDụ cTmicfdỗ cocTmicfn gáirervVD ncTmicfhà a8fj2C7i hả?”

“Hôm naazy rervVDlà 8fj2C7sinh nhậrervVDt anrervVDh, anazh pazhải ăncTmicf mặcaz trịn8fj2C7h trazọng cTmicflà đương8fj2C7 nhiêcTmicfn, h8fj2C7ơn nữacTmicf, rervVDcó ecTmicfm 8fj2C7rồi, cònaz corervVDn gáazi nhrervVDà 8fj2C7ai cazó thểaz lọazt vào8fj2C7 m8fj2C7ắt arervVDnh được.”

“Hôm naazy làaz sirervVDnh aznhật anhcTmicf, erervVDm tra8fj2C7ng điểm8fj2C7 xinazh đẹp8fj2C7 lcTmicfà đcTmicfương ncTmicfhiên, h8fj2C7ơn nữaza, cTmicfcó anazh rervVDrồi, ccTmicfon t8fj2C7rai aznhà aznào rervVDcó cTmicfthể lọazt vàcTmicfo rervVDmắt cTmicfem đượcaz chứ.”

Nhan HocTmicfan bắtrervVD chưrervVDớc các8fj2C7h cTmicfnói của8fj2C7 anrervVDh, lạrervVDi bịrervVD TrervVDiêu Trạchaz ôrervVDm rervVDghì 8fj2C7vào lònazg 8fj2C7hôn nazgấu rervVDnghiến mộazt trervVDrận, rờiaz rervVDkhỏi mô8fj2C7i ccTmicfô, rervVDanh thởcTmicf nặn8fj2C7g nềrervVD nói:az rervVD“Quà sin8fj2C7h nhậtcTmicf cTmicfcủa anrervVDh đâu?”

 

Nhan HoacTmicfn azđỏ mặtcTmicf k8fj2C7éo chiếcrervVD váazy h8fj2C7ơi cTmicfxộc xệchaz lêrervVDn chaze đrervVDi 8fj2C7phần ngực,cTmicf rervVDra vẻcTmicf bíaz mật,rervVD “8fj2C7Đến lúcaz 8fj2C7đó an8fj2C7h sẽcTmicf biết!”

“Anh murervVDốn xecTmicfm xrervVDem rốtrervVD cazuộc ecTmicfm 8fj2C7tặng anazh th8fj2C7ứ gì8fj2C7 hacTmicfy ho.”az azBàn aztay cTmicfto véorervVD nhẹaz hacTmicfi cazái lêrervVDn nơirervVD trònaz trịarervVD mềm8fj2C7 mại,rervVD Nhazan Hoa8fj2C7n nhíuaz cTmicfmày cắn8fj2C7 azmôi, azcơ thểaz bâycTmicf giờrervVD vôrervVD rervVDcùng nhcTmicfạy c8fj2C7ảm, scTmicfự đụngcTmicf rervVDchạm củaaz aaznh 8fj2C7làm cTmicfcô 8fj2C7như muốnrervVD nazhũn ra.

Rất nhiềucTmicf ngrervVDười nhậ8fj2C7n đcTmicfược thiệ8fj2C7p mcTmicfời củ8fj2C7a TrervVDiêu azTrạch, đồngrervVD nghiệprervVD, bạnaz bèaz rervVDthân thiế8fj2C7t, n8fj2C7gay cảaz kẻcTmicf đcTmicfối đazịch LãrervVDnh NgựcTmicf ThầncTmicf cũnazg 8fj2C7nhận được.

Từng chiazếc 8fj2C7limousine [1az] azxa hrervVDoa lazần lượtaz đỗrervVD azlại trước8fj2C7 cổngcTmicf T98az, azhôm aznay bảocTmicf vcTmicfệ 8fj2C7cũng ărervVDn rervVDmặc chỉrervVDn azchu vcTmicfô cùn8fj2C7g tranazg trrervVDọng. cTmicfLúc Tiêazu TrạchcTmicf tựaz nhiênrervVD cTmicfôm NhcTmicfan HocTmicfan đirervVD và8fj2C7o azđại srervVDảnh, cTmicfkhông khíaz cảcTmicf hộazi trư8fj2C7ờng lập8fj2C7 trervVDức cTmicfsôi sục.

[1] Li8fj2C7mousine: mộazt loazại cTmicfxe khárervVDch sarervVDng trọngaz, crervVDó thân8fj2C7 xrervVDe dàcTmicfi vàcTmicf nrervVDội trervVDhất t8fj2C7iện nghrervVDi bên8fj2C7 trong.

lirervVDncoln-stretch-limo

rervVD"OLYMPUS

Tiêu Trạch8fj2C7 ch8fj2C7ào hazỏi mộcTmicft nhómcTmicf bạnrervVD cTmicfbè, Nazhan HcTmicfoan 8fj2C7bị đ8fj2C7ám azkhách mờiaz nữcTmicf kcTmicféo scTmicfang mộazt bêazn bắtcTmicf rervVDđầu trervVDán gẫu.

Nhân vrervVDiên phụcrervVD vazụ quá8fj2C7n bazar ma8fj2C7ng mộtrervVD rervVDhộp qurervVDà đượccTmicf gói8fj2C7 đẹp8fj2C7 rervVDđẽ đưcTmicfa azcho TiêurervVD TrạrervVDch đazang nazói azchuyện phiếmaz vrervVDới khá8fj2C7ch khcTmicfứa, cTmicf“Tiêu taziên scTmicfinh, rervVDmột vịrervVD tiêazn sirervVDnh nhcTmicfờ rervVDtôi chuyểnrervVD móazn q8fj2C7uà nàyrervVD 8fj2C7cho 8fj2C7ngài, ngườcTmicfi đóaz nóiaz mónaz qrervVDuà nàcTmicfy ngà8fj2C7i nhấcTmicft địrervVDnh phảicTmicf rervVDtự rervVDtay mởcTmicf ra.”

Tiêu TrcTmicfạch n8fj2C7ghi hoặcTmicfc nhcTmicfận lấycTmicf hộpaz 8fj2C7quà, mởaz r8fj2C7a. cTmicfNgay k8fj2C7hi giấy8fj2C7 góazi đượcaz xazé raaz, 8fj2C7trong lazòng TirervVDêu Trạch8fj2C7 lậpaz tcTmicfức azđan xerervVDn azbao cảmrervVD g8fj2C7iác azđắng ccTmicfay ngọtcTmicf bùi.az cTmicfAnh 8fj2C7giữ lấyrervVD tarervVDy nhânaz viêcTmicfn phụcaz vụ,rervVD vộcTmicfi và8fj2C7ng hỏirervVD: “VịrervVD tiêcTmicfn si8fj2C7nh đrervVDó đ8fj2C7ang ở8fj2C7 đâurervVD? An8fj2C7h azta tazrông nhưcTmicf thếaz nào?”

Nhân vi8fj2C7ên phụccTmicf vụrervVD hơ8fj2C7i g8fj2C7iật mìnazh, lắpaz bắazp 8fj2C7nói: “VrervVDị tiên8fj2C7 8fj2C7sinh 8fj2C7đó đcTmicfã đcTmicfi azrồi, aaznh tcTmicfa rấrervVDt caazo, rấtcTmicf tuấnrervVD tú,8fj2C7 kcTmicfhi cườiaz còrervVDn azlộ rcTmicfa 8fj2C7hàm rrervVDăng trắ8fj2C7ng sáng.”

Đúng lcTmicfúc n8fj2C7ày, vazới aztư cácazh người8fj2C7 chazủ trì,cTmicf Bạch8fj2C7 rervVDDiệc cTmicfPhong mcTmicfời TrervVDiêu TrrervVDạch azlên rervVDsân khấu8fj2C7 phátcTmicf baziểu, TiêucTmicf Trạchaz chấrervVDn chỉnh8fj2C7 lạirervVD cảmrervVD azxúc rồirervVD đicTmicf lên.

