You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm naUWyny lkVuUà UWynmột nwPMggày đkVuUẹp trời.kVuU kVuUCat mởEw4D tUWynoang cEw4Dửa sEw4Dổ đóidGDn nkVuUhững tEw4Dia nắidGDng UWynmùa thu vàngwPMg kVuU nhưidGD mậkVuUt onUWyng Ew4Dvà phEw4Dóng tầmidGD mkVuUắt ridGDa xaUWyn. CửUWyna sEw4Dổ pEw4Dhòng CUWynat twPMgrông rwPMga một cEw4Don đkVuUường Ew4Dhai bUWynên cỏEw4D midGDọc lúwPMgn phúnwPMg kEw4Dhông hànidGDg Ew4Dlối. nhữnUWyng dãyUWyn nhEw4Dà chen chúwPMgc nhwPMgau tridGDông nhwPMgư đànEw4D lợnwPMg coEw4Dn đwPMgủ mọkVuUi Ew4Dmàu sắcidGD vớiEw4D đủUWyn cwPMgác kiểEw4Du kiUWynến trúc tạEw4Dp nhaEw4Dm. CaUWynt hUWynít ckVuUăng vàokVuU kVuUphổi khôidGDng kidGDhí trkVuUong lkVuUành kVuUmát mUWynẻ buEw4Dổi sang rEw4Dồi idGDcô đeoEw4D chiếwPMgc kVuUtúi khôngUWyn Ew4Dđáy nhUWynỏ kVuUbằng bànUWyn tawPMgy vkVuUào bêwPMgn kVuUhông vàidGD nhanh nhẹnUWyn xuốkVuUng nhà.

Ngôi idGDnhà kVuUcủa giEw4Da đìnEw4Dh côEw4D nidGDhỏ UWynhơn Ew4Drất nhiềwPMgu sUWyno kVuUvới ckVuUác nhUWynà hUWynàng xwPMgóm nhưng cũnwPMgg tidGDiện ngkVuUhi vkVuUà thoảiUWyn UWynmái. kVuUCat đUWyni vàokVuU bếp,Ew4D hEw4Dôn lênidGD idGDmái tócwPMg đỏUWyn rựcidGD rỡkVuU của mwPMgẹ Ew4Dcô, bkVuUà LidGDuss mwPMgỉm cười:

Ew4D- Ew4D idGD UWyn idGD idGD kVuU UWyn UWyn chàoUWyn UWyncon yêu.

BwPMgà lUWynà mộidGDt Ew4Dphụ nEw4Dữ xinkVuUh đẹp,idGD quyếnwPMg wPMgrũ UWynvà wPMgCat lwPMguôn thầmEw4D tiếcEw4D kVuUnuối Ew4Dvì cwPMgô chẳng gkVuUiống mUWynẹ wPMgmột Ew4Dchút nàoEw4D, từwPMg cEw4Dái mũiwPMg UWynđến wPMgkhuôn mặtkVuU vwPMgà máiwPMg tóUWync, tkVuUất cả đềuwPMg tkVuUhừa hưởngUWyn từEw4D wPMgngười chaidGD. ThậtUWyn lEw4Dà chán,idGD kVuUtóc Ew4Dcha wPMgcô lạkVuUi màukVuU đUWynen. kVuUCat luôn cảmUWyn twPMghấy mìkVuUnh giidGDống mộkVuUt UWyncon quEw4Dạ bUWynên cạwPMgnh midGDẹ vwPMgà Ew4Dcả ởkVuU trườngEw4D hkVuUọc nữa, Ew4Dgiữa mUWynột rừEw4Dng tidGDóc vàidGDng vàEw4D wPMgnâu. CUWynat rútkVuU câykVuU đũaUWyn phéEw4Dp kVuUbóng nhoángEw4D kVuUvì mớikVuU được UWynlau chwPMgùi idGDra idGDvà lùUWyna đĩidGDa trokVuUng wPMgtủ Ew4Dra bàEw4Dn kVuUăn. NhữngkVuU chidGDiếc wPMgđĩa sứEw4D tráng mkVuUen Ew4Dxanh xiUWynnh xắnEw4D UWynnối đwPMguôi nhaEw4Du bEw4Day Ew4Dra làmidGD CaEw4Dt liênidGD tưởngUWyn tớEw4Di lũwPMg coUWynn gái chạkVuUy tUWynheo LEw4Dui FwPMgrank. UWyn kVuUCat idGDtự wPMgcười mìnEw4Dh twPMgrong khUWyni idGDba cidGDô hốUWyni wPMghả đidGDi xuống hôEw4Dn tóckVuU CakVuUt vàkVuU ngEw4Dồi xuống:

- UWyn UWyn wPMg idGD kVuU UWyn Ew4D kVuU ôikVuU… bkVuUa sắpidGD midGDuộn mấtkVuU rồi.

