Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: Th6RnaWXe La6RnaWXw oeTf Life

Lão Koskoosh ceThăm ceThú ngh3aYzTye haSA2Jqbu háu.6RnaWX TSA2Jqbuy m3aYzTyắt lãoSA2Jqb đ6RnaWXã m6RnaWXờ từSA2Jqb lâSA2Jqbu, n3aYzTyhưng ta6RnaWXi lSA2Jqbão còn thínheT lắm3aYzTy, v3aYzTyà một3aYzTy tiếngSA2Jqb độnSA2Jqbg SA2Jqbkhẽ cũng6RnaWX t3aYzTyhấu SA2Jqbtới ceTái eTtrí thôn3aYzTyg SA2Jqbminh sSA2Jqbuy k3aYzTyém vẫn eT còn nằmeT sSA2Jqbau v3aYzTyầng SA2Jqbtrán khô3aYzTy héeTo, nhSA2Jqbưng kSA2Jqbhông cSA2Jqbòn đểSA2Jqb ý6RnaWX eTđến việc3aYzTy đờ6RnaWXi nữa.eT SA2JqbÀ! Đó3aYzTy 6RnaWXlà Sitcum-to-ha đang6RnaWX theTe t3aYzTyhé nguyềeTn rủaeT đà3aYzTyn cheTó 6RnaWXmà 6RnaWXnàng đánh6RnaWX đậ3aYzTyp 3aYzTyvà 3aYzTyvỗ vềeT đểeT SA2Jqbbuộc vào dâyeT cươ3aYzTyng. S6RnaWXitcum-to-ha 6RnaWXlà SA2Jqbcháu ngọSA2Jqbai lãoSA2Jqb. NhưneTg nàSA2Jqbng quá6RnaWX 6RnaWXbận n6RnaWXên chẳng 6RnaWXthèm n3aYzTyghĩ tới3aYzTy eTông nSA2Jqbgọai 3aYzTygià nu3aYzTya ngSA2Jqbồi eTtrơ teTrọi tr6RnaWXên tuyế6RnaWXt, tuyệ3aYzTyt SA2Jqbvọng v3aYzTyà yếu đuối.6RnaWX Phả6RnaWXi nh3aYzTyổ trSA2Jqbại SA2Jqbcho 3aYzTyxong. CoeTn đường6RnaWX dà6RnaWXi eTđang chờSA2Jqb đợi3aYzTy troSA2Jqbng khSA2Jqbi nSA2Jqbhững đo6RnaWXạn ngày ngắnSA2Jqb n3aYzTygủi SA2Jqbkhông chịu3aYzTy c6RnaWXhậm lại.6RnaWX CuộceT sSA2Jqbống 3aYzTyvà nheTững bổn3aYzTy phSA2Jqbận của3aYzTy cu6RnaWXộc sống chứSA2Jqb kh3aYzTyông pSA2Jqbhải của3aYzTy cSA2Jqbái chết,SA2Jqb giụcSA2Jqb giSA2Jqbã nànSA2Jqbg. SA2JqbMà SA2Jqbbây gi6RnaWXờ lãoeT gầneT 6RnaWXvới eTcái chế3aYzTyt lắm rồi. 

eT Ý 6RnaWXnghĩ 3aYzTyđó là6RnaWXm lão3aYzTy giàSA2Jqb 3aYzTyhoảng h3aYzTyốt 3aYzTytrong mộtSA2Jqb lúeTc. Lã6RnaWXo đưaSA2Jqb eTbàn taSA2Jqby t6RnaWXê liệSA2Jqbt eTrun eTrẩy sờ soạng6RnaWX đốSA2Jqbng củ3aYzTyi eTkhô nhỏ6RnaWX SA2Jqbbé bênSA2Jqb cạn3aYzTyh lão3aYzTy. SA2JqbChắc ceThắn lSA2Jqbà đốngeT c6RnaWXủi nằm3aYzTy đó,SA2Jqb bà3aYzTyn tay eTlão lại6RnaWX rụSA2Jqbt vSA2Jqbề 6RnaWXvà neTằm ẩeTn dSA2Jqbưới nhữ3aYzTyng teTấm 6RnaWXda thú3aYzTy rSA2Jqbách rưới6RnaWX eTbẩn thỉ3aYzTyu, và6RnaWX lão l6RnaWXại chă6RnaWXm chúeT 6RnaWXnghe ngóngSA2Jqb. TiếngeT SA2Jqbsột sọ3aYzTyat củSA2Jqba nhữn3aYzTyg tấmeT 3aYzTyda 3aYzTycho lSA2Jqbão biếeTt rằng3aYzTy SA2Jqbcăn lều6RnaWX bằng 3aYzTyda h6RnaWXươu 6RnaWXcủa 6RnaWXviên chúSA2Jqba bộ3aYzTy 3aYzTylạc đãeT đưSA2Jqbợc d3aYzTyỡ SA2Jqbxuống vàSA2Jqb đanSA2Jqbg đượceT 6RnaWXnén SA2Jqbgọn lại3aYzTy cho dễSA2Jqb ma6RnaWXng đi.3aYzTy ViSA2Jqbên chSA2Jqbúa tể3aYzTy l6RnaWXà coeTn lã6RnaWXo, hắ3aYzTyn ca6RnaWXo SA2Jqblớn, 6RnaWXlực lưỡng,6RnaWX cầmSA2Jqb đầSA2Jqbu eTbộ lạ6RnaWXc và6RnaWX là mộteT taSA2Jqby 3aYzTythiện xạ.6RnaWX T3aYzTyrong eTkhi phụeT eTnữ v6RnaWXất vả6RnaWX SA2Jqblo liệuSA2Jqb heTành treTang eTcủa eTtrại, giọng hắeTn veTang l3aYzTyên, quởSA2Jqb tráceTh hSA2Jqbọ chậmSA2Jqb chạ6RnaWXp. Lã3aYzTyo KoeTskoosh 6RnaWXlằng ta3aYzTyi. Đây6RnaWX 6RnaWXlà 3aYzTylần cuối cùngSA2Jqb 3aYzTylão c3aYzTyòn ng3aYzTyhe giọng3aYzTy đ3aYzTyó. eTTúp lềuSA2Jqb SA2Jqbcủa Geeho3aYzTyw đã6RnaWX d6RnaWXỡ rồi3aYzTy! VeTà nSA2Jqbhà c3aYzTyủa Tus3aYzTyken cũng dỡSA2Jqb rồi!6RnaWX eTBảy, tá3aYzTym, cSA2Jqbhín; c6RnaWXhỉ 3aYzTycòn lều6RnaWX củaSA2Jqb l6RnaWXão phùeT thủ3aYzTyy còn6RnaWX đứngeT 6RnaWXmà thôi.eT Kìa! Bây6RnaWX eTgiờ SA2Jqbhọ 3aYzTydỡ đSA2Jqbến tú3aYzTyp lềuSA2Jqb đóSA2Jqb eTrồi. LãoeT ngh3aYzTye SA2Jqbthấy tiếeTng lãeTo phù6RnaWX thủSA2Jqby cằnSA2Jqb nhằn tr3aYzTyong SA2Jqbkhi hắnSA2Jqb x3aYzTyếp lều6RnaWX lênSA2Jqb x6RnaWXe trượSA2Jqbt tuyết.3aYzTy 6RnaWXMột đứaSA2Jqb nhỏSA2Jqb leTè nheTè khóeTc v6RnaWXà mộeTt thiếu phụeT cấ6RnaWXt ti3aYzTyếng h6RnaWXát r6RnaWXu t3aYzTyrầm trầm6RnaWX tron6RnaWXg heTọng để3aYzTy d6RnaWXỗ d6RnaWXành eTnó. LãoSA2Jqb già6RnaWX nghĩ, teThằng eTKoo-tee, 3aYzTymột đứ3aYzTya b3aYzTyé heTay quấySA2Jqb SA2Jqbnhư vậy3aYzTy l3aYzTyà veTì neTó khônSA2Jqbg đượcSA2Jqb kSA2Jqbhoẻ lắm.eT CeTó lẽ nóSA2Jqb 6RnaWXcũng chẳngeT sốSA2Jqbng được6RnaWX SA2Jqbbao lâeTu eTnữa, nSA2Jqbgười tSA2Jqba sẽSA2Jqb đ6RnaWXốt l3aYzTyửa đểeT k3aYzTyhoét một6RnaWX cáieT heTố trong tuyếSA2Jqbt v3aYzTyà xếp3aYzTy 3aYzTyđá l6RnaWXên tSA2Jqbrên để6RnaWX g6RnaWXiữ c3aYzTyho ceThó sói6RnaWX khỏi6RnaWX bớSA2Jqbi 3aYzTyxác r3aYzTya. C3aYzTyhà, chuyện ấySA2Jqb cSA2Jqbó SA2Jqbgì là3aYzTy qu3aYzTyan hệ.3aYzTy Nhi6RnaWXều lắm6RnaWX th6RnaWXì nó3aYzTy ceTũng cheTỉ sốSA2Jqbng đưeTợc ítSA2Jqb eTnăm eTnữa, m6RnaWXà bữ3aYzTya đói 6RnaWXbữa n3aYzTyo. V6RnaWXà rố6RnaWXt ceTuộc T6RnaWXử ThSA2Jqbần đãeT chự3aYzTyc sẵeTn, l3aYzTyuôn lSA2Jqbuôn 3aYzTyđói v3aYzTyà đóeTi hơ6RnaWXn a3aYzTyi hế3aYzTyt, sẽ eTdang taSA2Jqby đón6RnaWX đợi. 

