You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnFNQJ7zh việnRH ThànhJ4Daux J4DauxXezata, bỏpt8w8m mặcRH Xpt8w8meza ởpt8w8m đpt8w8mó FNQJ7zthu dọnpt8w8m hậuJ4Daux qRHuả pt8w8mCat thJ4Dauxăng thiên thẳngRH J4Dauxtới nhàpt8w8m Kpt8w8miban Franpt8w8mk, nFNQJ7zgôi J4Dauxnhà nhRHỏ xiJ4Dauxnh xắnJ4Daux J4Dauxvẫn gọnpt8w8m gpt8w8màng ngăn FNQJ7znắp, sJ4Dauxạch pt8w8msẽ npt8w8mhư đcFNQJ7z pt8w8mlau chRHùi qJ4Dauxuét dFNQJ7zọn tJ4Dauxhường xRHuyên. BưRHớc chFNQJ7zân vàFNQJ7zo phòng khácRHh, ngửJ4Dauxi tRHhấy mFNQJ7zột mùiRH khFNQJ7zó cRHhịu, CJ4Dauxat nhíuRH pt8w8mmày FNQJ7zthả mìnFNQJ7zh xpt8w8muống gJ4Dauxhế. Gonder đanRHg FNQJ7zở đây,J4Daux mùipt8w8m củFNQJ7za hắFNQJ7zn pt8w8mvương khắppt8w8m FNQJ7znơi tronRHg pt8w8mphòng, pt8w8mám lRHên bàJ4Dauxn ghế, đồRH đạJ4Dauxc, cóJ4Daux vẻJ4Daux nRHhư KibJ4Dauxan pt8w8mđã để tJ4Dauxên này tFNQJ7zự pt8w8mdo spt8w8mử dFNQJ7zụng nJ4Dauxhà RHcủa mìpt8w8mnh. ChẳnRHg đểFNQJ7z CJ4Dauxat J4Dauxphải chRHờ lJ4Dauxâu, GondeFNQJ7zr từFNQJ7z trong pt8w8mbước rpt8w8ma điRHềm nJ4Dauxhiên nJ4Dauxhư FNQJ7zlà cJ4Dauxhủ nhpt8w8mà khiFNQJ7zến, nhếRHch mép:
FNQJ7z- chJ4Dauxào.
J4Daux- Kibpt8w8man đâu?FNQJ7z
FNQJ7zCat hỏiFNQJ7z RHbằng giọngFNQJ7z sỗFNQJ7z sàRHng. Gondpt8w8mer liếmJ4Daux môi:
pt8w8m- thậtRH tRHhô lỗpt8w8m, ítFNQJ7z FNQJ7zra thJ4Dauxì côpt8w8m cũngRH RHnên J4Dauxchào mJ4Dauxột tiếRHng sapt8w8mu kFNQJ7zhi bFNQJ7ziết nhữpt8w8mng vRHiệc tôiRH đangRH lpt8w8màm cRHhứ?
NhữngRH J4Dauxviệc hắnpt8w8m đaRHng làmRH ưFNQJ7z, ámFNQJ7z chỉpt8w8m việcRH bápt8w8mn tiRHn RHtức chpt8w8mo sởpt8w8m mRHật vụpt8w8m ấypt8w8m à,J4Daux Cat nFNQJ7zhướm màpt8w8my, pt8w8mviệc ấRHy tRHhì pt8w8mliên quaRHn gRHì đếnJ4Daux quâJ4Dauxn độiFNQJ7z màRH CJ4Dauxat FNQJ7zquản lýRH chứ, cứRH J4Dauxgiả vờFNQJ7z kFNQJ7zo pt8w8mbiết đi:
pt8w8m- việcJ4Daux gì?J4Daux J4DauxRúc nJ4Dauxách pt8w8mKiban đểJ4Daux giởJ4Daux tròFNQJ7z bắRHt cJ4Dauxóc, pFNQJ7zhá ngụcpt8w8m àpt8w8m?
GFNQJ7zonder pt8w8msững lạipt8w8m mộtpt8w8m chútFNQJ7z, nhìRHn kFNQJ7zỹ Cpt8w8mat FNQJ7zvà phJ4Dauxán mộRHt RHcâu RHxanh rờn:
RH- côpt8w8m thpt8w8may đổJ4Dauxi nhiFNQJ7zều vàFNQJ7z nhFNQJ7zanh hơpt8w8mn tpt8w8môi tưởngRH, J4Dauxquá nhJ4Dauxanh...... J4Dauxsao hFNQJ7zả kJ4Dauxo thấy đFNQJ7zc gFNQJ7ziá trịpt8w8m củpt8w8ma tôipt8w8m phảJ4Dauxi kRHo, pt8w8msao FNQJ7zko RHlịch pt8w8msự mộFNQJ7zt chúJ4Dauxt đểFNQJ7z FNQJ7znếu saFNQJ7zu nàyFNQJ7z có việcJ4Daux cầnFNQJ7z đếnJ4Daux tpt8w8mhì cRHhúng FNQJ7zta cóFNQJ7z thểpt8w8m pt8w8mhợp tJ4Dauxác trpt8w8mong FNQJ7zvui vFNQJ7zẻ?
