You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnhc5vL 4DBxRtQAviện Thc5vLành XezTu4FYzDQata, b4DBxRtQAỏ m4DBxRtQAặc Xez4DBxRtQAa ởc5vL c5vLđó thc5vLu d4DBxRtQAọn hc5vLậu quảTu4FYzDQ CaTu4FYzDQt 4DBxRtQAthăng thiên thẳngc5vL 4DBxRtQAtới nTu4FYzDQhà Kibac5vLn Tu4FYzDQFrank, ngôiTu4FYzDQ nhTu4FYzDQà nh4DBxRtQAỏ xic5vLnh Tu4FYzDQxắn vẫTu4FYzDQn gọnc5vL g4DBxRtQAàng ngăn 4DBxRtQAnắp, sạch4DBxRtQA sẽc5vL c5vLnhư đc4DBxRtQA c5vLlau 4DBxRtQAchùi qc5vLuét dọnc5vL thườn4DBxRtQAg 4DBxRtQAxuyên. Bước4DBxRtQA châTu4FYzDQn vàTu4FYzDQo phòng kc5vLhách, ngửi4DBxRtQA tc5vLhấy mc5vLột mù4DBxRtQAi kTu4FYzDQhó chịuTu4FYzDQ, Cc5vLat nhíuc5vL màTu4FYzDQy thả4DBxRtQA mìnc5vLh xuốc5vLng ghế.4DBxRtQA Gonder Tu4FYzDQđang ở4DBxRtQA đ4DBxRtQAây, mTu4FYzDQùi c5vLcủa hTu4FYzDQắn Tu4FYzDQvương c5vLkhắp Tu4FYzDQnơi t4DBxRtQArong ph4DBxRtQAòng, ác5vLm l4DBxRtQAên bàc5vLn ghế, đồTu4FYzDQ đạc,4DBxRtQA cóTu4FYzDQ v4DBxRtQAẻ nhc5vLư Kibc5vLan đãc5vL để têTu4FYzDQn này tc5vLự c5vLdo sửTu4FYzDQ dụng4DBxRtQA nc5vLhà củc5vLa mìnhTu4FYzDQ. ChẳTu4FYzDQng đểTu4FYzDQ Cac5vLt phảc5vLi chờ4DBxRtQA lâ4DBxRtQAu, c5vLGonder từTu4FYzDQ trong bư4DBxRtQAớc 4DBxRtQAra điềm4DBxRtQA nhiêTu4FYzDQn nhc5vLư l4DBxRtQAà chủ4DBxRtQA nh4DBxRtQAà khiến,c5vL nhếcc5vLh mép:
Tu4FYzDQ- chàc5vLo.
c5vL- K4DBxRtQAiban đâu?c5vL
4DBxRtQACat hỏTu4FYzDQi 4DBxRtQAbằng giọnc5vLg s4DBxRtQAỗ 4DBxRtQAsàng. c5vLGonder c5vLliếm môi:
Tu4FYzDQ- thTu4FYzDQật t4DBxRtQAhô c5vLlỗ, í4DBxRtQAt rc5vLa thìTu4FYzDQ côTu4FYzDQ c5vLcũng nêTu4FYzDQn chàc5vLo mộtc5vL tc5vLiếng sa4DBxRtQAu khc5vLi biếtTu4FYzDQ nhữ4DBxRtQAng việcc5vL tc5vLôi đac5vLng làm4DBxRtQA chức5vL?
NhữnTu4FYzDQg vTu4FYzDQiệc hc5vLắn đc5vLang là4DBxRtQAm ư,c5vL ámTu4FYzDQ c5vLchỉ vic5vLệc c5vLbán tic5vLn tứcTu4FYzDQ cTu4FYzDQho Tu4FYzDQsở mậc5vLt c5vLvụ Tu4FYzDQấy àTu4FYzDQ, Cat nc5vLhướm màc5vLy, việcTu4FYzDQ ấyc5vL thìc5vL liêTu4FYzDQn qc5vLuan Tu4FYzDQgì đến4DBxRtQA quâ4DBxRtQAn độc5vLi màc5vL C4DBxRtQAat quảnc5vL lTu4FYzDQý chứ, cc5vLứ gc5vLiả vờTu4FYzDQ Tu4FYzDQko b4DBxRtQAiết đi:
Tu4FYzDQ- việcc5vL gì?Tu4FYzDQ RúcTu4FYzDQ nách4DBxRtQA Kic5vLban 4DBxRtQAđể giởc5vL trò4DBxRtQA b4DBxRtQAắt cóc,c5vL pháTu4FYzDQ 4DBxRtQAngục à?Tu4FYzDQ
GoTu4FYzDQnder sữnTu4FYzDQg lTu4FYzDQại 4DBxRtQAmột 4DBxRtQAchút, nTu4FYzDQhìn kỹTu4FYzDQ CTu4FYzDQat Tu4FYzDQvà pháTu4FYzDQn mộtc5vL cTu4FYzDQâu Tu4FYzDQxanh rờn:
4DBxRtQA- côc5vL 4DBxRtQAthay đTu4FYzDQổi nhiềTu4FYzDQu Tu4FYzDQvà nh4DBxRtQAanh hơc5vLn tôTu4FYzDQi 4DBxRtQAtưởng, quáTu4FYzDQ nhanh....c5vL.. Tu4FYzDQsao hảTu4FYzDQ c5vLko thấy đcc5vL giác5vL trịc5vL c5vLcủa tc5vLôi pTu4FYzDQhải kc5vLo, s4DBxRtQAao 4DBxRtQAko lịTu4FYzDQch sTu4FYzDQự một4DBxRtQA cc5vLhút đểc5vL n4DBxRtQAếu s4DBxRtQAau này4DBxRtQA có việcTu4FYzDQ 4DBxRtQAcần đếTu4FYzDQn thc5vLì chúng4DBxRtQA Tu4FYzDQta c5vLcó thTu4FYzDQể hc5vLợp 4DBxRtQAtác 4DBxRtQAtrong vuc5vLi 4DBxRtQAvẻ?
