Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chú láijZBh jZBhxe jZBhthấy c2Wnzhưa đầy7SZ5 jZBh5 phúviEpt L7SZ5âm đviEpã chạHpyMy jZBhra 7SZ5nên thấy lạHpyM, 7SZ5gặng hỏ2Wnzi. LHpyMâm chỉviEp jZBhim lặHpyMng, kHpyMhông nóijZBh g7SZ5ì… TviEprên 7SZ5xe, côjZBh HpyMcứ suHpyMy nghĩ miênHpyM mjZBhan suốt.jZBh HpyMTại jZBhsao? CôHpyM đã2Wnz là2Wnzm gviEpì 7SZ5mà viEpdì viEpNgân 2Wnzghét cHpyMô nHpyMhư vậHpyMy? Gia đìnjZBhh viEpcô đãHpyM gâyHpyM 7SZ5ra chuHpyMyện gì2Wnz khHpyMiến dviEpì ấy7SZ5 mới2Wnz 2Wnznghe 7SZ5đến viEptên đã7SZ5 đùngviEp đùng tứcjZBh giận7SZ5 7SZ5đuổi côHpyM về..viEp?? tạHpyMi sjZBhao? RốtjZBh cviEpuộc là2Wnz tạjZBhi sao???

Mãi nghĩ khiviEpến viEpLâm jZBhkhông nhậnjZBh rjZBha đ7SZ5ã vềviEp 2Wnznhà làm7SZ5 cHpyMhú tà2Wnzi xjZBhế phảijZBh HpyMkhẽ nhắc.2Wnz CôHpyM bước xuốn2Wnzg thẫn7SZ5 thờ,viEp khôviEpng c2Wnzhào cjZBhả cviEphú HpyMPhú. viEpPhải nh7SZ5ư mấy7SZ5 hviEpôm trước,viEp côviEp đã hớn7SZ5 hở,HpyM tươiHpyM cười7SZ5 xuốngviEp HpyMxe, lí7SZ5u jZBhlo HpyMtạm HpyMbiệt chú7SZ5. VậyviEp mà…

HpyMCô bước2Wnz vô7SZ5 nhviEpà nHpyMhư ngườiHpyM mất7SZ5 hồn.7SZ5 HpyMCô lên7SZ5 cầu2Wnz tha2Wnzng, khjZBhông đHpyMể HpyMý bjZBha c7SZ5ô viEpđã v7SZ5ề từ7SZ5 lúc7SZ5 nào.7SZ5 jZBhBa c7SZ5ô HpyMlớn ti2Wnzếng gọi:

- TjZBhhiết Lâm!!

C7SZ5ô HpyMquay ngườijZBh lviEpại, ngạHpyMc nhiên:7SZ5 “jZBh Ba!!”

- TốHpyMi qjZBhua 2Wnzcon đHpyMi đâu??
- jZBhBa vềviEp từ7SZ5 2Wnzlúc nào2Wnz ạ??2Wnz –viEp lviEpâm hỏi
- 7SZ5Ba h7SZ5ỏi cojZBhn tối2Wnz quHpyMa đHpyMi 7SZ5đâu??? 2Wnz– gi2Wnzọng ônviEpg 7SZ5bắt đầu2Wnz có2Wnz sựHpyM tứ7SZ5c giậjZBhn khjZBhiến LâHpyMm ruHpyMn sợ
- CojZBhn… viEpcon… qHpyMua nhjZBhà bạn….??
- BạHpyMn nào..??-2Wnz ô7SZ5ng jZBhgằn giọng…
- Bạn7SZ5 củ2Wnza con…2Wnz. Ba…viEpba ljZBhàm 7SZ5sao thế???HpyM ĐừHpyMng làjZBhm jZBhcon 7SZ5sợ 2Wnzba!! –7SZ5 LâmjZBh l2Wnzo lắng

GiọHpyMng ôn2Wnzg đHpyMã d7SZ5ịu điviEp nhưnjZBhg viEpcó v7SZ5ẻ vẫn7SZ5 giận

- B7SZ5a chỉjZBh muốnHpyM biếjZBht 2Wnzcon đi7SZ5 đ7SZ5âu và7SZ5 2Wnzlàm gjZBhì thôi
- BjZBha à!2Wnz! CviEpon lớn2Wnz rồiviEp… b2Wnza kjZBhhông cjZBhần phảiviEp trông7SZ5 cHpyMhừng c2Wnzon nhưviEp HpyMđứa 7SZ5con ní2Wnzt vậy2Wnz HpyMđâu!! BjZBha vềjZBh sviEpớm vậy??
7SZ5- UHpyMk… cô2Wnzng việcviEp thuận2Wnz lợiHpyM 7SZ5nên bHpyMa vềjZBh viEptrước… b7SZ5a nh2Wnzớ 2Wnzcon gáiviEp HpyMba 2Wnzquá aviEpk –viEp giọn2Wnzg ôngviEp 7SZ5dịu hẳn
HpyM- 7SZ5Con cũ2Wnzng nhớviEp ba!!
- THpyMrông coviEpn k7SZ5hông đượcHpyM khỏe???
2Wnz- KhjZBhông ba7SZ5… c2Wnzon chỉHpyM hơ2Wnzi mệt7SZ5 ch2Wnzút… cjZBhon l2Wnzên phjZBhòng trước…7SZ5 HpyMhẹn viEpgặp 2Wnzba ởjZBh bHpyMữa tối7SZ5 nhHpyMa ba…
jZBh- ờ…7SZ5 lênviEp nHpyMghỉ đ7SZ5i jZBhcon gái….




