You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: QKALThe L37NDaw o37NDf Life

Lão Koskoosh chămyGgi chúcmNL nghcmNLe yGgihau háu.kc5x Tukc5xy mắyGgit lãQKALo cmNLđã myGgiờ 37NDtừ lâucmNL, nQKALhưng tQKALai lãoQKAL còn thíncmNLh lắm,QKAL vàQKAL mộtQKAL tiếngQKAL đcmNLộng kQKALhẽ cmNLcũng thyGgiấu tớiQKAL cácmNLi trí37ND thôn37NDg minkc5xh suQKALy kc5xkém vẫn ccmNLòn yGginằm scmNLau kc5xvầng tryGgián kQKALhô QKALhéo, nhưkc5xng khôngyGgi ckc5xòn đ37NDể ýcmNL kc5xđến viQKALệc đyGgiời nQKALữa. Àkc5x! cmNLĐó là S37NDitcum-to-ha đacmNLng tcmNLhe thkc5xé nguy37NDền kc5xrủa đàyGgin chóQKAL mQKALà nànkc5xg cmNLđánh đyGgiập vkc5xà QKALvỗ 37NDvề đểyGgi buộc37ND vào cmNLdây cQKALương. SitQKALcum-to-ha làyGgi cyGgiháu ngọayGgii 37NDlão. NhưngQKAL nàcmNLng quQKALá cmNLbận nyGgiên chẳng thyGgièm ngyGgihĩ tớiQKAL ôcmNLng ngọQKALai gicmNLà nkc5xua nQKALgồi trơcmNL trọicmNL QKALtrên tuyếkc5xt, tuyệ37NDt vcmNLọng kc5xvà yQKALếu đuối. Phảikc5x kc5xnhổ tkc5xrại ccmNLho 37NDxong. Cokc5xn đườngcmNL kc5xdài đang37ND chcmNLờ đợi37ND trkc5xong QKALkhi nhyGgiững đoạkc5xn ngày ngắn37ND cmNLngủi khônyGgig chyGgiịu ckc5xhậm lcmNLại. 37NDCuộc sống37ND vQKALà n37NDhững bổ37NDn 37NDphận củyGgia cuộccmNL sống ccmNLhứ khkc5xông pkc5xhải củcmNLa cái37ND cmNLchết, giụkc5xc giãQKAL nàQKALng. Mà37ND b37NDây cmNLgiờ yGgilão gầnQKAL vớiQKAL cáyGgii chếcmNLt lắm rồi. 

ÝcmNL ngkc5xhĩ đó37ND làcmNLm 37NDlão gcmNLià hoảngcmNL hốQKALt troncmNLg một37ND lúc.37ND LcmNLão đưa37ND bàyGgin yGgitay 37NDtê QKALliệt rQKALun rẩy sờ37ND soạn37NDg đ37NDống củi37ND khôkc5x nhỏQKAL bQKALé bênkc5x cạnh37ND lQKALão. CcmNLhắc chắnkc5x yGgilà đống37ND củiyGgi nằmcmNL đóQKAL, bàn taQKALy lãQKALo lạikc5x rQKALụt vcmNLề v37NDà nyGgiằm ẩkc5xn dướikc5x nhữcmNLng kc5xtấm QKALda th37NDú QKALrách rướikc5x bQKALẩn tcmNLhỉu, v37NDà lão cmNLlại chăcmNLm chyGgiú nghcmNLe ngóyGging. Tiếkc5xng sột37ND sọ37NDat củkc5xa nhữngyGgi tấcmNLm dyGgia c37NDho QKALlão kc5xbiết rằngkc5x ckc5xăn lều cmNL bằng dyGgia hươu37ND củakc5x viêkc5xn ch37NDúa bộ37ND lạyGgic đcmNLã đưyGgiợc dQKALỡ xuốyGging vkc5xà đan37NDg 37NDđược nékc5xn 37NDgọn lạicmNL chokc5x dễ m37NDang cmNLđi. QKALViên kc5xchúa kc5xtể lyGgià cocmNLn 37NDlão, kc5xhắn cacmNLo lớnQKAL, lực37ND lcmNLưỡng, c37NDầm đầukc5x bộyGgi lạckc5x vàQKAL là mkc5xột yGgitay thiệnQKAL xạ.QKAL TrocmNLng khQKALi pkc5xhụ nữcmNL vkc5xất vảkc5x 37NDlo liệkc5xu hàn37NDh tranyGgig của37ND cmNLtrại, giọng hyGgiắn vkc5xang cmNLlên, QKALquở trác37NDh h37NDọ chậcmNLm chạp.cmNL LãcmNLo Kosk37NDoosh lằng37ND tQKALai. ĐyGgiây cmNLlà l37NDần cuối cùngcmNL l37NDão ckc5xòn QKALnghe cmNLgiọng đó.kc5x TúpyGgi lềcmNLu ccmNLủa GeehcmNLow QKALđã dỡkc5x rồyGgii! Vàkc5x 37NDnhà củcmNLa TcmNLusken cũng kc5xdỡ r37NDồi! Bkc5xảy, cmNLtám, chín;37ND cyGgihỉ cònkc5x lkc5xều cyGgiủa yGgilão phùQKAL thủkc5xy QKALcòn đứngQKAL mQKALà thôi. QKAL Kìa! BcmNLây giờkc5x hcmNLọ dỡ37ND QKALđến túcmNLp lcmNLều đQKALó rQKALồi. 37NDLão nQKALghe thấykc5x tyGgiiếng cmNLlão kc5xphù thủyGgiy cằn kc5xnhằn tronQKALg kkc5xhi hắnkc5x xkc5xếp lềQKALu lcmNLên kc5xxe trượkc5xt tuyếtcmNL. kc5xMột đứyGgia nhỏyGgi QKALlè nhècmNL kc5xkhóc v37NDà mộcmNLt thiếu ph37NDụ ccmNLất tiếcmNLng hQKALát rcmNLu tryGgiầm t37NDrầm yGgitrong họnkc5xg đểyGgi dỗQKAL cmNLdành nó37ND. LcmNLão kc5xgià nghĩ, thằcmNLng Koo-37NDtee, một37ND đứa37ND béQKAL ha37NDy quấy37ND 37NDnhư vQKALậy lcmNLà vìyGgi ncmNLó k37NDhông QKALđược khoẻyGgi QKALlắm. QKALCó lẽ nócmNL cũnQKALg chẳngkc5x sốcmNLng đượcyGgi baQKALo yGgilâu nữaQKAL, nkc5xgười QKALta syGgiẽ đốtkc5x cmNLlửa để37ND kho37NDét mộtyGgi cáikc5x hcmNLố trong tuyếtkc5x vàyGgi xếpQKAL cmNLđá QKALlên tryGgiên đQKALể QKALgiữ 37NDcho c37NDhó sóiyGgi kkc5xhỏi bcmNLới xácyGgi rcmNLa. CyGgihà, chuy37NDện ấy ccmNLó gìcmNL làcmNL qukc5xan hQKALệ. Nkc5xhiều lắyGgim tQKALhì nyGgió cũngkc5x chỉyGgi sốnQKALg đượccmNL íQKALt cmNLnăm nữa,QKAL màkc5x bữQKALa đói b37NDữa cmNLno. VàyGgi ryGgiốt cuộQKALc TửcmNL cmNLThần đcmNLã cmNLchực sẵQKALn, luôn37ND lu37NDôn đóiyGgi vàQKAL đóikc5x hyGgiơn akc5xi hkc5xết, sẽ dangkc5x tayGgiy QKALđón đợi. 

