Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bQriUệnh vBQVYtD2Jiện ThàdpyWw8hRnh XezadpyWw8hRta, bỏBQVYtD2J mặcdpyWw8hR XeQriUza ởBQVYtD2J đóBQVYtD2J tQriUhu dọQriUn hậBQVYtD2Ju dpyWw8hRquả CBQVYtD2Jat thQriUăng thiên tdpyWw8hRhẳng tớdpyWw8hRi nhàBQVYtD2J dpyWw8hRKiban FraQriUnk, ngôiBQVYtD2J ndpyWw8hRhà BQVYtD2Jnhỏ xiBQVYtD2Jnh xBQVYtD2Jắn QriUvẫn dpyWw8hRgọn gàngBQVYtD2J ngăn nắp,dpyWw8hR sạdpyWw8hRch sdpyWw8hRẽ QriUnhư QriUđc laBQVYtD2Ju chùBQVYtD2Ji dpyWw8hRquét dọdpyWw8hRn thườngQriU xuyêdpyWw8hRn. BướcQriU châQriUn vàoQriU phòng khQriUách, ngửidpyWw8hR thBQVYtD2Jấy mộtQriU mùiQriU khQriUó chịu,BQVYtD2J dpyWw8hRCat nhíBQVYtD2Ju màyBQVYtD2J thảQriU mìnhBQVYtD2J xuốQriUng gBQVYtD2Jhế. Gonder đaQriUng BQVYtD2Jở đây,QriU mBQVYtD2Jùi BQVYtD2Jcủa hắnQriU vươngdpyWw8hR khắpQriU nơQriUi dpyWw8hRtrong BQVYtD2Jphòng, ádpyWw8hRm dpyWw8hRlên bàndpyWw8hR ghế, đBQVYtD2Jồ đạc,QriU QriUcó vẻQriU nhưBQVYtD2J QriUKiban đQriUã để tQriUên này BQVYtD2Jtự dBQVYtD2Jo sdpyWw8hRử dụQriUng dpyWw8hRnhà cBQVYtD2Jủa dpyWw8hRmình. CQriUhẳng đểdpyWw8hR CBQVYtD2Jat pdpyWw8hRhải chBQVYtD2Jờ lQriUâu, BQVYtD2JGonder tdpyWw8hRừ trong bướcdpyWw8hR dpyWw8hRra điềmQriU nhiênQriU nhBQVYtD2Jư lQriUà cdpyWw8hRhủ nhdpyWw8hRà kBQVYtD2Jhiến, nhếchQriU mép:
QriU- chdpyWw8hRào.
QriU- KibaQriUn đBQVYtD2Jâu?
BQVYtD2JCat hỏiQriU bằBQVYtD2Jng giọnQriUg sỗBQVYtD2J sQriUàng. GBQVYtD2Jonder liếmdpyWw8hR môi:
QriU- thậtBQVYtD2J dpyWw8hRthô BQVYtD2Jlỗ, ídpyWw8hRt QriUra tdpyWw8hRhì côBQVYtD2J dpyWw8hRcũng nQriUên BQVYtD2Jchào dpyWw8hRmột tiếngdpyWw8hR sQriUau BQVYtD2Jkhi biếtdpyWw8hR nhữngdpyWw8hR việcQriU QriUtôi đangQriU dpyWw8hRlàm chdpyWw8hRứ?
NhữngdpyWw8hR việcQriU hắnBQVYtD2J đangQriU BQVYtD2Jlàm BQVYtD2Jư, áQriUm chỉQriU việcdpyWw8hR bdpyWw8hRán BQVYtD2Jtin tứdpyWw8hRc chdpyWw8hRo BQVYtD2Jsở mậtdpyWw8hR vụQriU ấyBQVYtD2J à,dpyWw8hR Cat nhdpyWw8hRướm mdpyWw8hRày, việdpyWw8hRc ấyBQVYtD2J thBQVYtD2Jì liêndpyWw8hR quaBQVYtD2Jn BQVYtD2Jgì đdpyWw8hRến qBQVYtD2Juân dpyWw8hRđội BQVYtD2Jmà CaQriUt quảnQriU dpyWw8hRlý chứ, dpyWw8hRcứ giảdpyWw8hR vờdpyWw8hR dpyWw8hRko biếtQriU đi:
dpyWw8hR- BQVYtD2Jviệc gìdpyWw8hR? RúcBQVYtD2J náQriUch KiQriUban dpyWw8hRđể giQriUở dpyWw8hRtrò dpyWw8hRbắt cóc,BQVYtD2J pháQriU ngụBQVYtD2Jc dpyWw8hRà?
GQriUonder sữnBQVYtD2Jg BQVYtD2Jlại mộtBQVYtD2J cBQVYtD2Jhút, QriUnhìn kỹBQVYtD2J dpyWw8hRCat vàdpyWw8hR phánQriU mộtQriU câuQriU xdpyWw8hRanh rờn:
dpyWw8hR- côQriU thBQVYtD2Jay đổiBQVYtD2J nQriUhiều vQriUà nhanQriUh QriUhơn tôBQVYtD2Ji tưởng,QriU qQriUuá nhBQVYtD2Janh...... sQriUao hảdpyWw8hR kdpyWw8hRo thấy đcdpyWw8hR QriUgiá trQriUị củaBQVYtD2J tôiQriU dpyWw8hRphải koBQVYtD2J, BQVYtD2Jsao kQriUo lQriUịch sựdpyWw8hR mộtQriU chútBQVYtD2J đểQriU nếudpyWw8hR dpyWw8hRsau BQVYtD2Jnày có vdpyWw8hRiệc QriUcần đếnQriU thìQriU chQriUúng tdpyWw8hRa QriUcó tBQVYtD2Jhể hợpQriU tácdpyWw8hR trodpyWw8hRng vudpyWw8hRi vẻdpyWw8hR?
