You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: ThU92SmUe U92SmULaw kfSXKMof Life

Lão Koskoosh cMPhăm chF3TiVqú nU92SmUghe F3TiVqhau háuF3TiVq. TF3TiVquy mF3TiVqắt lãkfSXKMo đãF3TiVq mờU92SmU MPtừ MPlâu, nhMPưng tkfSXKMai lãMPo còn thínMPh lắm,kfSXKM F3TiVqvà F3TiVqmột tU92SmUiếng đU92SmUộng khẽU92SmU cũnkfSXKMg thấukfSXKM tớkfSXKMi U92SmUcái tkfSXKMrí thôU92SmUng F3TiVqminh MPsuy MPkém vẫn cònMP nMPằm kfSXKMsau kfSXKMvầng F3TiVqtrán MPkhô héoU92SmU, nU92SmUhưng MPkhông kfSXKMcòn đểkfSXKM ýF3TiVq MPđến vF3TiVqiệc đờikfSXKM kfSXKMnữa. ÀkfSXKM! ĐkfSXKMó là Sitcum-to-hkfSXKMa đangF3TiVq tMPhe théF3TiVq nguyF3TiVqền rủaU92SmU đànMP kfSXKMchó U92SmUmà nàkfSXKMng đánMPh đậF3TiVqp U92SmUvà vỗU92SmU F3TiVqvề F3TiVqđể buộc MP vào MPdây cương.MP SikfSXKMtcum-to-ha MPlà MPcháu ngọaiF3TiVq lMPão. NhưnMPg nkfSXKMàng quáU92SmU bậF3TiVqn nF3TiVqên chẳng thèkfSXKMm nMPghĩ tớU92SmUi ôngkfSXKM ngọaU92SmUi gMPià nukfSXKMa ngồiF3TiVq tU92SmUrơ U92SmUtrọi trMPên tuyếU92SmUt, tkfSXKMuyệt vọU92SmUng vU92SmUà yếu đuối.F3TiVq F3TiVqPhải U92SmUnhổ trạiMP kfSXKMcho xokfSXKMng. U92SmUCon đườngMP dàkfSXKMi đaMPng chờMP đợiU92SmU trMPong khMPi nhữkfSXKMng đoạn ngkfSXKMày ngắU92SmUn ngU92SmUủi kF3TiVqhông chịkfSXKMu chậF3TiVqm lại.U92SmU CuộU92SmUc sốnF3TiVqg vàF3TiVq nhữngMP bổnU92SmU phkfSXKMận củkfSXKMa cuF3TiVqộc sống chứMP khkfSXKMông phảMPi MPcủa U92SmUcái cU92SmUhết, giụMPc gF3TiVqiã nànMPg. MU92SmUà kfSXKMbây giMPờ MPlão gU92SmUần vU92SmUới cáF3TiVqi chếF3TiVqt lắm rồi. 

F3TiVq Ý U92SmUnghĩ kfSXKMđó kfSXKMlàm U92SmUlão gkfSXKMià hoảngF3TiVq hốkfSXKMt trkfSXKMong mộtF3TiVq lU92SmUúc. LãoU92SmU đF3TiVqưa bMPàn tMPay MPtê lF3TiVqiệt rkfSXKMun rẩy kfSXKMsờ soạngU92SmU đF3TiVqống củiF3TiVq kfSXKMkhô nhU92SmUỏ béF3TiVq bêF3TiVqn cạnhU92SmU lão.F3TiVq ChắcF3TiVq F3TiVqchắn F3TiVqlà kfSXKMđống ckfSXKMủi nằmMP đó,U92SmU bàn F3TiVq tay lãkfSXKMo lMPại rụtU92SmU vMPề vàF3TiVq nằmU92SmU ẩnMP dướiU92SmU U92SmUnhững tấmkfSXKM dMPa thkfSXKMú rU92SmUách rkfSXKMưới U92SmUbẩn thU92SmUỉu, U92SmUvà lão MPlại cF3TiVqhăm chF3TiVqú U92SmUnghe ngóF3TiVqng. TiếF3TiVqng sộtU92SmU sọatU92SmU củaMP nhữU92SmUng tMPấm kfSXKMda F3TiVqcho U92SmUlão biếtF3TiVq rkfSXKMằng kfSXKMcăn lều bMPằng U92SmUda hươF3TiVqu củaF3TiVq vU92SmUiên chúakfSXKM MPbộ U92SmUlạc đkfSXKMã đượcU92SmU dỡU92SmU xuốngMP MPvà kfSXKMđang đưkfSXKMợc nénMP kfSXKMgọn lạMPi cho kfSXKM dễ MPmang đi.MP MPViên chúkfSXKMa tểF3TiVq làF3TiVq coU92SmUn lão,U92SmU hF3TiVqắn ckfSXKMao lớn,U92SmU lựcU92SmU lưỡnMPg, F3TiVqcầm đầuU92SmU bMPộ lF3TiVqạc và lkfSXKMà kfSXKMmột taMPy thikfSXKMện xạ.F3TiVq TronMPg khkfSXKMi F3TiVqphụ nữMP vấtU92SmU vkfSXKMả kfSXKMlo likfSXKMệu U92SmUhành kfSXKMtrang củaMP trại,MP giU92SmUọng hắn vaU92SmUng U92SmUlên, quởMP tráU92SmUch hU92SmUọ chậmF3TiVq chạMPp. LãMPo KoF3TiVqskoosh lU92SmUằng tkfSXKMai. ĐâkfSXKMy làkfSXKM lU92SmUần cuốkfSXKMi cùng MPlão F3TiVqcòn ngF3TiVqhe F3TiVqgiọng đó.kfSXKM TúpU92SmU lềkfSXKMu củF3TiVqa GMPeehow U92SmUđã dkfSXKMỡ rồi!MP VàU92SmU F3TiVqnhà kfSXKMcủa Tusken kfSXKMcũng dMPỡ rồiMP! Bảy,U92SmU U92SmUtám, chín;F3TiVq kfSXKMchỉ cU92SmUòn lềU92SmUu củU92SmUa MPlão F3TiVqphù thủyMP còMPn đMPứng MPmà thU92SmUôi. Kìa! BâU92SmUy gikfSXKMờ hMPọ dỡkfSXKM đếnF3TiVq túpkfSXKM lềuF3TiVq đóF3TiVq rồi.F3TiVq MPLão MPnghe thấyMP tiếnMPg lãMPo phùMP thủkfSXKMy cằn nF3TiVqhằn troMPng khkfSXKMi hMPắn xếMPp kfSXKMlều F3TiVqlên MPxe kfSXKMtrượt tuyết.kfSXKM MU92SmUột MPđứa nhỏU92SmU lèkfSXKM nkfSXKMhè khóMPc vkfSXKMà một thiếukfSXKM phụF3TiVq ckfSXKMất kfSXKMtiếng hákfSXKMt F3TiVqru tkfSXKMrầm trầF3TiVqm troMPng họngU92SmU đểkfSXKM dU92SmUỗ dànhMP U92SmUnó. LãoMP U92SmUgià nghMPĩ, thằng Koo-tekfSXKMe, mMPột đứaMP F3TiVqbé kfSXKMhay quU92SmUấy nhF3TiVqư vậkfSXKMy làkfSXKM vìF3TiVq MPnó F3TiVqkhông đượMPc khoẻkfSXKM lắmF3TiVq. CkfSXKMó lẽ nU92SmUó ckfSXKMũng chẳnU92SmUg sốU92SmUng đượcMP U92SmUbao MPlâu nữa,MP MPngười F3TiVqta sẽF3TiVq đF3TiVqốt F3TiVqlửa đểU92SmU khMPoét F3TiVqmột cákfSXKMi hố F3TiVqtrong tuyếtMP vàMP xếpF3TiVq đU92SmUá kfSXKMlên trF3TiVqên đU92SmUể gMPiữ chkfSXKMo chóMP sókfSXKMi khF3TiVqỏi bkfSXKMới MPxác raU92SmU. Chà,U92SmU chuyệMPn ấy cF3TiVqó MPgì làF3TiVq kfSXKMquan kfSXKMhệ. kfSXKMNhiều lMPắm thìF3TiVq nóU92SmU cũF3TiVqng chỉU92SmU sốnMPg đượkfSXKMc kfSXKMít U92SmUnăm nU92SmUữa, màF3TiVq bU92SmUữa đóiU92SmU bữa kfSXKMno. kfSXKMVà rốtkfSXKM ckfSXKMuộc TMPử MPThần U92SmUđã chựMPc sẵF3TiVqn, lU92SmUuôn lukfSXKMôn đóU92SmUi vàkfSXKM đóiF3TiVq F3TiVqhơn aF3TiVqi hếtMP, sẽ dF3TiVqang MPtay đónkfSXKM đợi. 

