Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


ChúgNQqHn lVwvawRái xVwvawRe thấVwvawRy chưajgh83P đầjgh83Py VwvawR5 phútVwvawR RWLâm đãgNQqHn cgNQqHnhạy gNQqHnra nêgNQqHnn thấy lRWạ, ggNQqHnặng hỏijgh83P. Lâmjgh83P chỉgNQqHn ijgh83Pm VwvawRlặng, kgNQqHnhông nóijgh83P VwvawRgì… TrêgNQqHnn xVwvawRe, cVwvawRô cứVwvawR VwvawRsuy nghĩ gNQqHnmiên mjgh83Pan suốtjgh83P. TgNQqHnại sRWao? Côjgh83P RWđã làmjgh83P VwvawRgì gNQqHnmà jgh83Pdì NgRWân ghéjgh83Pt cVwvawRô nhưVwvawR vRWậy? Gia RWđình RWcô gNQqHnđã gNQqHngây jgh83Pra chuygNQqHnện gìgNQqHn khiếjgh83Pn dìRW ấjgh83Py RWmới nghVwvawRe gNQqHnđến RWtên gNQqHnđã đùngjgh83P đùng tjgh83Pức giậngNQqHn đuổijgh83P côRW vgNQqHnề..?? tjgh83Pại saRWo? gNQqHnRốt cuộcgNQqHn làRW tVwvawRại sao???

MgNQqHnãi nghĩ kRWhiến LgNQqHnâm kgNQqHnhông nhVwvawRận gNQqHnra đãjgh83P vềRW VwvawRnhà gNQqHnlàm chVwvawRú tRWài gNQqHnxế pRWhải kVwvawRhẽ nhắRWc. CôVwvawR bước xuốnjgh83Pg RWthẫn thờgNQqHn, khôjgh83Png chàoVwvawR gNQqHncả cjgh83Phú gNQqHnPhú. PhảRWi RWnhư mấygNQqHn RWhôm trgNQqHnước, cRWô đã hgNQqHnớn hởRW, tươVwvawRi cườijgh83P gNQqHnxuống RWxe, líugNQqHn gNQqHnlo tạgNQqHnm biệtRW cRWhú. VậyRW mà…

Cô bướcVwvawR vgNQqHnô nRWhà nhưjgh83P ngườigNQqHn mấtRW hồnRW. RWCô lêgNQqHnn jgh83Pcầu thaVwvawRng, khôgNQqHnng đểRW gNQqHný bVwvawRa cVwvawRô RWđã VwvawRvề từRW lúVwvawRc ngNQqHnào. BRWa RWcô lớnRW RWtiếng gọi:

- ThiVwvawRết Lâm!!

CôRW qjgh83Puay nggNQqHnười lại,VwvawR ngạcjgh83P nhiêRWn: “VwvawR Ba!!”

VwvawR- Tjgh83Pối quRWa cojgh83Pn đRWi đâu??
VwvawR- BRWa jgh83Pvề tjgh83Pừ RWlúc ngNQqHnào ạjgh83P?? jgh83P– lRWâm hỏi
- RWBa hỏiVwvawR gNQqHncon tjgh83Pối qRWua đigNQqHn đâgNQqHnu??? gNQqHn– giọVwvawRng ônVwvawRg bắtRW đầuRW jgh83Pcó gNQqHnsự tứcjgh83P gijgh83Pận kjgh83Phiến Lâjgh83Pm rjgh83Pun sợ
- Con…RW cojgh83Pn… qVwvawRua nhRWà bạn….??
- Bạjgh83Pn ngNQqHnào..??- ônggNQqHn gằjgh83Pn giọng…
- Bjgh83Pạn củgNQqHna cjgh83Pon…. Ba…bRWa RWlàm sajgh83Po thế???gNQqHn Đừjgh83Png làmjgh83P gNQqHncon sVwvawRợ bVwvawRa!! gNQqHn– LâmVwvawR gNQqHnlo lắng

GiọngVwvawR ôngNQqHng RWđã dịVwvawRu đVwvawRi nhưgNQqHnng cógNQqHn vẻRW vẫVwvawRn giận

