You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm naFX9uy làFX9u mộzayKt ngFX9uày YdWbđẹp trời.YdWb CYdWbat mởB6dW tok48Sang cửaFX9u szayKổ đónYdWb nhữnzayKg tk48Sia nắngk48S mùaFX9u thu vB6dWàng k48S k48Snhư zayKmật onB6dWg vFX9uà pzayKhóng tầk48Sm mắtzayK YdWbra zayKxa. CửB6dWa sB6dWổ phònzayKg Ck48Sat trôB6dWng rk48Sa một cok48Sn đườB6dWng haYdWbi bênFX9u cỏzayK mọYdWbc lúYdWbn pB6dWhún khôk48Sng zayKhàng lốiYdWb. nhữngYdWb dk48Sãy zayKnhà chen chk48Súc nhaYdWbu trYdWbông YdWbnhư đàzayKn lợnYdWb YdWbcon đủk48S mọB6dWi màzayKu sắck48S vYdWbới đủYdWb cáYdWbc kiểuFX9u kiFX9uến trúc YdWbtạp nhak48Sm. CB6dWat hítzayK căngk48S vB6dWào phổiB6dW khônFX9ug khíYdWb trFX9uong lànhB6dW máB6dWt zayKmẻ buB6dWổi sang rồiB6dW B6dWcô B6dWđeo chik48Sếc túiFX9u khônk48Sg zayKđáy nhzayKỏ YdWbbằng bàB6dWn tzayKay vFX9uào bênzayK hôB6dWng B6dWvà nhanh nhẹnB6dW xuốnzayKg nhà.

Ngôk48Si YdWbnhà cB6dWủa gizayKa đìB6dWnh zayKcô nhỏzayK hFX9uơn B6dWrất nhiYdWbều FX9uso vB6dWới cFX9uác nhàzayK hàFX9ung YdWbxóm nhưng cYdWbũng tiệFX9un FX9unghi vFX9uà thk48Soải máiYdWb. CaB6dWt điB6dW vàoYdWb bYdWbếp, hôFX9un B6dWlên B6dWmái k48Stóc đỏYdWb k48Srực rỡk48S của mk48Sẹ B6dWcô, YdWbbà LuB6dWss mỉmFX9u cười:

YdWb - FX9u FX9u YdWb B6dW YdWb YdWb YdWb zayK chàozayK coYdWbn yêu.

Bk48Sà B6dWlà k48Smột phụk48S FX9unữ FX9uxinh k48Sđẹp, quyếnB6dW rũzayK vàzayK Ck48Sat lYdWbuôn thầmB6dW tiB6dWếc zayKnuối k48Svì côzayK chẳng giốngzayK mẹFX9u mộtB6dW B6dWchút nàzayKo, từYdWb cáiFX9u mk48Sũi đếnB6dW khzayKuôn YdWbmặt vàFX9u zayKmái tócYdWb, tấtFX9u cả đềFX9uu thừYdWba YdWbhưởng zayKtừ ngk48Sười B6dWcha. YdWbThật lFX9uà chán,zayK tYdWbóc FX9ucha côzayK B6dWlại k48Smàu B6dWđen. FX9uCat luôn cảk48Sm thấyFX9u B6dWmình giốnFX9ug mộtB6dW ck48Son B6dWquạ zayKbên FX9ucạnh mYdWbẹ zayKvà czayKả ởFX9u trườngzayK họzayKc nữa, giữzayKa mộtYdWb rừnB6dWg tYdWbóc vàB6dWng B6dWvà nâuYdWb. CaB6dWt rB6dWút ck48Sây đFX9uũa phépFX9u bónk48Sg FX9unhoáng vìk48S mớFX9ui được lYdWbau chùYdWbi B6dWra vk48Sà lùak48S đĩaFX9u tronFX9ug tzayKủ rB6dWa bànk48S ăk48Sn. NB6dWhững chiYdWbếc đYdWbĩa sứk48S tráng mek48Sn xanFX9uh xinzayKh xFX9uắn nốiYdWb FX9uđuôi nhzayKau bazayKy FX9ura làmzayK YdWbCat liêFX9un tzayKưởng tớiFX9u lB6dWũ zayKcon gái chYdWbạy thYdWbeo LB6dWui FranYdWbk. B6dW CaB6dWt tựB6dW zayKcười mB6dWình FX9utrong k48Skhi YdWbba côB6dW hốiFX9u hảYdWb đzayKi xuống hôYdWbn tzayKóc YdWbCat vFX9uà zayKngồi xuống:

- FX9u YdWb YdWb FX9u B6dW B6dW B6dW FX9u B6dWôi… bk48Sa zayKsắp muộYdWbn mB6dWất rồi.

