You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

ChươngAJQu 6FsosWiw57: MuốaBmB9doFn caBmB9doFó đứaaBmB9doF bé

Ông HạAJQu AJQucùng BàaBmB9doF HạFsosWiw5 FsosWiw5giật AJQumình nhìnAJQu baBmB9doFọn AJQuhọ, AJQusau đóaBmB9doF vẻaBmB9doF mặtaBmB9doF đầaBmB9doFy phẫAJQun nFsosWiw5ộ nói:

“Ông nóiFsosWiw5 đùAJQua gìFsosWiw5 vAJQuậy? NếuFsosWiw5 CảnhAJQu AJQuHiên aBmB9doFmuốn cướiFsosWiw5 FsosWiw5Tiểu Thần,AJQu nFsosWiw5ó AJQusẽ khôAJQung cướiAJQu ngFsosWiw5ười kháAJQuc, hFsosWiw5ơn AJQunữa caBmB9doFho aBmB9doFdù hiệnaBmB9doF AJQutại hAJQuai ngưFsosWiw5ời aBmB9doFchịu cFsosWiw5ưới, chúaBmB9doFng taBmB9doFôi cũngaBmB9doF aBmB9doFsẽ khônAJQug aBmB9doFchịu gả.”

“Ông aBmB9doFHạ, haFsosWiw5i nAJQugười đừngaBmB9doF AJQukích động,FsosWiw5 chúFsosWiw5ng tAJQua bàaBmB9doFn baBmB9doFạc mộAJQut cFsosWiw5hút đượcFsosWiw5 không?”AJQu AJQuÔng HànaBmB9doF vộiAJQu vàngaBmB9doF nói.

“Chính làFsosWiw5 AJQunhư thaBmB9doFế naBmB9doFày, bFsosWiw5à Hạ,aBmB9doF baBmB9doFà aBmB9doFcần phảiaBmB9doF hiểAJQuu rõFsosWiw5, nếAJQuu FsosWiw5hai ngườiaBmB9doF AJQucố AJQuý baBmB9doFắt HạAJQu ThaBmB9doFần bỏAJQu đứAJQua nhỏ,AJQu vạchẳngaBmB9doF AJQumay xFsosWiw5ảy rAJQua chuyệnaBmB9doF gìaBmB9doF ngoFsosWiw5ài FsosWiw5ý muFsosWiw5ốn? NFsosWiw5ếu saAJQuu naBmB9doFày HạFsosWiw5 FsosWiw5Thần aBmB9doFkhông taBmB9doFhể FsosWiw5mang thaFsosWiw5i FsosWiw5lại tAJQuhì làaBmB9doFm aBmB9doFsau bâaBmB9doFy giờ?aBmB9doF BaBmB9doFà haBmB9doFi aBmB9doFvọng chuaBmB9doFyện nàFsosWiw5y xảFsosWiw5y rAJQua sao?AJQu” FsosWiw5Bà aBmB9doFHàn FsosWiw5cố AJQuý đemaBmB9doF FsosWiw5sự tìAJQunh nóaBmB9doFi aBmB9doFthật nghaBmB9doFiêm trọng.

Sắc mặAJQut AJQubà HAJQuạ quaBmB9doFả nhiaBmB9doFên thaAJQuy đổiAJQu AJQumột chúaBmB9doFt, khôngFsosWiw5 khAJQuỏi nhìnAJQu xeFsosWiw5m AJQuông Hạ.

“Ông Hạ,FsosWiw5 ôngaBmB9doF baBmB9doFình AJQutĩnh AJQumột chút,FsosWiw5 hãyFsosWiw5 nAJQughe tôFsosWiw5i nói,aBmB9doF CảnhFsosWiw5 HiêaBmB9doFn nhấFsosWiw5t FsosWiw5định aBmB9doFlà tAJQuhích HạaBmB9doF aBmB9doFThần, bằaBmB9doFng khôngFsosWiw5 haAJQui AJQuđứa cũFsosWiw5ng sẽaBmB9doF FsosWiw5không AJQuở AJQucùng mộtFsosWiw5 chAJQuỗ, khôngFsosWiw5 paBmB9doFhải saAJQuo?” ÔFsosWiw5ng HànAJQu tAJQuùy taBmB9doFhời khuyaBmB9doFên giải.

“Vậy aBmB9doFý củaFsosWiw5 AJQuhai ngườiFsosWiw5 lAJQuà mFsosWiw5uốn CảnAJQuh HFsosWiw5iên FsosWiw5ly hôAJQun rồAJQui FsosWiw5cưới HạFsosWiw5 ThAJQuần, CảnhAJQu AJQuHiên AJQucũng chFsosWiw5ịu làmFsosWiw5 vậyFsosWiw5 saoaBmB9doF?” NgữaBmB9doF khíaBmB9doF củaBmB9doFa ÔnaBmB9doFg HạaBmB9doF aBmB9doFcũng dịAJQuu đAJQui đôFsosWiw5i chút.

“Nhất địnhAJQu CAJQuảnh HiêAJQun sFsosWiw5ẽ caBmB9doFhịu, haAJQui nFsosWiw5gười yêaBmB9doFn tâmaBmB9doF, chFsosWiw5uyện naBmB9doFày chúFsosWiw5ng taBmB9doFôi AJQusẽ giảiFsosWiw5 quFsosWiw5yết, nFsosWiw5hất địnhAJQu sAJQuẽ cAJQuho haaBmB9doFi ngưaBmB9doFời mộtaBmB9doF đFsosWiw5áp áFsosWiw5n AJQuvừa lòng,FsosWiw5 aBmB9doFhai ngườiaBmB9doF FsosWiw5hôm naFsosWiw5y aBmB9doFở lạiAJQu đâyFsosWiw5 ăFsosWiw5n FsosWiw5cơm nha.FsosWiw5” ÔnFsosWiw5g HàAJQun AJQuvui vẻaBmB9doF, giãFsosWiw5n đuôiAJQu lônFsosWiw5g mày,FsosWiw5 ôngFsosWiw5 AJQuđã caBmB9doFó cháFsosWiw5u nộaBmB9doFi rồi.

“Không cần,FsosWiw5 chúnFsosWiw5g FsosWiw5tôi AJQukhông caBmB9doFần ănAJQu, cFsosWiw5húng tAJQuôi aBmB9doFđi vaBmB9doFề trướcaBmB9doF đây,FsosWiw5 hFsosWiw5y vọnFsosWiw5g haaBmB9doFi ngườiAJQu chFsosWiw5o chAJQuúng tôiFsosWiw5 mộaBmB9doFt caBmB9doFâu AJQutrả lờiFsosWiw5 thuyếAJQut phục.”

“Được, sẽAJQu rấtaBmB9doF nhanAJQuh thôi.”

Ông HạAJQu FsosWiw5và bAJQuà HạFsosWiw5 điaBmB9doF rồi,aBmB9doF AJQuông HàFsosWiw5n cùngaBmB9doF bàaBmB9doF HànFsosWiw5 nhìFsosWiw5n nhaBmB9doFau, trFsosWiw5ong lòFsosWiw5ng FsosWiw5có mộaBmB9doFt linAJQuh FsosWiw5cảm tốt.

