You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm naYajtntBVy lYqgxzhsUà một9YAD ngàyYajtntBV YqgxzhsUđẹp trYajtntBVời. Ca9YADt mYqgxzhsUở t9YADoang cửaYajtntBV sYajtntBVổ đónYqgxzhsU những9YAD ti9YADa nắngYqgxzhsU m9YADùa thu vàng9YAD 9YAD nhYajtntBVư mậtYqgxzhsU oYqgxzhsUng vàYqgxzhsU pYajtntBVhóng tầmYqgxzhsU mắt9YAD rYajtntBVa 9YADxa. CửaYajtntBV sYajtntBVổ phònYajtntBVg CaYajtntBVt 9YADtrông YqgxzhsUra một cYqgxzhsUon đườngYqgxzhsU YajtntBVhai bê9YADn cỏ9YAD 9YADmọc lú9YADn phúYqgxzhsUn 9YADkhông hYqgxzhsUàng YqgxzhsUlối. những9YAD dãy9YAD YajtntBVnhà chen chYajtntBVúc n9YADhau trôYajtntBVng 9YADnhư đà9YADn lợYajtntBVn coYqgxzhsUn đủYqgxzhsU mọYqgxzhsUi YqgxzhsUmàu sắYajtntBVc YqgxzhsUvới đủYajtntBV c9YADác kiểuYqgxzhsU kiếnYqgxzhsU trúc tạYqgxzhsUp nYajtntBVham. CYqgxzhsUat hít9YAD căYqgxzhsUng YqgxzhsUvào 9YADphổi khôngYqgxzhsU k9YADhí tron9YADg lYajtntBVành mYajtntBVát YqgxzhsUmẻ 9YADbuổi sang 9YADrồi YqgxzhsUcô đYqgxzhsUeo chiế9YADc túiYqgxzhsU khônYqgxzhsUg 9YADđáy nhỏYajtntBV bằnYqgxzhsUg bà9YADn tYqgxzhsUay vào9YAD bêYajtntBVn 9YADhông vàYajtntBV nhanh nhẹ9YADn xuống9YAD nhà.

YajtntBV Ngôi nYajtntBVhà YqgxzhsUcủa g9YADia đình9YAD cYqgxzhsUô nhỏYajtntBV YqgxzhsUhơn rất9YAD nhiều9YAD sYqgxzhsUo vớiYqgxzhsU c9YADác nh9YADà hàYqgxzhsUng xó9YADm nhưng cũngYajtntBV 9YADtiện ngYqgxzhsUhi vYajtntBVà th9YADoải máiYajtntBV. Ca9YADt đ9YADi vàYqgxzhsUo bếp,YajtntBV 9YADhôn lêYajtntBVn máYajtntBVi YajtntBVtóc đỏ9YAD 9YADrực YajtntBVrỡ của mẹYqgxzhsU cô,YajtntBV bàYajtntBV YqgxzhsULuss mYajtntBVỉm cười:

9YAD - YajtntBV 9YAD YajtntBV 9YAD YajtntBV 9YAD YajtntBV YqgxzhsU chàYqgxzhsUo cYqgxzhsUon yêu.

Bà l9YADà mYqgxzhsUột phYqgxzhsUụ nữ9YAD x9YADinh đẹp,YqgxzhsU quyYajtntBVến rũYajtntBV vàYajtntBV YajtntBVCat luônYqgxzhsU YqgxzhsUthầm tiếc9YAD nYqgxzhsUuối YajtntBVvì c9YADô chẳng gYajtntBViống m9YADẹ mộtYajtntBV chú9YADt nàoYqgxzhsU, tYajtntBVừ cáYajtntBVi mYqgxzhsUũi đếnYqgxzhsU khuôYqgxzhsUn m9YADặt YajtntBVvà máYajtntBVi tó9YADc, tấtYajtntBV cả đều9YAD tYajtntBVhừa hưởng9YAD YqgxzhsUtừ người9YAD YajtntBVcha. T9YADhật lYqgxzhsUà cYajtntBVhán, 9YADtóc cYqgxzhsUha cô9YAD lạYqgxzhsUi YajtntBVmàu đe9YADn. YajtntBVCat luôn cảYqgxzhsUm tYajtntBVhấy mYqgxzhsUình giốnYajtntBVg mộYqgxzhsUt cYqgxzhsUon q9YADuạ YqgxzhsUbên cạnhYqgxzhsU mẹYqgxzhsU vàYqgxzhsU cYqgxzhsUả ởYajtntBV trườnYajtntBVg học9YAD nữa, giYqgxzhsUữa m9YADột rừng9YAD tYqgxzhsUóc vàn9YADg YajtntBVvà nâYqgxzhsUu. CaYqgxzhsUt 9YADrút YqgxzhsUcây đũ9YADa 9YADphép b9YADóng nhoáng9YAD 9YADvì mớiYqgxzhsU được lYajtntBVau chYajtntBVùi r9YADa vàYqgxzhsU lù9YADa đĩa9YAD 9YADtrong tủYajtntBV rYqgxzhsUa bànYajtntBV ăn9YAD. Nhữn9YADg chiế9YADc đĩa9YAD sứYqgxzhsU tráng mYajtntBVen xa9YADnh xYqgxzhsUinh xắnYajtntBV YajtntBVnối đuôi9YAD 9YADnhau b9YADay rYajtntBVa l9YADàm 9YADCat li9YADên tưởngYajtntBV tớiYqgxzhsU YajtntBVlũ YqgxzhsUcon gái ch9YADạy t9YADheo LYajtntBVui FranYqgxzhsUk. YqgxzhsU CYqgxzhsUat tYajtntBVự cưYqgxzhsUời m9YADình YqgxzhsUtrong k9YADhi YqgxzhsUba côYajtntBV 9YADhối hYajtntBVả đYqgxzhsUi xuống 9YADhôn tYqgxzhsUóc YajtntBVCat YqgxzhsUvà ngồiYqgxzhsU xuống:

- YqgxzhsU 9YAD 9YAD YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU 9YAD ôi…9YAD b9YADa sắp9YAD 9YADmuộn mấtYajtntBV rồi.

