Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 6szXsmv7: MCHuốn cszXsmvó đứaCFxhoP bé

Ông CFxhoPHạ cùFNXZdVng CHBà HạCH giậszXsmvt mìszXsmvnh nhìnCH bọnszXsmv szXsmvhọ, CHsau đóFNXZdV vẻszXsmv mặtszXsmv đầyszXsmv FNXZdVphẫn nCFxhoPộ nói:

“Ông CHnói đùaszXsmv gìFNXZdV vậy?CFxhoP NếuCFxhoP CảnFNXZdVh FNXZdVHiên muốnCFxhoP cướiszXsmv TCFxhoPiểu ThầnszXsmv, nszXsmvó CFxhoPsẽ khCFxhoPông cướiCH ngườiCH kháFNXZdVc, CFxhoPhơn nszXsmvữa chCHo dCFxhoPù hiệCHn tạiCFxhoP CFxhoPhai ngưCFxhoPời chịuszXsmv cướszXsmvi, cFNXZdVhúng tFNXZdVôi CFxhoPcũng sFNXZdVẽ khszXsmvông cFNXZdVhịu gả.”

“Ông HạCFxhoP, hCFxhoPai ngưszXsmvời đừngCH FNXZdVkích độszXsmvng, FNXZdVchúng tCHa bàszXsmvn bạcCH mộtCFxhoP chFNXZdVút đượcCH khônCHg?” ÔngFNXZdV HàCFxhoPn szXsmvvội vànFNXZdVg nói.

“Chính lCFxhoPà nhCFxhoPư thếCH nàyCH, bszXsmvà Hạ,CFxhoP FNXZdVbà CHcần FNXZdVphải hiểFNXZdVu rõszXsmv, nếuFNXZdV haszXsmvi ngườiCH cFNXZdVố ýCH bắtszXsmv CHHạ ThầnCH bỏCFxhoP đứaFNXZdV nhỏ,szXsmv vạchCHẳng maCFxhoPy xảyFNXZdV szXsmvra chuyCHện gìCFxhoP ngoàiFNXZdV CFxhoPý mCHuốn? CFxhoPNếu saCFxhoPu CHnày szXsmvHạ TszXsmvhần khôngCH tCFxhoPhể manszXsmvg thCFxhoPai lạiCH thCFxhoPì làCFxhoPm saFNXZdVu CHbây giờ?CFxhoP BàCH hFNXZdVi vCHọng chuCFxhoPyện nàyFNXZdV xảCHy rFNXZdVa sCFxhoPao?” BàCH HànFNXZdV cốFNXZdV ýCFxhoP FNXZdVđem sựszXsmv tìnCHh nóCFxhoPi thậtszXsmv szXsmvnghiêm trọng.

Sắc mặtCFxhoP bCHà CHHạ quảFNXZdV nhiszXsmvên FNXZdVthay đổiszXsmv FNXZdVmột chúszXsmvt, FNXZdVkhông khỏiszXsmv nhìnCFxhoP xeCFxhoPm ôngCH Hạ.

“Ông HạCH, ôngCFxhoP bCFxhoPình tĩCFxhoPnh mCFxhoPột CHchút, hszXsmvãy nCFxhoPghe FNXZdVtôi CHnói, CảnhszXsmv HiCFxhoPên nCFxhoPhất địnhszXsmv làFNXZdV thíchszXsmv HạCH ThầnCH, szXsmvbằng kCFxhoPhông hCFxhoPai đFNXZdVứa cũFNXZdVng sẽCH szXsmvkhông ởCH szXsmvcùng mCFxhoPột chỗszXsmv, khôCFxhoPng phảiFNXZdV saCFxhoPo?” ÔszXsmvng HCFxhoPàn FNXZdVtùy thờiCFxhoP khuyênCH giải.

“Vậy CFxhoPý củszXsmva FNXZdVhai nCHgười lCFxhoPà FNXZdVmuốn CảnhFNXZdV HiênCFxhoP lFNXZdVy hônCFxhoP szXsmvrồi cưFNXZdVới HạCFxhoP FNXZdVThần, CảnhszXsmv HiszXsmvên cũszXsmvng cCHhịu làCFxhoPm vậyszXsmv sao?CH” NgữCFxhoP khFNXZdVí củaFNXZdV ÔFNXZdVng HạCFxhoP cũnCFxhoPg dịuCFxhoP điszXsmv đôiFNXZdV chút.

“Nhất đCFxhoPịnh CảnhFNXZdV HiCHên sẽszXsmv chCFxhoPịu, hCHai nszXsmvgười yFNXZdVên tâmCH, cszXsmvhuyện nàszXsmvy chúCFxhoPng tFNXZdVôi sẽszXsmv giảFNXZdVi quyết,CH FNXZdVnhất địnFNXZdVh sẽCH chCHo szXsmvhai ngườiCFxhoP mộCFxhoPt szXsmvđáp CFxhoPán vFNXZdVừa lònCHg, haCHi ngưFNXZdVời CHhôm nszXsmvay ởCFxhoP lạiszXsmv FNXZdVđây CHăn cơCFxhoPm CFxhoPnha.” ÔngFNXZdV HàszXsmvn vuCHi vẻszXsmv, giãszXsmvn đuôiFNXZdV CFxhoPlông mszXsmvày, ôFNXZdVng đszXsmvã szXsmvcó cszXsmvháu nộiCFxhoP rồi.

“Không CFxhoPcần, chúngszXsmv tôiCH khônCFxhoPg cầnFNXZdV ăCFxhoPn, chúszXsmvng tCFxhoPôi điCFxhoP vềszXsmv trướcszXsmv đây,szXsmv szXsmvhy vCFxhoPọng szXsmvhai ngườiCFxhoP cFNXZdVho chúszXsmvng tCFxhoPôi mộszXsmvt câuszXsmv trCFxhoPả CHlời thuyếtCH phục.”

“Được, sFNXZdVẽ CHrất nhaCHnh thôi.”

Ông HạFNXZdV CFxhoPvà bàszXsmv HFNXZdVạ đFNXZdVi rszXsmvồi, ôngFNXZdV HCFxhoPàn cùnCFxhoPg bCFxhoPà HàCFxhoPn nFNXZdVhìn nFNXZdVhau, tCFxhoProng lòCHng cFNXZdVó mộtCFxhoP linFNXZdVh cảmszXsmv tốt.

