Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi sSnRbệnh vsSnRiện ThànhiY7X XezatkxVha, bỏsSnR miY7Xặc XUVGbeza ởxNNb đsSnRó UVGbthu xNNbdọn hậkxVhu qusSnRả CUVGbat thsSnRăng thiên thẳngUVGb tsSnRới nhsSnRà KibaxNNbn FrankkxVh, ngsSnRôi nhiY7Xà nhỏUVGb xiY7Xinh xắUVGbn vẫkxVhn gọniY7X gsSnRàng ngăn kxVhnắp, sạcUVGbh sẽxNNb iY7Xnhư đkxVhc xNNblau sSnRchùi UVGbquét iY7Xdọn thưiY7Xờng xkxVhuyên. BướciY7X xNNbchân viY7Xào phòng khkxVhách, ngửiUVGb tUVGbhấy sSnRmột mùisSnR sSnRkhó chịu,sSnR CiY7Xat nUVGbhíu mxNNbày thkxVhả mkxVhình xusSnRống ghUVGbế. Gonder đaiY7Xng iY7Xở đâysSnR, mkxVhùi củaxNNb hắnUVGb vươkxVhng khắxNNbp nơisSnR sSnRtrong phònUVGbg, ásSnRm iY7Xlên bànUVGb ghế, đồxNNb đạc,UVGb sSnRcó vkxVhẻ nkxVhhư KiiY7Xban đãxNNb để sSnRtên này tựsSnR kxVhdo iY7Xsử diY7Xụng UVGbnhà củaiY7X mình.kxVh iY7XChẳng xNNbđể CaUVGbt xNNbphải UVGbchờ liY7Xâu, GondekxVhr tsSnRừ trong bướciY7X iY7Xra điềmxNNb nhiêniY7X iY7Xnhư iY7Xlà chủsSnR niY7Xhà khiến,UVGb niY7Xhếch mép:
sSnR- chào.UVGb
xNNb- KibsSnRan điY7Xâu?
iY7XCat hỏixNNb bằngsSnR gkxVhiọng kxVhsỗ sàsSnRng. kxVhGonder xNNbliếm môi:
kxVh- thậtxNNb txNNbhô lỗ,xNNb iY7Xít xNNbra thìxNNb cUVGbô cũnxNNbg nêiY7Xn chàokxVh mộxNNbt tiếngkxVh sSnRsau khiY7Xi bisSnRết nhữnUVGbg việsSnRc tôxNNbi đaiY7Xng lUVGbàm csSnRhứ?
NhữngkxVh việcUVGb hắnxNNb điY7Xang iY7Xlàm sSnRư, ásSnRm xNNbchỉ kxVhviệc bkxVhán iY7Xtin tứckxVh xNNbcho sởUVGb mậtiY7X vụkxVh ấyxNNb UVGbà, Cat nhướUVGbm mkxVhày, viUVGbệc ấyiY7X thiY7Xì kxVhliên qUVGbuan gUVGbì đếxNNbn qUVGbuân độiiY7X màUVGb CaUVGbt qUVGbuản lýUVGb chứ, xNNbcứ UVGbgiả UVGbvờ kkxVho bkxVhiết đi:
iY7X- việciY7X gìsSnR? RkxVhúc nácsSnRh KibkxVhan đểUVGb gkxVhiở tròsSnR bsSnRắt cóxNNbc, pUVGbhá ngụcxNNb iY7Xà?
GoUVGbnder sữngsSnR lạxNNbi mkxVhột chút,iY7X nhìkxVhn kỹxNNb iY7XCat sSnRvà xNNbphán UVGbmột câkxVhu xanxNNbh rờn:
sSnR- sSnRcô thaUVGby đổiUVGb nhiềuiY7X vàsSnR nhakxVhnh hơnUVGb tkxVhôi tưởng,UVGb quiY7Xá nhanh...UVGb... iY7Xsao kxVhhả ksSnRo thấy đcUVGb xNNbgiá trsSnRị củasSnR tôUVGbi UVGbphải kkxVho, UVGbsao kxVhko liY7Xịch iY7Xsự mộtiY7X ciY7Xhút đểUVGb nếxNNbu sUVGbau nàykxVh có việcUVGb cầnUVGb đếnUVGb UVGbthì kxVhchúng xNNbta xNNbcó thểUVGb sSnRhợp tiY7Xác kxVhtrong viY7Xui sSnRvẻ?
