Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

yKRời khỏi bệnhis9NC7 việnEh8J2S T8xj2LEhành XeEh8J2Szata, is9NC7bỏ m8xj2LEặc XyKeza ởEh8J2S Eh8J2Sđó tEh8J2Shu dọnis9NC7 hậu8xj2LE quảis9NC7 CEh8J2Sat thăngis9NC7 thiên thẳng8xj2LE tớiyK nhyKà KiEh8J2Sban is9NC7Frank, ngis9NC7ôi nhà8xj2LE nyKhỏ xiis9NC7nh xắnis9NC7 vẫ8xj2LEn gọnis9NC7 8xj2LEgàng ngăn nắpyK, sạch8xj2LE 8xj2LEsẽ yKnhư đ8xj2LEc layKu chùyKi quEh8J2Sét dis9NC7ọn thường8xj2LE x8xj2LEuyên. BướcEh8J2S chânEh8J2S và8xj2LEo phòng kháyKch, nEh8J2Sgửi thấyKy mộtyK mùyKi khEh8J2Só chị8xj2LEu, is9NC7Cat nh8xj2LEíu myKày thảis9NC7 mìEh8J2Snh Eh8J2Sxuống gEh8J2Shế. Gonder đayKng ởEh8J2S đây,yK is9NC7mùi củayK h8xj2LEắn vươngyK khắpEh8J2S nyKơi trEh8J2Song phòyKng, ámis9NC7 lis9NC7ên bàis9NC7n ghế, đồyK đạcEh8J2S, cóEh8J2S 8xj2LEvẻ is9NC7như KibaEh8J2Sn đEh8J2Sã để 8xj2LEtên này t8xj2LEự dyKo sửEh8J2S dụng8xj2LE nEh8J2Shà củaEh8J2S mình8xj2LE. ChẳngEh8J2S để8xj2LE CyKat 8xj2LEphải cyKhờ lâu8xj2LE, is9NC7Gonder từEh8J2S trong bướcyK ris9NC7a điềmEh8J2S nh8xj2LEiên nhyKư là8xj2LE chủ8xj2LE 8xj2LEnhà khiếnyK, nEh8J2Shếch mép:
yK- cis9NC7hào.
Eh8J2S- K8xj2LEiban yKđâu?
is9NC7Cat hỏyKi bis9NC7ằng giọnEh8J2Sg sỗyK sàng.8xj2LE GondEh8J2Ser liếmis9NC7 môi:
8xj2LE- thậyKt thôis9NC7 is9NC7lỗ, ítEh8J2S yKra 8xj2LEthì 8xj2LEcô cũ8xj2LEng Eh8J2Snên chàyKo một8xj2LE tiến8xj2LEg sais9NC7u khEh8J2Si biếtis9NC7 nhữngis9NC7 yKviệc tôEh8J2Si 8xj2LEđang l8xj2LEàm chis9NC7ứ?
8xj2LENhững 8xj2LEviệc hEh8J2Sắn đaEh8J2Sng is9NC7làm ư,8xj2LE ám8xj2LE chỉyK việc8xj2LE 8xj2LEbán is9NC7tin tứyKc c8xj2LEho syKở 8xj2LEmật vEh8J2Sụ ấis9NC7y à,8xj2LE Cat nhis9NC7ướm màyis9NC7, việc8xj2LE ấy8xj2LE yKthì liyKên quyKan g8xj2LEì đyKến quyKân độiyK mà8xj2LE CyKat quảnyK 8xj2LElý chứ, cứ8xj2LE giảis9NC7 vờis9NC7 kyKo yKbiết đi:
8xj2LE- việis9NC7c gyKì? yKRúc ná8xj2LEch Kiis9NC7ban đểEh8J2S gEh8J2Siở tròis9NC7 bắtis9NC7 cóc,8xj2LE pháyK ngục8xj2LE à?Eh8J2S
Gondis9NC7er is9NC7sững lạis9NC7i yKmột 8xj2LEchút, nh8xj2LEìn kỹyK CaEh8J2St 8xj2LEvà phyKán 8xj2LEmột cyKâu xis9NC7anh rờn:
Eh8J2S- cEh8J2Sô thaEh8J2Sy đyKổi nhiyKều v8xj2LEà nhais9NC7nh Eh8J2Shơn Eh8J2Stôi yKtưởng, Eh8J2Squá nhanh.yK..... 8xj2LEsao his9NC7ả kyKo thấy đcEh8J2S is9NC7giá tyKrị củ8xj2LEa tôiyK phis9NC7ải kyKo, sa8xj2LEo yKko lịcEh8J2Sh sựyK mis9NC7ột chúis9NC7t đEh8J2Sể nếuyK sa8xj2LEu yKnày có việcis9NC7 cầnis9NC7 đến8xj2LE tEh8J2Shì 8xj2LEchúng yKta is9NC7có thểyK hợ8xj2LEp táyKc is9NC7trong is9NC7vui vyKẻ?
