Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm n3s53ay sZZ5là mộgatKt 2DgVngày đẹpgatK trời.3s53 Yh2HCat mở2DgV toasZZ5ng cYh2Hửa sổ2DgV đ2DgVón nhữngYh2H tYh2Hia nắsZZ5ng mùgatKa thu 2DgVvàng sZZ5 gatKnhư mật3s53 3s53ong Yh2Hvà phónsZZ5g Yh2Htầm mắ3s53t rYh2Ha x2DgVa. Yh2HCửa s3s53ổ phò2DgVng Yh2HCat trông3s53 2DgVra một gatKcon đườngsZZ5 hagatKi sZZ5bên cỏ2DgV mọsZZ5c l2DgVún pgatKhún sZZ5không gatKhàng lối.Yh2H nhữngsZZ5 2DgVdãy nhàgatK chen cgatKhúc 3s53nhau t2DgVrông n2DgVhư 3s53đàn lợnsZZ5 cgatKon đủsZZ5 sZZ5mọi màuYh2H s2DgVắc vớYh2Hi Yh2Hđủ cácYh2H k2DgViểu kiế3s53n trúc tạp3s53 gatKnham. CYh2Hat hít3s53 căng3s53 vYh2Hào phổisZZ5 2DgVkhông k2DgVhí sZZ5trong lànsZZ5h 2DgVmát mẻgatK bgatKuổi sang rồi2DgV côsZZ5 đsZZ5eo chiếcsZZ5 sZZ5túi kh2DgVông đsZZ5áy ngatKhỏ bằYh2Hng bànsZZ5 gatKtay và2DgVo bêsZZ5n hông3s53 vàYh2H nhanh nhẹnsZZ5 Yh2Hxuống nhà.

Yh2H Ngôi Yh2Hnhà Yh2Hcủa gi3s53a đYh2Hình 3s53cô n3s53hỏ hơngatK rgatKất nsZZ5hiều 2DgVso vớgatKi cágatKc Yh2Hnhà hànYh2Hg xóYh2Hm nhưng cũn2DgVg tisZZ5ện 3s53nghi Yh2Hvà thoảiYh2H mái.gatK CasZZ5t 2DgVđi vào3s53 bếp2DgV, hgatKôn lên2DgV Yh2Hmái 2DgVtóc đỏ2DgV gatKrực rỡsZZ5 của mẹsZZ5 gatKcô, 2DgVbà LgatKuss mỉm2DgV cười:

gatK- sZZ5 3s53 gatK sZZ5 sZZ5 Yh2H Yh2H 2DgV csZZ5hào cYh2Hon yêu.

sZZ5 Bà 3s53là mộ3s53t phụ3s53 n3s53ữ xiYh2Hnh đYh2Hẹp, quyến2DgV Yh2Hrũ vYh2Hà CaYh2Ht lu3s53ôn thầ3s53m tigatKếc n2DgVuối sZZ5vì c3s53ô chẳng g2DgViống 2DgVmẹ m3s53ột c2DgVhút nào3s53, 3s53từ cYh2Hái mũi2DgV đếnsZZ5 kgatKhuôn m2DgVặt vsZZ5à mái2DgV tóYh2Hc, tấ2DgVt cả đềusZZ5 thừasZZ5 hưởngatKg 2DgVtừ gatKngười chgatKa. ThậgatKt l3s53à chán,gatK Yh2Htóc 3s53cha 2DgVcô gatKlại màu3s53 đYh2Hen. gatKCat luôn cảm2DgV thấy3s53 gatKmình giốgatKng gatKmột sZZ5con sZZ5quạ gatKbên cạnhYh2H mYh2Hẹ và3s53 sZZ5cả ở2DgV gatKtrường hYh2Học nữa, gYh2Hiữa mgatKột rừngYh2H Yh2Htóc vàYh2Hng vsZZ5à sZZ5nâu. CYh2Hat rútYh2H câgatKy đũYh2Ha phésZZ5p bóngYh2H nhoángatKg vgatKì msZZ5ới được sZZ5lau chùgatKi gatKra v3s53à l2DgVùa đ3s53ĩa trosZZ5ng tủYh2H rYh2Ha bà3s53n ăngatK. Nh3s53ững chiếgatKc đĩgatKa 2DgVsứ tráng meYh2Hn xa3s53nh xsZZ5inh xắ2DgVn 2DgVnối đuôi3s53 n3s53hau Yh2Hbay rgatKa là3s53m CgatKat liê2DgVn tưởnYh2Hg tớigatK gatKlũ gatKcon gái ch3s53ạy th2DgVeo Yh2HLui Fran3s53k. sZZ5 CasZZ5t t2DgVự cườigatK mình3s53 tro3s53ng kYh2Hhi gatKba cYh2Hô hsZZ5ối hYh2Hả đisZZ5 xuống hôn3s53 tógatKc Ca3s53t v2DgVà 3s53ngồi xuống:

Yh2H - 3s53 gatK gatK 3s53 2DgV 2DgV gatK 3s53 ô3s53i… Yh2Hba sắpsZZ5 mu3s53ộn m2DgVất rồi.

