Người vợ thay thế - Chương 67

Chương xbUPGm67: MuốxbUPGmn cóip đứaip bé

Ông Hạip cùng9RHK5J MefoHpBà Hạ9RHK5J xbUPGmgiật mìn9RHK5Jh nxbUPGmhìn bọn9RHK5J họ,9RHK5J saxbUPGmu đóip vẻip mMefoHpặt đầ9RHK5Jy phMefoHpẫn nộip nói:

“Ông ipnói đùaMefoHp xbUPGmgì vậMefoHpy? N9RHK5Jếu CảxbUPGmnh HiênMefoHp muốnxbUPGm cướMefoHpi Tiipểu Th9RHK5Jần, nóxbUPGm sẽMefoHp không9RHK5J cướiip ipngười kháipc, iphơn nữxbUPGma ipcho dùxbUPGm hixbUPGmện tại9RHK5J 9RHK5Jhai ngườxbUPGmi ciphịu cưới,9RHK5J chúxbUPGmng tMefoHpôi cũnipg sxbUPGmẽ khônipg chịuip gả.”

“Ông Hạ,9RHK5J hipai MefoHpngười đừnMefoHpg kíchMefoHp độn9RHK5Jg, chú9RHK5Jng txbUPGma bànxbUPGm bạcxbUPGm m9RHK5Jột ipchút MefoHpđược không?ip” ÔMefoHpng Hàn9RHK5J vộMefoHpi xbUPGmvàng nói.

“Chính làxbUPGm xbUPGmnhư thếxbUPGm nàyMefoHp, bMefoHpà xbUPGmHạ, ipbà MefoHpcần phải9RHK5J hipiểu rõip, nếuip xbUPGmhai ngườiip ipcố ipý bắxbUPGmt HMefoHpạ 9RHK5JThần bỏxbUPGm đứaxbUPGm nxbUPGmhỏ, vạchẳMefoHpng MefoHpmay xảyMefoHp 9RHK5Jra c9RHK5Jhuyện gìMefoHp ngoàipi ipý muốn?xbUPGm NếuMefoHp 9RHK5Jsau nàyMefoHp HMefoHpạ ipThần kMefoHphông thxbUPGmể manxbUPGmg MefoHpthai lạiMefoHp th9RHK5Jì lxbUPGmàm sMefoHpau bxbUPGmây gMefoHpiờ? Bipà hxbUPGmi xbUPGmvọng MefoHpchuyện 9RHK5Jnày 9RHK5Jxảy ripa sao?”MefoHp Bipà Hàn9RHK5J cMefoHpố ipý đemxbUPGm MefoHpsự tMefoHpình nóxbUPGmi txbUPGmhật ng9RHK5Jhiêm trọng.

Sắc xbUPGmmặt b9RHK5Jà HạxbUPGm quMefoHpả nhMefoHpiên thaipy đổxbUPGmi xbUPGmmột chút,MefoHp khôipng xbUPGmkhỏi MefoHpnhìn xeipm 9RHK5Jông Hạ.

“Ông HạMefoHp, ôxbUPGmng bìnhip tĩnxbUPGmh mộ9RHK5Jt 9RHK5Jchút, hipãy nghipe t9RHK5Jôi nóMefoHpi, Cả9RHK5Jnh HMefoHpiên nhấtMefoHp địnhxbUPGm lipà thíchip HMefoHpạ T9RHK5Jhần, bipằng khôngip 9RHK5Jhai đứaxbUPGm cũngip sMefoHpẽ khôngip ởMefoHp cùn9RHK5Jg mộtMefoHp chỗxbUPGm, 9RHK5Jkhông phipải sao?”xbUPGm Ô9RHK5Jng HànMefoHp iptùy t9RHK5Jhời khuyên9RHK5J giải.

“Vậy ýip củaip xbUPGmhai người9RHK5J MefoHplà muipốn Cảnh9RHK5J Hipiên xbUPGmly hônip r9RHK5Jồi cưới9RHK5J Hạ9RHK5J Thần,ip ipCảnh Hiênip cũnipg chịu9RHK5J làMefoHpm vxbUPGmậy sao?”xbUPGm NgxbUPGmữ khíip củipa ÔnxbUPGmg Hạip cũnipg MefoHpdịu điip đipôi chút.

“Nhất định9RHK5J CảnhxbUPGm MefoHpHiên sẽxbUPGm chịu,ip MefoHphai ngưxbUPGmời 9RHK5Jyên tâxbUPGmm, ipchuyện ipnày chúnipg tôipi MefoHpsẽ giảiMefoHp quyxbUPGmết, nhấ9RHK5Jt đxbUPGmịnh sẽxbUPGm MefoHpcho hMefoHpai người9RHK5J xbUPGmmột đMefoHpáp MefoHpán vMefoHpừa l9RHK5Jòng, iphai ngườiMefoHp hxbUPGmôm naipy MefoHpở lạiMefoHp MefoHpđây MefoHpăn cơxbUPGmm nha.MefoHp” ÔnxbUPGmg 9RHK5JHàn MefoHpvui vMefoHpẻ, giãxbUPGmn đuipôi lônMefoHpg mipày, ôngip đã9RHK5J cxbUPGmó cMefoHpháu nMefoHpội rồi.

“Không cần,ip MefoHpchúng tipôi xbUPGmkhông cần9RHK5J 9RHK5Jăn, chúipng tôi9RHK5J điMefoHp vipề trư9RHK5Jớc đây,MefoHp MefoHphy vọngxbUPGm ha9RHK5Ji MefoHpngười 9RHK5Jcho chúnxbUPGmg tôixbUPGm ipmột câu9RHK5J trảMefoHp lờiip thuxbUPGmyết phục.”

“Được, sipẽ rấtip nhanxbUPGmh thôi.”

Ông 9RHK5JHạ và9RHK5J bàxbUPGm Hipạ MefoHpđi iprồi, ipông Hà9RHK5Jn cùnMefoHpg bxbUPGmà HànMefoHp nh9RHK5Jìn ipnhau, iptrong lòn9RHK5Jg cipó mMefoHpột lin9RHK5Jh 9RHK5Jcảm tốt.

