Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: ThHJe LHJaw x7jLB8of Life

Lão Koskoosh chăgvFTBpm chgvFTBpú ngd2vo3ahe hHJau háugvFTBp. Tx7jLB8uy d2vo3amắt lãgvFTBpo HJđã mờgvFTBp tgvFTBpừ lâud2vo3a, nhưx7jLB8ng gvFTBptai lãd2vo3ao còn thígvFTBpnh lắmd2vo3a, gvFTBpvà mộx7jLB8t tgvFTBpiếng độngx7jLB8 khẽHJ cũngd2vo3a gvFTBpthấu tớx7jLB8i cHJái trígvFTBp thx7jLB8ông mix7jLB8nh sgvFTBpuy d2vo3akém vẫnx7jLB8 còn nằx7jLB8m sagvFTBpu vgvFTBpầng tgvFTBprán khôgvFTBp héo,HJ nhưHJng khôngHJ cògvFTBpn đểd2vo3a d2vo3aý đếnHJ việcx7jLB8 đgvFTBpời nữa.d2vo3a À!x7jLB8 ĐóHJ là Sitcum-gvFTBpto-ha gvFTBpđang HJthe gvFTBpthé nguyềHJn x7jLB8rủa đànx7jLB8 chóx7jLB8 gvFTBpmà nànggvFTBp HJđánh đậpd2vo3a x7jLB8và vỗHJ HJvề đểHJ buộc vàoHJ dâygvFTBp cươnggvFTBp. Sitd2vo3acum-to-ha làd2vo3a cháux7jLB8 HJngọai lgvFTBpão. Nhưngd2vo3a ngvFTBpàng qgvFTBpuá bậd2vo3an nêd2vo3an chẳnHJg thèm gvFTBpnghĩ tớigvFTBp x7jLB8ông ngx7jLB8ọai gix7jLB8à x7jLB8nua ngồigvFTBp gvFTBptrơ trọix7jLB8 HJtrên tuyết,d2vo3a gvFTBptuyệt vọx7jLB8ng vgvFTBpà yếu đuối.HJ PhảigvFTBp x7jLB8nhổ tgvFTBprại x7jLB8cho xongHJ. HJCon đườgvFTBpng x7jLB8dài gvFTBpđang cd2vo3ahờ đợigvFTBp trogvFTBpng kgvFTBphi nhữngHJ đoạnx7jLB8 ngày ngắnd2vo3a ngủiHJ khônggvFTBp chịugvFTBp chậHJm lại.HJ Cuộcd2vo3a sốngHJ gvFTBpvà nhữngd2vo3a bổHJn phgvFTBpận HJcủa cuHJộc sống chứx7jLB8 khx7jLB8ông d2vo3aphải củHJa cx7jLB8ái HJchết, gigvFTBpục gigvFTBpã nànx7jLB8g. Màx7jLB8 bâyHJ giờgvFTBp lãd2vo3ao gx7jLB8ần x7jLB8với cHJái chHJết lắm rồi. 

d2vo3a Ý ngvFTBpghĩ đx7jLB8ó làmx7jLB8 lãgvFTBpo gid2vo3aà hgvFTBpoảng hốtgvFTBp trox7jLB8ng x7jLB8một lúc.x7jLB8 Lãod2vo3a đưHJa HJbàn tad2vo3ay têx7jLB8 liệtgvFTBp rud2vo3an rẩy sx7jLB8ờ soạnggvFTBp đốngx7jLB8 củgvFTBpi khôd2vo3a d2vo3anhỏ gvFTBpbé gvFTBpbên cạnhHJ ld2vo3aão. Chắcd2vo3a cHJhắn làgvFTBp đốHJng gvFTBpcủi x7jLB8nằm đó,gvFTBp bàn tax7jLB8y lãgvFTBpo lạid2vo3a rụtHJ vềx7jLB8 HJvà nằmHJ ẩngvFTBp dưx7jLB8ới nhữx7jLB8ng tấd2vo3am dHJa x7jLB8thú d2vo3arách rưHJới bẩgvFTBpn thỉgvFTBpu, vgvFTBpà lão gvFTBplại chămd2vo3a chúHJ nx7jLB8ghe ngóng.gvFTBp TiếnggvFTBp sộtd2vo3a sọatgvFTBp củad2vo3a HJnhững gvFTBptấm d2vo3ada x7jLB8cho lãx7jLB8o biếtgvFTBp rằnggvFTBp x7jLB8căn lều bằHJng dHJa hươx7jLB8u củad2vo3a viênx7jLB8 chúx7jLB8a bộd2vo3a HJlạc gvFTBpđã d2vo3ađược dỡgvFTBp xuốnggvFTBp vàx7jLB8 đd2vo3aang đượcd2vo3a d2vo3anén gHJọn lHJại cho d2vo3adễ d2vo3amang đi.HJ HJViên gvFTBpchúa tểd2vo3a HJlà cox7jLB8n lão,x7jLB8 hắnx7jLB8 cgvFTBpao gvFTBplớn, lựd2vo3ac lưỡng,HJ cHJầm đầuHJ HJbộ lgvFTBpạc và làd2vo3a gvFTBpmột tHJay thHJiện xạgvFTBp. Trox7jLB8ng khx7jLB8i gvFTBpphụ nữgvFTBp vấgvFTBpt vảgvFTBp lHJo x7jLB8liệu hànd2vo3ah tragvFTBpng củd2vo3aa trạx7jLB8i, giọng gvFTBp hắn vHJang HJlên, quởx7jLB8 trx7jLB8ách x7jLB8họ chậmHJ chạp.d2vo3a Lãod2vo3a KosHJkoosh d2vo3alằng tHJai. ĐâygvFTBp làgvFTBp lầd2vo3an cuối cùnHJg lãgvFTBpo cònx7jLB8 nghx7jLB8e gd2vo3aiọng đd2vo3aó. TúpgvFTBp lx7jLB8ều củgvFTBpa HJGeehow đãgvFTBp dd2vo3aỡ gvFTBprồi! VHJà ngvFTBphà cgvFTBpủa Tusken cũngHJ HJdỡ rồgvFTBpi! Bảx7jLB8y, táHJm, d2vo3achín; chỉd2vo3a d2vo3acòn lềgvFTBpu cd2vo3aủa lx7jLB8ão phùd2vo3a thủyd2vo3a cgvFTBpòn đứnx7jLB8g x7jLB8mà thôi.gvFTBp Kìa! BHJây gx7jLB8iờ họHJ dx7jLB8ỡ đd2vo3aến x7jLB8túp lềux7jLB8 đógvFTBp gvFTBprồi. LãoHJ ngx7jLB8he thHJấy tiếnHJg lx7jLB8ão pHJhù thủyx7jLB8 cằn nhằnd2vo3a trd2vo3aong HJkhi hắnd2vo3a xHJếp lềud2vo3a lx7jLB8ên xd2vo3ae trượtd2vo3a tuyd2vo3aết. HJMột đứx7jLB8a nhỏHJ ld2vo3aè nhd2vo3aè x7jLB8khóc vd2vo3aà một thiếuHJ pHJhụ HJcất tiếnggvFTBp gvFTBphát rx7jLB8u trầmHJ gvFTBptrầm tgvFTBprong x7jLB8họng đểHJ dd2vo3aỗ gvFTBpdành nógvFTBp. Lãd2vo3ao gix7jLB8à nggvFTBphĩ, thằng Kod2vo3ao-tee, mộtgvFTBp đứHJa d2vo3abé hgvFTBpay x7jLB8quấy d2vo3anhư vậyd2vo3a làd2vo3a d2vo3avì nód2vo3a khôd2vo3ang đượcd2vo3a khoẻgvFTBp lắm.gvFTBp gvFTBpCó lẽ gvFTBp nó HJcũng chẳngd2vo3a sd2vo3aống đượd2vo3ac bax7jLB8o lâux7jLB8 nữa,HJ HJngười HJta sx7jLB8ẽ đHJốt lửagvFTBp HJđể kd2vo3ahoét mộtx7jLB8 cHJái hố d2vo3atrong tux7jLB8yết vàx7jLB8 x7jLB8xếp đHJá gvFTBplên trd2vo3aên HJđể d2vo3agiữ cd2vo3aho cd2vo3ahó sód2vo3ai kHJhỏi bớigvFTBp xgvFTBpác HJra. Cd2vo3ahà, chuyệngvFTBp ấy x7jLB8có gìd2vo3a lHJà quHJan hx7jLB8ệ. Nhiềud2vo3a gvFTBplắm thx7jLB8ì nód2vo3a cũngHJ x7jLB8chỉ d2vo3asống đượcgvFTBp HJít nHJăm nữa,d2vo3a x7jLB8mà bữax7jLB8 đói bữd2vo3aa noHJ. d2vo3aVà d2vo3arốt cuộcHJ Tửd2vo3a HJThần đgvFTBpã cd2vo3ahực sẵnHJ, luHJôn luôHJn đóx7jLB8i vHJà đd2vo3aói hơHJn ad2vo3ai hết,gvFTBp sẽ danHJg td2vo3aay đód2vo3an đợi. 

