Truy đuổi - Chương 67

Tác MKSgQYgiả: m5Nhan TiểuYF2nd3 Ngôn

Chuyển ngMxwcheữ: LạMxwchec Dương
***

Chương 67

Để chMxwcheúc mừnMKSgQYg sinm5h m5nhật TMKSgQYiêu YF2nd3Trạch, NhMxwchean HoaMxwchen mMKSgQYặc mộtYF2nd3 chiếcYF2nd3 váyMKSgQY MKSgQYhở vaMxwchei mớiYF2nd3 đặYF2nd3t hm5àng thiếMKSgQYt kếMxwche theYF2nd3o yêm5u cầuYF2nd3. TMxwcheừ ngựcm5 trởMxwche xuMxwcheống, MKSgQYváy đượcMKSgQY gMxwchehép thànMKSgQYh MKSgQYtừ rấtMKSgQY MKSgQYnhiều chMKSgQYiếc lônMKSgQYg YF2nd3vũ nhỏm5 trắngYF2nd3 tim5nh, tMKSgQYạo cMxwcheho phầnMxwche châMxwchen váMKSgQYy Mxwchecó kiMKSgQYểu dánm5g nm5hư Mxwchebậc thanm5g tầngMKSgQY tm5ầng MKSgQYlớp lMxwcheớp, vừaMxwche thuầnYF2nd3 Mxwchekhiết thoátm5 Mxwchetục MKSgQYmà YF2nd3lại km5hông mấMxwchet tínMxwcheh tMxwchehời trang.

Là chm5ủ nhâMxwchen củaMxwche bữam5 tm5iệc, Tim5êu TMxwcherạch cũMKSgQYng ăMxwchen vậnMxwche rấtm5 m5trang trọngYF2nd3, aYF2nd3nh mặcm5 mộtYF2nd3 bộYF2nd3 YF2nd3Âu MKSgQYphục mYF2nd3àu trắngm5 bMKSgQYước rMxwchea kMKSgQYhỏi pm5hòng thm5ay đồ,Mxwche điYF2nd3 YF2nd3tới ôMKSgQYm vYF2nd3òng quaMKSgQYnh em5o nhMKSgQYỏ củam5 nMxwcheàng tiênMxwche nữYF2nd3 đm5ang đứnYF2nd3g trướcMKSgQY gươMxwcheng, nói:YF2nd3 “MặcMKSgQY đồMxwche tMKSgQYrang m5điểm m5xinh đẹpMxwche thếMxwche nàMKSgQYy đYF2nd3ể quyếnMKSgQY rũm5 YF2nd3con nm5hà am5i đây?”

Nhan HYF2nd3oan gMKSgQYiật nhMKSgQYẹ cánm5h m5tay áoYF2nd3 màMxwcheu trắngMxwche Mxwcheđang vòngYF2nd3 quMxwchea m5eo mìnYF2nd3h, m5nói: “MxwcheEm còMxwchen m5chưa nóiMxwche gìMxwche aMKSgQYnh đâYF2nd3u đấyMKSgQY, ănMxwche diệnMKSgQY Mxwchebảnh bMKSgQYao tm5hế nàym5 lm5à đểMxwche dụYF2nd3 dMxwcheỗ MKSgQYcon gYF2nd3ái nhàm5 YF2nd3ai hả?”

“Hôm MKSgQYnay lMKSgQYà siMKSgQYnh nMxwchehật anhMxwche, anMKSgQYh phảMxwchei ănMKSgQY mặMxwchec trịnMKSgQYh trọngm5 làMKSgQY đMKSgQYương nhiMKSgQYên, MKSgQYhơn nYF2nd3ữa, m5có eMxwchem m5rồi, cm5òn cMKSgQYon YF2nd3gái nhm5à MKSgQYai cm5ó thYF2nd3ể lọtYF2nd3 vàMKSgQYo mắMKSgQYt Mxwcheanh được.”

“Hôm Mxwchenay làMKSgQY sYF2nd3inh nhậtYF2nd3 aMKSgQYnh, m5em YF2nd3trang đm5iểm YF2nd3xinh Mxwcheđẹp lYF2nd3à đươngYF2nd3 nhiênMxwche, hơMKSgQYn nữa,m5 cóm5 aMxwchenh rồi,Mxwche m5con Mxwchetrai nhàYF2nd3 nMKSgQYào cMxwcheó thểm5 m5lọt vMxwcheào mắYF2nd3t MKSgQYem đượcm5 chứ.”

Nhan HMxwcheoan bắtMKSgQY chưMKSgQYớc cáchYF2nd3 nóiMKSgQY m5của anMKSgQYh, MKSgQYlại Mxwchebị TiêMKSgQYu Trạm5ch m5ôm ghYF2nd3ì vMxwcheào lòMKSgQYng hôm5n ngấuMKSgQY nMKSgQYghiến mMKSgQYột trậMKSgQYn, Mxwcherời khỏim5 môiMKSgQY cô,MKSgQY anMxwcheh YF2nd3thở nặnMKSgQYg YF2nd3nề nóYF2nd3i: “QuàMKSgQY siMxwchenh YF2nd3nhật củaYF2nd3 am5nh đâu?”

 

Nhan HMKSgQYoan đỏMxwche mặtm5 kMxwcheéo chiếcMKSgQY váyMxwche hơim5 xộcMxwche m5xệch lênMxwche cm5he đim5 phm5ần ngMKSgQYực, m5ra vẻMxwche m5bí m5mật, “ĐếnYF2nd3 lúYF2nd3c đóYF2nd3 Mxwcheanh sm5ẽ biết!”

“Anh YF2nd3muốn xem5m MKSgQYxem rốtm5 MKSgQYcuộc eYF2nd3m MKSgQYtặng aMKSgQYnh thứYF2nd3 gìm5 hMxwcheay hMKSgQYo.” m5Bàn tMKSgQYay m5to véoYF2nd3 nMxwchehẹ hYF2nd3ai cáiMKSgQY MKSgQYlên nm5ơi trMxwcheòn m5trịa mềmMxwche mạMxwchei, Nm5han MxwcheHoan nhíuMKSgQY mYF2nd3ày cm5ắn mYF2nd3ôi, Mxwchecơ Mxwchethể bâym5 giờMKSgQY vôYF2nd3 YF2nd3cùng nhạyMKSgQY cảYF2nd3m, sựm5 YF2nd3đụng chạMKSgQYm củaMxwche aYF2nd3nh làmMxwche YF2nd3cô YF2nd3như muốnMKSgQY m5nhũn ra.

Rất nhiềuMKSgQY m5người nhMKSgQYận đượMKSgQYc tm5hiệp mờiMKSgQY củMxwchea TMKSgQYiêu Trạch,YF2nd3 đồngYF2nd3 nghiệMxwchep, m5bạn bèMKSgQY tm5hân YF2nd3thiết, ngaMKSgQYy cMKSgQYả kẻm5 YF2nd3đối YF2nd3địch m5Lãnh NgMxwcheự Thm5ần cũnYF2nd3g YF2nd3nhận được.

Từng chiếMxwchec Mxwchelimousine [MKSgQY1] xm5a Mxwchehoa lMKSgQYần lượtMxwche Mxwcheđỗ lạiMKSgQY trướcMxwche cổnm5g TMKSgQY98, hôm5m naYF2nd3y m5bảo vệm5 cũnm5g ăYF2nd3n mặcm5 m5chỉn chYF2nd3u vôYF2nd3 MKSgQYcùng Mxwchetrang tm5rọng. Lm5úc Tiêum5 TrạchYF2nd3 tựm5 nhiêm5n ômMxwche NhMxwchean HMKSgQYoan điYF2nd3 m5vào đm5ại sảYF2nd3nh, kYF2nd3hông kMKSgQYhí YF2nd3cả Mxwchehội trm5ường lậMKSgQYp tứYF2nd3c sôiMKSgQY sục.

[1] Limm5ousine: mộtMKSgQY lMKSgQYoại MKSgQYxe kháMKSgQYch m5sang YF2nd3trọng, MKSgQYcó thânYF2nd3 MKSgQYxe dàiMxwche vàMKSgQY nộYF2nd3i tMKSgQYhất tiệYF2nd3n nm5ghi MKSgQYbên trong.

OLYMPYF2nd3US DIMxwcheGITAL CYF2nd3AMERA

Tiêu TMxwcherạch chàom5 hMxwcheỏi mộtYF2nd3 nhm5óm YF2nd3bạn bYF2nd3è, NhaYF2nd3n HoMKSgQYan bịMKSgQY đám5m khm5ách mờMxwchei nYF2nd3ữ MKSgQYkéo saYF2nd3ng mộtMxwche bm5ên MKSgQYbắt đầMxwcheu tánYF2nd3 gẫu.

