You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chú NMat85QRlái NMat85QRxe thrzS6gaYYấy chrzS6gaYYưa đầyrzS6gaYY NMat85QR5 Mt9bphút LârzS6gaYYm rzS6gaYYđã chạNMat85QRy rMt9ba nrzS6gaYYên thấy lrzS6gaYYạ, gặngNMat85QR hỏi.rzS6gaYY Mt9bLâm chỉrzS6gaYY rzS6gaYYim lặMt9bng, Mt9bkhông nóiMt9b gìMt9b… TrrzS6gaYYên NMat85QRxe, NMat85QRcô crzS6gaYYứ sMt9buy nghĩ mMt9biên marzS6gaYYn suMt9bốt. TNMat85QRại saMt9bo? CôrzS6gaYY rzS6gaYYđã làmrzS6gaYY Mt9bgì màNMat85QR dìrzS6gaYY NgâMt9bn ghétrzS6gaYY crzS6gaYYô Mt9bnhư vậy?NMat85QR Gia đìnhMt9b côrzS6gaYY đãrzS6gaYY gNMat85QRây rzS6gaYYra chuyrzS6gaYYện rzS6gaYYgì krzS6gaYYhiến rzS6gaYYdì ấyMt9b mNMat85QRới ngrzS6gaYYhe đếnrzS6gaYY tMt9bên NMat85QRđã đùMt9bng đùng trzS6gaYYức giậnMt9b đrzS6gaYYuổi crzS6gaYYô vềMt9b..?? tNMat85QRại sNMat85QRao? RốtNMat85QR cuNMat85QRộc Mt9blà tạiMt9b sao???

MãiNMat85QR nghĩ NMat85QRkhiến LrzS6gaYYâm khônNMat85QRg nhậnrzS6gaYY rNMat85QRa Mt9bđã vềNMat85QR rzS6gaYYnhà lNMat85QRàm chNMat85QRú tàirzS6gaYY NMat85QRxế phảirzS6gaYY Mt9bkhẽ nrzS6gaYYhắc. rzS6gaYYCô bước xuNMat85QRống thrzS6gaYYẫn trzS6gaYYhờ, kMt9bhông chàorzS6gaYY cảMt9b chrzS6gaYYú Phú.rzS6gaYY PhNMat85QRải nhưNMat85QR mấyMt9b hôNMat85QRm Mt9btrước, rzS6gaYYcô đã hớnNMat85QR hở,NMat85QR rzS6gaYYtươi cườrzS6gaYYi xuMt9bống rzS6gaYYxe, líurzS6gaYY lMt9bo Mt9btạm biệtNMat85QR cNMat85QRhú. VậyrzS6gaYY mà…

NMat85QRCô bướcNMat85QR vrzS6gaYYô nhàNMat85QR nhNMat85QRư ngườiMt9b mấNMat85QRt hồn.Mt9b rzS6gaYYCô lênrzS6gaYY cMt9bầu thanNMat85QRg, khônNMat85QRg đểrzS6gaYY Mt9bý NMat85QRba crzS6gaYYô rzS6gaYYđã Mt9bvề tMt9bừ lNMat85QRúc nàMt9bo. BNMat85QRa cMt9bô lớNMat85QRn tiếngMt9b gọi:

- TrzS6gaYYhiết Lâm!!

Cô qNMat85QRuay ngườiNMat85QR NMat85QRlại, ngạcrzS6gaYY nhiMt9bên: Mt9b“ Ba!!”

rzS6gaYY- TrzS6gaYYối Mt9bqua cNMat85QRon đirzS6gaYY đâu??
Mt9b- BrzS6gaYYa vrzS6gaYYề tMt9bừ NMat85QRlúc rzS6gaYYnào ạrzS6gaYY?? –rzS6gaYY lârzS6gaYYm hỏi
NMat85QR- BNMat85QRa hỏirzS6gaYY coMt9bn NMat85QRtối Mt9bqua đrzS6gaYYi đâu??NMat85QR? rzS6gaYY– giọNMat85QRng ôngMt9b brzS6gaYYắt đầuNMat85QR cNMat85QRó sựMt9b tứNMat85QRc giNMat85QRận rzS6gaYYkhiến LâMt9bm Mt9brun sợ
- Con…Mt9b conNMat85QR… Mt9bqua nhNMat85QRà bạn….??
- BạMt9bn nào.NMat85QR.??- ôMt9bng gằnMt9b giọng…
NMat85QR- BrzS6gaYYạn củarzS6gaYY con…NMat85QR. BMt9ba…ba lNMat85QRàm rzS6gaYYsao Mt9bthế??? ĐừngrzS6gaYY làmrzS6gaYY coNMat85QRn sợrzS6gaYY NMat85QRba!! –NMat85QR LNMat85QRâm rzS6gaYYlo lắng

GiọngNMat85QR ônMt9bg đãrzS6gaYY dMt9bịu điNMat85QR nrzS6gaYYhưng cóNMat85QR NMat85QRvẻ vẫnrzS6gaYY giận

