You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác ydcvn8giả: ydcvn8Nhan TiểuGQUqGu Ngôn

Chuyển rKngữ: Lạc7RFYBi Dương
***

Chương 67

Để cGQUqGuhúc mừngrK sinydcvn8h nhậydcvn8t TGQUqGuiêu TrạrKch, Nhaydcvn8n HrKoan 7RFYBimặc mộGQUqGut c7RFYBihiếc v7RFYBiáy 7RFYBihở ydcvn8vai mớiydcvn8 đặtrK hànydcvn8g thiếtydcvn8 k7RFYBiế tydcvn8heo yêrKu cầ7RFYBiu. TrKừ n7RFYBigực trKrở xuốngydcvn8, vGQUqGuáy được7RFYBi ghéGQUqGup 7RFYBithành từrK rydcvn8ất nhiGQUqGuều rKchiếc lô7RFYBing vGQUqGuũ nrKhỏ trắydcvn8ng tinrKh, GQUqGutạo crKho phầnrK chânydcvn8 vydcvn8áy có7RFYBi kiểu7RFYBi dGQUqGuáng rKnhư bGQUqGuậc thanydcvn8g tần7RFYBig tầngrK lGQUqGuớp lớGQUqGup, 7RFYBivừa tydcvn8huần krKhiết thoGQUqGuát tụrKc mGQUqGuà l7RFYBiại khônydcvn8g mấtydcvn8 tírKnh thời7RFYBi trang.

Là chydcvn8ủ nhâ7RFYBin cGQUqGuủa bữydcvn8a tydcvn8iệc, 7RFYBiTiêu T7RFYBirạch crKũng ărKn vậGQUqGun rKrất trrKang trọGQUqGung, aGQUqGunh 7RFYBimặc mộydcvn8t bộ7RFYBi Âu7RFYBi ph7RFYBiục ydcvn8màu trắngGQUqGu GQUqGubước r7RFYBia khỏiGQUqGu p7RFYBihòng 7RFYBithay đydcvn8ồ, ydcvn8đi tớiydcvn8 ômrK 7RFYBivòng quGQUqGuanh eGQUqGuo nrKhỏ củ7RFYBia nà7RFYBing tiydcvn8ên nGQUqGuữ GQUqGuđang 7RFYBiđứng trưGQUqGuớc gươngydcvn8, nói:rK “Mặydcvn8c đồGQUqGu trydcvn8ang điểrKm xiGQUqGunh đGQUqGuẹp thếydcvn8 nydcvn8ày rKđể 7RFYBiquyến GQUqGurũ cGQUqGuon nrKhà GQUqGuai đây?”

Nhan HoGQUqGuan giậtGQUqGu nhẹ7RFYBi c7RFYBiánh tarKy áydcvn8o màuydcvn8 trắngrK GQUqGuđang vGQUqGuòng 7RFYBiqua eGQUqGuo mìGQUqGunh, nrKói: “Emydcvn8 cònydcvn8 chưydcvn8a nóiydcvn8 GQUqGugì anGQUqGuh đâu7RFYBi đấy,rK ănydcvn8 diệGQUqGun bảnhrK GQUqGubao trKhế nrKày làydcvn8 đểrK dydcvn8ụ dGQUqGuỗ GQUqGucon gá7RFYBii nydcvn8hà a7RFYBii hả?”

“Hôm na7RFYBiy ydcvn8là sinydcvn8h nhậtydcvn8 anrKh, anrKh phảGQUqGui ăn7RFYBi mặc7RFYBi trKrịnh ydcvn8trọng là7RFYBi đươngydcvn8 nhiênGQUqGu, 7RFYBihơn nữarK, cydcvn8ó eydcvn8m rồ7RFYBii, crKòn GQUqGucon gáirK ydcvn8nhà rKai 7RFYBicó thểGQUqGu lọtrK vàrKo m7RFYBiắt ydcvn8anh được.”

“Hôm naydcvn8y l7RFYBià sGQUqGuinh nhậtydcvn8 a7RFYBinh, eydcvn8m tydcvn8rang điydcvn8ểm xydcvn8inh đẹydcvn8p làGQUqGu đươngrK 7RFYBinhiên, hơn7RFYBi nữa,rK cóydcvn8 a7RFYBinh rồi,ydcvn8 crKon tGQUqGurai rKnhà nàydcvn8o cGQUqGuó rKthể lọtydcvn8 vydcvn8ào mắtGQUqGu erKm được7RFYBi chứ.”

Nhan 7RFYBiHoan bGQUqGuắt chướcydcvn8 cácrKh nGQUqGuói củarK GQUqGuanh, lạirK bị7RFYBi TiêurK T7RFYBirạch ôydcvn8m GQUqGughì vàydcvn8o lòngGQUqGu hônGQUqGu ngGQUqGuấu ng7RFYBihiến mộtrK t7RFYBirận, GQUqGurời 7RFYBikhỏi rKmôi ydcvn8cô, GQUqGuanh th7RFYBiở nặnrKg nềydcvn8 ydcvn8nói: rK“Quà sirKnh GQUqGunhật 7RFYBicủa arKnh đâu?”

 

Nhan HrKoan ydcvn8đỏ mặtGQUqGu kéorK GQUqGuchiếc vá7RFYBiy GQUqGuhơi xộydcvn8c 7RFYBixệch GQUqGulên ch7RFYBie ydcvn8đi pGQUqGuhần ngực,7RFYBi r7RFYBia vGQUqGuẻ 7RFYBibí mậtrK, “Đến7RFYBi lúcrK đó7RFYBi rKanh sydcvn8ẽ biết!”

“Anh muydcvn8ốn ydcvn8xem xGQUqGuem rốtydcvn8 cuộc7RFYBi eydcvn8m tặngydcvn8 anGQUqGuh thứGQUqGu g7RFYBiì GQUqGuhay ho.”rK 7RFYBiBàn GQUqGutay ydcvn8to véydcvn8o rKnhẹ ydcvn8hai cái7RFYBi lydcvn8ên nơ7RFYBii t7RFYBiròn GQUqGutrịa mrKềm mrKại, 7RFYBiNhan GQUqGuHoan GQUqGunhíu mGQUqGuày ydcvn8cắn môi,rK rKcơ thểydcvn8 bâydcvn8y giờGQUqGu v7RFYBiô cùnydcvn8g nhạyrK cảm,rK sựGQUqGu đụngrK chrKạm củaydcvn8 an7RFYBih làmGQUqGu ydcvn8cô như7RFYBi muốydcvn8n nhũn7RFYBi ra.

Rất nhrKiều ngưydcvn8ời nGQUqGuhận đưrKợc thiệpGQUqGu mờiydcvn8 cydcvn8ủa TirKêu Trạcydcvn8h, đồ7RFYBing nghiệp,GQUqGu bạGQUqGun bè7RFYBi th7RFYBiân t7RFYBihiết, ngydcvn8ay cGQUqGuả kydcvn8ẻ đốydcvn8i địc7RFYBih Lãn7RFYBih NgựGQUqGu 7RFYBiThần cũngydcvn8 nhận7RFYBi được.

Từng rKchiếc limo7RFYBiusine 7RFYBi[1] xydcvn8a hoGQUqGua lầnydcvn8 lượt7RFYBi đỗrK lạiGQUqGu trưGQUqGuớc cổGQUqGung T97RFYBi8, hydcvn8ôm na7RFYBiy brKảo vệ7RFYBi cũngGQUqGu ănrK mặcydcvn8 ch7RFYBiỉn ch7RFYBiu 7RFYBivô cùnrKg 7RFYBitrang trọng.ydcvn8 Lú7RFYBic Tiêu7RFYBi Trạch7RFYBi tựrK nhi7RFYBiên ôm7RFYBi Nhydcvn8an Ho7RFYBian đGQUqGui rKvào đạirK sảydcvn8nh, kGQUqGuhông k7RFYBihí c7RFYBiả GQUqGuhội trườngrK lậrKp 7RFYBitức sôrKi sục.

[1] Limousi7RFYBine: 7RFYBimột ydcvn8loại xydcvn8e khácrKh sa7RFYBing trọngrK, córK thân7RFYBi 7RFYBixe dài7RFYBi vydcvn8à nGQUqGuội thấydcvn8t tiệGQUqGun n7RFYBighi bê7RFYBin trong.

Tiêu TrạrKch chGQUqGuào h7RFYBiỏi mộ7RFYBit GQUqGunhóm bạn7RFYBi bè,rK 7RFYBiNhan Hoydcvn8an bGQUqGuị đám7RFYBi kháGQUqGuch mờirK nydcvn8ữ kéoydcvn8 san7RFYBig mộ7RFYBit bêydcvn8n bắGQUqGut ydcvn8đầu rKtán gẫu.

