You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm KrKeznnay làyM9pJD mGbsQgoột n84gày yM9pJDđẹp trờGbsQgoi. Ca84t GbsQgomở toanyM9pJDg cyM9pJDửa sổ84 GbsQgođón KrKeznnhững GbsQgotia nắng84 mù84a thu vKrKeznàng yM9pJD nhyM9pJDư mậtyM9pJD GbsQgoong vàGbsQgo GbsQgophóng t84ầm mắtKrKezn rKrKezna 84xa. CửKrKezna syM9pJDổ phGbsQgoòng C84at trông84 KrKeznra một cGbsQgoon đườngGbsQgo haKrKezni byM9pJDên cKrKeznỏ mọcyM9pJD lyM9pJDún GbsQgophún KrKeznkhông hàngKrKezn lối.GbsQgo KrKeznnhững dyM9pJDãy GbsQgonhà chen chyM9pJDúc nGbsQgohau trônKrKezng nyM9pJDhư đànyM9pJD GbsQgolợn 84con đủKrKezn mọGbsQgoi mKrKeznàu sắKrKeznc vớiKrKezn đủGbsQgo cá84c kiể84u GbsQgokiến trúc tạKrKeznp nhKrKeznam. Ca84t hítyM9pJD că84ng vàoyM9pJD phổi84 KrKeznkhông khíKrKezn troyM9pJDng lànhyM9pJD mátKrKezn mẻyM9pJD bKrKeznuổi sang rồKrKezni c84ô đe84o cyM9pJDhiếc túiGbsQgo khKrKeznông đáyKrKezn nhỏ84 84bằng GbsQgobàn t84ay vàGbsQgoo byM9pJDên hônGbsQgog 84và nhanh nhẹyM9pJDn GbsQgoxuống nhà.

84Ngôi yM9pJDnhà củ84a gi84a yM9pJDđình 84cô nhKrKeznỏ hơnyM9pJD rấGbsQgot nhGbsQgoiều 84so vớiGbsQgo cácyM9pJD nhàKrKezn hGbsQgoàng xóyM9pJDm nhưng cũngyM9pJD tiKrKeznện nGbsQgoghi KrKeznvà thoảiKrKezn mKrKeznái. CaGbsQgot điGbsQgo vGbsQgoào b84ếp, hôn84 lên84 má84i t84óc đỏ84 rự84c r84ỡ của myM9pJDẹ yM9pJDcô, GbsQgobà KrKeznLuss m84ỉm cười:

- yM9pJD GbsQgo KrKezn KrKezn yM9pJD yM9pJD GbsQgo GbsQgo 84chào KrKezncon yêu.

GbsQgoBà yM9pJDlà KrKeznmột phụKrKezn KrKeznnữ xiGbsQgonh GbsQgođẹp, quKrKeznyến rKrKeznũ vàyM9pJD GbsQgoCat lyM9pJDuôn thyM9pJDầm tiếKrKeznc nuốyM9pJDi vìGbsQgo côGbsQgo chẳng giống84 m84ẹ mKrKeznột GbsQgochút nàoGbsQgo, GbsQgotừ cáyM9pJDi mũyM9pJDi đyM9pJDến khuôyM9pJDn GbsQgomặt 84và má84i tyM9pJDóc, GbsQgotất cả đềuGbsQgo 84thừa hưởngKrKezn t84ừ ngưGbsQgoời yM9pJDcha. 84Thật yM9pJDlà cyM9pJDhán, 84tóc KrKezncha KrKezncô yM9pJDlại myM9pJDàu KrKeznđen. CayM9pJDt luôn cảyM9pJDm thấKrKezny GbsQgomình giyM9pJDống KrKeznmột GbsQgocon yM9pJDquạ bênKrKezn cGbsQgoạnh mKrKeznẹ vKrKeznà cảyM9pJD GbsQgoở trGbsQgoường họ84c nữa, giữa84 mộtKrKezn r84ừng tyM9pJDóc vàyM9pJDng 84và nâuGbsQgo. CyM9pJDat rúyM9pJDt câGbsQgoy đũaGbsQgo phéyM9pJDp bónyM9pJDg nhoá84ng vìGbsQgo mớiKrKezn được yM9pJDlau chùiKrKezn rGbsQgoa GbsQgovà lùGbsQgoa đĩaKrKezn tKrKeznrong GbsQgotủ ryM9pJDa 84bàn ăn84. NhữKrKeznng chiGbsQgoếc đĩGbsQgoa sKrKeznứ tráng meKrKeznn yM9pJDxanh xiyM9pJDnh xắn84 nốiKrKezn đuôiyM9pJD nhaGbsQgou ba84y 84ra làKrKeznm CaKrKeznt lKrKezniên tưởngyM9pJD tớKrKezni lũyM9pJD coyM9pJDn gái 84chạy 84theo L84ui FraGbsQgonk. KrKezn CaKrKeznt tựyM9pJD cưyM9pJDời mì84nh GbsQgotrong KrKeznkhi GbsQgoba cô84 hố84i hảGbsQgo đyM9pJDi xuống 84hôn tKrKeznóc Ca84t vGbsQgoà ngKrKeznồi xuống:

84 - 84 KrKezn yM9pJD GbsQgo 84 84 yM9pJD KrKezn ôi…KrKezn b84a KrKeznsắp m84uộn m84ất rồi.

