Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: eJBmThe kS4qLaw EZunof Life

Lão Koskoosh chăeJBmm cheJBmú nEZunghe hjdVeau hákS4qu. TukS4qy mắtkS4q jdVelão đãEZun mờNxzJ jdVetừ lâNxzJu, nhưEZunng taeJBmi jdVelão còn teJBmhính lNxzJắm, vàjdVe mộtkS4q kS4qtiếng độngeJBm khjdVeẽ jdVecũng thấueJBm tjdVeới jdVecái jdVetrí thôEZunng mjdVeinh sjdVeuy kémNxzJ vẫnNxzJ còn NxzJnằm saNxzJu vầnEZung tkS4qrán kheJBmô héoEZun, nhEZunưng khônEZung eJBmcòn đNxzJể EZuný đếneJBm vkS4qiệc đkS4qời njdVeữa. ÀjdVe! ĐóNxzJ là SitkS4qcum-to-ha đangEZun thjdVee thjdVeé neJBmguyền eJBmrủa đànkS4q chóeJBm mkS4qà nànNxzJg NxzJđánh đậkS4qp EZunvà vỗEZun EZunvề đểjdVe buộc vàoeJBm dEZunây cươeJBmng. SEZunitcum-to-ha làkS4q chEZunáu ngọkS4qai lãeJBmo. NhưkS4qng nàngEZun qjdVeuá bậnjdVe EZunnên chẳngkS4q thèm ngkS4qhĩ tớijdVe NxzJông jdVengọai kS4qgià NxzJnua ngồeJBmi trơeJBm tkS4qrọi trêEZunn tuyếtEZun, tueJBmyệt vkS4qọng vkS4qà yeJBmếu đuối. PhảjdVei kS4qnhổ kS4qtrại cNxzJho xongEZun. CkS4qon đườngeJBm EZundài đangkS4q EZunchờ EZunđợi trjdVeong kEZunhi nhữngNxzJ đoạn ngàyeJBm jdVengắn ngkS4qủi khôngjdVe chịjdVeu chậEZunm leJBmại. CuộcNxzJ sốngeJBm vàEZun eJBmnhững bổNxzJn pheJBmận củNxzJa cuộkS4qc sốnjdVeg chứ kkS4qhông phảiEZun củeJBma kS4qcái cEZunhết, giụcjdVe giEZunã nànjdVeg. MkS4qà bEZunây EZungiờ lãojdVe gầnkS4q vớikS4q cáeJBmi chếteJBm lắm rồi. 

Ý ngeJBmhĩ đjdVeó EZunlàm leJBmão eJBmgià hoảEZunng hốNxzJt troneJBmg mộtNxzJ lújdVec. LãkS4qo đưakS4q bEZunàn NxzJtay tEZunê liệteJBm rkS4qun rẩy sEZunờ eJBmsoạng đốnkS4qg củiNxzJ khôkS4q neJBmhỏ eJBmbé EZunbên cạnEZunh lão.jdVe jdVeChắc kS4qchắn ljdVeà đốngjdVe củjdVei nằmNxzJ EZunđó, bàn tayEZun EZunlão lạieJBm rụteJBm vềNxzJ vàeJBm nằmjdVe ẩnjdVe dướijdVe nhữngNxzJ tấmjdVe deJBma NxzJthú rEZunách rưjdVeới bẩkS4qn tjdVehỉu, eJBmvà lão eJBmlại chămjdVe EZunchú nEZunghe neJBmgóng. TkS4qiếng sộkS4qt sjdVeọat củaeJBm nheJBmững EZuntấm djdVea NxzJcho lãokS4q biếEZunt rNxzJằng cănNxzJ lều bằEZunng deJBma hưNxzJơu củaEZun vikS4qên chúaEZun bộEZun lạcNxzJ đãEZun đượckS4q dNxzJỡ xuNxzJống veJBmà đanEZung jdVeđược nénEZun geJBmọn lạiEZun cho dễjdVe mkS4qang đi.jdVe eJBmViên EZunchúa tểeJBm lEZunà EZuncon lão,kS4q hắnkS4q jdVecao jdVelớn, eJBmlực ljdVeưỡng, cầmeJBm đEZunầu bEZunộ jdVelạc NxzJvà là mkS4qột taNxzJy jdVethiện xạ.NxzJ TEZunrong kNxzJhi eJBmphụ nữNxzJ vEZunất jdVevả eJBmlo lkS4qiệu hàEZunnh EZuntrang NxzJcủa trại,kS4q giọnEZung hắn vjdVeang jdVelên, qujdVeở tNxzJrách hkS4qọ chậmNxzJ chNxzJạp. LãojdVe KoskeJBmoosh leJBmằng teJBmai. ĐâkS4qy lEZunà lkS4qần cuối cùngEZun lãokS4q NxzJcòn nghEZune giọeJBmng đó.eJBm TEZunúp EZunlều củaEZun GkS4qeehow đãjdVe eJBmdỡ rồEZuni! eJBmVà nEZunhà kS4qcủa TuskNxzJen cũng dỡjdVe rkS4qồi! BEZunảy, teJBmám, chínEZun; chỉEZun cjdVeòn lềjdVeu củakS4q eJBmlão kS4qphù thủjdVey eJBmcòn đkS4qứng jdVemà thôiEZun. Kìa! jdVeBây kS4qgiờ hjdVeọ NxzJdỡ eJBmđến túpjdVe lkS4qều đóNxzJ rồieJBm. LãoEZun nEZunghe tjdVehấy tiếjdVeng lãoEZun phùNxzJ thNxzJủy cằn nhằjdVen teJBmrong jdVekhi kS4qhắn xeJBmếp lềujdVe EZunlên xEZune trượjdVet tuyeJBmết. EZunMột đứEZuna nkS4qhỏ lkS4qè neJBmhè kNxzJhóc vjdVeà jdVemột thiếu NxzJphụ cấtjdVe tiếngjdVe hátNxzJ jdVeru trầmEZun kS4qtrầm trokS4qng họngNxzJ đểkS4q dkS4qỗ dàEZunnh EZunnó. LãoEZun geJBmià ngkS4qhĩ, thằng Koo-teeJBme, mộtEZun đứeJBma béjdVe hjdVeay qjdVeuấy nheJBmư vậyEZun làEZun vìkS4q kS4qnó kS4qkhông eJBmđược khoẻkS4q lắmNxzJ. CójdVe lẽ nójdVe ckS4qũng cheJBmẳng sốngEZun đưNxzJợc NxzJbao lâuNxzJ nữa,EZun ngườijdVe teJBma sẽNxzJ đeJBmốt lửaNxzJ đjdVeể kNxzJhoét NxzJmột cákS4qi hố teJBmrong tkS4quyết vàjdVe xNxzJếp đáNxzJ kS4qlên trêneJBm đểeJBm giữEZun chkS4qo chEZunó seJBmói kjdVehỏi bớikS4q xájdVec rNxzJa. ChEZunà, chuyện kS4q ấy eJBmcó EZungì jdVelà quaNxzJn hệEZun. NhiềukS4q leJBmắm theJBmì neJBmó cũneJBmg chEZunỉ NxzJsống đEZunược EZunít neJBmăm nữa,jdVe màNxzJ eJBmbữa đói beJBmữa eJBmno. VeJBmà reJBmốt cuộceJBm TửjdVe ThầnjdVe đkS4qã jdVechực sẵkS4qn, EZunluôn luônjdVe đóeJBmi vàkS4q đóieJBm hjdVeơn akS4qi hếjdVet, sẽEZun dang NxzJtay đónNxzJ đợi. 

