Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm Z6SpnjoKnay Z6SpnjoKlà mộ8Y4Dt ngàyZ6SpnjoK bCaUx4dUđẹp tZ6SpnjoKrời. Z6SpnjoKCat mbCaUx4dUở Z6SpnjoKtoang bCaUx4dUcửa sổ8Y4D đónZ6SpnjoK nhữnZ6SpnjoKg ti8Y4Da nắng8Y4D mù8Y4Da thu vàngbCaUx4dU Z6SpnjoK nhZ6SpnjoKư mậbCaUx4dUt obCaUx4dUng và8Y4D phónZ6SpnjoKg t8Y4Dầm mbCaUx4dUắt 8Y4Dra bCaUx4dUxa. 8Y4DCửa sổ8Y4D phbCaUx4dUòng CaZ6SpnjoKt tbCaUx4dUrông rbCaUx4dUa một coZ6SpnjoKn đườnZ6SpnjoKg haZ6SpnjoKi bên8Y4D cỏbCaUx4dU mọcbCaUx4dU lZ6SpnjoKún phún8Y4D 8Y4Dkhông Z6SpnjoKhàng lối.8Y4D Z6SpnjoKnhững 8Y4Ddãy nbCaUx4dUhà chen cZ6SpnjoKhúc nhaZ6SpnjoKu trbCaUx4dUông nZ6SpnjoKhư đàZ6SpnjoKn bCaUx4dUlợn co8Y4Dn đủZ6SpnjoK bCaUx4dUmọi màuZ6SpnjoK sắcZ6SpnjoK bCaUx4dUvới đủZ6SpnjoK các8Y4D kiểuZ6SpnjoK kiZ6SpnjoKến trúc tZ6SpnjoKạp 8Y4Dnham. CbCaUx4dUat hítZ6SpnjoK căZ6SpnjoKng vàZ6SpnjoKo phổibCaUx4dU khZ6SpnjoKông Z6SpnjoKkhí 8Y4Dtrong lZ6SpnjoKành Z6SpnjoKmát m8Y4Dẻ Z6SpnjoKbuổi sang bCaUx4dUrồi bCaUx4dUcô đeobCaUx4dU bCaUx4dUchiếc túiZ6SpnjoK khôbCaUx4dUng Z6SpnjoKđáy nhỏZ6SpnjoK bằZ6SpnjoKng bCaUx4dUbàn tZ6SpnjoKay bCaUx4dUvào bbCaUx4dUên hôngbCaUx4dU 8Y4Dvà nhanh nhẹnbCaUx4dU xuZ6SpnjoKống nhà.

NgZ6SpnjoKôi nh8Y4Dà củbCaUx4dUa giZ6SpnjoKa đình8Y4D bCaUx4dUcô nhỏ8Y4D hơ8Y4Dn rZ6SpnjoKất nhiềubCaUx4dU sZ6SpnjoKo vớibCaUx4dU cácZ6SpnjoK n8Y4Dhà hà8Y4Dng xómZ6SpnjoK nhưng cũngbCaUx4dU tiệnbCaUx4dU ngh8Y4Di v8Y4Dà tho8Y4Dải mábCaUx4dUi. CZ6SpnjoKat 8Y4Dđi Z6SpnjoKvào b8Y4Dếp, hZ6SpnjoKôn lbCaUx4dUên 8Y4Dmái 8Y4Dtóc đỏ8Y4D bCaUx4dUrực r8Y4Dỡ của mẹZ6SpnjoK côbCaUx4dU, Z6SpnjoKbà LbCaUx4dUuss mỉm8Y4D cười:

8Y4D - bCaUx4dU bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D 8Y4D 8Y4D 8Y4D bCaUx4dU chZ6SpnjoKào cbCaUx4dUon yêu.

Z6SpnjoK Bà làbCaUx4dU mộZ6SpnjoKt Z6SpnjoKphụ nữbCaUx4dU Z6SpnjoKxinh đZ6SpnjoKẹp, quyến8Y4D rbCaUx4dUũ vbCaUx4dUà 8Y4DCat lu8Y4Dôn thầmbCaUx4dU tiếbCaUx4dUc nuốiZ6SpnjoK vìZ6SpnjoK cbCaUx4dUô chẳng giốngZ6SpnjoK mẹ8Y4D mbCaUx4dUột chZ6SpnjoKút nào8Y4D, tbCaUx4dUừ cZ6SpnjoKái mũi8Y4D đếnZ6SpnjoK khuôZ6SpnjoKn mặt8Y4D vbCaUx4dUà Z6SpnjoKmái tó8Y4Dc, tấZ6SpnjoKt cả đZ6SpnjoKều Z6SpnjoKthừa Z6SpnjoKhưởng tbCaUx4dUừ ngườZ6SpnjoKi c8Y4Dha. ThậbCaUx4dUt làbCaUx4dU chbCaUx4dUán, tZ6SpnjoKóc cZ6SpnjoKha côZ6SpnjoK lại8Y4D bCaUx4dUmàu đenbCaUx4dU. CZ6SpnjoKat luôn cảmbCaUx4dU Z6SpnjoKthấy mìnbCaUx4dUh giốnZ6SpnjoKg một8Y4D Z6SpnjoKcon quZ6SpnjoKạ bê8Y4Dn cạnZ6SpnjoKh Z6SpnjoKmẹ Z6SpnjoKvà cZ6SpnjoKả bCaUx4dUở trư8Y4Dờng 8Y4Dhọc nữa, giữaZ6SpnjoK 8Y4Dmột 8Y4Drừng 8Y4Dtóc 8Y4Dvàng vZ6SpnjoKà Z6SpnjoKnâu. C8Y4Dat rútZ6SpnjoK câyZ6SpnjoK đZ6SpnjoKũa pbCaUx4dUhép Z6SpnjoKbóng bCaUx4dUnhoáng vìZ6SpnjoK mbCaUx4dUới được lbCaUx4dUau cbCaUx4dUhùi bCaUx4dUra bCaUx4dUvà l8Y4Dùa đĩabCaUx4dU troZ6SpnjoKng t8Y4Dủ Z6SpnjoKra bànbCaUx4dU ăZ6SpnjoKn. NbCaUx4dUhững chZ6SpnjoKiếc đĩaZ6SpnjoK sứZ6SpnjoK tráng me8Y4Dn xanZ6SpnjoKh xZ6SpnjoKinh xắnbCaUx4dU nốibCaUx4dU đbCaUx4dUuôi nha8Y4Du bbCaUx4dUay r8Y4Da làbCaUx4dUm C8Y4Dat libCaUx4dUên tư8Y4Dởng tớiZ6SpnjoK bCaUx4dUlũ cZ6SpnjoKon gái chbCaUx4dUạy t8Y4Dheo LZ6SpnjoKui FraZ6SpnjoKnk. 8Y4D CabCaUx4dUt tựZ6SpnjoK cườibCaUx4dU bCaUx4dUmình tronbCaUx4dUg bCaUx4dUkhi bCaUx4dUba cZ6SpnjoKô hốibCaUx4dU hảbCaUx4dU đi8Y4D xuống hôZ6SpnjoKn tócZ6SpnjoK CbCaUx4dUat v8Y4Dà nZ6SpnjoKgồi xuống:

8Y4D - bCaUx4dU 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK ôi…bCaUx4dU bCaUx4dUba sắ8Y4Dp muộn8Y4D mấZ6SpnjoKt rồi.

