Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: TzGqyGThe LaFjEgCUw FjEgCUof Life

Lão Koskoosh czGqyGThăm chúgV2KVv nghTJe hzGqyGTau háu.zGqyGT TzGqyGTuy mắtTJ lãozGqyGT đãFjEgCU mFjEgCUờ gV2KVvtừ lâgV2KVvu, nFjEgCUhưng FjEgCUtai FjEgCUlão cònzGqyGT thính lắmFjEgCU, gV2KVvvà mộtTJ tiếngTJ đgV2KVvộng kFjEgCUhẽ cũzGqyGTng thFjEgCUấu tgV2KVvới gV2KVvcái gV2KVvtrí tzGqyGThông minzGqyGTh sTJuy kéTJm vẫn zGqyGT còn gV2KVvnằm saFjEgCUu vầTJng trángV2KVv kFjEgCUhô héoFjEgCU, nhTJưng TJkhông còzGqyGTn đTJể gV2KVvý đTJến TJviệc đờigV2KVv nữaFjEgCU. gV2KVvÀ! ĐóTJ là SitcumzGqyGT-to-ha đangzGqyGT thzGqyGTe thzGqyGTé ngFjEgCUuyền rủzGqyGTa đànFjEgCU chózGqyGT TJmà zGqyGTnàng đánhFjEgCU gV2KVvđập vàTJ vỗTJ vgV2KVvề đểFjEgCU buộc vàogV2KVv dTJây cương.FjEgCU SitFjEgCUcum-to-ha lTJà chzGqyGTáu ngọaizGqyGT lãoTJ. NgV2KVvhưng nFjEgCUàng quázGqyGT bậngV2KVv gV2KVvnên chẳnggV2KVv thèm nFjEgCUghĩ tớFjEgCUi ônFjEgCUg gV2KVvngọai zGqyGTgià nugV2KVva zGqyGTngồi trơFjEgCU trọigV2KVv trênFjEgCU tuFjEgCUyết, FjEgCUtuyệt vọnTJg vàgV2KVv yếu FjEgCUđuối. PgV2KVvhải ngV2KVvhổ trạiTJ chTJo xoTJng. FjEgCUCon đườzGqyGTng dzGqyGTài đFjEgCUang chờzGqyGT đFjEgCUợi trzGqyGTong kTJhi FjEgCUnhững đoạn nggV2KVvày TJngắn nzGqyGTgủi khFjEgCUông cFjEgCUhịu chậmTJ FjEgCUlại. CuộczGqyGT sốnzGqyGTg vàTJ nhữgV2KVvng gV2KVvbổn phậngV2KVv zGqyGTcủa cuộFjEgCUc sốngFjEgCU chứ khônzGqyGTg phảiTJ củazGqyGT cáiFjEgCU chếtTJ, giụcgV2KVv giãTJ gV2KVvnàng. TJMà bgV2KVvây giờgV2KVv lgV2KVvão zGqyGTgần vớigV2KVv cáFjEgCUi chếtzGqyGT lắm rồi. 

TJÝ gV2KVvnghĩ TJđó làTJm lãogV2KVv gTJià hogV2KVvảng hgV2KVvốt trgV2KVvong mFjEgCUột lTJúc. LãzGqyGTo đzGqyGTưa TJbàn taTJy zGqyGTtê liệtFjEgCU ruFjEgCUn rgV2KVvẩy sờ soạngTJ đFjEgCUống củigV2KVv khFjEgCUô nFjEgCUhỏ bégV2KVv FjEgCUbên cạTJnh lãogV2KVv. CTJhắc chTJắn làzGqyGT đốgV2KVvng củiFjEgCU nằTJm đó,zGqyGT bàn taFjEgCUy lãgV2KVvo lạizGqyGT rụtTJ vềgV2KVv vgV2KVvà nằmgV2KVv ẩzGqyGTn dưgV2KVvới ngV2KVvhững tấTJm TJda tTJhú FjEgCUrách rướiTJ bẩzGqyGTn thỉu,FjEgCU gV2KVvvà lão TJlại chTJăm cTJhú ngFjEgCUhe ngóFjEgCUng. TiếTJng sộtgV2KVv sọazGqyGTt củagV2KVv nhFjEgCUững tấzGqyGTm FjEgCUda cgV2KVvho lãzGqyGTo biếtTJ rằngFjEgCU căzGqyGTn lềTJu bằng TJda gV2KVvhươu gV2KVvcủa viTJên cTJhúa bTJộ lạcgV2KVv FjEgCUđã FjEgCUđược dzGqyGTỡ xuốngFjEgCU vàgV2KVv đanggV2KVv đượcgV2KVv nénFjEgCU gọFjEgCUn lạigV2KVv cho TJdễ FjEgCUmang đi.gV2KVv FjEgCUViên chgV2KVvúa tểgV2KVv làgV2KVv cozGqyGTn gV2KVvlão, hTJắn zGqyGTcao lớFjEgCUn, lựczGqyGT lzGqyGTưỡng, cFjEgCUầm đầuTJ FjEgCUbộ TJlạc và lFjEgCUà FjEgCUmột tagV2KVvy thiệngV2KVv xạgV2KVv. TrongV2KVvg zGqyGTkhi pgV2KVvhụ nữgV2KVv vấtzGqyGT vảTJ lzGqyGTo liệugV2KVv hFjEgCUành trazGqyGTng củazGqyGT trTJại, giọng FjEgCUhắn vazGqyGTng lênFjEgCU, quởgV2KVv trácFjEgCUh họFjEgCU chậzGqyGTm chạp.FjEgCU LãgV2KVvo zGqyGTKoskoosh FjEgCUlằng taiFjEgCU. gV2KVvĐây lFjEgCUà lầnTJ cuối cùngzGqyGT lãogV2KVv còzGqyGTn nghzGqyGTe giọnggV2KVv đóTJ. TúFjEgCUp zGqyGTlều cTJủa zGqyGTGeehow đFjEgCUã dFjEgCUỡ rồgV2KVvi! VàTJ nhgV2KVvà củagV2KVv TzGqyGTusken cũng TJdỡ rồi!FjEgCU BTJảy, támTJ, chínzGqyGT; chỉTJ cònzGqyGT lềuFjEgCU củaTJ FjEgCUlão gV2KVvphù thủyFjEgCU cFjEgCUòn đứngFjEgCU màTJ thôi. KTJìa! BâgV2KVvy TJgiờ hTJọ dỡFjEgCU đTJến túpFjEgCU gV2KVvlều gV2KVvđó rồizGqyGT. LãoTJ nghgV2KVve thấyzGqyGT tiếnggV2KVv lãzGqyGTo pFjEgCUhù thFjEgCUủy cằn nhằnzGqyGT FjEgCUtrong TJkhi hzGqyGTắn xếpzGqyGT lềgV2KVvu lêngV2KVv gV2KVvxe trượtzGqyGT tuyTJết. MộtzGqyGT đgV2KVvứa nhỏgV2KVv zGqyGTlè nhègV2KVv kgV2KVvhóc vàzGqyGT một thiếFjEgCUu pFjEgCUhụ cFjEgCUất tiTJếng hátzGqyGT FjEgCUru trầmzGqyGT trầzGqyGTm gV2KVvtrong họngFjEgCU đgV2KVvể dỗzGqyGT dànhTJ nó.FjEgCU LTJão giFjEgCUà nghĩ, thằngFjEgCU FjEgCUKoo-tee, zGqyGTmột TJđứa bézGqyGT TJhay quấgV2KVvy gV2KVvnhư TJvậy làzGqyGT vTJì nózGqyGT khôgV2KVvng đượcTJ khFjEgCUoẻ lắm.zGqyGT TJCó lẽ FjEgCUnó cũgV2KVvng FjEgCUchẳng sốngFjEgCU đượcgV2KVv baFjEgCUo TJlâu FjEgCUnữa, ngV2KVvgười tFjEgCUa sẽgV2KVv đốtzGqyGT lửFjEgCUa đểzGqyGT khoTJét mFjEgCUột cáiTJ hố trTJong tuyếtzGqyGT TJvà xếpgV2KVv FjEgCUđá lêFjEgCUn tTJrên đểFjEgCU giữgV2KVv chgV2KVvo FjEgCUchó sóigV2KVv khỏzGqyGTi bớTJi xzGqyGTác raTJ. CgV2KVvhà, chuyệzGqyGTn ấy czGqyGTó TJgì lgV2KVvà quaTJn hệgV2KVv. NhiềuzGqyGT lgV2KVvắm thìzGqyGT nógV2KVv zGqyGTcũng chỉzGqyGT zGqyGTsống đượcTJ FjEgCUít năgV2KVvm nữaFjEgCU, TJmà bữagV2KVv đói bTJữa nFjEgCUo. VzGqyGTà rTJốt cuộcFjEgCU gV2KVvTử ThầnzGqyGT đãgV2KVv chựcFjEgCU sẵn,gV2KVv luônFjEgCU luôzGqyGTn đóizGqyGT vTJà đgV2KVvói hTJơn TJai hết,TJ FjEgCUsẽ dang taTJy đFjEgCUón đợi. 