Nhân GQUqGuviên phụGQUqGuc v7RFYBiụ quárKn b7RFYBiar mGQUqGuang mGQUqGuột hộprK quàrK đưydcvn8ợc grKói rKđẹp đẽydcvn8 ydcvn8đưa GQUqGucho Ti7RFYBiêu TGQUqGurạch đaydcvn8ng nGQUqGuói chuyydcvn8ện phiGQUqGuếm vớirK kydcvn8hách khứaGQUqGu, “TiêurK tiênGQUqGu sinrKh, GQUqGumột vịGQUqGu tiêrKn sGQUqGuinh ydcvn8nhờ ydcvn8tôi chydcvn8uyển mórKn qGQUqGuuà nàyGQUqGu chGQUqGuo ngàiydcvn8, nydcvn8gười đGQUqGuó nóGQUqGui ydcvn8món qydcvn8uà nàGQUqGuy ngrKài nydcvn8hất địn7RFYBih pydcvn8hải tựrK t7RFYBiay ydcvn8mở ra.”

Tiêu TrGQUqGuạch ngGQUqGuhi hoặcrK nhậnGQUqGu lấy7RFYBi hGQUqGuộp quà,ydcvn8 mởydcvn8 raGQUqGu. NgrKay khGQUqGui gGQUqGuiấy gó7RFYBii 7RFYBiđược xGQUqGué rarK, tydcvn8rong GQUqGulòng Tydcvn8iêu T7RFYBirạch lậpydcvn8 tứrKc GQUqGuđan xrKen rKbao cảmGQUqGu giácrK ydcvn8đắng GQUqGucay rKngọt brKùi. Aydcvn8nh giydcvn8ữ lấyrK rKtay n7RFYBihân vydcvn8iên 7RFYBiphục vụ,ydcvn8 vrKội vàrKng ydcvn8hỏi: “VịGQUqGu tGQUqGuiên 7RFYBisinh đó7RFYBi đydcvn8ang ởrK ydcvn8đâu? A7RFYBinh rKta trônydcvn8g nrKhư GQUqGuthế nào?”

Nhân vi7RFYBiên pGQUqGuhục vGQUqGuụ hơGQUqGui grKiật m7RFYBiình, lGQUqGuắp bắpydcvn8 nóirK: “VrKị tGQUqGuiên srKinh đóGQUqGu đ7RFYBiã điydcvn8 rồi7RFYBi, anrKh tGQUqGua GQUqGurất 7RFYBicao, ydcvn8rất tuấn7RFYBi túydcvn8, 7RFYBikhi cư7RFYBiời crKòn lydcvn8ộ r7RFYBia hàrKm rănydcvn8g trắ7RFYBing sáng.”

Đúng 7RFYBilúc nydcvn8ày, v7RFYBiới tưydcvn8 cácGQUqGuh n7RFYBigười chrKủ ydcvn8trì, Bạ7RFYBich ydcvn8Diệc P7RFYBihong rKmời TiêurK Trạchydcvn8 lGQUqGuên 7RFYBisân khấ7RFYBiu rKphát biểurK, TiGQUqGuêu ydcvn8Trạch chấydcvn8n chỉydcvn8nh rKlại GQUqGucảm x7RFYBiúc rồydcvn8i 7RFYBiđi lên.

Khách khrKứa rKnhao GQUqGunhao nydcvn8gồi xuố7RFYBing. NhGQUqGuan GQUqGuHoan nGQUqGugồi cùnrKg bànGQUqGu vớirK rKTiêu Kiếnydcvn8 Đydcvn8ông, b7RFYBiên ydcvn8cạnh lGQUqGuà Hạydcvn8 ThrKiệu Nydcvn8hiên rKvà Lạc7RFYBi TiểuGQUqGu Anydcvn8h, tiếp7RFYBi đóydcvn8 rKlà TGQUqGuống Thydcvn8ế PhorKng vàydcvn8 Am7RFYBiy, BạchGQUqGu DiệcGQUqGu GQUqGuPhong, LãnhGQUqGu ydcvn8Ngự ThrKần đãGQUqGu ngồydcvn8i y7RFYBiên ydcvn8vị ở7RFYBi hàngGQUqGu ghếydcvn8 trước.

Tiêu TrạchrK Âydcvn8u GQUqGuphục chỉnhrK trKề GQUqGuđi tớiGQUqGu cầm7RFYBi 7RFYBilấy miydcvn8cro, rKnhìn GQUqGumột lượtydcvn8 kháydcvn8ch khứ7RFYBia ydcvn8đa p7RFYBihần 7RFYBilà bạnrK rKbè thâ7RFYBin tydcvn8hiết, nóGQUqGui: “Hômydcvn8 n7RFYBiay ydcvn8là s7RFYBiinh nhậtrK củaGQUqGu Tiydcvn8êu Trạcydcvn8h rKtôi, 7RFYBicảm rKơn mydcvn8ọi ngườirK đãrK tớ7RFYBii tha7RFYBim 7RFYBidự buổiGQUqGu GQUqGutiệc, cảydcvn8m ydcvn8ơn Bạchydcvn8 ydcvn8Diệc P7RFYBihong đ7RFYBiã cuydcvn8ng rKcấp rKđịa điểmGQUqGu tốt7RFYBi nhrKư thếydcvn8 này.”

Dưới sydcvn8ân khấu7RFYBi tiếng7RFYBi vỗGQUqGu lênrK vaGQUqGung lGQUqGuên rrKộn rGQUqGuã, sydcvn8au khydcvn8i lắnrKg lại,7RFYBi 7RFYBiTiêu TrKrạch tiếpydcvn8 tụydcvn8c nói:7RFYBi “NhânrK drKịp nàyGQUqGu, tôiGQUqGu GQUqGucó ydcvn8vài l7RFYBiời GQUqGumuốn ydcvn8tâm sựrK GQUqGuvới 7RFYBimọi người.rK Từ7RFYBi chuyydcvn8ện Tần7RFYBi VGQUqGuũ đoGQUqGuạn GQUqGutuyệt vGQUqGuới Lã7RFYBinh Thịydcvn8, chrKo tớiGQUqGu việrKc Thịnhydcvn8 GQUqGuThế rKthu GQUqGumua Tầydcvn8n Vũ,GQUqGu 7RFYBimột n7RFYBiăm q7RFYBiua đãrK xảGQUqGuy GQUqGura khôn7RFYBig ítydcvn8 s7RFYBiự kiệnGQUqGu. ydcvn8Trong m7RFYBiột nă7RFYBim nGQUqGuày, tôiGQUqGu trKừ mộydcvn8t kGQUqGuẻ corKn 7RFYBinhà giàuydcvn8 chrKơi bời7RFYBi lGQUqGuêu lổng,GQUqGu khGQUqGuông cóydcvn8 c7RFYBihí ydcvn8tiến thrKủ chỉrK biết7RFYBi crKhơi x7RFYBie, đãrK trởrK th7RFYBiành tôGQUqGui củaGQUqGu hydcvn8ôm ydcvn8nay, tôrKi khGQUqGuông d7RFYBiám nóiydcvn8 mydcvn8ình đãrK rKthành công,rK nrKhưng tôGQUqGui hoàrKn tGQUqGuoàn GQUqGudám n7RFYBiói, Tiêu7RFYBi Tydcvn8rạch đydcvn8ang đứngydcvn8 trước7RFYBi m7RFYBiặt rKmọi ng7RFYBiười làGQUqGu rKmột ydcvn8người đànydcvn8 ôn7RFYBig đãydcvn8 thậGQUqGut 7RFYBisự trả7RFYBii rKqua nhữngydcvn8 brKão ydcvn8táp 7RFYBigian kh7RFYBiổ đểGQUqGu trưởnydcvn8g thành!”

“Hú!” ydcvn8Bạch DiGQUqGuệc PrKhong bỗn7RFYBig kêGQUqGuu lydcvn8ên nrKhư sói7RFYBi tru.

“Nhưng trorKng cGQUqGuhuyện nà7RFYBiy nếuydcvn8 nhGQUqGuư không7RFYBi cydcvn8ó ydcvn8sự 7RFYBigiúp đỡydcvn8 vGQUqGuà ủngrK 7RFYBihộ củaydcvn8 mydcvn8ọi nGQUqGugười, T7RFYBiiêu rKTrạch tôrKi sẽ7RFYBi ydcvn8không thể7RFYBi rKđi tới7RFYBi nydcvn8gày hômydcvn8 naydcvn8y nhrKanh chónGQUqGug nhGQUqGuư vậy.ydcvn8 GQUqGuCho GQUqGunên, ydcvn8tại ydcvn8đây, GQUqGutôi mrKuốn cả7RFYBim ơ7RFYBin tấrKt 7RFYBicả mydcvn8ọi người.”rK TiêrKu GQUqGuTrạch nhìnrK vềrK phíarK rKTống ThếGQUqGu Phoydcvn8ng, rKánh mắrKt GQUqGuchân tydcvn8hành. “Anh7RFYBi 7RFYBiTống, GQUqGucảm ydcvn8ơn anGQUqGuh vàoydcvn8 lúcrK trKôi cầnydcvn8 sự7RFYBi giú7RFYBip đỡrK ydcvn8nhất đã7RFYBi dànrKh ydcvn8cho GQUqGutôi mộtGQUqGu GQUqGuvị trírK đydcvn8ể tôGQUqGui cGQUqGuó thểGQUqGu phydcvn8át h7RFYBiuy hết7RFYBi kGQUqGuhả năngrK củydcvn8a mình7RFYBi. rKDù cGQUqGuho rKbây rKgiờ đã7RFYBi cóGQUqGu sGQUqGuự ng7RFYBihiệp rrKiêng, ydcvn8nhưng GQUqGutôi 7RFYBisẽ kGQUqGuhông vydcvn8ứt bỏGQUqGu ydcvn8Giang rKHân, nơGQUqGui đãrK GQUqGucho rKtôi côydcvn8ng việcydcvn8 7RFYBiđầu tiê7RFYBin, cảmrK ơGQUqGun ydcvn8anh, 7RFYBianh Tống.”

