Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm iR84GUBunay làprfBmTcv prfBmTcvmột ngiR84GUBuày đẹpiR84GUBu iGNptrời. CaiR84GUBut iGNpmở tiGNpoang cửaiGNp siGNpổ đónprfBmTcv nhiGNpững tiiGNpa nắnprfBmTcvg mùaiGNp thu vàniR84GUBug iGNp nhưiR84GUBu miGNpật onprfBmTcvg vàiGNp phóniGNpg tầmiGNp mắprfBmTcvt riGNpa iGNpxa. iR84GUBuCửa sổiGNp phprfBmTcvòng CaprfBmTcvt iR84GUButrông rprfBmTcva một ciGNpon đườngiGNp hiR84GUBuai prfBmTcvbên ciGNpỏ prfBmTcvmọc lúniR84GUBu piGNphún khiR84GUBuông hàiR84GUBung lối.prfBmTcv nprfBmTcvhững dprfBmTcvãy niR84GUBuhà chen chúprfBmTcvc nhprfBmTcvau prfBmTcvtrông nhưiR84GUBu đànprfBmTcv lợnprfBmTcv coiGNpn iGNpđủ mọiiR84GUBu mprfBmTcvàu sắciGNp vớiGNpi iGNpđủ iR84GUBucác kiểuiR84GUBu kiếniR84GUBu trúc tạpiR84GUBu nhaiGNpm. CiGNpat híprfBmTcvt căngiR84GUBu viGNpào phổiR84GUBui khprfBmTcvông khíiGNp iR84GUButrong làniR84GUBuh miGNpát miR84GUBuẻ prfBmTcvbuổi sang iGNprồi côiGNp điR84GUBueo chiếciGNp iR84GUButúi prfBmTcvkhông iR84GUBuđáy nhỏiGNp bằngprfBmTcv bàniR84GUBu taprfBmTcvy iR84GUBuvào bêiR84GUBun hprfBmTcvông vàiR84GUBu nhanh niGNphẹn xuiGNpống nhà.

NgôiR84GUBui niGNphà ciGNpủa iR84GUBugia đìnhiR84GUBu côiR84GUBu iR84GUBunhỏ hơprfBmTcvn rấtiR84GUBu prfBmTcvnhiều siGNpo vớprfBmTcvi cácprfBmTcv nhprfBmTcvà iGNphàng iGNpxóm nhưng cũiR84GUBung tiệniGNp iGNpnghi iGNpvà thiGNpoải máiR84GUBui. CprfBmTcvat điR84GUBui viR84GUBuào bếpiR84GUBu, hiGNpôn lêprfBmTcvn mprfBmTcvái iR84GUButóc đỏprfBmTcv riR84GUBuực rỡprfBmTcv của iGNpmẹ iR84GUBucô, bàiR84GUBu LiR84GUBuuss mỉmiGNp cười:

iR84GUBu - iGNp iGNp iR84GUBu iGNp prfBmTcv iGNp iGNp iGNp ciGNphào iR84GUBucon yêu.

BprfBmTcvà làiR84GUBu mộiR84GUBut iR84GUBuphụ iR84GUBunữ iR84GUBuxinh đẹprfBmTcvp, quiR84GUBuyến rprfBmTcvũ vprfBmTcvà CprfBmTcvat prfBmTcvluôn tprfBmTcvhầm iR84GUButiếc nuốiprfBmTcv iGNpvì prfBmTcvcô chẳng giiGNpống miR84GUBuẹ iR84GUBumột chútprfBmTcv prfBmTcvnào, tiR84GUBuừ cáiiGNp mũiprfBmTcv điR84GUBuến khuiR84GUBuôn mặiGNpt viR84GUBuà miR84GUBuái tóiR84GUBuc, tiGNpất cả đềiGNpu thiGNpừa iR84GUBuhưởng tiGNpừ ngườiiR84GUBu prfBmTcvcha. prfBmTcvThật iGNplà ciR84GUBuhán, tiGNpóc chiGNpa ciR84GUBuô iGNplại iGNpmàu iR84GUBuđen. CiR84GUBuat luôn prfBmTcvcảm tprfBmTcvhấy mìniGNph giR84GUBuiống miR84GUBuột coprfBmTcvn quiGNpạ biGNpên cạiR84GUBunh mẹprfBmTcv prfBmTcvvà cảiR84GUBu ởiGNp trprfBmTcvường hiGNpọc nữa, giữiR84GUBua mộtiGNp rừniR84GUBug tóiGNpc iGNpvàng iGNpvà iR84GUBunâu. CaiR84GUBut rprfBmTcvút iGNpcây đũaprfBmTcv iR84GUBuphép bóngprfBmTcv nhprfBmTcvoáng iR84GUBuvì mớiiGNp được iGNplau chùiR84GUBui iR84GUBura viGNpà iR84GUBulùa đĩaprfBmTcv iR84GUButrong tủiR84GUBu riGNpa biR84GUBuàn iR84GUBuăn. NhữngiGNp chiếprfBmTcvc đĩaiGNp sứiGNp tráng miGNpen xanprfBmTcvh xprfBmTcvinh xắniGNp nốiiGNp đuiR84GUBuôi iR84GUBunhau iGNpbay iGNpra làiR84GUBum CiR84GUBuat prfBmTcvliên tưởniGNpg tớiR84GUBui lprfBmTcvũ cprfBmTcvon gái prfBmTcvchạy tiR84GUBuheo LprfBmTcvui FriR84GUBuank. iGNp iGNpCat tprfBmTcvự cườiiR84GUBu miR84GUBuình troniGNpg prfBmTcvkhi biR84GUBua côiR84GUBu prfBmTcvhối hảiR84GUBu điGNpi xuống hôiGNpn prfBmTcvtóc CaiR84GUBut vàiR84GUBu niGNpgồi xuống:

iR84GUBu - iR84GUBu iR84GUBu iGNp prfBmTcv iGNp iGNp iGNp prfBmTcv ôiR84GUBui… biGNpa iGNpsắp miGNpuộn mấiGNpt rồi.

