You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

ChưuEaKyvcJơng 67ptiUvF5V: MuuEaKyvcJốn cóptiUvF5V đứaptiUvF5V bé

Ông HạfRd2 cùfRd2ng fRd2Bà ptiUvF5VHạ ptiUvF5Vgiật ptiUvF5Vmình ptiUvF5Vnhìn bọptiUvF5Vn họ,ptiUvF5V uEaKyvcJsau fRd2đó vfRd2ẻ mặfRd2t đptiUvF5Vầy pfRd2hẫn nộfRd2 nói:

“Ông nptiUvF5Vói đùaptiUvF5V fRd2gì vuEaKyvcJậy? NuEaKyvcJếu CảnptiUvF5Vh HiêuEaKyvcJn ptiUvF5Vmuốn cướiuEaKyvcJ TiểufRd2 Thần,uEaKyvcJ nóptiUvF5V fRd2sẽ khônguEaKyvcJ cướifRd2 uEaKyvcJngười fRd2khác, hơuEaKyvcJn nữuEaKyvcJa cfRd2ho uEaKyvcJdù hiuEaKyvcJện ptiUvF5Vtại hfRd2ai ngườptiUvF5Vi chịptiUvF5Vu cưới,uEaKyvcJ chúngfRd2 fRd2tôi fRd2cũng suEaKyvcJẽ ptiUvF5Vkhông chịufRd2 gả.”

“Ông Hạ,ptiUvF5V haptiUvF5Vi ngưuEaKyvcJời đừnfRd2g fRd2kích đfRd2ộng, chfRd2úng uEaKyvcJta fRd2bàn buEaKyvcJạc mộtptiUvF5V chútfRd2 đượcptiUvF5V không?”ptiUvF5V fRd2Ông HfRd2àn vuEaKyvcJội vfRd2àng nói.

“Chính fRd2là nuEaKyvcJhư thếptiUvF5V này,uEaKyvcJ uEaKyvcJbà HptiUvF5Vạ, ptiUvF5Vbà cầnfRd2 pfRd2hải hiểfRd2u ptiUvF5Vrõ, nuEaKyvcJếu ptiUvF5Vhai ptiUvF5Vngười cốptiUvF5V fRd2ý bptiUvF5Vắt HạuEaKyvcJ TfRd2hần ptiUvF5Vbỏ ptiUvF5Vđứa uEaKyvcJnhỏ, fRd2vạchẳng mauEaKyvcJy xảptiUvF5Vy fRd2ra chuyệnptiUvF5V gìuEaKyvcJ ngoàifRd2 ýptiUvF5V mufRd2ốn? NfRd2ếu suEaKyvcJau nàyptiUvF5V HạuEaKyvcJ fRd2Thần khuEaKyvcJông ptiUvF5Vthể fRd2mang thaptiUvF5Vi lạfRd2i tuEaKyvcJhì uEaKyvcJlàm uEaKyvcJsau fRd2bây giờ?ptiUvF5V BfRd2à fRd2hi fRd2vọng chuuEaKyvcJyện ptiUvF5Vnày ptiUvF5Vxảy ruEaKyvcJa sao?”fRd2 fRd2Bà HptiUvF5Vàn cốfRd2 ýfRd2 đemuEaKyvcJ sựfRd2 tìnhptiUvF5V nptiUvF5Vói thậptiUvF5Vt nfRd2ghiêm trọng.

Sắc mfRd2ặt bàptiUvF5V HfRd2ạ quảuEaKyvcJ nhiênfRd2 uEaKyvcJthay đổiptiUvF5V mộuEaKyvcJt chuEaKyvcJút, khônguEaKyvcJ kfRd2hỏi uEaKyvcJnhìn xptiUvF5Vem ôuEaKyvcJng Hạ.

“Ông Hạ,fRd2 ônguEaKyvcJ bìptiUvF5Vnh tĩfRd2nh mptiUvF5Vột uEaKyvcJchút, uEaKyvcJhãy fRd2nghe tôifRd2 nói,uEaKyvcJ fRd2Cảnh HiuEaKyvcJên nhấtptiUvF5V địnuEaKyvcJh làfRd2 thfRd2ích HạuEaKyvcJ Thần,uEaKyvcJ bằngptiUvF5V kuEaKyvcJhông haptiUvF5Vi đuEaKyvcJứa cũnptiUvF5Vg sẽptiUvF5V kfRd2hông ởuEaKyvcJ cùnuEaKyvcJg mộptiUvF5Vt chỗ,uEaKyvcJ khônfRd2g phảiuEaKyvcJ sao?fRd2” ptiUvF5VÔng HànfRd2 tùyuEaKyvcJ thờifRd2 khuuEaKyvcJyên giải.

“Vậy ýuEaKyvcJ củaptiUvF5V hfRd2ai ngptiUvF5Vười uEaKyvcJlà muốfRd2n CảptiUvF5Vnh HiêuEaKyvcJn fRd2ly hfRd2ôn rồptiUvF5Vi cướuEaKyvcJi HuEaKyvcJạ ThầuEaKyvcJn, CảnhfRd2 HiptiUvF5Vên cũnguEaKyvcJ cptiUvF5Vhịu làmptiUvF5V vậyuEaKyvcJ saoptiUvF5V?” NgữfRd2 ptiUvF5Vkhí ptiUvF5Vcủa ptiUvF5VÔng HptiUvF5Vạ cũngfRd2 dịuuEaKyvcJ ptiUvF5Vđi đôuEaKyvcJi chút.

“Nhất địfRd2nh CảnhuEaKyvcJ uEaKyvcJHiên sẽfRd2 chịfRd2u, hauEaKyvcJi ngfRd2ười yênptiUvF5V uEaKyvcJtâm, chuyệnptiUvF5V nàptiUvF5Vy ptiUvF5Vchúng tuEaKyvcJôi sẽptiUvF5V giptiUvF5Vải quyếtfRd2, nhptiUvF5Vất địnhptiUvF5V sẽfRd2 uEaKyvcJcho huEaKyvcJai nfRd2gười mộtuEaKyvcJ đuEaKyvcJáp uEaKyvcJán vừfRd2a lònptiUvF5Vg, hfRd2ai ngườuEaKyvcJi hôfRd2m nuEaKyvcJay ởfRd2 lạiptiUvF5V đptiUvF5Vây ăptiUvF5Vn cơfRd2m nha.”fRd2 ÔnfRd2g HànfRd2 vuuEaKyvcJi uEaKyvcJvẻ, giãnfRd2 đuôiptiUvF5V lônuEaKyvcJg màyuEaKyvcJ, uEaKyvcJông đfRd2ã uEaKyvcJcó cptiUvF5Vháu nộifRd2 rồi.

“Không cuEaKyvcJần, chúnuEaKyvcJg tôiptiUvF5V khônfRd2g cầptiUvF5Vn ăn,ptiUvF5V chúfRd2ng tuEaKyvcJôi uEaKyvcJđi vềfRd2 trptiUvF5Vước fRd2đây, uEaKyvcJhy fRd2vọng hafRd2i ngườuEaKyvcJi uEaKyvcJcho uEaKyvcJchúng tôfRd2i mộtuEaKyvcJ ptiUvF5Vcâu trảfRd2 lờuEaKyvcJi tptiUvF5Vhuyết phục.”

“Được, fRd2sẽ rấptiUvF5Vt nptiUvF5Vhanh thôi.”

Ông HfRd2ạ vàptiUvF5V bfRd2à HuEaKyvcJạ điptiUvF5V rfRd2ồi, ônuEaKyvcJg HàuEaKyvcJn fRd2cùng bàfRd2 HànptiUvF5V nhìnfRd2 uEaKyvcJnhau, troptiUvF5Vng lònfRd2g cóuEaKyvcJ mộtfRd2 liuEaKyvcJnh cảfRd2m tốt.

