Truy đuổi - Chương 67

Tác xuVLgiả: NLgBfhan qUmFTiểu Ngôn

Chuyển xuVLngữ: vBKoLạc Dương
***

Chương 67

Để cvBKohúc mừngxFrx sivBKonh nhậtxuVL LgBfTiêu TrạcxFrxh, xuVLNhan HoaxuVLn mvBKoặc mộtxFrx vBKochiếc xuVLváy vBKohở qUmFvai mqUmFới đặtxFrx hàxuVLng thvBKoiết kếvBKo thxFrxeo yêuqUmF cầvBKou. TừqUmF ngựvBKoc txuVLrở xuống,qUmF váLgBfy đượcLgBf ghépvBKo qUmFthành tLgBfừ rấtxFrx nhiqUmFều chiếcvBKo lôxuVLng vũqUmF nhỏqUmF trxuVLắng tiLgBfnh, tạoLgBf cxuVLho vBKophần cvBKohân váyqUmF LgBfcó kiểqUmFu dángxuVL xuVLnhư bậcvBKo thaqUmFng tầnxuVLg tầnxuVLg lớpLgBf qUmFlớp, vừaxFrx xuVLthuần kvBKohiết thoxuVLát txuVLục màqUmF lxuVLại khônqUmFg mấtLgBf tínhxFrx thờixuVL trang.

Là chủxuVL nhânxuVL xFrxcủa bữvBKoa tiệc,xuVL TiêuLgBf TrạchqUmF qUmFcũng ănqUmF vậnxFrx rấtvBKo qUmFtrang trọnvBKog, qUmFanh mặcvBKo mộtLgBf bộLgBf xFrxÂu phụLgBfc màuxuVL txFrxrắng bưvBKoớc xuVLra khLgBfỏi phòngqUmF txuVLhay đồxFrx, điLgBf tớivBKo xuVLôm vBKovòng qxFrxuanh xFrxeo nhxFrxỏ củqUmFa xFrxnàng qUmFtiên nữvBKo đangqUmF đứngxFrx trướqUmFc gLgBfương, nói:vBKo “MặcxFrx vBKođồ tqUmFrang đixFrxểm xinxuVLh đẹqUmFp LgBfthế nàvBKoy đểxFrx quyxuVLến rũqUmF coxFrxn xuVLnhà aqUmFi đây?”

Nhan HLgBfoan gqUmFiật nhẹqUmF cvBKoánh txFrxay áoxuVL qUmFmàu trắngqUmF xuVLđang vLgBfòng LgBfqua eLgBfo xuVLmình, nóqUmFi: “EmxuVL cvBKoòn chxFrxưa nqUmFói xFrxgì xFrxanh đâvBKou đấxFrxy, vBKoăn diệnxuVL bảnhqUmF bLgBfao LgBfthế nàyqUmF lxuVLà đểvBKo dụLgBf dxuVLỗ coxFrxn gáiLgBf nvBKohà aLgBfi hả?”

“Hôm LgBfnay làxuVL xFrxsinh nhậtLgBf qUmFanh, anvBKoh pxFrxhải ăxuVLn LgBfmặc trịnvBKoh trọngvBKo lxFrxà đươngxuVL nhiêqUmFn, hqUmFơn nxFrxữa, LgBfcó qUmFem rồiLgBf, cxFrxòn vBKocon gáixuVL nhqUmFà aLgBfi xFrxcó thểvBKo lọtxuVL vàoxuVL xuVLmắt anxuVLh được.”

“Hôm naLgBfy LgBflà sinvBKoh nxuVLhật xuVLanh, qUmFem traLgBfng điểmxuVL xFrxxinh đqUmFẹp lqUmFà đươvBKong nhiênqUmF, hơLgBfn nữa,qUmF xuVLcó xuVLanh rồvBKoi, cxFrxon txFrxrai nxuVLhà nàoLgBf cxFrxó txuVLhể lxuVLọt vàoxFrx mắtqUmF exFrxm đượcqUmF chứ.”

Nhan HxuVLoan bắxFrxt chướcxFrx cqUmFách nóLgBfi củaqUmF anqUmFh, lạixuVL qUmFbị xuVLTiêu TrạchxuVL xFrxôm LgBfghì LgBfvào lònxFrxg vBKohôn nxFrxgấu nghiếnvBKo mộvBKot trvBKoận, rờiqUmF khxuVLỏi môvBKoi cô,LgBf avBKonh tqUmFhở nặxuVLng nềxuVL nóLgBfi: “QvBKouà sixuVLnh nLgBfhật vBKocủa xFrxanh đâu?”

 

Nhan xuVLHoan đỏvBKo mặtvBKo kéxuVLo chxFrxiếc vxFrxáy hơxFrxi xộcvBKo xLgBfệch lêxFrxn chvBKoe đixuVL phầLgBfn ngựxFrxc, xuVLra vqUmFẻ bívBKo mậxFrxt, “ĐvBKoến xFrxlúc đóqUmF aqUmFnh xuVLsẽ biết!”

“Anh muvBKoốn vBKoxem xevBKom xFrxrốt cuộcxFrx evBKom tặnxFrxg anLgBfh thứxFrx qUmFgì qUmFhay hoqUmF.” vBKoBàn taxuVLy xFrxto véoLgBf nhẹvBKo xFrxhai qUmFcái lLgBfên nơivBKo xuVLtròn trịaLgBf mxFrxềm mạqUmFi, xFrxNhan HoxuVLan xFrxnhíu màLgBfy vBKocắn môLgBfi, cơxuVL LgBfthể bqUmFây xFrxgiờ vBKovô cùngxuVL nhạxFrxy cLgBfảm, sxFrxự đụxuVLng chvBKoạm xuVLcủa anxFrxh lvBKoàm côLgBf xFrxnhư muvBKoốn nhxFrxũn ra.

Rất nhixFrxều ngưxFrxời nhậnqUmF đxuVLược thiệpxuVL mờvBKoi LgBfcủa TiêxuVLu Trạch,xFrx xFrxđồng ngqUmFhiệp, bạnLgBf xFrxbè thâxFrxn thiết,vBKo nqUmFgay cảxFrx xFrxkẻ đốiqUmF đxFrxịch LãnxFrxh NgựxFrx ThxFrxần cqUmFũng nqUmFhận được.

Từng cxuVLhiếc limouLgBfsine [LgBf1] xvBKoa hxFrxoa lLgBfần lượtqUmF đỗvBKo lạixuVL trvBKoước cLgBfổng T98qUmF, hôqUmFm navBKoy bảovBKo vLgBfệ cũnLgBfg ănqUmF mặcxuVL chỉqUmFn LgBfchu vBKovô xFrxcùng vBKotrang tqUmFrọng. LxuVLúc TvBKoiêu TrạcLgBfh txuVLự nhiênvBKo ômqUmF xuVLNhan LgBfHoan đivBKo vxuVLào đxuVLại sảnxuVLh, khxFrxông xuVLkhí cảqUmF hộivBKo trườngvBKo lxuVLập LgBftức vBKosôi sục.

[1] LimousineLgBf: mvBKoột loxFrxại xxuVLe khávBKoch sanLgBfg trọnxuVLg, cvBKoó xuVLthân xLgBfe dàixuVL vàxFrx nộiqUmF xFrxthất vBKotiện nghvBKoi qUmFbên trong.

lincoln-stretch-limqUmFo

Tiêu TrạcxuVLh vBKochào hỏivBKo mộtxuVL nhómvBKo qUmFbạn bèxuVL, xFrxNhan xFrxHoan bịLgBf đámxuVL khácLgBfh mxuVLời xuVLnữ kéoxuVL saxuVLng xFrxmột bêLgBfn bắtqUmF đầLgBfu txuVLán gẫu.

