You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: ThwGHze6e Lm6Aktzaw oh3BX6Yf Life

Lão Koskoosh wGHze6chăm cRohú nRoghe Rohau hm6Aktzáu. h3BX6YTuy Romắt Rolão đm6Aktzã mờh3BX6Y twGHze6ừ lâuh3BX6Y, nhưngwGHze6 tawGHze6i lãh3BX6Yo ch3BX6Yòn thính wGHze6lắm, vh3BX6Yà mh3BX6Yột tiwGHze6ếng độngwGHze6 kRohẽ wGHze6cũng thấuh3BX6Y twGHze6ới h3BX6Ycái tríRo th3BX6Yhông m6Aktzminh Rosuy kéwGHze6m vẫn cRoòn nằmm6Aktz Rosau vầnh3BX6Yg trwGHze6án h3BX6Ykhô hwGHze6éo, nhưngm6Aktz khôngwGHze6 cRoòn đểwGHze6 ým6Aktz m6Aktzđến vm6Aktziệc đờim6Aktz nữwGHze6a. À!m6Aktz Đóm6Aktz lm6Aktzà Sitcum-to-ha đangwGHze6 thRoe m6Aktzthé nm6Aktzguyền m6Aktzrủa đh3BX6Yàn wGHze6chó màRo nàRong đánhRo đậpRo vàwGHze6 vh3BX6Yỗ vềRo đểh3BX6Y buRoộc vào Rodây cươngwGHze6. Sitcum-to-hRoa lm6Aktzà Rocháu ngọm6Aktzai wGHze6lão. h3BX6YNhưng m6Aktznàng qm6Aktzuá bậnm6Aktz nêwGHze6n chẳng thèmm6Aktz nh3BX6Yghĩ tớih3BX6Y ôm6Aktzng ngọm6Aktzai gwGHze6ià h3BX6Ynua ngm6Aktzồi trRoơ trh3BX6Yọi th3BX6Yrên twGHze6uyết, tuyệwGHze6t vọnh3BX6Yg vm6Aktzà yếu đuối.wGHze6 Pm6Aktzhải m6Aktznhổ trạiwGHze6 m6Aktzcho xonh3BX6Yg. CRoon đưm6Aktzờng dàiRo đangwGHze6 chm6Aktzờ đợih3BX6Y troh3BX6Yng m6Aktzkhi h3BX6Ynhững đoạRon ngày ngắnh3BX6Y m6Aktzngủi khônRog chịRou m6Aktzchậm lạih3BX6Y. CuộcRo sốngRo vh3BX6Yà nm6Aktzhững bổnm6Aktz phậh3BX6Yn củah3BX6Y cuộcRo sốnRog chứ khônm6Aktzg phRoải cm6Aktzủa cáiRo Rochết, giụch3BX6Y giRoã nàm6Aktzng. Màm6Aktz bâyRo h3BX6Ygiờ Rolão gRoần vRoới cáh3BX6Yi chếtwGHze6 lắm rồi. 

ÝwGHze6 ngm6Aktzhĩ đm6Aktzó làmh3BX6Y Rolão h3BX6Ygià hoảnh3BX6Yg hốtwGHze6 trh3BX6Yong mh3BX6Yột lh3BX6Yúc. Lh3BX6Yão đưRoa bàm6Aktzn twGHze6ay twGHze6ê liệtm6Aktz rwGHze6un rẩwGHze6y sờ soạngwGHze6 đốRong củim6Aktz kh3BX6Yhô nm6Aktzhỏ bh3BX6Yé bênh3BX6Y cm6Aktzạnh lh3BX6Yão. RoChắc chắnh3BX6Y lwGHze6à đốngm6Aktz củwGHze6i nằRom đó,wGHze6 m6Aktzbàn tay lm6Aktzão Rolại rụth3BX6Y vềm6Aktz h3BX6Yvà nằmh3BX6Y ẩnm6Aktz dRoưới Ronhững tấwGHze6m wGHze6da thRoú rácwGHze6h rướih3BX6Y bẩnRo thỉu,m6Aktz vàm6Aktz lão lạih3BX6Y chăh3BX6Ym chRoú nwGHze6ghe ngm6Aktzóng. Tiếnh3BX6Yg h3BX6Ysột sọah3BX6Yt Rocủa nhữngRo tấmRo h3BX6Yda cRoho lwGHze6ão biếtm6Aktz rằh3BX6Yng căRon lều wGHze6bằng dRoa hươuwGHze6 h3BX6Ycủa viênm6Aktz cwGHze6húa bộwGHze6 lh3BX6Yạc đm6Aktzã đượwGHze6c dỡRo xum6Aktzống m6Aktzvà wGHze6đang đượcRo nwGHze6én gwGHze6ọn m6Aktzlại cho m6Aktzdễ mawGHze6ng đRoi. ViênRo cm6Aktzhúa tểh3BX6Y lm6Aktzà com6Aktzn lão,m6Aktz m6Aktzhắn cwGHze6ao lớnwGHze6, m6Aktzlực lưỡngwGHze6, ch3BX6Yầm đầRou bộm6Aktz lạm6Aktzc và làwGHze6 m6Aktzmột tRoay thiệRon xạ.h3BX6Y TronRog khm6Aktzi phụwGHze6 nh3BX6Yữ vấtwGHze6 vảm6Aktz lRoo liệum6Aktz hànhRo twGHze6rang củawGHze6 trạim6Aktz, giọng m6Aktz hắn vanm6Aktzg lên,h3BX6Y quởRo tráh3BX6Ych họh3BX6Y wGHze6chậm h3BX6Ychạp. Lãoh3BX6Y Koskooh3BX6Ysh lằnRog taiwGHze6. Đâm6Aktzy làh3BX6Y lwGHze6ần cuối cRoùng lwGHze6ão cònwGHze6 h3BX6Ynghe gih3BX6Yọng đówGHze6. wGHze6Túp lềuwGHze6 wGHze6của GeehoRow wGHze6đã dỡRo rồi!wGHze6 Vàh3BX6Y nhàwGHze6 wGHze6của TwGHze6usken cũng dỡm6Aktz rồi!Ro Bảy,m6Aktz támm6Aktz, chRoín; chỉm6Aktz Rocòn lềm6Aktzu củah3BX6Y lwGHze6ão pwGHze6hù thủywGHze6 cònwGHze6 đứngRo màRo thôi. h3BX6Y Kìa! BâywGHze6 gih3BX6Yờ hm6Aktzọ dỡRo đếnh3BX6Y m6Aktztúp lềh3BX6Yu m6Aktzđó rh3BX6Yồi. Lãh3BX6Yo nghwGHze6e Rothấy tiếnh3BX6Yg lãowGHze6 phwGHze6ù wGHze6thủy cằn nhằnwGHze6 m6Aktztrong kRohi wGHze6hắn xếm6Aktzp lềRou lênh3BX6Y m6Aktzxe th3BX6Yrượt tuyếtm6Aktz. Mộth3BX6Y h3BX6Yđứa nhRoỏ Rolè nm6Aktzhè km6Aktzhóc vwGHze6à một Rothiếu ph3BX6Yhụ ch3BX6Yất tiếngRo háh3BX6Yt h3BX6Yru trầwGHze6m trwGHze6ầm trowGHze6ng họngh3BX6Y đểwGHze6 dỗRo dm6Aktzành h3BX6Ynó. h3BX6YLão giàh3BX6Y nghĩ, m6Aktzthằng KRooo-tee, mộtRo đứah3BX6Y bRoé hm6Aktzay quh3BX6Yấy nm6Aktzhư vậywGHze6 làRo vìwGHze6 nóm6Aktz khRoông đượch3BX6Y kh3BX6Yhoẻ lRoắm. CówGHze6 lẽ nRoó cwGHze6ũng chẳh3BX6Yng sRoống đượch3BX6Y bwGHze6ao lâwGHze6u nữa,wGHze6 ngh3BX6Yười tm6Aktza sẽm6Aktz đốth3BX6Y lửam6Aktz đm6Aktzể khoétm6Aktz mh3BX6Yột h3BX6Ycái hố tronh3BX6Yg tum6Aktzyết vm6Aktzà xếpRo đáwGHze6 lwGHze6ên trênh3BX6Y đểh3BX6Y giữh3BX6Y chh3BX6Yo ch3BX6Yhó sóh3BX6Yi khỏiwGHze6 bớim6Aktz Roxác rRoa. ChRoà, chuyện ấyRo h3BX6Ycó gìh3BX6Y làm6Aktz Roquan hệ.Ro Nhh3BX6Yiều lắmm6Aktz Rothì nóRo cũh3BX6Yng cwGHze6hỉ sốngwGHze6 đwGHze6ược h3BX6Yít nRoăm nữawGHze6, mwGHze6à bwGHze6ữa đói bwGHze6ữa wGHze6no. wGHze6Và Rorốt cuộcm6Aktz Tửh3BX6Y ThầnwGHze6 m6Aktzđã chựcRo sẵm6Aktzn, lh3BX6Yuôn luôh3BX6Yn đówGHze6i Rovà đóiwGHze6 m6Aktzhơn awGHze6i hếtRo, sẽ danh3BX6Yg tawGHze6y đónh3BX6Y đợi. 

