Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 67Zsiv: Lo9T8JR2Muốn cZsivó Lo9T8JR2đứa bé

Ông HạjbwrvQHL cùnjbwrvQHLg ZsivBà ZsivHạ gLo9T8JR2iật mìjbwrvQHLnh njbwrvQHLhìn bọLo9T8JR2n jbwrvQHLhọ, saLo9T8JR2u đóLo9T8JR2 vẻZsiv mjbwrvQHLặt đjbwrvQHLầy phẫnjbwrvQHL nZsivộ nói:

“Ông njbwrvQHLói Zsivđùa gìjbwrvQHL vậyjbwrvQHL? NếujbwrvQHL CZsivảnh HZsiviên muLo9T8JR2ốn cướiLo9T8JR2 ZsivTiểu Thần,Zsiv nójbwrvQHL sẽZsiv kZsivhông cZsivưới ngườiZsiv khácZsiv, hLo9T8JR2ơn nữajbwrvQHL chLo9T8JR2o Zsivdù hLo9T8JR2iện tạiLo9T8JR2 haLo9T8JR2i ngườijbwrvQHL chịZsivu cưới,jbwrvQHL Zsivchúng jbwrvQHLtôi cũngjbwrvQHL Lo9T8JR2sẽ khôngZsiv cLo9T8JR2hịu gả.”

“Ông HạZsiv, hjbwrvQHLai ngLo9T8JR2ười Lo9T8JR2đừng Lo9T8JR2kích jbwrvQHLđộng, cjbwrvQHLhúng Zsivta bànjbwrvQHL bạcZsiv mộtjbwrvQHL cZsivhút đượjbwrvQHLc khônLo9T8JR2g?” ZsivÔng HànLo9T8JR2 vộijbwrvQHL vànZsivg nói.

“Chính làLo9T8JR2 nZsivhư tLo9T8JR2hế này,Lo9T8JR2 bZsivà HLo9T8JR2ạ, bàjbwrvQHL cZsivần phLo9T8JR2ải hiểuZsiv rõ,jbwrvQHL Zsivnếu haZsivi ngưLo9T8JR2ời jbwrvQHLcố Zsivý bắtZsiv HạjbwrvQHL ThLo9T8JR2ần bỏZsiv đứZsiva nhLo9T8JR2ỏ, vạZsivchẳng Lo9T8JR2may xjbwrvQHLảy jbwrvQHLra cLo9T8JR2huyện jbwrvQHLgì ngLo9T8JR2oài ýLo9T8JR2 muốnjbwrvQHL? NếLo9T8JR2u sajbwrvQHLu njbwrvQHLày HạjbwrvQHL TjbwrvQHLhần khôngLo9T8JR2 thjbwrvQHLể mZsivang thaLo9T8JR2i lạijbwrvQHL thìZsiv làmZsiv Lo9T8JR2sau bâZsivy giờ?jbwrvQHL BàLo9T8JR2 hLo9T8JR2i vọnZsivg chuyệnjbwrvQHL nàyZsiv xZsivảy rZsiva Zsivsao?” BZsivà HjbwrvQHLàn cjbwrvQHLố jbwrvQHLý đjbwrvQHLem sựZsiv Lo9T8JR2tình nóiZsiv thậtLo9T8JR2 ngLo9T8JR2hiêm trọng.

Sắc mjbwrvQHLặt bjbwrvQHLà ZsivHạ qZsivuả nhiLo9T8JR2ên thjbwrvQHLay đjbwrvQHLổi mLo9T8JR2ột chLo9T8JR2út, khônLo9T8JR2g khỏiLo9T8JR2 nhZsivìn xeLo9T8JR2m ônZsivg Hạ.

“Ông Hạ,jbwrvQHL jbwrvQHLông bLo9T8JR2ình tĩLo9T8JR2nh mộZsivt jbwrvQHLchút, Lo9T8JR2hãy Lo9T8JR2nghe tôLo9T8JR2i jbwrvQHLnói, CảnhZsiv HiêZsivn njbwrvQHLhất địnhjbwrvQHL ljbwrvQHLà thícjbwrvQHLh HZsivạ ThầLo9T8JR2n, bZsivằng khôngZsiv hajbwrvQHLi đứaZsiv cũnZsivg Lo9T8JR2sẽ kjbwrvQHLhông ởjbwrvQHL cùngjbwrvQHL mộtjbwrvQHL cLo9T8JR2hỗ, Zsivkhông phảiZsiv sao?”jbwrvQHL ÔnLo9T8JR2g HàZsivn tLo9T8JR2ùy thờijbwrvQHL khuyLo9T8JR2ên giải.

“Vậy ýLo9T8JR2 cZsivủa haLo9T8JR2i jbwrvQHLngười ljbwrvQHLà muốLo9T8JR2n ZsivCảnh HiênjbwrvQHL lZsivy Lo9T8JR2hôn rồiZsiv cướiLo9T8JR2 HạjbwrvQHL Lo9T8JR2Thần, CảZsivnh HiêjbwrvQHLn jbwrvQHLcũng jbwrvQHLchịu làjbwrvQHLm vjbwrvQHLậy Zsivsao?” NgữjbwrvQHL khZsiví củjbwrvQHLa ÔnZsivg HạLo9T8JR2 cũLo9T8JR2ng dịujbwrvQHL điZsiv đôjbwrvQHLi chút.

“Nhất địnhjbwrvQHL CảZsivnh HLo9T8JR2iên sẽZsiv chịujbwrvQHL, Zsivhai Zsivngười Lo9T8JR2yên tâmLo9T8JR2, chuyệnjbwrvQHL Lo9T8JR2này chLo9T8JR2úng tôijbwrvQHL sẽZsiv gjbwrvQHLiải Zsivquyết, nhLo9T8JR2ất địnhZsiv sẽLo9T8JR2 chLo9T8JR2o haZsivi ngZsivười mộtjbwrvQHL đájbwrvQHLp ánjbwrvQHL vừjbwrvQHLa lònZsivg, haLo9T8JR2i nLo9T8JR2gười hLo9T8JR2ôm nLo9T8JR2ay ởjbwrvQHL lạijbwrvQHL đâyZsiv ănLo9T8JR2 cơLo9T8JR2m nhZsiva.” ÔjbwrvQHLng ZsivHàn vZsivui Zsivvẻ, Zsivgiãn đuôiZsiv lZsivông Zsivmày, ôZsivng Zsivđã cójbwrvQHL Zsivcháu Zsivnội rồi.

“Không cầZsivn, chúZsivng tjbwrvQHLôi khôngLo9T8JR2 cầnjbwrvQHL ănjbwrvQHL, Lo9T8JR2chúng tôiZsiv đjbwrvQHLi vềLo9T8JR2 trướcjbwrvQHL đâjbwrvQHLy, Lo9T8JR2hy vjbwrvQHLọng Lo9T8JR2hai nZsivgười Zsivcho chúLo9T8JR2ng tôLo9T8JR2i mZsivột câuZsiv trảZsiv lờLo9T8JR2i thuyếtZsiv phục.”

“Được, sẽZsiv rấLo9T8JR2t Zsivnhanh thôi.”

Ông HạjbwrvQHL Zsivvà bLo9T8JR2à HLo9T8JR2ạ Lo9T8JR2đi rồZsivi, jbwrvQHLông jbwrvQHLHàn cùnZsivg Lo9T8JR2bà HànLo9T8JR2 Zsivnhìn nhZsivau, trjbwrvQHLong lòLo9T8JR2ng cójbwrvQHL mộtjbwrvQHL jbwrvQHLlinh cảLo9T8JR2m tốt.

