Người vợ thay thế - Chương 67

ChKNrkWLMWương 67Xdkdiiy6: kWQkMuốn cXdkdiiy6ó Xdkdiiy6đứa bé

Ông KNrkWLMWHạ cùnXdkdiiy6g kWQkBà HKNrkWLMWạ giậtKNrkWLMW kWQkmình nXdkdiiy6hìn bKNrkWLMWọn họ,Xdkdiiy6 sakWQku Xdkdiiy6đó vẻKNrkWLMW mặtkWQk đầyXdkdiiy6 phẫkWQkn Xdkdiiy6nộ nói:

“Ông kWQknói KNrkWLMWđùa gXdkdiiy6ì vXdkdiiy6ậy? NếuXdkdiiy6 kWQkCảnh HiênXdkdiiy6 muốnkWQk cướikWQk TiểuKNrkWLMW ThkWQkần, Xdkdiiy6nó sẽKNrkWLMW khôngKNrkWLMW ckWQkưới ngườiKNrkWLMW khákWQkc, hơKNrkWLMWn nữkWQka cKNrkWLMWho kWQkdù KNrkWLMWhiện tKNrkWLMWại KNrkWLMWhai ngườikWQk cKNrkWLMWhịu cưới,Xdkdiiy6 chúXdkdiiy6ng tôiXdkdiiy6 cũKNrkWLMWng sXdkdiiy6ẽ khkWQkông ckWQkhịu gả.”

“Ông kWQkHạ, hakWQki ngườikWQk đừnKNrkWLMWg kWQkkích KNrkWLMWđộng, chúngkWQk KNrkWLMWta kWQkbàn bạkWQkc mXdkdiiy6ột kWQkchút đượXdkdiiy6c khkWQkông?” ÔXdkdiiy6ng HàXdkdiiy6n vXdkdiiy6ội vKNrkWLMWàng nói.

“Chính kWQklà nXdkdiiy6hư thếXdkdiiy6 nàyXdkdiiy6, bkWQkà HạXdkdiiy6, bàKNrkWLMW cKNrkWLMWần phXdkdiiy6ải hiểukWQk rõ,KNrkWLMW nếKNrkWLMWu haKNrkWLMWi ngườiKNrkWLMW cốKNrkWLMW kWQký kWQkbắt HkWQkạ TKNrkWLMWhần Xdkdiiy6bỏ đứakWQk kWQknhỏ, vạchẳngXdkdiiy6 maKNrkWLMWy xảykWQk kWQkra Xdkdiiy6chuyện kWQkgì ngoàkWQki ýXdkdiiy6 mKNrkWLMWuốn? NKNrkWLMWếu saXdkdiiy6u KNrkWLMWnày HạKNrkWLMW ThầnXdkdiiy6 kWQkkhông tkWQkhể mKNrkWLMWang KNrkWLMWthai lạiKNrkWLMW thìkWQk làmkWQk saXdkdiiy6u bâyXdkdiiy6 kWQkgiờ? BKNrkWLMWà Xdkdiiy6hi vọngKNrkWLMW chuyệKNrkWLMWn nàXdkdiiy6y xảyXdkdiiy6 KNrkWLMWra sakWQko?” Xdkdiiy6Bà HànKNrkWLMW cốkWQk Xdkdiiy6ý đekWQkm Xdkdiiy6sự KNrkWLMWtình nkWQkói thXdkdiiy6ật nghKNrkWLMWiêm trọng.

Sắc mặtKNrkWLMW bXdkdiiy6à HạKNrkWLMW KNrkWLMWquả nXdkdiiy6hiên thaXdkdiiy6y đổikWQk mộXdkdiiy6t chútXdkdiiy6, khôngKNrkWLMW kKNrkWLMWhỏi nhìXdkdiiy6n KNrkWLMWxem Xdkdiiy6ông Hạ.

“Ông Hạ,Xdkdiiy6 ôngXdkdiiy6 bìnhKNrkWLMW tĩnhXdkdiiy6 mộkWQkt chútkWQk, hkWQkãy KNrkWLMWnghe tôXdkdiiy6i nóiKNrkWLMW, CảnhkWQk HiKNrkWLMWên nhấtKNrkWLMW địnkWQkh kWQklà thíkWQkch HKNrkWLMWạ ThầKNrkWLMWn, bằXdkdiiy6ng khônkWQkg hXdkdiiy6ai đứakWQk kWQkcũng kWQksẽ kkWQkhông KNrkWLMWở cùXdkdiiy6ng mKNrkWLMWột chỗ,kWQk kKNrkWLMWhông phảkWQki KNrkWLMWsao?” Xdkdiiy6Ông HXdkdiiy6àn KNrkWLMWtùy thXdkdiiy6ời khuyKNrkWLMWên giải.

“Vậy kWQký củaXdkdiiy6 hKNrkWLMWai nXdkdiiy6gười kWQklà Xdkdiiy6muốn CảnhkWQk HiKNrkWLMWên KNrkWLMWly hônKNrkWLMW rkWQkồi cướiXdkdiiy6 HkWQkạ Thần,kWQk CXdkdiiy6ảnh Xdkdiiy6Hiên ckWQkũng chịukWQk làmKNrkWLMW vKNrkWLMWậy sao?”Xdkdiiy6 NgữkWQk khXdkdiiy6í Xdkdiiy6của ÔnKNrkWLMWg HạkWQk Xdkdiiy6cũng dịXdkdiiy6u đKNrkWLMWi đkWQkôi chút.

“Nhất địnhXdkdiiy6 CkWQkảnh HKNrkWLMWiên sẽKNrkWLMW chịKNrkWLMWu, hXdkdiiy6ai ngườXdkdiiy6i yKNrkWLMWên Xdkdiiy6tâm, chuyệkWQkn nXdkdiiy6ày chúnXdkdiiy6g KNrkWLMWtôi sẽXdkdiiy6 giảXdkdiiy6i qKNrkWLMWuyết, nhấtXdkdiiy6 đKNrkWLMWịnh sẽkWQk KNrkWLMWcho hakWQki ngườiXdkdiiy6 mkWQkột đápXdkdiiy6 áKNrkWLMWn kWQkvừa lòng,kWQk hkWQkai nXdkdiiy6gười hkWQkôm nakWQky Xdkdiiy6ở lKNrkWLMWại đâKNrkWLMWy ănkWQk ckWQkơm nha.KNrkWLMW” ÔkWQkng kWQkHàn vXdkdiiy6ui vXdkdiiy6ẻ, gKNrkWLMWiãn đkWQkuôi Xdkdiiy6lông Xdkdiiy6mày, kWQkông đKNrkWLMWã cXdkdiiy6ó chkWQkáu nộiXdkdiiy6 rồi.

“Không cầnKNrkWLMW, cKNrkWLMWhúng Xdkdiiy6tôi kKNrkWLMWhông cầnXdkdiiy6 ănkWQk, kWQkchúng Xdkdiiy6tôi điKNrkWLMW vềkWQk trướcKNrkWLMW đây,KNrkWLMW KNrkWLMWhy vọngkWQk Xdkdiiy6hai kWQkngười cXdkdiiy6ho Xdkdiiy6chúng Xdkdiiy6tôi mộtXdkdiiy6 câuKNrkWLMW trảkWQk lkWQkời thkWQkuyết phục.”

“Được, KNrkWLMWsẽ rấtkWQk kWQknhanh thôi.”

Ông HXdkdiiy6ạ KNrkWLMWvà KNrkWLMWbà HạKNrkWLMW Xdkdiiy6đi rồiKNrkWLMW, Xdkdiiy6ông HàkWQkn Xdkdiiy6cùng kWQkbà HXdkdiiy6àn nhkWQkìn nXdkdiiy6hau, tronKNrkWLMWg lòKNrkWLMWng kWQkcó mộKNrkWLMWt Xdkdiiy6linh ckWQkảm tốt.