CbCaUx4dUat rZ6SpnjoKót ca8Y4Dfé ch8Y4Do cbCaUx4dUha 8Y4Drồi giú8Y4Dp mZ6SpnjoKẹ 8Y4Dbê nồi8Y4D bCaUx4dUcháo kZ6SpnjoKhỏi b8Y4Dếp Z6SpnjoKlò. HabCaUx4dUi đứ8Y4Da 8Y4Dem song bCaUx4dUsinh của8Y4D CbCaUx4dUat c8Y4Dhạy 8Y4Dù xuốn8Y4Dg 8Y4Dchí cho8Y4Dé trbCaUx4dUanh cã8Y4Di nh8Y4Dau về8Y4D mấybCaUx4dU Z6SpnjoKmón đZ6SpnjoKồ chơi chúngZ6SpnjoK được8Y4D tặngbCaUx4dU Z6SpnjoKtrong bCaUx4dUsinh 8Y4Dnhật Z6SpnjoKvừa rồibCaUx4dU. Z6SpnjoKMark bCaUx4dUvà 8Y4DJose l8Y4Duôn làZ6SpnjoKm C8Y4Dat mệt m8Y4Dỏi Z6SpnjoKvì Z6SpnjoKmọi thứ.Z6SpnjoK ChZ6SpnjoKúng n8Y4Dói qZ6SpnjoKuá nhiềbCaUx4dUu, hỏZ6SpnjoKi bCaUx4dUquá nhiZ6SpnjoKều, bCaUx4dUluôn Z6SpnjoKluôn kh8Y4Dông đạt điể8Y4Dm tối8Y4D đa8Y4D ở8Y4D trường8Y4D vàZ6SpnjoK rấtZ6SpnjoK Z6SpnjoKham chbCaUx4dUơi. Hừ.8Y4D Ca8Y4Dt uốZ6SpnjoKng hếtbCaUx4dU cốcZ6SpnjoK sữa,Z6SpnjoK ănZ6SpnjoK vài 8Y4Dlát bánh8Y4D m8Y4Dì rồbCaUx4dUi chàbCaUx4dUo b8Y4Da mẹ8Y4D vàZ6SpnjoK bCaUx4dUra khỏiZ6SpnjoK nZ6SpnjoKhà. ThbCaUx4dUời tiếtZ6SpnjoK thbCaUx4dUật tuybCaUx4dUệt-dù chỉ lZ6SpnjoKà bCaUx4dUnhân tạo.8Y4D bCaUx4dUCat Z6SpnjoKsắp mừng8Y4D siZ6SpnjoKnh nh8Y4Dật l8Y4Dần tZ6SpnjoKhứ 18Y4D5 củZ6SpnjoKa Z6SpnjoKmình vbCaUx4dUà hô8Y4Dm Z6SpnjoKnay là Z6SpnjoKngày khZ6SpnjoKai giảng.8Y4D tr8Y4Dở lạiZ6SpnjoK trườngbCaUx4dU sZ6SpnjoKau m8Y4Dột mùa8Y4D 8Y4Dhè b8Y4Dận rộnbCaUx4dU bCaUx4dUcô 8Y4Dthấy Z6SpnjoKthời gian dườngZ6SpnjoK nbCaUx4dUhư Z6SpnjoKtrôi qbCaUx4dUuá nZ6SpnjoKhanh. Mới8Y4D hômbCaUx4dU nàoZ6SpnjoK C8Y4Dat cònbCaUx4dU nZ6SpnjoKhỏ xíZ6SpnjoKu, bỡbCaUx4dU ngỡ8Y4D b8Y4Dước chân vàoZ6SpnjoK trườngZ6SpnjoK m8Y4Dà c8Y4Dhỉ sbCaUx4dUau mbCaUx4dUấy mZ6SpnjoKùa hè,Z6SpnjoK nZ6SpnjoKăm naZ6SpnjoKy đãbCaUx4dU lbCaUx4dUà năZ6SpnjoKm cuốibCaUx4dU cấp.Z6SpnjoK 8Y4DCat đẩy c8Y4Dhiếc ván8Y4D trượtZ6SpnjoK dướibCaUx4dU châ8Y4Dn khiến8Y4D 8Y4Dnó cbCaUx4dUhảy Z6SpnjoKvù vZ6SpnjoKù tr8Y4Dên vỉZ6SpnjoKa Z6SpnjoKhè vZ6SpnjoKà n8Y4Dhìn theo chiếcbCaUx4dU mubCaUx4dUi trbCaUx4dUần bónZ6SpnjoKg lbCaUx4dUộn Z6SpnjoKhiệu GZ6SpnjoKreen bCaUx4dUcủa BacZ6SpnjoKbara mZ6SpnjoKà thZ6SpnjoKầm 8Y4Dghen tZ6SpnjoKị, không b8Y4Diết đbCaUx4dUến kZ6SpnjoKhi Z6SpnjoKnào CabCaUx4dUt mớibCaUx4dU cóZ6SpnjoK một8Y4D chZ6SpnjoKiếc nhưbCaUx4dU thế.bCaUx4dU BacbabCaUx4dUra lZ6SpnjoKà hbCaUx4dUot girl 8Y4Dcủa trườngZ6SpnjoK, b8Y4Da mẹbCaUx4dU Z6SpnjoKcô t8Y4Da giàbCaUx4dUu bCaUx4dUcó, cZ6SpnjoKô 8Y4Dta xZ6SpnjoKinh đẹZ6SpnjoKp vZ6SpnjoKà luô8Y4Dn Z6SpnjoKlà tZ6SpnjoKâm đZ6SpnjoKiểm của mọZ6SpnjoKi sựbCaUx4dU c8Y4Dhú ýZ6SpnjoK. CaZ6SpnjoKt th8Y4Dì khônZ6SpnjoKg 8Y4Dđược bCaUx4dUnhư vậy.bCaUx4dU côbCaUx4dU cbCaUx4dUao h8Y4Dơn chiề8Y4Du 8Y4Dcao tru8Y4Dng bình của8Y4D bZ6SpnjoKọn co8Y4Dn gbCaUx4dUái 8Y4Dvà ch8Y4Dẳng bCaUx4dUcó gìZ6SpnjoK đặc8Y4D biệt8Y4D bCaUx4dUtrừ bCaUx4dUmái tbCaUx4dUóc bCaUx4dUđen n8Y4Dhư lZ6SpnjoKông quạ. CbCaUx4dUat cũZ6SpnjoKng ch8Y4Dẳng hiểubCaUx4dU sZ6SpnjoKao AlbCaUx4dUex vbCaUx4dUà JacbCaUx4dUk bCaUx4dUlại Z6SpnjoKlàm Z6SpnjoKbạn vớiZ6SpnjoK một8Y4D ngườiZ6SpnjoK nh8Y4Dư cô. CZ6SpnjoKô lu8Y4Dôn ch8Y4Dìm nghZ6SpnjoKỉm, cZ6SpnjoKhỉ 8Y4Dlà nhâ8Y4Dn vbCaUx4dUật pbCaUx4dUhụ bCaUx4dUtrong cáZ6SpnjoKc vởZ6SpnjoK kịbCaUx4dUch, Z6SpnjoKchỉ tha8Y4Dm gia Z6SpnjoKchạy tiếpbCaUx4dU bCaUx4dUsức tbCaUx4dUrong hộ8Y4Di th8Y4Dao, chỉZ6SpnjoK đệm8Y4D đàn8Y4D 8Y4Dcho J8Y4Dack hátZ6SpnjoK Z6SpnjoKtrong nhữngZ6SpnjoK buổi tr8Y4Dình diễnbCaUx4dU âm8Y4D 8Y4Dnhạc bCaUx4dUvà l8Y4Duôn 8Y4Dbị loạ8Y4Di Z6SpnjoKtrong cábCaUx4dUc 8Y4Dmôn tbCaUx4dUhể thZ6SpnjoKao vì8Y4D cbCaUx4dUhơi quá dở.

Đẩy vZ6SpnjoKán trZ6SpnjoKượt bCaUx4dUmột Z6SpnjoKcái thậtbCaUx4dU 8Y4Dmạnh, bCaUx4dUCat nhảZ6SpnjoKy vọtZ6SpnjoK lên8Y4D Z6SpnjoK5 b8Y4Dậc tZ6SpnjoKhang và8Y4D lướt8Y4D vào sâ8Y4Dn trường.8Y4D Z6SpnjoKngôi trZ6SpnjoKường xZ6SpnjoKinh đẹpbCaUx4dU 8Y4Dcủa 8Y4Dcô n8Y4Dằm trênZ6SpnjoK một8Y4D quZ6SpnjoKả đồi8Y4D bCaUx4dUhiên ngang nh8Y4Dư mZ6SpnjoKột dũnZ6SpnjoKg sĩ.8Y4D Z6SpnjoKCat bCaUx4dUgật đ8Y4Dầu Z6SpnjoKchào JohZ6SpnjoKn HansoZ6SpnjoKn kh8Y4Di c8Y4Dậu t8Y4Da ngóbCaUx4dUc đầu8Y4D lên Z6SpnjoKkhỏi bãbCaUx4dUi cbCaUx4dUỏ vàZ6SpnjoK v8Y4Dẫy CbCaUx4dUat, JobCaUx4dUhn bCaUx4dUlà mộtZ6SpnjoK thiê8Y4Dn 8Y4Dtài hộibCaUx4dU hobCaUx4dUạ. NZ6SpnjoKhững 8Y4Dtác phẩm củaZ6SpnjoK bCaUx4dUcậu tZ6SpnjoKa luônbCaUx4dU chZ6SpnjoKỉ đứ8Y4Dng saZ6SpnjoKu mộZ6SpnjoKt hoạbCaUx4dU bCaUx4dUsĩ cbCaUx4dUhuyên 8Y4Dnghiệp dubCaUx4dUy nhấZ6SpnjoKt m8Y4Dà nếu bCaUx4dUCat Z6SpnjoKnhớ 8Y4Dkhông nhZ6SpnjoKầm 8Y4Dlà RabCaUx4dUfaenl Golias.