CFX9uat zayKrót cazayKfé cFX9uho cB6dWha rồizayK gik48Súp mẹFX9u bêk48S nzayKồi FX9ucháo khỏik48S zayKbếp lòk48S. HB6dWai đứaYdWb k48Sem song sB6dWinh củazayK CzayKat chạyzayK FX9uù xuốngYdWb k48Schí choéYdWb trazayKnh cãik48S nhaB6dWu vềFX9u mấYdWby mzayKón đồk48S chơi chúngzayK đượck48S tB6dWặng troYdWbng zayKsinh nhậtzayK vk48Sừa rồiYdWb. YdWbMark vB6dWà JoszayKe luônk48S làYdWbm B6dWCat mệt mỏk48Si vìYdWb mọiYdWb YdWbthứ. CB6dWhúng nYdWbói quáYdWb nhzayKiều, hỏiB6dW qzayKuá nk48Shiều, zayKluôn luônB6dW khônFX9ug đạt điB6dWểm tB6dWối đazayK k48Sở trưYdWbờng vàk48S YdWbrất haB6dWm chơYdWbi. FX9uHừ. FX9uCat uốnFX9ug hk48Sết cốczayK sữa,FX9u ăzayKn vài lB6dWát bánhB6dW zayKmì rồiFX9u cFX9uhào FX9uba mẹzayK vYdWbà FX9ura khỏik48S nhà.YdWb TYdWbhời k48Stiết thB6dWật tuB6dWyệt-dù chỉ làFX9u nhânk48S tạzayKo. CazayKt sắYdWbp mừnk48Sg siYdWbnh nhậtzayK lầnYdWb thYdWbứ 1YdWb5 củazayK mìnB6dWh vàB6dW hôzayKm naFX9uy là ngB6dWày kzayKhai zayKgiảng. k48Strở lk48Sại trưzayKờng sazayKu FX9umột mFX9uùa hèYdWb bậnk48S rộFX9un cYdWbô thấYdWby thFX9uời gian dườngB6dW nzayKhư trôiFX9u zayKquá FX9unhanh. MớiFX9u hôk48Sm nàk48So B6dWCat YdWbcòn nzayKhỏ xíu,k48S bỡFX9u zayKngỡ bướcYdWb chân vàk48So trzayKường màYdWb chB6dWỉ sFX9uau mấzayKy mùazayK hè,FX9u năzayKm nB6dWay đB6dWã làYdWb năFX9um cuốiFX9u cấpk48S. CaYdWbt đẩy cYdWbhiếc B6dWván trượk48St dướiB6dW cYdWbhân zayKkhiến B6dWnó chảyB6dW YdWbvù vùYdWb tk48Srên vỉak48S FX9uhè vB6dWà YdWbnhìn theo FX9uchiếc mYdWbui trYdWbần YdWbbóng lYdWbộn hiệYdWbu GrB6dWeen czayKủa BacbaYdWbra mFX9uà thầk48Sm YdWbghen tịFX9u, không biếtB6dW đB6dWến YdWbkhi nB6dWào Cak48St k48Smới cóYdWb mộtFX9u chiếYdWbc nB6dWhư thếzayK. zayKBacbara lk48Sà hoB6dWt girl củaYdWb trFX9uường, k48Sba mFX9uẹ côk48S k48Sta gFX9uiàu cYdWbó, côYdWb tFX9ua xiB6dWnh đẹYdWbp FX9uvà lk48Suôn zayKlà tB6dWâm điểk48Sm của mọk48Si sB6dWự YdWbchú ý.FX9u zayKCat thìFX9u kk48Shông đượcB6dW nFX9uhư vậy.k48S côB6dW zayKcao hơzayKn chzayKiều k48Scao truk48Sng bình củzayKa bọnk48S cFX9uon FX9ugái vzayKà chẳngk48S cók48S gzayKì đFX9uặc biệtzayK trB6dWừ B6dWmái FX9utóc đenYdWb nk48Shư lôngB6dW quạ. Cak48St cũYdWbng FX9uchẳng hiểuFX9u sk48Sao FX9uAlex vk48Sà JaB6dWck lYdWbại làmk48S bzayKạn vớiYdWb mộtFX9u ngưzayKời nFX9uhư cô. CôzayK YdWbluôn chzayKìm nghỉm,YdWb chỉFX9u B6dWlà nhânk48S vậk48St phk48Sụ tronFX9ug cYdWbác vởzayK kịcYdWbh, chỉB6dW tB6dWham gia chYdWbạy FX9utiếp sứFX9uc troYdWbng hộiYdWb thaok48S, B6dWchỉ đk48Sệm đàB6dWn cFX9uho B6dWJack háB6dWt tronzayKg nk48Shững buổi FX9utrình diễFX9un âmFX9u nhạcYdWb FX9uvà luôk48Sn bịFX9u loB6dWại trk48Song cáB6dWc môzayKn tB6dWhể thaB6dWo vB6dWì B6dWchơi quá dở.

ĐYdWbẩy vzayKán trượtzayK mộtk48S cák48Si YdWbthật mạB6dWnh, CaB6dWt nhảyYdWb vọtFX9u YdWblên FX9u5 FX9ubậc thk48Sang vk48Sà lướB6dWt vào sânB6dW trường.FX9u FX9ungôi tk48Srường YdWbxinh đẹpFX9u ck48Sủa cYdWbô zayKnằm trêYdWbn mYdWbột quảYdWb đồiYdWb hiênzayK ngang nhưFX9u k48Smột dzayKũng sFX9uĩ. CFX9uat B6dWgật đầuzayK chYdWbào JohB6dWn HaB6dWnson khYdWbi zayKcậu k48Sta nYdWbgóc đầuYdWb lên khk48Sỏi bãiFX9u cỏzayK vB6dWà vẫyzayK CB6dWat, YdWbJohn làFX9u mộtk48S thzayKiên tYdWbài hFX9uội hoB6dWạ. Nk48Shững zayKtác phẩm củaFX9u cậuk48S FX9uta luônFX9u ck48Shỉ đứngk48S sB6dWau YdWbmột hk48Soạ sĩk48S chuyêYdWbn nghiệpzayK duYdWby nhấtzayK màzayK nếu B6dWCat nhzayKớ khônFX9ug nhk48Sầm B6dWlà RB6dWafaenl Golias.

k48S - k48S zayK B6dW YdWb k48S zayK YdWb B6dW CYdWbat !

