Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: ThRCjYUZe LRCjYUZaw orU6q5bf Life

Lão Koskoosh rU6q5bchăm 3fchú nRCjYUZghe haPXdmoYu háu.PXdmoY rU6q5bTuy mắPXdmoYt lão3f đã3f mờ3f PXdmoYtừ lâuPXdmoY, rU6q5bnhưng t3fai lãorU6q5b còn3f thính lPXdmoYắm, vàrU6q5b mộtrU6q5b tiếngPXdmoY RCjYUZđộng krU6q5bhẽ cũnRCjYUZg thấPXdmoYu tớiRCjYUZ cRCjYUZái trRCjYUZí thô3fng miRCjYUZnh srU6q5buy ké3fm vẫn 3fcòn nPXdmoYằm s3fau vầngPXdmoY tr3fán khrU6q5bô héoRCjYUZ, nhưPXdmoYng khôPXdmoYng c3fòn đểRCjYUZ ýRCjYUZ đếnPXdmoY vPXdmoYiệc đời3f nPXdmoYữa. ÀrU6q5b! ĐóRCjYUZ là SitcrU6q5bum-to-ha đ3fang t3fhe thRCjYUZé RCjYUZnguyền rủrU6q5ba đàn3f cPXdmoYhó RCjYUZmà n3fàng đánhrU6q5b đrU6q5bập vrU6q5bà RCjYUZvỗ 3fvề rU6q5bđể buộc PXdmoYvào dRCjYUZây cươ3fng. SitcuPXdmoYm-to-ha 3flà 3fcháu ngọaiPXdmoY 3flão. NhưnPXdmoYg nàngPXdmoY RCjYUZquá PXdmoYbận nêPXdmoYn chẳng rU6q5b thèm nrU6q5bghĩ t3fới rU6q5bông PXdmoYngọai giPXdmoYà nu3fa ng3fồi trPXdmoYơ trrU6q5bọi tRCjYUZrên RCjYUZtuyết, tuyệRCjYUZt vọ3fng vRCjYUZà yRCjYUZếu đuối. PhảiPXdmoY nhổRCjYUZ trU6q5brại chRCjYUZo PXdmoYxong. CRCjYUZon đưRCjYUZờng 3fdài đarU6q5bng ch3fờ đợirU6q5b tronPXdmoYg khPXdmoYi nPXdmoYhững đoạnPXdmoY ngày ngRCjYUZắn ngủRCjYUZi 3fkhông chịu3f chậm3f lrU6q5bại. rU6q5bCuộc sốngRCjYUZ vRCjYUZà nhữn3fg bổnPXdmoY phậ3fn củaPXdmoY c3fuộc sống chứrU6q5b kPXdmoYhông phả3fi củ3fa cáPXdmoYi chếtrU6q5b, g3fiục PXdmoYgiã nà3fng. M3fà RCjYUZbây giờRCjYUZ lPXdmoYão PXdmoYgần vớiPXdmoY rU6q5bcái chếtPXdmoY lắm rồi. 

ÝrU6q5b PXdmoYnghĩ đ3fó là3fm l3fão giàrU6q5b hoRCjYUZảng hốrU6q5bt PXdmoYtrong một3f lúPXdmoYc. rU6q5bLão đư3fa bànrU6q5b trU6q5bay rU6q5btê lPXdmoYiệt ruPXdmoYn rrU6q5bẩy sờ soPXdmoYạng đốngRCjYUZ củi3f kPXdmoYhô nhỏPXdmoY béPXdmoY PXdmoYbên cạnhRCjYUZ lão.PXdmoY C3fhắc 3fchắn lRCjYUZà đốnrU6q5bg củPXdmoYi rU6q5bnằm PXdmoYđó, rU6q5bbàn tay lã3fo lạ3fi rRCjYUZụt RCjYUZvề vRCjYUZà nằPXdmoYm ẩrU6q5bn dướirU6q5b nhrU6q5bững tấ3fm d3fa thPXdmoYú rrU6q5bách rướiPXdmoY 3fbẩn thỉu,rU6q5b vàPXdmoY lão RCjYUZ lại chăPXdmoYm cRCjYUZhú ng3fhe ngó3fng. TiếRCjYUZng sộ3ft sọat3f củarU6q5b nhữngRCjYUZ tấmRCjYUZ d3fa c3fho lãoPXdmoY biếrU6q5bt rằng3f cănPXdmoY lều PXdmoYbằng dRCjYUZa hPXdmoYươu rU6q5bcủa virU6q5bên chPXdmoYúa bRCjYUZộ lạcPXdmoY đ3fã đưRCjYUZợc dỡrU6q5b xrU6q5buống rU6q5bvà đ3fang đượcRCjYUZ nRCjYUZén gọRCjYUZn rU6q5blại chRCjYUZo dễ m3fang điRCjYUZ. RCjYUZViên cRCjYUZhúa trU6q5bể là3f corU6q5bn lã3fo, hrU6q5bắn caPXdmoYo lớPXdmoYn, lực3f lưỡnRCjYUZg, cầmrU6q5b đầuRCjYUZ bộPXdmoY lạcrU6q5b và 3f là mộtrU6q5b taRCjYUZy t3fhiện RCjYUZxạ. TrrU6q5bong rU6q5bkhi 3fphụ rU6q5bnữ 3fvất vrU6q5bả lRCjYUZo li3fệu PXdmoYhành RCjYUZtrang củarU6q5b rU6q5btrại, gi3fọng hắn vanPXdmoYg lên,3f quPXdmoYở trrU6q5bách rU6q5bhọ cRCjYUZhậm PXdmoYchạp. LãoPXdmoY 3fKoskoosh lằPXdmoYng tairU6q5b. Đây3f làrU6q5b lầrU6q5bn cuốrU6q5bi cùng lãRCjYUZo rU6q5bcòn rU6q5bnghe giọngrU6q5b 3fđó. PXdmoYTúp lềuPXdmoY của3f Gee3fhow đãRCjYUZ drU6q5bỡ rồi!3f VPXdmoYà nhRCjYUZà 3fcủa Tusken cũ3fng dỡ3f rồRCjYUZi! BảyRCjYUZ, támrU6q5b, 3fchín; RCjYUZchỉ 3fcòn lều3f của3f lãoRCjYUZ prU6q5bhù RCjYUZthủy rU6q5bcòn RCjYUZđứng m3fà tPXdmoYhôi. Kìa! BâyrU6q5b gPXdmoYiờ họRCjYUZ 3fdỡ đếnRCjYUZ túpRCjYUZ lều3f đórU6q5b rồi.3f LãoRCjYUZ n3fghe trU6q5bhấy tiếPXdmoYng lão3f p3fhù RCjYUZthủy cằn PXdmoYnhằn trRCjYUZong krU6q5bhi hắnPXdmoY xếp3f lềrU6q5bu lêPXdmoYn PXdmoYxe tRCjYUZrượt tuyrU6q5bết. MộtrU6q5b đPXdmoYứa RCjYUZnhỏ PXdmoYlè PXdmoYnhè khrU6q5bóc và3f một thiếPXdmoYu phrU6q5bụ cấtRCjYUZ tiếRCjYUZng hátRCjYUZ rRCjYUZu tr3fầm 3ftrầm tro3fng họn3fg đrU6q5bể PXdmoYdỗ dànhRCjYUZ nóPXdmoY. LãPXdmoYo gPXdmoYià nghĩ, thằn3fg Koo-teePXdmoY, PXdmoYmột đứa3f bPXdmoYé haRCjYUZy qRCjYUZuấy như3f rU6q5bvậy làPXdmoY rU6q5bvì nóPXdmoY khônPXdmoYg đượcPXdmoY khoẻRCjYUZ lắm.rU6q5b rU6q5bCó RCjYUZlẽ nó rU6q5bcũng 3fchẳng RCjYUZsống đượcPXdmoY 3fbao RCjYUZlâu nữ3fa, ngưrU6q5bời RCjYUZta sẽPXdmoY đốtrU6q5b lửaPXdmoY đểPXdmoY 3fkhoét RCjYUZmột PXdmoYcái hố tronRCjYUZg 3ftuyết 3fvà PXdmoYxếp đáRCjYUZ lêRCjYUZn trên3f đểPXdmoY 3fgiữ chrU6q5bo chPXdmoYó PXdmoYsói khỏiRCjYUZ b3fới PXdmoYxác 3fra. ChPXdmoYà, chuyện ấy3f 3fcó RCjYUZgì 3flà qRCjYUZuan hệ.RCjYUZ Nhi3fều RCjYUZlắm th3fì nrU6q5bó cPXdmoYũng chỉrU6q5b s3fống đượcrU6q5b ítPXdmoY nămrU6q5b nữRCjYUZa, mrU6q5bà rU6q5bbữa đói bữPXdmoYa nPXdmoYo. VRCjYUZà r3fốt c3fuộc Tử3f Thầ3fn PXdmoYđã chPXdmoYực PXdmoYsẵn, 3fluôn luôn3f đRCjYUZói 3fvà đóiRCjYUZ hrU6q5bơn a3fi PXdmoYhết, sẽ dangPXdmoY RCjYUZtay đ3fón đợi. 

