Người vợ thay thế - Chương 67

CsWKZhương 67Qqho: MuốnQqho cópy86 đứaQqho bé

Ông HạVsqX cQqhoùng BQqhoà VsqXHạ giậsWKZt mìnhpy86 nQqhohìn fUaFbọn họ,sWKZ saQqhou VsqXđó fUaFvẻ sWKZmặt đầsWKZy phfUaFẫn fUaFnộ nói:

“Ông nóiQqho đùpy86a gìpy86 vQqhoậy? NếfUaFu CảnhVsqX HisWKZên muốnfUaF cướiVsqX TifUaFểu ThVsqXần, Qqhonó sVsqXẽ ksWKZhông cướiQqho VsqXngười khápy86c, hQqhoơn nữaVsqX chQqhoo dùpy86 Qqhohiện tạVsqXi hQqhoai ngưsWKZời chVsqXịu cướpy86i, sWKZchúng Qqhotôi cũnfUaFg sẽVsqX khôngQqho cfUaFhịu gả.”

“Ông Hạ,fUaF hapy86i ngườpy86i py86đừng kícpy86h độfUaFng, chúnVsqXg fUaFta bpy86àn bạcVsqX mộsWKZt Qqhochút VsqXđược sWKZkhông?” QqhoÔng VsqXHàn vộsWKZi vsWKZàng nói.

“Chính lQqhoà nfUaFhư thếVsqX npy86ày, bQqhoà HạsWKZ, bàQqho cầnpy86 pVsqXhải hiểQqhou rVsqXõ, py86nếu hafUaFi nQqhogười cốpy86 Qqhoý bắtVsqX Hpy86ạ ThVsqXần bỏsWKZ py86đứa nhỏ,fUaF vạchẳngVsqX msWKZay xfUaFảy VsqXra chuyệnQqho VsqXgì ngQqhooài ýpy86 muốn?fUaF Nếupy86 saQqhou nàyQqho HạVsqX ThfUaFần kQqhohông sWKZthể manVsqXg thaQqhoi lạifUaF thìpy86 lfUaFàm sWKZsau bfUaFây gifUaFờ? BfUaFà Qqhohi vọQqhong chuyQqhoện sWKZnày xảQqhoy VsqXra saQqhoo?” QqhoBà HàfUaFn cpy86ố ýsWKZ đVsqXem sựsWKZ tìnhfUaF nóifUaF tQqhohật ngVsqXhiêm trọng.

Sắc mặtfUaF bàsWKZ Hạpy86 qQqhouả py86nhiên thQqhoay đổifUaF mQqhoột chsWKZút, sWKZkhông khsWKZỏi nhìQqhon VsqXxem ônQqhog Hạ.

“Ông Hạ,sWKZ ôngVsqX bìnhsWKZ tĩsWKZnh mVsqXột cQqhohút, hVsqXãy ngfUaFhe tôisWKZ nQqhoói, Cảnhpy86 HQqhoiên nhsWKZất địnhpy86 lfUaFà thíchVsqX HạsWKZ ThsWKZần, bằngsWKZ khôngsWKZ hfUaFai đsWKZứa cũngsWKZ VsqXsẽ khôngpy86 ởVsqX Qqhocùng mộtpy86 cpy86hỗ, sWKZkhông phảsWKZi sapy86o?” ÔnVsqXg Hpy86àn tùQqhoy thQqhoời khVsqXuyên giải.

“Vậy Qqhoý củaQqho hapy86i ngườisWKZ VsqXlà sWKZmuốn CQqhoảnh HiQqhoên sWKZly py86hôn rồsWKZi cưsWKZới sWKZHạ TVsqXhần, CVsqXảnh HQqhoiên cũngsWKZ chịsWKZu lQqhoàm vậyVsqX ssWKZao?” NgữQqho fUaFkhí củaQqho ÔngVsqX HạQqho cũfUaFng dsWKZịu py86đi đôQqhoi chút.

“Nhất VsqXđịnh CảnsWKZh HiêQqhon sẽQqho chịupy86, hasWKZi ngưpy86ời py86yên tâsWKZm, chuyệnpy86 nàVsqXy chúngfUaF tôifUaF fUaFsẽ giảpy86i quVsqXyết, nsWKZhất địnhfUaF py86sẽ sWKZcho fUaFhai ngườipy86 mộtsWKZ Qqhođáp ánfUaF vừaQqho lòngVsqX, hVsqXai ngườipy86 hôpy86m nafUaFy Qqhoở sWKZlại đQqhoây ăpy86n VsqXcơm nha.”sWKZ py86Ông HànQqho vpy86ui vQqhoẻ, giãnfUaF đuôiQqho lônVsqXg mày,py86 VsqXông đãQqho cópy86 cQqhoháu nộiVsqX rồi.

“Không cần,fUaF chpy86úng tôiVsqX khôngVsqX cầnpy86 Qqhoăn, chúngfUaF tsWKZôi đfUaFi vềfUaF trướVsqXc đây,fUaF sWKZhy vọngQqho VsqXhai sWKZngười cpy86ho chpy86úng py86tôi msWKZột câupy86 tsWKZrả lờpy86i thuyếsWKZt phục.”

“Được, sẽQqho Qqhorất sWKZnhanh thôi.”

Ông HfUaFạ vàQqho fUaFbà HạQqho py86đi rồi,py86 VsqXông HànQqho cùnsWKZg bàsWKZ HànQqho nhpy86ìn fUaFnhau, tronfUaFg lsWKZòng sWKZcó mộtsWKZ fUaFlinh sWKZcảm tốt.

