Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm cefWMqrKnay l987Zà mộ987Zt ncefWMqrKgày đẹpcefWMqrK trờicefWMqrK. C987Zat mcefWMqrKở toa987Zng cQDnLBpxJửa scefWMqrKổ đón987Z QDnLBpxJnhững tiQDnLBpxJa 987Znắng mcefWMqrKùa thu vàng987Z QDnLBpxJ nhcefWMqrKư mậtQDnLBpxJ oQDnLBpxJng vcefWMqrKà ph987Zóng t987Zầm mắQDnLBpxJt r987Za xaQDnLBpxJ. CửacefWMqrK sổ987Z ph987Zòng C987Zat trôngQDnLBpxJ r987Za một cefWMqrKcon đ987Zường h987Zai b987Zên cỏ987Z mọccefWMqrK lúncefWMqrK phúnQDnLBpxJ k987Zhông hàncefWMqrKg lối.QDnLBpxJ cefWMqrKnhững QDnLBpxJdãy nhàcefWMqrK chen cQDnLBpxJhúc QDnLBpxJnhau trôncefWMqrKg ncefWMqrKhư đàn987Z l987Zợn ccefWMqrKon đủQDnLBpxJ m987Zọi màQDnLBpxJu sắQDnLBpxJc vớicefWMqrK đủ987Z cá987Zc kiểQDnLBpxJu 987Zkiến trúc cefWMqrKtạp 987Znham. QDnLBpxJCat cefWMqrKhít cQDnLBpxJăng 987Zvào phcefWMqrKổi 987Zkhông khí987Z trQDnLBpxJong lQDnLBpxJành mácefWMqrKt mcefWMqrKẻ buổi987Z sang rồi987Z c987Zô 987Zđeo chicefWMqrKếc tQDnLBpxJúi khôQDnLBpxJng đáyQDnLBpxJ nQDnLBpxJhỏ bằnQDnLBpxJg QDnLBpxJbàn 987Ztay vàoQDnLBpxJ QDnLBpxJbên hôQDnLBpxJng vàQDnLBpxJ nhanh 987Znhẹn xuố987Zng nhà.

QDnLBpxJNgôi nhcefWMqrKà của987Z gcefWMqrKia đQDnLBpxJình côQDnLBpxJ nhỏQDnLBpxJ cefWMqrKhơn rấtQDnLBpxJ nhiều987Z 987Zso vQDnLBpxJới ccefWMqrKác QDnLBpxJnhà hàngQDnLBpxJ QDnLBpxJxóm nhưng QDnLBpxJcũng ti987Zện n987Zghi 987Zvà thocefWMqrKải máQDnLBpxJi. CQDnLBpxJat đQDnLBpxJi QDnLBpxJvào bcefWMqrKếp, h987Zôn lêQDnLBpxJn mái987Z tóc987Z đỏcefWMqrK QDnLBpxJrực rỡQDnLBpxJ của mẹcefWMqrK cô987Z, bàcefWMqrK LusQDnLBpxJs mQDnLBpxJỉm cười:

987Z- cefWMqrK QDnLBpxJ QDnLBpxJ 987Z 987Z cefWMqrK cefWMqrK 987Z chào987Z cQDnLBpxJon yêu.

Bà cefWMqrKlà cefWMqrKmột phQDnLBpxJụ nữQDnLBpxJ xQDnLBpxJinh đẹpQDnLBpxJ, quyếnQDnLBpxJ 987Zrũ vcefWMqrKà CacefWMqrKt QDnLBpxJluôn thầcefWMqrKm tiếQDnLBpxJc cefWMqrKnuối vìcefWMqrK 987Zcô chẳng gcefWMqrKiống mẹ987Z mộQDnLBpxJt 987Zchút nào,QDnLBpxJ t987Zừ QDnLBpxJcái mũi987Z đến987Z khuôn987Z mQDnLBpxJặt 987Zvà máicefWMqrK tóc,QDnLBpxJ tấ987Zt cả đề987Zu QDnLBpxJthừa hưởQDnLBpxJng từQDnLBpxJ ngư987Zời 987Zcha. ThậcefWMqrKt lQDnLBpxJà cefWMqrKchán, cefWMqrKtóc chQDnLBpxJa c987Zô lcefWMqrKại cefWMqrKmàu đen.QDnLBpxJ CaQDnLBpxJt luôn 987Zcảm thấyQDnLBpxJ mìQDnLBpxJnh cefWMqrKgiống mcefWMqrKột co987Zn quQDnLBpxJạ bQDnLBpxJên cạQDnLBpxJnh mẹcefWMqrK vàcefWMqrK cefWMqrKcả ởcefWMqrK tcefWMqrKrường họccefWMqrK nữa, giữcefWMqrKa QDnLBpxJmột rừnQDnLBpxJg tóc987Z vàncefWMqrKg vàQDnLBpxJ nâu.QDnLBpxJ cefWMqrKCat rútQDnLBpxJ câQDnLBpxJy đũaQDnLBpxJ ph987Zép bón987Zg n987Zhoáng cefWMqrKvì mới987Z được 987Zlau cQDnLBpxJhùi rcefWMqrKa QDnLBpxJvà cefWMqrKlùa cefWMqrKđĩa trcefWMqrKong tủQDnLBpxJ rcefWMqrKa bàncefWMqrK ăn.QDnLBpxJ NQDnLBpxJhững chQDnLBpxJiếc đQDnLBpxJĩa scefWMqrKứ tráng mQDnLBpxJen QDnLBpxJxanh 987Zxinh xắnQDnLBpxJ ncefWMqrKối đuôcefWMqrKi ncefWMqrKhau 987Zbay r987Za QDnLBpxJlàm 987ZCat cefWMqrKliên tưởQDnLBpxJng tới987Z cefWMqrKlũ coQDnLBpxJn gái chạycefWMqrK t987Zheo LucefWMqrKi FcefWMqrKrank. 987Z CQDnLBpxJat tự987Z cQDnLBpxJười mìcefWMqrKnh tQDnLBpxJrong QDnLBpxJkhi bQDnLBpxJa côQDnLBpxJ hcefWMqrKối hảcefWMqrK đicefWMqrK xuống hcefWMqrKôn cefWMqrKtóc QDnLBpxJCat vcefWMqrKà n987Zgồi xuống:

cefWMqrK - 987Z cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK QDnLBpxJ QDnLBpxJ 987Z QDnLBpxJ ôcefWMqrKi… bQDnLBpxJa scefWMqrKắp muộnQDnLBpxJ mQDnLBpxJất rồi.

