Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nrkenay làrken mrkenột ngàyrken đẹpcK2s tr5s6Gời. CXgzjat mởcK2s toXgzjang cửacK2s sổHETt đón5s6G 5s6Gnhững ticK2sa Xgzjnắng Xgzjmùa thu v5s6Gàng Xgzj nh5s6Gư HETtmật rkenong vHETtà pHETthóng tXgzjầm mắt5s6G Xgzjra xrkena. Cửarken sổrken pXgzjhòng CHETtat trkenrông HETtra một cK2scon đườnHETtg rkenhai bêXgzjn cỏcK2s 5s6Gmọc lúcK2sn cK2sphún khônrkeng hàXgzjng lối.cK2s nHETthững dãrkeny nhcK2sà chen cK2schúc nHETthau trôngXgzj nhHETtư đHETtàn lợn5s6G cK2scon cK2sđủ mọiHETt màuXgzj sắcHETt vcK2sới đrkenủ cK2scác Xgzjkiểu kiếnHETt trúc tạp5s6G nharkenm. CaHETtt hítHETt cănXgzjg v5s6Gào phổirken khônXgzjg khXgzjí trkenrong lànhXgzj m5s6Gát mrkenẻ rkenbuổi sang cK2srồi côXgzj rkenđeo chcK2siếc túi5s6G krkenhông đáyrken nhXgzjỏ bằngrken brkenàn Xgzjtay cK2svào brkenên cK2shông và5s6G nhanh n5s6Ghẹn xuống5s6G nhà.

NgôcK2si nh5s6Gà củarken 5s6Ggia đình5s6G crkenô nhỏrken hơn5s6G rất5s6G nhiều5s6G sHETto vớ5s6Gi rkencác rkennhà hàn5s6Gg xórkenm nhưng 5s6Gcũng tiệncK2s ngcK2shi rkenvà trkenhoải cK2smái. 5s6GCat cK2sđi 5s6Gvào 5s6Gbếp, hXgzjôn rkenlên HETtmái cK2stóc đrkenỏ rựHETtc rỡ5s6G của mHETtẹ HETtcô, bàHETt LuscK2ss mcK2sỉm cười:

HETt- cK2s 5s6G cK2s 5s6G cK2s HETt Xgzj HETt Xgzjchào HETtcon yêu.

BàHETt lXgzjà mộrkent phcK2sụ nữrken rkenxinh đẹprken, quyrkenến r5s6Gũ vXgzjà cK2sCat cK2sluôn thầ5s6Gm Xgzjtiếc nuốirken vìXgzj côrken chẳng girkenống cK2smẹ mXgzjột chHETtút cK2snào, từXgzj cHETtái mũi5s6G cK2sđến HETtkhuôn mặtXgzj vcK2sà mHETtái tóHETtc, HETttất cả đềurken thừa5s6G hưởcK2sng từcK2s ngcK2sười chaHETt. Thậ5s6Gt lHETtà ccK2shán, tHETtóc 5s6Gcha côXgzj 5s6Glại màuXgzj đecK2sn. CaHETtt luôn crkenảm tXgzjhấy mìcK2snh giốXgzjng mộtHETt rkencon quXgzjạ bênXgzj cạ5s6Gnh mẹrken cK2svà rkencả 5s6Gở rkentrường cK2shọc nữa, giữaHETt mộcK2st cK2srừng tócXgzj vànXgzjg vàXgzj nrkenâu. cK2sCat Xgzjrút 5s6Gcây đHETtũa rkenphép bóng5s6G nhoácK2sng vXgzjì mới5s6G được HETtlau 5s6Gchùi 5s6Gra vàXgzj lùaXgzj đ5s6Gĩa tXgzjrong rkentủ 5s6Gra bàXgzjn ănXgzj. NHETthững chiếcK2sc 5s6Gđĩa sứcK2s tráng rkenmen HETtxanh xiHETtnh xắrkenn HETtnối đrkenuôi nrkenhau HETtbay rrkena lrkenàm cK2sCat rkenliên tưXgzjởng trkenới lũXgzj c5s6Gon gái crkenhạy thcK2seo LucK2si FrcK2sank. rken rkenCat tựrken cườicK2s mìnhHETt t5s6Grong rkenkhi brkena Xgzjcô 5s6Ghối hảrken cK2sđi xuống cK2shôn tóccK2s Ca5s6Gt và5s6G ngồi5s6G xuống:

Xgzj - rken rken Xgzj cK2s 5s6G rken rken rken Xgzjôi… 5s6Gba sắp5s6G rkenmuộn mcK2sất rồi.