Đới TfUaFư DfUaFĩnh mởpy86 cửapy86 rapy86, npy86hìn thfUaFấy ngườisWKZ ngofUaFài cửa,py86 Qqhosắc mQqhoặt Qqhocứng đfUaFờ, hQqhoọ lạisWKZ tQqhoới nữa.

“Bác VsqXtrai, básWKZc gpy86ái, hpy86ai VsqXngười tớisWKZ rồQqhoi ạ.”py86 VừafUaF địnhfUaF kVsqXêu py86ba mẹ,sWKZ độtVsqX nhiêfUaFn VsqXnhớ tớisWKZ ngàfUaFy đfUaFó bàQqho HànQqho Qqhocó nósWKZi quapy86, py86cô vộiQqho vfUaFàng sửafUaF miệng.

Ông HànVsqX cùngVsqX bàsWKZ HVsqXàn vufUaFi vẻfUaF py86đi tớsWKZi, ngồipy86 xpy86uống ghfUaFế py86sô phVsqXa, ĐớiVsqX TưVsqX DĩnhsWKZ trVsqXong lòQqhong sifUaFnh nghpy86i sWKZhoặc, khôfUaFng lfUaFẽ Qqhohọ đếnQqho đâyQqho bsWKZức côsWKZ lVsqXy hôn.

“Tư DĩnVsqXh, cpy86ô chusWKZẩn fUaFbị VsqXkhi Qqhonào dfUaFọn sWKZđi? Cpy86húng tQqhoa muốnpy86 đeVsqXm nơisWKZ nàVsqXy trapy86ng hoQqhoàng sWKZlại mộtpy86 chút.”VsqX BfUaFà Hàpy86n nsWKZhìn xupy86ng quasWKZnh phòngVsqX tVsqXựa sWKZhồ khfUaFông vừafUaF lòng.

“Cảnh Hiêpy86n nhấfUaFt địnhVsqX py86nói sWKZcho sWKZcô VsqXbiết rồpy86i, HạfUaF ThầnQqho VsqXđang manQqhog thfUaFai, đsWKZứa nfUaFhỏ sWKZlà cVsqXon Qqhocủa CảnfUaFh HiênsWKZ? fUaFTa nghQqhoĩ sẽfUaF đepy86m py86nó đếnQqho đVsqXây đểsWKZ chămfUaF sócfUaF, sWKZdù gìVsqX nófUaF Qqhocũng đfUaFang py86mang sWKZcốt nhụcsWKZ Qqhocủa QqhoHàn gisWKZa chúnQqhog ta.”

Đới Tpy86ư py86Dĩnh chấsWKZn độnVsqXg, Hạpy86 Thầpy86n maVsqXng thasWKZi, đứaVsqX nVsqXhỏ lsWKZà cpy86on csWKZủa CảnhQqho Hiênpy86? ĐiềQqhou py86này sapy86o Qqhocó tfUaFhể? NếuVsqX CảQqhonh HifUaFên fUaFcùng HạQqho ThầnQqho ởQqho cùngVsqX VsqXmột chỗ,sWKZ nQqhohư Qqhosao lạifUaF khôngQqho đồfUaFng fUaFý cùngVsqX Qqhocô lpy86y hôpy86n, haQqhoy làfUaF ônsWKZg bàVsqX HàVsqXn cốsWKZ fUaFý fUaFnói fUaFnhư vậy.

“Cô kpy86hông py86tin safUaFo? ĐsWKZược rồsWKZi, VsqXta sẽfUaF chờpy86 CVsqXảnh HfUaFiên trsWKZở về,fUaF chúnfUaFg sWKZta Qqhocùng Qqhonhau hỏifUaF nó.Qqho fUaFCô VsqXđi py86gọi đipy86ện thoạQqhoi chsWKZo nóQqho Qqhođi.” fUaFBà HàsWKZn VsqXnhìn rQqhoa VsqXhoài ngVsqXhi tronpy86g fUaFmắt cô.

“Vâng.” ĐớiQqho Tưpy86 DĩnhfUaF py86lấy điệfUaFn thpy86oại py86di độngQqho bpy86ên npy86gười sWKZra gọi.

“Tư DĩnhfUaF, cóQqho việcVsqX gìfUaF sao?”Qqho HVsqXàn CảnhfUaF HiêsWKZn cầmQqho lấysWKZ dQqhoi độVsqXng vừaVsqX sWKZthấy Qqholà điệnfUaF thpy86oại ởQqho Qqhonhà gsWKZọi đến.

“Bây giVsqXờ apy86nh cóQqho bpy86ận khônQqhog? Khôpy86ng phảsWKZi vfUaFội, nhưnQqhog anfUaFh hãVsqXy fUaFtan py86sở sớQqhom mộtsWKZ Qqhochút, eVsqXm cópy86 việcfUaF py86muốn hỏVsqXi fUaFanh mà.”Qqho GQqhoiọng ĐớifUaF TQqhoư Dĩnhpy86 rấfUaFt nhẹ.

Hàn CảnhsWKZ HVsqXiên nhìpy86n xeQqhom VsqXđồng hồ,sWKZ cònsWKZ cQqhoó nửaVsqX gQqhoiờ cũngpy86 đãpy86 tfUaFan sởpy86 rồiQqho, nópy86i: “sWKZĐược, VsqXanh lQqhoập Qqhotức vềsWKZ ngay.”

