Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 7M67: Msd9YEZuốn 7Mcó đứsd9YEZa bé

Ông H596Vd5ạ cùTorBi9ng Bà596Vd5 TorBi9Hạ giậtTorBi9 mìsd9YEZnh nhìn596Vd5 7Mbọn 7Mhọ, saTorBi9u đTorBi9ó vsd9YEZẻ msd9YEZặt đsd9YEZầy phẫsd9YEZn 7Mnộ nói:

“Ông nóisd9YEZ đsd9YEZùa gìTorBi9 sd9YEZvậy? Nếusd9YEZ Csd9YEZảnh HiênTorBi9 muố7Mn cTorBi9ưới T7Miểu Thầnsd9YEZ, 7Mnó sTorBi9ẽ khô7Mng cưới7M người7M khá596Vd5c, hTorBi9ơn nữasd9YEZ chTorBi9o 596Vd5dù 596Vd5hiện tạsd9YEZi ha7Mi người596Vd5 chịsd9YEZu cưới,7M chú596Vd5ng t596Vd5ôi cũngTorBi9 sẽ7M TorBi9không sd9YEZchịu gả.”

“Ông Hạ,sd9YEZ sd9YEZhai nTorBi9gười đừngTorBi9 kísd9YEZch động,sd9YEZ ch7Múng t7Ma bàsd9YEZn bạc596Vd5 mộtTorBi9 csd9YEZhút được596Vd5 không7M?” Ônsd9YEZg HTorBi9àn vsd9YEZội TorBi9vàng nói.

“Chính là7M nhTorBi9ư thsd9YEZế này,7M bsd9YEZà Hạ,596Vd5 7Mbà c7Mần sd9YEZphải hiể7Mu rõ,596Vd5 nếuTorBi9 ha596Vd5i người7M cố7M sd9YEZý bắt596Vd5 TorBi9Hạ Thần596Vd5 b596Vd5ỏ đứa596Vd5 nh596Vd5ỏ, vạchẳngsd9YEZ 596Vd5may xsd9YEZảy rTorBi9a chuyệnTorBi9 gìsd9YEZ ngosd9YEZài ý596Vd5 muố7Mn? Nếusd9YEZ sa7Mu nàysd9YEZ Hạ596Vd5 Thầnsd9YEZ kh596Vd5ông thểTorBi9 man7Mg tTorBi9hai lạ596Vd5i thTorBi9ì làTorBi9m sa596Vd5u bâysd9YEZ gisd9YEZờ? B596Vd5à TorBi9hi vọng596Vd5 sd9YEZchuyện 7Mnày xsd9YEZảy 7Mra sao?”596Vd5 BàTorBi9 H596Vd5àn cố596Vd5 ýTorBi9 đsd9YEZem sựTorBi9 7Mtình sd9YEZnói 596Vd5thật 7Mnghiêm trọng.

Sắc 596Vd5mặt bTorBi9à Hạsd9YEZ quả596Vd5 nhi7Mên TorBi9thay đổsd9YEZi mộ7Mt chút,596Vd5 kTorBi9hông khỏi7M nhì596Vd5n xe7Mm ôn7Mg Hạ.

“Ông Hạ,sd9YEZ ông596Vd5 bìn596Vd5h tsd9YEZĩnh mộtTorBi9 chút,sd9YEZ h596Vd5ãy nghsd9YEZe tôisd9YEZ nóisd9YEZ, Cảnh596Vd5 Hiênsd9YEZ nhất7M định7M l596Vd5à thícsd9YEZh HạTorBi9 Thầsd9YEZn, bằng7M khsd9YEZông TorBi9hai đsd9YEZứa c596Vd5ũng s596Vd5ẽ khôn596Vd5g ởTorBi9 7Mcùng một7M chỗsd9YEZ, khôn596Vd5g phảisd9YEZ sao?sd9YEZ” ÔngTorBi9 Hsd9YEZàn sd9YEZtùy thTorBi9ời sd9YEZkhuyên giải.

“Vậy TorBi9ý củaTorBi9 hsd9YEZai ngưTorBi9ời làsd9YEZ m7Muốn Cả7Mnh HiTorBi9ên 596Vd5ly hôn7M rồi7M 596Vd5cưới H596Vd5ạ Thần,7M Cản7Mh Hi7Mên cTorBi9ũng c7Mhịu làmsd9YEZ v7Mậy ssd9YEZao?” Ngữsd9YEZ k596Vd5hí củaTorBi9 Ô7Mng 596Vd5Hạ cũ596Vd5ng dị596Vd5u đTorBi9i đôi596Vd5 chút.

“Nhất đTorBi9ịnh CảnhTorBi9 Hiên596Vd5 s7Mẽ chịu,sd9YEZ ha596Vd5i TorBi9người yênTorBi9 tâm7M, chuyện596Vd5 nà596Vd5y c596Vd5húng tsd9YEZôi 7Msẽ 596Vd5giải quyết,596Vd5 nhấ7Mt địnhTorBi9 sẽ596Vd5 7Mcho h7Mai ngườisd9YEZ msd9YEZột 7Mđáp á596Vd5n 596Vd5vừa lTorBi9òng, sd9YEZhai TorBi9người h596Vd5ôm TorBi9nay 7Mở 596Vd5lại đ596Vd5ây TorBi9ăn cơmsd9YEZ nsd9YEZha.” Ôsd9YEZng sd9YEZHàn vsd9YEZui vẻsd9YEZ, giãsd9YEZn đuôi7M l596Vd5ông sd9YEZmày, TorBi9ông đãTorBi9 7Mcó cTorBi9háu nộiTorBi9 rồi.

“Không cần,sd9YEZ 596Vd5chúng tTorBi9ôi khônsd9YEZg cầnTorBi9 TorBi9ăn, chúng7M 7Mtôi đisd9YEZ vềsd9YEZ t7Mrước 596Vd5đây, TorBi9hy vọngsd9YEZ ha7Mi sd9YEZngười ch596Vd5o chúng596Vd5 tôsd9YEZi mộTorBi9t câu7M trả7M lời596Vd5 thuyếTorBi9t phục.”

“Được, sẽsd9YEZ 7Mrất nha596Vd5nh thôi.”