Nhân vBKoviên phụcvBKo vụLgBf quánqUmF baxuVLr manqUmFg mqUmFột hộpxuVL quàxFrx đượcxuVL LgBfgói đxFrxẹp đẽvBKo đưavBKo chqUmFo TiêLgBfu TxuVLrạch vBKođang nLgBfói chvBKouyện phqUmFiếm vớxFrxi kháxuVLch kqUmFhứa, “vBKoTiêu tiêqUmFn LgBfsinh, mộtLgBf vịLgBf LgBftiên xFrxsinh nhờqUmF LgBftôi chxuVLuyển mónxFrx quqUmFà nàyvBKo xuVLcho ngàvBKoi, ngườixFrx đxuVLó qUmFnói mLgBfón qqUmFuà nàyqUmF LgBfngài nhấtLgBf địvBKonh phảixFrx tựLgBf tqUmFay mqUmFở ra.”

Tiêu TrqUmFạch nghLgBfi hoxuVLặc nhậxFrxn xuVLlấy xuVLhộp quxuVLà, mởxuVL ravBKo. NxFrxgay xFrxkhi giấyLgBf gxuVLói đượcLgBf xévBKo vBKora, trLgBfong LgBflòng TixuVLêu TrạcxuVLh LgBflập tứcxFrx đxFrxan vBKoxen baxuVLo cảmxFrx xFrxgiác đắngxFrx xFrxcay ngLgBfọt bùi.xuVL qUmFAnh givBKoữ LgBflấy taLgBfy nxFrxhân viêqUmFn phvBKoục vụ,xuVL xFrxvội LgBfvàng hỏvBKoi: “VịqUmF tiênxFrx sinqUmFh đóxFrx đangxFrx ởqUmF đâu?vBKo xuVLAnh txFrxa txFrxrông nhưxFrx thếLgBf nào?”

Nhân vxFrxiên phụqUmFc vụvBKo hvBKoơi gqUmFiật mìnhvBKo, lắqUmFp bắpqUmF nói:xFrx “VịLgBf tiênvBKo sLgBfinh đóxFrx đãxFrx đqUmFi rồixuVL, vBKoanh txFrxa rqUmFất caoxuVL, rấxuVLt tuấvBKon tú,xuVL kxFrxhi cqUmFười còvBKon LgBflộ rLgBfa hàxuVLm răLgBfng trắngvBKo sáng.”

Đúng lLgBfúc qUmFnày, vớiqUmF txuVLư cáchvBKo ngườixuVL cxFrxhủ trì,xFrx BạvBKoch vBKoDiệc PqUmFhong vBKomời xuVLTiêu TrạcxFrxh lxuVLên sâLgBfn kLgBfhấu LgBfphát bxFrxiểu, TvBKoiêu TrạchqUmF chấqUmFn xuVLchỉnh xuVLlại cảmvBKo xúLgBfc rxFrxồi qUmFđi lên.

Khách kxFrxhứa xuVLnhao xFrxnhao ngqUmFồi xuốnxuVLg. NxFrxhan xFrxHoan ngồivBKo xuVLcùng bvBKoàn vớixuVL TiêxFrxu KiqUmFến ĐônxFrxg, bênxuVL vBKocạnh vBKolà HạqUmF ThiệuvBKo NhiêxuVLn vvBKoà LxFrxạc TiểuvBKo AnhxFrx, tiếqUmFp đóxuVL lxuVLà TvBKoống ThếxFrx PhonxFrxg vBKovà AmyxuVL, BxuVLạch DiệcvBKo PhxuVLong, LãnLgBfh NgLgBfự ThầqUmFn xuVLđã xFrxngồi yêLgBfn qUmFvị ởqUmF hàvBKong qUmFghế trước.

Tiêu TrạchqUmF ÂxFrxu phụcxuVL cxFrxhỉnh tềxFrx qUmFđi tớLgBfi cvBKoầm qUmFlấy micvBKoro, nhìnqUmF vBKomột lượtxuVL khvBKoách khứxuVLa đxuVLa phầnLgBf xFrxlà bạqUmFn bvBKoè thânLgBf thiếxuVLt, nóixFrx: “HômxFrx qUmFnay làLgBf siLgBfnh qUmFnhật cxuVLủa TLgBfiêu TrạchLgBf txFrxôi, cảmxuVL ơvBKon mọiLgBf nLgBfgười đãxFrx txuVLới tLgBfham xuVLdự bLgBfuổi tiệLgBfc, cảmxuVL vBKoơn BạchxuVL DiệcxFrx PvBKohong đLgBfã cuLgBfng xuVLcấp địaqUmF đixFrxểm tốtxFrx xuVLnhư thếvBKo này.”

Dưới LgBfsân xuVLkhấu tiếngLgBf vỗLgBf lênxFrx vxFrxang lêxFrxn rộnLgBf rãxFrx, saxFrxu xFrxkhi lắngxFrx lLgBfại, TiqUmFêu TrvBKoạch tiqUmFếp xFrxtục nói:LgBf “NhâxFrxn dịpxuVL nàvBKoy, vBKotôi cóqUmF xuVLvài lờiLgBf qUmFmuốn tâLgBfm sựLgBf vớixuVL mqUmFọi ngườxFrxi. TừxFrx chxuVLuyện TầLgBfn qUmFVũ đxFrxoạn tuyxuVLệt vớiqUmF LãnLgBfh Thị,xFrx chxFrxo tớixuVL việcxFrx TxuVLhịnh xuVLThế thxFrxu qUmFmua TxuVLần Vũ,LgBf mLgBfột xuVLnăm quxuVLa xFrxđã xảyxFrx rxuVLa khxuVLông qUmFít sựvBKo vBKokiện. TroqUmFng mộtqUmF nămLgBf nàyqUmF, txuVLôi xFrxtừ mộqUmFt kqUmFẻ coqUmFn nhàxFrx xuVLgiàu xuVLchơi xuVLbời lêLgBfu lổnxFrxg, vBKokhông cóxFrx chLgBfí tiqUmFến tLgBfhủ chỉxuVL biqUmFết chơxFrxi xxuVLe, xuVLđã tqUmFrở xuVLthành tôvBKoi củaxuVL xuVLhôm vBKonay, tôvBKoi khônvBKog qUmFdám nqUmFói vBKomình đãxuVL thxuVLành cvBKoông, qUmFnhưng tôqUmFi hoxFrxàn toànqUmF dámxFrx nóiLgBf, TLgBfiêu LgBfTrạch LgBfđang qUmFđứng xuVLtrước mặtvBKo mọixuVL ngườivBKo LgBflà mvBKoột ngLgBfười đàLgBfn ônqUmFg xFrxđã LgBfthật sựqUmF trảixFrx vBKoqua nhữqUmFng bxuVLão távBKop giqUmFan khổqUmF đểxFrx txFrxrưởng thành!”

“Hú!” BạchxuVL DiệqUmFc PqUmFhong bỗxuVLng kêuxuVL lxuVLên nhưxuVL sLgBfói tru.

“Nhưng trLgBfong LgBfchuyện nxFrxày vBKonếu xFrxnhư kxFrxhông cxuVLó svBKoự giúpvBKo đqUmFỡ LgBfvà ủngqUmF hqUmFộ củavBKo mọivBKo qUmFngười, vBKoTiêu TqUmFrạch tôiqUmF svBKoẽ xFrxkhông thểxuVL vBKođi tớiqUmF vBKongày hôqUmFm naxuVLy nhaqUmFnh chónxuVLg nxuVLhư vậy.qUmF ChxFrxo nêLgBfn, xuVLtại đxuVLây, tôqUmFi muqUmFốn cảmxFrx xuVLơn tấtqUmF cảxuVL mọixuVL qUmFngười.” TiêxFrxu TrạchvBKo nxFrxhìn vLgBfề phLgBfía TốngxuVL ThvBKoế LgBfPhong, áxuVLnh mqUmFắt xuVLchân thành.vBKo “AnhxuVL TốngxuVL, cảmxFrx ơnxFrx aLgBfnh vàxFrxo lúvBKoc tôLgBfi xuVLcần sxuVLự gixFrxúp đỡvBKo xFrxnhất đvBKoã dqUmFành vBKocho tôLgBfi mộxFrxt vxuVLị tLgBfrí đLgBfể tLgBfôi vBKocó thểvBKo phqUmFát huvBKoy hếtqUmF LgBfkhả năngxuVL qUmFcủa mình.qUmF xFrxDù xFrxcho bxuVLây gxuVLiờ đxuVLã cLgBfó sxuVLự nghiệpvBKo riêngqUmF, nhxuVLưng tqUmFôi sẽxuVL kxFrxhông xuVLvứt bỏvBKo GiavBKong HânLgBf, nơiLgBf đãvBKo cLgBfho tôLgBfi cônvBKog việxuVLc đqUmFầu tiên,xFrx cảmqUmF ơnxuVL anhvBKo, vBKoanh Tống.”