CaRHt kJ4Dauxo thấy cFNQJ7zó gìpt8w8m haFNQJ7zy nếpt8w8mu J4Dauxtrong tươpt8w8mng laFNQJ7zi pt8w8mcô phJ4Dauxải hợpRH táRHc vpt8w8mới nhpt8w8mững kpt8w8mẻ nhưpt8w8m Gonder. CóJ4Daux tRHhể hắnFNQJ7z pt8w8mko xấFNQJ7zu tínhRH nRHhư RJ4Dauxadic đểRH FNQJ7zko thểRH yRHêu nổiRH ngườipt8w8m RHnào, cũng RHcó thJ4Dauxể hắnpt8w8m kRHo gipt8w8mết ngFNQJ7zười J4Dauxnhiều J4Dauxnhư RRHai nJ4Dauxhưng hắRHn cRHó cápt8w8mi quJ4Dauxá kJ4Dauxhứ phức tạpFNQJ7z, đapt8w8mu thươngFNQJ7z đRHủ đJ4Dauxể khiếnJ4Daux tâmpt8w8m hpt8w8mồn kJ4Dauxo RHcòn lFNQJ7zành lặn,J4Daux CJ4Dauxat kpt8w8mo tpt8w8mhích những ngườiRH nhFNQJ7zư thế,J4Daux khpt8w8mó đopt8w8mán, khóFNQJ7z khốnRHg chRHế, dễRH tổnRH thương....pt8w8m nJ4Dauxhất lJ4Dauxà với J4DauxGonder, kẻFNQJ7z sởFNQJ7z FNQJ7zhữu trípt8w8m thôngJ4Daux mFNQJ7zinh tuypt8w8mệt vờipt8w8m vàpt8w8m RHsức RHmạnh đánRHg khiếpRH sợ. NếJ4Dauxu hắnJ4Daux FNQJ7zchỉ cộngJ4Daux tácpt8w8m J4Dauxtạm tRHhời FNQJ7zvới cJ4Dauxhúa tểpt8w8m thìFNQJ7z RHcó lpt8w8mẽ hắnRH J4Dauxđã chừaFNQJ7z đường J4Dauxlui pt8w8mcho mình,pt8w8m đãJ4Daux RHtính đFNQJ7zến cáiFNQJ7z ngàFNQJ7zy FNQJ7zbán nhRHững tiFNQJ7zn tứcpt8w8m tJ4Dauxhu J4Dauxđc RHcho sở FNQJ7zmật vụpt8w8m. NếuFNQJ7z J4Dauxđã FNQJ7ztính toFNQJ7zán, hắnFNQJ7z sẽFNQJ7z hàRHnh độngRH thậnJ4Daux tJ4Dauxrọng troRHng RHquá khFNQJ7zứ, mà giảFNQJ7z sửpt8w8m đúnJ4Dauxg nJ4Dauxhư FNQJ7zthế FNQJ7zthật, sởRH mậtJ4Daux FNQJ7zvụ sẽpt8w8m FNQJ7zko thểFNQJ7z tìmJ4Daux pt8w8mra bJ4Dauxằng chứRHng FNQJ7zchống lại J4Dauxhắn.... hắnJ4Daux spt8w8mẽ hạnFNQJ7z chRHế gpt8w8miết ngJ4Dauxười nếRHu cJ4Dauxó FNQJ7zthể, hpt8w8mành độngJ4Daux pt8w8mkín kJ4Dauxẽ, FNQJ7zxóa dấu vpt8w8mết, pt8w8mnhận tráFNQJ7zch nJ4Dauxhiệm nhữngJ4Daux vFNQJ7zụ màJ4Daux hắnFNQJ7z kFNQJ7zo RHlàm.... nhiềFNQJ7zu cácFNQJ7zh tunRHg hỏa mpt8w8mù lắm.J4Daux CRHat lặpJ4Daux lại:
pt8w8m- pt8w8mKiban đâu?FNQJ7z
pt8w8mMặt GondeRHr hiRHện lêpt8w8mn cFNQJ7zhữ chán pt8w8mto tưpt8w8mớng, RHsuy nghJ4Dauxĩ “conFNQJ7z RHbé nàypt8w8m thậtpt8w8m RHkhó chịuFNQJ7z” hiJ4Dauxện FNQJ7zra rRHõ rRHàng tronFNQJ7zg mắt hFNQJ7zắn nhưFNQJ7zng giJ4Dauxọng npt8w8mói vpt8w8mẫn đềuFNQJ7z đều:
pt8w8m- đaRHng ởRH tpt8w8mrong ‘hưJ4Daux vôRH’ ấy.
Cat rờiFNQJ7z pt8w8mmắt khỏiJ4Daux Gondpt8w8mer, npt8w8mhìn J4Dauxbức tJ4Dauxường đFNQJ7zối RHdiện J4Dauxvà phópt8w8mng rRHa mpt8w8một bùJ4Dauxa pt8w8mvu RHvơ bằng mắFNQJ7zt pt8w8mtác J4Dauxđộng vFNQJ7zào lớpFNQJ7z RHphép FNQJ7zthuật pt8w8mbảo FNQJ7zvệ ngôRHi nhFNQJ7zà. ChỉJ4Daux vàpt8w8mi gJ4Dauxiây sJ4Dauxau, Kiban rơRHi ậpJ4Daux RHxuống FNQJ7zgiữa phRHòng khácJ4Dauxh, đứngJ4Daux lùRH lùRH tJ4Dauxrước mặtJ4Daux FNQJ7zcô vớJ4Dauxi bộRH dạng RHchỉnh cJ4Dauxhu khônFNQJ7zg RHthể đẹFNQJ7zp RHtrai RHhơn nJ4Dauxhư vừpt8w8ma ởFNQJ7z J4Dauxmột cuộcRH hRHọp RHquan trọJ4Dauxng về.J4Daux Thổi gipt8w8mó FNQJ7zvào CFNQJ7zat RHđể đảmpt8w8m bảoRH kRHo cFNQJ7zó pt8w8mgì nhầmpt8w8m lẫn,J4Daux Kibapt8w8mn đpt8w8mi tới:
J4Daux- ept8w8mm gọRHi apt8w8mnh J4Dauxà? CóRH chuyệnJ4Daux gRHì thếpt8w8m?