- BgNQqHna cjgh83Phỉ muốngNQqHn biếVwvawRt cojgh83Pn RWđi đâuVwvawR RWvà lVwvawRàm gRWì thôi
- RWBa àjgh83P!! Cojgh83Pn lớRWn rồi…gNQqHn jgh83Pba khônjgh83Pg cầgNQqHnn phảigNQqHn tRWrông chRWừng cgNQqHnon nhRWư đứajgh83P coRWn njgh83Pít vậyVwvawR đVwvawRâu!! BRWa vVwvawRề sVwvawRớm vậy??
- Uk…jgh83P gNQqHncông việgNQqHnc tRWhuận lợVwvawRi njgh83Pên jgh83Pba vgNQqHnề trVwvawRước… bRWa nVwvawRhớ cjgh83Pon gáRWi bVwvawRa qgNQqHnuá ajgh83Pk –RW giọjgh83Png VwvawRông VwvawRdịu hẳn
- CoVwvawRn cũnjgh83Pg RWnhớ ba!!
VwvawR- Trôngjgh83P gNQqHncon kRWhông đưjgh83Pợc khỏe???
- Khjgh83Pông ba…RW cogNQqHnn chỉjgh83P jgh83Phơi mệtgNQqHn chútgNQqHn… jgh83Pcon lêjgh83Pn gNQqHnphòng trước…RW hẹRWn gRWặp bVwvawRa ởjgh83P bữjgh83Pa VwvawRtối nhRWa ba…
RW- jgh83Pờ… VwvawRlên nVwvawRghỉ gNQqHnđi coRWn gái….
VwvawRLâm RWquá mệVwvawRt mỏi.RW TgNQqHnhả mìjgh83Pnh ljgh83Pên cgNQqHnhiếc giườnjgh83Pg rộVwvawRng gNQqHnlớn, cjgh83Pô tRWhiếp đigNQqHn gNQqHnlúc VwvawRnào jgh83Pkhông biết.IVwvawR’m don’tgNQqHn nejgh83Ped jgh83Pa man
I’m dgNQqHnon’t neRWed RWa mVwvawRan RW( what???)
I’mVwvawR don’tVwvawR jgh83Pneed jgh83Pa man
I’RWm dogNQqHnn’t nejgh83Ped jgh83Pa jgh83Pman gNQqHn( jiinjja)………VwvawRTiếng nhạcRW qVwvawRuen thuộVwvawRc ljgh83Pại vajgh83Png lêgNQqHnn RW( VwvawRtg nghiềnjgh83P bgNQqHnài njgh83Pày lắm!!)


RWVới tVwvawRay VwvawRlấy cgNQqHnhiếc đjgh83Piện tVwvawRhoại mRWà kRWhông RWnhìn ngườiRW ggNQqHnọi, LâVwvawRm uểgNQqHn oải

gNQqHn- jgh83PA ljgh83Pô !!
- CôgNQqHn chếtRW ởRW đâuRW mVwvawRà mãiVwvawR kRWhông ngjgh83Phe máy?VwvawR?? –jgh83P VwvawR1 giọnjgh83Pg gNQqHnnói VwvawRcon tgNQqHnrai vajgh83Png lên.gNQqHn VwvawRLâm thjgh83Pừa biếtRW lVwvawRà ai
- Ngjgh83Pủ jgh83P- côVwvawR tjgh83Prả lRWời cgNQqHnụt ngụt
- !!!
- RWChuyện hồiRW chRWiều… cô…VwvawR côgNQqHn cVwvawRó sagNQqHno không???
- NếVwvawRu tgNQqHnôi nVwvawRói sVwvawRao thVwvawRì anVwvawRh cjgh83Phạy đgNQqHnến aRWn jgh83Pủi tôiRW chắcVwvawR gNQqHn!! RWrõ vôRW djgh83Puyên –VwvawR cVwvawRô nRWói vjgh83Pẫn đajgh83Png cònVwvawR njgh83Pgái ngủ
jgh83P- jgh83PUk… tRWôi… jgh83Pđang ởjgh83P trướRWc jgh83Pnhà cgNQqHnô nèjgh83P… VwvawR- QuâVwvawRn hớRWn hở
RW- AgNQqHnnh…. AnhgNQqHn… điêVwvawRn aVwvawRk !RW! –VwvawR Lâmjgh83P hoảnggNQqHn hốt.RW CVwvawRô chjgh83Pạy lạVwvawRi bêngNQqHn cgNQqHnhiếc cRWửa gNQqHnsổ RW- TrờiRW …gNQqHn đajgh83Png jgh83Pmưa mà….jgh83P VwvawRĐồ điên!!
- Kệjgh83P tôjgh83Pi… RWxuống nhRWanh VwvawRtôi đợi!!


Lâm vộgNQqHni vớiRW VwvawRlấy chiếcVwvawR gNQqHnáo khoájgh83Pc, tấgNQqHnt bgNQqHnật cVwvawRhạy xuRWống nhàRW, côRW màgNQqHn khônjgh83Pg RWra chRWắc gNQqHntên ngốcgNQqHn VwvawRnày đợijgh83P VwvawRđến sgNQqHnáng VwvawRmai mất


jgh83P- tgNQqHniểu jgh83Pthư!! RWĐến bữaRW tVwvawRối cònVwvawR chgNQqHnạy VwvawRđi đâu?jgh83P LãoRW giVwvawRa đangVwvawR đợi…
- bgNQqHnác.. bácjgh83P nójgh83Pi vớVwvawRi VwvawRbố chjgh83Páu dRWùm cháu…gNQqHn. CRWháu rVwvawRa nggNQqHnoài mộtgNQqHn lát…
- RWtrời gNQqHnđang gNQqHnmưa mà…RW cjgh83Pó gìRW thjgh83Pì cầjgh83Pm RWcây dùVwvawR jgh83Pđi đãRW –jgh83P ngNQqHnói xgNQqHnong bácVwvawR TRWư vộiVwvawR cgNQqHnhạy vRWô ngNQqHnhà lấyjgh83P câgNQqHny VwvawRdù đRWưa VwvawRcho Lâm


- NhRWớ VwvawRvề sớVwvawRm gNQqHnnha VwvawRtiểu tRWhư!! VwvawR– bVwvawRác nVwvawRói jgh83Pvọng theo


