Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 67wUppLZrr: MwUppLZrruốn ctU7Pó đứaKJ5TrBRy bé

Ông HạwUppLZrr cùnwUppLZrrg KJ5TrBRyBà HạtU7P giậttU7P tU7Pmình nhwUppLZrrìn bọnKJ5TrBRy wUppLZrrhọ, stU7Pau đtU7Pó KJ5TrBRyvẻ mwUppLZrrặt đầywUppLZrr wUppLZrrphẫn nộwUppLZrr nói:

“Ông nóiwUppLZrr đùatU7P gwUppLZrrì vậyKJ5TrBRy? NtU7Pếu tU7PCảnh KJ5TrBRyHiên muốnKJ5TrBRy cướiwUppLZrr KJ5TrBRyTiểu TKJ5TrBRyhần, wUppLZrrnó sẽtU7P wUppLZrrkhông tU7Pcưới tU7Pngười ktU7Phác, hơtU7Pn nữKJ5TrBRya tU7Pcho dùwUppLZrr hiệnKJ5TrBRy twUppLZrrại htU7Pai ngườiwUppLZrr chịuKJ5TrBRy cưới,KJ5TrBRy chúKJ5TrBRyng tôitU7P cũntU7Pg sẽtU7P khôntU7Pg chịuwUppLZrr gả.”

“Ông Hạ,KJ5TrBRy haKJ5TrBRyi tU7Pngười đừtU7Png kíchtU7P độKJ5TrBRyng, chúnKJ5TrBRyg ttU7Pa bwUppLZrràn bạcKJ5TrBRy mộttU7P chúKJ5TrBRyt đượcKJ5TrBRy kwUppLZrrhông?” tU7PÔng tU7PHàn tU7Pvội vàngKJ5TrBRy nói.

“Chính lKJ5TrBRyà wUppLZrrnhư wUppLZrrthế nàytU7P, bàwUppLZrr HạKJ5TrBRy, bàwUppLZrr wUppLZrrcần ptU7Phải hiểutU7P tU7Prõ, nếKJ5TrBRyu hawUppLZrri ngườitU7P tU7Pcố tU7Pý KJ5TrBRybắt KJ5TrBRyHạ ThầtU7Pn KJ5TrBRybỏ đwUppLZrrứa nhKJ5TrBRyỏ, vwUppLZrrạchẳng mKJ5TrBRyay xKJ5TrBRyảy wUppLZrrra wUppLZrrchuyện gtU7Pì wUppLZrrngoài ýwUppLZrr mutU7Pốn? wUppLZrrNếu KJ5TrBRysau nàytU7P HạtU7P KJ5TrBRyThần khwUppLZrrông wUppLZrrthể manwUppLZrrg thaKJ5TrBRyi lạiKJ5TrBRy thtU7Pì làmKJ5TrBRy stU7Pau bâwUppLZrry gtU7Piờ? KJ5TrBRyBà wUppLZrrhi vọKJ5TrBRyng wUppLZrrchuyện KJ5TrBRynày xảwUppLZrry rwUppLZrra wUppLZrrsao?” tU7PBà HànKJ5TrBRy wUppLZrrcố ýtU7P đewUppLZrrm sựKJ5TrBRy tìnhtU7P KJ5TrBRynói wUppLZrrthật nghwUppLZrriêm trọng.

Sắc mặtwUppLZrr bàtU7P HạwUppLZrr qwUppLZrruả wUppLZrrnhiên KJ5TrBRythay đtU7Pổi mKJ5TrBRyột chKJ5TrBRyút, KJ5TrBRykhông khỏtU7Pi nwUppLZrrhìn xwUppLZrrem ôntU7Pg Hạ.

“Ông KJ5TrBRyHạ, ôtU7Png bìnKJ5TrBRyh tĩnwUppLZrrh mộtU7Pt chút,wUppLZrr htU7Pãy nghwUppLZrre tôiKJ5TrBRy nói,KJ5TrBRy tU7PCảnh HtU7Piên nhấtwUppLZrr đKJ5TrBRyịnh tU7Plà KJ5TrBRythích HạKJ5TrBRy Thần,wUppLZrr bằwUppLZrrng kKJ5TrBRyhông hKJ5TrBRyai đứatU7P wUppLZrrcũng sKJ5TrBRyẽ khwUppLZrrông wUppLZrrở cwUppLZrrùng KJ5TrBRymột wUppLZrrchỗ, khKJ5TrBRyông wUppLZrrphải KJ5TrBRysao?” ÔnKJ5TrBRyg HàKJ5TrBRyn tùtU7Py KJ5TrBRythời tU7Pkhuyên giải.

“Vậy KJ5TrBRyý wUppLZrrcủa wUppLZrrhai ngườiwUppLZrr làKJ5TrBRy KJ5TrBRymuốn CKJ5TrBRyảnh HwUppLZrriên wUppLZrrly hônKJ5TrBRy rồwUppLZrri cưKJ5TrBRyới HạKJ5TrBRy TtU7Phần, CwUppLZrrảnh HiwUppLZrrên cũnwUppLZrrg chịutU7P làmtU7P vậtU7Py wUppLZrrsao?” NgữwUppLZrr khKJ5TrBRyí củatU7P ÔntU7Pg KJ5TrBRyHạ cũnwUppLZrrg dịwUppLZrru đtU7Pi đwUppLZrrôi chút.

“Nhất đtU7Pịnh tU7PCảnh HtU7Piên sẽKJ5TrBRy chịu,KJ5TrBRy hatU7Pi ngườitU7P KJ5TrBRyyên tâm,KJ5TrBRy chuyệnwUppLZrr tU7Pnày chúntU7Pg tKJ5TrBRyôi tU7Psẽ wUppLZrrgiải quyKJ5TrBRyết, wUppLZrrnhất wUppLZrrđịnh stU7Pẽ cKJ5TrBRyho hawUppLZrri ngườiwUppLZrr mKJ5TrBRyột đápKJ5TrBRy tU7Pán vừwUppLZrra lòng,KJ5TrBRy KJ5TrBRyhai ngưwUppLZrrời hômwUppLZrr nawUppLZrry ởtU7P lạitU7P đKJ5TrBRyây ătU7Pn wUppLZrrcơm nhaKJ5TrBRy.” tU7PÔng HtU7Pàn vuwUppLZrri vẻ,wUppLZrr tU7Pgiãn đuôwUppLZrri lôngKJ5TrBRy mày,tU7P ônwUppLZrrg KJ5TrBRyđã ctU7Pó cháutU7P KJ5TrBRynội rồi.

“Không cần,KJ5TrBRy chúnKJ5TrBRyg ttU7Pôi tU7Pkhông cầntU7P ăwUppLZrrn, cwUppLZrrhúng tU7Ptôi điKJ5TrBRy vềwUppLZrr trướcwUppLZrr đKJ5TrBRyây, htU7Py wUppLZrrvọng haKJ5TrBRyi ngườiwUppLZrr cwUppLZrrho chúngtU7P tU7Ptôi mộttU7P câutU7P trKJ5TrBRyả lờtU7Pi thuyếtKJ5TrBRy phục.”

“Được, sẽtU7P rấttU7P nKJ5TrBRyhanh thôi.”

Ông tU7PHạ KJ5TrBRyvà tU7Pbà HKJ5TrBRyạ đtU7Pi rồiKJ5TrBRy, ôntU7Pg HKJ5TrBRyàn cùnKJ5TrBRyg KJ5TrBRybà tU7PHàn nhìKJ5TrBRyn nhauwUppLZrr, tU7Ptrong lòKJ5TrBRyng wUppLZrrcó KJ5TrBRymột liwUppLZrrnh tU7Pcảm tốt.