J4DauxCat RHko trảRH lờJ4Dauxi ngapt8w8my màRH đFNQJ7ziềm tRHĩnh quRHan sápt8w8mt KibanJ4Daux, dướiRH cJ4Dauxon mắpt8w8mt củRHa mJ4Dauxột mcr, KibJ4Dauxan lFNQJ7zà cpt8w8mái FNQJ7zgì đRHó kFNQJ7zhác thưJ4Dauxờng tpt8w8mhật đáRHng chFNQJ7zán. Mpt8w8mcr pt8w8mlai màJ4Daux FNQJ7zko cJ4Dauxó sức pt8w8mmạnh J4Dauxcơ bắpJ4Daux, nhợtRH pt8w8mnhạt xanFNQJ7zh xpt8w8mao nhưJ4Daux tFNQJ7zàu lJ4Dauxá thiếuRH nắngpt8w8m lâuRH ngày,pt8w8m đFNQJ7zụng một cáiFNQJ7z làpt8w8m phảiFNQJ7z ngồiRH RHxe lăn,RH đụFNQJ7zng FNQJ7zthêm FNQJ7zcái nữaFNQJ7z J4Dauxthì ngRHất xỉu.....FNQJ7z nhưnJ4Dauxg Catarina LuRHss J4Dauxlại RHnhìn thấpt8w8my FNQJ7zmột coFNQJ7zn ngJ4Dauxười kJ4Dauxhác hoànFNQJ7z toàn.pt8w8m KJ4Dauxo cpt8w8mó RHai chạmpt8w8m tới gJ4Dauxần sựpt8w8m thầRHn tháJ4Dauxnh hoànpt8w8m mỹpt8w8m nhJ4Dauxư KiRHban, mJ4Dauxột phFNQJ7záp FNQJ7zsư pt8w8mđc coRHi FNQJ7zlà vĩpt8w8m đạpt8w8mi nếu kFNQJ7zo FNQJ7zxét đRHến pt8w8mkhía cạchRH FNQJ7znào khFNQJ7zác nRHgoài RHphép tFNQJ7zhuật. J4DauxGonder tpt8w8mự gFNQJ7ziác rpt8w8mời khỏi phJ4Dauxòng kpt8w8mhách FNQJ7zđi xuFNQJ7zống tFNQJ7zầng hầpt8w8mm. FNQJ7zCat lêRHn tiếngRH sapt8w8mu khRHi biRHết rJ4Dauxõ rằngRH cửa pt8w8msập FNQJ7zcủa tầngFNQJ7z hầRHm đãRH RHđóng lại:
J4Daux- J4Dauxanh vẫRHn đanFNQJ7zg FNQJ7ztuân tFNQJ7zheo RHlời RHthề đãpt8w8m J4Dauxlập vớRHi pt8w8mXeza đấyRH chứ?RH
CRHâu FNQJ7zhỏi dườnJ4Dauxg nFNQJ7zhư khônFNQJ7z khéFNQJ7zo vàRH RHnhẹ nhàngRH hơnRH nhữFNQJ7zng gìJ4Daux KiJ4Dauxban tưởFNQJ7zng, apt8w8mnh tpt8w8ma mỉmJ4Daux cườJ4Dauxi gRHật đầu.FNQJ7z CJ4Dauxat tiếFNQJ7zp tục:
FNQJ7z- vpt8w8mà vRHẫn tupt8w8mân thRHeo lờiRH tFNQJ7zhề pt8w8mtrung thpt8w8mành phụcpt8w8m vụpt8w8m FNQJ7zđã lFNQJ7zập RHtrước đóFNQJ7z vớpt8w8mi nhàRH pt8w8mvua nhỏ....
J4Daux- tấtpt8w8m nhiêpt8w8mn.... –J4Daux Kpt8w8miban ngắRHt pt8w8mlời pt8w8m– riêJ4Dauxng lờJ4Dauxi thFNQJ7zề RHvới trRHung thànhJ4Daux vớiRH nFNQJ7zhà vpt8w8mua nRHhỏ nRHếu J4Dauxa vpt8w8mi phạpt8w8mm J4Dauxsẽ RHmất mJ4Dauxạng.
J4DauxGật đầuJ4Daux, SeFNQJ7zrina vFNQJ7zuốt tJ4Dauxóc.
pt8w8m- Kibpt8w8man FNQJ7zFrank, hãRHy gpt8w8miết HikJ4Dauxa Curytanupt8w8ms, cpt8w8mắt đầuRH trRHeo trưpt8w8mớc cổnRHg ‘nhàRH tpt8w8mhờ thánpt8w8mh’ tạiFNQJ7z J4DauxLãnh địapt8w8m mcFNQJ7zr pt8w8mcho tpt8w8ma.
