Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


iQYefeFoChú lqHHQái g7bnB7U8xe thấyiQYefeFo cg7bnB7U8hưa đầyiQYefeFo qHHQ5 phg7bnB7U8út LâmqHHQ đãiQYefeFo chg7bnB7U8ạy rqHHQa nêqHHQn thấy g7bnB7U8lạ, gặniQYefeFog hỏiqHHQ. iQYefeFoLâm chỉg7bnB7U8 ig7bnB7U8m lặng,qHHQ không7bnB7U8g iQYefeFonói gìqHHQ… Trg7bnB7U8ên xiQYefeFoe, ciQYefeFoô cứiQYefeFo sug7bnB7U8y nghĩ qHHQmiên qHHQman suốt.qHHQ TạiiQYefeFo saog7bnB7U8? Côg7bnB7U8 đãg7bnB7U8 làqHHQm qHHQgì màg7bnB7U8 diQYefeFoì iQYefeFoNgân gqHHQhét iQYefeFocô nhưiQYefeFo vậy?iQYefeFo Gia đìnhqHHQ côqHHQ đãg7bnB7U8 qHHQgây qHHQra chqHHQuyện gqHHQì khiếg7bnB7U8n dg7bnB7U8ì ấqHHQy mớig7bnB7U8 iQYefeFonghe g7bnB7U8đến tqHHQên điQYefeFoã g7bnB7U8đùng đùng tứcqHHQ giqHHQận đuổg7bnB7U8i cg7bnB7U8ô vqHHQề..?? tạg7bnB7U8i saiQYefeFoo? RiQYefeFoốt cuộcg7bnB7U8 g7bnB7U8là tạiiQYefeFo sao???

qHHQMãi nghĩ khiqHHQến LâmqHHQ khônqHHQg nhqHHQận rqHHQa đãg7bnB7U8 iQYefeFovề nhàiQYefeFo làmg7bnB7U8 chúiQYefeFo tàiQYefeFoi xg7bnB7U8ế phảiQYefeFoi khẽg7bnB7U8 nhắiQYefeFoc. CiQYefeFoô bước iQYefeFoxuống thẫnqHHQ tg7bnB7U8hờ, khôiQYefeFong iQYefeFochào ciQYefeFoả iQYefeFochú PhqHHQú. Phảig7bnB7U8 ng7bnB7U8hư mấg7bnB7U8y hômiQYefeFo trước,g7bnB7U8 côg7bnB7U8 đã hớniQYefeFo hqHHQở, tươg7bnB7U8i cườiqHHQ xuốngiQYefeFo xeqHHQ, liQYefeFoíu g7bnB7U8lo tạg7bnB7U8m biệiQYefeFot qHHQchú. Vậyg7bnB7U8 mà…

Cô bướciQYefeFo vôg7bnB7U8 nhqHHQà nhiQYefeFoư ngườiQYefeFoi mấiQYefeFot hồn.iQYefeFo CqHHQô lênqHHQ iQYefeFocầu thg7bnB7U8ang, khôniQYefeFog đểqHHQ ýg7bnB7U8 iQYefeFoba iQYefeFocô đãiQYefeFo vềiQYefeFo từiQYefeFo liQYefeFoúc nàqHHQo. g7bnB7U8Ba côqHHQ lqHHQớn tiếng7bnB7U8g gọi:

iQYefeFo- Thiếtg7bnB7U8 Lâm!!

Cô qiQYefeFouay ngưg7bnB7U8ời lg7bnB7U8ại, ngạqHHQc nhiiQYefeFoên: iQYefeFo“ Ba!!”

- TốiiQYefeFo quiQYefeFoa cqHHQon điqHHQ đâu??
- g7bnB7U8Ba vềiQYefeFo qHHQtừ g7bnB7U8lúc nàog7bnB7U8 ạ??iQYefeFo –g7bnB7U8 g7bnB7U8lâm hỏi
iQYefeFo- Bg7bnB7U8a hỏg7bnB7U8i cg7bnB7U8on tốiQYefeFoi g7bnB7U8qua điqHHQ điQYefeFoâu??? –qHHQ gg7bnB7U8iọng ôngiQYefeFo bắtqHHQ đầuqHHQ qHHQcó siQYefeFoự iQYefeFotức giqHHQận khiqHHQến LqHHQâm qHHQrun sợ
g7bnB7U8- CqHHQon… cog7bnB7U8n… quqHHQa niQYefeFohà bạn….??
- BạiQYefeFon nàiQYefeFoo..??- ôngg7bnB7U8 gằniQYefeFo giọng…
iQYefeFo- iQYefeFoBạn g7bnB7U8của con….g7bnB7U8 Ba…iQYefeFoba lg7bnB7U8àm sag7bnB7U8o tiQYefeFohế??? iQYefeFoĐừng làmg7bnB7U8 iQYefeFocon sợqHHQ iQYefeFoba!! –qHHQ LqHHQâm liQYefeFoo lắng

GiọngiQYefeFo ôqHHQng đãiQYefeFo dịiQYefeFou đqHHQi nhưniQYefeFog qHHQcó vg7bnB7U8ẻ vẫniQYefeFo giận

iQYefeFo- g7bnB7U8Ba chỉg7bnB7U8 muốqHHQn biQYefeFoiết ciQYefeFoon g7bnB7U8đi đg7bnB7U8âu viQYefeFoà làmqHHQ giQYefeFoì thôi
- BqHHQa à!!qHHQ qHHQCon liQYefeFoớn g7bnB7U8rồi… bqHHQa khôngiQYefeFo cầniQYefeFo piQYefeFohải trg7bnB7U8ông chừqHHQng coqHHQn nhưg7bnB7U8 đứag7bnB7U8 coiQYefeFon níg7bnB7U8t g7bnB7U8vậy đâuiQYefeFo!! qHHQBa vg7bnB7U8ề sqHHQớm vậy??
- iQYefeFoUk… côiQYefeFong qHHQviệc thug7bnB7U8ận lợig7bnB7U8 nqHHQên iQYefeFoba qHHQvề trưg7bnB7U8ớc… g7bnB7U8ba qHHQnhớ cg7bnB7U8on gáqHHQi iQYefeFoba quág7bnB7U8 qHHQak –qHHQ giọngg7bnB7U8 ông7bnB7U8g g7bnB7U8dịu hẳn
g7bnB7U8- iQYefeFoCon cũniQYefeFog nhớiQYefeFo ba!!
g7bnB7U8- TrqHHQông ciQYefeFoon khiQYefeFoông đượcg7bnB7U8 khỏe???
- Khôngg7bnB7U8 baiQYefeFo… g7bnB7U8con chỉqHHQ qHHQhơi miQYefeFoệt chútg7bnB7U8… iQYefeFocon lêiQYefeFon pg7bnB7U8hòng trước…g7bnB7U8 hqHHQẹn gặpqHHQ g7bnB7U8ba ởiQYefeFo biQYefeFoữa tốiqHHQ nqHHQha ba…
- ờ…g7bnB7U8 liQYefeFoên nghỉqHHQ đqHHQi qHHQcon gái….
Lâmg7bnB7U8 qg7bnB7U8uá qHHQmệt mỏg7bnB7U8i. Thảg7bnB7U8 mqHHQình lêng7bnB7U8 cg7bnB7U8hiếc giườnqHHQg rộniQYefeFog lg7bnB7U8ớn, cg7bnB7U8ô thg7bnB7U8iếp đqHHQi qHHQlúc nàiQYefeFoo iQYefeFokhông biết.IiQYefeFo’m don’tiQYefeFo neeg7bnB7U8d iQYefeFoa man
Ig7bnB7U8’m don’tg7bnB7U8 iQYefeFoneed qHHQa mqHHQan iQYefeFo( what???)
g7bnB7U8I’m doqHHQn’t ng7bnB7U8eed iQYefeFoa man
I’qHHQm diQYefeFoon’t neeiQYefeFod qHHQa mqHHQan qHHQ( jiinjja)………Tg7bnB7U8iếng nhạg7bnB7U8c queiQYefeFon tiQYefeFohuộc lạig7bnB7U8 iQYefeFovang lêng7bnB7U8 iQYefeFo( g7bnB7U8tg nqHHQghiền biQYefeFoài nàyiQYefeFo lắm!!)


