Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnEZoWX2uTh visc4Vện sc4VThành Xesc4Vzata, EpNePPt2bỏ sc4Vmặc EZoWX2uTXeza ởsc4V EZoWX2uTđó sc4Vthu dọnEpNePPt2 hậusc4V quảEpNePPt2 CaEpNePPt2t thăngEZoWX2uT thiên EZoWX2uTthẳng tớiEZoWX2uT nEpNePPt2hà Ksc4Viban EZoWX2uTFrank, ngôiEpNePPt2 sc4Vnhà nhỏEZoWX2uT xisc4Vnh EZoWX2uTxắn vẫEZoWX2uTn gọnEpNePPt2 gàEZoWX2uTng ngăn nắEZoWX2uTp, sạchEZoWX2uT sẽEpNePPt2 nhưsc4V đEZoWX2uTc lasc4Vu EpNePPt2chùi EpNePPt2quét dEpNePPt2ọn thườngsc4V xuyêEZoWX2uTn. Bướcsc4V EpNePPt2chân vsc4Vào phòng khsc4Vách, ngsc4Vửi tEZoWX2uThấy mEpNePPt2ột mEpNePPt2ùi khósc4V chịusc4V, Csc4Vat sc4Vnhíu màyEZoWX2uT thảsc4V msc4Vình xsc4Vuống ghEpNePPt2ế. Gonder sc4Vđang EZoWX2uTở đâysc4V, msc4Vùi sc4Vcủa hắnEZoWX2uT sc4Vvương ksc4Vhắp nơisc4V trsc4Vong phònEZoWX2uTg, EZoWX2uTám EZoWX2uTlên bEZoWX2uTàn ghế, đồsc4V đạc,EZoWX2uT csc4Vó EpNePPt2vẻ nhEZoWX2uTư KibaEZoWX2uTn sc4Vđã để têEZoWX2uTn này tựEZoWX2uT EpNePPt2do sửsc4V dụngsc4V nhsc4Và củsc4Va msc4Vình. Chẳnsc4Vg đểEpNePPt2 CaEZoWX2uTt EpNePPt2phải chờsc4V lâu,sc4V Gondsc4Ver EZoWX2uTtừ trong bsc4Vước EZoWX2uTra sc4Vđiềm nhsc4Viên nhEpNePPt2ư làEpNePPt2 chủsc4V EZoWX2uTnhà khiếnsc4V, nhếcEZoWX2uTh mép:
EpNePPt2- chàEZoWX2uTo.
EpNePPt2- KibEZoWX2uTan đâu?sc4V
CEZoWX2uTat hỏiEpNePPt2 bằnEZoWX2uTg giEZoWX2uTọng sEZoWX2uTỗ EpNePPt2sàng. Gsc4Vonder liếEZoWX2uTm môi:
sc4V- thậtEZoWX2uT EpNePPt2thô lỗ,sc4V ítEZoWX2uT rsc4Va thEZoWX2uTì EZoWX2uTcô cũsc4Vng sc4Vnên chEZoWX2uTào mộEZoWX2uTt tiếnsc4Vg EpNePPt2sau EZoWX2uTkhi biEZoWX2uTết nhữEpNePPt2ng sc4Vviệc tsc4Vôi đanEpNePPt2g EZoWX2uTlàm chứ?sc4V
NhữngEpNePPt2 vEZoWX2uTiệc EpNePPt2hắn đEZoWX2uTang làmsc4V ư,EZoWX2uT áEpNePPt2m chỉEZoWX2uT việEpNePPt2c EpNePPt2bán EpNePPt2tin tứcEZoWX2uT chEZoWX2uTo sởEpNePPt2 EZoWX2uTmật vụsc4V ấyEpNePPt2 sc4Và, Cat nhưEZoWX2uTớm mEpNePPt2ày, vEpNePPt2iệc ấyEZoWX2uT tEpNePPt2hì sc4Vliên qEpNePPt2uan sc4Vgì đếsc4Vn qEZoWX2uTuân độEpNePPt2i mEZoWX2uTà CEZoWX2uTat qEpNePPt2uản lýEZoWX2uT chứ, EpNePPt2cứ giảEpNePPt2 vEpNePPt2ờ EpNePPt2ko biếtsc4V đi:
sc4V- sc4Vviệc gìEZoWX2uT? Rúsc4Vc náchEpNePPt2 KibaEZoWX2uTn đểEZoWX2uT giởsc4V tròsc4V bắsc4Vt cóc,EZoWX2uT EZoWX2uTphá ngụEZoWX2uTc àEpNePPt2?
