Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nEdSCx9Teay lf4cMB4Dxà mf4cMB4Dxột ngqjDoày qjDođẹp tf4cMB4Dxrời. Cf4cMB4Dxat mởf4cMB4Dx toaqjDong f4cMB4Dxcửa sổEdSCx9Te đEdSCx9Teón nhữnEdSCx9Teg tqjDoia nqjDoắng mùaqjDo thu f4cMB4Dxvàng f4cMB4Dx nhưf4cMB4Dx qjDomật of4cMB4Dxng vqjDoà phóngEdSCx9Te tqjDoầm f4cMB4Dxmắt qjDora xf4cMB4Dxa. CửaEdSCx9Te sổEdSCx9Te pqjDohòng qjDoCat trônEdSCx9Teg qjDora một cEdSCx9Teon đườqjDong qjDohai f4cMB4Dxbên cỏEdSCx9Te mọcqjDo lúnqjDo pqjDohún khEdSCx9Teông hEdSCx9Teàng lqjDoối. nhữf4cMB4Dxng dãyf4cMB4Dx nf4cMB4Dxhà chen chúcqjDo nf4cMB4Dxhau qjDotrông EdSCx9Tenhư đàEdSCx9Ten lợnEdSCx9Te cf4cMB4Dxon EdSCx9Teđủ f4cMB4Dxmọi f4cMB4Dxmàu sắf4cMB4Dxc vớiqjDo đủEdSCx9Te f4cMB4Dxcác kiểuf4cMB4Dx qjDokiến trúc tạf4cMB4Dxp f4cMB4Dxnham. EdSCx9TeCat híqjDot căf4cMB4Dxng vàoqjDo phổiEdSCx9Te kEdSCx9Tehông kEdSCx9Tehí troqjDong lànf4cMB4Dxh máEdSCx9Tet mẻqjDo buổf4cMB4Dxi sang rồf4cMB4Dxi qjDocô f4cMB4Dxđeo chf4cMB4Dxiếc túEdSCx9Tei kEdSCx9Tehông đáEdSCx9Tey EdSCx9Tenhỏ bằEdSCx9Teng bqjDoàn tqjDoay vàof4cMB4Dx bf4cMB4Dxên hônEdSCx9Teg vEdSCx9Teà nhanh nhẹnqjDo xuốngEdSCx9Te nhà.

NgqjDoôi nEdSCx9Tehà củEdSCx9Tea qjDogia đf4cMB4Dxình f4cMB4Dxcô nhỏf4cMB4Dx hơEdSCx9Ten rEdSCx9Teất nhiềuEdSCx9Te sEdSCx9Teo vớiEdSCx9Te cEdSCx9Teác nEdSCx9Tehà hàngEdSCx9Te xf4cMB4Dxóm nhưng cqjDoũng tiệnqjDo ngqjDohi vqjDoà tf4cMB4Dxhoải mqjDoái. CaqjDot EdSCx9Teđi vqjDoào bếqjDop, hEdSCx9Teôn qjDolên qjDomái tócEdSCx9Te EdSCx9Teđỏ rựcf4cMB4Dx rỡEdSCx9Te của qjDomẹ f4cMB4Dxcô, bEdSCx9Teà LusqjDos mqjDoỉm cười:

EdSCx9Te- EdSCx9Te qjDo f4cMB4Dx f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo chf4cMB4Dxào f4cMB4Dxcon yêu.

Bà qjDolà mộEdSCx9Tet phụqjDo qjDonữ EdSCx9Texinh f4cMB4Dxđẹp, EdSCx9Tequyến qjDorũ vf4cMB4Dxà qjDoCat luônEdSCx9Te thầmf4cMB4Dx f4cMB4Dxtiếc EdSCx9Tenuối f4cMB4Dxvì EdSCx9Tecô chẳng gqjDoiống EdSCx9Temẹ mộEdSCx9Tet f4cMB4Dxchút nàEdSCx9Teo, f4cMB4Dxtừ cEdSCx9Teái mqjDoũi đếnf4cMB4Dx khuôf4cMB4Dxn mặtf4cMB4Dx vàqjDo EdSCx9Temái tóc,EdSCx9Te tEdSCx9Teất cả qjDođều thừaEdSCx9Te hưởngf4cMB4Dx tqjDoừ qjDongười chaEdSCx9Te. TEdSCx9Tehật qjDolà cqjDohán, qjDotóc EdSCx9Techa cEdSCx9Teô lạif4cMB4Dx mqjDoàu đenqjDo. CaqjDot luôn cqjDoảm EdSCx9Tethấy mf4cMB4Dxình f4cMB4Dxgiống mEdSCx9Teột cf4cMB4Dxon qqjDouạ f4cMB4Dxbên cạnhf4cMB4Dx mEdSCx9Teẹ vqjDoà cEdSCx9Teả ởqjDo trườngEdSCx9Te họqjDoc nữa, qjDogiữa mộtEdSCx9Te rừngEdSCx9Te tóEdSCx9Tec vàqjDong EdSCx9Tevà nf4cMB4Dxâu. f4cMB4DxCat qjDorút câyf4cMB4Dx EdSCx9Teđũa pf4cMB4Dxhép bóqjDong nf4cMB4Dxhoáng qjDovì mớEdSCx9Tei được lEdSCx9Teau f4cMB4Dxchùi qjDora vqjDoà lqjDoùa qjDođĩa EdSCx9Tetrong EdSCx9Tetủ qjDora bàf4cMB4Dxn qjDoăn. Nhữngf4cMB4Dx chiếcEdSCx9Te qjDođĩa sứf4cMB4Dx tráng mef4cMB4Dxn xanqjDoh xinEdSCx9Teh xắnEdSCx9Te EdSCx9Tenối EdSCx9Teđuôi nhaEdSCx9Teu bEdSCx9Teay qjDora làmqjDo EdSCx9TeCat liênEdSCx9Te tưởngf4cMB4Dx tqjDoới EdSCx9Telũ cEdSCx9Teon gái chạEdSCx9Tey f4cMB4Dxtheo LqjDoui Franf4cMB4Dxk. qjDo CqjDoat tựqjDo cườiEdSCx9Te mìnqjDoh qjDotrong khEdSCx9Tei bqjDoa cEdSCx9Teô hốiqjDo hảEdSCx9Te EdSCx9Teđi xuống hEdSCx9Teôn tóqjDoc CaEdSCx9Tet qjDovà qjDongồi xuống:

qjDo - f4cMB4Dx f4cMB4Dx f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te qjDo f4cMB4Dx qjDo ôi…qjDo EdSCx9Teba f4cMB4Dxsắp muộnEdSCx9Te mấtEdSCx9Te rồi.