Yh2H Cat rgatKót cafsZZ5é cYh2Hho ch3s53a rồ3s53i 2DgVgiúp m2DgVẹ bê3s53 nồiYh2H cháogatK khỏigatK bế3s53p lò.sZZ5 gatKHai đứasZZ5 gatKem song siYh2Hnh củaYh2H CsZZ5at chạy2DgV gatKù xuống3s53 chí3s53 sZZ5choé trangatKh cãisZZ5 Yh2Hnhau gatKvề 3s53mấy 2DgVmón sZZ5đồ chơi chúngsZZ5 đượcsZZ5 Yh2Htặng t2DgVrong s3s53inh Yh2Hnhật vừa2DgV rồi.2DgV MasZZ5rk 3s53và JgatKose luônsZZ5 gatKlàm 3s53Cat mệt mỏigatK 2DgVvì mọigatK thứ.2DgV ChgatKúng nóisZZ5 qu2DgVá 3s53nhiều, hỏi2DgV q3s53uá nhiề3s53u, 2DgVluôn luô2DgVn khô2DgVng đạt sZZ5điểm tgatKối đa3s53 ở3s53 trườsZZ5ng v2DgVà rất3s53 hYh2Ham chsZZ5ơi. Hừ.Yh2H CgatKat uốnggatK hết2DgV Yh2Hcốc sữa,sZZ5 2DgVăn vài l3s53át bánh2DgV mì2DgV rồYh2Hi chgatKào Yh2Hba mẹ2DgV vgatKà rgatKa kgatKhỏi ngatKhà. 2DgVThời tiếtgatK tsZZ5hật tuyệt-dù3s53 chỉ lgatKà nhân3s53 2DgVtạo. sZZ5Cat 2DgVsắp mừng3s53 Yh2Hsinh nhsZZ5ật l2DgVần thứsZZ5 1gatK5 củagatK 3s53mình vYh2Hà gatKhôm nasZZ5y là nsZZ5gày Yh2Hkhai giản3s53g. sZZ5trở l2DgVại t3s53rường 3s53sau sZZ5một m2DgVùa 3s53hè bận2DgV rộgatKn c2DgVô thsZZ5ấy Yh2Hthời gian dườYh2Hng như3s53 trô3s53i sZZ5quá nYh2Hhanh. Mớ3s53i hômsZZ5 nào2DgV CYh2Hat còsZZ5n nhỏsZZ5 xíuYh2H, bỡgatK ngatKgỡ bướcYh2H chân vYh2Hào trườngYh2H mà3s53 chỉ2DgV gatKsau msZZ5ấy mùgatKa h3s53è, năm2DgV nasZZ5y đsZZ5ã gatKlà gatKnăm cYh2Huối cYh2Hấp. Ca3s53t đẩy chiế3s53c ván3s53 trượt2DgV dướgatKi 2DgVchân khiếnsZZ5 nóYh2H c2DgVhảy gatKvù vsZZ5ù trên2DgV vỉagatK hègatK vgatKà ngatKhìn theo chiế2DgVc msZZ5ui trầ3s53n bógatKng lộn3s53 hiệu3s53 G2DgVreen của3s53 Bacba2DgVra màYh2H thsZZ5ầm Yh2Hghen tị,gatK không bgatKiết đ3s53ến 2DgVkhi nàsZZ5o CgatKat mgatKới 2DgVcó mộtgatK ch2DgViếc nhưgatK thsZZ5ế. BacbagatKra Yh2Hlà hoYh2Ht girl củ3s53a trưsZZ5ờng, sZZ5ba msZZ5ẹ c2DgVô gatKta giàusZZ5 2DgVcó, csZZ5ô 2DgVta xi2DgVnh đẹpgatK vsZZ5à 3s53luôn 2DgVlà tâmsZZ5 điYh2Hểm của m2DgVọi sựsZZ5 chYh2Hú ý2DgV. C3s53at th3s53ì khYh2Hông đ3s53ược nsZZ5hư vậgatKy. cô2DgV ca2DgVo hơgatKn chiềuYh2H cYh2Hao trgatKung bình 3s53của bọnsZZ5 coYh2Hn gáYh2Hi và3s53 chẳnYh2Hg có2DgV gì2DgV đặcgatK bYh2Hiệt gatKtrừ sZZ5mái 2DgVtóc đen2DgV 3s53như lôngYh2H quạ. 3s53Cat 2DgVcũng chẳngsZZ5 sZZ5hiểu sZZ5sao Ale2DgVx v3s53à JacgatKk lại2DgV lsZZ5àm 3s53bạn vYh2Hới mộYh2Ht sZZ5người như2DgV cô. Cô2DgV lu2DgVôn chìYh2Hm nghỉ2DgVm, chỉsZZ5 l2DgVà nhgatKân vậYh2Ht gatKphụ tYh2Hrong các3s53 vởYh2H kịch,Yh2H ch2DgVỉ tha3s53m gia chạysZZ5 tigatKếp sứcYh2H trYh2Hong 3s53hội thao3s53, c3s53hỉ đệmsZZ5 đànsZZ5 chgatKo sZZ5Jack há2DgVt tronYh2Hg 3s53những buổi 2DgVtrình 2DgVdiễn â3s53m Yh2Hnhạc và3s53 luô2DgVn 3s53bị loYh2Hại gatKtrong 2DgVcác mô2DgVn sZZ5thể thsZZ5ao v3s53ì sZZ5chơi quá dở.

ĐẩyYh2H vá2DgVn gatKtrượt mộgatKt cáYh2Hi thậtgatK sZZ5mạnh, Ca3s53t sZZ5nhảy vọgatKt lêYh2Hn sZZ55 3s53bậc thsZZ5ang và3s53 lsZZ5ướt vào sâ2DgVn trườngsZZ5. gatKngôi trường3s53 xsZZ5inh đẹp3s53 củYh2Ha cô3s53 3s53nằm trê2DgVn một3s53 qu2DgVả đồigatK hi2DgVên ngang nhsZZ5ư mộYh2Ht dũYh2Hng 3s53sĩ. C2DgVat sZZ5gật đầusZZ5 gatKchào gatKJohn HanYh2Hson kgatKhi 3s53cậu tsZZ5a nsZZ5góc đầusZZ5 lên khỏYh2Hi bgatKãi cgatKỏ v3s53à vẫ2DgVy CsZZ5at, JogatKhn l2DgVà sZZ5một thiênsZZ5 tài3s53 hộigatK sZZ5hoạ. NhữngYh2H t3s53ác phẩm củagatK cậu3s53 Yh2Hta lusZZ5ôn chỉgatK đứngatKg sagatKu Yh2Hmột Yh2Hhoạ sĩ2DgV 2DgVchuyên nghigatKệp 3s53duy nhất2DgV màgatK nếu CsZZ5at gatKnhớ kYh2Hhông nhsZZ5ầm gatKlà Rafa3s53enl Golias.

- Yh2H sZZ5 sZZ5 sZZ5 Yh2H sZZ5 3s53 3s53 CgatKat !

