Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nsgFW2Fay sgFW2Flà KUeohdmột nw2gày đẹpmi2UjS trw2ời. Cami2UjSt w2mở tomi2UjSang mi2UjScửa sổKUeohd đmi2UjSón nmi2UjShững mi2UjStia nw2ắng mùsgFW2Fa thu vànw2g w2 nsgFW2Fhư mậmi2UjSt onw2g vàsgFW2F pw2hóng tầmsgFW2F w2mắt rsgFW2Fa mi2UjSxa. CửaKUeohd w2sổ phòKUeohdng CaKUeohdt KUeohdtrông sgFW2Fra một KUeohdcon đưsgFW2Fờng hmi2UjSai bêKUeohdn cỏw2 msgFW2Fọc lúKUeohdn pmi2UjShún khôngsgFW2F hsgFW2Fàng KUeohdlối. nhsgFW2Fững dãymi2UjS nhàw2 chen cw2húc nhKUeohdau tw2rông sgFW2Fnhư đànw2 lợnsgFW2F cmi2UjSon mi2UjSđủ msgFW2Fọi mKUeohdàu sgFW2Fsắc vớimi2UjS đủKUeohd cáw2c kiKUeohdểu kiếnw2 trúc tKUeohdạp nsgFW2Fham. KUeohdCat w2hít w2căng vàw2o w2phổi khôngKUeohd kKUeohdhí troKUeohdng lànhsgFW2F máw2t mẻmi2UjS buổKUeohdi sang rồiKUeohd mi2UjScô đeKUeohdo chiw2ếc túsgFW2Fi khônw2g đáyKUeohd nhw2ỏ sgFW2Fbằng bKUeohdàn tami2UjSy vàosgFW2F bêKUeohdn hôsgFW2Fng vmi2UjSà nhanh nhẹnmi2UjS xuốnmi2UjSg nhà.

Ngôi nw2hà mi2UjScủa gw2ia đìnhmi2UjS sgFW2Fcô nhỏmi2UjS KUeohdhơn rấw2t nhKUeohdiều sw2o vớimi2UjS cáKUeohdc nsgFW2Fhà hàw2ng xów2m nhưng cmi2UjSũng tiệKUeohdn nmi2UjSghi KUeohdvà tmi2UjShoải mái.mi2UjS w2Cat đw2i vàow2 bKUeohdếp, hônmi2UjS lêKUeohdn mw2ái w2tóc đỏw2 rựcmi2UjS rỡmi2UjS của mmi2UjSẹ cKUeohdô, bsgFW2Fà LuKUeohdss mỉmw2 cười:

- mi2UjS w2 w2 mi2UjS KUeohd KUeohd sgFW2F mi2UjS chàmi2UjSo mi2UjScon yêu.

sgFW2F Bà làw2 KUeohdmột w2phụ KUeohdnữ w2xinh đẹp,KUeohd quyếnmi2UjS w2rũ sgFW2Fvà Cw2at luônsgFW2F thầmmi2UjS tiếcsgFW2F nmi2UjSuối vìsgFW2F cKUeohdô chẳng gisgFW2Fống mẹsgFW2F mộtw2 w2chút nào,sgFW2F w2từ cáKUeohdi mũiw2 đếnmi2UjS khuôw2n mặtsgFW2F sgFW2Fvà KUeohdmái tócsgFW2F, tấtKUeohd cả mi2UjSđều w2thừa hưởngsgFW2F từw2 ngưsgFW2Fời csgFW2Fha. Thmi2UjSật làKUeohd chán,w2 tsgFW2Fóc cKUeohdha sgFW2Fcô lạimi2UjS màusgFW2F đen.w2 Cami2UjSt luôn cảmmi2UjS thấysgFW2F mìnsgFW2Fh giốmi2UjSng mw2ột cw2on quạKUeohd w2bên cKUeohdạnh mw2ẹ vàsgFW2F cảw2 ởsgFW2F trườsgFW2Fng hKUeohdọc nữa, giữaKUeohd mộsgFW2Ft rừngmi2UjS tKUeohdóc sgFW2Fvàng w2và nâmi2UjSu. sgFW2FCat rútsgFW2F KUeohdcây đũw2a mi2UjSphép bónw2g nhomi2UjSáng vw2ì mớKUeohdi được mi2UjSlau mi2UjSchùi KUeohdra vKUeohdà w2lùa w2đĩa KUeohdtrong tw2ủ rKUeohda bKUeohdàn ăKUeohdn. Nhw2ững cw2hiếc w2đĩa sứsgFW2F tráng w2men xaKUeohdnh sgFW2Fxinh xắnsgFW2F nốimi2UjS đumi2UjSôi nhaKUeohdu bmi2UjSay KUeohdra làw2m Cw2at mi2UjSliên tưởngKUeohd tớiw2 w2lũ csgFW2Fon gái chạymi2UjS thew2o Luw2i Frw2ank. w2 CasgFW2Ft tKUeohdự cườisgFW2F mìsgFW2Fnh trmi2UjSong ksgFW2Fhi mi2UjSba mi2UjScô KUeohdhối hảsgFW2F đisgFW2F xuống hônw2 tsgFW2Fóc Caw2t vsgFW2Fà ngồiKUeohd xuống:

- mi2UjS mi2UjS mi2UjS mi2UjS sgFW2F w2 sgFW2F w2 ôKUeohdi… w2ba w2sắp muộnw2 mấtmi2UjS rồi.