Tiêu Trydcvn8ạch dờydcvn8i á7RFYBinh mGQUqGuắt sarKng AmyrK. GQUqGu“Amy, cảmydcvn8 ơydcvn8n rKcô đãrK rKkhông từ7RFYBi bỏ,rK rKcùng 7RFYBitôi đydcvn8i rKsuốt 7RFYBichặng đườngrK rKcho tớ7RFYBii bâyGQUqGu giờ,7RFYBi tôiGQUqGu prKhải tăngGQUqGu lươnydcvn8g chydcvn8o crKô, cydcvn8òn pGQUqGuhải tGQUqGuhăng chức,7RFYBi PhrKó trKổng giárKm 7RFYBiđốc rKĐỉnh ThịnhrK quốcGQUqGu tế,rK ô7RFYBing chủGQUqGu củaGQUqGu cô7RFYBi còGQUqGun GQUqGucó tGQUqGuhể hrKào ydcvn8phóng đếnrK mứydcvn8c 7RFYBinào nữa.”

Tiền đGQUqGuã kh7RFYBiông cGQUqGuòn qydcvn8uan trrKọng đốiGQUqGu ydcvn8với ArKmy, nhưydcvn8ng nếurK đượcGQUqGu thănGQUqGug chức7RFYBi sẽ7RFYBi càngGQUqGu có7RFYBi kGQUqGuhông giaydcvn8n đGQUqGuể pydcvn8hát trKriển, côGQUqGu vẫGQUqGun GQUqGurất vurKi, ydcvn8nâng rKly rượurK ydcvn8đứng bGQUqGuật dậGQUqGuy hrKô: “7RFYBiÔng c7RFYBihủ vạydcvn8n tuế!”

Tiêu TrạchrK nóydcvn8i GQUqGutiếp: “CònGQUqGu 7RFYBicó những7RFYBi rKđồng rKnghiệp ởGQUqGu GGQUqGuiang HrKân, ydcvn8cảm ơnGQUqGu GQUqGusự ủngydcvn8 hộydcvn8 vGQUqGuà 7RFYBiưu GQUqGuái củydcvn8a tấ7RFYBit cảydcvn8 mrKọi ngưGQUqGuời, ydcvn8món 7RFYBiquà tôGQUqGui 7RFYBiđền đGQUqGuáp crKho nhữngrK nGQUqGuỗ rKlực cố7RFYBi gắngGQUqGu củaGQUqGu mọrKi người,ydcvn8 cũng7RFYBi nhrKư ydcvn8việc tydcvn8hăng chức,GQUqGu tăngGQUqGu l7RFYBiương vàGQUqGu v7RFYBiấn 7RFYBiđề rKđãi ngộrK màrK 7RFYBimọi ngườirK ydcvn8mong đydcvn8ợi nhấ7RFYBit, lượydcvn8ng tiêuGQUqGu thụrK GQUqGuquý GQUqGunày ydcvn8của ch7RFYBiúng ydcvn8ta rKtăng mườGQUqGui támydcvn8 phydcvn8ần trăydcvn8m rKso vydcvn8ới ydcvn8quý trước.”

Những đồnGQUqGug nghiệp7RFYBi GQUqGuđã cù7RFYBing ydcvn8anh dốcydcvn8 rKsức GQUqGutại Giaydcvn8ng Hydcvn8ân hrKưng pGQUqGuhấn vydcvn8ỗ taydcvn8y gGQUqGuiòn giã.

“Hú hydcvn8ú!” BGQUqGuạch 7RFYBiDiệc ydcvn8Phong lạGQUqGui m7RFYBiột lần7RFYBi rKnữa phrKối hợrKp bằnrKg tiếrKng kêurK nrKhư srKói tru.

Tiêu ydcvn8Trạch cười7RFYBi, chỉydcvn8 vàrKo GQUqGuBạch Diệc7RFYBi Phydcvn8ong, nóiydcvn8: “BạchGQUqGu DiệGQUqGuc PhongGQUqGu, ydcvn8cho GQUqGudù cydcvn8ậu córK grKào đếrKn rGQUqGuách họnrKg, đêmydcvn8 narKy cũngGQUqGu khôydcvn8ng lôGQUqGui kéoGQUqGu đượrKc cydcvn8ô s7RFYBiói cáydcvn8i ydcvn8nào đâu.”

“Ha 7RFYBiha hrKa ha!rK!!!!!!” ydcvn8Dưới sâGQUqGun k7RFYBihấu van7RFYBig lêydcvn8n tiếng7RFYBi cườirK khôGQUqGung ngừng.

Bạch DiệrKc PhorKng ng7RFYBiắt đóydcvn8a rKhoa tươiydcvn8 tronGQUqGug bìrKnh hoGQUqGua trên7RFYBi bànrK, né7RFYBim lêydcvn8n sâ7RFYBin khGQUqGuấu: “BiếnrK, t7RFYBihằng khốn!”

Tiêu Trạchydcvn8 liếcGQUqGu nrKhìn GQUqGuanh trKa, nGQUqGuói: “Tiểu7RFYBi BạrKch, BạchrK gia7RFYBi, 7RFYBitôi cũngrK phảiGQUqGu 7RFYBicảm 7RFYBiơn cậurK ydcvn8đã 7RFYBitổ chGQUqGuức crKho rKtôi rKmột 7RFYBibữa tiệcrK lydcvn8ớn ydcvn8thế rKnày, cùrKng ydcvn8với GQUqGusự giúprK rKđỡ củGQUqGua crKậu ydcvn8trong suốt7RFYBi mộrKt nydcvn8ăm quGQUqGua.” Tiydcvn8êu Trạchydcvn8 grKãi grKãi đầu,ydcvn8 đổrKi giọng:7RFYBi “MặcrK d7RFYBiù khônydcvn8g rKthực crKhất lắm.”

“Ha hydcvn8a!” Dưới7RFYBi s7RFYBiân khấydcvn8u 7RFYBilại 7RFYBilà mydcvn8ột tGQUqGuràng cydcvn8ười GQUqGuvang dội.

Bạch rKDiệc Phon7RFYBig đydcvn8ứng 7RFYBidậy, nhấ7RFYBic crKhân trèo7RFYBi l7RFYBiên bàrKn, anydcvn8h GQUqGuta đứngydcvn8 đóGQUqGu hôGQUqGu: “ThằngrK krKhốn, cậuGQUqGu brKiết chọc7RFYBi c7RFYBiười ngườydcvn8i kydcvn8hác nhưydcvn8 vậy,7RFYBi srKao rKkhông điGQUqGu làrKm d7RFYBiiễn GQUqGuviên GQUqGuhài đi.”

Tiêu TrạchrK v7RFYBiỗ vềGQUqGu arKnh tGQUqGua: “HarK haydcvn8! Haydcvn8iz! ĐừngGQUqGu kGQUqGuích động,7RFYBi 7RFYBihôm GQUqGunay làGQUqGu nrKgày vGQUqGuui, tôydcvn8i kh7RFYBiông muốnGQUqGu 7RFYBilàm rKcho brKầu khrKông k7RFYBihí quárK ngydcvn8ột ngạt.”

Bạch 7RFYBiDiệc GQUqGuPhong chỉrK rKtay vàoydcvn8 7RFYBianh, nydcvn8hảy từGQUqGu trêrKn brKàn xuống.

“Hạ Thiệydcvn8u Nhiên.”rK TiGQUqGuêu TrGQUqGuạch ydcvn8nhắc mộtGQUqGu GQUqGucái tên.

Hạ Tydcvn8hiệu 7RFYBiNhiên ngồrKi ởydcvn8 GQUqGuhàng grKhế trrKước mỉydcvn8m cườiGQUqGu g7RFYBiiơ rKtay lênydcvn8, ydcvn8Tiêu TGQUqGurạch bật7RFYBi rKngón 7RFYBicái: “Ngydcvn8ười 7RFYBianh 7RFYBiem tàydcvn8i rKgiỏi, đydcvn8ã giGQUqGuúp đỡrK tôGQUqGui quáGQUqGu nhiềurK, ngoàirK lờiydcvn8 cGQUqGuảm ơ7RFYBin trKôi còn7RFYBi 7RFYBimuốn nóiydcvn8, sarKu nà7RFYBiy nGQUqGuếu c7RFYBió cGQUqGuhuyện rKgì crKần đếnGQUqGu Tiêuydcvn8 Trạch,GQUqGu chỉ7RFYBi cầGQUqGun 7RFYBicậu mởGQUqGu miệng7RFYBi, chydcvn8o 7RFYBidù 7RFYBilà lydcvn8ao vàrKo nướcrK sôrKi lửaydcvn8 bỏng,rK crKhết cũng…GQUqGu 7RFYBikhông GQUqGuchối từ,ydcvn8 c7RFYBiòn có7RFYBi rKvợ coGQUqGun đ7RFYBiang chờGQUqGu c7RFYBihúng trKa rKchăm sóc!”

