Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm n4CNsay lTVjqà mộtzZ7R ndcghgày zZ7Rđẹp trờiT6BH. CT6BHat mởT6BH TVjqtoang cửdcgha sT6BHổ T6BHđón n4CNshững tiT6BHa nắngzZ7R mdcghùa thu vàngT6BH TVjq nhưdcgh mTVjqật TVjqong vàzZ7R dcghphóng tầm4CNs mắ4CNst rT6BHa xzZ7Ra. dcghCửa T6BHsổ phònTVjqg CaT6BHt tdcghrông zZ7Rra một cTVjqon đưzZ7Rờng hadcghi bênzZ7R TVjqcỏ mTVjqọc TVjqlún zZ7Rphún khôndcghg hàTVjqng zZ7Rlối. nhữngTVjq dãzZ7Ry nhàTVjq chen cTVjqhúc nhzZ7Rau trôngzZ7R ndcghhư đT6BHàn l4CNsợn dcghcon T6BHđủ m4CNsọi màuT6BH sắc4CNs vớiTVjq TVjqđủ cáczZ7R kiểzZ7Ru kiếTVjqn trúc tạpT6BH nhdcgham. CaTVjqt T6BHhít 4CNscăng vT6BHào phổidcgh kTVjqhông khT6BHí dcghtrong làT6BHnh mdcghát 4CNsmẻ bzZ7Ruổi sang rồizZ7R cdcghô đeoT6BH zZ7Rchiếc T6BHtúi khônT6BHg đT6BHáy nT6BHhỏ bằzZ7Rng 4CNsbàn taT6BHy vào4CNs 4CNsbên hônT6BHg vTVjqà nhanh nhẹndcgh xuốn4CNsg nhà.

Ngôi nT6BHhà dcghcủa zZ7Rgia đìndcghh côTVjq nh4CNsỏ hơdcghn rấ4CNst nhiề4CNsu sTVjqo vớ4CNsi TVjqcác TVjqnhà hTVjqàng dcghxóm nhưng cdcghũng tiệdcghn nghzZ7Ri dcghvà tTVjqhoải mázZ7Ri. T6BHCat zZ7Rđi vTVjqào bếp,TVjq hôn4CNs zZ7Rlên m4CNsái tózZ7Rc đzZ7Rỏ zZ7Rrực rdcghỡ của 4CNsmẹ c4CNsô, bàdcgh L4CNsuss dcghmỉm cười:

dcgh - zZ7R T6BH 4CNs TVjq zZ7R dcgh dcgh dcgh zZ7Rchào 4CNscon yêu.

B4CNsà lzZ7Rà mộtTVjq phụTVjq nữ4CNs xzZ7Rinh TVjqđẹp, quyếnTVjq 4CNsrũ vT6BHà TVjqCat luô4CNsn thT6BHầm tiếcdcgh nuốTVjqi vìdcgh dcghcô chẳng TVjqgiống mT6BHẹ mộtTVjq ch4CNsút nàodcgh, dcghtừ c4CNsái mũiT6BH đTVjqến khuônTVjq m4CNsặt vàT6BH máizZ7R zZ7Rtóc, T6BHtất cả T6BHđều dcghthừa hưTVjqởng từzZ7R n4CNsgười 4CNscha. ThậtzZ7R lzZ7Rà cháTVjqn, tódcghc chTVjqa côTVjq dcghlại mT6BHàu dcghđen. 4CNsCat luôn cảm4CNs thấyTVjq dcghmình giốn4CNsg mộtTVjq czZ7Ron quT6BHạ bT6BHên cạnhT6BH mẹTVjq dcghvà cảT6BH ởT6BH trT6BHường họcdcgh nữa, gi4CNsữa một4CNs rừTVjqng tóT6BHc v4CNsàng vàTVjq dcghnâu. dcghCat rúT6BHt c4CNsây đũadcgh phédcghp bónzZ7Rg nhoáTVjqng vì4CNs mớT6BHi được la4CNsu cT6BHhùi TVjqra dcghvà lT6BHùa đĩ4CNsa trdcghong tủT6BH 4CNsra b4CNsàn ăn.T6BH Nhữngdcgh chiếczZ7R đdcghĩa sứzZ7R tráng mzZ7Ren TVjqxanh xin4CNsh xắnT6BH nốiT6BH T6BHđuôi nhzZ7Rau b4CNsay rT6BHa là4CNsm C4CNsat lidcghên tưởng4CNs T6BHtới lũTVjq codcghn gái chạyTVjq tzZ7Rheo 4CNsLui FranTVjqk. zZ7R T6BHCat tzZ7Rự cư4CNsời mìnhTVjq trdcghong TVjqkhi bT6BHa TVjqcô hTVjqối hả4CNs đdcghi xuống hTVjqôn dcghtóc TVjqCat vdcghà ngồzZ7Ri xuống:

T6BH - TVjq 4CNs zZ7R T6BH dcgh TVjq dcgh 4CNs ôi…4CNs bT6BHa TVjqsắp muộn4CNs mấtT6BH rồi.

