Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 001

Hôm nWxacZKJKay lGDCPà mộtWxacZKJK ngàyTJ7Ue3uL đTJ7Ue3uLẹp trờTJ7Ue3uLi. GDCPCat mởGDCP toaWxacZKJKng cửTJ7Ue3uLa sTJ7Ue3uLổ đónWxacZKJK WxacZKJKnhững WxacZKJKtia nắnTJ7Ue3uLg mùGDCPa thu vànTJ7Ue3uLg GDCP nhGDCPư mậtGDCP WxacZKJKong WxacZKJKvà pGDCPhóng tGDCPầm mGDCPắt WxacZKJKra xaGDCP. CửaTJ7Ue3uL sổTJ7Ue3uL phònTJ7Ue3uLg CWxacZKJKat TJ7Ue3uLtrông rGDCPa một coTJ7Ue3uLn đườngGDCP haGDCPi bGDCPên WxacZKJKcỏ mọcWxacZKJK lGDCPún phWxacZKJKún khWxacZKJKông hàWxacZKJKng lốiTJ7Ue3uL. nhữTJ7Ue3uLng GDCPdãy nhTJ7Ue3uLà chen TJ7Ue3uLchúc TJ7Ue3uLnhau tGDCPrông nhưTJ7Ue3uL đànTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLlợn coGDCPn đủTJ7Ue3uL mọiTJ7Ue3uL màTJ7Ue3uLu sắTJ7Ue3uLc vớTJ7Ue3uLi đTJ7Ue3uLủ cWxacZKJKác kiểuTJ7Ue3uL kiếTJ7Ue3uLn trúc tGDCPạp WxacZKJKnham. CaTJ7Ue3uLt hítWxacZKJK cGDCPăng vàTJ7Ue3uLo phổiTJ7Ue3uL kWxacZKJKhông GDCPkhí trGDCPong lGDCPành mátWxacZKJK WxacZKJKmẻ buổiTJ7Ue3uL sang rồWxacZKJKi GDCPcô TJ7Ue3uLđeo chiếGDCPc tWxacZKJKúi khGDCPông đGDCPáy nhỏTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLbằng bTJ7Ue3uLàn GDCPtay vàoTJ7Ue3uL bênGDCP hônGDCPg WxacZKJKvà nhanh GDCPnhẹn TJ7Ue3uLxuống nhà.

NgôTJ7Ue3uLi nWxacZKJKhà GDCPcủa giWxacZKJKa đìnhTJ7Ue3uL cWxacZKJKô nWxacZKJKhỏ hơGDCPn rấtGDCP nhiềuWxacZKJK GDCPso vớGDCPi cácGDCP nGDCPhà hànWxacZKJKg xómWxacZKJK nhưng cũnWxacZKJKg tiệnGDCP nGDCPghi vTJ7Ue3uLà GDCPthoải máiWxacZKJK. WxacZKJKCat đGDCPi TJ7Ue3uLvào bếTJ7Ue3uLp, GDCPhôn GDCPlên máWxacZKJKi tócTJ7Ue3uL GDCPđỏ rựcGDCP GDCPrỡ của mẹWxacZKJK cGDCPô, bàWxacZKJK LuWxacZKJKss mỉmGDCP cười:

WxacZKJK - GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK GDCP GDCP chTJ7Ue3uLào cTJ7Ue3uLon yêu.

BàGDCP WxacZKJKlà mộGDCPt phụWxacZKJK nữGDCP xinTJ7Ue3uLh đẹpWxacZKJK, qWxacZKJKuyến TJ7Ue3uLrũ vàWxacZKJK CaWxacZKJKt luônGDCP tTJ7Ue3uLhầm tiếGDCPc nuTJ7Ue3uLối vìTJ7Ue3uL côGDCP chẳng giốngWxacZKJK mẹGDCP mộtTJ7Ue3uL chWxacZKJKút nTJ7Ue3uLào, từWxacZKJK cáGDCPi mũiWxacZKJK đếnGDCP khuônWxacZKJK mặTJ7Ue3uLt vTJ7Ue3uLà máTJ7Ue3uLi WxacZKJKtóc, tTJ7Ue3uLất cả đTJ7Ue3uLều thGDCPừa hưởngTJ7Ue3uL từWxacZKJK ngườiTJ7Ue3uL chGDCPa. ThậtTJ7Ue3uL làWxacZKJK cháTJ7Ue3uLn, tWxacZKJKóc chGDCPa cWxacZKJKô lạiTJ7Ue3uL mTJ7Ue3uLàu đenGDCP. TJ7Ue3uLCat luôn cảmWxacZKJK thấyGDCP mìnGDCPh giWxacZKJKống GDCPmột GDCPcon GDCPquạ bWxacZKJKên cGDCPạnh TJ7Ue3uLmẹ vGDCPà cảWxacZKJK TJ7Ue3uLở trườGDCPng họcWxacZKJK nữa, giữaWxacZKJK GDCPmột rừGDCPng tóGDCPc vàWxacZKJKng vWxacZKJKà nGDCPâu. CGDCPat rGDCPút câWxacZKJKy đũaTJ7Ue3uL pWxacZKJKhép bóTJ7Ue3uLng nhTJ7Ue3uLoáng TJ7Ue3uLvì mớiTJ7Ue3uL được laGDCPu chùTJ7Ue3uLi rWxacZKJKa TJ7Ue3uLvà lùaGDCP đĩaWxacZKJK tWxacZKJKrong GDCPtủ GDCPra GDCPbàn ăn.WxacZKJK NhWxacZKJKững chiếcWxacZKJK đĩGDCPa sứTJ7Ue3uL tráng meWxacZKJKn GDCPxanh xiTJ7Ue3uLnh GDCPxắn nTJ7Ue3uLối đuTJ7Ue3uLôi nGDCPhau bWxacZKJKay WxacZKJKra GDCPlàm CTJ7Ue3uLat GDCPliên tưởGDCPng tớGDCPi lũTJ7Ue3uL GDCPcon gái chạyWxacZKJK tWxacZKJKheo LWxacZKJKui FGDCPrank. WxacZKJK CaGDCPt tTJ7Ue3uLự cGDCPười mìnhWxacZKJK trWxacZKJKong kGDCPhi bTJ7Ue3uLa côTJ7Ue3uL hốiWxacZKJK hTJ7Ue3uLả TJ7Ue3uLđi xuống hôWxacZKJKn tóTJ7Ue3uLc CaGDCPt vàWxacZKJK ngGDCPồi xuống:

- WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK GDCP ôi…TJ7Ue3uL bWxacZKJKa sắpWxacZKJK muộWxacZKJKn mWxacZKJKất rồi.

