You are here

Truy đuổi - Chương 67

Tác giK4ả: NyJwfnvhan TiểMbSCenu Ngôn

Chuyển np2SWEggữ: LK4ạc Dương
***

Chương 67

Để K4chúc mừK4ng siyJwfnvnh nhyJwfnvật Tp2SWEgiêu TyJwfnvrạch, NhaMbSCenn HoayJwfnvn yJwfnvmặc p2SWEgmột chiếp2SWEgc váyJwfnvy hởK4 vaK4i mớip2SWEg đặtK4 hàyJwfnvng thiếtMbSCen kếMbSCen tMbSCenheo yêup2SWEg cầK4u. TừMbSCen np2SWEggực tryJwfnvở xyJwfnvuống, váyp2SWEg đượcp2SWEg ghyJwfnvép thMbSCenành yJwfnvtừ rấtyJwfnv nhip2SWEgều chiyJwfnvếc lôngK4 K4vũ nhp2SWEgỏ trắnMbSCeng tinhK4, tạoyJwfnv K4cho phầnMbSCen chyJwfnvân váMbSCeny cóK4 kp2SWEgiểu dMbSCenáng K4như bậcp2SWEg K4thang tầnyJwfnvg tầnK4g lớpMbSCen K4lớp, vừap2SWEg tK4huần khiK4ết MbSCenthoát tp2SWEgục K4mà lạiyJwfnv khônK4g mấK4t tínyJwfnvh thp2SWEgời trang.

Là MbSCenchủ nhânp2SWEg K4của bữaMbSCen tiệc,K4 TiêMbSCenu TrạchyJwfnv cũngK4 ăMbSCenn vậyJwfnvn MbSCenrất traK4ng trọng,MbSCen ap2SWEgnh mặMbSCenc mp2SWEgột yJwfnvbộ MbSCenÂu pMbSCenhục mMbSCenàu MbSCentrắng K4bước MbSCenra khỏip2SWEg pMbSCenhòng yJwfnvthay đp2SWEgồ, yJwfnvđi tớiK4 ômyJwfnv MbSCenvòng quanMbSCenh yJwfnveo np2SWEghỏ củp2SWEga nànp2SWEgg tiêp2SWEgn nK4ữ đanMbSCeng đứngMbSCen tp2SWEgrước gươyJwfnvng, nóp2SWEgi: “MặcyJwfnv đồp2SWEg trayJwfnvng điểmp2SWEg xiyJwfnvnh đẹpK4 thếyJwfnv nàp2SWEgy yJwfnvđể quyJwfnvyến MbSCenrũ cK4on p2SWEgnhà ap2SWEgi đây?”

Nhan MbSCenHoan K4giật nhp2SWEgẹ cáyJwfnvnh tayJwfnvy áop2SWEg màK4u trắnp2SWEgg đaMbSCenng vyJwfnvòng qp2SWEgua eK4o mìnhMbSCen, nóiK4: “EmyJwfnv còp2SWEgn chưp2SWEga nóMbSCeni K4gì aMbSCennh đyJwfnvâu đấy,MbSCen yJwfnvăn diệK4n bảnK4h MbSCenbao thếMbSCen nàyyJwfnv K4là đểK4 K4dụ dỗK4 cMbSCenon K4gái yJwfnvnhà yJwfnvai hả?”

“Hôm naK4y lMbSCenà sMbSCeninh nhậtK4 MbSCenanh, p2SWEganh pMbSCenhải yJwfnvăn mặcp2SWEg tMbSCenrịnh trọK4ng làMbSCen đươngK4 nhiên,K4 hMbSCenơn nữyJwfnva, cóK4 MbSCenem rồi,yJwfnv K4còn cMbSCenon gáp2SWEgi nK4hà MbSCenai cyJwfnvó tK4hể MbSCenlọt K4vào mMbSCenắt anp2SWEgh được.”

“Hôm MbSCennay làK4 sinyJwfnvh nK4hật anhyJwfnv, eyJwfnvm tryJwfnvang K4điểm MbSCenxinh p2SWEgđẹp lyJwfnvà đươp2SWEgng nhiyJwfnvên, hơp2SWEgn nữyJwfnva, cp2SWEgó ayJwfnvnh rồp2SWEgi, cop2SWEgn tp2SWEgrai MbSCennhà nàop2SWEg cMbSCenó thK4ể lp2SWEgọt vK4ào mắtK4 eyJwfnvm đMbSCenược chứ.”

Nhan Hoap2SWEgn bắyJwfnvt cMbSCenhước cácp2SWEgh nóyJwfnvi cMbSCenủa yJwfnvanh, lK4ại bịK4 yJwfnvTiêu TrạcyJwfnvh ômK4 gp2SWEghì vàK4o lòngK4 K4hôn ngấp2SWEgu ngp2SWEghiến mộtK4 tryJwfnvận, rp2SWEgời khỏyJwfnvi K4môi cMbSCenô, ayJwfnvnh thMbSCenở nặngyJwfnv yJwfnvnề p2SWEgnói: “QMbSCenuà siyJwfnvnh MbSCennhật yJwfnvcủa anK4h đâu?”

 

Nhan HMbSCenoan đỏp2SWEg mặtK4 MbSCenkéo chiếcyJwfnv yJwfnvváy hơip2SWEg xộK4c xệchyJwfnv MbSCenlên yJwfnvche K4đi phầnMbSCen ngực,K4 rp2SWEga vẻK4 bíyJwfnv mậK4t, “Đp2SWEgến lúcMbSCen đóK4 aK4nh sK4ẽ biết!”

“Anh muốyJwfnvn p2SWEgxem p2SWEgxem yJwfnvrốt cK4uộc eMbSCenm tặngMbSCen anK4h thứK4 yJwfnvgì hp2SWEgay ho.”yJwfnv BàK4n MbSCentay tp2SWEgo véoMbSCen nhẹMbSCen haMbSCeni cáK4i lêK4n nơMbSCeni p2SWEgtròn tK4rịa mềMbSCenm mại,K4 NyJwfnvhan HyJwfnvoan nhíK4u K4mày p2SWEgcắn môK4i, cyJwfnvơ thểyJwfnv bâp2SWEgy yJwfnvgiờ vK4ô cùp2SWEgng nhp2SWEgạy cảmMbSCen, sựyJwfnv đụngMbSCen chạmMbSCen củyJwfnva yJwfnvanh lMbSCenàm K4cô p2SWEgnhư muMbSCenốn nhũnMbSCen ra.

Rất nhiềK4u ngưMbSCenời nhậnK4 đượcMbSCen thiệp2SWEgp myJwfnvời củaMbSCen TiêK4u TMbSCenrạch, đyJwfnvồng nghiệp2SWEgp, bạp2SWEgn bp2SWEgè tMbSCenhân thiếyJwfnvt, nMbSCengay K4cả kK4ẻ đốiyJwfnv đyJwfnvịch LãnhyJwfnv NgựK4 Thầp2SWEgn cũnK4g nhậnK4 được.

Từng cyJwfnvhiếc limop2SWEgusine MbSCen[1] yJwfnvxa K4hoa lầnp2SWEg K4lượt đp2SWEgỗ lạiMbSCen trướcMbSCen cổnK4g T9p2SWEg8, hôMbSCenm yJwfnvnay bảoK4 MbSCenvệ cp2SWEgũng ănp2SWEg mặcMbSCen MbSCenchỉn chK4u vôMbSCen cùnMbSCeng trap2SWEgng tp2SWEgrọng. LúcK4 TyJwfnviêu TMbSCenrạch tyJwfnvự nhyJwfnviên ôp2SWEgm NK4han HMbSCenoan yJwfnvđi yJwfnvvào đạMbSCeni sMbSCenảnh, K4không kK4hí cảp2SWEg hyJwfnvội trK4ường lậpp2SWEg tứcyJwfnv sôiyJwfnv sục.

[1] LimousyJwfnvine: mộtK4 yJwfnvloại yJwfnvxe khácMbSCenh sanMbSCeng tK4rọng, cyJwfnvó thânp2SWEg p2SWEgxe dp2SWEgài vàp2SWEg nK4ội MbSCenthất MbSCentiện ngK4hi byJwfnvên trong.

lincoln-stretK4ch-limo

K4OLYMPUS DIK4GITAL K4CAMERA

Tiêu Trp2SWEgạch yJwfnvchào K4hỏi MbSCenmột nhóp2SWEgm bMbSCenạn bMbSCenè, MbSCenNhan HoayJwfnvn bịp2SWEg đáMbSCenm khK4ách p2SWEgmời nữp2SWEg kép2SWEgo MbSCensang mộyJwfnvt bp2SWEgên byJwfnvắt đầuMbSCen K4tán gẫu.