Đới CFxhoPTư DĩnCFxhoPh mFNXZdVở cửaCH raFNXZdV, szXsmvnhìn CHthấy ngườiCFxhoP ngszXsmvoài cửa,FNXZdV sắCFxhoPc mặCHt szXsmvcứng đờCH, họszXsmv lạiCH tớFNXZdVi nữa.

“Bác tCHrai, CFxhoPbác gáiszXsmv, CHhai ngszXsmvười tớCHi rCHồi szXsmvạ.” VừFNXZdVa địnhszXsmv kêFNXZdVu szXsmvba mẹCH, đCFxhoPột nhiêFNXZdVn szXsmvnhớ tớCFxhoPi nszXsmvgày đCFxhoPó CHbà HFNXZdVàn cóFNXZdV nCHói quaszXsmv, cFNXZdVô CHvội szXsmvvàng sửaFNXZdV miệng.

Ông szXsmvHàn FNXZdVcùng bàszXsmv HànCFxhoP vszXsmvui vẻszXsmv đFNXZdVi tới,CH nCFxhoPgồi xuốnFNXZdVg gFNXZdVhế sôFNXZdV CHpha, ĐớszXsmvi TưCFxhoP DĩnhCH trCHong lònCFxhoPg FNXZdVsinh nghFNXZdVi hoặcCFxhoP, khônszXsmvg CFxhoPlẽ CFxhoPhọ đếnFNXZdV szXsmvđây bCHức côCFxhoP lCFxhoPy hôn.

“Tư DĩnFNXZdVh, côCFxhoP chuẩCFxhoPn bCFxhoPị khFNXZdVi nàoCFxhoP dFNXZdVọn đi?szXsmv ChúnszXsmvg CHta muCFxhoPốn đeCFxhoPm nơCHi nFNXZdVày CHtrang hoàngFNXZdV lạFNXZdVi szXsmvmột chút.”FNXZdV BFNXZdVà CFxhoPHàn CFxhoPnhìn xunszXsmvg quFNXZdVanh CHphòng tFNXZdVựa hCHồ szXsmvkhông vừaCFxhoP lòng.

“Cảnh HiêCHn nFNXZdVhất địnFNXZdVh FNXZdVnói chszXsmvo szXsmvcô biếtCFxhoP rồCHi, HạCFxhoP ThầnszXsmv đangszXsmv szXsmvmang thCFxhoPai, FNXZdVđứa nhCHỏ làszXsmv coszXsmvn củaszXsmv CảnhCH Hiên?FNXZdV TszXsmva nghFNXZdVĩ sẽszXsmv đeCFxhoPm nCFxhoPó đếCFxhoPn đâFNXZdVy đểszXsmv chămFNXZdV sóCFxhoPc, dCFxhoPù gCFxhoPì nCFxhoPó cũszXsmvng CFxhoPđang manszXsmvg cốtCFxhoP nhụcszXsmv củaCFxhoP HszXsmvàn giCHa chúCFxhoPng ta.”

Đới szXsmvTư DĩCFxhoPnh chấnszXsmv động,CFxhoP HạCFxhoP ThầnCH maCFxhoPng tCHhai, đứaCH nhỏCFxhoP lCHà cszXsmvon cCHủa CảCFxhoPnh HiênCH? ĐiềuszXsmv szXsmvnày CHsao szXsmvcó tCHhể? NszXsmvếu CảnhszXsmv HCHiên cùngszXsmv HạCH ThCFxhoPần ởCH cùCHng mộtCH cCFxhoPhỗ, nhưCH sCHao CHlại khônCFxhoPg đồngszXsmv szXsmvý CHcùng CFxhoPcô lszXsmvy hCHôn, haCHy FNXZdVlà ônFNXZdVg bCFxhoPà HàCHn cốCFxhoP ýCFxhoP CHnói nCHhư vậy.

“Cô kszXsmvhông tiCFxhoPn sCHao? ĐượFNXZdVc rCFxhoPồi, tFNXZdVa FNXZdVsẽ chszXsmvờ szXsmvCảnh HiêFNXZdVn trCFxhoPở vềFNXZdV, chúszXsmvng tFNXZdVa CFxhoPcùng nhCFxhoPau hỏCFxhoPi nó.CH szXsmvCô điFNXZdV gọCFxhoPi đCFxhoPiện FNXZdVthoại cszXsmvho nCFxhoPó đi.”szXsmv BCFxhoPà HàszXsmvn nhFNXZdVìn rFNXZdVa CFxhoPhoài nghFNXZdVi troFNXZdVng mắszXsmvt cô.

“Vâng.” ĐớiCFxhoP TCFxhoPư DĩnCHh lấyFNXZdV điFNXZdVện thoạiszXsmv dFNXZdVi đFNXZdVộng bênCH ngườiCFxhoP rFNXZdVa gọi.

“Tư Dĩnh,FNXZdV CHcó vCHiệc gCHì sao?”CFxhoP FNXZdVHàn CảnhCH HFNXZdViên cầFNXZdVm CFxhoPlấy dszXsmvi CHđộng vừszXsmva thấyCFxhoP lCFxhoPà điệnCFxhoP tCHhoại CFxhoPở nhFNXZdVà gFNXZdVọi đến.

“Bây giờCFxhoP FNXZdVanh CFxhoPcó bFNXZdVận CFxhoPkhông? FNXZdVKhông phszXsmvải vộiCH, CFxhoPnhưng FNXZdVanh hãyszXsmv taszXsmvn sởCH sớFNXZdVm mộFNXZdVt CFxhoPchút, szXsmvem cóCFxhoP việszXsmvc FNXZdVmuốn hỏszXsmvi aCHnh mCHà.” GiọngCFxhoP ĐớszXsmvi TưCFxhoP CHDĩnh rszXsmvất nhẹ.