iQYefeFoVới taqHHQy lấyg7bnB7U8 chiếciQYefeFo g7bnB7U8điện thoạiqHHQ miQYefeFoà iQYefeFokhông nhiQYefeFoìn iQYefeFongười gọi,qHHQ LiQYefeFoâm uểg7bnB7U8 oải

qHHQ- qHHQA lôiQYefeFo !!
qHHQ- qHHQCô chqHHQết ởg7bnB7U8 đqHHQâu g7bnB7U8mà mãiiQYefeFo khôniQYefeFog ngqHHQhe máyg7bnB7U8??? –qHHQ iQYefeFo1 giọiQYefeFong g7bnB7U8nói iQYefeFocon trqHHQai vanqHHQg lêniQYefeFo. LâqHHQm thừaqHHQ biqHHQết liQYefeFoà ai
- NgqHHQủ qHHQ- qHHQcô trảqHHQ g7bnB7U8lời iQYefeFocụt ngụt
iQYefeFo- !!!
- iQYefeFoChuyện hqHHQồi chiqHHQều… cô…iQYefeFo cqHHQô iQYefeFocó iQYefeFosao không???
- iQYefeFoNếu tôiQYefeFoi g7bnB7U8nói iQYefeFosao thìiQYefeFo aqHHQnh g7bnB7U8chạy điQYefeFoến ag7bnB7U8n iQYefeFoủi g7bnB7U8tôi qHHQchắc !iQYefeFo! rõqHHQ viQYefeFoô dug7bnB7U8yên –iQYefeFo côg7bnB7U8 nóqHHQi vẫg7bnB7U8n đangqHHQ ciQYefeFoòn ngg7bnB7U8ái ngủ
- Uk…iQYefeFo tôiQYefeFoi… đangg7bnB7U8 iQYefeFoở trướqHHQc iQYefeFonhà g7bnB7U8cô nè…g7bnB7U8 iQYefeFo- QuâniQYefeFo g7bnB7U8hớn hở
- AnqHHQh…. Anh…qHHQ điiQYefeFoên g7bnB7U8ak !g7bnB7U8! –iQYefeFo Lâmg7bnB7U8 hoảng7bnB7U8g hốtqHHQ. CqHHQô iQYefeFochạy lg7bnB7U8ại biQYefeFoên chiếg7bnB7U8c cửiQYefeFoa sổqHHQ g7bnB7U8- Trờig7bnB7U8 …qHHQ đang7bnB7U8g mg7bnB7U8ưa mà….g7bnB7U8 ĐồiQYefeFo điên!!
- KệqHHQ tôiQYefeFoi… xuốngg7bnB7U8 nhag7bnB7U8nh tôg7bnB7U8i đợi!!


Lâm vộiqHHQ vqHHQới liQYefeFoấy iQYefeFochiếc áoqHHQ khog7bnB7U8ác, tiQYefeFoất bậtiQYefeFo chiQYefeFoạy xuốngg7bnB7U8 nhà,iQYefeFo cqHHQô màiQYefeFo g7bnB7U8không riQYefeFoa chắciQYefeFo têniQYefeFo ngốciQYefeFo iQYefeFonày điQYefeFoợi đếnqHHQ sáiQYefeFong mag7bnB7U8i mất


- tiểiQYefeFou thư!!g7bnB7U8 Đếng7bnB7U8 g7bnB7U8bữa tốiiQYefeFo còng7bnB7U8 chqHHQạy đg7bnB7U8i đâu?g7bnB7U8 LãqHHQo giqHHQa đangqHHQ đợi…
g7bnB7U8- bác..g7bnB7U8 bácg7bnB7U8 g7bnB7U8nói vớiqHHQ bốg7bnB7U8 cqHHQháu dùqHHQm cqHHQháu…. Cg7bnB7U8háu qHHQra ngoàiiQYefeFo mộg7bnB7U8t lát…
- triQYefeFoời iQYefeFođang miQYefeFoưa mà…g7bnB7U8 cqHHQó gìiQYefeFo thqHHQì cầmqHHQ câg7bnB7U8y dùqHHQ iQYefeFođi đg7bnB7U8ã –iQYefeFo nóg7bnB7U8i xoqHHQng báiQYefeFoc TưqHHQ g7bnB7U8vội chạyqHHQ vôiQYefeFo nqHHQhà lấiQYefeFoy ciQYefeFoây dùqHHQ đưg7bnB7U8a chg7bnB7U8o Lâm


- Nhớg7bnB7U8 g7bnB7U8về sớmqHHQ nqHHQha g7bnB7U8tiểu thiQYefeFoư!! –iQYefeFo bácg7bnB7U8 nóg7bnB7U8i viQYefeFoọng theo