QDnLBpxJCat rcefWMqrKót caf987Zé chQDnLBpxJo 987Zcha rồi987Z giúpcefWMqrK QDnLBpxJmẹ bcefWMqrKê nồ987Zi chá987Zo kQDnLBpxJhỏi bQDnLBpxJếp lòcefWMqrK. HacefWMqrKi đứQDnLBpxJa e987Zm song siQDnLBpxJnh củaQDnLBpxJ Ca987Zt cQDnLBpxJhạy ùcefWMqrK xuống987Z chícefWMqrK choéQDnLBpxJ QDnLBpxJtranh QDnLBpxJcãi QDnLBpxJnhau 987Zvề mấcefWMqrKy món987Z đồQDnLBpxJ chơi chúncefWMqrKg đượcQDnLBpxJ tặng987Z trcefWMqrKong sicefWMqrKnh nhcefWMqrKật cefWMqrKvừa rồcefWMqrKi. MaQDnLBpxJrk vàQDnLBpxJ 987ZJose luôncefWMqrK làmQDnLBpxJ QDnLBpxJCat mệt mQDnLBpxJỏi cefWMqrKvì mọi987Z thứ.987Z ChúngcefWMqrK QDnLBpxJnói qQDnLBpxJuá nhiềuQDnLBpxJ, hỏicefWMqrK qucefWMqrKá nhiềucefWMqrK, luô987Zn 987Zluôn khôn987Zg đạt đ987Ziểm tốQDnLBpxJi đQDnLBpxJa ởQDnLBpxJ trườnQDnLBpxJg QDnLBpxJvà rấtcefWMqrK hacefWMqrKm chơiQDnLBpxJ. Hừ.cefWMqrK CacefWMqrKt uốQDnLBpxJng hếcefWMqrKt QDnLBpxJcốc sữa,987Z ăcefWMqrKn vài lácefWMqrKt bácefWMqrKnh mcefWMqrKì rồicefWMqrK chà987Zo bQDnLBpxJa 987Zmẹ v987Zà cefWMqrKra cefWMqrKkhỏi nhQDnLBpxJà. ThcefWMqrKời tiếtQDnLBpxJ thậ987Zt tuyệtcefWMqrK-dù chỉ làcefWMqrK nQDnLBpxJhân tạ987Zo. CcefWMqrKat cefWMqrKsắp 987Zmừng sicefWMqrKnh nhậtcefWMqrK lầncefWMqrK thcefWMqrKứ cefWMqrK15 củaQDnLBpxJ QDnLBpxJmình 987Zvà 987Zhôm na987Zy là ngàycefWMqrK QDnLBpxJkhai giảng.987Z trcefWMqrKở lạiQDnLBpxJ QDnLBpxJtrường s987Zau mộtQDnLBpxJ mùaQDnLBpxJ hè987Z bQDnLBpxJận rộQDnLBpxJn cô987Z 987Zthấy th987Zời gian dườnQDnLBpxJg như987Z trô987Zi qcefWMqrKuá nhanhQDnLBpxJ. Mới987Z QDnLBpxJhôm nà987Zo QDnLBpxJCat c987Zòn nhQDnLBpxJỏ 987Zxíu, 987Zbỡ ngỡcefWMqrK bướccefWMqrK chân vàoQDnLBpxJ trườ987Zng cefWMqrKmà chỉQDnLBpxJ sQDnLBpxJau cefWMqrKmấy mcefWMqrKùa hècefWMqrK, QDnLBpxJnăm naQDnLBpxJy đcefWMqrKã QDnLBpxJlà cefWMqrKnăm cu987Zối ccefWMqrKấp. cefWMqrKCat đẩy chiếQDnLBpxJc ván987Z trượtQDnLBpxJ dưQDnLBpxJới QDnLBpxJchân khiếQDnLBpxJn ncefWMqrKó chảy987Z vùQDnLBpxJ cefWMqrKvù trêQDnLBpxJn vỉa987Z hcefWMqrKè v987Zà nhQDnLBpxJìn theo chiếccefWMqrK 987Zmui trần987Z bcefWMqrKóng lQDnLBpxJộn hiệ987Zu cefWMqrKGreen 987Zcủa Bacbar987Za mcefWMqrKà 987Zthầm gh987Zen tị,cefWMqrK không bcefWMqrKiết đến987Z kh987Zi nàocefWMqrK C987Zat mới987Z cefWMqrKcó m987Zột QDnLBpxJchiếc nhưcefWMqrK th987Zế. 987ZBacbara cefWMqrKlà hoQDnLBpxJt girl cQDnLBpxJủa trường,QDnLBpxJ bQDnLBpxJa m987Zẹ cefWMqrKcô t987Za g987Ziàu cócefWMqrK, cô987Z cefWMqrKta xcefWMqrKinh đ987Zẹp vàcefWMqrK luô987Zn lQDnLBpxJà tâ987Zm điểmQDnLBpxJ của 987Zmọi sựQDnLBpxJ ccefWMqrKhú ý.cefWMqrK Ca987Zt thìQDnLBpxJ k987Zhông đượQDnLBpxJc nh987Zư vậ987Zy. côcefWMqrK QDnLBpxJcao 987Zhơn chiều987Z c987Zao QDnLBpxJtrung bình củcefWMqrKa 987Zbọn 987Zcon cefWMqrKgái và987Z chẳngcefWMqrK ccefWMqrKó gcefWMqrKì 987Zđặc b987Ziệt QDnLBpxJtrừ QDnLBpxJmái 987Ztóc QDnLBpxJđen nhQDnLBpxJư cefWMqrKlông quạ. CcefWMqrKat cũng987Z chẳngcefWMqrK hiểuQDnLBpxJ sa987Zo AleQDnLBpxJx vàcefWMqrK Jac987Zk cefWMqrKlại làcefWMqrKm bạ987Zn vớiQDnLBpxJ một987Z QDnLBpxJngười ncefWMqrKhư cô. C987Zô QDnLBpxJluôn ch987Zìm nghQDnLBpxJỉm, chcefWMqrKỉ QDnLBpxJlà nhâcefWMqrKn vậQDnLBpxJt phụ987Z tr987Zong cefWMqrKcác vở987Z kịchcefWMqrK, chỉ987Z th987Zam gia chạycefWMqrK tiếp987Z sứQDnLBpxJc tro987Zng hộicefWMqrK tcefWMqrKhao, chỉcefWMqrK cefWMqrKđệm đàcefWMqrKn cefWMqrKcho JaccefWMqrKk cefWMqrKhát tron987Zg nhữQDnLBpxJng buổi trìcefWMqrKnh dicefWMqrKễn cefWMqrKâm 987Znhạc v987Zà luôQDnLBpxJn 987Zbị loạ987Zi tronQDnLBpxJg QDnLBpxJcác môncefWMqrK thểQDnLBpxJ 987Zthao vì987Z chơQDnLBpxJi quá dở.

cefWMqrK Đẩy vá987Zn trượ987Zt QDnLBpxJmột cáQDnLBpxJi thcefWMqrKật QDnLBpxJmạnh, QDnLBpxJCat n987Zhảy vQDnLBpxJọt lêcefWMqrKn cefWMqrK5 bậcQDnLBpxJ QDnLBpxJthang v987Zà 987Zlướt vào QDnLBpxJsân trường.987Z ng987Zôi tr987Zường x987Zinh QDnLBpxJđẹp ccefWMqrKủa QDnLBpxJcô QDnLBpxJnằm trênQDnLBpxJ mộQDnLBpxJt quảcefWMqrK đồicefWMqrK hiQDnLBpxJên ngang nhưQDnLBpxJ mcefWMqrKột dcefWMqrKũng sĩ.QDnLBpxJ CacefWMqrKt gậtcefWMqrK đầu987Z chàocefWMqrK JohcefWMqrKn HanscefWMqrKon kQDnLBpxJhi cậu987Z tQDnLBpxJa ngóc987Z đầuQDnLBpxJ lên kQDnLBpxJhỏi QDnLBpxJbãi cỏQDnLBpxJ vQDnLBpxJà QDnLBpxJvẫy CaQDnLBpxJt, JohQDnLBpxJn l987Zà mộtcefWMqrK thiêQDnLBpxJn tcefWMqrKài cefWMqrKhội cefWMqrKhoạ. NhữngcefWMqrK tácQDnLBpxJ phẩm củcefWMqrKa cậuQDnLBpxJ tQDnLBpxJa luônQDnLBpxJ 987Zchỉ 987Zđứng s987Zau mộcefWMqrKt hoạcefWMqrK sQDnLBpxJĩ chuy987Zên nghi987Zệp duQDnLBpxJy nhất987Z m987Zà nếu cefWMqrKCat cefWMqrKnhớ khôncefWMqrKg nhầ987Zm là987Z Rafae987Znl Golias.

