You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 6tVdZ377: MuốU2n U2có tVdZ37đứa bé

Ông HạU2 ctVdZ37ùng BU2à HnAPwC3ạ ginAPwC3ật mìE43FuZnh E43FuZnhìn bọnE43FuZ họ,E43FuZ saE43FuZu đótVdZ37 tVdZ37vẻ mặtE43FuZ đầnAPwC3y phẫE43FuZn nnAPwC3ộ nói:

“Ông nE43FuZói đùaU2 gnAPwC3ì U2vậy? E43FuZNếu CảnAPwC3nh HtVdZ37iên muốnU2 cướiE43FuZ TiểU2u E43FuZThần, U2nó E43FuZsẽ khôngU2 cnAPwC3ưới E43FuZngười khácE43FuZ, hnAPwC3ơn nữaE43FuZ chU2o tVdZ37dù tVdZ37hiện tạiU2 E43FuZhai ngườU2i chE43FuZịu cưE43FuZới, chúE43FuZng ttVdZ37ôi cE43FuZũng sẽtVdZ37 tVdZ37không E43FuZchịu gả.”

“Ông HạE43FuZ, tVdZ37hai ngườtVdZ37i đừngE43FuZ kíchE43FuZ độnAPwC3ng, U2chúng tE43FuZa bàtVdZ37n nAPwC3bạc mộttVdZ37 chnAPwC3út nAPwC3được khôngnAPwC3?” ÔE43FuZng HànU2 vU2ội vàU2ng nói.

“Chính ltVdZ37à ntVdZ37hư thếE43FuZ nànAPwC3y, btVdZ37à HạnAPwC3, bE43FuZà tVdZ37cần ptVdZ37hải hiểnAPwC3u rõnAPwC3, nU2ếu hnAPwC3ai ngườiU2 nAPwC3cố ýtVdZ37 bắU2t HạtVdZ37 ThầnAPwC3n bnAPwC3ỏ đứU2a nAPwC3nhỏ, vạchẳnnAPwC3g mU2ay xảynAPwC3 rnAPwC3a ctVdZ37huyện U2gì ngU2oài ýtVdZ37 mnAPwC3uốn? NếuE43FuZ saE43FuZu nàyE43FuZ HạtVdZ37 ThầnAPwC3n kU2hông U2thể manE43FuZg thE43FuZai lạitVdZ37 thìU2 làmnAPwC3 snAPwC3au nAPwC3bây giờnAPwC3? tVdZ37Bà htVdZ37i U2vọng chuyệnU2 tVdZ37này xảytVdZ37 nAPwC3ra snAPwC3ao?” BU2à HàntVdZ37 U2cố nAPwC3ý đemU2 U2sự U2tình tVdZ37nói tU2hật nghitVdZ37êm trọng.

Sắc mặtE43FuZ U2bà HạU2 qnAPwC3uả nhiênE43FuZ tE43FuZhay đtVdZ37ổi mộtE43FuZ nAPwC3chút, khônAPwC3ng E43FuZkhỏi nhìnnAPwC3 xnAPwC3em ôU2ng Hạ.

“Ông nAPwC3Hạ, U2ông bìntVdZ37h tĩnhE43FuZ mnAPwC3ột chúttVdZ37, hãnAPwC3y nghU2e tU2ôi nóE43FuZi, nAPwC3Cảnh HinAPwC3ên nhấtE43FuZ địtVdZ37nh lU2à tE43FuZhích HạtVdZ37 ThầE43FuZn, bằntVdZ37g kU2hông hnAPwC3ai đnAPwC3ứa cnAPwC3ũng E43FuZsẽ E43FuZkhông nAPwC3ở cùnE43FuZg mộE43FuZt cE43FuZhỗ, khôngU2 phảnAPwC3i sao?tVdZ37” ÔnAPwC3ng nAPwC3Hàn tùtVdZ37y nAPwC3thời khtVdZ37uyên giải.

“Vậy E43FuZý củtVdZ37a tVdZ37hai tVdZ37người lU2à nAPwC3muốn CảntVdZ37h HiêtVdZ37n tVdZ37ly hôU2n rồinAPwC3 U2cưới E43FuZHạ tVdZ37Thần, CảntVdZ37h HiêU2n cũngnAPwC3 cnAPwC3hịu làtVdZ37m vậnAPwC3y sE43FuZao?” NE43FuZgữ nAPwC3khí ctVdZ37ủa ÔU2ng HnAPwC3ạ cũngE43FuZ dịunAPwC3 U2đi đôU2i chút.

“Nhất địnAPwC3nh CảntVdZ37h U2Hiên sẽE43FuZ cnAPwC3hịu, hatVdZ37i ngườinAPwC3 U2yên tVdZ37tâm, chutVdZ37yện U2này chúnAPwC3ng ttVdZ37ôi sE43FuZẽ giU2ải quyU2ết, nhấtnAPwC3 đnAPwC3ịnh sẽU2 chnAPwC3o E43FuZhai ngườiU2 mộtU2 đápU2 átVdZ37n vE43FuZừa lU2òng, haE43FuZi ngnAPwC3ười E43FuZhôm naE43FuZy ởE43FuZ lạiU2 đâyE43FuZ ăntVdZ37 cơmU2 E43FuZnha.” ÔnE43FuZg HE43FuZàn vU2ui U2vẻ, ginAPwC3ãn đuônAPwC3i lôngU2 mnAPwC3ày, ônnAPwC3g đãtVdZ37 cótVdZ37 E43FuZcháu nộiU2 rồi.

“Không E43FuZcần, chúnnAPwC3g E43FuZtôi khônE43FuZg ctVdZ37ần ănAPwC3n, U2chúng tE43FuZôi tVdZ37đi vềtVdZ37 trưtVdZ37ớc đânAPwC3y, htVdZ37y vE43FuZọng hanAPwC3i ngườiU2 chtVdZ37o nAPwC3chúng U2tôi mộtnAPwC3 nAPwC3câu trnAPwC3ả lờiU2 thuyếtnAPwC3 phục.”

“Được, E43FuZsẽ rấE43FuZt nhanU2h thôi.”

Ông HạtVdZ37 U2và nAPwC3bà U2Hạ điU2 rnAPwC3ồi, ôngtVdZ37 HànE43FuZ cùnnAPwC3g bànAPwC3 HE43FuZàn nhìnnAPwC3 nhaunAPwC3, tronAPwC3ng lòngE43FuZ E43FuZcó mộttVdZ37 linAPwC3nh cE43FuZảm tốt.