Cat ryM9pJDót caGbsQgofé cGbsQgoho cGbsQgoha rồi84 gyM9pJDiúp mẹyM9pJD byM9pJDê nGbsQgoồi GbsQgocháo khỏGbsQgoi bếp84 lGbsQgoò. HayM9pJDi đ84ứa KrKeznem song s84inh của84 GbsQgoCat yM9pJDchạy KrKeznù xGbsQgouống chíyM9pJD choGbsQgoé tran84h yM9pJDcãi nhaGbsQgou vGbsQgoề mGbsQgoấy mónyM9pJD đồGbsQgo chơi KrKeznchúng đyM9pJDược GbsQgotặng troGbsQgong sin84h nhậGbsQgot vừayM9pJD rồi.yM9pJD Ma84rk v84à JKrKeznose yM9pJDluôn lKrKeznàm CaKrKeznt mệt mỏiyM9pJD v84ì mọiyM9pJD thứ84. ChúngKrKezn 84nói q84uá nhiều,KrKezn h84ỏi GbsQgoquá nhiềuyM9pJD, 84luôn luônGbsQgo khôKrKeznng đạt điểGbsQgom tốiyM9pJD đaGbsQgo ởyM9pJD trườngGbsQgo vyM9pJDà rất84 hGbsQgoam chơKrKezni. H84ừ. KrKeznCat 84uống hếtGbsQgo cốc84 sKrKeznữa, 84ăn vài láyM9pJDt bKrKeznánh mì84 yM9pJDrồi yM9pJDchào yM9pJDba m84ẹ vàGbsQgo GbsQgora yM9pJDkhỏi nhGbsQgoà. ThờKrKezni tKrKezniết tyM9pJDhật tuyệt-dùKrKezn chỉ lKrKeznà yM9pJDnhân tạo.84 C84at sắpyM9pJD mừGbsQgong s84inh nhậtKrKezn lầnGbsQgo tGbsQgohứ 1845 cKrKeznủa myM9pJDình vàyM9pJD KrKeznhôm nayM9pJDy là ngàGbsQgoy kyM9pJDhai 84giảng. tyM9pJDrở lạiyM9pJD trườnGbsQgog syM9pJDau mộyM9pJDt mùa84 hèyM9pJD bận84 rộnGbsQgo cyM9pJDô thấyM9pJDy yM9pJDthời gian d84ường nhKrKeznư tryM9pJDôi qyM9pJDuá nhGbsQgoanh. MớGbsQgoi GbsQgohôm nàyM9pJDo CaKrKeznt cKrKeznòn nhỏGbsQgo x84íu, 84bỡ ngỡyM9pJD bướyM9pJDc chân v84ào trườnGbsQgog GbsQgomà chỉyM9pJD saGbsQgou mấyKrKezn GbsQgomùa h84è, năGbsQgom GbsQgonay đãGbsQgo 84là KrKeznnăm cuối84 KrKezncấp. CKrKeznat đẩy GbsQgochiếc váKrKeznn tKrKeznrượt 84dưới ch84ân k84hiến nóyM9pJD chảyM9pJDy v84ù vùGbsQgo 84trên GbsQgovỉa 84hè vàKrKezn KrKeznnhìn theo chiếcGbsQgo mKrKeznui trầyM9pJDn bónyM9pJDg lộKrKeznn hiệyM9pJDu KrKeznGreen cyM9pJDủa 84Bacbara m84à yM9pJDthầm gheGbsQgon tị,GbsQgo không yM9pJDbiết đếGbsQgon GbsQgokhi nyM9pJDào CGbsQgoat mKrKeznới có84 mộKrKeznt chiếyM9pJDc như84 t84hế. Bacbar84a là84 hyM9pJDot girl GbsQgocủa trườngGbsQgo, bGbsQgoa m84ẹ yM9pJDcô t84a già84u KrKezncó, côyM9pJD tKrKezna xyM9pJDinh đẹyM9pJDp vKrKeznà luKrKeznôn 84là tâmKrKezn KrKeznđiểm của mọi84 sự84 ch84ú ýKrKezn. CaKrKeznt 84thì khôngGbsQgo đượcyM9pJD nh84ư v84ậy. c84ô GbsQgocao KrKeznhơn chiều84 ca84o tyM9pJDrung bình của84 bọyM9pJDn coGbsQgon gáiyM9pJD vGbsQgoà chKrKeznẳng 84có yM9pJDgì đặcKrKezn biệKrKeznt 84trừ máGbsQgoi tKrKeznóc đenKrKezn nKrKeznhư lôngKrKezn quạ. KrKeznCat cũng84 chẳyM9pJDng hiể84u sa84o AGbsQgolex vàKrKezn Jac84k lạiKrKezn l84àm b84ạn vớiyM9pJD m84ột ngườiyM9pJD 84như cô. KrKeznCô 84luôn cyM9pJDhìm nghỉm84, chyM9pJDỉ là84 nhyM9pJDân vKrKeznật ph84ụ troyM9pJDng cáGbsQgoc vyM9pJDở kịch,yM9pJD cyM9pJDhỉ tKrKeznham gia chyM9pJDạy tiếpyM9pJD sứGbsQgoc GbsQgotrong hộiyM9pJD thyM9pJDao, chGbsQgoỉ đyM9pJDệm đà84n cGbsQgoho JaKrKeznck hGbsQgoát tronGbsQgog nhữngKrKezn buổi trìnGbsQgoh diễnGbsQgo âmyM9pJD nhạcGbsQgo v84à lyM9pJDuôn b84ị l84oại tronyM9pJDg cKrKeznác mGbsQgoôn thể84 t84hao vìKrKezn yM9pJDchơi quá dở.

ĐẩyM9pJDy vánKrKezn trượtyM9pJD mộtyM9pJD cáiyM9pJD thGbsQgoật 84mạnh, CaKrKeznt nhả84y vọtGbsQgo lGbsQgoên 845 yM9pJDbậc than84g và84 lướyM9pJDt vào sâKrKeznn trường.yM9pJD ngôi84 tyM9pJDrường xyM9pJDinh đẹpyM9pJD củyM9pJDa côGbsQgo nằ84m t84rên KrKeznmột quảGbsQgo đồiyM9pJD 84hiên ngang nhyM9pJDư mộKrKeznt dũngKrKezn sĩ.84 GbsQgoCat gậyM9pJDt đầuKrKezn cGbsQgohào KrKeznJohn HayM9pJDnson yM9pJDkhi cậGbsQgou tGbsQgoa n84góc đầuKrKezn lên khỏiyM9pJD bãiKrKezn cỏyM9pJD vyM9pJDà vẫ84y CatGbsQgo, JoyM9pJDhn l84à mộtKrKezn tGbsQgohiên KrKezntài hộiKrKezn hoyM9pJDạ. Nhữn84g tyM9pJDác phẩm KrKezncủa 84cậu tGbsQgoa luGbsQgoôn chỉGbsQgo yM9pJDđứng yM9pJDsau yM9pJDmột hoạ84 84sĩ GbsQgochuyên ngyM9pJDhiệp d84uy nKrKeznhất myM9pJDà nếu CayM9pJDt GbsQgonhớ khyM9pJDông n84hầm là84 84Rafaenl Golias.

GbsQgo - 84 GbsQgo 84 yM9pJD KrKezn yM9pJD yM9pJD 84 C84at !

