You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác gijUF3ả: NhabVfvn T7FcQiểu Ngôn

Chuyển ngữ:7FcQ LạcbVfv Dương
***

Chương 67

Để chúc7FcQ mừngXKYk sijUF3nh nhậ7LdAt Tiêu7FcQ Trạch,XKYk N7FcQhan HoajUF3n 7LdAmặc 7FcQmột chiếcXKYk váy7LdA hở7FcQ bVfvvai mớ7LdAi đXKYkặt jUF3hàng thiếtbVfv XKYkkế jUF3theo y7FcQêu cầu.bVfv TừXKYk ngựcbVfv trở7FcQ xuống7FcQ, vXKYkáy 7LdAđược ghjUF3ép thành7FcQ tjUF3ừ rXKYkất n7LdAhiều ch7LdAiếc lôn7LdAg vjUF3ũ jUF3nhỏ trắng7FcQ tinXKYkh, tạXKYko c7LdAho ph7FcQần chân7LdA 7LdAváy c7FcQó 7FcQkiểu XKYkdáng nh7LdAư bậc7FcQ thXKYkang t7FcQầng tần7LdAg 7LdAlớp bVfvlớp, vừabVfv thXKYkuần khiếtbVfv t7FcQhoát 7LdAtục XKYkmà l7LdAại khô7LdAng mấtjUF3 tíXKYknh jUF3thời trang.

Là chủ7LdA XKYknhân của7LdA bữabVfv 7FcQtiệc, Ti7LdAêu TXKYkrạch cũngXKYk jUF3ăn vận7LdA rấjUF3t trjUF3ang trọ7LdAng, jUF3anh mặc7LdA 7FcQmột bộjUF3 ÂjUF3u ph7LdAục màu7LdA XKYktrắng bước7LdA rbVfva khỏijUF3 phònbVfvg t7LdAhay đồ,jUF3 đXKYki tớbVfvi ô7LdAm XKYkvòng bVfvquanh eXKYko nhỏjUF3 của7FcQ nà7FcQng t7LdAiên jUF3nữ đangjUF3 đbVfvứng trướcbVfv gương,7FcQ nói:XKYk “M7LdAặc bVfvđồ tr7LdAang điXKYkểm xinjUF3h bVfvđẹp bVfvthế nàbVfvy để7FcQ quyếnbVfv rũbVfv co7LdAn n7FcQhà 7LdAai đây?”

Nhan Hoa7FcQn giậtjUF3 7FcQnhẹ cánhbVfv jUF3tay jUF3áo 7LdAmàu trắng7LdA đangXKYk vòngXKYk q7FcQua 7LdAeo mìn7LdAh, nóijUF3: bVfv“Em c7FcQòn ch7LdAưa bVfvnói 7FcQgì a7LdAnh XKYkđâu đấy7LdA, ănXKYk diệnbVfv bảnhbVfv 7LdAbao thXKYkế nàjUF3y là7LdA 7FcQđể dụXKYk dỗXKYk co7FcQn 7FcQgái nhàXKYk jUF3ai hả?”

“Hôm 7FcQnay l7FcQà jUF3sinh nhậtjUF3 an7FcQh, ajUF3nh phảjUF3i 7LdAăn mặ7LdAc trXKYkịnh trọng7LdA làXKYk đjUF3ương nhijUF3ên, hơ7FcQn nbVfvữa, cbVfvó e7FcQm rồi,XKYk XKYkcòn cXKYkon gá7FcQi nh7FcQà jUF3ai XKYkcó thjUF3ể lọt7LdA và7FcQo mắ7LdAt jUF3anh được.”

“Hôm 7LdAnay làbVfv sinbVfvh nhậbVfvt bVfvanh, XKYkem jUF3trang đibVfvểm xinbVfvh đẹp7LdA 7LdAlà đư7FcQơng nhiêjUF3n, hơnjUF3 n7FcQữa, 7LdAcó 7LdAanh 7LdArồi, coXKYkn tra7FcQi 7LdAnhà n7LdAào bVfvcó 7LdAthể lọ7FcQt vbVfvào 7FcQmắt ebVfvm đượcXKYk chứ.”

Nhan HoajUF3n bắ7LdAt chưbVfvớc cáXKYkch 7LdAnói jUF3của 7LdAanh, lXKYkại bịXKYk TXKYkiêu TrạchbVfv ô7LdAm gXKYkhì jUF3vào l7FcQòng hô7LdAn jUF3ngấu nghXKYkiến một7FcQ bVfvtrận, jUF3rời khỏi7LdA mjUF3ôi cô,7FcQ a7LdAnh thXKYkở 7FcQnặng nềXKYk nóbVfvi: “QubVfvà si7FcQnh nhật7FcQ XKYkcủa abVfvnh đâu?”

 

Nhan HXKYkoan đỏ7LdA mặt7LdA kéjUF3o chiXKYkếc jUF3váy hơibVfv xộ7FcQc xệcjUF3h ljUF3ên ch7FcQe đibVfv phần7FcQ ngự7FcQc, 7FcQra vẻXKYk bjUF3í mật,jUF3 “ĐếnbVfv 7FcQlúc 7LdAđó jUF3anh sẽXKYk biết!”

“Anh muốnXKYk xe7LdAm xeXKYkm XKYkrốt c7FcQuộc bVfvem tặngbVfv a7LdAnh t7FcQhứ gjUF3ì hajUF3y ho.”jUF3 7FcQBàn jUF3tay t7LdAo vé7FcQo nhẹ7LdA XKYkhai cái7LdA jUF3lên XKYknơi tròbVfvn 7LdAtrịa 7LdAmềm XKYkmại, N7FcQhan HojUF3an XKYknhíu 7LdAmày cắnjUF3 mô7LdAi, 7LdAcơ th7LdAể bâyXKYk gibVfvờ vXKYkô c7LdAùng n7LdAhạy cả7LdAm, sựXKYk đụngjUF3 chạ7LdAm cXKYkủa anXKYkh làmbVfv c7LdAô nhưXKYk muốnXKYk nhũXKYkn ra.

Rất nhiều7LdA nXKYkgười nhậnXKYk đượcjUF3 thiệp7LdA mXKYkời của7LdA Ti7LdAêu Trạc7FcQh, đồngXKYk ngbVfvhiệp, 7FcQbạn jUF3bè t7FcQhân thiếjUF3t, nXKYkgay cXKYkả kẻjUF3 bVfvđối đ7FcQịch LãnhXKYk N7FcQgự Thần7FcQ XKYkcũng nhậnjUF3 được.

Từng chiếcjUF3 limousinjUF3e [1jUF3] 7LdAxa hobVfva lầ7LdAn l7FcQượt đỗ7LdA lại7FcQ trước7LdA cổng7FcQ T98jUF3, hômbVfv na7FcQy bVfvbảo jUF3vệ cũn7FcQg bVfvăn XKYkmặc chỉnjUF3 7LdAchu vXKYkô 7LdAcùng trajUF3ng tbVfvrọng. L7FcQúc TiêjUF3u 7LdATrạch tựjUF3 nh7FcQiên ômXKYk NhaXKYkn HjUF3oan XKYkđi vjUF3ào đạbVfvi sả7FcQnh, XKYkkhông 7FcQkhí cả7LdA hộ7FcQi trjUF3ường lập7LdA tứbVfvc s7FcQôi sục.

[1] LimoujUF3sine: m7LdAột loạbVfvi bVfvxe 7FcQkhách sanXKYkg trọnjUF3g, cbVfvó thXKYkân xjUF3e dàijUF3 vàjUF3 n7FcQội thbVfvất tiệ7FcQn ngjUF3hi bên7FcQ trong.

lincoln-stretch-7LdAlimo

Tiêu TrạchbVfv chàjUF3o hỏijUF3 một7LdA nhómXKYk b7LdAạn 7LdAbè, NhjUF3an HoXKYkan bbVfvị đXKYkám kh7FcQách mờ7FcQi nbVfvữ ké7FcQo sanbVfvg mộtbVfv bên7LdA bắt7FcQ đầubVfv t7FcQán gẫu.

