Truy đuổi - Chương 67

Tác giả5wB8: NhTQ3gan 5wB8Tiểu Ngôn

Chuyển ngữ:5wB8 Lạc5wB8 Dương
***

Chương 67

Để TQ3gchúc mừn5wB8g snyKhinh hDNtnhật Tiêu5wB8 Trạch,nyKh 5wB8Nhan HoaAHNhn nyKhmặc nyKhmột c5wB8hiếc váyhDNt hởTQ3g TQ3gvai hDNtmới đhDNtặt hànAHNhg thAHNhiết kếnyKh nyKhtheo yêAHNhu TQ3gcầu. AHNhTừ ngựhDNtc tTQ3grở xuống,nyKh váyTQ3g đượcTQ3g gAHNhhép th5wB8ành TQ3gtừ rấTQ3gt nhiềTQ3gu chiếhDNtc TQ3glông vAHNhũ nhỏTQ3g trắnTQ3gg tihDNtnh, tạoAHNh chTQ3go phTQ3gần chhDNtân vAHNháy AHNhcó khDNtiểu dánTQ3gg nh5wB8ư bnyKhậc thnyKhang thDNtầng tầAHNhng lớphDNt lớp5wB8, vnyKhừa thDNthuần kTQ3ghiết thoáTQ3gt tục5wB8 mAHNhà TQ3glại khôngTQ3g mnyKhất TQ3gtính nyKhthời trang.

Là c5wB8hủ nhTQ3gân hDNtcủa bữaTQ3g tiệhDNtc, TTQ3giêu TnyKhrạch cũhDNtng 5wB8ăn vTQ3gận 5wB8rất trAHNhang tTQ3grọng, a5wB8nh mặnyKhc mộtAHNh bộhDNt ÂTQ3gu phnyKhục mAHNhàu trắnTQ3gg bướAHNhc AHNhra khỏi5wB8 hDNtphòng tha5wB8y đồnyKh, TQ3gđi tTQ3gới ômTQ3g nyKhvòng quaAHNhnh e5wB8o nhhDNtỏ củahDNt nàng5wB8 tiê5wB8n TQ3gnữ đhDNtang nyKhđứng hDNttrước gươngnyKh, nóTQ3gi: “TQ3gMặc đhDNtồ trnyKhang điểmhDNt x5wB8inh đAHNhẹp thDNthế nàyhDNt đnyKhể quynyKhến rTQ3gũ c5wB8on TQ3gnhà AHNhai đây?”

Nhan HAHNhoan giậnyKht nhhDNtẹ cánAHNhh t5wB8ay áoAHNh màhDNtu trắngAHNh TQ3gđang nyKhvòng qnyKhua TQ3geo mTQ3gình, nyKhnói: “nyKhEm cTQ3gòn chDNthưa TQ3gnói AHNhgì aTQ3gnh nyKhđâu đấy,nyKh ănyKhn diTQ3gện nyKhbảnh nyKhbao thế5wB8 5wB8này là5wB8 để5wB8 dụ5wB8 AHNhdỗ c5wB8on gányKhi hDNtnhà hDNtai hả?”

“Hôm nTQ3gay lhDNtà hDNtsinh nhật5wB8 anAHNhh, annyKhh phDNthải ăn5wB8 mnyKhặc trịnAHNhh trọngTQ3g làhDNt đương5wB8 nhiêAHNhn, hAHNhơn TQ3gnữa, cóTQ3g eAHNhm rồi,nyKh 5wB8còn chDNton gáiAHNh nyKhnhà 5wB8ai AHNhcó tAHNhhể lọtAHNh nyKhvào mAHNhắt anyKhnh được.”

“Hôm naTQ3gy nyKhlà shDNtinh nh5wB8ật annyKhh, e5wB8m tra5wB8ng đTQ3giểm xin5wB8h hDNtđẹp 5wB8là AHNhđương nh5wB8iên, hơnyKhn hDNtnữa, AHNhcó an5wB8h rồhDNti, cTQ3gon thDNtrai nAHNhhà nAHNhào nyKhcó thể5wB8 lọtAHNh v5wB8ào nyKhmắt nyKhem đượcTQ3g chứ.”

Nhan HoaAHNhn bắthDNt chướcnyKh c5wB8ách nóAHNhi củahDNt 5wB8anh, nyKhlại 5wB8bị AHNhTiêu TrạchDNth ômAHNh gAHNhhì vnyKhào lhDNtòng 5wB8hôn ngấuAHNh ngTQ3ghiến mTQ3gột trận,hDNt rờiAHNh TQ3gkhỏi hDNtmôi 5wB8cô, a5wB8nh thDNthở nặhDNtng nềTQ3g nói:5wB8 “5wB8Quà 5wB8sinh nhậthDNt hDNtcủa annyKhh đâu?”

 

Nhan HoaTQ3gn đỏ5wB8 mặTQ3gt nyKhkéo chiếc5wB8 váyhDNt hơ5wB8i hDNtxộc xhDNtệch lên5wB8 AHNhche đnyKhi p5wB8hần ngựcnyKh, nyKhra vẻhDNt nyKhbí mậnyKht, “nyKhĐến AHNhlúc đóAHNh annyKhh hDNtsẽ biết!”

“Anh muốnyKhn 5wB8xem xenyKhm r5wB8ốt TQ3gcuộc eTQ3gm hDNttặng hDNtanh hDNtthứ gTQ3gì hTQ3gay TQ3gho.” BàhDNtn tnyKhay tTQ3go véhDNto AHNhnhẹ hAHNhai cAHNhái 5wB8lên nơAHNhi trònTQ3g trịahDNt mềmhDNt 5wB8mại, NhTQ3gan AHNhHoan nnyKhhíu màyAHNh 5wB8cắn môTQ3gi, cTQ3gơ thAHNhể bâAHNhy giờAHNh nyKhvô cùnhDNtg TQ3gnhạy AHNhcảm, sự5wB8 đnyKhụng chạm5wB8 chDNtủa anhDNth AHNhlàm cTQ3gô nhhDNtư mu5wB8ốn AHNhnhũn ra.

Rất nAHNhhiều người5wB8 nTQ3ghận đượ5wB8c thTQ3giệp m5wB8ời củanyKh TiêTQ3gu TrạchAHNh, đồngnyKh nAHNhghiệp, bạTQ3gn b5wB8è thâAHNhn thiếAHNht, ngaTQ3gy cảAHNh AHNhkẻ đốnyKhi địAHNhch TQ3gLãnh hDNtNgự AHNhThần cũngAHNh nhậnTQ3g được.

Từng chAHNhiếc limousAHNhine [15wB8] nyKhxa AHNhhoa lhDNtần lượtAHNh đỗTQ3g lạinyKh tr5wB8ước cổnyKhng T98nyKh, hôhDNtm 5wB8nay bảohDNt 5wB8vệ AHNhcũng TQ3găn nyKhmặc cnyKhhỉn cnyKhhu vAHNhô cùnyKhng tranyKhng hDNttrọng. LúcnyKh TiTQ3gêu TrạchhDNt tự5wB8 nhTQ3giên nyKhôm Nha5wB8n HhDNtoan nyKhđi và5wB8o đạiAHNh sảnh,nyKh không5wB8 nyKhkhí cảhDNt hộnyKhi trườnhDNtg lnyKhập hDNttức sônyKhi sục.

[1] LimousAHNhine: nyKhmột lonyKhại xnyKhe hDNtkhách sanhDNtg TQ3gtrọng, cóAHNh TQ3gthân AHNhxe dàihDNt vnyKhà TQ3gnội thất5wB8 tiệnTQ3g nghnyKhi bêAHNhn trong.

lincoln-sthDNtretch-limo

5wB8"OLYMPUS

Tiêu TrạchTQ3g nyKhchào hỏhDNti mộtnyKh nhóhDNtm bạnnyKh TQ3gbè, TQ3gNhan HoahDNtn AHNhbị nyKhđám k5wB8hách mờiAHNh nyKhnữ kéonyKh saTQ3gng TQ3gmột TQ3gbên bắthDNt nyKhđầu hDNttán gẫu.

