You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: DHj6The LDHj6aw oDHj6f Life

Lão Koskoosh 3nGgY6xechăm 3nGgY6xechú n3nGgY6xeghe 3nGgY6xehau háu.DHj6 Tu3nGgY6xey m3nGgY6xeắt lJMnfY8p6ão đãJMnfY8p6 mờ3nGgY6xe từ3nGgY6xe lâuDHj6, nhDHj6ưng taJMnfY8p6i lã3nGgY6xeo còn thínhDHj6 DHj6lắm, 3nGgY6xevà m3nGgY6xeột tiếngJMnfY8p6 độnDHj6g khDHj6ẽ cDHj6ũng JMnfY8p6thấu t3nGgY6xeới cJMnfY8p6ái JMnfY8p6trí thông3nGgY6xe minDHj6h s3nGgY6xeuy 3nGgY6xekém vẫn3nGgY6xe còn n3nGgY6xeằm sa3nGgY6xeu 3nGgY6xevầng tráDHj6n kJMnfY8p6hô héoDHj6, 3nGgY6xenhưng khônJMnfY8p6g JMnfY8p6còn đểJMnfY8p6 3nGgY6xeý đếnJMnfY8p6 vJMnfY8p6iệc đời3nGgY6xe nữa.JMnfY8p6 À!JMnfY8p6 Đó3nGgY6xe là SitcumDHj6-to-ha JMnfY8p6đang t3nGgY6xehe tJMnfY8p6hé ng3nGgY6xeuyền rủaJMnfY8p6 đànJMnfY8p6 cJMnfY8p6hó m3nGgY6xeà nànJMnfY8p6g đánhDHj6 đậDHj6p JMnfY8p6và JMnfY8p6vỗ DHj6về đểDHj6 buộc vàDHj6o JMnfY8p6dây c3nGgY6xeương. Sitcu3nGgY6xem-to-ha JMnfY8p6là chDHj6áu ngDHj6ọai DHj6lão. NhDHj6ưng nàng3nGgY6xe qu3nGgY6xeá bDHj6ận nê3nGgY6xen chẳng thèmDHj6 3nGgY6xenghĩ tớiDHj6 DHj6ông 3nGgY6xengọai 3nGgY6xegià nuJMnfY8p6a ngồi3nGgY6xe JMnfY8p6trơ tJMnfY8p6rọi trêDHj6n DHj6tuyết, DHj6tuyệt 3nGgY6xevọng vDHj6à yếu đuối.3nGgY6xe PhảDHj6i JMnfY8p6nhổ trạiJMnfY8p6 chDHj6o xonJMnfY8p6g. 3nGgY6xeCon đưDHj6ờng dài3nGgY6xe JMnfY8p6đang chờDHj6 đợiDHj6 trDHj6ong kDHj6hi nhDHj6ững đoạn JMnfY8p6 ngày ngắDHj6n ngủiDHj6 3nGgY6xekhông DHj6chịu cDHj6hậm 3nGgY6xelại. C3nGgY6xeuộc sốJMnfY8p6ng và3nGgY6xe nhữ3nGgY6xeng b3nGgY6xeổn pDHj6hận c3nGgY6xeủa cuộDHj6c sống cDHj6hứ khônJMnfY8p6g phảiDHj6 củaJMnfY8p6 cDHj6ái 3nGgY6xechết, giụJMnfY8p6c DHj6giã nà3nGgY6xeng. JMnfY8p6Mà DHj6bây giờ3nGgY6xe DHj6lão g3nGgY6xeần vớDHj6i JMnfY8p6cái chếtDHj6 lắm rồi. 

Ý nghJMnfY8p6ĩ đóDHj6 làmDHj6 lã3nGgY6xeo giàDHj6 ho3nGgY6xeảng hố3nGgY6xet tro3nGgY6xeng m3nGgY6xeột JMnfY8p6lúc. L3nGgY6xeão đưaJMnfY8p6 DHj6bàn JMnfY8p6tay têJMnfY8p6 liệt3nGgY6xe r3nGgY6xeun rẩy JMnfY8p6sờ sJMnfY8p6oạng đốngJMnfY8p6 củiJMnfY8p6 k3nGgY6xehô nhJMnfY8p6ỏ DHj6bé bêJMnfY8p6n JMnfY8p6cạnh lãDHj6o. DHj6Chắc chắnJMnfY8p6 làDHj6 đốn3nGgY6xeg cDHj6ủi nằmDHj6 JMnfY8p6đó, bàn tayDHj6 lDHj6ão lạiDHj6 r3nGgY6xeụt về3nGgY6xe 3nGgY6xevà nằm3nGgY6xe ẩJMnfY8p6n d3nGgY6xeưới nhữngJMnfY8p6 tấmDHj6 dJMnfY8p6a tDHj6hú ráchJMnfY8p6 rướiDHj6 bẩ3nGgY6xen thỉDHj6u, vJMnfY8p6à lão lDHj6ại chă3nGgY6xem cDHj6hú nghDHj6e n3nGgY6xegóng. 3nGgY6xeTiếng sộtJMnfY8p6 sọ3nGgY6xeat củaJMnfY8p6 nhữnJMnfY8p6g 3nGgY6xetấm DHj6da cDHj6ho lDHj6ão biếDHj6t rJMnfY8p6ằng căDHj6n lều bJMnfY8p6ằng d3nGgY6xea hươuDHj6 củaDHj6 vDHj6iên DHj6chúa bDHj6ộ DHj6lạc đãJMnfY8p6 đượJMnfY8p6c dỡDHj6 xuốngJMnfY8p6 và3nGgY6xe JMnfY8p6đang đượDHj6c nénJMnfY8p6 gọnDHj6 lạDHj6i cho JMnfY8p6dễ manJMnfY8p6g đi.DHj6 ViênJMnfY8p6 chDHj6úa 3nGgY6xetể DHj6là cDHj6on lã3nGgY6xeo, hJMnfY8p6ắn ca3nGgY6xeo l3nGgY6xeớn, JMnfY8p6lực lưỡJMnfY8p6ng, cầmDHj6 đầu3nGgY6xe 3nGgY6xebộ lạDHj6c và3nGgY6xe là mDHj6ột 3nGgY6xetay th3nGgY6xeiện xDHj6ạ. TDHj6rong k3nGgY6xehi JMnfY8p6phụ nữ3nGgY6xe vấtJMnfY8p6 vảDHj6 3nGgY6xelo liệuDHj6 DHj6hành trDHj6ang củaDHj6 JMnfY8p6trại, giọng hắn3nGgY6xe vaJMnfY8p6ng lênDHj6, JMnfY8p6quở tr3nGgY6xeách họ3nGgY6xe chậm3nGgY6xe chạp.JMnfY8p6 Lã3nGgY6xeo KoDHj6skoosh JMnfY8p6lằng taJMnfY8p6i. ĐâyJMnfY8p6 là3nGgY6xe lầnDHj6 cuối c3nGgY6xeùng lJMnfY8p6ão còJMnfY8p6n nghDHj6e gJMnfY8p6iọng DHj6đó. TúpDHj6 l3nGgY6xeều DHj6của 3nGgY6xeGeehow đãJMnfY8p6 dJMnfY8p6ỡ rJMnfY8p6ồi! JMnfY8p6Và nhJMnfY8p6à củaJMnfY8p6 Tusken JMnfY8p6cũng d3nGgY6xeỡ rồJMnfY8p6i! 3nGgY6xeBảy, táJMnfY8p6m, chíJMnfY8p6n; chỉDHj6 cònDHj6 lềuDHj6 c3nGgY6xeủa DHj6lão phJMnfY8p6ù thủyDHj6 c3nGgY6xeòn JMnfY8p6đứng màDHj6 thôi. JMnfY8p6 Kìa! DHj6Bây giJMnfY8p6ờ họDHj6 JMnfY8p6dỡ JMnfY8p6đến túpDHj6 DHj6lều đó3nGgY6xe rDHj6ồi. JMnfY8p6Lão DHj6nghe JMnfY8p6thấy tiếJMnfY8p6ng l3nGgY6xeão phùDHj6 thủJMnfY8p6y cằn nhằnDHj6 t3nGgY6xerong kh3nGgY6xei hắDHj6n xế3nGgY6xep lều3nGgY6xe 3nGgY6xelên 3nGgY6xexe trJMnfY8p6ượt tuyếJMnfY8p6t. Một3nGgY6xe đứa3nGgY6xe nhỏDHj6 lèDHj6 nhè3nGgY6xe khóDHj6c JMnfY8p6và mJMnfY8p6ột thiếu ph3nGgY6xeụ cấtJMnfY8p6 tiếngDHj6 háJMnfY8p6t DHj6ru trầm3nGgY6xe trầm3nGgY6xe troDHj6ng JMnfY8p6họng đDHj6ể JMnfY8p6dỗ dàJMnfY8p6nh n3nGgY6xeó. LãoDHj6 gJMnfY8p6ià nghĩ, thằngDHj6 Koo-DHj6tee, một3nGgY6xe đứ3nGgY6xea bé3nGgY6xe 3nGgY6xehay DHj6quấy nhưDHj6 vậyJMnfY8p6 làDHj6 vìJMnfY8p6 nó3nGgY6xe kJMnfY8p6hông đượcJMnfY8p6 JMnfY8p6khoẻ lDHj6ắm. CóDHj6 lẽ nDHj6ó cJMnfY8p6ũng cJMnfY8p6hẳng sống3nGgY6xe đượcDHj6 bDHj6ao lâJMnfY8p6u nữa,3nGgY6xe người3nGgY6xe tDHj6a DHj6sẽ đDHj6ốt JMnfY8p6lửa đểJMnfY8p6 DHj6khoét DHj6một cá3nGgY6xei hố trongDHj6 tuyế3nGgY6xet 3nGgY6xevà xDHj6ếp DHj6đá lênDHj6 tDHj6rên đDHj6ể giữ3nGgY6xe chDHj6o DHj6chó sóiJMnfY8p6 kJMnfY8p6hỏi bới3nGgY6xe xá3nGgY6xec ra3nGgY6xe. Ch3nGgY6xeà, cDHj6huyện ấy có3nGgY6xe gDHj6ì lJMnfY8p6à quDHj6an JMnfY8p6hệ. Nhiều3nGgY6xe lắ3nGgY6xem t3nGgY6xehì n3nGgY6xeó cũnDHj6g chDHj6ỉ sJMnfY8p6ống đượJMnfY8p6c ítDHj6 năDHj6m nữa,3nGgY6xe mJMnfY8p6à bDHj6ữa đói DHj6bữa n3nGgY6xeo. VàJMnfY8p6 JMnfY8p6rốt cuộc3nGgY6xe Tử3nGgY6xe ThầnDHj6 đ3nGgY6xeã chDHj6ực sẵnDHj6, luônJMnfY8p6 luô3nGgY6xen 3nGgY6xeđói và3nGgY6xe đóiDHj6 hJMnfY8p6ơn aDHj6i hết,DHj6 sDHj6ẽ dang JMnfY8p6tay đDHj6ón đợi. 

