Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: ThEciwe MCCELaw iZGrof Life

Lão Koskoosh chăMCCEm chúSxJk nghMCCEe Eciwhau há2WAiu. TuSxJky mắtiZGr lãiZGro đEciwã m2WAiờ từMCCE Eciwlâu, nhưnMCCEg taEciwi lEciwão cò2WAin thính lắm2WAi, vSxJkà mộtEciw tiế2WAing độngiZGr khẽMCCE cũnSxJkg 2WAithấu tiZGrới iZGrcái trí2WAi tMCCEhông min2WAih siZGruy Eciwkém vẫn MCCE còn nằmEciw MCCEsau vầngMCCE tránSxJk khôSxJk hMCCEéo, nhưngiZGr khôniZGrg còEciwn đểSxJk Eciwý đEciwến Eciwviệc đ2WAiời nữa.MCCE ÀSxJk! ĐEciwó là2WAi Sitcum-to-ha đaEciwng tSxJkhe thEciwé nSxJkguyền Eciwrủa đànMCCE chSxJkó MCCEmà nàSxJkng đánSxJkh đậEciwp v2WAià viZGrỗ vềEciw Eciwđể MCCEbuộc vào dâyMCCE ciZGrương. SitcumiZGr-to-ha làMCCE Eciwcháu ngọMCCEai lEciwão. NhEciwưng nEciwàng qEciwuá bận2WAi iZGrnên chẳMCCEng thèm iZGrnghĩ tớ2WAii iZGrông ngọai2WAi giSxJkà nMCCEua SxJkngồi tMCCErơ trEciwọi trMCCEên tuyếtEciw, tuyệt2WAi vọngSxJk MCCEvà yếu đuối.SxJk PhEciwải nhổEciw Eciwtrại Eciwcho 2WAixong. CSxJkon đườngSxJk 2WAidài đSxJkang MCCEchờ đMCCEợi tr2WAiong khiZGri nhữ2WAing đoạn ngàyiZGr ngắiZGrn niZGrgủi kSxJkhông cSxJkhịu chiZGrậm lạiEciw. CuộciZGr số2WAing vMCCEà nhữnSxJkg bEciwổn pEciwhận của2WAi SxJkcuộc s2WAiống chứ khôngMCCE ph2WAiải MCCEcủa cáiZGri cEciwhết, giụcMCCE giãMCCE iZGrnàng. MàSxJk bâySxJk giờ2WAi l2WAião iZGrgần 2WAivới cáiZGri cSxJkhết lắm rồi. 

ÝSxJk ngh2WAiĩ iZGrđó lSxJkàm l2WAião 2WAigià hoảngiZGr hSxJkốt troniZGrg MCCEmột liZGrúc. LãoSxJk đưa2WAi bàiZGrn tMCCEay têiZGr lMCCEiệt rSxJkun rẩy sờEciw soạngiZGr đốngiZGr củMCCEi khMCCEô niZGrhỏ iZGrbé iZGrbên cạnhEciw lãoiZGr. iZGrChắc chắniZGr MCCElà đốngiZGr c2WAiủi nằmiZGr đó,Eciw bàn Eciwtay 2WAilão lạiSxJk rụt2WAi vềEciw v2WAià niZGrằm 2WAiẩn dưới2WAi nhiZGrững tấiZGrm d2WAia th2WAiú rMCCEách rướiZGri bẩ2WAin tSxJkhỉu, Eciwvà lEciwão lại 2WAichăm chSxJkú Eciwnghe ngóng2WAi. TiếngSxJk siZGrột sọatMCCE củaSxJk nhữngiZGr tấm2WAi d2WAia cSxJkho MCCElão biếtiZGr rằn2WAig MCCEcăn lMCCEều bằng iZGrda hươ2WAiu củSxJka viMCCEên chúiZGra biZGrộ lạciZGr đãMCCE đượMCCEc dỡEciw 2WAixuống v2WAià đ2WAiang iZGrđược néniZGr 2WAigọn lạEciwi c2WAiho dễ mMCCEang đi2WAi. 2WAiViên chEciwúa tiZGrể lEciwà coSxJkn lãoEciw, hắ2WAin caMCCEo l2WAiớn, Eciwlực lưiZGrỡng, Eciwcầm iZGrđầu bộSxJk SxJklạc và l2WAià một2WAi 2WAitay thMCCEiện xạ.iZGr SxJkTrong SxJkkhi phụiZGr nEciwữ viZGrất vảSxJk lEciwo liEciwệu iZGrhành t2WAirang của2WAi trSxJkại, giọSxJkng hắn vaMCCEng SxJklên, quở2WAi 2WAitrách họEciw chEciwậm chạpMCCE. LSxJkão Ko2WAiskoosh lằMCCEng taiSxJk. ĐâyiZGr lMCCEà lEciwần cuốiSxJk cùng lEciwão SxJkcòn ng2WAihe giọMCCEng điZGró. TúMCCEp iZGrlều cSxJkủa GeehSxJkow đ2WAiã iZGrdỡ rồiiZGr! V2WAià nhàMCCE iZGrcủa TusSxJkken cũng diZGrỡ rồi!Eciw BảiZGry, támMCCE, chíiZGrn; cMCCEhỉ cSxJkòn l2WAiều MCCEcủa iZGrlão MCCEphù thủSxJky cònSxJk đứEciwng màMCCE thôiiZGr. Kìa! 2WAiBây SxJkgiờ họMCCE 2WAidỡ đếniZGr túpSxJk lều2WAi đó2WAi rồi.MCCE LEciwão ngEciwhe thấiZGry tiếEciwng lSxJkão pSxJkhù thủSxJky cằn nhằnMCCE troniZGrg k2WAihi hSxJkắn xếiZGrp lềuiZGr lSxJkên SxJkxe trEciwượt tuEciwyết. MộtEciw điZGrứa nhỏSxJk lè2WAi SxJknhè khóMCCEc MCCEvà một thiếuMCCE phụiZGr c2WAiất tiếniZGrg h2WAiát rEciwu trầiZGrm trầmEciw SxJktrong họngiZGr đểSxJk dỗMCCE dànEciwh iZGrnó. LãiZGro giàSxJk nMCCEghĩ, thằng Koo-teeiZGr, mộtSxJk đứa2WAi béSxJk haiZGry quấyMCCE Eciwnhư Eciwvậy 2WAilà vEciwì nó2WAi khônEciwg đượciZGr SxJkkhoẻ lắm.2WAi MCCECó lẽ nEciwó ciZGrũng chẳng2WAi sốngEciw đượSxJkc bMCCEao lMCCEâu nữaSxJk, người2WAi SxJkta s2WAiẽ đEciwốt liZGrửa để2WAi khoMCCEét một2WAi ciZGrái hố SxJktrong tu2WAiyết vEciwà xếpEciw đEciwá lê2WAin tiZGrrên MCCEđể giữSxJk c2WAiho cEciwhó sMCCEói k2WAihỏi b2WAiới Eciwxác rSxJka. CEciwhà, chuyện ấMCCEy cóiZGr g2WAiì 2WAilà SxJkquan hệiZGr. NSxJkhiều lắmEciw th2WAiì nóEciw cũng2WAi chỉiZGr s2WAiống MCCEđược ítiZGr năiZGrm nữa,iZGr mSxJkà bEciwữa đói bữaSxJk niZGro. VàMCCE rốtSxJk cuiZGrộc TửiZGr TiZGrhần điZGrã chựSxJkc sẵMCCEn, 2WAiluôn luônMCCE đóEciwi và2WAi đóiZGri hơniZGr aiZGri hếtSxJk, sẽ dangiZGr SxJktay đónSxJk đợi. 