c5vLCat k4DBxRtQAo thấy cc5vLó c5vLgì h4DBxRtQAay nếu4DBxRtQA 4DBxRtQAtrong tươn4DBxRtQAg la4DBxRtQAi côc5vL phảic5vL c5vLhợp c5vLtác với4DBxRtQA nhữngc5vL kẻ4DBxRtQA nhTu4FYzDQư Gonder. C4DBxRtQAó tc5vLhể hc5vLắn kc5vLo xấuc5vL tínhTu4FYzDQ c5vLnhư Rac5vLdic đểTu4FYzDQ kc5vLo tc5vLhể yê4DBxRtQAu nổiTu4FYzDQ ngườiTu4FYzDQ nào,Tu4FYzDQ cũng Tu4FYzDQcó thểTu4FYzDQ h4DBxRtQAắn 4DBxRtQAko 4DBxRtQAgiết 4DBxRtQAngười nhi4DBxRtQAều như4DBxRtQA Tu4FYzDQRai nhc5vLưng hắc5vLn có4DBxRtQA cáic5vL quc5vLá kTu4FYzDQhứ phức tạp4DBxRtQA, Tu4FYzDQđau thươnTu4FYzDQg đủc5vL đểc5vL khiếTu4FYzDQn tâm4DBxRtQA hồnc5vL c5vLko cc5vLòn lànhc5vL lặnTu4FYzDQ, CaTu4FYzDQt Tu4FYzDQko thíTu4FYzDQch những n4DBxRtQAgười như4DBxRtQA thếTu4FYzDQ, khTu4FYzDQó 4DBxRtQAđoán, c5vLkhó khống4DBxRtQA Tu4FYzDQchế, dễTu4FYzDQ tổ4DBxRtQAn tTu4FYzDQhương.... c5vLnhất làc5vL với Go4DBxRtQAnder, kẻc5vL sởc5vL Tu4FYzDQhữu c5vLtrí thôngc5vL 4DBxRtQAminh tuyệt4DBxRtQA vờic5vL c5vLvà s4DBxRtQAức mc5vLạnh đáTu4FYzDQng khTu4FYzDQiếp sợ. 4DBxRtQANếu hắTu4FYzDQn ch4DBxRtQAỉ cộ4DBxRtQAng tácTu4FYzDQ tạmc5vL c5vLthời với4DBxRtQA chúTu4FYzDQa tTu4FYzDQể tTu4FYzDQhì cTu4FYzDQó lẽc5vL hắ4DBxRtQAn c5vLđã chừaTu4FYzDQ đường 4DBxRtQAlui chTu4FYzDQo mì4DBxRtQAnh, đã4DBxRtQA tínTu4FYzDQh đc5vLến cc5vLái ngày4DBxRtQA b4DBxRtQAán nhữnc5vLg ti4DBxRtQAn tứTu4FYzDQc thc5vLu đc4DBxRtQA chTu4FYzDQo sở mc5vLật vụ.4DBxRtQA NếuTu4FYzDQ đTu4FYzDQã tín4DBxRtQAh c5vLtoán, hắnTu4FYzDQ sẽTu4FYzDQ hà4DBxRtQAnh động4DBxRtQA thậnTu4FYzDQ tTu4FYzDQrọng t4DBxRtQArong q4DBxRtQAuá 4DBxRtQAkhứ, mà giảTu4FYzDQ Tu4FYzDQsử đúnTu4FYzDQg 4DBxRtQAnhư c5vLthế t4DBxRtQAhật, sở4DBxRtQA mậtTu4FYzDQ vụ4DBxRtQA sẽTu4FYzDQ Tu4FYzDQko Tu4FYzDQthể tìmTu4FYzDQ r4DBxRtQAa bằTu4FYzDQng ch4DBxRtQAứng Tu4FYzDQchống lại hắn...c5vL. c5vLhắn sẽ4DBxRtQA hạ4DBxRtQAn chế4DBxRtQA gTu4FYzDQiết ngưc5vLời nếu4DBxRtQA c4DBxRtQAó thểTu4FYzDQ, hànTu4FYzDQh độngTu4FYzDQ kín4DBxRtQA 4DBxRtQAkẽ, x4DBxRtQAóa dấu vết,c5vL nhậnc5vL trácc5vLh n4DBxRtQAhiệm nhữngc5vL c5vLvụ Tu4FYzDQmà hắn4DBxRtQA k4DBxRtQAo l4DBxRtQAàm.... nhiềuc5vL cácTu4FYzDQh tTu4FYzDQung hỏa mù4DBxRtQA lắm.4DBxRtQA CTu4FYzDQat 4DBxRtQAlặp lại:
Tu4FYzDQ- Kibac5vLn đc5vLâu?
MặTu4FYzDQt Goc5vLnder hiệnc5vL Tu4FYzDQlên chc5vLữ chán c5vLto tc5vLướng, c5vLsuy nghĩTu4FYzDQ “cc5vLon bTu4FYzDQé nàTu4FYzDQy Tu4FYzDQthật Tu4FYzDQkhó chịc5vLu” hiệnc5vL Tu4FYzDQra rõ4DBxRtQA c5vLràng troTu4FYzDQng mắt hắTu4FYzDQn nhc5vLưng giTu4FYzDQọng nó4DBxRtQAi c5vLvẫn c5vLđều đều:
c5vL- đTu4FYzDQang c5vLở tc5vLrong ‘hưc5vL vTu4FYzDQô’ ấy.
Cat rTu4FYzDQời mắtc5vL kTu4FYzDQhỏi GonTu4FYzDQder, 4DBxRtQAnhìn bức4DBxRtQA t4DBxRtQAường đốic5vL diện4DBxRtQA v4DBxRtQAà phónc5vLg r4DBxRtQAa mộtTu4FYzDQ bùac5vL vc5vLu c5vLvơ bằng mắ4DBxRtQAt tácTu4FYzDQ độngTu4FYzDQ vc5vLào lớ4DBxRtQAp phépc5vL tc5vLhuật bảc5vLo vệ4DBxRtQA c5vLngôi nhàc5vL. ChỉTu4FYzDQ c5vLvài gic5vLây sac5vLu, Kiban rơi4DBxRtQA c5vLập xuốngc5vL c5vLgiữa phTu4FYzDQòng 4DBxRtQAkhách, đ4DBxRtQAứng c5vLlù c5vLlù trước4DBxRtQA mặtTu4FYzDQ Tu4FYzDQcô 4DBxRtQAvới Tu4FYzDQbộ dạng c5vLchỉnh 4DBxRtQAchu không4DBxRtQA thểTu4FYzDQ đẹpc5vL trTu4FYzDQai hc5vLơn nhTu4FYzDQư Tu4FYzDQvừa 4DBxRtQAở một4DBxRtQA cuộTu4FYzDQc họpTu4FYzDQ quac5vLn trọng4DBxRtQA về4DBxRtQA. Thổi gióc5vL c5vLvào Cac5vLt đểc5vL đảm4DBxRtQA bc5vLảo c5vLko c4DBxRtQAó gc5vLì nh4DBxRtQAầm lẫn,c5vL Kibc5vLan đTu4FYzDQi tới:
4DBxRtQA- Tu4FYzDQem gọiTu4FYzDQ ac5vLnh 4DBxRtQAà? Cóc5vL ch4DBxRtQAuyện gTu4FYzDQì 4DBxRtQAthế?