TiếJMnfY8p6ng gìJMnfY8p6 đó?JMnfY8p6 À,3nGgY6xe 3nGgY6xemọi ngườiDHj6 DHj6đang bDHj6uộc DHj6xe vàDHj6 g3nGgY6xeióng dâDHj6y cưDHj6ơng. LãJMnfY8p6o lắngJMnfY8p6 n3nGgY6xeghe vDHj6ì lão sẽJMnfY8p6 c3nGgY6xehẳng cJMnfY8p6òn JMnfY8p6bao JMnfY8p6giờ 3nGgY6xeđược 3nGgY6xenghe nữDHj6a. T3nGgY6xeiếng rDHj6oi vDHj6un vúJMnfY8p6t 3nGgY6xegiáng 3nGgY6xexuống g3nGgY6xeiữa đDHj6àn chó. 3nGgY6xeHãy lắnJMnfY8p6g nghDHj6e cDHj6húng JMnfY8p6rít! CJMnfY8p6húng ghé3nGgY6xet DHj6công 3nGgY6xeviệc nặng3nGgY6xe nh3nGgY6xeọc v3nGgY6xeà nhữngDHj6 đoạnJMnfY8p6 đưJMnfY8p6ờng DHj6dài biết bao3nGgY6xe! Lần3nGgY6xe luJMnfY8p6ợt, 3nGgY6xexe trư3nGgY6xeợt tuyếJMnfY8p6t cDHj6huyển 3nGgY6xeđộng cDHj6hậm chạp3nGgY6xe 3nGgY6xeđể JMnfY8p6rồi biDHj6ến DHj6dần tJMnfY8p6rong im lặnDHj6g. Chúng3nGgY6xe đãJMnfY8p6 điDHj6 hết.JMnfY8p6 Chú3nGgY6xeng đDHj6ã k3nGgY6xehuất k3nGgY6xehỏi đJMnfY8p6ời 3nGgY6xelão, vàJMnfY8p6 lãJMnfY8p6o DHj6đứng côJMnfY8p6 đơn3nGgY6xe trDHj6ước giờ phútDHj6 3nGgY6xecay đắngDHj6 cuốiJMnfY8p6 cJMnfY8p6ùng của3nGgY6xe cuộJMnfY8p6c đời.DHj6 KhJMnfY8p6ông. TJMnfY8p6uyết lDHj6ạo xJMnfY8p6ạo dưJMnfY8p6ới đô3nGgY6xei giày DHj6da, 3nGgY6xemột ngưJMnfY8p6ời đJMnfY8p6ứng DHj6bên lJMnfY8p6ão, JMnfY8p6một bàn3nGgY6xe tDHj6ay nDHj6hẹ nhàn3nGgY6xeg đặtDHj6 3nGgY6xelên đ3nGgY6xeầu lãDHj6o. CoJMnfY8p6n lãJMnfY8p6o quả thựcJMnfY8p6 tJMnfY8p6ử tJMnfY8p6ế lắm3nGgY6xe mớiDHj6 đối3nGgY6xe xửJMnfY8p6 DHj6như DHj6thế. LJMnfY8p6ão nhớDHj6 lạJMnfY8p6i nhJMnfY8p6ững ôngJMnfY8p6 l3nGgY6xeão khJMnfY8p6ác màDHj6 JMnfY8p6con JMnfY8p6trai không chị3nGgY6xeu 3nGgY6xeđợi nán3nGgY6xe lạiJMnfY8p6 sDHj6au khDHj6i bộ3nGgY6xe lạcJMnfY8p6 đãDHj6 DHj6đi h3nGgY6xeết. N3nGgY6xehưng coJMnfY8p6n tDHj6rai 3nGgY6xelão đãDHj6 DHj6ở lạiJMnfY8p6. Lão thDHj6ả DHj6hồn vềDHj6 quá3nGgY6xe khứ3nGgY6xe, chJMnfY8p6o đếnJMnfY8p6 khDHj6i tiếngJMnfY8p6 củ3nGgY6xea chDHj6àng t3nGgY6xerai tJMnfY8p6rẻ lJMnfY8p6ôi kéoDHj6 l3nGgY6xeão trởJMnfY8p6 về h3nGgY6xeiện tại. 

"Cha DHj6thấy JMnfY8p6bằng lòng3nGgY6xe cDHj6hứ?" ChJMnfY8p6àng hỏi. 

Lão tr3nGgY6xeả lời:DHj6 DHj6"Cha bằng3nGgY6xe lòng!" 

"Bên 3nGgY6xecạnh cDHj6ha cóDHj6 cJMnfY8p6ủi đ3nGgY6xeó," chànJMnfY8p6g tDHj6rai nói3nGgY6xe tiếpJMnfY8p6, "v3nGgY6xeà JMnfY8p6lửa cDHj6háy mạnh. JMnfY8p6Buổi sánJMnfY8p6g trờDHj6i DHj6u 3nGgY6xeám vJMnfY8p6à đDHj6ã DHj6bớt lDHj6ạnh 3nGgY6xerồi. TuyDHj6ết sJMnfY8p6ắp JMnfY8p6rơi. NgaJMnfY8p6y bDHj6ây 3nGgY6xegiờ tuyết cũngDHj6 đan3nGgY6xeg rơDHj6i rồi." 

"Phải, 3nGgY6xengay lúc3nGgY6xe nDHj6ày tuDHj6yết đan3nGgY6xeg rơi!" 

JMnfY8p6 "Các ng3nGgY6xeười t3nGgY6xerong bộJMnfY8p6 lạcDHj6 vộiDHj6 lắDHj6m. HàJMnfY8p6nh lJMnfY8p6ý của3nGgY6xe họDHj6 nDHj6ặng nề3nGgY6xe màDHj6 bụ3nGgY6xeng hDHj6ọ lại3nGgY6xe lépJMnfY8p6 xẹp DHj6vì tDHj6hiếu ăn.JMnfY8p6 Đường3nGgY6xe JMnfY8p6dài n3nGgY6xeên hJMnfY8p6ọ phảiJMnfY8p6 điJMnfY8p6 3nGgY6xecho mauDHj6. TJMnfY8p6hôi 3nGgY6xecon điDHj6 đJMnfY8p6ây. ChJMnfY8p6a bằnJMnfY8p6g lòng chứ?" 

JMnfY8p6 "Bằng lòDHj6ng. C3nGgY6xeha nDHj6hư chiếc3nGgY6xe láDHj6 nămDHj6 DHj6ngóai cDHj6òn sóDHj6t DHj6lại, dJMnfY8p6ính vất3nGgY6xe vư3nGgY6xeởng một chút3nGgY6xe ởJMnfY8p6 cuốngJMnfY8p6. JMnfY8p6Làn gi3nGgY6xeó 3nGgY6xeđầu JMnfY8p6tiên tDHj6hổi là3nGgY6xe chJMnfY8p6a rJMnfY8p6ụng. 3nGgY6xeTiếng 3nGgY6xecủa cDHj6ha DHj6giống nDHj6hư tiếJMnfY8p6ng một DHj6bà JMnfY8p6lão. DHj6Mắt chJMnfY8p6a DHj6không c3nGgY6xeòn dẫJMnfY8p6n đườngJMnfY8p6 cJMnfY8p6ho ch3nGgY6xeân c3nGgY6xeha DHj6đi, cJMnfY8p6hân c3nGgY6xeha DHj6nặng nề, ngườiJMnfY8p6 cDHj6ha mệtDHj6 mỏiJMnfY8p6, DHj6cha 3nGgY6xebằng lòng." 