Hàn CảnhFNXZdV HiêszXsmvn nhFNXZdVìn xFNXZdVem đồngCFxhoP hồ,FNXZdV còszXsmvn szXsmvcó FNXZdVnửa CFxhoPgiờ cũCHng đãCH FNXZdVtan szXsmvsở rồFNXZdVi, szXsmvnói: “ĐưCHợc, FNXZdVanh lậFNXZdVp tCFxhoPức CFxhoPvề ngay.”

Đới FNXZdVTư DszXsmvĩnh cùngCFxhoP ôngCH Hàn,CFxhoP bàFNXZdV HCHàn FNXZdVlẳng CFxhoPlặng CFxhoPngồi chCFxhoPờ FNXZdVCảnh FNXZdVHiên tCFxhoPrở CFxhoPvề chứngszXsmv szXsmvminh hCHết thảy.

Chuông cửaszXsmv vừaCFxhoP rFNXZdVeo, ĐớiCH TszXsmvư DFNXZdVĩnh vộCFxhoPi CHvàng đszXsmvi mởFNXZdV cửa.

“Tư DĩnhszXsmv, CHchuyện gì,…CH” FNXZdVHàn CảnhCFxhoP HiFNXZdVên tiếszXsmvn szXsmvvào nhàCH liềnFNXZdV szXsmvhỏi, độCFxhoPt nhCFxhoPiên thszXsmvấy cszXsmvha mẹCFxhoP đCHang nFNXZdVgồi ởCFxhoP gFNXZdVhế sôFNXZdV CFxhoPpha, sửngCFxhoP sốCHt nói:

“Cha mCFxhoPẹ, tạCFxhoPi sCHao haszXsmvi nCFxhoPgười FNXZdVlại đếCHn đây?”

“Xảy rFNXZdVa chuyszXsmvện lCFxhoPớn nhFNXZdVư thếCFxhoP szXsmvmà chúnszXsmvg CFxhoPta cóFNXZdV thểCFxhoP khôngszXsmv CHđến đCFxhoPược CFxhoPsao?” vẻCFxhoP CHmặt FNXZdVông CFxhoPHàn nghiêmCH túcCH nói.

“Con szXsmvcòn CHgiả FNXZdVbộ, đszXsmvứa nCHhỏ trszXsmvong FNXZdVbụng HạCFxhoP ThầnCH cCHó phFNXZdVải làFNXZdV cszXsmvủa coCFxhoPn CHkhông, szXsmvcó phảiszXsmv szXsmvhay không?”CFxhoP CHBà CHHàn CFxhoPgõ vszXsmvào đầuCFxhoP szXsmvanh mFNXZdVột cáiCFxhoP, szXsmvtại sszXsmvao aCFxhoPnh cáiFNXZdV gìCH cũnCHg FNXZdVkhông CFxhoPnói cCFxhoPho FNXZdVhọ biếFNXZdVt chứ.

Hàn CảnhszXsmv HiênszXsmv cCFxhoPứng ngườCHi đứngCH szXsmvđơ nơiCFxhoP đóCH, khôngszXsmv biếtFNXZdV CHlà szXsmvnên pFNXZdVhủ nhFNXZdVận hszXsmvay tCFxhoPhừa szXsmvnhận nCFxhoPữa, cCHha mCHẹ biếCFxhoPt FNXZdVđứa nhỏFNXZdV trFNXZdVong bụngszXsmv HCHạ TFNXZdVhần làFNXZdV CFxhoPcon FNXZdVcủa chCFxhoPính mình,FNXZdV cszXsmvòn TưCH CFxhoPDĩnh thìCH saCHo, kCFxhoPhông khỏFNXZdVi CFxhoPđưa mắtCFxhoP szXsmvnhìn vềszXsmv phíCFxhoPa cô.

“Cha mẹCH, tạiCH CHsao hCHai nCFxhoPgười lạiCFxhoP biết?FNXZdV” szXsmvNgữ kCFxhoPhí củszXsmva FNXZdVanh cszXsmvó FNXZdVvẻ bszXsmvất đắcszXsmv szXsmvdĩ trầmCFxhoP szXsmvtrọng, cCFxhoPhuyện tớiCFxhoP nướcFNXZdV nàCFxhoPy FNXZdVcũng khôFNXZdVng szXsmvthể khônCFxhoPg thừaszXsmv nhận.

Sắc mCHặt ĐớiFNXZdV TưCFxhoP DĩnszXsmvh thFNXZdVay đổCHi, troFNXZdVng đCHáy mắtszXsmv cFNXZdVó cFNXZdVhút đCHau lCFxhoPòng, szXsmvcô cCHó CHthể khôCHng thCFxhoPèm đểszXsmv ýszXsmv đếnCH chuyệnFNXZdV tìszXsmvnh cCFxhoPủa CCHảnh HiênFNXZdV vszXsmvà HạFNXZdV ThầnFNXZdV, nhưCFxhoPng cCHô đszXsmvể ýCH đếnszXsmv szXsmvviệc CHanh szXsmvcư nFNXZdVhiên dFNXZdVám lừaFNXZdV mình.

“Chúng CHta tCHại CHsao lạCHi biếszXsmvt, CHhôm naCFxhoPy FNXZdVông FNXZdVHàn vớiszXsmv bàszXsmv HànCH nCFxhoPổi giFNXZdVận đùngCFxhoP đCFxhoPùng chCFxhoPạy FNXZdVđến cFNXZdVhất vấCHn chúFNXZdVng taCFxhoP, bắtCH szXsmvchúng tCHa CFxhoPcho bọnszXsmv szXsmvhọ mộFNXZdVt cáCFxhoPi côngCH đạo,CFxhoP hiCHện tạiFNXZdV CFxhoPta muốszXsmvn hỏiCFxhoP coFNXZdVn, FNXZdVcon tínCHh làCHm CFxhoPsao szXsmvbây giờ.”FNXZdV ÔnCFxhoPg FNXZdVHàn tCHhực thôngFNXZdV miCHnh đszXsmvem CHvấn CHđề nFNXZdVày đẩyFNXZdV CFxhoPsang cFNXZdVho anh

“Con…” HCFxhoPàn FNXZdVCảnh HiêFNXZdVn CFxhoPchần szXsmvchờ, CFxhoPkhông biếtszXsmv làmFNXZdV saCFxhoPo mớszXsmvi phải.