Tiếng6RnaWX gìeT 6RnaWXđó? SA2JqbÀ, SA2Jqbmọi người3aYzTy eTđang buộcSA2Jqb 3aYzTyxe v6RnaWXà gió3aYzTyng dâeTy cương.eT Lão3aYzTy lắnSA2Jqbg ng3aYzTyhe vì3aYzTy lã6RnaWXo sẽ chẳ3aYzTyng còSA2Jqbn 3aYzTybao 6RnaWXgiờ đưeTợc ngSA2Jqbhe nữ6RnaWXa. TiếngeT r3aYzTyoi vu6RnaWXn vSA2Jqbút giá6RnaWXng xu6RnaWXống gi3aYzTyữa đàeTn chóeT. Hãy leTắng ng3aYzTyhe chSA2Jqbúng ríSA2Jqbt! Ch6RnaWXúng gheTét 3aYzTycông việSA2Jqbc nặng3aYzTy nhọ6RnaWXc 3aYzTyvà 3aYzTynhững đoSA2Jqbạn đườngeT dài6RnaWX biết baoSA2Jqb! 3aYzTyLần luợt,3aYzTy x3aYzTye 3aYzTytrượt tuySA2Jqbết SA2Jqbchuyển độngSA2Jqb SA2Jqbchậm eTchạp để6RnaWX SA2Jqbrồi biế3aYzTyn d6RnaWXần trSA2Jqbong im lặ6RnaWXng. C3aYzTyhúng đ6RnaWXã đi6RnaWX hếeTt. CheTúng đSA2Jqbã khu3aYzTyất kSA2Jqbhỏi đời3aYzTy lSA2Jqbão, v3aYzTyà leTão đứngSA2Jqb 6RnaWXcô đSA2Jqbơn tr3aYzTyước giờ phútSA2Jqb cSA2Jqbay đắngeT cu3aYzTyối cùneTg của6RnaWX 6RnaWXcuộc đời.6RnaWX K6RnaWXhông. TuyếtSA2Jqb lạ6RnaWXo xạo3aYzTy dướieT đô6RnaWXi giàSA2Jqby da, mộ6RnaWXt neTgười đứngeT bên6RnaWX lSA2Jqbão, một6RnaWX bàeTn 3aYzTytay nhẹ3aYzTy nhSA2Jqbàng eTđặt lênSA2Jqb đSA2Jqbầu lãSA2Jqbo. CeTon 6RnaWXlão quả thực3aYzTy SA2Jqbtử teTế lắmSA2Jqb mớ3aYzTyi đối6RnaWX eTxử n6RnaWXhư teThế. Lão3aYzTy nhớSA2Jqb eTlại nSA2Jqbhững ôneTg lSA2Jqbão khác3aYzTy eTmà co3aYzTyn trai khSA2Jqbông 6RnaWXchịu đợieT n6RnaWXán lạiSA2Jqb eTsau k6RnaWXhi 3aYzTybộ lạc3aYzTy đeTã đieT hết6RnaWX. Như3aYzTyng ceTon t3aYzTyrai 6RnaWXlão đã3aYzTy SA2Jqbở SA2Jqblại. Lão thảSA2Jqb h6RnaWXồn vềeT eTquá keThứ, SA2Jqbcho đếneT k3aYzTyhi 6RnaWXtiếng của3aYzTy 6RnaWXchàng tra6RnaWXi tSA2Jqbrẻ lôSA2Jqbi kSA2Jqbéo 6RnaWXlão t6RnaWXrở về eT hiện tại. 

"Cha thấy3aYzTy bằeTng 3aYzTylòng chứ?SA2Jqb" ChànSA2Jqbg hỏi. 

LãSA2Jqbo teTrả lời:6RnaWX 6RnaWX"Cha bằngSA2Jqb lòng!" 

"6RnaWXBên SA2Jqbcạnh 3aYzTycha cóSA2Jqb ceTủi 6RnaWXđó," chSA2Jqbàng tra3aYzTyi nóiSA2Jqb tiếp,SA2Jqb eT"và 3aYzTylửa cháy mạn6RnaWXh. BuổeTi 6RnaWXsáng treTời 3aYzTyu áSA2Jqbm và3aYzTy 3aYzTyđã b3aYzTyớt lSA2Jqbạnh rồi.6RnaWX TuyếtSA2Jqb sắpeT reTơi. Ng3aYzTyay b3aYzTyây gieTờ tuSA2Jqbyết cũng SA2Jqbđang r3aYzTyơi rồi." 

"Phải, eTngay lúc3aYzTy 6RnaWXnày tuySA2Jqbết đang3aYzTy rơi!" 

"eTCác 3aYzTyngười tro3aYzTyng 3aYzTybộ lạc3aYzTy vội6RnaWX lắ6RnaWXm. Hàn3aYzTyh leTý củaSA2Jqb họeT nặnSA2Jqbg eTnề màeT bSA2Jqbụng eThọ lạ3aYzTyi lé6RnaWXp xẹp v3aYzTyì thiế6RnaWXu ăn.3aYzTy Đườ3aYzTyng deTài nêeTn họSA2Jqb phảSA2Jqbi đ6RnaWXi cSA2Jqbho mau3aYzTy. Th6RnaWXôi SA2Jqbcon SA2Jqbđi đây.3aYzTy Ch3aYzTya bằng lòng3aYzTy chứ?" 

"BằSA2Jqbng lòng6RnaWX. Ch6RnaWXa SA2Jqbnhư eTchiếc SA2Jqblá năeTm ngóaeTi cSA2Jqbòn seTót lại,3aYzTy díeTnh vất3aYzTy vSA2Jqbưởng một chút6RnaWX ởSA2Jqb cuống3aYzTy. LàSA2Jqbn giSA2Jqbó đầSA2Jqbu tiSA2Jqbên t6RnaWXhổi leTà eTcha rụn3aYzTyg. Tiếng6RnaWX của3aYzTy SA2Jqbcha giống3aYzTy SA2Jqbnhư tiếneTg một 6RnaWXbà lSA2Jqbão. MắteT 6RnaWXcha khôeTng còneT dẫn6RnaWX đường6RnaWX 3aYzTycho cheTân c3aYzTyha SA2Jqbđi, châneT cheTa nặ6RnaWXng nề, ngườiSA2Jqb 6RnaWXcha meTệt 3aYzTymỏi, SA2Jqbcha beTằng lòng." 

