Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnhpNUNakpt vipNUNakptện ThdU7Rành XepNUNakptzata, bỏpNUNakpt dU7Rmặc XeNgJSZL2oza NgJSZL2oở đódU7R thdU7Ru dọnpNUNakpt NgJSZL2ohậu qdU7Ruả CapNUNakptt thăngdU7R thiên thpNUNakptẳng tdU7Rới nhàdU7R KipNUNakptban FrNgJSZL2oank, ngôpNUNakpti pNUNakptnhà nhpNUNakptỏ xiNgJSZL2onh pNUNakptxắn vẫndU7R gọndU7R gànNgJSZL2og ngăn nắp,pNUNakpt sạchdU7R sẽNgJSZL2o dU7Rnhư đcNgJSZL2o lapNUNakptu chNgJSZL2oùi quépNUNakptt dọndU7R thườngNgJSZL2o xNgJSZL2ouyên. BướNgJSZL2oc châNgJSZL2on vàopNUNakpt phòng kdU7Rhách, ngửiNgJSZL2o thpNUNakptấy mộtdU7R mùdU7Ri khópNUNakpt cpNUNakpthịu, CadU7Rt nhídU7Ru pNUNakptmày thdU7Rả mìndU7Rh NgJSZL2oxuống dU7Rghế. Gonder đNgJSZL2oang ởpNUNakpt đây,NgJSZL2o mùNgJSZL2oi củapNUNakpt pNUNakpthắn vưdU7Rơng khắppNUNakpt ndU7Rơi tNgJSZL2orong phònpNUNakptg, áNgJSZL2om NgJSZL2olên bànpNUNakpt ghế, đdU7Rồ đdU7Rạc, códU7R vdU7Rẻ nhưNgJSZL2o KibadU7Rn đNgJSZL2oã để tênNgJSZL2o này NgJSZL2otự dpNUNakpto spNUNakptử dụngdU7R nhàNgJSZL2o cdU7Rủa mìpNUNakptnh. ChẳndU7Rg đpNUNakptể CdU7Rat phNgJSZL2oải chờNgJSZL2o lâu,NgJSZL2o GoNgJSZL2onder từNgJSZL2o trong bNgJSZL2oước rNgJSZL2oa điềmNgJSZL2o nhiêpNUNakptn pNUNakptnhư lNgJSZL2oà cNgJSZL2ohủ nhàdU7R khiến,NgJSZL2o nhếNgJSZL2och mép:
dU7R- cpNUNakpthào.
dU7R- KibadU7Rn đâu?pNUNakpt
CdU7Rat hỏipNUNakpt bpNUNakptằng giọnpNUNakptg sỗpNUNakpt sàpNUNakptng. GonddU7Rer liếmdU7R môi:
NgJSZL2o- thậNgJSZL2ot thNgJSZL2oô lỗ,pNUNakpt ítdU7R rdU7Ra NgJSZL2othì cNgJSZL2oô cũndU7Rg nêpNUNakptn NgJSZL2ochào mộtpNUNakpt tiếndU7Rg spNUNakptau kNgJSZL2ohi biếdU7Rt nNgJSZL2ohững dU7Rviệc tNgJSZL2oôi đNgJSZL2oang làmNgJSZL2o chứ?dU7R
NhpNUNakptững việcNgJSZL2o hpNUNakptắn đapNUNakptng làpNUNakptm ư,pNUNakpt NgJSZL2oám chỉpNUNakpt viNgJSZL2oệc bpNUNakptán tpNUNakptin tứpNUNakptc cdU7Rho sởpNUNakpt mậtdU7R vNgJSZL2oụ ấNgJSZL2oy pNUNakptà, Cat nhướmdU7R mày,pNUNakpt vdU7Riệc ấyNgJSZL2o dU7Rthì liêpNUNakptn quadU7Rn pNUNakptgì đếdU7Rn quândU7R độdU7Ri NgJSZL2omà CpNUNakptat qudU7Rản lýdU7R chứ, cdU7Rứ gipNUNakptả dU7Rvờ NgJSZL2oko biếtNgJSZL2o đi:
dU7R- việNgJSZL2oc NgJSZL2ogì? RúcNgJSZL2o náchNgJSZL2o KibaNgJSZL2on đpNUNakptể giởdU7R tdU7Rrò bắdU7Rt cóNgJSZL2oc, pNUNakptphá ngụcpNUNakpt à?dU7R
GpNUNakptonder sdU7Rững lạipNUNakpt mộtpNUNakpt chdU7Rút, nhìNgJSZL2on dU7Rkỹ CaNgJSZL2ot vàNgJSZL2o phánNgJSZL2o mộtpNUNakpt cNgJSZL2oâu NgJSZL2oxanh rờn:
dU7R- côNgJSZL2o tNgJSZL2ohay đổipNUNakpt pNUNakptnhiều vàNgJSZL2o NgJSZL2onhanh dU7Rhơn tôNgJSZL2oi tưởng,NgJSZL2o qpNUNakptuá nhanNgJSZL2oh...... sapNUNakpto hảNgJSZL2o kdU7Ro thấy NgJSZL2ođc gNgJSZL2oiá trdU7Rị cpNUNakptủa tNgJSZL2oôi NgJSZL2ophải kNgJSZL2oo, spNUNakptao kNgJSZL2oo lịchpNUNakpt sNgJSZL2oự dU7Rmột chdU7Rút NgJSZL2ođể nếudU7R saNgJSZL2ou nàypNUNakpt có vpNUNakptiệc pNUNakptcần đếnpNUNakpt thdU7Rì chúnNgJSZL2og pNUNakptta cdU7Ró thpNUNakptể hợdU7Rp tápNUNakptc trodU7Rng vdU7Rui NgJSZL2ovẻ?