Đới TưtVdZ37 DĩnnAPwC3h mE43FuZở cửnAPwC3a nAPwC3ra, nU2hìn tE43FuZhấy ngườitVdZ37 ngoàE43FuZi cửtVdZ37a, sắctVdZ37 U2mặt cứngnAPwC3 đtVdZ37ờ, E43FuZhọ nAPwC3lại tớiE43FuZ nữa.

“Bác tnAPwC3rai, bU2ác gE43FuZái, E43FuZhai ngườtVdZ37i tVdZ37tới rồiU2 ạ.”nAPwC3 VE43FuZừa địntVdZ37h ktVdZ37êu bE43FuZa mẹ,E43FuZ U2đột nhiênU2 nhnAPwC3ớ U2tới tVdZ37ngày đtVdZ37ó U2bà HàtVdZ37n tVdZ37có nAPwC3nói quE43FuZa, cnAPwC3ô nAPwC3vội vàE43FuZng sửatVdZ37 miệng.

Ông HE43FuZàn nAPwC3cùng bE43FuZà HE43FuZàn vE43FuZui U2vẻ đitVdZ37 tới,E43FuZ ngồnAPwC3i xuốngU2 gE43FuZhế sU2ô phtVdZ37a, ĐớinAPwC3 tVdZ37Tư DĩtVdZ37nh E43FuZtrong lòU2ng sU2inh ngU2hi hoặE43FuZc, khôngtVdZ37 U2lẽ họE43FuZ E43FuZđến đâtVdZ37y bU2ức U2cô nAPwC3ly hôn.

“Tư tVdZ37Dĩnh, cE43FuZô chuẩnE43FuZ btVdZ37ị kE43FuZhi nU2ào dọnU2 điE43FuZ? CU2húng tnAPwC3a muốE43FuZn đenAPwC3m U2nơi tVdZ37này tranE43FuZg hoU2àng lạinAPwC3 mộU2t chút.”E43FuZ nAPwC3Bà HE43FuZàn U2nhìn xuU2ng quU2anh phònAPwC3ng tựanAPwC3 hồE43FuZ kU2hông vừtVdZ37a lòng.

“Cảnh HtVdZ37iên nhấtU2 đU2ịnh nóiE43FuZ cE43FuZho cU2ô biếtE43FuZ rồiU2, HạtVdZ37 ThầntVdZ37 tVdZ37đang mU2ang thtVdZ37ai, đứE43FuZa nnAPwC3hỏ làE43FuZ cU2on củE43FuZa CảntVdZ37h HnAPwC3iên? TE43FuZa E43FuZnghĩ sU2ẽ đnAPwC3em nAPwC3nó đnAPwC3ến đU2ây E43FuZđể E43FuZchăm snAPwC3óc, dtVdZ37ù gìU2 nAPwC3nó cũE43FuZng đaU2ng mantVdZ37g cốU2t nhụcU2 củanAPwC3 HànU2 nAPwC3gia chúngE43FuZ ta.”

Đới TưU2 DU2ĩnh chấE43FuZn đnAPwC3ộng, nAPwC3Hạ ThầnnAPwC3 E43FuZmang thaiE43FuZ, đứE43FuZa U2nhỏ lU2à cotVdZ37n E43FuZcủa CtVdZ37ảnh Hiên?nAPwC3 U2Điều tVdZ37này saE43FuZo U2có thểnAPwC3? E43FuZNếu CảtVdZ37nh HtVdZ37iên E43FuZcùng HạnAPwC3 ThầE43FuZn ởtVdZ37 nAPwC3cùng mộttVdZ37 chỗE43FuZ, nE43FuZhư stVdZ37ao tVdZ37lại nAPwC3không đồU2ng tVdZ37ý cùU2ng cE43FuZô E43FuZly hnAPwC3ôn, hE43FuZay làE43FuZ U2ông bàU2 tVdZ37Hàn cốtVdZ37 nAPwC3ý nóinAPwC3 nnAPwC3hư vậy.

“Cô kE43FuZhông tiU2n nAPwC3sao? ĐượcE43FuZ rồi,U2 nAPwC3ta U2sẽ chờU2 CảU2nh HiênAPwC3n trởU2 vềtVdZ37, cE43FuZhúng nAPwC3ta cùnU2g nU2hau hỏinAPwC3 nóE43FuZ. tVdZ37Cô nAPwC3đi gtVdZ37ọi đtVdZ37iện nAPwC3thoại tVdZ37cho nóU2 đi.”E43FuZ BnAPwC3à U2Hàn nhìtVdZ37n tVdZ37ra htVdZ37oài nU2ghi tnAPwC3rong mắE43FuZt cô.

“Vâng.” ĐớU2i TưU2 nAPwC3Dĩnh nAPwC3lấy đtVdZ37iện thoạnAPwC3i tVdZ37di độngU2 bêU2n ngườinAPwC3 E43FuZra gọi.

“Tư DĩnE43FuZh, U2có việtVdZ37c nAPwC3gì E43FuZsao?” U2Hàn CnAPwC3ảnh tVdZ37Hiên cnAPwC3ầm lấynAPwC3 nAPwC3di độtVdZ37ng vừaU2 E43FuZthấy tVdZ37là điE43FuZện tVdZ37thoại ởU2 nhàE43FuZ U2gọi đến.

“Bây nAPwC3giờ antVdZ37h U2có bậntVdZ37 U2không? KhôtVdZ37ng phảiU2 vội,U2 nhưnU2g aU2nh hU2ãy ttVdZ37an snAPwC3ở nAPwC3sớm mộtnAPwC3 chút,nAPwC3 E43FuZem ctVdZ37ó vitVdZ37ệc muốnE43FuZ htVdZ37ỏi annAPwC3h màE43FuZ.” nAPwC3Giọng ĐớE43FuZi TưE43FuZ DĩE43FuZnh U2rất nhẹ.

Hàn CảnhtVdZ37 E43FuZHiên nhnAPwC3ìn xE43FuZem đồngnAPwC3 tVdZ37hồ, còU2n cóU2 nU2ửa giờE43FuZ cnAPwC3ũng đãU2 tE43FuZan sởtVdZ37 rE43FuZồi, nU2ói: “Được,tVdZ37 atVdZ37nh lậnAPwC3p tVdZ37tức vnAPwC3ề ngay.”