Cdcghat rót4CNs ca4CNsfé TVjqcho cTVjqha rồidcgh 4CNsgiúp 4CNsmẹ dcghbê nồiT6BH cháTVjqo khdcghỏi bếpzZ7R lzZ7Rò. Ha4CNsi đứazZ7R ezZ7Rm song 4CNssinh của4CNs zZ7RCat cTVjqhạy 4CNsù xuT6BHống chzZ7Rí chzZ7Roé tra4CNsnh cã4CNsi nhdcghau vềT6BH mTVjqấy mT6BHón đồ4CNs chơi chúnzZ7Rg đượczZ7R tặngTVjq tT6BHrong sin4CNsh nhậ4CNst vừ4CNsa rồi.T6BH Mardcghk dcghvà JosT6BHe TVjqluôn 4CNslàm CazZ7Rt mệt m4CNsỏi vìT6BH mọizZ7R thứ.TVjq ChúT6BHng dcghnói qdcghuá nhiềuTVjq, hỏidcgh quázZ7R 4CNsnhiều, lTVjquôn l4CNsuôn khôndcghg đạt điểdcghm TVjqtối đaT6BH ởzZ7R trườngzZ7R và4CNs rấtzZ7R haT6BHm cdcghhơi. T6BHHừ. CaT6BHt uốngTVjq hT6BHết cốcdcgh sdcghữa, ănTVjq vài T6BHlát bánTVjqh zZ7Rmì rồiT6BH c4CNshào T6BHba 4CNsmẹ 4CNsvà r4CNsa kdcghhỏi nT6BHhà. Thdcghời 4CNstiết thật4CNs tuyệt-dùTVjq chỉ TVjqlà nhânTVjq tạo.4CNs C4CNsat sTVjqắp mừngzZ7R sinzZ7Rh nhậtT6BH lầnzZ7R t4CNshứ dcgh15 czZ7Rủa 4CNsmình vàTVjq hôTVjqm naTVjqy là ngàyTVjq khzZ7Rai 4CNsgiảng. trở4CNs zZ7Rlại TVjqtrường sT6BHau 4CNsmột mù4CNsa hTVjqè bậnTVjq rộTVjqn dcghcô thấyTVjq thzZ7Rời gian dường4CNs ndcghhư trôidcgh quTVjqá nhanhTVjq. MớT6BHi hômTVjq zZ7Rnào TVjqCat zZ7Rcòn nhỏTVjq xí4CNsu, bỡzZ7R ngỡdcgh bướ4CNsc chân 4CNsvào trườnzZ7Rg mdcghà c4CNshỉ sT6BHau TVjqmấy TVjqmùa hè,4CNs năT6BHm zZ7Rnay đãTVjq l4CNsà 4CNsnăm cuốiT6BH cấp.dcgh CT6BHat đẩy chiếT6BHc ván4CNs trượtT6BH dướiT6BH cTVjqhân dcghkhiến nóTVjq chảydcgh vùTVjq zZ7Rvù trêzZ7Rn vỉaTVjq TVjqhè T6BHvà nzZ7Rhìn theo cT6BHhiếc muT6BHi trdcghần T6BHbóng lộdcghn hiệudcgh GreezZ7Rn củzZ7Ra 4CNsBacbara m4CNsà thầmT6BH TVjqghen 4CNstị, không biết4CNs đế4CNsn khdcghi nzZ7Rào CzZ7Rat mzZ7Rới cóTVjq zZ7Rmột chT6BHiếc nTVjqhư thếzZ7R. BT6BHacbara làT6BH T6BHhot girl dcghcủa trTVjqường, bzZ7Ra zZ7Rmẹ dcghcô zZ7Rta gzZ7Riàu cT6BHó, czZ7Rô tTVjqa xi4CNsnh đẹp4CNs vàTVjq lTVjquôn zZ7Rlà tâmT6BH T6BHđiểm của zZ7Rmọi sự4CNs cTVjqhú ý.TVjq CT6BHat tT6BHhì kTVjqhông đượcT6BH nhdcghư vậydcgh. côdcgh T6BHcao h4CNsơn chiều4CNs cTVjqao tzZ7Rrung bình củaT6BH T6BHbọn TVjqcon gáizZ7R 4CNsvà chẳngdcgh zZ7Rcó gTVjqì T6BHđặc biTVjqệt trzZ7Rừ máiTVjq tóczZ7R dcghđen ndcghhư T6BHlông quạ. C4CNsat dcghcũng cTVjqhẳng h4CNsiểu T6BHsao Aldcghex và4CNs JzZ7Rack lạzZ7Ri làT6BHm bdcghạn với4CNs T6BHmột ngườidcgh nhT6BHư cô. C4CNsô lzZ7Ruôn chìmdcgh nghỉmT6BH, chỉT6BH dcghlà nhTVjqân vậtTVjq phụT6BH tro4CNsng T6BHcác vở4CNs kịcTVjqh, c4CNshỉ thTVjqam gia chT6BHạy zZ7Rtiếp sứcTVjq zZ7Rtrong zZ7Rhội thaT6BHo, 4CNschỉ TVjqđệm đzZ7Ràn TVjqcho Jac4CNsk zZ7Rhát trdcghong nhữnTVjqg buổi trìnhT6BH diễn4CNs TVjqâm nhạcT6BH vàT6BH luônTVjq bịdcgh TVjqloại tronT6BHg cácT6BH mônT6BH TVjqthể tT6BHhao vTVjqì chơT6BHi quá dở.

Đẩydcgh vzZ7Rán trượtdcgh mộtTVjq cáizZ7R thậtzZ7R mạnhzZ7R, zZ7RCat nhảyT6BH vọtzZ7R zZ7Rlên T6BH5 bậT6BHc T6BHthang vàTVjq lzZ7Rướt vào sdcghân trườ4CNsng. T6BHngôi tTVjqrường xinT6BHh đẹ4CNsp củazZ7R zZ7Rcô nằmTVjq tzZ7Rrên mộtTVjq quảT6BH T6BHđồi hTVjqiên ngang nhưdcgh một4CNs dũng4CNs sĩT6BH. CzZ7Rat gậtT6BH đầu4CNs chTVjqào Johdcghn HanzZ7Rson kTVjqhi cậT6BHu t4CNsa nTVjqgóc đdcghầu lên khỏiT6BH bãizZ7R cTVjqỏ vàTVjq vẫy4CNs CaTVjqt, Jdcghohn zZ7Rlà mộT6BHt tTVjqhiên tàizZ7R hội4CNs hoạ.zZ7R NhữnT6BHg táTVjqc phẩm củadcgh zZ7Rcậu dcghta luTVjqôn chdcghỉ đT6BHứng sdcghau mộtdcgh hT6BHoạ sĩdcgh czZ7Rhuyên ngT6BHhiệp duT6BHy nhấtdcgh 4CNsmà nếu CzZ7Rat nhớzZ7R khTVjqông TVjqnhầm làzZ7R RafT6BHaenl Golias.

TVjq - dcgh TVjq 4CNs TVjq zZ7R TVjq zZ7R TVjq TVjqCat !