- g7bnB7U8Nè!! Ag7bnB7U8nh điêniQYefeFo g7bnB7U8trên miQYefeFoức g7bnB7U8quy địnhiQYefeFo riQYefeFoồi đó!!g7bnB7U8 AiQYefeFoi đờiiQYefeFo trg7bnB7U8ời mưaqHHQ vậyiQYefeFo g7bnB7U8vác mặtiQYefeFo tớig7bnB7U8 đâyqHHQ làmiQYefeFo giQYefeFoì…. iQYefeFoThiệt khôqHHQng nqHHQói iQYefeFonổi mà….
- qHHQÊ… cầmg7bnB7U8 cqHHQây dg7bnB7U8ù làmg7bnB7U8 cảnhqHHQ ak?g7bnB7U8? g7bnB7U8Mau iQYefeFoche chg7bnB7U8o qHHQtôi đi…ướtqHHQ hếiQYefeFot rồig7bnB7U8 iQYefeFonè g7bnB7U8– mặtiQYefeFo ang7bnB7U8h vênhg7bnB7U8 lêqHHQn g7bnB7U8thấy ghét
- qHHQƠ hơ…iQYefeFo. CòniQYefeFo dámiQYefeFo sag7bnB7U8i tôig7bnB7U8 nữag7bnB7U8 đqHHQấy…. aiQYefeFonh giỏg7bnB7U8i….che tiQYefeFohì tựiQYefeFo cầmg7bnB7U8 qHHQmà qHHQche nàyiQYefeFo… iQYefeFo- LqHHQâm iQYefeFoném câyiQYefeFo dqHHQù vềg7bnB7U8 pqHHQhía Quân
- g7bnB7U8Chuyện hồg7bnB7U8i chiều….iQYefeFo dìg7bnB7U8 NgâniQYefeFo qHHQnói vậyg7bnB7U8 nhưngg7bnB7U8 khôniQYefeFog cqHHQó iQYefeFoý qHHQgì qHHQđâu… ciQYefeFoô đừng….g7bnB7U8 qHHQ– g7bnB7U8Quân pqHHQhân bua
iQYefeFo- qHHQDì g7bnB7U8anh ghéiQYefeFot g7bnB7U8tôi lắmqHHQ hử?iQYefeFo –iQYefeFo cqHHQô g7bnB7U8ngắt lời..
- Không…iQYefeFo. qHHQAk cóiQYefeFo –qHHQ g7bnB7U8Quân g7bnB7U8gãi điQYefeFoầu –qHHQ qHHQdì ấyqHHQ khôg7bnB7U8ng iQYefeFothích tôg7bnB7U8i chơiqHHQ vớig7bnB7U8 g7bnB7U8mấy ngưiQYefeFoời iQYefeFonhà giqHHQàu qHHQnhư iQYefeFocô đâu….
- NiQYefeFohà gg7bnB7U8iàu nhưqHHQ tôi??/
- Ug7bnB7U8k… dìqHHQ ấyqHHQ bảog7bnB7U8 qHHQkhông g7bnB7U8cùng iQYefeFosuy ngqHHQhĩ nênqHHQ khôiQYefeFong chơi….
qHHQ- VậiQYefeFoy saqHHQo anqHHQh chiQYefeFoơi vớqHHQi tôi?iQYefeFo? –qHHQ Lâmg7bnB7U8 hqHHQỏi lại
- ừqHHQ thì….qHHQ –g7bnB7U8 QuâqHHQn tặcg7bnB7U8 lưỡiiQYefeFo bỏqHHQ qug7bnB7U8a –g7bnB7U8 điQYefeFoi ăg7bnB7U8n điiQYefeFo… iQYefeFotôi đói
- ang7bnB7U8h đg7bnB7U8ói cònqHHQ g7bnB7U8tôi ng7bnB7U8o chg7bnB7U8ắc!! –iQYefeFo côiQYefeFo g7bnB7U8cãi –iQYefeFo trong7bnB7U8g nhg7bnB7U8à báiQYefeFoc iQYefeFoTư tiQYefeFoôi niQYefeFoấu xoqHHQng hếg7bnB7U8t rồi… gig7bnB7U8ờ ciQYefeFohỉ còng7bnB7U8 ăg7bnB7U8n cũg7bnB7U8ng khônqHHQg xong7bnB7U8g nữa…qHHQ g7bnB7U8tôi cqHHQó pg7bnB7U8húc quáqHHQ mà…
- thôi…g7bnB7U8 g7bnB7U8tôi dẫng7bnB7U8 côiQYefeFo đqHHQi ăniQYefeFo …iQYefeFo. TrqHHQời mưag7bnB7U8 vậyqHHQ qHHQăn qHHQgì nhỉ???g7bnB7U8 qHHQ– qHHQAnh qHHQsuy iQYefeFonghĩ iQYefeFo– triQYefeFoời mưiQYefeFoa… iQYefeFotrời miQYefeFoưa…. Ag7bnB7U8k.. iQYefeFocó qHHQrồi… bánhiQYefeFo xèoqHHQ thẳngg7bnB7U8 tiến


iQYefeFoLâm tg7bnB7U8ròn xog7bnB7U8e mắtiQYefeFo, hỏqHHQi qHHQlại g7bnB7U8: “iQYefeFo báiQYefeFonh xèo”


Thiệt nàqHHQng nàqHHQy ngốqHHQ khôqHHQng g7bnB7U8chịu nổi.iQYefeFo iQYefeFoCái g7bnB7U8món chếtiQYefeFo ngườiiQYefeFo iQYefeFoấy iQYefeFomà iQYefeFocũng khôniQYefeFog biQYefeFoiết. Tác qHHQgiả qHHQlà tiQYefeFoác giảiQYefeFo chếtqHHQ tươg7bnB7U8i rog7bnB7U8i róiqHHQ chếtg7bnB7U8 giãyqHHQ đànhqHHQ đạchqHHQ vqHHQới iQYefeFoem iQYefeFoý…. Ngon kiQYefeFohông cưỡngg7bnB7U8 ng7bnB7U8ổi… chqHHQẹp chẹpiQYefeFo… DạqHHQo nàyiQYefeFo mưqHHQa g7bnB7U8nhiều…ăn qHHQbánh xqHHQèo sướngiQYefeFo hơiQYefeFon làm qHHQtiên nữa


Anh g7bnB7U8dẫn LiQYefeFoâm đếnqHHQ mộg7bnB7U8t quqHHQán bániQYefeFoh xèog7bnB7U8 ng7bnB7U8hỏ, ng7bnB7U8ằm g7bnB7U8khá siQYefeFoâu trong ciQYefeFoon hẻiQYefeFom dàig7bnB7U8… quáng7bnB7U8 kháiQYefeFo vg7bnB7U8ắng… iQYefeFochắc g7bnB7U8là hg7bnB7U8ọ ởiQYefeFo nhg7bnB7U8à tậnqHHQ hưởngiQYefeFo biQYefeFoữa cơg7bnB7U8m gia đìqHHQnh tốiqHHQ iQYefeFothứ 7…iQYefeFo. Lâmg7bnB7U8 iQYefeFođi vàiQYefeFoo qHHQkhép népg7bnB7U8 cg7bnB7U8ạnh QuâqHHQn. MấyiQYefeFo nơiqHHQ iQYefeFonày côqHHQ khôniQYefeFog quen vàg7bnB7U8 qHHQcũng chưg7bnB7U8a từngqHHQ iQYefeFođặt châqHHQn đến..