Ông Hạ7M v7Mà bTorBi9à Hạsd9YEZ TorBi9đi rồi,7M ô596Vd5ng Hà596Vd5n cùnTorBi9g bàsd9YEZ HTorBi9àn nhì596Vd5n nhauTorBi9, tro7Mng lTorBi9òng 596Vd5có msd9YEZột lin7Mh sd9YEZcảm tốt.

Đới T596Vd5ư 596Vd5Dĩnh sd9YEZmở csd9YEZửa r596Vd5a, TorBi9nhìn thấTorBi9y ngườiTorBi9 ngo7Mài cửa,596Vd5 sắc7M mặ7Mt cứng7M đờ,7M họsd9YEZ lạ596Vd5i tớisd9YEZ nữa.

“Bác 7Mtrai, sd9YEZbác gái7M, h7Mai ng596Vd5ười tTorBi9ới rồ7Mi TorBi9ạ.” 7MVừa đsd9YEZịnh kêTorBi9u 596Vd5ba 7Mmẹ, độtsd9YEZ nhiênsd9YEZ n596Vd5hớ tớTorBi9i ngà596Vd5y đTorBi9ó sd9YEZbà HàTorBi9n 596Vd5có 596Vd5nói q596Vd5ua, côsd9YEZ vộisd9YEZ vàng596Vd5 sửa7M miệng.

Ông Hànsd9YEZ cù7Mng 7Mbà sd9YEZHàn 7Mvui vẻsd9YEZ 7Mđi tsd9YEZới, 596Vd5ngồi xuốn596Vd5g gh596Vd5ế sTorBi9ô ph596Vd5a, TorBi9Đới 7MTư Dĩ7Mnh t596Vd5rong lòngTorBi9 sin7Mh ngh596Vd5i hoặcsd9YEZ, khôsd9YEZng lsd9YEZẽ hsd9YEZọ đến7M đâyTorBi9 bức596Vd5 côsd9YEZ 7Mly hôn.

“Tư 596Vd5Dĩnh, côsd9YEZ 7Mchuẩn bị7M kTorBi9hi nàoTorBi9 dsd9YEZọn 7Mđi? CTorBi9húng tsd9YEZa muốnsd9YEZ đesd9YEZm sd9YEZnơi này7M 7Mtrang hoànTorBi9g TorBi9lại một596Vd5 chúTorBi9t.” 7MBà Hàn596Vd5 596Vd5nhìn xu596Vd5ng 7Mquanh phòsd9YEZng tựsd9YEZa h596Vd5ồ kTorBi9hông vừ596Vd5a lòng.

“Cảnh Hsd9YEZiên nhất596Vd5 596Vd5định n7Mói 7Mcho TorBi9cô biế7Mt rồsd9YEZi, 596Vd5Hạ Thần596Vd5 đang596Vd5 manTorBi9g tha596Vd5i, đứ7Ma nh7Mỏ 7Mlà co7Mn củasd9YEZ CảnhTorBi9 Hiê596Vd5n? 7MTa ngsd9YEZhĩ sẽ596Vd5 đ7Mem 7Mnó đến596Vd5 7Mđây để7M chăm596Vd5 sóc,sd9YEZ 7Mdù g7Mì nó596Vd5 cũ7Mng đa596Vd5ng mansd9YEZg cốtsd9YEZ nsd9YEZhục củaTorBi9 H7Màn gTorBi9ia sd9YEZchúng ta.”

Đới sd9YEZTư Dĩ596Vd5nh chấnTorBi9 độngsd9YEZ, 7MHạ Thầ7Mn 596Vd5mang thasd9YEZi, sd9YEZđứa 7Mnhỏ TorBi9là c7Mon củasd9YEZ Cảnh596Vd5 Hiên?sd9YEZ Điều596Vd5 n596Vd5ày 596Vd5sao csd9YEZó thể?TorBi9 NTorBi9ếu CảTorBi9nh H596Vd5iên cùngTorBi9 Hạ596Vd5 T596Vd5hần ởsd9YEZ cùng596Vd5 msd9YEZột c596Vd5hỗ, n7Mhư sd9YEZsao lạiTorBi9 khônTorBi9g đồngsd9YEZ ý596Vd5 cùng596Vd5 côTorBi9 sd9YEZly hôn596Vd5, ha7My 596Vd5là ô596Vd5ng sd9YEZbà HàTorBi9n cố7M 596Vd5ý nóTorBi9i nTorBi9hư vậy.

“Cô khônTorBi9g sd9YEZtin sa596Vd5o? Được596Vd5 r596Vd5ồi, t596Vd5a sd9YEZsẽ chờTorBi9 CảnhTorBi9 H596Vd5iên 7Mtrở về,7M chún596Vd5g TorBi9ta cùTorBi9ng nha596Vd5u hỏi7M nóTorBi9. CôTorBi9 đ596Vd5i gọTorBi9i đsd9YEZiện t596Vd5hoại ch596Vd5o n596Vd5ó đsd9YEZi.” 7MBà H7Màn nhìnTorBi9 TorBi9ra hoàiTorBi9 nsd9YEZghi 596Vd5trong 596Vd5mắt cô.

“Vâng.” Đớsd9YEZi 7MTư sd9YEZDĩnh lấTorBi9y điệnTorBi9 th596Vd5oại dsd9YEZi động7M bê596Vd5n ngườisd9YEZ r596Vd5a gọi.

“Tư Dĩnh,sd9YEZ cTorBi9ó vsd9YEZiệc gTorBi9ì sao?596Vd5” Hàn7M Cảnh596Vd5 HTorBi9iên c596Vd5ầm lấysd9YEZ TorBi9di độ7Mng 7Mvừa 7Mthấy lsd9YEZà điệnTorBi9 tTorBi9hoại ởTorBi9 nhàTorBi9 gọiTorBi9 đến.

“Bây gsd9YEZiờ TorBi9anh cósd9YEZ bậ596Vd5n khônTorBi9g? Khôn7Mg phả596Vd5i vội,sd9YEZ nhưng7M aTorBi9nh hTorBi9ãy tasd9YEZn sởsd9YEZ sd9YEZsớm 7Mmột TorBi9chút, eTorBi9m cóTorBi9 TorBi9việc mu7Mốn hỏ596Vd5i an596Vd5h mTorBi9à.” Giọng596Vd5 ĐTorBi9ới Tsd9YEZư DĩnTorBi9h rsd9YEZất nhẹ.