Cis9NC7at 8xj2LEko thấy cóyK gì8xj2LE hEh8J2Say nếu8xj2LE tronEh8J2Sg tưEh8J2Sơng lEh8J2Sai côyK phải8xj2LE hợyKp 8xj2LEtác vis9NC7ới nhữn8xj2LEg kẻis9NC7 nhưyK Gonder. Có8xj2LE thểyK his9NC7ắn kEh8J2So xấuyK is9NC7tính như8xj2LE RayKdic đis9NC7ể kyKo t8xj2LEhể yê8xj2LEu Eh8J2Snổi nyKgười nàEh8J2So, cũng cis9NC7ó thểEh8J2S Eh8J2Shắn kEh8J2So gi8xj2LEết 8xj2LEngười nhiềuyK is9NC7như Rais9NC7i nhưnis9NC7g hyKắn yKcó cáis9NC7i 8xj2LEquá 8xj2LEkhứ phức tạp,8xj2LE 8xj2LEđau thươngis9NC7 đủis9NC7 đểEh8J2S khiếnis9NC7 tâyKm hồyKn is9NC7ko Eh8J2Scòn lànis9NC7h yKlặn, C8xj2LEat 8xj2LEko tEh8J2Shích những ngEh8J2Sười nhưis9NC7 thế,yK kh8xj2LEó đEh8J2Soán, khEh8J2Só khốis9NC7ng yKchế, is9NC7dễ tis9NC7ổn thươyKng.... nhấtis9NC7 làis9NC7 với GonderyK, kẻEh8J2S Eh8J2Ssở hyKữu tyKrí thônEh8J2Sg miyKnh tis9NC7uyệt 8xj2LEvời vàEh8J2S sứcyK mạnyKh đyKáng khiếpEh8J2S sợ. N8xj2LEếu his9NC7ắn chEh8J2Sỉ cộn8xj2LEg yKtác tạm8xj2LE thờiis9NC7 vớiis9NC7 cyKhúa tểis9NC7 this9NC7ì cis9NC7ó lEh8J2Sẽ h8xj2LEắn Eh8J2Sđã chừais9NC7 đường luEh8J2Si chis9NC7o mis9NC7ình, is9NC7đã t8xj2LEính Eh8J2Sđến yKcái ngàis9NC7y báis9NC7n nhữnis9NC7g tiEh8J2Sn tứcEh8J2S yKthu đcis9NC7 is9NC7cho sở mậtyK v8xj2LEụ. N8xj2LEếu is9NC7đã is9NC7tính Eh8J2Stoán, hắnEh8J2S sẽis9NC7 hà8xj2LEnh độngEh8J2S is9NC7thận t8xj2LErọng tr8xj2LEong quEh8J2Sá khứ,8xj2LE mà giyKả syKử đú8xj2LEng nhis9NC7ư 8xj2LEthế thật,is9NC7 sởis9NC7 mậ8xj2LEt vụyK sis9NC7ẽ is9NC7ko thểis9NC7 is9NC7tìm r8xj2LEa bằnyKg cEh8J2Shứng chốn8xj2LEg lại hEh8J2Sắn.... h8xj2LEắn sis9NC7ẽ is9NC7hạn chyKế giếtEh8J2S ngườis9NC7i nếuyK cóyK th8xj2LEể, h8xj2LEành độngEh8J2S 8xj2LEkín kẽ,is9NC7 xó8xj2LEa dấu vết,yK nhậEh8J2Sn trEh8J2Sách nhi8xj2LEệm nhEh8J2Sững vụEh8J2S Eh8J2Smà hắEh8J2Sn is9NC7ko 8xj2LElàm.... nhiềuis9NC7 yKcách tEh8J2Sung hỏa mis9NC7ù lắmEh8J2S. is9NC7Cat lặp8xj2LE lại:
Eh8J2S- Eh8J2SKiban 8xj2LEđâu?
Mặt8xj2LE GyKonder hiệnis9NC7 lyKên chữis9NC7 chán tEh8J2So tướngEh8J2S, sEh8J2Suy nis9NC7ghĩ “cois9NC7n Eh8J2Sbé nàyyK tyKhật khóis9NC7 chịuyK” hiệEh8J2Sn ryKa rõ8xj2LE ris9NC7àng tryKong mắt hắis9NC7n nhưngEh8J2S giọnis9NC7g nyKói vẫnyK đềyKu đều:
is9NC7- 8xj2LEđang ởis9NC7 tris9NC7ong ‘hưEh8J2S v8xj2LEô’ ấy.
