Người vợ thay thế - Chương 67

CAchxhương 6GEzPV3G67: 64fCtn22Muốn Achxcó đứa64fCtn22 bé

Ông Hạ64fCtn22 cAchxùng BàAchx HGEzPV3G6ạ giGEzPV3G6ật mAchxình nhìGEzPV3G6n b64fCtn22ọn họ64fCtn22, s64fCtn22au đGEzPV3G6ó Achxvẻ mGEzPV3G6ặt đầ64fCtn22y Achxphẫn 64fCtn22nộ nói:

“Ông nóGEzPV3G6i đù64fCtn22a GEzPV3G6gì vậy64fCtn22? NGEzPV3G6ếu CảGEzPV3G6nh H64fCtn22iên muAchxốn cAchxưới 64fCtn22Tiểu Thần,GEzPV3G6 n64fCtn22ó sẽAchx không64fCtn22 cướiAchx nGEzPV3G6gười kAchxhác, hơGEzPV3G6n nữaGEzPV3G6 chGEzPV3G6o GEzPV3G6dù 64fCtn22hiện tại64fCtn22 GEzPV3G6hai ng64fCtn22ười chịGEzPV3G6u cưới,Achx chúnGEzPV3G6g tô64fCtn22i cũnGEzPV3G6g sAchxẽ khô64fCtn22ng chịuGEzPV3G6 gả.”

“Ông Hạ,64fCtn22 hAchxai ngườiAchx Achxđừng kAchxích độ64fCtn22ng, chúng64fCtn22 64fCtn22ta bànAchx b64fCtn22ạc mộtAchx Achxchút đ64fCtn22ược không?Achx” Ô64fCtn22ng HànGEzPV3G6 vộiGEzPV3G6 vàng64fCtn22 nói.

“Chính làGEzPV3G6 nGEzPV3G6hư thế64fCtn22 này,Achx Achxbà GEzPV3G6Hạ, b64fCtn22à cần64fCtn22 pAchxhải h64fCtn22iểu rõAchx, nAchxếu hGEzPV3G6ai GEzPV3G6người cGEzPV3G6ố ý64fCtn22 GEzPV3G6bắt HạAchx Thần64fCtn22 bỏAchx đứaAchx GEzPV3G6nhỏ, vAchxạchẳng ma64fCtn22y xảyAchx r64fCtn22a chuyệnGEzPV3G6 GEzPV3G6gì nGEzPV3G6goài ý64fCtn22 mu64fCtn22ốn? 64fCtn22Nếu sAchxau nGEzPV3G6ày HAchxạ TAchxhần khôGEzPV3G6ng thểAchx 64fCtn22mang Achxthai lạGEzPV3G6i t64fCtn22hì 64fCtn22làm sa64fCtn22u bâyGEzPV3G6 GEzPV3G6giờ? BGEzPV3G6à hGEzPV3G6i vọngAchx chGEzPV3G6uyện nà64fCtn22y xảyGEzPV3G6 rAchxa GEzPV3G6sao?” BGEzPV3G6à HànGEzPV3G6 64fCtn22cố ý64fCtn22 GEzPV3G6đem sựGEzPV3G6 tìGEzPV3G6nh nGEzPV3G6ói tAchxhật ngGEzPV3G6hiêm trọng.

Sắc mặtAchx 64fCtn22bà HGEzPV3G6ạ quảGEzPV3G6 Achxnhiên 64fCtn22thay GEzPV3G6đổi mộtGEzPV3G6 chúGEzPV3G6t, khôn64fCtn22g khỏAchxi nhìGEzPV3G6n xeAchxm ôGEzPV3G6ng Hạ.

“Ông Hạ,64fCtn22 ô64fCtn22ng b64fCtn22ình 64fCtn22tĩnh mộtGEzPV3G6 chútAchx, hãyAchx nGEzPV3G6ghe tôiGEzPV3G6 n64fCtn22ói, CGEzPV3G6ảnh AchxHiên nhấtAchx địnhAchx lGEzPV3G6à 64fCtn22thích Hạ64fCtn22 GEzPV3G6Thần, GEzPV3G6bằng khôAchxng GEzPV3G6hai đứaGEzPV3G6 GEzPV3G6cũng sGEzPV3G6ẽ k64fCtn22hông ở64fCtn22 cùn64fCtn22g mAchxột cGEzPV3G6hỗ, khônAchxg phAchxải sGEzPV3G6ao?” ÔGEzPV3G6ng 64fCtn22Hàn tùAchxy tAchxhời Achxkhuyên giải.

“Vậy GEzPV3G6ý GEzPV3G6của GEzPV3G6hai ngườiAchx làAchx mGEzPV3G6uốn Cả64fCtn22nh HGEzPV3G6iên 64fCtn22ly hônAchx rồiGEzPV3G6 Achxcưới Hạ64fCtn22 Thần,Achx CảAchxnh Hiê64fCtn22n Achxcũng chịuGEzPV3G6 64fCtn22làm Achxvậy sa64fCtn22o?” AchxNgữ khíGEzPV3G6 của64fCtn22 ÔngAchx AchxHạ cGEzPV3G6ũng dịuAchx đi64fCtn22 đôiGEzPV3G6 chút.

“Nhất đị64fCtn22nh Cản64fCtn22h 64fCtn22Hiên sẽGEzPV3G6 chịu,Achx 64fCtn22hai nGEzPV3G6gười GEzPV3G6yên tâGEzPV3G6m, chuy64fCtn22ện Achxnày cGEzPV3G6húng tôiGEzPV3G6 64fCtn22sẽ giảAchxi quyết,Achx 64fCtn22nhất đ64fCtn22ịnh sẽAchx cAchxho haAchxi Achxngười GEzPV3G6một Achxđáp áAchxn v64fCtn22ừa lò64fCtn22ng, haGEzPV3G6i ngườAchxi hômGEzPV3G6 naAchxy ởAchx GEzPV3G6lại đAchxây Achxăn cAchxơm nha.”64fCtn22 ÔngAchx HàGEzPV3G6n vGEzPV3G6ui vẻ,Achx giGEzPV3G6ãn đuGEzPV3G6ôi lôGEzPV3G6ng 64fCtn22mày, Achxông GEzPV3G6đã cóGEzPV3G6 cGEzPV3G6háu nội64fCtn22 rồi.

“Không cần,64fCtn22 chAchxúng tôi64fCtn22 khô64fCtn22ng cầGEzPV3G6n ănGEzPV3G6, cGEzPV3G6húng tAchxôi GEzPV3G6đi về64fCtn22 trướAchxc đâAchxy, GEzPV3G6hy vọng64fCtn22 Achxhai ngườiGEzPV3G6 c64fCtn22ho chúngGEzPV3G6 tô64fCtn22i mộtGEzPV3G6 câu64fCtn22 tAchxrả lờAchxi thuyếAchxt phục.”

“Được, sẽ64fCtn22 r64fCtn22ất n64fCtn22hanh thôi.”

Ông H64fCtn22ạ vàGEzPV3G6 bàAchx AchxHạ 64fCtn22đi Achxrồi, ôngAchx HAchxàn cùngGEzPV3G6 bGEzPV3G6à AchxHàn Achxnhìn nhauAchx, GEzPV3G6trong lò64fCtn22ng cóAchx một64fCtn22 Achxlinh cảGEzPV3G6m tốt.

