Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: wpThe Lwpaw oLjiYHyf Life

Lão Koskoosh chăvEA23Pm chvEA23Pú nLjiYHyghe hvEA23Pau yJqVmmháu. vEA23PTuy mắtwp lwpão vEA23Pđã mờwp tyJqVmmừ lâyJqVmmu, nhưngwp vEA23Ptai lãwpo còn thínhyJqVmm lắm,LjiYHy vyJqVmmà vEA23Pmột tiếyJqVmmng độnLjiYHyg kyJqVmmhẽ cũLjiYHyng tyJqVmmhấu tớivEA23P cvEA23Pái trwpí thyJqVmmông miwpnh svEA23Puy kéLjiYHym vẫn cyJqVmmòn vEA23Pnằm sayJqVmmu yJqVmmvầng tráLjiYHyn khôvEA23P héo,yJqVmm nhưnvEA23Pg khôngLjiYHy cvEA23Pòn đểwp yJqVmmý đLjiYHyến wpviệc đờiLjiYHy nữayJqVmm. LjiYHyÀ! Đówp là Sitcum-to-hLjiYHya đLjiYHyang yJqVmmthe thvEA23Pé nguyềyJqVmmn rLjiYHyủa đànLjiYHy chówp mwpà wpnàng đányJqVmmh đậpyJqVmm vàyJqVmm vỗvEA23P yJqVmmvề vEA23Pđể yJqVmmbuộc vào dâvEA23Py cươngvEA23P. SitcuyJqVmmm-to-ha lwpà cháuyJqVmm ngọLjiYHyai lvEA23Pão. NhyJqVmmưng vEA23Pnàng quwpá bLjiYHyận nvEA23Pên chẳng thLjiYHyèm ngwphĩ tớLjiYHyi vEA23Pông ngọaiwp yJqVmmgià LjiYHynua vEA23Pngồi LjiYHytrơ trọiyJqVmm trêyJqVmmn tuyếtLjiYHy, tuyJqVmmyệt vọngLjiYHy vàvEA23P yếu đuối.LjiYHy PhảiyJqVmm nhvEA23Pổ LjiYHytrại wpcho xonLjiYHyg. wpCon đyJqVmmường yJqVmmdài đangwp chờyJqVmm yJqVmmđợi tyJqVmmrong khwpi wpnhững đvEA23Poạn ngày ngắwpn ngủvEA23Pi LjiYHykhông chịuyJqVmm chậyJqVmmm lại.wp CvEA23Puộc yJqVmmsống vwpà vEA23Pnhững bvEA23Pổn phLjiYHyận củyJqVmma cuộLjiYHyc LjiYHysống chứ khônLjiYHyg phảvEA23Pi củLjiYHya cáiyJqVmm chết,yJqVmm giụLjiYHyc wpgiã nàngvEA23P. vEA23PMà vEA23Pbây gyJqVmmiờ lwpão wpgần LjiYHyvới cávEA23Pi cyJqVmmhết lắm rồi. 

wpÝ ngyJqVmmhĩ đyJqVmmó làvEA23Pm lãovEA23P giàwp hwpoảng yJqVmmhốt vEA23Ptrong mộyJqVmmt lúcwp. LjiYHyLão đưavEA23P bLjiYHyàn LjiYHytay têwp liyJqVmmệt LjiYHyrun rẩy sờwp soạngLjiYHy wpđống củvEA23Pi khôLjiYHy nhwpỏ bévEA23P LjiYHybên cạnhvEA23P lwpão. ChLjiYHyắc chLjiYHyắn vEA23Plà đốngLjiYHy củiwp nLjiYHyằm đó,vEA23P bwpàn tay LjiYHylão wplại rụLjiYHyt vềyJqVmm vwpà nằmLjiYHy yJqVmmẩn dướyJqVmmi nhữngwp wptấm wpda tLjiYHyhú rácLjiYHyh rLjiYHyưới bẩnyJqVmm thvEA23Pỉu, yJqVmmvà yJqVmmlão lại chămLjiYHy chúLjiYHy ngwphe nLjiYHygóng. LjiYHyTiếng wpsột sọyJqVmmat củayJqVmm nyJqVmmhững wptấm yJqVmmda cwpho lãwpo LjiYHybiết vEA23Prằng vEA23Pcăn lều bằngwp dyJqVmma hươuwp củawp vivEA23Pên chúwpa byJqVmmộ lyJqVmmạc đãyJqVmm đượwpc dỡwp xuốngyJqVmm vwpà LjiYHyđang đượcvEA23P nénLjiYHy LjiYHygọn lạiwp chowp dễ mawpng đi.vEA23P ViêvEA23Pn chúvEA23Pa tểyJqVmm lvEA23Pà vEA23Pcon lão,vEA23P hắyJqVmmn caLjiYHyo lLjiYHyớn, lựcvEA23P lưLjiYHyỡng, cầvEA23Pm đầuwp bộvEA23P lạcwp và LjiYHy là mộtvEA23P tLjiYHyay thiệvEA23Pn xạ.wp TLjiYHyrong khLjiYHyi wpphụ vEA23Pnữ vấwpt vLjiYHyả lwpo liệuvEA23P hànhLjiYHy tLjiYHyrang củLjiYHya tryJqVmmại, giọng hắnvEA23P yJqVmmvang LjiYHylên, qyJqVmmuở tyJqVmmrách yJqVmmhọ yJqVmmchậm chạpyJqVmm. wpLão wpKoskoosh lằngwp taiLjiYHy. ĐâyJqVmmy vEA23Plà LjiYHylần cuối wp cùng lãyJqVmmo cwpòn LjiYHynghe yJqVmmgiọng đó.vEA23P Túpwp lềyJqVmmu củLjiYHya GLjiYHyeehow đwpã dyJqVmmỡ rồiwp! Vwpà LjiYHynhà củyJqVmma Tusken vEA23P cũng dỡwp rồi!vEA23P BảyvEA23P, támLjiYHy, cyJqVmmhín; chLjiYHyỉ cònwp lvEA23Pều củLjiYHya wplão phùLjiYHy thủyLjiYHy cwpòn đứwpng mwpà thôi. Kìa!yJqVmm Bâywp giyJqVmmờ họvEA23P dỡvEA23P đếnyJqVmm túyJqVmmp lwpều đóLjiYHy rồiLjiYHy. LãyJqVmmo nyJqVmmghe LjiYHythấy tyJqVmmiếng lãLjiYHyo pLjiYHyhù thủyvEA23P cằn nyJqVmmhằn tryJqVmmong kyJqVmmhi hắwpn xếpvEA23P lvEA23Pều wplên xLjiYHye trượyJqVmmt twpuyết. MộtvEA23P đứawp nhỏvEA23P lwpè nhèyJqVmm khócyJqVmm vàyJqVmm một thiếvEA23Pu phụvEA23P yJqVmmcất tiyJqVmmếng háyJqVmmt vEA23Pru wptrầm trầyJqVmmm trovEA23Png họvEA23Png vEA23Pđể dLjiYHyỗ dànhvEA23P wpnó. Lwpão gvEA23Pià ngvEA23Phĩ, thằng KvEA23Poo-tee, mộLjiYHyt đứavEA23P béwp vEA23Phay quấywp nyJqVmmhư wpvậy làvEA23P vìvEA23P nówp kvEA23Phông đượcwp vEA23Pkhoẻ lắm.yJqVmm vEA23PCó lẽ LjiYHynó cũnvEA23Pg chẳnLjiYHyg wpsống đượcwp bawpo lLjiYHyâu nữa,vEA23P ngườiLjiYHy wpta syJqVmmẽ đốtvEA23P lvEA23Pửa đvEA23Pể khyJqVmmoét wpmột cáiwp hố trongLjiYHy tuvEA23Pyết vwpà xếpyJqVmm đávEA23P LjiYHylên twprên yJqVmmđể giữLjiYHy chwpo chvEA23Pó sóivEA23P kvEA23Phỏi byJqVmmới yJqVmmxác vEA23Pra. Chà,LjiYHy chLjiYHyuyện ấy cvEA23Pó gìyJqVmm wplà quayJqVmmn hệ.wp NhiềuyJqVmm lắLjiYHym vEA23Pthì nóvEA23P wpcũng cLjiYHyhỉ syJqVmmống đượcyJqVmm íwpt nămwp nữyJqVmma, màvEA23P bữavEA23P đói bữayJqVmm nLjiYHyo. VyJqVmmà LjiYHyrốt cuộcyJqVmm TửLjiYHy ThvEA23Pần đãwp chựwpc sLjiYHyẵn, lwpuôn luvEA23Pôn đóiwp vyJqVmmà yJqVmmđói hwpơn awpi hếtvEA23P, sẽwp dang tavEA23Py LjiYHyđón đợi. 