Đới VsqXTư DĩnsWKZh cùngpy86 ôfUaFng HànQqho, bpy86à HànfUaF lẳnVsqXg lặngfUaF Qqhongồi chờfUaF fUaFCảnh Hiênpy86 tsWKZrở vềQqho chứngfUaF minpy86h hếtsWKZ thảy.

Chuông py86cửa VsqXvừa reoVsqX, ĐVsqXới TưVsqX Dĩpy86nh vộipy86 vàngVsqX đsWKZi mởpy86 cửa.

“Tư DĩfUaFnh, chufUaFyện gìQqho,…” QqhoHàn CảnhfUaF sWKZHiên tiếQqhon vàQqhoo sWKZnhà liềnsWKZ hỏipy86, độtVsqX nhiênQqho tpy86hấy cfUaFha VsqXmẹ py86đang ngồiQqho ởsWKZ ghVsqXế VsqXsô ppy86ha, fUaFsửng sốtfUaF nói:

“Cha mẹ,sWKZ tạipy86 py86sao fUaFhai ngườipy86 lạiQqho đếnVsqX đây?”

“Xảy rVsqXa cVsqXhuyện lớnfUaF nhưpy86 thếsWKZ fUaFmà chQqhoúng Qqhota fUaFcó Qqhothể khônpy86g đếnsWKZ đượcVsqX saQqhoo?” vẻsWKZ mặtsWKZ ôfUaFng Hàpy86n npy86ghiêm túcsWKZ nói.

“Con cfUaFòn VsqXgiả bQqhoộ, VsqXđứa nQqhohỏ fUaFtrong bụngsWKZ HạQqho ThầQqhon cpy86ó py86phải lpy86à củaQqho cosWKZn khônsWKZg, cófUaF sWKZphải haQqhoy sWKZkhông?” QqhoBà fUaFHàn gsWKZõ vàoQqho py86đầu aVsqXnh py86một VsqXcái, sWKZtại safUaFo anVsqXh py86cái gfUaFì cpy86ũng khQqhoông npy86ói chQqhoo họfUaF bpy86iết chứ.

Hàn CảQqhonh sWKZHiên Qqhocứng ngưfUaFời đứngpy86 đơsWKZ nơVsqXi đóVsqX, kfUaFhông biếtpy86 lQqhoà nênsWKZ phủpy86 nQqhohận hapy86y thừafUaF nhậnfUaF nữa,sWKZ cQqhoha Qqhomẹ biếtfUaF đVsqXứa nhỏVsqX trsWKZong bụngQqho Hpy86ạ ThQqhoần lQqhoà coVsqXn củVsqXa py86chính mìnhsWKZ, còpy86n TưsWKZ DĩnhsWKZ sWKZthì saopy86, khôVsqXng sWKZkhỏi đưsWKZa fUaFmắt nhVsqXìn vVsqXề phíaQqho cô.

“Cha mpy86ẹ, tạipy86 saVsqXo hpy86ai nQqhogười lạfUaFi biVsqXết?” NgữQqho py86khí củaQqho apy86nh py86có vVsqXẻ sWKZbất đắfUaFc VsqXdĩ trfUaFầm trQqhoọng, chuyệsWKZn tớisWKZ npy86ước py86này fUaFcũng khônQqhog thểpy86 khôfUaFng thừaVsqX nhận.

Sắc mặtpy86 ĐớsWKZi VsqXTư Dĩnhpy86 thQqhoay đổisWKZ, troQqhong đáypy86 msWKZắt cóQqho chfUaFút đfUaFau lòfUaFng, csWKZô VsqXcó thểVsqX fUaFkhông thQqhoèm đểQqho ýQqho đếnQqho cQqhohuyện tìsWKZnh củaVsqX CảnhsWKZ fUaFHiên vàpy86 Hpy86ạ ThầnsWKZ, nhVsqXưng cfUaFô đVsqXể sWKZý đếnsWKZ vVsqXiệc sWKZanh cưQqho py86nhiên fUaFdám sWKZlừa mình.

“Chúng tQqhoa sWKZtại saQqhoo lpy86ại bVsqXiết, sWKZhôm napy86y ôVsqXng HQqhoàn vớVsqXi bàVsqX HàsWKZn VsqXnổi gQqhoiận đùngpy86 py86đùng chạyfUaF đếpy86n chVsqXất VsqXvấn chfUaFúng tfUaFa, bắtfUaF chúnfUaFg py86ta chQqhoo Qqhobọn hfUaFọ py86một cVsqXái py86công đạVsqXo, hiệVsqXn tfUaFại tpy86a muốnsWKZ hỏpy86i Qqhocon, csWKZon tísWKZnh lQqhoàm py86sao bâpy86y giờ.”py86 fUaFÔng HfUaFàn thựpy86c thôngfUaF mQqhoinh đsWKZem vấnQqho đềQqho nàysWKZ đẩyQqho sanfUaFg fUaFcho anh

“Con…” Hpy86àn CảnsWKZh HiênQqho chfUaFần cVsqXhờ, ksWKZhông bQqhoiết VsqXlàm sQqhoao mớQqhoi phải.

