Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: T6oruNQhe Ladyw dyof Life

Lão Koskoosh c6oruNQhăm chúR4G5pe ndyghe R4G5pehau háudy. TLf5Nb5uy mắR4G5pet lã6oruNQo đã6oruNQ mLf5Nb5ờ 6oruNQtừ lâu,dy 6oruNQnhưng tdyai ldyão còn thdyính lắm6oruNQ, vàdy mộdyt tiếngR4G5pe độngLf5Nb5 kR4G5pehẽ cũR4G5peng thấuR4G5pe tớiR4G5pe cdyái tríLf5Nb5 thôndyg minLf5Nb5h suLf5Nb5y Lf5Nb5kém v6oruNQẫn còn nằmR4G5pe sLf5Nb5au Lf5Nb5vầng trdyán khdyô R4G5pehéo, dynhưng k6oruNQhông 6oruNQcòn đểR4G5pe Lf5Nb5ý đếndy việ6oruNQc đờdyi nữa.Lf5Nb5 Àdy! ĐóR4G5pe là 6oruNQ Sitcum-to-ha đ6oruNQang tR4G5pehe th6oruNQé n6oruNQguyền rủLf5Nb5a đdyàn dychó màR4G5pe 6oruNQnàng dyđánh đậLf5Nb5p vLf5Nb5à vỗR4G5pe 6oruNQvề Lf5Nb5để buLf5Nb5ộc vào 6oruNQdây cươndyg. Sit6oruNQcum-to-ha ldyà 6oruNQcháu ngọaR4G5pei lãLf5Nb5o. N6oruNQhưng Lf5Nb5nàng qu6oruNQá bậnR4G5pe nên6oruNQ cR4G5pehẳng thèm nR4G5peghĩ tớLf5Nb5i ôn6oruNQg R4G5pengọai gLf5Nb5ià nudya ndygồi trdyơ R4G5petrọi tLf5Nb5rên tuyết,Lf5Nb5 tuyệLf5Nb5t Lf5Nb5vọng vdyà yế6oruNQu đuối. Lf5Nb5Phải nhổ6oruNQ trạiLf5Nb5 dycho xo6oruNQng. Lf5Nb5Con đườnLf5Nb5g dR4G5peài đLf5Nb5ang c6oruNQhờ đợiR4G5pe Lf5Nb5trong kR4G5pehi nhữngR4G5pe đR4G5peoạn ngày ngắnR4G5pe ngLf5Nb5ủi khôR4G5peng chịudy Lf5Nb5chậm lạiLf5Nb5. CuộcR4G5pe sốngR4G5pe R4G5pevà nhữLf5Nb5ng bổnR4G5pe phậdyn củR4G5pea cuộcLf5Nb5 sR4G5peống chứ khdyông pdyhải cdyủa R4G5pecái chết,R4G5pe giụR4G5pec gLf5Nb5iã nR4G5peàng. MLf5Nb5à R4G5pebây giờdy Lf5Nb5lão gần6oruNQ vớ6oruNQi 6oruNQcái chết6oruNQ lắm rồi. 

Ý ng6oruNQhĩ đó6oruNQ là6oruNQm lãLf5Nb5o giàR4G5pe hoảngR4G5pe hLf5Nb5ốt trLf5Nb5ong mLf5Nb5ột l6oruNQúc. Lãdyo đR4G5peưa bLf5Nb5àn taR4G5pey dytê lLf5Nb5iệt rdyun Lf5Nb5rẩy sờ soạ6oruNQng đốngLf5Nb5 củiLf5Nb5 kR4G5pehô nhỏdy bR4G5peé 6oruNQbên cạndyh lãdyo. Chắcdy ch6oruNQắn Lf5Nb5là đốngLf5Nb5 củiR4G5pe ndyằm đódy, bàn R4G5petay Lf5Nb5lão lạ6oruNQi rụLf5Nb5t vdyề vLf5Nb5à nằR4G5pem ẩR4G5pen dướiLf5Nb5 Lf5Nb5những tấmLf5Nb5 d6oruNQa th6oruNQú rácR4G5peh rướLf5Nb5i bẩnR4G5pe thỉR4G5peu, vR4G5peà lão lạdyi cdyhăm chúdy n6oruNQghe ngóngdy. Tiếndyg 6oruNQsột R4G5pesọat củady nhữn6oruNQg tấLf5Nb5m ddya c6oruNQho lãoR4G5pe biếtLf5Nb5 Lf5Nb5rằng c6oruNQăn lều Lf5Nb5bằng dyda hươuR4G5pe của6oruNQ viêndy R4G5pechúa bộR4G5pe lạcLf5Nb5 đãLf5Nb5 được6oruNQ Lf5Nb5dỡ xuR4G5peống vR4G5peà đadyng đượcdy nR4G5peén g6oruNQọn lạiR4G5pe cho d6oruNQễ ma6oruNQng đidy. ViêLf5Nb5n chúa6oruNQ tểdy 6oruNQlà cR4G5peon ldyão, hdyắn cadyo lớn6oruNQ, lựcdy lưỡngdy, cầ6oruNQm R4G5peđầu 6oruNQbộ lạcdy và 6oruNQ là Lf5Nb5một R4G5petay thR4G5peiện xạ.dy Trdyong kdyhi phụ6oruNQ nữLf5Nb5 Lf5Nb5vất v6oruNQả dylo Lf5Nb5liệu Lf5Nb5hành trandyg Lf5Nb5của trạLf5Nb5i, giọng hắn6oruNQ vR4G5peang lên,R4G5pe quởLf5Nb5 6oruNQtrách dyhọ 6oruNQchậm chR4G5peạp. 6oruNQLão KoskoLf5Nb5osh lằndyg ta6oruNQi. 6oruNQĐây lLf5Nb5à dylần cuối cùR4G5peng lãdyo 6oruNQcòn R4G5penghe giọngLf5Nb5 đó.dy dyTúp lều6oruNQ của6oruNQ Ge6oruNQehow dyđã d6oruNQỡ rồi6oruNQ! VR4G5peà nhàLf5Nb5 của6oruNQ Tusken6oruNQ cũng dỡ6oruNQ 6oruNQrồi! Bảy,dy 6oruNQtám, chín;Lf5Nb5 ch6oruNQỉ cònLf5Nb5 Lf5Nb5lều củaR4G5pe Lf5Nb5lão phùdy Lf5Nb5thủy còndy đứngdy mLf5Nb5à thôiR4G5pe. Kìa! BâyLf5Nb5 giờdy hdyọ dỡLf5Nb5 đdyến túpR4G5pe ldyều đLf5Nb5ó 6oruNQrồi. LãR4G5peo n6oruNQghe thR4G5peấy tiếnR4G5peg lãoR4G5pe pLf5Nb5hù thLf5Nb5ủy cằn nhằnLf5Nb5 tR4G5perong dykhi hLf5Nb5ắn xếpR4G5pe lềuR4G5pe R4G5pelên Lf5Nb5xe trượtR4G5pe tuR4G5peyết. Một6oruNQ đứLf5Nb5a nhỏLf5Nb5 lLf5Nb5è nhdyè khóLf5Nb5c R4G5pevà một t6oruNQhiếu phụdy dycất tiếng6oruNQ hátR4G5pe rR4G5peu t6oruNQrầm t6oruNQrầm trodyng họR4G5peng đLf5Nb5ể ddyỗ dàdynh nó.Lf5Nb5 LR4G5peão gidyà nghĩ, thằnLf5Nb5g Koo-dytee, m6oruNQột đứaR4G5pe béLf5Nb5 hR4G5peay quấy6oruNQ nh6oruNQư vậR4G5pey ldyà dyvì nódy không6oruNQ đưR4G5peợc khoẻdy lắm.Lf5Nb5 6oruNQCó lẽ6oruNQ nó dycũng chẳndyg sốR4G5peng đượcLf5Nb5 ba6oruNQo lâuLf5Nb5 nữa6oruNQ, dyngười dyta sẽLf5Nb5 đR4G5peốt lửdya Lf5Nb5để khLf5Nb5oét 6oruNQmột cáiR4G5pe hố tro6oruNQng R4G5petuyết vàdy xLf5Nb5ếp đáR4G5pe lêR4G5pen trêdyn R4G5peđể gidyữ cdyho R4G5pechó sóiR4G5pe khỏLf5Nb5i bớ6oruNQi Lf5Nb5xác ra6oruNQ. dyChà, chuyện ấy6oruNQ cóR4G5pe Lf5Nb5gì dylà qudyan hệ6oruNQ. NR4G5pehiều lắm6oruNQ dythì nódy Lf5Nb5cũng c6oruNQhỉ Lf5Nb5sống R4G5peđược ítR4G5pe 6oruNQnăm nữa,R4G5pe màR4G5pe bữdya đói bữaR4G5pe noLf5Nb5. VàR4G5pe rốLf5Nb5t cuộc6oruNQ T6oruNQử ThầLf5Nb5n dyđã chựcLf5Nb5 R4G5pesẵn, ldyuôn lLf5Nb5uôn đóiR4G5pe vLf5Nb5à dyđói hR4G5peơn Lf5Nb5ai hếdyt, sẽ dy dang R4G5petay đó6oruNQn đợi. 

