Truy đuổi - Chương 67

Tác giảX3: NfTk7WNhan TiểufTk7WN Ngôn

Chuyển nfTk7WNgữ: LạcfTk7WN Dương
***

Chương 67

Để chúX3c X3mừng sscCbreinh nhậtfTk7WN TiêuBgpCuJ TrạscCbrech, NhscCbrean X3Hoan scCbremặc mộtscCbre chiếcscCbre váyfTk7WN BgpCuJhở vscCbreai mớfTk7WNi BgpCuJđặt hBgpCuJàng thiếtscCbre kếscCbre scCbretheo yêufTk7WN cfTk7WNầu. TừfTk7WN nBgpCuJgực trởBgpCuJ xuốngX3, váscCbrey đX3ược ghéX3p thBgpCuJành scCbretừ rfTk7WNất nhiềuBgpCuJ scCbrechiếc lônBgpCuJg scCbrevũ nhỏfTk7WN trắngscCbre tinBgpCuJh, tạoscCbre fTk7WNcho phầnBgpCuJ X3chân váyX3 cófTk7WN kiểuX3 dángBgpCuJ nscCbrehư bscCbreậc BgpCuJthang tầngfTk7WN tầnfTk7WNg lớpfTk7WN lớp,scCbre vừascCbre thX3uần BgpCuJkhiết thoátBgpCuJ tụcscCbre scCbremà BgpCuJlại khônX3g mBgpCuJất tíscCbrenh thờiscCbre trang.

Là chfTk7WNủ nhânBgpCuJ củaX3 bữscCbrea tiệBgpCuJc, TX3iêu fTk7WNTrạch cũngBgpCuJ ăX3n vậnscCbre rấtX3 trfTk7WNang trọngX3, aBgpCuJnh mfTk7WNặc mộtX3 bộscCbre ÂufTk7WN phfTk7WNục màuX3 trắnBgpCuJg bướcX3 X3ra khỏiBgpCuJ phònscCbreg thfTk7WNay đồ,BgpCuJ điBgpCuJ tớifTk7WN ôfTk7WNm vòBgpCuJng BgpCuJquanh eBgpCuJo nhBgpCuJỏ củascCbre nàngfTk7WN tiêX3n BgpCuJnữ đaBgpCuJng đfTk7WNứng trướcX3 gươnBgpCuJg, fTk7WNnói: “MặX3c đồX3 tBgpCuJrang điểmscCbre xfTk7WNinh đẹpX3 thfTk7WNế nàfTk7WNy đểBgpCuJ qX3uyến rscCbreũ coscCbren nhàscCbre ascCbrei đây?”

Nhan HoascCbren giậtfTk7WN nhscCbreẹ X3cánh taX3y áBgpCuJo mBgpCuJàu tX3rắng đscCbreang vX3òng qufTk7WNa efTk7WNo scCbremình, BgpCuJnói: scCbre“Em còX3n scCbrechưa scCbrenói BgpCuJgì aX3nh X3đâu scCbređấy, ănfTk7WN difTk7WNện bảnhscCbre X3bao BgpCuJthế nBgpCuJày làfTk7WN đX3ể X3dụ dỗfTk7WN cX3on scCbregái scCbrenhà afTk7WNi hả?”

“Hôm nscCbreay làfTk7WN sinfTk7WNh nhậtX3 anhBgpCuJ, anBgpCuJh pBgpCuJhải X3ăn mặscCbrec trịnscCbreh trfTk7WNọng làX3 đưX3ơng nhifTk7WNên, hBgpCuJơn nữa,X3 cóscCbre scCbreem rồi,BgpCuJ cX3òn BgpCuJcon gáifTk7WN nBgpCuJhà X3ai cBgpCuJó tBgpCuJhể lọBgpCuJt vàoX3 mắtfTk7WN fTk7WNanh được.”

“Hôm nX3ay BgpCuJlà siscCbrenh nhậtfTk7WN anhBgpCuJ, BgpCuJem trBgpCuJang điểmscCbre xX3inh đẹpBgpCuJ làX3 fTk7WNđương X3nhiên, X3hơn nữfTk7WNa, cX3ó ascCbrenh X3rồi, cX3on tfTk7WNrai X3nhà nàscCbreo BgpCuJcó tfTk7WNhể X3lọt vBgpCuJào mắtfTk7WN scCbreem đượscCbrec chứ.”

Nhan HoX3an bắtBgpCuJ chướcfTk7WN cácX3h nBgpCuJói củascCbre anX3h, lạBgpCuJi bfTk7WNị TscCbreiêu TrạchfTk7WN ôfTk7WNm gBgpCuJhì vàX3o lòngBgpCuJ hfTk7WNôn fTk7WNngấu nghiX3ến mộtfTk7WN trậnX3, rờfTk7WNi khỏBgpCuJi BgpCuJmôi scCbrecô, afTk7WNnh fTk7WNthở nặngscCbre nềBgpCuJ nóiscCbre: “QuàscCbre sifTk7WNnh scCbrenhật củscCbrea aBgpCuJnh đâu?”

 

Nhan HoaBgpCuJn scCbređỏ mặtX3 kéX3o chiếcX3 vscCbreáy hscCbreơi BgpCuJxộc xX3ệch lX3ên BgpCuJche đBgpCuJi phầscCbren ngực,BgpCuJ fTk7WNra vBgpCuJẻ bscCbreí mật,BgpCuJ “ĐfTk7WNến fTk7WNlúc fTk7WNđó anscCbreh sẽX3 biết!”

“Anh muốnBgpCuJ xBgpCuJem X3xem rscCbreốt X3cuộc X3em tặngscCbre BgpCuJanh thứscCbre gìscCbre haBgpCuJy ho.”X3 BBgpCuJàn BgpCuJtay tfTk7WNo véofTk7WN nscCbrehẹ hfTk7WNai cáX3i scCbrelên nơfTk7WNi tfTk7WNròn trịascCbre mềmX3 mfTk7WNại, NBgpCuJhan HBgpCuJoan X3nhíu mfTk7WNày cắnBgpCuJ môiX3, cBgpCuJơ thBgpCuJể bâBgpCuJy giờscCbre vôfTk7WN BgpCuJcùng nhạyBgpCuJ cảm,scCbre sựX3 BgpCuJđụng scCbrechạm cBgpCuJủa ascCbrenh lfTk7WNàm côBgpCuJ fTk7WNnhư mX3uốn nscCbrehũn ra.

Rất nhiềuBgpCuJ ngưscCbreời nhậfTk7WNn đượcscCbre thiscCbreệp mfTk7WNời củfTk7WNa TiscCbreêu Trạch,X3 đồngfTk7WN nghiBgpCuJệp, bạnBgpCuJ X3bè thfTk7WNân thiếtX3, scCbrengay scCbrecả kX3ẻ đốifTk7WN địscCbrech LãnhscCbre NgựfTk7WN fTk7WNThần cũngX3 fTk7WNnhận được.

Từng chscCbreiếc limouBgpCuJsine [1X3] fTk7WNxa X3hoa lfTk7WNần lượfTk7WNt đỗX3 X3lại tfTk7WNrước cổBgpCuJng fTk7WNT98, hBgpCuJôm nfTk7WNay scCbrebảo vệfTk7WN cfTk7WNũng ăX3n mfTk7WNặc cscCbrehỉn scCbrechu vôscCbre cùngX3 traX3ng trọng.X3 LfTk7WNúc TiêuscCbre TrạchBgpCuJ tựfTk7WN nhiscCbreên fTk7WNôm BgpCuJNhan HoscCbrean X3đi scCbrevào đạfTk7WNi fTk7WNsảnh, X3không kscCbrehí cảfTk7WN hộfTk7WNi trườngBgpCuJ lậpscCbre tứfTk7WNc sôiX3 sục.

[1] X3Limousine: mBgpCuJột BgpCuJloại xfTk7WNe kháchscCbre sanfTk7WNg X3trọng, cóBgpCuJ thânfTk7WN xscCbree dàBgpCuJi fTk7WNvà nX3ội thấtX3 tX3iện nghBgpCuJi bêBgpCuJn trong.

lincoln-stretch-limoX3

OLYMPBgpCuJUS DfTk7WNIGITAL CAMEBgpCuJRA

Tiêu TrạX3ch chBgpCuJào hỏBgpCuJi mX3ột nhófTk7WNm bfTk7WNạn bBgpCuJè, NhX3an HofTk7WNan BgpCuJbị BgpCuJđám kfTk7WNhách mờX3i nX3ữ kéoscCbre fTk7WNsang mộscCbret bêX3n bắtX3 đầuscCbre tX3án gẫu.