Đới TU2ư DtVdZ37ĩnh cùE43FuZng tVdZ37ông HE43FuZàn, bnAPwC3à HnAPwC3àn lẳngU2 lặnAPwC3ng ngồE43FuZi E43FuZchờ CảnhE43FuZ HiêntVdZ37 trởnAPwC3 vềnAPwC3 chtVdZ37ứng minE43FuZh hếttVdZ37 thảy.

Chuông nAPwC3cửa vừatVdZ37 retVdZ37o, ĐớinAPwC3 TtVdZ37ư DĩnhU2 vE43FuZội vàtVdZ37ng tVdZ37đi U2mở cửa.

“Tư DĩnhU2, E43FuZchuyện gì,…”tVdZ37 HànE43FuZ CảnhE43FuZ nAPwC3Hiên tiếU2n vtVdZ37ào nAPwC3nhà lE43FuZiền hỏtVdZ37i, độtE43FuZ nhiênAPwC3n U2thấy cnAPwC3ha mẹnAPwC3 đangU2 ngồiU2 E43FuZở ghnAPwC3ế tVdZ37sô pU2ha, sửU2ng E43FuZsốt nói:

“Cha mẹ,tVdZ37 tnAPwC3ại saU2o haE43FuZi ngườiU2 lnAPwC3ại tVdZ37đến đây?”

“Xảy nAPwC3ra cnAPwC3huyện lớnE43FuZ nhưtVdZ37 thếnAPwC3 mànAPwC3 chúngnAPwC3 tnAPwC3a cóE43FuZ thnAPwC3ể khônAPwC3ng đếntVdZ37 đượcE43FuZ saonAPwC3?” vẻE43FuZ mtVdZ37ặt ônE43FuZg HàE43FuZn tVdZ37nghiêm túcU2 nói.

“Con cE43FuZòn giảtVdZ37 bộ,E43FuZ đứE43FuZa U2nhỏ trE43FuZong tVdZ37bụng U2Hạ ThầnE43FuZ cóU2 phtVdZ37ải nAPwC3là củaE43FuZ cU2on tVdZ37không, cóE43FuZ E43FuZphải haU2y ktVdZ37hông?” BnAPwC3à HnAPwC3àn gõE43FuZ vànAPwC3o đầE43FuZu antVdZ37h mnAPwC3ột cáiE43FuZ, tE43FuZại U2sao atVdZ37nh cnAPwC3ái gìE43FuZ cũnE43FuZg khôU2ng nAPwC3nói tVdZ37cho nAPwC3họ biếtU2 chứ.

Hàn CtVdZ37ảnh HnAPwC3iên cứnE43FuZg ngưtVdZ37ời đE43FuZứng đơtVdZ37 nơtVdZ37i đó,U2 khôtVdZ37ng bitVdZ37ết nAPwC3là nnAPwC3ên tVdZ37phủ nhậtVdZ37n htVdZ37ay U2thừa nhậntVdZ37 nữa,tVdZ37 tVdZ37cha mẹtVdZ37 tVdZ37biết đứaE43FuZ nhỏtVdZ37 trotVdZ37ng bụngnAPwC3 HạU2 nAPwC3Thần tVdZ37là cE43FuZon củU2a E43FuZchính mìnhU2, E43FuZcòn tVdZ37Tư U2Dĩnh thnAPwC3ì sE43FuZao, khônnAPwC3g khỏitVdZ37 đưU2a mắtVdZ37t nhìnU2 vU2ề E43FuZphía cô.

“Cha mẹ,E43FuZ tạiE43FuZ stVdZ37ao hE43FuZai ngườiU2 lạiU2 biết?”E43FuZ U2Ngữ U2khí nAPwC3của E43FuZanh cóU2 vẻE43FuZ bấtnAPwC3 đắcE43FuZ dĩtVdZ37 ttVdZ37rầm E43FuZtrọng, chuyệnE43FuZ E43FuZtới nưU2ớc nànAPwC3y cũU2ng khôngE43FuZ thểnAPwC3 khôU2ng thừaE43FuZ nhận.

Sắc mặtE43FuZ ĐtVdZ37ới TưU2 U2Dĩnh tVdZ37thay đtVdZ37ổi, tronnAPwC3g đáynAPwC3 mắtnAPwC3 cótVdZ37 cE43FuZhút nAPwC3đau U2lòng, cU2ô cónAPwC3 tE43FuZhể khôngE43FuZ thèmU2 đểU2 ýU2 đU2ến nAPwC3chuyện tìnhU2 cE43FuZủa nAPwC3Cảnh tVdZ37Hiên vàtVdZ37 HU2ạ TU2hần, nhưU2ng côU2 đểU2 ýtVdZ37 đếnnAPwC3 vinAPwC3ệc anE43FuZh U2cư nhiênU2 dánAPwC3m lừU2a mình.

“Chúng E43FuZta nAPwC3tại saE43FuZo lạinAPwC3 biE43FuZết, tVdZ37hôm nE43FuZay nAPwC3ông E43FuZHàn E43FuZvới bàU2 HU2àn nổinAPwC3 giậnE43FuZ đùtVdZ37ng đùE43FuZng chạytVdZ37 đếnU2 chấtE43FuZ tVdZ37vấn ctVdZ37húng tE43FuZa, E43FuZbắt chúnnAPwC3g U2ta chtVdZ37o bọnnAPwC3 hE43FuZọ mnAPwC3ột cE43FuZái côE43FuZng đạE43FuZo, hnAPwC3iện tạnAPwC3i tE43FuZa muU2ốn nAPwC3hỏi conAPwC3n, conAPwC3n tnAPwC3ính nAPwC3làm sU2ao bU2ây giờ.”E43FuZ U2Ông E43FuZHàn thựE43FuZc tU2hông miE43FuZnh tVdZ37đem vấE43FuZn tVdZ37đề nàE43FuZy đẩytVdZ37 sannAPwC3g cnAPwC3ho anh

“Con…” HnAPwC3àn CảnhE43FuZ E43FuZHiên nAPwC3chần chtVdZ37ờ, khôngnAPwC3 biếtnAPwC3 làmE43FuZ saU2o mớinAPwC3 phải.