iGNp Cat rótprfBmTcv caiGNpfé ciR84GUBuho iR84GUBucha rồprfBmTcvi giiR84GUBuúp mprfBmTcvẹ iR84GUBubê nồiprfBmTcv cháprfBmTcvo khiR84GUBuỏi iR84GUBubếp lprfBmTcvò. HiGNpai điGNpứa prfBmTcvem song siniGNph củaiR84GUBu CprfBmTcvat chạyiGNp prfBmTcvù xiGNpuống cprfBmTcvhí cprfBmTcvhoé trprfBmTcvanh iGNpcãi nprfBmTcvhau viGNpề miGNpấy miR84GUBuón đồiGNp chơi chúiR84GUBung đượciR84GUBu prfBmTcvtặng troiGNpng prfBmTcvsinh prfBmTcvnhật vừaiR84GUBu rồiprfBmTcv. MprfBmTcvark viR84GUBuà JosiGNpe luôprfBmTcvn làprfBmTcvm prfBmTcvCat mệt mỏiiGNp iR84GUBuvì mọiGNpi thứ.iR84GUBu CiGNphúng niR84GUBuói iR84GUBuquá nhiềuiGNp, hỏiprfBmTcv qprfBmTcvuá nhiGNpiều, luônprfBmTcv luiR84GUBuôn khprfBmTcvông đạt điểmiR84GUBu prfBmTcvtối đprfBmTcva ởiGNp tiR84GUBurường viR84GUBuà riGNpất haiR84GUBum ciR84GUBuhơi. HprfBmTcvừ. CaiR84GUBut uốprfBmTcvng hprfBmTcvết iGNpcốc sữa,iR84GUBu ăniR84GUBu vài lprfBmTcvát bániGNph miR84GUBuì rồiiR84GUBu prfBmTcvchào iR84GUBuba mẹiGNp vàprfBmTcv prfBmTcvra khprfBmTcvỏi nhà.iGNp prfBmTcvThời tprfBmTcviết prfBmTcvthật tuyệt-dùprfBmTcv chỉ lprfBmTcvà prfBmTcvnhân tạo.iR84GUBu CaiR84GUBut iGNpsắp mừnprfBmTcvg iR84GUBusinh iGNpnhật lầniR84GUBu prfBmTcvthứ prfBmTcv15 iR84GUBucủa mprfBmTcvình vàprfBmTcv hiR84GUBuôm iGNpnay là ngàiR84GUBuy iR84GUBukhai iGNpgiảng. prfBmTcvtrở lạiGNpi trưiR84GUBuờng iR84GUBusau mộiGNpt mùiGNpa prfBmTcvhè bậnprfBmTcv rộnprfBmTcv ciR84GUBuô tiGNphấy thờiiR84GUBu gian dườniGNpg iR84GUBunhư trprfBmTcvôi qiR84GUBuuá niGNphanh. MiR84GUBuới hiR84GUBuôm nàoiGNp CiGNpat còiR84GUBun nhỏprfBmTcv xíuiR84GUBu, bprfBmTcvỡ ngỡiR84GUBu bướciGNp chân iR84GUBuvào trườnprfBmTcvg màprfBmTcv cprfBmTcvhỉ siR84GUBuau mấyiGNp mprfBmTcvùa hprfBmTcvè, iGNpnăm iR84GUBunay điGNpã làprfBmTcv nprfBmTcvăm cprfBmTcvuối cấp.prfBmTcv iGNpCat đẩy chiiGNpếc iR84GUBuván trượtiR84GUBu dướiiR84GUBu iGNpchân kiR84GUBuhiến nóiR84GUBu chảyiGNp iGNpvù viR84GUBuù trprfBmTcvên vỉaiGNp hiGNpè prfBmTcvvà iR84GUBunhìn theo chiếciR84GUBu prfBmTcvmui iGNptrần bóiGNpng iGNplộn hiiR84GUBuệu iR84GUBuGreen củaiGNp BaprfBmTcvcbara miGNpà thầmprfBmTcv gheiR84GUBun iR84GUButị, không biprfBmTcvết đếiR84GUBun khprfBmTcvi nàoiGNp iGNpCat mớiiGNp cóiGNp mộprfBmTcvt ciR84GUBuhiếc nhprfBmTcvư thiGNpế. BiGNpacbara làprfBmTcv iGNphot girl củprfBmTcva iGNptrường, iR84GUBuba mprfBmTcvẹ cprfBmTcvô tiGNpa giR84GUBuiàu cóprfBmTcv, cprfBmTcvô iR84GUButa xiprfBmTcvnh đẹpprfBmTcv vàiGNp iGNpluôn làprfBmTcv tiR84GUBuâm iR84GUBuđiểm của miR84GUBuọi sựiGNp chprfBmTcvú iR84GUBuý. iR84GUBuCat iGNpthì khiR84GUBuông đượciGNp iR84GUBunhư vậy.iR84GUBu côiGNp ciGNpao hơiR84GUBun chiềuiGNp caiGNpo tprfBmTcvrung bình ciGNpủa bọnprfBmTcv prfBmTcvcon gáiR84GUBui viGNpà chiGNpẳng prfBmTcvcó gìprfBmTcv đặciGNp biệtiGNp trừprfBmTcv mprfBmTcvái tóprfBmTcvc iR84GUBuđen iR84GUBunhư lôniR84GUBug quạ. CiR84GUBuat cũiGNpng chẳnprfBmTcvg hprfBmTcviểu saiR84GUBuo prfBmTcvAlex vàiGNp JiGNpack lạprfBmTcvi lprfBmTcvàm biGNpạn vớiGNpi iR84GUBumột ngưprfBmTcvời nhưprfBmTcv cô. CiR84GUBuô luôprfBmTcvn iR84GUBuchìm ngprfBmTcvhỉm, chprfBmTcvỉ làiR84GUBu iR84GUBunhân vậiR84GUBut pprfBmTcvhụ triGNpong ciGNpác vởiGNp kịch,iGNp cprfBmTcvhỉ thaprfBmTcvm gia ciR84GUBuhạy tiếpprfBmTcv sứciGNp triGNpong hộiprfBmTcv iGNpthao, chỉprfBmTcv đprfBmTcvệm đàniR84GUBu prfBmTcvcho JiR84GUBuack prfBmTcvhát triGNpong nhữngiGNp buổi trìnhiGNp prfBmTcvdiễn iGNpâm niGNphạc viGNpà luôiR84GUBun bịiGNp liR84GUBuoại troniR84GUBug cáiGNpc miGNpôn thểiGNp thiGNpao vìprfBmTcv chơiGNpi quá dở.

ĐẩyiR84GUBu vprfBmTcván trượtiGNp mộtprfBmTcv cáiR84GUBui prfBmTcvthật mạnh,iGNp prfBmTcvCat nprfBmTcvhảy vọtiGNp lêprfBmTcvn iR84GUBu5 bậciR84GUBu thiGNpang vprfBmTcvà lướiR84GUBut vào sâniGNp trườngiGNp. ngiR84GUBuôi trườngprfBmTcv xiniGNph đẹiGNpp củaiR84GUBu prfBmTcvcô nằprfBmTcvm trênprfBmTcv miGNpột quảprfBmTcv đồprfBmTcvi hiênprfBmTcv ngang niR84GUBuhư mộtprfBmTcv dprfBmTcvũng sĩ.iGNp CaiGNpt gậtiR84GUBu đầuiR84GUBu chiR84GUBuào JohiGNpn HaniR84GUBuson khiR84GUBui cậprfBmTcvu iR84GUButa niGNpgóc đầuprfBmTcv lên khỏiprfBmTcv bãiR84GUBui prfBmTcvcỏ vprfBmTcvà vẫyiR84GUBu CatiGNp, JohiGNpn iR84GUBulà prfBmTcvmột iGNpthiên tiGNpài prfBmTcvhội hoạ.iR84GUBu NhữprfBmTcvng prfBmTcvtác phẩm củiGNpa cprfBmTcvậu iR84GUButa lprfBmTcvuôn chprfBmTcvỉ đứiR84GUBung iR84GUBusau iR84GUBumột hoạprfBmTcv siGNpĩ chuyêniGNp nghiệpprfBmTcv duiGNpy nhấiR84GUBut iGNpmà nếu CiGNpat nhớiGNp prfBmTcvkhông niR84GUBuhầm iGNplà RafaiR84GUBuenl Golias.

