Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnhZKam SHFBviện u2dtThành XSHFBezata, bỏZKam mặcu2dt oYhVXeza ởoYhV đóSHFB oYhVthu dọSHFBn u2dthậu quwQVzả oYhVCat thoYhVăng thiên thẳu2dtng tớZKami nhSHFBà KibaoYhVn SHFBFrank, ngôZKami nhZKamà nhSHFBỏ xiu2dtnh xắnSHFB vẫnSHFB oYhVgọn gànSHFBg ngăn nZKamắp, sạcZKamh su2dtẽ nhưoYhV đcSHFB lSHFBau chSHFBùi wQVzquét dZKamọn thườngoYhV SHFBxuyên. Bướcu2dt oYhVchân vàu2dto phòng kháchu2dt, ngửiu2dt thấywQVz mộtwQVz mZKamùi ku2dthó cZKamhịu, CZKamat nZKamhíu màySHFB toYhVhả mìwQVznh xuốwQVzng ghSHFBế. Gonder u2dtđang ởu2dt đwQVzây, u2dtmùi củau2dt hắoYhVn vươnZKamg oYhVkhắp nơZKami trooYhVng phZKamòng, áZKamm lêoYhVn u2dtbàn ghế, đSHFBồ đạc,SHFB cwQVzó vZKamẻ nhZKamư KibawQVzn đãwQVz để u2dttên này ZKamtự dZKamo swQVzử dụoYhVng nhàoYhV củaoYhV oYhVmình. ChẳZKamng đểoYhV CaoYhVt phảiSHFB chZKamờ lâuu2dt, oYhVGonder tu2dtừ trong ZKambước roYhVa điều2dtm oYhVnhiên oYhVnhư làoYhV chủoYhV nhàwQVz khiếwQVzn, nhSHFBếch mép:
ZKam- chàoSHFB.
wQVz- KibaSHFBn đâu?ZKam
CaSHFBt oYhVhỏi bằoYhVng giọngwQVz sỗZKam sàngSHFB. Gondeu2dtr liếmu2dt môi:
oYhV- tSHFBhật thôZKam lỗ,ZKam SHFBít SHFBra thìwQVz côoYhV wQVzcũng nênoYhV choYhVào mộtwQVz tSHFBiếng u2dtsau kwQVzhi biếtwQVz nu2dthững việcu2dt tôiwQVz đanoYhVg làmu2dt cZKamhứ?
Nhu2dtững việSHFBc hZKamắn đaoYhVng lu2dtàm ZKamư, ámwQVz chỉwQVz việcZKam báoYhVn tiSHFBn SHFBtức chZKamo sZKamở mậtZKam vwQVzụ ấyu2dt à,u2dt Cat nhướmwQVz mày,u2dt viu2dtệc ấywQVz tZKamhì liu2dtên qwQVzuan u2dtgì đếnu2dt quSHFBân độioYhV ZKammà CZKamat quảnu2dt lýZKam chứ, cSHFBứ wQVzgiả vờSHFB SHFBko biếtZKam đi:
SHFB- việZKamc gìwQVz? Rúu2dtc náchSHFB Kibau2dtn wQVzđể giởu2dt tSHFBrò bắtZKam oYhVcóc, pháZKam ngu2dtục u2dtà?
GonSHFBder sữngu2dt SHFBlại mộoYhVt chwQVzút, nwQVzhìn kSHFBỹ Cu2dtat vu2dtà pháwQVzn mộtZKam ZKamcâu xZKamanh rờn:
SHFB- côZKam thawQVzy oYhVđổi nhiwQVzều u2dtvà ZKamnhanh hSHFBơn tôiZKam tưởng,SHFB quáSHFB nhanh.SHFB..... sawQVzo oYhVhả kwQVzo thấy đZKamc giáwQVz troYhVị củaSHFB tôwQVzi phảioYhV u2dtko, saSHFBo ZKamko lwQVzịch u2dtsự mộtZKam chSHFBút SHFBđể nếoYhVu saoYhVu nàoYhVy có vu2dtiệc cầnu2dt đếnwQVz tSHFBhì cSHFBhúng toYhVa u2dtcó thSHFBể hợoYhVp tu2dtác troYhVong vZKamui vu2dtẻ?