CUWynat rótEw4D UWyncafé UWyncho cUWynha rồiUWyn wPMggiúp mwPMgẹ bêUWyn nwPMgồi cEw4Dháo khỏkVuUi bếpwPMg lòUWyn. wPMgHai đkVuUứa ekVuUm song Ew4Dsinh củUWyna kVuUCat chạEw4Dy wPMgù xuEw4Dống chíkVuU UWynchoé trawPMgnh kVuUcãi nhkVuUau vềUWyn mấEw4Dy mónidGD wPMgđồ chơi chúngkVuU đưUWynợc tặwPMgng trEw4Dong Ew4Dsinh nhwPMgật vừaUWyn rồi.Ew4D MaUWynrk vEw4Dà JoEw4Dse UWynluôn wPMglàm Ew4DCat mệt mUWynỏi vkVuUì mọidGDi thứidGD. CEw4Dhúng nówPMgi quákVuU idGDnhiều, hidGDỏi qukVuUá nEw4Dhiều, idGDluôn luônkVuU khôngEw4D đạt điểmkVuU tốikVuU đUWyna Ew4Dở idGDtrường vUWynà rấtUWyn hawPMgm cidGDhơi. HidGDừ. CidGDat uốngidGD hếtidGD cwPMgốc sữa,UWyn ăwPMgn vài lUWynát bánEw4Dh mìEw4D rồiidGD chwPMgào UWynba mẹidGD vàEw4D rkVuUa khỏkVuUi nhà.UWyn ThờiidGD kVuUtiết tEw4Dhật tuyệidGDt-dù chỉ lEw4Dà kVuUnhân tạo.Ew4D CaidGDt sắpwPMg idGDmừng sinEw4Dh nhidGDật lầnEw4D thứUWyn 1idGD5 củidGDa mwPMgình vàidGD hUWynôm nEw4Day là idGDngày kVuUkhai giảkVuUng. trởkVuU lạEw4Di trườngwPMg skVuUau UWynmột mùaEw4D hEw4Dè bậnkVuU rộkVuUn côwPMg thấyUWyn thờkVuUi gian dưidGDờng nhưUWyn trôUWyni qwPMguá nEw4Dhanh. MkVuUới hEw4Dôm wPMgnào CkVuUat còEw4Dn nhỏUWyn wPMgxíu, bEw4Dỡ ngỡkVuU bidGDước chân vwPMgào trưkVuUờng màkVuU cUWynhỉ saidGDu kVuUmấy mùwPMga hè,idGD UWynnăm naidGDy đidGDã làwPMg nUWynăm cuUWynối cấidGDp. CaidGDt đẩy UWynchiếc vánEw4D trưkVuUợt kVuUdưới châUWynn UWynkhiến nókVuU kVuUchảy vEw4Dù vùidGD tridGDên vEw4Dỉa idGDhè wPMgvà nEw4Dhìn theo chwPMgiếc kVuUmui twPMgrần bUWynóng lộnkVuU hiệidGDu GrwPMgeen củaidGD BacUWynbara mkVuUà kVuUthầm gheUWynn tị,Ew4D không Ew4Dbiết đếUWynn khidGDi nàoEw4D CakVuUt mớkVuUi ckVuUó mkVuUột chiếcidGD nhidGDư thkVuUế. BacbarEw4Da Ew4Dlà hokVuUt girl idGDcủa trường,UWyn bUWyna mẹUWyn côUWyn idGDta giEw4Dàu có,Ew4D côUWyn tEw4Da xinwPMgh đẹUWynp vUWynà Ew4Dluôn Ew4Dlà wPMgtâm điểmEw4D của mọikVuU sUWynự chUWynú ýEw4D. kVuUCat thkVuUì khôngidGD đưEw4Dợc nUWynhư vậyEw4D. ckVuUô cidGDao idGDhơn chiềkVuUu UWyncao idGDtrung bình củUWyna Ew4Dbọn coidGDn gáiEw4D vàwPMg chẳngidGD kVuUcó gwPMgì đặkVuUc biEw4Dệt tEw4Drừ máUWyni tUWynóc đwPMgen nhwPMgư lkVuUông quạ. CaUWynt cũngwPMg chẳngidGD hiidGDểu UWynsao AkVuUlex Ew4Dvà JaidGDck kVuUlại làUWynm bạnUWyn vớiwPMg mộEw4Dt ngườikVuU nUWynhư cô. UWynCô luôkVuUn chìidGDm nghỉm,kVuU cEw4Dhỉ wPMglà idGDnhân vậEw4Dt pwPMghụ tronEw4Dg cácEw4D wPMgvở kịidGDch, chUWynỉ thaEw4Dm gia chạyEw4D UWyntiếp Ew4Dsức tronEw4Dg hộiUWyn thaUWyno, chỉEw4D đệmUWyn đànkVuU chidGDo idGDJack háUWynt tkVuUrong nhữngidGD buổi tridGDình diễkVuUn âwPMgm nhidGDạc vUWynà luUWynôn bịUWyn loạwPMgi wPMgtrong cácEw4D môidGDn thểidGD tUWynhao vìidGD cEw4Dhơi quá dở.

idGD Đẩy váEw4Dn trượtkVuU mUWynột cáidGDi thậkVuUt UWynmạnh, CidGDat nhảwPMgy UWynvọt lidGDên kVuU5 bậwPMgc twPMghang idGDvà lưwPMgớt vào sEw4Dân trUWynường. ngôiwPMg trườnidGDg xUWyninh đẹpwPMg củUWyna kVuUcô nằmUWyn trUWynên wPMgmột qwPMguả đồiidGD hiênkVuU ngang nUWynhư mộEw4Dt idGDdũng kVuUsĩ. Ew4DCat gậtidGD idGDđầu wPMgchào UWynJohn HansEw4Don kkVuUhi cidGDậu twPMga nidGDgóc đUWynầu lên khỏiidGD bUWynãi cỏwPMg Ew4Dvà vẫyUWyn CawPMgt, JohEw4Dn kVuUlà mộUWynt thkVuUiên tkVuUài hwPMgội hoạ.Ew4D kVuUNhững táwPMgc phẩm cwPMgủa idGDcậu tidGDa lidGDuôn chkVuUỉ UWynđứng skVuUau Ew4Dmột wPMghoạ idGDsĩ chuyidGDên nghiệpEw4D wPMgduy nhấtUWyn mwPMgà nếu CaEw4Dt nhớEw4D khôwPMgng nhầEw4Dm kVuUlà RafaenUWynl Golias.

wPMg - idGD idGD idGD Ew4D kVuU wPMg wPMg UWyn wPMgCat !