ATVjqlex vẫT6BHy CazZ7Rt TVjqkhi zZ7Rcô lướtT6BH tớidcgh. CT6BHat m4CNsỉm czZ7Rười T6BHhất vT6BHán trượtT6BH lê4CNsn zZ7Rtay rTVjqồi dừng lạizZ7R đợidcgh AT6BHlex. Cdcghô nàn4CNsg hô4CNsm naT6BHy lT6BHộng ldcghẫy vớidcgh chiếc4CNs vázZ7Ry xế4CNsp zZ7Rli 4CNshồng tuyệt hảzZ7Ro vàdcgh á4CNso bzZ7Ró trắngT6BH códcgh hzZ7Rở bụnzZ7Rg chútTVjq czZ7Rhút. AT6BHlex T6BHcười rấtzZ7R tươi:

- 4CNs zZ7R T6BH dcgh dcgh 4CNs 4CNs T6BH nghỉ4CNs hèTVjq T6BHvui khônzZ7Rg? zZ7RHay cậuTVjq lT6BHại chúdcghi mzZ7Rũi zZ7Rở nh4CNsà TVjqvới đống4CNs zZ7Rchai lọ?

TVjq - dcgh zZ7R dcgh TVjq T6BH T6BH TVjq dcgh uzZ7Rh, zZ7Rmình czZ7Rhẳng dcghđi đâuTVjq cả,TVjq ch4CNsỉ ở4CNs nhàTVjq 4CNsthôi, cTVjqòn czZ7Rậu? kìTVjq nghỉzZ7R tuyệtTVjq chứ?

- 4CNs TVjq T6BH zZ7R T6BH dcgh 4CNs T6BH TTVjquyệt –zZ7R Aldcghex ngzZ7Rhiêng đầT6BHu 4CNs– dcghở Hawdcghaii thờidcgh tiTVjqết rấtzZ7R đẹpzZ7R, rấtT6BH tT6BHiếc T6BHlà kdcghhông cózZ7R cậu.

Alex dcghbắt đzZ7Rầu kểzZ7R vềzZ7R dcghkì nTVjqghỉ dcghdài ngàzZ7Ry c4CNsủa cTVjqô ấdcghy trondcghg kT6BHhi dcghhọ điT6BH TVjqtới tủdcgh chứa đồ.4CNs dcghCat liếcT6BH quTVjqa TVjqdãy kếTVjq bêzZ7Rn T6BHvà dườngdcgh nhdcghư T6BHkhông ngT6BHhe Al4CNsex TVjqkể nTVjqữa khi TVjqcô 4CNstrông tTVjqhấy LT6BHui FrankzZ7R. 4CNsCả mùTVjqa zZ7Rhè CaTVjqt kdcghhông gặ4CNsp LuT6BHi, dư4CNsờng nhdcghư zZ7Rcậu dcghta cao hơdcghn mộtTVjq cdcghhút T6BHvà 4CNslàn gzZ7Ria zZ7Rcó hTVjqơi sạdcghm TVjqdi chútT6BH T6BHđỉnh nhzZ7Rưng trôdcghng LT6BHui T6BHvẫn rất đẹTVjqp trai.

zZ7R- T6BH dcgh 4CNs 4CNs dcgh dcgh zZ7R TVjq …thếzZ7R T6BHlà mzZ7Rình ngzZ7Rã nhàzZ7Ro xuống4CNs từzZ7R váchT6BH đá,TVjq mT6BHay zZ7Rmà 4CNsba tzZ7Rrông thấydcgh nên ydcghếm bT6BHùa dcghlàm dcghmình nzZ7Rhẹ hT6BHẫng đT6BHi T6BHvà rớtT6BH xdcghuống nướczZ7R nhẹT6BH hềT6BHu. –zZ7R AleT6BHx T6BHcười khoái chí.

dcgh - zZ7R 4CNs T6BH 4CNs zZ7R dcgh T6BH TVjq TuyệtzZ7R .

dcghCat trảT6BH lờT6BHi băn4CNsg qTVjquơ vTVjqà zZ7Rcô bị4CNs zZ7Rai đ4CNsó dcghnhào tới4CNs zZ7Rôm chzZ7Rầm lấy:

4CNs - 4CNs TVjq T6BH T6BH 4CNs T6BH 4CNs zZ7R nhTVjqớ cậTVjqu quá.

dcgh Jack kT6BHêu lêndcgh bằng4CNs 4CNsgiọng ỉ4CNs ôT6BHi lTVjqàm 4CNsCat bậtTVjq cười.TVjq JacT6BHk zZ7Rquay sandcghg ôm4CNs AT6BHlex :

zZ7R - zZ7R TVjq 4CNs dcgh zZ7R TVjq TVjq zZ7R khônTVjqg czZ7Ró hadcghi ngườzZ7Ri 4CNsmùa 4CNshè chTVjqán zZ7Rlắm. mì4CNsnh chẳ4CNsng biếTVjqt làm4CNs gdcghì nữa.

- 4CNs 4CNs 4CNs 4CNs dcgh TVjq T6BH 4CNs cậudcgh lại4CNs cadcgho thêdcghm đdcghấy ah?

ATVjqlex nhănzZ7R m4CNsặt, T6BHcòn Ja4CNsck tdcghhì n4CNshe dcghrăng cT6BHười. cậudcgh cdcghhàng 4CNsnày luônTVjq đựơcdcgh yT6BHêu thích vì4CNs tínhTVjq T6BHhài hưT6BHớc, gTVjqiọng dcghca ngTVjqọt ngàodcgh vT6BHà nụT6BH cườiTVjq quyếTVjqn dcghrũ. CózZ7R cả4CNs đống coTVjqn gzZ7Rái muốndcgh cặpT6BH kT6BHè vớiTVjq Ja4CNsck nhưngdcgh dườngdcgh nhdcghư Ja4CNsck k4CNshông hdcghứng thúT6BH với TVjqhọ lT6BHắm, kểzZ7R cảzZ7R vdcghới Bacbara.

TVjq - zZ7R 4CNs zZ7R TVjq dcgh TVjq zZ7R T6BH 4CNschào Lui.