Z6SpnjoK - Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dU 8Y4D 8Y4D 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D 8Y4DCat !

Z6SpnjoK Alex bCaUx4dUvẫy CabCaUx4dUt k8Y4Dhi 8Y4Dcô lướ8Y4Dt Z6SpnjoKtới. Z6SpnjoKCat m8Y4Dỉm cười8Y4D hấbCaUx4dUt váZ6SpnjoKn t8Y4Drượt lêZ6SpnjoKn t8Y4Day Z6SpnjoKrồi dừng lạiZ6SpnjoK đợi8Y4D AlZ6SpnjoKex. C8Y4Dô Z6SpnjoKnàng hômZ6SpnjoK 8Y4Dnay lộbCaUx4dUng lẫy8Y4D vZ6SpnjoKới chi8Y4Dếc vbCaUx4dUáy xếZ6SpnjoKp lZ6SpnjoKi hồng8Y4D tuyệt 8Y4Dhảo và8Y4D ábCaUx4dUo bóZ6SpnjoK tr8Y4Dắng Z6SpnjoKcó bCaUx4dUhở bCaUx4dUbụng chú8Y4Dt ch8Y4Dút. Ale8Y4Dx cườibCaUx4dU rấZ6SpnjoKt tươi:

Z6SpnjoK - bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D nghỉ8Y4D 8Y4Dhè v8Y4Dui khônbCaUx4dUg? HbCaUx4dUay cậuZ6SpnjoK lạbCaUx4dUi cbCaUx4dUhúi mũiZ6SpnjoK ở8Y4D 8Y4Dnhà vớbCaUx4dUi đống8Y4D chabCaUx4dUi lọ?

bCaUx4dU - bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D 8Y4D 8Y4D Z6SpnjoK 8Y4D Z6SpnjoK ubCaUx4dUh, mZ6SpnjoKình chbCaUx4dUẳng 8Y4Dđi đâu8Y4D cả,bCaUx4dU Z6SpnjoKchỉ Z6SpnjoKở nhbCaUx4dUà thôi8Y4D, còZ6SpnjoKn cậu?8Y4D kì8Y4D 8Y4Dnghỉ tuyệ8Y4Dt chứ?

8Y4D- Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4D TuyệtZ6SpnjoK –Z6SpnjoK AbCaUx4dUlex nZ6SpnjoKghiêng đầbCaUx4dUu –8Y4D 8Y4Dở HawaiZ6SpnjoKi thờiZ6SpnjoK tiếtbCaUx4dU rấZ6SpnjoKt đẹp,bCaUx4dU rấbCaUx4dUt tiếc8Y4D làZ6SpnjoK khôbCaUx4dUng cbCaUx4dUó cậu.

Al8Y4Dex bắtZ6SpnjoK đầuZ6SpnjoK k8Y4Dể bCaUx4dUvề kZ6SpnjoKì nghỉbCaUx4dU dbCaUx4dUài ngày8Y4D củabCaUx4dU cZ6SpnjoKô Z6SpnjoKấy tron8Y4Dg bCaUx4dUkhi bCaUx4dUhọ 8Y4Dđi t8Y4Dới tủZ6SpnjoK chứa bCaUx4dUđồ. CabCaUx4dUt liếcbCaUx4dU qbCaUx4dUua dãy8Y4D kế8Y4D bên8Y4D Z6SpnjoKvà Z6SpnjoKdường n8Y4Dhư bCaUx4dUkhông ngZ6SpnjoKhe bCaUx4dUAlex bCaUx4dUkể nữZ6SpnjoKa khi cbCaUx4dUô trôbCaUx4dUng thấybCaUx4dU bCaUx4dULui Fran8Y4Dk. C8Y4Dả mùZ6SpnjoKa h8Y4Dè 8Y4DCat bCaUx4dUkhông gặpZ6SpnjoK Z6SpnjoKLui, dưZ6SpnjoKờng nhưbCaUx4dU cậuZ6SpnjoK tbCaUx4dUa cao hơnbCaUx4dU một8Y4D chú8Y4Dt bCaUx4dUvà lànbCaUx4dU gbCaUx4dUia có8Y4D Z6SpnjoKhơi sạmZ6SpnjoK dZ6SpnjoKi c8Y4Dhút đỉnbCaUx4dUh bCaUx4dUnhưng t8Y4Drông LZ6SpnjoKui vbCaUx4dUẫn rất đẹZ6SpnjoKp trai.

Z6SpnjoK - 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D 8Y4D …thếbCaUx4dU l8Y4Dà mìn8Y4Dh ngãbCaUx4dU nhàZ6SpnjoKo xuốngZ6SpnjoK tbCaUx4dUừ vábCaUx4dUch Z6SpnjoKđá, mbCaUx4dUay Z6SpnjoKmà bZ6SpnjoKa trô8Y4Dng thấyZ6SpnjoK nên yếm8Y4D 8Y4Dbùa l8Y4Dàm mìZ6SpnjoKnh nhbCaUx4dUẹ hẫZ6SpnjoKng đbCaUx4dUi v8Y4Dà rớt8Y4D xuZ6SpnjoKống nước8Y4D nhZ6SpnjoKẹ hều.Z6SpnjoK –bCaUx4dU AbCaUx4dUlex cườiZ6SpnjoK khoái chí.

- 8Y4D bCaUx4dU Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dU bCaUx4dU Z6SpnjoK TuyệbCaUx4dUt .

Cat trảZ6SpnjoK lờZ6SpnjoKi băn8Y4Dg quơbCaUx4dU vàZ6SpnjoK c8Y4Dô bịZ6SpnjoK bCaUx4dUai đ8Y4Dó nhàobCaUx4dU bCaUx4dUtới Z6SpnjoKôm c8Y4Dhầm lấy:

8Y4D - bCaUx4dU 8Y4D bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D Z6SpnjoK 8Y4D 8Y4D nhớZ6SpnjoK cậbCaUx4dUu quá.

Jack kêubCaUx4dU lênZ6SpnjoK bằnZ6SpnjoKg 8Y4Dgiọng Z6SpnjoKỉ ôZ6SpnjoKi bCaUx4dUlàm CZ6SpnjoKat 8Y4Dbật cZ6SpnjoKười. Z6SpnjoKJack quaZ6SpnjoKy 8Y4Dsang bCaUx4dUôm AbCaUx4dUlex :

Z6SpnjoK- 8Y4D Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU khbCaUx4dUông cbCaUx4dUó hbCaUx4dUai ngườbCaUx4dUi m8Y4Dùa 8Y4Dhè 8Y4Dchán lắm.8Y4D mìnbCaUx4dUh c8Y4Dhẳng bCaUx4dUbiết làmZ6SpnjoK g8Y4Dì nữa.

- bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dUcậu lại8Y4D caZ6SpnjoKo thZ6SpnjoKêm đấybCaUx4dU ah?

Alex nhZ6SpnjoKăn Z6SpnjoKmặt, cZ6SpnjoKòn JZ6SpnjoKack thì8Y4D nZ6SpnjoKhe bCaUx4dUrăng Z6SpnjoKcười. cậubCaUx4dU 8Y4Dchàng nàyZ6SpnjoK lu8Y4Dôn đựZ6SpnjoKơc yêuZ6SpnjoK thích v8Y4Dì tZ6SpnjoKính hàiZ6SpnjoK hZ6SpnjoKước, giọbCaUx4dUng cbCaUx4dUa ngZ6SpnjoKọt ngàobCaUx4dU và8Y4D nụbCaUx4dU cư8Y4Dời quZ6SpnjoKyến 8Y4Drũ. CóbCaUx4dU cả8Y4D đống cbCaUx4dUon gá8Y4Di muốbCaUx4dUn 8Y4Dcặp kèbCaUx4dU vbCaUx4dUới 8Y4DJack như8Y4Dng dườbCaUx4dUng nhZ6SpnjoKư Z6SpnjoKJack bCaUx4dUkhông hZ6SpnjoKứng tZ6SpnjoKhú với họZ6SpnjoK 8Y4Dlắm, kểbCaUx4dU cảbCaUx4dU 8Y4Dvới Bacbara.

- bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D 8Y4D 8Y4D bCaUx4dU Z6SpnjoK Z6SpnjoK cZ6SpnjoKhào Lui.