Nhân YF2nd3viên phụcm5 vụMxwche Mxwchequán bMxwchear mMKSgQYang mộm5t hộpm5 qm5uà đượcm5 Mxwchegói đẹpYF2nd3 đẽMxwche đưm5a YF2nd3cho TYF2nd3iêu TrạcMKSgQYh đaYF2nd3ng nóMxwchei chuyệnYF2nd3 pYF2nd3hiếm vm5ới kMKSgQYhách khứaMxwche, Mxwche“Tiêu tiMKSgQYên MKSgQYsinh, mộMxwchet vịMKSgQY tiMKSgQYên sMxwcheinh nhMKSgQYờ tôim5 chuYF2nd3yển mYF2nd3ón quMxwcheà nàMKSgQYy cm5ho nMKSgQYgài, ngườMKSgQYi đóMKSgQY nMxwcheói mm5ón qMKSgQYuà m5này YF2nd3ngài nhấMxwchet địnhYF2nd3 phMKSgQYải tựm5 tMxwcheay mởMKSgQY ra.”

Tiêu Trạcm5h m5nghi hoặcm5 Mxwchenhận lấyYF2nd3 hMKSgQYộp qMxwcheuà, YF2nd3mở rYF2nd3a. Ngam5y khMxwchei giYF2nd3ấy góMKSgQYi MKSgQYđược xéMxwche YF2nd3ra, trMxwcheong YF2nd3lòng TMKSgQYiêu TrạchMKSgQY lậpMKSgQY tm5ức đaMxwchen xMKSgQYen baMKSgQYo Mxwchecảm giáYF2nd3c đắngYF2nd3 cMKSgQYay ngọYF2nd3t bùim5. AMKSgQYnh gm5iữ lấyMxwche taMxwchey nhânMxwche viênMKSgQY phụMxwchec vụ,m5 vộiMxwche Mxwchevàng hỏm5i: YF2nd3“Vị tMxwcheiên sm5inh đóMKSgQY đanYF2nd3g ởMKSgQY đMKSgQYâu? AnYF2nd3h tMxwchea trônMxwcheg nhưYF2nd3 Mxwchethế nào?”

Nhân vm5iên pMxwchehục vụMxwche hMxwcheơi m5giật Mxwchemình, lắpm5 bắpYF2nd3 nóMKSgQYi: “Vịm5 YF2nd3tiên m5sinh đóm5 đMxwcheã Mxwcheđi rMxwcheồi, aMxwchenh m5ta rMxwcheất cYF2nd3ao, rấMxwchet tuấnMKSgQY túYF2nd3, kMKSgQYhi cườYF2nd3i cònMxwche lộm5 Mxwchera hàMxwchem rm5ăng tMxwcherắng sáng.”

Đúng lúMxwchec Mxwchenày, vớYF2nd3i m5tư cácMxwcheh ngườMxwchei chủMKSgQY Mxwchetrì, BMxwcheạch DiệcMKSgQY YF2nd3Phong mờiYF2nd3 TiêuMxwche TMKSgQYrạch lêYF2nd3n sânMKSgQY m5khấu phátMxwche biMKSgQYểu, TiêMKSgQYu TrạchMKSgQY chấnm5 cm5hỉnh lạYF2nd3i cảMKSgQYm xMxwcheúc rồiYF2nd3 Mxwcheđi lên.

Khách MKSgQYkhứa nhaMxwcheo nhMxwcheao ngồiMxwche xuốnm5g. Nm5han m5Hoan nm5gồi MKSgQYcùng bànYF2nd3 vớiYF2nd3 TiêuYF2nd3 KiếYF2nd3n Đông,MKSgQY bêm5n cạnhMxwche Mxwchelà Hm5ạ MKSgQYThiệu NhMxwcheiên m5và LạcMKSgQY Tiểum5 m5Anh, tiếpm5 m5đó m5là TMxwcheống TMKSgQYhế Phonm5g Mxwchevà AmYF2nd3y, MKSgQYBạch YF2nd3Diệc PhMxwcheong, LãnhYF2nd3 NMxwchegự ThMKSgQYần đMxwcheã ngồiYF2nd3 yMKSgQYên Mxwchevị YF2nd3ở hYF2nd3àng ghMKSgQYế trước.

Tiêu TrMxwcheạch ÂuMKSgQY m5phục MKSgQYchỉnh YF2nd3tề điMKSgQY tớiMKSgQY cầmYF2nd3 lMKSgQYấy micrMKSgQYo, nhMKSgQYìn mMxwcheột lượtMKSgQY MKSgQYkhách khứMxwchea đm5a pMKSgQYhần làYF2nd3 m5bạn bYF2nd3è thMKSgQYân thiếYF2nd3t, nYF2nd3ói: “HôMxwchem nYF2nd3ay làMKSgQY siMKSgQYnh nhậtYF2nd3 cm5ủa Tim5êu Trm5ạch tôiMxwche, Mxwchecảm ơnYF2nd3 mọYF2nd3i ngườm5i đãMKSgQY m5tới tMxwcheham dựm5 YF2nd3buổi Mxwchetiệc, cảm5m ơnMxwche BạchYF2nd3 DiệMKSgQYc PMKSgQYhong đãYF2nd3 cuMxwcheng cấpMKSgQY địaYF2nd3 đYF2nd3iểm tốYF2nd3t nm5hư MKSgQYthế này.”

Dưới sânMKSgQY khấm5u tiếnm5g vỗYF2nd3 lêMxwchen vanYF2nd3g lêMKSgQYn rộYF2nd3n rãMKSgQY, saYF2nd3u km5hi lắnMxwcheg lạMKSgQYi, Tiêum5 TrạchMKSgQY tiếpm5 YF2nd3tục nói:m5 “NMxwchehân dMKSgQYịp nMKSgQYày, tMKSgQYôi cm5ó vm5ài YF2nd3lời mMxwcheuốn tm5âm Mxwchesự MKSgQYvới mọMKSgQYi ngYF2nd3ười. TừYF2nd3 chuyệMxwchen MKSgQYTần VYF2nd3ũ Mxwcheđoạn tuyệYF2nd3t vớim5 LMKSgQYãnh Thị,YF2nd3 cYF2nd3ho m5tới vMKSgQYiệc ThịMKSgQYnh ThMKSgQYế Mxwchethu MKSgQYmua MKSgQYTần Vũ,YF2nd3 MKSgQYmột năMKSgQYm quYF2nd3a đãMxwche xm5ảy rYF2nd3a khYF2nd3ông íYF2nd3t m5sự kiệnm5. TronMKSgQYg mộtMKSgQY nămMKSgQY nm5ày, MKSgQYtôi MKSgQYtừ mm5ột kMKSgQYẻ m5con nhMxwcheà giàuYF2nd3 chơiYF2nd3 bờiYF2nd3 lêm5u lYF2nd3ổng, khônMKSgQYg cMxwcheó cYF2nd3hí tiếnm5 m5thủ chỉYF2nd3 MKSgQYbiết cYF2nd3hơi Mxwchexe, đm5ã MKSgQYtrở tMKSgQYhành tm5ôi củMKSgQYa hômMxwche nMxwcheay, tôim5 YF2nd3không dm5ám YF2nd3nói mìnm5h đãMxwche MKSgQYthành MKSgQYcông, nhưnYF2nd3g m5tôi hoMKSgQYàn toànm5 YF2nd3dám nói,m5 YF2nd3Tiêu Trạm5ch đaMxwcheng đMxwcheứng trYF2nd3ước mm5ặt mMKSgQYọi ngườiYF2nd3 Mxwchelà mộm5t ngườiMxwche đànYF2nd3 ôngYF2nd3 đm5ã thậtMKSgQY sựm5 trảYF2nd3i quMKSgQYa nhữngMKSgQY bãoMKSgQY tMKSgQYáp m5gian m5khổ MKSgQYđể trưởMxwcheng thành!”

“Hú!” YF2nd3Bạch DMxwcheiệc PhonMKSgQYg bMKSgQYỗng MKSgQYkêu lm5ên nhưm5 Mxwchesói tru.

“Nhưng MKSgQYtrong chuyệm5n nMKSgQYày nếuYF2nd3 nhưm5 kMKSgQYhông Mxwchecó sựYF2nd3 MKSgQYgiúp MKSgQYđỡ YF2nd3và ủYF2nd3ng hMxwcheộ cMKSgQYủa mọYF2nd3i người,Mxwche TiMxwcheêu Trạm5ch tôYF2nd3i sMxwcheẽ kMxwchehông thểYF2nd3 Mxwcheđi tớiYF2nd3 ngàMxwchey hm5ôm naMxwchey nYF2nd3hanh cMxwchehóng nm5hư YF2nd3vậy. CMxwcheho nên,m5 tạMxwchei đm5ây, YF2nd3tôi mm5uốn cảmMxwche ơMxwchen tấtMKSgQY cYF2nd3ả YF2nd3mọi nYF2nd3gười.” TiêYF2nd3u TrạchMKSgQY nMKSgQYhìn vMxwcheề phíYF2nd3a TốYF2nd3ng ThếMxwche MKSgQYPhong, YF2nd3ánh mắtMKSgQY chânYF2nd3 thànm5h. “AMKSgQYnh TốYF2nd3ng, cảMxwchem ơnMKSgQY anm5h MKSgQYvào lúcMxwche tôiMxwche cầnMKSgQY sựMxwche giúpm5 đỡMKSgQY nhMxwcheất YF2nd3đã dànhMxwche YF2nd3cho tôiMxwche mộtMKSgQY Mxwchevị MKSgQYtrí đYF2nd3ể MKSgQYtôi cóMKSgQY thểm5 pMxwchehát hMKSgQYuy hếYF2nd3t m5khả MKSgQYnăng MKSgQYcủa mình.YF2nd3 Dm5ù chMKSgQYo bâym5 giờMKSgQY m5đã cYF2nd3ó Mxwchesự ngm5hiệp riêMxwcheng, nMKSgQYhưng tôm5i sẽm5 khôMxwcheng Mxwchevứt bỏMKSgQY Gianm5g Hân,m5 m5nơi đãMxwche m5cho tôm5i m5công việYF2nd3c đầuMKSgQY m5tiên, m5cảm ơnMxwche anYF2nd3h, m5anh Tống.”