NMat85QR- NMat85QRBa chỉNMat85QR muốnNMat85QR rzS6gaYYbiết corzS6gaYYn đMt9bi đâuMt9b vNMat85QRà NMat85QRlàm grzS6gaYYì thôi
- rzS6gaYYBa NMat85QRà!! CMt9bon lớnNMat85QR rồrzS6gaYYi… rzS6gaYYba khônrzS6gaYYg cầMt9bn phrzS6gaYYải Mt9btrông chừngMt9b corzS6gaYYn nMt9bhư đứaMt9b rzS6gaYYcon níNMat85QRt vMt9bậy Mt9bđâu!! BMt9ba vrzS6gaYYề sớmNMat85QR vậy??
- UkNMat85QR… Mt9bcông việcrzS6gaYY thuậNMat85QRn NMat85QRlợi nênNMat85QR Mt9bba vềNMat85QR rzS6gaYYtrước… brzS6gaYYa nMt9bhớ rzS6gaYYcon gáNMat85QRi NMat85QRba quárzS6gaYY arzS6gaYYk –rzS6gaYY NMat85QRgiọng ôMt9bng NMat85QRdịu hẳn
- NMat85QRCon cũngMt9b Mt9bnhớ ba!!
- TrzS6gaYYrông NMat85QRcon khMt9bông đượcNMat85QR khỏe???
- KhônMt9bg NMat85QRba… rzS6gaYYcon chỉNMat85QR hơirzS6gaYY mệtrzS6gaYY crzS6gaYYhút… corzS6gaYYn lêMt9bn Mt9bphòng trước…NMat85QR Mt9bhẹn gặpNMat85QR bMt9ba ởMt9b bữaNMat85QR tốiMt9b nhMt9ba ba…
Mt9b- ờMt9b… rzS6gaYYlên rzS6gaYYnghỉ Mt9bđi cMt9bon gái….
LâmNMat85QR quMt9bá NMat85QRmệt mỏi.Mt9b ThảNMat85QR mìnMt9bh lNMat85QRên chrzS6gaYYiếc gNMat85QRiường rzS6gaYYrộng lrzS6gaYYớn, côNMat85QR thirzS6gaYYếp điNMat85QR rzS6gaYYlúc nMt9bào khônrzS6gaYYg biết.I’Mt9bm don’tNMat85QR neMt9bed NMat85QRa man
INMat85QR’m don’tMt9b neMt9bed NMat85QRa NMat85QRman rzS6gaYY( what???)
I’mNMat85QR NMat85QRdon’t neerzS6gaYYd NMat85QRa man
I’m donMt9b’t rzS6gaYYneed Mt9ba rzS6gaYYman NMat85QR( jiinjja)………TiếnrzS6gaYYg nhạrzS6gaYYc Mt9bquen thuộcrzS6gaYY lMt9bại NMat85QRvang rzS6gaYYlên rzS6gaYY( Mt9btg nghNMat85QRiền rzS6gaYYbài NMat85QRnày lắm!!)


NMat85QRVới NMat85QRtay lấyNMat85QR NMat85QRchiếc điệnNMat85QR thoạMt9bi mNMat85QRà khôngMt9b nrzS6gaYYhìn rzS6gaYYngười gọrzS6gaYYi, LMt9bâm uểMt9b oải

- NMat85QRA lrzS6gaYYô !!
Mt9b- CôNMat85QR chMt9bết ởrzS6gaYY đNMat85QRâu Mt9bmà Mt9bmãi khôrzS6gaYYng Mt9bnghe máy?NMat85QR?? –Mt9b NMat85QR1 giọngNMat85QR nóMt9bi rzS6gaYYcon traMt9bi vanMt9bg lNMat85QRên. LrzS6gaYYâm thừMt9ba biếtNMat85QR lMt9bà ai
- Mt9bNgủ Mt9b- NMat85QRcô trảNMat85QR lNMat85QRời Mt9bcụt ngụt
- !!!
- ChuyệnrzS6gaYY hồirzS6gaYY chiềrzS6gaYYu… cô…rzS6gaYY NMat85QRcô cóNMat85QR NMat85QRsao không???
NMat85QR- NMat85QRNếu rzS6gaYYtôi nMt9bói saNMat85QRo tMt9bhì aNMat85QRnh chạyNMat85QR đếMt9bn arzS6gaYYn rzS6gaYYủi tMt9bôi NMat85QRchắc Mt9b!! NMat85QRrõ vMt9bô duyêNMat85QRn –Mt9b côMt9b nóiNMat85QR vrzS6gaYYẫn đaMt9bng cNMat85QRòn Mt9bngái ngủ
- NMat85QRUk… tôi…NMat85QR Mt9bđang ởrzS6gaYY trướcMt9b nhrzS6gaYYà côrzS6gaYY nè…rzS6gaYY NMat85QR- QuânrzS6gaYY hớnrzS6gaYY hở
- Anh….NMat85QR Anh…rzS6gaYY điêrzS6gaYYn aNMat85QRk !NMat85QR! NMat85QR– LrzS6gaYYâm hoảnrzS6gaYYg rzS6gaYYhốt. Mt9bCô chạNMat85QRy Mt9blại bênrzS6gaYY chiếcMt9b crzS6gaYYửa srzS6gaYYổ rzS6gaYY- TrzS6gaYYrời …rzS6gaYY đangMt9b mưMt9ba mà…Mt9b. rzS6gaYYĐồ điên!!
rzS6gaYY- KMt9bệ tôi…Mt9b xuốMt9bng nhaNMat85QRnh tôiNMat85QR đợi!!


rzS6gaYYLâm vộiMt9b vớrzS6gaYYi Mt9blấy chiNMat85QRếc áoNMat85QR khoáNMat85QRc, trzS6gaYYất bNMat85QRật crzS6gaYYhạy xuốMt9bng NMat85QRnhà, cNMat85QRô rzS6gaYYmà rzS6gaYYkhông rNMat85QRa chNMat85QRắc têMt9bn ngốcMt9b nàNMat85QRy đNMat85QRợi đếnMt9b sánrzS6gaYYg Mt9bmai mất


- tiểurzS6gaYY Mt9bthư!! ĐếNMat85QRn bữMt9ba tốiMt9b cònMt9b crzS6gaYYhạy đMt9bi NMat85QRđâu? LãNMat85QRo giMt9ba đangNMat85QR đợi…
Mt9b- bác.Mt9b. bárzS6gaYYc NMat85QRnói vrzS6gaYYới bốMt9b chárzS6gaYYu dMt9bùm cháu….NMat85QR ChrzS6gaYYáu rrzS6gaYYa ngoàiMt9b mộNMat85QRt lát…
- trNMat85QRời đangrzS6gaYY NMat85QRmưa mà…Mt9b cóMt9b rzS6gaYYgì Mt9bthì cầmMt9b câyNMat85QR dMt9bù đirzS6gaYY đãNMat85QR Mt9b– nNMat85QRói xMt9bong bácMt9b NMat85QRTư vộiNMat85QR cMt9bhạy rzS6gaYYvô nhàrzS6gaYY lMt9bấy rzS6gaYYcây dùrzS6gaYY đưaNMat85QR chNMat85QRo Lâm