2DgV Alex v3s53ẫy sZZ5Cat gatKkhi c2DgVô lướtsZZ5 tớ3s53i. gatKCat 2DgVmỉm cười2DgV hấ3s53t Yh2Hván t2DgVrượt lên2DgV t3s53ay rồisZZ5 dừng lgatKại đ3s53ợi AleYh2Hx. CYh2Hô nYh2Hàng sZZ5hôm naYh2Hy lộng2DgV sZZ5lẫy vớisZZ5 2DgVchiếc Yh2Hváy xếp2DgV gatKli hồgatKng tuyệt hảosZZ5 2DgVvà 2DgVáo sZZ5bó t3s53rắng có3s53 hsZZ5ở bụnggatK chú2DgVt chút3s53. A2DgVlex cườ3s53i rYh2Hất tươi:

- sZZ5 gatK sZZ5 Yh2H Yh2H 2DgV gatK gatK nghỉ2DgV 3s53hè vu2DgVi kYh2Hhông? HasZZ5y cậugatK lạigatK chYh2Húi mũigatK gatKở nhàYh2H vớYh2Hi đốn3s53g Yh2Hchai lọ?

3s53 - Yh2H 3s53 Yh2H gatK 3s53 Yh2H sZZ5 gatK uhYh2H, mgatKình c2DgVhẳng đsZZ5i đ2DgVâu 3s53cả, sZZ5chỉ 3s53ở nhà3s53 t2DgVhôi, còsZZ5n cậu?Yh2H 3s53kì nghsZZ5ỉ gatKtuyệt chứ?

2DgV- gatK 3s53 3s53 Yh2H 3s53 sZZ5 2DgV gatK Tuy3s53ệt –Yh2H sZZ5Alex nghYh2Hiêng đgatKầu 3s53– 2DgVở HaYh2Hwaii thời3s53 tiết2DgV gatKrất đsZZ5ẹp, rấYh2Ht ti3s53ếc sZZ5là khônsZZ5g 3s53có cậu.

AleYh2Hx bYh2Hắt đầusZZ5 ksZZ5ể 3s53về k3s53ì nghỉYh2H sZZ5dài Yh2Hngày của3s53 côYh2H ấyYh2H tron2DgVg kh3s53i họgatK 3s53đi tớ3s53i tủgatK chứa đYh2Hồ. CYh2Hat liếcgatK qu2DgVa d2DgVãy kế3s53 3s53bên vàgatK dườngsZZ5 nsZZ5hư khôYh2Hng ngatKghe A3s53lex kể2DgV 3s53nữa khi côYh2H trôn3s53g thấsZZ5y LYh2Hui Fra2DgVnk. Yh2HCả mYh2Hùa hèYh2H C3s53at khôngsZZ5 g3s53ặp Lui3s53, dườnYh2Hg gatKnhư gatKcậu tgatKa cao hYh2Hơn mộ2DgVt gatKchút sZZ5và làn3s53 giYh2Ha cósZZ5 hơgatKi ssZZ5ạm d3s53i sZZ5chút đỉnhsZZ5 2DgVnhưng trôngYh2H 3s53Lui vYh2Hẫn rất đẹpsZZ5 trai.

- 3s53 sZZ5 sZZ5 sZZ5 sZZ5 3s53 3s53 3s53 …tgatKhế l3s53à Yh2Hmình nggatKã nhàgatKo xusZZ5ống từsZZ5 vácsZZ5h Yh2Hđá, gatKmay Yh2Hmà b3s53a 3s53trông 3s53thấy nên gatKyếm 3s53bùa 3s53làm mìnhgatK nhẹsZZ5 3s53hẫng đ3s53i 3s53và rsZZ5ớt Yh2Hxuống 3s53nước ngatKhẹ hều.gatK –2DgV Al3s53ex csZZ5ười khoái chí.

Yh2H - sZZ5 2DgV Yh2H 2DgV Yh2H 2DgV sZZ5 2DgV sZZ5Tuyệt .

Cat trảgatK lờ3s53i bănggatK quơgatK vàsZZ5 c2DgVô bgatKị agatKi đYh2Hó Yh2Hnhào tớ3s53i Yh2Hôm chsZZ5ầm lấy:

- 3s53 Yh2H Yh2H Yh2H sZZ5 Yh2H sZZ5 sZZ5 nhớ2DgV cậugatK quá.

2DgV Jack k2DgVêu l3s53ên bsZZ5ằng giYh2Họng 2DgVỉ ôigatK Yh2Hlàm C2DgVat bậ2DgVt cười2DgV. 2DgVJack quYh2Hay saYh2Hng Yh2Hôm A3s53lex :

- sZZ5 sZZ5 2DgV sZZ5 2DgV sZZ5 gatK sZZ5 gatKkhông cgatKó hagatKi ngư3s53ời msZZ5ùa hè2DgV c2DgVhán lắm.2DgV mìYh2Hnh chẳn2DgVg 2DgVbiết làsZZ5m gìYh2H nữa.

- 2DgV 3s53 Yh2H gatK gatK sZZ5 Yh2H Yh2H cYh2Hậu 2DgVlại csZZ5ao thêmsZZ5 đấy3s53 ah?

Yh2H Alex nhăsZZ5n mgatKặt, cògatKn JasZZ5ck tYh2Hhì nhsZZ5e rYh2Hăng cườiYh2H. cậgatKu ch2DgVàng nà3s53y luôgatKn đ3s53ựơc yêusZZ5 thích vìgatK sZZ5tính hàYh2Hi hước,Yh2H gi3s53ọng sZZ5ca ngọt2DgV nggatKào gatKvà nsZZ5ụ cư2DgVời quy2DgVến rgatKũ. sZZ5Có cảsZZ5 đống c3s53on gáiYh2H m3s53uốn cặpgatK kègatK vớ2DgVi JacYh2Hk nhưn3s53g dườsZZ5ng nh2DgVư JgatKack khôn2DgVg hứngYh2H thú2DgV với họ3s53 lắm,Yh2H 3s53kể cảYh2H 3s53với Bacbara.

- 2DgV 3s53 sZZ5 sZZ5 sZZ5 2DgV 3s53 sZZ5 chàsZZ5o Lui.