Đới T64fCtn22ư Dĩnh64fCtn22 mAchxở cAchxửa raGEzPV3G6, nhìnGEzPV3G6 thGEzPV3G6ấy n64fCtn22gười ngoàiAchx cửaAchx, GEzPV3G6sắc mặAchxt cứngGEzPV3G6 đờ,Achx họGEzPV3G6 64fCtn22lại tớiAchx nữa.

“Bác traiGEzPV3G6, bácGEzPV3G6 gái,64fCtn22 hAchxai ngườiAchx Achxtới rồAchxi ạ.”Achx VừaAchx địnhGEzPV3G6 kêuAchx b64fCtn22a mẹ64fCtn22, độ64fCtn22t GEzPV3G6nhiên nhAchxớ GEzPV3G6tới nGEzPV3G6gày đóAchx 64fCtn22bà HàGEzPV3G6n Achxcó GEzPV3G6nói quaAchx, Achxcô vAchxội vàAchxng sGEzPV3G6ửa miệng.

Ông HAchxàn cùn64fCtn22g bàGEzPV3G6 HGEzPV3G6àn 64fCtn22vui GEzPV3G6vẻ đGEzPV3G6i tớAchxi, nAchxgồi xuốngGEzPV3G6 ghếAchx Achxsô ph64fCtn22a, ĐớiGEzPV3G6 GEzPV3G6Tư DAchxĩnh Achxtrong Achxlòng sin64fCtn22h GEzPV3G6nghi hGEzPV3G6oặc, k64fCtn22hông lAchxẽ họ64fCtn22 đến64fCtn22 đây64fCtn22 bGEzPV3G6ức cAchxô l64fCtn22y hôn.

“Tư AchxDĩnh, cô64fCtn22 chuẩAchxn bAchxị kh64fCtn22i nAchxào dọn64fCtn22 đi?Achx CGEzPV3G6húng tAchxa muốnGEzPV3G6 Achxđem nơi64fCtn22 GEzPV3G6này tAchxrang hoàGEzPV3G6ng lạiGEzPV3G6 một64fCtn22 cGEzPV3G6hút.” AchxBà H64fCtn22àn nhìGEzPV3G6n xAchxung 64fCtn22quanh phòngAchx tAchxựa 64fCtn22hồ khôngAchx vừaGEzPV3G6 lòng.

“Cảnh GEzPV3G6Hiên nhấtAchx địAchxnh GEzPV3G6nói GEzPV3G6cho 64fCtn22cô bAchxiết Achxrồi, HạGEzPV3G6 ThầAchxn đang64fCtn22 maGEzPV3G6ng thAchxai, đứa64fCtn22 nhỏ64fCtn22 lAchxà c64fCtn22on củaAchx AchxCảnh Hiên?GEzPV3G6 GEzPV3G6Ta ngGEzPV3G6hĩ sẽ64fCtn22 Achxđem nóAchx đếnAchx đGEzPV3G6ây đểAchx 64fCtn22chăm sAchxóc, Achxdù gì64fCtn22 64fCtn22nó cGEzPV3G6ũng đGEzPV3G6ang m64fCtn22ang cốGEzPV3G6t nhục64fCtn22 củaAchx 64fCtn22Hàn giAchxa cGEzPV3G6húng ta.”

Đới TưGEzPV3G6 GEzPV3G6Dĩnh chấnGEzPV3G6 động,Achx Hạ64fCtn22 TGEzPV3G6hần 64fCtn22mang tGEzPV3G6hai, đứaAchx nhỏ64fCtn22 là64fCtn22 co64fCtn22n củAchxa CảnhGEzPV3G6 HiêGEzPV3G6n? Điề64fCtn22u n64fCtn22ày sGEzPV3G6ao có64fCtn22 Achxthể? 64fCtn22Nếu CảnhGEzPV3G6 GEzPV3G6Hiên cùAchxng HạGEzPV3G6 T64fCtn22hần ởGEzPV3G6 cùngGEzPV3G6 Achxmột chỗAchx, Achxnhư s64fCtn22ao lạGEzPV3G6i khônGEzPV3G6g đồnAchxg ý64fCtn22 c64fCtn22ùng côGEzPV3G6 lGEzPV3G6y h64fCtn22ôn, h64fCtn22ay GEzPV3G6là ônGEzPV3G6g Achxbà AchxHàn cGEzPV3G6ố ýAchx nóGEzPV3G6i như64fCtn22 vậy.

“Cô khGEzPV3G6ông tGEzPV3G6in sao64fCtn22? ĐượcAchx rồi,Achx tGEzPV3G6a GEzPV3G6sẽ chờ64fCtn22 Cả64fCtn22nh HiAchxên 64fCtn22trở về64fCtn22, chún64fCtn22g 64fCtn22ta cùnGEzPV3G6g nhaGEzPV3G6u hỏGEzPV3G6i nó64fCtn22. Cô64fCtn22 Achxđi Achxgọi điện64fCtn22 t64fCtn22hoại ch64fCtn22o nó64fCtn22 đAchxi.” BàAchx Hà64fCtn22n nAchxhìn rAchxa Achxhoài 64fCtn22nghi tron64fCtn22g mắtAchx cô.

“Vâng.” GEzPV3G6Đới TGEzPV3G6ư GEzPV3G6Dĩnh lấyGEzPV3G6 điện64fCtn22 thoại64fCtn22 dGEzPV3G6i độnAchxg bênGEzPV3G6 ngGEzPV3G6ười rGEzPV3G6a gọi.

“Tư GEzPV3G6Dĩnh, cóGEzPV3G6 việAchxc gì64fCtn22 saoAchx?” HàAchxn AchxCảnh 64fCtn22Hiên Achxcầm Achxlấy Achxdi Achxđộng vừGEzPV3G6a thấyAchx Achxlà GEzPV3G6điện thoạiGEzPV3G6 ở64fCtn22 nhàGEzPV3G6 64fCtn22gọi đến.

“Bây Achxgiờ aGEzPV3G6nh c64fCtn22ó bận64fCtn22 khAchxông? KhôAchxng phả64fCtn22i vộiGEzPV3G6, nhưn64fCtn22g Achxanh hãGEzPV3G6y 64fCtn22tan 64fCtn22sở GEzPV3G6sớm mộtGEzPV3G6 chúAchxt, eAchxm cóGEzPV3G6 vi64fCtn22ệc muốnAchx h64fCtn22ỏi aGEzPV3G6nh GEzPV3G6mà.” GAchxiọng ĐớiGEzPV3G6 T64fCtn22ư DĩAchxnh rất64fCtn22 nhẹ.

Hàn CảAchxnh HiêGEzPV3G6n GEzPV3G6nhìn Achxxem đAchxồng 64fCtn22hồ, cAchxòn cAchxó nAchxửa giờ64fCtn22 GEzPV3G6cũng Achxđã 64fCtn22tan sAchxở rồGEzPV3G6i, nAchxói: “AchxĐược, GEzPV3G6anh lGEzPV3G6ập tức64fCtn22 vềGEzPV3G6 ngay.”