KrKezn Alex yM9pJDvẫy CaKrKeznt khyM9pJDi yM9pJDcô lướ84t tới.84 CyM9pJDat KrKeznmỉm cưKrKeznời KrKeznhất ványM9pJD trượtGbsQgo l84ên tayM9pJDy rồiGbsQgo dừng 84lại đợiGbsQgo KrKeznAlex. CôKrKezn KrKeznnàng h84ôm n84ay lộnyM9pJDg l84ẫy vớiKrKezn cyM9pJDhiếc váyGbsQgo xếpGbsQgo KrKeznli hồng84 tuyệt hảGbsQgoo vKrKeznà 84áo bóGbsQgo tGbsQgorắng cKrKeznó 84hở byM9pJDụng chyM9pJDút chKrKeznút. AleyM9pJDx cười84 rấtyM9pJD tươi:

84- 84 yM9pJD KrKezn GbsQgo 84 GbsQgo yM9pJD 84 ngh84ỉ h84è v84ui khKrKeznông? HKrKeznay KrKezncậu lạiGbsQgo cGbsQgohúi mũi84 ởyM9pJD yM9pJDnhà vớiGbsQgo đốnGbsQgog cKrKeznhai lọ?

GbsQgo - KrKezn yM9pJD KrKezn yM9pJD 84 GbsQgo 84 yM9pJD uhGbsQgo, mìyM9pJDnh chẳngyM9pJD đyM9pJDi đâu84 cảGbsQgo, cKrKeznhỉ KrKeznở nhGbsQgoà 84thôi, còyM9pJDn cậKrKeznu? kKrKeznì ng84hỉ tyM9pJDuyệt chứ?

GbsQgo - 84 KrKezn GbsQgo KrKezn KrKezn KrKezn 84 KrKezn 84Tuyệt yM9pJD– AyM9pJDlex n84ghiêng đầuyM9pJD –GbsQgo KrKeznở Ha84waii tKrKeznhời t84iết rấGbsQgot đyM9pJDẹp, rất84 KrKezntiếc là84 khôyM9pJDng có84 cậu.

KrKezn Alex bắyM9pJDt đầKrKeznu KrKeznkể vềyM9pJD k84ì ng84hỉ yM9pJDdài ngàyM9pJDy của84 cyM9pJDô ấyKrKezn tronKrKezng kyM9pJDhi KrKeznhọ đyM9pJDi tới84 GbsQgotủ chứa đKrKeznồ. C84at liếc84 quKrKezna dãy84 yM9pJDkế bêGbsQgon vGbsQgoà dườngGbsQgo nyM9pJDhư khô84ng nyM9pJDghe yM9pJDAlex k84ể nữKrKezna khi côyM9pJD trôngKrKezn th84ấy LGbsQgoui GbsQgoFrank. KrKeznCả mù84a GbsQgohè Ca84t kKrKeznhông gặ84p 84Lui, dườnKrKezng nh84ư cGbsQgoậu GbsQgota cao hơnGbsQgo mộKrKeznt chút84 vGbsQgoà yM9pJDlàn 84gia cyM9pJDó hơiKrKezn sạKrKeznm dGbsQgoi 84chút đỉnhyM9pJD yM9pJDnhưng trKrKeznông LyM9pJDui vẫKrKeznn rất đẹpGbsQgo trai.

yM9pJD - GbsQgo GbsQgo 84 KrKezn 84 GbsQgo KrKezn KrKezn GbsQgo…thế làKrKezn mìnKrKeznh ngKrKeznã GbsQgonhào xuốn84g KrKezntừ váGbsQgoch đáGbsQgo, mGbsQgoay KrKeznmà bKrKezna GbsQgotrông thấKrKezny nên yếyM9pJDm bùyM9pJDa làmKrKezn mìnhKrKezn nhẹKrKezn hẫng84 đKrKezni v84à rớtGbsQgo GbsQgoxuống nKrKeznước nhGbsQgoẹ hều84. –84 GbsQgoAlex yM9pJDcười khoái chí.

yM9pJD- yM9pJD 84 84 84 84 KrKezn GbsQgo yM9pJD TuyM9pJDyệt .

Cat trả84 lờiyM9pJD bă84ng quơyM9pJD yM9pJDvà KrKezncô bKrKeznị yM9pJDai yM9pJDđó nh84ào tớ84i GbsQgoôm yM9pJDchầm lấy:

KrKezn- GbsQgo GbsQgo 84 KrKezn yM9pJD 84 KrKezn yM9pJD nhớyM9pJD cGbsQgoậu quá.

Jack kêuyM9pJD lênGbsQgo bằng84 giọng84 ỉGbsQgo ôiyM9pJD l84àm CGbsQgoat bGbsQgoật cườiyM9pJD. Jac84k quaGbsQgoy s84ang ômyM9pJD AleGbsQgox :

yM9pJD - KrKezn 84 yM9pJD yM9pJD yM9pJD GbsQgo yM9pJD 84 khônyM9pJDg cyM9pJDó hKrKeznai người84 yM9pJDmùa h84è cháGbsQgon lắm.yM9pJD myM9pJDình chyM9pJDẳng b84iết lGbsQgoàm gyM9pJDì nữa.

- KrKezn 84 KrKezn yM9pJD KrKezn 84 GbsQgo 84 cyM9pJDậu lạyM9pJDi yM9pJDcao KrKeznthêm đấyKrKezn ah?

KrKeznAlex nhăn84 mặGbsQgot, cKrKeznòn KrKeznJack thìyM9pJD KrKeznnhe răngyM9pJD cưGbsQgoời. cậuGbsQgo chàngGbsQgo nàyKrKezn luô84n 84đựơc yyM9pJDêu thích 84vì tínhKrKezn hàiKrKezn hướGbsQgoc, giọngKrKezn yM9pJDca ngọtKrKezn 84ngào KrKeznvà nụ84 cườiyM9pJD KrKeznquyến yM9pJDrũ. GbsQgoCó cảyM9pJD đống co84n gáyM9pJDi KrKeznmuốn yM9pJDcặp k84è với84 J84ack nhKrKeznưng dườngyM9pJD nhưyM9pJD JaKrKeznck kyM9pJDhông hứngKrKezn tGbsQgohú với h84ọ lắmGbsQgo, kểGbsQgo cảGbsQgo với84 Bacbara.

GbsQgo - yM9pJD GbsQgo KrKezn GbsQgo KrKezn KrKezn 84 KrKezn KrKeznchào Lui.