sc4VGonder sữngEpNePPt2 lạiEZoWX2uT mộtEZoWX2uT cEZoWX2uThút, nhEpNePPt2ìn kỹEpNePPt2 Casc4Vt EZoWX2uTvà phsc4Ván mEZoWX2uTột EZoWX2uTcâu xansc4Vh rờn:
EZoWX2uT- EZoWX2uTcô tEpNePPt2hay đổEpNePPt2i nhEpNePPt2iều vàEpNePPt2 nhEpNePPt2anh hơEpNePPt2n tEZoWX2uTôi tưởEpNePPt2ng, qEZoWX2uTuá nhanhsc4V...... sc4Vsao hEZoWX2uTả EpNePPt2ko thấy EZoWX2uTđc giáEpNePPt2 trịEpNePPt2 cEpNePPt2ủa tôsc4Vi phEpNePPt2ải kosc4V, sEpNePPt2ao EZoWX2uTko lịchEZoWX2uT sựEpNePPt2 EpNePPt2một EZoWX2uTchút EZoWX2uTđể nếuEZoWX2uT saEpNePPt2u EZoWX2uTnày có vsc4Việc cầnEZoWX2uT đEZoWX2uTến tEZoWX2uThì chúnEpNePPt2g tEpNePPt2a csc4Vó thểEpNePPt2 hEZoWX2uTợp tEpNePPt2ác troEZoWX2uTng vusc4Vi vẻ?EZoWX2uT
CEpNePPt2at sc4Vko thấy EpNePPt2có gEpNePPt2ì hsc4Vay nếuEZoWX2uT tronEZoWX2uTg tươEZoWX2uTng EpNePPt2lai côEZoWX2uT phảiEpNePPt2 hợpEZoWX2uT tEZoWX2uTác EZoWX2uTvới EZoWX2uTnhững EZoWX2uTkẻ nhEZoWX2uTư Gonder. Csc4Vó thểsc4V EpNePPt2hắn kEpNePPt2o xấusc4V tíEpNePPt2nh sc4Vnhư Rasc4Vdic EpNePPt2để ksc4Vo thEZoWX2uTể ysc4Vêu nổiEZoWX2uT sc4Vngười EZoWX2uTnào, cũng cEZoWX2uTó tsc4Vhể hắEZoWX2uTn EpNePPt2ko gisc4Vết ngườisc4V EpNePPt2nhiều nhEZoWX2uTư Rasc4Vi nhưnsc4Vg hắnEpNePPt2 EpNePPt2có cáisc4V quEpNePPt2á khứsc4V phức tạp,EpNePPt2 đEpNePPt2au sc4Vthương đủEpNePPt2 sc4Vđể ksc4Vhiến tâmEpNePPt2 EZoWX2uThồn kEpNePPt2o cEZoWX2uTòn lànhEpNePPt2 lặn,sc4V Csc4Vat kEpNePPt2o thícEZoWX2uTh những ngườiEZoWX2uT nhEpNePPt2ư thEZoWX2uTế, khósc4V đoán,sc4V khóEpNePPt2 khốngsc4V chEpNePPt2ế, dEpNePPt2ễ sc4Vtổn thương.sc4V... nhấtEZoWX2uT làEpNePPt2 với EZoWX2uTGonder, ksc4Vẻ EpNePPt2sở hsc4Vữu sc4Vtrí thEpNePPt2ông minEpNePPt2h tuyệtsc4V vờsc4Vi vsc4Và sứcsc4V mạnhEpNePPt2 đáEZoWX2uTng khiếpEpNePPt2 sợ. Nếusc4V hắEpNePPt2n csc4Vhỉ cộngEZoWX2uT tácEpNePPt2 sc4Vtạm EZoWX2uTthời vớisc4V chúasc4V tểEpNePPt2 thìEpNePPt2 sc4Vcó lẽEpNePPt2 hắnEpNePPt2 đãsc4V cEZoWX2uThừa đường lsc4Vui csc4Vho mìEZoWX2uTnh, đEpNePPt2ã tínEZoWX2uTh đsc4Vến EpNePPt2cái ngàsc4Vy EZoWX2uTbán nEpNePPt2hững tEpNePPt2in tứcEpNePPt2 tsc4Vhu sc4Vđc chEZoWX2uTo sở mEpNePPt2ật sc4Vvụ. EZoWX2uTNếu đEZoWX2uTã tínhsc4V toán,EpNePPt2 hắnsc4V sEZoWX2uTẽ hànhEZoWX2uT độngEpNePPt2 thEpNePPt2ận trEZoWX2uTọng trEZoWX2uTong qEZoWX2uTuá khứsc4V, mà sc4Vgiả EpNePPt2sử đúngEpNePPt2 nhưEpNePPt2 thếsc4V thật,EZoWX2uT sởsc4V mậEpNePPt2t EpNePPt2vụ sẽEpNePPt2 EpNePPt2ko tEZoWX2uThể tsc4Vìm sc4Vra bằsc4Vng chứnEZoWX2uTg chốngsc4V lại hắn..EZoWX2uT.. EZoWX2uThắn sẽsc4V hsc4Vạn cEpNePPt2hế gisc4Vết ngườEZoWX2uTi EpNePPt2nếu cEZoWX2uTó sc4Vthể, EZoWX2uThành độngEZoWX2uT ksc4Vín kEpNePPt2ẽ, xsc4Vóa dấu vết,EpNePPt2 nhậsc4Vn tráEpNePPt2ch nhiệmEpNePPt2 nhữngEpNePPt2 vEpNePPt2ụ màsc4V hắnEpNePPt2 kEZoWX2uTo làm.EpNePPt2... nhEZoWX2uTiều cácEpNePPt2h sc4Vtung hỏa mùEpNePPt2 EZoWX2uTlắm. sc4VCat lặsc4Vp lại:
EZoWX2uT- sc4VKiban đâuEZoWX2uT?
EpNePPt2Mặt GonEpNePPt2der hiệEpNePPt2n EpNePPt2lên chữsc4V chán sc4Vto tướng,EpNePPt2 sc4Vsuy nEpNePPt2ghĩ “consc4V EZoWX2uTbé nàyEpNePPt2 sc4Vthật sc4Vkhó cEZoWX2uThịu” hEpNePPt2iện rsc4Va rEpNePPt2õ ràngEZoWX2uT tsc4Vrong mắt hEpNePPt2ắn nhưEpNePPt2ng gEZoWX2uTiọng EZoWX2uTnói vẫnsc4V đềsc4Vu đều:
EpNePPt2- đangEpNePPt2 ởEpNePPt2 troEpNePPt2ng ‘hEpNePPt2ư vô’sc4V ấy.
Cat rờsc4Vi mắsc4Vt khỏiEpNePPt2 GonderEpNePPt2, nhìsc4Vn bứcEZoWX2uT tườngEpNePPt2 đốsc4Vi diEZoWX2uTện EZoWX2uTvà phónsc4Vg rEZoWX2uTa EpNePPt2một bùsc4Va vEpNePPt2u vơEZoWX2uT bằng mắtEZoWX2uT sc4Vtác độEpNePPt2ng EpNePPt2vào EpNePPt2lớp phésc4Vp thEpNePPt2uật bảosc4V vệsc4V EZoWX2uTngôi nhàsc4V. ChỉEZoWX2uT vàiEZoWX2uT giâEZoWX2uTy sauEZoWX2uT, Kiban rơisc4V ậpEpNePPt2 xuốngEpNePPt2 gsc4Viữa pEZoWX2uThòng khách,sc4V đEpNePPt2ứng lùsc4V lùEZoWX2uT trưEpNePPt2ớc EpNePPt2mặt côsc4V vớiEZoWX2uT bEZoWX2uTộ dạng cEpNePPt2hỉnh chEpNePPt2u EZoWX2uTkhông tsc4Vhể đẹpEZoWX2uT trsc4Vai EZoWX2uThơn nhưEpNePPt2 vừasc4V sc4Vở mEZoWX2uTột cuộcEZoWX2uT họpsc4V EZoWX2uTquan trsc4Vọng về.EZoWX2uT Thổi gióEZoWX2uT vàoEpNePPt2 EpNePPt2Cat đểsc4V đảmEZoWX2uT bảosc4V EZoWX2uTko sc4Vcó EpNePPt2gì nhầmEZoWX2uT lẫn,sc4V KibaEpNePPt2n đEpNePPt2i tới:
EZoWX2uT- sc4Vem EpNePPt2gọi anEpNePPt2h àsc4V? CóEZoWX2uT cEZoWX2uThuyện gEpNePPt2ì EZoWX2uTthế?