Nhân viênscCbre scCbrephục vụscCbre X3quán bafTk7WNr manBgpCuJg mộfTk7WNt X3hộp qX3uà đượcfTk7WN gX3ói X3đẹp đẽX3 đưafTk7WN cfTk7WNho TfTk7WNiêu TrạchfTk7WN fTk7WNđang BgpCuJnói cBgpCuJhuyện phiBgpCuJếm vBgpCuJới khfTk7WNách X3khứa, “TscCbreiêu tscCbreiên siscCbrenh, mộBgpCuJt vfTk7WNị tiX3ên siX3nh nscCbrehờ tfTk7WNôi cfTk7WNhuyển mfTk7WNón quX3à nX3ày chX3o nX3gài, ngườiscCbre đBgpCuJó X3nói móX3n BgpCuJquà nscCbreày X3ngài nhấBgpCuJt địnhX3 phX3ải tX3ự X3tay mởscCbre ra.”

Tiêu TrạcX3h ngX3hi hoặcscCbre nhfTk7WNận lấyscCbre hfTk7WNộp qfTk7WNuà, mởscCbre rascCbre. NgscCbreay khfTk7WNi gifTk7WNấy scCbregói đưfTk7WNợc xBgpCuJé BgpCuJra, X3trong X3lòng TfTk7WNiêu TX3rạch fTk7WNlập tứfTk7WNc đaBgpCuJn scCbrexen bascCbreo cscCbreảm scCbregiác đBgpCuJắng scCbrecay ngọX3t bùiscCbre. AnX3h giBgpCuJữ lấyX3 tX3ay nhâfTk7WNn viBgpCuJên phụcBgpCuJ vX3ụ, vộiBgpCuJ vàBgpCuJng hỏi:scCbre “VịBgpCuJ tiêX3n sifTk7WNnh đófTk7WN X3đang scCbreở đâu?BgpCuJ ABgpCuJnh tBgpCuJa trôfTk7WNng nfTk7WNhư thscCbreế nào?”

Nhân vfTk7WNiên phụcX3 vX3ụ hBgpCuJơi giậtBgpCuJ fTk7WNmình, lắX3p bắpscCbre nóiX3: “scCbreVị tiênscCbre siX3nh đófTk7WN đBgpCuJã điX3 rồi,BgpCuJ scCbreanh tscCbrea rfTk7WNất caoBgpCuJ, rấX3t tuấBgpCuJn tú,fTk7WN kscCbrehi cX3ười fTk7WNcòn lộX3 fTk7WNra scCbrehàm rX3ăng trắBgpCuJng sáng.”

Đúng scCbrelúc nàyX3, vX3ới BgpCuJtư X3cách scCbrengười chủX3 trì,fTk7WN BạcBgpCuJh DiscCbreệc PhX3ong mờscCbrei scCbreTiêu TfTk7WNrạch lêscCbren sâscCbren khBgpCuJấu pháscCbret X3biểu, TiêuBgpCuJ TrạchX3 chấnfTk7WN chỉnhscCbre lạifTk7WN cảmfTk7WN BgpCuJxúc fTk7WNrồi đifTk7WN lên.

Khách X3khứa nhascCbreo nhfTk7WNao nX3gồi xuốX3ng. NhfTk7WNan HoascCbren ngồscCbrei cùfTk7WNng scCbrebàn vớiBgpCuJ TiêuscCbre KX3iến ĐôngfTk7WN, bfTk7WNên cạnhfTk7WN lscCbreà BgpCuJHạ ThiệufTk7WN fTk7WNNhiên X3và LạcBgpCuJ TfTk7WNiểu AnhX3, tiếpX3 đscCbreó làfTk7WN fTk7WNTống TX3hế PhoX3ng fTk7WNvà scCbreAmy, fTk7WNBạch DiệcX3 PhonX3g, BgpCuJLãnh NgX3ự TX3hần đBgpCuJã ngồiBgpCuJ BgpCuJyên vịBgpCuJ ởscCbre hX3àng ghBgpCuJế trước.

Tiêu TrạcscCbreh ÂX3u phscCbreục cBgpCuJhỉnh tX3ề scCbređi tớiscCbre cầfTk7WNm lấX3y mifTk7WNcro, scCbrenhìn mộscCbret lượtBgpCuJ kBgpCuJhách scCbrekhứa X3đa phscCbreần làX3 X3bạn fTk7WNbè thânBgpCuJ X3thiết, nóiscCbre: fTk7WN“Hôm nscCbreay làscCbre fTk7WNsinh nscCbrehật củfTk7WNa TiêscCbreu TscCbrerạch tscCbreôi, cX3ảm ơfTk7WNn mọiscCbre ngườiX3 đãX3 tớiscCbre tX3ham BgpCuJdự bscCbreuổi tiệcfTk7WN, cảmX3 ơnfTk7WN BscCbreạch DiệcfTk7WN PBgpCuJhong scCbređã scCbrecung BgpCuJcấp địX3a điểmfTk7WN tốtscCbre nhưfTk7WN thX3ế này.”

Dưới sscCbreân khấuX3 scCbretiếng vỗBgpCuJ X3lên vaBgpCuJng lBgpCuJên rscCbreộn rãscCbre, scCbresau kscCbrehi lắnscCbreg lại,fTk7WN TX3iêu TrạcscCbreh tiếpBgpCuJ tụscCbrec nói:fTk7WN “scCbreNhân dịfTk7WNp nàyBgpCuJ, tBgpCuJôi scCbrecó vàX3i X3lời muốX3n tBgpCuJâm sfTk7WNự vớscCbrei mfTk7WNọi ngưBgpCuJời. TscCbreừ chuyệBgpCuJn X3Tần VũscCbre đscCbreoạn tuyệscCbret vớiX3 fTk7WNLãnh ThịfTk7WN, BgpCuJcho X3tới vfTk7WNiệc TX3hịnh scCbreThế fTk7WNthu mufTk7WNa fTk7WNTần VũfTk7WN, mscCbreột nămscCbre scCbrequa X3đã xfTk7WNảy X3ra khôscCbreng ítscCbre sựBgpCuJ scCbrekiện. TronBgpCuJg mBgpCuJột năX3m nscCbreày, tX3ôi scCbretừ mộX3t scCbrekẻ cBgpCuJon nhX3à giX3àu chơX3i bờiscCbre lêBgpCuJu lổng,scCbre khôngX3 cóBgpCuJ chíBgpCuJ BgpCuJtiến thủfTk7WN X3chỉ biếtscCbre chơBgpCuJi fTk7WNxe, X3đã tscCbrerở thànhBgpCuJ tôscCbrei củaBgpCuJ hôscCbrem nayscCbre, tfTk7WNôi khônfTk7WNg dáX3m nóscCbrei scCbremình đBgpCuJã tBgpCuJhành scCbrecông, nhfTk7WNưng tscCbreôi hoànfTk7WN toàscCbren dámfTk7WN nói,scCbre scCbreTiêu TscCbrerạch đX3ang đứngX3 trướcfTk7WN mX3ặt X3mọi ngườifTk7WN làBgpCuJ fTk7WNmột ngscCbreười fTk7WNđàn ôngX3 X3đã thX3ật sfTk7WNự trảscCbrei X3qua nhữX3ng bãBgpCuJo tBgpCuJáp scCbregian khổBgpCuJ X3để BgpCuJtrưởng thành!”

“Hú!” BfTk7WNạch DiệcfTk7WN PhoscCbreng bX3ỗng kscCbreêu lêX3n fTk7WNnhư sBgpCuJói tru.

“Nhưng X3trong X3chuyện scCbrenày nếuBgpCuJ X3như kBgpCuJhông cfTk7WNó sX3ự giúBgpCuJp fTk7WNđỡ vfTk7WNà BgpCuJủng hộX3 củaBgpCuJ BgpCuJmọi nfTk7WNgười, TiêuBgpCuJ TX3rạch tôBgpCuJi X3sẽ khôngfTk7WN thểscCbre đfTk7WNi tfTk7WNới nscCbregày hôX3m naX3y X3nhanh chónX3g nhưX3 vậy.BgpCuJ X3Cho nscCbreên, tạiX3 đâyX3, tôscCbrei mscCbreuốn X3cảm ơnfTk7WN tBgpCuJất cảX3 X3mọi người.”BgpCuJ TiêscCbreu TrạchscCbre nhìX3n vềX3 phíX3a TốscCbreng ThếBgpCuJ PhoscCbreng, ánX3h scCbremắt châBgpCuJn X3thành. “X3Anh Tống,fTk7WN cảmX3 ơscCbren afTk7WNnh BgpCuJvào lX3úc BgpCuJtôi cầnscCbre sựscCbre giúBgpCuJp fTk7WNđỡ fTk7WNnhất X3đã dBgpCuJành chfTk7WNo scCbretôi mộtX3 vBgpCuJị tX3rí đểscCbre tôiX3 cBgpCuJó thểfTk7WN pháfTk7WNt hufTk7WNy hếtBgpCuJ khảscCbre nX3ăng củscCbrea mình.BgpCuJ BgpCuJDù chX3o bâyBgpCuJ fTk7WNgiờ scCbređã BgpCuJcó sscCbreự nfTk7WNghiệp X3riêng, nhưnBgpCuJg fTk7WNtôi X3sẽ khôngscCbre vứtfTk7WN scCbrebỏ GifTk7WNang HânfTk7WN, scCbrenơi đãBgpCuJ scCbrecho tôiBgpCuJ cônBgpCuJg việcX3 đầBgpCuJu tiênBgpCuJ, BgpCuJcảm ơfTk7WNn anhscCbre, anscCbreh Tống.”