Tiếng gìRCjYUZ đRCjYUZó? ÀPXdmoY, mọrU6q5bi PXdmoYngười đaPXdmoYng buộrU6q5bc rU6q5bxe vàPXdmoY grU6q5bióng dRCjYUZây cương.PXdmoY LãRCjYUZo lắn3fg nghrU6q5be vìrU6q5b lão sẽRCjYUZ chẳngPXdmoY cPXdmoYòn PXdmoYbao giờrU6q5b đượcrU6q5b n3fghe nRCjYUZữa. TiếPXdmoYng ro3fi vrU6q5bun RCjYUZvút gián3fg xrU6q5buống giRCjYUZữa đRCjYUZàn chPXdmoYó. Hãy lắnrU6q5bg nghrU6q5be rU6q5bchúng r3fít! CrU6q5bhúng ghétPXdmoY côngPXdmoY việcrU6q5b nPXdmoYặng nPXdmoYhọc vRCjYUZà n3fhững đoạnrU6q5b đườngRCjYUZ dài biRCjYUZết bRCjYUZao! LầnRCjYUZ luợt,3f xRCjYUZe trượtRCjYUZ tuyế3ft churU6q5byển đRCjYUZộng crU6q5bhậm chạPXdmoYp đểPXdmoY rồRCjYUZi PXdmoYbiến dần3f troPXdmoYng im lặng.rU6q5b ChrU6q5búng đãPXdmoY đrU6q5bi hPXdmoYết. ChúRCjYUZng đRCjYUZã khurU6q5bất krU6q5bhỏi 3fđời lRCjYUZão, rU6q5bvà RCjYUZlão đứng3f PXdmoYcô RCjYUZđơn rU6q5btrước giờ phút3f caPXdmoYy đắRCjYUZng cuốiRCjYUZ cPXdmoYùng 3fcủa cuộcPXdmoY đời3f. KrU6q5bhông. TuyếtPXdmoY lạRCjYUZo xạoPXdmoY dưới3f đôiRCjYUZ giày da,3f một3f ngườrU6q5bi đứRCjYUZng bêRCjYUZn 3flão, mộRCjYUZt bàPXdmoYn tRCjYUZay nrU6q5bhẹ nhàngPXdmoY PXdmoYđặt l3fên đầuPXdmoY lãPXdmoYo. CrU6q5bon RCjYUZlão quả 3f thực tửrU6q5b tếPXdmoY lắm3f mPXdmoYới đối3f xửPXdmoY RCjYUZnhư RCjYUZthế. LRCjYUZão nrU6q5bhớ lạiRCjYUZ rU6q5bnhững ônrU6q5bg 3flão khárU6q5bc mPXdmoYà rU6q5bcon trai kRCjYUZhông ch3fịu đợPXdmoYi nánRCjYUZ lạiRCjYUZ 3fsau PXdmoYkhi PXdmoYbộ RCjYUZlạc đãPXdmoY đRCjYUZi hết.3f PXdmoYNhưng rU6q5bcon trPXdmoYai PXdmoYlão đãrU6q5b 3fở lại. LãoRCjYUZ rU6q5bthả PXdmoYhồn vềRCjYUZ qurU6q5bá khứ3f, chRCjYUZo PXdmoYđến k3fhi PXdmoYtiếng củPXdmoYa RCjYUZchàng traPXdmoYi trPXdmoYẻ lôirU6q5b k3féo lãPXdmoYo trrU6q5bở về hiệRCjYUZn tại. 

"PXdmoYCha thấyPXdmoY bPXdmoYằng lòPXdmoYng chứ?"3f Ch3fàng hỏi. 

3f Lão tPXdmoYrả lời:RCjYUZ "CPXdmoYha brU6q5bằng lòng!" 

"BênrU6q5b cạnrU6q5bh chRCjYUZa rU6q5bcó c3fủi đó,"RCjYUZ cRCjYUZhàng trU6q5brai nóRCjYUZi tiếp3f, 3f"và lửaPXdmoY cháyrU6q5b mạnh. BRCjYUZuổi rU6q5bsáng trời3f RCjYUZu áRCjYUZm rU6q5bvà đãrU6q5b bớ3ft lạnrU6q5bh rồi.3f TurU6q5byết s3fắp rơPXdmoYi. NgaPXdmoYy bâRCjYUZy 3fgiờ tuyRCjYUZết cũng đa3fng 3frơi rồi." 

PXdmoY "Phải, ngaPXdmoYy 3flúc nàyPXdmoY tuyếrU6q5bt rU6q5bđang rơi!" 

PXdmoY"Các n3fgười trrU6q5bong PXdmoYbộ rU6q5blạc vộRCjYUZi lắm3f. HRCjYUZành lýRCjYUZ của3f họ3f nặrU6q5bng nềPXdmoY PXdmoYmà bụngRCjYUZ họPXdmoY lạiRCjYUZ lRCjYUZép xẹp vìRCjYUZ thi3fếu ăn.RCjYUZ ĐườngPXdmoY dàiRCjYUZ nêrU6q5bn hrU6q5bọ phRCjYUZải đ3fi chRCjYUZo 3fmau. Th3fôi PXdmoYcon đ3fi đârU6q5by. RCjYUZCha bằng lònrU6q5bg chứ?" 

"BằngrU6q5b lòn3fg. PXdmoYCha 3fnhư chiếcrU6q5b lPXdmoYá nă3fm PXdmoYngóai RCjYUZcòn srU6q5bót lrU6q5bại, rU6q5bdính vấPXdmoYt rU6q5bvưởng một ch3fút rU6q5bở cu3fống. LàPXdmoYn rU6q5bgió đRCjYUZầu rU6q5btiên th3fổi lrU6q5bà rU6q5bcha rụng.rU6q5b T3fiếng RCjYUZcủa crU6q5bha giốnPXdmoYg PXdmoYnhư tiếRCjYUZng một bàrU6q5b lão.PXdmoY RCjYUZMắt chPXdmoYa kRCjYUZhông cònrU6q5b dẫnPXdmoY đRCjYUZường ch3fo chân3f ch3fa RCjYUZđi, ch3fân chPXdmoYa 3fnặng nề, ngưRCjYUZời cPXdmoYha mệrU6q5bt mỏiPXdmoY, rU6q5bcha bằn3fg lòng." 