Khách cTmicfkhứa nhacTmicfo nhaazo ngồiaz xrervVDuống. rervVDNhan HocTmicfan ngồ8fj2C7i cùngcTmicf rervVDbàn vrervVDới TcTmicfiêu KirervVDến Đông,cTmicf azbên c8fj2C7ạnh làcTmicf Hạaz Thiệu8fj2C7 NhiêcTmicfn vàaz LạcrervVD TiểucTmicf azAnh, tcTmicfiếp đórervVD làaz TốncTmicfg ThrervVDế rervVDPhong 8fj2C7và cTmicfAmy, BạrervVDch 8fj2C7Diệc Phongaz, Lãaznh NgựcTmicf ThrervVDần đ8fj2C7ã n8fj2C7gồi yêazn cTmicfvị ởrervVD hcTmicfàng g8fj2C7hế trước.

Tiêu TrạchrervVD ÂucTmicf phục8fj2C7 chỉnhaz tềrervVD đicTmicf tớirervVD ccTmicfầm rervVDlấy mic8fj2C7ro, cTmicfnhìn mcTmicfột lưazợt khácrervVDh cTmicfkhứa đacTmicf phầnrervVD rervVDlà bạnaz brervVDè th8fj2C7ân thiếtcTmicf, nói:az “HcTmicfôm nazay lrervVDà rervVDsinh nhật8fj2C7 củarervVD TiêurervVD Trạcazh tôi8fj2C7, cảazm ơn8fj2C7 mọi8fj2C7 ngườicTmicf đãrervVD trervVDới thrervVDam dựcTmicf buổ8fj2C7i tiệc,rervVD rervVDcảm ơnrervVD azBạch DirervVDệc PhcTmicfong cTmicfđã azcung cấrervVDp đ8fj2C7ịa điểmcTmicf 8fj2C7tốt nhazư rervVDthế này.”

Dưới rervVDsân khấuaz taziếng vỗcTmicf lêrervVDn azvang lrervVDên 8fj2C7rộn rãcTmicf, cTmicfsau khrervVDi lắazng lạirervVD, 8fj2C7Tiêu TrạcTmicfch tiếprervVD tụcrervVD nócTmicfi: “NhâncTmicf dcTmicfịp này8fj2C7, cTmicftôi có8fj2C7 vrervVDài lờirervVD muốrervVDn cTmicftâm sazự vớirervVD cTmicfmọi người.az TừrervVD chuyệcTmicfn Tầ8fj2C7n azVũ đoạazn trervVDuyệt vớicTmicf 8fj2C7Lãnh Thị,az 8fj2C7cho t8fj2C7ới viazệc cTmicfThịnh TcTmicfhế tcTmicfhu cTmicfmua Tầnaz V8fj2C7ũ, rervVDmột rervVDnăm q8fj2C7ua đ8fj2C7ã xảrervVDy rcTmicfa krervVDhông írervVDt cTmicfsự kicTmicfện. azTrong mrervVDột năm8fj2C7 nàyrervVD, cTmicftôi từ8fj2C7 mộtcTmicf kẻcTmicf c8fj2C7on nhazà giàu8fj2C7 cTmicfchơi azbời lêcTmicfu lổng,cTmicf azkhông có8fj2C7 chazí tiến8fj2C7 thủaz crervVDhỉ bcTmicfiết chcTmicfơi cTmicfxe, đazã trở8fj2C7 cTmicfthành tcTmicfôi củacTmicf rervVDhôm ncTmicfay, tô8fj2C7i khôcTmicfng d8fj2C7ám nazói mazình đ8fj2C7ã thànhaz côncTmicfg, nhưngcTmicf tôiaz hazoàn aztoàn azdám nói,cTmicf TicTmicfêu TcTmicfrạch đaazng đứazng tazrước mặt8fj2C7 mọicTmicf người8fj2C7 là8fj2C7 mộazt ngư8fj2C7ời đànrervVD ôazng đã8fj2C7 thật8fj2C7 s8fj2C7ự trảirervVD qcTmicfua nhữcTmicfng rervVDbão táprervVD 8fj2C7gian khổaz đểrervVD t8fj2C7rưởng thành!”

“Hú!” BạchrervVD DiệcrervVD PcTmicfhong bỗnazg k8fj2C7êu lazên nhưaz sórervVDi tru.

“Nhưng cTmicftrong chuycTmicfện này8fj2C7 nếuaz nhưrervVD khônrervVDg cTmicfcó azsự giúazp đỡaz vàcTmicf ủng8fj2C7 hộcTmicf c8fj2C7ủa azmọi người,cTmicf 8fj2C7Tiêu Trazạch tôicTmicf sẽrervVD khônrervVDg tcTmicfhể đi8fj2C7 8fj2C7tới rervVDngày cTmicfhôm nacTmicfy nh8fj2C7anh azchóng nhcTmicfư vậy.rervVD azCho rervVDnên, tạiaz đây,rervVD trervVDôi mrervVDuốn cảmaz ơnaz tazất cả8fj2C7 8fj2C7mọi người.rervVD” TiêrervVDu Tr8fj2C7ạch nhìcTmicfn azvề phíacTmicf TốnrervVDg ThếrervVD P8fj2C7hong, rervVDánh mắtcTmicf chrervVDân thành.az “AnhrervVD TốrervVDng, azcảm azơn arervVDnh cTmicfvào lúcTmicfc rervVDtôi cazần cTmicfsự grervVDiúp đrervVDỡ ncTmicfhất đãaz dànhrervVD crervVDho aztôi mcTmicfột vị8fj2C7 cTmicftrí đểcTmicf trervVDôi c8fj2C7ó rervVDthể p8fj2C7hát hurervVDy cTmicfhết cTmicfkhả nrervVDăng củacTmicf mrervVDình. Dù8fj2C7 ccTmicfho bâcTmicfy girervVDờ đrervVDã cóaz 8fj2C7sự n8fj2C7ghiệp riêng,rervVD nhưnrervVDg aztôi sẽcTmicf khôngcTmicf vứtaz bcTmicfỏ GicTmicfang Hâazn, cTmicfnơi rervVDđã chrervVDo trervVDôi c8fj2C7ông rervVDviệc đầucTmicf rervVDtiên, cảmcTmicf ơrervVDn a8fj2C7nh, acTmicfnh Tống.”

Tiêu Trazạch azdời rervVDánh mắtcTmicf saazng AmyrervVD. “AcTmicfmy, crervVDảm ơ8fj2C7n 8fj2C7cô đcTmicfã khôngcTmicf t8fj2C7ừ bỏ,rervVD cùn8fj2C7g tôazi rervVDđi suốt8fj2C7 c8fj2C7hặng đườnazg 8fj2C7cho tớrervVDi bazây cTmicfgiờ, cTmicftôi phrervVDải tă8fj2C7ng lươnrervVDg c8fj2C7ho cTmicfcô, còrervVDn azphải thazăng crervVDhức, rervVDPhó tổng8fj2C7 giámcTmicf đốc8fj2C7 ĐỉnhcTmicf ThịcTmicfnh qazuốc tếrervVD, ôcTmicfng cazhủ củ8fj2C7a cTmicfcô cTmicfcòn rervVDcó 8fj2C7thể h8fj2C7ào phóngcTmicf đếnaz mrervVDức ncTmicfào nữa.”

Tiền đãaz kazhông cònaz qucTmicfan aztrọng đốirervVD vcTmicfới AmyrervVD, ncTmicfhưng n8fj2C7ếu đưrervVDợc thă8fj2C7ng chức8fj2C7 azsẽ càngrervVD 8fj2C7có khô8fj2C7ng g8fj2C7ian azđể phcTmicfát triển,8fj2C7 côcTmicf vẫrervVDn rấtrervVD vucTmicfi, cTmicfnâng lrervVDy rưrervVDợu đứngrervVD bậazt rervVDdậy hrervVDô: “ÔngrervVD chủcTmicf vạ8fj2C7n tuế!”

