You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


MVcNcVTGChú láMVcNcVTGi WYkAxe thấMVcNcVTGy chưaQLkriGgL MVcNcVTGđầy QLkriGgL5 phMVcNcVTGút LâmQLkriGgL MVcNcVTGđã MVcNcVTGchạy rQLkriGgLa MVcNcVTGnên thấy lạ,MVcNcVTG gặngWYkA QLkriGgLhỏi. WYkALâm chQLkriGgLỉ iMVcNcVTGm lặnQLkriGgLg, khôQLkriGgLng nóWYkAi gì…MVcNcVTG WYkATrên xeMVcNcVTG, côWYkA WYkAcứ MVcNcVTGsuy nghĩ WYkAmiên mWYkAan suốt.QLkriGgL TWYkAại sWYkAao? MVcNcVTGCô đãWYkA làQLkriGgLm gMVcNcVTGì mQLkriGgLà dWYkAì NMVcNcVTGgân ghétMVcNcVTG côMVcNcVTG nhưWYkA vWYkAậy? Gia đìnhWYkA côQLkriGgL đMVcNcVTGã gWYkAây QLkriGgLra chuyệnMVcNcVTG gQLkriGgLì khiếWYkAn dMVcNcVTGì ấWYkAy mớiQLkriGgL WYkAnghe đếnWYkA tênQLkriGgL đãMVcNcVTG đùQLkriGgLng đùng tứcQLkriGgL giậnMVcNcVTG đuổMVcNcVTGi côQLkriGgL về..??WYkA tạiMVcNcVTG MVcNcVTGsao? WYkARốt cuQLkriGgLộc làQLkriGgL tạiWYkA sao???

Mãi nghĩ khiMVcNcVTGến MVcNcVTGLâm kQLkriGgLhông nhậnMVcNcVTG WYkAra đQLkriGgLã vềMVcNcVTG WYkAnhà WYkAlàm MVcNcVTGchú MVcNcVTGtài QLkriGgLxế phảWYkAi khẽQLkriGgL nhắMVcNcVTGc. MVcNcVTGCô bước xQLkriGgLuống thQLkriGgLẫn MVcNcVTGthờ, khMVcNcVTGông chàoWYkA cảWYkA WYkAchú PhMVcNcVTGú. PhảQLkriGgLi nQLkriGgLhư mấyQLkriGgL QLkriGgLhôm trMVcNcVTGước, WYkAcô đã QLkriGgLhớn hở,QLkriGgL tươiMVcNcVTG cườiWYkA xuMVcNcVTGống MVcNcVTGxe, WYkAlíu lMVcNcVTGo tạQLkriGgLm biMVcNcVTGệt WYkAchú. VậyMVcNcVTG mà…

Cô bướQLkriGgLc vôWYkA nWYkAhà MVcNcVTGnhư ngMVcNcVTGười mấMVcNcVTGt WYkAhồn. MVcNcVTGCô MVcNcVTGlên cầuMVcNcVTG thQLkriGgLang, khôWYkAng đểWYkA ýMVcNcVTG bWYkAa MVcNcVTGcô đWYkAã QLkriGgLvề từMVcNcVTG lúcMVcNcVTG nMVcNcVTGào. MVcNcVTGBa QLkriGgLcô lMVcNcVTGớn tiếngMVcNcVTG gọi:

- ThiếQLkriGgLt Lâm!!

Cô qWYkAuay ngườMVcNcVTGi lạiQLkriGgL, ngWYkAạc nhQLkriGgLiên: “MVcNcVTG Ba!!”

MVcNcVTG- TWYkAối qQLkriGgLua QLkriGgLcon điQLkriGgL đâu??
- BQLkriGgLa vềQLkriGgL MVcNcVTGtừ lúQLkriGgLc nàMVcNcVTGo ạ??MVcNcVTG –MVcNcVTG lMVcNcVTGâm hỏi
- MVcNcVTGBa QLkriGgLhỏi WYkAcon MVcNcVTGtối WYkAqua điWYkA đâu?QLkriGgL?? –QLkriGgL giọngQLkriGgL ônQLkriGgLg MVcNcVTGbắt đầuWYkA cQLkriGgLó sựWYkA tứMVcNcVTGc giậnWYkA khiWYkAến LQLkriGgLâm rQLkriGgLun sợ
WYkA- CoWYkAn… coMVcNcVTGn… WYkAqua nhMVcNcVTGà bạn….??
- BạQLkriGgLn nàoMVcNcVTG..??- MVcNcVTGông gằnWYkA giọng…
MVcNcVTG- QLkriGgLBạn QLkriGgLcủa conQLkriGgL…. BWYkAa…ba MVcNcVTGlàm saQLkriGgLo thế??MVcNcVTG? ĐừnWYkAg làmMVcNcVTG coMVcNcVTGn QLkriGgLsợ baQLkriGgL!! –WYkA LâQLkriGgLm lQLkriGgLo lắng

GiọngQLkriGgL WYkAông QLkriGgLđã dịuMVcNcVTG đWYkAi nhMVcNcVTGưng MVcNcVTGcó vWYkAẻ vẫnMVcNcVTG giận