5s6G Cat 5s6Grót cafXgzjé c5s6Gho HETtcha rồiXgzj cK2sgiúp mẹXgzj bXgzjê ncK2sồi HETtcháo khỏirken bếHETtp lòXgzj. HacK2si đứaHETt eXgzjm song srkeninh củcK2sa CXgzjat cHETthạy HETtù xuHETtống Xgzjchí choéHETt tra5s6Gnh cãHETti nHETthau về5s6G mấyrken mónrken đồcK2s chơi cHETthúng đượXgzjc tcK2sặng trrkenong scK2sinh nhậtXgzj 5s6Gvừa rồicK2s. MHETtark và5s6G Jorkense luHETtôn lHETtàm Carkent mệt mỏiXgzj 5s6Gvì Xgzjmọi thứ.rken Chú5s6Gng nóicK2s cK2squá nhiều5s6G, hỏiHETt HETtquá nhi5s6Gều, l5s6Guôn luXgzjôn khcK2sông đạt HETtđiểm tcK2sối Xgzjđa ởHETt trXgzjường vcK2sà rấtrken hacK2sm chrkenơi. Hừ.5s6G CacK2st uốHETtng Xgzjhết crkenốc sữaXgzj, ăXgzjn vài cK2slát báHETtnh mHETtì rồcK2si chào5s6G bXgzja mẹrken v5s6Gà rkenra kXgzjhỏi nhXgzjà. Thờirken tiHETtết tcK2shật Xgzjtuyệt-dù chỉ l5s6Gà nhâ5s6Gn tạ5s6Go. CcK2sat rkensắp mừngXgzj Xgzjsinh ncK2shật lầnHETt tcK2shứ cK2s15 củ5s6Ga mìcK2snh vXgzjà hômHETt nrkenay là ngcK2sày kcK2shai gcK2siảng. trởHETt lXgzjại trườngXgzj s5s6Gau mộ5s6Gt mcK2sùa hèrken bậnrken rộHETtn cK2scô thấy5s6G tHETthời gian dườnXgzjg 5s6Gnhư trrkenôi HETtquá nhaHETtnh. Mớirken HETthôm nàrkeno C5s6Gat cHETtòn nh5s6Gỏ xíucK2s, b5s6Gỡ ngỡ5s6G bcK2sước chân vcK2sào trườngrken màHETt chỉcK2s sXgzjau mrkenấy HETtmùa hè,Xgzj năm5s6G na5s6Gy đHETtã HETtlà nrkenăm c5s6Guối cấprken. cK2sCat đẩy chXgzjiếc váHETtn trượtrken rkendưới HETtchân khiếnHETt nóXgzj rkenchảy vùcK2s vrkenù tXgzjrên vỉarken cK2shè vXgzjà nhXgzjìn theo chiếccK2s mHETtui rkentrần bónHETtg lộncK2s hiệcK2su HETtGreen của5s6G BacbaXgzjra HETtmà HETtthầm cK2sghen tị,HETt không biếtHETt HETtđến Xgzjkhi rkennào HETtCat mớiXgzj ccK2só một5s6G chiếcXgzj nrkenhư thế.HETt cK2sBacbara lHETtà Xgzjhot girl cK2scủa trường,cK2s 5s6Gba 5s6Gmẹ côrken tcK2sa giàXgzju cóHETt, cHETtô tHETta xincK2sh đẹpXgzj Xgzjvà luôcK2sn Xgzjlà tâ5s6Gm điểrkenm của mọiXgzj sự5s6G chúHETt ýrken. HETtCat cK2sthì khôXgzjng 5s6Gđược nhưcK2s vrkenậy. côrken cHETtao HETthơn chiềuXgzj crkenao tHETtrung bình Xgzjcủa bọcK2sn cK2scon gHETtái rkenvà cK2schẳng 5s6Gcó 5s6Ggì HETtđặc biệXgzjt trừcK2s cK2smái t5s6Góc đeXgzjn nhcK2sư Xgzjlông quạ. Crkenat cũXgzjng chcK2sẳng Xgzjhiểu sHETtao AlXgzjex vXgzjà Jarkenck HETtlại Xgzjlàm bHETtạn vớiXgzj mHETtột ngưcK2sời rkennhư cô. CcK2sô luôn5s6G chHETtìm nghỉm,Xgzj rkenchỉ làXgzj 5s6Gnhân vậcK2st phụrken tcK2srong crkenác cK2svở kXgzjịch, cXgzjhỉ thrkenam gia 5s6Gchạy t5s6Giếp cK2ssức trcK2song hộrkeni tHETthao, crkenhỉ đệmXgzj đHETtàn rkencho XgzjJack HETthát troHETtng nhữngcK2s buổi rkentrình diHETtễn âXgzjm nrkenhạc vàXgzj luHETtôn bcK2sị loạXgzji t5s6Grong cXgzjác mXgzjôn rkenthể tHETthao vìcK2s chơXgzji quá dở.

ĐẩyXgzj HETtván trượtrken HETtmột cK2scái rkenthật HETtmạnh, XgzjCat nhảyXgzj vọtHETt l5s6Gên rken5 bậHETtc thanHETtg vrkenà HETtlướt vào 5s6Gsân trường5s6G. ngôXgzji trXgzjường xiHETtnh đXgzjẹp củarken rkencô cK2snằm trênrken cK2smột quảXgzj đXgzjồi hiênXgzj ngang ncK2shư mộtrken rkendũng sĩXgzj. CcK2sat gậ5s6Gt Xgzjđầu chàcK2so cK2sJohn Harkennson khHETti cậucK2s cK2sta ngXgzjóc đầurken lên kcK2shỏi bHETtãi crkenỏ vàcK2s vHETtẫy CaXgzjt, cK2sJohn lcK2sà mộtXgzj thiê5s6Gn Xgzjtài hộ5s6Gi hoạXgzj. NhữngHETt trkenác phẩm củarken cậ5s6Gu tXgzja luôXgzjn chỉcK2s đứngHETt sa5s6Gu m5s6Gột hoạcK2s sĩXgzj chuyêncK2s ngrkenhiệp du5s6Gy cK2snhất HETtmà nếu cK2sCat nhớXgzj Xgzjkhông nhXgzjầm l5s6Gà RafaeHETtnl Golias.

rken - Xgzj HETt HETt rken HETt HETt 5s6G rken Crkenat !

rkenAlex Xgzjvẫy XgzjCat kXgzjhi cô5s6G lướtHETt tớiHETt. Ca5s6Gt mỉrkenm cườrkeni Xgzjhất ván5s6G HETttrượt 5s6Glên taXgzjy rồHETti dừng Xgzjlại đợiHETt AHETtlex. Cô5s6G nàXgzjng hcK2sôm na5s6Gy rkenlộng lẫyrken Xgzjvới ccK2shiếc váyHETt 5s6Gxếp cK2sli hồngcK2s tuyệt Xgzjhảo v5s6Gà áocK2s bcK2só trắngXgzj cHETtó hởrken bụXgzjng 5s6Gchút c5s6Ghút. Alerkenx cườiXgzj rấtcK2s tươi:

5s6G- rken cK2s Xgzj HETt HETt Xgzj Xgzj cK2s nHETtghỉ hHETtè cK2svui kh5s6Gông? HETtHay cậu5s6G lXgzjại c5s6Ghúi HETtmũi rkenở 5s6Gnhà vớiXgzj đốncK2sg crkenhai lọ?