Cat rờiis9NC7 mis9NC7ắt khỏiEh8J2S Gondis9NC7er, nhyKìn bis9NC7ức tường8xj2LE đốEh8J2Si diệnEh8J2S vyKà phónEh8J2Sg is9NC7ra mộyKt b8xj2LEùa vis9NC7u is9NC7vơ bằng mắtis9NC7 tácis9NC7 độn8xj2LEg vàEh8J2So lớEh8J2Sp phis9NC7ép thuậyKt bả8xj2LEo yKvệ nyKgôi nhà.8xj2LE is9NC7Chỉ và8xj2LEi Eh8J2Sgiây Eh8J2Ssau, Kiban rơ8xj2LEi ậ8xj2LEp Eh8J2Sxuống gyKiữa pyKhòng khách,yK đ8xj2LEứng lù8xj2LE yKlù trướis9NC7c mặt8xj2LE yKcô với8xj2LE bộEh8J2S dạng chỉnh8xj2LE is9NC7chu kh8xj2LEông is9NC7thể đẹpEh8J2S tyKrai Eh8J2Shơn nhis9NC7ư vừais9NC7 ởyK m8xj2LEột cEh8J2Suộc is9NC7họp Eh8J2Squan trọngyK v8xj2LEề. Thổi gis9NC7ió yKvào CaEh8J2St đ8xj2LEể đả8xj2LEm bảis9NC7o kEh8J2So có8xj2LE g8xj2LEì nhầEh8J2Sm lyKẫn, 8xj2LEKiban is9NC7đi tới:
yK- e8xj2LEm gyKọi aEh8J2Snh yKà? Có8xj2LE chuis9NC7yện gìis9NC7 thế?8xj2LE
Cais9NC7t is9NC7ko t8xj2LErả l8xj2LEời is9NC7ngay màyK điyKềm tĩnEh8J2Sh qyKuan yKsát KEh8J2Siban, dướiEh8J2S cEh8J2Son mắt8xj2LE củis9NC7a is9NC7một mcr, Kib8xj2LEan làEh8J2S Eh8J2Scái gis9NC7ì đóis9NC7 kyKhác thyKường yKthật đángEh8J2S chánEh8J2S. is9NC7Mcr yKlai myKà Eh8J2Sko 8xj2LEcó sức mạnEh8J2Sh is9NC7cơ Eh8J2Sbắp, nhợtyK nhạis9NC7t yKxanh 8xj2LExao nhưis9NC7 t8xj2LEàu lEh8J2Sá thiếu8xj2LE nắEh8J2Sng lEh8J2Sâu n8xj2LEgày, đ8xj2LEụng một yKcái lEh8J2Sà p8xj2LEhải ngyKồi xEh8J2Se 8xj2LElăn, đụngis9NC7 t8xj2LEhêm cá8xj2LEi nEh8J2Sữa this9NC7ì ngấtEh8J2S xỉu..Eh8J2S... n8xj2LEhưng Catarina Lusis9NC7s lyKại nyKhìn is9NC7thấy mộ8xj2LEt cEh8J2Son người8xj2LE khác8xj2LE hoànEh8J2S t8xj2LEoàn. K8xj2LEo cóis9NC7 a8xj2LEi chis9NC7ạm tới gầ8xj2LEn is9NC7sự is9NC7thần tEh8J2Shánh is9NC7hoàn mỹ8xj2LE Eh8J2Snhư Kiba8xj2LEn, một8xj2LE p8xj2LEháp sư8xj2LE đis9NC7c Eh8J2Scoi lEh8J2Sà vĩEh8J2S đạis9NC7i nếu k8xj2LEo xé8xj2LEt đếnyK khíaEh8J2S cạ8xj2LEch nàois9NC7 khá8xj2LEc is9NC7ngoài pis9NC7hép tyKhuật. Gonde8xj2LEr tEh8J2Sự giáyKc is9NC7rời khỏi phòng8xj2LE khác8xj2LEh is9NC7đi xyKuống tầEh8J2Sng 8xj2LEhầm. CayKt is9NC7lên tiếis9NC7ng sa8xj2LEu khEh8J2Si biết8xj2LE rEh8J2Sõ rằngis9NC7 cửa yKsập củaEh8J2S tầ8xj2LEng hầm8xj2LE yKđã đóis9NC7ng lại:
8xj2LE- Eh8J2Sanh yKvẫn đaEh8J2Sng tuEh8J2Sân is9NC7theo lời8xj2LE t8xj2LEhề đãis9NC7 lậ8xj2LEp vớyKi XEh8J2Seza đấyis9NC7 chứ?yK
C8xj2LEâu hỏyKi dường8xj2LE nhis9NC7ư khôEh8J2Sn khyKéo Eh8J2Svà n8xj2LEhẹ nhànEh8J2Sg is9NC7hơn nhữngis9NC7 gEh8J2Sì KiyKban tưởis9NC7ng, anEh8J2Sh is9NC7ta mỉmyK 8xj2LEcười gậ8xj2LEt đầu.Eh8J2S Cis9NC7at yKtiếp tục:
is9NC7- v8xj2LEà vẫnis9NC7 Eh8J2Stuân th8xj2LEeo lờiEh8J2S thề8xj2LE Eh8J2Strung thànhyK Eh8J2Sphục v8xj2LEụ đãis9NC7 lậpEh8J2S trướyKc Eh8J2Sđó 8xj2LEvới n8xj2LEhà Eh8J2Svua nhỏ....
yK- tấtyK nhiên...yK. –yK K8xj2LEiban ngắtis9NC7 lờiis9NC7 –Eh8J2S riê8xj2LEng lờEh8J2Si th8xj2LEề v8xj2LEới t8xj2LErung th8xj2LEành với8xj2LE nhàyK vyKua nhỏis9NC7 nếu8xj2LE Eh8J2Sa Eh8J2Svi phyKạm sEh8J2Sẽ yKmất mạng.is9NC7
Gậtis9NC7 Eh8J2Sđầu, is9NC7Serina vuốtyK tóc.8xj2LE
yK- Kibis9NC7an FrEh8J2Sank, h8xj2LEãy g8xj2LEiết H8xj2LEika Curytanusis9NC7, cắyKt đầu8xj2LE yKtreo tEh8J2Srước is9NC7cổng ‘nhyKà tis9NC7hờ tháEh8J2Snh’ tạiyK Lãnh8xj2LE đis9NC7ịa mc8xj2LEr chyKo is9NC7ta.
MắtEh8J2S KibayKn tốiEh8J2S sầmEh8J2S lyKại nyKhư vừa8xj2LE nEh8J2Shận đcEh8J2S 8xj2LEhung tinis9NC7, an8xj2LEh tyKa nghiEh8J2Sêng đầu:
Eh8J2S- His9NC7ika is9NC7ư? ByKà yKta đã8xj2LE làis9NC7m chyKuyện gyKì đến8xj2LE nỗyKi phải8xj2LE nhyKận cyKái yKchết?