Hàn TorBi9Cảnh H596Vd5iên nTorBi9hìn x7Mem đồng596Vd5 h7Mồ, csd9YEZòn c596Vd5ó nửaTorBi9 g7Miờ cũn596Vd5g 596Vd5đã tsd9YEZan sở596Vd5 rồi,7M nói7M: “Đư596Vd5ợc, sd9YEZanh lsd9YEZập t596Vd5ức vềsd9YEZ ngay.”

Đới Tư596Vd5 DTorBi9ĩnh c596Vd5ùng ônTorBi9g TorBi9Hàn, b596Vd5à H7Màn lẳng596Vd5 sd9YEZlặng 7Mngồi chờTorBi9 Cảnhsd9YEZ HiênTorBi9 t596Vd5rở v7Mề chứng596Vd5 596Vd5minh hếTorBi9t thảy.

Chuông 596Vd5cửa vừa596Vd5 re596Vd5o, Đ596Vd5ới 7MTư TorBi9Dĩnh vội596Vd5 vTorBi9àng đTorBi9i TorBi9mở cửa.

“Tư DĩnTorBi9h, chuy7Mện gì,TorBi9…” HànTorBi9 CảTorBi9nh Hiêsd9YEZn tiếnTorBi9 vàTorBi9o nh7Mà l7Miền hỏi,TorBi9 đTorBi9ột nhiTorBi9ên thấy596Vd5 ch596Vd5a mTorBi9ẹ đ7Mang sd9YEZngồi 596Vd5ở sd9YEZghế s7Mô TorBi9pha, s7Mửng số7Mt nói:

“Cha mẹ,7M tạiTorBi9 7Msao hasd9YEZi ngư7Mời lại596Vd5 đến596Vd5 đây?”

“Xảy TorBi9ra sd9YEZchuyện lớnTorBi9 nh596Vd5ư TorBi9thế mà596Vd5 chú596Vd5ng 596Vd5ta 7Mcó 7Mthể kTorBi9hông đếnTorBi9 TorBi9được 7Msao?” v596Vd5ẻ mặt7M ô7Mng Hà596Vd5n ngTorBi9hiêm TorBi9túc nói.

“Con cò596Vd5n giTorBi9ả sd9YEZbộ, đứ596Vd5a nhsd9YEZỏ tronsd9YEZg bụng7M Hạ7M 596Vd5Thần cTorBi9ó sd9YEZphải lTorBi9à củ7Ma c7Mon k7Mhông, 7Mcó phải7M 7Mhay khônsd9YEZg?” 7MBà 7MHàn g7Mõ vàoTorBi9 đầu7M aTorBi9nh msd9YEZột cái,sd9YEZ tạiTorBi9 ssd9YEZao a7Mnh csd9YEZái g596Vd5ì csd9YEZũng không7M n596Vd5ói cTorBi9ho 596Vd5họ b7Miết chứ.

Hàn Cản596Vd5h Hi596Vd5ên cứ7Mng ngườTorBi9i đứnsd9YEZg đơ596Vd5 596Vd5nơi TorBi9đó, khônsd9YEZg bi596Vd5ết lTorBi9à nênsd9YEZ pTorBi9hủ TorBi9nhận hTorBi9ay 596Vd5thừa nhsd9YEZận 7Mnữa, csd9YEZha 596Vd5mẹ b7Miết đTorBi9ứa TorBi9nhỏ tro7Mng bụng596Vd5 HạTorBi9 Th7Mần 7Mlà 596Vd5con csd9YEZủa chíTorBi9nh mình596Vd5, 7Mcòn Tưsd9YEZ Dĩ596Vd5nh thìsd9YEZ 596Vd5sao, 596Vd5không khsd9YEZỏi TorBi9đưa mắt7M nhìnTorBi9 về7M 7Mphía cô.

“Cha mTorBi9ẹ, tạ7Mi sa596Vd5o ha7Mi người7M lạiTorBi9 biết?”sd9YEZ 7MNgữ kh596Vd5í của596Vd5 an596Vd5h csd9YEZó TorBi9vẻ bất7M đắ596Vd5c dĩsd9YEZ tr596Vd5ầm trọ596Vd5ng, chuTorBi9yện TorBi9tới n7Mước này7M c596Vd5ũng khôn7Mg t7Mhể 596Vd5không thừasd9YEZ nhận.

Sắc mặt7M sd9YEZĐới TTorBi9ư DĩnTorBi9h 596Vd5thay đổisd9YEZ, t7Mrong đáyTorBi9 mắ596Vd5t TorBi9có sd9YEZchút đ7Mau lòsd9YEZng, csd9YEZô cóTorBi9 sd9YEZthể k596Vd5hông t7Mhèm để596Vd5 7Mý đsd9YEZến chsd9YEZuyện tìnTorBi9h 596Vd5của CảTorBi9nh HiTorBi9ên và7M HTorBi9ạ Thầ7Mn, nhưngTorBi9 c596Vd5ô đểsd9YEZ 596Vd5ý đế7Mn visd9YEZệc ansd9YEZh 596Vd5cư n7Mhiên dTorBi9ám lừasd9YEZ mình.

“Chúng tTorBi9a t7Mại sd9YEZsao sd9YEZlại biế596Vd5t, 7Mhôm 7Mnay ôTorBi9ng sd9YEZHàn vsd9YEZới 7Mbà TorBi9Hàn TorBi9nổi gTorBi9iận đùng596Vd5 sd9YEZđùng chTorBi9ạy đếsd9YEZn chấtsd9YEZ vTorBi9ấn chú596Vd5ng sd9YEZta, TorBi9bắt TorBi9chúng 596Vd5ta chTorBi9o b596Vd5ọn họ596Vd5 mộ596Vd5t cáTorBi9i sd9YEZcông TorBi9đạo, sd9YEZhiện tại7M 596Vd5ta m7Muốn hỏTorBi9i csd9YEZon, coTorBi9n tính7M là7Mm s7Mao bây596Vd5 g596Vd5iờ.” Ô7Mng HàTorBi9n thựsd9YEZc thôngsd9YEZ 7Mminh đe596Vd5m 7Mvấn đềsd9YEZ TorBi9này 7Mđẩy san596Vd5g chsd9YEZo anh

“Con…” Hàn596Vd5 Cảnsd9YEZh Hi7Mên chầnsd9YEZ chờTorBi9, k596Vd5hông biết596Vd5 làm596Vd5 TorBi9sao m596Vd5ới phải.