5s6G - cK2s 5s6G Xgzj rken 5s6G Xgzj 5s6G HETt Xgzjuh, mìnHETth cXgzjhẳng đcK2si đâcK2su cả,cK2s chHETtỉ cK2sở rkennhà thôi,HETt Xgzjcòn cậu?cK2s kìrken nghỉ5s6G tuyệ5s6Gt chứ?

- 5s6G cK2s Xgzj rken Xgzj 5s6G HETt 5s6G TuyệtcK2s –cK2s AleHETtx nghiêngXgzj đầuXgzj –rken ở5s6G HaXgzjwaii tXgzjhời tiế5s6Gt rấrkent đẹp5s6G, Xgzjrất tHETtiếc HETtlà khcK2sông cK2scó cậu.

Ale5s6Gx cK2sbắt đầucK2s kểrken vrkenề kcK2sì Xgzjnghỉ dàXgzji ngàyHETt cHETtủa cHETtô Xgzjấy troHETtng kh5s6Gi hHETtọ điHETt tcK2sới 5s6Gtủ chứa đồ.Xgzj Crkenat l5s6Giếc qHETtua dãy5s6G cK2skế bHETtên Xgzjvà dườngHETt nHETthư khôHETtng ncK2sghe AlHETtex cK2skể nHETtữa khi 5s6Gcô Xgzjtrông thấHETty Lu5s6Gi FraXgzjnk. XgzjCả mùrkena Xgzjhè XgzjCat rkenkhông rkengặp Lurkeni, dườ5s6Gng nhrkenư cK2scậu t5s6Ga cao Xgzjhơn mộtXgzj rkenchút vàXgzj lcK2sàn gcK2sia crkenó hơrkeni sXgzjạm drkeni crkenhút đỉnhXgzj nhưnXgzjg tXgzjrông LcK2sui vẫnrken rất đẹprken trai.

- 5s6G rken cK2s HETt cK2s Xgzj Xgzj cK2s …t5s6Ghế lcK2sà mìnXgzjh ngãHETt nhXgzjào xuốngHETt 5s6Gtừ váchHETt HETtđá, ma5s6Gy 5s6Gmà Xgzjba 5s6Gtrông thXgzjấy nên yếmXgzj b5s6Gùa làmcK2s rkenmình nhẹcK2s hẫngHETt đXgzji vXgzjà rớtrken xuống5s6G nướcXgzj 5s6Gnhẹ hều.rken –cK2s AlHETtex cườrkeni khoái chí.

5s6G- Xgzj Xgzj rken 5s6G cK2s HETt rken rken Tuyrkenệt .

Cat trả5s6G rkenlời Xgzjbăng qurkenơ rkenvà ccK2sô rkenbị rkenai cK2sđó nhcK2sào tới5s6G HETtôm chầcK2sm lấy:

5s6G- 5s6G 5s6G cK2s HETt 5s6G cK2s rken cK2s HETtnhớ cHETtậu quá.

Jack 5s6Gkêu HETtlên bằXgzjng gHETtiọng ỉXgzj ôXgzji làcK2sm C5s6Gat bHETtật cư5s6Gời. J5s6Gack qu5s6Gay sanXgzjg ôHETtm Alerkenx :

- HETt 5s6G rken cK2s 5s6G cK2s 5s6G 5s6G khHETtông Xgzjcó cK2shai ngườiHETt mùHETta hrkenè chánXgzj lắrkenm. cK2smình chẳ5s6Gng bi5s6Gết làmrken HETtgì nữa.

cK2s - rken cK2s HETt cK2s rken Xgzj cK2s rken cậXgzju Xgzjlại crkenao thêcK2sm đấyrken ah?

XgzjAlex nhăncK2s mặtHETt, cXgzjòn J5s6Gack thìcK2s 5s6Gnhe răHETtng cười.HETt 5s6Gcậu chàngXgzj nàycK2s lHETtuôn đựơccK2s 5s6Gyêu thích vXgzjì tínhHETt hàrkeni hước5s6G, cK2sgiọng 5s6Gca ngọt5s6G rkenngào 5s6Gvà nụHETt Xgzjcười quyếncK2s rũ5s6G. HETtCó HETtcả đống crkenon HETtgái muốncK2s cặpHETt kèXgzj vcK2sới Jac5s6Gk nhưngcK2s dườ5s6Gng nhưHETt JcK2sack khôngHETt hứngXgzj tcK2shú với họXgzj lHETtắm, rkenkể cảcK2s vHETtới Bacbara.

- rken Xgzj Xgzj cK2s rken 5s6G 5s6G HETt chàcK2so Lui.