Ba8Y4Dcbara lbCaUx4dUả lướtZ6SpnjoK bCaUx4dUđi tớibCaUx4dU tZ6SpnjoKủ đbCaUx4dUể đồbCaUx4dU củaZ6SpnjoK LZ6SpnjoKui 8Y4Dvới mộtZ6SpnjoK 8Y4Dnụ cưZ6SpnjoKời 8Y4Ddễ th8Y4Dương nhấ8Y4Dt mà bCaUx4dUcô bCaUx4dUta 8Y4Dcó thểZ6SpnjoK Z6SpnjoKnặn ra8Y4D. CôbCaUx4dU Z6SpnjoKta thiêZ6SpnjoKng bCaUx4dUthật, vZ6SpnjoKừa nh8Y4Dắc đbCaUx4dUã tớbCaUx4dUi lZ6SpnjoKiền. JbCaUx4dUack kéo cảbCaUx4dU bCaUx4dUCat Z6SpnjoKvà AleZ6SpnjoKx vbCaUx4dUào Z6SpnjoKlớp Z6SpnjoKmà vầ8Y4Dn nbCaUx4dUói li8Y4Dến thoắng8Y4D vZ6SpnjoKề k8Y4Dì nghỉbCaUx4dU Z6SpnjoKthú 8Y4Dvị củbCaUx4dUa mình 8Y4Dở MehiZ6SpnjoKco. CaZ6SpnjoKt liếc8Y4D vZ6SpnjoKề 8Y4Dphía sabCaUx4dUu bCaUx4dUvà Z6SpnjoKmỉm cbCaUx4dUười, bCaUx4dULui đanZ6SpnjoKg 8Y4Dnói chbCaUx4dUuyện với Bac8Y4Dbara một8Y4D cábCaUx4dUch lạnhbCaUx4dU lùn8Y4Dg, c8Y4Dậu tbCaUx4dUa vẫn8Y4D thế.

Ca8Y4Dt Z6SpnjoKđâm sầmbCaUx4dU RadZ6SpnjoKic BrunobCaUx4dU, mZ6SpnjoKột 8Y4Dgã họcbCaUx4dU cùbCaUx4dUng l8Y4Dớp Z6SpnjoKmà 8Y4DCat 8Y4Dkhông ư8Y4Da Z6SpnjoKtẹo nàoZ6SpnjoK. Hắn 8Y4Drất nZ6SpnjoKóng n8Y4Dảy, cZ6SpnjoKộc c8Y4Dằn mbCaUx4dUặc d8Y4Dù có8Y4D bềZ6SpnjoK ngoàbCaUx4dUi Z6SpnjoKna nbCaUx4dUá một8Y4D ng8Y4Dười 8Y4Danh Z6SpnjoKdễ thương màZ6SpnjoK Z6SpnjoKCat tbCaUx4dUừng cbCaUx4dUhơi cbCaUx4dUùng bCaUx4dUhồi nhỏZ6SpnjoK. ChZ6SpnjoKà, Z6SpnjoKcon ngườibCaUx4dU mZ6SpnjoKà, Z6SpnjoKchỉ cóbCaUx4dU Z6SpnjoKthể giống nZ6SpnjoKhau Z6SpnjoKchút chbCaUx4dUút v8Y4Dề bềbCaUx4dU nZ6SpnjoKgoài thôi.

bCaUx4dU bCaUx4dU bCaUx4dU bCaUx4dU Z6SpnjoK Z6SpnjoK- đbCaUx4dUi kbCaUx4dUiểu gìZ6SpnjoK thZ6SpnjoKế? MắbCaUx4dUt đ8Y4Dể ởbCaUx4dU nh8Y4Dà àh?

Radic Z6SpnjoKgắt. 8Y4DLui ché8Y4Dp mZ6SpnjoKiệng 8Y4Dsau lưbCaUx4dUng Ca8Y4Dt :

Z6SpnjoK- bCaUx4dU 8Y4D 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4D Z6SpnjoK tránZ6SpnjoKh bCaUx4dUra Z6SpnjoKBruno, địnhZ6SpnjoK Z6SpnjoKthu phí8Y4D 8Y4Dvào cửaZ6SpnjoK hả?

Z6SpnjoK Radic nhìnZ6SpnjoK Z6SpnjoKLui 8Y4Dvới án8Y4Dh mắt8Y4D că8Y4Dm ghétbCaUx4dU nZ6SpnjoKhưng cũnZ6SpnjoKg lbCaUx4dUách qZ6SpnjoKua mộbCaUx4dUt bCaUx4dUbên tZ6SpnjoKránh đường chbCaUx4dUo L8Y4Dui vìbCaUx4dU 8Y4Dthấy BbCaUx4dUacbara điZ6SpnjoK cùbCaUx4dUng. TronbCaUx4dUg Z6SpnjoK1 thbCaUx4dUời g8Y4Dian dài,8Y4D bCaUx4dURadic được mZ6SpnjoKọi ngườibCaUx4dU đbCaUx4dUồn rbCaUx4dUằng lZ6SpnjoKà bCaUx4dUvệ Z6SpnjoKsĩ 8Y4Dcủa BabCaUx4dUcbara. CZ6SpnjoKhẳng cần8Y4D qbCaUx4dUuan s8Y4Dát Z6SpnjoKCat cũnZ6SpnjoKg biết điềuZ6SpnjoK đbCaUx4dUó. RadbCaUx4dUic Z6SpnjoKlia bCaUx4dUánh Z6SpnjoKmắt Z6SpnjoKhình viZ6SpnjoKên đạn8Y4D saZ6SpnjoKng khóbCaUx4dU Z6SpnjoKchịu nhìnbCaUx4dU 8Y4Dchiếc áo Ca8Y4Dt bCaUx4dUđang Z6SpnjoKmặc 8Y4Dlẩm bẩm:

bCaUx4dU - 8Y4D 8Y4D Z6SpnjoK bCaUx4dU 8Y4D 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK áZ6SpnjoKo vớibCaUx4dU bCaUx4dUchả quầZ6SpnjoKn, đbCaUx4dUồ sậbCaUx4dUy khô.

Z6SpnjoK Rồi cậuZ6SpnjoK 8Y4Dta Z6SpnjoKvào lớp.Z6SpnjoK Ca8Y4Dt thởZ6SpnjoK dàiZ6SpnjoK, lầZ6SpnjoKn nZ6SpnjoKào Z6SpnjoKcô mặcbCaUx4dU cáZ6SpnjoKi á8Y4Do nà8Y4Dy RZ6SpnjoKadic 8Y4Dcũng lẩm bZ6SpnjoKẩm. đúngZ6SpnjoK lbCaUx4dUà ábCaUx4dUo bZ6SpnjoKó khôZ6SpnjoKng hZ6SpnjoKợp vbCaUx4dUới bCaUx4dUngười Ca8Y4Dt tẹobCaUx4dU nào.Z6SpnjoK Cô…8Y4D.không hbCaUx4dUấp dẫn gìbCaUx4dU cả.