Đới aBmB9doFTư DĩnhaBmB9doF maBmB9doFở cửaAJQu rAJQua, FsosWiw5nhìn thấyAJQu FsosWiw5người ngFsosWiw5oài cửa,AJQu sắcaBmB9doF maBmB9doFặt cứnAJQug đFsosWiw5ờ, họFsosWiw5 aBmB9doFlại tớaBmB9doFi nữa.

“Bác AJQutrai, aBmB9doFbác gáiAJQu, haAJQui ngFsosWiw5ười tớiaBmB9doF aBmB9doFrồi ạ.”AJQu AJQuVừa FsosWiw5định kêuAJQu AJQuba mAJQuẹ, độFsosWiw5t nhiênAJQu nhaBmB9doFớ tớAJQui aBmB9doFngày đAJQuó bàAJQu HàFsosWiw5n FsosWiw5có nóiAJQu qAJQuua, cFsosWiw5ô vộFsosWiw5i vFsosWiw5àng sFsosWiw5ửa miệng.

Ông HàAJQun FsosWiw5cùng bFsosWiw5à HàaBmB9doFn vAJQuui AJQuvẻ điaBmB9doF tớFsosWiw5i, ngồiFsosWiw5 xuốngAJQu gFsosWiw5hế sôAJQu aBmB9doFpha, ĐaBmB9doFới TưFsosWiw5 DĩnhFsosWiw5 tAJQurong lòngAJQu siFsosWiw5nh nghaBmB9doFi hoặaBmB9doFc, khônFsosWiw5g laBmB9doFẽ họaBmB9doF đếnAJQu đâyAJQu bFsosWiw5ức côaBmB9doF laBmB9doFy hôn.

“Tư DĩnaBmB9doFh, cFsosWiw5ô chuẩAJQun bFsosWiw5ị khaBmB9doFi FsosWiw5nào AJQudọn đi?AJQu CaBmB9doFhúng aBmB9doFta AJQumuốn đemAJQu nơAJQui nFsosWiw5ày tAJQurang hoàAJQung aBmB9doFlại AJQumột cFsosWiw5hút.” BaBmB9doFà HàAJQun nhìAJQun xuFsosWiw5ng quAJQuanh phFsosWiw5òng tựaFsosWiw5 hFsosWiw5ồ khaBmB9doFông vừFsosWiw5a lòng.

“Cảnh HiAJQuên nhaBmB9doFất địFsosWiw5nh nFsosWiw5ói cFsosWiw5ho AJQucô biếAJQut rồi,aBmB9doF HaBmB9doFạ ThầnAJQu đangaBmB9doF maFsosWiw5ng thaAJQui, AJQuđứa nhỏFsosWiw5 lFsosWiw5à caBmB9doFon củaAJQu CảnhaBmB9doF HaBmB9doFiên? TFsosWiw5a nFsosWiw5ghĩ AJQusẽ đeFsosWiw5m FsosWiw5nó đếnaBmB9doF đâaBmB9doFy đểaBmB9doF AJQuchăm aBmB9doFsóc, dAJQuù gAJQuì nóaBmB9doF cũnAJQug đAJQuang AJQumang caBmB9doFốt nFsosWiw5hục cAJQuủa FsosWiw5Hàn AJQugia chAJQuúng ta.”

Đới TưaBmB9doF DĩnhaBmB9doF aBmB9doFchấn FsosWiw5động, HạFsosWiw5 ThAJQuần manaBmB9doFg thAJQuai, FsosWiw5đứa nhỏFsosWiw5 làaBmB9doF coaBmB9doFn aBmB9doFcủa CảaBmB9doFnh Hiên?AJQu AJQuĐiều aBmB9doFnày saaBmB9doFo AJQucó thể?AJQu NếaBmB9doFu CảnaBmB9doFh HaBmB9doFiên caBmB9doFùng HaBmB9doFạ ThầnaBmB9doF FsosWiw5ở cFsosWiw5ùng mộtAJQu chỗ,AJQu nhAJQuư sFsosWiw5ao lạiFsosWiw5 khônAJQug đồFsosWiw5ng ýAJQu cùaBmB9doFng AJQucô FsosWiw5ly AJQuhôn, haAJQuy aBmB9doFlà ôFsosWiw5ng baBmB9doFà aBmB9doFHàn cốFsosWiw5 ýFsosWiw5 AJQunói nhưAJQu vậy.

“Cô khôaBmB9doFng tFsosWiw5in AJQusao? ĐượcFsosWiw5 rồiaBmB9doF, FsosWiw5ta sẽAJQu cAJQuhờ CảnhAJQu HFsosWiw5iên trởFsosWiw5 vềAJQu, FsosWiw5chúng aBmB9doFta cAJQuùng AJQunhau FsosWiw5hỏi naBmB9doFó. CAJQuô điaBmB9doF gọiAJQu điệnAJQu thoạaBmB9doFi chFsosWiw5o nóaBmB9doF đi.”AJQu BFsosWiw5à HFsosWiw5àn nhìnFsosWiw5 raBmB9doFa hoaBmB9doFài FsosWiw5nghi trFsosWiw5ong mắtaBmB9doF cô.

“Vâng.” ĐớFsosWiw5i FsosWiw5Tư DAJQuĩnh AJQulấy điệnAJQu thFsosWiw5oại aBmB9doFdi đFsosWiw5ộng bêAJQun nFsosWiw5gười aBmB9doFra gọi.

“Tư DĩnFsosWiw5h, AJQucó FsosWiw5việc AJQugì sao?FsosWiw5” HAJQuàn CảnhAJQu HiaBmB9doFên cầaBmB9doFm AJQulấy daBmB9doFi aBmB9doFđộng vừaFsosWiw5 thấyaBmB9doF AJQulà AJQuđiện thoạaBmB9doFi ởAJQu nhAJQuà gọiFsosWiw5 đến.

“Bây gaBmB9doFiờ aBmB9doFanh cóFsosWiw5 bậFsosWiw5n khôngFsosWiw5? KhFsosWiw5ông phảiFsosWiw5 vội,FsosWiw5 FsosWiw5nhưng aaBmB9doFnh hFsosWiw5ãy taAJQun sởaBmB9doF sớmFsosWiw5 FsosWiw5một chútaBmB9doF, eAJQum cFsosWiw5ó viAJQuệc aBmB9doFmuốn hỏFsosWiw5i anaBmB9doFh mà.”FsosWiw5 GiọngAJQu ĐớiaBmB9doF FsosWiw5Tư DĩnhAJQu rFsosWiw5ất nhẹ.

Hàn CaBmB9doFảnh aBmB9doFHiên nhAJQuìn xaBmB9doFem đồngaBmB9doF hồ,aBmB9doF AJQucòn cFsosWiw5ó aBmB9doFnửa giờaBmB9doF cũngFsosWiw5 đãAJQu taaBmB9doFn AJQusở FsosWiw5rồi, naBmB9doFói: “Được,FsosWiw5 aaBmB9doFnh laBmB9doFập tAJQuức vAJQuề ngay.”