LviEpâm quáHpyM mjZBhệt mỏi.viEp T7SZ5hả mì2Wnznh lê7SZ5n ch7SZ5iếc giườHpyMng rộngHpyM viEplớn, cô2Wnz thiếpHpyM viEpđi lúcviEp nviEpào 2Wnzkhông biết.



I’mHpyM viEpdon’t neeviEpd HpyMa man
IjZBh’m djZBhon’t n7SZ5eed HpyMa viEpman 2Wnz( what???)
I7SZ5’m dojZBhn’t nHpyMeed 7SZ5a man
I’HpyMm don’tviEp nejZBhed HpyMa m2Wnzan jZBh( jiinjja)………



TiếngjZBh nhạcviEp qu2Wnzen thuộc7SZ5 lạ7SZ5i va2Wnzng l2Wnzên 7SZ5( 2Wnztg nghjZBhiền bHpyMài njZBhày lắm!!)


HpyMVới 7SZ5tay lấ2Wnzy chiếHpyMc viEpđiện thoại7SZ5 mviEpà k2Wnzhông jZBhnhìn nviEpgười jZBhgọi, LHpyMâm 7SZ5uể oải

- 7SZ5A lHpyMô !!
- viEpCô chết7SZ5 ở7SZ5 viEpđâu m7SZ5à 7SZ5mãi không2Wnz ngjZBhhe máy?7SZ5?? –jZBh 2Wnz1 giọnHpyMg n7SZ5ói cojZBhn jZBhtrai vHpyMang lêHpyMn. LâmHpyM jZBhthừa biếtviEp l7SZ5à ai
- Ngủ7SZ5 7SZ5- cviEpô trảviEp lờHpyMi cụtjZBh ngụt
- !!!
HpyM- ChuyệHpyMn hồ2Wnzi chiềuHpyM… cviEpô… 2Wnzcô cójZBh sa2Wnzo không???
- NếujZBh t2Wnzôi n2Wnzói sjZBhao tHpyMhì an7SZ5h chạyviEp đếnviEp aviEpn ủiHpyM tôijZBh chắc2Wnz !7SZ5! 7SZ5rõ vôviEp duviEpyên –jZBh cô7SZ5 HpyMnói vẫviEpn đaviEpng HpyMcòn ngái2Wnz ngủ
7SZ5- UkviEp… HpyMtôi… đjZBhang 2Wnzở trướcHpyM nhàviEp côHpyM nè…2Wnz 7SZ5- QuânHpyM hớnviEp hở
HpyM- Anh….2Wnz AnhjZBh… viEpđiên aviEpk !7SZ5! –2Wnz L2Wnzâm ho2Wnzảng hốHpyMt. C2Wnzô chạviEpy ljZBhại 2Wnzbên ch2Wnziếc cửa2Wnz sviEpổ jZBh- TrHpyMời …2Wnz đanHpyMg mưHpyMa mà…2Wnz. Đ7SZ5ồ điên!!
- Kệ7SZ5 tôi…viEp x2Wnzuống nhHpyManh t7SZ5ôi đợi!!


2WnzLâm vội7SZ5 với2Wnz lấy2Wnz ch2Wnziếc 2Wnzáo kh7SZ5oác, tjZBhất bật7SZ5 chạjZBhy xuốviEpng nhàHpyM, jZBhcô mviEpà 7SZ5không viEpra chắcHpyM viEptên ngjZBhốc nà7SZ5y 7SZ5đợi đếnviEp s2Wnzáng 2Wnzmai mất


jZBh- HpyMtiểu th7SZ5ư!! ĐếnviEp bữ2Wnza viEptối cònHpyM 7SZ5chạy đHpyMi jZBhđâu? L7SZ5ão giHpyMa đviEpang đợi…
7SZ5- bácjZBh.. báviEpc nó7SZ5i với2Wnz bviEpố ch7SZ5áu dviEpùm cháHpyMu…. CháuviEp viEpra ngoàHpyMi mộ2Wnzt lát…
2Wnz- trHpyMời đa2Wnzng mưa2Wnz mà…viEp c7SZ5ó HpyMgì thìviEp cầmviEp cHpyMây 7SZ5dù đjZBhi 7SZ5đã –jZBh nóijZBh xon7SZ5g bácHpyM TưviEp vộ7SZ5i chạviEpy HpyMvô viEpnhà lấ2Wnzy câyHpyM dHpyMù đưaviEp chHpyMo Lâm


- Nhớ7SZ5 về7SZ5 sớ7SZ5m nviEpha viEptiểu thư!!viEp viEp– viEpbác nóiHpyM vọngHpyM theo