8Y4D Cat vàZ6SpnjoKo lZ6SpnjoKớp, ngồbCaUx4dUi xuốngZ6SpnjoK bànbCaUx4dU cbCaUx4dUủa mìbCaUx4dUnh bCaUx4dUvà nhìn8Y4D xu8Y4Dống bCaUx4dUbộ bCaUx4dUngực bCaUx4dUcủa mình.8Y4D NóbCaUx4dU cũng chẳngbCaUx4dU phảZ6SpnjoKi làZ6SpnjoK nhỏbCaUx4dU nh8Y4Dắn gì,bCaUx4dU bCaUx4dUcũng Z6SpnjoKto 8Y4Dnhư mọibCaUx4dU đứa8Y4D co8Y4Dn g8Y4Dái Z6SpnjoKkhác đấy8Y4D chứ. CóbCaUx4dU đibCaUx4dUều vZ6SpnjoKì CaZ6SpnjoKt caZ6SpnjoKo quábCaUx4dU nê8Y4Dn 8Y4Dtrông Z6SpnjoKgiống cây8Y4D sậybCaUx4dU chăngbCaUx4dU? Z6SpnjoKCat kbCaUx4dUhá mặ8Y4Dc cảm Z6SpnjoKvề bbCaUx4dUản thâ8Y4Dn mìnhbCaUx4dU. GibCaUx4dUa đìn8Y4Dh Z6SpnjoKcô cũnZ6SpnjoKg bCaUx4dUchẳng k8Y4Dhá giZ6SpnjoKả gZ6SpnjoKì. BbCaUx4dUa m8Y4Dẹ thường8Y4D phải điZ6SpnjoK làmZ6SpnjoK cbCaUx4dUa đêmbCaUx4dU đểbCaUx4dU bCaUx4dUlo Z6SpnjoKcho 8Y4D3 ch8Y4Dị e8Y4Dm côZ6SpnjoK. Ca8Y4Dt bCaUx4dUko cbCaUx4dUó qubCaUx4dUần Z6SpnjoKáo xịn,Z6SpnjoK bCaUx4dUcũng không có8Y4D bCaUx4dUđồ nZ6SpnjoKữ 8Y4Dtrang đắ8Y4Dt tiền8Y4D, vZ6SpnjoKì thếZ6SpnjoK 8Y4Dcô tựbCaUx4dU lbCaUx4dUàm 8Y4Dlấy mộtbCaUx4dU sốbCaUx4dU nữZ6SpnjoK Z6SpnjoKtrang nhờZ6SpnjoK xưởng rènZ6SpnjoK 8Y4Dmi 8Y4Dni m8Y4Dà b8Y4Da côbCaUx4dU Z6SpnjoKtặng h8Y4Dồi sibCaUx4dUnh nh8Y4Dật lZ6SpnjoKần Z6SpnjoKthứ 88Y4D. Z6SpnjoKđôi khZ6SpnjoKi 8Y4DCat cbCaUx4dUũng thấy buồbCaUx4dUn, cZ6SpnjoKô Z6SpnjoKcũng 8Y4Dlà mộZ6SpnjoKt t8Y4Dhiếu 8Y4Dnữ mbCaUx4dUới lớn,bCaUx4dU cũn8Y4Dg có8Y4D tìn8Y4Dh cảmbCaUx4dU vàZ6SpnjoK nZ6SpnjoKhững ước mơ8Y4D, nhưZ6SpnjoKng ….8Y4D Z6SpnjoKCat nhì8Y4Dn 8Y4DLui. LZ6SpnjoKui đan8Y4Dg đọcbCaUx4dU mbCaUx4dUột cu8Y4Dốn Z6SpnjoKsổ co8Y4Dn mbCaUx4dUà nếu8Y4D CabCaUx4dUt không nhầbCaUx4dUm thbCaUx4dUì 8Y4Dlà như8Y4Dng g8Y4Di chéZ6SpnjoKp củabCaUx4dU cậubCaUx4dU Z6SpnjoKấy bCaUx4dUvề Z6SpnjoKcông việ8Y4Dc Z6SpnjoKở côZ6SpnjoKng Z6SpnjoKti co8Y4Dn của tậpbCaUx4dU đZ6SpnjoKoàn Fr8Y4Dank. GiZ6SpnjoKa đìnbCaUx4dUh bCaUx4dULui 8Y4Drất Z6SpnjoKcó thếZ6SpnjoK lực8Y4D. Z6SpnjoKba cậubCaUx4dU ấZ6SpnjoKy làZ6SpnjoK chbCaUx4dUủ tịchbCaUx4dU tập đoànZ6SpnjoK FbCaUx4dUrank Z6SpnjoK– tậbCaUx4dUp đoànbCaUx4dU Z6SpnjoKlớn nhZ6SpnjoKất “bCaUx4dUmiền tây8Y4D” c8Y4Dòn LuZ6SpnjoKi thZ6SpnjoKì vZ6SpnjoKừa đẹp8Y4D trabCaUx4dUi vừa 8Y4Dhọc giỏi....

chàbCaUx4dUo 8Y4Dcác em.

GibCaUx4dUáo sbCaUx4dUư VbCaUx4dUillar vàbCaUx4dUo lớp,8Y4D bàbCaUx4dU đểZ6SpnjoK cặbCaUx4dUp xuZ6SpnjoKống bàbCaUx4dUn rZ6SpnjoKồi nZ6SpnjoKhìn hếtbCaUx4dU mộtbCaUx4dU lượtZ6SpnjoK hbCaUx4dUọc tr8Y4Dò c8Y4Dủa m8Y4Dình vbCaUx4dUà hỏi:

bCaUx4dU - Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK bCaUx4dU 8Y4D 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D cácZ6SpnjoK eZ6SpnjoKm nghbCaUx4dUỉ hè8Y4D vZ6SpnjoKui chứ?

8Y4D - bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D bCaUx4dU Z6SpnjoK bCaUx4dU bCaUx4dU Z6SpnjoK VubCaUx4dUi ạ.

Cả lớp8Y4D bắtZ6SpnjoK đầu8Y4D 8Y4Dxôn xa8Y4Do lên.bCaUx4dU Z6SpnjoKRemus chồm8Y4D 8Y4Dqua bZ6SpnjoKàn bCaUx4dUnói chuyệZ6SpnjoKn Z6SpnjoKvới PZ6SpnjoKeter vàZ6SpnjoK cả haZ6SpnjoKi c8Y4Dười t8Y4Dí tởbCaUx4dUn vớiZ6SpnjoK nbCaUx4dUhau. GiábCaUx4dUo sưbCaUx4dU VZ6SpnjoKillar n8Y4Dói bCaUx4dUvới 8Y4Dvẻ mặbCaUx4dUt 8Y4Dhài lòng:

8Y4D - bCaUx4dU bCaUx4dU bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D bCaUx4dU bCaUx4dU Z6SpnjoK nZ6SpnjoKào, cbCaUx4dUả lớpbCaUx4dU nộpZ6SpnjoK bbCaUx4dUài tậbCaUx4dUp 8Y4Dhè đi.

- Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4D 8Y4D 8Y4D Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU Ôi………

Lớp học8Y4D 8Y4Dồ bCaUx4dUlên tbCaUx4dUhất bCaUx4dUvọng. CZ6SpnjoKat biếtbCaUx4dU cbCaUx4dUòn rấtZ6SpnjoK 8Y4Dnhiều người8Y4D chZ6SpnjoKưa làm8Y4D Z6SpnjoKxong Z6SpnjoKbài tập, víZ6SpnjoK Z6SpnjoKdụ nhưZ6SpnjoK JacZ6SpnjoKk chẳ8Y4Dng hạn8Y4D. CabCaUx4dUt mỉZ6SpnjoKm cườibCaUx4dU 8Y4Dkhi tZ6SpnjoKhấy vẻ8Y4D kbCaUx4dUhổ sZ6SpnjoKở củabCaUx4dU Jack. Bac8Y4Dbara nóbCaUx4dUi vớibCaUx4dU giọnbCaUx4dUg nịnhZ6SpnjoK nọbCaUx4dUt :

- 8Y4D 8Y4D 8Y4D bCaUx4dU Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4Dthưa 8Y4Dcô, c8Y4Don còZ6SpnjoKn mộtbCaUx4dU cZ6SpnjoKhút nữabCaUx4dU ch8Y4Dưa 8Y4Dxong, cZ6SpnjoKon cZ6SpnjoKó thểbCaUx4dU n8Y4Dộp sZ6SpnjoKau được8Y4D kh8Y4Dông ạ?

bCaUx4dU- bCaUx4dU Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D KZ6SpnjoKo được.

GiábCaUx4dUo sưZ6SpnjoK VibCaUx4dUllar Z6SpnjoKmỉm cưbCaUx4dUời nhãZ6SpnjoK nbCaUx4dUhặn như8Y4Dng ánZ6SpnjoKh Z6SpnjoKmắt bàbCaUx4dU ánZ6SpnjoKh Z6SpnjoKlên sự8Y4D nghiêZ6SpnjoKm khắc bCaUx4dUvà đố8Y4D aZ6SpnjoKi g8Y4Diám n8Y4Dài nZ6SpnjoKỉ bCaUx4dUthêm mộbCaUx4dUt lờZ6SpnjoKi nàbCaUx4dUo kbCaUx4dUhi đãZ6SpnjoK bịZ6SpnjoK Z6SpnjoKbà nhìn8Y4D nhZ6SpnjoKư vậybCaUx4dU. Z6SpnjoKCat thích điểmbCaUx4dU nàyZ6SpnjoK bCaUx4dUcủa Z6SpnjoKbà. Cô8Y4D lấybCaUx4dU bCaUx4dUcuốn vởbCaUx4dU 8Y4Dlàm bà8Y4Di 8Y4Dtập Z6SpnjoKvề nhà8Y4D bCaUx4dUra vZ6SpnjoKà đểZ6SpnjoK lêbCaUx4dUn đầu 8Y4Dbàn bCaUx4dUtrong 8Y4Dkhi 8Y4Dnghe loZ6SpnjoKáng thoZ6SpnjoKáng AlebCaUx4dUx cbCaUx4dUàu nhZ6SpnjoKàu vớ8Y4Di JbCaUx4dUack vềbCaUx4dU sự8Y4D lườibCaUx4dU biếng Z6SpnjoKcủa Z6SpnjoKcậu Z6SpnjoKchàng. JaZ6SpnjoKck 8Y4Dlẩm bẩm:

- bCaUx4dU 8Y4D Z6SpnjoK 8Y4D 8Y4D 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4Dbiết thZ6SpnjoKế bCaUx4dUmình đZ6SpnjoKã cóZ6SpnjoKp b8Y4Dài bCaUx4dUCat lZ6SpnjoKúc Z6SpnjoKnãy rồi.

giáo bCaUx4dUsư VillabCaUx4dUr kZ6SpnjoKhua 8Y4Dđũa pbCaUx4dUhép bằngbCaUx4dU mZ6SpnjoKột độngbCaUx4dU tácZ6SpnjoK duyêbCaUx4dUn Z6SpnjoKdáng lZ6SpnjoKùa hếtbCaUx4dU nh8Y4Dững cuốn vởbCaUx4dU lên8Y4D 8Y4Dbàn bCaUx4dUgiáo bCaUx4dUviên vbCaUx4dUà nóZ6SpnjoKi với8Y4D LbCaUx4dUui bằZ6SpnjoKng mộtZ6SpnjoK giọng8Y4D tZ6SpnjoKrìu mến:

- bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoKLui, sbCaUx4dUau giờ8Y4D họcZ6SpnjoK cobCaUx4dUn Z6SpnjoKđem chồnZ6SpnjoKg vZ6SpnjoKở xuốnZ6SpnjoKg phòbCaUx4dUng giáo8Y4D viêbCaUx4dUn chbCaUx4dUo côbCaUx4dU nhé.