CsSnRat xNNbko thấy cxNNbó gìsSnR hasSnRy nếuiY7X troiY7Xng sSnRtương iY7Xlai cxNNbô iY7Xphải sSnRhợp tákxVhc kxVhvới nhữngxNNb kUVGbẻ nhiY7Xư Gonder. CóxNNb iY7Xthể hiY7Xắn ksSnRo xấukxVh tínhiY7X nhsSnRư RadixNNbc đểsSnR kxVhko iY7Xthể yxNNbêu nổixNNb ngườisSnR nào,xNNb cũng cókxVh thiY7Xể hắkxVhn kUVGbo giếtkxVh kxVhngười nhiềkxVhu nhưUVGb UVGbRai nhưxNNbng kxVhhắn UVGbcó iY7Xcái quákxVh khứUVGb phức tạp,kxVh đxNNbau thươiY7Xng UVGbđủ điY7Xể kxNNbhiến tâmkxVh kxVhhồn sSnRko iY7Xcòn làxNNbnh lặn,kxVh CaiY7Xt kUVGbo thíUVGbch những UVGbngười UVGbnhư thế,kxVh iY7Xkhó đUVGboán, khóxNNb khốnkxVhg kxVhchế, dUVGbễ tổnkxVh thươnUVGbg.... nhấtxNNb UVGblà với kxVhGonder, UVGbkẻ xNNbsở xNNbhữu triY7Xí iY7Xthông mixNNbnh tkxVhuyệt vờiiY7X viY7Xà sứciY7X mạkxVhnh đáiY7Xng xNNbkhiếp sợ. xNNbNếu hắnsSnR iY7Xchỉ cộnxNNbg kxVhtác tạiY7Xm thkxVhời vớisSnR chúaiY7X tểkxVh thìxNNb ckxVhó iY7Xlẽ hUVGbắn đãUVGb chừakxVh đường luUVGbi chkxVho mìnUVGbh, đãkxVh UVGbtính đếnUVGb sSnRcái ngàsSnRy UVGbbán nhữnsSnRg tisSnRn tứciY7X thiY7Xu kxVhđc csSnRho sở msSnRật vụsSnR. NếusSnR đãiY7X tínhkxVh toxNNbán, hUVGbắn sẽiY7X hàkxVhnh độnsSnRg thậxNNbn trxNNbọng xNNbtrong xNNbquá khứ,kxVh mà gxNNbiả sửiY7X đúkxVhng sSnRnhư thếiY7X thật,sSnR siY7Xở mậtiY7X vụxNNb sxNNbẽ sSnRko thkxVhể tkxVhìm UVGbra iY7Xbằng cUVGbhứng csSnRhống lại hắnkxVh.... hắnUVGb sẽkxVh hạUVGbn chếiY7X giUVGbết ngườixNNb nếusSnR cxNNbó xNNbthể, hànhUVGb độngsSnR iY7Xkín kẽ,xNNb xsSnRóa dấu vếiY7Xt, nhậnxNNb trUVGbách nhiệmiY7X nhữngkxVh vụxNNb xNNbmà hắniY7X xNNbko UVGblàm.... nhiềsSnRu UVGbcách sSnRtung hỏa msSnRù liY7Xắm. kxVhCat lặpiY7X lại:
kxVh- UVGbKiban đâiY7Xu?
MUVGbặt GokxVhnder hiệnkxVh lUVGbên chữxNNb chán tkxVho tướUVGbng, sukxVhy ngiY7Xhĩ “xNNbcon béxNNb nxNNbày UVGbthật khóUVGb chịUVGbu” kxVhhiện UVGbra riY7Xõ kxVhràng triY7Xong mắt hắnxNNb nhưxNNbng giọngUVGb xNNbnói vẫxNNbn đềxNNbu đều:
kxVh- đaUVGbng iY7Xở xNNbtrong ‘hưxNNb vô’iY7X ấy.
Cat rờUVGbi mắtUVGb khỏiUVGb GonderiY7X, nhìniY7X xNNbbức tưkxVhờng đốiiY7X diệUVGbn viY7Xà phóngkxVh rsSnRa mộtxNNb bkxVhùa UVGbvu vơiY7X bằng UVGbmắt tsSnRác xNNbđộng vàosSnR lsSnRớp phUVGbép thuậxNNbt bảsSnRo vệiY7X kxVhngôi nhàsSnR. ChỉUVGb vsSnRài gkxVhiây saiY7Xu, Kiban rơkxVhi ậpsSnR xuốnkxVhg gUVGbiữa phònUVGbg kháxNNbch, xNNbđứng lUVGbù lsSnRù trướUVGbc mặtsSnR cUVGbô vớisSnR bộiY7X dạng chỉnhsSnR chxNNbu khônxNNbg tUVGbhể đẹpkxVh trakxVhi UVGbhơn nhưxNNb vừaxNNb ởsSnR mộxNNbt cuộxNNbc họxNNbp quaxNNbn tUVGbrọng iY7Xvề. Thổi giiY7Xó vUVGbào UVGbCat đểxNNb đkxVhảm bảoUVGb iY7Xko cóiY7X kxVhgì kxVhnhầm kxVhlẫn, KibaUVGbn đikxVh tới:
iY7X- iY7Xem gọiUVGb sSnRanh sSnRà? xNNbCó chuyệnxNNb gsSnRì xNNbthế?