“Rất knAPwC3hó quyếnAPwC3t địnhtVdZ37 sU2ao? CnAPwC3ó điềuE43FuZ U2ta tVdZ37nói tVdZ37cho cU2on biếttVdZ37, CảnhE43FuZ HiêE43FuZn, tVdZ37Hạ ThầnU2 đanAPwC3ng nAPwC3mang tU2rong mìE43FuZnh đứaU2 cotVdZ37n củaU2 cU2on, hE43FuZiện U2tại vU2iệc xnAPwC3ảy U2ra trướcE43FuZ mE43FuZắt chU2ỉ cóE43FuZ nAPwC3một cáE43FuZch giảinAPwC3 quyếE43FuZt đónAPwC3 chU2ính U2là cướnAPwC3i HạU2 U2Thần.” ÔngtVdZ37 HànU2 tỏnAPwC3 thE43FuZái độnAPwC3 U2kiên qE43FuZuyết nói.

“Cảnh HU2iên à,U2 HtVdZ37ạ TU2hần nAPwC3đang maE43FuZng ttVdZ37hai ctVdZ37on ctVdZ37ủa connAPwC3, U2con tVdZ37nhẫn tU2âm mặctVdZ37 kệU2 nAPwC3nó sao.”U2 nAPwC3Bà nAPwC3Hàn tVdZ37ở bU2ên cạnhU2 tVdZ37cũng đtVdZ37ệm thêm.

Đới TnAPwC3ư DE43FuZĩnh tVdZ37lẳng tVdZ37lặng đứU2ng ởnAPwC3 mộtU2 tVdZ37bên, tronAPwC3ng mắtU2 lE43FuZộ U2bi thươnnAPwC3g, hóE43FuZa U2ra U2đàn tVdZ37ông đềunAPwC3 nhưE43FuZ vậynAPwC3, CảE43FuZnh HU2iên ctVdZ37ư nhtVdZ37iên cũnAPwC3ng E43FuZsau lưntVdZ37g mìtVdZ37nh cùnAPwC3ng HạU2 nAPwC3Thần xảytVdZ37 tVdZ37ra chuytVdZ37ện đó,nAPwC3 vậtVdZ37y tạiE43FuZ nAPwC3sao E43FuZcòn khtVdZ37ông chịuE43FuZ tVdZ37buông taE43FuZy cô.

“Cha mẹ,tVdZ37 haE43FuZi nnAPwC3gười khônU2g cnAPwC3ần U2ép cnAPwC3on, U2hai ngưE43FuZời trởU2 vềE43FuZ đnAPwC3i, nAPwC3con sẽtVdZ37 sE43FuZuy nghĩtVdZ37 xeU2m nAPwC3phải giảiU2 qnAPwC3uyết chuyệntVdZ37 tVdZ37này rnAPwC3a sanAPwC3o.” HànnAPwC3 CảnhtVdZ37 HiêntVdZ37 thốnU2g khnAPwC3ổ nAPwC3hét lớn,nAPwC3 mE43FuZọi ngườitVdZ37 đềuU2 mnAPwC3uốn nAPwC3ép annAPwC3h, anAPwC3nh snAPwC3ắp đinAPwC3ên rồi.

“Vậy tVdZ37con tốU2t nhấnAPwC3t hãynAPwC3 nnAPwC3ghĩ nAPwC3kĩ tVdZ37lại đi,nAPwC3 chúngU2 tnAPwC3a chU2o E43FuZcon U210 ngàtVdZ37y sunAPwC3y nghU2ĩ, cnAPwC3ùng TưU2 DU2ĩnh E43FuZly hônnAPwC3, cướiU2 HạE43FuZ E43FuZThần.” TU2rong mắtnAPwC3 ÔngU2 HànAPwC3n chứaE43FuZ đầyE43FuZ tứcnAPwC3 giận.

Bà HànAPwC3n E43FuZcũng tVdZ37nhìn ĐnAPwC3ới TưnAPwC3 DE43FuZĩnh nói:

“Tôi U2hy nAPwC3vọng ctVdZ37ô hiểunAPwC3 được,U2 tVdZ37đứa béU2 trontVdZ37g bụE43FuZng HạnAPwC3 ThầE43FuZn, chúE43FuZng U2tôi sẽnAPwC3 U2không bỏnAPwC3 nó,E43FuZ tVdZ37cô nAPwC3nên biếE43FuZt chínhE43FuZ U2mình phảU2i lU2àm nU2hư nAPwC3thế nàE43FuZo? NếuE43FuZ ctVdZ37ô cE43FuZó nAPwC3thể sinAPwC3nh chE43FuZo chnAPwC3úng tôinAPwC3 mộtE43FuZ đứaU2 chánAPwC3u, chúnU2g tVdZ37tôi cũnAPwC3ng snAPwC3ẽ khôngU2 vtVdZ37ô nAPwC3tình tVdZ37bức cô.”

“Cháu hE43FuZiểu đượnAPwC3c, chU2áu knAPwC3hông cónAPwC3 tráchE43FuZ haE43FuZi bácE43FuZ, cU2ũng U2không tVdZ37có gìnAPwC3 ktVdZ37ỳ lạ.tVdZ37” ĐớiE43FuZ TưU2 DtVdZ37ĩnh E43FuZcười ktVdZ37hổ, cônAPwC3 khU2ông cótVdZ37 ttVdZ37ư E43FuZcách trnAPwC3ách bọE43FuZn họ.

“Chúng tôtVdZ37i đU2i nAPwC3, chtVdZ37uyện cònAPwC3n lE43FuZại htVdZ37ai ngưE43FuZời tựtVdZ37 mìnhtVdZ37 gE43FuZiải quyết,E43FuZ chúngU2 tVdZ37tôi E43FuZchỉ cầnE43FuZ tVdZ37kết quả.”U2 ÔU2ng HU2àn E43FuZlôi kéE43FuZo nAPwC3bà HU2àn, nnAPwC3ém lE43FuZại nhữngU2 E43FuZlời này,tVdZ37 nAPwC3rồi nAPwC3xoay ngườinAPwC3 rờtVdZ37i đi.

Anh U2chọn em

Hàn CtVdZ37ảnh HiêntVdZ37 E43FuZnhìn ĐnAPwC3ới TE43FuZư nAPwC3Dĩnh vẫnnAPwC3 đanE43FuZg bU2ình tnAPwC3ĩnh đtVdZ37ứng tVdZ37ở bU2ên cạnU2h, E43FuZáy náE43FuZy E43FuZnói: nAPwC3“Tư tVdZ37Dĩnh, U2em nghtVdZ37e anE43FuZh giảtVdZ37i tU2hích, ltVdZ37ần đótVdZ37 lànAPwC3 vìtVdZ37 nAPwC3anh tVdZ37uống rượu,U2 U2cho nnAPwC3ên E43FuZmới ctVdZ37ó ttVdZ37hể cùnnAPwC3g tVdZ37Hạ ThầnnAPwC3 U2xảy rU2a chuE43FuZyện nAPwC3không nênnAPwC3 xU2ảy rU2a, aE43FuZi ngờtVdZ37 cônAPwC3 ấynAPwC3 lạtVdZ37i mnAPwC3ang thtVdZ37ai, anh……….”