Nhân yJwfnvviên pyJwfnvhục vụMbSCen quánMbSCen bayJwfnvr mMbSCenang myJwfnvột hộpMbSCen yJwfnvquà đượcMbSCen gyJwfnvói đẹK4p đẽp2SWEg p2SWEgđưa chyJwfnvo TiêK4u TrạcK4h đMbSCenang nóiMbSCen chp2SWEguyện phip2SWEgếm vớiK4 p2SWEgkhách khứa,MbSCen “TiêuK4 tyJwfnviên K4sinh, MbSCenmột vịyJwfnv tiêyJwfnvn siyJwfnvnh MbSCennhờ tyJwfnvôi chyJwfnvuyển mp2SWEgón quàK4 nK4ày chyJwfnvo ngp2SWEgài, ngườyJwfnvi đóK4 nóK4i mónK4 quàyJwfnv p2SWEgnày ngK4ài p2SWEgnhất yJwfnvđịnh yJwfnvphải tựp2SWEg p2SWEgtay mởyJwfnv ra.”

Tiêu TrạyJwfnvch nghK4i p2SWEghoặc np2SWEghận lấK4y hyJwfnvộp quà,MbSCen mởMbSCen raMbSCen. NgaK4y khMbSCeni MbSCengiấy gp2SWEgói đượcyJwfnv MbSCenxé rap2SWEg, trK4ong lòyJwfnvng TiK4êu K4Trạch lậpyJwfnv tp2SWEgức đaK4n xeyJwfnvn bap2SWEgo K4cảm giáyJwfnvc đắngMbSCen p2SWEgcay ngọyJwfnvt bùiyJwfnv. MbSCenAnh gp2SWEgiữ lấyK4 tp2SWEgay nhâMbSCenn K4viên phụcp2SWEg vụ,yJwfnv p2SWEgvội yJwfnvvàng hỏip2SWEg: “VịyJwfnv tiêp2SWEgn sinMbSCenh đóp2SWEg đanK4g ởK4 đâup2SWEg? AnK4h yJwfnvta p2SWEgtrông nK4hư tMbSCenhế nào?”

Nhân vyJwfnviên phụcyJwfnv vụMbSCen hơiyJwfnv giập2SWEgt mình,p2SWEg lắpK4 byJwfnvắp nóiMbSCen: “VịyJwfnv tiênMbSCen sMbSCeninh đóyJwfnv đãMbSCen K4đi yJwfnvrồi, K4anh tK4a rấtp2SWEg p2SWEgcao, rMbSCenất tMbSCenuấn tú,p2SWEg kp2SWEghi cườiMbSCen p2SWEgcòn lyJwfnvộ rK4a hàyJwfnvm răngK4 trắMbSCenng sáng.”

Đúng lp2SWEgúc nàyK4, vớiK4 tK4ư cK4ách p2SWEgngười chủK4 p2SWEgtrì, BạcK4h Diệp2SWEgc PhK4ong mờiyJwfnv Tiêup2SWEg TrạchK4 lMbSCenên sânp2SWEg khấup2SWEg pháp2SWEgt biyJwfnvểu, TiK4êu Tp2SWEgrạch cMbSCenhấn chỉyJwfnvnh lạiMbSCen cyJwfnvảm xúK4c rp2SWEgồi MbSCenđi lên.

Khách K4khứa nhap2SWEgo K4nhao nMbSCengồi xuốMbSCenng. NhK4an HyJwfnvoan ngồp2SWEgi cùngK4 bànyJwfnv vp2SWEgới Tip2SWEgêu KiếnMbSCen ĐôMbSCenng, bêyJwfnvn cK4ạnh MbSCenlà HyJwfnvạ ThiệuK4 NyJwfnvhiên vàK4 MbSCenLạc Tp2SWEgiểu AnhMbSCen, tiếp2SWEgp đK4ó K4là TốMbSCenng p2SWEgThế PK4hong p2SWEgvà AmyJwfnvy, BạchMbSCen Diệp2SWEgc PhonK4g, Lãnhp2SWEg NgựMbSCen ThầnMbSCen đãp2SWEg yJwfnvngồi yp2SWEgên p2SWEgvị ởp2SWEg hàngp2SWEg gMbSCenhế trước.

Tiêu TrạyJwfnvch ÂuMbSCen phụcyJwfnv cyJwfnvhỉnh K4tề MbSCenđi tớiK4 yJwfnvcầm K4lấy mMbSCenicro, np2SWEghìn mộtp2SWEg lưyJwfnvợt kMbSCenhách khứap2SWEg yJwfnvđa MbSCenphần lK4à bạp2SWEgn p2SWEgbè thâyJwfnvn thiếtMbSCen, nK4ói: “HômyJwfnv naK4y lMbSCenà siyJwfnvnh nhậtK4 củMbSCena p2SWEgTiêu TrạcyJwfnvh tôi,p2SWEg cyJwfnvảm ơK4n K4mọi ngưp2SWEgời MbSCenđã tớiyJwfnv p2SWEgtham dựK4 buổyJwfnvi tMbSCeniệc, cảK4m MbSCenơn BạchMbSCen Diệcp2SWEg Php2SWEgong đK4ã K4cung cấpMbSCen địaMbSCen điểmK4 tốp2SWEgt np2SWEghư MbSCenthế này.”

Dưới sp2SWEgân khấp2SWEgu tiếngMbSCen vỗK4 lp2SWEgên K4vang p2SWEglên rộp2SWEgn rp2SWEgã, sMbSCenau khyJwfnvi lyJwfnvắng lK4ại, p2SWEgTiêu TMbSCenrạch tiếpp2SWEg tụcyJwfnv nK4ói: “NhâK4n dịpK4 nàK4y, tôiK4 yJwfnvcó vp2SWEgài lờiK4 muốnp2SWEg MbSCentâm yJwfnvsự vớiMbSCen MbSCenmọi ngưK4ời. TừyJwfnv chuMbSCenyện MbSCenTần K4Vũ đoạnp2SWEg tuyệp2SWEgt vớK4i LãnhK4 ThịK4, cyJwfnvho tớiK4 viK4ệc TMbSCenhịnh ThếyJwfnv yJwfnvthu MbSCenmua Tầp2SWEgn Vp2SWEgũ, mộtyJwfnv np2SWEgăm MbSCenqua p2SWEgđã xảyMbSCen yJwfnvra MbSCenkhông ítp2SWEg sựMbSCen kiệMbSCenn. TyJwfnvrong mp2SWEgột năp2SWEgm nàyMbSCen, tK4ôi từMbSCen mộyJwfnvt kẻp2SWEg cK4on yJwfnvnhà giàup2SWEg chơiK4 bờip2SWEg lp2SWEgêu lổng,K4 khônMbSCeng MbSCencó chK4í tiếnyJwfnv tMbSCenhủ cMbSCenhỉ bK4iết chK4ơi xK4e, đãp2SWEg tryJwfnvở tyJwfnvhành MbSCentôi p2SWEgcủa hôK4m nayJwfnvy, K4tôi khp2SWEgông dámMbSCen MbSCennói yJwfnvmình yJwfnvđã tp2SWEghành p2SWEgcông, nhưnp2SWEgg MbSCentôi yJwfnvhoàn toyJwfnvàn dáp2SWEgm nói,MbSCen Tp2SWEgiêu TrạyJwfnvch đaK4ng yJwfnvđứng trướcMbSCen mMbSCenặt mọip2SWEg ngK4ười yJwfnvlà mộMbSCent np2SWEggười yJwfnvđàn p2SWEgông đãp2SWEg p2SWEgthật sựyJwfnv tMbSCenrải qup2SWEga MbSCennhững bãoK4 tyJwfnváp giaK4n khổMbSCen đểyJwfnv trưởngMbSCen thành!”

“Hú!” BK4ạch DiệcyJwfnv PMbSCenhong bỗngK4 kêMbSCenu lyJwfnvên nhp2SWEgư sóyJwfnvi tru.

“Nhưng tK4rong chuMbSCenyện nàp2SWEgy nếp2SWEgu nhp2SWEgư khôngyJwfnv cóp2SWEg sựMbSCen gip2SWEgúp đỡp2SWEg vp2SWEgà ủnMbSCeng hộK4 củaMbSCen mọyJwfnvi ngườK4i, TK4iêu TrạchK4 tôp2SWEgi sẽMbSCen yJwfnvkhông thểK4 yJwfnvđi p2SWEgtới ngàp2SWEgy yJwfnvhôm p2SWEgnay nhp2SWEganh chóyJwfnvng nhMbSCenư vậy.MbSCen ChMbSCeno K4nên, tạip2SWEg đâp2SWEgy, tôiyJwfnv p2SWEgmuốn cMbSCenảm ơnyJwfnv tấp2SWEgt cảp2SWEg mọiK4 ngườyJwfnvi.” TiMbSCenêu TrạchyJwfnv p2SWEgnhìn vMbSCenề phíp2SWEga Tốngp2SWEg TyJwfnvhế PMbSCenhong, ánMbSCenh mắtMbSCen cyJwfnvhân thp2SWEgành. yJwfnv“Anh TốnK4g, cK4ảm ơK4n anMbSCenh MbSCenvào lúcp2SWEg yJwfnvtôi K4cần yJwfnvsự gMbSCeniúp đỡK4 nhMbSCenất p2SWEgđã dàyJwfnvnh cp2SWEgho tôK4i mộMbSCent vịMbSCen tríp2SWEg đK4ể tôMbSCeni cK4ó thp2SWEgể pháp2SWEgt huMbSCeny hếtyJwfnv khảMbSCen năK4ng củaK4 mìMbSCennh. DMbSCenù MbSCencho p2SWEgbây gMbSCeniờ đyJwfnvã MbSCencó sựp2SWEg nghiệpMbSCen p2SWEgriêng, nhưK4ng tôMbSCeni p2SWEgsẽ khp2SWEgông vứMbSCent bỏK4 GMbSCeniang yJwfnvHân, nyJwfnvơi p2SWEgđã yJwfnvcho yJwfnvtôi côp2SWEgng việcyJwfnv đầuK4 tiên,MbSCen cảmp2SWEg ơMbSCenn K4anh, anp2SWEgh Tống.”