Tiêu TrạchBgpCuJ scCbredời áX3nh mắtfTk7WN sfTk7WNang AmfTk7WNy. “fTk7WNAmy, cảmX3 ơscCbren côX3 đãX3 kX3hông từscCbre scCbrebỏ, cX3ùng tBgpCuJôi scCbređi suốfTk7WNt chscCbreặng đườngscCbre fTk7WNcho tBgpCuJới bâX3y gfTk7WNiờ, tôBgpCuJi pfTk7WNhải tăngfTk7WN lscCbreương fTk7WNcho cfTk7WNô, cX3òn phảfTk7WNi tBgpCuJhăng chứscCbrec, PhfTk7WNó tổX3ng giáscCbrem đốcfTk7WN ĐỉnBgpCuJh ThịnBgpCuJh qX3uốc tếBgpCuJ, ôscCbreng chủscCbre củafTk7WN côBgpCuJ fTk7WNcòn cfTk7WNó thX3ể hàofTk7WN pfTk7WNhóng X3đến mứcBgpCuJ nfTk7WNào nữa.”

Tiền BgpCuJđã khôscCbreng BgpCuJcòn quscCbrean trọnscCbreg scCbređối vớiX3 AmX3y, nhBgpCuJưng nX3ếu BgpCuJđược tfTk7WNhăng chứfTk7WNc sscCbreẽ cscCbreàng cóscCbre khônscCbreg X3gian đểX3 phBgpCuJát trifTk7WNển, côfTk7WN vẫfTk7WNn rX3ất vscCbreui, nânfTk7WNg lBgpCuJy rượufTk7WN đứBgpCuJng bậtX3 dậyX3 hscCbreô: “ÔngscCbre chBgpCuJủ vạX3n tuế!”

Tiêu TrạX3ch nBgpCuJói tiscCbreếp: “CònscCbre cBgpCuJó nhfTk7WNững đồnBgpCuJg nghfTk7WNiệp ởX3 GscCbreiang HânBgpCuJ, cảmBgpCuJ ơBgpCuJn sựX3 ủnBgpCuJg hộX3 vàBgpCuJ fTk7WNưu áiscCbre củafTk7WN tấtBgpCuJ cảfTk7WN mọBgpCuJi ngườiBgpCuJ, mónX3 qufTk7WNà tôifTk7WN đềnfTk7WN đáBgpCuJp cX3ho nBgpCuJhững nỗBgpCuJ X3lực cốX3 gắnfTk7WNg fTk7WNcủa mọiscCbre ngườiBgpCuJ, cũnBgpCuJg scCbrenhư vX3iệc BgpCuJthăng scCbrechức, tăscCbreng lươngX3 vBgpCuJà fTk7WNvấn đBgpCuJề X3đãi scCbrengộ BgpCuJmà mọiBgpCuJ ngườifTk7WN scCbremong đợifTk7WN nX3hất, lfTk7WNượng fTk7WNtiêu thụscCbre quýX3 nàfTk7WNy củascCbre chúnBgpCuJg tX3a tăngX3 mườfTk7WNi fTk7WNtám pBgpCuJhần trămscCbre sscCbreo vớiX3 qBgpCuJuý trước.”

Những đfTk7WNồng ngBgpCuJhiệp fTk7WNđã cùngscCbre anX3h dfTk7WNốc sứcBgpCuJ tX3ại X3Giang fTk7WNHân scCbrehưng phX3ấn BgpCuJvỗ tX3ay X3giòn giã.

“Hú hú!”fTk7WN BBgpCuJạch DiệfTk7WNc PhscCbreong lạiBgpCuJ mfTk7WNột lầnfTk7WN nữBgpCuJa pscCbrehối hợpfTk7WN bằngX3 tiếngfTk7WN kêX3u nhBgpCuJư sóiX3 tru.

Tiêu scCbreTrạch cfTk7WNười, chỉX3 vàfTk7WNo BạscCbrech DiệX3c PhongfTk7WN, fTk7WNnói: “BạfTk7WNch BgpCuJDiệc PhoBgpCuJng, chscCbreo dscCbreù cậBgpCuJu cófTk7WN gàoX3 đếnBgpCuJ X3rách họng,X3 đfTk7WNêm nX3ay fTk7WNcũng kfTk7WNhông lôiscCbre kéX3o đượcBgpCuJ côscCbre sóifTk7WN cBgpCuJái nBgpCuJào đâu.”

“Ha hfTk7WNa hfTk7WNa ha!!X3!!!!!” DưfTk7WNới sânscCbre khấuBgpCuJ vX3ang lêscCbren tfTk7WNiếng cscCbreười X3không ngừng.

Bạch DiệcX3 PscCbrehong ngscCbreắt đóaX3 hofTk7WNa scCbretươi tronscCbreg bìBgpCuJnh hofTk7WNa trêscCbren bàBgpCuJn, néBgpCuJm lêscCbren sX3ân khfTk7WNấu: “Biến,fTk7WN thBgpCuJằng khốn!”

Tiêu X3Trạch liếBgpCuJc nhfTk7WNìn ascCbrenh tafTk7WN, nfTk7WNói: “TiểBgpCuJu Bạch,BgpCuJ BạchfTk7WN gfTk7WNia, tBgpCuJôi cũngscCbre phảifTk7WN scCbrecảm ơnfTk7WN cậuX3 fTk7WNđã tổX3 chứcfTk7WN cscCbreho tôX3i BgpCuJmột bữaX3 tiscCbreệc X3lớn fTk7WNthế này,BgpCuJ X3cùng vớBgpCuJi sBgpCuJự giúBgpCuJp X3đỡ củX3a cậuBgpCuJ BgpCuJtrong suốtX3 X3một nămX3 qua.fTk7WN” TiêX3u TscCbrerạch gBgpCuJãi gãifTk7WN đầu,BgpCuJ đổifTk7WN giọfTk7WNng: “MặcscCbre X3dù khBgpCuJông scCbrethực cX3hất lắm.”

“Ha hafTk7WN!” DướifTk7WN fTk7WNsân khấuX3 lX3ại lscCbreà fTk7WNmột BgpCuJtràng cườiscCbre vBgpCuJang dội.

Bạch X3Diệc PhofTk7WNng đứngBgpCuJ dậBgpCuJy, nhấscCbrec chânX3 trèoscCbre lBgpCuJên BgpCuJbàn, BgpCuJanh scCbreta đứngBgpCuJ X3đó X3hô: “ThằnscCbreg khốn,scCbre cậscCbreu fTk7WNbiết chọfTk7WNc cườBgpCuJi ngườiscCbre kX3hác scCbrenhư vậy,BgpCuJ sX3ao khscCbreông đBgpCuJi làscCbrem X3diễn viscCbreên hfTk7WNài đi.”

Tiêu TX3rạch fTk7WNvỗ vscCbreề aX3nh tascCbre: “HBgpCuJa hscCbrea! HaifTk7WNz! ĐừngBgpCuJ kBgpCuJích động,X3 hscCbreôm nafTk7WNy lBgpCuJà X3ngày vufTk7WNi, tôscCbrei khôBgpCuJng mBgpCuJuốn làmBgpCuJ chfTk7WNo bfTk7WNầu khôngX3 khscCbreí BgpCuJquá ngộtX3 ngạt.”

Bạch fTk7WNDiệc PhX3ong chỉX3 taX3y vàoscCbre fTk7WNanh, X3nhảy từfTk7WN trênscCbre bàX3n xuống.

“Hạ ThiệuX3 NX3hiên.” TiêuX3 TrạcBgpCuJh nhắcscCbre mộtBgpCuJ cáifTk7WN tên.

Hạ ThiệuscCbre NhscCbreiên ngồBgpCuJi X3ở hànfTk7WNg ghBgpCuJế trướcscCbre mỉmscCbre cưscCbreời gfTk7WNiơ tfTk7WNay lfTk7WNên, TfTk7WNiêu TrạchfTk7WN bscCbreật ngónBgpCuJ cáBgpCuJi: “NgườiX3 aBgpCuJnh eBgpCuJm tàfTk7WNi gifTk7WNỏi, đãBgpCuJ fTk7WNgiúp đỡscCbre tôifTk7WN quáBgpCuJ nhiềuBgpCuJ, ngscCbreoài lờscCbrei cfTk7WNảm ơnX3 tôX3i cònBgpCuJ muốnscCbre scCbrenói, safTk7WNu scCbrenày nếBgpCuJu cófTk7WN chuyscCbreện gìfTk7WN cầnscCbre đếnfTk7WN TBgpCuJiêu Trạch,scCbre chỉX3 cfTk7WNần cậuBgpCuJ mscCbreở miệngscCbre, scCbrecho dùBgpCuJ scCbrelà fTk7WNlao vàoscCbre nướcX3 X3sôi lscCbreửa scCbrebỏng, chếtBgpCuJ cscCbreũng… khôngfTk7WN chốiscCbre từBgpCuJ, BgpCuJcòn cóBgpCuJ vợscCbre X3con đfTk7WNang cBgpCuJhờ BgpCuJchúng tBgpCuJa fTk7WNchăm sóc!”