Alex vẫidGDy CkVuUat khEw4Di idGDcô lidGDướt tidGDới. CidGDat midGDỉm cườwPMgi hấEw4Dt váUWynn trkVuUượt lênkVuU tEw4Day rồiwPMg dừng lạiUWyn đợUWyni AkVuUlex. wPMgCô nànUWyng kVuUhôm naidGDy lộngkVuU lkVuUẫy vớEw4Di chiếckVuU UWynváy xkVuUếp lidGDi hồngUWyn tuyệt hidGDảo vwPMgà áoidGD bEw4Dó twPMgrắng wPMgcó hkVuUở kVuUbụng cwPMghút chEw4Dút. AUWynlex cườiwPMg rấtUWyn tươi:

kVuU - wPMg kVuU Ew4D kVuU wPMg Ew4D UWyn UWyn ngwPMghỉ hidGDè idGDvui khwPMgông? UWynHay cậuidGD lạwPMgi chúiwPMg mũiUWyn ởkVuU nUWynhà kVuUvới đốngUWyn wPMgchai lọ?

wPMg - Ew4D UWyn kVuU Ew4D kVuU wPMg Ew4D idGD kVuUuh, Ew4Dmình cwPMghẳng UWynđi đâEw4Du cảidGD, chkVuUỉ UWynở nhàkVuU thôwPMgi, cidGDòn cEw4Dậu? kìwPMg nghwPMgỉ tuidGDyệt chứ?

- wPMg Ew4D idGD wPMg idGD UWyn UWyn idGD TuyUWynệt Ew4D– AlewPMgx nghiênidGDg UWynđầu wPMg– ởwPMg wPMgHawaii thờiidGD tiEw4Dết ridGDất đẹkVuUp, rấwPMgt tiUWynếc làkVuU khôngUWyn ckVuUó cậu.

Alex bắtEw4D đầuidGD kVuUkể Ew4Dvề kìkVuU nghidGDỉ dàiEw4D ngkVuUày củEw4Da Ew4Dcô ấidGDy kVuUtrong khkVuUi hkVuUọ wPMgđi tEw4Dới tUWynủ chứa đồ.wPMg CidGDat liếUWync qukVuUa dãyidGD kếUWyn bênwPMg kVuUvà dườwPMgng nhidGDư khôUWynng nghkVuUe AkVuUlex kểidGD nữakVuU khi wPMgcô trônidGDg UWynthấy LuEw4Di FidGDrank. CảUWyn wPMgmùa hèUWyn CUWynat khôkVuUng gặpUWyn LuidGDi, dườEw4Dng nhưkVuU cậuidGD idGDta cao hEw4Dơn mộwPMgt wPMgchút vwPMgà kVuUlàn giUWyna cwPMgó hơkVuUi sạmkVuU idGDdi chidGDút đỉnEw4Dh nhưUWynng trôngUWyn kVuULui UWynvẫn rất idGDđẹp trai.

UWyn- UWyn UWyn wPMg Ew4D kVuU Ew4D UWyn idGD …thếUWyn lwPMgà mìnwPMgh ngãidGD nhàkVuUo idGDxuống từEw4D váchidGD đidGDá, maidGDy wPMgmà bUWyna trôidGDng tEw4Dhấy nên yếmkVuU bùidGDa lUWynàm mEw4Dình nhẹUWyn hẫngwPMg Ew4Dđi Ew4Dvà rớtkVuU xuốkVuUng nướcwPMg nhẹkVuU hều.UWyn –wPMg idGDAlex cưEw4Dời khoái chí.

kVuU - kVuU Ew4D kVuU Ew4D wPMg idGD wPMg Ew4D TuyidGDệt .

UWyn Cat trảwPMg lờikVuU băngidGD quơUWyn vidGDà ckVuUô bịidGD Ew4Dai đóUWyn nhàUWyno tớiwPMg ômUWyn chầmidGD lấy:

- idGD UWyn wPMg kVuU UWyn idGD Ew4D wPMg nhớEw4D cậwPMgu quá.

kVuU Jack kêUWynu lêidGDn bằnwPMgg giEw4Dọng ỉEw4D ôiidGD Ew4Dlàm wPMgCat UWynbật cườiidGD. JacwPMgk quidGDay sanUWyng ôwPMgm AleEw4Dx :

wPMg - UWyn idGD wPMg idGD wPMg UWyn wPMg wPMg khôUWynng wPMgcó haidGDi ngidGDười Ew4Dmùa Ew4Dhè chánidGD lkVuUắm. mìnhUWyn chẳngidGD biếtidGD lkVuUàm wPMggì nữa.

- Ew4D idGD kVuU kVuU wPMg Ew4D Ew4D UWyn cậukVuU lwPMgại ckVuUao tUWynhêm đấywPMg ah?

Ew4D Alex idGDnhăn mkVuUặt, còUWynn JacEw4Dk tEw4Dhì nhkVuUe răidGDng idGDcười. cậEw4Du kVuUchàng UWynnày luôidGDn đựơcEw4D yêuUWyn thích vUWynì idGDtính hàiwPMg hước,wPMg giọnidGDg Ew4Dca ngọUWynt kVuUngào UWynvà nụwPMg cEw4Dười quyếUWynn UWynrũ. idGDCó cEw4Dả đống Ew4Dcon gkVuUái muốUWynn cặpwPMg kèUWyn UWynvới JidGDack nhưwPMgng dườngidGD nhwPMgư Ew4DJack kEw4Dhông hwPMgứng UWynthú với wPMghọ lkVuUắm, kểidGD ckVuUả vớikVuU Bacbara.

idGD - idGD idGD wPMg Ew4D Ew4D wPMg idGD UWyn cwPMghào Lui.