“Rất FNXZdVkhó qFNXZdVuyết đCHịnh CFxhoPsao? FNXZdVCó FNXZdVđiều szXsmvta FNXZdVnói chszXsmvo szXsmvcon biCFxhoPết, CảszXsmvnh HiCFxhoPên, HạCFxhoP ThầCFxhoPn đaCHng manFNXZdVg tszXsmvrong mìCFxhoPnh đứCHa coFNXZdVn cszXsmvủa conFNXZdV, hiệnCH tạiCH việcszXsmv xszXsmvảy FNXZdVra trưszXsmvớc mắtszXsmv chFNXZdVỉ cóCFxhoP szXsmvmột cFNXZdVách giảCHi quyFNXZdVết đCHó chíszXsmvnh lCFxhoPà cướiszXsmv HFNXZdVạ ThFNXZdVần.” ÔngFNXZdV CFxhoPHàn tỏszXsmv tszXsmvhái độszXsmv kCHiên quCHyết nói.

“Cảnh HiCHên àCH, HạCH ThầnCFxhoP szXsmvđang maszXsmvng tCHhai coCFxhoPn củFNXZdVa FNXZdVcon, coFNXZdVn nhẫnszXsmv tâmCFxhoP mặszXsmvc CHkệ nóFNXZdV sao.”FNXZdV BCFxhoPà HàCFxhoPn ởFNXZdV bêCFxhoPn cạnhCH cFNXZdVũng đệCHm thêm.

Đới CFxhoPTư DszXsmvĩnh szXsmvlẳng lCHặng đứFNXZdVng FNXZdVở mộszXsmvt bszXsmvên, troCHng mắCFxhoPt lszXsmvộ szXsmvbi thươCHng, hóaCH CFxhoPra đànCFxhoP ônCHg đềuCH CHnhư vậy,FNXZdV CảszXsmvnh CHHiên CFxhoPcư CHnhiên cFNXZdVũng FNXZdVsau lưngCFxhoP mìCFxhoPnh CFxhoPcùng HCFxhoPạ ThầnCH xảyFNXZdV rCFxhoPa chuCHyện đCFxhoPó, vậFNXZdVy tFNXZdVại sCFxhoPao cònCH kszXsmvhông chFNXZdVịu buôCFxhoPng taszXsmvy cô.

“Cha mẹ,CH haszXsmvi ngCFxhoPười CFxhoPkhông cầnCH épCFxhoP conCH, haCFxhoPi ngườiCH trởCFxhoP vFNXZdVề FNXZdVđi, coFNXZdVn sCFxhoPẽ suszXsmvy nghFNXZdVĩ xeCFxhoPm phảiCFxhoP giảiCH quyếCHt chuyệCFxhoPn FNXZdVnày CHra sao.”CH HànCH CszXsmvảnh HiszXsmvên thốngCFxhoP khổszXsmv hétFNXZdV lCFxhoPớn, mszXsmvọi ngườiszXsmv đềuFNXZdV szXsmvmuốn CHép aFNXZdVnh, aFNXZdVnh sCFxhoPắp điêszXsmvn rồi.

“Vậy CHcon tốFNXZdVt CFxhoPnhất CHhãy nghCHĩ kCHĩ lCHại szXsmvđi, FNXZdVchúng tszXsmva chCHo coszXsmvn CFxhoP10 ngàyCH suCFxhoPy CHnghĩ, CFxhoPcùng TszXsmvư DĩnhFNXZdV lFNXZdVy hCFxhoPôn, cướFNXZdVi FNXZdVHạ Thần.”CFxhoP TszXsmvrong mắszXsmvt CFxhoPÔng FNXZdVHàn chứaCH đầCFxhoPy tCFxhoPức giận.

Bà HCFxhoPàn cũngFNXZdV nhìCHn ĐFNXZdVới TFNXZdVư DĩnhCH nói:

“Tôi szXsmvhy vọCHng cFNXZdVô CHhiểu được,szXsmv đCHứa bészXsmv tronszXsmvg bụszXsmvng HạFNXZdV ThầnCFxhoP, chCFxhoPúng tFNXZdVôi sẽFNXZdV kCHhông bCFxhoPỏ nó,CH CFxhoPcô nêCFxhoPn bCFxhoPiết chíCFxhoPnh mCFxhoPình phszXsmvải làCHm CFxhoPnhư thếCH nàoszXsmv? szXsmvNếu côszXsmv cszXsmvó thểszXsmv siFNXZdVnh chCHo FNXZdVchúng tCFxhoPôi mộtCH đứaszXsmv chCFxhoPáu, cszXsmvhúng tCFxhoPôi cCHũng sszXsmvẽ CFxhoPkhông CHvô tìFNXZdVnh CFxhoPbức cô.”

“Cháu hiểuFNXZdV CHđược, chászXsmvu khCHông cCFxhoPó tráchszXsmv hCFxhoPai báFNXZdVc, cCHũng FNXZdVkhông cóCFxhoP gìCH kỳCH lạ.”CFxhoP ĐớiCH TCFxhoPư DĩFNXZdVnh szXsmvcười khổ,CFxhoP côszXsmv khônCHg cszXsmvó szXsmvtư cáchFNXZdV trácCHh bFNXZdVọn họ.

“Chúng tszXsmvôi đszXsmvi szXsmv, chuyCFxhoPện cònszXsmv lạiszXsmv haCHi nFNXZdVgười tszXsmvự mìnhszXsmv CFxhoPgiải quyCFxhoPết, chCFxhoPúng szXsmvtôi cCFxhoPhỉ cầnFNXZdV kếszXsmvt quả.”CFxhoP CFxhoPÔng HànCH lôFNXZdVi CFxhoPkéo bCFxhoPà CHHàn, nészXsmvm FNXZdVlại nhFNXZdVững FNXZdVlời này,szXsmv rồiszXsmv xFNXZdVoay ngườiCH rờCFxhoPi đi.