TiếngR4G5pe gìdy đó?dy dyÀ, mọi6oruNQ ngườiR4G5pe 6oruNQđang bu6oruNQộc 6oruNQxe vLf5Nb5à gióLf5Nb5ng dâR4G5pey cưR4G5peơng. Lf5Nb5Lão 6oruNQlắng dynghe vìdy lão sẽ6oruNQ chẳngR4G5pe cdyòn baLf5Nb5o dygiờ đượcLf5Nb5 ngdyhe R4G5penữa. Ti6oruNQếng rR4G5peoi vu6oruNQn 6oruNQvút gR4G5peiáng xuLf5Nb5ống gR4G5peiữa đR4G5peàn chó. R4G5peHãy lắR4G5peng nghR4G5pee chdyúng rLf5Nb5ít! Ch6oruNQúng gh6oruNQét côndyg vR4G5peiệc nặngdy nhọcdy vR4G5peà dynhững đoạR4G5pen đường6oruNQ dài 6oruNQ biết ba6oruNQo! Lần6oruNQ luợt,R4G5pe xR4G5pee trượR4G5pet tuyếtR4G5pe chuyể6oruNQn độngdy chậm6oruNQ chạpdy đểLf5Nb5 6oruNQrồi biLf5Nb5ến dầnLf5Nb5 tR4G5perong im lặng.dy Chúng6oruNQ đdyã điR4G5pe Lf5Nb5hết. Cdyhúng đdyã khuấR4G5pet khỏi6oruNQ đờiLf5Nb5 lLf5Nb5ão, vàLf5Nb5 lãoLf5Nb5 đứngdy côR4G5pe dyđơn trước giờR4G5pe pLf5Nb5hút caR4G5pey đắnR4G5peg cu6oruNQối 6oruNQcùng củ6oruNQa cuộcR4G5pe đLf5Nb5ời. Khôn6oruNQg. Tuyết6oruNQ lạo6oruNQ xạody dướdyi đôi6oruNQ giày 6oruNQ da, mộtdy 6oruNQngười 6oruNQđứng bêLf5Nb5n 6oruNQlão, 6oruNQmột b6oruNQàn taLf5Nb5y Lf5Nb5nhẹ nhàngdy đặtdy lêdyn đầuR4G5pe lão6oruNQ. CoLf5Nb5n Lf5Nb5lão quảLf5Nb5 thực Lf5Nb5tử tế6oruNQ lắmR4G5pe m6oruNQới đối6oruNQ xLf5Nb5ử như6oruNQ thế.dy Lã6oruNQo nhớR4G5pe lạLf5Nb5i nhR4G5peững ôngR4G5pe lãR4G5peo khá6oruNQc m6oruNQà Lf5Nb5con traidy không ch6oruNQịu đợiR4G5pe dynán lạR4G5pei sR4G5peau R4G5pekhi bộdy lLf5Nb5ạc đ6oruNQã điLf5Nb5 hết.R4G5pe Như6oruNQng coR4G5pen tdyrai lã6oruNQo đãR4G5pe ởLf5Nb5 lạ6oruNQi. Lão t6oruNQhả hồndy vềdy quády khứ,Lf5Nb5 Lf5Nb5cho đếndy khdyi tLf5Nb5iếng củR4G5pea chàdyng R4G5petrai trdyẻ ldyôi 6oruNQkéo lLf5Nb5ão tR4G5perở vR4G5peề hiện tại. 

"Cha thấyR4G5pe bằLf5Nb5ng lLf5Nb5òng cR4G5pehứ?" CLf5Nb5hàng hỏi. 

6oruNQ Lão trR4G5peả lờ6oruNQi: "dyCha bằ6oruNQng lòng!" 

"Lf5Nb5Bên R4G5pecạnh chLf5Nb5a dycó củLf5Nb5i Lf5Nb5đó," chàLf5Nb5ng trdyai nódyi tiếp,dy "Lf5Nb5và lửdya cháy dymạnh. Budyổi sán6oruNQg trLf5Nb5ời Lf5Nb5u ádym vàdy đãR4G5pe bdyớt lạn6oruNQh rồLf5Nb5i. TuyếR4G5pet s6oruNQắp rơi.6oruNQ NgaLf5Nb5y bLf5Nb5ây g6oruNQiờ tuR4G5peyết cũng đ6oruNQang r6oruNQơi rồi." 

"Phải,dy ng6oruNQay lúLf5Nb5c nàydy tuLf5Nb5yết đandyg rơi!" 

"CáLf5Nb5c ngườidy tron6oruNQg bộdy dylạc v6oruNQội lắLf5Nb5m. Hàndyh lýR4G5pe củdya dyhọ nặngdy n6oruNQề màdy Lf5Nb5bụng họdy lạiLf5Nb5 lép xẹpLf5Nb5 Lf5Nb5vì tLf5Nb5hiếu Lf5Nb5ăn. Đường6oruNQ dàiLf5Nb5 ndyên họdy phải6oruNQ đi6oruNQ cLf5Nb5ho R4G5pemau. Lf5Nb5Thôi c6oruNQon R4G5peđi dyđây. CR4G5peha bằng6oruNQ lòng chứ?" 

"6oruNQBằng lLf5Nb5òng. R4G5peCha như6oruNQ Lf5Nb5chiếc ldyá nămLf5Nb5 ngóLf5Nb5ai cò6oruNQn sdyót lại,dy díR4G5penh vất6oruNQ Lf5Nb5vưởng một chúLf5Nb5t Lf5Nb5ở cuống.Lf5Nb5 LàR4G5pen gLf5Nb5ió đầuLf5Nb5 tiêLf5Nb5n tdyhổi làdy Lf5Nb5cha rụn6oruNQg. TLf5Nb5iếng c6oruNQủa cR4G5peha g6oruNQiống nhdyư 6oruNQtiếng một R4G5pebà lão.dy Lf5Nb5Mắt dycha khôndyg R4G5pecòn dẫndy đườngdy Lf5Nb5cho chLf5Nb5ân chdya Lf5Nb5đi, R4G5pechân 6oruNQcha R4G5penặng nề, Lf5Nb5người Lf5Nb5cha R4G5pemệt mỏiR4G5pe, Lf5Nb5cha bLf5Nb5ằng lòng." 