QDnLBpxJ - 987Z cefWMqrK 987Z 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ cefWMqrK QDnLBpxJ cefWMqrKCat !

cefWMqrKAlex QDnLBpxJvẫy 987ZCat 987Zkhi c987Zô lướt987Z tQDnLBpxJới. CaQDnLBpxJt mỉm987Z cưcefWMqrKời hất987Z vácefWMqrKn tQDnLBpxJrượt lcefWMqrKên tacefWMqrKy rQDnLBpxJồi dừng lạQDnLBpxJi đợiQDnLBpxJ A987Zlex. C987Zô nàncefWMqrKg hô987Zm nQDnLBpxJay lộncefWMqrKg lẫ987Zy vớcefWMqrKi chiếcefWMqrKc 987Zváy xQDnLBpxJếp cefWMqrKli hồngQDnLBpxJ tuyệt hảcefWMqrKo cefWMqrKvà áoQDnLBpxJ cefWMqrKbó t987Zrắng c987Zó hở987Z bụQDnLBpxJng 987Zchút chQDnLBpxJút. cefWMqrKAlex cườcefWMqrKi rất987Z tươi:

cefWMqrK - cefWMqrK QDnLBpxJ QDnLBpxJ cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK 987Z 987Z nghQDnLBpxJỉ h987Zè v987Zui kQDnLBpxJhông? Ha987Zy cậu987Z lạicefWMqrK chúi987Z mũQDnLBpxJi cefWMqrKở cefWMqrKnhà cefWMqrKvới đQDnLBpxJống ccefWMqrKhai lọ?

- 987Z QDnLBpxJ QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ cefWMqrK cefWMqrK uhQDnLBpxJ, mìcefWMqrKnh chẳ987Zng 987Zđi QDnLBpxJđâu cQDnLBpxJả, chỉQDnLBpxJ 987Zở nhcefWMqrKà thcefWMqrKôi, cò987Zn cậu?QDnLBpxJ kìQDnLBpxJ 987Znghỉ tuy987Zệt chứ?

QDnLBpxJ- QDnLBpxJ cefWMqrK QDnLBpxJ QDnLBpxJ cefWMqrK 987Z cefWMqrK cefWMqrK TcefWMqrKuyệt –987Z cefWMqrKAlex n987Zghiêng đầucefWMqrK –QDnLBpxJ 987Zở HawaQDnLBpxJii thcefWMqrKời tiế987Zt rấtQDnLBpxJ đ987Zẹp, rấcefWMqrKt tiếccefWMqrK lQDnLBpxJà khQDnLBpxJông có987Z cậu.

987Z Alex QDnLBpxJbắt đầu987Z kể987Z 987Zvề k987Zì ng987Zhỉ dàicefWMqrK ngà987Zy củcefWMqrKa c987Zô ấQDnLBpxJy 987Ztrong QDnLBpxJkhi h987Zọ QDnLBpxJđi tớicefWMqrK 987Ztủ chứa 987Zđồ. CcefWMqrKat liếcefWMqrKc 987Zqua cefWMqrKdãy kế987Z bêQDnLBpxJn vàcefWMqrK dưcefWMqrKờng nhQDnLBpxJư khôn987Zg nghcefWMqrKe Al987Zex kểQDnLBpxJ nQDnLBpxJữa khi ccefWMqrKô t987Zrông thấ987Zy LuQDnLBpxJi Fran987Zk. Cả987Z mùcefWMqrKa QDnLBpxJhè CQDnLBpxJat khcefWMqrKông gặpcefWMqrK 987ZLui, dư987Zờng như987Z cậ987Zu 987Zta cao h987Zơn mộ987Zt chúcefWMqrKt vQDnLBpxJà 987Zlàn 987Zgia QDnLBpxJcó 987Zhơi sạmQDnLBpxJ 987Zdi chúcefWMqrKt đỉnh987Z QDnLBpxJnhưng trônQDnLBpxJg LcefWMqrKui v987Zẫn rất 987Zđẹp trai.

987Z - 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ cefWMqrK 987Z 987Z QDnLBpxJ cefWMqrK …thếQDnLBpxJ 987Zlà mình987Z QDnLBpxJngã nQDnLBpxJhào xQDnLBpxJuống 987Ztừ cefWMqrKvách đá,cefWMqrK mQDnLBpxJay mQDnLBpxJà bQDnLBpxJa t987Zrông t987Zhấy nên y987Zếm bùa987Z lcefWMqrKàm mìnQDnLBpxJh 987Znhẹ hẫngQDnLBpxJ cefWMqrKđi vàQDnLBpxJ rớt987Z xuốngQDnLBpxJ cefWMqrKnước n987Zhẹ hềucefWMqrK. 987Z– cefWMqrKAlex cườiQDnLBpxJ khoái chí.

- QDnLBpxJ 987Z 987Z 987Z cefWMqrK 987Z 987Z QDnLBpxJ Tuy987Zệt .

C987Zat trảQDnLBpxJ lời987Z b987Zăng cefWMqrKquơ QDnLBpxJvà côQDnLBpxJ bịQDnLBpxJ 987Zai đQDnLBpxJó nhà987Zo tớQDnLBpxJi ômcefWMqrK chQDnLBpxJầm lấy:

987Z - QDnLBpxJ cefWMqrK QDnLBpxJ cefWMqrK cefWMqrK QDnLBpxJ cefWMqrK QDnLBpxJ nhớQDnLBpxJ ccefWMqrKậu quá.

Jac987Zk kêuQDnLBpxJ lêQDnLBpxJn bằng987Z QDnLBpxJgiọng ỉQDnLBpxJ QDnLBpxJôi là987Zm QDnLBpxJCat bQDnLBpxJật cười.QDnLBpxJ JaccefWMqrKk qu987Zay sacefWMqrKng ô987Zm AQDnLBpxJlex :

QDnLBpxJ - cefWMqrK 987Z cefWMqrK cefWMqrK QDnLBpxJ QDnLBpxJ 987Z 987Z 987Zkhông 987Zcó ha987Zi ngườiQDnLBpxJ QDnLBpxJmùa QDnLBpxJhè cháncefWMqrK lắm.987Z mì987Znh chẳn987Zg 987Zbiết làm987Z gQDnLBpxJì nữa.

- cefWMqrK cefWMqrK 987Z 987Z cefWMqrK 987Z QDnLBpxJ QDnLBpxJ cậucefWMqrK lcefWMqrKại cefWMqrKcao thêcefWMqrKm QDnLBpxJđấy ah?

AlQDnLBpxJex 987Znhăn mQDnLBpxJặt, còn987Z Ja987Zck th987Zì ncefWMqrKhe QDnLBpxJrăng cười.987Z cefWMqrKcậu ch987Zàng n987Zày luônQDnLBpxJ đựơcQDnLBpxJ yê987Zu thích QDnLBpxJvì tQDnLBpxJính hQDnLBpxJài hước,cefWMqrK giQDnLBpxJọng c987Za ngcefWMqrKọt QDnLBpxJngào và987Z ncefWMqrKụ 987Zcười quyếnQDnLBpxJ rũ987Z. CócefWMqrK cQDnLBpxJả đống 987Zcon gáicefWMqrK cefWMqrKmuốn cặp987Z cefWMqrKkè vcefWMqrKới 987ZJack nhcefWMqrKưng dườQDnLBpxJng 987Znhư JacefWMqrKck khônQDnLBpxJg hứncefWMqrKg tQDnLBpxJhú với họ987Z lắm,987Z kể987Z QDnLBpxJcả với987Z Bacbara.

cefWMqrK - 987Z cefWMqrK 987Z 987Z QDnLBpxJ 987Z QDnLBpxJ cefWMqrK chà987Zo Lui.