Lão cúDHj6i đầuJMnfY8p6 mãn3nGgY6xe nguyệnJMnfY8p6 DHj6cho 3nGgY6xeđến 3nGgY6xekhi JMnfY8p6tiếng tDHj6uyết lạDHj6o xạoJMnfY8p6 biếnJMnfY8p6 hếDHj6t tron3nGgY6xeg khôJMnfY8p6ng gian, DHj6và lãoJMnfY8p6 DHj6biết rằnDHj6g DHj6con lãoJMnfY8p6 DHj6đã đ3nGgY6xei DHj6xa DHj6không còDHj6n gọi3nGgY6xe 3nGgY6xelại đJMnfY8p6ược nữa.3nGgY6xe JMnfY8p6Tay lJMnfY8p6ão vộ3nGgY6xei vàng quờDHj6 quạJMnfY8p6ng sờJMnfY8p6 đốDHj6ng cDHj6ủi. 3nGgY6xeChỉ cònJMnfY8p6 3nGgY6xeđống JMnfY8p6củi nàyJMnfY8p6 đứnJMnfY8p6g g3nGgY6xeiữa lã3nGgY6xeo vDHj6à cDHj6õi vĩ3nGgY6xenh cửu đDHj6ang hJMnfY8p6á mDHj6iệng chờ3nGgY6xe đónDHj6 lãoDHj6. DHj6Như 3nGgY6xevậy làJMnfY8p6 đời3nGgY6xe DHj6lão chỉ3nGgY6xe 3nGgY6xecòn đ3nGgY6xeo bJMnfY8p6ằng DHj6một mớ3nGgY6xe củi.JMnfY8p6 Lần lưDHj6ợt từn3nGgY6xeg thaJMnfY8p6nh DHj6củi mJMnfY8p6ột sJMnfY8p6ẽ tDHj6iếp thê3nGgY6xem và3nGgY6xeo ngọnDHj6 3nGgY6xelửa, vJMnfY8p6à cứ3nGgY6xe 3nGgY6xenhư DHj6thế, thầ3nGgY6xen chếJMnfY8p6t JMnfY8p6sẽ lần từJMnfY8p6ng b3nGgY6xeước ti3nGgY6xeến tới3nGgY6xe l3nGgY6xeão. KhDHj6i DHj6thanh củiJMnfY8p6 cuDHj6ối cùJMnfY8p6ng đ3nGgY6xeã ch3nGgY6xeáy hJMnfY8p6ết, DHj6sương tuyJMnfY8p6ết lạnh l3nGgY6xeẽo 3nGgY6xesẽ t3nGgY6xerở nênJMnfY8p6 JMnfY8p6khốc liệt.JMnfY8p6 DHj6Hai chânDHj6 3nGgY6xelão sẽ3nGgY6xe chJMnfY8p6ịu khuấtDHj6 phụJMnfY8p6c 3nGgY6xetrước, JMnfY8p6rồi đến h3nGgY6xeai taDHj6y lão,JMnfY8p6 DHj6và sJMnfY8p6ự JMnfY8p6tê cứ3nGgY6xeng sẽJMnfY8p6 JMnfY8p6dần dầnDHj6 chuJMnfY8p6yển 3nGgY6xetừ 3nGgY6xengòai vàJMnfY8p6o đDHj6ến giDHj6ữa 3nGgY6xecơ thểJMnfY8p6 lão. ĐDHj6ầu lãoDHj6 JMnfY8p6sẽ 3nGgY6xegục vJMnfY8p6ề phía3nGgY6xe 3nGgY6xetrước, tỳ3nGgY6xe vào3nGgY6xe haDHj6i đ3nGgY6xeầu 3nGgY6xegối, 3nGgY6xevà l3nGgY6xeão sẽDHj6 ng3nGgY6xehỉ giấcJMnfY8p6 ngJMnfY8p6àn thu3nGgY6xe, thật lDHj6à dễ3nGgY6xe d3nGgY6xeàng. NgườiDHj6 đDHj6ời JMnfY8p6ai cũnDHj6g chếDHj6t mDHj6ột lần. 

3nGgY6xe Lão JMnfY8p6không th3nGgY6xean vãn3nGgY6xe. ĐóJMnfY8p6 lDHj6à lềDHj6 lối3nGgY6xe cJMnfY8p6ủa JMnfY8p6kiếp sốngJMnfY8p6 3nGgY6xemà, DHj6có DHj6gì bấ3nGgY6xet côDHj6ng đâu?3nGgY6xe 3nGgY6xeLão ra đờiDHj6 gần3nGgY6xe JMnfY8p6với đấtDHj6, lJMnfY8p6ão đ3nGgY6xeã sJMnfY8p6ống gầnJMnfY8p6 vớDHj6i đất,DHj6 vàDHj6 luậtJMnfY8p6 JMnfY8p6lệ phátJMnfY8p6 nguyJMnfY8p6ên ở3nGgY6xe đóDHj6 kDHj6hông DHj6có gì mớiJMnfY8p6 JMnfY8p6lạ đối3nGgY6xe vDHj6ới lãDHj6o. ĐóJMnfY8p6 là3nGgY6xe 3nGgY6xeluật lệJMnfY8p6 đối3nGgY6xe vớ3nGgY6xei tấJMnfY8p6t 3nGgY6xecả mọiJMnfY8p6 tDHj6hể JMnfY8p6xác. JMnfY8p6Tạo JMnfY8p6hóa không3nGgY6xe nương taDHj6y vớ3nGgY6xei t3nGgY6xehể xác.JMnfY8p6 Tạo3nGgY6xe hó3nGgY6xea DHj6không 3nGgY6xehề JMnfY8p6chú JMnfY8p6ý t3nGgY6xeới cái3nGgY6xe vậJMnfY8p6t cDHj6ụ DHj6thể mDHj6à ngườiDHj6 ta JMnfY8p6 mệnh JMnfY8p6danh JMnfY8p6là cáDHj6 nhânDHj6. TạoDHj6 hDHj6óa chỉ3nGgY6xe chú3nGgY6xe ýDHj6 tới3nGgY6xe chủngJMnfY8p6 lọJMnfY8p6ai, tới3nGgY6xe DHj6nòi giốn3nGgY6xeg. ĐóDHj6 là điềJMnfY8p6u trừu3nGgY6xe tượng3nGgY6xe 3nGgY6xesâu 3nGgY6xexa nhấ3nGgY6xet 3nGgY6xemà đầuJMnfY8p6 ó3nGgY6xec m3nGgY6xean rợDHj6 củ3nGgY6xea lã3nGgY6xeo KosJMnfY8p6koosh cóJMnfY8p6 thể3nGgY6xe h3nGgY6xeiểu được, nhưngJMnfY8p6 JMnfY8p6lão hiểu3nGgY6xe một3nGgY6xe cáchDHj6 thấuDHj6 đáo.JMnfY8p6 JMnfY8p6Lão đãDHj6 JMnfY8p6trông tDHj6hấy nDHj6ó thể3nGgY6xe hiện3nGgY6xe tronJMnfY8p6g DHj6mọi cuộc 3nGgY6xesống. NhựaJMnfY8p6 3nGgY6xecây trJMnfY8p6àn ứ3nGgY6xea, màJMnfY8p6u xaDHj6nh rờJMnfY8p6n củ3nGgY6xea mDHj6ầm lDHj6iễu, lJMnfY8p6á 3nGgY6xevàng rụnJMnfY8p6g DHj6- chỉJMnfY8p6 DHj6một sự JMnfY8p6 kiện nàDHj6y DHj6cũng đDHj6ủ DHj6để diễn3nGgY6xe JMnfY8p6tả 3nGgY6xetất 3nGgY6xecả l3nGgY6xeịch s3nGgY6xeử. DHj6Nhưng tạDHj6o hó3nGgY6xea đềuDHj6 đặJMnfY8p6t chJMnfY8p6o JMnfY8p6cá nhân một3nGgY6xe nhiệmJMnfY8p6 vụDHj6. Nế3nGgY6xeu hắn3nGgY6xe DHj6không làmJMnfY8p6 tròJMnfY8p6n nhiệDHj6m JMnfY8p6vụ đóDHj6, hắn3nGgY6xe sJMnfY8p6ẽ chết3nGgY6xe. MDHj6à nếJMnfY8p6u l3nGgY6xeàm trònDHj6 nhiệm DHj6vụ đJMnfY8p6ó, tJMnfY8p6hì cũngJMnfY8p6 vậy3nGgY6xe, hắJMnfY8p6n v3nGgY6xeẫn phảDHj6i ch3nGgY6xeết. TDHj6ạo hóDHj6a JMnfY8p6không hề3nGgY6xe qDHj6uan tâm,3nGgY6xe cJMnfY8p6ó rất nDHj6hiều DHj6người JMnfY8p6đã DHj6tuân chị3nGgY6xeu DHj6và DHj6chính sự3nGgY6xe JMnfY8p6tuân DHj6chịu, JMnfY8p6- chứ3nGgY6xe khônJMnfY8p6g phảDHj6i ngườiJMnfY8p6 tuân chịuJMnfY8p6 DHj6- 3nGgY6xemới sốngJMnfY8p6 3nGgY6xevà số3nGgY6xeng mã3nGgY6xei JMnfY8p6mãi. BộJMnfY8p6 lJMnfY8p6ạc củaJMnfY8p6 KoDHj6skoosh đãJMnfY8p6 có3nGgY6xe từDHj6 lâuDHj6 đờiDHj6 lắmDHj6 rồi. 3nGgY6xeNhững DHj6ông 3nGgY6xegià DHj6mà JMnfY8p6lão DHj6biết k3nGgY6xehi còn3nGgY6xe làJMnfY8p6 3nGgY6xemột đJMnfY8p6ứa JMnfY8p6trẻ, đãDHj6 biếtDHj6 những3nGgY6xe ônJMnfY8p6g DHj6già khác sinhJMnfY8p6 trJMnfY8p6ước JMnfY8p6họ. JMnfY8p6Như v3nGgY6xeậy, sựJMnfY8p6 thựcJMnfY8p6 lJMnfY8p6à bộ3nGgY6xe DHj6lạc đãDHj6 tồnDHj6 tại3nGgY6xe, b3nGgY6xeộ lạc3nGgY6xe DHj6là tượng3nGgY6xe trưnDHj6g cho sDHj6ự DHj6tuân chị3nGgY6xeu 3nGgY6xecủa tất3nGgY6xe cDHj6ả 3nGgY6xenhững ngườiDHj6 th3nGgY6xeuộc bộJMnfY8p6 lạc,DHj6 nhữDHj6ng ngư3nGgY6xeời đJMnfY8p6ã JMnfY8p6chìm sâuDHj6 JMnfY8p6trong quá khứ3nGgY6xe vàDHj6 mồ3nGgY6xe 3nGgY6xemả khJMnfY8p6ông cònJMnfY8p6 3nGgY6xenhớ đượcDHj6 ởDHj6 đâu.DHj6 HJMnfY8p6ọ khôDHj6ng đ3nGgY6xeáng JMnfY8p6kể, hJMnfY8p6ọ JMnfY8p6là nhữnDHj6g giai đoạn.DHj6 HọJMnfY8p6 kJMnfY8p6huất JMnfY8p6đi n3nGgY6xehư nhữJMnfY8p6ng đDHj6ám mâDHj6y taJMnfY8p6n 3nGgY6xetrong 3nGgY6xemột JMnfY8p6chiều mù3nGgY6xea DHj6Hạ. LDHj6ão cũngJMnfY8p6 chỉ3nGgY6xe làDHj6 một gia3nGgY6xei đoạn,JMnfY8p6 và3nGgY6xe JMnfY8p6lão sDHj6ẽ JMnfY8p6chết. JMnfY8p6Tạo hóJMnfY8p6a khôDHj6ng đ3nGgY6xeếm 3nGgY6xexỉa. T3nGgY6xeạo hJMnfY8p6óa chỉDHj6 đặtDHj6 rDHj6a mộ3nGgY6xet nhiệm vụ,3nGgY6xe baJMnfY8p6n rJMnfY8p6a 3nGgY6xemột luậJMnfY8p6t lệ3nGgY6xe c3nGgY6xeho 3nGgY6xekiếp sống.JMnfY8p6 JMnfY8p6Nhiệm vụ3nGgY6xe củ3nGgY6xea cu3nGgY6xeộc đờiJMnfY8p6 DHj6là vĩnJMnfY8p6h tru3nGgY6xeyền nòi DHj6 giống, và3nGgY6xe luậ3nGgY6xet lệ3nGgY6xe củaDHj6 tạoDHj6 hóDHj6a DHj6là DHj6chết. M3nGgY6xeột thi3nGgY6xeếu JMnfY8p6nữ là3nGgY6xe 3nGgY6xemột si3nGgY6xenh vậtDHj6 tDHj6rông đẹpDHj6 mắt, ngDHj6ực cJMnfY8p6ăng phồng,JMnfY8p6 t3nGgY6xehân 3nGgY6xethể mJMnfY8p6ạnh mẽ3nGgY6xe, châJMnfY8p6n DHj6bước DHj6uyển chuJMnfY8p6yển, DHj6cặp mắJMnfY8p6t sáng tronDHj6g. NhữngJMnfY8p6 nhiệ3nGgY6xem vụDHj6 củaDHj6 JMnfY8p6nàng JMnfY8p6đang ch3nGgY6xeờ đợJMnfY8p6i nàngJMnfY8p6. DHj6Tia JMnfY8p6sáng tr3nGgY6xeong m3nGgY6xeắt nDHj6àng bừng lêJMnfY8p6n, bước3nGgY6xe c3nGgY6xehân JMnfY8p6nàng nhDHj6anh nhẹn3nGgY6xe hơnJMnfY8p6. LúcJMnfY8p6 bạJMnfY8p6o dạJMnfY8p6n, l3nGgY6xeúc 3nGgY6xebẽn lẽn3nGgY6xe JMnfY8p6đối v3nGgY6xeới DHj6các thanh nDHj6iên, nàDHj6ng l3nGgY6xeàm DHj6cho hDHj6ọ lDHj6ây JMnfY8p6sự b3nGgY6xeồn chồ3nGgY6xen củaJMnfY8p6 DHj6nàng. NàDHj6ng c3nGgY6xeàng ngày3nGgY6xe JMnfY8p6càng đẹDHj6p hơnJMnfY8p6 cho đJMnfY8p6ến kDHj6hi mộtDHj6 chàJMnfY8p6ng điDHj6 sJMnfY8p6ăn DHj6không còDHj6n tự3nGgY6xe kì3nGgY6xem hãDHj6m đ3nGgY6xeược, đJMnfY8p6em nàDHj6ng về3nGgY6xe lều3nGgY6xe củ3nGgY6xea hJMnfY8p6ắn đểDHj6 lo viJMnfY8p6ệc bếpDHj6 DHj6nước, làm3nGgY6xe lụnDHj6g JMnfY8p6cho hắDHj6n và3nGgY6xe đJMnfY8p6ể làmDHj6 DHj6mẹ JMnfY8p6đàn c3nGgY6xeon củDHj6a hắn.DHj6 Một3nGgY6xe khJMnfY8p6i DHj6có JMnfY8p6con cái, nhữ3nGgY6xeng vẻDHj6 duy3nGgY6xeên dá3nGgY6xeng DHj6rời bỏDHj6 nànJMnfY8p6g. ChâDHj6n JMnfY8p6tay nà3nGgY6xeng chậm3nGgY6xe ch3nGgY6xeạp vàJMnfY8p6 ngượngJMnfY8p6 nghịu, mắtDHj6 n3nGgY6xeàng mJMnfY8p6ờ JMnfY8p6đi và3nGgY6xe chỉDHj6 c3nGgY6xeòn nhữnDHj6g đứa3nGgY6xe trẻDHj6 lJMnfY8p6à thấ3nGgY6xey suDHj6ng 3nGgY6xesướng DHj6khi kềDHj6 bênDHj6 mJMnfY8p6á ngườ3nGgY6xei đàn bJMnfY8p6à JMnfY8p6da đỏ3nGgY6xe gi3nGgY6xeà n3nGgY6xeua bênJMnfY8p6 nJMnfY8p6gọn lửDHj6a. NhiệmDHj6 vụDHj6 củDHj6a nànJMnfY8p6g đã3nGgY6xe JMnfY8p6hoàn tất3nGgY6xe. ChDHj6ỉ mộ3nGgY6xet JMnfY8p6thời gian sauDHj6, khJMnfY8p6i 3nGgY6xechớm 3nGgY6xecó nạn3nGgY6xe đ3nGgY6xeói hoặDHj6c phJMnfY8p6ải điDHj6 3nGgY6xexa, nJMnfY8p6àng sJMnfY8p6ẽ bịDHj6 JMnfY8p6bỏ lạJMnfY8p6i, giốJMnfY8p6ng nhưJMnfY8p6 lãoDHj6 đã bịDHj6 b3nGgY6xeỏ lạDHj6i, giữaDHj6 cảnhJMnfY8p6 3nGgY6xetuyết pJMnfY8p6hủ trắngDHj6 xóJMnfY8p6a, với3nGgY6xe DHj6một đốn3nGgY6xeg củiJMnfY8p6 nhỏ3nGgY6xe. JMnfY8p6Đó lDHj6à luật lệ. 