- Nè!7SZ5! HpyMAnh jZBhđiên trviEpên mứcHpyM viEpquy 7SZ5định rviEpồi HpyMđó!! A2Wnzi đời2Wnz trờ2Wnzi mưHpyMa vHpyMậy váviEpc viEpmặt HpyMtới đâyHpyM HpyMlàm gì….jZBh ThiệjZBht k7SZ5hông nviEpói n7SZ5ổi mà….
HpyM- Ê…jZBh cHpyMầm câyjZBh d2Wnzù viEplàm cảnHpyMh ak?7SZ5? M7SZ5au ch7SZ5e chviEpo t7SZ5ôi đi…ư7SZ5ớt hjZBhết r7SZ5ồi nHpyMè –2Wnz 2Wnzmặt a2Wnznh vênh2Wnz 2Wnzlên thấ7SZ5y ghét
- Ơ2Wnz viEphơ…. CònjZBh HpyMdám sviEpai jZBhtôi nviEpữa đấy….jZBh anHpyMh giỏi….chejZBh thviEpì tựviEp cầ2Wnzm m2Wnzà ch2Wnze nàviEpy… viEp- Lâm2Wnz njZBhém cjZBhây dviEpù về7SZ5 phíaHpyM Quân
- ChuyệviEpn hồHpyMi chiều….HpyM dìviEp NgHpyMân nHpyMói vậjZBhy nhưn7SZ5g k7SZ5hông có7SZ5 ýHpyM gjZBhì đâu…HpyM c7SZ5ô đừng….2Wnz viEp– Quâ7SZ5n phâviEpn bua
- viEpDì anviEph ghétHpyM t7SZ5ôi 7SZ5lắm hửjZBh? –2Wnz jZBhcô jZBhngắt lời..
- KhônjZBhg…. A7SZ5k cviEpó –2Wnz QuânviEp gãjZBhi HpyMđầu –2Wnz djZBhì ấy7SZ5 khôHpyMng thíjZBhch t7SZ5ôi chơviEpi vớ2Wnzi jZBhmấy ngườijZBh nhHpyMà g2Wnziàu nHpyMhư cjZBhô đâu….
- N7SZ5hà giàjZBhu nhviEpư tôi??/
- Uk…2Wnz dìHpyM ấy7SZ5 bảo2Wnz khôn7SZ5g 7SZ5cùng s7SZ5uy jZBhnghĩ nêviEpn HpyMkhông chơi….
- Vậy7SZ5 sa7SZ5o aviEpnh c2Wnzhơi vớHpyMi tviEpôi?? –2Wnz 2WnzLâm jZBhhỏi lại
HpyM- ừviEp thì….7SZ5 –viEp viEpQuân tặcviEp lưỡijZBh 7SZ5bỏ q7SZ5ua jZBh– đi7SZ5 2Wnzăn đ7SZ5i… viEptôi đói
- anviEph đójZBhi còHpyMn tviEpôi n7SZ5o 2Wnzchắc!! jZBh– c2Wnzô cãijZBh –viEp tro2Wnzng nviEphà bácviEp Tư2Wnz jZBhtôi nấu2Wnz x2Wnzong hếtjZBh rồi… g2Wnziờ chHpyMỉ cònviEp ăHpyMn cũ2Wnzng khHpyMông xonHpyMg nữa…7SZ5 tô2Wnzi viEpcó phújZBhc qu7SZ5á mà…
HpyM- thôi…2Wnz tô7SZ5i jZBhdẫn cô7SZ5 7SZ5đi 7SZ5ăn 7SZ5…. TrờiviEp jZBhmưa vậyjZBh ăHpyMn gìviEp nhỉ???7SZ5 –viEp AHpyMnh suHpyMy nHpyMghĩ –viEp 7SZ5trời mHpyMưa… trHpyMời viEpmưa…. jZBhAk.. 2Wnzcó rồi…jZBh bánh2Wnz xjZBhèo thẳng2Wnz tiến


L2Wnzâm tròjZBhn xHpyMoe 7SZ5mắt, hỏijZBh l7SZ5ại viEp: 2Wnz“ bánhHpyM xèo”


Thiệt nàjZBhng 7SZ5này ngốjZBh khôjZBhng 2Wnzchịu nổi.jZBh viEpCái mónjZBh chHpyMết nviEpgười jZBhấy mHpyMà cũn2Wnzg khôn7SZ5g bviEpiết. Tác jZBhgiả lHpyMà tviEpác 2Wnzgiả chHpyMết HpyMtươi HpyMroi rói2Wnz 2Wnzchết gHpyMiãy đànhHpyM đHpyMạch với7SZ5 viEpem ý….7SZ5 Ngon 7SZ5không cưỡviEpng nổi…jZBh 2Wnzchẹp viEpchẹp… D2Wnzạo nàyHpyM mviEpưa nhiều7SZ5…ăn bán7SZ5h xèoviEp 2Wnzsướng hơn7SZ5 làm tiênHpyM nữa


Anh dẫnHpyM LâmHpyM đếnjZBh mjZBhột quánHpyM báHpyMnh xèHpyMo nhỏ2Wnz, nằmjZBh khviEpá sâviEpu trong 7SZ5con hẻmjZBh dàiviEp… 7SZ5quán khájZBh vjZBhắng… c2Wnzhắc làviEp viEphọ ởviEp nhàHpyM tậnHpyM hưviEpởng bjZBhữa 2Wnzcơm gia đìn2Wnzh tối2Wnz thứHpyM 7…jZBh. viEpLâm điHpyM 2Wnzvào kjZBhhép néHpyMp cạnviEph QuânHpyM. MấyviEp nơ2Wnzi nàyjZBh jZBhcô viEpkhông quen vàjZBh cũnjZBhg HpyMchưa từngHpyM đặt7SZ5 chjZBhân đến..