“Cảnh HiênAPwC3n, chúE43FuZc mtVdZ37ừng anE43FuZh, lênE43FuZ chứE43FuZc cha.”U2 ĐớitVdZ37 TưtVdZ37 DĩnE43FuZh lạitVdZ37 độtE43FuZ nhinAPwC3ên ngănnAPwC3 lờtVdZ37i anh.

Mặt HàU2n CảntVdZ37h HiêU2n biếnAPwC3n sắE43FuZc, nói:U2 “E43FuZTư DĩnhU2, lờiE43FuZ E43FuZem nnAPwC3ói nAPwC3có ýE43FuZ gE43FuZì? TronU2g lòngtVdZ37 etVdZ37m đantVdZ37g ntVdZ37ghĩ gìE43FuZ thìE43FuZ nónAPwC3i tVdZ37ra nAPwC3đi, tVdZ37em cótVdZ37 tnAPwC3hể đánnAPwC3h anhnAPwC3, cE43FuZó thểtVdZ37 E43FuZmắng anE43FuZh nAPwC3nhưng xiU2n eU2m đừtVdZ37ng cóE43FuZ tháU2i độU2 này.”

“Em E43FuZvì E43FuZsao phảiU2 đánhE43FuZ anhtVdZ37, mE43FuZắng anhtVdZ37? E43FuZEm khôngE43FuZ nênU2 cU2húc mừngE43FuZ E43FuZanh sU2ao?” KhnAPwC3óe miệnU2g ĐớiU2 TE43FuZư DĩnhnAPwC3 mE43FuZang tE43FuZheo mộnAPwC3t chúU2t cườiE43FuZ cưU2ời, làE43FuZm ctVdZ37ho E43FuZanh nhìntVdZ37 khôtVdZ37ng rtVdZ37a tVdZ37cô đE43FuZang nghĩnAPwC3 gì.

“Tư DĩnhtVdZ37, enAPwC3m khônnAPwC3g tE43FuZrách annAPwC3h stVdZ37ao? EU2m khôngE43FuZ nAPwC3oán nAPwC3anh sao?U2” TnAPwC3rong lE43FuZòng HàE43FuZn E43FuZCảnh HiU2ên vôtVdZ37 cùngE43FuZ honAPwC3ang tVdZ37mang, tVdZ37tại sanAPwC3o E43FuZcô lạitVdZ37 cóU2 ttVdZ37hể bìnhE43FuZ tĩnAPwC3nh nnAPwC3hư thế?

“Em khôtVdZ37ng trácnAPwC3h, ctVdZ37ũng khnAPwC3ông U2oán, nAPwC3Cảnh HitVdZ37ên, đânAPwC3y lE43FuZà việcnAPwC3 E43FuZem khôngtVdZ37 U2thể E43FuZlàm chtVdZ37o antVdZ37h, chtVdZ37o nnAPwC3ên chúngU2 U2ta ltVdZ37y hônnAPwC3 đi.”E43FuZ ĐớnAPwC3i nAPwC3Tư tVdZ37Dĩnh biếtnAPwC3 mìnU2h khônU2g cE43FuZó tnAPwC3ư cáchtVdZ37 oátVdZ37n, điềtVdZ37u cE43FuZô nAPwC3có thểnAPwC3 lE43FuZàm làE43FuZ thànU2h toànU2 E43FuZcho bọnnAPwC3 họ.

“Ly hE43FuZôn, E43FuZly E43FuZhôn gì?nAPwC3 EtVdZ37m vtVdZ37ì điềuU2 nàyU2 U2mà E43FuZly hôE43FuZn stVdZ37ao?” HànAPwC3n U2Cảnh HiêU2n nAPwC3nóng giậnAPwC3n U2, sE43FuZau đótVdZ37 bắtE43FuZ lấyE43FuZ bảU2 vE43FuZai củatVdZ37 tVdZ37cô, tVdZ37nói: “EmE43FuZ cứE43FuZ cotVdZ37i nhE43FuZư chnAPwC3úng tnAPwC3a tìmtVdZ37 đượcU2 mộtU2 ngườE43FuZi đnAPwC3ẻ thU2uê đượcnAPwC3 knAPwC3hông? EtVdZ37m khônAPwC3ng nAPwC3phải nóiE43FuZ etVdZ37m snAPwC3ẽ khônAPwC3ng nE43FuZgại sao?”

Đới TnAPwC3ư DĩtVdZ37nh nhìnnAPwC3 nAPwC3anh ktVdZ37ích động,nAPwC3 hạnAPwC3 nAPwC3tay aU2nh xutVdZ37ống, nAPwC3nói: E43FuZ“Hạ ThầnE43FuZ làtVdZ37 mẹU2 củanAPwC3 tVdZ37con anU2h, aE43FuZnh E43FuZcó nAPwC3thể xeE43FuZm nAPwC3cô ấyE43FuZ nhưnAPwC3 U2một ngưnAPwC3ời đẻnAPwC3 thutVdZ37ê stVdZ37ao? nAPwC3Con củatVdZ37 cnAPwC3ô nAPwC3ấy sẽtVdZ37 chịuU2 cE43FuZho chU2úng tnAPwC3a saE43FuZo? CảE43FuZnh HiU2ên đừngnAPwC3 tựE43FuZ lừnAPwC3a U2dối chE43FuZính nAPwC3mình nữa.”

Hàn CảnhtVdZ37 E43FuZHiên cứngU2 đtVdZ37ờ ngườiE43FuZ, tVdZ37lời củaE43FuZ côtVdZ37 khE43FuZông nAPwC3chút lưuU2 tìnhtVdZ37 U2chạm E43FuZvào chtVdZ37ỗ đanAPwC3u củaU2 mìnhE43FuZ, mộtnAPwC3 lúctVdZ37 lâunAPwC3 saU2u mớiE43FuZ nAPwC3nhìn nAPwC3cô rU2ồi nAPwC3nói: “tVdZ37Anh sẽtVdZ37 khôngtVdZ37 lE43FuZy hôE43FuZn vớtVdZ37i tVdZ37em, trướU2c kitVdZ37a antVdZ37h E43FuZcũng tVdZ37đã nótVdZ37i rồU2i, E43FuZanh tVdZ37tình nguyệnnAPwC3 khôngU2 cE43FuZó cnAPwC3on, U2cũng khônAPwC3ng nAPwC3muốn U2mất đnAPwC3i E43FuZem, hiệtVdZ37n tạitVdZ37 atVdZ37nh vU2ẫn muốntVdZ37 nU2hư thế.”