YqgxzhsU Cat róYqgxzhsUt cafYajtntBVé YajtntBVcho chYqgxzhsUa rồiYajtntBV giYqgxzhsUúp mẹYajtntBV bYqgxzhsUê nồ9YADi chYajtntBVáo khỏ9YADi bếpYajtntBV lò.9YAD 9YADHai YqgxzhsUđứa 9YADem song YajtntBVsinh YajtntBVcủa C9YADat chạyYqgxzhsU YqgxzhsUù xuốngYajtntBV cYqgxzhsUhí ch9YADoé tYajtntBVranh cãi9YAD 9YADnhau v9YADề mấyYqgxzhsU mó9YADn đồYajtntBV chơi chú9YADng đư9YADợc 9YADtặng tro9YADng 9YADsinh nh9YADật vừa9YAD rồYqgxzhsUi. Ma9YADrk v9YADà JoYqgxzhsUse lu9YADôn lYajtntBVàm CYajtntBVat mệt mỏiYajtntBV YqgxzhsUvì YqgxzhsUmọi tYajtntBVhứ. C9YADhúng nYqgxzhsUói quáYqgxzhsU nhi9YADều, hỏ9YADi YajtntBVquá nhiềuYqgxzhsU, luônYqgxzhsU YajtntBVluôn khYqgxzhsUông đạt đi9YADểm tốiYqgxzhsU đa9YAD YajtntBVở trYajtntBVường vYqgxzhsUà rYqgxzhsUất haYajtntBVm cYqgxzhsUhơi. Hừ.9YAD 9YADCat uốngYajtntBV hếYqgxzhsUt cố9YADc sữa,9YAD YajtntBVăn vài lá9YADt bánYqgxzhsUh m9YADì rồi9YAD YajtntBVchào YqgxzhsUba mẹYqgxzhsU vYajtntBVà rYajtntBVa khỏiYajtntBV YqgxzhsUnhà. T9YADhời YqgxzhsUtiết th9YADật tuyệt9YAD-dù chỉ YajtntBVlà nhYajtntBVân tạo.YajtntBV CaYqgxzhsUt 9YADsắp mừnYqgxzhsUg YqgxzhsUsinh nhậtYqgxzhsU l9YADần thứYajtntBV 9YAD15 củYajtntBVa mìnYqgxzhsUh vàYajtntBV hôYajtntBVm na9YADy là nYajtntBVgày khaYajtntBVi giả9YADng. trYqgxzhsUở lạYajtntBVi t9YADrường sYajtntBVau m9YADột mùaYajtntBV hè9YAD bYqgxzhsUận 9YADrộn 9YADcô 9YADthấy 9YADthời gian dườngYqgxzhsU YqgxzhsUnhư trYqgxzhsUôi qYajtntBVuá n9YADhanh. MYajtntBVới hô9YADm nYajtntBVào CaYqgxzhsUt 9YADcòn nYqgxzhsUhỏ xYqgxzhsUíu, bYqgxzhsUỡ nYqgxzhsUgỡ bYqgxzhsUước chân 9YADvào trườngYajtntBV mYqgxzhsUà chỉYajtntBV saYajtntBVu mấyYajtntBV mYqgxzhsUùa hè,9YAD nă9YADm 9YADnay đYqgxzhsUã 9YADlà nămYqgxzhsU YajtntBVcuối cấp.YqgxzhsU CaYajtntBVt đẩy chYqgxzhsUiếc vYajtntBVán tYqgxzhsUrượt 9YADdưới ch9YADân khiến9YAD n9YADó chảyYajtntBV vYajtntBVù vùYajtntBV trêYajtntBVn vỉaYqgxzhsU h9YADè vàYqgxzhsU nYqgxzhsUhìn theo chi9YADếc 9YADmui trầnYajtntBV b9YADóng 9YADlộn hiệuYajtntBV GreYajtntBVen YqgxzhsUcủa BYqgxzhsUacbara màYajtntBV thầmYqgxzhsU YqgxzhsUghen tị,YqgxzhsU không biYqgxzhsUết 9YADđến YqgxzhsUkhi nYajtntBVào CYajtntBVat mớ9YADi cóYqgxzhsU một9YAD chiếcYqgxzhsU như9YAD YajtntBVthế. Ba9YADcbara YajtntBVlà YqgxzhsUhot girl củ9YADa 9YADtrường, bYajtntBVa mẹYqgxzhsU cô9YAD tYajtntBVa YajtntBVgiàu YajtntBVcó, cô9YAD tYqgxzhsUa 9YADxinh đẹYajtntBVp 9YADvà luônYqgxzhsU là9YAD tâmYqgxzhsU điểm9YAD của mYqgxzhsUọi sự9YAD 9YADchú ý.9YAD CaYajtntBVt YajtntBVthì kYajtntBVhông đượcYajtntBV nhYajtntBVư vậy.9YAD 9YADcô caYajtntBVo hYqgxzhsUơn cYajtntBVhiều YajtntBVcao trunYqgxzhsUg bình củ9YADa bYqgxzhsUọn cYajtntBVon gáYqgxzhsUi v9YADà chẳngYqgxzhsU cóYqgxzhsU gìYqgxzhsU đặcYqgxzhsU bYajtntBViệt trYajtntBVừ m9YADái tóYqgxzhsUc 9YADđen nYajtntBVhư l9YADông quạ. CaYqgxzhsUt cũYqgxzhsUng chẳngYajtntBV hYqgxzhsUiểu sa9YADo AleYqgxzhsUx v9YADà JacYajtntBVk lYajtntBVại l9YADàm bYqgxzhsUạn với9YAD YqgxzhsUmột ngườiYqgxzhsU nh9YADư cô. CYqgxzhsUô luô9YADn YqgxzhsUchìm nghỉm,YqgxzhsU chỉYqgxzhsU 9YADlà 9YADnhân vật9YAD 9YADphụ YqgxzhsUtrong cáYajtntBVc YajtntBVvở kYajtntBVịch, chỉ9YAD thYqgxzhsUam gia chạy9YAD YqgxzhsUtiếp sứcYajtntBV t9YADrong hộiYajtntBV th9YADao, cYqgxzhsUhỉ đệm9YAD đà9YADn ch9YADo JYqgxzhsUack YqgxzhsUhát tronYajtntBVg nhữ9YADng buổi tYajtntBVrình dYajtntBViễn YqgxzhsUâm nhạc9YAD và9YAD luôYqgxzhsUn YajtntBVbị lYqgxzhsUoại tro9YADng cYqgxzhsUác mônYajtntBV YajtntBVthể thYajtntBVao vYqgxzhsUì c9YADhơi quá dở.

YqgxzhsU Đẩy YqgxzhsUván trượYajtntBVt YqgxzhsUmột 9YADcái th9YADật mYqgxzhsUạnh, YqgxzhsUCat nhảy9YAD vọYajtntBVt YajtntBVlên YajtntBV5 bYajtntBVậc t9YADhang vYqgxzhsUà lướt9YAD vào sân9YAD trưYqgxzhsUờng. ngôiYqgxzhsU trườngYajtntBV xYajtntBVinh đẹpYqgxzhsU của9YAD 9YADcô nằmYqgxzhsU 9YADtrên mộtYqgxzhsU YajtntBVquả đồYajtntBVi YajtntBVhiên ngang như9YAD một9YAD dũYajtntBVng sYqgxzhsUĩ. CYqgxzhsUat gật9YAD đầuYqgxzhsU chYqgxzhsUào JYqgxzhsUohn HYajtntBVanson YajtntBVkhi 9YADcậu tYajtntBVa YajtntBVngóc đầuYajtntBV lên kYqgxzhsUhỏi bãi9YAD YqgxzhsUcỏ YqgxzhsUvà 9YADvẫy CatYqgxzhsU, JohYqgxzhsUn YajtntBVlà YqgxzhsUmột thiêYqgxzhsUn tài9YAD hội9YAD hoạYqgxzhsU. YqgxzhsUNhững táYqgxzhsUc phẩm của9YAD YqgxzhsUcậu tYajtntBVa 9YADluôn chỉYajtntBV đứngYqgxzhsU saYqgxzhsUu m9YADột hoạYajtntBV sYqgxzhsUĩ chuyYajtntBVên nYajtntBVghiệp 9YADduy nhấYajtntBVt mYajtntBVà nếu CaYajtntBVt nhớ9YAD khôngYqgxzhsU nhầm9YAD l9YADà YajtntBVRafaenl Golias.

- YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV YqgxzhsU C9YADat !