Đới TwUppLZrrư DĩnKJ5TrBRyh mởwUppLZrr cửatU7P rwUppLZrra, tU7Pnhìn thKJ5TrBRyấy ngườKJ5TrBRyi ngowUppLZrrài cửa,wUppLZrr sắKJ5TrBRyc mặttU7P cứntU7Pg đờ,KJ5TrBRy htU7Pọ lạitU7P twUppLZrrới nữa.

“Bác traKJ5TrBRyi, bácwUppLZrr wUppLZrrgái, haKJ5TrBRyi ngưKJ5TrBRyời tớKJ5TrBRyi rtU7Pồi ạ.”KJ5TrBRy VừKJ5TrBRya đKJ5TrBRyịnh tU7Pkêu KJ5TrBRyba mẹ,wUppLZrr tU7Pđột nwUppLZrrhiên nKJ5TrBRyhớ tớKJ5TrBRyi ngwUppLZrrày đówUppLZrr bwUppLZrrà HàKJ5TrBRyn ctU7Pó KJ5TrBRynói wUppLZrrqua, cKJ5TrBRyô vộiwUppLZrr vàngKJ5TrBRy sửwUppLZrra miệng.

Ông HwUppLZrràn ctU7Pùng bàtU7P HàwUppLZrrn KJ5TrBRyvui vẻtU7P đwUppLZrri tKJ5TrBRyới, ngồtU7Pi xtU7Puống ghếKJ5TrBRy wUppLZrrsô pKJ5TrBRyha, ĐớiKJ5TrBRy wUppLZrrTư DĩnhwUppLZrr KJ5TrBRytrong ltU7Pòng tU7Psinh nKJ5TrBRyghi hwUppLZrroặc, khôngtU7P lẽKJ5TrBRy họwUppLZrr đếnKJ5TrBRy đtU7Pây bwUppLZrrức tU7Pcô lKJ5TrBRyy hôn.

“Tư tU7PDĩnh, côtU7P chtU7Puẩn bwUppLZrrị khwUppLZrri nàKJ5TrBRyo dọtU7Pn điwUppLZrr? ChwUppLZrrúng twUppLZrra wUppLZrrmuốn đeKJ5TrBRym ntU7Pơi nàywUppLZrr trawUppLZrrng hoàngtU7P lwUppLZrrại mộtwUppLZrr chútU7Pt.” KJ5TrBRyBà HtU7Pàn ntU7Phìn xtU7Pung tU7Pquanh pwUppLZrrhòng tKJ5TrBRyựa KJ5TrBRyhồ khôwUppLZrrng vừawUppLZrr lòng.

“Cảnh tU7PHiên nhấtKJ5TrBRy địKJ5TrBRynh nóKJ5TrBRyi chKJ5TrBRyo côtU7P bKJ5TrBRyiết rồiwUppLZrr, HạKJ5TrBRy ThKJ5TrBRyần đangwUppLZrr mawUppLZrrng thaitU7P, đứwUppLZrra nwUppLZrrhỏ làwUppLZrr tU7Pcon củawUppLZrr CảnhKJ5TrBRy HiwUppLZrrên? wUppLZrrTa ngwUppLZrrhĩ sẽtU7P wUppLZrrđem wUppLZrrnó đếntU7P KJ5TrBRyđây đtU7Pể wUppLZrrchăm sówUppLZrrc, KJ5TrBRydù KJ5TrBRygì tU7Pnó cũtU7Png tU7Pđang mwUppLZrrang ctU7Pốt nhụctU7P củaKJ5TrBRy HàtU7Pn gKJ5TrBRyia chúnwUppLZrrg ta.”

Đới TKJ5TrBRyư DtU7Pĩnh chấntU7P độtU7Png, wUppLZrrHạ ThầnKJ5TrBRy KJ5TrBRymang KJ5TrBRythai, wUppLZrrđứa nhwUppLZrrỏ lwUppLZrrà cKJ5TrBRyon củKJ5TrBRya tU7PCảnh HtU7Piên? ĐitU7Pều nàytU7P stU7Pao ctU7Pó thểwUppLZrr? NwUppLZrrếu CảnhwUppLZrr HiêtU7Pn cùntU7Pg HKJ5TrBRyạ wUppLZrrThần ởwUppLZrr cùnKJ5TrBRyg mộtU7Pt tU7Pchỗ, nhwUppLZrrư satU7Po wUppLZrrlại khtU7Pông đồKJ5TrBRyng tU7Pý cùKJ5TrBRyng KJ5TrBRycô ltU7Py hônKJ5TrBRy, tU7Phay làtU7P ôwUppLZrrng bàKJ5TrBRy HtU7Pàn cốKJ5TrBRy tU7Pý nóiwUppLZrr KJ5TrBRynhư vậy.

“Cô kwUppLZrrhông twUppLZrrin stU7Pao? ĐượcwUppLZrr rồi,wUppLZrr wUppLZrrta sẽwUppLZrr cwUppLZrrhờ tU7PCảnh HiêntU7P trởwUppLZrr về,tU7P chKJ5TrBRyúng tKJ5TrBRya cùngtU7P nhKJ5TrBRyau htU7Pỏi nó.wUppLZrr CôwUppLZrr wUppLZrrđi KJ5TrBRygọi điệntU7P thoạwUppLZrri tU7Pcho KJ5TrBRynó đi.”KJ5TrBRy BwUppLZrrà HànKJ5TrBRy nhìnwUppLZrr tU7Pra KJ5TrBRyhoài nghwUppLZrri trontU7Pg mắtwUppLZrr cô.

“Vâng.” ĐtU7Pới KJ5TrBRyTư DKJ5TrBRyĩnh tU7Plấy điwUppLZrrện thoạwUppLZrri dwUppLZrri độngKJ5TrBRy wUppLZrrbên ngưtU7Pời rtU7Pa gọi.

“Tư DĩnhKJ5TrBRy, cótU7P vitU7Pệc gKJ5TrBRyì saowUppLZrr?” wUppLZrrHàn CảnhwUppLZrr HiêtU7Pn ctU7Pầm lKJ5TrBRyấy dKJ5TrBRyi độnKJ5TrBRyg vwUppLZrrừa thấtU7Py lwUppLZrrà điệnKJ5TrBRy thotU7Pại tU7Pở nhwUppLZrrà KJ5TrBRygọi đến.

“Bây wUppLZrrgiờ antU7Ph cówUppLZrr bậnKJ5TrBRy khKJ5TrBRyông? KtU7Phông ptU7Phải wUppLZrrvội, ntU7Phưng atU7Pnh KJ5TrBRyhãy tU7Ptan sởKJ5TrBRy sớmwUppLZrr mộtU7Pt chúwUppLZrrt, wUppLZrrem ctU7Pó việcKJ5TrBRy KJ5TrBRymuốn hỏKJ5TrBRyi tU7Panh mà.”KJ5TrBRy GiKJ5TrBRyọng ĐớitU7P TưKJ5TrBRy KJ5TrBRyDĩnh rấttU7P nhẹ.

Hàn wUppLZrrCảnh HiwUppLZrrên KJ5TrBRynhìn KJ5TrBRyxem đồngwUppLZrr hwUppLZrrồ, còKJ5TrBRyn cKJ5TrBRyó nửatU7P giờwUppLZrr cũngKJ5TrBRy đãtU7P tatU7Pn sởKJ5TrBRy rồi,wUppLZrr tU7Pnói: “Được,wUppLZrr atU7Pnh lậpwUppLZrr tKJ5TrBRyức wUppLZrrvề ngay.”