TiếngU92SmU gF3TiVqì đMPó? À,U92SmU mọiF3TiVq ngưkfSXKMời đMPang buộcF3TiVq MPxe vF3TiVqà kfSXKMgióng dU92SmUây cF3TiVqương. LãokfSXKM lắngkfSXKM nghU92SmUe F3TiVqvì lão sU92SmUẽ kfSXKMchẳng cMPòn bU92SmUao gMPiờ đượcF3TiVq MPnghe U92SmUnữa. F3TiVqTiếng kfSXKMroi vuF3TiVqn vúU92SmUt gikfSXKMáng kfSXKMxuống F3TiVqgiữa đàU92SmUn chó. HãkfSXKMy lF3TiVqắng nMPghe chúnU92SmUg rítkfSXKM! ChúnMPg MPghét côF3TiVqng U92SmUviệc nặnMPg nhọcF3TiVq vkfSXKMà nhữkfSXKMng đoạU92SmUn đườngMP dàiU92SmU biết bU92SmUao! LầU92SmUn lukfSXKMợt, F3TiVqxe trượtF3TiVq tuyếtMP U92SmUchuyển F3TiVqđộng U92SmUchậm MPchạp đểU92SmU kfSXKMrồi U92SmUbiến dầnMP trongF3TiVq im lặF3TiVqng. ChúnMPg đãMP MPđi hết.MP MPChúng đãF3TiVq khMPuất kU92SmUhỏi đờikfSXKM lãkfSXKMo, U92SmUvà lãF3TiVqo đU92SmUứng côMP đơnF3TiVq trước giờkfSXKM U92SmUphút ckfSXKMay đắngkfSXKM cU92SmUuối cF3TiVqùng củaU92SmU cuộcF3TiVq đkfSXKMời. KhônU92SmUg. TuyếtU92SmU lU92SmUạo xạoU92SmU dU92SmUưới đôF3TiVqi giày da,kfSXKM mộF3TiVqt ngườiF3TiVq đứU92SmUng bU92SmUên lMPão, mộF3TiVqt bkfSXKMàn MPtay nhẹMP nhMPàng đặU92SmUt lF3TiVqên U92SmUđầu lão.U92SmU CoMPn lãokfSXKM quả thựcMP tkfSXKMử tMPế lắmMP mớkfSXKMi đốiF3TiVq xửF3TiVq nhưMP thế.F3TiVq LãkfSXKMo nhớF3TiVq lạF3TiVqi nhữngU92SmU ônU92SmUg lU92SmUão kfSXKMkhác mkfSXKMà cMPon trakfSXKMi không chịuMP đợiU92SmU nánU92SmU lạiU92SmU skfSXKMau khkfSXKMi bộMP lạkfSXKMc đãkfSXKM điU92SmU F3TiVqhết. NF3TiVqhưng cU92SmUon trF3TiVqai lãMPo đãkfSXKM ởkfSXKM lại. LãoU92SmU U92SmUthả hU92SmUồn vềkfSXKM quáU92SmU kkfSXKMhứ, F3TiVqcho đếnMP khMPi MPtiếng U92SmUcủa chàU92SmUng trF3TiVqai trkfSXKMẻ lôF3TiVqi kékfSXKMo lãoU92SmU trởF3TiVq vềMP hiện tại. 

F3TiVq "Cha thấU92SmUy bằU92SmUng lònF3TiVqg chứkfSXKM?" U92SmUChàng hỏi. 

F3TiVq Lão MPtrả lời:MP F3TiVq"Cha bU92SmUằng lòng!" 

MP "Bên F3TiVqcạnh cMPha U92SmUcó củiU92SmU đó,"kfSXKM cF3TiVqhàng MPtrai nU92SmUói tiếkfSXKMp, MP"và lửkfSXKMa cháy mạnh.F3TiVq BMPuổi skfSXKMáng trờU92SmUi U92SmUu ámU92SmU vMPà kfSXKMđã bớU92SmUt lạnhU92SmU rồi.F3TiVq TuyếkfSXKMt sắF3TiVqp rơiU92SmU. NgakfSXKMy bâyU92SmU giF3TiVqờ tuyết cũMPng đakfSXKMng rơU92SmUi rồi." 

"Phải,kfSXKM U92SmUngay lkfSXKMúc MPnày F3TiVqtuyết đaMPng rơi!" 

"Các nU92SmUgười MPtrong bF3TiVqộ lkfSXKMạc vộiMP lắU92SmUm. HànF3TiVqh lýkfSXKM củaMP họMP nặnF3TiVqg nU92SmUề màkfSXKM bụngkfSXKM MPhọ lạkfSXKMi lép MPxẹp vMPì thiếuU92SmU MPăn. ĐườnU92SmUg dkfSXKMài nêF3TiVqn họkfSXKM U92SmUphải đU92SmUi chU92SmUo mU92SmUau. F3TiVqThôi F3TiVqcon điMP đây.kfSXKM CF3TiVqha bằkfSXKMng lòng chứ?" 

"BằkfSXKMng lF3TiVqòng. ChU92SmUa nU92SmUhư chiếcF3TiVq láMP năkfSXKMm ngkfSXKMóai U92SmUcòn F3TiVqsót lại,kfSXKM dU92SmUính MPvất vưởngU92SmU F3TiVqmột chút U92SmUở cuốkfSXKMng. LànkfSXKM giókfSXKM đầuU92SmU tiMPên thF3TiVqổi MPlà cF3TiVqha rụnMPg. TkfSXKMiếng U92SmUcủa chF3TiVqa giốMPng nhưU92SmU tMPiếng một U92SmUbà lF3TiVqão. MắtF3TiVq cU92SmUha khôF3TiVqng cMPòn dU92SmUẫn đườngMP chkfSXKMo chF3TiVqân cU92SmUha điU92SmU, chânkfSXKM cU92SmUha nặngkfSXKM nề, ngườF3TiVqi MPcha mMPệt mỏi,MP ckfSXKMha bằngMP lòng." 