Đới TưXdkdiiy6 KNrkWLMWDĩnh mởKNrkWLMW cửaKNrkWLMW rakWQk, nhKNrkWLMWìn thấykWQk ngườKNrkWLMWi ngokWQkài cửa,Xdkdiiy6 Xdkdiiy6sắc mặKNrkWLMWt ckWQkứng đờKNrkWLMW, họkWQk KNrkWLMWlại tKNrkWLMWới nữa.

“Bác trakWQki, bXdkdiiy6ác gái,Xdkdiiy6 hXdkdiiy6ai ngườKNrkWLMWi tKNrkWLMWới rkWQkồi ạ.”KNrkWLMW VừKNrkWLMWa địnhkWQk kkWQkêu bkWQka mXdkdiiy6ẹ, độtKNrkWLMW nhiêkWQkn nhXdkdiiy6ớ tớiKNrkWLMW ngàyXdkdiiy6 đóKNrkWLMW KNrkWLMWbà HXdkdiiy6àn kWQkcó nKNrkWLMWói quakWQk, cXdkdiiy6ô vộikWQk vàXdkdiiy6ng sửakWQk miệng.

Ông Xdkdiiy6Hàn kWQkcùng Xdkdiiy6bà kWQkHàn vuKNrkWLMWi vẻKNrkWLMW Xdkdiiy6đi tớXdkdiiy6i, Xdkdiiy6ngồi xXdkdiiy6uống ghếKNrkWLMW KNrkWLMWsô phakWQk, KNrkWLMWĐới TkWQkư Xdkdiiy6Dĩnh KNrkWLMWtrong lXdkdiiy6òng sinXdkdiiy6h nXdkdiiy6ghi hoặckWQk, khônkWQkg lKNrkWLMWẽ hXdkdiiy6ọ đếnXdkdiiy6 đâykWQk bứckWQk côXdkdiiy6 lKNrkWLMWy hôn.

“Tư Dĩnh,KNrkWLMW côkWQk chuẩkWQkn kWQkbị kWQkkhi nXdkdiiy6ào dKNrkWLMWọn đKNrkWLMWi? ChúngkWQk KNrkWLMWta muKNrkWLMWốn đemKNrkWLMW nơiXdkdiiy6 kWQknày kWQktrang hoàngKNrkWLMW kWQklại kWQkmột chút.KNrkWLMW” BàkWQk HànKNrkWLMW nhKNrkWLMWìn xkWQkung qKNrkWLMWuanh phònXdkdiiy6g tKNrkWLMWựa hồKNrkWLMW kXdkdiiy6hông vừaXdkdiiy6 lòng.

“Cảnh HkWQkiên nhKNrkWLMWất địnhXdkdiiy6 nóiKNrkWLMW cXdkdiiy6ho KNrkWLMWcô biKNrkWLMWết rồkWQki, HXdkdiiy6ạ ThầnkWQk đanXdkdiiy6g mKNrkWLMWang thkWQkai, đkWQkứa nhKNrkWLMWỏ kWQklà coXdkdiiy6n kWQkcủa kWQkCảnh Hiên?Xdkdiiy6 KNrkWLMWTa ngkWQkhĩ kWQksẽ đeXdkdiiy6m nXdkdiiy6ó đXdkdiiy6ến đâyXdkdiiy6 đểKNrkWLMW chkWQkăm sócKNrkWLMW, dùkWQk gìkWQk nkWQkó cũnXdkdiiy6g đangkWQk manKNrkWLMWg cốtXdkdiiy6 kWQknhục củkWQka HKNrkWLMWàn kWQkgia chkWQkúng ta.”

Đới TkWQkư DĩnhkWQk chấnkWQk Xdkdiiy6động, HạkWQk ThKNrkWLMWần manKNrkWLMWg thkWQkai, đứaXdkdiiy6 Xdkdiiy6nhỏ KNrkWLMWlà cXdkdiiy6on củakWQk CảnkWQkh HiênKNrkWLMW? ĐiềuKNrkWLMW nàykWQk kWQksao cKNrkWLMWó tKNrkWLMWhể? Xdkdiiy6Nếu kWQkCảnh HiêkWQkn cùnXdkdiiy6g kWQkHạ ThầnKNrkWLMW ởKNrkWLMW cùngkWQk Xdkdiiy6một chỗ,kWQk nhXdkdiiy6ư saXdkdiiy6o lkWQkại kkWQkhông Xdkdiiy6đồng ýKNrkWLMW cùngkWQk Xdkdiiy6cô lkWQky hôn,kWQk hkWQkay Xdkdiiy6là KNrkWLMWông KNrkWLMWbà HàKNrkWLMWn KNrkWLMWcố ýkWQk nókWQki nhưkWQk vậy.

“Cô khôkWQkng Xdkdiiy6tin KNrkWLMWsao? ĐượKNrkWLMWc rồi,KNrkWLMW tkWQka Xdkdiiy6sẽ chKNrkWLMWờ Xdkdiiy6Cảnh HXdkdiiy6iên trởkWQk vkWQkề, KNrkWLMWchúng tXdkdiiy6a cùngkWQk nXdkdiiy6hau hỏiXdkdiiy6 kWQknó. CôXdkdiiy6 điXdkdiiy6 gọikWQk đikWQkện thkWQkoại Xdkdiiy6cho nXdkdiiy6ó đi.”Xdkdiiy6 BKNrkWLMWà HXdkdiiy6àn Xdkdiiy6nhìn KNrkWLMWra hXdkdiiy6oài ngKNrkWLMWhi kWQktrong mắtKNrkWLMW cô.

“Vâng.” ĐớkWQki TưKNrkWLMW DĩnKNrkWLMWh KNrkWLMWlấy KNrkWLMWđiện thoXdkdiiy6ại dKNrkWLMWi KNrkWLMWđộng bXdkdiiy6ên ngườXdkdiiy6i rXdkdiiy6a gọi.

“Tư DĩnhKNrkWLMW, Xdkdiiy6có viKNrkWLMWệc KNrkWLMWgì sakWQko?” KNrkWLMWHàn CảnhkWQk kWQkHiên cầmKNrkWLMW Xdkdiiy6lấy dkWQki độngkWQk vừaKNrkWLMW thKNrkWLMWấy làKNrkWLMW điệnXdkdiiy6 thoạKNrkWLMWi ởkWQk nKNrkWLMWhà gkWQkọi đến.

“Bây giờXdkdiiy6 ankWQkh kWQkcó bậnKNrkWLMW khôngkWQk? KhôXdkdiiy6ng phKNrkWLMWải vộKNrkWLMWi, nhkWQkưng aKNrkWLMWnh Xdkdiiy6hãy tXdkdiiy6an sXdkdiiy6ở sớkWQkm mộtkWQk chXdkdiiy6út, KNrkWLMWem Xdkdiiy6có việckWQk mukWQkốn hỏKNrkWLMWi kWQkanh mXdkdiiy6à.” Xdkdiiy6Giọng ĐXdkdiiy6ới TưKNrkWLMW DĩnhKNrkWLMW rấtXdkdiiy6 nhẹ.

Hàn CảnhXdkdiiy6 KNrkWLMWHiên Xdkdiiy6nhìn xeKNrkWLMWm đồngKNrkWLMW hồ,Xdkdiiy6 cònKNrkWLMW Xdkdiiy6có Xdkdiiy6nửa gXdkdiiy6iờ Xdkdiiy6cũng đãXdkdiiy6 takWQkn sởkWQk rồi,Xdkdiiy6 nXdkdiiy6ói: “Được,Xdkdiiy6 anKNrkWLMWh kWQklập tứkWQkc vềKNrkWLMW ngay.”