Cc5vLat kc5vLo trảTu4FYzDQ lờiTu4FYzDQ n4DBxRtQAgay c5vLmà điềmc5vL tĩnh4DBxRtQA qTu4FYzDQuan sá4DBxRtQAt Kc5vLiban, c5vLdưới cTu4FYzDQon mắt4DBxRtQA củac5vL 4DBxRtQAmột mcr, Kibc5vLan Tu4FYzDQlà cc5vLái c5vLgì Tu4FYzDQđó khTu4FYzDQác thưTu4FYzDQờng thậtc5vL 4DBxRtQAđáng chán4DBxRtQA. Mcc5vLr Tu4FYzDQlai m4DBxRtQAà k4DBxRtQAo c5vLcó sức mạc5vLnh cTu4FYzDQơ bắpc5vL, nc5vLhợt nhạ4DBxRtQAt x4DBxRtQAanh xaTu4FYzDQo nhTu4FYzDQư tTu4FYzDQàu lá4DBxRtQA thiếuc5vL 4DBxRtQAnắng lTu4FYzDQâu nc5vLgày, đụngTu4FYzDQ một cá4DBxRtQAi l4DBxRtQAà phảic5vL ngồic5vL xTu4FYzDQe l4DBxRtQAăn, đụng4DBxRtQA thê4DBxRtQAm cái4DBxRtQA nữac5vL tc5vLhì ngấTu4FYzDQt xỉu.....c5vL 4DBxRtQAnhưng Catarina Lusc5vLs lạiTu4FYzDQ nhìn4DBxRtQA thấTu4FYzDQy mộtTu4FYzDQ cc5vLon nc5vLgười khác5vLc Tu4FYzDQhoàn tc5vLoàn. 4DBxRtQAKo cc5vLó a4DBxRtQAi cc5vLhạm tới Tu4FYzDQgần sự4DBxRtQA tTu4FYzDQhần thá4DBxRtQAnh hoà4DBxRtQAn mỹc5vL nhTu4FYzDQư Kic5vLban, m4DBxRtQAột pháTu4FYzDQp sc5vLư c5vLđc coc5vLi làc5vL 4DBxRtQAvĩ đạiTu4FYzDQ nếu kTu4FYzDQo xc5vLét c5vLđến khíac5vL cạchTu4FYzDQ nàTu4FYzDQo c5vLkhác nTu4FYzDQgoài c5vLphép thuật.Tu4FYzDQ Gond4DBxRtQAer tực5vL giácTu4FYzDQ rờ4DBxRtQAi khỏi phò4DBxRtQAng kh4DBxRtQAách đc5vLi xuốngTu4FYzDQ tầngTu4FYzDQ hầc5vLm. c5vLCat lTu4FYzDQên tiếngTu4FYzDQ sac5vLu kTu4FYzDQhi bi4DBxRtQAết rõ4DBxRtQA rằngc5vL cửa sậTu4FYzDQp của4DBxRtQA tầ4DBxRtQAng c5vLhầm c5vLđã đóc5vLng lại:
c5vL- ac5vLnh Tu4FYzDQvẫn đac5vLng tc5vLuân thc5vLeo 4DBxRtQAlời thề4DBxRtQA đã4DBxRtQA lậc5vLp vc5vLới XezTu4FYzDQa đấy4DBxRtQA c4DBxRtQAhứ?
CâuTu4FYzDQ hỏTu4FYzDQi dườTu4FYzDQng nhưc5vL kh4DBxRtQAôn khéo4DBxRtQA vàc5vL nc5vLhẹ nhàng4DBxRtQA Tu4FYzDQhơn nhữngTu4FYzDQ c5vLgì Kibc5vLan 4DBxRtQAtưởng, 4DBxRtQAanh tc5vLa mỉm4DBxRtQA cư4DBxRtQAời gật4DBxRtQA 4DBxRtQAđầu. c5vLCat t4DBxRtQAiếp tục:
c5vL- và4DBxRtQA vc5vLẫn tuTu4FYzDQân the4DBxRtQAo lc5vLời tTu4FYzDQhề trunc5vLg tTu4FYzDQhành Tu4FYzDQphục vục5vL đãc5vL 4DBxRtQAlập trướcTu4FYzDQ đc5vLó 4DBxRtQAvới nhc5vLà vc5vLua nhỏ....
Tu4FYzDQ- Tu4FYzDQtất nhi4DBxRtQAên.... 4DBxRtQA– KTu4FYzDQiban ngắtTu4FYzDQ lờic5vL c5vL– riên4DBxRtQAg lờiTu4FYzDQ th4DBxRtQAề vTu4FYzDQới tc5vLrung thàc5vLnh vớ4DBxRtQAi nhc5vLà vuTu4FYzDQa nh4DBxRtQAỏ nếuTu4FYzDQ 4DBxRtQAa v4DBxRtQAi phạc5vLm sẽc5vL mấTu4FYzDQt mạng.Tu4FYzDQ
Gậ4DBxRtQAt c5vLđầu, c5vLSerina vuốc5vLt tóc.4DBxRtQA
4DBxRtQA- KibTu4FYzDQan Frac5vLnk, hãTu4FYzDQy 4DBxRtQAgiết Hc5vLika Curytanus4DBxRtQA, cắc5vLt đầTu4FYzDQu tc5vLreo trướcTu4FYzDQ cổn4DBxRtQAg 4DBxRtQA‘nhà thờ4DBxRtQA t4DBxRtQAhánh’ tạic5vL LTu4FYzDQãnh đ4DBxRtQAịa m4DBxRtQAcr cTu4FYzDQho 4DBxRtQAta.
4DBxRtQAMắt Tu4FYzDQKiban tốTu4FYzDQi sTu4FYzDQầm lạic5vL nc5vLhư vừa4DBxRtQA 4DBxRtQAnhận đc5vLc hunc5vLg 4DBxRtQAtin, anTu4FYzDQh Tu4FYzDQta nTu4FYzDQghiêng đầu:
Tu4FYzDQ- Hikc5vLa Tu4FYzDQư? 4DBxRtQABà tc5vLa Tu4FYzDQđã làm4DBxRtQA chuyc5vLện 4DBxRtQAgì đến4DBxRtQA c5vLnỗi p4DBxRtQAhải nhậTu4FYzDQn các5vLi chết?4DBxRtQA
SerTu4FYzDQina ngTu4FYzDQạc nhiênTu4FYzDQ khc5vLi n4DBxRtQAghe 4DBxRtQAcâu c5vLhỏi 4DBxRtQAvô lýc5vL n4DBxRtQAày, côTu4FYzDQ 4DBxRtQAcười nhạt:
c5vL- Kibac5vLn, tro4DBxRtQAng 4DBxRtQAsuốt 24DBxRtQA0 năc5vLm quc5vLa c5vLa 4DBxRtQAđã làmTu4FYzDQ c5vLgì đTu4FYzDQể trảc5vL c5vLthù?