Hạ ThiGQUqGuệu Nhiêydcvn8n nởydcvn8 nụrK cười.

“Còn córK ydcvn8Lý A7RFYBin Thần.”7RFYBi TiêGQUqGuu Trydcvn8ạch ydcvn8hô trKo mộtGQUqGu ydcvn8tiếng, GQUqGutìm kiếydcvn8m b7RFYBióng dGQUqGuáng anrKh rKta giữaGQUqGu đá7RFYBim người7RFYBi, “Tên7RFYBi khGQUqGuốn nháydcvn8t gaydcvn8n nydcvn8hà cậu,7RFYBi trKôi biếtGQUqGu cGQUqGuậu đaydcvn8ng 7RFYBiở đây7RFYBi, c7RFYBiậu cydcvn8ó bảnGQUqGu 7RFYBilĩnh s7RFYBiai ngườiGQUqGu đưaydcvn8 chìa7RFYBi kydcvn8hóa Reventydcvn8on cydcvn8ho tôirK, tạGQUqGui srKao lạGQUqGui krKhông crKó cGQUqGuan đảmydcvn8 đứn7RFYBig trướcGQUqGu mặrKt tôi?”

Vừa ngh7RFYBie đGQUqGuến GQUqGuReventon, Nhydcvn8an Ho7RFYBian kíGQUqGuch độGQUqGung rKđứng b7RFYBiật dậyydcvn8 n7RFYBigoảnh đầuGQUqGu tìm7RFYBi kiếrKm LGQUqGuý A7RFYBin ThGQUqGuần, c7RFYBiòn rKGiản ydcvn8Ninh ydcvn8thì sữngydcvn8 sờrK cảGQUqGu người.

Đám đ7RFYBiông bỗng7RFYBi xô7RFYBin xa7RFYBio, hóaGQUqGu 7RFYBira cGQUqGuhiếc Revenydcvn8ton GQUqGuđó bịGQUqGu GQUqGuLý A7RFYBin ThầrKn mu7RFYBia được,7RFYBi càGQUqGung ngạcGQUqGu nhi7RFYBiên hơ7RFYBin là7RFYBi arKnh tydcvn8a đemydcvn8 GQUqGuchiếc xGQUqGue tydcvn8ặng GQUqGulại chydcvn8o rKTiêu Trạch.

Reventon! rKHai tydcvn8răm rKtriệu đó!ydcvn8 K7RFYBihông đùaGQUqGu được7RFYBi đâu!

Tất ydcvn8cả đềuGQUqGu rKmở rKlớn mắt7RFYBi nrKgó qu7RFYBianh bốn7RFYBi phía.

“Nếu rKcậu khGQUqGuông r7RFYBia, GQUqGutôi ydcvn8sẽ thrKật sựGQUqGu kydcvn8hông nhậnGQUqGu cậuGQUqGu làrK bạn.”rK 7RFYBiLời nóiydcvn8 tuy7RFYBiệt ydcvn8tình c7RFYBiủa Tiêuydcvn8 TrạchGQUqGu vừarK thốGQUqGut ra7RFYBi, rKLý AGQUqGun Thầnydcvn8 trKrốn đằnGQUqGug saydcvn8u cydcvn8ột rKtrụ GQUqGubỗng xuấ7RFYBit hiện7RFYBi, “Tôi7RFYBi đếydcvn8n rồi.”

“Tên kGQUqGuhốn!” TiêrKu TrrKạch cắn7RFYBi rKrăng mắng7RFYBi một7RFYBi câydcvn8u, rK“Nhưng 7RFYBitôi phảiGQUqGu cả7RFYBim ơGQUqGun tê7RFYBin khốGQUqGun nhàydcvn8 7RFYBicậu đã7RFYBi tydcvn8ặng lại7RFYBi chydcvn8iếc xGQUqGue GQUqGumà tôGQUqGui ydcvn8và brKà xãrK 7RFYBiyêu rKquý nhất.”

Tiêu Trạydcvn8ch 7RFYBinhìn LGQUqGuãnh NgựrK ThầnGQUqGu. Lã7RFYBinh NgrKự ThầnGQUqGu cũngGQUqGu nhydcvn8ìn anh.

“Người ydcvn8ta nydcvn8ói, muGQUqGuốn biếydcvn8t gydcvn8iá trrKị ydcvn8một 7RFYBicon ngườiGQUqGu t7RFYBihì rKphải nh7RFYBiìn và7RFYBio đốiydcvn8 thGQUqGuủ ydcvn8của a7RFYBinh rKta, LãrKnh NgựGQUqGu ThGQUqGuần, ydcvn8rất vu7RFYBii kh7RFYBii đư7RFYBiợc a7RFYBinh GQUqGuchọn làmrK đốiydcvn8 tGQUqGuhủ, cảm7RFYBi ơGQUqGun anrKh m7RFYBiột nărKm qrKua đãydcvn8 qydcvn8uan tâm7RFYBi đếnGQUqGu tôiydcvn8, khirKến tô7RFYBii khô7RFYBing thểrK khydcvn8ông nrKhanh chóngGQUqGu trưởngGQUqGu thành.”

Phía dưới7RFYBi cóGQUqGu ngưrKời cườirK r7RFYBiộ l7RFYBiên, ngGQUqGuay GQUqGucả LãnhrK Ngydcvn8ự ydcvn8Thần cũ7RFYBing rKbất girKác 7RFYBicong ydcvn8cong khórKe miệng,GQUqGu đây7RFYBi GQUqGuthật sự7RFYBi giốnydcvn8g nydcvn8hư một7RFYBi tiế7RFYBit mụcydcvn8 hài7RFYBi GQUqGuhấp dẫn.

Tiêu Tydcvn8rạch 7RFYBinói: “ThếGQUqGu nhưng,ydcvn8 rKtôi nghĩrK, ngrKười GQUqGumuốn cydcvn8ảm ơnrK aydcvn8nh nrKhất làGQUqGu cydcvn8ha tôydcvn8i mớirK đúng!”

Tiêu Kydcvn8iến GQUqGuĐông mỉmGQUqGu cười.

Tiêu TrạchrK nhìnydcvn8 saGQUqGung cydcvn8ha mìrKnh, bGQUqGuắt đầuydcvn8 trêrKu chọcydcvn8: “Ba,7RFYBi n7RFYBigày trướcrK GQUqGucon trGQUqGuai c7RFYBiủa GQUqGuba tGQUqGuhật hưrK GQUqGuhỏng! Chu7RFYBiyên rKmôn làydcvn8m nhữ7RFYBing chuGQUqGuyện khiến7RFYBi rKba mất7RFYBi mặt!rK Hồiydcvn8 GQUqGuđó 7RFYBiba 7RFYBivẫn lurKôn ydcvn8mong ydcvn8muốn GQUqGuLãnh Ngydcvn8ự ThầnrK là7RFYBi rKcon trydcvn8ai mình7RFYBi. ydcvn8Nhưng mydcvn8à ydcvn8ba à,7RFYBi rKcon tr7RFYBiai củarK rKba đGQUqGuã trưởngrK thành,rK trởrK GQUqGuthành mộtydcvn8 na7RFYBim ydcvn8tử 7RFYBihán độ7RFYBii GQUqGutrời đạpGQUqGu đất,7RFYBi từydcvn8 ydcvn8hôm nydcvn8ay trởydcvn8 đydcvn8i 7RFYBiba hoà7RFYBin to7RFYBiàn GQUqGucó thểGQUqGu kiêurK hã7RFYBinh 7RFYBinói vớrKi bấ7RFYBit GQUqGukỳ GQUqGuai, TiêrKu Trạch,7RFYBi 7RFYBilà ydcvn8con trydcvn8ai GQUqGucủa GQUqGuTiêu KirKến 7RFYBiĐông tôi.”

Toàn hộiydcvn8 trườnrKg GQUqGuvỗ taydcvn8y hrKoan hydcvn8ô GQUqGunhư srKấm dậy.

Sau kydcvn8hi lydcvn8ắng lrKại, Ti7RFYBiêu 7RFYBiTrạch n7RFYBihìn N7RFYBihan HorKan GQUqGungồi giữaGQUqGu đydcvn8ám đôngydcvn8, nó7RFYBii: “ydcvn8Nhan Hoydcvn8an, bGQUqGuà xrKã, vợydcvn8 của7RFYBi anhydcvn8, e7RFYBim yêu.”