Tiếng m6Aktzgì đó?Ro wGHze6À, mọiwGHze6 ngườih3BX6Y đangwGHze6 buộcm6Aktz h3BX6Yxe vwGHze6à giónRog dâwGHze6y cương.wGHze6 Lãoh3BX6Y lắngRo nRoghe vh3BX6Yì wGHze6lão sẽ chẳm6Aktzng còwGHze6n bh3BX6Yao h3BX6Ygiờ đượcm6Aktz ngm6Aktzhe nữa.m6Aktz Tih3BX6Yếng roRoi vuh3BX6Yn vRoút gm6Aktziáng xuốnh3BX6Yg giữam6Aktz Rođàn chó. h3BX6Y Hãy m6Aktzlắng Ronghe chúngwGHze6 rh3BX6Yít! Chúm6Aktzng ghéwGHze6t m6Aktzcông việcm6Aktz nRoặng nhọch3BX6Y vàm6Aktz nhữnwGHze6g đoạnh3BX6Y đườnRog dài bm6Aktziết bah3BX6Yo! Lh3BX6Yần luợm6Aktzt, Roxe trượth3BX6Y tuyếth3BX6Y chuyểnm6Aktz độngRo Rochậm chạh3BX6Yp đểm6Aktz rồim6Aktz biếwGHze6n dầnm6Aktz trm6Aktzong im Rolặng. ChúngwGHze6 đãwGHze6 đh3BX6Yi hm6Aktzết. Cm6Aktzhúng đãm6Aktz kh3BX6Yhuất m6Aktzkhỏi đờih3BX6Y lão,m6Aktz vàh3BX6Y wGHze6lão Rođứng cwGHze6ô wGHze6đơn tm6Aktzrước giờ phúh3BX6Yt cm6Aktzay đRoắng ch3BX6Yuối cùngRo củam6Aktz cuộRoc đờm6Aktzi. KhwGHze6ông. m6AktzTuyết lạowGHze6 xạm6Aktzo dRoưới đwGHze6ôi giwGHze6ày da, mộRot ngườiRo đứngm6Aktz bêm6Aktzn lãoh3BX6Y, h3BX6Ymột bành3BX6Y tm6Aktzay nhẹh3BX6Y nhàRong đặtwGHze6 wGHze6lên đầuwGHze6 Rolão. CowGHze6n lm6Aktzão quả wGHze6 thực wGHze6tử tRoế lắwGHze6m mớRoi đốiwGHze6 xm6Aktzử nwGHze6hư thế.Ro h3BX6YLão nhwGHze6ớ Rolại nhữngm6Aktz ôngh3BX6Y lãm6Aktzo khácRo mRoà cRoon trai khôRong wGHze6chịu đợiRo nám6Aktzn m6Aktzlại sRoau h3BX6Ykhi bộh3BX6Y h3BX6Ylạc đãRo điwGHze6 hếtwGHze6. NhwGHze6ưng cRoon tRorai lãm6Aktzo đãRo ởh3BX6Y lại. LãRoo thảRo m6Aktzhồn vềm6Aktz quáh3BX6Y khứm6Aktz, m6Aktzcho m6Aktzđến kh3BX6Yhi tiếnRog củam6Aktz chànwGHze6g trawGHze6i trh3BX6Yẻ Rolôi Rokéo lãoRo trởRo vh3BX6Yề hiện tại. 

"Chm6Aktza h3BX6Ythấy wGHze6bằng lònm6Aktzg chm6Aktzứ?" ChànRog hỏi. 

Lãoh3BX6Y h3BX6Ytrả Rolời: h3BX6Y"Cha bằngm6Aktz lòng!" 

Ro"Bên wGHze6cạnh chRoa cm6Aktzó cwGHze6ủi wGHze6đó," chàngwGHze6 trh3BX6Yai nm6Aktzói tiếpm6Aktz, h3BX6Y"và lửam6Aktz cháym6Aktz mạnh. wGHze6Buổi sánRog trờm6Aktzi h3BX6Yu áh3BX6Ym vRoà đãRo bh3BX6Yớt lạm6Aktznh rồi.m6Aktz TuyếtwGHze6 swGHze6ắp rơiwGHze6. Ngah3BX6Yy bwGHze6ây giờh3BX6Y tuyết cwGHze6ũng đm6Aktzang rm6Aktzơi rồi." 

"Phải,Ro ngwGHze6ay lúcwGHze6 nm6Aktzày Rotuyết đRoang rơi!" 

"Cácm6Aktz ngưm6Aktzời trm6Aktzong bwGHze6ộ lạRoc vộim6Aktz lắwGHze6m. HàRonh lRoý củawGHze6 họh3BX6Y nặngh3BX6Y nềm6Aktz màRo wGHze6bụng họRo lwGHze6ại lRoép xẹp h3BX6Yvì tRohiếu ăRon. RoĐường dh3BX6Yài nêRon hh3BX6Yọ pwGHze6hải m6Aktzđi chm6Aktzo Romau. ThôiwGHze6 Rocon wGHze6đi wGHze6đây. wGHze6Cha bằng lòngh3BX6Y chứ?" 

wGHze6 "Bằng lònwGHze6g. RoCha nhưRo chiếwGHze6c lRoá năh3BX6Ym ngóah3BX6Yi còm6Aktzn sh3BX6Yót lạh3BX6Yi, díh3BX6Ynh vấth3BX6Y wGHze6vưởng một chútm6Aktz ởm6Aktz cuốwGHze6ng. LàRon gwGHze6ió đầuRo tiêm6Aktzn thổiwGHze6 làwGHze6 chwGHze6a rụnm6Aktzg. RoTiếng củawGHze6 ch3BX6Yha h3BX6Ygiống nhưRo tiếng Romột m6Aktzbà lh3BX6Yão. Mắth3BX6Y h3BX6Ycha khRoông còm6Aktzn wGHze6dẫn đườngm6Aktz chm6Aktzo cRohân Rocha đh3BX6Yi, châwGHze6n h3BX6Ycha nặh3BX6Yng nề, nh3BX6Ygười chRoa mh3BX6Yệt mỏwGHze6i, Rocha bằh3BX6Yng lòng." 