CTu4FYzDQâu hỏi4DBxRtQA Tu4FYzDQcàng kh4DBxRtQAiến KibTu4FYzDQan r4DBxRtQAối t4DBxRtQArí h4DBxRtQAơn, Tu4FYzDQanh c5vLta liếmTu4FYzDQ môi:
4DBxRtQA- tôi....4DBxRtQA 4DBxRtQAbuôn 4DBxRtQAbán, Tu4FYzDQtích trữ4DBxRtQA tiềc5vLn của,c5vL Tu4FYzDQtạo 4DBxRtQAra mộtTu4FYzDQ hc5vLệ thốngTu4FYzDQ t4DBxRtQAình 4DBxRtQAbáo với quc5vLá Tu4FYzDQnửa là4DBxRtQA nhữ4DBxRtQAng mTu4FYzDQcr l4DBxRtQAưu vo4DBxRtQAng, 4DBxRtQAnhững kẻ4DBxRtQA că4DBxRtQAm t4DBxRtQAhù hac5vLy mc5vLất Tu4FYzDQlòng ti4DBxRtQAn vớiTu4FYzDQ lãnh c5vLđịa.... thc5vLu thậpTu4FYzDQ thôngTu4FYzDQ tinTu4FYzDQ, nuôTu4FYzDQi sc5vLát thủ....Tu4FYzDQ
4DBxRtQA- xunTu4FYzDQg quanc5vLh Masa? –4DBxRtQA Ser4DBxRtQAina l4DBxRtQAên giọnTu4FYzDQg –Tu4FYzDQ mc5vLọi nỗTu4FYzDQ lực5vLc, cạm4DBxRtQA bẫ4DBxRtQAy, mọi4DBxRtQA chTu4FYzDQú ýTu4FYzDQ đềuTu4FYzDQ Tu4FYzDQdồn hếTu4FYzDQt về Mac5vLsa hả,4DBxRtQA 4DBxRtQAvì a4DBxRtQAnh tc5vLa Tu4FYzDQlà pTu4FYzDQhần nổ4DBxRtQAi củac5vL cTu4FYzDQâu 4DBxRtQAchuyện, c5vLlà nc5vLg Tu4FYzDQđóng vTu4FYzDQai kẻ4DBxRtQA ác.
KTu4FYzDQiban kc5vLo nóTu4FYzDQi gìc5vL, c5vLchỉ ngTu4FYzDQậm miệng4DBxRtQA dTu4FYzDQấu sự4DBxRtQA hoc5vLài c5vLnghi tr4DBxRtQAong lò4DBxRtQAng. NhTu4FYzDQà 4DBxRtQAvua Tu4FYzDQnhỏ gậtc5vL gù:
Tu4FYzDQ- đc5vLc rồTu4FYzDQi, Xezc5vLa vừac5vL bị4DBxRtQA Tu4FYzDQám sTu4FYzDQát bTu4FYzDQởi c5vLem trc5vLai HikTu4FYzDQa vc5vLà hTu4FYzDQai kTu4FYzDQẻ nhTu4FYzDQân bảnc5vL vTu4FYzDQô tính c4DBxRtQAủa R4DBxRtQAadon 4DBxRtQAdo 4DBxRtQAcha học5vL tạc5vLo 4DBxRtQAra, Hic5vLka đãTu4FYzDQ tTu4FYzDQrực tic5vLếp rc5vLa lTu4FYzDQệnh, v4DBxRtQAụ c5vLám sáTu4FYzDQt thất c5vLbại và4DBxRtQA 4DBxRtQARadon c5vLđã chết.c5vL Trước4DBxRtQA khTu4FYzDQi c5vLtiễn Hik4DBxRtQAa 4DBxRtQAvề 4DBxRtQAtrời hãyTu4FYzDQ lộTu4FYzDQt kýc5vL ứTu4FYzDQc của cTu4FYzDQô 4DBxRtQAta, aTu4FYzDQnh c5vLsẽ c5vLcó câc5vLu trảTu4FYzDQ lc5vLời c4DBxRtQAho Tu4FYzDQ20 Tu4FYzDQnăm qua4DBxRtQA. ĐâyTu4FYzDQ lTu4FYzDQà c5vLlệnh củaTu4FYzDQ n4DBxRtQAhà vc5vLua nhỏ. NếuTu4FYzDQ Hikc5vLa Tu4FYzDQko chếtTu4FYzDQ, Kibac5vLn Fr4DBxRtQAank, anTu4FYzDQh sẽ4DBxRtQA Tu4FYzDQlà ngc5vLười phảic5vL chế4DBxRtQAt.
Câ4DBxRtQAu nói nà4DBxRtQAy 4DBxRtQAlàm khuôc5vLn 4DBxRtQAmặt vc5vLốn đã4DBxRtQA trắn4DBxRtQAg xTu4FYzDQanh của4DBxRtQA Kibc5vLan tái4DBxRtQA nhợtc5vL, 4DBxRtQAmắt anc5vLh tTu4FYzDQa mở 4DBxRtQAlớn dù4DBxRtQA Tu4FYzDQko Tu4FYzDQtrông thấyTu4FYzDQ Tu4FYzDQgì, miệnc5vLg h4DBxRtQAé r4DBxRtQAa, cứ4DBxRtQAng đơTu4FYzDQ lTu4FYzDQại. M4DBxRtQAọi giả4DBxRtQA 4DBxRtQAthiết về4DBxRtQA sự nhc5vLầm lẫc5vLn nTu4FYzDQào đ4DBxRtQAó Tu4FYzDQtrong đầuc5vL K4DBxRtQAiban biếnTu4FYzDQ mấTu4FYzDQt, thaTu4FYzDQy vàoc5vL 4DBxRtQAđó c5vLlà s4DBxRtQAự 4DBxRtQAbàng hoàng. MTu4FYzDQất vàic5vL gi4DBxRtQAây đc5vLể tTu4FYzDQự 4DBxRtQAtrấn Tu4FYzDQtĩnh mì4DBxRtQAnh, c5vLKiban nhc5vLíu m4DBxRtQAày, mí4DBxRtQAm mc5vLôi, Tu4FYzDQcúi đầu:
Tu4FYzDQ- vângc5vL tTu4FYzDQhưa Tu4FYzDQngài. Tu4FYzDQ– giọng4DBxRtQA nó4DBxRtQAi trầc5vLm c5vLtrầm nhưnTu4FYzDQg lạc5vLnh –4DBxRtQA c5vLcó 4DBxRtQAthời hạ4DBxRtQAn kTu4FYzDQo ạTu4FYzDQ?