KrKeznBacbara lGbsQgoả lướGbsQgot GbsQgođi t84ới 84tủ yM9pJDđể đ84ồ củayM9pJD GbsQgoLui vớiGbsQgo mộGbsQgot nụGbsQgo yM9pJDcười dễGbsQgo 84thương nhấtKrKezn mà GbsQgocô tKrKezna c84ó tKrKeznhể nặnKrKezn 84ra. 84Cô tyM9pJDa GbsQgothiêng thật,yM9pJD vừKrKezna nhắcyM9pJD GbsQgođã tớiGbsQgo lyM9pJDiền. JaGbsQgock kéo cảGbsQgo CGbsQgoat 84và AlyM9pJDex 84vào lớKrKeznp mGbsQgoà vầnyM9pJD nyM9pJDói lyM9pJDiến t84hoắng vKrKeznề GbsQgokì nghKrKeznỉ thGbsQgoú vịKrKezn cGbsQgoủa mình ởKrKezn MehicoGbsQgo. CaGbsQgot liếcKrKezn vyM9pJDề phKrKeznía 84sau yM9pJDvà mỉGbsQgom cười84, LyM9pJDui đangGbsQgo KrKeznnói cyM9pJDhuyện với BacbaKrKeznra mộtKrKezn cácyM9pJDh lạyM9pJDnh lùnKrKezng, 84cậu tyM9pJDa vGbsQgoẫn thế.

KrKezn Cat đâm84 sầGbsQgom RadGbsQgoic BrunoyM9pJD, 84một GbsQgogã họ84c cùnGbsQgog KrKeznlớp myM9pJDà KrKeznCat khôngGbsQgo yM9pJDưa tẹoyM9pJD nàoGbsQgo. Hắn rấtKrKezn KrKeznnóng nảy84, cộKrKeznc cyM9pJDằn mKrKeznặc dùyM9pJD KrKezncó bềKrKezn ngoàiKrKezn 84na ná84 84một ngườ84i aKrKeznnh KrKezndễ thương mKrKeznà CaGbsQgot KrKezntừng chKrKeznơi yM9pJDcùng hồi84 nhGbsQgoỏ. CGbsQgohà, cKrKeznon ngườiyM9pJD KrKeznmà, chKrKeznỉ cGbsQgoó t84hể giống nKrKeznhau cGbsQgohút chúKrKeznt 84về bềyM9pJD n84goài thôi.

GbsQgo 84 GbsQgo 84 84 yM9pJD- GbsQgođi kiểuKrKezn GbsQgogì thyM9pJDế? MắtyM9pJD đểKrKezn ở84 yM9pJDnhà àh?

RyM9pJDadic gắGbsQgot. LGbsQgoui chép84 miGbsQgoệng sayM9pJDu lưnKrKezng 84Cat :

GbsQgo - yM9pJD 84 GbsQgo GbsQgo KrKezn yM9pJD yM9pJD yM9pJD trá84nh rKrKezna BrunGbsQgoo, địnyM9pJDh thGbsQgou phíGbsQgo KrKeznvào cyM9pJDửa hả?

Radi84c nGbsQgohìn Lu84i vKrKeznới GbsQgoánh mắtGbsQgo căGbsQgom ghéKrKeznt yM9pJDnhưng cũn84g lácGbsQgoh qyM9pJDua mộKrKeznt bêyM9pJDn tráGbsQgonh đường yM9pJDcho LuKrKezni vìyM9pJD tGbsQgohấy KrKeznBacbara GbsQgođi cùnGbsQgog. TKrKeznrong KrKezn1 thờiGbsQgo yM9pJDgian yM9pJDdài, yM9pJDRadic được mọi84 nyM9pJDgười đồnGbsQgo r84ằng lGbsQgoà vệ84 yM9pJDsĩ KrKezncủa BacbayM9pJDra. Chẳ84ng yM9pJDcần 84quan sáKrKeznt C84at yM9pJDcũng biết điề84u đóyM9pJD. RadyM9pJDic li84a áKrKeznnh mắtGbsQgo h84ình viêKrKeznn đạKrKeznn 84sang kKrKeznhó chịyM9pJDu nKrKeznhìn chiếc84 áo 84Cat đanyM9pJDg mặcGbsQgo lKrKeznẩm bẩm:

GbsQgo- KrKezn GbsQgo GbsQgo GbsQgo yM9pJD yM9pJD 84 84 áKrKezno vKrKeznới cKrKeznhả q84uần, GbsQgođồ yM9pJDsậy khô.

R84ồi cậu84 KrKeznta yM9pJDvào lớGbsQgop. Ca84t thởKrKezn dàiGbsQgo, yM9pJDlần nàoyM9pJD GbsQgocô mặcKrKezn cáGbsQgoi 84áo KrKeznnày RyM9pJDadic cũGbsQgong lẩm bẩmyM9pJD. đúyM9pJDng 84là áo84 bóKrKezn kKrKeznhông hợKrKeznp KrKeznvới KrKeznngười Ca84t tẹoKrKezn 84nào. CôGbsQgo….không hấyM9pJDp dẫn gì84 cả.

KrKeznCat vàGbsQgoo 84lớp, ngồi84 xuốngyM9pJD bGbsQgoàn 84của mìKrKeznnh vyM9pJDà nhGbsQgoìn xuốGbsQgong byM9pJDộ nyM9pJDgực củayM9pJD yM9pJDmình. NyM9pJDó cũng cGbsQgohẳng phảiKrKezn làyM9pJD yM9pJDnhỏ nhyM9pJDắn gì,yM9pJD cũKrKeznng t84o nhưKrKezn mọiKrKezn đứaGbsQgo co84n gá84i kh84ác đấGbsQgoy chứ. CyM9pJDó KrKeznđiều vìGbsQgo CaGbsQgot caKrKezno quKrKezná nênGbsQgo trôn84g giốngyM9pJD cyM9pJDây 84sậy chăngGbsQgo? CaKrKeznt kháGbsQgo GbsQgomặc cảm yM9pJDvề bảnKrKezn thânyM9pJD mì84nh. GiGbsQgoa đKrKeznình cKrKeznô cũKrKeznng GbsQgochẳng kháKrKezn giảGbsQgo gyM9pJDì. GbsQgoBa mẹ84 tGbsQgohường phải KrKeznđi làm84 cyM9pJDa đêGbsQgom đểKrKezn 84lo c84ho GbsQgo3 KrKeznchị GbsQgoem cô.GbsQgo GbsQgoCat kGbsQgoo yM9pJDcó KrKeznquần áGbsQgoo xịn,KrKezn KrKezncũng không yM9pJDcó đồ84 nữ84 tranKrKezng đắtGbsQgo tiềyM9pJDn, vyM9pJDì thếGbsQgo cô84 tKrKeznự làmKrKezn lấyGbsQgo mộtKrKezn KrKeznsố nữGbsQgo tranGbsQgog nhờKrKezn xưởng yM9pJDrèn 84mi nyM9pJDi màKrKezn KrKeznba GbsQgocô tặn84g hồi84 84sinh nh84ật lầnGbsQgo tGbsQgohứ KrKezn8. đKrKeznôi k84hi CKrKeznat cũ84ng thấy buKrKeznồn, cKrKeznô cũn84g là84 mộtKrKezn thiế84u nyM9pJDữ mớiyM9pJD lớnyM9pJD, cũn84g cGbsQgoó 84tình cảyM9pJDm vàGbsQgo GbsQgonhững ước mơ,KrKezn nhưKrKeznng ….KrKezn KrKeznCat nGbsQgohìn Lui84. LuGbsQgoi đanyM9pJDg đọcGbsQgo myM9pJDột 84cuốn sổKrKezn coKrKeznn màyM9pJD nế84u CaKrKeznt không nKrKeznhầm thì84 làGbsQgo nGbsQgohưng GbsQgogi GbsQgochép yM9pJDcủa cậu84 ấyGbsQgo vềGbsQgo côngKrKezn vyM9pJDiệc ởGbsQgo cGbsQgoông t84i cGbsQgoon của tKrKeznập GbsQgođoàn FrKrKeznank. yM9pJDGia đìKrKeznnh LuyM9pJDi yM9pJDrất c84ó thếGbsQgo lực.yM9pJD bGbsQgoa cKrKeznậu ấKrKezny lGbsQgoà chGbsQgoủ tị84ch tập đoyM9pJDàn FranyM9pJDk GbsQgo– tyM9pJDập đo84àn KrKeznlớn nhấ84t “miGbsQgoền tây”KrKezn còyM9pJDn L84ui thìyM9pJD vKrKeznừa đẹp84 tKrKeznrai vừa họ84c giỏi....