TiFjEgCUếng gV2KVvgì đó?FjEgCU ÀgV2KVv, mọigV2KVv ngườizGqyGT đanggV2KVv buộcgV2KVv xFjEgCUe TJvà giónggV2KVv dâgV2KVvy cươTJng. LãoFjEgCU lắngFjEgCU nzGqyGTghe gV2KVvvì lão sẽTJ chẳnzGqyGTg còFjEgCUn bazGqyGTo giTJờ đzGqyGTược nggV2KVvhe nữagV2KVv. TiếnzGqyGTg zGqyGTroi gV2KVvvun TJvút giángTJ xuốngFjEgCU gFjEgCUiữa đànFjEgCU zGqyGTchó. Hãy lắgV2KVvng ngzGqyGThe cFjEgCUhúng rzGqyGTít! ChúTJng FjEgCUghét cônTJg việTJc ngV2KVvặng nhọzGqyGTc vzGqyGTà nhgV2KVvững đoạgV2KVvn đườngFjEgCU dài bTJiết baTJo! LầFjEgCUn lugV2KVvợt, TJxe gV2KVvtrượt tuyếFjEgCUt chuyểnzGqyGT độngzGqyGT cFjEgCUhậm chạpgV2KVv đểgV2KVv TJrồi gV2KVvbiến dgV2KVvần trong TJim lặnzGqyGTg. ChúnTJg đFjEgCUã đgV2KVvi hết.gV2KVv CgV2KVvhúng đãFjEgCU khuấtgV2KVv khFjEgCUỏi đờizGqyGT lão,FjEgCU vàTJ lãoTJ đứnzGqyGTg côzGqyGT FjEgCUđơn trước giTJờ FjEgCUphút gV2KVvcay đắngFjEgCU cTJuối cùnTJg gV2KVvcủa cuzGqyGTộc đời.FjEgCU Không.gV2KVv TuTJyết lạozGqyGT xạoFjEgCU dướigV2KVv đôgV2KVvi giày dFjEgCUa, mộtTJ ngV2KVvgười đứnTJg bêngV2KVv lãozGqyGT, mộgV2KVvt TJbàn FjEgCUtay FjEgCUnhẹ nhàngV2KVvg zGqyGTđặt lênTJ đầugV2KVv lãFjEgCUo. FjEgCUCon TJlão zGqyGTquả thực tửzGqyGT zGqyGTtế TJlắm mớigV2KVv đốFjEgCUi xửgV2KVv gV2KVvnhư thế.TJ TJLão nhFjEgCUớ lạiFjEgCU nhữnFjEgCUg TJông lzGqyGTão khácgV2KVv màzGqyGT coTJn trai khônFjEgCUg chịTJu đợiFjEgCU nánzGqyGT lạiFjEgCU sazGqyGTu FjEgCUkhi bzGqyGTộ lTJạc đãTJ gV2KVvđi hết.gV2KVv NhưngTJ gV2KVvcon FjEgCUtrai lFjEgCUão TJđã ởTJ TJlại. Lão tgV2KVvhả hồnFjEgCU TJvề qzGqyGTuá khgV2KVvứ, cTJho đếngV2KVv kgV2KVvhi tzGqyGTiếng củzGqyGTa gV2KVvchàng trgV2KVvai trẻgV2KVv lôgV2KVvi kégV2KVvo lTJão tFjEgCUrở vzGqyGTề hiện tại. 

"Cha thấyzGqyGT bFjEgCUằng lTJòng chứ?"TJ ChàTJng hỏi. 

FjEgCU Lão tzGqyGTrả lờiTJ: "ChzGqyGTa bằngV2KVvg lòng!" 

"Bên zGqyGTcạnh zGqyGTcha czGqyGTó củigV2KVv đó,"gV2KVv TJchàng trazGqyGTi nóigV2KVv tgV2KVviếp, "vgV2KVvà lửTJa FjEgCUcháy mạnh. BuổiTJ sázGqyGTng trờgV2KVvi gV2KVvu ámTJ vàgV2KVv gV2KVvđã bTJớt lzGqyGTạnh rồi.FjEgCU TuyếtgV2KVv sắpFjEgCU FjEgCUrơi. NgagV2KVvy TJbây giờTJ tuyết cũnzGqyGTg zGqyGTđang gV2KVvrơi rồi." 

"Phải,FjEgCU ngTJay lúgV2KVvc nàTJy tuTJyết đFjEgCUang rơi!" 

"CáczGqyGT ngườigV2KVv trTJong bộzGqyGT lạcTJ gV2KVvvội lắm.TJ TJHành FjEgCUlý củaTJ FjEgCUhọ nặngTJ nềzGqyGT mFjEgCUà bFjEgCUụng FjEgCUhọ lTJại lép xẹpTJ vìgV2KVv gV2KVvthiếu ănFjEgCU. ĐzGqyGTường dàizGqyGT nFjEgCUên hFjEgCUọ gV2KVvphải TJđi cTJho FjEgCUmau. ThôizGqyGT FjEgCUcon đzGqyGTi đây.FjEgCU TJCha bằng lòngzGqyGT chứ?" 

gV2KVv"Bằng lòngV2KVvg. ChzGqyGTa nhưzGqyGT chizGqyGTếc gV2KVvlá nămzGqyGT ngzGqyGTóai cgV2KVvòn szGqyGTót lại,zGqyGT dzGqyGTính vấtzGqyGT vưởnTJg mộzGqyGTt chút gV2KVvở cuống.TJ TJLàn gFjEgCUió TJđầu tizGqyGTên thzGqyGTổi làTJ chzGqyGTa rụnFjEgCUg. TiếnzGqyGTg củTJa chFjEgCUa gFjEgCUiống zGqyGTnhư tiếng mộzGqyGTt gV2KVvbà lzGqyGTão. MắgV2KVvt cgV2KVvha khôTJng TJcòn dTJẫn đườngFjEgCU zGqyGTcho TJchân chgV2KVva đi,zGqyGT châFjEgCUn cTJha nặnzGqyGTg nề, gV2KVvngười chgV2KVva mệtzGqyGT mzGqyGTỏi, TJcha bFjEgCUằng lòng." 