TiếjdVeng gNxzJì đó?EZun ÀNxzJ, EZunmọi ngườieJBm NxzJđang buộceJBm xeJBme vàeJBm giEZunóng eJBmdây ckS4qương. LãjdVeo lắnkS4qg ngkS4qhe vìNxzJ lãjdVeo sẽ chẳngeJBm ceJBmòn bNxzJao giờEZun đưEZunợc ngeJBmhe nữjdVea. TiếnEZung EZunroi vjdVeun kS4qvút giángEZun xuốjdVeng giữakS4q đànNxzJ chó. HjdVeãy lắngkS4q njdVeghe chNxzJúng EZunrít! ChúnEZung ghNxzJét ckS4qông việcjdVe jdVenặng nhọckS4q vàeJBm nhữngkS4q đoạeJBmn đườngNxzJ kS4qdài biết baNxzJo! LầNxzJn luợeJBmt, EZunxe trượeJBmt tuyNxzJết eJBmchuyển độnNxzJg chjdVeậm chạkS4qp đểjdVe rEZunồi biếnEZun dầkS4qn trong iEZunm lặngEZun. ChúnkS4qg đãkS4q EZunđi hết.EZun ChújdVeng đãEZun khkS4quất khỏiEZun đờijdVe lão,EZun vàkS4q lEZunão eJBmđứng eJBmcô đơEZunn trước giNxzJờ phútkS4q cNxzJay đắngkS4q cuốiEZun cùngEZun cNxzJủa NxzJcuộc đời.eJBm KhônEZung. TuyjdVeết eJBmlạo xNxzJạo dướikS4q NxzJđôi gEZuniày da, mNxzJột ngườiEZun eJBmđứng eJBmbên lãNxzJo, mộeJBmt jdVebàn eJBmtay nEZunhẹ nhàneJBmg đặEZunt lêEZunn đầukS4q eJBmlão. CNxzJon lãeJBmo qujdVeả thực tửkS4q teJBmế eJBmlắm mớijdVe đốiNxzJ EZunxử jdVenhư thếeJBm. LeJBmão nhớNxzJ lạjdVei nhữjdVeng ôNxzJng lãNxzJo kháceJBm mEZunà eJBmcon trai kkS4qhông chịujdVe đợikS4q náeJBmn EZunlại sEZunau kEZunhi bộkS4q lạcNxzJ đãkS4q đikS4q hjdVeết. NkS4qhưng cEZunon trajdVei lãjdVeo đãkS4q EZunở lại. LeJBmão theJBmả hồneJBm vềkS4q qukS4qá khứjdVe, ckS4qho đếnNxzJ kNxzJhi tiếneJBmg cNxzJủa chàkS4qng trkS4qai trẻkS4q lôNxzJi kéoNxzJ lãojdVe jdVetrở về jdVehiện tại. 

"ChNxzJa thấyjdVe bằnkS4qg lòngjdVe chjdVeứ?" ChàNxzJng hỏi. 

EZun Lão eJBmtrả EZunlời: eJBm"Cha bằngEZun lòng!" 

"BêeJBmn cạnhEZun eJBmcha EZuncó củkS4qi đó,"kS4q chànjdVeg trjdVeai nóieJBm kS4qtiếp, kS4q"và NxzJlửa cháyNxzJ mạnh. BuổijdVe EZunsáng teJBmrời kS4qu áeJBmm eJBmvà đEZunã kS4qbớt eJBmlạnh rồi.jdVe TujdVeyết sắkS4qp rơi.jdVe NgNxzJay bâNxzJy jdVegiờ tuyết ckS4qũng eJBmđang EZunrơi rồi." 

EZun "Phải, ngkS4qay lúNxzJc EZunnày tNxzJuyết đaeJBmng rơi!" 

"CeJBmác ngưNxzJời tkS4qrong bộeJBm ljdVeạc jdVevội lắm.EZun HànNxzJh leJBmý củaEZun họkS4q kS4qnặng kS4qnề màjdVe bụjdVeng hNxzJọ lạeJBmi léEZunp xẹp eJBmvì thiếEZunu ăEZunn. ĐưNxzJờng dNxzJài eJBmnên họeJBm phảjdVei EZunđi chjdVeo EZunmau. ThôikS4q kS4qcon đEZuni đjdVeây. CjdVeha bằng NxzJlòng chứ?" 

eJBm "Bằng lòng.jdVe NxzJCha nhkS4qư jdVechiếc EZunlá nămkS4q ngEZunóai cònjdVe sEZunót lại,EZun kS4qdính vấkS4qt vưởngNxzJ một chútjdVe NxzJở cuNxzJống. LàkS4qn gkS4qió đầukS4q tiêEZunn EZunthổi jdVelà ceJBmha eJBmrụng. TiếneJBmg củaEZun kS4qcha NxzJgiống neJBmhư tiếng mjdVeột eJBmbà lãoeJBm. MeJBmắt eJBmcha kEZunhông còkS4qn dẫEZunn đườngeJBm chNxzJo châkS4qn jdVecha kS4qđi, châNxzJn cNxzJha NxzJnặng nề, ngkS4qười NxzJcha kS4qmệt NxzJmỏi, kS4qcha bằngEZun lòng." 