EpNePPt2Cat kEpNePPt2o trảEZoWX2uT lờisc4V ngEpNePPt2ay màEZoWX2uT điềmsc4V tĩnhEpNePPt2 quEpNePPt2an sáEZoWX2uTt KEpNePPt2iban, dưEpNePPt2ới cEZoWX2uTon mắtsc4V củasc4V mEpNePPt2ột mcr, EpNePPt2Kiban EpNePPt2là csc4Vái gìEpNePPt2 đósc4V khásc4Vc thườnEZoWX2uTg tEpNePPt2hật đánsc4Vg chán.sc4V McEpNePPt2r laEZoWX2uTi màsc4V EZoWX2uTko cEZoWX2uTó sức mạnsc4Vh cơsc4V bắp,EpNePPt2 nhợEZoWX2uTt nhEZoWX2uTạt xEpNePPt2anh xsc4Vao nhEZoWX2uTư tEpNePPt2àu EpNePPt2lá thiếuEpNePPt2 nsc4Vắng lEpNePPt2âu ngàsc4Vy, đụnEpNePPt2g một cEpNePPt2ái làEpNePPt2 phảisc4V nEZoWX2uTgồi EZoWX2uTxe sc4Vlăn, đụngEZoWX2uT thêEpNePPt2m cáiEpNePPt2 nữEpNePPt2a EZoWX2uTthì ngEZoWX2uTất xỉsc4Vu..... nhsc4Vưng Catarina LEpNePPt2uss lạisc4V nsc4Vhìn thấyEpNePPt2 mộEpNePPt2t cosc4Vn ngườisc4V kháEZoWX2uTc EZoWX2uThoàn toànEpNePPt2. EpNePPt2Ko cEZoWX2uTó asc4Vi chạmsc4V tới gầEZoWX2uTn sựsc4V thEZoWX2uTần thánEZoWX2uTh hoEZoWX2uTàn mỹsc4V nhEZoWX2uTư KibaEZoWX2uTn, mEZoWX2uTột phápEZoWX2uT sưEZoWX2uT đcEpNePPt2 coEpNePPt2i làEpNePPt2 vĩEZoWX2uT EpNePPt2đại nếu sc4Vko EZoWX2uTxét đếsc4Vn sc4Vkhía cạcsc4Vh nàoEpNePPt2 khEZoWX2uTác ngosc4Vài EZoWX2uTphép thsc4Vuật. GondeEpNePPt2r tựsc4V EZoWX2uTgiác rờisc4V khỏi pEpNePPt2hòng kháchEpNePPt2 điEpNePPt2 xuốnEpNePPt2g sc4Vtầng sc4Vhầm. Csc4Vat lênsc4V tiếEZoWX2uTng saEZoWX2uTu EpNePPt2khi bsc4Viết EpNePPt2rõ rằngEpNePPt2 cửa sậpEZoWX2uT củaEpNePPt2 tầngsc4V hầEZoWX2uTm EpNePPt2đã đóngEpNePPt2 lại:
EZoWX2uT- ansc4Vh vEpNePPt2ẫn đaEpNePPt2ng tuânEZoWX2uT EpNePPt2theo lờEpNePPt2i thEpNePPt2ề đEZoWX2uTã lậpEZoWX2uT vớEZoWX2uTi Xsc4Veza EZoWX2uTđấy sc4Vchứ?
CâuEZoWX2uT hsc4Vỏi dưEZoWX2uTờng sc4Vnhư khôEpNePPt2n sc4Vkhéo EZoWX2uTvà EZoWX2uTnhẹ nhànEZoWX2uTg hơnEZoWX2uT EZoWX2uTnhững gìEZoWX2uT KEpNePPt2iban tưởng,EZoWX2uT EZoWX2uTanh sc4Vta mỉmEZoWX2uT cườiEpNePPt2 EpNePPt2gật đầu.EZoWX2uT EpNePPt2Cat tiEpNePPt2ếp tục:
EZoWX2uT- EZoWX2uTvà vẫnEpNePPt2 tuânsc4V thEZoWX2uTeo lờiEZoWX2uT thềsc4V trunEpNePPt2g thànsc4Vh phụEZoWX2uTc EZoWX2uTvụ đãsc4V lEZoWX2uTập EZoWX2uTtrước đósc4V vEZoWX2uTới EZoWX2uTnhà EpNePPt2vua nhỏ....
EpNePPt2- tấEZoWX2uTt nhiên..EpNePPt2.. EZoWX2uT– KEpNePPt2iban ngsc4Vắt lờiEZoWX2uT –EpNePPt2 riEZoWX2uTêng lờiEZoWX2uT tsc4Vhề vEZoWX2uTới tEZoWX2uTrung thànhEZoWX2uT vớiEZoWX2uT nhEZoWX2uTà vuEpNePPt2a EZoWX2uTnhỏ nEpNePPt2ếu EZoWX2uTa sc4Vvi phEpNePPt2ạm sc4Vsẽ mEZoWX2uTất mạEpNePPt2ng.
EZoWX2uTGật EpNePPt2đầu, EpNePPt2Serina vuốtsc4V tóEZoWX2uTc.
EpNePPt2- sc4VKiban FrEZoWX2uTank, hsc4Vãy sc4Vgiết HikEpNePPt2a CurytEpNePPt2anus, cắtsc4V đầsc4Vu trEZoWX2uTeo trsc4Vước cổngEZoWX2uT ‘nhàEZoWX2uT EpNePPt2thờ thánh’EpNePPt2 tạiEpNePPt2 Lsc4Vãnh địasc4V EpNePPt2mcr chEpNePPt2o taEZoWX2uT.
MắtEZoWX2uT KEpNePPt2iban tsc4Vối sầEZoWX2uTm lạiEZoWX2uT nhưEpNePPt2 vừasc4V nhậsc4Vn EpNePPt2đc EZoWX2uThung sc4Vtin, aEpNePPt2nh EpNePPt2ta nghiEpNePPt2êng đầu:
EpNePPt2- HiEpNePPt2ka ưsc4V? BàEpNePPt2 EZoWX2uTta đEZoWX2uTã làmEpNePPt2 chuEZoWX2uTyện EZoWX2uTgì đếnEpNePPt2 sc4Vnỗi EZoWX2uTphải EpNePPt2nhận cásc4Vi chếEpNePPt2t?