F3TiVq Lão cúF3TiVqi đầukfSXKM mU92SmUãn nguyMPện kfSXKMcho đếF3TiVqn kMPhi tiếngkfSXKM tkfSXKMuyết lạokfSXKM F3TiVqxạo MPbiến U92SmUhết tMProng không U92SmUgian, F3TiVqvà lãF3TiVqo biếtMP rằngkfSXKM coMPn lãF3TiVqo đãF3TiVq điU92SmU xF3TiVqa khôngkfSXKM cF3TiVqòn gọU92SmUi kfSXKMlại đkfSXKMược nữMPa. U92SmUTay lãoMP vội vànU92SmUg quờkfSXKM quạngU92SmU sU92SmUờ đốngF3TiVq củi.U92SmU ChỉU92SmU cònMP đốngkfSXKM củikfSXKM nàyF3TiVq đứngMP giữkfSXKMa lãoU92SmU vàU92SmU cU92SmUõi vF3TiVqĩnh ckfSXKMửu đang hákfSXKM miệngkfSXKM chU92SmUờ kfSXKMđón lMPão. kfSXKMNhư F3TiVqvậy làMP đU92SmUời lãoU92SmU U92SmUchỉ cF3TiVqòn đMPo bằngMP MPmột MPmớ cF3TiVqủi. LầnU92SmU lượt từngkfSXKM F3TiVqthanh ckfSXKMủi mkfSXKMột sẽF3TiVq tiMPếp thêkfSXKMm vàU92SmUo MPngọn lửa,kfSXKM vàkfSXKM cU92SmUứ nU92SmUhư thếkfSXKM, thầMPn ckfSXKMhết kfSXKMsẽ lần từnkfSXKMg bướcMP tiếF3TiVqn F3TiVqtới lão.MP KU92SmUhi thkfSXKManh củkfSXKMi cuốiF3TiVq cùnF3TiVqg đãF3TiVq chákfSXKMy hếkfSXKMt, sU92SmUương tuyết lạnhF3TiVq lẽokfSXKM sẽU92SmU tF3TiVqrở nênkfSXKM kMPhốc lU92SmUiệt. HMPai chânU92SmU MPlão sẽMP chịuMP khuấtU92SmU pkfSXKMhục trước,kfSXKM rồiU92SmU đến hMPai F3TiVqtay lãkfSXKMo, kfSXKMvà sựU92SmU F3TiVqtê U92SmUcứng sẽF3TiVq dMPần dầnF3TiVq chuyểMPn từkfSXKM ngF3TiVqòai vàokfSXKM đếnMP F3TiVqgiữa cơF3TiVq tkfSXKMhể lão. ĐU92SmUầu lãkfSXKMo F3TiVqsẽ gụF3TiVqc vềkfSXKM pMPhía trF3TiVqước, MPtỳ vàoF3TiVq hF3TiVqai đkfSXKMầu gốiMP, U92SmUvà lãoMP sẽF3TiVq kfSXKMnghỉ giấcMP ngànMP thu, thậtkfSXKM làkfSXKM dễF3TiVq dàMPng. NU92SmUgười đờiF3TiVq akfSXKMi cF3TiVqũng chếMPt mộtU92SmU lần. 

MPLão khkfSXKMông thaU92SmUn vãnU92SmU. ĐU92SmUó lF3TiVqà lềkfSXKM lốiU92SmU củF3TiVqa kiếMPp sốnkfSXKMg mà,kfSXKM cóF3TiVq kfSXKMgì bấtF3TiVq U92SmUcông đâu?U92SmU LãoMP U92SmUra đời gầkfSXKMn vMPới đấtF3TiVq, F3TiVqlão đãU92SmU skfSXKMống gầMPn vớikfSXKM U92SmUđất, kfSXKMvà kfSXKMluật lF3TiVqệ phákfSXKMt nguyU92SmUên U92SmUở đU92SmUó U92SmUkhông có U92SmU gì mớiU92SmU lạU92SmU đốF3TiVqi vớiMP lãoU92SmU. MPĐó kfSXKMlà kfSXKMluật lệU92SmU đốU92SmUi vớiF3TiVq tF3TiVqất cảU92SmU mọiMP tkfSXKMhể xáF3TiVqc. TạoF3TiVq hókfSXKMa khôkfSXKMng nương MPtay kfSXKMvới thểkfSXKM xác.MP TạoU92SmU hóF3TiVqa kkfSXKMhông hkfSXKMề chF3TiVqú kfSXKMý tớikfSXKM cákfSXKMi vU92SmUật cụMP thểMP F3TiVqmà ngườikfSXKM ta mệU92SmUnh danU92SmUh lkfSXKMà MPcá nhânU92SmU. TạF3TiVqo hóaF3TiVq F3TiVqchỉ cF3TiVqhú F3TiVqý tớU92SmUi chủnMPg lọaU92SmUi, tớiMP nòikfSXKM giU92SmUống. F3TiVqĐó lU92SmUà điều trừkfSXKMu tượnkfSXKMg sâuMP MPxa kfSXKMnhất màkfSXKM đầkfSXKMu óMPc maF3TiVqn rợU92SmU củaU92SmU lU92SmUão U92SmUKoskoosh F3TiVqcó thểF3TiVq hiểukfSXKM được, nhF3TiVqưng lãkfSXKMo hMPiểu mF3TiVqột ckfSXKMách thấMPu đáoF3TiVq. LãU92SmUo đU92SmUã MPtrông tkfSXKMhấy nkfSXKMó U92SmUthể hiMPện tronF3TiVqg mkfSXKMọi cuộc MP sống. NhựaU92SmU câyF3TiVq trànkfSXKM ứakfSXKM, F3TiVqmàu xaMPnh rờnMP củU92SmUa mầmU92SmU kfSXKMliễu, láF3TiVq kfSXKMvàng MPrụng kfSXKM- cF3TiVqhỉ mộF3TiVqt sự kiệkfSXKMn nkfSXKMày cũnMPg đủMP kfSXKMđể diễnU92SmU tF3TiVqả tF3TiVqất cảkfSXKM lịcMPh sửU92SmU. NU92SmUhưng tạoMP MPhóa đềuU92SmU đU92SmUặt U92SmUcho cáMP nhân MPmột nhiệU92SmUm vkfSXKMụ. U92SmUNếu hắkfSXKMn khônkfSXKMg làmkfSXKM kfSXKMtròn nkfSXKMhiệm vụMP đF3TiVqó, hắnF3TiVq sẽMP chết.MP MU92SmUà nếF3TiVqu lF3TiVqàm tròn nhU92SmUiệm vMPụ đF3TiVqó, F3TiVqthì cMPũng vậyU92SmU, hMPắn F3TiVqvẫn phảikfSXKM chkfSXKMết. TạF3TiVqo hkfSXKMóa khôngMP hềkfSXKM kfSXKMquan tâU92SmUm, MPcó rất nhkfSXKMiều ngườiMP đãkfSXKM tuâkfSXKMn chịuF3TiVq MPvà cMPhính sU92SmUự tMPuân chịu,U92SmU U92SmU- chứMP khôngMP phkfSXKMải ngườkfSXKMi tuânF3TiVq chịu kfSXKM- mớikfSXKM sốngU92SmU vàU92SmU sốnMPg mãMPi mãiMP. BộMP lạcF3TiVq củaMP KoskookfSXKMsh đãU92SmU F3TiVqcó U92SmUtừ lâkfSXKMu đờikfSXKM lắmU92SmU rồi. NhữngkfSXKM MPông MPgià màMP lãkfSXKMo biếtF3TiVq kkfSXKMhi cF3TiVqòn lF3TiVqà mộF3TiVqt đứaU92SmU trMPẻ, đMPã biF3TiVqết nhữF3TiVqng ônkfSXKMg giMPà khU92SmUác sinh trướMPc họkfSXKM. NF3TiVqhư vậU92SmUy, sựMP thựcF3TiVq kfSXKMlà F3TiVqbộ lạcU92SmU đãF3TiVq tồnkfSXKM tF3TiVqại, bộMP lạF3TiVqc làMP tượngkfSXKM trưnkfSXKMg cho sMPự tuâF3TiVqn chịukfSXKM kfSXKMcủa tấF3TiVqt cảU92SmU nU92SmUhững ngF3TiVqười thuộcMP bộF3TiVq F3TiVqlạc, nU92SmUhững ngF3TiVqười đkfSXKMã chF3TiVqìm sâuF3TiVq kfSXKMtrong quá khU92SmUứ vàU92SmU kfSXKMmồ mảMP khôngMP ckfSXKMòn kfSXKMnhớ đU92SmUược ởF3TiVq đâu.U92SmU HọF3TiVq khônF3TiVqg đáF3TiVqng kfSXKMkể, hF3TiVqọ làMP nhữngU92SmU giaF3TiVqi đoạn. HọMP khuấtMP đikfSXKM MPnhư nhữnkfSXKMg đáF3TiVqm mâkfSXKMy takfSXKMn trU92SmUong mộF3TiVqt chiềU92SmUu mF3TiVqùa Hạ.F3TiVq LãoU92SmU cũF3TiVqng chỉkfSXKM U92SmUlà một gMPiai đoạn,kfSXKM vàU92SmU lãF3TiVqo sẽkfSXKM chếU92SmUt. TạoF3TiVq F3TiVqhóa MPkhông đếmkfSXKM xỉa.U92SmU TU92SmUạo hMPóa chỉMP đặMPt rU92SmUa mộkfSXKMt nhkfSXKMiệm vụ, baMPn U92SmUra F3TiVqmột luMPật kfSXKMlệ chkfSXKMo kiU92SmUếp sốngF3TiVq. NhF3TiVqiệm vụU92SmU U92SmUcủa cuộkfSXKMc đờF3TiVqi MPlà vĩnkfSXKMh trU92SmUuyền nòiU92SmU giống, vkfSXKMà luậtU92SmU lMPệ F3TiVqcủa U92SmUtạo hóaMP làkfSXKM chết.U92SmU MộtMP thU92SmUiếu nU92SmUữ làU92SmU mộtkfSXKM sinMPh vậtkfSXKM trônkfSXKMg đẹp mắt,U92SmU F3TiVqngực căF3TiVqng pU92SmUhồng, thâF3TiVqn thkfSXKMể mạkfSXKMnh kfSXKMmẽ, ckfSXKMhân bướcU92SmU uU92SmUyển cMPhuyển, F3TiVqcặp mắtF3TiVq sáng U92SmUtrong. NhữF3TiVqng nU92SmUhiệm U92SmUvụ củakfSXKM nkfSXKMàng đanU92SmUg chờF3TiVq đợiF3TiVq nàF3TiVqng. TkfSXKMia sángU92SmU F3TiVqtrong mắtkfSXKM nU92SmUàng bừng U92SmU lên, bMPước chânkfSXKM nàF3TiVqng nhanF3TiVqh nhẹF3TiVqn hơkfSXKMn. LúcU92SmU bMPạo dạnMP, F3TiVqlúc bMPẽn lẽnkfSXKM đốiU92SmU vớiF3TiVq F3TiVqcác thanh niên,kfSXKM MPnàng làmkfSXKM MPcho họMP lâyF3TiVq MPsự bồnkfSXKM chồnkfSXKM cMPủa nàU92SmUng. NànkfSXKMg U92SmUcàng ngàyMP càngF3TiVq MPđẹp hơF3TiVqn cho đếnkfSXKM kF3TiVqhi F3TiVqmột chàngF3TiVq đMPi sănF3TiVq khU92SmUông còU92SmUn tựF3TiVq kkfSXKMìm hkfSXKMãm được,kfSXKM MPđem nàF3TiVqng vềMP lMPều cMPủa hắnkfSXKM đMPể lo việU92SmUc bếpU92SmU nước,F3TiVq F3TiVqlàm lụngU92SmU F3TiVqcho hắnU92SmU vMPà đểMP làmkfSXKM MPmẹ đàkfSXKMn coMPn cU92SmUủa hkfSXKMắn. MMPột khF3TiVqi U92SmUcó coU92SmUn cái, nhữngF3TiVq F3TiVqvẻ dF3TiVquyên dánMPg U92SmUrời bỏF3TiVq U92SmUnàng. ChânU92SmU taU92SmUy nF3TiVqàng U92SmUchậm chạkfSXKMp U92SmUvà ngượU92SmUng nghMPịu, mắt F3TiVqnàng mờkfSXKM F3TiVqđi vMPà chỉU92SmU còU92SmUn nhữngMP đU92SmUứa tF3TiVqrẻ U92SmUlà thkfSXKMấy MPsung sướngU92SmU kkfSXKMhi U92SmUkề F3TiVqbên máF3TiVq người đF3TiVqàn F3TiVqbà F3TiVqda đỏU92SmU giU92SmUà nMPua MPbên ngọnkfSXKM lửakfSXKM. NhiệmU92SmU vU92SmUụ cMPủa kfSXKMnàng đãkfSXKM hoàkfSXKMn tkfSXKMất. ChkfSXKMỉ mkfSXKMột thời F3TiVq gian F3TiVqsau, khU92SmUi chớmMP cMPó nạMPn đF3TiVqói hoặU92SmUc phảiMP đF3TiVqi xMPa, nF3TiVqàng sU92SmUẽ bMPị bỏU92SmU lkfSXKMại, giốngkfSXKM nhU92SmUư lão đãU92SmU bịkfSXKM bỏF3TiVq lMPại, gMPiữa cảnF3TiVqh tuyếtMP kfSXKMphủ trắngkfSXKM xkfSXKMóa, U92SmUvới F3TiVqmột đkfSXKMống củF3TiVqi nhỏ.F3TiVq ĐóMP làkfSXKM luật lệ. 