Ba3s53cbara Yh2Hlả lướtYh2H đi3s53 tớ2DgVi tủsZZ5 để3s53 đồsZZ5 2DgVcủa gatKLui vớsZZ5i mộtgatK nụ3s53 cườYh2Hi gatKdễ thươngsZZ5 nhấtgatK mà 3s53cô 2DgVta sZZ5có thểgatK nặ3s53n rgatKa. 3s53Cô tsZZ5a thiê3s53ng thYh2Hật, vừ2DgVa nhắc2DgV 2DgVđã 2DgVtới liềnsZZ5. JacsZZ5k kéo cgatKả CYh2Hat vàYh2H A3s53lex vàogatK lớpYh2H m3s53à vầnYh2H gatKnói liế3s53n thoắng3s53 v2DgVề kYh2Hì nghỉgatK sZZ5thú vịYh2H của3s53 mình ở2DgV MehicgatKo. CsZZ5at lgatKiếc về2DgV phsZZ5ía 3s53sau vàsZZ5 sZZ5mỉm c3s53ười, LusZZ5i đang3s53 nói2DgV chsZZ5uyện với BaYh2Hcbara gatKmột c2DgVách lsZZ5ạnh lùn3s53g, cậuYh2H Yh2Hta 3s53vẫn thế.

C2DgVat 2DgVđâm sầmYh2H R3s53adic gatKBruno, 2DgVmột Yh2Hgã họcYh2H cùnsZZ5g l2DgVớp m3s53à CgatKat gatKkhông ưYh2Ha tẹsZZ5o nàoYh2H. Hắn rấ2DgVt gatKnóng nYh2Hảy, cộYh2Hc cằsZZ5n m3s53ặc dù2DgV cósZZ5 bềgatK ngogatKài nYh2Ha sZZ5ná mộ2DgVt người2DgV asZZ5nh 2DgVdễ thương mgatKà sZZ5Cat từsZZ5ng 2DgVchơi cYh2Hùng hYh2Hồi ngatKhỏ. Chà,2DgV sZZ5con sZZ5người mà,Yh2H chYh2Hỉ Yh2Hcó sZZ5thể giống gatKnhau ch3s53út csZZ5hút vsZZ5ề b3s53ề ngosZZ5ài thôi.

2DgV gatK 2DgV gatK gatK 3s53- đYh2Hi kiểu3s53 g2DgVì tsZZ5hế? sZZ5Mắt 3s53để ở3s53 sZZ5nhà àh?

RadisZZ5c gắsZZ5t. LuYh2Hi chépsZZ5 misZZ5ệng sa2DgVu lưnsZZ5g CgatKat :

Yh2H- 3s53 2DgV 3s53 Yh2H gatK gatK sZZ5 Yh2H tr3s53ánh rYh2Ha B2DgVruno, 2DgVđịnh th2DgVu ph3s53í vào3s53 cửasZZ5 hả?

Radic nhìYh2Hn LYh2Hui với3s53 á3s53nh mắYh2Ht cYh2Hăm ghsZZ5ét nhưnggatK gatKcũng gatKlách gatKqua mộtsZZ5 b2DgVên tYh2Hránh đường cYh2Hho Yh2HLui vsZZ5ì thấyYh2H BgatKacbara đisZZ5 cùgatKng. 2DgVTrong gatK1 thời2DgV gatKgian dài,Yh2H 2DgVRadic được 3s53mọi ngườiYh2H đồnYh2H rằngatKg lgatKà vệYh2H sgatKĩ củYh2Ha BacbarsZZ5a. Ch2DgVẳng cầYh2Hn qua3s53n Yh2Hsát CgatKat cũ3s53ng biết điềusZZ5 sZZ5đó. Radi2DgVc li3s53a ánh3s53 mắt2DgV hìnhgatK viênYh2H đạsZZ5n 2DgVsang khsZZ5ó 3s53chịu Yh2Hnhìn chiếcsZZ5 áo CYh2Hat đ3s53ang mặc3s53 2DgVlẩm bẩm:

- Yh2H gatK 3s53 gatK 3s53 sZZ5 Yh2H 3s53 áo3s53 vớisZZ5 Yh2Hchả 3s53quần, đồ2DgV sậysZZ5 khô.

RồiYh2H cậuYh2H tYh2Ha vsZZ5ào lớp.3s53 CYh2Hat thởYh2H Yh2Hdài, lầ3s53n nào3s53 cô3s53 gatKmặc cáigatK áYh2Ho 3s53này 2DgVRadic cũnsZZ5g lẩm bgatKẩm. đúng3s53 làsZZ5 áo3s53 2DgVbó khôngatKg Yh2Hhợp vớ2DgVi người3s53 CsZZ5at tẹYh2Ho nào.gatK Cô….khôn2DgVg hấpsZZ5 dẫn gìYh2H cả.

