You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệJezv39nh việnThG3Kg ThànhNpSXMv arXezata, bỏNpSXMv NpSXMvmặc Xezara arở Jezv39đó arthu NpSXMvdọn hNpSXMvậu quThG3Kgả ThG3KgCat thNpSXMvăng thiên arthẳng tớiar nhàar KiThG3Kgban Fraarnk, ngôiar nhNpSXMvà nhỏThG3Kg xiNpSXMvnh xắNpSXMvn vẫNpSXMvn garọn garàng ngăn nắp,ThG3Kg sạchThG3Kg sẽThG3Kg NpSXMvnhư đcar lJezv39au ThG3Kgchùi quarét dọnThG3Kg thườnNpSXMvg ThG3Kgxuyên. BNpSXMvước châNpSXMvn varào phòng kháNpSXMvch, ngửiJezv39 thấyar mộtJezv39 mùiNpSXMv arkhó chịuNpSXMv, arCat nhíNpSXMvu màNpSXMvy thảJezv39 armình xuốJezv39ng ghếThG3Kg. Gonder arđang NpSXMvở đâThG3Kgy, ThG3Kgmùi củaNpSXMv hắnar vưNpSXMvơng khắThG3Kgp narơi tronThG3Kgg phòNpSXMvng, ámJezv39 lênar bJezv39àn ghế, đarồ đạcThG3Kg, cóNpSXMv vẻThG3Kg nharư KNpSXMviban đarã để têarn này tựar dNpSXMvo Jezv39sử darụng nhThG3Kgà củaar mìnarh. ChẳngThG3Kg Jezv39để Caart phảJezv39i chờNpSXMv Jezv39lâu, GonJezv39der ThG3Kgtừ trong bThG3Kgước arra điềmThG3Kg nThG3Kghiên nhưar NpSXMvlà chủar nhNpSXMvà khiến,ar nhếchar mép:
NpSXMv- cJezv39hào.
ar- Kibaarn đâu?ThG3Kg
ThG3KgCat hỏiThG3Kg ThG3Kgbằng giọngar sỗJezv39 sàarng. GJezv39onder liếmThG3Kg môi:
ThG3Kg- tJezv39hật thôar lỗNpSXMv, ítJezv39 rNpSXMva ThG3Kgthì côar arcũng ThG3Kgnên chàThG3Kgo mộThG3Kgt NpSXMvtiếng sarau khJezv39i biếtJezv39 nhThG3Kgững việcThG3Kg tôiThG3Kg đangNpSXMv làNpSXMvm cNpSXMvhứ?
Nhữnarg việcar hắnar đangJezv39 làmJezv39 ưar, arám chỉar vNpSXMviệc NpSXMvbán tNpSXMvin tứcJezv39 chNpSXMvo Jezv39sở mJezv39ật ThG3Kgvụ ấary à,ThG3Kg Cat nhướmar mNpSXMvày, variệc ấyJezv39 thìJezv39 ThG3Kgliên quaThG3Kgn gJezv39ì đếnJezv39 quânNpSXMv độiThG3Kg ThG3Kgmà CJezv39at qNpSXMvuản ThG3Kglý chứ, cứar ThG3Kggiả vờThG3Kg kThG3Kgo biếNpSXMvt đi:
NpSXMv- việcJezv39 gì?Jezv39 Rúarc NpSXMvnách KibaJezv39n đểJezv39 giThG3Kgở tròar bNpSXMvắt cócThG3Kg, phThG3Kgá ngNpSXMvục àThG3Kg?
Gonarder sữnJezv39g lNpSXMvại mộtar charút, nhJezv39ìn kJezv39ỹ Carat vNpSXMvà pháNpSXMvn mJezv39ột câuar xJezv39anh rờn:
ar- carô thaary đổiJezv39 nThG3Kghiều vàThG3Kg nhanJezv39h hơnJezv39 tôJezv39i tưởng,Jezv39 ThG3Kgquá nhanh.....ar. sThG3Kgao Jezv39hả NpSXMvko thấy đcNpSXMv gThG3Kgiá tThG3Kgrị ThG3Kgcủa tôJezv39i NpSXMvphải arko, saJezv39o NpSXMvko lịcThG3Kgh sựar armột chNpSXMvút NpSXMvđể ThG3Kgnếu arsau nàJezv39y có arviệc cầnThG3Kg đếnJezv39 tThG3Kghì chúnNpSXMvg NpSXMvta Jezv39có tNpSXMvhể hợThG3Kgp tNpSXMvác artrong ThG3Kgvui vẻJezv39?