Đới TưLo9T8JR2 jbwrvQHLDĩnh mjbwrvQHLở Lo9T8JR2cửa rZsiva, nhLo9T8JR2ìn thLo9T8JR2ấy nLo9T8JR2gười Zsivngoài cửLo9T8JR2a, sắcZsiv mặtLo9T8JR2 Lo9T8JR2cứng đờ,jbwrvQHL họjbwrvQHL lạiLo9T8JR2 tớiZsiv nữa.

“Bác trjbwrvQHLai, bácZsiv gáijbwrvQHL, hjbwrvQHLai ngườijbwrvQHL tớZsivi rồZsivi ạ.”Zsiv VLo9T8JR2ừa địnhjbwrvQHL kêuZsiv bLo9T8JR2a Lo9T8JR2mẹ, độtZsiv Zsivnhiên nhLo9T8JR2ớ tớijbwrvQHL nLo9T8JR2gày đZsivó bàjbwrvQHL HànLo9T8JR2 cóLo9T8JR2 Lo9T8JR2nói quLo9T8JR2a, côLo9T8JR2 vộiZsiv vLo9T8JR2àng sửLo9T8JR2a miệng.

Ông jbwrvQHLHàn jbwrvQHLcùng Lo9T8JR2bà HànZsiv vujbwrvQHLi vẻjbwrvQHL Lo9T8JR2đi tjbwrvQHLới, ngồijbwrvQHL xuốnZsivg ghếjbwrvQHL Lo9T8JR2sô phZsiva, ĐớZsivi TZsivư DLo9T8JR2ĩnh tLo9T8JR2rong lònjbwrvQHLg Lo9T8JR2sinh nZsivghi hoặZsivc, khôngLo9T8JR2 ljbwrvQHLẽ họjbwrvQHL đjbwrvQHLến đjbwrvQHLây bLo9T8JR2ức cZsivô jbwrvQHLly hôn.

“Tư DĩnhZsiv, jbwrvQHLcô chjbwrvQHLuẩn bjbwrvQHLị kLo9T8JR2hi nZsivào djbwrvQHLọn đi?jbwrvQHL ChújbwrvQHLng jbwrvQHLta muLo9T8JR2ốn đLo9T8JR2em nơZsivi jbwrvQHLnày trLo9T8JR2ang hojbwrvQHLàng lạLo9T8JR2i mZsivột chút.”Zsiv BàjbwrvQHL Lo9T8JR2Hàn nLo9T8JR2hìn xjbwrvQHLung qujbwrvQHLanh pZsivhòng tLo9T8JR2ựa hZsivồ kZsivhông vừLo9T8JR2a lòng.

“Cảnh HjbwrvQHLiên Lo9T8JR2nhất địLo9T8JR2nh nóiLo9T8JR2 cLo9T8JR2ho cLo9T8JR2ô biếtLo9T8JR2 rồi,jbwrvQHL HạjbwrvQHL TLo9T8JR2hần đLo9T8JR2ang Lo9T8JR2mang thaiLo9T8JR2, đjbwrvQHLứa nhZsivỏ lZsivà coZsivn cjbwrvQHLủa CảjbwrvQHLnh HiênZsiv? TjbwrvQHLa nZsivghĩ sẽjbwrvQHL Lo9T8JR2đem njbwrvQHLó đếnZsiv đâjbwrvQHLy đLo9T8JR2ể chăLo9T8JR2m sócLo9T8JR2, dLo9T8JR2ù jbwrvQHLgì Lo9T8JR2nó Lo9T8JR2cũng đanZsivg mZsivang cốtZsiv nhụLo9T8JR2c củaLo9T8JR2 HànjbwrvQHL giZsiva chúngLo9T8JR2 ta.”

Đới TưjbwrvQHL DĩnhZsiv chấnLo9T8JR2 jbwrvQHLđộng, HạjbwrvQHL ThjbwrvQHLần maLo9T8JR2ng thLo9T8JR2ai, đZsivứa jbwrvQHLnhỏ lZsivà cLo9T8JR2on cjbwrvQHLủa CảnhjbwrvQHL ZsivHiên? ĐiềjbwrvQHLu jbwrvQHLnày saZsivo cóZsiv tZsivhể? Lo9T8JR2Nếu CảnhZsiv Lo9T8JR2Hiên cjbwrvQHLùng HLo9T8JR2ạ ThjbwrvQHLần Zsivở cùnLo9T8JR2g Lo9T8JR2một chỗ,jbwrvQHL jbwrvQHLnhư sjbwrvQHLao ljbwrvQHLại jbwrvQHLkhông đồngLo9T8JR2 jbwrvQHLý Zsivcùng côjbwrvQHL jbwrvQHLly hôZsivn, haZsivy làjbwrvQHL ônLo9T8JR2g bZsivà HànjbwrvQHL Zsivcố Lo9T8JR2ý Zsivnói nhjbwrvQHLư vậy.

“Cô khôngLo9T8JR2 tjbwrvQHLin saZsivo? ĐượcLo9T8JR2 rồi,jbwrvQHL tLo9T8JR2a Lo9T8JR2sẽ cjbwrvQHLhờ CảnjbwrvQHLh HiêjbwrvQHLn trởLo9T8JR2 vZsivề, chúZsivng Lo9T8JR2ta cùZsivng nhaLo9T8JR2u hỏLo9T8JR2i nójbwrvQHL. Lo9T8JR2Cô đjbwrvQHLi gọiLo9T8JR2 điệnZsiv thoạiZsiv chLo9T8JR2o nóLo9T8JR2 đi.Zsiv” ZsivBà HàLo9T8JR2n nhìjbwrvQHLn jbwrvQHLra hoàijbwrvQHL ngLo9T8JR2hi trojbwrvQHLng mắZsivt cô.

“Vâng.” ĐớijbwrvQHL jbwrvQHLTư DĩZsivnh jbwrvQHLlấy điệnjbwrvQHL thoạLo9T8JR2i djbwrvQHLi độLo9T8JR2ng Zsivbên nZsivgười Lo9T8JR2ra gọi.

“Tư Dĩnh,Zsiv cLo9T8JR2ó vjbwrvQHLiệc gìZsiv jbwrvQHLsao?” HànjbwrvQHL CảnjbwrvQHLh HiênZsiv cầLo9T8JR2m lấyjbwrvQHL Lo9T8JR2di độjbwrvQHLng vừaLo9T8JR2 tjbwrvQHLhấy jbwrvQHLlà điệjbwrvQHLn tjbwrvQHLhoại ởLo9T8JR2 Lo9T8JR2nhà gjbwrvQHLọi đến.

“Bây giờjbwrvQHL ajbwrvQHLnh jbwrvQHLcó Zsivbận khôngZsiv? ZsivKhông pLo9T8JR2hải jbwrvQHLvội, nhưngLo9T8JR2 jbwrvQHLanh hãZsivy Zsivtan sởZsiv sớjbwrvQHLm mZsivột chZsivút, eZsivm jbwrvQHLcó jbwrvQHLviệc muốnZsiv Zsivhỏi aLo9T8JR2nh mà.Zsiv” GiọnLo9T8JR2g ZsivĐới TZsivư DĩnLo9T8JR2h rấtLo9T8JR2 nhẹ.

Hàn CảjbwrvQHLnh HiêZsivn nhìjbwrvQHLn xLo9T8JR2em đồngZsiv hồ,Zsiv Lo9T8JR2còn cójbwrvQHL nửaLo9T8JR2 gijbwrvQHLờ jbwrvQHLcũng đjbwrvQHLã Zsivtan Zsivsở rồZsivi, nZsivói: “Được,jbwrvQHL aLo9T8JR2nh jbwrvQHLlập tjbwrvQHLức vềZsiv ngay.”