- NMat85QRNhớ vềNMat85QR NMat85QRsớm Mt9bnha tNMat85QRiểu thưrzS6gaYY!! –Mt9b Mt9bbác nóiMt9b rzS6gaYYvọng theo


rzS6gaYY- NMt9bè!! Mt9bAnh rzS6gaYYđiên trNMat85QRên NMat85QRmức rzS6gaYYquy địnhrzS6gaYY rồrzS6gaYYi Mt9bđó!! Mt9bAi đờirzS6gaYY trrzS6gaYYời rzS6gaYYmưa rzS6gaYYvậy vMt9bác mMt9bặt tớiNMat85QR đâyMt9b làmrzS6gaYY grzS6gaYYì…. ThiệtrzS6gaYY NMat85QRkhông nNMat85QRói nổiNMat85QR mà….
- ÊrzS6gaYY… cMt9bầm NMat85QRcây rzS6gaYYdù làNMat85QRm Mt9bcảnh aMt9bk?? MrzS6gaYYau cNMat85QRhe cMt9bho trzS6gaYYôi đi…ướtNMat85QR hếtNMat85QR rzS6gaYYrồi rzS6gaYYnè –rzS6gaYY mặMt9bt Mt9banh vrzS6gaYYênh lênMt9b thấrzS6gaYYy ghét
Mt9b- ƠNMat85QR hơ….NMat85QR CònrzS6gaYY rzS6gaYYdám srzS6gaYYai tôirzS6gaYY nữMt9ba đấyNMat85QR…. Mt9banh giỏi….cheMt9b tMt9bhì tMt9bự NMat85QRcầm mNMat85QRà crzS6gaYYhe nàNMat85QRy… NMat85QR- LâmNMat85QR néMt9bm cârzS6gaYYy NMat85QRdù NMat85QRvề phNMat85QRía Quân
- rzS6gaYYChuyện hNMat85QRồi chiều….Mt9b Mt9bdì NMt9bgân nóMt9bi vậyMt9b nNMat85QRhưng krzS6gaYYhông cóMt9b NMat85QRý gìrzS6gaYY Mt9bđâu… côNMat85QR đừngMt9b…. NMat85QR– NMat85QRQuân Mt9bphân bua
- DìMt9b NMat85QRanh ghrzS6gaYYét tMt9bôi lắmMt9b NMat85QRhử? –rzS6gaYY NMat85QRcô ngắrzS6gaYYt lời..
- Không….Mt9b rzS6gaYYAk cNMat85QRó –NMat85QR QrzS6gaYYuân gãirzS6gaYY đầurzS6gaYY –NMat85QR rzS6gaYYdì ấMt9by NMat85QRkhông thMt9bích tôiNMat85QR cNMat85QRhơi vớiMt9b mấyMt9b ngườirzS6gaYY nhàNMat85QR giNMat85QRàu nhưMt9b côMt9b đâu….
- rzS6gaYYNhà rzS6gaYYgiàu nNMat85QRhư tôi??/
- NMat85QRUk… rzS6gaYYdì NMat85QRấy bảrzS6gaYYo khNMat85QRông cùngNMat85QR sMt9buy nghĩrzS6gaYY nMt9bên rzS6gaYYkhông chơi….
rzS6gaYY- VậyMt9b srzS6gaYYao anMt9bh chơrzS6gaYYi Mt9bvới tôirzS6gaYY?? –Mt9b LârzS6gaYYm hỏirzS6gaYY lại
- ừrzS6gaYY thìrzS6gaYY…. –Mt9b NMat85QRQuân Mt9btặc lưỡiMt9b bỏrzS6gaYY quNMat85QRa –NMat85QR đMt9bi ărzS6gaYYn đrzS6gaYYi… tôiMt9b đói
- aNMat85QRnh đóirzS6gaYY NMat85QRcòn tMt9bôi nMt9bo chắcMt9b!! NMat85QR– crzS6gaYYô crzS6gaYYãi NMat85QR– trorzS6gaYYng nhàrzS6gaYY rzS6gaYYbác rzS6gaYYTư tôrzS6gaYYi rzS6gaYYnấu xorzS6gaYYng hMt9bết rồi… giMt9bờ chrzS6gaYYỉ còrzS6gaYYn ănMt9b cũrzS6gaYYng khôngMt9b xrzS6gaYYong nữrzS6gaYYa… trzS6gaYYôi NMat85QRcó phNMat85QRúc quárzS6gaYY mà…
- thrzS6gaYYôi… tôiNMat85QR dẫnNMat85QR cNMat85QRô đrzS6gaYYi ărzS6gaYYn ….rzS6gaYY TrMt9bời Mt9bmưa NMat85QRvậy NMat85QRăn grzS6gaYYì rzS6gaYYnhỉ??? –Mt9b ANMat85QRnh suNMat85QRy nghMt9bĩ NMat85QR– Mt9btrời NMat85QRmưa… trờiNMat85QR mưa…Mt9b. AkrzS6gaYY.. cóNMat85QR Mt9brồi… rzS6gaYYbánh xNMat85QRèo thNMat85QRẳng tiến


LâmrzS6gaYY trzS6gaYYròn xrzS6gaYYoe mắt,rzS6gaYY hỏirzS6gaYY lạiMt9b Mt9b: NMat85QR“ bMt9bánh xèo”


Thiệt nMt9bàng nàyMt9b ngốMt9b khôngNMat85QR chịurzS6gaYY nrzS6gaYYổi. CárzS6gaYYi mMt9bón chMt9bết rzS6gaYYngười Mt9bấy Mt9bmà cũrzS6gaYYng khônNMat85QRg biếtrzS6gaYY. Tác gMt9biả rzS6gaYYlà tácMt9b giảMt9b chMt9bết tươiMt9b roMt9bi róirzS6gaYY chếtrzS6gaYY giãyMt9b đàrzS6gaYYnh đạNMat85QRch vớiMt9b eMt9bm ý…rzS6gaYY. Ngon khôngMt9b Mt9bcưỡng nổi…Mt9b chẹpNMat85QR chẹp…rzS6gaYY DNMat85QRạo nàyrzS6gaYY mMt9bưa nhrzS6gaYYiều…ăn rzS6gaYYbánh xèNMat85QRo sưrzS6gaYYớng rzS6gaYYhơn làm tiênMt9b nữa


AnNMat85QRh dẫnMt9b rzS6gaYYLâm đếnMt9b NMat85QRmột qMt9buán bánMt9bh xNMat85QRèo nhỏ,NMat85QR nằMt9bm khNMat85QRá NMat85QRsâu trong coNMat85QRn hẻMt9bm dài…NMat85QR quáNMat85QRn kháNMat85QR vắnMt9bg… chắcrzS6gaYY lMt9bà họMt9b ởrzS6gaYY nhMt9bà tậnNMat85QR hưNMat85QRởng brzS6gaYYữa cơmNMat85QR gia đìMt9bnh tốiMt9b thứNMat85QR 7NMat85QR…. rzS6gaYYLâm NMat85QRđi Mt9bvào khéNMat85QRp nérzS6gaYYp cạnMt9bh QuârzS6gaYYn. MấyNMat85QR nơMt9bi nàyrzS6gaYY NMat85QRcô khôNMat85QRng quen vNMat85QRà crzS6gaYYũng Mt9bchưa từnrzS6gaYYg đặtMt9b chânMt9b đến..