kfSXKM Lão cU92SmUẩn tU92SmUhận đặtMP mộtkfSXKM thaMPnh củiU92SmU lMPên U92SmUđống lửF3TiVqa vMPà tiếpF3TiVq tụcU92SmU sU92SmUuy ngF3TiVqhĩ. ĐóMP lkfSXKMà luMPật lệ chungMP chU92SmUo tkfSXKMất cảMP F3TiVqmọi vật,F3TiVq mọU92SmUi nF3TiVqơi. MF3TiVquỗi bF3TiVqiến đU92SmUi hếtF3TiVq khMPi giákfSXKM F3TiVqđóng lMPần MPđầu. Con kfSXKM sóc nF3TiVqhỏ cU92SmUũng kfSXKMbò điU92SmU đểF3TiVq chếtF3TiVq F3TiVqở mU92SmUột nơiF3TiVq xaU92SmU. KhU92SmUi nămF3TiVq thánF3TiVqg đãMP U92SmUđè nU92SmUặng lêU92SmUn MPcon thỏ, nóMP sẽU92SmU trởkfSXKM nêMPn chậmF3TiVq chạpU92SmU, nkfSXKMặng F3TiVqnề vàF3TiVq kU92SmUhông chF3TiVqạy thóU92SmUat đượcU92SmU kfSXKMmóng vkfSXKMuốt MPcủa U92SmUkẻ thù nMPữa. kfSXKMCả gấuMP kfSXKMto lớkfSXKMn cũnU92SmUg trởU92SmU thànMPh vụF3TiVqng về,MP mU92SmUù lòMPa vàMP F3TiVqhay cáuF3TiVq kỉnhkfSXKM MPđể đếnMP nỗi sauMP ckfSXKMùng vF3TiVqài coMPn chU92SmUó cũnF3TiVqg hạU92SmU đượckfSXKM nU92SmUó. kfSXKMLão nF3TiVqhớ lF3TiVqại cF3TiVqảnh lkfSXKMão F3TiVqbỏ F3TiVqcha lãoU92SmU kfSXKMở lại pF3TiVqhía thkfSXKMượng ngạF3TiVqn skfSXKMông KlondikfSXKMke vàF3TiVqo mùaU92SmU ĐôkfSXKMng, trướcMP kF3TiVqhi vịF3TiVq mF3TiVqục U92SmUsư* F3TiVqtới kfSXKMvới nhữnU92SmUg cuốn sáU92SmUch kinF3TiVqh vkfSXKMà chikfSXKMếc hộpMP đựnU92SmUg thuốMPc menkfSXKM. ĐãkfSXKM nhU92SmUiều lầU92SmUn lãU92SmUo KMPoskoosh chép miF3TiVqệng MPkhi nghU92SmUĩ tớU92SmUi cáiF3TiVq hộpkfSXKM đóU92SmU, mMPặc dMPầu ngàF3TiVqy kfSXKMnay lãU92SmUo F3TiVqkhông U92SmUcòn nướckfSXKM bọkfSXKMt đểU92SmU chép kfSXKM miệng nữMPa. kfSXKMMôn thuốcMP trkfSXKMừ đaMPu đMPớn thậtF3TiVq làMP haU92SmUy. NhU92SmUưng rốtU92SmU cU92SmUuộc U92SmUông U92SmUmục skfSXKMư chỉMP làm MP phiền kfSXKMcho họU92SmU vìkfSXKM ônF3TiVqg kfSXKMta F3TiVqchẳng U92SmUmang lạiU92SmU cU92SmUhút tkfSXKMhịt tkfSXKMhà kfSXKMnào chU92SmUo bộMP lạF3TiVqc màU92SmU ăU92SmUn lạF3TiVqi khoẻ, U92SmUnên F3TiVqcác takfSXKMy sF3TiVqăn lênF3TiVq tiếngF3TiVq càuF3TiVq nhàF3TiVqu. NhMPưng ônkfSXKMg kfSXKMta cMPhết vF3TiVqì bệMPnh lạnhU92SmU phổiMP ở F3TiVq chỗ kfSXKMđường rkfSXKManh giF3TiVqới gầF3TiVqn MkfSXKMayo, vMPà sMPau đànF3TiVq F3TiVqchó đkfSXKMã lấyMP mkfSXKMõm bớiF3TiVq nhữngU92SmU hònF3TiVq đáMP MPra để MP tranh MPcướp kfSXKMnắm xưkfSXKMơng tàn. 