gatK Cat vYh2Hào lớpYh2H, 3s53ngồi xuốngatKg b3s53àn 3s53của mìnsZZ5h v3s53à n2DgVhìn x2DgVuống gatKbộ ngựcsZZ5 3s53của mì2DgVnh. NósZZ5 cũng chẳngYh2H 3s53phải lgatKà nhỏYh2H Yh2Hnhắn gìYh2H, cũn3s53g 2DgVto nhưYh2H mọigatK 2DgVđứa gatKcon gáYh2Hi khá2DgVc đ3s53ấy chứ. CgatKó điềusZZ5 vìYh2H CasZZ5t c2DgVao quáYh2H 3s53nên trôngatKg giốsZZ5ng cYh2Hây sậy3s53 cYh2Hhăng? CsZZ5at khYh2Há mặcsZZ5 cảm vềYh2H bản3s53 thânsZZ5 mình.sZZ5 3s53Gia đìgatKnh cô3s53 cũnsZZ5g chẳngYh2H kYh2Hhá giYh2Hả gì.sZZ5 B3s53a mẹgatK thườngYh2H phải đi3s53 là2DgVm c3s53a đê2DgVm sZZ5để 3s53lo chgatKo 3s533 chị2DgV eYh2Hm Yh2Hcô. C2DgVat Yh2Hko csZZ5ó qugatKần áoYh2H xịn3s53, 3s53cũng không có3s53 đ2DgVồ sZZ5nữ trgatKang đắt3s53 tiềsZZ5n, vYh2Hì thế3s53 c3s53ô tsZZ5ự làm2DgV lấYh2Hy mộtYh2H số3s53 nữsZZ5 sZZ5trang Yh2Hnhờ xưởng rèYh2Hn m2DgVi sZZ5ni m2DgVà 2DgVba Yh2Hcô tsZZ5ặng hồisZZ5 ssZZ5inh nh2DgVật 3s53lần 3s53thứ 82DgV. 2DgVđôi kYh2Hhi gatKCat cũYh2Hng thấy 2DgVbuồn, 3s53cô cũn3s53g l2DgVà mộtsZZ5 thiếsZZ5u ngatKữ mớ2DgVi lớn,3s53 cgatKũng gatKcó Yh2Htình sZZ5cảm v3s53à nhữnggatK ước mơ2DgV, nhưngsZZ5 …sZZ5. sZZ5Cat nhgatKìn LgatKui. LusZZ5i Yh2Hđang đọcgatK một2DgV gatKcuốn gatKsổ cgatKon mà2DgV nế3s53u CaYh2Ht không n2DgVhầm thìsZZ5 làgatK nhYh2Hưng 2DgVgi chgatKép củsZZ5a cậgatKu ấyYh2H vềsZZ5 cô2DgVng việcsZZ5 3s53ở cônsZZ5g sZZ5ti coYh2Hn của tập2DgV Yh2Hđoàn 3s53Frank. GYh2Hia đgatKình L2DgVui rấtsZZ5 Yh2Hcó gatKthế 3s53lực. 2DgVba cgatKậu ấy2DgV là3s53 chủsZZ5 tịchYh2H tập đoà2DgVn FrsZZ5ank –Yh2H sZZ5tập đ3s53oàn lớn2DgV nsZZ5hất “mYh2Hiền tây”Yh2H cònsZZ5 Yh2HLui thì2DgV sZZ5vừa đẹsZZ5p tYh2Hrai vừa gatKhọc giỏi....

csZZ5hào cácsZZ5 em.

Giá2DgVo sgatKư VigatKllar 3s53vào lớp,Yh2H bà3s53 để2DgV 2DgVcặp gatKxuống bànYh2H rồigatK gatKnhìn hếgatKt sZZ5một lượt2DgV họ3s53c trògatK củagatK sZZ5mình và2DgV hỏi:

- sZZ5 3s53 3s53 3s53 Yh2H 2DgV gatK 3s53 cácsZZ5 Yh2Hem ngatKghỉ h2DgVè 3s53vui chứ?

2DgV - 2DgV 2DgV gatK Yh2H gatK 3s53 Yh2H sZZ5 V3s53ui ạ.

Cả l3s53ớp bắt3s53 đầugatK x2DgVôn xYh2Hao lên.gatK 3s53Remus sZZ5chồm qu3s53a bàn3s53 nósZZ5i gatKchuyện với3s53 PeteYh2Hr gatKvà cả hYh2Hai cườYh2Hi tígatK tgatKởn 2DgVvới nh2DgVau. 3s53Giáo sgatKư gatKVillar nóigatK vớ3s53i vẻ3s53 mặ3s53t Yh2Hhài lòng:

gatK- 3s53 2DgV 2DgV gatK gatK 3s53 gatK 3s53 ngatKào, cảgatK gatKlớp nộsZZ5p bàgatKi tsZZ5ập hYh2Hè đi.

2DgV- gatK 3s53 2DgV Yh2H sZZ5 Yh2H 2DgV Yh2H Ôi………

Lớp hgatKọc ồ2DgV lênYh2H Yh2Hthất v3s53ọng. CgatKat biYh2Hết Yh2Hcòn rấtYh2H n3s53hiều ngườ3s53i c3s53hưa làgatKm x3s53ong bYh2Hài tập, vísZZ5 dụsZZ5 nhYh2Hư JacsZZ5k chẳngatKg hgatKạn. sZZ5Cat mỉYh2Hm cườiYh2H kYh2Hhi thấyYh2H vẻYh2H khổ3s53 sgatKở của2DgV Jack. Bac2DgVbara nó2DgVi vớYh2Hi gi3s53ọng nịnhgatK nọtYh2H :

- sZZ5 2DgV sZZ5 2DgV 2DgV sZZ5 sZZ5 Yh2H thYh2Hưa cgatKô, 2DgVcon csZZ5òn mộYh2Ht chúgatKt nữsZZ5a chưaYh2H xgatKong, Yh2Hcon có3s53 t2DgVhể nsZZ5ộp ssZZ5au đưYh2Hợc sZZ5không ạ?

Yh2H - 2DgV gatK sZZ5 gatK 2DgV sZZ5 Yh2H 3s53 KsZZ5o được.

GiáogatK sYh2Hư Vil2DgVlar 2DgVmỉm cgatKười nhsZZ5ã nh3s53ặn như3s53ng ángatKh 2DgVmắt 2DgVbà án2DgVh lê2DgVn Yh2Hsự ng2DgVhiêm khắc vàYh2H đố3s53 a3s53i gsZZ5iám nsZZ5ài nỉgatK tgatKhêm mộ2DgVt lờigatK 2DgVnào khgatKi đãsZZ5 Yh2Hbị bYh2Hà nhìgatKn n3s53hư vậgatKy. gatKCat thích điểmYh2H nàygatK củasZZ5 Yh2Hbà. CôsZZ5 l3s53ấy cuốnYh2H v2DgVở l2DgVàm bà3s53i Yh2Htập vềsZZ5 ngatKhà sZZ5ra vYh2Hà đểgatK lêsZZ5n đầu sZZ5bàn t3s53rong gatKkhi Yh2Hnghe loágatKng thoán2DgVg AlegatKx càuYh2H nhà2DgVu vớsZZ5i Jac2DgVk vềgatK sựgatK lườ3s53i biếng cYh2Hủa 3s53cậu chàng.3s53 JacgatKk lẩgatKm bẩm:

gatK - gatK gatK sZZ5 gatK gatK 3s53 3s53 3s53 biếtgatK thế2DgV m2DgVình đYh2Hã cYh2Hóp bgatKài C2DgVat sZZ5lúc gatKnãy rồi.

giYh2Háo sưgatK VisZZ5llar Yh2Hkhua 2DgVđũa phésZZ5p bằ3s53ng mộtYh2H độYh2Hng t2DgVác duysZZ5ên gatKdáng lùsZZ5a hết2DgV nh2DgVững cuốn gatKvở l2DgVên 2DgVbàn giYh2Háo sZZ5viên vsZZ5à n2DgVói vYh2Hới sZZ5Lui bằ3s53ng mộgatKt sZZ5giọng 2DgVtrìu mến:

- sZZ5 sZZ5 Yh2H gatK Yh2H Yh2H 2DgV Yh2H LuYh2Hi, s2DgVau giờ2DgV hYh2Học Yh2Hcon gatKđem c3s53hồng 2DgVvở xgatKuống phòngatKg gi3s53áo vsZZ5iên ch2DgVo cô3s53 nhé.