Đới FsosWiw5Tư DĩnFsosWiw5h cùngAJQu ôngAJQu Hàn,AJQu bAJQuà HàaBmB9doFn lẳngAJQu lặngAJQu naBmB9doFgồi AJQuchờ CảnhAJQu HiênAJQu trởaBmB9doF vềaBmB9doF caBmB9doFhứng miAJQunh hếtFsosWiw5 thảy.

Chuông cửaFsosWiw5 vFsosWiw5ừa rAJQueo, ĐớAJQui TưaBmB9doF DĩnAJQuh AJQuvội vFsosWiw5àng đAJQui FsosWiw5mở cửa.

“Tư Dĩnh,aBmB9doF chuyệnAJQu gìAJQu,…” HànAJQu CảnhFsosWiw5 HiFsosWiw5ên AJQutiến FsosWiw5vào nhFsosWiw5à liFsosWiw5ền hỏi,aBmB9doF độAJQut nhiênAJQu tFsosWiw5hấy chFsosWiw5a FsosWiw5mẹ đaAJQung nAJQugồi ởAJQu ghếAJQu saBmB9doFô pFsosWiw5ha, sửngFsosWiw5 FsosWiw5sốt nói:

“Cha FsosWiw5mẹ, aBmB9doFtại sFsosWiw5ao FsosWiw5hai ngFsosWiw5ười lạiAJQu đếnaBmB9doF đây?”

“Xảy raBmB9doFa chuyệnAJQu FsosWiw5lớn nhAJQuư taBmB9doFhế màFsosWiw5 chúnAJQug AJQuta cFsosWiw5ó tFsosWiw5hể khAJQuông FsosWiw5đến đFsosWiw5ược sao?”aBmB9doF vFsosWiw5ẻ AJQumặt ôngAJQu HàAJQun nghiFsosWiw5êm túAJQuc nói.

“Con còFsosWiw5n giFsosWiw5ả bAJQuộ, đFsosWiw5ứa nFsosWiw5hỏ AJQutrong baBmB9doFụng FsosWiw5Hạ ThầnAJQu caBmB9doFó phảAJQui FsosWiw5là củaAJQu caBmB9doFon khAJQuông, aBmB9doFcó phAJQuải hFsosWiw5ay không?FsosWiw5” AJQuBà FsosWiw5Hàn gaBmB9doFõ vàAJQuo đầuFsosWiw5 aaBmB9doFnh mộtaBmB9doF cái,AJQu tạiFsosWiw5 saaBmB9doFo anaBmB9doFh aBmB9doFcái FsosWiw5gì cũngFsosWiw5 FsosWiw5không aBmB9doFnói caBmB9doFho họAJQu biFsosWiw5ết chứ.

Hàn CảnaBmB9doFh HiêaBmB9doFn cFsosWiw5ứng ngườaBmB9doFi đaBmB9doFứng đơAJQu nAJQuơi đó,FsosWiw5 khôngaBmB9doF biếtAJQu lAJQuà nAJQuên pAJQuhủ AJQunhận hFsosWiw5ay taBmB9doFhừa nhậAJQun nữaAJQu, caBmB9doFha FsosWiw5mẹ bAJQuiết đứFsosWiw5a nhaBmB9doFỏ tronFsosWiw5g bụAJQung aBmB9doFHạ ThầnFsosWiw5 làAJQu aBmB9doFcon củaAJQu chíaBmB9doFnh maBmB9doFình, AJQucòn FsosWiw5Tư DĩnhaBmB9doF thìaBmB9doF aBmB9doFsao, khônFsosWiw5g khỏAJQui AJQuđưa mắaBmB9doFt aBmB9doFnhìn vềAJQu aBmB9doFphía cô.

“Cha mẹ,AJQu FsosWiw5tại saFsosWiw5o haaBmB9doFi nAJQugười lạaBmB9doFi baBmB9doFiết?” NaBmB9doFgữ khAJQuí củaaBmB9doF anAJQuh aBmB9doFcó aBmB9doFvẻ bAJQuất đFsosWiw5ắc aBmB9doFdĩ traBmB9doFầm trọngFsosWiw5, chuyFsosWiw5ện tAJQuới nưAJQuớc nàyFsosWiw5 AJQucũng khônAJQug thểFsosWiw5 khôngFsosWiw5 thaBmB9doFừa nhận.

Sắc mặtFsosWiw5 ĐaBmB9doFới TFsosWiw5ư DĩnFsosWiw5h thaBmB9doFay đổi,FsosWiw5 tFsosWiw5rong đáyAJQu aBmB9doFmắt cAJQuó chúFsosWiw5t đauFsosWiw5 lAJQuòng, côaBmB9doF caBmB9doFó FsosWiw5thể khônFsosWiw5g thèaBmB9doFm đểaBmB9doF ýFsosWiw5 đFsosWiw5ến chuyệnFsosWiw5 AJQutình caBmB9doFủa AJQuCảnh HAJQuiên aBmB9doFvà FsosWiw5Hạ TaBmB9doFhần, nhưAJQung cAJQuô aBmB9doFđể AJQuý đaBmB9doFến aBmB9doFviệc anFsosWiw5h cưFsosWiw5 nhiênAJQu daBmB9doFám FsosWiw5lừa mình.

“Chúng FsosWiw5ta tFsosWiw5ại sFsosWiw5ao lạiAJQu biếFsosWiw5t, hôAJQum nAJQuay ôngFsosWiw5 HàaBmB9doFn vớiFsosWiw5 FsosWiw5bà HànAJQu AJQunổi giậnFsosWiw5 đAJQuùng aBmB9doFđùng caBmB9doFhạy đếnAJQu chấFsosWiw5t vấaBmB9doFn aBmB9doFchúng taFsosWiw5, bắtAJQu FsosWiw5chúng tAJQua chaBmB9doFo bAJQuọn FsosWiw5họ mộtAJQu AJQucái cônaBmB9doFg đAJQuạo, hAJQuiện tạAJQui aBmB9doFta muốnFsosWiw5 AJQuhỏi AJQucon, caBmB9doFon tFsosWiw5ính aBmB9doFlàm sFsosWiw5ao AJQubây giờ.”AJQu ÔAJQung HànaBmB9doF thựcaBmB9doF thôngaBmB9doF FsosWiw5minh FsosWiw5đem vấAJQun AJQuđề nàyaBmB9doF đẩyFsosWiw5 saBmB9doFang chFsosWiw5o anh

“Con…” HFsosWiw5àn CảnhFsosWiw5 HAJQuiên chAJQuần chờFsosWiw5, khôngFsosWiw5 biếAJQut làFsosWiw5m FsosWiw5sao AJQumới phải.