AlB6dWex vFX9uẫy CB6dWat k48Skhi côFX9u lướYdWbt YdWbtới. CazayKt mYdWbỉm B6dWcười hấYdWbt vázayKn trượFX9ut lk48Sên tB6dWay YdWbrồi dừng lạiFX9u đợiYdWb AzayKlex. zayKCô nàFX9ung hk48Sôm naYdWby lộngzayK lẫk48Sy zayKvới ck48Shiếc k48Sváy xFX9uếp lk48Si hồk48Sng tuyệt hảozayK k48Svà áFX9uo bóFX9u trắnYdWbg B6dWcó hởzayK FX9ubụng k48Schút chYdWbút. AleFX9ux B6dWcười rYdWbất tươi:

k48S - B6dW zayK FX9u FX9u k48S k48S YdWb k48S nFX9ughỉ FX9uhè k48Svui khôngzayK? B6dWHay cậuYdWb lFX9uại FX9uchúi FX9umũi ởYdWb nhàYdWb vớizayK đốngB6dW chB6dWai lọ?

- FX9u B6dW zayK B6dW k48S B6dW zayK zayK uFX9uh, mìnB6dWh chẳngk48S FX9uđi đâuzayK cảYdWb, k48Schỉ ởFX9u YdWbnhà thzayKôi, cB6dWòn YdWbcậu? kk48Sì nk48Sghỉ tuyệtk48S chứ?

zayK- FX9u zayK YdWb k48S zayK FX9u FX9u B6dW TuyệtFX9u zayK– AzayKlex nghzayKiêng đầuk48S –FX9u ởFX9u Hawak48Sii thờik48S tiếtzayK rấtYdWb đẹp,FX9u rấB6dWt tiếcYdWb lB6dWà kYdWbhông cYdWbó cậu.

B6dW Alex bắB6dWt đầuYdWb kểFX9u vềB6dW k48Skì nghzayKỉ dYdWbài YdWbngày củaB6dW côzayK ấyk48S tYdWbrong kFX9uhi họB6dW đizayK tớiYdWb tủk48S chứa đồ.FX9u FX9uCat liYdWbếc zayKqua dFX9uãy kk48Sế bênzayK vk48Sà dFX9uường nFX9uhư khônzayKg FX9unghe AlezayKx kểk48S nFX9uữa khi B6dWcô trôngFX9u thấFX9uy Luk48Si FraYdWbnk. CB6dWả mùaYdWb hèFX9u zayKCat FX9ukhông gặpB6dW LuB6dWi, dườFX9ung nhưB6dW cYdWbậu FX9uta cao hYdWbơn k48Smột chútB6dW vYdWbà lB6dWàn YdWbgia zayKcó hơiYdWb szayKạm dzayKi chútYdWb đỉnhYdWb nhưnB6dWg tzayKrông k48SLui vẫYdWbn rất k48Sđẹp trai.

- k48S zayK FX9u k48S YdWb B6dW FX9u YdWb …thếk48S lk48Sà mìnB6dWh ngãk48S nhYdWbào FX9uxuống từYdWb vk48Sách đá,FX9u mYdWbay màzayK FX9uba tB6dWrông thk48Sấy nên yếYdWbm bùaYdWb FX9ulàm k48Smình nB6dWhẹ hẫk48Sng FX9uđi zayKvà rớtk48S xuốngFX9u FX9unước nhẹzayK hềB6dWu. –k48S AleB6dWx cưYdWbời khoái chí.

- YdWb k48S zayK YdWb k48S YdWb YdWb k48S TuyệtzayK .

Cat k48Strả lờik48S băFX9ung quB6dWơ vàB6dW YdWbcô zayKbị azayKi YdWbđó nYdWbhào zayKtới ôB6dWm chYdWbầm lấy:

YdWb - k48S FX9u B6dW k48S k48S YdWb B6dW FX9u nhớFX9u cậzayKu quá.

JacB6dWk kB6dWêu lênk48S bằngYdWb FX9ugiọng ỉFX9u B6dWôi làmFX9u CaB6dWt bFX9uật cười.zayK JazayKck quaYdWby sak48Sng ômYdWb Alk48Sex :

- B6dW k48S B6dW zayK YdWb zayK B6dW YdWb khk48Sông zayKcó hazayKi ngưFX9uời mùaYdWb hèFX9u B6dWchán lắmk48S. mìnhYdWb chzayKẳng FX9ubiết FX9ulàm gìYdWb nữa.

k48S - k48S FX9u YdWb YdWb zayK YdWb k48S FX9u cậYdWbu lYdWbại ck48Sao thk48Sêm đk48Sấy ah?

Alex nhănk48S mặt,zayK cB6dWòn JaB6dWck YdWbthì k48Snhe răzayKng zayKcười. cậuB6dW chàzayKng B6dWnày lk48Suôn đựơck48S yB6dWêu thích vk48Sì YdWbtính hB6dWài hướk48Sc, giọnzayKg cB6dWa ngB6dWọt ngàzayKo vàk48S k48Snụ cườk48Si quyếnk48S rũzayK. CYdWbó cảB6dW đống YdWbcon gázayKi muốnB6dW zayKcặp kk48Sè vYdWbới Jak48Sck nYdWbhưng dườngzayK B6dWnhư Jack48Sk khk48Sông hứzayKng thúB6dW với hk48Sọ lắm,FX9u FX9ukể cảk48S vk48Sới Bacbara.

B6dW- zayK zayK FX9u k48S FX9u FX9u B6dW FX9u B6dWchào Lui.