- CiQYefeFoô LqHHQam!! LấqHHQy cháug7bnB7U8 đĩaqHHQ biQYefeFoánh xèoiQYefeFo g7bnB7U8!! –qHHQ QuânqHHQ gọiqHHQ. Dưg7bnB7U8ờng ng7bnB7U8hư aiQYefeFonh qHHQlà qHHQkhách hàngg7bnB7U8 qug7bnB7U8en g7bnB7U8của quán
CiQYefeFoô iQYefeFochủ qqHHQuán xg7bnB7U8ởi lởi:
- g7bnB7U8Quân đóqHHQ qHHQak?? g7bnB7U8Dẫn bg7bnB7U8ạn gáig7bnB7U8 tqHHQới iQYefeFoăn đqHHQó hả?g7bnB7U8? xiQYefeFoinh qá

- KhiQYefeFoông cqHHQó đâqHHQu ạg7bnB7U8 iQYefeFo!! iQYefeFo– cg7bnB7U8ả ang7bnB7U8h qHHQvà g7bnB7U8cô đồngg7bnB7U8 thanh
- ciQYefeFoòn cãg7bnB7U8i nữaiQYefeFo… qHHQhai đg7bnB7U8ưa đẹpqHHQ đg7bnB7U8ôi vg7bnB7U8ậy cơg7bnB7U8 mà….iQYefeFo g7bnB7U8– ciQYefeFoô cqHHQhủ quqHHQán cười…

5 phútg7bnB7U8 sau….


- bg7bnB7U8ánh xèoqHHQ nóniQYefeFog hổiqHHQ đây…vừag7bnB7U8 thổqHHQi qHHQvừa qHHQăn đê….qHHQ. –g7bnB7U8 tig7bnB7U8ếng cg7bnB7U8ô ciQYefeFohủ qug7bnB7U8án gg7bnB7U8iòn tan, kiểuqHHQ qHHQnày khôqHHQng ăng7bnB7U8 cũng7bnB7U8g niQYefeFoo vqHHQới g7bnB7U8cô bág7bnB7U8n hg7bnB7U8àng qHHQvui g7bnB7U8tính này
- côqHHQ ăiQYefeFon đg7bnB7U8i…. –iQYefeFo g7bnB7U8Quân lịchqHHQ sự
g7bnB7U8- ăng7bnB7U8… ăn….qHHQ nhưiQYefeFo… iQYefeFothế nào…g7bnB7U8 qHHQ- qHHQLâm ngg7bnB7U8hệt iQYefeFomặt qHHQra hỏi

Quân g7bnB7U8bó qHHQtay toàg7bnB7U8n tqHHQập viQYefeFoới cqHHQô nàiQYefeFong nàiQYefeFoy. g7bnB7U8Anh cqHHQẩn iQYefeFothận lấyiQYefeFo tâmiQYefeFo bániQYefeFoh qHHQtráng, đặtiQYefeFo vào iQYefeFođó qHHQxà lág7bnB7U8ch, raqHHQu diếpiQYefeFo, cảiQYefeFoi xqHHQanh, g7bnB7U8rau dig7bnB7U8ếp cág7bnB7U8, tíiQYefeFoa tôg7bnB7U8, iQYefeForau húngg7bnB7U8, g7bnB7U8lá quế…


Lâg7bnB7U8m lắiQYefeFoc đầqHHQu xuiQYefeFoa tay…

- qHHQtôi khôg7bnB7U8ng ănqHHQ điQYefeFoược mấqHHQy loạiiQYefeFo g7bnB7U8rau thơmg7bnB7U8 đâu….g7bnB7U8 AnqHHQh g7bnB7U8cho mg7bnB7U8ỗi xg7bnB7U8à láiQYefeFoch vớiiQYefeFo dqHHQưa iQYefeFoleo thqHHQôi ak??

Quâng7bnB7U8 g7bnB7U8thở dqHHQài ngág7bnB7U8n ngẩm….ng7bnB7U8àng nàyg7bnB7U8 g7bnB7U8khó niQYefeFouôi quá.g7bnB7U8 Khôngg7bnB7U8 biQYefeFoiết ởiQYefeFo nqHHQhà bg7bnB7U8a g7bnB7U8mẹ niQYefeFouôi bằngg7bnB7U8 gg7bnB7U8ì miQYefeFoà lớnqHHQ tướngg7bnB7U8 vậy


- g7bnB7U8Ăn báiQYefeFonh xiQYefeFoèo thg7bnB7U8ì phảiQYefeFoi cóqHHQ g7bnB7U8rau miQYefeFoới g7bnB7U8ngon qHHQchứ cháug7bnB7U8 g7bnB7U8? –iQYefeFo qHHQcô chủg7bnB7U8 iQYefeFoquán g7bnB7U8hỏi LÂm..

Cô chỉg7bnB7U8 g7bnB7U8biết cườiqHHQ trừ…

qHHQQuân lqHHQàm xog7bnB7U8ng xqHHQuôi, cuiQYefeFoốn lạqHHQi, đưiQYefeFoa qHHQcho Lâm…

- ĐiQYefeFoây tiểug7bnB7U8 thưqHHQ, ăng7bnB7U8 đi….iQYefeFo PhướciQYefeFo lắmiQYefeFo mớiiQYefeFo đượcg7bnB7U8 ThàiQYefeFonh QuiQYefeFoân nqHHQày làmqHHQ qHHQcho ăng7bnB7U8 đó…
- Cg7bnB7U8oi bộiQYefeFo tg7bnB7U8ôi nhiiQYefeFoều phướiQYefeFoc hg7bnB7U8en… còiQYefeFon đượcg7bnB7U8 ăniQYefeFo mỳg7bnB7U8 nqHHQữa… ciQYefeFoũng phải…g7bnB7U8 ởg7bnB7U8 hiềng7bnB7U8 gặpg7bnB7U8 g7bnB7U8lành mừ….g7bnB7U8 –iQYefeFo Qug7bnB7U8ân nqHHQói qHHQtrơn tru.
- iQYefeFoCô màqHHQ hiqHHQền chắcqHHQ tôiqHHQ qHHQlà bụiQYefeFot liQYefeFoâu rồiiQYefeFo!! ăqHHQn đi.g7bnB7U8. đừngg7bnB7U8 g7bnB7U8nói viQYefeFoới tg7bnB7U8ôi côg7bnB7U8 khqHHQông biếqHHQt ăng7bnB7U8 nhá
- qHHQAi bảoqHHQ… bỏqHHQ vôiQYefeFo g7bnB7U8mồm rồi…ăqHHQ…n…. iQYefeFo– g7bnB7U8Lâm nhég7bnB7U8t miếnqHHQg bánhg7bnB7U8 cug7bnB7U8ốn iQYefeFovô mồm…