wQVzCat wQVzko thấy cZKamó gwQVzì haZKamy nếuu2dt twQVzrong SHFBtương lZKamai côoYhV phảwQVzi u2dthợp ZKamtác vớiSHFB nhữngwQVz kẻZKam nhZKamư Gonder. u2dtCó tSHFBhể hwQVzắn u2dtko xấSHFBu tíSHFBnh u2dtnhư RoYhVadic đểoYhV oYhVko thểwQVz yêSHFBu nổiwQVz ngườiSHFB SHFBnào, cũng wQVzcó thểSHFB hắnoYhV ku2dto wQVzgiết ngườiZKam nhiềuZKam nhu2dtư RaSHFBi nhưngoYhV hắoYhVn cu2dtó cu2dtái qwQVzuá khứZKam phức tạp,oYhV đauSHFB thưZKamơng đủwQVz đểZKam khiSHFBến tSHFBâm u2dthồn koYhVo còSHFBn lànu2dth lặu2dtn, oYhVCat ZKamko u2dtthích những ngưoYhVời nhưwQVz thwQVzế, oYhVkhó đoánoYhV, khu2dtó khoYhVống chếSHFB, u2dtdễ tổZKamn thương.wQVz... nhấtu2dt lu2dtà với GondeZKamr, kẻoYhV sởwQVz hữuSHFB trSHFBí thôngoYhV mSHFBinh tuyệtoYhV vờu2dti vàu2dt sứcoYhV mwQVzạnh đánoYhVg khiSHFBếp sợ. NếuZKam hắZKamn chSHFBỉ cộnu2dtg tácZKam tạmSHFB SHFBthời vSHFBới u2dtchúa tZKamể wQVzthì cóu2dt oYhVlẽ hZKamắn đãZKam SHFBchừa đường lZKamui oYhVcho oYhVmình, oYhVđã tíZKamnh đếSHFBn cZKamái wQVzngày bánwQVz nhữngu2dt tZKamin ZKamtức twQVzhu đSHFBc chSHFBo sở mậtSHFB vwQVzụ. NwQVzếu wQVzđã tZKamính ZKamtoán, hwQVzắn sẽwQVz hàwQVznh độngSHFB thwQVzận tSHFBrọng oYhVtrong quáSHFB khoYhVứ, mà wQVzgiả swQVzử đúnZKamg nhZKamư thếu2dt thoYhVật, sởSHFB mwQVzật vụoYhV sẽSHFB u2dtko thểZKam tìZKamm rZKama boYhVằng chứwQVzng coYhVhống lại hắn...oYhV. hắwQVzn sẽSHFB hạoYhVn chu2dtế giếZKamt ngưwQVzời nếu2dtu cóoYhV tSHFBhể, hànu2dth đwQVzộng kíwQVzn wQVzkẽ, xóSHFBa dấu SHFBvết, nSHFBhận trácoYhVh wQVznhiệm nhữngSHFB vwQVzụ oYhVmà hắnZKam SHFBko làm.SHFB... nhiềuu2dt cáoYhVch tu2dtung hỏa mZKamù lắu2dtm. SHFBCat lặwQVzp lại:
u2dt- Kiu2dtban đâuu2dt?
Mặtu2dt Gu2dtonder hioYhVện lwQVzên oYhVchữ chán SHFBto tZKamướng, SHFBsuy nghu2dtĩ wQVz“con bu2dté nàZKamy twQVzhật khóZKam chwQVzịu” hiu2dtện ZKamra ZKamrõ ràZKamng SHFBtrong mắt hắwQVzn nhưngZKam oYhVgiọng noYhVói vẫnwQVz đSHFBều đều:
ZKam- oYhVđang ởwQVz toYhVrong ‘hưSHFB vôZKam’ ấy.
Cat rwQVzời moYhVắt khỏiu2dt GondoYhVer, oYhVnhìn bứcu2dt toYhVường đốiZKam diệnZKam voYhVà phónoYhVg oYhVra mộtZKam bu2dtùa ZKamvu vơZKam bằng wQVzmắt táoYhVc độnwQVzg vàSHFBo wQVzlớp phéwQVzp tu2dthuật oYhVbảo vệSHFB ngôiSHFB noYhVhà. Chu2dtỉ vàoYhVi oYhVgiây sau2dtu, Kiban rơSHFBi ậwQVzp xuoYhVống giữu2dta phòZKamng khwQVzách, ZKamđứng lu2dtù lwQVzù trướSHFBc mặtoYhV cu2dtô vớiu2dt u2dtbộ dạng chỉnhSHFB ZKamchu kZKamhông thểSHFB đẹpSHFB tru2dtai u2dthơn nwQVzhư vừaZKam wQVzở mộtoYhV cuộcZKam họpu2dt quaZKamn oYhVtrọng về.u2dt Thổi gu2dtió vàoZKam CaZKamt đwQVzể đoYhVảm bwQVzảo kZKamo cSHFBó goYhVì nhầmwQVz lẫn,ZKam ZKamKiban đioYhV tới:
wQVz- wQVzem goYhVọi anoYhVh àu2dt? ZKamCó SHFBchuyện oYhVgì tZKamhế?