AlYajtntBVex vẫy9YAD CaYqgxzhsUt kYqgxzhsUhi cYqgxzhsUô lướt9YAD tớYqgxzhsUi. 9YADCat YajtntBVmỉm cườiYajtntBV hấ9YADt váYajtntBVn trượt9YAD lê9YADn YajtntBVtay rồiYajtntBV dừng lYqgxzhsUại đợiYajtntBV AYqgxzhsUlex. CYqgxzhsUô YajtntBVnàng hYqgxzhsUôm naYqgxzhsUy l9YADộng lẫyYajtntBV vớiYajtntBV chiếcYqgxzhsU vYqgxzhsUáy YajtntBVxếp lYqgxzhsUi YqgxzhsUhồng tuyệt hảoYqgxzhsU YqgxzhsUvà áoYajtntBV bóYqgxzhsU trắngYajtntBV cóYajtntBV hởYqgxzhsU bụng9YAD cYqgxzhsUhút chút.YqgxzhsU Al9YADex cườiYajtntBV rYajtntBVất tươi:

- YajtntBV YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD YajtntBV ngYqgxzhsUhỉ 9YADhè vuYajtntBVi YqgxzhsUkhông? Ha9YADy cậYajtntBVu YqgxzhsUlại YqgxzhsUchúi mũiYqgxzhsU ở9YAD nhàYajtntBV vYqgxzhsUới đốngYqgxzhsU YqgxzhsUchai lọ?

- 9YAD 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD YajtntBV YqgxzhsU 9YAD 9YADuh, 9YADmình chẳ9YADng 9YADđi đâ9YADu cYqgxzhsUả, cYqgxzhsUhỉ ởYajtntBV n9YADhà thôi,9YAD 9YADcòn cậYajtntBVu? kYajtntBVì nYajtntBVghỉ tuyệYajtntBVt chứ?

- YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU Tuy9YADệt 9YAD– AlYqgxzhsUex nghiênYajtntBVg đầuYajtntBV –YajtntBV YqgxzhsUở HawaiYajtntBVi thờiYqgxzhsU tiế9YADt rất9YAD đẹpYajtntBV, rYqgxzhsUất tiếcYqgxzhsU YqgxzhsUlà khôn9YADg 9YADcó cậu.

9YAD Alex bYajtntBVắt đầu9YAD kYajtntBVể YqgxzhsUvề k9YADì nghYqgxzhsUỉ dYajtntBVài nYajtntBVgày 9YADcủa YqgxzhsUcô ấyYajtntBV tro9YADng khYqgxzhsUi họ9YAD 9YADđi tới9YAD YqgxzhsUtủ chứa đồ.YqgxzhsU C9YADat liếcYajtntBV qYqgxzhsUua dã9YADy kếYajtntBV 9YADbên vàYqgxzhsU dưYqgxzhsUờng nhYajtntBVư kYajtntBVhông n9YADghe 9YADAlex kể9YAD nữ9YADa khi cYajtntBVô tr9YADông thấyYqgxzhsU YqgxzhsULui YajtntBVFrank. C9YADả YqgxzhsUmùa hè9YAD 9YADCat khYqgxzhsUông gặpYqgxzhsU LuiYqgxzhsU, dưYajtntBVờng 9YADnhư cậu9YAD tYajtntBVa cao hơnYajtntBV mYqgxzhsUột chúYqgxzhsUt YqgxzhsUvà làYqgxzhsUn g9YADia YajtntBVcó hơYajtntBVi sYajtntBVạm dYajtntBVi chúYqgxzhsUt đỉnhYajtntBV nhưn9YADg trôngYqgxzhsU L9YADui vẫnYqgxzhsU rất YajtntBVđẹp trai.

- YajtntBV YqgxzhsU 9YAD 9YAD 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV…thế là9YAD YqgxzhsUmình n9YADgã nhYajtntBVào YqgxzhsUxuống từYajtntBV váYajtntBVch đ9YADá, ma9YADy mà9YAD b9YADa trônYqgxzhsUg tYqgxzhsUhấy nên yếm9YAD b9YADùa 9YADlàm mìnYajtntBVh nhYajtntBVẹ hẫngYajtntBV đ9YADi và9YAD YajtntBVrớt xYqgxzhsUuống YajtntBVnước nh9YADẹ hều.YajtntBV –YqgxzhsU Al9YADex cYqgxzhsUười khoái chí.

YqgxzhsU - 9YAD YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD 9YAD 9YAD 9YADTuyệt .

CYqgxzhsUat trả9YAD lờiYqgxzhsU bYajtntBVăng qYqgxzhsUuơ vYajtntBVà cô9YAD bịYajtntBV a9YADi YajtntBVđó nhYajtntBVào tới9YAD YajtntBVôm chầYajtntBVm lấy:

- 9YAD 9YAD 9YAD 9YAD 9YAD YqgxzhsU YajtntBV 9YAD nhYqgxzhsUớ cậYqgxzhsUu quá.

J9YADack kêuYqgxzhsU lênYajtntBV bằnYqgxzhsUg g9YADiọng ỉYqgxzhsU ô9YADi lYajtntBVàm CaYqgxzhsUt 9YADbật cưYqgxzhsUời. JYajtntBVack qu9YADay san9YADg ôYqgxzhsUm AlYajtntBVex :

YqgxzhsU - YqgxzhsU YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD 9YAD khôYqgxzhsUng YajtntBVcó h9YADai YqgxzhsUngười mùYqgxzhsUa hèYajtntBV cháYqgxzhsUn lắm.YajtntBV mìnYqgxzhsUh ch9YADẳng bYajtntBViết YqgxzhsUlàm gìYajtntBV nữa.

YqgxzhsU- 9YAD 9YAD 9YAD 9YAD 9YAD YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV cậuYqgxzhsU YqgxzhsUlại caYqgxzhsUo YajtntBVthêm đấyYajtntBV ah?

YqgxzhsUAlex nhYqgxzhsUăn 9YADmặt, cYqgxzhsUòn J9YADack tYajtntBVhì nYajtntBVhe 9YADrăng cườYqgxzhsUi. YajtntBVcậu chà9YADng nà9YADy lYqgxzhsUuôn đYqgxzhsUựơc yê9YADu thích vìYajtntBV tíYajtntBVnh hYqgxzhsUài hước,9YAD gYqgxzhsUiọng c9YADa ngọtYajtntBV ngà9YADo vàYajtntBV nYajtntBVụ cYajtntBVười quyến9YAD rũ.YajtntBV YajtntBVCó cả9YAD đống coYqgxzhsUn gáiYqgxzhsU muốnYajtntBV 9YADcặp YajtntBVkè 9YADvới Jac9YADk nhưn9YADg dường9YAD nhưYajtntBV JacYajtntBVk k9YADhông YajtntBVhứng YajtntBVthú với 9YADhọ YajtntBVlắm, k9YADể cYajtntBVả YqgxzhsUvới Bacbara.

YqgxzhsU- YajtntBV 9YAD 9YAD 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV 9YAD 9YADchào Lui.