UVGbCat ksSnRo sSnRtrả lờisSnR ngiY7Xay màxNNb sSnRđiềm xNNbtĩnh quaiY7Xn sátsSnR KibankxVh, dxNNbưới sSnRcon mắkxVht kxVhcủa xNNbmột mcr, sSnRKiban lxNNbà xNNbcái kxVhgì sSnRđó khácxNNb tsSnRhường thậsSnRt xNNbđáng sSnRchán. xNNbMcr sSnRlai miY7Xà kUVGbo ciY7Xó sức mạnhkxVh cơsSnR bắp,iY7X nhsSnRợt nhạkxVht UVGbxanh UVGbxao nhkxVhư tkxVhàu kxVhlá thiếxNNbu nắngsSnR lxNNbâu ngày,xNNb đụngxNNb một UVGbcái làsSnR phảkxVhi ngồisSnR xUVGbe lăn,sSnR đụngiY7X thUVGbêm cásSnRi nkxVhữa thiY7Xì UVGbngất xỉu.....UVGb nhưngiY7X Catarina LuskxVhs iY7Xlại sSnRnhìn kxVhthấy mộtiY7X coiY7Xn ngườkxVhi UVGbkhác hoàUVGbn xNNbtoàn. KxNNbo xNNbcó sSnRai chạmxNNb tới gầkxVhn UVGbsự thxNNbần thUVGbánh hoxNNbàn UVGbmỹ niY7Xhư KiY7Xiban, mộtxNNb pxNNbháp sưUVGb đUVGbc coUVGbi làsSnR vkxVhĩ đạsSnRi nếu UVGbko xékxVht đếniY7X kxNNbhía cạUVGbch nàokxVh ksSnRhác ngosSnRài phsSnRép thxNNbuật. GoniY7Xder tựxNNb gUVGbiác rờiY7Xi khỏi piY7Xhòng kxVhkhách đkxVhi xuxNNbống tầngkxVh hầm.sSnR kxVhCat lênUVGb tiếngUVGb ssSnRau kiY7Xhi bisSnRết rõxNNb rằsSnRng cửa sậpiY7X sSnRcủa tầngsSnR hầmxNNb đãsSnR đónkxVhg lại:
iY7X- UVGbanh vkxVhẫn đangiY7X tuânUVGb thxNNbeo lờxNNbi thềiY7X đUVGbã lậpUVGb vớUVGbi XexNNbza đấyUVGb chUVGbứ?
CâukxVh iY7Xhỏi dxNNbường nhsSnRư UVGbkhôn khiY7Xéo vàsSnR UVGbnhẹ nhàngUVGb UVGbhơn nhữngUVGb UVGbgì KibaiY7Xn xNNbtưởng, sSnRanh tsSnRa mỉmkxVh cườisSnR gậtUVGb đầsSnRu. CaiY7Xt iY7Xtiếp tục:
kxVh- vàxNNb vkxVhẫn tuânUVGb iY7Xtheo lxNNbời UVGbthề tkxVhrung thàxNNbnh pUVGbhục vxNNbụ kxVhđã lậsSnRp trướUVGbc đóUVGb vớxNNbi nxNNbhà vkxVhua nhỏ....
sSnR- tUVGbất nhiUVGbên.... kxVh– kxVhKiban xNNbngắt lUVGbời –xNNb rsSnRiêng lkxVhời thsSnRề vsSnRới tUVGbrung thiY7Xành vxNNbới nxNNbhà viY7Xua nhỏiY7X niY7Xếu xNNba vkxVhi phạmiY7X UVGbsẽ xNNbmất mạnUVGbg.
GậtUVGb đầu,sSnR SerinxNNba vuốtsSnR tócUVGb.
xNNb- UVGbKiban FiY7Xrank, hãyiY7X giếkxVht HikxVhka CiY7Xurytanus, kxVhcắt đxNNbầu triY7Xeo trướcUVGb cổngkxVh ‘nhàiY7X thờUVGb tháUVGbnh’ tạikxVh LãnhiY7X đxNNbịa mcxNNbr xNNbcho takxVh.
MắtxNNb KibiY7Xan tốixNNb sầmUVGb lạikxVh nkxVhhư vừaxNNb nsSnRhận đcsSnR hukxVhng iY7Xtin, aniY7Xh iY7Xta nsSnRghiêng đầu:
xNNb- HisSnRka UVGbư? BsSnRà tsSnRa đãxNNb làmUVGb chusSnRyện gxNNbì xNNbđến nỗisSnR kxVhphải nhậnxNNb cásSnRi chếUVGbt?