KUeohd Cat rósgFW2Ft caKUeohdfé chmi2UjSo csgFW2Fha rw2ồi giúmi2UjSp mẹmi2UjS bêKUeohd nồKUeohdi w2cháo khỏsgFW2Fi bếpsgFW2F lòKUeohd. HKUeohdai đứaw2 eKUeohdm song siKUeohdnh củaKUeohd Cmi2UjSat sgFW2Fchạy sgFW2Fù xuốnsgFW2Fg chísgFW2F choéKUeohd tranmi2UjSh KUeohdcãi nhaw2u KUeohdvề mw2ấy mónw2 đồsgFW2F chơi cKUeohdhúng đượcw2 tặngKUeohd w2trong sinmi2UjSh nhậsgFW2Ft vừaKUeohd rsgFW2Fồi. Mami2UjSrk vàw2 JosgFW2Fse luôw2n làmmi2UjS CsgFW2Fat mệt mỏiKUeohd vKUeohdì mọiKUeohd KUeohdthứ. Chúnmi2UjSg sgFW2Fnói w2quá nhw2iều, sgFW2Fhỏi qw2uá nhiềumi2UjS, luôKUeohdn luôKUeohdn sgFW2Fkhông đạt đisgFW2Fểm tốKUeohdi đaw2 ởsgFW2F trw2ường vàmi2UjS rấtmi2UjS hami2UjSm chơi.mi2UjS mi2UjSHừ. CaKUeohdt uốngKUeohd hếtsgFW2F cốcKUeohd sữa,w2 KUeohdăn vài lsgFW2Fát bánKUeohdh mKUeohdì rồisgFW2F w2chào bmi2UjSa KUeohdmẹ mi2UjSvà rKUeohda mi2UjSkhỏi nhà.mi2UjS ThờsgFW2Fi tiếKUeohdt KUeohdthật mi2UjStuyệt-dù chỉ làsgFW2F nhânKUeohd tạo.KUeohd Caw2t w2sắp mừngw2 w2sinh nKUeohdhật lầnw2 thứmi2UjS sgFW2F15 cw2ủa w2mình mi2UjSvà hmi2UjSôm nmi2UjSay là ngàmi2UjSy khsgFW2Fai giảnKUeohdg. trsgFW2Fở lmi2UjSại trưKUeohdờng sgFW2Fsau mộtmi2UjS mùsgFW2Fa sgFW2Fhè bKUeohdận rộKUeohdn KUeohdcô thsgFW2Fấy thờw2i gian dườnKUeohdg mi2UjSnhư trôisgFW2F qumi2UjSá w2nhanh. MớKUeohdi hsgFW2Fôm KUeohdnào CsgFW2Fat cònw2 nmi2UjShỏ xw2íu, bsgFW2Fỡ nw2gỡ bw2ước chân vàow2 tw2rường màw2 csgFW2Fhỉ KUeohdsau mấsgFW2Fy mùaw2 mi2UjShè, w2năm naw2y đãmi2UjS mi2UjSlà nămsgFW2F cuốimi2UjS cấpw2. CaKUeohdt đẩy chiếcmi2UjS sgFW2Fván KUeohdtrượt dmi2UjSưới chânsgFW2F khiếnw2 nw2ó chảysgFW2F vùKUeohd vKUeohdù trsgFW2Fên vỉKUeohda KUeohdhè vsgFW2Fà nKUeohdhìn theo chiếcw2 mmi2UjSui trầnKUeohd bów2ng lộKUeohdn hiệKUeohdu Gmi2UjSreen cw2ủa Bacbmi2UjSara mmi2UjSà thw2ầm ghew2n tmi2UjSị, không bsgFW2Fiết đếnsgFW2F khsgFW2Fi nàKUeohdo CaKUeohdt mớiKUeohd KUeohdcó mộtw2 chiếcmi2UjS nhưmi2UjS sgFW2Fthế. KUeohdBacbara làsgFW2F hsgFW2Fot girl củsgFW2Fa trường,w2 KUeohdba mKUeohdẹ w2cô tmi2UjSa KUeohdgiàu cKUeohdó, côKUeohd sgFW2Fta xmi2UjSinh đẹpKUeohd vàsgFW2F luônsgFW2F KUeohdlà tsgFW2Fâm w2điểm của mọKUeohdi sw2ự chsgFW2Fú ými2UjS. Cw2at thmi2UjSì KUeohdkhông đượKUeohdc nhưw2 vậKUeohdy. mi2UjScô mi2UjScao hơmi2UjSn chiw2ều caKUeohdo trunKUeohdg bình củaKUeohd KUeohdbọn sgFW2Fcon gásgFW2Fi vmi2UjSà chẳngsgFW2F cmi2UjSó gìKUeohd đặcmi2UjS biệtmi2UjS tmi2UjSrừ mw2ái tsgFW2Fóc đenmi2UjS w2như lmi2UjSông quạ. KUeohdCat cũKUeohdng mi2UjSchẳng hiểuKUeohd sgFW2Fsao Alew2x vàsgFW2F Jw2ack lạiKUeohd mi2UjSlàm bKUeohdạn sgFW2Fvới w2một ngườiKUeohd nhưmi2UjS cô. mi2UjSCô lusgFW2Fôn csgFW2Fhìm nghỉm,KUeohd mi2UjSchỉ w2là nhânw2 vậtmi2UjS phụsgFW2F trw2ong cásgFW2Fc vw2ở kịKUeohdch, chỉw2 thsgFW2Fam gia w2chạy tiếKUeohdp sứw2c KUeohdtrong hmi2UjSội thKUeohdao, chỉKUeohd đsgFW2Fệm đàmi2UjSn w2cho mi2UjSJack háKUeohdt tronw2g nhữnsgFW2Fg buổi trìnhmi2UjS dw2iễn w2âm nhsgFW2Fạc vàKUeohd luônmi2UjS bKUeohdị loKUeohdại trosgFW2Fng mi2UjScác mônKUeohd thểw2 tsgFW2Fhao KUeohdvì chsgFW2Fơi quá dở.

Đẩy vánKUeohd tw2rượt msgFW2Fột cmi2UjSái thậtKUeohd mạKUeohdnh, Caw2t nhảKUeohdy vọsgFW2Ft lKUeohdên KUeohd5 sgFW2Fbậc thanmi2UjSg vàsgFW2F lướtw2 vào sânKUeohd trmi2UjSường. KUeohdngôi trườngsgFW2F xisgFW2Fnh đẹpmi2UjS củasgFW2F côsgFW2F nằmKUeohd tKUeohdrên mộtKUeohd quảsgFW2F đồisgFW2F hiêw2n ngang KUeohdnhư mộtmi2UjS dũngw2 mi2UjSsĩ. Cw2at gậmi2UjSt đầuKUeohd sgFW2Fchào mi2UjSJohn w2Hanson kKUeohdhi mi2UjScậu tw2a ngósgFW2Fc đầusgFW2F lên khw2ỏi bãimi2UjS cỏw2 vàmi2UjS vẫyKUeohd CatKUeohd, JKUeohdohn làsgFW2F mộtw2 thimi2UjSên tàiw2 hộw2i mi2UjShoạ. Nhữngw2 tácKUeohd phẩm cKUeohdủa cKUeohdậu mi2UjSta KUeohdluôn w2chỉ đứngw2 smi2UjSau mộmi2UjSt hoạKUeohd mi2UjSsĩ chuw2yên nw2ghiệp dumi2UjSy sgFW2Fnhất mi2UjSmà nếu KUeohdCat nKUeohdhớ khônw2g nhw2ầm KUeohdlà Rafaw2enl Golias.

mi2UjS - w2 w2 KUeohd w2 mi2UjS mi2UjS w2 KUeohd Cami2UjSt !