“Rất khaBmB9doFó quyFsosWiw5ết địaBmB9doFnh saoAJQu? AJQuCó đFsosWiw5iều aBmB9doFta AJQunói chFsosWiw5o caBmB9doFon biết,FsosWiw5 CảnhFsosWiw5 HaBmB9doFiên, FsosWiw5Hạ ThầnaBmB9doF đaBmB9doFang mAJQuang troAJQung FsosWiw5mình đứaFsosWiw5 AJQucon FsosWiw5của conaBmB9doF, hFsosWiw5iện tạiAJQu việcAJQu xFsosWiw5ảy FsosWiw5ra trướcFsosWiw5 mắtFsosWiw5 chỉaBmB9doF cóaBmB9doF FsosWiw5một cáchaBmB9doF giảiFsosWiw5 quyếtaBmB9doF đAJQuó chíaBmB9doFnh AJQulà cướAJQui HạaBmB9doF ThầnAJQu.” ÔngAJQu HFsosWiw5àn aBmB9doFtỏ tháiAJQu độFsosWiw5 kiênFsosWiw5 quyếtAJQu nói.

“Cảnh HiênAJQu àAJQu, HạAJQu ThầnFsosWiw5 đangAJQu FsosWiw5mang thAJQuai coaBmB9doFn củFsosWiw5a conAJQu, coAJQun AJQunhẫn tâFsosWiw5m mFsosWiw5ặc aBmB9doFkệ naBmB9doFó aBmB9doFsao.” AJQuBà HànAJQu FsosWiw5ở baBmB9doFên cạnhaBmB9doF AJQucũng FsosWiw5đệm thêm.

Đới AJQuTư DĩaBmB9doFnh lẳngFsosWiw5 lặngFsosWiw5 đaBmB9doFứng ởFsosWiw5 mFsosWiw5ột bênaBmB9doF, trAJQuong aBmB9doFmắt laBmB9doFộ bAJQui thưAJQuơng, hóaFsosWiw5 aBmB9doFra FsosWiw5đàn FsosWiw5ông đềuAJQu nFsosWiw5hư vFsosWiw5ậy, CảaBmB9doFnh HiênAJQu cưFsosWiw5 nhiênaBmB9doF caBmB9doFũng sAJQuau FsosWiw5lưng mìFsosWiw5nh FsosWiw5cùng FsosWiw5Hạ ThầaBmB9doFn xFsosWiw5ảy rAJQua chuaBmB9doFyện đAJQuó, vậAJQuy tạiFsosWiw5 sFsosWiw5ao FsosWiw5còn khôngaBmB9doF chFsosWiw5ịu buôngFsosWiw5 taFsosWiw5y cô.

“Cha mAJQuẹ, aBmB9doFhai ngườFsosWiw5i khôAJQung cFsosWiw5ần épAJQu coaBmB9doFn, haBmB9doFai ngườiFsosWiw5 trởaBmB9doF FsosWiw5về đaBmB9doFi, coAJQun sAJQuẽ saBmB9doFuy ngFsosWiw5hĩ xeFsosWiw5m phảiFsosWiw5 gFsosWiw5iải qFsosWiw5uyết chuyệnaBmB9doF nFsosWiw5ày AJQura sao.AJQu” HaBmB9doFàn CảnhFsosWiw5 HiênFsosWiw5 thốAJQung kAJQuhổ hétFsosWiw5 aBmB9doFlớn, mAJQuọi ngườiaBmB9doF đềAJQuu muốnAJQu éAJQup anAJQuh, AJQuanh sắpAJQu điêAJQun rồi.

“Vậy FsosWiw5con tốaBmB9doFt nhấtaBmB9doF hãyAJQu nghĩAJQu kAJQuĩ AJQulại đi,AJQu cFsosWiw5húng taBmB9doFa aBmB9doFcho coAJQun aBmB9doF10 ngàAJQuy aBmB9doFsuy nghĩaBmB9doF, cùaBmB9doFng aBmB9doFTư DaBmB9doFĩnh aBmB9doFly hôn,AJQu AJQucưới HạaBmB9doF Thần.”aBmB9doF TFsosWiw5rong mFsosWiw5ắt ÔngaBmB9doF HAJQuàn cAJQuhứa đầyaBmB9doF aBmB9doFtức giận.

Bà HFsosWiw5àn cũFsosWiw5ng nhìnAJQu ĐớiaBmB9doF TưFsosWiw5 aBmB9doFDĩnh nói:

“Tôi aBmB9doFhy AJQuvọng FsosWiw5cô hiFsosWiw5ểu được,aBmB9doF đứaaBmB9doF AJQubé AJQutrong bụngaBmB9doF FsosWiw5Hạ Thần,FsosWiw5 AJQuchúng tAJQuôi sẽaBmB9doF kaBmB9doFhông FsosWiw5bỏ aBmB9doFnó, cFsosWiw5ô nêaBmB9doFn biếtFsosWiw5 caBmB9doFhính mìnhFsosWiw5 aBmB9doFphải aBmB9doFlàm aBmB9doFnhư thaBmB9doFế nàoFsosWiw5? NếuAJQu AJQucô FsosWiw5có thểFsosWiw5 saBmB9doFinh cAJQuho chaBmB9doFúng tôiaBmB9doF mộtaBmB9doF đứaAJQu cháAJQuu, chúnAJQug tôAJQui cũnaBmB9doFg FsosWiw5sẽ khônAJQug vaBmB9doFô tìFsosWiw5nh bứcFsosWiw5 cô.”

“Cháu hiểuaBmB9doF được,FsosWiw5 cháuaBmB9doF khônAJQug cAJQuó taBmB9doFrách hAJQuai bácaBmB9doF, cũFsosWiw5ng kFsosWiw5hông cóaBmB9doF gìFsosWiw5 aBmB9doFkỳ lạ.”FsosWiw5 ĐớiaBmB9doF FsosWiw5Tư DAJQuĩnh cườiaBmB9doF khổ,AJQu FsosWiw5cô khFsosWiw5ông cAJQuó taBmB9doFư AJQucách tráaBmB9doFch baBmB9doFọn họ.

“Chúng tôaBmB9doFi điFsosWiw5 aBmB9doF, cAJQuhuyện còFsosWiw5n lAJQuại FsosWiw5hai naBmB9doFgười FsosWiw5tự mFsosWiw5ình giảiAJQu quyaBmB9doFết, chúngFsosWiw5 tFsosWiw5ôi chỉFsosWiw5 cầnFsosWiw5 kếtFsosWiw5 quả.”AJQu ÔnaBmB9doFg HànaBmB9doF lôaBmB9doFi AJQukéo baBmB9doFà HànFsosWiw5, néaBmB9doFm FsosWiw5lại nhữngFsosWiw5 lờiAJQu aBmB9doFnày, aBmB9doFrồi xoaAJQuy ngưFsosWiw5ời rFsosWiw5ời đi.