LkS4qão cúEZuni đkS4qầu mãeJBmn nguyEZunện cjdVeho đếnNxzJ khjdVei tEZuniếng tuyếEZunt lạoEZun xạoNxzJ biếneJBm hNxzJết tNxzJrong không giaeJBmn, vkS4qà lãEZuno biếkS4qt rằngNxzJ coNxzJn lãeJBmo đjdVeã đjdVei eJBmxa kNxzJhông còNxzJn gjdVeọi lạijdVe đượckS4q nữa.kS4q kS4qTay lãeJBmo vội vàngNxzJ EZunquờ quNxzJạng sờNxzJ đốngNxzJ củikS4q. ChỉEZun eJBmcòn đốngeJBm củiNxzJ neJBmày đứneJBmg NxzJgiữa kS4qlão vEZunà kS4qcõi vĩnhkS4q kS4qcửu đang heJBmá mikS4qệng eJBmchờ đónEZun lãeJBmo. NhkS4qư vậyjdVe lNxzJà đờeJBmi lãojdVe eJBmchỉ cònkS4q đoNxzJ bằngEZun mộEZunt eJBmmớ củijdVe. Lần EZun lượt từeJBmng teJBmhanh củieJBm mjdVeột sEZunẽ tiếEZunp thjdVeêm jdVevào ngeJBmọn lửa,NxzJ EZunvà cứjdVe neJBmhư theJBmế, thEZunần chếEZunt sẽ lầeJBmn từngjdVe bướcNxzJ NxzJtiến tớiEZun lãokS4q. eJBmKhi thanjdVeh củieJBm cuốiEZun cùjdVeng eJBmđã chjdVeáy hết,eJBm sjdVeương tuyết lạnheJBm ljdVeẽo sNxzJẽ trkS4qở jdVenên EZunkhốc liệt.NxzJ HEZunai châkS4qn lãkS4qo kS4qsẽ chịukS4q kjdVehuất phụcNxzJ trưNxzJớc, rồiNxzJ đến haieJBm takS4qy lão,kS4q vNxzJà sựEZun têjdVe cứngkS4q kS4qsẽ dầneJBm dầnEZun cjdVehuyển từjdVe eJBmngòai vàjdVeo đếnkS4q giữEZuna kS4qcơ thểNxzJ lão. ĐjdVeầu lkS4qão NxzJsẽ gụceJBm veJBmề pNxzJhía trước,NxzJ tỳNxzJ vàeJBmo hEZunai đầuNxzJ jdVegối, vEZunà lEZunão kS4qsẽ nghỉEZun giấcNxzJ ngànNxzJ tEZunhu, thật jdVelà dễkS4q dàngjdVe. NgưjdVeời đờiNxzJ NxzJai cũnNxzJg ceJBmhết mộEZunt lần. 

LeJBmão kheJBmông NxzJthan vãeJBmn. kS4qĐó làkS4q eJBmlề lốijdVe cEZunủa EZunkiếp sEZunống mà,EZun cójdVe gìNxzJ bấkS4qt côngkS4q NxzJđâu? NxzJLão ra jdVe đời jdVegần vớieJBm đất,eJBm lãoeJBm đãNxzJ sốnEZung gầnEZun vjdVeới đấNxzJt, NxzJvà lEZunuật lNxzJệ phátjdVe nNxzJguyên ởjdVe đóEZun jdVekhông có gNxzJì mớjdVei lạNxzJ đốijdVe vớijdVe lNxzJão. EZunĐó kS4qlà luậtkS4q lệkS4q đốeJBmi vớijdVe tấtjdVe jdVecả mNxzJọi eJBmthể EZunxác. TạNxzJo hóakS4q không nươjdVeng taNxzJy vớieJBm thểEZun xEZunác. NxzJTạo hóajdVe EZunkhông hềNxzJ eJBmchú ýjdVe eJBmtới ckS4qái vậeJBmt ckS4qụ tNxzJhể màNxzJ njdVegười eJBmta mệnh dkS4qanh ljdVeà cjdVeá nhân.jdVe eJBmTạo hókS4qa chỉkS4q cheJBmú NxzJý tjdVeới cEZunhủng lọai,jdVe tớieJBm nòNxzJi giốjdVeng. ĐóEZun là điềujdVe tkS4qrừu tượngNxzJ sâuNxzJ xkS4qa nhEZunất mkS4qà đầuEZun óeJBmc jdVeman rợkS4q củajdVe jdVelão KosjdVekoosh kS4qcó teJBmhể hiểujdVe đượeJBmc, nhưng lãeJBmo jdVehiểu mjdVeột ceJBmách thấueJBm đáo.NxzJ LãoeJBm đãjdVe tjdVerông thấykS4q kS4qnó thểNxzJ hiệnNxzJ EZuntrong mọikS4q cuộc skS4qống. NjdVehựa câyEZun kS4qtràn ứaeJBm, kS4qmàu xanNxzJh rjdVeờn củjdVea jdVemầm liễu,kS4q láEZun vàjdVeng rụngjdVe jdVe- chỉEZun mộtNxzJ sựeJBm kiện nàkS4qy kS4qcũng kS4qđủ đểNxzJ dieJBmễn tảeJBm tEZunất ceJBmả lịchNxzJ sử.kS4q NhưjdVeng tạoEZun hóaEZun đềeJBmu đặtEZun cjdVeho cáEZun nhân mộtNxzJ kS4qnhiệm kS4qvụ. EZunNếu hkS4qắn kEZunhông lNxzJàm tròneJBm nhjdVeiệm vkS4qụ kS4qđó, hắnjdVe jdVesẽ cEZunhết. NxzJMà nếEZunu jdVelàm tkS4qròn nhiệm vụkS4q đó,NxzJ thkS4qì cũngNxzJ vậEZuny, EZunhắn kS4qvẫn phảikS4q chếteJBm. TạoeJBm hNxzJóa khôkS4qng NxzJhề jdVequan tâmkS4q, cójdVe rất nhEZuniều ngườiNxzJ đãjdVe kS4qtuân cNxzJhịu kS4qvà chíNxzJnh sựkS4q tuânjdVe kS4qchịu, EZun- cheJBmứ khôngEZun pjdVehải ngườieJBm jdVetuân chịu EZun- mớikS4q seJBmống vjdVeà jdVesống mãiEZun mãjdVei. BộjdVe lạcNxzJ củaEZun KoskooNxzJsh đEZunã cóEZun eJBmtừ lâkS4qu đờNxzJi lắmNxzJ rồi. NkS4qhững ôngNxzJ gieJBmà mjdVeà lãkS4qo jdVebiết kNxzJhi còkS4qn lkS4qà mộNxzJt kS4qđứa trẻ,kS4q đkS4qã biEZunết nhữjdVeng ôngNxzJ gieJBmà kkS4qhác sinh trướcEZun họ.jdVe NhưeJBm vậy,EZun sựjdVe thựcjdVe làkS4q bộeJBm lạckS4q eJBmđã tồnjdVe tại,kS4q bộEZun ljdVeạc ljdVeà tượngkS4q teJBmrưng cho sNxzJự tuâEZunn chịuEZun EZuncủa teJBmất cảeJBm nhữnEZung ngEZunười thuộNxzJc bjdVeộ lkS4qạc, jdVenhững ngườijdVe đãEZun chìmNxzJ sâjdVeu trokS4qng quá NxzJkhứ kS4qvà mồkS4q EZunmả kEZunhông cjdVeòn nhNxzJớ đượeJBmc ởEZun jdVeđâu. HeJBmọ kS4qkhông đáneJBmg kểNxzJ, hEZunọ ljdVeà nhữngjdVe giai đoạEZunn. HọEZun kheJBmuất đEZuni nNxzJhư nhữngeJBm đámkS4q mâeJBmy taNxzJn troEZunng mkS4qột chiEZunều meJBmùa HạeJBm. LkS4qão cNxzJũng NxzJchỉ là mộtkS4q jdVegiai jdVeđoạn, veJBmà ljdVeão NxzJsẽ cheJBmết. TNxzJạo hójdVea khNxzJông đếEZunm eJBmxỉa. TạjdVeo heJBmóa chkS4qỉ kS4qđặt rNxzJa mộtEZun nhiệm vụkS4q, bNxzJan rEZuna mNxzJột luậjdVet lNxzJệ EZuncho jdVekiếp sốNxzJng. NheJBmiệm vụEZun củaNxzJ cuộceJBm đờEZuni kS4qlà vEZunĩnh truyềeJBmn nòi giống,jdVe vàkS4q luậtNxzJ lệNxzJ ceJBmủa tạokS4q heJBmóa leJBmà chết.NxzJ MộeJBmt jdVethiếu nữjdVe EZunlà mộtjdVe sjdVeinh vkS4qật NxzJtrông đẹp meJBmắt, nkS4qgực căngjdVe pjdVehồng, thâEZunn thkS4qể mạjdVenh meJBmẽ, cjdVehân bưeJBmớc uyểnjdVe chuyểeJBmn, cặpNxzJ mắkS4qt sángjdVe trong. NhEZunững nhjdVeiệm kS4qvụ củakS4q nànEZung đangkS4q kS4qchờ đợikS4q nàeJBmng. TiEZuna sángeJBm jdVetrong mắtNxzJ nàNxzJng bừneJBmg lên, bướcjdVe châNxzJn EZunnàng nNxzJhanh nhẹnNxzJ hơn.eJBm eJBmLúc beJBmạo dEZunạn, lúNxzJc bjdVeẽn lẽnjdVe jdVeđối vớjdVei cáeJBmc thankS4qh niên, neJBmàng ljdVeàm chEZuno họEZun lâkS4qy sựeJBm beJBmồn chồnjdVe củajdVe nàneJBmg. jdVeNàng càNxzJng NxzJngày cànEZung đẹpeJBm kS4qhơn cho đếnjdVe khEZuni mkS4qột ceJBmhàng đeJBmi săneJBm khônEZung cjdVeòn eJBmtự kkS4qìm heJBmãm đượjdVec, eJBmđem neJBmàng vềjdVe eJBmlều eJBmcủa hắkS4qn đEZunể lo EZunviệc bếeJBmp nướckS4q, làeJBmm lụngEZun chNxzJo kS4qhắn kS4qvà đểNxzJ lNxzJàm kS4qmẹ đànkS4q EZuncon jdVecủa hắn.kS4q eJBmMột khEZuni cójdVe jdVecon cái, nheJBmững vNxzJẻ jdVeduyên dkS4qáng rờiNxzJ bNxzJỏ nkS4qàng. CeJBmhân tkS4qay nàEZunng chậmkS4q chạpeJBm veJBmà ngượnkS4qg nghịuEZun, mắt nàngEZun mờkS4q điEZun vàNxzJ chỉjdVe kS4qcòn nhữkS4qng đứaeJBm kS4qtrẻ EZunlà thấyNxzJ eJBmsung sướngkS4q khEZuni kềkS4q bjdVeên máNxzJ người đànEZun bàjdVe dEZuna đỏEZun giàjdVe jdVenua bkS4qên ngọnjdVe lửa.eJBm NhieJBmệm vụjdVe cEZunủa eJBmnàng đãjdVe hoeJBmàn tấtkS4q. ChkS4qỉ mộtkS4q thời gianjdVe saueJBm, NxzJkhi chjdVeớm kS4qcó nạnkS4q jdVeđói eJBmhoặc kS4qphải đkS4qi jdVexa, nànEZung skS4qẽ bịEZun bjdVeỏ lại,jdVe geJBmiống nkS4qhư EZunlão đã bịkS4q bỏEZun lạiNxzJ, EZungiữa cảnhkS4q jdVetuyết phkS4qủ trắngNxzJ xóa,NxzJ veJBmới mộteJBm đốeJBmng cjdVeủi nhỏ.jdVe ĐóeJBm jdVelà luật lệ. 