Tiêu Trạchm5 m5dời ánMKSgQYh mắtm5 sanMxwcheg AMKSgQYmy. “AmMKSgQYy, Mxwchecảm Mxwcheơn Mxwchecô đãMKSgQY khôMxwcheng từYF2nd3 bỏMxwche, cùnMxwcheg tôMxwchei đMxwchei suốMKSgQYt chặnYF2nd3g đườngMxwche YF2nd3cho tớiMxwche bâm5y gMxwcheiờ, tYF2nd3ôi phm5ải tăm5ng lươngMxwche MKSgQYcho m5cô, cònm5 phảYF2nd3i thăYF2nd3ng chứMKSgQYc, PhMxwcheó tổngm5 Mxwchegiám đốMxwchec ĐỉnhMxwche ThMKSgQYịnh m5quốc Mxwchetế, ônm5g MKSgQYchủ củaYF2nd3 m5cô Mxwchecòn m5có thểMxwche hàoMxwche m5phóng đếMKSgQYn mứm5c nàoMKSgQY nữa.”

Tiền đãMKSgQY kMxwchehông YF2nd3còn qMxwcheuan YF2nd3trọng đốim5 vớim5 AmMKSgQYy, nhm5ưng nếuYF2nd3 đượm5c Mxwchethăng chứYF2nd3c sẽMKSgQY cMxwcheàng cm5ó khônMxwcheg gim5an đểm5 phMKSgQYát tYF2nd3riển, MKSgQYcô Mxwchevẫn Mxwcherất vum5i, nângm5 lm5y rượYF2nd3u đứnYF2nd3g bậm5t dậym5 hôMxwche: “ÔnMKSgQYg chMxwcheủ MKSgQYvạn tuế!”

Tiêu TrạMKSgQYch nóMxwchei tMxwcheiếp: “YF2nd3Còn m5có nYF2nd3hững đồngm5 nYF2nd3ghiệp Mxwcheở GiaMxwcheng HâMxwchen, cảmMKSgQY MKSgQYơn sm5ự ủngYF2nd3 hộYF2nd3 vYF2nd3à ưum5 MKSgQYái cYF2nd3ủa tấtYF2nd3 cảm5 mm5ọi nMxwchegười, móm5n qMKSgQYuà tm5ôi đm5ền Mxwcheđáp cm5ho nMxwchehững m5nỗ m5lực cốYF2nd3 gắngm5 củam5 mYF2nd3ọi ngườiMxwche, cm5ũng m5như việcMxwche MKSgQYthăng chứYF2nd3c, tăngMxwche Mxwchelương vMKSgQYà Mxwchevấn MKSgQYđề đãMxwchei ngYF2nd3ộ mMKSgQYà mm5ọi ngườm5i mom5ng đợim5 nhất,YF2nd3 lưm5ợng tiêMxwcheu tMxwchehụ qYF2nd3uý Mxwchenày củMKSgQYa cMxwchehúng Mxwcheta tm5ăng m5mười támYF2nd3 phầnMxwche tMKSgQYrăm MKSgQYso vớiMKSgQY quYF2nd3ý trước.”

Những YF2nd3đồng nghiệpYF2nd3 đãYF2nd3 cùm5ng MKSgQYanh YF2nd3dốc sứcYF2nd3 MKSgQYtại GMKSgQYiang HânYF2nd3 hưMxwcheng phấnm5 vỗMKSgQY Mxwchetay gim5òn giã.

“Hú hú!”YF2nd3 m5Bạch Diệcm5 PYF2nd3hong lạiYF2nd3 mộm5t lầnMKSgQY nMxwcheữa pMxwchehối hợpMKSgQY YF2nd3bằng tiếm5ng kYF2nd3êu YF2nd3như YF2nd3sói tru.

Tiêu m5Trạch cười,MKSgQY chỉMxwche MKSgQYvào m5Bạch DiệYF2nd3c PhongYF2nd3, nóiMKSgQY: m5“Bạch Diệcm5 Phongm5, YF2nd3cho dùMxwche cậum5 cóMxwche gMKSgQYào đếnYF2nd3 Mxwcherách họng,YF2nd3 đêmm5 Mxwchenay cũMKSgQYng khônMKSgQYg lm5ôi kéoYF2nd3 đượcm5 m5cô m5sói cm5ái nàoYF2nd3 đâu.”

“Ha hMKSgQYa YF2nd3ha ha!!!YF2nd3!!!!” YF2nd3Dưới sânMKSgQY khMKSgQYấu vam5ng YF2nd3lên tiếngMxwche cm5ười khônm5g ngừng.

Bạch DiệcMKSgQY Phom5ng MKSgQYngắt đóam5 hYF2nd3oa Mxwchetươi tronYF2nd3g m5bình hom5a trênYF2nd3 bàn,YF2nd3 nMKSgQYém lênYF2nd3 sâMKSgQYn kYF2nd3hấu: “Biến,m5 thằMxwcheng khốn!”

Tiêu TrạchYF2nd3 liếcMxwche nMKSgQYhìn anYF2nd3h tam5, nói:MKSgQY “TiểuMxwche Bạch,Mxwche m5Bạch YF2nd3gia, MKSgQYtôi cũnm5g m5phải cm5ảm ơnm5 cậYF2nd3u đYF2nd3ã Mxwchetổ chMKSgQYức chYF2nd3o tôiMxwche mộMxwchet bữYF2nd3a tMxwcheiệc lớYF2nd3n thếMxwche nàMxwchey, cYF2nd3ùng vớMxwchei sMKSgQYự gim5úp đỡMxwche cMxwcheủa cMxwcheậu troYF2nd3ng YF2nd3suốt mộtMxwche YF2nd3năm qua.”YF2nd3 YF2nd3Tiêu Trạchm5 gãiMKSgQY gãYF2nd3i đầu,MKSgQY MKSgQYđổi gMxwcheiọng: “Mặcm5 MKSgQYdù khMxwcheông thựcm5 chấtm5 lắm.”

“Ha ham5!” DướYF2nd3i sYF2nd3ân khấuYF2nd3 lạiMxwche lm5à mộtm5 YF2nd3tràng cườiMKSgQY vaMKSgQYng dội.

Bạch DiệcYF2nd3 Phonm5g đứngMKSgQY dậyMxwche, nYF2nd3hấc chMxwcheân tMKSgQYrèo Mxwchelên bàm5n, anYF2nd3h tYF2nd3a đYF2nd3ứng YF2nd3đó hôMKSgQY: “ThằnYF2nd3g khMKSgQYốn, cậuMKSgQY bYF2nd3iết chm5ọc cườiMxwche nMxwchegười kYF2nd3hác nhYF2nd3ư MKSgQYvậy, sm5ao khm5ông Mxwcheđi YF2nd3làm diễnm5 viêYF2nd3n MKSgQYhài đi.”

Tiêu Trạcm5h m5vỗ vMxwcheề aYF2nd3nh tm5a: “HaMxwche YF2nd3ha! HYF2nd3aiz! ĐừnMxwcheg km5ích độngMxwche, hôm5m Mxwchenay làm5 ngàym5 vuiMxwche, tôiMKSgQY khôYF2nd3ng muốnMKSgQY làMKSgQYm YF2nd3cho bầuYF2nd3 khônMKSgQYg khíYF2nd3 quMKSgQYá nYF2nd3gột ngạt.”

Bạch DiệcMxwche MKSgQYPhong cm5hỉ taMKSgQYy vàom5 anhm5, nhảyYF2nd3 Mxwchetừ trêm5n bànMxwche xuống.

“Hạ Tm5hiệu NMKSgQYhiên.” Tiêum5 TMxwcherạch YF2nd3nhắc m5một MKSgQYcái tên.

Hạ ThiệuYF2nd3 m5Nhiên ngồim5 ởMxwche hàngMxwche m5ghế tm5rước mỉmMKSgQY cườm5i giơMxwche tam5y lêMKSgQYn, TiMxwcheêu TrạcMxwcheh bậtm5 ngóMxwchen cm5ái: “NgưMKSgQYời anMKSgQYh eMxwchem tàm5i giỏim5, đãYF2nd3 MKSgQYgiúp đm5ỡ tôiMKSgQY quáMxwche nhiYF2nd3ều, nMKSgQYgoài m5lời m5cảm ơYF2nd3n tôm5i còYF2nd3n muốnYF2nd3 Mxwchenói, Mxwchesau nm5ày nếuYF2nd3 MKSgQYcó chuMKSgQYyện gYF2nd3ì cầm5n đếnMxwche Tiêum5 TrạcMKSgQYh, chỉm5 cầYF2nd3n cậuMKSgQY mởm5 miệMxwcheng, cMxwcheho m5dù lMKSgQYà Mxwchelao vMxwcheào nướcm5 sôiMKSgQY lửam5 bỏng,Mxwche chếtYF2nd3 cũng…YF2nd3 khMKSgQYông chốiMKSgQY tYF2nd3ừ, Mxwchecòn Mxwchecó vMxwcheợ cMxwcheon đanMxwcheg cMKSgQYhờ cm5húng YF2nd3ta chămMxwche sóc!”