SerinxNNba ngạcsSnR nhiêsSnRn kxVhkhi nxNNbghe câusSnR hỏiUVGb xNNbvô lxNNbý nàUVGby, ckxVhô cưxNNbời nhạt:
xNNb- KibiY7Xan, xNNbtrong iY7Xsuốt 2kxVh0 iY7Xnăm qUVGbua xNNba đãkxVh làkxVhm xNNbgì UVGbđể trảUVGb txNNbhù?
CsSnRâu hỏiY7Xi kxVhcàng ksSnRhiến KibkxVhan rốikxVh trxNNbí hkxVhơn, aiY7Xnh xNNbta liếmUVGb môi:
kxVh- kxVhtôi.... xNNbbuôn iY7Xbán, tíUVGbch iY7Xtrữ tsSnRiền củaUVGb, xNNbtạo sSnRra iY7Xmột hxNNbệ thốsSnRng iY7Xtình biY7Xáo với qxNNbuá nửaUVGb làkxVh nhữngsSnR mcxNNbr lkxVhưu kxVhvong, nhữngkxVh iY7Xkẻ UVGbcăm thùsSnR hxNNbay miY7Xất lUVGbòng tikxVhn vớxNNbi lãnh địa....sSnR thiY7Xu thậpkxVh thôngUVGb tinxNNb, sSnRnuôi iY7Xsát thủ....xNNb
kxVh- xunsSnRg quanxNNbh Masa? sSnR– SeriniY7Xa lênxNNb gikxVhọng sSnR– mọsSnRi nỗUVGb lựciY7X, cạmkxVh kxVhbẫy, mọiY7Xi xNNbchú ýiY7X iY7Xđều iY7Xdồn hsSnRết về sSnRMasa iY7Xhả, vxNNbì ankxVhh txNNba làUVGb phầnxNNb nUVGbổi UVGbcủa kxVhcâu chuxNNbyện, làxNNb iY7Xng đsSnRóng vaUVGbi iY7Xkẻ ác.
KibasSnRn kkxVho nóxNNbi gì,UVGb chỉkxVh ngậmsSnR kxVhmiệng dấxNNbu siY7Xự hoxNNbài nUVGbghi tUVGbrong lònsSnRg. iY7XNhà kxVhvua sSnRnhỏ gậtkxVh gù:
UVGb- đckxVh rồi,kxVh XkxVheza vừaxNNb bịxNNb áiY7Xm sSnRsát bUVGbởi eUVGbm xNNbtrai HisSnRka iY7Xvà haxNNbi kẻkxVh kxVhnhân bsSnRản vxNNbô tính củakxVh UVGbRadon UVGbdo chkxVha hsSnRọ tạokxVh rUVGba, HUVGbika đãsSnR trựcxNNb tiếpkxVh riY7Xa lệUVGbnh, vụUVGb ásSnRm sátxNNb thất bạiiY7X vàkxVh RkxVhadon điY7Xã chết.xNNb TrướxNNbc khkxVhi tiễnkxVh HikUVGba kxVhvề tUVGbrời hãUVGby xNNblột kxVhký ứiY7Xc của côsSnR taiY7X, ansSnRh sẽsSnR cóxNNb cxNNbâu trsSnRả UVGblời chiY7Xo iY7X20 năxNNbm qxNNbua. ĐâyUVGb liY7Xà liY7Xệnh củasSnR nhàUVGb vukxVha nhỏ. NếUVGbu HiUVGbka ksSnRo chết,xNNb KiY7Xiban FranksSnR, aniY7Xh kxVhsẽ kxVhlà ngườiiY7X UVGbphải chết.xNNb
CxNNbâu nói UVGbnày làmkxVh khuônkxVh kxVhmặt vốniY7X đãiY7X trắngiY7X kxVhxanh củaxNNb KiiY7Xban táixNNb nhợt,iY7X mắtkxVh xNNbanh kxVhta mở lớxNNbn UVGbdù iY7Xko sSnRtrông thấkxVhy gì,UVGb miệnkxVhg hkxVhé rsSnRa, cứngiY7X kxVhđơ liY7Xại. MọisSnR giảiY7X thiiY7Xết vềsSnR sự nhiY7Xầm lẫxNNbn nàokxVh đUVGbó trxNNbong đầusSnR xNNbKiban biếnUVGb mấiY7Xt, tUVGbhay vàkxVho đxNNbó làsSnR sxNNbự sSnRbàng hoàng. MxNNbất vàiiY7X giâkxVhy đểsSnR sSnRtự trsSnRấn UVGbtĩnh mìsSnRnh, KibaiY7Xn nhíuxNNb màUVGby, iY7Xmím môi,iY7X xNNbcúi đầu:
UVGb- vâxNNbng thsSnRưa ngài.sSnR sSnR– kxVhgiọng sSnRnói tkxVhrầm tsSnRrầm nhưsSnRng lạnsSnRh –UVGb cókxVh thiY7Xời UVGbhạn xNNbko UVGbạ?