Bacbara lảrken Xgzjlướt đirken tớ5s6Gi tủcK2s Xgzjđể đ5s6Gồ củXgzja Lu5s6Gi vớirken mộ5s6Gt nụ5s6G c5s6Gười dcK2sễ rkenthương nhấXgzjt mà côXgzj cK2sta cK2scó thể5s6G nặn5s6G ra5s6G. HETtCô tXgzja thXgzjiêng thcK2sật, vừacK2s nhắccK2s HETtđã tớiHETt liền.rken JacXgzjk kéo HETtcả CHETtat rkenvà A5s6Glex v5s6Gào rkenlớp m5s6Gà vXgzjần nórkeni liếHETtn thoắrkenng Xgzjvề kì5s6G nghỉrken tcK2shú rkenvị cXgzjủa mình ởrken HETtMehico. Crkenat licK2sếc Xgzjvề phíaHETt srkenau và5s6G mỉmrken cườiHETt, HETtLui đHETtang nóiXgzj ccK2shuyện với Barkencbara mộtHETt Xgzjcách lạXgzjnh lcK2sùng, cậHETtu tHETta vẫncK2s thế.

CaXgzjt đâmcK2s srkenầm rkenRadic BrunHETto, mộtXgzj cK2sgã họcrken cHETtùng lớpHETt 5s6Gmà CaHETtt khôngrken ưarken tẹorken nàXgzjo. Hắn rkenrất nóHETtng nảy,Xgzj cộcXgzj rkencằn mặHETtc d5s6Gù cóXgzj bHETtề HETtngoài 5s6Gna náHETt mộrkent ngườiHETt anHETth dễcK2s thương màrken XgzjCat tcK2sừng chHETtơi ccK2sùng hồXgzji nhỏ.HETt ChHETtà, crkenon người5s6G màrken, ch5s6Gỉ cóHETt tXgzjhể giống nh5s6Gau chHETtút chXgzjút Xgzjvề bềrken 5s6Gngoài thôi.

rken rken HETt HETt rken HETt- đicK2s kcK2siểu rkengì thXgzjế? Mắ5s6Gt 5s6Gđể ở5s6G nhàrken àh?

RacK2sdic gắtHETt. LHETtui chépHETt miệnXgzjg saHETtu 5s6Glưng C5s6Gat :

cK2s- 5s6G rken cK2s cK2s HETt 5s6G cK2s HETt trkenránh r5s6Ga Brunorken, địnhXgzj thcK2su phHETtí vàoXgzj cK2scửa hả?

Radrkenic nXgzjhìn XgzjLui vớirken Xgzjánh mắcK2st cărkenm gcK2shét 5s6Gnhưng cũngcK2s láXgzjch q5s6Gua mộHETtt bHETtên Xgzjtránh đường cK2scho rkenLui vrkenì t5s6Ghấy BacbaHETtra điHETt cXgzjùng. Trorkenng cK2s1 thrkenời giacK2sn HETtdài, rkenRadic được mọirken ngườiXgzj đ5s6Gồn rằHETtng làcK2s vệ5s6G rkensĩ c5s6Gủa Bacbarrkena. Chẳnrkeng HETtcần qrkenuan sá5s6Gt CcK2sat cũrkenng biết điề5s6Gu HETtđó. RadiHETtc lHETtia ánHETth mHETtắt hrkenình viêrkenn đạrkenn 5s6Gsang 5s6Gkhó cHETthịu nhì5s6Gn chi5s6Gếc áo CacK2st đaHETtng Xgzjmặc lẩmcK2s bẩm:

HETt- HETt rken Xgzj HETt rken HETt cK2s cK2s HETtáo vớiXgzj ccK2shả quầncK2s, đcK2sồ sậ5s6Gy khô.

RồiHETt c5s6Gậu tXgzja vàHETto lớXgzjp. CXgzjat tHETthở cK2sdài, rkenlần nàHETto côXgzj HETtmặc cáXgzji cK2sáo nàXgzjy Radirkenc 5s6Gcũng lẩm bẩmcK2s. đúngHETt HETtlà áoXgzj bó5s6G cK2skhông hợpHETt vớXgzji ngườiHETt CXgzjat tẹ5s6Go nàXgzjo. Cô….không5s6G hấcK2sp dẫn grkenì cả.

Cat vcK2sào lXgzjớp, n5s6Ggồi xuố5s6Gng brkenàn HETtcủa mìnhrken vàrken nhìnHETt xrkenuống bXgzjộ rkenngực củarken m5s6Gình. rkenNó cũng Xgzjchẳng phHETtải Xgzjlà nXgzjhỏ nhắnXgzj gcK2sì, cũng5s6G cK2sto nh5s6Gư mcK2sọi đứaXgzj cXgzjon 5s6Ggái krkenhác đrkenấy chứ. CóHETt HETtđiều vHETtì cK2sCat cK2scao quHETtá nêrkenn trcK2sông giố5s6Gng cK2scây Xgzjsậy chănrkeng? CcK2sat khXgzjá mcK2sặc cảm HETtvề b5s6Gản thâXgzjn mìXgzjnh. Grkenia đìnHETth côHETt cũngHETt cHETthẳng khHETtá grkeniả gì.cK2s HETtBa mẹXgzj thường5s6G phải đicK2s làcK2sm HETtca đêmrken đểHETt rkenlo c5s6Gho rken3 chcK2sị ecK2sm 5s6Gcô. C5s6Gat kXgzjo cXgzjó quHETtần áo5s6G xrkenịn, HETtcũng không cóXgzj đồXgzj 5s6Gnữ tXgzjrang 5s6Gđắt rkentiền, vìcK2s th5s6Gế côcK2s cK2stự làrkenm lấycK2s mộtXgzj 5s6Gsố 5s6Gnữ tcK2srang nhờ5s6G xưởng rècK2sn cK2smi nHETti màXgzj bXgzja côHETt tặngXgzj h5s6Gồi sicK2snh nhậtHETt lầnrken cK2sthứ 85s6G. cK2sđôi khcK2si rkenCat cũngHETt thấy burkenồn, cHETtô cHETtũng làcK2s mộcK2st thiếcK2su HETtnữ mớiXgzj lớnrken, cXgzjũng ccK2só tìnhrken cảmcK2s Xgzjvà nh5s6Gững ước mơ,Xgzj nhưrkenng ….Xgzj CacK2st nhìHETtn LuiHETt. cK2sLui đacK2sng đọcHETt mcK2sột cuốnXgzj sổXgzj HETtcon mrkenà cK2snếu CcK2sat không nhầm5s6G tXgzjhì là5s6G nhưrkenng grkeni chépXgzj cHETtủa cậ5s6Gu ấycK2s vềrken cônXgzjg vcK2siệc cK2sở c5s6Gông tcK2si Xgzjcon của HETttập đcK2soàn FracK2snk. G5s6Gia đìHETtnh LucK2si rấtHETt cóHETt tcK2shế lực.cK2s b5s6Ga cậuXgzj ấy5s6G làcK2s Xgzjchủ tị5s6Gch tập đXgzjoàn XgzjFrank –rken tập5s6G đoànrken lớnrken nhấtXgzj “miền5s6G tâyrken” 5s6Gcòn LcK2sui thìrken rkenvừa đ5s6Gẹp tXgzjrai vừa hrkenọc giỏi....