BaccefWMqrKbara lảQDnLBpxJ cefWMqrKlướt đcefWMqrKi tớiQDnLBpxJ tủcefWMqrK để987Z 987Zđồ củaQDnLBpxJ LucefWMqrKi vớ987Zi mộtcefWMqrK nụQDnLBpxJ cười987Z dễQDnLBpxJ thươncefWMqrKg nhấtcefWMqrK mà cô987Z QDnLBpxJta cócefWMqrK thể987Z nặncefWMqrK r987Za. QDnLBpxJCô cefWMqrKta thiên987Zg thật,QDnLBpxJ QDnLBpxJvừa nhắc987Z đãQDnLBpxJ tcefWMqrKới liềncefWMqrK. JaQDnLBpxJck kéo 987Zcả Ca987Zt QDnLBpxJvà Al987Zex vàocefWMqrK lớcefWMqrKp m987Zà QDnLBpxJvần nócefWMqrKi liến987Z thoắngQDnLBpxJ vềQDnLBpxJ cefWMqrKkì nghỉ987Z cefWMqrKthú cefWMqrKvị cefWMqrKcủa mình QDnLBpxJở Mehic987Zo. 987ZCat liếc987Z vềQDnLBpxJ phícefWMqrKa sacefWMqrKu QDnLBpxJvà cefWMqrKmỉm cQDnLBpxJười, LcefWMqrKui đancefWMqrKg nói987Z chcefWMqrKuyện với BQDnLBpxJacbara mQDnLBpxJột cáchcefWMqrK cefWMqrKlạnh lùng987Z, 987Zcậu 987Zta vẫncefWMqrK thế.

Cat đâmcefWMqrK cefWMqrKsầm RadQDnLBpxJic BrQDnLBpxJuno, mộtcefWMqrK 987Zgã hQDnLBpxJọc cù987Zng lớpQDnLBpxJ màcefWMqrK CQDnLBpxJat khôngQDnLBpxJ QDnLBpxJưa tcefWMqrKẹo nàocefWMqrK. Hắn QDnLBpxJrất ncefWMqrKóng nảycefWMqrK, cộc987Z ccefWMqrKằn m987Zặc QDnLBpxJdù QDnLBpxJcó bcefWMqrKề cefWMqrKngoài QDnLBpxJna nácefWMqrK cefWMqrKmột ngườQDnLBpxJi cefWMqrKanh dễcefWMqrK thương mà987Z CQDnLBpxJat cefWMqrKtừng chQDnLBpxJơi cùQDnLBpxJng 987Zhồi ncefWMqrKhỏ. CQDnLBpxJhà, cQDnLBpxJon ngườiQDnLBpxJ mà,QDnLBpxJ chcefWMqrKỉ ccefWMqrKó th987Zể giống ncefWMqrKhau cefWMqrKchút QDnLBpxJchút vcefWMqrKề bề987Z ngocefWMqrKài thôi.

QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK QDnLBpxJ- đcefWMqrKi kiểucefWMqrK gcefWMqrKì thế?987Z M987Zắt đểQDnLBpxJ ởcefWMqrK nhcefWMqrKà àh?

Radic g987Zắt. LucefWMqrKi ch987Zép miệ987Zng sacefWMqrKu 987Zlưng Ca987Zt :

- QDnLBpxJ 987Z 987Z 987Z cefWMqrK 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ tránh987Z rQDnLBpxJa BrucefWMqrKno, địnQDnLBpxJh tQDnLBpxJhu cefWMqrKphí vcefWMqrKào cửQDnLBpxJa hả?

RacefWMqrKdic n987Zhìn cefWMqrKLui vớiQDnLBpxJ á987Znh mQDnLBpxJắt QDnLBpxJcăm 987Zghét n987Zhưng cũ987Zng l987Zách QDnLBpxJqua mộQDnLBpxJt bên987Z tránQDnLBpxJh đường cQDnLBpxJho L987Zui vQDnLBpxJì cefWMqrKthấy QDnLBpxJBacbara điQDnLBpxJ cùng.987Z TrocefWMqrKng 987Z1 thờicefWMqrK gicefWMqrKan 987Zdài, Radi987Zc được QDnLBpxJmọi người987Z cefWMqrKđồn rằQDnLBpxJng 987Zlà vcefWMqrKệ sĩcefWMqrK củQDnLBpxJa BacbaQDnLBpxJra. ChẳQDnLBpxJng cầQDnLBpxJn QDnLBpxJquan sá987Zt C987Zat cũQDnLBpxJng biết điềQDnLBpxJu cefWMqrKđó. RacefWMqrKdic l987Zia ánhQDnLBpxJ mắtcefWMqrK hìQDnLBpxJnh vicefWMqrKên cefWMqrKđạn sQDnLBpxJang k987Zhó 987Zchịu n987Zhìn chicefWMqrKếc áo C987Zat đacefWMqrKng mặcQDnLBpxJ lcefWMqrKẩm bẩm:

987Z- 987Z 987Z 987Z QDnLBpxJ cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK 987Z áoQDnLBpxJ vớcefWMqrKi chcefWMqrKả qcefWMqrKuần, đ987Zồ sậyQDnLBpxJ khô.

RồiQDnLBpxJ ccefWMqrKậu QDnLBpxJta vàocefWMqrK lcefWMqrKớp. CcefWMqrKat tcefWMqrKhở d987Zài, QDnLBpxJlần nào987Z cefWMqrKcô QDnLBpxJmặc ccefWMqrKái áoQDnLBpxJ nàyQDnLBpxJ 987ZRadic QDnLBpxJcũng lẩm QDnLBpxJbẩm. đúng987Z l987Zà áocefWMqrK cefWMqrKbó khcefWMqrKông hQDnLBpxJợp với987Z ngư987Zời QDnLBpxJCat tẹQDnLBpxJo nàocefWMqrK. Cô987Z….không hấpcefWMqrK dẫn g987Zì cả.

987ZCat QDnLBpxJvào lớp,987Z ng987Zồi xuốngQDnLBpxJ bànQDnLBpxJ củacefWMqrK mìnhQDnLBpxJ QDnLBpxJvà nhQDnLBpxJìn xuốngcefWMqrK QDnLBpxJbộ ncefWMqrKgực ccefWMqrKủa mìn987Zh. NócefWMqrK cũng chẳn987Zg phảQDnLBpxJi lcefWMqrKà QDnLBpxJnhỏ nhắ987Zn gì,cefWMqrK 987Zcũng tcefWMqrKo QDnLBpxJnhư mọicefWMqrK đứ987Za c987Zon gái987Z khácQDnLBpxJ đấyQDnLBpxJ chứ. CQDnLBpxJó điềcefWMqrKu vìcefWMqrK C987Zat c987Zao quáQDnLBpxJ n987Zên tcefWMqrKrông QDnLBpxJgiống câ987Zy sậcefWMqrKy chăcefWMqrKng? CaQDnLBpxJt khá987Z mặcQDnLBpxJ cảm vQDnLBpxJề 987Zbản thâ987Zn mình.cefWMqrK GQDnLBpxJia cefWMqrKđình QDnLBpxJcô QDnLBpxJcũng chẳncefWMqrKg khácefWMqrK QDnLBpxJgiả gQDnLBpxJì. cefWMqrKBa mẹQDnLBpxJ thường987Z phải cefWMqrKđi cefWMqrKlàm cefWMqrKca đêm987Z QDnLBpxJđể QDnLBpxJlo cQDnLBpxJho 987Z3 chịQDnLBpxJ QDnLBpxJem côcefWMqrK. CacefWMqrKt kQDnLBpxJo 987Zcó quầncefWMqrK á987Zo xịn987Z, QDnLBpxJcũng không có987Z đồ987Z n987Zữ t987Zrang đắcefWMqrKt tiền,cefWMqrK v987Zì thếcefWMqrK 987Zcô t987Zự l987Zàm lấycefWMqrK mộtcefWMqrK QDnLBpxJsố nữcefWMqrK QDnLBpxJtrang nQDnLBpxJhờ xưởng rèQDnLBpxJn 987Zmi n987Zi màcefWMqrK QDnLBpxJba 987Zcô tặngQDnLBpxJ hồicefWMqrK cefWMqrKsinh nhật987Z l987Zần thứQDnLBpxJ 987Z8. đôicefWMqrK kcefWMqrKhi Ca987Zt cũncefWMqrKg thấy buồn,cefWMqrK 987Zcô cũcefWMqrKng 987Zlà 987Zmột 987Zthiếu nữcefWMqrK QDnLBpxJmới cefWMqrKlớn, ccefWMqrKũng cóQDnLBpxJ tình987Z cảcefWMqrKm vàcefWMqrK nQDnLBpxJhững ước m987Zơ, nhưnQDnLBpxJg ….cefWMqrK Ca987Zt nhìn987Z LucefWMqrKi. LuQDnLBpxJi đ987Zang đQDnLBpxJọc QDnLBpxJmột cuốcefWMqrKn sổQDnLBpxJ coQDnLBpxJn mQDnLBpxJà nếu987Z cefWMqrKCat không nhầm987Z thQDnLBpxJì cefWMqrKlà ncefWMqrKhưng 987Zgi 987Zchép củQDnLBpxJa cậuQDnLBpxJ ấy987Z QDnLBpxJvề công987Z việcQDnLBpxJ ởcefWMqrK cefWMqrKcông cefWMqrKti 987Zcon của 987Ztập đcefWMqrKoàn QDnLBpxJFrank. cefWMqrKGia đcefWMqrKình QDnLBpxJLui rất987Z QDnLBpxJcó thếcefWMqrK lực.QDnLBpxJ QDnLBpxJba cQDnLBpxJậu ấyQDnLBpxJ l987Zà chủ987Z tịch987Z tập đo987Zàn FranQDnLBpxJk cefWMqrK– tậQDnLBpxJp đ987Zoàn l987Zớn nhấQDnLBpxJt “miQDnLBpxJền tây”cefWMqrK còn987Z LucefWMqrKi t987Zhì vừ987Za đẹpcefWMqrK trQDnLBpxJai vừa cefWMqrKhọc giỏi....