CaqjDot róf4cMB4Dxt caféf4cMB4Dx EdSCx9Techo chf4cMB4Dxa rồqjDoi giúqjDop f4cMB4Dxmẹ bêf4cMB4Dx qjDonồi chqjDoáo khỏif4cMB4Dx qjDobếp qjDolò. HaEdSCx9Tei đứaqjDo qjDoem song sqjDoinh f4cMB4Dxcủa CaqjDot f4cMB4Dxchạy ùqjDo xf4cMB4Dxuống cEdSCx9Tehí f4cMB4Dxchoé tranf4cMB4Dxh cf4cMB4Dxãi f4cMB4Dxnhau vEdSCx9Teề mEdSCx9Teấy mEdSCx9Teón f4cMB4Dxđồ chơi chúngf4cMB4Dx đưqjDoợc tEdSCx9Teặng troEdSCx9Teng siEdSCx9Tenh nhậtqjDo vừaEdSCx9Te rồi.EdSCx9Te MaqjDork vEdSCx9Teà Jf4cMB4Dxose luf4cMB4Dxôn làmqjDo CaEdSCx9Tet mệt mỏiqjDo vqjDoì mọqjDoi thứ.qjDo Chúngf4cMB4Dx nóif4cMB4Dx quqjDoá nhiềqjDou, hf4cMB4Dxỏi quáqjDo nf4cMB4Dxhiều, f4cMB4Dxluôn f4cMB4Dxluôn qjDokhông đạt đEdSCx9Teiểm EdSCx9Tetối đaf4cMB4Dx ởf4cMB4Dx trưf4cMB4Dxờng f4cMB4Dxvà EdSCx9Terất haqjDom cf4cMB4Dxhơi. Hừf4cMB4Dx. CaEdSCx9Tet uốnEdSCx9Teg hếtf4cMB4Dx cốcqjDo qjDosữa, ănEdSCx9Te vài látqjDo bqjDoánh mEdSCx9Teì rqjDoồi chàoqjDo qjDoba EdSCx9Temẹ vàEdSCx9Te rEdSCx9Tea khỏif4cMB4Dx nhEdSCx9Teà. ThờiEdSCx9Te tiếtf4cMB4Dx qjDothật tuyqjDoệt-dù chỉ EdSCx9Telà nhf4cMB4Dxân qjDotạo. Caf4cMB4Dxt sắpqjDo qjDomừng sinEdSCx9Teh nhậtf4cMB4Dx lEdSCx9Teần thứEdSCx9Te 1EdSCx9Te5 củf4cMB4Dxa mìf4cMB4Dxnh vàf4cMB4Dx hEdSCx9Teôm nf4cMB4Dxay là ngqjDoày kf4cMB4Dxhai giảng.EdSCx9Te trởf4cMB4Dx qjDolại trqjDoường EdSCx9Tesau mf4cMB4Dxột mEdSCx9Teùa hEdSCx9Teè bEdSCx9Teận rộqjDon cf4cMB4Dxô tqjDohấy thờif4cMB4Dx gian dưEdSCx9Teờng nhf4cMB4Dxư trôf4cMB4Dxi quáf4cMB4Dx qjDonhanh. MớEdSCx9Tei hôf4cMB4Dxm nqjDoào f4cMB4DxCat cònqjDo nhỏEdSCx9Te xíu,EdSCx9Te bỡEdSCx9Te ngỡEdSCx9Te f4cMB4Dxbước chân vàof4cMB4Dx trườngf4cMB4Dx qjDomà chỉqjDo qjDosau mấyqjDo EdSCx9Temùa hèf4cMB4Dx, nf4cMB4Dxăm EdSCx9Tenay đqjDoã lEdSCx9Teà nămf4cMB4Dx cuqjDoối cấpf4cMB4Dx. f4cMB4DxCat đẩy chiếcEdSCx9Te vánqjDo trượtqjDo dướiEdSCx9Te chânf4cMB4Dx kEdSCx9Tehiến nqjDoó chảqjDoy vqjDoù qjDovù trf4cMB4Dxên vỉaEdSCx9Te hèf4cMB4Dx f4cMB4Dxvà nhìnf4cMB4Dx theo qjDochiếc mEdSCx9Teui trầf4cMB4Dxn bóngEdSCx9Te lộnqjDo hiệqjDou GreeEdSCx9Ten củaf4cMB4Dx BqjDoacbara f4cMB4Dxmà thầmf4cMB4Dx gheqjDon tị,qjDo không qjDobiết đếnqjDo f4cMB4Dxkhi nàqjDoo CaEdSCx9Tet mớqjDoi cEdSCx9Teó mộEdSCx9Tet f4cMB4Dxchiếc nhqjDoư qjDothế. BacbaEdSCx9Tera f4cMB4Dxlà hoEdSCx9Tet girl qjDocủa trường,EdSCx9Te bf4cMB4Dxa EdSCx9Temẹ qjDocô qjDota f4cMB4Dxgiàu cóqjDo, côEdSCx9Te qjDota xinf4cMB4Dxh đẹpqjDo vf4cMB4Dxà f4cMB4Dxluôn làEdSCx9Te tâqjDom f4cMB4Dxđiểm của qjDomọi EdSCx9Tesự EdSCx9Techú EdSCx9Teý. EdSCx9TeCat thìqjDo khôngf4cMB4Dx EdSCx9Teđược nhqjDoư vậyEdSCx9Te. côEdSCx9Te cqjDoao hơEdSCx9Ten chiềuEdSCx9Te EdSCx9Tecao truf4cMB4Dxng bình củaqjDo bọnEdSCx9Te coqjDon gEdSCx9Teái vàEdSCx9Te chẳngqjDo cóEdSCx9Te gìf4cMB4Dx đặcf4cMB4Dx biệf4cMB4Dxt trừEdSCx9Te mEdSCx9Teái tf4cMB4Dxóc đf4cMB4Dxen nqjDohư lôngf4cMB4Dx quạ. Caf4cMB4Dxt cũqjDong cqjDohẳng hiểuEdSCx9Te qjDosao EdSCx9TeAlex vàEdSCx9Te JaqjDock lạiEdSCx9Te lf4cMB4Dxàm bqjDoạn vớiqjDo mqjDoột ngqjDoười nhưEdSCx9Te cô. qjDoCô luôf4cMB4Dxn chEdSCx9Teìm nghỉEdSCx9Tem, cqjDohỉ f4cMB4Dxlà qjDonhân vậtqjDo phụf4cMB4Dx EdSCx9Tetrong cácf4cMB4Dx vởf4cMB4Dx EdSCx9Tekịch, chf4cMB4Dxỉ thaf4cMB4Dxm gia chạqjDoy tf4cMB4Dxiếp sứqjDoc trEdSCx9Teong qjDohội thaoEdSCx9Te, EdSCx9Techỉ qjDođệm đànqjDo qjDocho JacEdSCx9Tek hqjDoát trof4cMB4Dxng EdSCx9Tenhững buổi trìnhqjDo diễnf4cMB4Dx âmEdSCx9Te nhạcf4cMB4Dx vàEdSCx9Te luqjDoôn bịf4cMB4Dx loạiEdSCx9Te trEdSCx9Teong cácEdSCx9Te mônEdSCx9Te tqjDohể tf4cMB4Dxhao vìqjDo EdSCx9Techơi quá dở.

EdSCx9Te Đẩy vánEdSCx9Te trượqjDot f4cMB4Dxmột cqjDoái thậtqjDo mạnh,qjDo qjDoCat nhảyf4cMB4Dx vọtqjDo lênqjDo EdSCx9Te5 bậcEdSCx9Te thaf4cMB4Dxng qjDovà lướtf4cMB4Dx vào sânf4cMB4Dx trườf4cMB4Dxng. ngf4cMB4Dxôi trườngqjDo xif4cMB4Dxnh đẹpEdSCx9Te cqjDoủa EdSCx9Tecô nằqjDom f4cMB4Dxtrên mộtEdSCx9Te quf4cMB4Dxả đEdSCx9Teồi f4cMB4Dxhiên ngang qjDonhư mộtqjDo dEdSCx9Teũng sqjDoĩ. CaEdSCx9Tet gậtf4cMB4Dx đầuf4cMB4Dx chàEdSCx9Teo JqjDoohn HaqjDonson khf4cMB4Dxi cf4cMB4Dxậu qjDota ngócqjDo EdSCx9Teđầu lên EdSCx9Tekhỏi bãiEdSCx9Te EdSCx9Tecỏ f4cMB4Dxvà EdSCx9Tevẫy CaqjDot, Jf4cMB4Dxohn EdSCx9Telà mộf4cMB4Dxt thiênqjDo tf4cMB4Dxài hộf4cMB4Dxi qjDohoạ. NhEdSCx9Teững táf4cMB4Dxc phẩm qjDocủa cậqjDou tf4cMB4Dxa EdSCx9Teluôn chỉEdSCx9Te đf4cMB4Dxứng saqjDou mộtqjDo hoạf4cMB4Dx sf4cMB4Dxĩ chqjDouyên nqjDoghiệp EdSCx9Teduy nhấtf4cMB4Dx f4cMB4Dxmà nếu f4cMB4DxCat nhf4cMB4Dxớ kEdSCx9Tehông nEdSCx9Tehầm lEdSCx9Teà Raf4cMB4Dxfaenl Golias.

EdSCx9Te - f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx qjDo f4cMB4Dx CEdSCx9Teat !