Đới uEaKyvcJTư DptiUvF5Vĩnh fRd2mở cửafRd2 fRd2ra, nhìnuEaKyvcJ thấptiUvF5Vy ngườptiUvF5Vi ngoptiUvF5Vài cửa,uEaKyvcJ ptiUvF5Vsắc uEaKyvcJmặt cứnfRd2g đờ,uEaKyvcJ ptiUvF5Vhọ ptiUvF5Vlại tớiptiUvF5V nữa.

“Bác fRd2trai, bfRd2ác gái,ptiUvF5V hptiUvF5Vai ngườiuEaKyvcJ tuEaKyvcJới rồifRd2 ạ.”ptiUvF5V VừafRd2 địnhuEaKyvcJ ptiUvF5Vkêu bfRd2a mẹuEaKyvcJ, đptiUvF5Vột nhifRd2ên ptiUvF5Vnhớ tớiptiUvF5V nfRd2gày fRd2đó bfRd2à HànptiUvF5V ptiUvF5Vcó nfRd2ói quauEaKyvcJ, côfRd2 vfRd2ội ptiUvF5Vvàng sửafRd2 miệng.

Ông HàuEaKyvcJn cuEaKyvcJùng bàptiUvF5V HàfRd2n vuuEaKyvcJi vẻfRd2 uEaKyvcJđi tới,fRd2 ngồfRd2i xuốnfRd2g ghếptiUvF5V ptiUvF5Vsô pptiUvF5Vha, ĐớptiUvF5Vi TưuEaKyvcJ DptiUvF5Vĩnh fRd2trong lòuEaKyvcJng uEaKyvcJsinh uEaKyvcJnghi hoặptiUvF5Vc, ptiUvF5Vkhông lẽfRd2 huEaKyvcJọ đếuEaKyvcJn uEaKyvcJđây bứcptiUvF5V cuEaKyvcJô lfRd2y hôn.

“Tư DĩnhfRd2, uEaKyvcJcô chuEaKyvcJuẩn bịfRd2 fRd2khi nuEaKyvcJào fRd2dọn đi?uEaKyvcJ ptiUvF5VChúng tptiUvF5Va muốnuEaKyvcJ đeuEaKyvcJm nuEaKyvcJơi nfRd2ày tptiUvF5Vrang hoànuEaKyvcJg lạfRd2i fRd2một chút.”fRd2 BàuEaKyvcJ HànuEaKyvcJ nhìfRd2n xunptiUvF5Vg fRd2quanh puEaKyvcJhòng tựuEaKyvcJa huEaKyvcJồ kptiUvF5Vhông vừfRd2a lòng.

“Cảnh HifRd2ên nuEaKyvcJhất địnhptiUvF5V uEaKyvcJnói cuEaKyvcJho côuEaKyvcJ bifRd2ết rồuEaKyvcJi, HạuEaKyvcJ ThầfRd2n fRd2đang manptiUvF5Vg uEaKyvcJthai, đứauEaKyvcJ nhỏuEaKyvcJ làptiUvF5V couEaKyvcJn củafRd2 CảnhfRd2 HiênptiUvF5V? TptiUvF5Va nghuEaKyvcJĩ suEaKyvcJẽ uEaKyvcJđem fRd2nó đuEaKyvcJến đâyuEaKyvcJ đểfRd2 chptiUvF5Văm sóc,ptiUvF5V dfRd2ù gìptiUvF5V ptiUvF5Vnó fRd2cũng đfRd2ang muEaKyvcJang cốuEaKyvcJt nhfRd2ục ptiUvF5Vcủa ptiUvF5VHàn gptiUvF5Via chúuEaKyvcJng ta.”

Đới TưptiUvF5V DĩnhptiUvF5V fRd2chấn động,ptiUvF5V HạptiUvF5V ThầnuEaKyvcJ uEaKyvcJmang ptiUvF5Vthai, đứaptiUvF5V nhuEaKyvcJỏ lfRd2à ptiUvF5Vcon củaptiUvF5V CảnhuEaKyvcJ ptiUvF5VHiên? ĐifRd2ều uEaKyvcJnày uEaKyvcJsao fRd2có thểuEaKyvcJ? NếuptiUvF5V CfRd2ảnh HiptiUvF5Vên cptiUvF5Vùng HạfRd2 ThầnuEaKyvcJ ởuEaKyvcJ cùnptiUvF5Vg mộptiUvF5Vt chỗptiUvF5V, fRd2như suEaKyvcJao ptiUvF5Vlại kptiUvF5Vhông đồnfRd2g ýuEaKyvcJ cfRd2ùng fRd2cô uEaKyvcJly hôuEaKyvcJn, uEaKyvcJhay lfRd2à uEaKyvcJông bfRd2à HànfRd2 fRd2cố ýptiUvF5V uEaKyvcJnói ptiUvF5Vnhư vậy.

“Cô khptiUvF5Vông uEaKyvcJtin saoptiUvF5V? fRd2Được rồiuEaKyvcJ, uEaKyvcJta suEaKyvcJẽ cfRd2hờ CptiUvF5Vảnh HiênptiUvF5V ptiUvF5Vtrở về,uEaKyvcJ chúptiUvF5Vng tfRd2a cùfRd2ng fRd2nhau hỏptiUvF5Vi uEaKyvcJnó. uEaKyvcJCô fRd2đi guEaKyvcJọi điệnfRd2 thuEaKyvcJoại cptiUvF5Vho nptiUvF5Vó đptiUvF5Vi.” fRd2Bà HànptiUvF5V nfRd2hìn fRd2ra hoàptiUvF5Vi nghuEaKyvcJi fRd2trong mắuEaKyvcJt cô.

“Vâng.” ĐớiptiUvF5V TưuEaKyvcJ DĩnfRd2h fRd2lấy điệnptiUvF5V thouEaKyvcJại dptiUvF5Vi độngfRd2 bptiUvF5Vên ngườfRd2i fRd2ra gọi.

“Tư DĩuEaKyvcJnh, cuEaKyvcJó vptiUvF5Việc ptiUvF5Vgì sao?”uEaKyvcJ fRd2Hàn CảfRd2nh HiptiUvF5Vên cầmuEaKyvcJ lấyuEaKyvcJ fRd2di độnguEaKyvcJ vừauEaKyvcJ thấptiUvF5Vy làuEaKyvcJ điptiUvF5Vện fRd2thoại ởuEaKyvcJ nhfRd2à gọiptiUvF5V đến.

“Bây giờuEaKyvcJ uEaKyvcJanh cóptiUvF5V bậnptiUvF5V khônptiUvF5Vg? KhônfRd2g phảptiUvF5Vi vội,ptiUvF5V nhưnptiUvF5Vg anfRd2h hãuEaKyvcJy fRd2tan sfRd2ở sớmfRd2 mộtfRd2 chfRd2út, eptiUvF5Vm cóptiUvF5V ptiUvF5Vviệc fRd2muốn hfRd2ỏi anfRd2h màfRd2.” GiuEaKyvcJọng ĐớuEaKyvcJi fRd2Tư DĩuEaKyvcJnh rấtfRd2 nhẹ.

Hàn CptiUvF5Vảnh HiêfRd2n nuEaKyvcJhìn xuEaKyvcJem đồngptiUvF5V hồ,fRd2 fRd2còn cptiUvF5Vó nửaptiUvF5V guEaKyvcJiờ ptiUvF5Vcũng đptiUvF5Vã taptiUvF5Vn suEaKyvcJở rồiuEaKyvcJ, fRd2nói: “Được,fRd2 anuEaKyvcJh lậpptiUvF5V tptiUvF5Vức vềfRd2 ngay.”

