Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


E4B6At7eChú hkNXJ2nxlái xhkNXJ2nxe E4B6At7ethấy chE4B6At7eưa đầyhkNXJ2nx E4B6At7e5 pNxiBhút LâhkNXJ2nxm đãE4B6At7e cE4B6At7ehạy hkNXJ2nxra nêNxiBn thấy lhkNXJ2nxạ, gE4B6At7eặng NxiBhỏi. hkNXJ2nxLâm chỉhkNXJ2nx NxiBim lặnNxiBg, kE4B6At7ehông nóiE4B6At7e hkNXJ2nxgì… TE4B6At7erên xhkNXJ2nxe, E4B6At7ecô cE4B6At7eứ shkNXJ2nxuy nghĩ mihkNXJ2nxên NxiBman suốhkNXJ2nxt. TạE4B6At7ei shkNXJ2nxao? CE4B6At7eô hkNXJ2nxđã lE4B6At7eàm gìE4B6At7e màNxiB dhkNXJ2nxì NNxiBgân gE4B6At7ehét cE4B6At7eô nhưhkNXJ2nx vậyE4B6At7e? Gia đNxiBình cNxiBô đãNxiB ghkNXJ2nxây hkNXJ2nxra chuyệnhkNXJ2nx hkNXJ2nxgì khiNxiBến dE4B6At7eì ấyhkNXJ2nx mớiNxiB nNxiBghe đếNxiBn tE4B6At7eên hkNXJ2nxđã đùnghkNXJ2nx đùng tứchkNXJ2nx NxiBgiận E4B6At7eđuổi hkNXJ2nxcô về..hkNXJ2nx?? tNxiBại sNxiBao? RốtNxiB cuE4B6At7eộc NxiBlà tạE4B6At7ei sao???

MãiNxiB nghĩ khE4B6At7eiến E4B6At7eLâm khôNxiBng nhậnE4B6At7e NxiBra đhkNXJ2nxã vE4B6At7eề nNxiBhà làNxiBm chúNxiB tàE4B6At7ei xếhkNXJ2nx phảihkNXJ2nx E4B6At7ekhẽ nhắcNxiB. hkNXJ2nxCô bước xhkNXJ2nxuống thNxiBẫn thkNXJ2nxhờ, kE4B6At7ehông chàoE4B6At7e cảhkNXJ2nx hkNXJ2nxchú NxiBPhú. PhảiNxiB nhưE4B6At7e mNxiBấy hôE4B6At7em NxiBtrước, côNxiB đã hớnNxiB hở,NxiB thkNXJ2nxươi cườiE4B6At7e xuNxiBống hkNXJ2nxxe, líNxiBu NxiBlo tạmE4B6At7e biệtE4B6At7e cE4B6At7ehú. VE4B6At7eậy mà…

NxiBCô E4B6At7ebước vNxiBô hkNXJ2nxnhà nhhkNXJ2nxư NxiBngười mNxiBất hồnE4B6At7e. CE4B6At7eô lêhkNXJ2nxn chkNXJ2nxầu hkNXJ2nxthang, khôNxiBng đểNxiB hkNXJ2nxý bNxiBa côE4B6At7e E4B6At7eđã vE4B6At7eề từhkNXJ2nx lE4B6At7eúc E4B6At7enào. E4B6At7eBa NxiBcô lNxiBớn E4B6At7etiếng gọi:

- ThiếtE4B6At7e Lâm!!

CE4B6At7eô quhkNXJ2nxay ngườihkNXJ2nx lại,E4B6At7e ngạhkNXJ2nxc nhiên:NxiB “E4B6At7e Ba!!”

- hkNXJ2nxTối qhkNXJ2nxua coNxiBn hkNXJ2nxđi đâu??
- BNxiBa vE4B6At7eề thkNXJ2nxừ NxiBlúc nNxiBào ạ??hkNXJ2nx E4B6At7e– hkNXJ2nxlâm hỏi
- BE4B6At7ea hỏNxiBi cohkNXJ2nxn E4B6At7etối quhkNXJ2nxa đE4B6At7ei đâuhkNXJ2nx??? NxiB– giọngE4B6At7e ôngNxiB bhkNXJ2nxắt đầuhkNXJ2nx NxiBcó sựE4B6At7e hkNXJ2nxtức NxiBgiận khiếE4B6At7en LâhkNXJ2nxm rE4B6At7eun sợ
E4B6At7e- Con…E4B6At7e con…hkNXJ2nx qhkNXJ2nxua hkNXJ2nxnhà bạn….??
- NxiBBạn nàNxiBo..??- ôngE4B6At7e gằnE4B6At7e giọng…
- BạnhkNXJ2nx củaE4B6At7e con….hkNXJ2nx Ba…bE4B6At7ea làmE4B6At7e saE4B6At7eo thế???E4B6At7e ĐừngE4B6At7e làNxiBm cohkNXJ2nxn NxiBsợ ba!E4B6At7e! –NxiB E4B6At7eLâm hkNXJ2nxlo lắng

Giọng ôNxiBng đhkNXJ2nxã hkNXJ2nxdịu đNxiBi nhưhkNXJ2nxng cE4B6At7eó vẻE4B6At7e vẫnE4B6At7e giận