yGgi Tiếng gQKALì QKALđó? À,kc5x mkc5xọi ngườcmNLi đankc5xg kc5xbuộc cmNLxe kc5xvà gikc5xóng kc5xdây cmNLcương. LãoQKAL l37NDắng nkc5xghe 37NDvì lkc5xão sẽ chẳngQKAL 37NDcòn bQKALao giờ37ND 37NDđược ngyGgihe kc5xnữa. Tiếngkc5x cmNLroi vuyGgin vúcmNLt giángcmNL kc5xxuống gyGgiiữa đàkc5xn chó. HãyGgiy lQKALắng nkc5xghe chyGgiúng rítkc5x! ChyGgiúng ghékc5xt côngkc5x việc37ND ncmNLặng ncmNLhọc và37ND nhữngQKAL đoạn37ND đ37NDường dài bicmNLết bcmNLao! LầnQKAL lu37NDợt, 37NDxe trưkc5xợt t37NDuyết chuyển37ND độngcmNL cmNLchậm chạyGgip đểyGgi rồQKALi 37NDbiến dầnyGgi trkc5xong im lkc5xặng. CcmNLhúng đQKALã điyGgi hếtyGgi. ChúncmNLg đãQKAL khuất37ND khỏcmNLi yGgiđời cmNLlão, vQKALà lãQKALo đứngyGgi cmNLcô đơnyGgi trước g37NDiờ cmNLphút cacmNLy đyGgiắng ccmNLuối cmNLcùng của37ND yGgicuộc đời.37ND Khô37NDng. Tuyết37ND lạoyGgi xạokc5x dướiQKAL đôkc5xi 37NDgiày da, mộ37NDt ngườiyGgi đứngcmNL bêyGgin lão,QKAL mQKALột bàyGgin taQKALy nyGgihẹ nhàn37NDg đặkc5xt l37NDên 37NDđầu lão.kc5x CocmNLn lãyGgio quả thựcyGgi tcmNLử tcmNLế lyGgiắm mớikc5x đốiyGgi xửcmNL nhưcmNL QKALthế. kc5xLão nkc5xhớ lạyGgii nhữngkc5x ôngkc5x lyGgião kháyGgic mà37ND 37NDcon QKALtrai không chQKALịu yGgiđợi náncmNL cmNLlại sayGgiu kcmNLhi bộcmNL lyGgiạc 37NDđã đi37ND hếyGgit. Nh37NDưng c37NDon cmNLtrai yGgilão đãQKAL ởQKAL cmNLlại. Lão thyGgiả hồn37ND vềkc5x yGgiquá khyGgiứ, chQKALo đếkc5xn kcmNLhi tiếngcmNL kc5xcủa yGgichàng tyGgirai trcmNLẻ lôikc5x kcmNLéo lcmNLão yGgitrở QKALvề hiện tại. 

"C37NDha 37NDthấy bằQKALng lòncmNLg chkc5xứ?" Chàng37ND hỏi. 

cmNL Lão trkc5xả lcmNLời: "ChQKALa bằngQKAL lòng!" 

yGgi "Bên cạnhQKAL cmNLcha cóyGgi củQKALi đóQKAL," chàngcmNL tQKALrai nóiQKAL QKALtiếp, "vàkc5x lửayGgi cmNLcháy mạnh. BcmNLuổi sán37NDg trờcmNLi yGgiu ákc5xm kc5xvà đãQKAL b37NDớt lạ37NDnh rồi.QKAL TuyếtQKAL scmNLắp r37NDơi. NcmNLgay bkc5xây giờQKAL tuykc5xết cũng đancmNLg r37NDơi rồi." 

"Phải, ngyGgiay lyGgiúc QKALnày tukc5xyết đanyGgig rơi!" 

"Các ngườikc5x tryGgiong bộcmNL l37NDạc vcmNLội lắm.kc5x Hàkc5xnh lQKALý củkc5xa họ37ND nặng37ND ncmNLề màQKAL bụkc5xng họkc5x cmNLlại kc5xlép xẹp QKALvì thkc5xiếu ăn.QKAL Đườnkc5xg cmNLdài kc5xnên họkc5x yGgiphải đcmNLi cmNLcho mau37ND. Th37NDôi ckc5xon đQKALi đâyQKAL. QKALCha bằngkc5x lòng chứ?" 

37ND "Bằng lQKALòng. Ckc5xha nhQKALư yGgichiếc 37NDlá ncmNLăm ngóaiQKAL cònQKAL sótkc5x lại,yGgi kc5xdính kc5xvất v37NDưởng mộtkc5x chút ởkc5x cuốn37NDg. LyGgiàn gcmNLió kc5xđầu yGgitiên thổkc5xi kc5xlà c37NDha r37NDụng. TiếcmNLng củkc5xa ckc5xha QKALgiống nhyGgiư tikc5xếng một bàcmNL lã37NDo. 37NDMắt 37NDcha kh37NDông c37NDòn dẫnQKAL đườn37NDg chQKALo cyGgihân cQKALha đi,37ND ccmNLhân ch37NDa cmNLnặng nề, ngườ37NDi ch37NDa cmNLmệt myGgiỏi, chQKALa bằyGging lòng." 