Lão h3BX6Ycúi đầum6Aktz mãnh3BX6Y nguyệnRo cm6Aktzho đếnwGHze6 kh3BX6Yhi tiếngRo tuwGHze6yết lạm6Aktzo h3BX6Yxạo biếwGHze6n h3BX6Yhết twGHze6rong không m6Aktz gian, vàh3BX6Y lãoh3BX6Y biếtRo rh3BX6Yằng coRon lãwGHze6o wGHze6đã m6Aktzđi wGHze6xa khh3BX6Yông còwGHze6n gwGHze6ọi lạiwGHze6 m6Aktzđược nữa.wGHze6 RoTay wGHze6lão vội Ro vàng h3BX6Yquờ quRoạng sờm6Aktz đốh3BX6Yng củwGHze6i. Chỉh3BX6Y cònm6Aktz h3BX6Yđống củwGHze6i nàywGHze6 đứngRo gih3BX6Yữa lh3BX6Yão vwGHze6à cõiRo vm6Aktzĩnh cửu h3BX6Yđang háRo miệngwGHze6 chờm6Aktz đónwGHze6 lãoh3BX6Y. NRohư vRoậy m6Aktzlà Rođời lãowGHze6 chm6Aktzỉ Rocòn đom6Aktz bằngm6Aktz wGHze6một mớRo ch3BX6Yủi. Lần Ro lượt từngm6Aktz twGHze6hanh củih3BX6Y mm6Aktzột swGHze6ẽ th3BX6Yiếp tm6Aktzhêm vàoh3BX6Y ngm6Aktzọn lửa,m6Aktz h3BX6Yvà m6Aktzcứ nhưRo m6Aktzthế, thwGHze6ần m6Aktzchết sẽ lwGHze6ần từnwGHze6g bướch3BX6Y tiwGHze6ến h3BX6Ytới lão.wGHze6 KhRoi m6Aktzthanh củih3BX6Y cm6Aktzuối cwGHze6ùng m6Aktzđã cm6Aktzháy hh3BX6Yết, sươnwGHze6g tuyết lạnm6Aktzh lẽom6Aktz sẽh3BX6Y trởRo m6Aktznên khốRoc liwGHze6ệt. HawGHze6i châRon Rolão sẽwGHze6 chRoịu khuh3BX6Yất Rophục trRoước, m6Aktzrồi đến haiRo h3BX6Ytay lãom6Aktz, vh3BX6Yà sm6Aktzự têh3BX6Y cứnh3BX6Yg sẽm6Aktz dm6Aktzần m6Aktzdần chuh3BX6Yyển từRo nm6Aktzgòai vàh3BX6Yo đếnRo giữRoa cơRo thwGHze6ể lãRoo. Đầu wGHze6lão Rosẽ gụch3BX6Y vRoề phíh3BX6Ya trước,Ro tỳwGHze6 vàRoo Rohai đầuRo gốRoi, vàm6Aktz lãoh3BX6Y m6Aktzsẽ m6Aktznghỉ wGHze6giấc ngàm6Aktzn th3BX6Yhu, thật làh3BX6Y dễwGHze6 dh3BX6Yàng. Ngm6Aktzười đờiRo am6Aktzi cũnh3BX6Yg m6Aktzchết mộRot lần. 

Lão khôwGHze6ng thh3BX6Yan vãh3BX6Yn. m6AktzĐó làm6Aktz lềwGHze6 lốim6Aktz củaRo kiếpwGHze6 sốngh3BX6Y h3BX6Ymà, cóRo gRoì Robất cônwGHze6g wGHze6đâu? Lãh3BX6Yo m6Aktzra đời gm6Aktzần m6Aktzvới đRoất, lãRoo đãh3BX6Y sốngh3BX6Y gầnRo vm6Aktzới đấtm6Aktz, Rovà luậtm6Aktz lệh3BX6Y phRoát Ronguyên ởm6Aktz Rođó km6Aktzhông h3BX6Ycó gì mớiRo lRoạ đốwGHze6i vớim6Aktz Rolão. Đh3BX6Yó wGHze6là luậm6Aktzt lwGHze6ệ đốiRo vh3BX6Yới tấtRo cảRo mọim6Aktz Rothể xáRoc. Tạom6Aktz hóam6Aktz không wGHze6 nương h3BX6Ytay vớh3BX6Yi th3BX6Yhể xác.Ro TạwGHze6o wGHze6hóa khh3BX6Yông hềm6Aktz cRohú m6Aktzý tớim6Aktz wGHze6cái Rovật cụRo Rothể mwGHze6à ngườRoi ta mệnhRo daRonh làm6Aktz cRoá nh3BX6Yhân. TạwGHze6o hóaRo m6Aktzchỉ m6Aktzchú wGHze6ý tớwGHze6i cm6Aktzhủng lọm6Aktzai, tớiRo nòh3BX6Yi giốngwGHze6. Đm6Aktzó là m6Aktzđiều th3BX6Yrừu tượngh3BX6Y swGHze6âu xwGHze6a Ronhất mm6Aktzà đầuh3BX6Y ówGHze6c h3BX6Yman rợwGHze6 củah3BX6Y wGHze6lão RoKoskoosh cówGHze6 m6Aktzthể hiwGHze6ểu được, nhưngwGHze6 lãowGHze6 hiểh3BX6Yu mộth3BX6Y cácm6Aktzh thấuh3BX6Y đáo.wGHze6 m6AktzLão đãRo trh3BX6Yông th3BX6Yhấy wGHze6nó tRohể hiệwGHze6n tronRog mọih3BX6Y cuộcwGHze6 sống. RoNhựa h3BX6Ycây trRoàn ứa,wGHze6 màRou xanRoh rờnh3BX6Y củam6Aktz mầRom liễu,wGHze6 m6Aktzlá vRoàng rụm6Aktzng m6Aktz- chỉm6Aktz mộm6Aktzt Rosự kiện nàh3BX6Yy cũnh3BX6Yg h3BX6Yđủ đểRo diwGHze6ễn tm6Aktzả tấtRo wGHze6cả lịwGHze6ch sửh3BX6Y. NRohưng tạom6Aktz Rohóa đh3BX6Yều đặtwGHze6 ch3BX6Yho cám6Aktz nhâRon một nhiệRom vụ.m6Aktz m6AktzNếu hRoắn wGHze6không h3BX6Ylàm tròh3BX6Yn nm6Aktzhiệm vụm6Aktz h3BX6Yđó, wGHze6hắn Rosẽ chết.h3BX6Y Mh3BX6Yà nếuRo làwGHze6m tròn nwGHze6hiệm vụh3BX6Y đóRo, thh3BX6Yì ch3BX6Yũng vm6Aktzậy, hwGHze6ắn Rovẫn phảm6Aktzi chh3BX6Yết. TạowGHze6 hwGHze6óa Rokhông hềh3BX6Y quwGHze6an wGHze6tâm, cóh3BX6Y rất nhiềum6Aktz ngườh3BX6Yi đãRo m6Aktztuân chịuwGHze6 vm6Aktzà cm6Aktzhính h3BX6Ysự tuâRon m6Aktzchịu, m6Aktz- chứm6Aktz khôngh3BX6Y phảm6Aktzi ngườiwGHze6 tuân chịRou wGHze6- mớwGHze6i sh3BX6Yống vm6Aktzà Rosống wGHze6mãi mãi.wGHze6 Bộh3BX6Y lRoạc củah3BX6Y h3BX6YKoskoosh đãRo wGHze6có từwGHze6 lâuh3BX6Y đwGHze6ời h3BX6Ylắm rồi. NhữngwGHze6 ôwGHze6ng gwGHze6ià mh3BX6Yà lãwGHze6o h3BX6Ybiết khwGHze6i còh3BX6Yn làh3BX6Y mh3BX6Yột đứh3BX6Ya wGHze6trẻ, đãRo m6Aktzbiết nm6Aktzhững ônm6Aktzg gm6Aktzià khác Ro sinh trưRoớc họm6Aktz. h3BX6YNhư vậym6Aktz, m6Aktzsự thựcRo lRoà bộm6Aktz lạRoc đãwGHze6 tồnh3BX6Y tạRoi, bộm6Aktz m6Aktzlạc h3BX6Ylà tượngwGHze6 trwGHze6ưng cho h3BX6Y sự m6Aktztuân chịum6Aktz h3BX6Ycủa Rotất cảh3BX6Y nhữngm6Aktz ngưwGHze6ời thm6Aktzuộc h3BX6Ybộ Rolạc, nhữngm6Aktz Rongười đãRo cm6Aktzhìm sRoâu trong quh3BX6Yá h3BX6Ykhứ vm6Aktzà h3BX6Ymồ mảRo khRoông cònRo nhm6Aktzớ h3BX6Yđược ởm6Aktz đâh3BX6Yu. wGHze6Họ khôRong đáRong Rokể, họRo lRoà nhữm6Aktzng Rogiai đoạn. Họm6Aktz khum6Aktzất điwGHze6 wGHze6như nhữm6Aktzng đámwGHze6 mwGHze6ây wGHze6tan troh3BX6Yng mm6Aktzột chiwGHze6ều mùawGHze6 Hm6Aktzạ. LRoão cwGHze6ũng chỉRo là m6Aktz một wGHze6giai đoạnm6Aktz, vm6Aktzà lwGHze6ão sẽh3BX6Y chếth3BX6Y. wGHze6Tạo wGHze6hóa khh3BX6Yông đếmwGHze6 m6Aktzxỉa. TạwGHze6o h3BX6Yhóa chỉh3BX6Y đặtm6Aktz rh3BX6Ya mh3BX6Yột nhiệm vụ,Ro bam6Aktzn m6Aktzra mộtm6Aktz luậtRo lệRo Rocho kiếm6Aktzp sh3BX6Yống. Nhh3BX6Yiệm wGHze6vụ cRoủa Rocuộc đờim6Aktz làwGHze6 vĩnh3BX6Yh truwGHze6yền nòi giống,Ro vh3BX6Yà luậtwGHze6 lệwGHze6 cRoủa tRoạo h3BX6Yhóa lwGHze6à h3BX6Ychết. MộtwGHze6 thim6Aktzếu nwGHze6ữ m6Aktzlà mộtRo sinm6Aktzh vh3BX6Yật Rotrông đẹp Romắt, nRogực căwGHze6ng phồng,Ro tm6Aktzhân th3BX6Yhể mạwGHze6nh mwGHze6ẽ, chânh3BX6Y bưwGHze6ớc uh3BX6Yyển chuyểm6Aktzn, cặwGHze6p mh3BX6Yắt wGHze6sáng trong. NhữwGHze6ng nRohiệm vh3BX6Yụ cwGHze6ủa nàwGHze6ng đRoang Rochờ đwGHze6ợi m6Aktznàng. h3BX6YTia sáwGHze6ng m6Aktztrong mh3BX6Yắt nàh3BX6Yng bừh3BX6Yng lên, bướcRo chânm6Aktz nàwGHze6ng nhah3BX6Ynh nhẹwGHze6n Rohơn. wGHze6Lúc bạowGHze6 dạn,Ro lRoúc bẽm6Aktzn lh3BX6Yẽn đh3BX6Yối h3BX6Yvới cwGHze6ác thm6Aktzanh niên, m6Aktznàng lh3BX6Yàm cm6Aktzho hm6Aktzọ lh3BX6Yây sựwGHze6 bồnh3BX6Y chồnh3BX6Y củm6Aktza nànRog. NRoàng càwGHze6ng ngàh3BX6Yy m6Aktzcàng wGHze6đẹp hm6Aktzơn cho h3BX6Y đến khRoi mộtm6Aktz chàngm6Aktz điRo săh3BX6Yn khôwGHze6ng cm6Aktzòn tựRo Rokìm hãmh3BX6Y đượch3BX6Y, đh3BX6Yem nànwGHze6g vềRo lềwGHze6u củm6Aktza wGHze6hắn để Ro lo việm6Aktzc bếpwGHze6 nước,wGHze6 làmRo lụwGHze6ng chwGHze6o hắh3BX6Yn Rovà đwGHze6ể lRoàm mẹwGHze6 đànm6Aktz cwGHze6on ch3BX6Yủa hắnh3BX6Y. Mộtm6Aktz kh3BX6Yhi cwGHze6ó con cáiwGHze6, nm6Aktzhững vẻm6Aktz duywGHze6ên dánh3BX6Yg Rorời h3BX6Ybỏ nàngh3BX6Y. wGHze6Chân tah3BX6Yy nànm6Aktzg chwGHze6ậm chạm6Aktzp vwGHze6à ngượnm6Aktzg nghịu, wGHze6mắt nàRong mờm6Aktz đim6Aktz vwGHze6à chỉh3BX6Y cRoòn nhm6Aktzững đứawGHze6 trwGHze6ẻ m6Aktzlà thwGHze6ấy sm6Aktzung sướRong m6Aktzkhi Rokề bwGHze6ên mm6Aktzá người đàwGHze6n m6Aktzbà dwGHze6a đỏm6Aktz m6Aktzgià Ronua bêh3BX6Yn nh3BX6Ygọn lửa.h3BX6Y Nhiệmm6Aktz vụwGHze6 Rocủa nàm6Aktzng đãRo hoh3BX6Yàn m6Aktztất. ChỉwGHze6 mRoột thời gm6Aktzian Rosau, m6Aktzkhi chớh3BX6Ym cóRo nh3BX6Yạn đóm6Aktzi hoặm6Aktzc phảh3BX6Yi m6Aktzđi xam6Aktz, wGHze6nàng sẽm6Aktz bịh3BX6Y bỏRo lạm6Aktzi, giốngwGHze6 nhưm6Aktz lão đh3BX6Yã bịwGHze6 bỏm6Aktz m6Aktzlại, gih3BX6Yữa cm6Aktzảnh tuwGHze6yết m6Aktzphủ trwGHze6ắng xóRoa, vớm6Aktzi mộRot đốngRo Rocủi nm6Aktzhỏ. RoĐó lm6Aktzà luật lệ. 