KrKeznchào cGbsQgoác em.

GyM9pJDiáo sGbsQgoư Vill84ar vàGbsQgoo lớpGbsQgo, byM9pJDà đ84ể 84cặp xuống84 bàKrKeznn ryM9pJDồi 84nhìn hếtyM9pJD mộ84t GbsQgolượt yM9pJDhọc tryM9pJDò củaKrKezn mKrKeznình và84 hỏi:

- yM9pJD yM9pJD 84 GbsQgo 84 GbsQgo yM9pJD GbsQgo cá84c yM9pJDem ngh84ỉ KrKeznhè vyM9pJDui chứ?

GbsQgo - GbsQgo 84 GbsQgo KrKezn GbsQgo GbsQgo 84 yM9pJD VKrKeznui ạ.

CảGbsQgo GbsQgolớp bắyM9pJDt đầuyM9pJD xônKrKezn yM9pJDxao lêyM9pJDn. RemyM9pJDus chồyM9pJDm qGbsQgoua bànyM9pJD KrKeznnói chuyệnGbsQgo vKrKeznới Pet84er vyM9pJDà cả ha84i cườKrKezni tyM9pJDí KrKezntởn vớiKrKezn KrKeznnhau. 84Giáo sưyM9pJD ViyM9pJDllar nóKrKezni 84với vẻGbsQgo 84mặt hyM9pJDài lòng:

GbsQgo - KrKezn 84 KrKezn 84 GbsQgo 84 KrKezn KrKezn nào,GbsQgo cảyM9pJD lớGbsQgop nộ84p yM9pJDbài tậpyM9pJD KrKeznhè đi.

yM9pJD - KrKezn yM9pJD yM9pJD yM9pJD 84 KrKezn GbsQgo GbsQgo Ôi………

yM9pJD Lớp họcyM9pJD ồKrKezn lêyM9pJDn thấtKrKezn vGbsQgoọng. Ca84t biết84 cGbsQgoòn rấGbsQgot nhiềuGbsQgo ngườiyM9pJD GbsQgochưa KrKeznlàm x84ong bàyM9pJDi tập, vKrKezní d84ụ nh84ư JayM9pJDck chẳ84ng hạn.KrKezn CKrKeznat GbsQgomỉm cườyM9pJDi KrKeznkhi thấy84 GbsQgovẻ GbsQgokhổ sKrKeznở 84của Jack. BacbarKrKezna nGbsQgoói v84ới g84iọng nịyM9pJDnh nọtGbsQgo :

- GbsQgo GbsQgo yM9pJD yM9pJD yM9pJD yM9pJD GbsQgo GbsQgo 84thưa cKrKeznô, co84n cGbsQgoòn một84 chúyM9pJDt 84nữa yM9pJDchưa xongyM9pJD, co84n KrKezncó thyM9pJDể GbsQgonộp GbsQgosau đưGbsQgoợc KrKeznkhông ạ?

KrKezn - 84 KrKezn GbsQgo yM9pJD KrKezn yM9pJD KrKezn 84 KrKeznKo được.

yM9pJD Giáo KrKeznsư VillGbsQgoar mỉGbsQgom cKrKeznười nhGbsQgoã nhặnKrKezn nhưnKrKezng ánhyM9pJD mGbsQgoắt bGbsQgoà á84nh lênKrKezn sGbsQgoự nyM9pJDghiêm khắc vKrKeznà đyM9pJDố aGbsQgoi giámKrKezn GbsQgonài nỉ84 84thêm m84ột GbsQgolời nàKrKezno GbsQgokhi đãKrKezn KrKeznbị bàKrKezn nh84ìn GbsQgonhư vậKrKezny. CKrKeznat thích điểKrKeznm nàyM9pJDy củKrKezna byM9pJDà. 84Cô lấKrKezny cuốnGbsQgo vở84 KrKeznlàm bKrKeznài tậpGbsQgo vềKrKezn nhà84 KrKeznra 84và đểyM9pJD lKrKeznên đầu b84àn tro84ng kGbsQgohi ng84he loKrKeznáng KrKeznthoáng AKrKeznlex càuyM9pJD nhyM9pJDàu vớiKrKezn JacyM9pJDk KrKeznvề sựKrKezn lưyM9pJDời biếng củayM9pJD cậuKrKezn chàyM9pJDng. 84Jack lẩm84 bẩm:

GbsQgo - 84 yM9pJD KrKezn yM9pJD 84 84 GbsQgo GbsQgo biyM9pJDết thếKrKezn myM9pJDình đãyM9pJD c84óp bàGbsQgoi CaKrKeznt 84lúc yM9pJDnãy rồi.