AlKUeohdex vsgFW2Fẫy w2Cat KUeohdkhi w2cô lưw2ớt tới.KUeohd Cami2UjSt mmi2UjSỉm cườmi2UjSi hấtw2 vsgFW2Fán trượtsgFW2F lsgFW2Fên KUeohdtay rồiw2 dừng lạimi2UjS đợw2i AlexsgFW2F. mi2UjSCô nànsgFW2Fg hômsgFW2F sgFW2Fnay lộngKUeohd lẫyKUeohd vớsgFW2Fi sgFW2Fchiếc w2váy xếsgFW2Fp lKUeohdi sgFW2Fhồng tuyệt hảw2o vw2à áosgFW2F bw2ó trắngKUeohd cw2ó hởsgFW2F bụsgFW2Fng chútmi2UjS KUeohdchút. Almi2UjSex w2cười KUeohdrất tươi:

- KUeohd KUeohd mi2UjS w2 w2 KUeohd KUeohd mi2UjS nghỉsgFW2F hèw2 vuw2i KUeohdkhông? mi2UjSHay mi2UjScậu lạiKUeohd sgFW2Fchúi mũiKUeohd ởw2 nhmi2UjSà vớimi2UjS KUeohdđống chmi2UjSai lọ?

sgFW2F - sgFW2F mi2UjS w2 KUeohd mi2UjS KUeohd mi2UjS KUeohd uhsgFW2F, mìnhsgFW2F chẳKUeohdng đimi2UjS đâw2u cả,mi2UjS KUeohdchỉ ởKUeohd mi2UjSnhà thôKUeohdi, sgFW2Fcòn cậu?KUeohd ksgFW2Fì nghw2ỉ tuyệtKUeohd chứ?

- w2 KUeohd mi2UjS w2 KUeohd KUeohd sgFW2F w2 TuyệKUeohdt sgFW2F– KUeohdAlex nghiêngsgFW2F đầusgFW2F –sgFW2F sgFW2Fở Hw2awaii thờKUeohdi tiw2ết rấtmi2UjS đẹp,w2 rấsgFW2Ft tmi2UjSiếc w2là w2không cKUeohdó cậu.

KUeohdAlex bắtKUeohd KUeohdđầu sgFW2Fkể mi2UjSvề KUeohdkì w2nghỉ dàKUeohdi ngàKUeohdy củKUeohda w2cô KUeohdấy mi2UjStrong kKUeohdhi w2họ đsgFW2Fi tKUeohdới KUeohdtủ chứa đồ.mi2UjS Caw2t lmi2UjSiếc mi2UjSqua dãyw2 kếsgFW2F bmi2UjSên KUeohdvà dmi2UjSường nhưKUeohd khKUeohdông ngKUeohdhe KUeohdAlex KUeohdkể nữami2UjS khi côKUeohd tsgFW2Frông tKUeohdhấy LuKUeohdi FrasgFW2Fnk. CKUeohdả msgFW2Fùa hKUeohdè sgFW2FCat khôw2ng w2gặp w2Lui, dưKUeohdờng KUeohdnhư cậusgFW2F sgFW2Fta cao sgFW2Fhơn mKUeohdột chútw2 vàsgFW2F làmi2UjSn giw2a cKUeohdó hsgFW2Fơi w2sạm dKUeohdi chúw2t mi2UjSđỉnh nmi2UjShưng trw2ông Luw2i vẫmi2UjSn rất đẹw2p trai.

KUeohd - KUeohd KUeohd w2 KUeohd sgFW2F sgFW2F KUeohd KUeohd …tmi2UjShế lKUeohdà mw2ình nKUeohdgã nhàmi2UjSo xuốmi2UjSng từmi2UjS vásgFW2Fch đásgFW2F, mami2UjSy mmi2UjSà w2ba trônKUeohdg thấmi2UjSy nên yếmsgFW2F bùmi2UjSa làw2m mìnw2h nhẹmi2UjS KUeohdhẫng sgFW2Fđi vmi2UjSà rớtmi2UjS xuốmi2UjSng nướcKUeohd nKUeohdhẹ hềuw2. –mi2UjS Aw2lex cưmi2UjSời khoái chí.

w2 - mi2UjS mi2UjS sgFW2F mi2UjS KUeohd sgFW2F KUeohd mi2UjS TuysgFW2Fệt .

w2 Cat trảw2 lờimi2UjS mi2UjSbăng sgFW2Fquơ sgFW2Fvà csgFW2Fô bịKUeohd asgFW2Fi đów2 nhàw2o KUeohdtới ôsgFW2Fm chầKUeohdm lấy:

mi2UjS - mi2UjS sgFW2F w2 mi2UjS mi2UjS mi2UjS KUeohd sgFW2F nhớmi2UjS sgFW2Fcậu quá.

Jaw2ck kmi2UjSêu mi2UjSlên bằngsgFW2F giKUeohdọng ỉmi2UjS ôw2i làmsgFW2F Caw2t bậtsgFW2F sgFW2Fcười. Jaw2ck mi2UjSquay ssgFW2Fang KUeohdôm mi2UjSAlex :

- KUeohd w2 mi2UjS mi2UjS sgFW2F mi2UjS sgFW2F mi2UjS kw2hông ców2 haw2i ngườimi2UjS mùmi2UjSa hw2è cw2hán lắmKUeohd. mKUeohdình csgFW2Fhẳng bKUeohdiết làKUeohdm KUeohdgì nữa.

KUeohd - KUeohd KUeohd sgFW2F mi2UjS KUeohd KUeohd mi2UjS w2 cậusgFW2F KUeohdlại caKUeohdo thêmmi2UjS đấyKUeohd ah?

Aw2lex nhănmi2UjS mặmi2UjSt, còmi2UjSn Jw2ack thìw2 KUeohdnhe sgFW2Frăng cười.sgFW2F cậw2u chKUeohdàng nàsgFW2Fy luôsgFW2Fn sgFW2Fđựơc yêusgFW2F thích vìsgFW2F tísgFW2Fnh hàw2i hước,KUeohd mi2UjSgiọng w2ca sgFW2Fngọt nmi2UjSgào w2và nụsgFW2F cườiKUeohd sgFW2Fquyến rũ.w2 w2Có cmi2UjSả đống coKUeohdn gáKUeohdi KUeohdmuốn cw2ặp kèKUeohd mi2UjSvới mi2UjSJack nhưnKUeohdg dsgFW2Fường nw2hư Jmi2UjSack kKUeohdhông hứngmi2UjS mi2UjSthú với sgFW2Fhọ w2lắm, kểw2 w2cả KUeohdvới Bacbara.

w2- w2 w2 sgFW2F mi2UjS KUeohd w2 KUeohd KUeohd chKUeohdào Lui.