Z6SpnjoK Lui vângbCaUx4dU Z6SpnjoKngoan 8Y4Dngoãn 8Y4Dvà 8Y4Dmỉm cưZ6SpnjoKời. 8Y4Dmột nbCaUx4dUụ cZ6SpnjoKười c8Y4Dó thểbCaUx4dU quậbCaUx4dUt ngbCaUx4dUã bấtbCaUx4dU Z6SpnjoKcứ đứa coZ6SpnjoKn gái8Y4D nà8Y4Do- đấbCaUx4dUy làbCaUx4dU CZ6SpnjoKat ngbCaUx4dUhi Z6SpnjoKthế. Z6SpnjoKNhưng bCaUx4dUrõ Z6SpnjoKràng là8Y4D gibCaUx4dUáo sbCaUx4dUư n8Y4Dgọt ngà8Y4Do với LubCaUx4dUi hơbCaUx4dUn hếZ6SpnjoKt thảy,Z6SpnjoK cũnZ6SpnjoKg mộbCaUx4dUt phầnbCaUx4dU v8Y4Dì điểm8Y4D b8Y4Dùa chúbCaUx4dU củabCaUx4dU Z6SpnjoKLui caZ6SpnjoKo nhấtbCaUx4dU trường.

- 8Y4D bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU nàbCaUx4dUo cbCaUx4dUác emZ6SpnjoK, sách8Y4D b8Y4Dùa cZ6SpnjoKhú bCaUx4dUcăn Z6SpnjoKbản lớZ6SpnjoKp3, “bùbCaUx4dUa tốZ6SpnjoKng tiễn”.

Cat chbCaUx4dUúi mũiZ6SpnjoK v8Y4Dào sá8Y4Dch tr8Y4Dong kbCaUx4dUhi giáobCaUx4dU sZ6SpnjoKư V8Y4Dillar phbCaUx4dUát ch8Y4Duột c8Y4Dho 8Y4Dhọc bCaUx4dUsinh. Con cbCaUx4dUhuột bCaUx4dUcủa Ca8Y4Dt nhỏZ6SpnjoK xíuZ6SpnjoK bCaUx4dUvà nga8Y4Dy kh8Y4Di vbCaUx4dUừa bCaUx4dUđáp x8Y4Duống bàn,bCaUx4dU nbCaUx4dUó bCaUx4dUmon bCaUx4dUmen bòbCaUx4dU đến gặmZ6SpnjoK 8Y4Dchiếc 8Y4Dbút 8Y4Dchì củaZ6SpnjoK C8Y4Dat. bCaUx4dUThật làbCaUx4dU một8Y4D buổiZ6SpnjoK học8Y4D giZ6SpnjoKan n8Y4Dan kbCaUx4dUhi bCaUx4dUmà Misa, Z6SpnjoKbạn thâZ6SpnjoKn 8Y4Dcủa BacbaZ6SpnjoKra là8Y4Dm nZ6SpnjoKổ tubCaUx4dUng cZ6SpnjoKon chuộtbCaUx4dU c8Y4Dủa c8Y4Dô tZ6SpnjoKa Z6SpnjoKkhiến 8Y4Dphân nửa lớpbCaUx4dU b8Y4Dị díZ6SpnjoKnh bẩnbCaUx4dU vàbCaUx4dUo áobCaUx4dU. CZ6SpnjoKuối gi8Y4Dờ họcZ6SpnjoK, bCaUx4dUchỉ cbCaUx4dUó Z6SpnjoKmỗi 8Y4DLui Z6SpnjoKlà bCaUx4dUthành 8Y4Dcông trong việcbCaUx4dU đưZ6SpnjoKa cbCaUx4dUon chuộtZ6SpnjoK nhỏ8Y4D trZ6SpnjoKở lạiZ6SpnjoK Z6SpnjoKlồng tZ6SpnjoKrên bà8Y4Dn gi8Y4Dáo viên,8Y4D nhữngZ6SpnjoK người 8Y4Dcòn lạZ6SpnjoKi đềuZ6SpnjoK bbCaUx4dUó ta8Y4Dy. ChuônbCaUx4dUg 8Y4Dreo bCaUx4dUhết tiết,8Y4D giá8Y4Do 8Y4Dsư 8Y4DVillar r8Y4Da khỏibCaUx4dU lớp s8Y4Dau kh8Y4Di chZ6SpnjoKo bCaUx4dUmột đốnbCaUx4dUg bài8Y4D tậbCaUx4dUp vbCaUx4dUề nbCaUx4dUhà. Z6SpnjoKCat đa8Y4Dng l8Y4Doay hobCaUx4dUay bỏZ6SpnjoK bCaUx4dUsách vở8Y4D vào tZ6SpnjoKúi khô8Y4Dng đábCaUx4dUy t8Y4Dhì BabCaUx4dUcbara nói8Y4D bCaUx4dUto mộbCaUx4dUt bCaUx4dUcách hácbCaUx4dUh dịch:

- 8Y4D Z6SpnjoK bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D 8Y4D bCaUx4dU bCaUx4dU L8Y4Duss, trựcZ6SpnjoK nhật8Y4D chZ6SpnjoKo Radic.

Cat gật8Y4D đ8Y4Dầu vàbCaUx4dU liếZ6SpnjoKc RadibCaUx4dUc, cậubCaUx4dU Z6SpnjoKta đa8Y4Dng nhìnbCaUx4dU BbCaUx4dUacbara mộtbCaUx4dU cbCaUx4dUách miễn8Y4D cưỡng, cbCaUx4dUó 8Y4Dlẽ 8Y4Dbởi vìbCaUx4dU BacbCaUx4dUbara Z6SpnjoKcứ quấn8Y4D lấybCaUx4dU LbCaUx4dUui. C8Y4Dat bCaUx4dU 8Y4Dkhông nghĩ8Y4D Z6SpnjoKlà Rad8Y4Dic Z6SpnjoKthích Bacbara nhZ6SpnjoKưng cáibCaUx4dU nhìnbCaUx4dU kia…

CabCaUx4dUt Z6SpnjoKkhông biế8Y4Dt màZ6SpnjoK cZ6SpnjoKô cũng8Y4D khôngbCaUx4dU cầZ6SpnjoKn Z6SpnjoKbiết. Z6SpnjoKcha c8Y4Dô bCaUx4dUlàm việcbCaUx4dU ch8Y4Do bCaUx4dUcông Z6SpnjoKti nhà RosantbCaUx4dUa bCaUx4dUnên cZ6SpnjoKô luônZ6SpnjoK ph8Y4Dải bCaUx4dUnghe bCaUx4dUlời BacZ6SpnjoKbara nếubCaUx4dU kZ6SpnjoKhông bCaUx4dUcô tZ6SpnjoKa Z6SpnjoKsẽ Z6SpnjoKton hót vớibCaUx4dU c8Y4Dha bCaUx4dUcô 8Y4Dta vàZ6SpnjoK đuổiZ6SpnjoK việc8Y4D 8Y4Dba 8Y4DCat. 8Y4DAlex vbCaUx4dUà 8Y4DJack không8Y4D thích8Y4D Z6SpnjoKCat 8Y4Dbị sabCaUx4dUi khiến nhưn8Y4Dg Z6SpnjoKhọ cũn8Y4Dg chẳnbCaUx4dUg làmbCaUx4dU gZ6SpnjoKì đượcbCaUx4dU ngoàibCaUx4dU việbCaUx4dUc lấybCaUx4dU 8Y4Dphần Z6SpnjoKăn hộZ6SpnjoK 8Y4DCat. Alex 8Y4Dcàu nZ6SpnjoKhàu khbCaUx4dUi bCaUx4dUđi 8Y4Dngang qu8Y4Da Cat:

bCaUx4dU - 8Y4D Z6SpnjoK bCaUx4dU bCaUx4dU bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D bCaUx4dU nhan8Y4Dh nZ6SpnjoKhé, mìnhZ6SpnjoK sẽZ6SpnjoK đổ8Y4D nbCaUx4dUước sốtbCaUx4dU cà8Y4D ch8Y4Dua lênZ6SpnjoK đầZ6SpnjoKu cbCaUx4dUon quỷbCaUx4dU cáiZ6SpnjoK đó.

bCaUx4dU - bCaUx4dU Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D 8Y4D 8Y4D Z6SpnjoK LàmZ6SpnjoK ơnbCaUx4dU bCaUx4dUđi, Alex.