6RnaWX Lão 6RnaWXcúi đầ6RnaWXu mãeTn nguyện6RnaWX eTcho đến6RnaWX khSA2Jqbi t3aYzTyiếng tuyết6RnaWX lạo6RnaWX 6RnaWXxạo 6RnaWXbiến hế6RnaWXt troeTng k6RnaWXhông gian, 6RnaWXvà l3aYzTyão beTiết rằ6RnaWXng coSA2Jqbn lãoSA2Jqb đãeT đ6RnaWXi 6RnaWXxa eTkhông c3aYzTyòn gọi3aYzTy lạSA2Jqbi được3aYzTy nữSA2Jqba. T3aYzTyay lãoeT vội vàngeT quờ3aYzTy quạngSA2Jqb eTsờ đốeTng củi.SA2Jqb ChỉeT còn6RnaWX đống6RnaWX cSA2Jqbủi nàeTy 3aYzTyđứng 3aYzTygiữa lãoSA2Jqb vàeT ceTõi vĩneTh cửSA2Jqbu đang h6RnaWXá miệneTg 3aYzTychờ đó6RnaWXn l3aYzTyão. eTNhư vậySA2Jqb l3aYzTyà đờSA2Jqbi lãSA2Jqbo chỉSA2Jqb eTcòn 3aYzTyđo bằng6RnaWX meTột mớeT 3aYzTycủi. Lần lượt3aYzTy từng3aYzTy th6RnaWXanh củiSA2Jqb 3aYzTymột s3aYzTyẽ tiếpSA2Jqb thêm3aYzTy eTvào 3aYzTyngọn lửa,3aYzTy vSA2Jqbà ceTứ n6RnaWXhư thế,SA2Jqb thần3aYzTy chếtSA2Jqb sẽ lần3aYzTy từng3aYzTy bướceT tiến6RnaWX teTới lão.6RnaWX 6RnaWXKhi 3aYzTythanh củeTi cuố6RnaWXi cù6RnaWXng eTđã cSA2Jqbháy hếeTt, s6RnaWXương tuyết leTạnh lẽ3aYzTyo s3aYzTyẽ 6RnaWXtrở nê3aYzTyn khốcSA2Jqb liệt6RnaWX. HaSA2Jqbi ch6RnaWXân lã6RnaWXo 6RnaWXsẽ 6RnaWXchịu khuất3aYzTy phục3aYzTy trư6RnaWXớc, rồ6RnaWXi đến hai6RnaWX t6RnaWXay lãSA2Jqbo, v6RnaWXà sự3aYzTy têSA2Jqb cứ3aYzTyng seTẽ dầeTn dầnSA2Jqb 6RnaWXchuyển từeT ngòeTai veTào đếneT eTgiữa cơ3aYzTy thể3aYzTy lão. Đầu3aYzTy lãeTo sẽ3aYzTy gụ6RnaWXc vềeT 6RnaWXphía trước,6RnaWX tỳeT SA2Jqbvào haeTi đầ6RnaWXu gối,3aYzTy vàeT eTlão 6RnaWXsẽ n6RnaWXghỉ gieTấc 6RnaWXngàn thSA2Jqbu, thật eTlà d3aYzTyễ 6RnaWXdàng. Ngư6RnaWXời đờiSA2Jqb aeTi cũ6RnaWXng chết3aYzTy mộeTt lần. 

Lão khôn3aYzTyg th6RnaWXan vã6RnaWXn. 3aYzTyĐó 3aYzTylà lềSA2Jqb l3aYzTyối 3aYzTycủa kiSA2Jqbếp số3aYzTyng m6RnaWXà, eTcó 6RnaWXgì eTbất công3aYzTy đâeTu? Lã6RnaWXo ra đời6RnaWX geTần vớiSA2Jqb đSA2Jqbất, 3aYzTylão đã3aYzTy sống3aYzTy gần6RnaWX với6RnaWX đeTất, vàSA2Jqb luậteT leTệ peThát nguyeTên SA2Jqbở 3aYzTyđó khôSA2Jqbng có gìeT m6RnaWXới l6RnaWXạ đố6RnaWXi vớ6RnaWXi l6RnaWXão. SA2JqbĐó là6RnaWX leTuật lệSA2Jqb đối3aYzTy vớ3aYzTyi SA2Jqbtất cả3aYzTy mọi3aYzTy thểSA2Jqb x6RnaWXác. TạoSA2Jqb h3aYzTyóa không nươngeT t6RnaWXay SA2Jqbvới thể6RnaWX xác6RnaWX. TạoSA2Jqb hóSA2Jqba không6RnaWX hề6RnaWX cheTú SA2Jqbý t3aYzTyới cSA2Jqbái vậ6RnaWXt ceTụ th3aYzTyể màeT ngư6RnaWXời ta m3aYzTyệnh 6RnaWXdanh l6RnaWXà cá6RnaWX nhânSA2Jqb. TạSA2Jqbo hóa6RnaWX ch6RnaWXỉ cheTú 6RnaWXý tớieT c6RnaWXhủng lọai,SA2Jqb teTới nòeTi giống.6RnaWX 6RnaWXĐó làSA2Jqb điều treTừu tượng6RnaWX sâ6RnaWXu x3aYzTya nh3aYzTyất m6RnaWXà đầeTu eTóc ma3aYzTyn rợeT của3aYzTy lã3aYzTyo SA2JqbKoskoosh c6RnaWXó thểSA2Jqb hiểu6RnaWX được, nhưSA2Jqbng 3aYzTylão hiểu6RnaWX một6RnaWX cá3aYzTych teThấu đ3aYzTyáo. Lão6RnaWX đãeT trông3aYzTy tSA2Jqbhấy nó3aYzTy 3aYzTythể hieTện tron3aYzTyg mọi3aYzTy cuộc sống.6RnaWX NhựaSA2Jqb 3aYzTycây tràneT ứa,6RnaWX màeTu xSA2Jqbanh eTrờn củeTa mSA2Jqbầm liễ6RnaWXu, láSA2Jqb và3aYzTyng rụ3aYzTyng 3aYzTy- chỉSA2Jqb mộSA2Jqbt sự SA2Jqb kiện này6RnaWX cũSA2Jqbng đ6RnaWXủ đểSA2Jqb diễnSA2Jqb t3aYzTyả tấteT cả6RnaWX lịcheT sử.3aYzTy Nh6RnaWXưng tạo6RnaWX h3aYzTyóa đềueT đặteT ceTho eTcá nhân m3aYzTyột nhiệm3aYzTy vụ.SA2Jqb Nếu3aYzTy hắnSA2Jqb keThông là6RnaWXm tròn3aYzTy nhi3aYzTyệm v6RnaWXụ đeTó, hắ6RnaWXn sẽ3aYzTy 6RnaWXchết. M6RnaWXà nếu6RnaWX làSA2Jqbm trònSA2Jqb nhiệm v6RnaWXụ đó,3aYzTy thì6RnaWX cSA2Jqbũng vậ6RnaWXy, hắneT v3aYzTyẫn SA2Jqbphải cSA2Jqbhết. TạoeT eThóa không3aYzTy SA2Jqbhề qSA2Jqbuan tâeTm, eTcó 3aYzTyrất nhiều neTgười đã3aYzTy tueTân ch3aYzTyịu vàeT chíneTh sự6RnaWX tu3aYzTyân chịu,3aYzTy eT- chứ3aYzTy khô3aYzTyng p6RnaWXhải nSA2Jqbgười tuân chịu6RnaWX 6RnaWX- 3aYzTymới sốn3aYzTyg eTvà sống6RnaWX mãiSA2Jqb 3aYzTymãi. Bộ3aYzTy lạcSA2Jqb của6RnaWX KoskeToosh đã6RnaWX eTcó t3aYzTyừ l6RnaWXâu đờ6RnaWXi lSA2Jqbắm rồi. NhữeTng ôngeT giàeT SA2Jqbmà l6RnaWXão 6RnaWXbiết keThi cò3aYzTyn là3aYzTy mSA2Jqbột đứ3aYzTya treTẻ, đãeT biết6RnaWX 3aYzTynhững ônSA2Jqbg SA2Jqbgià khác s6RnaWXinh trưeTớc họ.eT NhưSA2Jqb vậy,SA2Jqb sựSA2Jqb 3aYzTythực là3aYzTy bộ3aYzTy lạc3aYzTy 3aYzTyđã 6RnaWXtồn tại,6RnaWX b3aYzTyộ lạcSA2Jqb SA2Jqblà tượngSA2Jqb tSA2Jqbrưng cho6RnaWX sự t3aYzTyuân chịueT củaeT teTất 6RnaWXcả neThững ngườ3aYzTyi teThuộc beTộ lạc,eT nheTững người3aYzTy đ3aYzTyã chìmSA2Jqb sâu3aYzTy trong quá6RnaWX khứSA2Jqb vàSA2Jqb m6RnaWXồ mảSA2Jqb kheTông ceTòn SA2Jqbnhớ đượcSA2Jqb ởSA2Jqb đâuSA2Jqb. Họ6RnaWX eTkhông đán6RnaWXg kể,SA2Jqb hSA2Jqbọ là6RnaWX neThững giai đoạn.eT 3aYzTyHọ kh3aYzTyuất SA2Jqbđi n3aYzTyhư 6RnaWXnhững đámSA2Jqb mây3aYzTy 3aYzTytan tro3aYzTyng mộ3aYzTyt ch6RnaWXiều mùaeT Hạ.eT eTLão cũneTg chỉeT là eTmột gSA2Jqbiai đoạnSA2Jqb, SA2Jqbvà lãoeT eTsẽ ch3aYzTyết. T6RnaWXạo hóeTa kh6RnaWXông đếm3aYzTy xỉa.SA2Jqb eTTạo heTóa chỉ6RnaWX đặt3aYzTy eTra mộtSA2Jqb nhiệm veTụ, bSA2Jqban rSA2Jqba mộ3aYzTyt eTluật lSA2Jqbệ chSA2Jqbo kiếpSA2Jqb SA2Jqbsống. N6RnaWXhiệm vụSA2Jqb 3aYzTycủa cuộcSA2Jqb đờieT lSA2Jqbà vĩn6RnaWXh tru6RnaWXyền nòi giống3aYzTy, và6RnaWX luậeTt 6RnaWXlệ củeTa tạo3aYzTy hóeTa làSA2Jqb chết.SA2Jqb M6RnaWXột thiếu6RnaWX nữSA2Jqb 6RnaWXlà eTmột sSA2Jqbinh 6RnaWXvật trôngeT đẹp SA2Jqb mắt, ngực3aYzTy că3aYzTyng ph3aYzTyồng, thâeTn SA2Jqbthể mạn6RnaWXh eTmẽ, eTchân SA2Jqbbước uyể6RnaWXn chuyển,SA2Jqb 6RnaWXcặp 6RnaWXmắt sán6RnaWXg trong. NhữngSA2Jqb nhiệSA2Jqbm 6RnaWXvụ của3aYzTy nà3aYzTyng đSA2Jqbang eTchờ đợi6RnaWX nàngSA2Jqb. eTTia sSA2Jqbáng tron6RnaWXg m6RnaWXắt n3aYzTyàng bSA2Jqbừng lên, bướ6RnaWXc c6RnaWXhân nà3aYzTyng n3aYzTyhanh nhẹneT hơn.6RnaWX LeTúc bạoeT SA2Jqbdạn, l6RnaWXúc bSA2Jqbẽn lẽn3aYzTy đối6RnaWX v6RnaWXới cáSA2Jqbc thanh niê6RnaWXn, nà6RnaWXng 6RnaWXlàm cSA2Jqbho họ6RnaWX l3aYzTyây SA2Jqbsự beTồn ch3aYzTyồn củeTa nàngeT. NànSA2Jqbg SA2Jqbcàng ngàSA2Jqby càn3aYzTyg 3aYzTyđẹp hSA2Jqbơn cho SA2Jqbđến kheTi 3aYzTymột chàng3aYzTy đi6RnaWX 6RnaWXsăn SA2Jqbkhông còSA2Jqbn tự3aYzTy k6RnaWXìm hãmSA2Jqb được,SA2Jqb 3aYzTyđem 3aYzTynàng về3aYzTy lều3aYzTy eTcủa 6RnaWXhắn 6RnaWXđể lo việceT eTbếp 6RnaWXnước, lSA2Jqbàm lụngeT ch6RnaWXo eThắn vàSA2Jqb để6RnaWX SA2Jqblàm meTẹ đàn3aYzTy 6RnaWXcon SA2Jqbcủa h6RnaWXắn. MộteT eTkhi có6RnaWX 6RnaWXcon cái, nhữngeT vẻeT eTduyên dáeTng rời6RnaWX eTbỏ nàn3aYzTyg. ChâSA2Jqbn ta6RnaWXy nà6RnaWXng chậeTm c6RnaWXhạp và3aYzTy SA2Jqbngượng nghịu, 6RnaWXmắt nàn3aYzTyg mờSA2Jqb eTđi veTà chỉ3aYzTy còneT 3aYzTynhững đeTứa trẻ6RnaWX làSA2Jqb t3aYzTyhấy s3aYzTyung sướng3aYzTy khSA2Jqbi kề3aYzTy bênSA2Jqb máSA2Jqb ngườieT đàn beTà d3aYzTya đSA2Jqbỏ g3aYzTyià nuSA2Jqba eTbên ngọneT lửa6RnaWX. NheTiệm vụ6RnaWX c3aYzTyủa nàng3aYzTy đãSA2Jqb SA2Jqbhoàn tấ3aYzTyt. CheTỉ mộ3aYzTyt thời SA2Jqb gian saueT, kheTi ch6RnaWXớm có3aYzTy nạn3aYzTy đ3aYzTyói heToặc phảSA2Jqbi 3aYzTyđi xaeT, eTnàng sẽ3aYzTy b6RnaWXị bSA2Jqbỏ lạeTi, gi3aYzTyống nh3aYzTyư l6RnaWXão đã beTị b3aYzTyỏ leTại, giữa3aYzTy cản3aYzTyh eTtuyết phủeT trắngeT xóa3aYzTy, v6RnaWXới mộeTt đốngeT củieT nSA2Jqbhỏ. Đ3aYzTyó làSA2Jqb luật lệ. 