Tiêu Trạ8fj2C7ch nói8fj2C7 tiế8fj2C7p: 8fj2C7“Còn rervVDcó nhữcTmicfng đồng8fj2C7 nghiệpcTmicf ởaz Gi8fj2C7ang HânrervVD, cảmaz azơn sự8fj2C7 cTmicfủng hộrervVD vrervVDà ưuaz áiaz củcTmicfa tấtaz c8fj2C7ả mcTmicfọi ngườcTmicfi, móncTmicf qurervVDà tôrervVDi đềcTmicfn đácTmicfp rervVDcho aznhững n8fj2C7ỗ lựcTmicfc crervVDố azgắng củarervVD mọiaz cTmicfngười, rervVDcũng ncTmicfhư việazc thă8fj2C7ng chứcTmicfc, tcTmicfăng rervVDlương vàcTmicf vấcTmicfn đềcTmicf đcTmicfãi ngộ8fj2C7 8fj2C7mà azmọi ncTmicfgười 8fj2C7mong đợi8fj2C7 nh8fj2C7ất, lưazợng tiêrervVDu cTmicfthụ quýcTmicf nà8fj2C7y củcTmicfa chúcTmicfng azta tazăng m8fj2C7ười 8fj2C7tám p8fj2C7hần trcTmicfăm s8fj2C7o vớcTmicfi quazý trước.”

Những 8fj2C7đồng nghicTmicfệp đ8fj2C7ã cùcTmicfng anazh d8fj2C7ốc sứcrervVD tcTmicfại Gi8fj2C7ang HârervVDn hưnrervVDg 8fj2C7phấn vỗaz trervVDay 8fj2C7giòn giã.

“Hú húcTmicf!” Bạchaz Di8fj2C7ệc Pazhong lạcTmicfi mộtrervVD lầrervVDn nrervVDữa phốiaz 8fj2C7hợp bằazng rervVDtiếng cTmicfkêu nazhư sórervVDi tru.

Tiêu TcTmicfrạch cười,cTmicf azchỉ v8fj2C7ào Bạchaz Di8fj2C7ệc Phoazng, aznói: “Bạchaz Diệazc PcTmicfhong, ch8fj2C7o dazù ccTmicfậu cóaz gàcTmicfo đến8fj2C7 cTmicfrách hrervVDọng, đcTmicfêm nazay cũazng không8fj2C7 lôirervVD k8fj2C7éo đượ8fj2C7c ccTmicfô sócTmicfi cTmicfcái aznào đâu.”

“Ha haza haza cTmicfha!!!!!!!” Dưới8fj2C7 sâ8fj2C7n khcTmicfấu azvang lêncTmicf trervVDiếng cườrervVDi azkhông ngừng.

Bạch 8fj2C7Diệc azPhong ng8fj2C7ắt đóarervVD azhoa tưcTmicfơi tro8fj2C7ng brervVDình hoaza cTmicftrên cTmicfbàn, némaz cTmicflên sâazn khấuaz: “Biến,rervVD tazhằng khốn!”

Tiêu TrạrervVDch l8fj2C7iếc 8fj2C7nhìn rervVDanh taza, nói:az “TiểrervVDu Bạch,rervVD Bạchaz giarervVD, tôiaz cũngrervVD phảirervVD crervVDảm rervVDơn cậazu rervVDđã 8fj2C7tổ chứccTmicf chrervVDo aztôi mộrervVDt bữa8fj2C7 8fj2C7tiệc lazớn 8fj2C7thế này,az cùngrervVD vớ8fj2C7i azsự giúprervVD đỡcTmicf rervVDcủa cậcTmicfu tron8fj2C7g suốtaz mcTmicfột nazăm qua8fj2C7.” Taziêu Tr8fj2C7ạch 8fj2C7gãi gcTmicfãi đầu,az đazổi giọngcTmicf: “MặccTmicf rervVDdù khônrervVDg thựcrervVD 8fj2C7chất lắm.”

“Ha ha8fj2C7!” Dướiaz scTmicfân krervVDhấu rervVDlại cTmicflà mộtrervVD tazràng cườrervVDi vancTmicfg dội.

Bạch Diệc8fj2C7 Pazhong cTmicfđứng dậy,az nhấcaz ccTmicfhân tazrèo lênrervVD cTmicfbàn, cTmicfanh trervVDa đazứng 8fj2C7đó hôrervVD: “ThằngrervVD khốnrervVD, cậuaz biazết cTmicfchọc cườirervVD ngườicTmicf kháccTmicf nhưaz vậy,az cTmicfsao khôngaz đcTmicfi làmrervVD dirervVDễn v8fj2C7iên azhài đi.”

Tiêu Trạchaz vỗ8fj2C7 vềaz arervVDnh ta8fj2C7: “HarervVD hrervVDa! H8fj2C7aiz! Đừn8fj2C7g k8fj2C7ích độazng, hôcTmicfm nazay làaz nazgày vuicTmicf, tôirervVD khazông muốnaz l8fj2C7àm cTmicfcho bầuaz khôncTmicfg 8fj2C7khí qurervVDá ngộtaz ngạt.”

Bạch Diệ8fj2C7c cTmicfPhong cazhỉ rervVDtay vàoaz anrervVDh, nhảcTmicfy t8fj2C7ừ trênaz bà8fj2C7n xuống.

“Hạ rervVDThiệu Nazhiên.” Tiê8fj2C7u 8fj2C7Trạch nhắcaz rervVDmột 8fj2C7cái tên.

Hạ Thiệ8fj2C7u Nazhiên ngồiaz ởrervVD hà8fj2C7ng ghazế trướcrervVD mỉm8fj2C7 cườiaz giơaz tarervVDy lazên, TiêucTmicf TrạcTmicfch bậtrervVD n8fj2C7gón cái:rervVD “Nazgười aaznh cTmicfem tazài azgiỏi, đazã gcTmicfiúp đỡcTmicf rervVDtôi quá8fj2C7 nhrervVDiều, ngoàazi lời8fj2C7 cảcTmicfm ơn8fj2C7 tôcTmicfi cTmicfcòn rervVDmuốn 8fj2C7nói, scTmicfau nazày nếurervVD rervVDcó chuyện8fj2C7 rervVDgì cầnrervVD đrervVDến Tiazêu Trạch,az chỉaz crervVDần cậurervVD mởcTmicf rervVDmiệng, crervVDho dùrervVD lrervVDà rervVDlao vcTmicfào nướcrervVD sôazi lazửa bỏrervVDng, chế8fj2C7t cũngrervVD… azkhông cTmicfchối trervVDừ, 8fj2C7còn rervVDcó azvợ 8fj2C7con đanrervVDg azchờ chúncTmicfg t8fj2C7a chămaz sóc!”

Hạ 8fj2C7Thiệu NhrervVDiên nởcTmicf nrervVDụ cười.

“Còn có8fj2C7 Lý8fj2C7 azAn Thần.”8fj2C7 Tiazêu TrạrervVDch cTmicfhô 8fj2C7to azmột tiếnrervVDg, trervVDìm ki8fj2C7ếm bónazg 8fj2C7dáng 8fj2C7anh taza giữaaz đcTmicfám người,cTmicf “TêcTmicfn khốnaz nhátcTmicf gacTmicfn nazhà ccTmicfậu, tôrervVDi biếcTmicft cậu8fj2C7 azđang ởcTmicf đârervVDy, 8fj2C7cậu c8fj2C7ó bảcTmicfn lazĩnh cTmicfsai ngườicTmicf azđưa chrervVDìa khóarervVD Reven8fj2C7ton cTmicfcho tôcTmicfi, tạrervVDi sacTmicfo lại8fj2C7 khônazg cócTmicf cTmicfcan đ8fj2C7ảm rervVDđứng trưazớc mặtrervVD tôi?”

Vừa nghcTmicfe rervVDđến Reventoazn, azNhan HoarervVDn kích8fj2C7 đazộng đứngcTmicf b8fj2C7ật dậycTmicf ngoảnazh đazầu 8fj2C7tìm kiếrervVDm 8fj2C7Lý azAn ThầcTmicfn, cò8fj2C7n rervVDGiản Nazinh 8fj2C7thì sữ8fj2C7ng cTmicfsờ cảrervVD người.

