You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm naSbCWWEy lHqà mJW5FDpột ngSbCWWEày đẹpJW5FDp tJW5FDprời. CJW5FDpat SbCWWEmở toa9HExBZng cHqửa sổHq 9HExBZđón nh9HExBZững tHqia 9HExBZnắng mùHqa thu vànHqg 9HExBZ n9HExBZhư mậ9HExBZt oHqng vHqà SbCWWEphóng tầmHq mắtHq rJW5FDpa xaHq. Cử9HExBZa Hqsổ 9HExBZphòng CaSbCWWEt trôngSbCWWE rSbCWWEa một c9HExBZon đường9HExBZ 9HExBZhai bênSbCWWE 9HExBZcỏ mHqọc lúnHq phúnSbCWWE SbCWWEkhông hàSbCWWEng lối.SbCWWE nhữHqng dãJW5FDpy nhSbCWWEà chen chú9HExBZc JW5FDpnhau tHqrông nhJW5FDpư đSbCWWEàn JW5FDplợn coJW5FDpn đSbCWWEủ mJW5FDpọi mJW5FDpàu sắcHq SbCWWEvới đSbCWWEủ cHqác kiểu9HExBZ kiếSbCWWEn trúc Hqtạp nhamJW5FDp. CaSbCWWEt hítHq Hqcăng vHqào pHqhổi khSbCWWEông Hqkhí Hqtrong làn9HExBZh má9HExBZt mẻ9HExBZ JW5FDpbuổi sang SbCWWErồi cô9HExBZ đHqeo chi9HExBZếc t9HExBZúi SbCWWEkhông JW5FDpđáy nJW5FDphỏ bHqằng bànJW5FDp taHqy vJW5FDpào Hqbên hôSbCWWEng vàSbCWWE nhanh Hqnhẹn Hqxuống nhà.

Ngôi nhàSbCWWE củJW5FDpa giSbCWWEa đìnhHq 9HExBZcô nJW5FDphỏ JW5FDphơn rấtHq nhHqiều JW5FDpso vớiSbCWWE SbCWWEcác n9HExBZhà hàJW5FDpng JW5FDpxóm nhưng cũngHq tiệnJW5FDp nSbCWWEghi 9HExBZvà thoả9HExBZi mHqái. CJW5FDpat 9HExBZđi vSbCWWEào SbCWWEbếp, Hqhôn l9HExBZên mSbCWWEái Hqtóc đỏJW5FDp rHqực rJW5FDpỡ của mSbCWWEẹ cô,JW5FDp bàSbCWWE Lu9HExBZss mỉ9HExBZm cười:

Hq - Hq JW5FDp SbCWWE SbCWWE SbCWWE Hq 9HExBZ Hq JW5FDpchào JW5FDpcon yêu.

Bà làHq mộtJW5FDp phụ9HExBZ nJW5FDpữ SbCWWExinh đẹSbCWWEp, Hqquyến JW5FDprũ vSbCWWEà SbCWWECat luSbCWWEôn thầmSbCWWE tiHqếc JW5FDpnuối 9HExBZvì c9HExBZô chẳng giống9HExBZ mHqẹ mHqột cJW5FDphút nàSbCWWEo, SbCWWEtừ c9HExBZái Hqmũi đến9HExBZ khJW5FDpuôn mặtJW5FDp 9HExBZvà 9HExBZmái tóJW5FDpc, t9HExBZất cả đề9HExBZu Hqthừa hưởngJW5FDp từ9HExBZ ngườiJW5FDp chaHq. 9HExBZThật 9HExBZlà Hqchán, tSbCWWEóc 9HExBZcha côJW5FDp l9HExBZại mHqàu đeSbCWWEn. CaHqt luôn cảm9HExBZ thấySbCWWE mìSbCWWEnh giốngJW5FDp mộtSbCWWE cHqon quạSbCWWE Hqbên cạSbCWWEnh mHqẹ vJW5FDpà Hqcả SbCWWEở trườngHq hSbCWWEọc nữa, giữa9HExBZ mộtSbCWWE rừng9HExBZ Hqtóc vàn9HExBZg v9HExBZà JW5FDpnâu. C9HExBZat r9HExBZút câHqy đũaJW5FDp Hqphép bJW5FDpóng nhoHqáng Hqvì mớHqi được 9HExBZlau chHqùi SbCWWEra và9HExBZ lù9HExBZa SbCWWEđĩa troHqng tủHq rSbCWWEa bànSbCWWE ăn.Hq Nhữn9HExBZg ch9HExBZiếc đSbCWWEĩa sứHq tráng mHqen Hqxanh xinJW5FDph xắSbCWWEn nốJW5FDpi đuôiSbCWWE SbCWWEnhau bHqay JW5FDpra làJW5FDpm CaSbCWWEt SbCWWEliên tưởngJW5FDp tới9HExBZ lũSbCWWE coJW5FDpn gái chạHqy tJW5FDpheo LHqui FrankHq. Hq C9HExBZat t9HExBZự cHqười mìHqnh JW5FDptrong kJW5FDphi 9HExBZba côSbCWWE hHqối 9HExBZhả SbCWWEđi xuống SbCWWEhôn JW5FDptóc C9HExBZat vSbCWWEà ngồiHq xuống:

9HExBZ- 9HExBZ SbCWWE 9HExBZ JW5FDp Hq 9HExBZ Hq Hq ôi…9HExBZ bHqa sắpSbCWWE mu9HExBZộn mấtSbCWWE rồi.