Tiêu TrạcvBKoh qUmFdời áLgBfnh mvBKoắt sanLgBfg AqUmFmy. “Amy,vBKo xuVLcảm xFrxơn qUmFcô đãLgBf khôngxFrx txFrxừ qUmFbỏ, cùngvBKo tôxuVLi xFrxđi suốtxuVL chặqUmFng đườngqUmF vBKocho tớxFrxi xFrxbây gqUmFiờ, tqUmFôi phqUmFải tqUmFăng lươngxuVL LgBfcho cô,vBKo xuVLcòn phảqUmFi txuVLhăng chức,xFrx PhóxFrx LgBftổng giáxuVLm đốcLgBf ĐLgBfỉnh xuVLThịnh qxuVLuốc tế,qUmF ôngxFrx chủvBKo củLgBfa xFrxcô cLgBfòn xFrxcó thLgBfể hqUmFào phóqUmFng đqUmFến mứcLgBf vBKonào nữa.”

Tiền đãqUmF khôLgBfng cònqUmF qLgBfuan trọngqUmF đốixuVL vqUmFới xFrxAmy, vBKonhưng nxuVLếu xFrxđược thăngxFrx vBKochức LgBfsẽ càngqUmF cóLgBf khôxuVLng giaxuVLn đểvBKo pLgBfhát triểqUmFn, LgBfcô vẫxuVLn rấtxFrx vuLgBfi, nxuVLâng lvBKoy rxFrxượu đqUmFứng bậtqUmF dậxFrxy vBKohô: “LgBfÔng chvBKoủ LgBfvạn tuế!”

Tiêu TrạchxFrx qUmFnói tiếxFrxp: “CònvBKo cqUmFó xFrxnhững đồngLgBf nghiệpvBKo ởvBKo GqUmFiang HâLgBfn, xuVLcảm ơnqUmF sxuVLự ủnxuVLg hxuVLộ xuVLvà ưuxFrx xuVLái củaxFrx tấtLgBf cxuVLả mọiqUmF ngườqUmFi, mLgBfón quLgBfà tôxFrxi đềxuVLn đápLgBf chxuVLo nhqUmFững nỗxuVL lựcxFrx LgBfcố xFrxgắng củxFrxa mọiLgBf nqUmFgười, cxFrxũng nxFrxhư việvBKoc thăvBKong chứcLgBf, tănxFrxg lươngxFrx vBKovà vấnLgBf đềxFrx đãixFrx ngxFrxộ mvBKoà mvBKoọi xuVLngười mqUmFong LgBfđợi xFrxnhất, lượngxuVL tiêuxuVL thxuVLụ qUmFquý nqUmFày củqUmFa cvBKohúng tLgBfa tănxuVLg mườvBKoi táLgBfm pxFrxhần txuVLrăm xuVLso vớvBKoi qUmFquý trước.”

Những đồngLgBf nghiệpvBKo đãvBKo cùxFrxng aLgBfnh xFrxdốc sứcLgBf tạixFrx GvBKoiang HânLgBf vBKohưng phấxuVLn vỗxFrx tavBKoy giòvBKon giã.

“Hú húqUmF!” qUmFBạch DixuVLệc PhLgBfong lLgBfại mộtqUmF lầnxFrx nqUmFữa phxuVLối hợvBKop bằxFrxng tvBKoiếng xFrxkêu nhvBKoư sóiqUmF tru.

Tiêu TvBKorạch cười,vBKo chvBKoỉ vàoLgBf BạchvBKo DiệcxFrx PhxuVLong, nóxFrxi: “BạchLgBf DqUmFiệc PhongxFrx, vBKocho dvBKoù cậuqUmF xFrxcó gàqUmFo đếnqUmF rávBKoch họqUmFng, qUmFđêm nLgBfay LgBfcũng kxuVLhông lvBKoôi kxFrxéo đượxuVLc xuVLcô sóLgBfi cáxuVLi nxFrxào đâu.”

“Ha LgBfha LgBfha haxuVL!!!!!!!” xuVLDưới sânvBKo khấuvBKo vanLgBfg lênvBKo tiếqUmFng cLgBfười xFrxkhông ngừng.

Bạch DixuVLệc PLgBfhong ngLgBfắt đxFrxóa hxuVLoa tươxFrxi tLgBfrong qUmFbình hLgBfoa tqUmFrên bàn,qUmF nLgBfém lLgBfên sxuVLân khấu:qUmF “BivBKoến, thằngxuVL khốn!”

Tiêu vBKoTrạch liqUmFếc nhìnLgBf anxuVLh tvBKoa, nóxFrxi: “TiLgBfểu BạcxFrxh, BxuVLạch giaxuVL, tqUmFôi cũxFrxng phảiqUmF vBKocảm ơLgBfn cậuxuVL vBKođã tổLgBf xFrxchức cxFrxho tôLgBfi mộvBKot bữavBKo tiệcLgBf lớxFrxn thLgBfế vBKonày, cùnLgBfg vxFrxới xFrxsự giLgBfúp đxuVLỡ vBKocủa cậvBKou tronLgBfg suốtxuVL mộtqUmF năxuVLm quxuVLa.” TiLgBfêu TrvBKoạch gãiqUmF xFrxgãi đxuVLầu, đổqUmFi gLgBfiọng: “xuVLMặc dvBKoù khônLgBfg thxuVLực chấtqUmF lắm.”

“Ha xFrxha!” DướixFrx vBKosân kxFrxhấu xFrxlại làvBKo xFrxmột tràqUmFng cLgBfười vaxuVLng dội.

Bạch DiệcxFrx qUmFPhong đứngxFrx dậqUmFy, nqUmFhấc châqUmFn trèoqUmF vBKolên bàqUmFn, anxuVLh xuVLta đứnvBKog vBKođó hxuVLô: “LgBfThằng khốn,vBKo cậuLgBf bixFrxết chọLgBfc LgBfcười xFrxngười vBKokhác vBKonhư vxuVLậy, sLgBfao xuVLkhông đxFrxi làxFrxm diễnLgBf LgBfviên hàivBKo đi.”

Tiêu xuVLTrạch vỗxuVL xFrxvề vBKoanh tqUmFa: “HaxuVL hLgBfa! HaixuVLz! ĐừnqUmFg kíxuVLch động,LgBf xuVLhôm nLgBfay lxuVLà ngàyqUmF vuLgBfi, tôixuVL kLgBfhông mxuVLuốn xFrxlàm chvBKoo bqUmFầu khôngvBKo khíxuVL qqUmFuá ngộtqUmF ngạt.”

Bạch vBKoDiệc PhonxFrxg chỉqUmF xFrxtay vàxFrxo anxuVLh, nLgBfhảy txuVLừ txuVLrên qUmFbàn xuống.

“Hạ ThiệqUmFu NhiêxFrxn.” TqUmFiêu xFrxTrạch nhắLgBfc xFrxmột cáiLgBf tên.

Hạ ThLgBfiệu NxuVLhiên ngồLgBfi vBKoở hqUmFàng xFrxghế trướcqUmF mLgBfỉm cườiLgBf vBKogiơ txuVLay lxFrxên, TLgBfiêu TrạcqUmFh bậxuVLt LgBfngón cáqUmFi: “NvBKogười qUmFanh xuVLem tàqUmFi gxuVLiỏi, đãxuVL gqUmFiúp đỡxuVL tvBKoôi quáxFrx nhiềuvBKo, ngoqUmFài lờvBKoi cảmxuVL ơnvBKo tôivBKo vBKocòn muốxuVLn nóqUmFi, saxFrxu nàqUmFy nvBKoếu cxFrxó chuyLgBfện gìxuVL cầxuVLn đếnvBKo TiêvBKou TxuVLrạch, chỉvBKo cầnxuVL cLgBfậu mởLgBf miqUmFệng, LgBfcho LgBfdù qUmFlà laxFrxo xuVLvào nướcLgBf sôiqUmF lxuVLửa bỏLgBfng, chếtxuVL cũqUmFng… khôLgBfng chốixFrx từ,xFrx còLgBfn cóxFrx vợLgBf cvBKoon đxuVLang chờqUmF chúnxFrxg xFrxta chămqUmF sóc!”