Nhân XKYkviên pbVfvhục vụ7FcQ q7FcQuán bbVfvar m7FcQang mộbVfvt hộp7FcQ quXKYkà đượcXKYk XKYkgói jUF3đẹp đẽ7FcQ đưaXKYk ch7LdAo TibVfvêu TrạchbVfv đa7LdAng nbVfvói c7FcQhuyện phXKYkiếm với7FcQ kbVfvhách khứa7FcQ, “XKYkTiêu tXKYkiên sinhXKYk, mộbVfvt vXKYkị tjUF3iên sinbVfvh nhờbVfv t7LdAôi chuyển7FcQ món7LdA quà7LdA nàybVfv jUF3cho ng7FcQài, ngườiXKYk đ7LdAó nói7LdA móXKYkn 7FcQquà này7LdA ngài7FcQ nhấtbVfv địn7LdAh phảiXKYk 7FcQtự ta7FcQy XKYkmở ra.”

Tiêu Trạ7LdAch ng7FcQhi hXKYkoặc nhXKYkận lấyXKYk hộp7LdA quà,7FcQ m7FcQở 7LdAra. NgjUF3ay jUF3khi gi7FcQấy góXKYki được7LdA jUF3xé ra7FcQ, tr7LdAong lònbVfvg TiêujUF3 TbVfvrạch lậjUF3p tứcXKYk đan7LdA xjUF3en bjUF3ao bVfvcảm gXKYkiác đắng7FcQ caXKYky n7LdAgọt bùjUF3i. jUF3Anh gibVfvữ lấy7LdA tajUF3y nhânXKYk 7FcQviên jUF3phục XKYkvụ, bVfvvội vàn7LdAg hỏ7FcQi: “Vị7FcQ tiên7FcQ s7LdAinh jUF3đó đjUF3ang 7FcQở đâu?7FcQ 7FcQAnh tjUF3a tr7FcQông XKYknhư 7LdAthế nào?”

Nhân viên7LdA XKYkphục vụ7LdA hXKYkơi gXKYkiật mìbVfvnh, lắpXKYk bắpjUF3 nó7FcQi: “VịXKYk tiêjUF3n bVfvsinh đXKYkó đãXKYk bVfvđi rồi,7FcQ anbVfvh bVfvta 7FcQrất 7LdAcao, rXKYkất jUF3tuấn tú,7FcQ XKYkkhi cườijUF3 cònXKYk jUF3lộ XKYkra hàmbVfv răngbVfv trắbVfvng sáng.”

Đúng lúXKYkc njUF3ày, XKYkvới 7LdAtư cách7LdA người7FcQ chbVfvủ trì,XKYk BbVfvạch Diệ7LdAc 7FcQPhong mờ7LdAi TjUF3iêu 7LdATrạch lênXKYk sânbVfv khấu7LdA phá7FcQt biểu,7FcQ XKYkTiêu T7FcQrạch chbVfvấn chỉn7LdAh ljUF3ại cảm7FcQ xjUF3úc rồibVfv jUF3đi lên.

Khách khứa7LdA n7FcQhao nha7LdAo ngbVfvồi xuốn7LdAg. Nh7LdAan bVfvHoan ngồi7LdA cùn7LdAg XKYkbàn vớ7LdAi TiXKYkêu KbVfviến Đôn7FcQg, bbVfvên cạnh7LdA 7LdAlà 7FcQHạ ThiXKYkệu NhijUF3ên vàjUF3 L7FcQạc TiểujUF3 AXKYknh, tiXKYkếp 7FcQđó làXKYk Tố7FcQng bVfvThế PhonXKYkg v7FcQà AmXKYky, bVfvBạch DibVfvệc P7FcQhong, LãnjUF3h jUF3Ngự 7FcQThần đXKYkã ngồbVfvi yênXKYk vịXKYk ở7FcQ hàjUF3ng ghế7LdA trước.

Tiêu Trạ7LdAch jUF3Âu phục7LdA chỉnh7LdA jUF3tề bVfvđi 7LdAtới cầm7LdA jUF3lấy micbVfvro, nhìnXKYk mXKYkột jUF3lượt khXKYkách kjUF3hứa đabVfv phjUF3ần là7LdA bạbVfvn bXKYkè thâbVfvn th7FcQiết, nói:jUF3 “jUF3Hôm 7FcQnay làjUF3 sjUF3inh nhậ7LdAt c7FcQủa TiêuXKYk 7FcQTrạch 7LdAtôi, jUF3cảm ơXKYkn mọijUF3 XKYkngười đã7LdA t7FcQới tXKYkham bVfvdự bu7FcQổi tiệc,7FcQ cảm7LdA 7LdAơn BjUF3ạch Diệc7LdA 7FcQPhong đãjUF3 cun7LdAg cấbVfvp địbVfva 7LdAđiểm tốtXKYk XKYknhư jUF3thế này.”

Dưới XKYksân khấu7FcQ ti7FcQếng vXKYkỗ XKYklên vajUF3ng lêbVfvn rộn7LdA rã,7FcQ s7LdAau k7FcQhi lắngbVfv l7FcQại, 7LdATiêu TrjUF3ạch tiXKYkếp tụ7LdAc nó7FcQi: “NbVfvhân dịXKYkp njUF3ày, tôjUF3i cóXKYk vbVfvài lờjUF3i muốnjUF3 tâm7FcQ sự7LdA với7FcQ mọ7LdAi người.7FcQ TừXKYk chjUF3uyện TbVfvần VũbVfv đ7LdAoạn tuyệt7FcQ vbVfvới LãbVfvnh T7FcQhị, ch7LdAo bVfvtới v7FcQiệc ThịnhjUF3 ThếXKYk bVfvthu m7FcQua bVfvTần XKYkVũ, mjUF3ột nbVfvăm jUF3qua đãXKYk xảy7FcQ jUF3ra không7FcQ íjUF3t sựXKYk kiện.XKYk TrobVfvng một7FcQ n7LdAăm này,XKYk tôijUF3 7LdAtừ 7LdAmột 7LdAkẻ cXKYkon nhà7LdA gijUF3àu cXKYkhơi bờibVfv lêXKYku lổXKYkng, 7FcQkhông 7FcQcó chíXKYk t7FcQiến jUF3thủ jUF3chỉ biếjUF3t cXKYkhơi xbVfve, XKYkđã trởXKYk thà7LdAnh tôiXKYk XKYkcủa 7LdAhôm nayjUF3, tjUF3ôi không7LdA dámjUF3 7FcQnói m7LdAình đã7FcQ th7LdAành cô7FcQng, XKYknhưng t7FcQôi hoàn7FcQ t7FcQoàn d7LdAám nXKYkói, Tiê7LdAu Trạc7FcQh đabVfvng đ7LdAứng trước7LdA jUF3mặt mọjUF3i người7FcQ 7LdAlà một7LdA người7LdA đbVfvàn bVfvông đãbVfv thậtjUF3 XKYksự tr7FcQải q7FcQua nhữbVfvng b7LdAão XKYktáp gbVfvian kh7LdAổ đểbVfv trưởnXKYkg thành!”

“Hú!” 7LdABạch DiệcXKYk 7FcQPhong bVfvbỗng kê7FcQu lêbVfvn nhjUF3ư sójUF3i tru.

“Nhưng tronjUF3g chuyệ7LdAn nbVfvày nếubVfv njUF3hư khôngjUF3 cóXKYk sự7FcQ giú7LdAp đbVfvỡ XKYkvà ủn7FcQg hjUF3ộ của7FcQ 7LdAmọi người,jUF3 TbVfviêu TrbVfvạch tô7FcQi 7FcQsẽ jUF3không 7FcQthể đXKYki tới7LdA ngày7LdA jUF3hôm naXKYky nhanjUF3h chóXKYkng bVfvnhư vậy.jUF3 ChjUF3o nên,7LdA tại7LdA đjUF3ây, t7LdAôi 7LdAmuốn cbVfvảm ơn7LdA bVfvtất cả7LdA mọiXKYk người.”7FcQ Ti7LdAêu TrbVfvạch 7LdAnhìn về7FcQ pbVfvhía jUF3Tống 7LdAThế PXKYkhong, án7LdAh mắt7FcQ bVfvchân tjUF3hành. “An7FcQh TốXKYkng, cjUF3ảm 7FcQơn abVfvnh vàXKYko lúcXKYk tô7LdAi bVfvcần s7LdAự bVfvgiúp đỡbVfv nhấtXKYk đã7FcQ d7FcQành 7FcQcho tôiXKYk mjUF3ột vXKYkị trí7FcQ XKYkđể tôjUF3i cójUF3 t7FcQhể phábVfvt bVfvhuy h7FcQết kh7LdAả năjUF3ng cbVfvủa 7LdAmình. D7FcQù ch7FcQo bây7LdA gibVfvờ bVfvđã bVfvcó sự7FcQ nghiệ7FcQp riêng,XKYk nhưnjUF3g jUF3tôi bVfvsẽ kXKYkhông vứtXKYk b7FcQỏ Gian7FcQg HânXKYk, nơiXKYk đã7LdA 7FcQcho tôi7LdA cônbVfvg v7LdAiệc đầujUF3 tiên7LdA, c7FcQảm ơ7LdAn anbVfvh, an7LdAh Tống.”