Lão eJBmcẩn tNxzJhận đặtNxzJ mEZunột theJBmanh củijdVe lêneJBm đốnkS4qg lửakS4q NxzJvà tjdVeiếp tụeJBmc sukS4qy nghĩ.NxzJ ĐóNxzJ leJBmà luậtEZun jdVelệ chung chkS4qo kS4qtất eJBmcả mọiNxzJ vật,kS4q mọjdVei nơijdVe. MuỗeJBmi biếnNxzJ đieJBm hếEZunt kS4qkhi gijdVeá EZunđóng NxzJlần đeJBmầu. Con kS4q sóc EZunnhỏ ceJBmũng bòNxzJ kS4qđi đểeJBm chếtNxzJ ởeJBm mjdVeột nơieJBm eJBmxa. eJBmKhi nkS4qăm thájdVeng đãEZun đNxzJè nặngjdVe lênNxzJ cEZunon thEZunỏ, nó eJBmsẽ trNxzJở NxzJnên chậmjdVe chạpEZun, nEZunặng nềjdVe vNxzJà khôngNxzJ chạjdVey thóaeJBmt đượcEZun mjdVeóng vuốtEZun ckS4qủa kkS4qẻ teJBmhù nữa. CNxzJả gấukS4q tjdVeo eJBmlớn eJBmcũng trEZunở thànhkS4q vụngjdVe về,EZun jdVemù ljdVeòa vàjdVe NxzJhay cáEZunu kỉnEZunh đểeJBm đếnkS4q nỗijdVe sau cùngjdVe vNxzJài cEZunon chókS4q EZuncũng hạNxzJ đưNxzJợc neJBmó. LãjdVeo neJBmhớ lạieJBm cảnNxzJh lãeJBmo jdVebỏ jdVecha lãoNxzJ kS4qở lkS4qại phía eJBmthượng ngạnNxzJ sôjdVeng KeJBmlondike vàEZuno mùakS4q NxzJĐông, trEZunước kheJBmi vịjdVe mụcNxzJ NxzJsư* tớNxzJi vjdVeới nhữnjdVeg cuốn sáchkS4q kEZuninh veJBmà cEZunhiếc hộpeJBm đựEZunng tjdVehuốc mejdVen. ĐjdVeã nkS4qhiều NxzJlần lkS4qão KeJBmoskoosh chéjdVep miệng kEZunhi nghĩkS4q tớikS4q cáijdVe hNxzJộp đkS4qó, EZunmặc dầuNxzJ njdVegày njdVeay eJBmlão khônkS4qg cònNxzJ nướNxzJc bọteJBm đểkS4q chép EZunmiệng nữajdVe. jdVeMôn thuốcjdVe trừkS4q đaEZunu đớnEZun thậtNxzJ jdVelà hakS4qy. NhjdVeưng rốtkS4q cuộkS4qc ônjdVeg kS4qmục sưjdVe chỉkS4q NxzJlàm phiền cheJBmo họjdVe kS4qvì NxzJông tNxzJa chNxzJẳng maNxzJng lạeJBmi chNxzJút tNxzJhịt tEZunhà nàjdVeo kS4qcho NxzJbộ lạNxzJc kS4qmà EZunăn lại khoẻ,kS4q nêneJBm cáEZunc taeJBmy sănjdVe lênkS4q tijdVeếng cjdVeàu nhàeJBmu. NhNxzJưng ôkS4qng jdVeta cheJBmết vìjdVe beJBmệnh NxzJlạnh pNxzJhổi ở chỗEZun đườngeJBm raEZunnh gkS4qiới gầnjdVe MaykS4qo, kS4qvà jdVesau đàEZunn chóeJBm kS4qđã lấyeJBm mõmNxzJ bớieJBm neJBmhững hònkS4q đáeJBm NxzJra để trkS4qanh cướjdVep nắmkS4q xươngNxzJ tàn. 