Cat TJ7Ue3uLrót caTJ7Ue3uLfé cTJ7Ue3uLho WxacZKJKcha rGDCPồi giúpTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLmẹ bêWxacZKJK nồiGDCP WxacZKJKcháo GDCPkhỏi bếpGDCP lòWxacZKJK. HGDCPai đứaWxacZKJK eTJ7Ue3uLm song siTJ7Ue3uLnh cTJ7Ue3uLủa CWxacZKJKat chGDCPạy ùTJ7Ue3uL xuốngWxacZKJK chGDCPí WxacZKJKchoé trTJ7Ue3uLanh cãiWxacZKJK WxacZKJKnhau vWxacZKJKề mấyGDCP móGDCPn TJ7Ue3uLđồ chơi chúngGDCP đượTJ7Ue3uLc tặngGDCP troTJ7Ue3uLng siTJ7Ue3uLnh nhWxacZKJKật vừaTJ7Ue3uL rồGDCPi. MGDCPark TJ7Ue3uLvà JoTJ7Ue3uLse luônGDCP làmGDCP CWxacZKJKat mệt mỏiGDCP vWxacZKJKì mọTJ7Ue3uLi thứ.TJ7Ue3uL ChúngWxacZKJK nWxacZKJKói quGDCPá nhWxacZKJKiều, hỏiGDCP qTJ7Ue3uLuá nhiềuWxacZKJK, luTJ7Ue3uLôn luWxacZKJKôn WxacZKJKkhông đạt điWxacZKJKểm tốiTJ7Ue3uL WxacZKJKđa ởGDCP trườnTJ7Ue3uLg vàWxacZKJK rấtTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLham chơi.WxacZKJK Hừ.WxacZKJK TJ7Ue3uLCat uốngGDCP hếWxacZKJKt TJ7Ue3uLcốc sữa,TJ7Ue3uL ăTJ7Ue3uLn vài láWxacZKJKt bGDCPánh mìGDCP rồiWxacZKJK WxacZKJKchào bGDCPa mẹTJ7Ue3uL WxacZKJKvà rGDCPa kGDCPhỏi TJ7Ue3uLnhà. ThờiWxacZKJK tiếGDCPt thậWxacZKJKt tuyệt-dùTJ7Ue3uL chỉ lWxacZKJKà nhGDCPân tạTJ7Ue3uLo. CTJ7Ue3uLat sắpGDCP mừngWxacZKJK siWxacZKJKnh nhậtGDCP lầnWxacZKJK thứTJ7Ue3uL GDCP15 TJ7Ue3uLcủa mìGDCPnh TJ7Ue3uLvà GDCPhôm WxacZKJKnay là ngWxacZKJKày kGDCPhai giảng.TJ7Ue3uL WxacZKJKtrở lạiGDCP trWxacZKJKường TJ7Ue3uLsau mTJ7Ue3uLột mùTJ7Ue3uLa TJ7Ue3uLhè WxacZKJKbận rộWxacZKJKn WxacZKJKcô thTJ7Ue3uLấy thWxacZKJKời gian dườngGDCP nTJ7Ue3uLhư trôiTJ7Ue3uL qTJ7Ue3uLuá nhanTJ7Ue3uLh. TJ7Ue3uLMới hôTJ7Ue3uLm GDCPnào CGDCPat GDCPcòn nhỏTJ7Ue3uL WxacZKJKxíu, bỡTJ7Ue3uL ngỡTJ7Ue3uL bưWxacZKJKớc chân vàTJ7Ue3uLo trưGDCPờng TJ7Ue3uLmà WxacZKJKchỉ sGDCPau mấyWxacZKJK mùaTJ7Ue3uL hè,TJ7Ue3uL WxacZKJKnăm naTJ7Ue3uLy GDCPđã lTJ7Ue3uLà GDCPnăm cGDCPuối cấp.WxacZKJK WxacZKJKCat đẩy chiếWxacZKJKc vGDCPán trượtWxacZKJK dướiWxacZKJK chTJ7Ue3uLân khiếnTJ7Ue3uL nGDCPó cGDCPhảy TJ7Ue3uLvù TJ7Ue3uLvù trênWxacZKJK vỉGDCPa hGDCPè vàTJ7Ue3uL nTJ7Ue3uLhìn theo chiếcGDCP muTJ7Ue3uLi trầnGDCP bóngWxacZKJK TJ7Ue3uLlộn hiệuTJ7Ue3uL GrWxacZKJKeen củaGDCP BaTJ7Ue3uLcbara màWxacZKJK thGDCPầm GDCPghen tị,WxacZKJK không biếWxacZKJKt đếnGDCP kGDCPhi nàoWxacZKJK GDCPCat GDCPmới TJ7Ue3uLcó mTJ7Ue3uLột chGDCPiếc nhWxacZKJKư thếTJ7Ue3uL. BacWxacZKJKbara làGDCP GDCPhot girl củaGDCP trườnWxacZKJKg, WxacZKJKba TJ7Ue3uLmẹ TJ7Ue3uLcô TJ7Ue3uLta giàWxacZKJKu TJ7Ue3uLcó, cWxacZKJKô TJ7Ue3uLta GDCPxinh đẹGDCPp GDCPvà lGDCPuôn làWxacZKJK tâGDCPm điểTJ7Ue3uLm của GDCPmọi sựWxacZKJK chúGDCP ýTJ7Ue3uL. TJ7Ue3uLCat thTJ7Ue3uLì kTJ7Ue3uLhông đượcWxacZKJK nGDCPhư vậWxacZKJKy. côWxacZKJK cGDCPao WxacZKJKhơn chiGDCPều TJ7Ue3uLcao trunWxacZKJKg bình củaWxacZKJK bọnGDCP TJ7Ue3uLcon gáiTJ7Ue3uL vWxacZKJKà chẳnGDCPg cóTJ7Ue3uL gTJ7Ue3uLì đGDCPặc biệtGDCP tWxacZKJKrừ máiWxacZKJK tócWxacZKJK đTJ7Ue3uLen nWxacZKJKhư lônTJ7Ue3uLg quạ. CaWxacZKJKt TJ7Ue3uLcũng chẳngTJ7Ue3uL hiTJ7Ue3uLểu saTJ7Ue3uLo WxacZKJKAlex WxacZKJKvà JacWxacZKJKk lGDCPại lWxacZKJKàm bTJ7Ue3uLạn TJ7Ue3uLvới mộWxacZKJKt ngườGDCPi nhưTJ7Ue3uL cô. GDCPCô luôTJ7Ue3uLn chìmWxacZKJK ngWxacZKJKhỉm, chỉGDCP lGDCPà nhGDCPân vWxacZKJKật pWxacZKJKhụ tWxacZKJKrong WxacZKJKcác vởTJ7Ue3uL kịch,WxacZKJK chỉTJ7Ue3uL tGDCPham gia chạWxacZKJKy tiếTJ7Ue3uLp sứcWxacZKJK troTJ7Ue3uLng hộiWxacZKJK thaoTJ7Ue3uL, cWxacZKJKhỉ đệmWxacZKJK đànTJ7Ue3uL chTJ7Ue3uLo JacTJ7Ue3uLk háWxacZKJKt tWxacZKJKrong nhữngTJ7Ue3uL buổi trìTJ7Ue3uLnh diễnTJ7Ue3uL âmWxacZKJK nhWxacZKJKạc vàTJ7Ue3uL luôGDCPn bịWxacZKJK loạiGDCP GDCPtrong cTJ7Ue3uLác mônWxacZKJK tGDCPhể thGDCPao GDCPvì cTJ7Ue3uLhơi quá dở.

Đẩy váTJ7Ue3uLn tWxacZKJKrượt mộtWxacZKJK WxacZKJKcái thậtGDCP mWxacZKJKạnh, TJ7Ue3uLCat nhWxacZKJKảy vọtGDCP lêGDCPn GDCP5 bậcGDCP thanTJ7Ue3uLg vàTJ7Ue3uL lưGDCPớt vào GDCPsân tTJ7Ue3uLrường. nGDCPgôi trườngWxacZKJK xWxacZKJKinh WxacZKJKđẹp củaWxacZKJK côTJ7Ue3uL nằmGDCP trênWxacZKJK mộtTJ7Ue3uL qWxacZKJKuả TJ7Ue3uLđồi hiGDCPên ngang GDCPnhư mộtWxacZKJK dũnTJ7Ue3uLg sĩGDCP. CaTJ7Ue3uLt gTJ7Ue3uLật đầuWxacZKJK chàWxacZKJKo JohWxacZKJKn HansGDCPon GDCPkhi GDCPcậu WxacZKJKta nTJ7Ue3uLgóc đầuGDCP lên GDCPkhỏi bTJ7Ue3uLãi TJ7Ue3uLcỏ GDCPvà TJ7Ue3uLvẫy WxacZKJKCat, GDCPJohn làGDCP mộGDCPt tTJ7Ue3uLhiên tWxacZKJKài hộiWxacZKJK hGDCPoạ. NhữngWxacZKJK WxacZKJKtác phẩm TJ7Ue3uLcủa cWxacZKJKậu WxacZKJKta luôWxacZKJKn GDCPchỉ đứngTJ7Ue3uL GDCPsau mộtTJ7Ue3uL hoạWxacZKJK sĩGDCP chuTJ7Ue3uLyên nghWxacZKJKiệp duWxacZKJKy nhGDCPất WxacZKJKmà nếu TJ7Ue3uLCat nhớWxacZKJK khôTJ7Ue3uLng nhầmTJ7Ue3uL làGDCP RafaenWxacZKJKl Golias.

- TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL GDCPCat !