TiếEciwng gìEciw SxJkđó? ÀSxJk, SxJkmọi ngư2WAiời đEciwang buộciZGr xSxJke vEciwà gióniZGrg diZGrây cương.iZGr LãEciwo lắngiZGr niZGrghe iZGrvì lão2WAi sẽ chẳngMCCE còEciwn b2WAiao giờMCCE đượcEciw nghEciwe nữSxJka. Tiếng2WAi ro2WAii vMCCEun v2WAiút giáEciwng xuEciwống gSxJkiữa đMCCEàn chó. H2WAiãy lắiZGrng MCCEnghe cEciwhúng riZGrít! ChúniZGrg 2WAighét cônEciwg viZGriệc nặngMCCE nhọc2WAi vàSxJk 2WAinhững đoạSxJkn đườngEciw iZGrdài biết baoSxJk! LầEciwn lEciwuợt, xSxJke MCCEtrượt tuyết2WAi chuyểniZGr 2WAiđộng chậmEciw chạpMCCE MCCEđể r2WAiồi biếnMCCE dầnSxJk tronMCCEg im lặng.SxJk iZGrChúng điZGrã iZGrđi hết.iZGr SxJkChúng đãEciw khuấtSxJk kMCCEhỏi đờ2WAii lSxJkão, vàSxJk lãMCCEo điZGrứng MCCEcô Eciwđơn trưiZGrớc giờ pMCCEhút cMCCEay iZGrđắng cuối2WAi cùngSxJk Eciwcủa iZGrcuộc đờiSxJk. KhMCCEông. Tuyết2WAi lMCCEạo xạoSxJk Eciwdưới đ2WAiôi giày da,SxJk miZGrột nEciwgười đứngiZGr bEciwên lã2WAio, mộMCCEt SxJkbàn SxJktay nhẹSxJk nEciwhàng đặtSxJk lêSxJkn SxJkđầu lãiZGro. CoSxJkn lão2WAi quả thực2WAi tửEciw t2WAiế lắm2WAi m2WAiới đốiiZGr xửMCCE nhưSxJk t2WAihế. LEciwão nhớEciw lạMCCEi nhữEciwng 2WAiông lEciwão iZGrkhác 2WAimà MCCEcon traMCCEi không chịMCCEu đợiiZGr SxJknán Eciwlại saSxJku khiZGri bMCCEộ Eciwlạc đSxJkã điSxJk hết.2WAi NhEciwưng cSxJkon SxJktrai iZGrlão MCCEđã ở2WAi lEciwại. Lão thảiZGr hồnMCCE vềMCCE quá2WAi khEciwứ, chMCCEo đếnMCCE iZGrkhi tiếngSxJk ciZGrủa iZGrchàng triZGrai trEciwẻ lôiiZGr 2WAikéo lMCCEão t2WAirở về Eciw hiện tại. 

"C2WAiha 2WAithấy Eciwbằng lòngMCCE chứEciw?" ChàngiZGr hỏi. 

2WAi Lão trSxJkả lờ2WAii: "ChEciwa MCCEbằng lòng!" 

2WAi "Bên cạnhSxJk chiZGra c2WAió cSxJkủi điZGró," chàiZGrng SxJktrai nóiSxJk tiếEciwp, "vàEciw SxJklửa cháy mSxJkạnh. BuổiZGri sáMCCEng MCCEtrời Eciwu SxJkám Eciwvà điZGrã bMCCEớt lạnEciwh rồi.MCCE TuEciwyết sEciwắp rơi.iZGr Nga2WAiy bâiZGry giiZGrờ tuyết c2WAiũng đangMCCE rơiSxJk rồi." 

"Ph2WAiải, ngaMCCEy lúcSxJk iZGrnày Eciwtuyết đ2WAiang rơi!" 

"MCCECác ngườiEciw trMCCEong iZGrbộ lạcMCCE vộiiZGr iZGrlắm. HEciwành 2WAilý cMCCEủa iZGrhọ nặiZGrng nềMCCE mEciwà bụMCCEng họ2WAi lạEciwi lép xẹp2WAi v2WAiì thSxJkiếu ăn.2WAi ĐườngEciw dà2WAii nêMCCEn h2WAiọ pSxJkhải đMCCEi chiZGro miZGrau. TEciwhôi 2WAicon điSxJk đây.Eciw CSxJkha bằng lòng2WAi chứ?" 

"Bằng lMCCEòng. ChMCCEa nhưSxJk chiZGriếc lMCCEá năm2WAi ngSxJkóai cEciwòn sótMCCE lại,Eciw dínhMCCE vấEciwt vưởng2WAi một MCCEchút SxJkở cuốniZGrg. iZGrLàn 2WAigió đầuSxJk tiSxJkên iZGrthổi lSxJkà ch2WAia rụnMCCEg. TiếngiZGr củaMCCE iZGrcha giốMCCEng nEciwhư tiếng SxJk một bEciwà lão.MCCE MEciwắt ch2WAia khiZGrông còSxJkn dẫ2WAin SxJkđường SxJkcho c2WAihân ch2WAia đi,Eciw ciZGrhân chEciwa n2WAiặng nề, nSxJkgười iZGrcha SxJkmệt mEciwỏi, cMCCEha b2WAiằng lòng." 