Anh cAJQuhọn em

Hàn CảnaBmB9doFh aBmB9doFHiên naBmB9doFhìn ĐớiAJQu TFsosWiw5ư DĩaBmB9doFnh vẫnFsosWiw5 đanFsosWiw5g bFsosWiw5ình FsosWiw5tĩnh đứngFsosWiw5 ởFsosWiw5 AJQubên cạnh,FsosWiw5 aBmB9doFáy nAJQuáy nóFsosWiw5i: “TưFsosWiw5 Dĩnh,AJQu aBmB9doFem nAJQughe aaBmB9doFnh giaBmB9doFải thíAJQuch, lầAJQun aBmB9doFđó FsosWiw5là vìaBmB9doF AJQuanh uốngFsosWiw5 raBmB9doFượu, cFsosWiw5ho nênFsosWiw5 AJQumới FsosWiw5có FsosWiw5thể cùFsosWiw5ng HạAJQu ThaBmB9doFần xảyAJQu rAJQua chAJQuuyện aBmB9doFkhông FsosWiw5nên xảyaBmB9doF raaBmB9doF, aBmB9doFai ngờaBmB9doF côAJQu ấyAJQu lạAJQui mAJQuang taBmB9doFhai, anh……….”

“Cảnh HiênAJQu, FsosWiw5chúc mừngaBmB9doF aBmB9doFanh, lênaBmB9doF caBmB9doFhức cha.aBmB9doF” FsosWiw5Đới FsosWiw5Tư DĩnhAJQu lạAJQui độtFsosWiw5 nhiaBmB9doFên nAJQugăn FsosWiw5lời anh.

Mặt AJQuHàn CảaBmB9doFnh HaBmB9doFiên baBmB9doFiến saBmB9doFắc, nóFsosWiw5i: “aBmB9doFTư DĩnFsosWiw5h, lờiAJQu eAJQum nóiFsosWiw5 cFsosWiw5ó ýaBmB9doF gì?aBmB9doF AJQuTrong lònaBmB9doFg eaBmB9doFm đAJQuang nFsosWiw5ghĩ FsosWiw5gì thAJQuì nóiAJQu FsosWiw5ra đAJQui, FsosWiw5em cóaBmB9doF thểFsosWiw5 đánFsosWiw5h anFsosWiw5h, cóFsosWiw5 tFsosWiw5hể mắngAJQu anAJQuh nhưngAJQu xaBmB9doFin aBmB9doFem đừngaBmB9doF aBmB9doFcó tháFsosWiw5i độAJQu này.”

“Em vìAJQu saFsosWiw5o phFsosWiw5ải đAJQuánh anhAJQu, mắnaBmB9doFg anaBmB9doFh? aBmB9doFEm kAJQuhông nAJQuên chúcAJQu mừngAJQu anAJQuh sao?”FsosWiw5 KAJQuhóe miệaBmB9doFng ĐớiFsosWiw5 TaBmB9doFư AJQuDĩnh AJQumang theFsosWiw5o FsosWiw5một chútaBmB9doF cườiaBmB9doF cười,AJQu làmAJQu chFsosWiw5o anAJQuh nAJQuhìn kFsosWiw5hông rAJQua côFsosWiw5 đFsosWiw5ang ngFsosWiw5hĩ gì.

“Tư DFsosWiw5ĩnh, aBmB9doFem aBmB9doFkhông tráAJQuch aaBmB9doFnh saoaBmB9doF? AJQuEm kAJQuhông oAJQuán aFsosWiw5nh sao?AJQu” TaBmB9doFrong lònaBmB9doFg HàaBmB9doFn CảaBmB9doFnh HFsosWiw5iên vFsosWiw5ô cùnAJQug hoanaBmB9doFg maaBmB9doFng, tạFsosWiw5i sAJQuao AJQucô lạFsosWiw5i cóaBmB9doF tFsosWiw5hể FsosWiw5bình tĩnAJQuh nhaBmB9doFư thế?

“Em khônAJQug tráaBmB9doFch, cũaBmB9doFng khônFsosWiw5g oánAJQu, CảnFsosWiw5h aBmB9doFHiên, đâyFsosWiw5 làaBmB9doF viFsosWiw5ệc eaBmB9doFm khôaBmB9doFng thFsosWiw5ể làaBmB9doFm aBmB9doFcho aaBmB9doFnh, AJQucho AJQunên chúngaBmB9doF FsosWiw5ta lAJQuy AJQuhôn đi.”AJQu ĐAJQuới AJQuTư aBmB9doFDĩnh biếtFsosWiw5 maBmB9doFình kAJQuhông FsosWiw5có AJQutư cáFsosWiw5ch oánAJQu, đFsosWiw5iều côFsosWiw5 FsosWiw5có aBmB9doFthể AJQulàm FsosWiw5là thàaBmB9doFnh tAJQuoàn cAJQuho bFsosWiw5ọn họ.

“Ly FsosWiw5hôn, lFsosWiw5y AJQuhôn FsosWiw5gì? AJQuEm vFsosWiw5ì điaBmB9doFều nàyFsosWiw5 mAJQuà lAJQuy hônAJQu saoFsosWiw5?” AJQuHàn CFsosWiw5ảnh HiêFsosWiw5n nAJQuóng AJQugiận aBmB9doF, sFsosWiw5au đóAJQu baBmB9doFắt AJQulấy AJQubả AJQuvai củaaBmB9doF côAJQu, nói:aBmB9doF “aBmB9doFEm cứFsosWiw5 coFsosWiw5i aBmB9doFnhư cFsosWiw5húng tFsosWiw5a tìaBmB9doFm aBmB9doFđược mộtFsosWiw5 ngaBmB9doFười FsosWiw5đẻ thuêFsosWiw5 đưAJQuợc khôaBmB9doFng? FsosWiw5Em AJQukhông phảAJQui nFsosWiw5ói FsosWiw5em sFsosWiw5ẽ khôngaBmB9doF nFsosWiw5gại sao?”

Đới TaBmB9doFư DĩnhFsosWiw5 nhìaBmB9doFn aAJQunh kícFsosWiw5h đaBmB9doFộng, hFsosWiw5ạ AJQutay aBmB9doFanh xuốnFsosWiw5g, AJQunói: FsosWiw5“Hạ ThầFsosWiw5n FsosWiw5là mẹFsosWiw5 aBmB9doFcủa cAJQuon anaBmB9doFh, aBmB9doFanh AJQucó thểaBmB9doF xeaBmB9doFm côaBmB9doF ấyAJQu nFsosWiw5hư mộtFsosWiw5 ngưAJQuời đẻAJQu AJQuthuê sAJQuao? FsosWiw5Con AJQucủa cAJQuô ấFsosWiw5y FsosWiw5sẽ chAJQuịu chFsosWiw5o FsosWiw5chúng AJQuta saAJQuo? CảaBmB9doFnh AJQuHiên đừngAJQu tựaBmB9doF lừaaBmB9doF aBmB9doFdối chínaBmB9doFh maBmB9doFình nữa.”

Hàn CảnhFsosWiw5 HiêaBmB9doFn cứngaBmB9doF FsosWiw5đờ ngườaBmB9doFi, lAJQuời củaAJQu caBmB9doFô kAJQuhông aBmB9doFchút lưAJQuu tAJQuình FsosWiw5chạm vàoAJQu chaBmB9doFỗ FsosWiw5đau củaAJQu mìnFsosWiw5h, mộtFsosWiw5 FsosWiw5lúc lâFsosWiw5u sFsosWiw5au maBmB9doFới nhìnFsosWiw5 côaBmB9doF rồiFsosWiw5 nói:aBmB9doF “AJQuAnh saBmB9doFẽ khônaBmB9doFg AJQuly hôaBmB9doFn vớaBmB9doFi emFsosWiw5, trướcaBmB9doF kiFsosWiw5a aaBmB9doFnh AJQucũng đaBmB9doFã nóaBmB9doFi raBmB9doFồi, anaBmB9doFh tAJQuình AJQunguyện kAJQuhông cóAJQu conFsosWiw5, cũngFsosWiw5 khônAJQug muốnFsosWiw5 mấtAJQu FsosWiw5đi FsosWiw5em, hiFsosWiw5ện tạAJQui aAJQunh vFsosWiw5ẫn muốnFsosWiw5 nAJQuhư thế.”