Đới Tư9RHK5J Dĩipnh mởxbUPGm cửaMefoHp raxbUPGm, nhìMefoHpn thMefoHpấy ngườiip ngoàipi cửa,xbUPGm sắcMefoHp mặt9RHK5J c9RHK5Jứng đờ,9RHK5J xbUPGmhọ 9RHK5Jlại tớipi nữa.

“Bác MefoHptrai, bipác gáiMefoHp, hMefoHpai ngườiip tớiMefoHp rồixbUPGm ạ.xbUPGm” V9RHK5Jừa 9RHK5Jđịnh kMefoHpêu ipba m9RHK5Jẹ, độxbUPGmt niphiên n9RHK5Jhớ tipới 9RHK5Jngày xbUPGmđó bipà HàMefoHpn MefoHpcó nóixbUPGm qua9RHK5J, cô9RHK5J 9RHK5Jvội v9RHK5Jàng sửaxbUPGm miệng.

Ông H9RHK5Jàn cMefoHpùng xbUPGmbà HàxbUPGmn vipui vẻxbUPGm đ9RHK5Ji tới9RHK5J, ngipồi xuố9RHK5Jng ghMefoHpế 9RHK5Jsô phMefoHpa, Đipới T9RHK5Jư DĩnxbUPGmh tiprong lMefoHpòng siipnh ngh9RHK5Ji hoặc,xbUPGm khôn9RHK5Jg lẽMefoHp hipọ ipđến xbUPGmđây bMefoHpức côip lipy hôn.

“Tư Dĩnh9RHK5J, côMefoHp chuẩn9RHK5J b9RHK5Jị kiphi xbUPGmnào ipdọn ipđi? ipChúng MefoHpta muốn9RHK5J ipđem nơxbUPGmi MefoHpnày tripang h9RHK5Joàng MefoHplại mộipt chútip.” 9RHK5JBà Hà9RHK5Jn nhìipn xunipg quipanh phòxbUPGmng tMefoHpựa hồxbUPGm kxbUPGmhông MefoHpvừa lòng.

“Cảnh HiênxbUPGm nMefoHphất địnhMefoHp nóMefoHpi 9RHK5Jcho MefoHpcô ipbiết rồipi, Hạ9RHK5J Thầ9RHK5Jn 9RHK5Jđang manMefoHpg thxbUPGmai, xbUPGmđứa n9RHK5Jhỏ 9RHK5Jlà coMefoHpn củxbUPGma Cản9RHK5Jh Hiên?ip 9RHK5JTa 9RHK5Jnghĩ sẽMefoHp đemxbUPGm nóxbUPGm đếnip đâyxbUPGm đMefoHpể chMefoHpăm xbUPGmsóc, d9RHK5Jù gìMefoHp nMefoHpó cũngMefoHp đaipng MefoHpmang 9RHK5Jcốt nhụ9RHK5Jc củaxbUPGm HàMefoHpn MefoHpgia ciphúng ta.”

Đới xbUPGmTư DxbUPGmĩnh MefoHpchấn độxbUPGmng, Hạ9RHK5J MefoHpThần ma9RHK5Jng th9RHK5Jai, xbUPGmđứa nh9RHK5Jỏ là9RHK5J xbUPGmcon củxbUPGma xbUPGmCảnh HMefoHpiên? ĐiềuMefoHp ipnày 9RHK5Jsao cMefoHpó thể?9RHK5J Nế9RHK5Ju Cả9RHK5Jnh ipHiên 9RHK5Jcùng HạxbUPGm TxbUPGmhần ởMefoHp MefoHpcùng 9RHK5Jmột chỗ,MefoHp nxbUPGmhư saMefoHpo lạiip khô9RHK5Jng MefoHpđồng xbUPGmý cùxbUPGmng côxbUPGm lipy hôn,MefoHp hMefoHpay làMefoHp ônipg bipà HànxbUPGm MefoHpcố ipý nóiip nhMefoHpư vậy.

“Cô khôngip ti9RHK5Jn sMefoHpao? Được9RHK5J rxbUPGmồi, 9RHK5Jta sẽip cxbUPGmhờ 9RHK5JCảnh HixbUPGmên trởMefoHp v9RHK5Jề, chúnxbUPGmg txbUPGma cùxbUPGmng MefoHpnhau hỏ9RHK5Ji nóip. CMefoHpô ipđi MefoHpgọi điệnip tMefoHphoại cMefoHpho ipnó 9RHK5Jđi.” MefoHpBà Hipàn nhìnMefoHp rMefoHpa hoàixbUPGm ngMefoHphi tronMefoHpg mắMefoHpt cô.

“Vâng.” ĐớixbUPGm xbUPGmTư 9RHK5JDĩnh lấ9RHK5Jy điipện thoipại dxbUPGmi độngip bên9RHK5J ngườiip 9RHK5Jra gọi.

“Tư DMefoHpĩnh, cóip việcip MefoHpgì sipao?” HànMefoHp Cảniph Hi9RHK5Jên ipcầm xbUPGmlấy dxbUPGmi độxbUPGmng vừMefoHpa thấy9RHK5J MefoHplà điMefoHpện thoạiMefoHp ởxbUPGm MefoHpnhà MefoHpgọi đến.

“Bây g9RHK5Jiờ aniph có9RHK5J 9RHK5Jbận k9RHK5Jhông? Khôngip phảiMefoHp vộiMefoHp, nhưxbUPGmng aipnh hãyip tipan xbUPGmsở sớMefoHpm xbUPGmmột chúxbUPGmt, e9RHK5Jm cxbUPGmó vixbUPGmệc muốnxbUPGm hỏixbUPGm axbUPGmnh mà.”MefoHp xbUPGmGiọng ĐớixbUPGm Tipư Dipĩnh rấtxbUPGm nhẹ.

Hàn Cản9RHK5Jh HiênxbUPGm nhìMefoHpn 9RHK5Jxem đồngxbUPGm hồ,9RHK5J cMefoHpòn có9RHK5J MefoHpnửa giờ9RHK5J cũnipg đãxbUPGm 9RHK5Jtan sxbUPGmở rồi,9RHK5J nMefoHpói: “Đ9RHK5Jược, ipanh lậMefoHpp 9RHK5Jtức xbUPGmvề ngay.”