LãgV2KVvo gV2KVvcúi đầuzGqyGT TJmãn nTJguyện cTJho đFjEgCUến TJkhi gV2KVvtiếng tzGqyGTuyết lFjEgCUạo FjEgCUxạo biếzGqyGTn hếgV2KVvt gV2KVvtrong không gTJian, vgV2KVvà lãFjEgCUo gV2KVvbiết rằngFjEgCU czGqyGTon gV2KVvlão đãzGqyGT đgV2KVvi xgV2KVva FjEgCUkhông còFjEgCUn gFjEgCUọi lTJại đượcgV2KVv nữazGqyGT. TTJay TJlão vội vàngFjEgCU quTJờ qTJuạng szGqyGTờ đốTJng củi.gV2KVv ChgV2KVvỉ zGqyGTcòn đốngTJ củFjEgCUi TJnày đứngTJ gizGqyGTữa TJlão FjEgCUvà cõizGqyGT vzGqyGTĩnh cgV2KVvửu đang zGqyGThá gV2KVvmiệng cTJhờ đgV2KVvón lãzGqyGTo. FjEgCUNhư vgV2KVvậy lzGqyGTà đờzGqyGTi TJlão chỉFjEgCU còFjEgCUn đzGqyGTo bằgV2KVvng mộtzGqyGT TJmớ củi.zGqyGT Lần FjEgCUlượt gV2KVvtừng thazGqyGTnh TJcủi mộtzGqyGT sFjEgCUẽ tiếpTJ tTJhêm vàoFjEgCU gV2KVvngọn lzGqyGTửa, gV2KVvvà TJcứ zGqyGTnhư thế,TJ thầFjEgCUn gV2KVvchết sẽ lầnTJ TJtừng bướcgV2KVv tzGqyGTiến tớiFjEgCU lFjEgCUão. KhFjEgCUi tTJhanh củizGqyGT cTJuối zGqyGTcùng đãFjEgCU cházGqyGTy hzGqyGTết, sươzGqyGTng zGqyGTtuyết lạnh lFjEgCUẽo TJsẽ trởzGqyGT ngV2KVvên khốgV2KVvc liệtzGqyGT. HaTJi czGqyGThân lgV2KVvão szGqyGTẽ TJchịu khuTJất pgV2KVvhục trTJước, zGqyGTrồi FjEgCUđến hai tzGqyGTay lFjEgCUão, vàgV2KVv sựzGqyGT FjEgCUtê cứnggV2KVv FjEgCUsẽ zGqyGTdần dầnzGqyGT chuyểTJn tFjEgCUừ ngògV2KVvai vàoTJ đếFjEgCUn ggV2KVviữa gV2KVvcơ thểzGqyGT lão. ĐầugV2KVv lãozGqyGT sẽFjEgCU gụcgV2KVv vềgV2KVv phíTJa zGqyGTtrước, tgV2KVvỳ TJvào haTJi đầuTJ gối,FjEgCU vàFjEgCU lãFjEgCUo sẽzGqyGT nghzGqyGTỉ gV2KVvgiấc ngànTJ thu, tgV2KVvhật lzGqyGTà dFjEgCUễ dàzGqyGTng. NgườTJi gV2KVvđời aTJi cũFjEgCUng chếtzGqyGT mTJột lần. 

TJ Lão khôngFjEgCU tgV2KVvhan vãzGqyGTn. zGqyGTĐó TJlà lềTJ lFjEgCUối gV2KVvcủa kiếgV2KVvp sốgV2KVvng mFjEgCUà, cTJó gzGqyGTì gV2KVvbất cgV2KVvông đâuFjEgCU? LãFjEgCUo ra đờiTJ gầFjEgCUn vTJới đất,FjEgCU lãFjEgCUo đgV2KVvã sốngFjEgCU FjEgCUgần vớizGqyGT đấFjEgCUt, vgV2KVvà luậzGqyGTt lTJệ FjEgCUphát gV2KVvnguyên TJở đgV2KVvó khôngTJ cóTJ gì TJmới lạgV2KVv đốigV2KVv vớgV2KVvi lão.FjEgCU zGqyGTĐó gV2KVvlà TJluật zGqyGTlệ đốiFjEgCU vớFjEgCUi tấgV2KVvt cảFjEgCU TJmọi thểzGqyGT xácTJ. TgV2KVvạo hTJóa không TJ nương tzGqyGTay TJvới thểzGqyGT xTJác. TạzGqyGTo hzGqyGTóa khTJông hTJề czGqyGThú ýgV2KVv tTJới FjEgCUcái vậtzGqyGT cụFjEgCU tFjEgCUhể TJmà ngườizGqyGT ta mệzGqyGTnh daTJnh FjEgCUlà zGqyGTcá nhgV2KVvân. TTJạo hógV2KVva czGqyGThỉ gV2KVvchú zGqyGTý tớiFjEgCU chủngzGqyGT lFjEgCUọai, tớizGqyGT nòizGqyGT giốnggV2KVv. ĐózGqyGT là đTJiều trgV2KVvừu tưTJợng szGqyGTâu xTJa FjEgCUnhất zGqyGTmà đầugV2KVv óczGqyGT mzGqyGTan rợTJ củgV2KVva zGqyGTlão KoskoosTJh cógV2KVv zGqyGTthể higV2KVvểu đưTJợc, nhưng lãzGqyGTo hzGqyGTiểu mzGqyGTột cágV2KVvch thấuFjEgCU zGqyGTđáo. LãTJo đãzGqyGT trôzGqyGTng thấygV2KVv nóTJ thgV2KVvể hiTJện TJtrong mọFjEgCUi cuộc sốngFjEgCU. NhựaTJ câFjEgCUy tFjEgCUràn ứa,TJ mTJàu xTJanh rờFjEgCUn cFjEgCUủa mầzGqyGTm liễu,zGqyGT zGqyGTlá vànggV2KVv rFjEgCUụng gV2KVv- cFjEgCUhỉ mộtTJ sựzGqyGT kiện zGqyGTnày cgV2KVvũng đủgV2KVv đểTJ diễTJn TJtả gV2KVvtất TJcả lịchzGqyGT sTJử. NhưnggV2KVv tạozGqyGT FjEgCUhóa đềuTJ TJđặt FjEgCUcho gV2KVvcá nhân mộTJt nhFjEgCUiệm vụ.TJ gV2KVvNếu hắnFjEgCU kFjEgCUhông FjEgCUlàm tgV2KVvròn nhiệmFjEgCU gV2KVvvụ đó,zGqyGT hắnzGqyGT sTJẽ zGqyGTchết. MàzGqyGT gV2KVvnếu zGqyGTlàm tròn nhiệTJm vTJụ đóFjEgCU, TJthì zGqyGTcũng vậy,zGqyGT hắnTJ vẫnTJ phảFjEgCUi chzGqyGTết. TạgV2KVvo gV2KVvhóa FjEgCUkhông hềFjEgCU quFjEgCUan tâzGqyGTm, cóTJ rất zGqyGT nhiều ngườizGqyGT TJđã tuâFjEgCUn chgV2KVvịu vàFjEgCU chígV2KVvnh TJsự tuângV2KVv chịFjEgCUu, gV2KVv- cFjEgCUhứ khônTJg pzGqyGThải ngưFjEgCUời gV2KVvtuân chịu TJ- gV2KVvmới sốngTJ vàFjEgCU sốTJng TJmãi mzGqyGTãi. BộzGqyGT zGqyGTlạc củzGqyGTa KoskoosTJh đãgV2KVv cóTJ từFjEgCU TJlâu đờigV2KVv lắmFjEgCU rồi. gV2KVv Những ôngFjEgCU giàzGqyGT màFjEgCU lzGqyGTão biếFjEgCUt khgV2KVvi czGqyGTòn zGqyGTlà gV2KVvmột TJđứa trẻFjEgCU, gV2KVvđã biếtFjEgCU nhTJững gV2KVvông gFjEgCUià khác sinzGqyGTh trTJước họgV2KVv. FjEgCUNhư vậy,TJ sựzGqyGT tTJhực làzGqyGT bộTJ lFjEgCUạc đãzGqyGT tồngV2KVv tạiFjEgCU, bgV2KVvộ lạcTJ làTJ tFjEgCUượng trưgV2KVvng cho TJsự tuâzGqyGTn chịuzGqyGT củaFjEgCU tzGqyGTất cTJả TJnhững nTJgười tFjEgCUhuộc bộTJ lFjEgCUạc, nhữFjEgCUng FjEgCUngười zGqyGTđã gV2KVvchìm sâuTJ trong gV2KVv quá kzGqyGThứ TJvà mgV2KVvồ TJmả khôzGqyGTng còTJn nTJhớ đượcTJ ởFjEgCU đâu.FjEgCU HTJọ khzGqyGTông đgV2KVváng FjEgCUkể, hgV2KVvọ làgV2KVv FjEgCUnhững giai gV2KVvđoạn. HọgV2KVv khuzGqyGTất FjEgCUđi FjEgCUnhư FjEgCUnhững gV2KVvđám FjEgCUmây tagV2KVvn zGqyGTtrong mộtzGqyGT chiềuFjEgCU mùFjEgCUa Hạ.zGqyGT LãgV2KVvo cũnFjEgCUg czGqyGThỉ là mộtgV2KVv giaTJi đoạn,TJ TJvà lãoFjEgCU sẽFjEgCU cgV2KVvhết. TạozGqyGT hóagV2KVv khôgV2KVvng đếmFjEgCU xỉa.zGqyGT TạozGqyGT hóazGqyGT chỉFjEgCU đặtgV2KVv rzGqyGTa mộgV2KVvt nhiệmgV2KVv vụ, bzGqyGTan rFjEgCUa mFjEgCUột luậTJt lzGqyGTệ cTJho kiếpFjEgCU gV2KVvsống. NhTJiệm zGqyGTvụ gV2KVvcủa cuộTJc đzGqyGTời gV2KVvlà gV2KVvvĩnh trgV2KVvuyền nòi giống,FjEgCU vàFjEgCU lzGqyGTuật gV2KVvlệ củagV2KVv tạogV2KVv hóagV2KVv lFjEgCUà chếzGqyGTt. MộgV2KVvt tFjEgCUhiếu nzGqyGTữ lgV2KVvà gV2KVvmột gV2KVvsinh TJvật trônTJg đTJẹp mắt, nFjEgCUgực căTJng phồng,FjEgCU thâgV2KVvn thểTJ mạnhzGqyGT mẽzGqyGT, gV2KVvchân bưzGqyGTớc TJuyển chuyển,zGqyGT cTJặp mắtgV2KVv sáng tronzGqyGTg. NhữTJng nhgV2KVviệm TJvụ củaTJ zGqyGTnàng đaFjEgCUng czGqyGThờ đợigV2KVv nàngV2KVvg. TJTia sángzGqyGT troTJng mắtFjEgCU nànzGqyGTg bừng lêngV2KVv, bướcFjEgCU chzGqyGTân nàngV2KVvg nzGqyGThanh nhẹzGqyGTn hơnFjEgCU. LúTJc bạzGqyGTo dạnFjEgCU, lúcTJ bẽnTJ lgV2KVvẽn đốiTJ vớizGqyGT cgV2KVvác thanh niêzGqyGTn, nànzGqyGTg làgV2KVvm chTJo họzGqyGT lgV2KVvây sựTJ bồTJn cFjEgCUhồn củaFjEgCU TJnàng. NàngzGqyGT càngV2KVvg ngV2KVvgày cànggV2KVv gV2KVvđẹp hơnTJ zGqyGTcho đến kTJhi mzGqyGTột cgV2KVvhàng TJđi săgV2KVvn khônTJg cògV2KVvn tựTJ kìTJm FjEgCUhãm đượcgV2KVv, đezGqyGTm TJnàng FjEgCUvề lềuFjEgCU củFjEgCUa hắnTJ để zGqyGTlo việgV2KVvc FjEgCUbếp TJnước, làmTJ lụnTJg cFjEgCUho hắnTJ vFjEgCUà đFjEgCUể làzGqyGTm mẹgV2KVv đàgV2KVvn coFjEgCUn củaTJ zGqyGThắn. gV2KVvMột khFjEgCUi cóTJ TJcon cái, nhữnggV2KVv vẻzGqyGT duyêzGqyGTn FjEgCUdáng rờizGqyGT zGqyGTbỏ nàng.FjEgCU ChângV2KVv tagV2KVvy nàngV2KVvg chTJậm chạpgV2KVv vTJà ngượngzGqyGT nghịu, mắtTJ gV2KVvnàng mờTJ đizGqyGT FjEgCUvà chTJỉ cògV2KVvn ngV2KVvhững đứaFjEgCU gV2KVvtrẻ làTJ tFjEgCUhấy sunFjEgCUg sướngzGqyGT gV2KVvkhi kềTJ bTJên TJmá người đàFjEgCUn TJbà gV2KVvda đỏTJ gTJià nzGqyGTua bêngV2KVv ngọngV2KVv lửzGqyGTa. NhiệmzGqyGT vTJụ củagV2KVv nzGqyGTàng đTJã hgV2KVvoàn tất.TJ ChỉTJ mộtFjEgCU thời gizGqyGTan FjEgCUsau, zGqyGTkhi chFjEgCUớm cózGqyGT nạnzGqyGT đóiTJ hoặcFjEgCU phảizGqyGT điFjEgCU xaFjEgCU, nàngTJ sẽgV2KVv bịgV2KVv bỏzGqyGT lại,zGqyGT giốngTJ nhFjEgCUư lãFjEgCUo đã bzGqyGTị bỏzGqyGT lại,FjEgCU gizGqyGTữa cảFjEgCUnh tuyếtFjEgCU pzGqyGThủ trFjEgCUắng xóFjEgCUa, vớiFjEgCU mộtzGqyGT đốngV2KVvg củizGqyGT nhỏzGqyGT. ĐTJó TJlà luật lệ. 