rU6q5b Lão PXdmoYcúi đầuRCjYUZ mrU6q5bãn RCjYUZnguyện cRCjYUZho đ3fến RCjYUZkhi tiRCjYUZếng 3ftuyết lrU6q5bạo xrU6q5bạo b3fiến PXdmoYhết trrU6q5bong kh3fông gian, PXdmoYvà 3flão birU6q5bết rằPXdmoYng c3fon lã3fo đã3f điRCjYUZ x3fa PXdmoYkhông còPXdmoYn gọi3f l3fại đ3fược nữaPXdmoY. TrU6q5bay lão3f vội vàPXdmoYng qRCjYUZuờ quạng3f sờPXdmoY đống3f crU6q5bủi. ChỉRCjYUZ còRCjYUZn đốnPXdmoYg củPXdmoYi rU6q5bnày đứPXdmoYng giRCjYUZữa lão3f vàrU6q5b cõiPXdmoY vĩnhRCjYUZ cửu rU6q5bđang háPXdmoY m3fiệng cPXdmoYhờ đóRCjYUZn lãRCjYUZo. NRCjYUZhư vậrU6q5by lrU6q5bà đờ3fi lão3f chỉrU6q5b cònrU6q5b rU6q5bđo RCjYUZbằng mộtPXdmoY mớrU6q5b củi.RCjYUZ Lần lRCjYUZượt từ3fng thRCjYUZanh rU6q5bcủi rU6q5bmột srU6q5bẽ 3ftiếp thRCjYUZêm vàPXdmoYo ngọnPXdmoY RCjYUZlửa, RCjYUZvà c3fứ nhRCjYUZư thrU6q5bế, t3fhần chếtrU6q5b sẽ lầnRCjYUZ từngRCjYUZ bước3f tiếRCjYUZn tớ3fi RCjYUZlão. KhrU6q5bi thrU6q5banh rU6q5bcủi cuốiRCjYUZ cùngRCjYUZ đãPXdmoY cPXdmoYháy rU6q5bhết, sư3fơng tuyếtRCjYUZ lạnh lẽoRCjYUZ 3fsẽ 3ftrở nênrU6q5b khố3fc liệtrU6q5b. HRCjYUZai rU6q5bchân lão3f sẽrU6q5b chịu3f kPXdmoYhuất pPXdmoYhục trước,rU6q5b RCjYUZrồi đến hai3f tRCjYUZay lãoPXdmoY, vàrU6q5b rU6q5bsự têrU6q5b PXdmoYcứng sẽPXdmoY 3fdần 3fdần chuyRCjYUZển từrU6q5b ngRCjYUZòai vàoRCjYUZ đếnRCjYUZ girU6q5bữa 3fcơ thểrU6q5b lãrU6q5bo. Đầu lRCjYUZão sRCjYUZẽ gụcPXdmoY v3fề phírU6q5ba trước,3f tỳRCjYUZ vàoPXdmoY haPXdmoYi đầ3fu gốiPXdmoY, và3f lão3f sẽrU6q5b nghỉ3f giRCjYUZấc nrU6q5bgàn thuRCjYUZ, thật 3flà 3fdễ drU6q5bàng. Người3f đờirU6q5b 3fai cũngrU6q5b chếtPXdmoY mộtrU6q5b lần. 

3f Lão khônRCjYUZg thPXdmoYan v3fãn. ĐóPXdmoY là3f lề3f lốirU6q5b củaRCjYUZ kPXdmoYiếp sốngRCjYUZ mà,RCjYUZ 3fcó gì3f brU6q5bất côrU6q5bng đâuPXdmoY? LãoRCjYUZ ra đờiRCjYUZ PXdmoYgần với3f đRCjYUZất, lã3fo đãPXdmoY sốngRCjYUZ gần3f vrU6q5bới đất,PXdmoY vrU6q5bà lrU6q5buật l3fệ ph3fát nPXdmoYguyên 3fở đóRCjYUZ kRCjYUZhông có gìrU6q5b mrU6q5bới lRCjYUZạ đốiPXdmoY vrU6q5bới l3fão. RCjYUZĐó rU6q5blà luậtrU6q5b lRCjYUZệ đố3fi vớirU6q5b t3fất cả3f 3fmọi thểRCjYUZ xPXdmoYác. Tạo3f hórU6q5ba khô3fng nương rU6q5btay vớiPXdmoY thể3f PXdmoYxác. TPXdmoYạo hó3fa krU6q5bhông hrU6q5bề cRCjYUZhú rU6q5bý tớiPXdmoY cáRCjYUZi vậPXdmoYt RCjYUZcụ PXdmoYthể PXdmoYmà ngườirU6q5b ta mệnPXdmoYh da3fnh làRCjYUZ crU6q5bá nhânrU6q5b. PXdmoYTạo rU6q5bhóa crU6q5bhỉ RCjYUZchú ý3f tPXdmoYới cPXdmoYhủng lọaRCjYUZi, tớrU6q5bi nPXdmoYòi giRCjYUZống. Đó3f l3fà điều trừurU6q5b tưrU6q5bợng sPXdmoYâu xrU6q5ba nhấtPXdmoY RCjYUZmà đầ3fu ócrU6q5b 3fman rợrU6q5b rU6q5bcủa lrU6q5bão KoskoosrU6q5bh córU6q5b th3fể hiểPXdmoYu được, n3fhưng 3flão hRCjYUZiểu mRCjYUZột cáPXdmoYch 3fthấu 3fđáo. LPXdmoYão đãPXdmoY RCjYUZtrông thấyPXdmoY nó3f thểPXdmoY hiệPXdmoYn trRCjYUZong mọi3f RCjYUZcuộc sống. NhựPXdmoYa 3fcây trU6q5bràn ứrU6q5ba, mPXdmoYàu xa3fnh rờnrU6q5b c3fủa mầmPXdmoY lPXdmoYiễu, RCjYUZlá vàng3f rụngPXdmoY rU6q5b- RCjYUZchỉ một3f sự 3fkiện này3f cũ3fng đ3fủ đ3fể diễnRCjYUZ tRCjYUZả tấtRCjYUZ cRCjYUZả lịPXdmoYch sửRCjYUZ. NRCjYUZhưng tạPXdmoYo hórU6q5ba đềPXdmoYu đặrU6q5bt cRCjYUZho c3fá nh3fân một nhiệmrU6q5b vụ.rU6q5b NếuRCjYUZ hắn3f 3fkhông làmrU6q5b tPXdmoYròn nhiệmrU6q5b vụPXdmoY đó,PXdmoY hắnPXdmoY sẽPXdmoY RCjYUZchết. MrU6q5bà nếu3f lrU6q5bàm tròn nRCjYUZhiệm vPXdmoYụ 3fđó, RCjYUZthì cũngRCjYUZ vậyPXdmoY, hắPXdmoYn vẫnRCjYUZ phả3fi chrU6q5bết. T3fạo PXdmoYhóa khôngrU6q5b hề3f quRCjYUZan tâmRCjYUZ, 3fcó rất nPXdmoYhiều ngườirU6q5b đ3fã tuâRCjYUZn RCjYUZchịu v3fà cRCjYUZhính sựPXdmoY tuânRCjYUZ chị3fu, PXdmoY- chPXdmoYứ kRCjYUZhông phả3fi n3fgười tuân chịurU6q5b 3f- rU6q5bmới sốn3fg vàrU6q5b PXdmoYsống mãRCjYUZi mãrU6q5bi. BộPXdmoY lạcRCjYUZ RCjYUZcủa KoskrU6q5boosh đã3f cóRCjYUZ từ3f lâurU6q5b đờiRCjYUZ lắrU6q5bm rồi. NhữnRCjYUZg ônPXdmoYg giàrU6q5b màPXdmoY lãoPXdmoY rU6q5bbiết krU6q5bhi còrU6q5bn làRCjYUZ mPXdmoYột RCjYUZđứa trRCjYUZẻ, đãPXdmoY biếtrU6q5b nhữPXdmoYng ôRCjYUZng g3fià khác sRCjYUZinh trưPXdmoYớc họ.RCjYUZ NhrU6q5bư vậy,PXdmoY sPXdmoYự RCjYUZthực làPXdmoY bộ3f lạ3fc đãPXdmoY trU6q5bồn tại,3f bộRCjYUZ RCjYUZlạc rU6q5blà tượrU6q5bng RCjYUZtrưng cho s3fự tuârU6q5bn RCjYUZchịu củaRCjYUZ rU6q5btất cảrU6q5b nhRCjYUZững ngườiRCjYUZ thuRCjYUZộc bộrU6q5b lạc,rU6q5b những3f người3f đãRCjYUZ crU6q5bhìm sRCjYUZâu trong3f quá khrU6q5bứ vàrU6q5b mồRCjYUZ PXdmoYmả khôngrU6q5b crU6q5bòn nhớ3f đượcrU6q5b ởPXdmoY đRCjYUZâu. HRCjYUZọ khôngRCjYUZ đRCjYUZáng kể,rU6q5b hPXdmoYọ l3fà nhữngPXdmoY giai rU6q5b đoạn. HọrU6q5b khuấtPXdmoY PXdmoYđi như3f nrU6q5bhững đárU6q5bm rU6q5bmây taPXdmoYn trorU6q5bng mộ3ft chiềuPXdmoY mRCjYUZùa Hạ3f. PXdmoYLão crU6q5bũng chỉ3f 3flà một gRCjYUZiai PXdmoYđoạn, vàPXdmoY lãoPXdmoY sẽ3f chết.rU6q5b TạrU6q5bo 3fhóa khôRCjYUZng đRCjYUZếm x3fỉa. TạoPXdmoY PXdmoYhóa chỉRCjYUZ đ3fặt rU6q5bra RCjYUZmột nhiệm vụ,RCjYUZ b3fan PXdmoYra mộtPXdmoY luậtRCjYUZ RCjYUZlệ rU6q5bcho PXdmoYkiếp sốnPXdmoYg. NPXdmoYhiệm vụPXdmoY của3f cuộc3f đờirU6q5b l3fà vĩnhPXdmoY truyềnPXdmoY nòiPXdmoY giống, và3f luậtrU6q5b rU6q5blệ củaRCjYUZ t3fạo hó3fa 3flà chRCjYUZết. MRCjYUZột thiếuRCjYUZ 3fnữ làrU6q5b mộtrU6q5b rU6q5bsinh PXdmoYvật trông3f đẹprU6q5b mắt, nPXdmoYgực c3făng phồnrU6q5bg, thâRCjYUZn t3fhể rU6q5bmạnh PXdmoYmẽ, châRCjYUZn bư3fớc uyểnRCjYUZ churU6q5byển, cặprU6q5b m3fắt sáng tronPXdmoYg. NhữnRCjYUZg nhiệmRCjYUZ vRCjYUZụ của3f nànrU6q5bg RCjYUZđang chRCjYUZờ đợirU6q5b nànPXdmoYg. Ti3fa srU6q5báng rU6q5btrong m3fắt nrU6q5bàng bừng lên,RCjYUZ bướcrU6q5b crU6q5bhân nàrU6q5bng nhanPXdmoYh nhẹrU6q5bn 3fhơn. LúcrU6q5b rU6q5bbạo drU6q5bạn, RCjYUZlúc bẽPXdmoYn lẽnrU6q5b 3fđối vớPXdmoYi cáPXdmoYc thanh PXdmoY niên, nàngrU6q5b PXdmoYlàm cRCjYUZho họ3f lây3f sựrU6q5b bồn3f c3fhồn cPXdmoYủa nàng.3f NànrU6q5bg càrU6q5bng ngàRCjYUZy RCjYUZcàng đẹrU6q5bp hơPXdmoYn chorU6q5b đến khrU6q5bi mộtrU6q5b chàrU6q5bng đPXdmoYi PXdmoYsăn kPXdmoYhông rU6q5bcòn tựRCjYUZ kìPXdmoYm hãmRCjYUZ PXdmoYđược, RCjYUZđem nàPXdmoYng vềRCjYUZ lềuRCjYUZ củaPXdmoY hắnrU6q5b PXdmoYđể lo vrU6q5biệc bếpPXdmoY nước,3f làmRCjYUZ lụnPXdmoYg cRCjYUZho hắnRCjYUZ 3fvà đểRCjYUZ RCjYUZlàm mẹ3f PXdmoYđàn co3fn củarU6q5b hắnRCjYUZ. Một3f khPXdmoYi rU6q5bcó con3f cái, những3f vPXdmoYẻ PXdmoYduyên dRCjYUZáng 3frời bRCjYUZỏ nàng.RCjYUZ RCjYUZChân t3fay PXdmoYnàng chrU6q5bậm chRCjYUZạp vRCjYUZà ngượnrU6q5bg nghịu, mắtRCjYUZ nà3fng mờRCjYUZ RCjYUZđi vrU6q5bà cPXdmoYhỉ crU6q5bòn nhữnPXdmoYg đứarU6q5b trPXdmoYẻ lrU6q5bà thấy3f sRCjYUZung 3fsướng 3fkhi kRCjYUZề bênRCjYUZ 3fmá nPXdmoYgười đàn bàPXdmoY dRCjYUZa đỏRCjYUZ girU6q5bà nuPXdmoYa bPXdmoYên ngọ3fn lửa.PXdmoY NhiệmPXdmoY v3fụ crU6q5bủa nàrU6q5bng đãPXdmoY hoàRCjYUZn 3ftất. C3fhỉ mRCjYUZột thời gianPXdmoY srU6q5bau, khRCjYUZi chớmRCjYUZ crU6q5bó nạnPXdmoY đóirU6q5b hoặcPXdmoY phả3fi RCjYUZđi xRCjYUZa, nàPXdmoYng rU6q5bsẽ brU6q5bị bỏrU6q5b lạirU6q5b, giốngRCjYUZ 3fnhư lRCjYUZão đã PXdmoYbị bỏRCjYUZ lại,rU6q5b giữaPXdmoY cảnhPXdmoY tuRCjYUZyết phRCjYUZủ 3ftrắng xóPXdmoYa, vớirU6q5b mộtPXdmoY đốPXdmoYng củiPXdmoY nhRCjYUZỏ. rU6q5bĐó RCjYUZlà luật lệ. 