Đới uEaKyvcJTư DĩnhfRd2 cùptiUvF5Vng fRd2ông HànuEaKyvcJ, buEaKyvcJà HàuEaKyvcJn lẳfRd2ng lặuEaKyvcJng ptiUvF5Vngồi chờfRd2 ptiUvF5VCảnh HiêfRd2n trởfRd2 vfRd2ề chứngptiUvF5V fRd2minh hptiUvF5Vết thảy.

Chuông cửptiUvF5Va vừuEaKyvcJa refRd2o, ĐuEaKyvcJới TưfRd2 uEaKyvcJDĩnh vộiuEaKyvcJ vànptiUvF5Vg đifRd2 ptiUvF5Vmở cửa.

“Tư Dĩnh,uEaKyvcJ chuyuEaKyvcJện ptiUvF5Vgì,…” HànuEaKyvcJ CuEaKyvcJảnh HiêfRd2n tiếuEaKyvcJn vàouEaKyvcJ uEaKyvcJnhà lifRd2ền hỏi,ptiUvF5V đfRd2ột nhiêfRd2n thptiUvF5Vấy chptiUvF5Va mptiUvF5Vẹ đanfRd2g ngồifRd2 ởfRd2 ghếfRd2 ptiUvF5Vsô pptiUvF5Vha, sửngptiUvF5V sốtfRd2 nói:

“Cha mẹuEaKyvcJ, tạiptiUvF5V sauEaKyvcJo ptiUvF5Vhai ngườiptiUvF5V lạiptiUvF5V uEaKyvcJđến đây?”

“Xảy fRd2ra cuEaKyvcJhuyện lớptiUvF5Vn nhưptiUvF5V tfRd2hế fRd2mà chúfRd2ng ptiUvF5Vta cfRd2ó thểptiUvF5V uEaKyvcJkhông đếptiUvF5Vn đượcptiUvF5V sao?”fRd2 vẻuEaKyvcJ mặtuEaKyvcJ ônguEaKyvcJ HptiUvF5Vàn nghiuEaKyvcJêm túcfRd2 nói.

“Con fRd2còn giảfRd2 bộ,fRd2 đuEaKyvcJứa nfRd2hỏ troptiUvF5Vng uEaKyvcJbụng HạfRd2 ThầfRd2n cptiUvF5Vó phảiptiUvF5V làfRd2 củauEaKyvcJ uEaKyvcJcon khuEaKyvcJông, ptiUvF5Vcó phảifRd2 ptiUvF5Vhay khônptiUvF5Vg?” BàfRd2 HfRd2àn gptiUvF5Võ vàouEaKyvcJ đptiUvF5Vầu fRd2anh mộtuEaKyvcJ cfRd2ái, tạifRd2 sauEaKyvcJo uEaKyvcJanh cuEaKyvcJái gìuEaKyvcJ uEaKyvcJcũng khôngptiUvF5V nófRd2i fRd2cho họfRd2 biptiUvF5Vết chứ.

Hàn ptiUvF5VCảnh HiênuEaKyvcJ cứnfRd2g ngfRd2ười đứnuEaKyvcJg đơuEaKyvcJ nuEaKyvcJơi đófRd2, khuEaKyvcJông ptiUvF5Vbiết fRd2là nênfRd2 phủuEaKyvcJ nhậnptiUvF5V hauEaKyvcJy thừafRd2 nhậnfRd2 nuEaKyvcJữa, chptiUvF5Va uEaKyvcJmẹ biếtuEaKyvcJ đứaptiUvF5V uEaKyvcJnhỏ ptiUvF5Vtrong buEaKyvcJụng ptiUvF5VHạ uEaKyvcJThần luEaKyvcJà uEaKyvcJcon củuEaKyvcJa chptiUvF5Vính muEaKyvcJình, cptiUvF5Vòn TuEaKyvcJư ptiUvF5VDĩnh tfRd2hì safRd2o, kfRd2hông khỏiptiUvF5V đưuEaKyvcJa mắtptiUvF5V nhìnfRd2 vềptiUvF5V phífRd2a cô.

“Cha mẹ,uEaKyvcJ fRd2tại saptiUvF5Vo uEaKyvcJhai ngườiptiUvF5V fRd2lại ptiUvF5Vbiết?” NgữfRd2 kuEaKyvcJhí củauEaKyvcJ auEaKyvcJnh cuEaKyvcJó vẻuEaKyvcJ bấtuEaKyvcJ đắcptiUvF5V uEaKyvcJdĩ trầmptiUvF5V tptiUvF5Vrọng, chuyệnuEaKyvcJ tớptiUvF5Vi nướcptiUvF5V nàfRd2y ptiUvF5Vcũng khôuEaKyvcJng thuEaKyvcJể khfRd2ông tfRd2hừa nhận.

Sắc fRd2mặt ĐfRd2ới fRd2Tư DĩptiUvF5Vnh ptiUvF5Vthay đổi,ptiUvF5V tronptiUvF5Vg đáyptiUvF5V ptiUvF5Vmắt fRd2có cuEaKyvcJhút fRd2đau lònptiUvF5Vg, côfRd2 cuEaKyvcJó thểptiUvF5V uEaKyvcJkhông tptiUvF5Vhèm đểfRd2 ýfRd2 đptiUvF5Vến chuEaKyvcJuyện tìnhuEaKyvcJ củauEaKyvcJ CảfRd2nh HiêfRd2n fRd2và HạptiUvF5V TptiUvF5Vhần, nhưfRd2ng côptiUvF5V fRd2để ýptiUvF5V đptiUvF5Vến vfRd2iệc aptiUvF5Vnh cfRd2ư nhiptiUvF5Vên dámptiUvF5V lừuEaKyvcJa mình.

“Chúng ptiUvF5Vta tạiuEaKyvcJ ptiUvF5Vsao lạiptiUvF5V biết,ptiUvF5V ptiUvF5Vhôm nauEaKyvcJy ônptiUvF5Vg HàfRd2n vớifRd2 bàuEaKyvcJ HuEaKyvcJàn uEaKyvcJnổi giậfRd2n đùuEaKyvcJng fRd2đùng chạfRd2y đếnfRd2 chfRd2ất ptiUvF5Vvấn cptiUvF5Vhúng uEaKyvcJta, bắtptiUvF5V chúnuEaKyvcJg ptiUvF5Vta fRd2cho bọnfRd2 fRd2họ mộtfRd2 cáiuEaKyvcJ côngfRd2 đạo,ptiUvF5V hiệnfRd2 uEaKyvcJtại tptiUvF5Va muốnfRd2 hỏifRd2 ptiUvF5Vcon, fRd2con tínptiUvF5Vh lfRd2àm suEaKyvcJao bâfRd2y giptiUvF5Vờ.” ÔnuEaKyvcJg HàptiUvF5Vn fRd2thực thôngfRd2 miuEaKyvcJnh đptiUvF5Vem vấuEaKyvcJn đuEaKyvcJề nàyptiUvF5V đẩyuEaKyvcJ suEaKyvcJang chfRd2o anh

“Con…” ptiUvF5VHàn fRd2Cảnh ptiUvF5VHiên fRd2chần chờfRd2, fRd2không biếuEaKyvcJt làuEaKyvcJm fRd2sao mớptiUvF5Vi phải.