Alex vẫGDCPy WxacZKJKCat GDCPkhi GDCPcô lưWxacZKJKớt WxacZKJKtới. CTJ7Ue3uLat mỉmGDCP cưGDCPời hấtWxacZKJK vTJ7Ue3uLán trượTJ7Ue3uLt lênWxacZKJK tTJ7Ue3uLay rWxacZKJKồi dừng lạiGDCP đTJ7Ue3uLợi WxacZKJKAlex. CôWxacZKJK nTJ7Ue3uLàng hômWxacZKJK naTJ7Ue3uLy lộngWxacZKJK TJ7Ue3uLlẫy vớGDCPi chiGDCPếc váyTJ7Ue3uL xếpWxacZKJK lTJ7Ue3uLi hồnGDCPg tuyệt hảoWxacZKJK vàTJ7Ue3uL áoGDCP bWxacZKJKó trGDCPắng cóTJ7Ue3uL hGDCPở bụnTJ7Ue3uLg chWxacZKJKút GDCPchút. AWxacZKJKlex cườiTJ7Ue3uL rấtWxacZKJK tươi:

TJ7Ue3uL- WxacZKJK GDCP GDCP WxacZKJK WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uLnghỉ hWxacZKJKè vuGDCPi khTJ7Ue3uLông? TJ7Ue3uLHay cTJ7Ue3uLậu lạiTJ7Ue3uL cWxacZKJKhúi mũWxacZKJKi ởWxacZKJK nhWxacZKJKà vWxacZKJKới đốngWxacZKJK chaTJ7Ue3uLi lọ?

TJ7Ue3uL - GDCP WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK GDCP WxacZKJK GDCP WxacZKJKuh, mìWxacZKJKnh GDCPchẳng điWxacZKJK đâWxacZKJKu cả,TJ7Ue3uL chỉWxacZKJK ởWxacZKJK nGDCPhà thôiWxacZKJK, GDCPcòn cWxacZKJKậu? GDCPkì nWxacZKJKghỉ tTJ7Ue3uLuyệt chứ?

- GDCP GDCP WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP GDCP GDCP TuyệtGDCP –GDCP AlGDCPex nghiGDCPêng đầuGDCP –GDCP GDCPở GDCPHawaii thờGDCPi tiếtWxacZKJK rTJ7Ue3uLất đẹpWxacZKJK, GDCPrất tGDCPiếc làWxacZKJK khôngWxacZKJK WxacZKJKcó cậu.

TJ7Ue3uLAlex TJ7Ue3uLbắt đầuGDCP WxacZKJKkể vềTJ7Ue3uL GDCPkì GDCPnghỉ dàGDCPi nGDCPgày củaGDCP cTJ7Ue3uLô ấyWxacZKJK WxacZKJKtrong khGDCPi TJ7Ue3uLhọ GDCPđi tWxacZKJKới tủTJ7Ue3uL chứa GDCPđồ. CaGDCPt GDCPliếc qTJ7Ue3uLua dãyGDCP TJ7Ue3uLkế bênTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLvà dưGDCPờng nhưTJ7Ue3uL khGDCPông WxacZKJKnghe WxacZKJKAlex kWxacZKJKể nữaWxacZKJK khi côTJ7Ue3uL trWxacZKJKông thấyWxacZKJK LTJ7Ue3uLui FranWxacZKJKk. GDCPCả mùGDCPa hèGDCP TJ7Ue3uLCat khôTJ7Ue3uLng gặGDCPp GDCPLui, dườnTJ7Ue3uLg nTJ7Ue3uLhư cậuTJ7Ue3uL WxacZKJKta cao GDCPhơn mộtGDCP cWxacZKJKhút vàGDCP lànGDCP giWxacZKJKa cóGDCP TJ7Ue3uLhơi sạmWxacZKJK WxacZKJKdi chWxacZKJKút đTJ7Ue3uLỉnh nhưnWxacZKJKg tWxacZKJKrông LuWxacZKJKi vẫnGDCP rất đẹGDCPp trai.

GDCP - WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP GDCP …tGDCPhế làTJ7Ue3uL mìTJ7Ue3uLnh nTJ7Ue3uLgã nhàWxacZKJKo xuốngTJ7Ue3uL tWxacZKJKừ váchGDCP WxacZKJKđá, maWxacZKJKy màTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLba trôngWxacZKJK TJ7Ue3uLthấy nên yếGDCPm bùGDCPa làWxacZKJKm mìnTJ7Ue3uLh nhẹTJ7Ue3uL WxacZKJKhẫng điTJ7Ue3uL vàTJ7Ue3uL rớtGDCP xuốngGDCP nWxacZKJKước nhTJ7Ue3uLẹ hều.WxacZKJK GDCP– TJ7Ue3uLAlex cườiWxacZKJK khoái chí.

- GDCP TJ7Ue3uL GDCP GDCP TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL WxacZKJK GDCP TuyTJ7Ue3uLệt .

TJ7Ue3uLCat tWxacZKJKrả lờWxacZKJKi băGDCPng quTJ7Ue3uLơ GDCPvà côWxacZKJK bTJ7Ue3uLị TJ7Ue3uLai đóGDCP nhàoWxacZKJK tớiGDCP ômGDCP chầGDCPm lấy:

TJ7Ue3uL - WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK WxacZKJK nhớWxacZKJK cậWxacZKJKu quá.

Jack GDCPkêu lGDCPên bằnGDCPg giọngWxacZKJK GDCPỉ ôiTJ7Ue3uL làmGDCP WxacZKJKCat bWxacZKJKật cười.GDCP GDCPJack quTJ7Ue3uLay TJ7Ue3uLsang ôGDCPm AleWxacZKJKx :

- WxacZKJK GDCP WxacZKJK WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL khGDCPông cóWxacZKJK hWxacZKJKai ngườGDCPi mùTJ7Ue3uLa hWxacZKJKè cháGDCPn lắTJ7Ue3uLm. mTJ7Ue3uLình chẳngGDCP biếtTJ7Ue3uL làTJ7Ue3uLm gWxacZKJKì nữa.

TJ7Ue3uL - WxacZKJK GDCP TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJKcậu lạiTJ7Ue3uL caGDCPo tWxacZKJKhêm GDCPđấy ah?

AleWxacZKJKx nWxacZKJKhăn mặt,GDCP cònTJ7Ue3uL JaTJ7Ue3uLck tGDCPhì TJ7Ue3uLnhe răngGDCP cười.TJ7Ue3uL cậuGDCP chàngGDCP GDCPnày lGDCPuôn đựơcWxacZKJK yêGDCPu thích WxacZKJKvì tWxacZKJKính TJ7Ue3uLhài hTJ7Ue3uLước, gGDCPiọng WxacZKJKca ngọTJ7Ue3uLt ngàoWxacZKJK vàGDCP nụGDCP cườWxacZKJKi quyếnGDCP rTJ7Ue3uLũ. CóGDCP cảWxacZKJK đống cGDCPon gáiGDCP mTJ7Ue3uLuốn cặpWxacZKJK TJ7Ue3uLkè WxacZKJKvới JacGDCPk nhưngGDCP dưGDCPờng nTJ7Ue3uLhư JaGDCPck khôWxacZKJKng hứngGDCP thWxacZKJKú với họTJ7Ue3uL lắm,WxacZKJK kểGDCP cGDCPả vớiWxacZKJK Bacbara.

- WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL chàoTJ7Ue3uL Lui.

BaGDCPcbara WxacZKJKlả lưGDCPớt đGDCPi tớiTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLtủ đểWxacZKJK đồTJ7Ue3uL củaWxacZKJK LuGDCPi vớiTJ7Ue3uL mTJ7Ue3uLột WxacZKJKnụ cWxacZKJKười dễTJ7Ue3uL thươngTJ7Ue3uL nhấtGDCP mà côTJ7Ue3uL tTJ7Ue3uLa GDCPcó thTJ7Ue3uLể GDCPnặn raGDCP. GDCPCô GDCPta thiêWxacZKJKng thật,GDCP vừaTJ7Ue3uL nhGDCPắc đãTJ7Ue3uL WxacZKJKtới liềTJ7Ue3uLn. JTJ7Ue3uLack kéo cTJ7Ue3uLả CWxacZKJKat GDCPvà AlTJ7Ue3uLex vàoWxacZKJK lớpTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLmà vầnWxacZKJK nóGDCPi liTJ7Ue3uLến thoắngGDCP WxacZKJKvề TJ7Ue3uLkì nghỉWxacZKJK tTJ7Ue3uLhú vịGDCP củWxacZKJKa mình ởWxacZKJK MeGDCPhico. CTJ7Ue3uLat lWxacZKJKiếc vWxacZKJKề phWxacZKJKía saTJ7Ue3uLu WxacZKJKvà mTJ7Ue3uLỉm cườWxacZKJKi, LuWxacZKJKi đanWxacZKJKg TJ7Ue3uLnói chuyệnTJ7Ue3uL với WxacZKJKBacbara mộWxacZKJKt cáchGDCP lWxacZKJKạnh lWxacZKJKùng, cậuWxacZKJK tWxacZKJKa vẫnGDCP thế.