Hạ MxwcheThiệu Nm5hiên MKSgQYnở YF2nd3nụ cười.

“Còn m5có LYF2nd3ý MxwcheAn TMxwchehần.” TYF2nd3iêu TMxwcherạch MKSgQYhô YF2nd3to mYF2nd3ột tiMKSgQYếng, tìMKSgQYm kiếmm5 bóngMKSgQY dáMKSgQYng m5anh YF2nd3ta giữaMKSgQY đámMKSgQY người,MKSgQY “TênMKSgQY khMKSgQYốn nháMxwchet m5gan YF2nd3nhà cậYF2nd3u, tôMKSgQYi biếYF2nd3t cậuMxwche đanYF2nd3g ởm5 đm5ây, cm5ậu MKSgQYcó m5bản lMKSgQYĩnh m5sai Mxwchengười đưMKSgQYa chYF2nd3ìa khm5óa ReventMKSgQYon YF2nd3cho tôm5i, tạiMKSgQY sYF2nd3ao lạiMxwche khYF2nd3ông cMxwcheó cm5an đảm5m đứngYF2nd3 trướm5c m5mặt tôi?”

Vừa nghMxwchee đếYF2nd3n RevenMKSgQYton, NMxwchehan Hom5an kíYF2nd3ch m5động đứngMKSgQY bậYF2nd3t dMKSgQYậy ngoảnhm5 đầuYF2nd3 tìMxwchem kiếmMKSgQY Lm5ý YF2nd3An ThầnYF2nd3, cònYF2nd3 GiảnYF2nd3 NinYF2nd3h tYF2nd3hì sữngYF2nd3 sm5ờ cm5ả người.

Đám m5đông bỗngMKSgQY xôMxwchen xMKSgQYao, hYF2nd3óa m5ra cYF2nd3hiếc Rem5venton đóYF2nd3 Mxwchebị LýMKSgQY AMKSgQYn Thm5ần mMxwcheua đượcm5, càMxwcheng ngạcYF2nd3 nhiêYF2nd3n MKSgQYhơn lYF2nd3à am5nh Mxwcheta đMxwcheem chiếMKSgQYc xMxwchee tặngMxwche lạiMxwche cMKSgQYho TiMKSgQYêu Trạch.

Reventon! HaMKSgQYi YF2nd3trăm triệum5 đó!YF2nd3 Km5hông đùam5 đưMKSgQYợc đâu!

Tất cảMxwche đềuMKSgQY YF2nd3mở lMKSgQYớn MKSgQYmắt ngm5ó quanMKSgQYh YF2nd3bốn phía.

“Nếu cMKSgQYậu khYF2nd3ông rMKSgQYa, YF2nd3tôi sẽYF2nd3 tYF2nd3hật sYF2nd3ự khMKSgQYông MKSgQYnhận MKSgQYcậu lYF2nd3à bạMxwchen.” Lờm5i nóYF2nd3i tuyệtMxwche tìnMKSgQYh củaMKSgQY TiYF2nd3êu TMxwcherạch vừam5 m5thốt YF2nd3ra, YF2nd3Lý YF2nd3An ThầMxwchen trốMKSgQYn m5đằng saMxwcheu cộMKSgQYt YF2nd3trụ bỗngm5 xuấMxwchet hiện,m5 “TôiMKSgQY đếnMxwche rồi.”

“Tên Mxwchekhốn!” TMKSgQYiêu TrạchMxwche cắnYF2nd3 răngMKSgQY mắngYF2nd3 mm5ột cMKSgQYâu, “Nhưnm5g tMxwcheôi pMKSgQYhải cảm5m ơnYF2nd3 têMxwchen khốYF2nd3n nMxwchehà cậuMxwche đãMxwche tYF2nd3ặng lạiYF2nd3 chiếm5c xm5e màm5 tôiMxwche vàMKSgQY m5bà xMxwcheã yêMKSgQYu YF2nd3quý nhất.”

Tiêu TrạchMxwche nhìMKSgQYn MxwcheLãnh Ngựm5 TMKSgQYhần. MKSgQYLãnh Nm5gự MKSgQYThần cũnMKSgQYg Mxwchenhìn anh.

“Người tm5a nói,Mxwche muốnMKSgQY biYF2nd3ết gYF2nd3iá trịMKSgQY mộtMxwche MKSgQYcon MKSgQYngười thìYF2nd3 MKSgQYphải nhYF2nd3ìn vàoMxwche đốMxwchei thYF2nd3ủ MKSgQYcủa MKSgQYanh tam5, LYF2nd3ãnh NMxwchegự ThầnMKSgQY, rấtMxwche vuMKSgQYi khm5i Mxwcheđược MKSgQYanh chọnMxwche làMxwchem MKSgQYđối Mxwchethủ, cảYF2nd3m ơnm5 Mxwcheanh mộtMxwche nămMKSgQY Mxwchequa đMKSgQYã MKSgQYquan m5tâm đếnYF2nd3 tôm5i, khiMKSgQYến tôMKSgQYi khônMxwcheg m5thể kMxwchehông MKSgQYnhanh chYF2nd3óng trưởngMKSgQY thành.”

Phía Mxwchedưới YF2nd3có nMxwchegười cưYF2nd3ời rộMxwche lMxwcheên, ngam5y cảMxwche MKSgQYLãnh Ngựm5 Thầnm5 cũMKSgQYng bấMxwchet m5giác m5cong MKSgQYcong khYF2nd3óe mim5ệng, Mxwcheđây tm5hật sMxwcheự giốYF2nd3ng nhMKSgQYư mộtMxwche tYF2nd3iết mMKSgQYục hm5ài m5hấp dẫn.

Tiêu TrạcYF2nd3h nóiMxwche: “m5Thế nhưnm5g, m5tôi nghMKSgQYĩ, ngườim5 MKSgQYmuốn cảMxwchem ơMKSgQYn aMKSgQYnh nhấtm5 làMKSgQY chm5a MKSgQYtôi mớiMxwche đúng!”

Tiêu KYF2nd3iến ĐMxwcheông m5mỉm cười.

Tiêu TrYF2nd3ạch nhìnm5 saMxwcheng chMxwchea mìnYF2nd3h, bm5ắt đầum5 YF2nd3trêu chọc:m5 “MxwcheBa, ngàyYF2nd3 trướcMxwche coMKSgQYn traMKSgQYi củMKSgQYa m5ba thm5ật hưMKSgQY hỏMxwcheng! Chuyêm5n m5môn làmMxwche nhữngMKSgQY Mxwchechuyện khiếnYF2nd3 m5ba mấtMKSgQY mặMxwchet! YF2nd3Hồi đóMxwche m5ba vẫm5n luôYF2nd3n MKSgQYmong muốnm5 MKSgQYLãnh NgựMKSgQY ThầnMxwche m5là MKSgQYcon Mxwchetrai mình.m5 NhưYF2nd3ng mMxwcheà bYF2nd3a MKSgQYà, Mxwchecon m5trai củaMKSgQY m5ba đãMKSgQY Mxwchetrưởng tm5hành, tYF2nd3rở thànhMxwche mộMKSgQYt YF2nd3nam Mxwchetử háMxwchen độYF2nd3i trờiMxwche đạMKSgQYp đYF2nd3ất, MKSgQYtừ hôMKSgQYm YF2nd3nay trMKSgQYở Mxwcheđi YF2nd3ba MKSgQYhoàn YF2nd3toàn MKSgQYcó thểMKSgQY kiêuMxwche hãnMKSgQYh nóiMxwche vớiYF2nd3 bấtMKSgQY kỳMKSgQY YF2nd3ai, TYF2nd3iêu Trạch,Mxwche lm5à cMxwcheon tYF2nd3rai củYF2nd3a TiêuMxwche Kiếm5n ĐôngYF2nd3 tôi.”

Toàn hMxwcheội trườngYF2nd3 vMxwcheỗ tYF2nd3ay hoYF2nd3an hMxwcheô nhưMxwche sấmMxwche dậy.

Sau kYF2nd3hi lắm5ng lại,Mxwche TMxwcheiêu MKSgQYTrạch nMxwchehìn NhaMKSgQYn MKSgQYHoan ngồim5 giMKSgQYữa đáMKSgQYm đônm5g, nóm5i: “NhaMKSgQYn HoMxwchean, bàm5 MKSgQYxã, vợm5 củam5 anMKSgQYh, em5m yêu.”

Tiêu Trạchm5 liênm5 m5tiếp dùngYF2nd3 MKSgQYba cáMxwchech m5xưng hm5ô km5hiến Nm5han HoYF2nd3an YF2nd3ngại ngùMKSgQYng, MKSgQYcô YF2nd3nhếch môim5 m5nhìn anh.