“Rất 596Vd5khó quyết596Vd5 định7M sd9YEZsao? Có7M đi7Mều 596Vd5ta nóTorBi9i chTorBi9o TorBi9con biết,TorBi9 Cản7Mh HiTorBi9ên, Hạsd9YEZ Thầ596Vd5n đan7Mg mTorBi9ang tron596Vd5g m596Vd5ình đứaTorBi9 co596Vd5n 7Mcủa sd9YEZcon, hi7Mện sd9YEZtại vi596Vd5ệc xảy7M rTorBi9a tr7Mước mắt7M sd9YEZchỉ cóTorBi9 mộtsd9YEZ cá596Vd5ch giảiTorBi9 quysd9YEZết đsd9YEZó chíTorBi9nh l7Mà cưsd9YEZới Hsd9YEZạ Thần.”TorBi9 Ônsd9YEZg Hà7Mn tTorBi9ỏ tháiTorBi9 độsd9YEZ kiên7M qTorBi9uyết nói.

“Cảnh 7MHiên à,sd9YEZ H596Vd5ạ Th7Mần đa7Mng man7Mg tTorBi9hai c596Vd5on củTorBi9a co596Vd5n, 596Vd5con nhẫ596Vd5n tâsd9YEZm mặcTorBi9 kệ7M nósd9YEZ sao.”sd9YEZ B596Vd5à Hà7Mn 596Vd5ở bê596Vd5n 596Vd5cạnh csd9YEZũng đ7Mệm thêm.

Đới Tư7M 596Vd5Dĩnh 7Mlẳng lsd9YEZặng đứ7Mng 7Mở một7M bênsd9YEZ, tr596Vd5ong mắt596Vd5 lộ596Vd5 sd9YEZbi tTorBi9hương, hóasd9YEZ 596Vd5ra đà596Vd5n sd9YEZông đ596Vd5ều nsd9YEZhư vậy,sd9YEZ Cản7Mh HiêTorBi9n cư596Vd5 TorBi9nhiên c7Mũng s596Vd5au lưng7M mình596Vd5 cùsd9YEZng HạTorBi9 Thần596Vd5 xả7My rsd9YEZa 7Mchuyện đ7Mó, vậ7My tại596Vd5 TorBi9sao cTorBi9òn khôngsd9YEZ sd9YEZchịu buông596Vd5 t7May cô.

“Cha 7Mmẹ, hsd9YEZai ngưTorBi9ời khô7Mng c596Vd5ần éTorBi9p 7Mcon, sd9YEZhai người7M trở596Vd5 v596Vd5ề đ596Vd5i, coTorBi9n sẽsd9YEZ sTorBi9uy nsd9YEZghĩ 7Mxem sd9YEZphải 7Mgiải quyTorBi9ết chuyện596Vd5 nà7My 7Mra sao596Vd5.” Hà596Vd5n 7MCảnh HTorBi9iên thống7M khổsd9YEZ héTorBi9t lớn,7M mọi596Vd5 người7M đều7M muốnTorBi9 sd9YEZép an7Mh, a7Mnh sắp596Vd5 điên596Vd5 rồi.

“Vậy 7Mcon tốtTorBi9 n7Mhất h596Vd5ãy ng7Mhĩ ksd9YEZĩ lạiTorBi9 đisd9YEZ, chTorBi9úng t596Vd5a ch7Mo coTorBi9n 1TorBi90 nTorBi9gày s596Vd5uy ngh7Mĩ, cùngsd9YEZ 596Vd5Tư Dĩsd9YEZnh 7Mly hôn7M, cướsd9YEZi H596Vd5ạ Tsd9YEZhần.” Trosd9YEZng mắtsd9YEZ Ônsd9YEZg 596Vd5Hàn chứaTorBi9 đầyTorBi9 t596Vd5ức giận.

Bà H596Vd5àn cũnsd9YEZg n596Vd5hìn Đsd9YEZới 7MTư Dĩnsd9YEZh nói:

“Tôi h7My vọngsd9YEZ cTorBi9ô hiTorBi9ểu 7Mđược, đứa596Vd5 7Mbé t7Mrong bụsd9YEZng Hạsd9YEZ Thần,sd9YEZ c596Vd5húng tôisd9YEZ sẽ7M khsd9YEZông bỏ7M nTorBi9ó, cô7M nên596Vd5 bi7Mết 596Vd5chính mình596Vd5 TorBi9phải sd9YEZlàm như596Vd5 7Mthế nàoTorBi9? Nếusd9YEZ cô7M cTorBi9ó t596Vd5hể s7Minh c596Vd5ho chúnTorBi9g 596Vd5tôi m596Vd5ột đứTorBi9a chsd9YEZáu, chúsd9YEZng sd9YEZtôi cũTorBi9ng sTorBi9ẽ khônTorBi9g vôsd9YEZ TorBi9tình TorBi9bức cô.”

“Cháu hiểTorBi9u đư596Vd5ợc, ch596Vd5áu khsd9YEZông sd9YEZcó tráchsd9YEZ TorBi9hai sd9YEZbác, cũng596Vd5 kTorBi9hông csd9YEZó gì596Vd5 kỳsd9YEZ lạ.”7M 7MĐới Tsd9YEZư Dsd9YEZĩnh cườisd9YEZ khổ,596Vd5 c7Mô không596Vd5 c7Mó tsd9YEZư cácTorBi9h trách7M bọnTorBi9 họ.

“Chúng tsd9YEZôi đTorBi9i TorBi9, chTorBi9uyện sd9YEZcòn TorBi9lại h7Mai 596Vd5người tựTorBi9 7Mmình giảsd9YEZi quyết,596Vd5 chTorBi9úng tôTorBi9i cTorBi9hỉ cần7M kết596Vd5 596Vd5quả.” ÔTorBi9ng Hàsd9YEZn sd9YEZlôi kéoTorBi9 b7Mà HàTorBi9n, nsd9YEZém l7Mại n596Vd5hững lờisd9YEZ nàsd9YEZy, rồi7M xoasd9YEZy người7M rờisd9YEZ đi.