TJ7Ue3uL Cat đGDCPâm sầGDCPm RTJ7Ue3uLadic BrGDCPuno, mộtWxacZKJK GDCPgã họcTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLcùng lớGDCPp GDCPmà CWxacZKJKat khWxacZKJKông TJ7Ue3uLưa tẹoTJ7Ue3uL nTJ7Ue3uLào. Hắn rWxacZKJKất GDCPnóng nảTJ7Ue3uLy, cộcGDCP GDCPcằn mTJ7Ue3uLặc dTJ7Ue3uLù cWxacZKJKó bGDCPề ngoWxacZKJKài nTJ7Ue3uLa GDCPná mTJ7Ue3uLột nTJ7Ue3uLgười WxacZKJKanh dTJ7Ue3uLễ thương WxacZKJKmà WxacZKJKCat từngGDCP cGDCPhơi cùnGDCPg hTJ7Ue3uLồi nhỏ.WxacZKJK ChTJ7Ue3uLà, cTJ7Ue3uLon ngườiGDCP GDCPmà, chỉWxacZKJK cóTJ7Ue3uL thGDCPể giống nhTJ7Ue3uLau cWxacZKJKhút chTJ7Ue3uLút TJ7Ue3uLvề WxacZKJKbề nGDCPgoài thôi.

WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK WxacZKJK WxacZKJK- TJ7Ue3uLđi TJ7Ue3uLkiểu GDCPgì GDCPthế? MắtWxacZKJK đểTJ7Ue3uL ởWxacZKJK nGDCPhà àh?

Radic gắtWxacZKJK. WxacZKJKLui chéGDCPp miệngTJ7Ue3uL sWxacZKJKau lưGDCPng CaGDCPt :

TJ7Ue3uL- TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJK WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL WxacZKJK tráWxacZKJKnh TJ7Ue3uLra BruGDCPno, địGDCPnh GDCPthu phTJ7Ue3uLí vàWxacZKJKo cWxacZKJKửa hả?

RTJ7Ue3uLadic nhWxacZKJKìn LGDCPui vớiTJ7Ue3uL ánhGDCP GDCPmắt WxacZKJKcăm gGDCPhét nTJ7Ue3uLhưng GDCPcũng lWxacZKJKách quWxacZKJKa mWxacZKJKột bênGDCP TJ7Ue3uLtránh đường cWxacZKJKho GDCPLui WxacZKJKvì thấTJ7Ue3uLy BacbWxacZKJKara GDCPđi cTJ7Ue3uLùng. TWxacZKJKrong WxacZKJK1 thờiTJ7Ue3uL giTJ7Ue3uLan dàWxacZKJKi, RaGDCPdic được mọiWxacZKJK ngườiGDCP đồTJ7Ue3uLn rằnWxacZKJKg làGDCP WxacZKJKvệ sĩGDCP TJ7Ue3uLcủa BacbTJ7Ue3uLara. CGDCPhẳng cầnTJ7Ue3uL quWxacZKJKan sTJ7Ue3uLát CaGDCPt cũTJ7Ue3uLng biết điềuWxacZKJK đó.WxacZKJK RTJ7Ue3uLadic lGDCPia ánWxacZKJKh mắtGDCP hWxacZKJKình viêTJ7Ue3uLn đạnWxacZKJK saGDCPng kTJ7Ue3uLhó TJ7Ue3uLchịu nhìnWxacZKJK cWxacZKJKhiếc áo GDCPCat đanGDCPg WxacZKJKmặc lẩWxacZKJKm bẩm:

TJ7Ue3uL - TJ7Ue3uL GDCP GDCP GDCP TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJK TJ7Ue3uL áGDCPo vớGDCPi chWxacZKJKả quầTJ7Ue3uLn, đồGDCP sậyTJ7Ue3uL khô.

Rồi WxacZKJKcậu GDCPta vàTJ7Ue3uLo lớp.TJ7Ue3uL GDCPCat TJ7Ue3uLthở dàTJ7Ue3uLi, lầnWxacZKJK WxacZKJKnào cWxacZKJKô mGDCPặc cGDCPái GDCPáo nàWxacZKJKy RadiGDCPc cũnGDCPg lẩm bGDCPẩm. đúngGDCP WxacZKJKlà áoTJ7Ue3uL bTJ7Ue3uLó khôTJ7Ue3uLng hWxacZKJKợp vớWxacZKJKi ngườiGDCP TJ7Ue3uLCat tẹoWxacZKJK GDCPnào. Cô…WxacZKJK.không hấTJ7Ue3uLp dẫn gTJ7Ue3uLì cả.

Cat GDCPvào lớTJ7Ue3uLp, ngồTJ7Ue3uLi xuốGDCPng bGDCPàn củaWxacZKJK mWxacZKJKình vàTJ7Ue3uL nhTJ7Ue3uLìn xuốWxacZKJKng bWxacZKJKộ nGDCPgực WxacZKJKcủa mình.WxacZKJK NóGDCP cũng cGDCPhẳng phảiWxacZKJK WxacZKJKlà nhỏWxacZKJK nhTJ7Ue3uLắn gìWxacZKJK, cũngGDCP tGDCPo WxacZKJKnhư mọiWxacZKJK đứaTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLcon WxacZKJKgái kháGDCPc đấyWxacZKJK chứ. CóTJ7Ue3uL điGDCPều vìWxacZKJK GDCPCat WxacZKJKcao quáGDCP GDCPnên trôGDCPng giốngGDCP cWxacZKJKây sậTJ7Ue3uLy chăng?GDCP GDCPCat GDCPkhá mặcGDCP cảm vWxacZKJKề GDCPbản thGDCPân mWxacZKJKình. GWxacZKJKia đWxacZKJKình WxacZKJKcô cGDCPũng chTJ7Ue3uLẳng khGDCPá giảGDCP gì.WxacZKJK BTJ7Ue3uLa mẹGDCP tTJ7Ue3uLhường phải đWxacZKJKi làmWxacZKJK WxacZKJKca đêWxacZKJKm GDCPđể lWxacZKJKo GDCPcho WxacZKJK3 chTJ7Ue3uLị eTJ7Ue3uLm cô.TJ7Ue3uL CaGDCPt kWxacZKJKo cóTJ7Ue3uL qTJ7Ue3uLuần áGDCPo xịnWxacZKJK, cũnGDCPg không cóTJ7Ue3uL GDCPđồ nữGDCP tTJ7Ue3uLrang đắtTJ7Ue3uL tiền,TJ7Ue3uL WxacZKJKvì tGDCPhế cTJ7Ue3uLô tựTJ7Ue3uL làmWxacZKJK lấyTJ7Ue3uL mộTJ7Ue3uLt TJ7Ue3uLsố nữGDCP tranGDCPg nhờGDCP xưởng rènGDCP mTJ7Ue3uLi nWxacZKJKi GDCPmà bTJ7Ue3uLa TJ7Ue3uLcô tặngWxacZKJK hWxacZKJKồi sinTJ7Ue3uLh WxacZKJKnhật lầWxacZKJKn thứWxacZKJK 8GDCP. đôWxacZKJKi kWxacZKJKhi CWxacZKJKat TJ7Ue3uLcũng thấy buồTJ7Ue3uLn, côWxacZKJK cũngWxacZKJK làGDCP mộtGDCP thiTJ7Ue3uLếu nWxacZKJKữ mTJ7Ue3uLới GDCPlớn, cũngGDCP cWxacZKJKó tìGDCPnh TJ7Ue3uLcảm WxacZKJKvà nhữWxacZKJKng ước mơGDCP, nhWxacZKJKưng ….TJ7Ue3uL WxacZKJKCat GDCPnhìn GDCPLui. WxacZKJKLui WxacZKJKđang đọcTJ7Ue3uL WxacZKJKmột cuốnWxacZKJK WxacZKJKsổ cTJ7Ue3uLon mGDCPà nếuTJ7Ue3uL WxacZKJKCat không WxacZKJKnhầm thìWxacZKJK làTJ7Ue3uL nhưngTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLgi chéTJ7Ue3uLp củGDCPa cậTJ7Ue3uLu WxacZKJKấy vềGDCP cTJ7Ue3uLông việGDCPc ởTJ7Ue3uL côTJ7Ue3uLng WxacZKJKti cWxacZKJKon của TJ7Ue3uLtập đoànTJ7Ue3uL FrGDCPank. WxacZKJKGia đìnhGDCP LWxacZKJKui rấtTJ7Ue3uL cGDCPó thếWxacZKJK lực.GDCP bTJ7Ue3uLa cậTJ7Ue3uLu ấTJ7Ue3uLy GDCPlà chWxacZKJKủ GDCPtịch tập đoànTJ7Ue3uL FraTJ7Ue3uLnk –GDCP tậpGDCP đoànTJ7Ue3uL lWxacZKJKớn nGDCPhất “GDCPmiền tâyGDCP” còTJ7Ue3uLn TJ7Ue3uLLui WxacZKJKthì vTJ7Ue3uLừa đẹGDCPp trWxacZKJKai vừa họcWxacZKJK giỏi....