KoNxzJskoosh đặtNxzJ mộtjdVe thaneJBmh củiEZun khájdVec vàokS4q đốkS4qng jdVelửa vEZunà tjdVehả hồnEZun đikS4q sEZunâu hNxzJơn nữaNxzJ vkS4qề NxzJquá khứ. CóeJBm jdVemột thờiEZun trờiEZun kS4qlàm đóikS4q kémkS4q, nhữngNxzJ ôngEZun giàEZun bụngNxzJ lkS4qép xkS4qẹp nằjdVem cjdVeo quắpkS4q bên EZunngọn lửaNxzJ vEZunà miệngjdVe jdVethều thàeJBmo kểEZun lạiEZun nhEZunững tkS4qục lệEZun ngàNxzJy xưaNxzJ kjdVehi miềkS4qn YukNxzJon jdVebị bỏjdVe hoang suNxzJốt bjdVea mùEZuna ĐôjdVeng, rkS4qồi EZunlại kS4qbị eJBmtuyết EZunphủ eJBmliền bEZuna mjdVeùa Hạ.NxzJ LãNxzJo đãeJBm mấeJBmt bàkS4q mẹ tjdVerong nạneJBm đóikS4q đeJBmó. MùakS4q HeJBmè đkS4qó ckS4qá tjdVehu** khôngjdVe eJBmxuất hiệnEZun, bộkS4q lạkS4qc njdVegóng chờEZun mùa Đông,EZun moeJBmng mỏieJBm hươueJBm rkS4qừng sẽjdVe tớijdVe. NhưngEZun tớieJBm mNxzJùa ĐôngeJBm hươuEZun kS4qrừng jdVecũng chẳngeJBm tEZunhấy. Đó lEZunà mộtkS4q tìnjdVeh teJBmrạng chưeJBma hềkS4q bjdVeao kS4qgiờ xkS4qảy NxzJra NxzJvà ngajdVey nhữeJBmng ôngkS4q giàeJBm bàkS4q cảEZun cũng cjdVehưa eJBmgặp cảeJBmnh đó.eJBm kS4qHươu rừNxzJng khôEZunng tớNxzJi, vàEZun jdVenăm EZunđó leJBmà nămkS4q thứeJBm bảyjdVe. ThNxzJỏ EZunrừng jdVekhông sinh seJBmôi nẩjdVey eJBmnở kịEZunp veJBmà chkS4qó theJBmì gầyEZun gjdVeò chìjdVea bộjdVe xưkS4qơng eJBmra. SuốNxzJt mùjdVea ĐôneJBmg đNxzJen tối kS4q dài dặc,NxzJ jdVeđám trẻEZun khóEZunc lóEZunc vkS4qà NxzJlăn reJBma chếkS4qt, jdVerồi EZunđến đànEZun kS4qbà, rồijdVe đNxzJến nhữngNxzJ eJBmông già, trNxzJong mườikS4q ngườijdVe ởNxzJ bộNxzJ EZunlạc khôngEZun cóNxzJ lNxzJấy mộteJBm ngườiNxzJ skS4qống sójdVet đjdVeể đójdVen áNxzJnh mặt tkS4qrời kkS4qhi nójdVe tjdVerở lạjdVei jdVevào NxzJmùa XuâkS4qn. jdVeThật EZunlà mộjdVet vụNxzJ đóikS4q kjdVeinh hồn. 

NhưeJBmng lãkS4qo eJBmcũng đãeJBm theJBmấy nheJBmững thjdVeời djdVeư dậtNxzJ, thịtEZun thừNxzJa tNxzJhãi đếnkS4q jdVenỗi thjdVeiu thối khôngjdVe kịjdVep ănEZun, ckS4qhó mậeJBmp eJBmmà khônjdVeg buồkS4qn chạyNxzJ nữEZuna vìNxzJ ănNxzJ kS4qquá nhiNxzJều NxzJ- nhữnEZung thờNxzJi kS4qmà người tjdVea trkS4qông tjdVehấy tNxzJhú vậteJBm cEZunũng khôngeJBm buEZunồn giết,kS4q phụeJBm nữkS4q đuakS4q nEZunhau eJBmsinh đẻ,NxzJ vàjdVe những cEZunăn lềuEZun NxzJchật níchNxzJ NxzJnhững tiếngeJBm trẻkS4q coEZunn vừEZuna trNxzJai vừaEZun gájdVei njdVeằm deJBmài rjdVea đùa nghNxzJịch. TkS4qhế rồikS4q đàjdVen ôjdVeng nkS4qo cơEZunm ấkS4qm cậNxzJt lạiNxzJ geJBmợi rEZuna nhNxzJững cuEZunộc eJBmtranh cjdVehấp jdVexưa lên, họEZun vượtjdVe qkS4qua NxzJđường raEZunnh giớiNxzJ vềkS4q eJBmphía NkS4qam đểkS4q kS4qgiết nhữjdVeng ngườijdVe PekS4qlly, vàjdVe vềeJBm phEZunía Tây đểjdVe jdVeđược ngồiEZun jdVebên nhữnNxzJg ngọnEZun jdVelửa eJBmtàn củaNxzJ nkS4qgười TanaNxzJna. LãoNxzJ nEZunhớ lạNxzJi thờiEZun lão cònNxzJ nheJBmỏ, trờNxzJi cEZunho dkS4qư dật,jdVe lãoeJBm NxzJtrông thấyNxzJ mNxzJột ceJBmon hNxzJươu jdVerừng bịjdVe đànEZun sEZunói hạ. Zing-EZunha nằkS4qm trêNxzJn kS4qtuyết veJBmới lãokS4q cùngeJBm xeJBmem cảnhjdVe đókS4q NxzJ- ZingjdVe-ha, mjdVeà kS4qsau jdVenày thànheJBm jdVetay săn keJBmhôn ngojdVean nNxzJhất vNxzJà skS4qau EZuncùng NxzJđã nNxzJgã veJBmào eJBmmột lEZunỗ khôjdVeng EZunkhí ởNxzJ Yukon*eJBm**. Một tháNxzJng saukS4q, ngườeJBmi NxzJta eJBmtìm thNxzJấy hắnEZun NxzJtrong dánjdVeg điệueJBm đakS4qng bNxzJò đượcEZun nửajdVe chừngjdVe tjdVehì bị bănkS4qg giákS4q lkS4qàm ckS4qóng lại. 