Tiêu GQUqGuTrạch liênydcvn8 tiếprK dùngydcvn8 bGQUqGua cydcvn8ách xưnrKg hôrK khi7RFYBiến NhGQUqGuan HrKoan ngại7RFYBi ngùn7RFYBig, cydcvn8ô n7RFYBihếch môiGQUqGu nhrKìn anh.

Anh nói7RFYBi tiếprK: ydcvn8“Thực ra7RFYBi, ngydcvn8ười GQUqGuanh cầydcvn8n phảGQUqGui cảmGQUqGu 7RFYBiơn nhydcvn8ất chínhGQUqGu GQUqGulà eGQUqGum. rKEm GQUqGucó nydcvn8hớ lúc7RFYBi TrKần Vũydcvn8 srKụp đổ,rK e7RFYBim GQUqGuđã n7RFYBiói grKì với7RFYBi an7RFYBih khô7RFYBing? ErKm ydcvn8nói ydcvn8em GQUqGuyêu anhydcvn8, đóydcvn8 7RFYBilà lầnrK đGQUqGuầu 7RFYBitiên ydcvn8em nórKi yydcvn8êu aGQUqGunh, vàorK lú7RFYBic màydcvn8 anrKh sGQUqGuắp trởGQUqGu thànrKh mộtrK 7RFYBikẻ ngh7RFYBièo rớtydcvn8 khônrKg 7RFYBixu dínydcvn8h túi.

Khi đóGQUqGu erKm nói,7RFYBi gydcvn8iàu 7RFYBicũng tố7RFYBit m7RFYBià ngGQUqGuhèo 7RFYBicũng được,7RFYBi chỉydcvn8 cầ7RFYBin GQUqGuở bydcvn8ên anrKh, 7RFYBicho dùGQUqGu rKcó túydcvn8ng thiydcvn8ếu đếnrK mức7RFYBi 7RFYBiăn khô7RFYBing đủydcvn8 no7RFYBi, 7RFYBimặc khô7RFYBing đủrK GQUqGuấm, phảiGQUqGu uốnrKg rKgió Tâydcvn8y BắGQUqGuc 7RFYBimà sốngGQUqGu thì7RFYBi t7RFYBirong lònrKg 7RFYBiem 7RFYBivẫn rấtydcvn8 ngọtGQUqGu ngào.

Em nórKi 7RFYBiem đãydcvn8 mGQUqGuuốn ởrK bênGQUqGu anhGQUqGu, crKho 7RFYBidù 7RFYBianh trởrK rKthành kGQUqGuẻ GQUqGuăn màyGQUqGu ydcvn8lưu lạc7RFYBi đầurK đưGQUqGuờng, erKm rKcũng muốnrK làm7RFYBi kẻrK ăGQUqGun m7RFYBiày bên7RFYBi cGQUqGuạnh anh.

Cả đời7RFYBi ydcvn8này e7RFYBim 7RFYBisẽ dựarK GQUqGuvào GQUqGuanh, anGQUqGuh córK rKkhông GQUqGumuốn cũngydcvn8 GQUqGukhông được.”

Nhan rKHoan mí7RFYBim GQUqGumôi gật7RFYBi đầu.

“Nhan Hoa7RFYBin, eydcvn8m cydcvn8ó dárKm trướcydcvn8 mặtydcvn8 tấtrK cảGQUqGu mọiydcvn8 n7RFYBigười GQUqGuở đây7RFYBi, GQUqGunói lạ7RFYBii 7RFYBicâu erKm yê7RFYBiu a7RFYBinh GQUqGumột rKlần nữa,GQUqGu nóydcvn8i lạiGQUqGu nhữngydcvn8 gìrK GQUqGuem ydcvn8đã từ7RFYBing nórKi vớrKi aGQUqGunh không?”GQUqGu TiêGQUqGuu TrạrKch nydcvn8ói xongGQUqGu, tấtydcvn8 cả7RFYBi mọiydcvn8 ngườiydcvn8 đềuGQUqGu hướngrK ánGQUqGuh 7RFYBimắt vàoydcvn8 7RFYBiNhan HoanrK. Bạydcvn8ch DrKiệc Phydcvn8ong đư7RFYBia micGQUqGuro tới7RFYBi trướcydcvn8 ydcvn8mặt crKô, NhGQUqGuan Ho7RFYBian ydcvn8nhìn TiêGQUqGuu TrrKạch khGQUqGuông hềrK chớpGQUqGu mắt,GQUqGu trGQUqGuâm ngGQUqGuâm mộ7RFYBit láGQUqGut rKmới cầm7RFYBi lấ7RFYBiy mGQUqGuicro đứng7RFYBi dậy7RFYBi khGQUqGuỏi crKhỗ ngồi.

Toàn GQUqGubộ TrK98 GQUqGuvào ydcvn8thời khydcvn8ắc nàyrK vô7RFYBi cùngrK yrKên trKĩnh, tydcvn8ất cảGQUqGu ydcvn8đều nydcvn8ín thởydcvn8 căGQUqGung trKai chờydcvn8 GQUqGucô dydcvn8ũng cảmGQUqGu tỏydcvn8 tình.

Trong đạiydcvn8 sảnhrK vGQUqGuang lênydcvn8 mộtrK giọnrKg nGQUqGuữ tr7RFYBiong trẻorK 7RFYBiêm tai7RFYBi, GQUqGuNhan H7RFYBioan nói:GQUqGu “Tiêu7RFYBi Trạch,7RFYBi ydcvn8em y7RFYBiêu anGQUqGuh, 7RFYBicho dùydcvn8 7RFYBicó túnrKg thiế7RFYBiu đếnrK mứcydcvn8 rKăn khôydcvn8ng đ7RFYBiủ norK, mặcrK krKhông đủydcvn8 ấGQUqGum, phải7RFYBi uốydcvn8ng rKgió rKTây Bắydcvn8c GQUqGumà sốngrK thrKì tro7RFYBing lòrKng e7RFYBim vẫnrK rGQUqGuất ngọtydcvn8 ngàorK. E7RFYBim đ7RFYBiã 7RFYBimuốn GQUqGuở ydcvn8bên anh7RFYBi, ch7RFYBio 7RFYBidù arKnh trởrK thànhydcvn8 krKẻ ăydcvn8n màyGQUqGu lydcvn8ưu GQUqGulạc 7RFYBiđầu đườGQUqGung, e7RFYBim rKcũng muốnrK ydcvn8làm kGQUqGuẻ ydcvn8ăn rKmày bêGQUqGun cạnGQUqGuh anhGQUqGu. Cảydcvn8 đGQUqGuời n7RFYBiày 7RFYBiem sẽydcvn8 d7RFYBiựa vào7RFYBi arKnh, 7RFYBianh cydcvn8ó khôrKng murKốn cũnrKg khôn7RFYBig được.”

Cô ydcvn8vừa dứydcvn8t lờydcvn8i, tiếngydcvn8 rKvô tarKy ho7RFYBian ydcvn8hô nhiệtydcvn8 liGQUqGuệt vanGQUqGug lênydcvn8, TiêuGQUqGu Trydcvn8ạch GQUqGuhướng vềGQUqGu phí7RFYBia côGQUqGu ydcvn8khom ngườiGQUqGu thậydcvn8t thấp,GQUqGu nói:7RFYBi “Cảmydcvn8 ơnGQUqGu emrK, ydcvn8đây lGQUqGuà móydcvn8n quydcvn8à tuyệtydcvn8 vờiydcvn8 ydcvn8nhất mGQUqGuà 7RFYBianh nrKhận GQUqGuđược ngàyGQUqGu hydcvn8ôm nay7RFYBi. Nhydcvn8an rKHoan, ydcvn8đáp lạiydcvn8 tydcvn8ình crKảm cGQUqGuhân tìGQUqGunh mGQUqGuà rKem dàydcvn8nh ch7RFYBio anhydcvn8, Ti7RFYBiêu T7RFYBirạch arKnh xirKn thềGQUqGu trưrKớc tấtydcvn8 cGQUqGuả mọiydcvn8 nGQUqGugười, đờirK GQUqGunày kiếpydcvn8 này7RFYBi, 7RFYBiTiêu ydcvn8Trạch đối7RFYBi với7RFYBi rKNhan GQUqGuHoan mãiydcvn8 mãiydcvn8 GQUqGukhông rờiydcvn8 xarK, mãi7RFYBi mãiGQUqGu chydcvn8ỉ yêGQUqGuu mộtrK ngườiGQUqGu l7RFYBià em.”

Tiếng v7RFYBiỗ taydcvn8y nrKhư sấGQUqGum dậ7RFYBiy vanydcvn8g dộ7RFYBii kGQUqGuhắp hGQUqGuội trườngGQUqGu, đ7RFYBiặc biệtrK lydcvn8à tiếngGQUqGu vỗ7RFYBi trKay của7RFYBi nhữGQUqGung nGQUqGugười ydcvn8đang yrKêu rKnhau ho7RFYBiặc rKđang yêrKu thầmrK ydcvn8người nàoydcvn8 đó.

Ai cydcvn8ũng muốnrK được7RFYBi dũngydcvn8 cảm7RFYBi nhrKư NhrKan HorKan, arKi cũngGQUqGu mrKuốn rKđược thârKm tìnrKh nhydcvn8ư TrKiêu Trạch.

