You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: dE3LThe LadE3Lw 5bQirbofof Life

Lão Koskoosh chădE3Lm chú5bQirbof ngh5bQirbofe h5bQirbofau 5bQirbofháu. TZ6m4nPU6uy m5bQirbofắt lãZ6m4nPU6o đdE3Lã dE3Lmờ Z6m4nPU6từ lâdE3Lu, nhưngdE3L tadE3Li lãZ6m4nPU6o còn Z6m4nPU6 thính lắm,Z6m4nPU6 vàdE3L một5bQirbof tidE3Lếng độngZ6m4nPU6 Z6m4nPU6khẽ cũndE3Lg tZ6m4nPU6hấu tớ5bQirbofi dE3Lcái tr5bQirbofí thôn5bQirbofg 5bQirbofminh dE3Lsuy ké5bQirbofm vẫn còn5bQirbof nằmdE3L s5bQirbofau vdE3Lầng trZ6m4nPU6án khô5bQirbof 5bQirbofhéo, nh5bQirbofưng khôndE3Lg còndE3L đểZ6m4nPU6 5bQirbofý đến5bQirbof việcZ6m4nPU6 đ5bQirbofời nữa.Z6m4nPU6 5bQirbofÀ! 5bQirbofĐó là Z6m4nPU6 Sitcum-to-ha đ5bQirbofang tZ6m4nPU6he 5bQirbofthé nguyền5bQirbof rủa5bQirbof đàdE3Ln c5bQirbofhó dE3Lmà nàngdE3L đdE3Lánh đập5bQirbof 5bQirbofvà vỗZ6m4nPU6 5bQirbofvề để5bQirbof buộc vàoZ6m4nPU6 dây5bQirbof cZ6m4nPU6ương. Sitcum-to-hZ6m4nPU6a làdE3L chá5bQirbofu ngọZ6m4nPU6ai lão5bQirbof. Nhưng5bQirbof nZ6m4nPU6àng qZ6m4nPU6uá bậ5bQirbofn nênZ6m4nPU6 chẳng thèmZ6m4nPU6 nghĩdE3L tdE3Lới ông5bQirbof nZ6m4nPU6gọai giZ6m4nPU6à 5bQirbofnua ngồidE3L trơ5bQirbof trọi5bQirbof dE3Ltrên t5bQirbofuyết, 5bQirboftuyệt vọn5bQirbofg 5bQirbofvà yếu đuối.Z6m4nPU6 Ph5bQirbofải nhổdE3L tr5bQirbofại dE3Lcho xodE3Lng. Co5bQirbofn đdE3Lường ddE3Lài đ5bQirbofang ch5bQirbofờ đ5bQirbofợi tronZ6m4nPU6g 5bQirbofkhi nhữngZ6m4nPU6 đoạn ngàydE3L ng5bQirbofắn ngZ6m4nPU6ủi kdE3Lhông chịu5bQirbof chậZ6m4nPU6m lạ5bQirbofi. Cuộc5bQirbof số5bQirbofng vdE3Là nhữngZ6m4nPU6 Z6m4nPU6bổn phậnZ6m4nPU6 củdE3La cuộZ6m4nPU6c s5bQirbofống chứ 5bQirbofkhông 5bQirbofphải của5bQirbof 5bQirbofcái chết,dE3L giụZ6m4nPU6c g5bQirbofiã nàng.5bQirbof Mà5bQirbof bdE3Lây g5bQirbofiờ lãoZ6m4nPU6 gầZ6m4nPU6n vớiZ6m4nPU6 cáZ6m4nPU6i chết5bQirbof lắm rồi. 

dE3L Ý nghĩZ6m4nPU6 Z6m4nPU6đó làZ6m4nPU6m lãoZ6m4nPU6 gZ6m4nPU6ià hoảnZ6m4nPU6g hốt5bQirbof trZ6m4nPU6ong mdE3Lột lúcZ6m4nPU6. LãoZ6m4nPU6 đdE3Lưa bdE3Làn Z6m4nPU6tay 5bQirboftê liệtZ6m4nPU6 rudE3Ln rẩy5bQirbof sờ soạngZ6m4nPU6 đốngZ6m4nPU6 c5bQirbofủi kZ6m4nPU6hô nhỏdE3L Z6m4nPU6bé bêndE3L cdE3Lạnh 5bQirboflão. Chắc5bQirbof chdE3Lắn l5bQirbofà đZ6m4nPU6ống củiZ6m4nPU6 Z6m4nPU6nằm đóZ6m4nPU6, bànZ6m4nPU6 tay dE3Llão lại5bQirbof rụt5bQirbof vZ6m4nPU6ề vàZ6m4nPU6 Z6m4nPU6nằm Z6m4nPU6ẩn dướidE3L nhữngZ6m4nPU6 tZ6m4nPU6ấm d5bQirbofa th5bQirbofú rác5bQirbofh rưới5bQirbof bẩnZ6m4nPU6 thỉdE3Lu, vàZ6m4nPU6 lão dE3Llại chădE3Lm chú5bQirbof Z6m4nPU6nghe ngóngZ6m4nPU6. Tiế5bQirbofng sộtZ6m4nPU6 sọaZ6m4nPU6t củZ6m4nPU6a nhữngZ6m4nPU6 tấmdE3L d5bQirbofa 5bQirbofcho lã5bQirbofo b5bQirbofiết rằngdE3L 5bQirbofcăn lều bằngZ6m4nPU6 dE3Lda hưdE3Lơu dE3Lcủa vZ6m4nPU6iên dE3Lchúa bdE3Lộ 5bQirboflạc đãdE3L đ5bQirbofược dZ6m4nPU6ỡ xuốngZ6m4nPU6 vàZ6m4nPU6 đandE3Lg đượcdE3L n5bQirbofén 5bQirbofgọn lạ5bQirbofi chodE3L dễ m5bQirbofang đi.5bQirbof Vi5bQirbofên c5bQirbofhúa tểZ6m4nPU6 lZ6m4nPU6à cdE3Lon l5bQirbofão, Z6m4nPU6hắn cadE3Lo lớn,5bQirbof lựZ6m4nPU6c lư5bQirbofỡng, cầmdE3L Z6m4nPU6đầu bộ5bQirbof lạc5bQirbof Z6m4nPU6và là mộtZ6m4nPU6 tadE3Ly thZ6m4nPU6iện xạ.dE3L TZ6m4nPU6rong k5bQirbofhi pZ6m4nPU6hụ Z6m4nPU6nữ vấtdE3L vZ6m4nPU6ả Z6m4nPU6lo liệu5bQirbof 5bQirbofhành dE3Ltrang Z6m4nPU6của trại,Z6m4nPU6 giọngdE3L hắn vandE3Lg 5bQirboflên, quởZ6m4nPU6 trácZ6m4nPU6h họdE3L cdE3Lhậm dE3Lchạp. L5bQirbofão KoskoosdE3Lh lằdE3Lng t5bQirbofai. Đ5bQirbofây 5bQirboflà lầZ6m4nPU6n cuối dE3Lcùng 5bQirboflão cZ6m4nPU6òn nghZ6m4nPU6e gidE3Lọng đdE3Ló. Tú5bQirbofp lều5bQirbof cZ6m4nPU6ủa Z6m4nPU6Geehow 5bQirbofđã 5bQirbofdỡ 5bQirbofrồi! Và5bQirbof nhàZ6m4nPU6 của5bQirbof Tusken cũn5bQirbofg dỡ5bQirbof rồidE3L! BảydE3L, tádE3Lm, chín;Z6m4nPU6 dE3Lchỉ còn5bQirbof lềudE3L củadE3L ldE3Lão p5bQirbofhù thZ6m4nPU6ủy còn5bQirbof đ5bQirbofứng màZ6m4nPU6 dE3Lthôi. Kìa! BâdE3Ly giờZ6m4nPU6 họZ6m4nPU6 dỡ5bQirbof đếdE3Ln tZ6m4nPU6úp lZ6m4nPU6ều Z6m4nPU6đó r5bQirbofồi. 5bQirbofLão ngh5bQirbofe thấ5bQirbofy tiếngdE3L dE3Llão Z6m4nPU6phù thủ5bQirbofy cằn nhằnZ6m4nPU6 tro5bQirbofng k5bQirbofhi dE3Lhắn x5bQirbofếp 5bQirboflều lêZ6m4nPU6n xdE3Le trượdE3Lt tuy5bQirbofết. MZ6m4nPU6ột Z6m4nPU6đứa nhỏZ6m4nPU6 lèdE3L 5bQirbofnhè khZ6m4nPU6óc vàZ6m4nPU6 một thZ6m4nPU6iếu phụ5bQirbof dE3Lcất Z6m4nPU6tiếng hádE3Lt Z6m4nPU6ru trầdE3Lm dE3Ltrầm 5bQirboftrong họngZ6m4nPU6 đểdE3L d5bQirbofỗ dành5bQirbof nó.5bQirbof L5bQirbofão gidE3Là nghĩ, thằnZ6m4nPU6g Koo-dE3Ltee, 5bQirbofmột đứa5bQirbof bZ6m4nPU6é hadE3Ly Z6m4nPU6quấy nhZ6m4nPU6ư vậ5bQirbofy ldE3Là vdE3Lì 5bQirbofnó kZ6m4nPU6hông đượcdE3L khoZ6m4nPU6ẻ lắm.Z6m4nPU6 CZ6m4nPU6ó l5bQirbofẽ nó cũngZ6m4nPU6 cZ6m4nPU6hẳng sốZ6m4nPU6ng đ5bQirbofược dE3Lbao lâdE3Lu nữaZ6m4nPU6, ngườZ6m4nPU6i tdE3La sZ6m4nPU6ẽ đốtZ6m4nPU6 lửaZ6m4nPU6 để5bQirbof khodE3Lét mộtdE3L cádE3Li hố trongdE3L Z6m4nPU6tuyết vàZ6m4nPU6 xếZ6m4nPU6p Z6m4nPU6đá lêndE3L 5bQirboftrên đểdE3L gZ6m4nPU6iữ chdE3Lo c5bQirbofhó sdE3Lói dE3Lkhỏi bớidE3L xá5bQirbofc r5bQirbofa. dE3LChà, chuyện Z6m4nPU6ấy cóZ6m4nPU6 gZ6m4nPU6ì 5bQirboflà qu5bQirbofan hệ.5bQirbof NZ6m4nPU6hiều lắmZ6m4nPU6 Z6m4nPU6thì nó5bQirbof cũngdE3L cdE3Lhỉ sốngdE3L 5bQirbofđược Z6m4nPU6ít dE3Lnăm nữZ6m4nPU6a, dE3Lmà Z6m4nPU6bữa đóidE3L bữa nZ6m4nPU6o. VdE3Là Z6m4nPU6rốt Z6m4nPU6cuộc dE3LTử ThầZ6m4nPU6n đãdE3L chựcdE3L sẵn,dE3L ldE3Luôn l5bQirbofuôn đóidE3L vdE3Là đóidE3L dE3Lhơn adE3Li Z6m4nPU6hết, sẽ danZ6m4nPU6g dE3Ltay đó5bQirbofn đợi. 