Anh nóMKSgQYi tiếpMxwche: “ThựcMxwche raMKSgQY, nm5gười YF2nd3anh cầnYF2nd3 pYF2nd3hải cm5ảm ơnYF2nd3 nhYF2nd3ất chMxwcheính Mxwchelà emMKSgQY. m5Em cóMKSgQY Mxwchenhớ lúm5c YF2nd3Tần YF2nd3Vũ sMKSgQYụp đổ,MKSgQY eMKSgQYm đãm5 YF2nd3nói gYF2nd3ì vớm5i m5anh khôm5ng? Em5m nóim5 eMKSgQYm yMxwcheêu anhMxwche, đóm5 làYF2nd3 m5lần đầuMxwche tiênMKSgQY em5m nMKSgQYói ym5êu YF2nd3anh, vàMxwcheo lMxwcheúc mYF2nd3à aYF2nd3nh sMKSgQYắp trởYF2nd3 thànm5h mm5ột YF2nd3kẻ nghMxwcheèo YF2nd3rớt khôm5ng m5xu dínhm5 túi.

Khi đóm5 Mxwcheem nóMxwchei, gm5iàu cũngm5 tMKSgQYốt màMKSgQY nghMxwcheèo cũngm5 đượcm5, MKSgQYchỉ cầMKSgQYn ởMKSgQY bênm5 m5anh, cm5ho dùm5 cYF2nd3ó tMxwcheúng tMKSgQYhiếu đếnYF2nd3 mứYF2nd3c ăm5n kYF2nd3hông đủMxwche nm5o, mặcm5 MKSgQYkhông MKSgQYđủ YF2nd3ấm, phảiMxwche um5ống gMxwcheió m5Tây BắYF2nd3c màm5 sốngYF2nd3 tYF2nd3hì tMxwcherong lònMKSgQYg MKSgQYem vẫnMKSgQY MKSgQYrất nYF2nd3gọt ngào.

Em YF2nd3nói eMKSgQYm đãm5 muốnYF2nd3 ởm5 bm5ên aMKSgQYnh, chMKSgQYo dYF2nd3ù aMKSgQYnh MKSgQYtrở YF2nd3thành kMKSgQYẻ ăYF2nd3n Mxwchemày lưMKSgQYu lạcYF2nd3 m5đầu đm5ường, Mxwcheem cũngMxwche muốnMKSgQY làmMxwche kYF2nd3ẻ ănm5 mm5ày Mxwchebên cYF2nd3ạnh anh.

Cả đờiMxwche nàyMxwche Mxwcheem sẽMKSgQY dựam5 vàoMKSgQY anhYF2nd3, anMxwcheh cóYF2nd3 khôngMxwche YF2nd3muốn m5cũng Mxwchekhông được.”

Nhan HoaYF2nd3n YF2nd3mím môiMxwche gậtMxwche đầu.

“Nhan HMKSgQYoan, MKSgQYem YF2nd3có dámMKSgQY trMxwcheước mặMKSgQYt tYF2nd3ất cMKSgQYả mọiYF2nd3 ngườm5i ởMxwche đâYF2nd3y, nóiMxwche lạiMxwche Mxwchecâu Mxwcheem yêum5 aMKSgQYnh YF2nd3một lYF2nd3ần Mxwchenữa, nYF2nd3ói m5lại nhữnm5g MKSgQYgì em5m đãYF2nd3 tm5ừng nóim5 vớMKSgQYi am5nh khôngYF2nd3?” TiêMKSgQYu TrMxwcheạch nMxwcheói YF2nd3xong, tYF2nd3ất cảYF2nd3 mYF2nd3ọi nMxwchegười đềMKSgQYu hướYF2nd3ng áMxwchenh MKSgQYmắt vàMxwcheo MKSgQYNhan HoMxwchean. BạMKSgQYch DiệcMxwche PhonMKSgQYg đm5ưa miMxwchecro tớYF2nd3i m5trước mặtYF2nd3 cMKSgQYô, Nm5han HoMxwchean nhMxwcheìn Tiêum5 TMKSgQYrạch khôngMxwche hềYF2nd3 chớpYF2nd3 m5mắt, trYF2nd3âm ngâMKSgQYm YF2nd3một lMKSgQYát MKSgQYmới cầMxwchem lm5ấy mm5icro đứngm5 dậMxwchey khỏiMxwche chMxwcheỗ ngồi.

Toàn bYF2nd3ộ MKSgQYT98 vàMKSgQYo thờiYF2nd3 khắMxwchec nMxwcheày vôm5 cùngMKSgQY yênMxwche tĩnYF2nd3h, tấm5t MKSgQYcả đềuMxwche níYF2nd3n MKSgQYthở YF2nd3căng tMKSgQYai chMKSgQYờ YF2nd3cô dm5ũng m5cảm tỏMKSgQY tình.

Trong đạiMxwche Mxwchesảnh Mxwchevang lênYF2nd3 mộMKSgQYt giọMKSgQYng nữMKSgQY trm5ong YF2nd3trẻo Mxwcheêm tam5i, NhMxwchean Hm5oan nóYF2nd3i: “TiêuMKSgQY TrạcYF2nd3h, eMxwchem yêuMxwche m5anh, Mxwchecho dùMxwche cóYF2nd3 túnMKSgQYg tm5hiếu đếnYF2nd3 mMKSgQYức m5ăn khôngYF2nd3 đủYF2nd3 noMxwche, mặYF2nd3c MKSgQYkhông đủm5 ấm,MKSgQY phảim5 uốngMxwche giMxwcheó TâyMKSgQY BắcMKSgQY màYF2nd3 sốnMKSgQYg thMxwcheì YF2nd3trong MKSgQYlòng em5m vẫnYF2nd3 rMxwcheất ngọYF2nd3t ngàYF2nd3o. YF2nd3Em đYF2nd3ã muốnm5 m5ở m5bên MKSgQYanh, cMxwcheho m5dù YF2nd3anh trYF2nd3ở thYF2nd3ành kMKSgQYẻ ănMxwche màyYF2nd3 lưuMxwche lạcYF2nd3 đầuYF2nd3 đường,m5 m5em cũnYF2nd3g muốm5n lm5àm kMxwcheẻ ănMxwche YF2nd3mày Mxwchebên cạnhYF2nd3 anhMxwche. MxwcheCả đờiMKSgQY m5này MKSgQYem MKSgQYsẽ YF2nd3dựa vàom5 anhMxwche, anYF2nd3h cMKSgQYó YF2nd3không muốnMKSgQY cũngMKSgQY khônMxwcheg được.”

Cô vừMxwchea Mxwchedứt lờMKSgQYi, tiếnMxwcheg MKSgQYvô taMKSgQYy m5hoan hMKSgQYô nhiệYF2nd3t liệYF2nd3t vaMKSgQYng lêMxwchen, TiYF2nd3êu TrạchYF2nd3 hưMxwcheớng vềm5 pMKSgQYhía cMxwcheô MKSgQYkhom ngMKSgQYười MKSgQYthật thMKSgQYấp, nói:MKSgQY “CMxwcheảm ơm5n emMKSgQY, YF2nd3đây làMxwche mónm5 MKSgQYquà tuyệm5t vờiMKSgQY YF2nd3nhất màMKSgQY aMKSgQYnh nhMxwcheận đm5ược ngàyMKSgQY hômMKSgQY naYF2nd3y. MxwcheNhan HoMKSgQYan, đápMxwche lạiMxwche tMxwcheình cảmMKSgQY châm5n Mxwchetình m5mà eMxwchem dànhYF2nd3 MKSgQYcho MKSgQYanh, m5Tiêu TMxwcherạch YF2nd3anh Mxwchexin tMKSgQYhề tMKSgQYrước tấtMxwche cảMxwche mọiYF2nd3 ngưMxwcheời, Mxwcheđời nàm5y kYF2nd3iếp nMxwcheày, TiYF2nd3êu TrạcMxwcheh đm5ối vYF2nd3ới YF2nd3Nhan MxwcheHoan mãYF2nd3i mãYF2nd3i khôngYF2nd3 rờiMxwche xaMKSgQY, mm5ãi mãm5i chỉm5 ym5êu mộm5t ngMKSgQYười lMxwcheà em.”

Tiếng Mxwchevỗ taYF2nd3y m5như sấmMxwche dYF2nd3ậy vanMKSgQYg dộiMxwche khắpYF2nd3 hộiMKSgQY trMxwcheường, m5đặc biệYF2nd3t làMKSgQY MKSgQYtiếng vYF2nd3ỗ taYF2nd3y Mxwchecủa nhữnMKSgQYg ngườiYF2nd3 đanm5g yêuYF2nd3 Mxwchenhau MKSgQYhoặc m5đang YF2nd3yêu thYF2nd3ầm ngMKSgQYười nàMKSgQYo đó.

Ai m5cũng muYF2nd3ốn đưMKSgQYợc dũnYF2nd3g cảmYF2nd3 nMxwchehư NhaMKSgQYn Hom5an, aMxwchei cũMxwcheng muốnMxwche đượcm5 thâmMKSgQY MKSgQYtình m5như TMKSgQYiêu Trạch.

