You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 6pabK6jbJ7: MuốnpabK6jbJ cToBzó đứapabK6jbJ bé

Ông seMQMzWcHạ cùnseMQMzWcg BàpabK6jbJ HạToBz gToBziật mpabK6jbJình nhìToBzn bpabK6jbJọn họpabK6jbJ, saToBzu đseMQMzWcó vToBzẻ mặseMQMzWct đseMQMzWcầy ToBzphẫn nộseMQMzWc nói:

“Ông pabK6jbJnói đseMQMzWcùa gìToBz vậy?seMQMzWc NếuseMQMzWc CảnhpabK6jbJ HiênseMQMzWc muốnpabK6jbJ cướipabK6jbJ TseMQMzWciểu ThầnpabK6jbJ, nóseMQMzWc sẽToBz kToBzhông cướiToBz ngườiseMQMzWc khseMQMzWcác, seMQMzWchơn nữaseMQMzWc cpabK6jbJho seMQMzWcdù hiệnseMQMzWc pabK6jbJtại hToBzai nToBzgười chịuToBz cưpabK6jbJới, chúngToBz tôseMQMzWci cũpabK6jbJng seMQMzWcsẽ khôpabK6jbJng chToBzịu gả.”

“Ông Hạ,seMQMzWc haseMQMzWci ngườiseMQMzWc đừToBzng pabK6jbJkích độpabK6jbJng, pabK6jbJchúng ToBzta pabK6jbJbàn bạseMQMzWcc mseMQMzWcột cToBzhút đượcpabK6jbJ khôseMQMzWcng?” ÔngToBz ToBzHàn vộiToBz ToBzvàng nói.

“Chính pabK6jbJlà nseMQMzWchư thếToBz nàyToBz, ToBzbà Hạ,pabK6jbJ bpabK6jbJà cầToBzn phảpabK6jbJi hiểuseMQMzWc rõ,seMQMzWc nếToBzu hapabK6jbJi ngườipabK6jbJ cốToBz pabK6jbJý bToBzắt HạToBz ThầpabK6jbJn bỏToBz đToBzứa pabK6jbJnhỏ, vạpabK6jbJchẳng ToBzmay seMQMzWcxảy seMQMzWcra pabK6jbJchuyện gìToBz nToBzgoài ToBzý muốToBzn? NếToBzu sseMQMzWcau nàseMQMzWcy HạpabK6jbJ ToBzThần khseMQMzWcông thToBzể maToBzng thToBzai lạiToBz thìToBz lToBzàm sapabK6jbJu bâseMQMzWcy giờseMQMzWc? BàseMQMzWc hpabK6jbJi vọToBzng chuyệnseMQMzWc nToBzày ToBzxảy pabK6jbJra saoToBz?” BseMQMzWcà HàpabK6jbJn cốpabK6jbJ seMQMzWcý đseMQMzWcem sựseMQMzWc tseMQMzWcình nseMQMzWcói tseMQMzWchật nghiToBzêm trọng.

Sắc mặtpabK6jbJ bàseMQMzWc HToBzạ seMQMzWcquả nhpabK6jbJiên ToBzthay đổipabK6jbJ mpabK6jbJột ToBzchút, khônpabK6jbJg khỏipabK6jbJ nhìToBzn xeseMQMzWcm seMQMzWcông Hạ.

“Ông HToBzạ, ôngseMQMzWc bpabK6jbJình tĩpabK6jbJnh mToBzột chút,ToBz hToBzãy nghseMQMzWce tôseMQMzWci nóiToBz, CảnhpabK6jbJ HpabK6jbJiên seMQMzWcnhất địnhToBz ToBzlà thíchpabK6jbJ HToBzạ Thần,ToBz bpabK6jbJằng khpabK6jbJông seMQMzWchai đứpabK6jbJa cseMQMzWcũng sẽToBz khpabK6jbJông ởseMQMzWc cùngToBz mộtToBz chỗ,pabK6jbJ khônseMQMzWcg pabK6jbJphải sao?pabK6jbJ” ÔpabK6jbJng HpabK6jbJàn tùyToBz seMQMzWcthời khuyênpabK6jbJ giải.

“Vậy ýseMQMzWc củaseMQMzWc seMQMzWchai ngưpabK6jbJời pabK6jbJlà museMQMzWcốn CseMQMzWcảnh HiseMQMzWcên pabK6jbJly hôToBzn seMQMzWcrồi cướpabK6jbJi HạpabK6jbJ ToBzThần, CảseMQMzWcnh HToBziên cseMQMzWcũng seMQMzWcchịu lpabK6jbJàm vậypabK6jbJ sao?”seMQMzWc NgữseMQMzWc kseMQMzWchí cToBzủa ÔnseMQMzWcg HạToBz seMQMzWccũng ToBzdịu đseMQMzWci đôseMQMzWci chút.

“Nhất ToBzđịnh CảnhpabK6jbJ HiênseMQMzWc sẽseMQMzWc chịu,pabK6jbJ haToBzi ngườpabK6jbJi seMQMzWcyên tâmpabK6jbJ, chuyệnseMQMzWc nToBzày chúngpabK6jbJ tôiseMQMzWc pabK6jbJsẽ gpabK6jbJiải quyếseMQMzWct, nhpabK6jbJất địnhseMQMzWc sẽseMQMzWc cpabK6jbJho haseMQMzWci nseMQMzWcgười mộtseMQMzWc đpabK6jbJáp áseMQMzWcn vừaToBz lòng,pabK6jbJ hToBzai ngườipabK6jbJ hToBzôm ToBznay pabK6jbJở lạToBzi đâyseMQMzWc seMQMzWcăn cơToBzm nhToBza.” seMQMzWcÔng HànpabK6jbJ vpabK6jbJui vẻseMQMzWc, gpabK6jbJiãn đuôipabK6jbJ lpabK6jbJông ToBzmày, seMQMzWcông đãpabK6jbJ cóseMQMzWc cpabK6jbJháu npabK6jbJội rồi.

“Không cầnToBz, cseMQMzWchúng tôseMQMzWci kpabK6jbJhông cầnToBz ăn,seMQMzWc chúnseMQMzWcg tôipabK6jbJ điseMQMzWc vềToBz trướcseMQMzWc đpabK6jbJây, hToBzy vọnToBzg hToBzai nseMQMzWcgười chpabK6jbJo pabK6jbJchúng tôiseMQMzWc mộtpabK6jbJ câuToBz trảToBz lờipabK6jbJ thpabK6jbJuyết phục.”

“Được, sẽseMQMzWc rấpabK6jbJt nhToBzanh thôi.”

Ông seMQMzWcHạ vpabK6jbJà bàseMQMzWc HạseMQMzWc seMQMzWcđi rồiseMQMzWc, ônpabK6jbJg HàpabK6jbJn cùngpabK6jbJ ToBzbà HseMQMzWcàn nToBzhìn nhaseMQMzWcu, tronseMQMzWcg lònpabK6jbJg cópabK6jbJ mộpabK6jbJt pabK6jbJlinh cảToBzm tốt.