Bacbara 4CNslả lưTVjqớt T6BHđi tớdcghi tủ4CNs đ4CNsể T6BHđồ củT6BHa Lu4CNsi 4CNsvới mộtdcgh zZ7Rnụ cdcghười dễ4CNs thươngTVjq nhấTVjqt mà TVjqcô tdcgha 4CNscó thểzZ7R nặn4CNs zZ7Rra. CzZ7Rô t4CNsa zZ7Rthiêng thậTVjqt, zZ7Rvừa nhắc4CNs dcghđã tớiTVjq liề4CNsn. JaczZ7Rk kéo zZ7Rcả 4CNsCat T6BHvà zZ7RAlex vT6BHào lzZ7Rớp màT6BH TVjqvần nóizZ7R liếnTVjq thdcghoắng vdcghề kìTVjq nghdcghỉ dcghthú 4CNsvị 4CNscủa mình ởT6BH MehzZ7Rico. CaTVjqt liếcT6BH vềzZ7R zZ7Rphía sT6BHau vdcghà mỉmzZ7R cười,4CNs TVjqLui zZ7Rđang n4CNsói cdcghhuyện với BacbT6BHara một4CNs c4CNsách TVjqlạnh lT6BHùng, TVjqcậu t4CNsa vẫndcgh thế.

TVjq Cat đâm4CNs sầmzZ7R RaTVjqdic BruzZ7Rno, mộTVjqt gãzZ7R hzZ7Rọc cùngT6BH lớpT6BH mT6BHà zZ7RCat k4CNshông ưTVjqa tẹT6BHo nàTVjqo. Hắn 4CNsrất zZ7Rnóng zZ7Rnảy, cộzZ7Rc cT6BHằn mặc4CNs dùT6BH cózZ7R TVjqbề ngoàzZ7Ri TVjqna n4CNsá TVjqmột nzZ7Rgười zZ7Ranh d4CNsễ thương màdcgh T6BHCat tzZ7Rừng chơdcghi cùndcghg hồizZ7R nhỏTVjq. CzZ7Rhà, coT6BHn ngưzZ7Rời TVjqmà, chỉ4CNs cóT6BH thểTVjq giống nhadcghu zZ7Rchút chút4CNs về4CNs bềdcgh ngoàzZ7Ri thôi.

zZ7R dcgh zZ7R T6BH TVjq TVjq- điTVjq dcghkiểu TVjqgì thTVjqế? Mắdcght để4CNs ở4CNs nhdcghà àh?

Rad4CNsic gTVjqắt. Ludcghi chdcghép zZ7Rmiệng sTVjqau lưndcghg Ca4CNst :

zZ7R - dcgh T6BH T6BH TVjq 4CNs T6BH T6BH T6BH tránhdcgh r4CNsa BrunozZ7R, đdcghịnh tTVjqhu 4CNsphí dcghvào cửaTVjq hả?

Radic dcghnhìn LuzZ7Ri vớdcghi ánhzZ7R mắTVjqt cămT6BH TVjqghét nhưzZ7Rng dcghcũng l4CNsách quTVjqa TVjqmột 4CNsbên trT6BHánh đường dcghcho LuT6BHi vìzZ7R thấydcgh zZ7RBacbara zZ7Rđi cùngTVjq. TrozZ7Rng 4CNs1 thTVjqời gizZ7Ran ddcghài, Radcghdic được mọzZ7Ri ngườiTVjq đồnT6BH rằdcghng dcghlà T6BHvệ sĩ4CNs củaTVjq Bacbardcgha. Chẳngdcgh zZ7Rcần qudcghan sá4CNst T6BHCat cũngzZ7R biết điềudcgh đódcgh. Ra4CNsdic lTVjqia ánhzZ7R mTVjqắt hìnT6BHh vdcghiên T6BHđạn sanT6BHg khT6BHó chịu4CNs nhì4CNsn chiếTVjqc áo CzZ7Rat đanT6BHg T6BHmặc lẩdcghm bẩm:

- T6BH zZ7R 4CNs 4CNs TVjq zZ7R TVjq dcgh dcgháo vớiTVjq chdcghả quầnT6BH, đồzZ7R TVjqsậy khô.

Rồi cậudcgh t4CNsa zZ7Rvào lớTVjqp. T6BHCat thở4CNs dài,zZ7R lzZ7Rần zZ7Rnào T6BHcô mặczZ7R cá4CNsi áoT6BH nàyTVjq RadiT6BHc cũzZ7Rng lẩm bẩmT6BH. đúngzZ7R là4CNs áTVjqo b4CNsó k4CNshông hợpzZ7R T6BHvới ng4CNsười CTVjqat tẹoTVjq dcghnào. Cô….khôngT6BH hấTVjqp dẫn TVjqgì cả.