- BE4B6At7ea chE4B6At7eỉ muốnhkNXJ2nx bhkNXJ2nxiết cE4B6At7eon NxiBđi đâuE4B6At7e vhkNXJ2nxà làNxiBm hkNXJ2nxgì thôi
E4B6At7e- hkNXJ2nxBa hkNXJ2nxà!! CNxiBon lớnhkNXJ2nx rồhkNXJ2nxi… bNxiBa khônE4B6At7eg cầnNxiB phảhkNXJ2nxi trôNxiBng hkNXJ2nxchừng E4B6At7econ nNxiBhư đứE4B6At7ea cohkNXJ2nxn hkNXJ2nxnít vhkNXJ2nxậy đâuNxiB!! BhkNXJ2nxa vềhkNXJ2nx sE4B6At7eớm vậy??
hkNXJ2nx- NxiBUk… E4B6At7ecông NxiBviệc thhkNXJ2nxuận lợiE4B6At7e nêhkNXJ2nxn bhkNXJ2nxa vềE4B6At7e NxiBtrước… bhkNXJ2nxa nhớhkNXJ2nx E4B6At7econ ghkNXJ2nxái bNxiBa quE4B6At7eá aNxiBk hkNXJ2nx– giọE4B6At7eng ônNxiBg dịE4B6At7eu hẳn
- CohkNXJ2nxn E4B6At7ecũng nhớhkNXJ2nx ba!!
- TrôNxiBng coNxiBn khhkNXJ2nxông đượchkNXJ2nx khỏe???
- KhôhkNXJ2nxng baNxiB… NxiBcon cNxiBhỉ hơiNxiB mE4B6At7eệt chút…hkNXJ2nx chkNXJ2nxon lêhkNXJ2nxn phNxiBòng trước…NxiB hẹE4B6At7en gặNxiBp bE4B6At7ea hkNXJ2nxở E4B6At7ebữa E4B6At7etối nhkNXJ2nxha ba…
- E4B6At7eờ… lêE4B6At7en nghỉE4B6At7e đE4B6At7ei cohkNXJ2nxn gái….
LâhkNXJ2nxm E4B6At7equá mệtE4B6At7e E4B6At7emỏi. ThhkNXJ2nxả mìnhE4B6At7e NxiBlên chkNXJ2nxhiếc giườNxiBng rộnNxiBg lớnE4B6At7e, chkNXJ2nxô hkNXJ2nxthiếp điNxiB lúE4B6At7ec hkNXJ2nxnào khônhkNXJ2nxg biết.I’E4B6At7em don’NxiBt hkNXJ2nxneed hkNXJ2nxa man
I’mhkNXJ2nx NxiBdon’t nE4B6At7eeed NxiBa mE4B6At7ean NxiB( what???)
I’mE4B6At7e E4B6At7edon’t nE4B6At7eeed E4B6At7ea man
I’mNxiB doE4B6At7en’t nehkNXJ2nxed E4B6At7ea hkNXJ2nxman hkNXJ2nx( jiinjja)………NxiBTiếng nhạcE4B6At7e qNxiBuen thuhkNXJ2nxộc hkNXJ2nxlại vanNxiBg lêhkNXJ2nxn hkNXJ2nx( tE4B6At7eg nghE4B6At7eiền bàNxiBi hkNXJ2nxnày lắm!!)


VớiE4B6At7e tahkNXJ2nxy lấyE4B6At7e hkNXJ2nxchiếc đihkNXJ2nxện thoạiNxiB màhkNXJ2nx khôngNxiB nNxiBhìn ngườihkNXJ2nx gọi,hkNXJ2nx E4B6At7eLâm uểE4B6At7e oải

- E4B6At7eA hkNXJ2nxlô !!
hkNXJ2nx- NxiBCô chếE4B6At7et NxiBở đâNxiBu màhkNXJ2nx NxiBmãi khôngE4B6At7e ngE4B6At7ehe máy?E4B6At7e?? –NxiB E4B6At7e1 gihkNXJ2nxọng nóNxiBi cNxiBon traE4B6At7ei hkNXJ2nxvang lêE4B6At7en. LâE4B6At7em thừhkNXJ2nxa biE4B6At7eết E4B6At7elà ai
- NxiBNgủ NxiB- cE4B6At7eô trE4B6At7eả lờiNxiB cụtE4B6At7e ngụt
- !!!
- CE4B6At7ehuyện hồiE4B6At7e chiều…hkNXJ2nx cE4B6At7eô… E4B6At7ecô cóE4B6At7e hkNXJ2nxsao không???
- NếuhkNXJ2nx E4B6At7etôi nóE4B6At7ei E4B6At7esao tNxiBhì anhkNXJ2nxh chạhkNXJ2nxy đếnNxiB ahkNXJ2nxn ủE4B6At7ei tE4B6At7eôi NxiBchắc NxiB!! E4B6At7erõ NxiBvô duyêNxiBn –NxiB cNxiBô nóE4B6At7ei NxiBvẫn đahkNXJ2nxng hkNXJ2nxcòn nE4B6At7egái ngủ
NxiB- Uk…hkNXJ2nx tôihkNXJ2nx… đanE4B6At7eg ởNxiB trướNxiBc nE4B6At7ehà chkNXJ2nxô nè…E4B6At7e NxiB- QE4B6At7euân hớE4B6At7en hở
- AnhE4B6At7e…. NxiBAnh… NxiBđiên aNxiBk !hkNXJ2nx! –E4B6At7e LâmNxiB hoảE4B6At7eng hốtNxiB. hkNXJ2nxCô E4B6At7echạy lạihkNXJ2nx bêhkNXJ2nxn chiếchkNXJ2nx cửhkNXJ2nxa NxiBsổ hkNXJ2nx- TrờiNxiB …E4B6At7e đanE4B6At7eg mưaNxiB mNxiBà…. ĐồNxiB điên!!
- KệhkNXJ2nx tôNxiBi… xuốnghkNXJ2nx nhanE4B6At7eh tE4B6At7eôi đợi!!


NxiBLâm vộiE4B6At7e vớiNxiB lấE4B6At7ey chiếchkNXJ2nx áoE4B6At7e khoác,NxiB thkNXJ2nxất bNxiBật chạyE4B6At7e xuốngE4B6At7e nhà,hkNXJ2nx E4B6At7ecô mhkNXJ2nxà E4B6At7ekhông rE4B6At7ea cE4B6At7ehắc NxiBtên nE4B6At7egốc nhkNXJ2nxày đợihkNXJ2nx đếnNxiB sángNxiB hkNXJ2nxmai mất


- tiểuhkNXJ2nx thNxiBư!! ĐếNxiBn bNxiBữa tốiE4B6At7e cE4B6At7eòn chạyNxiB NxiBđi đâu?E4B6At7e LhkNXJ2nxão gE4B6At7eia đhkNXJ2nxang đợi…
- bác..hkNXJ2nx báE4B6At7ec E4B6At7enói vớiE4B6At7e hkNXJ2nxbố cE4B6At7eháu dùmhkNXJ2nx hkNXJ2nxcháu…. CháNxiBu rNxiBa ngoàiE4B6At7e E4B6At7emột lát…
E4B6At7e- trờihkNXJ2nx đaNxiBng mE4B6At7eưa NxiBmà… cóhkNXJ2nx gE4B6At7eì thìE4B6At7e cầmhkNXJ2nx E4B6At7ecây dhkNXJ2nxù đihkNXJ2nx NxiBđã –hkNXJ2nx nNxiBói xhkNXJ2nxong bhkNXJ2nxác hkNXJ2nxTư E4B6At7evội chhkNXJ2nxạy vhkNXJ2nxô nhNxiBà lấyE4B6At7e cE4B6At7eây dE4B6At7eù NxiBđưa chNxiBo Lâm


- NhớNxiB vềhkNXJ2nx sớmE4B6At7e nhkNXJ2nxha tiểE4B6At7eu tNxiBhư!! NxiB– E4B6At7ebác nóiE4B6At7e vọNxiBng theo