chHETtào 5s6Gcác em.

GicK2sáo rkensư Vi5s6Gllar vào5s6G lớp,Xgzj HETtbà HETtđể cặrkenp HETtxuống 5s6Gbàn rồiHETt n5s6Ghìn hếtrken mộrkent lượtXgzj họrkenc trXgzjò của5s6G mìncK2sh rkenvà hỏi:

rken - rken HETt cK2s 5s6G HETt 5s6G rken cK2s cácHETt eHETtm nghỉHETt Xgzjhè vXgzjui chứ?

Xgzj - 5s6G 5s6G 5s6G cK2s cK2s cK2s rken rken VuXgzji ạ.

cK2s Cả lớpcK2s bXgzjắt đHETtầu xXgzjôn xa5s6Go l5s6Gên. Rrkenemus 5s6Gchồm qrkenua rkenbàn 5s6Gnói chHETtuyện vớiHETt PetXgzjer 5s6Gvà cả hcK2sai cườiXgzj tí5s6G tởnHETt vớicK2s n5s6Ghau. GiáoXgzj sư5s6G VillaHETtr ncK2sói vớiXgzj vẻ5s6G rkenmặt hàcK2si lòng:

- Xgzj cK2s HETt HETt cK2s cK2s 5s6G Xgzj rkennào, Xgzjcả lcK2sớp nHETtộp HETtbài tậpXgzj 5s6Ghè đi.

- cK2s HETt cK2s Xgzj Xgzj Xgzj HETt cK2s Ôi………

Lớrkenp họ5s6Gc ồcK2s lrkenên tHETthất vrkenọng. Crkenat biếHETtt crkenòn rấrkent nhi5s6Gều nHETtgười chưcK2sa rkenlàm rkenxong bàXgzji tập, 5s6Gví dụrken 5s6Gnhư HETtJack chẳrkenng hạn.5s6G CaHETtt mHETtỉm cườicK2s khHETti thấy5s6G vẻXgzj khổXgzj s5s6Gở ccK2sủa Jack. Bacbarkenra nóirken 5s6Gvới giọng5s6G nHETtịnh nọ5s6Gt :

- Xgzj HETt cK2s rken rken cK2s Xgzj rken thXgzjưa cô,rken cK2scon còcK2sn cK2smột cXgzjhút rkennữa crkenhưa x5s6Gong, cocK2sn cóXgzj thcK2sể Xgzjnộp saHETtu đượcK2sc khôncK2sg ạ?

Xgzj - cK2s 5s6G Xgzj 5s6G 5s6G Xgzj cK2s HETt KcK2so được.

Giáo sư5s6G VillXgzjar mHETtỉm cườ5s6Gi 5s6Gnhã nhặnXgzj nhưngrken ánhXgzj mcK2sắt bàXgzj ánhHETt lêHETtn rkensự nghiêXgzjm khắc Xgzjvà đố5s6G aXgzji giáHETtm nàiHETt n5s6Gỉ t5s6Ghêm mộtHETt lờrkeni cK2snào kXgzjhi đãHETt 5s6Gbị bHETtà nhHETtìn cK2snhư cK2svậy. CacK2st thích điểXgzjm HETtnày củarken bHETtà. C5s6Gô lấy5s6G cuốnXgzj 5s6Gvở lXgzjàm brkenài tậpcK2s vềHETt nXgzjhà HETtra v5s6Gà đ5s6Gể lênrken đầu bcK2sàn tronXgzjg rkenkhi nghcK2se loánrkeng thoXgzjáng AlcK2sex c5s6Gàu nh5s6Gàu với5s6G J5s6Gack vềXgzj sựrken lườicK2s biếng củXgzja ccK2sậu chàn5s6Gg. JacK2sck lẩmrken bẩm:

HETt - HETt cK2s rken Xgzj Xgzj cK2s Xgzj rken rkenbiết tXgzjhế rkenmình đãXgzj cóHETtp bàHETti CaHETtt lú5s6Gc nXgzjãy rồi.

giáXgzjo Xgzjsư VXgzjillar k5s6Ghua đũarken phéHETtp bằngcK2s một5s6G độncK2sg tá5s6Gc duyêrkenn dHETtáng lùHETta hếrkent n5s6Ghững cuốn 5s6Gvở lêHETtn bàncK2s giáoHETt viênrken vàrken nóirken vrkenới LucK2si bằnrkeng mộtHETt giọngHETt trXgzjìu mến:

5s6G - Xgzj 5s6G Xgzj Xgzj HETt rken Xgzj Xgzj rkenLui, cK2ssau gcK2siờ hHETtọc HETtcon đeXgzjm chồng5s6G vởcK2s xuốngcK2s Xgzjphòng giárkeno vHETtiên chHETto côXgzj nhé.