- iR84GUBu iGNp iGNp iGNp iR84GUBu iR84GUBu iR84GUBu iR84GUBu iR84GUBuCat !

iGNp Alex iR84GUBuvẫy CaiR84GUBut khiGNpi iR84GUBucô lướiR84GUBut tprfBmTcvới. CaiR84GUBut mỉmiR84GUBu ciGNpười iGNphất viGNpán triGNpượt lprfBmTcvên tiR84GUBuay rồiiGNp dừng iGNplại prfBmTcvđợi AiGNplex. CôiR84GUBu niR84GUBuàng hômiR84GUBu naiR84GUBuy lộngiGNp prfBmTcvlẫy vprfBmTcvới chiếciR84GUBu prfBmTcvváy xiR84GUBuếp liGNpi hồngprfBmTcv tuyệt hảiGNpo iR84GUBuvà áoiR84GUBu biGNpó iR84GUButrắng iGNpcó iGNphở bụnprfBmTcvg chúiGNpt prfBmTcvchút. AleiGNpx cườiiGNp rprfBmTcvất tươi:

- iGNp prfBmTcv prfBmTcv iGNp prfBmTcv iGNp iGNp iGNp nghỉiR84GUBu hèiR84GUBu prfBmTcvvui khônprfBmTcvg? prfBmTcvHay prfBmTcvcậu lprfBmTcvại iGNpchúi mprfBmTcvũi prfBmTcvở niGNphà vớiprfBmTcv đốngiGNp ciGNphai lọ?

prfBmTcv - iR84GUBu iR84GUBu prfBmTcv iGNp iR84GUBu prfBmTcv prfBmTcv iGNp iGNpuh, iR84GUBumình chẳngiR84GUBu iGNpđi đâuprfBmTcv cảiGNp, chỉprfBmTcv iR84GUBuở nhprfBmTcvà thôi,iGNp iR84GUBucòn cậu?prfBmTcv kìiGNp niGNpghỉ iGNptuyệt chứ?

prfBmTcv - iGNp prfBmTcv iGNp iGNp iR84GUBu iGNp prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcvTuyệt prfBmTcv– AlprfBmTcvex ngiR84GUBuhiêng đầuiR84GUBu iGNp– ởprfBmTcv HiGNpawaii thờiiGNp iGNptiết rấtprfBmTcv đẹp,prfBmTcv rấiR84GUBut prfBmTcvtiếc liR84GUBuà khôiR84GUBung ciGNpó cậu.

AprfBmTcvlex iGNpbắt đầuiGNp kểprfBmTcv vềiGNp iGNpkì nghỉiGNp dàiiGNp ngàiGNpy củaiR84GUBu côiR84GUBu ấyiGNp troiR84GUBung prfBmTcvkhi họiGNp iGNpđi tớiprfBmTcv tủiR84GUBu chứa prfBmTcvđồ. CiGNpat liGNpiếc quiGNpa diR84GUBuãy kếprfBmTcv biR84GUBuên vprfBmTcvà dườngiR84GUBu nhưiR84GUBu khônprfBmTcvg ngiGNphe AleiGNpx kiGNpể prfBmTcvnữa khi cprfBmTcvô trprfBmTcvông iR84GUButhấy LuiGNpi FrprfBmTcvank. CprfBmTcvả miR84GUBuùa hiGNpè CaprfBmTcvt kiR84GUBuhông gặiGNpp LuprfBmTcvi, dườngiR84GUBu prfBmTcvnhư cprfBmTcvậu iGNpta cao hiR84GUBuơn mộtiR84GUBu iR84GUBuchút iR84GUBuvà làiR84GUBun gprfBmTcvia iGNpcó hơiiGNp prfBmTcvsạm iR84GUBudi prfBmTcvchút đỉnhiGNp nhưniGNpg trôngprfBmTcv LuprfBmTcvi vẫniR84GUBu rất đẹpiGNp trai.

iGNp- prfBmTcv iGNp iGNp iGNp iGNp iGNp prfBmTcv iGNp …prfBmTcvthế làiGNp mìnhiR84GUBu ngãiGNp nhiGNpào xprfBmTcvuống từprfBmTcv iGNpvách iR84GUBuđá, maiR84GUBuy iGNpmà prfBmTcvba trôniGNpg thấyiGNp nên yếmiR84GUBu bùaprfBmTcv làiR84GUBum iR84GUBumình nhẹiGNp hiR84GUBuẫng điiR84GUBu vàiR84GUBu rớiGNpt xiR84GUBuuống nprfBmTcvước iR84GUBunhẹ hều.iR84GUBu –iGNp AliR84GUBuex cườiR84GUBui khoái chí.

prfBmTcv - prfBmTcv iGNp iR84GUBu iGNp iR84GUBu prfBmTcv iGNp prfBmTcv TprfBmTcvuyệt .

Cat trprfBmTcvả prfBmTcvlời băniR84GUBug qprfBmTcvuơ prfBmTcvvà ciGNpô prfBmTcvbị aiGNpi đóprfBmTcv nhàprfBmTcvo tớiiGNp iGNpôm chầprfBmTcvm lấy:

iGNp- prfBmTcv iGNp iR84GUBu prfBmTcv prfBmTcv prfBmTcv iGNp iR84GUBu nhớiR84GUBu ciR84GUBuậu quá.

JaciGNpk kêiGNpu lêniGNp bằniR84GUBug giọngiR84GUBu ỉprfBmTcv ôiiGNp làmprfBmTcv iGNpCat prfBmTcvbật cười.prfBmTcv JprfBmTcvack quaiR84GUBuy saiGNpng iGNpôm AprfBmTcvlex :

prfBmTcv- iGNp iR84GUBu iR84GUBu iGNp iGNp iR84GUBu iGNp prfBmTcv prfBmTcvkhông iR84GUBucó prfBmTcvhai ngườiiGNp prfBmTcvmùa hèiR84GUBu iGNpchán lắmprfBmTcv. mìnprfBmTcvh chẳnprfBmTcvg biếtiGNp làmiR84GUBu gìiR84GUBu nữa.

- prfBmTcv iGNp iGNp iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu iR84GUBucậu lạiGNpi cprfBmTcvao thêmiR84GUBu đấyiGNp ah?

Alex nhprfBmTcvăn mprfBmTcvặt, còiGNpn JaiGNpck thìiGNp nprfBmTcvhe prfBmTcvrăng cườiiR84GUBu. ciR84GUBuậu chàniR84GUBug nàprfBmTcvy iR84GUBuluôn đựơprfBmTcvc yêuprfBmTcv thích vìprfBmTcv tínhiR84GUBu hprfBmTcvài hướcprfBmTcv, giọngprfBmTcv ciGNpa niR84GUBugọt prfBmTcvngào viR84GUBuà nụiGNp cườiiR84GUBu qiR84GUBuuyến rũ.iR84GUBu CóprfBmTcv cảiGNp đống ciR84GUBuon iR84GUBugái muốniR84GUBu cặiR84GUBup kiR84GUBuè vớiiR84GUBu JiGNpack prfBmTcvnhưng iR84GUBudường nhưiGNp JaiGNpck kiGNphông hứiGNpng tiR84GUBuhú với iGNphọ lắiR84GUBum, iR84GUBukể cảprfBmTcv iR84GUBuvới Bacbara.

iGNp - prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu chàoiR84GUBu Lui.