WYkA- WYkABa chMVcNcVTGỉ muMVcNcVTGốn biếtMVcNcVTG coQLkriGgLn đQLkriGgLi đâuQLkriGgL vMVcNcVTGà MVcNcVTGlàm gQLkriGgLì thôi
WYkA- BMVcNcVTGa à!!WYkA CoWYkAn QLkriGgLlớn rồi…QLkriGgL MVcNcVTGba khônWYkAg cầQLkriGgLn phảiMVcNcVTG trôngQLkriGgL chừngWYkA coQLkriGgLn nhưWYkA đứaQLkriGgL cQLkriGgLon MVcNcVTGnít vậyWYkA QLkriGgLđâu!! BMVcNcVTGa vềQLkriGgL sớmMVcNcVTG vậy??
- MVcNcVTGUk… WYkAcông viWYkAệc thMVcNcVTGuận lợiMVcNcVTG nêWYkAn QLkriGgLba WYkAvề trước…MVcNcVTG bWYkAa nMVcNcVTGhớ MVcNcVTGcon gMVcNcVTGái MVcNcVTGba MVcNcVTGquá aMVcNcVTGk QLkriGgL– gQLkriGgLiọng ônQLkriGgLg dịuMVcNcVTG hẳn
QLkriGgL- CoWYkAn cũngMVcNcVTG nhớWYkA ba!!
- TrôQLkriGgLng cWYkAon khWYkAông đượcWYkA khỏe???
- QLkriGgLKhông bQLkriGgLa… QLkriGgLcon chỉWYkA hơiWYkA WYkAmệt chMVcNcVTGút… cMVcNcVTGon QLkriGgLlên pQLkriGgLhòng trước…WYkA hẹnQLkriGgL gặMVcNcVTGp bMVcNcVTGa QLkriGgLở QLkriGgLbữa QLkriGgLtối nhQLkriGgLa ba…
WYkA- ờWYkA… lêQLkriGgLn nghMVcNcVTGỉ đMVcNcVTGi QLkriGgLcon gái….
LQLkriGgLâm quáQLkriGgL mQLkriGgLệt mWYkAỏi. ThảWYkA mìnhMVcNcVTG lMVcNcVTGên chiếcQLkriGgL giưQLkriGgLờng rộngMVcNcVTG lớMVcNcVTGn, MVcNcVTGcô thiếQLkriGgLp WYkAđi lúcQLkriGgL nMVcNcVTGào khônMVcNcVTGg biết.I’mMVcNcVTG don’tMVcNcVTG neWYkAed QLkriGgLa man
I’m don’WYkAt neMVcNcVTGed QLkriGgLa WYkAman QLkriGgL( what???)
I’mQLkriGgL don’tMVcNcVTG nWYkAeed WYkAa man
I’m don’tWYkA nWYkAeed MVcNcVTGa mWYkAan QLkriGgL( jiinjja)………TiếngMVcNcVTG nhQLkriGgLạc qWYkAuen QLkriGgLthuộc lạiWYkA QLkriGgLvang lMVcNcVTGên WYkA( tWYkAg nghWYkAiền QLkriGgLbài nàyQLkriGgL lắm!!)


Với tWYkAay lấyMVcNcVTG chiQLkriGgLếc điWYkAện tWYkAhoại màMVcNcVTG khQLkriGgLông nQLkriGgLhìn ngườiQLkriGgL gọQLkriGgLi, LMVcNcVTGâm uWYkAể oải

- MVcNcVTGA QLkriGgLlô !!
- CWYkAô chếtWYkA ởMVcNcVTG đâuQLkriGgL màQLkriGgL mãiMVcNcVTG khôngMVcNcVTG ngWYkAhe máy??MVcNcVTG? MVcNcVTG– WYkA1 giọngWYkA nMVcNcVTGói coQLkriGgLn trWYkAai MVcNcVTGvang lênWYkA. MVcNcVTGLâm WYkAthừa biếWYkAt lQLkriGgLà ai
- NgủMVcNcVTG QLkriGgL- WYkAcô trWYkAả lờQLkriGgLi cụWYkAt ngụt
- !!!
- ChQLkriGgLuyện hồWYkAi chiQLkriGgLều… cô…QLkriGgL cQLkriGgLô cMVcNcVTGó WYkAsao không???
QLkriGgL- NếuMVcNcVTG WYkAtôi nóiQLkriGgL saMVcNcVTGo thìQLkriGgL QLkriGgLanh chạyMVcNcVTG đếnMVcNcVTG aQLkriGgLn MVcNcVTGủi MVcNcVTGtôi chắQLkriGgLc !WYkA! rõWYkA vôQLkriGgL duQLkriGgLyên –QLkriGgL cQLkriGgLô MVcNcVTGnói vẫnWYkA đaWYkAng còQLkriGgLn QLkriGgLngái ngủ
- Uk…WYkA WYkAtôi… đangQLkriGgL ởWYkA trướMVcNcVTGc nhMVcNcVTGà côWYkA nè…QLkriGgL MVcNcVTG- QLkriGgLQuân hWYkAớn hở
- Anh….WYkA AWYkAnh… điWYkAên aMVcNcVTGk !WYkA! QLkriGgL– LQLkriGgLâm hoWYkAảng hốt.WYkA QLkriGgLCô chạyWYkA MVcNcVTGlại bênMVcNcVTG chiếcMVcNcVTG cMVcNcVTGửa WYkAsổ MVcNcVTG- TrờiQLkriGgL QLkriGgL… đanWYkAg mWYkAưa mà…WYkA. ĐWYkAồ điên!!
WYkA- KệWYkA tôiQLkriGgL… xuốngWYkA nhaWYkAnh tôiQLkriGgL đợi!!


Lâm vộiMVcNcVTG vWYkAới lMVcNcVTGấy chQLkriGgLiếc áMVcNcVTGo kMVcNcVTGhoác, tấtWYkA bậtMVcNcVTG chạQLkriGgLy xMVcNcVTGuống nhWYkAà, côQLkriGgL mQLkriGgLà kQLkriGgLhông MVcNcVTGra chắWYkAc tWYkAên ngốQLkriGgLc nàyWYkA QLkriGgLđợi QLkriGgLđến sánMVcNcVTGg QLkriGgLmai mất


- QLkriGgLtiểu thư!!QLkriGgL ĐWYkAến QLkriGgLbữa tQLkriGgLối MVcNcVTGcòn chạQLkriGgLy WYkAđi đâQLkriGgLu? LãMVcNcVTGo gWYkAia đangWYkA đợi…
- bác..MVcNcVTG bácMVcNcVTG nóiWYkA vớiWYkA bốWYkA chWYkAáu dùWYkAm QLkriGgLcháu…. WYkACháu MVcNcVTGra ngoWYkAài mộtMVcNcVTG lát…
- trờiWYkA đangMVcNcVTG mWYkAưa mMVcNcVTGà… MVcNcVTGcó WYkAgì WYkAthì cầmQLkriGgL câMVcNcVTGy dQLkriGgLù điQLkriGgL MVcNcVTGđã –WYkA nóiMVcNcVTG WYkAxong bWYkAác TưQLkriGgL MVcNcVTGvội chMVcNcVTGạy QLkriGgLvô nQLkriGgLhà QLkriGgLlấy cWYkAây WYkAdù đQLkriGgLưa cMVcNcVTGho Lâm


- NQLkriGgLhớ vMVcNcVTGề sớmQLkriGgL nhQLkriGgLa tiQLkriGgLểu thư!!QLkriGgL –MVcNcVTG báWYkAc nóMVcNcVTGi vọWYkAng theo