Hạ ThiệuBgpCuJ NhiênX3 nBgpCuJở nBgpCuJụ cười.

“Còn cfTk7WNó LýBgpCuJ X3An ThầBgpCuJn.” TBgpCuJiêu TrạchscCbre BgpCuJhô fTk7WNto mBgpCuJột tiếnBgpCuJg, tscCbreìm kiếBgpCuJm bóngfTk7WN BgpCuJdáng afTk7WNnh BgpCuJta giữaBgpCuJ đBgpCuJám nscCbregười, “TfTk7WNên khốnBgpCuJ nhátX3 X3gan fTk7WNnhà X3cậu, tôfTk7WNi biBgpCuJết cậfTk7WNu đascCbreng ởBgpCuJ X3đây, cX3ậu cóscCbre bảnBgpCuJ fTk7WNlĩnh sX3ai ngườfTk7WNi đưaX3 cX3hìa kfTk7WNhóa ReventX3on cBgpCuJho BgpCuJtôi, tạscCbrei saX3o lạiX3 khônBgpCuJg cscCbreó cscCbrean đảmscCbre đứngBgpCuJ trướfTk7WNc mặfTk7WNt tôi?”

Vừa scCbrenghe đfTk7WNến ReventonBgpCuJ, NscCbrehan HfTk7WNoan kícX3h fTk7WNđộng đứngX3 bfTk7WNật dậyX3 fTk7WNngoảnh đầX3u tìmBgpCuJ kiếmscCbre LfTk7WNý AX3n fTk7WNThần, cX3òn GiscCbreản NiscCbrenh BgpCuJthì sữBgpCuJng sờBgpCuJ cảX3 người.

Đám đôngscCbre bỗnX3g xônX3 xaX3o, scCbrehóa rX3a chiếcfTk7WN RevenX3ton đóBgpCuJ bịBgpCuJ LýfTk7WN AX3n ThầBgpCuJn muBgpCuJa đượcX3, càngBgpCuJ ngscCbreạc fTk7WNnhiên hscCbreơn lscCbreà X3anh BgpCuJta đBgpCuJem BgpCuJchiếc BgpCuJxe tX3ặng lạBgpCuJi cBgpCuJho TscCbreiêu Trạch.

Reventon! HscCbreai trfTk7WNăm triệuX3 đó!X3 KhfTk7WNông đùX3a X3được đâu!

Tất cảfTk7WN đềufTk7WN mởBgpCuJ lớscCbren X3mắt nscCbregó quanBgpCuJh bốnBgpCuJ phía.

“Nếu cậuBgpCuJ khôngBgpCuJ rX3a, fTk7WNtôi sẽfTk7WN thậtfTk7WN X3sự kBgpCuJhông nBgpCuJhận cX3ậu X3là bạn.fTk7WN” LờX3i fTk7WNnói X3tuyệt tìnX3h scCbrecủa TiêuscCbre TrX3ạch BgpCuJvừa tX3hốt rscCbrea, LýscCbre ABgpCuJn ThầnX3 trốnBgpCuJ đằngfTk7WN sBgpCuJau cscCbreột trụfTk7WN bỗfTk7WNng xscCbreuất hiện,BgpCuJ “fTk7WNTôi đếnBgpCuJ rồi.”

“Tên khốnfTk7WN!” BgpCuJTiêu TrạchX3 cắnfTk7WN răngscCbre mX3ắng mộtX3 cBgpCuJâu, scCbre“Nhưng tôiscCbre pBgpCuJhải fTk7WNcảm ơnX3 tX3ên kfTk7WNhốn scCbrenhà cậufTk7WN đãscCbre fTk7WNtặng lạiBgpCuJ BgpCuJchiếc X3xe màfTk7WN X3tôi X3và bfTk7WNà scCbrexã yêX3u quBgpCuJý nhất.”

Tiêu TrạchX3 nhìX3n LãfTk7WNnh NBgpCuJgự Thần.fTk7WN LãnscCbreh NgscCbreự ThầnscCbre cũscCbreng nhìnscCbre anh.

“Người tBgpCuJa nBgpCuJói, mufTk7WNốn biếtBgpCuJ gscCbreiá tBgpCuJrị mộX3t BgpCuJcon ngfTk7WNười BgpCuJthì phảX3i nhìnBgpCuJ vàscCbreo đốiBgpCuJ tX3hủ củX3a anX3h fTk7WNta, LBgpCuJãnh NgscCbreự Thần,X3 rấtBgpCuJ vuscCbrei BgpCuJkhi đượcfTk7WN scCbreanh chfTk7WNọn làmX3 đốiscCbre thủ,fTk7WN cfTk7WNảm BgpCuJơn afTk7WNnh mộscCbret năX3m fTk7WNqua đãX3 qfTk7WNuan tâscCbrem đếnscCbre tX3ôi, khscCbreiến BgpCuJtôi khôBgpCuJng thểfTk7WN khX3ông nhanX3h fTk7WNchóng trscCbreưởng thành.”

Phía X3dưới cfTk7WNó BgpCuJngười cưscCbreời rộX3 lfTk7WNên, ngscCbreay X3cả fTk7WNLãnh scCbreNgự ThầscCbren BgpCuJcũng bấtBgpCuJ giácscCbre cBgpCuJong cfTk7WNong khóeX3 miệng,X3 BgpCuJđây thậscCbret X3sự scCbregiống nfTk7WNhư mộtscCbre tiếX3t mBgpCuJục hfTk7WNài BgpCuJhấp dẫn.

Tiêu TrạX3ch nói:BgpCuJ BgpCuJ“Thế nhưX3ng, tôifTk7WN nghĩ,BgpCuJ ngfTk7WNười muốnfTk7WN cX3ảm scCbreơn X3anh nhscCbreất lscCbreà chBgpCuJa X3tôi mscCbreới đúng!”

Tiêu KiếnBgpCuJ ĐôngX3 mBgpCuJỉm cười.

Tiêu TrạchBgpCuJ nhscCbreìn X3sang X3cha fTk7WNmình, bắtfTk7WN X3đầu fTk7WNtrêu chọX3c: fTk7WN“Ba, ngàyfTk7WN trBgpCuJước coBgpCuJn scCbretrai fTk7WNcủa bX3a thậfTk7WNt hscCbreư scCbrehỏng! ChuyBgpCuJên fTk7WNmôn lBgpCuJàm nscCbrehững chuyscCbreện khscCbreiến BgpCuJba fTk7WNmất mX3ặt! HồfTk7WNi đóscCbre bfTk7WNa vẫfTk7WNn luôBgpCuJn X3mong muốnX3 X3Lãnh NfTk7WNgự fTk7WNThần scCbrelà fTk7WNcon tBgpCuJrai mìnhfTk7WN. NhưBgpCuJng BgpCuJmà bX3a à,fTk7WN cfTk7WNon trBgpCuJai củX3a bfTk7WNa đãX3 trX3ưởng thàBgpCuJnh, tscCbrerở thànfTk7WNh BgpCuJmột naX3m tBgpCuJử hánX3 đfTk7WNội trờiX3 đạpBgpCuJ đfTk7WNất, tscCbreừ hfTk7WNôm X3nay tfTk7WNrở điscCbre BgpCuJba hfTk7WNoàn toàfTk7WNn cfTk7WNó X3thể kiX3êu hãnX3h nfTk7WNói vớiBgpCuJ bấtX3 kỳX3 aiX3, TscCbreiêu Trạch,scCbre làscCbre fTk7WNcon trascCbrei củafTk7WN TiêuBgpCuJ KiếnBgpCuJ fTk7WNĐông tôi.”

Toàn X3hội trfTk7WNường vBgpCuJỗ tBgpCuJay hoaX3n hôscCbre nhBgpCuJư sscCbreấm dậy.

Sau khfTk7WNi BgpCuJlắng lại,X3 TiêscCbreu TrscCbreạch nhìBgpCuJn NhX3an HoscCbrean ngồiX3 BgpCuJgiữa đámfTk7WN đX3ông, nBgpCuJói: “NhBgpCuJan HX3oan, bBgpCuJà X3xã, X3vợ củaX3 aBgpCuJnh, BgpCuJem yêu.”

Tiêu TrX3ạch X3liên tiếX3p dùngscCbre scCbreba cáchBgpCuJ xưfTk7WNng hBgpCuJô khscCbreiến BgpCuJNhan HoafTk7WNn ngạiBgpCuJ nscCbregùng, côscCbre nhếcBgpCuJh môiX3 BgpCuJnhìn anh.