Đới TưwUppLZrr DĩnhKJ5TrBRy cùnwUppLZrrg wUppLZrrông tU7PHàn, bàtU7P HàwUppLZrrn lẳnwUppLZrrg lặngwUppLZrr ngồitU7P ctU7Phờ CtU7Pảnh HiêtU7Pn trtU7Pở vwUppLZrrề chứtU7Png KJ5TrBRyminh htU7Pết thảy.

Chuông cửawUppLZrr vừtU7Pa rKJ5TrBRyeo, ĐớitU7P TưKJ5TrBRy DwUppLZrrĩnh vộiKJ5TrBRy KJ5TrBRyvàng wUppLZrrđi mởtU7P cửa.

“Tư DĩKJ5TrBRynh, chuyệtU7Pn gì,…”KJ5TrBRy HàtU7Pn CảtU7Pnh HiêKJ5TrBRyn tKJ5TrBRyiến vàowUppLZrr nwUppLZrrhà liềKJ5TrBRyn hỏitU7P, độtKJ5TrBRy tU7Pnhiên tKJ5TrBRyhấy KJ5TrBRycha mẹwUppLZrr đawUppLZrrng nKJ5TrBRygồi ởtU7P KJ5TrBRyghế sôtU7P pKJ5TrBRyha, KJ5TrBRysửng sốtKJ5TrBRy nói:

“Cha mẹ,wUppLZrr twUppLZrrại tU7Psao hwUppLZrrai ngườitU7P lạtU7Pi wUppLZrrđến đây?”

“Xảy wUppLZrrra ctU7Phuyện lớntU7P nhtU7Pư twUppLZrrhế màtU7P chúngtU7P tU7Pta tU7Pcó wUppLZrrthể kwUppLZrrhông đtU7Pến đượctU7P sao?”wUppLZrr vẻtU7P mặtKJ5TrBRy ôKJ5TrBRyng HànKJ5TrBRy tU7Pnghiêm túcwUppLZrr nói.

“Con cwUppLZrròn KJ5TrBRygiả bKJ5TrBRyộ, đứawUppLZrr nhỏKJ5TrBRy troKJ5TrBRyng bụnKJ5TrBRyg wUppLZrrHạ tU7PThần cótU7P phảitU7P KJ5TrBRylà củaKJ5TrBRy tU7Pcon không,KJ5TrBRy KJ5TrBRycó phảiwUppLZrr hKJ5TrBRyay khôngwUppLZrr?” BwUppLZrrà HwUppLZrràn gKJ5TrBRyõ vàtU7Po đầwUppLZrru aKJ5TrBRynh mộKJ5TrBRyt tU7Pcái, ttU7Pại sawUppLZrro antU7Ph cáiKJ5TrBRy gìwUppLZrr cũKJ5TrBRyng khôngKJ5TrBRy nówUppLZrri cKJ5TrBRyho họKJ5TrBRy wUppLZrrbiết chứ.

Hàn CảnhwUppLZrr HiênwUppLZrr cứngwUppLZrr ngườitU7P đtU7Pứng đơKJ5TrBRy nơwUppLZrri đó,wUppLZrr khôwUppLZrrng KJ5TrBRybiết làtU7P nwUppLZrrên ptU7Phủ nhậnKJ5TrBRy tU7Phay thừtU7Pa nhwUppLZrrận nữKJ5TrBRya, tU7Pcha mẹKJ5TrBRy biếtwUppLZrr đwUppLZrrứa tU7Pnhỏ trontU7Pg bụtU7Png wUppLZrrHạ ThầnKJ5TrBRy làKJ5TrBRy wUppLZrrcon củKJ5TrBRya chKJ5TrBRyính tU7Pmình, còwUppLZrrn tU7PTư DĩKJ5TrBRynh thìwUppLZrr saKJ5TrBRyo, khôngtU7P khỏitU7P đưawUppLZrr mắtwUppLZrr nhìntU7P vềtU7P KJ5TrBRyphía cô.

“Cha mẹwUppLZrr, ttU7Pại sawUppLZrro haKJ5TrBRyi ngườitU7P lạiKJ5TrBRy biết?”tU7P NgữwUppLZrr khíwUppLZrr ctU7Pủa atU7Pnh KJ5TrBRycó vẻKJ5TrBRy wUppLZrrbất đắcKJ5TrBRy dKJ5TrBRyĩ trầmtU7P twUppLZrrrọng, tU7Pchuyện tớitU7P nướcwUppLZrr tU7Pnày cũtU7Png kwUppLZrrhông twUppLZrrhể ktU7Phông thwUppLZrrừa nhận.

Sắc mặttU7P ĐớitU7P TwUppLZrrư tU7PDĩnh thatU7Py đổi,KJ5TrBRy tU7Ptrong tU7Pđáy mắtU7Pt ctU7Pó chútU7Pt đtU7Pau ltU7Pòng, cwUppLZrrô ctU7Pó KJ5TrBRythể khôntU7Pg tKJ5TrBRyhèm đểwUppLZrr wUppLZrrý tU7Pđến chuyKJ5TrBRyện tìtU7Pnh KJ5TrBRycủa CảnhwUppLZrr HiêwUppLZrrn vKJ5TrBRyà HtU7Pạ Thần,wUppLZrr nKJ5TrBRyhưng cwUppLZrrô đểKJ5TrBRy tU7Pý đếwUppLZrrn wUppLZrrviệc KJ5TrBRyanh wUppLZrrcư nhtU7Piên dwUppLZrrám lừaKJ5TrBRy mình.

“Chúng twUppLZrra tạKJ5TrBRyi stU7Pao lạiKJ5TrBRy biKJ5TrBRyết, htU7Pôm ntU7Pay tU7Pông HàwUppLZrrn vớwUppLZrri bàwUppLZrr HànKJ5TrBRy KJ5TrBRynổi giậnwUppLZrr đùnwUppLZrrg đùnwUppLZrrg KJ5TrBRychạy đếnwUppLZrr chấtwUppLZrr vấnKJ5TrBRy chúngKJ5TrBRy wUppLZrrta, KJ5TrBRybắt ctU7Phúng ttU7Pa wUppLZrrcho bKJ5TrBRyọn họwUppLZrr mtU7Pột cáitU7P côwUppLZrrng đạwUppLZrro, hiKJ5TrBRyện KJ5TrBRytại ttU7Pa muwUppLZrrốn hwUppLZrrỏi wUppLZrrcon, cowUppLZrrn twUppLZrrính wUppLZrrlàm saKJ5TrBRyo bâtU7Py giờ.”tU7P ÔnwUppLZrrg HàKJ5TrBRyn thựcKJ5TrBRy thKJ5TrBRyông wUppLZrrminh đetU7Pm vấtU7Pn đtU7Pề nwUppLZrrày đẩKJ5TrBRyy sanwUppLZrrg ctU7Pho anh

“Con…” wUppLZrrHàn CwUppLZrrảnh HtU7Piên chtU7Pần chKJ5TrBRyờ, khôngKJ5TrBRy wUppLZrrbiết lKJ5TrBRyàm satU7Po mớiwUppLZrr phải.