Đám đô8fj2C7ng bỗncTmicfg azxôn 8fj2C7xao, rervVDhóa 8fj2C7ra chiếccTmicf Re8fj2C7venton đazó bị8fj2C7 Lazý rervVDAn Tazhần 8fj2C7mua được,rervVD càng8fj2C7 ngạcrervVD nhcTmicfiên h8fj2C7ơn lrervVDà rervVDanh taza đemcTmicf c8fj2C7hiếc xaze tặngcTmicf lạicTmicf chcTmicfo azTiêu Trạch.

Reventon! Hazai trrervVDăm trervVDriệu rervVDđó! Khôn8fj2C7g 8fj2C7đùa đượccTmicf đâu!

Tất azcả azđều mở8fj2C7 lrervVDớn mcTmicfắt ngó8fj2C7 qazuanh bố8fj2C7n phía.

“Nếu cậucTmicf k8fj2C7hông rrervVDa, tôirervVD rervVDsẽ t8fj2C7hật sựcTmicf khôazng nhậnrervVD cậuaz 8fj2C7là bạn.8fj2C7” LờrervVDi nórervVDi tucTmicfyệt cTmicftình c8fj2C7ủa Tiazêu Trạch8fj2C7 vừcTmicfa thốtrervVD raza, Lýaz Aazn ThầrervVDn trốrervVDn đằngcTmicf sa8fj2C7u cộtrervVD cTmicftrụ bỗngcTmicf xazuất hiệnrervVD, “TôirervVD đếncTmicf rồi.”

“Tên khốn!az” Tiêuaz TrạrervVDch cắn8fj2C7 ră8fj2C7ng mắngcTmicf mộtaz crervVDâu, “NcTmicfhưng t8fj2C7ôi azphải cảm8fj2C7 ơncTmicf tênrervVD khốnaz nhà8fj2C7 cậuaz đcTmicfã tặcTmicfng lạcTmicfi chi8fj2C7ếc 8fj2C7xe rervVDmà rervVDtôi v8fj2C7à bàrervVD rervVDxã cTmicfyêu quýaz nhất.”

Tiêu TrạchrervVD nhìnrervVD LãnhrervVD NcTmicfgự Thầnaz. cTmicfLãnh NgựrervVD ThầcTmicfn cũngaz nhìazn anh.

“Người 8fj2C7ta n8fj2C7ói, muốnrervVD biếtaz girervVDá trị8fj2C7 mazột cTmicfcon ng8fj2C7ười cTmicfthì ph8fj2C7ải 8fj2C7nhìn vàorervVD đốazi thcTmicfủ củacTmicf cTmicfanh t8fj2C7a, Lãn8fj2C7h N8fj2C7gự Thần,cTmicf rấtcTmicf azvui 8fj2C7khi đượ8fj2C7c aaznh chọnrervVD rervVDlàm đ8fj2C7ối thủaz, cả8fj2C7m ơnaz a8fj2C7nh cTmicfmột nă8fj2C7m qrervVDua đã8fj2C7 qurervVDan tazâm đếnrervVD t8fj2C7ôi, khiazến tôirervVD khôcTmicfng thểcTmicf 8fj2C7không nhaaznh ccTmicfhóng t8fj2C7rưởng thành.”

Phía dưrervVDới cóaz ngcTmicfười cazười rộrervVD lên,az cTmicfngay rervVDcả azLãnh Nazgự cTmicfThần cũngcTmicf bấtrervVD giácaz concTmicfg cTmicfcong khóeaz mcTmicfiệng, 8fj2C7đây tcTmicfhật sựcTmicf giốngcTmicf nazhư một8fj2C7 tiếtcTmicf mazục cTmicfhài hấpaz dẫn.

Tiêu Trạchaz nóirervVD: cTmicf“Thế nhưng,cTmicf tôicTmicf ncTmicfghĩ, ngư8fj2C7ời 8fj2C7muốn cảazm ơrervVDn an8fj2C7h rervVDnhất l8fj2C7à cazha tô8fj2C7i mới8fj2C7 đúng!”

Tiêu Ki8fj2C7ến 8fj2C7Đông mỉazm cười.

Tiêu Trạ8fj2C7ch nhìnrervVD sa8fj2C7ng rervVDcha mìnhrervVD, bắ8fj2C7t đ8fj2C7ầu trê8fj2C7u chọc:8fj2C7 “Ba,8fj2C7 8fj2C7ngày trướcrervVD c8fj2C7on rervVDtrai củarervVD b8fj2C7a thật8fj2C7 rervVDhư hỏng!cTmicf C8fj2C7huyên môazn làmaz nrervVDhững ccTmicfhuyện khiếnaz baza mrervVDất mặtaz! HồirervVD đrervVDó azba vẫncTmicf lazuôn mocTmicfng azmuốn LãrervVDnh Ngự8fj2C7 Thầazn làrervVD azcon trazai mìnazh. NhcTmicfưng màcTmicf b8fj2C7a à,az azcon rervVDtrai củaaz baza đã8fj2C7 trưởn8fj2C7g thànhcTmicf, trrervVDở thànhrervVD mộrervVDt ncTmicfam tửaz 8fj2C7hán azđội trờazi đạpaz đất,az từrervVD hô8fj2C7m n8fj2C7ay trởcTmicf đi8fj2C7 8fj2C7ba cTmicfhoàn toànrervVD có8fj2C7 th8fj2C7ể kaziêu hãn8fj2C7h nócTmicfi vrervVDới cTmicfbất kỳrervVD ai8fj2C7, Tiêu8fj2C7 TrạchrervVD, làrervVD cTmicfcon cTmicftrai ccTmicfủa TiêcTmicfu Ki8fj2C7ến ĐôrervVDng tôi.”

Toàn cTmicfhội trườngaz vcTmicfỗ t8fj2C7ay hazoan cTmicfhô cTmicfnhư sấazm dậy.

Sau kh8fj2C7i lắnazg lạrervVDi, rervVDTiêu Trạcazh nhìcTmicfn cTmicfNhan Hoa8fj2C7n nazgồi grervVDiữa rervVDđám 8fj2C7đông, nócTmicfi: “Nhaazn cTmicfHoan, bàaz x8fj2C7ã, vợaz củarervVD arervVDnh, ecTmicfm yêu.”

Tiêu TrạchrervVD lirervVDên rervVDtiếp dù8fj2C7ng rervVDba cách8fj2C7 8fj2C7xưng hrervVDô k8fj2C7hiến Nhaazn 8fj2C7Hoan nazgại n8fj2C7gùng, crervVDô nhếchaz môirervVD nhì8fj2C7n anh.

Anh nrervVDói aztiếp: “Thực8fj2C7 raza, ngườirervVD cTmicfanh c8fj2C7ần phảcTmicfi cảazm ơrervVDn nhấrervVDt chínhcTmicf azlà emcTmicf. ErervVDm cazó n8fj2C7hớ lúc8fj2C7 Tần8fj2C7 rervVDVũ sụp8fj2C7 đổ,cTmicf e8fj2C7m đ8fj2C7ã rervVDnói rervVDgì vcTmicfới an8fj2C7h không?rervVD 8fj2C7Em nazói azem 8fj2C7yêu azanh, đó8fj2C7 lrervVDà lầncTmicf đầuaz tcTmicfiên 8fj2C7em nói8fj2C7 cTmicfyêu aaznh, vcTmicfào lúazc mazà acTmicfnh sắpaz tazrở thàncTmicfh mcTmicfột kẻcTmicf nrervVDghèo rớtrervVD khôncTmicfg rervVDxu dícTmicfnh túi.

Khi đóaz cTmicfem nói,rervVD rervVDgiàu cũrervVDng tốcTmicft mazà cTmicfnghèo cũng8fj2C7 đượrervVDc, chrervVDỉ c8fj2C7ần cTmicfở bê8fj2C7n ancTmicfh, c8fj2C7ho dùrervVD crervVDó rervVDtúng thrervVDiếu đazến mứcrervVD ăncTmicf khôngaz đ8fj2C7ủ nazo, mặcaz kh8fj2C7ông đủaz ấm,rervVD cTmicfphải uốngaz gió8fj2C7 Tâazy azBắc mcTmicfà sống8fj2C7 thìrervVD tazrong lazòng azem vẫncTmicf rấtcTmicf nrervVDgọt ngào.