Đới TXdkdiiy6ư kWQkDĩnh KNrkWLMWcùng ôXdkdiiy6ng HànXdkdiiy6, bàXdkdiiy6 HànkWQk lXdkdiiy6ẳng lặngKNrkWLMW nKNrkWLMWgồi chờKNrkWLMW CảnkWQkh HkWQkiên trkWQkở vềKNrkWLMW chứngKNrkWLMW minKNrkWLMWh hếtkWQk thảy.

Chuông cKNrkWLMWửa vừKNrkWLMWa reKNrkWLMWo, ĐớiXdkdiiy6 kWQkTư DkWQkĩnh vXdkdiiy6ội KNrkWLMWvàng đikWQk mởKNrkWLMW cửa.

“Tư DĩnKNrkWLMWh, chuyệnKNrkWLMW gì,…kWQk” KNrkWLMWHàn CảnhKNrkWLMW HKNrkWLMWiên tXdkdiiy6iến KNrkWLMWvào nhàkWQk liềKNrkWLMWn hỏi,kWQk kWQkđột nhKNrkWLMWiên thấyKNrkWLMW chkWQka Xdkdiiy6mẹ đangkWQk ngồiXdkdiiy6 ởkWQk ghếXdkdiiy6 kWQksô pKNrkWLMWha, sửnXdkdiiy6g sXdkdiiy6ốt nói:

“Cha kWQkmẹ, tạikWQk sakWQko haXdkdiiy6i ngườikWQk lạkWQki đếnXdkdiiy6 đây?”

“Xảy Xdkdiiy6ra chuyKNrkWLMWện lớnKNrkWLMW nhưXdkdiiy6 thếkWQk mKNrkWLMWà cKNrkWLMWhúng tXdkdiiy6a ckWQkó thểKNrkWLMW khôXdkdiiy6ng đếnXdkdiiy6 đượckWQk sXdkdiiy6ao?” vẻkWQk mặtkWQk ôXdkdiiy6ng KNrkWLMWHàn nghiêkWQkm túcXdkdiiy6 nói.

“Con cònXdkdiiy6 giKNrkWLMWả bộKNrkWLMW, đứaKNrkWLMW nhỏXdkdiiy6 tXdkdiiy6rong bụngKNrkWLMW HạkWQk ThầnKNrkWLMW Xdkdiiy6có phảiKNrkWLMW lKNrkWLMWà củaXdkdiiy6 cXdkdiiy6on khôKNrkWLMWng, Xdkdiiy6có phảXdkdiiy6i hKNrkWLMWay khôngXdkdiiy6?” Xdkdiiy6Bà HànXdkdiiy6 gõkWQk vàkWQko đầuXdkdiiy6 ankWQkh mộtkWQk Xdkdiiy6cái, tạikWQk saKNrkWLMWo aXdkdiiy6nh cáXdkdiiy6i gìKNrkWLMW cũngXdkdiiy6 Xdkdiiy6không nóiKNrkWLMW chkWQko họkWQk biếtKNrkWLMW chứ.

Hàn CảXdkdiiy6nh HiKNrkWLMWên cứnXdkdiiy6g ngườikWQk đứngkWQk đơkWQk KNrkWLMWnơi đkWQkó, khôKNrkWLMWng biếtXdkdiiy6 làKNrkWLMW Xdkdiiy6nên KNrkWLMWphủ nhậkWQkn haXdkdiiy6y thừaKNrkWLMW Xdkdiiy6nhận nữakWQk, chXdkdiiy6a mẹkWQk biXdkdiiy6ết đứaXdkdiiy6 nhKNrkWLMWỏ trKNrkWLMWong bKNrkWLMWụng HạkWQk TkWQkhần lXdkdiiy6à KNrkWLMWcon ckWQkủa chínKNrkWLMWh kWQkmình, ckWQkòn TKNrkWLMWư DKNrkWLMWĩnh Xdkdiiy6thì sakWQko, kKNrkWLMWhông khỏikWQk đKNrkWLMWưa KNrkWLMWmắt KNrkWLMWnhìn vềkWQk phíaKNrkWLMW cô.

“Cha mẹ,KNrkWLMW tạiXdkdiiy6 KNrkWLMWsao hXdkdiiy6ai ngườikWQk lạikWQk bkWQkiết?” NgkWQkữ khkWQkí củaXdkdiiy6 aKNrkWLMWnh cóXdkdiiy6 kWQkvẻ bấtkWQk đắkWQkc Xdkdiiy6dĩ trầmkWQk trọng,kWQk chuyệnKNrkWLMW tXdkdiiy6ới nKNrkWLMWước nàXdkdiiy6y cũngKNrkWLMW Xdkdiiy6không kWQkthể kkWQkhông thừakWQk nhận.

Sắc mkWQkặt ĐớiKNrkWLMW TưKNrkWLMW kWQkDĩnh thkWQkay đổi,Xdkdiiy6 trokWQkng đáyKNrkWLMW mKNrkWLMWắt kWQkcó chKNrkWLMWút Xdkdiiy6đau lòng,KNrkWLMW cKNrkWLMWô cóXdkdiiy6 KNrkWLMWthể kkWQkhông thKNrkWLMWèm Xdkdiiy6để Xdkdiiy6ý đkWQkến cKNrkWLMWhuyện tìnkWQkh kWQkcủa Xdkdiiy6Cảnh HiênXdkdiiy6 vKNrkWLMWà Xdkdiiy6Hạ TXdkdiiy6hần, nhưKNrkWLMWng côXdkdiiy6 đKNrkWLMWể kWQký đXdkdiiy6ến vXdkdiiy6iệc Xdkdiiy6anh KNrkWLMWcư nhikWQkên dkWQkám lừaKNrkWLMW mình.

“Chúng kWQkta tạikWQk sakWQko lKNrkWLMWại bikWQkết, KNrkWLMWhôm nXdkdiiy6ay ôkWQkng kWQkHàn vớXdkdiiy6i Xdkdiiy6bà HànXdkdiiy6 nổiXdkdiiy6 gKNrkWLMWiận đKNrkWLMWùng đùnXdkdiiy6g chạyXdkdiiy6 đkWQkến cXdkdiiy6hất vấnkWQk ckWQkhúng takWQk, Xdkdiiy6bắt chúnKNrkWLMWg KNrkWLMWta cXdkdiiy6ho bọnXdkdiiy6 họkWQk KNrkWLMWmột Xdkdiiy6cái cXdkdiiy6ông đạo,KNrkWLMW kWQkhiện tạiKNrkWLMW Xdkdiiy6ta muốnXdkdiiy6 hỏkWQki cXdkdiiy6on, cKNrkWLMWon tínhXdkdiiy6 làXdkdiiy6m Xdkdiiy6sao bâykWQk gikWQkờ.” ÔngXdkdiiy6 HKNrkWLMWàn KNrkWLMWthực thôKNrkWLMWng Xdkdiiy6minh đXdkdiiy6em KNrkWLMWvấn Xdkdiiy6đề nXdkdiiy6ày Xdkdiiy6đẩy sankWQkg Xdkdiiy6cho anh

“Con…” KNrkWLMWHàn CảnhKNrkWLMW KNrkWLMWHiên KNrkWLMWchần chờXdkdiiy6, khXdkdiiy6ông biếkWQkt làXdkdiiy6m KNrkWLMWsao mớiXdkdiiy6 phải.

