Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: 43The Larfmjsmw 43of Life

Lão Koskoosh ZDsi5schăm chrfmjsmú nggcCfU8he rfmjsmhau háZDsi5su. TugcCfU8y mắtrfmjsm lãgcCfU8o đã43 mờgcCfU8 43từ lrfmjsmâu, nhgcCfU8ưng tarfmjsmi lãrfmjsmo còn thínhgcCfU8 lắmgcCfU8, vàZDsi5s m43ột tiế43ng độZDsi5sng khZDsi5sẽ crfmjsmũng thấu43 gcCfU8tới cárfmjsmi t43rí 43thông mrfmjsminh rfmjsmsuy krfmjsmém vẫn c43òn nằmZDsi5s 43sau v43ầng trágcCfU8n ZDsi5skhô héo,ZDsi5s nh43ưng khgcCfU8ông crfmjsmòn để43 ýgcCfU8 đếnZDsi5s việc43 đờrfmjsmi nữa.rfmjsm ZDsi5sÀ! ĐZDsi5só là Si43tcum-to-ha rfmjsmđang trfmjsmhe trfmjsmhé nguyề43n rfmjsmrủa đàZDsi5sn rfmjsmchó rfmjsmmà nàng43 đángcCfU8h đậprfmjsm vàgcCfU8 43vỗ vềgcCfU8 ZDsi5sđể buộcrfmjsm vào dgcCfU8ây cư43ơng. Sitcum-to-hrfmjsma là43 rfmjsmcháu ngZDsi5sọai lgcCfU8ão. Nhrfmjsmưng nàn43g quZDsi5sá gcCfU8bận nênrfmjsm chẳn43g thèm nghZDsi5sĩ rfmjsmtới ôngcCfU8g ngọai43 g43ià nurfmjsma ngồirfmjsm tZDsi5srơ tgcCfU8rọi trêngcCfU8 tuyếtgcCfU8, tuyệtZDsi5s 43vọng vàrfmjsm yếu đuối.rfmjsm PhảigcCfU8 nhrfmjsmổ trạirfmjsm c43ho xongrfmjsm. C43on đgcCfU8ường dàigcCfU8 đanZDsi5sg 43chờ đợi43 trgcCfU8ong gcCfU8khi nhữrfmjsmng đoạn nZDsi5sgày ngZDsi5sắn nrfmjsmgủi khrfmjsmông rfmjsmchịu chậmrfmjsm gcCfU8lại. CuộcZDsi5s 43sống và43 n43hững bổrfmjsmn phận43 củarfmjsm cuộZDsi5sc sốnrfmjsmg chứ khôngcCfU8g phả43i củarfmjsm 43cái 43chết, giụcrfmjsm g43iã nànZDsi5sg. MàZDsi5s 43bây gi43ờ rfmjsmlão gần43 vZDsi5sới cgcCfU8ái chrfmjsmết lắm rồi. 

Ý 43nghĩ đórfmjsm làrfmjsmm gcCfU8lão ggcCfU8ià hoả43ng hốtrfmjsm trfmjsmrong gcCfU8một lúc.rfmjsm LãogcCfU8 rfmjsmđưa gcCfU8bàn taZDsi5sy têrfmjsm l43iệt rurfmjsmn gcCfU8rẩy sờ srfmjsmoạng đốZDsi5sng củi43 kgcCfU8hô gcCfU8nhỏ bérfmjsm bgcCfU8ên cạrfmjsmnh lãgcCfU8o. ChZDsi5sắc ZDsi5schắn là43 đốrfmjsmng củZDsi5si ngcCfU8ằm gcCfU8đó, bàn tZDsi5say lãoZDsi5s ZDsi5slại rụtrfmjsm vềgcCfU8 vrfmjsmà n43ằm ẩgcCfU8n dư43ới ngcCfU8hững 43tấm ZDsi5sda 43thú rácZDsi5sh rướgcCfU8i bẩnrfmjsm 43thỉu, vZDsi5sà lZDsi5são lại ch43ăm chú43 rfmjsmnghe ngónZDsi5sg. Tiếngrfmjsm rfmjsmsột sọarfmjsmt 43của nhữrfmjsmng tấmrfmjsm dZDsi5sa chZDsi5so lãrfmjsmo birfmjsmết rằgcCfU8ng c43ăn lều bZDsi5sằng dgcCfU8a hươZDsi5su củaZDsi5s viêrfmjsmn chZDsi5súa bZDsi5sộ l43ạc đãrfmjsm rfmjsmđược dỡrfmjsm xuốnrfmjsmg 43và đgcCfU8ang đượcgcCfU8 nrfmjsmén rfmjsmgọn lạgcCfU8i cho dgcCfU8ễ ZDsi5smang điZDsi5s. Vi43ên chúa43 tểZDsi5s là43 cZDsi5son lão,rfmjsm hắrfmjsmn gcCfU8cao lớngcCfU8, lựrfmjsmc lưỡng,ZDsi5s cZDsi5sầm 43đầu bộrfmjsm lZDsi5sạc và 43là mộZDsi5st trfmjsmay thiệngcCfU8 ZDsi5sxạ. Tron43g kZDsi5shi phụgcCfU8 gcCfU8nữ vgcCfU8ất vảrfmjsm 43lo lirfmjsmệu hànhrfmjsm trfmjsmrang của43 rfmjsmtrại, gigcCfU8ọng hắn vrfmjsmang lZDsi5sên, qurfmjsmở t43rách họrfmjsm chậm43 chạp.rfmjsm LãZDsi5so KgcCfU8oskoosh lằgcCfU8ng taiZDsi5s. Đâyrfmjsm lZDsi5sà lầngcCfU8 cuối rfmjsmcùng l43ão gcCfU8còn ZDsi5snghe giọngZDsi5s đógcCfU8. Trfmjsmúp lềZDsi5su rfmjsmcủa GeehZDsi5sow đãrfmjsm dỡgcCfU8 rồgcCfU8i! Và43 gcCfU8nhà củgcCfU8a Tusken c43ũng d43ỡ rồZDsi5si! Brfmjsmảy, támgcCfU8, chínrfmjsm; chỉZDsi5s c43òn lềrfmjsmu cZDsi5sủa rfmjsmlão gcCfU8phù thủy43 c43òn đứn43g ZDsi5smà thôi. KgcCfU8ìa! rfmjsmBây rfmjsmgiờ h43ọ dỡrfmjsm gcCfU8đến tgcCfU8úp lề43u đógcCfU8 r43ồi. LãoZDsi5s ngcCfU8ghe t43hấy tigcCfU8ếng lãgcCfU8o ZDsi5sphù trfmjsmhủy cằn ZDsi5snhằn t43rong rfmjsmkhi hắnrfmjsm xếpZDsi5s lềurfmjsm lZDsi5sên xgcCfU8e tgcCfU8rượt tuyết.gcCfU8 Mrfmjsmột đứagcCfU8 nhỏZDsi5s 43lè nhZDsi5sè khócrfmjsm vàrfmjsm một thiếu43 gcCfU8phụ cất43 gcCfU8tiếng hátZDsi5s rgcCfU8u trầmrfmjsm t43rầm trogcCfU8ng họngZDsi5s gcCfU8để dỗZDsi5s dàrfmjsmnh nóZDsi5s. LZDsi5são grfmjsmià nggcCfU8hĩ, thằng Koo-terfmjsme, m43ột đứarfmjsm ZDsi5sbé haZDsi5sy quấrfmjsmy ZDsi5snhư vậy43 lgcCfU8à vrfmjsmì nórfmjsm kgcCfU8hông đưZDsi5sợc gcCfU8khoẻ lắmrfmjsm. ZDsi5sCó lẽZDsi5s nó cũ43ng chẳngcCfU8g sốZDsi5sng được43 brfmjsmao ZDsi5slâu nữa,gcCfU8 gcCfU8người trfmjsma sẽ43 đốt43 lửgcCfU8a đểrfmjsm khoétgcCfU8 mộrfmjsmt 43cái gcCfU8hố trong tuyếZDsi5st gcCfU8và xgcCfU8ếp đágcCfU8 lêngcCfU8 t43rên đ43ể giữ43 chgcCfU8o chóZDsi5s srfmjsmói khZDsi5sỏi bới43 x43ác ragcCfU8. ChgcCfU8à, chuyện ấygcCfU8 cZDsi5só rfmjsmgì làrfmjsm quarfmjsmn rfmjsmhệ. rfmjsmNhiều 43lắm thì43 rfmjsmnó 43cũng ch43ỉ sống43 đượcgcCfU8 írfmjsmt nZDsi5săm nữa,gcCfU8 màrfmjsm bữagcCfU8 đóigcCfU8 bữa nZDsi5so. VàgcCfU8 rốgcCfU8t cuộZDsi5sc Tử43 ThầgcCfU8n đã43 chZDsi5sực sẵn,rfmjsm ZDsi5sluôn lgcCfU8uôn đóirfmjsm ZDsi5svà đrfmjsmói ZDsi5shơn agcCfU8i hết,ZDsi5s sẽ ZDsi5s dang 43tay đóngcCfU8 đợi. 

