You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác giả6tCfqi: SJRNBzNhan TiểubW Ngôn

Chuyển WL9eJRngữ: Lạc6tCfqi Dương
***

Chương 67

Để chúcbW mừng6tCfqi s6tCfqiinh nhbWật TSJRNBziêu TrạbWch, Nha6tCfqin HWL9eJRoan mặbWc 6tCfqimột chiếcbW v6tCfqiáy h6tCfqiở SJRNBzvai WL9eJRmới đặSJRNBzt WL9eJRhàng thiWL9eJRết bWkế tSJRNBzheo bWyêu bWcầu. TWL9eJRừ ngbWực tWL9eJRrở xuốngSJRNBz, vSJRNBzáy đượcbW ghébWp thànhbW tWL9eJRừ rất6tCfqi nhiềWL9eJRu chiếc6tCfqi lWL9eJRông vũWL9eJR SJRNBznhỏ t6tCfqirắng ti6tCfqinh, tạbWo chSJRNBzo phầnWL9eJR cbWhân SJRNBzváy cóbW kiểuSJRNBz 6tCfqidáng nhbWư 6tCfqibậc thWL9eJRang tầngWL9eJR tầngSJRNBz lbWớp lớpbW, vừSJRNBza thuầWL9eJRn kh6tCfqiiết thoá6tCfqit tụbWc màWL9eJR lại6tCfqi khbWông mSJRNBzất tínWL9eJRh thờiSJRNBz trang.

Là chủbW nh6tCfqiân củabW bữ6tCfqia tiệcbW, TiêuWL9eJR TrSJRNBzạch cũngSJRNBz ănWL9eJR 6tCfqivận rấtbW tSJRNBzrang trọng6tCfqi, WL9eJRanh SJRNBzmặc mộbWt SJRNBzbộ ÂbWu phụcbW màWL9eJRu trắngWL9eJR bướcWL9eJR r6tCfqia khỏ6tCfqii phòng6tCfqi 6tCfqithay đWL9eJRồ, đibW bWtới ôSJRNBzm bWvòng SJRNBzquanh e6tCfqio 6tCfqinhỏ củ6tCfqia 6tCfqinàng bWtiên nữbW đaWL9eJRng đứWL9eJRng trước6tCfqi gương,WL9eJR 6tCfqinói: “SJRNBzMặc đồ6tCfqi tbWrang điểWL9eJRm xin6tCfqih SJRNBzđẹp t6tCfqihế nàyWL9eJR đSJRNBzể qSJRNBzuyến rũ6tCfqi cSJRNBzon nhà6tCfqi abWi đây?”

Nhan Hoa6tCfqin giậSJRNBzt nhẹSJRNBz cánWL9eJRh taWL9eJRy áobW màubW SJRNBztrắng đabWng vbWòng qu6tCfqia e6tCfqio m6tCfqiình, nói:SJRNBz 6tCfqi“Em bWcòn c6tCfqihưa nóiSJRNBz gì6tCfqi abWnh đâuSJRNBz đấy,6tCfqi ănbW diện6tCfqi bảnhSJRNBz bbWao thếWL9eJR nàbWy làWL9eJR bWđể dụWL9eJR dỗSJRNBz cobWn bWgái n6tCfqihà aWL9eJRi hả?”

“Hôm naWL9eJRy 6tCfqilà bWsinh nSJRNBzhật anh6tCfqi, an6tCfqih phảiWL9eJR ăbWn mặcbW trịn6tCfqih 6tCfqitrọng lbWà đưbWơng nhiênbW, hWL9eJRơn nSJRNBzữa, cóWL9eJR ebWm rSJRNBzồi, cònWL9eJR cobWn 6tCfqigái 6tCfqinhà 6tCfqiai cSJRNBzó t6tCfqihể lọtbW vbWào mắtSJRNBz anWL9eJRh được.”

“Hôm nSJRNBzay lWL9eJRà siWL9eJRnh nbWhật aSJRNBznh, SJRNBzem tranSJRNBzg điểmSJRNBz xinSJRNBzh đẹpWL9eJR SJRNBzlà đươngbW WL9eJRnhiên, hơnbW nữa6tCfqi, SJRNBzcó an6tCfqih rồWL9eJRi, co6tCfqin tWL9eJRrai nhà6tCfqi nàbWo cóWL9eJR thể6tCfqi lọ6tCfqit bWvào mắtbW ebWm đư6tCfqiợc chứ.”

Nhan HobWan bbWắt SJRNBzchước cá6tCfqich nóWL9eJRi cSJRNBzủa anSJRNBzh, lạiSJRNBz WL9eJRbị TiSJRNBzêu TSJRNBzrạch ômSJRNBz ghì6tCfqi 6tCfqivào lòWL9eJRng SJRNBzhôn n6tCfqigấu nghiếnSJRNBz mộtWL9eJR trận,6tCfqi rờiSJRNBz khỏWL9eJRi SJRNBzmôi côWL9eJR, aSJRNBznh tbWhở SJRNBznặng bWnề nóiSJRNBz: “QuSJRNBzà si6tCfqinh nbWhật cSJRNBzủa SJRNBzanh đâu?”

 

Nhan HbWoan đỏSJRNBz mặtSJRNBz kSJRNBzéo chbWiếc vSJRNBzáy hơibW xộcSJRNBz xệchbW 6tCfqilên 6tCfqiche đi6tCfqi pSJRNBzhần ngự6tCfqic, WL9eJRra vẻ6tCfqi WL9eJRbí mật,SJRNBz “ĐếnSJRNBz bWlúc WL9eJRđó anSJRNBzh bWsẽ biết!”

“Anh mSJRNBzuốn xeWL9eJRm xebWm rốt6tCfqi cuộSJRNBzc eSJRNBzm tặnSJRNBzg aSJRNBznh thứ6tCfqi g6tCfqiì habWy ho.”bW BànSJRNBz bWtay WL9eJRto vé6tCfqio nWL9eJRhẹ haSJRNBzi c6tCfqiái lênbW nơ6tCfqii trònWL9eJR trịWL9eJRa mềWL9eJRm mbWại, bWNhan HoabWn nhí6tCfqiu màybW cSJRNBzắn bWmôi, cơ6tCfqi t6tCfqihể bâbWy WL9eJRgiờ vôbW 6tCfqicùng 6tCfqinhạy c6tCfqiảm, sựWL9eJR đụbWng chSJRNBzạm củaSJRNBz anbWh làmSJRNBz côSJRNBz 6tCfqinhư muốnWL9eJR WL9eJRnhũn ra.

Rất nWL9eJRhiều ngườibW nbWhận đượcWL9eJR thibWệp mờiWL9eJR cSJRNBzủa T6tCfqiiêu TrạSJRNBzch, đồngSJRNBz nghiệp,6tCfqi bbWạn bèWL9eJR thWL9eJRân thiết,bW ngaSJRNBzy 6tCfqicả kẻWL9eJR đối6tCfqi địcbWh LãWL9eJRnh N6tCfqigự ThầbWn cSJRNBzũng nhậnbW được.

Từng chbWiếc limou6tCfqisine [1WL9eJR] WL9eJRxa hobWa l6tCfqiần lượtWL9eJR đbWỗ lạibW trướSJRNBzc cổngbW T9WL9eJR8, hôSJRNBzm bWnay bSJRNBzảo vệ6tCfqi WL9eJRcũng bWăn mặcSJRNBz ch6tCfqiỉn 6tCfqichu vSJRNBzô bWcùng tran6tCfqig trọng.WL9eJR Lúc6tCfqi TiWL9eJRêu SJRNBzTrạch tựSJRNBz nhiên6tCfqi bWôm NSJRNBzhan HWL9eJRoan SJRNBzđi và6tCfqio đại6tCfqi sảWL9eJRnh, khônWL9eJRg 6tCfqikhí bWcả bWhội trườn6tCfqig l6tCfqiập tứ6tCfqic sô6tCfqii sục.

[1] LimobWusine: mộ6tCfqit lbWoại WL9eJRxe kháchbW bWsang trọnWL9eJRg, SJRNBzcó thâWL9eJRn x6tCfqie bWdài vbWà nộbWi thSJRNBzất tiSJRNBzện ngbWhi SJRNBzbên trong.

libWncoln-stretch-limo

Tiêu TrSJRNBzạch chWL9eJRào hSJRNBzỏi mbWột nhbWóm 6tCfqibạn SJRNBzbè, N6tCfqihan SJRNBzHoan bbWị đámWL9eJR kWL9eJRhách mời6tCfqi nữbW kéSJRNBzo sanbWg mộSJRNBzt bbWên b6tCfqiắt đầubW tá6tCfqin gẫu.

Nhân vbWiên phụbWc vụ6tCfqi quánSJRNBz bbWar mbWang mWL9eJRột hSJRNBzộp bWquà đưbWợc góibW WL9eJRđẹp đẽWL9eJR đưaSJRNBz 6tCfqicho Tiê6tCfqiu TrạWL9eJRch đaSJRNBzng nóiWL9eJR c6tCfqihuyện ph6tCfqiiếm v6tCfqiới khách6tCfqi khứa,bW “TiêuSJRNBz tiên6tCfqi sinhbW, mộtWL9eJR vbWị ti6tCfqiên siWL9eJRnh SJRNBznhờ tô6tCfqii ch6tCfqiuyển mónWL9eJR SJRNBzquà WL9eJRnày chbWo n6tCfqigài, ngườibW đóbW nóWL9eJRi món6tCfqi quàSJRNBz nàWL9eJRy ngàSJRNBzi nhấtbW địWL9eJRnh ph6tCfqiải tựWL9eJR SJRNBztay mởSJRNBz ra.”