CSbCWWEat róSbCWWEt cafHqé chSbCWWEo cSbCWWEha rồiJW5FDp giúp9HExBZ mJW5FDpẹ bHqê nJW5FDpồi cháo9HExBZ khJW5FDpỏi 9HExBZbếp SbCWWElò. HqHai đHqứa 9HExBZem song si9HExBZnh củaJW5FDp Ca9HExBZt chạySbCWWE ùHq xuốngHq 9HExBZchí choéJW5FDp trSbCWWEanh cãHqi SbCWWEnhau về9HExBZ m9HExBZấy mónSbCWWE 9HExBZđồ chơi chúSbCWWEng đJW5FDpược tặngHq troHqng si9HExBZnh nhậJW5FDpt Hqvừa rồi.Hq 9HExBZMark vHqà JW5FDpJose lu9HExBZôn làSbCWWEm JW5FDpCat mệt m9HExBZỏi vHqì mọiSbCWWE thHqứ. Chú9HExBZng nóJW5FDpi qJW5FDpuá nhiều,JW5FDp JW5FDphỏi JW5FDpquá nhiềuSbCWWE, Hqluôn SbCWWEluôn khôngSbCWWE đạt đi9HExBZểm tốiHq JW5FDpđa ở9HExBZ 9HExBZtrường vàSbCWWE rSbCWWEất haJW5FDpm chơi.SbCWWE Hừ.9HExBZ HqCat uốnHqg hếHqt cốcSbCWWE sữJW5FDpa, Hqăn vài l9HExBZát bánSbCWWEh mJW5FDpì rồiSbCWWE chHqào SbCWWEba m9HExBZẹ JW5FDpvà rHqa khỏ9HExBZi nhà.9HExBZ ThờiJW5FDp tiếtSbCWWE JW5FDpthật tuyệt-dù9HExBZ chỉ JW5FDplà nHqhân tHqạo. 9HExBZCat sắHqp mừngHq siJW5FDpnh nhậtSbCWWE lầnHq thứJW5FDp SbCWWE15 củ9HExBZa JW5FDpmình v9HExBZà hômSbCWWE n9HExBZay là SbCWWEngày JW5FDpkhai giảnJW5FDpg. t9HExBZrở 9HExBZlại trườngSbCWWE sHqau mộJW5FDpt mùa9HExBZ hèHq bận9HExBZ rộnHq côJW5FDp thấySbCWWE JW5FDpthời gian dường9HExBZ SbCWWEnhư tSbCWWErôi SbCWWEquá nhan9HExBZh. MớiSbCWWE hômJW5FDp nJW5FDpào Ca9HExBZt còSbCWWEn JW5FDpnhỏ xíuHq, bJW5FDpỡ nJW5FDpgỡ bướcJW5FDp chân vàSbCWWEo trưSbCWWEờng SbCWWEmà cJW5FDphỉ s9HExBZau mấy9HExBZ mùSbCWWEa hè9HExBZ, nămJW5FDp SbCWWEnay đãJW5FDp làSbCWWE n9HExBZăm SbCWWEcuối cấHqp. 9HExBZCat đẩy chiSbCWWEếc váHqn tHqrượt dSbCWWEưới chânHq khiếnSbCWWE nJW5FDpó chảyJW5FDp vù9HExBZ vùHq trHqên vỉHqa SbCWWEhè vSbCWWEà nhSbCWWEìn theo chiế9HExBZc JW5FDpmui JW5FDptrần b9HExBZóng lộnJW5FDp SbCWWEhiệu GreeJW5FDpn SbCWWEcủa BacbaHqra màHq thầm9HExBZ ghJW5FDpen tị,SbCWWE không biếtJW5FDp đJW5FDpến khHqi nà9HExBZo SbCWWECat mSbCWWEới có9HExBZ mộtHq chiếcHq nHqhư thếJW5FDp. BacbJW5FDpara JW5FDplà hSbCWWEot girl củaJW5FDp trSbCWWEường, bSbCWWEa Hqmẹ cSbCWWEô tSbCWWEa g9HExBZiàu c9HExBZó, cJW5FDpô 9HExBZta xSbCWWEinh đẹpHq vàSbCWWE lHquôn SbCWWElà tHqâm Hqđiểm của mọHqi sSbCWWEự chHqú SbCWWEý. CSbCWWEat thHqì không9HExBZ đ9HExBZược JW5FDpnhư vậy.9HExBZ cSbCWWEô caSbCWWEo hHqơn cHqhiều cJW5FDpao tru9HExBZng bình cHqủa bọHqn coHqn gá9HExBZi v9HExBZà JW5FDpchẳng 9HExBZcó gJW5FDpì đặcJW5FDp bi9HExBZệt trừ9HExBZ má9HExBZi tócHq SbCWWEđen SbCWWEnhư lôSbCWWEng quạ. C9HExBZat cũ9HExBZng chẳng9HExBZ hiSbCWWEểu JW5FDpsao AleSbCWWEx vàSbCWWE JacJW5FDpk lạiJW5FDp lSbCWWEàm bạ9HExBZn vớiJW5FDp mộtHq người9HExBZ nhSbCWWEư cô. C9HExBZô luô9HExBZn cSbCWWEhìm nHqghỉm, JW5FDpchỉ 9HExBZlà nhânHq vậtHq pSbCWWEhụ tHqrong Hqcác vở9HExBZ kHqịch, chỉ9HExBZ thaSbCWWEm gia chạyJW5FDp tiếpJW5FDp sức9HExBZ tronHqg hội9HExBZ t9HExBZhao, 9HExBZchỉ Hqđệm JW5FDpđàn cJW5FDpho SbCWWEJack 9HExBZhát troJW5FDpng nhữngSbCWWE buổi trìSbCWWEnh dJW5FDpiễn Hqâm nhạcHq vàSbCWWE luôHqn bịHq loạiHq Hqtrong cá9HExBZc 9HExBZmôn tJW5FDphể thSbCWWEao vJW5FDpì chơiJW5FDp quá dở.

Đẩy JW5FDpván trượt9HExBZ mSbCWWEột 9HExBZcái thSbCWWEật mạnh,9HExBZ CSbCWWEat nhảySbCWWE vọSbCWWEt lêHqn Hq5 SbCWWEbậc thSbCWWEang vàJW5FDp lướtHq vào sânHq trHqường. nJW5FDpgôi trườJW5FDpng xiHqnh đẹpSbCWWE JW5FDpcủa 9HExBZcô Hqnằm trêSbCWWEn mộSbCWWEt quảSbCWWE 9HExBZđồi hHqiên ngang nhJW5FDpư mộtJW5FDp d9HExBZũng sJW5FDpĩ. CHqat gật9HExBZ đầuSbCWWE chàHqo 9HExBZJohn HansJW5FDpon khSbCWWEi cậuSbCWWE SbCWWEta n9HExBZgóc đầuSbCWWE lên 9HExBZkhỏi bãi9HExBZ cỏ9HExBZ Hqvà vẫyHq CatJW5FDp, SbCWWEJohn Hqlà mJW5FDpột thiên9HExBZ tàHqi hộSbCWWEi hSbCWWEoạ. SbCWWENhững táHqc phẩm Hqcủa cậu9HExBZ tSbCWWEa l9HExBZuôn chHqỉ đứngJW5FDp sHqau mộtJW5FDp hoạ9HExBZ sĩSbCWWE JW5FDpchuyên nghiSbCWWEệp Hqduy n9HExBZhất m9HExBZà nếu CaSbCWWEt nhớHq khôSbCWWEng nhầHqm là9HExBZ RafaeSbCWWEnl Golias.

- 9HExBZ JW5FDp SbCWWE JW5FDp SbCWWE 9HExBZ JW5FDp Hq C9HExBZat !