UVGb- nhkxVhanh nhấiY7Xt cókxVh thểiY7X, nếuiY7X sSnRko biếtsSnR UVGbđâu iY7Xtân sSnRlãnh chUVGbúa UVGblại sSnRbị ámsSnR sákxVht mộtsSnR lần nữxNNba.... sSnRanh cókxVh thểkxVh nxNNbém đáxNNb dấiY7Xu taUVGby nhưniY7Xg tốtxNNb nhkxVhất đừngxNNb ngậmiY7X mUVGbáu psSnRhun người, HikxVhka lUVGbà mộtxNNb kxVhnhân vậtkxVh UVGblớn, hãyUVGb kiY7Xhéo iY7Xléo đừngkxVh gsSnRây sósSnRng gxNNbió kiY7Xo cầnxNNb thiết.
UVGbKiban gậtiY7X đầu,iY7X chUVGbìm dầUVGbn UVGbvào xNNbsuy ngsSnRhĩ nxNNbhư bịUVGb chxNNbính mệnhiY7X lệnUVGbh đóxNNb nuốtiY7X chửnsSnRg.

XezxNNba đáxNNbnh rơiiY7X côngiY7X văiY7Xn bsSnRổ nhiệmkxVh vkxVhới dUVGbấu iY7Xxác nhUVGbận đỏxNNb chótUVGb UVGbcủa CatakxVhrina Luss xuốngxNNb bànsSnR khiY7Xi kxVhđập vàkxVho mắsSnRt cậuUVGb liY7Xà iY7X3 cáxNNbi têniY7X khóxNNb kxVhchấp nhậnxNNb xNNbtương iY7Xứng với cáiY7Xc UVGbvị tríxNNb UVGbtrấn giữUVGb cákxVhc sSnRcửa: OdaxNNbgi sSnRAnoha, kiY7Xẻ xNNbchuyên csSnRung cấpsSnR thôsSnRng tin cUVGbho lãnhsSnR chsSnRúa thàxNNbnh kxVhZoo –xNNb xNNbcửa 1xNNb; RafkxVhael MorkxVhity, tướngiY7X cấiY7Xp iY7X3 sSnRcon trai củaUVGb xNNbmột tsSnRhương nhkxVhân giY7Xiàu UVGbcó nổiY7Xi tiếngkxVh viY7Xới iY7Xcác thUVGbủ đoạxNNbn đsSnRi kxVhcửa sSnRsau khôniY7X khéo –sSnR ciY7Xửa kxVh2; còxNNbn cửakxVh 4xNNb, nơkxVhi iY7Xtiếp gisSnRáp vớisSnR thàxNNbnh sSnRGon đxNNbc giaUVGbo ckxVhho RaxNNbfael Ecossai, đứakxVh iY7Xem hkxVhọ sSnRxa kxNNbhông thkxVhể mêUVGb đUVGbc củaxNNb XezxNNba. CiY7Xat đaiY7Xng nxNNbghĩ ciY7Xái gìkxVh trong kxVhđầu vậsSnRy, cảkxVh biY7Xa coiY7Xn xNNbngười đósSnR đềuxNNb cxNNbó nhữxNNbng vấniY7X sSnRđề khóUVGb gisSnRải quxNNbyết, khó chấpxNNb sSnRnhận nổkxVhi, đặcxNNb bikxVhệt UVGblà MorityiY7X. DkxVhù xNNbEcossai cóUVGb ngkxVhang tàkxVhn, hốngxNNb hách, sSnRcôn đxNNbồ nổsSnRi tiếngUVGb xNNbthì iY7Xít kxVhra nkxVhó cUVGbũng còiY7Xn kxVhcó sSnRchút tUVGbhực lực,kxVh UVGbcòn biếtxNNb chỉ hxNNbuy quâsSnRn độUVGbi, nhìUVGbn nhậniY7X txNNbình hìniY7Xh, chứiY7X MoUVGbrity thì...xNNb. NiY7Xgoài AUVGbnoha ra, hsSnRai kkxVhẻ còxNNbn sSnRlại đềukxVh biY7Xị đsSnRặt tiY7Xrong UVGbvòng kxVhtròn đỏsSnR (tứciY7X lUVGbà kxVhthử việUVGbc), nsSnRếu làm kUVGbo tốtsSnR cóiY7X txNNbhể bịkxVh kxVhthay thếxNNb bấtsSnR cứiY7X lúcUVGb nào.UVGb HxNNbừ, UVGbai UVGbchứ UVGbEcossai thkxVhì Xeza xNNbcòn lạiY7X xNNbgì, iY7Xnó sẽUVGb kiY7Xo baxNNbo giờkxVh kxVhchịu riY7Xước UVGbvào txNNbhân UVGbnhững thứsSnR gâyUVGb phiềniY7X phức cókxVh tínhsSnR ápsSnR lựciY7X caUVGbo, hoặcxNNb giảkxVh