Anh chọn596Vd5 em

Hàn sd9YEZCảnh Hiê596Vd5n sd9YEZnhìn Đớisd9YEZ T596Vd5ư sd9YEZDĩnh vẫTorBi9n đa7Mng bìsd9YEZnh tĩ7Mnh TorBi9đứng ở7M bênTorBi9 cạnhsd9YEZ, sd9YEZáy náy596Vd5 sd9YEZnói: “TTorBi9ư D7Mĩnh, esd9YEZm ngh596Vd5e TorBi9anh gi7Mải th7Mích, lsd9YEZần đóTorBi9 TorBi9là 596Vd5vì an7Mh uống596Vd5 rượu7M, 7Mcho nsd9YEZên sd9YEZmới c596Vd5ó tTorBi9hể sd9YEZcùng Hạsd9YEZ Th596Vd5ần x7Mảy r7Ma c7Mhuyện khsd9YEZông TorBi9nên xả7My r596Vd5a, asd9YEZi ngờ596Vd5 7Mcô ấysd9YEZ 7Mlại 596Vd5mang th596Vd5ai, anh……….”

“Cảnh Hiên596Vd5, 596Vd5chúc mừng596Vd5 anh596Vd5, TorBi9lên chứ596Vd5c cha.”596Vd5 Đới596Vd5 sd9YEZTư Dĩnh596Vd5 lại596Vd5 độtTorBi9 nhiên596Vd5 n596Vd5găn l7Mời anh.

Mặt 7MHàn Cảnh596Vd5 Hiênsd9YEZ b7Miến sắc,TorBi9 nóTorBi9i: “TTorBi9ư DĩTorBi9nh, lờsd9YEZi eTorBi9m nósd9YEZi csd9YEZó ýTorBi9 gìTorBi9? T7Mrong lTorBi9òng e596Vd5m đan7Mg nghĩ7M gìsd9YEZ 596Vd5thì nóisd9YEZ TorBi9ra đi,7M 7Mem sd9YEZcó th7Mể đsd9YEZánh 7Manh, cósd9YEZ thể596Vd5 mắngsd9YEZ sd9YEZanh nh7Mưng x596Vd5in esd9YEZm đsd9YEZừng sd9YEZcó thái596Vd5 độ596Vd5 này.”

“Em 7Mvì sasd9YEZo phả596Vd5i đ7Mánh anh596Vd5, mắsd9YEZng TorBi9anh? TorBi9Em khôngsd9YEZ nTorBi9ên chú7Mc mừng7M a596Vd5nh saoTorBi9?” Kh596Vd5óe miệsd9YEZng Đới596Vd5 TorBi9Tư sd9YEZDĩnh m596Vd5ang thesd9YEZo một596Vd5 chút596Vd5 cườ7Mi cười,7M sd9YEZlàm ch596Vd5o aTorBi9nh n7Mhìn khôngsd9YEZ rTorBi9a 7Mcô đasd9YEZng n7Mghĩ gì.

“Tư Dsd9YEZĩnh, e596Vd5m ksd9YEZhông 596Vd5trách ansd9YEZh sd9YEZsao? 596Vd5Em k596Vd5hông osd9YEZán asd9YEZnh sao?TorBi9” Trsd9YEZong lòng7M HTorBi9àn Cả7Mnh sd9YEZHiên v596Vd5ô cùnsd9YEZg hoansd9YEZg mansd9YEZg, t7Mại ssd9YEZao côsd9YEZ lạiTorBi9 cTorBi9ó 596Vd5thể bìnhTorBi9 tĩn7Mh TorBi9như thế?

“Em ksd9YEZhông TorBi9trách, cTorBi9ũng khô7Mng TorBi9oán, Cản7Mh 7MHiên, đâTorBi9y lsd9YEZà v596Vd5iệc esd9YEZm khô7Mng thểsd9YEZ lsd9YEZàm csd9YEZho anhsd9YEZ, 7Mcho TorBi9nên chsd9YEZúng TorBi9ta l7My 7Mhôn đi.”7M Đớ596Vd5i Tsd9YEZư DTorBi9ĩnh bi7Mết 596Vd5mình khsd9YEZông có7M 7Mtư cáTorBi9ch oánsd9YEZ, điều596Vd5 596Vd5cô c596Vd5ó 7Mthể sd9YEZlàm lsd9YEZà thàn7Mh t7Moàn sd9YEZcho bọnTorBi9 họ.

“Ly hôn,TorBi9 l7My 596Vd5hôn gìsd9YEZ? ETorBi9m sd9YEZvì điềsd9YEZu nà596Vd5y mà7M l7My hôsd9YEZn sa596Vd5o?” Hsd9YEZàn Csd9YEZảnh H7Miên nóng596Vd5 g7Miận TorBi9, TorBi9sau 7Mđó bắtTorBi9 lTorBi9ấy bả596Vd5 vsd9YEZai củaTorBi9 cTorBi9ô, nói:sd9YEZ “ETorBi9m csd9YEZứ sd9YEZcoi nh596Vd5ư chú596Vd5ng tTorBi9a t596Vd5ìm đượcsd9YEZ mộtsd9YEZ người596Vd5 đẻ7M TorBi9thuê đượ7Mc không7M? 7MEm khô7Mng p7Mhải nóTorBi9i TorBi9em s7Mẽ kTorBi9hông ngsd9YEZại sao?”

Đới TTorBi9ư DTorBi9ĩnh nhìn596Vd5 a7Mnh kíchsd9YEZ đTorBi9ộng, hạ596Vd5 7Mtay an7Mh xuống596Vd5, nói596Vd5: “Hạ596Vd5 Thầ7Mn 7Mlà sd9YEZmẹ củsd9YEZa co7Mn 7Manh, anTorBi9h c7Mó 7Mthể xsd9YEZem côsd9YEZ ấsd9YEZy nh596Vd5ư mộtTorBi9 ngTorBi9ười đẻ7M t7Mhuê sasd9YEZo? C596Vd5on cTorBi9ủa cô596Vd5 7Mấy sẽsd9YEZ chịu7M c596Vd5ho chTorBi9úng t7Ma saosd9YEZ? Cảnh7M HiênTorBi9 đsd9YEZừng sd9YEZtự l7Mừa sd9YEZdối TorBi9chính mình596Vd5 nữa.”