chàWxacZKJKo cáWxacZKJKc em.

TJ7Ue3uL Giáo sTJ7Ue3uLư ViGDCPllar vWxacZKJKào lớpGDCP, bTJ7Ue3uLà đểTJ7Ue3uL cGDCPặp xuWxacZKJKống bGDCPàn rồiGDCP nhWxacZKJKìn hếTJ7Ue3uLt mộtTJ7Ue3uL lượtWxacZKJK họcGDCP trTJ7Ue3uLò củaTJ7Ue3uL mìnhWxacZKJK vWxacZKJKà hỏi:

- GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK GDCP TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK cWxacZKJKác eTJ7Ue3uLm ngWxacZKJKhỉ hWxacZKJKè vWxacZKJKui chứ?

TJ7Ue3uL - GDCP GDCP TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL WxacZKJK GDCP VuGDCPi ạ.

TJ7Ue3uL Cả lớTJ7Ue3uLp bắGDCPt đầuGDCP xGDCPôn TJ7Ue3uLxao TJ7Ue3uLlên. RemuTJ7Ue3uLs chồmWxacZKJK qWxacZKJKua bTJ7Ue3uLàn nóiTJ7Ue3uL chTJ7Ue3uLuyện vớiTJ7Ue3uL GDCPPeter WxacZKJKvà cả WxacZKJKhai cườiWxacZKJK tTJ7Ue3uLí tGDCPởn WxacZKJKvới nhauTJ7Ue3uL. GiáGDCPo WxacZKJKsư VWxacZKJKillar WxacZKJKnói vớiTJ7Ue3uL vẻTJ7Ue3uL mGDCPặt hWxacZKJKài lòng:

WxacZKJK - GDCP WxacZKJK WxacZKJK WxacZKJK GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uLnào, cảTJ7Ue3uL lớpWxacZKJK WxacZKJKnộp bàiWxacZKJK tTJ7Ue3uLập hèGDCP đi.

WxacZKJK - GDCP GDCP WxacZKJK WxacZKJK GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK Ôi………

TJ7Ue3uLLớp họcTJ7Ue3uL ồGDCP lêWxacZKJKn tGDCPhất vọngGDCP. CaTJ7Ue3uLt biếWxacZKJKt WxacZKJKcòn TJ7Ue3uLrất nTJ7Ue3uLhiều ngườiWxacZKJK WxacZKJKchưa làmWxacZKJK xonTJ7Ue3uLg WxacZKJKbài tập, GDCPví dGDCPụ nhTJ7Ue3uLư GDCPJack GDCPchẳng hạn.GDCP WxacZKJKCat TJ7Ue3uLmỉm cườiTJ7Ue3uL kTJ7Ue3uLhi thTJ7Ue3uLấy vẻWxacZKJK khổGDCP WxacZKJKsở củaWxacZKJK Jack. BacbarTJ7Ue3uLa WxacZKJKnói vớiGDCP giọTJ7Ue3uLng nịnWxacZKJKh nọtTJ7Ue3uL :

- WxacZKJK GDCP GDCP TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJK GDCP WxacZKJK tTJ7Ue3uLhưa côWxacZKJK, cWxacZKJKon GDCPcòn mộGDCPt cWxacZKJKhút GDCPnữa chưGDCPa GDCPxong, cGDCPon cWxacZKJKó thểWxacZKJK nWxacZKJKộp GDCPsau đượWxacZKJKc khGDCPông ạ?

GDCP - GDCP TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL KGDCPo được.

GGDCPiáo sGDCPư ViWxacZKJKllar mỉmGDCP TJ7Ue3uLcười nhWxacZKJKã GDCPnhặn nWxacZKJKhưng GDCPánh mắTJ7Ue3uLt bàGDCP GDCPánh GDCPlên sựTJ7Ue3uL nGDCPghiêm khắc vàGDCP đốTJ7Ue3uL aTJ7Ue3uLi giámWxacZKJK GDCPnài nỉGDCP tGDCPhêm mộWxacZKJKt lGDCPời nGDCPào khWxacZKJKi đãTJ7Ue3uL GDCPbị bàGDCP TJ7Ue3uLnhìn nhGDCPư vậy.TJ7Ue3uL WxacZKJKCat thích đGDCPiểm nàyTJ7Ue3uL củaWxacZKJK bà.TJ7Ue3uL WxacZKJKCô lấWxacZKJKy cGDCPuốn TJ7Ue3uLvở lGDCPàm WxacZKJKbài tậpTJ7Ue3uL vGDCPề TJ7Ue3uLnhà rGDCPa vGDCPà đểWxacZKJK lênTJ7Ue3uL đầu bànWxacZKJK troGDCPng kGDCPhi nTJ7Ue3uLghe lWxacZKJKoáng WxacZKJKthoáng AlWxacZKJKex cWxacZKJKàu nhàuTJ7Ue3uL vớiWxacZKJK GDCPJack vềGDCP sựGDCP lườiTJ7Ue3uL biếng củWxacZKJKa cậWxacZKJKu TJ7Ue3uLchàng. JWxacZKJKack WxacZKJKlẩm bẩm:

WxacZKJK - GDCP GDCP WxacZKJK GDCP TJ7Ue3uL GDCP GDCP WxacZKJK biếtTJ7Ue3uL thếTJ7Ue3uL mìnWxacZKJKh đãGDCP cóGDCPp bGDCPài CTJ7Ue3uLat GDCPlúc nãyTJ7Ue3uL rồi.

GDCPgiáo sGDCPư VillTJ7Ue3uLar TJ7Ue3uLkhua đũaGDCP phépTJ7Ue3uL bằnWxacZKJKg mộWxacZKJKt độngTJ7Ue3uL tácWxacZKJK WxacZKJKduyên dáWxacZKJKng GDCPlùa hếTJ7Ue3uLt nhữnWxacZKJKg cuốn vTJ7Ue3uLở GDCPlên TJ7Ue3uLbàn giáoTJ7Ue3uL GDCPviên TJ7Ue3uLvà GDCPnói vớiWxacZKJK WxacZKJKLui bằngGDCP TJ7Ue3uLmột giWxacZKJKọng trWxacZKJKìu mến:

TJ7Ue3uL - TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL WxacZKJK WxacZKJK GDCP GDCP GDCP WxacZKJK LuWxacZKJKi, GDCPsau gTJ7Ue3uLiờ họcTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLcon đemGDCP chồnWxacZKJKg vởTJ7Ue3uL xuốTJ7Ue3uLng phGDCPòng giáWxacZKJKo viWxacZKJKên cTJ7Ue3uLho TJ7Ue3uLcô nhé.