AleqjDox vẫyEdSCx9Te qjDoCat kf4cMB4Dxhi côqjDo lf4cMB4Dxướt f4cMB4Dxtới. CaEdSCx9Tet mỉmqjDo cườif4cMB4Dx hấtqjDo vqjDoán trqjDoượt lênf4cMB4Dx f4cMB4Dxtay rồEdSCx9Tei dừng lEdSCx9Teại đf4cMB4Dxợi AlexqjDo. CôqjDo nànEdSCx9Teg hqjDoôm nEdSCx9Teay lộngEdSCx9Te lẫyf4cMB4Dx vớiqjDo chiEdSCx9Teếc váqjDoy xếpf4cMB4Dx qjDoli hồngf4cMB4Dx tuyệt EdSCx9Tehảo vEdSCx9Teà áf4cMB4Dxo f4cMB4Dxbó trqjDoắng cqjDoó hEdSCx9Teở bụngEdSCx9Te cqjDohút chútEdSCx9Te. AlEdSCx9Teex f4cMB4Dxcười rấtqjDo tươi:

EdSCx9Te- qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo qjDo EdSCx9Te qjDo EdSCx9Te nghỉqjDo f4cMB4Dxhè vuEdSCx9Tei khf4cMB4Dxông? f4cMB4DxHay cậuEdSCx9Te qjDolại cf4cMB4Dxhúi mũqjDoi qjDoở EdSCx9Tenhà vớqjDoi qjDođống chaqjDoi lọ?

qjDo - f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo qjDo uqjDoh, mìnf4cMB4Dxh chẳnqjDog điEdSCx9Te đâqjDou f4cMB4Dxcả, chỉf4cMB4Dx ởf4cMB4Dx EdSCx9Tenhà thôEdSCx9Tei, còqjDon cậf4cMB4Dxu? kEdSCx9Teì nghỉEdSCx9Te tuyệtEdSCx9Te chứ?

EdSCx9Te- qjDo qjDo f4cMB4Dx qjDo EdSCx9Te qjDo qjDo EdSCx9Te TuyệtqjDo f4cMB4Dx– Alef4cMB4Dxx nghiêngEdSCx9Te đầuqjDo f4cMB4Dx– EdSCx9Teở HaEdSCx9Tewaii thờiEdSCx9Te tiếtEdSCx9Te rấqjDot đqjDoẹp, qjDorất tiếqjDoc lqjDoà khôngf4cMB4Dx cóqjDo cậu.

Alex bắEdSCx9Tet đầuEdSCx9Te kểEdSCx9Te vEdSCx9Teề qjDokì qjDonghỉ EdSCx9Tedài f4cMB4Dxngày f4cMB4Dxcủa cEdSCx9Teô qjDoấy tronf4cMB4Dxg khqjDoi qjDohọ điEdSCx9Te tf4cMB4Dxới EdSCx9Tetủ chứa đồEdSCx9Te. qjDoCat f4cMB4Dxliếc quEdSCx9Tea dqjDoãy kf4cMB4Dxế bEdSCx9Teên vàqjDo dườEdSCx9Teng nhưf4cMB4Dx khôqjDong qjDonghe AEdSCx9Telex kểqjDo nEdSCx9Teữa khi qjDocô tEdSCx9Terông thấyEdSCx9Te Lf4cMB4Dxui FraqjDonk. CqjDoả mqjDoùa f4cMB4Dxhè Caf4cMB4Dxt khqjDoông gặpqjDo LEdSCx9Teui, dườngqjDo f4cMB4Dxnhư cậuf4cMB4Dx tqjDoa cao hqjDoơn EdSCx9Temột cf4cMB4Dxhút vqjDoà làEdSCx9Ten giqjDoa cóqjDo hqjDoơi sf4cMB4Dxạm EdSCx9Tedi chqjDoút đỉEdSCx9Tenh nhưnf4cMB4Dxg trôngf4cMB4Dx LuqjDoi vEdSCx9Teẫn rất đẹpEdSCx9Te trai.

- qjDo f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo f4cMB4Dx qjDo qjDo qjDo …thếf4cMB4Dx f4cMB4Dxlà mìnhEdSCx9Te ngãqjDo nhàoEdSCx9Te f4cMB4Dxxuống tf4cMB4Dxừ váEdSCx9Tech đf4cMB4Dxá, maEdSCx9Tey màEdSCx9Te bEdSCx9Tea trôf4cMB4Dxng qjDothấy nên yEdSCx9Teếm bùqjDoa làqjDom mf4cMB4Dxình nhẹEdSCx9Te hqjDoẫng đf4cMB4Dxi vqjDoà rớtEdSCx9Te qjDoxuống nưqjDoớc f4cMB4Dxnhẹ hều.EdSCx9Te –f4cMB4Dx AqjDolex cqjDoười khoái chí.

qjDo- f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo EdSCx9Te f4cMB4Dx qjDo EdSCx9Te f4cMB4Dx Tuf4cMB4Dxyệt .

f4cMB4Dx Cat trảEdSCx9Te lờf4cMB4Dxi băqjDong qjDoquơ vàqjDo côf4cMB4Dx bf4cMB4Dxị f4cMB4Dxai f4cMB4Dxđó nhqjDoào tEdSCx9Teới ômqjDo chf4cMB4Dxầm lấy:

- f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx nhớEdSCx9Te cậuqjDo quá.

Jf4cMB4Dxack kêEdSCx9Teu lêEdSCx9Ten bằngEdSCx9Te giọngEdSCx9Te ỉqjDo ôiEdSCx9Te làf4cMB4Dxm Caf4cMB4Dxt bậtf4cMB4Dx cườiEdSCx9Te. qjDoJack qjDoquay qjDosang ômEdSCx9Te Alf4cMB4Dxex :

f4cMB4Dx - EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te kEdSCx9Tehông cEdSCx9Teó haf4cMB4Dxi ngườiEdSCx9Te mqjDoùa EdSCx9Tehè cqjDohán lắmqjDo. EdSCx9Temình f4cMB4Dxchẳng biếtf4cMB4Dx làmEdSCx9Te gf4cMB4Dxì nữa.

- qjDo f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo qjDo qjDo EdSCx9Te qjDo cậuf4cMB4Dx lạiEdSCx9Te cqjDoao thêf4cMB4Dxm đqjDoấy ah?

Af4cMB4Dxlex nEdSCx9Tehăn mặf4cMB4Dxt, cònqjDo qjDoJack tqjDohì nhf4cMB4Dxe rănqjDog cưEdSCx9Teời. cậuEdSCx9Te cqjDohàng nàqjDoy luônEdSCx9Te đựơcf4cMB4Dx yêqjDou thích EdSCx9Tevì tíf4cMB4Dxnh hqjDoài hEdSCx9Teước, giọnEdSCx9Teg qjDoca nEdSCx9Tegọt ngqjDoào vàqjDo qjDonụ cườif4cMB4Dx quyếf4cMB4Dxn f4cMB4Dxrũ. CóqjDo cEdSCx9Teả đống cof4cMB4Dxn gEdSCx9Teái mqjDouốn f4cMB4Dxcặp qjDokè vớif4cMB4Dx JaqjDock nhEdSCx9Teưng dườngEdSCx9Te qjDonhư EdSCx9TeJack kqjDohông hứnf4cMB4Dxg tEdSCx9Tehú với hf4cMB4Dxọ lắEdSCx9Tem, qjDokể cf4cMB4Dxả vớif4cMB4Dx Bacbara.

qjDo- f4cMB4Dx qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo qjDo EdSCx9Te f4cMB4Dx chàEdSCx9Teo Lui.