NxiB- NE4B6At7eè!! AhkNXJ2nxnh điêhkNXJ2nxn E4B6At7etrên NxiBmức qhkNXJ2nxuy hkNXJ2nxđịnh rồE4B6At7ei đhkNXJ2nxó!! E4B6At7eAi đờihkNXJ2nx hkNXJ2nxtrời mưahkNXJ2nx vậyhkNXJ2nx vácE4B6At7e mặthkNXJ2nx thkNXJ2nxới đâNxiBy lE4B6At7eàm gE4B6At7eì…. ThE4B6At7eiệt khE4B6At7eông nóNxiBi nổiNxiB mà….
- ÊhkNXJ2nx… cầmhkNXJ2nx NxiBcây NxiBdù làmhkNXJ2nx cảNxiBnh aE4B6At7ek?? NxiBMau cE4B6At7ehe NxiBcho tôiE4B6At7e đi…E4B6At7eướt NxiBhết rồNxiBi nèE4B6At7e –NxiB mặE4B6At7et E4B6At7eanh vE4B6At7eênh lE4B6At7eên thấyNxiB ghét
- E4B6At7eƠ hơ….NxiB CònhkNXJ2nx dáNxiBm saNxiBi tNxiBôi nữaNxiB đấy….E4B6At7e hkNXJ2nxanh giỏi….NxiBche thìNxiB thkNXJ2nxự cNxiBầm mhkNXJ2nxà chNxiBe hkNXJ2nxnày… NxiB- hkNXJ2nxLâm némE4B6At7e câyE4B6At7e dhkNXJ2nxù vhkNXJ2nxề phíaNxiB Quân
- hkNXJ2nxChuyện hồiNxiB chiều….E4B6At7e dìhkNXJ2nx NE4B6At7egân nNxiBói vE4B6At7eậy hkNXJ2nxnhưng khkNXJ2nxhông hkNXJ2nxcó ýhkNXJ2nx gìhkNXJ2nx đâuNxiB… E4B6At7ecô đừng….NxiB –NxiB QuânE4B6At7e phâNxiBn bua
E4B6At7e- hkNXJ2nxDì E4B6At7eanh hkNXJ2nxghét tôihkNXJ2nx lắmhkNXJ2nx NxiBhử? NxiB– NxiBcô ngắtE4B6At7e lời..
hkNXJ2nx- Không….NxiB AE4B6At7ek cNxiBó hkNXJ2nx– QuâhkNXJ2nxn gãiNxiB đNxiBầu –E4B6At7e hkNXJ2nxdì ấNxiBy kNxiBhông thícE4B6At7eh tôNxiBi chE4B6At7eơi vớE4B6At7ei mấE4B6At7ey hkNXJ2nxngười NxiBnhà hkNXJ2nxgiàu nhưNxiB cNxiBô đâu….
NxiB- NhhkNXJ2nxà NxiBgiàu nE4B6At7ehư tôi??/
NxiB- E4B6At7eUk… NxiBdì ấNxiBy NxiBbảo E4B6At7ekhông chkNXJ2nxùng suE4B6At7ey nghĩNxiB nêNxiBn khônghkNXJ2nx chơi….
- VậyhkNXJ2nx saNxiBo E4B6At7eanh cNxiBhơi E4B6At7evới tE4B6At7eôi?? E4B6At7e– E4B6At7eLâm hhkNXJ2nxỏi lại
NxiB- ừE4B6At7e hkNXJ2nxthì…. –NxiB E4B6At7eQuân tặcNxiB lNxiBưỡi bỏhkNXJ2nx qhkNXJ2nxua –NxiB điNxiB ăNxiBn đE4B6At7ei… tE4B6At7eôi đói
- anNxiBh đóiNxiB còhkNXJ2nxn tE4B6At7eôi hkNXJ2nxno chắE4B6At7ec!! –E4B6At7e NxiBcô hkNXJ2nxcãi E4B6At7e– NxiBtrong nNxiBhà báNxiBc TưNxiB tE4B6At7eôi nE4B6At7eấu xhkNXJ2nxong hNxiBết rồi… NxiBgiờ chE4B6At7eỉ cònNxiB E4B6At7eăn cE4B6At7eũng khôE4B6At7eng xoNxiBng NxiBnữa… tôE4B6At7ei cóhkNXJ2nx pNxiBhúc NxiBquá mà…
- thE4B6At7eôi… tôE4B6At7ei dNxiBẫn cNxiBô đE4B6At7ei ănE4B6At7e hkNXJ2nx…. E4B6At7eTrời mNxiBưa vE4B6At7eậy ănNxiB gìE4B6At7e nhkNXJ2nxhỉ??? –E4B6At7e E4B6At7eAnh suE4B6At7ey E4B6At7enghĩ hkNXJ2nx– E4B6At7etrời E4B6At7emưa… trờiNxiB NxiBmưa…. AkhkNXJ2nx.. chkNXJ2nxó NxiBrồi… bánNxiBh xèoE4B6At7e thẳhkNXJ2nxng tiến


LâmNxiB trhkNXJ2nxòn xhkNXJ2nxoe mắE4B6At7et, hỏiE4B6At7e lạiNxiB NxiB: NxiB“ báE4B6At7enh xèo”


Thiệt nànhkNXJ2nxg nàhkNXJ2nxy ngNxiBố hkNXJ2nxkhông chịNxiBu nổi.hkNXJ2nx CáiNxiB mónE4B6At7e chếtE4B6At7e ngườihkNXJ2nx ấyE4B6At7e màNxiB cNxiBũng khôE4B6At7eng biếthkNXJ2nx. Tác giảE4B6At7e lE4B6At7eà táNxiBc gNxiBiả NxiBchết tươiNxiB E4B6At7eroi róhkNXJ2nxi E4B6At7echết giNxiBãy đànhE4B6At7e đE4B6At7eạch E4B6At7evới NxiBem NxiBý…. Ngon khônghkNXJ2nx cưhkNXJ2nxỡng nổi…NxiB cNxiBhẹp chẹp…hkNXJ2nx DạoE4B6At7e hkNXJ2nxnày NxiBmưa hkNXJ2nxnhiều…ăn bE4B6At7eánh xèohkNXJ2nx sướnghkNXJ2nx hơhkNXJ2nxn làm tiêNxiBn nữa


AnNxiBh dẫnNxiB LâmhkNXJ2nx đE4B6At7eến E4B6At7emột qNxiBuán bánE4B6At7eh NxiBxèo nhhkNXJ2nxỏ, nằE4B6At7em kNxiBhá sâuhkNXJ2nx trong coNxiBn hE4B6At7eẻm NxiBdài… quNxiBán khE4B6At7eá vắng…E4B6At7e chắcNxiB làNxiB hhkNXJ2nxọ ởNxiB nhNxiBà tậnhkNXJ2nx hhkNXJ2nxưởng bữE4B6At7ea E4B6At7ecơm gia đìnhhkNXJ2nx thkNXJ2nxối thứE4B6At7e 7….hkNXJ2nx LNxiBâm đihkNXJ2nx E4B6At7evào NxiBkhép nE4B6At7eép chkNXJ2nxạnh QuNxiBân. hkNXJ2nxMấy nơihkNXJ2nx nhkNXJ2nxày côE4B6At7e khônE4B6At7eg quen vhkNXJ2nxà cũhkNXJ2nxng chE4B6At7eưa từNxiBng hkNXJ2nxđặt chânhkNXJ2nx đến..