Anh nóiscCbre tiếp:X3 “X3Thực rBgpCuJa, BgpCuJngười afTk7WNnh cX3ần pfTk7WNhải cảmBgpCuJ ơscCbren scCbrenhất cBgpCuJhính lX3à fTk7WNem. EfTk7WNm cX3ó nhớfTk7WN lúBgpCuJc TBgpCuJần VfTk7WNũ X3sụp đổ,fTk7WN eBgpCuJm đãscCbre BgpCuJnói BgpCuJgì vớifTk7WN fTk7WNanh khfTk7WNông? EBgpCuJm nófTk7WNi escCbrem yêfTk7WNu anhX3, đófTk7WN scCbrelà BgpCuJlần X3đầu X3tiên eBgpCuJm nóiX3 yX3êu ascCbrenh, vscCbreào BgpCuJlúc màscCbre aX3nh sắBgpCuJp tfTk7WNrở thànhX3 mộtBgpCuJ kẻX3 nscCbreghèo rớtfTk7WN khôfTk7WNng xfTk7WNu dBgpCuJính túi.

Khi đscCbreó escCbrem nscCbreói, giàuBgpCuJ cBgpCuJũng tốtX3 BgpCuJmà BgpCuJnghèo X3cũng đượscCbrec, chỉscCbre cfTk7WNần X3ở bênscCbre BgpCuJanh, chscCbreo dùfTk7WN BgpCuJcó túngBgpCuJ tfTk7WNhiếu đếBgpCuJn scCbremức ăBgpCuJn khônfTk7WNg BgpCuJđủ noscCbre, mặcBgpCuJ X3không đủX3 ấm,BgpCuJ fTk7WNphải uốngscCbre gióBgpCuJ TâscCbrey BX3ắc scCbremà BgpCuJsống tscCbrehì tBgpCuJrong lòngfTk7WN X3em BgpCuJvẫn BgpCuJrất BgpCuJngọt ngào.

Em scCbrenói BgpCuJem BgpCuJđã muốnX3 scCbreở bêscCbren anscCbreh, scCbrecho dùscCbre BgpCuJanh trởBgpCuJ thX3ành fTk7WNkẻ ănBgpCuJ màX3y scCbrelưu lạcfTk7WN đầuX3 đườngscCbre, eX3m fTk7WNcũng muscCbreốn scCbrelàm kX3ẻ scCbreăn X3mày bêscCbren cạnhscCbre anh.

Cả đờiscCbre nàyscCbre eBgpCuJm sBgpCuJẽ dựBgpCuJa vàoX3 anscCbreh, anX3h BgpCuJcó khBgpCuJông muốnscCbre X3cũng kBgpCuJhông được.”

Nhan HoX3an mímfTk7WN môscCbrei gậtfTk7WN đầu.

“Nhan HfTk7WNoan, scCbreem cX3ó dáscCbrem trướcfTk7WN scCbremặt BgpCuJtất cảfTk7WN mọfTk7WNi nscCbregười fTk7WNở đây,X3 scCbrenói scCbrelại cBgpCuJâu scCbreem yfTk7WNêu BgpCuJanh mBgpCuJột lầBgpCuJn nữscCbrea, nóiscCbre lạiscCbre fTk7WNnhững gìBgpCuJ eBgpCuJm đãX3 scCbretừng nBgpCuJói vớscCbrei fTk7WNanh khscCbreông?” TiêuscCbre TrạchfTk7WN nófTk7WNi xoX3ng, fTk7WNtất cảBgpCuJ mọiscCbre ngưX3ời đềufTk7WN BgpCuJhướng BgpCuJánh mắtscCbre vfTk7WNào scCbreNhan HoanfTk7WN. BạX3ch DiệcBgpCuJ scCbrePhong đưscCbrea miscCbrecro BgpCuJtới trướcBgpCuJ mặfTk7WNt cô,fTk7WN NhaBgpCuJn HBgpCuJoan nfTk7WNhìn TiscCbreêu TrạcscCbreh kscCbrehông scCbrehề cBgpCuJhớp mắt,fTk7WN trâfTk7WNm BgpCuJngâm BgpCuJmột lX3át mX3ới cBgpCuJầm BgpCuJlấy mscCbreicro fTk7WNđứng dậyscCbre scCbrekhỏi cfTk7WNhỗ ngồi.

Toàn fTk7WNbộ T9fTk7WN8 vàscCbreo thờifTk7WN BgpCuJkhắc nàfTk7WNy X3vô scCbrecùng yêfTk7WNn tĩnhscCbre, tấX3t cfTk7WNả đềfTk7WNu nínfTk7WN thởfTk7WN cănBgpCuJg tascCbrei chờfTk7WN scCbrecô dũnfTk7WNg cảmBgpCuJ tỏX3 tình.

Trong đạiX3 sảscCbrenh vBgpCuJang lscCbreên scCbremột fTk7WNgiọng nữBgpCuJ tronX3g trscCbreẻo BgpCuJêm X3tai, NhfTk7WNan HBgpCuJoan nói:BgpCuJ “TscCbreiêu Trạch,BgpCuJ fTk7WNem yêuX3 aBgpCuJnh, cscCbreho dùscCbre cóscCbre túnX3g thiBgpCuJếu đếscCbren mfTk7WNức ăX3n khôngX3 đủX3 noBgpCuJ, mặX3c khX3ông fTk7WNđủ ấm,scCbre phBgpCuJải BgpCuJuống gióBgpCuJ TâyscCbre BắcfTk7WN màBgpCuJ BgpCuJsống thscCbreì tronscCbreg lX3òng BgpCuJem X3vẫn rấtscCbre ngọtX3 ngào.scCbre EfTk7WNm đãscCbre muscCbreốn ởfTk7WN scCbrebên anhX3, chX3o dùfTk7WN aX3nh scCbretrở thàfTk7WNnh kẻscCbre ăscCbren mBgpCuJày lưBgpCuJu lạcBgpCuJ đầscCbreu đường,X3 fTk7WNem fTk7WNcũng muốnX3 lscCbreàm kẻfTk7WN BgpCuJăn BgpCuJmày bênX3 cạnscCbreh anX3h. X3Cả X3đời nàyX3 efTk7WNm sẽX3 X3dựa vfTk7WNào afTk7WNnh, scCbreanh cóBgpCuJ BgpCuJkhông BgpCuJmuốn X3cũng scCbrekhông được.”

Cô vừscCbrea dứscCbret lờscCbrei, tiếfTk7WNng vfTk7WNô taBgpCuJy hX3oan scCbrehô nfTk7WNhiệt liệtfTk7WN vanX3g lêBgpCuJn, TiêscCbreu TX3rạch hướnfTk7WNg vBgpCuJề phíaX3 côfTk7WN khBgpCuJom ngườiBgpCuJ thậscCbret thX3ấp, nfTk7WNói: “CảscCbrem ơnfTk7WN emscCbre, fTk7WNđây làX3 X3món quscCbreà tBgpCuJuyệt vờiBgpCuJ fTk7WNnhất màscCbre ascCbrenh nhậnBgpCuJ BgpCuJđược fTk7WNngày hscCbreôm nayBgpCuJ. NhaX3n HoaX3n, đfTk7WNáp lạifTk7WN tìfTk7WNnh scCbrecảm cX3hân tìnhfTk7WN scCbremà eX3m scCbredành BgpCuJcho anhBgpCuJ, TiBgpCuJêu TrạcscCbreh fTk7WNanh xBgpCuJin tX3hề trướX3c tBgpCuJất cfTk7WNả mọiscCbre ngscCbreười, scCbređời nX3ày kiscCbreếp nàyfTk7WN, TiêfTk7WNu TrạcfTk7WNh đốifTk7WN vớiX3 NhfTk7WNan BgpCuJHoan scCbremãi fTk7WNmãi khônfTk7WNg rờiscCbre xaBgpCuJ, mX3ãi mãscCbrei chỉBgpCuJ scCbreyêu mộX3t BgpCuJngười scCbrelà em.”

Tiếng vX3ỗ tBgpCuJay scCbrenhư fTk7WNsấm dBgpCuJậy vaBgpCuJng dộscCbrei khắpfTk7WN hộiX3 trườfTk7WNng, đặcfTk7WN biX3ệt làX3 tiếnX3g X3vỗ tfTk7WNay củaBgpCuJ nhữX3ng ngườiscCbre đfTk7WNang yêuBgpCuJ nfTk7WNhau hoặBgpCuJc đangfTk7WN fTk7WNyêu thầmscCbre ngườiBgpCuJ nscCbreào đó.

Ai BgpCuJcũng muốBgpCuJn đượcBgpCuJ dũscCbreng cBgpCuJảm nhBgpCuJư NhaX3n HoX3an, aX3i cscCbreũng muốnBgpCuJ đượcX3 tscCbrehâm tìnBgpCuJh nhBgpCuJư TiscCbreêu Trạch.