“Rất khówUppLZrr quwUppLZrryết địnhtU7P sawUppLZrro? KJ5TrBRyCó điwUppLZrrều twUppLZrra tU7Pnói cwUppLZrrho cotU7Pn biếttU7P, CảnhtU7P wUppLZrrHiên, KJ5TrBRyHạ ThKJ5TrBRyần đanwUppLZrrg mKJ5TrBRyang tronKJ5TrBRyg mìnwUppLZrrh đứaKJ5TrBRy cKJ5TrBRyon củKJ5TrBRya cowUppLZrrn, hKJ5TrBRyiện tạiKJ5TrBRy việcwUppLZrr xảytU7P KJ5TrBRyra twUppLZrrrước wUppLZrrmắt ctU7Phỉ cótU7P mộttU7P cáchwUppLZrr gwUppLZrriải quyếtU7Pt đóKJ5TrBRy cKJ5TrBRyhính lwUppLZrrà cwUppLZrrưới HạtU7P wUppLZrrThần.” ÔnwUppLZrrg HàtU7Pn tỏtU7P thKJ5TrBRyái độwUppLZrr kiêwUppLZrrn qwUppLZrruyết nói.

“Cảnh HiênwUppLZrr wUppLZrrà, HạwUppLZrr ThầntU7P đanKJ5TrBRyg mtU7Pang thaKJ5TrBRyi cotU7Pn củawUppLZrr cwUppLZrron, cKJ5TrBRyon ntU7Phẫn tU7Ptâm mtU7Pặc wUppLZrrkệ nKJ5TrBRyó swUppLZrrao.” BtU7Pà wUppLZrrHàn ởKJ5TrBRy bêKJ5TrBRyn cạnhwUppLZrr ctU7Pũng đệKJ5TrBRym thêm.

Đới TwUppLZrrư DĩntU7Ph lẳngtU7P lặngtU7P đứngKJ5TrBRy ởtU7P mộKJ5TrBRyt tU7Pbên, trotU7Png mắtU7Pt KJ5TrBRylộ btU7Pi ttU7Phương, wUppLZrrhóa rwUppLZrra đànwUppLZrr wUppLZrrông đtU7Pều nKJ5TrBRyhư vậyKJ5TrBRy, KJ5TrBRyCảnh wUppLZrrHiên cKJ5TrBRyư nhKJ5TrBRyiên cũngtU7P tU7Psau lưngKJ5TrBRy mìnKJ5TrBRyh tU7Pcùng HạtU7P TwUppLZrrhần xwUppLZrrảy rwUppLZrra KJ5TrBRychuyện đótU7P, vậwUppLZrry tạiwUppLZrr wUppLZrrsao cònwUppLZrr khôwUppLZrrng chịtU7Pu buôwUppLZrrng taKJ5TrBRyy cô.

“Cha mẹtU7P, haKJ5TrBRyi ngườiKJ5TrBRy khônKJ5TrBRyg cầwUppLZrrn épwUppLZrr conwUppLZrr, KJ5TrBRyhai KJ5TrBRyngười trởKJ5TrBRy vềwUppLZrr đi,KJ5TrBRy wUppLZrrcon sẽtU7P sutU7Py nghĩwUppLZrr xetU7Pm phảiwUppLZrr wUppLZrrgiải quyếtwUppLZrr wUppLZrrchuyện tU7Pnày wUppLZrrra sKJ5TrBRyao.” HànKJ5TrBRy CảwUppLZrrnh HiwUppLZrrên thốntU7Pg khổwUppLZrr hétU7Pt lwUppLZrrớn, mtU7Pọi ngưKJ5TrBRyời đềuwUppLZrr muốwUppLZrrn tU7Pép anhKJ5TrBRy, anKJ5TrBRyh sắptU7P wUppLZrrđiên rồi.

“Vậy cowUppLZrrn tốtwUppLZrr nhấtwUppLZrr hwUppLZrrãy tU7Pnghĩ kwUppLZrrĩ lạtU7Pi đtU7Pi, chúntU7Pg wUppLZrrta wUppLZrrcho KJ5TrBRycon 1tU7P0 nwUppLZrrgày suKJ5TrBRyy wUppLZrrnghĩ, cùnKJ5TrBRyg wUppLZrrTư DĩnwUppLZrrh tU7Ply hwUppLZrrôn, ctU7Pưới wUppLZrrHạ Thần.”tU7P TKJ5TrBRyrong mắwUppLZrrt ÔnwUppLZrrg HànKJ5TrBRy chứKJ5TrBRya đầywUppLZrr ttU7Pức giận.

Bà HànKJ5TrBRy KJ5TrBRycũng nhtU7Pìn ĐớiwUppLZrr TtU7Pư tU7PDĩnh nói:

“Tôi hKJ5TrBRyy vKJ5TrBRyọng wUppLZrrcô hwUppLZrriểu đtU7Pược, đtU7Pứa bétU7P trontU7Pg bKJ5TrBRyụng HạKJ5TrBRy ThtU7Pần, ctU7Phúng tôtU7Pi sKJ5TrBRyẽ khôwUppLZrrng bỏKJ5TrBRy nó,KJ5TrBRy cKJ5TrBRyô nêwUppLZrrn biếtU7Pt ctU7Phính mìnhKJ5TrBRy phảitU7P KJ5TrBRylàm tU7Pnhư twUppLZrrhế nàwUppLZrro? NKJ5TrBRyếu ctU7Pô KJ5TrBRycó tKJ5TrBRyhể KJ5TrBRysinh wUppLZrrcho ctU7Phúng tU7Ptôi mộtwUppLZrr đứatU7P cháuwUppLZrr, chútU7Png tôtU7Pi cũtU7Png sKJ5TrBRyẽ khwUppLZrrông tU7Pvô twUppLZrrình bứctU7P cô.”

“Cháu hiểtU7Pu được,tU7P chKJ5TrBRyáu khôwUppLZrrng cówUppLZrr tU7Ptrách tU7Phai btU7Pác, cũtU7Png khônKJ5TrBRyg cóKJ5TrBRy KJ5TrBRygì kỳwUppLZrr lạ.”KJ5TrBRy ĐớiwUppLZrr TưwUppLZrr DtU7Pĩnh ctU7Pười khổ,tU7P cwUppLZrrô khwUppLZrrông tU7Pcó twUppLZrrư cáctU7Ph trwUppLZrrách KJ5TrBRybọn họ.

“Chúng tôwUppLZrri KJ5TrBRyđi tU7P, chtU7Puyện cKJ5TrBRyòn lạwUppLZrri hatU7Pi ngưwUppLZrrời tựtU7P KJ5TrBRymình giwUppLZrrải quyếttU7P, wUppLZrrchúng tôiwUppLZrr chỉKJ5TrBRy cầnwUppLZrr kếtU7Pt quả.”wUppLZrr ÔntU7Pg HtU7Pàn tU7Plôi ktU7Péo btU7Pà HKJ5TrBRyàn, némwUppLZrr lwUppLZrrại nhữngKJ5TrBRy lKJ5TrBRyời nKJ5TrBRyày, rồKJ5TrBRyi KJ5TrBRyxoay ngườwUppLZrri rờiKJ5TrBRy đi.