Lão 3fcẩn thậ3fn đrU6q5bặt mrU6q5bột tharU6q5bnh củirU6q5b lêRCjYUZn đốngPXdmoY lửa3f vPXdmoYà tPXdmoYiếp tụrU6q5bc srU6q5buy n3fghĩ. ĐóPXdmoY làRCjYUZ PXdmoYluật PXdmoYlệ chung chPXdmoYo rU6q5btất cả3f mrU6q5bọi vật,RCjYUZ mọi3f nơi.PXdmoY MRCjYUZuỗi biến3f đirU6q5b hếRCjYUZt kPXdmoYhi gRCjYUZiá đóPXdmoYng lầrU6q5bn đầu.PXdmoY Con só3fc nhỏrU6q5b cũnRCjYUZg rU6q5bbò RCjYUZđi đểPXdmoY chếtrU6q5b ởrU6q5b mộPXdmoYt 3fnơi xrU6q5ba. 3fKhi nărU6q5bm tRCjYUZháng đRCjYUZã đèRCjYUZ nặngPXdmoY lênrU6q5b cRCjYUZon 3fthỏ, nó srU6q5bẽ 3ftrở rU6q5bnên chậrU6q5bm chạp,3f nặPXdmoYng n3fề RCjYUZvà khôPXdmoYng c3fhạy thó3fat đượcPXdmoY mrU6q5bóng vuốt3f củaRCjYUZ kẻ3f thù n3fữa. Cả3f grU6q5bấu PXdmoYto l3fớn cũn3fg trở3f thànhRCjYUZ vRCjYUZụng về,3f mùrU6q5b RCjYUZlòa vRCjYUZà haRCjYUZy rU6q5bcáu kỉnh3f đ3fể đếnrU6q5b nỗi 3f sau cùng3f vàirU6q5b cPXdmoYon cPXdmoYhó cũrU6q5bng hạPXdmoY đượrU6q5bc rU6q5bnó. LãorU6q5b nhớrU6q5b lạRCjYUZi crU6q5bảnh lãorU6q5b bPXdmoYỏ 3fcha RCjYUZlão ở3f lại phíaPXdmoY thưRCjYUZợng ngạn3f sônrU6q5bg KloRCjYUZndike rU6q5bvào mùa3f ĐrU6q5bông, trướ3fc kh3fi vPXdmoYị mụ3fc sư*3f tới3f rU6q5bvới những cuốn3f PXdmoYsách kinRCjYUZh vrU6q5bà chiế3fc hộprU6q5b đựn3fg thuố3fc mePXdmoYn. ĐãRCjYUZ n3fhiều lầnrU6q5b lãoPXdmoY KosrU6q5bkoosh chép PXdmoYmiệng kPXdmoYhi nPXdmoYghĩ tớiPXdmoY cRCjYUZái hộpRCjYUZ 3fđó, mặcrU6q5b dầuPXdmoY nRCjYUZgày na3fy l3fão khôngRCjYUZ còrU6q5bn nước3f bọRCjYUZt để3f chép 3fmiệng nPXdmoYữa. rU6q5bMôn thuRCjYUZốc trừPXdmoY đaurU6q5b rU6q5bđớn PXdmoYthật làrU6q5b PXdmoYhay. NhưRCjYUZng rốRCjYUZt cuộcRCjYUZ RCjYUZông rU6q5bmục sưrU6q5b cRCjYUZhỉ làm phiềnPXdmoY chPXdmoYo hrU6q5bọ vìPXdmoY ô3fng PXdmoYta c3fhẳng PXdmoYmang lrU6q5bại ch3fút thịtPXdmoY thà3f n3fào cPXdmoYho bộ3f lạcPXdmoY rU6q5bmà ănrU6q5b lại rU6q5b khoẻ, nênrU6q5b cRCjYUZác tarU6q5by săn3f PXdmoYlên tiếnrU6q5bg PXdmoYcàu nhàu.3f PXdmoYNhưng ôngPXdmoY tPXdmoYa cPXdmoYhết vìPXdmoY PXdmoYbệnh PXdmoYlạnh phổi3f ở chỗPXdmoY 3fđường ran3fh giới3f gPXdmoYần MaPXdmoYyo, vàPXdmoY 3fsau đàn3f cPXdmoYhó đrU6q5bã lấyRCjYUZ mõm3f bớRCjYUZi nPXdmoYhững hònRCjYUZ đáRCjYUZ r3fa để tranhrU6q5b cướpRCjYUZ PXdmoYnắm xươ3fng tàn. 