BQVYtD2JCat kBQVYtD2Jo thấy cóQriU dpyWw8hRgì haBQVYtD2Jy nBQVYtD2Jếu BQVYtD2Jtrong tươngBQVYtD2J BQVYtD2Jlai cBQVYtD2Jô pBQVYtD2Jhải hợpBQVYtD2J tácdpyWw8hR vớBQVYtD2Ji nhữngdpyWw8hR kẻQriU nhưQriU Gonder. dpyWw8hRCó thểdpyWw8hR QriUhắn kdpyWw8hRo QriUxấu tínBQVYtD2Jh QriUnhư RdpyWw8hRadic đểdpyWw8hR kdpyWw8hRo thBQVYtD2Jể BQVYtD2Jyêu nổQriUi ngườidpyWw8hR nào,dpyWw8hR cũng BQVYtD2Jcó BQVYtD2Jthể hắnBQVYtD2J kdpyWw8hRo giếBQVYtD2Jt nBQVYtD2Jgười BQVYtD2Jnhiều dpyWw8hRnhư RBQVYtD2Jai nhưngBQVYtD2J hắndpyWw8hR cQriUó cáQriUi qudpyWw8hRá kdpyWw8hRhứ phức tạp,dpyWw8hR đaBQVYtD2Ju thươdpyWw8hRng đdpyWw8hRủ đểQriU khiQriUến dpyWw8hRtâm BQVYtD2Jhồn kQriUo cQriUòn lànhQriU ldpyWw8hRặn, CaQriUt BQVYtD2Jko thdpyWw8hRích những ngườiBQVYtD2J dpyWw8hRnhư thdpyWw8hRế, khódpyWw8hR dpyWw8hRđoán, kdpyWw8hRhó khốndpyWw8hRg QriUchế, dễQriU tổnQriU thương.dpyWw8hR... nhấtQriU làdpyWw8hR với GondeBQVYtD2Jr, kẻBQVYtD2J sởQriU hữQriUu tQriUrí tdpyWw8hRhông mdpyWw8hRinh QriUtuyệt vờiQriU QriUvà sứQriUc mạnhBQVYtD2J đángdpyWw8hR khiếQriUp sợ. NdpyWw8hRếu hắBQVYtD2Jn chỉdpyWw8hR cộdpyWw8hRng tQriUác tQriUạm thờidpyWw8hR vBQVYtD2Jới chúaBQVYtD2J tểQriU thìBQVYtD2J códpyWw8hR dpyWw8hRlẽ hắQriUn đãBQVYtD2J chừaBQVYtD2J đường luBQVYtD2Ji cQriUho mìnhQriU, đBQVYtD2Jã tíndpyWw8hRh đếndpyWw8hR BQVYtD2Jcái ngBQVYtD2Jày bdpyWw8hRán nhữngdpyWw8hR tiQriUn tứcQriU BQVYtD2Jthu đcBQVYtD2J cdpyWw8hRho sở mậdpyWw8hRt vụ.QriU QriUNếu đãBQVYtD2J tínhdpyWw8hR toán,QriU hắnBQVYtD2J sẽdpyWw8hR dpyWw8hRhành BQVYtD2Jđộng thậnQriU trọndpyWw8hRg troQriUng quádpyWw8hR dpyWw8hRkhứ, mà giảdpyWw8hR sửQriU đúnQriUg nhBQVYtD2Jư dpyWw8hRthế thật,QriU QriUsở mậtBQVYtD2J vBQVYtD2Jụ sdpyWw8hRẽ BQVYtD2Jko QriUthể tìmQriU rdpyWw8hRa QriUbằng chứngBQVYtD2J chdpyWw8hRống lại QriUhắn.... hdpyWw8hRắn dpyWw8hRsẽ BQVYtD2Jhạn cBQVYtD2Jhế giếtdpyWw8hR ngBQVYtD2Jười nếQriUu cdpyWw8hRó dpyWw8hRthể, hQriUành độBQVYtD2Jng kdpyWw8hRín kẽ,dpyWw8hR xóBQVYtD2Ja dấu vết,QriU dpyWw8hRnhận trdpyWw8hRách nhiệmdpyWw8hR nhBQVYtD2Jững vụBQVYtD2J mBQVYtD2Jà hQriUắn kQriUo làmBQVYtD2J.... nhiQriUều cáchQriU tunBQVYtD2Jg hỏa mQriUù lắm.BQVYtD2J QriUCat lặpBQVYtD2J lại:
QriU- KibaBQVYtD2Jn đâu?QriU
MặtdpyWw8hR GoQriUnder hiQriUện lênQriU chữQriU chán tQriUo BQVYtD2Jtướng, sQriUuy nQriUghĩ “cdpyWw8hRon dpyWw8hRbé nàyQriU tQriUhật khóBQVYtD2J chịBQVYtD2Ju” hiệnBQVYtD2J rBQVYtD2Ja rõQriU rQriUàng troBQVYtD2Jng mắt hắdpyWw8hRn nhưndpyWw8hRg giọndpyWw8hRg nBQVYtD2Jói vQriUẫn đềdpyWw8hRu đều:
dpyWw8hR- BQVYtD2Jđang ởdpyWw8hR dpyWw8hRtrong ‘hưdpyWw8hR vô’QriU ấy.
Cat rờBQVYtD2Ji mắtBQVYtD2J khỏiQriU GonddpyWw8hRer, nQriUhìn bứdpyWw8hRc tườngBQVYtD2J đốiQriU diBQVYtD2Jện dpyWw8hRvà QriUphóng rBQVYtD2Ja mQriUột bùBQVYtD2Ja vBQVYtD2Ju vơBQVYtD2J bằng mắQriUt BQVYtD2Jtác độngQriU vàoQriU lớpdpyWw8hR pdpyWw8hRhép thuBQVYtD2Jật bQriUảo vdpyWw8hRệ ndpyWw8hRgôi nhBQVYtD2Jà. ChQriUỉ BQVYtD2Jvài giâydpyWw8hR sQriUau, Kiban rơQriUi ậpQriU dpyWw8hRxuống giữQriUa pdpyWw8hRhòng kdpyWw8hRhách, đứngdpyWw8hR lùBQVYtD2J lBQVYtD2Jù trướcQriU mặBQVYtD2Jt BQVYtD2Jcô BQVYtD2Jvới BQVYtD2Jbộ dạng chỉndpyWw8hRh chBQVYtD2Ju khQriUông dpyWw8hRthể đQriUẹp tdpyWw8hRrai dpyWw8hRhơn QriUnhư BQVYtD2Jvừa dpyWw8hRở QriUmột cQriUuộc hBQVYtD2Jọp quadpyWw8hRn trọQriUng vềBQVYtD2J. Thổi gdpyWw8hRió vQriUào dpyWw8hRCat đdpyWw8hRể đdpyWw8hRảm bảodpyWw8hR kBQVYtD2Jo cBQVYtD2Jó dpyWw8hRgì nhầBQVYtD2Jm lẫQriUn, QriUKiban QriUđi tới:
QriU- eBQVYtD2Jm gBQVYtD2Jọi dpyWw8hRanh à?dpyWw8hR BQVYtD2JCó chuyệnQriU gQriUì QriUthế?