LJMnfY8p6ão cJMnfY8p6ẩn thậnJMnfY8p6 3nGgY6xeđặt mộJMnfY8p6t thanDHj6h c3nGgY6xeủi lDHj6ên đốngJMnfY8p6 lDHj6ửa vàDHj6 tDHj6iếp tụcDHj6 sJMnfY8p6uy nghĩ.JMnfY8p6 Đó3nGgY6xe JMnfY8p6là luậDHj6t lệ3nGgY6xe chung cDHj6ho tấtJMnfY8p6 cảJMnfY8p6 mọiJMnfY8p6 vật,3nGgY6xe JMnfY8p6mọi nJMnfY8p6ơi. 3nGgY6xeMuỗi biếnDHj6 đJMnfY8p6i hết3nGgY6xe DHj6khi 3nGgY6xegiá đóng3nGgY6xe lJMnfY8p6ần đầDHj6u. Con sóJMnfY8p6c nhỏ3nGgY6xe 3nGgY6xecũng bJMnfY8p6ò 3nGgY6xeđi 3nGgY6xeđể chếJMnfY8p6t 3nGgY6xeở 3nGgY6xemột nơDHj6i DHj6xa. KhJMnfY8p6i n3nGgY6xeăm thán3nGgY6xeg đãJMnfY8p6 đ3nGgY6xeè JMnfY8p6nặng lênJMnfY8p6 coJMnfY8p6n tJMnfY8p6hỏ, nó sẽ3nGgY6xe trở3nGgY6xe nêDHj6n chậm3nGgY6xe chạ3nGgY6xep, nặn3nGgY6xeg nề3nGgY6xe vDHj6à JMnfY8p6không chạDHj6y thDHj6óat đư3nGgY6xeợc JMnfY8p6móng vuốJMnfY8p6t củDHj6a JMnfY8p6kẻ tDHj6hù nữa. CảDHj6 gấDHj6u JMnfY8p6to lDHj6ớn cũDHj6ng tJMnfY8p6rở thàn3nGgY6xeh vụ3nGgY6xeng DHj6về, 3nGgY6xemù 3nGgY6xelòa vDHj6à hDHj6ay cá3nGgY6xeu kDHj6ỉnh đJMnfY8p6ể đếDHj6n nỗi sDHj6au DHj6cùng và3nGgY6xei coJMnfY8p6n ch3nGgY6xeó cJMnfY8p6ũng hạ3nGgY6xe đượcJMnfY8p6 nó.JMnfY8p6 LãJMnfY8p6o JMnfY8p6nhớ l3nGgY6xeại cảnh3nGgY6xe lJMnfY8p6ão bỏDHj6 JMnfY8p6cha lãJMnfY8p6o JMnfY8p6ở lại phíDHj6a thư3nGgY6xeợng ngạDHj6n sô3nGgY6xeng K3nGgY6xelondike vàDHj6o mù3nGgY6xea Đ3nGgY6xeông, trư3nGgY6xeớc JMnfY8p6khi DHj6vị m3nGgY6xeục sư3nGgY6xe* tớiJMnfY8p6 vớiDHj6 những 3nGgY6xecuốn sáchDHj6 kin3nGgY6xeh v3nGgY6xeà 3nGgY6xechiếc hộpDHj6 đựng3nGgY6xe DHj6thuốc 3nGgY6xemen. Đ3nGgY6xeã nhiều3nGgY6xe JMnfY8p6lần lão3nGgY6xe KoskDHj6oosh chép miệJMnfY8p6ng khJMnfY8p6i nghDHj6ĩ 3nGgY6xetới 3nGgY6xecái hộpJMnfY8p6 3nGgY6xeđó, mặcDHj6 DHj6dầu ngJMnfY8p6ày nDHj6ay lJMnfY8p6ão k3nGgY6xehông cJMnfY8p6òn DHj6nước bọtDHj6 DHj6để chép miệngDHj6 nữDHj6a. DHj6Môn thuJMnfY8p6ốc trừDHj6 đaDHj6u đớDHj6n thậtJMnfY8p6 làJMnfY8p6 hayJMnfY8p6. NhJMnfY8p6ưng rốt3nGgY6xe cuDHj6ộc ôn3nGgY6xeg mục3nGgY6xe DHj6sư ch3nGgY6xeỉ làm phi3nGgY6xeền JMnfY8p6cho họJMnfY8p6 vìJMnfY8p6 3nGgY6xeông tDHj6a chDHj6ẳng 3nGgY6xemang 3nGgY6xelại chDHj6út JMnfY8p6thịt thà3nGgY6xe n3nGgY6xeào 3nGgY6xecho bDHj6ộ lDHj6ạc m3nGgY6xeà JMnfY8p6ăn lại khoẻDHj6, nDHj6ên cJMnfY8p6ác tDHj6ay 3nGgY6xesăn JMnfY8p6lên tiếngDHj6 DHj6càu nhàuJMnfY8p6. NhưJMnfY8p6ng ônDHj6g tDHj6a chDHj6ết vìDHj6 bệJMnfY8p6nh lạnhJMnfY8p6 JMnfY8p6phổi ở chỗ3nGgY6xe đườ3nGgY6xeng 3nGgY6xeranh giớiJMnfY8p6 gầnDHj6 MayoDHj6, và3nGgY6xe 3nGgY6xesau đànDHj6 3nGgY6xechó đã3nGgY6xe lấDHj6y mDHj6õm bớiJMnfY8p6 DHj6những hJMnfY8p6òn DHj6đá JMnfY8p6ra để 3nGgY6xetranh cưJMnfY8p6ớp nJMnfY8p6ắm JMnfY8p6xương tàn. 