JW5FDp Alex Hqvẫy CaSbCWWEt khSbCWWEi côSbCWWE lư9HExBZớt tới.Hq SbCWWECat mJW5FDpỉm JW5FDpcười hất9HExBZ vánHq 9HExBZtrượt 9HExBZlên SbCWWEtay rJW5FDpồi dừng lạiJW5FDp đHqợi 9HExBZAlex. CHqô nàngHq hômSbCWWE naHqy 9HExBZlộng lẫ9HExBZy v9HExBZới cJW5FDphiếc 9HExBZváy xếJW5FDpp SbCWWEli hồngHq tuyệt hảoHq 9HExBZvà áoJW5FDp JW5FDpbó t9HExBZrắng Hqcó hở9HExBZ bụngHq JW5FDpchút SbCWWEchút. Al9HExBZex cườiSbCWWE rấJW5FDpt tươi:

- 9HExBZ SbCWWE 9HExBZ SbCWWE Hq SbCWWE JW5FDp SbCWWE ngJW5FDphỉ hSbCWWEè vuJW5FDpi JW5FDpkhông? HHqay 9HExBZcậu l9HExBZại chúi9HExBZ SbCWWEmũi ở9HExBZ nhSbCWWEà với9HExBZ đốnHqg chJW5FDpai lọ?

- SbCWWE SbCWWE JW5FDp JW5FDp SbCWWE Hq SbCWWE SbCWWE uhJW5FDp, mSbCWWEình chẳnHqg SbCWWEđi SbCWWEđâu cảSbCWWE, Hqchỉ ở9HExBZ nhJW5FDpà thôiHq, còHqn cậSbCWWEu? kSbCWWEì ngJW5FDphỉ tuSbCWWEyệt chứ?

- JW5FDp SbCWWE Hq JW5FDp SbCWWE Hq SbCWWE 9HExBZ TuyệtHq SbCWWE– AlJW5FDpex nJW5FDpghiêng SbCWWEđầu –SbCWWE Hqở HawaJW5FDpii tSbCWWEhời SbCWWEtiết rấJW5FDpt 9HExBZđẹp, rất9HExBZ tiếcSbCWWE làHq khônHqg cóHq cậu.

JW5FDpAlex SbCWWEbắt đầuJW5FDp kJW5FDpể vềSbCWWE SbCWWEkì SbCWWEnghỉ 9HExBZdài nSbCWWEgày củJW5FDpa côJW5FDp ấySbCWWE tronJW5FDpg kSbCWWEhi hJW5FDpọ đHqi tớiSbCWWE tủSbCWWE chứa đồ.Hq SbCWWECat liếJW5FDpc SbCWWEqua dãySbCWWE kế9HExBZ 9HExBZbên v9HExBZà dườn9HExBZg nhưSbCWWE khôJW5FDpng Hqnghe AleSbCWWEx kểSbCWWE JW5FDpnữa khi 9HExBZcô tJW5FDprông thấyHq L9HExBZui FrSbCWWEank. Cả9HExBZ mùHqa hJW5FDpè Ca9HExBZt khSbCWWEông gặHqp SbCWWELui, dườngHq nSbCWWEhư cậJW5FDpu tSbCWWEa cao hơ9HExBZn JW5FDpmột chúSbCWWEt v9HExBZà Hqlàn gHqia cóHq hSbCWWEơi sạmSbCWWE JW5FDpdi chúJW5FDpt đJW5FDpỉnh nSbCWWEhưng SbCWWEtrông LuHqi vẫSbCWWEn rất đẹpJW5FDp trai.

SbCWWE - 9HExBZ JW5FDp JW5FDp Hq SbCWWE Hq SbCWWE Hq SbCWWE…thế l9HExBZà JW5FDpmình ngã9HExBZ nJW5FDphào xuố9HExBZng từJW5FDp vác9HExBZh đáSbCWWE, mSbCWWEay màHq Hqba trHqông thấySbCWWE nên yếmJW5FDp bùSbCWWEa làmHq mìnhHq nHqhẹ JW5FDphẫng SbCWWEđi v9HExBZà rớtJW5FDp xuJW5FDpống nướcSbCWWE nhẹHq hềuJW5FDp. –Hq AHqlex cườHqi khoái chí.

- 9HExBZ SbCWWE 9HExBZ 9HExBZ Hq JW5FDp SbCWWE JW5FDp TuyệtSbCWWE .

Cat tSbCWWErả l9HExBZời băSbCWWEng 9HExBZquơ và9HExBZ JW5FDpcô 9HExBZbị a9HExBZi đJW5FDpó nHqhào Hqtới 9HExBZôm chHqầm lấy:

JW5FDp - SbCWWE Hq SbCWWE SbCWWE 9HExBZ Hq Hq JW5FDp 9HExBZnhớ cậuJW5FDp quá.

HqJack kHqêu lênSbCWWE bằng9HExBZ giọSbCWWEng ỉHq SbCWWEôi làJW5FDpm HqCat JW5FDpbật cười.Hq J9HExBZack quaSbCWWEy saHqng ôm9HExBZ JW5FDpAlex :

- Hq 9HExBZ JW5FDp SbCWWE Hq Hq SbCWWE JW5FDp kSbCWWEhông SbCWWEcó h9HExBZai ng9HExBZười mùa9HExBZ 9HExBZhè chJW5FDpán lắHqm. mìJW5FDpnh chẳngSbCWWE biếtSbCWWE l9HExBZàm gSbCWWEì nữa.

- SbCWWE SbCWWE SbCWWE Hq SbCWWE SbCWWE JW5FDp 9HExBZ cậu9HExBZ lại9HExBZ cHqao thêJW5FDpm đấy9HExBZ ah?

JW5FDp Alex nhăJW5FDpn m9HExBZặt, SbCWWEcòn JacJW5FDpk 9HExBZthì Hqnhe rănJW5FDpg cườiJW5FDp. cậJW5FDpu chàJW5FDpng nSbCWWEày l9HExBZuôn đựơc9HExBZ yê9HExBZu thích 9HExBZvì tínHqh hàHqi SbCWWEhước, giọHqng SbCWWEca JW5FDpngọt ngàSbCWWEo và9HExBZ JW5FDpnụ cườSbCWWEi quy9HExBZến Hqrũ. SbCWWECó SbCWWEcả đống co9HExBZn gáSbCWWEi 9HExBZmuốn cặ9HExBZp kèHq 9HExBZvới Ja9HExBZck nhưJW5FDpng dườngJW5FDp nHqhư JaHqck khô9HExBZng hứngSbCWWE 9HExBZthú với h9HExBZọ lắm,JW5FDp JW5FDpkể cảJW5FDp vớ9HExBZi Bacbara.

- JW5FDp Hq Hq JW5FDp SbCWWE SbCWWE Hq JW5FDp chHqào Lui.

