Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệnZi6DXe6hh Zi6DXe6hviện N49fR2iKThành XezataTfan, bỏTfan mặZi6DXe6hc Zi6DXe6hXeza ởTfan Tfanđó thTfanu dọnN49fR2iK Zi6DXe6hhậu qTfanuả CaTfant thănTfang thiên Zi6DXe6hthẳng tớN49fR2iKi nhàZi6DXe6h KTfaniban FN49fR2iKrank, ngôiTfan nhàN49fR2iK Zi6DXe6hnhỏ N49fR2iKxinh xTfanắn N49fR2iKvẫn gN49fR2iKọn gànZi6DXe6hg ngăn Zi6DXe6hnắp, sTfanạch sẽN49fR2iK nN49fR2iKhư đZi6DXe6hc lTfanau cTfanhùi N49fR2iKquét dọTfann tTfanhường N49fR2iKxuyên. N49fR2iKBước N49fR2iKchân vZi6DXe6hào phòng khN49fR2iKách, ngửiZi6DXe6h thấyN49fR2iK mộZi6DXe6ht mTfanùi khTfanó cN49fR2iKhịu, CZi6DXe6hat nhíuZi6DXe6h mZi6DXe6hày tZi6DXe6hhả mZi6DXe6hình xuốngN49fR2iK ghế.Tfan Gonder đaN49fR2iKng ởTfan đâN49fR2iKy, mN49fR2iKùi cTfanủa hắnTfan vươnZi6DXe6hg khắTfanp nN49fR2iKơi tZi6DXe6hrong phòng,Tfan ámN49fR2iK lN49fR2iKên bànN49fR2iK ghế, đồZi6DXe6h Tfanđạc, cóZi6DXe6h vẻN49fR2iK nhN49fR2iKư KiN49fR2iKban đãZi6DXe6h để tênZi6DXe6h này tN49fR2iKự dZi6DXe6ho sửZi6DXe6h dZi6DXe6hụng nhàZi6DXe6h củTfana mìnhN49fR2iK. CTfanhẳng đểN49fR2iK Zi6DXe6hCat pTfanhải chờTfan lâu,Zi6DXe6h GTfanonder N49fR2iKtừ trong Zi6DXe6hbước Tfanra điềmTfan nhN49fR2iKiên nZi6DXe6hhư làTfan Zi6DXe6hchủ nhàZi6DXe6h kTfanhiến, nhếN49fR2iKch mép:
N49fR2iK- chàTfano.
Tfan- KibaTfann N49fR2iKđâu?
N49fR2iKCat Zi6DXe6hhỏi bằnTfang giọZi6DXe6hng sZi6DXe6hỗ sàng.Zi6DXe6h GZi6DXe6honder liếmZi6DXe6h môi:
Tfan- thậtN49fR2iK thZi6DXe6hô lỗ,Tfan íTfant N49fR2iKra thìN49fR2iK N49fR2iKcô cũnZi6DXe6hg N49fR2iKnên cZi6DXe6hhào mộN49fR2iKt tiếngTfan sTfanau kTfanhi biếtTfan nhữnZi6DXe6hg vN49fR2iKiệc tN49fR2iKôi Zi6DXe6hđang N49fR2iKlàm chứN49fR2iK?
NTfanhững N49fR2iKviệc hắN49fR2iKn đTfanang lTfanàm ư,N49fR2iK áZi6DXe6hm Tfanchỉ viTfanệc bánN49fR2iK tN49fR2iKin tTfanức Zi6DXe6hcho sN49fR2iKở mậTfant vTfanụ ấyZi6DXe6h à,N49fR2iK Cat nhướTfanm màyN49fR2iK, việcTfan ấZi6DXe6hy tZi6DXe6hhì lTfaniên N49fR2iKquan gìZi6DXe6h đếN49fR2iKn qZi6DXe6huân độZi6DXe6hi màTfan CN49fR2iKat quảN49fR2iKn lýN49fR2iK chứ, cN49fR2iKứ gN49fR2iKiả N49fR2iKvờ kZi6DXe6ho biếN49fR2iKt đi:
N49fR2iK- vZi6DXe6hiệc gìTfan? RúTfanc nN49fR2iKách KiN49fR2iKban Tfanđể giZi6DXe6hở N49fR2iKtrò bắtN49fR2iK cN49fR2iKóc, pZi6DXe6hhá ngN49fR2iKục Tfanà?
GondeN49fR2iKr sN49fR2iKững lạTfani mộtN49fR2iK chút,N49fR2iK nZi6DXe6hhìn kN49fR2iKỹ TfanCat vàN49fR2iK Tfanphán mộtZi6DXe6h Tfancâu Zi6DXe6hxanh rờn:
Zi6DXe6h- cN49fR2iKô thZi6DXe6hay đTfanổi nhiềTfanu vàZi6DXe6h Tfannhanh hơnZi6DXe6h N49fR2iKtôi tưởng,Zi6DXe6h qZi6DXe6huá nhanh...Zi6DXe6h... sZi6DXe6hao hảTfan N49fR2iKko thấy Zi6DXe6hđc gTfaniá trịN49fR2iK cN49fR2iKủa tôiTfan phảiTfan kTfano, sZi6DXe6hao Zi6DXe6hko lịchTfan Tfansự mộtTfan chN49fR2iKút Zi6DXe6hđể nếuZi6DXe6h sN49fR2iKau nàyTfan có việcTfan cầnN49fR2iK đếnTfan thìZi6DXe6h chZi6DXe6húng tTfana cóTfan thểZi6DXe6h hợpTfan táZi6DXe6hc trTfanong vTfanui vN49fR2iKẻ?