- CrzS6gaYYô LamrzS6gaYY!! LấyrzS6gaYY chNMat85QRáu đĩarzS6gaYY báNMat85QRnh xNMat85QRèo Mt9b!! –Mt9b QurzS6gaYYân gọi.NMat85QR NMat85QRDường nhưMt9b Mt9banh làNMat85QR kNMat85QRhách hànrzS6gaYYg queNMat85QRn cNMat85QRủa quán
Cô chMt9bủ quánMt9b xrzS6gaYYởi lởi:
rzS6gaYY- QuânrzS6gaYY đóMt9b ak?NMat85QR? Mt9bDẫn bạrzS6gaYYn gáNMat85QRi tớiMt9b NMat85QRăn đóMt9b rzS6gaYYhả?? xrzS6gaYYinh qá

- KhôngrzS6gaYY córzS6gaYY NMat85QRđâu Mt9bạ !Mt9b! –NMat85QR cMt9bả Mt9banh vàMt9b cMt9bô đồnNMat85QRg thanh
- còNMat85QRn cMt9bãi nữa…NMat85QR haNMat85QRi đưaNMat85QR đẹpMt9b đôiMt9b vậyNMat85QR cơNMat85QR rzS6gaYYmà…. rzS6gaYY– rzS6gaYYcô NMat85QRchủ quánNMat85QR cười…

5 phúMt9bt sau….


- bárzS6gaYYnh xèrzS6gaYYo nónrzS6gaYYg hổrzS6gaYYi đây…vừarzS6gaYY Mt9bthổi vừaMt9b NMat85QRăn đNMat85QRê….. –rzS6gaYY tiếnMt9bg Mt9bcô rzS6gaYYchủ rzS6gaYYquán gMt9biòn tan, kiểuMt9b NMat85QRnày Mt9bkhông ănNMat85QR cũngNMat85QR nMt9bo vNMat85QRới côNMat85QR Mt9bbán hàngMt9b Mt9bvui tíNMat85QRnh này
- cNMat85QRô rzS6gaYYăn đi…rzS6gaYY. –NMat85QR QurzS6gaYYân lNMat85QRịch sự
rzS6gaYY- ăn…NMat85QR ărzS6gaYYn…. Mt9bnhư… thếrzS6gaYY nào…Mt9b Mt9b- LâNMat85QRm ngMt9bhệt mrzS6gaYYặt NMat85QRra hỏi

Quân Mt9bbó trzS6gaYYay toMt9bàn Mt9btập vMt9bới côrzS6gaYY rzS6gaYYnàng nàrzS6gaYYy. NMat85QRAnh cMt9bẩn tNMat85QRhận lấyMt9b rzS6gaYYtâm bánhNMat85QR trzS6gaYYráng, đặtrzS6gaYY vào đrzS6gaYYó Mt9bxà NMat85QRlách, rNMat85QRau dNMat85QRiếp, cảiNMat85QR xanrzS6gaYYh, rMt9bau diếpMt9b cárzS6gaYY, tNMat85QRía tô,NMat85QR raMt9bu húng,rzS6gaYY NMat85QRlá quế…


Lâm lắcNMat85QR Mt9bđầu NMat85QRxua tay…

- rzS6gaYYtôi khôMt9bng ărzS6gaYYn đượcrzS6gaYY NMat85QRmấy lNMat85QRoại rarzS6gaYYu thơmMt9b đâu….Mt9b AnMt9bh crzS6gaYYho mrzS6gaYYỗi xNMat85QRà Mt9blách NMat85QRvới dưarzS6gaYY lNMat85QReo Mt9bthôi ak??

QuMt9bân Mt9bthở NMat85QRdài rzS6gaYYngán ngẩm….nrzS6gaYYàng nàNMat85QRy khóNMat85QR nrzS6gaYYuôi quNMat85QRá. KhrzS6gaYYông NMat85QRbiết ởrzS6gaYY Mt9bnhà NMat85QRba rzS6gaYYmẹ nuôMt9bi Mt9bbằng grzS6gaYYì Mt9bmà lNMat85QRớn tướngMt9b vậy


- ĂNMat85QRn bánhMt9b NMat85QRxèo rzS6gaYYthì phảiMt9b rzS6gaYYcó rarzS6gaYYu mớiMt9b ngrzS6gaYYon chứMt9b NMat85QRcháu rzS6gaYY? rzS6gaYY– côMt9b Mt9bchủ quáNMat85QRn NMat85QRhỏi LÂm..

rzS6gaYYCô chỉNMat85QR bMt9biết cườiNMat85QR trừ…

QuânNMat85QR làNMat85QRm xNMat85QRong xuôirzS6gaYY, Mt9bcuốn lạirzS6gaYY, đưaMt9b Mt9bcho Lâm…

rzS6gaYY- ĐâNMat85QRy tiểuMt9b thư,NMat85QR ănMt9b rzS6gaYYđi…. PhướcMt9b lắmMt9b NMat85QRmới đưNMat85QRợc ThànrzS6gaYYh QuâMt9bn NMat85QRnày làmrzS6gaYY rzS6gaYYcho ănMt9b đó…
- rzS6gaYYCoi bộrzS6gaYY tôMt9bi Mt9bnhiều Mt9bphước heMt9bn… còNMat85QRn đrzS6gaYYược ănMt9b Mt9bmỳ nữa…rzS6gaYY Mt9bcũng phrzS6gaYYải… ởMt9b NMat85QRhiền NMat85QRgặp lànrzS6gaYYh mừ….rzS6gaYY –Mt9b QuânrzS6gaYY nóNMat85QRi trơNMat85QRn tru.
Mt9b- CMt9bô màMt9b hiMt9bền chắcNMat85QR tôrzS6gaYYi làMt9b Mt9bbụt rzS6gaYYlâu rồNMat85QRi!! ărzS6gaYYn đi..rzS6gaYY đừngMt9b nNMat85QRói vrzS6gaYYới rzS6gaYYtôi NMat85QRcô khôngrzS6gaYY bNMat85QRiết ănrzS6gaYY nhá
NMat85QR- Mt9bAi bảNMat85QRo… bỏNMat85QR vôrzS6gaYY rzS6gaYYmồm rồiMt9b…ă…n…. –rzS6gaYY LâmMt9b nhrzS6gaYYét miếngNMat85QR brzS6gaYYánh crzS6gaYYuốn NMat85QRvô mồm…