BHqacbara 9HExBZlả JW5FDplướt đHqi tớ9HExBZi Hqtủ đJW5FDpể đSbCWWEồ Hqcủa L9HExBZui vSbCWWEới mộtSbCWWE n9HExBZụ cườ9HExBZi dễ9HExBZ t9HExBZhương nhất9HExBZ mà c9HExBZô Hqta cóHq thể9HExBZ nặn9HExBZ r9HExBZa. CôJW5FDp JW5FDpta thiSbCWWEêng 9HExBZthật, vJW5FDpừa nHqhắc đãHq tớiHq liền.Hq JacJW5FDpk kéo cảJW5FDp HqCat v9HExBZà Ale9HExBZx vJW5FDpào lớ9HExBZp màSbCWWE vầnJW5FDp SbCWWEnói liJW5FDpến SbCWWEthoắng Hqvề kHqì nghSbCWWEỉ thSbCWWEú vịSbCWWE của9HExBZ mình ởJW5FDp JW5FDpMehico. CJW5FDpat liếHqc vềJW5FDp phJW5FDpía sSbCWWEau Hqvà 9HExBZmỉm cười,9HExBZ Lu9HExBZi JW5FDpđang nóHqi chuyệnSbCWWE với BacHqbara mộHqt SbCWWEcách lSbCWWEạnh Hqlùng, cậHqu 9HExBZta SbCWWEvẫn thế.

Ca9HExBZt đâHqm s9HExBZầm R9HExBZadic BrJW5FDpuno, mộ9HExBZt gSbCWWEã họcHq cù9HExBZng lớpSbCWWE mà9HExBZ 9HExBZCat khônHqg ưaHq Hqtẹo nàHqo. Hắn Hqrất nóngJW5FDp 9HExBZnảy, cộJW5FDpc cằ9HExBZn mặHqc d9HExBZù có9HExBZ bSbCWWEề ngoà9HExBZi nHqa JW5FDpná mộtHq nHqgười anSbCWWEh dễ9HExBZ thương mSbCWWEà CSbCWWEat từng9HExBZ chơi9HExBZ JW5FDpcùng SbCWWEhồi nhHqỏ. Chà,SbCWWE SbCWWEcon ngườiHq màHq, cJW5FDphỉ cóJW5FDp tHqhể giống 9HExBZnhau SbCWWEchút chúJW5FDpt JW5FDpvề b9HExBZề ngoSbCWWEài thôi.

SbCWWE SbCWWE 9HExBZ Hq 9HExBZ JW5FDp- Hqđi kiểuHq gHqì thế?JW5FDp MắtHq SbCWWEđể 9HExBZở Hqnhà àh?

SbCWWE Radic gắSbCWWEt. LSbCWWEui cHqhép miệngSbCWWE sSbCWWEau lưnJW5FDpg CaSbCWWEt :

- SbCWWE JW5FDp SbCWWE 9HExBZ SbCWWE 9HExBZ JW5FDp SbCWWE 9HExBZtránh JW5FDpra JW5FDpBruno, địnhSbCWWE thSbCWWEu phíHq v9HExBZào cHqửa hả?

RHqadic nhSbCWWEìn LSbCWWEui vớSbCWWEi Hqánh mắtJW5FDp cHqăm JW5FDpghét nhưngSbCWWE cũn9HExBZg láchSbCWWE quSbCWWEa mSbCWWEột bSbCWWEên tránHqh đường cJW5FDpho Lu9HExBZi vìJW5FDp thấyJW5FDp BacbarHqa Hqđi cSbCWWEùng. TroJW5FDpng SbCWWE1 thờiSbCWWE giHqan JW5FDpdài, RaJW5FDpdic được mọiHq SbCWWEngười đồnSbCWWE SbCWWErằng lHqà vệJW5FDp sHqĩ SbCWWEcủa BacbarJW5FDpa. ChJW5FDpẳng cầnJW5FDp Hqquan sátHq CaHqt c9HExBZũng biết đi9HExBZều đJW5FDpó. Radi9HExBZc Hqlia ánSbCWWEh mắtSbCWWE JW5FDphình vi9HExBZên 9HExBZđạn saJW5FDpng khSbCWWEó chịuHq nhSbCWWEìn chiếcJW5FDp áo CHqat đaHqng mSbCWWEặc l9HExBZẩm bẩm:

JW5FDp - JW5FDp 9HExBZ 9HExBZ JW5FDp JW5FDp Hq JW5FDp JW5FDp 9HExBZáo vớiHq cJW5FDphả quần,Hq đ9HExBZồ sậySbCWWE khô.

JW5FDp Rồi JW5FDpcậu t9HExBZa vHqào lHqớp. SbCWWECat Hqthở dàHqi, 9HExBZlần nJW5FDpào JW5FDpcô mSbCWWEặc cáiJW5FDp áJW5FDpo nà9HExBZy HqRadic cũn9HExBZg lẩm bẩJW5FDpm. đHqúng JW5FDplà áJW5FDpo Hqbó kSbCWWEhông hợpJW5FDp vớiJW5FDp người9HExBZ Ca9HExBZt tẹoSbCWWE nàJW5FDpo. Cô….khôngHq hấ9HExBZp dẫn gì9HExBZ cả.

Cat vàJW5FDpo lớp,Hq ngồiSbCWWE xHquống bJW5FDpàn củJW5FDpa mìn9HExBZh vJW5FDpà JW5FDpnhìn xuốHqng bộHq Hqngực củaSbCWWE mình.SbCWWE Nó9HExBZ cũng chẳngSbCWWE phHqải l9HExBZà nhSbCWWEỏ Hqnhắn SbCWWEgì, Hqcũng tSbCWWEo Hqnhư mọiSbCWWE đứaHq cHqon gáJW5FDpi khSbCWWEác JW5FDpđấy chứ. CHqó điềuHq vJW5FDpì HqCat ca9HExBZo quáHq nêHqn trônJW5FDpg giốnHqg JW5FDpcây sậyHq ch9HExBZăng? CaHqt kh9HExBZá mặSbCWWEc cảm về9HExBZ bSbCWWEản thânHq mình9HExBZ. GiSbCWWEa đSbCWWEình côHq cũnJW5FDpg chJW5FDpẳng kSbCWWEhá giảHq g9HExBZì. 9HExBZBa mẹSbCWWE thưJW5FDpờng phải 9HExBZđi làSbCWWEm cSbCWWEa đêJW5FDpm đểJW5FDp Hqlo Hqcho Hq3 9HExBZchị SbCWWEem cô.Hq C9HExBZat kSbCWWEo Hqcó SbCWWEquần JW5FDpáo xịn,Hq cũng9HExBZ không cJW5FDpó đồHq nữSbCWWE tranSbCWWEg đắSbCWWEt tiềSbCWWEn, vìJW5FDp SbCWWEthế SbCWWEcô tự9HExBZ 9HExBZlàm lấyJW5FDp một9HExBZ sốSbCWWE nữJW5FDp traJW5FDpng nhờJW5FDp xưởng JW5FDprèn 9HExBZmi SbCWWEni màJW5FDp Hqba côJW5FDp tặn9HExBZg JW5FDphồi 9HExBZsinh nhật9HExBZ lầSbCWWEn Hqthứ 9HExBZ8. đHqôi k9HExBZhi SbCWWECat cJW5FDpũng thấy buồn,JW5FDp côSbCWWE cũng9HExBZ lHqà mộtHq thiếuSbCWWE n9HExBZữ mới9HExBZ lJW5FDpớn, cũJW5FDpng SbCWWEcó tìnSbCWWEh cả9HExBZm vàHq những9HExBZ ước JW5FDpmơ, nhHqưng JW5FDp…. JW5FDpCat Hqnhìn L9HExBZui. LSbCWWEui đJW5FDpang đọcSbCWWE mộ9HExBZt Hqcuốn sổHq cJW5FDpon mà9HExBZ SbCWWEnếu JW5FDpCat không Hqnhầm t9HExBZhì JW5FDplà nhưJW5FDpng Hqgi cSbCWWEhép củSbCWWEa cậu9HExBZ ấJW5FDpy vJW5FDpề cJW5FDpông vHqiệc ở9HExBZ côngHq tJW5FDpi SbCWWEcon của SbCWWEtập đoàn9HExBZ FrankJW5FDp. G9HExBZia đHqình LuSbCWWEi rấHqt cóHq tJW5FDphế lSbCWWEực. bSbCWWEa cJW5FDpậu ấyJW5FDp l9HExBZà chủSbCWWE tịchHq tập đSbCWWEoàn 9HExBZFrank SbCWWE– tậ9HExBZp đo9HExBZàn lớnHq Hqnhất “miềnJW5FDp t9HExBZây” cònHq LuJW5FDpi t9HExBZhì vừaHq đẹJW5FDpp tr9HExBZai vừa Hqhọc giỏi....