Lạc Tiểm5u Am5nh MKSgQYcảm đm5ộng đếnMxwche rYF2nd3ơi lệ,m5 YF2nd3Hạ ThiMxwcheệu NhiênMKSgQY rMxwcheút MKSgQYkhăn đưYF2nd3a cMxwcheho cô.

Dưới m5sân khấu,Mxwche NhYF2nd3an HoMxwchean đỏMxwche mặtMKSgQY nMKSgQYhìn TiêMKSgQYu Trạch,m5 áYF2nd3nh mắtYF2nd3 sám5ng tronMxwcheg. TYF2nd3rên sânMxwche MKSgQYkhấu, Tim5êu TrạchMKSgQY nYF2nd3hìn vềm5 phíaYF2nd3 YF2nd3cô, trm5ên gưYF2nd3ơng mặtMxwche ngậpYF2nd3 trànYF2nd3 m5ý Mxwchecười, MKSgQYánh mYF2nd3ắt m5sáng rực.

“Nào nàm5o!” BạchMxwche m5Diệc PhMKSgQYong nm5hảy lMxwcheên sâm5n Mxwchekhấu, cắm5t nganYF2nd3g YF2nd3ánh nYF2nd3hìn Mxwchechăm cYF2nd3hú nồngYF2nd3 MKSgQYnàn cMKSgQYủa haYF2nd3i người.YF2nd3 “CảmMKSgQY m5ơn sựm5 cổm5 MKSgQYvũ củaMKSgQY qum5ý vị,m5 Mxwchebài phYF2nd3át biểuMKSgQY củaMKSgQY cMKSgQYhủ MKSgQYnhân bữm5a tMKSgQYiệc xiYF2nd3n Mxwcheđược Mxwchekết thYF2nd3úc, bâym5 giờMxwche xiMKSgQYn mờMKSgQYi vàom5 tim5ết YF2nd3mục tiếpYF2nd3 theo.”

Nhân vim5ên phm5ục vụm5 Mxwcheđẩy MKSgQYxe bYF2nd3ánh keMxwchem lêMxwchen sâYF2nd3n kYF2nd3hấu, cMxwchea sYF2nd3ĩ Bạcm5h DMxwcheiệc MKSgQYPhong Mxwchebắt Mxwchenhịp cm5ho mọMxwchei ngưMxwcheời háMxwchet bàiYF2nd3 cMxwchehúc m5mừng sinYF2nd3h nhYF2nd3ật, sam5u đóMxwche bảom5 Tm5iêu YF2nd3Trạch ướMKSgQYc MKSgQYrồi thổiMxwche nến.

Một hơYF2nd3i MKSgQYthổi MKSgQYtắt bYF2nd3a ngọnMxwche nMxwcheến tượngMxwche trưngm5 Mxwchecho m5ba mươMxwchei tuổi,Mxwche YF2nd3Tiêu TrạcMKSgQYh nMxwchehắm mắtm5 ướcm5 m5một điềum5 ước.

Dưới Mxwchesân khấYF2nd3u, YF2nd3Nhan HoaMKSgQYn thMKSgQYích thúm5 Mxwchenhìn anMKSgQYh, Mxwchetrong lm5òng thầmMxwche đoMxwcheán: TiMKSgQYêu Trạm5ch, YF2nd3có phảYF2nd3i anMKSgQYh đanMKSgQYg ướcm5 rMKSgQYằng chúngMKSgQY tMKSgQYa sẽYF2nd3 Mxwchemãi Mxwchemãi ởm5 m5bên nhau?

Tiêu TrạMxwchech m5mở mắt.

Bạch DiYF2nd3ệc PMKSgQYhong cườiMKSgQY YF2nd3hì hMxwcheì hMxwcheỏi: “VừaMKSgQY ướcMxwche điMKSgQYều Mxwchegì vậy,MKSgQY Mxwchenói MKSgQYnghe chm5út nào,Mxwche cóYF2nd3 MKSgQYphải liMxwcheên qMxwcheuan Mxwchetới YF2nd3bà m5xã, vợ,m5 eMKSgQYm Mxwcheyêu NhMKSgQYan Hoam5n củaMKSgQY MKSgQYcậu không?”

Tiêu Trạchm5 nhìnYF2nd3 Nm5han HoMxwchean, Nhm5an Hm5oan cMxwcheũng mMxwcheuốn bim5ết đim5ều ướcYF2nd3 củaYF2nd3 aYF2nd3nh pMKSgQYhải chMKSgQYăng MKSgQYcó MKSgQYcô troYF2nd3ng MKSgQYđó, Mxwcheánh mắtYF2nd3 chYF2nd3ờ monMxwcheg nhìnYF2nd3 anh.

Nhìn chYF2nd3ăm cMKSgQYhú vàoMKSgQY mắtYF2nd3 cm5ô, Tim5êu TMxwcherạch YF2nd3nói: “Điềum5 ướcm5 MKSgQYcủa tôMKSgQYi làm5, thMxwcheân thYF2nd3ể khỏem5 mạnh.”

Không giốnYF2nd3g YF2nd3như cm5ô nghĩm5! NhaMKSgQYn HoaMKSgQYn bĩuMKSgQY mMxwcheôi, tronMKSgQYg lòMKSgQYng cMKSgQYảm m5thấy hơiMxwche mMxwcheất mát.

Bạch YF2nd3Diệc PhMxwcheong giMxwcheơ MKSgQYngón cám5i YF2nd3với m5Tiêu Trạm5ch, trêum5 chm5ọc nói:m5 “NgàiMKSgQY Tiêu,MKSgQY cụm5 TiêYF2nd3u àm5, tôMKSgQYi chMKSgQYúc cụMxwche tYF2nd3hân thYF2nd3ể khỏeMxwche mạYF2nd3nh, pYF2nd3húc m5như ĐMKSgQYông Hải,MKSgQY tMxwchehọ tMKSgQYựa Nam5m SơMKSgQYn! HMKSgQYa MKSgQYha m5ha ha!”Mxwche YF2nd3Anh MKSgQYta YF2nd3nói xYF2nd3ong cũnYF2nd3g tm5ự mìMKSgQYnh Mxwchecảm thấyYF2nd3 buồnYF2nd3 cYF2nd3ười, cầmm5 mim5cro m5cười ngặtMKSgQY nghẽo.

Tiêu Trm5ạch nhYF2nd3ận microYF2nd3, nóiYF2nd3: “NhanMxwche HoaMKSgQYn, điềMKSgQYu ưMxwcheớc vừam5 rồim5 cMKSgQYủa MKSgQYanh làm5 thânMKSgQY thMxwcheể m5khỏe mạnMxwcheh, YF2nd3có MKSgQYlẽ em5m khôYF2nd3ng MKSgQYbiết tạYF2nd3i sYF2nd3ao YF2nd3anh Mxwchelại ướcYF2nd3 nhYF2nd3ư vMxwcheậy, ngMxwchehe Mxwchexong bàMxwchei hm5át YF2nd3sau m5đây Mxwcheem YF2nd3sẽ hiểuMxwche đượcYF2nd3 MKSgQYlòng anhMKSgQY. BàiYF2nd3 háMxwchet nàym5 YF2nd3anh tặnMKSgQYg MKSgQYcho emYF2nd3, m5tên làMKSgQY ‘ThâMKSgQYn thểMxwche khỏMxwchee mạnh’.”

Ánh đèYF2nd3n trênMxwche sm5ân khấuYF2nd3 YF2nd3dịu đi,m5 m5ban nhMxwcheạc Mxwchebắt đầum5 đệmm5 đànMxwche, MKSgQYkhúc nhạm5c dạoMKSgQY êYF2nd3m áYF2nd3i trôim5 Mxwchequa, TMKSgQYiêu MKSgQYTrạch đMKSgQYưa Mxwchemicro tớiMKSgQY Mxwchebên môi,MKSgQY cấMxwchet giọngMxwche hát.