“Rất kKNrkWLMWhó quyếtXdkdiiy6 địnkWQkh sKNrkWLMWao? CXdkdiiy6ó điềukWQk tXdkdiiy6a nóikWQk chKNrkWLMWo coKNrkWLMWn biếKNrkWLMWt, CảnhKNrkWLMW HXdkdiiy6iên, HạXdkdiiy6 ThầXdkdiiy6n đangKNrkWLMW makWQkng troKNrkWLMWng mìkWQknh đứKNrkWLMWa cKNrkWLMWon củaKNrkWLMW cokWQkn, Xdkdiiy6hiện tạiKNrkWLMW việXdkdiiy6c xXdkdiiy6ảy rXdkdiiy6a trướcKNrkWLMW Xdkdiiy6mắt chỉkWQk cXdkdiiy6ó mộtXdkdiiy6 cácKNrkWLMWh gKNrkWLMWiải qkWQkuyết đKNrkWLMWó KNrkWLMWchính KNrkWLMWlà cướkWQki KNrkWLMWHạ ThầnXdkdiiy6.” ÔnKNrkWLMWg Xdkdiiy6Hàn tKNrkWLMWỏ Xdkdiiy6thái kWQkđộ kiênkWQk qkWQkuyết nói.

“Cảnh HiênXdkdiiy6 KNrkWLMWà, Xdkdiiy6Hạ ThKNrkWLMWần đanXdkdiiy6g mKNrkWLMWang tXdkdiiy6hai kWQkcon củakWQk conKNrkWLMW, KNrkWLMWcon nXdkdiiy6hẫn tâXdkdiiy6m mXdkdiiy6ặc Xdkdiiy6kệ nKNrkWLMWó sao.”Xdkdiiy6 BKNrkWLMWà HànkWQk Xdkdiiy6ở Xdkdiiy6bên cạnXdkdiiy6h kWQkcũng đKNrkWLMWệm thêm.

Đới TKNrkWLMWư kWQkDĩnh lẳKNrkWLMWng lkWQkặng đứngXdkdiiy6 ởkWQk mộtkWQk kWQkbên, tXdkdiiy6rong mắtKNrkWLMW KNrkWLMWlộ bKNrkWLMWi thương,Xdkdiiy6 hóKNrkWLMWa kWQkra kWQkđàn ôngKNrkWLMW đềuKNrkWLMW nhkWQkư vKNrkWLMWậy, CảkWQknh Xdkdiiy6Hiên cưKNrkWLMW nKNrkWLMWhiên cũnKNrkWLMWg skWQkau lưKNrkWLMWng mìnhXdkdiiy6 cùXdkdiiy6ng HkWQkạ ThXdkdiiy6ần xảKNrkWLMWy rKNrkWLMWa chuXdkdiiy6yện Xdkdiiy6đó, vậyXdkdiiy6 tạkWQki KNrkWLMWsao cònXdkdiiy6 khXdkdiiy6ông chịkWQku bKNrkWLMWuông KNrkWLMWtay cô.

“Cha mẹkWQk, haKNrkWLMWi ngưXdkdiiy6ời khôKNrkWLMWng cầnXdkdiiy6 KNrkWLMWép conKNrkWLMW, haXdkdiiy6i ngườiKNrkWLMW tkWQkrở vKNrkWLMWề kWQkđi, cokWQkn sẽKNrkWLMW sukWQky nXdkdiiy6ghĩ xeKNrkWLMWm phảKNrkWLMWi giảiKNrkWLMW qKNrkWLMWuyết chuyXdkdiiy6ện nXdkdiiy6ày rKNrkWLMWa sao.”Xdkdiiy6 HKNrkWLMWàn CảkWQknh HiXdkdiiy6ên thốngKNrkWLMW khXdkdiiy6ổ hXdkdiiy6ét lớnkWQk, mọiKNrkWLMW Xdkdiiy6người đềkWQku muốXdkdiiy6n KNrkWLMWép anhXdkdiiy6, ankWQkh sắkWQkp đkWQkiên rồi.

“Vậy coXdkdiiy6n tốtXdkdiiy6 nXdkdiiy6hất hãkWQky kWQknghĩ Xdkdiiy6kĩ lạiKNrkWLMW đi,kWQk chúnKNrkWLMWg tXdkdiiy6a chXdkdiiy6o ckWQkon Xdkdiiy610 ngXdkdiiy6ày kWQksuy nghkWQkĩ, cKNrkWLMWùng Xdkdiiy6Tư DĩnhkWQk kWQkly hôn,kWQk cướiXdkdiiy6 HạXdkdiiy6 ThầkWQkn.” TrokWQkng Xdkdiiy6mắt ÔkWQkng HXdkdiiy6àn kWQkchứa KNrkWLMWđầy tứXdkdiiy6c giận.

Bà kWQkHàn cũngXdkdiiy6 nhkWQkìn ĐớkWQki TưKNrkWLMW DĩKNrkWLMWnh nói:

“Tôi hXdkdiiy6y vọngKNrkWLMW Xdkdiiy6cô KNrkWLMWhiểu được,Xdkdiiy6 KNrkWLMWđứa béKNrkWLMW tronkWQkg bXdkdiiy6ụng HạXdkdiiy6 ThXdkdiiy6ần, chúngkWQk KNrkWLMWtôi sẽkWQk khôKNrkWLMWng Xdkdiiy6bỏ nó,kWQk ckWQkô nkWQkên bKNrkWLMWiết KNrkWLMWchính mìKNrkWLMWnh phXdkdiiy6ải kWQklàm nhưXdkdiiy6 KNrkWLMWthế KNrkWLMWnào? NếuKNrkWLMW Xdkdiiy6cô kWQkcó thểXdkdiiy6 Xdkdiiy6sinh kWQkcho chúXdkdiiy6ng tkWQkôi mộtXdkdiiy6 KNrkWLMWđứa cháuXdkdiiy6, chúkWQkng tXdkdiiy6ôi cXdkdiiy6ũng sẽKNrkWLMW khXdkdiiy6ông vkWQkô kWQktình bứcKNrkWLMW cô.”

“Cháu hkWQkiểu được,Xdkdiiy6 cháKNrkWLMWu KNrkWLMWkhông cókWQk trácKNrkWLMWh Xdkdiiy6hai bákWQkc, kWQkcũng kXdkdiiy6hông kWQkcó gkWQkì kỳKNrkWLMW lạ.”kWQk ĐớiKNrkWLMW TưKNrkWLMW DĩnhKNrkWLMW cườiXdkdiiy6 khkWQkổ, côXdkdiiy6 khônXdkdiiy6g ckWQkó KNrkWLMWtư cáKNrkWLMWch tráchkWQk bọKNrkWLMWn họ.

“Chúng tôKNrkWLMWi điKNrkWLMW Xdkdiiy6, chuyệnXdkdiiy6 còXdkdiiy6n lạXdkdiiy6i haKNrkWLMWi ngXdkdiiy6ười tựKNrkWLMW mìnhXdkdiiy6 giảXdkdiiy6i quyXdkdiiy6ết, chKNrkWLMWúng tôiKNrkWLMW chỉXdkdiiy6 cầXdkdiiy6n kếXdkdiiy6t quả.”kWQk ÔngkWQk HXdkdiiy6àn lkWQkôi Xdkdiiy6kéo bàXdkdiiy6 Hàn,kWQk nkWQkém lạKNrkWLMWi KNrkWLMWnhững lờiXdkdiiy6 Xdkdiiy6này, rồikWQk xoaKNrkWLMWy ngườXdkdiiy6i rờiXdkdiiy6 đi.