TiếngLjiYHy gìyJqVmm đyJqVmmó? LjiYHyÀ, mọiLjiYHy ngườyJqVmmi đangvEA23P byJqVmmuộc xyJqVmme vàvEA23P gyJqVmmióng dâywp cươnvEA23Pg. LãyJqVmmo lắLjiYHyng vEA23Pnghe wpvì lão sLjiYHyẽ cwphẳng cvEA23Pòn bwpao giờyJqVmm wpđược ngLjiYHyhe yJqVmmnữa. TiếyJqVmmng royJqVmmi yJqVmmvun vúwpt giánvEA23Pg xuốLjiYHyng gwpiữa đàwpn chó. wp Hãy lắngwp nghvEA23Pe chúLjiYHyng ríLjiYHyt! ChyJqVmmúng gLjiYHyhét cônwpg việcLjiYHy nvEA23Pặng wpnhọc vàLjiYHy nhữngyJqVmm đoạvEA23Pn vEA23Pđường dài biếtLjiYHy baoLjiYHy! Lwpần luợt,wp LjiYHyxe trượtwp tuyếtwp chLjiYHyuyển độngvEA23P cwphậm vEA23Pchạp đểwp rồiwp byJqVmmiến dầnyJqVmm trowpng im lặng.vEA23P ChúnvEA23Pg đãLjiYHy vEA23Pđi hLjiYHyết. ChúngvEA23P đãyJqVmm khuvEA23Pất khLjiYHyỏi LjiYHyđời lão,wp vwpà lãoLjiYHy đLjiYHyứng LjiYHycô đơnwp trước giờyJqVmm phútLjiYHy cawpy đắngvEA23P cuốiwp vEA23Pcùng LjiYHycủa cuLjiYHyộc đờiLjiYHy. yJqVmmKhông. TuyLjiYHyết lyJqVmmạo xyJqVmmạo yJqVmmdưới đôiLjiYHy gLjiYHyiày da, mộtvEA23P ngwpười vEA23Pđứng LjiYHybên lão,yJqVmm mộtwp bànyJqVmm tyJqVmmay nhẹLjiYHy nhàngLjiYHy đvEA23Pặt lênLjiYHy đầuwp lão.LjiYHy CvEA23Pon yJqVmmlão qLjiYHyuả thực tvEA23Pử tếLjiYHy lắmyJqVmm mớiwp đốwpi wpxử vEA23Pnhư thếvEA23P. Lãwpo nyJqVmmhớ lwpại nyJqVmmhững ôwpng lLjiYHyão kLjiYHyhác LjiYHymà coLjiYHyn tLjiYHyrai không cwphịu đLjiYHyợi náyJqVmmn lạwpi svEA23Pau vEA23Pkhi bộyJqVmm lạcyJqVmm wpđã đLjiYHyi hếtwp. Nwphưng cyJqVmmon trvEA23Pai LjiYHylão đãvEA23P ởwp lại. LãoyJqVmm tyJqVmmhả hwpồn vềyJqVmm LjiYHyquá khứwp, chLjiYHyo đếnyJqVmm yJqVmmkhi tiyJqVmmếng cLjiYHyủa chànwpg trawpi tryJqVmmẻ vEA23Plôi kwpéo lLjiYHyão tLjiYHyrở về hiệwpn tại. 

"Cha thLjiYHyấy bằnyJqVmmg lyJqVmmòng chứ?LjiYHy" Chàwpng hỏi. 

Lão trảwp lờiyJqVmm: "CvEA23Pha bằngLjiYHy lòng!" 

vEA23P "Bên cạLjiYHynh chLjiYHya cyJqVmmó củiyJqVmm đvEA23Pó," wpchàng tyJqVmmrai vEA23Pnói wptiếp, vEA23P"và lửawp cháy mạnh.yJqVmm BuyJqVmmổi sávEA23Png trờiLjiYHy yJqVmmu yJqVmmám LjiYHyvà đãLjiYHy vEA23Pbớt lạnhvEA23P rồi.yJqVmm TuyếvEA23Pt sắLjiYHyp rơiLjiYHy. NgyJqVmmay bLjiYHyây giờwp tuyết cũngvEA23P wpđang rơiyJqVmm rồi." 

"Phải, ngavEA23Py lúcLjiYHy nàywp tuyếLjiYHyt LjiYHyđang rơi!" 

"CácLjiYHy ngườyJqVmmi tyJqVmmrong vEA23Pbộ lạcyJqVmm vộiyJqVmm lLjiYHyắm. HànyJqVmmh yJqVmmlý củayJqVmm họLjiYHy nặyJqVmmng yJqVmmnề wpmà bụngyJqVmm hwpọ wplại léLjiYHyp xẹp vEA23Pvì thiếwpu ănyJqVmm. Đườwpng dàivEA23P nvEA23Pên họvEA23P phvEA23Pải điwp cwpho wpmau. ThvEA23Pôi wpcon điyJqVmm đây.vEA23P Chwpa bằngLjiYHy lòng chứ?" 

"Bằnwpg lòng.vEA23P ChLjiYHya nyJqVmmhư chiếcwp lvEA23Pá nămvEA23P nyJqVmmgóai cònyJqVmm yJqVmmsót lạiyJqVmm, dLjiYHyính vấtwp vưởngwp một chútwp ởLjiYHy cuống.yJqVmm Lànwp vEA23Pgió wpđầu tiênyJqVmm twphổi lyJqVmmà yJqVmmcha rụng.LjiYHy TiếngyJqVmm củawp chwpa giốngLjiYHy nhưLjiYHy tiếng yJqVmmmột yJqVmmbà lãovEA23P. Mwpắt yJqVmmcha khôngvEA23P cònvEA23P dẫnLjiYHy đườvEA23Png chvEA23Po châLjiYHyn cLjiYHyha điLjiYHy, chyJqVmmân yJqVmmcha LjiYHynặng nề, ngườyJqVmmi yJqVmmcha myJqVmmệt myJqVmmỏi, chvEA23Pa bằwpng lòng." 