CpNUNakptat pNUNakptko thấy cópNUNakpt dU7Rgì dU7Rhay nếudU7R trondU7Rg tưpNUNakptơng ladU7Ri côNgJSZL2o phảiNgJSZL2o hợppNUNakpt tNgJSZL2oác vớpNUNakpti nhữNgJSZL2ong kẻdU7R nhdU7Rư Gonder. CpNUNakptó thpNUNakptể hdU7Rắn NgJSZL2oko xấuNgJSZL2o tíndU7Rh nhpNUNakptư RadipNUNakptc đểpNUNakpt kdU7Ro NgJSZL2othể yêupNUNakpt nổpNUNakpti ngườiNgJSZL2o nàNgJSZL2oo, cũng cóNgJSZL2o thểpNUNakpt hắnNgJSZL2o dU7Rko gdU7Riết ndU7Rgười nhiềudU7R npNUNakpthư NgJSZL2oRai NgJSZL2onhưng hắnNgJSZL2o dU7Rcó cáipNUNakpt qpNUNakptuá khdU7Rứ phức tạp,pNUNakpt đaudU7R pNUNakptthương đủNgJSZL2o đểNgJSZL2o dU7Rkhiến dU7Rtâm hồnpNUNakpt dU7Rko cònpNUNakpt lànhdU7R lặn,dU7R CadU7Rt kNgJSZL2oo tNgJSZL2ohích những NgJSZL2ongười nhdU7Rư thế,dU7R khdU7Ró đoán,NgJSZL2o khódU7R NgJSZL2okhống chế,dU7R dễNgJSZL2o tổnpNUNakpt thương..pNUNakpt.. nhpNUNakptất lNgJSZL2oà với GNgJSZL2oonder, pNUNakptkẻ NgJSZL2osở hữdU7Ru NgJSZL2otrí thôdU7Rng minpNUNakpth tdU7Ruyệt vờNgJSZL2oi vàNgJSZL2o pNUNakptsức mạdU7Rnh NgJSZL2ođáng kpNUNakpthiếp sợ. NếdU7Ru hắdU7Rn chỉdU7R cNgJSZL2oộng tácdU7R tạmNgJSZL2o pNUNakptthời dU7Rvới chúaNgJSZL2o tểNgJSZL2o tdU7Rhì cpNUNakptó ldU7Rẽ pNUNakpthắn đãpNUNakpt chừapNUNakpt đường pNUNakptlui NgJSZL2ocho mpNUNakptình, NgJSZL2ođã tNgJSZL2oính đNgJSZL2oến cápNUNakpti npNUNakptgày bNgJSZL2oán nhữndU7Rg tiNgJSZL2on tNgJSZL2oức pNUNakptthu đdU7Rc chpNUNakpto sở mậNgJSZL2ot vụ.dU7R NgJSZL2oNếu NgJSZL2ođã tpNUNakptính topNUNakptán, hắndU7R sẽdU7R hpNUNakptành dU7Rđộng thdU7Rận tdU7Rrọng tronNgJSZL2og qpNUNakptuá kNgJSZL2ohứ, mà pNUNakptgiả dU7Rsử đNgJSZL2oúng pNUNakptnhư thpNUNakptế thật,dU7R pNUNakptsở mậtNgJSZL2o vụNgJSZL2o sẽpNUNakpt dU7Rko thNgJSZL2oể tìpNUNakptm rdU7Ra bằngdU7R dU7Rchứng chNgJSZL2oống lại hắn....pNUNakpt hắNgJSZL2on NgJSZL2osẽ hạNgJSZL2on pNUNakptchế giếtdU7R ngườNgJSZL2oi nếuNgJSZL2o cóNgJSZL2o NgJSZL2othể, hdU7Rành độngdU7R kídU7Rn kẽdU7R, xódU7Ra dấu pNUNakptvết, nhpNUNakptận trápNUNakptch nhiệmNgJSZL2o nhữndU7Rg vụpNUNakpt mNgJSZL2oà hắnpNUNakpt pNUNakptko làm.NgJSZL2o... nhiềudU7R pNUNakptcách tudU7Rng hỏa NgJSZL2omù lắm.NgJSZL2o dU7RCat lặppNUNakpt lại:
NgJSZL2o- KidU7Rban đâu?dU7R
dU7RMặt GondepNUNakptr hpNUNakptiện lêNgJSZL2on cdU7Rhữ chán tdU7Ro tướngdU7R, NgJSZL2osuy nghĩNgJSZL2o pNUNakpt“con bpNUNakpté nàydU7R thậpNUNakptt kpNUNakpthó chịpNUNakptu” hiệnpNUNakpt dU7Rra rõpNUNakpt rpNUNakptàng trpNUNakptong mắt hNgJSZL2oắn nhưdU7Rng gdU7Riọng NgJSZL2onói vẫnNgJSZL2o đềupNUNakpt đều:
NgJSZL2o- pNUNakptđang ởpNUNakpt pNUNakpttrong pNUNakpt‘hư dU7Rvô’ ấy.
Cat rờpNUNakpti mắtdU7R khỏipNUNakpt GondedU7Rr, nNgJSZL2ohìn NgJSZL2obức tưdU7Rờng đốiNgJSZL2o diệdU7Rn dU7Rvà phdU7Róng pNUNakptra mpNUNakptột pNUNakptbùa dU7Rvu vơdU7R bằng mắdU7Rt tápNUNakptc độpNUNakptng vpNUNakptào lớpNUNakptp phédU7Rp thNgJSZL2ouật bảoNgJSZL2o vệNgJSZL2o ngôiNgJSZL2o NgJSZL2onhà. ChỉpNUNakpt vàdU7Ri giâdU7Ry saupNUNakpt, Kiban rơpNUNakpti ậNgJSZL2op xuốngdU7R giữaNgJSZL2o phNgJSZL2oòng khácNgJSZL2oh, NgJSZL2ođứng dU7Rlù NgJSZL2olù tdU7Rrước mặNgJSZL2ot pNUNakptcô vớdU7Ri pNUNakptbộ dạng chỉnNgJSZL2oh pNUNakptchu khpNUNakptông thểNgJSZL2o đẹpNUNakptp tdU7Rrai hơNgJSZL2on nhưdU7R NgJSZL2ovừa ởNgJSZL2o mdU7Rột dU7Rcuộc pNUNakpthọp dU7Rquan pNUNakpttrọng dU7Rvề. Thổi gNgJSZL2oió dU7Rvào CdU7Rat dU7Rđể đpNUNakptảm bảodU7R pNUNakptko cópNUNakpt gìpNUNakpt nhầNgJSZL2om lẫdU7Rn, pNUNakptKiban NgJSZL2ođi tới:
pNUNakpt- NgJSZL2oem gọNgJSZL2oi NgJSZL2oanh à?NgJSZL2o CóNgJSZL2o chupNUNakptyện dU7Rgì tdU7Rhế?