Anh wUppLZrrchọn em

Hàn wUppLZrrCảnh HKJ5TrBRyiên ntU7Phìn KJ5TrBRyĐới TưwUppLZrr DwUppLZrrĩnh vẫnwUppLZrr đangtU7P bìnKJ5TrBRyh tĩnhKJ5TrBRy đwUppLZrrứng wUppLZrrở bêtU7Pn cạnh,wUppLZrr tU7Páy náyKJ5TrBRy nKJ5TrBRyói: “TtU7Pư Dĩnh,wUppLZrr ewUppLZrrm nghKJ5TrBRye tU7Panh giảiKJ5TrBRy thíchwUppLZrr, ltU7Pần đwUppLZrró wUppLZrrlà vìtU7P atU7Pnh wUppLZrruống rượu,tU7P cKJ5TrBRyho tU7Pnên mớiKJ5TrBRy cwUppLZrró thểKJ5TrBRy cùntU7Pg wUppLZrrHạ ThầntU7P xảyKJ5TrBRy rKJ5TrBRya chuyệtU7Pn khônwUppLZrrg nêKJ5TrBRyn xảtU7Py rKJ5TrBRya, aKJ5TrBRyi ntU7Pgờ côKJ5TrBRy ấywUppLZrr lạiwUppLZrr mawUppLZrrng thtU7Pai, anh……….”

“Cảnh wUppLZrrHiên, chútU7Pc mừngwUppLZrr wUppLZrranh, ltU7Pên tU7Pchức cha.”wUppLZrr ĐớiwUppLZrr TưwUppLZrr DĩKJ5TrBRynh lạwUppLZrri đwUppLZrrột nhiêKJ5TrBRyn wUppLZrrngăn lờiwUppLZrr anh.

Mặt tU7PHàn CảnhtU7P HiêwUppLZrrn btU7Piến wUppLZrrsắc, nóKJ5TrBRyi: “TưwUppLZrr DĩnKJ5TrBRyh, lờiKJ5TrBRy eKJ5TrBRym nKJ5TrBRyói cwUppLZrró ýKJ5TrBRy gìtU7P? TrowUppLZrrng tU7Plòng KJ5TrBRyem đangtU7P nghKJ5TrBRyĩ gìtU7P thKJ5TrBRyì nóiKJ5TrBRy rwUppLZrra điKJ5TrBRy, eKJ5TrBRym cKJ5TrBRyó thKJ5TrBRyể đánhKJ5TrBRy awUppLZrrnh, cóKJ5TrBRy KJ5TrBRythể KJ5TrBRymắng tU7Panh nKJ5TrBRyhưng tU7Pxin etU7Pm đtU7Pừng tU7Pcó thwUppLZrrái wUppLZrrđộ này.”

“Em vìwUppLZrr sawUppLZrro phảwUppLZrri đánhKJ5TrBRy atU7Pnh, KJ5TrBRymắng anhKJ5TrBRy? EKJ5TrBRym tU7Pkhông KJ5TrBRynên chúKJ5TrBRyc tU7Pmừng anKJ5TrBRyh sao?”wUppLZrr KhótU7Pe miệngwUppLZrr ĐớiwUppLZrr KJ5TrBRyTư DtU7Pĩnh mwUppLZrrang twUppLZrrheo mộtKJ5TrBRy chúwUppLZrrt cưtU7Pời cwUppLZrrười, KJ5TrBRylàm cKJ5TrBRyho anwUppLZrrh tU7Pnhìn khôngtU7P rtU7Pa cKJ5TrBRyô đawUppLZrrng ngtU7Phĩ gì.

“Tư tU7PDĩnh, wUppLZrrem kKJ5TrBRyhông tráchtU7P aKJ5TrBRynh satU7Po? EtU7Pm khôngKJ5TrBRy oátU7Pn antU7Ph sao?tU7P” TrowUppLZrrng lòKJ5TrBRyng HàtU7Pn CảKJ5TrBRynh HiêwUppLZrrn KJ5TrBRyvô KJ5TrBRycùng hKJ5TrBRyoang tU7Pmang, ttU7Pại saKJ5TrBRyo ctU7Pô lKJ5TrBRyại cKJ5TrBRyó KJ5TrBRythể bìnhtU7P tĩnKJ5TrBRyh nhưwUppLZrr thế?

“Em kKJ5TrBRyhông tráchtU7P, cũntU7Pg tU7Pkhông wUppLZrroán, CảnhKJ5TrBRy HiKJ5TrBRyên, đâyKJ5TrBRy wUppLZrrlà tU7Pviệc ewUppLZrrm khôntU7Pg thểwUppLZrr làtU7Pm chwUppLZrro KJ5TrBRyanh, chtU7Po wUppLZrrnên chúnKJ5TrBRyg tU7Pta lwUppLZrry KJ5TrBRyhôn đi.”KJ5TrBRy ĐKJ5TrBRyới TwUppLZrrư DĩnKJ5TrBRyh wUppLZrrbiết KJ5TrBRymình wUppLZrrkhông cóKJ5TrBRy tU7Ptư ctU7Pách oán,wUppLZrr đwUppLZrriều cwUppLZrrô cKJ5TrBRyó wUppLZrrthể ltU7Pàm lwUppLZrrà thàntU7Ph toànwUppLZrr tU7Pcho bọnKJ5TrBRy họ.

“Ly hôn,KJ5TrBRy ltU7Py tU7Phôn gìwUppLZrr? EwUppLZrrm vìtU7P wUppLZrrđiều nwUppLZrrày mwUppLZrrà ltU7Py wUppLZrrhôn saotU7P?” HwUppLZrràn CảwUppLZrrnh HiwUppLZrrên nówUppLZrrng giKJ5TrBRyận wUppLZrr, tU7Psau đówUppLZrr bắtU7Pt lấwUppLZrry tU7Pbả tU7Pvai cKJ5TrBRyủa côwUppLZrr, nóKJ5TrBRyi: “EtU7Pm cứtU7P wUppLZrrcoi ntU7Phư chúngtU7P KJ5TrBRyta tKJ5TrBRyìm wUppLZrrđược mộtwUppLZrr KJ5TrBRyngười KJ5TrBRyđẻ KJ5TrBRythuê wUppLZrrđược ktU7Phông? EtU7Pm wUppLZrrkhông phảtU7Pi ntU7Pói tU7Pem sẽKJ5TrBRy khôwUppLZrrng ngtU7Pại sao?”

Đới TưwUppLZrr DtU7Pĩnh wUppLZrrnhìn anKJ5TrBRyh kícKJ5TrBRyh độtU7Png, hạwUppLZrr twUppLZrray atU7Pnh xuống,tU7P nóiwUppLZrr: “HạKJ5TrBRy TKJ5TrBRyhần ltU7Pà mẹtU7P củatU7P cKJ5TrBRyon awUppLZrrnh, awUppLZrrnh cóKJ5TrBRy thKJ5TrBRyể xetU7Pm côwUppLZrr ấKJ5TrBRyy nwUppLZrrhư mộtKJ5TrBRy ngườitU7P KJ5TrBRyđẻ thuêwUppLZrr tU7Psao? tU7PCon củtU7Pa côKJ5TrBRy KJ5TrBRyấy stU7Pẽ chịtU7Pu chwUppLZrro chúngwUppLZrr wUppLZrrta sawUppLZrro? CảnhtU7P HtU7Piên đừwUppLZrrng wUppLZrrtự lừaKJ5TrBRy KJ5TrBRydối chíntU7Ph mìnhwUppLZrr nữa.”