YdWb Bacbara lảzayK lướtk48S đFX9ui tớB6dWi YdWbtủ đểk48S đồzayK củaYdWb LzayKui vớiYdWb mộtFX9u nụk48S cườB6dWi FX9udễ thươngFX9u nhấtFX9u mà ck48Sô zayKta k48Scó FX9uthể nặnB6dW FX9ura. CôB6dW tFX9ua thiêngB6dW thậtFX9u, vFX9uừa nhk48Sắc đFX9uã zayKtới B6dWliền. Jak48Sck kéo cảk48S CaB6dWt vB6dWà AYdWblex vàFX9uo lớpFX9u FX9umà YdWbvần nk48Sói liếnk48S tYdWbhoắng vFX9uề kìFX9u nghỉB6dW thYdWbú vzayKị YdWbcủa mình YdWbở MFX9uehico. CaB6dWt liếcFX9u vYdWbề FX9uphía sFX9uau FX9uvà YdWbmỉm cười,FX9u LuFX9ui đangFX9u nFX9uói chuyệnk48S với BacbB6dWara B6dWmột cYdWbách lB6dWạnh YdWblùng, cậFX9uu tFX9ua YdWbvẫn thế.

Cat đâmzayK sầFX9um RadFX9uic BrunoFX9u, mộtYdWb B6dWgã họck48S cùnzayKg lớB6dWp mB6dWà CaFX9ut kYdWbhông k48Sưa tẹozayK nào.B6dW Hắn rk48Sất B6dWnóng k48Snảy, czayKộc cYdWbằn mYdWbặc YdWbdù k48Scó bk48Sề ngoàk48Si nk48Sa nB6dWá FX9umột ngườzayKi ank48Sh dễzayK thương zayKmà CaFX9ut từngYdWb chzayKơi cùk48Sng hFX9uồi nhỏ.FX9u CYdWbhà, zayKcon B6dWngười mà,YdWb chỉB6dW cóYdWb thểk48S giống nhaB6dWu chúYdWbt chútFX9u vềk48S bềzayK ngoYdWbài thôi.

B6dW k48S YdWb k48S B6dW YdWb- YdWbđi YdWbkiểu gìB6dW thế?k48S MắtFX9u đểk48S k48Sở nB6dWhà àh?

RaB6dWdic gFX9uắt. LuzayKi cFX9uhép miệYdWbng B6dWsau B6dWlưng FX9uCat :

- zayK FX9u zayK k48S YdWb zayK zayK FX9u tránzayKh rB6dWa BruzayKno, đk48Sịnh YdWbthu phYdWbí vàoB6dW cửk48Sa hả?

Radik48Sc nk48Shìn LuYdWbi vk48Sới ánk48Sh mắtk48S cămB6dW FX9ughét nhưngk48S cũYdWbng láchk48S B6dWqua k48Smột zayKbên trák48Snh đường chFX9uo LB6dWui YdWbvì tFX9uhấy BacbaB6dWra FX9uđi cùnzayKg. Tk48Srong YdWb1 thờYdWbi giFX9uan k48Sdài, RzayKadic được mọFX9ui nzayKgười đB6dWồn rằnk48Sg làk48S vệYdWb k48Ssĩ FX9ucủa Bak48Scbara. Chẳnk48Sg cầYdWbn quaB6dWn sáFX9ut CFX9uat k48Scũng biết điềuFX9u đB6dWó. RaFX9udic lizayKa B6dWánh mắtzayK zayKhình viêzayKn đạnzayK sanYdWbg khYdWbó chịFX9uu nzayKhìn chiếck48S áo CazayKt đaFX9ung mặck48S lYdWbẩm bẩm:

- FX9u YdWb YdWb zayK zayK YdWb B6dW k48S áB6dWo vớiYdWb chảFX9u quầzayKn, đồYdWb sậyYdWb khô.

zayKRồi cậuB6dW tB6dWa zayKvào k48Slớp. FX9uCat thởFX9u dàiB6dW, lFX9uần nàk48So cFX9uô zayKmặc FX9ucái zayKáo nàyzayK RaYdWbdic zayKcũng lẩm bk48Sẩm. FX9uđúng làzayK zayKáo bk48Só khFX9uông hợB6dWp vớiYdWb ngưYdWbời CaFX9ut tB6dWẹo YdWbnào. Cô….khôngB6dW hFX9uấp dẫn FX9ugì cả.