ch987Zào c987Zác em.

GiáocefWMqrK cefWMqrKsư VillQDnLBpxJar QDnLBpxJvào lớp,QDnLBpxJ bà987Z để987Z cặ987Zp xuốngcefWMqrK bàQDnLBpxJn rồiQDnLBpxJ nhìQDnLBpxJn hết987Z mộtcefWMqrK lượtcefWMqrK QDnLBpxJhọc QDnLBpxJtrò của987Z mình987Z v987Zà hỏi:

cefWMqrK - QDnLBpxJ cefWMqrK QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK 987Z 987Z QDnLBpxJ ccefWMqrKác ecefWMqrKm ngh987Zỉ hQDnLBpxJè vuQDnLBpxJi chứ?

- 987Z 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ cefWMqrK 987Z QDnLBpxJ 987Z 987ZVui ạ.

QDnLBpxJ Cả lớp987Z bắtQDnLBpxJ đầuQDnLBpxJ xônQDnLBpxJ cefWMqrKxao lênQDnLBpxJ. cefWMqrKRemus ccefWMqrKhồm cefWMqrKqua bà987Zn n987Zói chuyQDnLBpxJện vcefWMqrKới PeQDnLBpxJter 987Zvà cả cefWMqrKhai cườicefWMqrK tQDnLBpxJí tởQDnLBpxJn QDnLBpxJvới nh987Zau. GiáoQDnLBpxJ sưcefWMqrK Villa987Zr nQDnLBpxJói với987Z vẻQDnLBpxJ m987Zặt hà987Zi lòng:

QDnLBpxJ - 987Z QDnLBpxJ cefWMqrK QDnLBpxJ cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK 987Z nQDnLBpxJào, cả987Z QDnLBpxJlớp nộp987Z bài987Z tậpQDnLBpxJ hècefWMqrK đi.

- 987Z 987Z QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ 987Z QDnLBpxJ Ôi………

cefWMqrK Lớp họQDnLBpxJc ồcefWMqrK lQDnLBpxJên thất987Z 987Zvọng. cefWMqrKCat cefWMqrKbiết 987Zcòn rấtcefWMqrK nhicefWMqrKều cefWMqrKngười ccefWMqrKhưa làQDnLBpxJm xon987Zg cefWMqrKbài tập, QDnLBpxJví dụQDnLBpxJ nh987Zư QDnLBpxJJack chẳngcefWMqrK hạ987Zn. CQDnLBpxJat mỉm987Z c987Zười 987Zkhi thấycefWMqrK vẻ987Z kQDnLBpxJhổ sởcefWMqrK củ987Za Jack. BQDnLBpxJacbara n987Zói cefWMqrKvới giọngQDnLBpxJ nịnhQDnLBpxJ nọtcefWMqrK :

cefWMqrK - QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK 987Z cefWMqrK 987Z cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrKthưa cô,QDnLBpxJ co987Zn còn987Z mQDnLBpxJột ch987Zút nữa987Z ccefWMqrKhưa xQDnLBpxJong, QDnLBpxJcon cQDnLBpxJó tcefWMqrKhể nộp987Z saQDnLBpxJu đưQDnLBpxJợc khôngQDnLBpxJ ạ?

987Z - 987Z 987Z 987Z 987Z cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK KcefWMqrKo được.

Giá987Zo QDnLBpxJsư Villa987Zr mcefWMqrKỉm cườcefWMqrKi nhcefWMqrKã nhặnQDnLBpxJ nhưnQDnLBpxJg ácefWMqrKnh mQDnLBpxJắt cefWMqrKbà áncefWMqrKh l987Zên s987Zự ncefWMqrKghiêm khắc cefWMqrKvà cefWMqrKđố a987Zi 987Zgiám QDnLBpxJnài QDnLBpxJnỉ thê987Zm QDnLBpxJmột lQDnLBpxJời nàoQDnLBpxJ cefWMqrKkhi đãQDnLBpxJ cefWMqrKbị bQDnLBpxJà 987Znhìn nhcefWMqrKư vậy.QDnLBpxJ CQDnLBpxJat thích điểQDnLBpxJm nàQDnLBpxJy QDnLBpxJcủa 987Zbà. CcefWMqrKô lQDnLBpxJấy cuốncefWMqrK 987Zvở cefWMqrKlàm bcefWMqrKài t987Zập vềQDnLBpxJ nhcefWMqrKà rQDnLBpxJa vàcefWMqrK QDnLBpxJđể lê987Zn đầu QDnLBpxJbàn tcefWMqrKrong 987Zkhi nQDnLBpxJghe lcefWMqrKoáng thoQDnLBpxJáng AleQDnLBpxJx càcefWMqrKu nhà987Zu vQDnLBpxJới 987ZJack về987Z sự987Z lười987Z biếng QDnLBpxJcủa cậcefWMqrKu chàng.987Z JcefWMqrKack l987Zẩm bẩm:

987Z- QDnLBpxJ cefWMqrK 987Z 987Z QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK cefWMqrK biếtQDnLBpxJ thế987Z mìnhQDnLBpxJ 987Zđã QDnLBpxJcóp QDnLBpxJbài C987Zat lQDnLBpxJúc nQDnLBpxJãy rồi.

gicefWMqrKáo cefWMqrKsư Villa987Zr khucefWMqrKa đũQDnLBpxJa cefWMqrKphép bằn987Zg mộQDnLBpxJt độngcefWMqrK 987Ztác cefWMqrKduyên dácefWMqrKng lùacefWMqrK cefWMqrKhết nhữngQDnLBpxJ cuốn vQDnLBpxJở lê987Zn bà987Zn giQDnLBpxJáo viêncefWMqrK vàcefWMqrK QDnLBpxJnói vớiQDnLBpxJ 987ZLui bằngcefWMqrK mộtcefWMqrK giọQDnLBpxJng tcefWMqrKrìu mến:

QDnLBpxJ - cefWMqrK 987Z 987Z QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK 987Z cefWMqrK cefWMqrKLui, saQDnLBpxJu giờ987Z họ987Zc cocefWMqrKn cefWMqrKđem cQDnLBpxJhồng vởQDnLBpxJ xuốnQDnLBpxJg pQDnLBpxJhòng gQDnLBpxJiáo viênQDnLBpxJ cQDnLBpxJho côQDnLBpxJ nhé.

cefWMqrK Lui vângQDnLBpxJ nQDnLBpxJgoan ngoãncefWMqrK vQDnLBpxJà mỉmcefWMqrK cườ987Zi. m987Zột n987Zụ ccefWMqrKười cQDnLBpxJó th987Zể quậtQDnLBpxJ nQDnLBpxJgã bấtcefWMqrK ccefWMqrKứ đứa ccefWMqrKon gá987Zi nàoQDnLBpxJ- đấycefWMqrK 987Zlà QDnLBpxJCat nghQDnLBpxJi tcefWMqrKhế. NhưQDnLBpxJng cefWMqrKrõ ràng987Z là987Z cefWMqrKgiáo scefWMqrKư ngọQDnLBpxJt ncefWMqrKgào với LucefWMqrKi hơQDnLBpxJn hếtQDnLBpxJ thảy987Z, cũ987Zng mcefWMqrKột phQDnLBpxJần vcefWMqrKì QDnLBpxJđiểm 987Zbùa c987Zhú củaQDnLBpxJ cefWMqrKLui ca987Zo nhấtcefWMqrK trường.

QDnLBpxJ- QDnLBpxJ 987Z QDnLBpxJ QDnLBpxJ 987Z 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ nàocefWMqrK cQDnLBpxJác em987Z, sáchcefWMqrK 987Zbùa 987Zchú căn987Z bcefWMqrKản lớpcefWMqrK3, QDnLBpxJ“bùa tống987Z tiễn”.

Cat chúcefWMqrKi cefWMqrKmũi vcefWMqrKào sáchcefWMqrK cefWMqrKtrong kcefWMqrKhi QDnLBpxJgiáo cefWMqrKsư VcefWMqrKillar phátcefWMqrK cefWMqrKchuột QDnLBpxJcho hcefWMqrKọc cefWMqrKsinh. Con chuộtQDnLBpxJ c987Zủa CcefWMqrKat 987Znhỏ x987Zíu vàQDnLBpxJ QDnLBpxJngay kcefWMqrKhi vừaQDnLBpxJ đá987Zp xuốngQDnLBpxJ bàn,cefWMqrK ncefWMqrKó mcefWMqrKon m987Zen QDnLBpxJbò đến QDnLBpxJgặm 987Zchiếc búcefWMqrKt c987Zhì cefWMqrKcủa CcefWMqrKat. Thậ987Zt QDnLBpxJlà mộ987Zt bucefWMqrKổi cefWMqrKhọc g987Zian n987Zan kh987Zi m987Zà Misa, 987Zbạn tcefWMqrKhân củ987Za Ba987Zcbara làmQDnLBpxJ QDnLBpxJnổ t987Zung 987Zcon cQDnLBpxJhuột củQDnLBpxJa côQDnLBpxJ tcefWMqrKa khQDnLBpxJiến cefWMqrKphân nửa QDnLBpxJlớp cefWMqrKbị díQDnLBpxJnh bẩcefWMqrKn v987Zào áo.QDnLBpxJ CcefWMqrKuối giờ987Z 987Zhọc, chQDnLBpxJỉ c987Zó mỗicefWMqrK L987Zui l987Zà tQDnLBpxJhành QDnLBpxJcông trong cefWMqrKviệc đưaQDnLBpxJ cQDnLBpxJon chuộcefWMqrKt nQDnLBpxJhỏ trQDnLBpxJở lạicefWMqrK l987Zồng 987Ztrên QDnLBpxJbàn giácefWMqrKo viêncefWMqrK, cefWMqrKnhững người cònQDnLBpxJ lạ987Zi đềuQDnLBpxJ QDnLBpxJbó 987Ztay. ChuôngQDnLBpxJ recefWMqrKo cefWMqrKhết tiết,987Z gicefWMqrKáo sưQDnLBpxJ VillcefWMqrKar QDnLBpxJra k987Zhỏi lớp scefWMqrKau khcefWMqrKi cQDnLBpxJho mQDnLBpxJột đốngcefWMqrK 987Zbài tậpcefWMqrK về987Z n987Zhà. CacefWMqrKt đanQDnLBpxJg QDnLBpxJloay hoa987Zy bỏ987Z s987Zách vở987Z vào túi987Z QDnLBpxJkhông QDnLBpxJđáy cefWMqrKthì BacbcefWMqrKara QDnLBpxJnói QDnLBpxJto mQDnLBpxJột ccefWMqrKách hácefWMqrKch dịch:

QDnLBpxJ - QDnLBpxJ cefWMqrK 987Z QDnLBpxJ cefWMqrK 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ Lu987Zss, trựcQDnLBpxJ nh987Zật 987Zcho Radic.

Cat 987Zgật đầu987Z vcefWMqrKà licefWMqrKếc RadcefWMqrKic, cậuQDnLBpxJ QDnLBpxJta đaQDnLBpxJng nhcefWMqrKìn BacbaQDnLBpxJra mộtcefWMqrK cQDnLBpxJách miễ987Zn cưỡng, 987Zcó lẽQDnLBpxJ b987Zởi 987Zvì Bacb987Zara cefWMqrKcứ quấn987Z 987Zlấy LQDnLBpxJui. 987ZCat 987Z 987Zkhông n987Zghĩ làQDnLBpxJ RQDnLBpxJadic thQDnLBpxJích Bacbara ncefWMqrKhưng QDnLBpxJcái nhìQDnLBpxJn kia…

QDnLBpxJ Cat kQDnLBpxJhông bi987Zết QDnLBpxJmà cQDnLBpxJô cũng987Z kh987Zông cầnQDnLBpxJ bi987Zết. cefWMqrKcha cQDnLBpxJô làmcefWMqrK vcefWMqrKiệc QDnLBpxJcho cô987Zng t987Zi nhà RocefWMqrKsanta n987Zên côQDnLBpxJ QDnLBpxJluôn cefWMqrKphải ngQDnLBpxJhe lờicefWMqrK BacbarcefWMqrKa cefWMqrKnếu kh987Zông côcefWMqrK tcefWMqrKa scefWMqrKẽ t987Zon hót vớiQDnLBpxJ chcefWMqrKa ccefWMqrKô tQDnLBpxJa vàcefWMqrK cefWMqrKđuổi QDnLBpxJviệc b987Za CatQDnLBpxJ. Ale987Zx vQDnLBpxJà JacQDnLBpxJk khô987Zng th987Zích Ca987Zt bị987Z QDnLBpxJsai khiến nhưng987Z họ987Z 987Zcũng chẳngcefWMqrK làmcefWMqrK gìQDnLBpxJ đượcQDnLBpxJ ngoài987Z viQDnLBpxJệc lcefWMqrKấy phần987Z ănQDnLBpxJ hộQDnLBpxJ CQDnLBpxJat. Alex cQDnLBpxJàu cefWMqrKnhàu cefWMqrKkhi QDnLBpxJđi ngan987Zg q987Zua Cat:

QDnLBpxJ- 987Z QDnLBpxJ cefWMqrK 987Z 987Z QDnLBpxJ QDnLBpxJ QDnLBpxJ nhancefWMqrKh cefWMqrKnhé, mìQDnLBpxJnh QDnLBpxJsẽ đổcefWMqrK nưQDnLBpxJớc cefWMqrKsốt càQDnLBpxJ QDnLBpxJchua QDnLBpxJlên đầu987Z cQDnLBpxJon quỷcefWMqrK cácefWMqrKi đó.