Lui vânGDCPg ngoTJ7Ue3uLan ngoãnTJ7Ue3uL GDCPvà mWxacZKJKỉm cười.TJ7Ue3uL WxacZKJKmột nụGDCP cườiTJ7Ue3uL cóTJ7Ue3uL WxacZKJKthể quậtWxacZKJK ngãTJ7Ue3uL bấtTJ7Ue3uL cGDCPứ đứa TJ7Ue3uLcon gáiTJ7Ue3uL GDCPnào- TJ7Ue3uLđấy lWxacZKJKà CaWxacZKJKt ngGDCPhi thế.TJ7Ue3uL NhưGDCPng WxacZKJKrõ ràngWxacZKJK làWxacZKJK GDCPgiáo sưGDCP ngọtTJ7Ue3uL ngàoTJ7Ue3uL với GDCPLui WxacZKJKhơn hếTJ7Ue3uLt thảyTJ7Ue3uL, cũnWxacZKJKg mộTJ7Ue3uLt TJ7Ue3uLphần vGDCPì điểmGDCP GDCPbùa TJ7Ue3uLchú củTJ7Ue3uLa LuWxacZKJKi caGDCPo nhấGDCPt trường.

- WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP GDCP nàTJ7Ue3uLo cáGDCPc TJ7Ue3uLem, sáchTJ7Ue3uL bùGDCPa chúTJ7Ue3uL căTJ7Ue3uLn bảnTJ7Ue3uL lớTJ7Ue3uLp3, “TJ7Ue3uLbùa tốngTJ7Ue3uL tiễn”.

TJ7Ue3uL Cat chúiGDCP mWxacZKJKũi vàTJ7Ue3uLo sTJ7Ue3uLách tTJ7Ue3uLrong khWxacZKJKi gGDCPiáo sTJ7Ue3uLư VillWxacZKJKar pWxacZKJKhát chuộTJ7Ue3uLt cTJ7Ue3uLho hGDCPọc TJ7Ue3uLsinh. Con cWxacZKJKhuột GDCPcủa WxacZKJKCat nhGDCPỏ xíuGDCP TJ7Ue3uLvà TJ7Ue3uLngay khWxacZKJKi vừaWxacZKJK đáWxacZKJKp xuốngWxacZKJK bàn,WxacZKJK nóWxacZKJK mTJ7Ue3uLon mGDCPen bWxacZKJKò đến WxacZKJKgặm chiTJ7Ue3uLếc TJ7Ue3uLbút GDCPchì TJ7Ue3uLcủa TJ7Ue3uLCat. TGDCPhật lTJ7Ue3uLà TJ7Ue3uLmột buổiTJ7Ue3uL họcWxacZKJK giWxacZKJKan TJ7Ue3uLnan khWxacZKJKi TJ7Ue3uLmà Misa, bTJ7Ue3uLạn thâGDCPn củGDCPa BacbarWxacZKJKa làTJ7Ue3uLm nổWxacZKJK tTJ7Ue3uLung cGDCPon WxacZKJKchuột củaGDCP cWxacZKJKô TJ7Ue3uLta kGDCPhiến pGDCPhân nửa lWxacZKJKớp WxacZKJKbị díGDCPnh bẩTJ7Ue3uLn vàWxacZKJKo áoTJ7Ue3uL. CuWxacZKJKối giờGDCP họcTJ7Ue3uL, chỉWxacZKJK cóWxacZKJK mỗTJ7Ue3uLi GDCPLui TJ7Ue3uLlà thàGDCPnh cTJ7Ue3uLông trong WxacZKJKviệc đưaWxacZKJK TJ7Ue3uLcon chuộGDCPt nhTJ7Ue3uLỏ GDCPtrở lạiTJ7Ue3uL lồngTJ7Ue3uL tTJ7Ue3uLrên bànTJ7Ue3uL giáoWxacZKJK vGDCPiên, nhWxacZKJKững người GDCPcòn lWxacZKJKại đềuWxacZKJK bóWxacZKJK tayGDCP. ChuôWxacZKJKng reTJ7Ue3uLo hếtGDCP tWxacZKJKiết, giáoGDCP sưTJ7Ue3uL VGDCPillar TJ7Ue3uLra GDCPkhỏi lớp saWxacZKJKu TJ7Ue3uLkhi WxacZKJKcho mộtTJ7Ue3uL đốngWxacZKJK bàiGDCP tậWxacZKJKp vTJ7Ue3uLề nhàTJ7Ue3uL. GDCPCat đanTJ7Ue3uLg loaWxacZKJKy hGDCPoay GDCPbỏ TJ7Ue3uLsách vởGDCP vào túGDCPi kGDCPhông đáGDCPy WxacZKJKthì BaGDCPcbara nGDCPói tGDCPo TJ7Ue3uLmột cáchWxacZKJK WxacZKJKhách dịch:

GDCP - TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP GDCP WxacZKJKLuss, trựcWxacZKJK nWxacZKJKhật WxacZKJKcho Radic.

CTJ7Ue3uLat gậtGDCP đầuWxacZKJK vàTJ7Ue3uL liGDCPếc RTJ7Ue3uLadic, cậuGDCP tWxacZKJKa đangGDCP nhìGDCPn BacGDCPbara mộtGDCP cWxacZKJKách mWxacZKJKiễn cưỡng, WxacZKJKcó lẽGDCP bởiGDCP vìWxacZKJK GDCPBacbara cứWxacZKJK quấTJ7Ue3uLn lấyTJ7Ue3uL LuiTJ7Ue3uL. CaGDCPt GDCP khWxacZKJKông ngTJ7Ue3uLhĩ GDCPlà RadWxacZKJKic tGDCPhích Bacbara TJ7Ue3uLnhưng cáGDCPi nhìnWxacZKJK kia…

GDCP Cat kTJ7Ue3uLhông biGDCPết TJ7Ue3uLmà côTJ7Ue3uL cGDCPũng khônWxacZKJKg cầnTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLbiết. TJ7Ue3uLcha côGDCP làmTJ7Ue3uL việcGDCP WxacZKJKcho côngTJ7Ue3uL tWxacZKJKi nhà RTJ7Ue3uLosanta nêWxacZKJKn côGDCP luôGDCPn phảiTJ7Ue3uL ngWxacZKJKhe lờTJ7Ue3uLi BacbaWxacZKJKra nếTJ7Ue3uLu khônTJ7Ue3uLg côGDCP GDCPta sẽGDCP WxacZKJKton hót vớiTJ7Ue3uL chTJ7Ue3uLa WxacZKJKcô tGDCPa WxacZKJKvà đuổiTJ7Ue3uL viWxacZKJKệc bGDCPa CatWxacZKJK. ATJ7Ue3uLlex vTJ7Ue3uLà JWxacZKJKack khônGDCPg thWxacZKJKích CWxacZKJKat bịWxacZKJK sGDCPai khiến nhGDCPưng TJ7Ue3uLhọ cũnWxacZKJKg chẳWxacZKJKng làGDCPm gìTJ7Ue3uL đượcGDCP ngoàiTJ7Ue3uL việcWxacZKJK lWxacZKJKấy GDCPphần WxacZKJKăn hGDCPộ CatTJ7Ue3uL. Alex cWxacZKJKàu nhàuGDCP TJ7Ue3uLkhi điGDCP ngWxacZKJKang TJ7Ue3uLqua Cat:

TJ7Ue3uL - WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP GDCP GDCP WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK nWxacZKJKhanh nhé,TJ7Ue3uL mTJ7Ue3uLình sTJ7Ue3uLẽ đổGDCP nướcTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLsốt cWxacZKJKà chWxacZKJKua lêTJ7Ue3uLn đWxacZKJKầu coWxacZKJKn qWxacZKJKuỷ cáiGDCP đó.

TJ7Ue3uL - GDCP TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL WxacZKJK GDCP LàmTJ7Ue3uL ơWxacZKJKn đGDCPi, Alex.

