Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


5kinChú l5kinái x5kine t5kinhấy chJ4BLVNSBưa đầy5kin 5kin5 pa7yXtECrhút Lâma7yXtECr đa7yXtECrã chạJ4BLVNSBy r5kina nêna7yXtECr thấy lạ,J4BLVNSB gặng5kin hỏi.J4BLVNSB LâJ4BLVNSBm a7yXtECrchỉ ia7yXtECrm lặna7yXtECrg, khJ4BLVNSBông na7yXtECrói 5kingì… 5kinTrên a7yXtECrxe, c5kinô cứJ4BLVNSB sa7yXtECruy nghĩ miêa7yXtECrn maa7yXtECrn sua7yXtECrốt. Tạ5kini sa5kino? Ca7yXtECrô J4BLVNSBđã a7yXtECrlàm a7yXtECrgì J4BLVNSBmà dJ4BLVNSBì a7yXtECrNgân ghéa7yXtECrt ca7yXtECrô nJ4BLVNSBhư J4BLVNSBvậy? Gia đìn5kinh c5kinô J4BLVNSBđã gây5kin rJ4BLVNSBa chuy5kinện 5kingì kha7yXtECriến da7yXtECrì ấy5kin mớia7yXtECr ngJ4BLVNSBhe đếnJ4BLVNSB têna7yXtECr 5kinđã đùna7yXtECrg đùng tứcJ4BLVNSB gi5kinận J4BLVNSBđuổi cô5kin về.a7yXtECr.?? tại5kin 5kinsao? R5kinốt cu5kinộc lJ4BLVNSBà tJ4BLVNSBại sao???

a7yXtECrMãi nghĩ kJ4BLVNSBhiến LâmJ4BLVNSB a7yXtECrkhông nhận5kin a7yXtECrra đãa7yXtECr vềa7yXtECr J4BLVNSBnhà làm5kin chúJ4BLVNSB tàiJ4BLVNSB xếJ4BLVNSB phảia7yXtECr kJ4BLVNSBhẽ nhắc5kin. Cô5kin bước xuốnga7yXtECr tJ4BLVNSBhẫn thờ,J4BLVNSB khônJ4BLVNSBg cha7yXtECrào cảJ4BLVNSB chú5kin 5kinPhú. PhảiJ4BLVNSB nhưa7yXtECr a7yXtECrmấy hômJ4BLVNSB J4BLVNSBtrước, c5kinô đã hớnJ4BLVNSB hở5kin, tư5kinơi cườiJ4BLVNSB xuống5kin xJ4BLVNSBe, J4BLVNSBlíu J4BLVNSBlo tạma7yXtECr biệta7yXtECr ch5kinú. Va7yXtECrậy mà…

Cô bướca7yXtECr vJ4BLVNSBô a7yXtECrnhà a7yXtECrnhư nga7yXtECrười mJ4BLVNSBất hồn.J4BLVNSB a7yXtECrCô lêa7yXtECrn cầ5kinu tha7yXtECrang, kha7yXtECrông 5kinđể J4BLVNSBý ba7yXtECra cJ4BLVNSBô đã5kin v5kinề ta7yXtECrừ lúa7yXtECrc nào.5kin B5kina J4BLVNSBcô 5kinlớn tia7yXtECrếng gọi:

- Thiết5kin Lâm!!

Cô quaJ4BLVNSBy na7yXtECrgười lại,5kin ngạca7yXtECr nhiJ4BLVNSBên: “5kin Ba!!”

- Tốa7yXtECri a7yXtECrqua cJ4BLVNSBon đa7yXtECri đâu??
5kin- a7yXtECrBa vềJ4BLVNSB t5kinừ a7yXtECrlúc J4BLVNSBnào ạ??5kin –5kin la7yXtECrâm hỏi
5kin- a7yXtECrBa hỏi5kin J4BLVNSBcon a7yXtECrtối qa7yXtECrua điJ4BLVNSB đâuJ4BLVNSB??? –J4BLVNSB J4BLVNSBgiọng J4BLVNSBông bắta7yXtECr đầa7yXtECru a7yXtECrcó sa7yXtECrự tứcJ4BLVNSB giJ4BLVNSBận khiếna7yXtECr Lâm5kin rJ4BLVNSBun sợ
- Con…J4BLVNSB J4BLVNSBcon… 5kinqua nJ4BLVNSBhà bạn….??
- Bạ5kinn nào..??5kin- ônJ4BLVNSBg 5kingằn giọng…
- J4BLVNSBBạn c5kinủa conJ4BLVNSB…. Ba…bJ4BLVNSBa l5kinàm sa5kino thế???J4BLVNSB 5kinĐừng làma7yXtECr J4BLVNSBcon sợa7yXtECr 5kinba!! –5kin Lâma7yXtECr la7yXtECro lắng

Giọn5king ôn5king đãJ4BLVNSB a7yXtECrdịu a7yXtECrđi J4BLVNSBnhưng c5kinó a7yXtECrvẻ vẫnJ4BLVNSB giận

J4BLVNSB- 5kinBa chỉa7yXtECr muốnJ4BLVNSB a7yXtECrbiết coa7yXtECrn đia7yXtECr đâa7yXtECru vJ4BLVNSBà làa7yXtECrm g5kinì thôi
a7yXtECr- BJ4BLVNSBa à!5kin! Coa7yXtECrn lớn5kin rồi…J4BLVNSB ba7yXtECra khJ4BLVNSBông cầna7yXtECr phải5kin a7yXtECrtrông ca7yXtECrhừng 5kincon nh5kinư đJ4BLVNSBứa cJ4BLVNSBon nítJ4BLVNSB vậa7yXtECry đâu!!J4BLVNSB 5kinBa 5kinvề sớma7yXtECr vậy??
- Uk…J4BLVNSB côna7yXtECrg việc5kin thJ4BLVNSBuận la7yXtECrợi nên5kin J4BLVNSBba a7yXtECrvề trước5kin… bJ4BLVNSBa na7yXtECrhớ ca7yXtECron a7yXtECrgái 5kinba quáa7yXtECr 5kinak –5kin giọa7yXtECrng ôn5king dịu5kin hẳn
- CoJ4BLVNSBn cũn5king nhớJ4BLVNSB ba!!
J4BLVNSB- TJ4BLVNSBrông coa7yXtECrn khôn5king được5kin khỏe???
5kin- KhJ4BLVNSBông ba…J4BLVNSB coJ4BLVNSBn cha7yXtECrỉ hơiJ4BLVNSB mJ4BLVNSBệt chút…J4BLVNSB ca7yXtECron J4BLVNSBlên phònJ4BLVNSBg trướ5kinc… hJ4BLVNSBẹn gặJ4BLVNSBp a7yXtECrba ở5kin bJ4BLVNSBữa tốiJ4BLVNSB 5kinnha ba…
- J4BLVNSBờ… a7yXtECrlên ng5kinhỉ đ5kini ca7yXtECron gái….
Lâm qua7yXtECrá 5kinmệt mỏia7yXtECr. Thả5kin 5kinmình lêa7yXtECrn a7yXtECrchiếc giưa7yXtECrờng ra7yXtECrộng la7yXtECrớn, côa7yXtECr thiếpJ4BLVNSB a7yXtECrđi 5kinlúc nàoJ4BLVNSB khônga7yXtECr biết.I’5kinm donJ4BLVNSB’t nea7yXtECred a7yXtECra man
a7yXtECrI’m don’ta7yXtECr J4BLVNSBneed a7yXtECra maJ4BLVNSBn 5kin( what???)
I5kin’m 5kindon’t J4BLVNSBneed J4BLVNSBa man
Ia7yXtECr’m don’J4BLVNSBt nJ4BLVNSBeed 5kina ma7yXtECran 5kin( jiinjja)………Tiếnga7yXtECr nJ4BLVNSBhạc quJ4BLVNSBen thua7yXtECrộc la7yXtECrại v5kinang a7yXtECrlên J4BLVNSB( tJ4BLVNSBg ngJ4BLVNSBhiền bà5kini nJ4BLVNSBày lắm!!)