chào9HExBZ Hqcác em.

GJW5FDpiáo 9HExBZsư Vill9HExBZar vàoHq lớp,Hq 9HExBZbà đểHq SbCWWEcặp xSbCWWEuống bànHq rồ9HExBZi 9HExBZnhìn hếJW5FDpt mộtJW5FDp lưHqợt h9HExBZọc tJW5FDprò 9HExBZcủa mìHqnh vàJW5FDp hỏi:

Hq - SbCWWE SbCWWE 9HExBZ 9HExBZ SbCWWE 9HExBZ Hq JW5FDp Hqcác JW5FDpem nghỉHq hèHq vuJW5FDpi chứ?

Hq - SbCWWE 9HExBZ SbCWWE JW5FDp Hq Hq 9HExBZ 9HExBZ VuSbCWWEi ạ.

9HExBZCả lHqớp bắt9HExBZ đầuJW5FDp SbCWWExôn xaHqo lêJW5FDpn. R9HExBZemus chồSbCWWEm quJW5FDpa bànHq nSbCWWEói chuyệHqn vớiSbCWWE PeteSbCWWEr JW5FDpvà cả haSbCWWEi cưJW5FDpời tí9HExBZ tởnHq vớiSbCWWE nha9HExBZu. GiáoHq SbCWWEsư ViJW5FDpllar nóiJW5FDp JW5FDpvới Hqvẻ SbCWWEmặt h9HExBZài lòng:

- Hq Hq 9HExBZ Hq SbCWWE SbCWWE JW5FDp Hq nào,Hq cHqả lJW5FDpớp JW5FDpnộp JW5FDpbài SbCWWEtập hJW5FDpè đi.

- SbCWWE SbCWWE 9HExBZ SbCWWE 9HExBZ JW5FDp SbCWWE JW5FDp Ôi………

LSbCWWEớp h9HExBZọc ồJW5FDp lHqên thấtSbCWWE vọngJW5FDp. HqCat biJW5FDpết còSbCWWEn JW5FDprất nhiềSbCWWEu người9HExBZ chư9HExBZa l9HExBZàm xoSbCWWEng bJW5FDpài tập, SbCWWEví d9HExBZụ Hqnhư HqJack chẳSbCWWEng hSbCWWEạn. CHqat mỉm9HExBZ cư9HExBZời kHqhi thấJW5FDpy 9HExBZvẻ kSbCWWEhổ s9HExBZở cHqủa Jack. BacSbCWWEbara nHqói vớiSbCWWE giọnHqg nịn9HExBZh nọHqt :

9HExBZ - SbCWWE 9HExBZ JW5FDp 9HExBZ 9HExBZ 9HExBZ Hq 9HExBZ thSbCWWEưa cô9HExBZ, cJW5FDpon còHqn 9HExBZmột SbCWWEchút SbCWWEnữa chưHqa SbCWWExong, coHqn Hqcó thểHq nộpJW5FDp Hqsau đ9HExBZược khôngSbCWWE ạ?

SbCWWE - 9HExBZ JW5FDp 9HExBZ 9HExBZ SbCWWE 9HExBZ Hq 9HExBZ K9HExBZo được.

Giáo 9HExBZsư Villa9HExBZr mỉm9HExBZ cHqười nh9HExBZã nJW5FDphặn 9HExBZnhưng ánh9HExBZ mJW5FDpắt Hqbà Hqánh SbCWWElên sự9HExBZ nghiêJW5FDpm khắc Hqvà JW5FDpđố aHqi gHqiám SbCWWEnài nỉHq thêHqm mHqột 9HExBZlời JW5FDpnào kJW5FDphi đSbCWWEã bJW5FDpị 9HExBZbà nh9HExBZìn nhSbCWWEư vậy.Hq CaHqt thích điểmJW5FDp nàHqy 9HExBZcủa bàSbCWWE. HqCô lấ9HExBZy cuốnSbCWWE vởSbCWWE làmHq JW5FDpbài tJW5FDpập vềSbCWWE n9HExBZhà JW5FDpra và9HExBZ SbCWWEđể lêSbCWWEn đầu bàSbCWWEn tron9HExBZg Hqkhi Hqnghe Hqloáng thoSbCWWEáng AlJW5FDpex càSbCWWEu nhàHqu 9HExBZvới JJW5FDpack vHqề sựJW5FDp Hqlười biếng SbCWWEcủa cậSbCWWEu cJW5FDphàng. JacJW5FDpk lHqẩm bẩm:

- SbCWWE JW5FDp Hq Hq 9HExBZ 9HExBZ JW5FDp JW5FDp biếtHq Hqthế mSbCWWEình đãSbCWWE cópSbCWWE bàiJW5FDp C9HExBZat lúcJW5FDp nãy9HExBZ rồi.

gi9HExBZáo sưHq VillJW5FDpar khuHqa đũJW5FDpa JW5FDpphép bằngHq Hqmột độngJW5FDp tJW5FDpác duyênJW5FDp Hqdáng lùJW5FDpa SbCWWEhết những9HExBZ cuốn vởJW5FDp SbCWWElên Hqbàn 9HExBZgiáo viêSbCWWEn vàHq nóiJW5FDp với9HExBZ SbCWWELui bằSbCWWEng JW5FDpmột giọng9HExBZ tSbCWWErìu mến:

JW5FDp - 9HExBZ 9HExBZ SbCWWE Hq Hq JW5FDp SbCWWE SbCWWE HqLui, sJW5FDpau g9HExBZiờ họcJW5FDp cHqon đSbCWWEem chồHqng Hqvở SbCWWExuống phòngSbCWWE gSbCWWEiáo viHqên cSbCWWEho 9HExBZcô nhé.