Đới MefoHpTư ipDĩnh cù9RHK5Jng ô9RHK5Jng H9RHK5Jàn, bàip HàMefoHpn lẳng9RHK5J lặngip n9RHK5Jgồi cxbUPGmhờ CxbUPGmảnh Hipiên trởMefoHp vềip ipchứng mMefoHpinh hếtxbUPGm thảy.

Chuông cử9RHK5Ja vừaip ripeo, Đớiip xbUPGmTư 9RHK5JDĩnh vộMefoHpi vàipng đixbUPGm mMefoHpở cửa.

“Tư DĩMefoHpnh, chuyệMefoHpn gìip,…” HxbUPGmàn 9RHK5JCảnh HxbUPGmiên ti9RHK5Jến vxbUPGmào 9RHK5Jnhà liề9RHK5Jn hỏi,xbUPGm độMefoHpt niphiên th9RHK5Jấy cipha m9RHK5Jẹ 9RHK5Jđang ngMefoHpồi ởxbUPGm ghế9RHK5J sô9RHK5J ph9RHK5Ja, sử9RHK5Jng sốtMefoHp nói:

“Cha mMefoHpẹ, tại9RHK5J 9RHK5Jsao hMefoHpai ngườiip lạMefoHpi đếnip đây?”

“Xảy ipra ipchuyện lipớn nMefoHphư 9RHK5Jthế mxbUPGmà chipúng t9RHK5Ja 9RHK5Jcó thipể kxbUPGmhông đếnxbUPGm ipđược saoMefoHp?” v9RHK5Jẻ mxbUPGmặt ôngMefoHp H9RHK5Jàn ngiphiêm tMefoHpúc nói.

“Con ipcòn MefoHpgiả bộ,ip đứaip 9RHK5Jnhỏ tronMefoHpg bụngip Hạip ThầMefoHpn cipó phảipi lMefoHpà 9RHK5Jcủa cxbUPGmon không,ip cóip phảiip hxbUPGmay không?”ip Bipà MefoHpHàn 9RHK5Jgõ 9RHK5Jvào ipđầu axbUPGmnh một9RHK5J cáMefoHpi, tạxbUPGmi s9RHK5Jao MefoHpanh cáiip gipì cũngxbUPGm khipông nóipi chipo hipọ MefoHpbiết chứ.

Hàn 9RHK5JCảnh HxbUPGmiên cứng9RHK5J ngườMefoHpi đứn9RHK5Jg đơ9RHK5J 9RHK5Jnơi đ9RHK5Jó, xbUPGmkhông biếtip l9RHK5Jà nê9RHK5Jn MefoHpphủ MefoHpnhận 9RHK5Jhay thừaMefoHp nh9RHK5Jận nữa,9RHK5J MefoHpcha mipẹ biMefoHpết đứaxbUPGm nhMefoHpỏ trMefoHpong MefoHpbụng HMefoHpạ Thầ9RHK5Jn lxbUPGmà cxbUPGmon ipcủa chínhip mMefoHpình, 9RHK5Jcòn TMefoHpư Dĩipnh tiphì s9RHK5Jao, khôipng kh9RHK5Jỏi đMefoHpưa mắxbUPGmt nhìn9RHK5J vềxbUPGm phíxbUPGma cô.

“Cha mipẹ, tạ9RHK5Ji sxbUPGmao hipai ngườiip 9RHK5Jlại biết?”MefoHp N9RHK5Jgữ khxbUPGmí của9RHK5J an9RHK5Jh cMefoHpó vẻMefoHp bipất 9RHK5Jđắc MefoHpdĩ trầmip trọnMefoHpg, chu9RHK5Jyện t9RHK5Jới nướcMefoHp nipày cũngxbUPGm khôngxbUPGm tiphể khôn9RHK5Jg thừaMefoHp nhận.

Sắc mặipt ĐớixbUPGm Tipư Dĩniph xbUPGmthay đổi,xbUPGm tron9RHK5Jg đáy9RHK5J mxbUPGmắt cipó chxbUPGmút đMefoHpau xbUPGmlòng, ipcô có9RHK5J MefoHpthể khôngip thèmMefoHp đểxbUPGm ipý đ9RHK5Jến chuyMefoHpện tMefoHpình củxbUPGma Cảnh9RHK5J HMefoHpiên vxbUPGmà HạxbUPGm Thầipn, nhMefoHpưng xbUPGmcô đểip xbUPGmý đếipn vipiệc anxbUPGmh cư9RHK5J nhiê9RHK5Jn dáMefoHpm lừaxbUPGm mình.

“Chúng ipta tạiip sipao lại9RHK5J biết9RHK5J, hipôm naipy ôn9RHK5Jg Hà9RHK5Jn vớiip bàxbUPGm Hipàn nổi9RHK5J giậnMefoHp đùnxbUPGmg đùngip chạipy đến9RHK5J chấtxbUPGm vMefoHpấn chúnxbUPGmg MefoHpta, bắtip ch9RHK5Júng MefoHpta ipcho MefoHpbọn họip mộtip cMefoHpái cMefoHpông đipạo, h9RHK5Jiện iptại tMefoHpa mMefoHpuốn MefoHphỏi conxbUPGm, MefoHpcon tínhMefoHp làmip ipsao b9RHK5Jây giờ.”9RHK5J Ông9RHK5J HMefoHpàn thMefoHpực xbUPGmthông mi9RHK5Jnh đe9RHK5Jm vấipn đềxbUPGm nxbUPGmày đxbUPGmẩy san9RHK5Jg chxbUPGmo anh

“Con…” HànMefoHp CảnMefoHph HiMefoHpên chMefoHpần chxbUPGmờ, khôipng bxbUPGmiết lipàm saipo mớiMefoHp phải.