WYkA- Nè!WYkA! AWYkAnh điWYkAên QLkriGgLtrên mứMVcNcVTGc WYkAquy địMVcNcVTGnh rMVcNcVTGồi đóWYkA!! AQLkriGgLi đQLkriGgLời trờWYkAi mưMVcNcVTGa MVcNcVTGvậy WYkAvác mặtWYkA tớiQLkriGgL đâyMVcNcVTG lWYkAàm gì….WYkA ThiệtMVcNcVTG khônMVcNcVTGg MVcNcVTGnói nổWYkAi mà….
QLkriGgL- MVcNcVTGÊ… WYkAcầm WYkAcây dùMVcNcVTG làmWYkA cQLkriGgLảnh akMVcNcVTG?? MaMVcNcVTGu cMVcNcVTGhe chMVcNcVTGo WYkAtôi đi…ưWYkAớt hQLkriGgLết rồiWYkA QLkriGgLnè QLkriGgL– mặtQLkriGgL WYkAanh WYkAvênh WYkAlên thấyMVcNcVTG ghét
- QLkriGgLƠ hơ….WYkA CònWYkA dámWYkA sQLkriGgLai tôWYkAi nữaMVcNcVTG đấy….MVcNcVTG anWYkAh giỏi….cQLkriGgLhe tQLkriGgLhì tQLkriGgLự cầQLkriGgLm mMVcNcVTGà cMVcNcVTGhe này…WYkA QLkriGgL- LâMVcNcVTGm QLkriGgLném WYkAcây WYkAdù vềWYkA phíaQLkriGgL Quân
- ChWYkAuyện hồWYkAi chiềWYkAu…. WYkAdì NWYkAgân WYkAnói vậyWYkA nhưngQLkriGgL khQLkriGgLông cóWYkA WYkAý gMVcNcVTGì đâu…MVcNcVTG QLkriGgLcô đừng….QLkriGgL –MVcNcVTG WYkAQuân phânQLkriGgL bua
MVcNcVTG- DMVcNcVTGì QLkriGgLanh ghétWYkA tôWYkAi lMVcNcVTGắm hMVcNcVTGử? –QLkriGgL côQLkriGgL ngắtQLkriGgL lời..
- KQLkriGgLhông…. WYkAAk cQLkriGgLó –QLkriGgL QLkriGgLQuân gãQLkriGgLi đầuQLkriGgL QLkriGgL– dWYkAì ấWYkAy khônWYkAg QLkriGgLthích tMVcNcVTGôi chơiMVcNcVTG vớiQLkriGgL mWYkAấy ngườiQLkriGgL nQLkriGgLhà MVcNcVTGgiàu nhưMVcNcVTG côQLkriGgL đâu….
MVcNcVTG- MVcNcVTGNhà giàuWYkA nhưQLkriGgL tôi??/
- UWYkAk… WYkAdì ấyMVcNcVTG bảoMVcNcVTG khôMVcNcVTGng QLkriGgLcùng suQLkriGgLy WYkAnghĩ nênWYkA kQLkriGgLhông chơi….
- VậyQLkriGgL WYkAsao aWYkAnh WYkAchơi vớQLkriGgLi tôiQLkriGgL?? QLkriGgL– LâMVcNcVTGm hỏiMVcNcVTG lại
- ừMVcNcVTG thWYkAì…. MVcNcVTG– QuâQLkriGgLn tặMVcNcVTGc lưỡQLkriGgLi bỏQLkriGgL MVcNcVTGqua –MVcNcVTG WYkAđi ănWYkA đi…MVcNcVTG MVcNcVTGtôi đói
- WYkAanh đQLkriGgLói cMVcNcVTGòn tôiWYkA WYkAno chắc!!WYkA –QLkriGgL WYkAcô cãWYkAi –WYkA tronWYkAg MVcNcVTGnhà bácWYkA TưMVcNcVTG tôiWYkA nấMVcNcVTGu xoWYkAng hếtMVcNcVTG rồi… QLkriGgLgiờ chỉMVcNcVTG cWYkAòn ănWYkA WYkAcũng khôWYkAng xoMVcNcVTGng nữa…WYkA tôiWYkA cóWYkA phúQLkriGgLc QLkriGgLquá mà…
- thôiMVcNcVTG… tMVcNcVTGôi dẫQLkriGgLn côQLkriGgL đMVcNcVTGi QLkriGgLăn ….QLkriGgL TrQLkriGgLời mMVcNcVTGưa vậWYkAy ănMVcNcVTG gìQLkriGgL MVcNcVTGnhỉ??? MVcNcVTG– AnWYkAh sQLkriGgLuy WYkAnghĩ –QLkriGgL tMVcNcVTGrời WYkAmưa… trQLkriGgLời mMVcNcVTGưa…. Ak.QLkriGgL. cóMVcNcVTG rồi…MVcNcVTG QLkriGgLbánh xWYkAèo thẳngQLkriGgL tiến


Lâm trWYkAòn xoMVcNcVTGe mWYkAắt, hỏiWYkA lạMVcNcVTGi QLkriGgL: QLkriGgL“ bánhMVcNcVTG xèo”


Thiệt nàngWYkA nàyQLkriGgL ngốQLkriGgL khônWYkAg MVcNcVTGchịu nổiMVcNcVTG. CáQLkriGgLi MVcNcVTGmón chMVcNcVTGết nWYkAgười ấyMVcNcVTG mQLkriGgLà cWYkAũng QLkriGgLkhông biMVcNcVTGết. Tác giảMVcNcVTG làQLkriGgL tácWYkA QLkriGgLgiả chếMVcNcVTGt tươiMVcNcVTG QLkriGgLroi róiMVcNcVTG chếtMVcNcVTG gWYkAiãy MVcNcVTGđành QLkriGgLđạch vớiMVcNcVTG WYkAem ý….WYkA Ngon khôngMVcNcVTG cưỡngWYkA nổi…WYkA chẹWYkAp chẹMVcNcVTGp… DạoMVcNcVTG nMVcNcVTGày mưMVcNcVTGa nhiQLkriGgLều…ăn báQLkriGgLnh xQLkriGgLèo sướngMVcNcVTG QLkriGgLhơn làm tiêQLkriGgLn nữa


Anh MVcNcVTGdẫn LâMVcNcVTGm đếnQLkriGgL mộtQLkriGgL qQLkriGgLuán bánQLkriGgLh xèWYkAo nhQLkriGgLỏ, QLkriGgLnằm kháQLkriGgL MVcNcVTGsâu trong WYkAcon hMVcNcVTGẻm dWYkAài… quQLkriGgLán kWYkAhá vắngWYkA… chắcQLkriGgL lWYkAà WYkAhọ ởWYkA WYkAnhà tậnQLkriGgL hưWYkAởng bMVcNcVTGữa cQLkriGgLơm gia đQLkriGgLình tQLkriGgLối thQLkriGgLứ 7…MVcNcVTG. LâmWYkA điQLkriGgL vàoWYkA khépMVcNcVTG néWYkAp WYkAcạnh QuânMVcNcVTG. MấyQLkriGgL nơiMVcNcVTG nMVcNcVTGày cQLkriGgLô khôQLkriGgLng quen WYkAvà QLkriGgLcũng cWYkAhưa từnMVcNcVTGg đặtMVcNcVTG cQLkriGgLhân đến..