zZ7R Cat vào4CNs lzZ7Rớp, ngồiTVjq xuố4CNsng zZ7Rbàn củaT6BH mzZ7Rình vzZ7Rà zZ7Rnhìn xuốTVjqng bộzZ7R ngzZ7Rực củaTVjq mìTVjqnh. NóTVjq cũng chdcghẳng pzZ7Rhải T6BHlà nhTVjqỏ nzZ7Rhắn gìT6BH, cũngTVjq t4CNso nhTVjqư T6BHmọi đứazZ7R co4CNsn gdcghái zZ7Rkhác đấzZ7Ry chứ. CóTVjq điTVjqều vzZ7Rì CaT6BHt c4CNsao quáT6BH nTVjqên T6BHtrông gzZ7Riống cây4CNs sậyzZ7R chăng?zZ7R Ca4CNst kT6BHhá zZ7Rmặc cảm vềTVjq bảT6BHn thâT6BHn mình.zZ7R 4CNsGia T6BHđình c4CNsô cũngdcgh chẳT6BHng k4CNshá gT6BHiả 4CNsgì. BTVjqa mẹ4CNs thườngzZ7R phải zZ7Rđi lzZ7Ràm c4CNsa đêmzZ7R TVjqđể T6BHlo dcghcho TVjq3 TVjqchị e4CNsm T6BHcô. C4CNsat dcghko TVjqcó quầnT6BH áTVjqo xịn,T6BH cũnTVjqg không cdcghó đồ4CNs nzZ7Rữ trdcghang đTVjqắt ti4CNsền, vì4CNs thếT6BH c4CNsô tTVjqự làmdcgh lấyzZ7R mộtdcgh sốzZ7R nữ4CNs trTVjqang nhờ4CNs xưởng r4CNsèn TVjqmi n4CNsi mà4CNs bdcgha cdcghô tặnT6BHg hồiTVjq dcghsinh nhTVjqật lT6BHần thTVjqứ 8T6BH. đ4CNsôi T6BHkhi C4CNsat cũzZ7Rng thấy b4CNsuồn, côTVjq cũzZ7Rng lT6BHà T6BHmột tTVjqhiếu nữ4CNs mớ4CNsi lzZ7Rớn, czZ7Rũng cT6BHó tìnTVjqh cảzZ7Rm T6BHvà ndcghhững ước mơ,4CNs nhưnTVjqg …4CNs. CTVjqat nhzZ7Rìn LuizZ7R. LuzZ7Ri T6BHđang 4CNsđọc một4CNs dcghcuốn sổTVjq T6BHcon m4CNsà nzZ7Rếu CaT6BHt không dcghnhầm dcghthì làdcgh nhdcghưng T6BHgi cT6BHhép của4CNs TVjqcậu ấyTVjq vzZ7Rề côTVjqng việzZ7Rc T6BHở 4CNscông tTVjqi cT6BHon của tậzZ7Rp đoàdcghn FTVjqrank. Gidcgha T6BHđình LT6BHui rấzZ7Rt T6BHcó thế4CNs lực.T6BH dcghba cậu4CNs ấyT6BH làzZ7R chủ4CNs tịch4CNs tập đoàn4CNs FranT6BHk zZ7R– tậpdcgh đoàn4CNs lớ4CNsn nhấtdcgh “miềzZ7Rn tây”dcgh cònT6BH LuTVjqi tzZ7Rhì vừaT6BH đzZ7Rẹp tTVjqrai vừa 4CNshọc giỏi....

cTVjqhào cdcghác em.

GT6BHiáo dcghsư Vdcghillar vào4CNs 4CNslớp, bàTVjq đểTVjq zZ7Rcặp xuốndcghg bdcghàn rồizZ7R T6BHnhìn hếtT6BH mTVjqột zZ7Rlượt họzZ7Rc trdcghò TVjqcủa TVjqmình T6BHvà hỏi:

- T6BH 4CNs dcgh 4CNs dcgh T6BH dcgh TVjq cá4CNsc eT6BHm nghỉ4CNs hTVjqè vzZ7Rui chứ?

dcgh - TVjq TVjq zZ7R zZ7R TVjq T6BH TVjq T6BH Vdcghui ạ.

CảT6BH lớpzZ7R zZ7Rbắt zZ7Rđầu xôdcghn 4CNsxao lên.T6BH RzZ7Remus chồm4CNs qT6BHua dcghbàn T6BHnói chuyệndcgh vớiTVjq Pedcghter vdcghà cả h4CNsai czZ7Rười tí4CNs t4CNsởn vớizZ7R nhazZ7Ru. GiáTVjqo szZ7Rư VzZ7Rillar nó4CNsi vzZ7Rới vT6BHẻ 4CNsmặt zZ7Rhài lòng:

dcgh - 4CNs dcgh dcgh 4CNs 4CNs zZ7R dcgh 4CNs TVjqnào, TVjqcả 4CNslớp nộdcghp bzZ7Rài tậpdcgh hdcghè đi.

- zZ7R zZ7R TVjq 4CNs TVjq T6BH dcgh dcgh Ôi………

dcgh Lớp hdcghọc ồTVjq 4CNslên thấtzZ7R vọng.T6BH TVjqCat biếtTVjq còT6BHn rấtTVjq nhiềudcgh 4CNsngười chTVjqưa lzZ7Ràm xTVjqong bTVjqài tập, vzZ7Rí ddcghụ nh4CNsư Jac4CNsk zZ7Rchẳng hạ4CNsn. Cdcghat m4CNsỉm cườTVjqi dcghkhi th4CNsấy vẻTVjq kT6BHhổ sởzZ7R TVjqcủa Jack. Bacdcghbara nóTVjqi vớiT6BH gzZ7Riọng nị4CNsnh nọTVjqt :

T6BH - TVjq TVjq dcgh T6BH T6BH TVjq zZ7R 4CNs thT6BHưa cô,T6BH cozZ7Rn T6BHcòn mộzZ7Rt chTVjqút nữaT6BH chưaTVjq xongT6BH, codcghn c4CNsó thể4CNs nộzZ7Rp zZ7Rsau đưTVjqợc khôngzZ7R ạ?

zZ7R- TVjq T6BH TVjq zZ7R 4CNs dcgh dcgh T6BH 4CNsKo được.

TVjqGiáo sTVjqư VilTVjqlar mỉTVjqm cườidcgh nhzZ7Rã ndcghhặn nhưzZ7Rng ánzZ7Rh mắ4CNst 4CNsbà ánT6BHh lênTVjq sựdcgh zZ7Rnghiêm khắc vàdcgh đốdcgh 4CNsai giT6BHám 4CNsnài nỉzZ7R thêmTVjq mdcghột lờizZ7R 4CNsnào khdcghi đãdcgh bịdcgh bT6BHà nhìndcgh nhưTVjq dcghvậy. CzZ7Rat thích điểmTVjq nàTVjqy 4CNscủa bàT6BH. CTVjqô lấT6BHy cuốzZ7Rn vdcghở lTVjqàm TVjqbài tzZ7Rập 4CNsvề TVjqnhà 4CNsra vzZ7Rà 4CNsđể lêzZ7Rn đầu bTVjqàn TVjqtrong khdcghi nghdcghe loádcghng thTVjqoáng zZ7RAlex càuT6BH nhT6BHàu vớidcgh JT6BHack vềzZ7R sT6BHự lưdcghời biếng củT6BHa TVjqcậu chàng.4CNs JacTVjqk lẩmdcgh bẩm:

- zZ7R T6BH TVjq TVjq TVjq dcgh TVjq dcgh dcghbiết thếdcgh mìT6BHnh đ4CNsã cT6BHóp T6BHbài Cadcght lzZ7Rúc ndcghãy rồi.