TiếngdE3L gdE3Lì đó?Z6m4nPU6 À5bQirbof, mdE3Lọi ngư5bQirbofời đ5bQirbofang bdE3Luộc dE3Lxe và5bQirbof gión5bQirbofg ddE3Lây cươnZ6m4nPU6g. LãodE3L lắngZ6m4nPU6 dE3Lnghe dE3Lvì lão Z6m4nPU6sẽ Z6m4nPU6chẳng còZ6m4nPU6n Z6m4nPU6bao giờ5bQirbof đượdE3Lc ndE3Lghe nữa.Z6m4nPU6 T5bQirbofiếng r5bQirbofoi Z6m4nPU6vun vZ6m4nPU6út giáng5bQirbof xuZ6m4nPU6ống dE3Lgiữa đàn5bQirbof chó. HãdE3Ly lắng5bQirbof dE3Lnghe chdE3Lúng rdE3Lít! ChúndE3Lg gh5bQirbofét côngdE3L việc5bQirbof dE3Lnặng nhọ5bQirbofc 5bQirbofvà những5bQirbof đoạnZ6m4nPU6 đ5bQirbofường dài biếdE3Lt ba5bQirbofo! LdE3Lần luợdE3Lt, xdE3Le trượZ6m4nPU6t tuyZ6m4nPU6ết chuyể5bQirbofn động5bQirbof chậmZ6m4nPU6 ch5bQirbofạp để5bQirbof rồi5bQirbof biến5bQirbof dầZ6m4nPU6n trZ6m4nPU6ong im lặng.dE3L ChúnZ6m4nPU6g đãZ6m4nPU6 điZ6m4nPU6 5bQirbofhết. Ch5bQirbofúng đãZ6m4nPU6 khuất5bQirbof khỏdE3Li đờiZ6m4nPU6 Z6m4nPU6lão, vdE3Là lão5bQirbof đứng5bQirbof cdE3Lô đơn5bQirbof trước giờ5bQirbof phú5bQirboft cdE3Lay đắndE3Lg cdE3Luối cdE3Lùng Z6m4nPU6của cuộdE3Lc đời.Z6m4nPU6 KhôngdE3L. Tuy5bQirbofết lạoZ6m4nPU6 xạo5bQirbof dưới5bQirbof đ5bQirbofôi Z6m4nPU6giày da, mộtdE3L ngư5bQirbofời đứnZ6m4nPU6g dE3Lbên 5bQirboflão, mộtZ6m4nPU6 bZ6m4nPU6àn taZ6m4nPU6y ndE3Lhẹ dE3Lnhàng dE3Lđặt Z6m4nPU6lên đdE3Lầu lã5bQirbofo. 5bQirbofCon lãZ6m4nPU6o quả Z6m4nPU6thực tửdE3L 5bQirboftế lắZ6m4nPU6m Z6m4nPU6mới đố5bQirbofi xZ6m4nPU6ử nhdE3Lư thế.dE3L LãZ6m4nPU6o nhớdE3L Z6m4nPU6lại nhữndE3Lg ôndE3Lg l5bQirbofão khácdE3L m5bQirbofà cdE3Lon tZ6m4nPU6rai không chịuZ6m4nPU6 đợ5bQirbofi nádE3Ln lạZ6m4nPU6i s5bQirbofau dE3Lkhi bộdE3L lạcdE3L đã5bQirbof đ5bQirbofi hdE3Lết. NhưngZ6m4nPU6 c5bQirbofon trZ6m4nPU6ai l5bQirbofão đZ6m4nPU6ã ởdE3L lại. LZ6m4nPU6ão thZ6m4nPU6ả hồndE3L vềdE3L quáZ6m4nPU6 khứ5bQirbof, ch5bQirbofo đến5bQirbof khZ6m4nPU6i tdE3Liếng cdE3Lủa chdE3Làng 5bQirboftrai tr5bQirbofẻ lôiZ6m4nPU6 k5bQirboféo lãdE3Lo trởZ6m4nPU6 về hiệZ6m4nPU6n tại. 

"Ch5bQirbofa thấ5bQirbofy 5bQirbofbằng lòngZ6m4nPU6 chứ?"dE3L CZ6m4nPU6hàng hỏi. 

Lã5bQirbofo trảZ6m4nPU6 lờdE3Li: "ChdE3La bằdE3Lng lòng!" 

"Bên cdE3Lạnh cdE3Lha Z6m4nPU6có Z6m4nPU6củi đó5bQirbof," chà5bQirbofng 5bQirboftrai nódE3Li tiếdE3Lp, "và5bQirbof ldE3Lửa cháy mạn5bQirbofh. Buổi5bQirbof sáZ6m4nPU6ng tdE3Lrời 5bQirbofu áZ6m4nPU6m v5bQirbofà 5bQirbofđã bớtdE3L Z6m4nPU6lạnh rZ6m4nPU6ồi. TuyếtdE3L 5bQirbofsắp rơiZ6m4nPU6. NgadE3Ly bây5bQirbof gi5bQirbofờ Z6m4nPU6tuyết cũng đanZ6m4nPU6g rơ5bQirbofi rồi." 

"PhảiZ6m4nPU6, ngaZ6m4nPU6y lúcdE3L nà5bQirbofy tuyếdE3Lt đandE3Lg rơi!" 

"Các5bQirbof ngườiZ6m4nPU6 5bQirboftrong dE3Lbộ lZ6m4nPU6ạc vộdE3Li lắm.5bQirbof Hành5bQirbof lý5bQirbof 5bQirbofcủa họdE3L nặng5bQirbof nề5bQirbof mà5bQirbof bdE3Lụng hZ6m4nPU6ọ lZ6m4nPU6ại l5bQirbofép xẹp vZ6m4nPU6ì thdE3Liếu ădE3Ln. ĐườngdE3L d5bQirbofài nZ6m4nPU6ên 5bQirbofhọ phảidE3L dE3Lđi cZ6m4nPU6ho 5bQirbofmau. ThZ6m4nPU6ôi dE3Lcon đ5bQirbofi 5bQirbofđây. Ch5bQirbofa bằng lòngZ6m4nPU6 chứ?" 

"Z6m4nPU6Bằng lòng.Z6m4nPU6 5bQirbofCha như5bQirbof chiếZ6m4nPU6c lá5bQirbof nămZ6m4nPU6 n5bQirbofgóai c5bQirbofòn sódE3Lt lại,dE3L dínZ6m4nPU6h dE3Lvất vưởngdE3L một 5bQirbof chút dE3Lở cuốndE3Lg. 5bQirbofLàn gZ6m4nPU6ió đầudE3L dE3Ltiên thZ6m4nPU6ổi dE3Llà c5bQirbofha Z6m4nPU6rụng. TidE3Lếng Z6m4nPU6của chZ6m4nPU6a giống5bQirbof 5bQirbofnhư Z6m4nPU6tiếng một 5bQirbofbà 5bQirboflão. 5bQirbofMắt cZ6m4nPU6ha kdE3Lhông dE3Lcòn dẫnZ6m4nPU6 đườZ6m4nPU6ng c5bQirbofho chZ6m4nPU6ân 5bQirbofcha Z6m4nPU6đi, châZ6m4nPU6n cdE3Lha nặ5bQirbofng nề, ngườidE3L dE3Lcha mZ6m4nPU6ệt mdE3Lỏi, c5bQirbofha bằn5bQirbofg lòng." 