Carat Jezv39ko thấy cóNpSXMv gNpSXMvì haary nếuar troarng tươNpSXMvng arlai cNpSXMvô NpSXMvphải ThG3Kghợp táJezv39c vThG3Kgới nhữngJezv39 kẻThG3Kg arnhư Gonder. Caró thểThG3Kg hắNpSXMvn Jezv39ko xấNpSXMvu artính nJezv39hư RadiNpSXMvc đểar ThG3Kgko ThG3Kgthể yêJezv39u nJezv39ổi ngườiThG3Kg nàoar, cũng ThG3Kgcó thểNpSXMv hJezv39ắn Jezv39ko giếtNpSXMv arngười nhiềJezv39u Jezv39như ThG3KgRai nhNpSXMvưng Jezv39hắn cóNpSXMv cáiThG3Kg NpSXMvquá kNpSXMvhứ phức tạpJezv39, đauJezv39 Jezv39thương đủJezv39 đểNpSXMv NpSXMvkhiến tâNpSXMvm hNpSXMvồn Jezv39ko cònNpSXMv arlành ThG3Kglặn, Carat NpSXMvko thíNpSXMvch những ngưThG3Kgời nhưJezv39 thếThG3Kg, khJezv39ó đoThG3Kgán, Jezv39khó khốngNpSXMv ThG3Kgchế, dJezv39ễ tổnThG3Kg thương....ar ThG3Kgnhất làNpSXMv với GonderThG3Kg, kNpSXMvẻ sởar hữuNpSXMv Jezv39trí thôarng minThG3Kgh artuyệt vờari vàNpSXMv sThG3Kgức mạnhar đNpSXMváng khiếpJezv39 sợ. NếuNpSXMv NpSXMvhắn chỉJezv39 cNpSXMvộng tarác NpSXMvtạm tarhời vThG3Kgới chúaJezv39 tểJezv39 tNpSXMvhì cóNpSXMv lẽNpSXMv hắarn đThG3Kgã carhừa đường luJezv39i charo mìnhar, đThG3Kgã tínhJezv39 đếnThG3Kg carái ThG3Kgngày ThG3Kgbán nhữJezv39ng tiThG3Kgn tứcJezv39 thJezv39u đThG3Kgc cNpSXMvho sở NpSXMvmật NpSXMvvụ. Narếu đãNpSXMv tínhNpSXMv tNpSXMvoán, hắNpSXMvn sẽNpSXMv hànNpSXMvh độngThG3Kg tJezv39hận trThG3Kgọng troThG3Kgng quThG3Kgá kThG3Kghứ, mà giảJezv39 sửar ThG3Kgđúng nhưNpSXMv thếar tThG3Kghật, sarở mậart vJezv39ụ sẽThG3Kg arko tarhể ThG3Kgtìm NpSXMvra bJezv39ằng chứngThG3Kg chốnNpSXMvg lại harắn.... hắnThG3Kg sarẽ hạnNpSXMv chếJezv39 giếJezv39t ngưarời nếuThG3Kg cóThG3Kg Jezv39thể, ThG3Kghành độnThG3Kgg kínar kẽar, ThG3Kgxóa dấu vếtThG3Kg, nhậnJezv39 tJezv39rách nJezv39hiệm nThG3Kghững vụNpSXMv mThG3Kgà hắThG3Kgn NpSXMvko làJezv39m.... nhiềuJezv39 cáJezv39ch tuJezv39ng hỏa ThG3Kgmù ThG3Kglắm. CNpSXMvat lJezv39ặp lại:
ThG3Kg- KibaThG3Kgn đNpSXMvâu?
MặtJezv39 Gondearr hiệnThG3Kg lNpSXMvên chữar chán Jezv39to tThG3Kgướng, sThG3Kguy narghĩ “conNpSXMv baré Jezv39này ThG3Kgthật kJezv39hó chịu”ThG3Kg Jezv39hiện rara rJezv39õ arràng artrong mắt hắThG3Kgn nNpSXMvhưng giNpSXMvọng nóiNpSXMv vẫnar ThG3Kgđều đều:
ar- đaarng ThG3Kgở tronJezv39g ‘hưJezv39 vôThG3Kg’ ấy.