BacbprfBmTcvara lprfBmTcvả lướtiR84GUBu điR84GUBui tớiiR84GUBu prfBmTcvtủ điGNpể đồiR84GUBu củaiR84GUBu LuprfBmTcvi vớiGNpi miR84GUBuột niR84GUBuụ cưiGNpời dễprfBmTcv tiR84GUBuhương nhiR84GUBuất mà cprfBmTcvô prfBmTcvta cóiGNp thểiGNp prfBmTcvnặn riR84GUBua. CôiR84GUBu tiR84GUBua thiêiR84GUBung thậiGNpt, vừaiGNp nprfBmTcvhắc đãiGNp tớiGNpi liềiGNpn. JiGNpack kéo cảiR84GUBu iR84GUBuCat iGNpvà AprfBmTcvlex iGNpvào lớpiGNp miR84GUBuà vầprfBmTcvn iGNpnói liếniGNp thoắngprfBmTcv vềiR84GUBu prfBmTcvkì ngiGNphỉ iGNpthú vịprfBmTcv ciGNpủa mình ởiR84GUBu MehicprfBmTcvo. CaiGNpt iGNpliếc vềiR84GUBu piGNphía siR84GUBuau vàiR84GUBu iGNpmỉm cười,prfBmTcv LprfBmTcvui điGNpang nóiR84GUBui chuyệniR84GUBu với BacprfBmTcvbara mprfBmTcvột cáciGNph liGNpạnh lùngiR84GUBu, cậprfBmTcvu tiGNpa viR84GUBuẫn thế.

Cat iR84GUBuđâm iGNpsầm RaiR84GUBudic BruniGNpo, mộiR84GUBut prfBmTcvgã họciGNp cprfBmTcvùng lớpprfBmTcv prfBmTcvmà CaiGNpt khônprfBmTcvg iGNpưa tẹoiR84GUBu nprfBmTcvào. Hắn rấprfBmTcvt nóiGNpng prfBmTcvnảy, ciGNpộc cằniGNp mặprfBmTcvc dùiR84GUBu cóprfBmTcv bềiGNp niGNpgoài iGNpna niGNpá iR84GUBumột ngườiiGNp aniGNph iR84GUBudễ thương iGNpmà iR84GUBuCat từngiR84GUBu ciR84GUBuhơi iGNpcùng hồiprfBmTcv iR84GUBunhỏ. CiGNphà, ciR84GUBuon ngưiR84GUBuời màiGNp, chiR84GUBuỉ cprfBmTcvó thểiR84GUBu giống iGNpnhau iR84GUBuchút chiR84GUBuút vềprfBmTcv bềprfBmTcv ngoàprfBmTcvi thôi.

iR84GUBu iGNp iR84GUBu iR84GUBu prfBmTcv iGNp- iGNpđi kiiGNpểu gìiGNp tprfBmTcvhế? MắtiR84GUBu đểprfBmTcv ởiR84GUBu niR84GUBuhà àh?

prfBmTcv Radic gắtprfBmTcv. LiGNpui iR84GUBuchép miGNpiệng saiR84GUBuu prfBmTcvlưng prfBmTcvCat :

iR84GUBu - iGNp prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu trprfBmTcvánh iR84GUBura BruprfBmTcvno, địniR84GUBuh thiR84GUBuu phiGNpí vàoiR84GUBu ciGNpửa hả?

Radic nhìniGNp LuprfBmTcvi vprfBmTcvới áprfBmTcvnh mắtprfBmTcv prfBmTcvcăm ghiR84GUBuét nhiR84GUBuưng cprfBmTcvũng láchiGNp quiR84GUBua miR84GUBuột bprfBmTcvên tránhiR84GUBu đường chprfBmTcvo iR84GUBuLui prfBmTcvvì thấyiR84GUBu iR84GUBuBacbara điGNpi cùniR84GUBug. TronprfBmTcvg iR84GUBu1 thờiiR84GUBu giGNpian dprfBmTcvài, RaiR84GUBudic được mọiiGNp ngườiiR84GUBu đồniR84GUBu rằniGNpg iR84GUBulà vệprfBmTcv sĩiGNp củiR84GUBua BacbprfBmTcvara. ChẳngiR84GUBu cprfBmTcvần quaprfBmTcvn sáiR84GUBut iGNpCat cũniR84GUBug biết điềprfBmTcvu đprfBmTcvó. RadiiGNpc liiR84GUBua ánhiGNp iGNpmắt prfBmTcvhình viêiR84GUBun đạprfBmTcvn saprfBmTcvng khóprfBmTcv chịiGNpu nprfBmTcvhìn cprfBmTcvhiếc áo iGNpCat đangiGNp prfBmTcvmặc lẩmprfBmTcv bẩm:

- iGNp iR84GUBu iGNp prfBmTcv iGNp prfBmTcv prfBmTcv iGNp iR84GUBuáo vớiprfBmTcv chảprfBmTcv qiR84GUBuuần, đồiR84GUBu sậyiGNp khô.

iGNp Rồi cậuiGNp tiR84GUBua viR84GUBuào lớiGNpp. CaiGNpt thởprfBmTcv dài,iGNp lầprfBmTcvn nàiR84GUBuo ciR84GUBuô mặciR84GUBu cáprfBmTcvi iR84GUBuáo nàiGNpy RadprfBmTcvic cũngiR84GUBu lẩm bẩm.iGNp đúngprfBmTcv lprfBmTcvà áoprfBmTcv bóiR84GUBu khôiGNpng hợprfBmTcvp vớiiGNp ngườiiR84GUBu CiR84GUBuat prfBmTcvtẹo nào.prfBmTcv Cô….khôngiR84GUBu iR84GUBuhấp dẫn giGNpì cả.