5bQirbof Lão cúdE3Li đầuZ6m4nPU6 5bQirbofmãn n5bQirbofguyện ch5bQirbofo đế5bQirbofn kZ6m4nPU6hi tiếZ6m4nPU6ng tuyếZ6m4nPU6t lạodE3L Z6m4nPU6xạo b5bQirbofiến 5bQirbofhết tron5bQirbofg Z6m4nPU6không gian, 5bQirbofvà lãodE3L biếtZ6m4nPU6 rằZ6m4nPU6ng cZ6m4nPU6on lãdE3Lo đãZ6m4nPU6 đi5bQirbof 5bQirbofxa khôdE3Lng cdE3Lòn gọi5bQirbof dE3Llại đZ6m4nPU6ược nữaZ6m4nPU6. dE3LTay lãoZ6m4nPU6 vội vàndE3Lg Z6m4nPU6quờ quạng5bQirbof s5bQirbofờ đốnZ6m4nPU6g củZ6m4nPU6i. Chỉ5bQirbof cònZ6m4nPU6 đố5bQirbofng Z6m4nPU6củi Z6m4nPU6này đZ6m4nPU6ứng gdE3Liữa l5bQirbofão v5bQirbofà cõZ6m4nPU6i dE3Lvĩnh cửu dE3L đang h5bQirbofá midE3Lệng chờdE3L đ5bQirbofón lZ6m4nPU6ão. Như5bQirbof vậdE3Ly là5bQirbof Z6m4nPU6đời lão5bQirbof chỉZ6m4nPU6 còn5bQirbof đodE3L bằngdE3L mộZ6m4nPU6t mớZ6m4nPU6 củi.Z6m4nPU6 Lần lượtdE3L từngZ6m4nPU6 tZ6m4nPU6hanh củdE3Li mộtdE3L sẽ5bQirbof tiếdE3Lp th5bQirbofêm v5bQirbofào ngọnZ6m4nPU6 lửa,5bQirbof vàdE3L 5bQirbofcứ nhưdE3L thếdE3L, 5bQirbofthần chZ6m4nPU6ết sẽ lần5bQirbof tZ6m4nPU6ừng bướcdE3L t5bQirbofiến tớdE3Li lãZ6m4nPU6o. dE3LKhi thdE3Lanh củi5bQirbof cdE3Luối c5bQirbofùng đZ6m4nPU6ã chZ6m4nPU6áy 5bQirbofhết, sươn5bQirbofg tuyết lạn5bQirbofh dE3Llẽo sẽdE3L trởZ6m4nPU6 5bQirbofnên khốc5bQirbof liZ6m4nPU6ệt. HdE3Lai chân5bQirbof lZ6m4nPU6ão sdE3Lẽ chịudE3L khuấtZ6m4nPU6 phụcdE3L trước,5bQirbof rồ5bQirbofi đến hai5bQirbof tdE3Lay lZ6m4nPU6ão, và5bQirbof sự5bQirbof dE3Ltê cứng5bQirbof sẽdE3L dầnZ6m4nPU6 dầnZ6m4nPU6 chuyển5bQirbof từdE3L ngòa5bQirbofi vào5bQirbof Z6m4nPU6đến giữaZ6m4nPU6 cơZ6m4nPU6 thểZ6m4nPU6 lão. 5bQirbof Đầu lãdE3Lo dE3Lsẽ gụcdE3L vdE3Lề phíZ6m4nPU6a trước,5bQirbof tdE3Lỳ Z6m4nPU6vào hdE3Lai đầuZ6m4nPU6 gdE3Lối, vZ6m4nPU6à lãoZ6m4nPU6 5bQirbofsẽ n5bQirbofghỉ gdE3Liấc ng5bQirbofàn thu, t5bQirbofhật ldE3Là dE3Ldễ dE3Ldàng. Ngư5bQirbofời đời5bQirbof aZ6m4nPU6i cZ6m4nPU6ũng chế5bQirboft Z6m4nPU6một lần. 

LZ6m4nPU6ão khdE3Lông th5bQirbofan vãdE3Ln. ĐóZ6m4nPU6 lZ6m4nPU6à lềdE3L lốidE3L củaZ6m4nPU6 kiếpZ6m4nPU6 số5bQirbofng mà,dE3L cZ6m4nPU6ó Z6m4nPU6gì bất5bQirbof c5bQirbofông đâdE3Lu? LZ6m4nPU6ão ra dE3L đời dE3Lgần 5bQirbofvới đất,dE3L dE3Llão đdE3Lã sốngZ6m4nPU6 Z6m4nPU6gần vớdE3Li Z6m4nPU6đất, Z6m4nPU6và ludE3Lật lệdE3L pZ6m4nPU6hát ngdE3Luyên ởdE3L đó5bQirbof khôdE3Lng 5bQirbofcó gì mớZ6m4nPU6i lạdE3L đ5bQirbofối với5bQirbof lão5bQirbof. dE3LĐó lZ6m4nPU6à ldE3Luật dE3Llệ đối5bQirbof Z6m4nPU6với t5bQirbofất cảdE3L mọi5bQirbof thểdE3L Z6m4nPU6xác. T5bQirbofạo 5bQirbofhóa kZ6m4nPU6hông nương tadE3Ly vớZ6m4nPU6i thểZ6m4nPU6 xdE3Lác. Tạo5bQirbof hó5bQirbofa dE3Lkhông hề5bQirbof 5bQirbofchú Z6m4nPU6ý Z6m4nPU6tới cáiZ6m4nPU6 vZ6m4nPU6ật cụZ6m4nPU6 thểdE3L 5bQirbofmà ngườidE3L ta 5bQirbofmệnh dandE3Lh dE3Llà cZ6m4nPU6á nh5bQirbofân. TạoZ6m4nPU6 hóadE3L chỉZ6m4nPU6 chúdE3L dE3Lý 5bQirboftới Z6m4nPU6chủng lọai5bQirbof, tớidE3L dE3Lnòi giống5bQirbof. 5bQirbofĐó là 5bQirbofđiều dE3Ltrừu tượn5bQirbofg sZ6m4nPU6âu xZ6m4nPU6a nZ6m4nPU6hất Z6m4nPU6mà Z6m4nPU6đầu ócZ6m4nPU6 madE3Ln Z6m4nPU6rợ củZ6m4nPU6a dE3Llão KoskoosdE3Lh Z6m4nPU6có t5bQirbofhể hiể5bQirbofu được, Z6m4nPU6 nhưng lão5bQirbof hi5bQirbofểu một5bQirbof cácdE3Lh thấudE3L đ5bQirbofáo. dE3LLão đã5bQirbof tZ6m4nPU6rông thấ5bQirbofy nó5bQirbof tZ6m4nPU6hể hiện5bQirbof tro5bQirbofng Z6m4nPU6mọi cuộc sốZ6m4nPU6ng. NhựdE3La câ5bQirbofy tràZ6m4nPU6n ứZ6m4nPU6a, 5bQirbofmàu xan5bQirbofh r5bQirbofờn của5bQirbof mầ5bQirbofm liễu,5bQirbof láZ6m4nPU6 vàdE3Lng rụngZ6m4nPU6 dE3L- 5bQirbofchỉ mộtdE3L sự kiệ5bQirbofn Z6m4nPU6này cũng5bQirbof đủZ6m4nPU6 để5bQirbof diZ6m4nPU6ễn tảZ6m4nPU6 tất5bQirbof cảdE3L lịch5bQirbof sử.Z6m4nPU6 NdE3Lhưng t5bQirbofạo hóa5bQirbof đềudE3L đ5bQirbofặt 5bQirbofcho cáZ6m4nPU6 nhân mộZ6m4nPU6t n5bQirbofhiệm vụ.5bQirbof Nếu5bQirbof hắn5bQirbof không5bQirbof ldE3Làm Z6m4nPU6tròn 5bQirbofnhiệm 5bQirbofvụ đó,dE3L hắndE3L sẽZ6m4nPU6 chếZ6m4nPU6t. MZ6m4nPU6à Z6m4nPU6nếu là5bQirbofm tròn nhiệmZ6m4nPU6 vụ5bQirbof đó,dE3L dE3Lthì cũ5bQirbofng vậy,5bQirbof hắndE3L dE3Lvẫn pZ6m4nPU6hải chết.Z6m4nPU6 TạodE3L 5bQirbofhóa khôn5bQirbofg hềdE3L quaZ6m4nPU6n t5bQirbofâm, cZ6m4nPU6ó rất5bQirbof nhiều n5bQirbofgười đ5bQirbofã tuândE3L dE3Lchịu vàZ6m4nPU6 chíndE3Lh s5bQirbofự Z6m4nPU6tuân chZ6m4nPU6ịu, Z6m4nPU6- chứ5bQirbof 5bQirbofkhông phải5bQirbof ngZ6m4nPU6ười tuân ch5bQirbofịu dE3L- mớidE3L sdE3Lống và5bQirbof sốn5bQirbofg mãi5bQirbof mãZ6m4nPU6i. 5bQirbofBộ lạ5bQirbofc củaZ6m4nPU6 Kosk5bQirbofoosh đã5bQirbof Z6m4nPU6có từ5bQirbof l5bQirbofâu Z6m4nPU6đời ldE3Lắm rdE3Lồi. Những ôngdE3L 5bQirbofgià mdE3Là lãoZ6m4nPU6 dE3Lbiết kh5bQirbofi c5bQirbofòn ldE3Là Z6m4nPU6một đứ5bQirbofa tr5bQirbofẻ, dE3Lđã Z6m4nPU6biết 5bQirbofnhững Z6m4nPU6ông dE3Lgià kZ6m4nPU6hác sinh trdE3Lước hZ6m4nPU6ọ. Như5bQirbof 5bQirbofvậy, sựZ6m4nPU6 thực5bQirbof Z6m4nPU6là bộ5bQirbof lạcZ6m4nPU6 đã5bQirbof dE3Ltồn tại,Z6m4nPU6 bdE3Lộ l5bQirbofạc l5bQirbofà tượngdE3L tZ6m4nPU6rưng cho sựZ6m4nPU6 tudE3Lân chị5bQirbofu c5bQirbofủa 5bQirboftất cảdE3L nhữngZ6m4nPU6 ndE3Lgười thuộc5bQirbof bộ5bQirbof lạcZ6m4nPU6, nhdE3Lững ngườidE3L đ5bQirbofã chìdE3Lm sâ5bQirbofu trong qZ6m4nPU6uá khZ6m4nPU6ứ vàdE3L mồdE3L 5bQirbofmả khônZ6m4nPU6g còZ6m4nPU6n 5bQirbofnhớ đưZ6m4nPU6ợc dE3Lở đ5bQirbofâu. HọZ6m4nPU6 kh5bQirbofông đángZ6m4nPU6 5bQirbofkể, họdE3L làZ6m4nPU6 5bQirbofnhững gdE3Liai đoạn. H5bQirbofọ khZ6m4nPU6uất đZ6m4nPU6i ndE3Lhư những5bQirbof đámZ6m4nPU6 mâZ6m4nPU6y t5bQirbofan Z6m4nPU6trong mộtdE3L Z6m4nPU6chiều mdE3Lùa Hạ.Z6m4nPU6 dE3LLão cũnZ6m4nPU6g chỉZ6m4nPU6 là mZ6m4nPU6ột gZ6m4nPU6iai đoạ5bQirbofn, vàZ6m4nPU6 l5bQirbofão dE3Lsẽ chếtdE3L. TdE3Lạo hóaZ6m4nPU6 khônZ6m4nPU6g đZ6m4nPU6ếm xỉa.Z6m4nPU6 TdE3Lạo dE3Lhóa cZ6m4nPU6hỉ dE3Lđặt 5bQirbofra mộtdE3L ndE3Lhiệm vụ, ba5bQirbofn Z6m4nPU6ra mZ6m4nPU6ột 5bQirbofluật lệdE3L chdE3Lo Z6m4nPU6kiếp sống.dE3L NhiZ6m4nPU6ệm vụdE3L cZ6m4nPU6ủa cuộcZ6m4nPU6 đờiZ6m4nPU6 làdE3L vĩnhdE3L truyềndE3L nòiZ6m4nPU6 giống, 5bQirbofvà luZ6m4nPU6ật Z6m4nPU6lệ cZ6m4nPU6ủa Z6m4nPU6tạo hZ6m4nPU6óa dE3Llà cZ6m4nPU6hết. Mộ5bQirboft tZ6m4nPU6hiếu nữZ6m4nPU6 l5bQirbofà Z6m4nPU6một sdE3Linh v5bQirbofật 5bQirboftrông 5bQirbofđẹp mắt, ngựZ6m4nPU6c căndE3Lg pdE3Lhồng, 5bQirbofthân thểZ6m4nPU6 mạZ6m4nPU6nh mdE3Lẽ, ch5bQirbofân Z6m4nPU6bước uyể5bQirbofn chuyển,dE3L cặpZ6m4nPU6 mắtdE3L sáng trdE3Long. NhdE3Lững ndE3Lhiệm vụZ6m4nPU6 củaZ6m4nPU6 nàngdE3L đadE3Lng chờdE3L đợiZ6m4nPU6 nàng.5bQirbof TidE3La sán5bQirbofg tr5bQirbofong Z6m4nPU6mắt nàndE3Lg bừn5bQirbofg lên, bước5bQirbof dE3Lchân nàdE3Lng nhanZ6m4nPU6h nhẹndE3L hơn.5bQirbof LúdE3Lc bạ5bQirbofo dZ6m4nPU6ạn, dE3Llúc bdE3Lẽn ldE3Lẽn đố5bQirbofi Z6m4nPU6với c5bQirbofác thanh Z6m4nPU6niên, nàng5bQirbof 5bQirboflàm cZ6m4nPU6ho họZ6m4nPU6 lâydE3L sựdE3L bồnZ6m4nPU6 cdE3Lhồn củ5bQirbofa nàngdE3L. NZ6m4nPU6àng càndE3Lg ngàdE3Ly càngZ6m4nPU6 5bQirbofđẹp hdE3Lơn 5bQirbofcho đến k5bQirbofhi mộZ6m4nPU6t chàn5bQirbofg đi5bQirbof 5bQirbofsăn khôn5bQirbofg cZ6m4nPU6òn tựZ6m4nPU6 Z6m4nPU6kìm hdE3Lãm được,Z6m4nPU6 đdE3Lem n5bQirbofàng vdE3Lề lềZ6m4nPU6u dE3Lcủa hắn5bQirbof đ5bQirbofể lo dE3Lviệc Z6m4nPU6bếp nướdE3Lc, làdE3Lm 5bQirboflụng chZ6m4nPU6o hắZ6m4nPU6n vàZ6m4nPU6 đ5bQirbofể 5bQirboflàm mẹZ6m4nPU6 đ5bQirbofàn c5bQirbofon c5bQirbofủa hắn.5bQirbof MộtdE3L kZ6m4nPU6hi dE3Lcó con cáidE3L, nhữndE3Lg 5bQirbofvẻ 5bQirbofduyên dáZ6m4nPU6ng rờidE3L bdE3Lỏ n5bQirbofàng. 5bQirbofChân tadE3Ly nàngZ6m4nPU6 dE3Lchậm chạZ6m4nPU6p vàZ6m4nPU6 ndE3Lgượng nghịu, mắtZ6m4nPU6 nàn5bQirbofg mờ5bQirbof điZ6m4nPU6 5bQirbofvà dE3Lchỉ c5bQirbofòn nhữ5bQirbofng đứa5bQirbof dE3Ltrẻ Z6m4nPU6là thấy5bQirbof sun5bQirbofg sướ5bQirbofng k5bQirbofhi kềZ6m4nPU6 bêZ6m4nPU6n má5bQirbof người đàndE3L bàdE3L dE3Lda đỏ5bQirbof giZ6m4nPU6à 5bQirbofnua bênZ6m4nPU6 nZ6m4nPU6gọn lZ6m4nPU6ửa. NhiZ6m4nPU6ệm vụdE3L củadE3L nàn5bQirbofg đZ6m4nPU6ã hoZ6m4nPU6àn tất.5bQirbof Chỉ5bQirbof mZ6m4nPU6ột thời Z6m4nPU6 gian saZ6m4nPU6u, k5bQirbofhi chớZ6m4nPU6m códE3L nZ6m4nPU6ạn đóidE3L h5bQirbofoặc phảidE3L 5bQirbofđi x5bQirbofa, nàndE3Lg sẽ5bQirbof b5bQirbofị dE3Lbỏ lạdE3Li, giốngdE3L nhZ6m4nPU6ư lão Z6m4nPU6đã b5bQirbofị bỏdE3L lạdE3Li, giữdE3La 5bQirbofcảnh tuyế5bQirboft phủZ6m4nPU6 trắng5bQirbof xóa,5bQirbof vZ6m4nPU6ới 5bQirbofmột đống5bQirbof dE3Lcủi nhdE3Lỏ. ĐóZ6m4nPU6 Z6m4nPU6là luật lệ. 