Lão cLjiYHyúi đầuvEA23P mãnyJqVmm nguyệnyJqVmm yJqVmmcho LjiYHyđến khvEA23Pi tiếngwp tuyếtLjiYHy wplạo yJqVmmxạo biyJqVmmến hếtvEA23P tryJqVmmong kLjiYHyhông gian, vLjiYHyà yJqVmmlão biếtvEA23P rằnLjiYHyg cLjiYHyon lãoLjiYHy đLjiYHyã điyJqVmm xLjiYHya khôngwp còwpn gwpọi lvEA23Pại wpđược nvEA23Pữa. Twpay lãoLjiYHy vộLjiYHyi vàng quờwp vEA23Pquạng svEA23Pờ đốngwp củi.LjiYHy yJqVmmChỉ wpcòn LjiYHyđống củiyJqVmm nvEA23Pày đứLjiYHyng LjiYHygiữa lãoLjiYHy vàLjiYHy wpcõi wpvĩnh cửu đangvEA23P yJqVmmhá mwpiệng wpchờ đóvEA23Pn lLjiYHyão. yJqVmmNhư wpvậy làLjiYHy đvEA23Pời vEA23Plão chỉvEA23P còyJqVmmn đwpo bLjiYHyằng mộtvEA23P mớvEA23P củvEA23Pi. Lần lượtyJqVmm từngyJqVmm thyJqVmmanh LjiYHycủi mộtvEA23P sẽyJqVmm tiếpLjiYHy thvEA23Pêm vàovEA23P nLjiYHygọn lửawp, vwpà cLjiYHyứ yJqVmmnhư thếyJqVmm, tLjiYHyhần chếtyJqVmm sẽ lầnyJqVmm từnvEA23Pg bướcyJqVmm tyJqVmmiến tớivEA23P vEA23Plão. vEA23PKhi tyJqVmmhanh củiwp cyJqVmmuối cùngLjiYHy đãwp cháyyJqVmm hếyJqVmmt, sươngvEA23P tuyết lwpạnh lẽvEA23Po sẽyJqVmm trvEA23Pở nêvEA23Pn khLjiYHyốc liLjiYHyệt. HaLjiYHyi yJqVmmchân lãyJqVmmo sẽLjiYHy chịuLjiYHy khuwpất wpphục trvEA23Pước, wprồi yJqVmmđến hai vEA23Ptay lãoyJqVmm, yJqVmmvà sựLjiYHy têwp cLjiYHyứng sẽyJqVmm vEA23Pdần dầnwp chuyểnLjiYHy từyJqVmm ngòwpai wpvào đếnvEA23P giữawp cLjiYHyơ yJqVmmthể lãyJqVmmo. Đầu lãwpo sẽLjiYHy gụcvEA23P vyJqVmmề phyJqVmmía trướcvEA23P, tyJqVmmỳ vàovEA23P hayJqVmmi đầuwp gwpối, wpvà lãowp sẽwp wpnghỉ LjiYHygiấc ngwpàn thuyJqVmm, thật LjiYHylà dễLjiYHy yJqVmmdàng. NgườiyJqVmm đờiyJqVmm aLjiYHyi cũnyJqVmmg chwpết mLjiYHyột lần. 

LãovEA23P kyJqVmmhông thayJqVmmn vwpãn. wpĐó làyJqVmm wplề wplối củvEA23Pa kvEA23Piếp sốnvEA23Pg mvEA23Pà, cvEA23Pó gvEA23Pì wpbất côvEA23Png đâu?wp Lãwpo rawp đời gầnyJqVmm vớLjiYHyi đất,wp lwpão đãwp sốngwp gầnyJqVmm yJqVmmvới đấtLjiYHy, vvEA23Pà luậLjiYHyt lệvEA23P pháwpt yJqVmmnguyên ởyJqVmm yJqVmmđó khônLjiYHyg có gìLjiYHy mớyJqVmmi lvEA23Pạ đvEA23Pối vEA23Pvới lãovEA23P. ĐóvEA23P làvEA23P lyJqVmmuật lệyJqVmm đốLjiYHyi LjiYHyvới tấtwp cảvEA23P mLjiYHyọi thểvEA23P xvEA23Pác. TạoLjiYHy hvEA23Póa không nươngyJqVmm yJqVmmtay vớwpi thểvEA23P xác.vEA23P TạLjiYHyo hwpóa khyJqVmmông hềyJqVmm cyJqVmmhú LjiYHyý wptới cáiyJqVmm yJqVmmvật cụyJqVmm thLjiYHyể màwp nvEA23Pgười ta mwpệnh dyJqVmmanh làwp vEA23Pcá nhânLjiYHy. TạovEA23P hóavEA23P chỉvEA23P chLjiYHyú yJqVmmý vEA23Ptới chủngwp lọaiyJqVmm, tớiyJqVmm wpnòi giốwpng. Đówp là LjiYHy điều trừyJqVmmu tượngvEA23P LjiYHysâu wpxa nhấvEA23Pt màyJqVmm đầuwp ócwp LjiYHyman rợwp yJqVmmcủa yJqVmmlão KLjiYHyoskoosh wpcó tyJqVmmhể hiểwpu được, nhưngyJqVmm wplão hiểuyJqVmm mộtLjiYHy cáLjiYHych thấuyJqVmm đáoLjiYHy. wpLão đwpã trôLjiYHyng tLjiYHyhấy yJqVmmnó tyJqVmmhể hLjiYHyiện trowpng mLjiYHyọi cuộyJqVmmc sống. NhựyJqVmma câyyJqVmm trànyJqVmm ứa,wp màLjiYHyu xawpnh rờwpn củavEA23P mầwpm liễu,LjiYHy vEA23Plá vàngLjiYHy rụnLjiYHyg wp- cLjiYHyhỉ mộwpt sự kiệnyJqVmm wpnày cũnvEA23Pg đủyJqVmm đểvEA23P dyJqVmmiễn wptả twpất cảvEA23P lịwpch yJqVmmsử. Nhưwpng tạowp hóvEA23Pa đềuvEA23P LjiYHyđặt cvEA23Pho cvEA23Pá nhân vEA23P một nhivEA23Pệm vụLjiYHy. NếLjiYHyu hắwpn khyJqVmmông làmwp tvEA23Pròn wpnhiệm vụwp đó,LjiYHy yJqVmmhắn sẽvEA23P vEA23Pchết. MLjiYHyà nwpếu làmwp tvEA23Pròn nhiệm vụLjiYHy đó,vEA23P thvEA23Pì cyJqVmmũng vậy,LjiYHy hắnvEA23P vLjiYHyẫn vEA23Pphải vEA23Pchết. Tạwpo hLjiYHyóa wpkhông hyJqVmmề quavEA23Pn wptâm, LjiYHycó rất nhivEA23Pều ngườivEA23P đvEA23Pã tuâyJqVmmn chịuvEA23P vvEA23Pà chínyJqVmmh swpự tuâwpn chịu,vEA23P wp- chứwp wpkhông phảivEA23P ngườiyJqVmm tuân chịuyJqVmm LjiYHy- mớLjiYHyi sốngvEA23P LjiYHyvà syJqVmmống mãvEA23Pi mãivEA23P. BộyJqVmm lạcLjiYHy củyJqVmma KosLjiYHykoosh đLjiYHyã yJqVmmcó từvEA23P lâLjiYHyu đờwpi lwpắm rồi. NhữvEA23Png ôngLjiYHy givEA23Pà màyJqVmm lwpão bivEA23Pết yJqVmmkhi cònLjiYHy làyJqVmm vEA23Pmột đứayJqVmm tLjiYHyrẻ, đãwp biwpết nhữngLjiYHy ôngyJqVmm giàwp LjiYHykhác sinh vEA23Ptrước họ.yJqVmm NhưyJqVmm vậwpy, sựyJqVmm thựyJqVmmc lwpà bộLjiYHy lwpạc wpđã tồnLjiYHy tại,yJqVmm bLjiYHyộ lạcvEA23P lwpà tượngyJqVmm trưngLjiYHy cho sLjiYHyự vEA23Ptuân chịLjiYHyu củyJqVmma vEA23Ptất LjiYHycả nhữnyJqVmmg ngườwpi tvEA23Phuộc bvEA23Pộ lạc,LjiYHy nhữnLjiYHyg ngườivEA23P đyJqVmmã chyJqVmmìm vEA23Psâu vEA23Ptrong quá kLjiYHyhứ vàwp mồwp vEA23Pmả khôLjiYHyng cvEA23Pòn nhLjiYHyớ đưvEA23Pợc ởvEA23P đâu.vEA23P HọLjiYHy kvEA23Phông đángwp kểvEA23P, họLjiYHy yJqVmmlà nwphững giaivEA23P đoạn. HọyJqVmm kyJqVmmhuất LjiYHyđi nhLjiYHyư wpnhững đámLjiYHy yJqVmmmây taLjiYHyn tronvEA23Pg mộtwp chiềuyJqVmm mùawp Hạ.wp LvEA23Pão cũngLjiYHy cLjiYHyhỉ là mộtyJqVmm vEA23Pgiai đoạn,wp vàvEA23P lãoyJqVmm sẽwp chết.LjiYHy TạLjiYHyo hóavEA23P khôwpng đếyJqVmmm xỉa.yJqVmm TạvEA23Po hyJqVmmóa chỉLjiYHy LjiYHyđặt ryJqVmma mộtwp nyJqVmmhiệm vụ, bawpn rLjiYHya mộtLjiYHy luvEA23Pật lyJqVmmệ cwpho wpkiếp swpống. LjiYHyNhiệm vụyJqVmm LjiYHycủa cuộcvEA23P đờwpi lvEA23Pà vĩnyJqVmmh truyLjiYHyền nòiyJqVmm giống, vwpà wpluật yJqVmmlệ yJqVmmcủa vEA23Ptạo yJqVmmhóa làyJqVmm cwphết. MộtvEA23P thiếwpu vEA23Pnữ lLjiYHyà yJqVmmmột wpsinh yJqVmmvật LjiYHytrông đẹpvEA23P mắt, ngyJqVmmực căyJqVmmng phồngLjiYHy, thwpân tLjiYHyhể myJqVmmạnh mẽvEA23P, chvEA23Pân bướcwp uyJqVmmyển chuyJqVmmyển, cặpyJqVmm wpmắt sáng troyJqVmmng. Nhữwpng nhiwpệm vEA23Pvụ cwpủa nànwpg đanwpg cvEA23Phờ đwpợi nwpàng. TivEA23Pa sánvEA23Pg trvEA23Pong mắyJqVmmt nàLjiYHyng bừng vEA23P lên, bướcwp yJqVmmchân nànvEA23Pg nvEA23Phanh vEA23Pnhẹn hơnwp. vEA23PLúc bạoyJqVmm dạn,vEA23P wplúc bwpẽn lẽnwp đốiyJqVmm yJqVmmvới LjiYHycác thanhwp niên, nàyJqVmmng lyJqVmmàm cLjiYHyho hwpọ lâyvEA23P sựwp bLjiYHyồn cvEA23Phồn củaLjiYHy nàng.vEA23P Nàwpng cànyJqVmmg nwpgày cànyJqVmmg đẹpvEA23P hvEA23Pơn cho LjiYHyđến kvEA23Phi mwpột chàngvEA23P điLjiYHy vEA23Psăn kyJqVmmhông wpcòn vEA23Ptự kìmyJqVmm hãmLjiYHy được,vEA23P đeyJqVmmm nàvEA23Png vwpề lwpều cwpủa LjiYHyhắn để vEA23Plo việcyJqVmm bếpvEA23P nướcwp, làwpm lụngLjiYHy chwpo wphắn vwpà yJqVmmđể lLjiYHyàm mẹwp đwpàn coLjiYHyn củawp hắvEA23Pn. yJqVmmMột kLjiYHyhi cvEA23Pó con vEA23Pcái, nhữngyJqVmm vẻwp dLjiYHyuyên dánwpg rờLjiYHyi wpbỏ nLjiYHyàng. ChâLjiYHyn tyJqVmmay nvEA23Pàng chwpậm cyJqVmmhạp wpvà LjiYHyngượng nLjiYHyghịu, mắt nàngvEA23P mờyJqVmm đivEA23P LjiYHyvà chỉwp wpcòn nhữnyJqVmmg đứyJqVmma wptrẻ làyJqVmm thấyvEA23P yJqVmmsung sướyJqVmmng yJqVmmkhi yJqVmmkề bênwp wpmá người vEA23P đàn bàLjiYHy dwpa đỏwp givEA23Pà vEA23Pnua byJqVmmên vEA23Pngọn lửa.vEA23P Nwphiệm vLjiYHyụ cyJqVmmủa yJqVmmnàng đãvEA23P hvEA23Poàn wptất. Cwphỉ mwpột thời giawpn sauyJqVmm, khvEA23Pi chớyJqVmmm cLjiYHyó nvEA23Pạn đóiLjiYHy vEA23Phoặc pyJqVmmhải đyJqVmmi xayJqVmm, nàvEA23Png syJqVmmẽ bịLjiYHy byJqVmmỏ lạivEA23P, yJqVmmgiống nhwpư lão yJqVmm đã wpbị LjiYHybỏ wplại, vEA23Pgiữa cảnhyJqVmm tuyLjiYHyết phủvEA23P trắngyJqVmm xyJqVmmóa, vớivEA23P mộtvEA23P đốnLjiYHyg củLjiYHyi nhỏ.vEA23P ĐóyJqVmm lLjiYHyà luật lệ. 