Tiêu TrạchyJwfnv dờiyJwfnv ánK4h mắtMbSCen p2SWEgsang AmyJwfnvy. “K4Amy, cảmp2SWEg ơp2SWEgn côMbSCen đãK4 kyJwfnvhông tp2SWEgừ bỏ,p2SWEg cyJwfnvùng tMbSCenôi điMbSCen suốp2SWEgt chặngMbSCen đườngK4 chyJwfnvo tớMbSCeni MbSCenbây giờ,p2SWEg tôip2SWEg phảyJwfnvi tăK4ng lươngK4 cp2SWEgho côp2SWEg, cònK4 phảiK4 thăngyJwfnv chp2SWEgức, PhK4ó tổngyJwfnv gMbSCeniám đốcyJwfnv ĐỉMbSCennh MbSCenThịnh quốcp2SWEg tế,yJwfnv ônp2SWEgg cK4hủ p2SWEgcủa cMbSCenô còp2SWEgn cóyJwfnv thểyJwfnv p2SWEghào pK4hóng p2SWEgđến p2SWEgmức yJwfnvnào nữa.”

Tiền đãMbSCen khôp2SWEgng cònyJwfnv quayJwfnvn trọngMbSCen đMbSCenối vớiK4 yJwfnvAmy, nMbSCenhưng nếuyJwfnv đượcK4 thănK4g chứcK4 sK4ẽ càyJwfnvng MbSCencó khK4ông giaMbSCenn p2SWEgđể phMbSCenát triểnp2SWEg, yJwfnvcô vẫyJwfnvn rấtK4 vuyJwfnvi, MbSCennâng K4ly rượuK4 đứngyJwfnv bậtMbSCen dậyK4 hMbSCenô: “ÔngMbSCen cK4hủ vạnK4 tuế!”

Tiêu TrạchyJwfnv nóMbSCeni tiếp:MbSCen “CòyJwfnvn cóMbSCen nhữngMbSCen đMbSCenồng nghiệpMbSCen ởp2SWEg Gip2SWEgang Hân,MbSCen cảyJwfnvm MbSCenơn sp2SWEgự ủngMbSCen hK4ộ vMbSCenà ưuyJwfnv yJwfnvái củaMbSCen tp2SWEgất p2SWEgcả mọiK4 người,p2SWEg móyJwfnvn qp2SWEguà tp2SWEgôi đềnK4 đápyJwfnv cp2SWEgho nhữK4ng nMbSCenỗ lựcyJwfnv cốMbSCen gắnyJwfnvg K4của mMbSCenọi ngườK4i, cyJwfnvũng nhK4ư việK4c thMbSCenăng chứcyJwfnv, tăngyJwfnv lươnyJwfnvg MbSCenvà p2SWEgvấn đMbSCenề đãiK4 yJwfnvngộ mMbSCenà mp2SWEgọi ngưK4ời mop2SWEgng MbSCenđợi nhấtp2SWEg, MbSCenlượng tiêup2SWEg tK4hụ quýK4 MbSCennày MbSCencủa chúyJwfnvng yJwfnvta tyJwfnvăng mườip2SWEg táK4m pMbSCenhần trăK4m sK4o yJwfnvvới quMbSCený trước.”

Những đồnyJwfnvg nghiệK4p p2SWEgđã cùnMbSCeng anp2SWEgh dốyJwfnvc K4sức tạiyJwfnv yJwfnvGiang HânK4 hMbSCenưng phấnMbSCen K4vỗ taMbSCeny yJwfnvgiòn giã.

“Hú p2SWEghú!” BạchK4 DiK4ệc PMbSCenhong MbSCenlại mộtp2SWEg lp2SWEgần nK4ữa yJwfnvphối hK4ợp bp2SWEgằng tMbSCeniếng kêMbSCenu nhưyJwfnv sMbSCenói tru.

Tiêu TrạchyJwfnv cười,yJwfnv MbSCenchỉ vp2SWEgào ByJwfnvạch DiệMbSCenc K4Phong, nóiyJwfnv: “BạchK4 DiệcMbSCen PhonMbSCeng, chK4o dyJwfnvù yJwfnvcậu cóyJwfnv gàp2SWEgo đếnyJwfnv ráchK4 họnyJwfnvg, đK4êm naK4y cũngK4 khôngp2SWEg K4lôi kK4éo đượcMbSCen p2SWEgcô sóiyJwfnv MbSCencái nàK4o đâu.”

“Ha MbSCenha MbSCenha ha!!!!yJwfnv!!!” DướiMbSCen sâyJwfnvn khấup2SWEg vK4ang lMbSCenên tiếyJwfnvng cườiK4 kK4hông ngừng.

Bạch DiệcyJwfnv PhoK4ng ngắtp2SWEg yJwfnvđóa hyJwfnvoa tươiMbSCen tryJwfnvong bìyJwfnvnh hMbSCenoa trêyJwfnvn bànMbSCen, K4ném p2SWEglên sMbSCenân khấp2SWEgu: p2SWEg“Biến, thằngp2SWEg khốn!”

Tiêu Trạp2SWEgch liyJwfnvếc nMbSCenhìn anK4h yJwfnvta, p2SWEgnói: “Tiểup2SWEg Bạch,p2SWEg Bạchp2SWEg giMbSCena, tôp2SWEgi cũngK4 phảiyJwfnv cảK4m ơnp2SWEg cậuyJwfnv MbSCenđã tổyJwfnv chK4ức cp2SWEgho p2SWEgtôi K4một K4bữa tiMbSCenệc lớMbSCenn MbSCenthế nàyK4, cùngp2SWEg vyJwfnvới sựMbSCen giúpyJwfnv đỡMbSCen củap2SWEg cậuK4 tK4rong suyJwfnvốt mộp2SWEgt np2SWEgăm qua.K4” TiMbSCenêu Trạchp2SWEg p2SWEggãi gãMbSCeni đMbSCenầu, đổiK4 gip2SWEgọng: “MK4ặc dùK4 khyJwfnvông thựcp2SWEg chyJwfnvất lắm.”

“Ha K4ha!” yJwfnvDưới sp2SWEgân kMbSCenhấu lạiMbSCen làMbSCen mộtyJwfnv tK4ràng cườK4i vanK4g dội.

Bạch DiMbSCenệc PhoMbSCenng MbSCenđứng dậK4y, nhấcp2SWEg cK4hân tryJwfnvèo lMbSCenên yJwfnvbàn, K4anh tK4a đứngMbSCen đMbSCenó K4hô: “ThằngK4 khốnyJwfnv, yJwfnvcậu biMbSCenết chK4ọc MbSCencười ngườyJwfnvi khácMbSCen nhMbSCenư p2SWEgvậy, saMbSCeno khôyJwfnvng p2SWEgđi làyJwfnvm diễnp2SWEg p2SWEgviên hàK4i đi.”

Tiêu p2SWEgTrạch yJwfnvvỗ vềyJwfnv K4anh tp2SWEga: “p2SWEgHa haK4! HaizK4! Đừngp2SWEg yJwfnvkích động,MbSCen hômyJwfnv np2SWEgay K4là np2SWEggày vuyJwfnvi, tp2SWEgôi khônMbSCeng MbSCenmuốn K4làm chyJwfnvo bầp2SWEgu kyJwfnvhông khK4í quáp2SWEg np2SWEggột ngạt.”

Bạch DiệcMbSCen p2SWEgPhong chỉMbSCen MbSCentay vàoK4 aMbSCennh, nhMbSCenảy tp2SWEgừ tyJwfnvrên bK4àn xuống.

“Hạ ThiệK4u NhiênK4.” MbSCenTiêu TrạchMbSCen nhắcMbSCen mộtp2SWEg cK4ái tên.

Hạ TMbSCenhiệu p2SWEgNhiên K4ngồi ởp2SWEg K4hàng ghếyJwfnv trưK4ớc mỉmK4 cườip2SWEg giyJwfnvơ tK4ay lêyJwfnvn, TiêuyJwfnv Trạcp2SWEgh bậtK4 ngMbSCenón p2SWEgcái: “NgườiMbSCen aMbSCennh eyJwfnvm tàiyJwfnv giỏi,yJwfnv đp2SWEgã yJwfnvgiúp K4đỡ tôip2SWEg quyJwfnvá yJwfnvnhiều, ngop2SWEgài p2SWEglời cảp2SWEgm ơnp2SWEg p2SWEgtôi còyJwfnvn muốyJwfnvn nói,yJwfnv sap2SWEgu nàyyJwfnv nK4ếu cyJwfnvó chuyệnyJwfnv yJwfnvgì cầnMbSCen đếnyJwfnv TiêMbSCenu Trạch,yJwfnv chp2SWEgỉ cầnp2SWEg cp2SWEgậu K4mở miệng,K4 cp2SWEgho dMbSCenù làK4 p2SWEglao vK4ào yJwfnvnước sK4ôi lửyJwfnva byJwfnvỏng, chMbSCenết cũngK4… khôngyJwfnv chốMbSCeni từ,p2SWEg p2SWEgcòn cyJwfnvó vK4ợ cyJwfnvon đangp2SWEg MbSCenchờ chúnMbSCeng tMbSCena chămyJwfnv sóc!”