Lão c2WAiúi đSxJkầu mãSxJkn nguyệSxJkn cSxJkho đếEciwn kh2WAii tiếngEciw tuiZGryết lạSxJko xạMCCEo biếnMCCE hếtSxJk tr2WAiong không gSxJkian, vàEciw lãiZGro biiZGrết rằng2WAi coSxJkn lã2WAio điZGrã iZGrđi MCCExa khEciwông Eciwcòn gọi2WAi lạiSxJk được2WAi nữiZGra. TiZGray liZGrão vội vMCCEàng quiZGrờ quạng2WAi sờSxJk đố2WAing củi.MCCE CiZGrhỉ cMCCEòn đSxJkống củiEciw nàSxJky đứiZGrng giữEciwa lãiZGro Eciwvà cõMCCEi vĩn2WAih MCCEcửu đang MCCEhá mSxJkiệng chờ2WAi iZGrđón lãSxJko. MCCENhư vậyEciw lSxJkà đEciwời lãoEciw chỉSxJk Eciwcòn đMCCEo bằn2WAig mộtMCCE mớ2WAi củEciwi. Lần lưiZGrợt MCCEtừng thaSxJknh MCCEcủi m2WAiột sẽEciw tiếEciwp thêmiZGr vàoMCCE ngọn2WAi lửa2WAi, vàiZGr cSxJkứ nhưEciw thếiZGr, thần2WAi chếEciwt sẽ lầniZGr từn2WAig Eciwbước MCCEtiến tớiMCCE lãMCCEo. iZGrKhi thEciwanh c2WAiủi 2WAicuối ciZGrùng đã2WAi ciZGrháy hếiZGrt, sươ2WAing tuyiZGrết lạnh lMCCEẽo siZGrẽ trởSxJk nênSxJk kSxJkhốc liZGriệt. HaMCCEi 2WAichân lãiZGro 2WAisẽ chịuEciw k2WAihuất pMCCEhục trMCCEước, rồiSxJk đEciwến hai SxJktay lEciwão, 2WAivà siZGrự tMCCEê cứiZGrng sMCCEẽ dầ2WAin dầnMCCE MCCEchuyển từiZGr ngòEciwai vàoEciw đếnSxJk giEciwữa cSxJkơ thMCCEể lão. SxJkĐầu lãoEciw sẽSxJk gụ2WAic vềEciw phí2WAia trước,MCCE tỳEciw vSxJkào 2WAihai đầEciwu gối,iZGr viZGrà Eciwlão sẽSxJk nghiZGrỉ giấciZGr nSxJkgàn thu, thậEciwt lSxJkà dễSxJk dàngSxJk. NSxJkgười đờSxJki MCCEai cũSxJkng chếSxJkt một2WAi lần. 

LMCCEão khôngSxJk tiZGrhan vãn.2WAi Đó2WAi làSxJk iZGrlề lốiMCCE củaMCCE kEciwiếp sMCCEống miZGrà, 2WAicó gìEciw bấSxJkt côngiZGr đMCCEâu? LãoSxJk rMCCEa đời gầnEciw vớiSxJk đấEciwt, lãoiZGr đãMCCE Eciwsống gầiZGrn vớ2WAii đất,Eciw iZGrvà luậtSxJk lệMCCE phát2WAi ngMCCEuyên ởSxJk đSxJkó khiZGrông có gìEciw mMCCEới Eciwlạ đốiZGri vớiEciw lãoiZGr. ĐóiZGr 2WAilà luậEciwt lệSxJk đốiSxJk vớiEciw SxJktất cSxJkả mọiEciw thểEciw xác2WAi. Tạo2WAi 2WAihóa khôngEciw nương taEciwy vEciwới tSxJkhể xác.Eciw TạMCCEo hEciwóa 2WAikhông hề2WAi chiZGrú ýSxJk tSxJkới c2WAiái vậtEciw Eciwcụ thểSxJk màEciw ngư2WAiời ta mệnhMCCE daEciwnh l2WAià c2WAiá nhân.SxJk TEciwạo hóMCCEa iZGrchỉ cSxJkhú ýSxJk tớMCCEi chủSxJkng lọaSxJki, tớiiZGr niZGròi giốiZGrng. 2WAiĐó lMCCEà điều SxJktrừu tượng2WAi Eciwsâu xMCCEa nhất2WAi Eciwmà đầu2WAi ó2WAic ma2WAin rợiZGr củMCCEa lãEciwo 2WAiKoskoosh 2WAicó iZGrthể hiểuiZGr được, nhưngSxJk lEciwão hiZGriểu một2WAi cáMCCEch 2WAithấu đáo.SxJk SxJkLão đãMCCE trôniZGrg thiZGrấy SxJknó tSxJkhể hiSxJkện tro2WAing mọiMCCE cuộc sốEciwng. NhựEciwa ciZGrây trànMCCE Eciwứa, màEciwu xEciwanh rờ2WAin của2WAi m2WAiầm liễSxJku, lEciwá vàngEciw rụMCCEng 2WAi- chSxJkỉ 2WAimột sự kiZGriện niZGrày MCCEcũng đMCCEủ đểMCCE diễEciwn tả2WAi iZGrtất MCCEcả lịchSxJk sử.MCCE Nh2WAiưng tạSxJko 2WAihóa iZGrđều SxJkđặt cMCCEho cáSxJk nhâ2WAin một nhEciwiệm vụ.Eciw NếuMCCE 2WAihắn 2WAikhông làMCCEm tròiZGrn nhi2WAiệm v2WAiụ đó,SxJk MCCEhắn sẽiZGr ciZGrhết. Mà2WAi nếu2WAi l2WAiàm 2WAitròn nhiệm Eciwvụ đó,2WAi thìEciw MCCEcũng vậy,Eciw hắniZGr iZGrvẫn phMCCEải chết.SxJk TạSxJko hóaMCCE khônMCCEg hềMCCE qua2WAin tâm,Eciw Eciwcó rất nhiều2WAi ngườiMCCE 2WAiđã tEciwuân chịuiZGr 2WAivà chínMCCEh sựSxJk tiZGruân 2WAichịu, Eciw- chứMCCE khôSxJkng phảSxJki ngườEciwi tuâiZGrn chịu 2WAi- 2WAimới siZGrống 2WAivà sốngSxJk miZGrãi 2WAimãi. BộiZGr l2WAiạc c2WAiủa Koskoos2WAih đãSxJk cóiZGr từ2WAi iZGrlâu đờ2WAii lSxJkắm rồi. SxJk Những ôngSxJk giàMCCE mà2WAi 2WAilão Eciwbiết kSxJkhi cònEciw lEciwà mộtiZGr đứaMCCE trẻ,SxJk đãEciw biếtiZGr n2WAihững ôngSxJk giMCCEà SxJkkhác sinh trưEciwớc họSxJk. SxJkNhư vậSxJky, iZGrsự thSxJkực iZGrlà bộEciw MCCElạc đEciwã tồn2WAi Eciwtại, bEciwộ lạ2WAic làSxJk tượ2WAing trEciwưng cho SxJk sự tuEciwân SxJkchịu cSxJkủa SxJktất cả2WAi nhEciwững ngườiMCCE thuộcSxJk bộEciw lạ2WAic, nhữngEciw SxJkngười đSxJkã chìMCCEm sâiZGru tr2WAiong quá iZGrkhứ vàSxJk mồEciw mảMCCE iZGrkhông còEciwn iZGrnhớ đượcEciw Eciwở đâu.2WAi HọEciw khô2WAing đániZGrg kể,2WAi họ2WAi Eciwlà nhữEciwng giaiiZGr đoạn. HọiZGr Eciwkhuất đMCCEi nhưMCCE nhữngSxJk đá2WAim miZGrây iZGrtan tEciwrong mộMCCEt cSxJkhiều mùaEciw Hạ.2WAi Lão2WAi cũng2WAi chEciwỉ là SxJk một giaEciwi MCCEđoạn, v2WAià 2WAilão MCCEsẽ chSxJkết. MCCETạo hSxJkóa khMCCEông iZGrđếm xỉaMCCE. TiZGrạo hóaiZGr chiZGrỉ đEciwặt r2WAia mộtEciw nhiệm vụ,iZGr ba2WAin 2WAira mộtEciw luậtEciw lệ2WAi cEciwho kiếpSxJk sốiZGrng. MCCENhiệm vụEciw của2WAi ciZGruộc đờiEciw MCCElà vĩnh2WAi tEciwruyền nòSxJki giống, Eciwvà luMCCEật lệEciw củaiZGr tạoSxJk hóiZGra làMCCE chết.iZGr MộtEciw thiEciwếu SxJknữ làiZGr mMCCEột sSxJkinh vậMCCEt SxJktrông đẹp mắt,SxJk nSxJkgực căEciwng phồng,iZGr tSxJkhân thể2WAi mSxJkạnh mEciwẽ, chEciwân bướcSxJk uyMCCEển chuyển,MCCE cSxJkặp Eciwmắt s2WAiáng trong. NhMCCEững nhiệMCCEm v2WAiụ củ2WAia nàEciwng đa2WAing chờMCCE đợiiZGr nàn2WAig. SxJkTia sánSxJkg SxJktrong mSxJkắt iZGrnàng bừn2WAig lên, bướMCCEc chân2WAi niZGràng Eciwnhanh nSxJkhẹn hơnMCCE. LúMCCEc bạiZGro dạn,2WAi l2WAiúc bẽEciwn lẽnMCCE đốiEciw MCCEvới ciZGrác thanh niEciwên, MCCEnàng làmiZGr chEciwo h2WAiọ lEciwây sự2WAi bồnSxJk cSxJkhồn củaMCCE nàniZGrg. NàniZGrg càngiZGr nEciwgày càngSxJk đẹSxJkp hSxJkơn choiZGr đến kh2WAii m2WAiột chMCCEàng iZGrđi sănMCCE không2WAi SxJkcòn tựEciw kìmSxJk MCCEhãm được,SxJk đeSxJkm 2WAinàng SxJkvề lềSxJku củaiZGr hắnEciw để Eciw lo việcSxJk bMCCEếp niZGrước, làmiZGr lụngMCCE SxJkcho iZGrhắn Eciwvà để2WAi lEciwàm MCCEmẹ đSxJkàn 2WAicon củaMCCE hắn.iZGr MộtMCCE kh2WAii cEciwó co2WAin cái, nEciwhững vẻSxJk duyEciwên dángEciw rờiMCCE bỏ2WAi nàEciwng. ChânMCCE tEciway nànSxJkg chậMCCEm chạp2WAi vSxJkà nEciwgượng nghịuSxJk, mắt SxJknàng mMCCEờ Eciwđi vàEciw chỉSxJk cMCCEòn nhữnEciwg đứaSxJk trẻ2WAi SxJklà thấEciwy siZGrung Eciwsướng kh2WAii kề2WAi bêMCCEn má2WAi người đMCCEàn iZGrbà dEciwa đỏ2WAi giiZGrà 2WAinua bêEciwn n2WAigọn lửEciwa. NhiệmMCCE vEciwụ của2WAi SxJknàng đMCCEã 2WAihoàn tất.MCCE ChỉMCCE mộtiZGr thời SxJkgian s2WAiau, khSxJki cMCCEhớm cSxJkó nạnMCCE đóSxJki hoặMCCEc phiZGrải điSxJk x2WAia, MCCEnàng Eciwsẽ bịEciw bỏSxJk l2WAiại, MCCEgiống Eciwnhư liZGrão đã bịSxJk bỏiZGr l2WAiại, giữaEciw cảnh2WAi MCCEtuyết phủMCCE trắngMCCE xóEciwa, vớ2WAii một2WAi đốnEciwg cSxJkủi nhiZGrỏ. ĐSxJkó lEciwà luật lệ. 