GbsQgogiáo sưyM9pJD Vill84ar kyM9pJDhua đũayM9pJD phé84p bằng84 mộyM9pJDt độ84ng tGbsQgoác duyM9pJDyên dángGbsQgo lùyM9pJDa hế84t nhữyM9pJDng cuốn vGbsQgoở lêKrKeznn bàKrKeznn gGbsQgoiáo GbsQgoviên vàyM9pJD 84nói vớiyM9pJD LGbsQgoui bằ84ng 84một giọ84ng trìuGbsQgo mến:

KrKezn - GbsQgo KrKezn yM9pJD 84 GbsQgo GbsQgo 84 KrKezn LuyM9pJDi, saGbsQgou giGbsQgoờ yM9pJDhọc yM9pJDcon đe84m chồnGbsQgog vyM9pJDở xGbsQgouống KrKeznphòng giáoGbsQgo v84iên KrKezncho yM9pJDcô nhé.

Lui vâng84 n84goan ngoãn84 84và mỉGbsQgom cườGbsQgoi. GbsQgomột KrKeznnụ cườiKrKezn c84ó thểKrKezn KrKeznquật nKrKezngã bấKrKeznt cứyM9pJD đứa 84con gáyM9pJDi nàoKrKezn- đấ84y lGbsQgoà Ca84t GbsQgonghi thế.KrKezn NhyM9pJDưng rõGbsQgo ràn84g lyM9pJDà 84giáo yM9pJDsư ngGbsQgoọt nyM9pJDgào với 84Lui 84hơn hyM9pJDết thảyM9pJDy, cũnyM9pJDg mộ84t phầKrKeznn GbsQgovì đ84iểm 84bùa chyM9pJDú củayM9pJD LuyM9pJDi cGbsQgoao nhấtyM9pJD trường.

84 - 84 84 GbsQgo GbsQgo GbsQgo GbsQgo 84 84 nàoKrKezn cáyM9pJDc KrKeznem, s84ách yM9pJDbùa chú84 cyM9pJDăn bảnGbsQgo lớKrKeznp3, 84“bùa tốn84g tiễn”.

CKrKeznat yM9pJDchúi mũyM9pJDi và84o sáyM9pJDch KrKezntrong KrKeznkhi giKrKeznáo yM9pJDsư VGbsQgoillar phyM9pJDát chuộKrKeznt chGbsQgoo học84 sinGbsQgoh. Con chuộyM9pJDt củyM9pJDa C84at nGbsQgohỏ xí84u v84à yM9pJDngay 84khi vGbsQgoừa đKrKeznáp xu84ống 84bàn, yM9pJDnó mo84n myM9pJDen bòGbsQgo đến gKrKeznặm chiếyM9pJDc bGbsQgoút chGbsQgoì củaKrKezn CatGbsQgo. GbsQgoThật làGbsQgo mGbsQgoột buổyM9pJDi yM9pJDhọc giKrKeznan nKrKeznan 84khi GbsQgomà Misa, bạnyM9pJD thyM9pJDân c84ủa BacbGbsQgoara yM9pJDlàm n84ổ tuKrKeznng KrKezncon chuộKrKeznt củaKrKezn cô84 tyM9pJDa KrKeznkhiến GbsQgophân nửa KrKeznlớp bGbsQgoị dính84 bẩnGbsQgo vàKrKezno áyM9pJDo. CuốiyM9pJD giờyM9pJD 84học, yM9pJDchỉ 84có mỗiGbsQgo L84ui lyM9pJDà tyM9pJDhành côngKrKezn trong việcGbsQgo đư84a GbsQgocon yM9pJDchuột nhỏKrKezn tryM9pJDở lạiGbsQgo lGbsQgoồng trênKrKezn bàn84 84giáo yM9pJDviên, nhữn84g người c84òn lạKrKezni đKrKeznều b84ó KrKezntay. KrKeznChuông yM9pJDreo hếtyM9pJD tiyM9pJDết, giáyM9pJDo sưyM9pJD VillaKrKeznr r84a kyM9pJDhỏi lớp s84au k84hi ch84o mGbsQgoột đyM9pJDống bàiKrKezn 84tập vềKrKezn nhàKrKezn. Ca84t đangyM9pJD lyM9pJDoay hKrKeznoay 84bỏ sKrKeznách vở84 vào 84túi khônGbsQgog đáyGbsQgo GbsQgothì BacbGbsQgoara nó84i tKrKezno myM9pJDột cácKrKeznh há84ch dịch:

GbsQgo- KrKezn yM9pJD yM9pJD yM9pJD GbsQgo KrKezn yM9pJD GbsQgo Lus84s, tKrKeznrực nhậtGbsQgo cGbsQgoho Radic.

CKrKeznat gậKrKeznt đKrKeznầu yM9pJDvà liếcyM9pJD 84Radic, c84ậu t84a GbsQgođang GbsQgonhìn BacbaKrKeznra mKrKeznột cKrKeznách miễGbsQgon cưỡng, cKrKeznó lKrKeznẽ bởi84 vì84 BGbsQgoacbara c84ứ quấnyM9pJD lấyGbsQgo LuKrKezni. CayM9pJDt 84 khônGbsQgog n84ghĩ lyM9pJDà RaGbsQgodic thícGbsQgoh Bacbara nhưGbsQgong cáGbsQgoi nhìnKrKezn kia…

Cat khKrKeznông biếtGbsQgo yM9pJDmà yM9pJDcô cũngGbsQgo kKrKeznhông 84cần biếtKrKezn. chKrKezna côGbsQgo làyM9pJDm vGbsQgoiệc ch84o yM9pJDcông GbsQgoti nhà RosKrKeznanta nêKrKeznn cyM9pJDô yM9pJDluôn pGbsQgohải nghyM9pJDe lờ84i BaGbsQgocbara GbsQgonếu k84hông c84ô yM9pJDta sẽGbsQgo tGbsQgoon hót vớiyM9pJD GbsQgocha cô84 tKrKezna vyM9pJDà 84đuổi việc84 GbsQgoba Ca84t. 84Alex yM9pJDvà JaKrKeznck khGbsQgoông tGbsQgohích yM9pJDCat b84ị KrKeznsai khiến GbsQgonhưng hyM9pJDọ cũ84ng chẳyM9pJDng làmGbsQgo gKrKeznì đưKrKeznợc nyM9pJDgoài KrKeznviệc yM9pJDlấy phầnyM9pJD ăn84 hộ84 CaGbsQgot. Alex càu84 nh84àu kh84i đKrKezni nganGbsQgog qu84a Cat:

- yM9pJD KrKezn 84 KrKezn yM9pJD GbsQgo yM9pJD GbsQgo nhaGbsQgonh nhé,GbsQgo mìnhyM9pJD KrKeznsẽ GbsQgođổ nướGbsQgoc sốtyM9pJD cGbsQgoà cKrKeznhua lêKrKeznn đKrKeznầu coyM9pJDn quỷyM9pJD cáiKrKezn đó.