Z6m4nPU6 Lão cẩndE3L thận5bQirbof đặtZ6m4nPU6 Z6m4nPU6một thdE3Lanh c5bQirbofủi lêZ6m4nPU6n dE3Lđống lZ6m4nPU6ửa Z6m4nPU6và tiếZ6m4nPU6p tụcZ6m4nPU6 dE3Lsuy Z6m4nPU6nghĩ. 5bQirbofĐó lZ6m4nPU6à luZ6m4nPU6ật lệ chdE3Lung 5bQirbofcho tdE3Lất cả5bQirbof Z6m4nPU6mọi vật,Z6m4nPU6 mọiZ6m4nPU6 ndE3Lơi. MudE3Lỗi bZ6m4nPU6iến đi5bQirbof dE3Lhết khZ6m4nPU6i gZ6m4nPU6iá dE3Lđóng ldE3Lần đầu.5bQirbof ConZ6m4nPU6 sóc ndE3Lhỏ cũn5bQirbofg Z6m4nPU6bò đdE3Li đdE3Lể chếtdE3L ởZ6m4nPU6 5bQirbofmột nơZ6m4nPU6i xZ6m4nPU6a. KZ6m4nPU6hi n5bQirbofăm tháng5bQirbof đdE3Lã dE3Lđè nặng5bQirbof lê5bQirbofn codE3Ln thỏ, nóZ6m4nPU6 sẽZ6m4nPU6 5bQirboftrở nêndE3L chdE3Lậm chạdE3Lp, Z6m4nPU6nặng 5bQirbofnề 5bQirbofvà Z6m4nPU6không Z6m4nPU6chạy thóaZ6m4nPU6t 5bQirbofđược móndE3Lg 5bQirbofvuốt củdE3La kẻZ6m4nPU6 thù nữa.dE3L CdE3Lả gấudE3L t5bQirbofo lớndE3L cũZ6m4nPU6ng tr5bQirbofở thà5bQirbofnh vụndE3Lg về,Z6m4nPU6 dE3Lmù lòadE3L vdE3Là dE3Lhay cáudE3L kỉnhdE3L đểZ6m4nPU6 đến5bQirbof 5bQirbofnỗi sau cùngdE3L vZ6m4nPU6ài codE3Ln chó5bQirbof c5bQirbofũng hZ6m4nPU6ạ đượcZ6m4nPU6 nó.5bQirbof Z6m4nPU6Lão nhZ6m4nPU6ớ 5bQirboflại cảnhZ6m4nPU6 dE3Llão bdE3Lỏ 5bQirbofcha lZ6m4nPU6ão dE3Lở lại pZ6m4nPU6hía thượ5bQirbofng ngạndE3L sôndE3Lg Klondik5bQirbofe vdE3Lào mùaZ6m4nPU6 Đông,5bQirbof trưZ6m4nPU6ớc kh5bQirbofi Z6m4nPU6vị Z6m4nPU6mục sư*5bQirbof tớiZ6m4nPU6 vớdE3Li những cuốnZ6m4nPU6 5bQirbofsách kdE3Linh Z6m4nPU6và chiếcZ6m4nPU6 hộpdE3L đựng5bQirbof thdE3Luốc dE3Lmen. ĐãdE3L dE3Lnhiều Z6m4nPU6lần dE3Llão KoskdE3Loosh Z6m4nPU6chép miệng khdE3Li dE3Lnghĩ t5bQirbofới cá5bQirbofi hộpZ6m4nPU6 đó,Z6m4nPU6 m5bQirbofặc dầu5bQirbof ndE3Lgày nZ6m4nPU6ay lão5bQirbof khôngdE3L còZ6m4nPU6n nướcZ6m4nPU6 bọtdE3L dE3Lđể chép miệnZ6m4nPU6g nữaZ6m4nPU6. MôZ6m4nPU6n thu5bQirbofốc trZ6m4nPU6ừ đadE3Lu đớn5bQirbof thZ6m4nPU6ật ldE3Là h5bQirbofay. NZ6m4nPU6hưng rốdE3Lt cuZ6m4nPU6ộc ông5bQirbof Z6m4nPU6mục dE3Lsư cdE3Lhỉ làm phiềndE3L ch5bQirbofo h5bQirbofọ vìZ6m4nPU6 5bQirbofông tdE3La chẳnZ6m4nPU6g madE3Lng lạidE3L cZ6m4nPU6hút thị5bQirboft th5bQirbofà nàodE3L cZ6m4nPU6ho bộdE3L lạc5bQirbof mà5bQirbof ănZ6m4nPU6 lại khoẻ,5bQirbof nZ6m4nPU6ên Z6m4nPU6các tadE3Ly s5bQirbofăn lêZ6m4nPU6n tdE3Liếng cdE3Làu nhàZ6m4nPU6u. N5bQirbofhưng ôngdE3L t5bQirbofa chế5bQirboft vì5bQirbof bệnh5bQirbof lạndE3Lh dE3Lphổi ởZ6m4nPU6 chỗ đườngZ6m4nPU6 ranZ6m4nPU6h giớ5bQirbofi gdE3Lần MadE3Lyo, vZ6m4nPU6à sadE3Lu đàndE3L ch5bQirbofó Z6m4nPU6đã lấydE3L mõ5bQirbofm bZ6m4nPU6ới nhữn5bQirbofg hòndE3L đdE3Lá rZ6m4nPU6a để tranh5bQirbof cướpZ6m4nPU6 n5bQirbofắm xdE3Lương tàn. 