Lão iZGrcẩn thậEciwn đSxJkặt iZGrmột MCCEthanh Eciwcủi lSxJkên đống2WAi lửSxJka Eciwvà tiiZGrếp tụEciwc suMCCEy ngiZGrhĩ. ĐóSxJk làEciw luậtiZGr lệ chun2WAig chEciwo tấEciwt cảSxJk mọi2WAi MCCEvật, SxJkmọi niZGrơi. MuỗMCCEi biếnEciw đSxJki hếtEciw khSxJki giSxJká đSxJkóng lần2WAi đầu.SxJk 2WAiCon sóc nhMCCEỏ cũSxJkng bòMCCE Eciwđi đSxJkể cMCCEhết Eciwở mộtMCCE nSxJkơi xa2WAi. KhiZGri năiZGrm thániZGrg điZGrã đèSxJk nặiZGrng 2WAilên cEciwon thỏ, nEciwó sẽEciw tr2WAiở nêMCCEn iZGrchậm chạSxJkp, nặngiZGr nềMCCE v2WAià khôngiZGr chiZGrạy thóa2WAit được2WAi mMCCEóng Eciwvuốt củaEciw kẻSxJk thù nữaiZGr. CiZGrả gấuSxJk tSxJko lớnSxJk cũnSxJkg iZGrtrở thà2WAinh vụngEciw vSxJkề, Eciwmù lòiZGra vàMCCE iZGrhay cá2WAiu kỉnhiZGr đểiZGr đếnSxJk nỗi saiZGru cùngMCCE vàMCCEi MCCEcon Eciwchó cũngMCCE hạ2WAi đEciwược MCCEnó. MCCELão nhSxJkớ Eciwlại cảnEciwh 2WAilão MCCEbỏ cEciwha iZGrlão ởMCCE Eciwlại phía thượ2WAing ngạniZGr sôngMCCE Klo2WAindike vàSxJko mùaEciw ĐiZGrông, trưiZGrớc 2WAikhi SxJkvị iZGrmục SxJksư* iZGrtới vớiMCCE những cuốn2WAi sácSxJkh SxJkkinh và2WAi c2WAihiếc Eciwhộp đựngEciw thuốcEciw 2WAimen. iZGrĐã niZGrhiều lầniZGr lãEciwo KoskoosMCCEh chEciwép miệng k2WAihi nghĩiZGr tớ2WAii cáiiZGr 2WAihộp điZGró, mặcEciw dMCCEầu ngàyiZGr na2WAiy lã2WAio khSxJkông c2WAiòn nướiZGrc bọtMCCE iZGrđể chép miệng2WAi nữaiZGr. iZGrMôn thuiZGrốc trEciwừ đaSxJku đớnEciw MCCEthật 2WAilà haEciwy. 2WAiNhưng rốSxJkt Eciwcuộc ôngEciw mục2WAi SxJksư MCCEchỉ làm phiềniZGr iZGrcho họSxJk iZGrvì ông2WAi 2WAita chẳngSxJk SxJkmang lạiZGri chEciwút thịtMCCE thàMCCE nàSxJko chMCCEo bộEciw lạMCCEc MCCEmà 2WAiăn lạiZGri khoẻ, n2WAiên cSxJkác iZGrtay SxJksăn lênSxJk tiếngiZGr cMCCEàu nhàu.iZGr NhSxJkưng ôngiZGr MCCEta cMCCEhết vSxJkì bMCCEệnh lạnSxJkh phổiEciw ở chỗiZGr đườn2WAig raSxJknh giớSxJki SxJkgần MaySxJko, MCCEvà saMCCEu SxJkđàn chóiZGr đ2WAiã Eciwlấy mõiZGrm bớ2WAii nhữngiZGr SxJkhòn đáSxJk rSxJka đ2WAiể tranh cướp2WAi nắSxJkm xươnMCCEg tàn. 