Hạ ThiệMbSCenu NhiMbSCenên nMbSCenở yJwfnvnụ cười.

“Còn cp2SWEgó LyJwfnvý p2SWEgAn p2SWEgThần.” TiêuyJwfnv TrạcyJwfnvh hôp2SWEg K4to mộtK4 yJwfnvtiếng, MbSCentìm kiếmp2SWEg byJwfnvóng dánp2SWEgg aK4nh K4ta gip2SWEgữa p2SWEgđám MbSCenngười, “TMbSCenên khốK4n nhp2SWEgát gp2SWEgan nhyJwfnvà cậu,p2SWEg tôiK4 biếtp2SWEg cậMbSCenu đangyJwfnv ởyJwfnv K4đây, p2SWEgcậu cyJwfnvó bp2SWEgản lĩp2SWEgnh sMbSCenai ngườMbSCeni đưaMbSCen chìaMbSCen khyJwfnvóa ReventMbSCenon p2SWEgcho tôiK4, tạp2SWEgi yJwfnvsao lạiMbSCen kMbSCenhông cóp2SWEg cK4an đK4ảm đứnK4g MbSCentrước mặtp2SWEg tôi?”

Vừa np2SWEgghe đếnp2SWEg Rp2SWEgeventon, NhayJwfnvn p2SWEgHoan kp2SWEgích độyJwfnvng yJwfnvđứng bậyJwfnvt dMbSCenậy K4ngoảnh yJwfnvđầu tìmp2SWEg kK4iếm LýMbSCen MbSCenAn Thần,MbSCen cònMbSCen Giảnp2SWEg NiK4nh tK4hì sữnp2SWEgg p2SWEgsờ cảp2SWEg người.

Đám đôngyJwfnv bỗngMbSCen K4xôn xK4ao, hp2SWEgóa ryJwfnva chiếcMbSCen Revp2SWEgenton đyJwfnvó bịMbSCen LýyJwfnv yJwfnvAn p2SWEgThần yJwfnvmua đưK4ợc, càngMbSCen np2SWEggạc nyJwfnvhiên hp2SWEgơn K4là K4anh MbSCenta p2SWEgđem chiếyJwfnvc xyJwfnve tặnK4g lạip2SWEg K4cho TMbSCeniêu Trạch.

Reventon! p2SWEgHai K4trăm triệuyJwfnv đóMbSCen! KhônK4g đùaMbSCen đượcMbSCen đâu!

Tất K4cả MbSCenđều mK4ở lớyJwfnvn MbSCenmắt nK4gó quanyJwfnvh bốMbSCenn phía.

“Nếu cậup2SWEg khôngK4 rp2SWEga, K4tôi sẽK4 thậtp2SWEg sựyJwfnv khônMbSCeng nK4hận p2SWEgcậu lp2SWEgà K4bạn.” LờiyJwfnv nóK4i tuyệtMbSCen p2SWEgtình củaK4 TiMbSCenêu Trạcp2SWEgh yJwfnvvừa thốK4t p2SWEgra, K4Lý AyJwfnvn Thầnp2SWEg yJwfnvtrốn đằnMbSCeng yJwfnvsau cộp2SWEgt yJwfnvtrụ bỗngMbSCen xuấtp2SWEg yJwfnvhiện, “Tôip2SWEg đếnK4 rồi.”

“Tên kp2SWEghốn!” TiêuyJwfnv MbSCenTrạch p2SWEgcắn răK4ng mắp2SWEgng mK4ột câuyJwfnv, “yJwfnvNhưng yJwfnvtôi phảMbSCeni cảp2SWEgm ơp2SWEgn tênyJwfnv khK4ốn np2SWEghà cậMbSCenu đãp2SWEg tK4ặng lp2SWEgại chiếcK4 MbSCenxe mK4à tôK4i K4và K4bà xãp2SWEg yyJwfnvêu qyJwfnvuý nhất.”

Tiêu Trạchp2SWEg nMbSCenhìn LK4ãnh NMbSCengự ThầyJwfnvn. K4Lãnh K4Ngự ThầMbSCenn MbSCencũng K4nhìn anh.

“Người MbSCenta nóiyJwfnv, muốnp2SWEg biếtyJwfnv giáyJwfnv trịK4 K4một coyJwfnvn ngườiMbSCen tMbSCenhì phảyJwfnvi p2SWEgnhìn p2SWEgvào đốiyJwfnv thủK4 K4của K4anh MbSCenta, LãyJwfnvnh NyJwfnvgự ThầnK4, rp2SWEgất vuMbSCeni khp2SWEgi đưMbSCenợc anK4h chọK4n làp2SWEgm đốip2SWEg yJwfnvthủ, cảyJwfnvm ơp2SWEgn p2SWEganh mộtp2SWEg nămMbSCen p2SWEgqua MbSCenđã MbSCenquan tMbSCenâm đếnp2SWEg tp2SWEgôi, khiếK4n tôyJwfnvi khôMbSCenng thểp2SWEg khôyJwfnvng nhanMbSCenh MbSCenchóng trưởngK4 thành.”

Phía dướiK4 p2SWEgcó ngưMbSCenời cườip2SWEg yJwfnvrộ lên,K4 ngaMbSCeny cp2SWEgả MbSCenLãnh Ngựp2SWEg p2SWEgThần cK4ũng yJwfnvbất giácMbSCen cp2SWEgong conMbSCeng khMbSCenóe miệng,K4 K4đây thậyJwfnvt yJwfnvsự gMbSCeniống nhp2SWEgư mộtp2SWEg tiếtp2SWEg mK4ục K4hài hấpMbSCen dẫn.

Tiêu p2SWEgTrạch np2SWEgói: “TyJwfnvhế nhưngK4, tp2SWEgôi nghĩyJwfnv, ngườyJwfnvi muốnK4 cảmMbSCen ơnyJwfnv anp2SWEgh p2SWEgnhất yJwfnvlà cyJwfnvha MbSCentôi mớyJwfnvi đúng!”

Tiêu KiếK4n ĐôngK4 p2SWEgmỉm cười.

Tiêu TrạcyJwfnvh nhyJwfnvìn sanMbSCeng chK4a mìnhp2SWEg, bắtp2SWEg đầup2SWEg tK4rêu cyJwfnvhọc: “Bp2SWEga, ngàp2SWEgy trướMbSCenc coMbSCenn trap2SWEgi MbSCencủa p2SWEgba thậK4t yJwfnvhư hỏng!K4 Cp2SWEghuyên mMbSCenôn lyJwfnvàm nhữngp2SWEg cK4huyện khiếnp2SWEg bp2SWEga MbSCenmất mặt!K4 HK4ồi đóyJwfnv bK4a yJwfnvvẫn luôMbSCenn monp2SWEgg MbSCenmuốn yJwfnvLãnh NyJwfnvgự ThầnMbSCen K4là K4con tp2SWEgrai mìnhyJwfnv. Nhưp2SWEgng MbSCenmà K4ba àyJwfnv, cop2SWEgn trap2SWEgi củaK4 K4ba đãyJwfnv trưyJwfnvởng thànhMbSCen, tK4rở yJwfnvthành mộtp2SWEg nayJwfnvm p2SWEgtử hányJwfnv độiyJwfnv tK4rời đạpMbSCen đấtp2SWEg, từyJwfnv hK4ôm yJwfnvnay p2SWEgtrở đK4i bK4a hoàK4n tyJwfnvoàn MbSCencó thểyJwfnv kiK4êu hãnMbSCenh K4nói K4với bấtp2SWEg kp2SWEgỳ aiK4, TMbSCeniêu yJwfnvTrạch, lp2SWEgà yJwfnvcon tK4rai p2SWEgcủa TyJwfnviêu KiếnMbSCen ĐôngyJwfnv tôi.”

Toàn yJwfnvhội trườMbSCenng p2SWEgvỗ MbSCentay p2SWEghoan hK4ô nK4hư yJwfnvsấm dậy.

Sau p2SWEgkhi p2SWEglắng lại,p2SWEg TiMbSCenêu TrK4ạch nhMbSCenìn MbSCenNhan HMbSCenoan ngồK4i gp2SWEgiữa đáyJwfnvm đông,p2SWEg p2SWEgnói: “NhayJwfnvn Hop2SWEgan, bàK4 MbSCenxã, vMbSCenợ củaK4 MbSCenanh, ep2SWEgm yêu.”

Tiêu K4Trạch liêp2SWEgn tiếpMbSCen dùMbSCenng bK4a cácK4h xưp2SWEgng MbSCenhô p2SWEgkhiến NhaMbSCenn HoK4an nK4gại K4ngùng, côMbSCen nhếchp2SWEg môK4i nyJwfnvhìn anh.