Đới TưZsiv DĩZsivnh jbwrvQHLcùng ôZsivng HLo9T8JR2àn, bàLo9T8JR2 HànZsiv lẳZsivng lặnZsivg ngồijbwrvQHL chờLo9T8JR2 Lo9T8JR2Cảnh HjbwrvQHLiên trởLo9T8JR2 vLo9T8JR2ề chLo9T8JR2ứng miZsivnh Zsivhết thảy.

Chuông Lo9T8JR2cửa vừjbwrvQHLa reojbwrvQHL, ĐớiLo9T8JR2 Lo9T8JR2Tư DĩZsivnh vjbwrvQHLội vàngjbwrvQHL đijbwrvQHL mởZsiv cửa.

“Tư DĩLo9T8JR2nh, chuZsivyện Zsivgì,…” Lo9T8JR2Hàn CảnjbwrvQHLh HLo9T8JR2iên tiếnZsiv vàoLo9T8JR2 nhàZsiv ljbwrvQHLiền hZsivỏi, độtLo9T8JR2 nhiênZsiv thấyZsiv chLo9T8JR2a mẹjbwrvQHL đangjbwrvQHL ngồiZsiv ởjbwrvQHL ghLo9T8JR2ế Zsivsô pZsivha, sửjbwrvQHLng sốLo9T8JR2t nói:

“Cha Zsivmẹ, tạjbwrvQHLi sLo9T8JR2ao haLo9T8JR2i ngưLo9T8JR2ời ljbwrvQHLại jbwrvQHLđến đây?”

“Xảy rjbwrvQHLa chLo9T8JR2uyện lớnjbwrvQHL nhLo9T8JR2ư thếZsiv jbwrvQHLmà chúngZsiv Lo9T8JR2ta jbwrvQHLcó tLo9T8JR2hể khôZsivng đLo9T8JR2ến đưLo9T8JR2ợc sao?”Lo9T8JR2 vẻjbwrvQHL mặtLo9T8JR2 Zsivông HànjbwrvQHL nLo9T8JR2ghiêm túZsivc nói.

“Con còZsivn Lo9T8JR2giả bộjbwrvQHL, đứaLo9T8JR2 nhjbwrvQHLỏ tjbwrvQHLrong bụngLo9T8JR2 HjbwrvQHLạ Lo9T8JR2Thần cóZsiv phLo9T8JR2ải lLo9T8JR2à củLo9T8JR2a cLo9T8JR2on không,jbwrvQHL cLo9T8JR2ó Lo9T8JR2phải Lo9T8JR2hay không?”jbwrvQHL Lo9T8JR2Bà Lo9T8JR2Hàn gjbwrvQHLõ jbwrvQHLvào đầujbwrvQHL aLo9T8JR2nh Zsivmột cái,Lo9T8JR2 tạjbwrvQHLi sajbwrvQHLo anZsivh cLo9T8JR2ái Lo9T8JR2gì cũngjbwrvQHL Zsivkhông njbwrvQHLói Lo9T8JR2cho họZsiv biếtZsiv chứ.

Hàn CảnhjbwrvQHL jbwrvQHLHiên cứnjbwrvQHLg nLo9T8JR2gười đứnLo9T8JR2g đơjbwrvQHL nơiLo9T8JR2 đó,jbwrvQHL khôngjbwrvQHL biếZsivt lLo9T8JR2à nêZsivn phủZsiv nZsivhận haZsivy thừLo9T8JR2a nZsivhận nữa,Zsiv chjbwrvQHLa mjbwrvQHLẹ biếtjbwrvQHL đứaLo9T8JR2 nhỏLo9T8JR2 troLo9T8JR2ng bụnjbwrvQHLg HZsivạ ThầnjbwrvQHL làZsiv Zsivcon củZsiva chínjbwrvQHLh mìZsivnh, cònjbwrvQHL TưLo9T8JR2 DjbwrvQHLĩnh thìjbwrvQHL Lo9T8JR2sao, khôZsivng khỏijbwrvQHL đLo9T8JR2ưa mắZsivt njbwrvQHLhìn vềjbwrvQHL phíaZsiv cô.

“Cha mẹ,Lo9T8JR2 tạiZsiv sjbwrvQHLao hajbwrvQHLi ngLo9T8JR2ười lạiZsiv biết?”Lo9T8JR2 NgữZsiv khíLo9T8JR2 củZsiva aZsivnh jbwrvQHLcó vẻLo9T8JR2 bLo9T8JR2ất đắcjbwrvQHL dLo9T8JR2ĩ trầjbwrvQHLm tjbwrvQHLrọng, chZsivuyện tZsivới nướZsivc njbwrvQHLày cũjbwrvQHLng khôngLo9T8JR2 thLo9T8JR2ể kjbwrvQHLhông thLo9T8JR2ừa nhận.

Sắc jbwrvQHLmặt ĐớiLo9T8JR2 TưLo9T8JR2 DĩnjbwrvQHLh jbwrvQHLthay đổiLo9T8JR2, tZsivrong đLo9T8JR2áy mắZsivt cZsivó chútjbwrvQHL đauZsiv lònLo9T8JR2g, cZsivô cZsivó tLo9T8JR2hể khôngjbwrvQHL Zsivthèm đểZsiv ýZsiv đếnLo9T8JR2 chjbwrvQHLuyện Lo9T8JR2tình củaZsiv CảjbwrvQHLnh HiLo9T8JR2ên Lo9T8JR2và HLo9T8JR2ạ Thần,Zsiv nhLo9T8JR2ưng côZsiv Zsivđể jbwrvQHLý đếjbwrvQHLn việcjbwrvQHL Zsivanh cLo9T8JR2ư Zsivnhiên dámZsiv lừLo9T8JR2a mình.

“Chúng tjbwrvQHLa tạiZsiv sLo9T8JR2ao lạLo9T8JR2i bZsiviết, Zsivhôm najbwrvQHLy ônZsivg HZsivàn vớiLo9T8JR2 Zsivbà ZsivHàn njbwrvQHLổi giậjbwrvQHLn jbwrvQHLđùng đùngZsiv cZsivhạy đếnZsiv jbwrvQHLchất vjbwrvQHLấn Lo9T8JR2chúng Zsivta, bắZsivt chúnZsivg tZsiva cZsivho bọnLo9T8JR2 họZsiv mộtjbwrvQHL Zsivcái cjbwrvQHLông đạo,Lo9T8JR2 hiệnLo9T8JR2 tZsivại tLo9T8JR2a Zsivmuốn hỏijbwrvQHL coLo9T8JR2n, coLo9T8JR2n tíLo9T8JR2nh Zsivlàm Zsivsao bZsivây giờ.”Lo9T8JR2 ÔngZsiv HjbwrvQHLàn jbwrvQHLthực thôZsivng miZsivnh đjbwrvQHLem vLo9T8JR2ấn đềjbwrvQHL nàLo9T8JR2y đẩyLo9T8JR2 sanjbwrvQHLg chjbwrvQHLo anh

“Con…” HànjbwrvQHL CảnhLo9T8JR2 HiênZsiv chầnZsiv chờjbwrvQHL, khôngZsiv Lo9T8JR2biết lZsivàm sZsivao Zsivmới phải.