SerEZoWX2uTina sc4Vngạc nEpNePPt2hiên sc4Vkhi ngEZoWX2uThe EZoWX2uTcâu hỏiEZoWX2uT vôsc4V sc4Vlý này,EpNePPt2 cEpNePPt2ô cườiEZoWX2uT nhạt:
sc4V- KibEpNePPt2an, tronEpNePPt2g suEpNePPt2ốt sc4V20 EpNePPt2năm qsc4Vua EZoWX2uTa đEZoWX2uTã EpNePPt2làm EpNePPt2gì EpNePPt2để trEZoWX2uTả EZoWX2uTthù?
CâuEZoWX2uT hEZoWX2uTỏi càEZoWX2uTng khisc4Vến KiEZoWX2uTban rốiEZoWX2uT trEpNePPt2í hơEpNePPt2n, asc4Vnh tsc4Va sc4Vliếm môi:
EpNePPt2- tôi....EZoWX2uT buôEpNePPt2n bánsc4V, tícEZoWX2uTh tEpNePPt2rữ tiềnsc4V củEZoWX2uTa, tạosc4V EZoWX2uTra mộsc4Vt hệEpNePPt2 EpNePPt2thống tìnhsc4V báoEpNePPt2 với qusc4Vá EZoWX2uTnửa sc4Vlà nhữnsc4Vg mcEZoWX2uTr lsc4Vưu voEpNePPt2ng, nhữnsc4Vg kẻEZoWX2uT cămEZoWX2uT thùEZoWX2uT hEpNePPt2ay mấEZoWX2uTt lòEZoWX2uTng EpNePPt2tin vsc4Với lãnh địa....EZoWX2uT EpNePPt2thu thsc4Vập thôngEpNePPt2 EpNePPt2tin, sc4Vnuôi sásc4Vt thủ..EpNePPt2..
EpNePPt2- xunEpNePPt2g qEpNePPt2uanh Masa? –sc4V Sersc4Vina EpNePPt2lên gisc4Vọng –EZoWX2uT EpNePPt2mọi nEpNePPt2ỗ lEZoWX2uTực, cEZoWX2uTạm bẫsc4Vy, msc4Vọi EZoWX2uTchú sc4Vý đềuEpNePPt2 dồnsc4V hếEZoWX2uTt về MaEpNePPt2sa hEZoWX2uTả, sc4Vvì asc4Vnh sc4Vta làsc4V phầnEpNePPt2 nổEpNePPt2i củsc4Va sc4Vcâu chuyệnEpNePPt2, lEpNePPt2à nsc4Vg đsc4Vóng vaEZoWX2uTi kẻEZoWX2uT ác.
sc4VKiban ksc4Vo nósc4Vi gìEpNePPt2, chỉEZoWX2uT nEpNePPt2gậm miệnsc4Vg dấusc4V sựEZoWX2uT hoàisc4V ngsc4Vhi tronsc4Vg lòng.sc4V NEZoWX2uThà EpNePPt2vua nEZoWX2uThỏ EpNePPt2gật gù:
EZoWX2uT- đcsc4V rồi,sc4V EpNePPt2Xeza vừasc4V sc4Vbị áEZoWX2uTm sEZoWX2uTát bởisc4V EZoWX2uTem trEpNePPt2ai HEpNePPt2ika vEZoWX2uTà hEpNePPt2ai kẻEZoWX2uT EpNePPt2nhân EpNePPt2bản EpNePPt2vô tính củaEpNePPt2 REZoWX2uTadon EpNePPt2do sc4Vcha họEZoWX2uT EZoWX2uTtạo rEZoWX2uTa, EpNePPt2Hika đãEZoWX2uT trEZoWX2uTực tiếpsc4V sc4Vra lệnEZoWX2uTh, EZoWX2uTvụ áEpNePPt2m sáEpNePPt2t thất bsc4Vại vàEZoWX2uT EpNePPt2Radon EpNePPt2đã chếtEZoWX2uT. TrướcEpNePPt2 khsc4Vi tiEZoWX2uTễn sc4VHika EpNePPt2về trờiEZoWX2uT hãyEpNePPt2 lộtsc4V kýEZoWX2uT ứcEZoWX2uT của cEpNePPt2ô EZoWX2uTta, aEZoWX2uTnh ssc4Vẽ cEpNePPt2ó EpNePPt2câu tEpNePPt2rả EZoWX2uTlời chEpNePPt2o 2sc4V0 EZoWX2uTnăm EpNePPt2qua. ĐâyEpNePPt2 làEZoWX2uT lệsc4Vnh củaEpNePPt2 nhàEpNePPt2 vEZoWX2uTua nhỏ. Nếusc4V HEpNePPt2ika kEZoWX2uTo chếEpNePPt2t, KiEZoWX2uTban FranEpNePPt2k, anEpNePPt2h sẽsc4V lEpNePPt2à ngườiEpNePPt2 psc4Vhải chết.EZoWX2uT
CâEZoWX2uTu nói EpNePPt2này sc4Vlàm khuônEZoWX2uT sc4Vmặt vốnsc4V đãEZoWX2uT trEZoWX2uTắng xanEpNePPt2h củasc4V EZoWX2uTKiban EpNePPt2tái nhợt,EpNePPt2 mắtsc4V anEZoWX2uTh tEZoWX2uTa mở lớnEZoWX2uT dsc4Vù EZoWX2uTko trEZoWX2uTông thEZoWX2uTấy EpNePPt2gì, miệngEZoWX2uT hésc4V rsc4Va, cứngEZoWX2uT đsc4Vơ lạiEpNePPt2. MọiEZoWX2uT giảsc4V thiếtEZoWX2uT vsc4Về sự sc4Vnhầm lẫnEZoWX2uT nEpNePPt2ào đósc4V trEpNePPt2ong EZoWX2uTđầu Kibsc4Van biEpNePPt2ến mất,EpNePPt2 thaEpNePPt2y vàoEZoWX2uT đsc4Vó làEpNePPt2 ssc4Vự bànsc4Vg hoàng. Mấsc4Vt vàEpNePPt2i EpNePPt2giây đEpNePPt2ể sc4Vtự trEpNePPt2ấn tEpNePPt2ĩnh sc4Vmình, Ksc4Viban nhíuEpNePPt2 mày,EZoWX2uT míEpNePPt2m mEZoWX2uTôi, cúsc4Vi đầu:
EZoWX2uT- EZoWX2uTvâng thưEpNePPt2a ngàsc4Vi. –EZoWX2uT giọngsc4V nóEpNePPt2i trầmsc4V trầmsc4V nhưsc4Vng EZoWX2uTlạnh EZoWX2uT– cósc4V thờiEpNePPt2 hạEpNePPt2n EpNePPt2ko ạ?EZoWX2uT
EpNePPt2- nhaEpNePPt2nh nEpNePPt2hất cósc4V thể,EZoWX2uT EZoWX2uTnếu sc4Vko bisc4Vết đâuEZoWX2uT sc4Vtân lãnhsc4V chúsc4Va EpNePPt2lại bịEZoWX2uT áEZoWX2uTm sc4Vsát mộtsc4V lần nsc4Vữa.... ansc4Vh cóEZoWX2uT tsc4Vhể némEZoWX2uT đáEpNePPt2 dEZoWX2uTấu taEZoWX2uTy nhEZoWX2uTưng tEpNePPt2ốt nhEZoWX2uTất đừEZoWX2uTng sc4Vngậm máuEpNePPt2 phEZoWX2uTun người, sc4VHika lsc4Và mộtEZoWX2uT nhEpNePPt2ân vEZoWX2uTật lớnEpNePPt2, hãsc4Vy khéEZoWX2uTo lEpNePPt2éo EZoWX2uTđừng gEZoWX2uTây EZoWX2uTsóng gióEpNePPt2 sc4Vko cầsc4Vn thiết.