CaBQVYtD2Jt dpyWw8hRko trQriUả dpyWw8hRlời ngBQVYtD2Jay QriUmà điềmQriU tĩndpyWw8hRh QriUquan sátBQVYtD2J KibdpyWw8hRan, dướidpyWw8hR codpyWw8hRn mắBQVYtD2Jt cdpyWw8hRủa BQVYtD2Jmột mcr, KibdpyWw8hRan làBQVYtD2J cQriUái gìBQVYtD2J QriUđó khácBQVYtD2J thườngdpyWw8hR thậBQVYtD2Jt đándpyWw8hRg chBQVYtD2Ján. QriUMcr lQriUai mBQVYtD2Jà QriUko cBQVYtD2Jó sức BQVYtD2Jmạnh cQriUơ bắBQVYtD2Jp, nhợtBQVYtD2J BQVYtD2Jnhạt BQVYtD2Jxanh BQVYtD2Jxao nhQriUư BQVYtD2Jtàu dpyWw8hRlá tBQVYtD2Jhiếu nắnQriUg lâuQriU ngày,QriU đụngdpyWw8hR một QriUcái làQriU phảiBQVYtD2J ngồiQriU QriUxe lăndpyWw8hR, đụngQriU thdpyWw8hRêm cáQriUi nữaQriU tQriUhì ngấtQriU xỉu....QriU. nhưngQriU Catarina LusQriUs QriUlại nhìQriUn thấdpyWw8hRy BQVYtD2Jmột dpyWw8hRcon QriUngười QriUkhác hoàQriUn toBQVYtD2Jàn. BQVYtD2JKo cóQriU aQriUi chạQriUm tới gầdpyWw8hRn sdpyWw8hRự dpyWw8hRthần tQriUhánh hoQriUàn mdpyWw8hRỹ dpyWw8hRnhư BQVYtD2JKiban, mộBQVYtD2Jt BQVYtD2Jpháp sưdpyWw8hR dpyWw8hRđc cBQVYtD2Joi dpyWw8hRlà vĩQriU đdpyWw8hRại nếu dpyWw8hRko xétdpyWw8hR đBQVYtD2Jến kdpyWw8hRhía cạchdpyWw8hR nQriUào dpyWw8hRkhác dpyWw8hRngoài phéBQVYtD2Jp thuậdpyWw8hRt. GondQriUer tựBQVYtD2J BQVYtD2Jgiác rờiBQVYtD2J khỏi phòngQriU kháBQVYtD2Jch đdpyWw8hRi xuốnQriUg tầQriUng hầBQVYtD2Jm. CQriUat dpyWw8hRlên BQVYtD2Jtiếng QriUsau kQriUhi biBQVYtD2Jết rBQVYtD2Jõ rằnQriUg cửa sậdpyWw8hRp củaBQVYtD2J tầdpyWw8hRng hầQriUm đãBQVYtD2J đóngBQVYtD2J lại:
dpyWw8hR- andpyWw8hRh BQVYtD2Jvẫn đanBQVYtD2Jg tuânBQVYtD2J theBQVYtD2Jo lờdpyWw8hRi thBQVYtD2Jề đQriUã lBQVYtD2Jập vQriUới XeQriUza đấyBQVYtD2J chứ?dpyWw8hR
CâQriUu hỏidpyWw8hR dQriUường nhQriUư dpyWw8hRkhôn QriUkhéo vdpyWw8hRà nhBQVYtD2Jẹ nhàQriUng hơnQriU nBQVYtD2Jhững gQriUì KibaBQVYtD2Jn QriUtưởng, andpyWw8hRh tBQVYtD2Ja dpyWw8hRmỉm cườidpyWw8hR gdpyWw8hRật đBQVYtD2Jầu. CaBQVYtD2Jt tBQVYtD2Jiếp tục:
dpyWw8hR- vàBQVYtD2J vQriUẫn tuQriUân thdpyWw8hReo lQriUời tQriUhề tBQVYtD2Jrung tdpyWw8hRhành phụcBQVYtD2J vụBQVYtD2J đBQVYtD2Jã lậBQVYtD2Jp trQriUước đBQVYtD2Jó vớQriUi nhdpyWw8hRà QriUvua nhỏ....
BQVYtD2J- BQVYtD2Jtất nhiên...dpyWw8hR. BQVYtD2J– KibdpyWw8hRan ngdpyWw8hRắt lờBQVYtD2Ji –QriU rBQVYtD2Jiêng dpyWw8hRlời thềdpyWw8hR vớidpyWw8hR trBQVYtD2Jung thàndpyWw8hRh BQVYtD2Jvới QriUnhà BQVYtD2Jvua nhỏQriU nếuBQVYtD2J dpyWw8hRa dpyWw8hRvi pBQVYtD2Jhạm sẽQriU QriUmất mBQVYtD2Jạng.
GậtBQVYtD2J đầuBQVYtD2J, SBQVYtD2Jerina vuốtBQVYtD2J tQriUóc.
BQVYtD2J- KQriUiban FBQVYtD2Jrank, hãQriUy giếQriUt HikBQVYtD2Ja CurytaQriUnus, QriUcắt đầudpyWw8hR treQriUo trưBQVYtD2Jớc dpyWw8hRcổng ‘nhQriUà thờQriU thánh’BQVYtD2J BQVYtD2Jtại LdpyWw8hRãnh dpyWw8hRđịa mQriUcr BQVYtD2Jcho tQriUa.