Lão TJcẩn gV2KVvthận đgV2KVvặt mộtTJ thaTJnh củFjEgCUi TJlên đốTJng FjEgCUlửa gV2KVvvà tiếpFjEgCU tụczGqyGT szGqyGTuy ngV2KVvghĩ. ĐzGqyGTó lzGqyGTà gV2KVvluật zGqyGTlệ chung gV2KVvcho tTJất cảTJ mọigV2KVv vậtzGqyGT, mọgV2KVvi nơTJi. MzGqyGTuỗi biếnFjEgCU đizGqyGT hếtTJ khTJi gzGqyGTiá đózGqyGTng lầnzGqyGT đầu.FjEgCU CFjEgCUon sóc nhỏgV2KVv cũngTJ bzGqyGTò FjEgCUđi gV2KVvđể chếtzGqyGT ởTJ mộgV2KVvt FjEgCUnơi xFjEgCUa. TJKhi nzGqyGTăm thzGqyGTáng đãzGqyGT đFjEgCUè nặFjEgCUng lênzGqyGT FjEgCUcon thỏ, nóFjEgCU TJsẽ trởFjEgCU gV2KVvnên chậmgV2KVv cFjEgCUhạp, nặngTJ gV2KVvnề vàzGqyGT kFjEgCUhông chạyFjEgCU thFjEgCUóat đTJược móTJng zGqyGTvuốt TJcủa kẻzGqyGT thù nữa.zGqyGT CảTJ gấuzGqyGT tFjEgCUo lớzGqyGTn cũnzGqyGTg zGqyGTtrở thànhzGqyGT vụnTJg vFjEgCUề, gV2KVvmù lòazGqyGT vFjEgCUà hagV2KVvy cáugV2KVv gV2KVvkỉnh đểgV2KVv đếngV2KVv zGqyGTnỗi sau cùngV2KVvg vàgV2KVvi cogV2KVvn chóTJ cũnggV2KVv hạzGqyGT đượcTJ nó.gV2KVv LFjEgCUão nhớFjEgCU lạigV2KVv cảnhTJ lgV2KVvão bỏTJ cgV2KVvha FjEgCUlão TJở lại phFjEgCUía thượgV2KVvng zGqyGTngạn sTJông KlondTJike vàzGqyGTo mùTJa ĐôngFjEgCU, gV2KVvtrước khTJi vịFjEgCU mụFjEgCUc TJsư* tớizGqyGT vớiTJ nhgV2KVvững cuốn sáchgV2KVv TJkinh zGqyGTvà chiếgV2KVvc hộFjEgCUp đFjEgCUựng TJthuốc FjEgCUmen. ĐTJã nhiềuFjEgCU zGqyGTlần FjEgCUlão KTJoskoosh chép FjEgCU miệng kgV2KVvhi nghĩzGqyGT FjEgCUtới cFjEgCUái hộTJp đó,TJ mFjEgCUặc dầuzGqyGT FjEgCUngày nzGqyGTay zGqyGTlão khzGqyGTông cògV2KVvn nưTJớc bgV2KVvọt TJđể chéTJp miệng nzGqyGTữa. MôngV2KVv thuốgV2KVvc trgV2KVvừ đgV2KVvau đớnzGqyGT thậtgV2KVv làzGqyGT TJhay. NhưgV2KVvng zGqyGTrốt cgV2KVvuộc gV2KVvông mzGqyGTục sgV2KVvư cTJhỉ làm phiềnFjEgCU gV2KVvcho họTJ FjEgCUvì ônTJg tgV2KVva chẳnzGqyGTg manTJg lgV2KVvại chgV2KVvút thịtTJ FjEgCUthà nzGqyGTào cTJho gV2KVvbộ lạcTJ màTJ ăgV2KVvn lại khoẻ,TJ nênzGqyGT cágV2KVvc tazGqyGTy sănTJ zGqyGTlên tigV2KVvếng càuzGqyGT nhFjEgCUàu. NTJhưng ôgV2KVvng tzGqyGTa czGqyGThết vFjEgCUì bFjEgCUệnh lạnFjEgCUh phổizGqyGT ở zGqyGTchỗ zGqyGTđường ranTJh gTJiới ggV2KVvần MaFjEgCUyo, vàFjEgCU FjEgCUsau đàngV2KVv chógV2KVv FjEgCUđã lấygV2KVv FjEgCUmõm bớiTJ zGqyGTnhững hgV2KVvòn đázGqyGT rTJa để FjEgCU tranh cướpgV2KVv nắmzGqyGT xươngzGqyGT tàn. 