Chu charzS6gaYY… quỷNMat85QR thầnrzS6gaYY ơirzS6gaYY…. NgrzS6gaYYon vậNMat85QRt vNMat85QRã… mớiNMat85QR cNMat85QRắn mộrzS6gaYYt mirzS6gaYYếng mrzS6gaYYà cáMt9bi cMt9bảm giácNMat85QR cNMat85QRhua chua ngọrzS6gaYYt rzS6gaYYngọt NMat85QRcủa nưMt9bớc mắMt9bm lMt9bẫn vrzS6gaYYới Mt9bcái giòNMat85QRn giònMt9b thơNMat85QRm trzS6gaYYhơm NMat85QRcủa Mt9bbánh xèo, NMat85QRcòn cMt9bó mấNMat85QRy NMat85QRlát dưaNMat85QR lNMat85QReo mMt9bát lNMat85QRạnh NMat85QRnữa chMt9bứ?( rzS6gaYYđấy làMt9b nàMt9bng NMat85QRnày khôrzS6gaYYng ăMt9bn thêm raMt9bu đó…rzS6gaYY khMt9bông thì…NMat85QR crzS6gaYYhẹp… <laNMat85QRu rzS6gaYYđi!! rzS6gaYYnhỏ cảNMat85QR nướcMt9b rãMt9bi kìrzS6gaYYa bạnMt9b (+.+) )…..rzS6gaYY LâmrzS6gaYY NMat85QRđảm bMt9bảo móMt9bn nNMat85QRày NMat85QRăn đứtrzS6gaYY Mt9bmón przS6gaYYizza rzS6gaYYở tiệm

VừrzS6gaYYa rzS6gaYYnhai nhồmMt9b nhoàNMat85QRm… LNMat85QRâm vừarzS6gaYY giụcrzS6gaYY Quân:

Mt9b- An…NMat85QR àrzS6gaYYm …Mt9b iếpMt9b i….Mt9b íu…rzS6gaYY ôiMt9b ….oăNMat85QRn…. NMat85QR( anrzS6gaYYh NMat85QRlàm tiếNMat85QRp điNMat85QR xíuNMat85QR tôNMat85QRi ăn)
- ơ…rzS6gaYY aMt9by…. ựMt9b .NMat85QR. àmNMat85QR i….Mt9b ôirzS6gaYY… ũNMat85QRn… oărzS6gaYYn àMt9b NMat85QR( NMat85QRơ harzS6gaYYy tựNMat85QR làrzS6gaYYm đNMat85QRi tMt9bôi cũrzS6gaYYng ănNMat85QR mà)–Mt9b vừaNMat85QR nNMat85QRói aMt9bnh rzS6gaYYchàng cũngMt9b NMat85QRđút NMat85QRngay miếngrzS6gaYY báMt9bnh vrzS6gaYYào mồm…

- rzS6gaYYAnh… cóNMat85QR NMat85QRphải crzS6gaYYon trrzS6gaYYai khônNMat85QRg vậy…rzS6gaYY. rzS6gaYYchẳng grzS6gaYYa lăMt9bng chúNMat85QRt nMt9bào NMat85QRsất…. –Mt9b rzS6gaYYLâm hét lên,NMat85QR trMt9bần đờiNMat85QR rzS6gaYYnày cMt9bô rzS6gaYYchưa thMt9bấy NMat85QRai nhỏrzS6gaYY nrzS6gaYYhen rzS6gaYYích kỉNMat85QR rzS6gaYYnhư Quân
rzS6gaYY- CôrzS6gaYY là cNMat85QRon gMt9bái chrzS6gaYYắc…. rzS6gaYYcon Mt9bgái NMat85QRgì mà….NMat85QR rzS6gaYYĂn uốngMt9b vNMat85QRô duNMat85QRyên…. –rzS6gaYY AnMt9bh cMt9bhàng cũngMt9b không chịuNMat85QR thrzS6gaYYua, Mt9bvừa NMat85QRcho miếngNMat85QR rzS6gaYYbánh thứrzS6gaYY hMt9bai vNMat85QRào mồmMt9b vừarzS6gaYY NMat85QRnói lại….
- KhiNMat85QRếp… tôirzS6gaYY miếNMat85QRng thứMt9b nhấMt9bt chưMt9ba NMat85QRăn NMat85QRxong aMt9bnh đãrzS6gaYY xơiMt9b hếtNMat85QR miếnNMat85QRg thứMt9b rzS6gaYYhai rồi….NMat85QR cMt9bon trrzS6gaYYai gNMat85QRì màMt9b NMat85QRnhư heo….


NMat85QR3 Mt9bphút sau…

Mt9b- củaNMat85QR tôi….NMat85QR –NMat85QR LMt9bâm rzS6gaYYhùng hồnrzS6gaYY Mt9blấy tMt9bay cướprzS6gaYY lấyrzS6gaYY miếMt9bng Mt9bcuối cùng
- cNMat85QRòn lâu…-rzS6gaYY QNMat85QRuân cũngrzS6gaYY rzS6gaYYchẳng vừa…NMat85QR Mt9btích cựMt9bc kéoNMat85QR miếngrzS6gaYY cNMat85QRuối crzS6gaYYùng vMt9bề phíaNMat85QR mình…rzS6gaYY rzS6gaYYanh cũnMt9bg chirzS6gaYYếm đượrzS6gaYYc NMat85QRmột diMt9bện tíchNMat85QR krzS6gaYYha khá
- củaNMat85QR tôi
- củarzS6gaYY tôi

NMat85QRQuân thấyrzS6gaYY tìnhMt9b hìrzS6gaYYnh khôngrzS6gaYY rzS6gaYYổn NMat85QRnên nghNMat85QRị hòarzS6gaYY vMt9bới LâMt9bm NMat85QR: cMt9bhia đôi….rzS6gaYY Mt9bCả NMat85QR2 rzS6gaYYngười vuMt9bi vẻrzS6gaYY Mt9băn nốrzS6gaYYt NMat85QRmiếng còNMat85QRn lại…

- côNMat85QR NMat85QRLâm lrzS6gaYYấy chMt9bo cNMat85QRháu đĩaNMat85QR nMt9bữa NMat85QR– Mt9bQuân gọi
- thếNMat85QR nãNMat85QRy giNMat85QRờ rzS6gaYYkhông crzS6gaYYhịu gọi…Mt9b điêMt9bn!! –Mt9b rzS6gaYYLâm trách…cNMat85QRô đanNMat85QRg ănrzS6gaYY ngon…
- ukNMat85QR… quên….Mt9b Mt9b_ QMt9buân Mt9bcười hrzS6gaYYì Mt9brõ ghét


3 phúMt9bt sarzS6gaYYu…. ..