CprfBmTcvat vàoiR84GUBu lớprfBmTcvp, ngồiiR84GUBu xuiGNpống iGNpbàn củiR84GUBua mìnhiR84GUBu viR84GUBuà iGNpnhìn xuprfBmTcvống prfBmTcvbộ ngiGNpực củiR84GUBua miGNpình. prfBmTcvNó cũng cprfBmTcvhẳng phảiiR84GUBu iR84GUBulà iR84GUBunhỏ nprfBmTcvhắn giGNpì, cũniR84GUBug prfBmTcvto iR84GUBunhư mọiprfBmTcv đứaiGNp cprfBmTcvon gáiiGNp khprfBmTcvác đấyiGNp chứ. prfBmTcvCó điềuprfBmTcv vìprfBmTcv CiGNpat caiGNpo quáprfBmTcv nêniR84GUBu trprfBmTcvông giốniR84GUBug câyiR84GUBu sậyiGNp chăprfBmTcvng? CaiR84GUBut iR84GUBukhá mặprfBmTcvc cảm viGNpề bprfBmTcvản thâniGNp miR84GUBuình. GiprfBmTcva đìiR84GUBunh prfBmTcvcô iR84GUBucũng chẳniGNpg iR84GUBukhá giGNpiả giGNpì. prfBmTcvBa iR84GUBumẹ thườniR84GUBug phải điGNpi liGNpàm iR84GUBuca đêmiR84GUBu đểiR84GUBu iR84GUBulo iR84GUBucho prfBmTcv3 iR84GUBuchị eprfBmTcvm cô.prfBmTcv prfBmTcvCat kiR84GUBuo cprfBmTcvó quầnprfBmTcv áoiR84GUBu prfBmTcvxịn, cprfBmTcvũng không ciGNpó đồiR84GUBu niGNpữ traniR84GUBug đắtiR84GUBu tiềniGNp, vìiR84GUBu iGNpthế côiR84GUBu iGNptự làmiR84GUBu lấyiGNp mộtiR84GUBu iGNpsố nữiR84GUBu tranprfBmTcvg niR84GUBuhờ xưởng rèniR84GUBu iR84GUBumi iGNpni iGNpmà bprfBmTcva iGNpcô prfBmTcvtặng prfBmTcvhồi siniGNph nhậtiGNp lầniR84GUBu tiGNphứ prfBmTcv8. iGNpđôi iR84GUBukhi prfBmTcvCat iGNpcũng thấy buồnprfBmTcv, ciGNpô cũngiR84GUBu prfBmTcvlà prfBmTcvmột tprfBmTcvhiếu nprfBmTcvữ prfBmTcvmới iGNplớn, cũiR84GUBung ciR84GUBuó tiGNpình ciGNpảm iR84GUBuvà nhữngiR84GUBu ước miR84GUBuơ, nhưiGNpng …iR84GUBu. CiR84GUBuat nhiR84GUBuìn LuiiGNp. LuprfBmTcvi iGNpđang đprfBmTcvọc mộtiGNp cuprfBmTcvốn iGNpsổ iR84GUBucon mprfBmTcvà prfBmTcvnếu CaiR84GUBut không nhầprfBmTcvm tprfBmTcvhì làiGNp nhưiR84GUBung iR84GUBugi cprfBmTcvhép củprfBmTcva cậuiGNp ấiR84GUBuy vềiGNp côniGNpg việiGNpc iGNpở iR84GUBucông iGNpti coiGNpn của iR84GUButập đoàniGNp FiR84GUBurank. iR84GUBuGia đìnhiR84GUBu LiR84GUBuui rấtiR84GUBu iGNpcó thếiGNp lực.iR84GUBu prfBmTcvba ciR84GUBuậu iR84GUBuấy làiR84GUBu iGNpchủ tprfBmTcvịch tập prfBmTcvđoàn prfBmTcvFrank –prfBmTcv tậpprfBmTcv đoàprfBmTcvn lớnprfBmTcv nhấiGNpt “miR84GUBuiền tây”prfBmTcv iGNpcòn iR84GUBuLui thiR84GUBuì vừaiR84GUBu đẹpiGNp tprfBmTcvrai vừa iR84GUBuhọc giỏi....

prfBmTcvchào cáiR84GUBuc em.

iR84GUBu Giáo sưprfBmTcv VilliR84GUBuar viR84GUBuào liGNpớp, bàiGNp đểprfBmTcv cặpprfBmTcv xuốiR84GUBung bàprfBmTcvn rồiiR84GUBu nprfBmTcvhìn hiR84GUBuết mộiR84GUBut lượtprfBmTcv họcprfBmTcv tròiR84GUBu iR84GUBucủa iR84GUBumình vàprfBmTcv hỏi:

- prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu iR84GUBu prfBmTcv iGNp iR84GUBu iGNp cáprfBmTcvc iR84GUBuem iGNpnghỉ prfBmTcvhè prfBmTcvvui chứ?

prfBmTcv - prfBmTcv iGNp prfBmTcv prfBmTcv prfBmTcv prfBmTcv iGNp iR84GUBu iGNpVui ạ.

iGNp Cả lớpiR84GUBu biGNpắt điR84GUBuầu iR84GUBuxôn xaiGNpo lên.iR84GUBu RemuprfBmTcvs ciGNphồm prfBmTcvqua iGNpbàn iGNpnói ciR84GUBuhuyện vớiR84GUBui iR84GUBuPeter iR84GUBuvà cả iGNphai iGNpcười típrfBmTcv tiGNpởn vớiprfBmTcv nhauiGNp. GiáiGNpo sưiGNp VillprfBmTcvar nóiiGNp vớiprfBmTcv vẻprfBmTcv mặiGNpt hàiGNpi lòng:

iGNp - iGNp iR84GUBu iGNp iGNp iR84GUBu iR84GUBu iR84GUBu prfBmTcv nàprfBmTcvo, prfBmTcvcả lớpprfBmTcv nprfBmTcvộp iGNpbài tiGNpập hèiGNp đi.

prfBmTcv - iR84GUBu iGNp prfBmTcv iGNp iR84GUBu iGNp iGNp iR84GUBu Ôi………

LớprfBmTcvp họciR84GUBu prfBmTcvồ lêprfBmTcvn prfBmTcvthất iGNpvọng. CaiGNpt biếtiR84GUBu prfBmTcvcòn rprfBmTcvất nhiprfBmTcvều prfBmTcvngười chưiR84GUBua iGNplàm prfBmTcvxong biGNpài tập, prfBmTcvví dprfBmTcvụ nprfBmTcvhư JaiR84GUBuck iR84GUBuchẳng hiGNpạn. prfBmTcvCat iR84GUBumỉm cưiR84GUBuời kiGNphi thấiGNpy vẻprfBmTcv prfBmTcvkhổ prfBmTcvsở iR84GUBucủa Jack. iR84GUBuBacbara nóiiR84GUBu vớiiR84GUBu giprfBmTcvọng nịnhiR84GUBu nọtprfBmTcv :

- iR84GUBu iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv prfBmTcv iGNp iR84GUBu thiR84GUBuưa cô,iR84GUBu coiR84GUBun còprfBmTcvn mộtiR84GUBu chiR84GUBuút nữaiGNp chưprfBmTcva xprfBmTcvong, cprfBmTcvon ciGNpó thểiR84GUBu iR84GUBunộp siR84GUBuau đượiGNpc kiGNphông ạ?

- prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu iGNp iR84GUBu iGNp iGNp prfBmTcv iR84GUBuKo được.

GiáoiGNp prfBmTcvsư ViR84GUBuillar mỉmiGNp cườiGNpi nhiGNpã prfBmTcvnhặn nhưngiGNp prfBmTcvánh iGNpmắt bàprfBmTcv áiR84GUBunh lêniGNp siGNpự iR84GUBunghiêm khắc vprfBmTcvà iR84GUBuđố iR84GUBuai iGNpgiám iGNpnài nỉiGNp thiGNpêm mộtiR84GUBu lờiiGNp nàoiGNp khiGNpi đãprfBmTcv biGNpị iGNpbà nhprfBmTcvìn prfBmTcvnhư vậprfBmTcvy. CiR84GUBuat thích điểmiR84GUBu niGNpày ciR84GUBuủa bàiGNp. CiR84GUBuô lprfBmTcvấy cuprfBmTcvốn vởprfBmTcv làmiGNp bàprfBmTcvi tậiGNpp vềprfBmTcv prfBmTcvnhà iR84GUBura viR84GUBuà prfBmTcvđể iR84GUBulên đầu bàniR84GUBu troniR84GUBug iR84GUBukhi nghiR84GUBue loiR84GUBuáng thoánprfBmTcvg AliGNpex càuprfBmTcv nhàuiR84GUBu viGNpới JiR84GUBuack iR84GUBuvề iR84GUBusự lườiprfBmTcv biếng củprfBmTcva cậuiR84GUBu chàiGNpng. JaciGNpk iGNplẩm bẩm:

- prfBmTcv iGNp iR84GUBu iGNp iR84GUBu prfBmTcv iGNp iGNp biR84GUBuiết iGNpthế mìiGNpnh đprfBmTcvã cprfBmTcvóp bàiiR84GUBu prfBmTcvCat lúciR84GUBu iR84GUBunãy rồi.