“Rất khpy86ó quyếQqhot địQqhonh saQqhoo? CsWKZó điVsqXều fUaFta nóQqhoi sWKZcho cVsqXon biếVsqXt, CảsWKZnh Hiên,py86 Hpy86ạ ThầnsWKZ đangpy86 mVsqXang tronVsqXg mìnhpy86 Qqhođứa cpy86on VsqXcủa copy86n, hiệnsWKZ tạQqhoi vifUaFệc sWKZxảy rsWKZa trQqhoước mắfUaFt py86chỉ cpy86ó py86một csWKZách Qqhogiải quQqhoyết đópy86 Qqhochính làsWKZ cpy86ưới Hpy86ạ ThầnQqho.” ÔQqhong VsqXHàn tỏVsqX tháiVsqX py86độ kfUaFiên quyếtVsqX nói.

“Cảnh sWKZHiên à,py86 HsWKZạ ThầnQqho sWKZđang mQqhoang tpy86hai cosWKZn củaQqho fUaFcon, coVsqXn nhẫnsWKZ tsWKZâm mVsqXặc fUaFkệ fUaFnó Qqhosao.” Bpy86à py86Hàn ởQqho bsWKZên cạnsWKZh cũQqhong đệmQqho thêm.

Đới TsWKZư DVsqXĩnh lẳfUaFng lặsWKZng VsqXđứng ởfUaF mộtVsqX bsWKZên, sWKZtrong mfUaFắt lfUaFộ sWKZbi sWKZthương, hóVsqXa Qqhora đànsWKZ Qqhoông đềuVsqX nsWKZhư vậypy86, CảnhfUaF Hipy86ên cưVsqX nhsWKZiên cũsWKZng sWKZsau lưngpy86 mìnhfUaF cpy86ùng HạVsqX ThầnVsqX xảyfUaF rQqhoa chuyệnpy86 Qqhođó, vậysWKZ tQqhoại sfUaFao sWKZcòn VsqXkhông chịufUaF buôVsqXng tpy86ay cô.

“Cha mẹ,sWKZ Qqhohai ngườsWKZi Qqhokhông sWKZcần ésWKZp cVsqXon, Qqhohai ngưpy86ời trởsWKZ vềVsqX đi,py86 cpy86on sẽsWKZ fUaFsuy ngsWKZhĩ py86xem ppy86hải giQqhoải quyếtpy86 chQqhouyện nVsqXày rQqhoa sao.”Qqho Hànpy86 CQqhoảnh HsWKZiên thốngpy86 khQqhoổ hVsqXét lớsWKZn, mọpy86i ngsWKZười VsqXđều sWKZmuốn Qqhoép py86anh, fUaFanh sắpsWKZ đipy86ên rồi.

“Vậy cVsqXon tốtVsqX nhấVsqXt fUaFhãy nghĩVsqX kĩpy86 lạQqhoi đi,sWKZ sWKZchúng tfUaFa chVsqXo cfUaFon py8610 sWKZngày spy86uy nghsWKZĩ, Qqhocùng TVsqXư DĩnhVsqX lsWKZy hôVsqXn, cưfUaFới HạQqho Thần.”fUaF TVsqXrong fUaFmắt ÔVsqXng VsqXHàn cQqhohứa đầysWKZ tứcfUaF giận.

Bà HànsWKZ cũQqhong nhìQqhon VsqXĐới VsqXTư Dpy86ĩnh nói:

“Tôi hQqhoy vọngVsqX fUaFcô hQqhoiểu đưVsqXợc, py86đứa py86bé trosWKZng bpy86ụng HạfUaF ThQqhoần, chfUaFúng tôVsqXi sẽsWKZ ksWKZhông bsWKZỏ Qqhonó, cpy86ô nVsqXên biếtVsqX chsWKZính VsqXmình phVsqXải làVsqXm py86như thếpy86 nàoQqho? Nếpy86u côQqho cfUaFó tsWKZhể py86sinh py86cho chúnVsqXg tVsqXôi mVsqXột đứapy86 chsWKZáu, csWKZhúng tôQqhoi cQqhoũng sẽfUaF khôpy86ng vpy86ô tìnfUaFh bứcsWKZ cô.”

“Cháu hiểuVsqX đượfUaFc, cfUaFháu khôngVsqX cóQqho trQqhoách hVsqXai bsWKZác, cũnsWKZg kfUaFhông fUaFcó VsqXgì kỳsWKZ lQqhoạ.” ĐớisWKZ VsqXTư Dĩpy86nh cườisWKZ khổ,sWKZ cpy86ô sWKZkhông cóVsqX tfUaFư cáQqhoch tráchVsqX bfUaFọn họ.

“Chúng tôpy86i điQqho sWKZ, chufUaFyện cònVsqX lạipy86 sWKZhai ngsWKZười tựVsqX mìVsqXnh giảQqhoi quQqhoyết, chsWKZúng tôQqhoi chsWKZỉ cfUaFần kfUaFết quVsqXả.” VsqXÔng HàsWKZn lVsqXôi kVsqXéo bpy86à HàfUaFn, nsWKZém lạifUaF nQqhohững lVsqXời sWKZnày, rồipy86 xofUaFay ngườfUaFi sWKZrời đi.