JW5FDp Lui vânSbCWWEg JW5FDpngoan ngoãnJW5FDp vHqà mỉmHq cười.9HExBZ mộtJW5FDp Hqnụ c9HExBZười c9HExBZó thểHq quậtJW5FDp ngã9HExBZ bấtHq cJW5FDpứ đứa 9HExBZcon gáiJW5FDp nàSbCWWEo- đấyHq lJW5FDpà CaJW5FDpt ngJW5FDphi thế.SbCWWE N9HExBZhưng rSbCWWEõ JW5FDpràng lHqà giá9HExBZo SbCWWEsư nJW5FDpgọt ngàoJW5FDp với LSbCWWEui hơ9HExBZn hJW5FDpết thảy,9HExBZ cũnHqg mộJW5FDpt pJW5FDphần vìJW5FDp điSbCWWEểm bùaSbCWWE chúJW5FDp cSbCWWEủa LuJW5FDpi Hqcao nhất9HExBZ trường.

- Hq 9HExBZ JW5FDp 9HExBZ SbCWWE 9HExBZ 9HExBZ JW5FDp nàoSbCWWE cácSbCWWE JW5FDpem, sSbCWWEách bùSbCWWEa chJW5FDpú căHqn bảnSbCWWE lớp3,9HExBZ “bùa9HExBZ tố9HExBZng tiễn”.

Cat chúJW5FDpi mũHqi và9HExBZo sJW5FDpách troJW5FDpng Hqkhi giáJW5FDpo sJW5FDpư Villa9HExBZr pháSbCWWEt chuộtSbCWWE SbCWWEcho họcHq siHqnh. Con chuộtSbCWWE cSbCWWEủa HqCat nhSbCWWEỏ Hqxíu Hqvà 9HExBZngay khSbCWWEi vừJW5FDpa JW5FDpđáp xuHqống 9HExBZbàn, n9HExBZó moHqn JW5FDpmen bò9HExBZ đến gặmJW5FDp chiếcHq bJW5FDpút chSbCWWEì cSbCWWEủa CJW5FDpat. Thật9HExBZ 9HExBZlà mộ9HExBZt buổHqi SbCWWEhọc giaJW5FDpn naSbCWWEn Hqkhi màJW5FDp Misa, bạnHq thHqân củaHq B9HExBZacbara lJW5FDpàm nổHq tunSbCWWEg Hqcon chuộSbCWWEt JW5FDpcủa c9HExBZô tJW5FDpa khiSbCWWEến phânHq nửa lớHqp JW5FDpbị díSbCWWEnh b9HExBZẩn vàJW5FDpo á9HExBZo. Cuối9HExBZ giờSbCWWE học,Hq chỉJW5FDp cHqó mỗiHq SbCWWELui SbCWWElà 9HExBZthành côSbCWWEng trong việcSbCWWE JW5FDpđưa cJW5FDpon chu9HExBZột nhỏHq SbCWWEtrở 9HExBZlại lồHqng 9HExBZtrên SbCWWEbàn Hqgiáo vi9HExBZên, nhSbCWWEững người cònSbCWWE lạiJW5FDp đSbCWWEều bóJW5FDp tayJW5FDp. ChuôJW5FDpng rJW5FDpeo hSbCWWEết JW5FDptiết, giJW5FDpáo SbCWWEsư VilJW5FDplar SbCWWEra khSbCWWEỏi lớp saSbCWWEu SbCWWEkhi 9HExBZcho mộtJW5FDp đốngHq bàiSbCWWE tJW5FDpập Hqvề nhàJW5FDp. CHqat đangHq l9HExBZoay hoHqay bỏSbCWWE sá9HExBZch vJW5FDpở vào túiSbCWWE 9HExBZkhông đáyHq thJW5FDpì BacbarJW5FDpa nóiJW5FDp t9HExBZo mJW5FDpột cáSbCWWEch hJW5FDpách dịch:

JW5FDp - 9HExBZ JW5FDp Hq 9HExBZ 9HExBZ 9HExBZ SbCWWE Hq Luss9HExBZ, Hqtrực nhậSbCWWEt Hqcho Radic.

Cat gJW5FDpật Hqđầu vàHq 9HExBZliếc RHqadic, cậuSbCWWE 9HExBZta đang9HExBZ n9HExBZhìn BacbSbCWWEara mộtSbCWWE cácHqh miễJW5FDpn cưỡng, cSbCWWEó SbCWWElẽ JW5FDpbởi 9HExBZvì BacHqbara SbCWWEcứ quấn9HExBZ lấHqy LuiSbCWWE. CaSbCWWEt JW5FDp khônJW5FDpg nghĩSbCWWE làSbCWWE RaJW5FDpdic thích9HExBZ Bacbara nhưngHq cái9HExBZ nHqhìn kia…

Cat khônJW5FDpg biSbCWWEết mHqà cJW5FDpô cũnJW5FDpg JW5FDpkhông cầnHq biếtSbCWWE. cSbCWWEha 9HExBZcô làmHq vHqiệc ch9HExBZo công9HExBZ 9HExBZti nhà HqRosanta nSbCWWEên côHq lu9HExBZôn p9HExBZhải ngJW5FDphe lờJW5FDpi B9HExBZacbara nếuSbCWWE khôn9HExBZg côSbCWWE Hqta sHqẽ JW5FDpton hót 9HExBZvới c9HExBZha Hqcô tHqa vàJW5FDp 9HExBZđuổi viSbCWWEệc b9HExBZa SbCWWECat. A9HExBZlex vHqà 9HExBZJack khôJW5FDpng thíchHq 9HExBZCat JW5FDpbị SbCWWEsai khiến nhJW5FDpưng họJW5FDp cJW5FDpũng chẳJW5FDpng là9HExBZm 9HExBZgì JW5FDpđược ngoàiJW5FDp viJW5FDpệc lSbCWWEấy phHqần ănJW5FDp hộ9HExBZ C9HExBZat. Alex cSbCWWEàu nhàHqu khJW5FDpi JW5FDpđi nganSbCWWEg quSbCWWEa Cat:

Hq - Hq Hq SbCWWE JW5FDp JW5FDp 9HExBZ 9HExBZ 9HExBZ nJW5FDphanh nhé9HExBZ, mSbCWWEình sJW5FDpẽ đổJW5FDp SbCWWEnước sốtSbCWWE cSbCWWEà chSbCWWEua lêSbCWWEn đSbCWWEầu JW5FDpcon SbCWWEquỷ cáHqi đó.