CZKamat kSHFBo wQVztrả u2dtlời ngaoYhVy màwQVz điềmZKam tĩnoYhVh quaoYhVn sáoYhVt Kibanu2dt, u2dtdưới cou2dtn mắtoYhV u2dtcủa mộtZKam mcr, KibwQVzan oYhVlà cáu2dti gìSHFB ZKamđó khácoYhV thưSHFBờng thậtwQVz đáwQVzng cSHFBhán. MwQVzcr lSHFBai mwQVzà ZKamko cu2dtó sức mu2dtạnh SHFBcơ bắp,oYhV nhợoYhVt nhZKamạt xawQVznh xoYhVao nhưwQVz twQVzàu lZKamá thiếuu2dt wQVznắng lâSHFBu ngàyoYhV, đu2dtụng một SHFBcái wQVzlà phảiwQVz nSHFBgồi ZKamxe lZKamăn, đụngZKam thêZKamm u2dtcái ZKamnữa thoYhVì ngấtZKam xỉwQVzu..... nhoYhVưng Catarina LZKamuss wQVzlại wQVznhìn thấu2dty mộtoYhV cZKamon ngườoYhVi khSHFBác hoàu2dtn tZKamoàn. SHFBKo oYhVcó u2dtai chạmSHFB tới gu2dtần sZKamự thầnSHFB thánhoYhV hoànZKam mỹSHFB nhZKamư Ku2dtiban, mộZKamt phu2dtáp sưZKam đcoYhV u2dtcoi làSHFB SHFBvĩ SHFBđại nếu kSHFBo wQVzxét u2dtđến oYhVkhía cạchu2dt nwQVzào kháZKamc ngu2dtoài poYhVhép thoYhVuật. Gondu2dter tựoYhV ZKamgiác rwQVzời khỏi pwQVzhòng khácZKamh đioYhV oYhVxuống wQVztầng hầm.oYhV wQVzCat lu2dtên tiếngZKam u2dtsau kSHFBhi bwQVziết ru2dtõ ZKamrằng cửa sậpSHFB củaoYhV tầngSHFB hầmoYhV đãZKam đóngZKam lại:
wQVz- oYhVanh voYhVẫn đanSHFBg wQVztuân wQVztheo lờSHFBi tZKamhề u2dtđã loYhVập u2dtvới XeZKamza đấyu2dt chZKamứ?
CwQVzâu hỏiSHFB dưoYhVờng noYhVhư khSHFBôn SHFBkhéo vàZKam wQVznhẹ nu2dthàng hSHFBơn nSHFBhững gZKamì SHFBKiban tưởng,SHFB SHFBanh tZKama mỉmSHFB cu2dtười gậZKamt đầu.oYhV u2dtCat tiu2dtếp tục:
oYhV- voYhVà vẫZKamn tu2dtuân tSHFBheo lờiu2dt thềoYhV troYhVung thànwQVzh phụu2dtc voYhVụ đãwQVz lậpoYhV tru2dtước oYhVđó vớSHFBi nhàu2dt wQVzvua nhỏ....
u2dt- tấtoYhV nhoYhViên.... –oYhV KibaZKamn wQVzngắt lờiSHFB –SHFB riênwQVzg lu2dtời tSHFBhề oYhVvới trunoYhVg wQVzthành voYhVới nhàZKam vuZKama nhỏwQVz nếuZKam ZKama wQVzvi u2dtphạm sẽwQVz mấSHFBt mạnoYhVg.
GZKamật đầu,wQVz SeroYhVina vuốoYhVt tóc.wQVz
wQVz- oYhVKiban Franku2dt, hu2dtãy giSHFBết u2dtHika CurytanuZKams, cắSHFBt đầwQVzu tZKamreo trướcwQVz SHFBcổng ‘nSHFBhà thu2dtờ thánh’u2dt tạiu2dt Lu2dtãnh địau2dt SHFBmcr SHFBcho taSHFB.
wQVzMắt KSHFBiban tốZKami swQVzầm lạiwQVz nhưwQVz vừawQVz nhoYhVận wQVzđc hunSHFBg tZKamin, anSHFBh oYhVta u2dtnghiêng đầu:
SHFB- Hiku2dta wQVzư? BàwQVz tZKama đãwQVz làmZKam chuyệwQVzn goYhVì đếwQVzn nỗoYhVi u2dtphải nwQVzhận wQVzcái chSHFBết?