Mpt8w8mắt Kipt8w8mban tốipt8w8m FNQJ7zsầm lRHại nRHhư vừaJ4Daux nhậnpt8w8m đcRH huRHng tpt8w8min, FNQJ7zanh FNQJ7zta nghiRHêng đầu:
RH- HRHika ư?FNQJ7z Bàpt8w8m tpt8w8ma đãpt8w8m làmFNQJ7z chuyệnRH gJ4Dauxì đếnpt8w8m nỗpt8w8mi pJ4Dauxhải nhJ4Dauxận pt8w8mcái chếtJ4Daux?
SeRHrina ngạcFNQJ7z nJ4Dauxhiên kpt8w8mhi nghFNQJ7ze J4Dauxcâu hỏiRH vFNQJ7zô lpt8w8mý nàRHy, cRHô cườiRH nhạt:
FNQJ7z- KFNQJ7ziban, tJ4Dauxrong spt8w8muốt J4Daux20 nămFNQJ7z quJ4Dauxa RHa đJ4Dauxã làmRH FNQJ7zgì J4Dauxđể tFNQJ7zrả thRHù?
Câpt8w8mu hỏRHi càRHng khiếRHn KibaJ4Dauxn rRHối pt8w8mtrí hơRHn, anRHh tJ4Dauxa liếmJ4Daux môi:
RH- FNQJ7ztôi.... bJ4Dauxuôn bJ4Dauxán, tícpt8w8mh trữpt8w8m FNQJ7ztiền của,J4Daux tRHạo J4Dauxra mộtFNQJ7z hệpt8w8m thJ4Dauxống tìnhRH bRHáo với qFNQJ7zuá nửaJ4Daux làpt8w8m npt8w8mhững mcRHr J4Dauxlưu vongpt8w8m, nRHhững kẻFNQJ7z căpt8w8mm pt8w8mthù hRHay mpt8w8mất lòFNQJ7zng tiRHn FNQJ7zvới lãnh địaRH.... thpt8w8mu thậppt8w8m thJ4Dauxông tinFNQJ7z, nRHuôi sáFNQJ7zt thủ..FNQJ7z..
RH- xFNQJ7zung quanJ4Dauxh Masa? FNQJ7z– pt8w8mSerina lpt8w8mên giọJ4Dauxng –FNQJ7z mọiJ4Daux nỗpt8w8m lFNQJ7zực, cạmJ4Daux bFNQJ7zẫy, mọiRH chúRH FNQJ7zý đềuFNQJ7z dồnJ4Daux pt8w8mhết về Maspt8w8ma hFNQJ7zả, vRHì anFNQJ7zh RHta làRH FNQJ7zphần nRHổi củaFNQJ7z cRHâu chupt8w8myện, lFNQJ7zà nFNQJ7zg đóngFNQJ7z pt8w8mvai kpt8w8mẻ ác.
KJ4Dauxiban FNQJ7zko nóiJ4Daux RHgì, chFNQJ7zỉ nJ4Dauxgậm mpt8w8miệng dFNQJ7zấu sựJ4Daux hoJ4Dauxài pt8w8mnghi RHtrong lòpt8w8mng. NhàRH FNQJ7zvua nhFNQJ7zỏ gậtRH gù:
RH- đRHc rồi,RH pt8w8mXeza vừaFNQJ7z RHbị ámpt8w8m sáFNQJ7zt bởiJ4Daux RHem tRHrai HikFNQJ7za vàRH hapt8w8mi kJ4Dauxẻ nhânRH bảFNQJ7zn vôFNQJ7z tính củRHa Rapt8w8mdon J4Dauxdo RHcha họJ4Daux J4Dauxtạo J4Dauxra, HJ4Dauxika đpt8w8mã trựcpt8w8m J4Dauxtiếp FNQJ7zra lệFNQJ7znh, vRHụ ámpt8w8m pt8w8msát thất J4Dauxbại vFNQJ7zà RJ4Dauxadon đpt8w8mã FNQJ7zchết. TrướFNQJ7zc RHkhi tiễnFNQJ7z RHHika vềpt8w8m trờRHi hãRHy pt8w8mlột kýRH ứRHc của FNQJ7zcô tJ4Dauxa, anRHh pt8w8msẽ cóFNQJ7z câJ4Dauxu trJ4Dauxả lờFNQJ7zi FNQJ7zcho J4Daux20 năJ4Dauxm quFNQJ7za. ĐâyJ4Daux lFNQJ7zà lệnhJ4Daux cRHủa RHnhà vRHua nhỏ. NếuJ4Daux RHHika kJ4Dauxo chFNQJ7zết, RHKiban Franpt8w8mk, pt8w8manh sẽRH làFNQJ7z ngFNQJ7zười J4Dauxphải chếtRH.
CâJ4Dauxu nói nàypt8w8m làRHm khuônJ4Daux mặtRH pt8w8mvốn đFNQJ7zã trắngpt8w8m xpt8w8manh FNQJ7zcủa RHKiban táFNQJ7zi nhJ4Dauxợt, pt8w8mmắt aJ4Dauxnh pt8w8mta mở lRHớn dRHù kFNQJ7zo trJ4Dauxông tJ4Dauxhấy gìJ4Daux, miệngFNQJ7z héFNQJ7z rRHa, cứnRHg đơFNQJ7z lpt8w8mại. MọiFNQJ7z FNQJ7zgiả pt8w8mthiết vềFNQJ7z sự npt8w8mhầm pt8w8mlẫn nFNQJ7zào đóJ4Daux tronpt8w8mg J4Dauxđầu KiRHban pt8w8mbiến mất,J4Daux thaJ4Dauxy vàoFNQJ7z đóRH làRH sRHự pt8w8mbàng hoàng. pt8w8mMất pt8w8mvài gJ4Dauxiây đểJ4Daux FNQJ7ztự trấnFNQJ7z FNQJ7ztĩnh pt8w8mmình, KibRHan nhíuJ4Daux màRHy, mímpt8w8m môiJ4Daux, cúipt8w8m đầu:
J4Daux- FNQJ7zvâng thưFNQJ7za ngài.pt8w8m RH– giọnRHg nRHói trFNQJ7zầm trầmRH nRHhưng lạnJ4Dauxh –FNQJ7z cóFNQJ7z J4Dauxthời hạJ4Dauxn kJ4Dauxo RHạ?
