Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnhcwBC vYnHziện ThànhYnHz XYnHzezata, bỏKJLB mabouặc Xeabouza ởYnHz đTc3uó Tc3uthu dKJLBọn hTc3uậu quảabou abouCat tcwBChăng thiên abouthẳng tYnHzới nYnHzhà KiKJLBban FranYnHzk, Tc3ungôi ncwBChà cwBCnhỏ xinKJLBh xắYnHzn vcwBCẫn gọncwBC gàcwBCng ngăn nắpcwBC, sạchTc3u sTc3uẽ nhưcwBC YnHzđc cwBClau chùcwBCi quétcwBC dọnYnHz thưcwBCờng xuyênYnHz. YnHzBước chKJLBân YnHzvào phòng KJLBkhách, cwBCngửi tabouhấy mộKJLBt KJLBmùi kabouhó chịuYnHz, CaYnHzt Tc3unhíu cwBCmày KJLBthả mTc3uình xuốngKJLB gYnHzhế. Gonder đangYnHz ởabou đây,Tc3u mùaboui YnHzcủa hắnabou vươnTc3ug kYnHzhắp abounơi troYnHzng cwBCphòng, ámabou YnHzlên aboubàn ghế, đồYnHz đạcwBCc, cabouó vẻYnHz KJLBnhư Kabouiban đãTc3u để têKJLBn này tựTc3u dKJLBo cwBCsử dabouụng nhàKJLB cTc3uủa mìabounh. Tc3uChẳng đểKJLB cwBCCat phảiYnHz cTc3uhờ labouâu, GondcwBCer từKJLB trong YnHzbước cwBCra điềmKJLB nhiabouên nhYnHzư labouà Tc3uchủ YnHznhà khiến,abou nhếcTc3uh mép:
abou- cKJLBhào.
cwBC- KibYnHzan abouđâu?
CcwBCat YnHzhỏi bằngKJLB giabouọng sỗKJLB sàKJLBng. Gondabouer licwBCếm môi:
cwBC- abouthật thôYnHz lỗ,KJLB íabout cwBCra abouthì aboucô cabouũng nêcwBCn cYnHzhào mcwBCột tiếnTc3ug sabouau khaboui biếKJLBt nhữngcwBC việcKJLB tôicwBC đangKJLB làKJLBm cwBCchứ?
NhữYnHzng việcTc3u hắKJLBn đacwBCng làmTc3u ưKJLB, ámabou chKJLBỉ abouviệc cwBCbán ticwBCn tcwBCức cYnHzho abousở mậtabou vụYnHz ấcwBCy cwBCà, Cat nhcwBCướm màabouy, viTc3uệc ấyYnHz thìYnHz liênTc3u qTc3uuan gabouì đếnTc3u quânabou đTc3uội Tc3umà Caabout YnHzquản lýabou chứ, cứYnHz giảKJLB vYnHzờ abouko biếabout đi:
Tc3u- vcwBCiệc gì?Tc3u RúTc3uc cwBCnách KibYnHzan đểcwBC gicwBCở tròYnHz bắtTc3u cócKJLB, pabouhá ngụcKJLB KJLBà?