BacbEdSCx9Teara lảEdSCx9Te lqjDoướt f4cMB4Dxđi qjDotới tủqjDo đểqjDo đồqjDo củaqjDo LqjDoui vớif4cMB4Dx mộtEdSCx9Te nqjDoụ cưEdSCx9Teời EdSCx9Tedễ qjDothương nf4cMB4Dxhất mà f4cMB4Dxcô EdSCx9Teta cóf4cMB4Dx qjDothể nặqjDon raqjDo. Côf4cMB4Dx tEdSCx9Tea tqjDohiêng thậqjDot, vừaqjDo nhắEdSCx9Tec đãqjDo tqjDoới liền.f4cMB4Dx JaqjDock kéo cảqjDo qjDoCat vf4cMB4Dxà AlEdSCx9Teex vEdSCx9Teào lớpEdSCx9Te màqjDo vqjDoần nqjDoói liếnEdSCx9Te thoắnf4cMB4Dxg vf4cMB4Dxề f4cMB4Dxkì nghqjDoỉ EdSCx9Tethú vịqjDo EdSCx9Tecủa mình ởqjDo Mehf4cMB4Dxico. CaqjDot liếcf4cMB4Dx f4cMB4Dxvề pEdSCx9Tehía sqjDoau EdSCx9Tevà mỉmqjDo cườiEdSCx9Te, LqjDoui đanEdSCx9Teg nóqjDoi cf4cMB4Dxhuyện với Bacbaf4cMB4Dxra mộf4cMB4Dxt EdSCx9Tecách lạnhqjDo f4cMB4Dxlùng, cậEdSCx9Teu tqjDoa vf4cMB4Dxẫn thế.

f4cMB4Dx Cat đâf4cMB4Dxm sEdSCx9Teầm RadqjDoic Brunf4cMB4Dxo, mộtf4cMB4Dx gEdSCx9Teã họcEdSCx9Te cùf4cMB4Dxng lớpf4cMB4Dx mf4cMB4Dxà Cf4cMB4Dxat qjDokhông ưEdSCx9Tea tẹoqjDo nàEdSCx9Teo. Hắn rEdSCx9Teất nónf4cMB4Dxg f4cMB4Dxnảy, cộqjDoc cằnEdSCx9Te mEdSCx9Teặc EdSCx9Tedù cqjDoó bềEdSCx9Te ngEdSCx9Teoài nqjDoa nqjDoá mộqjDot ngườiEdSCx9Te anEdSCx9Teh dEdSCx9Teễ thương qjDomà Caf4cMB4Dxt từEdSCx9Teng cEdSCx9Tehơi cqjDoùng hồqjDoi nhỏ.qjDo Chf4cMB4Dxà, qjDocon ngườf4cMB4Dxi màEdSCx9Te, cEdSCx9Tehỉ EdSCx9Tecó tqjDohể giống f4cMB4Dxnhau chútf4cMB4Dx chúqjDot vềqjDo bềEdSCx9Te nEdSCx9Tegoài thôi.

qjDo qjDo EdSCx9Te qjDo qjDo qjDo- qjDođi kiểuEdSCx9Te gìEdSCx9Te thế?EdSCx9Te MắtqjDo đểf4cMB4Dx ởEdSCx9Te nEdSCx9Tehà àh?

f4cMB4DxRadic gắf4cMB4Dxt. LEdSCx9Teui cEdSCx9Tehép miệnf4cMB4Dxg qjDosau lưnf4cMB4Dxg CqjDoat :

- EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx qjDo qjDo f4cMB4Dx qjDo tránqjDoh EdSCx9Tera qjDoBruno, địnhEdSCx9Te tf4cMB4Dxhu phíqjDo EdSCx9Tevào qjDocửa hả?

f4cMB4Dx Radic nhf4cMB4Dxìn LqjDoui EdSCx9Tevới ánhEdSCx9Te mắtEdSCx9Te cEdSCx9Teăm ghétEdSCx9Te nhưngqjDo cEdSCx9Teũng lácEdSCx9Teh EdSCx9Tequa mộEdSCx9Tet f4cMB4Dxbên EdSCx9Tetránh đường cf4cMB4Dxho LuqjDoi vìf4cMB4Dx thấyqjDo BaqjDocbara điEdSCx9Te f4cMB4Dxcùng. TqjDorong EdSCx9Te1 thờiEdSCx9Te gf4cMB4Dxian f4cMB4Dxdài, Radif4cMB4Dxc được mọqjDoi nqjDogười đf4cMB4Dxồn EdSCx9Terằng lqjDoà vf4cMB4Dxệ sĩqjDo cf4cMB4Dxủa f4cMB4DxBacbara. f4cMB4DxChẳng cqjDoần quEdSCx9Tean sátEdSCx9Te CaqjDot cũqjDong biết điềuEdSCx9Te đó.qjDo RadqjDoic lqjDoia ánhEdSCx9Te mắtEdSCx9Te hìf4cMB4Dxnh qjDoviên EdSCx9Teđạn EdSCx9Tesang kf4cMB4Dxhó chịuEdSCx9Te nhìqjDon cqjDohiếc áo CqjDoat đEdSCx9Teang mặcEdSCx9Te f4cMB4Dxlẩm bẩm:

qjDo- qjDo EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo áoqjDo vớqjDoi chEdSCx9Teả quầnqjDo, đf4cMB4Dxồ sậyf4cMB4Dx khô.

Rồi f4cMB4Dxcậu qjDota vàof4cMB4Dx lf4cMB4Dxớp. Cf4cMB4Dxat tf4cMB4Dxhở EdSCx9Tedài, EdSCx9Telần nàoqjDo côEdSCx9Te mặcf4cMB4Dx cf4cMB4Dxái áf4cMB4Dxo nàyEdSCx9Te qjDoRadic f4cMB4Dxcũng lẩm bẩmf4cMB4Dx. đf4cMB4Dxúng làf4cMB4Dx áof4cMB4Dx EdSCx9Tebó khôngEdSCx9Te hqjDoợp vEdSCx9Teới ngườiEdSCx9Te f4cMB4DxCat tẹof4cMB4Dx nào.EdSCx9Te CqjDoô….không hấEdSCx9Tep dẫn gìf4cMB4Dx cả.

f4cMB4DxCat EdSCx9Tevào lớp,EdSCx9Te ngồqjDoi xuốqjDong bànf4cMB4Dx EdSCx9Tecủa mìf4cMB4Dxnh EdSCx9Tevà nhìnEdSCx9Te xuốngf4cMB4Dx bộf4cMB4Dx ngựcqjDo cEdSCx9Teủa mEdSCx9Teình. NóqjDo cũng chqjDoẳng phảiEdSCx9Te f4cMB4Dxlà nhỏf4cMB4Dx nhqjDoắn f4cMB4Dxgì, cũngf4cMB4Dx EdSCx9Teto nhưEdSCx9Te mf4cMB4Dxọi đứaEdSCx9Te f4cMB4Dxcon f4cMB4Dxgái kháf4cMB4Dxc đấyf4cMB4Dx chứ. CqjDoó điềf4cMB4Dxu f4cMB4Dxvì CaEdSCx9Tet f4cMB4Dxcao quáf4cMB4Dx qjDonên trôngEdSCx9Te giốngf4cMB4Dx cf4cMB4Dxây EdSCx9Tesậy chăEdSCx9Teng? CqjDoat kháEdSCx9Te EdSCx9Temặc cảm vềf4cMB4Dx bEdSCx9Teản thânEdSCx9Te mình.qjDo GEdSCx9Teia đEdSCx9Teình cEdSCx9Teô f4cMB4Dxcũng chẳnEdSCx9Teg kháqjDo giEdSCx9Teả gì.qjDo f4cMB4DxBa mẹEdSCx9Te thườnqjDog phải đf4cMB4Dxi lf4cMB4Dxàm cEdSCx9Tea đêmf4cMB4Dx f4cMB4Dxđể lf4cMB4Dxo chEdSCx9Teo qjDo3 chEdSCx9Teị ef4cMB4Dxm cf4cMB4Dxô. CEdSCx9Teat EdSCx9Teko cEdSCx9Teó qEdSCx9Teuần áof4cMB4Dx xịnf4cMB4Dx, cEdSCx9Teũng không cóEdSCx9Te đồqjDo nữf4cMB4Dx tf4cMB4Dxrang đắtEdSCx9Te tEdSCx9Teiền, vEdSCx9Teì thf4cMB4Dxế cEdSCx9Teô tựqjDo f4cMB4Dxlàm lấyEdSCx9Te mộtqjDo sốEdSCx9Te nEdSCx9Teữ trEdSCx9Teang nhf4cMB4Dxờ xưởng rènEdSCx9Te mEdSCx9Tei nf4cMB4Dxi qjDomà f4cMB4Dxba côqjDo EdSCx9Tetặng qjDohồi EdSCx9Tesinh nEdSCx9Tehật lầqjDon thứf4cMB4Dx EdSCx9Te8. đôiqjDo EdSCx9Tekhi EdSCx9TeCat cũEdSCx9Teng thấy bqjDouồn, cf4cMB4Dxô cũnqjDog làf4cMB4Dx mộtqjDo thiếqjDou nữqjDo EdSCx9Temới lớn,f4cMB4Dx qjDocũng f4cMB4Dxcó qjDotình cEdSCx9Teảm f4cMB4Dxvà nhf4cMB4Dxững ước mơf4cMB4Dx, nhqjDoưng EdSCx9Te…. CaqjDot nhf4cMB4Dxìn LuiEdSCx9Te. qjDoLui f4cMB4Dxđang đọcqjDo mộtqjDo cuốnqjDo sqjDoổ cof4cMB4Dxn qjDomà nếuf4cMB4Dx f4cMB4DxCat không nqjDohầm tEdSCx9Tehì làEdSCx9Te nEdSCx9Tehưng gEdSCx9Tei chqjDoép củaf4cMB4Dx cqjDoậu ấEdSCx9Tey vềEdSCx9Te EdSCx9Tecông việcqjDo ởEdSCx9Te cônf4cMB4Dxg tEdSCx9Tei qjDocon của tậpf4cMB4Dx f4cMB4Dxđoàn Fraf4cMB4Dxnk. GiEdSCx9Tea đìnf4cMB4Dxh f4cMB4DxLui rấtEdSCx9Te EdSCx9Tecó thEdSCx9Teế lựf4cMB4Dxc. f4cMB4Dxba cậqjDou ấyEdSCx9Te lEdSCx9Teà chf4cMB4Dxủ EdSCx9Tetịch tập EdSCx9Teđoàn Franf4cMB4Dxk –qjDo tậpEdSCx9Te đqjDooàn lớEdSCx9Ten qjDonhất “mf4cMB4Dxiền tây”qjDo EdSCx9Tecòn qjDoLui f4cMB4Dxthì f4cMB4Dxvừa đẹpf4cMB4Dx qjDotrai vừa họcEdSCx9Te giỏi....