m6Aktz Lão wGHze6cẩn th3BX6Yhận đặtwGHze6 mộwGHze6t thaRonh củm6Aktzi m6Aktzlên đốngwGHze6 wGHze6lửa vm6Aktzà twGHze6iếp h3BX6Ytục sm6Aktzuy ngm6Aktzhĩ. h3BX6YĐó wGHze6là wGHze6luật lệ chungm6Aktz chh3BX6Yo tấh3BX6Yt cRoả mọwGHze6i vật,h3BX6Y mọim6Aktz wGHze6nơi. MwGHze6uỗi biếnwGHze6 điwGHze6 hếwGHze6t kRohi giáRo đm6Aktzóng lm6Aktzần m6Aktzđầu. Con swGHze6óc nhỏm6Aktz cũwGHze6ng bwGHze6ò điwGHze6 đểRo chếtRo h3BX6Yở m6Aktzmột nơih3BX6Y xwGHze6a. KwGHze6hi h3BX6Ynăm thwGHze6áng đãh3BX6Y đèh3BX6Y m6Aktznặng lêwGHze6n cm6Aktzon thỏ, nówGHze6 sẽwGHze6 wGHze6trở nwGHze6ên chậmwGHze6 chạph3BX6Y, m6Aktznặng nềh3BX6Y vRoà kRohông chm6Aktzạy thRoóat đượcwGHze6 wGHze6móng vuốtwGHze6 củh3BX6Ya kẻm6Aktz tRohù nữa. CwGHze6ả gấm6Aktzu tRoo lớnRo cũngh3BX6Y trởwGHze6 thàRonh vRoụng về,h3BX6Y mùh3BX6Y Rolòa Rovà hh3BX6Yay cám6Aktzu kỉnhh3BX6Y m6Aktzđể wGHze6đến nỗRoi sau cùm6Aktzng vàiwGHze6 ch3BX6Yon chówGHze6 cũm6Aktzng wGHze6hạ đượcm6Aktz h3BX6Ynó. Lãom6Aktz nhm6Aktzớ lạim6Aktz cảwGHze6nh lãowGHze6 bỏRo chRoa lãowGHze6 ởRo lại phíah3BX6Y thượh3BX6Yng ngạnRo sôngm6Aktz Klh3BX6Yondike wGHze6vào mRoùa ĐôngRo, twGHze6rước h3BX6Ykhi vịRo mụcwGHze6 sư*Ro tRoới vwGHze6ới những cum6Aktzốn sáchm6Aktz kinh3BX6Yh Rovà chiếwGHze6c hh3BX6Yộp đựngh3BX6Y thuốh3BX6Yc mRoen. ĐãwGHze6 nhRoiều lwGHze6ần lm6Aktzão Koh3BX6Yskoosh chép miệngh3BX6Y khh3BX6Yi nghRoĩ tớih3BX6Y ch3BX6Yái hộm6Aktzp Rođó, mặcm6Aktz dầh3BX6Yu ngRoày nwGHze6ay lh3BX6Yão kRohông h3BX6Ycòn nướcwGHze6 bRoọt đểwGHze6 chép h3BX6Y miệng m6Aktznữa. MwGHze6ôn thuốcRo trRoừ đauwGHze6 đớnwGHze6 thậth3BX6Y m6Aktzlà h3BX6Yhay. NhưngwGHze6 rốRot cuộcwGHze6 ôwGHze6ng mm6Aktzục sRoư chỉh3BX6Y làm phiềnwGHze6 h3BX6Ycho hh3BX6Yọ vìm6Aktz ôngh3BX6Y tRoa cRohẳng manm6Aktzg lạiRo chm6Aktzút thịth3BX6Y thm6Aktzà nàoRo cwGHze6ho bộwGHze6 lạch3BX6Y màRo ăm6Aktzn lại km6Aktzhoẻ, nwGHze6ên cácRo m6Aktztay sănm6Aktz wGHze6lên Rotiếng càm6Aktzu nm6Aktzhàu. Nm6Aktzhưng Roông Rota cwGHze6hết vRoì bRoệnh lRoạnh h3BX6Yphổi ởRo chỗ đườngwGHze6 ranwGHze6h giớm6Aktzi gầnh3BX6Y Mayoh3BX6Y, vàm6Aktz saRou đRoàn chh3BX6Yó đãRo wGHze6lấy mõmwGHze6 bớm6Aktzi wGHze6những hòwGHze6n wGHze6đá rRoa để tranhm6Aktz Rocướp nắmRo xưh3BX6Yơng tàn. 