Tiêu TjUF3rạch jUF3dời bVfvánh mắtjUF3 XKYksang A7LdAmy. “AmXKYky, cảjUF3m bVfvơn cbVfvô đãjUF3 7LdAkhông 7LdAtừ bỏXKYk, 7LdAcùng tôi7LdA đ7FcQi subVfvốt chặn7LdAg đườngbVfv chjUF3o 7LdAtới bâbVfvy giXKYkờ, t7FcQôi p7LdAhải 7LdAtăng lươjUF3ng cjUF3ho côbVfv, cXKYkòn jUF3phải thXKYkăng chứcjUF3, PhóXKYk tổngXKYk gi7FcQám đốcjUF3 ĐỉnhjUF3 ThịnjUF3h quốc7FcQ t7FcQế, 7FcQông chủ7FcQ củabVfv c7LdAô bVfvcòn cbVfvó tjUF3hể hàjUF3o phóXKYkng đếnjUF3 mứ7LdAc jUF3nào nữa.”

Tiền đbVfvã 7LdAkhông còXKYkn bVfvquan trjUF3ọng đối7LdA vớijUF3 Am7FcQy, nhưnjUF3g nếjUF3u đjUF3ược bVfvthăng chứcbVfv sẽ7LdA càngbVfv c7LdAó khXKYkông gjUF3ian đểXKYk phát7LdA triểnXKYk, cXKYkô vẫjUF3n r7LdAất 7FcQvui, n7LdAâng lXKYky rượubVfv bVfvđứng 7FcQbật dXKYkậy 7FcQhô: “ÔngbVfv chủ7FcQ 7FcQvạn tuế!”

Tiêu T7FcQrạch nbVfvói t7FcQiếp: “CònXKYk 7FcQcó nhbVfvững đ7LdAồng jUF3nghiệp jUF3ở GiajUF3ng jUF3Hân, cảjUF3m ơnXKYk sự7FcQ ủ7FcQng hộXKYk vàjUF3 jUF3ưu áijUF3 củajUF3 jUF3tất cả7LdA mọbVfvi ngườbVfvi, món7LdA quà7FcQ t7LdAôi XKYkđền đáp7FcQ cjUF3ho nhữngjUF3 nỗbVfv jUF3lực cố7FcQ XKYkgắng 7LdAcủa mọibVfv ngườijUF3, cũjUF3ng như7LdA viXKYkệc 7FcQthăng chức,jUF3 tbVfvăng lươngbVfv và7FcQ vấnXKYk đề7FcQ đã7LdAi ngộbVfv mà7FcQ mọibVfv ngườXKYki mon7FcQg đợiXKYk n7FcQhất, l7LdAượng tiêjUF3u thjUF3ụ quXKYký nàXKYky c7LdAủa chúng7FcQ XKYkta 7FcQtăng mưjUF3ời tám7LdA phần7LdA trămXKYk XKYkso XKYkvới q7LdAuý trước.”

Những đồngjUF3 ng7LdAhiệp 7FcQđã cùng7FcQ ajUF3nh 7LdAdốc sức7LdA tạijUF3 G7LdAiang HjUF3ân hưjUF3ng phấ7LdAn vỗ7FcQ tabVfvy gijUF3òn giã.

“Hú hú!”7LdA BjUF3ạch Diệ7LdAc XKYkPhong lXKYkại một7LdA lầnbVfv nữabVfv phốijUF3 hợpjUF3 b7LdAằng bVfvtiếng kêbVfvu nh7LdAư sjUF3ói tru.

Tiêu Tr7LdAạch cưXKYkời, ch7FcQỉ vàoXKYk BạjUF3ch DiệcjUF3 PhobVfvng, nói7LdA: “BạXKYkch D7LdAiệc PhoXKYkng, cbVfvho 7LdAdù c7FcQậu cbVfvó gào7FcQ đến7LdA rá7LdAch hXKYkọng, đêmbVfv n7FcQay cũnjUF3g khôXKYkng ljUF3ôi kéobVfv đưXKYkợc 7FcQcô XKYksói XKYkcái nàbVfvo đâu.”

“Ha XKYkha hjUF3a ha!!!!!!!jUF3” Dướ7FcQi sâXKYkn khấu7LdA vXKYkang ljUF3ên tiếng7FcQ 7FcQcười khôXKYkng ngừng.

Bạch D7FcQiệc PXKYkhong ngXKYkắt đóa7FcQ jUF3hoa tưbVfvơi t7LdArong bình7FcQ XKYkhoa t7FcQrên bànbVfv, njUF3ém lê7LdAn sân7FcQ XKYkkhấu: “B7LdAiến, thXKYkằng khốn!”

Tiêu Trạch7FcQ bVfvliếc nhìn7LdA an7LdAh jUF3ta, nó7FcQi: “TiểubVfv Bạ7LdAch, BạcjUF3h gia7FcQ, bVfvtôi jUF3cũng phả7LdAi cảm7FcQ ơjUF3n cậ7LdAu đãXKYk bVfvtổ chức7FcQ bVfvcho XKYktôi mộtjUF3 bjUF3ữa ti7FcQệc XKYklớn thế7LdA 7FcQnày, cùbVfvng jUF3với sựbVfv jUF3giúp 7FcQđỡ củ7LdAa cậu7LdA bVfvtrong 7LdAsuốt mbVfvột nXKYkăm qua.”7FcQ T7FcQiêu Tr7FcQạch gXKYkãi gãi7FcQ đjUF3ầu, đổi7FcQ giọng:jUF3 “Mặc7FcQ dùXKYk bVfvkhông thực7LdA ch7FcQất lắm.”

“Ha ha!XKYk” DướijUF3 XKYksân 7LdAkhấu lạ7LdAi bVfvlà mộtjUF3 tràjUF3ng cXKYkười van7FcQg dội.

Bạch DibVfvệc PhonXKYkg jUF3đứng d7FcQậy, nXKYkhấc châ7FcQn 7LdAtrèo jUF3lên bànjUF3, ajUF3nh bVfvta đứngjUF3 đóXKYk 7FcQhô: “ThằngjUF3 khốn,XKYk cậubVfv biết7FcQ chọcjUF3 cườijUF3 người7LdA 7FcQkhác nhjUF3ư 7LdAvậy, XKYksao khXKYkông 7LdAđi làmbVfv diễn7FcQ viê7FcQn hàiXKYk đi.”

Tiêu TrbVfvạch v7LdAỗ vjUF3ề ajUF3nh jUF3ta: “H7LdAa hajUF3! Ha7FcQiz! ĐừnbVfvg kjUF3ích đ7LdAộng, h7FcQôm 7LdAnay làbVfv 7FcQngày vXKYkui, tôbVfvi khônjUF3g muốnjUF3 jUF3làm bVfvcho bầjUF3u không7FcQ khíXKYk qjUF3uá ngbVfvột ngạt.”

Bạch Diệ7FcQc PhoXKYkng cbVfvhỉ tXKYkay vàbVfvo anhjUF3, nhbVfvảy 7LdAtừ trê7LdAn b7FcQàn xuống.

“Hạ bVfvThiệu Nhiên.”7FcQ TibVfvêu TrjUF3ạch nhắc7FcQ mộtXKYk cáiXKYk tên.

Hạ jUF3Thiệu NXKYkhiên ngồbVfvi XKYkở hàngXKYk jUF3ghế trước7FcQ mỉjUF3m cườiXKYk giơbVfv tXKYkay lbVfvên, Ti7LdAêu Trạc7LdAh bậtXKYk ngónbVfv cájUF3i: “NjUF3gười an7LdAh ebVfvm tàibVfv giỏi,XKYk đã7LdA giú7LdAp đỡXKYk tôijUF3 quá7LdA nhiều,7LdA ngoXKYkài lời7LdA cảmXKYk 7LdAơn t7LdAôi c7LdAòn muốjUF3n nói,XKYk sabVfvu 7LdAnày nếubVfv cóbVfv cbVfvhuyện gìjUF3 XKYkcần đếbVfvn TiêujUF3 Trạch,bVfv chjUF3ỉ jUF3cần cậXKYku mjUF3ở miện7LdAg, c7LdAho XKYkdù làjUF3 XKYklao vào7LdA nXKYkước s7LdAôi lửa7FcQ bỏng,7FcQ chết7FcQ cũngXKYk… bVfvkhông chốXKYki t7FcQừ, cbVfvòn 7FcQcó 7LdAvợ c7FcQon đXKYkang cjUF3hờ chúnXKYkg tjUF3a chăbVfvm sóc!”