LjiYHy Lão cyJqVmmẩn thyJqVmmận đặtyJqVmm mộtwp thanLjiYHyh wpcủi lênLjiYHy LjiYHyđống lửavEA23P vàyJqVmm tiếyJqVmmp tụcLjiYHy syJqVmmuy nghĩ.vEA23P yJqVmmĐó làyJqVmm luậtyJqVmm lệ chunvEA23Pg chLjiYHyo tLjiYHyất cyJqVmmả mvEA23Pọi vật,yJqVmm mọiLjiYHy nwpơi. Muỗiwp biwpến đvEA23Pi yJqVmmhết vEA23Pkhi giávEA23P đónyJqVmmg lyJqVmmần đầu.wp Con sócwp nhvEA23Pỏ cwpũng byJqVmmò đyJqVmmi wpđể chvEA23Pết ởLjiYHy mộtvEA23P nơivEA23P xwpa. yJqVmmKhi nămwp thángyJqVmm LjiYHyđã đvEA23Pè nặnwpg lwpên coLjiYHyn thỏvEA23P, nó yJqVmmsẽ trởyJqVmm nLjiYHyên cvEA23Phậm chạp,wp nLjiYHyặng nềyJqVmm vàwp kwphông cyJqVmmhạy thóLjiYHyat đượvEA23Pc mówpng yJqVmmvuốt củyJqVmma kẻLjiYHy thù nữayJqVmm. vEA23PCả yJqVmmgấu vEA23Pto lLjiYHyớn cũnyJqVmmg LjiYHytrở tyJqVmmhành vụnyJqVmmg về,vEA23P vEA23Pmù LjiYHylòa yJqVmmvà haLjiYHyy cáyJqVmmu yJqVmmkỉnh đểyJqVmm đếnvEA23P nỗi wpsau wpcùng vLjiYHyài LjiYHycon cyJqVmmhó cũngwp hạLjiYHy đượcwp nó.vEA23P Lwpão nhyJqVmmớ lvEA23Pại cảnyJqVmmh lãLjiYHyo bỏyJqVmm cyJqVmmha LjiYHylão LjiYHyở lại yJqVmm phía tLjiYHyhượng ngạnwp sôLjiYHyng KlonyJqVmmdike vàyJqVmmo mùvEA23Pa ĐvEA23Pông, trưLjiYHyớc vEA23Pkhi wpvị mụwpc vEA23Psư* yJqVmmtới vớiyJqVmm những cuốnvEA23P sáchvEA23P kinLjiYHyh vàyJqVmm chLjiYHyiếc hộpvEA23P đựngyJqVmm tvEA23Phuốc mLjiYHyen. ĐãLjiYHy nhiềwpu lầvEA23Pn lãLjiYHyo Koswpkoosh chép miệngvEA23P kwphi ngvEA23Phĩ tớiyJqVmm cáiLjiYHy hộpyJqVmm đLjiYHyó, myJqVmmặc dyJqVmmầu ngLjiYHyày yJqVmmnay lLjiYHyão kwphông cònwp nướyJqVmmc bọtyJqVmm đểvEA23P chwpép miệng nữwpa. yJqVmmMôn thuốvEA23Pc trvEA23Pừ đawpu đwpớn tLjiYHyhật lyJqVmmà hayvEA23P. vEA23PNhưng rốtwp yJqVmmcuộc wpông mụcLjiYHy vEA23Psư chỉLjiYHy wplàm phiền chLjiYHyo họyJqVmm vìLjiYHy vEA23Pông tyJqVmma chẳngvEA23P manLjiYHyg wplại chútvEA23P thịtvEA23P thwpà nàoyJqVmm chvEA23Po byJqVmmộ lạcyJqVmm LjiYHymà wpăn lại khoẻ,wp nêvEA23Pn cácvEA23P tLjiYHyay yJqVmmsăn lyJqVmmên tyJqVmmiếng cwpàu nhvEA23Pàu. NhưngyJqVmm ôLjiYHyng twpa chếtvEA23P vvEA23Pì bệnhLjiYHy LjiYHylạnh phổLjiYHyi ở chỗLjiYHy đườngvEA23P wpranh giớLjiYHyi gLjiYHyần wpMayo, vyJqVmmà saLjiYHyu đànyJqVmm vEA23Pchó vEA23Pđã lấLjiYHyy vEA23Pmõm yJqVmmbới nhữngLjiYHy hònLjiYHy LjiYHyđá ryJqVmma để trayJqVmmnh vEA23Pcướp nắmvEA23P xươngLjiYHy tàn. 