- rzS6gaYYlấy cháuMt9b đĩaMt9b nữa….


rzS6gaYY5 phút…


rzS6gaYY- cNMat85QRô rzS6gaYYơi tNMat85QRhêm đĩaNMat85QR nữa…NMat85QR.lâu vậy…NMat85QR. –NMat85QR lầnrzS6gaYY nrzS6gaYYày Mt9bLâm lêNMat85QRn NMat85QRtiếng…. gMt9biờ mớrzS6gaYYi biếtrzS6gaYY cảNMat85QRm giáNMat85QRc chrzS6gaYYờ NMat85QRthức ăNMat85QRn Mt9brất kiNMat85QRnh khủng

10 phúMt9bt sau….


Mt9b- CÔMt9b Mt9bLAM ƠINMat85QR…. MộMt9bt đĩaNMat85QR nữa….rzS6gaYY –Mt9b haNMat85QRi ngườiMt9b rzS6gaYYcùng đrzS6gaYYồng thanh….khiếp…ănMt9b nhưNMat85QR heoNMat85QR… mNMat85QRới cMt9bó Mt9b10 phúMt9bt xrzS6gaYYơi ngurzS6gaYYyên NMat85QR3 đĩa


13 phút…

Cả Mt9bLâm rzS6gaYYvà rzS6gaYYQuân sấrzS6gaYYn NMat85QRsổ tớMt9bi cáiMt9b bếrzS6gaYYp củaMt9b côNMat85QR LarzS6gaYYm. ChMt9bờ srzS6gaYYao nỗMt9bi nữa,Mt9b xắnMt9b tMt9bay Mt9bvô Mt9blàm cùngNMat85QR NMat85QRcô rzS6gaYYcho nhanh….

Cái brzS6gaYYếp lạirzS6gaYY rzS6gaYY1 lầMt9bn nMt9bữa NMat85QRnổi loạn…Mt9b NMat85QRlý dMt9bo khMt9bông cầnNMat85QR nóMt9bi Mt9bcũng biết


- Za…NMat85QR rzS6gaYYsao cMt9bô đổMt9b rzS6gaYYbánh dàyrzS6gaYY rzS6gaYYvậy…. –NMat85QR QuânrzS6gaYY hét
- NMat85QRLỡ tarzS6gaYYy… rzS6gaYY- LâmrzS6gaYY Mt9bnói tỉnMt9bh bơ…Mt9b. KrzS6gaYYhông biếtMt9b Mt9bmai sarzS6gaYYu Mt9bai Mt9brước nàMt9bng đNMat85QRây (đNMat85QRoán Mt9bxem NMat85QR* mặtrzS6gaYY tárzS6gaYYc gNMat85QRiả cườiMt9b đrzS6gaYYểu* )Mt9b- Nè…Mt9b anMt9bh quênMt9b bỏMt9b girzS6gaYYá rồi…Mt9b đồrzS6gaYY lMt9bú lẫn…
- UkrzS6gaYY… rzS6gaYYquên rzS6gaYY( lạrzS6gaYYi Mt9bquên. Mt9bHai ônrzS6gaYYg bàNMat85QR nãyMt9b cNMat85QRhắc mắcMt9b bệMt9bnh đãngrzS6gaYY trírzS6gaYY Mt9blevel NMat85QRcao rzS6gaYYnhất quá)


rzS6gaYY- LâmrzS6gaYY!! Mt9bLật bánhNMat85QR mau…Mt9b. ChNMat85QRáy rzS6gaYYrồi kìa…..
- Lấy….rzS6gaYY lrzS6gaYYấy dùmrzS6gaYY Mt9btôi cárzS6gaYYi đĩa…Mt9b nhanh….

….


Sau mộtMt9b NMat85QRhồi làmMt9b bánhrzS6gaYY( thMt9bực rMt9ba lMt9bà trNMat85QRanh cMt9bủa Mt9bcô NMat85QRLam), haMt9bi đứarzS6gaYY đirzS6gaYY NMat85QRra rzS6gaYYvới rzS6gaYY4 đĩa nữaNMat85QR trênNMat85QR tarzS6gaYYy, rzS6gaYYmỉm NMat85QRcười mãnNMat85QR ngrzS6gaYYuyện…. axrzS6gaYY…. NMat85QRĂn cMt9bhi lrzS6gaYYắm dữ….


1 phNMat85QRút nhNMat85QRìn nhau…


- nhìrzS6gaYYn NMat85QRcon khỉMt9b mặtMt9b dínhMt9b đầyMt9b lMt9bọ Mt9bkìa…. rzS6gaYYHa haNMat85QR…. Mt9b– QuânrzS6gaYY cườiNMat85QR chNMat85QRỉ rzS6gaYYmặt Lâm
- aMt9bnh sạNMat85QRch hơrzS6gaYYn trzS6gaYYôi rzS6gaYYchắc…. kNMat85QRiếp…. NMat85QRmặt nrzS6gaYYhư đàNMat85QRo Mt9bthan rzS6gaYYhàng thếMt9b NMat85QRkỉ…. –NMat85QR LâmNMat85QR lúc đầurzS6gaYY hốMt9bt hoảngrzS6gaYY NMat85QRnhưng nrzS6gaYYgay sNMat85QRau khNMat85QRi crzS6gaYYhiêm ngưỡnMt9bg duNMat85QRng nhNMat85QRan ngườiNMat85QR đốMt9bi Mt9bdiện thì crzS6gaYYũng nắMt9bc nẻ
- thôi….rzS6gaYY rzS6gaYYhai đứaMt9b rzS6gaYYvào rrzS6gaYYửa mặtNMat85QR rzS6gaYYrồi rNMat85QRa…. –Mt9b NMat85QRcô LNMat85QRâm từNMat85QR đâMt9bu chạrzS6gaYYy lại(Mt9b nMt9bãy gMt9biờ tụiMt9b nrzS6gaYYó Mt9bdành Mt9bchỗ mrzS6gaYYà), NMat85QRtủm tỉmrzS6gaYY cười
- thôMt9bi khỏirzS6gaYY crzS6gaYYô rzS6gaYY– Mt9b2 đứaMt9b đồngrzS6gaYY thNMat85QRanh Mt9btập 3

vrzS6gaYYì sựMt9b Mt9bnghiệp ănrzS6gaYY uốnMt9bg rzS6gaYYvĩ đại…rzS6gaYY NMat85QRmặt lNMat85QRọ cóNMat85QR hềrzS6gaYY cNMat85QRhi rzS6gaYY( cáiMt9b nàMt9by giốnNMat85QRg NMat85QRtác rzS6gaYYgiả )
15 phMt9bút sau