EZun Lại neJBmói đjdVeến eJBmcon eJBmhươu rừng.EZun jdVeHôm đóeJBm ZEZuning-ha cNxzJùng eJBmlão bắeJBmt jdVechước kS4qđi sănkS4q bắnkS4q NxzJtheo lối nkS4qgười lớn.kS4q eJBmỞ eJBmlòng suốkS4qi, chkS4qúng EZunbắt gặpkS4q vếtNxzJ kS4qchân kS4qmới củakS4q mộtEZun ckS4qon hươuEZun rừng NxzJ cùng vớiNxzJ vNxzJết chânkS4q jdVecủa nhiềjdVeu chEZunó EZunsói. eJBm"Một cokS4qn eJBmhươu giàeJBm", ZNxzJing-ha xem vEZunết chjdVeân meJBmau hơkS4qn eJBmvà neJBmói, "jdVeMột ceJBmon hươuNxzJ giàNxzJ, khônEZung theEZuno kịpNxzJ đànjdVe. ĐànEZun sói chjdVeặn nNxzJó eJBmrời EZunkhỏi nNxzJhững cEZunon kháceJBm kS4qvà chúngeJBm sjdVeẽ NxzJtheo reJBmiết đếnNxzJ cùng."kS4q VeJBmà đúkS4qng như vậEZuny. ĐjdVeó làjdVe đưNxzJờng lốeJBmi củajdVe chúngEZun. SuốtEZun ngàkS4qy EZunđêm khkS4qông lúkS4qc njdVeào nghỉNxzJ, cEZunhúng sẽ EZun theo sáEZunt gkS4qót, cjdVehặn đeJBmầu mũeJBmi, chkS4qúng sẽkS4q thekS4qo liNxzJền coeJBmn hưjdVeơu eJBmcho đếnEZun kS4qcùng. Zing-hjdVea và NxzJlão kS4qđã cjdVeảm thấyEZun lkS4qòng hEZunam mukS4qốn xejdVem cảnkS4qh májdVeu rNxzJơi kS4qrừng NxzJrực NxzJnổi lEZunên. LúkS4qc sóeJBmi hạ sáNxzJt hjdVeươu sẽEZun làkS4q mNxzJột cảNxzJnh đánNxzJg xNxzJem lắm! 

EZunHai nEZungười kS4qrảo bướckS4q tNxzJheo vếtNxzJ châEZunn. VếtkS4q châNxzJn rõjdVe đếnkS4q nỗiNxzJ ngNxzJay KoNxzJskoosh, nEZunhìn cheJBmậm và khôjdVeng thạEZuno vềkS4q gótkS4q cheJBmân, cNxzJũng cóNxzJ tjdVehể neJBmhắm mắtNxzJ tjdVeheo đEZunược. HọjdVe theNxzJo NxzJsát gótEZun cuộc sjdVeăn đuổjdVei, mỗijdVe bướckS4q leJBmại đNxzJọc jdVethêm ckS4qái thkS4qảm cEZunảnh hunjdVeg bạEZuno mớikS4q vừaNxzJ dijdVeễn raNxzJ. BâykS4q giờ EZun họ tớiNxzJ chỗeJBm NxzJcon NxzJhươu rừnjdVeg đứeJBmng lạiEZun đểeJBm NxzJchống cựeJBm; tukS4qyết EZunđã bịeJBm giàeJBmy NxzJxéo vEZunà jdVexáo trộn tkS4qứ phíEZuna, mkS4qỗi jdVebề dNxzJài eJBmvào khoảngkS4q bềjdVe kS4qcao củakS4q EZunba nEZungười lớnkS4q. ỞNxzJ giữaNxzJ ljdVeà nhkS4qững vếtEZun chân hằjdVen EZunsâu củakS4q coEZunn vậtEZun eJBmbị săneJBm đueJBmổi, vjdVeà khắNxzJp chujdVeng qEZunuanh leJBmà dNxzJấu EZunchân nônjdVeg heJBmơn của đeJBmàn sNxzJói. TreJBmong khEZuni nhữngEZun cNxzJon khNxzJác lNxzJo gijdVeết, thjdVeì mkS4qột vjdVeài ckS4qon NxzJsói nằmkS4q nghiêng mộtkS4q NxzJbên đEZunể nghỉ.NxzJ MEZunình chúEZunng iNxzJn hằnjdVe xukS4qống NxzJtuyết trônkS4qg rNxzJõ ràngeJBm nNxzJhư chúngjdVe mEZunới nằm trướcjdVe đóNxzJ EZunmột kS4qchút. MEZunột kS4qcon sóiNxzJ đãkS4q beJBmị cNxzJon veJBmật đNxzJiên cuồnEZung jdVekia jdVehúc eJBmtrúng vàeJBm dẫm lênNxzJ cNxzJho đếeJBmn chết.jdVe EZunMột vàeJBmi eJBmcái xươngjdVe NxzJnhẵn nkS4qhụi eJBmchứng tỏkS4q đieJBmều đó. 

MộjdVet lầnEZun nEZunữa họEZun lạiNxzJ ngưjdVeng bướcEZun jdVeở chỗkS4q dừjdVeng lạijdVe theJBmứ nhìEZun. TạiEZun đâyNxzJ cEZunon vậjdVet eJBmto NxzJlớn đã chiếeJBmn đkS4qấu meJBmột cáchEZun tujdVeyệt vọng.EZun jdVeNó jdVeđã bịNxzJ vkS4qật ngNxzJã hkS4qai lần,eJBm nhưNxzJ nhữngeJBm jdVevết trên tuyếkS4qt chNxzJo EZunhọ thấyjdVe, jdVevà kS4qhai jdVelần nóEZun đãNxzJ đánhkS4q kS4qtan đượcNxzJ nhkS4qững NxzJcon sNxzJói huNxzJng hăjdVeng, rồjdVei gượng đeJBmứng jdVelên. NjdVeó đãEZun hoànjdVe tjdVeất nhikS4qệm vụEZun từkS4q lâu,eJBm nhưneJBmg NxzJvẫn eJBmcòn jdVethiết tNxzJha với cuộcEZun NxzJsống. jdVeZing-ha nóEZuni jdVerằng mjdVeột EZuncon hươuEZun rừnkS4qg kS4qđã geJBmục njdVegã màkS4q ceJBmòn đứngEZun EZunlên được NxzJ thì thậtjdVe lkS4qà EZunlạ, nhưnkS4qg eJBmrõ eJBmràng cEZunon EZunnày jdVeđã đứngkS4q lênjdVe được.kS4q NkS4qghe jdVehọ jdVekể lạieJBm chuyện nàykS4q NxzJchắc eJBmlão phkS4qù thủyEZun kS4qsẽ nkS4qhìn jdVethấy nhữngEZun triệuEZun kS4qchứng jdVevà điềmkS4q EZunkỳ lạ. 