Anh chọfUaFn em

Hàn CảnhQqho HiênfUaF Qqhonhìn Đớipy86 TưQqho DĩnfUaFh vpy86ẫn py86đang bìnpy86h VsqXtĩnh đsWKZứng sWKZở VsqXbên cạnh,fUaF áypy86 Qqhonáy nói:fUaF “TsWKZư DĩQqhonh, fUaFem nfUaFghe VsqXanh giảipy86 thpy86ích, lầnpy86 fUaFđó lpy86à py86vì sWKZanh uốngsWKZ rượusWKZ, py86cho VsqXnên mớpy86i cósWKZ thểpy86 sWKZcùng HsWKZạ ThVsqXần xfUaFảy py86ra chVsqXuyện Qqhokhông Qqhonên xsWKZảy VsqXra, apy86i nVsqXgờ VsqXcô Qqhoấy lạisWKZ manVsqXg thafUaFi, anh……….”

“Cảnh HiêfUaFn, chúsWKZc msWKZừng apy86nh, lpy86ên chứcpy86 cha.”fUaF ĐớsWKZi TưfUaF DĩfUaFnh lạisWKZ độtfUaF py86nhiên ngănsWKZ lpy86ời anh.

Mặt sWKZHàn CảnVsqXh HiêsWKZn biếfUaFn sắsWKZc, nóiQqho: “Tpy86ư DĩsWKZnh, lờQqhoi esWKZm nVsqXói cófUaF ýsWKZ gìpy86? TronsWKZg sWKZlòng eVsqXm đanpy86g nghfUaFĩ gfUaFì Qqhothì npy86ói rVsqXa đfUaFi, Qqhoem cóQqho thểVsqX đánVsqXh anfUaFh, VsqXcó py86thể mắnVsqXg Qqhoanh sWKZnhưng xVsqXin py86em đừngpy86 cóVsqX tQqhohái độQqho này.”

“Em vVsqXì sapy86o phfUaFải đfUaFánh apy86nh, mắngQqho Qqhoanh? QqhoEm khôQqhong sWKZnên Qqhochúc mừsWKZng anQqhoh sao?fUaF” KhóQqhoe miệQqhong ĐớifUaF TưQqho DfUaFĩnh maVsqXng thQqhoeo mộtVsqX chúfUaFt cườiQqho cưfUaFời, Qqholàm cpy86ho aQqhonh nhìnsWKZ khpy86ông sWKZra côQqho py86đang nghQqhoĩ gì.

“Tư DĩnfUaFh, efUaFm khôsWKZng trácQqhoh VsqXanh saQqhoo? EVsqXm khônQqhog ofUaFán afUaFnh sWKZsao?” TroQqhong lòngQqho HàsWKZn CảnhQqho QqhoHiên vfUaFô cùsWKZng Qqhohoang fUaFmang, VsqXtại ssWKZao cfUaFô VsqXlại VsqXcó thểQqho bìnQqhoh tĩnVsqXh nhQqhoư thế?

“Em khôpy86ng tráVsqXch, cũngsWKZ khônQqhog oán,sWKZ CảnfUaFh Hiên,py86 đâypy86 lQqhoà việVsqXc esWKZm khVsqXông fUaFthể sWKZlàm chVsqXo Qqhoanh, VsqXcho nênsWKZ chúnVsqXg VsqXta lsWKZy hônVsqX điVsqX.” sWKZĐới TưVsqX DĩsWKZnh bisWKZết mìVsqXnh khôngpy86 cVsqXó VsqXtư cáchQqho oásWKZn, đifUaFều cpy86ô cóQqho tVsqXhể làmVsqX lsWKZà thàQqhonh toàfUaFn fUaFcho bọnVsqX họ.

“Ly hônsWKZ, Qqholy hôQqhon py86gì? Epy86m vsWKZì điềufUaF nàpy86y msWKZà Qqholy hôVsqXn sQqhoao?” sWKZHàn CfUaFảnh HiênfUaF nóngVsqX sWKZgiận py86, Qqhosau sWKZđó bắtpy86 lấypy86 bQqhoả VsqXvai cQqhoủa sWKZcô, nói:Qqho fUaF“Em py86cứ fUaFcoi nhsWKZư chúngVsqX tfUaFa fUaFtìm đưQqhoợc fUaFmột ngườsWKZi đẻfUaF tpy86huê đượcVsqX khôngsWKZ? EsWKZm kVsqXhông phảipy86 fUaFnói esWKZm sẽpy86 khsWKZông ngạiVsqX sao?”

Đới fUaFTư DĩnhfUaF py86nhìn VsqXanh kípy86ch đQqhoộng, sWKZhạ sWKZtay anpy86h xuốnVsqXg, nói:VsqX “Hạpy86 ThầVsqXn sWKZlà mẹVsqX củaVsqX copy86n anhsWKZ, anfUaFh cpy86ó thVsqXể xeVsqXm cfUaFô ấypy86 nhfUaFư py86một ngườiVsqX đẻQqho thsWKZuê ssWKZao? CosWKZn củapy86 cpy86ô ấQqhoy ssWKZẽ chịufUaF cVsqXho chúnfUaFg tpy86a saQqhoo? CảnVsqXh HiênQqho đừVsqXng tựsWKZ lừafUaF dốipy86 py86chính mìnhQqho nữa.”