iY7Xvờ cxNNbhấp nhậnUVGb rồisSnR quậyiY7X tưkxVhng mộtUVGb iY7Xtrận đến miY7Xức bịxNNb tốngUVGb ckxVhổ kiY7Xhỏi sSnRvị sSnRtrí đóxNNb chiY7Xo mkxVhà xxNNbem. ThằngxNNb nxNNbhãi đóxNNb chưsSnRa sSnRbao giờ chịuUVGb liY7Xàm thekxVho nhữxNNbng gkxVhì kxVhcha mẹiY7X kxVhnó sắpUVGb xxNNbếp haxNNby kỳsSnR vọnUVGbg xNNbnó làm.xNNb... mUVGbà lầniY7X thăng ciY7Xhức nàiY7Xy xNNbchắc họxNNb xNNbphải sSnRvui sSnRmừng vàUVGb kxVhhi vọngsSnR lắmxNNb lắm.sSnR... làsSnRm ngưsSnRời khác thấxNNbt kxVhvọng iY7Xlà sởxNNb tsSnRrường củaxNNb niY7Xó màkxVh.
UVGb- thưaiY7X ngài..........
Cửa sSnRphòng làkxVhm sSnRviệc mởkxVh biY7Xật xNNbra kiY7Xo điY7Xc sSnRnhẹ nkxVhhàng kxVhcho lắsSnRm, tướngUVGb cấiY7Xp sSnR4 Rillous, ngưUVGbời sSnRnắm sSnRtrong iY7Xtay mạngUVGb lướisSnR tìnxNNbh xNNbbáo hxNNboàn hảxNNbo kxVhnhất UVGbthành Xezata đisSnR UVGbvào vớiUVGb vUVGbẻ mặtUVGb khôiY7Xng thểkxVh hoanUVGbg UVGbmang hơniY7X. ĐóngiY7X ssSnRập iY7Xcửa lạxNNbi sUVGbau lưng, ôngxNNb tsSnRa nói:
sSnR- UVGbthưa ngàiUVGb, KixNNbban xNNbFrank đangxNNb cóUVGb kxVhnhững đxNNbộng tháUVGbi rất sSnRkỳ lạ,kxVh hắnkxVh rútxNNb quâkxVhn tựxNNb diY7Xo rUVGba khxNNbỏi vươngUVGb quốiY7Xc đưaxNNb hiY7Xết vềUVGb mkxVhiền tây;UVGb ngừng hếtkxVh xNNbtất csSnRả cáiY7Xc hợpUVGb đkxVhồng liY7Xàm ăiY7Xn, xNNbcác tukxVhyến xNNbđường xNNbvận csSnRhuyển hàngUVGb hóa côniY7Xg khaUVGbi lẫnsSnR bíiY7X UVGbmật củasSnR tậpsSnR đoànUVGb FransSnRk đsSnRến CakxVhnada, ItalUVGbia vàiY7X vùngsSnR đông bắciY7X nướUVGbc NgUVGba thexNNbo bảkxVhn đkxVhồ csSnRủa coxNNbn UVGbngười. CansSnRada viY7Xà sSnRItalia biY7Xị nxNNbghi ngờ làxNNb hkxVhai iY7Xđịa điY7Xiểm đặxNNbt iY7Xcăn xNNbcứ bxNNbí mậxNNbt củUVGba chúasSnR tểUVGb hắckxVh ámxNNb, còsSnRn vùnUVGbg đôsSnRng bắc UVGbchính UVGblà cửxNNba ngUVGbõ dkxVhẫn tớiiY7X lãnhUVGb đUVGbịa sSnRmcr. VkxVhì lýUVGb sSnRdo nàosSnR UVGbđó têUVGbn trùkxVhm buôn kxVhlậu UVGbnày kxVhđang xNNbcố tìsSnRnh UVGbgây khUVGbó dễUVGb cUVGbho xNNbcả chúaUVGb tkxVhể hắkxVhc sSnRám lkxVhẫn lãnUVGbh địiY7Xa mcr, cắtxNNb luôsSnRn nguồsSnRn hiY7Xàng lậukxVh khUVGbổng liY7Xồ khiếnUVGb iY7Xhai kxVhphía đềUVGbu khUVGbốn đốn.kxVh HUVGbắn UVGbtừ chối thsSnRương lượng,iY7X đkxVhóng xNNbcửa kiY7Xo iY7Xtiếp khUVGbách, kxNNbo bồisSnR tiY7Xhường hợpkxVh đồnxNNbg xNNbbị phá bỏ,UVGb sẵnsSnR iY7Xsàng iY7Xđưa quânxNNb tớisSnR đànsSnR ápiY7X nếuxNNb điY7Xối phươngxNNb cóiY7X đkxVhộng thkxVhái quákxVh khích. NóiiY7X UVGbtóm lại,xNNb KisSnRban UVGbđang lậkxVht lọngsSnR.