BsgFW2Facbara lảsgFW2F lướtw2 đw2i tớisgFW2F tsgFW2Fủ đểmi2UjS đKUeohdồ củaKUeohd mi2UjSLui vsgFW2Fới mộKUeohdt nmi2UjSụ cườsgFW2Fi dễw2 thươngmi2UjS nhấsgFW2Ft mà cômi2UjS mi2UjSta mi2UjScó thKUeohdể nặnmi2UjS rmi2UjSa. CKUeohdô sgFW2Fta thsgFW2Fiêng thw2ật, vừaw2 nhắcKUeohd đsgFW2Fã tớmi2UjSi liềnmi2UjS. JacKUeohdk kéo cmi2UjSả CKUeohdat vw2à Alemi2UjSx vàoKUeohd lKUeohdớp msgFW2Fà w2vần sgFW2Fnói liếnmi2UjS thw2oắng vềsgFW2F mi2UjSkì nghỉw2 KUeohdthú sgFW2Fvị củasgFW2F mình mi2UjSở Mehw2ico. KUeohdCat KUeohdliếc vềsgFW2F phíaw2 sami2UjSu vKUeohdà mw2ỉm cưw2ời, LsgFW2Fui mi2UjSđang nKUeohdói chuyệsgFW2Fn với BacbarKUeohda mmi2UjSột csgFW2Fách lạnhKUeohd mi2UjSlùng, cậuw2 tsgFW2Fa vẫnKUeohd thế.

CKUeohdat đâmmi2UjS mi2UjSsầm sgFW2FRadic Brunmi2UjSo, mộtmi2UjS gKUeohdã họcKUeohd cùnmi2UjSg lmi2UjSớp màKUeohd Cmi2UjSat kKUeohdhông mi2UjSưa w2tẹo nàw2o. Hắn rKUeohdất nóngKUeohd nảymi2UjS, cộcKUeohd sgFW2Fcằn mặsgFW2Fc sgFW2Fdù ców2 bềKUeohd w2ngoài nsgFW2Fa náw2 w2một ngườimi2UjS anKUeohdh dễmi2UjS thương màw2 CKUeohdat từngKUeohd chơmi2UjSi cùngKUeohd hồimi2UjS nhỏ.sgFW2F Chà,sgFW2F cow2n ngưKUeohdời màmi2UjS, csgFW2Fhỉ KUeohdcó thểw2 giống nhsgFW2Fau chútsgFW2F chúKUeohdt vềsgFW2F bềsgFW2F ngoàsgFW2Fi thôi.

KUeohd w2 KUeohd w2 w2 w2- w2đi kimi2UjSểu mi2UjSgì tw2hế? Mắtmi2UjS đKUeohdể ởKUeohd mi2UjSnhà àh?

Radiw2c gắt.w2 KUeohdLui chémi2UjSp miệngmi2UjS mi2UjSsau sgFW2Flưng Cami2UjSt :

KUeohd - sgFW2F sgFW2F KUeohd sgFW2F mi2UjS sgFW2F w2 mi2UjS tránsgFW2Fh sgFW2Fra Brunomi2UjS, địnhmi2UjS w2thu phmi2UjSí vàomi2UjS cửmi2UjSa hả?

Rmi2UjSadic nhìmi2UjSn LKUeohdui vớimi2UjS ánsgFW2Fh mắtw2 căKUeohdm ghétKUeohd nhưngmi2UjS cũngw2 lsgFW2Fách qusgFW2Fa msgFW2Fột bêmi2UjSn tránKUeohdh đường cKUeohdho Lmi2UjSui vw2ì thấmi2UjSy BacbaKUeohdra đisgFW2F cKUeohdùng. Tronmi2UjSg w21 thKUeohdời gisgFW2Fan sgFW2Fdài, RKUeohdadic được mw2ọi ngườw2i đw2ồn rằsgFW2Fng w2là vw2ệ sĩmi2UjS w2của BacbarKUeohda. CsgFW2Fhẳng cầw2n qw2uan smi2UjSát CaKUeohdt cũngw2 biết điềumi2UjS đó.mi2UjS mi2UjSRadic KUeohdlia ánhKUeohd mmi2UjSắt mi2UjShình vmi2UjSiên mi2UjSđạn sami2UjSng khómi2UjS KUeohdchịu KUeohdnhìn chiw2ếc áo CaKUeohdt đangKUeohd mw2ặc lẩmKUeohd bẩm:

w2- w2 mi2UjS mi2UjS KUeohd KUeohd mi2UjS KUeohd sgFW2F áKUeohdo mi2UjSvới cw2hả quầmi2UjSn, đw2ồ w2sậy khô.

w2 Rồi cậumi2UjS tw2a sgFW2Fvào lớp.sgFW2F CaKUeohdt thởKUeohd dàsgFW2Fi, lầnw2 nKUeohdào KUeohdcô mặsgFW2Fc cw2ái áosgFW2F nàw2y Raw2dic cũnmi2UjSg lẩm bẩm.KUeohd đúngmi2UjS w2là áomi2UjS bsgFW2Fó khw2ông hmi2UjSợp vớisgFW2F ngưw2ời w2Cat tẹKUeohdo nàoKUeohd. Cô….khôngKUeohd KUeohdhấp dẫn w2gì cả.

mi2UjS Cat KUeohdvào lớKUeohdp, ngmi2UjSồi xuw2ống bànw2 củami2UjS mìnhKUeohd vàKUeohd nhsgFW2Fìn xw2uống w2bộ nw2gực mi2UjScủa KUeohdmình. NósgFW2F cũng chẳnmi2UjSg mi2UjSphải lKUeohdà nw2hỏ nmi2UjShắn gìw2, csgFW2Fũng w2to nhưw2 mọimi2UjS đứasgFW2F cow2n gámi2UjSi sgFW2Fkhác đấymi2UjS chứ. Cmi2UjSó đKUeohdiều sgFW2Fvì CaKUeohdt cmi2UjSao qKUeohduá sgFW2Fnên trôngsgFW2F giốnw2g cKUeohdây mi2UjSsậy chăng?mi2UjS sgFW2FCat mi2UjSkhá msgFW2Fặc cảm sgFW2Fvề bảnKUeohd thânw2 w2mình. Gw2ia w2đình mi2UjScô cũmi2UjSng chẳnmi2UjSg kháw2 gimi2UjSả sgFW2Fgì. mi2UjSBa mi2UjSmẹ thKUeohdường phải điKUeohd làmsgFW2F cw2a đêmi2UjSm đểw2 lw2o chw2o KUeohd3 chịsgFW2F ew2m cmi2UjSô. CasgFW2Ft kw2o cósgFW2F w2quần sgFW2Fáo xw2ịn, cmi2UjSũng không cósgFW2F sgFW2Fđồ nữw2 tmi2UjSrang đắtmi2UjS tiềsgFW2Fn, vìmi2UjS thmi2UjSế KUeohdcô tựw2 KUeohdlàm lấmi2UjSy msgFW2Fột sốsgFW2F nmi2UjSữ tranmi2UjSg nhờmi2UjS xưởng rèKUeohdn mw2i nw2i mi2UjSmà w2ba w2cô tặngKUeohd hsgFW2Fồi sgFW2Fsinh sgFW2Fnhật lầnKUeohd w2thứ sgFW2F8. w2đôi khw2i CaKUeohdt cũw2ng thấy buồmi2UjSn, côsgFW2F cmi2UjSũng lsgFW2Fà KUeohdmột thiếuKUeohd mi2UjSnữ KUeohdmới lớn,w2 cũnw2g cw2ó tìsgFW2Fnh cảmmi2UjS vsgFW2Fà nhữnmi2UjSg ước mơmi2UjS, nKUeohdhưng ….sgFW2F Cmi2UjSat sgFW2Fnhìn Lumi2UjSi. sgFW2FLui đKUeohdang đọcw2 w2một cuốnw2 sổmi2UjS cKUeohdon mmi2UjSà w2nếu w2Cat không KUeohdnhầm sgFW2Fthì làw2 nhưnmi2UjSg KUeohdgi csgFW2Fhép củaKUeohd cậuw2 ấmi2UjSy vềKUeohd côngKUeohd việKUeohdc ởw2 côw2ng tsgFW2Fi cow2n của tậpmi2UjS đoàw2n FranKUeohdk. Gimi2UjSa đìnhmi2UjS LusgFW2Fi rấtw2 cmi2UjSó thếKUeohd lựsgFW2Fc. bmi2UjSa cậuKUeohd ấyKUeohd lw2à chủmi2UjS tịchw2 tập đKUeohdoàn Frami2UjSnk –sgFW2F tsgFW2Fập đoànmi2UjS lsgFW2Fớn nhấtmi2UjS “miềnw2 tâKUeohdy” cmi2UjSòn KUeohdLui thmi2UjSì vừami2UjS sgFW2Fđẹp tw2rai vừa họsgFW2Fc giỏi....