Hạ TvBKohiệu NLgBfhiên nởxuVL nvBKoụ cười.

“Còn cqUmFó LývBKo xuVLAn TLgBfhần.” TvBKoiêu TrạchxFrx qUmFhô vBKoto mộLgBft tiếng,xFrx tìxFrxm LgBfkiếm bónqUmFg dángxuVL anqUmFh tqUmFa giữxuVLa đáxFrxm xFrxngười, “TênqUmF khốnxFrx vBKonhát gaqUmFn nxuVLhà cvBKoậu, LgBftôi biếtqUmF cậuxuVL đanxFrxg ởxuVL đây,xuVL cậuxFrx cóxuVL bvBKoản LgBflĩnh svBKoai ngườxuVLi xuVLđưa chìqUmFa khóavBKo RevvBKoenton chvBKoo txFrxôi, tạLgBfi sxuVLao lạxuVLi khôngqUmF LgBfcó caxuVLn đảmLgBf đứxuVLng trướcLgBf mặtvBKo tôi?”

Vừa nxFrxghe đếxuVLn ReventLgBfon, NhxFrxan HoaLgBfn kíxuVLch độngLgBf đứngqUmF bậLgBft dậyxuVL ngoảnxuVLh đầuxFrx tqUmFìm qUmFkiếm LvBKoý LgBfAn Thần,LgBf xuVLcòn GiảxFrxn NxuVLinh thxFrxì xuVLsững sờLgBf cảqUmF người.

Đám đôngxuVL bỗngxuVL xônLgBf vBKoxao, qUmFhóa rxuVLa chiLgBfếc RevqUmFenton đóxFrx bịxuVL LvBKoý ALgBfn ThầnLgBf mxFrxua được,qUmF càngxFrx ngạxFrxc xuVLnhiên hơqUmFn làxFrx anqUmFh vBKota xFrxđem chLgBfiếc qUmFxe txFrxặng lạqUmFi chxuVLo TvBKoiêu Trạch.

Reventon! vBKoHai tvBKorăm triệuvBKo đó!LgBf KhxuVLông vBKođùa đưLgBfợc đâu!

Tất cxFrxả đềuxuVL mxuVLở lxFrxớn mắtxFrx nvBKogó quanvBKoh bốvBKon phía.

“Nếu cxFrxậu kxFrxhông ravBKo, tôxFrxi sẽvBKo vBKothật sxuVLự xFrxkhông vBKonhận qUmFcậu lxuVLà vBKobạn.” xuVLLời vBKonói tuyệLgBft tLgBfình củxuVLa TiêqUmFu TrạcqUmFh xuVLvừa thvBKoốt rxFrxa, LxFrxý xFrxAn ThầxFrxn vBKotrốn vBKođằng qUmFsau cộtqUmF tqUmFrụ bxFrxỗng xxFrxuất hLgBfiện, xFrx“Tôi đvBKoến rồi.”

“Tên khxFrxốn!” TLgBfiêu TrạLgBfch cắLgBfn răqUmFng mắnxuVLg mxFrxột câuxuVL, qUmF“Nhưng tôixuVL phảivBKo vBKocảm ơnvBKo tênxFrx khốnvBKo nhàvBKo cậuvBKo qUmFđã xuVLtặng lxuVLại chiếcLgBf vBKoxe mLgBfà txFrxôi qUmFvà vBKobà vBKoxã vBKoyêu qLgBfuý nhất.”

Tiêu TrạchvBKo xFrxnhìn LvBKoãnh NgựqUmF ThầLgBfn. LãnhxFrx NgxFrxự ThầnxFrx cũngqUmF nhqUmFìn anh.

“Người tLgBfa nóivBKo, muốnLgBf LgBfbiết xuVLgiá trịLgBf mộLgBft cLgBfon ngườixuVL txuVLhì phqUmFải LgBfnhìn LgBfvào đốiLgBf tvBKohủ qUmFcủa anxFrxh xFrxta, LãnqUmFh NgxFrxự Thần,qUmF rấtqUmF qUmFvui qUmFkhi đượcxuVL avBKonh chọnLgBf làmLgBf đốixuVL thủ,LgBf cảLgBfm qUmFơn anxuVLh xuVLmột nămxuVL xFrxqua đãxFrx vBKoquan tâmqUmF đxFrxến tôi,LgBf khiếnxFrx tôxFrxi khôxuVLng tqUmFhể khxFrxông nxuVLhanh vBKochóng trưởngvBKo thành.”

Phía dướLgBfi cóxFrx ngưxFrxời cưxuVLời rộxuVL lênvBKo, xFrxngay cảLgBf LãxFrxnh NgựvBKo LgBfThần cũxuVLng bấxFrxt xFrxgiác convBKog conqUmFg khóexFrx miệng,qUmF đqUmFây thậtLgBf sựxuVL giốngxFrx LgBfnhư mộtxFrx tiếqUmFt mụcxFrx vBKohài hxFrxấp dẫn.

Tiêu TrạchqUmF nxFrxói: “TqUmFhế nhưng,qUmF tôiLgBf nghvBKoĩ, qUmFngười xFrxmuốn cảmvBKo ơvBKon vBKoanh nhấxFrxt lqUmFà cxuVLha tôxFrxi xuVLmới đúng!”

Tiêu xuVLKiến ĐxuVLông mỉmqUmF cười.

Tiêu TrạcxuVLh vBKonhìn saqUmFng cxFrxha mình,qUmF bắtxuVL đxFrxầu trLgBfêu chọLgBfc: “LgBfBa, nxFrxgày trướcxuVL xFrxcon traxuVLi xuVLcủa bLgBfa LgBfthật hưxFrx xuVLhỏng! ChvBKouyên môvBKon làLgBfm nhữngvBKo chuyệnqUmF khiếnvBKo qUmFba mấtLgBf mặt!vBKo HồixuVL đóLgBf xuVLba vẫnvBKo luxFrxôn monxFrxg qUmFmuốn LãnxFrxh NgvBKoự ThầnqUmF xuVLlà covBKon trvBKoai mìxFrxnh. NhưngvBKo màxFrx bxuVLa àLgBf, vBKocon xFrxtrai củaLgBf xFrxba LgBfđã trưxFrxởng vBKothành, qUmFtrở thànxFrxh mộxuVLt naLgBfm xFrxtử LgBfhán đLgBfội trờxFrxi đạpxFrx đất,xFrx txuVLừ hôxFrxm LgBfnay trxFrxở đxFrxi bxuVLa xuVLhoàn xuVLtoàn LgBfcó thvBKoể kixuVLêu LgBfhãnh nxFrxói vớivBKo bấxuVLt kỳLgBf aiqUmF, TivBKoêu TvBKorạch, làxFrx coxuVLn xFrxtrai củaqUmF TLgBfiêu xFrxKiến xFrxĐông tôi.”

Toàn hqUmFội trườnxFrxg vỗqUmF taxuVLy hoxuVLan xFrxhô nhưLgBf sấmvBKo dậy.

Sau khqUmFi lắngxuVL lại,LgBf TLgBfiêu xuVLTrạch nhìqUmFn NLgBfhan HoaxuVLn xFrxngồi gvBKoiữa đámvBKo đônxFrxg, nóiLgBf: “xuVLNhan HoaLgBfn, bàxuVL xxuVLã, vBKovợ cxuVLủa anhqUmF, exFrxm yêu.”

Tiêu TrạqUmFch liêxuVLn tiếpxFrx vBKodùng bvBKoa xuVLcách xưnxFrxg hLgBfô khvBKoiến NhavBKon HovBKoan ngxFrxại nxFrxgùng, vBKocô nhếchvBKo môixuVL nxuVLhìn anh.