Kowpskoosh vEA23Pđặt yJqVmmmột thyJqVmmanh củwpi khácLjiYHy wpvào wpđống lửavEA23P vwpà thảvEA23P hyJqVmmồn đLjiYHyi syJqVmmâu hơyJqVmmn nữavEA23P vEA23Pvề quá vEA23Pkhứ. Cwpó mộwpt thờiyJqVmm trờwpi lLjiYHyàm đóiwp kémyJqVmm, nhữngyJqVmm ôvEA23Png giàwp bụngyJqVmm yJqVmmlép xẹvEA23Pp nằmLjiYHy vEA23Pco quắpLjiYHy bên ngọnyJqVmm lửwpa vvEA23Pà miệnwpg thềuLjiYHy thàLjiYHyo kểLjiYHy lạiyJqVmm nhữngwp LjiYHytục yJqVmmlệ ngàyLjiYHy xLjiYHyưa LjiYHykhi miềvEA23Pn LjiYHyYukon bLjiYHyị bỏ vEA23Phoang suốtvEA23P bLjiYHya mùLjiYHya yJqVmmĐông, rvEA23Pồi lạivEA23P bịwp tuyếtwp LjiYHyphủ liềyJqVmmn wpba wpmùa Hạ.vEA23P LãyJqVmmo đãwp mấLjiYHyt yJqVmmbà mLjiYHyẹ trong nạnvEA23P yJqVmmđói đwpó. MvEA23Pùa HèvEA23P wpđó cáLjiYHy tvEA23Phu** khyJqVmmông yJqVmmxuất hiệnLjiYHy, bộyJqVmm lạyJqVmmc ngóngLjiYHy chờvEA23P mùaLjiYHy Đông, myJqVmmong mỏiLjiYHy hvEA23Pươu rừngvEA23P sLjiYHyẽ tới.vEA23P NyJqVmmhưng twpới mùayJqVmm ĐyJqVmmông vEA23Phươu rừngLjiYHy cLjiYHyũng chvEA23Pẳng thấy. ĐóLjiYHy lvEA23Pà mộtyJqVmm tìnyJqVmmh trạnyJqVmmg cvEA23Phưa yJqVmmhề yJqVmmbao giờLjiYHy xyJqVmmảy yJqVmmra vàvEA23P nyJqVmmgay nhữngwp vEA23Pông giàwp bàyJqVmm wpcả cũng chưaLjiYHy LjiYHygặp LjiYHycảnh đó.vEA23P Hươuwp rừnLjiYHyg khôwpng LjiYHytới, wpvà nămwp đLjiYHyó lyJqVmmà nămLjiYHy thwpứ bảy.yJqVmm Thỏwp wprừng không vEA23Psinh syJqVmmôi nẩvEA23Py nvEA23Pở kịpwp vàwp chvEA23Pó thyJqVmmì wpgầy LjiYHygò chvEA23Pìa wpbộ xươngvEA23P LjiYHyra. yJqVmmSuốt mLjiYHyùa ĐônLjiYHyg vEA23Pđen tối dàiyJqVmm LjiYHydặc, đvEA23Pám twprẻ kvEA23Phóc lyJqVmmóc vàyJqVmm lănyJqVmm rvEA23Pa cyJqVmmhết, ryJqVmmồi yJqVmmđến đànyJqVmm yJqVmmbà, vEA23Prồi đếwpn nhữLjiYHyng ông wpgià, trowpng mườiwp ngườivEA23P wpở bộyJqVmm lvEA23Pạc khyJqVmmông cLjiYHyó lấyLjiYHy mộtLjiYHy wpngười sốngvEA23P sótyJqVmm yJqVmmđể đónLjiYHy áLjiYHynh mặt trvEA23Pời kyJqVmmhi wpnó tLjiYHyrở LjiYHylại vàyJqVmmo mùayJqVmm LjiYHyXuân. Thậtwp wplà mộtyJqVmm LjiYHyvụ đóivEA23P LjiYHykinh hồn. 

NhưnyJqVmmg lyJqVmmão cũwpng đãLjiYHy thấyyJqVmm nwphững thờiwp wpdư dyJqVmmật, thịvEA23Pt twphừa wpthãi vEA23Pđến nỗwpi tLjiYHyhiu thối yJqVmmkhông LjiYHykịp ănyJqVmm, chLjiYHyó yJqVmmmập màvEA23P kwphông yJqVmmbuồn chạyJqVmmy nữavEA23P vvEA23Pì LjiYHyăn quávEA23P nhiềuLjiYHy vEA23P- nyJqVmmhững thyJqVmmời mvEA23Pà người tLjiYHya trôngwp wpthấy vEA23Pthú vậtvEA23P cũnyJqVmmg khôLjiYHyng buvEA23Pồn giếLjiYHyt, phyJqVmmụ nữyJqVmm LjiYHyđua nhyJqVmmau sinvEA23Ph đẻ,vEA23P vàyJqVmm những cănvEA23P wplều chậtvEA23P LjiYHyních nwphững tiếngwp tyJqVmmrẻ cowpn vừayJqVmm tLjiYHyrai vừayJqVmm vEA23Pgái nằmvEA23P vEA23Pdài yJqVmmra đùa nghwpịch. ThLjiYHyế rồiyJqVmm đànwp wpông nwpo cơvEA23Pm ấyJqVmmm vEA23Pcật lạiyJqVmm gợiyJqVmm rwpa nhữngLjiYHy cuộcwp tranwph chyJqVmmấp xưawp lên, họLjiYHy vưLjiYHyợt qyJqVmmua đườyJqVmmng rvEA23Panh giớLjiYHyi vLjiYHyề phívEA23Pa LjiYHyNam đểwp giyJqVmmết nhữvEA23Png ngưyJqVmmời wpPelly, vàvEA23P vềLjiYHy phía TâvEA23Py đyJqVmmể đượLjiYHyc ngồiwp bênyJqVmm nhvEA23Pững ngọnvEA23P lửwpa tàvEA23Pn củavEA23P ngườvEA23Pi Twpanana. LãyJqVmmo nhớyJqVmm lạyJqVmmi thờivEA23P lão vEA23Pcòn nhỏvEA23P, trờiyJqVmm chLjiYHyo dvEA23Pư dật,yJqVmm lyJqVmmão twprông thwpấy wpmột yJqVmmcon hươuLjiYHy rừnLjiYHyg vEA23Pbị wpđàn LjiYHysói hạ.LjiYHy Zing-ha nằmvEA23P trênyJqVmm tuyếtyJqVmm vớwpi lãowp vEA23Pcùng xeLjiYHym wpcảnh đóvEA23P yJqVmm- Zing-hawp, màwp sawpu nàyvEA23P thàvEA23Pnh tay svEA23Păn kLjiYHyhôn ngovEA23Pan vEA23Pnhất vàwp vEA23Psau vEA23Pcùng đãvEA23P ngãvEA23P vEA23Pvào mộvEA23Pt lỗyJqVmm LjiYHykhông kvEA23Phí ởvEA23P YuyJqVmmkon***. MộLjiYHyt tháng wpsau, ngườivEA23P LjiYHyta vEA23Ptìm thấyvEA23P yJqVmmhắn vEA23Ptrong dáyJqVmmng đwpiệu đavEA23Png bLjiYHyò đượcwp nửaLjiYHy chừngwp vEA23Pthì bị bvEA23Păng giáyJqVmm lwpàm cóngyJqVmm lại. 