Em nóiaz cTmicfem cTmicfđã muốnaz ở8fj2C7 bênrervVD a8fj2C7nh, chcTmicfo dazù acTmicfnh trởaz thànrervVDh kẻrervVD ăn8fj2C7 màcTmicfy 8fj2C7lưu lạccTmicf đầcTmicfu đườ8fj2C7ng, cTmicfem cũnazg muốncTmicf rervVDlàm rervVDkẻ ărervVDn màycTmicf bêrervVDn cạnh8fj2C7 anh.

Cả 8fj2C7đời nàyrervVD eazm 8fj2C7sẽ rervVDdựa vàrervVDo anhrervVD, arervVDnh c8fj2C7ó khôn8fj2C7g muốnaz 8fj2C7cũng khôazng được.”

Nhan H8fj2C7oan mícTmicfm môirervVD gậtaz đầu.

“Nhan HcTmicfoan, e8fj2C7m cóaz 8fj2C7dám trưazớc mặtaz tất8fj2C7 c8fj2C7ả mọicTmicf ngazười ởaz đây,cTmicf n8fj2C7ói lcTmicfại cTmicfcâu e8fj2C7m rervVDyêu anazh mộazt lazần nữa,cTmicf nóirervVD lạcTmicfi những8fj2C7 g8fj2C7ì cTmicfem đcTmicfã rervVDtừng nó8fj2C7i vớiaz arervVDnh khôrervVDng?” TcTmicfiêu TrạcrervVDh aznói xonazg, rervVDtất crervVDả mọi8fj2C7 8fj2C7người đều8fj2C7 hưazớng án8fj2C7h mắ8fj2C7t vào8fj2C7 N8fj2C7han HoanrervVD. cTmicfBạch DiệcrervVD PhoncTmicfg đưa8fj2C7 micrazo 8fj2C7tới trướazc mặtrervVD rervVDcô, rervVDNhan HorervVDan nhìncTmicf azTiêu Trạ8fj2C7ch k8fj2C7hông hềcTmicf chazớp mắt,8fj2C7 trâmrervVD ngâazm mộazt azlát mớicTmicf cầazm lấyrervVD mi8fj2C7cro đ8fj2C7ứng dậcTmicfy kazhỏi chrervVDỗ ngồi.

Toàn b8fj2C7ộ T9az8 rervVDvào cTmicfthời kazhắc nàyrervVD vcTmicfô cùn8fj2C7g cTmicfyên tĩaznh, tấtaz azcả đềrervVDu rervVDnín thởrervVD cazăng aztai chờ8fj2C7 cazô dazũng cảcTmicfm tỏcTmicf tình.

Trong đ8fj2C7ại sản8fj2C7h vcTmicfang lcTmicfên mộtrervVD cTmicfgiọng 8fj2C7nữ tronazg trẻocTmicf êmaz 8fj2C7tai, Nazhan rervVDHoan nóiaz: “Tiêu8fj2C7 cTmicfTrạch, erervVDm yêcTmicfu anazh, rervVDcho d8fj2C7ù córervVD túazng thi8fj2C7ếu đến8fj2C7 mứazc ănrervVD khônazg đ8fj2C7ủ nocTmicf, mặcaz k8fj2C7hông đủaz ấmcTmicf, phảrervVDi uốngcTmicf rervVDgió TârervVDy BcTmicfắc 8fj2C7mà sốrervVDng tcTmicfhì tcTmicfrong rervVDlòng eazm vẫn8fj2C7 rấtcTmicf ngọt8fj2C7 ngào.8fj2C7 rervVDEm 8fj2C7đã muốcTmicfn ở8fj2C7 bên8fj2C7 aaznh, cazho dazù azanh trở8fj2C7 thà8fj2C7nh rervVDkẻ ăncTmicf màrervVDy lrervVDưu lạcaz azđầu rervVDđường, azem azcũng mrervVDuốn làmaz k8fj2C7ẻ ărervVDn m8fj2C7ày bêncTmicf cạnhcTmicf anrervVDh. 8fj2C7Cả đ8fj2C7ời nàycTmicf cTmicfem cTmicfsẽ dựacTmicf azvào 8fj2C7anh, cTmicfanh rervVDcó khôazng mazuốn ccTmicfũng cTmicfkhông được.”

Cô rervVDvừa dứtcTmicf azlời, tiếazng rervVDvô cTmicftay hoaazn cTmicfhô nhiệ8fj2C7t liệazt vazang lêncTmicf, Tiêazu Trạchaz hướngcTmicf cTmicfvề phíaaz azcô khrervVDom ngườiaz tazhật thấp,cTmicf nóicTmicf: 8fj2C7“Cảm ơrervVDn cTmicfem, đâazy cTmicflà mócTmicfn quàrervVD tazuyệt vờiaz nhấtaz màrervVD aaznh nrervVDhận đượccTmicf ngà8fj2C7y hazôm naazy. Nazhan azHoan, đápcTmicf lại8fj2C7 tazình 8fj2C7cảm chânrervVD tìrervVDnh m8fj2C7à azem 8fj2C7dành cazho an8fj2C7h, Taziêu azTrạch anrervVDh xicTmicfn thrervVDề t8fj2C7rước tất8fj2C7 azcả mọicTmicf người8fj2C7, đờicTmicf nàyaz azkiếp nazày, Tiêuaz cTmicfTrạch đốicTmicf azvới Nhaazn Hoa8fj2C7n mãcTmicfi mã8fj2C7i khazông rờ8fj2C7i xacTmicf, mãirervVD mrervVDãi c8fj2C7hỉ yêrervVDu rervVDmột ngườ8fj2C7i l8fj2C7à em.”

Tiếng vrervVDỗ cTmicftay nhcTmicfư sấcTmicfm cTmicfdậy varervVDng cTmicfdội khắpaz hazội trườrervVDng, đặcaz 8fj2C7biệt lcTmicfà tiếngaz v8fj2C7ỗ tazay rervVDcủa nrervVDhững ngườirervVD đangrervVD yêurervVD aznhau hoặccTmicf đangcTmicf 8fj2C7yêu thầmrervVD nrervVDgười nàorervVD đó.

Ai cũngrervVD muố8fj2C7n đazược dcTmicfũng cả8fj2C7m nhưcTmicf azNhan Hoanaz, acTmicfi cũng8fj2C7 murervVDốn được8fj2C7 thâmcTmicf cTmicftình nhưcTmicf Tiêazu Trạch.

Lạc Tiểu8fj2C7 azAnh crervVDảm đazộng đếncTmicf cTmicfrơi lệ,cTmicf rervVDHạ Tazhiệu NhiênrervVD rú8fj2C7t khănrervVD đưacTmicf crervVDho cô.

Dưới 8fj2C7sân khazấu, NhrervVDan Hoaazn cTmicfđỏ mặtcTmicf aznhìn cTmicfTiêu Trạch,cTmicf áncTmicfh rervVDmắt sánrervVDg rervVDtrong. rervVDTrên sâazn khazấu, rervVDTiêu Trạchaz nrervVDhìn về8fj2C7 phírervVDa cazô, trê8fj2C7n rervVDgương mặtaz ngậprervVD tr8fj2C7àn rervVDý 8fj2C7cười, árervVDnh rervVDmắt sá8fj2C7ng rực.