“Rất kZsivhó quyếtjbwrvQHL địnZsivh saLo9T8JR2o? CóLo9T8JR2 điềuZsiv tLo9T8JR2a Lo9T8JR2nói Zsivcho Zsivcon biết,jbwrvQHL CảnZsivh HiêjbwrvQHLn, HạZsiv ThầnZsiv đanjbwrvQHLg maZsivng tjbwrvQHLrong mìZsivnh đứajbwrvQHL Lo9T8JR2con củaZsiv Zsivcon, Lo9T8JR2hiện tạijbwrvQHL vLo9T8JR2iệc xZsivảy Zsivra trướcjbwrvQHL mắtZsiv chỉLo9T8JR2 Lo9T8JR2có mLo9T8JR2ột cácLo9T8JR2h giLo9T8JR2ải quyếtLo9T8JR2 Zsivđó chjbwrvQHLính làLo9T8JR2 cướLo9T8JR2i HạZsiv jbwrvQHLThần.” ÔngLo9T8JR2 HànZsiv tLo9T8JR2ỏ thájbwrvQHLi Zsivđộ kiêLo9T8JR2n quLo9T8JR2yết nói.

“Cảnh ZsivHiên à,Zsiv HZsivạ ThầnZsiv Lo9T8JR2đang mLo9T8JR2ang thajbwrvQHLi cZsivon cjbwrvQHLủa cjbwrvQHLon, coZsivn nhẫLo9T8JR2n Zsivtâm mZsivặc Zsivkệ jbwrvQHLnó saojbwrvQHL.” ZsivBà ZsivHàn ởjbwrvQHL jbwrvQHLbên cạnjbwrvQHLh cũjbwrvQHLng Zsivđệm thêm.

Đới Lo9T8JR2Tư DĩnjbwrvQHLh lẳLo9T8JR2ng lặnLo9T8JR2g đjbwrvQHLứng ởjbwrvQHL mộtLo9T8JR2 bêLo9T8JR2n, troLo9T8JR2ng mZsivắt jbwrvQHLlộ bLo9T8JR2i thươLo9T8JR2ng, hZsivóa rLo9T8JR2a đànZsiv Lo9T8JR2ông đềuLo9T8JR2 nhưLo9T8JR2 Zsivvậy, CảnLo9T8JR2h HLo9T8JR2iên Zsivcư nhiêZsivn cjbwrvQHLũng sLo9T8JR2au lưLo9T8JR2ng mìnZsivh cjbwrvQHLùng HạZsiv ThầnLo9T8JR2 xảyZsiv rLo9T8JR2a chuZsivyện Lo9T8JR2đó, vậyLo9T8JR2 tạijbwrvQHL Zsivsao còZsivn khôZsivng jbwrvQHLchịu buLo9T8JR2ông tajbwrvQHLy cô.

“Cha mjbwrvQHLẹ, jbwrvQHLhai ngườijbwrvQHL khônLo9T8JR2g Zsivcần Lo9T8JR2ép cojbwrvQHLn, hajbwrvQHLi ngườiLo9T8JR2 tZsivrở vjbwrvQHLề điZsiv, coZsivn sLo9T8JR2ẽ jbwrvQHLsuy ngLo9T8JR2hĩ Zsivxem phảijbwrvQHL giảiLo9T8JR2 quyếZsivt chuZsivyện nZsivày rjbwrvQHLa sLo9T8JR2ao.” HànLo9T8JR2 CjbwrvQHLảnh HiZsivên tLo9T8JR2hống khổLo9T8JR2 hétZsiv lớnLo9T8JR2, mZsivọi njbwrvQHLgười đềujbwrvQHL muốnLo9T8JR2 épjbwrvQHL ajbwrvQHLnh, jbwrvQHLanh sắLo9T8JR2p đijbwrvQHLên rồi.

“Vậy coZsivn tốLo9T8JR2t nhấLo9T8JR2t jbwrvQHLhãy jbwrvQHLnghĩ kĩLo9T8JR2 lạLo9T8JR2i đLo9T8JR2i, chújbwrvQHLng tLo9T8JR2a chLo9T8JR2o cjbwrvQHLon 1Zsiv0 nLo9T8JR2gày Zsivsuy nghĩjbwrvQHL, cùjbwrvQHLng TjbwrvQHLư DĩnLo9T8JR2h Zsivly hônjbwrvQHL, cướjbwrvQHLi HạZsiv Thần.”jbwrvQHL TjbwrvQHLrong mắjbwrvQHLt ÔnjbwrvQHLg HLo9T8JR2àn chứaLo9T8JR2 đầyZsiv tLo9T8JR2ức giận.

Bà HànZsiv cũnLo9T8JR2g nhìnLo9T8JR2 jbwrvQHLĐới TZsivư DZsivĩnh nói:

“Tôi hZsivy vọngLo9T8JR2 côjbwrvQHL hiểjbwrvQHLu đjbwrvQHLược, đứLo9T8JR2a béjbwrvQHL Zsivtrong bụngLo9T8JR2 HạZsiv TjbwrvQHLhần, cjbwrvQHLhúng tôiLo9T8JR2 Lo9T8JR2sẽ jbwrvQHLkhông bZsivỏ jbwrvQHLnó, Zsivcô Zsivnên bjbwrvQHLiết cLo9T8JR2hính mìnjbwrvQHLh phảiZsiv Zsivlàm nLo9T8JR2hư thLo9T8JR2ế nào?Zsiv NếuZsiv Zsivcô Lo9T8JR2có Lo9T8JR2thể sjbwrvQHLinh cLo9T8JR2ho Lo9T8JR2chúng tôjbwrvQHLi mộtZsiv đứaLo9T8JR2 cháu,Lo9T8JR2 chZsivúng Zsivtôi cũZsivng sLo9T8JR2ẽ khôZsivng Zsivvô tìnLo9T8JR2h bZsivức cô.”

“Cháu hiểuLo9T8JR2 được,Lo9T8JR2 cZsivháu khôngZsiv Zsivcó tráZsivch hLo9T8JR2ai bZsivác, cũLo9T8JR2ng khôjbwrvQHLng Zsivcó gZsivì kỳZsiv lạ.”Lo9T8JR2 jbwrvQHLĐới ZsivTư DĩnjbwrvQHLh cưjbwrvQHLời khổ,jbwrvQHL côZsiv kjbwrvQHLhông cóLo9T8JR2 tưjbwrvQHL cájbwrvQHLch trájbwrvQHLch bZsivọn họ.

“Chúng Zsivtôi đijbwrvQHL Zsiv, chuyệZsivn cònZsiv lạiZsiv jbwrvQHLhai ngườiZsiv tLo9T8JR2ự mìnhLo9T8JR2 giảiLo9T8JR2 qLo9T8JR2uyết, chúnZsivg tôiLo9T8JR2 chỉjbwrvQHL cjbwrvQHLần jbwrvQHLkết quZsivả.” ÔngZsiv HZsivàn lôijbwrvQHL kéZsivo jbwrvQHLbà Hàn,Lo9T8JR2 néZsivm Lo9T8JR2lại nhữjbwrvQHLng jbwrvQHLlời jbwrvQHLnày, rồijbwrvQHL xZsivoay nLo9T8JR2gười Lo9T8JR2rời đi.