“Rất khxbUPGmó 9RHK5Jquyết đMefoHpịnh sa9RHK5Jo? CxbUPGmó điềuMefoHp tMefoHpa nóMefoHpi ch9RHK5Jo c9RHK5Jon biết,9RHK5J Cảnh9RHK5J Hiên,MefoHp Hạip Tiphần đipang mMefoHpang tronxbUPGmg mìxbUPGmnh đứaip xbUPGmcon cMefoHpủa conip, hiệxbUPGmn tạiMefoHp việcip xảipy rMefoHpa txbUPGmrước mMefoHpắt cMefoHphỉ ipcó một9RHK5J cMefoHpách giải9RHK5J qu9RHK5Jyết đóxbUPGm chxbUPGmính l9RHK5Jà cưMefoHpới H9RHK5Jạ ThxbUPGmần.” 9RHK5JÔng 9RHK5JHàn tỏMefoHp th9RHK5Jái độxbUPGm kiênxbUPGm quyết9RHK5J nói.

“Cảnh xbUPGmHiên MefoHpà, Hạip ThầnMefoHp đMefoHpang mxbUPGmang thaxbUPGmi co9RHK5Jn cipủa MefoHpcon, ipcon nhẫnxbUPGm xbUPGmtâm mipặc k9RHK5Jệ MefoHpnó sao.”MefoHp Bipà MefoHpHàn MefoHpở bênMefoHp ipcạnh ipcũng đệmMefoHp thêm.

Đới Tư9RHK5J Dĩn9RHK5Jh MefoHplẳng lặn9RHK5Jg ipđứng ởMefoHp 9RHK5Jmột bên9RHK5J, t9RHK5Jrong mắtMefoHp lộ9RHK5J bxbUPGmi thươnipg, hxbUPGmóa rMefoHpa đànxbUPGm ôxbUPGmng đềuxbUPGm MefoHpnhư vậy9RHK5J, CxbUPGmảnh HiMefoHpên c9RHK5Jư nhiipên cũxbUPGmng 9RHK5Jsau lưnipg mìnhMefoHp cùng9RHK5J HạxbUPGm Thầipn xipảy 9RHK5Jra chuMefoHpyện đó9RHK5J, vậyip tạMefoHpi 9RHK5Jsao còipn khôngip ch9RHK5Jịu b9RHK5Juông 9RHK5Jtay cô.

“Cha mẹip, MefoHphai ngườipi ipkhông cầnxbUPGm ép9RHK5J conMefoHp, xbUPGmhai nipgười trởMefoHp vềMefoHp đipi, cxbUPGmon xbUPGmsẽ su9RHK5Jy nghMefoHpĩ 9RHK5Jxem phảixbUPGm giảiip quyxbUPGmết chMefoHpuyện nàyMefoHp ripa sao.”9RHK5J Hànip Cảniph Hiipên thốnipg khxbUPGmổ héMefoHpt lớn,MefoHp mọiip ngMefoHpười đề9RHK5Ju mipuốn éxbUPGmp aMefoHpnh, anMefoHph sắipp đi9RHK5Jên rồi.

“Vậy coipn tốt9RHK5J nhấtxbUPGm 9RHK5Jhãy nxbUPGmghĩ k9RHK5Jĩ lạiMefoHp 9RHK5Jđi, chúnMefoHpg ipta cipho cipon MefoHp10 ipngày MefoHpsuy nghĩ,9RHK5J cipùng ipTư DĩnMefoHph iply iphôn, c9RHK5Jưới 9RHK5JHạ ThxbUPGmần.” TroxbUPGmng mắt9RHK5J Ô9RHK5Jng Hànip chứipa đầyip txbUPGmức giận.

Bà HànxbUPGm cũ9RHK5Jng nh9RHK5Jìn ĐớixbUPGm xbUPGmTư DĩMefoHpnh nói:

“Tôi hxbUPGmy vọnipg MefoHpcô hiipểu đượipc, MefoHpđứa béxbUPGm MefoHptrong bMefoHpụng Hạ9RHK5J xbUPGmThần, cxbUPGmhúng tôiip sipẽ khôipng MefoHpbỏ nipó, xbUPGmcô xbUPGmnên biMefoHpết chíxbUPGmnh mìnMefoHph ipphải làmMefoHp niphư thMefoHpế nipào? Nếu9RHK5J côMefoHp cóMefoHp 9RHK5Jthể siMefoHpnh chipo ipchúng tôxbUPGmi m9RHK5Jột 9RHK5Jđứa chá9RHK5Ju, chúngMefoHp t9RHK5Jôi ipcũng sẽMefoHp khônMefoHpg vMefoHpô tìnxbUPGmh bứcip cô.”

“Cháu hiểuMefoHp đxbUPGmược, c9RHK5Jháu khôn9RHK5Jg có9RHK5J tiprách iphai bác,9RHK5J MefoHpcũng kMefoHphông xbUPGmcó gìip MefoHpkỳ lạip.” Đới9RHK5J TxbUPGmư Dĩipnh cưipời 9RHK5Jkhổ, côip k9RHK5Jhông cMefoHpó tưxbUPGm c9RHK5Jách trácxbUPGmh bọ9RHK5Jn họ.

“Chúng t9RHK5Jôi đixbUPGm 9RHK5J, chuMefoHpyện 9RHK5Jcòn xbUPGmlại haMefoHpi ngưipời tMefoHpự mìnxbUPGmh giMefoHpải quyết,MefoHp chúnMefoHpg txbUPGmôi ipchỉ cầnMefoHp xbUPGmkết quả.”xbUPGm ÔnMefoHpg ipHàn l9RHK5Jôi k9RHK5Jéo bipà 9RHK5JHàn, xbUPGmném lạixbUPGm xbUPGmnhững lờiip MefoHpnày, rồ9RHK5Ji x9RHK5Joay ngườMefoHpi rờixbUPGm đi.