CNgJSZL2oat NgJSZL2oko pNUNakpttrả lờiNgJSZL2o dU7Rngay mpNUNakptà đNgJSZL2oiềm tĩnNgJSZL2oh qNgJSZL2ouan sNgJSZL2oát pNUNakptKiban, dưNgJSZL2oới cdU7Ron mắtpNUNakpt củadU7R mNgJSZL2oột mcr, KibapNUNakptn NgJSZL2olà cáiNgJSZL2o NgJSZL2ogì dU7Rđó kNgJSZL2ohác thườngNgJSZL2o thậNgJSZL2ot đdU7Ráng chpNUNakptán. MdU7Rcr ldU7Rai màNgJSZL2o kpNUNakpto dU7Rcó sức mạnhNgJSZL2o dU7Rcơ bNgJSZL2oắp, nhợtpNUNakpt ndU7Rhạt pNUNakptxanh NgJSZL2oxao nhdU7Rư tdU7Ràu ládU7R tNgJSZL2ohiếu nắnpNUNakptg NgJSZL2olâu ngàypNUNakpt, đụngdU7R một cpNUNakptái làpNUNakpt phNgJSZL2oải ngồiNgJSZL2o xNgJSZL2oe ldU7Răn, đụngpNUNakpt NgJSZL2othêm pNUNakptcái dU7Rnữa NgJSZL2othì ngấtdU7R xỉu.....dU7R dU7Rnhưng Catarina LudU7Rss lạidU7R npNUNakpthìn thấpNUNakpty mộtNgJSZL2o copNUNakptn ngNgJSZL2oười khdU7Rác hopNUNakptàn dU7Rtoàn. KNgJSZL2oo cNgJSZL2oó apNUNakpti chạmpNUNakpt tới gầdU7Rn NgJSZL2osự thầdU7Rn thánhdU7R hopNUNakptàn mNgJSZL2oỹ nhpNUNakptư KibandU7R, mộpNUNakptt phápdU7R sưNgJSZL2o đdU7Rc NgJSZL2ocoi làdU7R vdU7Rĩ đNgJSZL2oại nếu kpNUNakpto NgJSZL2oxét đếNgJSZL2on dU7Rkhía cạdU7Rch NgJSZL2onào NgJSZL2okhác pNUNakptngoài phNgJSZL2oép thupNUNakptật. NgJSZL2oGonder NgJSZL2otự gNgJSZL2oiác dU7Rrời khỏi pNUNakptphòng dU7Rkhách điNgJSZL2o xuốngNgJSZL2o tNgJSZL2oầng dU7Rhầm. CaNgJSZL2ot lêndU7R tiNgJSZL2oếng sdU7Rau dU7Rkhi NgJSZL2obiết rõNgJSZL2o rằNgJSZL2ong cửa sậpNUNakptp cpNUNakptủa tầngpNUNakpt hdU7Rầm đãNgJSZL2o dU7Rđóng lại:
NgJSZL2o- apNUNakptnh dU7Rvẫn đanpNUNakptg tudU7Rân tpNUNakptheo lờiNgJSZL2o thềpNUNakpt đãpNUNakpt lậpdU7R dU7Rvới XNgJSZL2oeza đấydU7R chứdU7R?
pNUNakptCâu hpNUNakptỏi dNgJSZL2oường ndU7Rhư khôdU7Rn khéNgJSZL2oo vpNUNakptà nhpNUNakptẹ NgJSZL2onhàng dU7Rhơn NgJSZL2onhững gìpNUNakpt KipNUNakptban tưNgJSZL2oởng, aNgJSZL2onh tpNUNakpta mỉmNgJSZL2o cườiNgJSZL2o gậpNUNakptt đầu.NgJSZL2o pNUNakptCat tidU7Rếp tục:
NgJSZL2o- vàpNUNakpt dU7Rvẫn tuNgJSZL2oân tdU7Rheo lờpNUNakpti thềNgJSZL2o trundU7Rg thpNUNakptành pNUNakptphục vụpNUNakpt đãpNUNakpt lậpNgJSZL2o tpNUNakptrước pNUNakptđó pNUNakptvới nhNgJSZL2oà vudU7Ra nhỏ....
NgJSZL2o- tấpNUNakptt nhiên...pNUNakpt. –dU7R KidU7Rban npNUNakptgắt lNgJSZL2oời NgJSZL2o– riêNgJSZL2ong dU7Rlời thNgJSZL2oề dU7Rvới trupNUNakptng thànhpNUNakpt vdU7Rới NgJSZL2onhà pNUNakptvua nhdU7Rỏ nếudU7R pNUNakpta vdU7Ri dU7Rphạm sẽNgJSZL2o mấtpNUNakpt mạndU7Rg.
pNUNakptGật đầu,dU7R SerindU7Ra vNgJSZL2ouốt tócNgJSZL2o.
dU7R- KibdU7Ran FrapNUNakptnk, NgJSZL2ohãy giNgJSZL2oết HikpNUNakpta CurytpNUNakptanus, cắtNgJSZL2o đầuNgJSZL2o pNUNakpttreo trướNgJSZL2oc cổpNUNakptng ‘nhàpNUNakpt thờpNUNakpt thánh’NgJSZL2o tdU7Rại dU7RLãnh địpNUNakpta mdU7Rcr chdU7Ro tapNUNakpt.
MdU7Rắt KidU7Rban dU7Rtối sầdU7Rm lạidU7R ndU7Rhư vừNgJSZL2oa npNUNakpthận đpNUNakptc pNUNakpthung tdU7Rin, dU7Ranh dU7Rta nghiNgJSZL2oêng đầu:
dU7R- HiNgJSZL2oka ưdU7R? NgJSZL2oBà tdU7Ra đãdU7R làpNUNakptm dU7Rchuyện gìpNUNakpt NgJSZL2ođến pNUNakptnỗi phảiNgJSZL2o nNgJSZL2ohận dU7Rcái chpNUNakptết?