L37NDão 37NDcúi đQKALầu mãnkc5x kc5xnguyện QKALcho đếnkc5x kyGgihi tiếnQKALg tuyGgiyết lạo37ND xạcmNLo biếnkc5x hcmNLết tQKALrong khôncmNLg gian, vàkc5x cmNLlão bcmNLiết rằ37NDng kc5xcon lãocmNL kc5xđã QKALđi kc5xxa 37NDkhông còkc5xn QKALgọi lạiyGgi đượcyGgi nữa.cmNL QKALTay lyGgião vội vàkc5xng cmNLquờ quạngkc5x sờQKAL đốQKALng củkc5xi. ChQKALỉ kc5xcòn đốngQKAL củicmNL ncmNLày đcmNLứng 37NDgiữa lãoyGgi vàyGgi cõkc5xi vĩnhQKAL cửu QKAL đang cmNLhá miệkc5xng chờcmNL 37NDđón lã37NDo. NhyGgiư vậykc5x 37NDlà đkc5xời kc5xlão ch37NDỉ còyGgin đyGgio bằngyGgi mộtyGgi 37NDmớ QKALcủi. Lần lượQKALt từQKALng than37NDh củiyGgi mkc5xột sẽQKAL tiếp37ND cmNLthêm vQKALào ngọn37ND yGgilửa, vcmNLà cứyGgi cmNLnhư thyGgiế, thầ37NDn chết37ND sẽ lầnQKAL kc5xtừng kc5xbước QKALtiến QKALtới lão37ND. KyGgihi thakc5xnh cQKALủi cuốiQKAL cùQKALng QKALđã chákc5xy hết,37ND sươncmNLg tuyGgiyết lạnh lẽ37NDo sẽQKAL trởcmNL nQKALên khố37NDc liệt.37ND Hkc5xai châQKALn lQKALão scmNLẽ chkc5xịu khu37NDất yGgiphục tQKALrước, yGgirồi đQKALến hai tcmNLay l37NDão, vàcmNL sựyGgi QKALtê cứnkc5xg yGgisẽ kc5xdần dầnQKAL chukc5xyển t37NDừ ngkc5xòai vkc5xào đQKALến giữayGgi cyGgiơ tQKALhể lão.37ND Đầu lã37NDo skc5xẽ gụccmNL về37ND p37NDhía trước37ND, tỳ37ND và37NDo 37NDhai đầkc5xu gốiQKAL, yGgivà lãokc5x sẽyGgi n37NDghỉ gcmNLiấc kc5xngàn thu,37ND thật lyGgià QKALdễ dànkc5xg. NgườiyGgi đờikc5x QKALai cũcmNLng c37NDhết mộtyGgi lần. 

QKAL Lão khôn37NDg thacmNLn 37NDvãn. ĐóyGgi là37ND l37NDề lốyGgii của37ND kiếpQKAL sốkc5xng mcmNLà, QKALcó gìyGgi bấtkc5x cônyGgig đyGgiâu? L37NDão ra kc5x đời 37NDgần vớicmNL đ37NDất, QKALlão đcmNLã sốngyGgi gầnyGgi vớicmNL đ37NDất, và37ND lukc5xật lệ37ND phácmNLt ngu37NDyên ởcmNL đó37ND khôngyGgi 37NDcó gì m37NDới lạQKAL QKALđối cmNLvới cmNLlão. ĐóyGgi làkc5x lukc5xật 37NDlệ đốicmNL với37ND tấtcmNL cảkc5x QKALmọi thể37ND xác.37ND TcmNLạo hóakc5x không nưcmNLơng QKALtay với37ND thểQKAL xáyGgic. QKALTạo hQKALóa khyGgiông hềyGgi kc5xchú ýyGgi tQKALới cyGgiái vậtQKAL QKALcụ cmNLthể myGgià ngườyGgii ta kc5xmệnh cmNLdanh là37ND ccmNLá nhân.cmNL kc5xTạo hyGgióa yGgichỉ chkc5xú ý37ND tớikc5x chủng37ND lcmNLọai, tớiQKAL nkc5xòi giống.QKAL Đó37ND là điềkc5xu t37NDrừu tượn37NDg QKALsâu xkc5xa QKALnhất màQKAL đkc5xầu óc37ND kc5xman yGgirợ c37NDủa lãokc5x KoscmNLkoosh yGgicó thểcmNL hiểu37ND kc5xđược, nhưng 37NDlão QKALhiểu một37ND cákc5xch thấuQKAL đáo.kc5x Lão37ND đãcmNL tryGgiông thấyyGgi nókc5x t37NDhể hiệnyGgi tronQKALg mọcmNLi cuQKALộc sống. yGgiNhựa ccmNLây trcmNLàn ứyGgia, màyGgiu xankc5xh rcmNLờn củQKALa kc5xmầm 37NDliễu, láyGgi QKALvàng rụng37ND 37ND- QKALchỉ một37ND 37NDsự kiện kc5xnày yGgicũng đủcmNL đểcmNL dicmNLễn tảcmNL tấ37NDt ckc5xả yGgilịch sử.37ND Nhưngkc5x tkc5xạo hóyGgia đkc5xều đặyGgit chkc5xo cácmNL nhân mộtcmNL nhiệyGgim vụ.37ND QKALNếu hắnQKAL khô37NDng lQKALàm t37NDròn nhiệmyGgi vụ37ND đó,kc5x h37NDắn sẽcmNL chếQKALt. yGgiMà nế37NDu l37NDàm tròn 37ND nhiệm kc5xvụ đó,37ND tyGgihì ckc5xũng QKALvậy, hắncmNL kc5xvẫn cmNLphải chết.yGgi cmNLTạo kc5xhóa khôkc5xng hề37ND qu37NDan tcmNLâm, kc5xcó rất nhicmNLều ngưcmNLời đQKALã tyGgiuân ch37NDịu kc5xvà chíyGginh skc5xự tuâkc5xn chịcmNLu, 37ND- ccmNLhứ kcmNLhông phảikc5x người37ND tuân chịukc5x yGgi- myGgiới QKALsống vkc5xà sốngcmNL kc5xmãi kc5xmãi. cmNLBộ lạcQKAL củacmNL Koskoo37NDsh đã37ND QKALcó từ37ND lâuyGgi đờicmNL lắm37ND rồi.cmNL Những ôngcmNL gQKALià màkc5x 37NDlão biếtyGgi khQKALi cònQKAL lQKALà mộtyGgi đứacmNL 37NDtrẻ, cmNLđã biếQKALt nhữngyGgi ôn37NDg kc5xgià kkc5xhác sinh tcmNLrước họ.yGgi QKALNhư vậycmNL, skc5xự thực37ND kc5xlà bQKALộ lạyGgic đãkc5x tkc5xồn t37NDại, bộcmNL lcmNLạc lkc5xà tưQKALợng tryGgiưng kc5xcho sự tuânQKAL chkc5xịu 37NDcủa tấ37NDt cảQKAL nhữngyGgi ncmNLgười thuộckc5x b37NDộ lạc37ND, cmNLnhững kc5xngười yGgiđã QKALchìm sâ37NDu tkc5xrong quá khứkc5x cmNLvà mồkc5x mảyGgi kcmNLhông còkc5xn nhớyGgi được37ND ởkc5x đkc5xâu. yGgiHọ khôngkc5x đáng37ND yGgikể, yGgihọ là37ND nhữngcmNL giai đoạn.kc5x HcmNLọ khuấtQKAL điyGgi kc5xnhư nhữngcmNL đám37ND mcmNLây tkc5xan tkc5xrong cmNLmột chiề37NDu mcmNLùa HạyGgi. Lão37ND cmNLcũng chkc5xỉ là mộyGgit kc5xgiai đoạn,yGgi vàkc5x kc5xlão sẽkc5x chyGgiết. QKALTạo hóa37ND khôkc5xng đcmNLếm xỉQKALa. yGgiTạo hóayGgi kc5xchỉ đặtcmNL r37NDa mQKALột nhiệm37ND vụ, QKALban rcmNLa 37NDmột lyGgiuật lệyGgi cyGgiho kiếpQKAL yGgisống. Nhi37NDệm vụyGgi cQKALủa cuộcyGgi đờiQKAL cmNLlà vQKALĩnh kc5xtruyền nòi QKAL giống, vkc5xà luậtQKAL lệyGgi của37ND tạoQKAL hóaQKAL làyGgi chết.kc5x MộtyGgi thkc5xiếu ncmNLữ QKALlà mộtkc5x scmNLinh vậtcmNL trôyGging đẹp yGgimắt, 37NDngực căn37NDg phyGgiồng, thâ37NDn thểQKAL mạcmNLnh m37NDẽ, kc5xchân bướkc5xc uyểQKALn chkc5xuyển, QKALcặp mcmNLắt sáng tcmNLrong. NhcmNLững nkc5xhiệm cmNLvụ củkc5xa nyGgiàng đan37NDg chờ37ND yGgiđợi n37NDàng. TiQKALa sáyGging tQKALrong mắtkc5x nà37NDng bừng 37ND lên, QKALbước yGgichân nyGgiàng ncmNLhanh nhẹnkc5x yGgihơn. Lú37NDc bQKALạo dạkc5xn, lú37NDc byGgiẽn lẽQKALn yGgiđối kc5xvới cákc5xc thanh niQKALên, ncmNLàng làmkc5x yGgicho hQKALọ lâkc5xy yGgisự bồnkc5x chồn37ND QKALcủa nyGgiàng. NàngcmNL cmNLcàng 37NDngày càQKALng đẹp37ND hcmNLơn cho đếnyGgi k37NDhi mộcmNLt chànyGgig đcmNLi săyGgin kkc5xhông cyGgiòn QKALtự kìcmNLm hQKALãm được,QKAL đem37ND nàyGging vcmNLề lyGgiều cmNLcủa hQKALắn để lo37ND việcyGgi bếpkc5x nướcyGgi, làmcmNL lụncmNLg cyGgiho hắn37ND vàQKAL đểQKAL làm37ND 37NDmẹ đànyGgi 37NDcon QKALcủa hắn.cmNL MộtcmNL QKALkhi cmNLcó yGgicon cái, nhữngQKAL yGgivẻ duyên37ND dáQKALng rời37ND byGgiỏ nkc5xàng. ChyGgiân taQKALy nà37NDng chyGgiậm 37NDchạp yGgivà ngượngkc5x ngcmNLhịu, mắt nàncmNLg mcmNLờ yGgiđi vàQKAL kc5xchỉ cònkc5x những37ND đứayGgi trcmNLẻ cmNLlà yGgithấy 37NDsung sướyGging kyGgihi kềkc5x kc5xbên mkc5xá ngườiQKAL đàn bàyGgi QKALda đỏ37ND QKALgià 37NDnua bênQKAL cmNLngọn lử37NDa. NhQKALiệm QKALvụ củaQKAL cmNLnàng 37NDđã hQKALoàn tấtQKAL. CyGgihỉ mộtQKAL thời gianQKAL sau37ND, 37NDkhi cyGgihớm cyGgió 37NDnạn đókc5xi hoặcQKAL pQKALhải yGgiđi xkc5xa, nàQKALng 37NDsẽ bkc5xị bkc5xỏ lyGgiại, g37NDiống nkc5xhư QKALlão đã bịQKAL cmNLbỏ lại,kc5x giyGgiữa cQKALảnh kc5xtuyết kc5xphủ kc5xtrắng xyGgióa, vớQKALi mộtQKAL đ37NDống kc5xcủi kc5xnhỏ. Đó37ND QKALlà luật lệ. 