BaUWyncbara Ew4Dlả lướidGDt đEw4Di tớiUWyn tủUWyn đểUWyn Ew4Dđồ UWyncủa LUWynui vidGDới midGDột UWynnụ cườiwPMg dễEw4D tkVuUhương nUWynhất mà côidGD wPMgta cóEw4D thểidGD nidGDặn raUWyn. CkVuUô tkVuUa thiEw4Dêng thật,Ew4D vừakVuU nUWynhắc đãidGD Ew4Dtới liền.UWyn idGDJack kéo UWyncả idGDCat Ew4Dvà AUWynlex vàwPMgo lớUWynp mkVuUà vEw4Dần nóiUWyn liếnwPMg thkVuUoắng vềkVuU kìEw4D nghỉwPMg kVuUthú vkVuUị cwPMgủa mình ởwPMg MehUWynico. CakVuUt liếcUWyn vUWynề pidGDhía kVuUsau vàkVuU mỉmUWyn wPMgcười, Ew4DLui đkVuUang nUWynói chidGDuyện với BacidGDbara mwPMgột idGDcách lạnhEw4D lùng,wPMg UWyncậu twPMga vẫnEw4D thế.

Ew4DCat đâmUWyn kVuUsầm RadUWynic BrunokVuU, mộUWynt gidGDã Ew4Dhọc cwPMgùng lwPMgớp kVuUmà CkVuUat khôwPMgng UWynưa tẹokVuU wPMgnào. Hắn kVuUrất nónkVuUg nwPMgảy, cộkVuUc cằnEw4D mặkVuUc dwPMgù kVuUcó bềwPMg ngokVuUài nEw4Da kVuUná mwPMgột ngUWynười anwPMgh dễidGD thương mwPMgà CaEw4Dt UWyntừng chơiidGD wPMgcùng hồiidGD nhỏ.Ew4D ChàEw4D, cUWynon Ew4Dngười UWynmà, wPMgchỉ cówPMg thểwPMg giống nhawPMgu cwPMghút kVuUchút vkVuUề bUWynề ngoàiwPMg thôi.

idGD idGD kVuU kVuU idGD wPMg- kVuUđi kVuUkiểu gEw4Dì thếwPMg? MắEw4Dt wPMgđể wPMgở nhwPMgà àh?

RadwPMgic gắt.idGD UWynLui ckVuUhép mkVuUiệng idGDsau lưnUWyng Ew4DCat :

UWyn - kVuU wPMg idGD idGD wPMg idGD kVuU Ew4D tránwPMgh kVuUra BrwPMguno, idGDđịnh Ew4Dthu phíUWyn vàoUWyn cửaidGD hả?

Ew4D Radic nEw4Dhìn LidGDui vớiidGD áEw4Dnh mắUWynt idGDcăm gidGDhét wPMgnhưng cũnwPMgg láchidGD kVuUqua mộtkVuU bUWynên trEw4Dánh đường idGDcho LuwPMgi vìUWyn twPMghấy wPMgBacbara đwPMgi cùng.wPMg UWynTrong kVuU1 thờiEw4D giaEw4Dn dàiEw4D, RadiUWync được UWynmọi ngườiwPMg Ew4Dđồn rEw4Dằng Ew4Dlà vwPMgệ sUWynĩ Ew4Dcủa BacbarEw4Da. ChEw4Dẳng cwPMgần kVuUquan sEw4Dát CaUWynt cũngidGD biết điềuEw4D đó.UWyn RkVuUadic idGDlia wPMgánh mắUWynt Ew4Dhình viêkVuUn đạnwPMg kVuUsang kUWynhó chịwPMgu nkVuUhìn chkVuUiếc áo kVuUCat đangEw4D Ew4Dmặc lwPMgẩm bẩm:

wPMg- Ew4D idGD kVuU Ew4D wPMg kVuU Ew4D kVuU idGDáo wPMgvới chảUWyn quần,idGD đEw4Dồ sậwPMgy khô.

wPMg Rồi cậuUWyn Ew4Dta idGDvào idGDlớp. CakVuUt UWynthở didGDài, idGDlần nàoUWyn Ew4Dcô mặckVuU cwPMgái áowPMg nwPMgày RadiidGDc Ew4Dcũng lẩm wPMgbẩm. đúngkVuU Ew4Dlà áokVuU bóEw4D kUWynhông hợUWynp vớiUWyn ngườkVuUi UWynCat twPMgẹo nào.UWyn Cô….khôngUWyn hấpEw4D dẫn gìidGD cả.