RH- nRHhanh FNQJ7znhất cóJ4Daux tpt8w8mhể, nếJ4Dauxu FNQJ7zko biếRHt FNQJ7zđâu tRHân lãnFNQJ7zh RHchúa J4Dauxlại bRHị J4Dauxám sápt8w8mt mRHột lần FNQJ7znữa.... RHanh cóFNQJ7z thểFNQJ7z FNQJ7zném đáRH RHdấu J4Dauxtay nhưnRHg tốtRH nhấtRH đừnpt8w8mg ngậmRH máFNQJ7zu RHphun người, pt8w8mHika FNQJ7zlà mộtpt8w8m nhânJ4Daux vậRHt FNQJ7zlớn, hãypt8w8m kRHhéo léopt8w8m đừngJ4Daux FNQJ7zgây sónJ4Dauxg giFNQJ7zó pt8w8mko cầnFNQJ7z thiết.
KiFNQJ7zban FNQJ7zgật đầuRH, pt8w8mchìm dầnpt8w8m vJ4Dauxào sRHuy ngFNQJ7zhĩ nhưFNQJ7z bịpt8w8m chínJ4Dauxh mệnpt8w8mh pt8w8mlệnh đJ4Dauxó nuốFNQJ7zt chửnpt8w8mg.

Xpt8w8meza đánhJ4Daux J4Dauxrơi côngJ4Daux vFNQJ7zăn bRHổ nhiệFNQJ7zm vJ4Dauxới dRHấu xpt8w8mác FNQJ7znhận FNQJ7zđỏ J4Dauxchót củaJ4Daux CatarJ4Dauxina Luss xupt8w8mống bàpt8w8mn khRHi đậpJ4Daux vpt8w8mào mắtRH J4Dauxcậu FNQJ7zlà J4Daux3 cFNQJ7zái têFNQJ7zn khRHó chấpJ4Daux nhJ4Dauxận tưpt8w8mơng RHứng với cRHác vịpt8w8m trJ4Dauxí trấnpt8w8m giữRH pt8w8mcác cFNQJ7zửa: OdFNQJ7zagi AnohaRH, kẻJ4Daux cFNQJ7zhuyên cpt8w8mung RHcấp thôJ4Dauxng tin RHcho lFNQJ7zãnh chúpt8w8ma thàFNQJ7znh ZoFNQJ7zo –RH J4Dauxcửa 1FNQJ7z; RafaFNQJ7zel MorityRH, tưJ4Dauxớng cấFNQJ7zp RH3 cFNQJ7zon trai củapt8w8m mộtRH thươngpt8w8m nJ4Dauxhân giRHàu cóFNQJ7z nFNQJ7zổi tFNQJ7ziếng vớipt8w8m cácJ4Daux thủJ4Daux đoạRHn đRHi cửJ4Dauxa saRHu khônFNQJ7z khéo RH– cpt8w8mửa J4Daux2; còJ4Dauxn cJ4Dauxửa 4J4Daux, nơipt8w8m RHtiếp giRHáp vớpt8w8mi thàpt8w8mnh pt8w8mGon đcJ4Daux giJ4Dauxao cJ4Dauxho J4DauxRafael Ecossai, đứaFNQJ7z eJ4Dauxm họFNQJ7z FNQJ7zxa khôngFNQJ7z thểRH mRHê đcRH củaFNQJ7z FNQJ7zXeza. Cpt8w8mat đaFNQJ7zng nghpt8w8mĩ FNQJ7zcái gìpt8w8m trong đầupt8w8m vậyJ4Daux, cảFNQJ7z bpt8w8ma coRHn ngưJ4Dauxời đóRH đềuJ4Daux cóFNQJ7z RHnhững vấnJ4Daux pt8w8mđề khóRH gpt8w8miải RHquyết, khó cRHhấp nRHhận nổipt8w8m, đJ4Dauxặc bpt8w8miệt lRHà MoritFNQJ7zy. DùFNQJ7z FNQJ7zEcossai cópt8w8m nJ4Dauxgang tànFNQJ7z, hốngJ4Daux hách, pt8w8mcôn đồpt8w8m RHnổi tFNQJ7ziếng thRHì íRHt J4Dauxra nóRH cũJ4Dauxng pt8w8mcòn pt8w8mcó chúRHt tRHhực lựcpt8w8m, cJ4Dauxòn biếtFNQJ7z chỉ hFNQJ7zuy quâRHn độRHi, pt8w8mnhìn nhậnFNQJ7z tìnhRH RHhình, chứJ4Daux MorRHity thì..J4Daux.. NgoàiFNQJ7z AnoFNQJ7zha ra, FNQJ7zhai kJ4Dauxẻ cònRH FNQJ7zlại đềRHu bJ4Dauxị đặtFNQJ7z troFNQJ7zng vònJ4Dauxg tRHròn đỏpt8w8m (tpt8w8mức làpt8w8m thửRH việJ4Dauxc), nJ4Dauxếu làm kJ4Dauxo tRHốt cFNQJ7zó tRHhể J4Dauxbị thRHay thếFNQJ7z J4Dauxbất FNQJ7zcứ lúJ4Dauxc nàRHo. Hừ,J4Daux RHai chFNQJ7zứ EcoJ4Dauxssai FNQJ7zthì Xeza FNQJ7zcòn lJ4Dauxạ gìJ4Daux, nJ4Dauxó pt8w8msẽ pt8w8mko bJ4Dauxao giờJ4Daux FNQJ7zchịu rJ4Dauxước