Đới 64fCtn22Tư 64fCtn22Dĩnh 64fCtn22cùng ôAchxng Hàn64fCtn22, bàAchx HGEzPV3G6àn lẳ64fCtn22ng lặngAchx ngồiGEzPV3G6 chờAchx CAchxảnh Hiên64fCtn22 trởAchx vềAchx chứngAchx Achxminh hếGEzPV3G6t thảy.

Chuông cAchxửa vGEzPV3G6ừa rGEzPV3G6eo, Đới64fCtn22 T64fCtn22ư D64fCtn22ĩnh vGEzPV3G6ội vànAchxg điAchx mởAchx cửa.

“Tư D64fCtn22ĩnh, chuyệGEzPV3G6n g64fCtn22ì,…” GEzPV3G6Hàn Cả64fCtn22nh HiAchxên tiAchxến vàoAchx nhàAchx li64fCtn22ền 64fCtn22hỏi, độtGEzPV3G6 nhiGEzPV3G6ên t64fCtn22hấy Achxcha m64fCtn22ẹ đAchxang ngồ64fCtn22i ở64fCtn22 ghếAchx GEzPV3G6sô phAchxa, sửng64fCtn22 sốAchxt nói:

“Cha Achxmẹ, GEzPV3G6tại sAchxao hGEzPV3G6ai n64fCtn22gười lạiGEzPV3G6 đếAchxn đây?”

“Xảy rAchxa chuyệnGEzPV3G6 lGEzPV3G6ớn nhưGEzPV3G6 GEzPV3G6thế Achxmà chúnGEzPV3G6g GEzPV3G6ta cóGEzPV3G6 thểGEzPV3G6 kh64fCtn22ông Achxđến đượcGEzPV3G6 sGEzPV3G6ao?” vAchxẻ GEzPV3G6mặt ôAchxng HAchxàn GEzPV3G6nghiêm túcGEzPV3G6 nói.

“Con GEzPV3G6còn giảAchx bGEzPV3G6ộ, GEzPV3G6đứa nGEzPV3G6hỏ t64fCtn22rong bụ64fCtn22ng HGEzPV3G6ạ Thầ64fCtn22n GEzPV3G6có pGEzPV3G6hải Achxlà 64fCtn22của cGEzPV3G6on khôn64fCtn22g, Achxcó phGEzPV3G6ải h64fCtn22ay khAchxông?” Bà64fCtn22 HàGEzPV3G6n GEzPV3G6gõ v64fCtn22ào đGEzPV3G6ầu 64fCtn22anh 64fCtn22một cáiGEzPV3G6, tAchxại saAchxo anGEzPV3G6h GEzPV3G6cái 64fCtn22gì cũAchxng Achxkhông nAchxói GEzPV3G6cho 64fCtn22họ bi64fCtn22ết chứ.

Hàn Cảnh64fCtn22 HiAchxên cứng64fCtn22 ngư64fCtn22ời đứng64fCtn22 đ64fCtn22ơ nGEzPV3G6ơi đó,64fCtn22 khôAchxng GEzPV3G6biết lGEzPV3G6à nêGEzPV3G6n Achxphủ nGEzPV3G6hận h64fCtn22ay thừGEzPV3G6a GEzPV3G6nhận nGEzPV3G6ữa, ch64fCtn22a mẹ64fCtn22 bGEzPV3G6iết 64fCtn22đứa nhAchxỏ Achxtrong bụngGEzPV3G6 Hạ64fCtn22 TAchxhần lGEzPV3G6à cAchxon cAchxủa chGEzPV3G6ính m64fCtn22ình, 64fCtn22còn TGEzPV3G6ư DĩnhGEzPV3G6 thGEzPV3G6ì sAchxao, khônAchxg khỏiAchx đưaAchx Achxmắt GEzPV3G6nhìn vAchxề phíGEzPV3G6a cô.

“Cha mẹGEzPV3G6, tạiAchx GEzPV3G6sao hGEzPV3G6ai ngườGEzPV3G6i l64fCtn22ại biếGEzPV3G6t?” NgữAchx khí64fCtn22 củAchxa aGEzPV3G6nh c64fCtn22ó vẻ64fCtn22 bất64fCtn22 đắ64fCtn22c dAchxĩ tr64fCtn22ầm trọng,64fCtn22 chuyGEzPV3G6ện tớiGEzPV3G6 nGEzPV3G6ước nà64fCtn22y c64fCtn22ũng kGEzPV3G6hông Achxthể không64fCtn22 64fCtn22thừa nhận.

Sắc GEzPV3G6mặt AchxĐới T64fCtn22ư DAchxĩnh tAchxhay đGEzPV3G6ổi, trAchxong đGEzPV3G6áy mắt64fCtn22 c64fCtn22ó Achxchút 64fCtn22đau lòng,GEzPV3G6 Achxcô cGEzPV3G6ó thAchxể kh64fCtn22ông thAchxèm đểAchx ýGEzPV3G6 đếnAchx chGEzPV3G6uyện tì64fCtn22nh của64fCtn22 GEzPV3G6Cảnh HiênGEzPV3G6 vàAchx HạAchx AchxThần, nhưnAchxg GEzPV3G6cô đ64fCtn22ể ýAchx đ64fCtn22ến việcAchx anAchxh cGEzPV3G6ư nGEzPV3G6hiên dáAchxm lừAchxa mình.

“Chúng t64fCtn22a tạiAchx 64fCtn22sao lạ64fCtn22i bGEzPV3G6iết, GEzPV3G6hôm n64fCtn22ay ônGEzPV3G6g HAchxàn với64fCtn22 b64fCtn22à HGEzPV3G6àn nổ64fCtn22i gGEzPV3G6iận đ64fCtn22ùng đùngGEzPV3G6 chạy64fCtn22 đếnGEzPV3G6 chấtGEzPV3G6 vấnGEzPV3G6 chúAchxng Achxta, bAchxắt Achxchúng tAchxa GEzPV3G6cho b64fCtn22ọn h64fCtn22ọ một64fCtn22 cáGEzPV3G6i 64fCtn22công GEzPV3G6đạo, hiệnAchx tạAchxi GEzPV3G6ta muốnAchx hỏiGEzPV3G6 coGEzPV3G6n, Achxcon tínhAchx làAchxm Achxsao b64fCtn22ây giờGEzPV3G6.” GEzPV3G6Ông GEzPV3G6Hàn thGEzPV3G6ực thGEzPV3G6ông Achxminh 64fCtn22đem GEzPV3G6vấn GEzPV3G6đề nàAchxy đAchxẩy sGEzPV3G6ang chGEzPV3G6o anh

“Con…” AchxHàn Cảnh64fCtn22 HGEzPV3G6iên chầ64fCtn22n cAchxhờ, khôn64fCtn22g GEzPV3G6biết làmGEzPV3G6 saGEzPV3G6o mớiGEzPV3G6 phải.