CEw4Dat wPMgvào wPMglớp, ngEw4Dồi xuốUWynng bànidGD củwPMga wPMgmình vàwPMg nhìEw4Dn xuốngEw4D bEw4Dộ nwPMggực Ew4Dcủa mìEw4Dnh. NkVuUó cũng chẳngEw4D phảikVuU lUWynà nhỏEw4D nhắidGDn gìkVuU, idGDcũng tEw4Do nUWynhư mọiUWyn đUWynứa wPMgcon gáiUWyn kUWynhác đEw4Dấy chứ. CkVuUó điềuUWyn kVuUvì CkVuUat kVuUcao quidGDá Ew4Dnên trEw4Dông giốnidGDg wPMgcây UWynsậy chăng?kVuU CaEw4Dt kkVuUhá wPMgmặc cảm vềwPMg bảnEw4D thâEw4Dn mình.kVuU GikVuUa đidGDình côwPMg cũUWynng cUWynhẳng UWynkhá giảkVuU gìidGD. kVuUBa mẹidGD twPMghường phải kVuUđi kVuUlàm Ew4Dca đêmEw4D Ew4Dđể UWynlo cEw4Dho kVuU3 Ew4Dchị kVuUem kVuUcô. idGDCat kidGDo cóUWyn qukVuUần áoidGD xEw4Dịn, cũnUWyng không cóidGD đEw4Dồ nữUWyn kVuUtrang đEw4Dắt UWyntiền, vìUWyn thEw4Dế Ew4Dcô tựkVuU lwPMgàm lEw4Dấy mộUWynt sEw4Dố kVuUnữ Ew4Dtrang nhờUWyn xưởng rènUWyn mEw4Di Ew4Dni màwPMg wPMgba côidGD tặkVuUng hồEw4Di kVuUsinh nhwPMgật lầnEw4D thứUWyn 8Ew4D. đôEw4Di khUWyni idGDCat cũnEw4Dg thấy buồn,kVuU côwPMg cũnEw4Dg wPMglà mộtwPMg thiếUWynu nEw4Dữ mEw4Dới lớkVuUn, cũngUWyn cidGDó kVuUtình cảkVuUm vidGDà nhữngUWyn ước mơwPMg, nhUWynưng kVuU…. UWynCat nhìEw4Dn LuUWyni. kVuULui đwPMgang idGDđọc mộtEw4D cuốnUWyn skVuUổ cEw4Don Ew4Dmà nếkVuUu kVuUCat không nhầidGDm tidGDhì làidGD nhưngwPMg gidGDi chéEw4Dp củakVuU cậEw4Du ấykVuU vềidGD côkVuUng việcEw4D kVuUở cônidGDg Ew4Dti coEw4Dn của tậkVuUp đoànUWyn FrankidGD. GiwPMga đìwPMgnh LkVuUui rấEw4Dt UWyncó idGDthế lwPMgực. bkVuUa cậidGDu ấkVuUy lwPMgà kVuUchủ tịidGDch tập đokVuUàn UWynFrank –idGD tậpUWyn đUWynoàn lớEw4Dn nwPMghất “UWynmiền UWyntây” cònEw4D LUWynui thEw4Dì vừkVuUa đẹwPMgp Ew4Dtrai vừa hwPMgọc giỏi....

UWynchào cácEw4D em.

GiáoidGD UWynsư VillaidGDr kVuUvào lUWynớp, bUWynà đểUWyn UWyncặp xuốEw4Dng Ew4Dbàn rồiwPMg nhkVuUìn hidGDết mộtwPMg lượtwPMg họEw4Dc tidGDrò UWyncủa mUWynình vwPMgà hỏi:

Ew4D - UWyn kVuU wPMg wPMg idGD idGD UWyn idGD cácUWyn UWynem nwPMgghỉ hèUWyn vuUWyni chứ?

kVuU - kVuU idGD Ew4D idGD idGD Ew4D UWyn UWyn VkVuUui ạ.

Cả lUWynớp bắtwPMg đầuidGD xônidGD wPMgxao lên.Ew4D RemidGDus chồmkVuU quwPMga bànUWyn kVuUnói wPMgchuyện vidGDới PeteEw4Dr vàkVuU cả hkVuUai cườkVuUi tíUWyn tởnidGD Ew4Dvới nEw4Dhau. GiáoEw4D sidGDư VillawPMgr idGDnói vớiUWyn vẻidGD mặtEw4D hàidGDi lòng:

UWyn- UWyn UWyn UWyn kVuU idGD UWyn Ew4D kVuU nàoUWyn, cảidGD UWynlớp nộpidGD Ew4Dbài tậpwPMg hwPMgè đi.

wPMg- wPMg kVuU UWyn idGD UWyn wPMg UWyn Ew4D Ôi………

UWynLớp họcwPMg ồidGD lwPMgên thkVuUất vkVuUọng. CkVuUat biwPMgết ckVuUòn rấkVuUt nhEw4Diều ngườiUWyn Ew4Dchưa làmwPMg wPMgxong bidGDài tập, víkVuU wPMgdụ nhwPMgư JackVuUk chẳnkVuUg UWynhạn. wPMgCat mỉmidGD cườiUWyn khkVuUi idGDthấy vUWynẻ khUWynổ sởidGD củakVuU Jack. BaidGDcbara idGDnói idGDvới gkVuUiọng nịnhidGD Ew4Dnọt :

wPMg- idGD kVuU kVuU Ew4D wPMg UWyn idGD wPMg thưawPMg Ew4Dcô, kVuUcon còUWynn wPMgmột UWynchút nữkVuUa chưkVuUa xonEw4Dg, wPMgcon cóUWyn tidGDhể nộpUWyn wPMgsau kVuUđược Ew4Dkhông ạ?

UWyn - idGD wPMg wPMg Ew4D wPMg idGD idGD idGD wPMgKo được.

Giáo kVuUsư VilUWynlar mỉmidGD cưidGDời nhEw4Dã nhặnUWyn nhưUWynng ánhwPMg mắtEw4D bidGDà áwPMgnh lEw4Dên kVuUsự nghiêkVuUm khắc vEw4Dà đốEw4D akVuUi wPMggiám nàwPMgi UWynnỉ thkVuUêm mộtkVuU lwPMgời nàUWyno kVuUkhi đãidGD bịwPMg bidGDà nhUWynìn nhưkVuU vUWynậy. UWynCat thích đikVuUểm nàykVuU củaEw4D bkVuUà. kVuUCô wPMglấy cuidGDốn vởidGD làidGDm bUWynài kVuUtập wPMgvề nEw4Dhà ridGDa idGDvà đểidGD lênidGD đầu bànwPMg troUWynng kEw4Dhi nidGDghe loEw4Dáng thkVuUoáng AlEw4Dex càuEw4D nEw4Dhàu UWynvới JwPMgack vkVuUề wPMgsự lườikVuU biếng cidGDủa cậukVuU cidGDhàng. JEw4Dack lẩidGDm bẩm:

Ew4D - Ew4D kVuU idGD kVuU kVuU kVuU idGD idGD bkVuUiết thếwPMg mìnEw4Dh đãkVuU cókVuUp bàikVuU CaUWynt lúcUWyn Ew4Dnãy rồi.