Lạc BgpCuJTiểu AnX3h cfTk7WNảm độscCbreng đếX3n rơifTk7WN lệ,fTk7WN scCbreHạ TBgpCuJhiệu BgpCuJNhiên rX3út scCbrekhăn đưscCbrea chBgpCuJo cô.

Dưới sânfTk7WN khấu,X3 NscCbrehan HoscCbrean X3đỏ mscCbreặt nhìnBgpCuJ TiêuscCbre TrX3ạch, fTk7WNánh BgpCuJmắt sáfTk7WNng tscCbrerong. scCbreTrên sX3ân khấu,BgpCuJ X3Tiêu TrạchscCbre nhscCbreìn scCbrevề phfTk7WNía fTk7WNcô, trX3ên gươngX3 mặtX3 nX3gập scCbretràn fTk7WNý cườfTk7WNi, X3ánh mBgpCuJắt sángfTk7WN rực.

“Nào nào!”X3 BạchfTk7WN DiệBgpCuJc PhonBgpCuJg nhảBgpCuJy lBgpCuJên fTk7WNsân khấu,X3 cBgpCuJắt nganfTk7WNg ánhBgpCuJ nhìnBgpCuJ chX3ăm X3chú X3nồng X3nàn củaBgpCuJ fTk7WNhai ngBgpCuJười. “CảX3m ơX3n fTk7WNsự X3cổ vfTk7WNũ củaBgpCuJ quýscCbre vX3ị, bàiX3 phátX3 biểX3u củascCbre chủX3 nhâBgpCuJn BgpCuJbữa tscCbreiệc scCbrexin đượcBgpCuJ kếtX3 thúc,fTk7WN bX3ây giBgpCuJờ xscCbrein fTk7WNmời vàX3o tBgpCuJiết mụcBgpCuJ tiếpscCbre theo.”

Nhân viênscCbre phụBgpCuJc vụscCbre đẩyscCbre fTk7WNxe bánfTk7WNh scCbrekem lêfTk7WNn sBgpCuJân khấuX3, cscCbrea fTk7WNsĩ BạcfTk7WNh DifTk7WNệc PhoBgpCuJng bắtscCbre nhịpfTk7WN chfTk7WNo fTk7WNmọi ngườifTk7WN hátscCbre bàX3i fTk7WNchúc mfTk7WNừng sX3inh nBgpCuJhật, sfTk7WNau đóBgpCuJ bảoBgpCuJ TfTk7WNiêu TBgpCuJrạch ướcX3 rồscCbrei tfTk7WNhổi nến.

Một fTk7WNhơi thổiX3 tắtfTk7WN bBgpCuJa ngọnX3 nếBgpCuJn tượngscCbre tBgpCuJrưng X3cho X3ba scCbremươi tufTk7WNổi, TiêfTk7WNu TBgpCuJrạch scCbrenhắm mắBgpCuJt ướcfTk7WN X3một điềuX3 ước.

Dưới sânfTk7WN khấu,fTk7WN NhscCbrean X3Hoan thícBgpCuJh thúBgpCuJ X3nhìn anfTk7WNh, BgpCuJtrong lòngfTk7WN tX3hầm đoán:X3 X3Tiêu TBgpCuJrạch, cX3ó phảifTk7WN ascCbrenh đanBgpCuJg scCbreước rằngX3 chúnscCbreg tX3a sfTk7WNẽ mscCbreãi mãBgpCuJi ởX3 X3bên nhau?

Tiêu TrạchBgpCuJ mởX3 mắt.

Bạch DBgpCuJiệc PhonBgpCuJg cườfTk7WNi hìBgpCuJ hX3ì hỏi:BgpCuJ “VừascCbre ướcscCbre điềfTk7WNu X3gì vậy,scCbre nóiX3 ngBgpCuJhe chfTk7WNút nBgpCuJào, fTk7WNcó BgpCuJphải liscCbreên quBgpCuJan tớiX3 scCbrebà X3xã, vX3ợ, scCbreem yfTk7WNêu NhfTk7WNan scCbreHoan X3của cậscCbreu không?”

Tiêu TX3rạch nhìfTk7WNn X3Nhan HoaX3n, NhBgpCuJan fTk7WNHoan BgpCuJcũng muốnBgpCuJ biếtBgpCuJ fTk7WNđiều ướcfTk7WN củascCbre anX3h X3phải chănscCbreg cX3ó cBgpCuJô tscCbrerong BgpCuJđó, áscCbrenh mfTk7WNắt chờBgpCuJ moX3ng nfTk7WNhìn anh.

Nhìn fTk7WNchăm chúBgpCuJ vàoscCbre mắX3t cscCbreô, TiêBgpCuJu TBgpCuJrạch scCbrenói: “ĐifTk7WNều ưfTk7WNớc củscCbrea scCbretôi X3là, thânscCbre thểfTk7WN X3khỏe mạnh.”

Không giốngX3 nhưscCbre cfTk7WNô ngX3hĩ! NhaBgpCuJn BgpCuJHoan bBgpCuJĩu môiscCbre, trX3ong BgpCuJlòng cảfTk7WNm thấyscCbre scCbrehơi mBgpCuJất mát.

Bạch fTk7WNDiệc PhonX3g X3giơ ngscCbreón cX3ái vfTk7WNới fTk7WNTiêu TrạfTk7WNch, trBgpCuJêu BgpCuJchọc fTk7WNnói: scCbre“Ngài TiêX3u, X3cụ TiêfTk7WNu à,scCbre tôiX3 chX3úc cụX3 thX3ân thểX3 kBgpCuJhỏe mscCbreạnh, phscCbreúc nhscCbreư ĐônscCbreg Hải,scCbre tfTk7WNhọ tựscCbrea BgpCuJNam BgpCuJSơn! HX3a hBgpCuJa hscCbrea hfTk7WNa!” ABgpCuJnh X3ta fTk7WNnói xscCbreong cũngBgpCuJ tscCbreự mìnhfTk7WN cBgpCuJảm thấyX3 buồnX3 cười,X3 scCbrecầm micX3ro cườiscCbre ngặBgpCuJt nghẽo.

Tiêu BgpCuJTrạch nfTk7WNhận microfTk7WN, nóifTk7WN: “scCbreNhan HoscCbrean, đfTk7WNiều ướcfTk7WN vừscCbrea rfTk7WNồi củBgpCuJa scCbreanh làX3 thX3ân thểBgpCuJ khỏeX3 mBgpCuJạnh, BgpCuJcó lẽX3 X3em khX3ông biscCbreết tBgpCuJại X3sao afTk7WNnh BgpCuJlại ướcfTk7WN nhfTk7WNư vBgpCuJậy, BgpCuJnghe BgpCuJxong bàifTk7WN hX3át sX3au đâyX3 eBgpCuJm sẽBgpCuJ hiểuBgpCuJ đưX3ợc lòngX3 aBgpCuJnh. X3Bài hX3át nscCbreày anscCbreh tặngBgpCuJ cfTk7WNho eX3m, tBgpCuJên làX3 ‘scCbreThân BgpCuJthể khỏeX3 mạnh’.”

Ánh đBgpCuJèn trênBgpCuJ fTk7WNsân fTk7WNkhấu dscCbreịu scCbređi, BgpCuJban X3nhạc bscCbreắt đầX3u đệmscCbre fTk7WNđàn, khúfTk7WNc nscCbrehạc dBgpCuJạo êscCbrem fTk7WNái trôscCbrei quaX3, TiêuX3 TrX3ạch đưscCbrea micrscCbreo tớBgpCuJi X3bên X3môi, cấtBgpCuJ gfTk7WNiọng hát.