GondecwBCr sữYnHzng lKJLBại mTc3uột cYnHzhút, nhTc3uìn kỹabou Cabouat vàYnHz phKJLBán mabouột KJLBcâu Tc3uxanh rờn:
YnHz- cTc3uô thaYnHzy đổiYnHz nhiềcwBCu vàTc3u nhaabounh abouhơn tôiTc3u tưKJLBởng, quáabou nhanh....KJLB.. sabouao hảKJLB kcwBCo thấy đTc3uc Tc3ugiá trịTc3u cYnHzủa tTc3uôi abouphải kocwBC, abousao kabouo lịchabou sựTc3u KJLBmột ccwBChút đểTc3u YnHznếu scwBCau cwBCnày có việTc3uc cầnTc3u abouđến thìabou ccwBChúng tKJLBa ccwBCó thểKJLB hợpYnHz tTc3uác troncwBCg vKJLBui vẻ?cwBC
abouCat kTc3uo thấy cóKJLB gìabou hKJLBay cwBCnếu Tc3utrong tcwBCương lTc3uai YnHzcô cwBCphải Tc3uhợp tKJLBác vớaboui nYnHzhững kKJLBẻ nYnHzhư Gonder. abouCó thểTc3u KJLBhắn YnHzko xKJLBấu tKJLBính nTc3uhư RaKJLBdic KJLBđể YnHzko thcwBCể yêuTc3u nổiabou nYnHzgười nàKJLBo, cũng cóTc3u thểcwBC hắnTc3u YnHzko gKJLBiết ngườiKJLB nabouhiều nKJLBhư RKJLBai Tc3unhưng hắnKJLB cKJLBó cáKJLBi qucwBCá khứabou phức KJLBtạp, đaucwBC tcwBChương đủYnHz đểcwBC khiếncwBC aboutâm hồnKJLB kYnHzo cwBCcòn lcwBCành lặTc3un, Tc3uCat cwBCko thíabouch những ngườicwBC nhcwBCư thếTc3u, kabouhó đabouoán, khóYnHz khốngabou cKJLBhế, dễTc3u tổncwBC thương..Tc3u.. nhabouất làKJLB với Gonderabou, KJLBkẻ sTc3uở hTc3uữu trcwBCí thônTc3ug minabouh tuyệtcwBC vcwBCời vàKJLB KJLBsức mạnTc3uh đYnHzáng khiếpKJLB sợ. NcwBCếu YnHzhắn chỉYnHz cộngabou tabouác Tc3utạm thờiTc3u vớicwBC chúacwBC tabouể tYnHzhì ccwBCó lẽabou hắaboun đKJLBã chừTc3ua đường cwBClui aboucho mình,Tc3u YnHzđã YnHztính Tc3uđến Tc3ucái ngabouày báaboun nTc3uhững tTc3uin tứabouc abouthu KJLBđc ccwBCho sở mTc3uật vụKJLB. NếuKJLB đabouã tínYnHzh toTc3uán, hcwBCắn sẽTc3u hànYnHzh độngTc3u tabouhận trọngTc3u tTc3urong quáKJLB khcwBCứ, mà gcwBCiả scwBCử đYnHzúng KJLBnhư thTc3uế thật,Tc3u sởabou mậYnHzt vụYnHz sẽTc3u cwBCko abouthể tìYnHzm cwBCra bằngKJLB cYnHzhứng ccwBChống lại KJLBhắn.... abouhắn sẽKJLB Tc3uhạn ccwBChế Tc3ugiết ngườiabou nKJLBếu cóKJLB tTc3uhể, hànTc3uh độcwBCng kíYnHzn kcwBCẽ, xóKJLBa dấu vếKJLBt, KJLBnhận trácabouh nhiệmcwBC nhữngYnHz vTc3uụ KJLBmà KJLBhắn kTc3uo YnHzlàm.... nhiềuTc3u aboucách tucwBCng hỏa mTc3uù lắTc3um. CTc3uat lặKJLBp lại:
abou- YnHzKiban đâKJLBu?
MặtKJLB GcwBConder hiYnHzện YnHzlên abouchữ chán cwBCto tướng,cwBC sYnHzuy nghabouĩ YnHz“con bKJLBé nabouày thậKJLBt kabouhó chịu”Tc3u hiệnTc3u aboura rcwBCõ rcwBCàng tronKJLBg mắt hắnabou ncwBChưng giọngTc3u nóicwBC vẫnabou đềuKJLB đều:
abou- đangabou cwBCở tronaboug ‘hưYnHz YnHzvô’ ấy.
Cat rờicwBC mắtcwBC khỏiabou GoTc3under, nhìnYnHz bứTc3uc tườYnHzng đốaboui diệaboun KJLBvà pKJLBhóng aboura mộTc3ut bcwBCùa YnHzvu Tc3uvơ bằng mắtTc3u tácwBCc abouđộng vàabouo labouớp phépTc3u thKJLBuật bảoabou vệabou ngcwBCôi nhàcwBC. ChỉYnHz vàYnHzi giâycwBC sabouau, Kiban rơYnHzi YnHzập abouxuống gKJLBiữa cwBCphòng khácabouh, đứnTc3ug lKJLBù Tc3ulù trướKJLBc mặtYnHz KJLBcô vớTc3ui bộKJLB dạng chỉabounh cabouhu khcwBCông thKJLBể đẹpcwBC Tc3utrai hcwBCơn nhưTc3u vừKJLBa ởKJLB mộTc3ut aboucuộc hYnHzọp quTc3uan tYnHzrọng vềcwBC. Thổi giTc3uó vàoTc3u CYnHzat đểYnHz KJLBđảm KJLBbảo abouko cwBCcó gcwBCì nTc3uhầm lẫnYnHz, Tc3uKiban đicwBC tới:
abou- ecwBCm KJLBgọi acwBCnh à?abou Tc3uCó chuabouyện KJLBgì tcwBChế?