FjEgCU Koskoosh đặtFjEgCU mộtzGqyGT thaTJnh củgV2KVvi khgV2KVvác vàzGqyGTo đốnTJg lửagV2KVv gV2KVvvà FjEgCUthả hồzGqyGTn FjEgCUđi sâuTJ hgV2KVvơn ngV2KVvữa vềTJ quá khứ.gV2KVv CzGqyGTó mộTJt thờiFjEgCU trờgV2KVvi lTJàm đFjEgCUói kémgV2KVv, nhữnggV2KVv ôngzGqyGT FjEgCUgià bụTJng lépTJ xẹzGqyGTp nằzGqyGTm zGqyGTco quắpgV2KVv bên ngọnzGqyGT lửagV2KVv vFjEgCUà miTJệng gV2KVvthều TJthào kTJể lạzGqyGTi gV2KVvnhững tgV2KVvục lzGqyGTệ nTJgày xưTJa TJkhi FjEgCUmiền YukTJon bịzGqyGT bỏ hoFjEgCUang suTJốt gV2KVvba mùFjEgCUa ĐôFjEgCUng, rồiTJ lạTJi bTJị tuygV2KVvết TJphủ liềngV2KVv bFjEgCUa mùgV2KVva HzGqyGTạ. LãTJo đãFjEgCU FjEgCUmất FjEgCUbà mẹ trTJong TJnạn FjEgCUđói đó.zGqyGT FjEgCUMùa gV2KVvHè đózGqyGT gV2KVvcá TJthu** khôgV2KVvng xuấtTJ hiện,zGqyGT bộgV2KVv lạTJc ngógV2KVvng chờFjEgCU mùa ĐôFjEgCUng, gV2KVvmong mTJỏi zGqyGThươu rừngzGqyGT sẽgV2KVv tớiFjEgCU. NgV2KVvhưng TJtới mgV2KVvùa ĐôngFjEgCU gV2KVvhươu rừngzGqyGT czGqyGTũng czGqyGThẳng thấy. gV2KVvĐó lgV2KVvà mgV2KVvột tìzGqyGTnh trạngzGqyGT chgV2KVvưa FjEgCUhề bazGqyGTo giờTJ xFjEgCUảy rFjEgCUa gV2KVvvà ngFjEgCUay TJnhững ôzGqyGTng FjEgCUgià bàgV2KVv cảzGqyGT cũng FjEgCU chưa gặzGqyGTp cảnFjEgCUh gV2KVvđó. HTJươu FjEgCUrừng khôngzGqyGT zGqyGTtới, vzGqyGTà TJnăm đFjEgCUó làTJ năFjEgCUm thứgV2KVv bảy.gV2KVv ThỏzGqyGT rừngzGqyGT không FjEgCUsinh sôTJi nẩyTJ nởTJ kịpgV2KVv TJvà gV2KVvchó tFjEgCUhì gầgV2KVvy gzGqyGTò chTJìa bộzGqyGT xươzGqyGTng razGqyGT. SuốgV2KVvt mùzGqyGTa ĐôngzGqyGT TJđen tTJối dài dặc,FjEgCU đáTJm gV2KVvtrẻ khzGqyGTóc lóFjEgCUc FjEgCUvà lăgV2KVvn FjEgCUra chết,gV2KVv rồTJi đếnFjEgCU đàgV2KVvn bzGqyGTà, rồigV2KVv đTJến nhTJững TJông già, troFjEgCUng mưzGqyGTời ngưTJời ởgV2KVv FjEgCUbộ FjEgCUlạc kFjEgCUhông cógV2KVv lấygV2KVv mộtzGqyGT nFjEgCUgười sốngFjEgCU sóFjEgCUt FjEgCUđể đónFjEgCU ánhgV2KVv mFjEgCUặt trời gV2KVvkhi zGqyGTnó zGqyGTtrở lạFjEgCUi vgV2KVvào FjEgCUmùa XuFjEgCUân. ThậtFjEgCU lFjEgCUà mộzGqyGTt FjEgCUvụ đóFjEgCUi zGqyGTkinh hồn. 

Nhưng lãoFjEgCU cTJũng đãzGqyGT thTJấy nhữngTJ tFjEgCUhời dưzGqyGT dậFjEgCUt, thịFjEgCUt thFjEgCUừa TJthãi đếnFjEgCU nỗiFjEgCU tFjEgCUhiu thốizGqyGT không kzGqyGTịp ăngV2KVv, zGqyGTchó gV2KVvmập mTJà khôgV2KVvng buồnzGqyGT zGqyGTchạy nữgV2KVva vTJì ăngV2KVv quzGqyGTá nhiềugV2KVv FjEgCU- nhữngTJ thờFjEgCUi FjEgCUmà người tzGqyGTa trôgV2KVvng thấyTJ tgV2KVvhú vậzGqyGTt cũnggV2KVv khôngV2KVvg buFjEgCUồn giếzGqyGTt, phụFjEgCU nữTJ đuazGqyGT gV2KVvnhau gV2KVvsinh đẻ,FjEgCU và nhữnzGqyGTg cFjEgCUăn FjEgCUlều czGqyGThật níchTJ nhữngTJ tiếgV2KVvng tTJrẻ cogV2KVvn gV2KVvvừa traTJi vừgV2KVva zGqyGTgái nFjEgCUằm TJdài gV2KVvra đùa gV2KVvnghịch. ThếzGqyGT rồiFjEgCU đàngV2KVv ôngTJ zGqyGTno cgV2KVvơm FjEgCUấm cậzGqyGTt lạizGqyGT gFjEgCUợi rzGqyGTa nhữnzGqyGTg cuộcgV2KVv tFjEgCUranh cgV2KVvhấp xưFjEgCUa gV2KVvlên, họ vưTJợt FjEgCUqua đườnggV2KVv rFjEgCUanh gigV2KVvới TJvề phíaTJ FjEgCUNam đểFjEgCU giếzGqyGTt nhzGqyGTững gV2KVvngười PezGqyGTlly, FjEgCUvà vềzGqyGT phía TJTây đTJể đTJược nggV2KVvồi TJbên nFjEgCUhững ngọnFjEgCU lửaTJ tTJàn TJcủa ngzGqyGTười TazGqyGTnana. gV2KVvLão nhớzGqyGT lạizGqyGT thờzGqyGTi lão TJ còn gV2KVvnhỏ, trờigV2KVv TJcho dzGqyGTư FjEgCUdật, lãFjEgCUo TJtrông thấyFjEgCU mộtzGqyGT cFjEgCUon hươugV2KVv rừnggV2KVv bịTJ gV2KVvđàn gV2KVvsói hạ. ZzGqyGTing-ha zGqyGTnằm trênzGqyGT tzGqyGTuyết vớizGqyGT lãzGqyGTo cgV2KVvùng FjEgCUxem cảnFjEgCUh đFjEgCUó FjEgCU- Zing-hzGqyGTa, màgV2KVv TJsau nFjEgCUày thgV2KVvành tay zGqyGT săn zGqyGTkhôn ngoFjEgCUan nhấtzGqyGT vFjEgCUà saTJu cùnTJg zGqyGTđã ngãzGqyGT vàFjEgCUo mộtzGqyGT lzGqyGTỗ zGqyGTkhông zGqyGTkhí ởgV2KVv YFjEgCUukon***. FjEgCUMột tháng sTJau, ngưFjEgCUời TJta tTJìm thấyFjEgCU hắnTJ trgV2KVvong dFjEgCUáng điệuTJ đaFjEgCUng gV2KVvbò đượcgV2KVv zGqyGTnửa czGqyGThừng tFjEgCUhì bị bTJăng TJgiá làmzGqyGT cóngzGqyGT lại. 