Hàn CảnhKJ5TrBRy HiênKJ5TrBRy wUppLZrrcứng KJ5TrBRyđờ người,tU7P lờitU7P cwUppLZrrủa KJ5TrBRycô kwUppLZrrhông wUppLZrrchút KJ5TrBRylưu tìnhtU7P KJ5TrBRychạm tU7Pvào chỗKJ5TrBRy đtU7Pau củwUppLZrra mình,wUppLZrr mộtKJ5TrBRy lútU7Pc wUppLZrrlâu sawUppLZrru tU7Pmới nhìKJ5TrBRyn ctU7Pô rồitU7P nói:tU7P “AntU7Ph tU7Psẽ khônKJ5TrBRyg KJ5TrBRyly hônwUppLZrr vớitU7P wUppLZrrem, trướctU7P KJ5TrBRykia atU7Pnh cũwUppLZrrng đãKJ5TrBRy nóiwUppLZrr tU7Prồi, tU7Panh tìnhtU7P nguyệntU7P khôtU7Png tU7Pcó tU7Pcon, cwUppLZrrũng khôngwUppLZrr tU7Pmuốn mKJ5TrBRyất đitU7P wUppLZrrem, htU7Piện tạiKJ5TrBRy atU7Pnh vẫnwUppLZrr muốntU7P ntU7Phư thế.”

“Cảnh HiêntU7P, tộitU7P gwUppLZrrì chứ?tU7P wUppLZrrAnh wUppLZrrcó biếwUppLZrrt anwUppLZrrh tU7Plàm wUppLZrrnhư vậytU7P thưKJ5TrBRyơng tổnKJ5TrBRy batU7Po tU7Pnhiêu ngườitU7P khôngwUppLZrr? CwUppLZrrha KJ5TrBRymẹ wUppLZrrcủa anhwUppLZrr, HạwUppLZrr ThầnwUppLZrr vàKJ5TrBRy KJ5TrBRycon cKJ5TrBRyủa tU7Pcô ấKJ5TrBRyy, tU7Panh nhẫnKJ5TrBRy tâmtU7P sao?”wUppLZrr ĐKJ5TrBRyới wUppLZrrTư DĩKJ5TrBRynh vừawUppLZrr cảmwUppLZrr động,wUppLZrr tU7Pvừa đawUppLZrru lòng.

“Tư Dĩnh,tU7P etU7Pm khôntU7Pg cầntU7P nóitU7P nữa,tU7P antU7Ph btU7Pắt wUppLZrrbuộc phwUppLZrrải phụKJ5TrBRy mộtKJ5TrBRy bên,tU7P nếuKJ5TrBRy chọKJ5TrBRyn giữwUppLZrra đKJ5TrBRyứa tU7Pbé KJ5TrBRyvà emtU7P, wUppLZrranh sẽtU7P chtU7Pọn em.”wUppLZrr HKJ5TrBRyàn tU7PCảnh HtU7Piên nKJ5TrBRyhìn côKJ5TrBRy vKJ5TrBRyới ttU7Phái độwUppLZrr cươngtU7P quyết.

Đới TtU7Pư KJ5TrBRyDĩnh bấtKJ5TrBRy đắcKJ5TrBRy KJ5TrBRydĩ ttU7Phở dàiwUppLZrr, côwUppLZrr biếwUppLZrrt thuytU7Pết phụKJ5TrBRyc CảnhtU7P HiKJ5TrBRyên thựKJ5TrBRyc sựwUppLZrr KJ5TrBRyrất kKJ5TrBRyhó ktU7Phăn, atU7Pnh cwUppLZrrần wUppLZrrthời gtU7Pian KJ5TrBRyđể swUppLZrruy nghtU7Pĩ cKJ5TrBRyẩn thận.

Chuyện cKJ5TrBRyủa HàntU7P CảwUppLZrrnh KJ5TrBRyHiên cùngKJ5TrBRy KJ5TrBRyHạ ThKJ5TrBRyần tU7Pkhông cwUppLZrròn lKJ5TrBRyà bítU7P tU7Pmật, nhấtwUppLZrr địnwUppLZrrh mtU7Pọi ngườiwUppLZrr tU7Pcũng đwUppLZrrã bwUppLZrriết rồi.

Đới TKJ5TrBRyư GitU7Pai cKJ5TrBRyùng wUppLZrrTrịnh VũKJ5TrBRy VănKJ5TrBRy matU7Png vẻwUppLZrr mặttU7P wUppLZrrtức giậKJ5TrBRyn bKJ5TrBRyất bìnhwUppLZrr KJ5TrBRyđi vàowUppLZrr nhwUppLZrrà TKJ5TrBRyư Dĩnh.

“Em tU7Pcòn khKJ5TrBRyông tKJ5TrBRyức giậKJ5TrBRyn, hKJ5TrBRyai nwUppLZrrgười tứcKJ5TrBRy gitU7Pận làtU7Pm tU7Pchi?” ĐtU7Pới wUppLZrrTư DKJ5TrBRyĩnh nhìtU7Pn cáKJ5TrBRyc tU7Pcô wUppLZrrcười nói.

“Tư DwUppLZrrĩnh, ởtU7P trướcwUppLZrr mặtKJ5TrBRy tU7Pbọn wUppLZrrchị khôwUppLZrrng cầtU7Pn kitU7Pên cườngtU7P KJ5TrBRynhư tU7Pvậy, nếutU7P KJ5TrBRyem muốnKJ5TrBRy khóctU7P, hãtU7Py khówUppLZrrc wUppLZrrđi, bọnKJ5TrBRy chtU7Pị cùnKJ5TrBRyg KJ5TrBRyem chitU7Pa sẻ.”

Đới wUppLZrrTư GiKJ5TrBRyai cũtU7Png wUppLZrrhiểu đượKJ5TrBRyc lònKJ5TrBRyg củwUppLZrra KJ5TrBRyem gtU7Pái, sắcwUppLZrr mKJ5TrBRyặt cótU7P wUppLZrrchút trầmwUppLZrr trọnwUppLZrrg hỏwUppLZrri: KJ5TrBRy“Tư DĩnhwUppLZrr, lầntU7P KJ5TrBRynày tU7Pcó pwUppLZrrhải KJ5TrBRyem quyếwUppLZrrt địnhwUppLZrr lKJ5TrBRyy hôn?”

“Ly hônwUppLZrr? tU7PCậu tU7Pcùng tU7PHàn CwUppLZrrảnh HwUppLZrriên muốKJ5TrBRyn lKJ5TrBRyy hôn?”KJ5TrBRy TrKJ5TrBRyịnh VũwUppLZrr VKJ5TrBRyăn chấnKJ5TrBRy độngtU7P hỏi.

Đới TwUppLZrrư KJ5TrBRyDĩnh tKJ5TrBRyrầm mặcKJ5TrBRy mộtKJ5TrBRy chútKJ5TrBRy mớKJ5TrBRyi nóKJ5TrBRyi: “TwUppLZrruy rằwUppLZrrng CảntU7Ph HiwUppLZrrên vẫtU7Pn khôKJ5TrBRyng đồngKJ5TrBRy wUppLZrrý lKJ5TrBRyy hôKJ5TrBRyn, nhwUppLZrrưng KJ5TrBRyem biKJ5TrBRyết atU7Pnh ấytU7P KJ5TrBRytới mộwUppLZrrt ngKJ5TrBRyày ntU7Pào đtU7Pó cũngtU7P sẽtU7P đKJ5TrBRyồng tU7Pý gitU7Pải quyếttU7P KJ5TrBRychuyện này,wUppLZrr tìnwUppLZrrh yêKJ5TrBRyu củwUppLZrra ctU7Phúng tU7Pem wUppLZrrnếu swUppLZrro wUppLZrrsánh cũKJ5TrBRyng kwUppLZrrhông bwUppLZrrằng đượcwUppLZrr mwUppLZrráu mwUppLZrrủ tìnhwUppLZrr thâmwUppLZrr cốtwUppLZrr nhụKJ5TrBRyc tU7Pcủa nKJ5TrBRygười thânKJ5TrBRy, ewUppLZrrm titU7Pn KJ5TrBRytưởng wUppLZrrkhi anwUppLZrrh ấywUppLZrr KJ5TrBRynhìn thấywUppLZrr ctU7Pon mìnhwUppLZrr, wUppLZrrcũng tU7Pchính làKJ5TrBRy thờitU7P điểwUppLZrrm KJ5TrBRychúng tU7Pem KJ5TrBRyly hôn.”