TiếngZDsi5s gcCfU8gì đgcCfU8ó? ZDsi5sÀ, mọiZDsi5s ngườrfmjsmi đanZDsi5sg brfmjsmuộc xZDsi5se 43và giónggcCfU8 dâ43y 43cương. Lrfmjsmão lắngrfmjsm ng43he v43ì lão 43 sẽ chẳgcCfU8ng crfmjsmòn ba43o ggcCfU8iờ đgcCfU8ược ng43he nữa.gcCfU8 Tiếng43 ZDsi5sroi vuZDsi5sn vrfmjsmút giZDsi5sáng xrfmjsmuống g43iữa đàngcCfU8 chó. HãyZDsi5s lrfmjsmắng ngrfmjsmhe chúng43 rítrfmjsm! ChZDsi5súng ZDsi5sghét công43 virfmjsmệc nặrfmjsmng nh43ọc 43và nhZDsi5sững đoạngcCfU8 đư43ờng dàrfmjsmi biết bgcCfU8ao! 43Lần luợtrfmjsm, xZDsi5se tZDsi5srượt tuyếZDsi5st chuyểgcCfU8n đrfmjsmộng chậmgcCfU8 crfmjsmhạp đểZDsi5s 43rồi biến43 dầ43n trong gcCfU8im rfmjsmlặng. Crfmjsmhúng 43đã 43đi ZDsi5shết. gcCfU8Chúng đã43 k43huất khỏi43 đời43 ZDsi5slão, rfmjsmvà rfmjsmlão gcCfU8đứng 43cô đrfmjsmơn trước giờgcCfU8 p43hút cZDsi5say đắnggcCfU8 cuối43 cgcCfU8ùng củaZDsi5s cuZDsi5sộc đờrfmjsmi. KhôZDsi5sng. Tu43yết lạgcCfU8o xạogcCfU8 d43ưới đôgcCfU8i giày da,ZDsi5s rfmjsmmột ngưZDsi5sời đứngrfmjsm bêngcCfU8 rfmjsmlão, gcCfU8một bàgcCfU8n rfmjsmtay nhẹgcCfU8 nh43àng đặrfmjsmt lêZDsi5sn đầugcCfU8 rfmjsmlão. rfmjsmCon lãrfmjsmo quả rfmjsm thực tửrfmjsm gcCfU8tế lắmZDsi5s mới43 đốiZDsi5s xrfmjsmử nrfmjsmhư thế.43 rfmjsmLão nhớgcCfU8 lạgcCfU8i ngcCfU8hững ôngZDsi5s lãoZDsi5s khárfmjsmc mZDsi5sà gcCfU8con trai không43 chịugcCfU8 đợi43 rfmjsmnán gcCfU8lại 43sau kZDsi5shi ZDsi5sbộ gcCfU8lạc đãZDsi5s gcCfU8đi hết.rfmjsm ZDsi5sNhưng ZDsi5scon traZDsi5si lãogcCfU8 đ43ã ởrfmjsm lại. LZDsi5são tgcCfU8hả gcCfU8hồn vZDsi5sề gcCfU8quá khứ,rfmjsm gcCfU8cho đếnZDsi5s kZDsi5shi tiếZDsi5sng của43 chàngcCfU8g tgcCfU8rai tgcCfU8rẻ lgcCfU8ôi kéorfmjsm ZDsi5slão trởrfmjsm về hiệnrfmjsm tại. 

rfmjsm"Cha thấyrfmjsm bằ43ng lòng43 chrfmjsmứ?" C43hàng hỏi. 

rfmjsmLão trảZDsi5s lời43: "ChgcCfU8a bằngZDsi5s lòng!" 

gcCfU8 "Bên cạnZDsi5sh chrfmjsma c43ó củrfmjsmi đó,"rfmjsm cZDsi5shàng rfmjsmtrai gcCfU8nói tiZDsi5sếp, "43và lửrfmjsma chárfmjsmy mạnh. Brfmjsmuổi sán43g trờrfmjsmi rfmjsmu árfmjsmm v43à 43đã bớtrfmjsm rfmjsmlạnh rồZDsi5si. TugcCfU8yết sắpgcCfU8 ZDsi5srơi. NggcCfU8ay bâ43y giờgcCfU8 tZDsi5suyết cũng đa43ng r43ơi rồi." 

"Phải,43 ZDsi5sngay lúcZDsi5s 43này tZDsi5suyết gcCfU8đang rơi!" 

"gcCfU8Các nZDsi5sgười tZDsi5srong bộ43 lạcZDsi5s vộigcCfU8 43lắm. HànhgcCfU8 lZDsi5sý củgcCfU8a hgcCfU8ọ nặngZDsi5s nềrfmjsm ZDsi5smà bụZDsi5sng họ43 lạirfmjsm lép ZDsi5s xẹp vrfmjsmì ZDsi5sthiếu ă43n. ĐườngZDsi5s dài43 nênZDsi5s hgcCfU8ọ phảigcCfU8 43đi rfmjsmcho mauZDsi5s. Thrfmjsmôi coZDsi5sn 43đi đâgcCfU8y. 43Cha bằng lòrfmjsmng chứ?" 

rfmjsm "Bằng ZDsi5slòng. C43ha gcCfU8như cZDsi5shiếc rfmjsmlá ZDsi5snăm ngóairfmjsm c43òn só43t lại,ZDsi5s drfmjsmính gcCfU8vất vưởnrfmjsmg một chZDsi5sút ở43 cuốZDsi5sng. 43Làn gZDsi5sió đầZDsi5su tiêngcCfU8 thổrfmjsmi làgcCfU8 ZDsi5scha rụ43ng. TZDsi5siếng cgcCfU8ủa cZDsi5sha grfmjsmiống nh43ư tiến43g một bàgcCfU8 l43ão. MắtgcCfU8 rfmjsmcha rfmjsmkhông cògcCfU8n gcCfU8dẫn đưZDsi5sờng chgcCfU8o crfmjsmhân chZDsi5sa điZDsi5s, chân43 cZDsi5sha nặnggcCfU8 nề,ZDsi5s người cgcCfU8ha m43ệt gcCfU8mỏi, rfmjsmcha bằng43 lòng." 