Cat rờiThG3Kg mJezv39ắt kNpSXMvhỏi NpSXMvGonder, nThG3Kghìn arbức tườngThG3Kg đốiJezv39 diJezv39ện arvà NpSXMvphóng rThG3Kga mộtNpSXMv bùJezv39a vJezv39u vơNpSXMv bằng mắThG3Kgt NpSXMvtác độngThG3Kg arvào lJezv39ớp phépThG3Kg thuarật bảaro arvệ ngôJezv39i nhNpSXMvà. CJezv39hỉ varài giâThG3Kgy Jezv39sau, Kiban rơNpSXMvi ậpNpSXMv xuJezv39ống giữaNpSXMv pThG3Kghòng khách,ThG3Kg đJezv39ứng lùNpSXMv ThG3Kglù trướarc marặt côNpSXMv varới barộ dạng NpSXMvchỉnh NpSXMvchu kharông thNpSXMvể Jezv39đẹp tJezv39rai hThG3Kgơn nNpSXMvhư vừJezv39a ởar marột cuộcNpSXMv họpNpSXMv qThG3Kguan trọarng về.NpSXMv Thổi giThG3Kgó arvào NpSXMvCat đểThG3Kg đảmThG3Kg bảJezv39o arko arcó Jezv39gì nhầmJezv39 lNpSXMvẫn, ThG3KgKiban Jezv39đi tới:
ThG3Kg- arem gJezv39ọi anJezv39h à?Jezv39 Caró chuaryện gNpSXMvì thế?Jezv39
Carat kJezv39o ThG3Kgtrả lờiThG3Kg nargay mJezv39à điềarm tĩNpSXMvnh quaran sátJezv39 Kiarban, dướiar coJezv39n mắtThG3Kg Jezv39của mộNpSXMvt mcr, KJezv39iban làJezv39 cáari garì đóThG3Kg kThG3Kghác thườngar thậNpSXMvt đángNpSXMv chán.ThG3Kg Marcr ThG3Kglai armà Jezv39ko arcó sức mạnhNpSXMv carơ bắp,ar nhợtNpSXMv nhạtJezv39 xaThG3Kgnh xNpSXMvao nhưThG3Kg artàu lThG3Kgá thiếuThG3Kg ThG3Kgnắng ThG3Kglâu ngày,Jezv39 đụnThG3Kgg một cNpSXMvái làNpSXMv phNpSXMvải ngồiThG3Kg NpSXMvxe lăarn, đụngThG3Kg thNpSXMvêm NpSXMvcái narữa thJezv39ì ngấtNpSXMv xỉu.ar.... nhưngJezv39 Catarina LNpSXMvuss lạari ThG3Kgnhìn thấNpSXMvy mộtJezv39 coThG3Kgn ngườiThG3Kg khácJezv39 hThG3Kgoàn toàn.Jezv39 KJezv39o NpSXMvcó aThG3Kgi cThG3Kghạm tới gầnJezv39 sJezv39ự thầnar tarhánh hoànar marỹ ThG3Kgnhư Kibaarn, mNpSXMvột phNpSXMváp sưJezv39 đcNpSXMv coThG3Kgi NpSXMvlà Jezv39vĩ đạiThG3Kg nếu kThG3Kgo xéNpSXMvt arđến kThG3Kghía cạchar nàoar khácNpSXMv ngoàiThG3Kg pJezv39hép thuậtThG3Kg. GondNpSXMver tựNpSXMv giácar ThG3Kgrời khỏi pharòng kThG3Kghách arđi xuốThG3Kgng tầnarg Jezv39hầm. Caart lNpSXMvên tiếJezv39ng saNpSXMvu khJezv39i biếtJezv39 Jezv39rõ arrằng cửa sThG3Kgập củaNpSXMv ThG3Kgtầng hầmThG3Kg đãJezv39 NpSXMvđóng lại:
ar- Jezv39anh vẫJezv39n đanThG3Kgg Jezv39tuân thareo lờiNpSXMv tThG3Kghề đãNpSXMv lNpSXMvập vThG3Kgới Xearza đNpSXMvấy cJezv39hứ?
CâThG3Kgu hNpSXMvỏi dườnNpSXMvg Jezv39như khônThG3Kg khéoJezv39 vàar nhẹJezv39 nhàngNpSXMv hơnThG3Kg ThG3Kgnhững NpSXMvgì NpSXMvKiban tưJezv39ởng, anJezv39h tJezv39a mỉmThG3Kg Jezv39cười gậtThG3Kg đầu.NpSXMv Jezv39Cat tiếpThG3Kg tục:
ThG3Kg- vJezv39à vJezv39ẫn tuNpSXMvân NpSXMvtheo NpSXMvlời thềThG3Kg NpSXMvtrung thàNpSXMvnh phụNpSXMvc vụJezv39 đãNpSXMv lậpar artrước Jezv39đó vớiNpSXMv nhJezv39à vuara nhỏ....
ThG3Kg- NpSXMvtất nhiênThG3Kg.... –NpSXMv KibJezv39an nJezv39gắt lờiJezv39 –NpSXMv riêngNpSXMv lờThG3Kgi thềNpSXMv vớJezv39i tThG3Kgrung thànThG3Kgh vớiNpSXMv nhNpSXMvà varua ThG3Kgnhỏ nếuar Jezv39a arvi phạmJezv39 sJezv39ẽ mấtThG3Kg mJezv39ạng.
NpSXMvGật đầJezv39u, SeriThG3Kgna vuốNpSXMvt tóJezv39c.
Jezv39- arKiban Farrank, hNpSXMvãy giếtThG3Kg HikThG3Kga Curytaarnus, carắt đJezv39ầu trJezv39eo artrước cổnNpSXMvg ‘nhàThG3Kg tNpSXMvhờ thánNpSXMvh’ tạiNpSXMv Lãnhar địThG3Kga marcr chJezv39o taNpSXMv.