dy Lão cLf5Nb5úi đầu6oruNQ mãLf5Nb5n 6oruNQnguyện R4G5pecho Lf5Nb5đến kR4G5pehi tiếng6oruNQ tLf5Nb5uyết lạoLf5Nb5 xạody biếLf5Nb5n 6oruNQhết trLf5Nb5ong dykhông gian, Lf5Nb5và lR4G5peão biếtR4G5pe rằR4G5peng c6oruNQon 6oruNQlão đã6oruNQ đidy dyxa R4G5pekhông dycòn gọi6oruNQ dylại đư6oruNQợc nLf5Nb5ữa. TLf5Nb5ay lãdyo vội v6oruNQàng quờdy quạng6oruNQ sR4G5peờ đLf5Nb5ống củidy. dyChỉ còLf5Nb5n đốngdy dycủi nàR4G5pey đứngdy giữaR4G5pe lLf5Nb5ão vdyà cR4G5peõi vĩnLf5Nb5h cửu đangLf5Nb5 háLf5Nb5 miệR4G5peng chờR4G5pe đón6oruNQ 6oruNQlão. dyNhư vậR4G5pey làR4G5pe đ6oruNQời lãody chR4G5peỉ cR4G5peòn dyđo dybằng R4G5pemột mdyớ củdyi. R4G5peLần lượt dytừng thanR4G5peh củidy mộtR4G5pe sẽ6oruNQ tR4G5peiếp R4G5pethêm 6oruNQvào ngLf5Nb5ọn lửa,6oruNQ dyvà cứLf5Nb5 nhưR4G5pe tLf5Nb5hế, thầnLf5Nb5 chdyết sẽ Lf5Nb5 lần dytừng dybước dytiến tớiLf5Nb5 dylão. KR4G5pehi thR4G5peanh củiLf5Nb5 cuốidy cLf5Nb5ùng R4G5peđã chLf5Nb5áy hếtLf5Nb5, sươngR4G5pe tuyết R4G5pe lạnh lLf5Nb5ẽo sẽLf5Nb5 tR4G5perở nR4G5peên kLf5Nb5hốc liệt.dy HLf5Nb5ai chânLf5Nb5 lã6oruNQo dysẽ Lf5Nb5chịu Lf5Nb5khuất phục6oruNQ trước,6oruNQ rồiLf5Nb5 đến haR4G5pei ta6oruNQy lãR4G5peo, vàdy R4G5pesự tdyê cứngdy 6oruNQsẽ ddyần dLf5Nb5ần chuyểLf5Nb5n từ6oruNQ ngòaLf5Nb5i v6oruNQào R4G5peđến 6oruNQgiữa dycơ t6oruNQhể lão. ĐầuR4G5pe lãR4G5peo dysẽ gụcdy vềR4G5pe phíR4G5pea trước,R4G5pe t6oruNQỳ vR4G5peào hR4G5peai đầu6oruNQ gối,6oruNQ vàdy lR4G5peão sẽ6oruNQ nghỉ6oruNQ giấcLf5Nb5 ngàdyn th6oruNQu, thật làR4G5pe dễLf5Nb5 d6oruNQàng. Ngườ6oruNQi đdyời a6oruNQi Lf5Nb5cũng chR4G5peết mộtR4G5pe lần. 

Lão kdyhông thaR4G5pen v6oruNQãn. ĐR4G5peó l6oruNQà lềLf5Nb5 lốiLf5Nb5 củady kiếpR4G5pe sốngLf5Nb5 6oruNQmà, cóLf5Nb5 gìR4G5pe bdyất côLf5Nb5ng dyđâu? R4G5peLão ra đời6oruNQ gầnR4G5pe vớR4G5pei đất,R4G5pe l6oruNQão đR4G5peã sốnLf5Nb5g gầLf5Nb5n với6oruNQ đất,6oruNQ và6oruNQ luậtR4G5pe lệR4G5pe phá6oruNQt nguyêndy ởdy đLf5Nb5ó dykhông có dygì R4G5pemới l6oruNQạ đdyối với6oruNQ l6oruNQão. R4G5peĐó R4G5pelà luậtdy lLf5Nb5ệ dyđối R4G5pevới tấtdy cảR4G5pe mdyọi tR4G5pehể xácLf5Nb5. R4G5peTạo hóaLf5Nb5 khdyông nương taLf5Nb5y vớR4G5pei th6oruNQể Lf5Nb5xác. TạLf5Nb5o hóa6oruNQ khR4G5peông hềLf5Nb5 6oruNQchú ýLf5Nb5 tớdyi cLf5Nb5ái Lf5Nb5vật cụR4G5pe thể6oruNQ mà6oruNQ nLf5Nb5gười ta mệndyh dandyh Lf5Nb5là cR4G5peá dynhân. Tdyạo R4G5pehóa c6oruNQhỉ chdyú dyý t6oruNQới chủdyng lọaiR4G5pe, tớ6oruNQi nòidy giống.Lf5Nb5 Đódy là dyđiều t6oruNQrừu tượngLf5Nb5 sâR4G5peu 6oruNQxa nhLf5Nb5ất mdyà đdyầu óc6oruNQ mLf5Nb5an rR4G5peợ củdya lãLf5Nb5o KoskoLf5Nb5osh cóLf5Nb5 tR4G5pehể 6oruNQhiểu được, nhưngdy lãoLf5Nb5 dyhiểu Lf5Nb5một Lf5Nb5cách th6oruNQấu đLf5Nb5áo. 6oruNQLão đã6oruNQ trônLf5Nb5g thLf5Nb5ấy nR4G5peó thểLf5Nb5 hiR4G5peện trLf5Nb5ong mọiLf5Nb5 cuộc sLf5Nb5ống. Nhựa6oruNQ c6oruNQây Lf5Nb5tràn Lf5Nb5ứa, màuLf5Nb5 xanR4G5peh rờn6oruNQ củdya mầmR4G5pe lLf5Nb5iễu, R4G5pelá vàng6oruNQ rLf5Nb5ụng dy- chỉ6oruNQ mLf5Nb5ột sự6oruNQ kiện Lf5Nb5này R4G5pecũng đủR4G5pe để6oruNQ Lf5Nb5diễn 6oruNQtả R4G5petất cảLf5Nb5 lịcdyh sLf5Nb5ử. Như6oruNQng tạody hLf5Nb5óa đềdyu đặt6oruNQ cdyho cá6oruNQ 6oruNQnhân một nhiệ6oruNQm vdyụ. NếuLf5Nb5 hắR4G5pen khR4G5peông ldyàm tdyròn ndyhiệm vdyụ đó,dy hắR4G5pen sẽR4G5pe chết.R4G5pe 6oruNQMà nếuR4G5pe lLf5Nb5àm tròn nhi6oruNQệm 6oruNQvụ đó,6oruNQ thìLf5Nb5 cũngR4G5pe vR4G5peậy, Lf5Nb5hắn vẫn6oruNQ ph6oruNQải chếdyt. TạoR4G5pe 6oruNQhóa khR4G5peông hLf5Nb5ề q6oruNQuan tâmR4G5pe, dycó rất nhiR4G5peều ngườLf5Nb5i đLf5Nb5ã tuâ6oruNQn chị6oruNQu và6oruNQ cLf5Nb5hính 6oruNQsự tR4G5peuân chịu,Lf5Nb5 Lf5Nb5- chdyứ khôndyg phLf5Nb5ải người6oruNQ tuâ6oruNQn chịu dy- mớiR4G5pe s6oruNQống vàdy s6oruNQống m6oruNQãi 6oruNQmãi. BLf5Nb5ộ lạcLf5Nb5 củaLf5Nb5 KoskoR4G5peosh Lf5Nb5đã 6oruNQcó từR4G5pe lR4G5peâu đờiR4G5pe lắm6oruNQ rR4G5peồi. Những dyông già6oruNQ mLf5Nb5à 6oruNQlão biếtLf5Nb5 kh6oruNQi cònLf5Nb5 là6oruNQ mộtdy đứady trẻdy, đãdy biếtLf5Nb5 nhữngdy dyông giàR4G5pe khác sidynh trướcR4G5pe hdyọ. NhưLf5Nb5 v6oruNQậy, sựR4G5pe 6oruNQthực làdy bộ6oruNQ lạLf5Nb5c đLf5Nb5ã Lf5Nb5tồn tại,dy dybộ lạcR4G5pe 6oruNQlà tdyượng trưng6oruNQ cho s6oruNQự tuânR4G5pe c6oruNQhịu cLf5Nb5ủa tấdyt R4G5pecả nhữn6oruNQg ngưR4G5peời t6oruNQhuộc bộR4G5pe lạ6oruNQc, Lf5Nb5những ngườiLf5Nb5 R4G5peđã R4G5pechìm sâdyu trong 6oruNQquá dykhứ Lf5Nb5và m6oruNQồ Lf5Nb5mả khôngdy Lf5Nb5còn nhớLf5Nb5 đượcLf5Nb5 ởLf5Nb5 đ6oruNQâu. HọR4G5pe khôndyg đádyng kể,R4G5pe họLf5Nb5 lR4G5peà nhữdyng giaidy đoạn. Họ6oruNQ kLf5Nb5huất đLf5Nb5i nhLf5Nb5ư nhữngLf5Nb5 đámR4G5pe mâR4G5pey taLf5Nb5n t6oruNQrong 6oruNQmột chidyều mùLf5Nb5a HạLf5Nb5. Ldyão dycũng chỉ6oruNQ là dymột dygiai đo6oruNQạn, R4G5pevà R4G5pelão s6oruNQẽ chR4G5peết. 6oruNQTạo hóR4G5pea kR4G5pehông dyđếm xỉa6oruNQ. Tdyạo hLf5Nb5óa chỉR4G5pe đặtR4G5pe rdya R4G5pemột nhiệm vLf5Nb5ụ, 6oruNQban rLf5Nb5a mdyột luậLf5Nb5t lR4G5peệ c6oruNQho 6oruNQkiếp sốn6oruNQg. Nhdyiệm vụ6oruNQ Lf5Nb5của cuộcR4G5pe đời6oruNQ 6oruNQlà vĩnh6oruNQ R4G5petruyền nòi6oruNQ giống, v6oruNQà luR4G5peật lệdy 6oruNQcủa tạR4G5peo hdyóa là6oruNQ chết.Lf5Nb5 Mdyột thiếuR4G5pe nữ6oruNQ làdy m6oruNQột siLf5Nb5nh vậtdy trôngLf5Nb5 đẹp Lf5Nb5 mắt, ngLf5Nb5ực Lf5Nb5căng phồng,6oruNQ thâR4G5pen thểLf5Nb5 mạnhLf5Nb5 mẽ,R4G5pe 6oruNQchân bR4G5peước udyyển chuyển,Lf5Nb5 cặpLf5Nb5 mắtLf5Nb5 sándyg trong. Nhữn6oruNQg ndyhiệm vụLf5Nb5 củ6oruNQa R4G5penàng đang6oruNQ ch6oruNQờ đợiLf5Nb5 nàngR4G5pe. dyTia Lf5Nb5sáng tronR4G5peg mắtLf5Nb5 nà6oruNQng bừng lên,dy bướLf5Nb5c c6oruNQhân nàLf5Nb5ng dynhanh nhẹnR4G5pe hơn.dy LúLf5Nb5c bạ6oruNQo dạn,R4G5pe lúcdy bẽndy ldyẽn R4G5peđối v6oruNQới cácR4G5pe thanLf5Nb5h niên, nà6oruNQng dylàm chR4G5peo họdy l6oruNQây sựR4G5pe Lf5Nb5bồn chồndy củ6oruNQa nàngLf5Nb5. NàR4G5peng c6oruNQàng Lf5Nb5ngày R4G5pecàng đẹp6oruNQ hR4G5peơn chLf5Nb5o đến R4G5pekhi mộtdy dychàng đdyi săn6oruNQ k6oruNQhông c6oruNQòn R4G5petự 6oruNQkìm Lf5Nb5hãm đưLf5Nb5ợc, đemLf5Nb5 nLf5Nb5àng về6oruNQ lềR4G5peu Lf5Nb5của hdyắn để6oruNQ lo việc6oruNQ bế6oruNQp n6oruNQước, 6oruNQlàm lụLf5Nb5ng chLf5Nb5o dyhắn vàLf5Nb5 6oruNQđể làm6oruNQ mẹdy đLf5Nb5àn Lf5Nb5con của6oruNQ hdyắn. dyMột k6oruNQhi cdyó codyn cái, nhữ6oruNQng R4G5pevẻ Lf5Nb5duyên dángdy rờiR4G5pe b6oruNQỏ nàngR4G5pe. Chdyân t6oruNQay nàR4G5peng c6oruNQhậm Lf5Nb5chạp và6oruNQ ngượngLf5Nb5 nghịu, R4G5pemắt R4G5penàng mờR4G5pe dyđi vR4G5peà chLf5Nb5ỉ cdyòn nhữngR4G5pe 6oruNQđứa trẻLf5Nb5 Lf5Nb5là thấ6oruNQy dysung sướngdy k6oruNQhi R4G5pekề bênLf5Nb5 6oruNQmá người Lf5Nb5đàn R4G5pebà dyda đ6oruNQỏ giLf5Nb5à nudya bêndy nR4G5pegọn ldyửa. NhiệLf5Nb5m vụLf5Nb5 cR4G5peủa n6oruNQàng đR4G5peã hoàLf5Nb5n tấtR4G5pe. Chỉdy mR4G5peột thời gia6oruNQn sau6oruNQ, kh6oruNQi c6oruNQhớm c6oruNQó nạn6oruNQ đóLf5Nb5i hoặcR4G5pe phảiLf5Nb5 đR4G5pei xa6oruNQ, 6oruNQnàng dysẽ bịdy bỏR4G5pe lại,6oruNQ giốn6oruNQg 6oruNQnhư lão6oruNQ đã 6oruNQbị dybỏ l6oruNQại, giLf5Nb5ữa cảnhR4G5pe tuyLf5Nb5ết pLf5Nb5hủ trắngLf5Nb5 xóa,R4G5pe v6oruNQới mộtR4G5pe đống6oruNQ củiLf5Nb5 nhdyỏ. Đó6oruNQ lR4G5peà luật lệ. 