Lão43 crfmjsmúi đầZDsi5su mãgcCfU8n ngugcCfU8yện rfmjsmcho đếnrfmjsm khZDsi5si tigcCfU8ếng tuyếtgcCfU8 rfmjsmlạo xZDsi5sạo bZDsi5siến ZDsi5shết tr43ong kZDsi5shông gian, vàgcCfU8 lãZDsi5so biếtZDsi5s rằngrfmjsm corfmjsmn 43lão rfmjsmđã gcCfU8đi x43a kgcCfU8hông ZDsi5scòn ZDsi5sgọi lạirfmjsm đượcZDsi5s 43nữa. Ta43y lZDsi5são vộirfmjsm vàng quờrfmjsm qugcCfU8ạng sgcCfU8ờ đốgcCfU8ng củiZDsi5s. ZDsi5sChỉ cZDsi5sòn đốnggcCfU8 củirfmjsm gcCfU8này đứ43ng giữaZDsi5s lãogcCfU8 vZDsi5sà gcCfU8cõi vĩ43nh cửu đang43 hrfmjsmá migcCfU8ệng chờrfmjsm đ43ón lgcCfU8ão. ZDsi5sNhư v43ậy lZDsi5sà đờgcCfU8i lZDsi5são rfmjsmchỉ ZDsi5scòn đrfmjsmo 43bằng một43 mớZDsi5s crfmjsmủi. Lần lượt43 rfmjsmtừng thaZDsi5snh củi43 mộtrfmjsm sẽZDsi5s tiếrfmjsmp thêm43 vàrfmjsmo gcCfU8ngọn lửaZDsi5s, vàgcCfU8 cgcCfU8ứ nhrfmjsmư thế,43 43thần chếtZDsi5s sZDsi5sẽ lần từngrfmjsm bưgcCfU8ớc trfmjsmiến tới43 l43ão. Kh43i than43h củgcCfU8i cuZDsi5sối cgcCfU8ùng 43đã chá43y hết,43 sươnggcCfU8 turfmjsmyết lạnh 43lẽo ZDsi5ssẽ trZDsi5sở nZDsi5sên k43hốc lrfmjsmiệt. Hrfmjsmai chânrfmjsm lãZDsi5so s43ẽ gcCfU8chịu khuất43 phụgcCfU8c trước,ZDsi5s rfmjsmrồi đến hrfmjsmai tagcCfU8y lãZDsi5so, rfmjsmvà sựZDsi5s têrfmjsm cứZDsi5sng sZDsi5sẽ dầnrfmjsm dầnrfmjsm 43chuyển từ43 ngòairfmjsm vàgcCfU8o đến43 giữarfmjsm cơgcCfU8 thểgcCfU8 lrfmjsmão. Đầu lãrfmjsmo sZDsi5sẽ 43gục vềgcCfU8 pgcCfU8hía trướcrfmjsm, tỳgcCfU8 vàoZDsi5s h43ai đầurfmjsm gốrfmjsmi, vàrfmjsm l43ão sẽZDsi5s ng43hỉ gi43ấc ngàngcCfU8 thu,rfmjsm thật lZDsi5sà dễ43 dàngrfmjsm. NgườigcCfU8 đời43 aZDsi5si cũgcCfU8ng chrfmjsmết mộtZDsi5s lần. 

Lão krfmjsmhông thgcCfU8an vãn.rfmjsm Đó43 là43 lềZDsi5s ZDsi5slối 43của kiế43p sốnZDsi5sg màZDsi5s, córfmjsm gìrfmjsm b43ất côZDsi5sng đâu?gcCfU8 LãgcCfU8o ra ZDsi5s đời gần43 vZDsi5sới đất,rfmjsm lã43o đãgcCfU8 sốngZDsi5s gầZDsi5sn vớirfmjsm đất,gcCfU8 43và luậtgcCfU8 lệZDsi5s gcCfU8phát gcCfU8nguyên ZDsi5sở đó43 krfmjsmhông có43 gì m43ới lạ43 đối43 vrfmjsmới l43ão. Đrfmjsmó lgcCfU8à rfmjsmluật gcCfU8lệ đốirfmjsm vgcCfU8ới tấtgcCfU8 cảgcCfU8 mọrfmjsmi thểgcCfU8 rfmjsmxác. Tạorfmjsm ZDsi5shóa không nươngZDsi5s trfmjsmay vớ43i t43hể xZDsi5sác. ZDsi5sTạo hóagcCfU8 khôrfmjsmng ZDsi5shề chúrfmjsm ZDsi5sý t43ới cáiZDsi5s gcCfU8vật cụZDsi5s thểZDsi5s màZDsi5s ngưrfmjsmời tgcCfU8a mệnh ZDsi5sdanh làrfmjsm cá43 nhângcCfU8. rfmjsmTạo hóa43 c43hỉ gcCfU8chú ýrfmjsm 43tới chủnggcCfU8 lgcCfU8ọai, tới43 ZDsi5snòi rfmjsmgiống. rfmjsmĐó là điều43 tgcCfU8rừu tượngrfmjsm 43sâu rfmjsmxa nhấtZDsi5s mà43 43đầu rfmjsmóc ma43n rợ43 của43 lãogcCfU8 Korfmjsmskoosh cóZDsi5s tgcCfU8hể hgcCfU8iểu đượrfmjsmc, nhưng lãZDsi5so hiểu43 mộgcCfU8t cZDsi5sách thấuZDsi5s đ43áo. Lã43o đãZDsi5s trôngZDsi5s t43hấy gcCfU8nó thểrfmjsm hiệnrfmjsm trorfmjsmng mọi43 cuZDsi5sộc sống. Nrfmjsmhựa cgcCfU8ây tràngcCfU8 gcCfU8ứa, màuZDsi5s xgcCfU8anh rZDsi5sờn rfmjsmcủa mầmZDsi5s 43liễu, lárfmjsm gcCfU8vàng rụ43ng rfmjsm- chỉ43 mộrfmjsmt 43sự kiện này43 cũrfmjsmng đủZDsi5s đ43ể diễngcCfU8 t43ả tấtrfmjsm crfmjsmả rfmjsmlịch rfmjsmsử. NhưnggcCfU8 gcCfU8tạo hó43a đềurfmjsm gcCfU8đặt 43cho cgcCfU8á rfmjsmnhân một nhiệmZDsi5s 43vụ. ZDsi5sNếu hắnrfmjsm khrfmjsmông ZDsi5slàm trfmjsmròn nhirfmjsmệm vụgcCfU8 đó,ZDsi5s hắgcCfU8n sẽgcCfU8 cgcCfU8hết. M43à ngcCfU8ếu làmrfmjsm rfmjsmtròn nhiệm rfmjsmvụ đrfmjsmó, gcCfU8thì crfmjsmũng gcCfU8vậy, hgcCfU8ắn vẫnrfmjsm pgcCfU8hải chếgcCfU8t. rfmjsmTạo ZDsi5shóa khônggcCfU8 rfmjsmhề qrfmjsmuan tZDsi5sâm, ZDsi5scó rất ZDsi5snhiều ngườgcCfU8i gcCfU8đã tuâZDsi5sn crfmjsmhịu 43và crfmjsmhính sựgcCfU8 tuângcCfU8 chịu,rfmjsm 43- chứrfmjsm khôngrfmjsm prfmjsmhải ngưZDsi5sời tuân chị43u rfmjsm- mrfmjsmới sốngrfmjsm vrfmjsmà ZDsi5ssống ZDsi5smãi mãi43. gcCfU8Bộ lạrfmjsmc củaZDsi5s KoskooZDsi5ssh đgcCfU8ã cgcCfU8ó từ43 lâugcCfU8 đời43 lắmrfmjsm rồi. Những43 rfmjsmông ZDsi5sgià mrfmjsmà lãorfmjsm biết43 khZDsi5si cònZDsi5s làgcCfU8 mộtZDsi5s đứZDsi5sa trẻ,ZDsi5s đ43ã rfmjsmbiết những43 ôgcCfU8ng giZDsi5sà khác si43nh trướcZDsi5s họ.gcCfU8 Nh43ư vậyZDsi5s, sZDsi5sự thựcrfmjsm gcCfU8là bgcCfU8ộ rfmjsmlạc đãZDsi5s rfmjsmtồn tại43, bộ43 lạgcCfU8c lrfmjsmà tượZDsi5sng trưZDsi5sng cho sựrfmjsm tZDsi5suân chgcCfU8ịu củarfmjsm tấ43t cả43 nhữ43ng gcCfU8người thurfmjsmộc bộrfmjsm ZDsi5slạc, ZDsi5snhững nZDsi5sgười đãgcCfU8 chìrfmjsmm sâugcCfU8 trZDsi5song quá khứgcCfU8 vàgcCfU8 mồZDsi5s mả43 krfmjsmhông cònZDsi5s nhớZDsi5s đượZDsi5sc ởgcCfU8 đâu.ZDsi5s 43Họ khônggcCfU8 đángcCfU8g kể,ZDsi5s rfmjsmhọ là43 nhữnggcCfU8 giai đo43ạn. Họrfmjsm khuấrfmjsmt đZDsi5si nrfmjsmhư những43 đrfmjsmám mrfmjsmây taZDsi5sn gcCfU8trong gcCfU8một rfmjsmchiều rfmjsmmùa 43Hạ. Lão43 cũgcCfU8ng chỉZDsi5s là mộtZDsi5s girfmjsmai đoạn,43 gcCfU8và lãogcCfU8 sẽZDsi5s chết.gcCfU8 Tạo43 43hóa khrfmjsmông gcCfU8đếm xrfmjsmỉa. Tạrfmjsmo 43hóa chỉ43 đZDsi5sặt gcCfU8ra mộrfmjsmt nhiệm vụ43, bagcCfU8n rgcCfU8a mộtZDsi5s lgcCfU8uật ZDsi5slệ cgcCfU8ho kiếgcCfU8p sốgcCfU8ng. NhiệmgcCfU8 vụ43 củgcCfU8a cuộc43 43đời lgcCfU8à ZDsi5svĩnh tru43yền nòi giống,43 vgcCfU8à l43uật lZDsi5sệ c43ủa 43tạo hZDsi5sóa lrfmjsmà cZDsi5shết. 43Một thiếu43 nữ43 làrfmjsm mộ43t srfmjsminh vậtZDsi5s trôngrfmjsm đẹp mắt,ZDsi5s ngựcrfmjsm cănrfmjsmg 43phồng, thânZDsi5s tZDsi5shể mạngcCfU8h mẽ,gcCfU8 c43hân bưrfmjsmớc uyểnrfmjsm cZDsi5shuyển, cặpgcCfU8 mgcCfU8ắt sáng trongZDsi5s. Những43 nhi43ệm ZDsi5svụ củarfmjsm n43àng đagcCfU8ng crfmjsmhờ đrfmjsmợi nànggcCfU8. Tirfmjsma ságcCfU8ng t43rong mắtZDsi5s nàZDsi5sng bừng lên,ZDsi5s bướcgcCfU8 rfmjsmchân nàrfmjsmng nhZDsi5sanh ngcCfU8hẹn hgcCfU8ơn. LgcCfU8úc bạoZDsi5s dạn,ZDsi5s 43lúc bẽngcCfU8 lẽn43 đốgcCfU8i 43với cácrfmjsm tgcCfU8hanh niên, nànZDsi5sg làrfmjsmm crfmjsmho họgcCfU8 lây43 srfmjsmự bồnrfmjsm chồngcCfU8 củagcCfU8 nàZDsi5sng. Nrfmjsmàng gcCfU8càng ngàZDsi5sy càgcCfU8ng đẹgcCfU8p rfmjsmhơn cho đến43 ZDsi5skhi gcCfU8một crfmjsmhàng đgcCfU8i srfmjsmăn khôn43g cònZDsi5s tựZDsi5s kìrfmjsmm h43ãm được,rfmjsm rfmjsmđem nànZDsi5sg về43 lề43u củagcCfU8 h43ắn để ZDsi5s lo việc43 rfmjsmbếp n43ước, 43làm 43lụng 43cho hắngcCfU8 vgcCfU8à đểgcCfU8 làmZDsi5s gcCfU8mẹ đgcCfU8àn crfmjsmon c43ủa hắn.gcCfU8 M43ột khZDsi5si 43có ZDsi5scon cái, nhữngrfmjsm vrfmjsmẻ duyênrfmjsm dángcCfU8g rờigcCfU8 b43ỏ ZDsi5snàng. ChZDsi5sân rfmjsmtay nàZDsi5sng chậmZDsi5s rfmjsmchạp v43à ngưgcCfU8ợng nghịu, mZDsi5sắt nànggcCfU8 mờrfmjsm đgcCfU8i vZDsi5sà ZDsi5schỉ cònZDsi5s 43những đứagcCfU8 t43rẻ lgcCfU8à tgcCfU8hấy ZDsi5ssung sướnggcCfU8 rfmjsmkhi 43kề bêrfmjsmn rfmjsmmá người43 đàn bà43 43da ZDsi5sđỏ grfmjsmià rfmjsmnua bênZDsi5s ngọnZDsi5s lrfmjsmửa. NhiệmZDsi5s vụgcCfU8 gcCfU8của nànrfmjsmg đãrfmjsm h43oàn tấgcCfU8t. Chỉrfmjsm mộrfmjsmt thời giangcCfU8 srfmjsmau, khgcCfU8i chZDsi5sớm ZDsi5scó nạnZDsi5s đó43i hoặcrfmjsm p43hải đi43 xaZDsi5s, ZDsi5snàng ZDsi5ssẽ bị43 bỏZDsi5s gcCfU8lại, giốngZDsi5s nhưgcCfU8 rfmjsmlão đã rfmjsmbị b43ỏ lạ43i, giữarfmjsm rfmjsmcảnh tuyết43 43phủ trfmjsmrắng xZDsi5sóa, vớirfmjsm mZDsi5sột đốngZDsi5s củigcCfU8 nhỏ.gcCfU8 43Đó làZDsi5s luật lệ. 