Anh nóyJwfnvi tiếK4p: “ThựyJwfnvc raMbSCen, np2SWEggười anyJwfnvh cầnK4 p2SWEgphải cảmp2SWEg ơMbSCenn nhấp2SWEgt chínhyJwfnv làK4 emp2SWEg. EyJwfnvm cóyJwfnv nhyJwfnvớ lK4úc TầnMbSCen K4Vũ sụpK4 đp2SWEgổ, eyJwfnvm p2SWEgđã p2SWEgnói gìp2SWEg vp2SWEgới MbSCenanh khôK4ng? EyJwfnvm yJwfnvnói ep2SWEgm yêuK4 anp2SWEgh, K4đó lK4à lầK4n đầuMbSCen tp2SWEgiên eyJwfnvm yJwfnvnói yJwfnvyêu MbSCenanh, vp2SWEgào MbSCenlúc màyJwfnv ap2SWEgnh yJwfnvsắp trK4ở thànhK4 mộyJwfnvt kẻMbSCen yJwfnvnghèo ryJwfnvớt khôngMbSCen xMbSCenu díK4nh túi.

Khi đp2SWEgó eK4m nMbSCenói, MbSCengiàu cp2SWEgũng tốtyJwfnv màyJwfnv K4nghèo cp2SWEgũng đK4ược, chỉMbSCen MbSCencần ởMbSCen yJwfnvbên yJwfnvanh, p2SWEgcho MbSCendù cyJwfnvó p2SWEgtúng thiyJwfnvếu yJwfnvđến mứcK4 ănK4 khônMbSCeng đủK4 MbSCenno, MbSCenmặc kp2SWEghông đyJwfnvủ ấm,yJwfnv phảiMbSCen uốngK4 yJwfnvgió yJwfnvTây p2SWEgBắc màMbSCen yJwfnvsống MbSCenthì tK4rong K4lòng eMbSCenm p2SWEgvẫn ryJwfnvất ngp2SWEgọt ngào.

Em nóyJwfnvi eyJwfnvm đK4ã p2SWEgmuốn ởyJwfnv bênyJwfnv p2SWEganh, cMbSCenho p2SWEgdù yJwfnvanh tryJwfnvở tMbSCenhành kyJwfnvẻ ănK4 màMbSCeny lyJwfnvưu lạyJwfnvc đầuK4 đưK4ờng, ep2SWEgm yJwfnvcũng MbSCenmuốn p2SWEglàm kyJwfnvẻ p2SWEgăn màyp2SWEg bênMbSCen cạnhyJwfnv anh.

Cả đờp2SWEgi MbSCennày ep2SWEgm sMbSCenẽ dựaK4 MbSCenvào anp2SWEgh, anK4h K4có khôngMbSCen muMbSCenốn cũp2SWEgng khônyJwfnvg được.”

Nhan Hp2SWEgoan myJwfnvím K4môi gậtMbSCen đầu.

“Nhan Hoanp2SWEg, eyJwfnvm cóK4 dK4ám trướcMbSCen mặK4t tấtp2SWEg cảK4 mọiMbSCen yJwfnvngười ởK4 đâyyJwfnv, nóMbSCeni lạp2SWEgi câuyJwfnv eK4m p2SWEgyêu MbSCenanh mộp2SWEgt yJwfnvlần nữap2SWEg, yJwfnvnói p2SWEglại nhK4ững gìyJwfnv p2SWEgem K4đã từngK4 nóiyJwfnv vK4ới anMbSCenh không?MbSCen” TiêuK4 TyJwfnvrạch nMbSCenói xonK4g, tấtp2SWEg cK4ả mọp2SWEgi ngườiMbSCen MbSCenđều hướngyJwfnv p2SWEgánh MbSCenmắt yJwfnvvào NhaMbSCenn Hoap2SWEgn. Bp2SWEgạch DyJwfnviệc Phonp2SWEgg đưyJwfnva miyJwfnvcro K4tới tp2SWEgrước mặtMbSCen cô,p2SWEg p2SWEgNhan yJwfnvHoan nhMbSCenìn Tip2SWEgêu TrạcyJwfnvh khônyJwfnvg hềK4 chớpyJwfnv mp2SWEgắt, trâmK4 yJwfnvngâm MbSCenmột lyJwfnvát mớiK4 cp2SWEgầm lấyp2SWEg mip2SWEgcro đứngK4 dậyyJwfnv khyJwfnvỏi chỗMbSCen ngồi.

Toàn bộK4 p2SWEgT98 yJwfnvvào tK4hời kyJwfnvhắc nyJwfnvày vK4ô cùnyJwfnvg yêMbSCenn yJwfnvtĩnh, tấtp2SWEg p2SWEgcả đềMbSCenu K4nín thK4ở MbSCencăng tMbSCenai chờp2SWEg cK4ô dũnp2SWEgg cMbSCenảm p2SWEgtỏ tình.

Trong đạiK4 p2SWEgsảnh vanMbSCeng lênyJwfnv mộtMbSCen MbSCengiọng MbSCennữ tronp2SWEgg trẻoK4 êmp2SWEg p2SWEgtai, yJwfnvNhan HoK4an K4nói: “TiêuyJwfnv Trạcp2SWEgh, p2SWEgem K4yêu anhMbSCen, yJwfnvcho yJwfnvdù cyJwfnvó túyJwfnvng yJwfnvthiếu đMbSCenến mứcMbSCen ănMbSCen khônyJwfnvg đủK4 K4no, K4mặc khMbSCenông đủp2SWEg yJwfnvấm, phảiyJwfnv uốngK4 giMbSCenó TMbSCenây Bắp2SWEgc mp2SWEgà sốnyJwfnvg thìMbSCen trp2SWEgong lòyJwfnvng K4em vp2SWEgẫn rấtK4 ngọtyJwfnv ngp2SWEgào. EMbSCenm đãp2SWEg p2SWEgmuốn ởp2SWEg bênMbSCen yJwfnvanh, chp2SWEgo dùp2SWEg anMbSCenh yJwfnvtrở thànyJwfnvh kMbSCenẻ ănMbSCen màyp2SWEg lMbSCenưu lMbSCenạc đầyJwfnvu đường,yJwfnv eyJwfnvm K4cũng muMbSCenốn MbSCenlàm kẻp2SWEg ănyJwfnv màyp2SWEg bênp2SWEg MbSCencạnh anMbSCenh. yJwfnvCả đờip2SWEg nàMbSCeny eK4m syJwfnvẽ dựyJwfnva vàop2SWEg MbSCenanh, aMbSCennh cyJwfnvó khônMbSCeng muốnp2SWEg cũngp2SWEg kK4hông được.”

Cô vừaK4 K4dứt lK4ời, tiếK4ng vôMbSCen taMbSCeny hoyJwfnvan hyJwfnvô nhiệtyJwfnv liệp2SWEgt vMbSCenang lên,yJwfnv p2SWEgTiêu TrạchK4 hưyJwfnvớng vềK4 MbSCenphía côyJwfnv khoyJwfnvm ngưp2SWEgời thậyJwfnvt thấp,MbSCen nóiMbSCen: “Cảmp2SWEg ơMbSCenn MbSCenem, đMbSCenây lyJwfnvà móyJwfnvn qK4uà tuyệyJwfnvt vờip2SWEg nhấK4t yJwfnvmà p2SWEganh p2SWEgnhận K4được ngàyK4 yJwfnvhôm nK4ay. Nhp2SWEgan HoanK4, đápyJwfnv lyJwfnvại tìnK4h cảMbSCenm yJwfnvchân tìnhp2SWEg MbSCenmà MbSCenem dànhyJwfnv chK4o p2SWEganh, TiêyJwfnvu MbSCenTrạch p2SWEganh xiMbSCenn thềp2SWEg trưK4ớc MbSCentất cảp2SWEg mK4ọi người,yJwfnv đờiK4 nK4ày kyJwfnviếp MbSCennày, TyJwfnviêu TrạchK4 đốiK4 K4với NhMbSCenan yJwfnvHoan mãp2SWEgi mK4ãi khôMbSCenng rK4ời MbSCenxa, p2SWEgmãi p2SWEgmãi chyJwfnvỉ yêup2SWEg mộMbSCent ngườiyJwfnv yJwfnvlà em.”

Tiếng vyJwfnvỗ tMbSCenay nyJwfnvhư sấMbSCenm dậyK4 vanp2SWEgg dộiyJwfnv khMbSCenắp hộp2SWEgi trường,p2SWEg đMbSCenặc MbSCenbiệt làp2SWEg tip2SWEgếng vỗp2SWEg yJwfnvtay củayJwfnv nhMbSCenững ngườiK4 đp2SWEgang yêyJwfnvu p2SWEgnhau hoặp2SWEgc đanK4g yyJwfnvêu thầyJwfnvm ngườip2SWEg nàyJwfnvo đó.

Ai cMbSCenũng MbSCenmuốn đượcMbSCen dũyJwfnvng cảK4m nhyJwfnvư NhaK4n p2SWEgHoan, yJwfnvai cK4ũng muốnK4 đượcMbSCen tyJwfnvhâm tìnK4h yJwfnvnhư TyJwfnviêu Trạch.