- 84 KrKezn 84 KrKezn GbsQgo GbsQgo KrKezn yM9pJD LGbsQgoàm 84ơn đKrKezni, Alex.

Cat 84cười nh84ư m84ếu, AleyM9pJDx thởGbsQgo dàiGbsQgo GbsQgovà lyM9pJDôi yM9pJDJack thGbsQgoeo. CaGbsQgot lùaKrKezn cGbsQgohổi yM9pJDvà gGbsQgohẻ lau rKrKezna kyM9pJDhỏi tKrKeznủ đểKrKezn KrKeznchổi GbsQgovà vKrKeznung yM9pJDvẩy đũaGbsQgo pKrKeznhép điKrKeznều khiểKrKeznn c84ho ch84úng lyM9pJDau KrKeznbảng, lau GbsQgobàn KrKeznghế vKrKeznà nhữnyM9pJDg chỗ84 dơGbsQgo 84mà lũGbsQgo chuộtGbsQgo gâKrKezny rGbsQgoa. HọcGbsQgo GbsQgosinh lầnyM9pJD lượt84 84ra khỏi GbsQgolớp hếyM9pJDt, trGbsQgoong lớKrKeznp chỉGbsQgo còKrKeznn KrKeznlại L84ui vGbsQgoà CGbsQgoat. GbsQgoLui đKrKeznang KrKeznđếm lại84 cGbsQgohỗ vởKrKezn và GbsQgodập yM9pJDlại myM9pJDột GbsQgocuốn bịyM9pJD boyM9pJDng GbsQgomấy tra84ng GbsQgođầu. CaKrKeznt KrKeznliếc trộKrKeznm LuyM9pJDi, đ84úng lGbsQgoà một yM9pJDanh cKrKeznhàng đyM9pJDẹp traiKrKezn. CayM9pJDt GbsQgoquay KrKeznra c84hăm KrKeznchú vắtGbsQgo giẻGbsQgo lGbsQgoau bằ84ng mộtyM9pJD loạiGbsQgo nghệ thuậGbsQgot hắc84 GbsQgoám mGbsQgoà cáGbsQgoc ph84ù th84uỷ yM9pJDhắc ámGbsQgo dùng84 đyM9pJDể khiếnyM9pJD coGbsQgon ngườKrKezni tKrKezna khKrKeznô quắt kyM9pJDhô qyM9pJDueo lại.yM9pJD cáiKrKezn giẻyM9pJD rKrKeznít lKrKeznên khKrKezne kh84ẽ 84và k84hô cGbsQgoong n84ước. CaGbsQgot khKrKeznoái chí nh84úng yM9pJDướt n84ó mộKrKeznt lầKrKeznn nữayM9pJD vKrKeznà KrKeznlại vắtyM9pJD kyM9pJDhô rồ84i một84 84lần nữa.yM9pJD ChGbsQgoo KrKezntới khi côKrKezn KrKeznquay yM9pJDlại thyM9pJDi chẳngyM9pJD tKrKeznhấy KrKeznLui đâuyM9pJD cả,GbsQgo chKrKeznắc làGbsQgo đ84ã GbsQgođi rồiGbsQgo. 84Cat nhiGbsQgoệt tình yM9pJDvẩy đũaGbsQgo KrKeznphép như84 GbsQgomột nGbsQgohạc trưGbsQgoởng điềuKrKezn kKrKeznhiển nhữngGbsQgo câGbsQgoy 84chổi 84lau nhà, KrKezncô vẫyM9pJDy mạnyM9pJDh KrKeznmột cái,KrKezn mộtyM9pJD 84cây chổiyM9pJD KrKeznlao vù84 về84 phyM9pJDía GbsQgobàn giáKrKezno viên84 GbsQgovà vyM9pJDòng qua phGbsQgoía 84sau cGbsQgohiếc 84bàn. Rầm…

MộtKrKezn tiếngyM9pJD độngyM9pJD chếtyM9pJD ngườiyM9pJD vGbsQgoang lyM9pJDên 84và LuGbsQgoi Fran84k GbsQgotừ từ84 đ84ứng lêyM9pJDn yM9pJDphía s84au bàn giáoGbsQgo viêyM9pJDn vớiyM9pJD kyM9pJDhuôn myM9pJDặt tèyM9pJDm n84hem nướKrKeznc laKrKeznu nGbsQgohà v84à mũi84 đanKrKezng ch84ảy 84máu. Cậu t84a đangKrKezn buộc84 84dây giầy.
KrKezn Cat đứng84 nhưGbsQgo trờiyM9pJD tr84ồng nhìnyM9pJD yM9pJD1 gi84ọt máGbsQgou nh84ỏ xuốngyM9pJD chiếcyM9pJD áyM9pJDo GbsQgosơ mGbsQgoi 84trắng tinh củ84a LuyM9pJDi vàyM9pJD GbsQgokhông chắGbsQgoc làyM9pJD troKrKeznng cuộGbsQgoc đờ84i KrKeznmình c84ô 84đã phạKrKeznm GbsQgophải lỗGbsQgoi lầm 84nào tồiGbsQgo tệ84 nhưyM9pJD thếKrKezn chưyM9pJDa. CaKrKeznt KrKeznlắp bắKrKeznp xyM9pJDin lỗi84 khôGbsQgong thànGbsQgoh ti84ếng v84à kinh KrKeznhãi khônGbsQgog biKrKeznết cóKrKezn nên84 lùyM9pJDi rKrKezna càngyM9pJD xKrKezna GbsQgocàng 84tốt yM9pJDhay k84hông. KhuôyM9pJDn mặtGbsQgo Lui th84ật khGbsQgoó màGbsQgo tưởnyM9pJDg tưKrKeznợng đựơc84, nóGbsQgo nh84ăn lạKrKezni myM9pJDột cáKrKeznch khyM9pJDó yM9pJDchịu v84à đGbsQgoôi mắt thìyM9pJD ngàyyM9pJD mộtyM9pJD tốiKrKezn h84ơn. Lu84i chắc84 phảiKrKezn cốKrKezn gắn84g lắmGbsQgo myM9pJDới khôKrKeznng hGbsQgoét yM9pJDvào mặt GbsQgoCat. 84Cat míGbsQgom chặGbsQgot môi84, KrKeznthà rằngGbsQgo yM9pJDLui c84ứ 84quát théGbsQgot lên84 cóyM9pJD p84hải lKrKeznà h84ay hơn kh84ông. Lu84i KrKezntừ yM9pJDtừ mKrKeznở mGbsQgoiệng nhKrKeznưng khôngyM9pJD p84hải l84à yM9pJDquát tháoyM9pJD GbsQgogì mà84 chKrKeznỉ buông độc84 KrKeznmột tiếngKrKezn ngh84e rấtGbsQgo kGbsQgohó nhọc:

- GbsQgo yM9pJD GbsQgo KrKezn yM9pJD 84 yM9pJD GbsQgo lau.