VwvawR- NRWè!! VwvawRAnh điêngNQqHn jgh83Ptrên mứVwvawRc VwvawRquy đgNQqHnịnh gNQqHnrồi đó!!jgh83P Ajgh83Pi RWđời trờgNQqHni mưRWa VwvawRvậy vácRW jgh83Pmặt tớijgh83P đâyVwvawR làRWm gì….jgh83P ThRWiệt khôVwvawRng nVwvawRói nổijgh83P mà….
RW- RWÊ… cầmVwvawR cgNQqHnây dgNQqHnù làmgNQqHn cjgh83Pảnh akRW?? gNQqHnMau chRWe gNQqHncho VwvawRtôi đi…ưVwvawRớt VwvawRhết rjgh83Pồi nèjgh83P –RW mVwvawRặt aVwvawRnh jgh83Pvênh lênjgh83P thấjgh83Py ghét
- gNQqHnƠ hơ….VwvawR RWCòn jgh83Pdám sVwvawRai tôiVwvawR njgh83Pữa đấy….jgh83P agNQqHnnh giỏi….cheVwvawR VwvawRthì gNQqHntự cầmjgh83P gNQqHnmà gNQqHnche này…jgh83P gNQqHn- LâmRW jgh83Pném câyVwvawR dRWù RWvề phíaVwvawR Quân
gNQqHn- RWChuyện hồigNQqHn chiềjgh83Pu…. djgh83Pì RWNgân nójgh83Pi vgNQqHnậy nRWhưng khôjgh83Png cóRW VwvawRý gVwvawRì đâugNQqHn… cgNQqHnô đgNQqHnừng…. –gNQqHn VwvawRQuân phVwvawRân bua
- DìVwvawR gNQqHnanh ghétgNQqHn tôjgh83Pi gNQqHnlắm RWhử? jgh83P– cgNQqHnô ngắtRW lời..
gNQqHn- Khôjgh83Png…. Ajgh83Pk cVwvawRó –RW gNQqHnQuân RWgãi jgh83Pđầu –RW jgh83Pdì gNQqHnấy kjgh83Phông tgNQqHnhích tRWôi chơigNQqHn vớiRW mấjgh83Py ngườijgh83P gNQqHnnhà giàRWu RWnhư jgh83Pcô đâu….
gNQqHn- jgh83PNhà gVwvawRiàu gNQqHnnhư tôi??/
VwvawR- UkgNQqHn… dìRW RWấy bRWảo khônRWg cùngVwvawR sujgh83Py nghĩVwvawR nênjgh83P khôgNQqHnng chơi….
- VậygNQqHn sjgh83Pao anRWh cRWhơi vRWới gNQqHntôi?? –jgh83P jgh83PLâm hỏiRW lại
RW- ừRW thì….gNQqHn –RW QRWuân gNQqHntặc lưVwvawRỡi bỏRW quVwvawRa –jgh83P đjgh83Pi ănRW đi…RW tôiVwvawR đói
- RWanh đóRWi cònjgh83P tôiVwvawR gNQqHnno chVwvawRắc!! gNQqHn– VwvawRcô jgh83Pcãi –RW trogNQqHnng nhàgNQqHn bRWác RWTư tôjgh83Pi nấuVwvawR gNQqHnxong hếtRW rồi… gVwvawRiờ chVwvawRỉ cònRW ăjgh83Pn cVwvawRũng khôngNQqHng xogNQqHnng gNQqHnnữa… tôRWi cójgh83P phúRWc VwvawRquá mà…
- thjgh83Pôi… RWtôi gNQqHndẫn cVwvawRô jgh83Pđi ăVwvawRn …VwvawR. RWTrời VwvawRmưa vjgh83Pậy RWăn RWgì nhỉ???RW –RW ARWnh suVwvawRy RWnghĩ –jgh83P tjgh83Prời mưa…gNQqHn tjgh83Prời VwvawRmưa…. Ak.jgh83P. cRWó rồi…RW RWbánh xèjgh83Po thẳngVwvawR tiến


Lâm trgNQqHnòn jgh83Pxoe gNQqHnmắt, VwvawRhỏi lạgNQqHni jgh83P: “jgh83P báRWnh xèo”


Thiệt nàngNQqHng nàygNQqHn RWngố jgh83Pkhông chịuVwvawR nổgNQqHni. gNQqHnCái mónVwvawR chếtjgh83P ngườiRW ấRWy mRWà cgNQqHnũng RWkhông bigNQqHnết. Tác giảjgh83P làVwvawR tRWác ggNQqHniả jgh83Pchết gNQqHntươi rjgh83Poi róigNQqHn chếtVwvawR giVwvawRãy đànRWh đạchjgh83P vớRWi VwvawRem ý….VwvawR Ngon VwvawRkhông cưỡngVwvawR njgh83Pổi… chẹVwvawRp chẹpVwvawR… DạogNQqHn jgh83Pnày mưjgh83Pa nhiềuVwvawR…ăn bánRWh xjgh83Pèo sướnRWg hjgh83Pơn làm tiêVwvawRn nữa


AVwvawRnh dRWẫn jgh83PLâm đếnjgh83P jgh83Pmột quáVwvawRn bánhgNQqHn jgh83Pxèo nhRWỏ, RWnằm kRWhá sâVwvawRu trong gNQqHncon hẻgNQqHnm dàijgh83P… quángNQqHn khágNQqHn vRWắng… chVwvawRắc VwvawRlà họRW VwvawRở gNQqHnnhà tậnVwvawR hVwvawRưởng bữVwvawRa cơgNQqHnm gia VwvawRđình tốiVwvawR thứjgh83P 7….RW LVwvawRâm VwvawRđi vàVwvawRo kVwvawRhép njgh83Pép cgNQqHnạnh QuâgNQqHnn. Mấyjgh83P RWnơi nàyVwvawR cVwvawRô khôngVwvawR quen gNQqHnvà cjgh83Pũng chưgNQqHna từngjgh83P đặtjgh83P châgNQqHnn đến..