Lão cgcCfU8ẩn rfmjsmthận đặtrfmjsm gcCfU8một thanrfmjsmh củirfmjsm l43ên đốnrfmjsmg 43lửa gcCfU8và trfmjsmiếp trfmjsmục sgcCfU8uy nZDsi5sghĩ. ĐóZDsi5s lZDsi5sà luậtgcCfU8 lệ gcCfU8chung chgcCfU8o tgcCfU8ất cảrfmjsm mọirfmjsm vật,rfmjsm 43mọi ZDsi5snơi. MuỗiZDsi5s birfmjsmến đrfmjsmi hếgcCfU8t kgcCfU8hi 43giá đóngrfmjsm lầrfmjsmn đầu.rfmjsm Con srfmjsmóc nhỏZDsi5s gcCfU8cũng b43ò điZDsi5s để43 chếtgcCfU8 rfmjsmở một43 ZDsi5snơi xgcCfU8a. KhgcCfU8i ngcCfU8ăm thánrfmjsmg đãZDsi5s đgcCfU8è nặrfmjsmng gcCfU8lên coZDsi5sn thỏ, gcCfU8 nó sẽZDsi5s trởgcCfU8 43nên chậm43 chạp,rfmjsm nZDsi5sặng nềrfmjsm rfmjsmvà khôngcCfU8g gcCfU8chạy ZDsi5sthóat gcCfU8được mórfmjsmng ZDsi5svuốt củgcCfU8a ZDsi5skẻ gcCfU8thù nữa. rfmjsmCả gấurfmjsm ZDsi5sto rfmjsmlớn cũngcCfU8g t43rở thàn43h vụn43g vềgcCfU8, gcCfU8mù 43lòa vZDsi5sà rfmjsmhay cáuZDsi5s kỉnh43 43để gcCfU8đến nỗi saurfmjsm rfmjsmcùng v43ài cogcCfU8n chgcCfU8ó cũrfmjsmng hạ43 được43 nó43. Lãorfmjsm nrfmjsmhớ lrfmjsmại cảrfmjsmnh lãogcCfU8 bỏ43 43cha lãoZDsi5s ZDsi5sở l43ại phía thượnggcCfU8 ngạZDsi5sn sôngrfmjsm KlgcCfU8ondike 43vào mùrfmjsma 43Đông, tZDsi5srước khgcCfU8i vị43 ZDsi5smục sưZDsi5s* tớgcCfU8i vớZDsi5si những cuốngcCfU8 sá43ch krfmjsminh ZDsi5svà cgcCfU8hiếc ZDsi5shộp đựgcCfU8ng thuZDsi5sốc megcCfU8n. ĐãZDsi5s nZDsi5shiều lZDsi5sần lão43 KoskoZDsi5sosh chép mZDsi5siệng khZDsi5si nghĩrfmjsm ZDsi5stới cZDsi5sái hộpgcCfU8 đó,43 rfmjsmmặc dầgcCfU8u ngà43y gcCfU8nay lZDsi5são gcCfU8không cònrfmjsm nướZDsi5sc brfmjsmọt đểrfmjsm chép gcCfU8 miệng nữgcCfU8a. gcCfU8Môn thuốc43 tgcCfU8rừ đaZDsi5su đớn43 thậtgcCfU8 là43 hZDsi5say. NZDsi5shưng rốtrfmjsm cugcCfU8ộc ôn43g mụrfmjsmc sư43 chỉZDsi5s làm p43hiền chZDsi5so họrfmjsm ZDsi5svì ôrfmjsmng rfmjsmta chẳngZDsi5s rfmjsmmang lạiZDsi5s chúgcCfU8t thịrfmjsmt rfmjsmthà nàogcCfU8 43cho bộrfmjsm rfmjsmlạc rfmjsmmà ă43n lạigcCfU8 khoẻ, gcCfU8nên cácgcCfU8 tagcCfU8y săn43 lênZDsi5s tiZDsi5sếng 43càu nhàrfmjsmu. NhưnggcCfU8 ôngrfmjsm ZDsi5sta cgcCfU8hết vZDsi5sì bệnhrfmjsm l43ạnh phổigcCfU8 ở chZDsi5sỗ ZDsi5sđường 43ranh g43iới ggcCfU8ần ZDsi5sMayo, v43à sZDsi5sau đZDsi5sàn c43hó đãgcCfU8 lấrfmjsmy rfmjsmmõm bZDsi5sới 43những hòngcCfU8 đrfmjsmá ZDsi5sra để tranhZDsi5s rfmjsmcướp nắmZDsi5s xươnZDsi5sg tàn. 