KosrU6q5bkoosh đặtPXdmoY mộ3ft tha3fnh củrU6q5bi khácPXdmoY vPXdmoYào đốnrU6q5bg lửaPXdmoY vrU6q5bà thrU6q5bả hPXdmoYồn RCjYUZđi sâPXdmoYu hRCjYUZơn 3fnữa về3f quáPXdmoY khứ. CóRCjYUZ RCjYUZmột thờ3fi trờ3fi RCjYUZlàm đóRCjYUZi kéRCjYUZm, nhữnRCjYUZg ôn3fg g3fià RCjYUZbụng PXdmoYlép xPXdmoYẹp nằRCjYUZm rU6q5bco qu3fắp bên ngọPXdmoYn PXdmoYlửa vrU6q5bà mirU6q5bệng thều3f thàPXdmoYo kểPXdmoY lrU6q5bại n3fhững tụPXdmoYc rU6q5blệ ngàPXdmoYy RCjYUZxưa kRCjYUZhi miền3f rU6q5bYukon bRCjYUZị 3fbỏ hoang suốtPXdmoY rU6q5bba RCjYUZmùa Đông,RCjYUZ rPXdmoYồi lạirU6q5b RCjYUZbị tuyếtRCjYUZ phủrU6q5b liề3fn bRCjYUZa 3fmùa Hạ.RCjYUZ LãRCjYUZo đrU6q5bã mấtRCjYUZ bàPXdmoY mẹ troRCjYUZng nạrU6q5bn đ3fói đó.RCjYUZ M3fùa RCjYUZHè RCjYUZđó cárU6q5b 3fthu** khôPXdmoYng xuấtrU6q5b hiệnPXdmoY, bộ3f lạcrU6q5b 3fngóng rU6q5bchờ rU6q5bmùa Đông, PXdmoYmong mỏRCjYUZi h3fươu rừngrU6q5b RCjYUZsẽ tới.3f Như3fng tớiPXdmoY PXdmoYmùa Đông3f hươurU6q5b rừngrU6q5b c3fũng chẳPXdmoYng thấy. rU6q5b Đó rU6q5blà mộtPXdmoY tìnRCjYUZh trU6q5brạng chưPXdmoYa hềPXdmoY PXdmoYbao g3fiờ xảyPXdmoY PXdmoYra 3fvà RCjYUZngay nhữPXdmoYng ôngRCjYUZ giàPXdmoY b3fà cảPXdmoY cũngrU6q5b chưa gặrU6q5bp cảRCjYUZnh đó.RCjYUZ HươRCjYUZu rừ3fng khôngRCjYUZ tRCjYUZới, vrU6q5bà rU6q5bnăm đó3f PXdmoYlà năm3f thứPXdmoY bảy.rU6q5b ThỏRCjYUZ rừPXdmoYng không sinrU6q5bh sô3fi nẩyPXdmoY nởRCjYUZ 3fkịp PXdmoYvà 3fchó thìPXdmoY gầrU6q5by PXdmoYgò chìa3f brU6q5bộ xưRCjYUZơng RCjYUZra. SrU6q5buốt mùRCjYUZa ĐôPXdmoYng đenRCjYUZ tối dài3f dặ3fc, đámrU6q5b trU6q5brẻ khRCjYUZóc lóc3f vàRCjYUZ lrU6q5băn rrU6q5ba chPXdmoYết, rồirU6q5b đếnRCjYUZ đRCjYUZàn brU6q5bà, rồiPXdmoY đếnPXdmoY PXdmoYnhững ông3f già, tronrU6q5bg mườPXdmoYi ngườirU6q5b PXdmoYở bộrU6q5b PXdmoYlạc kPXdmoYhông cóRCjYUZ lấyRCjYUZ PXdmoYmột ngưPXdmoYời RCjYUZsống só3ft để3f đ3fón ánRCjYUZh mặt RCjYUZtrời kRCjYUZhi n3fó trởRCjYUZ lrU6q5bại vàrU6q5bo PXdmoYmùa XuânRCjYUZ. Thậ3ft lRCjYUZà PXdmoYmột 3fvụ đ3fói kirU6q5bnh hồn. 

NhRCjYUZưng lãRCjYUZo cPXdmoYũng đ3fã 3fthấy nhữngPXdmoY thờrU6q5bi rU6q5bdư dật,3f thịtPXdmoY thừRCjYUZa thrU6q5bãi đếnrU6q5b nỗi3f tPXdmoYhiu thối kRCjYUZhông kịPXdmoYp ă3fn, chrU6q5bó mậprU6q5b mrU6q5bà khôngRCjYUZ RCjYUZbuồn chạy3f nữarU6q5b PXdmoYvì ăn3f PXdmoYquá nhirU6q5bều 3f- nhữngrU6q5b PXdmoYthời PXdmoYmà người rU6q5bta trông3f PXdmoYthấy tRCjYUZhú vậPXdmoYt PXdmoYcũng khRCjYUZông buồnrU6q5b girU6q5bết, phPXdmoYụ nữ3f 3fđua nhaRCjYUZu si3fnh đẻ,rU6q5b và 3f những cPXdmoYăn lềuPXdmoY chậtRCjYUZ níPXdmoYch nhữnrU6q5bg tiếnRCjYUZg trẻPXdmoY coRCjYUZn vừaRCjYUZ trrU6q5bai 3fvừa gá3fi nằmPXdmoY dàirU6q5b RCjYUZra đùa nghịPXdmoYch. ThPXdmoYế rồiRCjYUZ đàPXdmoYn ônRCjYUZg RCjYUZno 3fcơm ấm3f cậtrU6q5b PXdmoYlại gRCjYUZợi 3fra RCjYUZnhững cu3fộc tranrU6q5bh PXdmoYchấp xưaPXdmoY lên, họ3f vượtPXdmoY RCjYUZqua đườnRCjYUZg rrU6q5banh 3fgiới v3fề phrU6q5bía rU6q5bNam đểrU6q5b giếrU6q5bt nhữn3fg ngườrU6q5bi PelrU6q5bly, vàPXdmoY 3fvề phí3fa Tây rU6q5bđể rU6q5bđược ngồiPXdmoY 3fbên nhrU6q5bững ngọ3fn 3flửa tà3fn củRCjYUZa ngườRCjYUZi RCjYUZTanana. LãrU6q5bo nhớrU6q5b 3flại thPXdmoYời lão còrU6q5bn nhỏ,3f rU6q5btrời RCjYUZcho drU6q5bư dật,RCjYUZ lã3fo RCjYUZtrông thấrU6q5by RCjYUZmột coPXdmoYn hPXdmoYươu rừngRCjYUZ RCjYUZbị rU6q5bđàn s3fói hPXdmoYạ. Zing-ha nằmRCjYUZ RCjYUZtrên trU6q5buyết với3f lãPXdmoYo cùng3f PXdmoYxem cPXdmoYảnh đó3f 3f- ZinrU6q5bg-ha, rU6q5bmà saRCjYUZu RCjYUZnày thànhRCjYUZ tay rU6q5bsăn k3fhôn ngPXdmoYoan nhPXdmoYất vRCjYUZà sPXdmoYau cùng3f đãRCjYUZ nPXdmoYgã RCjYUZvào mPXdmoYột lỗPXdmoY rU6q5bkhông kRCjYUZhí ởPXdmoY YPXdmoYukon***. Một thángPXdmoY PXdmoYsau, ngườirU6q5b tPXdmoYa tìRCjYUZm thấyPXdmoY PXdmoYhắn trPXdmoYong dángrU6q5b điệRCjYUZu PXdmoYđang bRCjYUZò được3f nrU6q5bửa cPXdmoYhừng RCjYUZthì bị băngPXdmoY g3fiá làmRCjYUZ crU6q5bóng lại. 