chmi2UjSào cáKUeohdc em.

Giáw2o w2sư KUeohdVillar vmi2UjSào lớKUeohdp, bàw2 đểKUeohd cặpw2 xuốnsgFW2Fg KUeohdbàn rồimi2UjS nhìnmi2UjS KUeohdhết mộtsgFW2F lưKUeohdợt họcKUeohd w2trò KUeohdcủa msgFW2Fình vsgFW2Fà hỏi:

KUeohd - KUeohd sgFW2F mi2UjS KUeohd w2 KUeohd sgFW2F KUeohd w2các emi2UjSm nw2ghỉ hèKUeohd mi2UjSvui chứ?

sgFW2F- sgFW2F KUeohd KUeohd mi2UjS mi2UjS w2 w2 sgFW2F Vw2ui ạ.

Cả lớpsgFW2F bắtw2 đầusgFW2F xw2ôn xami2UjSo lsgFW2Fên. Remmi2UjSus sgFW2Fchồm qmi2UjSua bànmi2UjS KUeohdnói mi2UjSchuyện KUeohdvới PetsgFW2Fer sgFW2Fvà cả w2hai cườw2i tími2UjS tởmi2UjSn vớimi2UjS nmi2UjShau. Giáomi2UjS mi2UjSsư Villw2ar sgFW2Fnói vớiKUeohd vẻmi2UjS mw2ặt hw2ài lòng:

sgFW2F - w2 mi2UjS KUeohd w2 w2 w2 mi2UjS KUeohd sgFW2Fnào, cKUeohdả lmi2UjSớp nộpmi2UjS bw2ài w2tập hèsgFW2F đi.

- w2 w2 w2 w2 mi2UjS mi2UjS KUeohd KUeohd Ôi………

Lớp họcKUeohd ồKUeohd lKUeohdên thKUeohdất KUeohdvọng. KUeohdCat biếtKUeohd csgFW2Fòn rấsgFW2Ft nhiKUeohdều ngườKUeohdi chưmi2UjSa lw2àm xow2ng bsgFW2Fài tập, vmi2UjSí dụKUeohd nhKUeohdư Jacw2k chẳnw2g hw2ạn. mi2UjSCat msgFW2Fỉm cườisgFW2F kmi2UjShi tw2hấy vẻw2 mi2UjSkhổ sởsgFW2F củami2UjS Jack. BaKUeohdcbara nKUeohdói vớimi2UjS giọsgFW2Fng mi2UjSnịnh nọKUeohdt :

w2- mi2UjS mi2UjS w2 mi2UjS w2 sgFW2F w2 sgFW2F sgFW2Fthưa KUeohdcô, cow2n còKUeohdn mộtsgFW2F chúmi2UjSt nữasgFW2F chưaKUeohd xongKUeohd, csgFW2Fon sgFW2Fcó thểsgFW2F nộw2p sKUeohdau đượcsgFW2F sgFW2Fkhông ạ?

- KUeohd sgFW2F w2 KUeohd mi2UjS w2 w2 w2 Kmi2UjSo được.

GiKUeohdáo sưmi2UjS VKUeohdillar mỉmw2 sgFW2Fcười nKUeohdhã nhặnKUeohd nhưnmi2UjSg ánhKUeohd mắtmi2UjS bàw2 áw2nh lêw2n sựsgFW2F nghiêmKUeohd khắc vàsgFW2F đốw2 aw2i KUeohdgiám nàmi2UjSi mi2UjSnỉ thw2êm mộKUeohdt lờiKUeohd nàow2 ksgFW2Fhi đãw2 bịmi2UjS bàKUeohd nhìnw2 nhsgFW2Fư vậKUeohdy. Cmi2UjSat thích đisgFW2Fểm nàmi2UjSy củasgFW2F KUeohdbà. CsgFW2Fô lấysgFW2F KUeohdcuốn vsgFW2Fở mi2UjSlàm bàsgFW2Fi KUeohdtập mi2UjSvề nsgFW2Fhà rsgFW2Fa KUeohdvà đểsgFW2F lênKUeohd đầu bàw2n w2trong sgFW2Fkhi ngw2he losgFW2Fáng tw2hoáng KUeohdAlex càusgFW2F nhàuw2 mi2UjSvới KUeohdJack vềw2 w2sự w2lười biếng củmi2UjSa cậmi2UjSu chàng.sgFW2F mi2UjSJack lsgFW2Fẩm bẩm:

sgFW2F- w2 mi2UjS mi2UjS mi2UjS mi2UjS mi2UjS w2 sgFW2F biếtmi2UjS thếKUeohd mmi2UjSình đãmi2UjS cósgFW2Fp w2bài w2Cat lKUeohdúc nãysgFW2F rồi.

gimi2UjSáo sưsgFW2F Vimi2UjSllar khsgFW2Fua đKUeohdũa phémi2UjSp bằngsgFW2F msgFW2Fột độngKUeohd tásgFW2Fc duyKUeohdên dsgFW2Fáng sgFW2Flùa hếtKUeohd sgFW2Fnhững cuốn sgFW2Fvở lênmi2UjS bmi2UjSàn mi2UjSgiáo viênKUeohd KUeohdvà nómi2UjSi w2với Lumi2UjSi bsgFW2Fằng mộw2t giọngw2 trw2ìu mến:

mi2UjS - KUeohd sgFW2F sgFW2F KUeohd w2 sgFW2F sgFW2F w2 Luimi2UjS, sw2au gw2iờ hw2ọc cmi2UjSon đemi2UjSm mi2UjSchồng vKUeohdở xuốmi2UjSng sgFW2Fphòng giáw2o sgFW2Fviên chsgFW2Fo mi2UjScô nhé.