Koskoosh đặtZDsi5s mộrfmjsmt trfmjsmhanh củi43 krfmjsmhác vàogcCfU8 đốnrfmjsmg lửZDsi5sa và43 th43ả hZDsi5sồn ZDsi5sđi sârfmjsmu hơZDsi5sn nữ43a vrfmjsmề qu43á khứ. CgcCfU8ó mộtZDsi5s tZDsi5shời trrfmjsmời làm43 đZDsi5sói krfmjsmém, n43hững ôngZDsi5s grfmjsmià bụngrfmjsm lgcCfU8ép x43ẹp n43ằm cgcCfU8o quắZDsi5sp bgcCfU8ên ngọn lửaZDsi5s vàrfmjsm miệngcCfU8g thều43 rfmjsmthào ZDsi5skể lạirfmjsm nhữngZDsi5s gcCfU8tục lZDsi5sệ ngcCfU8gày gcCfU8xưa krfmjsmhi rfmjsmmiền YukZDsi5son bịZDsi5s bỏ hoaZDsi5sng sZDsi5suốt rfmjsmba mrfmjsmùa ĐZDsi5sông, rrfmjsmồi lạrfmjsmi bịgcCfU8 tuyế43t 43phủ liềZDsi5sn rfmjsmba mùgcCfU8a rfmjsmHạ. Lão43 đgcCfU8ã m43ất bàZDsi5s mẹ trongZDsi5s nrfmjsmạn đóigcCfU8 đrfmjsmó. Mù43a HèZDsi5s đórfmjsm ZDsi5scá thgcCfU8u** khrfmjsmông xgcCfU8uất hrfmjsmiện, bgcCfU8ộ lạcgcCfU8 nggcCfU8óng chờZDsi5s mùa Đông,ZDsi5s mgcCfU8ong mỏi43 hươugcCfU8 rừng43 sẽgcCfU8 tới.rfmjsm NhưngZDsi5s tớiZDsi5s mrfmjsmùa gcCfU8Đông hưgcCfU8ơu rrfmjsmừng cgcCfU8ũng chẳngrfmjsm t43hấy. Đó lgcCfU8à mộZDsi5st tìZDsi5snh trạngrfmjsm c43hưa hềrfmjsm gcCfU8bao g43iờ xảygcCfU8 rfmjsmra gcCfU8và ngZDsi5say nhữn43g gcCfU8ông giàZDsi5s bZDsi5sà cả43 cũng cZDsi5shưa gặZDsi5sp cảngcCfU8h đrfmjsmó. HươuZDsi5s rừngrfmjsm k43hông tới,ZDsi5s và43 nămZDsi5s đgcCfU8ó ZDsi5slà rfmjsmnăm thứgcCfU8 bảgcCfU8y. Th43ỏ rừngrfmjsm khôngZDsi5s sinh sôgcCfU8i nẩygcCfU8 ZDsi5snở kịprfmjsm ZDsi5svà chrfmjsmó tZDsi5shì ggcCfU8ầy ZDsi5sgò rfmjsmchìa bộ43 xương43 rZDsi5sa. SuốtZDsi5s mZDsi5sùa Đôngrfmjsm ZDsi5sđen tối dàrfmjsmi dặc,ZDsi5s đrfmjsmám trẻ43 43khóc lgcCfU8óc vZDsi5sà gcCfU8lăn gcCfU8ra chrfmjsmết, r43ồi đếnrfmjsm rfmjsmđàn b43à, ZDsi5srồi đế43n nhữZDsi5sng 43ông già, trgcCfU8ong mườigcCfU8 người43 rfmjsmở rfmjsmbộ lạcgcCfU8 khôrfmjsmng córfmjsm gcCfU8lấy mZDsi5sột ngườgcCfU8i sgcCfU8ống gcCfU8sót đểgcCfU8 gcCfU8đón áZDsi5snh mặtrfmjsm trời 43khi rfmjsmnó rfmjsmtrở l43ại vào43 43mùa Xuân.ZDsi5s Trfmjsmhật l43à một43 v43ụ đó43i kigcCfU8nh hồn. 

rfmjsmNhưng gcCfU8lão rfmjsmcũng đãrfmjsm t43hấy nhgcCfU8ững thờiZDsi5s d43ư ZDsi5sdật, tZDsi5shịt thừ43a gcCfU8thãi đếngcCfU8 nỗrfmjsmi thrfmjsmiu thối khônrfmjsmg k43ịp ăn,ZDsi5s chóZDsi5s mậprfmjsm 43mà khôrfmjsmng brfmjsmuồn chạyZDsi5s nữaZDsi5s vìZDsi5s 43ăn quá43 nhiềZDsi5su rfmjsm- nhgcCfU8ững tgcCfU8hời mà n43gười ZDsi5sta trgcCfU8ông thgcCfU8ấy thrfmjsmú vậ43t gcCfU8cũng k43hông buồnrfmjsm 43giết, phụ43 nữgcCfU8 gcCfU8đua nhgcCfU8au s43inh đ43ẻ, và nhữngZDsi5s rfmjsmcăn gcCfU8lều chậtgcCfU8 níZDsi5sch nhữn43g tiếngrfmjsm tr43ẻ gcCfU8con vừa43 trgcCfU8ai vừ43a grfmjsmái nằgcCfU8m gcCfU8dài r43a đgcCfU8ùa nghịch. rfmjsmThế r43ồi đàn43 gcCfU8ông nrfmjsmo cơZDsi5sm ấmgcCfU8 cậtgcCfU8 lạgcCfU8i grfmjsmợi ZDsi5sra n43hững cZDsi5suộc trgcCfU8anh cgcCfU8hấp xrfmjsmưa lên, họ43 gcCfU8vượt qurfmjsma đưZDsi5sờng r43anh giớrfmjsmi vgcCfU8ề phíarfmjsm rfmjsmNam gcCfU8để giếZDsi5st nhữgcCfU8ng ngườirfmjsm Pe43lly, và43 gcCfU8về phía Târfmjsmy đZDsi5sể đưgcCfU8ợc ngồigcCfU8 bgcCfU8ên những43 gcCfU8ngọn lửaZDsi5s tàrfmjsmn rfmjsmcủa ngườgcCfU8i Tananarfmjsm. LãZDsi5so gcCfU8nhớ lZDsi5sại trfmjsmhời lão gcCfU8 còn nhỏ43, tZDsi5srời cgcCfU8ho dưZDsi5s dậtrfmjsm, lãogcCfU8 trgcCfU8ông thấygcCfU8 mộtZDsi5s 43con hươ43u rgcCfU8ừng bgcCfU8ị đàngcCfU8 sóZDsi5si hạZDsi5s. Zing-ha ZDsi5snằm trêgcCfU8n gcCfU8tuyết với43 lã43o crfmjsmùng xrfmjsmem cảnZDsi5sh đgcCfU8ó 43- ZingZDsi5s-ha, mrfmjsmà ZDsi5ssau nàgcCfU8y thàn43h tay săn43 gcCfU8khôn ngZDsi5soan nZDsi5shất 43và ZDsi5ssau cùnggcCfU8 đãZDsi5s ngãrfmjsm rfmjsmvào mộtgcCfU8 lgcCfU8ỗ khônZDsi5sg khíZDsi5s 43ở Yrfmjsmukon***. Một thánZDsi5sg sauZDsi5s, người43 tgcCfU8a tìm43 gcCfU8thấy hắgcCfU8n ZDsi5strong dánrfmjsmg điệgcCfU8u đangrfmjsm gcCfU8bò đượcrfmjsm nửagcCfU8 chừngrfmjsm thìgcCfU8 bị gcCfU8băng giárfmjsm làgcCfU8m cónZDsi5sg lại. 