Anh khônYF2nd3g sMxwcheợ vMxwcheì MKSgQYem màm5 MKSgQYchịu nhiềYF2nd3u tMxwcheổn thấMxwchet, dùYF2nd3 Mxwchebao giYF2nd3an kMxwchehổ vẫMxwchen sMKSgQYẵn lm5òng đóMxwchen nhận

Anh chỉMKSgQY sMxwcheợ YF2nd3vì mệYF2nd3t mMKSgQYỏi thMxwcheao thứcMKSgQY Mxwchecả đêYF2nd3m MKSgQYmà bỏYF2nd3 lỡMKSgQY cuộcMKSgQY hẹMKSgQYn m5ngày maMxwchei MKSgQYcủa chYF2nd3úng ta

Anh khm5ông sợMxwche MKSgQYmồ hm5ôi đMxwcheầm đìm5a, xâyYF2nd3 nênMxwche mộtm5 lâuMxwche đàiYF2nd3 thuộcm5 vm5ề riênYF2nd3g haMKSgQYi ta

Anh chỉMKSgQY sợYF2nd3 rằngMKSgQY mìMKSgQYnh bịm5 cảm,YF2nd3 khôMxwcheng nếmMxwche đưMxwcheợc đMKSgQYồ MKSgQYăn MKSgQYem nMxwcheấu chm5o m5anh thìm5 m5thật m5lãng phí

Không Mxwchecần MKSgQYem cm5ho am5nh uốMKSgQYng thuốm5c, khônm5g muốnm5 YF2nd3trở YF2nd3thành MKSgQYgánh nMKSgQYặng củaMKSgQY em

Nếu MKSgQYyêu MKSgQYem MKSgQYsao cóMKSgQY tYF2nd3hể Mxwcheđể Mxwcheem phảim5 hMxwcheôn mộtYF2nd3 ngưm5ời bệnhMxwche, m5trơ mắtYF2nd3 Mxwchenhìn aMKSgQYnh chịuMxwche m5bao giàMKSgQYy vò

Anh m5mong sMKSgQYao thm5ân thểYF2nd3 khỏMKSgQYe mạnh,MKSgQY vYF2nd3ì anMKSgQYh đãMKSgQY đồngMxwche m5ý sm5ẽ chMKSgQYo eYF2nd3m YF2nd3một cuMKSgQYộc sm5ống vm5ẹn toàn

Thề nm5on hMKSgQYẹn biểnMKSgQY chẳYF2nd3ng bằnYF2nd3g khYF2nd3ỏe mạnMKSgQYh m5để Mxwcheem khôngMKSgQY phảiYF2nd3 nm5học công

Anh moMxwcheng sam5o thâMKSgQYn thểYF2nd3 MKSgQYkhỏe mạnMKSgQYh, km5hông muMxwcheốn nm5hìn m5em rơiYF2nd3 lệMKSgQY vìMxwche Mxwchelo YF2nd3lắng cMxwcheho anh

Ngộ Mxwchenhỡ em5m cònYF2nd3 m5tiều tụMxwchey hơnMxwche aYF2nd3nh tm5hì Mxwchesao cóMKSgQY thểMxwche m5hưởng tMKSgQYhụ hươYF2nd3ng vịMKSgQY m5của tìnMxwcheh yêu

Anh đãYF2nd3 Mxwchetừng pMxwchehung YF2nd3phí m5thời giaYF2nd3n, thậmMxwche chíMxwche còm5n nm5gang tànMxwcheg MKSgQYcoi Mxwchethường cMKSgQYái chết

Bởi vMKSgQYì đãMKSgQY yêm5u emm5, mớm5i Mxwchebắt đầum5 YF2nd3khao khMKSgQYát sốngMKSgQY lâuMKSgQY YF2nd3trăm tuổi

Cầu trờiMKSgQY bm5an phúm5c chYF2nd3o thânm5 tYF2nd3hể anMKSgQYh kMKSgQYhỏe mYF2nd3ạnh, chm5o m5dù nMxwchegày đóYF2nd3 đấtMxwche trm5ời tMKSgQYối tăm

Em m5vẫn sẽm5 nhìm5n Mxwcheanh ngủYF2nd3 yên

Đắp YF2nd3cho aYF2nd3nh chiếm5c chănYF2nd3 bôngMKSgQY, khMKSgQYiến anYF2nd3h cm5ảm m5động đếnMKSgQY rơim5 m5lệ… [2]

[2] Thâm5n thểMxwche khMxwcheỏe Mxwchemạnh –m5 TrươngMxwche Vệm5 Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng MKSgQYhình YF2nd3ảnh MKSgQYkhi anMxwcheh bịMxwche bm5ệnh táiYF2nd3 hiệMKSgQYn tMKSgQYrước mắtMKSgQY NhaYF2nd3n HoMKSgQYan, chYF2nd3o anm5h YF2nd3uống thuốcMKSgQY, nhìm5n anm5h tiêm,YF2nd3 mm5ơ Mxwchemơ hồMKSgQY YF2nd3hồ nMKSgQYgồi bêMKSgQYn gYF2nd3iường tMxwcherông chừMKSgQYng anh…

Khóe mYF2nd3ắt côYF2nd3 đãMxwche ướtYF2nd3 tựYF2nd3 lYF2nd3úc nào.

Chơi xem5, hMKSgQYồ đồMKSgQY sMxwcheống qYF2nd3ua ngàym5, cm5oi thưMxwcheờng cám5i chếtm5 Mxwcheđi MKSgQYđua m5xe vớim5 m5Dạ Sâm5m… TấtMxwche cảMKSgQY đềuMKSgQY hiểnMKSgQY hiệYF2nd3n trướcm5 mYF2nd3ắt Tiêm5u TYF2nd3rạch, anMxwcheh MKSgQYnhớ rấtYF2nd3 rõYF2nd3 m5lúc Mxwcheanh tỉnhm5 Mxwchelại m5sau cơnm5 mêYF2nd3 mm5an, MxwcheNhan m5Hoan đãYF2nd3 YF2nd3nói –MKSgQY aMxwchenh gụYF2nd3c ngã,m5 MKSgQYnhư tMKSgQYhể YF2nd3cả thếMKSgQY giYF2nd3ới YF2nd3này đềuYF2nd3 sm5ụp đổYF2nd3 thMxwcheeo vậy.m5 m5Tiêu MxwcheTrạch, aMxwchenh phảiYF2nd3 mMKSgQYau khỏMxwchee lMxwcheại, mm5ình eMxwchem km5hông thểm5 cMKSgQYhèo chốngMKSgQY đượcYF2nd3 cáiMxwche nm5hà này.

Thề nYF2nd3on hm5ẹn biểnYF2nd3 tYF2nd3hật sMxwcheự Mxwchechẳng qYF2nd3uan trọMKSgQYng bằngm5 m5thân thểYF2nd3 Mxwchekhỏe mạnh.

Đối vớm5i MKSgQYcô, aYF2nd3nh làm5 trụYF2nd3 cộtMxwche chm5o MKSgQYcả thMKSgQYế giới,m5 aYF2nd3nh YF2nd3gục MKSgQYngã, tm5hế gYF2nd3iới củm5a Mxwchecô cũngMxwche m5sụp xuốm5ng theo.

Nhan HMKSgQYoan cảm5m độngMxwche Mxwchekhông nóm5i nMKSgQYên lMxwcheời, lệYF2nd3 rưnm5g m5rưng tMxwcherong đôiYF2nd3 mMxwcheắt YF2nd3long lanMxwcheh, m5qua làMxwchen nướcMxwche MKSgQYmắt m5đó, côMxwche trôngMKSgQY tYF2nd3hấy mộm5t nMxwchegười đànYF2nd3 YF2nd3ông cầmYF2nd3 m5bó hom5a hồm5ng toMKSgQY. GưMxwcheơng mặtYF2nd3 rạngm5 rMxwcheỡ, sốnMKSgQYg mũiMxwche cYF2nd3ao thẳnMxwcheg, ÂuYF2nd3 phụcMKSgQY trắngm5 tiMKSgQYnh, aYF2nd3nh giốngMKSgQY YF2nd3như YF2nd3một Mxwchevị hoàngm5 tửMKSgQY chMKSgQYân tYF2nd3ình khẩnMxwche khoảYF2nd3n bMxwcheước vềYF2nd3 phíMxwchea cô.

Nhan MKSgQYHoan sụMxwchet sịYF2nd3t nhậnMxwche lấym5 m5bó hMKSgQYoa, TiêMKSgQYu TMKSgQYrạch YF2nd3móc trm5ong MKSgQYáo YF2nd3ra chiếm5c nhẫYF2nd3n kMxwcheim cươnm5g đMKSgQYã cMKSgQYhuẩn bịm5 từm5 trước,YF2nd3 quỳMxwche mộMKSgQYt châYF2nd3n xuốYF2nd3ng. YF2nd3Anh nóYF2nd3i: “AnhMKSgQY đYF2nd3ã nóMxwchei, MKSgQYngày aYF2nd3nh Mxwchegây dựm5ng lạiYF2nd3 sựMxwche nghiệMxwchep MKSgQYsẽ chím5nh lm5à m5lúc cướMxwchei MKSgQYem vềm5 nhàMKSgQY, bMxwcheây MKSgQYgiờ YF2nd3anh muốnMxwche tYF2nd3hực hiệnm5 Mxwchelời nóMKSgQYi củaMKSgQY YF2nd3mình, MKSgQYem yêMxwcheu, lấym5 anYF2nd3h nhé?”

Nước mắtYF2nd3 lMKSgQYã Mxwchechã MKSgQYrơi, Nham5n HoMKSgQYan khMxwcheông YF2nd3hề Mxwchedo dự,MKSgQY ngónMxwche tm5ay ruMKSgQYn rYF2nd3un chuYF2nd3i vàoMxwche chiếcMKSgQY nhẫnm5 nạmm5 m5kim cươngm5 đẹpYF2nd3 đẽMKSgQY sángMxwche chói.

Chung quanYF2nd3h tiếngMxwche YF2nd3vỗ tam5y vYF2nd3ang dộYF2nd3i, aYF2nd3nh ômYF2nd3 cMxwcheô hYF2nd3ôn lêMxwchen Mxwchehàng nưMKSgQYớc mắt.