L2DgVui vâng3s53 nYh2Hgoan ngatKgoãn 3s53và mỉYh2Hm cười.3s53 mgatKột nụ3s53 Yh2Hcười có2DgV tYh2Hhể qsZZ5uật 2DgVngã bấgatKt cứYh2H đứa coYh2Hn gáYh2Hi nào2DgV- đấ2DgVy l2DgVà Yh2HCat n3s53ghi th3s53ế. 3s53Nhưng r2DgVõ rgatKàng 3s53là giágatKo sgatKư n2DgVgọt ngYh2Hào với LgatKui h2DgVơn hết2DgV thảy,Yh2H cũn2DgVg mộtgatK phgatKần v3s53ì điểYh2Hm sZZ5bùa Yh2Hchú c2DgVủa LsZZ5ui sZZ5cao nhất3s53 trường.

gatK- 3s53 3s53 2DgV 2DgV 3s53 gatK 3s53 gatK nào2DgV cácgatK gatKem, sáchsZZ5 bùagatK chsZZ5ú că3s53n bảnYh2H lớp3,sZZ5 “bùaYh2H tốngsZZ5 tiễn”.

Cat cYh2Hhúi mũ2DgVi vàogatK sách3s53 2DgVtrong kYh2Hhi giáo3s53 sư2DgV Vill3s53ar phYh2Hát Yh2Hchuột cgatKho họcYh2H ssZZ5inh. Con 3s53chuột Yh2Hcủa CasZZ5t n3s53hỏ xíuYh2H 2DgVvà sZZ5ngay gatKkhi vgatKừa đápgatK xuốngYh2H b2DgVàn, n2DgVó mo3s53n Yh2Hmen Yh2Hbò đến gặmYh2H chiếsZZ5c 2DgVbút gatKchì Yh2Hcủa gatKCat. Yh2HThật 3s53là mgatKột buổgatKi h2DgVọc gia2DgVn na2DgVn kgatKhi sZZ5mà Misa, bạgatKn gatKthân củagatK Bacbar2DgVa 2DgVlàm gatKnổ Yh2Htung cYh2Hon chuộtsZZ5 cYh2Hủa côsZZ5 2DgVta khigatKến phân2DgV nửa lgatKớp bịsZZ5 dsZZ5ính bẩn2DgV vào3s53 áo.2DgV CuốgatKi sZZ5giờ h3s53ọc, chỉgatK gatKcó mgatKỗi LusZZ5i làgatK thànsZZ5h 2DgVcông trong việcsZZ5 đưagatK cYh2Hon gatKchuột nhỏ2DgV 3s53trở lạigatK Yh2Hlồng tr2DgVên bsZZ5àn giáosZZ5 viênsZZ5, nhsZZ5ững người còngatK lạgatKi đềuYh2H bó3s53 tYh2Hay. ChuôngYh2H r2DgVeo h3s53ết tigatKết, giá3s53o gatKsư VisZZ5llar rYh2Ha khsZZ5ỏi lớp sZZ5sau k2DgVhi c2DgVho mộtsZZ5 đsZZ5ống 3s53bài tậpgatK vềYh2H nhà.gatK CaYh2Ht đ3s53ang lo3s53ay hogatKay sZZ5bỏ sá3s53ch v3s53ở vào 2DgVtúi k2DgVhông đáyYh2H tgatKhì BacbarsZZ5a nó2DgVi tsZZ5o msZZ5ột cácgatKh háchgatK dịch:

sZZ5 - gatK 2DgV gatK gatK 3s53 2DgV 2DgV 2DgV LussgatK, trsZZ5ực nhậtgatK gatKcho Radic.

CagatKt g2DgVật sZZ5đầu vsZZ5à liếcYh2H RasZZ5dic, cậ2DgVu t2DgVa đa2DgVng nhìn2DgV BacbargatKa một2DgV Yh2Hcách mi2DgVễn cưỡng, csZZ5ó Yh2Hlẽ bởiYh2H 2DgVvì BsZZ5acbara cứgatK quấngatK lấyYh2H Lui2DgV. Yh2HCat gatK ksZZ5hông 2DgVnghĩ lYh2Hà RgatKadic tsZZ5hích Bacbara nhưnYh2Hg cái3s53 nhìgatKn kia…

2DgV Cat khô2DgVng 3s53biết mà2DgV cô2DgV cũngatKg 3s53không c3s53ần b3s53iết. csZZ5ha cô3s53 làgatKm v3s53iệc cgatKho gatKcông 3s53ti nhà 2DgVRosanta ngatKên cYh2Hô luônYh2H sZZ5phải nYh2Hghe sZZ5lời BacbYh2Hara ngatKếu 2DgVkhông côsZZ5 t2DgVa sYh2Hẽ Yh2Hton hót vớgatKi chsZZ5a gatKcô tYh2Ha vsZZ5à đuổi3s53 v2DgViệc b3s53a Ca3s53t. Al2DgVex vsZZ5à JacYh2Hk khô2DgVng sZZ5thích gatKCat sZZ5bị s2DgVai khiến nhYh2Hưng họgatK cũn3s53g chẳnYh2Hg làm2DgV 2DgVgì đượ2DgVc ngatKgoài việc2DgV lấy3s53 3s53phần ăYh2Hn 3s53hộ CYh2Hat. Alex csZZ5àu sZZ5nhàu gatKkhi đi2DgV ng3s53ang 3s53qua Cat:

3s53 - 2DgV sZZ5 gatK 2DgV sZZ5 gatK 3s53 3s53 nha2DgVnh n2DgVhé, mìnYh2Hh Yh2Hsẽ đsZZ5ổ nước3s53 gatKsốt cà3s53 Yh2Hchua lgatKên đầ2DgVu cogatKn quỷYh2H sZZ5cái đó.

sZZ5 - 3s53 3s53 Yh2H 3s53 gatK Yh2H Yh2H 3s53 Làm3s53 ơngatK điYh2H, Alex.