c5vL- nhan4DBxRtQAh n4DBxRtQAhất có4DBxRtQA th4DBxRtQAể, nế4DBxRtQAu Tu4FYzDQko biếtc5vL 4DBxRtQAđâu tânc5vL lãc5vLnh chúaTu4FYzDQ lTu4FYzDQại bịc5vL ám4DBxRtQA sá4DBxRtQAt mộtTu4FYzDQ lần nữ4DBxRtQAa.... ac5vLnh c5vLcó tc5vLhể némTu4FYzDQ đc5vLá dTu4FYzDQấu ta4DBxRtQAy n4DBxRtQAhưng 4DBxRtQAtốt nhất4DBxRtQA đừn4DBxRtQAg nTu4FYzDQgậm c5vLmáu phc5vLun người, c5vLHika làc5vL một4DBxRtQA nhâ4DBxRtQAn vậtc5vL lớ4DBxRtQAn, hc5vLãy khé4DBxRtQAo léoc5vL đừngc5vL 4DBxRtQAgây sTu4FYzDQóng giTu4FYzDQó c5vLko cTu4FYzDQần thiết.
Kc5vLiban g4DBxRtQAật 4DBxRtQAđầu, cc5vLhìm dầnc5vL v4DBxRtQAào sc5vLuy ngTu4FYzDQhĩ như4DBxRtQA bc5vLị chTu4FYzDQính mệ4DBxRtQAnh lệnhTu4FYzDQ đó4DBxRtQA Tu4FYzDQnuốt chửngTu4FYzDQ.

Xe4DBxRtQAza c5vLđánh rc5vLơi côTu4FYzDQng 4DBxRtQAvăn bc5vLổ nhi4DBxRtQAệm vớic5vL 4DBxRtQAdấu Tu4FYzDQxác nh4DBxRtQAận 4DBxRtQAđỏ ch4DBxRtQAót của4DBxRtQA Catar4DBxRtQAina Luss x4DBxRtQAuống bTu4FYzDQàn c5vLkhi đc5vLập Tu4FYzDQvào mắtc5vL c4DBxRtQAậu 4DBxRtQAlà 4DBxRtQA3 c4DBxRtQAái tênc5vL kc5vLhó chấpc5vL c5vLnhận c5vLtương ứng4DBxRtQA với 4DBxRtQAcác vị4DBxRtQA tríc5vL 4DBxRtQAtrấn gic5vLữ cácc5vL c5vLcửa: Oda4DBxRtQAgi Anoha4DBxRtQA, kc5vLẻ c5vLchuyên cuc5vLng cấpc5vL thônc5vLg tin chTu4FYzDQo c5vLlãnh chúc5vLa Tu4FYzDQthành Zo4DBxRtQAo –4DBxRtQA cửa4DBxRtQA 14DBxRtQA; c5vLRafael M4DBxRtQAority, tướngc5vL cấpc5vL Tu4FYzDQ3 co4DBxRtQAn trai củTu4FYzDQa 4DBxRtQAmột 4DBxRtQAthương nhânTu4FYzDQ 4DBxRtQAgiàu c5vLcó Tu4FYzDQnổi 4DBxRtQAtiếng với4DBxRtQA 4DBxRtQAcác thủTu4FYzDQ c5vLđoạn c5vLđi cửaTu4FYzDQ sTu4FYzDQau khônc5vL khéo 4DBxRtQA– cửa4DBxRtQA c5vL2; cònTu4FYzDQ cửa4DBxRtQA c5vL4, nơTu4FYzDQi Tu4FYzDQtiếp gi4DBxRtQAáp với4DBxRtQA thàc5vLnh c5vLGon đcc5vL g4DBxRtQAiao c4DBxRtQAho Tu4FYzDQRafael Ecossai, đc5vLứa eTu4FYzDQm học5vL xc5vLa không4DBxRtQA thểTu4FYzDQ mc5vLê 4DBxRtQAđc củac5vL XTu4FYzDQeza. CaTu4FYzDQt đTu4FYzDQang Tu4FYzDQnghĩ cTu4FYzDQái gìTu4FYzDQ trong đ4DBxRtQAầu vậ4DBxRtQAy, cả4DBxRtQA Tu4FYzDQba 4DBxRtQAcon ngườic5vL đóTu4FYzDQ đềuc5vL cTu4FYzDQó nhữngc5vL Tu4FYzDQvấn đTu4FYzDQề khóTu4FYzDQ Tu4FYzDQgiải 4DBxRtQAquyết, khó chấp4DBxRtQA nTu4FYzDQhận nổic5vL, đặcTu4FYzDQ biệc5vLt lTu4FYzDQà MoriTu4FYzDQty. Dù4DBxRtQA EcTu4FYzDQossai có4DBxRtQA nc5vLgang tànTu4FYzDQ, hốc5vLng hách, Tu4FYzDQcôn 4DBxRtQAđồ nổ4DBxRtQAi tiếc5vLng th4DBxRtQAì í4DBxRtQAt r4DBxRtQAa 4DBxRtQAnó cũTu4FYzDQng còTu4FYzDQn cóc5vL chúTu4FYzDQt c5vLthực lực5vLc, còc5vLn biếc5vLt chỉ hc5vLuy quânc5vL đội,Tu4FYzDQ nhìTu4FYzDQn nhTu4FYzDQận tìn4DBxRtQAh hìnc5vLh, c4DBxRtQAhứ Moc5vLrity thì.4DBxRtQA... Ngoài4DBxRtQA Anoh4DBxRtQAa ra, 4DBxRtQAhai kẻc5vL Tu4FYzDQcòn lạTu4FYzDQi đềTu4FYzDQu bị4DBxRtQA đặt4DBxRtQA tro4DBxRtQAng vònTu4FYzDQg t4DBxRtQAròn Tu4FYzDQđỏ (tTu4FYzDQức lc5vLà thửTu4FYzDQ vTu4FYzDQiệc), nếTu4FYzDQu làm kTu4FYzDQo t4DBxRtQAốt cóc5vL thểTu4FYzDQ 4DBxRtQAbị thc5vLay thTu4FYzDQế bất4DBxRtQA cứ4DBxRtQA lc5vLúc nào.c5vL HTu4FYzDQừ, a4DBxRtQAi chức5vL Eco4DBxRtQAssai tTu4FYzDQhì Xeza còTu4FYzDQn lTu4FYzDQạ g4DBxRtQAì, nóTu4FYzDQ Tu4FYzDQsẽ Tu4FYzDQko ba4DBxRtQAo giờc5vL ch4DBxRtQAịu rướ4DBxRtQAc vàoc5vL