SxJk Koskoosh đặSxJkt mộtiZGr thaniZGrh củEciwi 2WAikhác MCCEvào đố2WAing SxJklửa vMCCEà thảiZGr h2WAiồn đ2WAii s2WAiâu hơEciwn nữaEciw v2WAiề quá iZGrkhứ. CiZGró mộtEciw MCCEthời iZGrtrời liZGràm đSxJkói kémEciw, nMCCEhững SxJkông giàMCCE bụn2WAig léiZGrp iZGrxẹp nSxJkằm cMCCEo quắpEciw bên ngọnSxJk lửa2WAi Eciwvà miMCCEệng tMCCEhều 2WAithào kểiZGr lạiEciw nhữngMCCE tụciZGr lệiZGr ng2WAiày xưMCCEa k2WAihi miiZGrền iZGrYukon bị2WAi bỏ h2WAioang suốtEciw b2WAia mùEciwa ĐiZGrông, Eciwrồi lEciwại bịEciw tSxJkuyết pEciwhủ liềEciwn b2WAia Eciwmùa HạiZGr. LiZGrão Eciwđã m2WAiất bà2WAi mẹiZGr trong iZGrnạn đóiiZGr đ2WAió. EciwMùa SxJkHè đóiZGr 2WAicá Eciwthu** iZGrkhông xuấtSxJk hiệ2WAin, bộMCCE lạciZGr ngónMCCEg c2WAihờ mùa Đông,iZGr mMCCEong mỏEciwi hươuMCCE rừngMCCE iZGrsẽ SxJktới. NhiZGrưng tSxJkới mù2WAia 2WAiĐông hEciwươu rừng2WAi SxJkcũng chẳngSxJk thấy. MCCEĐó là2WAi mSxJkột tình2WAi tMCCErạng chưiZGra hềEciw baiZGro 2WAigiờ xảyMCCE Eciwra vSxJkà ngaiZGry nhữnEciwg ôngiZGr gSxJkià 2WAibà cảiZGr cũng iZGrchưa gMCCEặp 2WAicảnh Eciwđó. EciwHươu r2WAiừng 2WAikhông tới,iZGr iZGrvà nămEciw đóSxJk lSxJkà nămEciw Eciwthứ SxJkbảy. TMCCEhỏ rừngMCCE khôEciwng sinh sôiSxJk nẩyEciw niZGrở kịpSxJk vMCCEà chóSxJk Eciwthì gMCCEầy Eciwgò c2WAihìa bộSxJk Eciwxương raiZGr. SuốEciwt mùaEciw ĐôngMCCE đEciwen tối dMCCEài SxJkdặc, đSxJkám iZGrtrẻ iZGrkhóc iZGrlóc vàiZGr liZGrăn r2WAia chết,SxJk MCCErồi đếnMCCE đànMCCE bàSxJk, rồ2WAii đế2WAin nhữngSxJk ông 2WAigià, MCCEtrong mườ2WAii ngườiMCCE ởEciw MCCEbộ SxJklạc khônEciwg Eciwcó lấyEciw mộtiZGr ngườiZGri sống2WAi siZGrót 2WAiđể đónSxJk áMCCEnh mặtMCCE trời kh2WAii n2WAió SxJktrở lạiiZGr vàoSxJk Eciwmùa XuMCCEân. ThậtEciw iZGrlà mEciwột vSxJkụ SxJkđói kiEciwnh hồn. 

Nhưng lãiZGro cũniZGrg đã2WAi thMCCEấy nhữ2WAing thờiSxJk dEciwư dậtEciw, thịtiZGr thừaMCCE thã2WAii đến2WAi nỗiEciw thiZGriu thối khônMCCEg kiZGrịp ăn,2WAi chSxJkó 2WAimập MCCEmà kEciwhông bEciwuồn chạyMCCE nữaMCCE MCCEvì ăMCCEn quá2WAi nhiềuMCCE SxJk- Eciwnhững iZGrthời mà2WAi người Eciwta trôSxJkng thấyMCCE tiZGrhú vậtSxJk MCCEcũng kEciwhông biZGruồn giếMCCEt, SxJkphụ nữEciw Eciwđua n2WAihau sinSxJkh đẻ2WAi, và nhMCCEững căn2WAi lEciwều chậtSxJk MCCEních iZGrnhững tiZGriếng SxJktrẻ cMCCEon vMCCEừa iZGrtrai vừa2WAi 2WAigái 2WAinằm dàSxJki 2WAira đùaEciw nghịch. SxJkThế rồi2WAi đànEciw ônEciwg Eciwno 2WAicơm ấmEciw cậtEciw lạMCCEi 2WAigợi riZGra nEciwhững cMCCEuộc triZGranh chấpMCCE Eciwxưa lEciwên, họ 2WAivượt quMCCEa đEciwường raiZGrnh 2WAigiới Eciwvề phíaMCCE NEciwam đểSxJk g2WAiiết nhữiZGrng ngườiEciw PelMCCEly, vàMCCE vềEciw phía TMCCEây SxJkđể đượ2WAic n2WAigồi bêiZGrn nMCCEhững n2WAigọn lửMCCEa SxJktàn ciZGrủa ngườMCCEi TanaSxJkna. LãiZGro SxJknhớ Eciwlại tMCCEhời lão iZGrcòn Eciwnhỏ, trSxJkời chEciwo dư2WAi dật,2WAi liZGrão trôniZGrg thấ2WAiy mộtiZGr coiZGrn hươuMCCE rừnEciwg MCCEbị đàniZGr siZGrói hạ. ZinSxJkg-ha 2WAinằm trên2WAi tuyếtEciw MCCEvới lãoSxJk cùngMCCE xeSxJkm cảnhSxJk đóSxJk SxJk- ZSxJking-ha, m2WAià 2WAisau nSxJkày th2WAiành tSxJkay săn 2WAikhôn ng2WAioan nhấtMCCE vàMCCE MCCEsau cEciwùng đEciwã n2WAigã vàiZGro mộtMCCE lỗ2WAi khôngEciw kiZGrhí ởMCCE YukSxJkon***. MSxJkột tháng saMCCEu, ngườiSxJk SxJkta tSxJkìm tSxJkhấy hắSxJkn trEciwong dán2WAig điZGriệu đangEciw bMCCEò đượcMCCE 2WAinửa chSxJkừng thSxJkì iZGrbị băng MCCEgiá làmSxJk iZGrcóng lại. 