Nhân 5wB8viên phục5wB8 vụTQ3g quAHNhán bTQ3gar mAHNhang 5wB8một hộphDNt quànyKh đượcnyKh gTQ3gói đẹ5wB8p đ5wB8ẽ đưnyKha chTQ3go TiêhDNtu TrạchnyKh đaAHNhng AHNhnói chuyệnAHNh phiế5wB8m vớiTQ3g khá5wB8ch khứa,nyKh “Tiêu5wB8 hDNttiên nyKhsinh, mộ5wB8t vịAHNh tiênTQ3g sinyKhnh nhờTQ3g tôi5wB8 chuyhDNtển m5wB8ón AHNhquà nàTQ3gy c5wB8ho ngài,5wB8 ngườiAHNh đóhDNt nóiTQ3g mónyKhn quànyKh nAHNhày nhDNtgài nhDNthất định5wB8 ph5wB8ải tTQ3gự tanyKhy mở5wB8 ra.”

Tiêu ThDNtrạch nghDNthi hoTQ3gặc hDNtnhận lấyhDNt hộp5wB8 quTQ3gà, mởhDNt rhDNta. AHNhNgay AHNhkhi TQ3ggiấy gnyKhói đượAHNhc hDNtxé 5wB8ra, thDNtrong lòTQ3gng TiênyKhu TrạchnyKh lậnyKhp tứcAHNh đnyKhan xeTQ3gn bahDNto cảAHNhm TQ3ggiác đắng5wB8 hDNtcay ng5wB8ọt TQ3gbùi. AnyKhnh giữhDNt lnyKhấy thDNtay nhânAHNh viêTQ3gn phụchDNt vAHNhụ, vộiAHNh nyKhvàng hỏi:hDNt 5wB8“Vị ti5wB8ên sAHNhinh đóTQ3g đa5wB8ng 5wB8ở đânyKhu? AnAHNhh tnyKha trônnyKhg TQ3gnhư thnyKhế nào?”

Nhân vi5wB8ên pTQ3ghục vụhDNt hơiAHNh gi5wB8ật mAHNhình, lAHNhắp bắAHNhp nTQ3gói: “nyKhVị AHNhtiên sAHNhinh đhDNtó TQ3gđã điTQ3g 5wB8rồi, an5wB8h tTQ3ga rấTQ3gt cAHNhao, TQ3grất tuấn5wB8 túnyKh, TQ3gkhi cnyKhười cnyKhòn lTQ3gộ TQ3gra hàmnyKh răTQ3gng nyKhtrắng sáng.”

Đúng hDNtlúc này,AHNh với5wB8 tư5wB8 cAHNhách người5wB8 cnyKhhủ trìnyKh, AHNhBạch DiệcnyKh P5wB8hong nyKhmời hDNtTiêu nyKhTrạch lêhDNtn sânTQ3g kAHNhhấu pháAHNht bnyKhiểu, TQ3gTiêu TrAHNhạch chấnnyKh chTQ3gỉnh nyKhlại cảmAHNh hDNtxúc rhDNtồi đ5wB8i lên.

Khách kTQ3ghứa nhaAHNho nhaTQ3go ngồAHNhi xuống5wB8. NhaAHNhn HoAHNhan ngồAHNhi cùngnyKh bà5wB8n nyKhvới TiêuTQ3g KiếAHNhn Đông,AHNh 5wB8bên 5wB8cạnh AHNhlà TQ3gHạ ThiệTQ3gu Nhiê5wB8n vàTQ3g LnyKhạc TiểTQ3gu AnnyKhh, thDNtiếp đó5wB8 lTQ3gà 5wB8Tống ThAHNhế nyKhPhong hDNtvà Amy5wB8, AHNhBạch TQ3gDiệc PhoAHNhng, LãnhnyKh NghDNtự hDNtThần đãTQ3g ngồ5wB8i yê5wB8n vị5wB8 ởTQ3g hànyKhng ghTQ3gế trước.

Tiêu TrạchAHNh ÂuTQ3g AHNhphục chỉnhDNth tề5wB8 nyKhđi tớinyKh cầmAHNh lấTQ3gy miAHNhcro, nhìnhDNt m5wB8ột lượ5wB8t hDNtkhách khứTQ3ga đanyKh phnyKhần nyKhlà bAHNhạn bèAHNh TQ3gthân thAHNhiết, hDNtnói: “HômTQ3g nhDNtay lnyKhà sAHNhinh nhậtAHNh AHNhcủa TiêuTQ3g TrạTQ3gch tAHNhôi, cnyKhảm ơTQ3gn mọhDNti ngườTQ3gi đãAHNh tớhDNti tha5wB8m dựnyKh bu5wB8ổi tiệc,TQ3g cTQ3gảm ơ5wB8n BạcnyKhh hDNtDiệc P5wB8hong đãnyKh cun5wB8g nyKhcấp địanyKh đnyKhiểm tốTQ3gt nh5wB8ư 5wB8thế này.”

Dưới sânnyKh khấTQ3gu tiAHNhếng vAHNhỗ AHNhlên vhDNtang lênTQ3g rộAHNhn nyKhrã, hDNtsau khAHNhi lắnghDNt lhDNtại, TiêuAHNh TrAHNhạch hDNttiếp tụTQ3gc nói:TQ3g “Nhâ5wB8n dịTQ3gp nhDNtày, tôi5wB8 c5wB8ó TQ3gvài lờinyKh muốnTQ3g tnyKhâm sựTQ3g vớnyKhi mọAHNhi ngưTQ3gời. AHNhTừ chuhDNtyện TầAHNhn hDNtVũ đoạnnyKh 5wB8tuyệt vớiTQ3g LãnAHNhh Th5wB8ị, c5wB8ho TQ3gtới việcTQ3g Th5wB8ịnh TAHNhhế TQ3gthu m5wB8ua TầhDNtn VhDNtũ, mộtTQ3g nyKhnăm hDNtqua đãAHNh xảynyKh r5wB8a khônghDNt íhDNtt sựhDNt kiện.5wB8 TrhDNtong mTQ3gột năAHNhm này,5wB8 tôi5wB8 AHNhtừ một5wB8 khDNtẻ c5wB8on nhànyKh giàuAHNh chơAHNhi bời5wB8 lêuAHNh lổnTQ3gg, AHNhkhông c5wB8ó ch5wB8í tnyKhiến thhDNtủ chỉTQ3g biếtTQ3g 5wB8chơi xeTQ3g, đTQ3gã 5wB8trở thàAHNhnh nyKhtôi hDNtcủa hTQ3gôm naTQ3gy, tô5wB8i khônghDNt dáhDNtm nó5wB8i m5wB8ình hDNtđã thành5wB8 cTQ3gông, nhưngTQ3g tôAHNhi hDNthoàn toàn5wB8 dáhDNtm nóhDNti, Tiê5wB8u Trạc5wB8h đanTQ3gg đứ5wB8ng trướcAHNh mặthDNt mTQ3gọi n5wB8gười nyKhlà AHNhmột ngnyKhười đànnyKh ônTQ3gg đã5wB8 thật5wB8 snyKhự trảAHNhi quhDNta nhữn5wB8g bnyKhão hDNttáp ginyKhan khổAHNh đểAHNh trTQ3gưởng thành!”

“Hú!” BạchnyKh DTQ3giệc PhonAHNhg bỗTQ3gng 5wB8kêu 5wB8lên nhưnyKh sTQ3gói tru.

“Nhưng trohDNtng chuyệnhDNt nàhDNty nhDNtếu nh5wB8ư không5wB8 5wB8có sựhDNt giúp5wB8 đỡTQ3g hDNtvà ủnhDNtg hnyKhộ củ5wB8a AHNhmọi người,TQ3g TiêuAHNh Trạch5wB8 tôi5wB8 sẽnyKh khônyKhng thểTQ3g điTQ3g tớinyKh ngàynyKh hAHNhôm nAHNhay hDNtnhanh chnyKhóng nnyKhhư vậ5wB8y. 5wB8Cho n5wB8ên, tạihDNt đâyhDNt, tôhDNti muốhDNtn cảmnyKh ơnTQ3g tấtTQ3g 5wB8cả mọiTQ3g nTQ3ggười.” TiêunyKh Tr5wB8ạch TQ3gnhìn về5wB8 AHNhphía TốnTQ3gg hDNtThế PhonTQ3gg, ányKhnh mắthDNt chânTQ3g thànhAHNh. “AAHNhnh hDNtTống, cảm5wB8 ơnnyKh anhDNth vàoAHNh lúcTQ3g AHNhtôi cầnTQ3g sựTQ3g giúpnyKh đhDNtỡ nhấthDNt TQ3gđã dànhDNth chDNtho tôiTQ3g nyKhmột vịAHNh TQ3gtrí AHNhđể tôhDNti cTQ3gó 5wB8thể phTQ3gát hu5wB8y 5wB8hết kAHNhhả nnyKhăng củahDNt mìn5wB8h. nyKhDù chnyKho bâyAHNh ghDNtiờ đãnyKh 5wB8có sTQ3gự nyKhnghiệp riêng,nyKh TQ3gnhưng tôhDNti hDNtsẽ nyKhkhông vứAHNht bỏhDNt AHNhGiang HâhDNtn, nnyKhơi nyKhđã cTQ3gho tôiTQ3g nyKhcông vihDNtệc đầu5wB8 tiêAHNhn, 5wB8cảm hDNtơn a5wB8nh, aAHNhnh Tống.”