Với a7yXtECrtay la7yXtECrấy chiJ4BLVNSBếc điện5kin tha7yXtECroại mà5kin J4BLVNSBkhông a7yXtECrnhìn ngườiJ4BLVNSB a7yXtECrgọi, Lâ5kinm uể5kin oải

- 5kinA lô5kin !!
- C5kinô cJ4BLVNSBhết J4BLVNSBở đâua7yXtECr m5kinà m5kinãi khônga7yXtECr 5kinnghe máy???J4BLVNSB –a7yXtECr a7yXtECr1 giọa7yXtECrng a7yXtECrnói 5kincon t5kinrai va5kinng lên5kin. 5kinLâm thừa5kin biếa7yXtECrt là5kin ai
- Ngủa7yXtECr a7yXtECr- côJ4BLVNSB 5kintrả lờia7yXtECr c5kinụt ngụt
a7yXtECr- !!!
J4BLVNSB- Cha7yXtECruyện h5kinồi cha7yXtECriều… cô…J4BLVNSB ca7yXtECrô cóJ4BLVNSB s5kinao không???
J4BLVNSB- Na7yXtECrếu tôJ4BLVNSBi nó5kini a7yXtECrsao ta7yXtECrhì aJ4BLVNSBnh chạyJ4BLVNSB đếnJ4BLVNSB a5kinn 5kinủi tJ4BLVNSBôi chắc5kin !a7yXtECr! rõJ4BLVNSB v5kinô d5kinuyên 5kin– 5kincô nóJ4BLVNSBi vẫJ4BLVNSBn đa5kinng cJ4BLVNSBòn 5kinngái ngủ
- Uk…a7yXtECr tôiJ4BLVNSB… đana7yXtECrg J4BLVNSBở t5kinrước n5kinhà côa7yXtECr nè…5kin 5kin- QuânJ4BLVNSB hớnJ4BLVNSB hở
- Aa7yXtECrnh…. Anha7yXtECr… điê5kinn a7yXtECrak !a7yXtECr! –J4BLVNSB 5kinLâm hoảa7yXtECrng hốt.5kin a7yXtECrCô ch5kinạy l5kinại bJ4BLVNSBên J4BLVNSBchiếc cửJ4BLVNSBa s5kinổ 5kin- a7yXtECrTrời …J4BLVNSB đanga7yXtECr mưaa7yXtECr mà….5kin ĐJ4BLVNSBồ điên!!
- a7yXtECrKệ tôi…a7yXtECr x5kinuống nha7yXtECranh a7yXtECrtôi đợi!!


Lâma7yXtECr vộia7yXtECr v5kinới lJ4BLVNSBấy J4BLVNSBchiếc á5kino khoácJ4BLVNSB, tấa7yXtECrt b5kinật chạya7yXtECr J4BLVNSBxuống a7yXtECrnhà, côJ4BLVNSB mJ4BLVNSBà khônga7yXtECr r5kina c5kinhắc a7yXtECrtên ngốa7yXtECrc này5kin đợiJ4BLVNSB đếna7yXtECr sáJ4BLVNSBng 5kinmai mất


J4BLVNSB- tiJ4BLVNSBểu ta7yXtECrhư!! Đến5kin bữaJ4BLVNSB a7yXtECrtối cònJ4BLVNSB ch5kinạy đia7yXtECr đâa7yXtECru? J4BLVNSBLão 5kingia đa5kinng đợi…
- a7yXtECrbác.. bácJ4BLVNSB nóa7yXtECri 5kinvới bốa7yXtECr cháua7yXtECr dùm5kin cha7yXtECráu…. Cháu5kin r5kina n5kingoài mộJ4BLVNSBt lát…
- 5kintrời đaa7yXtECrng mưaa7yXtECr 5kinmà… c5kinó a7yXtECrgì thìJ4BLVNSB ca7yXtECrầm câyJ4BLVNSB dJ4BLVNSBù đa7yXtECri đãJ4BLVNSB –J4BLVNSB 5kinnói xa7yXtECrong ba7yXtECrác J4BLVNSBTư vộiJ4BLVNSB chạJ4BLVNSBy vôJ4BLVNSB nhàJ4BLVNSB lấy5kin cJ4BLVNSBây J4BLVNSBdù đ5kinưa 5kincho Lâm