MVcNcVTG- CQLkriGgLô WYkALam!! LấWYkAy cháuQLkriGgL đWYkAĩa bánQLkriGgLh MVcNcVTGxèo QLkriGgL!! –MVcNcVTG QuMVcNcVTGân gọiQLkriGgL. DườngMVcNcVTG nhQLkriGgLư aMVcNcVTGnh làQLkriGgL kMVcNcVTGhách hàngQLkriGgL QLkriGgLquen cMVcNcVTGủa quán
CôWYkA chủWYkA qWYkAuán xởiQLkriGgL lởi:
- QuWYkAân đóMVcNcVTG akQLkriGgL?? DMVcNcVTGẫn bạnWYkA gQLkriGgLái tQLkriGgLới ănMVcNcVTG MVcNcVTGđó hả??QLkriGgL WYkAxinh qá

- KhôQLkriGgLng cóQLkriGgL đâuMVcNcVTG QLkriGgLạ MVcNcVTG!! –WYkA cảMVcNcVTG anWYkAh vàMVcNcVTG cMVcNcVTGô đồngQLkriGgL thanh
- cMVcNcVTGòn cãQLkriGgLi nữa…WYkA MVcNcVTGhai MVcNcVTGđưa đẹpWYkA đMVcNcVTGôi vQLkriGgLậy WYkAcơ màMVcNcVTG…. –QLkriGgL côWYkA chủMVcNcVTG quáQLkriGgLn cười…

5 phWYkAút sau….


- MVcNcVTGbánh xWYkAèo nónWYkAg hWYkAổi đây…vừaMVcNcVTG thổiMVcNcVTG WYkAvừa ănQLkriGgL đê…..MVcNcVTG –WYkA tiếQLkriGgLng cMVcNcVTGô chMVcNcVTGủ quáMVcNcVTGn MVcNcVTGgiòn tan, MVcNcVTGkiểu nQLkriGgLày kMVcNcVTGhông QLkriGgLăn cũngWYkA QLkriGgLno QLkriGgLvới cWYkAô MVcNcVTGbán hàngWYkA QLkriGgLvui QLkriGgLtính này
- cMVcNcVTGô ăWYkAn điQLkriGgL…. QLkriGgL– QuânMVcNcVTG lịcMVcNcVTGh sự
- ăn…MVcNcVTG WYkAăn…. như…QLkriGgL thếWYkA nào…WYkA WYkA- QLkriGgLLâm ngWYkAhệt WYkAmặt rWYkAa hỏi

Quân bMVcNcVTGó tQLkriGgLay toànMVcNcVTG tậpQLkriGgL vQLkriGgLới MVcNcVTGcô nànMVcNcVTGg nQLkriGgLày. AMVcNcVTGnh cQLkriGgLẩn thậnWYkA lấMVcNcVTGy tâWYkAm bánWYkAh tránQLkriGgLg, đặMVcNcVTGt vào đóWYkA xàWYkA WYkAlách, QLkriGgLrau dMVcNcVTGiếp, cảiWYkA xMVcNcVTGanh, MVcNcVTGrau QLkriGgLdiếp cáWYkA, tíMVcNcVTGa MVcNcVTGtô, raWYkAu húng,QLkriGgL lQLkriGgLá quế…


LâMVcNcVTGm QLkriGgLlắc MVcNcVTGđầu QLkriGgLxua tay…

QLkriGgL- tôQLkriGgLi kMVcNcVTGhông ăQLkriGgLn WYkAđược WYkAmấy loạiQLkriGgL raWYkAu thơWYkAm đâu…QLkriGgL. WYkAAnh chMVcNcVTGo mMVcNcVTGỗi xàMVcNcVTG lMVcNcVTGách vớiMVcNcVTG dưMVcNcVTGa leWYkAo tMVcNcVTGhôi ak??

QLkriGgLQuân QLkriGgLthở WYkAdài ngánWYkA ngẩm….QLkriGgLnàng nàWYkAy WYkAkhó nuôiWYkA MVcNcVTGquá. WYkAKhông biMVcNcVTGết ởMVcNcVTG nQLkriGgLhà MVcNcVTGba WYkAmẹ nuQLkriGgLôi QLkriGgLbằng gìMVcNcVTG WYkAmà lQLkriGgLớn tướWYkAng vậy


- ĂnQLkriGgL báWYkAnh xQLkriGgLèo thWYkAì phảiQLkriGgL cóMVcNcVTG QLkriGgLrau mớMVcNcVTGi WYkAngon chứMVcNcVTG chWYkAáu WYkA? –QLkriGgL WYkAcô chWYkAủ qQLkriGgLuán hWYkAỏi LÂm..

Cô cMVcNcVTGhỉ biếtMVcNcVTG cườiWYkA trừ…

QWYkAuân WYkAlàm MVcNcVTGxong xuôiWYkA, cMVcNcVTGuốn lạiWYkA, đưaMVcNcVTG cMVcNcVTGho Lâm…

WYkA- MVcNcVTGĐây tQLkriGgLiểu WYkAthư, QLkriGgLăn đi….WYkA PhướcQLkriGgL lắmMVcNcVTG mQLkriGgLới MVcNcVTGđược ThànWYkAh WYkAQuân WYkAnày làMVcNcVTGm chMVcNcVTGo QLkriGgLăn đó…
QLkriGgL- CoMVcNcVTGi bộWYkA tôiMVcNcVTG nhWYkAiều MVcNcVTGphước hQLkriGgLen… QLkriGgLcòn đưMVcNcVTGợc ănWYkA MVcNcVTGmỳ nữa…MVcNcVTG cũnQLkriGgLg phQLkriGgLải… ởQLkriGgL hiềnQLkriGgL WYkAgặp lànWYkAh mừ….QLkriGgL –MVcNcVTG QuWYkAân WYkAnói trơMVcNcVTGn tru.
- CMVcNcVTGô màWYkA hWYkAiền WYkAchắc tQLkriGgLôi WYkAlà bụtMVcNcVTG lWYkAâu rồi!!MVcNcVTG ănQLkriGgL đi..WYkA đừngMVcNcVTG nóWYkAi vớiQLkriGgL MVcNcVTGtôi QLkriGgLcô khMVcNcVTGông biQLkriGgLết QLkriGgLăn nhá
- AWYkAi bảoWYkA… WYkAbỏ vMVcNcVTGô QLkriGgLmồm rồi…ă…n….WYkA QLkriGgL– WYkALâm MVcNcVTGnhét mMVcNcVTGiếng bQLkriGgLánh cuốnQLkriGgL vôMVcNcVTG mồm…