- NxiBCô LaE4B6At7em!! LấyNxiB cNxiBháu hkNXJ2nxđĩa E4B6At7ebánh xNxiBèo hkNXJ2nx!! E4B6At7e– E4B6At7eQuân gọi.E4B6At7e hkNXJ2nxDường nhkNXJ2nxhư E4B6At7eanh E4B6At7elà khE4B6At7eách hNxiBàng quehkNXJ2nxn củahkNXJ2nx quán
Cô chkNXJ2nxhủ quNxiBán E4B6At7exởi lởi:
hkNXJ2nx- NxiBQuân đóNxiB akNxiB?? DẫnhkNXJ2nx bạnNxiB ghkNXJ2nxái tNxiBới ănNxiB đóE4B6At7e hả??E4B6At7e xinNxiBh qá

- NxiBKhông cóhkNXJ2nx đâNxiBu ạE4B6At7e !hkNXJ2nx! hkNXJ2nx– NxiBcả hkNXJ2nxanh vàE4B6At7e chkNXJ2nxô đồhkNXJ2nxng thanh
hkNXJ2nx- còNxiBn cãE4B6At7ei nữa…hkNXJ2nx haNxiBi E4B6At7eđưa đẹpE4B6At7e đhkNXJ2nxôi NxiBvậy chkNXJ2nxơ mE4B6At7eà…. E4B6At7e– côNxiB hkNXJ2nxchủ E4B6At7equán cười…

5 phúNxiBt sau….


- báhkNXJ2nxnh xhkNXJ2nxèo nóhkNXJ2nxng hổiNxiB đây…vừaNxiB tNxiBhổi E4B6At7evừa ănE4B6At7e đê…..hkNXJ2nx NxiB– tiếNxiBng cE4B6At7eô chủE4B6At7e qNxiBuán giNxiBòn tan, kiểuhkNXJ2nx hkNXJ2nxnày kNxiBhông ăhkNXJ2nxn chkNXJ2nxũng nNxiBo vNxiBới hkNXJ2nxcô bNxiBán E4B6At7ehàng vNxiBui tíhkNXJ2nxnh này
- côE4B6At7e hkNXJ2nxăn đihkNXJ2nx…. E4B6At7e– QuE4B6At7eân lNxiBịch sự
- E4B6At7eăn… ănE4B6At7e…. nhE4B6At7eư… thNxiBế nE4B6At7eào… E4B6At7e- LNxiBâm nghệNxiBt E4B6At7emặt E4B6At7era hỏi

Quân bE4B6At7eó tNxiBay tNxiBoàn tE4B6At7eập vớiNxiB hkNXJ2nxcô nNxiBàng nàNxiBy. NxiBAnh cẩnhkNXJ2nx thhkNXJ2nxận lấyNxiB E4B6At7etâm báhkNXJ2nxnh tráng,NxiB đặtE4B6At7e vào đhkNXJ2nxó xNxiBà lNxiBách, hkNXJ2nxrau diếpE4B6At7e, hkNXJ2nxcải xE4B6At7eanh, raE4B6At7eu diE4B6At7eếp cáNxiB, tíE4B6At7ea tôNxiB, hkNXJ2nxrau hkNXJ2nxhúng, láNxiB quế…


LâE4B6At7em lắchkNXJ2nx hkNXJ2nxđầu xuhkNXJ2nxa tay…

- tôiE4B6At7e khôhkNXJ2nxng E4B6At7eăn đượE4B6At7ec hkNXJ2nxmấy loNxiBại rahkNXJ2nxu thNxiBơm đâu…E4B6At7e. E4B6At7eAnh cNxiBho mỗiE4B6At7e xàNxiB lácNxiBh NxiBvới NxiBdưa lNxiBeo thôiE4B6At7e ak??

E4B6At7eQuân hkNXJ2nxthở dàE4B6At7ei E4B6At7engán ngẩm….nàngE4B6At7e nhkNXJ2nxày khkNXJ2nxhó nuôNxiBi E4B6At7equá. NxiBKhông bNxiBiết ởhkNXJ2nx nhNxiBà hkNXJ2nxba mẹhkNXJ2nx nuôNxiBi bằnNxiBg hkNXJ2nxgì mhkNXJ2nxà lớE4B6At7en tướngNxiB vậy


- E4B6At7eĂn hkNXJ2nxbánh xèohkNXJ2nx hkNXJ2nxthì phảiE4B6At7e cE4B6At7eó rE4B6At7eau mớihkNXJ2nx ngoE4B6At7en E4B6At7echứ chhkNXJ2nxáu hkNXJ2nx? –E4B6At7e cE4B6At7eô hkNXJ2nxchủ quánE4B6At7e hNxiBỏi LÂm..

hkNXJ2nxCô E4B6At7echỉ bhkNXJ2nxiết cE4B6At7eười trừ…

QuNxiBân lE4B6At7eàm xonhkNXJ2nxg NxiBxuôi, cuốE4B6At7en lE4B6At7eại, đưNxiBa chNxiBo Lâm…

- E4B6At7eĐây tE4B6At7eiểu thNxiBư, ăE4B6At7en đi…NxiB. PhướNxiBc lắhkNXJ2nxm mNxiBới đượchkNXJ2nx ThànhE4B6At7e E4B6At7eQuân hkNXJ2nxnày làmNxiB E4B6At7echo ănE4B6At7e đó…
- CoNxiBi E4B6At7ebộ tôNxiBi nhiềuhkNXJ2nx phưE4B6At7eớc hen…NxiB còhkNXJ2nxn đượchkNXJ2nx E4B6At7eăn mỳE4B6At7e NxiBnữa… cũhkNXJ2nxng phải…E4B6At7e ởhkNXJ2nx hkNXJ2nxhiền hkNXJ2nxgặp hkNXJ2nxlành mừNxiB…. –hkNXJ2nx QuânhkNXJ2nx nóNxiBi thkNXJ2nxrơn tru.
NxiB- ChkNXJ2nxô mhkNXJ2nxà hiềE4B6At7en hkNXJ2nxchắc tôNxiBi làhkNXJ2nx bụtNxiB lNxiBâu rồi!!E4B6At7e hkNXJ2nxăn đNxiBi.. đừnhkNXJ2nxg hkNXJ2nxnói vớiE4B6At7e tNxiBôi cNxiBô khôngNxiB biếtE4B6At7e ăhkNXJ2nxn nhá
- AE4B6At7ei bảNxiBo… NxiBbỏ vôhkNXJ2nx mNxiBồm rồi…ăE4B6At7e…n…. –NxiB LâmNxiB nhétNxiB mihkNXJ2nxếng báNxiBnh E4B6At7ecuốn vhkNXJ2nxô mồm…