Hạ ThiệubVfv Nh7FcQiên nởjUF3 nXKYkụ cười.

“Còn có7FcQ jUF3Lý AXKYkn Thần.”7FcQ T7FcQiêu TbVfvrạch hôXKYk jUF3to một7FcQ tiếng7LdA, XKYktìm kiếm7FcQ XKYkbóng dángbVfv ajUF3nh 7LdAta 7LdAgiữa đbVfvám người,jUF3 “TênjUF3 7FcQkhốn nhá7FcQt g7FcQan nhàjUF3 cậu,XKYk tôbVfvi XKYkbiết cậujUF3 đangXKYk ởXKYk đây,jUF3 cậu7FcQ cjUF3ó bản7LdA l7LdAĩnh 7LdAsai n7FcQgười XKYkđưa chìjUF3a khóXKYka Reven7LdAton bVfvcho tôi7FcQ, tạibVfv sbVfvao 7LdAlại không7FcQ 7LdAcó cabVfvn đảm7LdA 7FcQđứng trướjUF3c mặtbVfv tôi?”

Vừa nghbVfve đếnXKYk XKYkReventon, Nha7LdAn HXKYkoan 7LdAkích bVfvđộng đứng7LdA 7FcQbật jUF3dậy ng7FcQoảnh đầu7FcQ 7FcQtìm kiếmbVfv XKYkLý 7FcQAn T7LdAhần, c7LdAòn GiảnjUF3 Ni7LdAnh thbVfvì sữn7FcQg sXKYkờ XKYkcả người.

Đám đôjUF3ng bỗnbVfvg XKYkxôn xa7LdAo, h7LdAóa XKYkra chiếcXKYk RevjUF3enton đóbVfv bbVfvị LýbVfv bVfvAn ThXKYkần m7FcQua XKYkđược, cXKYkàng ngạc7FcQ bVfvnhiên hbVfvơn bVfvlà anjUF3h bVfvta đeXKYkm chiếcXKYk jUF3xe t7LdAặng lại7LdA 7LdAcho TiêuXKYk Trạch.

Reventon! jUF3Hai XKYktrăm tri7FcQệu đXKYkó! KhôbVfvng đbVfvùa đưjUF3ợc đâu!

Tất cảXKYk đềuXKYk mởXKYk lớn7LdA mắt7LdA ngXKYkó qubVfvanh bốnXKYk phía.

“Nếu jUF3cậu khô7LdAng rjUF3a, 7FcQtôi sẽ7FcQ thậ7FcQt sự7FcQ không7LdA nbVfvhận cậu7LdA l7FcQà bạn.7FcQ” jUF3Lời nbVfvói tuyệ7LdAt 7FcQtình cbVfvủa T7FcQiêu Trạc7LdAh vừa7LdA tXKYkhốt bVfvra, 7FcQLý XKYkAn Thần7FcQ trốnjUF3 đằng7LdA 7FcQsau cXKYkột trjUF3ụ bỗngbVfv xuất7LdA hijUF3ện, “7FcQTôi đếnjUF3 rồi.”

“Tên khbVfvốn!” Ti7LdAêu Trạ7FcQch cXKYkắn r7FcQăng mắnjUF3g một7LdA câjUF3u, “N7FcQhưng tôbVfvi phảiXKYk cả7FcQm ơnbVfv 7FcQtên khốnXKYk 7FcQnhà cXKYkậu 7FcQđã tặXKYkng lạbVfvi ch7FcQiếc x7LdAe m7LdAà tbVfvôi 7FcQvà bjUF3à 7FcQxã yêu7FcQ qu7FcQý nhất.”

Tiêu Trạch7LdA nh7FcQìn 7FcQLãnh Ng7LdAự Thần7FcQ. LãnhjUF3 Ngự7LdA bVfvThần cũXKYkng 7FcQnhìn anh.

“Người 7LdAta nói,XKYk mu7LdAốn b7LdAiết 7FcQgiá tjUF3rị bVfvmột co7LdAn ngườiXKYk th7LdAì phXKYkải njUF3hìn vàoXKYk đối7LdA thủ7FcQ c7FcQủa 7LdAanh t7LdAa, LãbVfvnh NgựbVfv Thần7FcQ, rấtbVfv vbVfvui 7LdAkhi đ7FcQược aXKYknh ch7FcQọn làjUF3m đốXKYki thủ7LdA, c7FcQảm 7LdAơn bVfvanh mộtXKYk nă7LdAm jUF3qua đ7FcQã qua7FcQn tâjUF3m đbVfvến tôi,7FcQ kh7LdAiến tôi7FcQ kh7LdAông th7FcQể khôbVfvng nhan7FcQh chóng7FcQ trưởnbVfvg thành.”

Phía dướjUF3i XKYkcó ng7LdAười cưjUF3ời 7FcQrộ lXKYkên, ngjUF3ay 7FcQcả LjUF3ãnh NgựbVfv T7LdAhần cũn7FcQg XKYkbất giá7FcQc cXKYkong co7FcQng khbVfvóe miệ7FcQng, đâybVfv 7LdAthật sự7LdA giốn7LdAg n7FcQhư mXKYkột tiết7LdA m7LdAục hà7FcQi bVfvhấp dẫn.

Tiêu Tr7FcQạch nóibVfv: “T7LdAhế như7FcQng, tôi7FcQ nghĩ7FcQ, ngườibVfv mXKYkuốn 7FcQcảm ơn7LdA anjUF3h nhấtbVfv ljUF3à chjUF3a jUF3tôi mới7LdA đúng!”

Tiêu KiếnXKYk jUF3Đông mỉmbVfv cười.

Tiêu bVfvTrạch nhbVfvìn sa7LdAng c7FcQha mìnhbVfv, bắtXKYk đầuXKYk trê7FcQu chjUF3ọc: 7LdA“Ba, njUF3gày trjUF3ước c7LdAon trbVfvai củ7LdAa XKYkba thậtbVfv bVfvhư 7FcQhỏng! ChuybVfvên mXKYkôn XKYklàm 7FcQnhững chu7LdAyện XKYkkhiến b7LdAa mấtjUF3 mặ7LdAt! H7FcQồi đó7FcQ jUF3ba v7LdAẫn luônbVfv mon7FcQg muốXKYkn LãnjUF3h 7FcQNgự ThjUF3ần là7FcQ c7FcQon tjUF3rai mì7FcQnh. 7FcQNhưng XKYkmà bjUF3a jUF3à, bVfvcon t7LdArai cjUF3ủa 7FcQba đã7FcQ trưởngbVfv thành7LdA, trởbVfv t7LdAhành mộtXKYk jUF3nam tửXKYk hánbVfv độibVfv trờijUF3 đạpjUF3 đất,jUF3 tjUF3ừ XKYkhôm na7FcQy tbVfvrở đi7LdA XKYkba hoàn7LdA toàXKYkn có7FcQ thể7LdA kXKYkiêu hãnh7LdA 7FcQnói v7FcQới bấtjUF3 7LdAkỳ 7LdAai, Tiê7FcQu TjUF3rạch, là7FcQ cbVfvon t7LdArai củajUF3 TiêbVfvu 7LdAKiến ĐôngXKYk tôi.”

Toàn hội7FcQ trườnjUF3g vỗjUF3 bVfvtay jUF3hoan hô7LdA nbVfvhư XKYksấm dậy.

Sau kh7FcQi lắjUF3ng lạibVfv, TXKYkiêu TrạchjUF3 n7FcQhìn NhjUF3an HXKYkoan jUF3ngồi giữbVfva bVfvđám đôjUF3ng, nói:7LdA “N7LdAhan HoanXKYk, bàbVfv x7LdAã, vợ7FcQ 7LdAcủa an7FcQh, bVfvem yêu.”

Tiêu Trạch7FcQ liênjUF3 ti7FcQếp jUF3dùng bjUF3a cácjUF3h xbVfvưng hXKYkô khiến7LdA bVfvNhan XKYkHoan ngại7FcQ ng7FcQùng, 7FcQcô nhếchbVfv môibVfv nhbVfvìn anh.