Anh c9RHK5Jhọn em

Hàn CảnhMefoHp 9RHK5JHiên nhMefoHpìn Đớ9RHK5Ji MefoHpTư DMefoHpĩnh 9RHK5Jvẫn 9RHK5Jđang bìn9RHK5Jh tĩnhip đứnMefoHpg ipở bêxbUPGmn c9RHK5Jạnh, MefoHpáy nipáy nóiMefoHp: “MefoHpTư Dĩnh,xbUPGm 9RHK5Jem xbUPGmnghe a9RHK5Jnh giảixbUPGm thMefoHpích, lầnMefoHp đ9RHK5Jó làMefoHp vìMefoHp 9RHK5Janh uốn9RHK5Jg rượuip, MefoHpcho nMefoHpên mớiMefoHp có9RHK5J thipể cùn9RHK5Jg xbUPGmHạ ThầnMefoHp MefoHpxảy rMefoHpa chuyệxbUPGmn khôngxbUPGm nênip xảyMefoHp MefoHpra, MefoHpai ngipờ cô9RHK5J ấxbUPGmy lxbUPGmại ma9RHK5Jng thaixbUPGm, anh……….”

“Cảnh HiêxbUPGmn, xbUPGmchúc ipmừng anhip, lipên cMefoHphức cha.”9RHK5J Đớiip MefoHpTư Dipĩnh lipại xbUPGmđột nhiMefoHpên n9RHK5Jgăn l9RHK5Jời anh.

Mặt Hànip Cảnhip Hiipên biếnMefoHp sắc,MefoHp n9RHK5Jói: “Tư9RHK5J xbUPGmDĩnh, MefoHplời MefoHpem nMefoHpói MefoHpcó ipý gìMefoHp? Tron9RHK5Jg lònxbUPGmg eMefoHpm đanMefoHpg nxbUPGmghĩ gì9RHK5J thì9RHK5J ipnói 9RHK5Jra điMefoHp, xbUPGmem cxbUPGmó ipthể 9RHK5Jđánh anxbUPGmh, cóxbUPGm thểMefoHp mxbUPGmắng an9RHK5Jh 9RHK5Jnhưng x9RHK5Jin xbUPGmem đ9RHK5Jừng cMefoHpó tiphái độxbUPGm này.”

“Em vMefoHpì sxbUPGmao MefoHpphải đánhip xbUPGmanh, mipắng xbUPGmanh? Eipm khôipng nên9RHK5J chúc9RHK5J mừng9RHK5J 9RHK5Janh saoxbUPGm?” 9RHK5JKhóe mixbUPGmệng Đớipi TxbUPGmư DMefoHpĩnh mMefoHpang xbUPGmtheo m9RHK5Jột c9RHK5Jhút cườiip cười,ip iplàm chipo anMefoHph MefoHpnhìn không9RHK5J 9RHK5Jra côip MefoHpđang n9RHK5Jghĩ gì.

“Tư DĩnhxbUPGm, eipm k9RHK5Jhông xbUPGmtrách ipanh s9RHK5Jao? EMefoHpm khôngip oxbUPGmán MefoHpanh sao?”9RHK5J TroMefoHpng lxbUPGmòng MefoHpHàn CảnhMefoHp HixbUPGmên 9RHK5Jvô cùnMefoHpg hxbUPGmoang mangMefoHp, tạiMefoHp sxbUPGmao côMefoHp l9RHK5Jại cóxbUPGm thipể bì9RHK5Jnh iptĩnh như9RHK5J thế?

“Em kxbUPGmhông tráciph, cũipng không9RHK5J o9RHK5Ján, Cảnh9RHK5J HiêMefoHpn, đâ9RHK5Jy làMefoHp vMefoHpiệc MefoHpem khôn9RHK5Jg MefoHpthể l9RHK5Jàm 9RHK5Jcho aMefoHpnh, ch9RHK5Jo n9RHK5Jên chúng9RHK5J 9RHK5Jta 9RHK5Jly h9RHK5Jôn đi.ip” MefoHpĐới MefoHpTư DĩnxbUPGmh biếtMefoHp mìniph khônipg 9RHK5Jcó tưMefoHp cáxbUPGmch oáipn, điềuMefoHp 9RHK5Jcô cMefoHpó tiphể làipm lxbUPGmà xbUPGmthành iptoàn ipcho bipọn họ.

“Ly hôn9RHK5J, lxbUPGmy xbUPGmhôn xbUPGmgì? xbUPGmEm vMefoHpì MefoHpđiều nàxbUPGmy màip xbUPGmly hôipn sipao?” HàMefoHpn Cảniph Hipiên nón9RHK5Jg giậnxbUPGm ip, ipsau đóxbUPGm bắtip xbUPGmlấy bipả MefoHpvai củaxbUPGm cô,MefoHp nói9RHK5J: “MefoHpEm cứip ipcoi như9RHK5J chúngxbUPGm tipa tìipm đượcMefoHp mộMefoHpt nxbUPGmgười xbUPGmđẻ tMefoHphuê 9RHK5Jđược kiphông? Eipm ipkhông pxbUPGmhải nóixbUPGm ipem sẽMefoHp khô9RHK5Jng MefoHpngại sao?”

Đới Tưip DĩMefoHpnh ipnhìn anMefoHph kíMefoHpch động,MefoHp hipạ 9RHK5Jtay anMefoHph ipxuống, nói:9RHK5J “HạMefoHp Thần9RHK5J làMefoHp ipmẹ của9RHK5J c9RHK5Jon aipnh, MefoHpanh MefoHpcó thểip xe9RHK5Jm c9RHK5Jô ấMefoHpy nMefoHphư mMefoHpột ngưipời đẻMefoHp thuêMefoHp sa9RHK5Jo? MefoHpCon ipcủa cxbUPGmô ấyxbUPGm sẽip xbUPGmchịu cipho chún9RHK5Jg 9RHK5Jta saxbUPGmo? Cảipnh Hiênip đừngxbUPGm xbUPGmtự lừaxbUPGm dối9RHK5J ipchính mìnhip nữa.”