Hàn Cản596Vd5h Hiên596Vd5 cứn7Mg đờ596Vd5 người,TorBi9 l7Mời cTorBi9ủa c596Vd5ô kTorBi9hông chTorBi9út lưusd9YEZ TorBi9tình chạ596Vd5m vàosd9YEZ ch7Mỗ đa7Mu sd9YEZcủa sd9YEZmình, mộ596Vd5t lúTorBi9c l596Vd5âu sd9YEZsau msd9YEZới nhìsd9YEZn TorBi9cô 7Mrồi nói:596Vd5 “sd9YEZAnh 596Vd5sẽ sd9YEZkhông 7Mly hô596Vd5n vớsd9YEZi em7M, trướcsd9YEZ 596Vd5kia asd9YEZnh cũn596Vd5g đTorBi9ã nóTorBi9i rồisd9YEZ, asd9YEZnh tìnsd9YEZh n7Mguyện khôngTorBi9 c596Vd5ó 596Vd5con, csd9YEZũng khôngTorBi9 musd9YEZốn mất7M đsd9YEZi e596Vd5m, hiệ7Mn tại596Vd5 TorBi9anh vẫnsd9YEZ muốnTorBi9 n596Vd5hư thế.”

“Cảnh HiTorBi9ên, t596Vd5ội gTorBi9ì c7Mhứ? An596Vd5h TorBi9có biế7Mt 596Vd5anh lsd9YEZàm n596Vd5hư v596Vd5ậy tTorBi9hương t7Mổn TorBi9bao nhTorBi9iêu ng7Mười khôngsd9YEZ? Ch596Vd5a 596Vd5mẹ của7M a7Mnh, H7Mạ ThầnTorBi9 TorBi9và cosd9YEZn củTorBi9a côsd9YEZ ấy,596Vd5 a7Mnh nh7Mẫn tsd9YEZâm sao?”596Vd5 Đ7Mới TorBi9Tư Dĩnh596Vd5 vTorBi9ừa sd9YEZcảm độ596Vd5ng, TorBi9vừa đ596Vd5au lòng.

“Tư 7MDĩnh, 7Mem khô596Vd5ng cần596Vd5 TorBi9nói nữa,TorBi9 an7Mh bắ596Vd5t buộsd9YEZc phảsd9YEZi phụ7M một596Vd5 b596Vd5ên, TorBi9nếu chọsd9YEZn gisd9YEZữa đứasd9YEZ b596Vd5é vàTorBi9 7Mem, an7Mh sd9YEZsẽ chọnsd9YEZ em.”TorBi9 HTorBi9àn CảnhTorBi9 sd9YEZHiên nsd9YEZhìn côTorBi9 vớiTorBi9 tháiTorBi9 TorBi9độ sd9YEZcương quyết.

Đới T7Mư sd9YEZDĩnh bất7M đắc7M dTorBi9ĩ thởTorBi9 dà596Vd5i, côTorBi9 bi596Vd5ết thuyếtsd9YEZ phụsd9YEZc sd9YEZCảnh 596Vd5Hiên thực596Vd5 sự7M rất596Vd5 khósd9YEZ khăsd9YEZn, a596Vd5nh cần596Vd5 thTorBi9ời gi596Vd5an đểsd9YEZ s7Muy ngTorBi9hĩ cẩn596Vd5 thận.

Chuyện 7Mcủa Hàn596Vd5 Cảnhsd9YEZ sd9YEZHiên cùnsd9YEZg Hạsd9YEZ ThTorBi9ần k596Vd5hông c7Mòn 7Mlà 7Mbí mật,sd9YEZ nTorBi9hất đị7Mnh mọi7M sd9YEZngười cũn7Mg đãsd9YEZ biếsd9YEZt rồi.

Đới TorBi9Tư G7Miai cùng7M 7MTrịnh Vũsd9YEZ Vă596Vd5n ma7Mng vẻsd9YEZ m596Vd5ặt tứcsd9YEZ giậnsd9YEZ bất596Vd5 TorBi9bình đi7M sd9YEZvào nh596Vd5à Tư596Vd5 Dĩnh.

“Em cònsd9YEZ không7M tứ7Mc giậTorBi9n, ha596Vd5i n7Mgười tứTorBi9c giậnTorBi9 7Mlàm chi?”7M Đới596Vd5 7MTư DĩnhTorBi9 nTorBi9hìn c596Vd5ác cTorBi9ô cườiTorBi9 nói.

“Tư DĩTorBi9nh, ở7M trướcTorBi9 7Mmặt sd9YEZbọn c7Mhị TorBi9không cần7M ksd9YEZiên sd9YEZcường nh7Mư vậy,7M nếTorBi9u 7Mem muốn7M kh596Vd5óc, 7Mhãy 7Mkhóc 596Vd5đi, bọn596Vd5 chị7M sd9YEZcùng 7Mem chsd9YEZia sẻ.”

Đới Tsd9YEZư 596Vd5Giai cũn7Mg 596Vd5hiểu đ596Vd5ược 7Mlòng TorBi9của TorBi9em g596Vd5ái, TorBi9sắc msd9YEZặt c7Mó chsd9YEZút trầ7Mm trọTorBi9ng hỏ596Vd5i: TorBi9“Tư Dĩsd9YEZnh, lầTorBi9n nàsd9YEZy có7M phả7Mi sd9YEZem sd9YEZquyết định596Vd5 l7My hôn?”

“Ly hôn?TorBi9 CậuTorBi9 cùngsd9YEZ HTorBi9àn Cảnhsd9YEZ Hiê7Mn m7Muốn lsd9YEZy hônTorBi9?” T596Vd5rịnh 7MVũ VănTorBi9 ch7Mấn động596Vd5 hỏi.

Đới sd9YEZTư 596Vd5Dĩnh 596Vd5trầm mặ7Mc một7M cTorBi9hút mới596Vd5 n7Mói: “Tuy7M rằnTorBi9g 7MCảnh Hi596Vd5ên vẫnTorBi9 kh596Vd5ông đTorBi9ồng TorBi9ý lTorBi9y hô7Mn, như596Vd5ng e596Vd5m biếtTorBi9 asd9YEZnh ấ7My tớ596Vd5i một596Vd5 ngsd9YEZày nào596Vd5 đósd9YEZ cTorBi9ũng sẽsd9YEZ đồn7Mg TorBi9ý giTorBi9ải quy7Mết chuyTorBi9ện sd9YEZnày, tìn7Mh 7Myêu củasd9YEZ TorBi9chúng esd9YEZm sd9YEZnếu s7Mo s596Vd5ánh c7Mũng khô7Mng bằngsd9YEZ đưTorBi9ợc sd9YEZmáu msd9YEZủ TorBi9tình tsd9YEZhâm cTorBi9ốt nhụ7Mc sd9YEZcủa n7Mgười thTorBi9ân, e596Vd5m 7Mtin tsd9YEZưởng kh7Mi asd9YEZnh ấsd9YEZy sd9YEZnhìn thTorBi9ấy sd9YEZcon mìnhsd9YEZ, 7Mcũng chính7M là596Vd5 th596Vd5ời đ7Miểm ch7Múng sd9YEZem lTorBi9y hôn.”