Lãkc5xo cẩkc5xn cmNLthận đặtyGgi mộtcmNL thaQKALnh củQKALi QKALlên đốngQKAL lửQKALa vQKALà tiếpkc5x cmNLtục 37NDsuy yGginghĩ. ĐócmNL làyGgi lucmNLật lệkc5x chung cmNLcho tấcmNLt cảcmNL mọiQKAL vậtQKAL, m37NDọi nQKALơi. Muỗi37ND 37NDbiến 37NDđi yGgihết kcmNLhi yGgigiá đkc5xóng kc5xlần 37NDđầu. Conkc5x sóc nhỏcmNL ckc5xũng bcmNLò cmNLđi kc5xđể ch37NDết ởQKAL cmNLmột nơiyGgi yGgixa. 37NDKhi năkc5xm thánkc5xg QKALđã đèyGgi nQKALặng lkc5xên cmNLcon thỏ, yGgi nó sẽQKAL trở37ND nêkc5xn chậmcmNL chkc5xạp, nkc5xặng nềkc5x vyGgià yGgikhông chạy37ND kc5xthóat đượyGgic mQKALóng vuốtkc5x củyGgia kẻ37ND QKALthù nữa. CQKALả g37NDấu tQKALo lớnQKAL yGgicũng tQKALrở thànyGgih kc5xvụng v37NDề, QKALmù lyGgiòa vyGgià hacmNLy cáQKALu QKALkỉnh đkc5xể đếkc5xn nỗi 37NDsau 37NDcùng vàiyGgi c37NDon chóyGgi cũ37NDng hạQKAL đcmNLược nQKALó. LcmNLão nhớ37ND lạiQKAL cảnh37ND l37NDão bỏcmNL c37NDha lãoQKAL QKALở cmNLlại phía thượng37ND yGgingạn cmNLsông KlondikyGgie vàokc5x mùa37ND ĐôcmNLng, tryGgiước k37NDhi cmNLvị QKALmục sư*QKAL tớiQKAL vớ37NDi nhữngkc5x cuốn yGgisách ki37NDnh vQKALà yGgichiếc hộpcmNL đựngcmNL thuốc37ND menyGgi. Đkc5xã nkc5xhiều lầyGgin lyGgião yGgiKoskoosh chép miệngkc5x kyGgihi kc5xnghĩ tớQKALi cácmNLi hQKALộp đyGgió, mặ37NDc dkc5xầu n37NDgày nakc5xy lãcmNLo 37NDkhông ckc5xòn nưyGgiớc bọtyGgi để37ND chép micmNLệng nữa.37ND MyGgiôn tQKALhuốc kc5xtrừ kc5xđau đớnyGgi cmNLthật lQKALà hcmNLay. Nhưnkc5xg 37NDrốt yGgicuộc ôQKALng mụyGgic sư37ND QKALchỉ làm QKAL phiền chkc5xo hcmNLọ vìkc5x ôkc5xng tkc5xa chẳyGging mcmNLang lcmNLại chyGgiút kc5xthịt thkc5xà n37NDào chyGgio bcmNLộ lạckc5x mcmNLà 37NDăn lại khoẻ,37ND nêyGgin cákc5xc ta37NDy să37NDn lêncmNL kc5xtiếng 37NDcàu cmNLnhàu. NhưyGging ôngyGgi tyGgia kc5xchết vìQKAL bcmNLệnh lạnh37ND phổiyGgi ở ckc5xhỗ đườngyGgi rayGginh gkc5xiới gyGgiần kc5xMayo, v37NDà scmNLau đàyGgin 37NDchó đãyGgi lấyGgiy cmNLmõm bcmNLới những37ND yGgihòn đáQKAL ryGgia đcmNLể tranh cướpkc5x cmNLnắm QKALxương tàn. 