SbCWWE - Hq SbCWWE SbCWWE JW5FDp 9HExBZ Hq SbCWWE 9HExBZ L9HExBZàm ơnHq đi,Hq Alex.

9HExBZ Cat cưSbCWWEời nhHqư mế9HExBZu, AlJW5FDpex Hqthở dài9HExBZ Hqvà lô9HExBZi JacJW5FDpk SbCWWEtheo. CaSbCWWEt lùaJW5FDp chổiJW5FDp SbCWWEvà gSbCWWEhẻ lau rSbCWWEa k9HExBZhỏi tủSbCWWE để9HExBZ SbCWWEchổi vàHq vu9HExBZng vẩy9HExBZ đHqũa phJW5FDpép điềJW5FDpu 9HExBZkhiển chHqo chúnHqg l9HExBZau bảnJW5FDpg, lau bànHq ghJW5FDpế vHqà nhSbCWWEững ch9HExBZỗ dJW5FDpơ JW5FDpmà lSbCWWEũ 9HExBZchuột gâySbCWWE rHqa. Học9HExBZ siJW5FDpnh lầnJW5FDp lượJW5FDpt rJW5FDpa khỏi l9HExBZớp hếtHq, Hqtrong lSbCWWEớp SbCWWEchỉ cònJW5FDp lạiJW5FDp Lu9HExBZi vHqà CaHqt. LuJW5FDpi đangJW5FDp đếmHq lạiJW5FDp chJW5FDpỗ vởSbCWWE và dậ9HExBZp lạSbCWWEi mộtHq cHquốn bị9HExBZ bJW5FDpong mấyJW5FDp tr9HExBZang 9HExBZđầu. CaHqt liHqếc t9HExBZrộm Lui9HExBZ, đúJW5FDpng l9HExBZà một Hqanh SbCWWEchàng đẹ9HExBZp tSbCWWErai. HqCat quaJW5FDpy SbCWWEra chăHqm chHqú SbCWWEvắt giẻJW5FDp lHqau bằngJW5FDp 9HExBZmột loạiJW5FDp nghệ tHqhuật hJW5FDpắc áHqm mHqà cJW5FDpác phùJW5FDp thuỷ9HExBZ hắcJW5FDp SbCWWEám d9HExBZùng Hqđể khiSbCWWEến coJW5FDpn nHqgười Hqta kSbCWWEhô quắt khôSbCWWE JW5FDpqueo lạJW5FDpi. cHqái giẻ9HExBZ rSbCWWEít 9HExBZlên kh9HExBZe khẽ9HExBZ Hqvà Hqkhô coHqng nSbCWWEước. CaSbCWWEt kho9HExBZái chí nSbCWWEhúng ướtJW5FDp nó9HExBZ mộtJW5FDp lầnSbCWWE n9HExBZữa SbCWWEvà l9HExBZại vắt9HExBZ 9HExBZkhô rồiJW5FDp mộtJW5FDp l9HExBZần 9HExBZnữa. ChHqo 9HExBZtới khi cHqô qJW5FDpuay lại9HExBZ tHqhi chẳnHqg tHqhấy LSbCWWEui đâu9HExBZ cả,9HExBZ cSbCWWEhắc l9HExBZà SbCWWEđã 9HExBZđi rồi.9HExBZ CaHqt JW5FDpnhiệt tình vẩyJW5FDp đũaHq ph9HExBZép nh9HExBZư Hqmột nhạcJW5FDp trưHqởng điều9HExBZ khiểnHq nhữn9HExBZg SbCWWEcây chổiJW5FDp laSbCWWEu nhà, cHqô vẫJW5FDpy m9HExBZạnh mộtHq cái,JW5FDp SbCWWEmột câ9HExBZy chổSbCWWEi lHqao 9HExBZvù 9HExBZvề phíaSbCWWE 9HExBZbàn giHqáo viJW5FDpên vHqà vHqòng qua pSbCWWEhía 9HExBZsau chi9HExBZếc bàJW5FDpn. Rầm…

MHqột tiế9HExBZng độnHqg SbCWWEchết 9HExBZngười van9HExBZg lênHq JW5FDpvà LuJW5FDpi FranJW5FDpk t9HExBZừ tSbCWWEừ đứngJW5FDp lên9HExBZ p9HExBZhía sa9HExBZu bàn 9HExBZgiáo vSbCWWEiên vJW5FDpới khJW5FDpuôn mặ9HExBZt tSbCWWEèm JW5FDpnhem nước9HExBZ laSbCWWEu nh9HExBZà vàHq mũiSbCWWE đSbCWWEang chảySbCWWE máu.SbCWWE Cậu t9HExBZa đangHq buộc9HExBZ d9HExBZây giầy.
Hq Cat đứSbCWWEng nSbCWWEhư JW5FDptrời trồnHqg 9HExBZnhìn 9HExBZ1 Hqgiọt máJW5FDpu nhSbCWWEỏ JW5FDpxuống chHqiếc áJW5FDpo sơ9HExBZ 9HExBZmi tHqrắng tinh SbCWWEcủa LJW5FDpui SbCWWEvà khônSbCWWEg chắHqc làSbCWWE tron9HExBZg cuộSbCWWEc đời9HExBZ mSbCWWEình cSbCWWEô đHqã phạm9HExBZ phảiJW5FDp l9HExBZỗi lầm 9HExBZnào tồiHq tệSbCWWE nJW5FDphư thHqế cJW5FDphưa. C9HExBZat lắ9HExBZp bắp9HExBZ 9HExBZxin lỗiHq khônHqg thàSbCWWEnh SbCWWEtiếng JW5FDpvà kinh hã9HExBZi khôJW5FDpng biết9HExBZ cóJW5FDp nêJW5FDpn lHqùi rHqa JW5FDpcàng Hqxa cJW5FDpàng tốtHq SbCWWEhay không.Hq Kh9HExBZuôn mJW5FDpặt Lui thHqật khHqó SbCWWEmà t9HExBZưởng tượngHq đựơcJW5FDp, nóJW5FDp nHqhăn lạJW5FDpi mộtHq cácHqh khóHq chịHqu vHqà đôiHq mắt t9HExBZhì ngàHqy mHqột tJW5FDpối JW5FDphơn. LSbCWWEui chắ9HExBZc phảiHq JW5FDpcố 9HExBZgắng lSbCWWEắm mới9HExBZ khôJW5FDpng hét9HExBZ vHqào mặt CatSbCWWE. CaSbCWWEt mí9HExBZm chặHqt môiSbCWWE, 9HExBZthà rHqằng 9HExBZLui cứJW5FDp quSbCWWEát thHqét lJW5FDpên Hqcó phảiHq là9HExBZ haHqy hơn không.SbCWWE LJW5FDpui từ9HExBZ tSbCWWEừ mởJW5FDp miện9HExBZg nHqhưng kHqhông pHqhải lSbCWWEà quáSbCWWEt tháoSbCWWE gHqì mSbCWWEà JW5FDpchỉ buông độHqc 9HExBZmột tiHqếng nSbCWWEghe rất9HExBZ 9HExBZkhó nhọc:

- SbCWWE JW5FDp SbCWWE 9HExBZ Hq Hq JW5FDp Hq lau.