“Cảnh HinAPwC3ên, tộiU2 gìnAPwC3 chứ?nAPwC3 AntVdZ37h nAPwC3có bitVdZ37ết anU2h lnAPwC3àm nhU2ư vậtVdZ37y tnAPwC3hương tổnE43FuZ baE43FuZo nhiêunAPwC3 ngưtVdZ37ời khnAPwC3ông? nAPwC3Cha mU2ẹ cnAPwC3ủa atVdZ37nh, HU2ạ ThầnnAPwC3 vànAPwC3 ctVdZ37on U2của côtVdZ37 ấy,E43FuZ anU2h nE43FuZhẫn E43FuZtâm sao?”tVdZ37 ĐớinAPwC3 TưnAPwC3 U2Dĩnh vtVdZ37ừa cảE43FuZm độnAPwC3ng, vừanAPwC3 đtVdZ37au lòng.

“Tư DĩntVdZ37h, tVdZ37em khônnAPwC3g cầnE43FuZ nAPwC3nói nnAPwC3ữa, annAPwC3h bắtE43FuZ btVdZ37uộc phảtVdZ37i pU2hụ mộtE43FuZ bênnAPwC3, nếuE43FuZ cnAPwC3họn giữaU2 đứanAPwC3 tVdZ37bé U2và emtVdZ37, anU2h sẽE43FuZ nAPwC3chọn etVdZ37m.” HàU2n CảnU2h HiêntVdZ37 nhE43FuZìn ctVdZ37ô E43FuZvới thU2ái đnAPwC3ộ E43FuZcương quyết.

Đới TtVdZ37ư DĩnAPwC3nh bấttVdZ37 đtVdZ37ắc tVdZ37dĩ thtVdZ37ở dàinAPwC3, tVdZ37cô biếtnAPwC3 thuyếtVdZ37t phụnAPwC3c CảnhE43FuZ HiêtVdZ37n thựcnAPwC3 sựU2 rấtnAPwC3 nAPwC3khó knAPwC3hăn, atVdZ37nh cU2ần thờiU2 E43FuZgian đểtVdZ37 suU2y ngE43FuZhĩ cnAPwC3ẩn thận.

Chuyện củanAPwC3 HànE43FuZ CảE43FuZnh HiêU2n cùtVdZ37ng HạE43FuZ ThầnAPwC3n khônAPwC3ng còU2n làtVdZ37 bínAPwC3 U2mật, nhnAPwC3ất địnhnAPwC3 mọiU2 nE43FuZgười nAPwC3cũng tVdZ37đã biếU2t rồi.

Đới TnAPwC3ư GtVdZ37iai cùnU2g TrịtVdZ37nh VũnAPwC3 VU2ăn manAPwC3ng vẻE43FuZ mặttVdZ37 tứcE43FuZ giE43FuZận bấtE43FuZ E43FuZbình đtVdZ37i tVdZ37vào ntVdZ37hà E43FuZTư Dĩnh.

“Em cònU2 khôtVdZ37ng tE43FuZức giậtVdZ37n, hnAPwC3ai ngườitVdZ37 tứcE43FuZ giậnE43FuZ ltVdZ37àm cU2hi?” ĐớitVdZ37 TE43FuZư DĩnE43FuZh nhìnU2 nAPwC3các cU2ô cnAPwC3ười nói.

“Tư DtVdZ37ĩnh, ởU2 trướcnAPwC3 mặtE43FuZ bọU2n tVdZ37chị khôtVdZ37ng cầnE43FuZ kU2iên cườngU2 nE43FuZhư vậytVdZ37, nếE43FuZu enAPwC3m muốU2n khU2óc, nAPwC3hãy khónAPwC3c đE43FuZi, bọU2n chE43FuZị cnAPwC3ùng nAPwC3em chtVdZ37ia sẻ.”

Đới TưE43FuZ GtVdZ37iai cU2ũng hiểuU2 đượctVdZ37 nAPwC3lòng E43FuZcủa tVdZ37em gáiU2, snAPwC3ắc mặU2t cónAPwC3 chtVdZ37út E43FuZtrầm trọU2ng tVdZ37hỏi: “TưtVdZ37 Dĩnh,U2 E43FuZlần nàyU2 U2có phảitVdZ37 enAPwC3m quyếtVdZ37t địnhU2 tVdZ37ly hôn?”

“Ly hôn?tVdZ37 CtVdZ37ậu cùntVdZ37g nAPwC3Hàn CnAPwC3ảnh HiêU2n muE43FuZốn lE43FuZy hôE43FuZn?” TrtVdZ37ịnh VtVdZ37ũ VănAPwC3n ctVdZ37hấn độnAPwC3ng hỏi.

Đới E43FuZTư DĩnAPwC3nh E43FuZtrầm mặcU2 E43FuZmột chútE43FuZ mớiE43FuZ nónAPwC3i: “nAPwC3Tuy rằngE43FuZ CảnhnAPwC3 tVdZ37Hiên vU2ẫn khôE43FuZng U2đồng ýtVdZ37 lnAPwC3y hôE43FuZn, nhưngnAPwC3 nAPwC3em biếttVdZ37 aE43FuZnh nAPwC3ấy tớitVdZ37 mtVdZ37ột ngàynAPwC3 nànAPwC3o đóU2 cũnnAPwC3g sẽU2 đồngtVdZ37 E43FuZý giảE43FuZi quE43FuZyết chuyệnE43FuZ nàyE43FuZ, tVdZ37tình nAPwC3yêu cU2ủa chúE43FuZng E43FuZem nếuU2 stVdZ37o sánhtVdZ37 cũtVdZ37ng tVdZ37không bằngtVdZ37 tVdZ37được máutVdZ37 mủE43FuZ E43FuZtình ttVdZ37hâm cốttVdZ37 nhụtVdZ37c cnAPwC3ủa E43FuZngười thânU2, etVdZ37m E43FuZtin tưởnU2g E43FuZkhi U2anh tVdZ37ấy nU2hìn thấynAPwC3 coU2n mìnhnAPwC3, E43FuZcũng chíE43FuZnh U2là thờinAPwC3 điểmE43FuZ chúngtVdZ37 enAPwC3m ltVdZ37y hôn.”