CN49fR2iKat kN49fR2iKo thấy cóZi6DXe6h Zi6DXe6hgì hN49fR2iKay nTfanếu trTfanong tươngZi6DXe6h lZi6DXe6hai côN49fR2iK pZi6DXe6hhải hợpTfan táN49fR2iKc vTfanới nhữZi6DXe6hng kẻTfan nhưN49fR2iK Gonder. CóTfan thểN49fR2iK hN49fR2iKắn Zi6DXe6hko Tfanxấu tN49fR2iKính Tfannhư RaN49fR2iKdic Tfanđể kTfano thN49fR2iKể yêuTfan Zi6DXe6hnổi ngưZi6DXe6hời nN49fR2iKào, cũng cóN49fR2iK thểTfan hZi6DXe6hắn Zi6DXe6hko Zi6DXe6hgiết ngZi6DXe6hười nhZi6DXe6hiều nTfanhư RZi6DXe6hai nhưnN49fR2iKg hN49fR2iKắn cN49fR2iKó cáiZi6DXe6h quZi6DXe6há Tfankhứ phức tạpN49fR2iK, Zi6DXe6hđau thươngZi6DXe6h đủN49fR2iK Tfanđể khiZi6DXe6hến tTfanâm hồnTfan kZi6DXe6ho Zi6DXe6hcòn lànZi6DXe6hh lặn,N49fR2iK CaZi6DXe6ht kZi6DXe6ho Tfanthích những ngườTfani nhưTfan tTfanhế, kN49fR2iKhó đoán,Zi6DXe6h kZi6DXe6hhó khốngTfan chZi6DXe6hế, dN49fR2iKễ tổnZi6DXe6h thương..Zi6DXe6h.. Zi6DXe6hnhất lTfanà với N49fR2iKGonder, kẻN49fR2iK sởN49fR2iK hữuTfan tríN49fR2iK thôN49fR2iKng mZi6DXe6hinh tuyệTfant vờiZi6DXe6h vN49fR2iKà sứcTfan mạTfannh đánN49fR2iKg kZi6DXe6hhiếp sợ. NếTfanu hắnZi6DXe6h N49fR2iKchỉ cộnN49fR2iKg tZi6DXe6hác tạmN49fR2iK thZi6DXe6hời vớTfani chúaN49fR2iK tểTfan thN49fR2iKì Zi6DXe6hcó lẽTfan hZi6DXe6hắn đãZi6DXe6h Zi6DXe6hchừa đường lTfanui chZi6DXe6ho Zi6DXe6hmình, đãZi6DXe6h tínhZi6DXe6h đếnZi6DXe6h cáiN49fR2iK nTfangày bTfanán nhữngN49fR2iK Tfantin tứcN49fR2iK thTfanu đZi6DXe6hc cZi6DXe6hho sở mậtTfan vụTfan. NZi6DXe6hếu đãTfan tínhZi6DXe6h toZi6DXe6hán, hắnN49fR2iK sẽN49fR2iK N49fR2iKhành đTfanộng thN49fR2iKận trọngTfan tZi6DXe6hrong quáTfan N49fR2iKkhứ, mà giN49fR2iKả Tfansử đúngZi6DXe6h nZi6DXe6hhư tN49fR2iKhế thật,Tfan sởTfan mậtZi6DXe6h N49fR2iKvụ sẽZi6DXe6h N49fR2iKko thểN49fR2iK N49fR2iKtìm rTfana bằngTfan Zi6DXe6hchứng chốngN49fR2iK lại hTfanắn.... hắZi6DXe6hn sTfanẽ hạN49fR2iKn chN49fR2iKế gZi6DXe6hiết ngưZi6DXe6hời nếuN49fR2iK cóTfan Tfanthể, hànN49fR2iKh độngZi6DXe6h kínTfan N49fR2iKkẽ, N49fR2iKxóa dấu vZi6DXe6hết, nhậnTfan tráchN49fR2iK nhiệmZi6DXe6h nhN49fR2iKững vụZi6DXe6h màTfan Zi6DXe6hhắn Tfanko N49fR2iKlàm.... nhiềTfanu cZi6DXe6hách N49fR2iKtung hỏa Zi6DXe6hmù lắZi6DXe6hm. CTfanat lặpN49fR2iK lại:
N49fR2iK- KibaTfann đâuZi6DXe6h?
MặZi6DXe6ht GondZi6DXe6her hiTfanện lêN49fR2iKn chữN49fR2iK chán Tfanto tưTfanớng, sTfanuy Tfannghĩ “cTfanon N49fR2iKbé nZi6DXe6hày tN49fR2iKhật kTfanhó chịu”Tfan hN49fR2iKiện N49fR2iKra rõTfan ràngZi6DXe6h troZi6DXe6hng mắt hắN49fR2iKn nhưTfanng giọngTfan nóN49fR2iKi vẫnTfan đềuTfan đều:
Zi6DXe6h- đaZi6DXe6hng N49fR2iKở trZi6DXe6hong ‘hTfanư vô’N49fR2iK ấy.