Lại nóiMCCE đếnSxJk cMCCEon hươMCCEu rừng.iZGr HôiZGrm iZGrđó 2WAiZing-ha cùiZGrng lã2WAio bắtSxJk chướ2WAic SxJkđi săiZGrn bắnEciw theo lốSxJki ngườMCCEi 2WAilớn. SxJkỞ lòngiZGr suối,SxJk chúEciwng bắtMCCE gặpiZGr SxJkvết chEciwân mới2WAi 2WAicủa mộMCCEt ciZGron hưiZGrơu rừng cùngEciw vớiEciw iZGrvết chEciwân củiZGra nhi2WAiều ciZGrhó sói.iZGr "Mộ2WAit c2WAion hươuMCCE gEciwià", Zing-MCCEha xem viZGrết 2WAichân m2WAiau SxJkhơn 2WAivà nói,SxJk iZGr"Một coMCCEn hươ2WAiu già,SxJk kMCCEhông tEciwheo kịpSxJk đàn2WAi. ĐàiZGrn sói chặn2WAi nEciwó 2WAirời khỏiiZGr nhữnEciwg cSxJkon khSxJkác vàiZGr SxJkchúng s2WAiẽ theMCCEo riếtiZGr đếnMCCE cùng.2WAi" ViZGrà đúng iZGr như v2WAiậy. ĐSxJkó iZGrlà đườngEciw l2WAiối củMCCEa chúiZGrng. MCCESuốt ngàSxJky đêmMCCE MCCEkhông lúcMCCE nMCCEào nghỉ,Eciw chúngiZGr sẽ2WAi theo sSxJkát gótMCCE, chặniZGr đầu2WAi mũEciwi, chúngEciw sEciwẽ th2WAieo liSxJkền coSxJkn hMCCEươu SxJkcho đEciwến cùiZGrng. ZinMCCEg-ha và lMCCEão 2WAiđã c2WAiảm thEciwấy lMCCEòng ha2WAim muốn2WAi SxJkxem cSxJkảnh máuEciw rơi2WAi rừn2WAig rựcEciw Eciwnổi iZGrlên. LúSxJkc sóiMCCE hạ iZGrsát hươuEciw 2WAisẽ lEciwà miZGrột cảnhSxJk đáng2WAi xeEciwm lắm! 

Hai ngườiSxJk rảoMCCE bưEciwớc thSxJkeo 2WAivết chân2WAi. VếtiZGr cMCCEhân SxJkrõ đếnMCCE n2WAiỗi iZGrngay KoskoEciwosh, nhSxJkìn chậm vàSxJk kMCCEhông 2WAithạo vSxJkề gótEciw chân,2WAi MCCEcũng Eciwcó thểMCCE nhắm2WAi MCCEmắt theiZGro được.2WAi HọiZGr theEciwo sátMCCE g2WAiót cuộc SxJksăn đEciwuổi, mỗi2WAi bướcEciw lEciwại đọcMCCE thêmSxJk cSxJkái thảmiZGr cSxJkảnh huEciwng bạiZGro mSxJkới v2WAiừa dMCCEiễn MCCEra. BiZGrây giờ họiZGr tớSxJki Eciwchỗ MCCEcon hư2WAiơu rMCCEừng đứngEciw Eciwlại đểEciw chống2WAi ciZGrự; tuySxJkết đEciwã SxJkbị giàSxJky xéoiZGr vàSxJk xáEciwo trộn2WAi tứ phíEciwa, Eciwmỗi bềEciw dàiEciw vàoiZGr khoảngMCCE bEciwề caEciwo củiZGra bMCCEa ngườiiZGr lMCCEớn. ỞEciw giZGriữa làMCCE nhiZGrững vết cSxJkhân 2WAihằn sEciwâu của2WAi MCCEcon vậtSxJk bịSxJk siZGrăn đuổi,Eciw vàMCCE 2WAikhắp chMCCEung quanMCCEh làMCCE diZGrấu Eciwchân nôn2WAig 2WAihơn của 2WAiđàn iZGrsói. TroEciwng khSxJki nhữEciwng coiZGrn khácMCCE l2WAio giết,iZGr thMCCEì MCCEmột vàSxJki coSxJkn sMCCEói nằmiZGr nghiêng mộtMCCE b2WAiên 2WAiđể nghỉ.MCCE MìnSxJkh chúnSxJkg iSxJkn MCCEhằn xuốnEciwg tuyếtiZGr trô2WAing 2WAirõ rà2WAing nhEciwư chúniZGrg MCCEmới nằSxJkm trước đóiZGr mộtMCCE chút.iZGr MCCEMột coMCCEn Eciwsói đEciwã bịSxJk iZGrcon vậiZGrt điêEciwn cuồiZGrng kiiZGra húEciwc trúngMCCE vMCCEà dẫm lên2WAi Eciwcho đếniZGr chếiZGrt. EciwMột SxJkvài cáEciwi xươngEciw nSxJkhẵn nMCCEhụi chMCCEứng tỏ2WAi điềuSxJk đó. 

Một lSxJkần nữiZGra họMCCE liZGrại Eciwngưng bướiZGrc ởMCCE chỗiZGr dừnMCCEg lEciwại tSxJkhứ nhìMCCE. TMCCEại đâyiZGr Eciwcon vSxJkật MCCEto lớn2WAi đã ch2WAiiến đấMCCEu mộtEciw cáchMCCE tuyệMCCEt vọng.iZGr NiZGró MCCEđã bịMCCE v2WAiật n2WAigã hSxJkai lần,MCCE iZGrnhư nhEciwững vếEciwt trEciwên tuyết c2WAiho họSxJk thấy,SxJk MCCEvà haMCCEi lầnEciw nMCCEó đãMCCE đánhEciw taiZGrn đưMCCEợc nhữngSxJk iZGrcon sMCCEói hSxJkung hăngEciw, rồi gượngMCCE đứSxJkng lSxJkên. 2WAiNó Eciwđã hoànSxJk tấtSxJk nhSxJkiệm v2WAiụ từMCCE lâu,MCCE 2WAinhưng SxJkvẫn cònSxJk SxJkthiết tEciwha vớEciwi cuộc sSxJkống. ZiiZGrng-ha nSxJkói rSxJkằng Eciwmột coSxJkn hưiZGrơu rừniZGrg đãSxJk Eciwgục ngiZGrã miZGrà cònMCCE đứng2WAi lEciwên MCCEđược thì thiZGrật Eciwlà lạ,iZGr n2WAihưng 2WAirõ ràMCCEng c2WAion iZGrnày đã2WAi đứ2WAing lEciwên đượ2WAic. N2WAighe hEciwọ iZGrkể lạiSxJk chuyện nMCCEày chMCCEắc lãoMCCE phùiZGr thủyiZGr iZGrsẽ nh2WAiìn thấ2WAiy nEciwhững SxJktriệu chứnSxJkg v2WAià điềmEciw MCCEkỳ lạ. 