cwBCCat KJLBko trảTc3u lờicwBC ngKJLBay mYnHzà điKJLBềm tĩabounh KJLBquan sácwBCt KKJLBiban, dướiYnHz cabouon mắcwBCt củacwBC mTc3uột mcr, KicwBCban YnHzlà cabouái gìabou đYnHzó khTc3uác thườngTc3u thậtTc3u đánYnHzg chácwBCn. McYnHzr YnHzlai mKJLBà YnHzko YnHzcó sức mcwBCạnh cơKJLB KJLBbắp, nhợTc3ut nhạTc3ut xTc3uanh xaabouo nhưcwBC KJLBtàu lácwBC tTc3uhiếu YnHznắng cwBClâu ngàyabou, abouđụng một cáYnHzi làKJLB phảiTc3u ngồiYnHz xKJLBe labouăn, đụaboung tYnHzhêm cáYnHzi nữacwBC Tc3uthì ngấYnHzt xỉcwBCu..... nhưngabou Catarina Lusabous YnHzlại nTc3uhìn thấyTc3u mộtcwBC KJLBcon nKJLBgười kháKJLBc hoTc3uàn toàn.abou cwBCKo cóYnHz aYnHzi chạTc3um tới gầnKJLB sựcwBC thầTc3un cwBCthánh hoàncwBC mỹcwBC nTc3uhư KcwBCiban, mộTc3ut Tc3upháp sưabou abouđc coTc3ui lKJLBà Tc3uvĩ đYnHzại nếu YnHzko xétabou đTc3uến khíaboua cạchKJLB nàoYnHz khabouác ngoàTc3ui Tc3uphép thuật.Tc3u Tc3uGonder tựTc3u giácYnHz rabouời khỏi pcwBChòng kcwBChách điYnHz xuốngabou tKJLBầng hTc3uầm. abouCat KJLBlên Tc3utiếng abousau khaboui aboubiết Tc3urõ rằngTc3u cửa sabouập KJLBcủa tầngYnHz hKJLBầm đãabou đónTc3ug lại:
cwBC- anTc3uh abouvẫn đangYnHz Tc3utuân tabouheo lờiKJLB cwBCthề đKJLBã lậpKJLB vớiKJLB XezYnHza YnHzđấy chcwBCứ?
CâTc3uu hỏKJLBi dườngcwBC ncwBChư cwBCkhôn khKJLBéo vàYnHz Tc3unhẹ KJLBnhàng hTc3uơn nhữngYnHz gcwBCì KibKJLBan Tc3utưởng, YnHzanh tcwBCa mKJLBỉm cabouười cwBCgật đầu.abou CYnHzat tiếpYnHz tục:
cwBC- KJLBvà vẫaboun tuânTc3u theKJLBo lcwBCời thKJLBề KJLBtrung tYnHzhành phụcKJLB vabouụ abouđã lcwBCập trưTc3uớc đóabou vớiabou nhàTc3u vKJLBua nhỏ....
cwBC- tấtcwBC nhiênKJLB.... KJLB– KibaKJLBn ngắtTc3u lờiabou –YnHz rYnHziêng lờicwBC tcwBChề vớiTc3u truTc3ung thànhYnHz vTc3uới nhàcwBC vTc3uua nhabouỏ ncwBCếu YnHza KJLBvi abouphạm sẽabou mTc3uất mạYnHzng.
GậtcwBC đầu,cwBC SeKJLBrina cwBCvuốt tabouóc.
Tc3u- YnHzKiban FraTc3unk, hãcwBCy gicwBCết Hikaboua CurytanYnHzus, YnHzcắt đầucwBC treKJLBo trKJLBước ccwBCổng KJLB‘nhà thKJLBờ tháTc3unh’ tạYnHzi LãnKJLBh địaYnHz aboumcr cwBCcho taTc3u.
McwBCắt KibcwBCan tốcwBCi scwBCầm KJLBlại nYnHzhư vừaTc3u nhậYnHzn đcabou hucwBCng tiYnHzn, anTc3uh Tc3uta nghiTc3uêng đầu:
abou- YnHzHika ư?KJLB Bàabou Tc3uta đãcwBC cwBClàm chuyTc3uện gìYnHz đếncwBC nỗiKJLB phảiTc3u nabouhận cáiTc3u cwBCchết?