Tiêu hDNtTrạch hDNtdời ánhTQ3g mhDNtắt s5wB8ang AmyAHNh. “Amy,TQ3g cảmhDNt hDNtơn hDNtcô đAHNhã không5wB8 hDNttừ bỏnyKh, cAHNhùng tô5wB8i điTQ3g suốAHNht chTQ3gặng TQ3gđường chAHNho tớiAHNh bâ5wB8y TQ3ggiờ, t5wB8ôi phảiTQ3g TQ3gtăng 5wB8lương chnyKho cô,AHNh cnyKhòn pnyKhhải tAHNhhăng chnyKhức, PhnyKhó tnyKhổng gAHNhiám đốTQ3gc ĐnyKhỉnh ThịnyKhnh quốc5wB8 tAHNhế, ông5wB8 cnyKhhủ của5wB8 cnyKhô cònAHNh cóAHNh thể5wB8 hà5wB8o phónAHNhg đếnhDNt mức5wB8 nàoAHNh nữa.”

Tiền đã5wB8 khôTQ3gng còAHNhn qunyKhan tAHNhrọng đốihDNt vnyKhới AmhDNty, nhnyKhưng hDNtnếu đượcTQ3g thnyKhăng ch5wB8ức sẽ5wB8 càn5wB8g nyKhcó khôTQ3gng hDNtgian đểTQ3g phTQ3gát triểnnyKh, côhDNt 5wB8vẫn nyKhrất vuhDNti, nânnyKhg l5wB8y 5wB8rượu đứnnyKhg bậhDNtt dậyTQ3g hônyKh: “ÔTQ3gng chủTQ3g vạhDNtn tuế!”

Tiêu Trạ5wB8ch nóhDNti tAHNhiếp: “Cò5wB8n c5wB8ó nhữhDNtng đồng5wB8 ngTQ3ghiệp ởAHNh GAHNhiang hDNtHân, cảmTQ3g ơAHNhn shDNtự ủngAHNh hhDNtộ hDNtvà ư5wB8u áiAHNh của5wB8 hDNttất cTQ3gả mọTQ3gi ngườAHNhi, móAHNhn quànyKh tôinyKh nyKhđền đányKhp chhDNto nhhDNtững nnyKhỗ nyKhlực cốAHNh gắnyKhng nyKhcủa mọinyKh nghDNtười, TQ3gcũng TQ3gnhư việAHNhc tnyKhhăng ch5wB8ức, AHNhtăng lươngTQ3g vàhDNt vấn5wB8 đềAHNh đãi5wB8 ngộ5wB8 màAHNh mọinyKh ngưAHNhời monyKhng đợiTQ3g n5wB8hất, lượnnyKhg tiêuAHNh thụAHNh quýnyKh nàTQ3gy của5wB8 5wB8chúng AHNhta tănAHNhg nyKhmười támTQ3g hDNtphần trTQ3găm s5wB8o vAHNhới quAHNhý trước.”

Những đồnyKhng nghiệphDNt TQ3gđã cùnTQ3gg anyKhnh nyKhdốc sứchDNt t5wB8ại 5wB8Giang HânTQ3g hưngAHNh phấnnyKh vỗTQ3g taAHNhy giònyKhn giã.

“Hú hú!”hDNt BạchTQ3g DhDNtiệc PhAHNhong lạiAHNh mAHNhột lầAHNhn TQ3gnữa phhDNtối 5wB8hợp bằnghDNt tAHNhiếng kêAHNhu nhnyKhư sói5wB8 tru.

Tiêu TrạchTQ3g cTQ3gười, chnyKhỉ vàoAHNh BTQ3gạch DiệcnyKh Phon5wB8g, nóAHNhi: “AHNhBạch DiệchDNt PAHNhhong, nyKhcho dùAHNh c5wB8ậu 5wB8có gàhDNto đếnTQ3g ráchnyKh hTQ3gọng, đênyKhm nnyKhay 5wB8cũng khôngTQ3g AHNhlôi kéhDNto đTQ3gược cônyKh TQ3gsói nyKhcái nyKhnào đâu.”

“Ha hTQ3ga hTQ3ga ha!!TQ3g!!!!!” DưTQ3gới sAHNhân AHNhkhấu hDNtvang hDNtlên tiếng5wB8 nyKhcười k5wB8hông ngừng.

Bạch DhDNtiệc PhonyKhng ngắtAHNh AHNhđóa hAHNhoa tươhDNti troAHNhng bìnhAHNh h5wB8oa trêTQ3gn bAHNhàn, némnyKh TQ3glên sâhDNtn hDNtkhấu: “Bi5wB8ến, thDNthằng khốn!”

Tiêu TrạchDNth liếcTQ3g 5wB8nhìn anyKhnh thDNta, nó5wB8i: AHNh“Tiểu Bạch,TQ3g BạchDNth ginyKha, tôTQ3gi 5wB8cũng phảihDNt chDNtảm ơnyKhn hDNtcậu đãhDNt tổnyKh ch5wB8ức AHNhcho tônyKhi mnyKhột bữhDNta thDNtiệc hDNtlớn thếTQ3g nàyTQ3g, cùngTQ3g với5wB8 sựhDNt giúhDNtp đ5wB8ỡ hDNtcủa cậunyKh trAHNhong suốAHNht mộAHNht năhDNtm qua.”AHNh hDNtTiêu TrạchAHNh gãTQ3gi gTQ3gãi đ5wB8ầu, đổihDNt giọnyKhng: TQ3g“Mặc dù5wB8 khônTQ3gg thực5wB8 chấ5wB8t lắm.”

“Ha hAHNha!” DTQ3gưới hDNtsân khấhDNtu nyKhlại làAHNh nyKhmột trànyKhng cườinyKh va5wB8ng dội.

Bạch DiệcTQ3g PhonAHNhg đứngTQ3g dậTQ3gy, hDNtnhấc chân5wB8 hDNttrèo hDNtlên bTQ3gàn, 5wB8anh 5wB8ta đnyKhứng đóAHNh hô:nyKh “TnyKhhằng khốn5wB8, TQ3gcậu hDNtbiết chnyKhọc cườinyKh ngườnyKhi khácTQ3g nhAHNhư vậyAHNh, saAHNho khDNthông nyKhđi làTQ3gm dinyKhễn vTQ3giên hàiAHNh đi.”

Tiêu TrạchhDNt vỗAHNh AHNhvề aTQ3gnh thDNta: “5wB8Ha hhDNta! H5wB8aiz! ĐừnghDNt 5wB8kích đ5wB8ộng, hômTQ3g 5wB8nay 5wB8là ngàyhDNt TQ3gvui, tTQ3gôi khô5wB8ng muốAHNhn hDNtlàm chnyKho bầTQ3gu khôAHNhng khínyKh hDNtquá ngột5wB8 ngạt.”

Bạch DinyKhệc 5wB8Phong chỉ5wB8 tTQ3gay vTQ3gào aTQ3gnh, nhAHNhảy hDNttừ trên5wB8 AHNhbàn xuống.

“Hạ ThiệuTQ3g Nhiê5wB8n.” Tiê5wB8u TrạchAHNh nhnyKhắc AHNhmột hDNtcái tên.

Hạ TAHNhhiệu NhAHNhiên ngAHNhồi ởTQ3g hànAHNhg ghTQ3gế 5wB8trước mỉm5wB8 cTQ3gười TQ3ggiơ taTQ3gy TQ3glên, TiênyKhu TTQ3grạch b5wB8ật ngónnyKh 5wB8cái: “NgnyKhười AHNhanh AHNhem tàiAHNh giỏAHNhi, đnyKhã nyKhgiúp hDNtđỡ hDNttôi quáhDNt nhiều,nyKh ngohDNtài lAHNhời chDNtảm ơnyKhn tôAHNhi AHNhcòn muốn5wB8 nóinyKh, 5wB8sau nnyKhày nếunyKh cóAHNh chuyệhDNtn TQ3ggì AHNhcần TQ3gđến 5wB8Tiêu Trạch5wB8, chhDNtỉ cầnhDNt AHNhcậu mởTQ3g miTQ3gệng, cnyKhho dùAHNh TQ3glà lhDNtao vàhDNto TQ3gnước sô5wB8i lửaAHNh TQ3gbỏng, cTQ3ghết AHNhcũng… khôngAHNh chốiAHNh từ,AHNh còhDNtn chDNtó vợnyKh coTQ3gn 5wB8đang chờAHNh cAHNhhúng thDNta 5wB8chăm sóc!”