MắtdpyWw8hR KibaQriUn tốiQriU sầdpyWw8hRm lạidpyWw8hR dpyWw8hRnhư vừBQVYtD2Ja ndpyWw8hRhận BQVYtD2Jđc hudpyWw8hRng tiQriUn, anBQVYtD2Jh BQVYtD2Jta nghQriUiêng đầu:
QriU- HQriUika ưdpyWw8hR? BBQVYtD2Jà tdpyWw8hRa đãQriU làmBQVYtD2J chuyệnBQVYtD2J gBQVYtD2Jì đBQVYtD2Jến nỗQriUi phảiBQVYtD2J nBQVYtD2Jhận cdpyWw8hRái chết?dpyWw8hR
BQVYtD2JSerina ngdpyWw8hRạc nhiQriUên kdpyWw8hRhi BQVYtD2Jnghe cBQVYtD2Jâu hỏBQVYtD2Ji QriUvô ldpyWw8hRý QriUnày, cQriUô cdpyWw8hRười nhạt:
QriU- KibanQriU, troBQVYtD2Jng suốtBQVYtD2J 2dpyWw8hR0 nămBQVYtD2J quBQVYtD2Ja BQVYtD2Ja QriUđã lBQVYtD2Jàm gìQriU đểBQVYtD2J trảBQVYtD2J thù?QriU
CQriUâu hỏidpyWw8hR càdpyWw8hRng khidpyWw8hRến KiBQVYtD2Jban rốidpyWw8hR tdpyWw8hRrí hơQriUn, anQriUh tBQVYtD2Ja liếmQriU môi:
dpyWw8hR- tôi....BQVYtD2J buôQriUn bán,BQVYtD2J tícdpyWw8hRh dpyWw8hRtrữ tiềnQriU của,BQVYtD2J dpyWw8hRtạo QriUra mộtQriU hệdpyWw8hR thốngdpyWw8hR QriUtình báBQVYtD2Jo với quQriUá nửadpyWw8hR làdpyWw8hR nQriUhững mcQriUr lQriUưu vBQVYtD2Jong, nhữBQVYtD2Jng kdpyWw8hRẻ cămQriU thQriUù haBQVYtD2Jy dpyWw8hRmất lòBQVYtD2Jng BQVYtD2Jtin vQriUới lãnh đBQVYtD2Jịa.... tBQVYtD2Jhu thậQriUp thôngBQVYtD2J tiBQVYtD2Jn, QriUnuôi sdpyWw8hRát thQriUủ....
QriU- xundpyWw8hRg quanBQVYtD2Jh Masa? dpyWw8hR– SedpyWw8hRrina lênQriU giọQriUng –QriU dpyWw8hRmọi nỗBQVYtD2J lựcBQVYtD2J, cQriUạm bQriUẫy, mdpyWw8hRọi chúdpyWw8hR ýQriU đdpyWw8hRều dBQVYtD2Jồn hếdpyWw8hRt về MaQriUsa dpyWw8hRhả, vìdpyWw8hR adpyWw8hRnh tdpyWw8hRa làBQVYtD2J phầdpyWw8hRn nổiQriU cQriUủa câdpyWw8hRu chuydpyWw8hRện, làBQVYtD2J BQVYtD2Jng đóngdpyWw8hR dpyWw8hRvai QriUkẻ ác.
KBQVYtD2Jiban kQriUo nódpyWw8hRi dpyWw8hRgì, chỉQriU BQVYtD2Jngậm miệdpyWw8hRng dBQVYtD2Jấu sựQriU hoàQriUi QriUnghi troQriUng lQriUòng. NdpyWw8hRhà vuQriUa nhQriUỏ gậtdpyWw8hR gù:
dpyWw8hR- đcQriU dpyWw8hRrồi, XeBQVYtD2Jza vừaBQVYtD2J bịBQVYtD2J dpyWw8hRám sátQriU QriUbởi eQriUm traQriUi HiBQVYtD2Jka BQVYtD2Jvà haQriUi kQriUẻ QriUnhân bQriUản vôdpyWw8hR tính củBQVYtD2Ja RaBQVYtD2Jdon BQVYtD2Jdo dpyWw8hRcha hBQVYtD2Jọ tạdpyWw8hRo BQVYtD2Jra, BQVYtD2JHika QriUđã tdpyWw8hRrực tBQVYtD2Jiếp dpyWw8hRra dpyWw8hRlệnh, vdpyWw8hRụ áBQVYtD2Jm sáQriUt thất bạBQVYtD2Ji vàQriU RBQVYtD2Jadon đQriUã chếQriUt. TrdpyWw8hRước khdpyWw8hRi tiễQriUn HQriUika dpyWw8hRvề dpyWw8hRtrời BQVYtD2Jhãy lộtdpyWw8hR kBQVYtD2Jý ứcBQVYtD2J của côBQVYtD2J tQriUa, anQriUh BQVYtD2Jsẽ códpyWw8hR câuBQVYtD2J tdpyWw8hRrả lờQriUi cBQVYtD2Jho 2QriU0 năQriUm QriUqua. ĐâyQriU dpyWw8hRlà QriUlệnh củBQVYtD2Ja nhBQVYtD2Jà dpyWw8hRvua nhỏ. NếuBQVYtD2J HdpyWw8hRika kBQVYtD2Jo chếtBQVYtD2J, KibaBQVYtD2Jn FrankBQVYtD2J, dpyWw8hRanh QriUsẽ lBQVYtD2Jà ngưBQVYtD2Jời pdpyWw8hRhải chếBQVYtD2Jt.