Hàn CảxbUPGmnh HiMefoHpên cứMefoHpng đờip ngưxbUPGmời, lMefoHpời củaip 9RHK5Jcô khônipg chútxbUPGm lưipu xbUPGmtình chạmip vàipo chỗxbUPGm đa9RHK5Ju 9RHK5Jcủa mìxbUPGmnh, mộMefoHpt lúipc iplâu ipsau mớiMefoHp nhìnMefoHp ipcô rồiip nói9RHK5J: “AMefoHpnh sẽ9RHK5J kxbUPGmhông lipy hôipn với9RHK5J eMefoHpm, trướipc xbUPGmkia anxbUPGmh cMefoHpũng đã9RHK5J nói9RHK5J iprồi, aniph tìnhMefoHp ngipuyện khxbUPGmông cipó c9RHK5Jon, cũnMefoHpg k9RHK5Jhông muốnip 9RHK5Jmất đipi eipm, hiMefoHpện MefoHptại a9RHK5Jnh MefoHpvẫn muốnip nh9RHK5Jư thế.”

“Cảnh Hiê9RHK5Jn, tội9RHK5J 9RHK5Jgì ipchứ? AMefoHpnh MefoHpcó b9RHK5Jiết xbUPGmanh iplàm nxbUPGmhư MefoHpvậy thươngxbUPGm tổipn MefoHpbao nhiêipu ngườMefoHpi không?9RHK5J Cipha mxbUPGmẹ củaip anhip, MefoHpHạ ThầnMefoHp và9RHK5J MefoHpcon củMefoHpa côMefoHp ấy,xbUPGm 9RHK5Janh nhẫnip tâmMefoHp sipao?” ĐớixbUPGm Tưip xbUPGmDĩnh vừa9RHK5J cipảm độMefoHpng, MefoHpvừa đMefoHpau lòng.

“Tư Dĩnh9RHK5J, exbUPGmm khxbUPGmông xbUPGmcần nó9RHK5Ji nữxbUPGma, axbUPGmnh b9RHK5Jắt 9RHK5Jbuộc 9RHK5Jphải phụxbUPGm 9RHK5Jmột bêMefoHpn, nếxbUPGmu chọnip giữaMefoHp đứaxbUPGm MefoHpbé MefoHpvà emip, aMefoHpnh sipẽ chọnxbUPGm 9RHK5Jem.” Hàn9RHK5J CxbUPGmảnh HiêMefoHpn nhìMefoHpn cô9RHK5J vớixbUPGm ipthái 9RHK5Jđộ cư9RHK5Jơng quyết.

Đới TMefoHpư DĩMefoHpnh ipbất đắcxbUPGm dĩxbUPGm tiphở dài9RHK5J, cô9RHK5J biếxbUPGmt thu9RHK5Jyết phụcMefoHp Cảipnh HiênMefoHp thựipc sipự rấtip kMefoHphó MefoHpkhăn, aipnh cần9RHK5J thờ9RHK5Ji MefoHpgian đipể sipuy nghipĩ xbUPGmcẩn thận.

Chuyện MefoHpcủa Hipàn Cảnhip Hiê9RHK5Jn cùnxbUPGmg Hạ9RHK5J 9RHK5JThần khôMefoHpng cònxbUPGm làMefoHp bíip mật,9RHK5J nhất9RHK5J địnhMefoHp mọiip ngườiip cũ9RHK5Jng đã9RHK5J xbUPGmbiết rồi.

Đới Tipư MefoHpGiai cùngMefoHp TrMefoHpịnh Vũ9RHK5J VănxbUPGm maxbUPGmng vxbUPGmẻ mặt9RHK5J tứcxbUPGm gixbUPGmận bấMefoHpt bìniph đMefoHpi xbUPGmvào xbUPGmnhà TMefoHpư Dĩnh.

“Em còn9RHK5J khô9RHK5Jng tứcMefoHp giậxbUPGmn, ha9RHK5Ji nMefoHpgười tứcip giMefoHpận lxbUPGmàm ipchi?” xbUPGmĐới TưxbUPGm 9RHK5JDĩnh 9RHK5Jnhìn cáMefoHpc cxbUPGmô cười9RHK5J nói.

“Tư DĩnhMefoHp, ở9RHK5J trướcxbUPGm mặipt bọn9RHK5J chị9RHK5J khô9RHK5Jng cầnxbUPGm ipkiên cưipờng nMefoHphư vậy,xbUPGm nếuxbUPGm e9RHK5Jm xbUPGmmuốn kiphóc, hãyip ipkhóc đxbUPGmi, bọn9RHK5J chịxbUPGm cMefoHpùng e9RHK5Jm chixbUPGma sẻ.”

Đới 9RHK5JTư GixbUPGmai cũnxbUPGmg MefoHphiểu đ9RHK5Jược lòMefoHpng củaip xbUPGmem gáMefoHpi, sắipc mặt9RHK5J cóxbUPGm chú9RHK5Jt trầmMefoHp txbUPGmrọng MefoHphỏi: “Tưip Dĩnh,xbUPGm lipần nàyxbUPGm MefoHpcó phảiip ipem quxbUPGmyết đipịnh 9RHK5Jly hôn?”

“Ly hôn?MefoHp CậuxbUPGm cùMefoHpng ipHàn C9RHK5Jảnh 9RHK5JHiên muốn9RHK5J lMefoHpy MefoHphôn?” Trịnh9RHK5J VũxbUPGm Văn9RHK5J chMefoHpấn độngxbUPGm hỏi.

Đới 9RHK5JTư Dĩn9RHK5Jh trầMefoHpm mặc9RHK5J mộtip chút9RHK5J mới9RHK5J ipnói: “xbUPGmTuy rMefoHpằng Cipảnh Hi9RHK5Jên vẫMefoHpn ipkhông đồngxbUPGm ýxbUPGm lMefoHpy hôn,MefoHp nhưngxbUPGm exbUPGmm bixbUPGmết anMefoHph ấyip t9RHK5Jới mộMefoHpt nipgày nipào đóip ipcũng sẽip đồnMefoHpg ýMefoHp giảiMefoHp quyếtip chuyệnxbUPGm nà9RHK5Jy, 9RHK5Jtình yêipu ipcủa chúngxbUPGm MefoHpem nếMefoHpu 9RHK5Jso sMefoHpánh 9RHK5Jcũng kxbUPGmhông bằnipg đượcxbUPGm ipmáu m9RHK5Jủ tìipnh txbUPGmhâm ipcốt nhụ9RHK5Jc củaxbUPGm ngườiip thân,MefoHp 9RHK5Jem txbUPGmin tưởngxbUPGm khipi MefoHpanh ấy9RHK5J nhìnip MefoHpthấy coxbUPGmn m9RHK5Jình, MefoHpcũng xbUPGmchính lxbUPGmà tMefoHphời điểMefoHpm chúnxbUPGmg eMefoHpm 9RHK5Jly hôn.”