gV2KVv Lại nFjEgCUói đếFjEgCUn cogV2KVvn hgV2KVvươu rừngTJ. HômTJ đógV2KVv ZingV2KVvg-ha cùnggV2KVv zGqyGTlão bắtgV2KVv TJchước đFjEgCUi zGqyGTsăn bắgV2KVvn TJtheo lối ngườgV2KVvi lớn.zGqyGT FjEgCUỞ TJlòng suối,TJ chúngzGqyGT bắzGqyGTt zGqyGTgặp FjEgCUvết chFjEgCUân mớigV2KVv FjEgCUcủa mộtzGqyGT cFjEgCUon hươugV2KVv zGqyGTrừng cùng TJvới vếtzGqyGT TJchân cFjEgCUủa nhiềuFjEgCU czGqyGThó sóigV2KVv. "MộTJt coFjEgCUn hươugV2KVv già",TJ Zing-gV2KVvha xezGqyGTm vết châTJn maTJu hFjEgCUơn vàFjEgCU nóTJi, TJ"Một coTJn zGqyGThươu gV2KVvgià, gV2KVvkhông thTJeo kịpzGqyGT đàngV2KVv. ĐzGqyGTàn sóigV2KVv chặn nóFjEgCU rờigV2KVv khỏiFjEgCU nhữngTJ zGqyGTcon kházGqyGTc gV2KVvvà cFjEgCUhúng zGqyGTsẽ theFjEgCUo zGqyGTriết TJđến cùng."gV2KVv VzGqyGTà TJđúng như vậy.TJ ĐózGqyGT lTJà đườnzGqyGTg lốigV2KVv củazGqyGT TJchúng. SuốtFjEgCU ngàyTJ đêTJm gV2KVvkhông FjEgCUlúc nFjEgCUào nghỉ,TJ cTJhúng sẽ theoFjEgCU sáTJt gótFjEgCU, chặnFjEgCU đầzGqyGTu mũi,FjEgCU chúnTJg sẽgV2KVv gV2KVvtheo liềgV2KVvn cgV2KVvon gV2KVvhươu chzGqyGTo đếngV2KVv cùFjEgCUng. Zing-hFjEgCUa và FjEgCUlão TJđã cgV2KVvảm gV2KVvthấy TJlòng haTJm muốnzGqyGT xTJem cFjEgCUảnh mgV2KVváu rơzGqyGTi rừgV2KVvng rựcFjEgCU nzGqyGTổi lgV2KVvên. LúzGqyGTc sóigV2KVv hạ FjEgCU sát hzGqyGTươu sẽzGqyGT zGqyGTlà TJmột cảnhgV2KVv đángFjEgCU xFjEgCUem lắm! 

HzGqyGTai ngưFjEgCUời rảozGqyGT bưFjEgCUớc thgV2KVveo vếtFjEgCU gV2KVvchân. VếtzGqyGT châTJn rõgV2KVv đFjEgCUến zGqyGTnỗi ngaFjEgCUy gV2KVvKoskoosh, gV2KVvnhìn chậm vTJà khôngFjEgCU tTJhạo vgV2KVvề gótTJ cgV2KVvhân, cũngFjEgCU gV2KVvcó thểFjEgCU nhắzGqyGTm mắtTJ tgV2KVvheo đưzGqyGTợc. HọzGqyGT theTJo gV2KVvsát gótFjEgCU cuộc săFjEgCUn đuổi,FjEgCU mỗiTJ bướcTJ lTJại gV2KVvđọc thTJêm cáFjEgCUi tzGqyGThảm cảnhgV2KVv FjEgCUhung bạogV2KVv mớiTJ vừagV2KVv diễzGqyGTn razGqyGT. BâgV2KVvy giờ zGqyGT họ tớzGqyGTi TJchỗ FjEgCUcon hưTJơu rừngFjEgCU đứngFjEgCU lạTJi đểgV2KVv TJchống cgV2KVvự; tuyếtTJ đzGqyGTã bzGqyGTị giàTJy FjEgCUxéo gV2KVvvà xzGqyGTáo trộngV2KVv tứ phíTJa, mỗgV2KVvi zGqyGTbề dàgV2KVvi zGqyGTvào zGqyGTkhoảng bzGqyGTề caFjEgCUo zGqyGTcủa zGqyGTba ngườiFjEgCU lớgV2KVvn. gV2KVvỞ ggV2KVviữa làgV2KVv nzGqyGThững vết gV2KVvchân hằngV2KVv gV2KVvsâu zGqyGTcủa FjEgCUcon vậzGqyGTt bzGqyGTị szGqyGTăn đuổi,gV2KVv vàgV2KVv khắpzGqyGT cTJhung quanzGqyGTh lTJà gV2KVvdấu cgV2KVvhân nFjEgCUông zGqyGThơn của đànFjEgCU sóTJi. FjEgCUTrong zGqyGTkhi nhữgV2KVvng cozGqyGTn kTJhác lFjEgCUo giFjEgCUết, thìzGqyGT mộzGqyGTt gV2KVvvài cozGqyGTn FjEgCUsói nằmFjEgCU nghizGqyGTêng một TJbên đzGqyGTể nghỉ.gV2KVv MìnhzGqyGT TJchúng izGqyGTn hằngV2KVv xuốFjEgCUng tuyếzGqyGTt trzGqyGTông rõgV2KVv rànggV2KVv TJnhư chúgV2KVvng TJmới nằFjEgCUm trước đógV2KVv mộgV2KVvt zGqyGTchút. MộtFjEgCU gV2KVvcon sóTJi FjEgCUđã bịTJ czGqyGTon FjEgCUvật điênTJ cuồnFjEgCUg kiFjEgCUa húTJc TJtrúng gV2KVvvà dẫm gV2KVv lên zGqyGTcho FjEgCUđến chếtFjEgCU. MộzGqyGTt gV2KVvvài cFjEgCUái xươTJng nhgV2KVvẵn nhụizGqyGT chgV2KVvứng tzGqyGTỏ điềuFjEgCU đó. 

Một zGqyGTlần nữzGqyGTa họTJ lạiTJ ngưnggV2KVv zGqyGTbước ởFjEgCU zGqyGTchỗ dgV2KVvừng lgV2KVvại FjEgCUthứ gV2KVvnhì. TạigV2KVv đâygV2KVv coTJn vậTJt FjEgCUto lFjEgCUớn đã chiếnFjEgCU TJđấu mộtFjEgCU cTJách tuzGqyGTyệt vgV2KVvọng. zGqyGTNó FjEgCUđã bịFjEgCU vậtzGqyGT ngzGqyGTã hazGqyGTi lầzGqyGTn, gV2KVvnhư nhzGqyGTững vếtzGqyGT trên tuyếFjEgCUt gV2KVvcho zGqyGThọ thấgV2KVvy, vàgV2KVv gV2KVvhai zGqyGTlần nógV2KVv đgV2KVvã FjEgCUđánh FjEgCUtan đượczGqyGT nhTJững TJcon sFjEgCUói TJhung FjEgCUhăng, rồi gượzGqyGTng đứFjEgCUng lên.TJ NóFjEgCU đãTJ hgV2KVvoàn tấgV2KVvt gV2KVvnhiệm vụFjEgCU từzGqyGT lâTJu, gV2KVvnhưng vẫnzGqyGT cònTJ thTJiết thTJa vFjEgCUới cuộc TJsống. TJZing-ha TJnói rằnzGqyGTg mFjEgCUột zGqyGTcon hươTJu rừnFjEgCUg FjEgCUđã zGqyGTgục ngãTJ màgV2KVv còFjEgCUn đứzGqyGTng gV2KVvlên được tFjEgCUhì thậgV2KVvt làgV2KVv lạgV2KVv, nhưnTJg rTJõ rFjEgCUàng coTJn nTJày đãzGqyGT đứTJng FjEgCUlên đượgV2KVvc. NTJghe gV2KVvhọ kgV2KVvể lạiTJ chuygV2KVvện này chTJắc lFjEgCUão phTJù TJthủy gV2KVvsẽ nhìzGqyGTn thấgV2KVvy nhữnTJg triTJệu TJchứng vzGqyGTà điềmgV2KVv kỳTJ lạ. 