Anh cXdkdiiy6họn em

Hàn Xdkdiiy6Cảnh HiênXdkdiiy6 nkWQkhìn ĐớiXdkdiiy6 TXdkdiiy6ư DkWQkĩnh vkWQkẫn đangXdkdiiy6 bìnhXdkdiiy6 KNrkWLMWtĩnh kWQkđứng kWQkở Xdkdiiy6bên cạkWQknh, kWQkáy KNrkWLMWnáy nKNrkWLMWói: “TưkWQk Xdkdiiy6Dĩnh, Xdkdiiy6em Xdkdiiy6nghe Xdkdiiy6anh gKNrkWLMWiải KNrkWLMWthích, lầnKNrkWLMW đkWQkó làXdkdiiy6 vìKNrkWLMW KNrkWLMWanh uốngKNrkWLMW rượu,KNrkWLMW KNrkWLMWcho kWQknên mớiKNrkWLMW kWQkcó thểXdkdiiy6 cKNrkWLMWùng HạXdkdiiy6 ThkWQkần xảyKNrkWLMW rKNrkWLMWa kWQkchuyện khôkWQkng nênXdkdiiy6 xXdkdiiy6ảy rKNrkWLMWa, akWQki ngkWQkờ cXdkdiiy6ô kWQkấy lạKNrkWLMWi mkWQkang KNrkWLMWthai, anh……….”

“Cảnh HiXdkdiiy6ên, KNrkWLMWchúc mừnKNrkWLMWg akWQknh, lênKNrkWLMW chứckWQk cha.kWQk” ĐớKNrkWLMWi KNrkWLMWTư kWQkDĩnh lạiXdkdiiy6 KNrkWLMWđột nhiXdkdiiy6ên kWQkngăn lKNrkWLMWời anh.

Mặt kWQkHàn CảnhKNrkWLMW Xdkdiiy6Hiên biXdkdiiy6ến KNrkWLMWsắc, nókWQki: KNrkWLMW“Tư DĩnhXdkdiiy6, lờkWQki eXdkdiiy6m nóXdkdiiy6i kWQkcó ýXdkdiiy6 gkWQkì? TrkWQkong Xdkdiiy6lòng ekWQkm đanXdkdiiy6g nKNrkWLMWghĩ Xdkdiiy6gì tkWQkhì Xdkdiiy6nói rKNrkWLMWa đi,Xdkdiiy6 eXdkdiiy6m cókWQk KNrkWLMWthể đánkWQkh ankWQkh, cKNrkWLMWó thểXdkdiiy6 mắnKNrkWLMWg KNrkWLMWanh nhưngXdkdiiy6 KNrkWLMWxin eXdkdiiy6m đừngKNrkWLMW kWQkcó kWQkthái đKNrkWLMWộ này.”

“Em vKNrkWLMWì saXdkdiiy6o KNrkWLMWphải kWQkđánh Xdkdiiy6anh, mắngkWQk anhXdkdiiy6? KNrkWLMWEm khônKNrkWLMWg nêkWQkn Xdkdiiy6chúc mừnKNrkWLMWg anXdkdiiy6h sao?”kWQk KhKNrkWLMWóe miệngkWQk ĐkWQkới TXdkdiiy6ư Xdkdiiy6Dĩnh KNrkWLMWmang kWQktheo KNrkWLMWmột cXdkdiiy6hút cưKNrkWLMWời cườKNrkWLMWi, làmXdkdiiy6 chXdkdiiy6o aXdkdiiy6nh Xdkdiiy6nhìn kkWQkhông rKNrkWLMWa côkWQk KNrkWLMWđang KNrkWLMWnghĩ gì.

“Tư DĩnhKNrkWLMW, kWQkem Xdkdiiy6không tráchXdkdiiy6 anKNrkWLMWh saKNrkWLMWo? Xdkdiiy6Em khôngkWQk Xdkdiiy6oán aKNrkWLMWnh sao?”Xdkdiiy6 Xdkdiiy6Trong lòngkWQk HkWQkàn CảnhXdkdiiy6 HiênXdkdiiy6 vôKNrkWLMW ckWQkùng hoaKNrkWLMWng mXdkdiiy6ang, tkWQkại saXdkdiiy6o ckWQkô lạiXdkdiiy6 ckWQkó thểXdkdiiy6 bìkWQknh tĩnhXdkdiiy6 nhKNrkWLMWư thế?

“Em khXdkdiiy6ông tráchKNrkWLMW, cũngXdkdiiy6 khôKNrkWLMWng oXdkdiiy6án, CảXdkdiiy6nh kWQkHiên, đâkWQky lkWQkà việckWQk eKNrkWLMWm khôngXdkdiiy6 thXdkdiiy6ể Xdkdiiy6làm kWQkcho anXdkdiiy6h, Xdkdiiy6cho nêKNrkWLMWn chúnKNrkWLMWg KNrkWLMWta lXdkdiiy6y hônXdkdiiy6 điKNrkWLMW.” ĐớikWQk Xdkdiiy6Tư DĩnkWQkh biếXdkdiiy6t KNrkWLMWmình kXdkdiiy6hông cKNrkWLMWó KNrkWLMWtư cácKNrkWLMWh oáXdkdiiy6n, điKNrkWLMWều cXdkdiiy6ô KNrkWLMWcó KNrkWLMWthể làmXdkdiiy6 lKNrkWLMWà kWQkthành toàkWQkn cKNrkWLMWho bọkWQkn họ.

“Ly hkWQkôn, kWQkly hônKNrkWLMW gìXdkdiiy6? KNrkWLMWEm vìkWQk điXdkdiiy6ều nkWQkày màXdkdiiy6 lXdkdiiy6y hônKNrkWLMW sao?”kWQk HànXdkdiiy6 CảnhXdkdiiy6 HiênKNrkWLMW KNrkWLMWnóng KNrkWLMWgiận kWQk, sXdkdiiy6au đókWQk bắtXdkdiiy6 lấyKNrkWLMW KNrkWLMWbả vakWQki củXdkdiiy6a côKNrkWLMW, nói:Xdkdiiy6 “kWQkEm cứKNrkWLMW kWQkcoi nXdkdiiy6hư chúnXdkdiiy6g tXdkdiiy6a tKNrkWLMWìm kWQkđược kWQkmột ngườkWQki đẻkWQk thuêXdkdiiy6 đượcXdkdiiy6 kKNrkWLMWhông? EKNrkWLMWm khônkWQkg phảiXdkdiiy6 KNrkWLMWnói Xdkdiiy6em sẽKNrkWLMW khônXdkdiiy6g ngạiKNrkWLMW sao?”

Đới TkWQkư kWQkDĩnh nhXdkdiiy6ìn aKNrkWLMWnh kíXdkdiiy6ch động,KNrkWLMW hạKNrkWLMW tXdkdiiy6ay KNrkWLMWanh xuốKNrkWLMWng, nói:Xdkdiiy6 “HạKNrkWLMW ThầnKNrkWLMW lXdkdiiy6à mẹKNrkWLMW củKNrkWLMWa coXdkdiiy6n anhKNrkWLMW, Xdkdiiy6anh ckWQkó thểXdkdiiy6 xeXdkdiiy6m cXdkdiiy6ô kWQkấy nhưXdkdiiy6 mộtXdkdiiy6 ngườiXdkdiiy6 đẻXdkdiiy6 thuKNrkWLMWê Xdkdiiy6sao? CkWQkon củKNrkWLMWa cXdkdiiy6ô ấXdkdiiy6y sẽkWQk chkWQkịu cXdkdiiy6ho chkWQkúng tXdkdiiy6a sakWQko? CảnhXdkdiiy6 HkWQkiên đừngKNrkWLMW tXdkdiiy6ự lừXdkdiiy6a dốikWQk Xdkdiiy6chính mìnhXdkdiiy6 nữa.”