Tiêu TrạcWL9eJRh bWnghi hoặcSJRNBz nhận6tCfqi lấyWL9eJR hộp6tCfqi bWquà, mở6tCfqi r6tCfqia. NgSJRNBzay kSJRNBzhi giấSJRNBzy gó6tCfqii đượ6tCfqic xébW raWL9eJR, trbWong WL9eJRlòng TiêubW TrạchbW lbWập tứWL9eJRc đaWL9eJRn xeSJRNBzn ba6tCfqio c6tCfqiảm giábWc đắnWL9eJRg cbWay SJRNBzngọt bùi.bW AWL9eJRnh giữ6tCfqi lấy6tCfqi t6tCfqiay nh6tCfqiân vibWên phụcSJRNBz v6tCfqiụ, vSJRNBzội v6tCfqiàng hỏi:bW “VịWL9eJR tSJRNBziên sWL9eJRinh SJRNBzđó 6tCfqiđang ởbW đWL9eJRâu? A6tCfqinh tSJRNBza tWL9eJRrông nhưSJRNBz thSJRNBzế nào?”

Nhân viên6tCfqi phSJRNBzục vSJRNBzụ bWhơi giWL9eJRật mình,6tCfqi lắpSJRNBz bắpbW nóiWL9eJR: “VịSJRNBz tiêWL9eJRn si6tCfqinh đbWó đãWL9eJR điWL9eJR rồibW, anbWh tWL9eJRa rấtSJRNBz WL9eJRcao, rấbWt SJRNBztuấn bWtú, khbWi cWL9eJRười cònbW lộWL9eJR rSJRNBza hWL9eJRàm răSJRNBzng trắnbWg sáng.”

Đúng 6tCfqilúc này,bW vớibW SJRNBztư cWL9eJRách WL9eJRngười chSJRNBzủ SJRNBztrì, BạchWL9eJR DiệcbW PhWL9eJRong bWmời TiWL9eJRêu TrSJRNBzạch lêSJRNBzn 6tCfqisân khấubW phá6tCfqit biểu,6tCfqi TiêSJRNBzu 6tCfqiTrạch ch6tCfqiấn chỉnh6tCfqi lại6tCfqi cảm6tCfqi xWL9eJRúc rồi6tCfqi đ6tCfqii lên.

Khách bWkhứa nh6tCfqiao nha6tCfqio ng6tCfqiồi xuốngSJRNBz. 6tCfqiNhan HobWan ngồibW cùSJRNBzng bWL9eJRàn vớiSJRNBz 6tCfqiTiêu KiếnWL9eJR 6tCfqiĐông, WL9eJRbên cSJRNBzạnh bWlà HạSJRNBz ThiệWL9eJRu NhiêWL9eJRn vbWà LạcSJRNBz TiểuWL9eJR AnhWL9eJR, tiếSJRNBzp đóSJRNBz l6tCfqià TốngSJRNBz TbWhế PhoWL9eJRng vbWà Am6tCfqiy, Bạch6tCfqi DiệcWL9eJR Phong6tCfqi, LãnWL9eJRh Ng6tCfqiự TSJRNBzhần SJRNBzđã ngồ6tCfqii ySJRNBzên vịbW ở6tCfqi hàngSJRNBz ghế6tCfqi trước.

Tiêu TrạcSJRNBzh ÂuSJRNBz phục6tCfqi chỉnbWh 6tCfqitề bWđi tới6tCfqi cSJRNBzầm lấyWL9eJR miWL9eJRcro, nhìnbW một6tCfqi lượt6tCfqi kh6tCfqiách khứaSJRNBz đWL9eJRa pSJRNBzhần lSJRNBzà bạnSJRNBz bè6tCfqi thâSJRNBzn thi6tCfqiết, nói:bW “HômbW SJRNBznay SJRNBzlà sinbWh nhật6tCfqi củSJRNBza TWL9eJRiêu Tr6tCfqiạch tôi,6tCfqi cảmWL9eJR ơnWL9eJR mọi6tCfqi ngườiWL9eJR đãWL9eJR 6tCfqitới bWtham dựWL9eJR buổibW ti6tCfqiệc, cảmSJRNBz WL9eJRơn Bạ6tCfqich Diệc6tCfqi 6tCfqiPhong 6tCfqiđã bWcung cấp6tCfqi địbWa SJRNBzđiểm tSJRNBzốt như6tCfqi thếWL9eJR này.”

Dưới sân6tCfqi kWL9eJRhấu tiếSJRNBzng vbWỗ lbWên vWL9eJRang lWL9eJRên rộn6tCfqi SJRNBzrã, sSJRNBzau khbWi bWlắng WL9eJRlại, bWTiêu bWTrạch tibWếp tục6tCfqi nSJRNBzói: “Nhân6tCfqi dịpSJRNBz nàSJRNBzy, tbWôi cWL9eJRó v6tCfqiài lbWời muốnSJRNBz tâmbW SJRNBzsự SJRNBzvới mọiSJRNBz người.WL9eJR 6tCfqiTừ chuyệnWL9eJR Tần6tCfqi 6tCfqiVũ đoạnWL9eJR tuyệtbW vWL9eJRới L6tCfqiãnh 6tCfqiThị, chbWo tới6tCfqi việbWc Thịn6tCfqih Thế6tCfqi thbWu muSJRNBza TầbWn VWL9eJRũ, mộWL9eJRt nămSJRNBz qu6tCfqia SJRNBzđã WL9eJRxảy rSJRNBza 6tCfqikhông ítbW WL9eJRsự kiện.bW bWTrong mộSJRNBzt năWL9eJRm SJRNBznày, t6tCfqiôi tbWừ WL9eJRmột kẻbW bWcon nhàSJRNBz bWgiàu cWL9eJRhơi bSJRNBzời 6tCfqilêu lổngSJRNBz, khbWông cóSJRNBz chí6tCfqi tiSJRNBzến thủbW chỉSJRNBz biếbWt chơWL9eJRi xbWe, đ6tCfqiã trởWL9eJR thWL9eJRành tôbWi củbWa hSJRNBzôm bWnay, bWtôi khôngbW dWL9eJRám SJRNBznói mbWình đbWã thàSJRNBznh cSJRNBzông, nhưng6tCfqi tôibW SJRNBzhoàn 6tCfqitoàn dám6tCfqi nóiWL9eJR, Tiêu6tCfqi TbWrạch đanSJRNBzg đứngSJRNBz trưbWớc m6tCfqiặt mọi6tCfqi ngườSJRNBzi làbW m6tCfqiột ngườSJRNBzi đà6tCfqin ô6tCfqing đSJRNBzã tbWhật sựbW trảibW quWL9eJRa những6tCfqi bWL9eJRão t6tCfqiáp SJRNBzgian kbWhổ đSJRNBzể trưởng6tCfqi thành!”

“Hú!” BạchWL9eJR DiệcSJRNBz PhonbWg bỗngSJRNBz bWkêu bWlên như6tCfqi só6tCfqii tru.

“Nhưng 6tCfqitrong chWL9eJRuyện bWnày WL9eJRnếu nhưWL9eJR SJRNBzkhông cbWó sựWL9eJR WL9eJRgiúp đỡbW vWL9eJRà 6tCfqiủng SJRNBzhộ củSJRNBza mọiSJRNBz người,bW TiêuWL9eJR TbWrạch WL9eJRtôi sbWẽ khônWL9eJRg WL9eJRthể bWđi tớiWL9eJR nWL9eJRgày h6tCfqiôm n6tCfqiay nhbWanh chóbWng WL9eJRnhư bWvậy. CSJRNBzho n6tCfqiên, tạiSJRNBz đây,WL9eJR bWtôi muốSJRNBzn bWcảm ơnbW tấSJRNBzt bWcả mọibW ngườiWL9eJR.” TiêSJRNBzu TrbWạch nhìWL9eJRn vềbW phbWía TốnWL9eJRg 6tCfqiThế PhonWL9eJRg, áWL9eJRnh mắWL9eJRt c6tCfqihân thbWành. “Anh6tCfqi Tống6tCfqi, cảSJRNBzm SJRNBzơn WL9eJRanh bWvào lúc6tCfqi tôiWL9eJR cầnWL9eJR sựbW WL9eJRgiúp đWL9eJRỡ nhấtbW đãSJRNBz dSJRNBzành chSJRNBzo tôi6tCfqi mộtWL9eJR vịbW tSJRNBzrí WL9eJRđể bWtôi SJRNBzcó tbWhể phbWát hu6tCfqiy hếSJRNBzt khảWL9eJR năng6tCfqi củSJRNBza mình.WL9eJR 6tCfqiDù SJRNBzcho bâySJRNBz giờWL9eJR bWđã cóWL9eJR sựSJRNBz ngSJRNBzhiệp bWriêng, bWnhưng t6tCfqiôi sẽSJRNBz không6tCfqi vứtWL9eJR bỏbW GianSJRNBzg HânSJRNBz, 6tCfqinơi SJRNBzđã WL9eJRcho bWtôi côbWng bWviệc SJRNBzđầu tiênSJRNBz, cảmSJRNBz ơn6tCfqi 6tCfqianh, aSJRNBznh Tống.”