Nhìn U2cô tVdZ37cũng khônnAPwC3g cónAPwC3 E43FuZbiểu hU2iện củnAPwC3a sựE43FuZ btVdZ37i thưU2ơng, TnAPwC3rịnh VũU2 VăE43FuZn ctVdZ37ũng độtnAPwC3 nhiênAPwC3n U2hiểu đượU2c, TưtVdZ37 DĩnU2h vẫnnAPwC3 yêutVdZ37 E43FuZLong U2Ngạo Phỉ,tVdZ37 cnAPwC3ho nêtVdZ37n tVdZ37mới tVdZ37bình tĩnhU2 nhE43FuZư vậy,E43FuZ chítVdZ37nh mE43FuZình thậnAPwC3t khôE43FuZng tVdZ37biết nênnAPwC3 thươngU2 cảmU2 cE43FuZho nAPwC3cô hanAPwC3y HU2àn CảntVdZ37h Hiên.

Hạ ThầnnAPwC3 U2lẳng lặnE43FuZg U2ngồi tU2rên U2sô pnAPwC3ha, nAPwC3chờ HU2àn tVdZ37Cảnh HiêE43FuZn mởU2 miệnU2g, nAPwC3cô khôE43FuZng ngtVdZ37hĩ tớitVdZ37 tVdZ37cha tVdZ37mẹ ltVdZ37ại tVdZ37phái E43FuZngười điềunAPwC3 trnAPwC3a U2cô, cU2ó đitVdZ37ều việcnAPwC3 U2này U2cũng đúE43FuZng vnAPwC3ới htVdZ37y vọnAPwC3ng củaE43FuZ cô.

Hàn CảnAPwC3nh E43FuZHiên dE43FuZo dựnAPwC3 đãU2 nAPwC3lâu, rốtE43FuZ cụE43FuZc ngẩE43FuZng đE43FuZầu nE43FuZhìn E43FuZcô, hạnAPwC3 nAPwC3quyết địU2nh, quyếtU2 tâmU2 ntVdZ37ói: “HạnAPwC3 ThầnnAPwC3, anU2h xE43FuZin lU2ỗi, U2bất luậtVdZ37n eU2m E43FuZquyết địnU2h sẽE43FuZ làmnAPwC3 gE43FuZì vớitVdZ37 cnAPwC3ái thaU2i, tVdZ37anh nAPwC3chỉ tVdZ37có thểtVdZ37 nU2ói vU2ới U2em rằng,tVdZ37 atVdZ37nh stVdZ37ẽ khôngnAPwC3 cùtVdZ37ng TưtVdZ37 DĩnnAPwC3h ltVdZ37y hôn.”

“Anh CảnhU2 HiêU2n, E43FuZem cU2ho E43FuZtới bâytVdZ37 gitVdZ37ờ nAPwC3đều khônE43FuZg cnAPwC3ó nghĩtVdZ37 ttVdZ37ới annAPwC3h sẽtVdZ37 E43FuZly hônnAPwC3, atVdZ37nh E43FuZcũng tVdZ37không cầnnAPwC3 E43FuZphải chịE43FuZu tráchE43FuZ nhiệm,E43FuZ đtVdZ37ứa bénAPwC3 nànAPwC3y antVdZ37h cE43FuZũng khôntVdZ37g tVdZ37cần phảE43FuZi xeE43FuZn vàoE43FuZ.” nAPwC3Nước mắttVdZ37 HạtVdZ37 thầnE43FuZ E43FuZchảy xutVdZ37ống, nAPwC3oán hậE43FuZn tnAPwC3rong tVdZ37lòng lạiU2 giU2a ttVdZ37ăng thêU2m nAPwC3vài phần.

“Hạ ThầnnAPwC3, tVdZ37anh khE43FuZông nghĩtVdZ37 sU2ẽ E43FuZtổn nAPwC3thương đếnE43FuZ emU2, thậtU2 sE43FuZự antVdZ37h khônAPwC3ng muốnnAPwC3 nhưE43FuZ vậE43FuZy.” HàntVdZ37 tVdZ37Cảnh U2Hiên khôntVdZ37g biếtE43FuZ biểuU2 đạtE43FuZ lờtVdZ37i xtVdZ37in lU2ỗi nhưnAPwC3 ttVdZ37hế nào.

“Em bU2iết, CảnnAPwC3h HiêU2n, aE43FuZnh E43FuZđi đi,tVdZ37 eE43FuZm khôntVdZ37g mE43FuZuốn gU2ặp E43FuZanh nữaU2.” U2Hạ ThầnU2 thậtnAPwC3 nAPwC3không ngờE43FuZ nE43FuZgười đàU2n E43FuZông nàU2y nAPwC3lại bạU2c tìE43FuZnh bạU2c nghE43FuZĩa vớU2i mìE43FuZnh nhưtVdZ37 vậy.

“Vậy U2em bảE43FuZo trọng,tVdZ37 nAPwC3anh điU2 nAPwC3đây.” HE43FuZàn CảnhE43FuZ HiêntVdZ37 ctVdZ37hần chờE43FuZ mE43FuZột chU2út, đứnnAPwC3g dtVdZ37ậy nhE43FuZìn U2cô, rnAPwC3ồi tVdZ37xoay lnAPwC3ưng đi.

Hạ TtVdZ37hần E43FuZhung nAPwC3hăng nAPwC3nhìn ttVdZ37heo bótVdZ37ng E43FuZdáng E43FuZanh, HE43FuZàn CảnU2h nAPwC3Hiên, mộnAPwC3t ngàyE43FuZ nnAPwC3ào E43FuZđó, atVdZ37nh E43FuZsẽ tVdZ37phải cầunAPwC3 xnAPwC3in cU2ô cU2ho aE43FuZnh qnAPwC3uay tnAPwC3rở về.

Trong quántVdZ37 cafe.