jZBh- CôviEp HpyMLam!! LấyjZBh chá7SZ5u đĩHpyMa bánHpyMh xjZBhèo HpyM!! –HpyM 2WnzQuân gHpyMọi. Dườ2Wnzng nh2Wnzư an2Wnzh 7SZ5là kháchjZBh 2Wnzhàng q2Wnzuen 2Wnzcủa quán
CviEpô cviEphủ quán7SZ5 x2Wnzởi lởi:
- QuHpyMân đó7SZ5 akHpyM?? Dẫn2Wnz bạviEpn viEpgái jZBhtới ăHpyMn đójZBh h2Wnzả?? xin2Wnzh qá

- KhôHpyMng jZBhcó đâ2Wnzu ạjZBh 7SZ5!! –2Wnz cảHpyM viEpanh vàHpyM jZBhcô đviEpồng thanh
- còHpyMn viEpcãi nữa7SZ5… hajZBhi jZBhđưa đẹpviEp viEpđôi vậviEpy 2Wnzcơ mà…2Wnz. 7SZ5– cjZBhô chủviEp quá2Wnzn cười…

5 p7SZ5hút sau….


- 7SZ5bánh viEpxèo njZBhóng hổHpyMi đây…vừaHpyM thổijZBh vừaHpyM 7SZ5ăn đê…jZBh.. –7SZ5 tiếHpyMng cviEpô chủHpyM qu2Wnzán jZBhgiòn tan, kiểu2Wnz nàjZBhy khôjZBhng ăn2Wnz cviEpũng HpyMno vjZBhới cviEpô bá2Wnzn hviEpàng vjZBhui tínHpyMh này
- cjZBhô ăviEpn đi….HpyM –viEp HpyMQuân lịjZBhch sự
- ăn7SZ5… ăn….7SZ5 như…viEp tHpyMhế nào…7SZ5 HpyM- Lâ7SZ5m nghjZBhệt mjZBhặt rjZBha hỏi

Quân bviEpó 2Wnztay viEptoàn tviEpập v7SZ5ới 7SZ5cô nà2Wnzng n2Wnzày. AviEpnh cẩHpyMn tHpyMhận lấ7SZ5y tâmjZBh bá2Wnznh tráng,HpyM HpyMđặt vào đóHpyM xjZBhà lách7SZ5, 2Wnzrau diếviEpp, cảijZBh xa2Wnznh, ra2Wnzu diếpHpyM cjZBhá, tíjZBha tôviEp, ra2Wnzu húng7SZ5, l7SZ5á quế…


Lâm HpyMlắc đầujZBh 2Wnzxua tay…

- tôjZBhi kh2Wnzông ănHpyM đư7SZ5ợc mấy7SZ5 loạHpyMi r2Wnzau thơviEpm đâviEpu…. 7SZ5Anh HpyMcho mỗiHpyM x7SZ5à l7SZ5ách vớiHpyM viEpdưa viEpleo thô2Wnzi ak??

QuâjZBhn thởviEp dàHpyMi ngáHpyMn ngẩm….nviEpàng này7SZ5 2Wnzkhó nuHpyMôi q2Wnzuá. KhôjZBhng biếtjZBh ở7SZ5 7SZ5nhà HpyMba mjZBhẹ n2Wnzuôi bằng2Wnz gviEpì mHpyMà lớn2Wnz tướng7SZ5 vậy


jZBh- ĂHpyMn jZBhbánh x7SZ5èo thìHpyM phảviEpi có7SZ5 2Wnzrau mớiviEp ngoHpyMn ch7SZ5ứ ch2Wnzáu jZBh? –jZBh viEpcô chjZBhủ qHpyMuán viEphỏi LÂm..

Cô 2Wnzchỉ biết7SZ5 cườjZBhi trừ…

7SZ5Quân 2Wnzlàm 2Wnzxong xu7SZ5ôi, cuốnjZBh lại,jZBh đưaviEp chjZBho Lâm…

viEp- Đây2Wnz tiểujZBh thưjZBh, ăjZBhn đi….HpyM PhưviEpớc l7SZ5ắm HpyMmới đượcHpyM THpyMhành 2WnzQuân jZBhnày làm2Wnz cjZBhho ănHpyM đó…
- C2Wnzoi bộ2Wnz 2Wnztôi nhiều2Wnz phướHpyMc henjZBh… 7SZ5còn 2Wnzđược HpyMăn m2Wnzỳ nữ7SZ5a… HpyMcũng phải…viEp 7SZ5ở hiền7SZ5 gặ2Wnzp lành2Wnz mjZBhừ…. 2Wnz– jZBhQuân n7SZ5ói trơviEpn tru.
- CviEpô jZBhmà hiềviEpn chắ7SZ5c tôHpyMi jZBhlà bụt2Wnz lâHpyMu rviEpồi!! ăviEpn đ7SZ5i.. đừnHpyMg nójZBhi vớiHpyM tôHpyMi 2Wnzcô khôn2Wnzg HpyMbiết ă7SZ5n nhá
- HpyMAi bảjZBho… jZBhbỏ vviEpô mjZBhồm rồi…ă…n….7SZ5 –viEp 2WnzLâm nh2Wnzét miếjZBhng báviEpnh HpyMcuốn vôHpyM mồm…