Anh cjbwrvQHLhọn em

Hàn CảnZsivh HiênLo9T8JR2 nhìnLo9T8JR2 ĐớjbwrvQHLi TLo9T8JR2ư DĩnjbwrvQHLh Zsivvẫn đanLo9T8JR2g Zsivbình tĩnhjbwrvQHL đứngLo9T8JR2 jbwrvQHLở bLo9T8JR2ên cạnhLo9T8JR2, áyZsiv náLo9T8JR2y nói:Lo9T8JR2 “TưZsiv DĩnhLo9T8JR2, ejbwrvQHLm ngZsivhe aZsivnh giảjbwrvQHLi thíLo9T8JR2ch, lầnjbwrvQHL đóZsiv làZsiv vìjbwrvQHL Lo9T8JR2anh uốnjbwrvQHLg rượujbwrvQHL, cLo9T8JR2ho nLo9T8JR2ên jbwrvQHLmới cójbwrvQHL tLo9T8JR2hể cùngZsiv HjbwrvQHLạ ThầnZsiv xảyZsiv Lo9T8JR2ra chuyZsivện khLo9T8JR2ông nênLo9T8JR2 jbwrvQHLxảy raLo9T8JR2, jbwrvQHLai ngờZsiv côjbwrvQHL ấyLo9T8JR2 jbwrvQHLlại manjbwrvQHLg thaijbwrvQHL, anh……….”

“Cảnh HZsiviên, jbwrvQHLchúc mừngjbwrvQHL anhLo9T8JR2, lênjbwrvQHL chứcZsiv cha.”Zsiv Lo9T8JR2Đới TLo9T8JR2ư DĩnhLo9T8JR2 Lo9T8JR2lại độjbwrvQHLt Lo9T8JR2nhiên Zsivngăn lờijbwrvQHL anh.

Mặt HZsivàn Lo9T8JR2Cảnh ZsivHiên biếjbwrvQHLn sắLo9T8JR2c, njbwrvQHLói: “jbwrvQHLTư jbwrvQHLDĩnh, lờiLo9T8JR2 eLo9T8JR2m nóiZsiv jbwrvQHLcó ýjbwrvQHL gì?Zsiv TLo9T8JR2rong Lo9T8JR2lòng jbwrvQHLem đangLo9T8JR2 nLo9T8JR2ghĩ gLo9T8JR2ì Zsivthì nóijbwrvQHL rZsiva điZsiv, jbwrvQHLem cjbwrvQHLó thểLo9T8JR2 đáZsivnh anhjbwrvQHL, cójbwrvQHL thểZsiv mắngjbwrvQHL Zsivanh nhưLo9T8JR2ng jbwrvQHLxin eLo9T8JR2m Zsivđừng cójbwrvQHL thjbwrvQHLái độZsiv này.”

“Em vjbwrvQHLì Lo9T8JR2sao phảiLo9T8JR2 Zsivđánh anZsivh, mắngjbwrvQHL anZsivh? ZsivEm khZsivông Zsivnên jbwrvQHLchúc jbwrvQHLmừng anZsivh sLo9T8JR2ao?” ZsivKhóe miLo9T8JR2ệng ĐLo9T8JR2ới TưjbwrvQHL DĩnZsivh manLo9T8JR2g thZsiveo mộtLo9T8JR2 chjbwrvQHLút cZsivười Lo9T8JR2cười, làjbwrvQHLm cLo9T8JR2ho aLo9T8JR2nh nhLo9T8JR2ìn Lo9T8JR2không rLo9T8JR2a Zsivcô đangZsiv nghĩLo9T8JR2 gì.

“Tư DĩnhZsiv, Lo9T8JR2em khZsivông tráchZsiv anjbwrvQHLh saoZsiv? Lo9T8JR2Em khôngjbwrvQHL jbwrvQHLoán anLo9T8JR2h sao?”Zsiv Lo9T8JR2Trong ljbwrvQHLòng jbwrvQHLHàn ZsivCảnh HiênZsiv vôZsiv cjbwrvQHLùng hojbwrvQHLang jbwrvQHLmang, tZsivại Zsivsao jbwrvQHLcô lạiLo9T8JR2 Lo9T8JR2có thểjbwrvQHL bìZsivnh tĩnZsivh Zsivnhư thế?

“Em khôngjbwrvQHL tráchZsiv, Lo9T8JR2cũng khôLo9T8JR2ng oájbwrvQHLn, CảnZsivh HiZsivên, đâyLo9T8JR2 lZsivà việLo9T8JR2c Zsivem khôngjbwrvQHL Lo9T8JR2thể Lo9T8JR2làm Lo9T8JR2cho ajbwrvQHLnh, cjbwrvQHLho nênLo9T8JR2 chúLo9T8JR2ng jbwrvQHLta lLo9T8JR2y hônjbwrvQHL đi.Lo9T8JR2” ĐớijbwrvQHL TjbwrvQHLư DĩZsivnh Lo9T8JR2biết jbwrvQHLmình khôngLo9T8JR2 cójbwrvQHL tưjbwrvQHL Lo9T8JR2cách oájbwrvQHLn, jbwrvQHLđiều cjbwrvQHLô Lo9T8JR2có thểjbwrvQHL ljbwrvQHLàm làjbwrvQHL tLo9T8JR2hành tZsivoàn cLo9T8JR2ho bLo9T8JR2ọn họ.

“Ly hôjbwrvQHLn, jbwrvQHLly Zsivhôn gjbwrvQHLì? ZsivEm vLo9T8JR2ì điềuZsiv nàjbwrvQHLy Lo9T8JR2mà lZsivy hôLo9T8JR2n sao?”Zsiv Lo9T8JR2Hàn CảnhLo9T8JR2 HiêZsivn jbwrvQHLnóng giậnjbwrvQHL jbwrvQHL, jbwrvQHLsau đLo9T8JR2ó bắtZsiv lấyZsiv bảLo9T8JR2 jbwrvQHLvai củaZsiv cô,Lo9T8JR2 nZsivói: “ELo9T8JR2m jbwrvQHLcứ coZsivi jbwrvQHLnhư cjbwrvQHLhúng Zsivta Lo9T8JR2tìm đượcLo9T8JR2 mộtZsiv nZsivgười đẻZsiv thZsivuê đượcjbwrvQHL khôngZsiv? EjbwrvQHLm khjbwrvQHLông phảLo9T8JR2i nLo9T8JR2ói eLo9T8JR2m sẽZsiv khôZsivng ngLo9T8JR2ại sao?”

Đới jbwrvQHLTư jbwrvQHLDĩnh nhìnjbwrvQHL Lo9T8JR2anh Lo9T8JR2kích độnZsivg, hạjbwrvQHL tLo9T8JR2ay aZsivnh xuốngZsiv, nóijbwrvQHL: “HạjbwrvQHL ThầZsivn làjbwrvQHL mẹLo9T8JR2 củajbwrvQHL cZsivon Lo9T8JR2anh, anjbwrvQHLh cóZsiv thểLo9T8JR2 xeLo9T8JR2m cjbwrvQHLô ấyZsiv nLo9T8JR2hư mộtZsiv ngườijbwrvQHL jbwrvQHLđẻ tjbwrvQHLhuê sjbwrvQHLao? CjbwrvQHLon Zsivcủa côLo9T8JR2 ấZsivy sẽLo9T8JR2 chịujbwrvQHL chLo9T8JR2o chúnLo9T8JR2g tLo9T8JR2a sjbwrvQHLao? CjbwrvQHLảnh jbwrvQHLHiên đừngjbwrvQHL tZsivự Zsivlừa Lo9T8JR2dối chínhjbwrvQHL mìZsivnh nữa.”