Nhìn cô9RHK5J 9RHK5Jcũng khipông cMefoHpó biểuMefoHp hiệnxbUPGm củaip sự9RHK5J ipbi thương,xbUPGm Trị9RHK5Jnh ipVũ Văipn cũ9RHK5Jng ipđột n9RHK5Jhiên hiểuMefoHp đưMefoHpợc, xbUPGmTư Dĩniph MefoHpvẫn y9RHK5Jêu L9RHK5Jong NxbUPGmgạo Phỉ,9RHK5J MefoHpcho n9RHK5Jên mipới ipbình tĩnh9RHK5J như9RHK5J vipậy, chxbUPGmính xbUPGmmình tiphật khMefoHpông biipết nêipn ipthương c9RHK5Jảm MefoHpcho cMefoHpô haipy HxbUPGmàn CảnhMefoHp Hiên.

Hạ ThầnxbUPGm lẳn9RHK5Jg lặ9RHK5Jng ngồixbUPGm trê9RHK5Jn s9RHK5Jô phipa, 9RHK5Jchờ HàMefoHpn Cảnh9RHK5J Hi9RHK5Jên mởip miện9RHK5Jg, cô9RHK5J khôngxbUPGm ngiphĩ t9RHK5Jới xbUPGmcha ipmẹ iplại xbUPGmphái nxbUPGmgười điềuMefoHp trMefoHpa côip, c9RHK5Jó điềuip MefoHpviệc ipnày cũ9RHK5Jng đúipng vớixbUPGm hipy v9RHK5Jọng củaMefoHp cô.

Hàn ipCảnh 9RHK5JHiên dxbUPGmo dựMefoHp đã9RHK5J MefoHplâu, ripốt c9RHK5Jục ngMefoHpẩng ipđầu nhxbUPGmìn côMefoHp, xbUPGmhạ quMefoHpyết định,9RHK5J quyếtxbUPGm 9RHK5Jtâm nói:xbUPGm “HạMefoHp Thần,xbUPGm a9RHK5Jnh ipxin MefoHplỗi, xbUPGmbất luận9RHK5J 9RHK5Jem quyết9RHK5J địniph sẽip lMefoHpàm MefoHpgì 9RHK5Jvới cipái tha9RHK5Ji, axbUPGmnh chỉ9RHK5J cóip thể9RHK5J 9RHK5Jnói vớipi ipem 9RHK5Jrằng, anxbUPGmh sẽxbUPGm khMefoHpông cùngxbUPGm Tưip Dĩn9RHK5Jh lMefoHpy hôn.”

“Anh C9RHK5Jảnh 9RHK5JHiên, 9RHK5Jem chMefoHpo 9RHK5Jtới bxbUPGmây giờxbUPGm đềuip khôxbUPGmng cxbUPGmó 9RHK5Jnghĩ iptới aipnh sẽMefoHp lxbUPGmy hôn9RHK5J, aniph c9RHK5Jũng không9RHK5J cầ9RHK5Jn pxbUPGmhải chịu9RHK5J trMefoHpách 9RHK5Jnhiệm, đứaxbUPGm bipé nàyxbUPGm anMefoHph cũxbUPGmng khônMefoHpg cMefoHpần phải9RHK5J ipxen vMefoHpào.” xbUPGmNước mMefoHpắt Hipạ thipần cMefoHphảy xuống,9RHK5J MefoHpoán hậnip xbUPGmtrong lxbUPGmòng l9RHK5Jại xbUPGmgia tăipng thêipm vàiip phần.

“Hạ ipThần, aMefoHpnh kiphông nxbUPGmghĩ sẽxbUPGm xbUPGmtổn thươMefoHpng đếnMefoHp 9RHK5Jem, xbUPGmthật sựMefoHp aniph MefoHpkhông muốxbUPGmn MefoHpnhư vậy.MefoHp” H9RHK5Jàn CảnhxbUPGm 9RHK5JHiên kxbUPGmhông biếtMefoHp bMefoHpiểu đạt9RHK5J lờixbUPGm ipxin l9RHK5Jỗi n9RHK5Jhư thếMefoHp nào.

“Em biMefoHpết, xbUPGmCảnh Hiên,xbUPGm anMefoHph đixbUPGm đi,ip e9RHK5Jm khMefoHpông muipốn gặpip anxbUPGmh nữa.”MefoHp Hạ9RHK5J Tiphần 9RHK5Jthật khxbUPGmông ngờMefoHp xbUPGmngười ipđàn ôngip nàipy lạMefoHpi bạc9RHK5J tìnhMefoHp bạcxbUPGm nipghĩa vipới ipmình nhưMefoHp vậy.

“Vậy e9RHK5Jm bả9RHK5Jo trọn9RHK5Jg, anxbUPGmh đipi đây.”MefoHp HàMefoHpn C9RHK5Jảnh HiêMefoHpn cxbUPGmhần chờ9RHK5J mipột chút,xbUPGm đứngip dậipy nMefoHphìn cô,xbUPGm rồMefoHpi xo9RHK5Jay MefoHplưng đi.

Hạ ThầnxbUPGm hunxbUPGmg hăng9RHK5J nhìxbUPGmn t9RHK5Jheo bipóng MefoHpdáng anh9RHK5J, xbUPGmHàn CảnhxbUPGm Hiê9RHK5Jn, mộtMefoHp ngàyMefoHp nàoxbUPGm đóip, anMefoHph sẽxbUPGm phảixbUPGm cầuxbUPGm 9RHK5Jxin côMefoHp ipcho an9RHK5Jh quaipy trởip về.

Trong quMefoHpán cafe.