Lão cẩn3aYzTy thậnSA2Jqb đặtSA2Jqb mộteT thSA2Jqbanh củi6RnaWX lê3aYzTyn đốngeT lử6RnaWXa v6RnaWXà tiếp3aYzTy 6RnaWXtục su3aYzTyy ngSA2Jqbhĩ. SA2JqbĐó làeT luậteT lệ cheTung cSA2Jqbho tấteT c3aYzTyả mọieT vật,SA2Jqb mọi3aYzTy nơi3aYzTy. MuỗSA2Jqbi biếneT điSA2Jqb h6RnaWXết 6RnaWXkhi gi6RnaWXá đSA2Jqbóng lầneT đầu6RnaWX. Con6RnaWX sóc nhỏSA2Jqb cũneTg bSA2Jqbò đ6RnaWXi 6RnaWXđể cSA2Jqbhết ởeT mộ3aYzTyt nơSA2Jqbi xeTa. Kh3aYzTyi năm6RnaWX thángeT đã3aYzTy 3aYzTyđè nặn6RnaWXg lên6RnaWX co3aYzTyn thỏ, nóSA2Jqb seTẽ trởSA2Jqb nê3aYzTyn chậ6RnaWXm chạp,6RnaWX nặngSA2Jqb SA2Jqbnề và6RnaWX khônSA2Jqbg chạySA2Jqb eTthóat SA2Jqbđược móngeT vuốteT cSA2Jqbủa kSA2Jqbẻ thù nữ6RnaWXa. C6RnaWXả gấueT SA2Jqbto 6RnaWXlớn 6RnaWXcũng trởeT tSA2Jqbhành vụng6RnaWX veTề, 3aYzTymù l6RnaWXòa v3aYzTyà SA2Jqbhay SA2Jqbcáu kỉSA2Jqbnh đểSA2Jqb đến3aYzTy nỗi 6RnaWXsau SA2Jqbcùng v3aYzTyài co6RnaWXn c6RnaWXhó cũneTg eThạ được3aYzTy n6RnaWXó. LeTão nh3aYzTyớ lạSA2Jqbi cảnheT SA2Jqblão bỏ6RnaWX 6RnaWXcha 6RnaWXlão ởSA2Jqb lại SA2Jqbphía thượeTng ngạ6RnaWXn sôneTg K3aYzTylondike SA2Jqbvào mùSA2Jqba Đô6RnaWXng, eTtrước k6RnaWXhi vịeT mục3aYzTy sư*eT tớ6RnaWXi với6RnaWX những c3aYzTyuốn sách6RnaWX 3aYzTykinh eTvà ch3aYzTyiếc hộSA2Jqbp đựng6RnaWX t3aYzTyhuốc 3aYzTymen. eTĐã nhieTều lần6RnaWX SA2Jqblão SA2JqbKoskoosh chép mi6RnaWXệng kh6RnaWXi ngSA2Jqbhĩ tSA2Jqbới SA2Jqbcái hộp3aYzTy 6RnaWXđó, 6RnaWXmặc 3aYzTydầu n3aYzTygày na3aYzTyy 6RnaWXlão keThông c3aYzTyòn n3aYzTyước eTbọt đểeT eTchép miệng nữa3aYzTy. MôSA2Jqbn thuốc6RnaWX 6RnaWXtrừ 6RnaWXđau 3aYzTyđớn thậSA2Jqbt l3aYzTyà eThay. Như3aYzTyng rốeTt cuộceT ôeTng mụcSA2Jqb sưeT chỉ6RnaWX l6RnaWXàm phiền ch6RnaWXo h6RnaWXọ SA2Jqbvì ô3aYzTyng teTa chẳngSA2Jqb eTmang lSA2Jqbại ceThút thịeTt theTà nào3aYzTy ch3aYzTyo 3aYzTybộ lạc3aYzTy mSA2Jqbà ăeTn lại khoẻSA2Jqb, n6RnaWXên các3aYzTy taeTy 6RnaWXsăn lê3aYzTyn tiếngeT cSA2Jqbàu nhàu.6RnaWX NhưSA2Jqbng ô6RnaWXng SA2Jqbta chếeTt vì6RnaWX bệ3aYzTynh lạnh6RnaWX phổi3aYzTy eTở chỗ đườngeT raeTnh 3aYzTygiới geTần MSA2Jqbayo, v6RnaWXà saeTu đàn6RnaWX eTchó đãeT lấeTy mõmeT beTới 6RnaWXnhững 6RnaWXhòn 6RnaWXđá SA2Jqbra 6RnaWXđể tranh 3aYzTycướp 3aYzTynắm SA2Jqbxương tàn. 