SeNgJSZL2orina ngdU7Rạc nhiênpNUNakpt pNUNakptkhi ndU7Rghe cdU7Râu hỏpNUNakpti vNgJSZL2oô lýdU7R nàdU7Ry, NgJSZL2ocô pNUNakptcười nhạt:
dU7R- KibadU7Rn, tronNgJSZL2og NgJSZL2osuốt dU7R20 năNgJSZL2om qdU7Rua dU7Ra đãpNUNakpt pNUNakptlàm gìdU7R đNgJSZL2oể trảpNUNakpt thdU7Rù?
CâudU7R hỏdU7Ri cànNgJSZL2og khiếnpNUNakpt KiNgJSZL2oban rốNgJSZL2oi dU7Rtrí pNUNakpthơn, adU7Rnh tpNUNakpta lidU7Rếm môi:
dU7R- tNgJSZL2oôi.... bdU7Ruôn bán,pNUNakpt tídU7Rch tdU7Rrữ tiềdU7Rn cpNUNakptủa, tạdU7Ro dU7Rra mộtpNUNakpt hệNgJSZL2o pNUNakptthống tìnhNgJSZL2o báopNUNakpt với quáNgJSZL2o nNgJSZL2oửa lpNUNakptà nhữngpNUNakpt pNUNakptmcr lpNUNakptưu vdU7Rong, nhpNUNakptững dU7Rkẻ cdU7Răm thùNgJSZL2o pNUNakpthay pNUNakptmất lòngNgJSZL2o tdU7Rin vớiNgJSZL2o lãnh đdU7Rịa.... tdU7Rhu thậNgJSZL2op dU7Rthông tipNUNakptn, dU7Rnuôi pNUNakptsát thủpNUNakpt....
dU7R- xunpNUNakptg quNgJSZL2oanh Masa? –pNUNakpt SNgJSZL2oerina ldU7Rên gipNUNakptọng –dU7R mpNUNakptọi NgJSZL2onỗ pNUNakptlực, cạmNgJSZL2o bẫdU7Ry, mọidU7R cdU7Rhú ýpNUNakpt đềupNUNakpt dồnpNUNakpt hếpNUNakptt về dU7RMasa hả,pNUNakpt vìNgJSZL2o anpNUNakpth NgJSZL2ota làNgJSZL2o phầdU7Rn nổiNgJSZL2o NgJSZL2ocủa dU7Rcâu pNUNakptchuyện, lpNUNakptà npNUNakptg dU7Rđóng vapNUNakpti kdU7Rẻ ác.
KNgJSZL2oiban pNUNakptko nópNUNakpti gìpNUNakpt, chNgJSZL2oỉ ngNgJSZL2oậm mipNUNakptệng dpNUNakptấu pNUNakptsự dU7Rhoài nghNgJSZL2oi tNgJSZL2orong lòng.NgJSZL2o NhpNUNakptà NgJSZL2ovua nhỏpNUNakpt gNgJSZL2oật gù:
dU7R- đpNUNakptc rNgJSZL2oồi, XepNUNakptza vdU7Rừa dU7Rbị áNgJSZL2om pNUNakptsát dU7Rbởi eNgJSZL2om pNUNakpttrai HdU7Rika vàpNUNakpt hapNUNakpti NgJSZL2okẻ nhâNgJSZL2on bảnpNUNakpt vNgJSZL2oô tính củNgJSZL2oa RadodU7Rn dU7Rdo cdU7Rha pNUNakpthọ tNgJSZL2oạo rdU7Ra, HdU7Rika đãdU7R trpNUNakptực tiếNgJSZL2op rdU7Ra lệdU7Rnh, vụNgJSZL2o pNUNakptám sápNUNakptt thất bạipNUNakpt vdU7Rà RNgJSZL2oadon đãpNUNakpt chết.NgJSZL2o TrướpNUNakptc dU7Rkhi pNUNakpttiễn HikpNUNakpta vềpNUNakpt trờidU7R NgJSZL2ohãy lộdU7Rt kpNUNakptý ứNgJSZL2oc của NgJSZL2ocô tpNUNakpta, pNUNakptanh sẽdU7R cópNUNakpt câupNUNakpt trảdU7R lờdU7Ri cNgJSZL2oho NgJSZL2o20 năNgJSZL2om pNUNakptqua. ĐdU7Rây ldU7Rà lệdU7Rnh củapNUNakpt NgJSZL2onhà NgJSZL2ovua nhỏ. NếudU7R HikdU7Ra dU7Rko cNgJSZL2ohết, KidU7Rban dU7RFrank, anpNUNakpth pNUNakptsẽ lpNUNakptà dU7Rngười pNUNakptphải chếtpNUNakpt.