Hạ ThiệuhDNt hDNtNhiên nởhDNt nụAHNh cười.

“Còn AHNhcó LýAHNh AnyKhn T5wB8hần.” TiêTQ3gu TrạchnyKh hAHNhô t5wB8o mộthDNt nyKhtiếng, hDNttìm kiếmhDNt bAHNhóng 5wB8dáng anhDNth hDNtta giữaAHNh TQ3gđám ngườhDNti, hDNt“Tên khốnAHNh nhányKht ganyKhn nhTQ3gà cậuTQ3g, TQ3gtôi biếtAHNh cậu5wB8 đanAHNhg ởTQ3g đây,nyKh cậuAHNh cTQ3gó bảnhDNt lĩnTQ3gh TQ3gsai ngườAHNhi 5wB8đưa cAHNhhìa khóaAHNh RevehDNtnton cnyKhho tôi,5wB8 tạinyKh hDNtsao hDNtlại khôAHNhng hDNtcó cTQ3gan 5wB8đảm đứn5wB8g trướchDNt mhDNtặt tôi?”

Vừa nTQ3gghe đếnnyKh RevenyKhnton, NhhDNtan nyKhHoan kTQ3gích nyKhđộng đứng5wB8 bậtnyKh TQ3gdậy ngoảnnyKhh đầAHNhu tìmAHNh kTQ3giếm nyKhLý AnyKhn TQ3gThần, nyKhcòn GnyKhiản Ni5wB8nh AHNhthì hDNtsững shDNtờ chDNtả người.

Đám đôn5wB8g bỗng5wB8 xôn5wB8 TQ3gxao, nyKhhóa 5wB8ra chiếc5wB8 ReventAHNhon AHNhđó b5wB8ị LhDNtý AnyKhn AHNhThần mnyKhua được,AHNh cànnyKhg nnyKhgạc nhiênhDNt hơhDNtn làAHNh a5wB8nh nyKhta đeAHNhm chTQ3giếc xTQ3ge tặnghDNt lạiTQ3g cAHNhho Ti5wB8êu Trạch.

Reventon! H5wB8ai hDNttrăm triệunyKh đóAHNh! KhônhDNtg đùanyKh đượcnyKh đâu!

Tất cảhDNt đềunyKh mở5wB8 nyKhlớn AHNhmắt ngAHNhó qua5wB8nh bốnhDNt phía.

“Nếu cậu5wB8 khôAHNhng rnyKha, thDNtôi shDNtẽ t5wB8hật sựhDNt khôngnyKh nAHNhhận cậuhDNt AHNhlà bạn.”5wB8 LờinyKh nnyKhói tuyệthDNt tìnnyKhh củ5wB8a ThDNtiêu TrạcTQ3gh hDNtvừa thố5wB8t 5wB8ra, LhDNtý ATQ3gn nyKhThần trốn5wB8 đằnyKhng shDNtau cộtAHNh trụTQ3g 5wB8bỗng xnyKhuất hiệnyKhn, “TôihDNt TQ3gđến rồi.”

“Tên kTQ3ghốn!” nyKhTiêu TrạchnyKh cắnTQ3g rTQ3găng hDNtmắng một5wB8 cânyKhu, “NhưnyKhng thDNtôi 5wB8phải cả5wB8m ơnAHNh tênnyKh hDNtkhốn n5wB8hà cậu5wB8 đãAHNh tặngnyKh lạhDNti cnyKhhiếc hDNtxe mànyKh tônyKhi vàAHNh bhDNtà AHNhxã yêhDNtu quýnyKh nhất.”

Tiêu TrạcAHNhh nhAHNhìn 5wB8Lãnh AHNhNgự TAHNhhần. LTQ3gãnh nyKhNgự hDNtThần cũnhDNtg nhì5wB8n anh.

“Người TQ3gta hDNtnói, muốn5wB8 biết5wB8 gAHNhiá trịhDNt một5wB8 coAHNhn ngườhDNti thìTQ3g hDNtphải nhDNthìn vànyKho 5wB8đối thAHNhủ củahDNt aTQ3gnh 5wB8ta, AHNhLãnh NgnyKhự Thần,5wB8 rấnyKht v5wB8ui khDNthi đượ5wB8c annyKhh chhDNtọn lhDNtàm đốiTQ3g thủ5wB8, cảhDNtm AHNhơn an5wB8h AHNhmột nnyKhăm qhDNtua đãAHNh qu5wB8an tAHNhâm đếTQ3gn t5wB8ôi, kTQ3ghiến tTQ3gôi khônhDNtg t5wB8hể khTQ3gông nhTQ3ganh chónyKhng trưởngTQ3g thành.”

Phía dưhDNtới AHNhcó nhDNtgười cườiTQ3g rhDNtộ lênAHNh, ngaAHNhy hDNtcả LãnnyKhh NgựnyKh Thầ5wB8n cũnAHNhg bất5wB8 giTQ3gác connyKhg chDNtong khTQ3góe AHNhmiệng, đâyAHNh thậ5wB8t 5wB8sự hDNtgiống n5wB8hư mAHNhột tiếthDNt mụ5wB8c h5wB8ài h5wB8ấp dẫn.

Tiêu TrạTQ3gch nói:5wB8 “5wB8Thế nhưTQ3gng, tôinyKh nghTQ3gĩ, ngưhDNtời muốnnyKh cảhDNtm ơnAHNh AHNhanh nhấtAHNh 5wB8là nyKhcha tônyKhi mớihDNt đúng!”

Tiêu KTQ3giến ĐônyKhng AHNhmỉm cười.

Tiêu TAHNhrạch nhTQ3gìn sahDNtng chTQ3ga mìnnyKhh, bắt5wB8 đầhDNtu t5wB8rêu 5wB8chọc: “Ba5wB8, ngàhDNty trướcnyKh AHNhcon TQ3gtrai c5wB8ủa bnyKha thDNthật AHNhhư h5wB8ỏng! ChuTQ3gyên mô5wB8n hDNtlàm n5wB8hững ch5wB8uyện khiAHNhến b5wB8a 5wB8mất mặt!5wB8 HAHNhồi TQ3gđó TQ3gba v5wB8ẫn luônnyKh AHNhmong muốnTQ3g Lãn5wB8h NgựTQ3g ThhDNtần TQ3glà cnyKhon trAHNhai mìnhTQ3g. NnyKhhưng mànyKh AHNhba 5wB8à, c5wB8on trnyKhai củaTQ3g TQ3gba đhDNtã 5wB8trưởng thành,nyKh tAHNhrở TQ3gthành mộTQ3gt n5wB8am tAHNhử háhDNtn độhDNti nyKhtrời đạTQ3gp đất,hDNt AHNhtừ hômTQ3g n5wB8ay trởnyKh đAHNhi bAHNha hoànhDNt toà5wB8n c5wB8ó thểAHNh 5wB8kiêu nyKhhãnh n5wB8ói AHNhvới bấthDNt kỳ5wB8 aiTQ3g, TiêunyKh Trạch,TQ3g lànyKh cAHNhon tnyKhrai củahDNt TiêuTQ3g KnyKhiến ĐônnyKhg tôi.”

Toàn hộiTQ3g 5wB8trường vỗ5wB8 AHNhtay hhDNtoan 5wB8hô nhAHNhư sấmTQ3g dậy.

Sau khTQ3gi l5wB8ắng lại,TQ3g TiêuTQ3g TrạcTQ3gh nAHNhhìn TQ3gNhan HhDNtoan ngnyKhồi gihDNtữa đámnyKh hDNtđông, nóhDNti: “N5wB8han hDNtHoan, bàTQ3g xã,5wB8 TQ3gvợ củaAHNh nyKhanh, enyKhm yêu.”

Tiêu TrạAHNhch lAHNhiên tiếpnyKh dù5wB8ng b5wB8a cáchTQ3g xư5wB8ng hôAHNh khiếAHNhn NhaTQ3gn HoAHNhan ngạiAHNh ngùTQ3gng, côTQ3g nnyKhhếch TQ3gmôi nhnyKhìn anh.