“Rất kAchxhó Achxquyết địnGEzPV3G6h saGEzPV3G6o? GEzPV3G6Có 64fCtn22điều Achxta nói64fCtn22 ch64fCtn22o coGEzPV3G6n bi64fCtn22ết, Cảnh64fCtn22 Hiê64fCtn22n, Hạ64fCtn22 Thần64fCtn22 đaGEzPV3G6ng m64fCtn22ang tronAchxg mình64fCtn22 đứaGEzPV3G6 coAchxn củAchxa co64fCtn22n, hi64fCtn22ện tạiGEzPV3G6 việGEzPV3G6c xảy64fCtn22 r64fCtn22a 64fCtn22trước mắtAchx 64fCtn22chỉ cóGEzPV3G6 Achxmột Achxcách giAchxải GEzPV3G6quyết đó64fCtn22 GEzPV3G6chính 64fCtn22là cướiGEzPV3G6 Hạ64fCtn22 Thầ64fCtn22n.” ÔnGEzPV3G6g HànAchx tỏAchx th64fCtn22ái đ64fCtn22ộ kiênGEzPV3G6 quAchxyết nói.

“Cảnh HAchxiên à,GEzPV3G6 Hạ64fCtn22 ThầnGEzPV3G6 đaAchxng maGEzPV3G6ng 64fCtn22thai c64fCtn22on củaGEzPV3G6 c64fCtn22on, GEzPV3G6con n64fCtn22hẫn tâ64fCtn22m mặc64fCtn22 kệGEzPV3G6 nGEzPV3G6ó GEzPV3G6sao.” GEzPV3G6Bà HàGEzPV3G6n GEzPV3G6ở Achxbên cạGEzPV3G6nh cGEzPV3G6ũng đệmAchx thêm.

Đới AchxTư Dĩ64fCtn22nh lẳngAchx lặng64fCtn22 đứAchxng GEzPV3G6ở m64fCtn22ột GEzPV3G6bên, tro64fCtn22ng m64fCtn22ắt lộ64fCtn22 Achxbi thưAchxơng, hóa64fCtn22 r64fCtn22a đàGEzPV3G6n ôGEzPV3G6ng đềuGEzPV3G6 như64fCtn22 vậy,GEzPV3G6 CảGEzPV3G6nh H64fCtn22iên c64fCtn22ư nhiên64fCtn22 cũngGEzPV3G6 sa64fCtn22u lưnGEzPV3G6g mGEzPV3G6ình GEzPV3G6cùng HạAchx Thầ64fCtn22n GEzPV3G6xảy r64fCtn22a ch64fCtn22uyện đó,GEzPV3G6 vậyGEzPV3G6 tGEzPV3G6ại saAchxo còAchxn k64fCtn22hông chịuAchx Achxbuông 64fCtn22tay cô.

“Cha mẹ,GEzPV3G6 h64fCtn22ai GEzPV3G6người GEzPV3G6không c64fCtn22ần é64fCtn22p 64fCtn22con, haAchxi ngườiGEzPV3G6 trởAchx 64fCtn22về điGEzPV3G6, 64fCtn22con sGEzPV3G6ẽ 64fCtn22suy ngGEzPV3G6hĩ xGEzPV3G6em phảiAchx gAchxiải quyết64fCtn22 ch64fCtn22uyện GEzPV3G6này Achxra GEzPV3G6sao.” AchxHàn CảnhGEzPV3G6 Hi64fCtn22ên thố64fCtn22ng khổAchx héGEzPV3G6t lGEzPV3G6ớn, mAchxọi Achxngười đềuGEzPV3G6 muốn64fCtn22 épAchx anhAchx, Achxanh sắpGEzPV3G6 điênAchx rồi.

“Vậy Achxcon Achxtốt n64fCtn22hất GEzPV3G6hãy nAchxghĩ k64fCtn22ĩ lạiAchx đAchxi, chúAchxng 64fCtn22ta Achxcho GEzPV3G6con 164fCtn220 ngàyAchx suAchxy nghAchxĩ, cùAchxng TAchxư DAchxĩnh 64fCtn22ly hô64fCtn22n, cưới64fCtn22 GEzPV3G6Hạ ThAchxần.” 64fCtn22Trong 64fCtn22mắt Ô64fCtn22ng HGEzPV3G6àn chứaGEzPV3G6 đầy64fCtn22 64fCtn22tức giận.

Bà Hà64fCtn22n cGEzPV3G6ũng n64fCtn22hìn Đới64fCtn22 64fCtn22Tư DĩnhGEzPV3G6 nói:

“Tôi hGEzPV3G6y vGEzPV3G6ọng cô64fCtn22 hiểGEzPV3G6u được,Achx đứaGEzPV3G6 64fCtn22bé troGEzPV3G6ng 64fCtn22bụng Hạ64fCtn22 TGEzPV3G6hần, chún64fCtn22g tô64fCtn22i sẽAchx khôngAchx bỏAchx nó,GEzPV3G6 côAchx nêGEzPV3G6n 64fCtn22biết cAchxhính mình64fCtn22 p64fCtn22hải làGEzPV3G6m 64fCtn22như thế64fCtn22 nà64fCtn22o? NếuGEzPV3G6 Achxcô cóGEzPV3G6 thểAchx sinAchxh chAchxo chún64fCtn22g tôiAchx mộtGEzPV3G6 đứaAchx cháAchxu, chGEzPV3G6úng tôi64fCtn22 cũnAchxg sẽGEzPV3G6 khôAchxng Achxvô tìnGEzPV3G6h bức64fCtn22 cô.”

“Cháu hiểuAchx được64fCtn22, chGEzPV3G6áu 64fCtn22không GEzPV3G6có trác64fCtn22h ha64fCtn22i bGEzPV3G6ác, cũnGEzPV3G6g khônGEzPV3G6g Achxcó Achxgì kỳ64fCtn22 lạ.”GEzPV3G6 Đới64fCtn22 Tư64fCtn22 D64fCtn22ĩnh Achxcười khổGEzPV3G6, c64fCtn22ô kGEzPV3G6hông GEzPV3G6có t64fCtn22ư cáGEzPV3G6ch trá64fCtn22ch bAchxọn họ.

“Chúng 64fCtn22tôi đ64fCtn22i GEzPV3G6, chuyệnAchx còAchxn Achxlại GEzPV3G6hai ngườiAchx tGEzPV3G6ự mìnAchxh giAchxải Achxquyết, c64fCtn22húng tôiAchx chỉGEzPV3G6 cầnGEzPV3G6 kếtGEzPV3G6 quả.”Achx Ô64fCtn22ng HàAchxn lôAchxi kéoAchx Achxbà Hàn,64fCtn22 64fCtn22ném l64fCtn22ại nGEzPV3G6hững 64fCtn22lời này,GEzPV3G6 rAchxồi GEzPV3G6xoay ngườiAchx r64fCtn22ời đi.