Cat rờZi6DXe6hi N49fR2iKmắt khỏZi6DXe6hi GonderZi6DXe6h, nhZi6DXe6hìn bứcN49fR2iK tườZi6DXe6hng đốiZi6DXe6h diệN49fR2iKn vàN49fR2iK phónN49fR2iKg N49fR2iKra mộtZi6DXe6h N49fR2iKbùa vZi6DXe6hu vN49fR2iKơ bằng mắtTfan tZi6DXe6hác đN49fR2iKộng vTfanào lớpTfan phéN49fR2iKp thuZi6DXe6hật bảN49fR2iKo vệZi6DXe6h Zi6DXe6hngôi nhZi6DXe6hà. ChỉN49fR2iK vàiTfan gZi6DXe6hiây saTfanu, Kiban rơiZi6DXe6h ậpN49fR2iK xTfanuống gZi6DXe6hiữa phòTfanng khZi6DXe6hách, đứngTfan lùZi6DXe6h lùTfan trướcN49fR2iK mZi6DXe6hặt cN49fR2iKô vớZi6DXe6hi bộTfan dạng chỉnhZi6DXe6h chTfanu khôngZi6DXe6h thểN49fR2iK đẹTfanp tTfanrai hơnTfan nTfanhư vừaN49fR2iK ởTfan mộtN49fR2iK cuộcN49fR2iK họpZi6DXe6h N49fR2iKquan trọngTfan Tfanvề. Thổi gTfanió vàN49fR2iKo CZi6DXe6hat đTfanể đảTfanm bảoN49fR2iK kTfano Zi6DXe6hcó Zi6DXe6hgì nN49fR2iKhầm lẫnN49fR2iK, Zi6DXe6hKiban đN49fR2iKi tới:
Tfan- Tfanem gọiN49fR2iK anZi6DXe6hh àN49fR2iK? TfanCó Tfanchuyện Tfangì thế?N49fR2iK
N49fR2iKCat Zi6DXe6hko N49fR2iKtrả lờiN49fR2iK nZi6DXe6hgay mN49fR2iKà Tfanđiềm Zi6DXe6htĩnh quN49fR2iKan sZi6DXe6hát KiTfanban, dướiZi6DXe6h coTfann mắTfant củaN49fR2iK mộtN49fR2iK mcr, KN49fR2iKiban làZi6DXe6h Zi6DXe6hcái gìZi6DXe6h đóZi6DXe6h kháTfanc thTfanường thTfanật đángTfan chZi6DXe6hán. McN49fR2iKr laZi6DXe6hi Zi6DXe6hmà Tfanko cóTfan sức mạnhN49fR2iK cơTfan bắpN49fR2iK, nN49fR2iKhợt nhạtN49fR2iK xaZi6DXe6hnh Tfanxao nZi6DXe6hhư tàN49fR2iKu lN49fR2iKá thiếN49fR2iKu nTfanắng lZi6DXe6hâu nZi6DXe6hgày, đTfanụng một cN49fR2iKái N49fR2iKlà phảiTfan ngN49fR2iKồi xN49fR2iKe lZi6DXe6hăn, đụnZi6DXe6hg thTfanêm N49fR2iKcái Zi6DXe6hnữa Tfanthì ngấZi6DXe6ht xỉu..Tfan... nhưnTfang Catarina LuN49fR2iKss lạiTfan nTfanhìn tN49fR2iKhấy mộZi6DXe6ht Zi6DXe6hcon ngườiZi6DXe6h N49fR2iKkhác Zi6DXe6hhoàn N49fR2iKtoàn. KN49fR2iKo cTfanó N49fR2iKai chTfanạm tới N49fR2iKgần sTfanự tN49fR2iKhần tháZi6DXe6hnh Tfanhoàn mỹZi6DXe6h nhTfanư KibanN49fR2iK, mộtTfan phTfanáp sZi6DXe6hư đcN49fR2iK coZi6DXe6hi N49fR2iKlà vZi6DXe6hĩ đạiTfan nếu kZi6DXe6ho xTfanét đếnN49fR2iK kZi6DXe6hhía N49fR2iKcạch Zi6DXe6hnào N49fR2iKkhác ngoàiZi6DXe6h Zi6DXe6hphép thuZi6DXe6hật. N49fR2iKGonder tựN49fR2iK giácTfan Zi6DXe6hrời khỏi phN49fR2iKòng kN49fR2iKhách đTfani xuốngN49fR2iK tầngN49fR2iK hầm.Tfan TfanCat lN49fR2iKên tiếngN49fR2iK saTfanu khZi6DXe6hi biTfanết rõN49fR2iK rằngZi6DXe6h cửa Tfansập Zi6DXe6hcủa N49fR2iKtầng hầZi6DXe6hm Zi6DXe6hđã đónTfang lại:
Tfan- Zi6DXe6hanh vTfanẫn đanN49fR2iKg tuâZi6DXe6hn thN49fR2iKeo N49fR2iKlời tTfanhề đãZi6DXe6h lậpTfan vớiTfan Zi6DXe6hXeza đấN49fR2iKy chứ?Tfan
N49fR2iKCâu hỏN49fR2iKi dườnTfang N49fR2iKnhư Tfankhôn khTfanéo Tfanvà Zi6DXe6hnhẹ nhànTfang hơnZi6DXe6h nhữngTfan gN49fR2iKì KTfaniban tưN49fR2iKởng, anZi6DXe6hh tN49fR2iKa mỉmN49fR2iK cườN49fR2iKi Tfangật đầuN49fR2iK. CN49fR2iKat Tfantiếp tục:
Zi6DXe6h- N49fR2iKvà N49fR2iKvẫn tZi6DXe6huân Zi6DXe6htheo lờiZi6DXe6h thềZi6DXe6h trunZi6DXe6hg thànTfanh phụcN49fR2iK Tfanvụ Zi6DXe6hđã lTfanập trướcN49fR2iK đóZi6DXe6h vớTfani Tfannhà N49fR2iKvua nhỏ....
Tfan- Zi6DXe6htất nTfanhiên.... N49fR2iK– KTfaniban ngắtN49fR2iK Tfanlời N49fR2iK– riN49fR2iKêng lờiN49fR2iK thZi6DXe6hề vớiN49fR2iK tTfanrung thànZi6DXe6hh vớiZi6DXe6h nhàTfan Tfanvua Zi6DXe6hnhỏ nếuN49fR2iK Tfana Zi6DXe6hvi N49fR2iKphạm sN49fR2iKẽ mTfanất mạN49fR2iKng.
GậtTfan đầu,Tfan SeTfanrina vuZi6DXe6hốt tN49fR2iKóc.
Zi6DXe6h- TfanKiban FraZi6DXe6hnk, hãZi6DXe6hy Tfangiết HiN49fR2iKka CurytanN49fR2iKus, N49fR2iKcắt đN49fR2iKầu treTfano trướcTfan cổngN49fR2iK ‘nhàN49fR2iK thờTfan tháTfannh’ tạZi6DXe6hi Zi6DXe6hLãnh đTfanịa Tfanmcr N49fR2iKcho tTfana.
Zi6DXe6hMắt KZi6DXe6hiban tốiN49fR2iK sZi6DXe6hầm N49fR2iKlại nhưTfan Zi6DXe6hvừa nhậnZi6DXe6h N49fR2iKđc Zi6DXe6hhung tinN49fR2iK, N49fR2iKanh Zi6DXe6hta ngTfanhiêng đầu:
Zi6DXe6h- HZi6DXe6hika ư?N49fR2iK BàN49fR2iK tN49fR2iKa Zi6DXe6hđã làmN49fR2iK chuyệnTfan gìN49fR2iK Tfanđến nỗTfani Tfanphải nhậnN49fR2iK N49fR2iKcái cZi6DXe6hhết?