Chu chaHpyM… quỷviEp thầnjZBh ơi….2Wnz Ngo2Wnzn HpyMvật vãHpyM… HpyMmới 7SZ5cắn một2Wnz miếngHpyM HpyMmà 7SZ5cái cảmHpyM giác7SZ5 chviEpua chua viEpngọt jZBhngọt củjZBha nướcviEp mắmjZBh lẫnHpyM vjZBhới cáviEpi giòviEpn giòviEpn thơjZBhm thơmjZBh củajZBh bviEpánh xèo, còjZBhn có7SZ5 mjZBhấy l7SZ5át dưaHpyM 7SZ5leo mjZBhát lạnh7SZ5 nữa7SZ5 HpyMchứ?( 7SZ5đấy làjZBh nàn7SZ5g nàyHpyM khô2Wnzng ăn2Wnz thêm 7SZ5rau đó…HpyM khônHpyMg viEpthì… chẹp…HpyM jZBh<lau 2Wnzđi!! nhjZBhỏ cả7SZ5 nưjZBhớc rHpyMãi kìajZBh bạn7SZ5 (+.+) )7SZ5….. LâmjZBh đảmjZBh bảoviEp mHpyMón nàyHpyM ănviEp đứtjZBh m7SZ5ón jZBhpizza ởjZBh tiệm

VjZBhừa nhjZBhai nviEphồm nhoàm…2Wnz 2WnzLâm vừa2Wnz giụcviEp Quân:

- HpyMAn… àmjZBh …jZBh iHpyMếp i….7SZ5 íu…jZBh ô7SZ5i ….oăn….2Wnz viEp( 7SZ5anh làm2Wnz tiếp2Wnz 7SZ5đi x2Wnzíu tHpyMôi ăn)
viEp- ơ…7SZ5 ayHpyM…. ự7SZ5 HpyM.. àviEpm 2Wnzi…. jZBhôi… ũ7SZ5n… oHpyMăn àHpyM viEp( HpyMơ 7SZ5hay tviEpự 2Wnzlàm đi7SZ5 tôiHpyM cũngHpyM viEpăn mà)–viEp vừajZBh nó2Wnzi an7SZ5h chàn2Wnzg HpyMcũng đúHpyMt ngajZBhy miếng2Wnz bánHpyMh và7SZ5o mồm…

- AnviEph… cHpyMó phảiviEp cjZBhon traHpyMi khjZBhông v2Wnzậy…. chẳngjZBh gjZBha lăngjZBh viEpchút jZBhnào sấjZBht…. –jZBh viEpLâm hét lênviEp, HpyMtrần đờijZBh nàyviEp cô7SZ5 chưHpyMa thấjZBhy 7SZ5ai nhỏ2Wnz n7SZ5hen íchviEp 2Wnzkỉ nhHpyMư Quân
- CHpyMô là 2Wnzcon gái2Wnz chắc7SZ5…. coHpyMn 7SZ5gái gìjZBh mà….viEp Ă2Wnzn uHpyMống 7SZ5vô 2Wnzduyên…. 2Wnz– jZBhAnh chà2Wnzng cjZBhũng không cviEphịu 2Wnzthua, vừviEpa chviEpo miếngjZBh 7SZ5bánh thứ2Wnz HpyMhai viEpvào mồmHpyM 7SZ5vừa nviEpói lại….
viEp- KhHpyMiếp… t7SZ5ôi mjZBhiếng HpyMthứ nhấtviEp chưa7SZ5 viEpăn xoHpyMng HpyManh đviEpã xơviEpi 2Wnzhết miếngHpyM thứ2Wnz ha7SZ5i rồi…jZBh. jZBhcon trHpyMai gì7SZ5 m7SZ5à viEpnhư heo….


3 jZBhphút sau…

- 7SZ5của tôi….7SZ5 jZBh– LâmjZBh h7SZ5ùng jZBhhồn lấviEpy taviEpy cướpviEp lấyHpyM viEpmiếng HpyMcuối cùng
- cò2Wnzn lâu2Wnz…- Qu7SZ5ân cũngHpyM ch2Wnzẳng vừHpyMa… viEptích HpyMcực kéviEpo miếngHpyM HpyMcuối cùng2Wnz về2Wnz phjZBhía mìnviEph… a2Wnznh cũnjZBhg c2Wnzhiếm đượHpyMc mộjZBht dijZBhện viEptích k2Wnzha khá
jZBh- củaviEp tôi
- củaHpyM tôi





QuâviEpn tviEphấy t7SZ5ình 7SZ5hình khôn7SZ5g ổnjZBh nên2Wnz HpyMnghị hòaviEp vjZBhới 7SZ5Lâm 7SZ5: ch7SZ5ia đjZBhôi…. CảjZBh viEp2 ngườHpyMi vujZBhi vẻjZBh ăviEpn nố2Wnzt miếviEpng 7SZ5còn lại…

2Wnz- 2Wnzcô 2WnzLâm lấy2Wnz chHpyMo cháu2Wnz viEpđĩa HpyMnữa –7SZ5 Qu7SZ5ân gọi
- th2Wnzế 2Wnznãy gviEpiờ khviEpông cHpyMhịu gọi…viEp đi7SZ5ên!! –jZBh LâmviEp tviEprách…cô đanHpyMg ăn7SZ5 ngon…
- u2Wnzk… quênjZBh…. 2Wnz_ viEpQuân HpyMcười viEphì rõHpyM ghét


7SZ53 phú2Wnzt saHpyMu…. ..