Bacbara lảYajtntBV l9YADướt điYqgxzhsU YajtntBVtới 9YADtủ để9YAD đồYqgxzhsU của9YAD LYajtntBVui vớ9YADi mộtYqgxzhsU nụYqgxzhsU cườYajtntBVi YqgxzhsUdễ thươnYajtntBVg nhấtYajtntBV mà 9YADcô YajtntBVta cYajtntBVó t9YADhể YqgxzhsUnặn ra9YAD. YqgxzhsUCô tYqgxzhsUa thiêYqgxzhsUng thậYqgxzhsUt, vừaYajtntBV nhắcYajtntBV 9YADđã tới9YAD lYqgxzhsUiền. JacYqgxzhsUk kéo cYajtntBVả C9YADat 9YADvà AlYqgxzhsUex vYqgxzhsUào lYqgxzhsUớp màYajtntBV YqgxzhsUvần nYqgxzhsUói YajtntBVliến tho9YADắng vYqgxzhsUề kìYajtntBV nYajtntBVghỉ thYajtntBVú vYajtntBVị c9YADủa mình YqgxzhsUở Mehi9YADco. YajtntBVCat lYajtntBViếc vềYajtntBV phYqgxzhsUía sa9YADu 9YADvà YqgxzhsUmỉm cườiYqgxzhsU, YqgxzhsULui đanYqgxzhsUg nYajtntBVói chuy9YADện với Bac9YADbara mộtYqgxzhsU cácYqgxzhsUh lYqgxzhsUạnh lùYqgxzhsUng, cậuYajtntBV tYqgxzhsUa vẫnYajtntBV thế.

9YAD Cat YqgxzhsUđâm sầYqgxzhsUm RadiYqgxzhsUc YqgxzhsUBruno, mộtYqgxzhsU gãYqgxzhsU họYajtntBVc cùYajtntBVng lớpYajtntBV màYajtntBV CaYajtntBVt khô9YADng YajtntBVưa YajtntBVtẹo nàYqgxzhsUo. Hắn rấtYqgxzhsU nóngYajtntBV 9YADnảy, cộcYajtntBV 9YADcằn mặc9YAD YajtntBVdù 9YADcó bề9YAD ngoàiYajtntBV 9YADna nYqgxzhsUá mộ9YADt ngườiYqgxzhsU anYajtntBVh YqgxzhsUdễ thương màYajtntBV Ca9YADt từngYqgxzhsU 9YADchơi c9YADùng hồiYqgxzhsU YajtntBVnhỏ. C9YADhà, YajtntBVcon ngườiYajtntBV mà,YqgxzhsU chỉYajtntBV YqgxzhsUcó thểYajtntBV giống nhaYajtntBVu chútYqgxzhsU 9YADchút v9YADề bYqgxzhsUề ngoàYqgxzhsUi thôi.

YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD YajtntBV YqgxzhsU- điYqgxzhsU kiểu9YAD 9YADgì 9YADthế? Mắt9YAD đYajtntBVể ở9YAD nhà9YAD àh?

YqgxzhsU Radic gắt9YAD. 9YADLui ch9YADép m9YADiệng s9YADau YqgxzhsUlưng 9YADCat :

- YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV tráYajtntBVnh rYajtntBVa 9YADBruno, địnhYqgxzhsU th9YADu 9YADphí vàYajtntBVo cửaYqgxzhsU hả?

YqgxzhsU Radic nYajtntBVhìn YajtntBVLui vớ9YADi ánYqgxzhsUh mYajtntBVắt YajtntBVcăm 9YADghét như9YADng cũngYqgxzhsU lách9YAD 9YADqua mộtYqgxzhsU bêYqgxzhsUn trYqgxzhsUánh đường ch9YADo YajtntBVLui vìYqgxzhsU tYqgxzhsUhấy 9YADBacbara điYqgxzhsU YajtntBVcùng. TroYajtntBVng YajtntBV1 9YADthời giaYajtntBVn dàYajtntBVi, RadiYajtntBVc được mọYqgxzhsUi ngườ9YADi YqgxzhsUđồn rằnYajtntBVg lYqgxzhsUà vệ9YAD sĩYqgxzhsU của9YAD 9YADBacbara. 9YADChẳng YajtntBVcần quaYajtntBVn sát9YAD YqgxzhsUCat cũngYajtntBV biết điềuYajtntBV đóYqgxzhsU. YqgxzhsURadic li9YADa ánhYajtntBV mYqgxzhsUắt YajtntBVhình viên9YAD đYajtntBVạn sanYajtntBVg kh9YADó chYqgxzhsUịu nhìnYqgxzhsU chYajtntBViếc áo CaYajtntBVt đ9YADang mặ9YADc YqgxzhsUlẩm bẩm:

- YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV YajtntBV YajtntBV áo9YAD vớYajtntBVi YqgxzhsUchả quầYajtntBVn, 9YADđồ YajtntBVsậy khô.

RYqgxzhsUồi cYajtntBVậu tYqgxzhsUa vàoYajtntBV lớp.9YAD CYajtntBVat tYajtntBVhở d9YADài, lYajtntBVần nàoYajtntBV YajtntBVcô mYajtntBVặc cái9YAD á9YADo này9YAD RYqgxzhsUadic YqgxzhsUcũng lẩm bẩm9YAD. đúngYqgxzhsU là9YAD YajtntBVáo bóYqgxzhsU kYqgxzhsUhông hYqgxzhsUợp vớiYajtntBV ngườ9YADi C9YADat YajtntBVtẹo nào9YAD. Cô…YqgxzhsU.không hYqgxzhsUấp dẫn YqgxzhsUgì cả.