pt8w8mvào tFNQJ7zhân nhữngJ4Daux thứFNQJ7z gRHây phiềnJ4Daux phức pt8w8mcó tíRHnh ápRH lựRHc pt8w8mcao, J4Dauxhoặc giảRH vJ4Dauxờ J4Dauxchấp nhFNQJ7zận rồiJ4Daux quậJ4Dauxy tFNQJ7zưng mộtRH tJ4Dauxrận đến mứJ4Dauxc bịRH tốJ4Dauxng cổRH khpt8w8mỏi FNQJ7zvị tríJ4Daux pt8w8mđó cpt8w8mho màRH xeFNQJ7zm. Thằpt8w8mng nhãiRH đJ4Dauxó chưRHa bpt8w8mao giờ cpt8w8mhịu J4Dauxlàm thpt8w8meo nhữnpt8w8mg J4Dauxgì cRHha mJ4Dauxẹ RHnó sắpRH xếpFNQJ7z pt8w8mhay kỳRH vọngpt8w8m nJ4Dauxó làm...RH. màpt8w8m pt8w8mlần thăng chứcJ4Daux FNQJ7znày chắcpt8w8m FNQJ7zhọ pFNQJ7zhải vuFNQJ7zi RHmừng RHvà FNQJ7zhi vọngpt8w8m RHlắm RHlắm.... lRHàm ngườiFNQJ7z khác thấtRH vọRHng lFNQJ7zà pt8w8msở trườnpt8w8mg củRHa nFNQJ7zó J4Dauxmà.
RH- thưFNQJ7za ngài..........
Cửa RHphòng làJ4Dauxm việcFNQJ7z mởRH pt8w8mbật rFNQJ7za kJ4Dauxo đcFNQJ7z nhẹpt8w8m nJ4Dauxhàng cFNQJ7zho lRHắm, tướngJ4Daux cấpFNQJ7z J4Daux4 Rillous, npt8w8mgười nắmRH troJ4Dauxng J4Dauxtay mạpt8w8mng lướiRH tìnJ4Dauxh báFNQJ7zo hoànJ4Daux hảpt8w8mo npt8w8mhất thFNQJ7zành Xezata điFNQJ7z RHvào vớipt8w8m vRHẻ mpt8w8mặt khônpt8w8mg thểRH hoapt8w8mng J4Dauxmang hơn.J4Daux J4DauxĐóng RHsập cJ4Dauxửa lạiJ4Daux sFNQJ7zau lưng, ôngJ4Daux tpt8w8ma nói:
RH- tFNQJ7zhưa ngài,RH KiJ4Dauxban Franpt8w8mk đanRHg cóJ4Daux nhữJ4Dauxng độJ4Dauxng thJ4Dauxái rất FNQJ7zkỳ lJ4Dauxạ, hắnpt8w8m FNQJ7zrút qFNQJ7zuân tựFNQJ7z RHdo rpt8w8ma khỏiFNQJ7z vươngJ4Daux quốFNQJ7zc đưpt8w8ma pt8w8mhết vềFNQJ7z miềJ4Dauxn J4Dauxtây; ngừng FNQJ7zhết tRHất cJ4Dauxả cJ4Dauxác RHhợp FNQJ7zđồng làmRH ănRH, cFNQJ7zác tuRHyến đườngRH RHvận chuyểnpt8w8m J4Dauxhàng hóa cônpt8w8mg kJ4Dauxhai lẫJ4Dauxn bRHí mRHật củFNQJ7za tậpJ4Daux đoàJ4Dauxn Frpt8w8mank đếRHn CanRHada, ItalFNQJ7zia vàRH J4Dauxvùng đông bắcpt8w8m nưJ4Dauxớc J4DauxNga J4Dauxtheo bJ4Dauxản đồJ4Daux củpt8w8ma coFNQJ7zn ngườiJ4Daux. pt8w8mCanada vàJ4Daux FNQJ7zItalia bRHị ngpt8w8mhi ngờ làJ4Daux haJ4Dauxi địapt8w8m pt8w8mđiểm đặtFNQJ7z căpt8w8mn FNQJ7zcứ bíJ4Daux mRHật củaRH chRHúa FNQJ7ztể hắFNQJ7zc ámRH, pt8w8mcòn RHvùng đôngRH bắc chJ4Dauxính FNQJ7zlà cửapt8w8m ngõFNQJ7z dRHẫn tớipt8w8m lãRHnh địaFNQJ7z mcrFNQJ7z. pt8w8mVì lRHý FNQJ7zdo nàJ4Dauxo đJ4Dauxó tFNQJ7zên trJ4Dauxùm buôn lậuJ4Daux J4Dauxnày đanRHg cốRH tìnJ4Dauxh pt8w8mgây khpt8w8mó dễJ4Daux cRHho cảpt8w8m chúpt8w8ma tFNQJ7zể hắcRH ámpt8w8m J4Dauxlẫn lãnRHh đRHịa mcr, cắRHt luônFNQJ7z nguồnJ4Daux pt8w8mhàng lậuJ4Daux FNQJ7zkhổng FNQJ7zlồ khRHiến hRHai RHphía đJ4Dauxều khốpt8w8mn đốn.J4Daux HắnFNQJ7z từRH chối thpt8w8mương lượng,pt8w8m đóRHng cửaJ4Daux kJ4Dauxo RHtiếp FNQJ7zkhách, FNQJ7zko bRHồi thpt8w8mường hợpJ4Daux đồngpt8w8m bịJ4Daux phá bỏ,FNQJ7z FNQJ7zsẵn J4Dauxsàng đpt8w8mưa quâRHn tớiJ4Daux đRHàn J4Dauxáp nếuFNQJ7z đốipt8w8m phươnpt8w8mg cópt8w8m độJ4Dauxng thFNQJ7zái qupt8w8má khích. NóiJ4Daux tópt8w8mm lại,J4Daux Kibpt8w8man đanFNQJ7zg J4Dauxlật lọng.FNQJ7z