SerinYnHza ngạcTc3u nhicwBCên khTc3ui ngcwBChe ccwBCâu hTc3uỏi vYnHzô lKJLBý này,YnHz côTc3u cabouười nhạt:
abou- KibanYnHz, troTc3ung suKJLBốt 2abou0 cwBCnăm qucwBCa KJLBa đKJLBã lTc3uàm gìcwBC đcwBCể YnHztrả thYnHzù?
CKJLBâu hỏYnHzi cànYnHzg YnHzkhiến KibcwBCan rcwBCối tYnHzrí hcwBCơn, ancwBCh YnHzta liếmTc3u môi:
abou- tôi...abou. bYnHzuôn bcwBCán, tíchcwBC KJLBtrữ tiềnTc3u của,abou YnHztạo rKJLBa YnHzmột hệKJLB thốngcwBC tTc3uình báoTc3u với quácwBC cwBCnửa làYnHz abounhững mcabour lưuabou voTc3ung, nhữngabou kẻTc3u ccwBCăm tKJLBhù haYnHzy Tc3umất lòngYnHz ticwBCn vcwBCới lãnh địa.YnHz... tYnHzhu thậcwBCp thKJLBông tiaboun, nuabouôi YnHzsát thTc3uủ....
cwBC- xcwBCung quanYnHzh Masa? –cwBC SerYnHzina lcwBCên Tc3ugiọng cwBC– KJLBmọi nKJLBỗ lực,Tc3u cạmKJLB cwBCbẫy, mọiKJLB chabouú YnHzý đềuKJLB dồnTc3u hếtKJLB về MaYnHzsa hả,Tc3u Tc3uvì anabouh tTc3ua làTc3u pcwBChần nổiTc3u cTc3uủa câabouu chuabouyện, KJLBlà YnHzng đóngKJLB cwBCvai kẻcwBC ác.
KibYnHzan kKJLBo nóYnHzi gYnHzì, cwBCchỉ ngậmTc3u miệaboung dấuabou sabouự hKJLBoài ngcwBChi trocwBCng Tc3ulòng. NTc3uhà vcwBCua nhỏabou gậtYnHz gù:
KJLB- đTc3uc rồi,cwBC XecwBCza vừaboua bịYnHz abouám sáYnHzt bởiabou YnHzem traaboui YnHzHika cwBCvà hacwBCi kẻcwBC YnHznhân bcwBCản Tc3uvô tính củcwBCa RaTc3udon dYnHzo Tc3ucha hTc3uọ tTc3uạo raYnHz, HTc3uika đKJLBã YnHztrực Tc3utiếp Tc3ura lệnh,YnHz Tc3uvụ ámYnHz sátYnHz thất bạiKJLB cwBCvà RadcwBCon đabouã chcwBCết. TKJLBrước KJLBkhi tYnHziễn YnHzHika vềabou tTc3urời Tc3uhãy aboulột kýTc3u ứTc3uc của YnHzcô KJLBta, anabouh KJLBsẽ cwBCcó YnHzcâu YnHztrả lờiYnHz cTc3uho 2YnHz0 Tc3unăm abouqua. Đâyabou cwBClà cwBClệnh củKJLBa Tc3unhà abouvua nhỏ. NếuYnHz Hiabouka kcwBCo chếTc3ut, KibaYnHzn KJLBFrank, cwBCanh sẽYnHz labouà ngưYnHzời pcwBChải YnHzchết.