LucK2si vâ5s6Gng ngXgzjoan cK2sngoãn vHETtà Xgzjmỉm cườiXgzj. mộrkent nụHETt cXgzjười HETtcó thXgzjể quậtcK2s rkenngã cK2sbất 5s6Gcứ đứa coXgzjn HETtgái nà5s6Go- đ5s6Gấy lHETtà Ca5s6Gt HETtnghi th5s6Gế. NhưXgzjng rõXgzj 5s6Gràng lXgzjà rkengiáo 5s6Gsư nrkengọt 5s6Gngào với HETtLui hrkenơn hếXgzjt thảycK2s, rkencũng 5s6Gmột phầnrken HETtvì đcK2siểm HETtbùa rkenchú của5s6G LuHETti 5s6Gcao nhấtrken trường.

- Xgzj HETt 5s6G rken rken HETt Xgzj HETt nàoXgzj cácK2sc rkenem, 5s6Gsách bùrkena rkenchú cănrken bcK2sản lớXgzjp3, “Xgzjbùa tốnrkeng tiễn”.

Cat chúiXgzj mcK2sũi v5s6Gào HETtsách troXgzjng cK2skhi HETtgiáo sưcK2s Vill5s6Gar pXgzjhát chuộrkent c5s6Gho Xgzjhọc sincK2sh. Con ccK2shuột của5s6G CHETtat nhỏcK2s x5s6Gíu 5s6Gvà ngHETtay khcK2si vừcK2sa đápHETt xuống5s6G bàn,Xgzj nHETtó mocK2sn merkenn bò5s6G đến grkenặm cXgzjhiếc bút5s6G chHETtì ccK2sủa CcK2sat. THETthật làXgzj Xgzjmột 5s6Gbuổi họccK2s giHETtan rkennan HETtkhi màcK2s Misa, bạ5s6Gn thXgzjân củarken BacbaHETtra là5s6Gm 5s6Gnổ rkentung cK2scon cHETthuột củaHETt cHETtô 5s6Gta khiếrkenn phcK2sân nửa lớpHETt bịHETt dHETtính bẩn5s6G vàocK2s árkeno. CuốiXgzj gi5s6Gờ Xgzjhọc, HETtchỉ Xgzjcó mỗiHETt LucK2si lXgzjà thàcK2snh côrkenng trong vrkeniệc đưarken coXgzjn chuộrkent nh5s6Gỏ trởrken lạiHETt lồncK2sg rkentrên b5s6Gàn cK2sgiáo vi5s6Gên, nhữngcK2s người cònrken lạiHETt đều5s6G bóXgzj tarkeny. Chu5s6Gông 5s6Greo h5s6Gết tiếcK2st, gi5s6Gáo sưrken Vil5s6Glar rXgzja 5s6Gkhỏi lớp sa5s6Gu khXgzji cXgzjho rkenmột đốngcK2s bHETtài tcK2sập vrkenề nhà.Xgzj Crkenat đancK2sg lrkenoay h5s6Goay bỏcK2s sáchcK2s vởXgzj vào túicK2s khrkenông đáHETty 5s6Gthì BHETtacbara nrkenói cK2sto một5s6G cáHETtch háHETtch dịch:

- rken rken cK2s HETt HETt cK2s Xgzj cK2s Lussrken, tHETtrực nhậtrken cK2scho Radic.

XgzjCat g5s6Gật HETtđầu cK2svà liếc5s6G RadHETtic, cK2scậu trkena đXgzjang nh5s6Gìn BaXgzjcbara HETtmột cHETtách miễ5s6Gn cưỡng, cóXgzj rkenlẽ bởHETti vrkenì BacbaXgzjra cXgzjứ quấn5s6G lấycK2s Luirken. CHETtat cK2s khXgzjông nghrkenĩ làcK2s Radirkenc cK2sthích Bacbara n5s6Ghưng cXgzjái nhcK2sìn kia…

Cat khônXgzjg biếtrken màXgzj cXgzjô cK2scũng khôngrken cầnrken rkenbiết. cK2scha cK2scô lHETtàm việcrken cHETtho ccK2sông rkenti nhà cK2sRosanta cK2snên ccK2sô lucK2sôn phảXgzji nghXgzje Xgzjlời 5s6GBacbara 5s6Gnếu HETtkhông rkencô t5s6Ga 5s6Gsẽ HETtton hót rkenvới ch5s6Ga c5s6Gô cK2sta vàXgzj đuổiXgzj vXgzjiệc rkenba CHETtat. AlHETtex vXgzjà JaXgzjck kHETthông thícHETth CcK2sat bịrken srkenai khiến nhưncK2sg hcK2sọ cũngrken chẳXgzjng Xgzjlàm gHETtì đcK2sược ngoXgzjài v5s6Giệc lấcK2sy phầnXgzj rkenăn hộcK2s Crkenat. Alex ccK2sàu HETtnhàu khrkeni rkenđi nganrkeng cK2squa Cat:

- rken cK2s cK2s cK2s cK2s 5s6G rken cK2s HETtnhanh nhé5s6G, mìnHETth sẽXgzj đổrken n5s6Gước sốXgzjt càXgzj HETtchua lêrkenn Xgzjđầu ccK2son qucK2sỷ cK2scái đó.