Chu hkNXJ2nxcha… NxiBquỷ NxiBthần E4B6At7eơi…. NghkNXJ2nxon hkNXJ2nxvật vãE4B6At7e… E4B6At7emới NxiBcắn mộNxiBt miếnghkNXJ2nx màhkNXJ2nx cáhkNXJ2nxi cảmNxiB giácE4B6At7e chuhkNXJ2nxa chua nghkNXJ2nxọt ngọtE4B6At7e củaNxiB nướcE4B6At7e NxiBmắm lẫnE4B6At7e vhkNXJ2nxới E4B6At7ecái giònE4B6At7e gE4B6At7eiòn thơmhkNXJ2nx thơE4B6At7em cE4B6At7eủa bhkNXJ2nxánh xèo, còhkNXJ2nxn hkNXJ2nxcó mhkNXJ2nxấy lhkNXJ2nxát dưahkNXJ2nx lehkNXJ2nxo NxiBmát lạnE4B6At7eh nữaNxiB chứ?(E4B6At7e đhkNXJ2nxấy hkNXJ2nxlà NxiBnàng nàE4B6At7ey NxiBkhông ănNxiB thêm hkNXJ2nxrau đó…E4B6At7e E4B6At7ekhông thì…NxiB chẹp…E4B6At7e NxiB<lau đE4B6At7ei!! hkNXJ2nxnhỏ cNxiBả nướcE4B6At7e NxiBrãi kìhkNXJ2nxa bạE4B6At7en (+.+) )…..E4B6At7e LE4B6At7eâm đảE4B6At7em bảhkNXJ2nxo mónE4B6At7e nàE4B6At7ey ăhkNXJ2nxn đứtE4B6At7e mónhkNXJ2nx hkNXJ2nxpizza E4B6At7eở tiệm

Vừa nhahkNXJ2nxi nhồE4B6At7em nhhkNXJ2nxoàm… LâmNxiB vừahkNXJ2nx gihkNXJ2nxục Quân:

NxiB- AE4B6At7en… àNxiBm NxiB… hkNXJ2nxiếp i…hkNXJ2nx. íuE4B6At7e… E4B6At7eôi ….oăn….hkNXJ2nx NxiB( ahkNXJ2nxnh lNxiBàm E4B6At7etiếp điNxiB xíhkNXJ2nxu tôE4B6At7ei ăn)
hkNXJ2nx- E4B6At7eơ… ay….hkNXJ2nx ựhkNXJ2nx NxiB.. NxiBàm i…E4B6At7e. ôE4B6At7ei… ũn…NxiB hkNXJ2nxoăn àNxiB NxiB( E4B6At7eơ hNxiBay thkNXJ2nxự lE4B6At7eàm hkNXJ2nxđi tôihkNXJ2nx cũhkNXJ2nxng NxiBăn mà)–E4B6At7e vừE4B6At7ea nóiNxiB anE4B6At7eh chàNxiBng cũhkNXJ2nxng đúthkNXJ2nx NxiBngay miếnNxiBg báhkNXJ2nxnh vàoNxiB mồm…

- AnhhkNXJ2nx… hkNXJ2nxcó phNxiBải cNxiBon trE4B6At7eai khkNXJ2nxhông vậy….hkNXJ2nx chẳngE4B6At7e gE4B6At7ea lăhkNXJ2nxng chúthkNXJ2nx nhkNXJ2nxào NxiBsất…. –E4B6At7e E4B6At7eLâm hét lêE4B6At7en, trầnE4B6At7e đờihkNXJ2nx nE4B6At7eày NxiBcô chưahkNXJ2nx thấyNxiB NxiBai nhkNXJ2nxhỏ nNxiBhen hkNXJ2nxích E4B6At7ekỉ nhkNXJ2nxhư Quân
- CôE4B6At7e là chkNXJ2nxon gáiE4B6At7e chắc….NxiB cohkNXJ2nxn NxiBgái gìhkNXJ2nx NxiBmà…. ĂnE4B6At7e uốnghkNXJ2nx vhkNXJ2nxô duyên….E4B6At7e –hkNXJ2nx E4B6At7eAnh cE4B6At7ehàng cũNxiBng không hkNXJ2nxchịu hkNXJ2nxthua, vừaNxiB chE4B6At7eo miếnghkNXJ2nx bNxiBánh hkNXJ2nxthứ hNxiBai vàohkNXJ2nx mồmE4B6At7e vừNxiBa NxiBnói lại….
hkNXJ2nx- KhiếNxiBp… tôhkNXJ2nxi miếngNxiB hkNXJ2nxthứ nhấtNxiB chưaE4B6At7e NxiBăn xoE4B6At7eng anNxiBh đãE4B6At7e xơE4B6At7ei hếtE4B6At7e miếnghkNXJ2nx NxiBthứ haNxiBi rE4B6At7eồi…. coNxiBn tE4B6At7erai gE4B6At7eì màhkNXJ2nx nE4B6At7ehư heo….


E4B6At7e3 phE4B6At7eút sau…

- cNxiBủa tôi….NxiB –E4B6At7e LE4B6At7eâm hùnE4B6At7eg hE4B6At7eồn lE4B6At7eấy tahkNXJ2nxy cE4B6At7eướp lấyNxiB miếngE4B6At7e E4B6At7ecuối cùng
- NxiBcòn lâu…hkNXJ2nx- NxiBQuân cũngNxiB chẳnghkNXJ2nx vừE4B6At7ea… tícNxiBh cựcNxiB khkNXJ2nxéo miE4B6At7eếng cuNxiBối cùnhkNXJ2nxg vNxiBề phíaE4B6At7e NxiBmình… ahkNXJ2nxnh cũnhkNXJ2nxg NxiBchiếm hkNXJ2nxđược mộtNxiB dihkNXJ2nxện thkNXJ2nxích khhkNXJ2nxa khá
- củE4B6At7ea tôi
NxiB- E4B6At7ecủa tôi

Quân thkNXJ2nxhấy hkNXJ2nxtình NxiBhình khNxiBông ổnE4B6At7e nêNxiBn nghE4B6At7eị hòNxiBa vhkNXJ2nxới LâmhkNXJ2nx NxiB: chNxiBia đôiE4B6At7e…. CảE4B6At7e hkNXJ2nx2 nhkNXJ2nxgười hkNXJ2nxvui vẻhkNXJ2nx ănNxiB nốtNxiB miE4B6At7eếng cNxiBòn lại…

hkNXJ2nx- côE4B6At7e LNxiBâm lấyE4B6At7e chhkNXJ2nxo chkNXJ2nxháu đĩahkNXJ2nx nữNxiBa NxiB– hkNXJ2nxQuân gọi
NxiB- thNxiBế nãE4B6At7ey giờNxiB hkNXJ2nxkhông chịuhkNXJ2nx gọNxiBi… điE4B6At7eên!! –NxiB hkNXJ2nxLâm tráE4B6At7ech…cô hkNXJ2nxđang ănNxiB ngon…
NxiB- ukhkNXJ2nx… qE4B6At7euên…. E4B6At7e_ QhkNXJ2nxuân cườihkNXJ2nx NxiBhì hkNXJ2nxrõ ghét


E4B6At7e3 phúthkNXJ2nx sE4B6At7eau…. ..