SerinZi6DXe6ha ngạcTfan nhiêTfann khZi6DXe6hi nghTfane câuTfan Zi6DXe6hhỏi vN49fR2iKô lýZi6DXe6h này,N49fR2iK cN49fR2iKô Zi6DXe6hcười nhạt:
Zi6DXe6h- KibTfanan, tronZi6DXe6hg sTfanuốt Tfan20 năN49fR2iKm Zi6DXe6hqua N49fR2iKa đN49fR2iKã làN49fR2iKm Zi6DXe6hgì đểN49fR2iK trảN49fR2iK Tfanthù?
N49fR2iKCâu Tfanhỏi Tfancàng kN49fR2iKhiến KibZi6DXe6han rZi6DXe6hối tríZi6DXe6h Tfanhơn, anZi6DXe6hh Zi6DXe6hta liếZi6DXe6hm môi:
N49fR2iK- tôi.Tfan... Tfanbuôn bánZi6DXe6h, tTfaních trữN49fR2iK tiTfanền cZi6DXe6hủa, N49fR2iKtạo Zi6DXe6hra mộN49fR2iKt Zi6DXe6hhệ thốngTfan tìnhN49fR2iK bZi6DXe6háo với qZi6DXe6huá nửaTfan Tfanlà nhữnTfang mTfancr lưN49fR2iKu Tfanvong, nZi6DXe6hhững kN49fR2iKẻ cTfanăm thùTfan haTfany mTfanất lòngN49fR2iK tiN49fR2iKn vớiN49fR2iK lãnh địa..Zi6DXe6h.. Tfanthu tZi6DXe6hhập thôTfanng tN49fR2iKin, nuôiZi6DXe6h sátN49fR2iK thủ....Zi6DXe6h
N49fR2iK- Tfanxung qZi6DXe6huanh Masa? –N49fR2iK SeriZi6DXe6hna lZi6DXe6hên giọngTfan Tfan– mọN49fR2iKi nTfanỗ lực,Tfan Tfancạm bẫyTfan, mọiZi6DXe6h Zi6DXe6hchú ýZi6DXe6h đềuN49fR2iK dTfanồn hếtN49fR2iK về MasZi6DXe6ha hả,N49fR2iK vìZi6DXe6h anTfanh Zi6DXe6hta Zi6DXe6hlà phN49fR2iKần nổZi6DXe6hi N49fR2iKcủa cTfanâu chuyệZi6DXe6hn, lZi6DXe6hà nN49fR2iKg đóngN49fR2iK vaN49fR2iKi kTfanẻ ác.
Zi6DXe6hKiban N49fR2iKko nóZi6DXe6hi gTfanì, cTfanhỉ ngậmTfan miN49fR2iKệng dấuTfan Zi6DXe6hsự hZi6DXe6hoài Zi6DXe6hnghi trTfanong lòngZi6DXe6h. N49fR2iKNhà Tfanvua nN49fR2iKhỏ gZi6DXe6hật gù:
Tfan- Tfanđc rồi,Zi6DXe6h XeTfanza vN49fR2iKừa bịN49fR2iK ámTfan sáN49fR2iKt bTfanởi eZi6DXe6hm trN49fR2iKai HikZi6DXe6ha vN49fR2iKà hZi6DXe6hai kTfanẻ nZi6DXe6hhân bảnZi6DXe6h Zi6DXe6hvô tính Tfancủa RN49fR2iKadon dN49fR2iKo cTfanha họN49fR2iK tạoN49fR2iK raZi6DXe6h, HikZi6DXe6ha đãTfan N49fR2iKtrực Zi6DXe6htiếp rZi6DXe6ha lN49fR2iKệnh, vụTfan ámN49fR2iK sTfanát thất Tfanbại N49fR2iKvà RadoZi6DXe6hn đãTfan chết.Tfan TTfanrước kN49fR2iKhi tZi6DXe6hiễn HikN49fR2iKa vềTfan trờiZi6DXe6h Tfanhãy lộtN49fR2iK kýZi6DXe6h ứN49fR2iKc của cZi6DXe6hô Zi6DXe6hta, aN49fR2iKnh Zi6DXe6hsẽ cóTfan cN49fR2iKâu trảTfan Tfanlời N49fR2iKcho Tfan20 nămTfan qN49fR2iKua. ĐâyN49fR2iK Tfanlà lệnhTfan Zi6DXe6hcủa N49fR2iKnhà vuTfana nhỏ. NTfanếu HN49fR2iKika kTfano chZi6DXe6hết, KibZi6DXe6han FrTfanank, aZi6DXe6hnh sẽZi6DXe6h lN49fR2iKà ngườZi6DXe6hi phảTfani chếZi6DXe6ht.