“Nào n8fj2C7ào!” B8fj2C7ạch DiệccTmicf Phoazng nhảycTmicf lê8fj2C7n sâazn cTmicfkhấu, cắazt nganazg cTmicfánh nhcTmicfìn chrervVDăm chúrervVD n8fj2C7ồng 8fj2C7nàn củacTmicf harervVDi ngrervVDười. “Cảazm ơcTmicfn scTmicfự cổ8fj2C7 8fj2C7vũ cTmicfcủa q8fj2C7uý azvị, bàrervVDi phrervVDát baziểu của8fj2C7 crervVDhủ nhcTmicfân bữaza tiệcaz xi8fj2C7n cTmicfđược kếtcTmicf thúazc, bârervVDy azgiờ cTmicfxin mờirervVD vào8fj2C7 tcTmicfiết cTmicfmục tiế8fj2C7p theo.”

Nhân viêncTmicf phụ8fj2C7c vụ8fj2C7 đrervVDẩy x8fj2C7e bánh8fj2C7 k8fj2C7em lazên 8fj2C7sân khấu,cTmicf crervVDa sĩ8fj2C7 BạchcTmicf Diệazc PcTmicfhong bcTmicfắt nazhịp ccTmicfho rervVDmọi ngườicTmicf rervVDhát b8fj2C7ài azchúc mừ8fj2C7ng s8fj2C7inh nhậazt, sa8fj2C7u đrervVDó bảazo Tiazêu TrervVDrạch ước8fj2C7 rồ8fj2C7i thổrervVDi nến.

Một hơi8fj2C7 thổicTmicf 8fj2C7tắt bcTmicfa azngọn nế8fj2C7n tcTmicfượng trcTmicfưng crervVDho baza mươicTmicf tuổi,az TiêurervVD T8fj2C7rạch nhắmaz azmắt ưazớc một8fj2C7 đrervVDiều ước.

Dưới sâ8fj2C7n khấcTmicfu, Nhaazn cTmicfHoan thícrervVDh thú8fj2C7 nhrervVDìn acTmicfnh, t8fj2C7rong lòngrervVD thầmaz đoáazn: TiêrervVDu TrạchrervVD, azcó prervVDhải rervVDanh đanazg ướrervVDc cTmicfrằng cazhúng trervVDa scTmicfẽ mãiaz mrervVDãi ởcTmicf bazên nhau?

Tiêu TrạchcTmicf mởrervVD mắt.

Bạch DiệcrervVD PhcTmicfong cưrervVDời hìaz hcTmicfì hỏirervVD: “Vazừa ướcaz điềcTmicfu 8fj2C7gì vậy,rervVD 8fj2C7nói ngrervVDhe crervVDhút nào,az rervVDcó phảrervVDi liêazn 8fj2C7quan tớirervVD b8fj2C7à xazã, vcTmicfợ, eazm azyêu NcTmicfhan H8fj2C7oan củcTmicfa rervVDcậu không?”

Tiêu TrạccTmicfh nhìrervVDn NhcTmicfan H8fj2C7oan, 8fj2C7Nhan Hoaazn 8fj2C7cũng murervVDốn rervVDbiết điềucTmicf ướcaz củaaz an8fj2C7h ph8fj2C7ải chărervVDng cTmicfcó crervVDô troncTmicfg đó,cTmicf áncTmicfh mắ8fj2C7t chờrervVD mo8fj2C7ng nazhìn anh.

Nhìn azchăm chúaz vàazo mắtrervVD ccTmicfô, azTiêu TrạccTmicfh cTmicfnói: “ĐiềucTmicf ướrervVDc ccTmicfủa tôiaz lazà, thcTmicfân azthể khỏe8fj2C7 mạnh.”

Không giốnazg 8fj2C7như côaz aznghĩ! NhacTmicfn HoarervVDn azbĩu môicTmicf, cTmicftrong lòn8fj2C7g crervVDảm rervVDthấy hrervVDơi mất8fj2C7 mát.

Bạch Diazệc PhocTmicfng giazơ ng8fj2C7ón cá8fj2C7i v8fj2C7ới Ti8fj2C7êu Trạch,az trervVDrêu chọc8fj2C7 nói:rervVD “NgàcTmicfi rervVDTiêu, cụ8fj2C7 TrervVDiêu à,rervVD tôrervVDi chú8fj2C7c ccTmicfụ thâazn thcTmicfể khcTmicfỏe mạ8fj2C7nh, phúcrervVD aznhư ĐôngcTmicf Hả8fj2C7i, 8fj2C7thọ aztựa Na8fj2C7m SơnrervVD! H8fj2C7a rervVDha h8fj2C7a ha!cTmicf” AcTmicfnh azta nrervVDói x8fj2C7ong c8fj2C7ũng cTmicftự mì8fj2C7nh cảrervVDm thấy8fj2C7 buồrervVDn cười,8fj2C7 crervVDầm mi8fj2C7cro cưcTmicfời ngặtaz nghẽo.

Tiêu Tr8fj2C7ạch rervVDnhận m8fj2C7icro, nrervVDói: “NhanrervVD azHoan, điềurervVD ưcTmicfớc vcTmicfừa rồazi của8fj2C7 cTmicfanh azlà th8fj2C7ân rervVDthể kh8fj2C7ỏe mạnh,rervVD 8fj2C7có rervVDlẽ eazm cTmicfkhông biếrervVDt tạiaz sacTmicfo 8fj2C7anh azlại ước8fj2C7 aznhư vrervVDậy, 8fj2C7nghe rervVDxong bàcTmicfi azhát 8fj2C7sau đâcTmicfy rervVDem sazẽ hcTmicfiểu đượcaz lrervVDòng a8fj2C7nh. Bàazi hárervVDt nàyaz cTmicfanh t8fj2C7ặng chcTmicfo eazm, tênrervVD 8fj2C7là ‘Thân8fj2C7 thể8fj2C7 kcTmicfhỏe mạnh’.”

Ánh đèazn rervVDtrên sâ8fj2C7n khấucTmicf drervVDịu đi,cTmicf bazan aznhạc bazắt đầurervVD đệmrervVD đàcTmicfn, 8fj2C7khúc nhazạc dạorervVD êmcTmicf áazi trôicTmicf rervVDqua, TrervVDiêu TrcTmicfạch đưaaz azmicro tới8fj2C7 bê8fj2C7n 8fj2C7môi, rervVDcất giọcTmicfng hát.

Anh azkhông azsợ vìaz e8fj2C7m màaz chcTmicfịu nhiazều tổnaz 8fj2C7thất, dùcTmicf 8fj2C7bao giazan khổrervVD vcTmicfẫn sazẵn l8fj2C7òng đón8fj2C7 nhận

Anh 8fj2C7chỉ scTmicfợ vìcTmicf cTmicfmệt mrervVDỏi azthao thcTmicfức ccTmicfả đ8fj2C7êm màaz brervVDỏ lỡrervVD cuộcaz hazẹn ncTmicfgày rervVDmai của8fj2C7 chún8fj2C7g ta

Anh khôazng sợaz mrervVDồ hôiaz đầmcTmicf cTmicfđìa, xâazy aznên mazột lcTmicfâu đàirervVD thuộccTmicf vềcTmicf riên8fj2C7g ha8fj2C7i ta

Anh chỉ8fj2C7 8fj2C7sợ rrervVDằng mcTmicfình bcTmicfị 8fj2C7cảm, krervVDhông n8fj2C7ếm đượrervVDc đazồ ăcTmicfn erervVDm 8fj2C7nấu chazo anrervVDh trervVDhì thậtrervVD lcTmicfãng phí

Không 8fj2C7cần rervVDem ccTmicfho azanh uốngcTmicf th8fj2C7uốc, khônrervVDg m8fj2C7uốn trởrervVD thànhaz azgánh nặngcTmicf ccTmicfủa em

Nếu yêucTmicf eazm sazao c8fj2C7ó thcTmicfể đểrervVD erervVDm phải8fj2C7 hônrervVD mộtcTmicf ngườirervVD bệnh,az tazrơ mắtcTmicf nhìncTmicf rervVDanh chazịu barervVDo giàcTmicfy vò

Anh cTmicfmong azsao thâcTmicfn thrervVDể kh8fj2C7ỏe 8fj2C7mạnh, vcTmicfì an8fj2C7h đã8fj2C7 đrervVDồng cTmicfý sẽrervVD chcTmicfo erervVDm một8fj2C7 cuộccTmicf sốncTmicfg vẹn8fj2C7 toàn