Đới TToBzư seMQMzWcDĩnh ToBzmở cửpabK6jbJa rseMQMzWca, ToBznhìn thấypabK6jbJ ngườiseMQMzWc pabK6jbJngoài cseMQMzWcửa, sắcToBz mặpabK6jbJt cứnseMQMzWcg ToBzđờ, hpabK6jbJọ lạseMQMzWci tpabK6jbJới nữa.

“Bác pabK6jbJtrai, bpabK6jbJác gái,ToBz haseMQMzWci ngưToBzời tớseMQMzWci pabK6jbJrồi ạ.”pabK6jbJ VừapabK6jbJ địseMQMzWcnh ToBzkêu seMQMzWcba mẹ,ToBz độtpabK6jbJ nhiêseMQMzWcn nhớToBz tớpabK6jbJi ngpabK6jbJày pabK6jbJđó bpabK6jbJà seMQMzWcHàn cóseMQMzWc nópabK6jbJi quseMQMzWca, côseMQMzWc vToBzội pabK6jbJvàng ToBzsửa miệng.

Ông HToBzàn seMQMzWccùng bàseMQMzWc HànpabK6jbJ vpabK6jbJui vẻpabK6jbJ đipabK6jbJ seMQMzWctới, ngồToBzi xuseMQMzWcống seMQMzWcghế sseMQMzWcô ToBzpha, seMQMzWcĐới TseMQMzWcư ToBzDĩnh seMQMzWctrong lòngToBz sToBzinh nToBzghi hopabK6jbJặc, khseMQMzWcông lẽpabK6jbJ pabK6jbJhọ pabK6jbJđến đâyseMQMzWc bứseMQMzWcc cToBzô pabK6jbJly hôn.

“Tư Dĩnh,ToBz côToBz chuToBzẩn pabK6jbJbị kpabK6jbJhi nseMQMzWcào dToBzọn đToBzi? pabK6jbJChúng seMQMzWcta seMQMzWcmuốn đemToBz nơpabK6jbJi ToBznày pabK6jbJtrang hoToBzàng seMQMzWclại mộtToBz chút.”seMQMzWc pabK6jbJBà HàToBzn nhìToBzn xuseMQMzWcng quapabK6jbJnh phòToBzng tựapabK6jbJ pabK6jbJhồ khôToBzng vừaToBz lòng.

“Cảnh HiêToBzn seMQMzWcnhất địnhseMQMzWc nToBzói seMQMzWccho côseMQMzWc biếtpabK6jbJ rồi,pabK6jbJ HạpabK6jbJ ThseMQMzWcần seMQMzWcđang ToBzmang thaseMQMzWci, đứaseMQMzWc nhỏpabK6jbJ làpabK6jbJ cseMQMzWcon củapabK6jbJ CảToBznh HpabK6jbJiên? seMQMzWcTa nghToBzĩ sẽpabK6jbJ pabK6jbJđem pabK6jbJnó đếnseMQMzWc đâyToBz đseMQMzWcể ToBzchăm sóseMQMzWcc, pabK6jbJdù gToBzì nseMQMzWcó ToBzcũng đpabK6jbJang seMQMzWcmang cốtToBz pabK6jbJnhục củseMQMzWca HànpabK6jbJ gipabK6jbJa chúngpabK6jbJ ta.”

Đới seMQMzWcTư DĩnhpabK6jbJ chấnseMQMzWc độnseMQMzWcg, HạseMQMzWc ThầnseMQMzWc mToBzang thaipabK6jbJ, đứToBza nhỏseMQMzWc làseMQMzWc coseMQMzWcn cpabK6jbJủa CảnhseMQMzWc ToBzHiên? ĐiềupabK6jbJ nàypabK6jbJ sapabK6jbJo cóseMQMzWc thể?pabK6jbJ NpabK6jbJếu CảnpabK6jbJh HipabK6jbJên ToBzcùng HseMQMzWcạ seMQMzWcThần ToBzở cpabK6jbJùng mseMQMzWcột chỗpabK6jbJ, nhưpabK6jbJ sapabK6jbJo lạipabK6jbJ kToBzhông đồngseMQMzWc ToBzý cùseMQMzWcng cseMQMzWcô lpabK6jbJy ToBzhôn, haseMQMzWcy ToBzlà ôngseMQMzWc bseMQMzWcà HToBzàn cseMQMzWcố seMQMzWcý nóiseMQMzWc nhseMQMzWcư vậy.

“Cô pabK6jbJkhông pabK6jbJtin sToBzao? ĐượcToBz rồi,seMQMzWc ToBzta sẽseMQMzWc chờToBz ToBzCảnh HpabK6jbJiên trởToBz vseMQMzWcề, chúngToBz tToBza cùngseMQMzWc nhaToBzu hỏiseMQMzWc nseMQMzWcó. CôToBz điToBz seMQMzWcgọi điệseMQMzWcn thpabK6jbJoại chpabK6jbJo seMQMzWcnó đi.”seMQMzWc BàseMQMzWc HToBzàn nhìnToBz rToBza hpabK6jbJoài ngToBzhi trseMQMzWcong mắtpabK6jbJ cô.

“Vâng.” ĐToBzới seMQMzWcTư DĩnhToBz lseMQMzWcấy đseMQMzWciện thoạpabK6jbJi pabK6jbJdi độnseMQMzWcg bêToBzn npabK6jbJgười rToBza gọi.

“Tư DseMQMzWcĩnh, seMQMzWccó ToBzviệc seMQMzWcgì sapabK6jbJo?” HànpabK6jbJ CảnpabK6jbJh ToBzHiên cầmseMQMzWc pabK6jbJlấy dpabK6jbJi độngseMQMzWc vừapabK6jbJ ToBzthấy seMQMzWclà điệnpabK6jbJ tToBzhoại ởseMQMzWc nhàpabK6jbJ gseMQMzWcọi đến.

“Bây seMQMzWcgiờ apabK6jbJnh cpabK6jbJó bậpabK6jbJn khôngpabK6jbJ? KhôngpabK6jbJ phảiToBz vội,ToBz nhToBzưng apabK6jbJnh hãyseMQMzWc seMQMzWctan pabK6jbJsở sToBzớm pabK6jbJmột chút,seMQMzWc epabK6jbJm cóseMQMzWc việcseMQMzWc muốnToBz hỏiToBz aToBznh mà.”seMQMzWc GiọnseMQMzWcg seMQMzWcĐới TưseMQMzWc DĩToBznh rToBzất nhẹ.

Hàn CpabK6jbJảnh HiêpabK6jbJn nToBzhìn xToBzem pabK6jbJđồng seMQMzWchồ, còToBzn cópabK6jbJ nửapabK6jbJ gpabK6jbJiờ cũToBzng đãpabK6jbJ pabK6jbJtan sởpabK6jbJ rồseMQMzWci, nToBzói: “Được,seMQMzWc ToBzanh lậpToBz tứcToBz seMQMzWcvề ngay.”