- 5kinNhớ J4BLVNSBvề sớma7yXtECr nJ4BLVNSBha tiểu5kin 5kinthư!! –5kin bác5kin 5kinnói 5kinvọng theo


a7yXtECr- J4BLVNSBNè!! Aa7yXtECrnh điên5kin trJ4BLVNSBên mứca7yXtECr 5kinquy địnha7yXtECr ra7yXtECrồi đó!!J4BLVNSB 5kinAi J4BLVNSBđời trờJ4BLVNSBi 5kinmưa J4BLVNSBvậy vá5kinc mặ5kint tớiJ4BLVNSB đa7yXtECrây làm5kin gì….5kin Th5kiniệt khôngJ4BLVNSB nJ4BLVNSBói nổJ4BLVNSBi mà….
- a7yXtECrÊ… a7yXtECrcầm câJ4BLVNSBy 5kindù 5kinlàm cảa7yXtECrnh akJ4BLVNSB?? MaJ4BLVNSBu ch5kine cha7yXtECro tôJ4BLVNSBi đi…a7yXtECrướt h5kinết rồi5kin nèJ4BLVNSB –5kin mặt5kin aa7yXtECrnh vên5kinh l5kinên thấy5kin ghét
- ƠJ4BLVNSB hơ…a7yXtECr. Còa7yXtECrn J4BLVNSBdám sa7yXtECrai tô5kini na7yXtECrữa đấy….J4BLVNSB anJ4BLVNSBh a7yXtECrgiỏi….che thìa7yXtECr a7yXtECrtự cầa7yXtECrm J4BLVNSBmà 5kinche này…J4BLVNSB J4BLVNSB- Lâma7yXtECr néJ4BLVNSBm câJ4BLVNSBy da7yXtECrù về5kin phíaa7yXtECr Quân
a7yXtECr- Chuy5kinện a7yXtECrhồi chiềuJ4BLVNSB…. 5kindì NgânJ4BLVNSB J4BLVNSBnói 5kinvậy n5kinhưng J4BLVNSBkhông 5kincó 5kiný gì5kin đâu5kin… cJ4BLVNSBô đJ4BLVNSBừng…. –5kin 5kinQuân pa7yXtECrhân bua
- DJ4BLVNSBì aa7yXtECrnh a7yXtECrghét ta7yXtECrôi la7yXtECrắm hử?a7yXtECr 5kin– cJ4BLVNSBô ngắ5kint lời..
5kin- J4BLVNSBKhông…. 5kinAk cóJ4BLVNSB –J4BLVNSB QuânJ4BLVNSB ga7yXtECrãi đ5kinầu –a7yXtECr dJ4BLVNSBì ấy5kin khôna7yXtECrg tJ4BLVNSBhích ta7yXtECrôi c5kinhơi vJ4BLVNSBới mấya7yXtECr ngJ4BLVNSBười nJ4BLVNSBhà gJ4BLVNSBiàu nJ4BLVNSBhư ca7yXtECrô đâu….
- Na7yXtECrhà g5kiniàu nhưJ4BLVNSB tôi??/
- Uk…5kin dìJ4BLVNSB ấ5kiny b5kinảo J4BLVNSBkhông a7yXtECrcùng a7yXtECrsuy ngha7yXtECrĩ nên5kin khônga7yXtECr chơi….
- 5kinVậy a7yXtECrsao an5kinh chơJ4BLVNSBi vớa7yXtECri tôi??J4BLVNSB –J4BLVNSB LJ4BLVNSBâm hỏia7yXtECr lại
- ừa7yXtECr thì….a7yXtECr –a7yXtECr Q5kinuân tặc5kin lưJ4BLVNSBỡi bỏa7yXtECr qJ4BLVNSBua J4BLVNSB– đ5kini ăna7yXtECr đa7yXtECri… tôa7yXtECri đói
- a5kinnh đói5kin còn5kin a7yXtECrtôi 5kinno chắc!!a7yXtECr –5kin cJ4BLVNSBô J4BLVNSBcãi –a7yXtECr t5kinrong nhà5kin bá5kinc 5kinTư J4BLVNSBtôi n5kinấu xoJ4BLVNSBng hếa7yXtECrt rồi… giờa7yXtECr chỉJ4BLVNSB c5kinòn ănJ4BLVNSB cũngJ4BLVNSB kh5kinông 5kinxong nữa…a7yXtECr tôa7yXtECri cJ4BLVNSBó 5kinphúc J4BLVNSBquá mà…
J4BLVNSB- a7yXtECrthôi… ta7yXtECrôi dẫnJ4BLVNSB 5kincô đa7yXtECri ănJ4BLVNSB ….5kin TrJ4BLVNSBời mư5kina J4BLVNSBvậy 5kinăn g5kinì 5kinnhỉ??? –J4BLVNSB J4BLVNSBAnh sJ4BLVNSBuy ngh5kinĩ –5kin t5kinrời mưa…5kin ta7yXtECrrời mưa….J4BLVNSB Aa7yXtECrk.. cJ4BLVNSBó ra7yXtECrồi… ba7yXtECránh x5kinèo ta7yXtECrhẳng tiến


Lâ5kinm tr5kinòn 5kinxoe mắt,5kin hỏia7yXtECr lạJ4BLVNSBi J4BLVNSB: “a7yXtECr bánh5kin xèo”


Thiệt nàna7yXtECrg J4BLVNSBnày nga7yXtECrố khô5kinng chịu5kin nổi.J4BLVNSB a7yXtECrCái món5kin c5kinhết ngườiJ4BLVNSB ấya7yXtECr màJ4BLVNSB cũnJ4BLVNSBg kha7yXtECrông biếta7yXtECr. Tác J4BLVNSBgiả làJ4BLVNSB tJ4BLVNSBác gi5kinả a7yXtECrchết tươi5kin r5kinoi rJ4BLVNSBói chếta7yXtECr a7yXtECrgiãy đành5kin a7yXtECrđạch vớia7yXtECr J4BLVNSBem ý….J4BLVNSB Ngon khônJ4BLVNSBg cưa7yXtECrỡng nổ5kini… chẹp5kin chẹp…5kin Da7yXtECrạo này5kin mJ4BLVNSBưa nJ4BLVNSBhiều…ăn bánJ4BLVNSBh xa7yXtECrèo sướnga7yXtECr hơn5kin làm J4BLVNSBtiên nữa


AnJ4BLVNSBh d5kinẫn a7yXtECrLâm a7yXtECrđến m5kinột q5kinuán bán5kinh a7yXtECrxèo nhỏa7yXtECr, nằm5kin kha7yXtECrá sâuJ4BLVNSB trong co5kinn hẻa7yXtECrm dài…5kin quáa7yXtECrn khá5kin vắJ4BLVNSBng… cha7yXtECrắc la7yXtECrà h5kinọ ởJ4BLVNSB nh5kinà tậJ4BLVNSBn hJ4BLVNSBưởng bữa5kin cơ5kinm gia đìnhJ4BLVNSB tốJ4BLVNSBi thứJ4BLVNSB a7yXtECr7…. Lâ5kinm 5kinđi vàoa7yXtECr kJ4BLVNSBhép na7yXtECrép c5kinạnh Quân5kin. MấJ4BLVNSBy nơi5kin na7yXtECrày cJ4BLVNSBô khJ4BLVNSBông quen 5kinvà cũnJ4BLVNSBg a7yXtECrchưa từ5kinng đặa7yXtECrt chânJ4BLVNSB đến..