Anh nóijUF3 tiếp7FcQ: XKYk“Thực bVfvra, ngườ7LdAi a7FcQnh cần7LdA ph7FcQải cảmXKYk ơ7FcQn nh7FcQất chínhbVfv làbVfv XKYkem. 7FcQEm 7LdAcó nhớ7FcQ l7FcQúc T7LdAần Vũ7FcQ sụpjUF3 đổ,bVfv 7LdAem đã7LdA nóijUF3 7LdAgì vớijUF3 anXKYkh không?7LdA 7LdAEm 7LdAnói ejUF3m 7FcQyêu anhXKYk, đbVfvó ljUF3à lần7LdA đầujUF3 tiê7LdAn XKYkem nbVfvói yêjUF3u anXKYkh, vàoXKYk lúc7FcQ mà7FcQ XKYkanh sắpXKYk tr7FcQở bVfvthành mộtXKYk kẻXKYk nghèo7LdA rớXKYkt khôn7FcQg xjUF3u díXKYknh túi.

Khi đ7LdAó jUF3em nói,7FcQ giàubVfv cũn7LdAg tbVfvốt màbVfv nghbVfvèo c7LdAũng đưjUF3ợc, chỉjUF3 cầ7LdAn ởjUF3 bVfvbên bVfvanh, XKYkcho 7LdAdù c7FcQó XKYktúng thiế7FcQu đến7FcQ mứXKYkc ăjUF3n k7FcQhông đủXKYk jUF3no, mặXKYkc k7LdAhông đủXKYk ấm,7FcQ pjUF3hải uố7LdAng g7FcQió TXKYkây BắjUF3c m7LdAà sống7FcQ thìXKYk jUF3trong lòXKYkng XKYkem vẫnjUF3 rất7FcQ nXKYkgọt ngào.

Em nójUF3i 7FcQem bVfvđã mXKYkuốn ởXKYk 7LdAbên anXKYkh, cXKYkho dXKYkù XKYkanh trXKYkở jUF3thành bVfvkẻ jUF3ăn màyXKYk lư7LdAu lạjUF3c 7FcQđầu đường,7LdA bVfvem cũngXKYk muốnXKYk XKYklàm kẻXKYk jUF3ăn bVfvmày bêjUF3n cạnbVfvh anh.

Cả đờibVfv nàybVfv XKYkem bVfvsẽ dựjUF3a và7LdAo a7FcQnh, an7LdAh c7FcQó khônXKYkg mubVfvốn cũngXKYk khônjUF3g được.”

Nhan 7LdAHoan 7FcQmím 7LdAmôi gậ7FcQt đầu.

“Nhan HoanbVfv, jUF3em cbVfvó 7FcQdám bVfvtrước mặtjUF3 XKYktất cả7FcQ mọiXKYk ngườ7FcQi XKYkở 7LdAđây, nói7LdA 7FcQlại câbVfvu eXKYkm y7FcQêu abVfvnh mộbVfvt lầnbVfv nbVfvữa, nó7LdAi lXKYkại n7LdAhững 7FcQgì jUF3em 7LdAđã t7FcQừng nó7LdAi vớijUF3 anXKYkh không7LdA?” TjUF3iêu 7FcQTrạch nóbVfvi xojUF3ng, tấjUF3t cbVfvả mọibVfv ngườibVfv đềjUF3u hướngbVfv ájUF3nh mắt7FcQ vXKYkào Nha7LdAn HoanXKYk. Bạc7LdAh DiệXKYkc 7LdAPhong đXKYkưa mi7FcQcro tới7FcQ trướcXKYk mặXKYkt 7FcQcô, Nh7FcQan HojUF3an XKYknhìn XKYkTiêu TrạchjUF3 khôn7FcQg hề7LdA jUF3chớp mắt,7LdA tr7LdAâm ngâm7FcQ mXKYkột lát7FcQ mới7LdA cầjUF3m l7LdAấy 7FcQmicro đứjUF3ng d7LdAậy khỏ7LdAi ch7LdAỗ ngồi.

Toàn 7FcQbộ T97LdA8 bVfvvào thờbVfvi khắc7LdA nàjUF3y vô7LdA bVfvcùng yêXKYkn tĩnh,7FcQ tất7FcQ cảjUF3 jUF3đều nbVfvín th7FcQở căngXKYk tabVfvi chờ7FcQ 7LdAcô dũn7LdAg cảmjUF3 tXKYkỏ tình.

Trong đại7LdA sjUF3ảnh vanjUF3g XKYklên 7FcQmột giọnjUF3g nữjUF3 tro7LdAng trẻobVfv êmbVfv tbVfvai, NhbVfvan 7LdAHoan nói:7FcQ “Tiê7LdAu TrạjUF3ch, ebVfvm yXKYkêu anh7LdA, jUF3cho bVfvdù jUF3có tún7FcQg thXKYkiếu đến7LdA mjUF3ức jUF3ăn khôn7LdAg đủbVfv jUF3no, XKYkmặc bVfvkhông đ7LdAủ 7LdAấm, phảjUF3i ubVfvống gióXKYk TâXKYky BjUF3ắc 7FcQmà số7LdAng 7LdAthì tr7FcQong lòn7FcQg ebVfvm vẫnXKYk r7FcQất nbVfvgọt ng7LdAào. E7FcQm đ7LdAã muốn7LdA ở7LdA bê7FcQn abVfvnh, chbVfvo dù7FcQ 7LdAanh trở7FcQ tjUF3hành kẻjUF3 ăn7FcQ 7FcQmày lXKYkưu lXKYkạc đầbVfvu đường,jUF3 e7LdAm cũXKYkng 7FcQmuốn 7FcQlàm kẻjUF3 ăn7FcQ màXKYky bê7FcQn cạn7LdAh anh7LdA. jUF3Cả đXKYkời nXKYkày e7FcQm XKYksẽ dựajUF3 vào7LdA an7FcQh, 7FcQanh cójUF3 khôngbVfv muốnXKYk XKYkcũng khbVfvông được.”

Cô vừa7LdA 7FcQdứt lXKYkời, tiếbVfvng vôXKYk tjUF3ay XKYkhoan 7FcQhô nhiệt7FcQ liệt7LdA vabVfvng lbVfvên, TijUF3êu TbVfvrạch hướngXKYk vXKYkề phíaXKYk c7LdAô kho7FcQm người7FcQ thXKYkật thấp,XKYk jUF3nói: “CjUF3ảm ơnjUF3 XKYkem, đâyXKYk 7LdAlà mó7LdAn 7LdAquà tuyệtXKYk vời7FcQ nhất7LdA 7FcQmà jUF3anh nhậnbVfv đượcbVfv nbVfvgày hômXKYk nay7FcQ. Nha7FcQn HobVfvan, đábVfvp jUF3lại jUF3tình c7FcQảm chjUF3ân tìnXKYkh m7FcQà 7FcQem dành7LdA cXKYkho 7FcQanh, T7FcQiêu TrạjUF3ch an7LdAh 7LdAxin thềXKYk trước7FcQ tấ7FcQt 7FcQcả mọibVfv bVfvngười, đXKYkời nàbVfvy kiXKYkếp này,jUF3 jUF3Tiêu Trạch7LdA 7LdAđối v7FcQới Nh7LdAan XKYkHoan mãijUF3 m7LdAãi kXKYkhông jUF3rời jUF3xa, mãi7LdA mã7LdAi jUF3chỉ yêujUF3 m7FcQột jUF3người jUF3là em.”

Tiếng vXKYkỗ ta7FcQy nhưjUF3 sấbVfvm d7FcQậy vanXKYkg djUF3ội khắXKYkp h7LdAội trường,7FcQ đặc7FcQ bVfvbiệt là7LdA tiế7FcQng vbVfvỗ ta7FcQy 7FcQcủa những7FcQ người7LdA đa7LdAng XKYkyêu nhaXKYku ho7LdAặc đangbVfv yêbVfvu thầXKYkm ngườbVfvi XKYknào đó.

Ai bVfvcũng mubVfvốn đư7LdAợc dũ7LdAng XKYkcảm njUF3hư Nha7FcQn HojUF3an, 7LdAai cũbVfvng muốXKYkn đượ7LdAc jUF3thâm tìnhbVfv nhưjUF3 T7FcQiêu Trạch.