Đới TưToBz ToBzDĩnh cToBzùng ôpabK6jbJng HToBzàn, bseMQMzWcà HpabK6jbJàn lẳnseMQMzWcg ToBzlặng npabK6jbJgồi chờToBz CảToBznh HiênseMQMzWc trởToBz ToBzvề chứnseMQMzWcg miToBznh hếtToBz thảy.

Chuông cửseMQMzWca vToBzừa ToBzreo, ĐớipabK6jbJ pabK6jbJTư DĩnseMQMzWch vseMQMzWcội vàseMQMzWcng seMQMzWcđi mởToBz cửa.

“Tư DpabK6jbJĩnh, chuyseMQMzWcện gìseMQMzWc,…” HToBzàn seMQMzWcCảnh HiêpabK6jbJn tiếToBzn vpabK6jbJào nhseMQMzWcà ToBzliền hỏiToBz, độtToBz nhiênpabK6jbJ thấyToBz cToBzha mẹToBz đpabK6jbJang ngồipabK6jbJ ởseMQMzWc gToBzhế sToBzô pToBzha, sửngToBz sốpabK6jbJt nói:

“Cha mẹ,pabK6jbJ tpabK6jbJại sseMQMzWcao hpabK6jbJai ngườiseMQMzWc lpabK6jbJại seMQMzWcđến đây?”

“Xảy seMQMzWcra chuyseMQMzWcện lớnseMQMzWc nseMQMzWchư ToBzthế màpabK6jbJ chúngToBz pabK6jbJta cseMQMzWcó ToBzthể khpabK6jbJông ToBzđến đượcToBz seMQMzWcsao?” vseMQMzWcẻ mpabK6jbJặt ôToBzng HànseMQMzWc seMQMzWcnghiêm seMQMzWctúc nói.

“Con seMQMzWccòn giảseMQMzWc ToBzbộ, đứpabK6jbJa nhỏpabK6jbJ seMQMzWctrong seMQMzWcbụng seMQMzWcHạ seMQMzWcThần pabK6jbJcó ppabK6jbJhải ToBzlà củToBza copabK6jbJn seMQMzWckhông, cóseMQMzWc ppabK6jbJhải seMQMzWchay kpabK6jbJhông?” BàToBz ToBzHàn seMQMzWcgõ seMQMzWcvào đseMQMzWcầu pabK6jbJanh mộtpabK6jbJ ToBzcái, pabK6jbJtại sToBzao anpabK6jbJh cáiToBz gìseMQMzWc ToBzcũng khseMQMzWcông nóseMQMzWci ToBzcho seMQMzWchọ seMQMzWcbiết chứ.

Hàn seMQMzWcCảnh HseMQMzWciên cứngToBz ngườiToBz đứngToBz đseMQMzWcơ nơseMQMzWci đó,ToBz pabK6jbJkhông biếtseMQMzWc lpabK6jbJà nseMQMzWcên phpabK6jbJủ pabK6jbJnhận hseMQMzWcay thừapabK6jbJ nhseMQMzWcận nữa,seMQMzWc chpabK6jbJa pabK6jbJmẹ bipabK6jbJết đứaseMQMzWc nhỏToBz troToBzng bpabK6jbJụng HạToBz seMQMzWcThần pabK6jbJlà cseMQMzWcon cseMQMzWcủa ToBzchính mìnhpabK6jbJ, cònToBz TưToBz DToBzĩnh thToBzì pabK6jbJsao, khônToBzg pabK6jbJkhỏi đưpabK6jbJa seMQMzWcmắt nseMQMzWchìn vseMQMzWcề phíseMQMzWca cô.

“Cha mToBzẹ, tpabK6jbJại saseMQMzWco ToBzhai ngườiToBz lạiseMQMzWc biết?pabK6jbJ” NgữpabK6jbJ khíToBz củseMQMzWca ToBzanh cseMQMzWcó ToBzvẻ bấpabK6jbJt đắcseMQMzWc dĩseMQMzWc seMQMzWctrầm trọng,ToBz cToBzhuyện tớiseMQMzWc nướcpabK6jbJ nseMQMzWcày cũngseMQMzWc khônToBzg thểseMQMzWc khônseMQMzWcg seMQMzWcthừa nhận.

Sắc mseMQMzWcặt ĐớiToBz TưToBz DĩnhpabK6jbJ ToBzthay đổi,ToBz troToBzng đáypabK6jbJ mắtpabK6jbJ cóseMQMzWc chToBzút đseMQMzWcau lònseMQMzWcg, cseMQMzWcô cpabK6jbJó tpabK6jbJhể khônseMQMzWcg tpabK6jbJhèm đểseMQMzWc seMQMzWcý ToBzđến ToBzchuyện tìnToBzh cpabK6jbJủa seMQMzWcCảnh HiênpabK6jbJ vàpabK6jbJ HạpabK6jbJ ThầnpabK6jbJ, nhưnseMQMzWcg côseMQMzWc đểToBz seMQMzWcý đếseMQMzWcn vpabK6jbJiệc aseMQMzWcnh pabK6jbJcư ToBznhiên seMQMzWcdám lừpabK6jbJa mình.

“Chúng pabK6jbJta pabK6jbJtại saToBzo lạipabK6jbJ bipabK6jbJết, hôseMQMzWcm naseMQMzWcy seMQMzWcông HpabK6jbJàn vpabK6jbJới bàpabK6jbJ HànseMQMzWc ToBznổi seMQMzWcgiận đpabK6jbJùng đùnToBzg pabK6jbJchạy đToBzến chấseMQMzWct vToBzấn chúngToBz pabK6jbJta, seMQMzWcbắt chúseMQMzWcng tToBza chpabK6jbJo bọToBzn họpabK6jbJ mộtToBz cáiToBz côpabK6jbJng đạo,pabK6jbJ seMQMzWchiện tToBzại ToBzta muốseMQMzWcn hỏToBzi copabK6jbJn, seMQMzWccon tínhToBz ToBzlàm spabK6jbJao bseMQMzWcây gseMQMzWciờ.” seMQMzWcÔng pabK6jbJHàn thựToBzc pabK6jbJthông minpabK6jbJh đseMQMzWcem ToBzvấn ToBzđề nàyToBz đToBzẩy seMQMzWcsang chseMQMzWco anh

“Con…” HànseMQMzWc CảnhpabK6jbJ HseMQMzWciên chpabK6jbJần pabK6jbJchờ, khôngpabK6jbJ bToBziết lseMQMzWcàm pabK6jbJsao pabK6jbJmới phải.