“Cảnh HiFsosWiw5ên, tộiaBmB9doF FsosWiw5gì chứ?aBmB9doF AnFsosWiw5h cóAJQu AJQubiết aaBmB9doFnh lFsosWiw5àm nhAJQuư aBmB9doFvậy thươnFsosWiw5g tổnAJQu baAJQuo nhaBmB9doFiêu ngườAJQui khôngaBmB9doF? AJQuCha mẹAJQu AJQucủa aaBmB9doFnh, HFsosWiw5ạ ThầnAJQu vàaBmB9doF cFsosWiw5on củaFsosWiw5 côFsosWiw5 FsosWiw5ấy, aBmB9doFanh nAJQuhẫn tAJQuâm sao?aBmB9doF” ĐAJQuới aBmB9doFTư DĩnhaBmB9doF vừaaBmB9doF caBmB9doFảm động,aBmB9doF AJQuvừa FsosWiw5đau lòng.

“Tư DAJQuĩnh, AJQuem khaBmB9doFông cầnAJQu nAJQuói nữAJQua, anaBmB9doFh AJQubắt buộcaBmB9doF AJQuphải phAJQuụ mộtAJQu bên,AJQu nếuaBmB9doF chAJQuọn giữaAJQu đứaAJQu béaBmB9doF aBmB9doFvà emFsosWiw5, FsosWiw5anh saBmB9doFẽ chFsosWiw5ọn aBmB9doFem.” HàaBmB9doFn CảnhaBmB9doF HiênAJQu nhìAJQun côFsosWiw5 vớiaBmB9doF thFsosWiw5ái độFsosWiw5 cươAJQung quyết.

Đới TưFsosWiw5 AJQuDĩnh aBmB9doFbất FsosWiw5đắc FsosWiw5dĩ thởFsosWiw5 dài,FsosWiw5 cAJQuô biếaBmB9doFt thuyếtFsosWiw5 FsosWiw5phục CảnhAJQu HiêFsosWiw5n thựAJQuc sựaBmB9doF rấAJQut khFsosWiw5ó khAJQuăn, anFsosWiw5h cầaBmB9doFn tFsosWiw5hời gaBmB9doFian đểAJQu suFsosWiw5y AJQunghĩ cẩnaBmB9doF thận.

Chuyện cAJQuủa aBmB9doFHàn CFsosWiw5ảnh HiêaBmB9doFn cùnaBmB9doFg HạFsosWiw5 ThầnFsosWiw5 kFsosWiw5hông FsosWiw5còn laBmB9doFà AJQubí mAJQuật, nhấtaBmB9doF địnAJQuh mọiaBmB9doF ngườiaBmB9doF aBmB9doFcũng aBmB9doFđã biếaBmB9doFt rồi.

Đới TFsosWiw5ư FsosWiw5Giai cùnAJQug TrịnhAJQu AJQuVũ VăAJQun FsosWiw5mang vẻFsosWiw5 mặaBmB9doFt tứAJQuc FsosWiw5giận baBmB9doFất bìnaBmB9doFh AJQuđi vàAJQuo nhàaBmB9doF aBmB9doFTư Dĩnh.

“Em cAJQuòn aBmB9doFkhông tứcFsosWiw5 aBmB9doFgiận, aBmB9doFhai ngườiFsosWiw5 tứaBmB9doFc giậnaBmB9doF aBmB9doFlàm chi?FsosWiw5” aBmB9doFĐới TưaBmB9doF aBmB9doFDĩnh nhìnaBmB9doF cAJQuác AJQucô cườiaBmB9doF nói.

“Tư FsosWiw5Dĩnh, ởaBmB9doF trướAJQuc mFsosWiw5ặt bọAJQun chịFsosWiw5 AJQukhông cFsosWiw5ần kFsosWiw5iên cườngAJQu nhaBmB9doFư vFsosWiw5ậy, FsosWiw5nếu FsosWiw5em maBmB9doFuốn khócaBmB9doF, hãFsosWiw5y khaBmB9doFóc AJQuđi, bọFsosWiw5n chịaBmB9doF cùngAJQu aBmB9doFem caBmB9doFhia sẻ.”

Đới TưFsosWiw5 FsosWiw5Giai cũFsosWiw5ng hiểuAJQu đượcFsosWiw5 aBmB9doFlòng củAJQua aBmB9doFem gAJQuái, sFsosWiw5ắc mặtAJQu FsosWiw5có aBmB9doFchút traBmB9doFầm trọAJQung hỏaBmB9doFi: “TFsosWiw5ư DĩnAJQuh, lầnFsosWiw5 nàAJQuy cóFsosWiw5 phảiFsosWiw5 eFsosWiw5m quyếAJQut đAJQuịnh aBmB9doFly hôn?”

“Ly hôn?FsosWiw5 CậuAJQu cùnaBmB9doFg aBmB9doFHàn CFsosWiw5ảnh HiFsosWiw5ên muốnaBmB9doF AJQuly hôn?”AJQu TrịnFsosWiw5h VFsosWiw5ũ aBmB9doFVăn chấnAJQu độngaBmB9doF hỏi.

Đới TưFsosWiw5 DFsosWiw5ĩnh AJQutrầm mặAJQuc FsosWiw5một aBmB9doFchút mớiFsosWiw5 nói:AJQu “TuyaBmB9doF rằngaBmB9doF FsosWiw5Cảnh HiênFsosWiw5 vẫnAJQu khônAJQug đồngAJQu ýaBmB9doF aBmB9doFly hôn,aBmB9doF FsosWiw5nhưng aBmB9doFem biếtaBmB9doF aAJQunh ấyaBmB9doF tớiFsosWiw5 mộFsosWiw5t ngàyFsosWiw5 AJQunào AJQuđó cũnAJQug sẽaBmB9doF đồnFsosWiw5g ýAJQu giảiFsosWiw5 quyếtAJQu chuyệnaBmB9doF này,AJQu tFsosWiw5ình yêuaBmB9doF củaAJQu chúnaBmB9doFg FsosWiw5em nếuFsosWiw5 AJQuso saBmB9doFánh cũnaBmB9doFg khaBmB9doFông bằngAJQu đượcFsosWiw5 mAJQuáu maBmB9doFủ aBmB9doFtình FsosWiw5thâm cốtAJQu nhụcFsosWiw5 củFsosWiw5a ngườAJQui taBmB9doFhân, FsosWiw5em FsosWiw5tin tưởngAJQu khaBmB9doFi FsosWiw5anh aBmB9doFấy nhìnFsosWiw5 aBmB9doFthấy coaBmB9doFn mìAJQunh, cũnaBmB9doFg chíFsosWiw5nh laBmB9doFà thờiaBmB9doF điểmaBmB9doF chúaBmB9doFng eAJQum lFsosWiw5y hôn.”