Kibsc4Van gEZoWX2uTật đầsc4Vu, chsc4Vìm dEpNePPt2ần sc4Vvào susc4Vy nEpNePPt2ghĩ EZoWX2uTnhư bịEZoWX2uT chínhsc4V sc4Vmệnh EZoWX2uTlệnh đóEZoWX2uT nusc4Vốt EpNePPt2chửng.

XeEpNePPt2za đEpNePPt2ánh EZoWX2uTrơi cEpNePPt2ông vEpNePPt2ăn bổsc4V nsc4Vhiệm EpNePPt2với dấEpNePPt2u xácEZoWX2uT nhậnEpNePPt2 đỏEpNePPt2 chEpNePPt2ót cEZoWX2uTủa CaEpNePPt2tarina Luss sc4Vxuống bEpNePPt2àn EZoWX2uTkhi đậpEpNePPt2 vàEpNePPt2o mắEZoWX2uTt sc4Vcậu lEpNePPt2à sc4V3 cEZoWX2uTái tEpNePPt2ên khEpNePPt2ó chEpNePPt2ấp nhEZoWX2uTận tươngsc4V ứngsc4V với cáEpNePPt2c sc4Vvị trísc4V tEpNePPt2rấn EZoWX2uTgiữ cácEpNePPt2 cEpNePPt2ửa: Odsc4Vagi sc4VAnoha, kẻEZoWX2uT chuyêEpNePPt2n cuEpNePPt2ng cấEpNePPt2p thôngEpNePPt2 tin chsc4Vo EZoWX2uTlãnh chúaEpNePPt2 thsc4Vành EZoWX2uTZoo EpNePPt2– sc4Vcửa EZoWX2uT1; sc4VRafael MoEpNePPt2rity, tướngsc4V cấEZoWX2uTp EpNePPt23 cosc4Vn trai EZoWX2uTcủa sc4Vmột thEpNePPt2ương nEpNePPt2hân gsc4Viàu EZoWX2uTcó nEpNePPt2ổi tiếngEZoWX2uT vớiEpNePPt2 cácsc4V tEpNePPt2hủ đoạnsc4V EZoWX2uTđi cửEpNePPt2a sEpNePPt2au khônEZoWX2uT khéo –sc4V cửEpNePPt2a sc4V2; cEZoWX2uTòn cửaEZoWX2uT 4sc4V, nsc4Vơi tiEpNePPt2ếp EpNePPt2giáp EpNePPt2với tEpNePPt2hành EpNePPt2Gon đsc4Vc gEpNePPt2iao chEpNePPt2o Rafasc4Vel Ecossai, đEpNePPt2ứa eEpNePPt2m EZoWX2uThọ xsc4Va khônsc4Vg thểEpNePPt2 msc4Vê đEZoWX2uTc sc4Vcủa XezEpNePPt2a. CaEpNePPt2t đaEpNePPt2ng nghsc4Vĩ csc4Vái EpNePPt2gì trong đầuEZoWX2uT vEZoWX2uTậy, cảEpNePPt2 bEZoWX2uTa cosc4Vn nEZoWX2uTgười đóEZoWX2uT đềuEZoWX2uT sc4Vcó sc4Vnhững vấnsc4V đềEZoWX2uT EZoWX2uTkhó giEZoWX2uTải quyEZoWX2uTết, khó chấsc4Vp sc4Vnhận nổisc4V, EZoWX2uTđặc bEpNePPt2iệt EZoWX2uTlà MoritEpNePPt2y. DùEZoWX2uT EcoEpNePPt2ssai EZoWX2uTcó nganEpNePPt2g tàsc4Vn, hốnsc4Vg hách, csc4Vôn đsc4Vồ nổEpNePPt2i tiếngEZoWX2uT thìEpNePPt2 EpNePPt2ít rEZoWX2uTa sc4Vnó cũnsc4Vg cònsc4V EpNePPt2có chúEZoWX2uTt thựcEZoWX2uT lựEZoWX2uTc, csc4Vòn bsc4Viết chỉ huEZoWX2uTy quEpNePPt2ân đội,EpNePPt2 nhìEZoWX2uTn nhậsc4Vn tìnEpNePPt2h hsc4Vình, chứsc4V Morisc4Vty thì..EpNePPt2.. EZoWX2uTNgoài Asc4Vnoha ra, sc4Vhai kEZoWX2uTẻ cònsc4V lEZoWX2uTại đềsc4Vu bịEpNePPt2 EZoWX2uTđặt troEZoWX2uTng vòEpNePPt2ng tròEZoWX2uTn sc4Vđỏ (tứsc4Vc lEpNePPt2à thửEZoWX2uT việcEpNePPt2), nếuEZoWX2uT làm kEpNePPt2o sc4Vtốt cóEpNePPt2 thEpNePPt2ể EZoWX2uTbị EpNePPt2thay thếsc4V bấtEpNePPt2 EZoWX2uTcứ lúcEpNePPt2 nEZoWX2uTào. Hừ,sc4V aEZoWX2uTi chEpNePPt2ứ EcoEpNePPt2ssai thEZoWX2uTì Xeza sc4Vcòn lsc4Vạ sc4Vgì, EpNePPt2nó EpNePPt2sẽ sc4Vko EpNePPt2bao gEpNePPt2iờ chịEpNePPt2u rsc4Vước vàsc4Vo thânEpNePPt2 nhEpNePPt2ững thsc4Vứ gEpNePPt2ây phEZoWX2uTiền phức cóEZoWX2uT tínsc4Vh sc4Váp EZoWX2uTlực EpNePPt2cao, hEpNePPt2oặc gEZoWX2uTiả vsc4Vờ chấpEZoWX2uT nhậnEZoWX2uT rsc4Vồi quậysc4V EpNePPt2tưng mộEZoWX2uTt trsc4Vận đến EZoWX2uTmức bịsc4V tốsc4Vng cổEZoWX2uT EZoWX2uTkhỏi vịEZoWX2uT trEpNePPt2í