Tiếngx7jLB8 d2vo3agì đó?d2vo3a À,gvFTBp d2vo3amọi HJngười x7jLB8đang bux7jLB8ộc HJxe vàgvFTBp gióHJng dd2vo3aây cương.HJ gvFTBpLão lắx7jLB8ng nggvFTBphe x7jLB8vì lão HJ sẽ chẳnggvFTBp gvFTBpcòn bgvFTBpao giờx7jLB8 đượcd2vo3a ngvFTBpghe ngvFTBpữa. HJTiếng d2vo3aroi HJvun vgvFTBpút HJgiáng xuốngx7jLB8 HJgiữa x7jLB8đàn chó. HãgvFTBpy lắngHJ gvFTBpnghe chúnggvFTBp rít!x7jLB8 ChgvFTBpúng ghéx7jLB8t cHJông vid2vo3aệc nx7jLB8ặng nx7jLB8học vgvFTBpà nhữd2vo3ang đoạnd2vo3a đưHJờng gvFTBpdài biết baoHJ! LầngvFTBp luợt,x7jLB8 HJxe trx7jLB8ượt gvFTBptuyết chd2vo3auyển độngx7jLB8 chậmgvFTBp cHJhạp đểHJ gvFTBprồi bHJiến dầnx7jLB8 trong x7jLB8im lặnx7jLB8g. Chd2vo3aúng đãd2vo3a HJđi hd2vo3aết. Chd2vo3aúng đHJã khuấgvFTBpt khd2vo3aỏi đx7jLB8ời lgvFTBpão, vx7jLB8à HJlão đứnHJg cgvFTBpô đơHJn trước giờHJ px7jLB8hút cd2vo3aay đắnx7jLB8g cuốigvFTBp cùnggvFTBp củax7jLB8 cd2vo3auộc đời.x7jLB8 d2vo3aKhông. Tuyếx7jLB8t lạoHJ xạgvFTBpo dướiHJ đôd2vo3ai giày dd2vo3aa, mHJột x7jLB8người đx7jLB8ứng bHJên lãogvFTBp, d2vo3amột bàd2vo3an tax7jLB8y x7jLB8nhẹ nhàngx7jLB8 đặx7jLB8t lêHJn đầux7jLB8 lãod2vo3a. Cod2vo3an lãod2vo3a quả HJ thực x7jLB8tử td2vo3aế lắHJm mớx7jLB8i đốd2vo3ai xửgvFTBp nhưHJ thế.HJ LãgvFTBpo nhd2vo3aớ lạid2vo3a nhữngx7jLB8 ôngHJ lãox7jLB8 kd2vo3ahác md2vo3aà coHJn trai khx7jLB8ông chịud2vo3a đgvFTBpợi nágvFTBpn ld2vo3aại gvFTBpsau HJkhi HJbộ lgvFTBpạc đgvFTBpã đigvFTBp HJhết. Nhưngd2vo3a d2vo3acon trgvFTBpai d2vo3alão đãHJ ởHJ gvFTBplại. Lão thảgvFTBp hồngvFTBp vHJề quád2vo3a khứ,d2vo3a cgvFTBpho đếd2vo3an x7jLB8khi tgvFTBpiếng củad2vo3a chàd2vo3ang tx7jLB8rai trẻHJ ld2vo3aôi kéd2vo3ao lx7jLB8ão trởgvFTBp về hiệnHJ tại. 

"ChHJa thHJấy gvFTBpbằng lòngd2vo3a chgvFTBpứ?" x7jLB8Chàng hỏi. 

HJ Lão trảHJ lgvFTBpời: "HJCha HJbằng lòng!" 

"Bên cạx7jLB8nh cgvFTBpha cd2vo3aó x7jLB8củi x7jLB8đó," chgvFTBpàng trgvFTBpai nógvFTBpi tix7jLB8ếp, "vx7jLB8à lửd2vo3aa cháy mạHJnh. BuổgvFTBpi sánx7jLB8g HJtrời d2vo3au ágvFTBpm vgvFTBpà đHJã bớtd2vo3a lgvFTBpạnh rồHJi. TuygvFTBpết sắpHJ rơix7jLB8. NggvFTBpay bâygvFTBp x7jLB8giờ tuyHJết cũng đd2vo3aang rơHJi rồi." 

"Phảid2vo3a, ngad2vo3ay lúgvFTBpc d2vo3anày tuyếd2vo3at đangvFTBpg rơi!" 

gvFTBp "Các nd2vo3agười tronHJg bộd2vo3a HJlạc vộigvFTBp lắHJm. Hànhx7jLB8 x7jLB8lý củHJa họd2vo3a nặd2vo3ang nềx7jLB8 màgvFTBp d2vo3abụng hd2vo3aọ lạx7jLB8i lép xẹd2vo3ap vx7jLB8ì thiếux7jLB8 ăx7jLB8n. Đườngx7jLB8 dHJài nx7jLB8ên hHJọ phảd2vo3ai HJđi chHJo maHJu. x7jLB8Thôi d2vo3acon đix7jLB8 đây.x7jLB8 d2vo3aCha bgvFTBpằng lòng chứ?" 

"Bằng lòngvFTBpg. HJCha nhưd2vo3a chiếd2vo3ac d2vo3alá nămx7jLB8 nx7jLB8góai cHJòn sx7jLB8ót lx7jLB8ại, dínhgvFTBp vấHJt vưởngx7jLB8 một HJ chút ởx7jLB8 cgvFTBpuống. Làd2vo3an d2vo3agió đầuHJ tiêHJn d2vo3athổi ld2vo3aà HJcha x7jLB8rụng. Tiếd2vo3ang củd2vo3aa cHJha gd2vo3aiống nhx7jLB8ư tigvFTBpếng một d2vo3abà lãx7jLB8o. Mắtx7jLB8 d2vo3acha khHJông cx7jLB8òn dHJẫn đườngx7jLB8 chgvFTBpo cd2vo3ahân cx7jLB8ha đigvFTBp, châHJn gvFTBpcha nặnd2vo3ag nề, HJngười chHJa mệx7jLB8t mỏx7jLB8i, HJcha bằd2vo3ang lòng." 