3f Lại PXdmoYnói đếrU6q5bn cRCjYUZon hRCjYUZươu rừPXdmoYng. H3fôm đPXdmoYó Zing-rU6q5bha 3fcùng PXdmoYlão bắt3f chướcPXdmoY đirU6q5b s3făn brU6q5bắn theo lốiPXdmoY ngườiRCjYUZ lớn.rU6q5b ỞRCjYUZ lònrU6q5bg suốRCjYUZi, chú3fng bắPXdmoYt gặrU6q5bp rU6q5bvết chânRCjYUZ mớrU6q5bi củPXdmoYa m3fột rU6q5bcon hưRCjYUZơu rừng cùngPXdmoY v3fới vết3f chânrU6q5b củPXdmoYa nhiềRCjYUZu cRCjYUZhó s3fói. "MộtPXdmoY c3fon hươRCjYUZu giàRCjYUZ", Zi3fng-ha xem vếtrU6q5b chPXdmoYân maPXdmoYu hơRCjYUZn rU6q5bvà nói,RCjYUZ PXdmoY"Một c3fon hư3fơu 3fgià, khô3fng RCjYUZtheo kịp3f PXdmoYđàn. ĐànPXdmoY s3fói chặn rU6q5bnó 3frời khỏi3f nhữngRCjYUZ c3fon krU6q5bhác 3fvà chrU6q5búng sẽPXdmoY tPXdmoYheo rrU6q5biết đếRCjYUZn cùnPXdmoYg." VPXdmoYà đúng nhưrU6q5b v3fậy. PXdmoYĐó lRCjYUZà đườPXdmoYng l3fối crU6q5bủa chPXdmoYúng. SurU6q5bốt RCjYUZngày PXdmoYđêm kPXdmoYhông rU6q5blúc nàrU6q5bo RCjYUZnghỉ, chúng3f sẽ theRCjYUZo sá3ft gótRCjYUZ, RCjYUZchặn đầuPXdmoY mũi,3f chúngRCjYUZ sPXdmoYẽ thePXdmoYo lRCjYUZiền corU6q5bn hưRCjYUZơu RCjYUZcho đếnRCjYUZ rU6q5bcùng. Zing-ha và3f lãorU6q5b đãrU6q5b cảm3f thấrU6q5by PXdmoYlòng hRCjYUZam muố3fn rU6q5bxem cảrU6q5bnh máPXdmoYu RCjYUZrơi rRCjYUZừng 3frực nPXdmoYổi lêPXdmoYn. PXdmoYLúc sói3f hạ sát3f hươuPXdmoY s3fẽ là3f mộtPXdmoY cảnhRCjYUZ đángRCjYUZ xePXdmoYm lắm! 

3f Hai ngườ3fi rảorU6q5b bướcPXdmoY thePXdmoYo vếRCjYUZt châPXdmoYn. rU6q5bVết 3fchân rõrU6q5b đến3f nrU6q5bỗi nRCjYUZgay KoskoosRCjYUZh, nrU6q5bhìn chậm v3fà khRCjYUZông thạPXdmoYo vềPXdmoY gó3ft châRCjYUZn, cũngRCjYUZ cRCjYUZó thểrU6q5b nhắmrU6q5b mrU6q5bắt thrU6q5beo đ3fược. Họ3f theRCjYUZo sárU6q5bt gót3f cuộc sănPXdmoY đ3fuổi, mỗirU6q5b bướcRCjYUZ lạirU6q5b đọPXdmoYc thêRCjYUZm cáiPXdmoY thảmRCjYUZ cảnhPXdmoY hunRCjYUZg PXdmoYbạo RCjYUZmới vừrU6q5ba diễnRCjYUZ r3fa. BârU6q5by giờ RCjYUZhọ tRCjYUZới chRCjYUZỗ co3fn hưPXdmoYơu PXdmoYrừng đứng3f lạ3fi đPXdmoYể PXdmoYchống cự;RCjYUZ tuyếPXdmoYt đãrU6q5b bịPXdmoY gRCjYUZiày xéo3f vPXdmoYà xáo3f trộn 3f tứ phía3f, mrU6q5bỗi bRCjYUZề dà3fi 3fvào khRCjYUZoảng bRCjYUZề c3fao cRCjYUZủa 3fba ngưrU6q5bời PXdmoYlớn. ỞPXdmoY giữarU6q5b RCjYUZlà nh3fững vrU6q5bết chân hằnPXdmoY sâuRCjYUZ c3fủa rU6q5bcon vPXdmoYật bịrU6q5b sRCjYUZăn đuổi,3f vàPXdmoY khắ3fp chuRCjYUZng qPXdmoYuanh lrU6q5bà dấRCjYUZu crU6q5bhân nônRCjYUZg hPXdmoYơn của đPXdmoYàn sóPXdmoYi. rU6q5bTrong kh3fi nRCjYUZhững co3fn khác3f rU6q5blo giết,3f thRCjYUZì mPXdmoYột và3fi 3fcon só3fi nằmrU6q5b nghiêRCjYUZng một 3fbên đểPXdmoY ngRCjYUZhỉ. rU6q5bMình c3fhúng iRCjYUZn hằn3f xuốnrU6q5bg tuyếtPXdmoY trôRCjYUZng rRCjYUZõ ràng3f PXdmoYnhư chúngRCjYUZ RCjYUZmới nằm PXdmoYtrước đó3f mộPXdmoYt rU6q5bchút. MộtPXdmoY crU6q5bon sóPXdmoYi đPXdmoYã bịRCjYUZ cPXdmoYon RCjYUZvật điênRCjYUZ c3fuồng kRCjYUZia húcrU6q5b tPXdmoYrúng vàPXdmoY dẫrU6q5bm lên cPXdmoYho rU6q5bđến chết3f. RCjYUZMột PXdmoYvài c3fái xươRCjYUZng nhrU6q5bẵn nRCjYUZhụi chứnPXdmoYg tỏRCjYUZ điề3fu đó. 

Một3f lrU6q5bần rU6q5bnữa 3fhọ lạiPXdmoY ngrU6q5bưng bPXdmoYước ởPXdmoY chỗRCjYUZ dPXdmoYừng rU6q5blại PXdmoYthứ nhì.rU6q5b Tại3f đâyPXdmoY corU6q5bn vRCjYUZật PXdmoYto lớnrU6q5b đã rU6q5b chiến đấurU6q5b mRCjYUZột 3fcách tuRCjYUZyệt rU6q5bvọng. NPXdmoYó đPXdmoYã bịRCjYUZ rU6q5bvật 3fngã 3fhai lầrU6q5bn, 3fnhư RCjYUZnhững vPXdmoYết trên tuyếPXdmoYt ch3fo hRCjYUZọ thấy,rU6q5b 3fvà hrU6q5bai lrU6q5bần nó3f đã3f đánRCjYUZh ta3fn PXdmoYđược nhPXdmoYững PXdmoYcon sPXdmoYói huRCjYUZng hăngrU6q5b, RCjYUZrồi gượng đứng3f lên.3f NóRCjYUZ đRCjYUZã hoànRCjYUZ 3ftất nrU6q5bhiệm vụRCjYUZ t3fừ lâ3fu, nrU6q5bhưng rU6q5bvẫn rU6q5bcòn thiế3ft trU6q5bha với cuộcRCjYUZ sốngrU6q5b. Zing-PXdmoYha nóiRCjYUZ rằnrU6q5bg mrU6q5bột cPXdmoYon hPXdmoYươu rừnrU6q5bg đRCjYUZã gụrU6q5bc ngrU6q5bã rU6q5bmà c3fòn đứnrU6q5bg lêPXdmoYn được thìPXdmoY thậtrU6q5b là3f lạ,PXdmoY như3fng rõRCjYUZ ràRCjYUZng cRCjYUZon này3f PXdmoYđã đứngrU6q5b 3flên đưPXdmoYợc. Ngh3fe rU6q5bhọ 3fkể lạiRCjYUZ chuyệnrU6q5b này chắcRCjYUZ lãoPXdmoY rU6q5bphù thủrU6q5by sẽRCjYUZ nhrU6q5bìn thấyrU6q5b nhữngrU6q5b tRCjYUZriệu chứrU6q5bng vPXdmoYà đirU6q5bềm kỳPXdmoY lạ. 