CâuKJLB nói nTc3uày làYnHzm YnHzkhuôn mặTc3ut vốnTc3u đãTc3u tTc3urắng xaKJLBnh củaKJLB KibYnHzan táaboui nhợTc3ut, mắtcwBC KJLBanh abouta mở cwBClớn dùcwBC Tc3uko trôngKJLB thấyTc3u gcwBCì, miệngKJLB hKJLBé YnHzra, cứngTc3u đơKJLB lại.abou MTc3uọi giảcwBC thTc3uiết vềYnHz sự nhầKJLBm cwBClẫn nàTc3uo KJLBđó tronKJLBg cwBCđầu cwBCKiban babouiến mất,YnHz thaKJLBy vàoTc3u đóabou làYnHz sựabou bKJLBàng hoàng. MấTc3ut KJLBvài giKJLBây đểcwBC tựYnHz aboutrấn YnHztĩnh mìnhKJLB, KcwBCiban nhíYnHzu mKJLBày, mTc3uím môiabou, KJLBcúi đầu:
Tc3u- Tc3uvâng tcwBChưa ngàTc3ui. KJLB– gYnHziọng nóKJLBi trầYnHzm trầmTc3u nhưngKJLB labouạnh –KJLB cóKJLB thờaboui Tc3uhạn Tc3uko ạ?KJLB
abou- YnHznhanh nhấtYnHz cóYnHz thể,YnHz nếuYnHz kKJLBo bKJLBiết KJLBđâu tâTc3un KJLBlãnh chcwBCúa lạKJLBi bịTc3u áYnHzm sYnHzát mộKJLBt lần nữa...KJLB. anKJLBh cóKJLB thểYnHz némKJLB đáabou dấuTc3u tKJLBay nhưncwBCg YnHztốt nhcwBCất đừngTc3u ngậYnHzm mabouáu phTc3uun người, HYnHzika YnHzlà mộtTc3u nhâcwBCn vKJLBật aboulớn, hãabouy aboukhéo léTc3uo đừngcwBC abougây sóaboung abougió YnHzko Tc3ucần thiết.
KKJLBiban gậtabou đầucwBC, chìTc3um Tc3udần cwBCvào suabouy nghcwBCĩ nhưYnHz babouị chTc3uính mKJLBệnh KJLBlệnh đóYnHz nuabouốt chửng.cwBC

Xezaboua đáKJLBnh KJLBrơi côaboung KJLBvăn Tc3ubổ abounhiệm vKJLBới dcwBCấu xKJLBác KJLBnhận đỏTc3u chóKJLBt KJLBcủa CcwBCatarina Luss xuTc3uống bàncwBC kTc3uhi đabouập KJLBvào mắYnHzt ccwBCậu lcwBCà cwBC3 cKJLBái KJLBtên aboukhó chcwBCấp nhậKJLBn tưcwBCơng ứcwBCng với cáabouc vYnHzị KJLBtrí tabourấn Tc3ugiữ KJLBcác cửcwBCa: cwBCOdagi AYnHznoha, KJLBkẻ chuyênYnHz cuYnHzng YnHzcấp thôngYnHz tin chabouo lãnhcwBC cYnHzhúa YnHzthành ZoYnHzo –Tc3u cwBCcửa cwBC1; RYnHzafael MKJLBority, tướngKJLB KJLBcấp cwBC3 cocwBCn trai củaTc3u mộtTc3u Tc3uthương nhâKJLBn cwBCgiàu cóTc3u nổiabou tiếngabou vớiabou cácTc3u tabouhủ đoạaboun đKJLBi cửaabou KJLBsau khônabou khéo –Tc3u cửaKJLB 2KJLB; cònTc3u cwBCcửa 4abou, nơiKJLB tiKJLBếp giabouáp vớTc3ui tTc3uhành GocwBCn đKJLBc giacwBCo cwBCcho RafaKJLBel Ecossai, đứacwBC YnHzem abouhọ YnHzxa khônTc3ug thcwBCể Tc3umê Tc3uđc cwBCcủa XezYnHza. CcwBCat abouđang naboughĩ cáiYnHz gìKJLB trong đầuKJLB Tc3uvậy, cảYnHz Tc3uba cTc3uon ngườiabou đTc3uó đềucwBC cóTc3u nKJLBhững vTc3uấn đYnHzề khóKJLB gicwBCải quyết,abou khó ccwBChấp nhậYnHzn nổiYnHz, đặccwBC YnHzbiệt lcwBCà Moabourity. DùYnHz EcosKJLBsai Tc3ucó KJLBngang tànKJLB, hốngcwBC hách, cônabou đồcwBC ncwBCổi tTc3uiếng Tc3uthì Tc3uít rYnHza abounó cũngKJLB cwBCcòn cóTc3u cTc3uhút thựcKJLB lựKJLBc, cònYnHz bcwBCiết chỉ hcwBCuy qTc3uuân độicwBC, nhìcwBCn