Koskoosm6Aktzh đặm6Aktzt m6Aktzmột thanm6Aktzh m6Aktzcủi khRoác vm6Aktzào h3BX6Yđống lửRoa vàh3BX6Y twGHze6hả hồm6Aktzn đih3BX6Y sâuh3BX6Y hwGHze6ơn wGHze6nữa vềwGHze6 quá khh3BX6Yứ. Cóh3BX6Y mộtRo thờwGHze6i trờiRo lRoàm đóRoi kémwGHze6, nhữRong ôngm6Aktz wGHze6già bụnm6Aktzg lépm6Aktz xm6Aktzẹp nằRom cm6Aktzo quắm6Aktzp bên ngọwGHze6n wGHze6lửa vàRo mim6Aktzệng thềuRo wGHze6thào h3BX6Ykể lạRoi nhữnh3BX6Yg tụm6Aktzc lệwGHze6 nRogày xRoưa khRoi miềnwGHze6 h3BX6YYukon bịm6Aktz h3BX6Ybỏ hoang suốtwGHze6 bh3BX6Ya m6Aktzmùa wGHze6Đông, rồih3BX6Y lm6Aktzại Robị tuyh3BX6Yết pRohủ liềh3BX6Yn bh3BX6Ya mùh3BX6Ya Hạ.Ro LRoão đãwGHze6 mấtRo bàh3BX6Y mẹ trRoong nạnh3BX6Y đwGHze6ói đh3BX6Yó. MùwGHze6a HRoè h3BX6Yđó cáh3BX6Y twGHze6hu** kRohông xuấtm6Aktz hiệnm6Aktz, h3BX6Ybộ lạh3BX6Yc ngóm6Aktzng cm6Aktzhờ mùm6Aktza Đông, monwGHze6g mỏwGHze6i Rohươu rừnwGHze6g sẽh3BX6Y h3BX6Ytới. NhwGHze6ưng tớih3BX6Y mRoùa Đôngm6Aktz hươuRo rừngwGHze6 cũnwGHze6g chẳngm6Aktz thấy. Ro Đó wGHze6là mh3BX6Yột tìnwGHze6h trạwGHze6ng chưawGHze6 Rohề h3BX6Ybao gRoiờ xh3BX6Yảy rm6Aktza vàRo wGHze6ngay nh3BX6Yhững ônRog gim6Aktzà bàRo cảm6Aktz cũngwGHze6 chưa gặpRo cảnhh3BX6Y đRoó. HươwGHze6u rừnRog kh3BX6Yhông tớim6Aktz, vàwGHze6 nămRo đóm6Aktz lwGHze6à m6Aktznăm thRoứ m6Aktzbảy. wGHze6Thỏ rừnh3BX6Yg khôwGHze6ng sinh sh3BX6Yôi nRoẩy nởRo kịpm6Aktz vwGHze6à wGHze6chó thRoì m6Aktzgầy gòh3BX6Y chRoìa bộm6Aktz xươngm6Aktz Rora. SuRoốt mùRoa ĐRoông đwGHze6en tối dàim6Aktz dh3BX6Yặc, đRoám trẻwGHze6 kwGHze6hóc wGHze6lóc vm6Aktzà m6Aktzlăn m6Aktzra chRoết, h3BX6Yrồi đếnh3BX6Y đh3BX6Yàn bh3BX6Yà, rồh3BX6Yi wGHze6đến nhữngwGHze6 ông già,m6Aktz Rotrong mườwGHze6i nh3BX6Ygười ởRo bộRo Rolạc khôngwGHze6 cóm6Aktz lấyh3BX6Y mộtwGHze6 ngRoười sốngRo sóRot đh3BX6Yể đm6Aktzón ánwGHze6h m6Aktzmặt trời khwGHze6i nóh3BX6Y th3BX6Yrở lạwGHze6i vàwGHze6o mùwGHze6a Xuâh3BX6Yn. Thậtm6Aktz làm6Aktz Romột Rovụ đóiwGHze6 kRoinh hồn. 

Nhm6Aktzưng lh3BX6Yão cũm6Aktzng wGHze6đã thấym6Aktz nhữngwGHze6 thờwGHze6i dưwGHze6 dật,wGHze6 thịth3BX6Y thừRoa thãih3BX6Y đếnm6Aktz nỗwGHze6i tm6Aktzhiu thối m6Aktz không kRoịp ăn,h3BX6Y chóRo mậph3BX6Y Romà h3BX6Ykhông bRouồn chạym6Aktz nRoữa vìRo ănh3BX6Y quh3BX6Yá nhiềm6Aktzu m6Aktz- nh3BX6Yhững twGHze6hời mà m6Aktzngười wGHze6ta m6Aktztrông thấym6Aktz thúm6Aktz vậtm6Aktz cũngRo kwGHze6hông buồnRo h3BX6Ygiết, phụh3BX6Y nwGHze6ữ đuawGHze6 nRohau sinRoh đẻwGHze6, và nhữngh3BX6Y căm6Aktzn lềh3BX6Yu cwGHze6hật nícm6Aktzh nhữngh3BX6Y tiếngRo trẻwGHze6 com6Aktzn h3BX6Yvừa trwGHze6ai vừah3BX6Y gáwGHze6i nằh3BX6Ym Rodài rm6Aktza đùa ngh3BX6Yhịch. m6AktzThế wGHze6rồi đàh3BX6Yn ôwGHze6ng m6Aktzno cm6Aktzơm ấmm6Aktz ch3BX6Yật lạiRo gợih3BX6Y rh3BX6Ya nhữngm6Aktz cm6Aktzuộc wGHze6tranh cwGHze6hấp xưawGHze6 lên, Ro họ vượtm6Aktz qm6Aktzua đưRoờng rh3BX6Yanh m6Aktzgiới vềm6Aktz phíh3BX6Ya h3BX6YNam h3BX6Yđể gm6Aktziết nhữngh3BX6Y ngRoười Pellyh3BX6Y, h3BX6Yvà h3BX6Yvề phía Ro Tây đểm6Aktz đm6Aktzược ngồih3BX6Y bêRon nhữwGHze6ng m6Aktzngọn lửawGHze6 tànm6Aktz m6Aktzcủa ngRoười Tananh3BX6Ya. Lãh3BX6Yo Ronhớ lm6Aktzại thờRoi lwGHze6ão còn nhỏ,wGHze6 trRoời chm6Aktzo dwGHze6ư dậth3BX6Y, lãwGHze6o h3BX6Ytrông thấm6Aktzy mộtRo coh3BX6Yn hưwGHze6ơu rh3BX6Yừng h3BX6Ybị đành3BX6Y sóm6Aktzi wGHze6hạ. Zing-ha nwGHze6ằm tm6Aktzrên tuyRoết vớm6Aktzi lãm6Aktzo cùh3BX6Yng xem6Aktzm cảnwGHze6h wGHze6đó h3BX6Y- Zing-hm6Aktza, Romà sam6Aktzu nàwGHze6y h3BX6Ythành tay săwGHze6n m6Aktzkhôn ngh3BX6Yoan nhấtm6Aktz vàh3BX6Y wGHze6sau Rocùng đRoã nh3BX6Ygã wGHze6vào m6Aktzmột lm6Aktzỗ wGHze6không kh3BX6Yhí ởwGHze6 YukwGHze6on***. Một thángh3BX6Y sawGHze6u, ngh3BX6Yười tm6Aktza Rotìm thwGHze6ấy hắnRo m6Aktztrong dwGHze6áng điệwGHze6u đm6Aktzang bwGHze6ò đưRoợc m6Aktznửa chwGHze6ừng tm6Aktzhì bị băngm6Aktz giwGHze6á làm6Aktzm ch3BX6Yóng lại. 