gV2KVv Đi nữa,gV2KVv hFjEgCUọ tớgV2KVvi cFjEgCUhỗ czGqyGTon zGqyGThươu TJrừng trèogV2KVv lêzGqyGTn bờFjEgCU đgV2KVvể toaTJn thóatgV2KVv vàTJo rừnFjEgCUg czGqyGTây. Nhưng kẻgV2KVv tzGqyGThù cgV2KVvủa nTJó gV2KVvđã tFjEgCUừ phFjEgCUía sFjEgCUau chồFjEgCUm tTJới, đếnFjEgCU nỗigV2KVv nógV2KVv phzGqyGTải lùgV2KVvi lạigV2KVv vFjEgCUà ngãgV2KVv ngửazGqyGT lên cTJhúng, đèTJ lênzGqyGT hazGqyGTi czGqyGTon sâgV2KVvu xuzGqyGTống tuyết.FjEgCU RõgV2KVv ràngzGqyGT gV2KVvlà gV2KVvsắp zGqyGTđến giờTJ zGqyGTphút gV2KVvhạ sFjEgCUát, vì nTJhững czGqyGTon kTJhác đãTJ bỏFjEgCU mzGqyGTặc FjEgCUhai FjEgCUcon kFjEgCUia lạizGqyGT khôngTJ đụnggV2KVv tớiTJ. TJHọ đzGqyGTi quFjEgCUa zGqyGThai chặnggV2KVv dừng lFjEgCUại nữaTJ, TJhai czGqyGThỗ rấtzGqyGT gầzGqyGTn nhazGqyGTu. BâgV2KVvy zGqyGTgiờ gV2KVvdấu chFjEgCUân cFjEgCUó pzGqyGTha gV2KVvmàu đỏgV2KVv FjEgCUvà nhữnTJg vết chângV2KVv đềuFjEgCU đgV2KVvặn củTJa coFjEgCUn gV2KVvvật tFjEgCUo TJlớn trônzGqyGTg đãzGqyGT xizGqyGTêu vẹogV2KVv gV2KVvvà zGqyGTngắn hơngV2KVv. TzGqyGThế rồFjEgCUi hgV2KVvọ nghe thTJấy nhữgV2KVvng zGqyGTtiếng đTJộng đầuFjEgCU tizGqyGTên củagV2KVv cuộcFjEgCU chiếngV2KVv đấuFjEgCU TJ- khTJông phảTJi nhFjEgCUững tiếngTJ tru dàgV2KVvi củaFjEgCU cTJuộc săzGqyGTn đuổi,zGqyGT mFjEgCUà nhữngFjEgCU tiếnggV2KVv sgV2KVvủa nFjEgCUgắn nházGqyGTt gừngFjEgCU bgV2KVváo gV2KVvhiệu mộtTJ trậzGqyGTn xáp zGqyGTlá càTJ zGqyGTvà TJtiếng rănggV2KVv cgV2KVvắn vàoTJ tFjEgCUhịt. BzGqyGTò zGqyGTngược chiềuTJ gióFjEgCU, ZingV2KVvg-ha nằmFjEgCU sázGqyGTt bụng xuốnFjEgCUg tuyết,zGqyGT FjEgCUvà cùngFjEgCU gV2KVvvới hắnzGqyGT lgV2KVvà KosgV2KVvkoosh, ngườTJi màgV2KVv sgV2KVvau nàTJy làmFjEgCU chúTJa zGqyGTtể dâTJn trong bộFjEgCU lạgV2KVvc. zGqyGTHai ngườizGqyGT zGqyGTcùng gạtzGqyGT nhữngFjEgCU cànhzGqyGT TJcây gV2KVvgỗ bágV2KVvch lòzGqyGTa xòFjEgCUa TJvà nhzGqyGTìn vềFjEgCU phía tFjEgCUrước. HọgV2KVv đượzGqyGTc cgV2KVvhứng kiếnFjEgCU cảnhgV2KVv cTJuối cùng. 

Giống nhFjEgCUư tấtFjEgCU cảzGqyGT nhzGqyGTững cảzGqyGTm FjEgCUtưởng củaTJ zGqyGTthời gV2KVvtrẻ, cảnhgV2KVv tượngFjEgCU gV2KVvhãy FjEgCUcòn zGqyGTrõ rệtzGqyGT trong tgV2KVvrí nhgV2KVvớ lãoFjEgCU, FjEgCUvà cặTJp mắgV2KVvt mờzGqyGT củTJa lãgV2KVvo nhgV2KVvìn zGqyGTcảnh cuốizGqyGT cùngTJ hFjEgCUiện FjEgCUra liFjEgCUnh độngFjEgCU như trongzGqyGT tFjEgCUhời TJxa xưaTJ ấygV2KVv. KoFjEgCUskoosh ngạTJc nhiFjEgCUên vTJề điFjEgCUều zGqyGTnày; zGqyGTvì trzGqyGTong nhữnTJg ngzGqyGTày gV2KVvtheo sau, khzGqyGTi lãzGqyGTo zGqyGTlà nggV2KVvười gV2KVvlãnh đạogV2KVv zGqyGTvà đứnggV2KVv FjEgCUđầu hộiFjEgCU đồgV2KVvng bTJộ FjEgCUlạc, lãogV2KVv đTJã tzGqyGThực hTJiện những thàFjEgCUnh tTJích lớnzGqyGT lzGqyGTao gV2KVvvà đãgV2KVv lgV2KVvàm chFjEgCUo ngườiFjEgCU PelzGqyGTly luônTJ miTJệng nguyTJền rủagV2KVv tTJên lão, đóTJ làTJ chưTJa FjEgCUnói zGqyGTtới ngườiTJ FjEgCUda trắnTJg kzGqyGTỳ FjEgCUdị**** màFjEgCU FjEgCUlão đãgV2KVv zGqyGTgiết tFjEgCUrong mTJột FjEgCUcuộc đấu côngV2KVvg khaiTJ, mỗiFjEgCU ngV2KVvgười zGqyGTmột cogV2KVvn FjEgCUdao FjEgCUcầm tay. 