KoskoJMnfY8p6osh đặ3nGgY6xet một3nGgY6xe than3nGgY6xeh cJMnfY8p6ủi kDHj6hác JMnfY8p6vào đốngJMnfY8p6 lửa3nGgY6xe JMnfY8p6và DHj6thả h3nGgY6xeồn DHj6đi sâ3nGgY6xeu DHj6hơn nữDHj6a vềDHj6 quáDHj6 khứ. CJMnfY8p6ó mộDHj6t thDHj6ời trờ3nGgY6xei làm3nGgY6xe đóiDHj6 kém,JMnfY8p6 nhữngJMnfY8p6 JMnfY8p6ông giJMnfY8p6à JMnfY8p6bụng lJMnfY8p6ép xẹpDHj6 nằmDHj6 cJMnfY8p6o quắ3nGgY6xep bênDHj6 ngọn lDHj6ửa vàDHj6 miDHj6ệng thJMnfY8p6ều thJMnfY8p6ào kể3nGgY6xe l3nGgY6xeại nhữngDHj6 tụcDHj6 JMnfY8p6lệ ngàyJMnfY8p6 DHj6xưa khJMnfY8p6i miền3nGgY6xe YuJMnfY8p6kon bịDHj6 bỏ hoanJMnfY8p6g suốJMnfY8p6t bJMnfY8p6a m3nGgY6xeùa ĐôJMnfY8p6ng, rồiDHj6 lạiDHj6 bị3nGgY6xe tuyDHj6ết phủJMnfY8p6 liềnDHj6 DHj6ba mùaDHj6 Hạ3nGgY6xe. DHj6Lão DHj6đã mDHj6ất bàJMnfY8p6 mẹ trong3nGgY6xe nạnJMnfY8p6 đóDHj6i JMnfY8p6đó. MDHj6ùa HèDHj6 đó3nGgY6xe 3nGgY6xecá tJMnfY8p6hu** khJMnfY8p6ông DHj6xuất hiện,JMnfY8p6 bộDHj6 lạcJMnfY8p6 ngóngDHj6 chDHj6ờ mùa JMnfY8p6Đông, DHj6mong mỏiJMnfY8p6 h3nGgY6xeươu rừngDHj6 sJMnfY8p6ẽ tớ3nGgY6xei. NhưngDHj6 tới3nGgY6xe DHj6mùa ĐDHj6ông hươuJMnfY8p6 rừngDHj6 cũDHj6ng chẳngDHj6 thấy. JMnfY8p6Đó 3nGgY6xelà mJMnfY8p6ột tìn3nGgY6xeh trạ3nGgY6xeng chDHj6ưa hềDHj6 DHj6bao giờDHj6 DHj6xảy r3nGgY6xea vàDHj6 ng3nGgY6xeay nhữnDHj6g ô3nGgY6xeng giàDHj6 bàDHj6 cảJMnfY8p6 JMnfY8p6cũng chưa gặp3nGgY6xe cảnh3nGgY6xe DHj6đó. Hư3nGgY6xeơu rừJMnfY8p6ng k3nGgY6xehông tới,JMnfY8p6 vàDHj6 nă3nGgY6xem 3nGgY6xeđó l3nGgY6xeà nămJMnfY8p6 thDHj6ứ bDHj6ảy. ThỏJMnfY8p6 rDHj6ừng không sJMnfY8p6inh DHj6sôi nẩy3nGgY6xe nJMnfY8p6ở kị3nGgY6xep và3nGgY6xe chDHj6ó JMnfY8p6thì g3nGgY6xeầy gDHj6ò chìa3nGgY6xe JMnfY8p6bộ x3nGgY6xeương JMnfY8p6ra. Suố3nGgY6xet mùaJMnfY8p6 ĐônDHj6g 3nGgY6xeđen t3nGgY6xeối dài dặc,3nGgY6xe 3nGgY6xeđám 3nGgY6xetrẻ kJMnfY8p6hóc lócDHj6 v3nGgY6xeà lă3nGgY6xen r3nGgY6xea chết,JMnfY8p6 rồiDHj6 đ3nGgY6xeến đàDHj6n bà,DHj6 rồiJMnfY8p6 đDHj6ến nhữnDHj6g ông g3nGgY6xeià, tr3nGgY6xeong mDHj6ười ngườiJMnfY8p6 ở3nGgY6xe bộJMnfY8p6 lạc3nGgY6xe khôn3nGgY6xeg cóDHj6 lấDHj6y mộDHj6t ngườiJMnfY8p6 sống3nGgY6xe sJMnfY8p6ót đểDHj6 JMnfY8p6đón ánDHj6h mặt trờiDHj6 k3nGgY6xehi nóJMnfY8p6 trở3nGgY6xe lạDHj6i JMnfY8p6vào mDHj6ùa DHj6Xuân. Thậ3nGgY6xet là3nGgY6xe một3nGgY6xe JMnfY8p6vụ đóiDHj6 DHj6kinh hồn. 

NhưnDHj6g lã3nGgY6xeo cũJMnfY8p6ng 3nGgY6xeđã thấJMnfY8p6y DHj6những thờiJMnfY8p6 JMnfY8p6dư dật,JMnfY8p6 thịt3nGgY6xe thừa3nGgY6xe thãi3nGgY6xe đJMnfY8p6ến nỗiDHj6 thiDHj6u thối không3nGgY6xe kịDHj6p JMnfY8p6ăn, chó3nGgY6xe mậ3nGgY6xep m3nGgY6xeà khôJMnfY8p6ng buồDHj6n c3nGgY6xehạy nữaJMnfY8p6 vìDHj6 ănDHj6 DHj6quá DHj6nhiều DHj6- nhữnDHj6g thJMnfY8p6ời mà ngDHj6ười 3nGgY6xeta 3nGgY6xetrông 3nGgY6xethấy 3nGgY6xethú vậtDHj6 cJMnfY8p6ũng kJMnfY8p6hông buJMnfY8p6ồn JMnfY8p6giết, JMnfY8p6phụ nữJMnfY8p6 DHj6đua 3nGgY6xenhau si3nGgY6xenh đẻ,JMnfY8p6 và DHj6 những că3nGgY6xen l3nGgY6xeều 3nGgY6xechật nDHj6ích n3nGgY6xehững 3nGgY6xetiếng trẻ3nGgY6xe coDHj6n vừDHj6a 3nGgY6xetrai JMnfY8p6vừa JMnfY8p6gái nằmDHj6 dài3nGgY6xe rJMnfY8p6a đù3nGgY6xea nghịch. Th3nGgY6xeế 3nGgY6xerồi đàn3nGgY6xe ôJMnfY8p6ng n3nGgY6xeo cơDHj6m JMnfY8p6ấm cật3nGgY6xe DHj6lại gợiJMnfY8p6 rJMnfY8p6a nh3nGgY6xeững cuộcJMnfY8p6 tranDHj6h cJMnfY8p6hấp DHj6xưa lên, 3nGgY6xehọ v3nGgY6xeượt qu3nGgY6xea đườngDHj6 JMnfY8p6ranh giJMnfY8p6ới vJMnfY8p6ề phí3nGgY6xea NaDHj6m để3nGgY6xe giếtDHj6 nDHj6hững JMnfY8p6người PelJMnfY8p6ly, DHj6và vềDHj6 phJMnfY8p6ía Tây đểDHj6 đượcJMnfY8p6 ngồDHj6i JMnfY8p6bên 3nGgY6xenhững DHj6ngọn DHj6lửa tà3nGgY6xen củ3nGgY6xea ngườiDHj6 TaDHj6nana. LãoDHj6 JMnfY8p6nhớ lạiJMnfY8p6 JMnfY8p6thời l3nGgY6xeão còn nhỏ,DHj6 trờ3nGgY6xei chDHj6o dưDHj6 dDHj6ật, lão3nGgY6xe trôn3nGgY6xeg thấyJMnfY8p6 3nGgY6xemột co3nGgY6xen hưDHj6ơu rừ3nGgY6xeng bịJMnfY8p6 đàJMnfY8p6n 3nGgY6xesói hạ. ZiJMnfY8p6ng-ha nằJMnfY8p6m trên3nGgY6xe tuyết3nGgY6xe vớJMnfY8p6i lJMnfY8p6ão cùJMnfY8p6ng xe3nGgY6xem cảDHj6nh JMnfY8p6đó 3nGgY6xe- Z3nGgY6xeing-ha, màJMnfY8p6 saJMnfY8p6u DHj6này thànhDHj6 3nGgY6xetay săn khôDHj6n ngoa3nGgY6xen nhJMnfY8p6ất vàDHj6 sJMnfY8p6au cùngJMnfY8p6 đã3nGgY6xe 3nGgY6xengã vàJMnfY8p6o DHj6một lỗDHj6 không3nGgY6xe JMnfY8p6khí ởJMnfY8p6 Yukon**3nGgY6xe*. Một 3nGgY6xetháng sJMnfY8p6au, nDHj6gười tDHj6a tìmJMnfY8p6 thấyDHj6 hắ3nGgY6xen 3nGgY6xetrong DHj6dáng điệuJMnfY8p6 đan3nGgY6xeg 3nGgY6xebò JMnfY8p6được nửa3nGgY6xe c3nGgY6xehừng thìDHj6 3nGgY6xebị băng JMnfY8p6giá l3nGgY6xeàm JMnfY8p6cóng lại. 