Xezpt8w8ma đảoRH FNQJ7zmắt vàiRH gpt8w8miây, chuyRHện này lipt8w8mệu FNQJ7zcó liêJ4Dauxn quJ4Dauxan FNQJ7zgì đếnRH việcRH XeJ4Dauxza RHvừa bịpt8w8m FNQJ7zem trapt8w8mi củaJ4Daux RHHika vàJ4Daux haFNQJ7zi kẻ nhânRH bảnJ4Daux vFNQJ7zô RHtính tấnRH côngFNQJ7z khônFNQJ7zg RHnhỉ. CắRHt FNQJ7zhàng hRHóa đếnpt8w8m lãnJ4Dauxh J4Dauxđịa mRHcr ư?pt8w8m
FNQJ7z- hRHắn bRHuôn bánpt8w8m thJ4Dauxứ gJ4Dauxì vớRHi lãFNQJ7znh địRHa?
RHRillous nhếcpt8w8mh méRHp, J4Dauxđây RHđúng RHlà cJ4Dauxâu hỏiFNQJ7z mJ4Dauxà ônRHg cpt8w8mhờ đợiRH từpt8w8m FNQJ7zvị J4Dauxtân lpt8w8mãnh chRHúa pt8w8mlắm mưupt8w8m nhiềpt8w8mu RHkế đượcFNQJ7z đặRHt nhiềupt8w8m kỳFNQJ7z vọng:
RH- đủJ4Daux thứFNQJ7z, từRH quầnJ4Daux áRHo, vảipt8w8m vóc,RH J4Dauxhóa mĩRH phẩmRH đếnJ4Daux spt8w8mách vởpt8w8m, pt8w8mbáo chpt8w8mí, tranRHh ảnh... nhữngJ4Daux FNQJ7zthứ đRHc sảnRH xuấtJ4Daux bằngJ4Daux cpt8w8mông nFNQJ7zghệ hiệnRH đạJ4Dauxi mJ4Dauxà mcpt8w8mr kpt8w8mo tpt8w8mhể lFNQJ7zàm đc hoặcpt8w8m cópt8w8m lFNQJ7zàm FNQJ7zđc nRHhưng sảnpt8w8m xupt8w8mất J4Dauxko đủpt8w8m tiêRHu thụFNQJ7z và.J4Daux.. máFNQJ7zu.
MáRHu, thứ FNQJ7zquan trọngRH quyếpt8w8mt đJ4Dauxịnh sựJ4Daux sốFNQJ7zng còRHn củpt8w8ma lãpt8w8mnh pt8w8mđịa RHmcr, tấRHt nhpt8w8miên mRHột kẻRH như KibaRHn J4Dauxsẽ kRHo thểRH bỏFNQJ7z qRHua mónpt8w8m hờiFNQJ7z FNQJ7zđó đcFNQJ7z, nhưRHng cpt8w8mhẳng lẽJ4Daux RHlãnh địaRH kFNQJ7zo còn nhữngRH nJ4Dauxguồn hàngpt8w8m khFNQJ7zác hpt8w8may sFNQJ7zao? Rpt8w8millous tiếpFNQJ7z tụFNQJ7zc mỉmpt8w8m cpt8w8mười RHkhi XezFNQJ7za chớpFNQJ7z mắt, chJ4Dauxờ đợi:
RH- bốnpt8w8m FNQJ7znguồn cuJ4Dauxng cRHấp J4Dauxmáu RHlớn J4Dauxnhất đRHổ vềJ4Daux pt8w8mlãnh địRHa mFNQJ7zcr từ pt8w8m4 châpt8w8mu lpt8w8mục lớnpt8w8m lpt8w8mà tpt8w8mập đoànJ4Daux FranRHk pt8w8mtừ châFNQJ7zu mỹ,RH cJ4Dauxông FNQJ7zty KasRHa J4Dauxở FNQJ7zchâu áRH, anh RHem FNQJ7znhà VintarJ4Dauxi ởpt8w8m châpt8w8mu phJ4Dauxi vàpt8w8m tậpJ4Daux đoFNQJ7zàn bệJ4Dauxnh RHviện XimasRHs ởpt8w8m chRHâu âpt8w8mu. Trên lýJ4Daux thuyết,RH RHnếu KiFNQJ7zban pt8w8mngừng đổRH máuJ4Daux vàoFNQJ7z pt8w8mlãnh địaJ4Daux thìRH hJ4Dauxọ vẫnpt8w8m cònFNQJ7z pt8w8m3 nguồn kia...RHnhưng thựcFNQJ7z tếRH thJ4Dauxì....khi KiFNQJ7zban rpt8w8ma FNQJ7zlệnh ngừRHng cunJ4Dauxg cRHấp pt8w8mmáu, cả J4Daux4 nguồnJ4Daux đềuJ4Daux RHbị cắt,J4Daux lãnhJ4Daux RHđịa chFNQJ7zỉ cpt8w8mòn nhậpt8w8mn RHđc mJ4Dauxáu bánFNQJ7z lRHẻ.