gizZ7Ráo sTVjqư Vidcghllar khuTVjqa đũaTVjq phépT6BH bằTVjqng mộ4CNst độnTVjqg tTVjqác ddcghuyên dcghdáng lùTVjqa TVjqhết nhữn4CNsg cuốn v4CNsở lênTVjq b4CNsàn gT6BHiáo v4CNsiên T6BHvà ndcghói zZ7Rvới Ludcghi bằngT6BH mộTVjqt giọndcghg trT6BHìu mến:

- TVjq zZ7R TVjq dcgh TVjq dcgh TVjq dcgh Ldcghui, T6BHsau TVjqgiờ dcghhọc cozZ7Rn đem4CNs chồng4CNs vởT6BH xzZ7Ruống phòndcghg gi4CNsáo viênzZ7R zZ7Rcho 4CNscô nhé.

zZ7R Lui vângTVjq nT6BHgoan dcghngoãn 4CNsvà mỉmT6BH TVjqcười. mộTVjqt 4CNsnụ 4CNscười zZ7Rcó thểzZ7R quậtzZ7R nT6BHgã bdcghất cTVjqứ đứa c4CNson gázZ7Ri nàzZ7Ro- zZ7Rđấy làT6BH CaT6BHt ngh4CNsi thế.T6BH NhưnT6BHg zZ7Rrõ ràngT6BH lTVjqà giáTVjqo sưT6BH ng4CNsọt ngàozZ7R với Ldcghui hơT6BHn hzZ7Rết thảy,4CNs cũnzZ7Rg mzZ7Rột 4CNsphần vzZ7Rì điTVjqểm b4CNsùa TVjqchú zZ7Rcủa LuTVjqi caT6BHo nzZ7Rhất trường.

TVjq- 4CNs zZ7R T6BH zZ7R 4CNs zZ7R T6BH T6BH TVjqnào cT6BHác em4CNs, sáchdcgh bzZ7Rùa czZ7Rhú c4CNsăn bảTVjqn lớp3,zZ7R “bùzZ7Ra tốngdcgh tiễn”.

dcgh Cat chúiTVjq zZ7Rmũi vàozZ7R sácTVjqh trT6BHong 4CNskhi giTVjqáo szZ7Rư VilT6BHlar pT6BHhát chuTVjqột ch4CNso họdcghc sinh4CNs. Con dcghchuột củaTVjq CT6BHat nhỏdcgh xí4CNsu vT6BHà ndcghgay kzZ7Rhi vừT6BHa đáT6BHp xTVjquống zZ7Rbàn, nóT6BH mo4CNsn mTVjqen bzZ7Rò đến gdcghặm chiếTVjqc b4CNsút cT6BHhì củTVjqa CTVjqat. ThzZ7Rật làTVjq một4CNs buổiTVjq T6BHhọc gzZ7Rian 4CNsnan TVjqkhi zZ7Rmà Misa, bạdcghn T6BHthân củzZ7Ra BTVjqacbara làmTVjq nổT6BH tunT6BHg codcghn chuộtdcgh củaTVjq TVjqcô zZ7Rta khiế4CNsn zZ7Rphân nửa 4CNslớp bdcghị dínhzZ7R bẩ4CNsn TVjqvào TVjqáo. CuốiTVjq dcghgiờ học,zZ7R TVjqchỉ TVjqcó mỗidcgh LuTVjqi 4CNslà dcghthành T6BHcông trong việcdcgh đưadcgh 4CNscon chuột4CNs T6BHnhỏ tTVjqrở lạidcgh lTVjqồng t4CNsrên bàndcgh zZ7Rgiáo viên,TVjq nhữnT6BHg người zZ7Rcòn lạ4CNsi đều4CNs bózZ7R tayT6BH. ChuôngzZ7R rT6BHeo hếtTVjq tiết,zZ7R g4CNsiáo sdcghư Vildcghlar rzZ7Ra kTVjqhỏi lớp sTVjqau khTVjqi cdcghho mdcghột đốngT6BH zZ7Rbài T6BHtập vzZ7Rề 4CNsnhà. CTVjqat đangzZ7R dcghloay hzZ7Roay bỏT6BH sáT6BHch vởT6BH vào túiTVjq khôngdcgh đá4CNsy 4CNsthì Ba4CNscbara dcghnói dcghto 4CNsmột cácdcghh hdcghách dịch:

- dcgh T6BH zZ7R zZ7R T6BH TVjq 4CNs zZ7R Lu4CNsss, trựcdcgh nhật4CNs chTVjqo Radic.

zZ7R Cat gậTVjqt đTVjqầu v4CNsà lidcghếc R4CNsadic, cdcghậu tT6BHa đanzZ7Rg 4CNsnhìn BacbarT6BHa dcghmột cáTVjqch 4CNsmiễn cưỡng, TVjqcó zZ7Rlẽ bởizZ7R vTVjqì BacTVjqbara TVjqcứ quấdcghn TVjqlấy LuiT6BH. dcghCat T6BH khôngzZ7R TVjqnghĩ dcghlà RadiT6BHc thícTVjqh Bacbara nT6BHhưng cáTVjqi nhì4CNsn kia…

4CNsCat TVjqkhông zZ7Rbiết m4CNsà c4CNsô cdcghũng khôngT6BH cầzZ7Rn biết.zZ7R cT6BHha dcghcô TVjqlàm vidcghệc chT6BHo czZ7Rông TVjqti nhà Rosantdcgha nênT6BH T6BHcô ldcghuôn phzZ7Rải 4CNsnghe lờidcgh zZ7RBacbara zZ7Rnếu khôn4CNsg T6BHcô dcghta s4CNsẽ tzZ7Ron hót vớiTVjq cTVjqha 4CNscô tdcgha vT6BHà đuổiTVjq việcTVjq zZ7Rba Cadcght. AlzZ7Rex 4CNsvà Jac4CNsk kh4CNsông thíchTVjq Cdcghat bịdcgh sT6BHai khiến nhTVjqưng h4CNsọ cTVjqũng chẳT6BHng làm4CNs T6BHgì zZ7Rđược ngozZ7Rài vzZ7Riệc 4CNslấy dcghphần ăT6BHn hT6BHộ CaTVjqt. Alex càT6BHu nhàuT6BH khdcghi T6BHđi ngzZ7Rang q4CNsua Cat:

- T6BH T6BH dcgh TVjq TVjq 4CNs dcgh zZ7R n4CNshanh nhé4CNs, mzZ7Rình sẽzZ7R đổ4CNs nư4CNsớc sốdcght càTVjq chTVjqua lêndcgh đzZ7Rầu T6BHcon quỷdcgh czZ7Rái đó.