Lạc GQUqGuTiểu AnGQUqGuh crKảm độngGQUqGu đế7RFYBin rơirK ydcvn8lệ, HạrK Thydcvn8iệu ydcvn8Nhiên rúGQUqGut kh7RFYBiăn 7RFYBiđưa ydcvn8cho cô.

Dưới sân7RFYBi khấuGQUqGu, Nydcvn8han rKHoan đỏrK mặtGQUqGu rKnhìn TiêuGQUqGu TrạrKch, rKánh mắGQUqGut sáGQUqGung GQUqGutrong. TrGQUqGuên sydcvn8ân khấu,7RFYBi Tiêuydcvn8 Trạ7RFYBich nydcvn8hìn rKvề phrKía cô,ydcvn8 trêrKn gươnGQUqGug mặtydcvn8 ngập7RFYBi trà7RFYBin rKý cườrKi, rKánh mắGQUqGut s7RFYBiáng rực.

“Nào nào!”rK BạchGQUqGu DirKệc PhonrKg nhảyrK lydcvn8ên sânGQUqGu khấu,ydcvn8 cắtydcvn8 nganydcvn8g 7RFYBiánh nhydcvn8ìn ydcvn8chăm cydcvn8hú nồngydcvn8 7RFYBinàn củrKa hrKai người.ydcvn8 “Cảm7RFYBi ơGQUqGun 7RFYBisự crKổ vũGQUqGu củarK qurKý GQUqGuvị, b7RFYBiài phátrK biểuydcvn8 củrKa rKchủ nhâydcvn8n bữa7RFYBi ydcvn8tiệc xiydcvn8n đượcrK kếtGQUqGu thúc,rK b7RFYBiây giờrK rKxin ydcvn8mời rKvào tiGQUqGuết mụcrK tiếprK theo.”

Nhân viênydcvn8 phrKục ydcvn8vụ đẩrKy 7RFYBixe bánhGQUqGu kydcvn8em ydcvn8lên ydcvn8sân khấu7RFYBi, crKa ydcvn8sĩ Bạch7RFYBi Diệc7RFYBi Phydcvn8ong 7RFYBibắt nydcvn8hịp 7RFYBicho ydcvn8mọi n7RFYBigười hátGQUqGu bGQUqGuài chú7RFYBic mừngrK ydcvn8sinh nrKhật, 7RFYBisau đGQUqGuó bảoGQUqGu TiGQUqGuêu Trạchydcvn8 ướcGQUqGu rKrồi thổ7RFYBii nến.

Một hrKơi thổGQUqGui tắtGQUqGu ydcvn8ba ngọ7RFYBin nydcvn8ến tượngydcvn8 trGQUqGuưng chrKo ydcvn8ba ydcvn8mươi tuổi,GQUqGu ydcvn8Tiêu Tr7RFYBiạch nhrKắm mắydcvn8t ướcGQUqGu một7RFYBi đGQUqGuiều ước.

Dưới ydcvn8sân khấ7RFYBiu, N7RFYBihan rKHoan thGQUqGuích thúydcvn8 nhìrKn aydcvn8nh, 7RFYBitrong l7RFYBiòng thầmydcvn8 đ7RFYBioán: TrKiêu TrạGQUqGuch, cydcvn8ó ph7RFYBiải arKnh đangrK rKước rằnydcvn8g chúng7RFYBi ydcvn8ta s7RFYBiẽ m7RFYBiãi mãiydcvn8 ởydcvn8 brKên nhau?

Tiêu TrạchrK mở7RFYBi mắt.

Bạch 7RFYBiDiệc 7RFYBiPhong cườiydcvn8 ydcvn8hì h7RFYBiì hỏrKi: 7RFYBi“Vừa ướ7RFYBic rKđiều gì7RFYBi vydcvn8ậy, rKnói nydcvn8ghe chút7RFYBi nydcvn8ào, có7RFYBi phảirK liêydcvn8n quGQUqGuan rKtới bydcvn8à xã,ydcvn8 vợ,7RFYBi erKm ydcvn8yêu N7RFYBihan H7RFYBioan ydcvn8của cậuGQUqGu không?”

Tiêu 7RFYBiTrạch nhìrKn Nhydcvn8an Hoan7RFYBi, N7RFYBihan Hydcvn8oan crKũng mGQUqGuuốn biGQUqGuết điGQUqGuều 7RFYBiước củaydcvn8 anGQUqGuh phảirK chănrKg cóydcvn8 ydcvn8cô trorKng đ7RFYBió, árKnh mắtydcvn8 cGQUqGuhờ moydcvn8ng nrKhìn anh.

Nhìn chăydcvn8m rKchú rKvào mrKắt cô,7RFYBi Tiêu7RFYBi TrrKạch ydcvn8nói: “ĐiềrKu ướcrK crKủa tôGQUqGui làrK, tGQUqGuhân thydcvn8ể khỏe7RFYBi mạnh.”

Không girKống ydcvn8như côydcvn8 ngydcvn8hĩ! Nha7RFYBin Hoa7RFYBin GQUqGubĩu môi,ydcvn8 tronydcvn8g lGQUqGuòng crKảm thrKấy hơiydcvn8 mấtydcvn8 mát.

Bạch DrKiệc Phonydcvn8g girKơ 7RFYBingón cáydcvn8i với7RFYBi TiêurK Trạch,rK rKtrêu chGQUqGuọc nrKói: “ydcvn8Ngài Tiêuydcvn8, cụydcvn8 7RFYBiTiêu 7RFYBià, GQUqGutôi rKchúc GQUqGucụ thydcvn8ân thể7RFYBi ydcvn8khỏe mạrKnh, ph7RFYBiúc nhrKư ĐôrKng Hải,ydcvn8 th7RFYBiọ tGQUqGuựa 7RFYBiNam Sơ7RFYBin! Hydcvn8a rKha h7RFYBia GQUqGuha!” rKAnh tGQUqGua nrKói xonrKg cũydcvn8ng tựrK mìydcvn8nh cảmGQUqGu rKthấy bGQUqGuuồn cưydcvn8ời, cầmGQUqGu miGQUqGucro GQUqGucười ngặ7RFYBit nghẽo.

Tiêu Trydcvn8ạch rKnhận micrydcvn8o, nói:ydcvn8 “Nha7RFYBin Hydcvn8oan, đirKều rKước vừaGQUqGu rồiGQUqGu củGQUqGua anGQUqGuh 7RFYBilà 7RFYBithân thrKể khỏrKe mạydcvn8nh, cóGQUqGu lydcvn8ẽ erKm GQUqGukhông biế7RFYBit ydcvn8tại rKsao anGQUqGuh GQUqGulại rKước nGQUqGuhư v7RFYBiậy, nydcvn8ghe xGQUqGuong bàydcvn8i há7RFYBit saGQUqGuu ydcvn8đây GQUqGuem sẽydcvn8 hiểrKu đrKược lòngGQUqGu anhrK. rKBài hátydcvn8 GQUqGunày anydcvn8h tặng7RFYBi chGQUqGuo em7RFYBi, têrKn lydcvn8à ‘Thydcvn8ân thể7RFYBi GQUqGukhỏe mạnh’.”

Ánh đ7RFYBièn trênGQUqGu srKân khấuydcvn8 dịurK rKđi, baGQUqGun nhạydcvn8c bGQUqGuắt đầu7RFYBi đệm7RFYBi GQUqGuđàn, khúcydcvn8 nhạcydcvn8 dạorK êmGQUqGu rKái ydcvn8trôi quGQUqGua, T7RFYBiiêu 7RFYBiTrạch đrKưa mirKcro tớrKi 7RFYBibên rKmôi, cấtGQUqGu giọngydcvn8 hát.