Anh nóivBKo tivBKoếp: qUmF“Thực vBKora, ngườixFrx anvBKoh cầnqUmF xuVLphải cxFrxảm ơxFrxn nxFrxhất chqUmFính làxuVL eLgBfm. ExFrxm cxFrxó nhớxFrx lúcLgBf LgBfTần xFrxVũ sụpvBKo đổ,qUmF LgBfem đãxFrx nóqUmFi gLgBfì LgBfvới LgBfanh kxFrxhông? EvBKom nqUmFói evBKom xFrxyêu anhvBKo, đóvBKo làqUmF xFrxlần đầuqUmF tiêxuVLn eqUmFm nóqUmFi xFrxyêu aqUmFnh, vàxuVLo lúcxFrx mvBKoà anxuVLh svBKoắp tqUmFrở tvBKohành mvBKoột kqUmFẻ nghèovBKo rớtxuVL khôxuVLng xqUmFu dínhLgBf túi.

Khi qUmFđó xFrxem nóiLgBf, gxuVLiàu qUmFcũng tốtqUmF mqUmFà nghxuVLèo cLgBfũng được,LgBf cxuVLhỉ cầnLgBf xuVLở bêLgBfn anhxuVL, chxFrxo dùxFrx cxuVLó túnLgBfg thiếuxFrx đLgBfến xuVLmức xFrxăn xuVLkhông đủxFrx nLgBfo, mqUmFặc khônxuVLg đủqUmF ấmxuVL, phảiqUmF uốxuVLng LgBfgió TâyxFrx BắcxFrx LgBfmà sốnqUmFg thLgBfì xFrxtrong lòxFrxng xFrxem vẫxFrxn qUmFrất nLgBfgọt ngào.

Em nóxFrxi exuVLm LgBfđã muốnvBKo ởLgBf bêxuVLn anvBKoh, cqUmFho dLgBfù xuVLanh trxuVLở LgBfthành kxFrxẻ ănxuVL vBKomày lxFrxưu lạcLgBf LgBfđầu đường,vBKo exuVLm cũngxFrx muốnxuVL làqUmFm kẻvBKo LgBfăn màLgBfy bxFrxên cạnhxFrx anh.

Cả đờxuVLi xuVLnày exuVLm qUmFsẽ dqUmFựa vBKovào avBKonh, avBKonh cóqUmF khôxuVLng muốnqUmF cũnvBKog qUmFkhông được.”

Nhan HoaxuVLn mímxFrx xuVLmôi gvBKoật đầu.

“Nhan HoanLgBf, evBKom LgBfcó dqUmFám trướcxFrx mặqUmFt tấtqUmF cảqUmF mọixuVL ngườqUmFi ởxFrx đâyqUmF, xuVLnói vBKolại câuxuVL LgBfem yxFrxêu anxuVLh mộqUmFt lầnxuVL nữa,xuVL nóxFrxi lạiqUmF nhữngqUmF gìxuVL eqUmFm vBKođã từnqUmFg nóxFrxi vớxuVLi xFrxanh khônxuVLg?” TiqUmFêu vBKoTrạch nóvBKoi xoxuVLng, tấvBKot vBKocả mọvBKoi ngưqUmFời đềuLgBf hướnxFrxg vBKoánh xFrxmắt vàoxuVL vBKoNhan xuVLHoan. BạchxuVL DiệcLgBf PhoxuVLng đưavBKo xuVLmicro tqUmFới trưxFrxớc mLgBfặt LgBfcô, NhaxuVLn HoLgBfan nhìxFrxn TixFrxêu xFrxTrạch khôngqUmF hxFrxề chớpvBKo mắtxuVL, trâxuVLm ngLgBfâm mộtxFrx qUmFlát mớxuVLi cxuVLầm lvBKoấy LgBfmicro đứngLgBf dậxuVLy khỏxFrxi qUmFchỗ ngồi.

Toàn bộqUmF xFrxT98 vàxuVLo qUmFthời xuVLkhắc LgBfnày qUmFvô cxFrxùng yêxuVLn tLgBfĩnh, tấqUmFt cảxuVL xuVLđều nínxFrx LgBfthở LgBfcăng vBKotai chLgBfờ cxFrxô xuVLdũng qUmFcảm txuVLỏ tình.

Trong đạixFrx svBKoảnh xuVLvang xFrxlên mộtvBKo gLgBfiọng nvBKoữ troxuVLng trẻoxFrx êqUmFm taLgBfi, qUmFNhan HoqUmFan nói:xFrx “TiqUmFêu TvBKorạch, exuVLm vBKoyêu anhqUmF, chxFrxo dvBKoù cxFrxó qUmFtúng thvBKoiếu đếnxFrx mxuVLức ănqUmF khônqUmFg đủxuVL novBKo, mặcvBKo LgBfkhông đủqUmF xuVLấm, phảLgBfi LgBfuống xFrxgió TâyqUmF vBKoBắc LgBfmà sốngxFrx txuVLhì tronvBKog lònxuVLg exFrxm vẫnxFrx rấtxFrx ngxuVLọt xuVLngào. ExFrxm đãvBKo muốnxuVL ởxuVL bênLgBf anvBKoh, chxuVLo dùvBKo anxFrxh txFrxrở tvBKohành kLgBfẻ ănqUmF màyqUmF lưLgBfu lạcxuVL đầuqUmF đườngqUmF, eqUmFm cũngxFrx mxuVLuốn làmLgBf kẻxuVL LgBfăn xuVLmày bêxuVLn cạnhvBKo axuVLnh. CqUmFả đờivBKo xuVLnày exFrxm sẽvBKo dựaxFrx vàLgBfo axFrxnh, qUmFanh cóqUmF khônLgBfg mLgBfuốn cũLgBfng khvBKoông được.”

Cô vừaLgBf dứtqUmF lqUmFời, tiqUmFếng vôLgBf taxFrxy LgBfhoan hxFrxô nhiệtLgBf livBKoệt vBKovang lLgBfên, TiêuxuVL TrạchxuVL hưqUmFớng vềqUmF vBKophía cqUmFô khLgBfom ngườxuVLi thậtxuVL vBKothấp, nóxuVLi: “CảmvBKo ơvBKon xuVLem, đxuVLây qUmFlà mónvBKo quqUmFà tqUmFuyệt vờxuVLi nhvBKoất màLgBf xuVLanh nLgBfhận đượcxuVL ngàyqUmF hômxFrx nxuVLay. NhaxFrxn HoanvBKo, vBKođáp lạvBKoi tvBKoình cxuVLảm chLgBfân tìnhxFrx màxFrx eLgBfm dLgBfành chvBKoo axFrxnh, TiqUmFêu TrạvBKoch anqUmFh xixFrxn thxFrxề trướcLgBf tấtvBKo vBKocả mọixuVL người,xuVL đxFrxời nLgBfày kiếpxFrx này,xuVL TiêqUmFu TqUmFrạch đốixFrx vxuVLới vBKoNhan xuVLHoan mãivBKo mxFrxãi kxuVLhông rờiLgBf xuVLxa, mqUmFãi mxFrxãi cvBKohỉ yqUmFêu mộvBKot ngườixFrx lqUmFà em.”

Tiếng vLgBfỗ taxuVLy nhưvBKo sấmxFrx dqUmFậy vxuVLang dộivBKo kLgBfhắp hộxFrxi tLgBfrường, đặxuVLc biệtLgBf làxuVL qUmFtiếng xuVLvỗ taxFrxy cxFrxủa qUmFnhững ngườivBKo đangLgBf yqUmFêu nvBKohau hxFrxoặc đangLgBf yvBKoêu thầmxFrx ngườxFrxi nàqUmFo đó.

Ai xuVLcũng muốqUmFn qUmFđược dũngxuVL cảmvBKo nhxFrxư xFrxNhan HoaxuVLn, avBKoi cũqUmFng muốxuVLn LgBfđược thâxFrxm tìnvBKoh nvBKohư TxuVLiêu Trạch.

Lạc TiểuLgBf AnxFrxh xFrxcảm đLgBfộng đếnLgBf rơxFrxi lệqUmF, xuVLHạ TLgBfhiệu NhiLgBfên rxFrxút khăvBKon đưxuVLa LgBfcho cô.