6oruNQ Lão 6oruNQcẩn t6oruNQhận đặtR4G5pe một6oruNQ thR4G5peanh củiLf5Nb5 lê6oruNQn đốdyng lửR4G5pea R4G5pevà tiếpdy tụcR4G5pe su6oruNQy nghĩ.R4G5pe ĐóLf5Nb5 làdy R4G5peluật lệ cR4G5pehung R4G5pecho tất6oruNQ Lf5Nb5cả dymọi vLf5Nb5ật, mọi6oruNQ nơi6oruNQ. Muỗi6oruNQ biLf5Nb5ến điR4G5pe dyhết kdyhi R4G5pegiá đóngLf5Nb5 lLf5Nb5ần đầ6oruNQu. Con dysóc dynhỏ cũR4G5peng b6oruNQò đR4G5pei đLf5Nb5ể chếtR4G5pe ởLf5Nb5 mộ6oruNQt nơ6oruNQi xdya. K6oruNQhi Lf5Nb5năm thángLf5Nb5 đãR4G5pe đèR4G5pe nR4G5peặng 6oruNQlên 6oruNQcon thỏdy, nó sẽ6oruNQ tdyrở nêR4G5pen R4G5pechậm chạp,6oruNQ nặngR4G5pe nềR4G5pe và6oruNQ khô6oruNQng R4G5pechạy thóadyt đượR4G5pec 6oruNQmóng vuốtLf5Nb5 dycủa R4G5pekẻ thù nLf5Nb5ữa. CảR4G5pe gấR4G5peu Lf5Nb5to lớnR4G5pe cũLf5Nb5ng trLf5Nb5ở thànhdy vụngR4G5pe dyvề, mù6oruNQ lòaR4G5pe Lf5Nb5và Lf5Nb5hay c6oruNQáu kỉdynh đểLf5Nb5 đ6oruNQến nỗi 6oruNQ sau cùngR4G5pe vài6oruNQ cR4G5peon chóLf5Nb5 dycũng hLf5Nb5ạ đượcLf5Nb5 nó.Lf5Nb5 LR4G5peão nhớ6oruNQ lạR4G5pei cdyảnh R4G5pelão bLf5Nb5ỏ chdya 6oruNQlão ởdy lạLf5Nb5i phía thượngR4G5pe ngạnR4G5pe sôngLf5Nb5 KloLf5Nb5ndike vàoLf5Nb5 mùR4G5pea Đôn6oruNQg, trướcdy khR4G5pei vịdy mR4G5peục sR4G5peư* tớiLf5Nb5 vớidy nhR4G5peững cuốn sR4G5peách R4G5pekinh dyvà chi6oruNQếc hLf5Nb5ộp R4G5peđựng thuLf5Nb5ốc meLf5Nb5n. ĐLf5Nb5ã nhiềR4G5peu lR4G5peần 6oruNQlão Kdyoskoosh chép miệngR4G5pe kR4G5pehi dynghĩ R4G5petới Lf5Nb5cái 6oruNQhộp Lf5Nb5đó, mặcR4G5pe dầLf5Nb5u ngàR4G5pey nadyy lLf5Nb5ão 6oruNQkhông cR4G5peòn 6oruNQnước R4G5pebọt đểdy c6oruNQhép miệng nữaLf5Nb5. Môn6oruNQ thuốR4G5pec dytrừ đadyu đớnR4G5pe t6oruNQhật R4G5pelà haLf5Nb5y. Nh6oruNQưng rốtdy cuộcR4G5pe ôdyng R4G5pemục sưR4G5pe chỉLf5Nb5 làm 6oruNQphiền R4G5pecho họR4G5pe vìLf5Nb5 dyông 6oruNQta chLf5Nb5ẳng maR4G5peng lạiR4G5pe chúdyt thịt6oruNQ thàLf5Nb5 nàR4G5peo cR4G5peho bR4G5peộ lạc6oruNQ mà6oruNQ ănLf5Nb5 lại khoẻ,6oruNQ nênR4G5pe cáR4G5pec tadyy săLf5Nb5n lênLf5Nb5 ti6oruNQếng cLf5Nb5àu nLf5Nb5hàu. Như6oruNQng ôR4G5peng t6oruNQa 6oruNQchết dyvì bR4G5peệnh lạR4G5penh phổiR4G5pe ở Lf5Nb5chỗ đưR4G5peờng rdyanh giLf5Nb5ới g6oruNQần 6oruNQMayo, R4G5pevà 6oruNQsau đànLf5Nb5 chdyó dyđã lLf5Nb5ấy mõ6oruNQm bớR4G5pei nhữngLf5Nb5 R4G5pehòn đáLf5Nb5 R4G5pera để 6oruNQ tranh cướ6oruNQp nLf5Nb5ắm xưLf5Nb5ơng tàn. 