f4cMB4Dxchào cácf4cMB4Dx em.

f4cMB4Dx Giáo sf4cMB4Dxư ViEdSCx9Tellar vàf4cMB4Dxo qjDolớp, qjDobà đểf4cMB4Dx f4cMB4Dxcặp EdSCx9Texuống EdSCx9Tebàn rồiEdSCx9Te nhEdSCx9Teìn hếtEdSCx9Te mqjDoột lượtEdSCx9Te họcf4cMB4Dx trEdSCx9Teò củaqjDo mìf4cMB4Dxnh vf4cMB4Dxà hỏi:

qjDo - qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo qjDo qjDo qjDo EdSCx9Te cácqjDo f4cMB4Dxem nf4cMB4Dxghỉ hEdSCx9Teè vEdSCx9Teui chứ?

EdSCx9Te- EdSCx9Te qjDo qjDo qjDo EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx qjDo qjDoVui ạ.

CảEdSCx9Te lớpqjDo bắEdSCx9Tet đầEdSCx9Teu xEdSCx9Teôn EdSCx9Texao qjDolên. ReEdSCx9Temus chồqjDom quEdSCx9Tea bàqjDon nEdSCx9Teói f4cMB4Dxchuyện vớiqjDo qjDoPeter vàqjDo cả qjDohai cườif4cMB4Dx tíEdSCx9Te tởnf4cMB4Dx vqjDoới nhaf4cMB4Dxu. GiEdSCx9Teáo sEdSCx9Teư Villaf4cMB4Dxr f4cMB4Dxnói vf4cMB4Dxới vẻEdSCx9Te mặtEdSCx9Te EdSCx9Tehài lòng:

- EdSCx9Te qjDo qjDo EdSCx9Te EdSCx9Te qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te nàoqjDo, cảqjDo qjDolớp nf4cMB4Dxộp EdSCx9Tebài tậpf4cMB4Dx qjDohè đi.

f4cMB4Dx - EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te qjDo EdSCx9Te qjDo qjDo Ôi………

EdSCx9TeLớp họcf4cMB4Dx EdSCx9Teồ f4cMB4Dxlên tqjDohất vọng.f4cMB4Dx Caf4cMB4Dxt biếtqjDo còEdSCx9Ten rấqjDot nhEdSCx9Teiều ngườiqjDo qjDochưa f4cMB4Dxlàm xoqjDong bEdSCx9Teài tập, víEdSCx9Te dụEdSCx9Te nqjDohư Jaf4cMB4Dxck chẳngf4cMB4Dx hqjDoạn. CaEdSCx9Tet mỉmf4cMB4Dx cưEdSCx9Teời qjDokhi thEdSCx9Teấy vẻf4cMB4Dx qjDokhổ sởqjDo củf4cMB4Dxa Jack. Bacbarf4cMB4Dxa nóqjDoi vớqjDoi giọnEdSCx9Teg nịnf4cMB4Dxh nọqjDot :

- qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo qjDo thEdSCx9Teưa EdSCx9Tecô, f4cMB4Dxcon cònf4cMB4Dx mộtf4cMB4Dx cEdSCx9Tehút nf4cMB4Dxữa chf4cMB4Dxưa xoEdSCx9Teng, cof4cMB4Dxn cqjDoó qjDothể nộEdSCx9Tep qjDosau f4cMB4Dxđược khôf4cMB4Dxng ạ?

f4cMB4Dx- qjDo f4cMB4Dx qjDo qjDo EdSCx9Te qjDo qjDo f4cMB4Dx f4cMB4DxKo được.

f4cMB4Dx Giáo qjDosư Vif4cMB4Dxllar mỉf4cMB4Dxm EdSCx9Tecười nhãqjDo nhặnEdSCx9Te nhưnqjDog ánEdSCx9Teh mắtqjDo bàEdSCx9Te ánhEdSCx9Te lênqjDo sựqjDo nEdSCx9Teghiêm khắc vf4cMB4Dxà đốf4cMB4Dx qjDoai qjDogiám nEdSCx9Teài nỉEdSCx9Te f4cMB4Dxthêm mộqjDot lờiEdSCx9Te f4cMB4Dxnào khqjDoi đãqjDo f4cMB4Dxbị bEdSCx9Teà nhqjDoìn qjDonhư vqjDoậy. Cf4cMB4Dxat thích điểmqjDo nàEdSCx9Tey củaf4cMB4Dx bEdSCx9Teà. qjDoCô lấyqjDo EdSCx9Tecuốn qjDovở qjDolàm bàiEdSCx9Te tậf4cMB4Dxp EdSCx9Tevề f4cMB4Dxnhà rf4cMB4Dxa f4cMB4Dxvà qjDođể f4cMB4Dxlên đầu EdSCx9Tebàn EdSCx9Tetrong EdSCx9Tekhi EdSCx9Tenghe loánEdSCx9Teg thEdSCx9Teoáng Alef4cMB4Dxx càuqjDo nhf4cMB4Dxàu qjDovới JEdSCx9Teack f4cMB4Dxvề sựf4cMB4Dx lườiqjDo biếng cEdSCx9Teủa cEdSCx9Teậu cf4cMB4Dxhàng. Jaf4cMB4Dxck lẩqjDom bẩm:

EdSCx9Te- EdSCx9Te qjDo EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx biếf4cMB4Dxt thqjDoế mìqjDonh qjDođã qjDocóp bqjDoài CEdSCx9Teat f4cMB4Dxlúc nãf4cMB4Dxy rồi.

giáo sưf4cMB4Dx Vilf4cMB4Dxlar f4cMB4Dxkhua đũaEdSCx9Te phéf4cMB4Dxp bằngf4cMB4Dx mộtEdSCx9Te độf4cMB4Dxng f4cMB4Dxtác dEdSCx9Teuyên dáf4cMB4Dxng qjDolùa hếtEdSCx9Te nhf4cMB4Dxững cuốn vf4cMB4Dxở lêEdSCx9Ten bànEdSCx9Te giáEdSCx9Teo viêf4cMB4Dxn vf4cMB4Dxà nóEdSCx9Tei vớif4cMB4Dx LEdSCx9Teui f4cMB4Dxbằng mộtEdSCx9Te giọnEdSCx9Teg trìuqjDo mến:

- f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te qjDo qjDo EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te Luf4cMB4Dxi, sqjDoau giờqjDo hf4cMB4Dxọc qjDocon đeqjDom chồnqjDog vởf4cMB4Dx xEdSCx9Teuống phòqjDong gqjDoiáo viêf4cMB4Dxn chqjDoo cEdSCx9Teô nhé.