Anh cFNXZdVhọn em

Hàn CảnhszXsmv HiêCFxhoPn nhìCHn ĐớiszXsmv CHTư CHDĩnh vẫnCFxhoP đaCFxhoPng bìnhFNXZdV tĩnhCH đứngCH ởszXsmv bFNXZdVên cạnh,CH szXsmváy náCHy CFxhoPnói: CH“Tư CHDĩnh, szXsmvem ngszXsmvhe FNXZdVanh giảCFxhoPi thíchFNXZdV, lầnCH đFNXZdVó lCFxhoPà vszXsmvì anCFxhoPh szXsmvuống rượuCH, chFNXZdVo CHnên mớszXsmvi cFNXZdVó thCFxhoPể cùngCFxhoP HạCFxhoP ThầnCH xảyCH rCFxhoPa chuCFxhoPyện khônCHg nFNXZdVên xảCFxhoPy raCH, CFxhoPai ngờszXsmv szXsmvcô ấCHy lạiCH mFNXZdVang CFxhoPthai, anh……….”

“Cảnh szXsmvHiên, CHchúc mừngFNXZdV aCFxhoPnh, lênszXsmv cCFxhoPhức cha.FNXZdV” ĐớiCFxhoP TCHư DĩnhCFxhoP lạiszXsmv độtCFxhoP CFxhoPnhiên FNXZdVngăn lờiCFxhoP anh.

Mặt HànszXsmv CảCHnh szXsmvHiên biCFxhoPến sắcCFxhoP, nóCHi: “TưszXsmv DĩCFxhoPnh, lờszXsmvi CFxhoPem nszXsmvói cCHó CHý FNXZdVgì? TszXsmvrong lònszXsmvg szXsmvem đangCFxhoP nCFxhoPghĩ gìCH thìszXsmv nóCFxhoPi szXsmvra đi,CH CHem FNXZdVcó thểCH đáCFxhoPnh anFNXZdVh, cóCH thểFNXZdV mắngCFxhoP anFNXZdVh nhưszXsmvng CFxhoPxin CHem đừnFNXZdVg FNXZdVcó tháiszXsmv độszXsmv này.”

“Em vìCH sCHao phảszXsmvi szXsmvđánh anhCH, mắngCH anCHh? CFxhoPEm khFNXZdVông nFNXZdVên chúcFNXZdV mừCFxhoPng FNXZdVanh szXsmvsao?” KhóFNXZdVe FNXZdVmiệng ĐớFNXZdVi TszXsmvư DĩnhFNXZdV FNXZdVmang thszXsmveo mộszXsmvt chútFNXZdV cườiCFxhoP cszXsmvười, làmszXsmv cCFxhoPho aCHnh FNXZdVnhìn khôngCH CHra cCHô đanszXsmvg nghĩFNXZdV gì.

“Tư DĩnhszXsmv, CFxhoPem kFNXZdVhông trászXsmvch szXsmvanh saCFxhoPo? FNXZdVEm khCHông oánCH aCHnh saoCFxhoP?” TronCHg lCFxhoPòng HàszXsmvn CảCFxhoPnh HiszXsmvên vCHô cFNXZdVùng hoCHang mangFNXZdV, CFxhoPtại saCFxhoPo côCFxhoP CHlại CHcó thểFNXZdV FNXZdVbình tĩFNXZdVnh szXsmvnhư thế?

“Em khôCFxhoPng trászXsmvch, cũszXsmvng CHkhông oánCFxhoP, CảnhFNXZdV CHHiên, szXsmvđây szXsmvlà việCFxhoPc CHem kCHhông thCFxhoPể làszXsmvm FNXZdVcho FNXZdVanh, FNXZdVcho nênCFxhoP chúnCHg FNXZdVta szXsmvly CFxhoPhôn đi.”szXsmv ĐớiCFxhoP szXsmvTư DĩnCFxhoPh biếtszXsmv mCFxhoPình khCHông cCFxhoPó tFNXZdVư FNXZdVcách oCHán, điềuCH côszXsmv cszXsmvó tFNXZdVhể làCFxhoPm làszXsmv thàszXsmvnh tCFxhoPoàn cCFxhoPho bCHọn họ.

“Ly hônCH, lszXsmvy szXsmvhôn gìCFxhoP? ECHm FNXZdVvì điềuszXsmv nàyCFxhoP szXsmvmà CHly hôCHn szXsmvsao?” CFxhoPHàn CFNXZdVảnh HiêFNXZdVn nóCFxhoPng giszXsmvận FNXZdV, sszXsmvau đószXsmv CFxhoPbắt lấyszXsmv bFNXZdVả vFNXZdVai củaFNXZdV cCFxhoPô, nóiCFxhoP: “ECHm cứCH cCFxhoPoi nszXsmvhư chúnCHg CFxhoPta tFNXZdVìm đượCFxhoPc mộtFNXZdV ngườiCFxhoP đẻszXsmv CFxhoPthuê đượcszXsmv CHkhông? FNXZdVEm kCHhông phảszXsmvi nóiszXsmv szXsmvem CFxhoPsẽ CFxhoPkhông ngạFNXZdVi sao?”

Đới TưszXsmv DĩnhCFxhoP nhìFNXZdVn anFNXZdVh kíchCH động,CFxhoP hạszXsmv tCFxhoPay anCHh xuCFxhoPống, nói:szXsmv “HCFxhoPạ ThCFxhoPần lCFxhoPà mẹszXsmv củaFNXZdV CHcon CHanh, anCHh cFNXZdVó thểCFxhoP xeFNXZdVm cCFxhoPô szXsmvấy CFxhoPnhư mộszXsmvt ngườCHi đCHẻ tCHhuê sszXsmvao? szXsmvCon củaszXsmv FNXZdVcô CHấy sẽFNXZdV chszXsmvịu chCFxhoPo chúngszXsmv tCHa sszXsmvao? CCHảnh CHHiên đừngCFxhoP tựCH lCHừa dốiCFxhoP cFNXZdVhính mìnCFxhoPh nữa.”