“Rất khófRd2 quyếtfRd2 địnptiUvF5Vh saofRd2? CptiUvF5Vó điềufRd2 tfRd2a nuEaKyvcJói ptiUvF5Vcho cofRd2n bifRd2ết, CảnfRd2h Hiên,uEaKyvcJ uEaKyvcJHạ fRd2Thần đanuEaKyvcJg maptiUvF5Vng tronuEaKyvcJg ptiUvF5Vmình đứaptiUvF5V ptiUvF5Vcon cuEaKyvcJủa fRd2con, hptiUvF5Viện fRd2tại vptiUvF5Việc xảyfRd2 rfRd2a trướcfRd2 mắtuEaKyvcJ chptiUvF5Vỉ uEaKyvcJcó fRd2một uEaKyvcJcách giảuEaKyvcJi quyếfRd2t đóuEaKyvcJ chínhfRd2 làuEaKyvcJ cfRd2ưới HạptiUvF5V ThầnfRd2.” fRd2Ông HuEaKyvcJàn tỏuEaKyvcJ uEaKyvcJthái độuEaKyvcJ fRd2kiên quEaKyvcJuyết nói.

“Cảnh HiênfRd2 àptiUvF5V, HạfRd2 ThầptiUvF5Vn đanuEaKyvcJg mafRd2ng ptiUvF5Vthai ptiUvF5Vcon cuEaKyvcJủa cfRd2on, uEaKyvcJcon nhẫnptiUvF5V ptiUvF5Vtâm mặuEaKyvcJc kfRd2ệ nuEaKyvcJó saofRd2.” BuEaKyvcJà HàuEaKyvcJn ởptiUvF5V buEaKyvcJên cptiUvF5Vạnh cũnptiUvF5Vg đệmuEaKyvcJ thêm.

Đới TưptiUvF5V DĩnhuEaKyvcJ lẳfRd2ng lặptiUvF5Vng đứuEaKyvcJng ởfRd2 mộtuEaKyvcJ bên,uEaKyvcJ ptiUvF5Vtrong mfRd2ắt lộfRd2 uEaKyvcJbi tptiUvF5Vhương, hfRd2óa rptiUvF5Va đànfRd2 ônfRd2g đềuuEaKyvcJ nuEaKyvcJhư vậy,fRd2 CptiUvF5Vảnh HiuEaKyvcJên cưptiUvF5V nhfRd2iên cũngfRd2 safRd2u lưnuEaKyvcJg mìnfRd2h cùnuEaKyvcJg HạptiUvF5V ThầptiUvF5Vn xptiUvF5Vảy uEaKyvcJra chuyfRd2ện đuEaKyvcJó, vậyptiUvF5V tạiuEaKyvcJ sptiUvF5Vao còuEaKyvcJn khfRd2ông chịuuEaKyvcJ buptiUvF5Vông tuEaKyvcJay cô.

“Cha mẹfRd2, huEaKyvcJai ngườfRd2i khônfRd2g cuEaKyvcJần épfRd2 conuEaKyvcJ, ptiUvF5Vhai ngườifRd2 trởuEaKyvcJ ptiUvF5Vvề đptiUvF5Vi, uEaKyvcJcon sẽptiUvF5V suuEaKyvcJy nghuEaKyvcJĩ uEaKyvcJxem phfRd2ải giảiuEaKyvcJ quyếuEaKyvcJt chptiUvF5Vuyện uEaKyvcJnày ruEaKyvcJa sao.”uEaKyvcJ HànptiUvF5V CảuEaKyvcJnh HiênfRd2 thốnguEaKyvcJ khổptiUvF5V héfRd2t lớn,uEaKyvcJ mọifRd2 ngptiUvF5Vười đềuuEaKyvcJ muốuEaKyvcJn éfRd2p anfRd2h, uEaKyvcJanh sắpfRd2 đifRd2ên rồi.

“Vậy cfRd2on tốtptiUvF5V nhấtptiUvF5V hfRd2ãy nuEaKyvcJghĩ kuEaKyvcJĩ lạptiUvF5Vi đi,fRd2 chúnfRd2g ptiUvF5Vta chfRd2o fRd2con ptiUvF5V10 ngàyuEaKyvcJ sptiUvF5Vuy nghĩ,fRd2 cfRd2ùng uEaKyvcJTư DĩfRd2nh lfRd2y hôn,uEaKyvcJ cướiuEaKyvcJ HạfRd2 uEaKyvcJThần.” TruEaKyvcJong mắptiUvF5Vt ÔngfRd2 uEaKyvcJHàn chuEaKyvcJứa đầfRd2y tứptiUvF5Vc giận.

Bà HàfRd2n cfRd2ũng nhìnfRd2 ĐớifRd2 TptiUvF5Vư DĩnhptiUvF5V nói:

“Tôi hptiUvF5Vy vfRd2ọng côfRd2 uEaKyvcJhiểu đfRd2ược, đptiUvF5Vứa ptiUvF5Vbé trfRd2ong bụuEaKyvcJng uEaKyvcJHạ Thần,ptiUvF5V chúngfRd2 tptiUvF5Vôi sẽfRd2 khôngptiUvF5V bfRd2ỏ ptiUvF5Vnó, cfRd2ô nfRd2ên ptiUvF5Vbiết chínuEaKyvcJh mìnhfRd2 phảiptiUvF5V làuEaKyvcJm nhfRd2ư ptiUvF5Vthế uEaKyvcJnào? NptiUvF5Vếu cuEaKyvcJô cptiUvF5Vó thểfRd2 sfRd2inh cfRd2ho chúfRd2ng tôptiUvF5Vi mộptiUvF5Vt đứaptiUvF5V cfRd2háu, chúnfRd2g tôiptiUvF5V cũfRd2ng sẽptiUvF5V uEaKyvcJkhông ptiUvF5Vvô tptiUvF5Vình fRd2bức cô.”

“Cháu hiptiUvF5Vểu được,uEaKyvcJ chuEaKyvcJáu khônguEaKyvcJ cóuEaKyvcJ trfRd2ách hafRd2i báptiUvF5Vc, cũuEaKyvcJng khôngfRd2 fRd2có guEaKyvcJì kỳptiUvF5V lạ.”uEaKyvcJ uEaKyvcJĐới ptiUvF5VTư DĩfRd2nh cườiuEaKyvcJ kptiUvF5Vhổ, uEaKyvcJcô khônptiUvF5Vg cóptiUvF5V ptiUvF5Vtư fRd2cách tráfRd2ch bọfRd2n họ.

“Chúng tôuEaKyvcJi ptiUvF5Vđi uEaKyvcJ, chuyệfRd2n cfRd2òn lfRd2ại hafRd2i ngườifRd2 tfRd2ự uEaKyvcJmình giảfRd2i quyếtfRd2, cfRd2húng tôfRd2i chỉuEaKyvcJ cầnuEaKyvcJ kuEaKyvcJết quả.”fRd2 ÔptiUvF5Vng HàptiUvF5Vn fRd2lôi kfRd2éo bàuEaKyvcJ Hàn,uEaKyvcJ fRd2ném lfRd2ại nhữnguEaKyvcJ lờiuEaKyvcJ nàyuEaKyvcJ, ptiUvF5Vrồi xfRd2oay ngườfRd2i uEaKyvcJrời đi.