CabCaUx4dUt cườibCaUx4dU 8Y4Dnhư mếu8Y4D, AlZ6SpnjoKex Z6SpnjoKthở d8Y4Dài vbCaUx4dUà bCaUx4dUlôi Z6SpnjoKJack tZ6SpnjoKheo. 8Y4DCat l8Y4Dùa chổibCaUx4dU v8Y4Dà ghẻZ6SpnjoK lau 8Y4Dra khỏibCaUx4dU tủbCaUx4dU Z6SpnjoKđể chổZ6SpnjoKi 8Y4Dvà vun8Y4Dg v8Y4Dẩy đbCaUx4dUũa bCaUx4dUphép điềuZ6SpnjoK khZ6SpnjoKiển chZ6SpnjoKo chúbCaUx4dUng laZ6SpnjoKu bảngZ6SpnjoK, lau bCaUx4dUbàn ghếbCaUx4dU và8Y4D nhữngbCaUx4dU chỗ8Y4D d8Y4Dơ mà8Y4D lũZ6SpnjoK 8Y4Dchuột gâ8Y4Dy 8Y4Dra. HọcZ6SpnjoK bCaUx4dUsinh lầ8Y4Dn lượtZ6SpnjoK 8Y4Dra khỏi lớ8Y4Dp hếbCaUx4dUt, troZ6SpnjoKng lớpbCaUx4dU Z6SpnjoKchỉ cò8Y4Dn lạibCaUx4dU LuZ6SpnjoKi vbCaUx4dUà CatbCaUx4dU. L8Y4Dui đabCaUx4dUng 8Y4Dđếm l8Y4Dại chỗbCaUx4dU vởbCaUx4dU và dậ8Y4Dp lạiZ6SpnjoK 8Y4Dmột cuốnZ6SpnjoK bịZ6SpnjoK 8Y4Dbong mấy8Y4D tranZ6SpnjoKg đầbCaUx4dUu. C8Y4Dat lZ6SpnjoKiếc bCaUx4dUtrộm bCaUx4dULui, đZ6SpnjoKúng là8Y4D một abCaUx4dUnh chànbCaUx4dUg đẹ8Y4Dp Z6SpnjoKtrai. Ca8Y4Dt quZ6SpnjoKay rZ6SpnjoKa chămbCaUx4dU cZ6SpnjoKhú vZ6SpnjoKắt bCaUx4dUgiẻ Z6SpnjoKlau bằngZ6SpnjoK mộZ6SpnjoKt lobCaUx4dUại nghệ 8Y4Dthuật hắc8Y4D áZ6SpnjoKm mbCaUx4dUà cbCaUx4dUác pZ6SpnjoKhù thuZ6SpnjoKỷ hbCaUx4dUắc ám8Y4D dùngZ6SpnjoK để8Y4D khiếnZ6SpnjoK 8Y4Dcon ngưbCaUx4dUời t8Y4Da 8Y4Dkhô quắt kh8Y4Dô queZ6SpnjoKo bCaUx4dUlại. cábCaUx4dUi giẻ8Y4D ríbCaUx4dUt l8Y4Dên Z6SpnjoKkhe khẽZ6SpnjoK vbCaUx4dUà Z6SpnjoKkhô coZ6SpnjoKng nước.Z6SpnjoK Ca8Y4Dt khoá8Y4Di chí nhúnbCaUx4dUg ướtbCaUx4dU n8Y4Dó mộtZ6SpnjoK l8Y4Dần Z6SpnjoKnữa vbCaUx4dUà bCaUx4dUlại vắ8Y4Dt kh8Y4Dô r8Y4Dồi mộtZ6SpnjoK lần8Y4D bCaUx4dUnữa. C8Y4Dho tbCaUx4dUới khi c8Y4Dô qua8Y4Dy lạ8Y4Di 8Y4Dthi chẳnZ6SpnjoKg thấyZ6SpnjoK LZ6SpnjoKui đâu8Y4D cả,bCaUx4dU chắcZ6SpnjoK 8Y4Dlà 8Y4Dđã đZ6SpnjoKi rồZ6SpnjoKi. bCaUx4dUCat nhiệbCaUx4dUt tình vẩbCaUx4dUy đũZ6SpnjoKa bCaUx4dUphép 8Y4Dnhư mộtZ6SpnjoK nhạcZ6SpnjoK bCaUx4dUtrưởng 8Y4Dđiều khiển8Y4D nhữngZ6SpnjoK câyZ6SpnjoK bCaUx4dUchổi lbCaUx4dUau nhà, côbCaUx4dU Z6SpnjoKvẫy mạnhbCaUx4dU mộtbCaUx4dU cái8Y4D, một8Y4D câbCaUx4dUy chổibCaUx4dU l8Y4Dao vù8Y4D về8Y4D phí8Y4Da bànbCaUx4dU giáo8Y4D Z6SpnjoKviên v8Y4Dà vònbCaUx4dUg qua 8Y4Dphía 8Y4Dsau 8Y4Dchiếc bà8Y4Dn. Rầm…

Z6SpnjoKMột tibCaUx4dUếng độn8Y4Dg cbCaUx4dUhết ngườiZ6SpnjoK bCaUx4dUvang lênZ6SpnjoK 8Y4Dvà Z6SpnjoKLui bCaUx4dUFrank từ8Y4D từ8Y4D đứngZ6SpnjoK lêbCaUx4dUn phíZ6SpnjoKa sZ6SpnjoKau bàn 8Y4Dgiáo viêbCaUx4dUn vớiZ6SpnjoK Z6SpnjoKkhuôn Z6SpnjoKmặt tèmZ6SpnjoK n8Y4Dhem nướcbCaUx4dU la8Y4Du nhàbCaUx4dU và8Y4D mbCaUx4dUũi đang8Y4D 8Y4Dchảy bCaUx4dUmáu. Cậu Z6SpnjoKta đ8Y4Dang buộc8Y4D dây8Y4D giầy.
Cat 8Y4Dđứng nhưbCaUx4dU trời8Y4D trồngbCaUx4dU nhì8Y4Dn bCaUx4dU1 giọtbCaUx4dU bCaUx4dUmáu nhZ6SpnjoKỏ xbCaUx4dUuống chiếcZ6SpnjoK áoZ6SpnjoK bCaUx4dUsơ m8Y4Di trZ6SpnjoKắng tinh củabCaUx4dU bCaUx4dULui và8Y4D kbCaUx4dUhông chZ6SpnjoKắc lbCaUx4dUà troZ6SpnjoKng 8Y4Dcuộc đờibCaUx4dU 8Y4Dmình 8Y4Dcô 8Y4Dđã phạmZ6SpnjoK p8Y4Dhải lỗibCaUx4dU lầm nàobCaUx4dU tồiZ6SpnjoK 8Y4Dtệ nhưbCaUx4dU tZ6SpnjoKhế ch8Y4Dưa. CaZ6SpnjoKt lắp8Y4D bắpbCaUx4dU xZ6SpnjoKin l8Y4Dỗi khôngbCaUx4dU th8Y4Dành tiếng8Y4D vbCaUx4dUà kinh hbCaUx4dUãi kbCaUx4dUhông biZ6SpnjoKết Z6SpnjoKcó nêbCaUx4dUn lùZ6SpnjoKi bCaUx4dUra cZ6SpnjoKàng Z6SpnjoKxa càZ6SpnjoKng t8Y4Dốt haZ6SpnjoKy khôZ6SpnjoKng. Z6SpnjoKKhuôn mặtbCaUx4dU Lui thậtbCaUx4dU khóZ6SpnjoK màbCaUx4dU tưở8Y4Dng tượngZ6SpnjoK đựơcZ6SpnjoK, 8Y4Dnó nhăbCaUx4dUn lạiZ6SpnjoK mộtbCaUx4dU cZ6SpnjoKách k8Y4Dhó chị8Y4Du bCaUx4dUvà Z6SpnjoKđôi mắt Z6SpnjoKthì ngZ6SpnjoKày bCaUx4dUmột tốbCaUx4dUi hZ6SpnjoKơn. L8Y4Dui ch8Y4Dắc phảZ6SpnjoKi cốbCaUx4dU gắbCaUx4dUng lắm8Y4D mớiZ6SpnjoK khônZ6SpnjoKg 8Y4Dhét vàZ6SpnjoKo mặt 8Y4DCat. bCaUx4dUCat mímbCaUx4dU chặtbCaUx4dU môi,bCaUx4dU thbCaUx4dUà Z6SpnjoKrằng L8Y4Dui cZ6SpnjoKứ 8Y4Dquát th8Y4Dét lZ6SpnjoKên Z6SpnjoKcó phbCaUx4dUải Z6SpnjoKlà haZ6SpnjoKy hơn không.Z6SpnjoK L8Y4Dui tbCaUx4dUừ bCaUx4dUtừ mở8Y4D miệngZ6SpnjoK nhưnbCaUx4dUg khôn8Y4Dg phả8Y4Di làZ6SpnjoK quátZ6SpnjoK tZ6SpnjoKháo g8Y4Dì mbCaUx4dUà chỉZ6SpnjoK buông độ8Y4Dc mZ6SpnjoKột tiế8Y4Dng ngbCaUx4dUhe bCaUx4dUrất kZ6SpnjoKhó nhọc:

Z6SpnjoK - bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dU lau.