MP Koskoosh đMPặt mộtkfSXKM thankfSXKMh củiMP kfSXKMkhác MPvào đốngMP lU92SmUửa MPvà thkfSXKMả hồnMP F3TiVqđi sâkfSXKMu hMPơn nữaMP vềMP quá khứ.MP CMPó kfSXKMmột thờF3TiVqi trờiMP kfSXKMlàm đóikfSXKM kémMP, nhF3TiVqững ôkfSXKMng giàU92SmU bU92SmUụng lépMP xẹU92SmUp nằkfSXKMm kfSXKMco MPquắp bF3TiVqên ngọn U92SmUlửa vMPà miệU92SmUng F3TiVqthều thàoMP kểkfSXKM kfSXKMlại nhữF3TiVqng tụcMP lệU92SmU ngàkfSXKMy F3TiVqxưa khU92SmUi miềMPn YukU92SmUon MPbị bỏ U92SmU hoang suốMPt MPba MPmùa ĐôngF3TiVq, rMPồi lMPại bịF3TiVq tuyếU92SmUt phủF3TiVq liềnF3TiVq U92SmUba mùaMP HạkfSXKM. LãU92SmUo MPđã mMPất bàkfSXKM mẹ troMPng nkfSXKMạn đóiU92SmU F3TiVqđó. MF3TiVqùa MPHè đóF3TiVq MPcá U92SmUthu** khMPông xuấF3TiVqt hiF3TiVqện, bộU92SmU MPlạc ngMPóng cF3TiVqhờ mùa Đông,U92SmU mU92SmUong U92SmUmỏi hươuU92SmU rừnF3TiVqg sẽkfSXKM MPtới. NF3TiVqhưng tớU92SmUi F3TiVqmùa ĐôngkfSXKM hkfSXKMươu rừngkfSXKM cũkfSXKMng chU92SmUẳng thấyF3TiVq. Đó U92SmUlà mộtU92SmU U92SmUtình MPtrạng chU92SmUưa U92SmUhề bkfSXKMao giờMP MPxảy rMPa vF3TiVqà kfSXKMngay nhữnU92SmUg ônF3TiVqg gF3TiVqià U92SmUbà cảMP cMPũng chưa gặF3TiVqp cảnhF3TiVq đó.MP HươukfSXKM rU92SmUừng kkfSXKMhông tớiF3TiVq, MPvà nF3TiVqăm đF3TiVqó làMP F3TiVqnăm thứkfSXKM bảy.U92SmU TMPhỏ rừMPng không sinhF3TiVq sôiMP U92SmUnẩy kfSXKMnở kfSXKMkịp vU92SmUà cU92SmUhó thMPì gầyMP gòU92SmU chìMPa bộU92SmU U92SmUxương rkfSXKMa. SuMPốt kfSXKMmùa MPĐông F3TiVqđen tối dkfSXKMài dặU92SmUc, đáMPm tMPrẻ khóMPc lókfSXKMc vàU92SmU U92SmUlăn MPra chU92SmUết, rồU92SmUi đếnMP đàF3TiVqn U92SmUbà, kfSXKMrồi đếnU92SmU nhữnF3TiVqg ôngF3TiVq già, tronU92SmUg U92SmUmười ngườiMP kfSXKMở bF3TiVqộ U92SmUlạc kkfSXKMhông U92SmUcó F3TiVqlấy mộU92SmUt ngMPười skfSXKMống MPsót đểU92SmU đónkfSXKM ánhMP mặt trờiMP kU92SmUhi nókfSXKM F3TiVqtrở lạiF3TiVq vàoMP mùF3TiVqa XuâMPn. TF3TiVqhật lU92SmUà mộtU92SmU vụMP đóiMP kiU92SmUnh hồn. 

Nhưng lF3TiVqão cũMPng đãF3TiVq tMPhấy nMPhững F3TiVqthời dưU92SmU kfSXKMdật, thịkfSXKMt thF3TiVqừa kfSXKMthãi đếnF3TiVq nkfSXKMỗi thiF3TiVqu thối khôngF3TiVq kịF3TiVqp ăMPn, F3TiVqchó kfSXKMmập màkfSXKM F3TiVqkhông buMPồn chạyU92SmU nkfSXKMữa U92SmUvì F3TiVqăn F3TiVqquá nkfSXKMhiều F3TiVq- nhkfSXKMững tMPhời mà ngưkfSXKMời tU92SmUa trF3TiVqông thấykfSXKM tF3TiVqhú vậMPt cũngF3TiVq khôF3TiVqng buU92SmUồn giết,MP phụF3TiVq nữMP đkfSXKMua nhaMPu sinF3TiVqh đẻ,kfSXKM và nhU92SmUững cănF3TiVq lềuMP chF3TiVqật níchMP MPnhững U92SmUtiếng U92SmUtrẻ F3TiVqcon vừMPa kfSXKMtrai vừaU92SmU gáU92SmUi nkfSXKMằm dàiF3TiVq rkfSXKMa đùa nghịchMP. ThkfSXKMế rồiMP đàU92SmUn ôngU92SmU MPno U92SmUcơm ấF3TiVqm cậtMP MPlại MPgợi MPra nhữU92SmUng ckfSXKMuộc tranF3TiVqh chấpU92SmU xưaF3TiVq lên, họU92SmU kfSXKMvượt MPqua đườngU92SmU raMPnh gF3TiVqiới MPvề phíaF3TiVq NMPam MPđể giếtU92SmU nhữnF3TiVqg ngườikfSXKM PU92SmUelly, vàkfSXKM vềMP phía TâyMP đF3TiVqể đượcF3TiVq ngồikfSXKM MPbên nhữF3TiVqng ngọnkfSXKM lửkfSXKMa tkfSXKMàn cF3TiVqủa MPngười TaF3TiVqnana. LU92SmUão nhớkfSXKM lạiU92SmU tMPhời lão U92SmUcòn nhỏ,kfSXKM trờiU92SmU chMPo dF3TiVqư dật,kfSXKM lkfSXKMão trôMPng thấyMP mộtF3TiVq cokfSXKMn kfSXKMhươu rừngMP bịMP đàF3TiVqn sóMPi hạ. ZiU92SmUng-ha nF3TiVqằm trF3TiVqên F3TiVqtuyết vF3TiVqới lU92SmUão cùF3TiVqng xkfSXKMem cảnhkfSXKM đMPó kfSXKM- ZU92SmUing-ha, MPmà sU92SmUau nàykfSXKM thàkfSXKMnh tay sănMP khôkfSXKMn U92SmUngoan nhkfSXKMất vàMP F3TiVqsau cùngU92SmU đãMP MPngã vàoMP mộMPt lU92SmUỗ khônF3TiVqg kU92SmUhí MPở YkfSXKMukon***. Một thángMP saMPu, ngườF3TiVqi kfSXKMta kfSXKMtìm thMPấy hắnF3TiVq tronMPg dángU92SmU điệukfSXKM đanF3TiVqg kfSXKMbò đkfSXKMược U92SmUnửa chkfSXKMừng thìkfSXKM bị U92SmU băng gMPiá làU92SmUm cU92SmUóng lại. 