Anh chọptiUvF5Vn em

Hàn CảnuEaKyvcJh HiênfRd2 nhìnptiUvF5V ĐớiptiUvF5V TptiUvF5Vư DĩnfRd2h vẫfRd2n đanuEaKyvcJg bìnhuEaKyvcJ tfRd2ĩnh đứnguEaKyvcJ uEaKyvcJở bptiUvF5Vên cạnh,ptiUvF5V áyuEaKyvcJ náptiUvF5Vy nfRd2ói: “TuEaKyvcJư uEaKyvcJDĩnh, eptiUvF5Vm nguEaKyvcJhe auEaKyvcJnh guEaKyvcJiải thuEaKyvcJích, lfRd2ần đófRd2 fRd2là uEaKyvcJvì afRd2nh uốnptiUvF5Vg ptiUvF5Vrượu, chptiUvF5Vo uEaKyvcJnên mớiuEaKyvcJ cuEaKyvcJó thểuEaKyvcJ cùnuEaKyvcJg HfRd2ạ ThfRd2ần fRd2xảy uEaKyvcJra chuyệnptiUvF5V khôngfRd2 nêptiUvF5Vn xảyptiUvF5V rafRd2, afRd2i nfRd2gờ fRd2cô ấyptiUvF5V fRd2lại mafRd2ng fRd2thai, anh……….”

“Cảnh HiêptiUvF5Vn, chúfRd2c muEaKyvcJừng anfRd2h, lêptiUvF5Vn chứcuEaKyvcJ ptiUvF5Vcha.” ĐớiuEaKyvcJ ptiUvF5VTư DĩnuEaKyvcJh lfRd2ại uEaKyvcJđột nuEaKyvcJhiên ngănfRd2 lờifRd2 anh.

Mặt HànptiUvF5V CảptiUvF5Vnh HptiUvF5Viên biếfRd2n sắuEaKyvcJc, nóiuEaKyvcJ: “TfRd2ư DĩnuEaKyvcJh, lờifRd2 eptiUvF5Vm nóifRd2 cuEaKyvcJó ýptiUvF5V gfRd2ì? TruEaKyvcJong lònuEaKyvcJg euEaKyvcJm đanuEaKyvcJg nghuEaKyvcJĩ uEaKyvcJgì tptiUvF5Vhì fRd2nói fRd2ra đi,uEaKyvcJ ptiUvF5Vem cptiUvF5Vó fRd2thể đánuEaKyvcJh anfRd2h, cóuEaKyvcJ tfRd2hể mắuEaKyvcJng anuEaKyvcJh ptiUvF5Vnhưng xuEaKyvcJin efRd2m đừngfRd2 cuEaKyvcJó thptiUvF5Vái uEaKyvcJđộ này.”

“Em vìfRd2 suEaKyvcJao phảiuEaKyvcJ ptiUvF5Vđánh uEaKyvcJanh, mắnuEaKyvcJg anhuEaKyvcJ? fRd2Em ptiUvF5Vkhông ptiUvF5Vnên chfRd2úc mừuEaKyvcJng afRd2nh suEaKyvcJao?” KptiUvF5Vhóe muEaKyvcJiệng ĐfRd2ới fRd2Tư DĩnuEaKyvcJh mfRd2ang tfRd2heo uEaKyvcJmột chútuEaKyvcJ cườiuEaKyvcJ cười,uEaKyvcJ làuEaKyvcJm chuEaKyvcJo ptiUvF5Vanh nhìnptiUvF5V khôuEaKyvcJng fRd2ra cuEaKyvcJô đaptiUvF5Vng uEaKyvcJnghĩ gì.

“Tư DĩnhptiUvF5V, fRd2em khôuEaKyvcJng ptiUvF5Vtrách fRd2anh safRd2o? ptiUvF5VEm fRd2không optiUvF5Ván uEaKyvcJanh fRd2sao?” TruEaKyvcJong lòfRd2ng fRd2Hàn CptiUvF5Vảnh uEaKyvcJHiên uEaKyvcJvô ptiUvF5Vcùng uEaKyvcJhoang ptiUvF5Vmang, fRd2tại suEaKyvcJao ptiUvF5Vcô ptiUvF5Vlại ptiUvF5Vcó thểuEaKyvcJ uEaKyvcJbình ptiUvF5Vtĩnh uEaKyvcJnhư thế?

“Em khôptiUvF5Vng tráchfRd2, cũfRd2ng khôngptiUvF5V ouEaKyvcJán, CảnhptiUvF5V HiêfRd2n, uEaKyvcJđây uEaKyvcJlà việcuEaKyvcJ efRd2m khôptiUvF5Vng thểfRd2 làmfRd2 uEaKyvcJcho fRd2anh, cfRd2ho nêuEaKyvcJn chúnptiUvF5Vg tuEaKyvcJa lptiUvF5Vy hôuEaKyvcJn đifRd2.” ptiUvF5VĐới TưfRd2 DĩnptiUvF5Vh biếuEaKyvcJt ptiUvF5Vmình khôngfRd2 uEaKyvcJcó tưptiUvF5V ptiUvF5Vcách optiUvF5Ván, điềuuEaKyvcJ ptiUvF5Vcô ptiUvF5Vcó thểptiUvF5V làuEaKyvcJm lfRd2à thàuEaKyvcJnh toàuEaKyvcJn chuEaKyvcJo buEaKyvcJọn họ.

“Ly hônuEaKyvcJ, lfRd2y hfRd2ôn ptiUvF5Vgì? EptiUvF5Vm uEaKyvcJvì điềuuEaKyvcJ nàfRd2y màuEaKyvcJ ptiUvF5Vly hfRd2ôn safRd2o?” uEaKyvcJHàn fRd2Cảnh HptiUvF5Viên fRd2nóng giậuEaKyvcJn fRd2, sauEaKyvcJu đptiUvF5Vó bắtptiUvF5V lấyuEaKyvcJ bảuEaKyvcJ uEaKyvcJvai củptiUvF5Va cô,fRd2 nuEaKyvcJói: “EmuEaKyvcJ uEaKyvcJcứ ptiUvF5Vcoi nuEaKyvcJhư chuEaKyvcJúng uEaKyvcJta uEaKyvcJtìm đptiUvF5Vược mộtfRd2 ngườiptiUvF5V uEaKyvcJđẻ thuuEaKyvcJê đượcuEaKyvcJ khônuEaKyvcJg? fRd2Em khfRd2ông pptiUvF5Vhải ptiUvF5Vnói ptiUvF5Vem sẽptiUvF5V khôuEaKyvcJng ngạiptiUvF5V sao?”

Đới TfRd2ư DĩnhuEaKyvcJ nhìfRd2n afRd2nh kíchuEaKyvcJ ptiUvF5Vđộng, hfRd2ạ taptiUvF5Vy auEaKyvcJnh xufRd2ống, nóiptiUvF5V: “HfRd2ạ ThầnuEaKyvcJ ptiUvF5Vlà fRd2mẹ củaptiUvF5V cofRd2n anptiUvF5Vh, auEaKyvcJnh cptiUvF5Vó tptiUvF5Vhể ptiUvF5Vxem cfRd2ô ấyuEaKyvcJ nhưuEaKyvcJ mộtptiUvF5V ngườiuEaKyvcJ đptiUvF5Vẻ tptiUvF5Vhuê saoptiUvF5V? CfRd2on uEaKyvcJcủa côfRd2 ấyptiUvF5V uEaKyvcJsẽ ptiUvF5Vchịu chuEaKyvcJo chúnguEaKyvcJ tfRd2a sfRd2ao? CuEaKyvcJảnh HfRd2iên đừptiUvF5Vng tfRd2ự uEaKyvcJlừa dptiUvF5Vối ptiUvF5Vchính mìnfRd2h nữa.”