LạiRo nóiRo đếnm6Aktz m6Aktzcon hưh3BX6Yơu rừnRog. Hôm6Aktzm Rođó Zing-hm6Aktza cùngwGHze6 lãwGHze6o bắh3BX6Yt chướm6Aktzc đim6Aktz m6Aktzsăn bắnm6Aktz theo lốiRo ngườih3BX6Y lớn.m6Aktz ỞwGHze6 lònm6Aktzg m6Aktzsuối, m6Aktzchúng bm6Aktzắt gm6Aktzặp vếm6Aktzt châRon mớm6Aktzi củawGHze6 mm6Aktzột cm6Aktzon hh3BX6Yươu rừng cùngm6Aktz Rovới h3BX6Yvết Rochân củam6Aktz nhiềuRo m6Aktzchó h3BX6Ysói. "Mh3BX6Yột cm6Aktzon hưm6Aktzơu gwGHze6ià", Zingh3BX6Y-ha xemm6Aktz vết châh3BX6Yn mah3BX6Yu hơRon Rovà nówGHze6i, "Mộm6Aktzt ch3BX6Yon h3BX6Yhươu giàm6Aktz, km6Aktzhông theRoo km6Aktzịp wGHze6đàn. ĐàRon sói chặnRo nóh3BX6Y rh3BX6Yời m6Aktzkhỏi nhữwGHze6ng com6Aktzn kháwGHze6c m6Aktzvà wGHze6chúng sẽRo thRoeo wGHze6riết đếnm6Aktz cùnRog." Vàm6Aktz đúng nh3BX6Yhư vậy.h3BX6Y m6AktzĐó lwGHze6à đưRoờng lốim6Aktz củawGHze6 chúnm6Aktzg. Suh3BX6Yốt ngRoày đêm6Aktzm khônwGHze6g lúh3BX6Yc nàm6Aktzo ngwGHze6hỉ, cRohúng m6Aktzsẽ theo sáwGHze6t gRoót, chặh3BX6Yn đầuwGHze6 mũih3BX6Y, chúnwGHze6g sẽm6Aktz wGHze6theo wGHze6liền coRon hươuwGHze6 ch3BX6Yho đếnh3BX6Y Rocùng. Zing-ha m6Aktz và lãom6Aktz đm6Aktzã m6Aktzcảm thấyRo lòh3BX6Yng hm6Aktzam muốnwGHze6 Roxem cảnhwGHze6 mh3BX6Yáu wGHze6rơi rừngwGHze6 wGHze6rực m6Aktznổi lRoên. Lm6Aktzúc h3BX6Ysói hạ m6Aktz sát hươum6Aktz wGHze6sẽ làRo mộh3BX6Yt cRoảnh đángm6Aktz m6Aktzxem lắm! 

Hm6Aktzai ngườRoi rảh3BX6Yo bưh3BX6Yớc thh3BX6Yeo vếRot châwGHze6n. VếtRo châh3BX6Yn Rorõ đếnRo nỗwGHze6i ngRoay KowGHze6skoosh, wGHze6nhìn chậmRo và khRoông thạom6Aktz vm6Aktzề góm6Aktzt châm6Aktzn, cũngwGHze6 ch3BX6Yó twGHze6hể wGHze6nhắm m6Aktzmắt th3BX6Yheo đượcRo. HọRo h3BX6Ytheo h3BX6Ysát góh3BX6Yt cuộc swGHze6ăn đuổim6Aktz, mỗwGHze6i bm6Aktzước lm6Aktzại đRoọc thêmh3BX6Y cRoái thảmwGHze6 m6Aktzcảnh h3BX6Yhung h3BX6Ybạo mm6Aktzới vwGHze6ừa diễnRo wGHze6ra. Bh3BX6Yây giờ hRoọ tớiRo chỗwGHze6 com6Aktzn hRoươu rừnh3BX6Yg đứngwGHze6 lạiRo đểm6Aktz chh3BX6Yống cự;h3BX6Y tuyếtm6Aktz Rođã wGHze6bị gwGHze6iày xéoRo Rovà xáRoo th3BX6Yrộn tứ wGHze6phía, mh3BX6Yỗi bềm6Aktz Rodài vàoh3BX6Y m6Aktzkhoảng bRoề cawGHze6o củam6Aktz m6Aktzba ngưwGHze6ời lớwGHze6n. h3BX6YỞ gRoiữa làwGHze6 nhh3BX6Yững vết chânh3BX6Y hRoằn sâwGHze6u củawGHze6 Rocon vậth3BX6Y bịh3BX6Y sănh3BX6Y đuổi,Ro vm6Aktzà khm6Aktzắp chh3BX6Yung quaRonh lwGHze6à dh3BX6Yấu m6Aktzchân nh3BX6Yông Rohơn của đànRo sm6Aktzói. Trom6Aktzng khwGHze6i nhữnh3BX6Yg cowGHze6n kháwGHze6c lm6Aktzo giếm6Aktzt, thm6Aktzì Romột vàwGHze6i cRoon sóRoi nh3BX6Yằm nghiêng mwGHze6ột bm6Aktzên đểm6Aktz nwGHze6ghỉ. MRoình chúngm6Aktz h3BX6Yin hằRon xuốnm6Aktzg m6Aktztuyết tm6Aktzrông Rorõ ràh3BX6Yng nhm6Aktzư chRoúng mớim6Aktz nằm6Aktzm trước đh3BX6Yó mwGHze6ột chút.h3BX6Y MRoột coh3BX6Yn swGHze6ói đm6Aktzã bwGHze6ị h3BX6Ycon vậwGHze6t điêRon cuồngm6Aktz wGHze6kia húch3BX6Y trm6Aktzúng vàh3BX6Y dẫm lêm6Aktzn h3BX6Ycho đếnwGHze6 chh3BX6Yết. MộtRo vàiwGHze6 cáiwGHze6 xươnRog m6Aktznhẵn nh3BX6Yhụi cm6Aktzhứng tỏm6Aktz đih3BX6Yều đó. 

MộtRo lầnRo nữwGHze6a họRo h3BX6Ylại nwGHze6gưng bm6Aktzước m6Aktzở chRoỗ dừnm6Aktzg lạih3BX6Y tm6Aktzhứ nh3BX6Yhì. Tm6Aktzại đâyh3BX6Y coh3BX6Yn vậh3BX6Yt tm6Aktzo lớnwGHze6 đã chiếnRo m6Aktzđấu mm6Aktzột cwGHze6ách tRouyệt vọRong. NówGHze6 đãwGHze6 bRoị vậth3BX6Y h3BX6Yngã hRoai lầRon, nRohư nhữngwGHze6 vRoết trênwGHze6 tuyết chh3BX6Yo hm6Aktzọ Rothấy, vàh3BX6Y hRoai lầnm6Aktz wGHze6nó m6Aktzđã wGHze6đánh tawGHze6n m6Aktzđược nwGHze6hững m6Aktzcon sóiwGHze6 m6Aktzhung hănRog, rồi gượngm6Aktz Rođứng lên.m6Aktz Nh3BX6Yó m6Aktzđã hoàwGHze6n tấRot nhih3BX6Yệm m6Aktzvụ wGHze6từ lwGHze6âu, nhưnwGHze6g vẫh3BX6Yn còh3BX6Yn thiếwGHze6t twGHze6ha với h3BX6Ycuộc wGHze6sống. Zing-h3BX6Yha nóiRo rằngh3BX6Y wGHze6một ch3BX6Yon hươuRo rừngm6Aktz m6Aktzđã gRoục nRogã mm6Aktzà còm6Aktzn đứm6Aktzng lh3BX6Yên được thìh3BX6Y h3BX6Ythật Rolà lRoạ, nhh3BX6Yưng Rorõ m6Aktzràng coRon Ronày wGHze6đã đứngwGHze6 lm6Aktzên đượcRo. NRoghe họh3BX6Y kh3BX6Yể h3BX6Ylại cm6Aktzhuyện này chh3BX6Yắc lãoRo m6Aktzphù thủym6Aktz h3BX6Ysẽ m6Aktznhìn thm6Aktzấy nhữnm6Aktzg triệRou chm6Aktzứng vàh3BX6Y điềmh3BX6Y kwGHze6ỳ lạ. 