Cat 9YADvào lớp,9YAD ngồiYajtntBV x9YADuống bànYqgxzhsU YajtntBVcủa mình9YAD YqgxzhsUvà nh9YADìn xuYqgxzhsUống YajtntBVbộ nYajtntBVgực của9YAD mình.9YAD 9YADNó cũng chYqgxzhsUẳng phảiYqgxzhsU YqgxzhsUlà nhỏYqgxzhsU nhYqgxzhsUắn gì,YqgxzhsU cũ9YADng 9YADto n9YADhư mọ9YADi đứYqgxzhsUa 9YADcon gái9YAD kh9YADác đấyYqgxzhsU chứ. CYajtntBVó điềuYqgxzhsU vYajtntBVì YajtntBVCat caYqgxzhsUo qYqgxzhsUuá nên9YAD trYajtntBVông giống9YAD câyYajtntBV sậyYqgxzhsU chăng9YAD? 9YADCat khYqgxzhsUá mặYajtntBVc cảm vYajtntBVề bYajtntBVản th9YADân mìYqgxzhsUnh. GiYajtntBVa YajtntBVđình côYajtntBV YajtntBVcũng c9YADhẳng YajtntBVkhá 9YADgiả gì9YAD. B9YADa mẹYajtntBV thưYajtntBVờng phải YqgxzhsUđi YqgxzhsUlàm c9YADa đYajtntBVêm đ9YADể YqgxzhsUlo YajtntBVcho YqgxzhsU3 c9YADhị YqgxzhsUem cô.YqgxzhsU YqgxzhsUCat 9YADko YajtntBVcó quần9YAD 9YADáo xịYqgxzhsUn, cũYajtntBVng không 9YADcó đồYqgxzhsU nữ9YAD tran9YADg YqgxzhsUđắt tYqgxzhsUiền, YqgxzhsUvì thếYajtntBV côYajtntBV tựYajtntBV làm9YAD lYqgxzhsUấy mộYqgxzhsUt số9YAD nữYajtntBV tYajtntBVrang nhờ9YAD xưởng rYqgxzhsUèn mYajtntBVi 9YADni mà9YAD 9YADba YajtntBVcô tặngYajtntBV hYajtntBVồi sYajtntBVinh 9YADnhật lần9YAD tYqgxzhsUhứ 8YajtntBV. đô9YADi YajtntBVkhi CaYqgxzhsUt cũngYqgxzhsU thấy buồn,YajtntBV YqgxzhsUcô cũngYqgxzhsU lYajtntBVà mộYajtntBVt th9YADiếu n9YADữ mớiYqgxzhsU lớYqgxzhsUn, c9YADũng cóYajtntBV tìnhYqgxzhsU YajtntBVcảm và9YAD nhữnYqgxzhsUg ước YqgxzhsUmơ, nhưnYqgxzhsUg 9YAD…. CaYqgxzhsUt nhìnYqgxzhsU LuYajtntBVi. YajtntBVLui đangYajtntBV đọcYqgxzhsU một9YAD YqgxzhsUcuốn 9YADsổ coYajtntBVn màYqgxzhsU nếuYqgxzhsU 9YADCat không 9YADnhầm tYajtntBVhì lYajtntBVà nhưngYqgxzhsU gYqgxzhsUi chépYajtntBV của9YAD cYajtntBVậu 9YADấy YajtntBVvề côYajtntBVng vYqgxzhsUiệc ởYajtntBV cYajtntBVông tYqgxzhsUi 9YADcon của tYqgxzhsUập 9YADđoàn Fran9YADk. GYqgxzhsUia đìYajtntBVnh LYajtntBVui 9YADrất cYajtntBVó thếYqgxzhsU lựcYajtntBV. b9YADa cậuYajtntBV ấyYajtntBV lYqgxzhsUà chYqgxzhsUủ t9YADịch tập YajtntBVđoàn Fra9YADnk YajtntBV– tậ9YADp đoYajtntBVàn lớnYqgxzhsU nhấtYajtntBV “miền9YAD tây”YqgxzhsU YqgxzhsUcòn 9YADLui thìYajtntBV vừaYajtntBV đẹpYqgxzhsU tra9YADi vừa 9YADhọc giỏi....

9YADchào cáYqgxzhsUc em.

GiáoYajtntBV YqgxzhsUsư V9YADillar YajtntBVvào 9YADlớp, bà9YAD để9YAD cặ9YADp xuốngYajtntBV bàn9YAD rồYqgxzhsUi YajtntBVnhìn hYajtntBVết YqgxzhsUmột 9YADlượt họcYajtntBV tròYajtntBV củYajtntBVa YqgxzhsUmình YajtntBVvà hỏi:

YajtntBV - 9YAD YqgxzhsU 9YAD YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU cáYajtntBVc YqgxzhsUem YqgxzhsUnghỉ hYqgxzhsUè v9YADui chứ?

- YqgxzhsU 9YAD YqgxzhsU YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU VuYajtntBVi ạ.

YqgxzhsU Cả l9YADớp YqgxzhsUbắt 9YADđầu YqgxzhsUxôn xYajtntBVao YqgxzhsUlên. Remu9YADs YqgxzhsUchồm YqgxzhsUqua bàYqgxzhsUn YqgxzhsUnói cYajtntBVhuyện YqgxzhsUvới Pete9YADr vYajtntBVà cả h9YADai cườiYqgxzhsU YajtntBVtí tởYajtntBVn vớ9YADi nhYqgxzhsUau. GYajtntBViáo sYqgxzhsUư Vil9YADlar nóiYajtntBV YajtntBVvới vẻYajtntBV m9YADặt hàYajtntBVi lòng:

YqgxzhsU - YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV nào,YajtntBV cả9YAD l9YADớp nộp9YAD bYajtntBVài tậpYajtntBV hYajtntBVè đi.

- YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV Ôi………

9YAD Lớp học9YAD ồYqgxzhsU lêYajtntBVn thấtYqgxzhsU vYajtntBVọng. CaYqgxzhsUt bYajtntBViết 9YADcòn rYajtntBVất YqgxzhsUnhiều nYqgxzhsUgười YajtntBVchưa lYajtntBVàm xoYqgxzhsUng b9YADài tập, vYajtntBVí dụYqgxzhsU nhưYqgxzhsU JaYqgxzhsUck chẳng9YAD hạn.YqgxzhsU YajtntBVCat mỉYqgxzhsUm 9YADcười khYajtntBVi th9YADấy vẻYqgxzhsU 9YADkhổ sởYqgxzhsU củYajtntBVa Jack. Bac9YADbara nYajtntBVói YajtntBVvới gi9YADọng nịnhYajtntBV nọ9YADt :

9YAD - YajtntBV YajtntBV 9YAD YqgxzhsU 9YAD 9YAD 9YAD YajtntBV 9YADthưa cô,YqgxzhsU coYajtntBVn cònYajtntBV mộtYqgxzhsU chYajtntBVút nYajtntBVữa chưaYajtntBV xYajtntBVong, cYajtntBVon 9YADcó th9YADể nộYqgxzhsUp saYajtntBVu đượcYajtntBV kh9YADông ạ?

- YajtntBV YajtntBV YqgxzhsU 9YAD YajtntBV 9YAD YajtntBV 9YAD 9YADKo được.

9YADGiáo sư9YAD Vi9YADllar mYajtntBVỉm 9YADcười nhãYajtntBV YajtntBVnhặn n9YADhưng áYqgxzhsUnh YajtntBVmắt b9YADà YqgxzhsUánh lêYqgxzhsUn sYqgxzhsUự n9YADghiêm khắc v9YADà đốYqgxzhsU aYajtntBVi g9YADiám YqgxzhsUnài nỉYajtntBV thê9YADm m9YADột lờYqgxzhsUi nà9YADo kYajtntBVhi đã9YAD bYajtntBVị 9YADbà nhYqgxzhsUìn nh9YADư vYajtntBVậy. C9YADat thích điYqgxzhsUểm nàyYqgxzhsU củaYqgxzhsU bàYqgxzhsU. C9YADô lấ9YADy cuYajtntBVốn vởYajtntBV YajtntBVlàm bàiYqgxzhsU tYajtntBVập v9YADề nhYajtntBVà r9YADa YajtntBVvà đểYqgxzhsU lên9YAD đầu 9YADbàn tr9YADong k9YADhi n9YADghe loán9YADg thoánYqgxzhsUg Ale9YADx cà9YADu nh9YADàu với9YAD JaYqgxzhsUck vềYqgxzhsU sYajtntBVự lườiYqgxzhsU biếng củaYqgxzhsU 9YADcậu cYqgxzhsUhàng. JaYqgxzhsUck lẩYajtntBVm bẩm:

YajtntBV - YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD YajtntBV YqgxzhsU biYajtntBVết thếYajtntBV mìn9YADh 9YADđã cóYqgxzhsUp bYajtntBVài C9YADat lYqgxzhsUúc YajtntBVnãy rồi.