jgh83P- Côjgh83P gNQqHnLam!! LấyVwvawR chágNQqHnu đĩaRW bRWánh xRWèo gNQqHn!! –gNQqHn QuâRWn gọigNQqHn. gNQqHnDường njgh83Phư anjgh83Ph lVwvawRà kgNQqHnhách hàngNQqHng qugNQqHnen củagNQqHn quán
CRWô cjgh83Phủ quVwvawRán RWxởi lởi:
VwvawR- QVwvawRuân đRWó ak?gNQqHn? DgNQqHnẫn bạjgh83Pn gáRWi tớiRW ăgNQqHnn jgh83Pđó hả??jgh83P xiVwvawRnh qá

VwvawR- KhôngNQqHng cRWó đjgh83Pâu ạRW !VwvawR! –RW jgh83Pcả VwvawRanh RWvà cRWô đồngRW thanh
- cònjgh83P gNQqHncãi nữa…jgh83P gNQqHnhai đưVwvawRa đRWẹp đôiVwvawR vậyVwvawR cgNQqHnơ màVwvawR…. –VwvawR VwvawRcô chVwvawRủ qugNQqHnán cười…

5 pVwvawRhút sau….


- bánhgNQqHn xèoVwvawR nójgh83Png RWhổi đây…vừagNQqHn thổigNQqHn vừaVwvawR gNQqHnăn đê…..gNQqHn –gNQqHn RWtiếng côgNQqHn chủgNQqHn quájgh83Pn jgh83Pgiòn tan, kiểRWu nàVwvawRy khôjgh83Png ănVwvawR VwvawRcũng nRWo vớiRW cjgh83Pô gNQqHnbán hàjgh83Png vgNQqHnui tínhgNQqHn này
VwvawR- côVwvawR ănRW đi….gNQqHn –gNQqHn gNQqHnQuân lịRWch sự
gNQqHn- ăRWn… ăngNQqHn…. như…VwvawR tRWhế RWnào… VwvawR- LVwvawRâm jgh83Pnghệt mRWặt rjgh83Pa hỏi

Quân bóVwvawR tVwvawRay gNQqHntoàn tậpgNQqHn vRWới côVwvawR nànjgh83Pg này.jgh83P Anjgh83Ph RWcẩn RWthận lấgNQqHny tâVwvawRm báRWnh trágNQqHnng, đặtgNQqHn vào gNQqHnđó xàjgh83P láchRW, rjgh83Pau diếp,gNQqHn cảigNQqHn xVwvawRanh, rjgh83Pau diếpVwvawR RWcá, tVwvawRía RWtô, VwvawRrau húngVwvawR, láVwvawR quế…


Lâm lắcjgh83P đVwvawRầu xuRWa tay…

VwvawR- gNQqHntôi gNQqHnkhông ănVwvawR đượcVwvawR mVwvawRấy loVwvawRại gNQqHnrau thgNQqHnơm gNQqHnđâu…. RWAnh chjgh83Po RWmỗi gNQqHnxà lájgh83Pch gNQqHnvới dưajgh83P ljgh83Peo thgNQqHnôi ak??

Quâjgh83Pn RWthở dàigNQqHn ngáRWn ngẩm….nàngjgh83P nRWày khgNQqHnó nuôigNQqHn quáRW. KhRWông bRWiết gNQqHnở jgh83Pnhà RWba RWmẹ nRWuôi jgh83Pbằng gìRW mgNQqHnà lớnVwvawR tướnggNQqHn vậy


- Ănjgh83P bángNQqHnh RWxèo gNQqHnthì phảigNQqHn cjgh83Pó rRWau mớiVwvawR ngojgh83Pn chjgh83Pứ cgNQqHnháu RW? –RW cgNQqHnô cRWhủ quáRWn gNQqHnhỏi LÂm..

Cô cgNQqHnhỉ bijgh83Pết cườijgh83P trừ…

Quân jgh83Plàm xonRWg jgh83Pxuôi, gNQqHncuốn lạijgh83P, đgNQqHnưa VwvawRcho Lâm…

gNQqHn- ĐâgNQqHny tVwvawRiểu thưgNQqHn, ănRW đi….jgh83P VwvawRPhước lgNQqHnắm mớijgh83P đưVwvawRợc TgNQqHnhành Quâjgh83Pn nàgNQqHny lRWàm chgNQqHno ăgNQqHnn đó…
- CoRWi bộVwvawR tgNQqHnôi nhiềjgh83Pu phướVwvawRc hen…RW cònVwvawR jgh83Pđược gNQqHnăn mRWỳ nữajgh83P… cRWũng phải…RW VwvawRở hiRWền gặpgNQqHn làngNQqHnh RWmừ…. –VwvawR gNQqHnQuân RWnói tjgh83Prơn tru.
- VwvawRCô mRWà hiềjgh83Pn chắcRW tôiRW làjgh83P bụjgh83Pt lâujgh83P rồi!VwvawR! ăVwvawRn đigNQqHn.. đVwvawRừng nóigNQqHn vớjgh83Pi tôRWi cRWô khôjgh83Png biếtjgh83P VwvawRăn nhá
RW- RWAi bảo…RW RWbỏ VwvawRvô mVwvawRồm rồi…RWă…n…. gNQqHn– LRWâm nhétRW gNQqHnmiếng bánVwvawRh cugNQqHnốn vjgh83Pô mồm…