prfBmTcv giáo iGNpsư VilliGNpar iR84GUBukhua prfBmTcvđũa piGNphép bằngiR84GUBu miGNpột độiGNpng táiR84GUBuc duyênprfBmTcv dángiGNp lprfBmTcvùa hếtprfBmTcv nhữniGNpg cuốn vởprfBmTcv iGNplên bàniGNp giáiGNpo viGNpiên vàiR84GUBu nóiGNpi vớiiGNp LuprfBmTcvi bằngiR84GUBu mộtiR84GUBu giọniGNpg tprfBmTcvrìu mến:

prfBmTcv- iR84GUBu prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu iGNp prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv LiGNpui, saprfBmTcvu giờiR84GUBu họciGNp iR84GUBucon đeiR84GUBum chồiGNpng vởiGNp xuiGNpống prfBmTcvphòng giáoprfBmTcv viêiGNpn chprfBmTcvo côprfBmTcv nhé.

iGNp Lui viGNpâng ngprfBmTcvoan ngoãniR84GUBu vàiR84GUBu mprfBmTcvỉm cười.prfBmTcv mộtiR84GUBu nụiR84GUBu cprfBmTcvười prfBmTcvcó tiGNphể quiGNpật ngãprfBmTcv bấtiGNp cứiR84GUBu đứa ciGNpon iGNpgái niGNpào- đấprfBmTcvy liR84GUBuà iR84GUBuCat ngiGNphi thế.iR84GUBu NhprfBmTcvưng riR84GUBuõ ràiGNpng liGNpà giprfBmTcváo iR84GUBusư iR84GUBungọt ngàoiR84GUBu với LiGNpui hiGNpơn hếtiGNp thảy,iR84GUBu cũprfBmTcvng prfBmTcvmột prfBmTcvphần viR84GUBuì đprfBmTcviểm bùaiGNp chúiR84GUBu củiR84GUBua LuiGNpi caiGNpo niGNphất trường.

- iGNp iGNp iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu iGNp iGNp iR84GUBu nàoiR84GUBu ciR84GUBuác emiGNp, sáchiR84GUBu bùiGNpa ciGNphú ciGNpăn bảnprfBmTcv lớp3iR84GUBu, “bùaprfBmTcv prfBmTcvtống tiễn”.

iGNp Cat chiR84GUBuúi mũiGNpi vprfBmTcvào sprfBmTcvách triGNpong khprfBmTcvi giiR84GUBuáo sưprfBmTcv ViR84GUBuillar phátiGNp ciGNphuột chiGNpo iGNphọc sprfBmTcvinh. Con chuộtiGNp prfBmTcvcủa iGNpCat iR84GUBunhỏ xíiR84GUBuu vàprfBmTcv iR84GUBungay kiR84GUBuhi vừaprfBmTcv đápprfBmTcv xuốngiR84GUBu prfBmTcvbàn, niGNpó moiR84GUBun meprfBmTcvn bòiR84GUBu đến gặmiGNp chiếcprfBmTcv búiGNpt chìprfBmTcv ciR84GUBuủa CiR84GUBuat. iGNpThật iGNplà iGNpmột biGNpuổi họprfBmTcvc giaiGNpn iGNpnan iGNpkhi prfBmTcvmà Misa, bạprfBmTcvn thâniR84GUBu ciR84GUBuủa BprfBmTcvacbara làiR84GUBum nổprfBmTcv tuniGNpg coiGNpn chuộprfBmTcvt củaiGNp côprfBmTcv iGNpta khiếniR84GUBu phâprfBmTcvn nửa liGNpớp biGNpị dínhprfBmTcv bprfBmTcvẩn vàoiR84GUBu áiR84GUBuo. CuốiprfBmTcv giờiGNp học,iR84GUBu chỉiR84GUBu cóiR84GUBu mỗiGNpi LiGNpui liR84GUBuà tprfBmTcvhành côniR84GUBug trong vprfBmTcviệc đưprfBmTcva ciGNpon chuprfBmTcvột iGNpnhỏ trởprfBmTcv iR84GUBulại lồngiGNp iGNptrên bàiGNpn prfBmTcvgiáo viiGNpên, nhữngprfBmTcv người cprfBmTcvòn lprfBmTcvại đềuiR84GUBu prfBmTcvbó taiR84GUBuy. ChuônprfBmTcvg reiGNpo iR84GUBuhết prfBmTcvtiết, giáoiGNp iGNpsư ViliGNplar riGNpa khỏiprfBmTcv lớp siGNpau iGNpkhi chiR84GUBuo mộtiR84GUBu đốngprfBmTcv bàiGNpi tậprfBmTcvp vềprfBmTcv nprfBmTcvhà. CprfBmTcvat điR84GUBuang liR84GUBuoay hiGNpoay biGNpỏ sáchprfBmTcv iR84GUBuvở vào túiprfBmTcv khiGNpông đáyiR84GUBu iR84GUButhì BaciGNpbara nprfBmTcvói prfBmTcvto mprfBmTcvột ciGNpách háciGNph dịch:

iGNp - iGNp iR84GUBu iGNp iGNp iGNp iR84GUBu iR84GUBu iGNp iR84GUBuLuss, triR84GUBuực nhậiR84GUBut chiGNpo Radic.

CprfBmTcvat gậtiR84GUBu đầuprfBmTcv prfBmTcvvà prfBmTcvliếc RadiiGNpc, cậuiR84GUBu iGNpta điR84GUBuang nhiGNpìn BacbariR84GUBua mộtiGNp prfBmTcvcách miiR84GUBuễn cưỡng, cprfBmTcvó lprfBmTcvẽ prfBmTcvbởi viGNpì BaciGNpbara cứiR84GUBu iR84GUBuquấn liGNpấy iGNpLui. CaiR84GUBut iR84GUBu khiGNpông prfBmTcvnghĩ làprfBmTcv RiR84GUBuadic thíiGNpch Bacbara nhprfBmTcvưng iR84GUBucái niGNphìn kia…

iGNp Cat khôniR84GUBug biGNpiết iR84GUBumà côiR84GUBu iR84GUBucũng khôngprfBmTcv prfBmTcvcần bprfBmTcviết. cprfBmTcvha iR84GUBucô làiGNpm viiGNpệc chiR84GUBuo côprfBmTcvng prfBmTcvti nhà prfBmTcvRosanta nêprfBmTcvn côiGNp luôiR84GUBun iGNpphải iGNpnghe iR84GUBulời BiR84GUBuacbara nếiR84GUBuu khiGNpông prfBmTcvcô tiR84GUBua sẽiGNp iR84GUButon hót iR84GUBuvới cprfBmTcvha cprfBmTcvô prfBmTcvta prfBmTcvvà đuổiprfBmTcv việciGNp prfBmTcvba CprfBmTcvat. AiGNplex vàiGNp JaprfBmTcvck khôngiR84GUBu thíciGNph iGNpCat biR84GUBuị prfBmTcvsai khiến nhiGNpưng hiGNpọ iR84GUBucũng chẳngiGNp liGNpàm gìiR84GUBu đượcprfBmTcv ngoàiprfBmTcv việciGNp iR84GUBulấy phầnprfBmTcv iR84GUBuăn hộiR84GUBu CaiR84GUBut. Alex càuiGNp nhprfBmTcvàu kiGNphi iR84GUBuđi iGNpngang qiR84GUBuua Cat:

prfBmTcv - prfBmTcv prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu iGNp iGNp iR84GUBu prfBmTcv nhaniR84GUBuh nhé,prfBmTcv mìniR84GUBuh iGNpsẽ prfBmTcvđổ nướiR84GUBuc sốtiGNp càprfBmTcv iGNpchua liR84GUBuên đầuprfBmTcv iGNpcon quỷiR84GUBu cáiR84GUBui đó.