Anh chọ64fCtn22n em

Hàn CGEzPV3G6ảnh HiAchxên nhìn64fCtn22 ĐớiAchx 64fCtn22Tư DGEzPV3G6ĩnh 64fCtn22vẫn đaGEzPV3G6ng bìnhAchx tĩnAchxh đứngGEzPV3G6 ởAchx 64fCtn22bên cạnh64fCtn22, áy64fCtn22 GEzPV3G6náy nó64fCtn22i: “Tư64fCtn22 Dĩnh,Achx GEzPV3G6em Achxnghe GEzPV3G6anh g64fCtn22iải thíGEzPV3G6ch, l64fCtn22ần đóGEzPV3G6 l64fCtn22à vì64fCtn22 an64fCtn22h 64fCtn22uống rượu,GEzPV3G6 ch64fCtn22o nê64fCtn22n mới64fCtn22 GEzPV3G6có th64fCtn22ể cùngAchx HạGEzPV3G6 Th64fCtn22ần xảAchxy r64fCtn22a chuyệGEzPV3G6n khôn64fCtn22g nên64fCtn22 xAchxảy raGEzPV3G6, 64fCtn22ai ngờAchx 64fCtn22cô ấ64fCtn22y lạiAchx Achxmang thaGEzPV3G6i, anh……….”

“Cảnh GEzPV3G6Hiên, ch64fCtn22úc mừngGEzPV3G6 anh64fCtn22, l64fCtn22ên GEzPV3G6chức cha.”GEzPV3G6 ĐAchxới T64fCtn22ư DĩGEzPV3G6nh Achxlại đột64fCtn22 nh64fCtn22iên ngAchxăn GEzPV3G6lời anh.

Mặt HànGEzPV3G6 GEzPV3G6Cảnh HiêAchxn bi64fCtn22ến sAchxắc, nGEzPV3G6ói: GEzPV3G6“Tư Dĩ64fCtn22nh, lờiAchx e64fCtn22m nóiAchx 64fCtn22có ýAchx gì?Achx TrGEzPV3G6ong GEzPV3G6lòng GEzPV3G6em đaGEzPV3G6ng nghĩAchx gìGEzPV3G6 thGEzPV3G6ì nAchxói Achxra đGEzPV3G6i, eGEzPV3G6m cAchxó Achxthể đ64fCtn22ánh anGEzPV3G6h, cGEzPV3G6ó tAchxhể mAchxắng anAchxh nhưngAchx xAchxin e64fCtn22m đừng64fCtn22 Achxcó t64fCtn22hái GEzPV3G6độ này.”

“Em v64fCtn22ì saAchxo phảGEzPV3G6i đGEzPV3G6ánh Achxanh, m64fCtn22ắng an64fCtn22h? 64fCtn22Em khGEzPV3G6ông GEzPV3G6nên chúcGEzPV3G6 mừAchxng a64fCtn22nh sao?Achx” AchxKhóe miệngAchx ĐớAchxi TAchxư DĩnhAchx GEzPV3G6mang th64fCtn22eo mộGEzPV3G6t chútAchx cười64fCtn22 Achxcười, lGEzPV3G6àm chAchxo an64fCtn22h nh64fCtn22ìn kh64fCtn22ông 64fCtn22ra Achxcô đAchxang nghGEzPV3G6ĩ gì.

“Tư DĩnAchxh, GEzPV3G6em 64fCtn22không trGEzPV3G6ách aAchxnh s64fCtn22ao? EAchxm khônAchxg o64fCtn22án aAchxnh sAchxao?” Tr64fCtn22ong lAchxòng 64fCtn22Hàn CảnAchxh HiêGEzPV3G6n vAchxô c64fCtn22ùng h64fCtn22oang manAchxg, tạGEzPV3G6i s64fCtn22ao côGEzPV3G6 GEzPV3G6lại có64fCtn22 Achxthể b64fCtn22ình t64fCtn22ĩnh n64fCtn22hư thế?

“Em kAchxhông tráAchxch, GEzPV3G6cũng khôGEzPV3G6ng oánAchx, Cảnh64fCtn22 Hiên64fCtn22, đâGEzPV3G6y làGEzPV3G6 viAchxệc GEzPV3G6em k64fCtn22hông thể64fCtn22 GEzPV3G6làm 64fCtn22cho anh64fCtn22, cGEzPV3G6ho 64fCtn22nên cAchxhúng tGEzPV3G6a lAchxy h64fCtn22ôn Achxđi.” ĐớiAchx TưAchx Dĩn64fCtn22h biếtAchx mìnhAchx khôGEzPV3G6ng Achxcó tAchxư cGEzPV3G6ách o64fCtn22án, điều64fCtn22 64fCtn22cô cAchxó tGEzPV3G6hể lGEzPV3G6àm làAchx Achxthành toànAchx Achxcho bọnGEzPV3G6 họ.

“Ly hônGEzPV3G6, Achxly Achxhôn gì?64fCtn22 EGEzPV3G6m vì64fCtn22 điềuGEzPV3G6 GEzPV3G6này màGEzPV3G6 GEzPV3G6ly hôGEzPV3G6n s64fCtn22ao?” HànGEzPV3G6 CảGEzPV3G6nh HiênGEzPV3G6 Achxnóng giGEzPV3G6ận 64fCtn22, sa64fCtn22u đóAchx bắ64fCtn22t lGEzPV3G6ấy bảGEzPV3G6 vAchxai củAchxa Achxcô, GEzPV3G6nói: “EAchxm cAchxứ 64fCtn22coi GEzPV3G6như 64fCtn22chúng t64fCtn22a tìm64fCtn22 Achxđược m64fCtn22ột ngư64fCtn22ời đẻGEzPV3G6 thuGEzPV3G6ê đượcGEzPV3G6 Achxkhông? GEzPV3G6Em k64fCtn22hông Achxphải nóGEzPV3G6i 64fCtn22em sẽGEzPV3G6 GEzPV3G6không ngạiGEzPV3G6 sao?”

Đới TAchxư DĩnhAchx n64fCtn22hìn GEzPV3G6anh kíAchxch độn64fCtn22g, 64fCtn22hạ tGEzPV3G6ay aAchxnh xuống,Achx nó64fCtn22i: “Hạ64fCtn22 64fCtn22Thần làGEzPV3G6 mẹ64fCtn22 cGEzPV3G6ủa cGEzPV3G6on Achxanh, a64fCtn22nh cóGEzPV3G6 tGEzPV3G6hể xe64fCtn22m côGEzPV3G6 ấy64fCtn22 như64fCtn22 64fCtn22một ngườiAchx Achxđẻ thAchxuê GEzPV3G6sao? 64fCtn22Con c64fCtn22ủa cGEzPV3G6ô ấGEzPV3G6y sẽGEzPV3G6 chAchxịu cGEzPV3G6ho cGEzPV3G6húng Achxta saGEzPV3G6o? Cả64fCtn22nh HiêGEzPV3G6n đừngAchx tGEzPV3G6ự lừ64fCtn22a Achxdối chính64fCtn22 mì64fCtn22nh nữa.”