Nhìn côKJ5TrBRy cũtU7Png khôwUppLZrrng wUppLZrrcó biểKJ5TrBRyu hiệnKJ5TrBRy củatU7P sựKJ5TrBRy tU7Pbi thương,tU7P TtU7Prịnh VũwUppLZrr VtU7Păn cũngwUppLZrr độttU7P nhtU7Piên tU7Phiểu được,wUppLZrr tU7PTư DtU7Pĩnh KJ5TrBRyvẫn tU7Pyêu LonKJ5TrBRyg KJ5TrBRyNgạo tU7PPhỉ, chKJ5TrBRyo nêtU7Pn mớitU7P bìntU7Ph twUppLZrrĩnh nhtU7Pư vtU7Pậy, chíntU7Ph mìKJ5TrBRynh thậtU7Pt wUppLZrrkhông biếtKJ5TrBRy nêtU7Pn thưwUppLZrrơng cảmwUppLZrr ctU7Pho côKJ5TrBRy hatU7Py wUppLZrrHàn CảnwUppLZrrh Hiên.

Hạ ThầnKJ5TrBRy lKJ5TrBRyẳng KJ5TrBRylặng ngồiwUppLZrr wUppLZrrtrên KJ5TrBRysô KJ5TrBRypha, chtU7Pờ HàntU7P CảtU7Pnh HtU7Piên mởKJ5TrBRy KJ5TrBRymiệng, KJ5TrBRycô khôwUppLZrrng nghwUppLZrrĩ tớiKJ5TrBRy chtU7Pa tU7Pmẹ lKJ5TrBRyại pwUppLZrrhái ngườwUppLZrri điềKJ5TrBRyu twUppLZrrra cô,tU7P KJ5TrBRycó điềuwUppLZrr vitU7Pệc nàywUppLZrr wUppLZrrcũng tU7Pđúng tU7Pvới htU7Py vọnKJ5TrBRyg củtU7Pa cô.

Hàn CảtU7Pnh HitU7Pên tU7Pdo dựtU7P đtU7Pã lâwUppLZrru, KJ5TrBRyrốt wUppLZrrcục tU7Pngẩng KJ5TrBRyđầu nKJ5TrBRyhìn cô,wUppLZrr hạtU7P qwUppLZrruyết định,tU7P quyKJ5TrBRyết tâtU7Pm KJ5TrBRynói: “HạKJ5TrBRy Thần,KJ5TrBRy anwUppLZrrh xtU7Pin lỗi,tU7P btU7Pất luậwUppLZrrn etU7Pm quytU7Pết địwUppLZrrnh sẽwUppLZrr làmtU7P gwUppLZrrì vớitU7P cKJ5TrBRyái thaiKJ5TrBRy, tU7Panh ctU7Phỉ tU7Pcó thểtU7P nóKJ5TrBRyi vớiKJ5TrBRy etU7Pm rKJ5TrBRyằng, awUppLZrrnh swUppLZrrẽ kKJ5TrBRyhông wUppLZrrcùng TưKJ5TrBRy DĩKJ5TrBRynh wUppLZrrly hôn.”

“Anh CKJ5TrBRyảnh HiwUppLZrrên, wUppLZrrem cKJ5TrBRyho tớKJ5TrBRyi KJ5TrBRybây gitU7Pờ đềuwUppLZrr khôngwUppLZrr KJ5TrBRycó nghĩwUppLZrr tớKJ5TrBRyi KJ5TrBRyanh swUppLZrrẽ wUppLZrrly wUppLZrrhôn, anwUppLZrrh KJ5TrBRycũng wUppLZrrkhông wUppLZrrcần phảiwUppLZrr chịuKJ5TrBRy tU7Ptrách nhiệm,KJ5TrBRy đứKJ5TrBRya wUppLZrrbé nàtU7Py awUppLZrrnh tU7Pcũng KJ5TrBRykhông cKJ5TrBRyần phảiKJ5TrBRy xetU7Pn tU7Pvào.” NưKJ5TrBRyớc mắtKJ5TrBRy HạwUppLZrr thtU7Pần chwUppLZrrảy xuốngtU7P, oátU7Pn KJ5TrBRyhận trowUppLZrrng lòntU7Pg ltU7Pại wUppLZrrgia tU7Ptăng thtU7Pêm vàwUppLZrri phần.

“Hạ Thần,KJ5TrBRy anwUppLZrrh kKJ5TrBRyhông tU7Pnghĩ wUppLZrrsẽ ttU7Pổn ttU7Phương đếnKJ5TrBRy emwUppLZrr, thậtwUppLZrr KJ5TrBRysự KJ5TrBRyanh khôKJ5TrBRyng mKJ5TrBRyuốn tU7Pnhư vậy.”KJ5TrBRy HànwUppLZrr CảnKJ5TrBRyh HiêtU7Pn tU7Pkhông KJ5TrBRybiết biwUppLZrrểu KJ5TrBRyđạt lờtU7Pi xKJ5TrBRyin ltU7Pỗi nwUppLZrrhư tU7Pthế nào.

“Em biếtKJ5TrBRy, CảnhtU7P wUppLZrrHiên, anKJ5TrBRyh điwUppLZrr đtU7Pi, wUppLZrrem khôKJ5TrBRyng muốntU7P gặtU7Pp KJ5TrBRyanh nữa.”tU7P HtU7Pạ ThtU7Pần twUppLZrrhật khôntU7Pg ngờtU7P ngườitU7P đwUppLZrràn KJ5TrBRyông nàywUppLZrr lạitU7P bạcwUppLZrr tU7Ptình bạtU7Pc nghwUppLZrrĩa vớiKJ5TrBRy mwUppLZrrình tU7Pnhư vậy.

“Vậy KJ5TrBRyem tU7Pbảo ttU7Prọng, antU7Ph đitU7P đâtU7Py.” KJ5TrBRyHàn CKJ5TrBRyảnh KJ5TrBRyHiên chầKJ5TrBRyn chờKJ5TrBRy wUppLZrrmột chúttU7P, đứnKJ5TrBRyg dwUppLZrrậy nhìwUppLZrrn cô,tU7P rồiKJ5TrBRy xoaKJ5TrBRyy lưngtU7P đi.

Hạ TKJ5TrBRyhần huwUppLZrrng htU7Păng nhKJ5TrBRyìn KJ5TrBRytheo bótU7Png dwUppLZrráng aKJ5TrBRynh, HàtU7Pn tU7PCảnh HitU7Pên, mộKJ5TrBRyt ngàKJ5TrBRyy nwUppLZrrào đóKJ5TrBRy, tU7Panh stU7Pẽ wUppLZrrphải cầutU7P xitU7Pn côKJ5TrBRy chwUppLZrro anKJ5TrBRyh qwUppLZrruay trởwUppLZrr về.

Trong quwUppLZrrán cafe.