ZKamSerina ngu2dtạc u2dtnhiên kSHFBhi ngwQVzhe câuSHFB hỏiZKam vôwQVz lu2dtý nàyoYhV, côZKam wQVzcười nhạt:
SHFB- KibaSHFBn, troZKamng su2dtuốt 2wQVz0 wQVznăm quoYhVa oYhVa đSHFBã loYhVàm gìu2dt SHFBđể u2dttrả tu2dthù?
CoYhVâu hỏiu2dt càZKamng khiếnZKam KibaoYhVn u2dtrối u2dttrí hơn,oYhV anu2dth SHFBta u2dtliếm môi:
wQVz- tôi..SHFB.. bu2dtuôn bánZKam, tíu2dtch trữwQVz twQVziền u2dtcủa, oYhVtạo ru2dta mộtu2dt oYhVhệ thốngu2dt tìnhwQVz báu2dto với qoYhVuá nu2dtửa lZKamà u2dtnhững mSHFBcr wQVzlưu vongwQVz, nhữoYhVng kZKamẻ cămwQVz thùoYhV hoYhVay mấtwQVz ZKamlòng tZKamin vớiu2dt lãnh địa...u2dt. u2dtthu thậpwQVz wQVzthông tinwQVz, nuZKamôi sáu2dtt thủ..u2dt..
SHFB- xZKamung quu2dtanh Masa? SHFB– SerinZKama SHFBlên giọngoYhV –oYhV mọiwQVz u2dtnỗ lựcoYhV, cu2dtạm bẫyoYhV, wQVzmọi chúoYhV ýwQVz đwQVzều ZKamdồn hếwQVzt về MwQVzasa hả,SHFB vìZKam aSHFBnh twQVza làZKam pSHFBhần nổiZKam củwQVza câZKamu chuyệSHFBn, lSHFBà noYhVg đóngoYhV vau2dti u2dtkẻ ác.
KibwQVzan koYhVo nóiSHFB gZKamì, cSHFBhỉ oYhVngậm mZKamiệng dZKamấu soYhVự hu2dtoài u2dtnghi oYhVtrong ZKamlòng. u2dtNhà vuSHFBa nSHFBhỏ gậtu2dt gù:
ZKam- đZKamc roYhVồi, XSHFBeza vừaSHFB oYhVbị áZKamm sáZKamt bởioYhV eZKamm traZKami HioYhVka vàwQVz hwQVzai kẻwQVz nwQVzhân oYhVbản wQVzvô tính củawQVz RadSHFBon doYhVo cwQVzha họu2dt tạowQVz ZKamra, HikoYhVa đSHFBã trựcwQVz tiếpSHFB rZKama lệnh,oYhV oYhVvụ ámu2dt sZKamát thất bạu2dti wQVzvà SHFBRadon đãSHFB chếtSHFB. TrướcZKam oYhVkhi tiễnZKam HZKamika wQVzvề ZKamtrời hãyu2dt lộoYhVt kýSHFB wQVzức của SHFBcô twQVza, anwQVzh sẽSHFB cóSHFB câuZKam u2dttrả lờoYhVi choYhVo 2ZKam0 ZKamnăm qu2dtua. ĐâyoYhV ZKamlà lệu2dtnh củaSHFB nhwQVzà vuSHFBa nhỏ. NếuZKam HikZKama oYhVko chếwQVzt, Kibau2dtn FZKamrank, anZKamh soYhVẽ loYhVà u2dtngười phảiu2dt chết.wQVz
CâuZKam nói ZKamnày oYhVlàm koYhVhuôn mặSHFBt vốnu2dt đãZKam oYhVtrắng xoYhVanh củoYhVa KibaoYhVn táoYhVi SHFBnhợt, mắtoYhV au2dtnh tSHFBa mở lớnZKam oYhVdù kwQVzo trôngwQVz thấyZKam gSHFBì, miwQVzệng hZKamé oYhVra, cứnwQVzg đơwQVz loYhVại. Mọiu2dt giảwQVz thwQVziết vều2dt sự oYhVnhầm ZKamlẫn oYhVnào đóu2dt trowQVzng đầuu2dt KiboYhVan biếnoYhV mất,SHFB ZKamthay vàowQVz đóSHFB lSHFBà sựoYhV bànZKamg hoàng. MấtoYhV vàu2dti giZKamây đểSHFB tựZKam trấnwQVz tĩnSHFBh mZKamình, Ku2dtiban SHFBnhíu màyoYhV, mímSHFB môwQVzi, cúiwQVz đầu:
u2dt- vâSHFBng u2dtthưa nu2dtgài. –u2dt giọngSHFB nSHFBói trầmSHFB tu2dtrầm nhưSHFBng lạnwQVzh –SHFB cóoYhV thờiZKam oYhVhạn u2dtko ạ?oYhV
u2dt- nhanZKamh SHFBnhất cóoYhV thể,u2dt noYhVếu kZKamo biếtu2dt SHFBđâu tSHFBân lãnhu2dt cZKamhúa lạiwQVz bịwQVz áSHFBm oYhVsát mộu2dtt lần nữa...ZKam. anSHFBh cZKamó thoYhVể néu2dtm đSHFBá SHFBdấu SHFBtay nhưngoYhV tốtu2dt nhấtSHFB đừnwQVzg ngậmoYhV máoYhVu phuwQVzn người, HikZKama làZKam wQVzmột nZKamhân voYhVật lớn,ZKam hu2dtãy kSHFBhéo léu2dto đừwQVzng gu2dtây sónoYhVg gSHFBió ku2dto cZKamần thiết.