Chu WYkAcha… quỷQLkriGgL tQLkriGgLhần ơi…QLkriGgL. QLkriGgLNgon vậWYkAt vã…QLkriGgL MVcNcVTGmới cắMVcNcVTGn mộtQLkriGgL mWYkAiếng mQLkriGgLà WYkAcái cảmWYkA giWYkAác QLkriGgLchua chua ngWYkAọt nWYkAgọt củWYkAa nưQLkriGgLớc mWYkAắm lWYkAẫn vQLkriGgLới WYkAcái giònWYkA gMVcNcVTGiòn thơWYkAm thWYkAơm củaQLkriGgL bánhMVcNcVTG xèo, MVcNcVTGcòn cóQLkriGgL mấyMVcNcVTG lQLkriGgLát dưaQLkriGgL leMVcNcVTGo mQLkriGgLát QLkriGgLlạnh nữaMVcNcVTG chWYkAứ?( đQLkriGgLấy làMVcNcVTG nàMVcNcVTGng nàyMVcNcVTG khôWYkAng ăQLkriGgLn thêm raQLkriGgLu đWYkAó… khôQLkriGgLng QLkriGgLthì… cMVcNcVTGhẹp… <QLkriGgLlau điWYkA!! QLkriGgLnhỏ QLkriGgLcả MVcNcVTGnước rãiWYkA kQLkriGgLìa bạnMVcNcVTG (+.+) )…..QLkriGgL LâmMVcNcVTG đQLkriGgLảm bảQLkriGgLo mMVcNcVTGón QLkriGgLnày ăMVcNcVTGn đứMVcNcVTGt móWYkAn pizzWYkAa MVcNcVTGở tiệm

Vừa MVcNcVTGnhai QLkriGgLnhồm nhoàm…MVcNcVTG LâQLkriGgLm vừaQLkriGgL giụWYkAc Quân:

- AMVcNcVTGn… QLkriGgLàm …WYkA iếMVcNcVTGp MVcNcVTGi…. íu…MVcNcVTG MVcNcVTGôi ….QLkriGgLoăn…. QLkriGgL( aQLkriGgLnh làmMVcNcVTG tiếpQLkriGgL đQLkriGgLi MVcNcVTGxíu tMVcNcVTGôi ăn)
- ơ…WYkA MVcNcVTGay…. ựQLkriGgL WYkA.. àmMVcNcVTG WYkAi…. ôiMVcNcVTG… ũWYkAn… oăWYkAn àQLkriGgL MVcNcVTG( WYkAơ haMVcNcVTGy MVcNcVTGtự lQLkriGgLàm điWYkA WYkAtôi cũngWYkA ăMVcNcVTGn mà)–MVcNcVTG vQLkriGgLừa QLkriGgLnói anQLkriGgLh chàQLkriGgLng cũMVcNcVTGng đútQLkriGgL nMVcNcVTGgay miMVcNcVTGếng bQLkriGgLánh QLkriGgLvào mồm…

- Anh…WYkA MVcNcVTGcó phảMVcNcVTGi coWYkAn QLkriGgLtrai kQLkriGgLhông vQLkriGgLậy…. MVcNcVTGchẳng gQLkriGgLa lăQLkriGgLng chúQLkriGgLt MVcNcVTGnào sất…QLkriGgL. WYkA– LâmMVcNcVTG hét lWYkAên, tWYkArần đờiWYkA nàyWYkA côMVcNcVTG chWYkAưa thấWYkAy QLkriGgLai nhỏMVcNcVTG MVcNcVTGnhen ícWYkAh kỉWYkA nhưMVcNcVTG Quân
- CôMVcNcVTG là MVcNcVTGcon gáiQLkriGgL chắc….WYkA cWYkAon gáiMVcNcVTG gìMVcNcVTG QLkriGgLmà…. ĂnQLkriGgL WYkAuống vôMVcNcVTG duyên….QLkriGgL QLkriGgL– WYkAAnh chànQLkriGgLg cũngQLkriGgL không chMVcNcVTGịu thuaQLkriGgL, vừaWYkA MVcNcVTGcho miếMVcNcVTGng bQLkriGgLánh tMVcNcVTGhứ haMVcNcVTGi vàoWYkA QLkriGgLmồm WYkAvừa MVcNcVTGnói lại….
- MVcNcVTGKhiếp… tôiMVcNcVTG miếnMVcNcVTGg tQLkriGgLhứ nhấMVcNcVTGt cWYkAhưa WYkAăn QLkriGgLxong MVcNcVTGanh đãWYkA xơQLkriGgLi hếtQLkriGgL WYkAmiếng thMVcNcVTGứ haWYkAi rồiWYkA…. MVcNcVTGcon traWYkAi gMVcNcVTGì mMVcNcVTGà nQLkriGgLhư heo….


3 phMVcNcVTGút sau…

QLkriGgL- cQLkriGgLủa tôi…WYkA. MVcNcVTG– LâMVcNcVTGm hùngMVcNcVTG hQLkriGgLồn QLkriGgLlấy tMVcNcVTGay cướpQLkriGgL MVcNcVTGlấy miếnQLkriGgLg cuWYkAối cùng
- cQLkriGgLòn lâuMVcNcVTG…- WYkAQuân cũngWYkA chẳngWYkA vừa…QLkriGgL WYkAtích cựMVcNcVTGc kWYkAéo miếngWYkA cuốiWYkA cMVcNcVTGùng WYkAvề phQLkriGgLía mình…QLkriGgL anMVcNcVTGh QLkriGgLcũng chiMVcNcVTGếm đMVcNcVTGược mộtWYkA dWYkAiện tíMVcNcVTGch khMVcNcVTGa khá
- củaQLkriGgL tôi
- củQLkriGgLa tôi

QuâQLkriGgLn thMVcNcVTGấy MVcNcVTGtình hìnWYkAh khWYkAông ổWYkAn QLkriGgLnên nMVcNcVTGghị hòQLkriGgLa WYkAvới LâmWYkA QLkriGgL: chiWYkAa WYkAđôi…. CQLkriGgLả MVcNcVTG2 nWYkAgười MVcNcVTGvui vẻMVcNcVTG QLkriGgLăn nốtQLkriGgL miMVcNcVTGếng QLkriGgLcòn lại…

- MVcNcVTGcô LâMVcNcVTGm lấyQLkriGgL cWYkAho cQLkriGgLháu đĩWYkAa WYkAnữa –MVcNcVTG QuMVcNcVTGân gọi
- tWYkAhế nãyMVcNcVTG gQLkriGgLiờ kQLkriGgLhông MVcNcVTGchịu MVcNcVTGgọi… điêWYkAn!! QLkriGgL– LWYkAâm WYkAtrách…cô đQLkriGgLang ăQLkriGgLn ngon…
- uk…MVcNcVTG quênMVcNcVTG…. WYkA_ QuânQLkriGgL cườiMVcNcVTG hìMVcNcVTG rWYkAõ ghét


3 WYkAphút sQLkriGgLau…. ..


- MVcNcVTGlấy cMVcNcVTGháu đĩaWYkA nữa….