- lấE4B6At7ey cháuE4B6At7e đĩaE4B6At7e nữa….


5 phút…


- cE4B6At7eô hkNXJ2nxơi NxiBthêm đĩhkNXJ2nxa nữa….lâuNxiB NxiBvậy…. –hkNXJ2nx lầNxiBn nE4B6At7eày E4B6At7eLâm lênNxiB tNxiBiếng…. gNxiBiờ mớNxiBi biNxiBết cảmNxiB giNxiBác NxiBchờ thứcE4B6At7e ănE4B6At7e rấNxiBt kE4B6At7einh khủng

1NxiB0 phkNXJ2nxhút sau….


- CÔE4B6At7e NxiBLAM ƠIE4B6At7e…. MộtNxiB đhkNXJ2nxĩa nữa….NxiB E4B6At7e– hahkNXJ2nxi nE4B6At7egười cùngNxiB E4B6At7eđồng thanh….khiếp…ănE4B6At7e nhưNxiB hehkNXJ2nxo… mớiNxiB cNxiBó NxiB10 phúE4B6At7et xE4B6At7eơi ngNxiBuyên hkNXJ2nx3 đĩa


1NxiB3 phút…

CNxiBả NxiBLâm vhkNXJ2nxà QuânE4B6At7e sNxiBấn hkNXJ2nxsổ tớE4B6At7ei cE4B6At7eái NxiBbếp cE4B6At7eủa côhkNXJ2nx hkNXJ2nxLam. ChờE4B6At7e E4B6At7esao nỗihkNXJ2nx nhkNXJ2nxữa, xắnE4B6At7e hkNXJ2nxtay vNxiBô làmNxiB cùnNxiBg côhkNXJ2nx hkNXJ2nxcho nhanh….

ChkNXJ2nxái NxiBbếp lạiNxiB NxiB1 E4B6At7elần E4B6At7enữa nổiNxiB loạhkNXJ2nxn… hkNXJ2nxlý hkNXJ2nxdo khNxiBông chkNXJ2nxần nóNxiBi cũngE4B6At7e biết


hkNXJ2nx- ZaE4B6At7e… sE4B6At7eao hkNXJ2nxcô đổhkNXJ2nx bánhE4B6At7e dàhkNXJ2nxy E4B6At7evậy…. –E4B6At7e QuhkNXJ2nxân hét
- LNxiBỡ tay…E4B6At7e hkNXJ2nx- LhkNXJ2nxâm nóE4B6At7ei thkNXJ2nxỉnh bơ….NxiB KhônghkNXJ2nx biếthkNXJ2nx NxiBmai saNxiBu aNxiBi rNxiBước nNxiBàng đâyNxiB (đoánhkNXJ2nx xeE4B6At7em hkNXJ2nx* mặthkNXJ2nx E4B6At7etác giE4B6At7eả cườihkNXJ2nx đE4B6At7eểu* )- Nè…E4B6At7e anNxiBh qE4B6At7euên bỏE4B6At7e hkNXJ2nxgiá rồNxiBi… hkNXJ2nxđồ NxiBlú lẫn…
- E4B6At7eUk… quêhkNXJ2nxn hkNXJ2nx( lạiE4B6At7e quNxiBên. NxiBHai ônghkNXJ2nx NxiBbà E4B6At7enãy cNxiBhắc E4B6At7emắc E4B6At7ebệnh đhkNXJ2nxãng thkNXJ2nxrí NxiBlevel cahkNXJ2nxo nNxiBhất quá)


- Lâm!!hkNXJ2nx LậthkNXJ2nx hkNXJ2nxbánh hkNXJ2nxmau…. ChkNXJ2nxháy rồiE4B6At7e kìa…..
NxiB- LấhkNXJ2nxy…. lE4B6At7eấy dùE4B6At7em thkNXJ2nxôi cáiE4B6At7e đĩa…NxiB nhanh….

….


Sau mộthkNXJ2nx hồNxiBi lE4B6At7eàm hkNXJ2nxbánh( thựchkNXJ2nx NxiBra NxiBlà hkNXJ2nxtranh NxiBcủa E4B6At7ecô E4B6At7eLam), haE4B6At7ei đứahkNXJ2nx đNxiBi rE4B6At7ea vớiE4B6At7e hkNXJ2nx4 đĩa nhkNXJ2nxữa trêE4B6At7en taE4B6At7ey, mỉmNxiB hkNXJ2nxcười mãhkNXJ2nxn nNxiBguyện…. hkNXJ2nxax…. hkNXJ2nxĂn cNxiBhi lắmE4B6At7e dữ….


1 pNxiBhút NxiBnhìn nhau…


- E4B6At7enhìn NxiBcon khỉNxiB E4B6At7emặt dínhkNXJ2nxh đầyE4B6At7e lE4B6At7eọ E4B6At7ekìa…. HhkNXJ2nxa ha…hkNXJ2nx. E4B6At7e– QuâhkNXJ2nxn cườiNxiB chỉhkNXJ2nx mặtNxiB Lâm
- NxiBanh shkNXJ2nxạch hơnhkNXJ2nx NxiBtôi chắc….NxiB khkNXJ2nxiếp…. mE4B6At7eặt nhưE4B6At7e đàoE4B6At7e thE4B6At7ean hàngNxiB E4B6At7ethế kỉ….NxiB E4B6At7e– LâmhkNXJ2nx lúc đầNxiBu E4B6At7ehốt hNxiBoảng nhưE4B6At7eng ngahkNXJ2nxy sNxiBau kNxiBhi chihkNXJ2nxêm ngE4B6At7eưỡng dunNxiBg NxiBnhan ngườihkNXJ2nx đE4B6At7eối diệnE4B6At7e thì cũngNxiB nắchkNXJ2nx nẻ
NxiB- thôi….hkNXJ2nx hE4B6At7eai đứaE4B6At7e vàoNxiB rửhkNXJ2nxa mặtNxiB rồihkNXJ2nx raE4B6At7e…. –E4B6At7e NxiBcô LE4B6At7eâm E4B6At7etừ đâuhkNXJ2nx chE4B6At7eạy lạhkNXJ2nxi( nhkNXJ2nxãy giNxiBờ tụihkNXJ2nx nNxiBó NxiBdành NxiBchỗ mà)E4B6At7e, tủmhkNXJ2nx NxiBtỉm cười
- thNxiBôi khỏiE4B6At7e cNxiBô –NxiB hkNXJ2nx2 NxiBđứa đồnE4B6At7eg thaE4B6At7enh tậNxiBp 3

vì sựhkNXJ2nx ngE4B6At7ehiệp ănhkNXJ2nx uốnNxiBg vĩNxiB đạE4B6At7ei… mặthkNXJ2nx hkNXJ2nxlọ cóNxiB hkNXJ2nxhề chhkNXJ2nxi E4B6At7e( cáE4B6At7ei nàhkNXJ2nxy giốnNxiBg táE4B6At7ec giảhkNXJ2nx )
1E4B6At7e5 pE4B6At7ehút sau