Lạc TiểXKYku A7FcQnh cảmjUF3 độjUF3ng đếnbVfv rXKYkơi lệbVfv, HạbVfv jUF3Thiệu NhbVfviên r7FcQút bVfvkhăn đưa7FcQ cbVfvho cô.

Dưới sânbVfv khấu,bVfv N7LdAhan HojUF3an đỏ7FcQ m7LdAặt nhXKYkìn Tiêu7FcQ TrXKYkạch, ánXKYkh mắjUF3t jUF3sáng jUF3trong. Trê7FcQn jUF3sân khấu,jUF3 TiêXKYku TrạcjUF3h nhìnjUF3 XKYkvề XKYkphía cô,XKYk bVfvtrên gươXKYkng 7LdAmặt ngậpbVfv tr7FcQàn ýXKYk 7LdAcười, ájUF3nh mắjUF3t 7LdAsáng rực.

“Nào nào!bVfv” BXKYkạch DiệcXKYk Phon7FcQg nhảybVfv lê7FcQn sjUF3ân khXKYkấu, c7LdAắt bVfvngang 7FcQánh n7LdAhìn bVfvchăm cbVfvhú nồngXKYk nàn7LdA cjUF3ủa ha7LdAi ngườibVfv. “XKYkCảm ơbVfvn sự7FcQ cổ7FcQ v7LdAũ XKYkcủa 7LdAquý v7LdAị, bàXKYki phát7FcQ bXKYkiểu củjUF3a chủ7FcQ nXKYkhân 7FcQbữa tXKYkiệc xbVfvin đjUF3ược kếtjUF3 thúc,7FcQ bjUF3ây gi7LdAờ x7FcQin mờijUF3 vàXKYko bVfvtiết bVfvmục tiếp7FcQ theo.”

Nhân vijUF3ên phbVfvục vụbVfv đXKYkẩy xXKYke bájUF3nh kXKYkem 7FcQlên sâbVfvn k7LdAhấu, c7FcQa jUF3sĩ BạXKYkch DiệcXKYk bVfvPhong bbVfvắt nhịp7FcQ cbVfvho mọibVfv njUF3gười bVfvhát bbVfvài c7LdAhúc mừ7FcQng bVfvsinh nbVfvhật, sXKYkau đójUF3 bảobVfv Ti7FcQêu Tr7FcQạch ướcjUF3 rồijUF3 thổiXKYk nến.

Một hơjUF3i thổ7FcQi tắt7FcQ jUF3ba n7FcQgọn 7LdAnến tượng7LdA trưng7LdA chbVfvo bVfvba mưbVfvơi tuổibVfv, Tiê7LdAu TrạchXKYk nhXKYkắm mắtjUF3 ướcXKYk mộtXKYk điXKYkều ước.

Dưới sâbVfvn khbVfvấu, NhajUF3n 7FcQHoan t7FcQhích thXKYkú nh7FcQìn a7LdAnh, trojUF3ng lò7LdAng th7FcQầm đoán:7LdA bVfvTiêu Trạch,jUF3 7LdAcó phảbVfvi an7FcQh đbVfvang ước7LdA rằn7LdAg cjUF3húng tbVfva 7LdAsẽ mãibVfv mXKYkãi bVfvở bjUF3ên nhau?

Tiêu XKYkTrạch mở7FcQ mắt.

Bạch DiệbVfvc jUF3Phong cườ7FcQi hì7FcQ hì7FcQ h7LdAỏi: “XKYkVừa ướjUF3c XKYkđiều jUF3gì vậXKYky, nóXKYki n7FcQghe ch7LdAút n7LdAào, c7FcQó XKYkphải liênXKYk qu7FcQan tớ7LdAi bàbVfv xã7FcQ, jUF3vợ, e7LdAm yê7LdAu N7FcQhan HoabVfvn củjUF3a cậujUF3 không?”

Tiêu TrạjUF3ch n7FcQhìn Nha7LdAn H7FcQoan, Nha7FcQn Ho7LdAan XKYkcũng bVfvmuốn bijUF3ết điềuXKYk ướ7LdAc củabVfv XKYkanh phbVfvải chăjUF3ng cójUF3 jUF3cô tronjUF3g đó7LdA, ánhXKYk mXKYkắt chờ7LdA 7FcQmong XKYknhìn anh.

Nhìn bVfvchăm chú7LdA bVfvvào 7LdAmắt XKYkcô, bVfvTiêu Trạc7FcQh nói:bVfv 7FcQ“Điều ướcbVfv cbVfvủa XKYktôi l7FcQà, thânXKYk thể7FcQ khỏe7FcQ mạnh.”

Không giốn7FcQg bVfvnhư c7LdAô bVfvnghĩ! Nh7LdAan H7LdAoan 7LdAbĩu 7LdAmôi, 7FcQtrong lòngXKYk cảmjUF3 thấy7FcQ hơi7FcQ mbVfvất mát.

Bạch Diệc7LdA Pho7LdAng 7FcQgiơ bVfvngón jUF3cái vbVfvới TiXKYkêu bVfvTrạch, trêujUF3 jUF3chọc 7FcQnói: “NgàbVfvi Tiêu,XKYk cụ7FcQ TjUF3iêu à,7FcQ t7LdAôi cXKYkhúc 7LdAcụ t7LdAhân thXKYkể khỏe7FcQ jUF3mạnh, phú7FcQc bVfvnhư Đông7LdA HảiXKYk, bVfvthọ tựa7FcQ NjUF3am 7LdASơn! XKYkHa hXKYka 7FcQha ha!”7LdA XKYkAnh tjUF3a nbVfvói jUF3xong cũn7LdAg tựXKYk mìn7LdAh 7FcQcảm thấy7FcQ buồnXKYk c7FcQười, cầm7LdA mXKYkicro cườiXKYk ngbVfvặt nghẽo.

Tiêu TrạchXKYk XKYknhận miXKYkcro, nbVfvói: “Nh7FcQan Hoan7LdA, điềbVfvu ướcXKYk vừXKYka rồ7LdAi bVfvcủa 7FcQanh làbVfv tbVfvhân bVfvthể kh7FcQỏe XKYkmạnh, cbVfvó 7FcQlẽ bVfvem khôn7LdAg biết7LdA tạiXKYk saXKYko anXKYkh lại7FcQ jUF3ước như7FcQ vậy,jUF3 ng7FcQhe xonjUF3g bài7FcQ háXKYkt sbVfvau đbVfvây jUF3em sẽjUF3 hiể7FcQu đượcXKYk lòbVfvng anh7LdA. Bà7FcQi hXKYkát này7LdA aXKYknh t7LdAặng chjUF3o XKYkem, têbVfvn 7FcQlà ‘ThXKYkân XKYkthể khỏbVfve mạnh’.”

Ánh đ7LdAèn bVfvtrên sân7FcQ khấubVfv dịuXKYk bVfvđi, baXKYkn n7FcQhạc bắt7FcQ jUF3đầu đệbVfvm đàn,XKYk khú7LdAc nhạcbVfv dạoXKYk êjUF3m áiXKYk trô7FcQi qbVfvua, Ti7LdAêu TXKYkrạch đưa7FcQ jUF3micro tớijUF3 bên7FcQ 7LdAmôi, cấjUF3t giọngjUF3 hát.

Anh khbVfvông sợjUF3 v7LdAì 7LdAem mà7FcQ 7LdAchịu nhiềXKYku tổ7FcQn 7LdAthất, dùjUF3 bXKYkao 7LdAgian k7LdAhổ vẫn7FcQ sẵXKYkn lòngbVfv đ7FcQón nhận

Anh chỉbVfv jUF3sợ vìjUF3 mệt7FcQ mỏXKYki thjUF3ao thbVfvức cjUF3ả đêm7FcQ mà7FcQ jUF3bỏ l7FcQỡ cuộcbVfv h7FcQẹn ngbVfvày ma7LdAi c7FcQủa chjUF3úng ta

Anh XKYkkhông bVfvsợ bVfvmồ hôXKYki đầjUF3m đìajUF3, xây7LdA jUF3nên m7LdAột 7LdAlâu 7LdAđài XKYkthuộc 7FcQvề riêng7LdA haXKYki ta

Anh ch7FcQỉ sợbVfv rằn7FcQg mì7LdAnh bbVfvị cả7FcQm, không7LdA 7FcQnếm đượXKYkc đXKYkồ ăXKYkn ebVfvm 7FcQnấu cjUF3ho XKYkanh tbVfvhì th7LdAật l7FcQãng phí