Anh khônydcvn8g sydcvn8ợ vGQUqGuì erKm màrK chydcvn8ịu ydcvn8nhiều tổnGQUqGu thất,7RFYBi 7RFYBidù 7RFYBibao 7RFYBigian khổGQUqGu vydcvn8ẫn sGQUqGuẵn lrKòng đónydcvn8 nhận

Anh ch7RFYBiỉ sợ7RFYBi ydcvn8vì mydcvn8ệt 7RFYBimỏi GQUqGuthao thGQUqGuức c7RFYBiả đêydcvn8m mà7RFYBi rKbỏ lỡ7RFYBi curKộc hẹydcvn8n ngày7RFYBi 7RFYBimai củarK chúnGQUqGug ta

Anh khrKông sợydcvn8 mrKồ hôrKi đầmGQUqGu đ7RFYBiìa, xâGQUqGuy nênrK mộtydcvn8 7RFYBilâu đàydcvn8i thuộc7RFYBi GQUqGuvề riênrKg haydcvn8i ta

Anh chỉ7RFYBi sợ7RFYBi rằngrK m7RFYBiình bị7RFYBi cảrKm, khônGQUqGug nếmydcvn8 đượcrK GQUqGuđồ ydcvn8ăn eGQUqGum nấurK ydcvn8cho arKnh 7RFYBithì tydcvn8hật lãngrK phí

Không cầ7RFYBin GQUqGuem crKho an7RFYBih uốngrK thuốc,rK khôngrK muốnGQUqGu trydcvn8ở GQUqGuthành gGQUqGuánh nặngrK rKcủa em

Nếu yGQUqGuêu e7RFYBim GQUqGusao cóydcvn8 t7RFYBihể đ7RFYBiể e7RFYBim p7RFYBihải GQUqGuhôn mGQUqGuột nrKgười bệnh7RFYBi, rKtrơ mrKắt nhìn7RFYBi an7RFYBih chị7RFYBiu barKo già7RFYBiy vò

Anh mGQUqGuong saydcvn8o th7RFYBiân rKthể khỏeGQUqGu mạnh,GQUqGu GQUqGuvì anrKh đrKã đồngrK ýrK ydcvn8sẽ rKcho rKem mộtrK cuGQUqGuộc sốngGQUqGu vẹn7RFYBi toàn

Thề nrKon GQUqGuhẹn biểnGQUqGu cGQUqGuhẳng brKằng khỏeydcvn8 mạnhrK đểydcvn8 eydcvn8m ydcvn8không phảGQUqGui nhọGQUqGuc công

Anh monrKg rKsao GQUqGuthân 7RFYBithể khỏeGQUqGu mạnrKh, ydcvn8không 7RFYBimuốn nhìGQUqGun eydcvn8m rơi7RFYBi 7RFYBilệ GQUqGuvì lydcvn8o lắydcvn8ng ch7RFYBio anh

Ngộ nhGQUqGuỡ ydcvn8em GQUqGucòn GQUqGutiều tydcvn8ụy 7RFYBihơn aGQUqGunh thGQUqGuì ydcvn8sao crKó thểydcvn8 hGQUqGuưởng thụGQUqGu hươnGQUqGug vị7RFYBi củ7RFYBia tìydcvn8nh yêu

Anh đãrK từngrK phunGQUqGug phGQUqGuí thờrKi 7RFYBigian, thậmGQUqGu ydcvn8chí GQUqGucòn 7RFYBingang GQUqGutàng cydcvn8oi th7RFYBiường rKcái chết

Bởi vrKì đãydcvn8 yê7RFYBiu eydcvn8m, mớiGQUqGu bắ7RFYBit đầuydcvn8 khrKao khátrK sốrKng lâuydcvn8 trKrăm tuổi

Cầu trờrKi brKan ydcvn8phúc chydcvn8o thGQUqGuân GQUqGuthể anydcvn8h khỏ7RFYBie mạnhGQUqGu, chydcvn8o dù7RFYBi ngydcvn8ày đrKó đấtGQUqGu trrKời tốiGQUqGu tăm

Em vẫn7RFYBi sẽydcvn8 ydcvn8nhìn aydcvn8nh ngủydcvn8 yên

Đắp c7RFYBiho GQUqGuanh chiếcrK cydcvn8hăn bôGQUqGung, krKhiến an7RFYBih cảm7RFYBi độn7RFYBig đế7RFYBin rGQUqGuơi lệ…GQUqGu [2]

[2] ThârKn thểGQUqGu khydcvn8ỏe mạnhrK rK– rKTrương Vệ7RFYBi Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìGQUqGunh ảnydcvn8h 7RFYBikhi rKanh bịydcvn8 bGQUqGuệnh táiydcvn8 hydcvn8iện trướcGQUqGu mắydcvn8t rKNhan HrKoan, ch7RFYBio anGQUqGuh uydcvn8ống thurKốc, nhìGQUqGun arKnh tirKêm, mơGQUqGu mGQUqGuơ h7RFYBiồ hồydcvn8 rKngồi bênydcvn8 giườrKng trôrKng chừngydcvn8 anh…

Khóe ydcvn8mắt cô7RFYBi GQUqGuđã ưrKớt rKtự lúcydcvn8 nào.

Chơi xydcvn8e, hồrK đồ7RFYBi sydcvn8ống 7RFYBiqua ngrKày, rKcoi thườngydcvn8 cáydcvn8i cydcvn8hết đrKi ydcvn8đua 7RFYBixe vớ7RFYBii GQUqGuDạ Sâm…ydcvn8 TấtrK cảydcvn8 rKđều hGQUqGuiển hiydcvn8ện trước7RFYBi mắydcvn8t GQUqGuTiêu Trạ7RFYBich, anydcvn8h nrKhớ r7RFYBiất ydcvn8rõ lúc7RFYBi anrKh ydcvn8tỉnh lạirK ydcvn8sau cơn7RFYBi mêGQUqGu rKman, Nhydcvn8an Hoydcvn8an đãrK nói7RFYBi –GQUqGu arKnh gụcydcvn8 ng7RFYBiã, 7RFYBinhư tGQUqGuhể rKcả 7RFYBithế giớrKi này7RFYBi rKđều sydcvn8ụp đổrK GQUqGutheo vậy.GQUqGu Tiê7RFYBiu TrGQUqGuạch, rKanh phảirK mrKau khydcvn8ỏe ydcvn8lại, mìnGQUqGuh GQUqGuem khôngrK thểrK chèoGQUqGu chố7RFYBing đượcydcvn8 cáydcvn8i nh7RFYBià này.

Thề rKnon h7RFYBiẹn biểnGQUqGu t7RFYBihật sựydcvn8 GQUqGuchẳng ydcvn8quan tGQUqGurọng bằngGQUqGu ydcvn8thân GQUqGuthể khỏeydcvn8 mạnh.

Đối vớydcvn8i GQUqGucô, rKanh lGQUqGuà trụrK cộrKt chrKo rKcả t7RFYBihế giới,7RFYBi GQUqGuanh gụcrK nrKgã, thế7RFYBi giới7RFYBi củaydcvn8 côGQUqGu cũnGQUqGug sụpGQUqGu xurKống theo.

Nhan rKHoan cảmGQUqGu độngrK khôngrK rKnói nGQUqGuên GQUqGulời, 7RFYBilệ rưngrK rưnrKg ydcvn8trong đGQUqGuôi mắtGQUqGu ydcvn8long l7RFYBianh, q7RFYBiua 7RFYBilàn nưrKớc m7RFYBiắt đó,7RFYBi GQUqGucô trô7RFYBing trKhấy mộtGQUqGu người7RFYBi đànrK GQUqGuông cầmrK rKbó h7RFYBioa hGQUqGuồng to7RFYBi. GươGQUqGung mrKặt rạGQUqGung ydcvn8rỡ, srKống mũi7RFYBi caydcvn8o thẳng7RFYBi, ydcvn8Âu pGQUqGuhục trắngGQUqGu rKtinh, anydcvn8h giốGQUqGung như7RFYBi một7RFYBi vrKị hrKoàng tử7RFYBi cGQUqGuhân tGQUqGuình khẩrKn khoản7RFYBi bưrKớc vềydcvn8 ydcvn8phía cô.

Nhan HoGQUqGuan sụydcvn8t sịtGQUqGu nhậnydcvn8 l7RFYBiấy ydcvn8bó h7RFYBioa, TiGQUqGuêu TrạcrKh mrKóc rKtrong áorK GQUqGura chiếcGQUqGu nhẫnrK k7RFYBiim GQUqGucương đãrK cydcvn8huẩn bịydcvn8 từrK trGQUqGuước, ydcvn8quỳ mộydcvn8t chydcvn8ân xuốngydcvn8. An7RFYBih nórKi: “An7RFYBih 7RFYBiđã nydcvn8ói, ngà7RFYBiy anydcvn8h gGQUqGuây drKựng lạiGQUqGu sựGQUqGu nghrKiệp sẽrK chíGQUqGunh lGQUqGuà lúc7RFYBi cướiGQUqGu 7RFYBiem v7RFYBiề nhàydcvn8, 7RFYBibây GQUqGugiờ an7RFYBih mGQUqGuuốn thGQUqGuực hiGQUqGuện rKlời nóirK của7RFYBi 7RFYBimình, erKm yê7RFYBiu, rKlấy aydcvn8nh nhé?”

Nước mGQUqGuắt 7RFYBilã ch7RFYBiã rơydcvn8i, NharKn Hoa7RFYBin khôngGQUqGu hGQUqGuề 7RFYBido dự,ydcvn8 ngónrK taydcvn8y ruydcvn8n rurKn c7RFYBihui vrKào chiếydcvn8c nGQUqGuhẫn ydcvn8nạm kirKm cươydcvn8ng đ7RFYBiẹp đẽydcvn8 sáydcvn8ng chói.

Chung 7RFYBiquanh tiếGQUqGung v7RFYBiỗ tGQUqGuay 7RFYBivang dội,7RFYBi an7RFYBih 7RFYBiôm cô7RFYBi hôrKn 7RFYBilên hàngydcvn8 nướcrK mắt.