Tiêu SJRNBzTrạch bWdời á6tCfqinh mắt6tCfqi sSJRNBzang AmWL9eJRy. “A6tCfqimy, cbWảm ơWL9eJRn cô6tCfqi đWL9eJRã khôngSJRNBz từ6tCfqi bỏ,6tCfqi cSJRNBzùng tôiWL9eJR đSJRNBzi subWốt chặngWL9eJR đườSJRNBzng cbWho t6tCfqiới bâ6tCfqiy giờSJRNBz, tôiWL9eJR phảiSJRNBz tăng6tCfqi lưWL9eJRơng SJRNBzcho 6tCfqicô, cSJRNBzòn bWphải 6tCfqithăng chứbWc, PhóbW tổngWL9eJR giámWL9eJR đốcWL9eJR Đỉnh6tCfqi ThbWịnh SJRNBzquốc bWtế, ônWL9eJRg cbWhủ củaWL9eJR cbWô c6tCfqiòn có6tCfqi tWL9eJRhể hàSJRNBzo pWL9eJRhóng đếSJRNBzn mứcWL9eJR nbWào nữa.”

Tiền đãbW khônbWg cònbW qua6tCfqin tSJRNBzrọng đốbWi vớSJRNBzi AmySJRNBz, nhưn6tCfqig nếuSJRNBz đượcSJRNBz SJRNBzthăng chứWL9eJRc WL9eJRsẽ càng6tCfqi bWcó kbWhông giaSJRNBzn để6tCfqi pháSJRNBzt triển,SJRNBz côWL9eJR vbWẫn rấSJRNBzt vSJRNBzui, SJRNBznâng SJRNBzly rbWượu đứngWL9eJR bWL9eJRật dậy6tCfqi hSJRNBzô: “ÔnSJRNBzg cWL9eJRhủ vạnSJRNBz tuế!”

Tiêu Tr6tCfqiạch SJRNBznói tiếp:WL9eJR “CònWL9eJR cWL9eJRó nhWL9eJRững đồn6tCfqig nghbWiệp ởSJRNBz SJRNBzGiang HâSJRNBzn, cảmbW SJRNBzơn sự6tCfqi ủn6tCfqig hộbW 6tCfqivà bWưu SJRNBzái cWL9eJRủa t6tCfqiất cảbW mWL9eJRọi người,bW mbWón bWquà 6tCfqitôi đềnSJRNBz đáp6tCfqi chWL9eJRo WL9eJRnhững nSJRNBzỗ WL9eJRlực SJRNBzcố gắWL9eJRng củbWa mọiWL9eJR người,WL9eJR cũnWL9eJRg nSJRNBzhư viWL9eJRệc WL9eJRthăng 6tCfqichức, tănbWg lWL9eJRương vWL9eJRà vấn6tCfqi đềbW WL9eJRđãi WL9eJRngộ mà6tCfqi mbWọi bWngười bWmong đợWL9eJRi nhất,bW lượngbW tbWiêu thbWụ qubWý nSJRNBzày SJRNBzcủa chún6tCfqig bWta tăngSJRNBz mưbWời tám6tCfqi phầbWn tr6tCfqiăm sbWo WL9eJRvới quýbW trước.”

Những đồbWng nghibWệp đãWL9eJR cùnSJRNBzg abWnh dSJRNBzốc sWL9eJRức WL9eJRtại GiWL9eJRang WL9eJRHân hưng6tCfqi pWL9eJRhấn vbWỗ tWL9eJRay giSJRNBzòn giã.

“Hú h6tCfqiú!” BbWạch DiệSJRNBzc WL9eJRPhong lWL9eJRại 6tCfqimột lầnWL9eJR nữabW phố6tCfqii 6tCfqihợp bằngSJRNBz tiSJRNBzếng kê6tCfqiu SJRNBznhư 6tCfqisói tru.

Tiêu TSJRNBzrạch cưWL9eJRời, bWchỉ vSJRNBzào B6tCfqiạch DiệWL9eJRc PSJRNBzhong, nóiWL9eJR: WL9eJR“Bạch DiệcSJRNBz bWPhong, cWL9eJRho bWdù SJRNBzcậu cóSJRNBz gàoSJRNBz đếSJRNBzn rácWL9eJRh SJRNBzhọng, đêWL9eJRm nabWy cũSJRNBzng kWL9eJRhông lSJRNBzôi kéSJRNBzo đượ6tCfqic côbW sóibW cáSJRNBzi 6tCfqinào đâu.”

“Ha bWha h6tCfqia 6tCfqiha!!!!!!!” DướiSJRNBz sânWL9eJR kh6tCfqiấu vbWang lêWL9eJRn tSJRNBziếng cườibW khSJRNBzông ngừng.

Bạch DiWL9eJRệc PhonWL9eJRg n6tCfqigắt đóWL9eJRa h6tCfqioa tưWL9eJRơi WL9eJRtrong bWbình hbWoa tbWrên b6tCfqiàn, néSJRNBzm lênbW 6tCfqisân khấu6tCfqi: “Biến,SJRNBz thằngbW khốn!”

Tiêu TrạSJRNBzch libWếc nhìbWn aSJRNBznh 6tCfqita, nóWL9eJRi: “TiểubW bWBạch, BạchWL9eJR gWL9eJRia, tôWL9eJRi cbWũng SJRNBzphải cbWảm WL9eJRơn cậu6tCfqi đSJRNBzã tổSJRNBz bWchức WL9eJRcho tô6tCfqii mộSJRNBzt bữa6tCfqi WL9eJRtiệc lớn6tCfqi thế6tCfqi này,SJRNBz cSJRNBzùng v6tCfqiới WL9eJRsự giúp6tCfqi WL9eJRđỡ của6tCfqi cậbWu trobWng sSJRNBzuốt mộ6tCfqit nSJRNBzăm qu6tCfqia.” TiWL9eJRêu TWL9eJRrạch gãiSJRNBz gãSJRNBzi đbWầu, đổiSJRNBz gibWọng: “MặcWL9eJR bWdù 6tCfqikhông thực6tCfqi chấbWt lắm.”

“Ha ha!”bW DướiWL9eJR bWsân khấu6tCfqi SJRNBzlại làSJRNBz mWL9eJRột WL9eJRtràng cbWười va6tCfqing dội.

Bạch Diệc6tCfqi bWPhong đứSJRNBzng dậy,SJRNBz nhấcSJRNBz chân6tCfqi WL9eJRtrèo lênSJRNBz bbWàn, an6tCfqih 6tCfqita đứnSJRNBzg đó6tCfqi hôSJRNBz: “ThằngWL9eJR khốnWL9eJR, cậu6tCfqi biSJRNBzết chọcSJRNBz c6tCfqiười nSJRNBzgười WL9eJRkhác nhSJRNBzư vậbWy, SJRNBzsao khSJRNBzông điSJRNBz l6tCfqiàm diễnbW viêWL9eJRn WL9eJRhài đi.”

Tiêu TrạchbW SJRNBzvỗ bWvề WL9eJRanh tWL9eJRa: “WL9eJRHa hbWa! HaiSJRNBzz! Đừng6tCfqi kWL9eJRích động,SJRNBz hbWôm nSJRNBzay làWL9eJR ngSJRNBzày vuSJRNBzi, 6tCfqitôi kWL9eJRhông muốWL9eJRn làbWm chbWo bWL9eJRầu khônbWg kh6tCfqií qubWá ngộtWL9eJR ngạt.”

Bạch DiệcSJRNBz PWL9eJRhong cWL9eJRhỉ ta6tCfqiy vWL9eJRào anh6tCfqi, SJRNBznhảy từ6tCfqi trêWL9eJRn bWL9eJRàn xuống.

“Hạ TbWhiệu Nhiên.”bW TiêuWL9eJR TrạWL9eJRch WL9eJRnhắc mộtbW cáSJRNBzi tên.

Hạ ThbWiệu NSJRNBzhiên ngồ6tCfqii ởWL9eJR h6tCfqiàng ghbWế SJRNBztrước m6tCfqiỉm cườWL9eJRi gWL9eJRiơ tSJRNBzay lêbWn, TiêbWu TrWL9eJRạch bậtSJRNBz ngSJRNBzón cái:bW “NgWL9eJRười abWnh e6tCfqim tWL9eJRài giỏiWL9eJR, đbWã bWgiúp đWL9eJRỡ bWtôi qubWá nhiều,SJRNBz ngoSJRNBzài lờiWL9eJR cSJRNBzảm ơSJRNBzn tôi6tCfqi còWL9eJRn muốWL9eJRn nói,bW sa6tCfqiu nSJRNBzày nếWL9eJRu bWcó chuyệWL9eJRn gWL9eJRì WL9eJRcần đến6tCfqi TiSJRNBzêu Trạch,bW cSJRNBzhỉ SJRNBzcần cậu6tCfqi m6tCfqiở mWL9eJRiệng, cbWho dù6tCfqi WL9eJRlà SJRNBzlao vbWào nướbWc WL9eJRsôi lbWửa bỏng,bW chếtbW cũngWL9eJR… 6tCfqikhông chSJRNBzối tbWừ, còWL9eJRn bWcó vSJRNBzợ coWL9eJRn đabWng chờbW chúSJRNBzng t6tCfqia chbWăm sóc!”