Ca3s53t cưsZZ5ời như3s53 mế3s53u, A3s53lex 2DgVthở dài3s53 sZZ5và 2DgVlôi JacgatKk tYh2Hheo. C2DgVat lùaYh2H chsZZ5ổi vgatKà ghẻYh2H lau rYh2Ha Yh2Hkhỏi tủYh2H đểgatK chổi2DgV sZZ5và vu3s53ng vẩsZZ5y đYh2Hũa phésZZ5p điềuYh2H khiểsZZ5n cgatKho ch2DgVúng Yh2Hlau bsZZ5ảng, lau bàYh2Hn 3s53ghế v2DgVà nhữn3s53g chỗ2DgV 3s53dơ 2DgVmà 3s53lũ c2DgVhuột g2DgVây 2DgVra. HọsZZ5c sin2DgVh lầgatKn lư2DgVợt rgatKa khỏi 2DgVlớp hếtsZZ5, tronYh2Hg lsZZ5ớp sZZ5chỉ Yh2Hcòn lạYh2Hi LusZZ5i gatKvà CagatKt. gatKLui đan2DgVg Yh2Hđếm 3s53lại 2DgVchỗ vởYh2H và dậpgatK 3s53lại mộYh2Ht csZZ5uốn bị3s53 3s53bong mấy2DgV sZZ5trang đ3s53ầu. CagatKt liếcsZZ5 t2DgVrộm LuiYh2H, đgatKúng 2DgVlà một a2DgVnh Yh2Hchàng đẹ3s53p trasZZ5i. sZZ5Cat Yh2Hquay sZZ5ra cgatKhăm c3s53hú vắtYh2H giẻ3s53 lasZZ5u bsZZ5ằng 3s53một loạigatK nghệ thYh2Huật hắc3s53 áYh2Hm Yh2Hmà cácYh2H 2DgVphù thugatKỷ hắ2DgVc 2DgVám dgatKùng 2DgVđể khi2DgVến csZZ5on người3s53 sZZ5ta khsZZ5ô quắt khôsZZ5 3s53queo lại.gatK cáisZZ5 gi2DgVẻ rí2DgVt Yh2Hlên kh3s53e 2DgVkhẽ vYh2Hà khô2DgV cYh2Hong nước.gatK Ca2DgVt khosZZ5ái chí nhún3s53g ư2DgVớt gatKnó 2DgVmột lần3s53 nữa3s53 v2DgVà lạiYh2H v2DgVắt sZZ5khô gatKrồi mộtYh2H lầYh2Hn nữ3s53a. gatKCho gatKtới khi cYh2Hô quasZZ5y lạ2DgVi t3s53hi chYh2Hẳng thấy2DgV sZZ5Lui 3s53đâu cảYh2H, chsZZ5ắc lgatKà sZZ5đã đ3s53i rsZZ5ồi. CYh2Hat nhiệgatKt tình vẩy3s53 đũaYh2H phYh2Hép nh2DgVư mộsZZ5t nhạcsZZ5 trư2DgVởng đ2DgViều ksZZ5hiển nhữn3s53g câsZZ5y chgatKổi 3s53lau nhà, cô2DgV vẫyYh2H mạnh3s53 mộtsZZ5 cái,Yh2H một3s53 c3s53ây c2DgVhổi sZZ5lao vù3s53 về2DgV Yh2Hphía bàsZZ5n giáo2DgV viêYh2Hn v3s53à Yh2Hvòng qua phía2DgV sasZZ5u chiếsZZ5c sZZ5bàn. Rầm…

Yh2H Một 3s53tiếng độYh2Hng cgatKhết ngườisZZ5 2DgVvang sZZ5lên vgatKà LYh2Hui F2DgVrank từYh2H t3s53ừ đgatKứng 2DgVlên phíaYh2H sYh2Hau bàn giásZZ5o viêngatK vớigatK ksZZ5huôn mặtYh2H tè2DgVm nhegatKm nước3s53 gatKlau n2DgVhà vsZZ5à msZZ5ũi đangsZZ5 chảysZZ5 Yh2Hmáu. Cậu sZZ5ta 2DgVđang buộcgatK dây2DgV giầy.
CsZZ5at đYh2Hứng nhYh2Hư t3s53rời trồngsZZ5 nhgatKìn 2DgV1 giọtgatK másZZ5u nhỏYh2H xuố2DgVng chiế3s53c ásZZ5o sYh2Hơ mYh2Hi tYh2Hrắng tinh 3s53của L3s53ui và2DgV 3s53không chắ3s53c lgatKà tr3s53ong cgatKuộc đgatKời mìsZZ5nh côgatK đYh2Hã phạmsZZ5 phảYh2Hi sZZ5lỗi lầm nàgatKo tYh2Hồi tệ2DgV nsZZ5hư t2DgVhế c2DgVhưa. sZZ5Cat lYh2Hắp bắpsZZ5 xYh2Hin lỗYh2Hi khsZZ5ông thàgatKnh tiếgatKng vsZZ5à kinh hãigatK khônYh2Hg bi3s53ết sZZ5có n3s53ên lù3s53i sZZ5ra csZZ5àng xYh2Ha cYh2Hàng tốtsZZ5 hgatKay khôgatKng. KgatKhuôn m3s53ặt Lui thậtYh2H kh3s53ó mgatKà sZZ5tưởng tượngYh2H 3s53đựơc, nóYh2H Yh2Hnhăn gatKlại mộ3s53t cgatKách 2DgVkhó csZZ5hịu vàYh2H đôigatK mắt thì3s53 ngsZZ5ày 2DgVmột tốiYh2H hơsZZ5n. LsZZ5ui c3s53hắc Yh2Hphải cốgatK ggatKắng lắsZZ5m msZZ5ới kh3s53ông hYh2Hét vàoYh2H mặt Ca2DgVt. Ca2DgVt mígatKm chặt3s53 m3s53ôi, 2DgVthà Yh2Hrằng gatKLui cứ2DgV q2DgVuát 2DgVthét l3s53ên c2DgVó gatKphải 2DgVlà hsZZ5ay hơn không.Yh2H Lu3s53i tsZZ5ừ từ3s53 gatKmở miYh2Hệng nsZZ5hưng kh2DgVông phảsZZ5i làsZZ5 quáYh2Ht tYh2Hháo Yh2Hgì m3s53à c2DgVhỉ buông gatKđộc 2DgVmột tiến3s53g n3s53ghe sZZ5rất kh3s53ó nhọc:

2DgV- Yh2H 2DgV 3s53 2DgV 2DgV 2DgV sZZ5 3s53 lau.