Hàn CảnAchxh HiênGEzPV3G6 GEzPV3G6cứng 64fCtn22đờ ngư64fCtn22ời, lời64fCtn22 c64fCtn22ủa côAchx Achxkhông 64fCtn22chút l64fCtn22ưu tìnGEzPV3G6h chạmAchx vàoAchx c64fCtn22hỗ đAchxau cGEzPV3G6ủa mình,64fCtn22 mGEzPV3G6ột lúcAchx lâAchxu sAchxau GEzPV3G6mới nhìGEzPV3G6n côAchx rồi64fCtn22 64fCtn22nói: “AnAchxh s64fCtn22ẽ khô64fCtn22ng lAchxy hGEzPV3G6ôn 64fCtn22với e64fCtn22m, trưGEzPV3G6ớc Achxkia 64fCtn22anh cũnGEzPV3G6g đã64fCtn22 Achxnói Achxrồi, GEzPV3G6anh tìAchxnh nguyệnAchx k64fCtn22hông GEzPV3G6có c64fCtn22on, 64fCtn22cũng không64fCtn22 muốn64fCtn22 mấtGEzPV3G6 Achxđi eGEzPV3G6m, 64fCtn22hiện tạGEzPV3G6i 64fCtn22anh v64fCtn22ẫn muốnAchx Achxnhư thế.”

“Cảnh Hiê64fCtn22n, tAchxội gAchxì chAchxứ? A64fCtn22nh cGEzPV3G6ó biếtGEzPV3G6 aGEzPV3G6nh GEzPV3G6làm nGEzPV3G6hư vậAchxy thươ64fCtn22ng tổAchxn GEzPV3G6bao nhiêGEzPV3G6u GEzPV3G6người không64fCtn22? 64fCtn22Cha m64fCtn22ẹ 64fCtn22của anh64fCtn22, HạAchx Thần64fCtn22 vàAchx cGEzPV3G6on cAchxủa côAchx ấy64fCtn22, an64fCtn22h nhẫ64fCtn22n tâAchxm sao?64fCtn22” 64fCtn22Đới Tư64fCtn22 GEzPV3G6Dĩnh GEzPV3G6vừa cảGEzPV3G6m động,GEzPV3G6 vừ64fCtn22a Achxđau lòng.

“Tư Dĩnh64fCtn22, eAchxm GEzPV3G6không Achxcần nóAchxi nữ64fCtn22a, aAchxnh bắt64fCtn22 buộAchxc Achxphải phụGEzPV3G6 mộtGEzPV3G6 64fCtn22bên, nế64fCtn22u c64fCtn22họn giAchxữa đứaGEzPV3G6 bGEzPV3G6é vAchxà emAchx, a64fCtn22nh sAchxẽ chGEzPV3G6ọn emAchx.” Hàn64fCtn22 CảnhAchx Hi64fCtn22ên nhìnAchx 64fCtn22cô v64fCtn22ới Achxthái đAchxộ GEzPV3G6cương quyết.

Đới 64fCtn22Tư DĩnGEzPV3G6h bGEzPV3G6ất đắAchxc dĩAchx thở64fCtn22 dàiAchx, cô64fCtn22 biết64fCtn22 Achxthuyết pGEzPV3G6hục 64fCtn22Cảnh HiêGEzPV3G6n thGEzPV3G6ực 64fCtn22sự GEzPV3G6rất khóAchx GEzPV3G6khăn, an64fCtn22h cầnAchx tAchxhời gAchxian đểGEzPV3G6 s64fCtn22uy ngh64fCtn22ĩ cAchxẩn thận.

Chuyện của64fCtn22 H64fCtn22àn CảnAchxh Hi64fCtn22ên c64fCtn22ùng HạGEzPV3G6 ThAchxần kGEzPV3G6hông cGEzPV3G6òn 64fCtn22là 64fCtn22bí mậGEzPV3G6t, nhấtAchx định64fCtn22 Achxmọi ngAchxười Achxcũng Achxđã biết64fCtn22 rồi.

Đới TAchxư GEzPV3G6Giai 64fCtn22cùng 64fCtn22Trịnh Vũ64fCtn22 VăAchxn manAchxg vGEzPV3G6ẻ mặtGEzPV3G6 tức64fCtn22 giậGEzPV3G6n bAchxất bình64fCtn22 điGEzPV3G6 64fCtn22vào nh64fCtn22à TAchxư Dĩnh.

“Em cò64fCtn22n khAchxông tứcGEzPV3G6 64fCtn22giận, Achxhai ng64fCtn22ười GEzPV3G6tức giậnGEzPV3G6 là64fCtn22m cAchxhi?” ĐớAchxi GEzPV3G6Tư 64fCtn22Dĩnh nhì64fCtn22n GEzPV3G6các cAchxô cườiAchx nói.

“Tư Dĩn64fCtn22h, Achxở GEzPV3G6trước mặt64fCtn22 bọnAchx chị64fCtn22 khôngGEzPV3G6 GEzPV3G6cần 64fCtn22kiên 64fCtn22cường nhGEzPV3G6ư vậy,64fCtn22 nếuGEzPV3G6 eGEzPV3G6m muốnGEzPV3G6 64fCtn22khóc, hãyGEzPV3G6 Achxkhóc đAchxi, bGEzPV3G6ọn chịAchx cùn64fCtn22g 64fCtn22em chGEzPV3G6ia sẻ.”

Đới AchxTư GiAchxai cũngAchx hAchxiểu đượcAchx 64fCtn22lòng GEzPV3G6của eAchxm gGEzPV3G6ái, sắc64fCtn22 mặtAchx c64fCtn22ó chútGEzPV3G6 tGEzPV3G6rầm trọngAchx hỏGEzPV3G6i: “TưGEzPV3G6 Dĩnh,Achx lầnGEzPV3G6 n64fCtn22ày có64fCtn22 GEzPV3G6phải eGEzPV3G6m quyếtAchx 64fCtn22định lGEzPV3G6y hôn?”

“Ly hôGEzPV3G6n? Cậ64fCtn22u cùAchxng H64fCtn22àn CảnhAchx Hi64fCtn22ên muốn64fCtn22 Achxly hôn?Achx” 64fCtn22Trịnh GEzPV3G6Vũ VăAchxn 64fCtn22chấn độngGEzPV3G6 hỏi.

Đới 64fCtn22Tư D64fCtn22ĩnh trầmAchx GEzPV3G6mặc một64fCtn22 chú64fCtn22t mGEzPV3G6ới nói:GEzPV3G6 “TuyGEzPV3G6 rằng64fCtn22 CảnhGEzPV3G6 HiênGEzPV3G6 64fCtn22vẫn kGEzPV3G6hông GEzPV3G6đồng ýGEzPV3G6 lAchxy hônGEzPV3G6, nhưnAchxg 64fCtn22em bGEzPV3G6iết an64fCtn22h ấAchxy tớiGEzPV3G6 64fCtn22một ngGEzPV3G6ày nà64fCtn22o đAchxó cũng64fCtn22 GEzPV3G6sẽ đồnAchxg GEzPV3G6ý giảAchxi q64fCtn22uyết chuyAchxện này,Achx tìnAchxh GEzPV3G6yêu củAchxa c64fCtn22húng eAchxm nếuGEzPV3G6 Achxso sánhGEzPV3G6 cũGEzPV3G6ng Achxkhông bằngGEzPV3G6 GEzPV3G6được máuGEzPV3G6 mủ64fCtn22 tình64fCtn22 tAchxhâm c64fCtn22ốt nhụcAchx củGEzPV3G6a ngưAchxời thân,GEzPV3G6 GEzPV3G6em GEzPV3G6tin 64fCtn22tưởng GEzPV3G6khi aAchxnh ấ64fCtn22y GEzPV3G6nhìn thấyAchx coAchxn mAchxình, cũ64fCtn22ng ch64fCtn22ính lAchxà thờiAchx điểm64fCtn22 chúngAchx eAchxm Achxly hôn.”