- cefWMqrK 987Z QDnLBpxJ QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK 987Z cefWMqrK L987Zàm ơnQDnLBpxJ đ987Zi, Alex.

987Z Cat cefWMqrKcười như987Z mếcefWMqrKu, AlcefWMqrKex thQDnLBpxJở dài987Z vàcefWMqrK l987Zôi 987ZJack tQDnLBpxJheo. C987Zat lù987Za chổQDnLBpxJi cefWMqrKvà QDnLBpxJghẻ lau rcefWMqrKa khỏi987Z tủcefWMqrK QDnLBpxJđể cQDnLBpxJhổi vàcefWMqrK v987Zung vQDnLBpxJẩy đũaQDnLBpxJ phcefWMqrKép điềucefWMqrK khiểnQDnLBpxJ chQDnLBpxJo chúncefWMqrKg l987Zau bảngQDnLBpxJ, lau bànQDnLBpxJ g987Zhế vàQDnLBpxJ ncefWMqrKhững chỗcefWMqrK cefWMqrKdơ QDnLBpxJmà lũ987Z chuộtcefWMqrK QDnLBpxJgây cefWMqrKra. cefWMqrKHọc si987Znh lcefWMqrKần lượcefWMqrKt rQDnLBpxJa khỏi lớcefWMqrKp cefWMqrKhết, trcefWMqrKong lQDnLBpxJớp chQDnLBpxJỉ còQDnLBpxJn QDnLBpxJlại L987Zui vàQDnLBpxJ CacefWMqrKt. LQDnLBpxJui đcefWMqrKang đếQDnLBpxJm lạ987Zi chỗQDnLBpxJ cefWMqrKvở và dậQDnLBpxJp lạ987Zi mộtQDnLBpxJ cucefWMqrKốn 987Zbị bocefWMqrKng mấ987Zy cefWMqrKtrang đầQDnLBpxJu. 987ZCat lQDnLBpxJiếc QDnLBpxJtrộm QDnLBpxJLui, đú987Zng làQDnLBpxJ một anQDnLBpxJh QDnLBpxJchàng đẹ987Zp 987Ztrai. CacefWMqrKt quacefWMqrKy cefWMqrKra ccefWMqrKhăm c987Zhú vắt987Z giẻcefWMqrK 987Zlau bằngcefWMqrK mcefWMqrKột cefWMqrKloại nghệ thuậtcefWMqrK hắc987Z ácefWMqrKm mQDnLBpxJà cefWMqrKcác ph987Zù thu987Zỷ h987Zắc QDnLBpxJám dùcefWMqrKng đcefWMqrKể khQDnLBpxJiến cocefWMqrKn ngườicefWMqrK 987Zta kh987Zô quắt khôcefWMqrK queQDnLBpxJo lạicefWMqrK. cái987Z giQDnLBpxJẻ rícefWMqrKt l987Zên khQDnLBpxJe khQDnLBpxJẽ và987Z khcefWMqrKô QDnLBpxJcong cefWMqrKnước. CacefWMqrKt khoáicefWMqrK chí n987Zhúng ướt987Z ncefWMqrKó mQDnLBpxJột lần987Z nữaQDnLBpxJ vàQDnLBpxJ l987Zại 987Zvắt k987Zhô rồcefWMqrKi một987Z lầcefWMqrKn nữa.cefWMqrK 987ZCho tớQDnLBpxJi khi ccefWMqrKô qcefWMqrKuay lQDnLBpxJại tcefWMqrKhi chcefWMqrKẳng thcefWMqrKấy Lu987Zi 987Zđâu cQDnLBpxJả, chắ987Zc lQDnLBpxJà đcefWMqrKã đcefWMqrKi rồi987Z. CacefWMqrKt nhQDnLBpxJiệt tình v987Zẩy đũQDnLBpxJa p987Zhép nhQDnLBpxJư mcefWMqrKột nhạc987Z trưởngcefWMqrK điềucefWMqrK khiểnQDnLBpxJ nhữngQDnLBpxJ câyQDnLBpxJ chổQDnLBpxJi lcefWMqrKau nhà, cQDnLBpxJô v987Zẫy mạnhQDnLBpxJ mộQDnLBpxJt cái,987Z mQDnLBpxJột cQDnLBpxJây chổcefWMqrKi lcefWMqrKao vcefWMqrKù vcefWMqrKề phcefWMqrKía bàQDnLBpxJn giácefWMqrKo cefWMqrKviên QDnLBpxJvà vònQDnLBpxJg qua QDnLBpxJphía saQDnLBpxJu 987Zchiếc bQDnLBpxJàn. Rầm…

QDnLBpxJ Một tiếng987Z độngQDnLBpxJ QDnLBpxJchết ngườQDnLBpxJi vacefWMqrKng lêcefWMqrKn vcefWMqrKà QDnLBpxJLui FrQDnLBpxJank cefWMqrKtừ từcefWMqrK đứng987Z lên987Z phícefWMqrKa cefWMqrKsau bàn giácefWMqrKo viên987Z vcefWMqrKới 987Zkhuôn mặQDnLBpxJt cefWMqrKtèm nh987Zem nướ987Zc lcefWMqrKau nQDnLBpxJhà QDnLBpxJvà mũ987Zi đQDnLBpxJang chảycefWMqrK máu987Z. Cậu QDnLBpxJta đancefWMqrKg cefWMqrKbuộc cefWMqrKdây giầy.
Cat đứngcefWMqrK nhưQDnLBpxJ trờicefWMqrK trcefWMqrKồng n987Zhìn QDnLBpxJ1 QDnLBpxJgiọt mQDnLBpxJáu nhỏcefWMqrK xuQDnLBpxJống chiếcQDnLBpxJ QDnLBpxJáo scefWMqrKơ mQDnLBpxJi tr987Zắng tinh ccefWMqrKủa cefWMqrKLui v987Zà kh987Zông c987Zhắc là987Z 987Ztrong cQDnLBpxJuộc đcefWMqrKời mìnQDnLBpxJh côQDnLBpxJ cefWMqrKđã 987Zphạm p987Zhải lQDnLBpxJỗi lầm nàoQDnLBpxJ tồi987Z tệcefWMqrK nhưcefWMqrK cefWMqrKthế chưa987Z. Ca987Zt lắpcefWMqrK bắ987Zp xcefWMqrKin lỗQDnLBpxJi khôn987Zg th987Zành ti987Zếng và987Z kinh hQDnLBpxJãi k987Zhông bi987Zết cefWMqrKcó QDnLBpxJnên l987Zùi cefWMqrKra càncefWMqrKg QDnLBpxJxa càngcefWMqrK tốQDnLBpxJt hcefWMqrKay k987Zhông. QDnLBpxJKhuôn mặt987Z Lui th987Zật k987Zhó mà987Z tưởngcefWMqrK 987Ztượng đựơcQDnLBpxJ, n987Zó nhăcefWMqrKn lạicefWMqrK một987Z cefWMqrKcách kQDnLBpxJhó chQDnLBpxJịu vQDnLBpxJà đcefWMqrKôi mắt tQDnLBpxJhì nQDnLBpxJgày mcefWMqrKột t987Zối hQDnLBpxJơn. L987Zui chắccefWMqrK phQDnLBpxJải ccefWMqrKố gắncefWMqrKg 987Zlắm mQDnLBpxJới khQDnLBpxJông hét987Z cefWMqrKvào mặt CQDnLBpxJat. CaQDnLBpxJt mímcefWMqrK chặQDnLBpxJt 987Zmôi, thà987Z rằnQDnLBpxJg Lu987Zi QDnLBpxJcứ qQDnLBpxJuát thcefWMqrKét l987Zên cóQDnLBpxJ phQDnLBpxJải lQDnLBpxJà ha987Zy hơn khôngQDnLBpxJ. L987Zui từ987Z 987Ztừ mở987Z miệncefWMqrKg nhQDnLBpxJưng kQDnLBpxJhông QDnLBpxJphải QDnLBpxJlà quátQDnLBpxJ tQDnLBpxJháo gìQDnLBpxJ QDnLBpxJmà 987Zchỉ buông độ987Zc mộ987Zt tiếncefWMqrKg ngh987Ze rQDnLBpxJất kh987Zó nhọc:

cefWMqrK - cefWMqrK QDnLBpxJ 987Z QDnLBpxJ cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK 987Z lau.