Hàn CCHảnh HCHiên cFNXZdVứng szXsmvđờ CHngười, lCHời củaCH côszXsmv khôCHng chútCFxhoP lFNXZdVưu FNXZdVtình chszXsmvạm FNXZdVvào chỗCH szXsmvđau củaCFxhoP mình,CH mộtCH szXsmvlúc lâuCFxhoP saCHu mCHới nhìnCH côFNXZdV CFxhoPrồi nCFxhoPói: FNXZdV“Anh sCFxhoPẽ kszXsmvhông CFxhoPly hFNXZdVôn vớszXsmvi eFNXZdVm, tFNXZdVrước kszXsmvia FNXZdVanh cũngCFxhoP đãFNXZdV FNXZdVnói rồszXsmvi, anFNXZdVh tìCHnh ngCHuyện kFNXZdVhông CFxhoPcó conCFxhoP, FNXZdVcũng khôFNXZdVng CHmuốn mCHất điCFxhoP eCHm, hiệCHn tạFNXZdVi aCHnh vẫnCFxhoP muốszXsmvn nCHhư thế.”

“Cảnh FNXZdVHiên, tộszXsmvi gìFNXZdV chCHứ? szXsmvAnh cszXsmvó biếtFNXZdV anFNXZdVh làmCFxhoP nCFxhoPhư vCHậy CHthương tổnCH FNXZdVbao nhiêuFNXZdV ngườszXsmvi kszXsmvhông? szXsmvCha mẹFNXZdV củaFNXZdV anCFxhoPh, HạCFxhoP FNXZdVThần szXsmvvà FNXZdVcon củCFxhoPa cFNXZdVô CFxhoPấy, aCFxhoPnh nhẫnCFxhoP tâmCFxhoP saoCH?” ĐớiFNXZdV szXsmvTư DCHĩnh vừaCH cảFNXZdVm độFNXZdVng, vCFxhoPừa đaCFxhoPu lòng.

“Tư Dĩnh,CFxhoP eCFxhoPm khôngCH cầnCFxhoP FNXZdVnói nữa,CH CFxhoPanh bắtFNXZdV CHbuộc phảiCFxhoP phụCH CFxhoPmột bêCFxhoPn, nếuCH chọnFNXZdV gFNXZdViữa CHđứa szXsmvbé vàCH eCHm, aCFxhoPnh sẽFNXZdV chọnCH emCH.” HàCFxhoPn CFNXZdVảnh CFxhoPHiên FNXZdVnhìn côszXsmv vFNXZdVới tháFNXZdVi đCHộ cươnCFxhoPg quyết.

Đới TưCFxhoP CFxhoPDĩnh bFNXZdVất đắcszXsmv dFNXZdVĩ thởCH dàiFNXZdV, szXsmvcô bCFxhoPiết thuCFxhoPyết phụcszXsmv CCFxhoPảnh HiêszXsmvn thựcszXsmv sựFNXZdV rFNXZdVất khóCFxhoP khăn,CFxhoP CHanh cầFNXZdVn thờCFxhoPi gszXsmvian đểFNXZdV szXsmvsuy FNXZdVnghĩ cẩszXsmvn thận.

Chuyện củaCH HFNXZdVàn CảnhCFxhoP HiêFNXZdVn CHcùng szXsmvHạ ThszXsmvần khCFxhoPông cònCH làCFxhoP CFxhoPbí mậtszXsmv, CHnhất địnCFxhoPh mọiCH ngưFNXZdVời cũnCHg FNXZdVđã biCHết rồi.

Đới CFxhoPTư GiaCFxhoPi cùCFxhoPng TrCHịnh VũCFxhoP VăCHn manCHg CFxhoPvẻ CFxhoPmặt tCFxhoPức giậCHn bấCHt bìszXsmvnh điFNXZdV vàszXsmvo nhFNXZdVà TưFNXZdV Dĩnh.

“Em cònszXsmv khôngCFxhoP tứcFNXZdV giận,FNXZdV hCFxhoPai ngưFNXZdVời tứcCFxhoP giậnszXsmv làmCFxhoP cCFxhoPhi?” ĐớFNXZdVi TCFxhoPư DszXsmvĩnh nhCHìn cácszXsmv cCHô cưCFxhoPời nói.

“Tư DCFxhoPĩnh, ởszXsmv trướcCFxhoP mặCFxhoPt bọnCFxhoP chịCH khôCHng CHcần kFNXZdViên cườFNXZdVng nhưCH vậy,CFxhoP nếuCH eCFxhoPm muốnCH khószXsmvc, hFNXZdVãy szXsmvkhóc đi,FNXZdV bọCHn chịCFxhoP cùFNXZdVng FNXZdVem cFNXZdVhia sẻ.”

Đới CHTư GszXsmviai cũnszXsmvg hiểFNXZdVu szXsmvđược lòngFNXZdV CFxhoPcủa eCFxhoPm gái,CH sắcCH mCFxhoPặt cCFxhoPó chúszXsmvt trầmszXsmv trọngCFxhoP hỏiszXsmv: “TCHư DĩszXsmvnh, lầnCH nàCHy FNXZdVcó phảiCFxhoP eCFxhoPm quyếtCH đFNXZdVịnh lCFxhoPy hôn?”

“Ly hônCFxhoP? CậuFNXZdV cùFNXZdVng HàCFxhoPn szXsmvCảnh HiCFxhoPên muốnCH lCHy hôn?”CFxhoP TrịnhCH VũCFxhoP VCHăn chấnCFxhoP độngszXsmv hỏi.

Đới TưCFxhoP DĩFNXZdVnh trầmCFxhoP szXsmvmặc FNXZdVmột cszXsmvhút mớiCH nóiCFxhoP: “TuCFxhoPy rCFxhoPằng CảnszXsmvh HFNXZdViên vẫFNXZdVn khCFxhoPông đồngszXsmv CHý CHly hôszXsmvn, nFNXZdVhưng szXsmvem bFNXZdViết aCHnh ấCHy tszXsmvới mFNXZdVột nCHgày nàFNXZdVo đszXsmvó cCHũng sCFxhoPẽ đồngCH CFxhoPý giảiFNXZdV quyếCHt cCHhuyện nCFxhoPày, tìFNXZdVnh szXsmvyêu củFNXZdVa CHchúng CFxhoPem nếuCH szXsmvso sánhCFxhoP cũngCFxhoP khônCHg bCHằng đưCHợc mCHáu mủFNXZdV tìnhszXsmv thâmCFxhoP cốtszXsmv nhCFxhoPục củaCFxhoP CHngười thânFNXZdV, eFNXZdVm tiFNXZdVn CHtưởng CHkhi aCFxhoPnh ấyCH nszXsmvhìn thấyszXsmv coFNXZdVn mìCHnh, szXsmvcũng chínhCFxhoP lFNXZdVà thờiCFxhoP điểmFNXZdV CFxhoPchúng CHem CFxhoPly hôn.”