Ku2dtiban SHFBgật đầuSHFB, cZKamhìm dwQVzần vàZKamo sZKamuy oYhVnghĩ nhưSHFB wQVzbị chíoYhVnh oYhVmệnh lệoYhVnh đóoYhV nuốwQVzt cu2dthửng.

XeoYhVza đánoYhVh rơoYhVi cwQVzông văZKamn ZKambổ nhioYhVệm ZKamvới dZKamấu xácSHFB nhậwQVzn đZKamỏ u2dtchót củau2dt wQVzCatarina Luss xuZKamống oYhVbàn koYhVhi đậpoYhV vwQVzào mắwQVzt u2dtcậu wQVzlà SHFB3 ZKamcái tênZKam khówQVz coYhVhấp nhu2dtận SHFBtương ứSHFBng với ZKamcác vZKamị tru2dtí trấnoYhV giu2dtữ SHFBcác cSHFBửa: Odau2dtgi AnohaZKam, kẻoYhV chZKamuyên cZKamung cấZKamp thônZKamg tin u2dtcho wQVzlãnh chúawQVz thànhSHFB ZZKamoo –oYhV cửaSHFB u2dt1; Rafaeu2dtl MoYhVority, tướngoYhV cấpu2dt wQVz3 cou2dtn trai củaZKam mộtoYhV thươngZKam ZKamnhân u2dtgiàu SHFBcó nổiSHFB tiZKamếng ZKamvới cácoYhV thủoYhV đoạnSHFB đioYhV cửaSHFB SHFBsau khôoYhVn khéo wQVz– cửau2dt u2dt2; còwQVzn coYhVửa 4u2dt, nu2dtơi tiếpwQVz giápZKam vZKamới thàwQVznh ZKamGon oYhVđc wQVzgiao cZKamho RSHFBafael Ecossai, u2dtđứa ewQVzm hwQVzọ ZKamxa u2dtkhông thểSHFB mZKamê đcwQVz cwQVzủa XezaoYhV. CoYhVat đaZKamng nghĩZKam cáiu2dt gu2dtì trong đầuSHFB vwQVzậy, cảSHFB bwQVza ZKamcon ngưu2dtời ZKamđó đềuu2dt cóoYhV nhZKamững vấnoYhV đềSHFB kSHFBhó gwQVziải quyếtZKam, khó chấSHFBp nZKamhận nổi,oYhV đặwQVzc bSHFBiệt ZKamlà MoriwQVzty. DwQVzù EcowQVzssai ZKamcó u2dtngang tàoYhVn, hốngu2dt hách, coYhVôn đồu2dt nổoYhVi tiếZKamng thwQVzì ítu2dt roYhVa nóoYhV cũwQVzng oYhVcòn cZKamó oYhVchút thwQVzực oYhVlực, ZKamcòn SHFBbiết chỉ hSHFBuy quu2dtân độu2dti, nhìnu2dt nhSHFBận wQVztình hìoYhVnh, oYhVchứ wQVzMority thì...ZKam. u2dtNgoài AnSHFBoha ra, SHFBhai kSHFBẻ cSHFBòn lạioYhV đềuSHFB wQVzbị đặtoYhV toYhVrong vòSHFBng toYhVròn đwQVzỏ (tứcwQVz lZKamà ZKamthử việc),SHFB u2dtnếu làm SHFBko tốwQVzt cóSHFB toYhVhể bịwQVz wQVzthay SHFBthế bSHFBất cứSHFB lúu2dtc nào.wQVz HSHFBừ, SHFBai oYhVchứ Ecossau2dti u2dtthì Xeza còZKamn lZKamạ ZKamgì, noYhVó ZKamsẽ wQVzko SHFBbao giờoYhV wQVzchịu oYhVrước vàSHFBo thoYhVân nhữngSHFB thứoYhV gâoYhVy phiềnSHFB phức cwQVzó ZKamtính ZKamáp lựcu2dt coYhVao, hoZKamặc giwQVzả vờSHFB chấZKamp nhwQVzận oYhVrồi oYhVquậy toYhVưng mộtu2dt trậnZKam đến mứSHFBc SHFBbị tu2dtống coYhVổ khZKamỏi vịZKam twQVzrí đóoYhV chSHFBo mu2dtà xeZKamm. oYhVThằng nhSHFBãi đówQVz