QLkriGgL5 phút…


- cWYkAô ơMVcNcVTGi thQLkriGgLêm đĩQLkriGgLa nữa….QLkriGgLlâu vậy…WYkA. –WYkA lầWYkAn nàyWYkA MVcNcVTGLâm lMVcNcVTGên tiếngQLkriGgL…. giQLkriGgLờ mớMVcNcVTGi biếtQLkriGgL cảMVcNcVTGm gMVcNcVTGiác cWYkAhờ thứWYkAc WYkAăn rấWYkAt kinWYkAh khủng

1MVcNcVTG0 phúQLkriGgLt sau….


QLkriGgL- CÔMVcNcVTG LAMVcNcVTGM ƠI….MVcNcVTG MộtQLkriGgL đQLkriGgLĩa WYkAnữa…. –QLkriGgL MVcNcVTGhai nQLkriGgLgười QLkriGgLcùng đồngQLkriGgL thanh…QLkriGgL.khiếp…ăn nMVcNcVTGhư heo…MVcNcVTG mớiWYkA cóQLkriGgL QLkriGgL10 phútMVcNcVTG xơQLkriGgLi nguWYkAyên QLkriGgL3 đĩa


1WYkA3 phút…

CảMVcNcVTG MVcNcVTGLâm vMVcNcVTGà QuâMVcNcVTGn sấnWYkA sổMVcNcVTG WYkAtới WYkAcái bếWYkAp cWYkAủa MVcNcVTGcô LamWYkA. ChờMVcNcVTG saWYkAo nỗiWYkA nữaWYkA, xắnWYkA QLkriGgLtay vôWYkA làQLkriGgLm cùnQLkriGgLg cQLkriGgLô QLkriGgLcho nhanh….

QLkriGgLCái bQLkriGgLếp lQLkriGgLại MVcNcVTG1 lMVcNcVTGần nữMVcNcVTGa nổiMVcNcVTG loạn…QLkriGgL QLkriGgLlý MVcNcVTGdo khôngMVcNcVTG cầnQLkriGgL nQLkriGgLói WYkAcũng biết


- ZaQLkriGgL… saWYkAo côMVcNcVTG đQLkriGgLổ WYkAbánh dàyQLkriGgL vậy….WYkA –WYkA QuWYkAân hét
- QLkriGgLLỡ tay…WYkA MVcNcVTG- WYkALâm MVcNcVTGnói QLkriGgLtỉnh bơ….WYkA KhQLkriGgLông biếtWYkA MVcNcVTGmai sMVcNcVTGau aQLkriGgLi QLkriGgLrước nQLkriGgLàng đâQLkriGgLy (QLkriGgLđoán WYkAxem MVcNcVTG* QLkriGgLmặt MVcNcVTGtác giảMVcNcVTG cườiQLkriGgL đểu*MVcNcVTG )- QLkriGgLNè… QLkriGgLanh quêWYkAn WYkAbỏ gMVcNcVTGiá rồiWYkA… đồQLkriGgL lWYkAú lẫn…
- Uk…WYkA quêMVcNcVTGn QLkriGgL( WYkAlại MVcNcVTGquên. QLkriGgLHai MVcNcVTGông bàMVcNcVTG nãyWYkA chắcWYkA mắcQLkriGgL MVcNcVTGbệnh đãMVcNcVTGng trWYkAí MVcNcVTGlevel caMVcNcVTGo QLkriGgLnhất quá)


- MVcNcVTGLâm!! LậtMVcNcVTG bMVcNcVTGánh mauQLkriGgL…. CQLkriGgLháy rồMVcNcVTGi kìa…..
- WYkALấy…. lấyMVcNcVTG dùmMVcNcVTG QLkriGgLtôi MVcNcVTGcái đĩa…MVcNcVTG nhanh….

….


Sau mWYkAột hồiQLkriGgL làmQLkriGgL bánWYkAh( thựcWYkA rMVcNcVTGa MVcNcVTGlà tranWYkAh cMVcNcVTGủa cMVcNcVTGô Lam)QLkriGgL, hWYkAai đứaQLkriGgL WYkAđi rMVcNcVTGa MVcNcVTGvới QLkriGgL4 đĩa nữaWYkA tMVcNcVTGrên taMVcNcVTGy, mMVcNcVTGỉm cưQLkriGgLời mMVcNcVTGãn nguyQLkriGgLện…. aWYkAx…. ĂnMVcNcVTG MVcNcVTGchi lắmWYkA dữ….


MVcNcVTG1 phúWYkAt nWYkAhìn nhau…


- nWYkAhìn QLkriGgLcon khỉQLkriGgL mặtMVcNcVTG dínhMVcNcVTG đầyMVcNcVTG MVcNcVTGlọ kìa….QLkriGgL HWYkAa ha…WYkA. QLkriGgL– QuâWYkAn cườiQLkriGgL chỉMVcNcVTG WYkAmặt Lâm
- aQLkriGgLnh sạQLkriGgLch QLkriGgLhơn WYkAtôi chắc…WYkA. kiếp….MVcNcVTG mWYkAặt nMVcNcVTGhư đMVcNcVTGào thaWYkAn MVcNcVTGhàng thWYkAế kỉ….MVcNcVTG QLkriGgL– LMVcNcVTGâm lúc đWYkAầu hốtWYkA WYkAhoảng MVcNcVTGnhưng nQLkriGgLgay MVcNcVTGsau khMVcNcVTGi MVcNcVTGchiêm ngưQLkriGgLỡng duQLkriGgLng nQLkriGgLhan ngưWYkAời đốQLkriGgLi diệnQLkriGgL thì cũngMVcNcVTG nắcMVcNcVTG nẻ
QLkriGgL- thôi….MVcNcVTG MVcNcVTGhai đQLkriGgLứa vàMVcNcVTGo rửaQLkriGgL mặWYkAt rồiMVcNcVTG raQLkriGgL…. –WYkA WYkAcô LâQLkriGgLm QLkriGgLtừ MVcNcVTGđâu chạyWYkA lạWYkAi( QLkriGgLnãy giờMVcNcVTG tụMVcNcVTGi nóMVcNcVTG dQLkriGgLành chỗWYkA màWYkA), tủmWYkA tQLkriGgLỉm cười
QLkriGgL- tQLkriGgLhôi khỏiQLkriGgL WYkAcô –WYkA WYkA2 đứaWYkA đồQLkriGgLng WYkAthanh tậWYkAp 3

vì sWYkAự nghiệpWYkA ănWYkA uốngWYkA QLkriGgLvĩ đạiQLkriGgL… mặtQLkriGgL lọMVcNcVTG cQLkriGgLó hềMVcNcVTG cWYkAhi WYkA( cMVcNcVTGái nàWYkAy giốngWYkA tácMVcNcVTG giQLkriGgLả )
15 phWYkAút sau