eTKoskoosh đặt6RnaWX mộteT thaneTh củ3aYzTyi khá3aYzTyc veTào 3aYzTyđống 3aYzTylửa v6RnaWXà tSA2Jqbhả hồn3aYzTy đieT sâueT eThơn nữSA2Jqba về6RnaWX quá khứ.SA2Jqb CóSA2Jqb mộ3aYzTyt 6RnaWXthời trờiSA2Jqb làmeT đói6RnaWX k3aYzTyém, SA2Jqbnhững eTông eTgià bụngeT lép6RnaWX xẹp3aYzTy nằm3aYzTy SA2Jqbco quắp3aYzTy bê3aYzTyn ngọn lửa3aYzTy vSA2Jqbà miệng3aYzTy thềeTu theTào kSA2Jqbể lạSA2Jqbi nhữSA2Jqbng t3aYzTyục l6RnaWXệ ng6RnaWXày x3aYzTyưa keThi miền6RnaWX 6RnaWXYukon bịeT bỏ heToang su3aYzTyốt eTba mSA2Jqbùa Đông,eT r6RnaWXồi leTại bịSA2Jqb t6RnaWXuyết phủeT l6RnaWXiền SA2Jqbba mùa6RnaWX Hạ.eT 3aYzTyLão đãSA2Jqb mấ6RnaWXt SA2Jqbbà SA2Jqbmẹ trong nạeTn đSA2Jqbói đó.SA2Jqb MùeTa eTHè đó6RnaWX c3aYzTyá tSA2Jqbhu** 6RnaWXkhông xuấteT heTiện, beTộ lạceT eTngóng ch6RnaWXờ mùa 6RnaWXĐông, moneTg mỏieT hư3aYzTyơu rừnSA2Jqbg SA2Jqbsẽ tới.SA2Jqb Nhưng6RnaWX teTới 6RnaWXmùa Đông3aYzTy 3aYzTyhươu rSA2Jqbừng 3aYzTycũng chẳneTg thấy.6RnaWX Đó là6RnaWX mộtSA2Jqb 6RnaWXtình trạngSA2Jqb chưaeT SA2Jqbhề b6RnaWXao giờeT xảyeT reTa v6RnaWXà SA2Jqbngay những3aYzTy ông3aYzTy 3aYzTygià beTà cả6RnaWX cũngSA2Jqb chưa g6RnaWXặp c3aYzTyảnh 3aYzTyđó. HươuSA2Jqb rừSA2Jqbng kh3aYzTyông tới,3aYzTy 6RnaWXvà n6RnaWXăm đó6RnaWX lSA2Jqbà năSA2Jqbm 6RnaWXthứ bSA2Jqbảy. TSA2Jqbhỏ rSA2Jqbừng không siSA2Jqbnh sôieT nẩyeT n6RnaWXở kịeTp v6RnaWXà SA2Jqbchó tSA2Jqbhì gầyeT gò3aYzTy chìSA2Jqba bộSA2Jqb xươ6RnaWXng rSA2Jqba. SuốtSA2Jqb mSA2Jqbùa Đ6RnaWXông đ6RnaWXen tối dàieT dSA2Jqbặc, đámeT trẻeT kh6RnaWXóc l3aYzTyóc 3aYzTyvà lăSA2Jqbn rSA2Jqba ch3aYzTyết, rồieT 3aYzTyđến đà3aYzTyn SA2Jqbbà, rồ3aYzTyi đếnSA2Jqb n6RnaWXhững ôeTng già, troneTg mười3aYzTy người6RnaWX ởeT bộSA2Jqb lạ3aYzTyc eTkhông cóSA2Jqb lấyeT m6RnaWXột ng6RnaWXười sốngeT sóeTt đểeT đónSA2Jqb ánheT mặt SA2Jqbtrời k3aYzTyhi nó6RnaWX t3aYzTyrở lạieT vàoeT mùaSA2Jqb XuâSA2Jqbn. ThậeTt làeT eTmột vụSA2Jqb đó3aYzTyi ki3aYzTynh hồn. 

NhưnSA2Jqbg l3aYzTyão SA2Jqbcũng đãeT thấy6RnaWX nhSA2Jqbững 6RnaWXthời deTư dật,6RnaWX th3aYzTyịt thừa3aYzTy teThãi 6RnaWXđến nỗSA2Jqbi t6RnaWXhiu t3aYzTyhối không kịp3aYzTy ăneT, 3aYzTychó mập6RnaWX m3aYzTyà khôn3aYzTyg bu6RnaWXồn ch3aYzTyạy neTữa v6RnaWXì eTăn quá6RnaWX nhiều3aYzTy 3aYzTy- nhữngeT thờSA2Jqbi mà 3aYzTyngười tSA2Jqba trôn3aYzTyg thấ6RnaWXy thú3aYzTy vật3aYzTy cũ6RnaWXng khôeTng buồn6RnaWX giết,eT eTphụ 6RnaWXnữ đ6RnaWXua n6RnaWXhau sin6RnaWXh đẻ,3aYzTy và 6RnaWXnhững căn6RnaWX lều3aYzTy c3aYzTyhật níceTh nhữn6RnaWXg tiếng3aYzTy SA2Jqbtrẻ c6RnaWXon vừaSA2Jqb traeTi vừ3aYzTya gáieT neTằm dài6RnaWX 3aYzTyra đùeTa nghịch. TeThế rSA2Jqbồi 6RnaWXđàn ôeTng 3aYzTyno 3aYzTycơm SA2Jqbấm ceTật 3aYzTylại gợiSA2Jqb rSA2Jqba nhữneTg cuSA2Jqbộc tran3aYzTyh chấp6RnaWX x6RnaWXưa lên, họeT vượteT qu6RnaWXa đường6RnaWX reTanh giớ3aYzTyi vềeT pSA2Jqbhía eTNam đSA2Jqbể gieTết nhữneTg ngưSA2Jqbời P3aYzTyelly, vSA2Jqbà v3aYzTyề phía 6RnaWXTây để3aYzTy đ6RnaWXược ngồSA2Jqbi 6RnaWXbên eTnhững 3aYzTyngọn lử3aYzTya eTtàn SA2Jqbcủa ngườiSA2Jqb Ta6RnaWXnana. SA2JqbLão nheTớ leTại teThời SA2Jqblão còn n6RnaWXhỏ, trờieT ch6RnaWXo eTdư dật,3aYzTy 3aYzTylão trô3aYzTyng tSA2Jqbhấy mộteT 3aYzTycon hSA2Jqbươu rừngSA2Jqb b3aYzTyị đàSA2Jqbn SA2Jqbsói hạ.SA2Jqb Zing-ha nằm6RnaWX trSA2Jqbên tSA2Jqbuyết vớ6RnaWXi lãoSA2Jqb cù3aYzTyng SA2Jqbxem 6RnaWXcảnh đó3aYzTy eT- Zing-ha3aYzTy, m3aYzTyà sa6RnaWXu nàyeT thàn6RnaWXh tay SA2Jqb săn keThôn SA2Jqbngoan nhấSA2Jqbt vàSA2Jqb s6RnaWXau 3aYzTycùng đã6RnaWX ngSA2Jqbã và6RnaWXo mộSA2Jqbt l6RnaWXỗ không6RnaWX SA2Jqbkhí eTở Yukon**SA2Jqb*. Một 6RnaWX tháng saSA2Jqbu, ngườ3aYzTyi 6RnaWXta tìmSA2Jqb theTấy 3aYzTyhắn tronSA2Jqbg SA2Jqbdáng điệuSA2Jqb 6RnaWXđang beTò đượSA2Jqbc nửaSA2Jqb chừ3aYzTyng eTthì bị beTăng g6RnaWXiá SA2Jqblàm ceTóng lại. 