chZKamưa oYhVbao giờ chu2dtịu lZKamàm tZKamheo nhữnZKamg gSHFBì coYhVha mẹwQVz nówQVz sắpSHFB xếZKamp ZKamhay kZKamỳ wQVzvọng SHFBnó u2dtlàm.... mSHFBà oYhVlần thăng SHFBchức nàZKamy u2dtchắc SHFBhọ oYhVphải vuoYhVi mZKamừng vZKamà SHFBhi vọZKamng lSHFBắm SHFBlắm.... làmu2dt ngườwQVzi khác thấZKamt ZKamvọng ZKamlà sởu2dt trườngZKam củau2dt nSHFBó oYhVmà.
wQVz- oYhVthưa ngài..........
Cửa phu2dtòng làmwQVz vwQVziệc mởoYhV bậtZKam ru2dta u2dtko SHFBđc nhẹoYhV nhwQVzàng SHFBcho lwQVzắm, tướngZKam cấpu2dt ZKam4 Rillous, ngưu2dtời nắmwQVz twQVzrong toYhVay SHFBmạng lướZKami tìoYhVnh báoYhVo hoSHFBàn hảooYhV nhấtoYhV thu2dtành Xezata wQVzđi vàooYhV vSHFBới vẻoYhV mặZKamt oYhVkhông thểSHFB hoanoYhVg wQVzmang hơZKamn. ĐówQVzng sậZKamp cửau2dt lạiSHFB oYhVsau lưng, ônwQVzg wQVzta nói:
u2dt- thSHFBưa ngàiSHFB, KZKamiban u2dtFrank đanu2dtg cwQVzó nhữngoYhV độnwQVzg thwQVzái rất ku2dtỳ lạ,SHFB SHFBhắn rúSHFBt quânoYhV ZKamtự ZKamdo ZKamra kSHFBhỏi vưwQVzơng quốoYhVc đưu2dta wQVzhết ZKamvề miềSHFBn tây;oYhV ngừng hếtZKam toYhVất u2dtcả coYhVác ZKamhợp đồngu2dt lZKamàm ăn,SHFB u2dtcác tuyếnoYhV đSHFBường wQVzvận chuyểnu2dt hàngwQVz hóa cônoYhVg kSHFBhai lẫnZKam boYhVí mậtoYhV củaoYhV tậSHFBp đoànZKam ZKamFrank đSHFBến CanadawQVz, Iu2dttalia vàwQVz vSHFBùng đông bwQVzắc nướcu2dt u2dtNga toYhVheo bảnoYhV đồSHFB củaSHFB cu2dton người.wQVz Canadu2dta vàwQVz ItaoYhVlia boYhVị nghu2dti ngờ wQVzlà hSHFBai địaSHFB điểmoYhV đặtu2dt căSHFBn cứSHFB ZKambí mậtSHFB củaoYhV chúZKama tểZKam hắcSHFB áwQVzm, cwQVzòn vùSHFBng đônu2dtg bắc chínhu2dt lSHFBà cửawQVz ngZKamõ dẫnZKam ZKamtới loYhVãnh u2dtđịa mcroYhV. VìZKam lZKamý oYhVdo SHFBnào SHFBđó tênZKam trùoYhVm buôn lậuwQVz nàZKamy đawQVzng cwQVzố tìnhSHFB gâyu2dt ku2dthó wQVzdễ chu2dto wQVzcả chúwQVza tZKamể hắcSHFB áZKamm lu2dtẫn lãnu2dth đwQVzịa mcr, cắtoYhV luu2dtôn wQVznguồn hàoYhVng lậu2dtu ZKamkhổng lu2dtồ khiếnwQVz hSHFBai phZKamía đwQVzều kZKamhốn đSHFBốn. HắnoYhV tu2dtừ chối twQVzhương lượng,ZKam đóoYhVng u2dtcửa kZKamo oYhVtiếp khwQVzách, kwQVzo bồiwQVz thườngwQVz u2dthợp đồngwQVz bịoYhV phá bỏ,SHFB sẵnu2dt sàoYhVng đưwQVza quâoYhVn oYhVtới đànoYhV áoYhVp nếuoYhV đoYhVối oYhVphương oYhVcó đwQVzộng tháioYhV quZKamá khích. NówQVzi wQVztóm lạiZKam, KoYhViban đangoYhV lậtu2dt lọng.ZKam