“Tư DnAPwC3ĩnh, enAPwC3m cóU2 knAPwC3hỏe không?E43FuZ” LU2ong NtVdZ37gạo PU2hỉ nhE43FuZìn nAPwC3cô, quE43FuZan nAPwC3tâm hỏtVdZ37i, kE43FuZhông biếnAPwC3t E43FuZcô E43FuZsau khnAPwC3i binAPwC3ết cnAPwC3huyện củaE43FuZ HạnAPwC3 ThầnnAPwC3 sẽtVdZ37 nghnAPwC3ĩ nhtVdZ37ư thếE43FuZ nào?

“Vẫn tốtnAPwC3, E43FuZcòn anh?”E43FuZ ĐớiU2 TnAPwC3ư DĩtVdZ37nh nnAPwC3hẹ nhtVdZ37àng tVdZ37uống mộtnAPwC3 nU2gụm tVdZ37cà pU2hê, cnAPwC3à pnAPwC3hê chU2ua sU2ót giốnnAPwC3g nhtVdZ37ư lnAPwC3òng cU2ủa E43FuZcô bâyU2 U2giờ vậy.

“Bây U2giờ etVdZ37m địnhnAPwC3 lànAPwC3m nAPwC3gì?” tVdZ37Long U2Ngạo tVdZ37Phỉ quU2an tâtVdZ37m hỏi.

“Làm U2cái gìE43FuZ?” ĐớiE43FuZ tVdZ37Tư DnAPwC3ĩnh stVdZ37ửng nAPwC3sốt, khônU2g htVdZ37iểu đtVdZ37ược tVdZ37ý tứE43FuZ cU2ủa anh.

“Chính U2là HạE43FuZ TU2hần đãE43FuZ mnAPwC3ang tVdZ37thai rồiE43FuZ, eU2m địnhE43FuZ E43FuZlàm gìE43FuZ U2bây giờ?”E43FuZ E43FuZLong NtVdZ37gạo PhnAPwC3ỉ nnAPwC3ói rõE43FuZ lại.

“Em cóE43FuZ nAPwC3thể làmtVdZ37 gtVdZ37ì bâynAPwC3 giờE43FuZ?” ĐớiE43FuZ TE43FuZư E43FuZDĩnh cưnAPwC3ời khổ.

“Nếu tVdZ37em khôntVdZ37g muốnnAPwC3 cùnnAPwC3g CE43FuZảnh HiênAPwC3n U2ly hU2ôn, U2như vU2ậy E43FuZanh giúU2p nAPwC3em gitVdZ37ải quyếE43FuZt chuyU2ện nnAPwC3ày.” LnAPwC3ong NgnAPwC3ạo PE43FuZhỉ tU2in tưởngU2 thựcnAPwC3 lựcU2 U2của annAPwC3h sẽtVdZ37 giảiU2 quytVdZ37ết chutVdZ37yện nàynAPwC3 nAPwC3dễ dàng.

“Không cE43FuZần, kE43FuZhông cầtVdZ37n tnAPwC3ổn thnAPwC3ương đứanAPwC3 bE43FuZé.” tVdZ37Đới TU2ư DĩnAPwC3nh cutVdZ37ống qU2uít ngE43FuZăn E43FuZcản, antVdZ37h khôU2ng phảiU2 muốtVdZ37n U2bỏ cáE43FuZi thatVdZ37i củanAPwC3 U2Hạ ThE43FuZần chứ.

Nhìn côU2 bàynAPwC3 U2ra dángU2 vẻnAPwC3 khtVdZ37ẩn trưnAPwC3ơng tVdZ37như thế,E43FuZ LonAPwC3ng NgạtVdZ37o PhỉtVdZ37 cảmtVdZ37 thấE43FuZy lnAPwC3ẫn lU2ộn nói:nAPwC3 nAPwC3“Tư U2Dĩnh, eE43FuZm tVdZ37vì cáiE43FuZ nAPwC3gì phảinAPwC3 chịuE43FuZ tVdZ37như vậy?”

“Em đãU2 khônE43FuZg ttVdZ37hể tVdZ37sinh cE43FuZho CảtVdZ37nh HitVdZ37ên mE43FuZột đứtVdZ37a tVdZ37con, snAPwC3ao U2có thU2ể đitVdZ37 thưnAPwC3ơng tổnnAPwC3 tớiE43FuZ conAPwC3n củaU2 atVdZ37nh ấU2y chứ?”nAPwC3 ĐớU2i TE43FuZư DU2ĩnh tU2hầm nAPwC3thở dài.

“Tư DĩnhE43FuZ, E43FuZvì satVdZ37o eE43FuZm vẫnE43FuZ tVdZ37thay ngườinAPwC3 knAPwC3hác sU2uy U2nghĩ, khôngtVdZ37 suE43FuZy nnAPwC3ghĩ gtVdZ37ì chE43FuZo mìnE43FuZh E43FuZcả.” U2Long NU2gạo PhU2ỉ nhE43FuZìn cnAPwC3ô ngồiE43FuZ trưnAPwC3ớc mắtE43FuZ E43FuZmà U2đau lòng.

“Em nAPwC3cũng E43FuZkhông cnAPwC3ó tVdZ37tốt nhnAPwC3ư U2vậy tVdZ37đâu. CũngE43FuZ ktVdZ37hông cE43FuZòn sớnAPwC3m nU2ữa, U2em phtVdZ37ải trE43FuZở vE43FuZề, gặptVdZ37 tVdZ37lại saunAPwC3.” ĐớinAPwC3 TE43FuZư E43FuZDĩnh U2không bnAPwC3iết E43FuZvì saoE43FuZ, cônAPwC3 khônnAPwC3g nAPwC3thể bE43FuZình thảnE43FuZ tVdZ37đối nAPwC3mặt vớiE43FuZ aE43FuZnh được.

“Anh đưaU2 E43FuZem về.tVdZ37” LoE43FuZng NgạE43FuZo PtVdZ37hỉ binAPwC3ết trnAPwC3ong E43FuZlòng E43FuZcô nAPwC3còn nnAPwC3gại ngùtVdZ37ng, nAPwC3anh phảiE43FuZ làmE43FuZ gnAPwC3ì nAPwC3cho đU2úng đây?

“Cám ơnU2 annAPwC3h, nU2hưng kE43FuZhông tVdZ37cần đtVdZ37âu, etVdZ37m tnAPwC3ự lU2ái E43FuZxe tVdZ37về.” ĐớU2i TưU2 DĩnhtVdZ37 kháchnAPwC3 E43FuZsáo cựE43FuZ tuyệt,nAPwC3 sU2au đóE43FuZ rnAPwC3ời nAPwC3khỏi quán cafe.