Hàn CptiUvF5Vảnh HptiUvF5Viên cứnguEaKyvcJ đờptiUvF5V ngưfRd2ời, lờiuEaKyvcJ củauEaKyvcJ côfRd2 kuEaKyvcJhông chútptiUvF5V lưuEaKyvcJu tfRd2ình chfRd2ạm vptiUvF5Vào uEaKyvcJchỗ đptiUvF5Vau củptiUvF5Va mìnhuEaKyvcJ, mộtptiUvF5V lúuEaKyvcJc lptiUvF5Vâu sfRd2au mớiptiUvF5V nhìnfRd2 cptiUvF5Vô rồuEaKyvcJi nói:fRd2 uEaKyvcJ“Anh sẽptiUvF5V khônfRd2g uEaKyvcJly hfRd2ôn vớiuEaKyvcJ fRd2em, trướcfRd2 kifRd2a ptiUvF5Vanh cũngfRd2 đãptiUvF5V nóiptiUvF5V ruEaKyvcJồi, auEaKyvcJnh tfRd2ình ngufRd2yện kuEaKyvcJhông cfRd2ó fRd2con, cũnfRd2g fRd2không muốfRd2n mấptiUvF5Vt đfRd2i ptiUvF5Vem, hiệnfRd2 ptiUvF5Vtại aptiUvF5Vnh vẫnfRd2 muốuEaKyvcJn nhfRd2ư thế.”

“Cảnh Hiên,fRd2 ptiUvF5Vtội gptiUvF5Vì chuEaKyvcJứ? ptiUvF5VAnh cófRd2 ptiUvF5Vbiết afRd2nh lfRd2àm fRd2như vậyuEaKyvcJ thươuEaKyvcJng tổnptiUvF5V bauEaKyvcJo nhfRd2iêu nptiUvF5Vgười khônptiUvF5Vg? ChuEaKyvcJa mẹuEaKyvcJ củuEaKyvcJa anptiUvF5Vh, HạfRd2 ThầnptiUvF5V vuEaKyvcJà fRd2con fRd2của ptiUvF5Vcô ấy,fRd2 fRd2anh ptiUvF5Vnhẫn tâuEaKyvcJm sao?”uEaKyvcJ ĐớifRd2 TuEaKyvcJư DĩnhfRd2 vfRd2ừa cuEaKyvcJảm động,uEaKyvcJ vừauEaKyvcJ đuEaKyvcJau lòng.

“Tư ptiUvF5VDĩnh, euEaKyvcJm fRd2không cầnuEaKyvcJ nófRd2i nữauEaKyvcJ, ptiUvF5Vanh bắfRd2t fRd2buộc phảiuEaKyvcJ phụuEaKyvcJ mộtuEaKyvcJ bêptiUvF5Vn, nuEaKyvcJếu chọnptiUvF5V gifRd2ữa đứauEaKyvcJ fRd2bé fRd2và emfRd2, anptiUvF5Vh uEaKyvcJsẽ chọnptiUvF5V em.”uEaKyvcJ HfRd2àn CuEaKyvcJảnh uEaKyvcJHiên nptiUvF5Vhìn cfRd2ô vớiptiUvF5V tuEaKyvcJhái đuEaKyvcJộ cưptiUvF5Vơng quyết.

Đới ptiUvF5VTư DuEaKyvcJĩnh buEaKyvcJất đắcptiUvF5V dptiUvF5Vĩ thởuEaKyvcJ dàiptiUvF5V, côuEaKyvcJ biếfRd2t tuEaKyvcJhuyết phfRd2ục CảnhuEaKyvcJ HfRd2iên thptiUvF5Vực fRd2sự rấtuEaKyvcJ kuEaKyvcJhó kptiUvF5Vhăn, afRd2nh fRd2cần thờfRd2i giaptiUvF5Vn đfRd2ể sfRd2uy nghĩptiUvF5V uEaKyvcJcẩn thận.

Chuyện cfRd2ủa HptiUvF5Vàn CảnfRd2h fRd2Hiên cùnfRd2g HạfRd2 uEaKyvcJThần khptiUvF5Vông ptiUvF5Vcòn fRd2là buEaKyvcJí mfRd2ật, nptiUvF5Vhất địnhuEaKyvcJ fRd2mọi ngptiUvF5Vười cũfRd2ng uEaKyvcJđã biếuEaKyvcJt rồi.

Đới TưuEaKyvcJ fRd2Giai uEaKyvcJcùng ptiUvF5VTrịnh VuEaKyvcJũ fRd2Văn ptiUvF5Vmang vuEaKyvcJẻ mptiUvF5Vặt tứcuEaKyvcJ giậuEaKyvcJn bấtfRd2 bìptiUvF5Vnh điptiUvF5V vptiUvF5Vào nhàptiUvF5V TfRd2ư Dĩnh.

“Em fRd2còn khônguEaKyvcJ tứptiUvF5Vc giậptiUvF5Vn, hptiUvF5Vai ngfRd2ười tứcptiUvF5V gifRd2ận làmfRd2 chi?”fRd2 ĐớiptiUvF5V ptiUvF5VTư ptiUvF5VDĩnh fRd2nhìn cácfRd2 cuEaKyvcJô cườptiUvF5Vi nói.

“Tư DfRd2ĩnh, fRd2ở trướcfRd2 mfRd2ặt bọnuEaKyvcJ chuEaKyvcJị khônguEaKyvcJ fRd2cần kiênfRd2 cuEaKyvcJường nhuEaKyvcJư vậyptiUvF5V, nếuptiUvF5V ptiUvF5Vem mufRd2ốn ptiUvF5Vkhóc, hãuEaKyvcJy kptiUvF5Vhóc ptiUvF5Vđi, bptiUvF5Vọn chịfRd2 cùnfRd2g fRd2em chuEaKyvcJia sẻ.”

Đới TưfRd2 uEaKyvcJGiai cũngptiUvF5V hiểufRd2 đượcuEaKyvcJ lòptiUvF5Vng củaptiUvF5V eptiUvF5Vm gáiuEaKyvcJ, sắcfRd2 mặtuEaKyvcJ cfRd2ó chútuEaKyvcJ trfRd2ầm trọngfRd2 ptiUvF5Vhỏi: “TưuEaKyvcJ DĩnhptiUvF5V, lầnptiUvF5V nptiUvF5Vày cfRd2ó phảiptiUvF5V fRd2em quyếtuEaKyvcJ fRd2định luEaKyvcJy hôn?”

“Ly hôn?ptiUvF5V CậufRd2 cùuEaKyvcJng HàptiUvF5Vn fRd2Cảnh HiênfRd2 muốnfRd2 ptiUvF5Vly hônfRd2?” TrịnhuEaKyvcJ VfRd2ũ VfRd2ăn chấnptiUvF5V độngfRd2 hỏi.

Đới fRd2Tư DĩnhfRd2 ptiUvF5Vtrầm mặcptiUvF5V mộtptiUvF5V fRd2chút uEaKyvcJmới nóifRd2: “TuyfRd2 rằuEaKyvcJng CảnhuEaKyvcJ HuEaKyvcJiên fRd2vẫn fRd2không fRd2đồng ýuEaKyvcJ lptiUvF5Vy fRd2hôn, nfRd2hưng euEaKyvcJm bptiUvF5Viết anptiUvF5Vh ấyptiUvF5V tớptiUvF5Vi mộfRd2t ngàyuEaKyvcJ uEaKyvcJnào đptiUvF5Vó cũngptiUvF5V fRd2sẽ đồnfRd2g uEaKyvcJý giảuEaKyvcJi fRd2quyết fRd2chuyện này,uEaKyvcJ tfRd2ình yêufRd2 củuEaKyvcJa chúuEaKyvcJng ptiUvF5Vem nuEaKyvcJếu fRd2so sáuEaKyvcJnh cfRd2ũng kfRd2hông bằnguEaKyvcJ đượcptiUvF5V mfRd2áu mptiUvF5Vủ tìnuEaKyvcJh thâfRd2m ptiUvF5Vcốt nhụcptiUvF5V củaptiUvF5V ngườfRd2i thânfRd2, uEaKyvcJem tptiUvF5Vin tưởnfRd2g kfRd2hi auEaKyvcJnh ấyptiUvF5V nhìuEaKyvcJn thuEaKyvcJấy couEaKyvcJn mìptiUvF5Vnh, ptiUvF5Vcũng chínhfRd2 fRd2là thfRd2ời điểuEaKyvcJm chúptiUvF5Vng euEaKyvcJm uEaKyvcJly hôn.”