KosLf5Nb5koosh 6oruNQđặt mộtdy tdyhanh củ6oruNQi kR4G5pehác v6oruNQào đR4G5peống Lf5Nb5lửa vdyà thả6oruNQ hồnR4G5pe Lf5Nb5đi sâ6oruNQu hơnR4G5pe 6oruNQnữa vR4G5peề Lf5Nb5quá khứ. CóLf5Nb5 Lf5Nb5một Lf5Nb5thời trờ6oruNQi dylàm đóiR4G5pe R4G5pekém, nhữngdy ôngdy R4G5pegià bdyụng lépR4G5pe xẹpdy nằmLf5Nb5 c6oruNQo quắ6oruNQp b6oruNQên ngọn Lf5Nb5lửa 6oruNQvà miệngR4G5pe th6oruNQều t6oruNQhào kểR4G5pe lạ6oruNQi 6oruNQnhững tụcLf5Nb5 l6oruNQệ ngLf5Nb5ày xR4G5peưa khLf5Nb5i miềnLf5Nb5 dyYukon R4G5pebị bỏR4G5pe hoang suốtR4G5pe R4G5peba mùLf5Nb5a Đông,6oruNQ rồiLf5Nb5 ldyại bịR4G5pe Lf5Nb5tuyết phủ6oruNQ liềnLf5Nb5 bLf5Nb5a mù6oruNQa Hạ.6oruNQ Lã6oruNQo đãdy mấtLf5Nb5 bàR4G5pe mẹ trLf5Nb5ong nạLf5Nb5n Lf5Nb5đói đó.Lf5Nb5 6oruNQMùa HR4G5peè đóLf5Nb5 cá6oruNQ thu6oruNQ** Lf5Nb5không 6oruNQxuất hiện,6oruNQ b6oruNQộ lLf5Nb5ạc R4G5pengóng c6oruNQhờ mùa Đôndyg, mon6oruNQg 6oruNQmỏi hươuR4G5pe Lf5Nb5rừng sR4G5peẽ tới.R4G5pe NhưLf5Nb5ng tới6oruNQ mùady Đô6oruNQng hưdyơu rừdyng Lf5Nb5cũng 6oruNQchẳng t6oruNQhấy. Đó lR4G5peà m6oruNQột tìLf5Nb5nh trạng6oruNQ chưR4G5pea hề6oruNQ bLf5Nb5ao R4G5pegiờ dyxảy rLf5Nb5a vLf5Nb5à ndygay nLf5Nb5hững ôLf5Nb5ng già6oruNQ Lf5Nb5bà cảLf5Nb5 R4G5pecũng chưa gặpdy cảnh6oruNQ 6oruNQđó. 6oruNQHươu rừngR4G5pe khôndyg tới,6oruNQ Lf5Nb5và 6oruNQnăm đLf5Nb5ó 6oruNQlà năR4G5pem t6oruNQhứ bảydy. Thỏ6oruNQ rừng6oruNQ không dy sinh s6oruNQôi nẩLf5Nb5y nLf5Nb5ở kịdyp Lf5Nb5và ch6oruNQó thì6oruNQ R4G5pegầy gòR4G5pe chìaLf5Nb5 bR4G5peộ xươngdy rady. Sudyốt mùdya ĐôngR4G5pe đeR4G5pen tối dy dài dặdyc, đám6oruNQ tLf5Nb5rẻ R4G5pekhóc Lf5Nb5lóc dyvà lR4G5peăn 6oruNQra Lf5Nb5chết, rồdyi đdyến đànR4G5pe bà,6oruNQ Lf5Nb5rồi đếnLf5Nb5 nR4G5pehững ông R4G5pe già, trodyng mườidy người6oruNQ Lf5Nb5ở bộ6oruNQ lR4G5peạc k6oruNQhông cdyó lấ6oruNQy mộtLf5Nb5 ngườiLf5Nb5 sốngdy sót6oruNQ đR4G5peể đón6oruNQ Lf5Nb5ánh mặt tdyrời Lf5Nb5khi nR4G5peó trởR4G5pe lạiR4G5pe R4G5pevào mù6oruNQa Xuân.R4G5pe T6oruNQhật ldyà mộtLf5Nb5 vụ6oruNQ đóiR4G5pe kin6oruNQh hồn. 

Nhưndyg lãoLf5Nb5 cũnR4G5peg đãR4G5pe t6oruNQhấy nhR4G5peững thờiLf5Nb5 Lf5Nb5dư R4G5pedật, thLf5Nb5ịt thừdya tLf5Nb5hãi đR4G5peến R4G5penỗi dythiu thối khônR4G5peg kịp6oruNQ ă6oruNQn, chóR4G5pe mậpR4G5pe màLf5Nb5 k6oruNQhông buồnLf5Nb5 chạydy nLf5Nb5ữa dyvì Lf5Nb5ăn q6oruNQuá nhi6oruNQều 6oruNQ- nhữLf5Nb5ng thờLf5Nb5i mR4G5peà người dyta tR4G5perông thấyR4G5pe thR4G5peú vậLf5Nb5t cũLf5Nb5ng kdyhông buồnLf5Nb5 giếtR4G5pe, phụR4G5pe nữR4G5pe đuR4G5pea nhaR4G5peu siLf5Nb5nh đẻdy, và n6oruNQhững că6oruNQn lều6oruNQ chậtLf5Nb5 nícLf5Nb5h nhữngLf5Nb5 tiếngR4G5pe 6oruNQtrẻ cdyon vừR4G5pea traR4G5pei vLf5Nb5ừa gR4G5peái ndyằm dàdyi rR4G5pea đùa nghịLf5Nb5ch. ThếLf5Nb5 Lf5Nb5rồi đàndy ông6oruNQ 6oruNQno cơmLf5Nb5 R4G5peấm dycật ldyại gợi6oruNQ R4G5pera nhữn6oruNQg R4G5pecuộc trdyanh cR4G5pehấp xdyưa lên, Lf5Nb5họ vư6oruNQợt R4G5pequa đưLf5Nb5ờng ranR4G5peh giớiR4G5pe dyvề phíaLf5Nb5 Na6oruNQm dyđể giết6oruNQ nhữndyg ngườiR4G5pe PellR4G5pey, vR4G5peà dyvề phíaLf5Nb5 Tây để6oruNQ đượcdy 6oruNQngồi bên6oruNQ nhữR4G5peng ngLf5Nb5ọn lửaR4G5pe 6oruNQtàn dycủa ngdyười TananR4G5pea. Lf5Nb5Lão nLf5Nb5hớ lạLf5Nb5i thdyời lão còR4G5pen nhỏLf5Nb5, trời6oruNQ chdyo dLf5Nb5ư dật,dy lão6oruNQ dytrông tLf5Nb5hấy một6oruNQ Lf5Nb5con hươuR4G5pe rừngdy bịLf5Nb5 đR4G5peàn sdyói hR4G5peạ. Zing-ha ndyằm trêLf5Nb5n tuyếtR4G5pe với6oruNQ 6oruNQlão cR4G5peùng x6oruNQem cảR4G5penh 6oruNQđó dy- Zing-6oruNQha, màLf5Nb5 R4G5pesau n6oruNQày Lf5Nb5thành tay Lf5Nb5săn khLf5Nb5ôn ngoR4G5pean nhLf5Nb5ất vàLf5Nb5 saR4G5peu cùLf5Nb5ng đãdy ngdyã vR4G5peào mộtR4G5pe lỗLf5Nb5 khdyông kdyhí ở6oruNQ Yukdyon***. Một thángdy s6oruNQau, người6oruNQ dyta R4G5petìm dythấy hắdyn troR4G5peng dánLf5Nb5g đLf5Nb5iệu đaR4G5peng bòdy đượcR4G5pe nửaLf5Nb5 chừngR4G5pe t6oruNQhì bị băng6oruNQ gdyiá lLf5Nb5àm cón6oruNQg lại. 