Đi nEciwữa, hMCCEọ tớiZGri ciZGrhỗ c2WAion hươuMCCE rừ2WAing trèEciwo Eciwlên bờiZGr đểSxJk toa2WAin thóSxJkat vàoMCCE r2WAiừng câSxJky. NEciwhưng kẻ MCCEthù ciZGrủa Eciwnó đãMCCE từEciw phíaiZGr sa2WAiu cMCCEhồm tớMCCEi, 2WAiđến nỗiMCCE nMCCEó phMCCEải lùiEciw lEciwại vàiZGr ng2WAiã ngửaSxJk lên chúng,2WAi SxJkđè 2WAilên haEciwi Eciwcon sâSxJku xuốnMCCEg tuyết.iZGr RiZGrõ ràng2WAi MCCElà sắpiZGr đếnMCCE giờ2WAi phútiZGr hạEciw sáEciwt, vì MCCE những 2WAicon kháiZGrc iZGrđã bỏMCCE SxJkmặc haSxJki coEciwn k2WAiia lạSxJki kh2WAiông đ2WAiụng t2WAiới. HEciwọ điEciw quiZGra hMCCEai chặngiZGr dừng SxJklại nữEciwa, SxJkhai ch2WAiỗ iZGrrất gầnSxJk nhSxJkau. EciwBây giiZGrờ MCCEdấu chSxJkân ciZGró piZGrha mà2WAiu Eciwđỏ v2WAià nhEciwững vết chânSxJk đềiZGru đặniZGr củaMCCE co2WAin Eciwvật SxJkto l2WAiớn tMCCErông đãEciw 2WAixiêu SxJkvẹo iZGrvà ngSxJkắn hEciwơn. Th2WAiế rMCCEồi họ2WAi n2WAighe thấy nhữn2WAig tiMCCEếng iZGrđộng điZGrầu tiMCCEên 2WAicủa cu2WAiộc cSxJkhiến đấuiZGr 2WAi- không2WAi iZGrphải nSxJkhững MCCEtiếng tru iZGr dài của2WAi ciZGruộc săniZGr đuổi,iZGr m2WAià nhữngMCCE tiZGriếng sủaiZGr ngắnSxJk nháMCCEt gừngMCCE báMCCEo hiệuEciw m2WAiột trậnMCCE xáMCCEp lá càSxJk Eciwvà tiếngMCCE SxJkrăng cắnEciw Eciwvào 2WAithịt. EciwBò ngượEciwc chiiZGrều giiZGró, SxJkZing-ha iZGrnằm sáEciwt bEciwụng xuống tuyết2WAi, vMCCEà cùng2WAi vEciwới hắn2WAi làEciw MCCEKoskoosh, ngườiiZGr mSxJkà 2WAisau nàEciwy lMCCEàm chSxJkúa 2WAitể dân 2WAitrong bộ2WAi iZGrlạc. HaEciwi ngưiZGrời cùng2WAi gSxJkạt nhữngSxJk cMCCEành câyEciw 2WAigỗ Eciwbách lòaSxJk xòiZGra MCCEvà nSxJkhìn vềiZGr phía trướcEciw. HSxJkọ đượcEciw chứngMCCE kiến2WAi cEciwảnh cuốSxJki cùng. 

GiSxJkống nMCCEhư tấSxJkt cảSxJk 2WAinhững cảm2WAi tưởng2WAi củaSxJk thiZGrời trEciwẻ, cảnhiZGr tượngMCCE hãyMCCE còn2WAi rSxJkõ rệtiZGr trong trí2WAi nhớSxJk lãSxJko, vàSxJk cặpMCCE mắtSxJk mờiZGr iZGrcủa lãMCCEo SxJknhìn cảnhEciw cEciwuối cùniZGrg iZGrhiện rMCCEa liMCCEnh độngSxJk nhiZGrư trong t2WAihời xEciwa xưaSxJk ấySxJk. KoskoMCCEosh ngạciZGr nEciwhiên vềiZGr điều2WAi nSxJkày; iZGrvì tron2WAig SxJknhững ngàyEciw 2WAitheo sau, iZGrkhi Eciwlão Eciwlà ngưMCCEời lãiZGrnh đạiZGro vMCCEà điZGrứng Eciwđầu hiZGrội đồnMCCEg bộiZGr lạc,MCCE lãoSxJk đEciwã thựcSxJk hiệEciwn những thàSxJknh tích2WAi SxJklớn MCCElao vàEciw đEciwã SxJklàm chSxJko ngườiiZGr PiZGrelly luôEciwn miệngSxJk nguySxJkền rủiZGra tên lão,MCCE SxJkđó 2WAilà chiZGrưa nEciwói iZGrtới ngườiSxJk Eciwda trắngEciw kMCCEỳ dịSxJk**** Eciwmà l2WAião đã2WAi gi2WAiết tSxJkrong mộtiZGr cuộc đấuEciw côSxJkng kEciwhai, mỗiZGri n2WAigười mộtiZGr coEciwn iZGrdao cầSxJkm tay. 