x7jLB8 Lão cd2vo3aúi đd2vo3aầu md2vo3aãn nguyệHJn d2vo3acho đếnx7jLB8 gvFTBpkhi tiếngHJ tuyếtd2vo3a lạox7jLB8 gvFTBpxạo bd2vo3aiến hếtd2vo3a tgvFTBprong không giHJan, vàgvFTBp gvFTBplão biếx7jLB8t rằngvFTBpg cx7jLB8on ld2vo3aão đx7jLB8ã đd2vo3ai xd2vo3aa khôd2vo3ang cònx7jLB8 gọgvFTBpi d2vo3alại đượd2vo3ac nữad2vo3a. x7jLB8Tay ld2vo3aão vội vànHJg d2vo3aquờ x7jLB8quạng x7jLB8sờ x7jLB8đống cx7jLB8ủi. ChỉHJ x7jLB8còn đgvFTBpống cHJủi nd2vo3aày đHJứng giữaHJ gvFTBplão vx7jLB8à cõgvFTBpi vĩx7jLB8nh cửu đx7jLB8ang hx7jLB8á d2vo3amiệng d2vo3achờ gvFTBpđón d2vo3alão. Nhd2vo3aư vậHJy x7jLB8là đờd2vo3ai lãd2vo3ao x7jLB8chỉ cx7jLB8òn gvFTBpđo bằngx7jLB8 mộtd2vo3a gvFTBpmớ củi.gvFTBp Lần lượtgvFTBp từHJng x7jLB8thanh HJcủi mộtx7jLB8 sẽHJ tigvFTBpếp tHJhêm vàd2vo3ao ngọgvFTBpn x7jLB8lửa, HJvà cgvFTBpứ d2vo3anhư tgvFTBphế, thầHJn HJchết sẽ lầnd2vo3a từngvFTBpg bd2vo3aước tiếgvFTBpn tHJới lx7jLB8ão. Khx7jLB8i d2vo3athanh củigvFTBp HJcuối d2vo3acùng đãgvFTBp cháygvFTBp hx7jLB8ết, sd2vo3aương tuyết gvFTBplạnh lẽogvFTBp HJsẽ tx7jLB8rở nênx7jLB8 khốgvFTBpc lid2vo3aệt. Had2vo3ai chânx7jLB8 lãgvFTBpo sẽx7jLB8 chx7jLB8ịu khuấtd2vo3a phụcgvFTBp trước,HJ rồd2vo3ai đến haigvFTBp tHJay HJlão, vgvFTBpà sgvFTBpự HJtê cứnggvFTBp x7jLB8sẽ dầnx7jLB8 dầnd2vo3a cgvFTBphuyển từHJ ngòx7jLB8ai vàod2vo3a đếd2vo3an giữad2vo3a cgvFTBpơ tx7jLB8hể lão. ĐầuHJ lãd2vo3ao HJsẽ HJgục d2vo3avề phx7jLB8ía trước,gvFTBp gvFTBptỳ vHJào HJhai đầgvFTBpu gHJối, vgvFTBpà HJlão d2vo3asẽ nghgvFTBpỉ gid2vo3aấc ngàx7jLB8n thuHJ, thật ld2vo3aà gvFTBpdễ gvFTBpdàng. NgvFTBpgười đd2vo3aời ad2vo3ai cgvFTBpũng chx7jLB8ết HJmột lần. 

gvFTBpLão khônHJg thd2vo3aan gvFTBpvãn. Đóx7jLB8 làgvFTBp lềd2vo3a lx7jLB8ối cd2vo3aủa kiếpx7jLB8 sgvFTBpống gvFTBpmà, cd2vo3aó ggvFTBpì bấtx7jLB8 côngd2vo3a đâu?x7jLB8 d2vo3aLão rgvFTBpa đời gầHJn vớid2vo3a đất,d2vo3a lãgvFTBpo gvFTBpđã sốHJng gầnHJ HJvới đất,x7jLB8 d2vo3avà luậgvFTBpt lệd2vo3a phx7jLB8át HJnguyên gvFTBpở x7jLB8đó HJkhông có gìHJ mx7jLB8ới d2vo3alạ đốix7jLB8 vd2vo3aới ld2vo3aão. d2vo3aĐó làgvFTBp luậtx7jLB8 lx7jLB8ệ HJđối vgvFTBpới tấtd2vo3a cx7jLB8ả d2vo3amọi thHJể xáHJc. Tạx7jLB8o hgvFTBpóa khôx7jLB8ng nương tx7jLB8ay x7jLB8với thểHJ xácx7jLB8. TạgvFTBpo hx7jLB8óa khôngHJ hềx7jLB8 cgvFTBphú d2vo3aý tớHJi gvFTBpcái vậtHJ cụgvFTBp thểHJ md2vo3aà ngưx7jLB8ời ta mệnhd2vo3a dax7jLB8nh gvFTBplà cáx7jLB8 nhânx7jLB8. Td2vo3aạo hx7jLB8óa chx7jLB8ỉ chúHJ gvFTBpý tớiHJ chủngx7jLB8 lọai,HJ tớx7jLB8i HJnòi gigvFTBpống. ĐHJó là điềud2vo3a x7jLB8trừu tượngHJ sgvFTBpâu x7jLB8xa nhấtx7jLB8 x7jLB8mà đầud2vo3a ócx7jLB8 mHJan d2vo3arợ củx7jLB8a HJlão Koskd2vo3aoosh cóHJ tHJhể d2vo3ahiểu được, HJ nhưng x7jLB8lão gvFTBphiểu mHJột cáchx7jLB8 thấd2vo3au đáo.d2vo3a Lãod2vo3a gvFTBpđã trônHJg thấyx7jLB8 nd2vo3aó x7jLB8thể d2vo3ahiện td2vo3arong mọix7jLB8 cuộx7jLB8c sống. Nhd2vo3aựa câyHJ tHJràn ứHJa, d2vo3amàu xgvFTBpanh rờnx7jLB8 d2vo3acủa mầHJm lgvFTBpiễu, gvFTBplá vànd2vo3ag rụngvFTBpg gvFTBp- chỉHJ mộtd2vo3a sựHJ kiện x7jLB8này cũnx7jLB8g đủHJ đểHJ diễnx7jLB8 tảgvFTBp tấtgvFTBp cảgvFTBp lgvFTBpịch sgvFTBpử. NhHJưng HJtạo HJhóa đềuHJ đHJặt chd2vo3ao cd2vo3aá nhân mộtHJ nHJhiệm vụ.gvFTBp Nếd2vo3au hd2vo3aắn khôgvFTBpng làHJm tHJròn nhiệmx7jLB8 vụHJ đóHJ, hắngvFTBp sẽgvFTBp chết.x7jLB8 Md2vo3aà d2vo3anếu d2vo3alàm trònHJ nhiệm vụx7jLB8 đHJó, HJthì cũngx7jLB8 vậy,gvFTBp hắnx7jLB8 vẫnx7jLB8 phảgvFTBpi chếx7jLB8t. Td2vo3aạo hód2vo3aa gvFTBpkhông hềd2vo3a quHJan tâmHJ, cód2vo3a rất nhigvFTBpều nHJgười đãgvFTBp tux7jLB8ân chgvFTBpịu gvFTBpvà chínhHJ sd2vo3aự tx7jLB8uân chịu,HJ HJ- x7jLB8chứ kx7jLB8hông phHJải ngưgvFTBpời tugvFTBpân chịu d2vo3a- mớigvFTBp sốd2vo3ang vHJà sốnHJg mãid2vo3a mãigvFTBp. BộHJ lạcx7jLB8 củaHJ KoskHJoosh đãHJ cgvFTBpó từgvFTBp HJlâu d2vo3ađời HJlắm rồi. x7jLB8 Những ôHJng gHJià màd2vo3a ld2vo3aão biếgvFTBpt kd2vo3ahi còd2vo3an ld2vo3aà mgvFTBpột HJđứa x7jLB8trẻ, đãd2vo3a biếHJt nhữnHJg ônggvFTBp gd2vo3aià HJkhác sinh tHJrước d2vo3ahọ. Nx7jLB8hư vậyx7jLB8, d2vo3asự x7jLB8thực lgvFTBpà bộx7jLB8 x7jLB8lạc đHJã tồngvFTBp tại,x7jLB8 bộHJ lạd2vo3ac x7jLB8là gvFTBptượng trgvFTBpưng cho x7jLB8sự tuâd2vo3an chHJịu củad2vo3a tấd2vo3at cảgvFTBp x7jLB8những ngườid2vo3a thux7jLB8ộc bộd2vo3a ld2vo3aạc, nHJhững ngườigvFTBp đx7jLB8ã cHJhìm sâugvFTBp trongx7jLB8 quá kHJhứ vHJà mgvFTBpồ HJmả gvFTBpkhông còHJn nhớgvFTBp đượgvFTBpc ởx7jLB8 đâuHJ. Họd2vo3a HJkhông d2vo3ađáng kể,HJ hgvFTBpọ làx7jLB8 d2vo3anhững giai đod2vo3aạn. HHJọ khd2vo3auất đigvFTBp nx7jLB8hư nhHJững đámHJ md2vo3aây taHJn troHJng mộtHJ cx7jLB8hiều mùax7jLB8 Hạ.d2vo3a LHJão cũnHJg cgvFTBphỉ là mộx7jLB8t gix7jLB8ai đoạn,HJ gvFTBpvà lãHJo gvFTBpsẽ chHJết. gvFTBpTạo hógvFTBpa khôngHJ đếmHJ xỉd2vo3aa. Tx7jLB8ạo hgvFTBpóa chx7jLB8ỉ đgvFTBpặt HJra mộtgvFTBp nhiệm vụgvFTBp, bd2vo3aan rd2vo3aa mộd2vo3at lx7jLB8uật lệHJ cx7jLB8ho kiếpgvFTBp sốgvFTBpng. Nhiệx7jLB8m vụHJ củad2vo3a cuộHJc đờgvFTBpi làd2vo3a vd2vo3aĩnh trx7jLB8uyền nòi giốnd2vo3ag, gvFTBpvà luậd2vo3at lệgvFTBp cgvFTBpủa tạogvFTBp hgvFTBpóa HJlà chếtHJ. Mộtd2vo3a x7jLB8thiếu x7jLB8nữ làHJ mộtgvFTBp gvFTBpsinh vậtHJ trHJông đẹp mắt,gvFTBp nx7jLB8gực cx7jLB8ăng phồng,gvFTBp thâgvFTBpn x7jLB8thể x7jLB8mạnh mẽgvFTBp, chânx7jLB8 bướcgvFTBp d2vo3auyển HJchuyển, cd2vo3aặp gvFTBpmắt sx7jLB8áng trong. gvFTBpNhững nhiệd2vo3am vụHJ củax7jLB8 nàngx7jLB8 đangHJ cHJhờ đợiHJ x7jLB8nàng. Tx7jLB8ia sángd2vo3a HJtrong md2vo3aắt d2vo3anàng bừng lgvFTBpên, bướcx7jLB8 cx7jLB8hân nànggvFTBp nhHJanh nhẹnx7jLB8 hơx7jLB8n. LúHJc bạgvFTBpo dạn,x7jLB8 lúcgvFTBp bx7jLB8ẽn lẽd2vo3an đốiHJ vớix7jLB8 d2vo3acác thanh niêngvFTBp, d2vo3anàng làHJm cd2vo3aho họgvFTBp lâyd2vo3a sựd2vo3a d2vo3abồn chồHJn d2vo3acủa nàng.d2vo3a d2vo3aNàng càngx7jLB8 HJngày cd2vo3aàng đgvFTBpẹp hd2vo3aơn chogvFTBp đến HJkhi mHJột chànggvFTBp HJđi săd2vo3an gvFTBpkhông gvFTBpcòn tựgvFTBp kìHJm hd2vo3aãm đượd2vo3ac, đx7jLB8em nànx7jLB8g vềgvFTBp lềugvFTBp gvFTBpcủa hắnx7jLB8 HJđể lo việcd2vo3a bếd2vo3ap nước,x7jLB8 làHJm lụnggvFTBp chd2vo3ao hắngvFTBp vàd2vo3a đểgvFTBp làmgvFTBp mẹx7jLB8 đx7jLB8àn cod2vo3an củax7jLB8 hắn.HJ Mx7jLB8ột HJkhi HJcó con cx7jLB8ái, nhữnx7jLB8g vẻx7jLB8 duyênHJ dánHJg d2vo3arời gvFTBpbỏ nàgvFTBpng. ChânHJ tx7jLB8ay d2vo3anàng gvFTBpchậm cd2vo3ahạp vàd2vo3a ngưHJợng nghgvFTBpịu, mắt nHJàng mờgvFTBp đx7jLB8i gvFTBpvà chgvFTBpỉ cx7jLB8òn nhHJững đứad2vo3a trẻd2vo3a làHJ thấyHJ sunHJg sướx7jLB8ng kHJhi kềx7jLB8 bênHJ md2vo3aá ngHJười đàn bàgvFTBp d2vo3ada đỏd2vo3a HJgià HJnua HJbên nHJgọn lửa.HJ NhiệmHJ vụd2vo3a củd2vo3aa ngvFTBpàng đãgvFTBp hoànd2vo3a tấtgvFTBp. Cd2vo3ahỉ md2vo3aột thời gianx7jLB8 saugvFTBp, kgvFTBphi chớmx7jLB8 gvFTBpcó nạHJn d2vo3ađói hoặcgvFTBp phảid2vo3a đgvFTBpi d2vo3axa, d2vo3anàng sẽx7jLB8 bgvFTBpị x7jLB8bỏ lạHJi, gigvFTBpống nhưHJ lãoHJ đã bịx7jLB8 gvFTBpbỏ lạgvFTBpi, giữgvFTBpa d2vo3acảnh tuyx7jLB8ết pHJhủ trắngd2vo3a x7jLB8xóa, d2vo3avới mộgvFTBpt HJđống d2vo3acủi gvFTBpnhỏ. x7jLB8Đó làx7jLB8 luật lệ. 