Marắt KiNpSXMvban ThG3Kgtối sầmThG3Kg NpSXMvlại nhưThG3Kg vừaJezv39 nhậThG3Kgn đcJezv39 hunNpSXMvg ThG3Kgtin, anNpSXMvh Jezv39ta nThG3Kgghiêng đầu:
Jezv39- HThG3Kgika ư?NpSXMv arBà tJezv39a đNpSXMvã lThG3Kgàm chuyệnar NpSXMvgì đThG3Kgến nJezv39ỗi pThG3Kghải Jezv39nhận cáThG3Kgi chNpSXMvết?
Jezv39Serina arngạc nhiênJezv39 khari ngThG3Kghe câThG3Kgu hJezv39ỏi vôNpSXMv ThG3Kglý nàyNpSXMv, carô cườiNpSXMv nhạt:
ar- KibanNpSXMv, tronarg suốtThG3Kg 2ar0 nNpSXMvăm quThG3Kga ThG3Kga ThG3Kgđã làThG3Kgm gìar đJezv39ể trarả tThG3Kghù?
CThG3Kgâu hỏJezv39i cànJezv39g kNpSXMvhiến KThG3Kgiban rốari trThG3Kgí hơn,NpSXMv aarnh tThG3Kga Jezv39liếm môi:
Jezv39- tôi..NpSXMv.. ThG3Kgbuôn bánNpSXMv, tícThG3Kgh trữThG3Kg tiJezv39ền củaNpSXMv, tạoar rNpSXMva mộtJezv39 hệNpSXMv ThG3Kgthống tìarnh bNpSXMváo với Jezv39quá nửaar làThG3Kg nhữngNpSXMv mcNpSXMvr lưJezv39u vonThG3Kgg, nhữnJezv39g kẻNpSXMv NpSXMvcăm arthù arhay mấJezv39t ThG3Kglòng Jezv39tin vớiThG3Kg lãnh địa...NpSXMv. thNpSXMvu thậpar Jezv39thông tarin, nuôThG3Kgi Jezv39sát tharủ....
ThG3Kg- xarung arquanh Masa? ThG3Kg– SerinThG3Kga lNpSXMvên gThG3Kgiọng ThG3Kg– mọiar nỗar ThG3Kglực, cạmar bNpSXMvẫy, mNpSXMvọi chThG3Kgú Jezv39ý đềJezv39u Jezv39dồn hThG3Kgết về MJezv39asa harả, vìJezv39 aranh tNpSXMva làNpSXMv pharần nổiThG3Kg củaThG3Kg câuar chuyệJezv39n, NpSXMvlà nNpSXMvg NpSXMvđóng vaNpSXMvi kẻJezv39 ác.
KNpSXMviban Jezv39ko nóThG3Kgi Jezv39gì, chNpSXMvỉ Jezv39ngậm miệnarg dJezv39ấu sựar hoàThG3Kgi ngJezv39hi trarong Jezv39lòng. Narhà vuThG3Kga ThG3Kgnhỏ gậtJezv39 gù:
Jezv39- đJezv39c rồi,ThG3Kg Xezara vừNpSXMva bịar NpSXMvám sátar bởNpSXMvi ThG3Kgem tJezv39rai HiNpSXMvka Jezv39và haJezv39i kNpSXMvẻ nhâarn bảnThG3Kg NpSXMvvô tính cThG3Kgủa Raardon dThG3Kgo carha họJezv39 tạJezv39o arra, HJezv39ika arđã trựcJezv39 tNpSXMviếp rNpSXMva lJezv39ệnh, vThG3Kgụ áNpSXMvm sáart thất bạiThG3Kg vNpSXMvà RJezv39adon đãar chết.ThG3Kg Tarrước khNpSXMvi artiễn HThG3Kgika arvề trờari harãy arlột kýNpSXMv ứcNpSXMv của cNpSXMvô taThG3Kg, aarnh sarẽ cóThG3Kg câuar trảar lờThG3Kgi charo ar20 năNpSXMvm quaThG3Kg. Đâary NpSXMvlà lệarnh arcủa narhà arvua nhỏ. NếuJezv39 HiNpSXMvka kNpSXMvo chếtNpSXMv, KiThG3Kgban FraJezv39nk, NpSXMvanh arsẽ larà ngườiThG3Kg phảiThG3Kg chếtJezv39.
Jezv39Câu nói nàThG3Kgy lNpSXMvàm khuarôn mThG3Kgặt vốarn đãThG3Kg trắngJezv39 xThG3Kganh NpSXMvcủa KibNpSXMvan táNpSXMvi nhợtJezv39, mắtJezv39 anarh arta mở lNpSXMvớn NpSXMvdù NpSXMvko trôJezv39ng thấyThG3Kg gNpSXMvì, mJezv39iệng NpSXMvhé Jezv39ra, ThG3Kgcứng NpSXMvđơ lại.NpSXMv NpSXMvMọi giảar thiarết vềar sự nhầmNpSXMv lẫarn nThG3Kgào đJezv39ó NpSXMvtrong đầuJezv39 ThG3KgKiban biếnJezv39 mấtThG3Kg, tNpSXMvhay vàoThG3Kg arđó làThG3Kg sựJezv39 Jezv39bàng hoàng. Marất arvài giâJezv39y đểThG3Kg tựar trấnNpSXMv tarĩnh mình,ThG3Kg KJezv39iban nNpSXMvhíu mày,ThG3Kg mímThG3Kg môi,ar cNpSXMvúi đầu:
NpSXMv- varâng tThG3Kghưa ngThG3Kgài. ThG3Kg– ThG3Kggiọng nóJezv39i NpSXMvtrầm trầJezv39m nhưngar lạnhar ar– arcó thờJezv39i hạnar kNpSXMvo ạJezv39?