Nhìn cszXsmvô cCFxhoPũng khôszXsmvng CHcó bszXsmviểu szXsmvhiện củaCFxhoP sựFNXZdV bCHi tCHhương, TrịnCHh CFxhoPVũ VCFxhoPăn cũnFNXZdVg đCHột CHnhiên CFxhoPhiểu đFNXZdVược, TCFxhoPư DĩFNXZdVnh vẫFNXZdVn yêuszXsmv LonFNXZdVg NgạoFNXZdV PhỉszXsmv, cCFxhoPho nênFNXZdV mớCFxhoPi CFxhoPbình CFxhoPtĩnh CFxhoPnhư vCFxhoPậy, chínCFxhoPh mìnhszXsmv thậtCFxhoP khônszXsmvg biếtFNXZdV nCHên tCFxhoPhương cảCHm CHcho szXsmvcô hFNXZdVay HàFNXZdVn CảnhCH Hiên.

Hạ ThầnszXsmv szXsmvlẳng lặCHng ngCFxhoPồi trênszXsmv sôFNXZdV pFNXZdVha, cFNXZdVhờ HàFNXZdVn CảnhszXsmv HCFxhoPiên FNXZdVmở miệnFNXZdVg, szXsmvcô szXsmvkhông nghĩCH tszXsmvới chFNXZdVa mẹCFxhoP CHlại phCHái ngườCHi điềuCH tCFxhoPra cFNXZdVô, cCHó điềuCFxhoP vCFxhoPiệc nàyCFxhoP cũnszXsmvg đúnFNXZdVg CHvới hszXsmvy vọnFNXZdVg củFNXZdVa cô.

Hàn CảszXsmvnh HiszXsmvên dszXsmvo dựFNXZdV đCFxhoPã lCHâu, szXsmvrốt cCFxhoPục ngẩnCFxhoPg đầuCFxhoP nhCFxhoPìn cô,FNXZdV hFNXZdVạ quyếCHt đszXsmvịnh, quyếFNXZdVt szXsmvtâm nóCHi: “HCFxhoPạ ThầCHn, anCHh xiCHn lỗi,szXsmv FNXZdVbất lCHuận eFNXZdVm qFNXZdVuyết đCFxhoPịnh CHsẽ lCFxhoPàm gìszXsmv vớiCH cFNXZdVái thaiFNXZdV, anCFxhoPh chFNXZdVỉ CFxhoPcó thszXsmvể nFNXZdVói vớiFNXZdV FNXZdVem rằFNXZdVng, aFNXZdVnh FNXZdVsẽ khCFxhoPông cùngCFxhoP TCHư CHDĩnh szXsmvly hôn.”

“Anh CảnCFxhoPh HiêszXsmvn, CHem cFNXZdVho FNXZdVtới CHbây gCFxhoPiờ đềuFNXZdV khôngCH CHcó ngFNXZdVhĩ tCFxhoPới anCHh sszXsmvẽ lCHy CFxhoPhôn, FNXZdVanh cũszXsmvng khôCHng cầnFNXZdV phảiCH chszXsmvịu tCHrách nhiệmszXsmv, đứaCH CFxhoPbé nàCFxhoPy anCFxhoPh cszXsmvũng khôszXsmvng cầnCH phảszXsmvi xszXsmven vàszXsmvo.” szXsmvNước mắtCH HạszXsmv thầnszXsmv FNXZdVchảy xuCHống, oCFxhoPán szXsmvhận tronCHg lòCFxhoPng lạiszXsmv gCHia tăngszXsmv thêmCFxhoP szXsmvvài phần.

“Hạ ThszXsmvần, szXsmvanh szXsmvkhông CHnghĩ szXsmvsẽ tổFNXZdVn thươngCH đếnszXsmv emCH, thậtCFxhoP CHsự aFNXZdVnh khônszXsmvg muốFNXZdVn nhFNXZdVư vậy.”CH HànCH CHCảnh HiênszXsmv khônszXsmvg bszXsmviết biểCFxhoPu FNXZdVđạt lCHời xszXsmvin lFNXZdVỗi FNXZdVnhư FNXZdVthế nào.

“Em biết,FNXZdV CCFxhoPảnh HiCHên, aCFxhoPnh đFNXZdVi đFNXZdVi, eszXsmvm khôCHng mszXsmvuốn gCFxhoPặp anFNXZdVh nữaszXsmv.” HạFNXZdV ThầCHn thFNXZdVật khôCFxhoPng ngCHờ ngườiCH đànCFxhoP CFxhoPông nàyCFxhoP lạiCFxhoP bạCFxhoPc tìCHnh bạFNXZdVc ngCFxhoPhĩa vFNXZdVới mszXsmvình nCHhư vậy.

“Vậy eCHm bảoCFxhoP szXsmvtrọng, CHanh FNXZdVđi đCFxhoPây.” CHHàn CảnhCH HiCFxhoPên cCHhần cCHhờ mộtFNXZdV CHchút, đứCFxhoPng dậyFNXZdV nhFNXZdVìn cszXsmvô, FNXZdVrồi xszXsmvoay lCFxhoPưng đi.

Hạ ThầnFNXZdV huCHng hăFNXZdVng nhìnCH theszXsmvo bóngszXsmv dángFNXZdV anhszXsmv, HszXsmvàn CảCFxhoPnh HiênCH, szXsmvmột szXsmvngày nàoFNXZdV đszXsmvó, CFxhoPanh sẽCH pszXsmvhải cszXsmvầu szXsmvxin szXsmvcô szXsmvcho aszXsmvnh CHquay FNXZdVtrở về.

Trong qCHuán cafe.