Lão cẩnx7jLB8 d2vo3athận đặtgvFTBp mộtd2vo3a thagvFTBpnh x7jLB8củi lgvFTBpên d2vo3ađống lửx7jLB8a vx7jLB8à tix7jLB8ếp tụcx7jLB8 sgvFTBpuy d2vo3anghĩ. ĐógvFTBp lx7jLB8à luậd2vo3at d2vo3alệ chung cx7jLB8ho tấtgvFTBp cảHJ mọigvFTBp vật,HJ mọix7jLB8 nd2vo3aơi. x7jLB8Muỗi biếngvFTBp d2vo3ađi hd2vo3aết khgvFTBpi gd2vo3aiá đónggvFTBp lầnHJ đầud2vo3a. Con gvFTBpsóc nhd2vo3aỏ cũngd2vo3a bHJò gvFTBpđi đểd2vo3a chx7jLB8ết d2vo3aở mộtd2vo3a nơigvFTBp xax7jLB8. gvFTBpKhi gvFTBpnăm tx7jLB8háng đãHJ d2vo3ađè nặngx7jLB8 lêHJn cogvFTBpn thỏ, nóHJ sd2vo3aẽ tHJrở nênd2vo3a cx7jLB8hậm chạpHJ, nặngd2vo3a nềHJ vx7jLB8à khôngHJ chHJạy thóad2vo3at đưx7jLB8ợc móngHJ vuốHJt x7jLB8của kẻx7jLB8 thù nữa.HJ CHJả gx7jLB8ấu tHJo lớnd2vo3a cd2vo3aũng tHJrở thànhd2vo3a vụngd2vo3a d2vo3avề, mùd2vo3a HJlòa HJvà had2vo3ay cd2vo3aáu gvFTBpkỉnh đx7jLB8ể đếnx7jLB8 nỗx7jLB8i sau cùHJng vàix7jLB8 gvFTBpcon cd2vo3ahó cgvFTBpũng hạd2vo3a đượcx7jLB8 nó.x7jLB8 LgvFTBpão nhgvFTBpớ lạix7jLB8 cảx7jLB8nh lãox7jLB8 bx7jLB8ỏ x7jLB8cha lx7jLB8ão ởgvFTBp lại HJ phía thHJượng x7jLB8ngạn sôngHJ Kx7jLB8londike vHJào x7jLB8mùa x7jLB8Đông, trướcHJ kgvFTBphi vịgvFTBp mụcHJ sư*gvFTBp tớgvFTBpi vớigvFTBp nhữngvFTBpg cuốn sáchx7jLB8 kinHJh HJvà chiếd2vo3ac hộHJp đx7jLB8ựng thuốd2vo3ac md2vo3aen. x7jLB8Đã nhx7jLB8iều lầngvFTBp lHJão KoHJskoosh gvFTBpchép miệng khd2vo3ai HJnghĩ tớigvFTBp cáigvFTBp d2vo3ahộp đd2vo3aó, mặx7jLB8c gvFTBpdầu ngàyx7jLB8 ngvFTBpay lHJão khôngvFTBpg cònd2vo3a gvFTBpnước bgvFTBpọt đgvFTBpể chép d2vo3a miệng gvFTBpnữa. MôHJn tx7jLB8huốc tx7jLB8rừ HJđau đgvFTBpớn thậtgvFTBp làd2vo3a hHJay. gvFTBpNhưng HJrốt cgvFTBpuộc x7jLB8ông md2vo3aục sưx7jLB8 chỉHJ làm phiềnd2vo3a cgvFTBpho HJhọ vìgvFTBp ônHJg x7jLB8ta HJchẳng mand2vo3ag lạiHJ cgvFTBphút thịtx7jLB8 tgvFTBphà x7jLB8nào cHJho d2vo3abộ lạcgvFTBp màgvFTBp HJăn lHJại khoẻ, nênHJ cácgvFTBp tHJay gvFTBpsăn gvFTBplên tx7jLB8iếng cgvFTBpàu nx7jLB8hàu. Nd2vo3ahưng HJông d2vo3ata cHJhết vgvFTBpì x7jLB8bệnh d2vo3alạnh phgvFTBpổi gvFTBpở chỗ đưd2vo3aờng ranx7jLB8h giớigvFTBp gầnHJ MaygvFTBpo, vàHJ sagvFTBpu HJđàn chód2vo3a đgvFTBpã lx7jLB8ấy md2vo3aõm bd2vo3aới nhữnx7jLB8g hòHJn đáHJ x7jLB8ra để HJtranh cướpgvFTBp nắmd2vo3a xx7jLB8ương tàn. 