YajtntBV giáo s9YADư Villa9YADr kYajtntBVhua đũaYqgxzhsU phéYajtntBVp bằngYajtntBV mYqgxzhsUột đ9YADộng táYajtntBVc duyêYajtntBVn dánYajtntBVg YajtntBVlùa YqgxzhsUhết nhữngYajtntBV cuốn vởYajtntBV lêYajtntBVn YqgxzhsUbàn YqgxzhsUgiáo viên9YAD vàYqgxzhsU nói9YAD vớYajtntBVi YqgxzhsULui 9YADbằng một9YAD giọngYqgxzhsU YajtntBVtrìu mến:

YajtntBV- YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV LuiYqgxzhsU, YajtntBVsau YqgxzhsUgiờ 9YADhọc 9YADcon đYqgxzhsUem chồngYajtntBV vởYqgxzhsU xuốngYajtntBV phòn9YADg giYajtntBVáo viêYajtntBVn chYajtntBVo cYajtntBVô nhé.

YqgxzhsU Lui vYajtntBVâng YqgxzhsUngoan ngoYajtntBVãn vàYqgxzhsU mỉmYajtntBV cườYajtntBVi. mộtYajtntBV nụYqgxzhsU cườiYqgxzhsU cYqgxzhsUó YajtntBVthể quật9YAD YqgxzhsUngã bất9YAD cứYajtntBV đứa c9YADon gYqgxzhsUái n9YADào- đấYqgxzhsUy lYqgxzhsUà C9YADat ngYajtntBVhi YajtntBVthế. Như9YADng rYajtntBVõ r9YADàng YajtntBVlà giYajtntBVáo sYqgxzhsUư YajtntBVngọt ngYqgxzhsUào với 9YADLui hơnYqgxzhsU hếtYajtntBV thảy,YqgxzhsU cũnYajtntBVg mYajtntBVột phầYqgxzhsUn vYajtntBVì đYajtntBViểm bYqgxzhsUùa chúYqgxzhsU củaYqgxzhsU LuYajtntBVi ca9YADo nhYqgxzhsUất trường.

- YajtntBV YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV 9YAD YqgxzhsU 9YAD YqgxzhsU 9YADnào cácYajtntBV eYqgxzhsUm, sáYajtntBVch bùaYqgxzhsU YajtntBVchú cănYqgxzhsU bảYajtntBVn lớp3YqgxzhsU, “bYajtntBVùa tốngYajtntBV tiễn”.

Cat chúiYqgxzhsU mYajtntBVũi 9YADvào sácYajtntBVh troYqgxzhsUng YajtntBVkhi g9YADiáo sYajtntBVư YqgxzhsUVillar p9YADhát c9YADhuột 9YADcho hYqgxzhsUọc sinhYajtntBV. Con chu9YADột YqgxzhsUcủa YajtntBVCat nhỏYqgxzhsU YajtntBVxíu vàYajtntBV ngaYajtntBVy YajtntBVkhi vừa9YAD YajtntBVđáp xuYajtntBVống bàn,YqgxzhsU YajtntBVnó mYqgxzhsUon mYajtntBVen b9YADò đến YqgxzhsUgặm chYqgxzhsUiếc bút9YAD chìYajtntBV cYqgxzhsUủa YajtntBVCat. ThậtYajtntBV 9YADlà mộtYajtntBV buổiYajtntBV họ9YADc gia9YADn naYajtntBVn YajtntBVkhi mYqgxzhsUà Misa, YqgxzhsUbạn YqgxzhsUthân của9YAD BacYqgxzhsUbara làmYqgxzhsU nYajtntBVổ tuYajtntBVng 9YADcon chuộtYajtntBV YqgxzhsUcủa cYqgxzhsUô YqgxzhsUta kh9YADiến phYqgxzhsUân nửa 9YADlớp bịYajtntBV d9YADính bẩnYajtntBV vàoYajtntBV áo.9YAD CuốiYajtntBV giờYqgxzhsU hYajtntBVọc, c9YADhỉ cYqgxzhsUó mỗ9YADi 9YADLui YqgxzhsUlà thàn9YADh công9YAD trong việc9YAD YajtntBVđưa co9YADn chYqgxzhsUuột nhỏYajtntBV tr9YADở lYajtntBVại lYqgxzhsUồng trYqgxzhsUên bà9YADn giáo9YAD viênYajtntBV, nhữnYajtntBVg người còYqgxzhsUn lạiYqgxzhsU đ9YADều YajtntBVbó tay9YAD. YajtntBVChuông r9YADeo h9YADết tiết,YqgxzhsU 9YADgiáo YqgxzhsUsư Vil9YADlar YqgxzhsUra khỏiYajtntBV lớp sYqgxzhsUau YajtntBVkhi chYajtntBVo mộ9YADt đốngYqgxzhsU YqgxzhsUbài tậYajtntBVp về9YAD nYajtntBVhà. CaYajtntBVt đan9YADg loa9YADy hoYqgxzhsUay bỏ9YAD sáchYajtntBV YqgxzhsUvở vào túYajtntBVi khôYqgxzhsUng đYajtntBVáy tYajtntBVhì BacbYqgxzhsUara nóYajtntBVi tYajtntBVo mộtYajtntBV cá9YADch YajtntBVhách dịch:

YajtntBV - YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD YajtntBV LussYqgxzhsU, trựcYqgxzhsU nhYqgxzhsUật chYqgxzhsUo Radic.

YajtntBVCat 9YADgật đ9YADầu vàYajtntBV liếcYqgxzhsU Radic9YAD, cậu9YAD 9YADta đ9YADang nhYajtntBVìn BacYajtntBVbara mYajtntBVột cáYajtntBVch miễYajtntBVn cưỡng, cóYqgxzhsU lYqgxzhsUẽ bởYqgxzhsUi 9YADvì YajtntBVBacbara 9YADcứ quấ9YADn lấyYqgxzhsU LuYajtntBVi. 9YADCat 9YAD YqgxzhsUkhông nghĩYqgxzhsU lYqgxzhsUà RaYajtntBVdic thíYajtntBVch Bacbara như9YADng cáYajtntBVi nh9YADìn kia…

CaYqgxzhsUt khôngYajtntBV biếYqgxzhsUt YqgxzhsUmà cô9YAD cũnYajtntBVg khônYqgxzhsUg cần9YAD biết.9YAD YqgxzhsUcha 9YADcô làm9YAD YqgxzhsUviệc ch9YADo cônYajtntBVg tYqgxzhsUi nhà RosanYqgxzhsUta nêYajtntBVn cô9YAD luôn9YAD phYqgxzhsUải nghYajtntBVe 9YADlời YajtntBVBacbara nếYqgxzhsUu khô9YADng YqgxzhsUcô tYqgxzhsUa sẽYqgxzhsU YqgxzhsUton hót với9YAD YqgxzhsUcha 9YADcô tYajtntBVa vYqgxzhsUà đuổiYajtntBV việc9YAD YajtntBVba CaYajtntBVt. YajtntBVAlex v9YADà 9YADJack kYqgxzhsUhông YajtntBVthích YajtntBVCat bị9YAD saYajtntBVi khiến YajtntBVnhưng họYqgxzhsU cYqgxzhsUũng YajtntBVchẳng làYajtntBVm 9YADgì đ9YADược YqgxzhsUngoài YqgxzhsUviệc lYajtntBVấy phYqgxzhsUần ănYqgxzhsU hộ9YAD Cat9YAD. Alex c9YADàu nhàYqgxzhsUu kh9YADi YajtntBVđi nYajtntBVgang q9YADua Cat:

- YqgxzhsU 9YAD YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD 9YAD nh9YADanh nhéYajtntBV, mYqgxzhsUình YqgxzhsUsẽ đổYajtntBV nướcYajtntBV sYajtntBVốt 9YADcà chYqgxzhsUua lêYqgxzhsUn đ9YADầu co9YADn qu9YADỷ c9YADái đó.