Hàn CảnhQqho HiêQqhon py86cứng đờVsqX nQqhogười, lờisWKZ củaQqho cQqhoô khôngfUaF chúQqhot lưuQqho tVsqXình chfUaFạm py86vào chsWKZỗ đauQqho cpy86ủa mìnhQqho, fUaFmột Qqholúc lVsqXâu fUaFsau VsqXmới nfUaFhìn côsWKZ rồsWKZi nVsqXói: “AVsqXnh sẽpy86 fUaFkhông sWKZly hVsqXôn vớfUaFi VsqXem, trfUaFước kiVsqXa anQqhoh cũnsWKZg đãsWKZ sWKZnói rồi,py86 ansWKZh tQqhoình nguysWKZện khônVsqXg Qqhocó copy86n, cũngfUaF khôfUaFng muốnsWKZ VsqXmất đsWKZi emfUaF, hiệnsWKZ tạifUaF anVsqXh vẫpy86n muốVsqXn nhưfUaF thế.”

“Cảnh Hiênpy86, tộiVsqX gìpy86 VsqXchứ? AVsqXnh cóQqho biếsWKZt anfUaFh làmsWKZ VsqXnhư vậyfUaF thươngVsqX tổnQqho py86bao fUaFnhiêu ngườVsqXi khôpy86ng? CQqhoha mẹpy86 py86của aVsqXnh, HạsWKZ ThầVsqXn vàQqho cofUaFn py86của VsqXcô ấfUaFy, VsqXanh nhQqhoẫn tâfUaFm sao?”Qqho Đớpy86i TQqhoư py86Dĩnh vừaQqho cVsqXảm độVsqXng, vQqhoừa fUaFđau lòng.

“Tư DĩfUaFnh, eVsqXm khôngsWKZ cầnfUaF nófUaFi nQqhoữa, Qqhoanh bắVsqXt buộcsWKZ VsqXphải phsWKZụ VsqXmột bêpy86n, nếsWKZu chọVsqXn giữafUaF đứapy86 bVsqXé vQqhoà emfUaF, afUaFnh py86sẽ cVsqXhọn sWKZem.” HàfUaFn CảnhfUaF sWKZHiên nhìnpy86 py86cô vớsWKZi Qqhothái độsWKZ cươngpy86 quyết.

Đới TưQqho Dĩnpy86h bfUaFất đắpy86c dVsqXĩ tVsqXhở dàisWKZ, côQqho fUaFbiết tfUaFhuyết phụpy86c CảnfUaFh HVsqXiên thQqhoực sựfUaF rấtQqho khpy86ó khănsWKZ, aQqhonh cầQqhon thờiVsqX giapy86n đểsWKZ suVsqXy nghĩfUaF cẩnpy86 thận.

Chuyện củQqhoa HàsWKZn CảnhsWKZ VsqXHiên VsqXcùng VsqXHạ TVsqXhần khVsqXông cònsWKZ sWKZlà bfUaFí mậQqhot, nhấtQqho sWKZđịnh mVsqXọi ngườsWKZi fUaFcũng đãfUaF VsqXbiết rồi.

Đới TưfUaF GVsqXiai cùnVsqXg TrịQqhonh Vpy86ũ py86Văn msWKZang vsWKZẻ py86mặt fUaFtức gipy86ận bấtsWKZ bsWKZình fUaFđi fUaFvào nhàVsqX QqhoTư Dĩnh.

“Em còfUaFn khôngfUaF tQqhoức giậnpy86, hasWKZi ngQqhoười tứcQqho giậsWKZn làfUaFm chipy86?” ĐớisWKZ TsWKZư Dĩnhpy86 VsqXnhìn Qqhocác côVsqX cưVsqXời nói.

“Tư Dĩnh,py86 py86ở sWKZtrước mặQqhot Qqhobọn chịVsqX fUaFkhông cầnVsqX kiêVsqXn cườsWKZng nhQqhoư vậVsqXy, VsqXnếu fUaFem muQqhoốn khócQqho, hãysWKZ khósWKZc đifUaF, bVsqXọn csWKZhị cpy86ùng fUaFem VsqXchia sẻ.”

Đới Tưpy86 Gipy86ai cũngfUaF hisWKZểu đượcpy86 lòngQqho củasWKZ VsqXem gáifUaF, sắcQqho msWKZặt VsqXcó chúpy86t VsqXtrầm trọnQqhog hỏpy86i: “TưfUaF VsqXDĩnh, lpy86ần nàfUaFy cóVsqX pVsqXhải VsqXem qufUaFyết địnhfUaF lQqhoy hôn?”

“Ly hôn?VsqX Cậupy86 fUaFcùng HVsqXàn CsWKZảnh HfUaFiên muốnQqho lQqhoy hôn?”Qqho TrVsqXịnh VũVsqX Vpy86ăn chsWKZấn độnQqhog hỏi.

Đới TưfUaF DĩnVsqXh trầmpy86 msWKZặc mộtVsqX chsWKZút mớsWKZi nói:py86 “VsqXTuy rằngfUaF fUaFCảnh HiênfUaF vẫnQqho khôfUaFng đfUaFồng fUaFý fUaFly hôn,VsqX nhưfUaFng eQqhom biếtfUaF fUaFanh fUaFấy tớiQqho mộtQqho nsWKZgày nQqhoào fUaFđó cũpy86ng VsqXsẽ đồngpy86 ýVsqX giảVsqXi quQqhoyết chuyệnsWKZ nàpy86y, py86tình yêfUaFu củaQqho chpy86úng eVsqXm nếfUaFu spy86o spy86ánh py86cũng kVsqXhông fUaFbằng đượVsqXc máusWKZ mủpy86 tìnhQqho sWKZthâm cốtVsqX VsqXnhục py86của nVsqXgười VsqXthân, efUaFm fUaFtin tưởnpy86g kVsqXhi VsqXanh ấypy86 npy86hìn thQqhoấy Qqhocon mìnfUaFh, cpy86ũng chínQqhoh sWKZlà thờiQqho điểsWKZm py86chúng Qqhoem lpy86y hôn.”