YdWb Cat vFX9uào lớp,zayK ngồiB6dW YdWbxuống bàk48Sn củazayK mìFX9unh B6dWvà nhìzayKn xuốB6dWng bộFX9u ngB6dWực củk48Sa mFX9uình. k48SNó cũng chẳngFX9u phk48Sải lzayKà nhk48Sỏ nzayKhắn gzayKì, k48Scũng tYdWbo nhYdWbư mzayKọi đứzayKa cok48Sn zayKgái khYdWbác đấyk48S chứ. FX9uCó YdWbđiều k48Svì Ck48Sat ck48Sao quk48Sá nêk48Sn trôYdWbng YdWbgiống câYdWby szayKậy chăzayKng? CaFX9ut zayKkhá mặcB6dW cảm vềk48S bB6dWản FX9uthân mìnFX9uh. B6dWGia đB6dWình côB6dW cũYdWbng ck48Shẳng kB6dWhá giảk48S gì.FX9u BFX9ua B6dWmẹ thườnk48Sg phải điYdWb làzayKm k48Sca đêmk48S B6dWđể lYdWbo chFX9uo YdWb3 chịFX9u ezayKm cB6dWô. CazayKt FX9uko cFX9uó quầYdWbn YdWbáo xịn,B6dW cũB6dWng không czayKó đồk48S nữFX9u k48Strang đắtYdWb FX9utiền, vìB6dW thB6dWế côYdWb YdWbtự làmk48S lấyFX9u zayKmột sốk48S nữYdWb trFX9uang nhYdWbờ xưởng FX9urèn mYdWbi FX9uni mzayKà YdWbba FX9ucô tzayKặng hồiYdWb sk48Sinh zayKnhật zayKlần tB6dWhứ 8YdWb. YdWbđôi khFX9ui CzayKat YdWbcũng thấy buzayKồn, côzayK cB6dWũng YdWblà mFX9uột thzayKiếu nữk48S mớiB6dW lớn,B6dW YdWbcũng cók48S tìB6dWnh FX9ucảm vk48Sà nhữFX9ung ước B6dWmơ, nhưB6dWng ….B6dW CaYdWbt nzayKhìn LuiFX9u. k48SLui đzayKang đọcYdWb mộtk48S cuốFX9un sổzayK ck48Son mB6dWà nzayKếu YdWbCat không B6dWnhầm tzayKhì lzayKà nhB6dWưng YdWbgi chFX9uép k48Scủa cậuB6dW FX9uấy vềFX9u zayKcông việcFX9u ởYdWb côzayKng k48Sti cFX9uon của tậk48Sp đoàzayKn FrankzayK. GizayKa đìYdWbnh LuFX9ui YdWbrất zayKcó thếB6dW lực.zayK YdWbba cậuB6dW ấyzayK làzayK chủYdWb tịczayKh tập YdWbđoàn FB6dWrank zayK– k48Stập đoàk48Sn k48Slớn YdWbnhất “miềnzayK tFX9uây” YdWbcòn Luk48Si FX9uthì vừazayK đẹFX9up tB6dWrai vừa họcFX9u giỏi....

cB6dWhào cáFX9uc em.

Giáo k48Ssư VizayKllar vFX9uào lớzayKp, bk48Sà đểk48S YdWbcặp xuốzayKng bàYdWbn rzayKồi nhìnk48S k48Shết mYdWbột lượtB6dW họcB6dW trB6dWò củB6dWa mìnhk48S vFX9uà hỏi:

zayK - YdWb zayK YdWb zayK k48S k48S YdWb k48S cáB6dWc eFX9um nghỉzayK YdWbhè YdWbvui chứ?

k48S- k48S B6dW k48S FX9u FX9u k48S B6dW FX9u Vk48Sui ạ.

Cả lớpk48S bắYdWbt đầuB6dW xôB6dWn FX9uxao lêB6dWn. RYdWbemus chồmYdWb quk48Sa bànB6dW FX9unói chuyệzayKn vớB6dWi Pek48Ster vk48Sà cả hazayKi cưYdWbời tzayKí tzayKởn YdWbvới nhaFX9uu. zayKGiáo sưB6dW ViB6dWllar nóYdWbi vớik48S vẻFX9u mặtzayK hYdWbài lòng:

zayK- k48S YdWb k48S YdWb YdWb k48S B6dW B6dW nào,zayK cảYdWb lk48Sớp zayKnộp B6dWbài tk48Sập zayKhè đi.

YdWb - B6dW zayK B6dW FX9u YdWb YdWb k48S B6dW Ôi………

LớpzayK hzayKọc ồFX9u lB6dWên tFX9uhất vọngFX9u. CaYdWbt biếtk48S YdWbcòn rấtk48S nYdWbhiều nk48Sgười chYdWbưa làmk48S xonzayKg bàB6dWi tập, zayKví B6dWdụ nYdWbhư Jack48Sk chẳngFX9u hFX9uạn. CaB6dWt zayKmỉm cưB6dWời khFX9ui B6dWthấy FX9uvẻ zayKkhổ zayKsở cB6dWủa Jack. BacbaFX9ura nóiB6dW vớYdWbi gFX9uiọng B6dWnịnh YdWbnọt :

B6dW - FX9u FX9u FX9u YdWb YdWb FX9u zayK k48S thưaYdWb B6dWcô, FX9ucon YdWbcòn mộtzayK cB6dWhút nữk48Sa chưak48S xk48Song, FX9ucon YdWbcó thểk48S nộpk48S zayKsau đượck48S khôB6dWng ạ?

k48S- YdWb k48S YdWb B6dW YdWb zayK B6dW zayK zayKKo được.

YdWbGiáo sưzayK zayKVillar mB6dWỉm cườiB6dW nhk48Sã nhặYdWbn nhưngB6dW FX9uánh mB6dWắt bFX9uà zayKánh lêzayKn sựFX9u ngYdWbhiêm khắc vB6dWà đốFX9u FX9uai giYdWbám nàzayKi YdWbnỉ thêmk48S mộk48St lờik48S B6dWnào kk48Shi đB6dWã bịzayK k48Sbà nhìYdWbn nhưYdWb vFX9uậy. CaYdWbt thích YdWbđiểm nàFX9uy củk48Sa bà.YdWb CYdWbô YdWblấy YdWbcuốn k48Svở làmk48S bFX9uài tậpFX9u FX9uvề nhàzayK rzayKa vFX9uà đểk48S lêzayKn đầu bzayKàn tronzayKg kFX9uhi ngFX9uhe loánFX9ug thoánzayKg k48SAlex càk48Su FX9unhàu vYdWbới zayKJack vềk48S szayKự lB6dWười biếng củaB6dW cậuzayK B6dWchàng. k48SJack lẩk48Sm bẩm:

- B6dW FX9u zayK k48S FX9u k48S FX9u B6dW biếtFX9u thếFX9u mìk48Snh đãk48S cóB6dWp bzayKài CYdWbat lúB6dWc B6dWnãy rồi.

gk48Siáo sưB6dW ViFX9ullar kFX9uhua zayKđũa FX9uphép bằngk48S k48Smột đk48Sộng tk48Sác duzayKyên dánk48Sg YdWblùa k48Shết nYdWbhững cuốn vởk48S FX9ulên bàYdWbn zayKgiáo viênzayK B6dWvà nóB6dWi vớB6dWi Lk48Sui bằnB6dWg mộB6dWt giọngzayK trìzayKu mến:

- FX9u FX9u zayK B6dW B6dW YdWb zayK B6dW k48SLui, sak48Su gYdWbiờ họck48S k48Scon đemB6dW chồngzayK vởk48S xuốnFX9ug B6dWphòng giB6dWáo viênB6dW chB6dWo zayKcô nhé.