Không bVfvcần XKYkem cXKYkho a7LdAnh uốngXKYk th7LdAuốc, khôngbVfv muốXKYkn XKYktrở thjUF3ành g7FcQánh nXKYkặng cbVfvủa em

Nếu bVfvyêu e7LdAm sjUF3ao bVfvcó thểXKYk jUF3để e7FcQm phjUF3ải 7LdAhôn mộtbVfv người7FcQ b7LdAệnh, XKYktrơ m7LdAắt nhìnbVfv anjUF3h ch7FcQịu b7FcQao XKYkgiày vò

Anh mobVfvng bVfvsao thâ7FcQn th7LdAể bVfvkhỏe mạnh7FcQ, vbVfvì anXKYkh đã7FcQ jUF3đồng jUF3ý sẽ7FcQ jUF3cho eXKYkm 7FcQmột bVfvcuộc sốngjUF3 vẹXKYkn toàn

Thề 7FcQnon hẹnjUF3 biể7LdAn jUF3chẳng bằng7FcQ khỏ7FcQe mạnhbVfv bVfvđể e7FcQm khôn7FcQg XKYkphải nhọjUF3c công

Anh mobVfvng sajUF3o thân7LdA thể7FcQ k7LdAhỏe 7FcQmạnh, khôjUF3ng muốnbVfv XKYknhìn 7FcQem XKYkrơi lệjUF3 v7LdAì lXKYko lắngXKYk chXKYko anh

Ngộ nXKYkhỡ ejUF3m cò7LdAn 7FcQtiều tụjUF3y hơn7LdA abVfvnh thìXKYk 7LdAsao 7LdAcó thể7FcQ hư7LdAởng t7LdAhụ hương7LdA vịXKYk củajUF3 7LdAtình yêu

Anh đ7FcQã từnXKYkg phujUF3ng phbVfví thjUF3ời g7LdAian, thXKYkậm chbVfví cònXKYk ngajUF3ng tàng7FcQ cbVfvoi t7LdAhường cbVfvái chết

Bởi vXKYkì 7FcQđã bVfvyêu jUF3em, mới7FcQ bắt7LdA đầu7FcQ kh7LdAao kjUF3hát jUF3sống lâbVfvu tXKYkrăm tuổi

Cầu trờibVfv 7FcQban bVfvphúc cXKYkho bVfvthân th7LdAể abVfvnh k7LdAhỏe mạn7FcQh, cXKYkho dùjUF3 ngà7LdAy 7FcQđó đấbVfvt trờibVfv t7LdAối tăm

Em vẫXKYkn XKYksẽ bVfvnhìn jUF3anh ngXKYkủ yên

Đắp c7FcQho bVfvanh cbVfvhiếc chăbVfvn XKYkbông, khiến7FcQ an7FcQh cảm7LdA độngXKYk 7FcQđến rơiXKYk lệjUF3… [2]

[2] ThânXKYk thểjUF3 khỏ7LdAe mạnjUF3h bVfv– Trương7LdA VXKYkệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng XKYkhình 7FcQảnh k7FcQhi an7LdAh b7LdAị bệnh7LdA tXKYkái hiệnbVfv trước7FcQ XKYkmắt NhabVfvn Hoan7LdA, chjUF3o XKYkanh uốnXKYkg XKYkthuốc, nhìnjUF3 a7LdAnh tiêm,jUF3 m7LdAơ m7LdAơ hồ7FcQ hồ7LdA ngXKYkồi bVfvbên giườngjUF3 tr7FcQông chừjUF3ng anh…

Khóe mắtXKYk côXKYk đãbVfv 7FcQướt tựXKYk bVfvlúc nào.

Chơi xbVfve, jUF3hồ đồXKYk sốngbVfv qu7LdAa njUF3gày, jUF3coi thXKYkường bVfvcái chế7FcQt 7LdAđi đjUF3ua XKYkxe với7FcQ DạjUF3 Sâm…XKYk TấtbVfv cảbVfv đXKYkều hi7LdAển hiệnbVfv trư7FcQớc mắtbVfv T7FcQiêu Trạ7FcQch, anXKYkh n7LdAhớ rất7LdA rbVfvõ lXKYkúc an7FcQh tỉnhXKYk lạiXKYk jUF3sau cơnbVfv mbVfvê m7FcQan, Nh7LdAan HobVfvan đ7FcQã nójUF3i –7FcQ ajUF3nh gjUF3ục ngãXKYk, nhXKYkư thXKYkể cảjUF3 thế7LdA gbVfviới nàybVfv đềXKYku sụ7FcQp đổ7FcQ thjUF3eo vậy.7LdA 7LdATiêu TXKYkrạch, aXKYknh phả7LdAi majUF3u khỏe7LdA lạibVfv, mìXKYknh e7FcQm k7FcQhông thbVfvể c7FcQhèo chốnjUF3g được7LdA bVfvcái nh7LdAà này.

Thề 7FcQnon hẹnXKYk bi7LdAển thật7LdA sXKYkự chẳn7FcQg 7LdAquan trjUF3ọng XKYkbằng thânXKYk jUF3thể khbVfvỏe mạnh.

Đối 7LdAvới 7LdAcô, bVfvanh ljUF3à trjUF3ụ cột7FcQ cXKYkho cbVfvả thế7FcQ giới7FcQ, 7FcQanh gục7LdA ng7FcQã, thếXKYk giới7LdA cjUF3ủa cô7LdA cũ7FcQng sụp7FcQ xuốngXKYk theo.

Nhan bVfvHoan cảXKYkm bVfvđộng k7FcQhông nóbVfvi nên7FcQ lời,7FcQ jUF3lệ rưnjUF3g rưnbVfvg tr7FcQong đôi7LdA 7LdAmắt jUF3long jUF3lanh, q7LdAua làjUF3n nướcbVfv mắt7FcQ đó,XKYk cXKYkô tr7LdAông thXKYkấy mjUF3ột người7FcQ đànjUF3 ôngbVfv cầ7FcQm XKYkbó ho7LdAa hồnXKYkg t7LdAo. GươjUF3ng 7LdAmặt rạngbVfv rỡ,XKYk jUF3sống mũXKYki cajUF3o thẳn7LdAg, Âu7LdA phụbVfvc jUF3trắng tinjUF3h, abVfvnh gijUF3ống bVfvnhư mộbVfvt vịXKYk bVfvhoàng 7FcQtử cjUF3hân tình7FcQ khẩbVfvn khoảnjUF3 bước7FcQ vXKYkề phíXKYka cô.

Nhan HoXKYkan sụjUF3t 7FcQsịt n7LdAhận lấybVfv XKYkbó jUF3hoa, T7LdAiêu TrạchXKYk mbVfvóc trjUF3ong áXKYko 7LdAra chXKYkiếc nhẫnjUF3 XKYkkim cươbVfvng đãbVfv chu7FcQẩn bị7LdA từ7FcQ trước,7FcQ jUF3quỳ 7FcQmột châXKYkn xuống7LdA. AjUF3nh nóibVfv: “AjUF3nh đ7LdAã n7LdAói, ngàbVfvy an7LdAh gXKYkây d7LdAựng lại7FcQ sXKYkự nghiệ7LdAp sẽbVfv cXKYkhính l7FcQà lú7FcQc cướiXKYk eXKYkm về7FcQ nhàbVfv, bXKYkây gijUF3ờ an7FcQh muốjUF3n t7LdAhực hiệnXKYk lờiXKYk nóibVfv cjUF3ủa bVfvmình, 7FcQem yêu7FcQ, lXKYkấy a7FcQnh nhé?”

Nước mjUF3ắt lbVfvã chãjUF3 rơi,bVfv NhaXKYkn HoajUF3n khônbVfvg hềbVfv bVfvdo dbVfvự, ngóXKYkn tbVfvay rjUF3un rubVfvn chjUF3ui và7FcQo chjUF3iếc nhẫjUF3n XKYknạm kijUF3m cươngbVfv đbVfvẹp đjUF3ẽ sbVfváng chói.

Chung quabVfvnh tiXKYkếng v7FcQỗ tbVfvay vanjUF3g dộiXKYk, jUF3anh ôbVfvm jUF3cô hônXKYk lXKYkên hà7LdAng n7FcQước mắt.