LạDHj6i nóiJMnfY8p6 đếDHj6n c3nGgY6xeon hươu3nGgY6xe rừng.3nGgY6xe HômDHj6 đóDHj6 3nGgY6xeZing-ha cJMnfY8p6ùng JMnfY8p6lão JMnfY8p6bắt chướcJMnfY8p6 đDHj6i să3nGgY6xen JMnfY8p6bắn theo DHj6 lối ngưDHj6ời lớn.JMnfY8p6 Ở3nGgY6xe l3nGgY6xeòng suối,JMnfY8p6 cDHj6húng 3nGgY6xebắt gặ3nGgY6xep vếtDHj6 châDHj6n mới3nGgY6xe củaJMnfY8p6 mJMnfY8p6ột coJMnfY8p6n hươJMnfY8p6u rừJMnfY8p6ng cùng vJMnfY8p6ới DHj6vết châ3nGgY6xen c3nGgY6xeủa nhiều3nGgY6xe cDHj6hó sói.JMnfY8p6 "M3nGgY6xeột coJMnfY8p6n h3nGgY6xeươu giàJMnfY8p6", Zing-hDHj6a xemDHj6 vết DHj6chân 3nGgY6xemau hơn3nGgY6xe vJMnfY8p6à nJMnfY8p6ói, "Mộ3nGgY6xet cJMnfY8p6on JMnfY8p6hươu gJMnfY8p6ià, 3nGgY6xekhông thDHj6eo kịpJMnfY8p6 đà3nGgY6xen. JMnfY8p6Đàn s3nGgY6xeói chặn JMnfY8p6nó rJMnfY8p6ời khỏ3nGgY6xei nhữJMnfY8p6ng cDHj6on JMnfY8p6khác 3nGgY6xevà c3nGgY6xehúng sẽ3nGgY6xe thDHj6eo rJMnfY8p6iết đếnJMnfY8p6 cùJMnfY8p6ng." V3nGgY6xeà đúng3nGgY6xe như vậy.3nGgY6xe ĐóJMnfY8p6 l3nGgY6xeà đườngJMnfY8p6 lốJMnfY8p6i của3nGgY6xe JMnfY8p6chúng. 3nGgY6xeSuốt ngDHj6ày đêmJMnfY8p6 khôJMnfY8p6ng lJMnfY8p6úc nDHj6ào ngDHj6hỉ, chDHj6úng sẽJMnfY8p6 theo JMnfY8p6sát góDHj6t, chặJMnfY8p6n đầuJMnfY8p6 m3nGgY6xeũi, chú3nGgY6xeng sẽDHj6 theJMnfY8p6o liềDHj6n cJMnfY8p6on hươuDHj6 cJMnfY8p6ho đếnDHj6 cùng.JMnfY8p6 Zing-haJMnfY8p6 và lDHj6ão DHj6đã cảDHj6m JMnfY8p6thấy lòngJMnfY8p6 ha3nGgY6xem muốn3nGgY6xe 3nGgY6xexem cảnDHj6h JMnfY8p6máu JMnfY8p6rơi rừngDHj6 rự3nGgY6xec nổi3nGgY6xe lênJMnfY8p6. LJMnfY8p6úc DHj6sói hạ sát3nGgY6xe hươDHj6u sẽ3nGgY6xe 3nGgY6xelà mộtJMnfY8p6 JMnfY8p6cảnh đáDHj6ng DHj6xem lắm! 

H3nGgY6xeai người3nGgY6xe rJMnfY8p6ảo bDHj6ước thDHj6eo vJMnfY8p6ết chân.3nGgY6xe VếtDHj6 chân3nGgY6xe rõDHj6 đếnJMnfY8p6 nDHj6ỗi 3nGgY6xengay DHj6Koskoosh, 3nGgY6xenhìn chậmDHj6 và khônJMnfY8p6g thJMnfY8p6ạo về3nGgY6xe JMnfY8p6gót chJMnfY8p6ân, cũ3nGgY6xeng cJMnfY8p6ó t3nGgY6xehể nhắmJMnfY8p6 m3nGgY6xeắt t3nGgY6xeheo đượ3nGgY6xec. Họ3nGgY6xe JMnfY8p6theo sát3nGgY6xe gót3nGgY6xe cuộc sănJMnfY8p6 đuổi,3nGgY6xe mỗiDHj6 bướcJMnfY8p6 lạiJMnfY8p6 đọc3nGgY6xe thDHj6êm JMnfY8p6cái thảm3nGgY6xe cảnhJMnfY8p6 JMnfY8p6hung bạoJMnfY8p6 mớiDHj6 3nGgY6xevừa diDHj6ễn JMnfY8p6ra. BâyDHj6 giờ họ3nGgY6xe tớ3nGgY6xei chỗ3nGgY6xe cJMnfY8p6on JMnfY8p6hươu JMnfY8p6rừng đDHj6ứng lạiDHj6 DHj6để DHj6chống cự;DHj6 tuyDHj6ết JMnfY8p6đã bịJMnfY8p6 g3nGgY6xeiày JMnfY8p6xéo 3nGgY6xevà xJMnfY8p6áo trộn tứJMnfY8p6 phJMnfY8p6ía, 3nGgY6xemỗi bJMnfY8p6ề dJMnfY8p6ài 3nGgY6xevào khoảngJMnfY8p6 DHj6bề caDHj6o củJMnfY8p6a bJMnfY8p6a ngDHj6ười lớn.3nGgY6xe ỞJMnfY8p6 giữa3nGgY6xe DHj6là nhữDHj6ng vết chân3nGgY6xe JMnfY8p6hằn sâ3nGgY6xeu cDHj6ủa coJMnfY8p6n JMnfY8p6vật bịJMnfY8p6 să3nGgY6xen đ3nGgY6xeuổi, và3nGgY6xe kh3nGgY6xeắp chunJMnfY8p6g quanDHj6h làJMnfY8p6 dấJMnfY8p6u chân3nGgY6xe nônDHj6g hơn củJMnfY8p6a đàDHj6n s3nGgY6xeói. 3nGgY6xeTrong kDHj6hi nhữJMnfY8p6ng cDHj6on khJMnfY8p6ác DHj6lo giết,JMnfY8p6 3nGgY6xethì DHj6một và3nGgY6xei co3nGgY6xen 3nGgY6xesói nằDHj6m nghiêng mộtDHj6 bêJMnfY8p6n đDHj6ể ngh3nGgY6xeỉ. MìnJMnfY8p6h chúJMnfY8p6ng iJMnfY8p6n hJMnfY8p6ằn xuốngJMnfY8p6 tuDHj6yết trô3nGgY6xeng rõ3nGgY6xe ràngDHj6 nhưJMnfY8p6 cJMnfY8p6húng mớiJMnfY8p6 nằm3nGgY6xe trước đ3nGgY6xeó DHj6một DHj6chút. MộtDHj6 coDHj6n sóiJMnfY8p6 đã3nGgY6xe bJMnfY8p6ị cDHj6on vậJMnfY8p6t đ3nGgY6xeiên cuồngJMnfY8p6 kJMnfY8p6ia hJMnfY8p6úc trDHj6úng vàDHj6 dDHj6ẫm lên chJMnfY8p6o đếnDHj6 chết.3nGgY6xe MDHj6ột vàiJMnfY8p6 cJMnfY8p6ái xDHj6ương DHj6nhẵn n3nGgY6xehụi cJMnfY8p6hứng tỏ3nGgY6xe điJMnfY8p6ều đó. 

MộtDHj6 lần3nGgY6xe nữaJMnfY8p6 h3nGgY6xeọ lJMnfY8p6ại nJMnfY8p6gưng bước3nGgY6xe 3nGgY6xeở chỗ3nGgY6xe dừnDHj6g lạDHj6i th3nGgY6xeứ nDHj6hì. TạiDHj6 đJMnfY8p6ây 3nGgY6xecon DHj6vật tDHj6o lớn3nGgY6xe đã JMnfY8p6chiến đấ3nGgY6xeu mộJMnfY8p6t 3nGgY6xecách tuyDHj6ệt vọng.JMnfY8p6 Nó3nGgY6xe đãJMnfY8p6 bịJMnfY8p6 vậtDHj6 3nGgY6xengã haJMnfY8p6i lần,DHj6 3nGgY6xenhư nhữnJMnfY8p6g JMnfY8p6vết trê3nGgY6xen tuyết cDHj6ho h3nGgY6xeọ tDHj6hấy, vJMnfY8p6à JMnfY8p6hai lầnDHj6 3nGgY6xenó JMnfY8p6đã đáJMnfY8p6nh taJMnfY8p6n đượ3nGgY6xec n3nGgY6xehững DHj6con sóJMnfY8p6i hunDHj6g hă3nGgY6xeng, rồi gDHj6ượng DHj6đứng lên3nGgY6xe. NóDHj6 đã3nGgY6xe hoàDHj6n tDHj6ất n3nGgY6xehiệm DHj6vụ từ3nGgY6xe lJMnfY8p6âu, nhưngJMnfY8p6 vẫn3nGgY6xe cDHj6òn tDHj6hiết 3nGgY6xetha với cuJMnfY8p6ộc sốJMnfY8p6ng. Zing-JMnfY8p6ha nói3nGgY6xe rằng3nGgY6xe mJMnfY8p6ột 3nGgY6xecon hươuJMnfY8p6 rừ3nGgY6xeng đã3nGgY6xe gụ3nGgY6xec ngã3nGgY6xe JMnfY8p6mà JMnfY8p6còn 3nGgY6xeđứng lênDHj6 được thìJMnfY8p6 thật3nGgY6xe lDHj6à lạ,3nGgY6xe nhJMnfY8p6ưng r3nGgY6xeõ ràJMnfY8p6ng coDHj6n này3nGgY6xe đ3nGgY6xeã đ3nGgY6xeứng lênJMnfY8p6 được.JMnfY8p6 NDHj6ghe họJMnfY8p6 kJMnfY8p6ể lạ3nGgY6xei chuyện nàDHj6y c3nGgY6xehắc 3nGgY6xelão phDHj6ù tJMnfY8p6hủy sẽJMnfY8p6 DHj6nhìn thấy3nGgY6xe JMnfY8p6những triệuDHj6 ch3nGgY6xeứng DHj6và điề3nGgY6xem DHj6kỳ lạ. 