Lại nóyJqVmmi wpđến cLjiYHyon hLjiYHyươu rừngwp. Hômwp đLjiYHyó Zing-vEA23Pha cLjiYHyùng lãoyJqVmm bắtyJqVmm chướLjiYHyc điwp săLjiYHyn bắwpn theo vEA23P lối nLjiYHygười lớn.LjiYHy vEA23PỞ lwpòng suối,vEA23P chúnyJqVmmg bắtLjiYHy gvEA23Pặp vyJqVmmết chvEA23Pân mớivEA23P củaLjiYHy mộtyJqVmm yJqVmmcon LjiYHyhươu rừng yJqVmmcùng vyJqVmmới vếtLjiYHy chvEA23Pân củyJqVmma nvEA23Phiều chówp sói.vEA23P "MộtvEA23P cyJqVmmon hyJqVmmươu giwpà", Zing-yJqVmmha xevEA23Pm vết châyJqVmmn mavEA23Pu hơvEA23Pn vLjiYHyà nóivEA23P, "MộtvEA23P cwpon hyJqVmmươu giàvEA23P, khLjiYHyông twpheo kịpyJqVmm đyJqVmmàn. Đwpàn sói chặLjiYHyn yJqVmmnó wprời khỏLjiYHyi nhữngvEA23P yJqVmmcon kwphác vwpà chúnLjiYHyg LjiYHysẽ theLjiYHyo vEA23Priết đếnvEA23P cùnLjiYHyg." Vwpà đúng nhvEA23Pư vậLjiYHyy. ĐóyJqVmm lvEA23Pà đyJqVmmường lốyJqVmmi củaLjiYHy chvEA23Púng. SuốvEA23Pt ngàwpy đêmLjiYHy khwpông lúwpc nàovEA23P nghỉyJqVmm, chúnyJqVmmg sẽ tyJqVmmheo vEA23Psát gótLjiYHy, chwpặn đầuwp myJqVmmũi, chúLjiYHyng sẽvEA23P theyJqVmmo LjiYHyliền coLjiYHyn hươyJqVmmu cyJqVmmho đvEA23Pến cùng.vEA23P Zing-hyJqVmma và lLjiYHyão đãvEA23P cvEA23Pảm wpthấy yJqVmmlòng hLjiYHyam wpmuốn xewpm cwpảnh mávEA23Pu rvEA23Pơi rừwpng rựcLjiYHy LjiYHynổi lên.LjiYHy yJqVmmLúc sLjiYHyói hạ LjiYHysát hươuyJqVmm sẽwp làwp mộwpt cảnhyJqVmm đángyJqVmm yJqVmmxem lắm! 

LjiYHy Hai ngườLjiYHyi rảyJqVmmo bưLjiYHyớc theyJqVmmo vwpết châLjiYHyn. Vếwpt cyJqVmmhân rwpõ đvEA23Pến nỗiLjiYHy ngaLjiYHyy KoskooshLjiYHy, nhìnvEA23P cyJqVmmhậm và khônLjiYHyg yJqVmmthạo vềyJqVmm wpgót chânyJqVmm, cũyJqVmmng vEA23Pcó tvEA23Phể nhLjiYHyắm mắtLjiYHy thewpo đưLjiYHyợc. HvEA23Pọ tyJqVmmheo syJqVmmát gótvEA23P cuwpộc săn đuổivEA23P, mLjiYHyỗi wpbước lạiLjiYHy đvEA23Pọc thêLjiYHym vEA23Pcái vEA23Pthảm cảnhwp hunwpg bạoyJqVmm mvEA23Pới vừaLjiYHy diễwpn raLjiYHy. BâyJqVmmy giờ họwp wptới chỗvEA23P cvEA23Pon yJqVmmhươu rừnyJqVmmg đứLjiYHyng lạvEA23Pi đểLjiYHy yJqVmmchống yJqVmmcự; tuvEA23Pyết đãwp bịwp giyJqVmmày xLjiYHyéo yJqVmmvà xávEA23Po trộn vEA23Ptứ LjiYHyphía, mỗLjiYHyi wpbề dLjiYHyài vàovEA23P kvEA23Phoảng byJqVmmề cLjiYHyao cyJqVmmủa bvEA23Pa nvEA23Pgười lớLjiYHyn. ỞLjiYHy giữayJqVmm làLjiYHy nhữwpng vếwpt chân hằyJqVmmn sâwpu củaLjiYHy covEA23Pn vậtyJqVmm byJqVmmị LjiYHysăn đuổi,LjiYHy vàwp khắpyJqVmm cLjiYHyhung quanyJqVmmh làLjiYHy dấuyJqVmm chvEA23Pân vEA23Pnông hơnwp của đànvEA23P sóiwp. TyJqVmmrong kLjiYHyhi nhữngyJqVmm cyJqVmmon yJqVmmkhác vEA23Plo giếtLjiYHy, thLjiYHyì mộtyJqVmm vLjiYHyài cowpn sóiwp nằmvEA23P nghiêng mộtwp bLjiYHyên đểLjiYHy yJqVmmnghỉ. Mwpình chúnwpg wpin yJqVmmhằn xuốngLjiYHy tuyếtLjiYHy twprông LjiYHyrõ ràwpng nhyJqVmmư chúngLjiYHy mwpới nằm trLjiYHyước đyJqVmmó myJqVmmột chútLjiYHy. yJqVmmMột cvEA23Pon sLjiYHyói đãyJqVmm LjiYHybị coLjiYHyn vậvEA23Pt wpđiên cuồngLjiYHy kwpia LjiYHyhúc trúLjiYHyng vwpà LjiYHydẫm lên wpcho đvEA23Pến chLjiYHyết. MộLjiYHyt vEA23Pvài yJqVmmcái xươvEA23Png nhẵnwp vEA23Pnhụi chứngvEA23P tỏyJqVmm điềuwp đó. 

Một lầnyJqVmm LjiYHynữa vEA23Phọ lạyJqVmmi ngwpưng bướcwp ởvEA23P chỗLjiYHy dừyJqVmmng lạiyJqVmm twphứ nyJqVmmhì. TạivEA23P đâyLjiYHy LjiYHycon vậtLjiYHy vEA23Pto lớvEA23Pn đã wp chiến đấuLjiYHy mộtyJqVmm cáyJqVmmch tuyyJqVmmệt vọng.wp NLjiYHyó đvEA23Pã bịLjiYHy vyJqVmmật ngãvEA23P wphai lần,vEA23P nhwpư nwphững yJqVmmvết trên tuyếtLjiYHy LjiYHycho LjiYHyhọ LjiYHythấy, vàvEA23P hayJqVmmi lầnwp nyJqVmmó đãwp đánhyJqVmm tawpn đLjiYHyược LjiYHynhững cvEA23Pon sóLjiYHyi huLjiYHyng hwpăng, rồiyJqVmm gượng đứyJqVmmng yJqVmmlên. wpNó đãvEA23P hoànvEA23P tyJqVmmất vEA23Pnhiệm vụwp wptừ lâvEA23Pu, nhưwpng vyJqVmmẫn còvEA23Pn thiếtwp thvEA23Pa vớiyJqVmm cuộc sốyJqVmmng. ZinLjiYHyg-ha nyJqVmmói rằnvEA23Pg mộwpt cLjiYHyon yJqVmmhươu rừnvEA23Pg vEA23Pđã gwpục ngãLjiYHy yJqVmmmà cònwp đứLjiYHyng LjiYHylên yJqVmmđược thì LjiYHythật yJqVmmlà lạ,LjiYHy nhyJqVmmưng rvEA23Põ LjiYHyràng LjiYHycon nàyLjiYHy đãvEA23P đứyJqVmmng lênyJqVmm được.LjiYHy NyJqVmmghe hyJqVmmọ kểyJqVmm lạiwp wpchuyện này cwphắc lãLjiYHyo pvEA23Phù thủyyJqVmm sẽvEA23P nhìnwp thấyJqVmmy wpnhững triệuwp chứwpng vàwp đvEA23Piềm kvEA23Pỳ lạ. 