Hàn CảnZsivh HijbwrvQHLên cjbwrvQHLứng đờZsiv người,jbwrvQHL lLo9T8JR2ời củaZsiv cjbwrvQHLô Lo9T8JR2không cLo9T8JR2hút lưuLo9T8JR2 tìZsivnh cLo9T8JR2hạm vàjbwrvQHLo chỗjbwrvQHL đauLo9T8JR2 củajbwrvQHL mìnhjbwrvQHL, mộLo9T8JR2t jbwrvQHLlúc lâLo9T8JR2u sLo9T8JR2au jbwrvQHLmới nhìnjbwrvQHL côjbwrvQHL rồiZsiv nóiLo9T8JR2: “AnhZsiv jbwrvQHLsẽ jbwrvQHLkhông Zsivly hôjbwrvQHLn vLo9T8JR2ới Lo9T8JR2em, trướcjbwrvQHL kiLo9T8JR2a aLo9T8JR2nh Zsivcũng đãZsiv Lo9T8JR2nói rồi,Zsiv Lo9T8JR2anh tìjbwrvQHLnh nguyZsivện kLo9T8JR2hông cóLo9T8JR2 coLo9T8JR2n, cũnZsivg khônZsivg muLo9T8JR2ốn jbwrvQHLmất điLo9T8JR2 emjbwrvQHL, hiLo9T8JR2ện tạiLo9T8JR2 anZsivh vẫjbwrvQHLn muZsivốn njbwrvQHLhư thế.”

“Cảnh HiêLo9T8JR2n, tộiLo9T8JR2 jbwrvQHLgì chứ?Zsiv AnLo9T8JR2h cLo9T8JR2ó biếtLo9T8JR2 aZsivnh ljbwrvQHLàm nhưZsiv vậyZsiv tLo9T8JR2hương tổnZsiv bajbwrvQHLo nhijbwrvQHLêu ngjbwrvQHLười khôngZsiv? ChZsiva Lo9T8JR2mẹ củajbwrvQHL anhjbwrvQHL, HZsivạ ThầnjbwrvQHL vàjbwrvQHL Zsivcon củaZsiv cjbwrvQHLô ấyLo9T8JR2, anjbwrvQHLh nhẫnLo9T8JR2 tjbwrvQHLâm sao?”jbwrvQHL Lo9T8JR2Đới jbwrvQHLTư DĩnhZsiv vZsivừa cảmZsiv độngZsiv, vừajbwrvQHL Zsivđau lòng.

“Tư jbwrvQHLDĩnh, eZsivm kjbwrvQHLhông jbwrvQHLcần nóZsivi nữjbwrvQHLa, jbwrvQHLanh bjbwrvQHLắt buộcjbwrvQHL pLo9T8JR2hải phụLo9T8JR2 Zsivmột bZsivên, nếujbwrvQHL chọnjbwrvQHL giữajbwrvQHL Zsivđứa béjbwrvQHL Zsivvà Zsivem, anZsivh sẽZsiv chọnZsiv em.”Lo9T8JR2 jbwrvQHLHàn jbwrvQHLCảnh HiêjbwrvQHLn jbwrvQHLnhìn Zsivcô Zsivvới tháijbwrvQHL jbwrvQHLđộ cươngZsiv quyết.

Đới TjbwrvQHLư DĩLo9T8JR2nh bấtLo9T8JR2 đắLo9T8JR2c Lo9T8JR2dĩ thjbwrvQHLở Lo9T8JR2dài, jbwrvQHLcô biếtjbwrvQHL thuZsivyết Lo9T8JR2phục CảnhjbwrvQHL HiZsivên tLo9T8JR2hực sựjbwrvQHL rjbwrvQHLất Zsivkhó khăn,Zsiv jbwrvQHLanh cầjbwrvQHLn thờZsivi gLo9T8JR2ian đểLo9T8JR2 suLo9T8JR2y nghjbwrvQHLĩ cLo9T8JR2ẩn thận.

Chuyện củajbwrvQHL HànjbwrvQHL ZsivCảnh HiêjbwrvQHLn Zsivcùng HjbwrvQHLạ ThầnjbwrvQHL kZsivhông còZsivn jbwrvQHLlà bLo9T8JR2í mật,jbwrvQHL Zsivnhất địnZsivh mọiZsiv ngưZsivời jbwrvQHLcũng jbwrvQHLđã bZsiviết rồi.

Đới jbwrvQHLTư GiaLo9T8JR2i cùnLo9T8JR2g TrịnhZsiv VjbwrvQHLũ VăZsivn majbwrvQHLng vLo9T8JR2ẻ mLo9T8JR2ặt Zsivtức jbwrvQHLgiận bấtLo9T8JR2 bìnhZsiv điZsiv vàoZsiv nhàZsiv Lo9T8JR2Tư Dĩnh.

“Em cZsivòn kjbwrvQHLhông tứcZsiv giậjbwrvQHLn, hZsivai ngZsivười tLo9T8JR2ức Lo9T8JR2giận làjbwrvQHLm chijbwrvQHL?” ĐớijbwrvQHL TưLo9T8JR2 ZsivDĩnh nhZsivìn cáZsivc cjbwrvQHLô cườZsivi nói.

“Tư DjbwrvQHLĩnh, ởLo9T8JR2 trưZsivớc mặZsivt bọnZsiv chZsivị kZsivhông Zsivcần Zsivkiên jbwrvQHLcường njbwrvQHLhư vậy,Zsiv nLo9T8JR2ếu eZsivm mujbwrvQHLốn khóLo9T8JR2c, hjbwrvQHLãy kZsivhóc Zsivđi, bọZsivn chịjbwrvQHL cùnjbwrvQHLg Lo9T8JR2em chijbwrvQHLa sẻ.”

Đới TZsivư GZsiviai jbwrvQHLcũng hiểujbwrvQHL đượcjbwrvQHL jbwrvQHLlòng cZsivủa eZsivm gái,Zsiv sắZsivc mặtjbwrvQHL cóLo9T8JR2 Lo9T8JR2chút trầjbwrvQHLm Lo9T8JR2trọng hỏLo9T8JR2i: “Lo9T8JR2Tư DĩLo9T8JR2nh, lầnjbwrvQHL nàyLo9T8JR2 cZsivó phZsivải ejbwrvQHLm quyLo9T8JR2ết jbwrvQHLđịnh Zsivly hôn?”

“Ly jbwrvQHLhôn? CậjbwrvQHLu cùnjbwrvQHLg HZsivàn CảnhZsiv HjbwrvQHLiên muZsivốn jbwrvQHLly hôn?”jbwrvQHL TrịjbwrvQHLnh ZsivVũ Lo9T8JR2Văn Lo9T8JR2chấn jbwrvQHLđộng hỏi.

Đới TLo9T8JR2ư ZsivDĩnh trầZsivm jbwrvQHLmặc mộtLo9T8JR2 chútLo9T8JR2 jbwrvQHLmới nóiLo9T8JR2: “TuyjbwrvQHL rằngZsiv CjbwrvQHLảnh jbwrvQHLHiên jbwrvQHLvẫn khôngjbwrvQHL đồngZsiv Lo9T8JR2ý Lo9T8JR2ly hZsivôn, Lo9T8JR2nhưng jbwrvQHLem biếtjbwrvQHL aZsivnh ấjbwrvQHLy tớjbwrvQHLi mjbwrvQHLột Lo9T8JR2ngày njbwrvQHLào đóLo9T8JR2 cũZsivng sẽLo9T8JR2 đồngZsiv ýjbwrvQHL gjbwrvQHLiải jbwrvQHLquyết chuyLo9T8JR2ện njbwrvQHLày, tìZsivnh Zsivyêu Zsivcủa cLo9T8JR2húng eLo9T8JR2m nếujbwrvQHL sZsivo sájbwrvQHLnh cũnjbwrvQHLg khLo9T8JR2ông bằngLo9T8JR2 đượjbwrvQHLc máLo9T8JR2u mjbwrvQHLủ tìnhLo9T8JR2 tLo9T8JR2hâm cốLo9T8JR2t nhZsivục cLo9T8JR2ủa njbwrvQHLgười thân,jbwrvQHL Lo9T8JR2em Zsivtin tưởngZsiv khjbwrvQHLi Zsivanh ấyLo9T8JR2 nhìnjbwrvQHL jbwrvQHLthấy Zsivcon mìnhLo9T8JR2, cũLo9T8JR2ng chínhZsiv jbwrvQHLlà tLo9T8JR2hời đjbwrvQHLiểm chúLo9T8JR2ng eZsivm Zsivly hôn.”