Dưới sâxuVLn khấqUmFu, NqUmFhan xuVLHoan đỏqUmF mặxFrxt vBKonhìn TxFrxiêu TrxFrxạch, xuVLánh mắxFrxt sLgBfáng trvBKoong. TrênLgBf sâLgBfn khấu,vBKo TiqUmFêu TrạLgBfch nhxuVLìn vqUmFề phíxFrxa cô,LgBf trênqUmF gươvBKong mặtxuVL ngậxuVLp vBKotràn xuVLý cvBKoười, áLgBfnh vBKomắt xuVLsáng rực.

“Nào nàoxuVL!” BLgBfạch xFrxDiệc PxFrxhong nhqUmFảy lêqUmFn sâvBKon khxuVLấu, cắtLgBf nganxFrxg ánhqUmF nqUmFhìn cxFrxhăm qUmFchú nồngvBKo nànqUmF củvBKoa xuVLhai người.xuVL “CvBKoảm ơLgBfn sqUmFự xFrxcổ vũxFrx củaxFrx qxFrxuý vị,xFrx bàiqUmF phLgBfát biểxuVLu xuVLcủa chủxuVL nhâvBKon xuVLbữa tiệxuVLc xvBKoin đưvBKoợc kếqUmFt thúcvBKo, xuVLbây giờxuVL LgBfxin mqUmFời vxFrxào tLgBfiết mqUmFục tvBKoiếp theo.”

Nhân viêLgBfn LgBfphục vxFrxụ đLgBfẩy xxFrxe qUmFbánh LgBfkem lvBKoên sqUmFân khấuxFrx, LgBfca sĩxFrx BạcvBKoh DiLgBfệc PLgBfhong bắtvBKo nhịpvBKo chvBKoo mọiqUmF xuVLngười hátvBKo bàvBKoi chúcvBKo qUmFmừng sixFrxnh nhật,LgBf sxFrxau đóqUmF bảovBKo LgBfTiêu TrạchLgBf ướcxuVL LgBfrồi thổxFrxi nến.

Một xFrxhơi tvBKohổi tắtLgBf xFrxba qUmFngọn nếnxFrx xFrxtượng trưxFrxng cvBKoho bvBKoa mLgBfươi LgBftuổi, TiêuvBKo TrạLgBfch nhắmvBKo mắtvBKo ướcLgBf xFrxmột điềuqUmF ước.

Dưới svBKoân khấuqUmF, NhaxFrxn xuVLHoan txuVLhích thvBKoú nhìxFrxn anhxFrx, troLgBfng lòngqUmF thầmLgBf đoáxuVLn: TiêuqUmF TrạvBKoch, qUmFcó phxuVLải aLgBfnh đanqUmFg ướcxFrx rằnLgBfg cqUmFhúng tLgBfa sẽLgBf mãxFrxi mãixuVL ởxuVL bqUmFên nhau?

Tiêu qUmFTrạch mởxuVL mắt.

Bạch DiLgBfệc PhonxFrxg cqUmFười hìLgBf hxuVLì hỏivBKo: “VxFrxừa ướqUmFc điềuqUmF qUmFgì vậy,LgBf nóLgBfi nvBKoghe cxuVLhút nvBKoào, cóxFrx phảiLgBf livBKoên qUmFquan xFrxtới bàxFrx xã,vBKo vqUmFợ, LgBfem yêqUmFu xuVLNhan LgBfHoan cxuVLủa xFrxcậu không?”

Tiêu qUmFTrạch nhìvBKon xuVLNhan HoanxFrx, NhLgBfan HoaxFrxn cũnxFrxg muxuVLốn biếtxFrx điềuLgBf ướcvBKo cLgBfủa axuVLnh phảivBKo LgBfchăng cvBKoó cqUmFô xuVLtrong đó,LgBf xFrxánh mắtvBKo chxuVLờ monLgBfg nhìnxuVL anh.

Nhìn chăxFrxm cxuVLhú vàoxFrx mắxuVLt qUmFcô, TiqUmFêu TrvBKoạch nxFrxói: “ĐiềxuVLu qUmFước củqUmFa qUmFtôi lxuVLà, thânvBKo thLgBfể khỏevBKo mạnh.”

Không giốvBKong nhqUmFư côvBKo nghvBKoĩ! NvBKohan HxFrxoan xFrxbĩu môxuVLi, xFrxtrong lòngxuVL cảmvBKo thấyqUmF hơLgBfi mvBKoất mát.

Bạch DiệcvBKo vBKoPhong gxFrxiơ nqUmFgón cáivBKo vqUmFới xFrxTiêu vBKoTrạch, trxuVLêu chọcxFrx xFrxnói: “vBKoNgài TiêuvBKo, cqUmFụ TiêuxFrx xFrxà, tôxuVLi chúcLgBf qUmFcụ tLgBfhân txFrxhể kqUmFhỏe mạqUmFnh, phLgBfúc nhưqUmF ĐôLgBfng Hải,xFrx xuVLthọ tựaqUmF NaxFrxm Sơn!vBKo xFrxHa qUmFha hxFrxa ha!LgBf” ALgBfnh LgBfta LgBfnói xFrxxong cũnLgBfg tựvBKo mìnhLgBf cảmLgBf thqUmFấy bqUmFuồn cvBKoười, cxFrxầm micxFrxro cườiqUmF ngxuVLặt nghẽo.

Tiêu TvBKorạch nxFrxhận microxuVL, nóvBKoi: vBKo“Nhan HoanvBKo, LgBfđiều ướcxFrx vừaqUmF LgBfrồi củqUmFa xFrxanh làxFrx thxFrxân LgBfthể kqUmFhỏe mạnh,xuVL cóLgBf qUmFlẽ evBKom kLgBfhông bqUmFiết tạivBKo saxuVLo avBKonh lạLgBfi ưxFrxớc nhvBKoư vậvBKoy, nghxuVLe vBKoxong bàLgBfi háxuVLt saxFrxu đâyxFrx evBKom sẽqUmF hiqUmFểu đưqUmFợc lòngxFrx axuVLnh. BàxFrxi qUmFhát nàxuVLy xuVLanh tặngqUmF cxuVLho qUmFem, vBKotên LgBflà ‘ThânvBKo qUmFthể kxuVLhỏe mạnh’.”

Ánh đènxFrx trênxuVL sqUmFân LgBfkhấu dịuvBKo xuVLđi, bxuVLan qUmFnhạc bắtxFrx đầuvBKo vBKođệm đvBKoàn, vBKokhúc nvBKohạc dạxuVLo êmvBKo xuVLái trôxuVLi quaLgBf, TixFrxêu TrạchxuVL đxuVLưa xuVLmicro tớiLgBf xFrxbên qUmFmôi, cấtqUmF giọvBKong hát.

Anh khxFrxông LgBfsợ LgBfvì qUmFem mLgBfà chịuqUmF nhiềuqUmF xFrxtổn thất,qUmF LgBfdù baLgBfo giavBKon khổLgBf vxFrxẫn sxFrxẵn lònLgBfg đóLgBfn nhận

Anh chỉxFrx sợLgBf vBKovì mệtLgBf mỏxuVLi xuVLthao tvBKohức cảqUmF xFrxđêm LgBfmà bỏLgBf lỡvBKo cuộvBKoc hẹnqUmF ngàyqUmF xFrxmai củaxFrx chúLgBfng ta

Anh khôngxuVL sợqUmF vBKomồ hôiqUmF đxFrxầm đìa,vBKo xLgBfây vBKonên mộtLgBf xuVLlâu LgBfđài thuộvBKoc xFrxvề riênLgBfg hxuVLai ta

Anh chỉqUmF sợLgBf rằnvBKog mìnhqUmF bvBKoị vBKocảm, khqUmFông nếmxuVL đượLgBfc đxFrxồ xuVLăn LgBfem nấxuVLu cqUmFho aLgBfnh thìxuVL txFrxhật lLgBfãng phí

Không cầnqUmF qUmFem cvBKoho xFrxanh uốnqUmFg tvBKohuốc, xuVLkhông muốnqUmF trởvBKo txuVLhành gánLgBfh nặngqUmF củaxuVL em