- 4CNs T6BH zZ7R dcgh zZ7R zZ7R 4CNs zZ7R LzZ7Ràm ơ4CNsn TVjqđi, Alex.

Cadcght zZ7Rcười nhưdcgh mTVjqếu, Aldcghex tTVjqhở dàT6BHi vdcghà lôzZ7Ri dcghJack th4CNseo. Cadcght lùaTVjq cdcghhổi dcghvà gh4CNsẻ lau rdcgha khỏizZ7R T6BHtủ đểzZ7R chổTVjqi v4CNsà vunTVjqg vẩydcgh đũaTVjq phépT6BH zZ7Rđiều khiểT6BHn chTVjqo chúTVjqng lT6BHau bT6BHảng, lau bàTVjqn ghếzZ7R dcghvà nzZ7Rhững chzZ7Rỗ dơdcgh màzZ7R dcghlũ chuT6BHột gâdcghy ra4CNs. Họdcghc sT6BHinh lzZ7Rần lưdcghợt rTVjqa khỏi lớTVjqp hếtdcgh, tTVjqrong lTVjqớp chỉ4CNs c4CNsòn lại4CNs Lu4CNsi vdcghà CatT6BH. Lu4CNsi đanT6BHg đếmT6BH lạiTVjq chzZ7Rỗ vởT6BH và dậdcghp lạiTVjq mTVjqột cuốnTVjq T6BHbị bTVjqong mấT6BHy tTVjqrang đầu.T6BH dcghCat lizZ7Rếc trộmTVjq LuizZ7R, đúng4CNs lzZ7Rà một aT6BHnh T6BHchàng đẹp4CNs traizZ7R. T6BHCat quazZ7Ry 4CNsra chă4CNsm cdcghhú vdcghắt zZ7Rgiẻ TVjqlau bằnT6BHg mộdcght loT6BHại nghệ TVjqthuật T6BHhắc ámTVjq mzZ7Rà cázZ7Rc phùdcgh tTVjqhuỷ hắcT6BH T6BHám dù4CNsng đểzZ7R khiếnTVjq czZ7Ron ngườiT6BH 4CNsta T6BHkhô quắt 4CNskhô T6BHqueo ldcghại. cáiTVjq gzZ7Riẻ rdcghít lê4CNsn kzZ7Rhe khT6BHẽ vàT6BH khôTVjq condcghg nướcTVjq. CzZ7Rat khTVjqoái chí nhúndcghg TVjqướt n4CNsó mộdcght zZ7Rlần ndcghữa zZ7Rvà lạiTVjq vắT6BHt dcghkhô TVjqrồi mộT6BHt lT6BHần T6BHnữa. Cdcghho tới4CNs khi TVjqcô qzZ7Ruay zZ7Rlại 4CNsthi chẳ4CNsng thấTVjqy 4CNsLui đâuzZ7R cảzZ7R, zZ7Rchắc ldcghà đãT6BH đTVjqi T6BHrồi. CTVjqat nhidcghệt tình vẩyTVjq đTVjqũa phédcghp T6BHnhư mộtzZ7R nhạcTVjq tzZ7Rrưởng điềdcghu khzZ7Riển nT6BHhững T6BHcây zZ7Rchổi T6BHlau nhà, côdcgh vẫy4CNs zZ7Rmạnh 4CNsmột cáizZ7R, mộtzZ7R câydcgh chổTVjqi lzZ7Rao vT6BHù vT6BHề phídcgha TVjqbàn giáT6BHo vizZ7Rên T6BHvà v4CNsòng qua ph4CNsía sazZ7Ru chiếzZ7Rc bàdcghn. Rầm…

dcgh Một tiếngTVjq độdcghng chếT6BHt ngườTVjqi 4CNsvang lT6BHên T6BHvà dcghLui Fradcghnk từT6BH từT6BH đứTVjqng lênT6BH ph4CNsía sTVjqau bàn giádcgho viênTVjq vớidcgh khuôndcgh mặT6BHt tèTVjqm zZ7Rnhem nướcdcgh zZ7Rlau TVjqnhà vTVjqà T6BHmũi đangzZ7R 4CNschảy máu.dcgh Cậu zZ7Rta đangT6BH buộTVjqc dâdcghy giầy.
TVjq Cat đứngT6BH nhưTVjq trờizZ7R trTVjqồng ndcghhìn T6BH1 giọTVjqt 4CNsmáu nhỏT6BH xuốnzZ7Rg chiếTVjqc zZ7Ráo sơTVjq dcghmi trTVjqắng tinh củT6BHa Lu4CNsi vàzZ7R 4CNskhông chắdcghc làdcgh trdcghong cudcghộc đờiTVjq mìndcghh c4CNsô đTVjqã phạm4CNs phảdcghi lỗiT6BH lầm n4CNsào T6BHtồi tệTVjq nhưzZ7R tdcghhế cT6BHhưa. CazZ7Rt lắ4CNsp b4CNsắp TVjqxin lỗiTVjq kT6BHhông thànT6BHh tiếdcghng v4CNsà kinh hzZ7Rãi khôdcghng biết4CNs czZ7Ró zZ7Rnên 4CNslùi rT6BHa càng4CNs T6BHxa cànzZ7Rg dcghtốt ha4CNsy khôndcghg. KhT6BHuôn mặtTVjq Lui th4CNsật khT6BHó màzZ7R tư4CNsởng tư4CNsợng dcghđựơc, nTVjqó nhădcghn T6BHlại mộtzZ7R cáchzZ7R dcghkhó chịuzZ7R và4CNs đôiTVjq mắt 4CNsthì nTVjqgày mT6BHột tốdcghi hơTVjqn. LuzZ7Ri chdcghắc phảT6BHi cốzZ7R dcghgắng lắTVjqm zZ7Rmới khT6BHông hédcght v4CNsào mặt CzZ7Rat. CzZ7Rat mízZ7Rm chặt4CNs mdcghôi, T6BHthà dcghrằng LzZ7Rui cdcghứ qdcghuát thétTVjq lT6BHên cTVjqó pT6BHhải lzZ7Rà hzZ7Ray hơn khôT6BHng. T6BHLui từT6BH tT6BHừ mởdcgh mizZ7Rệng nhưngTVjq k4CNshông phzZ7Rải làdcgh qu4CNsát tháT6BHo TVjqgì dcghmà chỉzZ7R buông đT6BHộc mộtdcgh tidcghếng ngzZ7Rhe rất4CNs T6BHkhó nhọc:

TVjq- T6BH 4CNs T6BH 4CNs dcgh zZ7R zZ7R T6BH lau.

dcgh Cat T6BHsợ dcghđiếng cảzZ7R n4CNsgười. côT6BH đTVjqã 4CNskhông 4CNsnghĩ rằnTVjqg dcghcô zZ7Rsợ Ludcghi đ4CNsến dcghnhư tdcghhế. Nếudcgh Lui mTVjqà T6BHnói vớiT6BH BazZ7Rcbara thzZ7Rì….. trờ4CNsi ơi!dcgh Bdcgha cTVjqô códcgh thTVjqể TVjqmất v4CNsiệc ndcghgay ngày4CNs mai 4CNschứ cT6BHhẳng chơTVjqi. NTVjqếu bdcgha mấtT6BH việc,dcgh gidcgha T6BHđình T6BHcô sẽTVjq rTVjqa saT6BHo 4CNsđây? CaTVjqt rúzZ7Rt khăn TVjqtay rTVjqa vàT6BH ladcghu nướdcghc trêdcghn mặtdcgh LuT6BHi mT6BHà 4CNsthậm T6BHchí TVjqcòn k4CNshông TVjqgiám zZ7Rnhìn cậu tdcgha. Cdcghat k4CNshông ngT6BHhĩ làT6BH mì4CNsnh sẽdcgh chạm4CNs và4CNso mặzZ7Rt Ludcghi troTVjqng hoTVjqàn dcghcảnh này.4CNs Lui gdcghiật lấyzZ7R T6BHkhăn tadcghy zZ7Rcủa CazZ7Rt, CaT6BHt zZ7Rlắp bắp:

dcgh - TVjq zZ7R TVjq T6BH zZ7R zZ7R TVjq zZ7R xdcghin lỗi…dcgh tôi….TVjq dcghXin lỗi.

T6BHrồi côdcgh chuồnT6BH TVjqngay 4CNslập tứczZ7R 4CNskhỏi lớpT6BH nhưdcgh làTVjq s4CNsợ LTVjqui khô4CNsng kidcghềm czZ7Rhế đzZ7Rược màTVjq zZ7Rla 4CNshét quT6BHát th4CNsáo ầmzZ7R ĩ.

zZ7RVào căndcghg dcghtin vdcghới bộT6BH mặ4CNst đTVjqưa đám,zZ7R CT6BHat k4CNsể chdcgho AleTVjqx vàdcgh 4CNsJack vềT6BH sự4CNs cốdcgh chếtT6BH T6BHngười đózZ7R. T6BHAlex dcghchỉ nhúnT6BH vai:

- 4CNs T6BH 4CNs dcgh 4CNs dcgh zZ7R T6BH dcghcậu 4CNsta luTVjqôn dcghnhư thếT6BH zZ7Rmà, 4CNsgiả tạo,4CNs độidcgh ldcghốt họcdcgh dcghtrò ngozZ7Ran TVjqđể lấzZ7Ry dcghlòng g4CNsiáo viênzZ7R, TVjqđủ thứ.

TVjq Còn Jac4CNsk thT6BHì gụcdcgh đầ4CNsu zZ7Rxuống bàzZ7Rn zZ7Rvà cưTVjqời, ngườdcghi ruTVjqng TVjqlên bầdcghn 4CNsbật, 4CNscậu dcghta T6BHnói đứtzZ7R quãng:

- zZ7R 4CNs 4CNs dcgh dcgh dcgh T6BH T6BH biếtTVjq thế…nánT6BH lzZ7Rại dcghtí n4CNsữa… hTVjqa zZ7Rha ….

dcgh Cat nTVjqhăn nhó:

zZ7R- T6BH 4CNs zZ7R dcgh T6BH zZ7R 4CNs dcgh TVjqxin cậu4CNs đdcghấy dcghJack, dcghmình đangdcgh TVjqlo czZ7Rhết đây.

Alex chánzZ7R zZ7Rnản cTVjqhọc chọcTVjq vTVjqà đĩa:

- 4CNs 4CNs 4CNs zZ7R TVjq zZ7R dcgh dcgh dcghCat, LuT6BHi T6BHsẽ khô4CNsng đemdcgh chdcghuyện hdcghắn bịzZ7R rửadcgh dcghmặt bằngzZ7R n4CNsước l4CNsau TVjqnhà rzZ7Ra TVjqmà 4CNsrêu dcghrao đâzZ7Ru, yên4CNs T6BHtâm đi.

Cdcghat mí4CNsm zZ7Rmôi, nghT6BHe dcghthì cũng4CNs có4CNs lTVjqí dcghnhưng khôdcghng rzZ7Rêu radcgho đT6BHâu T6BHcó ngT6BHhĩa 4CNslà LTVjqui sẽzZ7R khô4CNsng nóizZ7R chuyệnzZ7R đózZ7R dcghcho BacbT6BHara. ÔiT6BH trờdcghi ơi!

Ca4CNst chưaT6BH kịTVjqp T6BHthan 4CNsthở tdcghhì BTVjqacbara zZ7Rđã gTVjqọi cT6BHô. C4CNsat đứngzZ7R lên.4CNs AleTVjqx cáu:

dcgh - dcgh T6BH 4CNs zZ7R T6BH zZ7R 4CNs zZ7R zZ7Rcậu chư4CNsa ăn4CNs gìdcgh mà.

dcgh- zZ7R dcgh dcgh TVjq dcgh zZ7R dcgh dcgh T6BHMình khôndcghg nuốtzZ7R nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.