Thề 8fj2C7non hẹnrervVD biểnaz cTmicfchẳng bằngcTmicf khazỏe mạrervVDnh đểaz e8fj2C7m khôazng phảcTmicfi nh8fj2C7ọc công

Anh m8fj2C7ong sazao t8fj2C7hân trervVDhể khỏecTmicf mạ8fj2C7nh, không8fj2C7 muốazn nhazìn eazm rơcTmicfi lệ8fj2C7 v8fj2C7ì cTmicflo lắnrervVDg ccTmicfho anh

Ngộ nhỡcTmicf 8fj2C7em cò8fj2C7n tiều8fj2C7 tụcTmicfy hơn8fj2C7 arervVDnh cTmicfthì sazao cócTmicf azthể hưởnrervVDg tazhụ hươngaz v8fj2C7ị của8fj2C7 tìnazh yêu

Anh đã8fj2C7 rervVDtừng phunrervVDg phazí thời8fj2C7 gcTmicfian, tazhậm chí8fj2C7 cTmicfcòn rervVDngang tàn8fj2C7g crervVDoi azthường azcái chết

Bởi rervVDvì đãrervVD azyêu azem, mazới bắt8fj2C7 đcTmicfầu krervVDhao khát8fj2C7 sốngcTmicf lazâu trăcTmicfm tuổi

Cầu tcTmicfrời b8fj2C7an phúcrervVD azcho tazhân thể8fj2C7 anazh kcTmicfhỏe mạnh,az ccTmicfho dùrervVD ngàazy rervVDđó đất8fj2C7 trờ8fj2C7i tốrervVDi tăm

Em vẫcTmicfn 8fj2C7sẽ nhìncTmicf acTmicfnh cTmicfngủ yên

Đắp cazho rervVDanh chiếcaz chă8fj2C7n rervVDbông, khiếnaz acTmicfnh cảcTmicfm độnazg đếncTmicf rơ8fj2C7i lrervVDệ… [2]

[2] ThâcTmicfn thểcTmicf cTmicfkhỏe mrervVDạnh cTmicf– Trưazơng cTmicfVệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng h8fj2C7ình ản8fj2C7h azkhi rervVDanh azbị bệnazh tái8fj2C7 haziện aztrước mắtcTmicf NhacTmicfn cTmicfHoan, chcTmicfo acTmicfnh urervVDống t8fj2C7huốc, nhìnrervVD ancTmicfh tiêmcTmicf, mơaz mơ8fj2C7 hồrervVD hồaz ngồazi bênrervVD giườngaz trôncTmicfg rervVDchừng anh…

Khóe m8fj2C7ắt cô8fj2C7 azđã ướtcTmicf tựrervVD l8fj2C7úc nào.

Chơi xcTmicfe, 8fj2C7hồ đồaz sốngcTmicf qurervVDa azngày, azcoi thườngaz cáiaz chcTmicfết cTmicfđi đu8fj2C7a x8fj2C7e vớrervVDi DạrervVD Sâm…8fj2C7 TấtcTmicf cả8fj2C7 azđều hiểcTmicfn hirervVDện trướcrervVD mắrervVDt Ti8fj2C7êu Trạazch, arervVDnh nhớcTmicf azrất r8fj2C7õ l8fj2C7úc 8fj2C7anh tỉnhaz lrervVDại 8fj2C7sau cazơn mazê m8fj2C7an, NrervVDhan Hoaazn 8fj2C7đã nó8fj2C7i rervVD– acTmicfnh gụazc ngazã, rervVDnhư cTmicfthể cả8fj2C7 thếaz giớicTmicf nà8fj2C7y cTmicfđều sụp8fj2C7 đổrervVD trervVDheo azvậy. TcTmicfiêu TrạrervVDch, azanh phảrervVDi maazu kazhỏe lại,az mrervVDình ecTmicfm khôn8fj2C7g tazhể chcTmicfèo chcTmicfống đượcrervVD cáirervVD nhcTmicfà này.

Thề nocTmicfn hẹnaz biển8fj2C7 trervVDhật s8fj2C7ự chcTmicfẳng qrervVDuan trọngcTmicf bằngrervVD thcTmicfân thcTmicfể azkhỏe mạnh.

Đối vazới côcTmicf, acTmicfnh 8fj2C7là cTmicftrụ cTmicfcột c8fj2C7ho cảaz thếcTmicf giới,cTmicf anrervVDh 8fj2C7gục rervVDngã, thrervVDế giớirervVD củaza ccTmicfô cTmicfcũng 8fj2C7sụp xu8fj2C7ống theo.

Nhan H8fj2C7oan cảazm độngcTmicf khôrervVDng nrervVDói nêazn rervVDlời, l8fj2C7ệ razưng rưngcTmicf tr8fj2C7ong đôicTmicf mắazt rervVDlong l8fj2C7anh, qurervVDa làn8fj2C7 nưrervVDớc mắcTmicft đazó, cazô trônrervVDg thấcTmicfy mộtaz azngười rervVDđàn ôazng cầmaz bóaz hcTmicfoa h8fj2C7ồng tocTmicf. GươncTmicfg mặtcTmicf cTmicfrạng rervVDrỡ, azsống mrervVDũi ca8fj2C7o thẳnazg, rervVDÂu phụ8fj2C7c trắncTmicfg trervVDinh, rervVDanh giống8fj2C7 8fj2C7như mộazt vị8fj2C7 hoàngrervVD tửaz chrervVDân tìnrervVDh krervVDhẩn khoảnaz bướccTmicf vcTmicfề phícTmicfa cô.

Nhan Hazoan sụt8fj2C7 sị8fj2C7t nhậnrervVD lấycTmicf brervVDó ho8fj2C7a, TcTmicfiêu TrrervVDạch mócTmicfc tazrong áo8fj2C7 r8fj2C7a chi8fj2C7ếc nhẫcTmicfn kcTmicfim cươngcTmicf đrervVDã chucTmicfẩn 8fj2C7bị trervVDừ trước,az quỳ8fj2C7 8fj2C7một chânaz xuố8fj2C7ng. An8fj2C7h nóirervVD: “AnhcTmicf đã8fj2C7 ncTmicfói, ncTmicfgày azanh gâazy azdựng l8fj2C7ại sự8fj2C7 ngrervVDhiệp sẽ8fj2C7 chính8fj2C7 8fj2C7là lúccTmicf cưới8fj2C7 e8fj2C7m về8fj2C7 nhàrervVD, bâazy giờaz anrervVDh muốnaz thựcTmicfc hcTmicfiện lrervVDời nóiaz củarervVD mìcTmicfnh, cTmicfem yazêu, lấazy cTmicfanh nhé?”

Nước mrervVDắt lãaz chazã rơi8fj2C7, N8fj2C7han HcTmicfoan kh8fj2C7ông hazề dcTmicfo dự,az ngócTmicfn aztay 8fj2C7run razun rervVDchui vào8fj2C7 chrervVDiếc cTmicfnhẫn nạazm kazim cưazơng đẹpaz đcTmicfẽ sán8fj2C7g chói.

Chung q8fj2C7uanh aztiếng vcTmicfỗ tarervVDy v8fj2C7ang dộrervVDi, cTmicfanh ôm8fj2C7 côcTmicf hô8fj2C7n lêncTmicf hcTmicfàng cTmicfnước mắt.

Âm nhạc8fj2C7 trervVDhay đổi,rervVD trởaz thà8fj2C7nh khúc8fj2C7 nhạc8fj2C7 êm8fj2C7 azái nhịazp nh8fj2C7àng, mọiaz ngườiaz azlập tứccTmicf azkết đô8fj2C7i tìcTmicfm rervVDbạn nhảy.rervVD Tiêuaz azTrạch thazổi 8fj2C7nhẹ lêazn cTmicfmí cTmicfmắt cô,az chọccTmicf chazo cTmicfcô cười,az “LậprervVD rervVDtức cTmicfmuốn lazàm côrervVD dâu8fj2C7 cazủa anhcTmicf, cảmcTmicf azthấy mcTmicfình hạnh8fj2C7 azphúc chứ?”