ĐEZuni nữaEZun, EZunhọ tớikS4q chjdVeỗ ckS4qon hjdVeươu rừngEZun trèoEZun EZunlên bEZunờ đjdVeể jdVetoan thóatEZun vàoeJBm rừEZunng câyeJBm. NhưneJBmg kẻ thkS4qù NxzJcủa nójdVe đãNxzJ kS4qtừ phíeJBma saEZunu chồkS4qm tớeJBmi, đếnjdVe nỗEZuni kS4qnó phảiEZun lùijdVe lạikS4q vkS4qà ngjdVeã ngjdVeửa eJBmlên chúng, đèNxzJ kS4qlên NxzJhai EZuncon sjdVeâu xuốkS4qng tNxzJuyết. RõjdVe rEZunàng NxzJlà seJBmắp đếEZunn NxzJgiờ jdVephút hạNxzJ sNxzJát, vì jdVe những cjdVeon khEZunác NxzJđã jdVebỏ mkS4qặc hkS4qai coeJBmn kiNxzJa NxzJlại khôngjdVe đụngeJBm tớeJBmi. HNxzJọ EZunđi kS4qqua EZunhai chặng dừngEZun leJBmại nữa,jdVe hNxzJai chỗNxzJ rEZunất gầnNxzJ nhaeJBmu. BjdVeây gNxzJiờ dấEZunu chânEZun cóeJBm peJBmha mEZunàu đỏNxzJ vNxzJà nhữngNxzJ vết chkS4qân jdVeđều đkS4qặn cNxzJủa ceJBmon EZunvật tkS4qo lớnNxzJ EZuntrông đãeJBm xikS4qêu vẹoeJBm vàjdVe ngắnkS4q hơnEZun. TkS4qhế rồijdVe họkS4q nghe thấyeJBm nhữjdVeng tiếngjdVe đjdVeộng đầuNxzJ tiêeJBmn củajdVe cuộckS4q chiếnEZun EZunđấu eJBm- khôngeJBm phảikS4q nEZunhững tiếngeJBm tru dàieJBm củajdVe ceJBmuộc sănjdVe đuổiEZun, mNxzJà nhữnNxzJg tiếnjdVeg sủkS4qa njdVegắn jdVenhát gừnNxzJg bkS4qáo hiEZunệu kS4qmột trậNxzJn jdVexáp lá ckS4qà vkS4qà tiếngeJBm NxzJrăng EZuncắn vEZunào teJBmhịt. jdVeBò ngưkS4qợc chiềuNxzJ gjdVeió, ZijdVeng-ha kS4qnằm sátEZun bụng eJBm xuống tueJBmyết, EZunvà eJBmcùng vớikS4q hắneJBm kS4qlà KoskokS4qosh, neJBmgười màEZun eJBmsau nàkS4qy leJBmàm chúajdVe tEZunể dEZunân trong bkS4qộ lạjdVec. EZunHai ngeJBmười cùngkS4q gạtNxzJ nhữngjdVe càeJBmnh ckS4qây gỗkS4q kS4qbách lòjdVea jdVexòa vàjdVe eJBmnhìn EZunvề phía EZun trước. jdVeHọ đưjdVeợc chkS4qứng kiếnkS4q cảEZunnh cuốiEZun cùng. 

GieJBmống kS4qnhư tNxzJất ceJBmả nhữEZunng cảkS4qm tjdVeưởng ckS4qủa tjdVehời trẻ,jdVe kS4qcảnh tượngjdVe hãeJBmy còeJBmn rkS4qõ rệtkS4q troEZunng trí nhEZunớ lão,eJBm vjdVeà cặeJBmp mắtEZun mờNxzJ EZuncủa lãeJBmo EZunnhìn cNxzJảnh ceJBmuối eJBmcùng hiệnEZun jdVera linEZunh độjdVeng nhkS4qư trong thEZunời xeJBma xưajdVe ấy.kS4q KoskEZunoosh kS4qngạc nhiNxzJên eJBmvề đikS4qều này;jdVe EZunvì jdVetrong nNxzJhững jdVengày theo kS4qsau, khNxzJi jdVelão làeJBm EZunngười lEZunãnh đkS4qạo vàeJBm đứeJBmng đầuEZun EZunhội đkS4qồng bkS4qộ lạc,jdVe leJBmão NxzJđã thNxzJực hjdVeiện những thàNxzJnh tíEZunch lớnEZun lNxzJao vàkS4q đãkS4q eJBmlàm chkS4qo ngưNxzJời PeleJBmly luEZunôn mieJBmệng nguyjdVeền rủaeJBm tên lNxzJão, đkS4qó eJBmlà chưaEZun nókS4qi tớijdVe ngườEZuni deJBma trắEZunng NxzJkỳ dị***eJBm* màNxzJ lãkS4qo NxzJđã giếteJBm jdVetrong mộtjdVe cuộc đấuNxzJ côEZunng khaeJBmi, jdVemỗi ngEZunười mNxzJột ceJBmon dEZunao cầmkS4q tay. 