“Rất khseMQMzWcó pabK6jbJquyết địnhpabK6jbJ sseMQMzWcao? CseMQMzWcó đpabK6jbJiều ToBzta nóipabK6jbJ seMQMzWccho coseMQMzWcn biết,ToBz CảnhseMQMzWc HiêToBzn, HToBzạ ThầpabK6jbJn đseMQMzWcang mapabK6jbJng trpabK6jbJong mìnToBzh đứapabK6jbJ coToBzn củaseMQMzWc conToBz, hiệnToBz tạipabK6jbJ việcToBz xpabK6jbJảy rToBza trướseMQMzWcc mắtseMQMzWc chỉseMQMzWc seMQMzWccó mộToBzt cáchseMQMzWc giảipabK6jbJ quyếToBzt đpabK6jbJó chínseMQMzWch pabK6jbJlà cseMQMzWcưới seMQMzWcHạ Thần.”pabK6jbJ ÔnToBzg HseMQMzWcàn seMQMzWctỏ thToBzái ToBzđộ pabK6jbJkiên quyếseMQMzWct nói.

“Cảnh HiênpabK6jbJ àpabK6jbJ, seMQMzWcHạ ThầnToBz đaseMQMzWcng mpabK6jbJang pabK6jbJthai coseMQMzWcn củapabK6jbJ seMQMzWccon, coseMQMzWcn nseMQMzWchẫn tâmpabK6jbJ mặcseMQMzWc kệpabK6jbJ ToBznó sao.”ToBz ToBzBà HànseMQMzWc ởseMQMzWc ToBzbên cạnhseMQMzWc cpabK6jbJũng đệseMQMzWcm thêm.

Đới TưpabK6jbJ pabK6jbJDĩnh lẳngpabK6jbJ lặngToBz đứngpabK6jbJ ởpabK6jbJ ToBzmột bêToBzn, trpabK6jbJong mắtpabK6jbJ lộseMQMzWc bToBzi thpabK6jbJương, pabK6jbJhóa ToBzra đànToBz ToBzông đềuToBz seMQMzWcnhư vậyToBz, CảnhpabK6jbJ HiToBzên seMQMzWccư nhiêpabK6jbJn cũnseMQMzWcg pabK6jbJsau lưnpabK6jbJg mToBzình pabK6jbJcùng HạseMQMzWc TseMQMzWchần pabK6jbJxảy pabK6jbJra chupabK6jbJyện đó,seMQMzWc vToBzậy tToBzại spabK6jbJao cònseMQMzWc kpabK6jbJhông chịseMQMzWcu buôngseMQMzWc taseMQMzWcy cô.

“Cha ToBzmẹ, hapabK6jbJi seMQMzWcngười khôngseMQMzWc cầToBzn épToBz cToBzon, hapabK6jbJi ngưseMQMzWcời trseMQMzWcở vềseMQMzWc đToBzi, coseMQMzWcn ToBzsẽ seMQMzWcsuy nghĩpabK6jbJ xeToBzm seMQMzWcphải giảiToBz qseMQMzWcuyết chuyệnseMQMzWc seMQMzWcnày rseMQMzWca sao.seMQMzWc” HseMQMzWcàn CseMQMzWcảnh HpabK6jbJiên tseMQMzWchống khổpabK6jbJ hétToBz lớToBzn, mpabK6jbJọi ngưpabK6jbJời đềuseMQMzWc mToBzuốn éseMQMzWcp anpabK6jbJh, pabK6jbJanh sắpToBz điêseMQMzWcn rồi.

“Vậy ToBzcon tpabK6jbJốt nhấpabK6jbJt hãseMQMzWcy nghĩpabK6jbJ seMQMzWckĩ pabK6jbJlại điToBz, chúngseMQMzWc tseMQMzWca chpabK6jbJo ToBzcon pabK6jbJ10 ToBzngày sToBzuy nghĩpabK6jbJ, cùnseMQMzWcg TưseMQMzWc DĩnpabK6jbJh pabK6jbJly hôn,pabK6jbJ cướiseMQMzWc HạpabK6jbJ Thần.”ToBz TroToBzng mắtToBz seMQMzWcÔng HàseMQMzWcn chứaToBz seMQMzWcđầy tứToBzc giận.

Bà HànseMQMzWc cũngToBz npabK6jbJhìn ĐớpabK6jbJi pabK6jbJTư DĩnhToBz nói:

“Tôi hToBzy vọpabK6jbJng côseMQMzWc hToBziểu được,pabK6jbJ đứapabK6jbJ béToBz ToBztrong bụngpabK6jbJ HạToBz Thần,pabK6jbJ chúToBzng ToBztôi sseMQMzWcẽ kpabK6jbJhông ToBzbỏ npabK6jbJó, seMQMzWccô nêpabK6jbJn biếtpabK6jbJ chínhToBz ToBzmình phseMQMzWcải làpabK6jbJm nhưseMQMzWc ToBzthế nàoToBz? NếuToBz cseMQMzWcô ToBzcó thểseMQMzWc sinseMQMzWch chseMQMzWco cpabK6jbJhúng tôseMQMzWci pabK6jbJmột đứaseMQMzWc chseMQMzWcáu, chToBzúng tôpabK6jbJi pabK6jbJcũng ToBzsẽ kToBzhông vôToBz tìnhToBz bứcpabK6jbJ cô.”

“Cháu hToBziểu được,ToBz cháToBzu khpabK6jbJông cópabK6jbJ tráchpabK6jbJ hseMQMzWcai bácseMQMzWc, seMQMzWccũng khôseMQMzWcng cópabK6jbJ seMQMzWcgì kToBzỳ lpabK6jbJạ.” ĐớiseMQMzWc TưToBz DĩnpabK6jbJh cườipabK6jbJ kseMQMzWchổ, côseMQMzWc khôToBzng cóseMQMzWc pabK6jbJtư cseMQMzWcách trácToBzh bọToBzn họ.

“Chúng tôpabK6jbJi điToBz seMQMzWc, chseMQMzWcuyện seMQMzWccòn ToBzlại haToBzi ngườseMQMzWci pabK6jbJtự ToBzmình gToBziải pabK6jbJquyết, chpabK6jbJúng tôseMQMzWci cseMQMzWchỉ cầnToBz kếToBzt quả.”ToBz ÔngseMQMzWc HànseMQMzWc lToBzôi ToBzkéo bàpabK6jbJ seMQMzWcHàn, seMQMzWcném lạipabK6jbJ ToBznhững lờipabK6jbJ npabK6jbJày, rồipabK6jbJ xpabK6jbJoay ngưseMQMzWcời rseMQMzWcời đi.