Nhìn 7Mcô sd9YEZcũng khôsd9YEZng csd9YEZó b7Miểu hiệnsd9YEZ csd9YEZủa TorBi9sự b596Vd5i thTorBi9ương, Trsd9YEZịnh VTorBi9ũ Vă7Mn csd9YEZũng đột596Vd5 7Mnhiên hiểu596Vd5 đượcTorBi9, Tư7M Dĩnh596Vd5 vẫ7Mn yêu7M L7Mong N7Mgạo sd9YEZPhỉ, TorBi9cho nsd9YEZên mới7M bìTorBi9nh tĩn596Vd5h n7Mhư vậy,TorBi9 TorBi9chính mình7M 7Mthật sd9YEZkhông biế7Mt nê7Mn thương7M cảm596Vd5 c596Vd5ho c7Mô haTorBi9y HànTorBi9 CảnhTorBi9 Hiên.

Hạ Th596Vd5ần l596Vd5ẳng lặnTorBi9g ngồTorBi9i sd9YEZtrên TorBi9sô p7Mha, c596Vd5hờ Hàn596Vd5 Cảnh7M HTorBi9iên mở7M msd9YEZiệng, 7Mcô không596Vd5 ngTorBi9hĩ tsd9YEZới c7Mha mẹ596Vd5 l596Vd5ại phásd9YEZi ngư596Vd5ời điềsd9YEZu TorBi9tra cô,596Vd5 596Vd5có điề596Vd5u việcsd9YEZ này596Vd5 cũnsd9YEZg 596Vd5đúng vớiTorBi9 hTorBi9y v7Mọng củsd9YEZa cô.

Hàn CảnhTorBi9 TorBi9Hiên sd9YEZdo sd9YEZdự 7Mđã lâuTorBi9, rốt596Vd5 csd9YEZục ngẩng596Vd5 đầusd9YEZ nhìn7M cô7M, TorBi9hạ quTorBi9yết đ7Mịnh, quyết596Vd5 596Vd5tâm nósd9YEZi: “Hạsd9YEZ sd9YEZThần, 7Manh xi596Vd5n lỗi,TorBi9 bất7M luTorBi9ận TorBi9em q7Muyết TorBi9định sTorBi9ẽ làmsd9YEZ sd9YEZgì vớiTorBi9 cáTorBi9i thaiTorBi9, an596Vd5h 596Vd5chỉ có7M t7Mhể n596Vd5ói vớsd9YEZi 7Mem sd9YEZrằng, an596Vd5h 596Vd5sẽ khô7Mng cùng7M Tsd9YEZư DTorBi9ĩnh l596Vd5y hôn.”

“Anh Cảnh7M Hsd9YEZiên, 596Vd5em cTorBi9ho tới7M bTorBi9ây giờ7M sd9YEZđều khô7Mng có7M TorBi9nghĩ tới7M TorBi9anh sẽsd9YEZ lsd9YEZy hônTorBi9, a7Mnh sd9YEZcũng không7M cầnsd9YEZ phảiTorBi9 TorBi9chịu t596Vd5rách 7Mnhiệm, 7Mđứa béTorBi9 TorBi9này sd9YEZanh cũn7Mg TorBi9không cầ7Mn phải7M xe7Mn vàosd9YEZ.” NướcTorBi9 mTorBi9ắt HạTorBi9 thần7M chảsd9YEZy xuống,sd9YEZ oáTorBi9n 7Mhận tronTorBi9g lsd9YEZòng TorBi9lại sd9YEZgia 7Mtăng th7Mêm vài7M phần.

“Hạ ThầTorBi9n, 7Manh khôn7Mg TorBi9nghĩ sẽsd9YEZ sd9YEZtổn thưsd9YEZơng sd9YEZđến e596Vd5m, thật7M sự596Vd5 sd9YEZanh khôTorBi9ng mu596Vd5ốn 596Vd5như vậsd9YEZy.” Hàsd9YEZn CTorBi9ảnh HiTorBi9ên khôngTorBi9 b7Miết biểusd9YEZ đạt596Vd5 596Vd5lời 7Mxin lỗi7M như596Vd5 thsd9YEZế nào.

“Em bi7Mết, CảnhTorBi9 596Vd5Hiên, 7Manh đTorBi9i 596Vd5đi, e596Vd5m kh7Mông TorBi9muốn gặsd9YEZp asd9YEZnh nữa.”sd9YEZ Hạ7M Thsd9YEZần thật7M k596Vd5hông ngờ596Vd5 người7M sd9YEZđàn ôn7Mg 7Mnày lại7M bạcTorBi9 tìn7Mh bạcTorBi9 nghTorBi9ĩa vớiTorBi9 mìnhsd9YEZ TorBi9như vậy.

“Vậy 596Vd5em bTorBi9ảo tr596Vd5ọng, a596Vd5nh sd9YEZđi đây.”sd9YEZ H7Màn CảnTorBi9h Hisd9YEZên chầTorBi9n chTorBi9ờ mộ596Vd5t chúsd9YEZt, đứnsd9YEZg sd9YEZdậy nhìnTorBi9 côTorBi9, rồi596Vd5 xTorBi9oay TorBi9lưng đi.

Hạ 7MThần sd9YEZhung hăsd9YEZng nhìn596Vd5 sd9YEZtheo bósd9YEZng dáng7M anTorBi9h, Hà596Vd5n Cảnhsd9YEZ Hiên7M, TorBi9một n7Mgày nsd9YEZào đóTorBi9, sd9YEZanh s596Vd5ẽ p7Mhải cầu596Vd5 596Vd5xin côTorBi9 chsd9YEZo aTorBi9nh qua7My tr7Mở về.

Trong quTorBi9án cafe.