YqgxzhsU - 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV 9YAD 9YAD 9YAD YajtntBV LàYqgxzhsUm ơYajtntBVn đi,9YAD Alex.

Cat cười9YAD n9YADhư mếu9YAD, AYajtntBVlex thở9YAD dà9YADi YqgxzhsUvà YajtntBVlôi YqgxzhsUJack theoYajtntBV. C9YADat YajtntBVlùa 9YADchổi v9YADà ghYqgxzhsUẻ lau rYajtntBVa khYajtntBVỏi YajtntBVtủ đểYqgxzhsU c9YADhổi v9YADà vu9YADng vẩ9YADy 9YADđũa ph9YADép điều9YAD khiểYajtntBVn ch9YADo chúngYajtntBV laYqgxzhsUu bảng,YqgxzhsU lau bànYqgxzhsU gh9YADế vYqgxzhsUà nhữn9YADg YajtntBVchỗ d9YADơ màYajtntBV l9YADũ chuộtYajtntBV gây9YAD raYqgxzhsU. Học9YAD 9YADsinh 9YADlần lượYajtntBVt YajtntBVra khỏi l9YADớp h9YADết, 9YADtrong lớYajtntBVp YajtntBVchỉ còn9YAD YqgxzhsUlại L9YADui vàYqgxzhsU CaYqgxzhsUt. LuYqgxzhsUi đaYajtntBVng đế9YADm lại9YAD chỗYajtntBV vYajtntBVở và dậpYqgxzhsU lại9YAD mộYajtntBVt YqgxzhsUcuốn bYajtntBVị bYqgxzhsUong mấy9YAD trYajtntBVang đầYajtntBVu. CaYajtntBVt liếcYqgxzhsU tYajtntBVrộm YajtntBVLui, đ9YADúng lYqgxzhsUà một anYajtntBVh 9YADchàng đYqgxzhsUẹp YajtntBVtrai. YqgxzhsUCat qYqgxzhsUuay YajtntBVra ch9YADăm c9YADhú vắtYajtntBV 9YADgiẻ laYqgxzhsUu 9YADbằng mộtYqgxzhsU loạiYajtntBV nghệ thuật9YAD h9YADắc áYqgxzhsUm m9YADà cácYqgxzhsU pYajtntBVhù thuỷYqgxzhsU YqgxzhsUhắc YqgxzhsUám YajtntBVdùng đểYajtntBV YqgxzhsUkhiến cYajtntBVon ngườiYajtntBV tYqgxzhsUa kYqgxzhsUhô quắt k9YADhô q9YADueo 9YADlại. cá9YADi gYajtntBViẻ YajtntBVrít lêYajtntBVn k9YADhe khẽ9YAD YqgxzhsUvà YajtntBVkhô c9YADong nư9YADớc. Ca9YADt khYqgxzhsUoái chí nYqgxzhsUhúng YqgxzhsUướt nYajtntBVó mYajtntBVột YqgxzhsUlần nYajtntBVữa và9YAD lạYqgxzhsUi vắYajtntBVt YqgxzhsUkhô rồiYajtntBV mộtYajtntBV lầnYajtntBV 9YADnữa. ChYqgxzhsUo tYajtntBVới khi YajtntBVcô qu9YADay lạYajtntBVi thYqgxzhsUi chẳYajtntBVng thấyYajtntBV LuYajtntBVi đâuYqgxzhsU cả,9YAD cYqgxzhsUhắc là9YAD đã9YAD 9YADđi rồi.YajtntBV C9YADat n9YADhiệt tình 9YADvẩy đũYqgxzhsUa phépYqgxzhsU YqgxzhsUnhư một9YAD nhạcYqgxzhsU trYqgxzhsUưởng 9YADđiều khYajtntBViển nhữYqgxzhsUng YajtntBVcây cYajtntBVhổi 9YADlau nhà, 9YADcô vẫyYqgxzhsU mạYajtntBVnh mộ9YADt cáiYqgxzhsU, m9YADột cây9YAD chổi9YAD l9YADao YqgxzhsUvù về9YAD phíaYajtntBV YajtntBVbàn giYajtntBVáo vi9YADên 9YADvà vòYajtntBVng qua p9YADhía 9YADsau chiếc9YAD bYajtntBVàn. Rầm…

YajtntBVMột tiếngYajtntBV độngYqgxzhsU cYajtntBVhết 9YADngười vanYajtntBVg 9YADlên 9YADvà YqgxzhsULui FrYqgxzhsUank t9YADừ tYqgxzhsUừ đứngYqgxzhsU lYqgxzhsUên pYqgxzhsUhía s9YADau bàn giáYqgxzhsUo 9YADviên vớiYajtntBV khuônYajtntBV m9YADặt YqgxzhsUtèm nheYajtntBVm nYajtntBVước la9YADu nYajtntBVhà v9YADà mũYajtntBVi đaYajtntBVng chả9YADy máuYajtntBV. Cậu tYqgxzhsUa đa9YADng bYqgxzhsUuộc dâyYajtntBV giầy.
YajtntBV Cat YqgxzhsUđứng nh9YADư trời9YAD trồngYqgxzhsU nhìYajtntBVn YajtntBV1 YajtntBVgiọt mYqgxzhsUáu nYajtntBVhỏ xYajtntBVuống c9YADhiếc á9YADo s9YADơ YqgxzhsUmi trắngYqgxzhsU tinh củ9YADa YajtntBVLui và9YAD YqgxzhsUkhông ch9YADắc là9YAD tron9YADg YqgxzhsUcuộc đYqgxzhsUời mìYqgxzhsUnh côYqgxzhsU đYqgxzhsUã ph9YADạm pYqgxzhsUhải YajtntBVlỗi lầm YqgxzhsUnào YqgxzhsUtồi tệ9YAD nYajtntBVhư thYqgxzhsUế chưaYqgxzhsU. C9YADat lYqgxzhsUắp YqgxzhsUbắp YqgxzhsUxin 9YADlỗi YajtntBVkhông tYqgxzhsUhành tiếngYqgxzhsU vàYajtntBV kinh hãYajtntBVi khôn9YADg biếYqgxzhsUt c9YADó nêYajtntBVn lYqgxzhsUùi 9YADra 9YADcàng xYajtntBVa c9YADàng tốtYajtntBV h9YADay khô9YADng. KYqgxzhsUhuôn mYajtntBVặt Lui thậ9YADt kYajtntBVhó m9YADà tưởngYajtntBV tượngYqgxzhsU đYajtntBVựơc, nóYqgxzhsU 9YADnhăn lYqgxzhsUại YqgxzhsUmột c9YADách khó9YAD chịYqgxzhsUu và9YAD đôiYajtntBV mắt YqgxzhsUthì ngàyYqgxzhsU mộtYqgxzhsU tYqgxzhsUối hơYajtntBVn. 9YADLui c9YADhắc phYqgxzhsUải cố9YAD gắng9YAD lYajtntBVắm mớiYajtntBV kYajtntBVhông héYajtntBVt YqgxzhsUvào mặt CYajtntBVat. CaYajtntBVt mYqgxzhsUím chặt9YAD mYqgxzhsUôi, thàYajtntBV YajtntBVrằng YqgxzhsULui cứ9YAD quYqgxzhsUát thét9YAD lênYqgxzhsU cóYajtntBV phảiYqgxzhsU YajtntBVlà haYqgxzhsUy hơn 9YADkhông. LuYqgxzhsUi tYqgxzhsUừ tYqgxzhsUừ mởYqgxzhsU miệng9YAD nhưn9YADg khôYajtntBVng phải9YAD là9YAD quá9YADt th9YADáo gìYqgxzhsU 9YADmà chYajtntBVỉ buông độYqgxzhsUc mộtYajtntBV 9YADtiếng ngYqgxzhsUhe rấYqgxzhsUt khóYajtntBV nhọc:

- 9YAD YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV YqgxzhsU lau.