Hàn Xdkdiiy6Cảnh KNrkWLMWHiên cứXdkdiiy6ng đờkWQk người,KNrkWLMW lờkWQki củaKNrkWLMW cXdkdiiy6ô khkWQkông cXdkdiiy6hút lưuXdkdiiy6 tìnhKNrkWLMW kWQkchạm KNrkWLMWvào chKNrkWLMWỗ đaXdkdiiy6u củkWQka mìnkWQkh, mXdkdiiy6ột lúKNrkWLMWc lâKNrkWLMWu saXdkdiiy6u KNrkWLMWmới Xdkdiiy6nhìn côXdkdiiy6 kWQkrồi nói:kWQk kWQk“Anh sẽKNrkWLMW KNrkWLMWkhông kWQkly hônXdkdiiy6 vớKNrkWLMWi ekWQkm, trướcKNrkWLMW kiXdkdiiy6a Xdkdiiy6anh cũngKNrkWLMW đãkWQk nóiXdkdiiy6 rkWQkồi, aKNrkWLMWnh tìnhXdkdiiy6 kWQknguyện khôKNrkWLMWng kWQkcó conkWQk, cũXdkdiiy6ng kkWQkhông mkWQkuốn KNrkWLMWmất KNrkWLMWđi eKNrkWLMWm, hiXdkdiiy6ện tạiKNrkWLMW KNrkWLMWanh vXdkdiiy6ẫn mKNrkWLMWuốn nhưXdkdiiy6 thế.”

“Cảnh Hiên,Xdkdiiy6 tộKNrkWLMWi gXdkdiiy6ì kWQkchứ? AnKNrkWLMWh cóKNrkWLMW kWQkbiết KNrkWLMWanh kWQklàm Xdkdiiy6như KNrkWLMWvậy thươngKNrkWLMW tKNrkWLMWổn bXdkdiiy6ao nXdkdiiy6hiêu ngườiKNrkWLMW kXdkdiiy6hông? Xdkdiiy6Cha KNrkWLMWmẹ củkWQka anXdkdiiy6h, Xdkdiiy6Hạ ThKNrkWLMWần vàXdkdiiy6 kWQkcon củaKNrkWLMW kWQkcô ấyXdkdiiy6, anKNrkWLMWh nhẫnkWQk tâkWQkm skWQkao?” ĐXdkdiiy6ới TKNrkWLMWư DĩnhKNrkWLMW vKNrkWLMWừa cảmXdkdiiy6 động,KNrkWLMW vừaXdkdiiy6 đkWQkau lòng.

“Tư DĩnXdkdiiy6h, kWQkem Xdkdiiy6không kWQkcần nókWQki nữa,KNrkWLMW anKNrkWLMWh KNrkWLMWbắt buộkWQkc pKNrkWLMWhải phụXdkdiiy6 mộtXdkdiiy6 bên,Xdkdiiy6 nếXdkdiiy6u kWQkchọn giXdkdiiy6ữa đứXdkdiiy6a bXdkdiiy6é vàXdkdiiy6 eXdkdiiy6m, KNrkWLMWanh sẽKNrkWLMW ckWQkhọn kWQkem.” HàXdkdiiy6n Xdkdiiy6Cảnh HiênXdkdiiy6 kWQknhìn Xdkdiiy6cô vớKNrkWLMWi thkWQkái độkWQk cưKNrkWLMWơng quyết.

Đới TKNrkWLMWư DĩkWQknh bấtkWQk đắcXdkdiiy6 dĩKNrkWLMW thkWQkở dàiKNrkWLMW, ckWQkô biếtKNrkWLMW thukWQkyết pXdkdiiy6hục CảkWQknh HikWQkên thựXdkdiiy6c sựkWQk rấKNrkWLMWt KNrkWLMWkhó khăn,kWQk ankWQkh ckWQkần thờikWQk giaXdkdiiy6n KNrkWLMWđể skWQkuy ngkWQkhĩ cẩnXdkdiiy6 thận.

Chuyện cKNrkWLMWủa HkWQkàn kWQkCảnh kWQkHiên cùnXdkdiiy6g kWQkHạ ThầKNrkWLMWn khôXdkdiiy6ng cònkWQk lkWQkà bíKNrkWLMW mậkWQkt, nkWQkhất địnhkWQk mọKNrkWLMWi ngưkWQkời cũkWQkng đãXdkdiiy6 biếtkWQk rồi.

Đới TXdkdiiy6ư GkWQkiai cKNrkWLMWùng TrịnhkWQk VkWQkũ VănkWQk maXdkdiiy6ng kWQkvẻ mXdkdiiy6ặt tứckWQk gKNrkWLMWiận bkWQkất kWQkbình đkWQki vKNrkWLMWào nhkWQkà TkWQkư Dĩnh.

“Em còkWQkn khôngXdkdiiy6 tứcXdkdiiy6 gkWQkiận, hkWQkai ngườkWQki tứkWQkc KNrkWLMWgiận làmXdkdiiy6 chi?KNrkWLMW” kWQkĐới TưXdkdiiy6 DĩKNrkWLMWnh nhìkWQkn cácKNrkWLMW côXdkdiiy6 ckWQkười nói.

“Tư Dĩnh,KNrkWLMW ởKNrkWLMW tKNrkWLMWrước mặtXdkdiiy6 bọnXdkdiiy6 chkWQkị khônXdkdiiy6g cKNrkWLMWần kiXdkdiiy6ên KNrkWLMWcường nhưXdkdiiy6 vậXdkdiiy6y, nXdkdiiy6ếu eKNrkWLMWm muốnKNrkWLMW kWQkkhóc, hXdkdiiy6ãy Xdkdiiy6khóc đikWQk, KNrkWLMWbọn ckWQkhị cKNrkWLMWùng Xdkdiiy6em cXdkdiiy6hia sẻ.”

Đới TưXdkdiiy6 GiakWQki cũngKNrkWLMW hiKNrkWLMWểu đượcKNrkWLMW lXdkdiiy6òng cXdkdiiy6ủa kWQkem gái,Xdkdiiy6 sXdkdiiy6ắc mXdkdiiy6ặt cóXdkdiiy6 cKNrkWLMWhút trầKNrkWLMWm trọnkWQkg hỏi:Xdkdiiy6 “TkWQkư DĩnKNrkWLMWh, kWQklần nkWQkày kWQkcó pXdkdiiy6hải Xdkdiiy6em quKNrkWLMWyết kWQkđịnh lXdkdiiy6y hôn?”

“Ly Xdkdiiy6hôn? CậuXdkdiiy6 cùnXdkdiiy6g HàXdkdiiy6n CảXdkdiiy6nh kWQkHiên mXdkdiiy6uốn KNrkWLMWly hôn?KNrkWLMW” kWQkTrịnh KNrkWLMWVũ VKNrkWLMWăn chấnkWQk độKNrkWLMWng hỏi.

Đới TKNrkWLMWư DXdkdiiy6ĩnh trầmKNrkWLMW mặcXdkdiiy6 mộtXdkdiiy6 KNrkWLMWchút KNrkWLMWmới Xdkdiiy6nói: “TuyKNrkWLMW rằngXdkdiiy6 CảkWQknh Xdkdiiy6Hiên Xdkdiiy6vẫn khônkWQkg KNrkWLMWđồng ýXdkdiiy6 KNrkWLMWly kWQkhôn, nhưkWQkng eKNrkWLMWm biếXdkdiiy6t akWQknh ấyXdkdiiy6 Xdkdiiy6tới mộtkWQk ngàyKNrkWLMW nàkWQko đóXdkdiiy6 cKNrkWLMWũng sẽXdkdiiy6 đồXdkdiiy6ng ýXdkdiiy6 giảikWQk quyXdkdiiy6ết chuyệnKNrkWLMW nàyXdkdiiy6, tìKNrkWLMWnh KNrkWLMWyêu củaKNrkWLMW chúnkWQkg Xdkdiiy6em nếukWQk Xdkdiiy6so skWQkánh cũnkWQkg kKNrkWLMWhông bằKNrkWLMWng đượcKNrkWLMW KNrkWLMWmáu mủKNrkWLMW tXdkdiiy6ình thâkWQkm cốtkWQk kWQknhục kWQkcủa ngXdkdiiy6ười thKNrkWLMWân, kWQkem tiXdkdiiy6n tưởngXdkdiiy6 kkWQkhi ankWQkh Xdkdiiy6ấy Xdkdiiy6nhìn thấkWQky ckWQkon KNrkWLMWmình, cũnkWQkg chínhkWQk lKNrkWLMWà thờkWQki điểkWQkm Xdkdiiy6chúng ekWQkm Xdkdiiy6ly hôn.”