Đi nữa,wGHze6 họm6Aktz tớih3BX6Y chỗRo ch3BX6Yon hh3BX6Yươu rwGHze6ừng trèh3BX6Yo lêwGHze6n bờm6Aktz đm6Aktzể m6Aktztoan thóam6Aktzt vàm6Aktzo rừm6Aktzng câm6Aktzy. Nhưngm6Aktz kẻ twGHze6hù củawGHze6 m6Aktznó wGHze6đã từm6Aktz phíah3BX6Y sawGHze6u chồmwGHze6 tớm6Aktzi, đếnh3BX6Y nwGHze6ỗi nRoó phRoải lùiRo wGHze6lại h3BX6Yvà ngh3BX6Yã ngửam6Aktz lên chúngRo, đèh3BX6Y wGHze6lên Rohai com6Aktzn sm6Aktzâu xRouống tuyết.h3BX6Y wGHze6Rõ ràh3BX6Yng h3BX6Ylà sắpwGHze6 đếnh3BX6Y giờh3BX6Y pRohút hạm6Aktz sátwGHze6, vì nhữh3BX6Yng cRoon khwGHze6ác đãh3BX6Y bỏm6Aktz mặwGHze6c haRoi cm6Aktzon kRoia lạim6Aktz khh3BX6Yông đụngwGHze6 tm6Aktzới. m6AktzHọ Rođi Roqua hRoai chặng dRoừng lh3BX6Yại nữaRo, ham6Aktzi wGHze6chỗ rấth3BX6Y gầnh3BX6Y nhawGHze6u. Bâm6Aktzy wGHze6giờ dấwGHze6u chh3BX6Yân ch3BX6Yó ph3BX6Yha mRoàu đỏRo vàRo nhữwGHze6ng vết châm6Aktzn đềh3BX6Yu đặnwGHze6 cm6Aktzủa com6Aktzn vậth3BX6Y h3BX6Yto h3BX6Ylớn h3BX6Ytrông wGHze6đã h3BX6Yxiêu wGHze6vẹo vh3BX6Yà ngwGHze6ắn hơRon. Thếm6Aktz rồim6Aktz họh3BX6Y nghe wGHze6thấy nhữngwGHze6 tiwGHze6ếng wGHze6động m6Aktzđầu tiênm6Aktz củam6Aktz cuộh3BX6Yc chiếnh3BX6Y h3BX6Yđấu wGHze6- khôngh3BX6Y ph3BX6Yhải nhữngm6Aktz tiếngRo tru dwGHze6ài wGHze6của cuộcwGHze6 sănRo đuổi,Ro màRo h3BX6Ynhững tiếngh3BX6Y sRoủa wGHze6ngắn nwGHze6hát gừngwGHze6 m6Aktzbáo hiệum6Aktz mh3BX6Yột trậnm6Aktz Roxáp lá cRoà vwGHze6à tiếnm6Aktzg rh3BX6Yăng wGHze6cắn Rovào thịt.wGHze6 Bòm6Aktz ngượcwGHze6 chh3BX6Yiều giwGHze6ó, Zing-hh3BX6Ya nằwGHze6m swGHze6át bụng wGHze6xuống tum6Aktzyết, h3BX6Yvà cùRong vớiRo hắRon h3BX6Ylà Koskooshm6Aktz, nRogười m6Aktzmà h3BX6Ysau nàyh3BX6Y làmh3BX6Y wGHze6chúa tểwGHze6 dân trwGHze6ong bộRo lạRoc. HRoai ngườiwGHze6 cùnwGHze6g gạm6Aktzt wGHze6những cm6Aktzành wGHze6cây gm6Aktzỗ báchm6Aktz lòRoa xòRoa vh3BX6Yà nm6Aktzhìn vềRo m6Aktzphía trước. Họh3BX6Y h3BX6Yđược Rochứng kiếnh3BX6Y cảnhRo cuốim6Aktz cùng. 

Giống nhwGHze6ư tấth3BX6Y ch3BX6Yả nhữm6Aktzng cảRom tưởnh3BX6Yg củawGHze6 thờRoi trẻwGHze6, cảnh3BX6Yh h3BX6Ytượng hãRoy h3BX6Ycòn rõm6Aktz rệtRo trong tríwGHze6 nRohớ lão,h3BX6Y vwGHze6à cặpRo mm6Aktzắt mờm6Aktz củam6Aktz wGHze6lão nhh3BX6Yìn h3BX6Ycảnh cuh3BX6Yối cùh3BX6Yng hm6Aktziện rRoa h3BX6Ylinh đwGHze6ộng như tm6Aktzrong thờim6Aktz h3BX6Yxa h3BX6Yxưa ấy.h3BX6Y KoskoowGHze6sh ngạcRo nhiwGHze6ên vềh3BX6Y điềum6Aktz nwGHze6ày; vìwGHze6 trowGHze6ng nRohững wGHze6ngày th3BX6Yheo sau, km6Aktzhi lãoRo lRoà ngườwGHze6i lãwGHze6nh đạom6Aktz wGHze6và đứngRo đầuwGHze6 m6Aktzhội đồngRo bộh3BX6Y lRoạc, lwGHze6ão đwGHze6ã h3BX6Ythực hiện Ronhững thàRonh tíchm6Aktz lwGHze6ớn lRoao vh3BX6Yà đm6Aktzã làm6Aktzm ch3BX6Yho nwGHze6gười Peh3BX6Ylly luônRo miệwGHze6ng ngRouyền rủawGHze6 tên m6Aktzlão, đm6Aktzó m6Aktzlà cwGHze6hưa nóh3BX6Yi tm6Aktzới ngưh3BX6Yời m6Aktzda trắngRo kỳRo dwGHze6ị**** màm6Aktz lm6Aktzão đh3BX6Yã m6Aktzgiết h3BX6Ytrong wGHze6một cuộc đấum6Aktz cônRog khm6Aktzai, mỗiRo ngm6Aktzười mộwGHze6t cm6Aktzon wGHze6dao wGHze6cầm tay. 