Đi3nGgY6xe nữ3nGgY6xea, h3nGgY6xeọ t3nGgY6xeới DHj6chỗ 3nGgY6xecon JMnfY8p6hươu rừnJMnfY8p6g trèo3nGgY6xe lêJMnfY8p6n b3nGgY6xeờ DHj6để tJMnfY8p6oan thDHj6óat và3nGgY6xeo rừng3nGgY6xe cây.JMnfY8p6 NhưJMnfY8p6ng kẻ th3nGgY6xeù củaDHj6 nDHj6ó đ3nGgY6xeã DHj6từ phíDHj6a s3nGgY6xeau chồmDHj6 JMnfY8p6tới, đến3nGgY6xe JMnfY8p6nỗi DHj6nó phảDHj6i l3nGgY6xeùi lạiDHj6 và3nGgY6xe n3nGgY6xegã ngDHj6ửa lên DHj6chúng, đ3nGgY6xeè lêJMnfY8p6n hDHj6ai co3nGgY6xen sâuDHj6 xuốJMnfY8p6ng tu3nGgY6xeyết. 3nGgY6xeRõ ràDHj6ng lDHj6à s3nGgY6xeắp đếnJMnfY8p6 JMnfY8p6giờ ph3nGgY6xeút hạDHj6 s3nGgY6xeát, vì nDHj6hững cDHj6on khác3nGgY6xe đ3nGgY6xeã bDHj6ỏ mặc3nGgY6xe hJMnfY8p6ai DHj6con 3nGgY6xekia lạiJMnfY8p6 3nGgY6xekhông đụJMnfY8p6ng tớiDHj6. Họ3nGgY6xe điDHj6 quJMnfY8p6a h3nGgY6xeai ch3nGgY6xeặng dừng lại3nGgY6xe JMnfY8p6nữa, DHj6hai chỗDHj6 DHj6rất gầJMnfY8p6n nhJMnfY8p6au. B3nGgY6xeây giờDHj6 dấuJMnfY8p6 châJMnfY8p6n có3nGgY6xe 3nGgY6xepha màDHj6u DHj6đỏ DHj6và nhJMnfY8p6ững 3nGgY6xevết chân DHj6đều đặJMnfY8p6n củaDHj6 JMnfY8p6con v3nGgY6xeật tDHj6o 3nGgY6xelớn tDHj6rông đãDHj6 DHj6xiêu vẹDHj6o v3nGgY6xeà ngắ3nGgY6xen hơDHj6n. Thế3nGgY6xe rồDHj6i hDHj6ọ nghe thấJMnfY8p6y nhữngDHj6 tiJMnfY8p6ếng đJMnfY8p6ộng JMnfY8p6đầu tiê3nGgY6xen 3nGgY6xecủa cuJMnfY8p6ộc cDHj6hiến DHj6đấu 3nGgY6xe- khDHj6ông phảJMnfY8p6i nhJMnfY8p6ững tiếngDHj6 tDHj6ru dài củaJMnfY8p6 cuộJMnfY8p6c DHj6săn đuổ3nGgY6xei, JMnfY8p6mà nhữngJMnfY8p6 tiếnJMnfY8p6g sDHj6ủa ngắnJMnfY8p6 nháJMnfY8p6t gừngDHj6 3nGgY6xebáo 3nGgY6xehiệu mộtJMnfY8p6 DHj6trận xáp láDHj6 cà3nGgY6xe JMnfY8p6và DHj6tiếng răJMnfY8p6ng cắnJMnfY8p6 v3nGgY6xeào th3nGgY6xeịt. BJMnfY8p6ò ngượcJMnfY8p6 chiềDHj6u DHj6gió, ZinJMnfY8p6g-ha nJMnfY8p6ằm 3nGgY6xesát bJMnfY8p6ụng xuống tuJMnfY8p6yết, v3nGgY6xeà c3nGgY6xeùng vDHj6ới hắnJMnfY8p6 DHj6là Kosko3nGgY6xeosh, ngườJMnfY8p6i mà3nGgY6xe 3nGgY6xesau nJMnfY8p6ày DHj6làm c3nGgY6xehúa 3nGgY6xetể dân troJMnfY8p6ng bộJMnfY8p6 lDHj6ạc. Ha3nGgY6xei ngưDHj6ời cùJMnfY8p6ng gạt3nGgY6xe 3nGgY6xenhững DHj6cành câJMnfY8p6y 3nGgY6xegỗ bá3nGgY6xech lòDHj6a xJMnfY8p6òa 3nGgY6xevà nhDHj6ìn vềJMnfY8p6 pDHj6hía trước. HọDHj6 đượ3nGgY6xec chứnDHj6g ki3nGgY6xeến cản3nGgY6xeh cDHj6uối cùng. 

DHj6 Giống như3nGgY6xe tấ3nGgY6xet JMnfY8p6cả 3nGgY6xenhững cJMnfY8p6ảm tưởngDHj6 3nGgY6xecủa thờiJMnfY8p6 trDHj6ẻ, cảnhDHj6 t3nGgY6xeượng hãyDHj6 c3nGgY6xeòn r3nGgY6xeõ r3nGgY6xeệt troJMnfY8p6ng trí DHj6nhớ lãJMnfY8p6o, 3nGgY6xevà cặpJMnfY8p6 mắtDHj6 DHj6mờ cDHj6ủa DHj6lão nhìJMnfY8p6n cảnhJMnfY8p6 cuốDHj6i cùnDHj6g hJMnfY8p6iện 3nGgY6xera liDHj6nh độngDHj6 như JMnfY8p6trong 3nGgY6xethời xDHj6a xưa3nGgY6xe ấyDHj6. KosDHj6koosh ngạc3nGgY6xe nhi3nGgY6xeên về3nGgY6xe điềJMnfY8p6u JMnfY8p6này; JMnfY8p6vì tr3nGgY6xeong nhữngJMnfY8p6 n3nGgY6xegày theo sauDHj6, kJMnfY8p6hi 3nGgY6xelão làJMnfY8p6 người3nGgY6xe lãnh3nGgY6xe đDHj6ạo vàDHj6 đ3nGgY6xeứng đDHj6ầu hội3nGgY6xe DHj6đồng bộ3nGgY6xe lạ3nGgY6xec, lã3nGgY6xeo đã3nGgY6xe t3nGgY6xehực hiện nhữ3nGgY6xeng 3nGgY6xethành tícDHj6h lớn3nGgY6xe lJMnfY8p6ao 3nGgY6xevà đã3nGgY6xe làmJMnfY8p6 cDHj6ho ngườ3nGgY6xei PeJMnfY8p6lly DHj6luôn miệnDHj6g nguy3nGgY6xeền rDHj6ủa tDHj6ên lão, đJMnfY8p6ó lJMnfY8p6à JMnfY8p6chưa nó3nGgY6xei tDHj6ới ngườiJMnfY8p6 DHj6da trDHj6ắng kDHj6ỳ dJMnfY8p6ị**** JMnfY8p6mà DHj6lão đã3nGgY6xe gJMnfY8p6iết trJMnfY8p6ong mDHj6ột cuộc DHj6 đấu công3nGgY6xe 3nGgY6xekhai, mỗiJMnfY8p6 ngưDHj6ời mộDHj6t cDHj6on dJMnfY8p6ao cầmDHj6 tay. 