CBQVYtD2Jâu nói ndpyWw8hRày lBQVYtD2Jàm khuQriUôn mặtdpyWw8hR vdpyWw8hRốn đãBQVYtD2J trắndpyWw8hRg xQriUanh dpyWw8hRcủa KibdpyWw8hRan táBQVYtD2Ji nhợt,QriU mắtBQVYtD2J BQVYtD2Janh dpyWw8hRta mở QriUlớn dùdpyWw8hR kdpyWw8hRo trôQriUng QriUthấy QriUgì, miệngQriU BQVYtD2Jhé radpyWw8hR, cứngdpyWw8hR đơBQVYtD2J lạidpyWw8hR. dpyWw8hRMọi giảBQVYtD2J thidpyWw8hRết vềdpyWw8hR sự QriUnhầm lQriUẫn QriUnào đóBQVYtD2J troQriUng đầudpyWw8hR KibBQVYtD2Jan biếnBQVYtD2J mấtdpyWw8hR, thdpyWw8hRay vàoBQVYtD2J QriUđó lBQVYtD2Jà BQVYtD2Jsự bàQriUng hoàng. MấtdpyWw8hR vàBQVYtD2Ji giâQriUy đểBQVYtD2J dpyWw8hRtự BQVYtD2Jtrấn QriUtĩnh mQriUình, QriUKiban nQriUhíu màBQVYtD2Jy, mímQriU môi,dpyWw8hR cúiBQVYtD2J đầu:
dpyWw8hR- QriUvâng thưQriUa ngàQriUi. QriU– gBQVYtD2Jiọng nóiBQVYtD2J trầmBQVYtD2J QriUtrầm dpyWw8hRnhưng lạndpyWw8hRh –dpyWw8hR dpyWw8hRcó tBQVYtD2Jhời hạBQVYtD2Jn kdpyWw8hRo ạ?QriU
dpyWw8hR- nhaQriUnh QriUnhất cdpyWw8hRó BQVYtD2Jthể, nếuBQVYtD2J QriUko BQVYtD2Jbiết dpyWw8hRđâu tândpyWw8hR lBQVYtD2Jãnh chúadpyWw8hR lạdpyWw8hRi bịBQVYtD2J ámBQVYtD2J BQVYtD2Jsát mộQriUt lần nữa....QriU anBQVYtD2Jh QriUcó thdpyWw8hRể QriUném đBQVYtD2Já dpyWw8hRdấu taQriUy nhưngQriU QriUtốt nhdpyWw8hRất QriUđừng ngậmQriU QriUmáu QriUphun người, HikQriUa lQriUà mdpyWw8hRột nhâQriUn vậtQriU lớBQVYtD2Jn, hãydpyWw8hR khédpyWw8hRo ldpyWw8hRéo đừndpyWw8hRg gQriUây dpyWw8hRsóng gióQriU BQVYtD2Jko cầdpyWw8hRn thiết.
KiBQVYtD2Jban gQriUật đầuQriU, cdpyWw8hRhìm dầnQriU vàodpyWw8hR sdpyWw8hRuy QriUnghĩ QriUnhư bdpyWw8hRị chíndpyWw8hRh mệnhdpyWw8hR BQVYtD2Jlệnh đóQriU nuốtdpyWw8hR cBQVYtD2Jhửng.

XezQriUa đáBQVYtD2Jnh rBQVYtD2Jơi BQVYtD2Jcông văndpyWw8hR bổQriU nhdpyWw8hRiệm vớiQriU dpyWw8hRdấu QriUxác nhậndpyWw8hR dpyWw8hRđỏ QriUchót củaBQVYtD2J BQVYtD2JCatarina Luss xuốnQriUg BQVYtD2Jbàn dpyWw8hRkhi đdpyWw8hRập vQriUào mắtQriU cậudpyWw8hR ldpyWw8hRà dpyWw8hR3 cáidpyWw8hR têQriUn khódpyWw8hR chQriUấp nhậdpyWw8hRn dpyWw8hRtương ứngQriU với cáQriUc vịQriU tQriUrí tQriUrấn giữBQVYtD2J cácQriU cửadpyWw8hR: OdQriUagi dpyWw8hRAnoha, dpyWw8hRkẻ chQriUuyên QriUcung cấpQriU tQriUhông tin cQriUho lãnBQVYtD2Jh chúadpyWw8hR thànhBQVYtD2J ZBQVYtD2Joo dpyWw8hR– cửQriUa BQVYtD2J1; RQriUafael MorityBQVYtD2J, tưBQVYtD2Jớng cấpQriU QriU3 cQriUon trai củaQriU mộtBQVYtD2J thươngdpyWw8hR QriUnhân BQVYtD2Jgiàu cóQriU nQriUổi tQriUiếng vớidpyWw8hR cácBQVYtD2J thQriUủ đQriUoạn điQriU cửaBQVYtD2J saBQVYtD2Ju khôndpyWw8hR khéo QriU– cửaQriU QriU2; còdpyWw8hRn cửadpyWw8hR BQVYtD2J4, nơdpyWw8hRi tdpyWw8hRiếp gBQVYtD2Jiáp vớQriUi dpyWw8hRthành GBQVYtD2Jon đBQVYtD2Jc dpyWw8hRgiao cBQVYtD2Jho dpyWw8hRRafael Ecossai, đứaQriU dpyWw8hRem họBQVYtD2J dpyWw8hRxa khôndpyWw8hRg thểBQVYtD2J BQVYtD2Jmê đcBQVYtD2J cBQVYtD2Jủa XezaBQVYtD2J. CadpyWw8hRt đdpyWw8hRang nghĩdpyWw8hR cáiBQVYtD2J gQriUì trong đầudpyWw8hR vậy,BQVYtD2J cảdpyWw8hR QriUba coBQVYtD2Jn nQriUgười đBQVYtD2Jó đềuBQVYtD2J cBQVYtD2Jó dpyWw8hRnhững vQriUấn dpyWw8hRđề QriUkhó giảiBQVYtD2J qdpyWw8hRuyết, khó BQVYtD2Jchấp nhậnQriU ndpyWw8hRổi, dpyWw8hRđặc biBQVYtD2Jệt ldpyWw8hRà MoritBQVYtD2Jy. DùdpyWw8hR dpyWw8hREcossai cBQVYtD2Jó nganQriUg QriUtàn, hốBQVYtD2Jng hách, côndpyWw8hR đồBQVYtD2J nổidpyWw8hR dpyWw8hRtiếng tdpyWw8hRhì dpyWw8hRít rdpyWw8hRa ndpyWw8hRó cBQVYtD2Jũng còBQVYtD2Jn cóQriU chdpyWw8hRút thựcdpyWw8hR lQriUực, cQriUòn bdpyWw8hRiết chỉ QriUhuy quBQVYtD2Jân đdpyWw8hRội, nhìdpyWw8hRn nhậnQriU QriUtình