Xeu2dtza u2dtđảo mắtu2dt wQVzvài wQVzgiây, chuyệoYhVn này wQVzliệu cZKamó liêZKamn quau2dtn gwQVzì wQVzđến voYhViệc XeoYhVza vừaZKam SHFBbị ewQVzm tZKamrai củSHFBa HikSHFBa vàSHFB hZKamai kẻ nhâu2dtn bwQVzản vôwQVz tíwQVznh tấSHFBn cônZKamg khôu2dtng nhỉ.u2dt CắtoYhV hànSHFBg u2dthóa ZKamđến lãnoYhVh wQVzđịa mSHFBcr u2dtư?
wQVz- hắnu2dt buôwQVzn báwQVzn wQVzthứ gZKamì vu2dtới lãnu2dth địa?ZKam
RiZKamllous nhếSHFBch oYhVmép, đâyu2dt SHFBđúng lZKamà câuwQVz hỏiSHFB mSHFBà ôngSHFB chờwQVz đu2dtợi toYhVừ oYhVvị tâwQVzn lãnu2dth chúau2dt lắoYhVm SHFBmưu wQVznhiều kếSHFB đượcoYhV đặtZKam nhiwQVzều kwQVzỳ vọng:
oYhV- đủu2dt u2dtthứ, wQVztừ ZKamquần áZKamo, vảiwQVz vócwQVz, hoYhVóa mĩSHFB ZKamphẩm đếnu2dt sácZKamh vở,u2dt u2dtbáo choYhVí, u2dttranh ảnh... u2dtnhững wQVzthứ đu2dtc oYhVsản xuấtoYhV bSHFBằng SHFBcông ngZKamhệ hiệnSHFB đạoYhVi mu2dtà mcSHFBr ZKamko thZKamể làSHFBm đc hoặcoYhV coYhVó oYhVlàm u2dtđc nhưnoYhVg sảnoYhV xuoYhVất koYhVo đủSHFB tiwQVzêu thu2dtụ vu2dtà... máSHFBu.
ZKamMáu, thứ qoYhVuan trọu2dtng quyếtSHFB địnhoYhV sựZKam sốnSHFBg còu2dtn củwQVza lãnhu2dt địawQVz mwQVzcr, tZKamất nhoYhViên wQVzmột kẻwQVz như u2dtKiban sSHFBẽ u2dtko wQVzthể bỏZKam quSHFBa ZKammón hờSHFBi SHFBđó đcoYhV, nhưnu2dtg u2dtchẳng lẽSHFB lãnhoYhV địaZKam oYhVko còn nhữngSHFB nguu2dtồn hàSHFBng kSHFBhác wQVzhay saowQVz? SHFBRillous tiếpu2dt tụcSHFB mỉmZKam cườoYhVi khu2dti XeZKamza SHFBchớp mắt, cu2dthờ đợi:
oYhV- bu2dtốn nguZKamồn cuZKamng SHFBcấp u2dtmáu oYhVlớn nu2dthất đổu2dt vều2dt ZKamlãnh đSHFBịa wQVzmcr từ ZKam4 cwQVzhâu lụcoYhV lwQVzớn oYhVlà SHFBtập đoàu2dtn ZKamFrank u2dttừ chwQVzâu u2dtmỹ, coYhVông wQVzty KawQVzsa ởoYhV choYhVâu áoYhV, anh SHFBem nhàZKam VintaroYhVi ởoYhV cu2dthâu phSHFBi vu2dtà tậwQVzp đoZKamàn bZKamệnh việnwQVz wQVzXimass ởu2dt u2dtchâu âu.ZKam Trên lýwQVz thuZKamyết, nếuwQVz KiwQVzban noYhVgừng đu2dtổ mu2dtáu ZKamvào lSHFBãnh địaSHFB u2dtthì họwQVz vẫSHFBn cSHFBòn wQVz3 nguồn kia.ZKam..nhưng thựZKamc twQVzế thì....khioYhV Kibu2dtan ru2dta lu2dtệnh SHFBngừng cunwQVzg cấpwQVz máu,u2dt cả oYhV4 nguoYhVồn đềoYhVu bịu2dt oYhVcắt, lãnSHFBh địau2dt chỉSHFB cònZKam nhậZKamn đcoYhV máoYhVu bSHFBán lwQVzẻ.
wQVz- cáioYhV wQVzgì?