kVuU giáo swPMgư UWynVillar kwPMghua đEw4Dũa pUWynhép bằngwPMg mộidGDt kVuUđộng táidGDc dkVuUuyên dánkVuUg wPMglùa hếkVuUt nhữngidGD cuốn vởkVuU lêwPMgn bàidGDn giákVuUo vkVuUiên vàidGD nidGDói Ew4Dvới LUWynui Ew4Dbằng mộtUWyn giọngidGD tkVuUrìu mến:

- Ew4D Ew4D kVuU wPMg UWyn UWyn wPMg idGD LkVuUui, sidGDau gidGDiờ họkVuUc cowPMgn đemUWyn chồEw4Dng wPMgvở xuốngwPMg phidGDòng giákVuUo vwPMgiên cidGDho côidGD nhé.

idGD Lui vâwPMgng ngokVuUan nEw4Dgoãn vàidGD idGDmỉm cEw4Dười. wPMgmột nụkVuU wPMgcười cidGDó tUWynhể quậwPMgt ngãkVuU bwPMgất cứwPMg đứa UWyncon Ew4Dgái nàUWyno- đấyUWyn làkVuU kVuUCat UWynnghi thế.Ew4D NEw4Dhưng rEw4Dõ ràidGDng kVuUlà gEw4Diáo wPMgsư ngọEw4Dt idGDngào với UWynLui hơnidGD hếidGDt twPMghảy, cũngUWyn mộtEw4D phầwPMgn vìEw4D đUWyniểm bùaidGD Ew4Dchú củaUWyn LuEw4Di cawPMgo nhấtEw4D trường.

- Ew4D Ew4D kVuU wPMg kVuU Ew4D wPMg idGD nàowPMg cEw4Dác ekVuUm, sUWynách kVuUbùa chúEw4D Ew4Dcăn bảnUWyn lớp3,Ew4D “wPMgbùa tốngwPMg tiễn”.

Cat chúidGDi kVuUmũi idGDvào sáchkVuU tUWynrong khidGDi gkVuUiáo wPMgsư VEw4Dillar pwPMghát chuộtUWyn chidGDo Ew4Dhọc skVuUinh. Con chuwPMgột ckVuUủa wPMgCat nwPMghỏ kVuUxíu vwPMgà wPMgngay idGDkhi vừUWyna Ew4Dđáp xUWynuống bkVuUàn, nókVuU moEw4Dn UWynmen wPMgbò đến gặmUWyn chiếEw4Dc búEw4Dt cEw4Dhì củaEw4D CkVuUat. TwPMghật làEw4D mộtEw4D buổikVuU hkVuUọc Ew4Dgian kVuUnan khkVuUi mEw4Dà Misa, bạnkVuU wPMgthân Ew4Dcủa BawPMgcbara làmUWyn nUWynổ tidGDung cokVuUn chuidGDột UWyncủa côUWyn kVuUta kwPMghiến pkVuUhân nửa lớpwPMg bịwPMg dínkVuUh bẩnidGD UWynvào Ew4Dáo. CuwPMgối Ew4Dgiờ hEw4Dọc, idGDchỉ cókVuU wPMgmỗi LwPMgui lidGDà Ew4Dthành cônEw4Dg trong viidGDệc đưkVuUa cowPMgn chuộtEw4D nhỏkVuU trởkVuU lạkVuUi idGDlồng kVuUtrên bàEw4Dn gidGDiáo viidGDên, nkVuUhững người cUWynòn lạikVuU đUWynều bóidGD tidGDay. kVuUChuông reidGDo idGDhết tiết,idGD giáEw4Do sEw4Dư kVuUVillar rUWyna khỏikVuU lớp sakVuUu UWynkhi cEw4Dho midGDột đkVuUống bidGDài tậpwPMg vềwPMg nkVuUhà. kVuUCat đangkVuU UWynloay hoakVuUy bwPMgỏ sUWynách vởUWyn vào tidGDúi khôidGDng đáyEw4D kVuUthì wPMgBacbara nóEw4Di twPMgo mộkVuUt cácEw4Dh hwPMgách dịch:

UWyn- idGD UWyn idGD Ew4D idGD idGD wPMg wPMg LusidGDs, UWyntrực nhậkVuUt chUWyno Radic.

Cat wPMggật Ew4Dđầu vàidGD liếUWync Ew4DRadic, wPMgcậu tUWyna đidGDang nhìnidGD BwPMgacbara mEw4Dột UWyncách mEw4Diễn cưỡng, ckVuUó idGDlẽ bởikVuU idGDvì BacbarUWyna cứwPMg quấidGDn lấidGDy UWynLui. CawPMgt idGD kUWynhông wPMgnghĩ UWynlà RadiUWync UWynthích Bacbara nhkVuUưng UWyncái nUWynhìn kia…

CaUWynt khôwPMgng biếtkVuU UWynmà côUWyn cũidGDng khônwPMgg cEw4Dần biết.wPMg cEw4Dha côUWyn kVuUlàm việidGDc idGDcho côngwPMg Ew4Dti nhà RosanidGDta nwPMgên côwPMg luônwPMg phảiwPMg idGDnghe wPMglời BacbEw4Dara nếukVuU khônidGDg Ew4Dcô tEw4Da sEw4Dẽ tUWynon hót vớidGDi UWyncha UWyncô tkVuUa vàidGD đuổidGDi vwPMgiệc UWynba Ew4DCat. Ew4DAlex vàidGD JaUWynck khôwPMgng tEw4Dhích CEw4Dat kVuUbị sUWynai khiến nidGDhưng họkVuU cũngwPMg chẳngUWyn kVuUlàm gìwPMg đưEw4Dợc ngUWynoài việcUWyn wPMglấy phầidGDn idGDăn hộidGD CaEw4Dt. Alex càkVuUu Ew4Dnhàu khEw4Di idGDđi nEw4Dgang quwPMga Cat:

- UWyn wPMg idGD Ew4D UWyn UWyn kVuU idGD idGDnhanh nhéUWyn, mìnidGDh idGDsẽ đwPMgổ nướcUWyn sốtidGD kVuUcà chuEw4Da lêidGDn đầuUWyn cidGDon quỷEw4D idGDcái đó.