ar- narhanh nhấtNpSXMv ThG3Kgcó thể,ar nếaru ThG3Kgko Jezv39biết ThG3Kgđâu tThG3Kgân Jezv39lãnh NpSXMvchúa lạiNpSXMv bịar ThG3Kgám arsát mộtNpSXMv lần nữa....ar aranh cóar thểJezv39 néThG3Kgm đáar dNpSXMvấu taNpSXMvy nhưnarg artốt nhấart đừnThG3Kgg ngậmar armáu phuarn người, HNpSXMvika làNpSXMv mộNpSXMvt nhThG3Kgân ThG3Kgvật lNpSXMvớn, hãyNpSXMv kNpSXMvhéo ThG3Kgléo đừngThG3Kg gâyThG3Kg Jezv39sóng garió Jezv39ko cầnThG3Kg thiết.
KibThG3Kgan gậtJezv39 đầu,Jezv39 charìm dầarn vàJezv39o saruy nghĩNpSXMv NpSXMvnhư bịar chínThG3Kgh mệarnh lệnhNpSXMv đaró nuốtar cNpSXMvhửng.

Xezara đánJezv39h rơiThG3Kg cJezv39ông vNpSXMvăn bJezv39ổ nhJezv39iệm vớiThG3Kg dấNpSXMvu xarác nhậThG3Kgn đỏar Jezv39chót củaJezv39 NpSXMvCatarina Luss xuốarng bThG3Kgàn kJezv39hi NpSXMvđập vàJezv39o mắThG3Kgt cậuar lNpSXMvà ThG3Kg3 Jezv39cái tênNpSXMv khJezv39ó chấpNpSXMv nhậnJezv39 tươngar Jezv39ứng với cácNpSXMv vThG3Kgị tríNpSXMv trấnNpSXMv giữJezv39 cácNpSXMv Jezv39cửa: ThG3KgOdagi AnoThG3Kgha, kJezv39ẻ chuyênar cunNpSXMvg cấarp tNpSXMvhông tin cJezv39ho lãnhJezv39 chúaJezv39 thànarh ZoNpSXMvo –NpSXMv cửaThG3Kg ar1; RafaJezv39el ThG3KgMority, tướnJezv39g cấpNpSXMv NpSXMv3 ThG3Kgcon trai cJezv39ủa mộart thươngJezv39 nhNpSXMvân giàuThG3Kg cNpSXMvó nổiar tiNpSXMvếng NpSXMvvới cáarc NpSXMvthủ đoạnNpSXMv NpSXMvđi cNpSXMvửa NpSXMvsau khNpSXMvôn khéo –ThG3Kg cửara 2ar; cJezv39òn arcửa ar4, nơiJezv39 tiarếp argiáp vớiThG3Kg thàNpSXMvnh GoNpSXMvn đThG3Kgc NpSXMvgiao cNpSXMvho NpSXMvRafael Ecossai, đứaNpSXMv Jezv39em họar xNpSXMva khônarg thNpSXMvể armê đJezv39c củaThG3Kg XezThG3Kga. CaNpSXMvt đangJezv39 ngarhĩ cáiThG3Kg gìar trong đầuNpSXMv vậyThG3Kg, cảThG3Kg bNpSXMva coJezv39n ngườJezv39i arđó NpSXMvđều cNpSXMvó nhữnThG3Kgg vấnNpSXMv đềNpSXMv khóThG3Kg giảari quJezv39yết, khó chấpThG3Kg nhậnJezv39 arnổi, đặarc biệJezv39t lThG3Kgà MoriJezv39ty. DùNpSXMv EcossaJezv39i NpSXMvcó nThG3Kggang taràn, hốngThG3Kg hách, NpSXMvcôn đồJezv39 nổiNpSXMv tiarếng thìJezv39 íJezv39t ThG3Kgra nóNpSXMv cJezv39ũng ThG3Kgcòn cóThG3Kg cThG3Kghút thựNpSXMvc lựarc, còJezv39n biếtNpSXMv chỉ huary quânNpSXMv độJezv39i, nhJezv39ìn nhậnThG3Kg tìnThG3Kgh hJezv39ình, chứJezv39 MoriThG3Kgty thì.NpSXMv... arNgoài AnohNpSXMva ra, hJezv39ai kẻThG3Kg còNpSXMvn lạiJezv39 đNpSXMvều NpSXMvbị đặtNpSXMv NpSXMvtrong vòngNpSXMv trònThG3Kg arđỏ (tứarc làThG3Kg tarhử vThG3Kgiệc), nếuar làm kJezv39o tốtThG3Kg cóNpSXMv thThG3Kgể NpSXMvbị thaThG3Kgy tarhế bấtThG3Kg cứNpSXMv NpSXMvlúc nàaro. HừJezv39, aari chThG3Kgứ ThG3KgEcossai thìNpSXMv Xeza cNpSXMvòn lạThG3Kg gThG3Kgì, nJezv39ó sẽThG3Kg kThG3Kgo Jezv39bao gNpSXMviờ NpSXMvchịu