hìndpyWw8hRh, chQriUứ MoriBQVYtD2Jty dpyWw8hRthì.... NgoàdpyWw8hRi QriUAnoha ra, dpyWw8hRhai kẻdpyWw8hR QriUcòn lạiBQVYtD2J đềudpyWw8hR bQriUị đặtQriU tQriUrong vòngdpyWw8hR tròdpyWw8hRn đỏBQVYtD2J (QriUtức BQVYtD2Jlà tBQVYtD2Jhử việc),dpyWw8hR nếuBQVYtD2J làm kdpyWw8hRo tốQriUt cdpyWw8hRó tBQVYtD2Jhể bịdpyWw8hR thaQriUy thdpyWw8hRế bấdpyWw8hRt cứBQVYtD2J lúcdpyWw8hR nàBQVYtD2Jo. HQriUừ, QriUai chứdpyWw8hR EQriUcossai tBQVYtD2Jhì Xeza cQriUòn QriUlạ gBQVYtD2Jì, nóBQVYtD2J sẽQriU kdpyWw8hRo dpyWw8hRbao giờBQVYtD2J chịuQriU rướcBQVYtD2J vàoBQVYtD2J thândpyWw8hR nhữngQriU thứBQVYtD2J gâBQVYtD2Jy QriUphiền phức BQVYtD2Jcó tínQriUh ádpyWw8hRp lựcBQVYtD2J cQriUao, hoặdpyWw8hRc gdpyWw8hRiả vờQriU cdpyWw8hRhấp BQVYtD2Jnhận rồBQVYtD2Ji quậyBQVYtD2J tưngdpyWw8hR mdpyWw8hRột trậndpyWw8hR đến mBQVYtD2Jức bBQVYtD2Jị tốngQriU cổdpyWw8hR QriUkhỏi vQriUị trQriUí BQVYtD2Jđó chdpyWw8hRo mQriUà xemBQVYtD2J. ThằngdpyWw8hR nQriUhãi dpyWw8hRđó cQriUhưa baQriUo giờ chịudpyWw8hR làmdpyWw8hR BQVYtD2Jtheo BQVYtD2Jnhững dpyWw8hRgì chQriUa BQVYtD2Jmẹ QriUnó sắQriUp xếpdpyWw8hR hadpyWw8hRy kỳBQVYtD2J vọQriUng nóQriU làm...dpyWw8hR. mdpyWw8hRà lầndpyWw8hR thăng BQVYtD2Jchức nàBQVYtD2Jy cQriUhắc họBQVYtD2J phảiBQVYtD2J QriUvui QriUmừng vQriUà BQVYtD2Jhi vọBQVYtD2Jng lQriUắm lắm....QriU làmQriU ngườdpyWw8hRi khác thdpyWw8hRất vọngdpyWw8hR làdpyWw8hR sởBQVYtD2J tdpyWw8hRrường QriUcủa nódpyWw8hR màQriU.
dpyWw8hR- tBQVYtD2Jhưa ngài..........
Cửa phòngdpyWw8hR làQriUm BQVYtD2Jviệc dpyWw8hRmở bậtQriU rdpyWw8hRa QriUko đBQVYtD2Jc nQriUhẹ nBQVYtD2Jhàng QriUcho lắm,BQVYtD2J tướngdpyWw8hR cấBQVYtD2Jp QriU4 Rillous, ngườidpyWw8hR ndpyWw8hRắm dpyWw8hRtrong tBQVYtD2Jay mạngBQVYtD2J lướiQriU tìnhQriU bdpyWw8hRáo hQriUoàn dpyWw8hRhảo nhấtBQVYtD2J tQriUhành Xezata đBQVYtD2Ji vQriUào vQriUới vẻBQVYtD2J mBQVYtD2Jặt khôdpyWw8hRng thểBQVYtD2J hodpyWw8hRang mdpyWw8hRang hBQVYtD2Jơn. ĐódpyWw8hRng sậdpyWw8hRp cửdpyWw8hRa lạidpyWw8hR saBQVYtD2Ju lưng, ôBQVYtD2Jng QriUta nói:
BQVYtD2J- thưaQriU ndpyWw8hRgài, KBQVYtD2Jiban FrQriUank đaQriUng cQriUó QriUnhững độdpyWw8hRng thQriUái rất dpyWw8hRkỳ lQriUạ, hắndpyWw8hR QriUrút qBQVYtD2Juân tựQriU dpyWw8hRdo rdpyWw8hRa khỏiBQVYtD2J vươdpyWw8hRng qQriUuốc đQriUưa hếtdpyWw8hR vBQVYtD2Jề QriUmiền tây;BQVYtD2J ngừng hBQVYtD2Jết tQriUất cảBQVYtD2J cácBQVYtD2J hợdpyWw8hRp đdpyWw8hRồng BQVYtD2Jlàm BQVYtD2Jăn, cdpyWw8hRác tuQriUyến đườngQriU vBQVYtD2Jận QriUchuyển hBQVYtD2Jàng hóa cônBQVYtD2Jg kBQVYtD2Jhai lẫdpyWw8hRn BQVYtD2Jbí mậtQriU củBQVYtD2Ja tậQriUp đoànQriU FranQriUk đếndpyWw8hR CaBQVYtD2Jnada, QriUItalia vàdpyWw8hR QriUvùng đông bdpyWw8hRắc nướcBQVYtD2J NgBQVYtD2Ja BQVYtD2Jtheo bảnBQVYtD2J đồdpyWw8hR BQVYtD2Jcủa cQriUon người.BQVYtD2J CaQriUnada BQVYtD2Jvà dpyWw8hRItalia BQVYtD2Jbị nBQVYtD2Jghi ngờ ldpyWw8hRà haQriUi QriUđịa điểmQriU QriUđặt QriUcăn dpyWw8hRcứ BQVYtD2Jbí mậtQriU dpyWw8hRcủa cdpyWw8hRhúa BQVYtD2Jtể hắBQVYtD2Jc ám,QriU BQVYtD2Jcòn vùngdpyWw8hR đôngQriU bắc chQriUính làBQVYtD2J cửaQriU QriUngõ dẫndpyWw8hR tQriUới lãnQriUh địaQriU mQriUcr. dpyWw8hRVì dpyWw8hRlý dBQVYtD2Jo nQriUào đBQVYtD2Jó tBQVYtD2Jên trùmQriU buôn dpyWw8hRlậu QriUnày đaBQVYtD2Jng cốBQVYtD2J tìnQriUh gâydpyWw8hR khóQriU dpyWw8hRdễ cdpyWw8hRho cảQriU dpyWw8hRchúa dpyWw8hRtể dpyWw8hRhắc ádpyWw8hRm lẫdpyWw8hRn ldpyWw8hRãnh dpyWw8hRđịa mcr, cắdpyWw8hRt luôBQVYtD2Jn nguồdpyWw8hRn dpyWw8hRhàng lậuQriU kBQVYtD2Jhổng lQriUồ khiBQVYtD2Jến hadpyWw8hRi phíQriUa đềuQriU kdpyWw8hRhốn đốQriUn. HắnQriU tBQVYtD2Jừ chối tQriUhương lượng,QriU đóngdpyWw8hR cQriUửa kBQVYtD2Jo tiếpBQVYtD2J kBQVYtD2Jhách, QriUko bQriUồi thBQVYtD2Jường hợpBQVYtD2J đồngQriU bịBQVYtD2J phá bỏdpyWw8hR, sẵnQriU sànBQVYtD2Jg đưdpyWw8hRa quândpyWw8hR tớiBQVYtD2J QriUđàn QriUáp nếudpyWw8hR QriUđối phdpyWw8hRương códpyWw8hR độnBQVYtD2Jg thádpyWw8hRi dpyWw8hRquá khích. NódpyWw8hRi dpyWw8hRtóm lạQriUi, KibBQVYtD2Jan đQriUang lBQVYtD2Jật lọng.dpyWw8hR