Anh nónyKhi tiếp:hDNt “ThựcTQ3g rTQ3ga, ngườAHNhi 5wB8anh cầnTQ3g pAHNhhải chDNtảm ơn5wB8 nhất5wB8 chínhAHNh hDNtlà e5wB8m. EAHNhm cnyKhó nTQ3ghớ lúhDNtc ThDNtần VũAHNh TQ3gsụp đAHNhổ, nyKhem đãTQ3g nónyKhi gìnyKh vớiAHNh aAHNhnh AHNhkhông? AHNhEm nóTQ3gi AHNhem yAHNhêu anhTQ3g, TQ3gđó l5wB8à lTQ3gần đTQ3gầu thDNtiên ehDNtm nónyKhi yênyKhu ahDNtnh, nyKhvào lúc5wB8 mnyKhà anTQ3gh sắ5wB8p trởnyKh thànhTQ3g nyKhmột nyKhkẻ n5wB8ghèo rnyKhớt khTQ3gông xhDNtu dhDNtính túi.

Khi đTQ3gó TQ3gem nhDNtói, giàunyKh cũnAHNhg thDNtốt AHNhmà nghhDNtèo cũnTQ3gg đượTQ3gc, TQ3gchỉ nyKhcần nyKhở TQ3gbên annyKhh, chAHNho hDNtdù cnyKhó nyKhtúng TQ3gthiếu đ5wB8ến mứcnyKh nyKhăn khAHNhông AHNhđủ no5wB8, mặAHNhc khôngTQ3g đhDNtủ ấmAHNh, phảnyKhi uốngAHNh ginyKhó TTQ3gây BắcnyKh mhDNtà sốngnyKh thhDNtì tronAHNhg hDNtlòng eTQ3gm vẫ5wB8n rất5wB8 hDNtngọt ngào.

Em nnyKhói eAHNhm TQ3gđã muốnnyKh 5wB8ở bhDNtên anAHNhh, nyKhcho TQ3gdù ahDNtnh trởTQ3g tTQ3ghành kTQ3gẻ hDNtăn màyhDNt 5wB8lưu lạchDNt đầTQ3gu đường,5wB8 AHNhem cũnyKhng muốnhDNt lhDNtàm kẻnyKh ănhDNt màTQ3gy bêAHNhn chDNtạnh anh.

Cả đời5wB8 nyKhnày 5wB8em sẽhDNt d5wB8ựa vàohDNt anhDNth, anAHNhh cAHNhó AHNhkhông nyKhmuốn cũAHNhng khôhDNtng được.”

Nhan Ho5wB8an mímAHNh mnyKhôi nyKhgật đầu.

“Nhan nyKhHoan, ehDNtm chDNtó d5wB8ám TQ3gtrước mAHNhặt tấtAHNh cảTQ3g mọiAHNh ng5wB8ười ởAHNh đânyKhy, 5wB8nói lTQ3gại câunyKh AHNhem AHNhyêu anTQ3gh một5wB8 hDNtlần nyKhnữa, nóiTQ3g lTQ3gại nhữhDNtng gìTQ3g nyKhem đãTQ3g từngAHNh 5wB8nói vớAHNhi anTQ3gh không?”AHNh TiêTQ3gu TrạTQ3gch nóiTQ3g xonhDNtg, TQ3gtất cảnyKh mọ5wB8i ngườhDNti đềuAHNh hướngnyKh ánTQ3gh mắAHNht hDNtvào NhAHNhan HoannyKh. BạchnyKh D5wB8iệc P5wB8hong đưahDNt mAHNhicro tớihDNt tr5wB8ước mAHNhặt côhDNt, Nha5wB8n HoaTQ3gn nhìn5wB8 TiAHNhêu TrhDNtạch khônhDNtg hềnyKh chớphDNt mắt,hDNt tTQ3grâm TQ3gngâm mộtAHNh láAHNht mhDNtới cầmTQ3g AHNhlấy AHNhmicro đứnAHNhg dAHNhậy khỏiTQ3g TQ3gchỗ ngồi.

Toàn bộAHNh nyKhT98 vàoAHNh thờ5wB8i khắcTQ3g 5wB8này vôTQ3g cAHNhùng yênhDNt tĩnhAHNh, tấtTQ3g cảnyKh đều5wB8 nnyKhín thởnyKh nyKhcăng t5wB8ai nyKhchờ nyKhcô dũnhDNtg cTQ3gảm tAHNhỏ tình.

Trong đạnyKhi sảnh5wB8 vaTQ3gng TQ3glên mộhDNtt ghDNtiọng nTQ3gữ trhDNtong tTQ3grẻo êmTQ3g TQ3gtai, nyKhNhan HAHNhoan nónyKhi: “TiêTQ3gu TrạchDNth, nyKhem hDNtyêu 5wB8anh, chnyKho dAHNhù cAHNhó túhDNtng thiếuTQ3g đếnnyKh mứhDNtc nyKhăn khônyKhng đhDNtủ AHNhno, mặcTQ3g khônghDNt hDNtđủ hDNtấm, phAHNhải uốnAHNhg gi5wB8ó Tây5wB8 BTQ3gắc 5wB8mà snyKhống tnyKhhì tronAHNhg 5wB8lòng e5wB8m TQ3gvẫn rấtAHNh ngọthDNt AHNhngào. nyKhEm đãAHNh munyKhốn 5wB8ở bênyKhn anhTQ3g, ch5wB8o hDNtdù anhDNth hDNttrở tAHNhhành knyKhẻ ă5wB8n mnyKhày lnyKhưu lTQ3gạc đầuAHNh đườnnyKhg, nyKhem cũnhDNtg TQ3gmuốn làTQ3gm kẻAHNh ănAHNh màyAHNh bên5wB8 cạnh5wB8 annyKhh. CảhDNt hDNtđời n5wB8ày e5wB8m shDNtẽ dựaTQ3g vànyKho anhTQ3g, nyKhanh c5wB8ó khnyKhông 5wB8muốn chDNtũng kh5wB8ông được.”

Cô vhDNtừa dứtAHNh AHNhlời, nyKhtiếng TQ3gvô tanyKhy hoaTQ3gn nyKhhô nhAHNhiệt lnyKhiệt vAHNhang lên,AHNh TAHNhiêu TQ3gTrạch hướngnyKh về5wB8 phíAHNha TQ3gcô kh5wB8om ngAHNhười thật5wB8 thấTQ3gp, nói:TQ3g “C5wB8ảm ơTQ3gn emhDNt, đâTQ3gy làTQ3g móAHNhn nyKhquà tuyhDNtệt vờihDNt nhấtAHNh màTQ3g hDNtanh nhậhDNtn đưhDNtợc ngà5wB8y hôhDNtm na5wB8y. NhnyKhan HohDNtan, 5wB8đáp lạiTQ3g thDNtình cAHNhảm AHNhchân tìnhhDNt màAHNh eAHNhm dànhnyKh 5wB8cho anTQ3gh, Ti5wB8êu Trạch5wB8 anyKhnh xihDNtn thềAHNh trưnyKhớc tấtTQ3g cAHNhả mọiTQ3g người,nyKh đờiTQ3g nnyKhày kiếp5wB8 này,TQ3g TiênyKhu Trạ5wB8ch đốinyKh vớ5wB8i NhahDNtn HTQ3goan AHNhmãi TQ3gmãi khônyKhng rời5wB8 nyKhxa, mãiAHNh 5wB8mãi chAHNhỉ yênyKhu mộthDNt ngườihDNt lTQ3gà em.”

Tiếng vỗAHNh nyKhtay nhưnyKh shDNtấm d5wB8ậy vanAHNhg dội5wB8 hDNtkhắp hộiAHNh hDNttrường, đnyKhặc biệtTQ3g TQ3glà tiếngAHNh vỗ5wB8 tanyKhy TQ3gcủa nhữnghDNt n5wB8gười đnyKhang yêAHNhu nnyKhhau hnyKhoặc đahDNtng ynyKhêu tTQ3ghầm hDNtngười nhDNtào đó.

Ai cũnnyKhg nyKhmuốn đượcAHNh dũnghDNt cảAHNhm TQ3gnhư nyKhNhan TQ3gHoan, nyKhai TQ3gcũng TQ3gmuốn đượcnyKh thDNthâm 5wB8tình TQ3gnhư TihDNtêu Trạch.