CHqat sợHq điếng9HExBZ cả9HExBZ người.JW5FDp cHqô đãHq Hqkhông ng9HExBZhĩ Hqrằng cô9HExBZ Hqsợ LuHqi đếnSbCWWE n9HExBZhư thJW5FDpế. 9HExBZNếu Lui Hqmà 9HExBZnói Hqvới BacbJW5FDpara thì….JW5FDp. tHqrời SbCWWEơi! 9HExBZBa cSbCWWEô SbCWWEcó thể9HExBZ mấtSbCWWE việc9HExBZ ngJW5FDpay ngSbCWWEày mai chSbCWWEứ chẳnSbCWWEg chơiSbCWWE. NếJW5FDpu 9HExBZba mấJW5FDpt việc,SbCWWE Hqgia đìnhHq côJW5FDp sẽJW5FDp 9HExBZra saJW5FDpo đâSbCWWEy? CaHqt rJW5FDpút khăn t9HExBZay 9HExBZra vàSbCWWE lHqau nướcHq tHqrên mặtSbCWWE LuSbCWWEi mSbCWWEà thậmHq chíJW5FDp Hqcòn khônSbCWWEg giáSbCWWEm n9HExBZhìn cậu taSbCWWE. 9HExBZCat khônHqg ngh9HExBZĩ làJW5FDp 9HExBZmình sHqẽ chạ9HExBZm vàHqo mặtJW5FDp LuSbCWWEi tron9HExBZg hoSbCWWEàn cản9HExBZh nHqày. Lui gJW5FDpiật lấJW5FDpy kJW5FDphăn Hqtay củaHq CHqat, CaSbCWWEt lắpJW5FDp bắp:

JW5FDp- JW5FDp 9HExBZ SbCWWE SbCWWE Hq Hq 9HExBZ 9HExBZ xJW5FDpin lỗi…SbCWWE tôi9HExBZ…. XHqin lỗi.

rồi cHqô chuồJW5FDpn Hqngay lậpHq t9HExBZức khỏJW5FDpi lớpHq SbCWWEnhư làHq sợHq JW5FDpLui khSbCWWEông kiềmHq chếJW5FDp được9HExBZ mJW5FDpà l9HExBZa hétHq Hqquát tháJW5FDpo ầmJW5FDp ĩ.

VSbCWWEào cHqăng t9HExBZin với9HExBZ Hqbộ mặtJW5FDp đưaSbCWWE đáSbCWWEm, Ca9HExBZt kểJW5FDp cJW5FDpho AJW5FDplex JW5FDpvà 9HExBZJack vềHq sJW5FDpự cốSbCWWE chHqết ngườ9HExBZi đSbCWWEó. HqAlex Hqchỉ nJW5FDphún vai:

9HExBZ - 9HExBZ Hq Hq Hq JW5FDp Hq 9HExBZ Hq cậuSbCWWE t9HExBZa luôn9HExBZ như9HExBZ thếHq mà,JW5FDp gJW5FDpiả tạoHq, độ9HExBZi lốt9HExBZ họcHq trò9HExBZ nHqgoan SbCWWEđể lấyJW5FDp lòSbCWWEng JW5FDpgiáo viên,9HExBZ đủSbCWWE thứ.

Còn Ja9HExBZck thHqì gụ9HExBZc đầuHq xJW5FDpuống bàn9HExBZ Hqvà cưSbCWWEời, ngườJW5FDpi SbCWWErung lênSbCWWE 9HExBZbần 9HExBZbật, SbCWWEcậu tJW5FDpa nóiJW5FDp đứSbCWWEt quãng:

- Hq 9HExBZ SbCWWE JW5FDp SbCWWE 9HExBZ 9HExBZ Hq biếtHq thế…nánHq lại9HExBZ tSbCWWEí nữJW5FDpa… hSbCWWEa hHqa ….

Hq Cat nhăn9HExBZ nhó:

Hq- 9HExBZ JW5FDp JW5FDp Hq 9HExBZ JW5FDp SbCWWE Hq xiSbCWWEn c9HExBZậu đấy9HExBZ JacHqk, 9HExBZmình đangHq Hqlo chết9HExBZ đây.

AleJW5FDpx chHqán nảnHq chọJW5FDpc JW5FDpchọc và9HExBZ đĩa:

- Hq 9HExBZ SbCWWE SbCWWE 9HExBZ JW5FDp 9HExBZ 9HExBZ C9HExBZat, HqLui sẽ9HExBZ khôngJW5FDp đHqem chuyện9HExBZ hắnHq SbCWWEbị rửaSbCWWE mặtSbCWWE bHqằng nưSbCWWEớc 9HExBZlau JW5FDpnhà 9HExBZra Hqmà SbCWWErêu rHqao đâuSbCWWE, yHqên t9HExBZâm đi.

Cat 9HExBZmím Hqmôi, nghHqe tHqhì cũnHqg cóHq líSbCWWE JW5FDpnhưng khônJW5FDpg Hqrêu raHqo đâuSbCWWE JW5FDpcó nghSbCWWEĩa lSbCWWEà SbCWWELui sẽ9HExBZ khôJW5FDpng nóiHq chuSbCWWEyện đó9HExBZ SbCWWEcho BacbarJW5FDpa. SbCWWEÔi trời9HExBZ ơi!

HqCat chưaSbCWWE kị9HExBZp Hqthan thởSbCWWE thHqì BaJW5FDpcbara Hqđã gọiHq cô.9HExBZ CSbCWWEat đSbCWWEứng l9HExBZên. JW5FDpAlex cáu:

Hq - JW5FDp SbCWWE 9HExBZ Hq SbCWWE SbCWWE Hq SbCWWE cậuSbCWWE chSbCWWEưa ănHq 9HExBZgì mà.

SbCWWE - Hq Hq SbCWWE SbCWWE JW5FDp Hq Hq Hq Mìn9HExBZh khôngSbCWWE nuốtSbCWWE nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.