Lui vângzayK ngoaFX9un ngoãzayKn vàFX9u mỉmzayK k48Scười. mộtB6dW nụYdWb cườYdWbi cók48S tYdWbhể quậzayKt nFX9ugã FX9ubất cứzayK đứa cYdWbon FX9ugái nào-B6dW đấyB6dW lFX9uà CaFX9ut k48Snghi thk48Sế. NB6dWhưng zayKrõ ràYdWbng lzayKà gk48Siáo sưYdWb YdWbngọt nk48Sgào với LFX9uui hFX9uơn hB6dWết thảk48Sy, cYdWbũng mYdWbột k48Sphần YdWbvì điểmzayK bYdWbùa cB6dWhú củFX9ua LzayKui cak48So nhYdWbất trường.

B6dW - k48S zayK zayK B6dW zayK FX9u YdWb FX9u nzayKào cáck48S YdWbem, sFX9uách bzayKùa ck48Shú ck48Săn bảnzayK lớpYdWb3, zayK“bùa tB6dWống tiễn”.

Cat YdWbchúi B6dWmũi vàB6dWo sB6dWách zayKtrong kzayKhi gk48Siáo sưk48S VillB6dWar phzayKát chuộtYdWb YdWbcho họYdWbc siB6dWnh. Con cFX9uhuột củYdWba Cak48St YdWbnhỏ xíYdWbu k48Svà ngk48Say khB6dWi vừFX9ua đáYdWbp xuốzayKng bàYdWbn, k48Snó mB6dWon mezayKn bòzayK đến gặYdWbm chYdWbiếc YdWbbút chk48Sì củaB6dW CYdWbat. ThậtYdWb zayKlà mộtk48S buzayKổi họck48S gzayKian nB6dWan khYdWbi màk48S Misa, bFX9uạn thânk48S củazayK BacbarFX9ua làk48Sm nổzayK tunYdWbg zayKcon chzayKuột củak48S YdWbcô tFX9ua khB6dWiến phYdWbân nửa YdWblớp bịFX9u dínhB6dW bk48Sẩn vàoYdWb ák48So. CuốiB6dW giờB6dW zayKhọc, chỉFX9u FX9ucó mYdWbỗi Luk48Si làYdWb thàYdWbnh cônB6dWg trong việFX9uc đFX9uưa cFX9uon cFX9uhuột nhỏFX9u k48Strở lB6dWại lồnYdWbg trênFX9u bànB6dW zayKgiáo B6dWviên, nhữngB6dW người cFX9uòn B6dWlại đk48Sều bk48Só tzayKay. CFX9uhuông rzayKeo hếtFX9u tiết,zayK gYdWbiáo szayKư VillaYdWbr B6dWra khzayKỏi lớp saYdWbu YdWbkhi czayKho B6dWmột đốngk48S bàzayKi tậpB6dW vềzayK nhà.FX9u Cak48St đanzayKg YdWbloay zayKhoay bỏYdWb sáchzayK vB6dWở vào YdWbtúi B6dWkhông đáYdWby thìFX9u BacbarFX9ua nók48Si YdWbto mộtYdWb cácFX9uh háchFX9u dịch:

zayK - k48S YdWb zayK YdWb FX9u zayK YdWb YdWb LusYdWbs, trựYdWbc nhậtB6dW ck48Sho Radic.

Cat gzayKật đầuB6dW YdWbvà liếFX9uc RadiFX9uc, cậzayKu tFX9ua đank48Sg nhzayKìn BacbarB6dWa mFX9uột B6dWcách miễnzayK cưỡng, cózayK lẽB6dW bzayKởi B6dWvì BacbarYdWba cFX9uứ quấnzayK YdWblấy B6dWLui. Cak48St YdWb khônFX9ug B6dWnghĩ YdWblà Radk48Sic tFX9uhích Bacbara nhưngzayK cYdWbái nFX9uhìn kia…

Cat khôngFX9u biếtk48S mk48Sà côk48S cũnk48Sg khYdWbông zayKcần biết.YdWb B6dWcha cB6dWô làB6dWm viFX9uệc chB6dWo cônzayKg B6dWti nhà RzayKosanta nB6dWên côB6dW luôk48Sn phảFX9ui ngzayKhe lờik48S k48SBacbara nếuzayK khônYdWbg côYdWb YdWbta sẽzayK k48Ston hót YdWbvới cFX9uha czayKô YdWbta zayKvà đk48Suổi việk48Sc bFX9ua Ck48Sat. zayKAlex vàB6dW Jak48Sck kk48Shông zayKthích CazayKt bịB6dW sFX9uai khiến nhzayKưng họB6dW cũFX9ung chẳngk48S lFX9uàm gB6dWì đượck48S ngoàzayKi việcFX9u YdWblấy phYdWbần ănFX9u hk48Sộ CaYdWbt. Alex càuzayK nhàuYdWb FX9ukhi k48Sđi B6dWngang qYdWbua Cat:

k48S - FX9u B6dW zayK FX9u B6dW YdWb YdWb B6dW nhaB6dWnh nhé,k48S zayKmình YdWbsẽ đổzayK nYdWbước sk48Sốt FX9ucà YdWbchua lêk48Sn đầzayKu B6dWcon quỷzayK zayKcái đó.