dU7RCâu nói nàyNgJSZL2o làmpNUNakpt kdU7Rhuôn mặpNUNakptt vốdU7Rn đãdU7R trdU7Rắng xanNgJSZL2oh cdU7Rủa KibdU7Ran tdU7Rái nhợtpNUNakpt, mắpNUNakptt anNgJSZL2oh tNgJSZL2oa mở lớndU7R dpNUNakptù pNUNakptko trdU7Rông tdU7Rhấy gìNgJSZL2o, miệngdU7R hépNUNakpt NgJSZL2ora, cứnNgJSZL2og dU7Rđơ lại.dU7R MpNUNakptọi NgJSZL2ogiả thiNgJSZL2oết vNgJSZL2oề sự nhầmdU7R lẫnNgJSZL2o npNUNakptào pNUNakptđó pNUNakpttrong đầudU7R KipNUNakptban biếdU7Rn mất,NgJSZL2o thaNgJSZL2oy vàodU7R đóNgJSZL2o dU7Rlà sựpNUNakpt bàngdU7R hoàng. MấtdU7R vàdU7Ri giâyNgJSZL2o NgJSZL2ođể tựNgJSZL2o trấNgJSZL2on NgJSZL2otĩnh mình,dU7R dU7RKiban nhíudU7R mày,dU7R mípNUNakptm pNUNakptmôi, cúdU7Ri đầu:
dU7R- pNUNakptvâng thNgJSZL2oưa ngpNUNakptài. NgJSZL2o– giọndU7Rg ndU7Rói trầmpNUNakpt trầdU7Rm npNUNakpthưng lạnhNgJSZL2o pNUNakpt– cópNUNakpt thờiNgJSZL2o dU7Rhạn kdU7Ro ạ?dU7R
NgJSZL2o- nhandU7Rh nhấtNgJSZL2o cópNUNakpt thể,pNUNakpt ndU7Rếu kdU7Ro biếtdU7R đpNUNakptâu pNUNakpttân lãnhdU7R dU7Rchúa NgJSZL2olại bịdU7R pNUNakptám sápNUNakptt mộtpNUNakpt lần nữdU7Ra.... aNgJSZL2onh pNUNakptcó thpNUNakptể nNgJSZL2oém đNgJSZL2oá pNUNakptdấu taNgJSZL2oy ndU7Rhưng tốtNgJSZL2o nhấtdU7R đừnpNUNakptg ngậmpNUNakpt mpNUNakptáu phuNgJSZL2on người, HikNgJSZL2oa làpNUNakpt mộNgJSZL2ot dU7Rnhân vậpNUNakptt dU7Rlớn, hãNgJSZL2oy kpNUNakpthéo ldU7Réo đừnpNUNakptg gâyNgJSZL2o spNUNakptóng gióNgJSZL2o NgJSZL2oko cầNgJSZL2on thiết.
KpNUNakptiban gậtdU7R đầdU7Ru, chìdU7Rm dầdU7Rn vNgJSZL2oào dU7Rsuy nghpNUNakptĩ nhNgJSZL2oư bịpNUNakpt chNgJSZL2oính pNUNakptmệnh lệNgJSZL2onh đódU7R nNgJSZL2ouốt pNUNakptchửng.

XdU7Reza đánhNgJSZL2o rơNgJSZL2oi côngNgJSZL2o vNgJSZL2oăn bổNgJSZL2o nhipNUNakptệm vớpNUNakpti dU7Rdấu xáNgJSZL2oc nhNgJSZL2oận đdU7Rỏ chótpNUNakpt dU7Rcủa pNUNakptCatarina Luss xuốngpNUNakpt bdU7Ràn kdU7Rhi đậppNUNakpt pNUNakptvào mNgJSZL2oắt cậudU7R lNgJSZL2oà pNUNakpt3 NgJSZL2ocái têpNUNakptn dU7Rkhó chNgJSZL2oấp nhpNUNakptận tươngpNUNakpt ứngdU7R với cácNgJSZL2o vpNUNakptị pNUNakpttrí trấnNgJSZL2o giữNgJSZL2o cpNUNakptác dU7Rcửa: OdapNUNakptgi AndU7Roha, kẻNgJSZL2o dU7Rchuyên cunpNUNakptg pNUNakptcấp thôngNgJSZL2o tin chdU7Ro lãndU7Rh NgJSZL2ochúa thpNUNakptành ZoNgJSZL2oo –dU7R cdU7Rửa pNUNakpt1; RafadU7Rel NgJSZL2oMority, tướngdU7R dU7Rcấp NgJSZL2o3 cdU7Ron trai củNgJSZL2oa mộtpNUNakpt tdU7Rhương nhNgJSZL2oân giàudU7R códU7R nổipNUNakpt tipNUNakptếng vpNUNakptới cácdU7R thủNgJSZL2o NgJSZL2ođoạn điNgJSZL2o dU7Rcửa spNUNakptau khôdU7Rn khéo –pNUNakpt cửdU7Ra dU7R2; cNgJSZL2oòn cửadU7R dU7R4, npNUNakptơi pNUNakpttiếp NgJSZL2ogiáp vớdU7Ri pNUNakptthành dU7RGon đcNgJSZL2o giaNgJSZL2oo chpNUNakpto RpNUNakptafael Ecossai, dU7Rđứa epNUNakptm họdU7R xNgJSZL2oa khôndU7Rg thểNgJSZL2o NgJSZL2omê đpNUNakptc NgJSZL2ocủa NgJSZL2oXeza. CaNgJSZL2ot pNUNakptđang ngdU7Rhĩ cáiNgJSZL2o gNgJSZL2oì trong đầupNUNakpt vậy,NgJSZL2o cảpNUNakpt dU7Rba codU7Rn ngưdU7Rời đódU7R đềupNUNakpt dU7Rcó nhữpNUNakptng NgJSZL2ovấn đềNgJSZL2o khóNgJSZL2o dU7Rgiải quypNUNakptết, khó chấpNgJSZL2o pNUNakptnhận nổiNgJSZL2o, pNUNakptđặc biệtdU7R lNgJSZL2oà MoNgJSZL2ority. NgJSZL2oDù EcosNgJSZL2osai NgJSZL2ocó ngNgJSZL2oang tàNgJSZL2on, hpNUNakptống hách, cpNUNakptôn pNUNakptđồ dU7Rnổi tiếngNgJSZL2o thpNUNakptì pNUNakptít rdU7Ra pNUNakptnó pNUNakptcũng còNgJSZL2on cópNUNakpt cdU7Rhút thựdU7Rc lực,NgJSZL2o NgJSZL2ocòn bipNUNakptết chỉ hpNUNakptuy pNUNakptquân độdU7Ri, nhìdU7Rn ndU7Rhận tìNgJSZL2onh hìnhdU7R, chứdU7R MopNUNakptrity NgJSZL2othì.... NgoàpNUNakpti pNUNakptAnoha ra, hdU7Rai kpNUNakptẻ dU7Rcòn lạipNUNakpt đdU7Rều dU7Rbị đặtdU7R troNgJSZL2ong vònNgJSZL2og trpNUNakptòn NgJSZL2ođỏ (tpNUNakptức làpNUNakpt thửpNUNakpt việc),dU7R nếuNgJSZL2o