- iGNp iR84GUBu prfBmTcv prfBmTcv prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu iR84GUBu LàmprfBmTcv prfBmTcvơn đi,prfBmTcv Alex.

iGNp Cat cườiprfBmTcv nhiR84GUBuư mếu,iR84GUBu AlprfBmTcvex tprfBmTcvhở dàiR84GUBui iR84GUBuvà lôiiGNp JiR84GUBuack prfBmTcvtheo. prfBmTcvCat liGNpùa chổiR84GUBui vàiR84GUBu ghẻprfBmTcv lau iGNpra khỏiGNpi iR84GUButủ đểiGNp chổiGNpi vàprfBmTcv viGNpung vẩprfBmTcvy đũaiGNp phéiGNpp điềuiGNp kiR84GUBuhiển ciGNpho chúngiR84GUBu iGNplau bảng,iR84GUBu lau bàiR84GUBun ghiGNpế vàprfBmTcv nhữnprfBmTcvg chỗiR84GUBu dprfBmTcvơ miGNpà lprfBmTcvũ chuộtprfBmTcv iGNpgây raiR84GUBu. iR84GUBuHọc prfBmTcvsinh lầniR84GUBu lượtiGNp riR84GUBua khỏi iR84GUBulớp hiGNpết, triGNpong iR84GUBulớp ciR84GUBuhỉ còiR84GUBun lprfBmTcvại LuprfBmTcvi prfBmTcvvà CatiGNp. LprfBmTcvui điR84GUBuang đprfBmTcvếm lạiprfBmTcv chỗiGNp vởiGNp và dậprfBmTcvp lạiprfBmTcv mộtiGNp cuprfBmTcvốn bprfBmTcvị boiGNpng iR84GUBumấy tranprfBmTcvg đầu.iGNp prfBmTcvCat iR84GUBuliếc trộprfBmTcvm LuiR84GUBui, đúniR84GUBug liR84GUBuà một aiGNpnh chprfBmTcvàng prfBmTcvđẹp iR84GUButrai. iR84GUBuCat qiGNpuay iR84GUBura chiGNpăm chprfBmTcvú vắtiGNp iGNpgiẻ iGNplau iR84GUBubằng miGNpột iGNploại nghệ tiR84GUBuhuật hắciR84GUBu áiGNpm màiR84GUBu prfBmTcvcác phùiR84GUBu prfBmTcvthuỷ iR84GUBuhắc iGNpám dùniGNpg đểiGNp khiếiR84GUBun ciGNpon ngiGNpười tiR84GUBua kiGNphô quắt khôprfBmTcv qiR84GUBuueo lại.iR84GUBu cáiprfBmTcv giiGNpẻ ríiGNpt lêniGNp kiGNphe khprfBmTcvẽ vàprfBmTcv khôiR84GUBu coiR84GUBung niGNpước. iGNpCat kiR84GUBuhoái chí nhúnprfBmTcvg ướtprfBmTcv niGNpó mộiR84GUBut lầnprfBmTcv niR84GUBuữa vàprfBmTcv lạprfBmTcvi iGNpvắt kiGNphô prfBmTcvrồi miR84GUBuột lầiR84GUBun nữaiR84GUBu. iGNpCho tprfBmTcvới khi côprfBmTcv iR84GUBuquay lạiiGNp thiGNpi iGNpchẳng thiGNpấy iGNpLui prfBmTcvđâu cả,iR84GUBu chắciGNp lprfBmTcvà đprfBmTcvã đprfBmTcvi rồi.iGNp CaprfBmTcvt iGNpnhiệt tình prfBmTcvvẩy điGNpũa iGNpphép nhprfBmTcvư mộtprfBmTcv iGNpnhạc trưởngprfBmTcv iR84GUBuđiều khiểprfBmTcvn nhprfBmTcvững iGNpcây chiGNpổi laprfBmTcvu nhà, côiGNp iGNpvẫy mạnprfBmTcvh iGNpmột cprfBmTcvái, mộtiGNp ciR84GUBuây iR84GUBuchổi liGNpao viR84GUBuù vềprfBmTcv phprfBmTcvía biGNpàn giáoiGNp viêiGNpn iR84GUBuvà vprfBmTcvòng qua piGNphía siR84GUBuau chiếciGNp bàiR84GUBun. Rầm…

MộtiGNp tiếngiGNp điR84GUBuộng chếtiGNp ngườiiR84GUBu vaniR84GUBug liR84GUBuên vprfBmTcvà LprfBmTcvui FraniR84GUBuk tiR84GUBuừ từiGNp đứprfBmTcvng prfBmTcvlên iR84GUBuphía siGNpau bàn giiR84GUBuáo viêniGNp vớiiGNp khiGNpuôn miR84GUBuặt tiGNpèm nheiGNpm nướcprfBmTcv laiGNpu nhàprfBmTcv iR84GUBuvà iR84GUBumũi đangprfBmTcv chảyiGNp máu.prfBmTcv Cậu tiR84GUBua đaiGNpng iR84GUBubuộc dâiR84GUBuy giầy.
Cat iGNpđứng niGNphư trờiR84GUBui triR84GUBuồng nprfBmTcvhìn iR84GUBu1 giọiGNpt miR84GUBuáu nhỏiGNp xuiGNpống prfBmTcvchiếc iGNpáo prfBmTcvsơ iGNpmi trắngiR84GUBu tinh củiGNpa iGNpLui vàiR84GUBu kprfBmTcvhông iGNpchắc iGNplà tiGNprong cuiR84GUBuộc iR84GUBuđời mìniR84GUBuh iGNpcô đãprfBmTcv phiGNpạm phiR84GUBuải lỗiprfBmTcv lầm nàoprfBmTcv tồiprfBmTcv iGNptệ nhiR84GUBuư thếiGNp iGNpchưa. CiR84GUBuat lắpiGNp bắpiGNp iR84GUBuxin liR84GUBuỗi khprfBmTcvông thàiGNpnh tiếngiGNp iR84GUBuvà kinh prfBmTcvhãi khônprfBmTcvg biGNpiết cóiGNp iR84GUBunên lùprfBmTcvi rprfBmTcva càprfBmTcvng iR84GUBuxa prfBmTcvcàng iR84GUButốt hiR84GUBuay khôprfBmTcvng. KiR84GUBuhuôn iR84GUBumặt Lui prfBmTcvthật khiGNpó iGNpmà tưởprfBmTcvng tượngiR84GUBu đựơc,iR84GUBu nprfBmTcvó nhăprfBmTcvn lạiiGNp mộiGNpt iR84GUBucách iGNpkhó iR84GUBuchịu vàprfBmTcv prfBmTcvđôi mắt thprfBmTcvì niR84GUBugày mộtiR84GUBu tprfBmTcvối hơnprfBmTcv. LuprfBmTcvi chắciR84GUBu phảiR84GUBui cốprfBmTcv gắprfBmTcvng lắmiR84GUBu mớiprfBmTcv kiGNphông hétprfBmTcv vàoiGNp mặt CiR84GUBuat. CaiGNpt mímiR84GUBu cprfBmTcvhặt môi,iGNp thiR84GUBuà riR84GUBuằng iGNpLui iR84GUBucứ iR84GUBuquát théprfBmTcvt prfBmTcvlên iR84GUBucó iGNpphải liGNpà haiGNpy hơn khôiR84GUBung. LiR84GUBuui iGNptừ từprfBmTcv mởiR84GUBu miệngprfBmTcv nhưngiGNp khôngprfBmTcv phiGNpải lprfBmTcvà quátiGNp thprfBmTcváo iR84GUBugì iR84GUBumà ciGNphỉ buông độciGNp mộprfBmTcvt tiiGNpếng prfBmTcvnghe rấtiGNp kiGNphó nhọc:

prfBmTcv- iR84GUBu prfBmTcv iGNp iR84GUBu iR84GUBu iGNp iGNp iR84GUBu lau.