rU6q5b Đi nữ3fa, hPXdmoYọ RCjYUZtới chỗRCjYUZ coPXdmoYn hươuPXdmoY rừPXdmoYng PXdmoYtrèo lênRCjYUZ bờRCjYUZ PXdmoYđể torU6q5ban thóa3ft rU6q5bvào rrU6q5bừng cârU6q5by. Nhưng rU6q5b kẻ rU6q5bthù của3f nórU6q5b rU6q5bđã PXdmoYtừ phíaRCjYUZ sarU6q5bu c3fhồm tới,PXdmoY đPXdmoYến nỗiRCjYUZ 3fnó phảiPXdmoY lùRCjYUZi RCjYUZlại vàRCjYUZ ngã3f rU6q5bngửa lênRCjYUZ chúng, PXdmoYđè lêRCjYUZn hrU6q5bai corU6q5bn sPXdmoYâu PXdmoYxuống tuyết.3f R3fõ ràngPXdmoY lPXdmoYà sắrU6q5bp đếPXdmoYn giờRCjYUZ 3fphút hạPXdmoY RCjYUZsát, vì những3f PXdmoYcon k3fhác rU6q5bđã bRCjYUZỏ RCjYUZmặc harU6q5bi 3fcon kirU6q5ba PXdmoYlại rU6q5bkhông đụngRCjYUZ tới.3f HọrU6q5b đRCjYUZi quRCjYUZa ha3fi chặng PXdmoYdừng lạirU6q5b nữa,3f h3fai rU6q5bchỗ rấtRCjYUZ grU6q5bần nharU6q5bu. Bây3f rU6q5bgiờ dấuRCjYUZ ch3fân có3f phPXdmoYa 3fmàu đrU6q5bỏ 3fvà n3fhững vết chân3f đềuRCjYUZ đặrU6q5bn 3fcủa 3fcon v3fật trU6q5bo lớPXdmoYn trôRCjYUZng đPXdmoYã RCjYUZxiêu vẹoPXdmoY RCjYUZvà RCjYUZngắn PXdmoYhơn. RCjYUZThế 3frồi rU6q5bhọ nghe RCjYUZthấy nhrU6q5bững rU6q5btiếng độnrU6q5bg đRCjYUZầu 3ftiên cPXdmoYủa PXdmoYcuộc chiế3fn đấurU6q5b rU6q5b- khônRCjYUZg phải3f RCjYUZnhững tiếngRCjYUZ tru PXdmoY dài c3fủa cuộcPXdmoY sPXdmoYăn đuổi,rU6q5b mRCjYUZà nh3fững tiếnrU6q5bg PXdmoYsủa ng3fắn PXdmoYnhát gừ3fng bPXdmoYáo hiệPXdmoYu mộPXdmoYt tr3fận xáp lárU6q5b cà3f PXdmoYvà tRCjYUZiếng răng3f PXdmoYcắn và3fo thịt.3f RCjYUZBò ngượRCjYUZc chiềRCjYUZu gió,3f ZirU6q5bng-ha n3fằm 3fsát bụng xuống3f tuyếrU6q5bt, vrU6q5bà cùng3f với3f hắn3f PXdmoYlà KoskoRCjYUZosh, ngrU6q5bười 3fmà sa3fu nàyrU6q5b làmPXdmoY cRCjYUZhúa RCjYUZtể dân trong3f PXdmoYbộ lạcrU6q5b. PXdmoYHai ngườrU6q5bi cPXdmoYùng gạPXdmoYt nhữngRCjYUZ càRCjYUZnh cây3f gỗrU6q5b bác3fh lrU6q5bòa rU6q5bxòa vàPXdmoY nhìrU6q5bn v3fề p3fhía trước. HọRCjYUZ đRCjYUZược chứngPXdmoY kiPXdmoYến cảnhRCjYUZ cuPXdmoYối cùng. 

Giống nRCjYUZhư tấtRCjYUZ cảRCjYUZ nhữnRCjYUZg cảmPXdmoY tưởPXdmoYng củarU6q5b tRCjYUZhời tr3fẻ, crU6q5bảnh tượngRCjYUZ RCjYUZhãy c3fòn rrU6q5bõ rệrU6q5bt trong trrU6q5bí nhrU6q5bớ lãoPXdmoY, vàPXdmoY cặPXdmoYp mắt3f mờrU6q5b củ3fa lão3f nhìRCjYUZn cảnrU6q5bh rU6q5bcuối cùnPXdmoYg hiệRCjYUZn RCjYUZra li3fnh độngRCjYUZ như trPXdmoYong thờPXdmoYi xRCjYUZa xưPXdmoYa ấy.PXdmoY KPXdmoYoskoosh ng3fạc nhRCjYUZiên về3f điều3f nàyrU6q5b; vRCjYUZì troPXdmoYng nPXdmoYhững ng3fày theo RCjYUZ sau, kRCjYUZhi lRCjYUZão lRCjYUZà ngườPXdmoYi lãn3fh đạoRCjYUZ vàPXdmoY đrU6q5bứng đ3fầu hộ3fi đồ3fng RCjYUZbộ lạPXdmoYc, l3fão đ3fã thựcrU6q5b hPXdmoYiện những thànPXdmoYh tíPXdmoYch lớnRCjYUZ rU6q5blao 3fvà đãPXdmoY lRCjYUZàm RCjYUZcho ngườirU6q5b PellRCjYUZy luPXdmoYôn mi3fệng nrU6q5bguyền rủaRCjYUZ tên3f lão, đóRCjYUZ RCjYUZlà chRCjYUZưa nrU6q5bói tớiPXdmoY ngrU6q5bười d3fa trắnRCjYUZg kỳrU6q5b dị**3f** màRCjYUZ RCjYUZlão PXdmoYđã giết3f trRCjYUZong mộtRCjYUZ c3fuộc đấu rU6q5bcông khaiPXdmoY, rU6q5bmỗi ngườiPXdmoY rU6q5bmột rU6q5bcon daRCjYUZo cPXdmoYầm tay. 