Chu chVwvawRa… quỷgNQqHn thầjgh83Pn ơVwvawRi…. NgogNQqHnn vậRWt vã…RW mớjgh83Pi cắVwvawRn mộtRW miếVwvawRng màVwvawR gNQqHncái cgNQqHnảm giáRWc chjgh83Pua chua ngọjgh83Pt ngọjgh83Pt cRWủa nướcgNQqHn gNQqHnmắm lRWẫn RWvới VwvawRcái giRWòn giRWòn tgNQqHnhơm thơgNQqHnm củaRW bángNQqHnh xèo, còngNQqHn cgNQqHnó mấjgh83Py láRWt gNQqHndưa jgh83Pleo mátgNQqHn RWlạnh jgh83Pnữa chứgNQqHn?( đấyjgh83P lgNQqHnà nàjgh83Png nàjgh83Py gNQqHnkhông ăRWn thêm rjgh83Pau đjgh83Pó… khRWông thì…gNQqHn chẹRWp… &ltjgh83P;lau đVwvawRi!! gNQqHnnhỏ cảVwvawR nướcRW rãgNQqHni jgh83Pkìa bạVwvawRn (+.+) )gNQqHn….. RWLâm đảVwvawRm VwvawRbảo mónVwvawR nRWày RWăn đứtVwvawR jgh83Pmón jgh83Ppizza ởRW tiệm

Vừjgh83Pa nhgNQqHnai nhồRWm nhoàmRW… LRWâm vừVwvawRa giụcRW Quân:

- Ajgh83Pn… àRWm …VwvawR iếpVwvawR RWi…. íu…jgh83P ôijgh83P …VwvawR.oăn…. RW( anRWh làVwvawRm tiếpjgh83P đgNQqHni xíjgh83Pu RWtôi ăn)
- ơ…VwvawR ayRW…. jgh83Pự jgh83P.. àmjgh83P iVwvawR…. gNQqHnôi… ũgNQqHnn… ojgh83Păn RWà jgh83P( jgh83Pơ VwvawRhay tgNQqHnự lVwvawRàm đigNQqHn jgh83Ptôi cjgh83Pũng VwvawRăn màjgh83P)– vừaVwvawR nóiVwvawR jgh83Panh VwvawRchàng cgNQqHnũng đújgh83Pt ngNQqHngay mVwvawRiếng VwvawRbánh vàoVwvawR mồm…

- AVwvawRnh… gNQqHncó phảijgh83P cjgh83Pon traRWi kVwvawRhông vậy….jgh83P cRWhẳng gNQqHnga lgNQqHnăng chúRWt nRWào sấVwvawRt…. –gNQqHn LgNQqHnâm hét lên,VwvawR tRWrần đờijgh83P gNQqHnnày jgh83Pcô cgNQqHnhưa thấRWy RWai nhỏVwvawR jgh83Pnhen íchRW gNQqHnkỉ nhưgNQqHn Quân
gNQqHn- CôgNQqHn là coVwvawRn gáiRW chắc….RW RWcon ggNQqHnái gìVwvawR mà….VwvawR Ăjgh83Pn uốgNQqHnng vôVwvawR duyên…VwvawR. –VwvawR Anjgh83Ph chàngRW cũVwvawRng không cgNQqHnhịu tjgh83Phua, vRWừa chgNQqHno miếngjgh83P bánRWh thứgNQqHn hgNQqHnai vàRWo mồmgNQqHn vừgNQqHna RWnói lại….
- KhRWiếp… tôiRW miếnjgh83Pg RWthứ ngNQqHnhất chưjgh83Pa ăVwvawRn xjgh83Pong ajgh83Pnh đãRW xjgh83Pơi hếtgNQqHn miếnjgh83Pg thứVwvawR VwvawRhai rồi….gNQqHn coVwvawRn gNQqHntrai gìjgh83P RWmà nRWhư heo….


RW3 phgNQqHnút sau…

- cVwvawRủa tôi…RW. –jgh83P VwvawRLâm hVwvawRùng hgNQqHnồn lấjgh83Py tajgh83Py cướpRW lgNQqHnấy VwvawRmiếng cgNQqHnuối cùng
- cRWòn lâu…VwvawR- QuânRW cgNQqHnũng chẳngjgh83P vừa…RW tíchjgh83P cựjgh83Pc kéRWo mgNQqHniếng RWcuối cgNQqHnùng vgNQqHnề VwvawRphía mình…gNQqHn gNQqHnanh cũVwvawRng chiếmgNQqHn đượcjgh83P mộtgNQqHn digNQqHnện gNQqHntích kVwvawRha khá
- củaVwvawR tôi
- củaVwvawR tôi

Quân jgh83Pthấy tìnjgh83Ph hìnRWh khjgh83Pông ổgNQqHnn njgh83Pên nghjgh83Pị hjgh83Pòa vớVwvawRi LRWâm VwvawR: chijgh83Pa đôigNQqHn…. CảRW RW2 ngườijgh83P VwvawRvui RWvẻ ăVwvawRn RWnốt gNQqHnmiếng cònVwvawR lại…

- côjgh83P Lâmjgh83P lấygNQqHn chRWo cjgh83Pháu đjgh83Pĩa jgh83Pnữa jgh83P– QgNQqHnuân gọi
VwvawR- tjgh83Phế ngNQqHnãy gNQqHngiờ khônRWg gNQqHnchịu gọRWi… đigNQqHnên!! –gNQqHn LâVwvawRm tráRWch…cô đangNQqHng RWăn ngon…
jgh83P- uk…jgh83P quêgNQqHnn…. VwvawR_ QuâRWn cườiVwvawR hVwvawRì rgNQqHnõ ghét


RW3 pgNQqHnhút sjgh83Pau…. ..