thâc5vLn nhữngTu4FYzDQ thứTu4FYzDQ gây4DBxRtQA phiềnTu4FYzDQ phức cóTu4FYzDQ 4DBxRtQAtính á4DBxRtQAp lTu4FYzDQực caoTu4FYzDQ, hc5vLoặc giả4DBxRtQA v4DBxRtQAờ c4DBxRtQAhấp n4DBxRtQAhận rồic5vL c5vLquậy tưc5vLng 4DBxRtQAmột trận4DBxRtQA đến mứcTu4FYzDQ bc5vLị tốngc5vL 4DBxRtQAcổ khỏc5vLi vịc5vL trTu4FYzDQí đó4DBxRtQA c4DBxRtQAho c5vLmà xc5vLem. ThằnTu4FYzDQg nhã4DBxRtQAi c5vLđó c4DBxRtQAhưa ba4DBxRtQAo giờ chịuTu4FYzDQ làmTu4FYzDQ c5vLtheo nhữnc5vLg gì4DBxRtQA c4DBxRtQAha mẹTu4FYzDQ 4DBxRtQAnó sắpTu4FYzDQ xếp4DBxRtQA Tu4FYzDQhay kỳc5vL vọc5vLng nóc5vL làm....c5vL màc5vL c5vLlần thăng c4DBxRtQAhức nàyc5vL chắcTu4FYzDQ Tu4FYzDQhọ phảic5vL vu4DBxRtQAi mừngTu4FYzDQ vTu4FYzDQà hc5vLi vọng4DBxRtQA lắmTu4FYzDQ Tu4FYzDQlắm.... lc5vLàm ng4DBxRtQAười khác thấtTu4FYzDQ c5vLvọng lc5vLà sởTu4FYzDQ trườc5vLng Tu4FYzDQcủa nó4DBxRtQA màTu4FYzDQ.
Tu4FYzDQ- thưa4DBxRtQA ngài..........
Cửa phòc5vLng lc5vLàm việc5vLc 4DBxRtQAmở 4DBxRtQAbật c5vLra 4DBxRtQAko đTu4FYzDQc nhẹTu4FYzDQ nhàngc5vL cTu4FYzDQho l4DBxRtQAắm, tướnTu4FYzDQg cấTu4FYzDQp 4DBxRtQA4 Rillous, ngc5vLười nắmc5vL tronTu4FYzDQg tc5vLay mạngTu4FYzDQ lưới4DBxRtQA t4DBxRtQAình c5vLbáo ho4DBxRtQAàn Tu4FYzDQhảo nhấtc5vL thànc5vLh Xezata điTu4FYzDQ vTu4FYzDQào vớic5vL vẻ4DBxRtQA mặtTu4FYzDQ khôngTu4FYzDQ 4DBxRtQAthể ho4DBxRtQAang manTu4FYzDQg 4DBxRtQAhơn. Đó4DBxRtQAng sậpc5vL c4DBxRtQAửa l4DBxRtQAại sa4DBxRtQAu lưng, ôngc5vL 4DBxRtQAta nói:
c5vL- thưc5vLa ngàTu4FYzDQi, Kc5vLiban Franc5vLk đanc5vLg c5vLcó nhữngTu4FYzDQ c5vLđộng thTu4FYzDQái rất kỳc5vL lTu4FYzDQạ, Tu4FYzDQhắn Tu4FYzDQrút quâ4DBxRtQAn tựTu4FYzDQ Tu4FYzDQdo c5vLra Tu4FYzDQkhỏi vươc5vLng qu4DBxRtQAốc đưaTu4FYzDQ Tu4FYzDQhết 4DBxRtQAvề c5vLmiền tâc5vLy; ngừng hếc5vLt tTu4FYzDQất Tu4FYzDQcả c5vLcác hợpc5vL đồnc5vLg lc5vLàm ăn,Tu4FYzDQ c4DBxRtQAác tuc5vLyến đườn4DBxRtQAg vTu4FYzDQận chuTu4FYzDQyển hànTu4FYzDQg hóa c4DBxRtQAông khc5vLai lẫnc5vL b4DBxRtQAí mTu4FYzDQật 4DBxRtQAcủa tậTu4FYzDQp c5vLđoàn Fc5vLrank đếc5vLn c5vLCanada, ItaTu4FYzDQlia vàc5vL vùngTu4FYzDQ đông bắTu4FYzDQc c5vLnước NgTu4FYzDQa thc5vLeo bảc5vLn đồc5vL củc5vLa coc5vLn ngưc5vLời. Canadc5vLa vTu4FYzDQà ItTu4FYzDQalia b4DBxRtQAị ngh4DBxRtQAi ngờ c5vLlà haTu4FYzDQi địac5vL đTu4FYzDQiểm đặc5vLt c5vLcăn cức5vL b4DBxRtQAí mật4DBxRtQA 4DBxRtQAcủa chúa4DBxRtQA Tu4FYzDQtể hắTu4FYzDQc ám,c5vL còc5vLn Tu4FYzDQvùng đôngc5vL bắc Tu4FYzDQchính l4DBxRtQAà cửac5vL 4DBxRtQAngõ dẫnc5vL tớiTu4FYzDQ lãnhc5vL địa4DBxRtQA Tu4FYzDQmcr. 4DBxRtQAVì Tu4FYzDQlý dc5vLo n4DBxRtQAào đóTu4FYzDQ tênc5vL t4DBxRtQArùm buôn lậc5vLu nTu4FYzDQày đangTu4FYzDQ cTu4FYzDQố Tu4FYzDQtình gây4DBxRtQA kTu4FYzDQhó Tu4FYzDQdễ 4DBxRtQAcho cả4DBxRtQA chúTu4FYzDQa 4DBxRtQAtể hắc4DBxRtQA ámc5vL c5vLlẫn lãnTu4FYzDQh địa4DBxRtQA mcr, cắtc5vL luTu4FYzDQôn ngTu4FYzDQuồn hàng4DBxRtQA lậ4DBxRtQAu khổngTu4FYzDQ lồ4DBxRtQA khiếnTu4FYzDQ Tu4FYzDQhai phíaTu4FYzDQ đềuc5vL khốTu4FYzDQn đốnTu4FYzDQ. Hắ4DBxRtQAn 4DBxRtQAtừ chối th4DBxRtQAương lượng,c5vL đón4DBxRtQAg cTu4FYzDQửa kc5vLo tiếTu4FYzDQp kh4DBxRtQAách, k4DBxRtQAo bồic5vL thườngc5vL hTu4FYzDQợp đồnc5vLg bị4DBxRtQA phá bỏTu4FYzDQ, sTu4FYzDQẵn sànTu4FYzDQg đưac5vL qu4DBxRtQAân Tu4FYzDQtới đànc5vL á4DBxRtQAp nc5vLếu đốc5vLi 4DBxRtQAphương cóc5vL 4DBxRtQAđộng tTu4FYzDQhái quá4DBxRtQA khích. NóTu4FYzDQi tó4DBxRtQAm Tu4FYzDQlại, Kibc5vLan 4DBxRtQAđang 4DBxRtQAlật lọng.c5vL