Nhìn cGEzPV3G6ô cũnAchxg khôngGEzPV3G6 GEzPV3G6có bGEzPV3G6iểu hiệnGEzPV3G6 củaGEzPV3G6 64fCtn22sự b64fCtn22i thương,GEzPV3G6 Tr64fCtn22ịnh VũGEzPV3G6 VAchxăn cAchxũng độtGEzPV3G6 nhiAchxên hi64fCtn22ểu được,64fCtn22 TGEzPV3G6ư DAchxĩnh GEzPV3G6vẫn yêGEzPV3G6u AchxLong NgAchxạo P64fCtn22hỉ, ch64fCtn22o Achxnên mớiGEzPV3G6 bGEzPV3G6ình tAchxĩnh nAchxhư vậy,Achx cAchxhính mAchxình thật64fCtn22 khAchxông biếtGEzPV3G6 nênAchx thương64fCtn22 cảmGEzPV3G6 chAchxo côAchx h64fCtn22ay AchxHàn Cảnh64fCtn22 Hiên.

Hạ ThầnGEzPV3G6 lAchxẳng 64fCtn22lặng ngGEzPV3G6ồi tGEzPV3G6rên sô64fCtn22 64fCtn22pha, chờGEzPV3G6 Hà64fCtn22n Cả64fCtn22nh HiêGEzPV3G6n 64fCtn22mở m64fCtn22iệng, cô64fCtn22 k64fCtn22hông nghĩGEzPV3G6 tớiGEzPV3G6 chAchxa mẹGEzPV3G6 GEzPV3G6lại pGEzPV3G6hái người64fCtn22 điều64fCtn22 t64fCtn22ra Achxcô, cóAchx đAchxiều 64fCtn22việc nAchxày cũngAchx đúnAchxg với64fCtn22 64fCtn22hy vGEzPV3G6ọng của64fCtn22 cô.

Hàn GEzPV3G6Cảnh HiAchxên GEzPV3G6do dAchxự đãGEzPV3G6 lâu64fCtn22, rốtAchx cGEzPV3G6ục ngAchxẩng đầuGEzPV3G6 nhì64fCtn22n 64fCtn22cô, hạGEzPV3G6 GEzPV3G6quyết địAchxnh, quy64fCtn22ết tâmAchx 64fCtn22nói: “64fCtn22Hạ TAchxhần, anGEzPV3G6h Achxxin lỗi,64fCtn22 bấtGEzPV3G6 luAchxận GEzPV3G6em q64fCtn22uyết địnGEzPV3G6h sẽ64fCtn22 GEzPV3G6làm g64fCtn22ì vớ64fCtn22i c64fCtn22ái thaiAchx, GEzPV3G6anh chAchxỉ Achxcó thểGEzPV3G6 nó64fCtn22i vGEzPV3G6ới Achxem 64fCtn22rằng, 64fCtn22anh sẽGEzPV3G6 k64fCtn22hông Achxcùng 64fCtn22Tư 64fCtn22Dĩnh GEzPV3G6ly hôn.”

“Anh CảGEzPV3G6nh AchxHiên, GEzPV3G6em chAchxo tGEzPV3G6ới b64fCtn22ây g64fCtn22iờ đ64fCtn22ều không64fCtn22 64fCtn22có nghGEzPV3G6ĩ Achxtới GEzPV3G6anh sẽGEzPV3G6 lAchxy hGEzPV3G6ôn, an64fCtn22h GEzPV3G6cũng khôAchxng cầnAchx pGEzPV3G6hải ch64fCtn22ịu trácAchxh nhiệm,64fCtn22 đứAchxa GEzPV3G6bé GEzPV3G6này GEzPV3G6anh cũ64fCtn22ng kh64fCtn22ông cAchxần phảGEzPV3G6i Achxxen vàoAchx.” Nước64fCtn22 mắtAchx HạGEzPV3G6 thGEzPV3G6ần chảyGEzPV3G6 xuống,64fCtn22 oánAchx hậGEzPV3G6n Achxtrong l64fCtn22òng l64fCtn22ại gi64fCtn22a t64fCtn22ăng thêm64fCtn22 v64fCtn22ài phần.

“Hạ TGEzPV3G6hần, anAchxh 64fCtn22không 64fCtn22nghĩ sẽAchx tổn64fCtn22 th64fCtn22ương đếnAchx eAchxm, thậAchxt sAchxự aGEzPV3G6nh khAchxông muốn64fCtn22 n64fCtn22hư vậy.”64fCtn22 Hà64fCtn22n CảnAchxh 64fCtn22Hiên kAchxhông biếAchxt biểAchxu đạGEzPV3G6t lờiAchx xiGEzPV3G6n lỗiGEzPV3G6 GEzPV3G6như thế64fCtn22 nào.

“Em biết,64fCtn22 CảnhGEzPV3G6 Hiên,Achx an64fCtn22h đ64fCtn22i đ64fCtn22i, e64fCtn22m kh64fCtn22ông muAchxốn gAchxặp Achxanh nữa.”GEzPV3G6 64fCtn22Hạ TGEzPV3G6hần thậtAchx khôn64fCtn22g ng64fCtn22ờ người64fCtn22 đAchxàn ôngAchx GEzPV3G6này lGEzPV3G6ại bạcAchx tì64fCtn22nh bạcAchx nAchxghĩa vớiGEzPV3G6 mìnAchxh nhưAchx vậy.

“Vậy 64fCtn22em bảoAchx t64fCtn22rọng, aGEzPV3G6nh điGEzPV3G6 đây.”Achx HànAchx GEzPV3G6Cảnh HiênAchx chần64fCtn22 c64fCtn22hờ 64fCtn22một Achxchút, đứngAchx dậy64fCtn22 nhìnGEzPV3G6 Achxcô, GEzPV3G6rồi Achxxoay lAchxưng đi.

Hạ ThầnGEzPV3G6 hu64fCtn22ng 64fCtn22hăng nhìnAchx tAchxheo bóAchxng 64fCtn22dáng aGEzPV3G6nh, HàGEzPV3G6n 64fCtn22Cảnh HiênAchx, mộtAchx ngàAchxy Achxnào đó64fCtn22, a64fCtn22nh sẽGEzPV3G6 64fCtn22phải cầAchxu xGEzPV3G6in cGEzPV3G6ô chAchxo aGEzPV3G6nh GEzPV3G6quay trGEzPV3G6ở về.

Trong quáGEzPV3G6n cafe.

“Tư GEzPV3G6Dĩnh, Achxem 64fCtn22có kh64fCtn22ỏe không?”Achx 64fCtn22Long NgạoGEzPV3G6 64fCtn22Phỉ nhìnAchx cô64fCtn22, qua64fCtn22n 64fCtn22tâm hỏiGEzPV3G6, khôGEzPV3G6ng biGEzPV3G6ết c64fCtn22ô sAchxau 64fCtn22khi Achxbiết chGEzPV3G6uyện củaGEzPV3G6 H64fCtn22ạ Th64fCtn22ần GEzPV3G6sẽ nAchxghĩ nhưGEzPV3G6 GEzPV3G6thế nào?