- lấyHpyM cháviEpu đĩ7SZ5a nữa….


5 phút…


- jZBhcô ơviEpi thêmHpyM 2Wnzđĩa nữa….lâuHpyM vậy….7SZ5 –viEp lầHpyMn nà7SZ5y LâmviEp lên7SZ5 tiếng….viEp HpyMgiờ viEpmới b7SZ5iết cảmHpyM giHpyMác chờviEp thức2Wnz ăviEpn r2Wnzất jZBhkinh khủng

7SZ510 p2Wnzhút sau….


- CHpyMÔ LAHpyMM ƠI….jZBh Mộ2Wnzt đjZBhĩa nữa….2Wnz HpyM– h2Wnzai người2Wnz HpyMcùng đồngHpyM thanh….khjZBhiếp…ăn jZBhnhư heoviEp… 2Wnzmới c7SZ5ó 2Wnz10 HpyMphút 7SZ5xơi nHpyMguyên jZBh3 đĩa






13 phút…

Cả LâjZBhm 7SZ5và QjZBhuân 7SZ5sấn sổHpyM tớiviEp cái7SZ5 bếHpyMp cjZBhủa cviEpô viEpLam. HpyMChờ saviEpo nHpyMỗi HpyMnữa, xjZBhắn viEptay vviEpô ljZBhàm 2Wnzcùng jZBhcô cjZBhho nhanh….

C2Wnzái bjZBhếp lại7SZ5 jZBh1 lHpyMần n2Wnzữa nổiviEp lo2Wnzạn… lýviEp d2Wnzo viEpkhông cầnviEp n7SZ5ói cũviEpng biết


- Za2Wnz… jZBhsao jZBhcô đổHpyM bánhjZBh dày2Wnz vậy….7SZ5 –2Wnz QuâHpyMn hét
7SZ5- LỡjZBh t2Wnzay… 7SZ5- LâmjZBh viEpnói tỉnh7SZ5 bơ….2Wnz Khô7SZ5ng biếtHpyM jZBhmai jZBhsau ajZBhi rướviEpc 2Wnznàng đâyjZBh (đoánviEp xe2Wnzm 2Wnz* mặtviEp tácjZBh 7SZ5giả cườ7SZ5i đểu*2Wnz )



- NviEpè… aHpyMnh qviEpuên bjZBhỏ viEpgiá jZBhrồi… đjZBhồ l2Wnzú lẫn…
jZBh- UviEpk… qu2Wnzên viEp( lại7SZ5 7SZ5quên. HaviEpi ôHpyMng 2Wnzbà nãHpyMy chắjZBhc 7SZ5mắc bệ2Wnznh đãnjZBhg trí2Wnz jZBhlevel caHpyMo nHpyMhất quá)


- Lâm!2Wnz! LjZBhật bánHpyMh mau2Wnz…. ChviEpáy 2Wnzrồi kìa…..
7SZ5- 2WnzLấy…. lấviEpy 2Wnzdùm tHpyMôi viEpcái 2Wnzđĩa… nhanh….

….


Sau mộtHpyM hồjZBhi làmHpyM bánh(2Wnz t7SZ5hực 7SZ5ra làjZBh tjZBhranh 2Wnzcủa c2Wnzô L2Wnzam), haviEpi đ2Wnzứa điHpyM r7SZ5a vớ2Wnzi jZBh4 đĩa jZBhnữa tjZBhrên 7SZ5tay, mỉviEpm cưHpyMời m7SZ5ãn ngviEpuyện…. ax….jZBh Ă2Wnzn chHpyMi lắ2Wnzm dữ….


1 phjZBhút nhìnjZBh nhau…


- nhìn2Wnz coHpyMn 7SZ5khỉ mặt7SZ5 dHpyMính đầyviEp lọ2Wnz jZBhkìa…. 7SZ5Ha ha….jZBh –viEp viEpQuân cườiviEp chviEpỉ mặviEpt Lâm
- aviEpnh sạcHpyMh hơ7SZ5n 7SZ5tôi chắHpyMc…. kiếp….HpyM mặtjZBh njZBhhư đàoviEp t7SZ5han hàviEpng viEpthế kỉ….7SZ5 HpyM– LviEpâm lúc đầu7SZ5 viEphốt hoảng7SZ5 jZBhnhưng nviEpgay HpyMsau kh2Wnzi cHpyMhiêm ngưỡngjZBh dunviEpg nhHpyMan người7SZ5 đối7SZ5 di7SZ5ện thì 7SZ5cũng njZBhắc nẻ
- thôviEpi…. viEphai đứviEpa vào7SZ5 rửa7SZ5 mặt2Wnz rồi7SZ5 7SZ5ra…. 7SZ5– côjZBh LviEpâm từjZBh đjZBhâu chạ7SZ5y lại(2Wnz nãy2Wnz gi2Wnzờ tụjZBhi nviEpó dàviEpnh HpyMchỗ mà2Wnz), tủmviEp tỉmjZBh cười
- thôiviEp k7SZ5hỏi c7SZ5ô –jZBh viEp2 đứaHpyM đồngviEp t2Wnzhanh tjZBhập 3

vjZBhì sjZBhự jZBhnghiệp ănjZBh uố7SZ5ng vĩviEp đạijZBh… 7SZ5mặt lọviEp HpyMcó hviEpề chHpyMi HpyM( cái2Wnz nà2Wnzy 2Wnzgiống tácviEp giả2Wnz )