“Tư Dĩnh,sd9YEZ e596Vd5m c596Vd5ó khỏe596Vd5 không?596Vd5” Lo7Mng N7Mgạo Phỉ596Vd5 nhìn7M csd9YEZô, 596Vd5quan sd9YEZtâm hỏi596Vd5, kh596Vd5ông biết596Vd5 7Mcô sa596Vd5u TorBi9khi b7Miết chu7Myện của7M Hạ596Vd5 Thầnsd9YEZ ssd9YEZẽ nsd9YEZghĩ sd9YEZnhư thếTorBi9 nào?

“Vẫn TorBi9tốt, csd9YEZòn anTorBi9h?” Đớisd9YEZ TorBi9Tư Dĩn596Vd5h nhẹ7M n596Vd5hàng uống596Vd5 sd9YEZmột ng7Mụm 7Mcà phsd9YEZê, csd9YEZà TorBi9phê chu596Vd5a só596Vd5t giống596Vd5 nTorBi9hư lònsd9YEZg củaTorBi9 côsd9YEZ b596Vd5ây giờTorBi9 vậy.

“Bây g7Miờ esd9YEZm định596Vd5 là596Vd5m gì?”596Vd5 Losd9YEZng Ngsd9YEZạo Phỉ596Vd5 quasd9YEZn 596Vd5tâm hỏi.

“Làm 7Mcái gì?”596Vd5 Đớsd9YEZi T7Mư DĩnTorBi9h 7Msửng s596Vd5ốt, khô7Mng 596Vd5hiểu sd9YEZđược 7Mý tsd9YEZứ c596Vd5ủa anh.

“Chính là596Vd5 Hạ7M Th7Mần đã596Vd5 man596Vd5g thasd9YEZi rồi,sd9YEZ e596Vd5m địn596Vd5h 596Vd5làm 596Vd5gì 596Vd5bây giờ?”TorBi9 Lon596Vd5g 596Vd5Ngạo 7MPhỉ n7Mói rõsd9YEZ lại.

“Em cóTorBi9 thểsd9YEZ là7Mm sd9YEZgì b7Mây giờ?”sd9YEZ sd9YEZĐới Tư596Vd5 Dĩnh7M sd9YEZcười khổ.

“Nếu 7Mem khônTorBi9g 7Mmuốn cTorBi9ùng Cảnh596Vd5 TorBi9Hiên 596Vd5ly hôn,596Vd5 như7M vậy596Vd5 anTorBi9h giúp7M sd9YEZem 7Mgiải quyế596Vd5t chuy596Vd5ện 596Vd5này.” Lo596Vd5ng 7MNgạo Phỉsd9YEZ ti7Mn TorBi9tưởng thực596Vd5 lự7Mc của596Vd5 7Manh s596Vd5ẽ giảisd9YEZ quyết7M chuTorBi9yện 7Mnày dễTorBi9 dàng.

“Không c596Vd5ần, khô596Vd5ng cần596Vd5 tổn7M 596Vd5thương đ7Mứa sd9YEZbé.” Đới596Vd5 Tư7M DĩnhTorBi9 cuống7M quítsd9YEZ ngănTorBi9 596Vd5cản, sd9YEZanh ksd9YEZhông phải7M muốn7M sd9YEZbỏ cá596Vd5i th7Mai của7M H7Mạ Thần596Vd5 chứ.

Nhìn côsd9YEZ bàsd9YEZy rTorBi9a dTorBi9áng vẻTorBi9 kh7Mẩn sd9YEZtrương n7Mhư thế596Vd5, Losd9YEZng NgạoTorBi9 Phsd9YEZỉ sd9YEZcảm thsd9YEZấy l596Vd5ẫn lộn596Vd5 nói:TorBi9 “Tưsd9YEZ Dĩnh7M, eTorBi9m TorBi9vì cTorBi9ái sd9YEZgì psd9YEZhải chịu596Vd5 n7Mhư vậy?”

“Em đ7Mã khsd9YEZông t7Mhể sd9YEZsinh 596Vd5cho Cảnh596Vd5 HTorBi9iên một596Vd5 đsd9YEZứa cTorBi9on, sd9YEZsao có596Vd5 t596Vd5hể điTorBi9 t596Vd5hương sd9YEZtổn tớisd9YEZ TorBi9con củ596Vd5a sd9YEZanh 7Mấy chứ?”sd9YEZ TorBi9Đới TTorBi9ư 596Vd5Dĩnh thầm596Vd5 thởsd9YEZ dài.

“Tư Dĩ596Vd5nh, vì596Vd5 s7Mao sd9YEZem vTorBi9ẫn TorBi9thay ngườisd9YEZ khásd9YEZc s7Muy ng596Vd5hĩ, khsd9YEZông su596Vd5y nghĩ7M sd9YEZgì ch7Mo mTorBi9ình cả.”7M LoTorBi9ng Ngạo7M PhỉTorBi9 7Mnhìn cô7M ngồiTorBi9 trướ596Vd5c m7Mắt sd9YEZmà đa596Vd5u lòng.

“Em cũnTorBi9g không7M 7Mcó tốt596Vd5 sd9YEZnhư vsd9YEZậy đâu.596Vd5 Cũsd9YEZng kh7Mông cò596Vd5n sớTorBi9m nữ596Vd5a, sd9YEZem 7Mphải tsd9YEZrở về,596Vd5 sd9YEZgặp 596Vd5lại sausd9YEZ.” Đsd9YEZới TorBi9Tư D596Vd5ĩnh khô7Mng biết7M vTorBi9ì sao596Vd5, côTorBi9 k596Vd5hông thểTorBi9 bìnhTorBi9 sd9YEZthản đố596Vd5i mTorBi9ặt 7Mvới TorBi9anh được.

“Anh đTorBi9ưa esd9YEZm về.”TorBi9 LoTorBi9ng Ng596Vd5ạo PhỉTorBi9 bisd9YEZết trosd9YEZng lòngsd9YEZ 7Mcô còn596Vd5 ngạTorBi9i n7Mgùng, anTorBi9h phả7Mi là596Vd5m TorBi9gì ch7Mo đúng596Vd5 đây?

“Cám TorBi9ơn a596Vd5nh, như7Mng khônTorBi9g cầsd9YEZn đâu,sd9YEZ 7Mem tự7M l596Vd5ái x596Vd5e vềTorBi9.” Đới596Vd5 T596Vd5ư Dĩ596Vd5nh TorBi9khách sTorBi9áo cự7M tuyệ596Vd5t, sTorBi9au đó596Vd5 rờiTorBi9 khỏ596Vd5i quán cafe.