- Ca7yXtECrô Lam!5kin! La7yXtECrấy ch5kináu đĩaa7yXtECr báJ4BLVNSBnh 5kinxèo a7yXtECr!! a7yXtECr– Q5kinuân gọi.a7yXtECr DườJ4BLVNSBng n5kinhư anJ4BLVNSBh J4BLVNSBlà k5kinhách hàJ4BLVNSBng qu5kinen củaJ4BLVNSB quán
a7yXtECrCô chủJ4BLVNSB quána7yXtECr J4BLVNSBxởi lởi:
- Quâna7yXtECr a7yXtECrđó ak?a7yXtECr? DẫnJ4BLVNSB bạa7yXtECrn 5kingái tớa7yXtECri ăJ4BLVNSBn đóJ4BLVNSB hả??a7yXtECr xa7yXtECrinh qá

J4BLVNSB- Khô5kinng cóa7yXtECr 5kinđâu ạ5kin J4BLVNSB!! –5kin cảJ4BLVNSB anJ4BLVNSBh vàJ4BLVNSB J4BLVNSBcô đồna7yXtECrg thanh
- cònJ4BLVNSB cãa7yXtECri nữa…a7yXtECr ha7yXtECrai đJ4BLVNSBưa a7yXtECrđẹp đôi5kin vậJ4BLVNSBy 5kincơ mà….5kin 5kin– côJ4BLVNSB chủ5kin qa7yXtECruán cười…

5 phúa7yXtECrt sau….


- J4BLVNSBbánh xèo5kin nónga7yXtECr hJ4BLVNSBổi đây…vừaJ4BLVNSB thổia7yXtECr vJ4BLVNSBừa ăJ4BLVNSBn đa7yXtECrê….. –a7yXtECr ti5kinếng cJ4BLVNSBô chủ5kin quáa7yXtECrn giòa7yXtECrn tan, 5kinkiểu này5kin khôa7yXtECrng 5kinăn cũng5kin a7yXtECrno va7yXtECrới cô5kin bá5kinn ha7yXtECràng va7yXtECrui tí5kinnh này
a7yXtECr- côa7yXtECr ăna7yXtECr 5kinđi…. 5kin– Quân5kin lịJ4BLVNSBch sự
- ăn…5kin ăn….J4BLVNSB n5kinhư… 5kinthế nào…a7yXtECr J4BLVNSB- J4BLVNSBLâm nghệt5kin mặa7yXtECrt ra7yXtECra hỏi

Quân a7yXtECrbó J4BLVNSBtay toJ4BLVNSBàn tậpJ4BLVNSB va7yXtECrới cJ4BLVNSBô nàJ4BLVNSBng nà5kiny. a7yXtECrAnh cẩna7yXtECr J4BLVNSBthận lấyJ4BLVNSB ta7yXtECrâm 5kinbánh ta7yXtECrráng, đJ4BLVNSBặt vào đa7yXtECró x5kinà lácha7yXtECr, ra5kinu diếp,J4BLVNSB a7yXtECrcải xaa7yXtECrnh, a7yXtECrrau da7yXtECriếp a7yXtECrcá, tía5kin tôJ4BLVNSB, ra7yXtECrau húng,5kin J4BLVNSBlá quế…


Lâma7yXtECr lắca7yXtECr đầa7yXtECru xuJ4BLVNSBa tay…

- ta7yXtECrôi 5kinkhông J4BLVNSBăn đượJ4BLVNSBc mấya7yXtECr loạia7yXtECr rJ4BLVNSBau thơ5kinm đâu….a7yXtECr AJ4BLVNSBnh cha7yXtECro mỗia7yXtECr xàJ4BLVNSB láca7yXtECrh vớ5kini d5kinưa lJ4BLVNSBeo thôa7yXtECri ak??

J4BLVNSBQuân thởJ4BLVNSB dàa7yXtECri ngJ4BLVNSBán ngẩm….nàngJ4BLVNSB nàya7yXtECr khóa7yXtECr nuôia7yXtECr a7yXtECrquá. Khôn5king biếta7yXtECr ởJ4BLVNSB n5kinhà 5kinba 5kinmẹ na7yXtECruôi bằngJ4BLVNSB ga7yXtECrì mJ4BLVNSBà lớnJ4BLVNSB tướ5kinng vậy


J4BLVNSB- a7yXtECrĂn bánJ4BLVNSBh xa7yXtECrèo J4BLVNSBthì phải5kin ca7yXtECró raa7yXtECru m5kinới a7yXtECrngon chJ4BLVNSBứ cháJ4BLVNSBu J4BLVNSB? –a7yXtECr c5kinô J4BLVNSBchủ quána7yXtECr hỏia7yXtECr LÂm..

CJ4BLVNSBô chỉ5kin 5kinbiết cườia7yXtECr trừ…

J4BLVNSBQuân làma7yXtECr J4BLVNSBxong x5kinuôi, cu5kinốn lại,J4BLVNSB J4BLVNSBđưa ca7yXtECrho Lâm…

a7yXtECr- Đây5kin tiểua7yXtECr ta7yXtECrhư, ăJ4BLVNSBn đi…5kin. PJ4BLVNSBhước la7yXtECrắm mJ4BLVNSBới đa7yXtECrược Tha7yXtECrành Q5kinuân nJ4BLVNSBày làma7yXtECr ca7yXtECrho a7yXtECrăn đó…
- CJ4BLVNSBoi b5kinộ tôJ4BLVNSBi J4BLVNSBnhiều phướcJ4BLVNSB hJ4BLVNSBen… còa7yXtECrn đượ5kinc 5kinăn a7yXtECrmỳ nữa…5kin cũng5kin pha7yXtECrải… a7yXtECrở hiềna7yXtECr ga7yXtECrặp là5kinnh mJ4BLVNSBừ…. –J4BLVNSB Qu5kinân na7yXtECrói trơnJ4BLVNSB tru.
- Côa7yXtECr J4BLVNSBmà hJ4BLVNSBiền chắcJ4BLVNSB tôiJ4BLVNSB lJ4BLVNSBà bụa7yXtECrt l5kinâu rồi!!5kin ăJ4BLVNSBn a7yXtECrđi.. đa7yXtECrừng a7yXtECrnói J4BLVNSBvới tôa7yXtECri ca7yXtECrô 5kinkhông biếJ4BLVNSBt ănJ4BLVNSB nhá
- 5kinAi bảo…5kin bJ4BLVNSBỏ va7yXtECrô 5kinmồm rồi…ă…n….J4BLVNSB –5kin Lâma7yXtECr nh5kinét miếnJ4BLVNSBg báJ4BLVNSBnh cua7yXtECrốn vôJ4BLVNSB mồm…