Lạc TyJwfnviểu AK4nh cảMbSCenm đK4ộng K4đến rK4ơi lệ,yJwfnv HạMbSCen ThiệK4u Nhiêp2SWEgn rúp2SWEgt khăMbSCenn yJwfnvđưa chMbSCeno cô.

Dưới sâyJwfnvn khK4ấu, NhK4an HoMbSCenan K4đỏ MbSCenmặt nhìyJwfnvn p2SWEgTiêu TrạchK4, ányJwfnvh mắyJwfnvt sángyJwfnv p2SWEgtrong. TMbSCenrên sânyJwfnv kyJwfnvhấu, Tip2SWEgêu TrMbSCenạch nhMbSCenìn vp2SWEgề yJwfnvphía cô,K4 trênMbSCen gưp2SWEgơng mặtK4 ngậpyJwfnv tp2SWEgràn ýyJwfnv cK4ười, áMbSCennh mp2SWEgắt sáK4ng rực.

“Nào nK4ào!” BạchK4 yJwfnvDiệc PhMbSCenong nhảyyJwfnv lênp2SWEg syJwfnvân kMbSCenhấu, cMbSCenắt ngp2SWEgang ánMbSCenh K4nhìn p2SWEgchăm chúyJwfnv yJwfnvnồng yJwfnvnàn cMbSCenủa yJwfnvhai ngưp2SWEgời. “CảMbSCenm ơnyJwfnv sựyJwfnv cổK4 vK4ũ củaK4 qp2SWEguý yJwfnvvị, bàMbSCeni phátyJwfnv biểMbSCenu củap2SWEg chMbSCenủ nhâp2SWEgn bMbSCenữa tiK4ệc yJwfnvxin MbSCenđược kếtp2SWEg MbSCenthúc, bMbSCenây K4giờ xiMbSCenn mMbSCenời vyJwfnvào tiếK4t mụyJwfnvc tiếK4p theo.”

Nhân viyJwfnvên phụK4c vK4ụ đẩyp2SWEg p2SWEgxe bánhK4 kK4em lênK4 MbSCensân khấup2SWEg, MbSCenca sĩp2SWEg Bp2SWEgạch Diệp2SWEgc MbSCenPhong bắtp2SWEg nhyJwfnvịp cK4ho mMbSCenọi ngườyJwfnvi hátyJwfnv byJwfnvài cyJwfnvhúc yJwfnvmừng sK4inh p2SWEgnhật, saMbSCenu MbSCenđó bảop2SWEg TiêuK4 Trạchp2SWEg ướMbSCenc rồiK4 thổiMbSCen nến.

Một yJwfnvhơi thổMbSCeni tắtK4 yJwfnvba nyJwfnvgọn nếnp2SWEg tưK4ợng MbSCentrưng chyJwfnvo p2SWEgba mươiMbSCen tuổp2SWEgi, TiêK4u Trạchp2SWEg nhắmp2SWEg mắtK4 yJwfnvước mộtMbSCen đMbSCeniều ước.

Dưới syJwfnvân khấuMbSCen, K4Nhan HoayJwfnvn K4thích thyJwfnvú nhyJwfnvìn anK4h, yJwfnvtrong lòngK4 thầmp2SWEg đop2SWEgán: Tip2SWEgêu Trạch,yJwfnv cMbSCenó phảK4i ayJwfnvnh p2SWEgđang ưMbSCenớc rằngMbSCen chúngyJwfnv tyJwfnva sẽMbSCen mK4ãi myJwfnvãi ởyJwfnv bênMbSCen nhau?

Tiêu TrạchyJwfnv mởK4 mắt.

Bạch DiệcMbSCen PhonyJwfnvg cyJwfnvười hìyJwfnv K4hì hK4ỏi: “MbSCenVừa ướK4c điềuyJwfnv gìMbSCen vyJwfnvậy, nK4ói ngyJwfnvhe chútp2SWEg nào,yJwfnv cp2SWEgó phảyJwfnvi K4liên quK4an K4tới bàyJwfnv xãMbSCen, vợMbSCen, eMbSCenm yp2SWEgêu Np2SWEghan p2SWEgHoan củp2SWEga yJwfnvcậu không?”

Tiêu TrK4ạch nhìnp2SWEg NhyJwfnvan Hoanp2SWEg, p2SWEgNhan HoyJwfnvan cyJwfnvũng muốMbSCenn biếMbSCent đyJwfnviều ướp2SWEgc p2SWEgcủa MbSCenanh pp2SWEghải chănyJwfnvg MbSCencó K4cô tronp2SWEgg đK4ó, áp2SWEgnh mắMbSCent chờK4 myJwfnvong nhìnK4 anh.

Nhìn chăMbSCenm cMbSCenhú vàoyJwfnv mắtMbSCen cK4ô, TiêuyJwfnv TK4rạch nóyJwfnvi: “ĐiềuMbSCen MbSCenước củap2SWEg tôyJwfnvi làyJwfnv, MbSCenthân thểMbSCen p2SWEgkhỏe mạnh.”

Không gyJwfnviống nhMbSCenư côyJwfnv nMbSCenghĩ! MbSCenNhan HoyJwfnvan bĩuK4 môi,p2SWEg MbSCentrong lònMbSCeng cảmyJwfnv thMbSCenấy hơp2SWEgi mp2SWEgất mát.

Bạch DiệcyJwfnv PMbSCenhong giK4ơ yJwfnvngón yJwfnvcái vớiyJwfnv TiMbSCenêu Trạch,yJwfnv K4trêu yJwfnvchọc nói:K4 “NgyJwfnvài TK4iêu, cụK4 TiK4êu àyJwfnv, tK4ôi cK4húc cụp2SWEg thK4ân thểMbSCen kyJwfnvhỏe mạMbSCennh, phúcp2SWEg nhưMbSCen Đôngp2SWEg Hải,yJwfnv MbSCenthọ K4tựa p2SWEgNam Sơnp2SWEg! MbSCenHa hyJwfnva yJwfnvha ha!”yJwfnv K4Anh tyJwfnva nMbSCenói xoMbSCenng cũnyJwfnvg p2SWEgtự mMbSCenình cảmyJwfnv tK4hấy byJwfnvuồn cườiMbSCen, p2SWEgcầm p2SWEgmicro cườiMbSCen ngặtK4 nghẽo.

Tiêu TrạcMbSCenh nhậnyJwfnv micMbSCenro, nMbSCenói: “K4Nhan Hoap2SWEgn, điềK4u ướcyJwfnv vK4ừa p2SWEgrồi cK4ủa ayJwfnvnh lp2SWEgà thânyJwfnv thểK4 kyJwfnvhỏe MbSCenmạnh, cóp2SWEg MbSCenlẽ eyJwfnvm p2SWEgkhông biếtp2SWEg tạp2SWEgi saK4o aMbSCennh lạK4i ướcMbSCen MbSCennhư vậy,MbSCen ngp2SWEghe xonK4g K4bài hátK4 saMbSCenu p2SWEgđây MbSCenem yJwfnvsẽ hiểuK4 đượcp2SWEg lònyJwfnvg anMbSCenh. yJwfnvBài hyJwfnvát nàMbSCeny ayJwfnvnh tặngyJwfnv MbSCencho MbSCenem, K4tên MbSCenlà ‘Thâp2SWEgn thK4ể MbSCenkhỏe mạnh’.”

Ánh đèK4n trêMbSCenn syJwfnvân khyJwfnvấu dịup2SWEg đi,yJwfnv baMbSCenn nhạK4c bắK4t p2SWEgđầu đệmMbSCen đàn,MbSCen khyJwfnvúc nhạcK4 K4dạo p2SWEgêm áip2SWEg trôiMbSCen yJwfnvqua, TiK4êu yJwfnvTrạch K4đưa mK4icro tớiK4 bêK4n môp2SWEgi, MbSCencất giọngp2SWEg hát.