Lại nó6RnaWXi đSA2Jqbến co6RnaWXn 3aYzTyhươu rừng.6RnaWX Hô3aYzTym eTđó Zing-hSA2Jqba cù3aYzTyng eTlão bSA2Jqbắt chướcSA2Jqb đeTi eTsăn bắn3aYzTy theo l3aYzTyối ngưeTời lớn.6RnaWX 6RnaWXỞ lòneTg su3aYzTyối, 3aYzTychúng b6RnaWXắt eTgặp vế6RnaWXt chSA2Jqbân mới6RnaWX c3aYzTyủa một3aYzTy cSA2Jqbon hươu6RnaWX rừng cùng6RnaWX eTvới vế6RnaWXt 6RnaWXchân của3aYzTy nh6RnaWXiều chSA2Jqbó eTsói. "MSA2Jqbột coeTn heTươu 3aYzTygià", ZeTing-ha xem vếtSA2Jqb châSA2Jqbn maSA2Jqbu hơneT v3aYzTyà nói,SA2Jqb "MeTột coeTn SA2Jqbhươu g6RnaWXià, kSA2Jqbhông th3aYzTyeo kịeTp SA2Jqbđàn. Đà3aYzTyn sói ch3aYzTyặn nó6RnaWX SA2Jqbrời khỏieT nhữ3aYzTyng 3aYzTycon khácSA2Jqb SA2Jqbvà ch3aYzTyúng eTsẽ t3aYzTyheo riế6RnaWXt đến6RnaWX eTcùng." Và3aYzTy đú3aYzTyng như vậy.6RnaWX ĐóeT là3aYzTy đường6RnaWX lối6RnaWX củSA2Jqba chúneTg. S6RnaWXuốt 3aYzTyngày đêmSA2Jqb không3aYzTy lúSA2Jqbc nàeTo ngh3aYzTyỉ, cSA2Jqbhúng sẽ the6RnaWXo sát3aYzTy gót,SA2Jqb chặnSA2Jqb đầuSA2Jqb mũi3aYzTy, 3aYzTychúng 3aYzTysẽ t3aYzTyheo liề3aYzTyn co3aYzTyn hươuSA2Jqb SA2Jqbcho đếSA2Jqbn cùng.SA2Jqb ZingSA2Jqb-ha và lã6RnaWXo SA2Jqbđã cảmeT tSA2Jqbhấy lòeTng haSA2Jqbm m6RnaWXuốn xeSA2Jqbm cảnSA2Jqbh SA2Jqbmáu 6RnaWXrơi 6RnaWXrừng rựcSA2Jqb nổiSA2Jqb l6RnaWXên. LeTúc sSA2Jqbói hạ 6RnaWXsát hươSA2Jqbu sẽ6RnaWX lSA2Jqbà mộtSA2Jqb cảnhSA2Jqb đá3aYzTyng SA2Jqbxem lắm! 

H6RnaWXai ngườieT r3aYzTyảo bướ6RnaWXc eTtheo vSA2Jqbết châSA2Jqbn. 6RnaWXVết chânSA2Jqb rõSA2Jqb đến3aYzTy 3aYzTynỗi eTngay SA2JqbKoskoosh, 6RnaWXnhìn ceThậm và keThông thạo3aYzTy v3aYzTyề góSA2Jqbt ceThân, eTcũng có6RnaWX thểSA2Jqb nhắmeT SA2Jqbmắt 6RnaWXtheo 6RnaWXđược. Họ6RnaWX th6RnaWXeo eTsát 3aYzTygót cuộc săneT đuổi,6RnaWX mỗSA2Jqbi bướcSA2Jqb lạeTi đọ6RnaWXc 3aYzTythêm cá6RnaWXi tSA2Jqbhảm cản3aYzTyh hunSA2Jqbg bạeTo mới6RnaWX vừa6RnaWX eTdiễn reTa. Bây3aYzTy giờ họ3aYzTy tớiSA2Jqb chỗ3aYzTy c3aYzTyon hươSA2Jqbu rừng6RnaWX đứng6RnaWX lại3aYzTy đểeT 6RnaWXchống cự;eT tSA2Jqbuyết đã3aYzTy bị3aYzTy 3aYzTygiày xé6RnaWXo vàSA2Jqb xáSA2Jqbo trộn tứ3aYzTy 3aYzTyphía, mỗi6RnaWX bềSA2Jqb SA2Jqbdài vàoeT khoeTảng bề6RnaWX ca6RnaWXo củeTa 6RnaWXba n3aYzTygười lớneT. Ở6RnaWX gi6RnaWXữa là3aYzTy nhữ6RnaWXng vết chân3aYzTy SA2Jqbhằn sâu3aYzTy eTcủa 3aYzTycon vậteT bịSA2Jqb săn6RnaWX đu3aYzTyổi, SA2Jqbvà khắpSA2Jqb c3aYzTyhung quaneTh leTà deTấu chân6RnaWX neTông hơn c6RnaWXủa SA2Jqbđàn 6RnaWXsói. TeTrong SA2Jqbkhi nh6RnaWXững coSA2Jqbn kheTác 3aYzTylo giếtSA2Jqb, thSA2Jqbì mộ6RnaWXt veTài 6RnaWXcon sói3aYzTy SA2Jqbnằm nghiêng 6RnaWX một bSA2Jqbên đểSA2Jqb ng3aYzTyhỉ. MeTình chú6RnaWXng eTin eThằn xSA2Jqbuống tueTyết teTrông rõSA2Jqb ràneTg nhưSA2Jqb ceThúng eTmới nằ3aYzTym trước đSA2Jqbó eTmột 3aYzTychút. MộSA2Jqbt 6RnaWXcon s3aYzTyói đãSA2Jqb 6RnaWXbị c3aYzTyon 3aYzTyvật điêneT cSA2Jqbuồng k3aYzTyia húSA2Jqbc teTrúng SA2Jqbvà dẫm6RnaWX lên c3aYzTyho đế6RnaWXn chết.eT 3aYzTyMột eTvài 6RnaWXcái x3aYzTyương nh3aYzTyẵn nhụi3aYzTy c6RnaWXhứng SA2Jqbtỏ điềSA2Jqbu đó. 

eT Một lầSA2Jqbn nữSA2Jqba họ6RnaWX 3aYzTylại eTngưng 6RnaWXbước 6RnaWXở 6RnaWXchỗ dừ3aYzTyng lạieT thứSA2Jqb neThì. Tại3aYzTy đây6RnaWX co6RnaWXn vật3aYzTy tSA2Jqbo SA2Jqblớn đã chi3aYzTyến đấuSA2Jqb eTmột cách3aYzTy t6RnaWXuyệt vọngSA2Jqb. N3aYzTyó đã6RnaWX bịeT 3aYzTyvật SA2Jqbngã h6RnaWXai lần,SA2Jqb nhSA2Jqbư nSA2Jqbhững SA2Jqbvết trên tuyếteT c6RnaWXho họ6RnaWX thấ6RnaWXy, 6RnaWXvà haeTi lầ3aYzTyn nó3aYzTy 6RnaWXđã đánh3aYzTy taSA2Jqbn đượSA2Jqbc neThững 3aYzTycon só6RnaWXi SA2Jqbhung h3aYzTyăng, rồi gượng6RnaWX đứn3aYzTyg leTên. N6RnaWXó đã6RnaWX hSA2Jqboàn tấSA2Jqbt nhiệ3aYzTym vụ3aYzTy từ6RnaWX 6RnaWXlâu, n6RnaWXhưng veTẫn c3aYzTyòn thiếSA2Jqbt th3aYzTya với cuộc3aYzTy sống.6RnaWX Z3aYzTying-ha eTnói rằnSA2Jqbg mộ6RnaWXt 6RnaWXcon hươeTu rừn3aYzTyg SA2Jqbđã gụ3aYzTyc ngãeT 6RnaWXmà ceTòn đứng6RnaWX lSA2Jqbên được 3aYzTy thì thậtSA2Jqb làeT lạ3aYzTy, nheTưng rSA2Jqbõ ràngeT c3aYzTyon nSA2Jqbày eTđã đứngeT lên6RnaWX đ6RnaWXược. 6RnaWXNghe 3aYzTyhọ kểSA2Jqb lại3aYzTy c3aYzTyhuyện này chSA2Jqbắc lãoeT p3aYzTyhù t3aYzTyhủy sSA2Jqbẽ nhìnSA2Jqb teThấy nhữn6RnaWXg triệu3aYzTy ceThứng v6RnaWXà điềmeT kỳSA2Jqb lạ. 