làm kNgJSZL2oo tốtdU7R dU7Rcó thpNUNakptể bịpNUNakpt pNUNakptthay thdU7Rế bấtNgJSZL2o pNUNakptcứ lúNgJSZL2oc nàodU7R. Hừ,pNUNakpt pNUNakptai chứNgJSZL2o EdU7Rcossai thdU7Rì Xeza pNUNakptcòn lạNgJSZL2o NgJSZL2ogì, nódU7R sẽdU7R kNgJSZL2oo bapNUNakpto gidU7Rờ chịuNgJSZL2o pNUNakptrước vàodU7R thânpNUNakpt ndU7Rhững thứNgJSZL2o gâNgJSZL2oy pdU7Rhiền phức cdU7Ró dU7Rtính dU7Ráp lựcdU7R caoNgJSZL2o, hpNUNakptoặc giảpNUNakpt vờpNUNakpt chấpdU7R npNUNakpthận rồNgJSZL2oi pNUNakptquậy pNUNakpttưng mộtdU7R trậnNgJSZL2o đến mứcpNUNakpt dU7Rbị tốNgJSZL2ong cổNgJSZL2o kNgJSZL2ohỏi vpNUNakptị tríNgJSZL2o pNUNakptđó chdU7Ro dU7Rmà xpNUNakptem. pNUNakptThằng NgJSZL2onhãi NgJSZL2ođó NgJSZL2ochưa pNUNakptbao giờ chịNgJSZL2ou lNgJSZL2oàm thdU7Reo ndU7Rhững pNUNakptgì NgJSZL2ocha mẹpNUNakpt npNUNakptó spNUNakptắp xếdU7Rp dU7Rhay NgJSZL2okỳ vọngpNUNakpt dU7Rnó làmpNUNakpt.... mNgJSZL2oà lầndU7R thăng NgJSZL2ochức nàyNgJSZL2o dU7Rchắc họpNUNakpt pNUNakptphải vupNUNakpti mNgJSZL2oừng dU7Rvà hNgJSZL2oi vọnNgJSZL2og lpNUNakptắm lắm..pNUNakpt.. lNgJSZL2oàm ngườidU7R khác pNUNakptthất vọngNgJSZL2o làpNUNakpt sdU7Rở trườnNgJSZL2og cpNUNakptủa nóNgJSZL2o NgJSZL2omà.
NgJSZL2o- tpNUNakpthưa ngài..........
Cửa phòngNgJSZL2o NgJSZL2olàm dU7Rviệc NgJSZL2omở bậNgJSZL2ot pNUNakptra kpNUNakpto NgJSZL2ođc nhẹpNUNakpt nhàngdU7R chNgJSZL2oo lắm,NgJSZL2o tưdU7Rớng cấpNUNakptp NgJSZL2o4 Rillous, ngpNUNakptười pNUNakptnắm troNgJSZL2ong tdU7Ray mdU7Rạng lướipNUNakpt tpNUNakptình bpNUNakptáo hoànNgJSZL2o dU7Rhảo nhấtdU7R thànhdU7R Xezata NgJSZL2ođi vàodU7R vớiNgJSZL2o vẻNgJSZL2o mặdU7Rt khôNgJSZL2ong NgJSZL2othể pNUNakpthoang mandU7Rg hơn.NgJSZL2o ĐónNgJSZL2og sậppNUNakpt cdU7Rửa lNgJSZL2oại saNgJSZL2ou lưng, dU7Rông tdU7Ra nói:
pNUNakpt- thưpNUNakpta npNUNakptgài, KibpNUNakptan FdU7Rrank đanNgJSZL2og códU7R nhữNgJSZL2ong độngNgJSZL2o thápNUNakpti rất kỳNgJSZL2o lạ,dU7R hắdU7Rn rúNgJSZL2ot quâNgJSZL2on tựdU7R dNgJSZL2oo NgJSZL2ora khỏiNgJSZL2o vươNgJSZL2ong quốcNgJSZL2o đdU7Rưa hếtdU7R vềdU7R dU7Rmiền tdU7Rây; ngừng hếtNgJSZL2o tấtNgJSZL2o cảpNUNakpt cdU7Rác hợpdU7R đồngpNUNakpt lNgJSZL2oàm ădU7Rn, dU7Rcác NgJSZL2otuyến pNUNakptđường vậnNgJSZL2o cdU7Rhuyển NgJSZL2ohàng hóa cônpNUNakptg pNUNakptkhai lẫdU7Rn bípNUNakpt mNgJSZL2oật dU7Rcủa pNUNakpttập đpNUNakptoàn FradU7Rnk đếdU7Rn CanapNUNakptda, dU7RItalia vàNgJSZL2o vùngdU7R đông bắcdU7R pNUNakptnước NgJSZL2oNga pNUNakpttheo NgJSZL2obản đồpNUNakpt cNgJSZL2oủa pNUNakptcon ngườipNUNakpt. CanadNgJSZL2oa pNUNakptvà dU7RItalia bịNgJSZL2o ngpNUNakpthi ngờ pNUNakptlà hNgJSZL2oai địpNUNakpta điểmpNUNakpt đặtdU7R NgJSZL2ocăn NgJSZL2ocứ bpNUNakptí dU7Rmật củadU7R cdU7Rhúa pNUNakpttể hNgJSZL2oắc ámNgJSZL2o, cNgJSZL2oòn vùdU7Rng đôngNgJSZL2o bắc chínhNgJSZL2o làdU7R cửpNUNakpta ngdU7Rõ dẫdU7Rn tớidU7R NgJSZL2olãnh địadU7R mcrdU7R. VìdU7R lNgJSZL2oý NgJSZL2odo pNUNakptnào dU7Rđó dU7Rtên trùNgJSZL2om buôn lậupNUNakpt nàypNUNakpt đangpNUNakpt cpNUNakptố NgJSZL2otình gâNgJSZL2oy kNgJSZL2ohó NgJSZL2odễ dU7Rcho dU7Rcả NgJSZL2ochúa tểNgJSZL2o hắcdU7R ámdU7R lẫnpNUNakpt lãnhdU7R địadU7R mcr, cdU7Rắt lpNUNakptuôn ngupNUNakptồn hàngNgJSZL2o lậNgJSZL2ou kdU7Rhổng pNUNakptlồ khiếNgJSZL2on pNUNakpthai pdU7Rhía đềudU7R khốnpNUNakpt đốn.pNUNakpt dU7RHắn NgJSZL2otừ chối thươpNUNakptng dU7Rlượng, pNUNakptđóng cdU7Rửa kdU7Ro dU7Rtiếp kháNgJSZL2och, NgJSZL2oko bồpNUNakpti thườngdU7R pNUNakpthợp đồngdU7R dU7Rbị phá bNgJSZL2oỏ, sẵpNUNakptn sNgJSZL2oàng NgJSZL2ođưa NgJSZL2oquân tớiNgJSZL2o pNUNakptđàn ápNgJSZL2o npNUNakptếu đốipNUNakpt phươNgJSZL2ong cópNUNakpt dU7Rđộng tháidU7R quáNgJSZL2o khích. NóNgJSZL2oi tNgJSZL2oóm lạipNUNakpt, KdU7Riban đangpNUNakpt lậtdU7R lọngNgJSZL2o.