RW- lấyRW cháugNQqHn đĩRWa nữa….


5 phút…


jgh83P- gNQqHncô ơRWi thêmjgh83P đĩaRW nữa….lâugNQqHn vậy…gNQqHn. –gNQqHn ljgh83Pần nàyVwvawR LgNQqHnâm ljgh83Pên tiếnggNQqHn…. giRWờ VwvawRmới jgh83Pbiết cảmgNQqHn ggNQqHniác cgNQqHnhờ thjgh83Pức jgh83Păn rấVwvawRt kigNQqHnnh khủng

10 phRWút sau….


- CRWÔ LARWM Ơjgh83PI…. MộtgNQqHn đĩaRW nữaVwvawR…. RW– hagNQqHni ngNQqHngười cùngNQqHng đồnjgh83Pg thanh….khiếp…ănjgh83P njgh83Phư heo…RW gNQqHnmới cgNQqHnó gNQqHn10 pVwvawRhút xơjgh83Pi nguyêngNQqHn gNQqHn3 đĩa


13 phút…

Cả LâgNQqHnm vgNQqHnà QuâRWn sấVwvawRn RWsổ tớiRW cáiVwvawR bếgNQqHnp RWcủa côgNQqHn Ljgh83Pam. ChgNQqHnờ sagNQqHno nỗiRW nữRWa, xắnjgh83P gNQqHntay VwvawRvô lVwvawRàm cgNQqHnùng cjgh83Pô cgNQqHnho nhanh….

CáRWi bếpRW lạVwvawRi RW1 lầnRW gNQqHnnữa RWnổi loVwvawRạn… ljgh83Pý dVwvawRo khôRWng cRWần nóVwvawRi cgNQqHnũng biết


VwvawR- Za…VwvawR sgNQqHnao cRWô đổRW bánhVwvawR dàjgh83Py RWvậy…. –gNQqHn QgNQqHnuân hét
- Lỡjgh83P tay…gNQqHn VwvawR- gNQqHnLâm nóiRW tgNQqHnỉnh bơVwvawR…. KhôngRW biếtRW mVwvawRai sgNQqHnau aRWi gNQqHnrước gNQqHnnàng đâyVwvawR (đRWoán xegNQqHnm RW* mặtjgh83P tVwvawRác giảVwvawR jgh83Pcười đểjgh83Pu* )- Nè…VwvawR aVwvawRnh quênjgh83P bjgh83Pỏ gigNQqHná rồigNQqHn… RWđồ RWlú lẫn…
- Uk…RW qgNQqHnuên jgh83P( lạiVwvawR qujgh83Pên. HVwvawRai VwvawRông RWbà jgh83Pnãy chắcVwvawR mgNQqHnắc RWbệnh đãngjgh83P trRWí RWlevel caRWo nhấtjgh83P quá)


- Lâjgh83Pm!! LậtRW bVwvawRánh mauVwvawR…. VwvawRCháy rgNQqHnồi kìa…..
jgh83P- Lấy….jgh83P lấyjgh83P dùmgNQqHn VwvawRtôi gNQqHncái đĩajgh83P… nhanh….

….


Sau jgh83Pmột hgNQqHnồi lVwvawRàm bángNQqHnh( thựcRW rjgh83Pa lRWà tranRWh cRWủa gNQqHncô VwvawRLam), hjgh83Pai đứaVwvawR đjgh83Pi rRWa RWvới gNQqHn4 đĩa nVwvawRữa RWtrên tayRW, mỉmVwvawR cườijgh83P mãRWn nguyện….jgh83P ax…jgh83P. VwvawRĂn cVwvawRhi lắmVwvawR dữ….


1 phúRWt nRWhìn nhau…


gNQqHn- gNQqHnnhìn cojgh83Pn kVwvawRhỉ mặtRW dRWính RWđầy lọjgh83P kìa….jgh83P gNQqHnHa ha….RW –gNQqHn Qujgh83Pân cườijgh83P RWchỉ mặtjgh83P Lâm
- aRWnh sạcjgh83Ph VwvawRhơn tôijgh83P chắc….jgh83P kiếp….RW VwvawRmặt nhưjgh83P đàojgh83P tVwvawRhan hànggNQqHn gNQqHnthế kỉ….RW –RW LâmgNQqHn lúc jgh83Pđầu hVwvawRốt hogNQqHnảng njgh83Phưng nRWgay sgNQqHnau khVwvawRi chiêmVwvawR ngưỡngVwvawR dungNQqHng nRWhan ngườigNQqHn gNQqHnđối diVwvawRện thì cjgh83Pũng nắcgNQqHn nẻ
- thôi….RW hjgh83Pai RWđứa gNQqHnvào RWrửa jgh83Pmặt rồRWi ra….gNQqHn jgh83P– RWcô LâgNQqHnm tRWừ đâuVwvawR RWchạy lại(gNQqHn nãyRW ggNQqHniờ tụigNQqHn jgh83Pnó dàngNQqHnh chỗRW mVwvawRà), tủmjgh83P RWtỉm cười
- thôVwvawRi khỏRWi cVwvawRô –VwvawR gNQqHn2 đjgh83Pứa đgNQqHnồng thjgh83Panh tậpVwvawR 3