Hạ Thi6tCfqiệu NhiêWL9eJRn nWL9eJRở nụWL9eJR cười.

“Còn cóSJRNBz LSJRNBzý AbWn Thần.SJRNBz” TiêubW T6tCfqirạch h6tCfqiô bWto mộbWt SJRNBztiếng, tì6tCfqim kiếmSJRNBz 6tCfqibóng dáWL9eJRng anSJRNBzh tbWa gSJRNBziữa đámSJRNBz 6tCfqingười, “SJRNBzTên khWL9eJRốn nhábWt SJRNBzgan nhà6tCfqi bWcậu, tô6tCfqii bi6tCfqiết cậu6tCfqi đSJRNBzang ởSJRNBz đâ6tCfqiy, bWcậu cóSJRNBz bảnbW lĩnWL9eJRh saSJRNBzi người6tCfqi đưabW chìbWa kbWhóa RevenSJRNBzton cSJRNBzho tôiSJRNBz, tạibW sbWao bWlại khôSJRNBzng cWL9eJRó 6tCfqican đbWảm đứngWL9eJR trước6tCfqi mặtbW tôi?”

Vừa n6tCfqighe đếnbW ReveWL9eJRnton, NhabWn HoWL9eJRan WL9eJRkích độ6tCfqing đ6tCfqiứng bậ6tCfqit dậySJRNBz bWngoảnh đầuWL9eJR tìm6tCfqi kiếm6tCfqi 6tCfqiLý A6tCfqin TWL9eJRhần, c6tCfqiòn GiảnSJRNBz NiWL9eJRnh t6tCfqihì sữngbW sSJRNBzờ c6tCfqiả người.

Đám đôngSJRNBz bỗngbW xôn6tCfqi x6tCfqiao, SJRNBzhóa SJRNBzra chiếbWc ReventbWon SJRNBzđó bịbW WL9eJRLý 6tCfqiAn ThầnSJRNBz mWL9eJRua đbWược, càngbW ngạcbW nhiênbW hSJRNBzơn lWL9eJRà bWanh tbWa đemWL9eJR chiếSJRNBzc xWL9eJRe tặng6tCfqi lạWL9eJRi 6tCfqicho T6tCfqiiêu Trạch.

Reventon! Ha6tCfqii tbWrăm triSJRNBzệu đó!WL9eJR KhôngbW đùWL9eJRa đượbWc đâu!

Tất cSJRNBzả đềuSJRNBz mởWL9eJR lSJRNBzớn mắSJRNBzt ngóSJRNBz qubWanh bốnbW phía.

“Nếu cậu6tCfqi khbWông rbWa, bWtôi sSJRNBzẽ thậtbW sựWL9eJR khôbWng nhậSJRNBzn WL9eJRcậu lWL9eJRà bạn.SJRNBz” LờiWL9eJR SJRNBznói tbWuyệt bWtình củWL9eJRa TiêubW TrSJRNBzạch vừa6tCfqi tbWhốt rbWa, SJRNBzLý AbWn ThbWần bWtrốn đằ6tCfqing sabWu cộtSJRNBz SJRNBztrụ SJRNBzbỗng WL9eJRxuất hiệnbW, “SJRNBzTôi SJRNBzđến rồi.”

“Tên khốn!”WL9eJR TiêuWL9eJR SJRNBzTrạch cắnbW răngSJRNBz mắngSJRNBz mộtSJRNBz câubW, “6tCfqiNhưng tôiWL9eJR phảibW cảbWm ơSJRNBzn tên6tCfqi kbWhốn nhàSJRNBz c6tCfqiậu đãWL9eJR tặnSJRNBzg l6tCfqiại cSJRNBzhiếc xSJRNBze WL9eJRmà tôiWL9eJR bWvà bàbW xãSJRNBz yêuWL9eJR qbWuý nhất.”

Tiêu WL9eJRTrạch nhìnbW LãSJRNBznh NgSJRNBzự ThầSJRNBzn. L6tCfqiãnh NgựWL9eJR ThầnSJRNBz cũSJRNBzng nh6tCfqiìn anh.

“Người 6tCfqita nóSJRNBzi, muốWL9eJRn bWL9eJRiết giWL9eJRá tbWrị mộtSJRNBz c6tCfqion nSJRNBzgười th6tCfqiì bWphải n6tCfqihìn SJRNBzvào đốibW 6tCfqithủ c6tCfqiủa 6tCfqianh ta6tCfqi, bWLãnh 6tCfqiNgự ThầWL9eJRn, rấWL9eJRt vSJRNBzui kh6tCfqii đ6tCfqiược aWL9eJRnh ch6tCfqiọn 6tCfqilàm đốibW thSJRNBzủ, cả6tCfqim ơn6tCfqi aWL9eJRnh mWL9eJRột nWL9eJRăm bWqua đã6tCfqi SJRNBzquan tâSJRNBzm đếnbW tôiSJRNBz, SJRNBzkhiến tôiSJRNBz khô6tCfqing bWthể khôn6tCfqig nhaWL9eJRnh chbWóng trưởng6tCfqi thành.”

Phía dưWL9eJRới WL9eJRcó 6tCfqingười WL9eJRcười rộbW lê6tCfqin, ngSJRNBzay cảbW L6tCfqiãnh NgựbW TSJRNBzhần cũngbW bất6tCfqi giSJRNBzác coWL9eJRng conbWg khbWóe miệ6tCfqing, đâWL9eJRy WL9eJRthật s6tCfqiự bWgiống như6tCfqi mộtSJRNBz t6tCfqiiết WL9eJRmục hàiSJRNBz h6tCfqiấp dẫn.

Tiêu Trạc6tCfqih nóiSJRNBz: WL9eJR“Thế 6tCfqinhưng, WL9eJRtôi nbWghĩ, ngườiWL9eJR mSJRNBzuốn cảmSJRNBz 6tCfqiơn anbWh nhấtSJRNBz lbWà cWL9eJRha tôibW mới6tCfqi đúng!”

Tiêu KiếWL9eJRn Đông6tCfqi mỉmbW cười.

Tiêu TSJRNBzrạch n6tCfqihìn sanSJRNBzg chSJRNBza mìbWnh, bắWL9eJRt đầuWL9eJR tWL9eJRrêu chọbWc: “BSJRNBza, nWL9eJRgày trướcSJRNBz coWL9eJRn tr6tCfqiai WL9eJRcủa bWL9eJRa thậbWt hư6tCfqi hỏng!6tCfqi ChuyêWL9eJRn môSJRNBzn làmSJRNBz nhữSJRNBzng chuySJRNBzện khiếnbW SJRNBzba mbWất mWL9eJRặt! HbWồi WL9eJRđó 6tCfqiba vẫnbW lWL9eJRuôn mSJRNBzong SJRNBzmuốn Lã6tCfqinh NWL9eJRgự ThầnbW lWL9eJRà coWL9eJRn tbWrai mìn6tCfqih. NhưngbW SJRNBzmà bSJRNBza àbW, cSJRNBzon trbWai củbWa 6tCfqiba 6tCfqiđã trưWL9eJRởng thành,SJRNBz tWL9eJRrở thàWL9eJRnh mộtbW SJRNBznam tửSJRNBz hán6tCfqi đWL9eJRội trờibW đ6tCfqiạp đất,bW tWL9eJRừ hôm6tCfqi bWnay tWL9eJRrở đSJRNBzi bbWa hoSJRNBzàn SJRNBztoàn cóWL9eJR t6tCfqihể kSJRNBziêu h6tCfqiãnh nóSJRNBzi vớbWi bấtWL9eJR kỳSJRNBz aiWL9eJR, TiêubW TrạSJRNBzch, bWlà c6tCfqion trbWai của6tCfqi 6tCfqiTiêu KiếnWL9eJR ĐôWL9eJRng tôi.”

Toàn hộbWi trườngSJRNBz WL9eJRvỗ tabWy ho6tCfqian hôWL9eJR nhưbW sWL9eJRấm dậy.

Sau WL9eJRkhi lWL9eJRắng bWlại, TbWiêu TrWL9eJRạch nhWL9eJRìn NhabWn HoWL9eJRan ngồi6tCfqi giữbWa đámWL9eJR đôn6tCfqig, nói:6tCfqi bW“Nhan HWL9eJRoan, WL9eJRbà xã6tCfqi, vợbW cSJRNBzủa an6tCfqih, eSJRNBzm yêu.”

Tiêu Trạch6tCfqi 6tCfqiliên tiếpbW 6tCfqidùng bSJRNBza cáchSJRNBz xưnbWg hôbW khiếnSJRNBz SJRNBzNhan HbWoan ngạiWL9eJR ngùnbWg, cSJRNBzô nhếcWL9eJRh m6tCfqiôi nhìn6tCfqi anh.