Chu cha…5kin qJ4BLVNSBuỷ tha7yXtECrần ơi….J4BLVNSB Na7yXtECrgon vậ5kint vã…5kin mớia7yXtECr cắnJ4BLVNSB m5kinột miến5king màJ4BLVNSB cáJ4BLVNSBi cJ4BLVNSBảm giJ4BLVNSBác J4BLVNSBchua chua ngọta7yXtECr nJ4BLVNSBgọt J4BLVNSBcủa nướca7yXtECr mắJ4BLVNSBm a7yXtECrlẫn với5kin cái5kin giònJ4BLVNSB giòa7yXtECrn thơma7yXtECr thơma7yXtECr củJ4BLVNSBa bánhJ4BLVNSB xèo, cJ4BLVNSBòn cJ4BLVNSBó mấya7yXtECr l5kinát dưaJ4BLVNSB a7yXtECrleo mJ4BLVNSBát lạnhJ4BLVNSB 5kinnữa cJ4BLVNSBhứ?( đấy5kin là5kin na7yXtECràng n5kinày khôna7yXtECrg ăn5kin thêm rJ4BLVNSBau J4BLVNSBđó… khônga7yXtECr thì…5kin chẹp…5kin J4BLVNSB<lau 5kinđi!! nJ4BLVNSBhỏ cảa7yXtECr n5kinước r5kinãi kì5kina bạJ4BLVNSBn (+.+) )….J4BLVNSB. La7yXtECrâm 5kinđảm bảoJ4BLVNSB móna7yXtECr này5kin a7yXtECrăn đứta7yXtECr mó5kinn p5kinizza ởJ4BLVNSB tiệm

J4BLVNSBVừa nh5kinai nhồmJ4BLVNSB nhoàma7yXtECr… J4BLVNSBLâm vừa7yXtECra giụ5kinc Quân:

- An…J4BLVNSB àm5kin …J4BLVNSB ia7yXtECrếp i….5kin í5kinu… ôiJ4BLVNSB ….oăn….J4BLVNSB 5kin( J4BLVNSBanh làm5kin tiếJ4BLVNSBp điJ4BLVNSB xíua7yXtECr tôiJ4BLVNSB ăn)
5kin- ơ…5kin ay…a7yXtECr. 5kinự 5kin.. àma7yXtECr i….a7yXtECr ôia7yXtECr… ũn…5kin o5kinăn àJ4BLVNSB a7yXtECr( J4BLVNSBơ hJ4BLVNSBay tựa7yXtECr la7yXtECràm 5kinđi t5kinôi ca7yXtECrũng ăJ4BLVNSBn màa7yXtECr)– vừa5kin nóiJ4BLVNSB aa7yXtECrnh chàng5kin c5kinũng đa7yXtECrút a7yXtECrngay miếng5kin bánha7yXtECr J4BLVNSBvào mồm…

- Aa7yXtECrnh… có5kin J4BLVNSBphải c5kinon t5kinrai kJ4BLVNSBhông vậy….J4BLVNSB cJ4BLVNSBhẳng gJ4BLVNSBa l5kinăng chúta7yXtECr nJ4BLVNSBào sấJ4BLVNSBt…. –J4BLVNSB Lâm5kin hét J4BLVNSBlên, tJ4BLVNSBrần đờia7yXtECr J4BLVNSBnày 5kincô chưaa7yXtECr thấya7yXtECr J4BLVNSBai nhỏJ4BLVNSB J4BLVNSBnhen íchJ4BLVNSB kỉJ4BLVNSB J4BLVNSBnhư Quân
- J4BLVNSBCô là coJ4BLVNSBn gJ4BLVNSBái chắJ4BLVNSBc…. ca7yXtECron gá5kini a7yXtECrgì mJ4BLVNSBà…. a7yXtECrĂn uJ4BLVNSBống va7yXtECrô duya7yXtECrên…. –J4BLVNSB Ana7yXtECrh cJ4BLVNSBhàng ca7yXtECrũng không chJ4BLVNSBịu thu5kina, vJ4BLVNSBừa 5kincho miếna7yXtECrg bá5kinnh 5kinthứ J4BLVNSBhai vJ4BLVNSBào mJ4BLVNSBồm vừa5kin nóJ4BLVNSBi lại….
J4BLVNSB- Khiếp…J4BLVNSB tJ4BLVNSBôi miến5king ta7yXtECrhứ nha7yXtECrất cha7yXtECrưa J4BLVNSBăn 5kinxong J4BLVNSBanh đãJ4BLVNSB xơ5kini h5kinết 5kinmiếng tha7yXtECrứ a7yXtECrhai rồi….5kin coJ4BLVNSBn traa7yXtECri gìJ4BLVNSB màJ4BLVNSB nha7yXtECrư heo….


5kin3 ph5kinút sau…

- cJ4BLVNSBủa tôi…5kin. 5kin– LâJ4BLVNSBm hùnJ4BLVNSBg hồn5kin lấya7yXtECr ta7yXtECray cướpa7yXtECr lấya7yXtECr miế5kinng cuốJ4BLVNSBi cùng
- còna7yXtECr lâa7yXtECru…- a7yXtECrQuân cũna7yXtECrg c5kinhẳng vừ5kina… t5kiních J4BLVNSBcực ké5kino miếnJ4BLVNSBg J4BLVNSBcuối cùnJ4BLVNSBg vềJ4BLVNSB phíJ4BLVNSBa m5kinình… aJ4BLVNSBnh c5kinũng chiếa7yXtECrm đượJ4BLVNSBc mộta7yXtECr dJ4BLVNSBiện tía7yXtECrch a7yXtECrkha khá
5kin- cJ4BLVNSBủa tôi
- củ5kina tôi

QJ4BLVNSBuân tJ4BLVNSBhấy tìa7yXtECrnh J4BLVNSBhình khôa7yXtECrng ổnJ4BLVNSB nêJ4BLVNSBn nga7yXtECrhị hòa5kin vớia7yXtECr L5kinâm 5kin: chia7yXtECra đôJ4BLVNSBi…. 5kinCả a7yXtECr2 J4BLVNSBngười vua7yXtECri vẻ5kin ăJ4BLVNSBn a7yXtECrnốt m5kiniếng còn5kin lại…

- cJ4BLVNSBô L5kinâm la7yXtECrấy cJ4BLVNSBho cháu5kin đJ4BLVNSBĩa nữaa7yXtECr –5kin Quâa7yXtECrn gọi
- J4BLVNSBthế nãJ4BLVNSBy gi5kinờ a7yXtECrkhông chịa7yXtECru g5kinọi… điên!!a7yXtECr –J4BLVNSB J4BLVNSBLâm tráJ4BLVNSBch…cô đa7yXtECrang J4BLVNSBăn ngon…
- uk…5kin quên….J4BLVNSB J4BLVNSB_ Q5kinuân cư5kinời hìa7yXtECr a7yXtECrrõ ghét


3 p5kinhút sJ4BLVNSBau…. ..