- OWYkAa… nQLkriGgLo WYkAquá…. ĂQLkriGgLn QLkriGgLkhông nổQLkriGgLi QLkriGgLnữa rồQLkriGgLi…. –WYkA MVcNcVTGLâm xWYkAoa bụnMVcNcVTGg thQLkriGgLan vãn
- CôWYkA… ăWYkAn nQLkriGgLổi QLkriGgLnữa tQLkriGgLôi chQLkriGgLo QLkriGgLtiền…. MVcNcVTG– QuânMVcNcVTG cũQLkriGgLng xWYkAuýt xoWYkAa thMVcNcVTGan chQLkriGgLo cáiQLkriGgL bụng


Nhìn bênMVcNcVTG….( WYkAtác giảQLkriGgL lậMVcNcVTGt ghế)…WYkA chồngWYkA đĩWYkAa QLkriGgLchắc caMVcNcVTGo nhQLkriGgLư núiWYkA…. KhMVcNcVTGiếp… WYkA2 ôWYkAng MVcNcVTGbà này QLkriGgLăn nMVcNcVTGhư bỏQLkriGgL đóMVcNcVTGi QLkriGgL2 nămQLkriGgL QLkriGgLở MVcNcVTGchâu pHMVcNcVTGi kQLkriGgLhông bằng…WYkA đếWYkAn côMVcNcVTG LaQLkriGgLm cũngMVcNcVTG kiWYkAnh ngạc…. côMVcNcVTG QLkriGgLtưởng hQLkriGgLôm nMVcNcVTGay QLkriGgLế kháMVcNcVTGch…. GặpQLkriGgL WYkA2 đứaWYkA nMVcNcVTGày chắWYkAc QLkriGgLlãi MVcNcVTGgấp đôiWYkA tQLkriGgLhường ngày mất
HaWYkAi ngườWYkAi tMVcNcVTGhong thWYkAả QLkriGgLđi dạo…

- Ê!MVcNcVTG MVcNcVTGCái bánhWYkA hồiMVcNcVTG QLkriGgLnày gọiMVcNcVTG làWYkA WYkAgì ýQLkriGgL nhWYkAỉ? WYkA– LâQLkriGgLm hỏiMVcNcVTG Quân
- ĐồQLkriGgL khQLkriGgLỉ haQLkriGgLy quênWYkA! BWYkAánh xèo….MVcNcVTG WYkACô khMVcNcVTGông thấyQLkriGgL đổWYkA bánhQLkriGgL MVcNcVTGra MVcNcVTGnó kêuMVcNcVTG cMVcNcVTGái xMVcNcVTGèo akWYkA? –QLkriGgL QWYkAuân nạt
- AQLkriGgLk… ukMVcNcVTG…. Quên….QLkriGgL MVcNcVTG! –WYkA LâWYkAm gãWYkAi WYkAđầu thấyMVcNcVTG QLkriGgLyêu…… nànQLkriGgLg tWYkAa cònQLkriGgL phụngWYkA MVcNcVTGmá nQLkriGgLữa chứ.,, làWYkAm tráQLkriGgLi tWYkAim aMVcNcVTGi đó….QLkriGgL SuýtMVcNcVTG WYkArớt WYkAra ngMVcNcVTGoài…. ĐếnWYkA khQLkriGgLổ thêMVcNcVTG khôngQLkriGgL biết
- Anh…QLkriGgL aQLkriGgLnh MVcNcVTGlàm gìWYkA màQLkriGgL đơQLkriGgL ngườiWYkA rMVcNcVTGa vậy…QLkriGgL WYkA- LâQLkriGgLm huMVcNcVTGa huQLkriGgLa tay,bWYkAất QLkriGgLgiác hỏiWYkA QLkriGgLkhi thMVcNcVTGấy QuânMVcNcVTG cứWYkA đơWYkA nWYkAhìn mình


QuWYkAân gãiMVcNcVTG đầu.WYkA MVcNcVTGHai ngWYkAười nàMVcNcVTGy gMVcNcVTGiống MVcNcVTGnhau thật.WYkA WYkAĐến bốQLkriGgLi QLkriGgLrối cũnMVcNcVTGg gQLkriGgLiống nhaQLkriGgLu nữaQLkriGgL. CQLkriGgLó phảMVcNcVTGi làWYkA…. QLkriGgL* tMVcNcVTGác giảQLkriGgL lWYkAại cườiMVcNcVTG đểu*


HaWYkAi ngườiQLkriGgL đWYkAi sonMVcNcVTGg songMVcNcVTG, thậtWYkA yêQLkriGgLn bình……


- MVcNcVTGKhà …WYkA khà…MVcNcVTG. LạMVcNcVTGi gặpWYkA QLkriGgLmày ởQLkriGgL đây….QLkriGgL. oắtQLkriGgL cQLkriGgLon ạ…..WYkA !QLkriGgL! QLkriGgL– GiọWYkAng MVcNcVTG1 tQLkriGgLên cMVcNcVTGôn đồMVcNcVTG khàn WYkAđi MVcNcVTGvì hútMVcNcVTG nhiềQLkriGgLu thuốcMVcNcVTG cắtQLkriGgL ngaMVcNcVTGng suQLkriGgLy QLkriGgLnghĩ yênMVcNcVTG bìnhQLkriGgL QLkriGgL( củQLkriGgLa tácMVcNcVTG giả)
- LạQLkriGgLi WYkAlà tMVcNcVTGụi màyMVcNcVTG hảQLkriGgL? –MVcNcVTG QuâMVcNcVTGn tỏQLkriGgL vẻQLkriGgL kiêQLkriGgLn QLkriGgLđịnh nhưnMVcNcVTGg thựcWYkA QLkriGgLra MVcNcVTGanh rấtWYkA lWYkAo. Không phảWYkAi lQLkriGgLo QLkriGgLcho mìnhQLkriGgL mWYkAà lMVcNcVTGo QLkriGgLcho ngườiWYkA coWYkAn gáWYkAi đangQLkriGgL ởMVcNcVTG QLkriGgLbên cạWYkAnh anh….
- ĐMVcNcVTGã bảWYkAo tụiMVcNcVTG WYkAtao cóMVcNcVTG duMVcNcVTGyên MVcNcVTGvới màMVcNcVTGy mà….MVcNcVTG QLkriGgL– QLkriGgL1 tWYkAên WYkAkhác MVcNcVTGchừng 1QLkriGgL5, 1WYkA6 tuổQLkriGgLi, tóc nhuộmQLkriGgL đỏMVcNcVTG chQLkriGgLoét,khuyên QLkriGgLtai dắtMVcNcVTG mũi,MVcNcVTG mồQLkriGgLm cũQLkriGgLng đQLkriGgLang pQLkriGgLhì phQLkriGgLèo điQLkriGgLếu thuốc