Cat GbsQgosợ điếng84 cKrKeznả người.KrKezn cGbsQgoô đã84 khôngGbsQgo KrKeznnghĩ rằngKrKezn cKrKeznô sợGbsQgo LuyM9pJDi đếnyM9pJD nyM9pJDhư thế.KrKezn Nếu84 Lui màyM9pJD nóiGbsQgo vớiyM9pJD BacbyM9pJDara thì…..GbsQgo trờ84i yM9pJDơi! 84Ba yM9pJDcô yM9pJDcó thểGbsQgo mấyM9pJDt việc84 yM9pJDngay n84gày mai chứGbsQgo chẳyM9pJDng cKrKeznhơi. N84ếu GbsQgoba mấtyM9pJD GbsQgoviệc, KrKezngia KrKeznđình KrKezncô 84sẽ rKrKezna syM9pJDao đâKrKezny? yM9pJDCat r84út khăn ta84y 84ra v84à laKrKeznu nướcyM9pJD GbsQgotrên mặtGbsQgo LGbsQgoui mKrKeznà thậyM9pJDm GbsQgochí cònyM9pJD khônKrKezng GbsQgogiám KrKeznnhìn cậu tayM9pJD. CKrKeznat khô84ng nKrKeznghĩ lGbsQgoà mìnhKrKezn s84ẽ chạyM9pJDm vàoGbsQgo KrKeznmặt LKrKeznui troyM9pJDng hoànKrKezn cảnh84 nà84y. Lui gKrKezniật lấy84 khănGbsQgo tGbsQgoay củ84a CyM9pJDat, yM9pJDCat lắ84p bắp:

- KrKezn yM9pJD KrKezn yM9pJD 84 KrKezn yM9pJD yM9pJD xyM9pJDin lỗi…GbsQgo tôi….KrKezn GbsQgoXin lỗi.

rồiKrKezn côKrKezn cGbsQgohuồn ngGbsQgoay lậKrKeznp tứcGbsQgo khỏi84 lớpyM9pJD nhưGbsQgo làyM9pJD sợyM9pJD GbsQgoLui k84hông k84iềm cKrKeznhế đượcGbsQgo màyM9pJD 84la hé84t GbsQgoquát t84háo GbsQgoầm ĩ.

V84ào căngKrKezn ti84n yM9pJDvới bKrKeznộ mặtyM9pJD đGbsQgoưa đáyM9pJDm, CKrKeznat kểGbsQgo chGbsQgoo KrKeznAlex vàKrKezn JaKrKeznck vyM9pJDề s84ự cốGbsQgo chyM9pJDết yM9pJDngười đKrKeznó. GbsQgoAlex chỉKrKezn nKrKeznhún vai:

yM9pJD- yM9pJD yM9pJD GbsQgo yM9pJD yM9pJD yM9pJD GbsQgo GbsQgo cậGbsQgou tKrKezna luô84n như84 84thế KrKeznmà, gGbsQgoiả GbsQgotạo, đội84 lốtGbsQgo học84 trKrKeznò ngKrKeznoan 84để lấyyM9pJD lòngGbsQgo giáyM9pJDo viyM9pJDên, đủKrKezn thứ.

yM9pJD Còn KrKeznJack thìKrKezn g84ục đầu84 xuốngGbsQgo 84bàn 84và cưyM9pJDời, ngKrKeznười ru84ng yM9pJDlên bần84 KrKeznbật, cyM9pJDậu tyM9pJDa 84nói đứtGbsQgo quãng:

- 84 84 KrKezn GbsQgo GbsQgo KrKezn KrKezn KrKezn biếtGbsQgo th84ế…nán lạyM9pJDi tKrKezní yM9pJDnữa… 84ha hyM9pJDa ….

Cat nhKrKeznăn nhó:

yM9pJD - yM9pJD 84 yM9pJD GbsQgo yM9pJD 84 yM9pJD KrKezn GbsQgoxin cậuKrKezn đấy84 JyM9pJDack, mìyM9pJDnh đaGbsQgong lGbsQgoo chếyM9pJDt đây.

AlKrKeznex cháKrKeznn 84nản ch84ọc ch84ọc vàGbsQgo đĩa:

KrKezn - 84 GbsQgo yM9pJD KrKezn yM9pJD 84 84 GbsQgo Ca84t, LKrKeznui syM9pJDẽ kyM9pJDhông đeyM9pJDm chuyKrKeznện hắnGbsQgo bịGbsQgo yM9pJDrửa mGbsQgoặt bKrKeznằng nướyM9pJDc laKrKeznu nhKrKeznà yM9pJDra mGbsQgoà rêGbsQgou r84ao đâu,yM9pJD yêKrKeznn GbsQgotâm đi.

Ca84t myM9pJDím KrKeznmôi, nKrKeznghe thyM9pJDì cũnGbsQgog yM9pJDcó lyM9pJDí nhưng84 khKrKeznông GbsQgorêu rKrKeznao đâuKrKezn cóyM9pJD nghĩaGbsQgo là84 GbsQgoLui sẽKrKezn khô84ng nóiGbsQgo chuyM9pJDyện yM9pJDđó yM9pJDcho BaGbsQgocbara. ÔyM9pJDi trờyM9pJDi ơi!

CGbsQgoat yM9pJDchưa kịp84 tyM9pJDhan GbsQgothở tKrKeznhì B84acbara đã84 gọiyM9pJD cô.GbsQgo 84Cat đứngKrKezn lê84n. AlGbsQgoex cáu:

KrKezn - KrKezn yM9pJD GbsQgo KrKezn 84 84 yM9pJD 84 cậKrKeznu chGbsQgoưa yM9pJDăn 84gì mà.

- 84 KrKezn KrKezn yM9pJD 84 yM9pJD KrKezn yM9pJD yM9pJDMình k84hông nuyM9pJDốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.