XeQriUza đảoQriU mắtBQVYtD2J dpyWw8hRvài giâyQriU, chuyệndpyWw8hR này lQriUiệu cóQriU liBQVYtD2Jên qBQVYtD2Juan gìBQVYtD2J dpyWw8hRđến dpyWw8hRviệc XeBQVYtD2Jza dpyWw8hRvừa bdpyWw8hRị BQVYtD2Jem tBQVYtD2Jrai cdpyWw8hRủa HikBQVYtD2Ja dpyWw8hRvà hdpyWw8hRai kẻ nhdpyWw8hRân bBQVYtD2Jản vQriUô tdpyWw8hRính BQVYtD2Jtấn BQVYtD2Jcông khôndpyWw8hRg QriUnhỉ. dpyWw8hRCắt hQriUàng hódpyWw8hRa đếnQriU QriUlãnh địadpyWw8hR dpyWw8hRmcr ư?QriU
QriU- hắnBQVYtD2J bBQVYtD2Juôn bádpyWw8hRn BQVYtD2Jthứ gìBQVYtD2J BQVYtD2Jvới lãdpyWw8hRnh địa?BQVYtD2J
RillouBQVYtD2Js nhếQriUch méQriUp, đâBQVYtD2Jy đúngdpyWw8hR lQriUà cdpyWw8hRâu dpyWw8hRhỏi mdpyWw8hRà dpyWw8hRông chờQriU đợiQriU BQVYtD2Jtừ vQriUị tBQVYtD2Jân lãnBQVYtD2Jh cBQVYtD2Jhúa lQriUắm dpyWw8hRmưu QriUnhiều dpyWw8hRkế đượcdpyWw8hR dpyWw8hRđặt ndpyWw8hRhiều BQVYtD2Jkỳ vọng:
QriU- dpyWw8hRđủ thứ,BQVYtD2J từBQVYtD2J qBQVYtD2Juần áBQVYtD2Jo, vQriUải vdpyWw8hRóc, hódpyWw8hRa QriUmĩ pdpyWw8hRhẩm đếQriUn sáchdpyWw8hR vBQVYtD2Jở, báodpyWw8hR QriUchí, tdpyWw8hRranh ảnh... nhBQVYtD2Jững thứBQVYtD2J đQriUc QriUsản dpyWw8hRxuất bằndpyWw8hRg côngdpyWw8hR nghệBQVYtD2J QriUhiện đạidpyWw8hR màdpyWw8hR mcBQVYtD2Jr QriUko tdpyWw8hRhể làQriUm đc hoặcQriU códpyWw8hR làmBQVYtD2J đBQVYtD2Jc dpyWw8hRnhưng sảQriUn dpyWw8hRxuất QriUko đủBQVYtD2J tiêuBQVYtD2J thụdpyWw8hR và.QriU.. máQriUu.
MáBQVYtD2Ju, thứ qudpyWw8hRan tdpyWw8hRrọng BQVYtD2Jquyết địnhdpyWw8hR sBQVYtD2Jự sQriUống cònBQVYtD2J cQriUủa QriUlãnh đQriUịa mcrBQVYtD2J, tấdpyWw8hRt nhiênBQVYtD2J mdpyWw8hRột QriUkẻ như KibaQriUn sBQVYtD2Jẽ dpyWw8hRko tdpyWw8hRhể dpyWw8hRbỏ qdpyWw8hRua mBQVYtD2Jón hờidpyWw8hR QriUđó đdpyWw8hRc, nhưngdpyWw8hR chẳdpyWw8hRng lẽdpyWw8hR lãBQVYtD2Jnh dpyWw8hRđịa QriUko còn nhdpyWw8hRững QriUnguồn hàngdpyWw8hR BQVYtD2Jkhác hadpyWw8hRy sBQVYtD2Jao? RilloBQVYtD2Jus tiếpQriU tụcBQVYtD2J mỉQriUm cườQriUi dpyWw8hRkhi XQriUeza chớdpyWw8hRp mắt, cQriUhờ đợi:
dpyWw8hR- bBQVYtD2Jốn nguồndpyWw8hR QriUcung cấpdpyWw8hR máuQriU lớnQriU nhấQriUt đổBQVYtD2J vềdpyWw8hR QriUlãnh địadpyWw8hR mdpyWw8hRcr từ QriU4 cdpyWw8hRhâu ldpyWw8hRục QriUlớn làBQVYtD2J BQVYtD2Jtập đoànBQVYtD2J FraQriUnk từdpyWw8hR chdpyWw8hRâu dpyWw8hRmỹ, côdpyWw8hRng tdpyWw8hRy KQriUasa QriUở BQVYtD2Jchâu ádpyWw8hR, anh eQriUm dpyWw8hRnhà VintaQriUri ởQriU châudpyWw8hR dpyWw8hRphi vQriUà tậpBQVYtD2J đoBQVYtD2Jàn bệQriUnh việnBQVYtD2J XimBQVYtD2Jass dpyWw8hRở BQVYtD2Jchâu âuQriU. Trên lýBQVYtD2J thuyếtQriU, nếudpyWw8hR KibdpyWw8hRan ngdpyWw8hRừng đổdpyWw8hR dpyWw8hRmáu BQVYtD2Jvào lãdpyWw8hRnh đQriUịa tQriUhì QriUhọ BQVYtD2Jvẫn còBQVYtD2Jn BQVYtD2J3 nguồn kia...nhưngBQVYtD2J tdpyWw8hRhực tếQriU dpyWw8hRthì....khi KdpyWw8hRiban dpyWw8hRra lệnhBQVYtD2J ngừngQriU cBQVYtD2Jung cấdpyWw8hRp QriUmáu, cả dpyWw8hR4 nguồndpyWw8hR đềudpyWw8hR bịBQVYtD2J cắtQriU, lQriUãnh địBQVYtD2Ja chỉdpyWw8hR cònBQVYtD2J nhậnBQVYtD2J đdpyWw8hRc mdpyWw8hRáu bádpyWw8hRn lẻ.QriU
dpyWw8hR- QriUcái QriUgì?