Serinis9NC7a ngạcyK nhiêis9NC7n khEh8J2Si 8xj2LEnghe câu8xj2LE hỏiEh8J2S v8xj2LEô is9NC7lý n8xj2LEày, Eh8J2Scô c8xj2LEười nhạt:
Eh8J2S- KiyKban, trois9NC7ng s8xj2LEuốt Eh8J2S20 Eh8J2Snăm Eh8J2Squa yKa đã8xj2LE is9NC7làm Eh8J2Sgì đểis9NC7 trảEh8J2S thùyK?
Câis9NC7u hỏiEh8J2S 8xj2LEcàng khiis9NC7ến KyKiban ris9NC7ối is9NC7trí hơyKn, ais9NC7nh is9NC7ta liếm8xj2LE môi:
8xj2LE- is9NC7tôi.... buôyKn bis9NC7án, tícyKh trữ8xj2LE 8xj2LEtiền c8xj2LEủa, 8xj2LEtạo is9NC7ra một8xj2LE hệis9NC7 tis9NC7hống tìn8xj2LEh báis9NC7o với qis9NC7uá nửais9NC7 l8xj2LEà nyKhững mcyKr lưu8xj2LE voyKng, nhyKững kis9NC7ẻ cyKăm thùis9NC7 h8xj2LEay mấ8xj2LEt lòngEh8J2S t8xj2LEin vớ8xj2LEi lãnh địa....8xj2LE is9NC7thu is9NC7thập thEh8J2Sông tEh8J2Sin, nuôyKi yKsát thủ....8xj2LE
Eh8J2S- xuyKng quanEh8J2Sh Masa? –yK SEh8J2Serina lyKên giọngis9NC7 –Eh8J2S mọi8xj2LE nỗEh8J2S lựcyK, cEh8J2Sạm bẫy,is9NC7 m8xj2LEọi chú8xj2LE is9NC7ý đều8xj2LE dồ8xj2LEn hếtEh8J2S về MEh8J2Sasa h8xj2LEả, vìEh8J2S is9NC7anh yKta làyK phần8xj2LE nổiEh8J2S của8xj2LE câEh8J2Su chuis9NC7yện, lis9NC7à nis9NC7g đóngis9NC7 va8xj2LEi kẻEh8J2S ác.
Kiba8xj2LEn yKko nóiis9NC7 gìyK, 8xj2LEchỉ ngyKậm miệnis9NC7g dấEh8J2Su syKự hoàyKi 8xj2LEnghi tEh8J2Srong Eh8J2Slòng. Nh8xj2LEà is9NC7vua nhỏEh8J2S gật8xj2LE gù:
8xj2LE- 8xj2LEđc rồiEh8J2S, Eh8J2SXeza vừayK bis9NC7ị 8xj2LEám syKát bởis9NC7i yKem tr8xj2LEai Hikis9NC7a vEh8J2Sà hEh8J2Sai is9NC7kẻ nhâyKn 8xj2LEbản v8xj2LEô tính của8xj2LE RadyKon dEh8J2So 8xj2LEcha họis9NC7 tạis9NC7o rayK, is9NC7Hika đãyK trựcyK tiếpis9NC7 ryKa lệnh8xj2LE, vụyK áis9NC7m sáis9NC7t thất bEh8J2Sại yKvà Ris9NC7adon đãEh8J2S chết.yK TryKước khis9NC7i t8xj2LEiễn Eh8J2SHika vềyK tr8xj2LEời hãyEh8J2S l8xj2LEột ký8xj2LE is9NC7ức của côis9NC7 tEh8J2Sa, yKanh syKẽ cóis9NC7 câis9NC7u 8xj2LEtrả lờis9NC7i 8xj2LEcho 2yK0 năyKm q8xj2LEua. 8xj2LEĐây yKlà lệis9NC7nh cis9NC7ủa nhàyK vEh8J2Sua nhỏ. NếuyK HikyKa 8xj2LEko 8xj2LEchết, K8xj2LEiban 8xj2LEFrank, a8xj2LEnh sẽEh8J2S lyKà ngườ8xj2LEi phảyKi chyKết.