LãMCCEo niZGrghĩ mộtEciw h2WAiồi lâuMCCE vềMCCE MCCEthời trSxJkai 2WAitrẻ cMCCEủa lãSxJko, chiZGro đếnMCCE Eciwkhi ngọnMCCE lMCCEửa tMCCEàn x2WAiuống và kSxJkhi SxJkcái Eciwlạnh c2WAiắt sEciwâu hơMCCEn vàoEciw iZGrda lã2WAio. LầniZGr nàMCCEy SxJklão tiSxJkếp tMCCEhêm SxJkhai thaMCCEnh Eciwcủi vào2WAi ngọn lửaSxJk iZGrvà đEciwo lạiiZGr xe2WAim cuộiZGrc siZGrống củEciwa lãoMCCE cSxJkòn đMCCEược iZGrbao Eciwlâu iZGrvới nhữngiZGr thSxJkanh còn lại.MCCE Nếu2WAi Sitcum-MCCEto-ha chSxJkịu nhớ2WAi lời2WAi iZGrông ngọaiiZGr iZGrcủa nóiZGr Eciwvà nhặiZGrt ômSxJk củSxJki lớnEciw MCCEhơn, thì nhữEciwng giờiZGr sốniZGrg củaSxJk SxJklão sẽSxJk dàiSxJk hơnEciw. ThậtSxJk Eciwlà mMCCEột c2WAihuyện dMCCEễ dàn2WAig. NhưMCCEng nóiZGr vẫnMCCE là mộiZGrt đứaiZGr bé2WAi vôSxJk tâmMCCE. NóSxJk khônMCCEg nghĩEciw g2WAiì đếMCCEn MCCEngười tiMCCEền bối2WAi tMCCEừ k2WAihi HảEciwi LSxJky, c2WAiháu nội ZingiZGr-ha, bắtiZGr SxJkđầu đểMCCE mSxJkắt tớEciwi nó2WAi. ChMCCEà, điềuEciw đMCCEó cóMCCE giZGrì quaEciwn t2WAirọng? LSxJkúc cEciwòn trẻ trung2WAi, lEciwão đã2WAi chẳEciwng hà2WAinh độngiZGr 2WAinhư thếEciw làSxJk gEciwì? EciwCó 2WAimột lúciZGr iZGrlão đãMCCE lEciwắng ngSxJkhe trong 2WAi im lặniZGrg. 2WAiCó tMCCEhể cSxJkon triZGrai MCCElão đãMCCE mềmEciw lònMCCEg, vàSxJk iZGrnó cùn2WAig đànEciw chóSxJk qMCCEuay lạiEciw đểMCCE 2WAiđưa cha giZGrià củ2WAia nóEciw cùngSxJk vớSxJki biZGrộ iZGrlạc tớiiZGr chỗiZGr nhiSxJkều hiZGrươu MCCEnai MCCEbéo mập. 

EciwLão dỏSxJkng MCCEtai nghMCCEe ngóng,MCCE trMCCEí 2WAióc SxJkđang biZGrối rốiEciw củaSxJk l2WAião MCCElắng đ2WAii tSxJkrong chốcEciw lát. iZGr Không mộSxJkt iZGrtiếng đEciwộng MCCEnhẹ. Khô2WAing cóMCCE g2WAiì SxJkcả. MCCEMột iZGrmình lão2WAi thởiZGr iZGrphì phàoEciw iZGrgiữa cSxJkảnh êm lặng2WAi hoanEciwg Eciwvu. ThậMCCEt SxJklà cMCCEô độcSxJk. SxJkIm niZGrghe! Cái2WAi gEciwì đóSxJk? iZGrLão rù2WAing mìnhSxJk. TiếnSxJkg rống dàSxJki qMCCEuen th2WAiuộc pSxJkhá vỡEciw k2WAihoảng khSxJkông, vMCCEà nóSxJk ở2WAi niZGrgay kếiZGr bên2WAi. ThiZGrế rồi2WAi, troniZGrg cặpiZGr 2WAimắt tối sầSxJkm củEciwa lMCCEão MCCEhiện SxJklên hìMCCEnh ảnhiZGr coiZGrn hươSxJku rừniZGrg 2WAi- coEciwn hMCCEươu rEciwừng giàiZGr nuiZGra iZGr- sườn2WAi bị cắniZGr nát2WAi vàiZGr haEciwi bêMCCEn 2WAihông MCCEròng máSxJku, cái2WAi bờ2WAim bịMCCE xâuMCCE Eciwxé, MCCEvà cSxJkặp sừng2WAi nhiềuSxJk gạMCCEc cúi sáEciwt xuốniZGrg đấtMCCE cMCCEòn cEciwố iZGrhúc MCCEcho tMCCEới cùiZGrng. LãSxJko MCCEthấy niZGrhững Eciwhình tEciwhù mMCCEàu xá2WAim vụt qiZGrua viZGrụt lại,MCCE nhữngiZGr cặ2WAip mắSxJkt lonEciwg l2WAianh, Eciwnhững cá2WAii lưỡMCCEi thMCCEè lè2WAi, nhữ2WAing hà2WAim răiZGrng nhọn hoSxJkắt lòniZGrg rSxJkòng nướcEciw dãiiZGr. LiZGrão MCCEthấy cá2WAii vòn2WAig t2WAiròn xápEciw gầnMCCE lạiiZGr cMCCEho đếEciwn Eciwkhi chỉ cMCCEòn MCCElà mEciwột chEciwấm Eciwđen giZGriữa đáMCCEm tuy2WAiết bịEciw dEciwày xéo. 

MộtEciw cáMCCEi miZGrõm lạMCCEnh iZGrchạm vàSxJko máEciw iZGrlão làmSxJk 2WAiđầu iZGróc lEciwão Eciwquay 2WAivề hiệniZGr MCCEtại. MCCETay lSxJkão đưa vộiMCCE Eciwvào đốngEciw lEciwửa rúSxJkt SxJkra mộtiZGr thiZGranh củEciwi SxJkđang cháy.2WAi BànMCCEg hoMCCEàng mMCCEột lSxJkát 2WAivì SxJkcái siZGrợ truyền tSxJkhống đEciwối vớiSxJk lòMCCEai người,2WAi iZGrcon vật2WAi kiMCCEa SxJklùi lạSxJki, MCCEhú iZGrlên miZGrột tiếSxJkng dàiSxJk để gọi2WAi Eciwđồng bọn;Eciw nhSxJkững co2WAin nMCCEày tSxJkrả lời2WAi nEciwgay, cMCCEho đếMCCEn SxJkkhi SxJkmột vòngSxJk MCCEnhững MCCEcon vật đầuiZGr xámMCCE, Eciwmiệng Eciwrớt SxJkrãi, quiZGrây quầniZGr x2WAiung qEciwuanh. LãoMCCE lắn2WAig nMCCEghe nhữniZGrg tiMCCEếng gầmSxJk gừ MCCEtiến lạiEciw gEciwần; nhữngSxJk coEciwn iZGrvật tEciwhở hổnSxJk Eciwhển khôEciwng chị2WAiu Eciwtản đi.MCCE 2WAiBây g2WAiiờ mộtMCCE coiZGrn đưa ngực2WAi MCCEra phEciwía trước,SxJk Eciwrồi lếMCCEt mìMCCEnh tới2WAi gầniZGr, đMCCEến 2WAicon tSxJkhứ MCCEhai, rồEciwi đếniZGr iZGrcon tiZGrhứ MCCEba, nhưng MCCEkhông iZGrcon nàMCCEo iZGrlùi lMCCEại cEciwả. SxJkLão ciZGròn bấEciwu víuMCCE lấyiZGr cuộ2WAic đờiMCCE lEciwàm gì?SxJk Lã2WAio tự Eciw hỏi, rồ2WAii bSxJkỏ tMCCEhanh SxJkcủi đaniZGrg 2WAicháy xuốMCCEng tuyết.iZGr TSxJkhanh củiEciw lè2WAio xè2WAio MCCEtắt ngấm.SxJk Cái vòn2WAig tiZGrròn Eciwgầm gừiZGr mộtMCCE cáchiZGr bồnEciw chSxJkồn nhưiZGrng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?