XpNUNakpteza dU7Rđảo mắtpNUNakpt vàidU7R dU7Rgiây, chuyệNgJSZL2on này liệupNUNakpt pNUNakptcó liêpNUNakptn quNgJSZL2oan NgJSZL2ogì đếnNgJSZL2o vidU7Rệc XezNgJSZL2oa vừadU7R bịNgJSZL2o pNUNakptem traNgJSZL2oi cdU7Rủa HikNgJSZL2oa vàdU7R dU7Rhai kẻ pNUNakptnhân dU7Rbản vôdU7R NgJSZL2otính tấndU7R NgJSZL2ocông khôndU7Rg npNUNakpthỉ. CắtdU7R hànNgJSZL2og hpNUNakptóa đdU7Rến lãNgJSZL2onh địapNUNakpt mcNgJSZL2or NgJSZL2oư?
dU7R- dU7Rhắn buôNgJSZL2on bándU7R tpNUNakpthứ gìpNUNakpt pNUNakptvới lãdU7Rnh địa?dU7R
RilldU7Rous npNUNakpthếch mNgJSZL2oép, đâypNUNakpt đdU7Rúng lNgJSZL2oà cdU7Râu hNgJSZL2oỏi màNgJSZL2o NgJSZL2oông chờdU7R đợidU7R tNgJSZL2oừ vịdU7R dU7Rtân lãnhdU7R chúNgJSZL2oa lắdU7Rm mpNUNakptưu nhpNUNakptiều dU7Rkế đượcpNUNakpt đặtNgJSZL2o nhiềupNUNakpt dU7Rkỳ vọng:
dU7R- đủNgJSZL2o thứdU7R, tNgJSZL2oừ quầnpNUNakpt dU7Ráo, vảdU7Ri vóc,NgJSZL2o hóNgJSZL2oa mNgJSZL2oĩ phẩmpNUNakpt đếnpNUNakpt pNUNakptsách vởdU7R, báodU7R chí,pNUNakpt trapNUNakptnh ảnh... nhữNgJSZL2ong thdU7Rứ đpNUNakptc sảpNUNakptn NgJSZL2oxuất bNgJSZL2oằng NgJSZL2ocông npNUNakptghệ dU7Rhiện đNgJSZL2oại mpNUNakptà mdU7Rcr pNUNakptko thểNgJSZL2o pNUNakptlàm đc hoặcpNUNakpt cóNgJSZL2o làNgJSZL2om đNgJSZL2oc nhưndU7Rg NgJSZL2osản xuấtNgJSZL2o dU7Rko đủNgJSZL2o tiêNgJSZL2ou tNgJSZL2ohụ và.dU7R.. NgJSZL2omáu.
MpNUNakptáu, thứ qNgJSZL2ouan NgJSZL2otrọng qpNUNakptuyết đdU7Rịnh sựdU7R sốdU7Rng NgJSZL2ocòn NgJSZL2ocủa NgJSZL2olãnh đdU7Rịa mpNUNakptcr, dU7Rtất nhNgJSZL2oiên mộtdU7R NgJSZL2okẻ như KpNUNakptiban spNUNakptẽ pNUNakptko thểpNUNakpt pNUNakptbỏ qpNUNakptua mpNUNakptón hờipNUNakpt đódU7R đcdU7R, nhưdU7Rng chẳpNUNakptng lẽdU7R lãndU7Rh địadU7R dU7Rko còn nNgJSZL2ohững npNUNakptguồn hàngNgJSZL2o kdU7Rhác hadU7Ry saNgJSZL2oo? RilNgJSZL2olous tiếpNgJSZL2o tụcpNUNakpt mpNUNakptỉm cdU7Rười NgJSZL2okhi XedU7Rza chớpNgJSZL2o mắt, chdU7Rờ đợi:
NgJSZL2o- bdU7Rốn ngupNUNakptồn cunNgJSZL2og cấpNUNakptp mdU7Ráu lớnNgJSZL2o dU7Rnhất đổpNUNakpt dU7Rvề NgJSZL2olãnh địapNUNakpt mcpNUNakptr từ pNUNakpt4 cdU7Rhâu pNUNakptlục NgJSZL2olớn lpNUNakptà tậppNUNakpt đoànNgJSZL2o FranNgJSZL2ok pNUNakpttừ pNUNakptchâu mpNUNakptỹ, cônpNUNakptg dU7Rty KaNgJSZL2osa ởpNUNakpt chNgJSZL2oâu á,dU7R anh edU7Rm ndU7Rhà VdU7Rintari ởdU7R NgJSZL2ochâu dU7Rphi pNUNakptvà tậpNUNakptp đoàndU7R pNUNakptbệnh NgJSZL2oviện XdU7Rimass ởpNUNakpt dU7Rchâu âuNgJSZL2o. Trên lýpNUNakpt thuyết,NgJSZL2o nNgJSZL2oếu KibdU7Ran dU7Rngừng đổNgJSZL2o máNgJSZL2ou vàNgJSZL2oo lãpNUNakptnh địapNUNakpt dU7Rthì họpNUNakpt vẫnNgJSZL2o còndU7R dU7R3 nguồn kia...nhưndU7Rg tdU7Rhực tếpNUNakpt thì....kpNUNakpthi KdU7Riban NgJSZL2ora dU7Rlệnh ndU7Rgừng cunpNUNakptg cdU7Rấp pNUNakptmáu, cả dU7R4 nguồNgJSZL2on đềudU7R dU7Rbị cắNgJSZL2ot, lãnpNUNakpth địapNUNakpt pNUNakptchỉ cònpNUNakpt nNgJSZL2ohận đcNgJSZL2o dU7Rmáu NgJSZL2obán lẻNgJSZL2o.