Nếu yêvBKou vBKoem savBKoo cvBKoó tLgBfhể đxFrxể eLgBfm phảixFrx hônLgBf mxFrxột ngqUmFười bệnh,xuVL trxFrxơ mxuVLắt nhìnqUmF xFrxanh chqUmFịu baqUmFo givBKoày vò

Anh mLgBfong saxFrxo thxuVLân thxuVLể kxuVLhỏe mạxuVLnh, xFrxvì anvBKoh xuVLđã đồngxuVL ýxFrx sẽLgBf vBKocho LgBfem mộxFrxt cuộcLgBf sốngLgBf vẹqUmFn toàn

Thề vBKonon hẹnxuVL biểnvBKo chẳngLgBf bằngxFrx LgBfkhỏe mLgBfạnh đểvBKo exuVLm xFrxkhông phảqUmFi nhọcLgBf công

Anh xFrxmong saxFrxo thqUmFân xFrxthể khxFrxỏe mvBKoạnh, khôngvBKo xFrxmuốn nhìnqUmF evBKom qUmFrơi lxFrxệ vqUmFì vBKolo lắngvBKo xFrxcho anh

Ngộ nhỡLgBf eqUmFm xFrxcòn xFrxtiều tụqUmFy hơqUmFn aLgBfnh thìxuVL xuVLsao cvBKoó thểLgBf hưởngqUmF tqUmFhụ hươLgBfng vịxFrx củaxuVL tìnqUmFh yêu

Anh đãLgBf LgBftừng phxuVLung qUmFphí thờixFrx xuVLgian, vBKothậm xFrxchí cLgBfòn ngaqUmFng tLgBfàng cxFrxoi thườngvBKo cxFrxái chết

Bởi vvBKoì qUmFđã vBKoyêu xuVLem, mớiqUmF bắtqUmF LgBfđầu khavBKoo vBKokhát sốngxuVL lâuxFrx trăvBKom tuổi

Cầu trờqUmFi baxuVLn pqUmFhúc LgBfcho thxuVLân xuVLthể aqUmFnh qUmFkhỏe mạnhLgBf, cxFrxho dùxuVL ngàyLgBf đLgBfó đqUmFất trLgBfời tvBKoối tăm

Em vqUmFẫn sẽxuVL nhìLgBfn avBKonh nxuVLgủ yên

Đắp chLgBfo anxFrxh cqUmFhiếc chăxFrxn qUmFbông, LgBfkhiến xuVLanh cảmxuVL độngvBKo đếnvBKo xFrxrơi lệ…xFrx [2]

[2] TvBKohân thểxuVL kLgBfhỏe LgBfmạnh –LgBf TrươnvBKog qUmFVệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìnhvBKo ảnhLgBf LgBfkhi aLgBfnh bqUmFị bệnhLgBf tvBKoái hiệnLgBf trướcLgBf xuVLmắt NhqUmFan HoxuVLan, xuVLcho aLgBfnh uốnxuVLg thxuVLuốc, nhìLgBfn aLgBfnh tiêm,LgBf mxuVLơ xuVLmơ hxFrxồ hồvBKo ngồxuVLi bênxFrx giườngxuVL trôngxuVL qUmFchừng anh…

Khóe mắtxuVL xuVLcô xuVLđã ướtLgBf txuVLự lúqUmFc nào.

Chơi xqUmFe, hồxFrx đồvBKo sốxuVLng vBKoqua qUmFngày, covBKoi thườngxFrx cáLgBfi chếtqUmF đvBKoi đuaxuVL xLgBfe vLgBfới LgBfDạ SâxFrxm… TvBKoất cqUmFả đềxFrxu hiểnxFrx hiệnLgBf trướcxuVL mắtxFrx xuVLTiêu TrạcvBKoh, anLgBfh xFrxnhớ rấxFrxt rxFrxõ lúxFrxc anvBKoh tỉLgBfnh lxFrxại xuVLsau cvBKoơn vBKomê manvBKo, NhLgBfan HoLgBfan đqUmFã nóiqUmF vBKo– anxFrxh gụcxuVL nxuVLgã, vBKonhư thxFrxể xFrxcả tqUmFhế gixFrxới xuVLnày đềuvBKo sụpxuVL qUmFđổ txuVLheo vậyqUmF. TiêLgBfu TrạxFrxch, aqUmFnh pLgBfhải maxuVLu khỏeqUmF vBKolại, qUmFmình qUmFem xuVLkhông thểLgBf chèxuVLo chxFrxống đượcxFrx xFrxcái LgBfnhà này.

Thề nxuVLon hẹnvBKo biểnLgBf thậtxuVL sLgBfự chẳngxuVL quaLgBfn trọngvBKo bLgBfằng thâvBKon thểqUmF khỏevBKo mạnh.

Đối xFrxvới cô,qUmF aLgBfnh LgBflà trLgBfụ cộtqUmF chLgBfo cảqUmF thếxFrx giới,LgBf axuVLnh LgBfgục nxFrxgã, vBKothế LgBfgiới vBKocủa cLgBfô cvBKoũng sụpxuVL xuốngqUmF theo.

Nhan HoLgBfan cảmxuVL độngxFrx khônLgBfg nxuVLói nêLgBfn xFrxlời, lệxuVL rưxFrxng rưxuVLng trxFrxong đôvBKoi mắtLgBf xuVLlong lavBKonh, quvBKoa xuVLlàn nướLgBfc qUmFmắt đó,xuVL côxuVL trvBKoông tvBKohấy mộxFrxt ngườivBKo đxuVLàn ôngLgBf cầmxuVL bóLgBf hoqUmFa xFrxhồng tvBKoo. GLgBfương xuVLmặt rxFrxạng rỡ,vBKo sqUmFống xuVLmũi cxFrxao tqUmFhẳng, ÂuxuVL phụcxFrx trxuVLắng vBKotinh, aLgBfnh gixuVLống nhxFrxư mộLgBft vịxuVL hLgBfoàng tvBKoử xuVLchân tìqUmFnh LgBfkhẩn qUmFkhoản bvBKoước vềvBKo phívBKoa cô.

Nhan HoxFrxan qUmFsụt sịtxuVL nhậnqUmF lqUmFấy LgBfbó hoaxuVL, TiêuvBKo TrạchvBKo mócvBKo trxFrxong xuVLáo xuVLra chixFrxếc nhẫqUmFn kiqUmFm cươngLgBf đxFrxã chvBKouẩn bịxFrx tqUmFừ trướqUmFc, quỳxuVL mộxuVLt chqUmFân xuốngLgBf. xFrxAnh nóvBKoi: LgBf“Anh đãxFrx xFrxnói, vBKongày axuVLnh gâyLgBf dựngxFrx lạvBKoi sựvBKo nghxFrxiệp sẽLgBf vBKochính LgBflà lúcqUmF cướqUmFi xFrxem vvBKoề nhxuVLà, bâyxuVL giờqUmF anxuVLh mxFrxuốn LgBfthực hiệnvBKo qUmFlời nóixuVL cLgBfủa mìnxuVLh, exuVLm yêuqUmF, lấyLgBf qUmFanh nhé?”

Nước xuVLmắt lãLgBf qUmFchã LgBfrơi, NhaxuVLn HoLgBfan kxuVLhông qUmFhề dLgBfo dự,LgBf ngónxuVL xFrxtay LgBfrun vBKorun chuvBKoi vLgBfào chiếvBKoc nhẫnxFrx nLgBfạm kvBKoim cưqUmFơng xFrxđẹp đẽvBKo sángxuVL chói.

Chung quanLgBfh tiLgBfếng vxFrxỗ txuVLay vaxuVLng dộixuVL, aLgBfnh ôqUmFm côvBKo hônqUmF xFrxlên hàxuVLng nướcxuVL mắt.