dy Lại ndyói đếnR4G5pe coLf5Nb5n hưR4G5peơu rừngdy. HLf5Nb5ôm đóR4G5pe Zing6oruNQ-ha cùLf5Nb5ng lãody dybắt chướLf5Nb5c đidy să6oruNQn bắR4G5pen theody lối ngườiR4G5pe ldyớn. Ở6oruNQ R4G5pelòng suốiLf5Nb5, chúLf5Nb5ng bắLf5Nb5t gR4G5peặp vếtR4G5pe 6oruNQchân mới6oruNQ củady mộ6oruNQt cR4G5peon hươdyu 6oruNQrừng cùng vớiR4G5pe v6oruNQết chânLf5Nb5 của6oruNQ nhiềLf5Nb5u R4G5pechó sóiR4G5pe. "MLf5Nb5ột Lf5Nb5con Lf5Nb5hươu già",dy Lf5Nb5Zing-ha xem vLf5Nb5ết chLf5Nb5ân Lf5Nb5mau hơnLf5Nb5 vR4G5peà nói6oruNQ, "MộLf5Nb5t Lf5Nb5con hươuR4G5pe gi6oruNQà, kdyhông the6oruNQo kdyịp đàn.R4G5pe Đàndy sói c6oruNQhặn ndyó rờidy kh6oruNQỏi R4G5penhững codyn khá6oruNQc 6oruNQvà chúngR4G5pe sẽLf5Nb5 thdyeo r6oruNQiết đếnLf5Nb5 cùngLf5Nb5." V6oruNQà đúngR4G5pe như dyvậy. dyĐó l6oruNQà đường6oruNQ lối6oruNQ cLf5Nb5ủa 6oruNQchúng. dySuốt ngày6oruNQ đ6oruNQêm khô6oruNQng R4G5pelúc dynào ngh6oruNQỉ, cdyhúng sẽ theoLf5Nb5 sátR4G5pe gLf5Nb5ót, chặnR4G5pe Lf5Nb5đầu mũiLf5Nb5, chúndyg dysẽ thdyeo liềR4G5pen cR4G5peon hươu6oruNQ cdyho đếdyn cùn6oruNQg. Zing-ha vLf5Nb5à 6oruNQlão đLf5Nb5ã R4G5pecảm thấR4G5pey lònR4G5peg hLf5Nb5am muốn6oruNQ 6oruNQxem cản6oruNQh máudy rơiLf5Nb5 rừnR4G5peg rdyực dynổi lênR4G5pe. dyLúc só6oruNQi hạdy sát hươudy sẽLf5Nb5 là6oruNQ mộtdy cR4G5peảnh đándyg xeLf5Nb5m lắm! 

H6oruNQai ngườiLf5Nb5 rảoR4G5pe bưR4G5peớc theR4G5peo dyvết chân.dy VếtR4G5pe châ6oruNQn 6oruNQrõ dyđến dynỗi ngaLf5Nb5y Lf5Nb5Koskoosh, dynhìn chậm vdyà khôLf5Nb5ng th6oruNQạo vdyề góLf5Nb5t chân,dy cdyũng cdyó R4G5pethể nhR4G5peắm mắtLf5Nb5 dytheo đượdyc. Lf5Nb5Họ tLf5Nb5heo sdyát gdyót cuộc dy săn đuổidy, mỗR4G5pei bLf5Nb5ước lạiLf5Nb5 đLf5Nb5ọc tLf5Nb5hêm cá6oruNQi thLf5Nb5ảm cLf5Nb5ảnh h6oruNQung b6oruNQạo 6oruNQmới vừaLf5Nb5 diễLf5Nb5n rdya. dyBây giờ họ6oruNQ R4G5petới dychỗ cLf5Nb5on hưdyơu rừnR4G5peg đứndyg lạ6oruNQi đdyể ch6oruNQống cLf5Nb5ự; Lf5Nb5tuyết đã6oruNQ bịLf5Nb5 già6oruNQy 6oruNQxéo R4G5pevà xáLf5Nb5o tR4G5perộn tứ phía6oruNQ, mỗiLf5Nb5 bềLf5Nb5 dR4G5peài 6oruNQvào Lf5Nb5khoảng Lf5Nb5bề caLf5Nb5o củady bLf5Nb5a 6oruNQngười R4G5pelớn. Lf5Nb5Ở gdyiữa làLf5Nb5 nhữngLf5Nb5 dyvết chân hằn6oruNQ R4G5pesâu củaR4G5pe codyn vậtdy b6oruNQị R4G5pesăn đuR4G5peổi, vLf5Nb5à khắpLf5Nb5 chdyung quadynh làLf5Nb5 d6oruNQấu chânR4G5pe nô6oruNQng hơn của6oruNQ đàndy sói.Lf5Nb5 Tron6oruNQg R4G5pekhi Lf5Nb5những Lf5Nb5con kh6oruNQác lLf5Nb5o R4G5pegiết, tdyhì mộtR4G5pe vR4G5peài coLf5Nb5n sLf5Nb5ói nằmLf5Nb5 nghiêng mộtdy dybên đdyể ngLf5Nb5hỉ. Lf5Nb5Mình chúngLf5Nb5 iLf5Nb5n Lf5Nb5hằn xuốngR4G5pe tuyếR4G5pet 6oruNQtrông Lf5Nb5rõ ràndyg nhR4G5peư c6oruNQhúng mớR4G5pei nằm 6oruNQtrước 6oruNQđó mộLf5Nb5t 6oruNQchút. MộtR4G5pe 6oruNQcon sóLf5Nb5i Lf5Nb5đã bị6oruNQ 6oruNQcon Lf5Nb5vật dyđiên cu6oruNQồng ki6oruNQa hLf5Nb5úc trún6oruNQg vàdy dẫmLf5Nb5 lên Lf5Nb5cho đR4G5peến chếLf5Nb5t. Mộtdy và6oruNQi cR4G5peái xư6oruNQơng nhẵn6oruNQ nhụidy chLf5Nb5ứng tỏLf5Nb5 điềudy đó. 

Mộ6oruNQt lần6oruNQ nữaR4G5pe dyhọ lạLf5Nb5i dyngưng bướcdy ởLf5Nb5 chR4G5peỗ dừndyg lạiLf5Nb5 th6oruNQứ ndyhì. dyTại đdyây coR4G5pen vậtLf5Nb5 tR4G5peo lớdyn đãdy chiến đLf5Nb5ấu mộtdy 6oruNQcách tu6oruNQyệt vọng.dy N6oruNQó đR4G5peã b6oruNQị vậtLf5Nb5 nLf5Nb5gã Lf5Nb5hai ldyần, nhdyư R4G5penhững vếtLf5Nb5 dytrên tuyết cdyho họ6oruNQ thấyR4G5pe, vLf5Nb5à R4G5pehai Lf5Nb5lần Lf5Nb5nó R4G5peđã đánh6oruNQ tR4G5pean được6oruNQ nhữngLf5Nb5 cR4G5peon sóLf5Nb5i h6oruNQung hăR4G5peng, rồi gR4G5peượng đứngR4G5pe lêR4G5pen. NLf5Nb5ó 6oruNQđã hoànLf5Nb5 dytất nhidyệm vdyụ R4G5petừ lâR4G5peu, nhưR4G5peng R4G5pevẫn cò6oruNQn thiếtdy tLf5Nb5ha vLf5Nb5ới cuộc số6oruNQng. Zindyg-ha 6oruNQnói rằndyg một6oruNQ coLf5Nb5n hươR4G5peu r6oruNQừng dyđã gụcdy ngãdy màLf5Nb5 cdyòn đứdyng 6oruNQlên đLf5Nb5ược thì 6oruNQthật lR4G5peà ldyạ, nhưngR4G5pe r6oruNQõ ràR4G5peng cdyon nàdyy đãLf5Nb5 đứn6oruNQg 6oruNQlên Lf5Nb5được. NLf5Nb5ghe 6oruNQhọ kểLf5Nb5 lạidy chuyện nàyLf5Nb5 R4G5pechắc dylão p6oruNQhù thdyủy sẽR4G5pe nhìLf5Nb5n thấyLf5Nb5 nhữngLf5Nb5 triệudy chứngR4G5pe vLf5Nb5à điề6oruNQm kỳLf5Nb5 lạ. 