3aYzTy Đi 3aYzTynữa, họSA2Jqb 3aYzTytới c3aYzTyhỗ coSA2Jqbn hươueT rừSA2Jqbng trèSA2Jqbo lê6RnaWXn bờ3aYzTy đểeT t6RnaWXoan t3aYzTyhóat eTvào 3aYzTyrừng 6RnaWXcây. Nhưng kẻSA2Jqb theTù eTcủa neTó đã6RnaWX từ6RnaWX phía3aYzTy s3aYzTyau chồ3aYzTym tới,3aYzTy đế6RnaWXn nỗSA2Jqbi nSA2Jqbó phSA2Jqbải lùi3aYzTy lạiSA2Jqb 3aYzTyvà ng3aYzTyã ngeTửa l6RnaWXên chúng, eTđè eTlên hSA2Jqbai c6RnaWXon 3aYzTysâu xu3aYzTyống tuyếeTt. 6RnaWXRõ r3aYzTyàng là6RnaWX sắp3aYzTy đếneT giờSA2Jqb p6RnaWXhút hạ3aYzTy sSA2Jqbát, vì 3aYzTy những coSA2Jqbn 6RnaWXkhác đã6RnaWX beTỏ mặceT haSA2Jqbi co6RnaWXn SA2Jqbkia leTại 6RnaWXkhông đụngeT tới.6RnaWX 3aYzTyHọ đ3aYzTyi quSA2Jqba haSA2Jqbi chặneTg dừng lạieT nữa,6RnaWX haSA2Jqbi SA2Jqbchỗ r6RnaWXất gần3aYzTy nhaeTu. eTBây 6RnaWXgiờ dấueT eTchân 3aYzTycó 6RnaWXpha eTmàu đỏ3aYzTy v3aYzTyà nSA2Jqbhững vết ch6RnaWXân đSA2Jqbều đặnSA2Jqb của3aYzTy coSA2Jqbn v6RnaWXật 3aYzTyto 6RnaWXlớn 6RnaWXtrông đã6RnaWX xi6RnaWXêu SA2Jqbvẹo eTvà ngắnSA2Jqb h6RnaWXơn. TeThế rSA2Jqbồi họ6RnaWX 3aYzTynghe thấy nhữeTng tiếngeT 3aYzTyđộng 6RnaWXđầu t6RnaWXiên c3aYzTyủa ceTuộc chi3aYzTyến đấu3aYzTy 3aYzTy- k3aYzTyhông phảiSA2Jqb n6RnaWXhững eTtiếng t6RnaWXru dài SA2Jqbcủa 6RnaWXcuộc s6RnaWXăn đuổSA2Jqbi, eTmà nhữnSA2Jqbg eTtiếng sủSA2Jqba 6RnaWXngắn 6RnaWXnhát gừn6RnaWXg b3aYzTyáo hiệuSA2Jqb meTột trSA2Jqbận xáp láSA2Jqb eTcà vàSA2Jqb 6RnaWXtiếng r3aYzTyăng cắneT vào6RnaWX thịt.SA2Jqb BeTò ngượcSA2Jqb 6RnaWXchiều gió,SA2Jqb ZinSA2Jqbg-ha neTằm sSA2Jqbát bụng x3aYzTyuống tuSA2Jqbyết, 6RnaWXvà cù3aYzTyng SA2Jqbvới hắn6RnaWX lSA2Jqbà 6RnaWXKoskoosh, nSA2Jqbgười eTmà 6RnaWXsau 6RnaWXnày làSA2Jqbm chúeTa tể6RnaWX dân t6RnaWXrong bộeT lạc.eT Ha6RnaWXi ng6RnaWXười cùng6RnaWX 3aYzTygạt những6RnaWX càn6RnaWXh câySA2Jqb gỗ6RnaWX bách6RnaWX lSA2Jqbòa xò6RnaWXa v6RnaWXà n6RnaWXhìn eTvề p6RnaWXhía trước. Họ6RnaWX đ6RnaWXược c6RnaWXhứng k3aYzTyiến cảneTh cuố6RnaWXi cùng. 

Giống nhưeT tấeTt cảeT nhSA2Jqbững eTcảm tưởng3aYzTy eTcủa t6RnaWXhời trẻ,6RnaWX c6RnaWXảnh t3aYzTyượng h3aYzTyãy còneT r3aYzTyõ 3aYzTyrệt trong teTrí n3aYzTyhớ lão3aYzTy, 6RnaWXvà cặp6RnaWX SA2Jqbmắt mờ6RnaWX củeTa lSA2Jqbão nhìnSA2Jqb cảnh6RnaWX 6RnaWXcuối cùeTng eThiện 6RnaWXra leTinh eTđộng nhSA2Jqbư trong 3aYzTythời x6RnaWXa xưeTa ấy.3aYzTy Koskoos3aYzTyh 3aYzTyngạc nhiên6RnaWX vềSA2Jqb 6RnaWXđiều này;SA2Jqb vìeT tro6RnaWXng những6RnaWX 6RnaWXngày theo sau3aYzTy, kh6RnaWXi lãoSA2Jqb SA2Jqblà ngưeTời lãnh3aYzTy 6RnaWXđạo veTà SA2Jqbđứng đầu6RnaWX hội3aYzTy đồngSA2Jqb bSA2Jqbộ lạc,3aYzTy lãeTo đSA2Jqbã 6RnaWXthực hiện nhữeTng thàSA2Jqbnh tí6RnaWXch lớ3aYzTyn lSA2Jqbao 6RnaWXvà đ3aYzTyã làeTm c3aYzTyho ng3aYzTyười PellSA2Jqby luônSA2Jqb miệng3aYzTy ngu6RnaWXyền SA2Jqbrủa tênSA2Jqb lão, đeTó leTà chưaeT 3aYzTynói tSA2Jqbới ngưeTời d6RnaWXa trắng3aYzTy k6RnaWXỳ dị***3aYzTy* màSA2Jqb SA2Jqblão SA2Jqbđã giết6RnaWX 6RnaWXtrong mộtSA2Jqb c6RnaWXuộc đấu cô6RnaWXng khaiSA2Jqb, mỗ3aYzTyi neTgười 6RnaWXmột coeTn d3aYzTyao cầm6RnaWX tay. 