Âm xFrxnhạc thvBKoay xuVLđổi, trởqUmF thqUmFành LgBfkhúc nhạcxFrx êxuVLm LgBfái nhxuVLịp nqUmFhàng, mọivBKo ngườLgBfi lậpLgBf txFrxức kếqUmFt đvBKoôi tqUmFìm bạqUmFn nhảy.LgBf TiLgBfêu TrạchqUmF thvBKoổi nhẹxFrx qUmFlên qUmFmí mắLgBft côvBKo, chọcqUmF vBKocho xuVLcô cưqUmFời, “LậpxFrx tứcvBKo muốnxuVL xuVLlàm LgBfcô dâuxFrx xFrxcủa avBKonh, cảmxFrx thqUmFấy mìLgBfnh hạqUmFnh pqUmFhúc chứ?”

Nhan HqUmFoan nínxFrx khóqUmFc mxuVLỉm cườqUmFi, gậtxuVL đầuqUmF lxuVLiên tục.

Tiêu TrạchqUmF qUmFcười lLgBfàm LgBfxao đxFrxộng ánhxuVL mắtvBKo NhaqUmFn Hoan.

Cô nóxFrxi: qUmF“Anh qUmFyêu, sixuVLnh nhậxFrxt vuqUmFi vẻ.”

“Ừ!” AnvBKoh tựaLgBf trxFrxán mLgBfình vàqUmFo tráLgBfn cô,xFrx nhLgBfẹ nhànqUmFg kqUmFhiêu qUmFvũ, cvBKoô kéqUmFo tqUmFay xuVLanh đặLgBft lênvBKo bụngqUmF dướivBKo xuVLphẳng lLgBfì, kqUmFhẽ khxFrxàng qUmFnói: qUmF“Món quvBKoà eqUmFm tặqUmFng cvBKoho axuVLnh nằLgBfm ởqUmF đây.”

Chiều qUmFcuối thLgBfu, áxFrxnh nắxFrxng chxFrxan hòa.

Ven đường,vBKo cLgBfao ốxuVLc mLgBfọc lêLgBfn vBKosan xFrxsát xuVLnhư rxFrxừng rậmxFrx, xFrxtừng cỗxuVL xvBKoe lLgBfớn nhỏLgBf roxFrxng ruổiLgBf khắqUmFp cxFrxác vBKocon phốqUmF, xFrxngười đivBKo đvBKoường quxFrxa lạixFrx vxFrxội vLgBfã, nữxFrx cảnhxFrx sxuVLát gxuVLiao thôLgBfng xiLgBfnh đẹpxFrx chỉqUmF LgBfhuy đoànLgBf xevBKo. xFrxMột đámLgBf thvBKoanh niêxFrxn xFrxvây qvBKouanh trLgBfạm xxFrxe bvBKouýt dáLgBfn đầyvBKo ápLgBf phxFrxích phivBKom ảnh,xFrx LgBftất cLgBfả đềuLgBf xuVLđang bàvBKon tLgBfán xFrxvề côLgBf diLgBfễn viênLgBf xinLgBfh xuVLđẹp chiếmqUmF cxuVLứ toLgBfàn bxFrxộ cácxFrx bứcxFrx ảnhxFrx đó.

Thành pqUmFhố nàyxuVL vvBKoẫn LgBfthay đổixuVL rấtLgBf nhLgBfanh, khiếxuVLn ngưxuVLời txFrxa khôngqUmF kịpqUmF xuVLđón nhận.

Tại LgBfvùng nxFrxgoại thàxuVLnh xuVLcách xqUmFa đôvBKo txuVLhị, yêqUmFn tvBKoĩnh, LgBfthư thái.

Reventon mxuVLen tqUmFheo qUmFcon đườngLgBf núxFrxi uốxFrxn lượnxuVL lvBKoao vềxuVL phLgBfía trước,vBKo vBKotrên ghếxFrx láLgBfi, TiêuxuVL TrạchqUmF qUmFmột taqUmFy giqUmFữ qUmFvô lxFrxăng, mộtxFrx xuVLtay đặtvBKo xuVLtrên LgBfphần bụngqUmF qUmFđã hơixuVL LgBfnhô lênvBKo vBKocủa ngLgBfười vLgBfợ đxFrxang xuVLngồi tvBKorong lxuVLòng mình.

Nhan HovBKoan đanxFrxg troxFrxng thờqUmFi kỳxFrx maLgBfng LgBfthai nhưnvBKog vẫnLgBf đvBKoẹp dịuxFrx vBKodàng, mvBKoái tóxuVLc hxFrxơi LgBfrối tếtxFrx phồnxuVLg thqUmFeo kiểuxuVL xươngxuVL cvBKoá, áqUmFo qUmFlen xuVLmỏng mLgBfàu xuVLda qUmFngười, toàxuVLn thânLgBf LgBfcô nhưvBKo tỏaxuVL rqUmFa mộtxuVL thứxFrx vBKoánh sánxuVLg cLgBfủa ngườixuVL lvBKoàm mẹ.

Cô ngồxuVLi trêxuVLn đùiqUmF xFrxTiêu TrxuVLạch, cúiqUmF đầuxuVL hônqUmF môxFrxi anhqUmF, chLgBfiếc nhẫvBKon LgBfkim vBKocương trxuVLên LgBfngón LgBfvô daLgBfnh xFrxlóe sánxuVLg xuVLrực rỡ.

Tiêu TrạchxFrx đãxuVL xuVLquá LgBfquen thuộcxuVL vớiqUmF cvBKoon đưxFrxờng xFrxnày qUmFnên vốnvBKo qUmFkhông qUmFcần nhìn,xFrx vẫnvBKo xuVLhết sứcvBKo LgBfchuyên chqUmFú hônxuVL cô,xFrx yêuqUmF thươnvBKog cô.

“Vèo!”

Một xFrxchiếc PorscqUmFhe xuVL911 [vBKo3] phónxuVLg vxFrxụt vBKoqua nhưqUmF têLgBfn bắxFrxn, láLgBf câyxFrx kxFrxhô hqUmFéo vBKobị sqUmFức gióvBKo cuLgBfốn lêLgBfn cuộnqUmF tvBKoròn xuVLsau đLgBfuôi xe.

[3] PorschxFrxe 911qUmF: mọxFrxi ngưxuVLời cxFrxòn xFrxnhớ qUmFchiếc xqUmFe nàxuVLy chLgBfứ, lLgBfà DạqUmF SvBKoâm :D

1338366817-PoLgBfrsche-911-Coupe-Club-1

Nhan qUmFHoan rờxuVLi khỏivBKo cvBKoánh môixFrx nLgBfóng rực,qUmF qvBKouay đầuxuVL nhìxFrxn, kinqUmFh ngạqUmFc hôvBKo lvBKoên: “LàqUmF LgBfanh ta…”

Tiêu TrạcxFrxh giqUmFữ cằmxFrx cxFrxô kéLgBfo lạvBKoi LgBftiếp xFrxtục hxFrxôn môi.

Mặc kqUmFệ vBKohắn lxFrxà ai.

Người vBKocả đờivBKo nvBKoày vBKoanh muốnxuVL đuxFrxổi tLgBfheo đLgBfã hoàvBKon LgBftoàn bắtqUmF đượcxuVL rồi,vBKo anLgBfh cqUmFhẳng còqUmFn cxuVLhút hxFrxào hứngxuVL vớixFrx bấtvBKo kqUmFỳ LgBfkẻ xFrxnào khác.

“Anh khôngvBKo thểLgBf nqUmFào vĩqUmFnh vivBKoễn cxuVLhạy phLgBfía saLgBfu em.”

“Anh sqUmFẽ đuổvBKoi theqUmFo em.”

Nhan HoaLgBfn, cuvBKoối xuVLcùng qUmFanh cLgBfũng bắLgBft đượcxFrx qUmFem rồi.

_Hết_

P/s: NgqUmFại LgBfquá, vBKocòn mỗixuVL mộqUmFt chươqUmFng muqUmFốn LgBfpost lqUmFiền lqUmFuôn nhưxuVLng tLgBfự nqUmFhiên lạixuVL bậnxFrx bùvBKo đầuvBKo vBKocả txFrxuần, chẳxuVLng vBKohở rxuVLa đưLgBfợc cxuVLhút xuVLnào đểxFrx qUmFlàm, bắqUmFt mọqUmFi ngườivBKo đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.