KoZ6m4nPU6skoosh đặtZ6m4nPU6 một5bQirbof thdE3Lanh củiZ6m4nPU6 khZ6m4nPU6ác vàodE3L đố5bQirbofng lZ6m4nPU6ửa vdE3Là Z6m4nPU6thả hồnZ6m4nPU6 đidE3L sZ6m4nPU6âu 5bQirbofhơn nữadE3L vềdE3L quá khứ.5bQirbof 5bQirbofCó 5bQirbofmột thờidE3L trờidE3L làZ6m4nPU6m đdE3Lói kédE3Lm, nhữndE3Lg ông5bQirbof giàdE3L bụZ6m4nPU6ng lép5bQirbof xẹpdE3L n5bQirbofằm Z6m4nPU6co quắp5bQirbof bên ngọndE3L dE3Llửa vàdE3L miệ5bQirbofng tdE3Lhều tdE3Lhào kểdE3L l5bQirbofại nhữZ6m4nPU6ng tdE3Lục lZ6m4nPU6ệ nZ6m4nPU6gày 5bQirbofxưa k5bQirbofhi miền5bQirbof dE3LYukon bZ6m4nPU6ị bỏ hZ6m4nPU6oang sZ6m4nPU6uốt 5bQirbofba dE3Lmùa dE3LĐông, rồi5bQirbof lZ6m4nPU6ại bị5bQirbof Z6m4nPU6tuyết phủ5bQirbof ldE3Liền dE3Lba mdE3Lùa 5bQirbofHạ. Lão5bQirbof đãZ6m4nPU6 mấdE3Lt bdE3Là mẹ5bQirbof trong nạnZ6m4nPU6 5bQirbofđói đó.5bQirbof Mù5bQirbofa dE3LHè đódE3L dE3Lcá thu*Z6m4nPU6* khZ6m4nPU6ông x5bQirbofuất hiện,Z6m4nPU6 bộ5bQirbof l5bQirbofạc ndE3Lgóng c5bQirbofhờ mùaZ6m4nPU6 Đông, mon5bQirbofg mỏ5bQirbofi hươuZ6m4nPU6 dE3Lrừng 5bQirbofsẽ tới.Z6m4nPU6 NhdE3Lưng tớdE3Li dE3Lmùa ĐôdE3Lng hươu5bQirbof rZ6m4nPU6ừng cũn5bQirbofg chẳngZ6m4nPU6 tZ6m4nPU6hấy. Đó dE3Llà mộdE3Lt tìZ6m4nPU6nh 5bQirboftrạng Z6m4nPU6chưa hZ6m4nPU6ề 5bQirbofbao giờdE3L xảdE3Ly dE3Lra vZ6m4nPU6à dE3Lngay ndE3Lhững ôZ6m4nPU6ng 5bQirbofgià 5bQirbofbà c5bQirbofả cũdE3Lng chưa gặpZ6m4nPU6 cảZ6m4nPU6nh đdE3Ló. 5bQirbofHươu rừdE3Lng kdE3Lhông tớdE3Li, vZ6m4nPU6à nămdE3L đóZ6m4nPU6 làZ6m4nPU6 dE3Lnăm th5bQirbofứ bdE3Lảy. 5bQirbofThỏ rừngdE3L không Z6m4nPU6sinh dE3Lsôi nẩyZ6m4nPU6 nởZ6m4nPU6 kịpdE3L 5bQirbofvà ch5bQirbofó t5bQirbofhì gZ6m4nPU6ầy gZ6m4nPU6ò cdE3Lhìa bộdE3L xZ6m4nPU6ương rZ6m4nPU6a. Su5bQirbofốt Z6m4nPU6mùa ĐônZ6m4nPU6g đen5bQirbof tối5bQirbof dài dặc,Z6m4nPU6 đdE3Lám trẻdE3L khZ6m4nPU6óc ldE3Lóc dE3Lvà 5bQirboflăn rdE3La cZ6m4nPU6hết, rồidE3L đế5bQirbofn đdE3Làn bdE3Là, rồiZ6m4nPU6 đếZ6m4nPU6n nhữn5bQirbofg ông dE3Lgià, tZ6m4nPU6rong mườidE3L nZ6m4nPU6gười ởZ6m4nPU6 dE3Lbộ lạcdE3L khônZ6m4nPU6g 5bQirbofcó lấy5bQirbof Z6m4nPU6một n5bQirbofgười Z6m4nPU6sống só5bQirboft để5bQirbof đóndE3L áZ6m4nPU6nh Z6m4nPU6mặt trời Z6m4nPU6khi dE3Lnó trZ6m4nPU6ở lạiZ6m4nPU6 5bQirbofvào mZ6m4nPU6ùa Z6m4nPU6Xuân. ThậtZ6m4nPU6 lZ6m4nPU6à mộdE3Lt Z6m4nPU6vụ đ5bQirbofói kiZ6m4nPU6nh hồn. 

NdE3Lhưng lã5bQirbofo cũngdE3L đãZ6m4nPU6 thấy5bQirbof nh5bQirbofững thời5bQirbof Z6m4nPU6dư dật,Z6m4nPU6 tdE3Lhịt thdE3Lừa thãidE3L đếnZ6m4nPU6 ndE3Lỗi thdE3Liu thốZ6m4nPU6i không kịpdE3L ăn,dE3L chdE3Ló mập5bQirbof Z6m4nPU6mà khôngdE3L buồndE3L chạy5bQirbof Z6m4nPU6nữa v5bQirbofì Z6m4nPU6ăn qudE3Lá nhdE3Liều Z6m4nPU6- nhữndE3Lg thZ6m4nPU6ời mà ngườiZ6m4nPU6 tZ6m4nPU6a dE3Ltrông thấZ6m4nPU6y thú5bQirbof dE3Lvật cũdE3Lng kdE3Lhông bdE3Luồn gZ6m4nPU6iết, phụdE3L nữZ6m4nPU6 đu5bQirbofa nZ6m4nPU6hau sdE3Linh đẻZ6m4nPU6, 5bQirbofvà những cZ6m4nPU6ăn lZ6m4nPU6ều chZ6m4nPU6ật níc5bQirbofh nhữngZ6m4nPU6 tiếZ6m4nPU6ng trẻdE3L coZ6m4nPU6n dE3Lvừa traZ6m4nPU6i 5bQirbofvừa gá5bQirbofi nằmZ6m4nPU6 Z6m4nPU6dài Z6m4nPU6ra đùa nghịdE3Lch. TdE3Lhế rồidE3L 5bQirbofđàn ôdE3Lng ndE3Lo 5bQirbofcơm ấmdE3L cật5bQirbof lạidE3L gợidE3L Z6m4nPU6ra ndE3Lhững cZ6m4nPU6uộc 5bQirboftranh chdE3Lấp dE3Lxưa lên, Z6m4nPU6họ vượ5bQirboft qdE3Lua đườZ6m4nPU6ng ra5bQirbofnh giớiZ6m4nPU6 vdE3Lề phíZ6m4nPU6a N5bQirbofam đểdE3L giếtdE3L nhữngdE3L ngdE3Lười PedE3Llly, vàdE3L vZ6m4nPU6ề phía TdE3Lây đểZ6m4nPU6 đượcZ6m4nPU6 ngồZ6m4nPU6i bê5bQirbofn nhữZ6m4nPU6ng ngZ6m4nPU6ọn dE3Llửa tàdE3Ln của5bQirbof người5bQirbof TaZ6m4nPU6nana. LãdE3Lo nhớZ6m4nPU6 lạZ6m4nPU6i thZ6m4nPU6ời lZ6m4nPU6ão còn nhdE3Lỏ, trờZ6m4nPU6i Z6m4nPU6cho d5bQirbofư dZ6m4nPU6ật, lãoZ6m4nPU6 trông5bQirbof tdE3Lhấy mộtZ6m4nPU6 Z6m4nPU6con hdE3Lươu rừngdE3L 5bQirbofbị đ5bQirbofàn só5bQirbofi hạ. Zing-hZ6m4nPU6a 5bQirbofnằm Z6m4nPU6trên tuydE3Lết vớidE3L lão5bQirbof dE3Lcùng 5bQirbofxem cảdE3Lnh đdE3Ló 5bQirbof- ZingdE3L-ha, m5bQirbofà dE3Lsau dE3Lnày Z6m4nPU6thành tay sZ6m4nPU6ăn kdE3Lhôn ngdE3Loan nhấ5bQirboft vàZ6m4nPU6 sadE3Lu dE3Lcùng 5bQirbofđã ngã5bQirbof dE3Lvào mdE3Lột lỗdE3L khdE3Lông kh5bQirbofí ởdE3L YukonZ6m4nPU6***. dE3LMột tháng 5bQirbofsau, người5bQirbof t5bQirbofa tìmdE3L thấdE3Ly hắndE3L t5bQirbofrong dá5bQirbofng đi5bQirbofệu đdE3Lang b5bQirbofò đượcZ6m4nPU6 Z6m4nPU6nửa chừngdE3L tdE3Lhì bị băn5bQirbofg g5bQirbofiá 5bQirboflàm cdE3Lóng lại. 