- la7yXtECrấy ca7yXtECrháu đĩaa7yXtECr nữa….


5 phút…


- côJ4BLVNSB ơi5kin J4BLVNSBthêm đĩaa7yXtECr na7yXtECrữa….lâu va7yXtECrậy…. –J4BLVNSB lầnJ4BLVNSB nJ4BLVNSBày a7yXtECrLâm la7yXtECrên tiếng….a7yXtECr a7yXtECrgiờ 5kinmới biếJ4BLVNSBt ca7yXtECrảm J4BLVNSBgiác cJ4BLVNSBhờ thJ4BLVNSBức ăna7yXtECr rấ5kint kina7yXtECrh khủng

10 pha7yXtECrút sau….


5kin- CÔJ4BLVNSB La7yXtECrAM ƠI….a7yXtECr 5kinMột đ5kinĩa nữa….5kin J4BLVNSB– haa7yXtECri nJ4BLVNSBgười cJ4BLVNSBùng đồng5kin thanh….khiếp…ăna7yXtECr nJ4BLVNSBhư h5kineo… mớJ4BLVNSBi cóJ4BLVNSB J4BLVNSB10 phúJ4BLVNSBt xơ5kini J4BLVNSBnguyên J4BLVNSB3 đĩa


a7yXtECr13 phút…

Cả J4BLVNSBLâm vàa7yXtECr Qa7yXtECruân sJ4BLVNSBấn sổa7yXtECr tJ4BLVNSBới ca7yXtECrái bJ4BLVNSBếp củaa7yXtECr a7yXtECrcô Lam5kin. C5kinhờ sa5kino 5kinnỗi nữJ4BLVNSBa, xa7yXtECrắn t5kinay vô5kin lJ4BLVNSBàm cùngJ4BLVNSB côJ4BLVNSB J4BLVNSBcho nhanh….

Cáia7yXtECr b5kinếp a7yXtECrlại 5kin1 lầa7yXtECrn nữaa7yXtECr n5kinổi a7yXtECrloạn… a7yXtECrlý a7yXtECrdo kh5kinông c5kinần nóiJ4BLVNSB cũnga7yXtECr biết


- Za…a7yXtECr saJ4BLVNSBo 5kincô đổJ4BLVNSB bánhJ4BLVNSB dày5kin vậy….5kin –5kin Qu5kinân hét
- La7yXtECrỡ taa7yXtECry… a7yXtECr- LâmJ4BLVNSB a7yXtECrnói t5kinỉnh bơ….5kin J4BLVNSBKhông biết5kin ma7yXtECrai J4BLVNSBsau a7yXtECrai rJ4BLVNSBước n5kinàng đâya7yXtECr (đJ4BLVNSBoán xe5kinm 5kin* 5kinmặt tácJ4BLVNSB giJ4BLVNSBả cườia7yXtECr đJ4BLVNSBểu* )- Nè…5kin a5kinnh J4BLVNSBquên bỏJ4BLVNSB 5kingiá rồi…J4BLVNSB đồJ4BLVNSB lJ4BLVNSBú lẫn…
a7yXtECr- UJ4BLVNSBk… qJ4BLVNSBuên 5kin( lạJ4BLVNSBi a7yXtECrquên. a7yXtECrHai ônJ4BLVNSBg J4BLVNSBbà J4BLVNSBnãy ca7yXtECrhắc mắa7yXtECrc bệna7yXtECrh đã5kinng tr5kiní a7yXtECrlevel a7yXtECrcao nhấta7yXtECr quá)


- LJ4BLVNSBâm!! J4BLVNSBLật bána7yXtECrh mau…J4BLVNSB. ChJ4BLVNSBáy rồa7yXtECri kìa…..
- 5kinLấy…. a7yXtECrlấy da7yXtECrùm t5kinôi ca7yXtECrái đĩa…a7yXtECr nhanh….

….


Sau a7yXtECrmột 5kinhồi lJ4BLVNSBàm bánh(a7yXtECr tha7yXtECrực rJ4BLVNSBa làa7yXtECr ta7yXtECrranh củaa7yXtECr J4BLVNSBcô LaJ4BLVNSBm), h5kinai đứaJ4BLVNSB điJ4BLVNSB rJ4BLVNSBa với5kin 5kin4 đĩa nữ5kina a7yXtECrtrên ta7yXtECray, J4BLVNSBmỉm cười5kin mã5kinn ngua7yXtECryện…. ax…a7yXtECr. ĂnJ4BLVNSB cJ4BLVNSBhi lắmJ4BLVNSB dữ….


1 pJ4BLVNSBhút nhì5kinn nhau…


- nhìa7yXtECrn a7yXtECrcon a7yXtECrkhỉ J4BLVNSBmặt dính5kin a7yXtECrđầy lọa7yXtECr ka7yXtECrìa…. H5kina haJ4BLVNSB…. J4BLVNSB– Qua7yXtECrân cườ5kini chỉJ4BLVNSB mặ5kint Lâm
- aJ4BLVNSBnh sạ5kinch hơna7yXtECr t5kinôi chắc…J4BLVNSB. kiếp….a7yXtECr mặta7yXtECr 5kinnhư đào5kin thJ4BLVNSBan 5kinhàng tha7yXtECrế kỉJ4BLVNSB…. J4BLVNSB– L5kinâm lúc đầu5kin J4BLVNSBhốt hoả5kinng như5kinng ngaJ4BLVNSBy a7yXtECrsau kh5kini c5kinhiêm ngưỡJ4BLVNSBng dJ4BLVNSBung nha7yXtECran 5kinngười đa7yXtECrối diệna7yXtECr thì cũJ4BLVNSBng nắJ4BLVNSBc nẻ
- thôi5kin…. h5kinai đứaJ4BLVNSB a7yXtECrvào rửa5kin mJ4BLVNSBặt r5kinồi ra5kin…. 5kin– cJ4BLVNSBô Lâm5kin từ5kin đJ4BLVNSBâu 5kinchạy lạiJ4BLVNSB( n5kinãy giờ5kin tụia7yXtECr nóJ4BLVNSB 5kindành chỗJ4BLVNSB J4BLVNSBmà), a7yXtECrtủm tỉmJ4BLVNSB cười
- tJ4BLVNSBhôi 5kinkhỏi côa7yXtECr 5kin– 5kin2 a7yXtECrđứa đồngJ4BLVNSB 5kinthanh tậJ4BLVNSBp 3

va7yXtECrì sựa7yXtECr nghiệp5kin ă5kinn ua7yXtECrống vĩa7yXtECr đại…J4BLVNSB mặJ4BLVNSBt la7yXtECrọ ca7yXtECró ha7yXtECrề a7yXtECrchi 5kin( cáJ4BLVNSBi nàJ4BLVNSBy a7yXtECrgiống tá5kinc giảJ4BLVNSB )
1J4BLVNSB5 J4BLVNSBphút sau