CEh8J2Sâu nói nàyKy is9NC7làm khuôEh8J2Sn mEh8J2Sặt vốnis9NC7 đãyK 8xj2LEtrắng xais9NC7nh cEh8J2Sủa KiyKban táiEh8J2S nh8xj2LEợt, mắt8xj2LE aEh8J2Snh yKta mở yKlớn dùis9NC7 is9NC7ko t8xj2LErông thấyKy is9NC7gì, miệngEh8J2S is9NC7hé ris9NC7a, cứyKng is9NC7đơ lại.is9NC7 MọiyK 8xj2LEgiả thiết8xj2LE vyKề sự nhầEh8J2Sm yKlẫn nàis9NC7o đóis9NC7 t8xj2LErong đầuEh8J2S Kib8xj2LEan biếEh8J2Sn mất,yK Eh8J2Sthay vEh8J2Sào đóis9NC7 là8xj2LE sự8xj2LE bis9NC7àng hoàng. MấtyK vyKài giâyEh8J2S is9NC7để t8xj2LEự Eh8J2Strấn tĩnyKh mìnhEh8J2S, 8xj2LEKiban Eh8J2Snhíu mày,is9NC7 is9NC7mím môiEh8J2S, 8xj2LEcúi đầu:
is9NC7- is9NC7vâng yKthưa ngàis9NC7i. –Eh8J2S giọng8xj2LE 8xj2LEnói tryKầm trầmis9NC7 nhưyKng lạis9NC7nh 8xj2LE– cóEh8J2S thờiyK hạn8xj2LE 8xj2LEko ạ?is9NC7
Eh8J2S- nyKhanh nh8xj2LEất cóis9NC7 tEh8J2Shể, nếu8xj2LE 8xj2LEko biết8xj2LE đis9NC7âu 8xj2LEtân yKlãnh chúyKa lạiis9NC7 bịyK ám8xj2LE Eh8J2Ssát mộtis9NC7 lần nữa....Eh8J2S 8xj2LEanh cis9NC7ó thểis9NC7 némyK đáyK dấis9NC7u t8xj2LEay nhưng8xj2LE tố8xj2LEt nhấEh8J2St đừngEh8J2S ngậmyK máEh8J2Su phuis9NC7n người, Hi8xj2LEka l8xj2LEà mEh8J2Sột nhânEh8J2S vậyKt lớn,8xj2LE hãyis9NC7 khéois9NC7 léoyK is9NC7đừng g8xj2LEây sóis9NC7ng gióis9NC7 8xj2LEko cầyKn thiết.
Ki8xj2LEban gậyKt đầu,8xj2LE chìmis9NC7 dầyKn vàois9NC7 8xj2LEsuy nghĩEh8J2S nhyKư byKị chíyKnh mis9NC7ệnh lis9NC7ệnh 8xj2LEđó nEh8J2Suốt chửngyK.

Xe8xj2LEza đánh8xj2LE rơiis9NC7 côn8xj2LEg vănyK b8xj2LEổ yKnhiệm vớ8xj2LEi dấuEh8J2S xis9NC7ác nhậ8xj2LEn đỏ8xj2LE cyKhót củayK Catar8xj2LEina Luss is9NC7xuống yKbàn yKkhi đ8xj2LEập vàyKo mắtEh8J2S cậ8xj2LEu Eh8J2Slà Eh8J2S3 8xj2LEcái tyKên yKkhó ch8xj2LEấp nhậnEh8J2S tươ8xj2LEng ứng8xj2LE với cácyK vEh8J2Sị tr8xj2LEí trấnis9NC7 giữis9NC7 cáEh8J2Sc 8xj2LEcửa: Ois9NC7dagi Anois9NC7ha, kẻyK cEh8J2Shuyên cun8xj2LEg cấ8xj2LEp thônyKg tin is9NC7cho lãEh8J2Snh Eh8J2Schúa tyKhành ZoEh8J2So is9NC7– cửyKa 8xj2LE1; Ra8xj2LEfael MorityyK, 8xj2LEtướng cấpis9NC7 8xj2LE3 coEh8J2Sn trai 8xj2LEcủa is9NC7một thương8xj2LE nEh8J2Shân già8xj2LEu cóis9NC7 nổiEh8J2S tiếngEh8J2S Eh8J2Svới cácis9NC7 thủ8xj2LE đoyKạn đEh8J2Si cEh8J2Sửa saEh8J2Su kyKhôn khéo –is9NC7 8xj2LEcửa is9NC72; còyKn 8xj2LEcửa 8xj2LE4, nơiEh8J2S tiếpyK g8xj2LEiáp vEh8J2Sới t8xj2LEhành 8xj2LEGon đcis9NC7 gi8xj2LEao cyKho RaEh8J2Sfael Ecossai, đứ8xj2LEa e8xj2LEm Eh8J2Shọ xEh8J2Sa khônEh8J2Sg thể8xj2LE 8xj2LEmê đ8xj2LEc c8xj2LEủa Xezais9NC7. Eh8J2SCat Eh8J2Sđang ng8xj2LEhĩ cáyKi gìyK trong Eh8J2Sđầu vậ8xj2LEy, cảis9NC7 b8xj2LEa c8xj2LEon ngườis9NC7i yKđó đều8xj2LE cEh8J2Só nhis9NC7ững vấn8xj2LE đyKề khóyK giảis9NC7i quyết,is9NC7 khó cyKhấp nhyKận nổiis9NC7, đis9NC7ặc biệtyK is9NC7là Mis9NC7ority. Eh8J2SDù EcossayKi cis9NC7ó Eh8J2Sngang 8xj2LEtàn, hốngyK hách, cis9NC7ôn is9NC7đồ nổiis9NC7 Eh8J2Stiếng 8xj2LEthì íis9NC7t is9NC7ra Eh8J2Snó cũnis9NC7g cEh8J2Sòn cis9NC7ó chútEh8J2S thựcEh8J2S yKlực, còEh8J2Sn biếEh8J2St chỉ h8xj2LEuy qEh8J2Suân 8xj2LEđội, nis9NC7hìn yKnhận tìnEh8J2Sh Eh8J2Shình, cyKhứ Mor8xj2LEity thì....Eh8J2S yKNgoài yKAnoha ra, hais9NC7i kẻ8xj2LE cEh8J2Sòn lạiyK đềuEh8J2S yKbị đặtis9NC7 t8xj2LErong Eh8J2Svòng trònEh8J2S is9NC7đỏ (tức8xj2LE yKlà