Anh bWnói tiếSJRNBzp: “ThWL9eJRực WL9eJRra, ngưbWời SJRNBzanh cầnSJRNBz pbWhải cbWảm ơSJRNBzn SJRNBznhất 6tCfqichính l6tCfqià embW. 6tCfqiEm cSJRNBzó nhbWớ lbWúc WL9eJRTần 6tCfqiVũ s6tCfqiụp đổ,bW eSJRNBzm đãSJRNBz nóiSJRNBz SJRNBzgì vSJRNBzới a6tCfqinh khôngWL9eJR? bWEm bWnói 6tCfqiem yêWL9eJRu anbWh, đóbW lSJRNBzà lầ6tCfqin đầuSJRNBz tiê6tCfqin 6tCfqiem nóSJRNBzi yêSJRNBzu aWL9eJRnh, vàSJRNBzo lúSJRNBzc bWmà anWL9eJRh sắp6tCfqi trởWL9eJR thà6tCfqinh SJRNBzmột kẻ6tCfqi nghè6tCfqio rớtWL9eJR kbWhông bWxu dính6tCfqi túi.

Khi đóSJRNBz e6tCfqim n6tCfqiói, giàWL9eJRu cũ6tCfqing tốSJRNBzt WL9eJRmà ngbWhèo 6tCfqicũng bWđược, c6tCfqihỉ cầbWn 6tCfqiở bêSJRNBzn an6tCfqih, ch6tCfqio dùbW SJRNBzcó túbWng thSJRNBziếu đếnbW mbWức ăbWn khôWL9eJRng đủ6tCfqi bWno, mặ6tCfqic khôn6tCfqig đWL9eJRủ ấm,SJRNBz 6tCfqiphải uốngbW gbWió SJRNBzTây BắcWL9eJR WL9eJRmà sốWL9eJRng 6tCfqithì tbWrong bWlòng eWL9eJRm vẫbWn rấtWL9eJR ngọWL9eJRt ngào.

Em nóiWL9eJR bWem đãSJRNBz muốnWL9eJR bWở bbWên a6tCfqinh, c6tCfqiho 6tCfqidù aWL9eJRnh tr6tCfqiở tbWhành kẻ6tCfqi ăn6tCfqi 6tCfqimày lưubW lạcWL9eJR đầubW đườn6tCfqig, WL9eJRem cũbWng mubWốn l6tCfqiàm k6tCfqiẻ bWăn mày6tCfqi bSJRNBzên cạnhSJRNBz anh.

Cả đời6tCfqi nàbWy 6tCfqiem sẽSJRNBz WL9eJRdựa vào6tCfqi SJRNBzanh, WL9eJRanh cóWL9eJR kWL9eJRhông 6tCfqimuốn cũngWL9eJR khbWông được.”

Nhan bWHoan mímbW môibW gậ6tCfqit đầu.

“Nhan Hoa6tCfqin, WL9eJRem cóWL9eJR dám6tCfqi trướcbW mặtbW t6tCfqiất c6tCfqiả mọiWL9eJR nbWgười ở6tCfqi đâySJRNBz, nó6tCfqii lạiWL9eJR c6tCfqiâu SJRNBzem yWL9eJRêu aSJRNBznh mộtWL9eJR lần6tCfqi WL9eJRnữa, nóWL9eJRi SJRNBzlại nhữngbW gSJRNBzì eWL9eJRm đãWL9eJR từnWL9eJRg 6tCfqinói vớiWL9eJR bWanh không?WL9eJR” TSJRNBziêu TrSJRNBzạch nbWói xon6tCfqig, tWL9eJRất cảWL9eJR mọbWi ngbWười SJRNBzđều hướbWng ánbWh m6tCfqiắt vSJRNBzào WL9eJRNhan Hoan6tCfqi. BạchSJRNBz DiệcSJRNBz WL9eJRPhong bWđưa micrWL9eJRo tbWới trướcbW mặtSJRNBz côbW, NSJRNBzhan HoabWn SJRNBznhìn Ti6tCfqiêu 6tCfqiTrạch khôngbW h6tCfqiề SJRNBzchớp mắt,SJRNBz trâbWm ngâm6tCfqi mWL9eJRột láWL9eJRt WL9eJRmới cầbWm lbWấy micrSJRNBzo đứngSJRNBz dWL9eJRậy khỏWL9eJRi chỗ6tCfqi ngồi.

Toàn bSJRNBzộ 6tCfqiT98 vSJRNBzào thờbWi 6tCfqikhắc nàWL9eJRy vôSJRNBz cùnbWg yêSJRNBzn tĩnhbW, 6tCfqitất bWcả đều6tCfqi SJRNBznín SJRNBzthở căng6tCfqi SJRNBztai 6tCfqichờ 6tCfqicô dũWL9eJRng cSJRNBzảm tỏSJRNBz tình.

Trong đWL9eJRại bWsảnh vabWng lên6tCfqi mộSJRNBzt giọSJRNBzng nữ6tCfqi t6tCfqirong trẻoSJRNBz bWêm tSJRNBzai, NhWL9eJRan HoaSJRNBzn nóiSJRNBz: “TWL9eJRiêu Tr6tCfqiạch, eWL9eJRm yWL9eJRêu SJRNBzanh, ch6tCfqio WL9eJRdù cóbW SJRNBztúng thibWếu đbWến mức6tCfqi ănSJRNBz bWkhông đbWủ 6tCfqino, mWL9eJRặc SJRNBzkhông đủWL9eJR ấSJRNBzm, phảiWL9eJR uốngbW gióWL9eJR TâybW BắWL9eJRc mbWà sWL9eJRống tSJRNBzhì trWL9eJRong 6tCfqilòng SJRNBzem vWL9eJRẫn rấtWL9eJR ng6tCfqiọt ngàobW. EWL9eJRm WL9eJRđã mubWốn ởWL9eJR bênWL9eJR anhWL9eJR, bWcho dù6tCfqi SJRNBzanh SJRNBztrở thànhSJRNBz kSJRNBzẻ ăSJRNBzn mSJRNBzày lưSJRNBzu lạcSJRNBz đầubW đườngSJRNBz, eWL9eJRm cũ6tCfqing muốnSJRNBz làmbW 6tCfqikẻ ăWL9eJRn mày6tCfqi b6tCfqiên cạnhbW anWL9eJRh. CảSJRNBz đờ6tCfqii nSJRNBzày ebWm WL9eJRsẽ dựaSJRNBz vàWL9eJRo anWL9eJRh, a6tCfqinh c6tCfqió kbWhông muốnSJRNBz cũWL9eJRng khônWL9eJRg được.”

Cô vWL9eJRừa dứtWL9eJR lờiSJRNBz, tiếngbW 6tCfqivô taWL9eJRy hoabWn h6tCfqiô nSJRNBzhiệt liệt6tCfqi vaWL9eJRng lêbWn, TWL9eJRiêu 6tCfqiTrạch hướngbW WL9eJRvề p6tCfqihía cbWô khWL9eJRom ngườibW WL9eJRthật tbWhấp, n6tCfqiói: “CảWL9eJRm ơWL9eJRn WL9eJRem, đây6tCfqi bWlà WL9eJRmón qubWà 6tCfqituyệt WL9eJRvời nbWhất bWmà bWanh nhậnSJRNBz đưSJRNBzợc 6tCfqingày hô6tCfqim nayWL9eJR. SJRNBzNhan Ho6tCfqian, đápbW lại6tCfqi WL9eJRtình cảSJRNBzm chân6tCfqi tWL9eJRình mWL9eJRà 6tCfqiem dSJRNBzành ch6tCfqio SJRNBzanh, bWTiêu TrạchSJRNBz bWanh 6tCfqixin thbWề trSJRNBzước tấWL9eJRt cbWả mọWL9eJRi người,bW đờiSJRNBz nSJRNBzày kiếp6tCfqi bWnày, TSJRNBziêu TrạchWL9eJR 6tCfqiđối vớSJRNBzi N6tCfqihan HobWan mbWãi bWmãi k6tCfqihông rờibW xaWL9eJR, mã6tCfqii mãbWi chỉ6tCfqi yêbWu mộbWt nWL9eJRgười SJRNBzlà em.”

Tiếng 6tCfqivỗ 6tCfqitay bWnhư sấ6tCfqim dậy6tCfqi vSJRNBzang SJRNBzdội khắpSJRNBz hội6tCfqi trường,WL9eJR đặc6tCfqi biệtSJRNBz l6tCfqià 6tCfqitiếng vỗWL9eJR taSJRNBzy củaSJRNBz nhữngSJRNBz ngườiWL9eJR đan6tCfqig yêuSJRNBz nhSJRNBzau h6tCfqioặc đbWang SJRNBzyêu 6tCfqithầm ngườiSJRNBz nàoSJRNBz đó.

Ai cũnbWg muốn6tCfqi 6tCfqiđược dũnSJRNBzg cảm6tCfqi n6tCfqihư NhaSJRNBzn HbWoan, bWai cũngWL9eJR muSJRNBzốn đ6tCfqiược WL9eJRthâm tbWình nSJRNBzhư SJRNBzTiêu Trạch.

Lạc TiểubW AnSJRNBzh cảmWL9eJR WL9eJRđộng WL9eJRđến bWrơi lệSJRNBz, Hạ6tCfqi TWL9eJRhiệu Nhiên6tCfqi rSJRNBzút k6tCfqihăn đưWL9eJRa cbWho cô.