Cat sợQDnLBpxJ điếngQDnLBpxJ cả987Z ncefWMqrKgười. 987Zcô cefWMqrKđã QDnLBpxJkhông 987Znghĩ 987Zrằng ccefWMqrKô 987Zsợ cefWMqrKLui đến987Z nQDnLBpxJhư thế.QDnLBpxJ NếuQDnLBpxJ Lui 987Zmà nóicefWMqrK vớcefWMqrKi Ba987Zcbara thì…..QDnLBpxJ trờicefWMqrK ơi!cefWMqrK BcefWMqrKa côQDnLBpxJ 987Zcó tcefWMqrKhể mcefWMqrKất QDnLBpxJviệc ng987Zay QDnLBpxJngày mai ccefWMqrKhứ ccefWMqrKhẳng c987Zhơi. QDnLBpxJNếu b987Za QDnLBpxJmất 987Zviệc, g987Zia cefWMqrKđình ccefWMqrKô sQDnLBpxJẽ QDnLBpxJra saQDnLBpxJo QDnLBpxJđây? cefWMqrKCat rútQDnLBpxJ khăn cefWMqrKtay QDnLBpxJra vàQDnLBpxJ cefWMqrKlau nướcefWMqrKc trêQDnLBpxJn cefWMqrKmặt LcefWMqrKui m987Zà 987Zthậm cQDnLBpxJhí ccefWMqrKòn khôncefWMqrKg gi987Zám nhcefWMqrKìn cậu tQDnLBpxJa. 987ZCat cefWMqrKkhông ngcefWMqrKhĩ l987Zà mcefWMqrKình sQDnLBpxJẽ ch987Zạm và987Zo mặt987Z LucefWMqrKi cefWMqrKtrong ho987Zàn cả987Znh này987Z. Lui gcefWMqrKiật lấQDnLBpxJy QDnLBpxJkhăn tQDnLBpxJay củacefWMqrK CcefWMqrKat, 987ZCat lắpQDnLBpxJ bắp:

QDnLBpxJ- QDnLBpxJ QDnLBpxJ cefWMqrK QDnLBpxJ 987Z 987Z QDnLBpxJ cefWMqrK cefWMqrKxin lỗi…987Z tôi…987Z. Xi987Zn lỗi.

rồi cô987Z chu987Zồn cefWMqrKngay lậcefWMqrKp tứQDnLBpxJc khỏ987Zi lớpQDnLBpxJ nhưcefWMqrK lQDnLBpxJà sợQDnLBpxJ Lu987Zi khôQDnLBpxJng kicefWMqrKềm ccefWMqrKhế cefWMqrKđược cefWMqrKmà QDnLBpxJla hétcefWMqrK quácefWMqrKt thcefWMqrKáo ầmcefWMqrK ĩ.

Vào căn987Zg tcefWMqrKin vcefWMqrKới bộ987Z mặtcefWMqrK đưcefWMqrKa đQDnLBpxJám, QDnLBpxJCat kểQDnLBpxJ c987Zho cefWMqrKAlex 987Zvà JaQDnLBpxJck vềcefWMqrK sự987Z cốcefWMqrK chếtcefWMqrK ngư987Zời cefWMqrKđó. Ale987Zx QDnLBpxJchỉ nhúnQDnLBpxJ vai:

- 987Z cefWMqrK QDnLBpxJ 987Z 987Z cefWMqrK cefWMqrK QDnLBpxJ cậ987Zu t987Za luô987Zn như987Z th987Zế cefWMqrKmà, gcefWMqrKiả tạcefWMqrKo, đcefWMqrKội lcefWMqrKốt học987Z tròcefWMqrK ngQDnLBpxJoan đQDnLBpxJể lấQDnLBpxJy lcefWMqrKòng g987Ziáo viên,987Z đủ987Z thứ.

CcefWMqrKòn Ja987Zck tcefWMqrKhì 987Zgục đQDnLBpxJầu xuốngQDnLBpxJ b987Zàn QDnLBpxJvà cười,987Z ngườicefWMqrK rQDnLBpxJung lê987Zn bầ987Zn bật,cefWMqrK cậuQDnLBpxJ QDnLBpxJta nó987Zi đứ987Zt quãng:

QDnLBpxJ - 987Z 987Z QDnLBpxJ QDnLBpxJ QDnLBpxJ 987Z 987Z cefWMqrK biếQDnLBpxJt tQDnLBpxJhế…nán lại987Z tícefWMqrK nữacefWMqrK… h987Za QDnLBpxJha ….

987ZCat nQDnLBpxJhăn nhó:

QDnLBpxJ - cefWMqrK 987Z QDnLBpxJ QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK 987Z QDnLBpxJ xcefWMqrKin cậcefWMqrKu đấcefWMqrKy QDnLBpxJJack, mìQDnLBpxJnh đa987Zng cefWMqrKlo chcefWMqrKết đây.

987ZAlex cefWMqrKchán n987Zản chọ987Zc chọcefWMqrKc và987Z đĩa:

cefWMqrK- QDnLBpxJ 987Z 987Z 987Z QDnLBpxJ 987Z QDnLBpxJ QDnLBpxJ CatQDnLBpxJ, 987ZLui sẽQDnLBpxJ khônQDnLBpxJg đcefWMqrKem chuyệcefWMqrKn QDnLBpxJhắn bQDnLBpxJị 987Zrửa mặ987Zt bằnQDnLBpxJg nướ987Zc la987Zu nhcefWMqrKà 987Zra màcefWMqrK rcefWMqrKêu cefWMqrKrao đâu987Z, yê987Zn cefWMqrKtâm đi.

Cat mímQDnLBpxJ môi,987Z ncefWMqrKghe th987Zì cũncefWMqrKg cóQDnLBpxJ cefWMqrKlí nhưQDnLBpxJng cefWMqrKkhông rêcefWMqrKu 987Zrao đâ987Zu cócefWMqrK nghĩa987Z cefWMqrKlà cefWMqrKLui sẽcefWMqrK khôngcefWMqrK nóQDnLBpxJi chuyệncefWMqrK đóQDnLBpxJ ch987Zo BacbaracefWMqrK. 987ZÔi trờ987Zi ơi!

Cat chưQDnLBpxJa kịpQDnLBpxJ thQDnLBpxJan thở987Z th987Zì BacbarcefWMqrKa 987Zđã 987Zgọi côcefWMqrK. CacefWMqrKt đứng987Z QDnLBpxJlên. cefWMqrKAlex cáu:

987Z - QDnLBpxJ 987Z cefWMqrK 987Z cefWMqrK cefWMqrK 987Z cefWMqrK cậuQDnLBpxJ cefWMqrKchưa ăcefWMqrKn gcefWMqrKì mà.

QDnLBpxJ- 987Z cefWMqrK cefWMqrK cefWMqrK 987Z 987Z 987Z QDnLBpxJ MìnhcefWMqrK kcefWMqrKhông nu987Zốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.