Chu cqHHQha… quqHHQỷ thầg7bnB7U8n ơi….iQYefeFo Ng7bnB7U8gon vậtiQYefeFo vã…qHHQ mớiiQYefeFo cắniQYefeFo mộqHHQt miếiQYefeFong iQYefeFomà iQYefeFocái cảmg7bnB7U8 giiQYefeFoác chqHHQua chua ngọtqHHQ ngọtg7bnB7U8 củag7bnB7U8 nướcqHHQ mg7bnB7U8ắm liQYefeFoẫn viQYefeFoới cqHHQái qHHQgiòn giòg7bnB7U8n qHHQthơm thơiQYefeFom g7bnB7U8của báng7bnB7U8h xèo, ciQYefeFoòn cg7bnB7U8ó iQYefeFomấy qHHQlát dưag7bnB7U8 leiQYefeFoo qHHQmát liQYefeFoạnh nữag7bnB7U8 iQYefeFochứ?( đấyg7bnB7U8 lqHHQà nàiQYefeFong nàyg7bnB7U8 không7bnB7U8g iQYefeFoăn thêm raqHHQu đó…qHHQ khôngqHHQ thì…qHHQ chiQYefeFoẹp… <lag7bnB7U8u điQYefeFoi!! nhiQYefeFoỏ cảg7bnB7U8 ng7bnB7U8ước rqHHQãi qHHQkìa bạnqHHQ (+.+) )…qHHQ.. Lg7bnB7U8âm đảmiQYefeFo bg7bnB7U8ảo móniQYefeFo ng7bnB7U8ày qHHQăn đứtqHHQ qHHQmón g7bnB7U8pizza qHHQở tiệm

Vừa g7bnB7U8nhai iQYefeFonhồm nhiQYefeFooàm… g7bnB7U8Lâm vừag7bnB7U8 gqHHQiục Quân:

- Ag7bnB7U8n… àqHHQm g7bnB7U8… iếqHHQp i…g7bnB7U8. íu…g7bnB7U8 ôiqHHQ ….oăiQYefeFon…. g7bnB7U8( aiQYefeFonh làmqHHQ tiiQYefeFoếp điQYefeFoi xíg7bnB7U8u tôig7bnB7U8 ăn)
- ơ…g7bnB7U8 ay….qHHQ g7bnB7U8ự .qHHQ. àmg7bnB7U8 i…qHHQ. ôi…qHHQ ũn…qHHQ og7bnB7U8ăn iQYefeFoà g7bnB7U8( qHHQơ hiQYefeFoay tg7bnB7U8ự liQYefeFoàm đg7bnB7U8i tôig7bnB7U8 ciQYefeFoũng ăniQYefeFo g7bnB7U8mà)– vừag7bnB7U8 niQYefeFoói aiQYefeFonh qHHQchàng cũniQYefeFog qHHQđút ngg7bnB7U8ay miếniQYefeFog bánqHHQh vàiQYefeFoo mồm…

- AiQYefeFonh… ciQYefeFoó phảqHHQi cg7bnB7U8on traqHHQi qHHQkhông vậiQYefeFoy…. chẳngg7bnB7U8 giQYefeFoa liQYefeFoăng cg7bnB7U8hút qHHQnào qHHQsất…. g7bnB7U8– LâmqHHQ hét lêniQYefeFo, trầniQYefeFo đờig7bnB7U8 iQYefeFonày côiQYefeFo chưaqHHQ thấyiQYefeFo qHHQai nhỏqHHQ nheiQYefeFon iQYefeFoích kỉg7bnB7U8 g7bnB7U8như Quân
- iQYefeFoCô là iQYefeFocon giQYefeFoái chắqHHQc…. cg7bnB7U8on g7bnB7U8gái gqHHQì mà…iQYefeFo. qHHQĂn uốngqHHQ vôg7bnB7U8 duyên….qHHQ –g7bnB7U8 qHHQAnh g7bnB7U8chàng cg7bnB7U8ũng không chịg7bnB7U8u thqHHQua, vqHHQừa chqHHQo qHHQmiếng bág7bnB7U8nh thứqHHQ hqHHQai vàog7bnB7U8 mồmg7bnB7U8 g7bnB7U8vừa nqHHQói lại….
- Khiếp…iQYefeFo tôiiQYefeFo miếiQYefeFong thqHHQứ nqHHQhất chưiQYefeFoa ănqHHQ iQYefeFoxong aqHHQnh điQYefeFoã xơiiQYefeFo hếg7bnB7U8t miếnqHHQg qHHQthứ haiQYefeFoi rồg7bnB7U8i…. iQYefeFocon traqHHQi iQYefeFogì màg7bnB7U8 g7bnB7U8như heo….


3 pg7bnB7U8hút sau…

- củqHHQa tôi….g7bnB7U8 –g7bnB7U8 Lâmg7bnB7U8 qHHQhùng hqHHQồn g7bnB7U8lấy tiQYefeFoay cướiQYefeFop qHHQlấy miqHHQếng cg7bnB7U8uối cùng
- còqHHQn lâu…qHHQ- QuiQYefeFoân cũng7bnB7U8g chg7bnB7U8ẳng vừa…iQYefeFo tícqHHQh iQYefeFocực kéiQYefeFoo miếqHHQng cuốiQYefeFoi qHHQcùng vềg7bnB7U8 phíiQYefeFoa mình…iQYefeFo g7bnB7U8anh cũngg7bnB7U8 chig7bnB7U8ếm đượciQYefeFo mộtiQYefeFo dig7bnB7U8ện tiQYefeFoích g7bnB7U8kha khá
- củaqHHQ tôi
- củag7bnB7U8 tôi

Quân qHHQthấy tìnhqHHQ hìnqHHQh khg7bnB7U8ông ổnqHHQ iQYefeFonên qHHQnghị hg7bnB7U8òa vqHHQới Lâmg7bnB7U8 iQYefeFo: ciQYefeFohia đôi….qHHQ CqHHQả g7bnB7U82 ngườg7bnB7U8i g7bnB7U8vui vẻqHHQ ăiQYefeFon nốqHHQt g7bnB7U8miếng ciQYefeFoòn lại…

- cqHHQô Lg7bnB7U8âm lấg7bnB7U8y cqHHQho chág7bnB7U8u đĩaiQYefeFo nữiQYefeFoa –qHHQ QuânqHHQ gọi
- thếqHHQ ng7bnB7U8ãy giờg7bnB7U8 qHHQkhông chịg7bnB7U8u gọi…iQYefeFo điêqHHQn!! –qHHQ Lâg7bnB7U8m trách…côg7bnB7U8 đangg7bnB7U8 ăg7bnB7U8n ngon…
iQYefeFo- ukg7bnB7U8… qqHHQuên…. qHHQ_ Qug7bnB7U8ân cưiQYefeFoời hìg7bnB7U8 g7bnB7U8rõ ghét


qHHQ3 phúg7bnB7U8t sau…g7bnB7U8. ..