Nhìn fRd2cô cũnptiUvF5Vg khôngfRd2 cófRd2 uEaKyvcJbiểu hiệnfRd2 cuEaKyvcJủa ptiUvF5Vsự buEaKyvcJi thfRd2ương, TrịnhfRd2 VptiUvF5Vũ uEaKyvcJVăn ptiUvF5Vcũng độptiUvF5Vt nhiptiUvF5Vên ptiUvF5Vhiểu được,uEaKyvcJ fRd2Tư DĩnuEaKyvcJh ptiUvF5Vvẫn yêuptiUvF5V LouEaKyvcJng NgạouEaKyvcJ PhuEaKyvcJỉ, chuEaKyvcJo nênptiUvF5V mớifRd2 bìfRd2nh tĩfRd2nh uEaKyvcJnhư vuEaKyvcJậy, chíuEaKyvcJnh mptiUvF5Vình tfRd2hật khônptiUvF5Vg bifRd2ết nênfRd2 fRd2thương cảmptiUvF5V chfRd2o côfRd2 ptiUvF5Vhay HàfRd2n CuEaKyvcJảnh Hiên.

Hạ ThầuEaKyvcJn lfRd2ẳng lặfRd2ng nfRd2gồi trptiUvF5Vên sôuEaKyvcJ phauEaKyvcJ, fRd2chờ HànuEaKyvcJ CảfRd2nh HiptiUvF5Vên mởuEaKyvcJ mfRd2iệng, cfRd2ô khôfRd2ng uEaKyvcJnghĩ ptiUvF5Vtới ptiUvF5Vcha mptiUvF5Vẹ lfRd2ại pháifRd2 ngườifRd2 điềuuEaKyvcJ tfRd2ra uEaKyvcJcô, cóptiUvF5V điptiUvF5Vều việcptiUvF5V nuEaKyvcJày cũuEaKyvcJng đúngfRd2 vuEaKyvcJới ptiUvF5Vhy vọnptiUvF5Vg fRd2của cô.

Hàn CuEaKyvcJảnh HiêuEaKyvcJn dptiUvF5Vo dptiUvF5Vự đãptiUvF5V lâuEaKyvcJu, fRd2rốt cụcfRd2 ngẩnuEaKyvcJg uEaKyvcJđầu uEaKyvcJnhìn cô,ptiUvF5V uEaKyvcJhạ qptiUvF5Vuyết định,ptiUvF5V qufRd2yết tuEaKyvcJâm ptiUvF5Vnói: “HạptiUvF5V Thần,uEaKyvcJ anptiUvF5Vh xfRd2in lỗuEaKyvcJi, bấtuEaKyvcJ lfRd2uận ptiUvF5Vem quyếtuEaKyvcJ fRd2định suEaKyvcJẽ luEaKyvcJàm gfRd2ì vớifRd2 cáuEaKyvcJi thptiUvF5Vai, aptiUvF5Vnh chptiUvF5Vỉ cóuEaKyvcJ thptiUvF5Vể uEaKyvcJnói vớptiUvF5Vi eptiUvF5Vm rằng,ptiUvF5V anfRd2h suEaKyvcJẽ fRd2không ptiUvF5Vcùng TuEaKyvcJư DĩuEaKyvcJnh uEaKyvcJly hôn.”

“Anh CảnfRd2h HiuEaKyvcJên, ptiUvF5Vem fRd2cho tớiptiUvF5V bâyuEaKyvcJ giờfRd2 đềufRd2 khptiUvF5Vông cfRd2ó nghfRd2ĩ tớifRd2 uEaKyvcJanh sẽfRd2 uEaKyvcJly hôn,fRd2 anptiUvF5Vh uEaKyvcJcũng khônuEaKyvcJg cầnptiUvF5V phảptiUvF5Vi chịptiUvF5Vu trptiUvF5Vách fRd2nhiệm, fRd2đứa béfRd2 nptiUvF5Vày afRd2nh cũptiUvF5Vng khôfRd2ng cptiUvF5Vần phảiuEaKyvcJ xefRd2n vfRd2ào.” uEaKyvcJNước ptiUvF5Vmắt HạfRd2 uEaKyvcJthần cuEaKyvcJhảy xuống,ptiUvF5V oánptiUvF5V uEaKyvcJhận tronptiUvF5Vg ptiUvF5Vlòng lạiptiUvF5V uEaKyvcJgia uEaKyvcJtăng thuEaKyvcJêm vàifRd2 phần.

“Hạ Thần,fRd2 anuEaKyvcJh khptiUvF5Vông nghĩptiUvF5V suEaKyvcJẽ tổnuEaKyvcJ thươptiUvF5Vng đếnptiUvF5V emfRd2, fRd2thật suEaKyvcJự afRd2nh khptiUvF5Vông muốnfRd2 nhưptiUvF5V vậy.”ptiUvF5V HuEaKyvcJàn CảnfRd2h HiêptiUvF5Vn khuEaKyvcJông biếuEaKyvcJt biuEaKyvcJểu đạtptiUvF5V lờiptiUvF5V fRd2xin lfRd2ỗi nhưfRd2 tptiUvF5Vhế nào.

“Em biuEaKyvcJết, CuEaKyvcJảnh HiênfRd2, anuEaKyvcJh uEaKyvcJđi fRd2đi, efRd2m ptiUvF5Vkhông muốnptiUvF5V gặptiUvF5Vp anuEaKyvcJh nữa.”uEaKyvcJ uEaKyvcJHạ ThầnuEaKyvcJ uEaKyvcJthật khôptiUvF5Vng nfRd2gờ ngườuEaKyvcJi đànuEaKyvcJ ôfRd2ng nàptiUvF5Vy lạiptiUvF5V bfRd2ạc tìnuEaKyvcJh buEaKyvcJạc nghĩuEaKyvcJa vớfRd2i fRd2mình nhưfRd2 vậy.

“Vậy efRd2m ptiUvF5Vbảo trptiUvF5Vọng, fRd2anh đfRd2i đâuEaKyvcJy.” HàfRd2n CảnptiUvF5Vh HfRd2iên uEaKyvcJchần ptiUvF5Vchờ mfRd2ột chfRd2út, đứnptiUvF5Vg dậyptiUvF5V nhptiUvF5Vìn cptiUvF5Vô, rồifRd2 uEaKyvcJxoay lưnfRd2g đi.

Hạ ThầnuEaKyvcJ hunptiUvF5Vg hăngptiUvF5V nhìnuEaKyvcJ tuEaKyvcJheo bptiUvF5Vóng dáfRd2ng afRd2nh, HàuEaKyvcJn CảnuEaKyvcJh HiuEaKyvcJên, mộtfRd2 ngàptiUvF5Vy nàfRd2o đóptiUvF5V, aptiUvF5Vnh sẽptiUvF5V ptiUvF5Vphải cầuuEaKyvcJ xiptiUvF5Vn uEaKyvcJcô chfRd2o anptiUvF5Vh quptiUvF5Vay truEaKyvcJở về.

Trong quáfRd2n cafe.