rNpSXMvước vNpSXMvào Jezv39thân nhữNpSXMvng thJezv39ứ gâThG3Kgy phiềnThG3Kg phức cóNpSXMv tJezv39ính ápNpSXMv lựcNpSXMv caoJezv39, hoặcar giảThG3Kg varờ chấpNpSXMv nhậThG3Kgn rNpSXMvồi quarậy tarưng marột Jezv39trận đến mứcThG3Kg bịThG3Kg tNpSXMvống cổThG3Kg kNpSXMvhỏi varị tThG3Kgrí arđó NpSXMvcho màNpSXMv xemThG3Kg. ThThG3Kgằng nhãiNpSXMv ThG3Kgđó cThG3Kghưa bJezv39ao giờ Jezv39chịu lJezv39àm Jezv39theo nhThG3Kgững gìar Jezv39cha ThG3Kgmẹ nThG3Kgó sắpThG3Kg xếpar arhay kỳThG3Kg vọarng arnó NpSXMvlàm.... ThG3Kgmà NpSXMvlần thăng chThG3Kgức nàyar charắc họNpSXMv pNpSXMvhải vuNpSXMvi mừngNpSXMv vàJezv39 hari vọJezv39ng lắmar lắm.ThG3Kg... làJezv39m ngườiar khác thấThG3Kgt vọThG3Kgng Jezv39là sởNpSXMv tNpSXMvrường Jezv39của naró ThG3Kgmà.
ThG3Kg- thưaar ngài..........
Cửa phònThG3Kgg làmJezv39 việarc ThG3Kgmở bậtNpSXMv ThG3Kgra kThG3Kgo đcThG3Kg nhẹar nhThG3Kgàng chNpSXMvo lắJezv39m, tướnarg cấpJezv39 Jezv394 Rillous, NpSXMvngười nThG3Kgắm artrong taJezv39y armạng lướiJezv39 NpSXMvtình baráo hoàJezv39n hảoThG3Kg nhJezv39ất thànarh Xezata điJezv39 vàNpSXMvo vớiNpSXMv vẻar mThG3Kgặt khôngJezv39 arthể hoaThG3Kgng manNpSXMvg hơarn. Đóarng sậpThG3Kg Jezv39cửa lNpSXMvại saThG3Kgu lưng, ôarng tThG3Kga nói:
ThG3Kg- thưaThG3Kg ngarài, KiJezv39ban FraJezv39nk đaNpSXMvng cóThG3Kg nhữJezv39ng độngJezv39 thThG3Kgái rất kỳar lạ,NpSXMv ThG3Kghắn rúNpSXMvt qThG3Kguân tựThG3Kg ardo NpSXMvra khỏari Jezv39vương qNpSXMvuốc đưaThG3Kg hếtJezv39 vềNpSXMv miềThG3Kgn tâyJezv39; ngừng hếtJezv39 artất cNpSXMvả cáarc hợpJezv39 đồngThG3Kg ThG3Kglàm ănNpSXMv, arcác Jezv39tuyến đườThG3Kgng vậnThG3Kg chuThG3Kgyển hànThG3Kgg hóa cJezv39ông kThG3Kghai lẫnNpSXMv ThG3Kgbí mNpSXMvật củaar artập ThG3Kgđoàn NpSXMvFrank đếnThG3Kg Canarada, Itaarlia vàThG3Kg Jezv39vùng đông bắarc nưNpSXMvớc arNga theNpSXMvo bThG3Kgản đồNpSXMv củaar caron ngườiNpSXMv. CanadNpSXMva varà Italiara bịJezv39 nghari ngờ làar ThG3Kghai địaNpSXMv điểmNpSXMv đặNpSXMvt carăn cứJezv39 bJezv39í ThG3Kgmật cNpSXMvủa chúJezv39a tarể ThG3Kghắc ám,ThG3Kg còNpSXMvn vùngJezv39 đônThG3Kgg bắc chThG3Kgính làThG3Kg cửaJezv39 ngõJezv39 NpSXMvdẫn tớiNpSXMv arlãnh địaJezv39 mThG3Kgcr. Varì arlý daro nàoNpSXMv đóNpSXMv tênThG3Kg trùmJezv39 buôn lNpSXMvậu nàJezv39y đangJezv39 cốThG3Kg tìnhJezv39 gâary ThG3Kgkhó dNpSXMvễ carho cNpSXMvả chúJezv39a tNpSXMvể hắcThG3Kg arám lThG3Kgẫn lNpSXMvãnh địaar mcr, NpSXMvcắt arluôn nguồThG3Kgn ThG3Kghàng lậuJezv39 khThG3Kgổng arlồ Jezv39khiến arhai phíaar đarều khốnNpSXMv đốn.ThG3Kg Hắarn từThG3Kg chối thươnarg lượng,ar đóngJezv39 cửaar karo tariếp khách,Jezv39 kThG3Kgo bồiar thườngNpSXMv hợpThG3Kg đồNpSXMvng bịThG3Kg phá bỏ,Jezv39 sẵnNpSXMv sàNpSXMvng đưaJezv39 qJezv39uân tớiThG3Kg đJezv39àn ápJezv39 narếu đốiThG3Kg phươngNpSXMv arcó độarng NpSXMvthái qaruá khích. NóiJezv39 NpSXMvtóm NpSXMvlại, KNpSXMviban NpSXMvđang arlật lọng.ThG3Kg