Xez4DBxRtQAa 4DBxRtQAđảo mắt4DBxRtQA vàTu4FYzDQi giây,Tu4FYzDQ chuyệ4DBxRtQAn này Tu4FYzDQliệu cc5vLó 4DBxRtQAliên qua4DBxRtQAn gTu4FYzDQì đếnTu4FYzDQ việ4DBxRtQAc XeTu4FYzDQza vừaTu4FYzDQ bịTu4FYzDQ eTu4FYzDQm traTu4FYzDQi củaTu4FYzDQ c5vLHika vàc5vL ha4DBxRtQAi kẻ n4DBxRtQAhân bảnTu4FYzDQ vc5vLô tíc5vLnh tTu4FYzDQấn cc5vLông khô4DBxRtQAng n4DBxRtQAhỉ. Cắtc5vL hàng4DBxRtQA hc5vLóa đến4DBxRtQA lc5vLãnh địa4DBxRtQA mc5vLcr c5vLư?
Tu4FYzDQ- c5vLhắn b4DBxRtQAuôn bc5vLán c5vLthứ gìTu4FYzDQ Tu4FYzDQvới 4DBxRtQAlãnh địa?Tu4FYzDQ
Rillouc5vLs nhc5vLếch c5vLmép, đâyTu4FYzDQ đúngc5vL là4DBxRtQA câc5vLu c5vLhỏi Tu4FYzDQmà ôn4DBxRtQAg cTu4FYzDQhờ đợiTu4FYzDQ từc5vL vTu4FYzDQị t4DBxRtQAân lãnh4DBxRtQA c4DBxRtQAhúa Tu4FYzDQlắm c5vLmưu nhiềuc5vL kếc5vL đTu4FYzDQược đặt4DBxRtQA nhTu4FYzDQiều kỳc5vL vọng:
c5vL- đTu4FYzDQủ t4DBxRtQAhứ, tTu4FYzDQừ quầnc5vL áo,Tu4FYzDQ v4DBxRtQAải vóc,Tu4FYzDQ hc5vLóa Tu4FYzDQmĩ phẩm4DBxRtQA 4DBxRtQAđến sáTu4FYzDQch vc5vLở, c5vLbáo chí,4DBxRtQA tran4DBxRtQAh ảnh... nhữn4DBxRtQAg th4DBxRtQAứ đc4DBxRtQA Tu4FYzDQsản xuất4DBxRtQA bằnc5vLg côn4DBxRtQAg nghệ4DBxRtQA hic5vLện đTu4FYzDQại màc5vL 4DBxRtQAmcr k4DBxRtQAo tTu4FYzDQhể l4DBxRtQAàm đc hoặc5vLc 4DBxRtQAcó c5vLlàm 4DBxRtQAđc n4DBxRtQAhưng sảc5vLn xuất4DBxRtQA kTu4FYzDQo 4DBxRtQAđủ Tu4FYzDQtiêu thụ4DBxRtQA c5vLvà... mc5vLáu.
4DBxRtQAMáu, thứ quc5vLan tTu4FYzDQrọng quyếtTu4FYzDQ đị4DBxRtQAnh sựTu4FYzDQ sc5vLống c4DBxRtQAòn 4DBxRtQAcủa lãn4DBxRtQAh địc5vLa mc4DBxRtQAr, tấtc5vL nhiên4DBxRtQA mộtc5vL kẻc5vL như K4DBxRtQAiban sẽTu4FYzDQ kTu4FYzDQo thểc5vL bỏTu4FYzDQ qc5vLua mc5vLón Tu4FYzDQhời c5vLđó đc,Tu4FYzDQ nhưTu4FYzDQng chẳngTu4FYzDQ lc5vLẽ lã4DBxRtQAnh địa4DBxRtQA kc5vLo còn nTu4FYzDQhững nguc5vLồn 4DBxRtQAhàng khácc5vL haTu4FYzDQy sa4DBxRtQAo? Rc5vLillous tiếTu4FYzDQp tụTu4FYzDQc mỉm4DBxRtQA cườic5vL k4DBxRtQAhi Xc5vLeza ch4DBxRtQAớp mắt, chờ4DBxRtQA đợi:
Tu4FYzDQ- bốnc5vL nguồnc5vL cTu4FYzDQung c4DBxRtQAấp máTu4FYzDQu lớn4DBxRtQA nhấtTu4FYzDQ đổc5vL v4DBxRtQAề lc5vLãnh địac5vL m4DBxRtQAcr từ Tu4FYzDQ4 c4DBxRtQAhâu lục5vLc lớTu4FYzDQn làTu4FYzDQ t4DBxRtQAập đoànTu4FYzDQ FTu4FYzDQrank từ4DBxRtQA chc5vLâu mỹ,c5vL cô4DBxRtQAng c5vLty c5vLKasa ởc5vL châuTu4FYzDQ 4DBxRtQAá, anh ec5vLm 4DBxRtQAnhà Vic5vLntari ởTu4FYzDQ châuTu4FYzDQ 4DBxRtQAphi và4DBxRtQA tậTu4FYzDQp đoàn4DBxRtQA b4DBxRtQAệnh việTu4FYzDQn XTu4FYzDQimass ởc5vL cTu4FYzDQhâu âTu4FYzDQu. Trên l4DBxRtQAý thuTu4FYzDQyết, nc5vLếu Kc5vLiban ng4DBxRtQAừng đTu4FYzDQổ má4DBxRtQAu v4DBxRtQAào lãn4DBxRtQAh địc5vLa thc5vLì học5vL vẫ4DBxRtQAn còc5vLn 4DBxRtQA3 nguồn kia..c5vL.nhưng tc5vLhực tếTu4FYzDQ thì..c5vL..khi Kic5vLban c5vLra lc5vLệnh c5vLngừng cunc5vLg 4DBxRtQAcấp máuTu4FYzDQ, cả 4DBxRtQA4 nguTu4FYzDQồn đ4DBxRtQAều bTu4FYzDQị cc5vLắt, lãTu4FYzDQnh địa4DBxRtQA 4DBxRtQAchỉ Tu4FYzDQcòn 4DBxRtQAnhận đ4DBxRtQAc Tu4FYzDQmáu bán4DBxRtQA c5vLlẻ.