Lui vângmi2UjS ngsgFW2Foan w2ngoãn vKUeohdà mỉmmi2UjS cườiKUeohd. sgFW2Fmột nsgFW2Fụ w2cười cómi2UjS thKUeohdể sgFW2Fquật ngãw2 mi2UjSbất KUeohdcứ đứa cw2on gámi2UjSi nàsgFW2Fo- đấyw2 sgFW2Flà CasgFW2Ft nghmi2UjSi tmi2UjShế. NhưKUeohdng KUeohdrõ rànsgFW2Fg làw2 gsgFW2Fiáo sưKUeohd ngọtsgFW2F ngàoKUeohd với LusgFW2Fi hmi2UjSơn hKUeohdết KUeohdthảy, cũngw2 sgFW2Fmột phầnKUeohd vìsgFW2F điểmmi2UjS bùaKUeohd chsgFW2Fú mi2UjScủa w2Lui cmi2UjSao nhấKUeohdt trường.

KUeohd - w2 KUeohd sgFW2F mi2UjS sgFW2F KUeohd w2 w2 nàow2 KUeohdcác eKUeohdm, sáw2ch mi2UjSbùa chúsgFW2F cKUeohdăn bảnKUeohd lớKUeohdp3, “bùasgFW2F tốngKUeohd tiễn”.

CaKUeohdt w2chúi mũimi2UjS vàw2o sáchKUeohd tronmi2UjSg khKUeohdi gKUeohdiáo sKUeohdư ViKUeohdllar w2phát chuộtmi2UjS mi2UjScho họmi2UjSc sinhKUeohd. Con chuw2ột củasgFW2F Cw2at nhỏmi2UjS xísgFW2Fu vsgFW2Fà ngKUeohday w2khi vừaKUeohd đmi2UjSáp xuốngKUeohd bàn,sgFW2F nmi2UjSó mow2n w2men sgFW2Fbò đến gặmmi2UjS cKUeohdhiếc bútw2 chsgFW2Fì củmi2UjSa mi2UjSCat. ThậKUeohdt KUeohdlà mộtsgFW2F busgFW2Fổi họcKUeohd KUeohdgian nmi2UjSan sgFW2Fkhi màsgFW2F Misa, bsgFW2Fạn thâsgFW2Fn củasgFW2F BacbsgFW2Fara mi2UjSlàm nổKUeohd tKUeohdung csgFW2Fon chuộKUeohdt w2của mi2UjScô KUeohdta khisgFW2Fến pw2hân nửa lớKUeohdp bw2ị dínhw2 bẩw2n vmi2UjSào ásgFW2Fo. Cmi2UjSuối giờsgFW2F hsgFW2Fọc, cw2hỉ cóKUeohd mỗiw2 Lmi2UjSui mi2UjSlà thànhsgFW2F côngKUeohd trong việcmi2UjS sgFW2Fđưa sgFW2Fcon chusgFW2Fột nhw2ỏ w2trở lạimi2UjS lồmi2UjSng trw2ên KUeohdbàn gw2iáo viw2ên, sgFW2Fnhững người w2còn lmi2UjSại đmi2UjSều KUeohdbó tayKUeohd. ChuôngKUeohd resgFW2Fo hmi2UjSết timi2UjSết, w2giáo sgFW2Fsư VilKUeohdlar w2ra ksgFW2Fhỏi lớp saKUeohdu w2khi sgFW2Fcho mộtsgFW2F đốngmi2UjS bàisgFW2F tậw2p sgFW2Fvề nhKUeohdà. Cw2at đasgFW2Fng low2ay hmi2UjSoay KUeohdbỏ KUeohdsách w2vở vào túKUeohdi khôw2ng đáyKUeohd tsgFW2Fhì BacbKUeohdara nmi2UjSói KUeohdto mộtsgFW2F cáchKUeohd háKUeohdch dịch:

- KUeohd mi2UjS mi2UjS w2 mi2UjS sgFW2F KUeohd sgFW2F sgFW2FLuss, trựcKUeohd nhậtmi2UjS chsgFW2Fo Radic.

Cw2at gậtmi2UjS w2đầu mi2UjSvà lKUeohdiếc Rami2UjSdic, cậumi2UjS sgFW2Fta đKUeohdang nKUeohdhìn BacbKUeohdara mộtsgFW2F w2cách mi2UjSmiễn cưỡng, cómi2UjS lẽsgFW2F bởisgFW2F vìw2 Bami2UjScbara sgFW2Fcứ quấnKUeohd lấyKUeohd Luw2i. w2Cat KUeohd kw2hông nghĩmi2UjS lmi2UjSà RadisgFW2Fc tw2hích Bacbara nhưw2ng cáKUeohdi nsgFW2Fhìn kia…

Cat khônKUeohdg bsgFW2Fiết màmi2UjS cômi2UjS cũnmi2UjSg w2không cầmi2UjSn biết.KUeohd mi2UjScha cKUeohdô làmw2 KUeohdviệc cw2ho cônmi2UjSg w2ti nhà Rosanmi2UjSta mi2UjSnên côw2 sgFW2Fluôn w2phải nghmi2UjSe lờiKUeohd BasgFW2Fcbara nếusgFW2F khônKUeohdg côsgFW2F mi2UjSta sẽw2 tosgFW2Fn hót vớimi2UjS csgFW2Fha csgFW2Fô tmi2UjSa vw2à đuổisgFW2F việcsgFW2F bsgFW2Fa Catmi2UjS. Aw2lex vàmi2UjS w2Jack khôKUeohdng thíchsgFW2F w2Cat mi2UjSbị sgFW2Fsai khiến nhưnKUeohdg hKUeohdọ cũnw2g chẳKUeohdng làKUeohdm KUeohdgì mi2UjSđược ngoKUeohdài việcKUeohd lấmi2UjSy pmi2UjShần mi2UjSăn hộKUeohd Catw2. Alex càw2u nhmi2UjSàu ksgFW2Fhi đimi2UjS ngmi2UjSang qmi2UjSua Cat:

sgFW2F - sgFW2F mi2UjS sgFW2F KUeohd w2 w2 mi2UjS w2 w2nhanh nhé,KUeohd KUeohdmình w2sẽ đổw2 w2nước sốtsgFW2F cKUeohdà KUeohdchua lmi2UjSên đầuw2 cKUeohdon quw2ỷ csgFW2Fái đó.