Đi nữdya, Lf5Nb5họ Lf5Nb5tới cLf5Nb5hỗ codyn h6oruNQươu rừngdy 6oruNQtrèo lR4G5peên Lf5Nb5bờ R4G5peđể tLf5Nb5oan tdyhóat R4G5pevào rR4G5peừng cây.6oruNQ dyNhưng kẻ thùR4G5pe cR4G5peủa nR4G5peó 6oruNQđã từdy phíR4G5pea sR4G5peau 6oruNQchồm tớiR4G5pe, đếndy nỗiR4G5pe nó6oruNQ dyphải lùdyi lạ6oruNQi vàLf5Nb5 ngãR4G5pe ngửaLf5Nb5 lên 6oruNQ chúng, đèLf5Nb5 lê6oruNQn hR4G5peai co6oruNQn sâuLf5Nb5 xuống6oruNQ tuLf5Nb5yết. RõR4G5pe dyràng 6oruNQlà sắp6oruNQ đếdyn Lf5Nb5giờ phútdy hạLf5Nb5 sá6oruNQt, vì nhữR4G5peng R4G5pecon kR4G5pehác đãLf5Nb5 bLf5Nb5ỏ 6oruNQmặc hdyai co6oruNQn kidya l6oruNQại khdyông đụ6oruNQng Lf5Nb5tới. H6oruNQọ đidy Lf5Nb5qua ha6oruNQi chặng R4G5pe dừng lạidy nữR4G5pea, Lf5Nb5hai chỗdy r6oruNQất gầdyn nhdyau. Bâdyy giờdy dấdyu chdyân cR4G5peó p6oruNQha màLf5Nb5u đR4G5peỏ vdyà nhữngR4G5pe vết chânR4G5pe đềudy dyđặn củ6oruNQa codyn vLf5Nb5ật tR4G5peo lLf5Nb5ớn trôn6oruNQg Lf5Nb5đã xiêudy vẹo6oruNQ R4G5pevà ngắdyn Lf5Nb5hơn. Thếdy rồi6oruNQ họdy nghLf5Nb5e thấy nR4G5pehững t6oruNQiếng độR4G5peng đầudy tiêLf5Nb5n củdya cuộcLf5Nb5 chiến6oruNQ đấuR4G5pe Lf5Nb5- khôngdy phảidy những6oruNQ tiế6oruNQng tru dy dài của6oruNQ cuộcR4G5pe sLf5Nb5ăn đuổR4G5pei, R4G5pemà nhữ6oruNQng tiếngR4G5pe sủa6oruNQ ngắndy nhá6oruNQt gừ6oruNQng báLf5Nb5o hiệLf5Nb5u dymột 6oruNQtrận xáp ldyá c6oruNQà 6oruNQvà tiếng6oruNQ răndyg cắnLf5Nb5 v6oruNQào thịLf5Nb5t. BLf5Nb5ò ngR4G5peược dychiều gió6oruNQ, ZLf5Nb5ing-ha nằmLf5Nb5 sdyát bụng xuốngR4G5pe tuyết,Lf5Nb5 vR4G5peà Lf5Nb5cùng vớidy hLf5Nb5ắn dylà K6oruNQoskoosh, n6oruNQgười mà6oruNQ sadyu nLf5Nb5ày là6oruNQm chúaLf5Nb5 tểR4G5pe dân dy trong Lf5Nb5bộ ldyạc. HLf5Nb5ai ngLf5Nb5ười 6oruNQcùng gạtR4G5pe nhữdyng càn6oruNQh c6oruNQây R4G5pegỗ bá6oruNQch lòR4G5pea Lf5Nb5xòa vR4G5peà nhdyìn 6oruNQvề phía Lf5Nb5 trước. Họdy đượcdy 6oruNQchứng kiếdyn cảnhR4G5pe cuối6oruNQ cùng. 

GiốR4G5peng dynhư tdyất cảdy những6oruNQ cLf5Nb5ảm tưởngdy cdyủa thờ6oruNQi tR4G5perẻ, cảndyh 6oruNQtượng hã6oruNQy c6oruNQòn rR4G5peõ rLf5Nb5ệt troLf5Nb5ng trí n6oruNQhớ dylão, vdyà cặpdy mLf5Nb5ắt mờ6oruNQ củ6oruNQa ldyão nhìdyn cảnhdy cuốLf5Nb5i cdyùng R4G5pehiện R4G5pera lLf5Nb5inh động6oruNQ dynhư trong thờ6oruNQi xR4G5pea xưR4G5pea ấy.Lf5Nb5 KoskooR4G5pesh ngạcR4G5pe nhiên6oruNQ 6oruNQvề đi6oruNQều 6oruNQnày; vR4G5peì tro6oruNQng nhR4G5peững dyngày theo saR4G5peu, khLf5Nb5i lã6oruNQo lR4G5peà ngườiLf5Nb5 lãLf5Nb5nh đạoLf5Nb5 vLf5Nb5à 6oruNQđứng Lf5Nb5đầu R4G5pehội 6oruNQđồng dybộ l6oruNQạc, lãoR4G5pe đ6oruNQã tR4G5pehực hdyiện những thàndyh tLf5Nb5ích dylớn la6oruNQo Lf5Nb5và Lf5Nb5đã R4G5pelàm cR4G5peho ngư6oruNQời Pel6oruNQly ludyôn mLf5Nb5iệng n6oruNQguyền 6oruNQrủa tên lãoR4G5pe, đóLf5Nb5 là6oruNQ chưaR4G5pe nó6oruNQi tớidy ndygười R4G5peda t6oruNQrắng k6oruNQỳ dịR4G5pe**** dymà Lf5Nb5lão Lf5Nb5đã giếtR4G5pe trondyg mLf5Nb5ột cuộLf5Nb5c đấu R4G5pecông k6oruNQhai, mỗiR4G5pe ngưdyời Lf5Nb5một Lf5Nb5con 6oruNQdao cầmLf5Nb5 tay. 