EZunLão ngNxzJhĩ jdVemột heJBmồi lkS4qâu vkS4qề thờiNxzJ tkS4qrai trẻNxzJ ceJBmủa lãoEZun, ceJBmho đếneJBm khkS4qi ngọEZunn lửaNxzJ tNxzJàn xuốjdVeng và kjdVehi cNxzJái lạnhEZun cắeJBmt sâueJBm eJBmhơn vàokS4q dEZuna NxzJlão. LầnEZun jdVenày lãojdVe EZuntiếp thêjdVem haeJBmi jdVethanh củjdVei vào njdVegọn leJBmửa NxzJvà đokS4q lạiEZun xeEZunm ceJBmuộc sốngeJBm củEZuna ljdVeão cjdVeòn eJBmđược eJBmbao lâuNxzJ vjdVeới nhữeJBmng thanEZunh còn lại.NxzJ NếujdVe SitcueJBmm-to-ha ckS4qhịu nhjdVeớ NxzJlời ôjdVeng ngọaieJBm củakS4q NxzJnó kS4qvà nhặtkS4q ôkS4qm củieJBm jdVelớn hơneJBm, thì nhjdVeững giNxzJờ sEZunống cEZunủa kS4qlão sẽEZun dàieJBm hơeJBmn. TEZunhật làjdVe eJBmmột chuyệjdVen kS4qdễ dàkS4qng. NhưngNxzJ jdVenó vẫEZunn là meJBmột đEZunứa bjdVeé jdVevô eJBmtâm. jdVeNó khônjdVeg nEZunghĩ gìjdVe đếnEZun eJBmngười tiềnjdVe beJBmối từjdVe kS4qkhi EZunHải jdVeLy, chjdVeáu nội Zing-ha,EZun eJBmbắt đầukS4q đểkS4q mắteJBm EZuntới nEZunó. ChkS4qà, điềkS4qu đóEZun jdVecó jdVegì quajdVen treJBmọng? LúceJBm ceJBmòn trẻ trkS4qung, lãokS4q đãkS4q chẳnjdVeg EZunhành độkS4qng nEZunhư thếeJBm EZunlà gìkS4q? eJBmCó mộtNxzJ lNxzJúc lãokS4q kS4qđã EZunlắng ngeJBmhe trong kS4qim ljdVeặng. CókS4q kS4qthể cokS4qn trajdVei NxzJlão eJBmđã mềjdVem lòngkS4q, vNxzJà nkS4qó cEZunùng đàjdVen cNxzJhó qNxzJuay lạEZuni đểjdVe đưa chajdVe giEZunà củaEZun NxzJnó cùngkS4q kS4qvới bộEZun lạcNxzJ tớikS4q ckS4qhỗ nhiềueJBm hươuNxzJ kS4qnai bEZunéo mập. 

LãeJBmo EZundỏng tEZunai nkS4qghe ngjdVeóng, trkS4qí óEZunc đakS4qng bkS4qối rkS4qối củEZuna lãjdVeo lắnkS4qg điEZun troeJBmng chjdVeốc lát. KhônjdVeg kS4qmột tjdVeiếng độngjdVe nhẹ.NxzJ KhônjdVeg cókS4q gìNxzJ cả.NxzJ MộNxzJt mìnhNxzJ lãjdVeo thkS4qở pNxzJhì pEZunhào giNxzJữa cEZunảnh êm lặkS4qng hNxzJoang vuNxzJ. TEZunhật làNxzJ côjdVe đjdVeộc. IEZunm nghEZune! CáikS4q kS4qgì đó?kS4q LNxzJão EZunrùng mNxzJình. TiếjdVeng rốngEZun dài qukS4qen thuộceJBm pháEZun vỡEZun kNxzJhoảng kheJBmông, vàeJBm nEZunó ởEZun ngaNxzJy NxzJkế NxzJbên. ThếkS4q rjdVeồi, tronEZung jdVecặp mắt tốiNxzJ sEZunầm củakS4q lãeJBmo hieJBmện lênNxzJ hìnhjdVe ảnhNxzJ EZuncon hkS4qươu rừngkS4q eJBm- cEZunon hưkS4qơu rừjdVeng giàjdVe nNxzJua kS4q- sườnEZun bị cEZunắn náNxzJt vàkS4q haEZuni bêeJBmn hôEZunng rkS4qòng máu,EZun jdVecái bờjdVem bịeJBm EZunxâu xEZuné, vàjdVe cặpNxzJ sNxzJừng nhiềuEZun gạcEZun cúi eJBmsát xuốEZunng đấteJBm cNxzJòn kS4qcố húckS4q chNxzJo tớiEZun eJBmcùng. LjdVeão thấNxzJy nhữngjdVe hNxzJình thkS4qù màueJBm xámNxzJ vụt quakS4q vụteJBm lNxzJại, nhữngkS4q cặEZunp mắtkS4q lonEZung lanheJBm, nhữnkS4qg ckS4qái lưỡkS4qi thèeJBm ljdVeè, kS4qnhững hNxzJàm răng kS4qnhọn hoắkS4qt EZunlòng rNxzJòng eJBmnước dãieJBm. jdVeLão thấNxzJy ckS4qái vòEZunng trNxzJòn kS4qxáp gầnjdVe lạiNxzJ chkS4qo đjdVeến khi EZunchỉ còEZunn lNxzJà mộtjdVe chấmjdVe đNxzJen NxzJgiữa jdVeđám tEZunuyết bEZunị dàkS4qy xéo. 

Một cáieJBm mõeJBmm eJBmlạnh cEZunhạm vàeJBmo meJBmá lãokS4q làeJBmm đầueJBm óceJBm NxzJlão qukS4qay vềeJBm kS4qhiện tkS4qại. NxzJTay EZunlão đưa vộikS4q vàNxzJo đốngNxzJ jdVelửa eJBmrút rjdVea mộtEZun thEZunanh củiEZun đankS4qg cháy.kS4q NxzJBàng hoànkS4qg mEZunột lájdVet vjdVeì cáNxzJi sợ truyEZunền tEZunhống kS4qđối vớeJBmi lòaikS4q ngườijdVe, cokS4qn EZunvật kNxzJia lùiEZun EZunlại, jdVehú lêjdVen mộtNxzJ tiếngjdVe jdVedài đkS4qể gọi đkS4qồng bọEZunn; nkS4qhững EZuncon nàNxzJy EZuntrả lờiEZun ngaEZuny, eJBmcho đếkS4qn eJBmkhi mộtNxzJ vòngeJBm nhữneJBmg cEZunon vậEZunt đầu EZunxám, mikS4qệng rớtjdVe rãi,EZun quNxzJây qukS4qần xuNxzJng quanhNxzJ. kS4qLão lắkS4qng NxzJnghe nhữNxzJng tiếngNxzJ kS4qgầm gừ tiếnkS4q lạieJBm gần;jdVe eJBmnhững coNxzJn vậjdVet eJBmthở hổneJBm EZunhển khôngNxzJ chịukS4q tảNxzJn đieJBm. BjdVeây kS4qgiờ mộteJBm coeJBmn đưa ngựcEZun eJBmra phíkS4qa kS4qtrước, rồikS4q ljdVeết kS4qmình tNxzJới gầnkS4q, đếNxzJn cNxzJon EZunthứ haNxzJi, jdVerồi eJBmđến ceJBmon thEZunứ ba, nhưNxzJng EZunkhông ceJBmon nàoEZun lNxzJùi EZunlại cEZunả. LãoEZun cònkS4q bấueJBm jdVevíu lấyNxzJ cuộceJBm đờijdVe làmjdVe jdVegì? LãkS4qo tự NxzJ hỏi, kS4qrồi bỏjdVe theJBmanh cEZunủi đaNxzJng chkS4qáy xuốkS4qng jdVetuyết. ThaNxzJnh củiEZun lèojdVe EZunxèo tắtkS4q ngEZunấm. Cái vEZunòng tròEZunn gầmjdVe kS4qgừ mjdVeột EZuncách bồEZunn chồnNxzJ nhưngNxzJ vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?