Tu4FYzDQ- 4DBxRtQAcái gì?4DBxRtQA
XTu4FYzDQeza nhổmTu4FYzDQ hTu4FYzDQẳn nc5vLgười dậy4DBxRtQA. Tu4FYzDQBốn nguồn4DBxRtQA cun4DBxRtQAg cấ4DBxRtQAp máTu4FYzDQu c5vLko phTu4FYzDQải chuyệ4DBxRtQAn ac5vLi cc5vLũng biết nhấtTu4FYzDQ c5vLlà t4DBxRtQAập đTu4FYzDQoàn c5vLbệnh viện4DBxRtQA Ximc5vLass, nTu4FYzDQơi đãc5vL bác5vLn mc5vLáu cc5vLho 4DBxRtQAlãnh địac5vL mc4DBxRtQAr từ hơc5vLn 20Tu4FYzDQ0 năm4DBxRtQA na4DBxRtQAy rồic5vL, 4DBxRtQAko bTu4FYzDQiết c5vLbọn c5vLhọ đãTu4FYzDQ quc5vLa 4DBxRtQAbao nhiêTu4FYzDQu đờic5vL Tu4FYzDQchủ tịchc5vL nhưng dTu4FYzDQù t4DBxRtQAhế nà4DBxRtQAo đ4DBxRtQAi Tu4FYzDQchăng nữ4DBxRtQAa Tu4FYzDQthì bọn4DBxRtQA họTu4FYzDQ vẫn4DBxRtQA sẽc5vL tiế4DBxRtQAp t4DBxRtQAục cunTu4FYzDQg cấpc5vL 4DBxRtQAmáu dài hạTu4FYzDQn v4DBxRtQAì bộ4DBxRtQA mTu4FYzDQáy lãc5vLnh đạoTu4FYzDQ tậc5vLp đoàc5vLn n4DBxRtQAày c5vLhầu hc5vLết Tu4FYzDQlà mcr4DBxRtQA. Tu4FYzDQCả Tu4FYzDQKasa cũngTu4FYzDQ vậy, bọnTu4FYzDQ họ4DBxRtQA c4DBxRtQAó nguồn4DBxRtQA c5vLkinh phTu4FYzDQí khổnTu4FYzDQg lồ4DBxRtQA, cTu4FYzDQó c5vLnền t4DBxRtQAảng vữn4DBxRtQAg chắcTu4FYzDQ, lâc5vLu Tu4FYzDQđời, có lc5vLãnh 4DBxRtQAđạo c5vLlà m4DBxRtQAcr, đâuTu4FYzDQ thểc5vL nóiTu4FYzDQ 4DBxRtQAcắt lTu4FYzDQà cắtTu4FYzDQ đc4DBxRtQA. Kib4DBxRtQAan Tu4FYzDQđã làmc5vL c5vLthế nTu4FYzDQào? Rillous tiếTu4FYzDQp tụcc5vL bc5vLáo cáo:
Tu4FYzDQ- kTu4FYzDQo biếtc5vL hắnTu4FYzDQ đãTu4FYzDQ làm4DBxRtQA thTu4FYzDQế c5vLnào 4DBxRtQAnhưng lã4DBxRtQAnh địa mcc5vLr gầnTu4FYzDQ n4DBxRtQAhư Tu4FYzDQrơi c5vLvào tìnhTu4FYzDQ tc5vLrạng khủng4DBxRtQA hoảnTu4FYzDQg n4DBxRtQAgay 4DBxRtQAlập tc5vLức vìTu4FYzDQ qc5vLuá sốcc5vL. Lần Tu4FYzDQtrước khTu4FYzDQi người4DBxRtQA sóic5vL tấn4DBxRtQA côc5vLng, nhữngTu4FYzDQ tuyc5vLến đường4DBxRtQA v4DBxRtQAận chTu4FYzDQuyển mTu4FYzDQáu b4DBxRtQAị chặn, c5vLmáu c5vLko tới4DBxRtQA Tu4FYzDQđc lãnhc5vL địac5vL nhưTu4FYzDQng nhàc5vL vTu4FYzDQua mc5vLcr Tu4FYzDQvà tầngTu4FYzDQ lớp4DBxRtQA 4DBxRtQAquý tộcTu4FYzDQ thống trc5vLị Tu4FYzDQcòn cóc5vL sực5vL chuẩTu4FYzDQn bị,Tu4FYzDQ c4DBxRtQAòn 4DBxRtQAlần nTu4FYzDQày thc5vLì c5vLquá b4DBxRtQAất ngc5vLờ. BTu4FYzDQị chặn4DBxRtQA đTu4FYzDQường khác Tu4FYzDQhoàn c5vLtoàn c5vLso vớic5vL viTu4FYzDQệc bc5vLị cắtTu4FYzDQ nguồn.4DBxRtQA
Mắt4DBxRtQA X4DBxRtQAeza c5vLmở Tu4FYzDQlớn, sá4DBxRtQAng rựTu4FYzDQc lêTu4FYzDQn tiTu4FYzDQa nTu4FYzDQhìn th4DBxRtQAấu suc5vLốt, tiTu4FYzDQnh tường4DBxRtQA Tu4FYzDQtrong vc5vLài 4DBxRtQAgiây rồiTu4FYzDQ t4DBxRtQAừ tTu4FYzDQừ dịc5vLu lạic5vL.
4DBxRtQA- tTu4FYzDQhì ra.c5vL... –4DBxRtQA tân4DBxRtQA lãnh4DBxRtQA chúTu4FYzDQa lẩmc5vL c5vLbẩm và4DBxRtQA c5vLra lệnTu4FYzDQh –c5vL tiếp4DBxRtQA tụcTu4FYzDQ Tu4FYzDQtheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.