HJ Koskoosh đặtd2vo3a mộtx7jLB8 thand2vo3ah củigvFTBp d2vo3akhác vàd2vo3ao đốngd2vo3a lửagvFTBp x7jLB8và d2vo3athả hd2vo3aồn gvFTBpđi sâHJu hơx7jLB8n nữHJa vềd2vo3a quá x7jLB8 khứ. Cód2vo3a mộtHJ thờgvFTBpi gvFTBptrời lHJàm đógvFTBpi x7jLB8kém, nhữnggvFTBp gvFTBpông ggvFTBpià bgvFTBpụng HJlép xẹpx7jLB8 nằmd2vo3a cgvFTBpo HJquắp bêngvFTBp ngọn lửaHJ HJvà x7jLB8miệng thềx7jLB8u thàx7jLB8o kx7jLB8ể lạid2vo3a nhữnggvFTBp tụgvFTBpc x7jLB8lệ ngàyHJ xx7jLB8ưa kgvFTBphi miềx7jLB8n HJYukon bịx7jLB8 bỏ hoanHJg suHJốt gvFTBpba mgvFTBpùa Đôngx7jLB8, rồid2vo3a lạid2vo3a bịx7jLB8 tuyx7jLB8ết pd2vo3ahủ liềx7jLB8n bgvFTBpa mùd2vo3aa HạHJ. LgvFTBpão đgvFTBpã HJmất bàd2vo3a gvFTBpmẹ trong nạHJn đóid2vo3a HJđó. Mùx7jLB8a HgvFTBpè đx7jLB8ó cgvFTBpá gvFTBpthu** HJkhông xuấx7jLB8t hiệnHJ, bộgvFTBp HJlạc HJngóng chgvFTBpờ gvFTBpmùa Đông, monHJg mgvFTBpỏi hươHJu rừngHJ gvFTBpsẽ tớix7jLB8. NHJhưng tớid2vo3a mùd2vo3aa d2vo3aĐông hưHJơu rừnd2vo3ag cũngx7jLB8 chd2vo3aẳng thấy. Đód2vo3a lHJà x7jLB8một tìnhx7jLB8 trạnx7jLB8g chưHJa hềgvFTBp bgvFTBpao giờgvFTBp xảx7jLB8y rx7jLB8a vàgvFTBp ngx7jLB8ay nhữd2vo3ang x7jLB8ông giàgvFTBp gvFTBpbà cảgvFTBp cũng chưx7jLB8a gặpd2vo3a cảd2vo3anh đd2vo3aó. Hươux7jLB8 rừnx7jLB8g khôngvFTBpg td2vo3aới, vàd2vo3a nd2vo3aăm đóHJ làHJ năx7jLB8m thứx7jLB8 bảy.HJ Thỏd2vo3a rừnd2vo3ag không sinhgvFTBp sôigvFTBp nx7jLB8ẩy nởHJ kd2vo3aịp x7jLB8và chóHJ thìgvFTBp HJgầy gòHJ chìd2vo3aa bx7jLB8ộ xươnggvFTBp rx7jLB8a. SuốgvFTBpt d2vo3amùa gvFTBpĐông đed2vo3an tối dàid2vo3a dặgvFTBpc, đámx7jLB8 trẻx7jLB8 kx7jLB8hóc lócx7jLB8 vHJà lgvFTBpăn HJra chết,gvFTBp rồid2vo3a đếnd2vo3a đàHJn bà,x7jLB8 x7jLB8rồi HJđến x7jLB8những ông già,HJ x7jLB8trong mườid2vo3a ngx7jLB8ười ởHJ bd2vo3aộ lạcx7jLB8 kHJhông cógvFTBp lx7jLB8ấy mộHJt ngưd2vo3aời sốx7jLB8ng x7jLB8sót đểgvFTBp d2vo3ađón gvFTBpánh x7jLB8mặt trời kd2vo3ahi x7jLB8nó x7jLB8trở lạigvFTBp gvFTBpvào x7jLB8mùa Xd2vo3auân. Tx7jLB8hật x7jLB8là d2vo3amột vgvFTBpụ đóix7jLB8 gvFTBpkinh hồn. 

Nhưng gvFTBplão cũngx7jLB8 đgvFTBpã tx7jLB8hấy nhữngvFTBpg thờix7jLB8 HJdư dậd2vo3at, x7jLB8thịt gvFTBpthừa tgvFTBphãi đếnx7jLB8 nx7jLB8ỗi d2vo3athiu thối khôgvFTBpng kịpHJ ăd2vo3an, cx7jLB8hó mậx7jLB8p mgvFTBpà khônggvFTBp buồngvFTBp chạygvFTBp nữHJa vìx7jLB8 gvFTBpăn quáHJ nhigvFTBpều HJ- nhữngvFTBpg d2vo3athời mà ngườid2vo3a td2vo3aa d2vo3atrông d2vo3athấy tHJhú vậd2vo3at d2vo3acũng khx7jLB8ông bugvFTBpồn gd2vo3aiết, pgvFTBphụ HJnữ đx7jLB8ua nhHJau six7jLB8nh đx7jLB8ẻ, và nhữngHJ HJcăn lgvFTBpều cHJhật x7jLB8ních gvFTBpnhững x7jLB8tiếng trẻd2vo3a cogvFTBpn vừaHJ gvFTBptrai vừad2vo3a gád2vo3ai nằd2vo3am dàix7jLB8 x7jLB8ra đùa nghịgvFTBpch. ThHJế rHJồi đànd2vo3a ôHJng nd2vo3ao cd2vo3aơm ấmgvFTBp cậx7jLB8t lx7jLB8ại gợiHJ d2vo3ara nhx7jLB8ững cuộcgvFTBp tgvFTBpranh chấpHJ d2vo3axưa lên, họx7jLB8 vx7jLB8ượt qux7jLB8a đườnx7jLB8g HJranh giớigvFTBp d2vo3avề phíd2vo3aa x7jLB8Nam đd2vo3aể giếtx7jLB8 nhữngHJ ngườigvFTBp PellyHJ, gvFTBpvà vHJề phía Tx7jLB8ây đểx7jLB8 đgvFTBpược d2vo3angồi bêngvFTBp nhữgvFTBpng ngọd2vo3an lửx7jLB8a tànHJ HJcủa ngườgvFTBpi Tanad2vo3ana. Lx7jLB8ão d2vo3anhớ lạid2vo3a thx7jLB8ời lão cònHJ gvFTBpnhỏ, trờid2vo3a chHJo dgvFTBpư dật,HJ lx7jLB8ão trônd2vo3ag thHJấy gvFTBpmột coHJn hưgvFTBpơu rừx7jLB8ng bịd2vo3a HJđàn sóigvFTBp hạ. Zing-hHJa nx7jLB8ằm tHJrên tuyx7jLB8ết x7jLB8với lãx7jLB8o gvFTBpcùng xex7jLB8m HJcảnh đóHJ HJ- Zing-hagvFTBp, mx7jLB8à sx7jLB8au nàd2vo3ay thànd2vo3ah taHJy săn x7jLB8khôn ngoax7jLB8n gvFTBpnhất x7jLB8và sd2vo3aau cùngd2vo3a đãHJ nd2vo3agã vàogvFTBp mHJột lHJỗ khHJông khHJí d2vo3aở Yud2vo3akon***. Mộtd2vo3a tháng gvFTBpsau, gvFTBpngười d2vo3ata tìmHJ thấHJy hd2vo3aắn tronx7jLB8g dánx7jLB8g điệuHJ đagvFTBpng bòHJ x7jLB8được nửad2vo3a chừnggvFTBp thìgvFTBp bị bHJăng gx7jLB8iá d2vo3alàm cóngHJ lại. 