nhậTc3un tìabounh KJLBhình, cabouhứ MoritKJLBy thì..KJLB.. Ngabouoài Anabouoha ra, hTc3uai kẻYnHz cTc3uòn cwBClại đềuKJLB bịabou đYnHzặt trocwBCng abouvòng trònYnHz đỏYnHz (KJLBtức làabou YnHzthử cwBCviệc), nếKJLBu làm kYnHzo tốtTc3u aboucó thểcwBC bịYnHz thacwBCy thếKJLB bấTc3ut cứKJLB aboulúc nào.YnHz Hừ,cwBC cwBCai YnHzchứ EccwBCossai thìabou Xeza cònTc3u lạabou gì,cwBC nóKJLB sẽKJLB KJLBko baTc3uo gKJLBiờ chKJLBịu rướcYnHz vàYnHzo abouthân nYnHzhững tKJLBhứ gâyYnHz phiềTc3un phức KJLBcó tínhTc3u KJLBáp lựabouc cwBCcao, hoặTc3uc giabouả vTc3uờ chabouấp nYnHzhận rồYnHzi qcwBCuậy tưKJLBng mKJLBột trậnTc3u đến mTc3uức babouị tốngKJLB cổYnHz khỏcwBCi vịYnHz trKJLBí đabouó ccwBCho cwBCmà xemcwBC. ThằngYnHz nhKJLBãi đócwBC chưacwBC babouao giờ chabouịu YnHzlàm thTc3ueo nhữnaboug gKJLBì cabouha cwBCmẹ KJLBnó sắKJLBp xYnHzếp YnHzhay kỳTc3u vọngYnHz nKJLBó làm....YnHz màKJLB lTc3uần thăng chứcTc3u nàyYnHz chắcYnHz họYnHz phảaboui vuTc3ui mừnYnHzg vTc3uà hcwBCi vYnHzọng lắTc3um lắm..abou.. lcwBCàm ngabouười khác cwBCthất Tc3uvọng lTc3uà YnHzsở trabouường củaTc3u KJLBnó màcwBC.
KJLB- thưTc3ua ngài..........
Cửa phònKJLBg lYnHzàm cwBCviệc mabouở bKJLBật cwBCra kYnHzo Tc3uđc nhcwBCẹ nhàncwBCg cYnHzho lắYnHzm, tướaboung cấpabou cwBC4 Rillous, ngcwBCười nKJLBắm tronYnHzg KJLBtay mạnKJLBg cwBClưới KJLBtình báoYnHz hYnHzoàn abouhảo nhấtKJLB thYnHzành Xezata đicwBC vKJLBào vớiYnHz vabouẻ KJLBmặt khônaboug thểTc3u hoKJLBang mKJLBang KJLBhơn. Tc3uĐóng sậpYnHz cTc3uửa lạaboui cwBCsau lưng, ônTc3ug tTc3ua nói:
Tc3u- thưYnHza ngKJLBài, KiYnHzban FTc3urank đanTc3ug ccwBCó nhKJLBững độngYnHz tháiTc3u rất YnHzkỳ KJLBlạ, KJLBhắn rcwBCút quTc3uân cwBCtự dcwBCo aboura KJLBkhỏi vưKJLBơng quốabouc đabouưa hếtcwBC vềYnHz miềnKJLB aboutây; ngừng hếtabou tấTc3ut cảTc3u cáabouc hợpcwBC đồngcwBC lTc3uàm ăn,KJLB cáYnHzc aboutuyến đườYnHzng abouvận cwBCchuyển hàTc3ung hóa cwBCcông Tc3ukhai lẫnKJLB bíKJLB mậKJLBt củaKJLB tKJLBập đcwBCoàn Frabouank đabouến CanYnHzada, Tc3uItalia vabouà KJLBvùng đông bắccwBC nướcTc3u NcwBCga theYnHzo bTc3uản đồcwBC củKJLBa cwBCcon YnHzngười. CacwBCnada vKJLBà Italabouia bịcwBC nghYnHzi ngờ làabou hacwBCi địaKJLB điểmabou cwBCđặt cYnHzăn cứabou Tc3ubí mậtYnHz củaTc3u chúTc3ua tYnHzể hắabouc YnHzám, cònabou vùnTc3ug đcwBCông bắc chíabounh YnHzlà YnHzcửa ngõKJLB dẫnKJLB tớiTc3u lãYnHznh abouđịa cwBCmcr. cwBCVì lýKJLB dYnHzo nàoKJLB đcwBCó tcwBCên tTc3urùm buôn lậuKJLB nTc3uày đangYnHz cKJLBố tìnTc3uh gabouây kKJLBhó dKJLBễ YnHzcho YnHzcả chúaTc3u tTc3uể hTc3uắc ácwBCm lẫcwBCn lãnYnHzh đTc3uịa mcr, aboucắt lYnHzuôn nguồnTc3u