thửEh8J2S việc)Eh8J2S, nếu8xj2LE làm 8xj2LEko 8xj2LEtốt cóyK th8xj2LEể bị8xj2LE this9NC7ay thếyK Eh8J2Sbất Eh8J2Scứ lEh8J2Súc nàEh8J2So. Hừ,is9NC7 8xj2LEai ch8xj2LEứ Ecos8xj2LEsai tEh8J2Shì Xeza is9NC7còn lạyK is9NC7gì, nEh8J2Só sẽEh8J2S yKko 8xj2LEbao Eh8J2Sgiờ chịuis9NC7 rưEh8J2Sớc vàis9NC7o thâ8xj2LEn nhữngEh8J2S t8xj2LEhứ gâ8xj2LEy phiềyKn phức is9NC7có tínEh8J2Sh ápEh8J2S l8xj2LEực c8xj2LEao, hoặ8xj2LEc gi8xj2LEả vờEh8J2S chấpis9NC7 nhis9NC7ận rồEh8J2Si is9NC7quậy tis9NC7ưng Eh8J2Smột trận8xj2LE đến mứcyK bị8xj2LE t8xj2LEống cổis9NC7 kEh8J2Shỏi yKvị trí8xj2LE đóyK chis9NC7o is9NC7mà xem8xj2LE. ThằEh8J2Sng yKnhãi đEh8J2Só chưais9NC7 bayKo giờ chyKịu l8xj2LEàm tEh8J2Sheo những8xj2LE gEh8J2Sì cis9NC7ha mẹEh8J2S 8xj2LEnó sắpEh8J2S xếp8xj2LE hais9NC7y kỳyK vọyKng is9NC7nó làyKm.... 8xj2LEmà lần8xj2LE thăng cEh8J2Shức nàyEh8J2S chắcEh8J2S h8xj2LEọ phảEh8J2Si vu8xj2LEi mừnis9NC7g và8xj2LE 8xj2LEhi 8xj2LEvọng lắis9NC7m lắm...8xj2LE. làmEh8J2S ngườyKi khác thấtis9NC7 vọnyKg lis9NC7à 8xj2LEsở trườis9NC7ng yKcủa nyKó màEh8J2S.
is9NC7- thưayK ngài..........
Cửa pyKhòng làmEh8J2S việcis9NC7 mở8xj2LE bậtis9NC7 rEh8J2Sa k8xj2LEo đcis9NC7 yKnhẹ nis9NC7hàng chyKo lắmis9NC7, tEh8J2Sướng cấpyK yK4 Rillous, nEh8J2Sgười nắmyK 8xj2LEtrong Eh8J2Stay myKạng lướiyK is9NC7tình byKáo hoàis9NC7n hảoyK nhấtis9NC7 thànhis9NC7 Xezata điyK vàis9NC7o vớiis9NC7 vEh8J2Sẻ mặtEh8J2S yKkhông thểis9NC7 Eh8J2Shoang m8xj2LEang hơn.is9NC7 Eh8J2SĐóng yKsập cửayK lạiis9NC7 8xj2LEsau lưng, ôngEh8J2S tis9NC7a nói:
yK- thư8xj2LEa yKngài, KyKiban Fis9NC7rank 8xj2LEđang yKcó Eh8J2Snhững is9NC7động thái8xj2LE rất 8xj2LEkỳ lis9NC7ạ, hEh8J2Sắn ryKút qyKuân tEh8J2Sự dEh8J2So rEh8J2Sa khỏiEh8J2S vươngEh8J2S quốyKc đưa8xj2LE hếtyK vềyK m8xj2LEiền tâyis9NC7; ngừng yKhết tấtis9NC7 cảEh8J2S cis9NC7ác 8xj2LEhợp đồnyKg làmis9NC7 8xj2LEăn, cyKác tuyếnyK đườngyK vậyKn chuyểnEh8J2S hànEh8J2Sg hóa cônis9NC7g kyKhai lyKẫn Eh8J2Sbí 8xj2LEmật củEh8J2Sa tEh8J2Sập đEh8J2Soàn FEh8J2Srank đếnyK CyKanada, ItalEh8J2Sia vEh8J2Sà vùngis9NC7 đông b8xj2LEắc nưEh8J2Sớc Ng8xj2LEa theEh8J2So bảnEh8J2S đyKồ của8xj2LE Eh8J2Scon người.Eh8J2S Eh8J2SCanada vyKà Ital8xj2LEia bị8xj2LE ngis9NC7hi ngờ là8xj2LE haEh8J2Si đEh8J2Sịa Eh8J2Sđiểm đặtyK 8xj2LEcăn 8xj2LEcứ byKí mis9NC7ật củayK chúyKa tểEh8J2S hắcyK ám,8xj2LE c8xj2LEòn vùngEh8J2S đ8xj2LEông bắc cis9NC7hính làis9NC7 cử8xj2LEa n8xj2LEgõ is9NC7dẫn t8xj2LEới is9NC7lãnh yKđịa myKcr. Vìis9NC7 8xj2LElý yKdo is9NC7nào đyKó tê8xj2LEn tryKùm buôn lậuEh8J2S is9NC7này đanis9NC7g yKcố tìnis9NC7h gyKây khó8xj2LE dễis9NC7 c8xj2LEho cảis9NC7 cyKhúa t8xj2LEể hắ8xj2LEc áyKm lEh8J2Sẫn lãnis9NC7h đyKịa mcr, cắtyK Eh8J2Sluôn nguồnyK hàis9NC7ng lậuis9NC7 khổngis9NC7 lồis9NC7 8xj2LEkhiến hais9NC7i phEh8J2Sía đềuyK khốnis9NC7 đốn.Eh8J2S Hắ8xj2LEn từ8xj2LE chối thươis9NC7ng lượng,8xj2LE đó8xj2LEng cửyKa kEh8J2So tiyKếp khácis9NC7h, yKko bồiEh8J2S this9NC7ường hEh8J2Sợp đồEh8J2Sng bịis9NC7 phá bỏEh8J2S, Eh8J2Ssẵn sàng8xj2LE đư8xj2LEa qyKuân tyKới đànEh8J2S is9NC7áp 8xj2LEnếu đốiis9NC7 phươis9NC7ng cyKó độngyK is9NC7thái 8xj2LEquá khích. Nó8xj2LEi tómyK lại,yK KiEh8J2Sban đayKng yKlật lọngyK.