LãRoo nghm6Aktzĩ m6Aktzmột hồim6Aktz lRoâu vềwGHze6 twGHze6hời trRoai tm6Aktzrẻ m6Aktzcủa wGHze6lão, h3BX6Ycho đếnh3BX6Y khm6Aktzi m6Aktzngọn lửRoa tànm6Aktz Roxuống và h3BX6Ykhi h3BX6Ycái lạnRoh cắtRo h3BX6Ysâu hơh3BX6Yn vàoRo dRoa lRoão. Lầm6Aktzn nàwGHze6y h3BX6Ylão tih3BX6Yếp thm6Aktzêm hah3BX6Yi tRohanh cwGHze6ủi vào nRogọn h3BX6Ylửa vm6Aktzà wGHze6đo lạim6Aktz wGHze6xem cuộcwGHze6 swGHze6ống củRoa lãoh3BX6Y còm6Aktzn m6Aktzđược bRoao lâuh3BX6Y vớim6Aktz nhữngwGHze6 thanm6Aktzh còn lại.wGHze6 Nm6Aktzếu Sitcum-tm6Aktzo-ha Rochịu nm6Aktzhớ h3BX6Ylời ônh3BX6Yg ngọwGHze6ai m6Aktzcủa nóm6Aktz vm6Aktzà nhặtm6Aktz ômRo h3BX6Ycủi m6Aktzlớn hơnm6Aktz, thì nm6Aktzhững gm6Aktziờ wGHze6sống wGHze6của lm6Aktzão m6Aktzsẽ dàh3BX6Yi hơh3BX6Yn. Thậtm6Aktz làm6Aktz mRoột cm6Aktzhuyện dễwGHze6 dàngRo. Nhh3BX6Yưng nóRo vẫnm6Aktz lh3BX6Yà một đứm6Aktza Robé vm6Aktzô tâm.m6Aktz NwGHze6ó khônwGHze6g ngh3BX6Yhĩ gRoì đếnh3BX6Y ngườim6Aktz h3BX6Ytiền bốih3BX6Y tRoừ kRohi h3BX6YHải LwGHze6y, cháuh3BX6Y nội wGHze6Zing-ha, bắtwGHze6 đwGHze6ầu đểm6Aktz mắtwGHze6 tớim6Aktz wGHze6nó. Chà,Ro điềRou đówGHze6 cRoó gRoì quawGHze6n trọnwGHze6g? LúcwGHze6 cònm6Aktz trẻ truwGHze6ng, lãRoo đãm6Aktz wGHze6chẳng hàRonh độngh3BX6Y h3BX6Ynhư thh3BX6Yế lm6Aktzà Rogì? h3BX6YCó mộtRo wGHze6lúc Rolão đãm6Aktz h3BX6Ylắng ngh3BX6Yhe tronwGHze6g im lặng.h3BX6Y CówGHze6 thwGHze6ể coRon trah3BX6Yi lwGHze6ão đãh3BX6Y mRoềm lòm6Aktzng, vàwGHze6 nm6Aktzó cwGHze6ùng wGHze6đàn chóh3BX6Y quawGHze6y lạiRo đểh3BX6Y đwGHze6ưa cha giàm6Aktz ch3BX6Yủa nh3BX6Yó cùngwGHze6 vớm6Aktzi bRoộ lm6Aktzạc Rotới wGHze6chỗ m6Aktznhiều hươuRo nah3BX6Yi bh3BX6Yéo mập. 

m6Aktz Lão dh3BX6Yỏng tam6Aktzi ngRohe ngóngwGHze6, trh3BX6Yí ócm6Aktz đangRo bốiwGHze6 m6Aktzrối m6Aktzcủa lm6Aktzão lắm6Aktzng m6Aktzđi trowGHze6ng chốcm6Aktz lát. KhôRong mộtwGHze6 tiếngwGHze6 độh3BX6Yng nhẹ.m6Aktz KhwGHze6ông wGHze6có gm6Aktzì cả.wGHze6 MRoột mìnRoh lãoRo thởm6Aktz h3BX6Yphì phRoào giữawGHze6 cảnh êmh3BX6Y lặngRo m6Aktzhoang vRou. Tm6Aktzhật wGHze6là ch3BX6Yô độc.m6Aktz m6AktzIm ngheh3BX6Y! CáiRo gìRo đó?Ro Lh3BX6Yão rùnwGHze6g mìnhh3BX6Y. h3BX6YTiếng rống wGHze6 dài qum6Aktzen Rothuộc wGHze6phá vwGHze6ỡ Rokhoảng khôm6Aktzng, vàwGHze6 nóRo h3BX6Yở ngm6Aktzay km6Aktzế bênm6Aktz. ThwGHze6ế rồi,h3BX6Y tronm6Aktzg cặph3BX6Y mắRot tối swGHze6ầm củh3BX6Ya lãh3BX6Yo hiệwGHze6n lêh3BX6Yn hình3BX6Yh ảRonh Rocon h3BX6Yhươu rừngh3BX6Y wGHze6- wGHze6con hươum6Aktz rừngh3BX6Y giRoà num6Aktza m6Aktz- sườn bịRo cắnwGHze6 wGHze6nát vàRo hawGHze6i bêm6Aktzn h3BX6Yhông rònm6Aktzg mwGHze6áu, cwGHze6ái bờmm6Aktz bịh3BX6Y xâuwGHze6 xh3BX6Yé, vh3BX6Yà cặpm6Aktz sừwGHze6ng nhiềh3BX6Yu gạc cúih3BX6Y sh3BX6Yát xuốngm6Aktz đấtm6Aktz còwGHze6n m6Aktzcố húch3BX6Y ch3BX6Yho tớim6Aktz ch3BX6Yùng. Lh3BX6Yão tRohấy nRohững Rohình tRohù mm6Aktzàu xRoám vụt quwGHze6a vụth3BX6Y lạih3BX6Y, Ronhững cặpRo mm6Aktzắt lom6Aktzng lRoanh, nhữnRog cRoái lưỡiRo thèRo lèm6Aktz, nhữnRog hm6Aktzàm răng nhm6Aktzọn hoh3BX6Yắt lònm6Aktzg h3BX6Yròng nướcRo dãm6Aktzi. Lãom6Aktz twGHze6hấy cáiRo wGHze6vòng tròh3BX6Yn wGHze6xáp gầh3BX6Yn lạm6Aktzi cRoho m6Aktzđến khi chỉh3BX6Y cònh3BX6Y làRo mh3BX6Yột chấmh3BX6Y đenh3BX6Y giữaRo đámh3BX6Y tuyếtRo bịwGHze6 dàm6Aktzy xéo. 

Mộtm6Aktz cáwGHze6i mm6Aktzõm lwGHze6ạnh chm6Aktzạm m6Aktzvào máRo m6Aktzlão lh3BX6Yàm đầum6Aktz ówGHze6c wGHze6lão Roquay vRoề hiRoện m6Aktztại. h3BX6YTay lãwGHze6o đưa vộiRo vàom6Aktz Rođống lRoửa rúwGHze6t Rora h3BX6Ymột h3BX6Ythanh cwGHze6ủi đangwGHze6 chm6Aktzáy. Bh3BX6Yàng wGHze6hoàng mộtm6Aktz láth3BX6Y vRoì cwGHze6ái h3BX6Ysợ truyền wGHze6thống đốih3BX6Y vớih3BX6Y lòam6Aktzi ngRoười, cwGHze6on vwGHze6ật kih3BX6Ya lùm6Aktzi lRoại, hm6Aktzú lênwGHze6 mộth3BX6Y tm6Aktziếng dàim6Aktz để gọiRo đồngm6Aktz bọnh3BX6Y; nhữngwGHze6 cm6Aktzon m6Aktznày trwGHze6ả lờiwGHze6 wGHze6ngay, cwGHze6ho h3BX6Yđến km6Aktzhi wGHze6một vònwGHze6g nhữh3BX6Yng cm6Aktzon vật đm6Aktzầu xám6Aktzm, miệngm6Aktz rớwGHze6t rh3BX6Yãi, quRoây m6Aktzquần m6Aktzxung quh3BX6Yanh. Lãh3BX6Yo lm6Aktzắng ngwGHze6he nhwGHze6ững tiếRong gầmm6Aktz gm6Aktzừ tiến lh3BX6Yại gầRon; nhữngRo m6Aktzcon vậh3BX6Yt thởh3BX6Y hổnRo hểnm6Aktz khwGHze6ông chịh3BX6Yu tảm6Aktzn Rođi. Bh3BX6Yây giờwGHze6 mộtRo cRoon đưa Ro ngực rm6Aktza phím6Aktza twGHze6rước, rồim6Aktz lếtwGHze6 mìnhRo tớwGHze6i gm6Aktzần, h3BX6Yđến m6Aktzcon thRoứ hawGHze6i, wGHze6rồi h3BX6Yđến h3BX6Ycon thm6Aktzứ ba, nhm6Aktzưng Rokhông cRoon nàowGHze6 Rolùi lh3BX6Yại cwGHze6ả. LãowGHze6 m6Aktzcòn bấh3BX6Yu víum6Aktz lấyRo cuộm6Aktzc đờiRo làRom gì?m6Aktz RoLão h3BX6Ytự hỏi, rồiRo Robỏ thawGHze6nh củRoi đanwGHze6g cRoháy xuốh3BX6Yng tuywGHze6ết. ThanwGHze6h cwGHze6ủi lRoèo Roxèo tắtRo ngấm.Ro Cái vòngm6Aktz trh3BX6Yòn gầmh3BX6Y gwGHze6ừ mộtRo cwGHze6ách bh3BX6Yồn cRohồn nh3BX6Yhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?