Lui qjDovâng ngoqjDoan ngof4cMB4Dxãn vqjDoà mỉmf4cMB4Dx cười.f4cMB4Dx mộf4cMB4Dxt nEdSCx9Teụ cườif4cMB4Dx cf4cMB4Dxó thf4cMB4Dxể qEdSCx9Teuật EdSCx9Tengã qjDobất f4cMB4Dxcứ đứa EdSCx9Tecon qjDogái qjDonào- đấf4cMB4Dxy lf4cMB4Dxà Caf4cMB4Dxt f4cMB4Dxnghi thế.f4cMB4Dx Nhưf4cMB4Dxng rõEdSCx9Te ràngf4cMB4Dx làEdSCx9Te giáoqjDo qjDosư ngọtf4cMB4Dx nqjDogào với Luf4cMB4Dxi hơnqjDo f4cMB4Dxhết tf4cMB4Dxhảy, cũnEdSCx9Teg qjDomột phầqjDon EdSCx9Tevì điểEdSCx9Tem f4cMB4Dxbùa chqjDoú củaf4cMB4Dx LuqjDoi cf4cMB4Dxao nqjDohất trường.

qjDo - f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo f4cMB4Dx qjDo f4cMB4Dx f4cMB4Dx EdSCx9Te nàEdSCx9Teo cáf4cMB4Dxc emEdSCx9Te, sáchf4cMB4Dx f4cMB4Dxbùa f4cMB4Dxchú qjDocăn bEdSCx9Teản lEdSCx9Teớp3, “bqjDoùa tốngEdSCx9Te tiễn”.

EdSCx9Te Cat qjDochúi mũqjDoi vf4cMB4Dxào sáchEdSCx9Te trf4cMB4Dxong kf4cMB4Dxhi giáoEdSCx9Te EdSCx9Tesư VillEdSCx9Tear phqjDoát qjDochuột chEdSCx9Teo f4cMB4Dxhọc qjDosinh. Con chuf4cMB4Dxột f4cMB4Dxcủa qjDoCat nf4cMB4Dxhỏ xEdSCx9Teíu vqjDoà ngaqjDoy qjDokhi vEdSCx9Teừa đápqjDo xuốnf4cMB4Dxg bànqjDo, nqjDoó mof4cMB4Dxn EdSCx9Temen bf4cMB4Dxò đến gặf4cMB4Dxm qjDochiếc f4cMB4Dxbút cf4cMB4Dxhì củqjDoa Cf4cMB4Dxat. Thậtf4cMB4Dx EdSCx9Telà mộtqjDo bf4cMB4Dxuổi hqjDoọc qjDogian nEdSCx9Tean f4cMB4Dxkhi f4cMB4Dxmà Misa, bqjDoạn EdSCx9Tethân củaEdSCx9Te BacbEdSCx9Teara làEdSCx9Tem nổqjDo tuqjDong cqjDoon EdSCx9Techuột củEdSCx9Tea côqjDo qjDota khiếqjDon phânqjDo nửa lớEdSCx9Tep bf4cMB4Dxị dínhf4cMB4Dx bẩnf4cMB4Dx vàqjDoo áoEdSCx9Te. Cuốif4cMB4Dx f4cMB4Dxgiờ họf4cMB4Dxc, f4cMB4Dxchỉ cóqjDo mỗif4cMB4Dx LuqjDoi f4cMB4Dxlà thàEdSCx9Tenh EdSCx9Tecông trong vif4cMB4Dxệc đưaEdSCx9Te coqjDon chuộtf4cMB4Dx nf4cMB4Dxhỏ trEdSCx9Teở lạif4cMB4Dx lồngf4cMB4Dx EdSCx9Tetrên bànqjDo giáf4cMB4Dxo f4cMB4Dxviên, nhữEdSCx9Teng người cònEdSCx9Te lạqjDoi đqjDoều bqjDoó EdSCx9Tetay. ChuôqjDong rEdSCx9Teeo hếEdSCx9Tet tif4cMB4Dxết, giáEdSCx9Teo sưf4cMB4Dx f4cMB4DxVillar qjDora kf4cMB4Dxhỏi lớp sf4cMB4Dxau khEdSCx9Tei chEdSCx9Teo qjDomột đốngf4cMB4Dx bàiEdSCx9Te tậpf4cMB4Dx EdSCx9Tevề nhf4cMB4Dxà. qjDoCat đangqjDo loaf4cMB4Dxy hoEdSCx9Teay qjDobỏ f4cMB4Dxsách vf4cMB4Dxở vào EdSCx9Tetúi khônqjDog đqjDoáy thìEdSCx9Te BaqjDocbara nEdSCx9Teói EdSCx9Teto mộqjDot cácqjDoh háf4cMB4Dxch dịch:

f4cMB4Dx - EdSCx9Te f4cMB4Dx qjDo f4cMB4Dx qjDo qjDo qjDo f4cMB4Dx EdSCx9TeLuss, trf4cMB4Dxực nf4cMB4Dxhật chf4cMB4Dxo Radic.

Cat gqjDoật đầuqjDo EdSCx9Tevà lqjDoiếc Raf4cMB4Dxdic, cậEdSCx9Teu tqjDoa f4cMB4Dxđang nhqjDoìn BacEdSCx9Tebara mộtf4cMB4Dx EdSCx9Tecách EdSCx9Temiễn cưỡng, cqjDoó lẽqjDo EdSCx9Tebởi vEdSCx9Teì BqjDoacbara f4cMB4Dxcứ quấf4cMB4Dxn lấyEdSCx9Te Luif4cMB4Dx. CaqjDot EdSCx9Te khôngf4cMB4Dx ngf4cMB4Dxhĩ f4cMB4Dxlà RaEdSCx9Tedic thíchEdSCx9Te Bacbara qjDonhưng cáiEdSCx9Te nhìnf4cMB4Dx kia…

EdSCx9Te Cat f4cMB4Dxkhông biếqjDot EdSCx9Temà côqjDo cũngf4cMB4Dx khôngEdSCx9Te cầnqjDo biếtf4cMB4Dx. cqjDoha côqjDo qjDolàm EdSCx9Teviệc cqjDoho cf4cMB4Dxông qjDoti nhà Rosaf4cMB4Dxnta nEdSCx9Teên f4cMB4Dxcô luqjDoôn phf4cMB4Dxải ngEdSCx9Tehe lờf4cMB4Dxi BacbarEdSCx9Tea nếuf4cMB4Dx khôngqjDo cEdSCx9Teô tf4cMB4Dxa EdSCx9Tesẽ tf4cMB4Dxon hót vớiqjDo f4cMB4Dxcha f4cMB4Dxcô tf4cMB4Dxa vàEdSCx9Te đEdSCx9Teuổi việqjDoc bqjDoa Cf4cMB4Dxat. f4cMB4DxAlex vàqjDo EdSCx9TeJack khôngqjDo thícEdSCx9Teh CaEdSCx9Tet bịf4cMB4Dx qjDosai khiến nhưngEdSCx9Te hf4cMB4Dxọ cũnf4cMB4Dxg chẳngqjDo làmEdSCx9Te gìEdSCx9Te đEdSCx9Teược ngoàEdSCx9Tei việf4cMB4Dxc qjDolấy phầnEdSCx9Te ăf4cMB4Dxn hf4cMB4Dxộ CatqjDo. Alex qjDocàu nhàuqjDo EdSCx9Tekhi đqjDoi ngaEdSCx9Teng quf4cMB4Dxa Cat:

f4cMB4Dx - qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx f4cMB4Dx f4cMB4Dx nhqjDoanh nhEdSCx9Teé, mìnhqjDo sẽf4cMB4Dx đổf4cMB4Dx nướcEdSCx9Te sốtf4cMB4Dx cqjDoà EdSCx9Techua EdSCx9Telên đầf4cMB4Dxu f4cMB4Dxcon quf4cMB4Dxỷ cáif4cMB4Dx đó.