dE3L Lại nóiZ6m4nPU6 đếnZ6m4nPU6 codE3Ln hươuZ6m4nPU6 rừnZ6m4nPU6g. HômZ6m4nPU6 đó5bQirbof dE3LZing-ha cùdE3Lng ldE3Lão bắtZ6m4nPU6 chZ6m4nPU6ước đZ6m4nPU6i sădE3Ln bdE3Lắn theo Z6m4nPU6lối ngườiZ6m4nPU6 lớ5bQirbofn. Z6m4nPU6Ở lòn5bQirbofg s5bQirbofuối, chúdE3Lng bắt5bQirbof gặ5bQirbofp vếdE3Lt chZ6m4nPU6ân dE3Lmới c5bQirbofủa mộtdE3L cZ6m4nPU6on hươuZ6m4nPU6 rừng 5bQirbof cùng vdE3Lới Z6m4nPU6vết chândE3L củaZ6m4nPU6 n5bQirbofhiều Z6m4nPU6chó 5bQirbofsói. "Một5bQirbof cZ6m4nPU6on hươu5bQirbof già"Z6m4nPU6, dE3LZing-ha x5bQirbofem vết dE3Lchân ma5bQirbofu hdE3Lơn 5bQirbofvà Z6m4nPU6nói, "dE3LMột c5bQirbofon h5bQirbofươu già5bQirbof, không5bQirbof the5bQirbofo kịdE3Lp đàn.5bQirbof dE3LĐàn sóZ6m4nPU6i chặn nZ6m4nPU6ó Z6m4nPU6rời khỏi5bQirbof ndE3Lhững co5bQirbofn kZ6m4nPU6hác dE3Lvà chún5bQirbofg 5bQirbofsẽ theZ6m4nPU6o riếtdE3L đến5bQirbof cùng5bQirbof." VàdE3L đúngZ6m4nPU6 như vậy.dE3L ĐdE3Ló dE3Llà đư5bQirbofờng lốiZ6m4nPU6 củaZ6m4nPU6 chúZ6m4nPU6ng. SuốtZ6m4nPU6 ngàZ6m4nPU6y đêmdE3L k5bQirbofhông lúdE3Lc 5bQirbofnào nZ6m4nPU6ghỉ, 5bQirbofchúng sdE3Lẽ theo s5bQirbofát gót,dE3L chZ6m4nPU6ặn 5bQirbofđầu mũdE3Li, chúdE3Lng sẽ5bQirbof 5bQirboftheo liềdE3Ln dE3Lcon hươdE3Lu cdE3Lho đ5bQirbofến cùng5bQirbof. ZdE3Ling-ha và l5bQirbofão đZ6m4nPU6ã cdE3Lảm thấ5bQirbofy dE3Llòng dE3Lham muốnZ6m4nPU6 dE3Lxem cảnhdE3L máuZ6m4nPU6 rZ6m4nPU6ơi rừngdE3L rựcZ6m4nPU6 ndE3Lổi lên5bQirbof. LúZ6m4nPU6c dE3Lsói hạ 5bQirbofsát hươudE3L sẽdE3L làdE3L mộtdE3L cảnhdE3L đáng5bQirbof xe5bQirbofm lắm! 

Z6m4nPU6Hai người5bQirbof rảodE3L bướcZ6m4nPU6 th5bQirbofeo vếtZ6m4nPU6 chândE3L. VZ6m4nPU6ết cZ6m4nPU6hân dE3Lrõ Z6m4nPU6đến nỗidE3L 5bQirbofngay KoskoodE3Lsh, n5bQirbofhìn chậmdE3L và khôZ6m4nPU6ng th5bQirbofạo 5bQirbofvề gótdE3L 5bQirbofchân, cdE3Lũng c5bQirbofó dE3Lthể nhắ5bQirbofm mắ5bQirboft thZ6m4nPU6eo đượdE3Lc. HọZ6m4nPU6 thZ6m4nPU6eo sádE3Lt Z6m4nPU6gót cuộ5bQirbofc săn đuổi5bQirbof, mỗiZ6m4nPU6 bướZ6m4nPU6c lại5bQirbof đọcZ6m4nPU6 Z6m4nPU6thêm cáidE3L thả5bQirbofm cảZ6m4nPU6nh hundE3Lg bạodE3L mới5bQirbof 5bQirbofvừa diZ6m4nPU6ễn rdE3La. BâdE3Ly giờ5bQirbof họ tdE3Lới chỗZ6m4nPU6 c5bQirbofon hư5bQirbofơu rừn5bQirbofg đứZ6m4nPU6ng lạidE3L đdE3Lể chốZ6m4nPU6ng cự5bQirbof; tuyết5bQirbof đãZ6m4nPU6 bịZ6m4nPU6 giàyZ6m4nPU6 Z6m4nPU6xéo và5bQirbof xáo5bQirbof trộn Z6m4nPU6 tứ dE3Lphía, mỗidE3L Z6m4nPU6bề dàiZ6m4nPU6 vàoZ6m4nPU6 khoảngZ6m4nPU6 b5bQirbofề cZ6m4nPU6ao Z6m4nPU6của dE3Lba ngư5bQirbofời 5bQirboflớn. ỞdE3L giữa5bQirbof l5bQirbofà nhữngdE3L vếtdE3L chân hằ5bQirbofn sâuZ6m4nPU6 của5bQirbof c5bQirbofon vậtdE3L 5bQirbofbị Z6m4nPU6săn đuổi,dE3L vàZ6m4nPU6 dE3Lkhắp chundE3Lg quandE3Lh 5bQirboflà dZ6m4nPU6ấu 5bQirbofchân nông5bQirbof dE3Lhơn của đàndE3L s5bQirbofói. TZ6m4nPU6rong k5bQirbofhi nhữngdE3L c5bQirbofon kZ6m4nPU6hác l5bQirbofo gdE3Liết, Z6m4nPU6thì một5bQirbof vàZ6m4nPU6i codE3Ln só5bQirbofi nằ5bQirbofm nghiê5bQirbofng một bdE3Lên để5bQirbof 5bQirbofnghỉ. dE3LMình 5bQirbofchúng 5bQirbofin hằnZ6m4nPU6 xuốngZ6m4nPU6 Z6m4nPU6tuyết tdE3Lrông rõdE3L ràn5bQirbofg nhZ6m4nPU6ư Z6m4nPU6chúng mới5bQirbof nằm tZ6m4nPU6rước 5bQirbofđó mộtZ6m4nPU6 chútdE3L. dE3LMột c5bQirbofon Z6m4nPU6sói đãZ6m4nPU6 bdE3Lị 5bQirbofcon vậdE3Lt điZ6m4nPU6ên cudE3Lồng k5bQirbofia 5bQirbofhúc trúng5bQirbof vàZ6m4nPU6 dẫm lêndE3L c5bQirbofho đến5bQirbof cZ6m4nPU6hết. 5bQirbofMột vdE3Lài cádE3Li xươdE3Lng nhdE3Lẵn nhụidE3L Z6m4nPU6chứng tỏ5bQirbof điềudE3L đó. 

Một5bQirbof l5bQirbofần nữaZ6m4nPU6 hZ6m4nPU6ọ lạidE3L ngưngdE3L dE3Lbước 5bQirbofở chdE3Lỗ dừZ6m4nPU6ng lạidE3L thứ5bQirbof nhìdE3L. Tại5bQirbof đâ5bQirbofy c5bQirbofon v5bQirbofật Z6m4nPU6to lớn5bQirbof đã c5bQirbofhiến đấZ6m4nPU6u m5bQirbofột 5bQirbofcách dE3Ltuyệt vọn5bQirbofg. NóZ6m4nPU6 đã5bQirbof bịZ6m4nPU6 vậtdE3L ngãZ6m4nPU6 hZ6m4nPU6ai lầndE3L, như5bQirbof những5bQirbof Z6m4nPU6vết trên tuyết5bQirbof cZ6m4nPU6ho họdE3L thấy,Z6m4nPU6 v5bQirbofà haZ6m4nPU6i lầnZ6m4nPU6 nó5bQirbof đ5bQirbofã đánZ6m4nPU6h tdE3Lan đượZ6m4nPU6c nhữngZ6m4nPU6 co5bQirbofn sóidE3L hundE3Lg hă5bQirbofng, Z6m4nPU6rồi gượng đdE3Lứng ldE3Lên. Z6m4nPU6Nó đãZ6m4nPU6 hdE3Loàn tấtdE3L nZ6m4nPU6hiệm dE3Lvụ 5bQirboftừ dE3Llâu, nhưndE3Lg vẫ5bQirbofn còn5bQirbof tZ6m4nPU6hiết Z6m4nPU6tha với cuZ6m4nPU6ộc sdE3Lống. 5bQirbofZing-ha dE3Lnói rằnZ6m4nPU6g mộtZ6m4nPU6 dE3Lcon hưZ6m4nPU6ơu rừng5bQirbof đãdE3L gụ5bQirbofc ngãdE3L dE3Lmà cZ6m4nPU6òn 5bQirbofđứng lê5bQirbofn được thìdE3L thậdE3Lt 5bQirboflà lạ,dE3L nhưng5bQirbof rõZ6m4nPU6 rZ6m4nPU6àng Z6m4nPU6con nàyZ6m4nPU6 Z6m4nPU6đã đứndE3Lg 5bQirboflên được.dE3L NghdE3Le hZ6m4nPU6ọ kZ6m4nPU6ể Z6m4nPU6lại chuyện nàyZ6m4nPU6 chắdE3Lc lão5bQirbof dE3Lphù thủ5bQirbofy dE3Lsẽ nhìndE3L thấydE3L Z6m4nPU6những triệuZ6m4nPU6 chứngdE3L và5bQirbof điềZ6m4nPU6m kỳdE3L lạ. 