Anh chọnseMQMzWc em

Hàn CToBzảnh HpabK6jbJiên nhìseMQMzWcn ĐớpabK6jbJi TưpabK6jbJ DĩnseMQMzWch vẫnpabK6jbJ đToBzang bìseMQMzWcnh tToBzĩnh đứnseMQMzWcg ởseMQMzWc bêToBzn ToBzcạnh, ToBzáy náypabK6jbJ nóiseMQMzWc: “TưpabK6jbJ DĩpabK6jbJnh, pabK6jbJem nghpabK6jbJe apabK6jbJnh ToBzgiải thípabK6jbJch, lầnToBz đpabK6jbJó làseMQMzWc vpabK6jbJì anpabK6jbJh useMQMzWcống rượuseMQMzWc, cpabK6jbJho npabK6jbJên mớiToBz cóToBz tpabK6jbJhể cToBzùng pabK6jbJHạ ThầpabK6jbJn pabK6jbJxảy pabK6jbJra pabK6jbJchuyện khôpabK6jbJng nênpabK6jbJ xseMQMzWcảy raToBz, seMQMzWcai nToBzgờ cseMQMzWcô ấyseMQMzWc lạiseMQMzWc manseMQMzWcg thaseMQMzWci, anh……….”

“Cảnh HiênseMQMzWc, chúToBzc mừngseMQMzWc aToBznh, lêToBzn chứpabK6jbJc chaToBz.” ĐớseMQMzWci TưToBz DseMQMzWcĩnh lạToBzi seMQMzWcđột nToBzhiên seMQMzWcngăn ToBzlời anh.

Mặt ToBzHàn ToBzCảnh HiêToBzn seMQMzWcbiến sắc,ToBz pabK6jbJnói: pabK6jbJ“Tư DpabK6jbJĩnh, lờiToBz seMQMzWcem pabK6jbJnói seMQMzWccó ýseMQMzWc ToBzgì? TseMQMzWcrong lònpabK6jbJg ToBzem đaToBzng nghToBzĩ gìpabK6jbJ tseMQMzWchì nóipabK6jbJ rseMQMzWca đi,seMQMzWc seMQMzWcem seMQMzWccó thểseMQMzWc đpabK6jbJánh anseMQMzWch, ToBzcó thToBzể mắnpabK6jbJg aseMQMzWcnh nhpabK6jbJưng xipabK6jbJn seMQMzWcem đừseMQMzWcng cóToBz tpabK6jbJhái đpabK6jbJộ này.”

“Em vìpabK6jbJ sapabK6jbJo phảiToBz đánhpabK6jbJ aseMQMzWcnh, mắToBzng anhToBz? pabK6jbJEm ToBzkhông ToBznên cseMQMzWchúc ToBzmừng ToBzanh sao?pabK6jbJ” KToBzhóe miệngseMQMzWc ĐớpabK6jbJi TseMQMzWcư DĩpabK6jbJnh maToBzng thseMQMzWceo mộtpabK6jbJ seMQMzWcchút seMQMzWccười cười,seMQMzWc seMQMzWclàm seMQMzWccho anseMQMzWch nhìnpabK6jbJ khôpabK6jbJng pabK6jbJra cToBzô đangseMQMzWc pabK6jbJnghĩ gì.

“Tư DĩnToBzh, seMQMzWcem ToBzkhông tráseMQMzWcch anpabK6jbJh sToBzao? EpabK6jbJm khôngToBz oánToBz ToBzanh sapabK6jbJo?” TToBzrong ToBzlòng HàToBzn CảnhpabK6jbJ HpabK6jbJiên vpabK6jbJô cùpabK6jbJng hseMQMzWcoang manseMQMzWcg, tạiseMQMzWc sapabK6jbJo côpabK6jbJ lToBzại cseMQMzWcó thểToBz bìnhToBz tĩToBznh nhToBzư thế?

“Em khôngpabK6jbJ trácseMQMzWch, cũngseMQMzWc khônpabK6jbJg oánToBz, CảnpabK6jbJh Hiên,pabK6jbJ đâyToBz làToBz viToBzệc ToBzem kseMQMzWchông thseMQMzWcể làmToBz pabK6jbJcho anhseMQMzWc, pabK6jbJcho nseMQMzWcên chúnToBzg tpabK6jbJa lseMQMzWcy ToBzhôn đi.ToBz” ĐớipabK6jbJ TToBzư DToBzĩnh biếtpabK6jbJ seMQMzWcmình khônToBzg ToBzcó tseMQMzWcư cáchpabK6jbJ oánseMQMzWc, điềpabK6jbJu seMQMzWccô ToBzcó tseMQMzWchể làmToBz làpabK6jbJ pabK6jbJthành topabK6jbJàn cseMQMzWcho pabK6jbJbọn họ.

“Ly hôToBzn, ToBzly hôToBzn gì?pabK6jbJ ToBzEm vToBzì đpabK6jbJiều nàypabK6jbJ mToBzà pabK6jbJly hônpabK6jbJ ToBzsao?” HànpabK6jbJ CảseMQMzWcnh HiênpabK6jbJ nónpabK6jbJg gseMQMzWciận ToBz, saseMQMzWcu đseMQMzWcó bắtToBz lấyToBz bảpabK6jbJ vseMQMzWcai củToBza côseMQMzWc, nToBzói: “seMQMzWcEm cpabK6jbJứ cseMQMzWcoi seMQMzWcnhư chúseMQMzWcng pabK6jbJta ToBztìm đượcpabK6jbJ seMQMzWcmột nToBzgười đToBzẻ tpabK6jbJhuê đượcToBz khôpabK6jbJng? ToBzEm khseMQMzWcông phảiToBz nóiseMQMzWc eToBzm spabK6jbJẽ ToBzkhông seMQMzWcngại sao?”

Đới TưpabK6jbJ DĩnToBzh nhìnToBz aseMQMzWcnh kícToBzh động,pabK6jbJ hseMQMzWcạ pabK6jbJtay pabK6jbJanh xuốngToBz, npabK6jbJói: “pabK6jbJHạ ThToBzần làpabK6jbJ mToBzẹ củaseMQMzWc cpabK6jbJon anhpabK6jbJ, seMQMzWcanh cToBzó thểpabK6jbJ xpabK6jbJem côpabK6jbJ ấyToBz pabK6jbJnhư mộtpabK6jbJ ngườiToBz đẻseMQMzWc thuToBzê saseMQMzWco? CpabK6jbJon seMQMzWccủa côseMQMzWc ấseMQMzWcy sseMQMzWcẽ chịuseMQMzWc cpabK6jbJho chúpabK6jbJng tpabK6jbJa seMQMzWcsao? CảnhToBz HiêpabK6jbJn đừngpabK6jbJ tựpabK6jbJ lpabK6jbJừa dốiToBz ToBzchính mìnToBzh nữa.”

Hàn CảnhseMQMzWc seMQMzWcHiên cseMQMzWcứng đToBzờ ngưToBzời, lpabK6jbJời cpabK6jbJủa cseMQMzWcô khseMQMzWcông chúpabK6jbJt lưToBzu tìnhToBz cpabK6jbJhạm vàseMQMzWco chpabK6jbJỗ đseMQMzWcau củaseMQMzWc mìseMQMzWcnh, mToBzột lúcToBz lâseMQMzWcu seMQMzWcsau mớiToBz seMQMzWcnhìn côToBz rồipabK6jbJ nóipabK6jbJ: “AnToBzh seMQMzWcsẽ kpabK6jbJhông lpabK6jbJy hônpabK6jbJ vớiseMQMzWc eseMQMzWcm, trướcpabK6jbJ kiToBza anseMQMzWch cũnpabK6jbJg đãToBz nóiToBz rồi,pabK6jbJ pabK6jbJanh ToBztình ngseMQMzWcuyện pabK6jbJkhông cóToBz conToBz, cũToBzng seMQMzWckhông muốnseMQMzWc mấtToBz đipabK6jbJ pabK6jbJem, hiệnToBz tToBzại anseMQMzWch vToBzẫn mupabK6jbJốn nhưToBz thế.”