- f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo f4cMB4Dx qjDo EdSCx9Te qjDo qjDo Lf4cMB4Dxàm f4cMB4Dxơn đif4cMB4Dx, Alex.

Cat cườiqjDo nhqjDoư f4cMB4Dxmếu, AEdSCx9Telex tEdSCx9Tehở dàEdSCx9Tei vàEdSCx9Te lôEdSCx9Tei JacEdSCx9Tek EdSCx9Tetheo. f4cMB4DxCat lùaf4cMB4Dx cEdSCx9Tehổi qjDovà ghẻEdSCx9Te lau rf4cMB4Dxa khỏif4cMB4Dx qjDotủ f4cMB4Dxđể chổiEdSCx9Te vàf4cMB4Dx vf4cMB4Dxung vẩyqjDo đũaf4cMB4Dx pqjDohép điềuEdSCx9Te khiểqjDon chqjDoo chúnqjDog laf4cMB4Dxu bảng,f4cMB4Dx lau bànqjDo EdSCx9Teghế vEdSCx9Teà nhữngf4cMB4Dx chf4cMB4Dxỗ qjDodơ qjDomà lũEdSCx9Te chqjDouột gâyEdSCx9Te f4cMB4Dxra. HọcqjDo sqjDoinh lầnEdSCx9Te f4cMB4Dxlượt rEdSCx9Tea khỏi lf4cMB4Dxớp hqjDoết, troEdSCx9Teng lEdSCx9Teớp chỉf4cMB4Dx cònqjDo qjDolại Luf4cMB4Dxi vqjDoà CaqjDot. Lf4cMB4Dxui đanqjDog f4cMB4Dxđếm lạiEdSCx9Te f4cMB4Dxchỗ vEdSCx9Teở và dậpf4cMB4Dx qjDolại mộf4cMB4Dxt cuốnEdSCx9Te bịqjDo qjDobong mấEdSCx9Tey tEdSCx9Terang qjDođầu. Caf4cMB4Dxt lqjDoiếc tEdSCx9Terộm EdSCx9TeLui, đúEdSCx9Teng lqjDoà một af4cMB4Dxnh cf4cMB4Dxhàng qjDođẹp qjDotrai. qjDoCat quEdSCx9Teay rEdSCx9Tea chEdSCx9Teăm f4cMB4Dxchú vắtEdSCx9Te giẻEdSCx9Te laEdSCx9Teu bằnqjDog mqjDoột lf4cMB4Dxoại nghệ thuậtf4cMB4Dx hắcEdSCx9Te EdSCx9Teám màEdSCx9Te cácEdSCx9Te f4cMB4Dxphù tqjDohuỷ hắcqjDo ámqjDo dqjDoùng đểEdSCx9Te kqjDohiến cf4cMB4Dxon ngườif4cMB4Dx tqjDoa f4cMB4Dxkhô quắt khEdSCx9Teô qqjDoueo lf4cMB4Dxại. EdSCx9Tecái gEdSCx9Teiẻ ríqjDot f4cMB4Dxlên kEdSCx9Tehe kf4cMB4Dxhẽ EdSCx9Tevà khôEdSCx9Te conEdSCx9Teg nước.qjDo Caf4cMB4Dxt khoáqjDoi chí nhúngEdSCx9Te f4cMB4Dxướt EdSCx9Tenó mộtf4cMB4Dx lEdSCx9Teần nữaqjDo vàqjDo lEdSCx9Teại f4cMB4Dxvắt khôEdSCx9Te rồiqjDo mộqjDot lầnf4cMB4Dx nữaf4cMB4Dx. ChEdSCx9Teo tớqjDoi khi cf4cMB4Dxô qqjDouay lạiEdSCx9Te EdSCx9Tethi chqjDoẳng EdSCx9Tethấy Lf4cMB4Dxui đf4cMB4Dxâu cả,EdSCx9Te chắcqjDo làEdSCx9Te đqjDoã đqjDoi rồf4cMB4Dxi. qjDoCat nhiqjDoệt tình vẩqjDoy đũEdSCx9Tea f4cMB4Dxphép f4cMB4Dxnhư mEdSCx9Teột nhạqjDoc trưởnqjDog điềuf4cMB4Dx f4cMB4Dxkhiển nEdSCx9Tehững câf4cMB4Dxy chổiEdSCx9Te lf4cMB4Dxau nhà, côf4cMB4Dx vEdSCx9Teẫy mạqjDonh mqjDoột cái,f4cMB4Dx mEdSCx9Teột câyqjDo chEdSCx9Teổi lEdSCx9Teao EdSCx9Tevù vềEdSCx9Te phqjDoía bEdSCx9Teàn gEdSCx9Teiáo vqjDoiên vàqjDo vòEdSCx9Teng qua pqjDohía saf4cMB4Dxu chiqjDoếc bàn.qjDo Rầm…

Mộtf4cMB4Dx tiếf4cMB4Dxng độngEdSCx9Te chEdSCx9Teết ngưEdSCx9Teời vqjDoang lêqjDon EdSCx9Tevà EdSCx9TeLui FranqjDok tEdSCx9Teừ từf4cMB4Dx f4cMB4Dxđứng f4cMB4Dxlên pqjDohía sf4cMB4Dxau bàn giEdSCx9Teáo viênf4cMB4Dx vEdSCx9Teới khf4cMB4Dxuôn mqjDoặt tèEdSCx9Tem nf4cMB4Dxhem f4cMB4Dxnước laqjDou EdSCx9Tenhà qjDovà mũiEdSCx9Te đaqjDong chảyqjDo máu.EdSCx9Te Cậu f4cMB4Dxta đEdSCx9Teang buộcf4cMB4Dx dEdSCx9Teây giầy.
Cat f4cMB4Dxđứng nhưf4cMB4Dx tqjDorời EdSCx9Tetrồng nhìEdSCx9Ten qjDo1 gEdSCx9Teiọt máuqjDo f4cMB4Dxnhỏ xuốngqjDo chiếcEdSCx9Te áqjDoo sEdSCx9Teơ qjDomi trắf4cMB4Dxng tinh củaf4cMB4Dx f4cMB4DxLui EdSCx9Tevà khEdSCx9Teông chEdSCx9Teắc lqjDoà tronqjDog cuộcqjDo đờiEdSCx9Te mf4cMB4Dxình côEdSCx9Te đãEdSCx9Te EdSCx9Tephạm phảf4cMB4Dxi EdSCx9Telỗi lầm nàoqjDo tồiEdSCx9Te qjDotệ nf4cMB4Dxhư qjDothế chưaqjDo. Cf4cMB4Dxat lắf4cMB4Dxp bEdSCx9Teắp xqjDoin lỗif4cMB4Dx khônf4cMB4Dxg thànhqjDo tiếnf4cMB4Dxg qjDovà kinh hEdSCx9Teãi khEdSCx9Teông bif4cMB4Dxết qjDocó EdSCx9Tenên lùqjDoi rEdSCx9Tea càf4cMB4Dxng xqjDoa càngf4cMB4Dx tốqjDot haEdSCx9Tey kqjDohông. qjDoKhuôn mf4cMB4Dxặt Lui thậqjDot khqjDoó màEdSCx9Te tưởnqjDog tượngqjDo đf4cMB4Dxựơc, nóEdSCx9Te nhăEdSCx9Ten lạif4cMB4Dx f4cMB4Dxmột cáchqjDo qjDokhó f4cMB4Dxchịu vàEdSCx9Te đEdSCx9Teôi mắt thqjDoì ngàyEdSCx9Te mộtqjDo tốf4cMB4Dxi hơnf4cMB4Dx. qjDoLui chắcEdSCx9Te phảif4cMB4Dx cf4cMB4Dxố gf4cMB4Dxắng lắmEdSCx9Te mEdSCx9Teới EdSCx9Tekhông hqjDoét vf4cMB4Dxào mặt EdSCx9TeCat. CqjDoat mf4cMB4Dxím chặqjDot môi,EdSCx9Te EdSCx9Tethà EdSCx9Terằng qjDoLui cứf4cMB4Dx qqjDouát EdSCx9Tethét lênf4cMB4Dx EdSCx9Tecó phảiqjDo làEdSCx9Te hqjDoay hơn kqjDohông. Luf4cMB4Dxi tf4cMB4Dxừ tEdSCx9Teừ mởf4cMB4Dx mqjDoiệng nhưf4cMB4Dxng khôngEdSCx9Te phảiEdSCx9Te EdSCx9Telà quEdSCx9Teát thqjDoáo EdSCx9Tegì mEdSCx9Teà cqjDohỉ buông độcf4cMB4Dx mộtqjDo EdSCx9Tetiếng nf4cMB4Dxghe rEdSCx9Teất khóf4cMB4Dx nhọc:

- qjDo qjDo qjDo qjDo f4cMB4Dx qjDo EdSCx9Te qjDo lau.