TJ Lão zGqyGTnghĩ TJmột hồiFjEgCU lFjEgCUâu vgV2KVvề thờizGqyGT tragV2KVvi trẻTJ củTJa TJlão, cFjEgCUho zGqyGTđến khFjEgCUi ngọTJn lTJửa tàzGqyGTn xugV2KVvống và kFjEgCUhi cáiTJ lFjEgCUạnh cắzGqyGTt szGqyGTâu hơnzGqyGT zGqyGTvào FjEgCUda lzGqyGTão. LFjEgCUần nàyFjEgCU lzGqyGTão tiếpgV2KVv gV2KVvthêm zGqyGThai thgV2KVvanh củzGqyGTi vào TJngọn lTJửa gV2KVvvà TJđo zGqyGTlại xFjEgCUem cuộcgV2KVv sốnFjEgCUg củazGqyGT zGqyGTlão còFjEgCUn đượcTJ baFjEgCUo lzGqyGTâu vớigV2KVv nhữnFjEgCUg thTJanh cògV2KVvn lại. NếuzGqyGT SitcugV2KVvm-to-ha chịuTJ nhớgV2KVv lờzGqyGTi ôngzGqyGT ngọaFjEgCUi củazGqyGT gV2KVvnó FjEgCUvà nhặtgV2KVv ôgV2KVvm cFjEgCUủi lớnTJ hFjEgCUơn, thì TJ những giTJờ sốnzGqyGTg củazGqyGT FjEgCUlão sẽFjEgCU dàzGqyGTi FjEgCUhơn. ThậtzGqyGT làTJ mộgV2KVvt chuyFjEgCUện TJdễ dàTJng. NhưgV2KVvng nóTJ vẫzGqyGTn là mộTJt đứazGqyGT FjEgCUbé vTJô FjEgCUtâm. FjEgCUNó khFjEgCUông ngFjEgCUhĩ FjEgCUgì đếngV2KVv ngTJười tgV2KVviền bốiTJ gV2KVvtừ khgV2KVvi zGqyGTHải LFjEgCUy, cháTJu nộzGqyGTi Zing-ha, bắtzGqyGT đầFjEgCUu đểTJ FjEgCUmắt tớiFjEgCU ngV2KVvó. ChàgV2KVv, điềTJu FjEgCUđó cózGqyGT gìzGqyGT FjEgCUquan trọng?gV2KVv gV2KVvLúc còzGqyGTn trẻ trunggV2KVv, lãFjEgCUo đãFjEgCU chẳngTJ hTJành độnggV2KVv nhgV2KVvư TJthế làzGqyGT zGqyGTgì? CóFjEgCU mộtTJ lTJúc lzGqyGTão đFjEgCUã lắngFjEgCU ngzGqyGThe trzGqyGTong im lặngzGqyGT. TJCó tFjEgCUhể cgV2KVvon trazGqyGTi lãzGqyGTo đãTJ mềmzGqyGT TJlòng, zGqyGTvà nógV2KVv cùnTJg đàngV2KVv zGqyGTchó quazGqyGTy lạigV2KVv đểTJ đưaTJ cha giàTJ củaTJ zGqyGTnó cFjEgCUùng vFjEgCUới bộzGqyGT TJlạc tớiTJ chzGqyGTỗ nhiềuFjEgCU hươuTJ nTJai zGqyGTbéo mập. 

TJ Lão dgV2KVvỏng taFjEgCUi ngzGqyGThe ngóng,TJ trFjEgCUí ócTJ đzGqyGTang bzGqyGTối rTJối cgV2KVvủa lFjEgCUão lắngFjEgCU đigV2KVv tronFjEgCUg chốczGqyGT FjEgCUlát. Không TJmột tigV2KVvếng đzGqyGTộng nhTJẹ. KhôzGqyGTng cóTJ gìFjEgCU cFjEgCUả. gV2KVvMột mìnhzGqyGT lãgV2KVvo thgV2KVvở pzGqyGThì phàzGqyGTo giữagV2KVv cảnh TJ êm lặnTJg hTJoang TJvu. ThậtTJ gV2KVvlà côFjEgCU độc.FjEgCU FjEgCUIm nghFjEgCUe! CzGqyGTái gìTJ FjEgCUđó? LTJão rFjEgCUùng mìnTJh. TiếngFjEgCU rống dàzGqyGTi queTJn tgV2KVvhuộc phzGqyGTá vzGqyGTỡ khoảFjEgCUng khTJông, FjEgCUvà nógV2KVv ởgV2KVv nggV2KVvay kếTJ bFjEgCUên. TJThế rồi,FjEgCU trongV2KVvg cặTJp mắt gV2KVv tối sầFjEgCUm gV2KVvcủa lgV2KVvão hiệngV2KVv lzGqyGTên hìnhFjEgCU ảnhzGqyGT cogV2KVvn zGqyGThươu rừnzGqyGTg gV2KVv- FjEgCUcon hươuzGqyGT rừngFjEgCU FjEgCUgià nugV2KVva TJ- sườzGqyGTn bị czGqyGTắn gV2KVvnát vTJà hagV2KVvi bzGqyGTên zGqyGThông ròngV2KVvg máuFjEgCU, cFjEgCUái bFjEgCUờm bFjEgCUị xzGqyGTâu FjEgCUxé, zGqyGTvà zGqyGTcặp sừngzGqyGT nhiềTJu gFjEgCUạc cúi sátTJ xuốnFjEgCUg đấgV2KVvt còFjEgCUn czGqyGTố hgV2KVvúc cgV2KVvho tớiTJ cùngFjEgCU. LTJão tzGqyGThấy nzGqyGThững hìnFjEgCUh thzGqyGTù màuTJ xgV2KVvám vụt quFjEgCUa vụtFjEgCU lại,gV2KVv nFjEgCUhững cặpgV2KVv mắtzGqyGT zGqyGTlong lFjEgCUanh, nhữTJng cáiTJ lzGqyGTưỡi TJthè lTJè, nFjEgCUhững hàgV2KVvm răng nhọnzGqyGT hoắTJt lòzGqyGTng rògV2KVvng nướzGqyGTc dFjEgCUãi. LãozGqyGT thấFjEgCUy cFjEgCUái vòngzGqyGT trònFjEgCU xáTJp FjEgCUgần lạiFjEgCU zGqyGTcho đếnFjEgCU khi chỉzGqyGT cònzGqyGT làzGqyGT zGqyGTmột chấmzGqyGT đegV2KVvn giữaFjEgCU đámzGqyGT tgV2KVvuyết bịFjEgCU dàygV2KVv xéo. 

Một cáTJi gV2KVvmõm lạTJnh chạmzGqyGT vgV2KVvào máFjEgCU TJlão làTJm FjEgCUđầu óTJc FjEgCUlão qgV2KVvuay vềFjEgCU hiệngV2KVv tạiTJ. TFjEgCUay lãogV2KVv đưa vộizGqyGT vàgV2KVvo đốngTJ lzGqyGTửa zGqyGTrút gV2KVvra mzGqyGTột thagV2KVvnh cFjEgCUủi đangV2KVvg chágV2KVvy. BànzGqyGTg hoFjEgCUàng TJmột lFjEgCUát vFjEgCUì cFjEgCUái sợ truyTJền TJthống đFjEgCUối vzGqyGTới lòaigV2KVv người,gV2KVv FjEgCUcon vậtTJ kFjEgCUia lùFjEgCUi lạTJi, hgV2KVvú lêngV2KVv mộtzGqyGT tiếngFjEgCU dzGqyGTài zGqyGTđể gọi đzGqyGTồng bọnzGqyGT; nhữngzGqyGT gV2KVvcon FjEgCUnày trgV2KVvả FjEgCUlời ngaygV2KVv, czGqyGTho đếTJn FjEgCUkhi mộTJt vòFjEgCUng nhữngTJ cTJon vật gV2KVvđầu xFjEgCUám, mFjEgCUiệng rớFjEgCUt rãgV2KVvi, qFjEgCUuây qzGqyGTuần xFjEgCUung quanhgV2KVv. LãzGqyGTo lắgV2KVvng ngTJhe nhFjEgCUững tiếngFjEgCU zGqyGTgầm ggV2KVvừ tiến lzGqyGTại gầnzGqyGT; nhFjEgCUững coTJn vậFjEgCUt gV2KVvthở hổzGqyGTn hểnzGqyGT khôngzGqyGT chịuzGqyGT zGqyGTtản zGqyGTđi. BFjEgCUây giờgV2KVv mộtTJ TJcon đgV2KVvưa ngực zGqyGTra phíFjEgCUa trướFjEgCUc, gV2KVvrồi lếtgV2KVv mìnhTJ tớiTJ ggV2KVvần, đzGqyGTến zGqyGTcon thứgV2KVv hazGqyGTi, zGqyGTrồi đFjEgCUến zGqyGTcon thứzGqyGT ba, nhưnzGqyGTg khzGqyGTông cgV2KVvon nàozGqyGT TJlùi lFjEgCUại cả.zGqyGT LãoFjEgCU còTJn bấgV2KVvu vFjEgCUíu zGqyGTlấy cuzGqyGTộc đờigV2KVv làzGqyGTm zGqyGTgì? LãgV2KVvo tự hỏi,zGqyGT gV2KVvrồi bỏFjEgCU thTJanh zGqyGTcủi đTJang cFjEgCUháy xuốngTJ tuyếtFjEgCU. gV2KVvThanh củgV2KVvi lèoFjEgCU xgV2KVvèo tắzGqyGTt FjEgCUngấm. Cái vòngTJ trTJòn gầFjEgCUm TJgừ FjEgCUmột gV2KVvcách gV2KVvbồn chồTJn nhzGqyGTưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?