Koskoosh đặtkc5x mộtQKAL thyGgianh cmNLcủi kháyGgic vàocmNL QKALđống 37NDlửa cmNLvà thảkc5x 37NDhồn đ37NDi sâQKALu QKALhơn n37NDữa cmNLvề quá khứQKAL. C37NDó QKALmột QKALthời trờicmNL là37NDm đóiQKAL kQKALém, nhữn37NDg cmNLông gkc5xià bụngcmNL 37NDlép xẹkc5xp nkc5xằm cmNLco qcmNLuắp yGgibên ngọn lửayGgi vàkc5x QKALmiệng thềQKALu tcmNLhào k37NDể kc5xlại nhữngyGgi cmNLtục lyGgiệ ngàycmNL xưa37ND k37NDhi miềnQKAL Yuko37NDn bịkc5x bỏcmNL hoang yGgisuốt bQKALa cmNLmùa Đôngkc5x, rồiQKAL cmNLlại 37NDbị tuyếkc5xt phkc5xủ lyGgiiền bQKALa mkc5xùa HyGgiạ. LãyGgio đãcmNL cmNLmất QKALbà mẹ tryGgiong nạnyGgi đóikc5x đó.cmNL M37NDùa Hè37ND đókc5x ccmNLá thu37ND** kh37NDông xuấtQKAL hyGgiiện, bộcmNL l37NDạc ngónkc5xg chờyGgi mùa Đông,kc5x moQKALng kc5xmỏi hươkc5xu rừnQKALg sẽ37ND 37NDtới. NhưngcmNL tkc5xới mùa37ND yGgiĐông hư37NDơu rQKALừng c37NDũng c37NDhẳng thấy.37ND Đó l37NDà mộtkc5x tìkc5xnh yGgitrạng ckc5xhưa hyGgiề bakc5xo cmNLgiờ xảy37ND 37NDra kc5xvà kc5xngay nkc5xhững ônyGgig gcmNLià bcmNLà cảkc5x cũng kc5xchưa kc5xgặp cảnhyGgi 37NDđó. HươcmNLu rừnQKALg khôngkc5x tới,cmNL v37NDà nQKALăm đókc5x yGgilà nămkc5x tkc5xhứ bảy37ND. Thỏ37ND rừng37ND không kc5xsinh sQKALôi nẩycmNL nởyGgi kịpkc5x vàkc5x c37NDhó thQKALì gầykc5x cmNLgò chì37NDa bcmNLộ xươcmNLng kc5xra. SuốtQKAL mkc5xùa ĐQKALông đcmNLen tối dàcmNLi yGgidặc, đáQKALm trẻcmNL khócQKAL lóQKALc QKALvà lQKALăn rQKALa chếtyGgi, rồiQKAL đếnkc5x đà37NDn QKALbà, rồikc5x đếQKALn nhữkc5xng cmNLông già, tcmNLrong mười37ND ngườiyGgi ởQKAL 37NDbộ lạcmNLc khôngyGgi kc5xcó lấycmNL kc5xmột yGgingười scmNLống sóQKALt đểyGgi QKALđón yGgiánh mặt trờcmNLi kyGgihi 37NDnó kc5xtrở lQKALại vyGgiào mùayGgi XuâncmNL. TcmNLhật yGgilà kc5xmột cmNLvụ cmNLđói yGgikinh hồn. 

NyGgihưng lãyGgio c37NDũng đãkc5x tkc5xhấy nhữngkc5x tyGgihời dư37ND dậtQKAL, thịtcmNL thừyGgia QKALthãi đếnyGgi nỗcmNLi tQKALhiu thcmNLối không kịpcmNL yGgiăn, kc5xchó mậpyGgi QKALmà khôngyGgi QKALbuồn cQKALhạy nữ37NDa vcmNLì ăQKALn qu37NDá yGginhiều yGgi- những37ND cmNLthời 37NDmà người 37NDta trôncmNLg thQKALấy thkc5xú QKALvật cyGgiũng kQKALhông bucmNLồn giếtcmNL, phyGgiụ nữQKAL đcmNLua yGginhau 37NDsinh 37NDđẻ, và yGgi những 37NDcăn QKALlều chậtQKAL cmNLních nhkc5xững QKALtiếng QKALtrẻ cQKALon vừ37NDa trakc5xi vừayGgi gcmNLái nằkc5xm dàiQKAL yGgira đùa nghịch.QKAL T37NDhế r37NDồi đànkc5x ôngyGgi n37NDo cơmcmNL ấmQKAL cậ37NDt lạikc5x gợiQKAL r37NDa nhữyGging cukc5xộc trancmNLh chấpcmNL xư37NDa lên, họcmNL vcmNLượt q37NDua yGgiđường 37NDranh gcmNLiới vềQKAL kc5xphía QKALNam cmNLđể giếtkc5x n37NDhững yGgingười cmNLPelly, kc5xvà về37ND phía 37ND Tây đểcmNL đư37NDợc QKALngồi yGgibên nhữQKALng kc5xngọn lyGgiửa tyGgiàn 37NDcủa ngườikc5x TcmNLanana. LãyGgio nhớQKAL lạiQKAL thờiyGgi lão còncmNL 37NDnhỏ, trờiyGgi ch37NDo dyGgiư dật,kc5x lão37ND trôn37NDg tcmNLhấy m37NDột ckc5xon cmNLhươu rừnQKALg bịkc5x đQKALàn sóyGgii hạ. ZicmNLng-ha nkc5xằm 37NDtrên tukc5xyết vớ37NDi lãoyGgi QKALcùng xkc5xem cảnQKALh đócmNL QKAL- Zing-hacmNL, mQKALà cmNLsau ncmNLày cmNLthành tay săkc5xn kcmNLhôn ngoQKALan nhyGgiất vàyGgi s37NDau 37NDcùng đãQKAL ngãyGgi và37NDo QKALmột lỗQKAL kyGgihông khkc5xí QKALở YukcmNLon***. Một kc5x tháng sau37ND, n37NDgười 37NDta tìcmNLm kc5xthấy QKALhắn tcmNLrong dángcmNL 37NDđiệu đa37NDng bòQKAL đưyGgiợc nkc5xửa QKALchừng tkc5xhì bị yGgi băng gikc5xá lcmNLàm cócmNLng lại. 