- KUeohd KUeohd w2 w2 mi2UjS w2 sgFW2F sgFW2F LàmsgFW2F ơnKUeohd điw2, Alex.

Cat cưsgFW2Fời w2như mKUeohdếu, AlsgFW2Fex thKUeohdở dàiKUeohd sgFW2Fvà lmi2UjSôi Jami2UjSck theosgFW2F. CaKUeohdt lsgFW2Fùa KUeohdchổi vàsgFW2F w2ghẻ lau rsgFW2Fa khỏiw2 tw2ủ w2để chổsgFW2Fi sgFW2Fvà vunKUeohdg mi2UjSvẩy đw2ũa pKUeohdhép điềw2u khiểw2n cw2ho cKUeohdhúng lKUeohdau bảnmi2UjSg, lau bànmi2UjS ghếKUeohd w2và nsgFW2Fhững chKUeohdỗ KUeohddơ mmi2UjSà lw2ũ w2chuột sgFW2Fgây raw2. HọKUeohdc siw2nh lầnmi2UjS lKUeohdượt mi2UjSra khỏi lKUeohdớp hếtKUeohd, tsgFW2Frong lớpw2 mi2UjSchỉ sgFW2Fcòn lsgFW2Fại LKUeohdui vw2à CatKUeohd. LusgFW2Fi đansgFW2Fg đsgFW2Fếm lạisgFW2F chỗmi2UjS vởmi2UjS và dậmi2UjSp lạisgFW2F mộtsgFW2F cuốw2n bịsgFW2F bow2ng mấmi2UjSy mi2UjStrang mi2UjSđầu. Cw2at liếmi2UjSc trộw2m LuKUeohdi, đúnsgFW2Fg lmi2UjSà một anw2h chKUeohdàng đẹpKUeohd traimi2UjS. sgFW2FCat quaw2y KUeohdra KUeohdchăm cmi2UjShú vắw2t mi2UjSgiẻ lasgFW2Fu sgFW2Fbằng mộtsgFW2F lKUeohdoại nghệ thuậtw2 hKUeohdắc áw2m màKUeohd cácmi2UjS phùw2 thuỷmi2UjS mi2UjShắc ásgFW2Fm dmi2UjSùng đsgFW2Fể kKUeohdhiến KUeohdcon ngườimi2UjS mi2UjSta khw2ô quắt w2khô KUeohdqueo lạiw2. cáisgFW2F sgFW2Fgiẻ rmi2UjSít lêsgFW2Fn KUeohdkhe sgFW2Fkhẽ vKUeohdà sgFW2Fkhô coKUeohdng sgFW2Fnước. Cmi2UjSat khoámi2UjSi chí nhúngw2 mi2UjSướt nsgFW2Fó mmi2UjSột lKUeohdần nữasgFW2F sgFW2Fvà KUeohdlại vắtmi2UjS mi2UjSkhô rồimi2UjS mộtKUeohd lầw2n mi2UjSnữa. w2Cho tmi2UjSới khi côKUeohd qmi2UjSuay lạiKUeohd tmi2UjShi chẳngmi2UjS thấymi2UjS Luw2i đâsgFW2Fu sgFW2Fcả, chắcw2 làw2 mi2UjSđã điKUeohd rw2ồi. sgFW2FCat nhiệtmi2UjS tình vẩymi2UjS đw2ũa phésgFW2Fp KUeohdnhư mộtw2 nhsgFW2Fạc trưởngmi2UjS đw2iều khiểmi2UjSn nhữnKUeohdg câyw2 chổsgFW2Fi w2lau nhà, cmi2UjSô vmi2UjSẫy mmi2UjSạnh mKUeohdột cái,w2 w2một cmi2UjSây chổiw2 lasgFW2Fo vùw2 vsgFW2Fề w2phía w2bàn giásgFW2Fo viw2ên vw2à w2vòng qua KUeohdphía saKUeohdu chiếcw2 bw2àn. Rầm…

MộtsgFW2F tiếngsgFW2F độnsgFW2Fg KUeohdchết ngườsgFW2Fi vansgFW2Fg lêmi2UjSn vKUeohdà Lw2ui mi2UjSFrank từmi2UjS từsgFW2F đứnsgFW2Fg lênmi2UjS phKUeohdía KUeohdsau bàn giáow2 KUeohdviên vớmi2UjSi khuônmi2UjS mặtw2 tèKUeohdm nhemi2UjSm nướcKUeohd lasgFW2Fu nKUeohdhà vàmi2UjS mũiKUeohd đangw2 chảKUeohdy sgFW2Fmáu. Cậu tw2a đanw2g bumi2UjSộc mi2UjSdây giầy.
w2 Cat mi2UjSđứng w2như sgFW2Ftrời trw2ồng nw2hìn KUeohd1 w2giọt máw2u nhỏKUeohd xuốsgFW2Fng chiếcKUeohd áosgFW2F mi2UjSsơ mKUeohdi trmi2UjSắng tinh KUeohdcủa KUeohdLui vmi2UjSà khôngsgFW2F chắcKUeohd lmi2UjSà trosgFW2Fng cuộcKUeohd đờisgFW2F mìnw2h csgFW2Fô đmi2UjSã sgFW2Fphạm pw2hải lỗisgFW2F lầm mi2UjSnào tồiKUeohd tKUeohdệ nmi2UjShư KUeohdthế chưsgFW2Fa. CKUeohdat sgFW2Flắp bắpw2 mi2UjSxin lỗisgFW2F khônmi2UjSg thànw2h tiếw2ng vàKUeohd kinh hãw2i khsgFW2Fông sgFW2Fbiết cósgFW2F nênw2 sgFW2Flùi rsgFW2Fa cànsgFW2Fg KUeohdxa càKUeohdng tốtmi2UjS KUeohdhay khw2ông. w2Khuôn mặtw2 Lui tKUeohdhật khsgFW2Fó màsgFW2F tưsgFW2Fởng tKUeohdượng đựơc,mi2UjS nómi2UjS nhăsgFW2Fn lạiw2 KUeohdmột csgFW2Fách khmi2UjSó w2chịu vàmi2UjS đôisgFW2F mắt thìmi2UjS sgFW2Fngày mộtw2 tmi2UjSối hơKUeohdn. Lmi2UjSui chắKUeohdc pKUeohdhải cốmi2UjS gw2ắng lắmKUeohd mớiKUeohd khôsgFW2Fng hsgFW2Fét vàomi2UjS mặt Cw2at. KUeohdCat mw2ím sgFW2Fchặt sgFW2Fmôi, KUeohdthà rằngsgFW2F Lumi2UjSi sgFW2Fcứ qKUeohduát thw2ét lêmi2UjSn KUeohdcó phảiKUeohd làsgFW2F hKUeohday hơn khôsgFW2Fng. Lw2ui từsgFW2F tsgFW2Fừ msgFW2Fở miệngmi2UjS nsgFW2Fhưng KUeohdkhông pKUeohdhải lw2à qmi2UjSuát KUeohdtháo gw2ì màKUeohd chKUeohdỉ buông độcmi2UjS mộtKUeohd tiếngKUeohd KUeohdnghe KUeohdrất khów2 nhọc:

mi2UjS - sgFW2F w2 w2 KUeohd w2 sgFW2F sgFW2F KUeohd lau.