LạU92SmUi nóU92SmUi đếnU92SmU cU92SmUon hF3TiVqươu MPrừng. HF3TiVqôm đU92SmUó ZingkfSXKM-ha MPcùng lãoMP bF3TiVqắt chưkfSXKMớc điF3TiVq F3TiVqsăn bắnMP theo lốiU92SmU ngưU92SmUời lMPớn. ỞkfSXKM kfSXKMlòng skfSXKMuối, chúnU92SmUg kfSXKMbắt gặpkfSXKM vMPết ckfSXKMhân mớiMP củaMP mộtMP MPcon hươuMP rừng F3TiVq cùng vớiU92SmU vếtMP F3TiVqchân củkfSXKMa nhiF3TiVqều chóU92SmU sMPói. "MộtU92SmU cF3TiVqon kfSXKMhươu già",MP ZiMPng-ha xem vếtkfSXKM châU92SmUn mF3TiVqau hơF3TiVqn vàU92SmU MPnói, "MộtkfSXKM F3TiVqcon hươMPu già,MP khônMPg thkfSXKMeo U92SmUkịp đàn.MP ĐàF3TiVqn sói chặnkfSXKM nU92SmUó F3TiVqrời khỏiMP U92SmUnhững cF3TiVqon khkfSXKMác vU92SmUà chúF3TiVqng sẽkfSXKM kfSXKMtheo rU92SmUiết đếnF3TiVq cU92SmUùng." MPVà đúng nhưF3TiVq vkfSXKMậy. ĐókfSXKM lU92SmUà đU92SmUường U92SmUlối củaU92SmU kfSXKMchúng. SU92SmUuốt ngMPày đêmU92SmU kF3TiVqhông lF3TiVqúc nU92SmUào nghỉU92SmU, chU92SmUúng sẽ tU92SmUheo kfSXKMsát gót,U92SmU chặnF3TiVq đMPầu mũi,F3TiVq chúMPng sẽMP tF3TiVqheo liềnkfSXKM coF3TiVqn hươkfSXKMu MPcho đếnMP cùF3TiVqng. Zing-MPha và lãokfSXKM U92SmUđã F3TiVqcảm thấykfSXKM MPlòng hU92SmUam muốnF3TiVq xkfSXKMem cảU92SmUnh mákfSXKMu rơiF3TiVq rừnF3TiVqg kfSXKMrực kfSXKMnổi lêkfSXKMn. LkfSXKMúc sóiU92SmU F3TiVqhạ sát hươuMP sMPẽ làMP mộU92SmUt F3TiVqcảnh đángkfSXKM xeU92SmUm lắm! 

HkfSXKMai ngườikfSXKM rảMPo bướcU92SmU tF3TiVqheo vếtU92SmU châMPn. VếU92SmUt chânF3TiVq rkfSXKMõ đếnkfSXKM nkfSXKMỗi ngakfSXKMy KoskMPoosh, nhìF3TiVqn chậU92SmUm và khôF3TiVqng thạoF3TiVq vềU92SmU góF3TiVqt chânU92SmU, cũngF3TiVq ckfSXKMó thểkfSXKM nhkfSXKMắm mắtkfSXKM thMPeo được.U92SmU HF3TiVqọ tF3TiVqheo sMPát góF3TiVqt cuộc sănkfSXKM đU92SmUuổi, mỗiMP bướcU92SmU lU92SmUại đọcMP thêmU92SmU ckfSXKMái thảmF3TiVq cảnhU92SmU kfSXKMhung bkfSXKMạo mớiU92SmU vừF3TiVqa diF3TiVqễn kfSXKMra. BF3TiVqây gkfSXKMiờ họ F3TiVqtới chỗkfSXKM coMPn hưU92SmUơu rừMPng kfSXKMđứng lạiMP đểF3TiVq cF3TiVqhống cựMP; tuyếtF3TiVq đãkfSXKM F3TiVqbị giàU92SmUy xU92SmUéo vàkfSXKM xáMPo trộn tứkfSXKM phíF3TiVqa, mMPỗi bềkfSXKM MPdài F3TiVqvào khoảngkfSXKM kfSXKMbề cMPao củkfSXKMa U92SmUba ngưMPời MPlớn. ỞMP kfSXKMgiữa làMP nhữngkfSXKM vết chânF3TiVq hMPằn sU92SmUâu củakfSXKM ckfSXKMon vậtMP bịkfSXKM sănkfSXKM đuổiF3TiVq, vàF3TiVq khắpMP chukfSXKMng quanMPh làU92SmU dấuU92SmU U92SmUchân nôkfSXKMng hơn MPcủa đànF3TiVq sU92SmUói. TroF3TiVqng kU92SmUhi nhữkfSXKMng coF3TiVqn kMPhác F3TiVqlo giết,MP thMPì mộtkfSXKM vàU92SmUi coU92SmUn skfSXKMói MPnằm ngMPhiêng một bênU92SmU đểU92SmU nghỉ.F3TiVq F3TiVqMình chF3TiVqúng U92SmUin hằnkfSXKM xuốngMP tkfSXKMuyết trôF3TiVqng rF3TiVqõ rànkfSXKMg nhMPư chúnU92SmUg mớiMP nằm trướcMP đókfSXKM mF3TiVqột chU92SmUút. MộMPt cU92SmUon sóU92SmUi kfSXKMđã bkfSXKMị coMPn vậkfSXKMt F3TiVqđiên cuồngU92SmU U92SmUkia hMPúc trúF3TiVqng vF3TiVqà dẫm MP lên cMPho đếnMP chếtF3TiVq. MộF3TiVqt vàiU92SmU cáF3TiVqi xươngkfSXKM kfSXKMnhẵn nhụF3TiVqi chứkfSXKMng tỏU92SmU kfSXKMđiều đó. 

U92SmU Một lF3TiVqần nữaMP F3TiVqhọ lạiU92SmU ngưngkfSXKM bướcU92SmU ởU92SmU F3TiVqchỗ dừngF3TiVq lMPại thMPứ F3TiVqnhì. TạF3TiVqi đâkfSXKMy MPcon U92SmUvật MPto lớF3TiVqn F3TiVqđã chiến đấuMP mộkfSXKMt cáF3TiVqch U92SmUtuyệt vMPọng. NóU92SmU đãF3TiVq bịF3TiVq F3TiVqvật MPngã hkfSXKMai lần,U92SmU MPnhư nhU92SmUững vếtkfSXKM trên tuykfSXKMết cF3TiVqho họMP thMPấy, vU92SmUà haF3TiVqi lU92SmUần nMPó đãU92SmU đánhMP kfSXKMtan đF3TiVqược nhữngkfSXKM cokfSXKMn sóiU92SmU hukfSXKMng F3TiVqhăng, rồi gượngMP F3TiVqđứng lênkfSXKM. NóU92SmU đãMP MPhoàn tấtMP nhiMPệm vụMP MPtừ lâu,F3TiVq nU92SmUhưng vMPẫn cF3TiVqòn thikfSXKMết F3TiVqtha vớkfSXKMi cuộc sMPống. Zing-MPha nkfSXKMói rằngU92SmU mMPột cMPon hươkfSXKMu rừngU92SmU đU92SmUã gụckfSXKM F3TiVqngã mkfSXKMà MPcòn đứngkfSXKM MPlên được thìkfSXKM thậtkfSXKM lkfSXKMà lạ,kfSXKM nhưngF3TiVq kfSXKMrõ U92SmUràng coMPn nF3TiVqày đF3TiVqã đứnkfSXKMg F3TiVqlên được.kfSXKM U92SmUNghe họF3TiVq kểU92SmU lạiU92SmU chuyện nàyF3TiVq chắcMP lMPão U92SmUphù tF3TiVqhủy sF3TiVqẽ nhìnU92SmU tF3TiVqhấy nhữnU92SmUg triệMPu chứngU92SmU MPvà điF3TiVqềm kỳF3TiVq lạ. 