Lạc TQ3gTiểu AAHNhnh cảnyKhm độngAHNh đếnhDNt rơTQ3gi lệAHNh, HAHNhạ ThTQ3giệu NhinyKhên rnyKhút khănTQ3g đưhDNta TQ3gcho cô.

Dưới sânnyKh khấu,AHNh 5wB8Nhan HoaTQ3gn đỏTQ3g mặnyKht nhìn5wB8 nyKhTiêu TQ3gTrạch, ányKhnh mAHNhắt sángTQ3g trTQ3gong. TAHNhrên sânnyKh khấu,TQ3g nyKhTiêu Trạ5wB8ch nhìn5wB8 vềAHNh 5wB8phía cAHNhô, trênyKhn gưTQ3gơng mTQ3gặt nyKhngập tràhDNtn 5wB8ý cười,nyKh TQ3gánh mắtAHNh sAHNháng rực.

“Nào nào!AHNh” BnyKhạch hDNtDiệc Ph5wB8ong nhAHNhảy hDNtlên sTQ3gân khấu,TQ3g cắAHNht hDNtngang ánh5wB8 nTQ3ghìn chămnyKh cTQ3ghú nồnTQ3gg nànhDNt củAHNha haTQ3gi hDNtngười. “CảmnyKh hDNtơn snyKhự cổ5wB8 hDNtvũ hDNtcủa qAHNhuý vịTQ3g, bà5wB8i pAHNhhát AHNhbiểu củaAHNh hDNtchủ nhânAHNh bữaAHNh TQ3gtiệc xhDNtin đượcAHNh kếnyKht nyKhthúc, bâhDNty giờhDNt 5wB8xin mờiTQ3g vhDNtào tiếnyKht mục5wB8 tihDNtếp theo.”

Nhân vi5wB8ên phục5wB8 AHNhvụ nyKhđẩy xAHNhe bnyKhánh k5wB8em hDNtlên sTQ3gân knyKhhấu, cAHNha nyKhsĩ BạchAHNh AHNhDiệc nyKhPhong bắtnyKh nhịpTQ3g chAHNho mọAHNhi ngưnyKhời háAHNht bàihDNt cAHNhhúc mTQ3gừng sinyKhnh nnyKhhật, nyKhsau hDNtđó bhDNtảo 5wB8Tiêu TrạAHNhch ước5wB8 rồTQ3gi hDNtthổi nến.

Một hơTQ3gi thổ5wB8i tắ5wB8t TQ3gba nTQ3ggọn nAHNhến tnyKhượng trnyKhưng nyKhcho b5wB8a mươTQ3gi tuổiAHNh, TinyKhêu TAHNhrạch n5wB8hắm AHNhmắt ướcnyKh m5wB8ột điềuTQ3g ước.

Dưới 5wB8sân khấ5wB8u, TQ3gNhan HoanyKhn AHNhthích TQ3gthú nnyKhhìn aAHNhnh, trTQ3gong lòTQ3gng thầmAHNh AHNhđoán: TiêAHNhu TrạAHNhch, 5wB8có phải5wB8 ahDNtnh đanTQ3gg ướcTQ3g rTQ3gằng chún5wB8g AHNhta sẽTQ3g mãi5wB8 mã5wB8i ở5wB8 AHNhbên nhau?

Tiêu AHNhTrạch mởnyKh mắt.

Bạch Diệc5wB8 PhonyKhng cườ5wB8i hì5wB8 hìnyKh hỏi:hDNt “VTQ3gừa ướTQ3gc điềuhDNt gnyKhì vậAHNhy, nóinyKh hDNtnghe c5wB8hút nào,5wB8 cóAHNh phảnyKhi lhDNtiên quahDNtn tAHNhới b5wB8à xã,AHNh vợ,5wB8 eTQ3gm yhDNtêu AHNhNhan HoahDNtn c5wB8ủa TQ3gcậu không?”

Tiêu TrạhDNtch nhìn5wB8 NhanyKhn Hoan5wB8, NhTQ3gan HAHNhoan cũAHNhng mnyKhuốn biếthDNt điều5wB8 ướchDNt cAHNhủa an5wB8h phảihDNt chăhDNtng cóhDNt TQ3gcô trAHNhong 5wB8đó, TQ3gánh nyKhmắt chTQ3gờ mTQ3gong 5wB8nhìn anh.

Nhìn chămAHNh chTQ3gú hDNtvào mắAHNht cnyKhô, hDNtTiêu TrạcAHNhh TQ3gnói: “ĐiềuTQ3g ướcTQ3g củaTQ3g tAHNhôi lTQ3gà, thâTQ3gn thTQ3gể 5wB8khỏe mạnh.”

Không giốnTQ3gg nhưTQ3g cô5wB8 ngh5wB8ĩ! NhaTQ3gn nyKhHoan bĩ5wB8u hDNtmôi, TQ3gtrong lòngAHNh cảhDNtm thấyAHNh hơinyKh mất5wB8 mát.

Bạch DTQ3giệc PhAHNhong g5wB8iơ ngóhDNtn cá5wB8i vTQ3gới TQ3gTiêu TTQ3grạch, 5wB8trêu chọchDNt TQ3gnói: “NgàiTQ3g Tiêu,AHNh cAHNhụ TihDNtêu TQ3gà, tôiTQ3g chúhDNtc nyKhcụ tTQ3ghân thểTQ3g khTQ3gỏe mạnyKhnh, phnyKhúc nhưnyKh ĐôAHNhng HnyKhải, thhDNtọ thDNtựa NaTQ3gm hDNtSơn! HAHNha h5wB8a AHNhha ha!”nyKh A5wB8nh hDNtta TQ3gnói xoTQ3gng nyKhcũng nyKhtự mì5wB8nh cảmAHNh t5wB8hấy 5wB8buồn hDNtcười, cnyKhầm hDNtmicro cười5wB8 ngặtnyKh nghẽo.

Tiêu TrạchnyKh nhậnhDNt michDNtro, nóihDNt: “NhaTQ3gn HoaTQ3gn, đihDNtều ước5wB8 5wB8vừa rồhDNti củTQ3ga AHNhanh nyKhlà thânAHNh thểAHNh khnyKhỏe mạn5wB8h, chDNtó lhDNtẽ AHNhem khôngAHNh biế5wB8t nyKhtại shDNtao anhDNth l5wB8ại ướcnyKh AHNhnhư vậy,hDNt nghTQ3ge 5wB8xong nyKhbài hányKht sAHNhau đâyAHNh eTQ3gm sẽnyKh hiểuAHNh 5wB8được lòngAHNh ahDNtnh. hDNtBài há5wB8t TQ3gnày AHNhanh t5wB8ặng 5wB8cho emTQ3g, tênnyKh lTQ3gà ‘TnyKhhân thDNthể hDNtkhỏe mạnh’.”

Ánh đènhDNt trAHNhên sânAHNh khấuAHNh TQ3gdịu hDNtđi, nyKhban nhạcnyKh bắthDNt đầunyKh đệmAHNh nyKhđàn, kh5wB8úc TQ3gnhạc dhDNtạo êm5wB8 hDNtái AHNhtrôi hDNtqua, TiêuhDNt TrạchAHNh đAHNhưa mhDNticro tớhDNti bnyKhên môihDNt, cTQ3gất giọnTQ3gg hát.

Anh TQ3gkhông snyKhợ vìhDNt eAHNhm AHNhmà chịu5wB8 nhiềuTQ3g tổTQ3gn thấtTQ3g, dùhDNt bahDNto hDNtgian khổAHNh vAHNhẫn sẵnhDNt lòTQ3gng đónTQ3g nhận

Anh nyKhchỉ sợAHNh vhDNtì mệt5wB8 mỏnyKhi thaAHNho tTQ3ghức cAHNhả đêm5wB8 AHNhmà bTQ3gỏ lỡTQ3g cuộnyKhc hẹnhDNt nnyKhgày manyKhi TQ3gcủa cnyKhhúng ta

Anh khônAHNhg sợ5wB8 mTQ3gồ TQ3ghôi đầnyKhm đìa,hDNt xâyAHNh nên5wB8 mộtAHNh 5wB8lâu đTQ3gài tTQ3ghuộc hDNtvề 5wB8riêng ha5wB8i ta

Anh chỉnyKh nyKhsợ rằngTQ3g mAHNhình bịTQ3g cả5wB8m, khônhDNtg TQ3gnếm đượTQ3gc đồnyKh ănAHNh hDNtem nấunyKh TQ3gcho anhDNth nyKhthì thậ5wB8t 5wB8lãng phí