habouàng cwBClậu khổnKJLBg Tc3ulồ khiếnYnHz cwBChai cwBCphía đềKJLBu khốTc3un đốYnHzn. Hắnabou tabouừ chối KJLBthương lưYnHzợng, đóngTc3u cYnHzửa KJLBko tiếpTc3u kháchYnHz, kKJLBo bồaboui tcwBChường hợpcwBC đồKJLBng bịcwBC phá bỏ,YnHz sẵnabou sàcwBCng đưacwBC quâncwBC tớiabou đàncwBC áTc3up nếKJLBu YnHzđối phươngcwBC cabouó độnYnHzg tháicwBC quKJLBá khích. NYnHzói tómabou lạiYnHz, KibYnHzan đangcwBC lậtKJLB lọng.Tc3u
XezTc3ua đảoabou mcwBCắt vàicwBC giây,YnHz chuyệncwBC này liệucwBC YnHzcó liênTc3u qKJLBuan abougì đếnTc3u việccwBC XKJLBeza vừacwBC bịKJLB ecwBCm trTc3uai cYnHzủa HiYnHzka vKJLBà haKJLBi kẻ Tc3unhân bảnabou vôYnHz tínTc3uh tấKJLBn côngabou kKJLBhông nhỉ.Tc3u CcwBCắt hTc3uàng Tc3uhóa đếncwBC YnHzlãnh địacwBC mccwBCr abouư?
KJLB- hắaboun buTc3uôn báYnHzn cwBCthứ gìcwBC vớaboui lãTc3unh địa?cwBC
RTc3uillous abounhếch mépabou, đâyTc3u KJLBđúng KJLBlà câuKJLB hỏKJLBi aboumà ôngYnHz chờcwBC đYnHzợi từKJLB vKJLBị aboutân KJLBlãnh abouchúa lắcwBCm YnHzmưu nhiềYnHzu kếcwBC đượccwBC KJLBđặt YnHznhiều kỳTc3u vọng:
YnHz- đủTc3u thứ,abou từabou quầcwBCn cwBCáo, vabouải vóc,cwBC hóaabou KJLBmĩ phTc3uẩm đYnHzến sáYnHzch vở,cwBC báYnHzo chKJLBí, traabounh ảnh... nhYnHzững tTc3uhứ đTc3uc sảnKJLB xuấTc3ut bằnKJLBg côKJLBng nghcwBCệ abouhiện đạYnHzi mabouà maboucr kYnHzo thYnHzể làaboum đc habouoặc cKJLBó làmcwBC đKJLBc nTc3uhưng sTc3uản xuTc3uất abouko đủYnHz aboutiêu thụKJLB abouvà... máucwBC.
abouMáu, thứ YnHzquan KJLBtrọng quyếtabou địYnHznh sựKJLB sTc3uống ccwBCòn củacwBC lãnhKJLB abouđịa mccwBCr, tấtcwBC nhiêYnHzn mộabout kKJLBẻ như KcwBCiban sẽKJLB cwBCko thcwBCể aboubỏ YnHzqua KJLBmón hờiabou Tc3uđó đcYnHz, nhưnaboug chẳngKJLB lẽcwBC lãnYnHzh địaYnHz kabouo còn nhữngcwBC nguYnHzồn hTc3uàng khácKJLB abouhay saYnHzo? RilcwBClous tcwBCiếp tụTc3uc mỉmYnHz cwBCcười khTc3ui XKJLBeza YnHzchớp mắt, chờTc3u đợi:
cwBC- bốnTc3u nguồnTc3u cTc3uung cấpabou KJLBmáu lớnYnHz nYnHzhất abouđổ vềabou lãnhYnHz YnHzđịa mcabour từ KJLB4 Tc3uchâu lcwBCục lớnabou làKJLB aboutập đTc3uoàn FYnHzrank tTc3uừ châKJLBu Tc3umỹ, côncwBCg KJLBty Kasaboua ởcwBC cKJLBhâu YnHzá, anh YnHzem abounhà VincwBCtari ởKJLB châuTc3u pabouhi cwBCvà Tc3utập đabouoàn bệnhTc3u việncwBC XiTc3umass ởYnHz chabouâu âu.KJLB Trên lYnHzý thuyết,YnHz nKJLBếu Tc3uKiban Tc3ungừng đổKJLB máuTc3u vTc3uào lãnKJLBh đKJLBịa tabouhì hTc3uọ vẫnabou cYnHzòn abou3 nguồn kia...nhưngKJLB thTc3uực tếcwBC thìTc3u....khi KiYnHzban raboua lệnhTc3u ngừngabou cuncwBCg cấpabou YnHzmáu, cả YnHz4 nabouguồn đềKJLBu bcwBCị cắtYnHz, Tc3ulãnh abouđịa chKJLBỉ Tc3ucòn nhậnTc3u cwBCđc máuTc3u báncwBC lẻcwBC.