YdWb - YdWb zayK FX9u zayK zayK zayK FX9u FX9u B6dWLàm ơnk48S điYdWb, Alex.

B6dWCat FX9ucười YdWbnhư mếuk48S, Alk48Sex thởzayK dàB6dWi vB6dWà lôiYdWb JacB6dWk thYdWbeo. CYdWbat lùaFX9u FX9uchổi B6dWvà ghẻB6dW lau rk48Sa kB6dWhỏi B6dWtủ đểk48S chổYdWbi vàYdWb YdWbvung zayKvẩy đũazayK phépzayK điềFX9uu kYdWbhiển YdWbcho chúngzayK k48Slau B6dWbảng, lau bYdWbàn ghếFX9u zayKvà nB6dWhững chB6dWỗ k48Sdơ YdWbmà lũB6dW chuk48Sột gâyzayK zayKra. HọzayKc sYdWbinh lk48Sần YdWblượt rFX9ua khỏi lớpYdWb hết,B6dW trzayKong lớpzayK B6dWchỉ cònYdWb lFX9uại B6dWLui B6dWvà CatYdWb. LuYdWbi đaYdWbng đếmB6dW k48Slại ck48Shỗ B6dWvở và dậpzayK lạiFX9u mk48Sột cuốYdWbn bịYdWb boB6dWng mấyFX9u trazayKng đầuk48S. CYdWbat liếczayK trộmk48S LuiB6dW, đúYdWbng lFX9uà một YdWbanh chànzayKg đẹpB6dW traFX9ui. YdWbCat quaB6dWy k48Sra chB6dWăm chúB6dW vắYdWbt gFX9uiẻ zayKlau bzayKằng mộtk48S loYdWbại nghệ tk48Shuật hắcB6dW ámFX9u màFX9u cáczayK phùk48S thuỷzayK hắYdWbc ámYdWb FX9udùng đểYdWb k48Skhiến cYdWbon ngườiYdWb tYdWba kzayKhô quắt khôzayK quek48So lạik48S. FX9ucái giẻB6dW rk48Sít B6dWlên khB6dWe zayKkhẽ vFX9uà kk48Shô B6dWcong zayKnước. B6dWCat kFX9uhoái chí YdWbnhúng ướtzayK nóYdWb mộtzayK lầnk48S zayKnữa vzayKà YdWblại zayKvắt kFX9uhô rồB6dWi mk48Sột lầnYdWb nữaB6dW. B6dWCho tYdWbới khi B6dWcô qzayKuay lYdWbại zayKthi chẳngYdWb tYdWbhấy YdWbLui đâuYdWb cYdWbả, chắck48S zayKlà đB6dWã đzayKi rồi.k48S CazayKt zayKnhiệt tình FX9uvẩy đYdWbũa phéFX9up nk48Shư mộtFX9u B6dWnhạc trưởngB6dW đizayKều YdWbkhiển nhữngzayK czayKây B6dWchổi B6dWlau nhà, czayKô FX9uvẫy mYdWbạnh FX9umột cáik48S, zayKmột ck48Sây chổFX9ui laFX9uo vzayKù vYdWbề pYdWbhía bàB6dWn gik48Sáo viêFX9un vYdWbà vònk48Sg qua phíazayK B6dWsau chiếk48Sc bànk48S. Rầm…

MộzayKt tiFX9uếng độngzayK chếtzayK nYdWbgười vFX9uang lêB6dWn vzayKà LzayKui FraYdWbnk tYdWbừ từYdWb đứzayKng B6dWlên phík48Sa sFX9uau bàn giáoB6dW viênFX9u B6dWvới khuYdWbôn B6dWmặt tèmk48S nhezayKm nướcFX9u FX9ulau nhFX9uà vàk48S mũizayK đanB6dWg FX9uchảy máuk48S. Cậu k48Sta đanzayKg bk48Suộc dâyk48S giầy.
CazayKt đứngk48S nhFX9uư trờiFX9u trồngYdWb nhìnFX9u k48S1 gk48Siọt máuB6dW nhB6dWỏ xuYdWbống chiếFX9uc áozayK szayKơ mYdWbi trắngB6dW tinh cFX9uủa LzayKui vàk48S khôB6dWng chắcFX9u lk48Sà tk48Srong czayKuộc đờik48S B6dWmình FX9ucô đB6dWã phạmB6dW phảik48S lk48Sỗi lầm nFX9uào tzayKồi tệYdWb nhYdWbư FX9uthế chưa.FX9u zayKCat FX9ulắp bk48Sắp YdWbxin lỗYdWbi khôngB6dW tk48Shành tiếngzayK zayKvà kinh hãik48S khôYdWbng biếtYdWb ck48Só nêFX9un FX9ulùi YdWbra cànYdWbg xB6dWa càngB6dW tFX9uốt zayKhay khYdWbông. KhuôzayKn mặzayKt Lui FX9uthật khók48S màk48S YdWbtưởng tưk48Sợng đựơc,FX9u B6dWnó nhăB6dWn FX9ulại mộtB6dW cázayKch kk48Shó ck48Shịu zayKvà đôik48S mắt B6dWthì nB6dWgày mộtzayK tốk48Si hB6dWơn. B6dWLui chFX9uắc phảizayK cB6dWố gắngYdWb lắmzayK mớzayKi khôngB6dW hétzayK vàok48S mặt CaB6dWt. CB6dWat mímzayK chặtFX9u môizayK, tzayKhà k48Srằng LB6dWui cứzayK quáFX9ut thFX9uét lêB6dWn cFX9uó phảiFX9u lk48Sà YdWbhay hơn khônk48Sg. Lk48Sui từYdWb FX9utừ mFX9uở miệnk48Sg YdWbnhưng khôB6dWng pYdWbhải lk48Sà quátzayK tháFX9uo gìFX9u YdWbmà zayKchỉ buông độcB6dW mộtzayK tiếFX9ung nFX9ughe B6dWrất k48Skhó nhọc:

zayK - zayK zayK FX9u YdWb FX9u FX9u zayK zayK lau.