Nhìn Xdkdiiy6cô cKNrkWLMWũng Xdkdiiy6không cKNrkWLMWó biểuKNrkWLMW hiệnXdkdiiy6 kWQkcủa skWQkự bXdkdiiy6i thươKNrkWLMWng, TrịnKNrkWLMWh KNrkWLMWVũ VănKNrkWLMW cũnkWQkg độtkWQk KNrkWLMWnhiên Xdkdiiy6hiểu đượKNrkWLMWc, kWQkTư DĩkWQknh vẫnKNrkWLMW kWQkyêu kWQkLong NgạKNrkWLMWo KNrkWLMWPhỉ, kWQkcho Xdkdiiy6nên mớiKNrkWLMW bìkWQknh tĩnhXdkdiiy6 nkWQkhư vậy,Xdkdiiy6 chíKNrkWLMWnh mìnhXdkdiiy6 thậtKNrkWLMW khkWQkông biếXdkdiiy6t nêkWQkn thXdkdiiy6ương cảmXdkdiiy6 cKNrkWLMWho kWQkcô hKNrkWLMWay HànkWQk CảnhkWQk Hiên.

Hạ ThầKNrkWLMWn lẳngKNrkWLMW lặngKNrkWLMW ngkWQkồi trêXdkdiiy6n KNrkWLMWsô pXdkdiiy6ha, chờkWQk HàKNrkWLMWn CảXdkdiiy6nh HiêkWQkn mkWQkở miệngkWQk, Xdkdiiy6cô khôngKNrkWLMW nXdkdiiy6ghĩ tkWQkới chKNrkWLMWa KNrkWLMWmẹ kWQklại pháKNrkWLMWi nkWQkgười điềuKNrkWLMW trKNrkWLMWa KNrkWLMWcô, ckWQkó đKNrkWLMWiều việckWQk KNrkWLMWnày ckWQkũng Xdkdiiy6đúng vớXdkdiiy6i hKNrkWLMWy vọngkWQk củkWQka cô.

Hàn CảnhKNrkWLMW HiênKNrkWLMW Xdkdiiy6do kWQkdự đãKNrkWLMW lXdkdiiy6âu, rXdkdiiy6ốt cụcKNrkWLMW ngXdkdiiy6ẩng đkWQkầu nhìKNrkWLMWn cKNrkWLMWô, hạKNrkWLMW qXdkdiiy6uyết định,Xdkdiiy6 qkWQkuyết tâmKNrkWLMW nói:kWQk “HạkWQk Thần,Xdkdiiy6 KNrkWLMWanh Xdkdiiy6xin lỗikWQk, bấtkWQk lkWQkuận ekWQkm KNrkWLMWquyết kWQkđịnh sKNrkWLMWẽ lKNrkWLMWàm gìXdkdiiy6 Xdkdiiy6với cáKNrkWLMWi thKNrkWLMWai, KNrkWLMWanh chỉKNrkWLMW kWQkcó thểkWQk nóXdkdiiy6i vớikWQk kWQkem rằng,Xdkdiiy6 ankWQkh sKNrkWLMWẽ kWQkkhông cùKNrkWLMWng Xdkdiiy6Tư DĩnkWQkh lKNrkWLMWy hôn.”

“Anh CkWQkảnh HiKNrkWLMWên, kWQkem chkWQko tớiXdkdiiy6 bXdkdiiy6ây gikWQkờ đXdkdiiy6ều KNrkWLMWkhông Xdkdiiy6có nXdkdiiy6ghĩ kWQktới aXdkdiiy6nh sKNrkWLMWẽ KNrkWLMWly hXdkdiiy6ôn, anXdkdiiy6h cũkWQkng kXdkdiiy6hông cầnkWQk phảiKNrkWLMW chXdkdiiy6ịu trácXdkdiiy6h nhiệm,kWQk đứaKNrkWLMW bKNrkWLMWé nXdkdiiy6ày ankWQkh cũngXdkdiiy6 khôngKNrkWLMW cầKNrkWLMWn phảiXdkdiiy6 xeKNrkWLMWn vàKNrkWLMWo.” NướcKNrkWLMW mắtkWQk Xdkdiiy6Hạ tkWQkhần KNrkWLMWchảy xuống,kWQk KNrkWLMWoán Xdkdiiy6hận trokWQkng lXdkdiiy6òng lKNrkWLMWại gikWQka tkWQkăng thKNrkWLMWêm kWQkvài phần.

“Hạ TkWQkhần, anKNrkWLMWh khôkWQkng nghkWQkĩ sẽkWQk tổnXdkdiiy6 thươnkWQkg đếnXdkdiiy6 eXdkdiiy6m, thậkWQkt sựKNrkWLMW ankWQkh Xdkdiiy6không muốnXdkdiiy6 nhkWQkư vkWQkậy.” HàkWQkn CảnhKNrkWLMW HiênXdkdiiy6 Xdkdiiy6không bkWQkiết kWQkbiểu đạtkWQk lờiKNrkWLMW KNrkWLMWxin KNrkWLMWlỗi nkWQkhư KNrkWLMWthế nào.

“Em bikWQkết, CảnhkWQk HiêkWQkn, aKNrkWLMWnh điXdkdiiy6 đkWQki, KNrkWLMWem khXdkdiiy6ông mXdkdiiy6uốn gKNrkWLMWặp aKNrkWLMWnh nữXdkdiiy6a.” HXdkdiiy6ạ ThầXdkdiiy6n tkWQkhật khôngkWQk ngXdkdiiy6ờ ngườKNrkWLMWi đàKNrkWLMWn Xdkdiiy6ông nàXdkdiiy6y lXdkdiiy6ại bạcXdkdiiy6 KNrkWLMWtình Xdkdiiy6bạc Xdkdiiy6nghĩa vXdkdiiy6ới Xdkdiiy6mình nhưkWQk vậy.

“Vậy KNrkWLMWem bảKNrkWLMWo trọng,KNrkWLMW anXdkdiiy6h Xdkdiiy6đi đây.KNrkWLMW” HànKNrkWLMW CảnhKNrkWLMW HiêXdkdiiy6n chầnkWQk chờkWQk kWQkmột chúXdkdiiy6t, đXdkdiiy6ứng KNrkWLMWdậy nKNrkWLMWhìn kWQkcô, rồkWQki xoaKNrkWLMWy lkWQkưng đi.

Hạ ThầkWQkn Xdkdiiy6hung hănKNrkWLMWg nhXdkdiiy6ìn thXdkdiiy6eo bKNrkWLMWóng dKNrkWLMWáng kWQkanh, HàKNrkWLMWn CảkWQknh HkWQkiên, Xdkdiiy6một ngXdkdiiy6ày nKNrkWLMWào đó,Xdkdiiy6 Xdkdiiy6anh sXdkdiiy6ẽ phảiKNrkWLMW cầXdkdiiy6u xKNrkWLMWin côkWQk cKNrkWLMWho Xdkdiiy6anh quakWQky trởKNrkWLMW về.

Trong qukWQkán cafe.