Âm nhạcXKYk tha7LdAy đbVfvổi, bVfvtrở t7LdAhành khbVfvúc XKYknhạc êmbVfv jUF3ái nhịpXKYk nhàng7FcQ, mọXKYki ngưjUF3ời jUF3lập t7LdAức kết7LdA đôi7FcQ tìjUF3m bạnbVfv nhảy.7FcQ 7LdATiêu TrạcjUF3h thổiXKYk nhẹbVfv lXKYkên 7LdAmí mắ7FcQt cô,7FcQ chọc7FcQ ch7LdAo 7FcQcô cườijUF3, “Lập7LdA XKYktức muốn7FcQ là7FcQm jUF3cô 7FcQdâu củ7FcQa anjUF3h, c7FcQảm t7FcQhấy mìnhjUF3 hạnhbVfv phúcbVfv chứ?”

Nhan jUF3Hoan níbVfvn kXKYkhóc mỉm7LdA bVfvcười, gXKYkật đầuXKYk liê7FcQn tục.

Tiêu T7LdArạch cười7FcQ ljUF3àm xabVfvo độngbVfv ánhbVfv mắbVfvt NbVfvhan Hoan.

Cô nói:jUF3 “jUF3Anh yêjUF3u, siXKYknh nhật7FcQ bVfvvui vẻ.”

“Ừ!” 7FcQAnh tựXKYka tjUF3rán mìbVfvnh XKYkvào tjUF3rán jUF3cô, nhẹbVfv nhànjUF3g khbVfviêu bVfvvũ, côbVfv kéoXKYk 7FcQtay XKYkanh đặXKYkt l7FcQên bVfvbụng bVfvdưới p7LdAhẳng XKYklì, k7LdAhẽ khà7FcQng XKYknói: XKYk“Món jUF3quà jUF3em tặngjUF3 cjUF3ho an7FcQh nằXKYkm ở7FcQ đây.”

Chiều cbVfvuối t7LdAhu, ábVfvnh nắn7LdAg cbVfvhan hòa.

Ven đường7FcQ, caXKYko ốbVfvc bVfvmọc lên7LdA sabVfvn s7LdAát nh7LdAư rjUF3ừng rậm,7FcQ từngjUF3 cỗ7LdA 7FcQxe lớn7FcQ 7LdAnhỏ ronbVfvg rXKYkuổi kXKYkhắp 7LdAcác jUF3con phố,7FcQ ngườijUF3 7LdAđi đườbVfvng qjUF3ua lạ7LdAi vjUF3ội vãbVfv, nữbVfv cản7FcQh sátXKYk gijUF3ao thôngjUF3 xijUF3nh đẹ7FcQp cjUF3hỉ hu7FcQy đjUF3oàn XKYkxe. MộtbVfv đám7LdA jUF3thanh nbVfviên vâyjUF3 quXKYkanh 7LdAtrạm xbVfve bbVfvuýt dánjUF3 đầy7LdA ápjUF3 pbVfvhích XKYkphim ảnh,XKYk XKYktất 7FcQcả đều7LdA đang7FcQ bVfvbàn tánXKYk 7FcQvề cô7FcQ diễn7LdA viêXKYkn xbVfvinh đẹpjUF3 chiếm7FcQ cứ7FcQ toXKYkàn bXKYkộ cácXKYk bứXKYkc ảnh7LdA đó.

Thành phjUF3ố 7LdAnày vẫjUF3n tXKYkhay jUF3đổi rất7FcQ nhjUF3anh, khijUF3ến n7LdAgười 7FcQta kbVfvhông kbVfvịp 7LdAđón nhận.

Tại bVfvvùng ngoạijUF3 thành7LdA jUF3cách xbVfva 7FcQđô 7LdAthị, 7FcQyên tXKYkĩnh, thư7FcQ thái.

Reventon me7FcQn 7FcQtheo coXKYkn đườnjUF3g bVfvnúi u7LdAốn ljUF3ượn l7LdAao vXKYkề pjUF3hía XKYktrước, jUF3trên ghếjUF3 lái,jUF3 TiêbVfvu Trạch7LdA mộtjUF3 XKYktay giữbVfv vôbVfv lăjUF3ng, bVfvmột XKYktay đặtbVfv trênjUF3 phần7FcQ bụn7FcQg XKYkđã hơijUF3 nXKYkhô lênXKYk củaXKYk ngườjUF3i jUF3vợ đan7FcQg ngồijUF3 tronjUF3g lòn7LdAg mình.

Nhan HbVfvoan đang7LdA trobVfvng t7LdAhời kỳ7LdA manXKYkg t7LdAhai nhưngjUF3 vẫn7FcQ đẹp7LdA dịu7FcQ dàbVfvng, mái7LdA tócbVfv hXKYkơi bVfvrối jUF3tết 7FcQphồng th7LdAeo k7LdAiểu xươngjUF3 cájUF3, ábVfvo jUF3len mỏnjUF3g mXKYkàu dbVfva nbVfvgười, toàn7FcQ th7LdAân cXKYkô XKYknhư tỏajUF3 7LdAra mộ7FcQt thứ7LdA ánh7LdA s7LdAáng bVfvcủa ngXKYkười làbVfvm mẹ.

Cô bVfvngồi t7LdArên đù7LdAi 7FcQTiêu TrạcXKYkh, cúbVfvi jUF3đầu hônbVfv mXKYkôi ajUF3nh, chiế7LdAc nhjUF3ẫn kXKYkim cươnjUF3g XKYktrên ngójUF3n 7FcQvô dXKYkanh lXKYkóe sá7FcQng jUF3rực rỡ.

Tiêu TrạjUF3ch XKYkđã quábVfv que7LdAn thuộcXKYk vớijUF3 c7LdAon đường7LdA nbVfvày nê7FcQn vốnbVfv khôngjUF3 c7LdAần nhbVfvìn, XKYkvẫn hếtbVfv sức7FcQ XKYkchuyên ch7FcQú hôn7LdA côXKYk, yjUF3êu thươnjUF3g cô.

“Vèo!”

Một ch7FcQiếc PorsjUF3che 917LdA1 [37FcQ] phjUF3óng 7FcQvụt qu7LdAa nbVfvhư jUF3tên bắnjUF3, l7LdAá 7LdAcây khbVfvô héojUF3 bịXKYk jUF3sức gibVfvó cXKYkuốn jUF3lên cuXKYkộn tXKYkròn s7LdAau đuôi7FcQ xe.

[3] Porsch7FcQe 911bVfv: XKYkmọi người7LdA cònXKYk nhớbVfv chibVfvếc XKYkxe nàybVfv cjUF3hứ, XKYklà bVfvDạ XKYkSâm :D

2012-Porsche-91jUF31-Front-Quarter-Motion-Red-623x415

1338366817-PorschejUF3-911-Coupe-Club-1

Nhan HXKYkoan rờbVfvi 7LdAkhỏi cán7LdAh môi7FcQ nón7LdAg rực,XKYk quXKYkay đ7LdAầu nhìnbVfv, k7FcQinh ng7LdAạc hôjUF3 lbVfvên: “Là7FcQ an7LdAh ta…”

Tiêu Tr7LdAạch XKYkgiữ cằ7FcQm côXKYk kéXKYko lạibVfv tiếp7LdA jUF3tục hô7FcQn môi.

Mặc kệjUF3 hắn7LdA l7LdAà ai.

Người bVfvcả đờijUF3 nbVfvày a7FcQnh muốnXKYk đu7LdAổi 7LdAtheo đã7FcQ hoàXKYkn tobVfvàn bắtXKYk đượcXKYk rXKYkồi, an7FcQh chẳngjUF3 cjUF3òn chú7LdAt 7LdAhào hứngXKYk 7FcQvới bấtXKYk jUF3kỳ kẻjUF3 7LdAnào khác.

“Anh khôXKYkng XKYkthể bVfvnào 7LdAvĩnh vibVfvễn cjUF3hạy phíabVfv XKYksau em.”

“Anh sẽjUF3 đuổi7FcQ th7FcQeo em.”

Nhan HoaXKYkn, cujUF3ối cùnjUF3g bVfvanh cũXKYkng bXKYkắt 7LdAđược jUF3em rồi.

_Hết_

P/s: Ngại7FcQ quá,bVfv cò7FcQn mXKYkỗi jUF3một chưbVfvơng 7LdAmuốn pXKYkost ljUF3iền luô7LdAn nhưnjUF3g tựjUF3 nhiê7FcQn lạjUF3i bậnjUF3 bù7FcQ bVfvđầu cảbVfv tuầbVfvn, cbVfvhẳng hởbVfv 7FcQra đượcbVfv chjUF3út nàojUF3 đXKYkể ljUF3àm, bắt7FcQ mọijUF3 7FcQngười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.