EpNePPt2đó sc4Vcho mEpNePPt2à xsc4Vem. ThằngEpNePPt2 nhsc4Vãi đEpNePPt2ó chsc4Vưa sc4Vbao giờ cEZoWX2uThịu lEZoWX2uTàm tEpNePPt2heo EZoWX2uTnhững gsc4Vì EZoWX2uTcha mẹEpNePPt2 nEpNePPt2ó sắpsc4V EZoWX2uTxếp hasc4Vy kỳEZoWX2uT vọngsc4V nEZoWX2uTó làm...EZoWX2uT. EpNePPt2mà lEZoWX2uTần thăng chứcsc4V nàsc4Vy cEpNePPt2hắc hEZoWX2uTọ phảEZoWX2uTi vEpNePPt2ui mừEZoWX2uTng vàEZoWX2uT hsc4Vi vọEpNePPt2ng EpNePPt2lắm lắsc4Vm.... làEpNePPt2m ngưsc4Vời khác sc4Vthất vọsc4Vng lEpNePPt2à sởEZoWX2uT trưEpNePPt2ờng củasc4V nEZoWX2uTó mà.sc4V
sc4V- thưEZoWX2uTa ngài..........
Cửa phòngEpNePPt2 làEZoWX2uTm vEpNePPt2iệc mởEZoWX2uT bậtsc4V EpNePPt2ra sc4Vko đcEZoWX2uT nhẹsc4V nhEpNePPt2àng EZoWX2uTcho EpNePPt2lắm, tưEZoWX2uTớng cấpsc4V sc4V4 Rillous, ngườisc4V nắmEZoWX2uT troEpNePPt2ng tEpNePPt2ay mạngEpNePPt2 EpNePPt2lưới tEpNePPt2ình báosc4V hoàsc4Vn hảoEpNePPt2 sc4Vnhất thEpNePPt2ành Xezata đisc4V vàsc4Vo vớiEZoWX2uT vEZoWX2uTẻ mặEZoWX2uTt khôngEpNePPt2 thểEpNePPt2 hEZoWX2uToang mEZoWX2uTang hơsc4Vn. ĐóngEZoWX2uT sậpEZoWX2uT EZoWX2uTcửa lạEpNePPt2i sc4Vsau lưng, ôEpNePPt2ng tsc4Va nói:
EZoWX2uT- thưaEpNePPt2 ngài,sc4V Ksc4Viban sc4VFrank đEZoWX2uTang sc4Vcó nEpNePPt2hững đsc4Vộng thEZoWX2uTái rất sc4Vkỳ lạ,EZoWX2uT hắnEpNePPt2 rúEZoWX2uTt EZoWX2uTquân tựsc4V sc4Vdo rEpNePPt2a khỏEpNePPt2i vươngsc4V quốcEpNePPt2 đEpNePPt2ưa hếtEZoWX2uT EpNePPt2về msc4Viền tâyEZoWX2uT; ngừng hếEZoWX2uTt tấtEZoWX2uT cảEZoWX2uT cácsc4V hsc4Vợp đồEZoWX2uTng làmEpNePPt2 ăEZoWX2uTn, cEpNePPt2ác EpNePPt2tuyến đưEpNePPt2ờng vậEpNePPt2n chuyểnsc4V hàEpNePPt2ng hóa cEpNePPt2ông khsc4Vai lẫEZoWX2uTn bEpNePPt2í mEZoWX2uTật củaEZoWX2uT tEpNePPt2ập đoànEpNePPt2 EZoWX2uTFrank đếEZoWX2uTn CanaEZoWX2uTda, Italsc4Via vàEpNePPt2 EZoWX2uTvùng đông bắcEZoWX2uT nướcEpNePPt2 NEpNePPt2ga EpNePPt2theo bảnEZoWX2uT EpNePPt2đồ củasc4V cEZoWX2uTon người.EZoWX2uT Casc4Vnada vàsc4V ItEZoWX2uTalia bEpNePPt2ị nEpNePPt2ghi ngờ lEZoWX2uTà haEpNePPt2i địaEZoWX2uT điEZoWX2uTểm đặtEZoWX2uT căEZoWX2uTn EZoWX2uTcứ bEpNePPt2í mEpNePPt2ật củEpNePPt2a chúsc4Va EZoWX2uTtể hắcsc4V EpNePPt2ám, cònEZoWX2uT vEpNePPt2ùng đôngEpNePPt2 bắc chsc4Vính lsc4Và cEpNePPt2ửa nsc4Vgõ dẫnEZoWX2uT tớEpNePPt2i lãsc4Vnh địasc4V EpNePPt2mcr. VìEpNePPt2 lýEZoWX2uT dsc4Vo nàosc4V EpNePPt2đó EpNePPt2tên tEZoWX2uTrùm buôn lậusc4V EpNePPt2này EZoWX2uTđang cốsc4V tìnhEpNePPt2 EZoWX2uTgây EZoWX2uTkhó dEpNePPt2ễ chEpNePPt2o cEZoWX2uTả chúEZoWX2uTa tEZoWX2uTể sc4Vhắc áEpNePPt2m lẫnsc4V lãnEZoWX2uTh địasc4V mcr, cắtsc4V luEZoWX2uTôn nguEZoWX2uTồn hàngEZoWX2uT lậusc4V kEpNePPt2hổng sc4Vlồ khEZoWX2uTiến hEpNePPt2ai phíaEpNePPt2 đềuEpNePPt2 khốnEpNePPt2 đốEZoWX2uTn. EpNePPt2Hắn sc4Vtừ chối thươngEZoWX2uT lượng,EZoWX2uT đEpNePPt2óng cửaEpNePPt2 kEZoWX2uTo tiếpEpNePPt2 khácEpNePPt2h, ksc4Vo bồiEZoWX2uT EZoWX2uTthường hợpEZoWX2uT đồngEpNePPt2 bịEpNePPt2 phá bỏ,EpNePPt2 ssc4Vẵn sàngEpNePPt2 đưEZoWX2uTa quâEZoWX2uTn tớiEZoWX2uT đànsc4V ápEZoWX2uT nếuEZoWX2uT đốisc4V phươEZoWX2uTng EZoWX2uTcó đsc4Vộng sc4Vthái sc4Vquá khích. sc4VNói tómEZoWX2uT lại,sc4V KibEpNePPt2an đaEZoWX2uTng lậtEZoWX2uT lọng.EZoWX2uT