RH- cáiJ4Daux gìJ4Daux?
RHXeza nhổRHm hẳFNQJ7zn ngườJ4Dauxi dpt8w8mậy. J4DauxBốn J4Dauxnguồn cupt8w8mng cấpt8w8mp máupt8w8m RHko pJ4Dauxhải chpt8w8muyện apt8w8mi cũngFNQJ7z biết nhấtpt8w8m FNQJ7zlà RHtập đoànJ4Daux bệpt8w8mnh việnJ4Daux XimasRHs, nFNQJ7zơi J4Dauxđã bRHán máuRH chpt8w8mo lãpt8w8mnh địpt8w8ma mFNQJ7zcr từ hFNQJ7zơn 2J4Daux00 nămFNQJ7z nRHay RHrồi, kJ4Dauxo biJ4Dauxết bọJ4Dauxn họJ4Daux đFNQJ7zã qFNQJ7zua pt8w8mbao nhiFNQJ7zêu đờpt8w8mi chJ4Dauxủ tRHịch nhưng J4Dauxdù thRHế RHnào đpt8w8mi chăngJ4Daux nữaFNQJ7z J4Dauxthì pt8w8mbọn J4Dauxhọ vFNQJ7zẫn sẽFNQJ7z tiếJ4Dauxp tụcpt8w8m cuFNQJ7zng cấpRH RHmáu dài hạnRH vìRH bộFNQJ7z J4Dauxmáy lãnhRH đạopt8w8m tậpt8w8mp đJ4Dauxoàn nàJ4Dauxy J4Dauxhầu J4Dauxhết RHlà mcRHr. FNQJ7zCả KaFNQJ7zsa cFNQJ7zũng vậy, bRHọn RHhọ pt8w8mcó nguồpt8w8mn J4Dauxkinh FNQJ7zphí khổnFNQJ7zg FNQJ7zlồ, pt8w8mcó nềnpt8w8m tảngpt8w8m vữngFNQJ7z chắc,pt8w8m lâuJ4Daux đời,pt8w8m có lãnRHh đạoRH làFNQJ7z mcrFNQJ7z, đâRHu J4Dauxthể nJ4Dauxói FNQJ7zcắt làpt8w8m cắRHt pt8w8mđc. Kibapt8w8mn đãJ4Daux lFNQJ7zàm RHthế nàRHo? Rillous tiếpFNQJ7z tụcFNQJ7z báJ4Dauxo cáo:
RH- kpt8w8mo biếRHt hắnJ4Daux pt8w8mđã lFNQJ7zàm tpt8w8mhế nàRHo nhưnRHg lãRHnh địa mcRHr gầnFNQJ7z nRHhư rơipt8w8m vàJ4Dauxo tpt8w8mình trạpt8w8mng khpt8w8mủng RHhoảng ngpt8w8may RHlập tứcFNQJ7z pt8w8mvì qRHuá sốc.RH Lần trướcJ4Daux khRHi pt8w8mngười sóRHi tpt8w8mấn cônFNQJ7zg, npt8w8mhững tuyếJ4Dauxn đJ4Dauxường vậRHn chuyểnJ4Daux máJ4Dauxu RHbị chặn, máJ4Dauxu kJ4Dauxo tớJ4Dauxi đFNQJ7zc lFNQJ7zãnh địRHa nJ4Dauxhưng J4Dauxnhà FNQJ7zvua mcJ4Dauxr vàpt8w8m tầJ4Dauxng lớpFNQJ7z J4Dauxquý tộcFNQJ7z thống tJ4Dauxrị pt8w8mcòn J4Dauxcó sựJ4Daux chuẩnpt8w8m FNQJ7zbị, FNQJ7zcòn pt8w8mlần pt8w8mnày tRHhì quáFNQJ7z bấtFNQJ7z ngờ.J4Daux Bịpt8w8m cFNQJ7zhặn đườngJ4Daux khác hoànJ4Daux toàpt8w8mn FNQJ7zso vớiFNQJ7z viRHệc bịJ4Daux cRHắt nguồFNQJ7zn.
pt8w8mMắt Xpt8w8meza mFNQJ7zở lớn,RH sápt8w8mng rpt8w8mực lênFNQJ7z tiJ4Dauxa nhpt8w8mìn thấuFNQJ7z suốFNQJ7zt, tFNQJ7zinh tườngJ4Daux tJ4Dauxrong vàiFNQJ7z giRHây rồpt8w8mi từRH tJ4Dauxừ dịuRH lại.pt8w8m
J4Daux- tRHhì RHra.... pt8w8m– tJ4Dauxân lãJ4Dauxnh FNQJ7zchúa FNQJ7zlẩm RHbẩm vàJ4Daux rFNQJ7za lệnJ4Dauxh pt8w8m– tiRHếp pt8w8mtục thept8w8mo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.