dE3L Đi nữa,Z6m4nPU6 5bQirbofhọ Z6m4nPU6tới Z6m4nPU6chỗ co5bQirbofn hươudE3L rừdE3Lng trèoZ6m4nPU6 lêdE3Ln bờ5bQirbof 5bQirbofđể Z6m4nPU6toan thóatdE3L vdE3Lào rừngdE3L cây.dE3L Z6m4nPU6Nhưng kẻ tZ6m4nPU6hù 5bQirbofcủa nZ6m4nPU6ó đã5bQirbof từ5bQirbof dE3Lphía sadE3Lu chồZ6m4nPU6m tớdE3Li, đến5bQirbof nỗi5bQirbof nZ6m4nPU6ó phảZ6m4nPU6i 5bQirboflùi lạiZ6m4nPU6 vZ6m4nPU6à 5bQirbofngã ngdE3Lửa lên c5bQirbofhúng, 5bQirbofđè lênZ6m4nPU6 5bQirbofhai dE3Lcon sâu5bQirbof xuốn5bQirbofg t5bQirbofuyết. 5bQirbofRõ ràng5bQirbof làdE3L 5bQirbofsắp 5bQirbofđến giờZ6m4nPU6 phútZ6m4nPU6 5bQirbofhạ sátZ6m4nPU6, 5bQirbofvì những cZ6m4nPU6on khác5bQirbof dE3Lđã dE3Lbỏ 5bQirbofmặc hZ6m4nPU6ai 5bQirbofcon kidE3La ldE3Lại kh5bQirbofông đụZ6m4nPU6ng tới5bQirbof. HdE3Lọ đidE3L qudE3La hZ6m4nPU6ai ch5bQirbofặng dừng lại5bQirbof nZ6m4nPU6ữa, 5bQirbofhai ch5bQirbofỗ rất5bQirbof gần5bQirbof nZ6m4nPU6hau. BdE3Lây giờdE3L dấu5bQirbof cZ6m4nPU6hân Z6m4nPU6có dE3Lpha 5bQirbofmàu Z6m4nPU6đỏ Z6m4nPU6và nhữn5bQirbofg vếdE3Lt chân đềudE3L đặ5bQirbofn c5bQirbofủa co5bQirbofn vậtZ6m4nPU6 Z6m4nPU6to Z6m4nPU6lớn trô5bQirbofng đ5bQirbofã xi5bQirbofêu vẹ5bQirbofo 5bQirbofvà ngắnZ6m4nPU6 hơn5bQirbof. ThdE3Lế Z6m4nPU6rồi họ5bQirbof nghe thZ6m4nPU6ấy những5bQirbof tiếng5bQirbof độngZ6m4nPU6 đầuZ6m4nPU6 5bQirboftiên củ5bQirbofa dE3Lcuộc chiến5bQirbof đấuZ6m4nPU6 5bQirbof- kdE3Lhông phảidE3L nhữngdE3L t5bQirbofiếng tru dE3L dài củaZ6m4nPU6 cu5bQirbofộc sănZ6m4nPU6 đuổ5bQirbofi, mdE3Là dE3Lnhững tZ6m4nPU6iếng sủaZ6m4nPU6 ngắn5bQirbof dE3Lnhát gừng5bQirbof báo5bQirbof hdE3Liệu mộ5bQirboft trZ6m4nPU6ận xZ6m4nPU6áp lá c5bQirbofà vZ6m4nPU6à tiếngZ6m4nPU6 rănZ6m4nPU6g cắndE3L dE3Lvào thịt.dE3L Bò5bQirbof ngZ6m4nPU6ược chiềZ6m4nPU6u gi5bQirbofó, ZingdE3L-ha Z6m4nPU6nằm 5bQirbofsát bụng5bQirbof xuống tuyếtdE3L, vàZ6m4nPU6 cùngdE3L v5bQirbofới Z6m4nPU6hắn lZ6m4nPU6à Koskoosh5bQirbof, dE3Lngười Z6m4nPU6mà 5bQirbofsau n5bQirbofày Z6m4nPU6làm cZ6m4nPU6húa t5bQirbofể dân tron5bQirbofg bộ5bQirbof lạdE3Lc. HaZ6m4nPU6i ngườiZ6m4nPU6 cùndE3Lg gZ6m4nPU6ạt nhữngZ6m4nPU6 càZ6m4nPU6nh 5bQirbofcây g5bQirbofỗ dE3Lbách lòaZ6m4nPU6 xòa5bQirbof vZ6m4nPU6à nhìnZ6m4nPU6 vềdE3L phía trước.Z6m4nPU6 HọdE3L đưZ6m4nPU6ợc chứngZ6m4nPU6 Z6m4nPU6kiến cZ6m4nPU6ảnh cudE3Lối cùng. 

Giống n5bQirbofhư 5bQirboftất Z6m4nPU6cả nhữndE3Lg cZ6m4nPU6ảm Z6m4nPU6tưởng cdE3Lủa thờiZ6m4nPU6 5bQirboftrẻ, cảnh5bQirbof tượngdE3L hãdE3Ly dE3Lcòn rõ5bQirbof rệtZ6m4nPU6 troZ6m4nPU6ng trí nh5bQirbofớ lã5bQirbofo, vZ6m4nPU6à cặdE3Lp m5bQirbofắt dE3Lmờ củZ6m4nPU6a lão5bQirbof nhìdE3Ln 5bQirbofcảnh cuối5bQirbof cùdE3Lng hiệ5bQirbofn Z6m4nPU6ra ldE3Linh đdE3Lộng ndE3Lhư trong th5bQirbofời xdE3La xZ6m4nPU6ưa ấy5bQirbof. KoskooZ6m4nPU6sh ngdE3Lạc nhiêZ6m4nPU6n vềdE3L điềuZ6m4nPU6 nàZ6m4nPU6y; Z6m4nPU6vì tr5bQirbofong ndE3Lhững 5bQirbofngày theo Z6m4nPU6sau, dE3Lkhi lãodE3L làZ6m4nPU6 n5bQirbofgười lãZ6m4nPU6nh đạZ6m4nPU6o vàZ6m4nPU6 đ5bQirbofứng dE3Lđầu hội5bQirbof đồngdE3L bộZ6m4nPU6 lạdE3Lc, 5bQirboflão dE3Lđã thựcZ6m4nPU6 hiện nhữ5bQirbofng t5bQirbofhành tíc5bQirbofh lớn5bQirbof l5bQirbofao vZ6m4nPU6à đã5bQirbof làdE3Lm c5bQirbofho ngưZ6m4nPU6ời PdE3Lelly lu5bQirbofôn miệng5bQirbof ndE3Lguyền rdE3Lủa tdE3Lên lão, đó5bQirbof l5bQirbofà chưa5bQirbof nóiZ6m4nPU6 tớiZ6m4nPU6 ngườ5bQirbofi dZ6m4nPU6a trZ6m4nPU6ắng kỳdE3L dị**dE3L** màZ6m4nPU6 l5bQirbofão đã5bQirbof gidE3Lết tro5bQirbofng mộtZ6m4nPU6 cuộc đấuZ6m4nPU6 côndE3Lg kha5bQirbofi, 5bQirbofmỗi người5bQirbof m5bQirbofột co5bQirbofn daZ6m4nPU6o c5bQirbofầm tay. 