iY7XXeza xNNbđảo mắtiY7X vàkxVhi giâykxVh, chxNNbuyện này lixNNbệu xNNbcó xNNbliên quasSnRn gUVGbì đkxVhến kxVhviệc XkxVheza vừaUVGb bsSnRị UVGbem tsSnRrai ciY7Xủa HisSnRka viY7Xà hsSnRai kẻ nUVGbhân bảxNNbn vôxNNb tíxNNbnh tấniY7X kxVhcông khôUVGbng nhỉkxVh. CắtiY7X hànxNNbg hiY7Xóa đUVGbến lãnhiY7X địaUVGb mciY7Xr ưsSnR?
xNNb- hiY7Xắn busSnRôn bánUVGb thứUVGb UVGbgì iY7Xvới lkxVhãnh đkxVhịa?
RUVGbillous nhiY7Xếch sSnRmép, đâykxVh đsSnRúng làkxVh csSnRâu hỏiiY7X mUVGbà ôxNNbng chờxNNb đợiiY7X tsSnRừ vịUVGb tânxNNb lãnhsSnR chúaxNNb lắmsSnR mkxVhưu nhiềukxVh kếUVGb đưsSnRợc đặtiY7X nhiềusSnR kxNNbỳ vọng:
xNNb- đủxNNb tiY7Xhứ, từiY7X quxNNbần áxNNbo, vảsSnRi vóxNNbc, iY7Xhóa iY7Xmĩ phẩkxVhm đếniY7X sáchxNNb vở,iY7X bxNNbáo iY7Xchí, traiY7Xnh ảnh... nhsSnRững thứiY7X đcxNNb xNNbsản xuấkxVht bằsSnRng UVGbcông sSnRnghệ hikxVhện đạisSnR mkxVhà mUVGbcr kiY7Xo thểkxVh làmkxVh đc hoặsSnRc cóUVGb làmkxVh đcsSnR nhưngxNNb sảnxNNb xuiY7Xất kUVGbo đủxNNb kxVhtiêu tkxVhhụ vàkxVh... miY7Xáu.
MáuxNNb, thứ quaxNNbn trọkxVhng quyếtUVGb đkxVhịnh sựsSnR sốngxNNb cUVGbòn cxNNbủa lãnhsSnR địasSnR mciY7Xr, tấtsSnR nhixNNbên sSnRmột kẻkxVh như KiUVGbban iY7Xsẽ iY7Xko tUVGbhể biY7Xỏ qUVGbua miY7Xón hờikxVh iY7Xđó đckxVh, xNNbnhưng chẳiY7Xng lsSnRẽ lUVGbãnh iY7Xđịa UVGbko còn nhsSnRững nguUVGbồn iY7Xhàng khácUVGb haUVGby xNNbsao? RiliY7Xlous tiếpkxVh tụcUVGb miY7Xỉm cườiiY7X khUVGbi XezsSnRa chớpsSnR mắt, chờsSnR đợi:
sSnR- bốnxNNb iY7Xnguồn cuniY7Xg ciY7Xấp iY7Xmáu lớnsSnR nhấUVGbt đổiY7X vkxVhề lãnhxNNb iY7Xđịa msSnRcr từ xNNb4 kxVhchâu lụcxNNb lớnUVGb làiY7X tUVGbập đoànkxVh FrsSnRank từxNNb cxNNbhâu mỹ,iY7X xNNbcông tsSnRy KakxVhsa ởiY7X châkxVhu kxVhá, anh iY7Xem xNNbnhà ViniY7Xtari iY7Xở chsSnRâu piY7Xhi xNNbvà UVGbtập đoiY7Xàn bệUVGbnh sSnRviện XimkxVhass ởUVGb châUVGbu iY7Xâu. Trên kxVhlý thuyết,UVGb nếuxNNb KsSnRiban nkxVhgừng kxVhđổ máxNNbu UVGbvào lãnUVGbh địsSnRa UVGbthì kxVhhọ viY7Xẫn iY7Xcòn xNNb3 nguồn kia...nhUVGbưng thựcUVGb tếkxVh thì....khsSnRi KibsSnRan riY7Xa lệnhxNNb iY7Xngừng cunkxVhg cxNNbấp máu,xNNb cả iY7X4 nguồnsSnR đềusSnR sSnRbị ckxVhắt, lãxNNbnh đUVGbịa chỉsSnR còkxVhn nUVGbhận đsSnRc máukxVh bánkxVh lẻsSnR.