“Tư DĩnCFxhoPh, CHem cCHó khCHỏe CFxhoPkhông?” LCHong NFNXZdVgạo PhỉCFxhoP nhìszXsmvn côCH, CHquan FNXZdVtâm szXsmvhỏi, khôszXsmvng biếtCH CFxhoPcô sCFxhoPau szXsmvkhi bFNXZdViết CFxhoPchuyện củaCFxhoP szXsmvHạ ThầnCH sẽFNXZdV szXsmvnghĩ nhszXsmvư FNXZdVthế nào?

“Vẫn tốt,szXsmv còFNXZdVn anFNXZdVh?” ĐớCFxhoPi TưCH DĩnszXsmvh nhẹCH nhànCHg FNXZdVuống mszXsmvột ngụszXsmvm szXsmvcà phêszXsmv, cCFxhoPà pCFxhoPhê chuCFxhoPa sóFNXZdVt giốngCH CFxhoPnhư lszXsmvòng szXsmvcủa szXsmvcô bâyCH giờszXsmv vậy.

“Bây giszXsmvờ szXsmvem địCFxhoPnh lszXsmvàm gì?”CH LszXsmvong NCFxhoPgạo PCHhỉ quaszXsmvn tâmszXsmv hỏi.

“Làm cszXsmvái gFNXZdVì?” ĐCFxhoPới TszXsmvư DFNXZdVĩnh sửCHng sốt,FNXZdV szXsmvkhông FNXZdVhiểu đượFNXZdVc CHý tứFNXZdV CHcủa anh.

“Chính lszXsmvà CFxhoPHạ CFxhoPThần đãCFxhoP CHmang thaFNXZdVi szXsmvrồi, CFxhoPem CHđịnh szXsmvlàm szXsmvgì bâFNXZdVy giờ?”CH LCFxhoPong NgạFNXZdVo PszXsmvhỉ nóiCFxhoP rCHõ lại.

“Em cóCH tCHhể làmCH gCHì FNXZdVbây giờszXsmv?” ĐớiCFxhoP CHTư DĩCHnh cưszXsmvời khổ.

“Nếu eCHm khôCFxhoPng muốCHn cùCFxhoPng CCHảnh szXsmvHiên lCFxhoPy FNXZdVhôn, nCFxhoPhư vậFNXZdVy CHanh giúFNXZdVp CHem giảCHi quyếtCH CHchuyện này.”FNXZdV CFxhoPLong NgFNXZdVạo PhỉFNXZdV tCHin tưởngCFxhoP tCHhực lựcFNXZdV cCFxhoPủa CFxhoPanh sCHẽ FNXZdVgiải quyếFNXZdVt chuFNXZdVyện nàCFxhoPy dCFxhoPễ dàng.

“Không FNXZdVcần, khôFNXZdVng cCFxhoPần tCHổn szXsmvthương CFxhoPđứa bé.”szXsmv ĐớiszXsmv TszXsmvư DĩnFNXZdVh cuốngFNXZdV qFNXZdVuít nCHgăn CHcản, FNXZdVanh kCFxhoPhông CHphải muốnCFxhoP szXsmvbỏ cszXsmvái CFxhoPthai củszXsmva HCFxhoPạ ThCHần chứ.

Nhìn cszXsmvô bàCFxhoPy rCHa dángszXsmv vẻszXsmv khẩnszXsmv trươszXsmvng nCHhư thế,CFxhoP szXsmvLong NgCFxhoPạo PFNXZdVhỉ cảmCH thấyCFxhoP lCFxhoPẫn lCHộn nCHói: szXsmv“Tư Dĩnh,szXsmv FNXZdVem CHvì cáFNXZdVi szXsmvgì phszXsmvải chFNXZdVịu CHnhư vậy?”

“Em FNXZdVđã khôszXsmvng tFNXZdVhể sFNXZdVinh chCHo CảszXsmvnh HiêFNXZdVn FNXZdVmột đứaszXsmv CHcon, CHsao cszXsmvó thểCH CFxhoPđi thươnFNXZdVg CHtổn CHtới coCFxhoPn cCFxhoPủa szXsmvanh FNXZdVấy cCHhứ?” ĐszXsmvới TCHư DFNXZdVĩnh thầCFxhoPm tszXsmvhở dài.

“Tư DĩnszXsmvh, CHvì sCHao FNXZdVem vẫnFNXZdV tFNXZdVhay FNXZdVngười szXsmvkhác sCFxhoPuy nghĩCH, kCHhông suFNXZdVy nghszXsmvĩ CFxhoPgì cFNXZdVho mìszXsmvnh cả.”FNXZdV szXsmvLong NgFNXZdVạo PhszXsmvỉ CHnhìn côszXsmv ngCHồi trszXsmvước mszXsmvắt màFNXZdV CHđau lòng.

“Em cCHũng FNXZdVkhông FNXZdVcó FNXZdVtốt nhưFNXZdV vszXsmvậy đâu.FNXZdV CũnCFxhoPg khônFNXZdVg cCFxhoPòn sớmCH nữszXsmva, eFNXZdVm pCHhải tCFxhoPrở vềFNXZdV, FNXZdVgặp CFxhoPlại sszXsmvau.” ĐớiszXsmv TưszXsmv FNXZdVDĩnh khôngCH biếtFNXZdV vszXsmvì CFxhoPsao, CFxhoPcô khôCHng CHthể bìnCFxhoPh tCFxhoPhản đốiCFxhoP mặtCH vớszXsmvi CFxhoPanh được.

“Anh đCHưa eCFxhoPm về.”FNXZdV CFxhoPLong NFNXZdVgạo PhỉCFxhoP FNXZdVbiết tronCHg lònszXsmvg côCFxhoP cCHòn ngạCFxhoPi nCFxhoPgùng, FNXZdVanh phảCFxhoPi CHlàm CHgì cCHho đúnFNXZdVg đây?

“Cám CHơn aCHnh, nCFxhoPhưng khônszXsmvg cCFxhoPần CHđâu, eCFxhoPm tựszXsmv láiCH xszXsmve về.”CFxhoP ĐớCHi CHTư DĩnhFNXZdV kháCFxhoPch CHsáo CFxhoPcự tuyệt,CFxhoP saFNXZdVu đszXsmvó rờiCFxhoP FNXZdVkhỏi quán cafe.