Eh8J2SXeza đảyKo mắtyK is9NC7vài giâyEh8J2S, ch8xj2LEuyện này liệis9NC7u cis9NC7ó is9NC7liên yKquan 8xj2LEgì yKđến viEh8J2Sệc XeEh8J2Sza vừa8xj2LE bịEh8J2S eEh8J2Sm trais9NC7i củaEh8J2S Hi8xj2LEka yKvà yKhai kẻ nhyKân 8xj2LEbản Eh8J2Svô tíis9NC7nh tấn8xj2LE cEh8J2Sông khôyKng n8xj2LEhỉ. CắyKt hànis9NC7g hóais9NC7 đếnyK lãis9NC7nh địyKa m8xj2LEcr ưyK?
8xj2LE- hắnyK 8xj2LEbuôn bis9NC7án thứEh8J2S Eh8J2Sgì vớyKi Eh8J2Slãnh đEh8J2Sịa?
RillouEh8J2Ss nhis9NC7ếch mép,8xj2LE 8xj2LEđây đún8xj2LEg yKlà Eh8J2Scâu hỏiis9NC7 màis9NC7 ônyKg chEh8J2Sờ đợiyK từEh8J2S Eh8J2Svị yKtân yKlãnh chúais9NC7 lyKắm is9NC7mưu nh8xj2LEiều kế8xj2LE đượcEh8J2S đặtis9NC7 nhis9NC7iều kỳEh8J2S vọng:
Eh8J2S- Eh8J2Sđủ tEh8J2Shứ, is9NC7từ Eh8J2Squần Eh8J2Sáo, Eh8J2Svải vóis9NC7c, hóa8xj2LE mĩis9NC7 p8xj2LEhẩm đếnyK sác8xj2LEh vEh8J2Sở, báoEh8J2S Eh8J2Schí, tis9NC7ranh ảnh... nh8xj2LEững t8xj2LEhứ đc8xj2LE sảnEh8J2S xuấtyK is9NC7bằng côEh8J2Sng nghệEh8J2S hEh8J2Siện đạiEh8J2S is9NC7mà mcis9NC7r k8xj2LEo th8xj2LEể làmyK đc hoặcis9NC7 is9NC7có làmEh8J2S đc8xj2LE n8xj2LEhưng sảnis9NC7 xuấtEh8J2S yKko đ8xj2LEủ Eh8J2Stiêu thụEh8J2S vàis9NC7... máyKu.
MáuEh8J2S, thứ qu8xj2LEan trọEh8J2Sng is9NC7quyết đyKịnh is9NC7sự sốnyKg còis9NC7n củayK lEh8J2Sãnh địis9NC7a Eh8J2Smcr, tấ8xj2LEt nhiêEh8J2Sn mộtyK kẻis9NC7 như 8xj2LEKiban is9NC7sẽ kEh8J2So thểyK yKbỏ 8xj2LEqua móyKn hời8xj2LE đóEh8J2S đc,Eh8J2S nhưyKng chEh8J2Sẳng lẽEh8J2S is9NC7lãnh địaEh8J2S kyKo còn những8xj2LE ngu8xj2LEồn hàngis9NC7 khyKác 8xj2LEhay syKao? Rilis9NC7lous tiếEh8J2Sp tụis9NC7c mEh8J2Sỉm c8xj2LEười yKkhi Xeis9NC7za 8xj2LEchớp mắt, chyKờ đợi:
yK- bốnis9NC7 ngis9NC7uồn 8xj2LEcung 8xj2LEcấp mis9NC7áu lớnyK nhấis9NC7t đyKổ vis9NC7ề l8xj2LEãnh đyKịa is9NC7mcr từ 8xj2LE4 cEh8J2Shâu yKlục yKlớn is9NC7là tis9NC7ập đoànis9NC7 Frais9NC7nk từ8xj2LE c8xj2LEhâu mỹ,8xj2LE cis9NC7ông t8xj2LEy Eh8J2SKasa ởEh8J2S châEh8J2Su á,yK anh yKem nhis9NC7à Vinta8xj2LEri ởEh8J2S châuis9NC7 ph8xj2LEi và8xj2LE tEh8J2Sập Eh8J2Sđoàn bện8xj2LEh việ8xj2LEn XyKimass ởyK châuis9NC7 yKâu. Trên is9NC7lý thuyếtyK, nếu8xj2LE Kiis9NC7ban ngừng8xj2LE đổis9NC7 m8xj2LEáu 8xj2LEvào lãnhis9NC7 địais9NC7 thìis9NC7 họEh8J2S vyKẫn Eh8J2Scòn Eh8J2S3 nguồn is9NC7kia...nhưng thực8xj2LE tis9NC7ế thìyK....khi KibaEh8J2Sn yKra lện8xj2LEh ngừ8xj2LEng is9NC7cung cấpEh8J2S máu8xj2LE, cả 8xj2LE4 nguồnyK đề8xj2LEu 8xj2LEbị cắt,Eh8J2S 8xj2LElãnh địais9NC7 Eh8J2Schỉ Eh8J2Scòn 8xj2LEnhận đc8xj2LE is9NC7máu bis9NC7án lẻ.Eh8J2S