“Tư DĩntU7Ph, eKJ5TrBRym KJ5TrBRycó khỏewUppLZrr khKJ5TrBRyông?” LwUppLZrrong NwUppLZrrgạo PhỉtU7P ntU7Phìn côKJ5TrBRy, wUppLZrrquan tâtU7Pm hỏKJ5TrBRyi, khKJ5TrBRyông biếttU7P cKJ5TrBRyô sawUppLZrru kKJ5TrBRyhi biwUppLZrrết chuyệwUppLZrrn củaKJ5TrBRy tU7PHạ ThKJ5TrBRyần sẽtU7P nghwUppLZrrĩ nhưtU7P thếwUppLZrr nào?

“Vẫn tốt,KJ5TrBRy cKJ5TrBRyòn anhKJ5TrBRy?” KJ5TrBRyĐới TtU7Pư DĩtU7Pnh nhẹtU7P nhwUppLZrràng uốnKJ5TrBRyg mộwUppLZrrt nKJ5TrBRygụm càKJ5TrBRy phêwUppLZrr, cwUppLZrrà pwUppLZrrhê KJ5TrBRychua sówUppLZrrt giKJ5TrBRyống nhwUppLZrrư ltU7Pòng ctU7Pủa côKJ5TrBRy bâyKJ5TrBRy giờwUppLZrr vậy.

“Bây giKJ5TrBRyờ tU7Pem đtU7Pịnh làmKJ5TrBRy gìwUppLZrr?” LowUppLZrrng NgạowUppLZrr PhỉwUppLZrr KJ5TrBRyquan tâmtU7P hỏi.

“Làm cKJ5TrBRyái gì?”wUppLZrr wUppLZrrĐới TưtU7P DĩnhwUppLZrr sửwUppLZrrng sốtwUppLZrr, tU7Pkhông tU7Phiểu đượcwUppLZrr wUppLZrrý KJ5TrBRytứ ctU7Pủa anh.

“Chính làwUppLZrr HạtU7P KJ5TrBRyThần tU7Pđã manKJ5TrBRyg twUppLZrrhai rKJ5TrBRyồi, ewUppLZrrm địnhwUppLZrr làmtU7P gKJ5TrBRyì bâwUppLZrry giờ?KJ5TrBRy” LonwUppLZrrg NgKJ5TrBRyạo PwUppLZrrhỉ nóKJ5TrBRyi wUppLZrrrõ lại.

“Em cKJ5TrBRyó thKJ5TrBRyể làtU7Pm gtU7Pì wUppLZrrbây gitU7Pờ?” KJ5TrBRyĐới TưwUppLZrr DwUppLZrrĩnh cườitU7P khổ.

“Nếu etU7Pm kKJ5TrBRyhông tU7Pmuốn cùtU7Png CảnhtU7P HKJ5TrBRyiên tU7Ply hwUppLZrrôn, nhtU7Pư vtU7Pậy awUppLZrrnh giúpwUppLZrr etU7Pm tU7Pgiải qKJ5TrBRyuyết chuyệtU7Pn tU7Pnày.” KJ5TrBRyLong NgạowUppLZrr PhỉwUppLZrr KJ5TrBRytin tưởngKJ5TrBRy KJ5TrBRythực lựctU7P KJ5TrBRycủa anwUppLZrrh sẽtU7P wUppLZrrgiải quyKJ5TrBRyết chtU7Puyện tU7Pnày dễKJ5TrBRy dàng.

“Không cần,tU7P khwUppLZrrông KJ5TrBRycần wUppLZrrtổn thươKJ5TrBRyng đứawUppLZrr bwUppLZrré.” ĐKJ5TrBRyới TKJ5TrBRyư DĩnhKJ5TrBRy cuốngtU7P quíKJ5TrBRyt tU7Pngăn cản,wUppLZrr anwUppLZrrh khôwUppLZrrng pKJ5TrBRyhải mwUppLZrruốn bwUppLZrrỏ cáitU7P twUppLZrrhai củwUppLZrra HạtU7P ThầnwUppLZrr chứ.

Nhìn côtU7P bàywUppLZrr rwUppLZrra dántU7Pg vtU7Pẻ kKJ5TrBRyhẩn trtU7Pương nhwUppLZrrư tU7Pthế, wUppLZrrLong NgtU7Pạo PtU7Phỉ cảtU7Pm thwUppLZrrấy lẫKJ5TrBRyn wUppLZrrlộn tU7Pnói: “TưtU7P DtU7Pĩnh, ewUppLZrrm vtU7Pì cátU7Pi gìwUppLZrr phtU7Pải chwUppLZrrịu ntU7Phư vậy?”

“Em đwUppLZrrã khôtU7Png thtU7Pể sKJ5TrBRyinh wUppLZrrcho CảKJ5TrBRynh HwUppLZrriên mộtwUppLZrr wUppLZrrđứa cwUppLZrron, stU7Pao cwUppLZrró ttU7Phể tU7Pđi thwUppLZrrương tổtU7Pn KJ5TrBRytới cowUppLZrrn củaKJ5TrBRy aKJ5TrBRynh ấytU7P chKJ5TrBRyứ?” ĐKJ5TrBRyới TưwUppLZrr DĩnhKJ5TrBRy wUppLZrrthầm wUppLZrrthở dài.

“Tư Dĩnh,wUppLZrr vKJ5TrBRyì tU7Psao ewUppLZrrm vẫtU7Pn thwUppLZrray nwUppLZrrgười khátU7Pc swUppLZrruy nghtU7Pĩ, khôntU7Pg tU7Psuy nKJ5TrBRyghĩ gìwUppLZrr ctU7Pho mìnhwUppLZrr cKJ5TrBRyả.” LoKJ5TrBRyng NgạoKJ5TrBRy PhỉwUppLZrr nhìnwUppLZrr côKJ5TrBRy ngồitU7P trướcwUppLZrr mwUppLZrrắt mKJ5TrBRyà đtU7Pau lòng.

“Em cũngwUppLZrr khôngwUppLZrr wUppLZrrcó tốtU7Pt tU7Pnhư tU7Pvậy KJ5TrBRyđâu. CũngtU7P khôtU7Png cwUppLZrròn KJ5TrBRysớm ntU7Pữa, ewUppLZrrm pwUppLZrrhải trởwUppLZrr wUppLZrrvề, tU7Pgặp KJ5TrBRylại sautU7P.” wUppLZrrĐới TKJ5TrBRyư DwUppLZrrĩnh kwUppLZrrhông bitU7Pết tU7Pvì swUppLZrrao, côtU7P tU7Pkhông twUppLZrrhể bKJ5TrBRyình thảnwUppLZrr đốitU7P mtU7Pặt vớitU7P atU7Pnh được.

“Anh đưtU7Pa tU7Pem vềwUppLZrr.” LwUppLZrrong NwUppLZrrgạo PwUppLZrrhỉ biếtKJ5TrBRy tKJ5TrBRyrong tU7Plòng cwUppLZrrô cònKJ5TrBRy ngạiwUppLZrr KJ5TrBRyngùng, KJ5TrBRyanh phảitU7P wUppLZrrlàm gKJ5TrBRyì ctU7Pho đúntU7Pg đây?

“Cám ơtU7Pn atU7Pnh, nhwUppLZrrưng ktU7Phông cầwUppLZrrn đâutU7P, ewUppLZrrm wUppLZrrtự láiwUppLZrr xKJ5TrBRye về.wUppLZrr” ĐớiwUppLZrr wUppLZrrTư DĩnwUppLZrrh khKJ5TrBRyách sKJ5TrBRyáo wUppLZrrcự tuyệt,wUppLZrr KJ5TrBRysau đwUppLZrró rờtU7Pi khwUppLZrrỏi quán cafe.