Dưới sâWL9eJRn WL9eJRkhấu, NbWhan HobWan đ6tCfqiỏ mặWL9eJRt WL9eJRnhìn WL9eJRTiêu TrạchbW, bWánh mSJRNBzắt sá6tCfqing t6tCfqirong. T6tCfqirên 6tCfqisân khấu6tCfqi, bWTiêu TWL9eJRrạch nh6tCfqiìn vbWề pbWhía WL9eJRcô, tWL9eJRrên gươngbW bWmặt ngậpWL9eJR trànWL9eJR SJRNBzý WL9eJRcười, ánhSJRNBz 6tCfqimắt sángSJRNBz rực.

“Nào nàSJRNBzo!” BạcbWh DiệcSJRNBz PhoSJRNBzng nhảySJRNBz lêWL9eJRn sWL9eJRân k6tCfqihấu, cSJRNBzắt nganWL9eJRg áSJRNBznh nhWL9eJRìn chWL9eJRăm ch6tCfqiú nồng6tCfqi nànSJRNBz củaWL9eJR 6tCfqihai ngườbWi. “CảmWL9eJR ơnWL9eJR sựWL9eJR cổbW vũSJRNBz bWcủa quWL9eJRý vị,SJRNBz bàiWL9eJR phWL9eJRát biểuWL9eJR của6tCfqi ch6tCfqiủ 6tCfqinhân 6tCfqibữa tiệbWc 6tCfqixin đbWược kếtSJRNBz thúc,bW bbWây giờbW xbWin mờiSJRNBz WL9eJRvào tiếSJRNBzt mục6tCfqi tiếpWL9eJR theo.”

Nhân SJRNBzviên phụcSJRNBz vụ6tCfqi bWđẩy WL9eJRxe bánSJRNBzh k6tCfqiem bWlên sâbWn khấubW, c6tCfqia bWsĩ BạchbW Diệc6tCfqi PbWhong bắtWL9eJR bWnhịp chbWo mọbWi người6tCfqi WL9eJRhát bài6tCfqi bWchúc mừ6tCfqing siSJRNBznh nhậtSJRNBz, sbWau 6tCfqiđó bảSJRNBzo bWTiêu TrạchSJRNBz ưbWớc rồibW thổiWL9eJR nến.

Một hơWL9eJRi bWthổi tắtbW bWba ngọnbW nếnWL9eJR tượngWL9eJR trưWL9eJRng 6tCfqicho b6tCfqia mươSJRNBzi tu6tCfqiổi, T6tCfqiiêu TrạWL9eJRch nhắSJRNBzm mắtWL9eJR ướcbW mWL9eJRột điều6tCfqi ước.

Dưới s6tCfqiân khấSJRNBzu, WL9eJRNhan H6tCfqioan thícWL9eJRh t6tCfqihú bWnhìn anh6tCfqi, trSJRNBzong SJRNBzlòng thbWầm đSJRNBzoán: bWTiêu WL9eJRTrạch, bWcó 6tCfqiphải a6tCfqinh đan6tCfqig ướcSJRNBz r6tCfqiằng chú6tCfqing 6tCfqita sẽSJRNBz SJRNBzmãi mWL9eJRãi bWở WL9eJRbên nhau?

Tiêu TrạchWL9eJR bWmở mắt.

Bạch DiệcWL9eJR PhonbWg 6tCfqicười hbWì WL9eJRhì hỏi:WL9eJR “Vừa6tCfqi WL9eJRước đi6tCfqiều g6tCfqiì vậy,bW nóibW ngSJRNBzhe 6tCfqichút nàWL9eJRo, cWL9eJRó phải6tCfqi l6tCfqiiên 6tCfqiquan tớSJRNBzi bàWL9eJR xãbW, 6tCfqivợ, WL9eJRem ybWêu NhaSJRNBzn HobWan củaWL9eJR cậuSJRNBz không?”

Tiêu TrạchWL9eJR n6tCfqihìn NhaSJRNBzn SJRNBzHoan, NhaSJRNBzn HoWL9eJRan c6tCfqiũng muốnbW biếbWt điềubW ưSJRNBzớc củSJRNBza WL9eJRanh phảiSJRNBz chă6tCfqing 6tCfqicó 6tCfqicô tSJRNBzrong đóWL9eJR, WL9eJRánh mbWắt ch6tCfqiờ moWL9eJRng nhìSJRNBzn anh.

Nhìn WL9eJRchăm chúWL9eJR v6tCfqiào m6tCfqiắt cô,SJRNBz TiêWL9eJRu TrạchbW SJRNBznói: “ĐWL9eJRiều ưbWớc củWL9eJRa bWtôi l6tCfqià, thâbWn SJRNBzthể SJRNBzkhỏe mạnh.”

Không giốSJRNBzng nbWhư cbWô ngWL9eJRhĩ! SJRNBzNhan HoabWn bĩubW SJRNBzmôi, tWL9eJRrong lòngbW cảmSJRNBz thấySJRNBz hơWL9eJRi bWmất mát.

Bạch DiệcSJRNBz PhonSJRNBzg gWL9eJRiơ bWngón c6tCfqiái vWL9eJRới TiêWL9eJRu TrWL9eJRạch, tWL9eJRrêu chọ6tCfqic nói6tCfqi: “Ng6tCfqiài TiêWL9eJRu, cụWL9eJR Tiê6tCfqiu WL9eJRà, tôiSJRNBz chSJRNBzúc c6tCfqiụ bWthân WL9eJRthể bWkhỏe mạnhWL9eJR, pbWhúc nhưbW Đôn6tCfqig HảbWi, SJRNBzthọ t6tCfqiựa NbWam SWL9eJRơn! SJRNBzHa hbWa SJRNBzha ha!WL9eJR” An6tCfqih tbWa nóWL9eJRi xbWong cũSJRNBzng tựbW mìSJRNBznh cảm6tCfqi SJRNBzthấy bWL9eJRuồn c6tCfqiười, cầmWL9eJR micrWL9eJRo cưSJRNBzời ngặbWt nghẽo.

Tiêu TrạcWL9eJRh nhậWL9eJRn mSJRNBzicro, nói:6tCfqi “NhanWL9eJR Hoa6tCfqin, đWL9eJRiều ướcWL9eJR vừa6tCfqi rồSJRNBzi 6tCfqicủa anbWh 6tCfqilà t6tCfqihân thểbW khWL9eJRỏe mSJRNBzạnh, cóWL9eJR 6tCfqilẽ SJRNBzem khôngbW biếSJRNBzt SJRNBztại sbWao anbWh bWlại ướcbW nhưbW vậySJRNBz, nWL9eJRghe bWxong bàiWL9eJR hát6tCfqi sabWu đbWây SJRNBzem sẽ6tCfqi hi6tCfqiểu đượcbW lò6tCfqing anh6tCfqi. B6tCfqiài hWL9eJRát nbWày a6tCfqinh tặWL9eJRng cSJRNBzho emWL9eJR, tên6tCfqi SJRNBzlà ‘ThWL9eJRân tbWhể bWkhỏe mạnh’.”

Ánh đènbW trêSJRNBzn sâ6tCfqin khấuSJRNBz dSJRNBzịu đ6tCfqii, bWban nhWL9eJRạc bbWắt đầubW đWL9eJRệm đànWL9eJR, khbWúc nhạcbW dạobW êm6tCfqi ái6tCfqi trôWL9eJRi WL9eJRqua, TiWL9eJRêu TrạcbWh 6tCfqiđưa micWL9eJRro tbWới bbWên môi,WL9eJR cWL9eJRất giọngbW hát.

Anh kbWhông sợSJRNBz vì6tCfqi e6tCfqim WL9eJRmà chịuWL9eJR nhiều6tCfqi tổnWL9eJR thbWất, SJRNBzdù WL9eJRbao gia6tCfqin kbWhổ 6tCfqivẫn sSJRNBzẵn lò6tCfqing đónWL9eJR nhận

Anh chỉ6tCfqi sợWL9eJR SJRNBzvì mệtSJRNBz m6tCfqiỏi thSJRNBzao SJRNBzthức cảWL9eJR WL9eJRđêm mSJRNBzà bỏbW lỡbW cuSJRNBzộc hẹnbW ngàbWy WL9eJRmai củSJRNBza chún6tCfqig ta

Anh k6tCfqihông sợ6tCfqi WL9eJRmồ hôiWL9eJR đầbWm đìa6tCfqi, SJRNBzxây nêbWn WL9eJRmột lâu6tCfqi đàbWi thuộSJRNBzc vềbW riSJRNBzêng SJRNBzhai ta

Anh chỉWL9eJR sợ6tCfqi rbWằng SJRNBzmình bWL9eJRị cảm,bW khôngbW 6tCfqinếm đượcSJRNBz đồ6tCfqi ănWL9eJR 6tCfqiem nSJRNBzấu cbWho 6tCfqianh thìSJRNBz 6tCfqithật lãnWL9eJRg phí

Không cầnbW bWem SJRNBzcho anSJRNBzh bWuống thuốcbW, k6tCfqihông muốSJRNBzn trởSJRNBz thàWL9eJRnh SJRNBzgánh WL9eJRnặng củaSJRNBz em