Nhìn côFsosWiw5 cũAJQung khônFsosWiw5g FsosWiw5có aBmB9doFbiểu hiệnAJQu củaBmB9doFa saBmB9doFự bAJQui thươnaBmB9doFg, TrịnhFsosWiw5 VAJQuũ VăaBmB9doFn cũngaBmB9doF độtAJQu nhiêFsosWiw5n aBmB9doFhiểu đưAJQuợc, TưFsosWiw5 DĩAJQunh vẫnFsosWiw5 yêaBmB9doFu LoaBmB9doFng NaBmB9doFgạo AJQuPhỉ, caBmB9doFho nAJQuên mớiAJQu bìnhAJQu tAJQuĩnh nhAJQuư AJQuvậy, FsosWiw5chính mìAJQunh thậtaBmB9doF khônFsosWiw5g biếaBmB9doFt nêaBmB9doFn thAJQuương cảFsosWiw5m chaBmB9doFo caBmB9doFô haaBmB9doFy AJQuHàn FsosWiw5Cảnh Hiên.

Hạ ThầAJQun lẳFsosWiw5ng lặFsosWiw5ng AJQungồi trAJQuên aBmB9doFsô pAJQuha, chaBmB9doFờ HànAJQu FsosWiw5Cảnh AJQuHiên mởFsosWiw5 mFsosWiw5iệng, côFsosWiw5 kAJQuhông nghĩAJQu tớiaBmB9doF caBmB9doFha mẹFsosWiw5 lạiaBmB9doF paBmB9doFhái ngưAJQuời điềuAJQu trAJQua côaBmB9doF, AJQucó điềuAJQu vaBmB9doFiệc aBmB9doFnày cũFsosWiw5ng FsosWiw5đúng vAJQuới hAJQuy vọngFsosWiw5 AJQucủa cô.

Hàn CảnhFsosWiw5 HiêaBmB9doFn FsosWiw5do aBmB9doFdự đFsosWiw5ã lFsosWiw5âu, raBmB9doFốt cFsosWiw5ục ngFsosWiw5ẩng đầuAJQu AJQunhìn caBmB9doFô, hạAJQu FsosWiw5quyết địnhaBmB9doF, FsosWiw5quyết tâAJQum nóiaBmB9doF: “HạFsosWiw5 ThAJQuần, AJQuanh FsosWiw5xin lỗi,FsosWiw5 baBmB9doFất aBmB9doFluận aBmB9doFem quyếtFsosWiw5 địnFsosWiw5h sFsosWiw5ẽ làmAJQu gìaBmB9doF vFsosWiw5ới cáiAJQu thFsosWiw5ai, aAJQunh AJQuchỉ caBmB9doFó thFsosWiw5ể nóiAJQu vớiAJQu eAJQum FsosWiw5rằng, aFsosWiw5nh AJQusẽ aBmB9doFkhông cùnAJQug aBmB9doFTư aBmB9doFDĩnh FsosWiw5ly hôn.”

“Anh CảFsosWiw5nh HiFsosWiw5ên, aBmB9doFem chAJQuo tớFsosWiw5i bâFsosWiw5y giờaBmB9doF đềAJQuu khôngAJQu aBmB9doFcó ngaBmB9doFhĩ taBmB9doFới anFsosWiw5h saBmB9doFẽ lFsosWiw5y hôAJQun, aBmB9doFanh cũFsosWiw5ng aBmB9doFkhông cầAJQun phảiaBmB9doF FsosWiw5chịu trFsosWiw5ách nFsosWiw5hiệm, đFsosWiw5ứa bAJQué nàAJQuy AJQuanh cFsosWiw5ũng khônAJQug cầnaBmB9doF phảiaBmB9doF xFsosWiw5en vào.FsosWiw5” NướcaBmB9doF FsosWiw5mắt aBmB9doFHạ FsosWiw5thần chảaBmB9doFy xuống,AJQu oáFsosWiw5n hậnFsosWiw5 tAJQurong FsosWiw5lòng lAJQuại gaBmB9doFia FsosWiw5tăng tFsosWiw5hêm vàAJQui phần.

“Hạ Thần,aBmB9doF aBmB9doFanh khônaBmB9doFg nAJQughĩ sẽAJQu AJQutổn thươngAJQu FsosWiw5đến FsosWiw5em, tFsosWiw5hật FsosWiw5sự FsosWiw5anh khônaBmB9doFg muốnaBmB9doF nhFsosWiw5ư vậy.”FsosWiw5 HànAJQu CảnhAJQu AJQuHiên khôAJQung biếtAJQu biểFsosWiw5u đạAJQut lờiAJQu aBmB9doFxin aBmB9doFlỗi nhaBmB9doFư thếFsosWiw5 nào.

“Em biếFsosWiw5t, CảaBmB9doFnh HFsosWiw5iên, anaBmB9doFh đFsosWiw5i đi,FsosWiw5 FsosWiw5em khôaBmB9doFng maBmB9doFuốn gặpAJQu anAJQuh nữa.aBmB9doF” HạFsosWiw5 TFsosWiw5hần thậtAJQu khôngFsosWiw5 ngFsosWiw5ờ ngườiAJQu đànFsosWiw5 ôngaBmB9doF AJQunày lạiFsosWiw5 bạaBmB9doFc tìnhAJQu bạAJQuc nghaBmB9doFĩa vớiAJQu mFsosWiw5ình nhFsosWiw5ư vậy.

“Vậy FsosWiw5em bảaBmB9doFo trọng,AJQu aFsosWiw5nh đFsosWiw5i FsosWiw5đây.” HàaBmB9doFn CFsosWiw5ảnh HiêAJQun chầAJQun chaBmB9doFờ mộaBmB9doFt chaBmB9doFút, AJQuđứng dậyFsosWiw5 nAJQuhìn AJQucô, AJQurồi xoFsosWiw5ay laBmB9doFưng đi.

Hạ ThầnFsosWiw5 huFsosWiw5ng hăAJQung nhìnaBmB9doF thFsosWiw5eo aBmB9doFbóng dánFsosWiw5g aaBmB9doFnh, HàaBmB9doFn CảnhaBmB9doF Hiên,aBmB9doF AJQumột aBmB9doFngày nàAJQuo đó,aBmB9doF anAJQuh sFsosWiw5ẽ pAJQuhải cầuaBmB9doF FsosWiw5xin côaBmB9doF cFsosWiw5ho anAJQuh quaBmB9doFay tFsosWiw5rở về.

Trong quaBmB9doFán cafe.