Không 5wB8cần nyKhem nyKhcho anAHNhh uốngAHNh thuốhDNtc, khô5wB8ng muốnyKhn AHNhtrở thànAHNhh ghDNtánh nặnAHNhg nyKhcủa em

Nếu yTQ3gêu enyKhm AHNhsao có5wB8 thAHNhể để5wB8 enyKhm 5wB8phải hôTQ3gn mộ5wB8t ngTQ3gười bhDNtệnh, trnyKhơ hDNtmắt nhDNthìn aAHNhnh chịunyKh AHNhbao gihDNtày vò

Anh AHNhmong saAHNho nyKhthân t5wB8hể khỏehDNt mạnh,5wB8 v5wB8ì anTQ3gh đnyKhã nyKhđồng nyKhý sẽhDNt nyKhcho enyKhm mhDNtột cuộ5wB8c sốngnyKh hDNtvẹn toàn

Thề nonyKhn hTQ3gẹn biể5wB8n chẳnghDNt bằnAHNhg khỏAHNhe mTQ3gạnh đAHNhể AHNhem khôngnyKh phTQ3gải TQ3gnhọc công

Anh moTQ3gng saTQ3go AHNhthân thểAHNh khhDNtỏe mạnhhDNt, khnyKhông AHNhmuốn nhTQ3gìn eTQ3gm rhDNtơi lệnyKh nyKhvì nyKhlo lhDNtắng AHNhcho anh

Ngộ nhỡhDNt eTQ3gm nyKhcòn tiềnyKhu tụy5wB8 hơhDNtn annyKhh thì5wB8 AHNhsao TQ3gcó TQ3gthể hhDNtưởng t5wB8hụ hươngnyKh vAHNhị chDNtủa hDNttình yêu

Anh đãhDNt từnnyKhg phuhDNtng phí5wB8 tnyKhhời gianhDNt, thậmhDNt chíAHNh cònAHNh nghDNtang TQ3gtàng cAHNhoi TQ3gthường cáinyKh chết

Bởi vìhDNt đTQ3gã hDNtyêu AHNhem, hDNtmới b5wB8ắt đầuhDNt khnyKhao knyKhhát shDNtống lâTQ3gu TQ3gtrăm tuổi

Cầu trnyKhời bTQ3gan pTQ3ghúc 5wB8cho thânyKhn thểAHNh a5wB8nh khỏeTQ3g mạhDNtnh, AHNhcho TQ3gdù nnyKhgày TQ3gđó đấtTQ3g trTQ3gời tAHNhối tăm

Em vAHNhẫn sẽTQ3g nhìnyKhn an5wB8h AHNhngủ yên

Đắp TQ3gcho AHNhanh chnyKhiếc chănnyKh bôhDNtng, TQ3gkhiến ahDNtnh chDNtảm độngAHNh đếnhDNt rơi5wB8 5wB8lệ… [2]

[2] ThânTQ3g thểTQ3g khỏehDNt mạnhDNth –TQ3g TrươnghDNt AHNhVệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìnyKhnh ảnhnyKh 5wB8khi anTQ3gh bịnyKh bệnyKhnh tá5wB8i hiệnAHNh trướnyKhc mắ5wB8t NnyKhhan HoAHNhan, chDNtho anyKhnh uTQ3gống thTQ3guốc, nhDNthìn nyKhanh tiêhDNtm, hDNtmơ mTQ3gơ hồ5wB8 hồ5wB8 nyKhngồi bênTQ3g giườnghDNt 5wB8trông chừngTQ3g anh…

Khóe mnyKhắt nyKhcô đnyKhã ưTQ3gớt tựnyKh lhDNtúc nào.

Chơi xnyKhe, 5wB8hồ TQ3gđồ sốnhDNtg qunyKha ngTQ3gày, 5wB8coi thường5wB8 cáTQ3gi AHNhchết 5wB8đi đTQ3gua xTQ3ge v5wB8ới DTQ3gạ SâmAHNh… TQ3gTất 5wB8cả đềTQ3gu hi5wB8ển hAHNhiện trướcnyKh TQ3gmắt TiêuTQ3g TrAHNhạch, aTQ3gnh AHNhnhớ rAHNhất rTQ3gõ AHNhlúc TQ3ganh tỉnhnyKh lAHNhại saTQ3gu cơhDNtn mêAHNh manTQ3g, NhDNthan H5wB8oan đãTQ3g 5wB8nói –5wB8 TQ3ganh AHNhgục ng5wB8ã, nhAHNhư nyKhthể c5wB8ả thhDNtế giới5wB8 AHNhnày hDNtđều sụnyKhp hDNtđổ theAHNho vậy.AHNh 5wB8Tiêu T5wB8rạch, 5wB8anh nyKhphải maAHNhu kTQ3ghỏe lạTQ3gi, hDNtmình ehDNtm kTQ3ghông thể5wB8 chèonyKh chốngAHNh đượTQ3gc cái5wB8 nhAHNhà này.

Thề nAHNhon hnyKhẹn bnyKhiển AHNhthật s5wB8ự chẳngTQ3g quaAHNhn trọngnyKh bằnghDNt tTQ3ghân thhDNtể 5wB8khỏe mạnh.

Đối nyKhvới AHNhcô, anTQ3gh làhDNt trhDNtụ cộtTQ3g cTQ3gho cảAHNh nyKhthế giớihDNt, 5wB8anh gụchDNt nghDNtã, thếAHNh TQ3ggiới 5wB8của 5wB8cô cAHNhũng sụphDNt x5wB8uống theo.

Nhan HAHNhoan AHNhcảm độngAHNh khônTQ3gg nnyKhói nênnyKh lời,nyKh lệ5wB8 rư5wB8ng TQ3grưng 5wB8trong đôinyKh mắ5wB8t l5wB8ong lnyKhanh, quTQ3ga lAHNhàn nướcAHNh mắtnyKh đó,AHNh cônyKh trôTQ3gng 5wB8thấy mộtTQ3g ngườhDNti đTQ3gàn ô5wB8ng TQ3gcầm bnyKhó AHNhhoa AHNhhồng tnyKho. Gương5wB8 mặnyKht rạnghDNt rỡTQ3g, sốnghDNt mAHNhũi c5wB8ao thẳnAHNhg, ÂAHNhu phụcTQ3g tAHNhrắng tiTQ3gnh, aTQ3gnh giốngnyKh nh5wB8ư mộtnyKh vịnyKh hoàngnyKh tửnyKh nyKhchân tìnnyKhh kAHNhhẩn khoảnAHNh bước5wB8 vềTQ3g phíaAHNh cô.

Nhan Ho5wB8an sụthDNt sịtnyKh nhậnyKhn lấynyKh bónyKh TQ3ghoa, TiêuTQ3g TrhDNtạch AHNhmóc tro5wB8ng áonyKh AHNhra chiếcAHNh nhnyKhẫn kihDNtm cươngnyKh TQ3gđã chuẩnTQ3g nyKhbị AHNhtừ 5wB8trước, quỳhDNt mộthDNt AHNhchân AHNhxuống. AHNhAnh nónyKhi: “AnhhDNt đ5wB8ã nóihDNt, nTQ3ggày anyKhnh g5wB8ây nyKhdựng lại5wB8 sAHNhự nghi5wB8ệp sẽnyKh chDNthính l5wB8à lúcTQ3g c5wB8ưới hDNtem vềnyKh n5wB8hà, bâTQ3gy giờAHNh 5wB8anh mhDNtuốn thựchDNt hihDNtện lờiAHNh nAHNhói củTQ3ga AHNhmình, AHNhem yêu5wB8, lAHNhấy aAHNhnh nhé?”

Nước mTQ3gắt AHNhlã chDNthã rơi,nyKh NhDNthan HohDNtan kAHNhhông hhDNtề dTQ3go 5wB8dự, nhDNtgón 5wB8tay AHNhrun rnyKhun chAHNhui vhDNtào chiếTQ3gc hDNtnhẫn nạmhDNt k5wB8im chDNtương đẹ5wB8p TQ3gđẽ sáAHNhng chói.

Chung qnyKhuanh tiTQ3gếng vỗTQ3g taTQ3gy vnyKhang 5wB8dội, anyKhnh hDNtôm 5wB8cô AHNhhôn lnyKhên nyKhhàng nướcnyKh mắt.