sSnR- xNNbcái sSnRgì?
XxNNbeza kxVhnhổm hẳnkxVh ngườixNNb diY7Xậy. BốiY7Xn nguồkxVhn cxNNbung cấpxNNb máuUVGb xNNbko phảsSnRi chuyệsSnRn iY7Xai cxNNbũng biết nhấtkxVh lsSnRà tậUVGbp đoànUVGb bệnhsSnR vixNNbện XimasssSnR, UVGbnơi điY7Xã báxNNbn miY7Xáu chsSnRo xNNblãnh xNNbđịa UVGbmcr từ hơsSnRn xNNb200 nkxVhăm nasSnRy rkxVhồi, kxVhko sSnRbiết bọnxNNb hsSnRọ xNNbđã qUVGbua sSnRbao nhisSnRêu đờUVGbi ckxVhhủ iY7Xtịch nhưng dùxNNb sSnRthế iY7Xnào xNNbđi chănxNNbg nữaiY7X tkxVhhì iY7Xbọn họsSnR xNNbvẫn sẽsSnR tisSnRếp tiY7Xục cuUVGbng cấpkxVh mUVGbáu dài kxVhhạn vìsSnR bộiY7X mxNNbáy lxNNbãnh kxVhđạo sSnRtập đoàiY7Xn nkxVhày iY7Xhầu hếtUVGb làsSnR mkxVhcr. CảsSnR KsSnRasa cũnUVGbg vậy, bọnxNNb họUVGb iY7Xcó nguồnUVGb kiY7Xinh xNNbphí kxVhkhổng xNNblồ, cxNNbó nUVGbền tảngsSnR vữnxNNbg chắc,xNNb lxNNbâu đờiiY7X, có lãnxNNbh đxNNbạo làUVGb kxVhmcr, đâuUVGb thsSnRể nóikxVh cắtiY7X xNNblà cxNNbắt đc.sSnR KxNNbiban đsSnRã làkxVhm thsSnRế nàosSnR? Rillous tiiY7Xếp txNNbục bkxVháo cáo:
UVGb- kiY7Xo xNNbbiết hắnsSnR đãsSnR lUVGbàm tkxVhhế nàoUVGb nhưngUVGb lxNNbãnh địa msSnRcr gsSnRần kxVhnhư rUVGbơi vsSnRào tìnhUVGb trạnUVGbg khủkxVhng hoảngxNNb ngaUVGby lậsSnRp kxVhtức vìiY7X qkxVhuá skxVhốc. Lần trướciY7X khxNNbi ngườikxVh sSnRsói tUVGbấn côsSnRng, nhữngiY7X tuyUVGbến đườngxNNb vậnxNNb chuyểnxNNb miY7Xáu xNNbbị chặn, máuUVGb ksSnRo kxVhtới đciY7X lãnhkxVh địasSnR nhưngiY7X nhxNNbà UVGbvua UVGbmcr vàiY7X tầngkxVh liY7Xớp kxVhquý tộcxNNb thống trịUVGb còkxVhn ciY7Xó sxNNbự chuẩnUVGb UVGbbị, còsSnRn lsSnRần nxNNbày thUVGbì quáUVGb bấkxVht nkxVhgờ. BịxNNb chxNNbặn đườngxNNb khác hoànxNNb xNNbtoàn UVGbso vớisSnR việciY7X bUVGbị cắtkxVh nguồxNNbn.
MắtiY7X XexNNbza mởkxVh xNNblớn, UVGbsáng rựciY7X lênUVGb iY7Xtia nhìnUVGb thUVGbấu suốUVGbt, tiY7Xinh tườngUVGb trUVGbong vàUVGbi gikxVhây rồsSnRi từsSnR từsSnR dịiY7Xu lạisSnR.
UVGb- tiY7Xhì raxNNb.... –iY7X tâniY7X lxNNbãnh chúxNNba lẩmxNNb bẩmUVGb vàxNNb xNNbra lệsSnRnh sSnR– tkxVhiếp kxVhtục theiY7Xo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.