sc4VXeza đảsc4Vo mắsc4Vt vsc4Vài giEZoWX2uTây, chuyệEZoWX2uTn này lisc4Vệu cEZoWX2uTó liêEZoWX2uTn EZoWX2uTquan gsc4Vì đếnsc4V EZoWX2uTviệc Xsc4Veza EZoWX2uTvừa bịEpNePPt2 EpNePPt2em traEZoWX2uTi củaEpNePPt2 HEZoWX2uTika vàEpNePPt2 haEpNePPt2i kẻ nhânEZoWX2uT bảnEZoWX2uT sc4Vvô EZoWX2uTtính tấnsc4V côsc4Vng khôsc4Vng nhỉEZoWX2uT. CEpNePPt2ắt hànEZoWX2uTg hEZoWX2uTóa EpNePPt2đến lãnhEZoWX2uT địasc4V mEZoWX2uTcr EZoWX2uTư?
EpNePPt2- EpNePPt2hắn buônsc4V EZoWX2uTbán thsc4Vứ EpNePPt2gì vEZoWX2uTới lãsc4Vnh địa?sc4V
EZoWX2uTRillous nhếsc4Vch EpNePPt2mép, đEpNePPt2ây đúEZoWX2uTng EZoWX2uTlà câuEZoWX2uT hỏiEZoWX2uT sc4Vmà ôngEZoWX2uT chEpNePPt2ờ đợisc4V từEpNePPt2 vịEZoWX2uT EpNePPt2tân lãEpNePPt2nh chEpNePPt2úa lắmEZoWX2uT EpNePPt2mưu nhiềuEZoWX2uT kếEpNePPt2 đượcEZoWX2uT đặtEZoWX2uT nEZoWX2uThiều kEpNePPt2ỳ vọng:
sc4V- đsc4Vủ thứ,EpNePPt2 EpNePPt2từ quầEpNePPt2n áEpNePPt2o, vsc4Vải vEpNePPt2óc, EZoWX2uThóa mEpNePPt2ĩ phẩmEpNePPt2 đsc4Vến sácsc4Vh vởsc4V, bsc4Váo chí,sc4V tranEZoWX2uTh ảnh... nhữngEZoWX2uT thsc4Vứ đcEpNePPt2 EpNePPt2sản xEZoWX2uTuất bằngEZoWX2uT cônsc4Vg nghệEpNePPt2 sc4Vhiện EZoWX2uTđại msc4Và EpNePPt2mcr kEZoWX2uTo thểEZoWX2uT lsc4Vàm đc hoặcEpNePPt2 EZoWX2uTcó EpNePPt2làm đEpNePPt2c sc4Vnhưng sảnsc4V xEZoWX2uTuất kEpNePPt2o đủsc4V EZoWX2uTtiêu tEZoWX2uThụ vàEZoWX2uT... máusc4V.
MáEZoWX2uTu, thứ quEZoWX2uTan trọsc4Vng quyếtEZoWX2uT địnhEpNePPt2 sựEpNePPt2 sốngEZoWX2uT cònEpNePPt2 sc4Vcủa lãEZoWX2uTnh địaEZoWX2uT sc4Vmcr, EZoWX2uTtất nhsc4Viên mộEZoWX2uTt kẻEpNePPt2 như KibaEpNePPt2n sEZoWX2uTẽ kEpNePPt2o sc4Vthể bỏsc4V quEZoWX2uTa mósc4Vn hờiEZoWX2uT đóEpNePPt2 EZoWX2uTđc, nhưEZoWX2uTng chẳEZoWX2uTng lẽsc4V lEZoWX2uTãnh đsc4Vịa kEpNePPt2o còn nhữngEpNePPt2 nguồnsc4V hsc4Vàng khsc4Vác haEZoWX2uTy sEZoWX2uTao? Risc4Vllous tiếpEpNePPt2 EpNePPt2tục mỉEZoWX2uTm cườsc4Vi EZoWX2uTkhi XezEZoWX2uTa chớpEpNePPt2 mắt, cEZoWX2uThờ đợi:
EpNePPt2- sc4Vbốn nguồnEZoWX2uT cusc4Vng cấpsc4V EpNePPt2máu lớnEpNePPt2 nhsc4Vất sc4Vđổ vEZoWX2uTề lãnhEZoWX2uT địaEZoWX2uT mcsc4Vr từ EpNePPt24 csc4Vhâu lụsc4Vc lớnEZoWX2uT lsc4Và sc4Vtập đoàEpNePPt2n Frasc4Vnk tEZoWX2uTừ châsc4Vu msc4Vỹ, côEZoWX2uTng EZoWX2uTty KasEpNePPt2a ởsc4V EZoWX2uTchâu á,EpNePPt2 anh eEZoWX2uTm nhàEZoWX2uT VintarEZoWX2uTi ởEpNePPt2 cEpNePPt2hâu EpNePPt2phi vàEZoWX2uT tậpEZoWX2uT sc4Vđoàn bệsc4Vnh viEZoWX2uTện EpNePPt2Ximass ởsc4V châusc4V âusc4V. Trên EpNePPt2lý thuyEpNePPt2ết, nếEZoWX2uTu KiEpNePPt2ban ngừsc4Vng EZoWX2uTđổ sc4Vmáu EZoWX2uTvào lãEpNePPt2nh địsc4Va thìsc4V hsc4Vọ EpNePPt2vẫn cònEpNePPt2 EZoWX2uT3 nguồn EZoWX2uTkia...nhưng thựEZoWX2uTc tEpNePPt2ế thì....khEpNePPt2i EZoWX2uTKiban rEpNePPt2a sc4Vlệnh EpNePPt2ngừng cuEZoWX2uTng sc4Vcấp mEpNePPt2áu, cả sc4V4 nguồnsc4V sc4Vđều bịEpNePPt2 csc4Vắt, lãsc4Vnh địEpNePPt2a chỉEpNePPt2 EpNePPt2còn nhậnsc4V sc4Vđc máuEZoWX2uT báEZoWX2uTn lẻ.sc4V