Nếu yêbWu eWL9eJRm WL9eJRsao 6tCfqicó thWL9eJRể đểSJRNBz ebWm WL9eJRphải hônWL9eJR mộtWL9eJR ngưbWời bệbWnh, t6tCfqirơ mắtWL9eJR nhìn6tCfqi a6tCfqinh chịWL9eJRu ba6tCfqio giàySJRNBz vò

Anh SJRNBzmong sbWao thSJRNBzân thể6tCfqi khWL9eJRỏe mạnh,WL9eJR vìWL9eJR aSJRNBznh đbWã đồngWL9eJR 6tCfqiý sẽbW WL9eJRcho SJRNBzem SJRNBzmột cWL9eJRuộc sbWống v6tCfqiẹn toàn

Thề nobWn hWL9eJRẹn biWL9eJRển chẳngSJRNBz bằnWL9eJRg khbWỏe mSJRNBzạnh đWL9eJRể eWL9eJRm khbWông phải6tCfqi bWnhọc công

Anh moWL9eJRng bWsao tWL9eJRhân thểSJRNBz khSJRNBzỏe mạnhbW, k6tCfqihông bWmuốn WL9eJRnhìn eSJRNBzm rSJRNBzơi lệSJRNBz vSJRNBzì lSJRNBzo lắnSJRNBzg WL9eJRcho anh

Ngộ nhWL9eJRỡ bWem còbWn SJRNBztiều tụy6tCfqi hơnSJRNBz abWnh WL9eJRthì SJRNBzsao c6tCfqió tWL9eJRhể hưởngbW t6tCfqihụ bWhương vịSJRNBz cWL9eJRủa t6tCfqiình yêu

Anh SJRNBzđã từWL9eJRng WL9eJRphung bWphí thờWL9eJRi gia6tCfqin, thậmbW chíWL9eJR còSJRNBzn ngaSJRNBzng SJRNBztàng coSJRNBzi 6tCfqithường WL9eJRcái chết

Bởi 6tCfqivì đãWL9eJR yêSJRNBzu e6tCfqim, mớ6tCfqii bắtSJRNBz đầuWL9eJR khbWao 6tCfqikhát 6tCfqisống lâubW trămbW tuổi

Cầu trờibW babWn phSJRNBzúc 6tCfqicho thâSJRNBzn SJRNBzthể 6tCfqianh khỏebW m6tCfqiạnh, chSJRNBzo dù6tCfqi ngàySJRNBz SJRNBzđó đấtSJRNBz trời6tCfqi tốibW tăm

Em vẫbWn sẽSJRNBz nhìnbW anWL9eJRh bWngủ yên

Đắp chWL9eJRo a6tCfqinh c6tCfqihiếc cSJRNBzhăn bông,SJRNBz khiếnbW bWanh cảmSJRNBz độngbW đếnbW rơWL9eJRi lệ…WL9eJR [2]

[2] ThWL9eJRân thWL9eJRể khỏe6tCfqi 6tCfqimạnh –6tCfqi TrSJRNBzương V6tCfqiệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hSJRNBzình ảnhbW khSJRNBzi anbWh bWbị bệnhSJRNBz táWL9eJRi hiSJRNBzện trướcbW mắtWL9eJR 6tCfqiNhan HoanWL9eJR, 6tCfqicho an6tCfqih uốngSJRNBz thSJRNBzuốc, nSJRNBzhìn anSJRNBzh tbWiêm, WL9eJRmơ m6tCfqiơ hWL9eJRồ bWhồ ngồSJRNBzi bêSJRNBzn giưbWờng trônSJRNBzg cSJRNBzhừng anh…

Khóe mắtWL9eJR côbW đbWã ướtbW bWtự WL9eJRlúc nào.

Chơi xSJRNBze, hồWL9eJR đồSJRNBz sốnbWg quSJRNBza 6tCfqingày, WL9eJRcoi thườnSJRNBzg cábWi c6tCfqihết bWđi đ6tCfqiua xWL9eJRe vớbWi WL9eJRDạ SbWâm… TấbWt WL9eJRcả 6tCfqiđều hiSJRNBzển hiệnWL9eJR trướcbW mắtWL9eJR 6tCfqiTiêu TSJRNBzrạch, WL9eJRanh 6tCfqinhớ rấtSJRNBz WL9eJRrõ SJRNBzlúc anWL9eJRh WL9eJRtỉnh lSJRNBzại saWL9eJRu cơnSJRNBz m6tCfqiê maSJRNBzn, NhWL9eJRan H6tCfqioan đã6tCfqi nóiSJRNBz –bW an6tCfqih gụcbW bWngã, bWnhư tSJRNBzhể 6tCfqicả tbWhế giớiWL9eJR SJRNBznày đều6tCfqi sWL9eJRụp 6tCfqiđổ bWtheo bWvậy. bWTiêu Trạch,bW abWnh phải6tCfqi mabWu khSJRNBzỏe lại,6tCfqi mìnWL9eJRh eWL9eJRm khô6tCfqing thểWL9eJR cbWhèo chốngSJRNBz đượcbW 6tCfqicái nhàWL9eJR này.

Thề n6tCfqion hSJRNBzẹn biểbWn thậtWL9eJR sựSJRNBz chẳ6tCfqing quSJRNBzan trọngWL9eJR bằn6tCfqig thânWL9eJR thểSJRNBz kbWhỏe mạnh.

Đối vbWới cô,6tCfqi a6tCfqinh làSJRNBz trSJRNBzụ cSJRNBzột SJRNBzcho c6tCfqiả bWthế gibWới, WL9eJRanh bWgục ngã,SJRNBz bWthế WL9eJRgiới củaWL9eJR WL9eJRcô cũng6tCfqi bWsụp xuốn6tCfqig theo.

Nhan HoabWn cảmbW độngSJRNBz khôSJRNBzng bWnói SJRNBznên lSJRNBzời, lệSJRNBz rSJRNBzưng rưngWL9eJR trWL9eJRong đôi6tCfqi mắt6tCfqi SJRNBzlong labWnh, qWL9eJRua làWL9eJRn n6tCfqiước mbWắt đó,WL9eJR cô6tCfqi trôSJRNBzng thấy6tCfqi mSJRNBzột ngườiSJRNBz đàSJRNBzn ônWL9eJRg cầm6tCfqi bóbW hWL9eJRoa hồnSJRNBzg toSJRNBz. GươSJRNBzng mặtbW rạng6tCfqi r6tCfqiỡ, sbWống mũiSJRNBz cSJRNBzao thSJRNBzẳng, bWÂu pbWhục bWtrắng tSJRNBzinh, anbWh giốnWL9eJRg WL9eJRnhư mộ6tCfqit vịWL9eJR hoàWL9eJRng tửbW SJRNBzchân tìnbWh kSJRNBzhẩn khoản6tCfqi bưSJRNBzớc v6tCfqiề phía6tCfqi cô.

Nhan HSJRNBzoan sụtSJRNBz WL9eJRsịt nhWL9eJRận lấybW WL9eJRbó h6tCfqioa, TiêSJRNBzu TrbWạch mSJRNBzóc tron6tCfqig bWáo WL9eJRra chiếc6tCfqi nhẫnbW WL9eJRkim bWcương đãSJRNBz chSJRNBzuẩn bSJRNBzị WL9eJRtừ trướWL9eJRc, SJRNBzquỳ mộWL9eJRt 6tCfqichân xuốbWng. 6tCfqiAnh nóiWL9eJR: “Anh6tCfqi đãbW nóSJRNBzi, ngWL9eJRày SJRNBzanh gâ6tCfqiy dSJRNBzựng lạiSJRNBz sựSJRNBz ngh6tCfqiiệp sbWẽ 6tCfqichính lWL9eJRà lbWúc WL9eJRcưới bWem vềSJRNBz nhà,WL9eJR bWL9eJRây giờ6tCfqi aWL9eJRnh 6tCfqimuốn thự6tCfqic hiệnSJRNBz lờiWL9eJR nóiSJRNBz bWcủa mìn6tCfqih, SJRNBzem yêWL9eJRu, l6tCfqiấy aWL9eJRnh nhé?”

Nước mắtWL9eJR lSJRNBzã ch6tCfqiã rơSJRNBzi, Nha6tCfqin Hoa6tCfqin k6tCfqihông hềSJRNBz d6tCfqio dSJRNBzự, ngbWón tabWy ruWL9eJRn WL9eJRrun chu6tCfqii và6tCfqio chiếcWL9eJR nhẫ6tCfqin nạmWL9eJR ki6tCfqim cương6tCfqi đSJRNBzẹp đbWẽ sWL9eJRáng chói.

Chung quWL9eJRanh tiếbWng vWL9eJRỗ taWL9eJRy vaSJRNBzng dội6tCfqi, aWL9eJRnh 6tCfqiôm cbWô hWL9eJRôn SJRNBzlên bWhàng nướcWL9eJR mắt.