d2vo3a Lại nóid2vo3a đếnx7jLB8 d2vo3acon hgvFTBpươu rừx7jLB8ng. d2vo3aHôm đód2vo3a Zing-d2vo3aha cùnx7jLB8g lx7jLB8ão bắtHJ chgvFTBpước đd2vo3ai săgvFTBpn bx7jLB8ắn theo gvFTBplối nd2vo3agười lớnd2vo3a. ỞHJ lgvFTBpòng suốx7jLB8i, chgvFTBpúng bắtd2vo3a gx7jLB8ặp vếtx7jLB8 x7jLB8chân mớx7jLB8i củaHJ mộtgvFTBp gvFTBpcon hươuHJ rừgvFTBpng cùng HJvới vếHJt châHJn gvFTBpcủa nhid2vo3aều cd2vo3ahó sóix7jLB8. x7jLB8"Một gvFTBpcon hưHJơu giàgvFTBp", Zing-x7jLB8ha xemgvFTBp vết châd2vo3an maHJu hgvFTBpơn vàHJ nói,d2vo3a "MộtHJ cd2vo3aon hưHJơu giàgvFTBp, khôx7jLB8ng thHJeo kịpgvFTBp đàn.x7jLB8 x7jLB8Đàn d2vo3asói chặn nx7jLB8ó rờid2vo3a khỏgvFTBpi nhữd2vo3ang d2vo3acon khácHJ d2vo3avà cx7jLB8húng sHJẽ thHJeo riếtd2vo3a đếnx7jLB8 cùnd2vo3ag." x7jLB8Và đúng nhưgvFTBp x7jLB8vậy. ĐóHJ x7jLB8là d2vo3ađường lốigvFTBp củax7jLB8 gvFTBpchúng. Sd2vo3auốt ngàx7jLB8y đd2vo3aêm khôgvFTBpng lúcd2vo3a nàd2vo3ao nghỉ,x7jLB8 x7jLB8chúng sẽ thegvFTBpo sx7jLB8át d2vo3agót, gvFTBpchặn đầuHJ mx7jLB8ũi, chúnd2vo3ag sẽHJ thx7jLB8eo liềgvFTBpn cogvFTBpn HJhươu x7jLB8cho đgvFTBpến cd2vo3aùng. Zing-ha HJ và lãgvFTBpo đãx7jLB8 cx7jLB8ảm thấygvFTBp lònHJg had2vo3am mux7jLB8ốn gvFTBpxem HJcảnh gvFTBpmáu rơigvFTBp rừnggvFTBp rựcgvFTBp ngvFTBpổi lêgvFTBpn. gvFTBpLúc x7jLB8sói hạ sátd2vo3a hx7jLB8ươu sẽHJ ld2vo3aà mHJột x7jLB8cảnh đángd2vo3a xgvFTBpem lắm! 

d2vo3a Hai nd2vo3agười rảgvFTBpo bướHJc gvFTBptheo vếtgvFTBp HJchân. VếtHJ cHJhân rHJõ đếnHJ ngvFTBpỗi ngad2vo3ay KoskoHJosh, nhìgvFTBpn chậm vàgvFTBp kgvFTBphông thHJạo HJvề gógvFTBpt chân,d2vo3a cgvFTBpũng gvFTBpcó x7jLB8thể d2vo3anhắm mắHJt tHJheo d2vo3ađược. Hx7jLB8ọ gvFTBptheo sáHJt HJgót cuộc sănx7jLB8 đuổi,HJ mỗx7jLB8i bx7jLB8ước lạix7jLB8 đọcgvFTBp thêx7jLB8m cáiHJ gvFTBpthảm cảnhx7jLB8 hunHJg bạogvFTBp mớHJi vgvFTBpừa diễd2vo3an x7jLB8ra. gvFTBpBây giờ x7jLB8họ tớx7jLB8i cx7jLB8hỗ cHJon hươugvFTBp rừnx7jLB8g đứngx7jLB8 lạiHJ x7jLB8để chốnHJg cự;gvFTBp tuyếtgvFTBp đd2vo3aã bịd2vo3a giàyHJ xd2vo3aéo vHJà HJxáo trộn d2vo3a tứ phígvFTBpa, mỗgvFTBpi bềd2vo3a dàid2vo3a vHJào kHJhoảng bềgvFTBp x7jLB8cao cd2vo3aủa HJba ngườiHJ lớn.gvFTBp d2vo3aỞ gd2vo3aiữa x7jLB8là nhữngx7jLB8 vết chând2vo3a hằnx7jLB8 sâux7jLB8 gvFTBpcủa cod2vo3an x7jLB8vật bgvFTBpị sHJăn đuổd2vo3ai, vàgvFTBp khx7jLB8ắp cx7jLB8hung quanx7jLB8h HJlà HJdấu châgvFTBpn nx7jLB8ông hơn củagvFTBp đHJàn sHJói. Td2vo3arong kx7jLB8hi nhữHJng cHJon khd2vo3aác x7jLB8lo giết,d2vo3a tHJhì mộtd2vo3a vàigvFTBp cd2vo3aon x7jLB8sói nằmHJ nghiêng mộtgvFTBp bênd2vo3a đgvFTBpể nghỉ.HJ Mìnd2vo3ah chúngd2vo3a d2vo3ain hằd2vo3an d2vo3axuống tuyếtd2vo3a tHJrông rõgvFTBp ràngd2vo3a ngvFTBphư d2vo3achúng gvFTBpmới nằm trướcHJ đHJó mộtgvFTBp chútx7jLB8. Mộtx7jLB8 coHJn sóix7jLB8 đgvFTBpã d2vo3abị cd2vo3aon vd2vo3aật đigvFTBpên cuồnHJg kx7jLB8ia hd2vo3aúc trúgvFTBpng gvFTBpvà dẫm lêngvFTBp HJcho đếnHJ chếx7jLB8t. Mộtd2vo3a d2vo3avài cd2vo3aái xươngHJ nhẵgvFTBpn nHJhụi cHJhứng tỏx7jLB8 điềgvFTBpu đó. 

Một d2vo3alần gvFTBpnữa hd2vo3aọ lạigvFTBp nd2vo3agưng bướcgvFTBp ởgvFTBp chd2vo3aỗ dừd2vo3ang HJlại td2vo3ahứ nhì.x7jLB8 x7jLB8Tại đx7jLB8ây cod2vo3an vậtHJ tHJo gvFTBplớn đã HJ chiến đx7jLB8ấu mgvFTBpột cácgvFTBph tud2vo3ayệt vọx7jLB8ng. Nód2vo3a đãgvFTBp bịx7jLB8 vậtHJ nHJgã hgvFTBpai lgvFTBpần, HJnhư gvFTBpnhững d2vo3avết td2vo3arên tuyết chd2vo3ao hx7jLB8ọ thHJấy, vàx7jLB8 hx7jLB8ai gvFTBplần nHJó đãd2vo3a đánhgvFTBp d2vo3atan đưx7jLB8ợc nhữnx7jLB8g cx7jLB8on sóx7jLB8i hunHJg hăng,x7jLB8 rồd2vo3ai gượng đx7jLB8ứng gvFTBplên. x7jLB8Nó đãd2vo3a hoàd2vo3an tx7jLB8ất nhiệgvFTBpm vụHJ từgvFTBp lâgvFTBpu, nhưgvFTBpng vẫnd2vo3a còx7jLB8n tx7jLB8hiết d2vo3atha với cuộcx7jLB8 sống.gvFTBp ZinggvFTBp-ha nód2vo3ai rằx7jLB8ng mộtx7jLB8 d2vo3acon hươHJu gvFTBprừng đãx7jLB8 gx7jLB8ục nggvFTBpã màd2vo3a cògvFTBpn HJđứng lHJên được d2vo3athì gvFTBpthật lHJà lạHJ, nhgvFTBpưng d2vo3arõ ràHJng x7jLB8con gvFTBpnày d2vo3ađã đứngHJ ld2vo3aên đưgvFTBpợc. Ngd2vo3ahe gvFTBphọ kd2vo3aể lạd2vo3ai chuyện HJnày cgvFTBphắc lãx7jLB8o HJphù x7jLB8thủy sẽd2vo3a gvFTBpnhìn thd2vo3aấy nhữgvFTBpng tHJriệu chứx7jLB8ng vàgvFTBp điềmgvFTBp gvFTBpkỳ lạ. 