3s53 Cat sợsZZ5 điếgatKng 2DgVcả ngườiYh2H. cgatKô đãYh2H gatKkhông nghsZZ5ĩ rằng2DgV sZZ5cô sợgatK L2DgVui sZZ5đến n3s53hư t2DgVhế. sZZ5Nếu Lui m3s53à nói2DgV v3s53ới B2DgVacbara thì…..gatK tsZZ5rời 2DgVơi! BgatKa cô2DgV có3s53 thểYh2H mấgatKt 2DgVviệc ngYh2Hay ngày3s53 mai chứ3s53 2DgVchẳng cYh2Hhơi. Nế3s53u Yh2Hba mấYh2Ht việc,3s53 3s53gia đìngatKh Yh2Hcô sẽYh2H gatKra 3s53sao đây?sZZ5 Ca2DgVt rsZZ5út khăn Yh2Htay r3s53a vàgatK 2DgVlau nư3s53ớc tYh2Hrên mặt3s53 Lu3s53i mgatKà thậmYh2H cYh2Hhí csZZ5òn khôn3s53g g3s53iám nsZZ5hìn cậu 3s53ta. 2DgVCat sZZ5không nghĩgatK lYh2Hà mì2DgVnh sẽ3s53 chYh2Hạm vàogatK mặsZZ5t L2DgVui 2DgVtrong ho2DgVàn c2DgVảnh n3s53ày. Lui giậ3s53t lấy3s53 kh2DgVăn tYh2Hay của2DgV Ca3s53t, CagatKt lắpYh2H bắp:

2DgV - 2DgV sZZ5 sZZ5 Yh2H sZZ5 2DgV 3s53 gatK 2DgVxin lỗi…3s53 tô2DgVi…. X2DgVin lỗi.

Yh2H rồi Yh2Hcô chuồ3s53n n2DgVgay lậ2DgVp tứYh2Hc khỏ2DgVi lớgatKp nhsZZ5ư làsZZ5 3s53sợ Lu3s53i ksZZ5hông kiềm3s53 chế3s53 đượYh2Hc mà3s53 l3s53a 2DgVhét q3s53uát thá2DgVo ầmYh2H ĩ.

Và3s53o că3s53ng Yh2Htin Yh2Hvới bộ2DgV mặtgatK đưasZZ5 đám3s53, gatKCat kểgatK cYh2Hho AlsZZ5ex 2DgVvà sZZ5Jack vềgatK 3s53sự cố3s53 chếtsZZ5 ngườigatK sZZ5đó. Ale2DgVx chỉsZZ5 nhú3s53n vai:

- 2DgV gatK Yh2H Yh2H 2DgV 2DgV Yh2H sZZ5 cậugatK sZZ5ta 3s53luôn ngatKhư tYh2Hhế mà,2DgV giảgatK tạo,Yh2H sZZ5đội lYh2Hốt gatKhọc trYh2Hò ngoasZZ5n 2DgVđể lấyYh2H lònsZZ5g gigatKáo vsZZ5iên, đủsZZ5 thứ.

Còn2DgV Jac2DgVk thì3s53 sZZ5gục đầugatK xgatKuống bYh2Hàn gatKvà cườigatK, ngườisZZ5 2DgVrung sZZ5lên bầ3s53n bật,2DgV cYh2Hậu tYh2Ha 3s53nói 2DgVđứt quãng:

- 2DgV sZZ5 sZZ5 gatK 3s53 sZZ5 Yh2H Yh2H gatKbiết thế…nán2DgV lạigatK Yh2Htí nữaYh2H… h3s53a 2DgVha ….

sZZ5Cat nhă2DgVn nhó:

- 3s53 sZZ5 gatK Yh2H 2DgV sZZ5 Yh2H 2DgV xsZZ5in c2DgVậu đấygatK Ja2DgVck, mìnhYh2H đasZZ5ng 2DgVlo c2DgVhết đây.

gatK Alex chYh2Hán 2DgVnản chọsZZ5c chọc2DgV 2DgVvà đĩa:

- 2DgV gatK Yh2H Yh2H gatK 2DgV sZZ5 2DgV CagatKt, gatKLui sYh2Hẽ gatKkhông đemgatK gatKchuyện hắnYh2H bịsZZ5 3s53rửa mặt2DgV bằng2DgV ngatKước sZZ5lau nhàsZZ5 2DgVra màgatK sZZ5rêu 3s53rao Yh2Hđâu, yê2DgVn t3s53âm đi.

Cat mímgatK 2DgVmôi, nggatKhe thìYh2H gatKcũng cgatKó líYh2H nhưngatKg k3s53hông Yh2Hrêu 3s53rao đâuYh2H cóYh2H nYh2Hghĩa làYh2H LusZZ5i s2DgVẽ khô2DgVng nói3s53 c2DgVhuyện đó3s53 Yh2Hcho Bacbara2DgV. ÔgatKi t3s53rời ơi!

sZZ5 Cat gatKchưa kịp2DgV tgatKhan gatKthở t2DgVhì BacbasZZ5ra đãYh2H gọsZZ5i cô.sZZ5 CYh2Hat đ3s53ứng lêngatK. AgatKlex cáu:

- sZZ5 3s53 Yh2H gatK 3s53 sZZ5 2DgV gatK c2DgVậu chưgatKa ănYh2H g2DgVì mà.

gatK- Yh2H Yh2H sZZ5 Yh2H 3s53 sZZ5 2DgV sZZ5 MìnsZZ5h khôngatKg nuốt2DgV nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.