J4BLVNSB- Oa…a7yXtECr a7yXtECrno quá….5kin ĂnJ4BLVNSB kJ4BLVNSBhông nổia7yXtECr nữ5kina rồi…J4BLVNSB. –J4BLVNSB 5kinLâm xa7yXtECroa bụngJ4BLVNSB tha5kinn vãn
- Cô…J4BLVNSB 5kinăn nổia7yXtECr a7yXtECrnữa 5kintôi cha7yXtECro a7yXtECrtiền…. a7yXtECr– a7yXtECrQuân cũn5king xuý5kint xoJ4BLVNSBa ta7yXtECrhan ca7yXtECrho 5kincái bụng


Nhìn bênJ4BLVNSB….( a7yXtECrtác J4BLVNSBgiả lậtJ4BLVNSB ghế)…J4BLVNSB a7yXtECrchồng đĩaJ4BLVNSB chắca7yXtECr caJ4BLVNSBo a7yXtECrnhư núi….5kin Khi5kinếp… 5kin2 a7yXtECrông a7yXtECrbà này ăa7yXtECrn nh5kinư bỏ5kin đói5kin a7yXtECr2 nămJ4BLVNSB ởa7yXtECr 5kinchâu 5kinpHi khôna7yXtECrg bằng5kin… đế5kinn ca7yXtECrô L5kinam 5kincũng a7yXtECrkinh ngạc…. c5kinô tưa7yXtECrởng hôJ4BLVNSBm a7yXtECrnay ếJ4BLVNSB khácJ4BLVNSBh…. Gặpa7yXtECr J4BLVNSB2 đứaa7yXtECr nà5kiny ch5kinắc lãi5kin gấa7yXtECrp đôa7yXtECri tha7yXtECrường ngày mất
Hai ngưa7yXtECrời J4BLVNSBthong thJ4BLVNSBả đ5kini dạo…

- J4BLVNSBÊ! CáJ4BLVNSBi bJ4BLVNSBánh hồi5kin J4BLVNSBnày gọi5kin làJ4BLVNSB ga7yXtECrì ý5kin 5kinnhỉ? –a7yXtECr La7yXtECrâm hỏ5kini Quân
J4BLVNSB- Đồa7yXtECr 5kinkhỉ haa7yXtECry quên!J4BLVNSB Bána7yXtECrh xèo….5kin C5kinô khôna7yXtECrg J4BLVNSBthấy đổ5kin bánh5kin ra7yXtECra J4BLVNSBnó kêu5kin cái5kin xèo5kin 5kinak? –5kin Qua7yXtECrân nạt
- Ak…J4BLVNSB uk….5kin Qa7yXtECruên…. 5kin! –5kin a7yXtECrLâm gãJ4BLVNSBi đa7yXtECrầu tha7yXtECrấy yêu……J4BLVNSB nàa7yXtECrng ta7yXtECra J4BLVNSBcòn pha7yXtECrụng má5kin 5kinnữa chứ.,, l5kinàm tra7yXtECrái J4BLVNSBtim J4BLVNSBai đó….a7yXtECr Sua7yXtECrýt rớ5kint r5kina nga7yXtECroài…. 5kinĐến khổJ4BLVNSB 5kinthê a7yXtECrkhông biết
- Ana7yXtECrh… ana7yXtECrh làJ4BLVNSBm 5kingì a7yXtECrmà đơJ4BLVNSB ngườia7yXtECr ra7yXtECra va7yXtECrậy… a7yXtECr- Lâma7yXtECr a7yXtECrhua hJ4BLVNSBua tay,a7yXtECrbất giáJ4BLVNSBc hỏ5kini khJ4BLVNSBi thấJ4BLVNSBy Qua7yXtECrân 5kincứ J4BLVNSBđơ nhìn5kin mình


Qua7yXtECrân g5kinãi đầu.a7yXtECr Ha7yXtECrai ngườia7yXtECr J4BLVNSBnày giống5kin nhaa7yXtECru thật.a7yXtECr Đếa7yXtECrn bốiJ4BLVNSB rốiJ4BLVNSB cũnJ4BLVNSBg 5kingiống 5kinnhau nữa5kin. C5kinó phảJ4BLVNSBi là…5kin. a7yXtECr* tJ4BLVNSBác giảJ4BLVNSB lạia7yXtECr cười5kin đểu*


Hai ng5kinười J4BLVNSBđi 5kinsong J4BLVNSBsong, thậJ4BLVNSBt J4BLVNSByên bình……


- Khàa7yXtECr a7yXtECr… khà….5kin L5kinại 5kingặp mày5kin 5kinở đây….5kin. oắta7yXtECr 5kincon ạ…..J4BLVNSB 5kin!! J4BLVNSB– Giọng5kin J4BLVNSB1 a7yXtECrtên côJ4BLVNSBn đồa7yXtECr khàn đia7yXtECr J4BLVNSBvì J4BLVNSBhút nhiềuJ4BLVNSB a7yXtECrthuốc 5kincắt J4BLVNSBngang su5kiny ng5kinhĩ ya7yXtECrên J4BLVNSBbình a7yXtECr( ca7yXtECrủa 5kintác giả)
- Lại5kin 5kinlà ta7yXtECrụi màa7yXtECry hảa7yXtECr? –a7yXtECr 5kinQuân tJ4BLVNSBỏ J4BLVNSBvẻ kiêna7yXtECr địnhJ4BLVNSB n5kinhưng thự5kinc r5kina a7yXtECranh rất5kin lJ4BLVNSBo. Không phả5kini a7yXtECrlo c5kinho J4BLVNSBmình mJ4BLVNSBà 5kinlo a7yXtECrcho ngườiJ4BLVNSB 5kincon ga7yXtECrái đangJ4BLVNSB a7yXtECrở bênJ4BLVNSB 5kincạnh anh….
- Đa7yXtECrã bảo5kin tụJ4BLVNSBi 5kintao J4BLVNSBcó d5kinuyên vớa7yXtECri mà5kiny mà….5kin –5kin J4BLVNSB1 ta7yXtECrên ka7yXtECrhác chừngJ4BLVNSB 155kin, 5kin16 tuổ5kini, tóc nhuộmJ4BLVNSB đJ4BLVNSBỏ choét,khuyêna7yXtECr tJ4BLVNSBai d5kinắt mũiJ4BLVNSB, mồma7yXtECr cũna7yXtECrg đaa7yXtECrng ph5kinì phèo5kin đ5kiniếu thuốc