Lão nghĩJMnfY8p6 mộDHj6t hồiDHj6 3nGgY6xelâu 3nGgY6xevề t3nGgY6xehời JMnfY8p6trai JMnfY8p6trẻ củaJMnfY8p6 lãJMnfY8p6o, chDHj6o 3nGgY6xeđến kh3nGgY6xei ngọ3nGgY6xen lDHj6ửa tJMnfY8p6àn DHj6xuống và DHj6khi cáiJMnfY8p6 lDHj6ạnh cắt3nGgY6xe sDHj6âu hơn3nGgY6xe DHj6vào 3nGgY6xeda 3nGgY6xelão. LầnJMnfY8p6 này3nGgY6xe lã3nGgY6xeo DHj6tiếp t3nGgY6xehêm 3nGgY6xehai thJMnfY8p6anh cJMnfY8p6ủi vào 3nGgY6xengọn JMnfY8p6lửa 3nGgY6xevà JMnfY8p6đo JMnfY8p6lại xe3nGgY6xem cuộcDHj6 sống3nGgY6xe DHj6của DHj6lão JMnfY8p6còn được3nGgY6xe ba3nGgY6xeo lâuJMnfY8p6 vớiJMnfY8p6 nhữnJMnfY8p6g thaDHj6nh còn lDHj6ại. NDHj6ếu Sitcum-to-h3nGgY6xea DHj6chịu nhớJMnfY8p6 lờiDHj6 ônDHj6g ngọDHj6ai củDHj6a nóJMnfY8p6 DHj6và nhặtJMnfY8p6 3nGgY6xeôm c3nGgY6xeủi lớnDHj6 hơ3nGgY6xen, thì nhữngDHj6 DHj6giờ sJMnfY8p6ống củJMnfY8p6a JMnfY8p6lão sẽDHj6 JMnfY8p6dài hơ3nGgY6xen. 3nGgY6xeThật lJMnfY8p6à mJMnfY8p6ột chuJMnfY8p6yện dễDHj6 dàng.3nGgY6xe Nhưn3nGgY6xeg 3nGgY6xenó JMnfY8p6vẫn là 3nGgY6xe một đDHj6ứa b3nGgY6xeé JMnfY8p6vô tJMnfY8p6âm. NDHj6ó khôn3nGgY6xeg nJMnfY8p6ghĩ gì3nGgY6xe đếJMnfY8p6n ngườiJMnfY8p6 DHj6tiền bốiDHj6 tDHj6ừ k3nGgY6xehi HảiDHj6 LyJMnfY8p6, cháJMnfY8p6u nội Zing-hDHj6a, bắJMnfY8p6t đDHj6ầu đểDHj6 mắJMnfY8p6t 3nGgY6xetới nó.3nGgY6xe ChàDHj6, điềuDHj6 đó3nGgY6xe cDHj6ó gDHj6ì q3nGgY6xeuan trọng?JMnfY8p6 Lúc3nGgY6xe c3nGgY6xeòn trẻ DHj6trung, lã3nGgY6xeo đã3nGgY6xe chẳ3nGgY6xeng hà3nGgY6xenh động3nGgY6xe n3nGgY6xehư JMnfY8p6thế DHj6là gì?DHj6 CóJMnfY8p6 mộtJMnfY8p6 lú3nGgY6xec l3nGgY6xeão đãDHj6 lắng3nGgY6xe ng3nGgY6xehe trong i3nGgY6xem lặng.3nGgY6xe Có3nGgY6xe 3nGgY6xethể co3nGgY6xen JMnfY8p6trai lã3nGgY6xeo đãJMnfY8p6 DHj6mềm lònDHj6g, vàJMnfY8p6 JMnfY8p6nó cùnJMnfY8p6g đànDHj6 ch3nGgY6xeó qDHj6uay lạiJMnfY8p6 DHj6để đưa ch3nGgY6xea gDHj6ià của3nGgY6xe nó3nGgY6xe cùngDHj6 vớiDHj6 bộJMnfY8p6 lạc3nGgY6xe tớJMnfY8p6i chJMnfY8p6ỗ nhJMnfY8p6iều DHj6hươu nJMnfY8p6ai bé3nGgY6xeo mập. 

DHj6Lão d3nGgY6xeỏng 3nGgY6xetai DHj6nghe DHj6ngóng, tDHj6rí ócDHj6 đangJMnfY8p6 3nGgY6xebối rối3nGgY6xe củJMnfY8p6a lãoDHj6 lắDHj6ng điDHj6 t3nGgY6xerong chDHj6ốc lát. 3nGgY6xe Không 3nGgY6xemột tJMnfY8p6iếng độnJMnfY8p6g nDHj6hẹ. KDHj6hông cóDHj6 DHj6gì cảDHj6. MộJMnfY8p6t mình3nGgY6xe 3nGgY6xelão thDHj6ở pDHj6hì phDHj6ào giữDHj6a cảnh DHj6 êm lặDHj6ng DHj6hoang vuJMnfY8p6. ThậtJMnfY8p6 3nGgY6xelà 3nGgY6xecô độDHj6c. DHj6Im ngh3nGgY6xee! CDHj6ái gìDHj6 đó?JMnfY8p6 LãJMnfY8p6o rùngJMnfY8p6 JMnfY8p6mình. 3nGgY6xeTiếng rống dàiJMnfY8p6 qDHj6uen thJMnfY8p6uộc 3nGgY6xephá vỡJMnfY8p6 khoảngJMnfY8p6 không3nGgY6xe, 3nGgY6xevà nó3nGgY6xe ở3nGgY6xe nJMnfY8p6gay kJMnfY8p6ế bJMnfY8p6ên. T3nGgY6xehế rồ3nGgY6xei, tron3nGgY6xeg cặJMnfY8p6p mắtDHj6 tối sầ3nGgY6xem cJMnfY8p6ủa lãJMnfY8p6o 3nGgY6xehiện lêJMnfY8p6n JMnfY8p6hình ản3nGgY6xeh coDHj6n hươJMnfY8p6u JMnfY8p6rừng 3nGgY6xe- c3nGgY6xeon hươuJMnfY8p6 rừngJMnfY8p6 giJMnfY8p6à JMnfY8p6nua 3nGgY6xe- JMnfY8p6sườn bị cắnJMnfY8p6 ná3nGgY6xet 3nGgY6xevà haDHj6i 3nGgY6xebên hônDHj6g ròDHj6ng máu3nGgY6xe, cJMnfY8p6ái bJMnfY8p6ờm bJMnfY8p6ị xJMnfY8p6âu x3nGgY6xeé, JMnfY8p6và JMnfY8p6cặp sDHj6ừng nDHj6hiều gạ3nGgY6xec cúi sDHj6át 3nGgY6xexuống đấDHj6t DHj6còn cốDHj6 hDHj6úc chDHj6o tới3nGgY6xe cùng.3nGgY6xe L3nGgY6xeão thấy3nGgY6xe nhữDHj6ng hìDHj6nh thùDHj6 mJMnfY8p6àu DHj6xám vụt quaJMnfY8p6 3nGgY6xevụt lại,JMnfY8p6 n3nGgY6xehững cặp3nGgY6xe mDHj6ắt l3nGgY6xeong lJMnfY8p6anh, những3nGgY6xe cáDHj6i JMnfY8p6lưỡi thDHj6è lè,3nGgY6xe nhữJMnfY8p6ng hà3nGgY6xem 3nGgY6xerăng nhọn hoắtJMnfY8p6 lòng3nGgY6xe ròJMnfY8p6ng n3nGgY6xeước dãi3nGgY6xe. JMnfY8p6Lão thấy3nGgY6xe c3nGgY6xeái DHj6vòng tJMnfY8p6ròn xápJMnfY8p6 gầnDHj6 lạJMnfY8p6i chJMnfY8p6o đếnDHj6 khi 3nGgY6xechỉ 3nGgY6xecòn 3nGgY6xelà mộJMnfY8p6t JMnfY8p6chấm đenJMnfY8p6 gDHj6iữa đám3nGgY6xe tuDHj6yết bDHj6ị dàyJMnfY8p6 xéo. 

MộDHj6t cái3nGgY6xe DHj6mõm lạJMnfY8p6nh chạmJMnfY8p6 vàJMnfY8p6o mDHj6á lãoDHj6 DHj6làm DHj6đầu JMnfY8p6óc lãDHj6o quDHj6ay vềDHj6 hiệ3nGgY6xen t3nGgY6xeại. TJMnfY8p6ay lã3nGgY6xeo đJMnfY8p6ưa vội vàJMnfY8p6o đJMnfY8p6ống 3nGgY6xelửa rútDHj6 DHj6ra một3nGgY6xe thanDHj6h củi3nGgY6xe đan3nGgY6xeg chJMnfY8p6áy. BJMnfY8p6àng hoàn3nGgY6xeg mộJMnfY8p6t látJMnfY8p6 vìDHj6 c3nGgY6xeái 3nGgY6xesợ truyền thốnJMnfY8p6g 3nGgY6xeđối v3nGgY6xeới lòDHj6ai 3nGgY6xengười, coDHj6n vật3nGgY6xe JMnfY8p6kia lùi3nGgY6xe l3nGgY6xeại, húDHj6 lênDHj6 mộtDHj6 tiếngJMnfY8p6 dDHj6ài để gọiDHj6 DHj6đồng bọnJMnfY8p6; nJMnfY8p6hững JMnfY8p6con nàJMnfY8p6y trả3nGgY6xe lờiDHj6 nga3nGgY6xey, DHj6cho đếnJMnfY8p6 kDHj6hi 3nGgY6xemột vòDHj6ng nhữnDHj6g coJMnfY8p6n vật đầuDHj6 xám,3nGgY6xe JMnfY8p6miệng rớJMnfY8p6t rJMnfY8p6ãi, qJMnfY8p6uây quầDHj6n JMnfY8p6xung qu3nGgY6xeanh. JMnfY8p6Lão lắngDHj6 DHj6nghe nDHj6hững tiếnDHj6g gầJMnfY8p6m JMnfY8p6gừ tiến DHj6lại gần;JMnfY8p6 nhữngJMnfY8p6 JMnfY8p6con vDHj6ật thDHj6ở hổn3nGgY6xe JMnfY8p6hển 3nGgY6xekhông chDHj6ịu 3nGgY6xetản đi3nGgY6xe. JMnfY8p6Bây gDHj6iờ mộJMnfY8p6t 3nGgY6xecon đưDHj6a ngực rJMnfY8p6a phíaDHj6 trư3nGgY6xeớc, rồiDHj6 lJMnfY8p6ết mì3nGgY6xenh t3nGgY6xeới gần,DHj6 đếDHj6n JMnfY8p6con t3nGgY6xehứ h3nGgY6xeai, DHj6rồi đếnJMnfY8p6 cJMnfY8p6on thứJMnfY8p6 baDHj6, nhưng không3nGgY6xe 3nGgY6xecon nà3nGgY6xeo lùiJMnfY8p6 lạiJMnfY8p6 cả.3nGgY6xe LãoJMnfY8p6 còJMnfY8p6n bDHj6ấu v3nGgY6xeíu lấ3nGgY6xey cuJMnfY8p6ộc đờiDHj6 lJMnfY8p6àm gì?3nGgY6xe DHj6Lão tựJMnfY8p6 hỏi, rồDHj6i bỏ3nGgY6xe than3nGgY6xeh củi3nGgY6xe 3nGgY6xeđang chá3nGgY6xey xuốngJMnfY8p6 tuyJMnfY8p6ết. ThaDHj6nh củiDHj6 3nGgY6xelèo xè3nGgY6xeo tắt3nGgY6xe DHj6ngấm. Cái JMnfY8p6 vòng trònDHj6 gầm3nGgY6xe DHj6gừ mộtDHj6 cDHj6ách bồJMnfY8p6n chồJMnfY8p6n nDHj6hưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?