x7jLB8 Đi nữgvFTBpa, họx7jLB8 gvFTBptới cd2vo3ahỗ d2vo3acon HJhươu rừnggvFTBp trèogvFTBp lêd2vo3an x7jLB8bờ đHJể td2vo3aoan thóatgvFTBp vgvFTBpào HJrừng cây.x7jLB8 Nhưng kẻd2vo3a tgvFTBphù củx7jLB8a nd2vo3aó d2vo3ađã tHJừ phd2vo3aía gvFTBpsau chồmd2vo3a tới,HJ gvFTBpđến ngvFTBpỗi d2vo3anó pgvFTBphải gvFTBplùi lạigvFTBp vgvFTBpà HJngã ngửad2vo3a lêngvFTBp chúng, đèx7jLB8 lênd2vo3a gvFTBphai cx7jLB8on sd2vo3aâu xuốnd2vo3ag tuHJyết. Rd2vo3aõ rx7jLB8àng làx7jLB8 sắpx7jLB8 đếngvFTBp giờx7jLB8 phútx7jLB8 gvFTBphạ sátHJ, vì nhữngx7jLB8 cHJon kháHJc đãgvFTBp gvFTBpbỏ mặd2vo3ac gvFTBphai cod2vo3an kix7jLB8a lạix7jLB8 x7jLB8không đụngHJ tx7jLB8ới. Hd2vo3aọ đigvFTBp qx7jLB8ua haHJi chặngd2vo3a dừng lạHJi nữx7jLB8a, HJhai gvFTBpchỗ rấtHJ gầHJn nhx7jLB8au. Bx7jLB8ây HJgiờ dd2vo3aấu chHJân cód2vo3a phd2vo3aa màux7jLB8 gvFTBpđỏ vàx7jLB8 gvFTBpnhững vếtgvFTBp chân d2vo3ađều đặgvFTBpn cHJủa coHJn vậgvFTBpt x7jLB8to HJlớn trôngx7jLB8 đãHJ xiêud2vo3a HJvẹo vàgvFTBp HJngắn hơngvFTBp. gvFTBpThế rgvFTBpồi hHJọ ngHJhe thấy nhữngvFTBpg tiếngvFTBpg đgvFTBpộng đầud2vo3a tiênx7jLB8 x7jLB8của cugvFTBpộc chiếnx7jLB8 đấuHJ HJ- khônd2vo3ag x7jLB8phải nhd2vo3aững tiếngHJ tgvFTBpru dài củaHJ d2vo3acuộc d2vo3asăn đuổiHJ, màx7jLB8 nhHJững HJtiếng sủagvFTBp ngx7jLB8ắn nhátgvFTBp gừnx7jLB8g bx7jLB8áo hHJiệu gvFTBpmột trậnd2vo3a xád2vo3ap lá d2vo3acà vàgvFTBp tiếngd2vo3a răngd2vo3a cắnd2vo3a vgvFTBpào tgvFTBphịt. x7jLB8Bò ngượcHJ chiềud2vo3a gigvFTBpó, HJZing-ha nằmgvFTBp x7jLB8sát bụngd2vo3a xuống d2vo3atuyết, vàHJ cùnd2vo3ag vx7jLB8ới hắnd2vo3a làd2vo3a KosgvFTBpkoosh, ngd2vo3aười màgvFTBp sx7jLB8au nàHJy làmx7jLB8 chúHJa tểHJ dân HJtrong x7jLB8bộ lạHJc. HgvFTBpai ngHJười cùnd2vo3ag gx7jLB8ạt nhữx7jLB8ng cànhHJ HJcây x7jLB8gỗ báx7jLB8ch lòd2vo3aa d2vo3axòa x7jLB8và x7jLB8nhìn vềd2vo3a phígvFTBpa trước. x7jLB8Họ d2vo3ađược chứnx7jLB8g kiếHJn cảgvFTBpnh cuốigvFTBp cùng. 

Giống gvFTBpnhư tấtx7jLB8 cảgvFTBp nhữngx7jLB8 cảmgvFTBp tưởHJng củagvFTBp HJthời gvFTBptrẻ, cảngvFTBph tượd2vo3ang hãygvFTBp gvFTBpcòn HJrõ rệgvFTBpt trong trd2vo3aí nx7jLB8hớ HJlão, vàHJ cặd2vo3ap mắtgvFTBp x7jLB8mờ d2vo3acủa lgvFTBpão nhgvFTBpìn cHJảnh cgvFTBpuối cùngd2vo3a higvFTBpện HJra ld2vo3ainh độd2vo3ang như trond2vo3ag thx7jLB8ời HJxa xưagvFTBp ấy.gvFTBp KoskoogvFTBpsh ngạd2vo3ac ngvFTBphiên vx7jLB8ề x7jLB8điều này;gvFTBp gvFTBpvì d2vo3atrong nhữngd2vo3a ngàyd2vo3a theo saux7jLB8, khd2vo3ai HJlão gvFTBplà ngvFTBpgười lãgvFTBpnh đgvFTBpạo x7jLB8và đx7jLB8ứng đgvFTBpầu gvFTBphội đgvFTBpồng d2vo3abộ lạcgvFTBp, lãod2vo3a đãHJ gvFTBpthực hid2vo3aện những d2vo3athành tíd2vo3ach lớngvFTBp lHJao HJvà đãd2vo3a lx7jLB8àm cx7jLB8ho ngườiHJ PelHJly ld2vo3auôn md2vo3aiệng nguyềnx7jLB8 HJrủa tên lão,d2vo3a đgvFTBpó làHJ chd2vo3aưa nóiHJ tgvFTBpới ngườix7jLB8 dgvFTBpa trắgvFTBpng kỳgvFTBp gvFTBpdị**** d2vo3amà lãd2vo3ao đãd2vo3a HJgiết tHJrong x7jLB8một HJcuộc đấu côd2vo3ang kd2vo3ahai, md2vo3aỗi ngườgvFTBpi mgvFTBpột x7jLB8con x7jLB8dao cầmd2vo3a tay. 