YqgxzhsU Cat sợ9YAD điếngYajtntBV cảYqgxzhsU ngườiYqgxzhsU. côYqgxzhsU đãYajtntBV 9YADkhông nghĩYajtntBV YqgxzhsUrằng côYajtntBV sợYajtntBV LYajtntBVui đếYqgxzhsUn n9YADhư thế.9YAD N9YADếu Lui màYajtntBV nóYqgxzhsUi vớYajtntBVi YajtntBVBacbara thì…..9YAD t9YADrời ơi!YajtntBV 9YADBa c9YADô cóYqgxzhsU YqgxzhsUthể mấtYqgxzhsU việcYajtntBV nYqgxzhsUgay ngàyYqgxzhsU mai cYqgxzhsUhứ chẳngYajtntBV YqgxzhsUchơi. NếYajtntBVu bYajtntBVa 9YADmất v9YADiệc, YajtntBVgia đình9YAD YqgxzhsUcô sYajtntBVẽ YajtntBVra sa9YADo đYajtntBVây? CYajtntBVat rút9YAD khăn tYqgxzhsUay r9YADa vàYqgxzhsU YqgxzhsUlau nướcYajtntBV tr9YADên 9YADmặt 9YADLui mYajtntBVà thậ9YADm cYqgxzhsUhí cònYajtntBV khYajtntBVông g9YADiám nYajtntBVhìn cậu t9YADa. CaYqgxzhsUt khô9YADng nghĩ9YAD YqgxzhsUlà mình9YAD s9YADẽ chạYajtntBVm vàoYajtntBV mặYqgxzhsUt Lu9YADi 9YADtrong YqgxzhsUhoàn cYqgxzhsUảnh nYqgxzhsUày. Lui giậ9YADt lấYajtntBVy kYajtntBVhăn YajtntBVtay củaYqgxzhsU CaYqgxzhsUt, YajtntBVCat lắp9YAD bắp:

- 9YAD 9YAD 9YAD 9YAD 9YAD YqgxzhsU 9YAD 9YAD 9YADxin YajtntBVlỗi… 9YADtôi…. X9YADin lỗi.

r9YADồi côYajtntBV chuồYajtntBVn ngYqgxzhsUay lậpYqgxzhsU tứ9YADc khỏYajtntBVi lớ9YADp 9YADnhư lYqgxzhsUà sợ9YAD L9YADui khô9YADng kiềmYqgxzhsU chếYqgxzhsU đưYajtntBVợc YajtntBVmà 9YADla YajtntBVhét qYajtntBVuát tháo9YAD ầmYqgxzhsU ĩ.

VàoYqgxzhsU cYajtntBVăng 9YADtin với9YAD bộYajtntBV mặYajtntBVt đưaYajtntBV đámYqgxzhsU, C9YADat kể9YAD chYqgxzhsUo AlYajtntBVex v9YADà JYqgxzhsUack vềYqgxzhsU sựYqgxzhsU cốYajtntBV chế9YADt ngườiYajtntBV đó.YqgxzhsU AlYajtntBVex chYqgxzhsUỉ nYajtntBVhún vai:

- YajtntBV 9YAD YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU 9YAD YajtntBV YqgxzhsU cYajtntBVậu tYajtntBVa luYajtntBVôn nh9YADư tYajtntBVhế mà9YAD, 9YADgiả tạo,9YAD độiYqgxzhsU lốtYqgxzhsU học9YAD tYajtntBVrò n9YADgoan YajtntBVđể YqgxzhsUlấy lòngYqgxzhsU giáYqgxzhsUo viêYajtntBVn, đủYajtntBV thứ.

Còn 9YADJack thYajtntBVì gụYqgxzhsUc đYajtntBVầu YajtntBVxuống bàYajtntBVn vàYajtntBV cưYajtntBVời, ngườiYqgxzhsU r9YADung YajtntBVlên b9YADần bật,9YAD cậuYqgxzhsU YajtntBVta nYajtntBVói đứtYajtntBV quãng:

YajtntBV - 9YAD YqgxzhsU YajtntBV 9YAD 9YAD YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV biếtYajtntBV tYqgxzhsUhế…nán YajtntBVlại tíYajtntBV nYajtntBVữa… 9YADha YajtntBVha ….

Cat nhăn9YAD nhó:

YqgxzhsU - YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU YqgxzhsU 9YAD YqgxzhsU xi9YADn cậu9YAD đấyYajtntBV JackYajtntBV, mYajtntBVình đangYajtntBV lYqgxzhsUo chếYajtntBVt đây.

9YADAlex cYqgxzhsUhán 9YADnản chọc9YAD cYqgxzhsUhọc 9YADvà đĩa:

YajtntBV - YajtntBV YajtntBV 9YAD YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV YajtntBV YajtntBV 9YADCat, YqgxzhsULui sYajtntBVẽ khYqgxzhsUông YqgxzhsUđem YqgxzhsUchuyện hắYqgxzhsUn bị9YAD rửa9YAD 9YADmặt bằngYqgxzhsU nước9YAD laYajtntBVu nhàYqgxzhsU YajtntBVra màYqgxzhsU 9YADrêu 9YADrao đYqgxzhsUâu, YqgxzhsUyên YajtntBVtâm đi.

CaYqgxzhsUt mí9YADm môYajtntBVi, ngYqgxzhsUhe YajtntBVthì cũng9YAD 9YADcó 9YADlí nhưYqgxzhsUng YqgxzhsUkhông rêuYajtntBV rYajtntBVao đâuYqgxzhsU cYajtntBVó 9YADnghĩa YajtntBVlà L9YADui sẽYajtntBV khôngYqgxzhsU nóYajtntBVi chuyệYqgxzhsUn YqgxzhsUđó cYajtntBVho BacYajtntBVbara. ÔYqgxzhsUi trYqgxzhsUời ơi!

C9YADat chYqgxzhsUưa kịYajtntBVp thYqgxzhsUan 9YADthở thYqgxzhsUì BacYqgxzhsUbara đãYqgxzhsU gọiYajtntBV cYqgxzhsUô. CaYqgxzhsUt đYajtntBVứng lênYqgxzhsU. AYajtntBVlex cáu:

- 9YAD YajtntBV 9YAD YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU YqgxzhsU cậuYqgxzhsU chưYqgxzhsUa YqgxzhsUăn gìYajtntBV mà.

YqgxzhsU - 9YAD YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV YqgxzhsU YajtntBV 9YAD YqgxzhsU Mìn9YADh khôngYqgxzhsU nu9YADốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.