Cw2at sw2ợ đKUeohdiếng mi2UjScả ngườimi2UjS. csgFW2Fô mi2UjSđã khônw2g nghĩmi2UjS rằngmi2UjS sgFW2Fcô smi2UjSợ Lmi2UjSui đếnKUeohd nhw2ư thế.sgFW2F NếuKUeohd Lui w2mà nósgFW2Fi mi2UjSvới Bacbaw2ra thì…..mi2UjS KUeohdtrời ơi!w2 Bw2a côsgFW2F cKUeohdó thểmi2UjS mấw2t việcmi2UjS ngasgFW2Fy ngsgFW2Fày mai chứw2 chẳKUeohdng chsgFW2Fơi. Nếmi2UjSu KUeohdba mKUeohdất việc,mi2UjS gKUeohdia KUeohdđình côsgFW2F sẽw2 rmi2UjSa ssgFW2Fao KUeohdđây? sgFW2FCat rútmi2UjS khăn tKUeohday mi2UjSra mi2UjSvà sgFW2Flau nưsgFW2Fớc mi2UjStrên mặtKUeohd Lw2ui màKUeohd thậKUeohdm cKUeohdhí cw2òn KUeohdkhông gKUeohdiám KUeohdnhìn cậu sgFW2Fta. Caw2t khôw2ng nghw2ĩ lmi2UjSà mìKUeohdnh mi2UjSsẽ chạmsgFW2F sgFW2Fvào mặtsgFW2F Lumi2UjSi tronmi2UjSg mi2UjShoàn cảnKUeohdh nsgFW2Fày. Lui giậsgFW2Ft lKUeohdấy kmi2UjShăn mi2UjStay củasgFW2F KUeohdCat, KUeohdCat lắw2p bắp:

sgFW2F- w2 KUeohd mi2UjS mi2UjS mi2UjS KUeohd mi2UjS mi2UjS xKUeohdin sgFW2Flỗi… tôimi2UjS…. sgFW2FXin lỗi.

KUeohd rồi w2cô chmi2UjSuồn nw2gay lậpsgFW2F w2tức khỏisgFW2F lớpw2 nhKUeohdư KUeohdlà sợmi2UjS Lw2ui khôsgFW2Fng kiềmi2UjSm chw2ế đượcw2 mw2à lsgFW2Fa hétKUeohd qusgFW2Fát tháosgFW2F ầmsgFW2F ĩ.

Vào csgFW2Făng sgFW2Ftin sgFW2Fvới bộsgFW2F mặKUeohdt mi2UjSđưa đásgFW2Fm, mi2UjSCat kểsgFW2F KUeohdcho Ami2UjSlex vw2à JacsgFW2Fk vKUeohdề KUeohdsự sgFW2Fcố cmi2UjShết nKUeohdgười đó.w2 Alemi2UjSx cw2hỉ nhw2ún vai:

sgFW2F - w2 mi2UjS sgFW2F w2 w2 w2 sgFW2F KUeohd sgFW2Fcậu mi2UjSta luômi2UjSn sgFW2Fnhư tKUeohdhế mw2à, gw2iả tạKUeohdo, độiw2 lốw2t họsgFW2Fc tròw2 ngomi2UjSan đểw2 lấymi2UjS lw2òng giásgFW2Fo viên,KUeohd đủmi2UjS thứ.

Cònw2 JaKUeohdck thìw2 mi2UjSgục đsgFW2Fầu w2xuống bàsgFW2Fn vKUeohdà cườimi2UjS, ngườiKUeohd KUeohdrung lêKUeohdn bmi2UjSần bmi2UjSật, cậw2u KUeohdta nóiw2 đứtsgFW2F quãng:

w2- mi2UjS w2 mi2UjS sgFW2F mi2UjS mi2UjS w2 w2 biw2ết sgFW2Fthế…nán sgFW2Flại tKUeohdí nKUeohdữa… w2ha mi2UjSha ….

w2Cat nmi2UjShăn nhó:

KUeohd- KUeohd w2 sgFW2F w2 sgFW2F w2 w2 sgFW2F xw2in cậusgFW2F đmi2UjSấy JaKUeohdck, mmi2UjSình đsgFW2Fang mi2UjSlo chếtsgFW2F đây.

sgFW2FAlex chw2án sgFW2Fnản chọcsgFW2F csgFW2Fhọc vsgFW2Fà đĩa:

w2 - mi2UjS mi2UjS mi2UjS mi2UjS KUeohd w2 w2 w2 CKUeohdat, Lw2ui sw2ẽ khôKUeohdng đsgFW2Fem chuyệnw2 hKUeohdắn bịKUeohd rửsgFW2Fa mặmi2UjSt bằngsgFW2F nưKUeohdớc w2lau mi2UjSnhà rmi2UjSa mi2UjSmà rêw2u w2rao đâusgFW2F, w2yên tmi2UjSâm đi.

CsgFW2Fat mísgFW2Fm mi2UjSmôi, nsgFW2Fghe tKUeohdhì cw2ũng cóKUeohd lw2í nhưnmi2UjSg khôngw2 rsgFW2Fêu rKUeohdao đâmi2UjSu sgFW2Fcó KUeohdnghĩa làw2 sgFW2FLui sẽmi2UjS khônw2g nóimi2UjS cmi2UjShuyện đów2 chsgFW2Fo BacbarKUeohda. Ôiw2 tmi2UjSrời ơi!

w2 Cat chsgFW2Fưa sgFW2Fkịp tmi2UjShan thởKUeohd w2thì BacbasgFW2Fra sgFW2Fđã gọw2i cô.sgFW2F w2Cat đứngw2 lKUeohdên. Ami2UjSlex cáu:

- sgFW2F w2 sgFW2F sgFW2F mi2UjS w2 w2 mi2UjS cw2ậu mi2UjSchưa ănKUeohd gìKUeohd mà.

- sgFW2F mi2UjS sgFW2F w2 w2 w2 KUeohd sgFW2F Mmi2UjSình kw2hông nsgFW2Fuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.