pNUNakpt- pNUNakptcái gìNgJSZL2o?
dU7RXeza nhổmpNUNakpt hẳnpNUNakpt ngườipNUNakpt NgJSZL2odậy. dU7RBốn nguồNgJSZL2on NgJSZL2ocung cấNgJSZL2op pNUNakptmáu dU7Rko phảiNgJSZL2o cpNUNakpthuyện pNUNakptai cũngNgJSZL2o biết nhấdU7Rt làpNUNakpt tdU7Rập NgJSZL2ođoàn bệNgJSZL2onh vipNUNakptện NgJSZL2oXimass, nơNgJSZL2oi đNgJSZL2oã bpNUNakptán máudU7R pNUNakptcho lãnpNUNakpth đNgJSZL2oịa mcNgJSZL2or từ pNUNakpthơn 20NgJSZL2o0 nămNgJSZL2o nadU7Ry rồiNgJSZL2o, NgJSZL2oko biếNgJSZL2ot NgJSZL2obọn hpNUNakptọ đdU7Rã NgJSZL2oqua bpNUNakptao nhiêuNgJSZL2o NgJSZL2ođời dU7Rchủ tpNUNakptịch nhưng dNgJSZL2où thNgJSZL2oế nNgJSZL2oào NgJSZL2ođi chăpNUNakptng NgJSZL2onữa tNgJSZL2ohì bdU7Rọn họdU7R vẫdU7Rn sẽdU7R tidU7Rếp tụcpNUNakpt cunNgJSZL2og cNgJSZL2oấp mdU7Ráu dài hdU7Rạn dU7Rvì pNUNakptbộ máydU7R lãndU7Rh đạoNgJSZL2o tậpNgJSZL2o pNUNakptđoàn nàypNUNakpt hầdU7Ru hdU7Rết làNgJSZL2o mdU7Rcr. CpNUNakptả KasdU7Ra cNgJSZL2oũng vậy, bọnpNUNakpt dU7Rhọ códU7R nguồnpNUNakpt kinpNUNakpth phídU7R khổngdU7R lồdU7R, cdU7Ró nềndU7R tảngdU7R vNgJSZL2oững chắpNUNakptc, lâpNUNakptu đờiNgJSZL2o, có lãnhNgJSZL2o đạdU7Ro NgJSZL2olà mcrdU7R, đâudU7R thdU7Rể npNUNakptói cắtdU7R NgJSZL2olà cắtdU7R pNUNakptđc. KibpNUNakptan đãNgJSZL2o làmpNUNakpt thếpNUNakpt nàpNUNakpto? Rillous tiếpdU7R tụdU7Rc bpNUNakptáo cáo:
pNUNakpt- pNUNakptko biếtdU7R hdU7Rắn NgJSZL2ođã làmpNUNakpt thếpNUNakpt nàpNUNakpto nhưndU7Rg lãnhpNUNakpt địa pNUNakptmcr dU7Rgần npNUNakpthư rơidU7R vàopNUNakpt tìnhNgJSZL2o NgJSZL2otrạng khủdU7Rng hoảngdU7R ngaNgJSZL2oy dU7Rlập tứdU7Rc vNgJSZL2oì qNgJSZL2ouá pNUNakptsốc. Lần trướcNgJSZL2o khdU7Ri NgJSZL2ongười sdU7Rói tấnNgJSZL2o côdU7Rng, nhpNUNakptững tuyếndU7R đưdU7Rờng vậnNgJSZL2o dU7Rchuyển máupNUNakpt bịNgJSZL2o chặn, máuNgJSZL2o dU7Rko tớNgJSZL2oi pNUNakptđc lãnhNgJSZL2o địaNgJSZL2o nhưngpNUNakpt nhpNUNakptà vdU7Rua mcpNUNakptr vàNgJSZL2o tpNUNakptầng lNgJSZL2oớp NgJSZL2oquý tộcdU7R thống tdU7Rrị cònpNUNakpt cóNgJSZL2o sựdU7R chuẩdU7Rn NgJSZL2obị, cònNgJSZL2o lầnpNUNakpt nàNgJSZL2oy tpNUNakpthì quNgJSZL2oá bấdU7Rt ngdU7Rờ. pNUNakptBị chặnNgJSZL2o đưdU7Rờng khác hoànNgJSZL2o toàpNUNakptn pNUNakptso vớdU7Ri dU7Rviệc dU7Rbị cắtdU7R nguồpNUNakptn.
MắtdU7R XezpNUNakpta mởpNUNakpt dU7Rlớn, sángdU7R rựcNgJSZL2o lênpNUNakpt pNUNakpttia npNUNakpthìn thấudU7R suốdU7Rt, tipNUNakptnh tườngpNUNakpt trpNUNakptong vàipNUNakpt gdU7Riây rNgJSZL2oồi dU7Rtừ từNgJSZL2o dịudU7R pNUNakptlại.
dU7R- NgJSZL2othì rapNUNakpt.... –NgJSZL2o tNgJSZL2oân ldU7Rãnh chúaNgJSZL2o lpNUNakptẩm bẩNgJSZL2om dU7Rvà pNUNakptra lNgJSZL2oệnh –dU7R tiNgJSZL2oếp tụpNUNakptc thpNUNakpteo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.