L43ại rfmjsmnói đếnrfmjsm cZDsi5son hrfmjsmươu rừng.rfmjsm Hrfmjsmôm đó43 ZigcCfU8ng-ha cùrfmjsmng lãZDsi5so bắtrfmjsm 43chước gcCfU8đi să43n rfmjsmbắn theo lrfmjsmối nZDsi5sgười l43ớn. ỞZDsi5s gcCfU8lòng suốZDsi5si, chúnrfmjsmg 43bắt gặpgcCfU8 vrfmjsmết chânrfmjsm mrfmjsmới củaZDsi5s mộtZDsi5s 43con hươ43u r43ừng cùng ZDsi5svới vết43 châgcCfU8n crfmjsmủa rfmjsmnhiều crfmjsmhó 43sói. "Mộtrfmjsm gcCfU8con hưZDsi5sơu già"ZDsi5s, Zing-gcCfU8ha xem vế43t chrfmjsmân magcCfU8u rfmjsmhơn vàgcCfU8 nói,gcCfU8 "Mrfmjsmột coZDsi5sn hrfmjsmươu girfmjsmà, khôngZDsi5s trfmjsmheo 43kịp đà43n. rfmjsmĐàn sói 43 chặn 43nó 43rời khrfmjsmỏi nhữngrfmjsm co43n khácrfmjsm vàgcCfU8 chúrfmjsmng sẽrfmjsm tgcCfU8heo riế43t đếngcCfU8 cùngrfmjsm." V43à đúnggcCfU8 như vậyZDsi5s. ĐgcCfU8ó 43là đườngZDsi5s ZDsi5slối 43của chún43g. Suốrfmjsmt ZDsi5sngày đZDsi5sêm k43hông l43úc nrfmjsmào n43ghỉ, chúngcCfU8g sẽ tZDsi5sheo sát43 gót,ZDsi5s chặngcCfU8 đầu43 gcCfU8mũi, chúng43 sẽgcCfU8 thegcCfU8o liềnZDsi5s rfmjsmcon hgcCfU8ươu gcCfU8cho đếnZDsi5s cùnZDsi5sg. Zing-ha vàrfmjsm lã43o gcCfU8đã 43cảm t43hấy lòngZDsi5s hgcCfU8am m43uốn rfmjsmxem cảnhrfmjsm má43u r43ơi rừgcCfU8ng rực43 nổirfmjsm l43ên. 43Lúc sóZDsi5si hạ s43át h43ươu sẽ43 lrfmjsmà mộtgcCfU8 43cảnh đánggcCfU8 ZDsi5sxem lắm! 

ZDsi5sHai ngrfmjsmười rảo43 bước43 rfmjsmtheo vếtZDsi5s ZDsi5schân. VếgcCfU8t c43hân rrfmjsmõ đến43 ZDsi5snỗi nrfmjsmgay Korfmjsmskoosh, nhìnZDsi5s chậm gcCfU8và khôn43g thạgcCfU8o vềZDsi5s gó43t chârfmjsmn, gcCfU8cũng cgcCfU8ó t43hể nhắgcCfU8m mắtZDsi5s trfmjsmheo được.43 43Họ rfmjsmtheo sgcCfU8át górfmjsmt cuộc rfmjsmsăn đuổi,ZDsi5s mỗZDsi5si brfmjsmước lạZDsi5si đọcrfmjsm rfmjsmthêm gcCfU8cái thảmrfmjsm cảnhrfmjsm gcCfU8hung ZDsi5sbạo mớrfmjsmi v43ừa diễn43 raZDsi5s. gcCfU8Bây giờ hgcCfU8ọ tới43 chỗZDsi5s gcCfU8con hươZDsi5su rừnggcCfU8 đứngZDsi5s lạ43i đểgcCfU8 ch43ống cự;43 tuyếtrfmjsm đãgcCfU8 43bị giàyrfmjsm xégcCfU8o vàgcCfU8 xgcCfU8áo gcCfU8trộn tứ pgcCfU8hía, mỗirfmjsm gcCfU8bề dàgcCfU8i vZDsi5sào k43hoảng rfmjsmbề carfmjsmo cgcCfU8ủa bgcCfU8a ngườ43i lớn.rfmjsm ỞgcCfU8 giữa43 gcCfU8là nhgcCfU8ững vếtrfmjsm chân hằnZDsi5s sâuZDsi5s củaZDsi5s crfmjsmon gcCfU8vật b43ị săngcCfU8 đuổigcCfU8, rfmjsmvà kh43ắp cgcCfU8hung qurfmjsmanh l43à dấu43 chrfmjsmân rfmjsmnông hơn43 của đàZDsi5sn srfmjsmói. TrZDsi5song khgcCfU8i nhgcCfU8ững c43on gcCfU8khác ZDsi5slo giếZDsi5st, rfmjsmthì mgcCfU8ột vàirfmjsm cgcCfU8on gcCfU8sói nằmgcCfU8 nghiêng mZDsi5sột bên43 đZDsi5sể ngrfmjsmhỉ. MìnhgcCfU8 chúZDsi5sng igcCfU8n hằngcCfU8 xZDsi5suống tuyếtZDsi5s trZDsi5sông ZDsi5srõ ràgcCfU8ng nhưgcCfU8 chgcCfU8úng mrfmjsmới nằm trướcrfmjsm ZDsi5sđó mộZDsi5st chZDsi5sút. rfmjsmMột cogcCfU8n sógcCfU8i đ43ã ZDsi5sbị gcCfU8con vậtZDsi5s điênrfmjsm cuồng43 kiZDsi5sa húZDsi5sc trgcCfU8úng vZDsi5sà dẫm lên43 chrfmjsmo đ43ến crfmjsmhết. Một43 và43i cáigcCfU8 xrfmjsmương n43hẵn nhrfmjsmụi cZDsi5shứng rfmjsmtỏ điềugcCfU8 đó. 

rfmjsm Một l43ần nữarfmjsm họgcCfU8 l43ại ngưgcCfU8ng bướcZDsi5s ởgcCfU8 cZDsi5shỗ dgcCfU8ừng lạgcCfU8i th43ứ nhìgcCfU8. T43ại đây43 crfmjsmon vgcCfU8ật t43o lớngcCfU8 đã chirfmjsmến đấurfmjsm mộZDsi5st crfmjsmách tuyệtgcCfU8 vọZDsi5sng. 43Nó đãgcCfU8 bịZDsi5s v43ật rfmjsmngã hagcCfU8i lrfmjsmần, nrfmjsmhư rfmjsmnhững vếtgcCfU8 tZDsi5srên tuyết chgcCfU8o họrfmjsm thấy,gcCfU8 vàrfmjsm 43hai lần43 ngcCfU8ó đ43ã đáZDsi5snh taZDsi5sn đ43ược nhZDsi5sững ZDsi5scon só43i gcCfU8hung h43ăng, rồi 43gượng đứngrfmjsm lêngcCfU8. gcCfU8Nó đãrfmjsm horfmjsmàn tất43 nhiệmrfmjsm vgcCfU8ụ tZDsi5sừ lâu43, nhưng43 vZDsi5sẫn còZDsi5sn 43thiết ZDsi5stha với cuộcrfmjsm sốngcCfU8g. ZinggcCfU8-ha nZDsi5sói rằng43 mZDsi5sột crfmjsmon hư43ơu rừnggcCfU8 đgcCfU8ã gụrfmjsmc n43gã mrfmjsmà gcCfU8còn ZDsi5sđứng lên43 đượcZDsi5s thì thậrfmjsmt 43là l43ạ, nhưngcCfU8g ZDsi5srõ ràngZDsi5s 43con ZDsi5snày đ43ã đứngcCfU8g lê43n được.gcCfU8 Ng43he họgcCfU8 kểZDsi5s lạiZDsi5s chuyrfmjsmện này cgcCfU8hắc lão43 p43hù rfmjsmthủy sZDsi5sẽ gcCfU8nhìn thấyZDsi5s nhrfmjsmững t43riệu c43hứng vgcCfU8à điềmgcCfU8 gcCfU8kỳ lạ. 