Anh khfTk7WNông X3sợ vscCbreì X3em BgpCuJmà chX3ịu nhiềuBgpCuJ tổnfTk7WN tfTk7WNhất, dùBgpCuJ bafTk7WNo gBgpCuJian kfTk7WNhổ vẫnBgpCuJ sẵnBgpCuJ lBgpCuJòng đónfTk7WN nhận

Anh chỉBgpCuJ BgpCuJsợ BgpCuJvì mfTk7WNệt BgpCuJmỏi thBgpCuJao thX3ức cfTk7WNả đêmfTk7WN màfTk7WN bỏBgpCuJ lỡscCbre fTk7WNcuộc hẹnfTk7WN ngfTk7WNày mafTk7WNi củaX3 chúscCbreng ta

Anh X3không fTk7WNsợ scCbremồ hscCbreôi đầmX3 đìa,scCbre xscCbreây nênX3 mộtX3 lâscCbreu đfTk7WNài X3thuộc vềX3 rfTk7WNiêng haX3i ta

Anh chỉX3 sợBgpCuJ rX3ằng mìnscCbreh bfTk7WNị cảfTk7WNm, khôngX3 X3nếm đượcscCbre đồBgpCuJ ăX3n efTk7WNm nấuBgpCuJ cX3ho aBgpCuJnh thìfTk7WN scCbrethật lfTk7WNãng phí

Không cầBgpCuJn eBgpCuJm cfTk7WNho afTk7WNnh ufTk7WNống tX3huốc, X3không fTk7WNmuốn trởscCbre thànhfTk7WN gánhfTk7WN nfTk7WNặng củBgpCuJa em

Nếu yêscCbreu eBgpCuJm fTk7WNsao BgpCuJcó tscCbrehể đểX3 escCbrem pBgpCuJhải hfTk7WNôn mộtscCbre ngườiscCbre bệX3nh, trơBgpCuJ BgpCuJmắt nhX3ìn aBgpCuJnh chBgpCuJịu scCbrebao gfTk7WNiày vò

Anh moX3ng X3sao thBgpCuJân thX3ể BgpCuJkhỏe X3mạnh, vìX3 aBgpCuJnh đãfTk7WN đX3ồng ýscCbre sẽX3 chBgpCuJo X3em mộtfTk7WN cufTk7WNộc fTk7WNsống vscCbreẹn toàn

Thề nX3on hẹscCbren biểnscCbre chẳscCbreng bằnBgpCuJg khỏfTk7WNe mạX3nh đX3ể X3em khôngBgpCuJ pX3hải X3nhọc công

Anh mfTk7WNong fTk7WNsao thâscCbren BgpCuJthể khscCbreỏe mạnhfTk7WN, kBgpCuJhông muốnX3 nscCbrehìn scCbreem rscCbreơi lệX3 vfTk7WNì lscCbreo lắX3ng cscCbreho anh

Ngộ nX3hỡ BgpCuJem cfTk7WNòn tX3iều tụyX3 hfTk7WNơn fTk7WNanh fTk7WNthì safTk7WNo cófTk7WN scCbrethể scCbrehưởng X3thụ hưfTk7WNơng vịX3 BgpCuJcủa tìnhBgpCuJ yêu

Anh fTk7WNđã từnfTk7WNg pfTk7WNhung fTk7WNphí thờifTk7WN giaX3n, thậmscCbre cscCbrehí cònscCbre nX3gang fTk7WNtàng cofTk7WNi thườngscCbre cX3ái chết

Bởi vBgpCuJì scCbređã yêscCbreu emscCbre, BgpCuJmới bX3ắt đầX3u khaBgpCuJo khfTk7WNát sốngfTk7WN lâuBgpCuJ tX3răm tuổi

Cầu trờBgpCuJi bfTk7WNan phúscCbrec fTk7WNcho thânBgpCuJ fTk7WNthể anBgpCuJh kX3hỏe mfTk7WNạnh, cscCbreho dfTk7WNù ngàyX3 đóX3 đấscCbret X3trời tốscCbrei tăm

Em X3vẫn sẽX3 nhBgpCuJìn fTk7WNanh ngBgpCuJủ yên

Đắp chBgpCuJo BgpCuJanh fTk7WNchiếc chscCbreăn X3bông, X3khiến anX3h cảmfTk7WN độX3ng đX3ến rBgpCuJơi lệ…fTk7WN [2]

[2] ThânBgpCuJ thBgpCuJể khỏeBgpCuJ mscCbreạnh scCbre– TrươnfTk7WNg VệfTk7WN Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìnhX3 ảBgpCuJnh khBgpCuJi anfTk7WNh bịfTk7WN bX3ệnh tscCbreái hiệnX3 X3trước scCbremắt X3Nhan HoafTk7WNn, cX3ho anBgpCuJh scCbreuống thuBgpCuJốc, nhscCbreìn fTk7WNanh tiêm,BgpCuJ mơfTk7WN mX3ơ X3hồ hồBgpCuJ ngồiscCbre BgpCuJbên giBgpCuJường trôngX3 chừfTk7WNng anh…

Khóe mắtfTk7WN cX3ô BgpCuJđã ướtscCbre tựBgpCuJ scCbrelúc nào.

Chơi X3xe, hồX3 đồBgpCuJ sốngfTk7WN scCbrequa fTk7WNngày, cBgpCuJoi thườfTk7WNng BgpCuJcái chếtX3 đfTk7WNi đuscCbrea fTk7WNxe vBgpCuJới DạfTk7WN Sâm…X3 X3Tất cảX3 đềuscCbre hiBgpCuJển hfTk7WNiện trướX3c mắtBgpCuJ TscCbreiêu TBgpCuJrạch, ascCbrenh nhBgpCuJớ rBgpCuJất rscCbreõ lBgpCuJúc BgpCuJanh BgpCuJtỉnh lạiX3 X3sau cơscCbren scCbremê manscCbre, NscCbrehan HoaX3n đBgpCuJã nóiX3 –scCbre anBgpCuJh gụcscCbre ngãX3, nhscCbreư X3thể cảX3 thếBgpCuJ giớiBgpCuJ nàX3y đềuscCbre sụfTk7WNp đfTk7WNổ scCbretheo vậBgpCuJy. TiBgpCuJêu TrạcfTk7WNh, BgpCuJanh phảiX3 scCbremau khỏBgpCuJe lạiscCbre, BgpCuJmình eX3m khfTk7WNông thểfTk7WN fTk7WNchèo chốngfTk7WN đượcX3 cáifTk7WN fTk7WNnhà này.

Thề nscCbreon hẹnscCbre biểnX3 thậBgpCuJt sựBgpCuJ cBgpCuJhẳng qufTk7WNan tfTk7WNrọng bằX3ng thâfTk7WNn scCbrethể khỏeX3 mạnh.

Đối scCbrevới cô,X3 BgpCuJanh scCbrelà trụBgpCuJ cscCbreột chX3o cảscCbre X3thế giớX3i, X3anh gscCbreục ngX3ã, X3thế giớX3i củascCbre cscCbreô cũscCbreng sụpX3 fTk7WNxuống theo.

Nhan fTk7WNHoan cảmBgpCuJ độscCbreng khôfTk7WNng nóBgpCuJi nX3ên lời,scCbre lệscCbre rưscCbreng rBgpCuJưng trBgpCuJong đôiX3 mắtfTk7WN lfTk7WNong lscCbreanh, qufTk7WNa lànX3 nướfTk7WNc mBgpCuJắt đó,X3 BgpCuJcô trônBgpCuJg thấBgpCuJy mộtBgpCuJ ngườiBgpCuJ BgpCuJđàn X3ông X3cầm bscCbreó hscCbreoa hBgpCuJồng toBgpCuJ. GươngfTk7WN mặfTk7WNt rạfTk7WNng scCbrerỡ, sX3ống mũiX3 scCbrecao thẳng,X3 ÂuBgpCuJ BgpCuJphục tBgpCuJrắng tinhscCbre, anfTk7WNh X3giống nhBgpCuJư scCbremột vịscCbre hoàngBgpCuJ tửBgpCuJ châBgpCuJn tìnhscCbre X3khẩn kBgpCuJhoản bướcX3 vX3ề phíafTk7WN cô.

Nhan HoaX3n sụtscCbre sBgpCuJịt nhậnX3 X3lấy bscCbreó hfTk7WNoa, TiêBgpCuJu TrfTk7WNạch mBgpCuJóc tronfTk7WNg BgpCuJáo rX3a X3chiếc nhẫBgpCuJn scCbrekim BgpCuJcương đfTk7WNã cBgpCuJhuẩn bfTk7WNị từX3 BgpCuJtrước, qX3uỳ mscCbreột cX3hân xuống.BgpCuJ X3Anh nX3ói: “AnhscCbre đãfTk7WN nóiX3, ngàyX3 anfTk7WNh BgpCuJgây dscCbreựng lạBgpCuJi sựscCbre ngX3hiệp sscCbreẽ chscCbreính lBgpCuJà lúcscCbre fTk7WNcưới scCbreem vềBgpCuJ fTk7WNnhà, bâyBgpCuJ gscCbreiờ fTk7WNanh muốnscCbre fTk7WNthực hiệnscCbre lờiBgpCuJ nfTk7WNói củaX3 mình,BgpCuJ X3em yêu,BgpCuJ fTk7WNlấy anX3h nhé?”

Nước mắX3t lfTk7WNã chãscCbre rơi,BgpCuJ X3Nhan HoafTk7WNn scCbrekhông hềX3 dfTk7WNo dfTk7WNự, nBgpCuJgón tfTk7WNay rufTk7WNn BgpCuJrun chuBgpCuJi fTk7WNvào chiếcscCbre nhẫX3n nscCbreạm fTk7WNkim cưX3ơng đẹpfTk7WN đscCbreẽ sX3áng chói.

Chung scCbrequanh tfTk7WNiếng vỗX3 tscCbreay X3vang dội,BgpCuJ anX3h ôX3m cX3ô hônscCbre lX3ên X3hàng nướcscCbre mắt.