Nhìn cjbwrvQHLô cũngLo9T8JR2 khôngLo9T8JR2 cóZsiv biểZsivu hiệnLo9T8JR2 củaZsiv Lo9T8JR2sự Zsivbi jbwrvQHLthương, Lo9T8JR2Trịnh VũjbwrvQHL VăLo9T8JR2n cũnLo9T8JR2g Zsivđột nLo9T8JR2hiên jbwrvQHLhiểu được,jbwrvQHL TưZsiv DĩnjbwrvQHLh vẫnLo9T8JR2 yêuZsiv LZsivong Lo9T8JR2Ngạo Phỉ,jbwrvQHL chZsivo nêLo9T8JR2n jbwrvQHLmới bìnZsivh tĩnhZsiv nhjbwrvQHLư vZsivậy, chjbwrvQHLính mìnjbwrvQHLh thậtLo9T8JR2 khZsivông jbwrvQHLbiết nLo9T8JR2ên Lo9T8JR2thương cảmZsiv chLo9T8JR2o cjbwrvQHLô haLo9T8JR2y HàZsivn CảLo9T8JR2nh Hiên.

Hạ ThầZsivn lẳngZsiv lặnjbwrvQHLg ngồijbwrvQHL tZsivrên sôLo9T8JR2 phZsiva, chờjbwrvQHL ZsivHàn CảnhjbwrvQHL HiêLo9T8JR2n mởjbwrvQHL miệngLo9T8JR2, côjbwrvQHL khjbwrvQHLông nghZsivĩ Lo9T8JR2tới chZsiva mẹZsiv Zsivlại pháZsivi ngưLo9T8JR2ời điềujbwrvQHL trZsiva Lo9T8JR2cô, cóZsiv điềuLo9T8JR2 việcZsiv Zsivnày cũngLo9T8JR2 Zsivđúng vớjbwrvQHLi Lo9T8JR2hy Zsivvọng jbwrvQHLcủa cô.

Hàn CảnZsivh jbwrvQHLHiên Zsivdo djbwrvQHLự đãLo9T8JR2 lâLo9T8JR2u, rLo9T8JR2ốt jbwrvQHLcục njbwrvQHLgẩng jbwrvQHLđầu nhìnjbwrvQHL cô,Lo9T8JR2 hZsivạ quyếtLo9T8JR2 định,jbwrvQHL quyếtjbwrvQHL tâmZsiv njbwrvQHLói: “HạLo9T8JR2 ThầjbwrvQHLn, jbwrvQHLanh xiLo9T8JR2n lỗiZsiv, bấZsivt lLo9T8JR2uận jbwrvQHLem quyếtZsiv địnhjbwrvQHL sẽLo9T8JR2 làmLo9T8JR2 gZsivì vớiLo9T8JR2 cájbwrvQHLi thaiLo9T8JR2, anjbwrvQHLh chỉZsiv Lo9T8JR2có tZsivhể nZsivói vớiLo9T8JR2 Zsivem rằng,jbwrvQHL aLo9T8JR2nh sLo9T8JR2ẽ khôngjbwrvQHL Lo9T8JR2cùng TưZsiv Lo9T8JR2Dĩnh lZsivy hôn.”

“Anh CảnhLo9T8JR2 HLo9T8JR2iên, Lo9T8JR2em Lo9T8JR2cho tớLo9T8JR2i bjbwrvQHLây Zsivgiờ đềuZsiv khôngLo9T8JR2 jbwrvQHLcó jbwrvQHLnghĩ tớjbwrvQHLi aLo9T8JR2nh sẽLo9T8JR2 Zsivly hôjbwrvQHLn, Zsivanh cũnZsivg khLo9T8JR2ông cZsivần Zsivphải jbwrvQHLchịu trájbwrvQHLch nhiệm,Lo9T8JR2 đứaZsiv béZsiv nàyjbwrvQHL anLo9T8JR2h cũnZsivg kZsivhông cầZsivn phảiZsiv xLo9T8JR2en vào.Zsiv” ZsivNước mắtjbwrvQHL HạZsiv tjbwrvQHLhần chảyjbwrvQHL xuống,Lo9T8JR2 oánLo9T8JR2 hZsivận trojbwrvQHLng lòLo9T8JR2ng lạiLo9T8JR2 Lo9T8JR2gia tjbwrvQHLăng tZsivhêm vZsivài phần.

“Hạ Thần,Lo9T8JR2 anZsivh khôLo9T8JR2ng nghZsivĩ sẽZsiv tổnZsiv thZsivương đLo9T8JR2ến emZsiv, thậtjbwrvQHL sZsivự anLo9T8JR2h kjbwrvQHLhông muốnLo9T8JR2 jbwrvQHLnhư vậjbwrvQHLy.” HàjbwrvQHLn CảnhjbwrvQHL HiêLo9T8JR2n kLo9T8JR2hông bjbwrvQHLiết biLo9T8JR2ểu đạtLo9T8JR2 Lo9T8JR2lời xZsivin lỗiZsiv nhLo9T8JR2ư thZsivế nào.

“Em biết,jbwrvQHL CảZsivnh HLo9T8JR2iên, anZsivh điZsiv Lo9T8JR2đi, Lo9T8JR2em Lo9T8JR2không muLo9T8JR2ốn jbwrvQHLgặp Lo9T8JR2anh nữa.”Lo9T8JR2 HZsivạ TjbwrvQHLhần tZsivhật jbwrvQHLkhông ngờLo9T8JR2 ngườijbwrvQHL Zsivđàn ôngZsiv nàjbwrvQHLy ljbwrvQHLại bạLo9T8JR2c tìnZsivh bạcZsiv Zsivnghĩa vjbwrvQHLới mLo9T8JR2ình nhưLo9T8JR2 vậy.

“Vậy ejbwrvQHLm bZsivảo jbwrvQHLtrọng, Zsivanh jbwrvQHLđi đây.”Zsiv HànLo9T8JR2 jbwrvQHLCảnh HiêLo9T8JR2n chầLo9T8JR2n cLo9T8JR2hờ mLo9T8JR2ột chLo9T8JR2út, đứnZsivg djbwrvQHLậy nZsivhìn cLo9T8JR2ô, rồiLo9T8JR2 xoZsivay lZsivưng đi.

Hạ jbwrvQHLThần huZsivng hăZsivng jbwrvQHLnhìn tZsivheo bóLo9T8JR2ng Zsivdáng Lo9T8JR2anh, HàLo9T8JR2n CZsivảnh Hiên,Lo9T8JR2 mộtjbwrvQHL ngàyLo9T8JR2 nàLo9T8JR2o đZsivó, Lo9T8JR2anh sẽZsiv pLo9T8JR2hải cầuLo9T8JR2 xZsivin jbwrvQHLcô cLo9T8JR2ho Zsivanh quaLo9T8JR2y tjbwrvQHLrở về.

Trong qjbwrvQHLuán cafe.

“Tư DĩnjbwrvQHLh, eLo9T8JR2m cójbwrvQHL jbwrvQHLkhỏe Lo9T8JR2không?” LZsivong NZsivgạo PjbwrvQHLhỉ njbwrvQHLhìn cô,Lo9T8JR2 Lo9T8JR2quan tâmjbwrvQHL hLo9T8JR2ỏi, khôngLo9T8JR2 biếtjbwrvQHL côjbwrvQHL sLo9T8JR2au khjbwrvQHLi biếZsivt cLo9T8JR2huyện cZsivủa HLo9T8JR2ạ ThầZsivn sẽZsiv nghĩLo9T8JR2 jbwrvQHLnhư Zsivthế nào?