EpNePPt2- sc4Vcái gì?EpNePPt2
Xesc4Vza nsc4Vhổm hẳnsc4V ngườEpNePPt2i dậy.EZoWX2uT BốEpNePPt2n nguEpNePPt2ồn sc4Vcung cấpsc4V mEZoWX2uTáu EpNePPt2ko phsc4Vải chuyEpNePPt2ện aEZoWX2uTi sc4Vcũng biết nhấsc4Vt lsc4Và tậEZoWX2uTp đoàEpNePPt2n bệnEZoWX2uTh việsc4Vn XimaEpNePPt2ss, sc4Vnơi sc4Vđã báEpNePPt2n msc4Váu csc4Vho lãnEpNePPt2h EZoWX2uTđịa mEpNePPt2cr từ EpNePPt2hơn sc4V200 nămEZoWX2uT EZoWX2uTnay rồi,sc4V EZoWX2uTko biếtsc4V bọsc4Vn họEZoWX2uT đãEpNePPt2 quEpNePPt2a EZoWX2uTbao sc4Vnhiêu đờEpNePPt2i sc4Vchủ tịEZoWX2uTch nhưng EZoWX2uTdù tEpNePPt2hế EZoWX2uTnào đisc4V chsc4Văng nEpNePPt2ữa thsc4Vì EpNePPt2bọn hsc4Vọ vẫEpNePPt2n EZoWX2uTsẽ tiếEpNePPt2p tsc4Vục cEZoWX2uTung cấpsc4V máuEpNePPt2 dài hạEpNePPt2n EZoWX2uTvì bộsc4V mEpNePPt2áy lãnEZoWX2uTh đạEZoWX2uTo tEZoWX2uTập đoànsc4V nEpNePPt2ày hầuEZoWX2uT hếtEZoWX2uT làEpNePPt2 mEZoWX2uTcr. CảEZoWX2uT KEZoWX2uTasa cũsc4Vng vậy, bọnsc4V hEZoWX2uTọ csc4Vó nguồEZoWX2uTn ksc4Vinh phísc4V khổEZoWX2uTng lồsc4V, cóEZoWX2uT nềEZoWX2uTn tảngEZoWX2uT vữngEZoWX2uT chắc,EZoWX2uT lâuEpNePPt2 EZoWX2uTđời, có lãnhsc4V đEpNePPt2ạo lsc4Và mcrEpNePPt2, đEZoWX2uTâu EpNePPt2thể EZoWX2uTnói cắtEZoWX2uT lEZoWX2uTà sc4Vcắt sc4Vđc. Ksc4Viban đEpNePPt2ã lEpNePPt2àm tEZoWX2uThế nàoEpNePPt2? Rillous tEpNePPt2iếp tEZoWX2uTục báoEpNePPt2 cáo:
EZoWX2uT- sc4Vko EpNePPt2biết hEZoWX2uTắn đãEZoWX2uT lEpNePPt2àm tsc4Vhế sc4Vnào nhưngEZoWX2uT lãnhEpNePPt2 địa mcsc4Vr gEpNePPt2ần nhưEZoWX2uT rơisc4V vàoEZoWX2uT EZoWX2uTtình tEZoWX2uTrạng kEpNePPt2hủng hoảngEZoWX2uT ngaEZoWX2uTy lậpEpNePPt2 tứcEpNePPt2 vìEZoWX2uT quásc4V sc4Vsốc. Lần sc4Vtrước kEpNePPt2hi EZoWX2uTngười sóisc4V tsc4Vấn côEZoWX2uTng, EZoWX2uTnhững tuyếnEpNePPt2 đườngsc4V vậnsc4V chsc4Vuyển máuEpNePPt2 bịsc4V chặn, másc4Vu ksc4Vo tớsc4Vi đEpNePPt2c sc4Vlãnh địasc4V nhưnsc4Vg nhEpNePPt2à sc4Vvua mcEpNePPt2r vàEZoWX2uT tầngsc4V lEpNePPt2ớp qEpNePPt2uý tEpNePPt2ộc thống sc4Vtrị sc4Vcòn cEZoWX2uTó sEpNePPt2ự chuẩEZoWX2uTn bị,EpNePPt2 cEZoWX2uTòn lầnsc4V nàyEpNePPt2 thEZoWX2uTì EZoWX2uTquá sc4Vbất ngEZoWX2uTờ. sc4VBị chặEZoWX2uTn đEZoWX2uTường khác EpNePPt2hoàn tsc4Voàn ssc4Vo vớiEZoWX2uT visc4Vệc bịsc4V cắEZoWX2uTt nguồEpNePPt2n.
MắtEZoWX2uT Xesc4Vza mEpNePPt2ở lEZoWX2uTớn, sángsc4V rựcEpNePPt2 lEpNePPt2ên sc4Vtia nhìnsc4V thấsc4Vu susc4Vốt, tisc4Vnh tườnsc4Vg tEpNePPt2rong sc4Vvài gsc4Viây rsc4Vồi từsc4V sc4Vtừ dsc4Vịu lạiEpNePPt2.
sc4V- tEpNePPt2hì ra.EpNePPt2... EpNePPt2– tânEZoWX2uT lãnhEZoWX2uT chEZoWX2uTúa lsc4Vẩm bẩmEZoWX2uT vsc4Và EZoWX2uTra lệnhsc4V –sc4V tiếEZoWX2uTp tụcEpNePPt2 thesc4Vo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.