CaiGNpt siR84GUBuợ iR84GUBuđiếng cprfBmTcvả người.prfBmTcv côprfBmTcv đãiGNp khôiR84GUBung niGNpghĩ rằniGNpg côiR84GUBu siR84GUBuợ prfBmTcvLui prfBmTcvđến iR84GUBunhư thếprfBmTcv. NiGNpếu Lui miR84GUBuà niGNpói vớprfBmTcvi iR84GUBuBacbara thìprfBmTcv….. iGNptrời ơiiR84GUBu! BprfBmTcva ciR84GUBuô cóiGNp iGNpthể prfBmTcvmất prfBmTcvviệc ngiR84GUBuay niGNpgày mai ciGNphứ chiGNpẳng chơiGNpi. NếuiGNp iR84GUBuba mấtprfBmTcv vprfBmTcviệc, giprfBmTcva đprfBmTcvình ciGNpô sẽiR84GUBu riGNpa saiGNpo iR84GUBuđây? CiR84GUBuat iGNprút khăn iR84GUButay riGNpa iR84GUBuvà liR84GUBuau nướcprfBmTcv trêprfBmTcvn miR84GUBuặt iR84GUBuLui miGNpà thậprfBmTcvm ciR84GUBuhí prfBmTcvcòn kprfBmTcvhông giiR84GUBuám nhìiGNpn cậu tiGNpa. CiGNpat khiGNpông ngiGNphĩ prfBmTcvlà mìnhiGNp sprfBmTcvẽ ciR84GUBuhạm vàoiGNp miR84GUBuặt LuiGNpi tronprfBmTcvg hoànprfBmTcv cảniR84GUBuh này.prfBmTcv Lui giprfBmTcvật lấyiGNp iR84GUBukhăn tiR84GUBuay ciGNpủa CatprfBmTcv, CprfBmTcvat lắiGNpp bắp:

iR84GUBu - iGNp iR84GUBu iGNp iR84GUBu prfBmTcv iGNp prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcvxin lỗi…iR84GUBu tôi…prfBmTcv. iR84GUBuXin lỗi.

riGNpồi cprfBmTcvô chuồiGNpn ngprfBmTcvay lậpiR84GUBu tứcprfBmTcv khiR84GUBuỏi lớprfBmTcvp nhưiR84GUBu iR84GUBulà sợprfBmTcv LuiGNpi iGNpkhông kiiGNpềm chếiR84GUBu iR84GUBuđược miR84GUBuà lprfBmTcva hiR84GUBuét quprfBmTcvát prfBmTcvtháo iR84GUBuầm ĩ.

VàoiR84GUBu căniGNpg iGNptin iGNpvới bộiGNp mặtiGNp đưaprfBmTcv đámiR84GUBu, CiR84GUBuat prfBmTcvkể iGNpcho AiR84GUBulex viGNpà JaiR84GUBuck vềiGNp sựiGNp ciR84GUBuố chếiR84GUBut ngiGNpười prfBmTcvđó. AliGNpex chỉprfBmTcv nhúniR84GUBu vai:

iR84GUBu- prfBmTcv iR84GUBu iGNp iR84GUBu iR84GUBu iR84GUBu iR84GUBu iR84GUBu prfBmTcvcậu tiR84GUBua luôprfBmTcvn niR84GUBuhư thếiR84GUBu màiGNp, iR84GUBugiả prfBmTcvtạo, độiiGNp lốtiGNp họiR84GUBuc prfBmTcvtrò iGNpngoan đểprfBmTcv lấprfBmTcvy lòniR84GUBug iR84GUBugiáo viêniGNp, đủprfBmTcv thứ.

iR84GUBu Còn JaprfBmTcvck iGNpthì gụciR84GUBu đầuiR84GUBu iR84GUBuxuống iGNpbàn prfBmTcvvà cười,prfBmTcv iR84GUBungười ruiR84GUBung lêprfBmTcvn iGNpbần bật,iGNp cậiR84GUBuu iGNpta iGNpnói iR84GUBuđứt quãng:

iGNp - iR84GUBu iGNp prfBmTcv prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu biprfBmTcvết prfBmTcvthế…nán iR84GUBulại típrfBmTcv nữa…prfBmTcv iR84GUBuha iR84GUBuha ….

prfBmTcv Cat iR84GUBunhăn nhó:

- iR84GUBu iR84GUBu iGNp iR84GUBu prfBmTcv prfBmTcv prfBmTcv iR84GUBu xiR84GUBuin cậuprfBmTcv đấyprfBmTcv JackprfBmTcv, mìnprfBmTcvh điGNpang liR84GUBuo chếtiR84GUBu đây.

AleprfBmTcvx chániGNp iGNpnản chprfBmTcvọc ciR84GUBuhọc viGNpà đĩa:

iGNp - prfBmTcv iR84GUBu prfBmTcv prfBmTcv iGNp iR84GUBu prfBmTcv iR84GUBu CaiGNpt, LuiR84GUBui sẽiGNp khôprfBmTcvng đemiGNp chuyprfBmTcvện hắprfBmTcvn iGNpbị iR84GUBurửa miR84GUBuặt bằniGNpg nướciGNp laprfBmTcvu niR84GUBuhà prfBmTcvra màiGNp iGNprêu riR84GUBuao đâuiGNp, yêiR84GUBun tâmprfBmTcv đi.

CprfBmTcvat miGNpím miR84GUBuôi, ngiR84GUBuhe prfBmTcvthì ciGNpũng iGNpcó líprfBmTcv nhprfBmTcvưng khprfBmTcvông rêuiR84GUBu raiR84GUBuo iR84GUBuđâu ciGNpó prfBmTcvnghĩa iGNplà LiR84GUBuui sẽiGNp khôngiR84GUBu niGNpói chuyệiR84GUBun đóiGNp ciR84GUBuho BacbaraiGNp. ÔiiR84GUBu tiR84GUBurời ơi!

Cat prfBmTcvchưa kịpiR84GUBu iGNpthan thprfBmTcvở thiGNpì BacbaiR84GUBura đãiGNp gọiiGNp cô.iR84GUBu CiR84GUBuat đprfBmTcvứng prfBmTcvlên. iGNpAlex cáu:

iR84GUBu - iGNp iR84GUBu iR84GUBu iGNp prfBmTcv iGNp prfBmTcv iGNp cậuprfBmTcv chưaiR84GUBu ăniR84GUBu iGNpgì mà.

prfBmTcv - iGNp iGNp iR84GUBu iGNp prfBmTcv iGNp iR84GUBu iR84GUBu MiR84GUBuình khôiGNpng nuiR84GUBuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.