vì gNQqHnsự nggNQqHnhiệp ănjgh83P uốnRWg vĩVwvawR gNQqHnđại… mặVwvawRt ljgh83Pọ RWcó hềVwvawR RWchi gNQqHn( cgNQqHnái nàjgh83Py giốngRW tájgh83Pc RWgiả )
15 phútjgh83P sau


RW- Oa…RW jgh83Pno quá…VwvawR. RWĂn khôRWng nRWổi nữajgh83P rồjgh83Pi…. –RW LgNQqHnâm xoRWa bụjgh83Png thaRWn vãn
- Cô…RW ăVwvawRn nổiRW nữagNQqHn tôRWi gNQqHncho tiền….VwvawR VwvawR– QuâgNQqHnn cũnRWg xuRWýt gNQqHnxoa thaVwvawRn cVwvawRho cágNQqHni bụng


Nhìn bên…gNQqHn.( tjgh83Pác jgh83Pgiả RWlật ghếRW)… chồngVwvawR VwvawRđĩa gNQqHnchắc VwvawRcao nhRWư núi….jgh83P Khiếp…RW VwvawR2 ônVwvawRg bjgh83Pà này RWăn nhgNQqHnư VwvawRbỏ đógNQqHni RW2 jgh83Pnăm ởjgh83P châVwvawRu pRWHi kjgh83Phông bằng…RW đVwvawRến côVwvawR VwvawRLam cũVwvawRng kinVwvawRh ngạc…. cgNQqHnô tưởngVwvawR gNQqHnhôm nagNQqHny jgh83Pế khách…VwvawR. GgNQqHnặp RW2 đVwvawRứa nàyRW chgNQqHnắc lgNQqHnãi VwvawRgấp đôigNQqHn thưRWờng ngày mất
Hai njgh83Pgười thojgh83Png thVwvawRả đVwvawRi dạo…

- ÊRW! CáVwvawRi bánRWh hVwvawRồi nàyRW gNQqHngọi jgh83Plà gìjgh83P ýgNQqHn nhỉ?VwvawR jgh83P– LâRWm hjgh83Pỏi Quân
- Đồjgh83P kgNQqHnhỉ RWhay RWquên! BánhgNQqHn xèo…VwvawR. VwvawRCô khônggNQqHn thấRWy đổjgh83P bVwvawRánh rVwvawRa nógNQqHn kêRWu cájgh83Pi xèogNQqHn ajgh83Pk? –VwvawR RWQuân nạt
- Ajgh83Pk… uRWk…. Quên….gNQqHn RW! –jgh83P LâgNQqHnm jgh83Pgãi đầuRW thấyVwvawR yêugNQqHn…… nàRWng tgNQqHna cjgh83Pòn phụnjgh83Pg mRWá nữaRW chứ.,, làmjgh83P tráiVwvawR tgNQqHnim jgh83Pai đó…jgh83P. SuýVwvawRt VwvawRrớt rRWa ngRWoài…. ĐếRWn khổjgh83P tjgh83Phê RWkhông biết
- Anh…jgh83P aVwvawRnh gNQqHnlàm VwvawRgì màVwvawR đơjgh83P ngườVwvawRi rRWa vgNQqHnậy… gNQqHn- Ljgh83Pâm jgh83Phua VwvawRhua tayjgh83P,bất giVwvawRác hỏijgh83P khgNQqHni thấyjgh83P QuânRW cứVwvawR đVwvawRơ nhìjgh83Pn mình


Quân gãigNQqHn đầu.VwvawR Hajgh83Pi ngườiRW RWnày giốVwvawRng RWnhau tjgh83Phật. jgh83PĐến bốRWi gNQqHnrối cũngRW giốnggNQqHn nVwvawRhau nữaVwvawR. CógNQqHn phảiRW là….VwvawR RW* tájgh83Pc giảjgh83P lạiRW cườiRW đểu*


Hajgh83Pi gNQqHnngười jgh83Pđi sojgh83Png songgNQqHn, thgNQqHnật RWyên bình……


- Khàjgh83P …VwvawR khà….gNQqHn LVwvawRại RWgặp màRWy gNQqHnở đây…..jgh83P oVwvawRắt gNQqHncon ạ…..gNQqHn VwvawR!! jgh83P– RWGiọng jgh83P1 têngNQqHn jgh83Pcôn RWđồ khàn đgNQqHni vVwvawRì hjgh83Pút nhigNQqHnều thjgh83Puốc cVwvawRắt nganVwvawRg suRWy nghĩgNQqHn yjgh83Pên bìgNQqHnnh RW( củRWa tVwvawRác giả)
- LạigNQqHn lgNQqHnà tụiRW jgh83Pmày hả?VwvawR –gNQqHn QuâRWn VwvawRtỏ vRWẻ kjgh83Piên đVwvawRịnh nhVwvawRưng gNQqHnthực rVwvawRa RWanh jgh83Prất VwvawRlo. Không phRWải VwvawRlo chgNQqHno gNQqHnmình màRW RWlo cgNQqHnho ngườiRW coRWn gjgh83Pái đaVwvawRng ởjgh83P gNQqHnbên gNQqHncạnh anh….
- Đjgh83Pã RWbảo VwvawRtụi tjgh83Pao cóVwvawR duRWyên vớgNQqHni màRWy mà….gNQqHn –VwvawR jgh83P1 têRWn khájgh83Pc chừngRW 1RW5, RW16 tgNQqHnuổi, tóc nhuộmgNQqHn đỏgNQqHn choéRWt,khuyên taVwvawRi dắtjgh83P gNQqHnmũi, jgh83Pmồm cũnVwvawRg đanRWg phìgNQqHn phèVwvawRo điVwvawRếu thuốc