LãRCjYUZo ngRCjYUZhĩ PXdmoYmột hồ3fi 3flâu về3f thờiRCjYUZ traRCjYUZi trrU6q5bẻ củrU6q5ba lPXdmoYão, PXdmoYcho PXdmoYđến rU6q5bkhi ngrU6q5bọn PXdmoYlửa tàPXdmoYn xuốnrU6q5bg và kh3fi cáRCjYUZi lạnhPXdmoY cắtrU6q5b sârU6q5bu hơRCjYUZn vRCjYUZào drU6q5ba lã3fo. rU6q5bLần nPXdmoYày l3fão tiếpPXdmoY tPXdmoYhêm harU6q5bi rU6q5bthanh crU6q5bủi vào ngọRCjYUZn rU6q5blửa vàrU6q5b PXdmoYđo lạirU6q5b xrU6q5bem cuRCjYUZộc sốrU6q5bng củ3fa lão3f cò3fn 3fđược 3fbao lPXdmoYâu vớ3fi RCjYUZnhững thanPXdmoYh còn lạirU6q5b. Nếu3f SrU6q5bitcum-to-ha chịrU6q5bu 3fnhớ lờirU6q5b ôPXdmoYng ngọPXdmoYai RCjYUZcủa PXdmoYnó vàPXdmoY PXdmoYnhặt ômrU6q5b c3fủi lớnPXdmoY hPXdmoYơn, RCjYUZthì những gRCjYUZiờ sống3f của3f lãorU6q5b sẽPXdmoY dàiRCjYUZ hơnRCjYUZ. T3fhật RCjYUZlà mPXdmoYột chuyệRCjYUZn dễRCjYUZ rU6q5bdàng. NhRCjYUZưng PXdmoYnó vPXdmoYẫn là RCjYUZmột đứPXdmoYa RCjYUZbé vô3f târU6q5bm. NóRCjYUZ khônRCjYUZg 3fnghĩ gPXdmoYì đếRCjYUZn ngưPXdmoYời PXdmoYtiền PXdmoYbối từRCjYUZ khRCjYUZi HảPXdmoYi 3fLy, chPXdmoYáu nộPXdmoYi Zing-ha, brU6q5bắt RCjYUZđầu để3f m3fắt tớirU6q5b nRCjYUZó. ChàrU6q5b, điề3fu rU6q5bđó 3fcó gìRCjYUZ quaPXdmoYn trPXdmoYọng? L3fúc còPXdmoYn trẻRCjYUZ trung, PXdmoYlão RCjYUZđã rU6q5bchẳng 3fhành đPXdmoYộng nhưRCjYUZ rU6q5bthế làPXdmoY RCjYUZgì? 3fCó RCjYUZmột lrU6q5búc lrU6q5bão đRCjYUZã rU6q5blắng RCjYUZnghe trong iPXdmoYm lặ3fng. CóPXdmoY thểRCjYUZ co3fn t3frai lRCjYUZão PXdmoYđã mPXdmoYềm lPXdmoYòng, vrU6q5bà nó3f cPXdmoYùng PXdmoYđàn chóPXdmoY qu3fay lại3f đểrU6q5b đưrU6q5ba cha già3f cRCjYUZủa nórU6q5b cRCjYUZùng rU6q5bvới bPXdmoYộ lạc3f 3ftới chỗRCjYUZ nRCjYUZhiều hươRCjYUZu nRCjYUZai béoRCjYUZ mập. 

Lã3fo dỏngRCjYUZ trU6q5bai rU6q5bnghe ngóng,3f tRCjYUZrí PXdmoYóc đanPXdmoYg bối3f rố3fi củaPXdmoY 3flão lắnrU6q5bg RCjYUZđi tr3fong cPXdmoYhốc lát. Khô3fng mộRCjYUZt tiếnrU6q5bg độngrU6q5b nhẹRCjYUZ. KhôngrU6q5b crU6q5bó PXdmoYgì crU6q5bả. RCjYUZMột RCjYUZmình lãorU6q5b thở3f phPXdmoYì phào3f giữarU6q5b cảnh êmRCjYUZ lặngrU6q5b hoanrU6q5bg PXdmoYvu. ThậtRCjYUZ PXdmoYlà cRCjYUZô độc.3f IRCjYUZm 3fnghe! C3fái g3fì đó?PXdmoY 3fLão r3fùng mìRCjYUZnh. TPXdmoYiếng rống dà3fi que3fn th3fuộc pháPXdmoY rU6q5bvỡ khoảnRCjYUZg khôPXdmoYng, rU6q5bvà nPXdmoYó ở3f nPXdmoYgay krU6q5bế rU6q5bbên. ThrU6q5bế rồi,rU6q5b tronPXdmoYg cặp3f mắRCjYUZt tối sầRCjYUZm củ3fa lãRCjYUZo hiệnRCjYUZ lêRCjYUZn hìnRCjYUZh ảnRCjYUZh 3fcon hươPXdmoYu rừrU6q5bng RCjYUZ- crU6q5bon hươuRCjYUZ rừngPXdmoY RCjYUZgià nrU6q5bua RCjYUZ- sườn 3f bị cắPXdmoYn RCjYUZnát v3fà 3fhai bênRCjYUZ hônPXdmoYg ròRCjYUZng PXdmoYmáu, PXdmoYcái 3fbờm bịRCjYUZ x3fâu 3fxé, vrU6q5bà 3fcặp sừnrU6q5bg rU6q5bnhiều gạc cPXdmoYúi srU6q5bát xPXdmoYuống đất3f cònPXdmoY cố3f húc3f c3fho tớiRCjYUZ cùng.RCjYUZ LãoRCjYUZ PXdmoYthấy nhữnRCjYUZg PXdmoYhình thRCjYUZù màuPXdmoY xáPXdmoYm rU6q5bvụt qua vụt3f lạiPXdmoY, nhPXdmoYững cRCjYUZặp mắrU6q5bt PXdmoYlong lanh3f, nhữrU6q5bng rU6q5bcái rU6q5blưỡi thRCjYUZè PXdmoYlè, n3fhững hà3fm răn3fg nhọn ho3fắt lònRCjYUZg rRCjYUZòng nướrU6q5bc d3fãi. LPXdmoYão tRCjYUZhấy rU6q5bcái vòngRCjYUZ t3fròn xáp3f gầnRCjYUZ lRCjYUZại chRCjYUZo đếnPXdmoY khi chỉPXdmoY rU6q5bcòn lrU6q5bà mộtRCjYUZ c3fhấm đenrU6q5b RCjYUZgiữa đámPXdmoY tuyếtrU6q5b bịRCjYUZ dàrU6q5by xéo. 

Một cárU6q5bi mõmrU6q5b lạn3fh chạmPXdmoY vRCjYUZào 3fmá lãrU6q5bo làm3f đầu3f órU6q5bc lãoPXdmoY 3fquay rU6q5bvề rU6q5bhiện tRCjYUZại. T3fay lãPXdmoYo đưa PXdmoY vội RCjYUZvào đốngPXdmoY l3fửa 3frút RCjYUZra mộtRCjYUZ thanPXdmoYh củi3f đanrU6q5bg cháy3f. BrU6q5bàng hoàrU6q5bng một3f lrU6q5bát 3fvì cáiPXdmoY sợ truyềnrU6q5b thốnRCjYUZg đố3fi 3fvới lòai3f người,rU6q5b rU6q5bcon vậ3ft kRCjYUZia lùrU6q5bi lại,RCjYUZ 3fhú lênrU6q5b mRCjYUZột tiếRCjYUZng dPXdmoYài để gọiRCjYUZ đồngRCjYUZ bọn;rU6q5b nhữngrU6q5b c3fon nrU6q5bày t3frả lờrU6q5bi RCjYUZngay, c3fho 3fđến khRCjYUZi mộRCjYUZt v3fòng nrU6q5bhững c3fon vật đầuRCjYUZ xám,rU6q5b miệng3f rPXdmoYớt rãrU6q5bi, 3fquây quầrU6q5bn xurU6q5bng quaRCjYUZnh. LãrU6q5bo lắngRCjYUZ nghPXdmoYe nRCjYUZhững tiếPXdmoYng gầm3f gừ PXdmoY tiến lạiRCjYUZ gần;rU6q5b nhữngRCjYUZ rU6q5bcon vậtRCjYUZ thPXdmoYở hổnPXdmoY hểnRCjYUZ khPXdmoYông chịuPXdmoY tản3f đi.3f BâyPXdmoY grU6q5biờ rU6q5bmột coRCjYUZn đưa ngực3f rrU6q5ba 3fphía tr3fước, 3frồi lrU6q5bết RCjYUZmình tớiPXdmoY gần3f, đếnRCjYUZ crU6q5bon PXdmoYthứ haiPXdmoY, rồiRCjYUZ 3fđến 3fcon thứRCjYUZ ba, RCjYUZ nhưng rU6q5bkhông coRCjYUZn nPXdmoYào lùiPXdmoY lạrU6q5bi cả.RCjYUZ LrU6q5bão 3fcòn bPXdmoYấu vPXdmoYíu lấyPXdmoY cuộ3fc đ3fời làRCjYUZm 3fgì? RCjYUZLão tự hỏiRCjYUZ, rRCjYUZồi bRCjYUZỏ th3fanh củiPXdmoY đangPXdmoY RCjYUZcháy xuPXdmoYống tuyrU6q5bết. ThaRCjYUZnh củiPXdmoY lèoRCjYUZ PXdmoYxèo tRCjYUZắt ngấPXdmoYm. CáiRCjYUZ vòng trrU6q5bòn 3fgầm gừrU6q5b một3f cáchrU6q5b b3fồn chồrU6q5bn nhRCjYUZưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?