“Vẫn tLo9T8JR2ốt, còjbwrvQHLn anh?”jbwrvQHL ĐớZsivi TZsivư DjbwrvQHLĩnh nhẹZsiv jbwrvQHLnhàng uLo9T8JR2ống mộtZsiv ngụmLo9T8JR2 cLo9T8JR2à pLo9T8JR2hê, càLo9T8JR2 phjbwrvQHLê cZsivhua sZsivót giốngLo9T8JR2 nLo9T8JR2hư lZsivòng Lo9T8JR2của jbwrvQHLcô bjbwrvQHLây gZsiviờ vậy.

“Bây gijbwrvQHLờ Lo9T8JR2em địnjbwrvQHLh làmZsiv gì?”Zsiv jbwrvQHLLong NgạoLo9T8JR2 Lo9T8JR2Phỉ qujbwrvQHLan tâmZsiv hỏi.

“Làm cjbwrvQHLái gì?”Lo9T8JR2 ĐớiZsiv TjbwrvQHLư DĩnhZsiv sửngLo9T8JR2 sốt,Lo9T8JR2 khônLo9T8JR2g hiểLo9T8JR2u đưjbwrvQHLợc Lo9T8JR2ý tjbwrvQHLứ Lo9T8JR2của anh.

“Chính lZsivà HjbwrvQHLạ ThầnZsiv đLo9T8JR2ã mjbwrvQHLang Zsivthai rồjbwrvQHLi, ejbwrvQHLm địLo9T8JR2nh làjbwrvQHLm jbwrvQHLgì bâLo9T8JR2y giờZsiv?” LonZsivg NgạojbwrvQHL Lo9T8JR2Phỉ nóiLo9T8JR2 rõZsiv lại.

“Em jbwrvQHLcó Lo9T8JR2thể làLo9T8JR2m gZsivì bjbwrvQHLây giZsivờ?” ĐớiZsiv TưZsiv Lo9T8JR2Dĩnh Lo9T8JR2cười khổ.

“Nếu Zsivem kjbwrvQHLhông jbwrvQHLmuốn cùnZsivg CảnhLo9T8JR2 HiêZsivn lZsivy hôjbwrvQHLn, Zsivnhư vLo9T8JR2ậy anLo9T8JR2h gLo9T8JR2iúp jbwrvQHLem Lo9T8JR2giải quyjbwrvQHLết cZsivhuyện nLo9T8JR2ày.” jbwrvQHLLong NgạoZsiv Lo9T8JR2Phỉ tZsivin tưởjbwrvQHLng thựZsivc lựLo9T8JR2c củaZsiv Lo9T8JR2anh sLo9T8JR2ẽ giảiZsiv quyjbwrvQHLết chjbwrvQHLuyện nLo9T8JR2ày dễLo9T8JR2 dàng.

“Không cần,Zsiv khôLo9T8JR2ng cầnZsiv jbwrvQHLtổn thưLo9T8JR2ơng đứZsiva béjbwrvQHL.” ĐớijbwrvQHL TưZsiv DĩnjbwrvQHLh cLo9T8JR2uống quíLo9T8JR2t ngăjbwrvQHLn cản,jbwrvQHL aLo9T8JR2nh khLo9T8JR2ông phjbwrvQHLải jbwrvQHLmuốn bỏjbwrvQHL cjbwrvQHLái thZsivai cjbwrvQHLủa HạZsiv TZsivhần chứ.

Nhìn côZsiv bàZsivy Lo9T8JR2ra dájbwrvQHLng vẻjbwrvQHL jbwrvQHLkhẩn trươnLo9T8JR2g njbwrvQHLhư thếLo9T8JR2, LLo9T8JR2ong NgạoZsiv PhỉLo9T8JR2 cảmZsiv thLo9T8JR2ấy lẫnLo9T8JR2 lLo9T8JR2ộn nóZsivi: “TZsivư DĩjbwrvQHLnh, eZsivm Zsivvì Zsivcái gLo9T8JR2ì jbwrvQHLphải Lo9T8JR2chịu nhZsivư vậy?”

“Em đjbwrvQHLã Zsivkhông tLo9T8JR2hể sjbwrvQHLinh Zsivcho CảnhLo9T8JR2 HiêjbwrvQHLn mộjbwrvQHLt đLo9T8JR2ứa Lo9T8JR2con, sjbwrvQHLao cZsivó thểLo9T8JR2 Zsivđi thươngLo9T8JR2 tổjbwrvQHLn tớiLo9T8JR2 jbwrvQHLcon Lo9T8JR2của Lo9T8JR2anh ấZsivy chứ?”Zsiv Lo9T8JR2Đới jbwrvQHLTư DĩnhjbwrvQHL thầmjbwrvQHL tjbwrvQHLhở dài.

“Tư DZsivĩnh, vjbwrvQHLì saLo9T8JR2o ejbwrvQHLm vẫnZsiv thaZsivy Zsivngười khLo9T8JR2ác Zsivsuy njbwrvQHLghĩ, khônLo9T8JR2g suZsivy nghLo9T8JR2ĩ gìLo9T8JR2 chjbwrvQHLo mìjbwrvQHLnh cjbwrvQHLả.” LZsivong NgạLo9T8JR2o jbwrvQHLPhỉ nZsivhìn Lo9T8JR2cô ngồiLo9T8JR2 trướcjbwrvQHL mjbwrvQHLắt jbwrvQHLmà đaZsivu lòng.

“Em cũngLo9T8JR2 khôZsivng cóLo9T8JR2 Lo9T8JR2tốt nhjbwrvQHLư vậjbwrvQHLy đjbwrvQHLâu. CũjbwrvQHLng khZsivông Lo9T8JR2còn sZsivớm Zsivnữa, eLo9T8JR2m jbwrvQHLphải trLo9T8JR2ở Lo9T8JR2về, gặpZsiv lZsivại sLo9T8JR2au.” ĐZsivới TZsivư DĩnhZsiv khôngLo9T8JR2 jbwrvQHLbiết jbwrvQHLvì saoLo9T8JR2, jbwrvQHLcô khZsivông thLo9T8JR2ể jbwrvQHLbình jbwrvQHLthản đốijbwrvQHL Zsivmặt vớijbwrvQHL jbwrvQHLanh được.

“Anh Zsivđưa ejbwrvQHLm về.”Lo9T8JR2 LZsivong NgạoZsiv ZsivPhỉ jbwrvQHLbiết tronLo9T8JR2g Lo9T8JR2lòng jbwrvQHLcô cjbwrvQHLòn ngạZsivi ngLo9T8JR2ùng, anjbwrvQHLh phảijbwrvQHL lZsivàm gìjbwrvQHL chZsivo đúngLo9T8JR2 đây?

“Cám ơZsivn Lo9T8JR2anh, nhưjbwrvQHLng khôLo9T8JR2ng cầnZsiv đâu,Zsiv jbwrvQHLem Lo9T8JR2tự lLo9T8JR2ái jbwrvQHLxe về.”Zsiv ĐjbwrvQHLới TưjbwrvQHL DZsivĩnh khácjbwrvQHLh jbwrvQHLsáo cựLo9T8JR2 tuyệt,Lo9T8JR2 sLo9T8JR2au đóLo9T8JR2 rLo9T8JR2ời khjbwrvQHLỏi quán cafe.