Tc3u- aboucái gì?KJLB
XeYnHzza nYnHzhổm hẳnYnHz nTc3ugười dậcwBCy. BYnHzốn nguồnabou ccwBCung cấpabou máTc3uu kYnHzo phcwBCải chuyệnKJLB aaboui cũKJLBng biết nhấabout làTc3u tKJLBập đKJLBoàn bcwBCệnh vKJLBiện Tc3uXimass, nơYnHzi đãKJLB bKJLBán mYnHzáu chTc3uo lãnhcwBC đKJLBịa mcTc3ur từ hơnKJLB 20cwBC0 nYnHzăm KJLBnay rồi,KJLB abouko YnHzbiết bọncwBC họcwBC đabouã cwBCqua bTc3uao nhiYnHzêu đờiTc3u chủKJLB tịchcwBC nhưng dùcwBC thYnHzế cwBCnào điTc3u cTc3uhăng nữaYnHz cwBCthì bọncwBC hYnHzọ vẫnKJLB sẽabou tiKJLBếp tụabouc cYnHzung cấYnHzp YnHzmáu dài hạncwBC vTc3uì bYnHzộ máKJLBy lKJLBãnh đạoKJLB tcwBCập đcwBCoàn nàyabou hTc3uầu hcwBCết lcwBCà mcabour. abouCả abouKasa cũaboung vậy, bọnTc3u abouhọ cwBCcó nguồKJLBn kKJLBinh phícwBC kabouhổng lồYnHz, cwBCcó YnHznền tảcwBCng abouvững chắc,abou Tc3ulâu đờcwBCi, có aboulãnh đạoabou cwBClà mcrTc3u, YnHzđâu tabouhể nóicwBC YnHzcắt làYnHz Tc3ucắt đcKJLB. KibcwBCan đãKJLB làmTc3u thabouế nàKJLBo? Rillous tabouiếp tụcKJLB báocwBC cáo:
cwBC- kTc3uo biabouết habouắn đKJLBã Tc3ulàm thếTc3u nàKJLBo nhKJLBưng lcwBCãnh địa mTc3ucr gcwBCần nhưabou cwBCrơi vàKJLBo tìcwBCnh trKJLBạng khủngcwBC hoảnaboug ngaTc3uy lậaboup tứcKJLB vìKJLB YnHzquá sốc.KJLB Lần trướcKJLB kYnHzhi ngYnHzười sKJLBói tấnabou KJLBcông, nhữngKJLB cwBCtuyến đcwBCường vậnTc3u chuyYnHzển máuKJLB bịTc3u chặn, máuTc3u Tc3uko tabouới đcwBCc lcwBCãnh địacwBC nhTc3uưng nhàKJLB vcwBCua mcKJLBr vabouà aboutầng cwBClớp qabouuý YnHztộc thống trịabou Tc3ucòn cóKJLB YnHzsự chKJLBuẩn YnHzbị, KJLBcòn labouần nàycwBC thTc3uì qabouuá bấtYnHz Tc3ungờ. KJLBBị chặnabou đườngTc3u khác abouhoàn toànabou sTc3uo vớTc3ui vcwBCiệc KJLBbị KJLBcắt nguabouồn.
KJLBMắt Xaboueza mởKJLB lớn,Tc3u Tc3usáng Tc3urực lênYnHz ticwBCa nhcwBCìn thấTc3uu suốcwBCt, ticwBCnh tcwBCường tcwBCrong vàiKJLB giâyabou rồiabou cwBCtừ từTc3u dịucwBC lại.Tc3u
cwBC- KJLBthì raKJLB.... Tc3u– tcwBCân lãnabouh chTc3uúa lẩmcwBC bẩmcwBC KJLBvà raboua lệnhcwBC –YnHz tiếpKJLB cwBCtục tcwBCheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.