Cat B6dWsợ điếnFX9ug cB6dWả FX9ungười. côzayK YdWbđã kB6dWhông nYdWbghĩ B6dWrằng côB6dW sFX9uợ LYdWbui đếnYdWb nk48Shư thếFX9u. NFX9uếu Lui mk48Sà k48Snói vớizayK FX9uBacbara tYdWbhì….. trờiYdWb zayKơi! BYdWba FX9ucô YdWbcó k48Sthể mấzayKt k48Sviệc ngaFX9uy nzayKgày mai FX9uchứ chẳngzayK cFX9uhơi. FX9uNếu YdWbba mấtB6dW việck48S, giYdWba B6dWđình côYdWb B6dWsẽ rk48Sa sazayKo đâyk48S? Ck48Sat rútk48S khăn k48Stay rFX9ua B6dWvà YdWblau nk48Sước B6dWtrên mặzayKt FX9uLui màB6dW thậmYdWb chk48Sí cònFX9u khônFX9ug gFX9uiám nzayKhìn cậu FX9uta. CaB6dWt B6dWkhông nghzayKĩ B6dWlà mìnYdWbh sẽzayK cB6dWhạm vàYdWbo mặtFX9u LFX9uui FX9utrong hoànzayK cảnhYdWb nàzayKy. Lui giFX9uật lấzayKy kk48Shăn tazayKy củazayK FX9uCat, B6dWCat lắFX9up bắp:

YdWb - FX9u YdWb B6dW B6dW FX9u YdWb FX9u YdWb xzayKin lỗi…FX9u tôk48Si…. XFX9uin lỗi.

rồi ck48Sô chzayKuồn ngaYdWby lậpFX9u tứFX9uc khzayKỏi lYdWbớp nhFX9uư lYdWbà YdWbsợ Lk48Sui khôFX9ung B6dWkiềm ck48Shế đượYdWbc mk48Sà B6dWla hétzayK FX9uquát thák48So ầmzayK ĩ.

VàYdWbo cFX9uăng tiB6dWn vớizayK bFX9uộ mặtB6dW B6dWđưa đám,YdWb CYdWbat kểzayK chB6dWo k48SAlex vàYdWb Jk48Sack vềYdWb sựk48S cốzayK cFX9uhết YdWbngười đóYdWb. AleYdWbx cB6dWhỉ zayKnhún vai:

- zayK YdWb k48S B6dW YdWb B6dW YdWb zayK cB6dWậu tYdWba YdWbluôn nhưB6dW thzayKế mà,k48S zayKgiả tFX9uạo, đB6dWội lốtYdWb họck48S tk48Srò ngoaB6dWn đểFX9u YdWblấy lònFX9ug YdWbgiáo viên,zayK đủk48S thứ.

Còn JaB6dWck thB6dWì B6dWgục đYdWbầu xuốngB6dW bàk48Sn vzayKà cườFX9ui, ngườizayK zayKrung lk48Sên bầnFX9u bật,k48S cậuFX9u k48Sta nzayKói đứtzayK quãng:

k48S- zayK k48S B6dW k48S k48S B6dW YdWb YdWb biếtk48S thế…nánB6dW lạFX9ui tB6dWí nữB6dWa… hzayKa hB6dWa ….

CB6dWat B6dWnhăn nhó:

zayK - B6dW k48S B6dW k48S k48S YdWb k48S B6dW k48Sxin cậuFX9u đấyk48S JaFX9uck, mìnYdWbh đak48Sng zayKlo chếtB6dW đây.

Alex cháB6dWn nảYdWbn chB6dWọc chọcYdWb FX9uvà đĩa:

- YdWb YdWb YdWb YdWb k48S YdWb B6dW YdWb CatYdWb, LuFX9ui FX9usẽ khônk48Sg đk48Sem chuyệnYdWb hzayKắn bịk48S rYdWbửa mặtzayK bằnB6dWg nướFX9uc lazayKu nhàYdWb rzayKa mk48Sà rêFX9uu k48Srao zayKđâu, yFX9uên tâmYdWb đi.

CB6dWat mYdWbím môik48S, ngk48She thYdWbì cũnzayKg cóYdWb FX9ulí nhưYdWbng khônzayKg YdWbrêu rYdWbao đâuk48S cYdWbó zayKnghĩa làB6dW zayKLui k48Ssẽ khônB6dWg nFX9uói B6dWchuyện đóB6dW zayKcho BacbB6dWara. YdWbÔi trờiYdWb ơi!

FX9u Cat chưFX9ua zayKkịp thaYdWbn tFX9uhở YdWbthì BacbYdWbara FX9uđã FX9ugọi cô.zayK Ck48Sat k48Sđứng lênk48S. AzayKlex cáu:

YdWb- YdWb zayK B6dW FX9u FX9u YdWb k48S B6dW FX9ucậu cB6dWhưa ănk48S gB6dWì mà.

- k48S YdWb k48S B6dW FX9u zayK zayK B6dW MYdWbình khôB6dWng k48Snuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.