15 7SZ5phút sau


- 2WnzOa… n2Wnzo quá….viEp ĂjZBhn khôngjZBh nổ7SZ5i nHpyMữa rồi….2Wnz –viEp viEpLâm xo2Wnza 7SZ5bụng HpyMthan vãn
- Cô…HpyM 2Wnzăn njZBhổi njZBhữa tôjZBhi chHpyMo tiền….HpyM 2Wnz– QuâjZBhn c2Wnzũng xuviEpýt x2Wnzoa th7SZ5an ch7SZ5o cáiviEp bụng


Nhìn bên….(jZBh tá2Wnzc jZBhgiả viEplật ghế)…viEp ch7SZ5ồng đĩaHpyM jZBhchắc c7SZ5ao như7SZ5 núi….viEp viEpKhiếp… 7SZ52 viEpông b2Wnzà này HpyMăn 7SZ5như b2Wnzỏ đóiviEp viEp2 jZBhnăm jZBhở c2Wnzhâu pH7SZ5i khôngjZBh bằ7SZ5ng… đếHpyMn 2Wnzcô LaHpyMm cũHpyMng k7SZ5inh ngạc…. cviEpô tưở2Wnzng hô2Wnzm nHpyMay ếviEp khá7SZ5ch…. GặviEpp viEp2 đ7SZ5ứa nviEpày ch7SZ5ắc lãiviEp gấpjZBh đôiHpyM thHpyMường ngày mất
HajZBhi ngườiHpyM 7SZ5thong thviEpả đijZBh dạo…

HpyM- ÊviEp! CáiHpyM bánh2Wnz HpyMhồi nàyviEp gọi7SZ5 là7SZ5 gìjZBh 2Wnzý 2Wnznhỉ? –2Wnz LjZBhâm hỏijZBh Quân
- ĐồviEp khỉHpyM hajZBhy quên7SZ5! 7SZ5Bánh xèo….7SZ5 jZBhCô khôHpyMng thấHpyMy 7SZ5đổ bHpyMánh rHpyMa 2Wnznó jZBhkêu cái7SZ5 xèviEpo viEpak? –2Wnz Q7SZ5uân nạt
- Ak…HpyM uk7SZ5…. 7SZ5Quên…. viEp! –HpyM LâmjZBh gãijZBh viEpđầu tHpyMhấy yêu……viEp nviEpàng 7SZ5ta HpyMcòn pjZBhhụng viEpmá nữjZBha chứ.,, làjZBhm trá7SZ5i tviEpim viEpai đó….2Wnz SviEpuýt viEprớt HpyMra ngoài….7SZ5 ĐếnjZBh 7SZ5khổ th2Wnzê khôngjZBh biết
- An7SZ5h… 2Wnzanh làjZBhm gìHpyM m2Wnzà đơjZBh 2Wnzngười r2Wnza vậy7SZ5… 2Wnz- L2Wnzâm viEphua hujZBha tay,b7SZ5ất giá7SZ5c 2Wnzhỏi kHpyMhi tHpyMhấy jZBhQuân cviEpứ HpyMđơ nh2Wnzìn mình


Quân g7SZ5ãi đầu.7SZ5 HajZBhi người2Wnz nviEpày giống2Wnz n7SZ5hau thật.HpyM ĐếnHpyM bố2Wnzi rố7SZ5i cũngjZBh 2Wnzgiống 7SZ5nhau viEpnữa. CviEpó HpyMphải jZBhlà…. 7SZ5* viEptác gjZBhiả lạ7SZ5i cườiHpyM đểu*


HaviEpi ngườviEpi đ2Wnzi viEpsong HpyMsong, thHpyMật yênviEp bình……


- KhàviEp jZBh… khà….2Wnz LạijZBh gặpjZBh mHpyMày ởjZBh đây…..viEp o7SZ5ắt cojZBhn ạHpyM….. !HpyM! –2Wnz GiọnHpyMg viEp1 tên2Wnz cônjZBh 7SZ5đồ khàn đijZBh vjZBhì hútjZBh 7SZ5nhiều thuốcjZBh 2Wnzcắt nga2Wnzng sujZBhy n7SZ5ghĩ yHpyMên bìnhjZBh 2Wnz( củHpyMa tHpyMác giả)
- LHpyMại HpyMlà viEptụi 2Wnzmày hảHpyM? –HpyM 7SZ5Quân tjZBhỏ vẻ2Wnz kiên2Wnz địnhHpyM nh7SZ5ưng tjZBhhực r7SZ5a HpyManh viEprất l2Wnzo. Không phả7SZ5i l7SZ5o ch2Wnzo HpyMmình mHpyMà 7SZ5lo jZBhcho người2Wnz jZBhcon HpyMgái đanviEpg viEpở HpyMbên cạnh2Wnz anh….
- ĐãHpyM viEpbảo tụi7SZ5 7SZ5tao cóHpyM 2Wnzduyên vớ2Wnzi mày7SZ5 7SZ5mà…. –2Wnz jZBh1 t2Wnzên k7SZ5hác chừnHpyMg viEp15, jZBh16 tuổi,viEp tóc nh7SZ5uộm viEpđỏ choét,jZBhkhuyên taviEpi HpyMdắt mũijZBh, mồm7SZ5 cũviEpng đanjZBhg p2Wnzhì 7SZ5phèo điếu7SZ5 thuốc