“Tư MefoHpDĩnh, eipm cxbUPGmó khỏ9RHK5Je khônxbUPGmg?” L9RHK5Jong NMefoHpgạo Phỉ9RHK5J ipnhìn ipcô, qMefoHpuan tâ9RHK5Jm hỏxbUPGmi, kMefoHphông bixbUPGmết cxbUPGmô saMefoHpu kxbUPGmhi biết9RHK5J chuyMefoHpện củaip Hipạ Th9RHK5Jần sẽMefoHp 9RHK5Jnghĩ nMefoHphư thế9RHK5J nào?

“Vẫn tốt9RHK5J, còxbUPGmn an9RHK5Jh?” Đớ9RHK5Ji TMefoHpư Dĩ9RHK5Jnh nhẹMefoHp MefoHpnhàng uốngip mộ9RHK5Jt ngụipm xbUPGmcà pMefoHphê, càxbUPGm phMefoHpê ch9RHK5Jua só9RHK5Jt giốngip 9RHK5Jnhư iplòng củMefoHpa côMefoHp bâyip giờMefoHp vậy.

“Bây giờMefoHp eMefoHpm đipịnh làmMefoHp ipgì?” xbUPGmLong NxbUPGmgạo Phỉip quaxbUPGmn tâm9RHK5J hỏi.

“Làm cáiip gì?”MefoHp ĐxbUPGmới Tư9RHK5J DĩnxbUPGmh sửMefoHpng sốt,9RHK5J khôn9RHK5Jg hiểuxbUPGm được9RHK5J xbUPGmý tứxbUPGm cxbUPGmủa anh.

“Chính l9RHK5Jà 9RHK5JHạ Tiphần 9RHK5Jđã mMefoHpang tha9RHK5Ji rồxbUPGmi, eipm địnhxbUPGm làmMefoHp gipì 9RHK5Jbây giờ?”xbUPGm LonxbUPGmg N9RHK5Jgạo PxbUPGmhỉ nMefoHpói rõxbUPGm lại.

“Em cipó thểxbUPGm xbUPGmlàm gxbUPGmì 9RHK5Jbây giờ9RHK5J?” ĐớiMefoHp TMefoHpư xbUPGmDĩnh cườ9RHK5Ji khổ.

“Nếu MefoHpem khônMefoHpg muipốn ipcùng Cipảnh HixbUPGmên lMefoHpy hipôn, nhưip vậ9RHK5Jy ipanh gipiúp ipem gMefoHpiải quyipết chuipyện n9RHK5Jày.” xbUPGmLong 9RHK5JNgạo PhMefoHpỉ iptin tưởngip MefoHpthực lực9RHK5J 9RHK5Jcủa aMefoHpnh xbUPGmsẽ gMefoHpiải quyxbUPGmết chuyệ9RHK5Jn n9RHK5Jày dễxbUPGm dàng.

“Không cipần, kMefoHphông ipcần tổn9RHK5J thươxbUPGmng đứaxbUPGm bé.”xbUPGm Đới9RHK5J Tư9RHK5J Dĩipnh cuốngip qMefoHpuít n9RHK5Jgăn cipản, 9RHK5Janh khôxbUPGmng ipphải muốn9RHK5J bỏxbUPGm c9RHK5Jái 9RHK5Jthai của9RHK5J Hạip TxbUPGmhần chứ.

Nhìn côxbUPGm bàipy ipra ipdáng vẻMefoHp khẩ9RHK5Jn trư9RHK5Jơng nhxbUPGmư xbUPGmthế, LoxbUPGmng ipNgạo PhỉMefoHp ipcảm th9RHK5Jấy lẫnxbUPGm lộnxbUPGm MefoHpnói: “TxbUPGmư DxbUPGmĩnh, 9RHK5Jem vìip cMefoHpái ipgì phải9RHK5J chxbUPGmịu nhưMefoHp vậy?”

“Em đãxbUPGm khônxbUPGmg thể9RHK5J siMefoHpnh chMefoHpo Cảnhip HiêMefoHpn mộipt đứaip ipcon, saMefoHpo ipcó tMefoHphể xbUPGmđi thươngip MefoHptổn tớiip MefoHpcon ipcủa aipnh xbUPGmấy chứ?”ip ĐớiMefoHp Tưip ipDĩnh thầmip t9RHK5Jhở dài.

“Tư Dĩnh,xbUPGm vipì MefoHpsao eMefoHpm vẫnxbUPGm tiphay ngườiMefoHp kháxbUPGmc ipsuy 9RHK5Jnghĩ, khôn9RHK5Jg xbUPGmsuy MefoHpnghĩ gipì cipho MefoHpmình cả.MefoHp” LxbUPGmong Ngạo9RHK5J MefoHpPhỉ nhìnMefoHp ipcô ngồiip tr9RHK5Jước mắtMefoHp xbUPGmmà đaMefoHpu lòng.

“Em cxbUPGmũng khôngip cMefoHpó tốtMefoHp nh9RHK5Jư vậyip đâu.xbUPGm ipCũng ipkhông cMefoHpòn sớm9RHK5J nipữa, ipem phMefoHpải tripở về,ip gặxbUPGmp lạipi sau.”MefoHp ĐớMefoHpi TMefoHpư DMefoHpĩnh khôngMefoHp biipết ipvì sipao, côxbUPGm không9RHK5J thMefoHpể b9RHK5Jình tiphản đốixbUPGm mặMefoHpt vớiMefoHp aniph được.

“Anh đưaMefoHp 9RHK5Jem về.”9RHK5J L9RHK5Jong NxbUPGmgạo PhỉMefoHp biếtip tronxbUPGmg lòngMefoHp cô9RHK5J cò9RHK5Jn MefoHpngại ngùng,xbUPGm anxbUPGmh phảiMefoHp lxbUPGmàm gìip chxbUPGmo đúng9RHK5J đây?

“Cám ơn9RHK5J anhxbUPGm, nhưMefoHpng khôxbUPGmng MefoHpcần 9RHK5Jđâu, exbUPGmm tipự lái9RHK5J xbUPGmxe về.”MefoHp ĐớiMefoHp xbUPGmTư ipDĩnh kiphách sáoip ipcự tuyệtxbUPGm, MefoHpsau đMefoHpó rờiMefoHp khMefoHpỏi quán cafe.