U92SmUĐi nữaU92SmU, họkfSXKM tớF3TiVqi cU92SmUhỗ cU92SmUon hươuMP rừngU92SmU trMPèo lênF3TiVq bờkfSXKM kfSXKMđể kfSXKMtoan tkfSXKMhóat vàF3TiVqo rừF3TiVqng cây.MP Nhưng kẻU92SmU tkfSXKMhù củMPa nóF3TiVq đU92SmUã F3TiVqtừ pU92SmUhía saMPu chồmU92SmU tớMPi, kfSXKMđến nỗkfSXKMi nóMP phảF3TiVqi kfSXKMlùi F3TiVqlại vàU92SmU nU92SmUgã nkfSXKMgửa lên chúnU92SmUg, đèMP lênF3TiVq hU92SmUai kfSXKMcon sU92SmUâu xukfSXKMống tuyết.U92SmU RõU92SmU rànkfSXKMg làMP sắpMP đếnMP gF3TiVqiờ pU92SmUhút hạMP skfSXKMát, vì nhữngF3TiVq cF3TiVqon khácMP đãF3TiVq bMPỏ mặckfSXKM hU92SmUai coF3TiVqn kiMPa lạiU92SmU khôMPng đụnF3TiVqg tới.MP HọU92SmU điF3TiVq quU92SmUa U92SmUhai chặng dừngMP lạF3TiVqi nMPữa, MPhai U92SmUchỗ rấF3TiVqt gầnkfSXKM nhauU92SmU. kfSXKMBây gU92SmUiờ dấkfSXKMu cF3TiVqhân cóF3TiVq MPpha màkfSXKMu đỏkfSXKM MPvà nhữnkfSXKMg vết chânU92SmU đềMPu đMPặn củaMP MPcon vậF3TiVqt MPto lớnMP tF3TiVqrông đãF3TiVq xF3TiVqiêu MPvẹo vU92SmUà nU92SmUgắn hơMPn. kfSXKMThế rồiU92SmU MPhọ nghF3TiVqe thấy nhữngkfSXKM tiếngkfSXKM độngF3TiVq đầkfSXKMu tiênU92SmU củMPa cuộcMP chiếnMP đấukfSXKM F3TiVq- F3TiVqkhông phảiF3TiVq nhU92SmUững tiếngU92SmU tru F3TiVqdài củkfSXKMa cukfSXKMộc sănF3TiVq đuổikfSXKM, mU92SmUà MPnhững tiMPếng sủakfSXKM ngắnkfSXKM nhákfSXKMt gừU92SmUng bákfSXKMo hiệuMP U92SmUmột trU92SmUận xáp lF3TiVqá F3TiVqcà vF3TiVqà tF3TiVqiếng rU92SmUăng cắnkfSXKM vàMPo thkfSXKMịt. kfSXKMBò ngượcMP chiềukfSXKM giókfSXKM, ZingU92SmU-ha nU92SmUằm sU92SmUát bụng F3TiVq xuống tuyếU92SmUt, F3TiVqvà cùU92SmUng MPvới hMPắn F3TiVqlà KoskoosU92SmUh, ngưF3TiVqời màkfSXKM MPsau nàMPy F3TiVqlàm chkfSXKMúa tểMP dân tronkfSXKMg U92SmUbộ lạc.kfSXKM HkfSXKMai ngườiMP ckfSXKMùng gạtU92SmU nkfSXKMhững cU92SmUành câF3TiVqy gỗU92SmU kfSXKMbách lF3TiVqòa xòMPa vU92SmUà nhìF3TiVqn vềMP phía trướcU92SmU. kfSXKMHọ đượcF3TiVq F3TiVqchứng kMPiến cảnhU92SmU cF3TiVquối cùng. 

U92SmU Giống nF3TiVqhư tkfSXKMất cảU92SmU nhkfSXKMững cảU92SmUm tưởngkfSXKM củaU92SmU U92SmUthời tkfSXKMrẻ, F3TiVqcảnh tưF3TiVqợng hU92SmUãy cònF3TiVq F3TiVqrõ rU92SmUệt trong tU92SmUrí nhớF3TiVq lão,U92SmU vàF3TiVq cặpkfSXKM mắtU92SmU mờMP củMPa lãU92SmUo U92SmUnhìn cảnhkfSXKM cuốikfSXKM U92SmUcùng hiệkfSXKMn rMPa linU92SmUh độnU92SmUg như trkfSXKMong kfSXKMthời xMPa xưU92SmUa ấy.kfSXKM KosF3TiVqkoosh MPngạc nhiêF3TiVqn vềMP điềkfSXKMu U92SmUnày; MPvì tronMPg nhữngU92SmU ngkfSXKMày thkfSXKMeo sau, khkfSXKMi lãkfSXKMo lkfSXKMà ngườiF3TiVq lãnkfSXKMh đMPạo F3TiVqvà đứngMP đầuU92SmU hMPội kfSXKMđồng bộMP lU92SmUạc, lãMPo đãMP tU92SmUhực hiệnMP những thànhU92SmU tMPích lớnMP MPlao vàkfSXKM đãMP U92SmUlàm kfSXKMcho ngườikfSXKM PellkfSXKMy lF3TiVquôn MPmiệng MPnguyền rủaF3TiVq tên lF3TiVqão, U92SmUđó làkfSXKM ckfSXKMhưa nkfSXKMói tF3TiVqới ngườiF3TiVq dMPa trắngF3TiVq kU92SmUỳ dị*F3TiVq*** U92SmUmà lF3TiVqão đãkfSXKM kfSXKMgiết trU92SmUong mộU92SmUt cuộF3TiVqc đấu côngU92SmU khakfSXKMi, MPmỗi ngMPười mF3TiVqột coF3TiVqn F3TiVqdao cầmU92SmU tay. 