Đirfmjsm nữa,ZDsi5s rfmjsmhọ tới43 chỗrfmjsm corfmjsmn hưrfmjsmơu rừgcCfU8ng trèrfmjsmo lênrfmjsm rfmjsmbờ ZDsi5sđể gcCfU8toan 43thóat vZDsi5sào rừZDsi5sng cârfmjsmy. Nhưng gcCfU8kẻ tgcCfU8hù củrfmjsma nóZDsi5s đrfmjsmã từ43 phíZDsi5sa sagcCfU8u chồrfmjsmm tới,gcCfU8 đế43n ngcCfU8ỗi nó43 phảirfmjsm ZDsi5slùi l43ại vàgcCfU8 nZDsi5sgã ngửarfmjsm lên chúngrfmjsm, đZDsi5sè lênrfmjsm ha43i coZDsi5sn sâugcCfU8 ZDsi5sxuống tuyZDsi5sết. Rõrfmjsm gcCfU8ràng ZDsi5slà sắpZDsi5s 43đến ZDsi5sgiờ p43hút hrfmjsmạ gcCfU8sát, vì nhữrfmjsmng coZDsi5sn khácZDsi5s đãgcCfU8 43bỏ mặcZDsi5s 43hai cZDsi5son k43ia lạigcCfU8 kgcCfU8hông đụZDsi5sng 43tới. ZDsi5sHọ điZDsi5s gcCfU8qua h43ai cZDsi5shặng dừng l43ại nữa,ZDsi5s ha43i chỗrfmjsm rấtZDsi5s gầZDsi5sn nrfmjsmhau. BâyZDsi5s giờrfmjsm dấu43 chânrfmjsm 43có pZDsi5sha mà43u đgcCfU8ỏ 43và nhữ43ng vếZDsi5st chân đềurfmjsm đgcCfU8ặn củgcCfU8a co43n vậtgcCfU8 gcCfU8to lớnrfmjsm tr43ông 43đã xiêZDsi5su vrfmjsmẹo gcCfU8và ngắnZDsi5s hZDsi5sơn. TgcCfU8hế rồirfmjsm họ43 nghe thấyrfmjsm nhữn43g ZDsi5stiếng độnZDsi5sg ZDsi5sđầu tiZDsi5sên gcCfU8của c43uộc ZDsi5schiến ZDsi5sđấu 43- khôZDsi5sng 43phải nhữnggcCfU8 gcCfU8tiếng tru rfmjsmdài củaZDsi5s cuộc43 săZDsi5sn đugcCfU8ổi, màgcCfU8 n43hững tiZDsi5sếng sủaZDsi5s ngắngcCfU8 nhá43t gừZDsi5sng gcCfU8báo hrfmjsmiệu mZDsi5sột trận43 xápgcCfU8 lá ZDsi5scà v43à tiến43g răZDsi5sng cắgcCfU8n 43vào 43thịt. 43Bò ngượ43c chiề43u g43ió, ZingcCfU8g-ha 43nằm 43sát bụng xuốnZDsi5sg tuyế43t, vàrfmjsm cùnZDsi5sg vớirfmjsm hắZDsi5sn làgcCfU8 Ko43skoosh, ngườZDsi5si màrfmjsm sZDsi5sau gcCfU8này lgcCfU8àm cZDsi5shúa tZDsi5sể dârfmjsmn trong bộ43 lạc.gcCfU8 HagcCfU8i ngườigcCfU8 cùnZDsi5sg gcCfU8gạt nZDsi5shững càgcCfU8nh câyZDsi5s gỗrfmjsm bác43h lòarfmjsm xrfmjsmòa v43à nhgcCfU8ìn vềZDsi5s phía t43rước. HọZDsi5s đượgcCfU8c rfmjsmchứng rfmjsmkiến cảnhrfmjsm cuZDsi5sối cùng. 

Giốngrfmjsm nhưgcCfU8 tgcCfU8ất cảrfmjsm nhữnrfmjsmg cảrfmjsmm tưởngrfmjsm của43 thZDsi5sời trẻ,ZDsi5s cảnrfmjsmh tượnggcCfU8 hrfmjsmãy cònZDsi5s rfmjsmrõ rệtrfmjsm trogcCfU8ng trí nhớgcCfU8 lgcCfU8ão, và43 cặZDsi5sp ZDsi5smắt m43ờ c43ủa l43ão 43nhìn rfmjsmcảnh cuốZDsi5si ZDsi5scùng hiệnZDsi5s rZDsi5sa li43nh ZDsi5sđộng như trZDsi5song gcCfU8thời gcCfU8xa ZDsi5sxưa ZDsi5sấy. KosZDsi5skoosh n43gạc nZDsi5shiên vềZDsi5s điềZDsi5su này;gcCfU8 vìgcCfU8 tronZDsi5sg gcCfU8những ngrfmjsmày rfmjsmtheo sau, krfmjsmhi lã43o lgcCfU8à nggcCfU8ười 43lãnh ZDsi5sđạo vZDsi5sà đứngZDsi5s đầuZDsi5s hộigcCfU8 gcCfU8đồng brfmjsmộ ZDsi5slạc, lãZDsi5so đãgcCfU8 thựrfmjsmc hiện nhữnrfmjsmg ZDsi5sthành tíchZDsi5s rfmjsmlớn rfmjsmlao vgcCfU8à đãZDsi5s ZDsi5slàm ch43o 43người PZDsi5selly luônZDsi5s miệngZDsi5s nguyềnZDsi5s ZDsi5srủa tên lã43o, đó43 gcCfU8là cZDsi5shưa nóZDsi5si trfmjsmới n43gười drfmjsma tZDsi5srắng kỳZDsi5s dịZDsi5s**** mZDsi5sà lãZDsi5so đãZDsi5s giết43 trongcCfU8g mộtZDsi5s cuộc43 đấu cônggcCfU8 gcCfU8khai, mỗigcCfU8 ngườirfmjsm mộZDsi5st gcCfU8con darfmjsmo rfmjsmcầm tay. 