“Cảnh HiênToBz, tpabK6jbJội gìseMQMzWc chseMQMzWcứ? pabK6jbJAnh cseMQMzWcó biếseMQMzWct anpabK6jbJh lseMQMzWcàm nhưpabK6jbJ seMQMzWcvậy tToBzhương pabK6jbJtổn bapabK6jbJo nhiêupabK6jbJ ngưpabK6jbJời khônpabK6jbJg? pabK6jbJCha mẹpabK6jbJ củaToBz seMQMzWcanh, HạToBz TToBzhần pabK6jbJvà ToBzcon củaseMQMzWc seMQMzWccô seMQMzWcấy, aToBznh nhẫnpabK6jbJ tâseMQMzWcm seMQMzWcsao?” ĐớiseMQMzWc TToBzư DĩnpabK6jbJh vừaToBz cảToBzm độToBzng, vừapabK6jbJ đToBzau lòng.

“Tư DseMQMzWcĩnh, seMQMzWcem khseMQMzWcông cầseMQMzWcn seMQMzWcnói nữapabK6jbJ, apabK6jbJnh bắtpabK6jbJ buộcpabK6jbJ ppabK6jbJhải phụToBz seMQMzWcmột bênpabK6jbJ, seMQMzWcnếu chọnseMQMzWc seMQMzWcgiữa đứaseMQMzWc bseMQMzWcé ToBzvà seMQMzWcem, ToBzanh sẽToBz chọpabK6jbJn eseMQMzWcm.” pabK6jbJHàn CảnhToBz HToBziên ToBznhìn seMQMzWccô vseMQMzWcới tpabK6jbJhái đToBzộ cươnToBzg quyết.

Đới ToBzTư DĩnhseMQMzWc bseMQMzWcất seMQMzWcđắc pabK6jbJdĩ thởseMQMzWc dài,ToBz côpabK6jbJ biếseMQMzWct thpabK6jbJuyết pabK6jbJphục CảnhseMQMzWc HiênseMQMzWc thựcseMQMzWc pabK6jbJsự seMQMzWcrất kseMQMzWchó khpabK6jbJăn, pabK6jbJanh cầnseMQMzWc tpabK6jbJhời giseMQMzWcan đểseMQMzWc suseMQMzWcy nseMQMzWcghĩ cẩnseMQMzWc thận.

Chuyện củapabK6jbJ HàpabK6jbJn CảnpabK6jbJh HiêpabK6jbJn cùnToBzg HạseMQMzWc ThầnseMQMzWc khônseMQMzWcg cònpabK6jbJ lseMQMzWcà ToBzbí pabK6jbJmật, nToBzhất địnhpabK6jbJ mọipabK6jbJ ngườipabK6jbJ cũngpabK6jbJ pabK6jbJđã biếtToBz rồi.

Đới pabK6jbJTư GiaseMQMzWci cùnToBzg TpabK6jbJrịnh VũseMQMzWc VănseMQMzWc seMQMzWcmang seMQMzWcvẻ mặtseMQMzWc pabK6jbJtức giậnseMQMzWc bấtToBz bìnToBzh ToBzđi vàseMQMzWco nhàToBz TToBzư Dĩnh.

“Em còpabK6jbJn khToBzông tứcseMQMzWc ToBzgiận, hseMQMzWcai ngườipabK6jbJ tpabK6jbJức giậnpabK6jbJ làmToBz chToBzi?” ĐớseMQMzWci TưpabK6jbJ DĩnhpabK6jbJ nhToBzìn seMQMzWccác cToBzô cườToBzi nói.

“Tư Dĩnh,seMQMzWc ToBzở trướcToBz mặtToBz bseMQMzWcọn seMQMzWcchị khôseMQMzWcng cầnseMQMzWc seMQMzWckiên ToBzcường nhToBzư vậseMQMzWcy, nếupabK6jbJ seMQMzWcem muốseMQMzWcn kpabK6jbJhóc, hpabK6jbJãy khseMQMzWcóc pabK6jbJđi, pabK6jbJbọn chịseMQMzWc cùseMQMzWcng pabK6jbJem cpabK6jbJhia sẻ.”

Đới TpabK6jbJư GseMQMzWciai cToBzũng hiểseMQMzWcu đượseMQMzWcc lòToBzng ToBzcủa pabK6jbJem gToBzái, sắcpabK6jbJ mpabK6jbJặt cóToBz chútpabK6jbJ tseMQMzWcrầm trọngpabK6jbJ hỏiseMQMzWc: ToBz“Tư DĩnpabK6jbJh, lầnseMQMzWc nàseMQMzWcy seMQMzWccó pseMQMzWchải eToBzm quyseMQMzWcết địnhseMQMzWc lToBzy hôn?”

“Ly hônpabK6jbJ? CậupabK6jbJ cùngseMQMzWc HànToBz CảnhpabK6jbJ HiênToBz mupabK6jbJốn seMQMzWcly hôn?”ToBz TrToBzịnh VũpabK6jbJ VănToBz cpabK6jbJhấn độngToBz hỏi.

Đới TpabK6jbJư DĩnseMQMzWch trầmpabK6jbJ mặcToBz mộtToBz cpabK6jbJhút pabK6jbJmới npabK6jbJói: “TuypabK6jbJ rằngpabK6jbJ CảseMQMzWcnh HseMQMzWciên vẫnseMQMzWc khôngseMQMzWc đồngToBz seMQMzWcý ToBzly hôToBzn, nhseMQMzWcưng eseMQMzWcm seMQMzWcbiết anseMQMzWch ấseMQMzWcy tớipabK6jbJ mộtToBz ngàyseMQMzWc nàopabK6jbJ đToBzó cũnseMQMzWcg sẽpabK6jbJ đồngseMQMzWc ýToBz giảiToBz quyếtpabK6jbJ chpabK6jbJuyện nàpabK6jbJy, tìseMQMzWcnh yêToBzu củpabK6jbJa cseMQMzWchúng seMQMzWcem seMQMzWcnếu spabK6jbJo sánhseMQMzWc cũToBzng khpabK6jbJông bằngseMQMzWc đượToBzc máuseMQMzWc seMQMzWcmủ tìnToBzh thseMQMzWcâm seMQMzWccốt nhụcpabK6jbJ củseMQMzWca ngườpabK6jbJi tToBzhân, eToBzm pabK6jbJtin tưởngToBz pabK6jbJkhi seMQMzWcanh ấypabK6jbJ nhìnpabK6jbJ thấyseMQMzWc copabK6jbJn mình,seMQMzWc cũToBzng chpabK6jbJính lToBzà thờToBzi điểToBzm chúseMQMzWcng eToBzm lToBzy hôn.”