“Tư ptiUvF5VDĩnh, efRd2m cóptiUvF5V khỏeptiUvF5V ptiUvF5Vkhông?” ptiUvF5VLong NgạouEaKyvcJ fRd2Phỉ fRd2nhìn uEaKyvcJcô, quauEaKyvcJn tâmfRd2 hỏiptiUvF5V, kuEaKyvcJhông biếfRd2t côfRd2 sfRd2au kptiUvF5Vhi biptiUvF5Vết chuyệnptiUvF5V củauEaKyvcJ ptiUvF5VHạ uEaKyvcJThần suEaKyvcJẽ ptiUvF5Vnghĩ nfRd2hư thptiUvF5Vế nào?

“Vẫn tốt,uEaKyvcJ cònfRd2 ptiUvF5Vanh?” ĐớiuEaKyvcJ ptiUvF5VTư DĩnhfRd2 nhẹuEaKyvcJ nhfRd2àng uốnguEaKyvcJ mộtfRd2 ngụmfRd2 uEaKyvcJcà uEaKyvcJphê, cptiUvF5Và fRd2phê chufRd2a fRd2sót giốnguEaKyvcJ nfRd2hư ptiUvF5Vlòng cfRd2ủa cuEaKyvcJô buEaKyvcJây giờuEaKyvcJ vậy.

“Bây ptiUvF5Vgiờ fRd2em địnhuEaKyvcJ làmfRd2 gìuEaKyvcJ?” LptiUvF5Vong NuEaKyvcJgạo PhuEaKyvcJỉ ptiUvF5Vquan tptiUvF5Vâm hỏi.

“Làm cptiUvF5Vái ptiUvF5Vgì?” ĐớfRd2i TptiUvF5Vư DĩnhptiUvF5V sửngfRd2 fRd2sốt, khônfRd2g hiểuptiUvF5V đượptiUvF5Vc ýfRd2 tứuEaKyvcJ ptiUvF5Vcủa anh.

“Chính luEaKyvcJà HạfRd2 ThầuEaKyvcJn đfRd2ã mafRd2ng thuEaKyvcJai rồuEaKyvcJi, euEaKyvcJm đfRd2ịnh làmuEaKyvcJ gfRd2ì bâyfRd2 gifRd2ờ?” LonuEaKyvcJg NgạofRd2 PhỉptiUvF5V ptiUvF5Vnói fRd2rõ lại.

“Em cptiUvF5Vó thuEaKyvcJể lfRd2àm gfRd2ì buEaKyvcJây giờ?”ptiUvF5V fRd2Đới TưptiUvF5V DĩnptiUvF5Vh cườifRd2 khổ.

“Nếu ptiUvF5Vem kuEaKyvcJhông mfRd2uốn cùuEaKyvcJng CfRd2ảnh fRd2Hiên lptiUvF5Vy hfRd2ôn, nfRd2hư vậyfRd2 ptiUvF5Vanh guEaKyvcJiúp fRd2em giảifRd2 quptiUvF5Vyết chuyệnptiUvF5V này.”uEaKyvcJ LouEaKyvcJng NgạouEaKyvcJ PhuEaKyvcJỉ ptiUvF5Vtin tfRd2ưởng ptiUvF5Vthực lựptiUvF5Vc cuEaKyvcJủa ptiUvF5Vanh sẽptiUvF5V giảiuEaKyvcJ qufRd2yết fRd2chuyện nfRd2ày dptiUvF5Vễ dàng.

“Không uEaKyvcJcần, khôfRd2ng cuEaKyvcJần tptiUvF5Vổn thươngptiUvF5V fRd2đứa bé.”fRd2 ĐuEaKyvcJới TưptiUvF5V DĩnfRd2h cuốngptiUvF5V quíuEaKyvcJt nfRd2găn fRd2cản, anptiUvF5Vh fRd2không phảfRd2i muốnfRd2 bỏuEaKyvcJ cfRd2ái tptiUvF5Vhai củuEaKyvcJa ptiUvF5VHạ ThuEaKyvcJần chứ.

Nhìn côuEaKyvcJ bàyfRd2 rptiUvF5Va dángfRd2 vuEaKyvcJẻ khẩfRd2n trưptiUvF5Vơng nhfRd2ư thptiUvF5Vế, LonuEaKyvcJg NgạuEaKyvcJo PhỉfRd2 cảmptiUvF5V tfRd2hấy fRd2lẫn lộnfRd2 nói:fRd2 “TưptiUvF5V DfRd2ĩnh, ptiUvF5Vem vìfRd2 cáuEaKyvcJi guEaKyvcJì fRd2phải chịuuEaKyvcJ uEaKyvcJnhư vậy?”

“Em fRd2đã kfRd2hông tptiUvF5Vhể siptiUvF5Vnh ptiUvF5Vcho CảuEaKyvcJnh HuEaKyvcJiên mộtptiUvF5V đứafRd2 ptiUvF5Vcon, saptiUvF5Vo cuEaKyvcJó thểfRd2 ptiUvF5Vđi thươnguEaKyvcJ tổnfRd2 uEaKyvcJtới coptiUvF5Vn củauEaKyvcJ anfRd2h ấyuEaKyvcJ uEaKyvcJchứ?” ĐfRd2ới TuEaKyvcJư DĩnptiUvF5Vh thầptiUvF5Vm tuEaKyvcJhở dài.

“Tư DĩnhuEaKyvcJ, vìfRd2 sfRd2ao eptiUvF5Vm vẫnuEaKyvcJ thptiUvF5Vay ngưptiUvF5Vời kháptiUvF5Vc ptiUvF5Vsuy nghptiUvF5Vĩ, khôfRd2ng uEaKyvcJsuy nghĩfRd2 gìptiUvF5V cuEaKyvcJho mìnuEaKyvcJh ptiUvF5Vcả.” LonfRd2g NfRd2gạo PfRd2hỉ nhìnfRd2 ptiUvF5Vcô ngfRd2ồi trướcptiUvF5V mắuEaKyvcJt uEaKyvcJmà uEaKyvcJđau lòng.

“Em uEaKyvcJcũng fRd2không cptiUvF5Vó tốtuEaKyvcJ nuEaKyvcJhư vậyptiUvF5V đâu.uEaKyvcJ CfRd2ũng khônguEaKyvcJ cònuEaKyvcJ sớuEaKyvcJm nuEaKyvcJữa, eptiUvF5Vm phfRd2ải trởptiUvF5V fRd2về, gặpuEaKyvcJ lạiuEaKyvcJ saufRd2.” ĐớuEaKyvcJi TưuEaKyvcJ DĩptiUvF5Vnh khptiUvF5Vông biuEaKyvcJết vìptiUvF5V sauEaKyvcJo, cfRd2ô kptiUvF5Vhông tfRd2hể bìuEaKyvcJnh tfRd2hản đốifRd2 mặtptiUvF5V ptiUvF5Vvới ptiUvF5Vanh được.

“Anh đưfRd2a efRd2m vềuEaKyvcJ.” LfRd2ong NgạuEaKyvcJo uEaKyvcJPhỉ bifRd2ết tronfRd2g lptiUvF5Vòng cfRd2ô cfRd2òn ngạuEaKyvcJi ngùnptiUvF5Vg, anfRd2h phảifRd2 luEaKyvcJàm gìptiUvF5V uEaKyvcJcho đúnptiUvF5Vg đây?

“Cám ơnuEaKyvcJ anhuEaKyvcJ, nhuEaKyvcJưng khônptiUvF5Vg uEaKyvcJcần đâu,ptiUvF5V euEaKyvcJm tptiUvF5Vự lfRd2ái xfRd2e về.”fRd2 ĐớiuEaKyvcJ TưfRd2 DĩuEaKyvcJnh kháchuEaKyvcJ sáfRd2o cptiUvF5Vự tuyệt,fRd2 safRd2u đfRd2ó rờiuEaKyvcJ kfRd2hỏi quán cafe.