CaTJ7Ue3uLt cTJ7Ue3uLười nhTJ7Ue3uLư TJ7Ue3uLmếu, AlWxacZKJKex WxacZKJKthở dàTJ7Ue3uLi vàGDCP lôTJ7Ue3uLi TJ7Ue3uLJack thWxacZKJKeo. CaTJ7Ue3uLt lWxacZKJKùa chGDCPổi GDCPvà ghTJ7Ue3uLẻ lau rGDCPa khWxacZKJKỏi WxacZKJKtủ đểWxacZKJK chổiGDCP vàWxacZKJK GDCPvung vGDCPẩy đũaTJ7Ue3uL WxacZKJKphép điềuGDCP khiểTJ7Ue3uLn cGDCPho WxacZKJKchúng laWxacZKJKu bảngWxacZKJK, lau bTJ7Ue3uLàn gWxacZKJKhế vTJ7Ue3uLà WxacZKJKnhững TJ7Ue3uLchỗ dơTJ7Ue3uL màTJ7Ue3uL WxacZKJKlũ chuộTJ7Ue3uLt WxacZKJKgây raGDCP. HọWxacZKJKc siWxacZKJKnh lầnWxacZKJK lưWxacZKJKợt rGDCPa khỏi lớTJ7Ue3uLp hTJ7Ue3uLết, tTJ7Ue3uLrong lớpWxacZKJK cWxacZKJKhỉ cònTJ7Ue3uL lạiGDCP LuWxacZKJKi GDCPvà CatTJ7Ue3uL. LWxacZKJKui đaTJ7Ue3uLng WxacZKJKđếm lạWxacZKJKi chỗWxacZKJK WxacZKJKvở và dậpWxacZKJK lạiTJ7Ue3uL mộtTJ7Ue3uL cuốTJ7Ue3uLn bịTJ7Ue3uL GDCPbong mGDCPấy WxacZKJKtrang đầu.GDCP CaTJ7Ue3uLt lTJ7Ue3uLiếc tTJ7Ue3uLrộm LuGDCPi, đúnGDCPg GDCPlà một GDCPanh GDCPchàng đẹpGDCP WxacZKJKtrai. CaGDCPt quaGDCPy rTJ7Ue3uLa chăWxacZKJKm chWxacZKJKú vắTJ7Ue3uLt giGDCPẻ lGDCPau TJ7Ue3uLbằng mộtGDCP loạiTJ7Ue3uL nghệ thuTJ7Ue3uLật hắcWxacZKJK ámGDCP mTJ7Ue3uLà cTJ7Ue3uLác phùTJ7Ue3uL WxacZKJKthuỷ hắGDCPc GDCPám dWxacZKJKùng đGDCPể khiGDCPến coWxacZKJKn ngườiWxacZKJK GDCPta kGDCPhô quắt WxacZKJKkhô qTJ7Ue3uLueo lạGDCPi. GDCPcái TJ7Ue3uLgiẻ TJ7Ue3uLrít lWxacZKJKên khWxacZKJKe khẽTJ7Ue3uL GDCPvà GDCPkhô coGDCPng nưWxacZKJKớc. GDCPCat khoWxacZKJKái chí nhúWxacZKJKng TJ7Ue3uLướt nWxacZKJKó mộtGDCP lầGDCPn nữaWxacZKJK TJ7Ue3uLvà lGDCPại vắtGDCP TJ7Ue3uLkhô rồiTJ7Ue3uL mộtWxacZKJK lầnTJ7Ue3uL nữa.TJ7Ue3uL WxacZKJKCho tớiWxacZKJK khi GDCPcô quGDCPay lWxacZKJKại tGDCPhi chẳnTJ7Ue3uLg tWxacZKJKhấy LWxacZKJKui đâWxacZKJKu cảWxacZKJK, chắTJ7Ue3uLc làWxacZKJK đãWxacZKJK đWxacZKJKi rồi.WxacZKJK WxacZKJKCat nTJ7Ue3uLhiệt tình vGDCPẩy đũaWxacZKJK phéTJ7Ue3uLp TJ7Ue3uLnhư mộWxacZKJKt nhạcTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLtrưởng điềWxacZKJKu khiểnGDCP nhữngGDCP cWxacZKJKây chTJ7Ue3uLổi laTJ7Ue3uLu nhà, cGDCPô vẫGDCPy GDCPmạnh mộtGDCP cWxacZKJKái, mWxacZKJKột câyGDCP WxacZKJKchổi laTJ7Ue3uLo vùWxacZKJK vềGDCP pWxacZKJKhía bàGDCPn giáGDCPo viêWxacZKJKn vàWxacZKJK vònWxacZKJKg qua pGDCPhía TJ7Ue3uLsau chiếcWxacZKJK bàn.TJ7Ue3uL Rầm…

MộtGDCP tiếngGDCP đGDCPộng TJ7Ue3uLchết ngGDCPười WxacZKJKvang WxacZKJKlên vGDCPà LTJ7Ue3uLui FrWxacZKJKank từTJ7Ue3uL từGDCP đứngTJ7Ue3uL lWxacZKJKên phíTJ7Ue3uLa saWxacZKJKu bàn giáoWxacZKJK viTJ7Ue3uLên vớWxacZKJKi kGDCPhuôn TJ7Ue3uLmặt tTJ7Ue3uLèm nheGDCPm WxacZKJKnước laWxacZKJKu nhàWxacZKJK vàGDCP mũGDCPi GDCPđang chGDCPảy máu.TJ7Ue3uL Cậu GDCPta đanGDCPg buộcTJ7Ue3uL dTJ7Ue3uLây giầy.
WxacZKJKCat đứTJ7Ue3uLng nhưTJ7Ue3uL trờiGDCP trồnGDCPg nhWxacZKJKìn WxacZKJK1 giọGDCPt GDCPmáu nhWxacZKJKỏ xuốWxacZKJKng chiGDCPếc TJ7Ue3uLáo sơTJ7Ue3uL TJ7Ue3uLmi GDCPtrắng tinh củaWxacZKJK LuWxacZKJKi vàWxacZKJK khWxacZKJKông chTJ7Ue3uLắc WxacZKJKlà tGDCProng cuWxacZKJKộc đờiGDCP mìnhTJ7Ue3uL cWxacZKJKô đãWxacZKJK phGDCPạm phảiWxacZKJK lỗiGDCP lầm nWxacZKJKào tTJ7Ue3uLồi TJ7Ue3uLtệ nhưWxacZKJK thếTJ7Ue3uL chGDCPưa. CaGDCPt lắTJ7Ue3uLp bTJ7Ue3uLắp TJ7Ue3uLxin WxacZKJKlỗi khôTJ7Ue3uLng GDCPthành tiếngGDCP vGDCPà kinh hãGDCPi kTJ7Ue3uLhông biếtTJ7Ue3uL GDCPcó nêGDCPn lùiTJ7Ue3uL rWxacZKJKa TJ7Ue3uLcàng xWxacZKJKa GDCPcàng tốTJ7Ue3uLt TJ7Ue3uLhay khôTJ7Ue3uLng. KhuônTJ7Ue3uL WxacZKJKmặt Lui GDCPthật TJ7Ue3uLkhó màTJ7Ue3uL tưởnGDCPg tượngTJ7Ue3uL đựơc,WxacZKJK nTJ7Ue3uLó WxacZKJKnhăn lGDCPại mộtWxacZKJK cáTJ7Ue3uLch khóWxacZKJK chTJ7Ue3uLịu vàWxacZKJK đôGDCPi mắt thìWxacZKJK ngTJ7Ue3uLày mộtTJ7Ue3uL WxacZKJKtối GDCPhơn. LGDCPui chGDCPắc phảiWxacZKJK cTJ7Ue3uLố gTJ7Ue3uLắng lắmGDCP mớWxacZKJKi kGDCPhông hétTJ7Ue3uL WxacZKJKvào mặt CatTJ7Ue3uL. CaWxacZKJKt GDCPmím chặtTJ7Ue3uL GDCPmôi, thàGDCP rằnWxacZKJKg LWxacZKJKui GDCPcứ quáWxacZKJKt WxacZKJKthét WxacZKJKlên WxacZKJKcó phGDCPải lWxacZKJKà WxacZKJKhay hơn khônTJ7Ue3uLg. LuWxacZKJKi WxacZKJKtừ từTJ7Ue3uL mGDCPở GDCPmiệng WxacZKJKnhưng khTJ7Ue3uLông phảTJ7Ue3uLi lGDCPà quáWxacZKJKt tGDCPháo gìGDCP màWxacZKJK cTJ7Ue3uLhỉ buông độcGDCP mWxacZKJKột tiếnWxacZKJKg nghTJ7Ue3uLe rấtTJ7Ue3uL GDCPkhó nhọc:

- WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL lau.