- rken HETt 5s6G 5s6G rken 5s6G 5s6G HETt LàmcK2s ơrkenn đXgzji, Alex.

Cat cườirken nhưXgzj mế5s6Gu, Ale5s6Gx thở5s6G d5s6Gài 5s6Gvà lcK2sôi Ja5s6Gck theo5s6G. rkenCat l5s6Gùa ch5s6Gổi vcK2sà ghẻXgzj lau rXgzja krkenhỏi tXgzjủ để5s6G chổiHETt HETtvà vurkenng vẩcK2sy đ5s6Gũa phépHETt đ5s6Giều khiểnXgzj HETtcho chúngXgzj cK2slau bảncK2sg, lau bXgzjàn ghcK2sế vHETtà HETtnhững chỗrken dHETtơ mà5s6G HETtlũ cK2schuột gâHETty HETtra. HETtHọc sicK2snh cK2slần lượtrken r5s6Ga khỏi HETtlớp Xgzjhết, tro5s6Gng lớpHETt chXgzjỉ còrkenn lạiXgzj LuXgzji vHETtà XgzjCat. L5s6Gui đangHETt đếmcK2s rkenlại ccK2shỗ vởrken và dXgzjập lcK2sại một5s6G cHETtuốn bịXgzj bonrkeng mấrkeny 5s6Gtrang đầu.5s6G CaHETtt lrkeniếc trộ5s6Gm LXgzjui, đúngcK2s lrkenà một acK2snh rkenchàng đẹpcK2s tracK2si. rkenCat qu5s6Gay r5s6Ga ch5s6Găm HETtchú vcK2sắt giẻrken lHETtau bằngcK2s rkenmột loạiXgzj nghệ thuật5s6G hắcK2sc ámHETt màrken HETtcác cK2sphù th5s6Guỷ hắccK2s 5s6Gám rkendùng đểcK2s HETtkhiến cK2scon nHETtgười cK2sta khô5s6G quắt khôrken Xgzjqueo lại.5s6G cK2scái g5s6Giẻ ríXgzjt rkenlên kHETthe khẽXgzj vàrken khcK2sô concK2sg nước.cK2s 5s6GCat khoáicK2s chí ncK2shúng ướrkent n5s6Gó mộrkent lầncK2s nữarken vcK2sà 5s6Glại vXgzjắt khô5s6G rrkenồi 5s6Gmột lầcK2sn nữa.rken cK2sCho tHETtới khi cXgzjô qu5s6Gay lạiHETt thXgzji rkenchẳng tXgzjhấy HETtLui đâurken Xgzjcả, chắHETtc Xgzjlà Xgzjđã đHETti rrkenồi. rkenCat nhiệtXgzj tình vXgzjẩy đũa5s6G phépHETt nhưcK2s một5s6G nhạ5s6Gc trưHETtởng điềurken HETtkhiển nhữnrkeng câycK2s rkenchổi HETtlau nhà, 5s6Gcô vẫycK2s mạnhHETt mộrkent cáHETti, mộtHETt crkenây chcK2sổi lcK2sao HETtvù vHETtề phcK2sía bànHETt giáocK2s viêcK2sn Xgzjvà HETtvòng qua phícK2sa s5s6Gau ccK2shiếc bà5s6Gn. Rầm…

Một tiếnXgzjg động5s6G ch5s6Gết ngưXgzjời vacK2sng lênHETt Xgzjvà LcK2sui FraXgzjnk từXgzj từHETt đứngHETt lêcK2sn p5s6Ghía sarkenu bàn rkengiáo cK2sviên vớirken 5s6Gkhuôn mXgzjặt tèm5s6G 5s6Gnhem nướcHETt rkenlau nhàXgzj cK2svà Xgzjmũi rkenđang chảHETty máurken. Cậu tXgzja đangcK2s buộrkenc dXgzjây giầy.
XgzjCat đứrkenng nhưHETt trờiXgzj trồnXgzjg Xgzjnhìn HETt1 giọHETtt Xgzjmáu nhỏXgzj rkenxuống ccK2shiếc 5s6Gáo sơXgzj mHETti trrkenắng tinh củaXgzj cK2sLui Xgzjvà khXgzjông chrkenắc lXgzjà troncK2sg cK2scuộc đời5s6G mìcK2snh cXgzjô đãXgzj phạmrken phXgzjải lỗicK2s lầm Xgzjnào tồ5s6Gi tệXgzj như5s6G t5s6Ghế chưcK2sa. Carkent lắp5s6G brkenắp cK2sxin lrkenỗi khô5s6Gng trkenhành tiếnXgzjg HETtvà kinh hãHETti 5s6Gkhông bXgzjiết có5s6G nên5s6G rkenlùi r5s6Ga càngXgzj 5s6Gxa c5s6Gàng rkentốt hXgzjay khôcK2sng. 5s6GKhuôn mặHETtt Lui thậ5s6Gt khXgzjó cK2smà tưcK2sởng tượng5s6G 5s6Gđựơc, ncK2só nrkenhăn lạiHETt mộtcK2s cáXgzjch k5s6Ghó ccK2shịu vàrken rkenđôi mắt thìXgzj ngHETtày mXgzjột trkenối hơHETtn. Lurkeni chHETtắc phảrkeni cốHETt gắngHETt HETtlắm rkenmới khHETtông hHETtét vàorken mặt CatXgzj. HETtCat rkenmím chặtHETt rkenmôi, thXgzjà cK2srằng rkenLui cXgzjứ quáHETtt cK2sthét lê5s6Gn c5s6Gó phảcK2si HETtlà h5s6Gay hơn Xgzjkhông. L5s6Gui HETttừ t5s6Gừ mởcK2s miệngXgzj nhưngcK2s khHETtông phải5s6G lcK2sà HETtquát rkentháo rkengì mrkenà chỉcK2s buông độc5s6G mộ5s6Gt Xgzjtiếng nrkenghe rất5s6G khcK2só nhọc:

rken- 5s6G Xgzj rken HETt rken cK2s 5s6G 5s6G lau.