CâuZi6DXe6h nói nàyTfan làN49fR2iKm khuôTfann mặZi6DXe6ht vốnTfan N49fR2iKđã trắZi6DXe6hng N49fR2iKxanh cTfanủa KiTfanban Tfantái nhợTfant, mắtTfan N49fR2iKanh tN49fR2iKa mở lớnZi6DXe6h dùZi6DXe6h kZi6DXe6ho tN49fR2iKrông Tfanthấy N49fR2iKgì, mZi6DXe6hiệng héZi6DXe6h raN49fR2iK, cN49fR2iKứng đơZi6DXe6h Zi6DXe6hlại. TfanMọi gN49fR2iKiả Tfanthiết N49fR2iKvề sự nTfanhầm lẫN49fR2iKn nTfanào N49fR2iKđó troZi6DXe6hng đầuTfan N49fR2iKKiban bTfaniến mZi6DXe6hất, thaN49fR2iKy vàoN49fR2iK đóTfan làTfan N49fR2iKsự bànN49fR2iKg hoàng. TfanMất Zi6DXe6hvài giâyZi6DXe6h đN49fR2iKể tựTfan trấZi6DXe6hn tĩnZi6DXe6hh mìnTfanh, KTfaniban nhN49fR2iKíu N49fR2iKmày, Zi6DXe6hmím N49fR2iKmôi, cN49fR2iKúi đầu:
N49fR2iK- vângTfan thưaTfan nN49fR2iKgài. N49fR2iK– giọngTfan nTfanói trN49fR2iKầm trầTfanm nhưngN49fR2iK lạnhN49fR2iK –N49fR2iK cóZi6DXe6h tN49fR2iKhời hạnZi6DXe6h N49fR2iKko ạ?N49fR2iK
Zi6DXe6h- nhanN49fR2iKh nhấtN49fR2iK Zi6DXe6hcó thể,Tfan nN49fR2iKếu kTfano biếtTfan Tfanđâu tânZi6DXe6h lãnhZi6DXe6h N49fR2iKchúa lạTfani bịZi6DXe6h Zi6DXe6hám sáN49fR2iKt mộtZi6DXe6h lần nữTfana.... aZi6DXe6hnh Zi6DXe6hcó tZi6DXe6hhể nN49fR2iKém đáN49fR2iK dấuTfan taZi6DXe6hy nZi6DXe6hhưng tốtN49fR2iK nhấtZi6DXe6h N49fR2iKđừng N49fR2iKngậm máTfanu Tfanphun người, HZi6DXe6hika lN49fR2iKà Tfanmột nZi6DXe6hhân vTfanật lớTfann, hãyN49fR2iK khéTfano léTfano đừZi6DXe6hng N49fR2iKgây N49fR2iKsóng gN49fR2iKió N49fR2iKko Zi6DXe6hcần thiết.
N49fR2iKKiban gậN49fR2iKt đầu,Tfan chìN49fR2iKm dầN49fR2iKn Zi6DXe6hvào Tfansuy nTfanghĩ nhZi6DXe6hư bTfanị chínZi6DXe6hh N49fR2iKmệnh lệnZi6DXe6hh Zi6DXe6hđó Tfannuốt N49fR2iKchửng.

XTfaneza đN49fR2iKánh Tfanrơi N49fR2iKcông vZi6DXe6hăn Zi6DXe6hbổ nTfanhiệm Zi6DXe6hvới dấuTfan xácTfan Zi6DXe6hnhận N49fR2iKđỏ cN49fR2iKhót Zi6DXe6hcủa CN49fR2iKatarina Luss xuốngZi6DXe6h N49fR2iKbàn khN49fR2iKi Tfanđập vZi6DXe6hào mZi6DXe6hắt Zi6DXe6hcậu N49fR2iKlà Tfan3 Tfancái tN49fR2iKên khZi6DXe6hó cTfanhấp nhậZi6DXe6hn tưTfanơng ứngN49fR2iK với cTfanác vN49fR2iKị Zi6DXe6htrí Zi6DXe6htrấn Zi6DXe6hgiữ cácN49fR2iK cửa:Tfan OTfandagi AnohZi6DXe6ha, kẻN49fR2iK chuZi6DXe6hyên cuTfanng cN49fR2iKấp tZi6DXe6hhông tin Tfancho lãnhZi6DXe6h chúN49fR2iKa thànTfanh ZoTfano Tfan– N49fR2iKcửa 1Tfan; N49fR2iKRafael MoriTfanty, tướngZi6DXe6h cấpN49fR2iK Zi6DXe6h3 coN49fR2iKn trai củN49fR2iKa mộtZi6DXe6h thươngZi6DXe6h Tfannhân giàTfanu cZi6DXe6hó nổiTfan tiếTfanng vớiZi6DXe6h cáN49fR2iKc thủZi6DXe6h đoạnN49fR2iK điZi6DXe6h cửZi6DXe6ha saN49fR2iKu khZi6DXe6hôn khéo N49fR2iK– cN49fR2iKửa 2N49fR2iK; N49fR2iKcòn Tfancửa 4Tfan, nơN49fR2iKi tiếZi6DXe6hp giáN49fR2iKp vớiZi6DXe6h thàZi6DXe6hnh GoZi6DXe6hn đcN49fR2iK giaTfano cZi6DXe6hho RafTfanael Ecossai, đứaTfan Zi6DXe6hem N49fR2iKhọ xN49fR2iKa khôngZi6DXe6h thểZi6DXe6h mêZi6DXe6h Zi6DXe6hđc củaTfan N49fR2iKXeza. TfanCat đaTfanng nghĩZi6DXe6h cáiN49fR2iK Zi6DXe6hgì trong đầuTfan vTfanậy, N49fR2iKcả Tfanba cN49fR2iKon ngườN49fR2iKi đóZi6DXe6h đềuZi6DXe6h Zi6DXe6hcó nhN49fR2iKững vấZi6DXe6hn đềN49fR2iK kTfanhó giảiN49fR2iK quyết,Tfan khó chấpTfan nhậTfann nổi,Tfan N49fR2iKđặc biệtZi6DXe6h Zi6DXe6hlà MoritZi6DXe6hy. DùZi6DXe6h ETfancossai cóZi6DXe6h nganZi6DXe6hg tàn,Tfan hốnN49fR2iKg hách, côZi6DXe6hn đồZi6DXe6h N49fR2iKnổi tiTfanếng N49fR2iKthì ítN49fR2iK Zi6DXe6hra nóZi6DXe6h cũngZi6DXe6h Tfancòn N49fR2iKcó chN49fR2iKút thựcZi6DXe6h lựcZi6DXe6h, cN49fR2iKòn biếtTfan chỉ hZi6DXe6huy quTfanân đội,Tfan nhTfanìn N49fR2iKnhận tìnhZi6DXe6h hìnZi6DXe6hh, chứZi6DXe6h MTfanority thN49fR2iKì.... TfanNgoài ATfannoha ra, hTfanai kẻTfan cònZi6DXe6h lạiZi6DXe6h đềuN49fR2iK Zi6DXe6hbị đặtZi6DXe6h N49fR2iKtrong vònN49fR2iKg trZi6DXe6hòn đỏN49fR2iK (tứcTfan N49fR2iKlà N49fR2iKthử Zi6DXe6hviệc), Zi6DXe6hnếu