XeNpSXMvza đảoNpSXMv mắtJezv39 NpSXMvvài giNpSXMvây, chuyJezv39ện này lThG3Kgiệu arcó lJezv39iên quJezv39an argì Jezv39đến việThG3Kgc Jezv39Xeza vJezv39ừa bịThG3Kg Jezv39em trNpSXMvai củaar HJezv39ika ThG3Kgvà haJezv39i kẻ arnhân bảJezv39n vThG3Kgô tínNpSXMvh tấnar côngNpSXMv khôngThG3Kg nhỉ.Jezv39 CắNpSXMvt hNpSXMvàng arhóa đThG3Kgến lãnNpSXMvh đarịa mcarr ưar?
Jezv39- hắnar buônar bánar tharứ gìThG3Kg Jezv39với lãnhJezv39 ThG3Kgđịa?
arRillous Jezv39nhếch mép,ar đJezv39ây đúnJezv39g arlà câThG3Kgu hỏiNpSXMv NpSXMvmà ôNpSXMvng chJezv39ờ đợiNpSXMv từNpSXMv arvị tânJezv39 larãnh cJezv39húa lJezv39ắm mNpSXMvưu nhiềaru kếar đượcNpSXMv NpSXMvđặt nThG3Kghiều kNpSXMvỳ vọng:
ar- Jezv39đủ thứThG3Kg, NpSXMvtừ arquần Jezv39áo, vảiJezv39 vócThG3Kg, hóThG3Kga mJezv39ĩ phẩmNpSXMv arđến ThG3Kgsách vJezv39ở, NpSXMvbáo archí, traJezv39nh ảnh... nhThG3Kgững tNpSXMvhứ đcJezv39 sảarn xuấJezv39t Jezv39bằng carông ngarhệ Jezv39hiện đạThG3Kgi NpSXMvmà NpSXMvmcr kNpSXMvo tThG3Kghể laràm đc haroặc NpSXMvcó laràm đcar nhưNpSXMvng NpSXMvsản Jezv39xuất Jezv39ko đJezv39ủ tiêuNpSXMv thụar varà... máThG3Kgu.
Maráu, thứ quNpSXMvan trọnNpSXMvg qThG3Kguyết địThG3Kgnh sựar sốngar còarn carủa lNpSXMvãnh địThG3Kga mThG3Kgcr, NpSXMvtất nhiênNpSXMv mộtJezv39 kThG3Kgẻ như Kariban sẽar karo thểar bỏar quNpSXMva móJezv39n hờThG3Kgi đNpSXMvó đcar, nhưnThG3Kgg chẳngNpSXMv lẽar lJezv39ãnh đNpSXMvịa NpSXMvko còn nhữarng nguThG3Kgồn hànJezv39g khácNpSXMv arhay sarao? RNpSXMvillous tiếpJezv39 tNpSXMvục mThG3Kgỉm cườiThG3Kg khThG3Kgi XezThG3Kga chớJezv39p mắt, chờar đợi:
ThG3Kg- Jezv39bốn nguồThG3Kgn NpSXMvcung cấpJezv39 máThG3Kgu Jezv39lớn nhấJezv39t đổar vNpSXMvề lãnhJezv39 địaar mThG3Kgcr từ ThG3Kg4 archâu larục lJezv39ớn larà tậJezv39p đoJezv39àn FraThG3Kgnk tarừ chThG3Kgâu Jezv39mỹ, côngNpSXMv tary KasNpSXMva ởJezv39 châuThG3Kg ThG3Kgá, anh NpSXMvem nhàThG3Kg VintarJezv39i Jezv39ở châJezv39u phJezv39i vJezv39à artập đoJezv39àn bệJezv39nh việnJezv39 arXimass arở ThG3Kgchâu âu.Jezv39 Trên arlý thuyết,ar arnếu KThG3Kgiban nargừng đổThG3Kg mThG3Kgáu vNpSXMvào arlãnh địaJezv39 arthì họJezv39 vẫnar cNpSXMvòn ThG3Kg3 nguồn karia...nhưng tThG3Kghực tếJezv39 thì....kThG3Kghi KiThG3Kgban Jezv39ra lJezv39ệnh ngừNpSXMvng cunNpSXMvg cấNpSXMvp armáu, cả ar4 ThG3Kgnguồn đềuJezv39 bịNpSXMv cắtar, lãnarh địaNpSXMv archỉ còNpSXMvn nhậnNpSXMv đcThG3Kg máuJezv39 báarn Jezv39lẻ.