MộWYkAt tênQLkriGgL kháQLkriGgLc buôngQLkriGgL lờiQLkriGgL chWYkAòng ghẹoWYkA Lâm:

- ÁQLkriGgLi QLkriGgLchà… hôQLkriGgLm MVcNcVTGnay MVcNcVTGmày lạiQLkriGgL điMVcNcVTG cùngMVcNcVTG vớQLkriGgLi QLkriGgLcô WYkAem xinWYkAh QLkriGgLđẹp lầQLkriGgLn trướQLkriGgLc hảMVcNcVTG?...... tụi bâyMVcNcVTG coiQLkriGgL…. CóQLkriGgLc ghẻWYkA đòiQLkriGgL ăQLkriGgLn thịMVcNcVTGt thiêMVcNcVTGn ngWYkAa kìa….WYkA QLkriGgLHa ha…


NhữnQLkriGgLg tMVcNcVTGràng WYkAcười chếMVcNcVTG nhạoQLkriGgL khQLkriGgLông dMVcNcVTGứt làmMVcNcVTG WYkAcả QuQLkriGgLân vMVcNcVTGà LâMVcNcVTGm đềQLkriGgLu bựcMVcNcVTG MVcNcVTGbội…. LâWYkAm vốnWYkA WYkAkhông phWYkAải MVcNcVTGloại ngQLkriGgLười caQLkriGgLm chịu,QLkriGgL lêWYkAn tiMVcNcVTGếng trước:

- KWYkAệ tôMVcNcVTGi! CóWYkA phQLkriGgLải cócQLkriGgL ghẻQLkriGgL thWYkAiên QLkriGgLnga hWYkAay WYkAkhông tựQLkriGgL tWYkAôi bMVcNcVTGiết…. bWYkAọn WYkAanh đQLkriGgLừng có cậQLkriGgLy đôngMVcNcVTG ăMVcNcVTGn hiếpMVcNcVTG tụiWYkA tôi….MVcNcVTG Tôi…WYkA. TôMVcNcVTGi báWYkAo côngQLkriGgL MVcNcVTGan đóMVcNcVTG…. –QLkriGgL QLkriGgLcô mMVcNcVTGạnh mWYkAồm tuyên bố
WYkA- QLkriGgLA WYkAha…. Ha….WYkA CôQLkriGgL MVcNcVTGem tứQLkriGgLc lMVcNcVTGên tMVcNcVTGrông xiQLkriGgLnh hẳWYkAn rMVcNcVTGa đấy….WYkA. –WYkA qWYkAuay sang QuMVcNcVTGân hắnQLkriGgL tWYkAa nQLkriGgLói tiếpMVcNcVTG –WYkA HQLkriGgLay lWYkAà giWYkAờ mMVcNcVTGày đWYkAể coMVcNcVTGn béQLkriGgL QLkriGgLđó lMVcNcVTGại đâWYkAy…. TụMVcNcVTGi tao cMVcNcVTGho WYkAmày biếWYkAn QLkriGgL…. AnQLkriGgLh eMVcNcVTGm nhỉ….


QQLkriGgLuân WYkAnghiến răng:


- VậMVcNcVTGy thQLkriGgLì hQLkriGgLỏi nắmQLkriGgL đấmMVcNcVTG củaMVcNcVTG MVcNcVTGtao QLkriGgLcó đồMVcNcVTGng MVcNcVTGý QLkriGgLkhông đã…!WYkA QLkriGgL– QLkriGgLQuân MVcNcVTGnhanh nQLkriGgLhư cắWYkAt đẩy LâmWYkA qWYkAua MVcNcVTG1 bên,WYkA xWYkAông QLkriGgLvào tQLkriGgLụi cônQLkriGgL đồWYkA MVcNcVTGnhư coMVcNcVTGn hổWYkA đóWYkAi khát.


Bọn đóWYkA chMVcNcVTGừng haMVcNcVTGi MVcNcVTG10 tên.MVcNcVTG TrWYkAừ WYkAthằng 1MVcNcVTG5 tuWYkAổi lêMVcNcVTGn tiếMVcNcVTGng QLkriGgLlúc nãWYkAy lQLkriGgLà nhMVcNcVTGỏ cQLkriGgLon ra. WYkACòn lạiWYkA đứaWYkA WYkAnào đứaQLkriGgL nấMVcNcVTGy MVcNcVTGto cQLkriGgLao, MVcNcVTGnhìn hãiQLkriGgL chWYkAết WYkAđi được.WYkA QuMVcNcVTGân nhàWYkA tWYkAa cũng đâMVcNcVTGu phảiQLkriGgL WYkAtay MVcNcVTGvừa… cQLkriGgLũng QLkriGgLtả hữuQLkriGgL độtWYkA xôWYkAng. MộWYkAt têWYkAn lămMVcNcVTG lMVcNcVTGăm cQLkriGgLầm câyWYkA gQLkriGgLậy đến đMVcNcVTGịnh đánhMVcNcVTG vàoWYkA lMVcNcVTGưng aQLkriGgLnh nhQLkriGgLưng QuânQLkriGgL qMVcNcVTGuay nWYkAgoắt lWYkAại, tiệMVcNcVTGn WYkAchân QLkriGgLđá vMVcNcVTGô bụQLkriGgLng thằng đóQLkriGgL làmQLkriGgL nóQLkriGgL MVcNcVTGla quWYkAá trMVcNcVTGời đấMVcNcVTGt. MấyQLkriGgL têWYkAn cWYkAòn lạiWYkA cũngWYkA gâyMVcNcVTG MVcNcVTGkhông QLkriGgLít cảnWYkA trở WYkAcho QuâWYkAn. TWYkAụi nóMVcNcVTG biếtQLkriGgL nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….