- lấyiQYefeFo cháqHHQu đĩiQYefeFoa nữa….


5 phút…


- côg7bnB7U8 ơqHHQi thqHHQêm đqHHQĩa nữa….lâuiQYefeFo vậiQYefeFoy…. –iQYefeFo lầng7bnB7U8 nàg7bnB7U8y LâmqHHQ lêng7bnB7U8 g7bnB7U8tiếng…. gg7bnB7U8iờ mớig7bnB7U8 biếtiQYefeFo g7bnB7U8cảm giág7bnB7U8c chiQYefeFoờ thqHHQức g7bnB7U8ăn iQYefeForất kqHHQinh khủng

10 piQYefeFohút sau….


iQYefeFo- g7bnB7U8CÔ LAiQYefeFoM iQYefeFoƠI…. MộqHHQt đĩaiQYefeFo nữa….qHHQ –g7bnB7U8 hiQYefeFoai ngườiqHHQ qHHQcùng điQYefeFoồng tg7bnB7U8hanh….khiếp…ăn nhưg7bnB7U8 heo…iQYefeFo mớqHHQi cg7bnB7U8ó iQYefeFo10 phúg7bnB7U8t xiQYefeFoơi ngiQYefeFouyên g7bnB7U83 đĩa


13 phút…

Cảg7bnB7U8 LâqHHQm qHHQvà Quâg7bnB7U8n sấnqHHQ qHHQsổ tqHHQới cáiqHHQ bếpg7bnB7U8 củiQYefeFoa ciQYefeFoô LaqHHQm. ChqHHQờ saiQYefeFoo nqHHQỗi nữiQYefeFoa, xiQYefeFoắn g7bnB7U8tay vôqHHQ qHHQlàm cùiQYefeFong cqHHQô chg7bnB7U8o nhanh….

Cg7bnB7U8ái bếpqHHQ lạig7bnB7U8 g7bnB7U81 g7bnB7U8lần niQYefeFoữa nổqHHQi loạn…qHHQ lýg7bnB7U8 iQYefeFodo khôngiQYefeFo cầnqHHQ nóig7bnB7U8 iQYefeFocũng biết


- Za…g7bnB7U8 sg7bnB7U8ao cg7bnB7U8ô đổg7bnB7U8 bániQYefeFoh iQYefeFodày vậg7bnB7U8y…. –iQYefeFo QuâqHHQn hét
- Lỡg7bnB7U8 tay…qHHQ g7bnB7U8- g7bnB7U8Lâm nóiiQYefeFo tỉng7bnB7U8h bơ….iQYefeFo KiQYefeFohông biiQYefeFoết maiQYefeFoi sqHHQau g7bnB7U8ai rướcqHHQ nàngiQYefeFo đâyg7bnB7U8 (đoáng7bnB7U8 xeg7bnB7U8m g7bnB7U8* iQYefeFomặt qHHQtác gg7bnB7U8iả cườiQYefeFoi đểu*qHHQ )- Nè…iQYefeFo aiQYefeFonh quêng7bnB7U8 bỏg7bnB7U8 giqHHQá rồi…iQYefeFo g7bnB7U8đồ lúiQYefeFo lẫn…
- Uk…g7bnB7U8 qg7bnB7U8uên g7bnB7U8( lqHHQại quênqHHQ. HqHHQai g7bnB7U8ông g7bnB7U8bà nãyiQYefeFo cqHHQhắc mắqHHQc bệiQYefeFonh g7bnB7U8đãng tríqHHQ leviQYefeFoel caiQYefeFoo nhấiQYefeFot quá)


qHHQ- Lâm!!iQYefeFo Lậg7bnB7U8t iQYefeFobánh mauiQYefeFo…. Chg7bnB7U8áy rồiiQYefeFo kìa…..
- Lấy….iQYefeFo lấyg7bnB7U8 diQYefeFoùm g7bnB7U8tôi qHHQcái đĩa…iQYefeFo nhanh….

….


Sau iQYefeFomột hqHHQồi làmiQYefeFo bg7bnB7U8ánh( thựciQYefeFo iQYefeFora lqHHQà trang7bnB7U8h g7bnB7U8của ciQYefeFoô Lag7bnB7U8m), hqHHQai đứag7bnB7U8 đg7bnB7U8i qHHQra vớiQYefeFoi qHHQ4 đĩa nqHHQữa trêng7bnB7U8 qHHQtay, mỉmg7bnB7U8 cườig7bnB7U8 mqHHQãn nguyện….g7bnB7U8 ag7bnB7U8x…. ĂqHHQn chiQYefeFoi lắmg7bnB7U8 dữ….


iQYefeFo1 phútqHHQ nhìng7bnB7U8 nhau…


- ng7bnB7U8hìn ciQYefeFoon khỉg7bnB7U8 qHHQmặt qHHQdính g7bnB7U8đầy lọqHHQ kìa….qHHQ g7bnB7U8Ha ha….iQYefeFo –g7bnB7U8 QuiQYefeFoân cườg7bnB7U8i g7bnB7U8chỉ mặtg7bnB7U8 Lâm
- aiQYefeFonh sạchqHHQ hơqHHQn tôg7bnB7U8i chắg7bnB7U8c…. kiếp…g7bnB7U8. iQYefeFomặt nqHHQhư đqHHQào tiQYefeFohan hàngqHHQ thiQYefeFoế iQYefeFokỉ…. –iQYefeFo LqHHQâm lúc đầuqHHQ hốtg7bnB7U8 hoảngg7bnB7U8 iQYefeFonhưng g7bnB7U8ngay sag7bnB7U8u qHHQkhi chiêmg7bnB7U8 ngưỡngiQYefeFo iQYefeFodung nqHHQhan ngườiqHHQ điQYefeFoối diệnqHHQ thì cg7bnB7U8ũng nắcqHHQ nẻ
- thôqHHQi…. g7bnB7U8hai điQYefeFoứa iQYefeFovào rửaiQYefeFo qHHQmặt rồqHHQi g7bnB7U8ra…. –g7bnB7U8 cqHHQô Lg7bnB7U8âm từiQYefeFo đâiQYefeFou chiQYefeFoạy g7bnB7U8lại( nãg7bnB7U8y giqHHQờ tụiqHHQ nóiQYefeFo dànhqHHQ qHHQchỗ mà)g7bnB7U8, tủmqHHQ g7bnB7U8tỉm cười
- tg7bnB7U8hôi iQYefeFokhỏi cg7bnB7U8ô –iQYefeFo g7bnB7U82 đứag7bnB7U8 đồngg7bnB7U8 qHHQthanh iQYefeFotập 3

vìiQYefeFo sựqHHQ nghiệpg7bnB7U8 ăg7bnB7U8n uốqHHQng qHHQvĩ đg7bnB7U8ại… miQYefeFoặt lọqHHQ cóiQYefeFo g7bnB7U8hề cqHHQhi g7bnB7U8( qHHQcái iQYefeFonày iQYefeFogiống tiQYefeFoác iQYefeFogiả )
g7bnB7U815 phútiQYefeFo sau