XBQVYtD2Jeza nhổmQriU hẳnBQVYtD2J ngườidpyWw8hR dậdpyWw8hRy. BốnBQVYtD2J nguQriUồn cBQVYtD2Jung cấdpyWw8hRp mQriUáu BQVYtD2Jko phảiBQVYtD2J chuyệnQriU aBQVYtD2Ji cũnQriUg biết nhấtQriU dpyWw8hRlà tậpBQVYtD2J đoàdpyWw8hRn bệBQVYtD2Jnh việndpyWw8hR XiBQVYtD2Jmass, dpyWw8hRnơi đdpyWw8hRã QriUbán mádpyWw8hRu dpyWw8hRcho lãnQriUh đdpyWw8hRịa mcQriUr từ hQriUơn 20dpyWw8hR0 dpyWw8hRnăm nQriUay rồi,QriU kdpyWw8hRo bBQVYtD2Jiết bọndpyWw8hR họdpyWw8hR BQVYtD2Jđã QriUqua bdpyWw8hRao nBQVYtD2Jhiêu đdpyWw8hRời chBQVYtD2Jủ tịcQriUh nhưng dùdpyWw8hR tBQVYtD2Jhế nàoQriU QriUđi chăQriUng nQriUữa BQVYtD2Jthì bBQVYtD2Jọn họdpyWw8hR QriUvẫn sQriUẽ tdpyWw8hRiếp tụcdpyWw8hR dpyWw8hRcung cấpQriU QriUmáu dài dpyWw8hRhạn QriUvì BQVYtD2Jbộ máQriUy QriUlãnh đạodpyWw8hR tBQVYtD2Jập đoQriUàn nàdpyWw8hRy hầuQriU hBQVYtD2Jết lBQVYtD2Jà mcrQriU. CQriUả KdpyWw8hRasa cũndpyWw8hRg vậy, QriUbọn hBQVYtD2Jọ QriUcó BQVYtD2Jnguồn kinQriUh phBQVYtD2Jí khổngQriU dpyWw8hRlồ, cQriUó nềQriUn QriUtảng vữngQriU chắcdpyWw8hR, lâuBQVYtD2J dpyWw8hRđời, có lãBQVYtD2Jnh đQriUạo lBQVYtD2Jà mcdpyWw8hRr, đâdpyWw8hRu thBQVYtD2Jể nódpyWw8hRi dpyWw8hRcắt làdpyWw8hR cắdpyWw8hRt đQriUc. KidpyWw8hRban đãBQVYtD2J làmdpyWw8hR QriUthế nào?dpyWw8hR Rillous BQVYtD2Jtiếp tdpyWw8hRục báQriUo cáo:
QriU- QriUko BQVYtD2Jbiết hBQVYtD2Jắn đãQriU làBQVYtD2Jm thếBQVYtD2J nàBQVYtD2Jo dpyWw8hRnhưng lãnBQVYtD2Jh địa mdpyWw8hRcr gầndpyWw8hR nhưQriU BQVYtD2Jrơi vàoBQVYtD2J tQriUình trạngdpyWw8hR khủngBQVYtD2J hoảnBQVYtD2Jg ndpyWw8hRgay QriUlập tứQriUc vìBQVYtD2J quáQriU sốcQriU. Lần tBQVYtD2Jrước QriUkhi ngưBQVYtD2Jời sóidpyWw8hR tQriUấn côngdpyWw8hR, nhữndpyWw8hRg dpyWw8hRtuyến đườngQriU vậnBQVYtD2J QriUchuyển máudpyWw8hR bQriUị chặn, máudpyWw8hR kdpyWw8hRo QriUtới đdpyWw8hRc lãnhQriU địQriUa nhQriUưng nhBQVYtD2Jà vBQVYtD2Jua mdpyWw8hRcr vàdpyWw8hR BQVYtD2Jtầng lớBQVYtD2Jp BQVYtD2Jquý tộcdpyWw8hR thống trịdpyWw8hR cònQriU QriUcó sựdpyWw8hR cdpyWw8hRhuẩn bịdpyWw8hR, cQriUòn lQriUần nàyQriU dpyWw8hRthì QriUquá bấtBQVYtD2J nBQVYtD2Jgờ. BBQVYtD2Jị chặBQVYtD2Jn đườngdpyWw8hR khác hoàndpyWw8hR tQriUoàn QriUso vQriUới vQriUiệc bdpyWw8hRị cắdpyWw8hRt nguồdpyWw8hRn.
MắtdpyWw8hR XedpyWw8hRza mởQriU lớn,dpyWw8hR sángdpyWw8hR rựcQriU lêndpyWw8hR BQVYtD2Jtia ndpyWw8hRhìn QriUthấu sdpyWw8hRuốt, tidpyWw8hRnh BQVYtD2Jtường tdpyWw8hRrong vàdpyWw8hRi gBQVYtD2Jiây QriUrồi từBQVYtD2J từQriU dịdpyWw8hRu lBQVYtD2Jại.
BQVYtD2J- thdpyWw8hRì ra.QriU... dpyWw8hR– tâdpyWw8hRn lãnhBQVYtD2J chúaQriU lBQVYtD2Jẩm bẩQriUm vàQriU QriUra lệnBQVYtD2Jh BQVYtD2J– tiếpdpyWw8hR tụcBQVYtD2J thBQVYtD2Jeo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.