XezZKama nhoYhVổm hẳu2dtn ngưu2dtời wQVzdậy. BốoYhVn wQVznguồn cuoYhVng u2dtcấp máuwQVz ku2dto phảwQVzi chu2dtuyện awQVzi ZKamcũng biết nhấoYhVt loYhVà tậpoYhV u2dtđoàn bệnhu2dt viSHFBện SHFBXimass, nơZKami đoYhVã bánwQVz SHFBmáu coYhVho lãnZKamh địawQVz mcoYhVr từ SHFBhơn 20wQVz0 nSHFBăm wQVznay rồiwQVz, u2dtko biếtSHFB bọnSHFB u2dthọ đoYhVã qSHFBua bZKamao nhu2dtiêu đờwQVzi chwQVzủ tSHFBịch nhưng dùu2dt thếu2dt nàu2dto đu2dti choYhVăng nwQVzữa toYhVhì bọnSHFB họu2dt vẫwQVzn sẽoYhV oYhVtiếp tụcSHFB SHFBcung cấpSHFB máuSHFB dài hạoYhVn vu2dtì bộu2dt mwQVzáy ZKamlãnh đạoSHFB tậwQVzp SHFBđoàn nZKamày hầuu2dt hếoYhVt SHFBlà mwQVzcr. CảwQVz KasoYhVa cũngwQVz vậy, bọnSHFB họZKam coYhVó ZKamnguồn kiZKamnh pu2dthí wQVzkhổng lồ,SHFB SHFBcó nềSHFBn tảSHFBng oYhVvững chắc,u2dt ZKamlâu đời,oYhV có ZKamlãnh đạSHFBo loYhVà mcSHFBr, đâuu2dt oYhVthể nu2dtói coYhVắt làwQVz cắu2dtt đc.ZKam KiboYhVan đãZKam ZKamlàm toYhVhế nàwQVzo? Rillous tiếoYhVp tụcu2dt báowQVz cáo:
ZKam- oYhVko biếtZKam hắnSHFB u2dtđã làoYhVm thếSHFB nàoSHFB oYhVnhưng lwQVzãnh địa mcoYhVr gầSHFBn nhưSHFB rơZKami vàou2dt twQVzình trạnZKamg kSHFBhủng hooYhVảng wQVzngay ZKamlập u2dttức u2dtvì quwQVzá sốc.oYhV Lần trướcZKam khwQVzi nZKamgười sóZKami tSHFBấn côngSHFB, nhữngwQVz tu2dtuyến đườngSHFB vậnoYhV chuyểnu2dt máu2dtu oYhVbị chặn, oYhVmáu oYhVko tớiZKam đZKamc lãnhoYhV địZKama nhưZKamng wQVznhà voYhVua mSHFBcr vàSHFB oYhVtầng loYhVớp oYhVquý tộcwQVz thống trịoYhV oYhVcòn cóu2dt sựSHFB chuẩnSHFB bu2dtị, cZKamòn lầnwQVz nàywQVz tSHFBhì quáwQVz bấtoYhV nwQVzgờ. BịwQVz coYhVhặn đườngoYhV khác hoàZKamn toànZKam sSHFBo SHFBvới wQVzviệc bịwQVz ZKamcắt nguồnu2dt.
MắtoYhV XZKameza mởZKam ZKamlớn, wQVzsáng rựZKamc lwQVzên tu2dtia nhìnwQVz thấu2dtu suốt,ZKam tiSHFBnh ZKamtường ZKamtrong vàiu2dt giâSHFBy rồiu2dt tZKamừ từwQVz dịoYhVu lạiu2dt.
oYhV- twQVzhì wQVzra.... –ZKam tâwQVzn lu2dtãnh chúawQVz lẩmu2dt SHFBbẩm oYhVvà wQVzra SHFBlệnh oYhV– tiếpSHFB tụcSHFB thZKameo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.