Z6SpnjoK Cat bCaUx4dUsợ đbCaUx4dUiếng c8Y4Dả ngbCaUx4dUười. cbCaUx4dUô đZ6SpnjoKã khô8Y4Dng nghbCaUx4dUĩ rZ6SpnjoKằng bCaUx4dUcô sợZ6SpnjoK LZ6SpnjoKui đếZ6SpnjoKn Z6SpnjoKnhư thbCaUx4dUế. NbCaUx4dUếu Lui bCaUx4dUmà bCaUx4dUnói vbCaUx4dUới Bacba8Y4Dra thì…..Z6SpnjoK bCaUx4dUtrời 8Y4Dơi! Z6SpnjoKBa Z6SpnjoKcô có8Y4D thZ6SpnjoKể mất8Y4D viZ6SpnjoKệc 8Y4Dngay ngàbCaUx4dUy mai c8Y4Dhứ chẳngbCaUx4dU cZ6SpnjoKhơi. NếuZ6SpnjoK 8Y4Dba Z6SpnjoKmất viZ6SpnjoKệc, bCaUx4dUgia đìZ6SpnjoKnh côbCaUx4dU sẽZ6SpnjoK r8Y4Da Z6SpnjoKsao Z6SpnjoKđây? Ca8Y4Dt rúZ6SpnjoKt khăn tbCaUx4dUay r8Y4Da vàbCaUx4dU laZ6SpnjoKu nưZ6SpnjoKớc tbCaUx4dUrên mbCaUx4dUặt Lu8Y4Di m8Y4Dà bCaUx4dUthậm chí8Y4D còZ6SpnjoKn khôngbCaUx4dU g8Y4Diám n8Y4Dhìn cậu ta8Y4D. CbCaUx4dUat khônbCaUx4dUg bCaUx4dUnghĩ lbCaUx4dUà mìnbCaUx4dUh 8Y4Dsẽ Z6SpnjoKchạm và8Y4Do mặt8Y4D 8Y4DLui tro8Y4Dng hoàbCaUx4dUn cảZ6SpnjoKnh n8Y4Dày. Lui giậtZ6SpnjoK lấybCaUx4dU khănbCaUx4dU taZ6SpnjoKy bCaUx4dUcủa Ca8Y4Dt, 8Y4DCat lắpZ6SpnjoK bắp:

Z6SpnjoK- 8Y4D Z6SpnjoK 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK bCaUx4dU x8Y4Din lỗi…bCaUx4dU tôi….8Y4D XibCaUx4dUn lỗi.

r8Y4Dồi Z6SpnjoKcô Z6SpnjoKchuồn ng8Y4Day lậpbCaUx4dU tứcZ6SpnjoK kbCaUx4dUhỏi lbCaUx4dUớp nhưbCaUx4dU 8Y4Dlà s8Y4Dợ Z6SpnjoKLui khôZ6SpnjoKng kiềbCaUx4dUm bCaUx4dUchế được8Y4D mZ6SpnjoKà lbCaUx4dUa hbCaUx4dUét qbCaUx4dUuát Z6SpnjoKtháo ầmZ6SpnjoK ĩ.

Và8Y4Do căn8Y4Dg 8Y4Dtin vớbCaUx4dUi bộ8Y4D mặtZ6SpnjoK bCaUx4dUđưa đámZ6SpnjoK, CabCaUx4dUt kểbCaUx4dU ch8Y4Do bCaUx4dUAlex bCaUx4dUvà JaZ6SpnjoKck vềZ6SpnjoK sựbCaUx4dU bCaUx4dUcố cbCaUx4dUhết n8Y4Dgười đó.8Y4D Al8Y4Dex chỉ8Y4D bCaUx4dUnhún vai:

8Y4D- 8Y4D 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU bCaUx4dU cậubCaUx4dU tZ6SpnjoKa l8Y4Duôn nhưZ6SpnjoK thbCaUx4dUế màbCaUx4dU, bCaUx4dUgiả tạoZ6SpnjoK, đ8Y4Dội 8Y4Dlốt họbCaUx4dUc tbCaUx4dUrò ngbCaUx4dUoan đ8Y4Dể lấybCaUx4dU l8Y4Dòng giáoZ6SpnjoK viênZ6SpnjoK, bCaUx4dUđủ thứ.

8Y4D Còn Z6SpnjoKJack tZ6SpnjoKhì gụ8Y4Dc đầ8Y4Du xuốngbCaUx4dU bZ6SpnjoKàn 8Y4Dvà cười,bCaUx4dU nZ6SpnjoKgười rZ6SpnjoKung l8Y4Dên bầnbCaUx4dU bCaUx4dUbật, cậuZ6SpnjoK tZ6SpnjoKa nóiZ6SpnjoK Z6SpnjoKđứt quãng:

- 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D bCaUx4dU 8Y4D Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4Dbiết thế…nánZ6SpnjoK lZ6SpnjoKại bCaUx4dUtí nữZ6SpnjoKa… bCaUx4dUha 8Y4Dha ….

Cat nhăbCaUx4dUn nhó:

Z6SpnjoK - 8Y4D Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4D 8Y4D bCaUx4dU Z6SpnjoKxin cậubCaUx4dU đZ6SpnjoKấy JackbCaUx4dU, 8Y4Dmình đan8Y4Dg bCaUx4dUlo chết8Y4D đây.

Alex chánbCaUx4dU nản8Y4D chọc8Y4D Z6SpnjoKchọc vZ6SpnjoKà đĩa:

- Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU Z6SpnjoK Z6SpnjoK Z6SpnjoK Ca8Y4Dt, LubCaUx4dUi s8Y4Dẽ khZ6SpnjoKông đbCaUx4dUem cZ6SpnjoKhuyện hắnZ6SpnjoK bịZ6SpnjoK rửbCaUx4dUa mặZ6SpnjoKt bằ8Y4Dng nướcZ6SpnjoK lbCaUx4dUau n8Y4Dhà r8Y4Da bCaUx4dUmà rê8Y4Du ra8Y4Do đâu,bCaUx4dU Z6SpnjoKyên tâmZ6SpnjoK đi.

Cat m8Y4Dím môi,8Y4D nZ6SpnjoKghe thì8Y4D c8Y4Dũng có8Y4D lZ6SpnjoKí nhưnZ6SpnjoKg 8Y4Dkhông rê8Y4Du rabCaUx4dUo đâubCaUx4dU có8Y4D nghĩ8Y4Da là8Y4D Z6SpnjoKLui sẽZ6SpnjoK bCaUx4dUkhông nZ6SpnjoKói ch8Y4Duyện đóZ6SpnjoK cbCaUx4dUho BacZ6SpnjoKbara. ÔibCaUx4dU tZ6SpnjoKrời ơi!

Cat chư8Y4Da kịpbCaUx4dU thZ6SpnjoKan bCaUx4dUthở tbCaUx4dUhì BacbaZ6SpnjoKra đã8Y4D gọZ6SpnjoKi cô.8Y4D Ca8Y4Dt bCaUx4dUđứng lbCaUx4dUên. Al8Y4Dex cáu:

8Y4D- Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU bCaUx4dU bCaUx4dU Z6SpnjoK 8Y4D bCaUx4dU cậu8Y4D chưbCaUx4dUa ănbCaUx4dU 8Y4Dgì mà.

Z6SpnjoK - bCaUx4dU Z6SpnjoK bCaUx4dU Z6SpnjoK bCaUx4dU bCaUx4dU 8Y4D Z6SpnjoK MìnhZ6SpnjoK kbCaUx4dUhông nuốt8Y4D nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.