CaHETtt rkensợ điHETtếng cXgzjả người.HETt cHETtô rkenđã khôncK2sg nghrkenĩ rằncK2sg cô5s6G sXgzjợ L5s6Gui đếncK2s HETtnhư thế.5s6G Nế5s6Gu Lui màXgzj n5s6Gói vHETtới B5s6Gacbara thì….HETt. trờrkeni HETtơi! BXgzja cK2scô córken thrkenể mấHETtt vXgzjiệc nHETtgay ngàycK2s mai chXgzjứ chẳnXgzjg chơ5s6Gi. cK2sNếu Xgzjba rkenmất HETtviệc, gicK2sa 5s6Gđình côcK2s sẽrken 5s6Gra saXgzjo đây?5s6G CacK2st rútrken khăn tXgzjay 5s6Gra vàHETt laXgzju nước5s6G tcK2srên mặ5s6Gt LuXgzji Xgzjmà thậXgzjm cK2schí còncK2s khôncK2sg giámXgzj nhìcK2sn cậu 5s6Gta. CHETtat kHETthông ngHETthĩ làHETt mHETtình cK2ssẽ ch5s6Gạm vXgzjào mặt5s6G LcK2sui HETttrong hoànXgzj ccK2sảnh nàcK2sy. Lui giậtrken HETtlấy khănHETt trkenay củrkena CatcK2s, Ca5s6Gt lắpHETt bắp:

- cK2s HETt HETt Xgzj cK2s rken HETt Xgzj xcK2sin HETtlỗi… tôirken…. Xi5s6Gn lỗi.

Xgzj rồi 5s6Gcô chuồnHETt cK2sngay HETtlập 5s6Gtức khỏcK2si lớpXgzj nhưHETt rkenlà sợHETt LHETtui kHETthông kiềXgzjm chếHETt đượcHETt cK2smà cK2sla hrkenét quárkent thácK2so ầmrken ĩ.

VàHETto Xgzjcăng tiHETtn vrkenới brkenộ mặtXgzj đưaHETt đcK2sám, Ca5s6Gt Xgzjkể HETtcho AlHETtex vàrken Jacrkenk vHETtề sựHETt cố5s6G chếtHETt ng5s6Gười đó.Xgzj Alrkenex chXgzjỉ nhúnXgzj vai:

Xgzj - Xgzj cK2s 5s6G Xgzj 5s6G cK2s HETt 5s6G cHETtậu rkenta l5s6Guôn n5s6Ghư thếXgzj mà,rken giHETtả tHETtạo, độiXgzj lcK2sốt họcXgzj trHETtò ngocK2san 5s6Gđể rkenlấy HETtlòng giárkeno viên,5s6G đủHETt thứ.

Còn JaccK2sk thìrken g5s6Gục đầu5s6G xuống5s6G rkenbàn vàXgzj cười,rken ngườcK2si ruXgzjng lXgzjên cK2sbần bcK2sật, cậucK2s 5s6Gta 5s6Gnói đứt5s6G quãng:

5s6G - rken 5s6G HETt rken HETt rken rken rken b5s6Giết thế…nrkenán HETtlại HETttí nữrkena… HETtha hcK2sa ….

5s6G Cat nhXgzjăn nhó:

- cK2s 5s6G rken rken Xgzj HETt rken cK2s xi5s6Gn 5s6Gcậu đấyrken JHETtack, mìcK2snh đcK2sang lHETto Xgzjchết đây.

Alex chárkenn 5s6Gnản chọc5s6G chọccK2s vXgzjà đĩa:

- 5s6G Xgzj Xgzj rken rken 5s6G cK2s rken CaXgzjt, HETtLui 5s6Gsẽ kh5s6Gông HETtđem chuyệnrken hắnHETt bịrken rXgzjửa rkenmặt bằ5s6Gng HETtnước larkenu n5s6Ghà Xgzjra m5s6Gà rXgzjêu rkenrao đâu,Xgzj yêcK2sn tâmrken đi.

cK2s Cat mímHETt m5s6Gôi, nghHETte thHETtì cũcK2sng c5s6Gó cK2slí nhXgzjưng khôcK2sng rêcK2su rcK2sao đâHETtu cócK2s ngXgzjhĩa lcK2sà L5s6Gui cK2ssẽ k5s6Ghông cK2snói chuyXgzjện đó5s6G ch5s6Go BacbaraHETt. Ôirken trkenrời ơi!

cK2s Cat chXgzjưa HETtkịp thrkenan thở5s6G trkenhì BXgzjacbara đrkenã gọirken côHETt. HETtCat đứ5s6Gng lêHETtn. AHETtlex cáu:

rken- 5s6G rken rken Xgzj Xgzj rken 5s6G Xgzj cậcK2su 5s6Gchưa rkenăn gXgzjì mà.

5s6G - cK2s cK2s HETt cK2s cK2s Xgzj rken HETt XgzjMình khHETtông ncK2suốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.