LạQKALi nQKALói đếQKALn coyGgin hươQKALu rừ37NDng. Hôm37ND đó37ND ZiyGging-ha cùkc5xng 37NDlão bắtyGgi chkc5xước điQKAL skc5xăn bắcmNLn t37NDheo lối ngườikc5x lớn.yGgi Ởkc5x yGgilòng suối37ND, ckc5xhúng QKALbắt gặpQKAL vcmNLết chânyGgi m37NDới của37ND mộtcmNL cyGgion hươukc5x rừngQKAL cùng 37NDvới vếtcmNL ch37NDân 37NDcủa nkc5xhiều chyGgió QKALsói. "kc5xMột ccmNLon hươcmNLu yGgigià", Zing-hcmNLa xekc5xm vết 37NDchân kc5xmau hơ37NDn vQKALà 37NDnói, "Một37ND 37NDcon hươcmNLu giQKALà, khôQKALng 37NDtheo kịpQKAL QKALđàn. 37NDĐàn sói cyGgihặn nQKALó rờkc5xi 37NDkhỏi nhữnQKALg coQKALn khácQKAL và37ND chúngyGgi yGgisẽ theQKALo 37NDriết đếnQKAL cùng."cmNL VcmNLà đúng như37ND vyGgiậy. ĐóQKAL làQKAL đườngkc5x lốQKALi yGgicủa chúQKALng. Skc5xuốt yGgingày đêm37ND khôngcmNL QKALlúc nà37NDo nghỉ37ND, kc5xchúng yGgisẽ theo sátQKAL QKALgót, chcmNLặn cmNLđầu mũi37ND, cyGgihúng sẽkc5x thecmNLo liềnkc5x QKALcon hưyGgiơu c37NDho đế37NDn kc5xcùng. Zing-ha37ND và lãokc5x đãcmNL kc5xcảm thấy37ND lkc5xòng kc5xham muốn37ND QKALxem cmNLcảnh 37NDmáu rơQKALi rừ37NDng rựcQKAL ncmNLổi cmNLlên. cmNLLúc scmNLói hạ sátyGgi hQKALươu sQKALẽ QKALlà 37NDmột cảnhyGgi đángcmNL cmNLxem lắm! 

Hai ngườkc5xi rảoyGgi bcmNLước kc5xtheo vết37ND ch37NDân. VếtyGgi chyGgiân rõcmNL đến37ND nỗi37ND kc5xngay KoscmNLkoosh, nhkc5xìn chậm vkc5xà 37NDkhông QKALthạo vyGgiề gókc5xt chânkc5x, cũyGging ckc5xó th37NDể nhắmyGgi mắtQKAL tQKALheo được.kc5x yGgiHọ tkc5xheo sá37NDt QKALgót cuộyGgic săn đuổiQKAL, mỗiyGgi kc5xbước lạikc5x đọckc5x yGgithêm ccmNLái thảkc5xm cảncmNLh kc5xhung bạyGgio mớicmNL vừakc5x cmNLdiễn yGgira. BcmNLây giờ họcmNL 37NDtới chcmNLỗ c37NDon hQKALươu rừQKALng đứncmNLg l37NDại đểyGgi chốkc5xng cựyGgi; tuykc5xết đãkc5x b37NDị giàQKALy xéoQKAL v37NDà xá37NDo trộn tứyGgi pyGgihía, mỗikc5x yGgibề dyGgiài vkc5xào khoảncmNLg bềyGgi yGgicao củacmNL b37NDa kc5xngười lớn.cmNL kc5xỞ cmNLgiữa lcmNLà nQKALhững vết37ND chân hyGgiằn sâQKALu củacmNL yGgicon vật37ND bị37ND syGgiăn yGgiđuổi, v37NDà khắp37ND 37NDchung qu37NDanh 37NDlà yGgidấu châyGgin nô37NDng hơn c37NDủa đànyGgi cmNLsói. TrcmNLong 37NDkhi kc5xnhững c37NDon khácmNLc kc5xlo 37NDgiết, thkc5xì kc5xmột và37NDi cokc5xn syGgiói nằcmNLm nghiên37NDg một kc5xbên cmNLđể ng37NDhỉ. kc5xMình chúkc5xng yGgiin hkc5xằn xuốngyGgi tuyyGgiết trôngQKAL rõQKAL rànQKALg 37NDnhư kc5xchúng kc5xmới nằm trướyGgic đóQKAL yGgimột chút.yGgi Mộtkc5x coyGgin só37NDi đãkc5x byGgiị coyGgin vậtQKAL QKALđiên cu37NDồng kikc5xa hcmNLúc trúng37ND cmNLvà dẫm lênkc5x cmNLcho đến37ND chkc5xết. M37NDột v37NDài cácmNLi xưyGgiơng nyGgihẵn nhụiyGgi chứngyGgi tQKALỏ điềucmNL đó. 

MộQKALt lần37ND nữacmNL họcmNL lạiyGgi 37NDngưng bướcyGgi 37NDở ccmNLhỗ dừngQKAL lyGgiại thứ37ND nhQKALì. TạcmNLi đâyGgiy c37NDon vậtQKAL kc5xto lớQKALn đã chyGgiiến đấukc5x mộQKALt cáchQKAL tuyệt37ND vọngQKAL. NóQKAL đãQKAL bịkc5x vậkc5xt ncmNLgã hacmNLi lQKALần, nhyGgiư n37NDhững QKALvết trên 37ND tuyết cmNLcho họcmNL thấkc5xy, 37NDvà cmNLhai lần37ND ncmNLó đã37ND đácmNLnh 37NDtan đượcyGgi nhữnkc5xg ccmNLon sóQKALi hucmNLng hăng,QKAL rồi gượngkc5x đứngyGgi QKALlên. NyGgió đãyGgi hoyGgiàn 37NDtất nhkc5xiệm kc5xvụ từcmNL lâuyGgi, nhyGgiưng cmNLvẫn kc5xcòn thiếtcmNL QKALtha với ccmNLuộc kc5xsống. Zinkc5xg-ha nói37ND rằngyGgi mcmNLột cQKALon hươkc5xu 37NDrừng đQKALã gQKALục yGgingã mà37ND cònQKAL yGgiđứng lkc5xên kc5xđược thì QKALthật cmNLlà lạ,cmNL n37NDhưng rõQKAL ràngyGgi cmNLcon nkc5xày đãQKAL đứcmNLng lên37ND được.cmNL NghcmNLe yGgihọ kyGgiể lạikc5x chuyện nàycmNL chắkc5xc lãcmNLo phkc5xù thủkc5xy sẽQKAL nh37NDìn tyGgihấy nhữngQKAL QKALtriệu chứng37ND vàkc5x điềmcmNL kỳkc5x lạ. 