“Tư DĩnhFsosWiw5, AJQuem cóAJQu khỏFsosWiw5e không?”FsosWiw5 aBmB9doFLong NFsosWiw5gạo AJQuPhỉ nhìFsosWiw5n FsosWiw5cô, quAJQuan FsosWiw5tâm hỏi,AJQu khôAJQung baBmB9doFiết aBmB9doFcô saaBmB9doFu khFsosWiw5i biếtFsosWiw5 chuyệnAJQu củaaBmB9doF HạaBmB9doF ThầaBmB9doFn sẽaBmB9doF naBmB9doFghĩ nhưaBmB9doF thếAJQu nào?

“Vẫn tốFsosWiw5t, còaBmB9doFn anhAJQu?” ĐFsosWiw5ới TưAJQu DĩnFsosWiw5h nhFsosWiw5ẹ aBmB9doFnhàng uaBmB9doFống maBmB9doFột nAJQugụm aBmB9doFcà pFsosWiw5hê, aBmB9doFcà phaBmB9doFê chuAJQua sóFsosWiw5t giốngaBmB9doF aBmB9doFnhư lònAJQug FsosWiw5của cFsosWiw5ô bâyAJQu giờaBmB9doF vậy.

“Bây giờaBmB9doF aBmB9doFem đFsosWiw5ịnh FsosWiw5làm FsosWiw5gì?” LFsosWiw5ong NgạFsosWiw5o PhaBmB9doFỉ quaFsosWiw5n tâAJQum hỏi.

“Làm cáaBmB9doFi gì?”AJQu ĐớiFsosWiw5 TAJQuư DFsosWiw5ĩnh sửngaBmB9doF sốt,aBmB9doF AJQukhông hiểuaBmB9doF đượAJQuc ýAJQu tFsosWiw5ứ AJQucủa anh.

“Chính làAJQu HaBmB9doFạ ThầnaBmB9doF đãAJQu manaBmB9doFg thFsosWiw5ai rồi,AJQu eAJQum địnhFsosWiw5 aBmB9doFlàm gAJQuì bAJQuây giờ?aBmB9doF” LoAJQung NgAJQuạo PhỉaBmB9doF nóAJQui rFsosWiw5õ lại.

“Em AJQucó thaBmB9doFể aBmB9doFlàm gaBmB9doFì bâyaBmB9doF giờ?”AJQu ĐớiaBmB9doF TưaBmB9doF DĩnhFsosWiw5 cườiFsosWiw5 khổ.

“Nếu FsosWiw5em kAJQuhông mAJQuuốn AJQucùng CảnhFsosWiw5 HiAJQuên aBmB9doFly hôn,FsosWiw5 FsosWiw5như vậaBmB9doFy aFsosWiw5nh giúpaBmB9doF eAJQum giFsosWiw5ải quaBmB9doFyết chuyệnAJQu này.”AJQu LoAJQung NgạoAJQu PhỉAJQu tFsosWiw5in tưởnAJQug thựFsosWiw5c lAJQuực củaAJQu anFsosWiw5h sAJQuẽ giảiaBmB9doF quyếaBmB9doFt chuAJQuyện naBmB9doFày dễAJQu dàng.

“Không cFsosWiw5ần, khôngaBmB9doF cAJQuần tổnAJQu FsosWiw5thương đứaFsosWiw5 bé.”AJQu ĐAJQuới TưaBmB9doF DaBmB9doFĩnh cuốngaBmB9doF qFsosWiw5uít AJQungăn cảFsosWiw5n, anaBmB9doFh khaBmB9doFông phảiaBmB9doF aBmB9doFmuốn bỏAJQu cáiaBmB9doF FsosWiw5thai củaBmB9doFa HAJQuạ ThầnaBmB9doF chứ.

Nhìn côaBmB9doF bFsosWiw5ày AJQura FsosWiw5dáng vẻFsosWiw5 khẩnFsosWiw5 trươngaBmB9doF nhFsosWiw5ư thếAJQu, LoFsosWiw5ng NgạFsosWiw5o PhAJQuỉ cảmaBmB9doF thấyaBmB9doF lẫnAJQu lộAJQun AJQunói: “TaBmB9doFư DĩnhFsosWiw5, eaBmB9doFm FsosWiw5vì cáAJQui gìaBmB9doF paBmB9doFhải chịuAJQu nhưFsosWiw5 vậy?”

“Em aBmB9doFđã khaBmB9doFông taBmB9doFhể saBmB9doFinh AJQucho aBmB9doFCảnh HiêFsosWiw5n mFsosWiw5ột đứaAJQu coAJQun, sFsosWiw5ao caBmB9doFó thểAJQu đAJQui thươnaBmB9doFg tAJQuổn tớFsosWiw5i coAJQun củaFsosWiw5 aBmB9doFanh aBmB9doFấy cAJQuhứ?” ĐớiFsosWiw5 FsosWiw5Tư DĩaBmB9doFnh tAJQuhầm thAJQuở dài.

“Tư DaBmB9doFĩnh, vìAJQu saFsosWiw5o eaBmB9doFm vFsosWiw5ẫn thaaBmB9doFy ngAJQuười kháFsosWiw5c suAJQuy ngaBmB9doFhĩ, khôaBmB9doFng sAJQuuy naBmB9doFghĩ gìFsosWiw5 FsosWiw5cho mìaBmB9doFnh cả.”aBmB9doF LonFsosWiw5g NgạoAJQu PhỉaBmB9doF nAJQuhìn FsosWiw5cô ngồAJQui trướcFsosWiw5 mắtFsosWiw5 maBmB9doFà đAJQuau lòng.

“Em AJQucũng khôngaBmB9doF cAJQuó tốAJQut aBmB9doFnhư vaBmB9doFậy đâu.aBmB9doF CũngFsosWiw5 aBmB9doFkhông FsosWiw5còn sớmAJQu nFsosWiw5ữa, AJQuem FsosWiw5phải FsosWiw5trở vaBmB9doFề, gaBmB9doFặp lạFsosWiw5i saAJQuu.” ĐớiFsosWiw5 AJQuTư DĩnAJQuh khôngFsosWiw5 biaBmB9doFết vìFsosWiw5 sFsosWiw5ao, cFsosWiw5ô FsosWiw5không thaBmB9doFể bìnhFsosWiw5 thảFsosWiw5n đốiAJQu mặtFsosWiw5 vaBmB9doFới aBmB9doFanh được.

“Anh đưFsosWiw5a eaBmB9doFm vềAJQu.” LonAJQug NgạoFsosWiw5 PaBmB9doFhỉ AJQubiết tronaBmB9doFg lFsosWiw5òng aBmB9doFcô AJQucòn ngạAJQui ngùaBmB9doFng, AJQuanh pFsosWiw5hải AJQulàm aBmB9doFgì aBmB9doFcho đúngAJQu đây?

“Cám ơnAJQu aaBmB9doFnh, nFsosWiw5hưng aBmB9doFkhông cầnaBmB9doF đâaBmB9doFu, eFsosWiw5m tựaBmB9doF lFsosWiw5ái AJQuxe vềAJQu.” ĐớFsosWiw5i TFsosWiw5ư DAJQuĩnh khácFsosWiw5h sáFsosWiw5o cAJQuự tuyệt,FsosWiw5 sAJQuau đóaBmB9doF raBmB9doFời kAJQuhỏi quán cafe.