Anh khp2SWEgông syJwfnvợ vyJwfnvì MbSCenem K4mà yJwfnvchịu np2SWEghiều yJwfnvtổn thất,MbSCen yJwfnvdù MbSCenbao p2SWEggian p2SWEgkhổ vMbSCenẫn sẵnMbSCen lònMbSCeng đóyJwfnvn nhận

Anh chỉK4 sợp2SWEg K4vì mệtMbSCen mK4ỏi thayJwfnvo K4thức cảyJwfnv p2SWEgđêm mMbSCenà byJwfnvỏ lỡp2SWEg cuộcp2SWEg hẹnyJwfnv ngàMbSCeny mayJwfnvi yJwfnvcủa chúngyJwfnv ta

Anh khp2SWEgông sp2SWEgợ myJwfnvồ hôip2SWEg đyJwfnvầm đìa,yJwfnv xâyyJwfnv nêMbSCenn mộtyJwfnv lâup2SWEg đàiyJwfnv p2SWEgthuộc vềK4 riêngK4 K4hai ta

Anh p2SWEgchỉ sp2SWEgợ rK4ằng mìnhMbSCen bịMbSCen cảmyJwfnv, khôp2SWEgng nếmyJwfnv đượcK4 đồp2SWEg ăp2SWEgn eyJwfnvm p2SWEgnấu MbSCencho ayJwfnvnh thìp2SWEg yJwfnvthật yJwfnvlãng phí

Không cMbSCenần K4em cK4ho aMbSCennh uốnyJwfnvg thyJwfnvuốc, K4không muốnyJwfnv trK4ở thànK4h gáK4nh nặngK4 cK4ủa em

Nếu yyJwfnvêu p2SWEgem sp2SWEgao cóMbSCen thểMbSCen MbSCenđể p2SWEgem php2SWEgải hônyJwfnv mộp2SWEgt ngườiMbSCen bệnp2SWEgh, trơK4 mắtK4 nhìnMbSCen ayJwfnvnh chK4ịu baK4o gip2SWEgày vò

Anh MbSCenmong saMbSCeno MbSCenthân thểp2SWEg khỏp2SWEge MbSCenmạnh, K4vì p2SWEganh đãMbSCen đồngyJwfnv yJwfnvý sp2SWEgẽ chp2SWEgo ep2SWEgm mộtMbSCen cup2SWEgộc syJwfnvống vẹnyJwfnv toàn

Thề np2SWEgon hẹnMbSCen bK4iển cyJwfnvhẳng bằngp2SWEg yJwfnvkhỏe mạnhp2SWEg đểK4 MbSCenem khK4ông phảiK4 nhyJwfnvọc công

Anh monK4g MbSCensao K4thân thp2SWEgể khỏyJwfnve mạnhK4, kK4hông mMbSCenuốn nyJwfnvhìn eMbSCenm yJwfnvrơi lệMbSCen vyJwfnvì MbSCenlo lp2SWEgắng cMbSCenho anh

Ngộ np2SWEghỡ p2SWEgem còK4n MbSCentiều p2SWEgtụy yJwfnvhơn ayJwfnvnh thK4ì syJwfnvao cóp2SWEg thểK4 hưởngMbSCen K4thụ hyJwfnvương vịK4 củK4a tK4ình yêu

Anh đK4ã từnyJwfnvg p2SWEgphung MbSCenphí tp2SWEghời giK4an, thMbSCenậm yJwfnvchí cònK4 nK4gang tàngyJwfnv coMbSCeni thườngyJwfnv cáiyJwfnv chết

Bởi yJwfnvvì p2SWEgđã p2SWEgyêu yJwfnvem, myJwfnvới bắtp2SWEg đầuMbSCen kyJwfnvhao kp2SWEghát sốnMbSCeng lK4âu trămMbSCen tuổi

Cầu trK4ời bMbSCenan MbSCenphúc cyJwfnvho thp2SWEgân p2SWEgthể ayJwfnvnh p2SWEgkhỏe mạnK4h, yJwfnvcho dùK4 ngàMbSCeny đyJwfnvó đp2SWEgất tMbSCenrời tốip2SWEg tăm

Em yJwfnvvẫn sẽMbSCen nhyJwfnvìn aK4nh p2SWEgngủ yên

Đắp chyJwfnvo anK4h cp2SWEghiếc chyJwfnvăn bông,yJwfnv kp2SWEghiến ap2SWEgnh cảmK4 đMbSCenộng MbSCenđến rơiMbSCen lệp2SWEg… [2]

[2] TK4hân K4thể khỏeMbSCen mạnp2SWEgh –yJwfnv Trp2SWEgương K4Vệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng K4hình ảyJwfnvnh kK4hi anp2SWEgh bịMbSCen bệnhp2SWEg tp2SWEgái hiệnK4 tK4rước mắtyJwfnv Nhp2SWEgan HyJwfnvoan, K4cho anyJwfnvh uốK4ng thyJwfnvuốc, nhìp2SWEgn anyJwfnvh tiêp2SWEgm, mơMbSCen mơp2SWEg hồyJwfnv p2SWEghồ yJwfnvngồi bp2SWEgên giườngMbSCen tMbSCenrông chừMbSCenng anh…

Khóe mắtMbSCen cMbSCenô đãK4 ướtp2SWEg tựyJwfnv MbSCenlúc nào.

Chơi K4xe, hMbSCenồ đồMbSCen sốp2SWEgng quyJwfnva MbSCenngày, K4coi thưyJwfnvờng cáiK4 chếp2SWEgt MbSCenđi đuaMbSCen yJwfnvxe vớiK4 DạK4 Sâm…MbSCen TấtMbSCen cMbSCenả đềp2SWEgu hiểnMbSCen K4hiện trMbSCenước mắtp2SWEg Tip2SWEgêu TrạcK4h, p2SWEganh K4nhớ rấtyJwfnv rp2SWEgõ yJwfnvlúc aK4nh tỉMbSCennh lK4ại sp2SWEgau cơMbSCenn mêp2SWEg K4man, NhaK4n HoyJwfnvan đyJwfnvã np2SWEgói –p2SWEg ap2SWEgnh gụcK4 nK4gã, p2SWEgnhư thểp2SWEg cảMbSCen thyJwfnvế giớK4i nàyJwfnvy đềup2SWEg syJwfnvụp đổMbSCen theMbSCeno vMbSCenậy. TiêMbSCenu TrạchyJwfnv, anyJwfnvh MbSCenphải myJwfnvau khỏeMbSCen lại,K4 myJwfnvình K4em kp2SWEghông tK4hể chp2SWEgèo cMbSCenhống đượcMbSCen MbSCencái K4nhà này.

Thề K4non hMbSCenẹn byJwfnviển thp2SWEgật sựyJwfnv chẳngp2SWEg qMbSCenuan p2SWEgtrọng byJwfnvằng tp2SWEghân p2SWEgthể kyJwfnvhỏe mạnh.

Đối vớiK4 côK4, anp2SWEgh làyJwfnv trMbSCenụ cộK4t cK4ho cyJwfnvả tyJwfnvhế giới,p2SWEg aK4nh gK4ục np2SWEggã, tyJwfnvhế gp2SWEgiới củaMbSCen cyJwfnvô p2SWEgcũng MbSCensụp xuốngp2SWEg theo.

Nhan yJwfnvHoan cảp2SWEgm đK4ộng khôngp2SWEg nK4ói nK4ên lời,p2SWEg lệMbSCen rMbSCenưng rưnp2SWEgg trop2SWEgng đôiMbSCen K4mắt lonMbSCeng lanp2SWEgh, quK4a lànyJwfnv nướcMbSCen mp2SWEgắt đó,p2SWEg cMbSCenô tryJwfnvông thấyMbSCen mộMbSCent nMbSCengười đàK4n ôngyJwfnv K4cầm K4bó K4hoa hồnK4g toyJwfnv. GyJwfnvương mặyJwfnvt rạngyJwfnv yJwfnvrỡ, sốyJwfnvng mũMbSCeni cMbSCenao K4thẳng, Âp2SWEgu phụcyJwfnv trắngK4 tMbSCeninh, anyJwfnvh giốngyJwfnv np2SWEghư mộtp2SWEg vịyJwfnv K4hoàng tửMbSCen MbSCenchân tìnK4h kyJwfnvhẩn yJwfnvkhoản bp2SWEgước MbSCenvề phíaMbSCen cô.

Nhan MbSCenHoan K4sụt sịK4t nhK4ận lấyJwfnvy byJwfnvó hoap2SWEg, p2SWEgTiêu TrạchyJwfnv mócyJwfnv MbSCentrong áoyJwfnv K4ra chiếcp2SWEg nhẫnK4 kiK4m cươngK4 đãyJwfnv chuẩyJwfnvn bMbSCenị từK4 trướcyJwfnv, qup2SWEgỳ mộtyJwfnv K4chân xuốngyJwfnv. AnyJwfnvh nóyJwfnvi: “yJwfnvAnh đãMbSCen np2SWEgói, MbSCenngày aMbSCennh gâMbSCeny dK4ựng lK4ại sựK4 nyJwfnvghiệp sẽMbSCen chíp2SWEgnh làyJwfnv lúcK4 cướiyJwfnv MbSCenem vềMbSCen nMbSCenhà, bâyJwfnvy K4giờ aK4nh K4muốn thựcyJwfnv hiệp2SWEgn K4lời nóip2SWEg p2SWEgcủa mMbSCenình, eMbSCenm yêu,p2SWEg lấMbSCeny anyJwfnvh nhé?”

Nước MbSCenmắt lp2SWEgã cp2SWEghã rơiK4, Np2SWEghan HoMbSCenan khôngyJwfnv hềMbSCen p2SWEgdo dự,MbSCen nK4gón yJwfnvtay MbSCenrun yJwfnvrun K4chui vàoyJwfnv chiếcMbSCen nhẫnyJwfnv nạmp2SWEg K4kim cMbSCenương đẹpMbSCen đp2SWEgẽ sp2SWEgáng chói.

Chung qK4uanh tiếngp2SWEg vỗMbSCen taK4y vK4ang dộp2SWEgi, anMbSCenh ômp2SWEg cK4ô hônK4 lMbSCenên hàngp2SWEg K4nước mắt.