Nhìn cToBzô cToBzũng ToBzkhông seMQMzWccó bseMQMzWciểu hToBziện củseMQMzWca ToBzsự bpabK6jbJi thươseMQMzWcng, TrseMQMzWcịnh ToBzVũ VănToBz ToBzcũng độtToBz nhseMQMzWciên hiểuToBz được,seMQMzWc TseMQMzWcư ToBzDĩnh vseMQMzWcẫn yêToBzu LpabK6jbJong NgạoseMQMzWc seMQMzWcPhỉ, cpabK6jbJho nToBzên mseMQMzWcới bìnpabK6jbJh pabK6jbJtĩnh npabK6jbJhư vậyseMQMzWc, cpabK6jbJhính ToBzmình thậtseMQMzWc khseMQMzWcông biếToBzt nênToBz thươpabK6jbJng cpabK6jbJảm chToBzo côseMQMzWc haseMQMzWcy HpabK6jbJàn CảnhpabK6jbJ Hiên.

Hạ ThầnseMQMzWc lẳngpabK6jbJ lseMQMzWcặng ngồipabK6jbJ trênToBz sôseMQMzWc phapabK6jbJ, pabK6jbJchờ HpabK6jbJàn CToBzảnh HseMQMzWciên mởseMQMzWc mseMQMzWciệng, cpabK6jbJô khônseMQMzWcg nghĩpabK6jbJ tToBzới ToBzcha ToBzmẹ ToBzlại pháToBzi pabK6jbJngười điseMQMzWcều ToBztra cô,seMQMzWc cseMQMzWcó điseMQMzWcều vpabK6jbJiệc nToBzày seMQMzWccũng seMQMzWcđúng vớipabK6jbJ ToBzhy vseMQMzWcọng củapabK6jbJ cô.

Hàn CảnhseMQMzWc HToBziên dToBzo ToBzdự đãToBz lâu,ToBz rốtseMQMzWc cụcseMQMzWc ngẩngseMQMzWc ToBzđầu nseMQMzWchìn seMQMzWccô, hạseMQMzWc quyếtToBz đpabK6jbJịnh, quseMQMzWcyết tâToBzm nói:pabK6jbJ “HạseMQMzWc ToBzThần, anToBzh xiToBzn lToBzỗi, bseMQMzWcất lpabK6jbJuận pabK6jbJem quyseMQMzWcết địnhseMQMzWc spabK6jbJẽ pabK6jbJlàm gìpabK6jbJ vớpabK6jbJi pabK6jbJcái thaipabK6jbJ, aToBznh chỉpabK6jbJ cópabK6jbJ thểseMQMzWc nToBzói vToBzới seMQMzWcem rToBzằng, aToBznh ToBzsẽ khseMQMzWcông cseMQMzWcùng TưToBz DĩnseMQMzWch pabK6jbJly hôn.”

“Anh CảnhseMQMzWc HiseMQMzWcên, epabK6jbJm chpabK6jbJo tớpabK6jbJi bToBzây pabK6jbJgiờ đềuseMQMzWc khpabK6jbJông pabK6jbJcó pabK6jbJnghĩ tớipabK6jbJ anpabK6jbJh spabK6jbJẽ lToBzy seMQMzWchôn, pabK6jbJanh cũToBzng khôngpabK6jbJ cpabK6jbJần phảipabK6jbJ ToBzchịu tseMQMzWcrách pabK6jbJnhiệm, đứseMQMzWca ToBzbé nàyToBz pabK6jbJanh cpabK6jbJũng ToBzkhông cầseMQMzWcn ppabK6jbJhải xeToBzn vàpabK6jbJo.” NToBzước mắtToBz HseMQMzWcạ thầpabK6jbJn ToBzchảy xpabK6jbJuống, oánseMQMzWc hToBzận pabK6jbJtrong lpabK6jbJòng pabK6jbJlại gpabK6jbJia tănToBzg pabK6jbJthêm vpabK6jbJài phần.

“Hạ Thần,pabK6jbJ ToBzanh khpabK6jbJông nghĩseMQMzWc sẽseMQMzWc tổnseMQMzWc thươToBzng đToBzến epabK6jbJm, tToBzhật sựseMQMzWc apabK6jbJnh khônseMQMzWcg ToBzmuốn npabK6jbJhư vpabK6jbJậy.” seMQMzWcHàn CảpabK6jbJnh HipabK6jbJên khôpabK6jbJng bipabK6jbJết biểseMQMzWcu ToBzđạt lờipabK6jbJ seMQMzWcxin lỗseMQMzWci nToBzhư thếseMQMzWc nào.

“Em pabK6jbJbiết, pabK6jbJCảnh seMQMzWcHiên, anseMQMzWch đpabK6jbJi điseMQMzWc, epabK6jbJm khôseMQMzWcng muốnseMQMzWc ToBzgặp anToBzh nữa.”seMQMzWc seMQMzWcHạ ThầpabK6jbJn seMQMzWcthật khôngseMQMzWc ngờToBz ngườiToBz ToBzđàn pabK6jbJông ToBznày lạToBzi bseMQMzWcạc tìnhseMQMzWc ToBzbạc seMQMzWcnghĩa vớiToBz mìseMQMzWcnh nhưseMQMzWc vậy.

“Vậy eseMQMzWcm pabK6jbJbảo tseMQMzWcrọng, aToBznh đipabK6jbJ đây.”seMQMzWc ToBzHàn pabK6jbJCảnh HiseMQMzWcên chầpabK6jbJn cToBzhờ mpabK6jbJột chút,seMQMzWc pabK6jbJđứng dseMQMzWcậy nhToBzìn pabK6jbJcô, rseMQMzWcồi xoToBzay lpabK6jbJưng đi.

Hạ ToBzThần huseMQMzWcng hănToBzg nhìseMQMzWcn pabK6jbJtheo bópabK6jbJng dToBzáng anhseMQMzWc, ToBzHàn CảnseMQMzWch Hiên,ToBz seMQMzWcmột ngpabK6jbJày nseMQMzWcào pabK6jbJđó, anseMQMzWch spabK6jbJẽ phToBzải seMQMzWccầu seMQMzWcxin cpabK6jbJô cToBzho aseMQMzWcnh pabK6jbJquay tpabK6jbJrở về.

Trong quáseMQMzWcn cafe.

“Tư DĩnToBzh, seMQMzWcem pabK6jbJcó kpabK6jbJhỏe không?”seMQMzWc LoseMQMzWcng NgseMQMzWcạo PpabK6jbJhỉ nseMQMzWchìn côToBz, quaToBzn tâmseMQMzWc hToBzỏi, khôpabK6jbJng biseMQMzWcết cseMQMzWcô ToBzsau pabK6jbJkhi bpabK6jbJiết chuyệnseMQMzWc củpabK6jbJa HToBzạ ThầnpabK6jbJ sseMQMzWcẽ nghĩToBz ToBznhư thếToBz nào?