Nhìn côfUaF csWKZũng khônfUaFg cfUaFó biểsWKZu hiVsqXện cfUaFủa sựpy86 bpy86i thương,sWKZ TrVsqXịnh sWKZVũ VăQqhon cpy86ũng độtsWKZ py86nhiên hiểuQqho đượsWKZc, TsWKZư DĩnhsWKZ vẫnpy86 yêfUaFu LoQqhong NgạoQqho Phỉ,py86 Qqhocho py86nên VsqXmới bìnpy86h tpy86ĩnh nQqhohư vậy,Qqho chíQqhonh fUaFmình tfUaFhật Qqhokhông biếVsqXt nfUaFên fUaFthương csWKZảm cpy86ho VsqXcô hapy86y HVsqXàn Cảnhpy86 Hiên.

Hạ fUaFThần lẳngfUaF lặpy86ng npy86gồi trVsqXên spy86ô phafUaF, cQqhohờ QqhoHàn Cpy86ảnh HsWKZiên mởpy86 miệngVsqX, côfUaF khVsqXông nghpy86ĩ tớipy86 cQqhoha sWKZmẹ lạiVsqX phfUaFái nQqhogười py86điều tQqhora côsWKZ, csWKZó điềupy86 vipy86ệc nQqhoày cũVsqXng fUaFđúng vsWKZới hsWKZy vVsqXọng củasWKZ cô.

Hàn CfUaFảnh Hiênpy86 dfUaFo dựfUaF đpy86ã lâu,sWKZ rốVsqXt cụsWKZc sWKZngẩng py86đầu nhìQqhon côsWKZ, fUaFhạ quyếtQqho định,py86 qsWKZuyết tâfUaFm nófUaFi: “QqhoHạ Tpy86hần, anfUaFh xfUaFin lỗi,sWKZ bấtsWKZ luậnfUaF Qqhoem qufUaFyết địVsqXnh fUaFsẽ sWKZlàm gQqhoì vớiQqho cQqhoái thpy86ai, aVsqXnh chỉQqho cóQqho thVsqXể npy86ói vớfUaFi efUaFm rằnfUaFg, VsqXanh sẽQqho khôngVsqX cpy86ùng TưQqho DĩnhQqho lQqhoy hôn.”

“Anh CảnhQqho VsqXHiên, esWKZm Qqhocho tớpy86i bâyfUaF gipy86ờ fUaFđều khôfUaFng cóQqho ngVsqXhĩ VsqXtới sWKZanh sẽfUaF VsqXly hfUaFôn, anQqhoh cũngpy86 ksWKZhông cầnVsqX phVsqXải chịusWKZ sWKZtrách nhiệm,VsqX VsqXđứa béVsqX nàfUaFy aVsqXnh cũngQqho khônQqhog fUaFcần psWKZhải xfUaFen vàoVsqX.” QqhoNước mắpy86t HạQqho thfUaFần chpy86ảy xuốngpy86, VsqXoán VsqXhận tropy86ng lòVsqXng lạiQqho gisWKZa tfUaFăng thêmVsqX Qqhovài phần.

“Hạ ThầQqhon, asWKZnh khônpy86g nfUaFghĩ sẽVsqX tổQqhon thVsqXương đếnpy86 eVsqXm, sWKZthật ssWKZự Qqhoanh khôngpy86 muVsqXốn nVsqXhư vVsqXậy.” HànVsqX Cảnhpy86 HfUaFiên khônsWKZg biếtQqho bfUaFiểu fUaFđạt lờipy86 xiVsqXn lỗfUaFi nhVsqXư tpy86hế nào.

“Em bVsqXiết, Cpy86ảnh HiQqhoên, Qqhoanh sWKZđi đi,py86 py86em khsWKZông muốpy86n VsqXgặp anVsqXh npy86ữa.” HVsqXạ ThầnsWKZ thfUaFật khpy86ông ngờVsqX ngườiQqho fUaFđàn ôQqhong fUaFnày lạiQqho bạfUaFc tQqhoình bạcQqho nghĩapy86 fUaFvới mìnhpy86 nhVsqXư vậy.

“Vậy fUaFem bảosWKZ trọngpy86, aVsqXnh điVsqX đây.”fUaF HànsWKZ CảVsqXnh HsWKZiên chầnpy86 cpy86hờ mộtfUaF chút,sWKZ đsWKZứng dsWKZậy nhVsqXìn cô,Qqho rồiVsqX xoaQqhoy lpy86ưng đi.

Hạ ThầnfUaF husWKZng fUaFhăng nhìQqhon py86theo bónQqhog dángpy86 asWKZnh, Hpy86àn Cảnhpy86 HiQqhoên, mpy86ột ngsWKZày fUaFnào Qqhođó, anfUaFh spy86ẽ py86phải cầVsqXu xVsqXin Qqhocô chfUaFo anQqhoh quasWKZy trởVsqX về.

Trong qupy86án cafe.

“Tư DĩnhVsqX, eQqhom cófUaF khsWKZỏe khôfUaFng?” LonVsqXg NgạsWKZo fUaFPhỉ nhVsqXìn cô,VsqX sWKZquan tâVsqXm hpy86ỏi, khônfUaFg bfUaFiết cfUaFô saVsqXu VsqXkhi biếVsqXt chufUaFyện củapy86 Hạpy86 ThsWKZần sẽsWKZ nghpy86ĩ nhsWKZư tQqhohế nào?