Âm SJRNBznhạc tWL9eJRhay đổibW, trởSJRNBz thànSJRNBzh k6tCfqihúc nhạbWc êmSJRNBz áWL9eJRi nh6tCfqiịp nhàng,bW mSJRNBzọi ngWL9eJRười lWL9eJRập tSJRNBzức kếtWL9eJR đSJRNBzôi tìmbW bạn6tCfqi nhảy.6tCfqi TiêuWL9eJR TrWL9eJRạch tSJRNBzhổi nh6tCfqiẹ lSJRNBzên mWL9eJRí 6tCfqimắt cWL9eJRô, 6tCfqichọc cWL9eJRho côWL9eJR cười,SJRNBz “L6tCfqiập SJRNBztức mbWuốn làmSJRNBz SJRNBzcô dâWL9eJRu cSJRNBzủa 6tCfqianh, c6tCfqiảm thấySJRNBz mSJRNBzình hạnWL9eJRh phúcSJRNBz chứ?”

Nhan HoabWn n6tCfqiín khócbW mbWỉm WL9eJRcười, gậtbW đầuSJRNBz WL9eJRliên tục.

Tiêu TrạWL9eJRch cườ6tCfqii làm6tCfqi bWxao độngWL9eJR ánhWL9eJR mắtbW Nh6tCfqian Hoan.

Cô nóiSJRNBz: 6tCfqi“Anh yêu,WL9eJR siSJRNBznh nhậtWL9eJR vu6tCfqii vẻ.”

“Ừ!” ASJRNBznh tựaSJRNBz trWL9eJRán mìnWL9eJRh SJRNBzvào bWtrán cSJRNBzô, nhWL9eJRẹ SJRNBznhàng khiêubW SJRNBzvũ, cSJRNBzô kSJRNBzéo WL9eJRtay aSJRNBznh đặtSJRNBz 6tCfqilên b6tCfqiụng dướiSJRNBz bWphẳng WL9eJRlì, khẽ6tCfqi khWL9eJRàng nói:6tCfqi “MóbWn qbWuà ebWm SJRNBztặng SJRNBzcho a6tCfqinh nằWL9eJRm ở6tCfqi đây.”

Chiều SJRNBzcuối tbWhu, WL9eJRánh nắngWL9eJR chbWan hòa.

Ven đường,SJRNBz c6tCfqiao ốcbW mọSJRNBzc lêWL9eJRn sa6tCfqin sáSJRNBzt nhưSJRNBz rừngWL9eJR rậ6tCfqim, từngWL9eJR cỗWL9eJR bWxe lớnWL9eJR 6tCfqinhỏ rbWong ruổ6tCfqii khắpWL9eJR cáSJRNBzc cSJRNBzon phWL9eJRố, ngườiSJRNBz bWđi bWđường WL9eJRqua lạSJRNBzi vộiSJRNBz vãWL9eJR, WL9eJRnữ cảnWL9eJRh sátbW gWL9eJRiao thôbWng xinSJRNBzh đSJRNBzẹp c6tCfqihỉ hWL9eJRuy đoàn6tCfqi bWxe. MộtWL9eJR đSJRNBzám thSJRNBzanh nibWên v6tCfqiây qSJRNBzuanh trạmSJRNBz xSJRNBze buý6tCfqit WL9eJRdán đầyWL9eJR áSJRNBzp phíchbW p6tCfqihim ảnh,WL9eJR tấWL9eJRt cả6tCfqi đềuSJRNBz đanSJRNBzg SJRNBzbàn táWL9eJRn v6tCfqiề cWL9eJRô diễnWL9eJR viênbW xi6tCfqinh WL9eJRđẹp chiSJRNBzếm cbWứ toàSJRNBzn bSJRNBzộ cSJRNBzác bứcSJRNBz 6tCfqiảnh đó.

Thành WL9eJRphố nàybW vẫnSJRNBz tWL9eJRhay đSJRNBzổi rấtSJRNBz nhanhWL9eJR, khiếSJRNBzn ngườiSJRNBz SJRNBzta SJRNBzkhông WL9eJRkịp WL9eJRđón nhận.

Tại vùSJRNBzng ngo6tCfqiại thà6tCfqinh cáchWL9eJR x6tCfqia đbWô bWthị, bWyên tĩnh,SJRNBz t6tCfqihư thái.

Reventon SJRNBzmen the6tCfqio bWcon đườnSJRNBzg n6tCfqiúi uố6tCfqin lượnbW WL9eJRlao vềWL9eJR phíSJRNBza SJRNBztrước, SJRNBztrên ghếWL9eJR bWlái, TiWL9eJRêu TrbWạch mSJRNBzột WL9eJRtay giữbW vWL9eJRô lănbWg, mộtSJRNBz taWL9eJRy đặt6tCfqi trSJRNBzên phần6tCfqi bụbWng đãWL9eJR hbWơi bWnhô WL9eJRlên củWL9eJRa ngườbWi vợ6tCfqi đaSJRNBzng ngồiSJRNBz bWtrong lbWòng mình.

Nhan bWHoan đa6tCfqing WL9eJRtrong tWL9eJRhời bWkỳ man6tCfqig thabWi nbWhưng vbWẫn đbWẹp dịSJRNBzu dànSJRNBzg, mWL9eJRái WL9eJRtóc WL9eJRhơi rSJRNBzối tbWết phồngWL9eJR SJRNBztheo kiểuWL9eJR x6tCfqiương cá,bW áSJRNBzo lebWn mỏngSJRNBz màu6tCfqi WL9eJRda ngườiWL9eJR, toàbWn thânbW SJRNBzcô 6tCfqinhư bWtỏa rSJRNBza bWmột thSJRNBzứ á6tCfqinh bWsáng củaSJRNBz người6tCfqi WL9eJRlàm mẹ.

Cô nWL9eJRgồi trêbWn đùiWL9eJR Tiê6tCfqiu bWTrạch, cúiSJRNBz đầubW 6tCfqihôn môiSJRNBz a6tCfqinh, chbWiếc 6tCfqinhẫn kbWim cươnWL9eJRg trbWên ngón6tCfqi 6tCfqivô dbWanh lóeSJRNBz sábWng WL9eJRrực rỡ.

Tiêu 6tCfqiTrạch SJRNBzđã SJRNBzquá q6tCfqiuen thuộ6tCfqic v6tCfqiới bWcon đườnbWg nbWày nêSJRNBzn vốbWn khôSJRNBzng cần6tCfqi nWL9eJRhìn, vẫSJRNBzn hết6tCfqi sứcbW chuyêSJRNBzn chúSJRNBz hô6tCfqin cô,bW SJRNBzyêu thương6tCfqi cô.

“Vèo!”

Một SJRNBzchiếc PorsbWche SJRNBz911 [bW3] pWL9eJRhóng vụWL9eJRt qubWa nhWL9eJRư tê6tCfqin bWL9eJRắn, lSJRNBzá câSJRNBzy khôWL9eJR héoSJRNBz bị6tCfqi sức6tCfqi gióSJRNBz cuSJRNBzốn lbWên cuộn6tCfqi tWL9eJRròn SJRNBzsau đ6tCfqiuôi xe.

[3] PorbWsche 9bW11: mbWọi 6tCfqingười cònbW bWnhớ chiếc6tCfqi xWL9eJRe nWL9eJRày chứ,6tCfqi lSJRNBzà DạWL9eJR SâmbW :D

2012-PobWrsche-911-Front-Quarter-Motion-Red-623x415

133SJRNBz8366817-Porsche-911-Coupe-Club-1

Nhan HoaSJRNBzn WL9eJRrời khỏiSJRNBz c6tCfqiánh mSJRNBzôi nó6tCfqing rực,SJRNBz qua6tCfqiy đầubW nSJRNBzhìn, kinbWh ngạcSJRNBz hSJRNBzô lbWên: “Là6tCfqi 6tCfqianh ta…”

Tiêu TrạcSJRNBzh 6tCfqigiữ WL9eJRcằm 6tCfqicô kWL9eJRéo lWL9eJRại tiếSJRNBzp tụcWL9eJR SJRNBzhôn môi.

Mặc kSJRNBzệ hắnWL9eJR 6tCfqilà ai.

Người cả6tCfqi đờWL9eJRi 6tCfqinày anbWh muốbWn đu6tCfqiổi tWL9eJRheo đbWã hoànWL9eJR WL9eJRtoàn bắtbW đượcbW bWrồi, anSJRNBzh chSJRNBzẳng còbWn chúSJRNBzt bWhào hứngSJRNBz vớiWL9eJR bấtbW WL9eJRkỳ kWL9eJRẻ SJRNBznào khác.

“Anh khônSJRNBzg thWL9eJRể SJRNBznào WL9eJRvĩnh vbWiễn ch6tCfqiạy phíaSJRNBz s6tCfqiau em.”

“Anh 6tCfqisẽ đubWổi thbWeo em.”

Nhan 6tCfqiHoan, cuốiSJRNBz cùngWL9eJR abWnh cũSJRNBzng SJRNBzbắt đượcSJRNBz 6tCfqiem rồi.

_Hết_

P/s: NgạbWi WL9eJRquá, còn6tCfqi SJRNBzmỗi WL9eJRmột chương6tCfqi muSJRNBzốn WL9eJRpost lbWiền luô6tCfqin nhưnSJRNBzg tựbW nhWL9eJRiên 6tCfqilại WL9eJRbận b6tCfqiù đWL9eJRầu SJRNBzcả tuần,SJRNBz cSJRNBzhẳng hởSJRNBz rbWa đư6tCfqiợc c6tCfqihút nàbWo đWL9eJRể lSJRNBzàm, b6tCfqiắt mọiWL9eJR ngbWười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.