- OE4B6At7ea… nhkNXJ2nxo quá….NxiB ĂNxiBn khôE4B6At7eng nổiE4B6At7e nữaNxiB rồi….E4B6At7e –E4B6At7e LâhkNXJ2nxm xhkNXJ2nxoa bụnghkNXJ2nx tE4B6At7ehan vãn
NxiB- Cô…hkNXJ2nx ănhkNXJ2nx nổiNxiB nữE4B6At7ea tôhkNXJ2nxi hkNXJ2nxcho tiền….hkNXJ2nx –E4B6At7e QNxiBuân cũnNxiBg xuhkNXJ2nxýt NxiBxoa thNxiBan NxiBcho cNxiBái bụng


Nhìn bên….hkNXJ2nx( E4B6At7etác gihkNXJ2nxả lNxiBật ghế)…NxiB chồngNxiB E4B6At7eđĩa cNxiBhắc caE4B6At7eo nhNxiBư núi…hkNXJ2nx. NxiBKhiếp… E4B6At7e2 ônhkNXJ2nxg bhkNXJ2nxà này hkNXJ2nxăn nhkNXJ2nxhư bỏNxiB đhkNXJ2nxói NxiB2 E4B6At7enăm ởhkNXJ2nx hkNXJ2nxchâu hkNXJ2nxpHi khônNxiBg bằng…hkNXJ2nx đếnNxiB NxiBcô LNxiBam hkNXJ2nxcũng kihkNXJ2nxnh ngạc…. NxiBcô tưởnhkNXJ2nxg hôNxiBm E4B6At7enay ếhkNXJ2nx khách….NxiB GhkNXJ2nxặp E4B6At7e2 đNxiBứa hkNXJ2nxnày hkNXJ2nxchắc lãihkNXJ2nx hkNXJ2nxgấp đôiE4B6At7e thE4B6At7eường ngày mất
HE4B6At7eai ngưhkNXJ2nxời thhkNXJ2nxong NxiBthả đNxiBi dạo…

- ÊE4B6At7e! CáE4B6At7ei bánNxiBh hhkNXJ2nxồi nàyhkNXJ2nx NxiBgọi lE4B6At7eà hkNXJ2nxgì ýE4B6At7e nhỉ?hkNXJ2nx –hkNXJ2nx LâE4B6At7em hỏE4B6At7ei Quân
- ĐồE4B6At7e khỉNxiB haE4B6At7ey quE4B6At7eên! BNxiBánh xèo…hkNXJ2nx. NxiBCô kE4B6At7ehông E4B6At7ethấy đổNxiB bánE4B6At7eh NxiBra nóE4B6At7e khkNXJ2nxêu NxiBcái xE4B6At7eèo hkNXJ2nxak? –NxiB QhkNXJ2nxuân nạt
- ANxiBk… uk….NxiB NxiBQuên…. hkNXJ2nx! E4B6At7e– LâNxiBm gE4B6At7eãi đầE4B6At7eu hkNXJ2nxthấy yêu……E4B6At7e nàhkNXJ2nxng NxiBta còhkNXJ2nxn phụnghkNXJ2nx máhkNXJ2nx nhkNXJ2nxữa chứ.,, làmhkNXJ2nx NxiBtrái tiE4B6At7em hkNXJ2nxai đNxiBó…. E4B6At7eSuýt E4B6At7erớt rhkNXJ2nxa ngoài….NxiB ĐếnE4B6At7e NxiBkhổ tNxiBhê khônghkNXJ2nx biết
- AnE4B6At7eh… E4B6At7eanh làhkNXJ2nxm gE4B6At7eì màE4B6At7e đơhkNXJ2nx ngưNxiBời rE4B6At7ea vậy…E4B6At7e E4B6At7e- LâE4B6At7em huNxiBa hkNXJ2nxhua tay,bNxiBất giNxiBác hỏiNxiB NxiBkhi thNxiBấy NxiBQuân cNxiBứ đhkNXJ2nxơ NxiBnhìn mình


Quân gE4B6At7eãi đầhkNXJ2nxu. HaNxiBi ngườNxiBi nàE4B6At7ey hkNXJ2nxgiống nE4B6At7ehau hkNXJ2nxthật. ĐếhkNXJ2nxn NxiBbối rhkNXJ2nxối cũnNxiBg ghkNXJ2nxiống nhahkNXJ2nxu NxiBnữa. E4B6At7eCó phE4B6At7eải là….E4B6At7e hkNXJ2nx* thkNXJ2nxác giảE4B6At7e lhkNXJ2nxại E4B6At7ecười đểu*


E4B6At7eHai ngườiE4B6At7e đNxiBi sonhkNXJ2nxg sonhkNXJ2nxg, tE4B6At7ehật yE4B6At7eên bình……


- KE4B6At7ehà …NxiB khà….E4B6At7e LạhkNXJ2nxi gặpNxiB mNxiBày NxiBở đây…..hkNXJ2nx E4B6At7eoắt coNxiBn ạhkNXJ2nx….. !hkNXJ2nx! E4B6At7e– GE4B6At7eiọng E4B6At7e1 têE4B6At7en E4B6At7ecôn đồhkNXJ2nx khàn NxiBđi hkNXJ2nxvì húE4B6At7et nhiềuNxiB thNxiBuốc cắtE4B6At7e nNxiBgang E4B6At7esuy nghhkNXJ2nxĩ yêNxiBn bìNxiBnh E4B6At7e( cNxiBủa E4B6At7etác giả)
- LạiE4B6At7e lNxiBà tụNxiBi hkNXJ2nxmày hảhkNXJ2nx? –NxiB QuânNxiB thkNXJ2nxỏ vẻNxiB kiêhkNXJ2nxn địnhE4B6At7e E4B6At7enhưng hkNXJ2nxthực E4B6At7era hkNXJ2nxanh NxiBrất loE4B6At7e. Không phảihkNXJ2nx NxiBlo NxiBcho mìnhhkNXJ2nx màNxiB hkNXJ2nxlo E4B6At7echo ngườiNxiB coE4B6At7en gNxiBái E4B6At7eđang hkNXJ2nxở bênE4B6At7e chkNXJ2nxạnh anh….
- ĐNxiBã bảhkNXJ2nxo thkNXJ2nxụi E4B6At7etao cóhkNXJ2nx duyêNxiBn vớiNxiB màyhkNXJ2nx màNxiB…. hkNXJ2nx– E4B6At7e1 E4B6At7etên khácE4B6At7e chừNxiBng 15NxiB, hkNXJ2nx16 tuổi,E4B6At7e tóc nhuNxiBộm đỏE4B6At7e choét,kE4B6At7ehuyên thkNXJ2nxai dE4B6At7eắt hkNXJ2nxmũi, mồmE4B6At7e NxiBcũng đanE4B6At7eg pNxiBhì E4B6At7ephèo đE4B6At7eiếu thuốc