Đi cmNLnữa, họkc5x tớyGgii chyGgiỗ co37NDn hươukc5x rừngyGgi trè37NDo lêkc5xn bờQKAL kc5xđể tocmNLan QKALthóat và37NDo cmNLrừng cây.37ND Nhưng kẻkc5x thùyGgi củayGgi nQKALó đyGgiã 37NDtừ phícmNLa syGgiau ch37NDồm tới,kc5x đếnQKAL nỗcmNLi 37NDnó phảikc5x QKALlùi lạQKALi yGgivà 37NDngã ngửkc5xa lên chúcmNLng, đècmNL kc5xlên hayGgii co37NDn sâQKALu xuốngyGgi tuy37NDết. QKALRõ ryGgiàng yGgilà QKALsắp yGgiđến giờyGgi pkc5xhút hạcmNL sQKALát, vì nhữngyGgi QKALcon khá37NDc đãyGgi bỏkc5x mặyGgic hcmNLai co37NDn 37NDkia l37NDại khônkc5xg đụQKALng tới.kc5x kc5xHọ đkc5xi yGgiqua haQKALi chặng dừngkc5x lạiQKAL nữa,QKAL yGgihai cmNLchỗ 37NDrất gầnyGgi yGginhau. BcmNLây giờkc5x dấkc5xu QKALchân QKALcó yGgipha màu37ND đỏcmNL vQKALà nhữyGging vết QKALchân đềukc5x đặncmNL củyGgia kc5xcon vậkc5xt yGgito lớncmNL trôn37NDg đãQKAL xiêQKALu QKALvẹo và37ND ngắyGgin hơn.37ND ThếyGgi rồiyGgi họyGgi ngh37NDe thấy nhữnkc5xg tiếng37ND động37ND đầcmNLu tiênyGgi củakc5x QKALcuộc 37NDchiến đấcmNLu cmNL- 37NDkhông phảiQKAL nhQKALững t37NDiếng tru dàikc5x ckc5xủa cuộccmNL săncmNL yGgiđuổi, màcmNL nhữQKALng tiếkc5xng sủkc5xa ngắcmNLn nhcmNLát gừngkc5x QKALbáo hyGgiiệu mộkc5xt trkc5xận QKALxáp lá cà37ND vàQKAL tiếngQKAL răngQKAL cắnkc5x v37NDào thịt.QKAL Bòkc5x ngược37ND chikc5xều giókc5x, ZcmNLing-ha nằmQKAL sáyGgit kc5xbụng xuống tuyết,37ND vQKALà cùnkc5xg vớQKALi 37NDhắn yGgilà KoscmNLkoosh, n37NDgười mcmNLà cmNLsau cmNLnày lkc5xàm chúayGgi kc5xtể dân 37NDtrong bộkc5x kc5xlạc. QKALHai ngườiQKAL cù37NDng gạtkc5x nhữ37NDng càQKALnh 37NDcây gkc5xỗ báchQKAL lkc5xòa yGgixòa v37NDà nhì37NDn QKALvề phía trướyGgic. cmNLHọ 37NDđược chứkc5xng kyGgiiến QKALcảnh cukc5xối cùng. 

kc5x Giống nhQKALư kc5xtất cyGgiả nhữngyGgi cảmQKAL tưởyGging củaQKAL thờikc5x trẻ,37ND ccmNLảnh tQKALượng hyGgiãy cònkc5x yGgirõ rệtyGgi trong trkc5xí nhớcmNL yGgilão, 37NDvà cặcmNLp mắt37ND kc5xmờ của37ND lãokc5x 37NDnhìn cảyGginh cuốicmNL cùnQKALg hQKALiện yGgira lincmNLh độngcmNL như troQKALng 37NDthời xkc5xa xưakc5x ấy.37ND KoskoosyGgih QKALngạc nhiên37ND vềyGgi điQKALều ncmNLày; vkc5xì trokc5xng nhữnkc5xg ngkc5xày theyGgio sau, yGgikhi l37NDão làyGgi ngườkc5xi lkc5xãnh đạoyGgi cmNLvà đứ37NDng đQKALầu hộikc5x đồngkc5x bộyGgi kc5xlạc, lãokc5x 37NDđã thựcyGgi hiện 37NDnhững tyGgihành tQKALích lớnQKAL cmNLlao vàyGgi đãyGgi lcmNLàm yGgicho ngQKALười PellyGgiy cmNLluôn miệngcmNL ngucmNLyền rủayGgi yGgitên lão, đyGgió làQKAL QKALchưa nyGgiói tớyGgii ngườiyGgi d37NDa QKALtrắng kỳkc5x dị**yGgi** màQKAL lkc5xão đQKALã gikc5xết tronkc5xg mộtyGgi cuộc đấukc5x cmNLcông kc5xkhai, QKALmỗi ngườiQKAL mộtkc5x co37NDn kc5xdao cầcmNLm tay. 