Âm nhạcyJwfnv thMbSCenay đổi,K4 K4trở thàMbSCennh khúcyJwfnv MbSCennhạc yJwfnvêm áMbSCeni nhịpyJwfnv nhàMbSCenng, myJwfnvọi p2SWEgngười lậK4p tp2SWEgức kếtMbSCen đôiyJwfnv tK4ìm byJwfnvạn nhảyK4. Tip2SWEgêu Tp2SWEgrạch thổip2SWEg yJwfnvnhẹ lêK4n míMbSCen mắtK4 cK4ô, chọK4c chK4o cK4ô cười,yJwfnv “LMbSCenập tp2SWEgức muốMbSCenn làMbSCenm cK4ô dâyJwfnvu củp2SWEga anMbSCenh, cảyJwfnvm yJwfnvthấy mp2SWEgình hK4ạnh phMbSCenúc chứ?”

Nhan HoK4an nínp2SWEg kMbSCenhóc mỉmp2SWEg cười,yJwfnv gậtyJwfnv đầyJwfnvu MbSCenliên tục.

Tiêu Trạp2SWEgch cườiMbSCen làyJwfnvm xK4ao độngK4 áK4nh mắtK4 yJwfnvNhan Hoan.

Cô nói:K4 MbSCen“Anh K4yêu, sinMbSCenh p2SWEgnhật vp2SWEgui vẻ.”

“Ừ!” Anp2SWEgh tựayJwfnv p2SWEgtrán mìK4nh vàoMbSCen trp2SWEgán cô,K4 nhp2SWEgẹ nhàngyJwfnv p2SWEgkhiêu vMbSCenũ, côp2SWEg kéoK4 tMbSCenay MbSCenanh đặtMbSCen lêyJwfnvn bụnK4g dướiMbSCen phẳnK4g MbSCenlì, kMbSCenhẽ K4khàng nóiK4: “K4Món qup2SWEgà ep2SWEgm tK4ặng cK4ho anp2SWEgh nằmp2SWEg ởp2SWEg đây.”

Chiều cuốiyJwfnv tK4hu, ánK4h nắngK4 MbSCenchan hòa.

Ven đường,MbSCen cap2SWEgo MbSCenốc mp2SWEgọc lênyJwfnv K4san p2SWEgsát nhưMbSCen rK4ừng rậm,MbSCen tp2SWEgừng cỗp2SWEg xMbSCene lớnyJwfnv p2SWEgnhỏ rK4ong ruổiyJwfnv khắK4p cK4ác coMbSCenn pK4hố, nyJwfnvgười đMbSCeni đườngK4 quyJwfnva MbSCenlại p2SWEgvội vã,p2SWEg nữyJwfnv K4cảnh p2SWEgsát giaMbSCeno thôngyJwfnv xinyJwfnvh đẹp2SWEgp chp2SWEgỉ hp2SWEguy đyJwfnvoàn xep2SWEg. yJwfnvMột yJwfnvđám thMbSCenanh niênyJwfnv vâyK4 quaK4nh trạmK4 K4xe buýtyJwfnv dK4án đầyK4 áMbSCenp phMbSCeních php2SWEgim ảnyJwfnvh, tp2SWEgất cảyJwfnv đềuyJwfnv đaK4ng bàyJwfnvn tányJwfnv vp2SWEgề cp2SWEgô diyJwfnvễn K4viên p2SWEgxinh đẹpK4 chiếmK4 yJwfnvcứ toàyJwfnvn bộMbSCen K4các bứMbSCenc MbSCenảnh đó.

Thành phốK4 nK4ày vp2SWEgẫn tp2SWEghay đổK4i yJwfnvrất nhayJwfnvnh, MbSCenkhiến K4người MbSCenta khK4ông kịMbSCenp đónp2SWEg nhận.

Tại vùngyJwfnv ngoạiMbSCen tK4hành p2SWEgcách xyJwfnva đMbSCenô K4thị, yênMbSCen tp2SWEgĩnh, tyJwfnvhư thái.

Reventon mep2SWEgn K4theo cp2SWEgon đườngMbSCen núiyJwfnv uốnK4 lượnp2SWEg laK4o vềK4 phMbSCenía trưK4ớc, tp2SWEgrên ghếMbSCen láiK4, TiêMbSCenu TryJwfnvạch mộtp2SWEg yJwfnvtay K4giữ vK4ô lyJwfnvăng, mộK4t yJwfnvtay đặtp2SWEg tryJwfnvên phầnK4 bụK4ng đMbSCenã K4hơi K4nhô yJwfnvlên K4của ngườiyJwfnv K4vợ đp2SWEgang ngồiyJwfnv tronyJwfnvg lMbSCenòng mình.

Nhan HoaMbSCenn đaMbSCenng tryJwfnvong thờiK4 kMbSCenỳ manyJwfnvg MbSCenthai nyJwfnvhưng vyJwfnvẫn đMbSCenẹp dịuyJwfnv K4dàng, K4mái tMbSCenóc K4hơi K4rối tếtp2SWEg p2SWEgphồng theK4o kiyJwfnvểu xyJwfnvương cáyJwfnv, áK4o leK4n mK4ỏng màuK4 K4da người,yJwfnv toàyJwfnvn tK4hân yJwfnvcô nhMbSCenư p2SWEgtỏa rMbSCena mộtMbSCen tK4hứ ánK4h MbSCensáng củaK4 ngườiMbSCen làK4m mẹ.

Cô ngồiMbSCen trênK4 đùp2SWEgi TK4iêu Trạp2SWEgch, MbSCencúi đầuyJwfnv hôp2SWEgn myJwfnvôi anp2SWEgh, yJwfnvchiếc nhẫMbSCenn kyJwfnvim cươngp2SWEg trp2SWEgên ngyJwfnvón vôyJwfnv dMbSCenanh lóep2SWEg sángyJwfnv MbSCenrực rỡ.

Tiêu TrK4ạch đK4ã qK4uá qMbSCenuen thyJwfnvuộc vớiK4 cMbSCenon đườyJwfnvng nàK4y MbSCennên K4vốn khyJwfnvông cầnyJwfnv K4nhìn, vẫnyJwfnv K4hết syJwfnvức chuyênp2SWEg MbSCenchú hônp2SWEg cp2SWEgô, yêK4u thươngK4 cô.

“Vèo!”

Một chp2SWEgiếc PorscyJwfnvhe 9K411 MbSCen[3] phMbSCenóng vụyJwfnvt quMbSCena nhK4ư tênK4 bắK4n, láp2SWEg câyp2SWEg kyJwfnvhô K4héo bK4ị sứcp2SWEg gp2SWEgió cuốnMbSCen lMbSCenên cK4uộn tp2SWEgròn MbSCensau đuôMbSCeni xe.

[3] p2SWEgPorsche 911p2SWEg: mp2SWEgọi nyJwfnvgười cyJwfnvòn nhớyJwfnv cK4hiếc MbSCenxe nàK4y chứp2SWEg, làMbSCen DạMbSCen SâmMbSCen :D

2012-Porsche-911-Front-Quarter-Motion-RedMbSCen-623x415

1338366817-Porsche-911-CoupyJwfnve-Club-1

Nhan HoayJwfnvn yJwfnvrời khỏyJwfnvi cánK4h môp2SWEgi yJwfnvnóng rực,MbSCen qMbSCenuay đK4ầu nhK4ìn, kip2SWEgnh ngạcyJwfnv p2SWEghô lênp2SWEg: “LyJwfnvà aMbSCennh ta…”

Tiêu Trạcp2SWEgh giyJwfnvữ cằmyJwfnv yJwfnvcô kéoyJwfnv lạip2SWEg tiếyJwfnvp tụcK4 yJwfnvhôn môi.

Mặc kệp2SWEg hắnyJwfnv MbSCenlà ai.

Người K4cả đờiyJwfnv MbSCennày aK4nh muốnMbSCen p2SWEgđuổi thyJwfnveo p2SWEgđã hoànK4 tyJwfnvoàn bMbSCenắt yJwfnvđược rồip2SWEg, yJwfnvanh cMbSCenhẳng còyJwfnvn MbSCenchút hàoMbSCen hyJwfnvứng vớiMbSCen bấtK4 kỳyJwfnv kp2SWEgẻ nàoMbSCen khác.

“Anh khônMbSCeng thK4ể np2SWEgào vK4ĩnh vyJwfnviễn cyJwfnvhạy phíp2SWEga sap2SWEgu em.”

“Anh sẽp2SWEg đuổiMbSCen p2SWEgtheo em.”

Nhan HK4oan, cuốK4i MbSCencùng aMbSCennh yJwfnvcũng p2SWEgbắt đyJwfnvược p2SWEgem rồi.

_Hết_

P/s: NgạiyJwfnv quá,p2SWEg p2SWEgcòn mMbSCenỗi mMbSCenột cyJwfnvhương muốnyJwfnv pyJwfnvost lip2SWEgền luMbSCenôn nhưp2SWEgng tp2SWEgự np2SWEghiên p2SWEglại yJwfnvbận bùMbSCen đầuK4 cảK4 tuầMbSCenn, chẳngK4 hMbSCenở MbSCenra đượcK4 chK4út nK4ào K4để làmyJwfnv, bắK4t p2SWEgmọi ngưMbSCenời đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.