- kVuU UWyn wPMg wPMg kVuU Ew4D Ew4D wPMg LàmwPMg ơwPMgn đEw4Di, Alex.

CidGDat cườiwPMg nhưEw4D mEw4Dếu, idGDAlex Ew4Dthở wPMgdài vEw4Dà lôiidGD idGDJack thwPMgeo. CkVuUat idGDlùa chổiUWyn Ew4Dvà gEw4Dhẻ lau rEw4Da khwPMgỏi tủidGD đEw4Dể chwPMgổi vàwPMg vunUWyng vẩEw4Dy đũaidGD phéwPMgp đUWyniều khiểUWynn chUWyno chúkVuUng Ew4Dlau bảng,Ew4D lau bànUWyn ghidGDế idGDvà nhữnwPMgg cwPMghỗ UWyndơ màwPMg idGDlũ cidGDhuột wPMggây idGDra. HọckVuU sinUWynh UWynlần kVuUlượt kVuUra khỏi lidGDớp hết,UWyn trUWynong lớpidGD chỉEw4D cònwPMg lạEw4Di idGDLui vàUWyn Ew4DCat. LuEw4Di đangEw4D Ew4Dđếm kVuUlại chỗUWyn UWynvở và Ew4Ddập lạiwPMg mwPMgột kVuUcuốn bkVuUị boEw4Dng mấyEw4D traidGDng Ew4Dđầu. CkVuUat liếwPMgc trộmidGD LkVuUui, đúngUWyn lkVuUà một awPMgnh UWynchàng UWynđẹp trakVuUi. CkVuUat UWynquay kVuUra idGDchăm chúkVuU vắwPMgt gkVuUiẻ laUWynu bằngUWyn mộidGDt loạEw4Di nghệ thuậtkVuU hắidGDc wPMgám kVuUmà cácidGD Ew4Dphù thuỷUWyn Ew4Dhắc ámkVuU wPMgdùng đểwPMg khiếUWynn cwPMgon ngườkVuUi kVuUta idGDkhô quắt wPMgkhô quwPMgeo lidGDại. cáEw4Di gidGDiẻ rítkVuU lênkVuU Ew4Dkhe UWynkhẽ vwPMgà khkVuUô conUWyng nướwPMgc. CwPMgat khoáwPMgi chí nhEw4Dúng Ew4Dướt nUWynó mộEw4Dt Ew4Dlần nữkVuUa wPMgvà kVuUlại vắkVuUt khEw4Dô rồiUWyn idGDmột lầnwPMg nữkVuUa. kVuUCho tớwPMgi khi côidGD qUWynuay lạiEw4D kVuUthi chẳngEw4D tidGDhấy LUWynui đâuEw4D cảwPMg, chắcUWyn làEw4D UWynđã đwPMgi rồwPMgi. CkVuUat nhiệtwPMg tình vẩyUWyn đũawPMg pEw4Dhép nhEw4Dư mộtEw4D nhạckVuU tidGDrưởng idGDđiều kEw4Dhiển Ew4Dnhững câykVuU cUWynhổi lidGDau nhà, côEw4D vẫyidGD mạUWynnh kVuUmột cái,UWyn idGDmột cEw4Dây chkVuUổi laidGDo vùkVuU vEw4Dề phíawPMg bànidGD gikVuUáo Ew4Dviên vàidGD vòngwPMg qua phUWynía saidGDu chidGDiếc bàn.UWyn Rầm…

UWyn Một tidGDiếng đUWynộng chkVuUết ngEw4Dười vanUWyng lidGDên Ew4Dvà LukVuUi FranidGDk từidGD UWyntừ Ew4Dđứng lênwPMg phEw4Día saidGDu bàn kVuUgiáo viUWynên vkVuUới khwPMguôn mặtUWyn tèmUWyn idGDnhem nEw4Dước lakVuUu nhidGDà vàidGD mũiEw4D đaEw4Dng cEw4Dhảy máukVuU. Cậu tidGDa UWynđang wPMgbuộc dwPMgây giầy.
CaUWynt đứngidGD nhEw4Dư tridGDời trồngUWyn nhìwPMgn wPMg1 Ew4Dgiọt mwPMgáu nhỏidGD xuốUWynng chiếckVuU kVuUáo skVuUơ idGDmi trắnUWyng tinh củaUWyn wPMgLui wPMgvà kkVuUhông chắcEw4D lidGDà trwPMgong cuộEw4Dc UWynđời mìnwPMgh cidGDô đãidGD phạkVuUm phảikVuU lỗiwPMg lầm nEw4Dào tồiwPMg tkVuUệ idGDnhư tEw4Dhế chưidGDa. CkVuUat lUWynắp wPMgbắp xEw4Din lỗikVuU khôidGDng thànkVuUh tiếngidGD idGDvà kinh wPMghãi khôkVuUng Ew4Dbiết kVuUcó nêUWynn lùikVuU wPMgra cwPMgàng xwPMga càngUWyn tốEw4Dt hEw4Day khônUWyng. wPMgKhuôn mặtUWyn Lui kVuUthật khóidGD Ew4Dmà tưởngUWyn UWyntượng đựơc,Ew4D nidGDó nhidGDăn lUWynại mkVuUột cácidGDh kVuUkhó chịuidGD vEw4Dà UWynđôi mắt UWynthì ngkVuUày mộtwPMg tốiwPMg hơnkVuU. LuwPMgi chắckVuU wPMgphải cốUWyn gắngUWyn lắidGDm mớiidGD khôngidGD hUWynét vwPMgào mặt CawPMgt. CakVuUt míidGDm chặtwPMg wPMgmôi, thEw4Dà rằngidGD kVuULui kVuUcứ qukVuUát tkVuUhét lênUWyn cidGDó phảiEw4D làwPMg hidGDay hơn kVuUkhông. LuidGDi từwPMg Ew4Dtừ mởEw4D miệngEw4D nhEw4Dưng khôngwPMg wPMgphải làwPMg quwPMgát thákVuUo idGDgì kVuUmà UWynchỉ buông độckVuU mộwPMgt tiếngkVuU nghkVuUe rấtEw4D khóidGD nhọc:

UWyn- Ew4D Ew4D wPMg idGD Ew4D UWyn idGD Ew4D lau.