Một viEptên khá2Wnzc buông2Wnz lời2Wnz chòHpyMng ghẹoviEp Lâm:

- Ái2Wnz chà…viEp hôm7SZ5 HpyMnay mjZBhày l7SZ5ại viEpđi cùjZBhng vviEpới côviEp eviEpm x7SZ5inh đẹHpyMp lần2Wnz trư7SZ5ớc hả?..HpyM.... tụi bâHpyMy coi…7SZ5. Cóc7SZ5 HpyMghẻ đòHpyMi ănviEp thịtHpyM th2Wnziên ng2Wnza kìa…7SZ5. HjZBha ha…


NjZBhhững t2Wnzràng cười7SZ5 chếviEp nhạo7SZ5 khôviEpng dviEpứt lHpyMàm cảjZBh Quâ7SZ5n vviEpà jZBhLâm đềujZBh 2Wnzbực bội…viEp. jZBhLâm vốHpyMn viEpkhông phảijZBh loạijZBh ngườviEpi c7SZ5am 7SZ5chịu, lênjZBh tiếviEpng trước:

- KệjZBh 7SZ5tôi! CóviEp phảijZBh có2Wnzc gh7SZ5ẻ jZBhthiên ng2Wnza h7SZ5ay HpyMkhông tựviEp tôjZBhi bijZBhết…. bọnHpyM anHpyMh đừngviEp có cjZBhậy đ2Wnzông ăjZBhn hiếpjZBh viEptụi tôi…HpyM. TôviEpi…. T7SZ5ôi viEpbáo côngjZBh a7SZ5n đó….2Wnz –viEp cHpyMô mạnhHpyM mồmjZBh tuyên bố
- viEpA ha….2Wnz Ha2Wnz…. C2Wnzô 7SZ5em tứ7SZ5c l7SZ5ên tHpyMrông x2Wnzinh hẳnHpyM viEpra đấy…..7SZ5 –viEp quaviEpy sang QujZBhân hắviEpn viEpta n7SZ5ói tiếjZBhp –jZBh HHpyMay là2Wnz giờjZBh mHpyMày HpyMđể cHpyMon béHpyM viEpđó lạijZBh đây….HpyM TụiHpyM tao chHpyMo màyHpyM biếnviEp 7SZ5…. A7SZ5nh e2Wnzm nhỉ….


QuânjZBh HpyMnghiến răng:


- V2Wnzậy thjZBhì hỏHpyMi nviEpắm đấm2Wnz c7SZ5ủa tHpyMao 2Wnzcó đồnjZBhg viEpý khviEpông đ7SZ5ã…! 2Wnz– Quân2Wnz jZBhnhanh nHpyMhư jZBhcắt đẩy viEpLâm qHpyMua HpyM1 bêHpyMn, xôngjZBh và2Wnzo tụi2Wnz HpyMcôn đồHpyM nh7SZ5ư jZBhcon hổ2Wnz 2Wnzđói khát.


Bọn đóHpyM c2Wnzhừng hHpyMai 17SZ50 tênviEp. TrừHpyM thằngjZBh viEp15 2Wnztuổi lê2Wnzn t2Wnziếng lújZBhc nãy7SZ5 làjZBh nhỏjZBh co7SZ5n ra. C2Wnzòn lại7SZ5 đứaHpyM nHpyMào đứaHpyM nấ7SZ5y viEpto HpyMcao, nh7SZ5ìn hãjZBhi chết2Wnz đijZBh được.7SZ5 QuâviEpn nhviEpà jZBhta cũng đâujZBh phả2Wnzi jZBhtay vừa2Wnz… cjZBhũng tảviEp hữ2Wnzu độtjZBh xôngviEp. Một7SZ5 têviEpn lăHpyMm lHpyMăm cầmjZBh câjZBhy gậyviEp đến địnhHpyM đán2Wnzh 2Wnzvào viEplưng anjZBhh nhưngviEp QuânjZBh q7SZ5uay ng2Wnzoắt lạjZBhi, tiện2Wnz c2Wnzhân 2Wnzđá jZBhvô bụngjZBh thằng đjZBhó 2Wnzlàm nóviEp 2Wnzla quá2Wnz trờijZBh đấtjZBh. MấyjZBh têHpyMn HpyMcòn jZBhlại cviEpũng gâyviEp khôjZBhng íviEpt cảnjZBh trở c2Wnzho Quân.HpyM TụjZBhi HpyMnó HpyMbiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….



“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….




Quân ngã gục xuống….\




….