CWxacZKJKat TJ7Ue3uLsợ điếngGDCP cảGDCP WxacZKJKngười. TJ7Ue3uLcô TJ7Ue3uLđã kWxacZKJKhông nghWxacZKJKĩ rằnWxacZKJKg WxacZKJKcô sợGDCP LGDCPui đếnWxacZKJK nhWxacZKJKư thế.TJ7Ue3uL NếuTJ7Ue3uL Lui mGDCPà nóiGDCP vớiTJ7Ue3uL BaGDCPcbara tWxacZKJKhì….. trờiWxacZKJK ơi!WxacZKJK BWxacZKJKa côTJ7Ue3uL WxacZKJKcó thểGDCP mấGDCPt viGDCPệc nTJ7Ue3uLgay nWxacZKJKgày mai cWxacZKJKhứ chTJ7Ue3uLẳng chơGDCPi. NGDCPếu bWxacZKJKa mWxacZKJKất việc,TJ7Ue3uL GDCPgia đìnhTJ7Ue3uL côTJ7Ue3uL sẽGDCP rWxacZKJKa saTJ7Ue3uLo đTJ7Ue3uLây? CWxacZKJKat rúGDCPt khăn GDCPtay WxacZKJKra vàTJ7Ue3uL lGDCPau nướcGDCP tWxacZKJKrên WxacZKJKmặt TJ7Ue3uLLui màTJ7Ue3uL GDCPthậm chíGDCP GDCPcòn WxacZKJKkhông giámWxacZKJK nhìnWxacZKJK cậu GDCPta. CTJ7Ue3uLat khôWxacZKJKng ngGDCPhĩ TJ7Ue3uLlà mìnhWxacZKJK sẽGDCP GDCPchạm TJ7Ue3uLvào mặtTJ7Ue3uL LuGDCPi GDCPtrong hoTJ7Ue3uLàn cảWxacZKJKnh nàTJ7Ue3uLy. Lui GDCPgiật WxacZKJKlấy khănWxacZKJK WxacZKJKtay củaTJ7Ue3uL CaWxacZKJKt, CaTJ7Ue3uLt lGDCPắp bắp:

- GDCP GDCP WxacZKJK TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL TJ7Ue3uLxin lỗi…WxacZKJK tôi…WxacZKJK. XiTJ7Ue3uLn lỗi.

rồiWxacZKJK cTJ7Ue3uLô chuWxacZKJKồn ngWxacZKJKay lậTJ7Ue3uLp tWxacZKJKức khỏiGDCP lớpWxacZKJK nhưWxacZKJK làTJ7Ue3uL GDCPsợ LWxacZKJKui WxacZKJKkhông kiềmWxacZKJK chếWxacZKJK đượcGDCP WxacZKJKmà WxacZKJKla GDCPhét WxacZKJKquát TJ7Ue3uLtháo ầmGDCP ĩ.

Vào căTJ7Ue3uLng tiWxacZKJKn vTJ7Ue3uLới bGDCPộ mặWxacZKJKt đTJ7Ue3uLưa TJ7Ue3uLđám, CaGDCPt GDCPkể cTJ7Ue3uLho AWxacZKJKlex WxacZKJKvà WxacZKJKJack vềGDCP sGDCPự cốGDCP chếtWxacZKJK nTJ7Ue3uLgười đóWxacZKJK. GDCPAlex chỉWxacZKJK nTJ7Ue3uLhún vai:

TJ7Ue3uL - WxacZKJK WxacZKJK WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJK GDCP WxacZKJK cậuWxacZKJK tGDCPa luôWxacZKJKn nGDCPhư thWxacZKJKế GDCPmà, giGDCPả tạo,WxacZKJK độGDCPi lốtWxacZKJK GDCPhọc trTJ7Ue3uLò ngoTJ7Ue3uLan đểWxacZKJK lấyTJ7Ue3uL WxacZKJKlòng giTJ7Ue3uLáo viTJ7Ue3uLên, đủGDCP thứ.

Còn JWxacZKJKack thìGDCP WxacZKJKgục WxacZKJKđầu xuốGDCPng bànWxacZKJK vàWxacZKJK cườiWxacZKJK, ngưTJ7Ue3uLời TJ7Ue3uLrung lTJ7Ue3uLên bầnGDCP bậWxacZKJKt, GDCPcậu TJ7Ue3uLta WxacZKJKnói đứtGDCP quãng:

- WxacZKJK GDCP TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP GDCP GDCP biếtTJ7Ue3uL thế…náTJ7Ue3uLn lạWxacZKJKi GDCPtí nữa…TJ7Ue3uL WxacZKJKha WxacZKJKha ….

GDCP Cat nhănWxacZKJK nhó:

TJ7Ue3uL - TJ7Ue3uL TJ7Ue3uL GDCP GDCP TJ7Ue3uL GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK xTJ7Ue3uLin cWxacZKJKậu đấyGDCP GDCPJack, mWxacZKJKình đaTJ7Ue3uLng TJ7Ue3uLlo chếGDCPt đây.

GDCP Alex chánWxacZKJK nảnGDCP chGDCPọc chọcGDCP vGDCPà đĩa:

WxacZKJK- WxacZKJK GDCP TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP CatGDCP, LuWxacZKJKi sGDCPẽ khGDCPông đeTJ7Ue3uLm chuyệnGDCP hGDCPắn GDCPbị rGDCPửa mặtWxacZKJK WxacZKJKbằng nướcTJ7Ue3uL lGDCPau nGDCPhà rGDCPa màWxacZKJK rêuGDCP TJ7Ue3uLrao đâuWxacZKJK, TJ7Ue3uLyên tâmGDCP đi.

CaTJ7Ue3uLt míTJ7Ue3uLm môi,GDCP GDCPnghe tTJ7Ue3uLhì cũTJ7Ue3uLng TJ7Ue3uLcó líWxacZKJK WxacZKJKnhưng khôGDCPng TJ7Ue3uLrêu rTJ7Ue3uLao đâTJ7Ue3uLu cóGDCP nWxacZKJKghĩa làTJ7Ue3uL LWxacZKJKui sWxacZKJKẽ khWxacZKJKông nGDCPói chuGDCPyện đóWxacZKJK GDCPcho TJ7Ue3uLBacbara. ÔWxacZKJKi WxacZKJKtrời ơi!

CaWxacZKJKt chWxacZKJKưa kịpTJ7Ue3uL tTJ7Ue3uLhan thởGDCP tWxacZKJKhì BaWxacZKJKcbara đãGDCP gọiWxacZKJK cWxacZKJKô. CWxacZKJKat đứngWxacZKJK lTJ7Ue3uLên. AlWxacZKJKex cáu:

WxacZKJK - WxacZKJK WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK TJ7Ue3uL WxacZKJK GDCP WxacZKJK cậTJ7Ue3uLu GDCPchưa ăWxacZKJKn WxacZKJKgì mà.

WxacZKJK- WxacZKJK TJ7Ue3uL GDCP WxacZKJK GDCP GDCP GDCP GDCP MWxacZKJKình khWxacZKJKông nGDCPuốt nổi đâu.

Cat ủ rũ đi về phía câu lạc bộ tennis. Cô không chơi tennis. Cô là quản lí cho câu lạc bộ vì Bacbara muốn như thê, và công việc của quản lí là làm việc vặt, lau chùi và quét dọn. chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng bây giờ điều đó thật khủng khiếp vì tới câu lạc bộ cũng đồng nghĩa với việc giáp mặt với Lui. Lui chính là lí do khiến Bacbara tham gia và câu lạc bộ tennis.

Sau một mùa hè không đựơc sử dụng thường xuyên, sân tennis bụi một cách kinh hoàng và Cat phải mở hết công suất để lau chùi quét dọn trước khi các thành viên trong câu lạc bộ tới. làm việc khiến cho Cat phần nào quên đi những lo lắng mà Alex cho là ngớ ngẩn.