ThG3Kg- ThG3Kgcái argì?
Xearza nhổThG3Kgm hẳnThG3Kg ngườiar dậy.ar BốnJezv39 nguồNpSXMvn NpSXMvcung cấThG3Kgp ThG3Kgmáu kThG3Kgo phảJezv39i cNpSXMvhuyện ThG3Kgai cũnNpSXMvg biết Jezv39nhất lNpSXMvà tậJezv39p đoànJezv39 bệNpSXMvnh vThG3Kgiện arXimass, nơThG3Kgi đãThG3Kg NpSXMvbán maráu charo larãnh địNpSXMva ThG3Kgmcr từ Jezv39hơn 2ar00 nămar arnay NpSXMvrồi, kJezv39o biếNpSXMvt bọThG3Kgn họThG3Kg NpSXMvđã quNpSXMva bJezv39ao narhiêu đờNpSXMvi chủNpSXMv tịchar nhưng dùJezv39 thếar arnào điJezv39 chJezv39ăng nữaThG3Kg thìThG3Kg bJezv39ọn hJezv39ọ arvẫn sẽNpSXMv tiJezv39ếp tụcar Jezv39cung cấarp Jezv39máu dài arhạn Jezv39vì bộThG3Kg máThG3Kgy lJezv39ãnh đThG3Kgạo tậpJezv39 đoàarn nàyNpSXMv hầuar hJezv39ết ThG3Kglà mThG3Kgcr. Carả NpSXMvKasa Jezv39cũng vậy, bJezv39ọn họThG3Kg cJezv39ó narguồn kinJezv39h phíNpSXMv khổngJezv39 lồ,NpSXMv NpSXMvcó nềNpSXMvn artảng vữnJezv39g archắc, ThG3Kglâu đờiThG3Kg, có lãarnh đạoThG3Kg làThG3Kg mcThG3Kgr, đâuJezv39 tNpSXMvhể ThG3Kgnói NpSXMvcắt làJezv39 cJezv39ắt đc.Jezv39 KJezv39iban đãJezv39 lNpSXMvàm tharế nào?ar Rillous tiếNpSXMvp Jezv39tục báNpSXMvo cáo:
ar- ThG3Kgko Jezv39biết hắnar đãThG3Kg lJezv39àm tNpSXMvhế nàoar nhưngThG3Kg lãJezv39nh địa mcJezv39r gJezv39ần nhưJezv39 rơiNpSXMv vàoJezv39 tìnhThG3Kg ThG3Kgtrạng ThG3Kgkhủng hoarảng ThG3Kgngay lậpJezv39 tứThG3Kgc ThG3Kgvì ThG3Kgquá sNpSXMvốc. Lần trướThG3Kgc khari ngưarời sThG3Kgói tThG3Kgấn cônJezv39g, nNpSXMvhững tuJezv39yến đườngar arvận chuyểnThG3Kg mThG3Kgáu bJezv39ị chặn, mJezv39áu kNpSXMvo tớiThG3Kg đarc arlãnh địaJezv39 nThG3Kghưng nhNpSXMvà varua marcr ThG3Kgvà tầnJezv39g Jezv39lớp qJezv39uý tộNpSXMvc thống trịar cònNpSXMv caró sựar chuẩnar bị,Jezv39 ThG3Kgcòn lầnNpSXMv nàyThG3Kg tThG3Kghì quáNpSXMv bNpSXMvất ngờ.Jezv39 BịJezv39 chặnJezv39 NpSXMvđường khác hThG3Kgoàn tNpSXMvoàn saro vớiNpSXMv việcNpSXMv arbị cắtar nguồNpSXMvn.
Mắtar XeThG3Kgza mNpSXMvở lớThG3Kgn, sángThG3Kg rựcar lênar tiThG3Kga nhìarn Jezv39thấu suarốt, tinNpSXMvh tườngNpSXMv tJezv39rong vThG3Kgài gariây rồiar Jezv39từ từJezv39 dịJezv39u lạiThG3Kg.
NpSXMv- ThG3Kgthì ra..ar.. –ar Jezv39tân lãnThG3Kgh chúaNpSXMv lẩmJezv39 bẩmThG3Kg vThG3Kgà Jezv39ra lThG3Kgệnh –NpSXMv tiếJezv39p ThG3Kgtục tJezv39heo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.