Cat sEdSCx9Teợ điếngf4cMB4Dx cEdSCx9Teả người.f4cMB4Dx qjDocô f4cMB4Dxđã khôEdSCx9Teng nEdSCx9Teghĩ f4cMB4Dxrằng EdSCx9Tecô EdSCx9Tesợ Lf4cMB4Dxui EdSCx9Teđến nhưEdSCx9Te qjDothế. f4cMB4DxNếu Lui EdSCx9Temà nóiEdSCx9Te vqjDoới Bacbarf4cMB4Dxa thì…..EdSCx9Te trờif4cMB4Dx ơEdSCx9Tei! Bf4cMB4Dxa cqjDoô cf4cMB4Dxó thểqjDo EdSCx9Temất qjDoviệc EdSCx9Tengay ngàyEdSCx9Te mai chqjDoứ cf4cMB4Dxhẳng cf4cMB4Dxhơi. NEdSCx9Teếu EdSCx9Teba mqjDoất việc,f4cMB4Dx f4cMB4Dxgia đìnhf4cMB4Dx cEdSCx9Teô f4cMB4Dxsẽ EdSCx9Tera sEdSCx9Teao đf4cMB4Dxây? EdSCx9TeCat rútqjDo khăn EdSCx9Tetay f4cMB4Dxra vf4cMB4Dxà lf4cMB4Dxau nướcqjDo trf4cMB4Dxên mf4cMB4Dxặt EdSCx9TeLui f4cMB4Dxmà thEdSCx9Teậm chíqjDo cEdSCx9Teòn khôngf4cMB4Dx giámEdSCx9Te nhìqjDon cậu taqjDo. CaEdSCx9Tet f4cMB4Dxkhông nghqjDoĩ f4cMB4Dxlà mìf4cMB4Dxnh qjDosẽ EdSCx9Techạm EdSCx9Tevào mặtf4cMB4Dx Lf4cMB4Dxui qjDotrong hoànEdSCx9Te cảqjDonh nEdSCx9Teày. Lui giEdSCx9Teật lấyEdSCx9Te EdSCx9Tekhăn taqjDoy củaqjDo CEdSCx9Teat, f4cMB4DxCat f4cMB4Dxlắp bắp:

EdSCx9Te - EdSCx9Te EdSCx9Te qjDo qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo qjDo f4cMB4Dxxin lỗi…qjDo tf4cMB4Dxôi…. Xif4cMB4Dxn lỗi.

rồiqjDo côEdSCx9Te chf4cMB4Dxuồn EdSCx9Tengay lậpqjDo tf4cMB4Dxức khỏEdSCx9Tei lf4cMB4Dxớp nhưqjDo lf4cMB4Dxà sợqjDo qjDoLui qjDokhông kiềmEdSCx9Te chếf4cMB4Dx đượcf4cMB4Dx mqjDoà lqjDoa qjDohét qjDoquát thf4cMB4Dxáo ầEdSCx9Tem ĩ.

Vf4cMB4Dxào căf4cMB4Dxng EdSCx9Tetin vớiqjDo bộEdSCx9Te mặtEdSCx9Te qjDođưa đáqjDom, EdSCx9TeCat kqjDoể chqjDoo AlqjDoex vqjDoà JaqjDock EdSCx9Tevề qjDosự cốf4cMB4Dx qjDochết ngườiEdSCx9Te đó.f4cMB4Dx f4cMB4DxAlex chEdSCx9Teỉ nqjDohún vai:

- EdSCx9Te qjDo qjDo f4cMB4Dx f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo EdSCx9Te cf4cMB4Dxậu qjDota luqjDoôn nqjDohư thqjDoế qjDomà, giảEdSCx9Te tqjDoạo, độf4cMB4Dxi lốtf4cMB4Dx họf4cMB4Dxc EdSCx9Tetrò qjDongoan đểqjDo lấEdSCx9Tey lòngqjDo giáqjDoo viêEdSCx9Ten, đủqjDo thứ.

CònEdSCx9Te JacqjDok thìqjDo gụcEdSCx9Te đầuf4cMB4Dx xuốngf4cMB4Dx bànf4cMB4Dx vàqjDo cườiEdSCx9Te, ngườif4cMB4Dx ruEdSCx9Teng lêf4cMB4Dxn bầnEdSCx9Te bậtf4cMB4Dx, cậEdSCx9Teu EdSCx9Teta nEdSCx9Teói đf4cMB4Dxứt quãng:

- qjDo f4cMB4Dx f4cMB4Dx qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te qjDo f4cMB4Dx bEdSCx9Teiết thế…nánqjDo lạiEdSCx9Te EdSCx9Tetí nữa…f4cMB4Dx qjDoha hf4cMB4Dxa ….

Cat f4cMB4Dxnhăn nhó:

EdSCx9Te- qjDo EdSCx9Te EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te f4cMB4Dx f4cMB4Dx xiqjDon cậf4cMB4Dxu đấqjDoy JaEdSCx9Teck, mìf4cMB4Dxnh đanf4cMB4Dxg lf4cMB4Dxo chếtqjDo đây.

EdSCx9Te Alex f4cMB4Dxchán f4cMB4Dxnản chọcEdSCx9Te f4cMB4Dxchọc qjDovà đĩa:

- EdSCx9Te qjDo f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4Dx f4cMB4Dx f4cMB4Dx Cf4cMB4Dxat, Lf4cMB4Dxui qjDosẽ khônqjDog đemqjDo cEdSCx9Tehuyện hắnEdSCx9Te qjDobị rEdSCx9Teửa mặtEdSCx9Te bằngqjDo f4cMB4Dxnước laf4cMB4Dxu qjDonhà f4cMB4Dxra mf4cMB4Dxà rêuqjDo raqjDoo đâu,f4cMB4Dx yêqjDon tqjDoâm đi.

CEdSCx9Teat qjDomím f4cMB4Dxmôi, qjDonghe tqjDohì cũnf4cMB4Dxg cf4cMB4Dxó qjDolí nhf4cMB4Dxưng kqjDohông rêuEdSCx9Te raqjDoo đâuf4cMB4Dx f4cMB4Dxcó nqjDoghĩa EdSCx9Telà Luf4cMB4Dxi sẽqjDo khônEdSCx9Teg nóiEdSCx9Te f4cMB4Dxchuyện đóqjDo EdSCx9Techo Bacbf4cMB4Dxara. ÔqjDoi tf4cMB4Dxrời ơi!

CEdSCx9Teat qjDochưa kịpf4cMB4Dx tqjDohan tf4cMB4Dxhở thìEdSCx9Te BacbarqjDoa đãqjDo qjDogọi EdSCx9Tecô. CqjDoat đứngf4cMB4Dx f4cMB4Dxlên. qjDoAlex cáu:

- EdSCx9Te f4cMB4Dx EdSCx9Te EdSCx9Te EdSCx9Te EdSCx9Te qjDo EdSCx9Te cậEdSCx9Teu f4cMB4Dxchưa f4cMB4Dxăn gEdSCx9Teì mà.

f4cMB4Dx- qjDo qjDo f4cMB4Dx qjDo EdSCx9Te EdSCx9Te EdSCx9Te EdSCx9Te f4cMB4DxMình khôngEdSCx9Te nuốtEdSCx9Te nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.