Lão ngh5bQirbofĩ mộtZ6m4nPU6 Z6m4nPU6hồi dE3Llâu vềZ6m4nPU6 thời5bQirbof t5bQirbofrai tZ6m4nPU6rẻ 5bQirbofcủa lãodE3L, dE3Lcho đếdE3Ln k5bQirbofhi ngọndE3L lửaZ6m4nPU6 tàn5bQirbof xuống 5bQirbofvà khdE3Li cáZ6m4nPU6i lạnZ6m4nPU6h 5bQirbofcắt sâu5bQirbof Z6m4nPU6hơn vàZ6m4nPU6o dZ6m4nPU6a 5bQirboflão. LdE3Lần ndE3Lày 5bQirboflão tiếZ6m4nPU6p th5bQirbofêm hZ6m4nPU6ai t5bQirbofhanh củidE3L vào Z6m4nPU6 ngọn 5bQirboflửa vàdE3L đodE3L 5bQirboflại dE3Lxem cuộc5bQirbof sốZ6m4nPU6ng dE3Lcủa lãoZ6m4nPU6 5bQirbofcòn đư5bQirbofợc dE3Lbao lâZ6m4nPU6u v5bQirbofới n5bQirbofhững thaZ6m4nPU6nh 5bQirbofcòn lại. Z6m4nPU6Nếu SitcumZ6m4nPU6-to-ha chịdE3Lu nhớ5bQirbof lZ6m4nPU6ời ô5bQirbofng ngọaiZ6m4nPU6 củadE3L nóZ6m4nPU6 vdE3Là nhặtZ6m4nPU6 Z6m4nPU6ôm củ5bQirbofi lớnZ6m4nPU6 hơdE3Ln, thì những5bQirbof giờ5bQirbof sống5bQirbof cdE3Lủa lão5bQirbof sẽ5bQirbof dE3Ldài hơnZ6m4nPU6. Thật5bQirbof 5bQirboflà mZ6m4nPU6ột chu5bQirbofyện ddE3Lễ dàng.Z6m4nPU6 N5bQirbofhưng Z6m4nPU6nó dE3Lvẫn là mdE3Lột đứdE3La bZ6m4nPU6é v5bQirbofô tâdE3Lm. Z6m4nPU6Nó khônZ6m4nPU6g nghdE3Lĩ gdE3Lì dE3Lđến ngườ5bQirbofi tiền5bQirbof bốiZ6m4nPU6 từ5bQirbof dE3Lkhi HảdE3Li LydE3L, chá5bQirbofu Z6m4nPU6nội Zing-ha, bắt5bQirbof đầuZ6m4nPU6 để5bQirbof mắ5bQirboft tớdE3Li n5bQirbofó. Chà,dE3L dE3Lđiều đdE3Ló cóZ6m4nPU6 gZ6m4nPU6ì dE3Lquan Z6m4nPU6trọng? LúdE3Lc còdE3Ln trẻ trung,5bQirbof ldE3Lão đãZ6m4nPU6 chẳZ6m4nPU6ng hZ6m4nPU6ành đdE3Lộng nhưdE3L thếdE3L làZ6m4nPU6 gì5bQirbof? Z6m4nPU6Có một5bQirbof lúcdE3L lã5bQirbofo đãZ6m4nPU6 ldE3Lắng ng5bQirbofhe trong5bQirbof im lặngZ6m4nPU6. CódE3L tdE3Lhể coZ6m4nPU6n tra5bQirbofi lão5bQirbof đ5bQirbofã mdE3Lềm lòngZ6m4nPU6, 5bQirbofvà nó5bQirbof dE3Lcùng đàn5bQirbof c5bQirbofhó Z6m4nPU6quay lại5bQirbof đ5bQirbofể đưa c5bQirbofha gi5bQirbofà củ5bQirbofa nó5bQirbof Z6m4nPU6cùng vZ6m4nPU6ới bộdE3L lZ6m4nPU6ạc tớZ6m4nPU6i chỗ5bQirbof nhiều5bQirbof 5bQirbofhươu naZ6m4nPU6i b5bQirboféo mập. 

Lã5bQirbofo d5bQirbofỏng dE3Ltai nghdE3Le ndE3Lgóng, tZ6m4nPU6rí 5bQirbofóc đaZ6m4nPU6ng bốdE3Li dE3Lrối dE3Lcủa lãZ6m4nPU6o lắdE3Lng đZ6m4nPU6i trondE3Lg chốcdE3L lát. KZ6m4nPU6hông dE3Lmột tiếngZ6m4nPU6 độnZ6m4nPU6g nhẹ.dE3L KhdE3Lông dE3Lcó gìdE3L cả.Z6m4nPU6 MộtdE3L mình5bQirbof lãoZ6m4nPU6 5bQirbofthở pZ6m4nPU6hì pZ6m4nPU6hào giữadE3L cảnhdE3L êm lặnZ6m4nPU6g Z6m4nPU6hoang vdE3Lu. ThậtdE3L làZ6m4nPU6 cô5bQirbof độc.5bQirbof IdE3Lm n5bQirbofghe! Z6m4nPU6Cái gìZ6m4nPU6 đó?Z6m4nPU6 LZ6m4nPU6ão rùZ6m4nPU6ng mình.dE3L 5bQirbofTiếng rốZ6m4nPU6ng dài qudE3Len thuộc5bQirbof ph5bQirbofá v5bQirbofỡ 5bQirbofkhoảng không,dE3L 5bQirbofvà 5bQirbofnó ởdE3L ng5bQirbofay dE3Lkế b5bQirbofên. Z6m4nPU6Thế rồiZ6m4nPU6, trodE3Lng Z6m4nPU6cặp mắt Z6m4nPU6 tối sầdE3Lm củZ6m4nPU6a ldE3Lão hiZ6m4nPU6ện ldE3Lên hìn5bQirbofh Z6m4nPU6ảnh c5bQirbofon hươdE3Lu rừndE3Lg 5bQirbof- dE3Lcon hươdE3Lu rừndE3Lg Z6m4nPU6già nu5bQirbofa 5bQirbof- sườn bị5bQirbof Z6m4nPU6cắn ná5bQirboft vàZ6m4nPU6 dE3Lhai bê5bQirbofn hôZ6m4nPU6ng rZ6m4nPU6òng 5bQirbofmáu, cái5bQirbof bờ5bQirbofm bZ6m4nPU6ị 5bQirbofxâu xdE3Lé, và5bQirbof cdE3Lặp sừng5bQirbof nhiều5bQirbof gạc cúidE3L sátdE3L xuốn5bQirbofg đấZ6m4nPU6t còdE3Ln cdE3Lố hZ6m4nPU6úc dE3Lcho tớ5bQirbofi c5bQirbofùng. Lão5bQirbof thấdE3Ly nhữngdE3L hì5bQirbofnh Z6m4nPU6thù màuZ6m4nPU6 dE3Lxám vụt quadE3L 5bQirbofvụt lại,dE3L Z6m4nPU6những cặ5bQirbofp m5bQirbofắt ldE3Long 5bQirboflanh, nhữdE3Lng Z6m4nPU6cái lưỡidE3L Z6m4nPU6thè lZ6m4nPU6è, nh5bQirbofững h5bQirbofàm răZ6m4nPU6ng nhọn Z6m4nPU6hoắt lòdE3Lng dE3Lròng n5bQirbofước 5bQirbofdãi. 5bQirbofLão thZ6m4nPU6ấy dE3Lcái Z6m4nPU6vòng dE3Ltròn Z6m4nPU6xáp gần5bQirbof lZ6m4nPU6ại dE3Lcho đếnZ6m4nPU6 khi chỉdE3L cò5bQirbofn l5bQirbofà dE3Lmột Z6m4nPU6chấm đZ6m4nPU6en giữadE3L đámZ6m4nPU6 tuyếtdE3L bdE3Lị dà5bQirbofy xéo. 

Một 5bQirbofcái mõZ6m4nPU6m lZ6m4nPU6ạnh chZ6m4nPU6ạm vàodE3L m5bQirbofá lãdE3Lo l5bQirbofàm dE3Lđầu ócdE3L lão5bQirbof 5bQirbofquay v5bQirbofề hiệdE3Ln dE3Ltại. 5bQirbofTay ldE3Lão đưa vộ5bQirbofi Z6m4nPU6vào đốngZ6m4nPU6 Z6m4nPU6lửa rút5bQirbof rZ6m4nPU6a mdE3Lột tZ6m4nPU6hanh củiZ6m4nPU6 đanZ6m4nPU6g cháyZ6m4nPU6. Bà5bQirbofng hoàngdE3L Z6m4nPU6một 5bQirboflát dE3Lvì Z6m4nPU6cái sợ truyềndE3L thdE3Lống đốiZ6m4nPU6 vdE3Lới lò5bQirbofai người,dE3L codE3Ln vật5bQirbof ki5bQirbofa l5bQirbofùi lại,5bQirbof dE3Lhú lêZ6m4nPU6n mộ5bQirboft tiếng5bQirbof dài5bQirbof đ5bQirbofể gọi đồZ6m4nPU6ng bọndE3L; nhữngZ6m4nPU6 dE3Lcon nàydE3L tr5bQirbofả lZ6m4nPU6ời dE3Lngay, cdE3Lho đdE3Lến khdE3Li mộtZ6m4nPU6 vòdE3Lng nhữn5bQirbofg cdE3Lon vật đầudE3L xámZ6m4nPU6, miện5bQirbofg rdE3Lớt rZ6m4nPU6ãi, quâdE3Ly quầnZ6m4nPU6 dE3Lxung quanh5bQirbof. LãZ6m4nPU6o lắ5bQirbofng 5bQirbofnghe những5bQirbof t5bQirbofiếng gầmdE3L gdE3Lừ tiến lạidE3L Z6m4nPU6gần; nhữ5bQirbofng dE3Lcon vậtdE3L th5bQirbofở hổn5bQirbof hdE3Lển kZ6m4nPU6hông 5bQirbofchịu tảnZ6m4nPU6 đi.5bQirbof BâZ6m4nPU6y giờdE3L mộtdE3L c5bQirbofon đưa ngực5bQirbof rZ6m4nPU6a phíadE3L t5bQirbofrước, rồidE3L dE3Llết m5bQirbofình tới5bQirbof gầndE3L, Z6m4nPU6đến coZ6m4nPU6n thứ5bQirbof h5bQirbofai, rZ6m4nPU6ồi đdE3Lến coZ6m4nPU6n dE3Lthứ ba, Z6m4nPU6 nhưng khôn5bQirbofg c5bQirbofon n5bQirbofào 5bQirboflùi dE3Llại dE3Lcả. LãZ6m4nPU6o còn5bQirbof b5bQirbofấu víudE3L Z6m4nPU6lấy cuộcZ6m4nPU6 đờidE3L lZ6m4nPU6àm gìdE3L? Z6m4nPU6Lão tự hdE3Lỏi, rồidE3L bdE3Lỏ t5bQirbofhanh củi5bQirbof Z6m4nPU6đang cháZ6m4nPU6y xuốnZ6m4nPU6g tuyết5bQirbof. ThadE3Lnh củidE3L dE3Llèo xè5bQirbofo tắtZ6m4nPU6 ngZ6m4nPU6ấm. Cái dE3L vòng trònZ6m4nPU6 gầZ6m4nPU6m dE3Lgừ mộtdE3L cdE3Lách bồnZ6m4nPU6 chồn5bQirbof n5bQirbofhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?