Một têJ4BLVNSBn khácJ4BLVNSB 5kinbuông la7yXtECrời J4BLVNSBchòng ghẹo5kin Lâm:

- ÁJ4BLVNSBi chà…J4BLVNSB J4BLVNSBhôm na5kiny màya7yXtECr a7yXtECrlại J4BLVNSBđi cùa7yXtECrng vớia7yXtECr ca7yXtECrô ea7yXtECrm xin5kinh đJ4BLVNSBẹp la7yXtECrần trưJ4BLVNSBớc 5kinhả?...... tụi b5kinây a7yXtECrcoi…. 5kinCóc 5kinghẻ đa7yXtECròi ăa7yXtECrn th5kinịt J4BLVNSBthiên na7yXtECrga kìa….J4BLVNSB Ha7yXtECra ha…


J4BLVNSBNhững tràna7yXtECrg cườiJ4BLVNSB chếa7yXtECr nJ4BLVNSBhạo khJ4BLVNSBông da7yXtECrứt a7yXtECrlàm ca7yXtECrả Quân5kin vàJ4BLVNSB L5kinâm đề5kinu bựJ4BLVNSBc ba7yXtECrội…. Lâma7yXtECr vốna7yXtECr J4BLVNSBkhông phải5kin loại5kin ngườiJ4BLVNSB J4BLVNSBcam chịu,a7yXtECr lênJ4BLVNSB tiếng5kin trước:

- Kệ5kin J4BLVNSBtôi! Cóa7yXtECr a7yXtECrphải cóJ4BLVNSBc ghẻa7yXtECr thiêa7yXtECrn 5kinnga h5kinay khôna7yXtECrg tựa7yXtECr tôiJ4BLVNSB biết….a7yXtECr bọ5kinn aa7yXtECrnh đừngJ4BLVNSB có ca7yXtECrậy đôJ4BLVNSBng a7yXtECrăn hiế5kinp tụia7yXtECr tôi5kin…. Tôi….a7yXtECr Tôa7yXtECri bJ4BLVNSBáo J4BLVNSBcông a5kinn đ5kinó…. –5kin cJ4BLVNSBô mJ4BLVNSBạnh ma7yXtECrồm tuyên bố
5kin- J4BLVNSBA haa7yXtECr…. Ha….a7yXtECr a7yXtECrCô 5kinem tứca7yXtECr lJ4BLVNSBên trônga7yXtECr x5kininh hẳ5kinn rJ4BLVNSBa đấy…J4BLVNSB.. 5kin– qa7yXtECruay sang Qa7yXtECruân hJ4BLVNSBắn 5kinta nóa7yXtECri 5kintiếp –J4BLVNSB H5kinay làJ4BLVNSB giờ5kin màa7yXtECry đểJ4BLVNSB J4BLVNSBcon a7yXtECrbé đa7yXtECró l5kinại đây….a7yXtECr J4BLVNSBTụi tao cha7yXtECro màa7yXtECry biến5kin 5kin…. 5kinAnh 5kinem nhỉ….


Quâa7yXtECrn nghia7yXtECrến răng:


- VậyJ4BLVNSB th5kinì 5kinhỏi nắa7yXtECrm đa7yXtECrấm J4BLVNSBcủa J4BLVNSBtao 5kincó đồng5kin 5kiný khôJ4BLVNSBng đã…a7yXtECr! –5kin Qu5kinân J4BLVNSBnhanh 5kinnhư 5kincắt đẩy LâmJ4BLVNSB quJ4BLVNSBa J4BLVNSB1 bên,5kin xJ4BLVNSBông a7yXtECrvào tụi5kin J4BLVNSBcôn đồ5kin nJ4BLVNSBhư ca7yXtECron hổJ4BLVNSB J4BLVNSBđói khát.


Bọn a7yXtECrđó J4BLVNSBchừng 5kinhai J4BLVNSB10 t5kinên. TrJ4BLVNSBừ th5kinằng a7yXtECr15 ta7yXtECruổi la7yXtECrên tiế5kinng lJ4BLVNSBúc nãy5kin l5kinà nhỏa7yXtECr coJ4BLVNSBn ra. J4BLVNSBCòn a7yXtECrlại đứaJ4BLVNSB nàJ4BLVNSBo đứaJ4BLVNSB nấa7yXtECry 5kinto caoJ4BLVNSB, nJ4BLVNSBhìn hãi5kin chếtJ4BLVNSB đi5kin đa7yXtECrược. QuâJ4BLVNSBn a7yXtECrnhà J4BLVNSBta cũng đâJ4BLVNSBu pha7yXtECrải tJ4BLVNSBay vừa…a7yXtECr cJ4BLVNSBũng J4BLVNSBtả h5kinữu độta7yXtECr xônga7yXtECr. M5kinột têJ4BLVNSBn lă5kinm lăJ4BLVNSBm cầma7yXtECr câyJ4BLVNSB gậya7yXtECr đến địnJ4BLVNSBh đánhJ4BLVNSB v5kinào lưna7yXtECrg 5kinanh nhưngJ4BLVNSB Qua7yXtECrân quaa7yXtECry ngoắtJ4BLVNSB a7yXtECrlại, ta7yXtECriện ch5kinân đáa7yXtECr va7yXtECrô bụJ4BLVNSBng thằng đó5kin 5kinlàm a7yXtECrnó l5kina 5kinquá trờ5kini J4BLVNSBđất. Mấ5kiny ta7yXtECrên còna7yXtECr J4BLVNSBlại a7yXtECrcũng gây5kin khôngJ4BLVNSB ía7yXtECrt ca7yXtECrản trở ca7yXtECrho Quâa7yXtECrn. TụiJ4BLVNSB J4BLVNSBnó biết5kin nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….