“Tư Dĩnh,kWQk Xdkdiiy6em Xdkdiiy6có khỏeKNrkWLMW kWQkkhông?” LKNrkWLMWong NgKNrkWLMWạo PkWQkhỉ nhìkWQkn cô,Xdkdiiy6 quaKNrkWLMWn tkWQkâm hỏiKNrkWLMW, khôKNrkWLMWng biếKNrkWLMWt Xdkdiiy6cô saKNrkWLMWu khKNrkWLMWi biếtXdkdiiy6 kWQkchuyện củXdkdiiy6a kWQkHạ ThầnXdkdiiy6 sẽXdkdiiy6 ngXdkdiiy6hĩ nhưKNrkWLMW thếKNrkWLMW nào?

“Vẫn Xdkdiiy6tốt, còXdkdiiy6n anh?KNrkWLMW” ĐớikWQk TXdkdiiy6ư DĩnhXdkdiiy6 nhẹkWQk nhàngkWQk uốnXdkdiiy6g mXdkdiiy6ột KNrkWLMWngụm kWQkcà phXdkdiiy6ê, cKNrkWLMWà phKNrkWLMWê ckWQkhua sóKNrkWLMWt giKNrkWLMWống KNrkWLMWnhư Xdkdiiy6lòng củaKNrkWLMW côKNrkWLMW bâkWQky KNrkWLMWgiờ vậy.

“Bây Xdkdiiy6giờ eKNrkWLMWm địnkWQkh kWQklàm gì?Xdkdiiy6” KNrkWLMWLong NgạokWQk PhỉXdkdiiy6 quKNrkWLMWan tâkWQkm hỏi.

“Làm ckWQkái gKNrkWLMWì?” ĐớiKNrkWLMW Xdkdiiy6Tư DĩnhXdkdiiy6 sửngKNrkWLMW sốt,Xdkdiiy6 kKNrkWLMWhông hiXdkdiiy6ểu đkWQkược ýKNrkWLMW Xdkdiiy6tứ kWQkcủa anh.

“Chính làkWQk Xdkdiiy6Hạ ThXdkdiiy6ần đkWQkã maKNrkWLMWng thakWQki rồkWQki, KNrkWLMWem địnhKNrkWLMW làKNrkWLMWm KNrkWLMWgì bXdkdiiy6ây giờ?”Xdkdiiy6 LokWQkng NgạokWQk PhỉkWQk nKNrkWLMWói rkWQkõ lại.

“Em ckWQkó thKNrkWLMWể làmKNrkWLMW KNrkWLMWgì KNrkWLMWbây giờkWQk?” ĐKNrkWLMWới TưXdkdiiy6 Xdkdiiy6Dĩnh cườiKNrkWLMW khổ.

“Nếu eXdkdiiy6m kWQkkhông mkWQkuốn cùnkWQkg CảnhKNrkWLMW HiXdkdiiy6ên lkWQky hônXdkdiiy6, kWQknhư vậyKNrkWLMW KNrkWLMWanh Xdkdiiy6giúp kWQkem Xdkdiiy6giải qukWQkyết chuKNrkWLMWyện này.Xdkdiiy6” LonkWQkg NgXdkdiiy6ạo PhKNrkWLMWỉ tKNrkWLMWin tưởngXdkdiiy6 thựckWQk KNrkWLMWlực củkWQka Xdkdiiy6anh Xdkdiiy6sẽ Xdkdiiy6giải qKNrkWLMWuyết chuyệnXdkdiiy6 Xdkdiiy6này dễXdkdiiy6 dàng.

“Không cần,Xdkdiiy6 khKNrkWLMWông KNrkWLMWcần tổXdkdiiy6n Xdkdiiy6thương kWQkđứa bKNrkWLMWé.” kWQkĐới Xdkdiiy6Tư DXdkdiiy6ĩnh cuốngXdkdiiy6 quítKNrkWLMW ngkWQkăn cảnXdkdiiy6, Xdkdiiy6anh khôngKNrkWLMW phảiXdkdiiy6 mukWQkốn bkWQkỏ cáXdkdiiy6i tXdkdiiy6hai củXdkdiiy6a HạXdkdiiy6 TKNrkWLMWhần chứ.

Nhìn côXdkdiiy6 bkWQkày rXdkdiiy6a dángKNrkWLMW Xdkdiiy6vẻ khẩnXdkdiiy6 trươngkWQk nhkWQkư tkWQkhế, LoXdkdiiy6ng NgạoKNrkWLMW KNrkWLMWPhỉ cảmXdkdiiy6 thấykWQk lKNrkWLMWẫn lộnKNrkWLMW nóiKNrkWLMW: “TưXdkdiiy6 DĩnkWQkh, ekWQkm Xdkdiiy6vì cKNrkWLMWái kWQkgì phảiXdkdiiy6 chịuXdkdiiy6 Xdkdiiy6như vậy?”

“Em đãKNrkWLMW khônkWQkg thểXdkdiiy6 siKNrkWLMWnh chXdkdiiy6o CKNrkWLMWảnh HiêKNrkWLMWn mộtKNrkWLMW Xdkdiiy6đứa Xdkdiiy6con, Xdkdiiy6sao cXdkdiiy6ó tXdkdiiy6hể đikWQk thươngkWQk tổkWQkn Xdkdiiy6tới coKNrkWLMWn KNrkWLMWcủa kWQkanh ấyXdkdiiy6 chứ?”Xdkdiiy6 ĐớikWQk TưkWQk DkWQkĩnh Xdkdiiy6thầm tXdkdiiy6hở dài.

“Tư Dĩnh,Xdkdiiy6 vìkWQk skWQkao eKNrkWLMWm vẫnkWQk tXdkdiiy6hay ngườiXdkdiiy6 kháKNrkWLMWc Xdkdiiy6suy nghKNrkWLMWĩ, KNrkWLMWkhông sukWQky KNrkWLMWnghĩ gKNrkWLMWì chkWQko mìnhXdkdiiy6 ckWQkả.” LXdkdiiy6ong NgạokWQk PhỉXdkdiiy6 nhìnKNrkWLMW kWQkcô ngồkWQki trướckWQk mắXdkdiiy6t màXdkdiiy6 đakWQku lòng.

“Em kWQkcũng kWQkkhông cókWQk tốkWQkt nkWQkhư vậykWQk đâXdkdiiy6u. CũnKNrkWLMWg Xdkdiiy6không KNrkWLMWcòn skWQkớm nữa,KNrkWLMW KNrkWLMWem phXdkdiiy6ải trởKNrkWLMW kWQkvề, gặpKNrkWLMW lạikWQk KNrkWLMWsau.” ĐớiXdkdiiy6 TưXdkdiiy6 KNrkWLMWDĩnh khônkWQkg bkWQkiết Xdkdiiy6vì saoXdkdiiy6, kWQkcô khôXdkdiiy6ng KNrkWLMWthể bìnhkWQk KNrkWLMWthản đốiKNrkWLMW mXdkdiiy6ặt vớiXdkdiiy6 aXdkdiiy6nh được.

“Anh đưaXdkdiiy6 eKNrkWLMWm về.”kWQk LonkWQkg NgạKNrkWLMWo PXdkdiiy6hỉ biếtKNrkWLMW tKNrkWLMWrong lòngXdkdiiy6 kWQkcô cXdkdiiy6òn ngạiKNrkWLMW ngùKNrkWLMWng, aXdkdiiy6nh phảKNrkWLMWi Xdkdiiy6làm gkWQkì cKNrkWLMWho đúngXdkdiiy6 đây?

“Cám Xdkdiiy6ơn anKNrkWLMWh, nhưngXdkdiiy6 khôKNrkWLMWng cầnKNrkWLMW đâu,kWQk KNrkWLMWem tkWQkự lkWQkái xkWQke vXdkdiiy6ề.” KNrkWLMWĐới TưXdkdiiy6 Xdkdiiy6Dĩnh kháckWQkh kWQksáo ckWQkự KNrkWLMWtuyệt, Xdkdiiy6sau đkWQkó rờiKNrkWLMW khỏikWQk quán cafe.