Âm ydcvn8nhạc thydcvn8ay đổrKi, rKtrở thàn7RFYBih k7RFYBihúc nh7RFYBiạc êm7RFYBi áirK nhịGQUqGup nydcvn8hàng, mọrKi ngưydcvn8ời l7RFYBiập t7RFYBiức kydcvn8ết đôirK 7RFYBitìm bạnGQUqGu nydcvn8hảy. Ti7RFYBiêu TrạchrK thổirK n7RFYBihẹ lêrKn mrKí mắGQUqGut cô,GQUqGu chọc7RFYBi GQUqGucho cydcvn8ô cười,ydcvn8 “LậrKp tứcGQUqGu GQUqGumuốn làydcvn8m cydcvn8ô dâGQUqGuu củrKa an7RFYBih, cảmGQUqGu t7RFYBihấy GQUqGumình hạrKnh phydcvn8úc chứ?”

Nhan HoaGQUqGun ydcvn8nín khóydcvn8c mỉydcvn8m cười,7RFYBi gậtydcvn8 7RFYBiđầu lydcvn8iên tục.

Tiêu TrạrKch cườGQUqGui 7RFYBilàm x7RFYBiao độngydcvn8 áGQUqGunh mắrKt Nha7RFYBin Hoan.

Cô GQUqGunói: rK“Anh yêu7RFYBi, siydcvn8nh nhật7RFYBi GQUqGuvui vẻ.”

“Ừ!” An7RFYBih tựa7RFYBi tGQUqGurán mì7RFYBinh vrKào trGQUqGuán côGQUqGu, nGQUqGuhẹ GQUqGunhàng khGQUqGuiêu 7RFYBivũ, rKcô kéoydcvn8 trKay ydcvn8anh đặtrK ydcvn8lên 7RFYBibụng dướiydcvn8 phẳn7RFYBig lGQUqGuì, khGQUqGuẽ krKhàng 7RFYBinói: ydcvn8“Món qu7RFYBià ydcvn8em trKặng crKho an7RFYBih nằrKm ydcvn8ở đây.”

Chiều cuốGQUqGui 7RFYBithu, ánydcvn8h nắnGQUqGug chaGQUqGun hòa.

Ven đư7RFYBiờng, ca7RFYBio ốcrK mọc7RFYBi lrKên saydcvn8n sát7RFYBi nrKhư rừnGQUqGug rậm,rK từng7RFYBi cỗrK xydcvn8e lớGQUqGun nhỏydcvn8 GQUqGurong ruổiGQUqGu kh7RFYBiắp GQUqGucác co7RFYBin ydcvn8phố, ngườirK đi7RFYBi đườngydcvn8 q7RFYBiua lạGQUqGui vội7RFYBi vã,GQUqGu nữydcvn8 cảrKnh ydcvn8sát giarKo thôn7RFYBig xrKinh đẹpGQUqGu cydcvn8hỉ huGQUqGuy đoàrKn x7RFYBie. MộrKt đámrK GQUqGuthanh GQUqGuniên vGQUqGuây quarKnh rKtrạm GQUqGuxe buýGQUqGut dGQUqGuán đầyGQUqGu GQUqGuáp phícrKh 7RFYBiphim ảnh,rK tấtGQUqGu cả7RFYBi đềurK đaGQUqGung bànrK ydcvn8tán về7RFYBi GQUqGucô drKiễn ydcvn8viên rKxinh đẹpGQUqGu chiếmydcvn8 GQUqGucứ toànrK bộydcvn8 cácydcvn8 bứcrK ảnydcvn8h đó.

Thành phố7RFYBi nàGQUqGuy vẫn7RFYBi t7RFYBihay đổydcvn8i r7RFYBiất n7RFYBihanh, khirKến ngư7RFYBiời ydcvn8ta khô7RFYBing kydcvn8ịp GQUqGuđón nhận.

Tại vGQUqGuùng ngoạirK thàrKnh GQUqGucách xGQUqGua đGQUqGuô thrKị, yêrKn trKĩnh, ydcvn8thư thái.

Reventon meydcvn8n 7RFYBitheo ydcvn8con đườngydcvn8 rKnúi uốn7RFYBi lượnydcvn8 7RFYBilao v7RFYBiề ph7RFYBiía trướcrK, trGQUqGuên ghếGQUqGu lái,rK GQUqGuTiêu TrạcGQUqGuh mộtydcvn8 trKay g7RFYBiiữ vydcvn8ô lăGQUqGung, 7RFYBimột ta7RFYBiy đặt7RFYBi trê7RFYBin phầ7RFYBin bGQUqGuụng đãrK h7RFYBiơi nhôydcvn8 l7RFYBiên củaGQUqGu 7RFYBingười 7RFYBivợ đan7RFYBig ngồiGQUqGu troGQUqGung l7RFYBiòng mình.

Nhan HGQUqGuoan đangGQUqGu tr7RFYBiong thờydcvn8i kỳGQUqGu maGQUqGung t7RFYBihai nhưrKng vẫn7RFYBi ydcvn8đẹp dịGQUqGuu GQUqGudàng, máGQUqGui GQUqGutóc ydcvn8hơi rốiydcvn8 tếtydcvn8 phồngGQUqGu the7RFYBio kiểuydcvn8 xưGQUqGuơng cárK, áGQUqGuo leGQUqGun mỏrKng màurK dGQUqGua nydcvn8gười, t7RFYBioàn thâ7RFYBin 7RFYBicô nhưydcvn8 tỏaydcvn8 rrKa 7RFYBimột th7RFYBiứ ánGQUqGuh sGQUqGuáng cGQUqGuủa ngrKười làm7RFYBi mẹ.

Cô ngồirK trKrên đùydcvn8i TiGQUqGuêu Trạch,7RFYBi crKúi 7RFYBiđầu hôrKn ydcvn8môi aydcvn8nh, rKchiếc nhẫn7RFYBi GQUqGukim cươ7RFYBing trên7RFYBi ngórKn rKvô daydcvn8nh lóGQUqGue sáng7RFYBi rự7RFYBic rỡ.

Tiêu Trydcvn8ạch đãGQUqGu qurKá qurKen thurKộc với7RFYBi rKcon đườngydcvn8 ydcvn8này rKnên v7RFYBiốn khôngGQUqGu 7RFYBicần nGQUqGuhìn, vẫnrK hGQUqGuết sứrKc cGQUqGuhuyên chúGQUqGu hôn7RFYBi cô,ydcvn8 yêGQUqGuu thư7RFYBiơng cô.

“Vèo!”

Một chiếcydcvn8 PorscrKhe 9GQUqGu11 [7RFYBi3] pydcvn8hóng vụt7RFYBi quydcvn8a nGQUqGuhư tênrK bắn,GQUqGu láydcvn8 ydcvn8cây rKkhô hrKéo rKbị rKsức grKió cuốnrK 7RFYBilên c7RFYBiuộn trònGQUqGu saydcvn8u đuôGQUqGui xe.

[3] Pors7RFYBiche 911ydcvn8: mọydcvn8i ngư7RFYBiời c7RFYBiòn nrKhớ c7RFYBihiếc x7RFYBie GQUqGunày cGQUqGuhứ, làGQUqGu D7RFYBiạ Sâ7RFYBim :D

2012-Porsche-91ydcvn81-Front-Quarter-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-911-CouprKe-Club-1

Nhan ydcvn8Hoan rời7RFYBi khỏirK cGQUqGuánh môydcvn8i nGQUqGuóng r7RFYBiực, qua7RFYBiy đầuGQUqGu nhìn,rK kiydcvn8nh ngạ7RFYBic hô7RFYBi lrKên: 7RFYBi“Là GQUqGuanh ta…”

Tiêu TrạchGQUqGu giữrK rKcằm rKcô ké7RFYBio lạirK tiếprK t7RFYBiục hônGQUqGu môi.

Mặc 7RFYBikệ hắnydcvn8 lydcvn8à ai.

Người rKcả đờGQUqGui rKnày aGQUqGunh muốnGQUqGu GQUqGuđuổi GQUqGutheo đãydcvn8 hoàrKn toà7RFYBin bắtrK đượcydcvn8 GQUqGurồi, anGQUqGuh chẳngydcvn8 còrKn cGQUqGuhút ydcvn8hào hứngydcvn8 vớirK bấtrK kỳydcvn8 rKkẻ nydcvn8ào khác.

“Anh khônGQUqGug 7RFYBithể nàorK vĩnhGQUqGu rKviễn rKchạy pydcvn8hía srKau em.”

“Anh sẽydcvn8 đuydcvn8ổi GQUqGutheo em.”

Nhan HrKoan, GQUqGucuối cùGQUqGung rKanh cũnrKg bắtrK đượrKc e7RFYBim rồi.

_Hết_

P/s: N7RFYBigại quydcvn8á, GQUqGucòn mrKỗi mộtydcvn8 chGQUqGuương muốnydcvn8 posrKt liền7RFYBi luônrK nhydcvn8ưng tự7RFYBi nhi7RFYBiên l7RFYBiại bận7RFYBi rKbù đầurK cydcvn8ả tuần,rK chẳrKng hởrK rydcvn8a đượcrK ch7RFYBiút n7RFYBiào đydcvn8ể GQUqGulàm, bắtydcvn8 mọ7RFYBii GQUqGungười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.