Cat wPMgsợ điếnEw4Dg cảwPMg người.idGD cidGDô đUWynã khôngUWyn Ew4Dnghĩ wPMgrằng cUWynô wPMgsợ idGDLui đếnEw4D nkVuUhư thế.wPMg Ew4DNếu Lui idGDmà nóEw4Di wPMgvới BacidGDbara Ew4Dthì….. kVuUtrời UWynơi! BUWyna cUWynô cidGDó thểEw4D mấwPMgt việcEw4D ngidGDay ngidGDày mai chwPMgứ chkVuUẳng chwPMgơi. NếEw4Du idGDba mấtUWyn việckVuU, gwPMgia đìkVuUnh côEw4D sẽidGD rkVuUa sidGDao Ew4Dđây? wPMgCat rúidGDt khăn kVuUtay rwPMga vUWynà lidGDau UWynnước trênidGD mặwPMgt Ew4DLui mUWynà thậmUWyn chíwPMg còUWynn kwPMghông gwPMgiám Ew4Dnhìn cậu UWynta. CakVuUt khônwPMgg ngUWynhĩ wPMglà mìnkVuUh kVuUsẽ chạwPMgm vàokVuU mặtidGD LidGDui kVuUtrong UWynhoàn cảnUWynh này.idGD Lui gkVuUiật lấyUWyn kidGDhăn taEw4Dy Ew4Dcủa CidGDat, idGDCat lắpidGD bắp:

- Ew4D UWyn UWyn idGD kVuU wPMg UWyn Ew4D xEw4Din lỗi…UWyn tôi….idGD kVuUXin lỗi.

UWyn rồi côEw4D chuồnEw4D nidGDgay lậpidGD wPMgtức wPMgkhỏi lidGDớp nhUWynư lwPMgà sợkVuU UWynLui Ew4Dkhông kiềEw4Dm chidGDế idGDđược màEw4D lidGDa hétkVuU quidGDát tháoidGD Ew4Dầm ĩ.

Vào cănEw4Dg tiEw4Dn vwPMgới wPMgbộ mặtkVuU đưUWyna đám,Ew4D Ew4DCat kểkVuU chUWyno AlewPMgx vUWynà UWynJack UWynvề UWynsự cốidGD idGDchết ngườiwPMg idGDđó. Ew4DAlex chỉwPMg nidGDhún vai:

wPMg - kVuU wPMg UWyn idGD Ew4D idGD kVuU kVuU cậukVuU twPMga luEw4Dôn nwPMghư thếUWyn kVuUmà, giảwPMg tạoidGD, độikVuU Ew4Dlốt hEw4Dọc trkVuUò ngoaidGDn đểUWyn lấyidGD lidGDòng giáEw4Do vUWyniên, đủwPMg thứ.

CòwPMgn JaEw4Dck thidGDì gUWynục đầEw4Du xuốwPMgng bànEw4D vwPMgà cười,UWyn ngidGDười rukVuUng lEw4Dên bầnkVuU bật,Ew4D cwPMgậu kVuUta kVuUnói đứtEw4D quãng:

kVuU- UWyn idGD Ew4D kVuU wPMg idGD Ew4D UWyn biếtwPMg thếwPMg…nán lạwPMgi Ew4Dtí nữa…kVuU wPMgha hkVuUa ….

kVuU Cat nwPMghăn nhó:

Ew4D- UWyn Ew4D UWyn idGD wPMg kVuU wPMg wPMg idGDxin cậidGDu đấyidGD Ew4DJack, mìnidGDh Ew4Dđang Ew4Dlo chếtidGD đây.

Alex chEw4Dán nkVuUản chọidGDc chidGDọc vàwPMg đĩa:

- kVuU wPMg Ew4D Ew4D idGD idGD idGD idGD CidGDat, LidGDui sEw4Dẽ khônkVuUg đUWynem chuyệnkVuU hắnkVuU bidGDị rUWynửa kVuUmặt bUWynằng nướcEw4D UWynlau nhidGDà kVuUra mUWynà rêEw4Du kVuUrao đâu,Ew4D kVuUyên kVuUtâm đi.

Cat idGDmím môiUWyn, Ew4Dnghe tkVuUhì UWyncũng kVuUcó líwPMg nhưngidGD khôUWynng UWynrêu UWynrao đEw4Dâu wPMgcó wPMgnghĩa lUWynà LidGDui sẽEw4D Ew4Dkhông nóiwPMg Ew4Dchuyện đókVuU wPMgcho BacbarEw4Da. UWynÔi twPMgrời ơi!

UWyn Cat chưEw4Da kEw4Dịp tUWynhan thEw4Dở thidGDì BacbwPMgara đãidGD gwPMgọi wPMgcô. CEw4Dat đứngwPMg lêwPMgn. AidGDlex cáu:

idGD - UWyn Ew4D UWyn wPMg kVuU kVuU kVuU idGD cậuEw4D cEw4Dhưa ăidGDn gìkVuU mà.

- idGD UWyn kVuU UWyn idGD idGD UWyn idGD MidGDình khôngEw4D nuidGDốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.