- Oa…g7bnB7U8 niQYefeFoo quá….g7bnB7U8 g7bnB7U8Ăn khôiQYefeFong nổiiQYefeFo nữaqHHQ rồi…iQYefeFo. –g7bnB7U8 LqHHQâm xg7bnB7U8oa bụngg7bnB7U8 thag7bnB7U8n vãn
- Cô…g7bnB7U8 ănqHHQ iQYefeFonổi nữaqHHQ tôiqHHQ iQYefeFocho tiền….iQYefeFo –qHHQ QuânqHHQ cũngg7bnB7U8 xuiQYefeFoýt iQYefeFoxoa thiQYefeFoan chg7bnB7U8o cáqHHQi bụng


Nhìn g7bnB7U8bên….( tqHHQác gg7bnB7U8iả iQYefeFolật ghqHHQế)… chồngg7bnB7U8 qHHQđĩa chắg7bnB7U8c cg7bnB7U8ao ng7bnB7U8hư qHHQnúi…. KhiếpiQYefeFo… iQYefeFo2 ôqHHQng bàiQYefeFo này ăqHHQn nhiQYefeFoư bỏqHHQ đóig7bnB7U8 qHHQ2 nqHHQăm ởg7bnB7U8 châiQYefeFou iQYefeFopHi không7bnB7U8g bằng…qHHQ đếniQYefeFo côg7bnB7U8 Lg7bnB7U8am ciQYefeFoũng kiqHHQnh ngạc…. côiQYefeFo g7bnB7U8tưởng qHHQhôm naiQYefeFoy ếg7bnB7U8 khách….iQYefeFo Gặpg7bnB7U8 iQYefeFo2 đứaiQYefeFo nàyg7bnB7U8 chắciQYefeFo lãiqHHQ gấpg7bnB7U8 iQYefeFođôi thườqHHQng ngày mất
Hai ngườiiQYefeFo thoiQYefeFong thảqHHQ qHHQđi dạo…

- Ê!iQYefeFo Cáig7bnB7U8 bqHHQánh hồiQYefeFoi niQYefeFoày gọiQYefeFoi iQYefeFolà giQYefeFoì iQYefeFoý nhỉ?g7bnB7U8 –qHHQ LâiQYefeFom g7bnB7U8hỏi Quân
- iQYefeFoĐồ khiQYefeFoỉ hiQYefeFoay quêqHHQn! BánhiQYefeFo xèo….iQYefeFo iQYefeFoCô khg7bnB7U8ông thấqHHQy đổqHHQ bánhg7bnB7U8 g7bnB7U8ra niQYefeFoó kêqHHQu cág7bnB7U8i xèoqHHQ akg7bnB7U8? –iQYefeFo Quâg7bnB7U8n nạt
- Ak…qHHQ ukqHHQ…. Quên….qHHQ iQYefeFo! g7bnB7U8– LqHHQâm gãiQYefeFoi đầiQYefeFou thấqHHQy iQYefeFoyêu…… nànqHHQg tg7bnB7U8a cg7bnB7U8òn iQYefeFophụng mqHHQá nữag7bnB7U8 chứ.,, làiQYefeFom tg7bnB7U8rái tiiQYefeFom aqHHQi đó….iQYefeFo SuýiQYefeFot riQYefeFoớt qHHQra ng7bnB7U8goài…. ĐếnqHHQ qHHQkhổ tg7bnB7U8hê kg7bnB7U8hông biết
qHHQ- Ang7bnB7U8h… aqHHQnh làg7bnB7U8m gg7bnB7U8ì màiQYefeFo đơg7bnB7U8 niQYefeFogười rg7bnB7U8a vậyiQYefeFo… g7bnB7U8- LâiQYefeFom hg7bnB7U8ua huqHHQa iQYefeFotay,bất gqHHQiác qHHQhỏi kg7bnB7U8hi thấiQYefeFoy iQYefeFoQuân cứqHHQ iQYefeFođơ nhg7bnB7U8ìn mình


g7bnB7U8Quân gãiqHHQ đầuiQYefeFo. HqHHQai ngườqHHQi nàg7bnB7U8y giống7bnB7U8g nhqHHQau thqHHQật. ĐếnqHHQ bg7bnB7U8ối rốig7bnB7U8 cũiQYefeFong gig7bnB7U8ống nqHHQhau qHHQnữa. iQYefeFoCó phảqHHQi liQYefeFoà…. qHHQ* táciQYefeFo gg7bnB7U8iả lạiqHHQ cườiQYefeFoi đểu*


HiQYefeFoai ngườiiQYefeFo đqHHQi siQYefeFoong songqHHQ, thậtg7bnB7U8 yêqHHQn bình……


- qHHQKhà …qHHQ khà….iQYefeFo Lạig7bnB7U8 gặpqHHQ màiQYefeFoy g7bnB7U8ở đây…..qHHQ oắtqHHQ g7bnB7U8con ạ…..g7bnB7U8 iQYefeFo!! –g7bnB7U8 g7bnB7U8Giọng qHHQ1 qHHQtên côniQYefeFo đồg7bnB7U8 khàn g7bnB7U8đi vìqHHQ hg7bnB7U8út nhiềuqHHQ qHHQthuốc cắqHHQt ngg7bnB7U8ang sg7bnB7U8uy qHHQnghĩ yêqHHQn qHHQbình qHHQ( củg7bnB7U8a tácg7bnB7U8 giả)
- Lạg7bnB7U8i làg7bnB7U8 tqHHQụi mqHHQày hiQYefeFoả? –g7bnB7U8 qHHQQuân tqHHQỏ vẻqHHQ qHHQkiên địnhqHHQ nhưqHHQng thqHHQực riQYefeFoa ag7bnB7U8nh rấqHHQt iQYefeFolo. Không phg7bnB7U8ải qHHQlo g7bnB7U8cho mg7bnB7U8ình màg7bnB7U8 liQYefeFoo iQYefeFocho ngườiiQYefeFo cog7bnB7U8n g7bnB7U8gái đag7bnB7U8ng ởiQYefeFo bêqHHQn cạnhiQYefeFo anh….
- ĐãqHHQ biQYefeFoảo tg7bnB7U8ụi g7bnB7U8tao cóiQYefeFo dqHHQuyên vớiqHHQ màyqHHQ mà….qHHQ qHHQ– iQYefeFo1 tqHHQên khácqHHQ g7bnB7U8chừng 1qHHQ5, 1iQYefeFo6 tuổiqHHQ, tóc niQYefeFohuộm điQYefeFoỏ choét,khiQYefeFouyên tqHHQai dắtiQYefeFo mũig7bnB7U8, qHHQmồm cũiQYefeFong đaqHHQng phqHHQì phèog7bnB7U8 điếuqHHQ thuốc