LãSA2Jqbo ngheTĩ meTột hồ6RnaWXi lâuSA2Jqb vSA2Jqbề 3aYzTythời traSA2Jqbi trSA2Jqbẻ eTcủa lão,3aYzTy cheTo đếeTn kheTi nSA2Jqbgọn 6RnaWXlửa teTàn xuống vàSA2Jqb k3aYzTyhi cáiSA2Jqb lạnh6RnaWX ceTắt s6RnaWXâu heTơn vàSA2Jqbo dSA2Jqba eTlão. Lần3aYzTy nà3aYzTyy leTão 3aYzTytiếp 3aYzTythêm eThai SA2Jqbthanh ceTủi vào 6RnaWX ngọn lửaSA2Jqb 3aYzTyvà đoSA2Jqb lạSA2Jqbi x3aYzTyem c3aYzTyuộc seTống củaeT 6RnaWXlão còn3aYzTy đượeTc baSA2Jqbo lâeTu v6RnaWXới nhữnSA2Jqbg tSA2Jqbhanh còn 3aYzTy lại. 6RnaWXNếu SSA2Jqbitcum-to-ha chị3aYzTyu nhớeT lời6RnaWX ônSA2Jqbg ngọaieT củaSA2Jqb 3aYzTynó veTà nhặt6RnaWX ôm6RnaWX c3aYzTyủi lớnSA2Jqb 6RnaWXhơn, t6RnaWXhì những 3aYzTygiờ sốngeT củaSA2Jqb lãSA2Jqbo sẽ3aYzTy dSA2Jqbài 6RnaWXhơn. Th3aYzTyật leTà 3aYzTymột eTchuyện d3aYzTyễ dà6RnaWXng. 3aYzTyNhưng 6RnaWXnó vẫn3aYzTy là 3aYzTy một 6RnaWXđứa eTbé vôeT 6RnaWXtâm. Nó6RnaWX k6RnaWXhông ngSA2Jqbhĩ gìSA2Jqb 6RnaWXđến ngườ3aYzTyi tieTền bốSA2Jqbi tSA2Jqbừ k6RnaWXhi HảieT L6RnaWXy, SA2Jqbcháu nội Zing-ha,eT bắteT đầu3aYzTy 3aYzTyđể mắSA2Jqbt SA2Jqbtới 6RnaWXnó. ChàeT, đi6RnaWXều đóeT c6RnaWXó g6RnaWXì 3aYzTyquan tSA2Jqbrọng? L3aYzTyúc c3aYzTyòn trẻ6RnaWX trung, 6RnaWXlão đ3aYzTyã chẳeTng hànhSA2Jqb độn6RnaWXg nh6RnaWXư thếeT SA2Jqblà gìeT? C6RnaWXó SA2Jqbmột l3aYzTyúc leTão đãSA2Jqb eTlắng ngh6RnaWXe t6RnaWXrong im lặngSA2Jqb. SA2JqbCó SA2Jqbthể coSA2Jqbn traeTi lãeTo đ3aYzTyã mềm6RnaWX lòeTng, vàeT 6RnaWXnó cùSA2Jqbng đànSA2Jqb chSA2Jqbó quaSA2Jqby lại3aYzTy đ6RnaWXể 3aYzTyđưa cha giàeT SA2Jqbcủa nSA2Jqbó cù6RnaWXng 6RnaWXvới 3aYzTybộ eTlạc 6RnaWXtới SA2Jqbchỗ nhiề6RnaWXu h6RnaWXươu naeTi béoSA2Jqb mập. 

6RnaWX Lão dỏng3aYzTy tSA2Jqbai SA2Jqbnghe neTgóng, teTrí ócSA2Jqb 6RnaWXđang bối6RnaWX 6RnaWXrối 3aYzTycủa lãoSA2Jqb lắeTng đi6RnaWX tronSA2Jqbg chốc3aYzTy lát. KhôngeT một3aYzTy tiếeTng đeTộng nhẹ.SA2Jqb KhôeTng SA2Jqbcó gì6RnaWX cả6RnaWX. SA2JqbMột meTình leTão thở6RnaWX eTphì phào6RnaWX geTiữa cảnh êmeT l3aYzTyặng hoan3aYzTyg SA2Jqbvu. SA2JqbThật l6RnaWXà 3aYzTycô độeTc. 3aYzTyIm ngeThe! CeTái g3aYzTyì đó?SA2Jqb LeTão rùSA2Jqbng mình3aYzTy. Tiế6RnaWXng rống dài3aYzTy qu6RnaWXen SA2Jqbthuộc pháSA2Jqb vỡ6RnaWX khoảng6RnaWX không,3aYzTy v3aYzTyà eTnó SA2Jqbở n6RnaWXgay SA2Jqbkế eTbên. TeThế reTồi, tron6RnaWXg SA2Jqbcặp 3aYzTymắt tối eTsầm củaeT lãoeT eThiện SA2Jqblên h3aYzTyình ảnSA2Jqbh eTcon hươu6RnaWX rừneTg eT- co6RnaWXn hươeTu reTừng g3aYzTyià 3aYzTynua 6RnaWX- sườn6RnaWX bị cắn3aYzTy 6RnaWXnát và3aYzTy h3aYzTyai bên3aYzTy hôSA2Jqbng ròn6RnaWXg máSA2Jqbu, cái3aYzTy bờmSA2Jqb 6RnaWXbị xSA2Jqbâu xé3aYzTy, vàeT cặ3aYzTyp 3aYzTysừng nhiề6RnaWXu gạc SA2Jqbcúi seTát 3aYzTyxuống đấ3aYzTyt còn6RnaWX cố3aYzTy hú3aYzTyc chSA2Jqbo tới6RnaWX cùng.3aYzTy LãSA2Jqbo thấySA2Jqb nh3aYzTyững hình3aYzTy thSA2Jqbù mà6RnaWXu eTxám 6RnaWXvụt qua v3aYzTyụt lại6RnaWX, nh6RnaWXững cặp6RnaWX mắSA2Jqbt lon3aYzTyg lanSA2Jqbh, những3aYzTy SA2Jqbcái lưỡiSA2Jqb thèSA2Jqb lè,SA2Jqb n3aYzTyhững hàm3aYzTy răng eT nhọn hoSA2Jqbắt leTòng ròngSA2Jqb SA2Jqbnước dãiSA2Jqb. LSA2Jqbão eTthấy eTcái 3aYzTyvòng tr6RnaWXòn xápSA2Jqb gầneT leTại 6RnaWXcho đSA2Jqbến khi chỉSA2Jqb c6RnaWXòn là3aYzTy mộteT 3aYzTychấm đ3aYzTyen giữa3aYzTy đ6RnaWXám tu3aYzTyyết beTị dà3aYzTyy xéo. 

3aYzTyMột SA2Jqbcái 3aYzTymõm lạnhSA2Jqb SA2Jqbchạm SA2Jqbvào meTá 3aYzTylão là6RnaWXm đầu6RnaWX óeTc leTão quaSA2Jqby v3aYzTyề hiệeTn tại6RnaWX. SA2JqbTay lão3aYzTy đSA2Jqbưa vội vào3aYzTy 6RnaWXđống lửaeT eTrút eTra eTmột thaSA2Jqbnh củi6RnaWX đaSA2Jqbng cháy.eT BàngSA2Jqb hoàSA2Jqbng mộteT lSA2Jqbát 3aYzTyvì 6RnaWXcái sợ truy6RnaWXền t3aYzTyhống đối3aYzTy vớ6RnaWXi 3aYzTylòai người,eT SA2Jqbcon 3aYzTyvật eTkia l3aYzTyùi lạieT, hú6RnaWX lê6RnaWXn mộteT tiếeTng dài6RnaWX để gọi6RnaWX đồneTg beTọn; những3aYzTy ceTon SA2Jqbnày tr6RnaWXả eTlời 3aYzTyngay, SA2Jqbcho đeTến kheTi mộtSA2Jqb vòn3aYzTyg nhSA2Jqbững c6RnaWXon vật đầ6RnaWXu eTxám, miệngeT 3aYzTyrớt rãi6RnaWX, quây6RnaWX queTần xun3aYzTyg q6RnaWXuanh. 3aYzTyLão lắngeT eTnghe nheTững tSA2Jqbiếng gSA2Jqbầm gừ tiếneT lạieT gần;SA2Jqb nhữngeT 3aYzTycon 6RnaWXvật thởSA2Jqb hổnSA2Jqb hển6RnaWX khôeTng chị3aYzTyu tảneT 6RnaWXđi. Bâ3aYzTyy giờ6RnaWX SA2Jqbmột SA2Jqbcon đưa eTngực 6RnaWXra phí3aYzTya trướceT, rồ3aYzTyi l3aYzTyết mình3aYzTy tới3aYzTy g6RnaWXần, đếneT co6RnaWXn SA2Jqbthứ heTai, rồiSA2Jqb đếSA2Jqbn eTcon thSA2Jqbứ b6RnaWXa, nhưng eTkhông SA2Jqbcon 3aYzTynào eTlùi lạiSA2Jqb ceTả. Lão6RnaWX còneT eTbấu vSA2Jqbíu lấy6RnaWX 3aYzTycuộc đời3aYzTy 3aYzTylàm 3aYzTygì? L6RnaWXão 3aYzTytự hỏi, rồi6RnaWX bỏ6RnaWX thanSA2Jqbh củi6RnaWX đaSA2Jqbng 3aYzTycháy xuố6RnaWXng tueTyết. Tha6RnaWXnh eTcủi leTèo SA2Jqbxèo 6RnaWXtắt ngấm.SA2Jqb Cái eT vòng 3aYzTytròn gầmeT gSA2Jqbừ mộ6RnaWXt cáceTh bồneT c6RnaWXhồn 3aYzTynhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?