MRWột têRWn kháRWc buVwvawRông gNQqHnlời chòngNQqHng gVwvawRhẹo Lâm:

- RWÁi chà…jgh83P RWhôm RWnay màjgh83Py lạigNQqHn đgNQqHni cùngVwvawR vớiVwvawR cgNQqHnô jgh83Pem RWxinh đẹpgNQqHn VwvawRlần trướcgNQqHn hảRW?...... tụi jgh83Pbây gNQqHncoi…. gNQqHnCóc gVwvawRhẻ đjgh83Pòi RWăn thjgh83Pịt thgNQqHniên nRWga kìa….jgh83P jgh83PHa ha…


NhữngRW trRWàng cườjgh83Pi RWchế nhạogNQqHn khônjgh83Pg dứtRW ljgh83Pàm cRWả VwvawRQuân vgNQqHnà Lâjgh83Pm đềujgh83P VwvawRbực bộjgh83Pi…. Lâjgh83Pm RWvốn khôngVwvawR jgh83Pphải lojgh83Pại ngườgNQqHni gNQqHncam VwvawRchịu, lVwvawRên tigNQqHnếng trước:

- RWKệ tôi!RW CóVwvawR RWphải gNQqHncóc RWghẻ thgNQqHniên nggNQqHna RWhay khVwvawRông jgh83Ptự tôijgh83P biếjgh83Pt…. bọnRW ajgh83Pnh đRWừng có cậyjgh83P đônRWg ănVwvawR hiếpjgh83P tụiRW tôi….jgh83P TôRWi…. TgNQqHnôi báoRW côngRW RWan gNQqHnđó…. –RW gNQqHncô mạnhgNQqHn mRWồm tuyên bố
- VwvawRA hVwvawRa…. Ha…jgh83P. CVwvawRô RWem tứRWc gNQqHnlên trônjgh83Pg RWxinh hẳngNQqHn VwvawRra đấgNQqHny….. jgh83P– quagNQqHny sang gNQqHnQuân RWhắn tgNQqHna nVwvawRói tiếRWp RW– HVwvawRay lVwvawRà giờgNQqHn màyjgh83P VwvawRđể cjgh83Pon VwvawRbé đógNQqHn lạigNQqHn đây….RW TụiVwvawR tao chVwvawRo jgh83Pmày bVwvawRiến ….gNQqHn AVwvawRnh RWem nhỉ….


jgh83PQuân njgh83Pghiến răng:


- VgNQqHnậy thRWì hỏRWi nắjgh83Pm gNQqHnđấm cRWủa jgh83Ptao cRWó đồnggNQqHn ýjgh83P RWkhông đã…!gNQqHn –VwvawR QRWuân nhanVwvawRh nhưjgh83P cắtVwvawR đẩy LâmgNQqHn qgNQqHnua VwvawR1 bênRW, xRWông RWvào tụiRW VwvawRcôn gNQqHnđồ nhVwvawRư coRWn hjgh83Pổ đóijgh83P khát.


Bọn đóVwvawR cVwvawRhừng jgh83Phai VwvawR10 têgNQqHnn. Tjgh83Prừ thVwvawRằng 1gNQqHn5 tVwvawRuổi VwvawRlên tjgh83Piếng lúcVwvawR nãyVwvawR làjgh83P nhỏgNQqHn cgNQqHnon ra. VwvawRCòn lạigNQqHn đứaRW jgh83Pnào đứjgh83Pa nVwvawRấy tjgh83Po jgh83Pcao, nhìgNQqHnn hãRWi chgNQqHnết đigNQqHn được.gNQqHn QuVwvawRân nhàRW tjgh83Pa cũng đâuRW phgNQqHnải tagNQqHny vừa…jgh83P cũnRWg tảgNQqHn RWhữu độRWt xjgh83Pông. MộtVwvawR tgNQqHnên gNQqHnlăm lămVwvawR VwvawRcầm câjgh83Py gậyjgh83P đến địnhjgh83P đánRWh vàjgh83Po lưngjgh83P RWanh nhưjgh83Png Quânjgh83P jgh83Pquay RWngoắt lại,VwvawR tRWiện RWchân đjgh83Pá vRWô bgNQqHnụng thằng jgh83Pđó làVwvawRm nójgh83P lRWa qjgh83Puá trờiRW đVwvawRất. gNQqHnMấy tênjgh83P VwvawRcòn lạijgh83P cũVwvawRng jgh83Pgây khônRWg RWít cjgh83Pản trở RWcho Quân.RW TụiVwvawR nójgh83P biếtVwvawR nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….