Âm m5nhạc m5thay đổim5, trYF2nd3ở thànMxwcheh khúYF2nd3c nhạMKSgQYc êMKSgQYm áMKSgQYi nYF2nd3hịp nhàngm5, MKSgQYmọi nm5gười lậpMKSgQY tứm5c kMxwcheết đôiYF2nd3 tMKSgQYìm bm5ạn nhảMKSgQYy. TMKSgQYiêu Trm5ạch tMKSgQYhổi nhẹMxwche lYF2nd3ên m5mí MKSgQYmắt MKSgQYcô, chọcMxwche cYF2nd3ho côMxwche cười,YF2nd3 YF2nd3“Lập tứYF2nd3c MKSgQYmuốn làMxwchem m5cô dYF2nd3âu củaYF2nd3 MKSgQYanh, cảmMKSgQY tm5hấy mYF2nd3ình YF2nd3hạnh Mxwchephúc chứ?”

Nhan HoMxwchean Mxwchenín YF2nd3khóc mỉmMxwche cười,MKSgQY gậtYF2nd3 đầum5 lMKSgQYiên tục.

Tiêu TrYF2nd3ạch cườYF2nd3i lYF2nd3àm xMxwcheao m5động MKSgQYánh MKSgQYmắt Nhm5an Hoan.

Cô nóim5: “Am5nh yYF2nd3êu, sMKSgQYinh nhMKSgQYật vm5ui vẻ.”

“Ừ!” Anm5h YF2nd3tựa Mxwchetrán mìnMxwcheh vàoYF2nd3 tm5rán cMKSgQYô, YF2nd3nhẹ nm5hàng kMKSgQYhiêu vũ,Mxwche côMKSgQY YF2nd3kéo YF2nd3tay aMxwchenh đặMxwchet lYF2nd3ên bụngYF2nd3 dướiMxwche Mxwchephẳng lì,MKSgQY khMKSgQYẽ khMxwcheàng nóm5i: “Móm5n quàYF2nd3 em5m tặMxwcheng Mxwchecho Mxwcheanh nMxwcheằm m5ở đây.”

Chiều cuốiMKSgQY tm5hu, ánYF2nd3h nắnYF2nd3g chMKSgQYan hòa.

Ven đườnMKSgQYg, caMKSgQYo ốcYF2nd3 mọcm5 lêMxwchen sMKSgQYan sm5át nhưMxwche rừMKSgQYng Mxwcherậm, MKSgQYtừng cỗYF2nd3 xMKSgQYe lớnMxwche nhỏYF2nd3 roMKSgQYng ruYF2nd3ổi kYF2nd3hắp cácMKSgQY YF2nd3con phố,Mxwche ngườMKSgQYi đYF2nd3i đườngm5 qMxwcheua lạMxwchei vộiYF2nd3 Mxwchevã, nữMxwche cMKSgQYảnh m5sát Mxwchegiao thYF2nd3ông xinMKSgQYh đẹpm5 chỉYF2nd3 hYF2nd3uy đoàm5n xMKSgQYe. MộtMKSgQY đámMKSgQY thanMxwcheh nim5ên vMKSgQYây quMxwcheanh Mxwchetrạm xYF2nd3e MKSgQYbuýt dánm5 đYF2nd3ầy ápm5 phíchYF2nd3 YF2nd3phim m5ảnh, tấtm5 Mxwchecả m5đều đMxwcheang bàm5n táYF2nd3n vMxwcheề côMKSgQY MKSgQYdiễn m5viên YF2nd3xinh đm5ẹp cMKSgQYhiếm YF2nd3cứ toMKSgQYàn bMKSgQYộ YF2nd3các bứcMKSgQY ảMKSgQYnh đó.

Thành phm5ố nàyMKSgQY vYF2nd3ẫn thMKSgQYay đổMxwchei rYF2nd3ất nhaYF2nd3nh, khiếnm5 MKSgQYngười tMKSgQYa khôYF2nd3ng kịm5p đóYF2nd3n nhận.

Tại vMKSgQYùng ngoMxwcheại tMKSgQYhành cáMKSgQYch m5xa đMxwcheô m5thị, yYF2nd3ên tĩm5nh, thMKSgQYư thái.

Reventon meMxwchen Mxwchetheo com5n đườngYF2nd3 núYF2nd3i uốnm5 lượYF2nd3n lMxwcheao vMKSgQYề phíaYF2nd3 trước,YF2nd3 MKSgQYtrên Mxwcheghế lMxwcheái, Tim5êu TrạcYF2nd3h mộm5t taYF2nd3y giữMxwche vôYF2nd3 lăng,Mxwche mYF2nd3ột tam5y MKSgQYđặt m5trên phMKSgQYần Mxwchebụng YF2nd3đã YF2nd3hơi nhôMxwche Mxwchelên củaMxwche ngườMxwchei YF2nd3vợ đm5ang ngồYF2nd3i tm5rong lònMKSgQYg mình.

Nhan HoaMxwchen đm5ang trm5ong thờiMxwche km5ỳ Mxwchemang tm5hai YF2nd3nhưng vẫMKSgQYn MKSgQYđẹp dịuMKSgQY dMKSgQYàng, máim5 tYF2nd3óc hơiMKSgQY rốm5i tếtm5 phồnYF2nd3g thMxwcheeo kiểuMKSgQY xươnMKSgQYg cám5, áom5 lYF2nd3en mỏngMxwche màMxwcheu dm5a người,Mxwche toàMKSgQYn Mxwchethân Mxwchecô nhm5ư tỏMKSgQYa MKSgQYra mộtMKSgQY tYF2nd3hứ MKSgQYánh sMKSgQYáng củaMxwche ngườMxwchei lMKSgQYàm mẹ.

Cô nm5gồi trênm5 đùiMxwche MxwcheTiêu TrạYF2nd3ch, cm5úi đm5ầu YF2nd3hôn m5môi anYF2nd3h, chm5iếc nhm5ẫn YF2nd3kim cươMxwcheng trênm5 ngónMKSgQY vôMxwche YF2nd3danh lMKSgQYóe m5sáng rYF2nd3ực rỡ.

Tiêu TrạchMxwche đm5ã YF2nd3quá queMxwchen thuộcMKSgQY vớiYF2nd3 Mxwchecon đườngMxwche nMxwcheày nMKSgQYên vốMKSgQYn khôngMxwche cầYF2nd3n nhìnMxwche, vMKSgQYẫn m5hết sứYF2nd3c chuyêMxwchen chúMxwche hMxwcheôn cô,MKSgQY m5yêu thươngMxwche cô.

“Vèo!”

Một chMKSgQYiếc PMxwcheorsche 9m511 [3YF2nd3] phMKSgQYóng vụtMKSgQY quMKSgQYa m5như tênMxwche bắm5n, lMKSgQYá cm5ây khôYF2nd3 héoMKSgQY Mxwchebị sứcMxwche gim5ó cMKSgQYuốn lênm5 cuộYF2nd3n YF2nd3tròn sm5au đYF2nd3uôi xe.

[3] PorscYF2nd3he MKSgQY911: Mxwchemọi ngMxwcheười cYF2nd3òn nhớMKSgQY chMKSgQYiếc xMKSgQYe nàYF2nd3y m5chứ, lm5à DạMKSgQY MxwcheSâm :D

2012-Porsche-911-FrontMKSgQY-Quarter-Motion-Red-623x415

13383668Mxwche17-Porsche-911-Coupe-Club-1

Nhan HoaMxwchen rMKSgQYời km5hỏi cánhYF2nd3 mm5ôi nónm5g rực,YF2nd3 quMxwcheay đầum5 m5nhìn, kMxwcheinh ngạcm5 hôYF2nd3 lêm5n: m5“Là am5nh ta…”

Tiêu Trạcm5h m5giữ cằmm5 MKSgQYcô kém5o Mxwchelại tim5ếp MKSgQYtục hôMKSgQYn môi.

Mặc m5kệ hắnMKSgQY làm5 ai.

Người cMKSgQYả đờiYF2nd3 MKSgQYnày am5nh muốnMxwche đuổim5 thMKSgQYeo đãYF2nd3 MKSgQYhoàn toànYF2nd3 bắtMKSgQY đượcYF2nd3 rMxwcheồi, YF2nd3anh chẳnMKSgQYg MKSgQYcòn cm5hút hYF2nd3ào hứngm5 m5với bấm5t kỳMKSgQY Mxwchekẻ nMKSgQYào khác.

“Anh khôYF2nd3ng thYF2nd3ể nMKSgQYào vĩnhMxwche viễnMKSgQY chạyYF2nd3 pMKSgQYhía sYF2nd3au em.”

“Anh sẽm5 đuổim5 thm5eo em.”

Nhan HoaYF2nd3n, cuốiYF2nd3 cm5ùng anm5h cũnMxwcheg YF2nd3bắt đượcMxwche m5em rồi.

_Hết_

P/s: NgạiYF2nd3 qMKSgQYuá, cm5òn mỗYF2nd3i mộYF2nd3t YF2nd3chương mm5uốn pom5st m5liền luôMKSgQYn nhưnMxwcheg tựm5 nhiêMxwchen lạMKSgQYi bậMxwchen YF2nd3bù đầuMxwche cảYF2nd3 tuMKSgQYần, chẳnm5g hởMxwche Mxwchera đượm5c chúMxwchet nàoYF2nd3 đểYF2nd3 làm,MKSgQY bMxwcheắt mọim5 ngườiMKSgQY đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.