MộtiQYefeFo têg7bnB7U8n kiQYefeFohác bug7bnB7U8ông lqHHQời chònqHHQg ghẹog7bnB7U8 Lâm:

- ÁiqHHQ chà…g7bnB7U8 hqHHQôm qHHQnay màyqHHQ lạig7bnB7U8 đg7bnB7U8i cùngiQYefeFo vớqHHQi iQYefeFocô g7bnB7U8em xqHHQinh g7bnB7U8đẹp lầnqHHQ trưqHHQớc hả?iQYefeFo...... tụi bqHHQây coi…qHHQ. CóqHHQc ghẻg7bnB7U8 đòig7bnB7U8 iQYefeFoăn tiQYefeFohịt thiqHHQên qHHQnga kìa….g7bnB7U8 iQYefeFoHa ha…


Nhg7bnB7U8ững tràiQYefeFong cưiQYefeFoời chếqHHQ ng7bnB7U8hạo khôqHHQng diQYefeFoứt làmqHHQ cảg7bnB7U8 QuiQYefeFoân vàqHHQ g7bnB7U8Lâm đềiQYefeFou biQYefeFoực bội….qHHQ LiQYefeFoâm vqHHQốn khôg7bnB7U8ng phảig7bnB7U8 liQYefeFooại ngườiqHHQ iQYefeFocam ciQYefeFohịu, iQYefeFolên tiếg7bnB7U8ng trước:

- iQYefeFoKệ g7bnB7U8tôi! Cg7bnB7U8ó phảqHHQi cóg7bnB7U8c ghqHHQẻ thiêqHHQn ngiQYefeFoa hqHHQay khônqHHQg g7bnB7U8tự tôiQYefeFoi biết….qHHQ bg7bnB7U8ọn anqHHQh điQYefeFoừng có iQYefeFocậy đôqHHQng ăniQYefeFo hiếpg7bnB7U8 tụig7bnB7U8 tôi…g7bnB7U8. Tg7bnB7U8ôi…. Tôg7bnB7U8i bg7bnB7U8áo cg7bnB7U8ông aqHHQn đó….g7bnB7U8 –iQYefeFo qHHQcô g7bnB7U8mạnh mồmiQYefeFo tuyên bố
g7bnB7U8- qHHQA ha…qHHQ. HiQYefeFoa…. qHHQCô eg7bnB7U8m tứiQYefeFoc lênqHHQ trôiQYefeFong xg7bnB7U8inh hiQYefeFoẳn iQYefeFora đấy…g7bnB7U8.. –g7bnB7U8 quaqHHQy sang QuâqHHQn hqHHQắn qHHQta nóiqHHQ tiếpqHHQ –g7bnB7U8 HiQYefeFoay liQYefeFoà giờiQYefeFo màiQYefeFoy đểqHHQ ciQYefeFoon béqHHQ đóqHHQ lg7bnB7U8ại đây….iQYefeFo TiQYefeFoụi tao chqHHQo màyqHHQ biqHHQến ….iQYefeFo iQYefeFoAnh qHHQem nhỉ….


iQYefeFoQuân nqHHQghiến răng:


- VậqHHQy thqHHQì hỏig7bnB7U8 nắmg7bnB7U8 đấiQYefeFom củaiQYefeFo iQYefeFotao iQYefeFocó đồngiQYefeFo ýg7bnB7U8 không7bnB7U8g đã…!iQYefeFo –qHHQ iQYefeFoQuân nhaniQYefeFoh g7bnB7U8như qHHQcắt đẩy LiQYefeFoâm qiQYefeFoua qHHQ1 g7bnB7U8bên, iQYefeFoxông vàog7bnB7U8 tqHHQụi ciQYefeFoôn điQYefeFoồ nhưqHHQ g7bnB7U8con hổg7bnB7U8 đóig7bnB7U8 khát.


Bọn đóqHHQ qHHQchừng hg7bnB7U8ai 1qHHQ0 têg7bnB7U8n. Trừg7bnB7U8 thằngqHHQ 1qHHQ5 tuiQYefeFoổi lêqHHQn tqHHQiếng lúciQYefeFo nãiQYefeFoy liQYefeFoà nhỏiQYefeFo coiQYefeFon ra. CònqHHQ lạiiQYefeFo qHHQđứa g7bnB7U8nào iQYefeFođứa iQYefeFonấy tqHHQo caog7bnB7U8, g7bnB7U8nhìn iQYefeFohãi chiQYefeFoết đqHHQi đưqHHQợc. qHHQQuân nhàqHHQ qHHQta cũng đâuqHHQ phảiqHHQ tiQYefeFoay vừag7bnB7U8… g7bnB7U8cũng tảiQYefeFo hữg7bnB7U8u độtg7bnB7U8 g7bnB7U8xông. Mộtg7bnB7U8 têiQYefeFon lqHHQăm g7bnB7U8lăm cầmiQYefeFo cqHHQây gậyiQYefeFo đến địnhqHHQ đánhiQYefeFo vàoiQYefeFo lưngiQYefeFo anqHHQh niQYefeFohưng QqHHQuân quag7bnB7U8y ngqHHQoắt lại,qHHQ iQYefeFotiện châiQYefeFon đág7bnB7U8 iQYefeFovô bụqHHQng thằng điQYefeFoó làiQYefeFom ng7bnB7U8ó g7bnB7U8la quiQYefeFoá qHHQtrời đấg7bnB7U8t. MấyiQYefeFo tênqHHQ qHHQcòn lạiiQYefeFo g7bnB7U8cũng gqHHQây g7bnB7U8không g7bnB7U8ít cảg7bnB7U8n trở ciQYefeFoho QuqHHQân. TụiqHHQ ng7bnB7U8ó biếtg7bnB7U8 nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….