LãgvFTBpo nghd2vo3aĩ mộd2vo3at hồix7jLB8 lgvFTBpâu vềd2vo3a thờix7jLB8 tgvFTBprai x7jLB8trẻ củad2vo3a gvFTBplão, cd2vo3aho đd2vo3aến x7jLB8khi HJngọn lửaHJ x7jLB8tàn xuốx7jLB8ng và khgvFTBpi gvFTBpcái lx7jLB8ạnh cắtgvFTBp sgvFTBpâu hd2vo3aơn vàHJo dHJa gvFTBplão. d2vo3aLần nàgvFTBpy lãox7jLB8 HJtiếp thgvFTBpêm x7jLB8hai thad2vo3anh củiHJ vào ngvFTBpgọn lửgvFTBpa HJvà đd2vo3ao gvFTBplại HJxem cuộcd2vo3a gvFTBpsống củax7jLB8 lx7jLB8ão d2vo3acòn đượcx7jLB8 bHJao d2vo3alâu HJvới nx7jLB8hững HJthanh còn lại.gvFTBp NếugvFTBp SitcHJum-to-ha cx7jLB8hịu nhớgvFTBp lờiHJ ôHJng ngx7jLB8ọai củx7jLB8a nógvFTBp x7jLB8và nhặtd2vo3a ômHJ cgvFTBpủi lớd2vo3an hơn,d2vo3a thì d2vo3anhững giờHJ sốgvFTBpng củgvFTBpa ld2vo3aão sẽx7jLB8 d2vo3adài x7jLB8hơn. ThậtgvFTBp làHJ mộtx7jLB8 cx7jLB8huyện dx7jLB8ễ dànggvFTBp. Nhưnx7jLB8g ngvFTBpó d2vo3avẫn d2vo3alà một đd2vo3aứa bx7jLB8é vôd2vo3a gvFTBptâm. Nd2vo3aó khônd2vo3ag ngd2vo3ahĩ d2vo3agì đếnx7jLB8 ngườid2vo3a x7jLB8tiền bốHJi HJtừ gvFTBpkhi HgvFTBpải Lx7jLB8y, chHJáu nd2vo3aội Zing-ha, d2vo3abắt đầuHJ đểgvFTBp mgvFTBpắt tớix7jLB8 nóx7jLB8. d2vo3aChà, điềugvFTBp đód2vo3a cógvFTBp gHJì x7jLB8quan x7jLB8trọng? x7jLB8Lúc cgvFTBpòn x7jLB8trẻ trung, lx7jLB8ão đgvFTBpã chẳngx7jLB8 hd2vo3aành đHJộng gvFTBpnhư tgvFTBphế gvFTBplà ggvFTBpì? HJCó d2vo3amột lgvFTBpúc x7jLB8lão đãd2vo3a lắngHJ d2vo3anghe trox7jLB8ng im lặgvFTBpng. x7jLB8Có thểd2vo3a cHJon trHJai lãoHJ d2vo3ađã d2vo3amềm gvFTBplòng, vàx7jLB8 nx7jLB8ó d2vo3acùng đHJàn d2vo3achó x7jLB8quay lạix7jLB8 đểHJ đưax7jLB8 cha gHJià cHJủa nógvFTBp cùnHJg vớx7jLB8i x7jLB8bộ lạcHJ d2vo3atới chd2vo3aỗ nhiềuHJ hHJươu x7jLB8nai béHJo mập. 

Lão dỏngd2vo3a gvFTBptai nd2vo3aghe gvFTBpngóng, trx7jLB8í ócgvFTBp đagvFTBpng bốid2vo3a rốix7jLB8 củad2vo3a x7jLB8lão d2vo3alắng đgvFTBpi trongvFTBpg gvFTBpchốc lát. KhHJông mộHJt HJtiếng đgvFTBpộng HJnhẹ. KhônggvFTBp cód2vo3a x7jLB8gì cả.HJ Mx7jLB8ột md2vo3aình d2vo3alão thởx7jLB8 phx7jLB8ì phàHJo giữd2vo3aa cảnh êmgvFTBp lHJặng x7jLB8hoang gvFTBpvu. ThHJật d2vo3alà gvFTBpcô độc.HJ gvFTBpIm ngd2vo3ahe! Cád2vo3ai gìd2vo3a d2vo3ađó? LãoHJ rd2vo3aùng mHJình. Tiếnx7jLB8g rống dàix7jLB8 HJquen thuộcx7jLB8 pháHJ vỡgvFTBp kHJhoảng không,d2vo3a vàd2vo3a nx7jLB8ó ởd2vo3a ngaHJy kếx7jLB8 bên.gvFTBp gvFTBpThế HJrồi, troHJng cặHJp mắt tốigvFTBp sHJầm gvFTBpcủa lãod2vo3a hiệnHJ lêHJn hd2vo3aình ảngvFTBph cod2vo3an x7jLB8hươu rừngHJ gvFTBp- coHJn hươux7jLB8 rừngd2vo3a gHJià nx7jLB8ua x7jLB8- sườn bịd2vo3a HJcắn nHJát vàx7jLB8 gvFTBphai bêHJn hôx7jLB8ng ròd2vo3ang mágvFTBpu, cáx7jLB8i d2vo3abờm HJbị xâx7jLB8u xéd2vo3a, gvFTBpvà gvFTBpcặp sừngvFTBpg nhiềuHJ gạc cúix7jLB8 sgvFTBpát xuốngHJ đấtgvFTBp còd2vo3an cốgvFTBp hgvFTBpúc chd2vo3ao tớHJi cgvFTBpùng. LHJão thấx7jLB8y x7jLB8những hìnhx7jLB8 thx7jLB8ù mx7jLB8àu xHJám vụt qgvFTBpua vụtd2vo3a lạd2vo3ai, nhữngHJ cặpgvFTBp d2vo3amắt lox7jLB8ng HJlanh, nhữngx7jLB8 cáid2vo3a lHJưỡi thègvFTBp ld2vo3aè, nhữngHJ gvFTBphàm răng nhọnx7jLB8 hx7jLB8oắt lx7jLB8òng HJròng nướcx7jLB8 x7jLB8dãi. LãoHJ tgvFTBphấy cáiHJ vòx7jLB8ng tHJròn xágvFTBpp gầngvFTBp lạx7jLB8i chx7jLB8o đếnx7jLB8 khigvFTBp chỉ cx7jLB8òn làd2vo3a mộd2vo3at chấmHJ đenHJ giữgvFTBpa đámd2vo3a x7jLB8tuyết d2vo3abị dx7jLB8ày xéo. 

gvFTBp Một cáHJi mõx7jLB8m lạd2vo3anh chHJạm vx7jLB8ào mgvFTBpá HJlão lgvFTBpàm đầud2vo3a ócd2vo3a lHJão quax7jLB8y vHJề hiệnx7jLB8 tạigvFTBp. TagvFTBpy x7jLB8lão đưa vộid2vo3a vàogvFTBp đốd2vo3ang lửax7jLB8 rúHJt rHJa mộtd2vo3a tx7jLB8hanh củiHJ đanx7jLB8g chgvFTBpáy. Bàd2vo3ang hoàngvFTBpg mộx7jLB8t x7jLB8lát gvFTBpvì gvFTBpcái sd2vo3aợ truyền thốHJng gvFTBpđối vớiHJ x7jLB8lòai nd2vo3agười, gvFTBpcon vHJật kx7jLB8ia lùigvFTBp lại,x7jLB8 d2vo3ahú x7jLB8lên mộtgvFTBp tiếgvFTBpng dx7jLB8ài để HJgọi đồnd2vo3ag bọn;gvFTBp nHJhững cod2vo3an ngvFTBpày trx7jLB8ả lờigvFTBp nHJgay, d2vo3acho đx7jLB8ến khd2vo3ai HJmột vònx7jLB8g nhữngHJ gvFTBpcon vật đầuHJ xáx7jLB8m, x7jLB8miệng rớtHJ gvFTBprãi, quâyd2vo3a quầnx7jLB8 xugvFTBpng quaHJnh. LHJão lắd2vo3ang nd2vo3aghe HJnhững HJtiếng gầmd2vo3a gừ tiếnHJ ld2vo3aại gầnd2vo3a; ngvFTBphững d2vo3acon vgvFTBpật thởgvFTBp hổnd2vo3a hd2vo3aển HJkhông x7jLB8chịu d2vo3atản gvFTBpđi. BgvFTBpây giờd2vo3a mộHJt HJcon đưax7jLB8 ngực d2vo3ara phíad2vo3a trước,d2vo3a rồd2vo3ai lếd2vo3at mìnhx7jLB8 tớiHJ gầnHJ, đếx7jLB8n d2vo3acon thứx7jLB8 hax7jLB8i, gvFTBprồi đgvFTBpến x7jLB8con thứgvFTBp HJba, nhưng khôHJng gvFTBpcon nx7jLB8ào lgvFTBpùi lgvFTBpại HJcả. Lãox7jLB8 cgvFTBpòn HJbấu víx7jLB8u lấx7jLB8y cuộcHJ đờiHJ lHJàm x7jLB8gì? Lãx7jLB8o tự HJ hỏi, rồix7jLB8 bgvFTBpỏ thax7jLB8nh cHJủi đagvFTBpng cHJháy d2vo3axuống tuyết.x7jLB8 d2vo3aThanh củHJi d2vo3alèo xèx7jLB8o HJtắt HJngấm. Cái d2vo3avòng trd2vo3aòn gầmHJ gừHJ mộx7jLB8t cáHJch bồnHJ chồnHJ nhx7jLB8ưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?