Âm nhạcTQ3g nyKhthay đổi,nyKh hDNttrở TQ3gthành khúhDNtc nhhDNtạc ênyKhm áAHNhi nhịpTQ3g AHNhnhàng, 5wB8mọi ngườinyKh lậpAHNh nyKhtức kếAHNht nyKhđôi tTQ3gìm nyKhbạn nhảy.hDNt TnyKhiêu nyKhTrạch thổTQ3gi nhẹhDNt lêAHNhn míTQ3g mắtAHNh cô,nyKh cTQ3ghọc c5wB8ho AHNhcô cư5wB8ời, “LậTQ3gp nyKhtức mAHNhuốn lànyKhm cTQ3gô hDNtdâu chDNtủa AHNhanh, cảmAHNh thấynyKh mìnTQ3gh AHNhhạnh phnyKhúc chứ?”

Nhan TQ3gHoan nnyKhín TQ3gkhóc mhDNtỉm nyKhcười, TQ3ggật nyKhđầu lhDNtiên tục.

Tiêu TrạTQ3gch cnyKhười làhDNtm nyKhxao độngAHNh AHNhánh mắtnyKh NhDNthan Hoan.

Cô nnyKhói: “An5wB8h yAHNhêu, s5wB8inh nhậ5wB8t nyKhvui vẻ.”

“Ừ!” AnnyKhh tựa5wB8 hDNttrán mìnAHNhh hDNtvào tAHNhrán cô,nyKh nhẹAHNh AHNhnhàng khiêu5wB8 vũTQ3g, cTQ3gô kéAHNho hDNttay hDNtanh đặtAHNh lênyKhn bTQ3gụng dướAHNhi phẳnnyKhg lì,AHNh khAHNhẽ khhDNtàng nóinyKh: TQ3g“Món quàTQ3g 5wB8em tặAHNhng nyKhcho an5wB8h nằmnyKh ở5wB8 đây.”

Chiều cuốinyKh thunyKh, ányKhnh nắng5wB8 chnyKhan hòa.

Ven đườhDNtng, chDNtao ốcTQ3g mọc5wB8 lhDNtên saTQ3gn sátAHNh nAHNhhư rAHNhừng rậTQ3gm, tnyKhừng hDNtcỗ xTQ3ge lớnAHNh 5wB8nhỏ r5wB8ong ruAHNhổi khAHNhắp cá5wB8c cAHNhon phhDNtố, người5wB8 đihDNt đư5wB8ờng TQ3gqua lại5wB8 5wB8vội vAHNhã, nữ5wB8 cảnhAHNh sáhDNtt gAHNhiao thôngAHNh xinnyKhh hDNtđẹp chnyKhỉ hDNthuy đoàn5wB8 AHNhxe. Mộ5wB8t đámnyKh thAHNhanh niêAHNhn vâyTQ3g nyKhquanh trạTQ3gm xhDNte bunyKhýt dánnyKh đầyAHNh á5wB8p pAHNhhích phDNthim TQ3gảnh, TQ3gtất cảTQ3g đ5wB8ều đahDNtng b5wB8àn tányKhn về5wB8 5wB8cô diTQ3gễn viê5wB8n TQ3gxinh TQ3gđẹp nyKhchiếm cứnyKh toTQ3gàn nyKhbộ cáhDNtc bTQ3gức ảnAHNhh đó.

Thành phốTQ3g nyKhnày vAHNhẫn tha5wB8y đhDNtổi hDNtrất nhhDNtanh, khiếnnyKh ngườiTQ3g tnyKha knyKhhông knyKhịp đónAHNh nhận.

Tại vù5wB8ng ngoạAHNhi nyKhthành cáchDNth xAHNha TQ3gđô tnyKhhị, yên5wB8 tĩn5wB8h, t5wB8hư thái.

Reventon me5wB8n AHNhtheo co5wB8n đư5wB8ờng núihDNt 5wB8uốn lưTQ3gợn nyKhlao AHNhvề phíhDNta trước,TQ3g trênhDNt gTQ3ghế láTQ3gi, AHNhTiêu hDNtTrạch mhDNtột tahDNty gihDNtữ hDNtvô l5wB8ăng, mộTQ3gt TQ3gtay 5wB8đặt trêTQ3gn pnyKhhần bụhDNtng đãTQ3g hơihDNt nhDNthô lênnyKh hDNtcủa ngườhDNti AHNhvợ nyKhđang nyKhngồi tronnyKhg hDNtlòng mình.

Nhan HhDNtoan đAHNhang tronnyKhg th5wB8ời kỳAHNh nyKhmang nyKhthai nhưAHNhng vẫnAHNh nyKhđẹp dịu5wB8 dàAHNhng, máiTQ3g tTQ3góc nyKhhơi rốinyKh tếtAHNh phnyKhồng thTQ3geo kiểuhDNt xươnAHNhg cáTQ3g, á5wB8o l5wB8en mTQ3gỏng màuhDNt d5wB8a AHNhngười, toànnyKh thâ5wB8n cô5wB8 nhTQ3gư thDNtỏa AHNhra mộtAHNh nyKhthứ ánhTQ3g s5wB8áng AHNhcủa ngườ5wB8i lànyKhm mẹ.

Cô ngnyKhồi trên5wB8 đTQ3gùi TiêuAHNh AHNhTrạch, cTQ3gúi đầTQ3gu hônnyKh môTQ3gi anTQ3gh, 5wB8chiếc nh5wB8ẫn knyKhim c5wB8ương trêTQ3gn ngóhDNtn nyKhvô dnyKhanh l5wB8óe sá5wB8ng AHNhrực rỡ.

Tiêu nyKhTrạch đãAHNh hDNtquá qunyKhen thuộcTQ3g vớihDNt coTQ3gn đườnghDNt này5wB8 nênTQ3g vốhDNtn AHNhkhông cầnnyKh n5wB8hìn, vẫnnyKh AHNhhết sứcTQ3g chuyhDNtên chúhDNt hôTQ3gn cô,TQ3g yêuTQ3g thnyKhương cô.

“Vèo!”

Một chiếchDNt PorscAHNhhe 915wB81 [3AHNh] TQ3gphóng vnyKhụt quhDNta nhưhDNt tênAHNh bắn,nyKh láTQ3g câynyKh knyKhhô 5wB8héo bnyKhị sức5wB8 ginyKhó cnyKhuốn lêhDNtn cuTQ3gộn tròTQ3gn TQ3gsau đuôihDNt xe.

[3] PorscTQ3ghe 911nyKh: mAHNhọi nghDNtười cTQ3gòn nhớnyKh chiếchDNt TQ3gxe nTQ3gày nyKhchứ, TQ3glà DạnyKh SânyKhm :D

2012-Porsche-911-F5wB8ront-Quarter-Motion-Red-623x415

5wB8"1338366817-Porsche-911-Coupe-Club-1"

Nhan HoanyKhn hDNtrời k5wB8hỏi chDNtánh hDNtmôi nóngnyKh r5wB8ực, qTQ3guay đTQ3gầu nhìTQ3gn, TQ3gkinh 5wB8ngạc 5wB8hô lêhDNtn: “LànyKh an5wB8h ta…”

Tiêu TrạchAHNh gihDNtữ TQ3gcằm hDNtcô kéAHNho lạiAHNh tiAHNhếp tụTQ3gc hôhDNtn môi.

Mặc kAHNhệ hắnnyKh AHNhlà ai.

Người cảTQ3g đời5wB8 nyKhnày aAHNhnh muhDNtốn nyKhđuổi th5wB8eo đã5wB8 h5wB8oàn tnyKhoàn bAHNhắt đAHNhược nyKhrồi, anAHNhh AHNhchẳng cònAHNh chúTQ3gt TQ3ghào hAHNhứng vớiTQ3g bấtAHNh nyKhkỳ TQ3gkẻ nào5wB8 khác.

“Anh khônghDNt thểhDNt hDNtnào 5wB8vĩnh viễnAHNh TQ3gchạy phíaAHNh snyKhau em.”

“Anh sẽTQ3g đuTQ3gổi thhDNteo em.”

Nhan HnyKhoan, cuốinyKh cùnghDNt AHNhanh cAHNhũng bắt5wB8 hDNtđược hDNtem rồi.

_Hết_

P/s: nyKhNgại quá,AHNh cnyKhòn mAHNhỗi mTQ3gột chươAHNhng muốnAHNh pTQ3gost li5wB8ền luônyKhn AHNhnhưng thDNtự nnyKhhiên nyKhlại bậnnyKh bTQ3gù đầunyKh cảhDNt tuần,AHNh chẳng5wB8 hởnyKh 5wB8ra đượ5wB8c AHNhchút nàTQ3go đTQ3gể làmAHNh, bắtAHNh mAHNhọi ngưhDNtời đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.