làm Tfanko tN49fR2iKốt N49fR2iKcó thểN49fR2iK bTfanị tN49fR2iKhay thZi6DXe6hế bN49fR2iKất cứTfan lúZi6DXe6hc Zi6DXe6hnào. HZi6DXe6hừ, aZi6DXe6hi chứTfan EcossaTfani N49fR2iKthì Xeza còZi6DXe6hn lTfanạ gìN49fR2iK, nóTfan sẽN49fR2iK N49fR2iKko baZi6DXe6ho giZi6DXe6hờ chTfanịu Zi6DXe6hrước vZi6DXe6hào thânN49fR2iK Zi6DXe6hnhững thứN49fR2iK gN49fR2iKây pTfanhiền phức cZi6DXe6hó tínN49fR2iKh ápZi6DXe6h Zi6DXe6hlực caN49fR2iKo, hoặcZi6DXe6h giảN49fR2iK N49fR2iKvờ cN49fR2iKhấp nhậnTfan rồiZi6DXe6h quậyTfan Zi6DXe6htưng mộtZi6DXe6h trậnN49fR2iK đến mN49fR2iKức bịTfan tốZi6DXe6hng cZi6DXe6hổ kTfanhỏi vịN49fR2iK tZi6DXe6hrí đZi6DXe6hó chZi6DXe6ho màZi6DXe6h xTfanem. ThằngN49fR2iK nhãTfani đóTfan cZi6DXe6hhưa baZi6DXe6ho giờ chịTfanu lN49fR2iKàm tZi6DXe6hheo nhữZi6DXe6hng gN49fR2iKì cTfanha mẹTfan nZi6DXe6hó sắZi6DXe6hp xếpTfan hTfanay kỳN49fR2iK vọnZi6DXe6hg nóTfan làm....Zi6DXe6h mZi6DXe6hà lầTfann thăng chứTfanc nN49fR2iKày chN49fR2iKắc hTfanọ N49fR2iKphải vuZi6DXe6hi mừngN49fR2iK Zi6DXe6hvà hZi6DXe6hi vTfanọng lắmTfan lắZi6DXe6hm.... làmN49fR2iK N49fR2iKngười khác thấtZi6DXe6h Zi6DXe6hvọng lZi6DXe6hà sởTfan trườnN49fR2iKg củaZi6DXe6h Zi6DXe6hnó mN49fR2iKà.
Tfan- Tfanthưa ngài..........
Cửa phònN49fR2iKg Zi6DXe6hlàm vN49fR2iKiệc mởN49fR2iK bậtTfan rN49fR2iKa Zi6DXe6hko đcN49fR2iK nhTfanẹ nhànTfang cN49fR2iKho lắm,N49fR2iK tướnN49fR2iKg Zi6DXe6hcấp Tfan4 Rillous, ngTfanười nắmZi6DXe6h tN49fR2iKrong taN49fR2iKy mZi6DXe6hạng Tfanlưới tìnhZi6DXe6h bTfanáo hoàTfann hảZi6DXe6ho nhTfanất thN49fR2iKành Xezata N49fR2iKđi vàN49fR2iKo vớiTfan N49fR2iKvẻ mặTfant khôTfanng N49fR2iKthể N49fR2iKhoang manN49fR2iKg hTfanơn. ĐónZi6DXe6hg sậN49fR2iKp cN49fR2iKửa lạTfani saN49fR2iKu lưng, ôngN49fR2iK Zi6DXe6hta nói:
Zi6DXe6h- thưTfana ngZi6DXe6hài, KiZi6DXe6hban FraZi6DXe6hnk đangZi6DXe6h cN49fR2iKó nhN49fR2iKững độngTfan tTfanhái rất kỳTfan lạTfan, hắnZi6DXe6h Tfanrút quânZi6DXe6h tựN49fR2iK Zi6DXe6hdo rZi6DXe6ha khỏiZi6DXe6h Zi6DXe6hvương N49fR2iKquốc Zi6DXe6hđưa Zi6DXe6hhết vềTfan miN49fR2iKền tâyN49fR2iK; ngừng hếtN49fR2iK tTfanất cảZi6DXe6h cáTfanc hợpZi6DXe6h đồngTfan làmTfan ănTfan, cTfanác tuZi6DXe6hyến đườngZi6DXe6h Tfanvận chuyểnTfan hànN49fR2iKg hóa côngZi6DXe6h khTfanai lẫnTfan bZi6DXe6hí N49fR2iKmật cN49fR2iKủa tậpN49fR2iK Zi6DXe6hđoàn Zi6DXe6hFrank đếZi6DXe6hn CTfananada, ItalTfania vTfanà vùnN49fR2iKg đông bắZi6DXe6hc nướcZi6DXe6h NgN49fR2iKa Zi6DXe6htheo Zi6DXe6hbản đồN49fR2iK củaN49fR2iK cZi6DXe6hon ngườZi6DXe6hi. CanadZi6DXe6ha vàZi6DXe6h N49fR2iKItalia bTfanị Zi6DXe6hnghi ngờ làTfan haN49fR2iKi đZi6DXe6hịa điểmTfan đặtTfan cTfanăn cN49fR2iKứ N49fR2iKbí mZi6DXe6hật củTfana chúaZi6DXe6h tTfanể hắcZi6DXe6h ám,N49fR2iK cN49fR2iKòn vùnN49fR2iKg đôngTfan bắc chN49fR2iKính N49fR2iKlà cN49fR2iKửa Zi6DXe6hngõ dẫnZi6DXe6h tớiN49fR2iK lãN49fR2iKnh địaTfan Zi6DXe6hmcr. Zi6DXe6hVì N49fR2iKlý N49fR2iKdo Zi6DXe6hnào đTfanó têN49fR2iKn trùN49fR2iKm buôn lậTfanu nTfanày Zi6DXe6hđang cN49fR2iKố tìnN49fR2iKh N49fR2iKgây kTfanhó N49fR2iKdễ N49fR2iKcho cảZi6DXe6h cTfanhúa tểZi6DXe6h hắN49fR2iKc áN49fR2iKm lẫN49fR2iKn lTfanãnh Zi6DXe6hđịa mcr, cắtN49fR2iK luônTfan ngTfanuồn Zi6DXe6hhàng lậuN49fR2iK khN49fR2iKổng lồZi6DXe6h khZi6DXe6hiến Tfanhai pN49fR2iKhía đTfanều kTfanhốn đốn.Zi6DXe6h HắnN49fR2iK từN49fR2iK chối thươnN49fR2iKg lưTfanợng, Zi6DXe6hđóng cửN49fR2iKa Zi6DXe6hko tiZi6DXe6hếp kháN49fR2iKch, Tfanko bồN49fR2iKi thườTfanng hTfanợp đồngZi6DXe6h bịZi6DXe6h phá Zi6DXe6hbỏ, sẵnTfan sàZi6DXe6hng đưaTfan Tfanquân tZi6DXe6hới N49fR2iKđàn Zi6DXe6háp nếuZi6DXe6h đốTfani phTfanương cóTfan độngN49fR2iK tháZi6DXe6hi quáN49fR2iK khích. NóiTfan tóZi6DXe6hm lạiN49fR2iK, KibaZi6DXe6hn đanTfang lTfanật lọnZi6DXe6hg.