LãoyGgi ng37NDhĩ mộtcmNL hồi37ND lQKALâu về37ND yGgithời tr37NDai QKALtrẻ củyGgia lãyGgio, kc5xcho đếncmNL kcmNLhi ngọ37NDn lửakc5x tyGgiàn xuống 37ND và kc5xkhi ckc5xái lcmNLạnh cắyGgit 37NDsâu hyGgiơn vàoQKAL dkc5xa QKALlão. LầncmNL nàyGgiy lão37ND tikc5xếp thcmNLêm ha37NDi thancmNLh củyGgii vàoQKAL ngọn cmNLlửa vàyGgi đoyGgi lạicmNL yGgixem c37NDuộc sống37ND củakc5x lQKALão còcmNLn đư37NDợc ba37NDo lcmNLâu cmNLvới yGginhững thyGgianh ckc5xòn lại. Nếu37ND Sitcum-tyGgio-ha chịuQKAL nh37NDớ lờikc5x cmNLông ngọaiQKAL củkc5xa nócmNL vàkc5x nhặt37ND ôcmNLm củikc5x lkc5xớn hơnkc5x, thì nhữngkc5x giQKALờ sốngkc5x củyGgia lãyGgio sẽcmNL cmNLdài hơQKALn. ThyGgiật l37NDà mộtyGgi c37NDhuyện d37NDễ dàngkc5x. Nhưkc5xng nókc5x vẫnkc5x làQKAL một đứaQKAL kc5xbé cmNLvô tyGgiâm. NócmNL không37ND kc5xnghĩ cmNLgì đếnkc5x n37NDgười tiềcmNLn bối37ND tQKALừ kyGgihi cmNLHải Ly37ND, chcmNLáu nội ZinQKALg-ha, bắtcmNL đầukc5x đểcmNL mắtcmNL tớcmNLi nó.yGgi C37NDhà, điềcmNLu đóyGgi có37ND gìkc5x q37NDuan trọyGging? cmNLLúc cQKALòn trẻ tr37NDung, lãkc5xo đãkc5x chẳkc5xng hàcmNLnh độyGging nQKALhư thcmNLế làyGgi QKALgì? C37NDó mcmNLột lkc5xúc kc5xlão đãkc5x l37NDắng ng37NDhe trong yGgi im lặnyGgig. CócmNL tyGgihể kc5xcon traQKALi lQKALão kc5xđã mQKALềm lòngkc5x, vcmNLà QKALnó cùQKALng QKALđàn chcmNLó quakc5xy yGgilại để37ND đưcmNLa cha kc5xgià củyGgia cmNLnó cùngyGgi vớyGgii bộ37ND lạckc5x cmNLtới cQKALhỗ nhikc5xều hư37NDơu yGginai békc5xo mập. 

yGgiLão dỏQKALng QKALtai kc5xnghe ngóng,kc5x tcmNLrí óccmNL cmNLđang cmNLbối r37NDối củakc5x lão37ND lắngyGgi đ37NDi trcmNLong chốcmNLc lát37ND. Không mộtyGgi tiếngcmNL độngQKAL nhkc5xẹ. KhôyGging cQKALó kc5xgì cảkc5x. Một37ND mìnhkc5x lcmNLão thởQKAL 37NDphì phàQKALo cmNLgiữa cảnh êmcmNL lkc5xặng hoayGging 37NDvu. ThậQKALt l37NDà ckc5xô độccmNL. I37NDm cmNLnghe! CyGgiái gì37ND cmNLđó? LQKALão rùkc5xng mìyGginh. TQKALiếng rống dài37ND que37NDn tQKALhuộc pháQKAL vỡ37ND k37NDhoảng yGgikhông, 37NDvà QKALnó ởcmNL ngakc5xy kế37ND kc5xbên. Thkc5xế rồi,cmNL tkc5xrong cặpyGgi mắt tố37NDi sầmkc5x củakc5x lãcmNLo hiệQKALn QKALlên hìnyGgih ản37NDh yGgicon hươ37NDu rừQKALng cmNL- yGgicon hươuQKAL rừngQKAL giàkc5x nuQKALa kc5x- sườnkc5x bị ccmNLắn kc5xnát vàcmNL ha37NDi 37NDbên hQKALông QKALròng mQKALáu, cákc5xi bờmkc5x cmNLbị 37NDxâu xcmNLé, và37ND cyGgiặp sừnQKALg nQKALhiều gạcmNLc cúi sá37NDt kc5xxuống kc5xđất yGgicòn kc5xcố cmNLhúc cmNLcho tyGgiới cùngkc5x. L37NDão thyGgiấy nQKALhững hìcmNLnh tQKALhù màkc5xu xá37NDm vụt qQKALua vụtQKAL cmNLlại, yGginhững cặ37NDp mkc5xắt QKALlong lanhcmNL, nyGgihững cáikc5x lưỡyGgii tcmNLhè QKALlè, nhữnQKALg hyGgiàm răng nhọncmNL hoắtQKAL lòn37NDg ròQKALng nướcmNLc dãiQKAL. LQKALão tyGgihấy cákc5xi vòkc5xng cmNLtròn xápyGgi gầncmNL kc5xlại chkc5xo đếnQKAL khiQKAL chỉ ccmNLòn làcmNL mộtyGgi chấmyGgi đenyGgi yGgigiữa đáQKALm tuyết37ND bcmNLị 37NDdày xéo. 

Một yGgicái mõQKALm lạnhyGgi ch37NDạm QKALvào má37ND lãkc5xo lyGgiàm đầuyGgi ó37NDc lãyGgio quyGgiay vcmNLề yGgihiện yGgitại. T37NDay lãcmNLo đưa vộiyGgi vyGgiào đốkc5xng yGgilửa rúkc5xt rcmNLa mộtcmNL tkc5xhanh củicmNL đankc5xg c37NDháy. BàyGging hokc5xàng mộtcmNL lákc5xt vìkc5x cáiyGgi sợ truyền37ND thốngcmNL đốyGgii vớkc5xi lyGgiòai ngkc5xười, coyGgin vậQKALt kiQKALa lùyGgii 37NDlại, húQKAL kc5xlên cmNLmột tiếngcmNL cmNLdài đcmNLể gọi đồngkc5x b37NDọn; kc5xnhững cyGgion yGginày trkc5xả lờiyGgi QKALngay, cyGgiho đếnkc5x cmNLkhi mộtyGgi vòncmNLg ncmNLhững coyGgin vật đầukc5x xám,37ND miệncmNLg rớt37ND rQKALãi, qucmNLây qkc5xuần xkc5xung cmNLquanh. LãcmNLo lắQKALng nghyGgie nhữngkc5x t37NDiếng gầcmNLm gừ yGgitiến lạyGgii g37NDần; ncmNLhững kc5xcon vậtkc5x thcmNLở hổnQKAL h37NDển khô37NDng chịucmNL tảnQKAL QKALđi. Bkc5xây giờQKAL myGgiột QKALcon đưa ngyGgiực rQKALa pcmNLhía trcmNLước, rồQKALi lếtyGgi mìyGginh t37NDới gầyGgin, đến37ND yGgicon thứyGgi haQKALi, cmNLrồi đến37ND cokc5xn thkc5xứ ba,QKAL nhưng khQKALông cocmNLn nQKALào QKALlùi lạikc5x cả.37ND LãocmNL ccmNLòn 37NDbấu vQKALíu lấykc5x cuộccmNL đờikc5x l37NDàm gì?QKAL LãoyGgi tự QKALhỏi, QKALrồi yGgibỏ th37NDanh củiyGgi đQKALang QKALcháy xuốngyGgi tuyết.37ND ThanQKALh củQKALi lè37NDo 37NDxèo tcmNLắt ngấm.37ND Cái37ND vòng tròkc5xn gầmcmNL gừkc5x QKALmột cácyGgih bồcmNLn yGgichồn ncmNLhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?