Eh8J2S- 8xj2LEcái gì?8xj2LE
XyKeza nhis9NC7ổm is9NC7hẳn yKngười dậy.Eh8J2S BốnyK ngEh8J2Suồn cis9NC7ung cấp8xj2LE máEh8J2Su is9NC7ko ph8xj2LEải chuyệnis9NC7 aEh8J2Si cũng8xj2LE biết nhấtis9NC7 lis9NC7à tập8xj2LE đoàn8xj2LE bệnis9NC7h viện8xj2LE Xiis9NC7mass, nơyKi đãis9NC7 bEh8J2Sán máis9NC7u cyKho 8xj2LElãnh đ8xj2LEịa mcEh8J2Sr từ h8xj2LEơn 2yK00 nămyK na8xj2LEy rồi,is9NC7 8xj2LEko biếtis9NC7 bọn8xj2LE is9NC7họ đã8xj2LE q8xj2LEua is9NC7bao nhiEh8J2Sêu đờiyK chủ8xj2LE tịchEh8J2S nhưng dis9NC7ù is9NC7thế nyKào điyK Eh8J2Schăng nữyKa this9NC7ì bọyKn họis9NC7 vẫis9NC7n 8xj2LEsẽ tiếp8xj2LE tục8xj2LE c8xj2LEung cis9NC7ấp máuyK dài hạyKn yKvì bộEh8J2S máyKy Eh8J2Slãnh đạo8xj2LE tậpis9NC7 đoà8xj2LEn nàyyK yKhầu hếyKt lEh8J2Sà mcyKr. CảyK 8xj2LEKasa cũn8xj2LEg vậy, bọyKn họis9NC7 cóEh8J2S ngEh8J2Suồn kis9NC7inh phíEh8J2S khổngis9NC7 lồ,8xj2LE 8xj2LEcó nềyKn tảEh8J2Sng Eh8J2Svững yKchắc, lâuis9NC7 đời8xj2LE, có Eh8J2Slãnh đạ8xj2LEo lis9NC7à mcryK, đis9NC7âu tEh8J2Shể nyKói cắEh8J2St lyKà cắtEh8J2S đcis9NC7. K8xj2LEiban đis9NC7ã lEh8J2Sàm thếyK nào?yK Rillous tiếpis9NC7 tụis9NC7c báis9NC7o cáo:
is9NC7- Eh8J2Sko b8xj2LEiết yKhắn đyKã Eh8J2Slàm tis9NC7hế nà8xj2LEo nhưngyK lãn8xj2LEh địa mc8xj2LEr gầ8xj2LEn nhưyK rơi8xj2LE Eh8J2Svào tìyKnh trạ8xj2LEng khủngyK hoảyKng ngyKay lậpyK tứcEh8J2S 8xj2LEvì quEh8J2Sá sốis9NC7c. Lần trướcis9NC7 is9NC7khi ngườiyK yKsói tấis9NC7n yKcông, nis9NC7hững tuyếnEh8J2S đưEh8J2Sờng Eh8J2Svận yKchuyển máuyK Eh8J2Sbị chặn, má8xj2LEu Eh8J2Sko Eh8J2Stới Eh8J2Sđc lEh8J2Sãnh 8xj2LEđịa 8xj2LEnhưng nhàEh8J2S vEh8J2Sua mEh8J2Scr yKvà tầis9NC7ng lớpis9NC7 qyKuý tộis9NC7c thống trịyK Eh8J2Scòn cóEh8J2S sis9NC7ự ch8xj2LEuẩn bịis9NC7, 8xj2LEcòn lầnEh8J2S nàyis9NC7 tis9NC7hì qu8xj2LEá bEh8J2Sất ngờ.is9NC7 BEh8J2Sị yKchặn đườnEh8J2Sg khác hoàn8xj2LE tyKoàn s8xj2LEo Eh8J2Svới v8xj2LEiệc bịis9NC7 cis9NC7ắt nguồnEh8J2S.
Mắ8xj2LEt XeyKza mở8xj2LE lEh8J2Sớn, sánis9NC7g rựcis9NC7 lyKên tiyKa nhìyKn th8xj2LEấu suốt,yK tis9NC7inh tư8xj2LEờng tronyKg và8xj2LEi giâyEh8J2S 8xj2LErồi 8xj2LEtừ is9NC7từ dịuyK lại.8xj2LE
Eh8J2S- tEh8J2Shì Eh8J2Sra.... –8xj2LE tânyK lEh8J2Sãnh 8xj2LEchúa lẩmyK bẩis9NC7m vis9NC7à ryKa yKlệnh –Eh8J2S Eh8J2Stiếp yKtục theis9NC7o dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.