Âm nBgpCuJhạc tscCbrehay fTk7WNđổi, tfTk7WNrở thànBgpCuJh fTk7WNkhúc nhạcfTk7WN scCbreêm áBgpCuJi nhịX3p nX3hàng, mọiBgpCuJ ngườBgpCuJi lậpscCbre tứcscCbre kBgpCuJết đôiscCbre tìmX3 BgpCuJbạn nhX3ảy. scCbreTiêu TX3rạch thổifTk7WN nhfTk7WNẹ lêBgpCuJn scCbremí X3mắt côscCbre, scCbrechọc BgpCuJcho cfTk7WNô cưBgpCuJời, “LậpBgpCuJ BgpCuJtức mscCbreuốn làmfTk7WN BgpCuJcô dBgpCuJâu củBgpCuJa aX3nh, scCbrecảm thấyBgpCuJ mìfTk7WNnh hạnfTk7WNh scCbrephúc chứ?”

Nhan HofTk7WNan X3nín khX3óc mỉmX3 cười,fTk7WN gX3ật đầuscCbre liênBgpCuJ tục.

Tiêu TrạcfTk7WNh cBgpCuJười lfTk7WNàm xX3ao độnBgpCuJg áBgpCuJnh mắfTk7WNt NhaX3n Hoan.

Cô nói:X3 “AnhfTk7WN yêu,scCbre sX3inh nhậtscCbre vuX3i vẻ.”

“Ừ!” scCbreAnh tựaX3 tránBgpCuJ mìnfTk7WNh vàfTk7WNo tBgpCuJrán cscCbreô, nX3hẹ BgpCuJnhàng khiêuBgpCuJ vũ,scCbre cX3ô kX3éo tafTk7WNy ascCbrenh scCbređặt BgpCuJlên bụBgpCuJng dưBgpCuJới phX3ẳng lìscCbre, khẽX3 kBgpCuJhàng nói:fTk7WN “scCbreMón qBgpCuJuà X3em X3tặng chX3o BgpCuJanh nằfTk7WNm ởscCbre đây.”

Chiều cuBgpCuJối thX3u, áBgpCuJnh nắngX3 chascCbren hòa.

Ven đường,BgpCuJ cascCbreo ốcBgpCuJ mọBgpCuJc lX3ên fTk7WNsan sáX3t nX3hư scCbrerừng X3rậm, tscCbreừng BgpCuJcỗ fTk7WNxe lBgpCuJớn nBgpCuJhỏ roBgpCuJng scCbreruổi khắpX3 cáfTk7WNc coX3n X3phố, ngX3ười điscCbre đườngX3 scCbrequa lạiscCbre vscCbreội vãscCbre, X3nữ cảnhfTk7WN sátfTk7WN giBgpCuJao scCbrethông xinscCbreh đẹpscCbre chBgpCuJỉ hX3uy đoànfTk7WN xfTk7WNe. scCbreMột X3đám tfTk7WNhanh niêX3n X3vây quaX3nh tscCbrerạm X3xe buýfTk7WNt dáscCbren đầyfTk7WN fTk7WNáp phX3ích pfTk7WNhim ảscCbrenh, tấtfTk7WN cX3ả đscCbreều X3đang bàBgpCuJn táfTk7WNn X3về fTk7WNcô diễnX3 viêfTk7WNn xscCbreinh đẹpscCbre cBgpCuJhiếm cfTk7WNứ toscCbreàn BgpCuJbộ cácfTk7WN bứcBgpCuJ BgpCuJảnh đó.

Thành scCbrephố nscCbreày vẫnfTk7WN thX3ay đổifTk7WN rấtfTk7WN nhaBgpCuJnh, kBgpCuJhiến ngườfTk7WNi X3ta khônX3g kịX3p fTk7WNđón nhận.

Tại vBgpCuJùng ngoạfTk7WNi tscCbrehành cáchscCbre X3xa X3đô thịX3, fTk7WNyên tscCbreĩnh, tfTk7WNhư thái.

Reventon meX3n thefTk7WNo coscCbren đưfTk7WNờng nfTk7WNúi uốnscCbre lượfTk7WNn scCbrelao X3về pscCbrehía trướcfTk7WN, trfTk7WNên scCbreghế láifTk7WN, TX3iêu TrạchBgpCuJ mộtscCbre tscCbreay gX3iữ scCbrevô lX3ăng, mX3ột tfTk7WNay đặscCbret scCbretrên X3phần bụngscCbre BgpCuJđã X3hơi nfTk7WNhô lêfTk7WNn củascCbre fTk7WNngười vfTk7WNợ đfTk7WNang ngồiscCbre tBgpCuJrong lX3òng mình.

Nhan HscCbreoan đscCbreang trfTk7WNong thfTk7WNời scCbrekỳ mBgpCuJang tX3hai nhưBgpCuJng vfTk7WNẫn đẹpfTk7WN dịuX3 dànX3g, mscCbreái tX3óc hơscCbrei rốBgpCuJi tX3ết phồnscCbreg tBgpCuJheo fTk7WNkiểu xươnscCbreg cáX3, áfTk7WNo leX3n mỏngscCbre mfTk7WNàu X3da nX3gười, toscCbreàn thâBgpCuJn BgpCuJcô fTk7WNnhư X3tỏa scCbrera mộtfTk7WN thứfTk7WN ánhscCbre sscCbreáng BgpCuJcủa ngưscCbreời làscCbrem mẹ.

Cô BgpCuJngồi trêBgpCuJn BgpCuJđùi TiêscCbreu X3Trạch, cúiBgpCuJ đBgpCuJầu hônscCbre môX3i anhscCbre, X3chiếc nfTk7WNhẫn kfTk7WNim cươX3ng BgpCuJtrên ngBgpCuJón BgpCuJvô dfTk7WNanh BgpCuJlóe BgpCuJsáng rựcBgpCuJ rỡ.

Tiêu TrạBgpCuJch fTk7WNđã quáX3 scCbrequen thfTk7WNuộc vớscCbrei cX3on BgpCuJđường nàBgpCuJy BgpCuJnên vscCbreốn kscCbrehông cầnfTk7WN nhìX3n, vẫnscCbre hếtBgpCuJ sứcBgpCuJ chuscCbreyên chúscCbre hBgpCuJôn cô,X3 yêuscCbre thươnX3g cô.

“Vèo!”

Một chiếfTk7WNc PorschX3e 9BgpCuJ11 [X33] phónBgpCuJg vụfTk7WNt BgpCuJqua nhưBgpCuJ tscCbreên bX3ắn, BgpCuJlá cscCbreây kfTk7WNhô hBgpCuJéo bịBgpCuJ scCbresức giX3ó cuBgpCuJốn X3lên X3cuộn scCbretròn BgpCuJsau đuôBgpCuJi xe.

[3] PX3orsche 911fTk7WN: mọiBgpCuJ ngưBgpCuJời còX3n nhBgpCuJớ chiếcfTk7WN X3xe scCbrenày chứ,fTk7WN làBgpCuJ X3Dạ SâmBgpCuJ :D

1338366817-Porsche-911-Coupe-ClubBgpCuJ-1

Nhan HoBgpCuJan rờiBgpCuJ kfTk7WNhỏi cscCbreánh môifTk7WN nónX3g X3rực, quBgpCuJay đầuX3 nhìX3n, fTk7WNkinh fTk7WNngạc hBgpCuJô lêX3n: “LàscCbre ascCbrenh ta…”

Tiêu TrạcscCbreh giữX3 cằmBgpCuJ cX3ô kBgpCuJéo lạiscCbre tiếpfTk7WN tụX3c BgpCuJhôn môi.

Mặc kệfTk7WN hắscCbren lBgpCuJà ai.

Người cảBgpCuJ đờiscCbre nàscCbrey fTk7WNanh scCbremuốn đuBgpCuJổi thX3eo đãBgpCuJ hoànscCbre toàX3n fTk7WNbắt đượcBgpCuJ rồfTk7WNi, aX3nh chẳngBgpCuJ scCbrecòn cX3hút X3hào hứnBgpCuJg scCbrevới bấtfTk7WN kỳscCbre scCbrekẻ nàoBgpCuJ khác.

“Anh kfTk7WNhông thểfTk7WN nàscCbreo vĩBgpCuJnh viễnBgpCuJ X3chạy pBgpCuJhía sscCbreau em.”

“Anh scCbresẽ đuscCbreổi thescCbreo em.”

Nhan HoX3an, cuốiBgpCuJ cùBgpCuJng anfTk7WNh cX3ũng bắtfTk7WN đscCbreược escCbrem rồi.

_Hết_

P/s: NgạiscCbre quBgpCuJá, cònBgpCuJ mỗX3i mộtX3 chươscCbreng muX3ốn pfTk7WNost X3liền luôX3n nBgpCuJhưng tựBgpCuJ nBgpCuJhiên lạBgpCuJi bậnBgpCuJ bùscCbre đầuscCbre cảscCbre tuầnBgpCuJ, chẳfTk7WNng X3hở fTk7WNra đượcscCbre chútX3 nàscCbreo đểX3 làfTk7WNm, bắtX3 mọfTk7WNi nBgpCuJgười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.