vEA23PĐi nữa,LjiYHy vEA23Phọ tớLjiYHyi chỗwp coLjiYHyn hLjiYHyươu rừnvEA23Pg trvEA23Pèo lêLjiYHyn yJqVmmbờ đểLjiYHy tvEA23Poan thLjiYHyóat vwpào rừnwpg cây.yJqVmm Nhưng vEA23P kẻ tvEA23Phù củayJqVmm nóLjiYHy đãvEA23P tyJqVmmừ pwphía sawpu chwpồm twpới, đếLjiYHyn wpnỗi yJqVmmnó phảiLjiYHy lLjiYHyùi wplại vàLjiYHy ngãLjiYHy ngửawp LjiYHylên chúng, đèyJqVmm vEA23Plên wphai LjiYHycon sâyJqVmmu xuốvEA23Png LjiYHytuyết. vEA23PRõ wpràng làyJqVmm sắwpp vEA23Pđến giwpờ phúyJqVmmt hạwp LjiYHysát, vìyJqVmm những coyJqVmmn wpkhác wpđã bLjiYHyỏ mặcyJqVmm vEA23Phai cyJqVmmon kiyJqVmma lạiyJqVmm khLjiYHyông đụnwpg tớiyJqVmm. HyJqVmmọ yJqVmmđi quyJqVmma haLjiYHyi chặng dừnwpg lạiwp nữa,vEA23P hLjiYHyai chwpỗ rấtvEA23P LjiYHygần nhLjiYHyau. Bâywp giyJqVmmờ dấuvEA23P châyJqVmmn wpcó phvEA23Pa yJqVmmmàu đỏwp LjiYHyvà nhữvEA23Png vết chvEA23Pân đềuvEA23P đặnLjiYHy wpcủa LjiYHycon vậtvEA23P tvEA23Po lớyJqVmmn vEA23Ptrông đãyJqVmm xiêuyJqVmm vẹwpo vàyJqVmm ngắnvEA23P hơn.vEA23P LjiYHyThế rwpồi họvEA23P ngheLjiYHy thấy nhữngLjiYHy tLjiYHyiếng độngLjiYHy đầuvEA23P wptiên cwpủa cvEA23Puộc LjiYHychiến wpđấu LjiYHy- khôngvEA23P phảivEA23P nhữnvEA23Pg tiếngyJqVmm tryJqVmmu dài củayJqVmm cuộcvEA23P sănyJqVmm đuổi,LjiYHy mwpà nhữLjiYHyng tiếLjiYHyng sủaLjiYHy ngwpắn nhLjiYHyát gừnLjiYHyg báoLjiYHy hiệyJqVmmu mộtyJqVmm trậnvEA23P xáp lLjiYHyá cLjiYHyà vàyJqVmm yJqVmmtiếng LjiYHyrăng cLjiYHyắn vwpào thvEA23Pịt. Bwpò vEA23Pngược chiLjiYHyều givEA23Pó, ZvEA23Ping-ha nằmwp sáyJqVmmt yJqVmmbụng xuống yJqVmmtuyết, LjiYHyvà cùngvEA23P wpvới hắnyJqVmm lvEA23Pà Kwposkoosh, ngLjiYHyười màyJqVmm savEA23Pu nàyyJqVmm lvEA23Pàm cvEA23Phúa vEA23Ptể dân tvEA23Prong bLjiYHyộ lạcyJqVmm. HyJqVmmai ngườLjiYHyi cvEA23Pùng gạtwp nhvEA23Pững cànLjiYHyh câyJqVmmy gỗyJqVmm báwpch lòwpa vEA23Pxòa vEA23Pvà LjiYHynhìn yJqVmmvề phíwpa trước. HọLjiYHy đyJqVmmược LjiYHychứng kiếvEA23Pn cảwpnh vEA23Pcuối cùng. 

Gwpiống nyJqVmmhư wptất cwpả nhữngyJqVmm cảmwp tưởnwpg củwpa thLjiYHyời trẻvEA23P, cảwpnh tượyJqVmmng hvEA23Pãy cLjiYHyòn rõLjiYHy rệtyJqVmm trovEA23Png trí nhớLjiYHy yJqVmmlão, vwpà cặpvEA23P mắtyJqVmm yJqVmmmờ LjiYHycủa LjiYHylão nhìyJqVmmn cảnvEA23Ph cuốiwp cyJqVmmùng hiệnvEA23P ryJqVmma liyJqVmmnh độngyJqVmm như tronLjiYHyg thờivEA23P xyJqVmma xyJqVmmưa ấy.LjiYHy Koskoowpsh wpngạc nhiLjiYHyên vvEA23Pề điềuvEA23P vEA23Pnày; vwpì tLjiYHyrong nhwpững ngàywp thLjiYHyeo sau, kvEA23Phi lãovEA23P lyJqVmmà ngườivEA23P lãnhyJqVmm wpđạo vLjiYHyà đứngLjiYHy đầuLjiYHy hộiwp đồngLjiYHy bộwp vEA23Plạc, lãvEA23Po wpđã thựcwp hiện nhữngLjiYHy yJqVmmthành tíchLjiYHy lớnLjiYHy LjiYHylao vLjiYHyà đvEA23Pã vEA23Plàm chvEA23Po nyJqVmmgười PelvEA23Ply lwpuôn mwpiệng nguyềnyJqVmm rủaLjiYHy têwpn lão, yJqVmmđó lwpà vEA23Pchưa nóvEA23Pi tớivEA23P ngườivEA23P wpda tvEA23Prắng yJqVmmkỳ dị**LjiYHy** mwpà lãwpo đãyJqVmm gwpiết tronyJqVmmg mộtwp cuộc đấuvEA23P côngwp LjiYHykhai, wpmỗi ngườiwp mộtyJqVmm covEA23Pn dwpao cầmvEA23P tay. 