LãR4G5peo ndyghĩ mộLf5Nb5t hLf5Nb5ồi lâLf5Nb5u dyvề thời6oruNQ tdyrai trẻ6oruNQ củLf5Nb5a lão,dy cdyho đếLf5Nb5n 6oruNQkhi R4G5pengọn dylửa Lf5Nb5tàn xuống và6oruNQ khR4G5pei Lf5Nb5cái lạLf5Nb5nh cắR4G5pet sâu6oruNQ hơn6oruNQ v6oruNQào dLf5Nb5a lãLf5Nb5o. LR4G5peần này6oruNQ lãdyo tiếp6oruNQ thêdym Lf5Nb5hai thdyanh củ6oruNQi vào dy ngọn dylửa R4G5pevà đR4G5peo lạdyi x6oruNQem cR4G5peuộc sống6oruNQ 6oruNQcủa 6oruNQlão c6oruNQòn đượR4G5pec b6oruNQao lâR4G5peu vớR4G5pei nhữngdy R4G5pethanh còn lạiR4G5pe. Lf5Nb5Nếu Sidytcum-to-ha cdyhịu n6oruNQhớ lờiR4G5pe R4G5peông ngọaiR4G5pe củaR4G5pe nóLf5Nb5 6oruNQvà nhặtdy ômLf5Nb5 củi6oruNQ R4G5pelớn hơn,dy thR4G5peì những Lf5Nb5giờ sốngLf5Nb5 cR4G5peủa lãoLf5Nb5 R4G5pesẽ ddyài Lf5Nb5hơn. R4G5peThật lLf5Nb5à mộLf5Nb5t chR4G5peuyện dễLf5Nb5 dàng.dy Ndyhưng nó6oruNQ vẫndy là một6oruNQ đứLf5Nb5a bLf5Nb5é vdyô tdyâm. Nó6oruNQ kdyhông ngdyhĩ gR4G5peì đ6oruNQến ngdyười R4G5petiền bốiLf5Nb5 6oruNQtừ khdyi Hảidy LR4G5pey, dycháu nội Zi6oruNQng-ha, bắtdy đầu6oruNQ đểdy mắdyt tớdyi dynó. ChàLf5Nb5, điều6oruNQ đó6oruNQ 6oruNQcó gR4G5peì qR4G5peuan trọng?6oruNQ LR4G5peúc còdyn trẻ trun6oruNQg, lãLf5Nb5o R4G5peđã c6oruNQhẳng dyhành độnR4G5peg nhLf5Nb5ư thLf5Nb5ế dylà gì?R4G5pe CLf5Nb5ó dymột lR4G5peúc lã6oruNQo Lf5Nb5đã lắndyg nghLf5Nb5e tdyrong im lặnLf5Nb5g. C6oruNQó R4G5pethể co6oruNQn tR4G5perai lãoLf5Nb5 dyđã mề6oruNQm l6oruNQòng, v6oruNQà nóR4G5pe cdyùng đàdyn chLf5Nb5ó dyquay l6oruNQại dyđể đLf5Nb5ưa cha giàdy củaLf5Nb5 nódy cùnR4G5peg vớiLf5Nb5 bộdy lạcLf5Nb5 tớ6oruNQi chdyỗ nhR4G5peiều hươuR4G5pe ndyai béo6oruNQ mập. 

dyLão dỏn6oruNQg 6oruNQtai ngR4G5pehe ngóng,Lf5Nb5 dytrí ódyc Lf5Nb5đang bốiR4G5pe rốiLf5Nb5 củaLf5Nb5 R4G5pelão lắdyng dyđi trondyg chốLf5Nb5c lát. KhônR4G5peg R4G5pemột tiếng6oruNQ đ6oruNQộng Lf5Nb5nhẹ. Kh6oruNQông 6oruNQcó R4G5pegì cảdy. MR4G5peột 6oruNQmình Lf5Nb5lão thR4G5peở Lf5Nb5phì 6oruNQphào giữady cảnh êmdy lặng6oruNQ hoR4G5peang 6oruNQvu. Thậdyt dylà cLf5Nb5ô độc.dy R4G5peIm R4G5penghe! CáR4G5pei gLf5Nb5ì đódy? Lã6oruNQo rù6oruNQng mìLf5Nb5nh. TiếnLf5Nb5g rống dàiR4G5pe qLf5Nb5uen thuộcdy R4G5pephá vỡLf5Nb5 khoả6oruNQng kh6oruNQông, vàLf5Nb5 nóLf5Nb5 ở6oruNQ ngR4G5peay kLf5Nb5ế bêdyn. dyThế r6oruNQồi, R4G5petrong cặp6oruNQ mắt dytối sầ6oruNQm củaLf5Nb5 lão6oruNQ hiệnR4G5pe l6oruNQên hìR4G5penh R4G5peảnh codyn hR4G5peươu rdyừng Lf5Nb5- coR4G5pen dyhươu R4G5perừng gi6oruNQà nuR4G5pea dy- sườn R4G5pebị cLf5Nb5ắn n6oruNQát dyvà haLf5Nb5i 6oruNQbên Lf5Nb5hông rònLf5Nb5g Lf5Nb5máu, cáidy bờdym bị6oruNQ xâuLf5Nb5 dyxé, vLf5Nb5à cặpdy sR4G5peừng nh6oruNQiều gạc cúLf5Nb5i s6oruNQát xuốngLf5Nb5 đdyất còdyn cdyố hR4G5peúc cdyho Lf5Nb5tới cùR4G5peng. Lã6oruNQo thấyR4G5pe những6oruNQ hìnhR4G5pe thR4G5peù màLf5Nb5u xáR4G5pem vụt quaLf5Nb5 vụR4G5pet lạR4G5pei, nhữngdy R4G5pecặp 6oruNQmắt lonR4G5peg Lf5Nb5lanh, nh6oruNQững Lf5Nb5cái lưỡidy thè6oruNQ Lf5Nb5lè, nhữngdy hàmLf5Nb5 răng nhọn6oruNQ hoắtLf5Nb5 lònLf5Nb5g ròn6oruNQg 6oruNQnước dãiR4G5pe. Ldyão t6oruNQhấy 6oruNQcái vR4G5peòng tròndy 6oruNQxáp gầR4G5pen R4G5pelại dycho đếndy khi 6oruNQchỉ cLf5Nb5òn làR4G5pe mộtdy chấm6oruNQ đenLf5Nb5 giR4G5peữa đám6oruNQ tuyếtdy bị6oruNQ dàydy xéo. 

Lf5Nb5 Một 6oruNQcái mõR4G5pem lạLf5Nb5nh R4G5pechạm vàoLf5Nb5 m6oruNQá lãLf5Nb5o lLf5Nb5àm đầuLf5Nb5 óLf5Nb5c lLf5Nb5ão Lf5Nb5quay vdyề hiệnLf5Nb5 tại.Lf5Nb5 Tadyy lãoLf5Nb5 đưa vộiLf5Nb5 vàdyo đố6oruNQng lử6oruNQa dyrút 6oruNQra mR4G5peột thandyh củLf5Nb5i đ6oruNQang chádyy. B6oruNQàng R4G5pehoàng mộtdy lát6oruNQ dyvì cáiR4G5pe sợ truyềnLf5Nb5 thốLf5Nb5ng 6oruNQđối vR4G5peới l6oruNQòai R4G5pengười, c6oruNQon vậdyt R4G5pekia lùiLf5Nb5 lạidy, hLf5Nb5ú lênLf5Nb5 mộtR4G5pe tiếdyng Lf5Nb5dài đ6oruNQể gọi đồngR4G5pe bọR4G5pen; n6oruNQhững coR4G5pen nàLf5Nb5y trảR4G5pe l6oruNQời R4G5pengay, 6oruNQcho 6oruNQđến dykhi R4G5pemột 6oruNQvòng nhữngLf5Nb5 coR4G5pen dyvật đầu Lf5Nb5xám, miệngLf5Nb5 6oruNQrớt rãdyi, Lf5Nb5quây quầnLf5Nb5 R4G5pexung quaR4G5penh. Lãody lắngdy nghdye nhữngdy tiếdyng gLf5Nb5ầm gừ tiếnLf5Nb5 lR4G5peại gần;R4G5pe nhdyững codyn vậtdy dythở hổR4G5pen hểnR4G5pe kdyhông chịudy tản6oruNQ đi.6oruNQ BâLf5Nb5y gidyờ mộtLf5Nb5 dycon đưa dy ngực 6oruNQra phíaR4G5pe trướ6oruNQc, rồi6oruNQ lếLf5Nb5t mìnLf5Nb5h tớR4G5pei gLf5Nb5ần, dyđến dycon thdyứ R4G5pehai, rồidy đdyến co6oruNQn thứdy ba,6oruNQ nhưng khôngdy cdyon ndyào lR4G5peùi lạdyi 6oruNQcả. LR4G5peão cò6oruNQn R4G5pebấu vR4G5peíu lR4G5peấy 6oruNQcuộc đờidy 6oruNQlàm gì?6oruNQ Ldyão tự dy hỏi, rồi6oruNQ bỏR4G5pe thanR4G5peh R4G5pecủi đang6oruNQ 6oruNQcháy xR4G5peuống tuyết.6oruNQ TR4G5pehanh củiLf5Nb5 lè6oruNQo xdyèo tR4G5peắt ngấ6oruNQm. Cái vòngdy trdyòn gầLf5Nb5m gừLf5Nb5 mộtR4G5pe c6oruNQách bồn6oruNQ cdyhồn nhưnR4G5peg vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?