“Vẫn tốAchxt, GEzPV3G6còn anh?”64fCtn22 Đ64fCtn22ới AchxTư GEzPV3G6Dĩnh nGEzPV3G6hẹ nhàng64fCtn22 u64fCtn22ống mộtAchx nGEzPV3G6gụm c64fCtn22à phêAchx, 64fCtn22cà phêGEzPV3G6 cGEzPV3G6hua 64fCtn22sót giGEzPV3G6ống 64fCtn22như lòGEzPV3G6ng củ64fCtn22a cAchxô bâyGEzPV3G6 giGEzPV3G6ờ vậy.

“Bây giờ64fCtn22 eGEzPV3G6m địnhGEzPV3G6 lGEzPV3G6àm gì?”64fCtn22 LoAchxng NgạoGEzPV3G6 AchxPhỉ qua64fCtn22n tâmAchx hỏi.

“Làm 64fCtn22cái 64fCtn22gì?” Đới64fCtn22 AchxTư DĩnhAchx sửngAchx 64fCtn22sốt, khônAchxg hiểuGEzPV3G6 được64fCtn22 ýAchx t64fCtn22ứ của64fCtn22 anh.

“Chính l64fCtn22à Hạ64fCtn22 ThầAchxn đãAchx Achxmang 64fCtn22thai rồiGEzPV3G6, 64fCtn22em địnhGEzPV3G6 64fCtn22làm gìAchx bâAchxy giờ64fCtn22?” LAchxong GEzPV3G6Ngạo 64fCtn22Phỉ nóiAchx 64fCtn22rõ lại.

“Em cAchxó Achxthể làm64fCtn22 64fCtn22gì bâGEzPV3G6y giờ?”GEzPV3G6 ĐAchxới TưGEzPV3G6 Dĩ64fCtn22nh cườiAchx khổ.

“Nếu 64fCtn22em khônGEzPV3G6g muốnAchx cùn64fCtn22g CảnAchxh GEzPV3G6Hiên lGEzPV3G6y hôn,64fCtn22 nhAchxư vậyGEzPV3G6 Achxanh gi64fCtn22úp 64fCtn22em giảGEzPV3G6i quyết64fCtn22 chuyệnGEzPV3G6 này.”64fCtn22 64fCtn22Long NgAchxạo PGEzPV3G6hỉ ti64fCtn22n t64fCtn22ưởng thựcAchx 64fCtn22lực củaGEzPV3G6 aGEzPV3G6nh sẽGEzPV3G6 giảGEzPV3G6i quyGEzPV3G6ết c64fCtn22huyện nàGEzPV3G6y dễ64fCtn22 dàng.

“Không cần,Achx kGEzPV3G6hông cần64fCtn22 t64fCtn22ổn thương64fCtn22 đứa64fCtn22 béGEzPV3G6.” ĐớiGEzPV3G6 64fCtn22Tư DĩAchxnh cuốngAchx GEzPV3G6quít GEzPV3G6ngăn cản,Achx a64fCtn22nh khGEzPV3G6ông 64fCtn22phải muốAchxn Achxbỏ GEzPV3G6cái tGEzPV3G6hai củAchxa 64fCtn22Hạ ThầnGEzPV3G6 chứ.

Nhìn 64fCtn22cô Achxbày GEzPV3G6ra d64fCtn22áng vGEzPV3G6ẻ kAchxhẩn trưAchxơng 64fCtn22như tAchxhế, L64fCtn22ong Ngạ64fCtn22o PhAchxỉ cảGEzPV3G6m thấAchxy lẫn64fCtn22 Achxlộn nói:GEzPV3G6 “TưGEzPV3G6 DĩAchxnh, eAchxm vìGEzPV3G6 cáiGEzPV3G6 gìGEzPV3G6 phảiGEzPV3G6 chịuGEzPV3G6 nh64fCtn22ư vậy?”

“Em đãGEzPV3G6 kGEzPV3G6hông Achxthể sinAchxh Achxcho CảnGEzPV3G6h GEzPV3G6Hiên mộ64fCtn22t 64fCtn22đứa cGEzPV3G6on, sGEzPV3G6ao cGEzPV3G6ó tGEzPV3G6hể đGEzPV3G6i thGEzPV3G6ương tổAchxn t64fCtn22ới co64fCtn22n c64fCtn22ủa 64fCtn22anh ấAchxy chứ?”64fCtn22 GEzPV3G6Đới TưGEzPV3G6 DĩnGEzPV3G6h tGEzPV3G6hầm th64fCtn22ở dài.

“Tư DĩAchxnh, vìAchx saAchxo GEzPV3G6em vẫnGEzPV3G6 tha64fCtn22y ngườiGEzPV3G6 kAchxhác suAchxy nghĩAchx, kAchxhông GEzPV3G6suy Achxnghĩ gGEzPV3G6ì chAchxo mình64fCtn22 cả.”64fCtn22 L64fCtn22ong Ngạ64fCtn22o PhỉGEzPV3G6 nhìAchxn cô64fCtn22 GEzPV3G6ngồi trAchxước mắtGEzPV3G6 màGEzPV3G6 đauAchx lòng.

“Em Achxcũng khô64fCtn22ng 64fCtn22có tốGEzPV3G6t nhưGEzPV3G6 vậGEzPV3G6y đâu.GEzPV3G6 CũAchxng khGEzPV3G6ông c64fCtn22òn sớ64fCtn22m nữaAchx, e64fCtn22m phảiGEzPV3G6 trAchxở 64fCtn22về, gặp64fCtn22 GEzPV3G6lại 64fCtn22sau.” AchxĐới TưAchx Dĩnh64fCtn22 khônGEzPV3G6g bGEzPV3G6iết Achxvì saAchxo, cGEzPV3G6ô khôAchxng th64fCtn22ể Achxbình thảGEzPV3G6n đố64fCtn22i mặt64fCtn22 vớiAchx Achxanh được.

“Anh đưaGEzPV3G6 e64fCtn22m về.”GEzPV3G6 LoAchxng NgạAchxo PhỉGEzPV3G6 biếtGEzPV3G6 GEzPV3G6trong 64fCtn22lòng côGEzPV3G6 c64fCtn22òn ngAchxại GEzPV3G6ngùng, aAchxnh 64fCtn22phải làAchxm gGEzPV3G6ì GEzPV3G6cho đAchxúng đây?

“Cám Achxơn anGEzPV3G6h, nhưngGEzPV3G6 kAchxhông cầGEzPV3G6n đâu64fCtn22, Achxem Achxtự láiGEzPV3G6 GEzPV3G6xe về.”GEzPV3G6 ĐớiGEzPV3G6 Tư64fCtn22 DGEzPV3G6ĩnh khá64fCtn22ch sáoAchx c64fCtn22ự tuyệt,GEzPV3G6 saGEzPV3G6u đGEzPV3G6ó rAchxời khỏiAchx quán cafe.