Mt9b- Oa…NMat85QR nrzS6gaYYo qrzS6gaYYuá…. ĂrzS6gaYYn khôrzS6gaYYng nrzS6gaYYổi nữNMat85QRa rNMat85QRồi…. Mt9b– LMt9bâm NMat85QRxoa bụrzS6gaYYng thMt9ban vãn
- Cô…Mt9b Mt9băn nổrzS6gaYYi nữaMt9b rzS6gaYYtôi chMt9bo tiềrzS6gaYYn…. –Mt9b QuâMt9bn cMt9bũng xuýtNMat85QR xorzS6gaYYa rzS6gaYYthan Mt9bcho cáiNMat85QR bụng


Nhìn Mt9bbên….( trzS6gaYYác girzS6gaYYả NMat85QRlật ghế)…NMat85QR chồnNMat85QRg rzS6gaYYđĩa chắcrzS6gaYY caNMat85QRo rzS6gaYYnhư núMt9bi…. Khiếp…rzS6gaYY Mt9b2 rzS6gaYYông brzS6gaYYà này ăMt9bn rzS6gaYYnhư bỏNMat85QR Mt9bđói Mt9b2 nMt9băm ởNMat85QR châNMat85QRu pMt9bHi khôngNMat85QR rzS6gaYYbằng… đếMt9bn rzS6gaYYcô LaNMat85QRm cũNMat85QRng kirzS6gaYYnh ngạc…. Mt9bcô tMt9bưởng hrzS6gaYYôm narzS6gaYYy rzS6gaYYế Mt9bkhách…. GặpMt9b rzS6gaYY2 đứarzS6gaYY nàNMat85QRy chrzS6gaYYắc lNMat85QRãi grzS6gaYYấp Mt9bđôi thườngMt9b ngày mất
HaMt9bi ngưMt9bời thoMt9bng tNMat85QRhả NMat85QRđi dạo…

rzS6gaYY- ÊNMat85QR! CáiMt9b bánNMat85QRh hồiNMat85QR nàyNMat85QR gọNMat85QRi làMt9b gMt9bì ýNMat85QR nhỉ?NMat85QR rzS6gaYY– LMt9bâm hỏiMt9b Quân
- ĐrzS6gaYYồ khỉMt9b hMt9bay qurzS6gaYYên! NMat85QRBánh xèo…rzS6gaYY. CôrzS6gaYY khMt9bông rzS6gaYYthấy đổMt9b báNMat85QRnh NMat85QRra nNMat85QRó krzS6gaYYêu cMt9bái NMat85QRxèo akrzS6gaYY? NMat85QR– QuânMt9b nạt
- AkMt9b… rzS6gaYYuk…. Quên….Mt9b NMat85QR! –rzS6gaYY LNMat85QRâm gãiMt9b đầurzS6gaYY thrzS6gaYYấy yêu……Mt9b nàrzS6gaYYng Mt9bta còrzS6gaYYn phụngMt9b mNMat85QRá nrzS6gaYYữa chứ.,, lNMat85QRàm tNMat85QRrái tNMat85QRim arzS6gaYYi đó….rzS6gaYY SuýMt9bt rớtNMat85QR rzS6gaYYra ngoài….Mt9b rzS6gaYYĐến khổNMat85QR thêrzS6gaYY khôMt9bng biết
- ANMat85QRnh… Mt9banh làmNMat85QR NMat85QRgì Mt9bmà đơrzS6gaYY rzS6gaYYngười rzS6gaYYra vậy…rzS6gaYY NMat85QR- LâmrzS6gaYY huMt9ba huMt9ba rzS6gaYYtay,bất grzS6gaYYiác hỏNMat85QRi kMt9bhi thrzS6gaYYấy QNMat85QRuân cứNMat85QR đrzS6gaYYơ nhìNMat85QRn mình


QuMt9bân gãNMat85QRi đầu.Mt9b HaMt9bi nNMat85QRgười nàMt9by gMt9biống NMat85QRnhau thật.NMat85QR ĐrzS6gaYYến bNMat85QRối rốNMat85QRi rzS6gaYYcũng NMat85QRgiống nhMt9bau rzS6gaYYnữa. CNMat85QRó phNMat85QRải là…rzS6gaYY. Mt9b* tácrzS6gaYY girzS6gaYYả lạiMt9b cườiNMat85QR đểu*


Hai ngườiMt9b đrzS6gaYYi sNMat85QRong soNMat85QRng, tMt9bhật yNMat85QRên bình……


- Mt9bKhà NMat85QR… khNMat85QRà…. LạiMt9b gMt9bặp màyMt9b ởNMat85QR đây…..rzS6gaYY rzS6gaYYoắt Mt9bcon ạ…..NMat85QR !rzS6gaYY! NMat85QR– GiọNMat85QRng Mt9b1 tênNMat85QR côrzS6gaYYn Mt9bđồ khàn đMt9bi vìMt9b húNMat85QRt nhiềuNMat85QR NMat85QRthuốc cắtrzS6gaYY ngMt9bang rzS6gaYYsuy nMt9bghĩ NMat85QRyên bNMat85QRình Mt9b( cMt9bủa Mt9btác giả)
- LạirzS6gaYY làNMat85QR NMat85QRtụi mMt9bày rzS6gaYYhả? rzS6gaYY– QuâMt9bn trzS6gaYYỏ vNMat85QRẻ kMt9biên địnNMat85QRh Mt9bnhưng trzS6gaYYhực rNMat85QRa anNMat85QRh rấMt9bt lorzS6gaYY. Không pMt9bhải lMt9bo chMt9bo Mt9bmình Mt9bmà lNMat85QRo rzS6gaYYcho NMat85QRngười coNMat85QRn rzS6gaYYgái đrzS6gaYYang Mt9bở bêrzS6gaYYn cạnrzS6gaYYh anh….
- ĐãNMat85QR bảrzS6gaYYo trzS6gaYYụi tarzS6gaYYo rzS6gaYYcó NMat85QRduyên vớiMt9b màyMt9b mà….rzS6gaYY –Mt9b NMat85QR1 tênrzS6gaYY kháMt9bc chừngNMat85QR 15NMat85QR, 1Mt9b6 tuổi,Mt9b tóc nhuộmNMat85QR đMt9bỏ choét,kNMat85QRhuyên taNMat85QRi dắtMt9b mMt9bũi, mồmrzS6gaYY cũngrzS6gaYY đangNMat85QR phMt9bì phèrzS6gaYYo điếMt9bu thuốc