hkNXJ2nxMột tE4B6At7eên khhkNXJ2nxác buôngNxiB E4B6At7elời chE4B6At7eòng gNxiBhẹo Lâm:

- ÁiE4B6At7e chà…NxiB hômhkNXJ2nx NxiBnay NxiBmày lE4B6At7eại đE4B6At7ei NxiBcùng vớiE4B6At7e hkNXJ2nxcô eE4B6At7em xNxiBinh đẹhkNXJ2nxp lNxiBần trướcE4B6At7e hả?.....E4B6At7e. tụi bâyhkNXJ2nx coNxiBi…. CóE4B6At7ec ghẻNxiB đNxiBòi ăNxiBn thE4B6At7eịt thiêhkNXJ2nxn ngNxiBa kìaE4B6At7e…. NxiBHa ha…


E4B6At7eNhững E4B6At7etràng cưNxiBời hkNXJ2nxchế nhhkNXJ2nxạo khNxiBông dứthkNXJ2nx E4B6At7elàm cảE4B6At7e QuE4B6At7eân vNxiBà LâmhkNXJ2nx NxiBđều bựcE4B6At7e bộihkNXJ2nx…. LE4B6At7eâm vốnE4B6At7e kNxiBhông pE4B6At7ehải NxiBloại ngườE4B6At7ei cE4B6At7eam chịNxiBu, lênE4B6At7e tE4B6At7eiếng trước:

- KệE4B6At7e tNxiBôi! CóE4B6At7e phE4B6At7eải NxiBcóc ghẻE4B6At7e thhkNXJ2nxiên ngNxiBa hkNXJ2nxhay hkNXJ2nxkhông tựE4B6At7e tôhkNXJ2nxi hkNXJ2nxbiết…. bọnNxiB ahkNXJ2nxnh đừE4B6At7eng có cậyE4B6At7e E4B6At7eđông E4B6At7eăn hkNXJ2nxhiếp tụNxiBi tôi…NxiB. E4B6At7eTôi…. TôhkNXJ2nxi bNxiBáo côhkNXJ2nxng hkNXJ2nxan đó…E4B6At7e. –E4B6At7e cNxiBô mạnNxiBh mồhkNXJ2nxm tuyên bố
- E4B6At7eA NxiBha…. Ha…E4B6At7e. CôhkNXJ2nx NxiBem tứhkNXJ2nxc NxiBlên trônNxiBg hkNXJ2nxxinh hẳnE4B6At7e rE4B6At7ea đấy…..hkNXJ2nx –E4B6At7e quaNxiBy sang QuâE4B6At7en hE4B6At7eắn tE4B6At7ea nE4B6At7eói hkNXJ2nxtiếp –E4B6At7e hkNXJ2nxHay lhkNXJ2nxà hkNXJ2nxgiờ màyhkNXJ2nx đểNxiB cohkNXJ2nxn bNxiBé đNxiBó lhkNXJ2nxại đây….NxiB TụiNxiB tao cE4B6At7eho mNxiBày bE4B6At7eiến NxiB…. AnhkNXJ2nxh E4B6At7eem nhỉ….


QhkNXJ2nxuân nghiếE4B6At7en răng:


- VậhkNXJ2nxy thE4B6At7eì hỏNxiBi NxiBnắm đấmE4B6At7e E4B6At7ecủa NxiBtao cNxiBó đồnNxiBg ýNxiB khkNXJ2nxhông đã…!hkNXJ2nx NxiB– QuâNxiBn nE4B6At7ehanh nNxiBhư cắtNxiB đẩy hkNXJ2nxLâm quE4B6At7ea E4B6At7e1 bênhkNXJ2nx, xônghkNXJ2nx hkNXJ2nxvào tụiE4B6At7e E4B6At7ecôn đE4B6At7eồ nhNxiBư coNxiBn hổE4B6At7e đóihkNXJ2nx khát.


Bọn đóhkNXJ2nx chừngE4B6At7e hahkNXJ2nxi 1NxiB0 tNxiBên. ThkNXJ2nxrừ hkNXJ2nxthằng hkNXJ2nx15 tuNxiBổi lêE4B6At7en tiếNxiBng hkNXJ2nxlúc nãyNxiB làE4B6At7e NxiBnhỏ cohkNXJ2nxn ra. CòE4B6At7en lạiNxiB đứaE4B6At7e nhkNXJ2nxào đứaNxiB NxiBnấy thkNXJ2nxo caoE4B6At7e, E4B6At7enhìn hãiE4B6At7e chNxiBết đhkNXJ2nxi được.E4B6At7e QuâNxiBn nE4B6At7ehà hkNXJ2nxta cũng đâuNxiB phảiE4B6At7e thkNXJ2nxay vừa…hkNXJ2nx cũngE4B6At7e tảNxiB hữuE4B6At7e NxiBđột hkNXJ2nxxông. MộE4B6At7et hkNXJ2nxtên lăNxiBm lăhkNXJ2nxm cầmNxiB câNxiBy gậyE4B6At7e đến địnE4B6At7eh đNxiBánh vàoNxiB lưngE4B6At7e aE4B6At7enh nhhkNXJ2nxưng QE4B6At7euân hkNXJ2nxquay ngoắE4B6At7et lại,NxiB tiệnhkNXJ2nx chE4B6At7eân đáhkNXJ2nx hkNXJ2nxvô bụnghkNXJ2nx thằng đóE4B6At7e làmhkNXJ2nx E4B6At7enó lhkNXJ2nxa hkNXJ2nxquá trờiE4B6At7e đấthkNXJ2nx. ME4B6At7eấy tNxiBên hkNXJ2nxcòn lạiNxiB chkNXJ2nxũng gNxiBây khE4B6At7eông E4B6At7eít cảnhkNXJ2nx trở chE4B6At7eo hkNXJ2nxQuân. NxiBTụi hkNXJ2nxnó bhkNXJ2nxiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….