“Vẫn tốtpy86, cònQqho anh?sWKZ” ĐớQqhoi TưQqho DĩnhQqho VsqXnhẹ nhàngpy86 uốnsWKZg mộtpy86 nQqhogụm cfUaFà Qqhophê, cVsqXà sWKZphê chuVsqXa ssWKZót giốngfUaF nhưQqho lòVsqXng củaQqho VsqXcô sWKZbây gVsqXiờ vậy.

“Bây giờQqho fUaFem địnpy86h VsqXlàm gì?”VsqX LVsqXong Ngạpy86o PhsWKZỉ qQqhouan fUaFtâm hỏi.

“Làm cápy86i gì?”Qqho ĐớisWKZ sWKZTư Dĩnhpy86 sửnVsqXg sốt,VsqX khôngQqho hfUaFiểu đượcsWKZ ýpy86 tứQqho củafUaF anh.

“Chính Qqholà HQqhoạ TfUaFhần đãfUaF mpy86ang py86thai rồfUaFi, sWKZem địnhVsqX làVsqXm gìVsqX bâsWKZy giờ?”py86 LQqhoong NgạoQqho PhsWKZỉ nósWKZi sWKZrõ lại.

“Em cósWKZ Qqhothể lfUaFàm gìVsqX sWKZbây giờ?”sWKZ ĐớiQqho Tpy86ư QqhoDĩnh cườVsqXi khổ.

“Nếu esWKZm py86không mpy86uốn cùsWKZng Cảpy86nh HiêQqhon VsqXly hôVsqXn, nhưpy86 vậfUaFy Qqhoanh sWKZgiúp eVsqXm gipy86ải fUaFquyết chsWKZuyện này.”Qqho LQqhoong NgạosWKZ fUaFPhỉ tsWKZin tưsWKZởng thựsWKZc lựpy86c cfUaFủa aVsqXnh sVsqXẽ gisWKZải qusWKZyết chuQqhoyện VsqXnày dsWKZễ dàng.

“Không cần,VsqX kVsqXhông cầpy86n tổnfUaF thQqhoương đứasWKZ bQqhoé.” Đớpy86i TfUaFư VsqXDĩnh cuốngpy86 qufUaFít ngfUaFăn cảpy86n, anVsqXh khôVsqXng phsWKZải muốfUaFn bQqhoỏ VsqXcái thsWKZai củaVsqX fUaFHạ Tpy86hần chứ.

Nhìn Qqhocô bsWKZày rsWKZa dángQqho vẻQqho khẩnVsqX py86trương npy86hư tsWKZhế, Lopy86ng Npy86gạo sWKZPhỉ cVsqXảm thấypy86 lẫnsWKZ fUaFlộn nQqhoói: “TưfUaF DsWKZĩnh, Qqhoem Qqhovì cáiQqho gìQqho phảisWKZ cpy86hịu npy86hư vậy?”

“Em đãpy86 khQqhoông tfUaFhể sinfUaFh sWKZcho CQqhoảnh HfUaFiên mpy86ột đứaVsqX conQqho, VsqXsao cVsqXó py86thể điQqho thươngfUaF tổnsWKZ tớifUaF fUaFcon csWKZủa Qqhoanh ấyQqho chứ?fUaF” ĐớsWKZi Tưpy86 Dĩpy86nh thầmpy86 tQqhohở dài.

“Tư DQqhoĩnh, vìfUaF sVsqXao Qqhoem vẫsWKZn tVsqXhay ngườiVsqX kháQqhoc supy86y nghpy86ĩ, khôfUaFng Qqhosuy ngVsqXhĩ gìQqho cfUaFho mìVsqXnh cả.Qqho” LofUaFng sWKZNgạo PVsqXhỉ nhìnVsqX sWKZcô ngsWKZồi Qqhotrước mVsqXắt màsWKZ đaufUaF lòng.

“Em cQqhoũng khôngfUaF cQqhoó tfUaFốt nhưVsqX vậVsqXy đâu.VsqX CũnfUaFg kpy86hông cònpy86 sQqhoớm nữaQqho, esWKZm py86phải trởsWKZ vềfUaF, py86gặp lVsqXại sau.VsqX” ĐớiVsqX Tpy86ư DfUaFĩnh sWKZkhông bpy86iết vfUaFì VsqXsao, cpy86ô fUaFkhông thQqhoể bìQqhonh fUaFthản đốifUaF mặsWKZt vớiQqho aVsqXnh được.

“Anh đưasWKZ fUaFem Qqhovề.” QqhoLong Ngạopy86 PhVsqXỉ bsWKZiết tQqhorong lòngVsqX cpy86ô VsqXcòn ngạVsqXi ngùngfUaF, aVsqXnh pfUaFhải lfUaFàm gìVsqX cfUaFho đúngpy86 đây?

“Cám VsqXơn anhVsqX, nhưQqhong khôsWKZng cầnpy86 đâufUaF, eVsqXm tựpy86 lpy86ái xsWKZe vsWKZề.” Đớipy86 sWKZTư py86Dĩnh kháchfUaF sáoQqho cựsWKZ tuyệt,py86 py86sau VsqXđó sWKZrời khỏisWKZ quán cafe.