XezTfana Zi6DXe6hđảo mắZi6DXe6ht vZi6DXe6hài gN49fR2iKiây, chuyệTfann này liệZi6DXe6hu Zi6DXe6hcó lTfaniên quaTfann gìTfan đếZi6DXe6hn việcTfan XN49fR2iKeza vZi6DXe6hừa bịN49fR2iK eN49fR2iKm trN49fR2iKai củN49fR2iKa HiTfanka N49fR2iKvà haTfani kẻ nhâTfann N49fR2iKbản vN49fR2iKô N49fR2iKtính tấnZi6DXe6h cônZi6DXe6hg N49fR2iKkhông nhỉ.N49fR2iK CắtTfan hàZi6DXe6hng hóaN49fR2iK đếZi6DXe6hn Tfanlãnh đN49fR2iKịa Tfanmcr Tfanư?
Zi6DXe6h- N49fR2iKhắn buôTfann bZi6DXe6hán thZi6DXe6hứ gN49fR2iKì vớiZi6DXe6h Zi6DXe6hlãnh địa?Tfan
RiZi6DXe6hllous Zi6DXe6hnhếch mép,Zi6DXe6h đâTfany đN49fR2iKúng Zi6DXe6hlà câN49fR2iKu hỏN49fR2iKi Tfanmà ônZi6DXe6hg chN49fR2iKờ đợiZi6DXe6h tTfanừ vịN49fR2iK tânN49fR2iK lN49fR2iKãnh chúaZi6DXe6h lắmTfan mưuN49fR2iK nhiềuN49fR2iK kTfanế đượcN49fR2iK đặtN49fR2iK nhN49fR2iKiều Tfankỳ vọng:
Zi6DXe6h- N49fR2iKđủ Zi6DXe6hthứ, Tfantừ quầnTfan N49fR2iKáo, N49fR2iKvải vócTfan, hóaZi6DXe6h Tfanmĩ phẩZi6DXe6hm đếnN49fR2iK sácZi6DXe6hh Tfanvở, báN49fR2iKo chí,N49fR2iK traTfannh ảnh... nTfanhững thZi6DXe6hứ đN49fR2iKc sTfanản xuZi6DXe6hất bằngTfan cTfanông ngN49fR2iKhệ hiệN49fR2iKn đạiN49fR2iK Zi6DXe6hmà mcN49fR2iKr Zi6DXe6hko thN49fR2iKể lN49fR2iKàm đc hTfanoặc cóTfan Zi6DXe6hlàm đcZi6DXe6h N49fR2iKnhưng sảnTfan xTfanuất kTfano đN49fR2iKủ tiêN49fR2iKu tTfanhụ vàTfan... Tfanmáu.
TfanMáu, thứ quN49fR2iKan trọZi6DXe6hng quyếtZi6DXe6h địnhTfan sựN49fR2iK sTfanống cònZi6DXe6h củaZi6DXe6h lTfanãnh địaTfan Tfanmcr, tấtZi6DXe6h nhiêTfann mN49fR2iKột kZi6DXe6hẻ như KibaN49fR2iKn sẽZi6DXe6h kZi6DXe6ho Zi6DXe6hthể bỏN49fR2iK qTfanua móZi6DXe6hn hZi6DXe6hời đóZi6DXe6h đZi6DXe6hc, nhZi6DXe6hưng chN49fR2iKẳng lẽN49fR2iK N49fR2iKlãnh đZi6DXe6hịa kN49fR2iKo còn nhữnN49fR2iKg nguồnN49fR2iK hàngTfan khZi6DXe6hác haN49fR2iKy sZi6DXe6hao? RiZi6DXe6hllous N49fR2iKtiếp Zi6DXe6htục mỉmZi6DXe6h cườiN49fR2iK khZi6DXe6hi TfanXeza chớpZi6DXe6h mắt, chN49fR2iKờ đợi:
Zi6DXe6h- bZi6DXe6hốn nguTfanồn Zi6DXe6hcung cấpN49fR2iK Zi6DXe6hmáu lớnN49fR2iK nhấTfant đổZi6DXe6h vN49fR2iKề lN49fR2iKãnh địaZi6DXe6h Zi6DXe6hmcr từ Tfan4 châuTfan lụcZi6DXe6h lN49fR2iKớn làZi6DXe6h Tfantập N49fR2iKđoàn FN49fR2iKrank tN49fR2iKừ N49fR2iKchâu mỹ,Tfan côN49fR2iKng tTfany KTfanasa ởZi6DXe6h N49fR2iKchâu Tfaná, anh eN49fR2iKm nN49fR2iKhà ViN49fR2iKntari ởZi6DXe6h cTfanhâu pZi6DXe6hhi vàTfan tậN49fR2iKp đoànZi6DXe6h bệnhZi6DXe6h việTfann XN49fR2iKimass ởZi6DXe6h chZi6DXe6hâu âu.Tfan Trên lTfaný Tfanthuyết, Zi6DXe6hnếu KTfaniban ngừngZi6DXe6h đổN49fR2iK máuTfan Zi6DXe6hvào N49fR2iKlãnh địaTfan thZi6DXe6hì họTfan vẫN49fR2iKn còN49fR2iKn Zi6DXe6h3 nguồn kia...nhưngZi6DXe6h thựTfanc tZi6DXe6hế thì.Zi6DXe6h...khi KibN49fR2iKan Zi6DXe6hra lệnN49fR2iKh ngừTfanng cZi6DXe6hung cấpN49fR2iK máZi6DXe6hu, cả N49fR2iK4 nguồN49fR2iKn đềN49fR2iKu N49fR2iKbị cắt,N49fR2iK lãN49fR2iKnh Tfanđịa chỉZi6DXe6h cZi6DXe6hòn nhậZi6DXe6hn N49fR2iKđc mZi6DXe6háu bánTfan lTfanẻ.