gcCfU8 Lão ngrfmjsmhĩ rfmjsmmột hồi43 gcCfU8lâu về43 thời43 tr43ai tgcCfU8rẻ củZDsi5sa lZDsi5são, cgcCfU8ho đếngcCfU8 kgcCfU8hi ngọnZDsi5s lửaZDsi5s ZDsi5stàn xuốngrfmjsm và krfmjsmhi gcCfU8cái lạnhgcCfU8 cgcCfU8ắt sârfmjsmu hơ43n vàorfmjsm rfmjsmda lãgcCfU8o. Lầnrfmjsm rfmjsmnày lãorfmjsm tigcCfU8ếp thgcCfU8êm ha43i thaZDsi5snh 43củi vào ngọn43 lửZDsi5sa vrfmjsmà rfmjsmđo lạirfmjsm rfmjsmxem gcCfU8cuộc sống43 của43 lãogcCfU8 ZDsi5scòn đZDsi5sược ba43o lgcCfU8âu vZDsi5sới nhrfmjsmững t43hanh còn gcCfU8 lại. NếugcCfU8 Sitcum-43to-ha chịu43 43nhớ lờ43i ônZDsi5sg ngọaiZDsi5s 43của nóZDsi5s gcCfU8và ngcCfU8hặt gcCfU8ôm gcCfU8củi lớnZDsi5s hơrfmjsmn, thì nhữnggcCfU8 giờgcCfU8 sốngcCfU8g cgcCfU8ủa l43ão s43ẽ drfmjsmài hZDsi5sơn. Thậtrfmjsm làrfmjsm mộtrfmjsm chuyệ43n dễgcCfU8 dànZDsi5sg. Nhưngrfmjsm n43ó vẫnZDsi5s là ZDsi5s một gcCfU8đứa béZDsi5s vZDsi5sô t43âm. NgcCfU8ó khZDsi5sông ngrfmjsmhĩ gZDsi5sì đrfmjsmến n43gười tiềngcCfU8 bốgcCfU8i từrfmjsm kgcCfU8hi Hả43i LygcCfU8, chágcCfU8u nội Zing-ha,rfmjsm rfmjsmbắt ZDsi5sđầu đểgcCfU8 mắtZDsi5s tớirfmjsm nó43. 43Chà, điều43 đóZDsi5s cóZDsi5s gZDsi5sì 43quan t43rọng? L43úc còZDsi5sn trẻ trung,gcCfU8 lãrfmjsmo ZDsi5sđã chẳn43g hànZDsi5sh độngZDsi5s rfmjsmnhư trfmjsmhế 43là g43ì? 43Có rfmjsmmột lúcZDsi5s rfmjsmlão gcCfU8đã lắngrfmjsm nZDsi5sghe trZDsi5song im lặng.43 gcCfU8Có rfmjsmthể coZDsi5sn trfmjsmrai lãgcCfU8o rfmjsmđã mrfmjsmềm lòng,gcCfU8 vgcCfU8à nógcCfU8 cùngrfmjsm đgcCfU8àn gcCfU8chó quaZDsi5sy gcCfU8lại đZDsi5sể đZDsi5sưa cha girfmjsmà củarfmjsm nZDsi5só cùZDsi5sng v43ới bộrfmjsm lạrfmjsmc tớiZDsi5s chỗgcCfU8 nh43iều hZDsi5sươu nrfmjsmai béogcCfU8 mập. 

Lrfmjsmão 43dỏng tgcCfU8ai rfmjsmnghe ngónZDsi5sg, trfmjsmrí ócgcCfU8 ZDsi5sđang bốigcCfU8 rốgcCfU8i củarfmjsm lrfmjsmão ZDsi5slắng đgcCfU8i trZDsi5song chrfmjsmốc lát. ZDsi5s Không 43một rfmjsmtiếng gcCfU8động nhẹZDsi5s. KhôngZDsi5s rfmjsmcó gìrfmjsm cả.gcCfU8 MộtZDsi5s mìnrfmjsmh lã43o thrfmjsmở phrfmjsmì phàrfmjsmo grfmjsmiữa cảnhZDsi5s êm lặnggcCfU8 hoa43ng rfmjsmvu. Thrfmjsmật lgcCfU8à gcCfU8cô độc.43 ZDsi5sIm n43ghe! C43ái gì43 ZDsi5sđó? 43Lão rZDsi5sùng mình43. TiếnggcCfU8 rốnZDsi5sg dài qugcCfU8en thu43ộc phárfmjsm vỡ43 khoảnrfmjsmg khônggcCfU8, vrfmjsmà n43ó rfmjsmở ngarfmjsmy k43ế bên.43 43Thế rồi43, tr43ong crfmjsmặp mắt 43tối ZDsi5ssầm gcCfU8của gcCfU8lão hiệnrfmjsm lZDsi5sên h43ình ảZDsi5snh rfmjsmcon hưgcCfU8ơu rừngZDsi5s rfmjsm- rfmjsmcon gcCfU8hươu rừngZDsi5s giZDsi5sà 43nua rfmjsm- sườn 43 bị cắnrfmjsm ZDsi5snát vZDsi5sà hgcCfU8ai bêZDsi5sn hôn43g gcCfU8ròng mgcCfU8áu, cáigcCfU8 bờm43 gcCfU8bị 43xâu ZDsi5sxé, v43à cặrfmjsmp sừnggcCfU8 n43hiều gạc cúigcCfU8 rfmjsmsát xuốgcCfU8ng đấtrfmjsm cò43n cốrfmjsm h43úc crfmjsmho tớgcCfU8i cùn43g. Lã43o rfmjsmthấy nhữngcCfU8g hZDsi5sình ZDsi5sthù mrfmjsmàu gcCfU8xám vụtgcCfU8 qua vrfmjsmụt lại,43 những43 ZDsi5scặp mắgcCfU8t lrfmjsmong l43anh, những43 cáirfmjsm ZDsi5slưỡi thZDsi5sè lè,43 nhữngrfmjsm hàm43 răng nhọnZDsi5s hoắrfmjsmt lZDsi5sòng ZDsi5sròng rfmjsmnước dãgcCfU8i. Lã43o thấyrfmjsm cáigcCfU8 vònggcCfU8 tròrfmjsmn ZDsi5sxáp g43ần lrfmjsmại rfmjsmcho 43đến khi gcCfU8chỉ 43còn làrfmjsm rfmjsmmột cgcCfU8hấm đe43n giữgcCfU8a ZDsi5sđám t43uyết 43bị dàyrfmjsm xéo. 

ZDsi5s Một cáiZDsi5s mrfmjsmõm lạnhZDsi5s chạmZDsi5s 43vào rfmjsmmá ZDsi5slão ZDsi5slàm 43đầu gcCfU8óc lZDsi5são gcCfU8quay vZDsi5sề hiZDsi5sện tạgcCfU8i. TaZDsi5sy rfmjsmlão đưa 43vội vàZDsi5so gcCfU8đống lửZDsi5sa rúgcCfU8t r43a mộtgcCfU8 thrfmjsmanh c43ủi đaZDsi5sng ch43áy. Bàn43g hrfmjsmoàng mộ43t lgcCfU8át 43vì cágcCfU8i sợ tgcCfU8ruyền t43hống đối43 vZDsi5sới lòarfmjsmi rfmjsmngười, cZDsi5son 43vật kigcCfU8a lùiZDsi5s lại43, hrfmjsmú lên43 một43 tiếngZDsi5s drfmjsmài để gọigcCfU8 đồng43 bọnrfmjsm; nZDsi5shững cZDsi5son n43ày trảgcCfU8 lờiZDsi5s nZDsi5sgay, ch43o đếrfmjsmn khZDsi5si 43một v43òng gcCfU8những co43n vật 43đầu xámrfmjsm, 43miệng rgcCfU8ớt r43ãi, q43uây qu43ần x43ung qurfmjsmanh. Lã43o lgcCfU8ắng ZDsi5snghe nhữZDsi5sng ZDsi5stiếng 43gầm gừ tgcCfU8iến lạirfmjsm gần43; 43những cZDsi5son vật43 trfmjsmhở hổngcCfU8 hểnrfmjsm khôngcCfU8g chịurfmjsm trfmjsmản đgcCfU8i. BâZDsi5sy gcCfU8giờ mgcCfU8ột rfmjsmcon đưa ngực43 43ra phígcCfU8a trưZDsi5sớc, rgcCfU8ồi lếrfmjsmt mìZDsi5snh tZDsi5sới gần,rfmjsm đrfmjsmến cgcCfU8on thứ43 hairfmjsm, rồiZDsi5s đến43 cZDsi5son thứgcCfU8 ba, ZDsi5s nhưng kgcCfU8hông cogcCfU8n nrfmjsmào lù43i lạ43i cgcCfU8ả. gcCfU8Lão cògcCfU8n bgcCfU8ấu vírfmjsmu lấyrfmjsm cuộZDsi5sc rfmjsmđời làm43 gìZDsi5s? L43ão rfmjsmtự hỏi, rồZDsi5si brfmjsmỏ th43anh gcCfU8củi đaZDsi5sng crfmjsmháy xuốnggcCfU8 tuyết.ZDsi5s ThaZDsi5snh củiZDsi5s lèo43 xgcCfU8èo tắtrfmjsm ngấm.43 Cái vòng43 ZDsi5stròn gầZDsi5sm gừ43 mgcCfU8ột cácgcCfU8h bồn43 chồn43 nhgcCfU8ưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?