Nhan H8fj2C7oan níncTmicf k8fj2C7hóc mỉm8fj2C7 azcười, grervVDật đầu8fj2C7 8fj2C7liên tục.

Tiêu Trạch8fj2C7 cưrervVDời làcTmicfm xarervVDo cTmicfđộng ánazh mazắt NhrervVDan Hoan.

Cô nrervVDói: “AnhrervVD yêu,rervVD sincTmicfh nh8fj2C7ật vcTmicfui vẻ.”

“Ừ!” ArervVDnh tựa8fj2C7 cTmicftrán rervVDmình azvào cTmicftrán cô,az cTmicfnhẹ nhànazg khiêuaz vazũ, c8fj2C7ô k8fj2C7éo tazay acTmicfnh 8fj2C7đặt lênrervVD bụngaz dướiaz phazẳng lìrervVD, 8fj2C7khẽ kh8fj2C7àng nócTmicfi: “8fj2C7Món rervVDquà rervVDem tặngrervVD 8fj2C7cho arervVDnh nằmrervVD 8fj2C7ở đây.”

Chiều cazuối tcTmicfhu, ánrervVDh nắngcTmicf cTmicfchan hòa.

Ven đườnrervVDg, cazao ốcrervVD mazọc 8fj2C7lên scTmicfan rervVDsát nhrervVDư rừcTmicfng 8fj2C7rậm, từng8fj2C7 azcỗ rervVDxe lớn8fj2C7 nhỏaz rcTmicfong ruổazi 8fj2C7khắp c8fj2C7ác crervVDon phố,az ngườazi đcTmicfi đườazng q8fj2C7ua lcTmicfại vội8fj2C7 cTmicfvã, rervVDnữ cazảnh sárervVDt giacTmicfo thcTmicfông xazinh đẹazp ccTmicfhỉ huazy 8fj2C7đoàn 8fj2C7xe. MrervVDột đámrervVD tha8fj2C7nh naziên v8fj2C7ây qurervVDanh tcTmicfrạm cTmicfxe azbuýt drervVDán đầyrervVD áazp phích8fj2C7 phiazm ảnhcTmicf, tcTmicfất cảcTmicf đều8fj2C7 đaazng bazàn tazán vềrervVD côcTmicf diễncTmicf viêncTmicf xirervVDnh đẹpcTmicf chirervVDếm c8fj2C7ứ tocTmicfàn brervVDộ cTmicfcác bứcaz ảncTmicfh đó.

Thành phốrervVD cTmicfnày vẫazn th8fj2C7ay đổi8fj2C7 rấazt nhcTmicfanh, khcTmicfiến ngazười trervVDa kcTmicfhông kịprervVD đónaz nhận.

Tại vùn8fj2C7g ngoạcTmicfi thàn8fj2C7h cáchaz x8fj2C7a đôcTmicf thị,rervVD yê8fj2C7n tĩnazh, tazhư thái.

Reventon rervVDmen therervVDo cTmicfcon đườngcTmicf nú8fj2C7i uốn8fj2C7 lượn8fj2C7 lrervVDao vềrervVD prervVDhía trước,cTmicf trêazn ghế8fj2C7 8fj2C7lái, T8fj2C7iêu T8fj2C7rạch cTmicfmột ta8fj2C7y rervVDgiữ vrervVDô 8fj2C7lăng, azmột tarervVDy đặrervVDt aztrên pcTmicfhần bụngcTmicf đãrervVD hcTmicfơi aznhô lê8fj2C7n rervVDcủa ngưcTmicfời 8fj2C7vợ đanrervVDg nazgồi tron8fj2C7g lònrervVDg mình.

Nhan cTmicfHoan đcTmicfang tronrervVDg thazời kỳ8fj2C7 macTmicfng trervVDhai nhưngaz cTmicfvẫn đẹp8fj2C7 drervVDịu dàng,cTmicf cTmicfmái tócaz hrervVDơi rố8fj2C7i tếtaz phồn8fj2C7g tazheo kcTmicfiểu xưazơng rervVDcá, ácTmicfo l8fj2C7en mcTmicfỏng màu8fj2C7 daza ngưazời, toàncTmicf thân8fj2C7 cô8fj2C7 như8fj2C7 t8fj2C7ỏa rrervVDa mộcTmicft thứrervVD ánhcTmicf s8fj2C7áng azcủa người8fj2C7 azlàm mẹ.

Cô ngồirervVD trêcTmicfn đùirervVD TrervVDiêu Trạch,cTmicf cúirervVD đầcTmicfu cTmicfhôn môirervVD arervVDnh, c8fj2C7hiếc nhẫnrervVD kiazm cươrervVDng rervVDtrên ngazón cTmicfvô danazh ló8fj2C7e sá8fj2C7ng r8fj2C7ực rỡ.

Tiêu rervVDTrạch đãcTmicf quá8fj2C7 quecTmicfn cTmicfthuộc vớazi c8fj2C7on đườngcTmicf nàyaz nê8fj2C7n vốncTmicf khrervVDông cầncTmicf nhìn8fj2C7, vẫcTmicfn hếtrervVD sức8fj2C7 chuyênrervVD chúrervVD hônaz cô8fj2C7, yêu8fj2C7 thương8fj2C7 cô.

“Vèo!”

Một chirervVDếc PcTmicforsche az911 8fj2C7[3] phcTmicfóng vụcTmicft qcTmicfua n8fj2C7hư têcTmicfn bắn,rervVD lárervVD azcây khazô h8fj2C7éo cTmicfbị sứcrervVD gicTmicfó cuốnrervVD lênaz ccTmicfuộn trònrervVD srervVDau đuôirervVD xe.

[3] Porsch8fj2C7e 911rervVD: mọirervVD ncTmicfgười cazòn nhớrervVD cazhiếc xcTmicfe n8fj2C7ày cTmicfchứ, cTmicflà cTmicfDạ ScTmicfâm :D

1338366817-PorrervVDsche-911-Coupe-Club-1

Nhan Hoazan rờrervVDi khcTmicfỏi cáaznh mrervVDôi nóng8fj2C7 rựcrervVD, quazay đầuaz nhìncTmicf, rervVDkinh nrervVDgạc hôrervVD 8fj2C7lên: “rervVDLà anazh ta…”

Tiêu Tr8fj2C7ạch giữaz cằcTmicfm cazô kérervVDo lcTmicfại cTmicftiếp tụcrervVD hônrervVD môi.

Mặc kệcTmicf hazắn l8fj2C7à ai.

Người cảrervVD đờiaz rervVDnày anrervVDh 8fj2C7muốn đurervVDổi tcTmicfheo đcTmicfã hoazàn trervVDoàn bắtcTmicf đưazợc rồi,az an8fj2C7h chẳng8fj2C7 còrervVDn 8fj2C7chút h8fj2C7ào hứngcTmicf vớicTmicf bấtcTmicf kỳcTmicf kcTmicfẻ aznào khác.

“Anh 8fj2C7không thazể nàrervVDo vĩnhrervVD viễnaz chạyrervVD p8fj2C7hía 8fj2C7sau em.”

“Anh sẽrervVD đuổirervVD therervVDo em.”

Nhan Hoan8fj2C7, cuốirervVD cùcTmicfng anrervVDh cũngaz 8fj2C7bắt đượcrervVD rervVDem rồi.

_Hết_

P/s: NgcTmicfại qrervVDuá, c8fj2C7òn cTmicfmỗi mộtrervVD chươngaz mrervVDuốn azpost rervVDliền azluôn nazhưng tự8fj2C7 8fj2C7nhiên lạicTmicf bậncTmicf bù8fj2C7 đcTmicfầu cảrervVD tuầazn, chẳng8fj2C7 hởrervVD azra đ8fj2C7ược chút8fj2C7 aznào 8fj2C7để làmaz, bắtaz rervVDmọi ngườicTmicf đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.