vEA23PLão nghĩvEA23P mộtwp hvEA23Pồi lâvEA23Pu vềvEA23P yJqVmmthời tvEA23Prai tyJqVmmrẻ củayJqVmm lyJqVmmão, yJqVmmcho đếnwp kvEA23Phi ngọnyJqVmm lvEA23Pửa tyJqVmmàn xuyJqVmmống và LjiYHykhi cLjiYHyái lạnhvEA23P cắtwp syJqVmmâu hơnLjiYHy vàLjiYHyo dvEA23Pa vEA23Plão. LầLjiYHyn nàyvEA23P lãoLjiYHy tyJqVmmiếp thêmLjiYHy hvEA23Pai LjiYHythanh củyJqVmmi vào yJqVmm ngọn lửyJqVmma wpvà đvEA23Po lạyJqVmmi xLjiYHyem cuLjiYHyộc sốnwpg cLjiYHyủa lãoyJqVmm cvEA23Pòn đượcvEA23P bayJqVmmo wplâu LjiYHyvới nhyJqVmmững thanwph còn lạivEA23P. NếuyJqVmm SyJqVmmitcum-to-ha chịwpu nhớvEA23P lờLjiYHyi ôngwp nwpgọai yJqVmmcủa wpnó vvEA23Pà LjiYHynhặt ômvEA23P cyJqVmmủi lớyJqVmmn vEA23Phơn, thì wpnhững giLjiYHyờ svEA23Pống cvEA23Pủa wplão sẽvEA23P dàwpi wphơn. TvEA23Phật lwpà LjiYHymột chuvEA23Pyện dễwp dàvEA23Png. NLjiYHyhưng nLjiYHyó vẫwpn làwp một LjiYHyđứa béyJqVmm vyJqVmmô tâvEA23Pm. yJqVmmNó khôngyJqVmm nghLjiYHyĩ wpgì LjiYHyđến ngườiwp tiềyJqVmmn bốiwp từyJqVmm kyJqVmmhi Hwpải yJqVmmLy, chvEA23Páu nội Ziwpng-ha, bắwpt wpđầu đểwp mvEA23Pắt tớLjiYHyi nó.LjiYHy Cwphà, điềwpu yJqVmmđó cóvEA23P gìvEA23P qvEA23Puan trọng?LjiYHy LyJqVmmúc cònwp trẻyJqVmm trung, lãoyJqVmm yJqVmmđã chLjiYHyẳng hwpành yJqVmmđộng nhyJqVmmư vEA23Pthế vEA23Plà gìwp? yJqVmmCó mộtLjiYHy lwpúc lwpão đvEA23Pã lắngLjiYHy ngLjiYHyhe trong iwpm lặng.yJqVmm vEA23PCó yJqVmmthể cLjiYHyon tryJqVmmai lãLjiYHyo đãyJqVmm mềwpm lònyJqVmmg, vvEA23Pà nwpó cùngwp đànLjiYHy cLjiYHyhó yJqVmmquay lwpại đểLjiYHy wpđưa cha giàLjiYHy củaLjiYHy yJqVmmnó cLjiYHyùng vớiwp byJqVmmộ lwpạc tLjiYHyới chỗyJqVmm nhiLjiYHyều hươuwp wpnai bLjiYHyéo mập. 

LãvEA23Po wpdỏng vEA23Ptai ngwphe ngónLjiYHyg, wptrí wpóc đanLjiYHyg bwpối rốiLjiYHy củayJqVmm lãoyJqVmm wplắng yJqVmmđi troLjiYHyng chốcLjiYHy lát. Khôngwp mộvEA23Pt tiếngvEA23P độngLjiYHy nhẹvEA23P. Khôwpng cóyJqVmm gvEA23Pì cvEA23Pả. Mộtwp mìLjiYHynh yJqVmmlão thyJqVmmở phìvEA23P LjiYHyphào giữavEA23P cảnhyJqVmm êm yJqVmmlặng hwpoang wpvu. LjiYHyThật làvEA23P côyJqVmm đvEA23Pộc. wpIm wpnghe! CáyJqVmmi gvEA23Pì đó?vEA23P wpLão rùnwpg mình.vEA23P TvEA23Piếng rống LjiYHy dài queyJqVmmn thuộvEA23Pc yJqVmmphá wpvỡ khoảnvEA23Pg vEA23Pkhông, vEA23Pvà nówp ởyJqVmm ngavEA23Py kvEA23Pế bên.vEA23P wpThế yJqVmmrồi, tronLjiYHyg cặpwp yJqVmmmắt tối sầmvEA23P củawp yJqVmmlão vEA23Phiện lêyJqVmmn hyJqVmmình LjiYHyảnh cowpn hươvEA23Pu rừngLjiYHy wp- cvEA23Pon hyJqVmmươu rừngvEA23P gwpià nyJqVmmua yJqVmm- sườvEA23Pn bị cắnyJqVmm yJqVmmnát vyJqVmmà haLjiYHyi bênyJqVmm hônLjiYHyg ròLjiYHyng mLjiYHyáu, cáLjiYHyi bờmwp LjiYHybị xâuLjiYHy xéyJqVmm, vàyJqVmm cặpvEA23P sừLjiYHyng nhiềLjiYHyu gạc cúivEA23P sátLjiYHy xuốngwp LjiYHyđất cLjiYHyòn LjiYHycố hLjiYHyúc cyJqVmmho tớLjiYHyi yJqVmmcùng. LLjiYHyão thấyvEA23P LjiYHynhững hìLjiYHynh vEA23Pthù vEA23Pmàu xvEA23Pám vụt quavEA23P wpvụt lại,LjiYHy nhữnwpg cvEA23Pặp mắLjiYHyt lowpng lLjiYHyanh, nLjiYHyhững cvEA23Pái lưỡiyJqVmm thyJqVmmè lè,wp nhvEA23Pững LjiYHyhàm răwpng nhọn hoắtvEA23P lònyJqVmmg rònyJqVmmg nwpước dãiLjiYHy. LãvEA23Po thấwpy cáiwp vòvEA23Png trònyJqVmm xLjiYHyáp gầyJqVmmn lạwpi cyJqVmmho đếLjiYHyn khvEA23Pi chỉ cònwp lLjiYHyà mộwpt chvEA23Pấm đevEA23Pn gvEA23Piữa vEA23Pđám tuyếtLjiYHy LjiYHybị dàyLjiYHy xéo. 

yJqVmm Một cáiLjiYHy myJqVmmõm wplạnh chạmyJqVmm vàoLjiYHy LjiYHymá LjiYHylão lLjiYHyàm đầuwp ówpc LjiYHylão quawpy vEA23Pvề hiệvEA23Pn tạiwp. TLjiYHyay lwpão đưa vộiLjiYHy vàLjiYHyo đốngLjiYHy vEA23Plửa yJqVmmrút rLjiYHya mộtLjiYHy thyJqVmmanh củLjiYHyi LjiYHyđang chyJqVmmáy. BànvEA23Pg hoyJqVmmàng mộtwp látyJqVmm vìLjiYHy cáiyJqVmm sợ LjiYHy truyền thốngyJqVmm đốiwp vớiLjiYHy lòyJqVmmai ngvEA23Pười, cowpn vậtvEA23P kyJqVmmia lvEA23Pùi lạwpi, yJqVmmhú lênvEA23P mộtyJqVmm tiếngyJqVmm dàivEA23P đểLjiYHy gọi đồnwpg bọnvEA23P; nhữnvEA23Pg cwpon nLjiYHyày trảvEA23P lờiwp nvEA23Pgay, chLjiYHyo yJqVmmđến wpkhi mộLjiYHyt vvEA23Pòng vEA23Pnhững yJqVmmcon vật đầuwp xvEA23Pám, miệngwp ryJqVmmớt rãiLjiYHy, yJqVmmquây quầnwp xvEA23Pung quanhyJqVmm. LãovEA23P lắnwpg nghvEA23Pe nhữyJqVmmng tiLjiYHyếng gầLjiYHym gừ tiếnvEA23P lvEA23Pại gầyJqVmmn; wpnhững cowpn vậwpt vEA23Pthở hổyJqVmmn hLjiYHyển khônvEA23Pg chịyJqVmmu tảnLjiYHy đyJqVmmi. Bâywp yJqVmmgiờ mộwpt cwpon đwpưa ngực vEA23Pra phíwpa trước,vEA23P rồivEA23P lvEA23Pết mìLjiYHynh tớivEA23P gần,yJqVmm đếnLjiYHy covEA23Pn LjiYHythứ haivEA23P, yJqVmmrồi đLjiYHyến yJqVmmcon thvEA23Pứ ba, yJqVmmnhưng khôngyJqVmm cLjiYHyon nLjiYHyào lùwpi lyJqVmmại wpcả. LãoLjiYHy còLjiYHyn bấuwp vLjiYHyíu yJqVmmlấy cuộcyJqVmm wpđời làLjiYHym vEA23Pgì? LãovEA23P tự hyJqVmmỏi, rồwpi vEA23Pbỏ thayJqVmmnh củiLjiYHy đyJqVmmang chvEA23Páy vEA23Pxuống tuyết.yJqVmm Thawpnh củiLjiYHy wplèo xèLjiYHyo tắwpt ngấm.yJqVmm Cái vònvEA23Pg tròyJqVmmn wpgầm gừLjiYHy mvEA23Pột cáLjiYHych bồwpn chồnLjiYHy LjiYHynhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?