“Vẫn tốt,seMQMzWc còpabK6jbJn anhseMQMzWc?” ĐớiseMQMzWc ToBzTư DĩnhpabK6jbJ nseMQMzWchẹ nhàngseMQMzWc upabK6jbJống mộtToBz ngụpabK6jbJm ToBzcà phseMQMzWcê, càpabK6jbJ phêToBz cToBzhua sótToBz giốpabK6jbJng seMQMzWcnhư lòseMQMzWcng pabK6jbJcủa cpabK6jbJô bâpabK6jbJy giseMQMzWcờ vậy.

“Bây seMQMzWcgiờ eToBzm địnseMQMzWch làToBzm gpabK6jbJì?” LseMQMzWcong pabK6jbJNgạo ToBzPhỉ qpabK6jbJuan tpabK6jbJâm hỏi.

“Làm cáiToBz gì?”ToBz ĐớiseMQMzWc seMQMzWcTư DĩnhToBz sseMQMzWcửng sốt,ToBz khônseMQMzWcg hiểupabK6jbJ seMQMzWcđược ýpabK6jbJ tToBzứ củapabK6jbJ anh.

“Chính làpabK6jbJ seMQMzWcHạ ThầnseMQMzWc đpabK6jbJã manToBzg thaseMQMzWci ToBzrồi, eseMQMzWcm địnhToBz ToBzlàm gìseMQMzWc seMQMzWcbây giờseMQMzWc?” LToBzong NgạoseMQMzWc PhToBzỉ nópabK6jbJi pabK6jbJrõ lại.

“Em cpabK6jbJó tpabK6jbJhể lseMQMzWcàm gìpabK6jbJ pabK6jbJbây giờ?”seMQMzWc ĐớToBzi TưpabK6jbJ DĩnhseMQMzWc cưseMQMzWcời khổ.

“Nếu ToBzem seMQMzWckhông pabK6jbJmuốn cùngToBz CseMQMzWcảnh HiToBzên lToBzy hseMQMzWcôn, nhưseMQMzWc vậseMQMzWcy anseMQMzWch gseMQMzWciúp eseMQMzWcm giảToBzi ToBzquyết seMQMzWcchuyện này.”seMQMzWc LToBzong NgạoseMQMzWc PhToBzỉ tseMQMzWcin tưởngseMQMzWc thựcseMQMzWc lựToBzc cToBzủa anseMQMzWch seMQMzWcsẽ gToBziải qToBzuyết chuyseMQMzWcện nàpabK6jbJy dễseMQMzWc dàng.

“Không cần,ToBz khôngpabK6jbJ pabK6jbJcần tổpabK6jbJn thươseMQMzWcng đứaseMQMzWc bépabK6jbJ.” pabK6jbJĐới ToBzTư DĩnseMQMzWch ToBzcuống seMQMzWcquít ngăToBzn cảnseMQMzWc, seMQMzWcanh khôseMQMzWcng phảipabK6jbJ muốToBzn seMQMzWcbỏ cpabK6jbJái pabK6jbJthai củapabK6jbJ HạToBz TseMQMzWchần chứ.

Nhìn côToBz bseMQMzWcày rpabK6jbJa dpabK6jbJáng vToBzẻ khẩnpabK6jbJ trươngseMQMzWc nhToBzư thế,seMQMzWc LoToBzng NseMQMzWcgạo PpabK6jbJhỉ cảseMQMzWcm seMQMzWcthấy pabK6jbJlẫn lseMQMzWcộn npabK6jbJói: seMQMzWc“Tư DpabK6jbJĩnh, epabK6jbJm pabK6jbJvì seMQMzWccái gToBzì phảipabK6jbJ seMQMzWcchịu pabK6jbJnhư vậy?”

“Em đpabK6jbJã khôngToBz thểseMQMzWc ToBzsinh cpabK6jbJho CảnhToBz HiênseMQMzWc mộtseMQMzWc đứapabK6jbJ coToBzn, saToBzo cópabK6jbJ thpabK6jbJể điToBz thươngseMQMzWc seMQMzWctổn tớiseMQMzWc pabK6jbJcon seMQMzWccủa ToBzanh ấyseMQMzWc chứ?pabK6jbJ” ĐớpabK6jbJi TưToBz DĩnhpabK6jbJ thầmToBz tpabK6jbJhở dài.

“Tư DĩToBznh, pabK6jbJvì sToBzao pabK6jbJem vseMQMzWcẫn thpabK6jbJay ngưToBzời khToBzác sseMQMzWcuy nghĩ,seMQMzWc khônseMQMzWcg spabK6jbJuy npabK6jbJghĩ gìToBz seMQMzWccho mìToBznh pabK6jbJcả.” pabK6jbJLong NgpabK6jbJạo pabK6jbJPhỉ nhìToBzn seMQMzWccô ngồpabK6jbJi trướcseMQMzWc mắtToBz pabK6jbJmà đaupabK6jbJ lòng.

“Em seMQMzWccũng ToBzkhông pabK6jbJcó pabK6jbJtốt seMQMzWcnhư seMQMzWcvậy đâu.pabK6jbJ CũnToBzg pabK6jbJkhông cseMQMzWcòn sớseMQMzWcm nữa,pabK6jbJ pabK6jbJem seMQMzWcphải seMQMzWctrở về,seMQMzWc gToBzặp pabK6jbJlại spabK6jbJau.” ĐớipabK6jbJ TToBzư DĩnseMQMzWch khpabK6jbJông biếtpabK6jbJ vìpabK6jbJ saseMQMzWco, cpabK6jbJô khônpabK6jbJg ToBzthể bìnseMQMzWch thảnpabK6jbJ đseMQMzWcối mpabK6jbJặt vớToBzi anpabK6jbJh được.

“Anh pabK6jbJđưa ToBzem về.”ToBz pabK6jbJLong NgToBzạo PhỉseMQMzWc pabK6jbJbiết trToBzong lòngpabK6jbJ cpabK6jbJô cònpabK6jbJ seMQMzWcngại ngùnpabK6jbJg, aseMQMzWcnh pabK6jbJphải làseMQMzWcm gìToBz chpabK6jbJo đúngToBz đây?

“Cám ơnseMQMzWc anToBzh, nToBzhưng kToBzhông cầnseMQMzWc đâuseMQMzWc, epabK6jbJm tựpabK6jbJ láseMQMzWci seMQMzWcxe về.seMQMzWc” ĐớiToBz TpabK6jbJư DĩnhseMQMzWc kháchToBz ToBzsáo cựToBz tuyệtseMQMzWc, saToBzu seMQMzWcđó rờipabK6jbJ khỏpabK6jbJi quán cafe.