Tfan- cáiN49fR2iK Zi6DXe6hgì?
N49fR2iKXeza nhổN49fR2iKm hN49fR2iKẳn ngZi6DXe6hười dậy.N49fR2iK BốnZi6DXe6h nguồnZi6DXe6h cunN49fR2iKg cấN49fR2iKp máuN49fR2iK Tfanko Zi6DXe6hphải chuyệZi6DXe6hn Tfanai cũZi6DXe6hng biết Tfannhất làZi6DXe6h tậpN49fR2iK đoànN49fR2iK bệTfannh viN49fR2iKện Zi6DXe6hXimass, nTfanơi đãTfan N49fR2iKbán mZi6DXe6háu Zi6DXe6hcho lãnhTfan địaN49fR2iK mZi6DXe6hcr từ hơnTfan Zi6DXe6h200 nN49fR2iKăm nN49fR2iKay rTfanồi, kTfano Tfanbiết Zi6DXe6hbọn họTfan đTfanã Tfanqua Zi6DXe6hbao nN49fR2iKhiêu đN49fR2iKời cTfanhủ tịchN49fR2iK nhưng dTfanù thếN49fR2iK N49fR2iKnào Zi6DXe6hđi Tfanchăng N49fR2iKnữa thN49fR2iKì bọnN49fR2iK N49fR2iKhọ N49fR2iKvẫn N49fR2iKsẽ tiN49fR2iKếp Tfantục cZi6DXe6hung cấpN49fR2iK máZi6DXe6hu dài N49fR2iKhạn vN49fR2iKì bộZi6DXe6h máTfany lZi6DXe6hãnh đạoN49fR2iK tậpTfan đoN49fR2iKàn nàyZi6DXe6h Tfanhầu hếZi6DXe6ht Tfanlà mZi6DXe6hcr. CTfanả KasTfana cTfanũng vậy, bTfanọn Tfanhọ Zi6DXe6hcó nguZi6DXe6hồn kZi6DXe6hinh phN49fR2iKí kTfanhổng lN49fR2iKồ, Zi6DXe6hcó Tfannền tảngN49fR2iK vữnN49fR2iKg chắc,Tfan Tfanlâu đời,Zi6DXe6h có lãnN49fR2iKh đTfanạo làZi6DXe6h mZi6DXe6hcr, Tfanđâu thểTfan N49fR2iKnói cắtN49fR2iK Tfanlà cắtN49fR2iK đc.Zi6DXe6h KZi6DXe6hiban đãN49fR2iK lN49fR2iKàm N49fR2iKthế nàoZi6DXe6h? Rillous tN49fR2iKiếp tN49fR2iKục báTfano cáo:
N49fR2iK- Zi6DXe6hko bTfaniết hắnZi6DXe6h đãZi6DXe6h lTfanàm Tfanthế N49fR2iKnào Zi6DXe6hnhưng N49fR2iKlãnh địa mcTfanr gầnTfan nhưN49fR2iK rơiZi6DXe6h vàoZi6DXe6h tZi6DXe6hình trạnZi6DXe6hg khủngTfan hoảnTfang Zi6DXe6hngay Tfanlập tN49fR2iKức vZi6DXe6hì qTfanuá sốc.Zi6DXe6h Lần trướcTfan kZi6DXe6hhi ngườZi6DXe6hi sóZi6DXe6hi tấnZi6DXe6h công,N49fR2iK Zi6DXe6hnhững tuyếnTfan đườZi6DXe6hng vậnZi6DXe6h chuyểnTfan mN49fR2iKáu Tfanbị chặn, máZi6DXe6hu Zi6DXe6hko tớiN49fR2iK Zi6DXe6hđc lãnhTfan địaZi6DXe6h nZi6DXe6hhưng nN49fR2iKhà vuZi6DXe6ha mcTfanr N49fR2iKvà Tfantầng lớpN49fR2iK quTfaný Tfantộc thống trịTfan cN49fR2iKòn N49fR2iKcó sN49fR2iKự chuẩZi6DXe6hn Zi6DXe6hbị, N49fR2iKcòn Zi6DXe6hlần nTfanày thN49fR2iKì quN49fR2iKá bTfanất ngờ.Tfan BịTfan chặnTfan đườnZi6DXe6hg khác hoàTfann toànTfan N49fR2iKso Tfanvới việcN49fR2iK Tfanbị cắN49fR2iKt nTfanguồn.
TfanMắt XezZi6DXe6ha mTfanở lớN49fR2iKn, sáN49fR2iKng N49fR2iKrực lênTfan tiTfana nhN49fR2iKìn Zi6DXe6hthấu suốt,Tfan tiTfannh tườnN49fR2iKg Tfantrong N49fR2iKvài giN49fR2iKây rồiZi6DXe6h từN49fR2iK tN49fR2iKừ dịTfanu lạZi6DXe6hi.
N49fR2iK- Zi6DXe6hthì Tfanra.... –N49fR2iK tZi6DXe6hân lãnhTfan chZi6DXe6húa Zi6DXe6hlẩm N49fR2iKbẩm vàZi6DXe6h Zi6DXe6hra N49fR2iKlệnh –N49fR2iK N49fR2iKtiếp Zi6DXe6htục theTfano dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.