U92SmU Lão nU92SmUghĩ mộtMP hồiMP U92SmUlâu vềU92SmU tMPhời traF3TiVqi trkfSXKMẻ củkfSXKMa lãU92SmUo, U92SmUcho đếnMP khF3TiVqi ngọnkfSXKM lửaF3TiVq MPtàn xuống vàF3TiVq khU92SmUi cáiF3TiVq lU92SmUạnh cắtkfSXKM sU92SmUâu hơMPn MPvào kfSXKMda lãoU92SmU. U92SmULần nàMPy lãU92SmUo tikfSXKMếp thêmU92SmU U92SmUhai thaF3TiVqnh cU92SmUủi vU92SmUào ngọn lMPửa vàU92SmU U92SmUđo lạikfSXKM xF3TiVqem cuộckfSXKM sốngMP củaF3TiVq lãoU92SmU cònkfSXKM đượcU92SmU baF3TiVqo U92SmUlâu vU92SmUới nhkfSXKMững U92SmUthanh cF3TiVqòn lại. NkfSXKMếu Sitcum-tF3TiVqo-ha chịukfSXKM U92SmUnhớ lờMPi ônkfSXKMg kfSXKMngọai củaMP nóMP vU92SmUà nhặtU92SmU ôF3TiVqm U92SmUcủi lớkfSXKMn hU92SmUơn, thì nU92SmUhững giờF3TiVq sốngU92SmU củMPa lMPão sẽMP dU92SmUài hkfSXKMơn. ThF3TiVqật MPlà mộtMP chuyF3TiVqện U92SmUdễ dàng.kfSXKM kfSXKMNhưng nóU92SmU MPvẫn là mộtMP đứaF3TiVq bF3TiVqé F3TiVqvô tâm.U92SmU NókfSXKM khôngkfSXKM ngMPhĩ kfSXKMgì đếnU92SmU ngườMPi tiU92SmUền bkfSXKMối từF3TiVq MPkhi MPHải LU92SmUy, F3TiVqcháu nội Zing-hkfSXKMa, bắU92SmUt đầukfSXKM U92SmUđể mắkfSXKMt tớMPi nó.kfSXKM ChkfSXKMà, MPđiều đókfSXKM cU92SmUó gkfSXKMì quU92SmUan tF3TiVqrọng? LkfSXKMúc cF3TiVqòn trẻ tMPrung, lãkfSXKMo U92SmUđã U92SmUchẳng hU92SmUành độF3TiVqng nhưMP tF3TiVqhế làkfSXKM gF3TiVqì? CóMP mộU92SmUt lU92SmUúc lãU92SmUo F3TiVqđã lắngU92SmU nghkfSXKMe trong iMPm lMPặng. CkfSXKMó thMPể ckfSXKMon trU92SmUai lãkfSXKMo MPđã mềF3TiVqm lòngF3TiVq, vF3TiVqà nóF3TiVq cùnMPg đU92SmUàn cF3TiVqhó quakfSXKMy lạiF3TiVq đkfSXKMể đưa MP cha MPgià cU92SmUủa nMPó U92SmUcùng vớiU92SmU bộkfSXKM lạcF3TiVq tớU92SmUi ckfSXKMhỗ nhU92SmUiều hươuU92SmU nU92SmUai béokfSXKM mập. 

LãF3TiVqo dỏngkfSXKM taMPi F3TiVqnghe ngóU92SmUng, tríU92SmU U92SmUóc đMPang F3TiVqbối U92SmUrối củakfSXKM lãoMP U92SmUlắng đU92SmUi tU92SmUrong F3TiVqchốc lát. KhôMPng mộU92SmUt tiếnU92SmUg độngF3TiVq nMPhẹ. KhôngU92SmU ckfSXKMó gU92SmUì cảU92SmU. F3TiVqMột MPmình F3TiVqlão thU92SmUở phMPì pMPhào F3TiVqgiữa cảnh êkfSXKMm lặngkfSXKM U92SmUhoang vkfSXKMu. ThậkfSXKMt làF3TiVq côkfSXKM độc.F3TiVq IMPm nMPghe! CáikfSXKM kfSXKMgì đó?U92SmU LF3TiVqão rùkfSXKMng mF3TiVqình. TiếngF3TiVq rống MPdài quF3TiVqen kfSXKMthuộc phMPá vkfSXKMỡ khF3TiVqoảng khôkfSXKMng, MPvà MPnó kfSXKMở nMPgay MPkế bU92SmUên. U92SmUThế rồi,MP trkfSXKMong cặpkfSXKM mắt MP tối sầMPm củaMP lF3TiVqão hMPiện lkfSXKMên hìMPnh ảU92SmUnh U92SmUcon hươF3TiVqu rừnMPg U92SmU- U92SmUcon hươuMP rừngkfSXKM kfSXKMgià nU92SmUua F3TiVq- sườn bịU92SmU cMPắn nMPát MPvà hkfSXKMai bêMPn F3TiVqhông U92SmUròng máu,MP cF3TiVqái bờF3TiVqm kfSXKMbị xâF3TiVqu xé,MP vàF3TiVq U92SmUcặp sừngkfSXKM nhiF3TiVqều gạU92SmUc cúi MPsát U92SmUxuống đấtkfSXKM cònU92SmU MPcố hkfSXKMúc MPcho tớiF3TiVq cùkfSXKMng. LkfSXKMão tkfSXKMhấy nhkfSXKMững hìnhF3TiVq thùkfSXKM F3TiVqmàu kfSXKMxám vụt quakfSXKM vụtU92SmU lạiMP, nU92SmUhững cặU92SmUp U92SmUmắt loMPng lanF3TiVqh, F3TiVqnhững cF3TiVqái lưMPỡi thkfSXKMè lè,kfSXKM nhữngF3TiVq hF3TiVqàm răng kfSXKM nhọn hkfSXKMoắt lòngMP rF3TiVqòng nướcMP dãi.U92SmU LU92SmUão thấF3TiVqy cáU92SmUi F3TiVqvòng tròU92SmUn xápkfSXKM gầnU92SmU lạiMP chF3TiVqo đếnF3TiVq khi cF3TiVqhỉ còU92SmUn U92SmUlà mộtU92SmU chấU92SmUm đMPen gMPiữa MPđám tuF3TiVqyết bịF3TiVq dàyU92SmU xéo. 

MU92SmUột ckfSXKMái mF3TiVqõm lạnkfSXKMh cF3TiVqhạm vU92SmUào mákfSXKM lU92SmUão F3TiVqlàm đU92SmUầu ócU92SmU lMPão qMPuay F3TiVqvề MPhiện tại.U92SmU TF3TiVqay lãoF3TiVq đưaU92SmU vội vkfSXKMào đốngMP U92SmUlửa rU92SmUút kfSXKMra mộtU92SmU thanU92SmUh kfSXKMcủi đakfSXKMng cU92SmUháy. BànkfSXKMg hoànU92SmUg mộtkfSXKM látMP vF3TiVqì cU92SmUái sợ trkfSXKMuyền thốU92SmUng đốiMP vF3TiVqới lMPòai người,F3TiVq cMPon vậtF3TiVq MPkia lùiMP lU92SmUại, hkfSXKMú lênF3TiVq mF3TiVqột tU92SmUiếng dàiU92SmU để gọiU92SmU đồMPng bU92SmUọn; U92SmUnhững coU92SmUn nàykfSXKM trkfSXKMả lờMPi ngkfSXKMay, chMPo đếnF3TiVq MPkhi mkfSXKMột U92SmUvòng F3TiVqnhững F3TiVqcon vật đầU92SmUu xám,MP miMPệng rớF3TiVqt rãikfSXKM, quF3TiVqây quầnMP xunF3TiVqg qU92SmUuanh. LãokfSXKM lắngMP F3TiVqnghe nhkfSXKMững tiếnkfSXKMg gầMPm gừ F3TiVqtiến lạF3TiVqi gần;F3TiVq kfSXKMnhững U92SmUcon vậtU92SmU thởkfSXKM hổMPn hểU92SmUn khU92SmUông F3TiVqchịu tảF3TiVqn đMPi. BâMPy MPgiờ mộtkfSXKM cokfSXKMn đưa ngựcMP MPra pkfSXKMhía trướF3TiVqc, kfSXKMrồi lếkfSXKMt mF3TiVqình MPtới gầnF3TiVq, F3TiVqđến ckfSXKMon thứMP F3TiVqhai, rồiMP đếnMP kfSXKMcon thứU92SmU F3TiVqba, nhưng U92SmUkhông F3TiVqcon U92SmUnào lùkfSXKMi lạiMP ckfSXKMả. kfSXKMLão còkfSXKMn bấU92SmUu vU92SmUíu lấykfSXKM cuộcF3TiVq MPđời lMPàm gìU92SmU? MPLão tkfSXKMự hỏi, rồiF3TiVq U92SmUbỏ thaMPnh củMPi đaU92SmUng F3TiVqcháy U92SmUxuống tuyếkfSXKMt. ThF3TiVqanh củiF3TiVq lMPèo MPxèo tắtMP ngMPấm. Cái vU92SmUòng tU92SmUròn gầmkfSXKM kfSXKMgừ mU92SmUột cU92SmUách bkfSXKMồn chồnkfSXKM nkfSXKMhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?