MộNMat85QRt rzS6gaYYtên rzS6gaYYkhác rzS6gaYYbuông lờNMat85QRi chòngrzS6gaYY ghẹoMt9b Lâm:

- ÁNMat85QRi chà…Mt9b hNMat85QRôm rzS6gaYYnay màrzS6gaYYy lạiNMat85QR điNMat85QR cùnrzS6gaYYg NMat85QRvới côNMat85QR eMt9bm xiMt9bnh đẹprzS6gaYY Mt9blần tMt9brước hả?..Mt9b.... tụi brzS6gaYYây coi….Mt9b CóMt9bc rzS6gaYYghẻ Mt9bđòi ănMt9b thNMat85QRịt NMat85QRthiên ngMt9ba kìa….NMat85QR HNMat85QRa ha…


Những tràrzS6gaYYng cMt9bười Mt9bchế nhạNMat85QRo khôngNMat85QR dứNMat85QRt lNMat85QRàm cảNMat85QR QNMat85QRuân Mt9bvà LâmrzS6gaYY đNMat85QRều rzS6gaYYbực Mt9bbội…. LârzS6gaYYm rzS6gaYYvốn kNMat85QRhông phảiNMat85QR NMat85QRloại ngườirzS6gaYY caNMat85QRm chịNMat85QRu, lênNMat85QR tiếngrzS6gaYY trước:

- KệrzS6gaYY tôi!Mt9b CrzS6gaYYó phNMat85QRải NMat85QRcóc Mt9bghẻ thrzS6gaYYiên ngMt9ba haMt9by kMt9bhông trzS6gaYYự tôiNMat85QR biết…NMat85QR. bọnNMat85QR anNMat85QRh đừngNMat85QR có cậNMat85QRy đôMt9bng ăMt9bn hiMt9bếp NMat85QRtụi tôi….NMat85QR Tôi….Mt9b TNMat85QRôi báNMat85QRo crzS6gaYYông arzS6gaYYn đó…rzS6gaYY. –rzS6gaYY côNMat85QR mạnhNMat85QR rzS6gaYYmồm tuyên bố
NMat85QR- NMat85QRA NMat85QRha…. Ha…rzS6gaYY. CôrzS6gaYY eMt9bm tứcrzS6gaYY NMat85QRlên trônNMat85QRg xiNMat85QRnh hẳrzS6gaYYn rrzS6gaYYa đấy…NMat85QR.. –rzS6gaYY quaNMat85QRy sang QuMt9bân NMat85QRhắn trzS6gaYYa rzS6gaYYnói tirzS6gaYYếp rzS6gaYY– HarzS6gaYYy lrzS6gaYYà giờrzS6gaYY màMt9by đểrzS6gaYY coNMat85QRn rzS6gaYYbé đóMt9b lạMt9bi đâyMt9b…. TụiNMat85QR tao cNMat85QRho màMt9by biếMt9bn Mt9b…. Mt9bAnh NMat85QRem nhỉ….


Quân nghNMat85QRiến răng:


- VậyrzS6gaYY thMt9bì hỏMt9bi NMat85QRnắm đấmNMat85QR cMt9bủa trzS6gaYYao rzS6gaYYcó đồngMt9b ýrzS6gaYY khônMt9bg Mt9bđã…! –rzS6gaYY Mt9bQuân nNMat85QRhanh nrzS6gaYYhư cắtrzS6gaYY đẩy LâmrzS6gaYY quMt9ba NMat85QR1 bMt9bên, xMt9bông NMat85QRvào tụiMt9b cMt9bôn rzS6gaYYđồ nhrzS6gaYYư coNMat85QRn hMt9bổ Mt9bđói khát.


Bọn đóNMat85QR chừngrzS6gaYY hMt9bai NMat85QR10 têMt9bn. TrừMt9b thằrzS6gaYYng 1NMat85QR5 tuổiNMat85QR lNMat85QRên tiNMat85QRếng lMt9búc nãrzS6gaYYy rzS6gaYYlà nNMat85QRhỏ coMt9bn ra. CònMt9b lạiNMat85QR đứrzS6gaYYa nàorzS6gaYY đứaMt9b nấyrzS6gaYY tMt9bo caoMt9b, nNMat85QRhìn NMat85QRhãi chếtNMat85QR đNMat85QRi được.NMat85QR QuârzS6gaYYn nhàNMat85QR tMt9ba cũng Mt9bđâu phNMat85QRải tarzS6gaYYy vừa…Mt9b cũngNMat85QR Mt9btả hMt9bữu độtMt9b xMt9bông. MrzS6gaYYột tMt9bên lăNMat85QRm lrzS6gaYYăm cầNMat85QRm câNMat85QRy gMt9bậy đến địnMt9bh đáNMat85QRnh vàorzS6gaYY Mt9blưng arzS6gaYYnh nhưngMt9b NMat85QRQuân quNMat85QRay ngMt9boắt lạiMt9b, tiệnrzS6gaYY crzS6gaYYhân đáMt9b vôrzS6gaYY bụMt9bng thằng Mt9bđó làNMat85QRm NMat85QRnó lrzS6gaYYa qurzS6gaYYá trNMat85QRời đNMat85QRất. MấyMt9b tênNMat85QR cònNMat85QR NMat85QRlại cũnNMat85QRg gâyrzS6gaYY kNMat85QRhông íNMat85QRt cảMt9bn trở crzS6gaYYho QuNMat85QRân. TụiMt9b nóNMat85QR bNMat85QRiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….