You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


ChúWDkg láiYbf8 xWDkge tWDkghấy chưeJUha đầYbf8y eJUh5 a5FPphút LeJUhâm đãYbf8 WDkgchạy reJUha nZRd6ên thấy lWDkgạ, gặna5FPg eJUhhỏi. LYbf8âm ca5FPhỉ iZRd6m lặeJUhng, Ybf8không nóa5FPi gìZRd6… TrYbf8ên a5FPxe, côa5FP ca5FPứ suYbf8y nghĩ WDkgmiên maeJUhn suWDkgốt. ZRd6Tại saoa5FP? Ybf8Cô eJUhđã lWDkgàm gYbf8ì mZRd6à dYbf8ì NgZRd6ân a5FPghét eJUhcô nhZRd6ư vZRd6ậy? Gia đìnha5FP cWDkgô a5FPđã gâyWDkg rYbf8a chuyệnZRd6 a5FPgì khiếnZRd6 da5FPì ấYbf8y mYbf8ới nga5FPhe đZRd6ến têWDkgn đWDkgã đùngWDkg đùng tWDkgức geJUhiận đuổWDkgi cWDkgô về..??eJUh tạia5FP saoYbf8? RốtWDkg ca5FPuộc eJUhlà tYbf8ại sao???

MãZRd6i nghĩ khieJUhến LâYbf8m kha5FPông ZRd6nhận eJUhra Ybf8đã vềZRd6 eJUhnhà WDkglàm chúYbf8 ZRd6tài a5FPxế a5FPphải khẽeJUh eJUhnhắc. ZRd6Cô bước xuốngZRd6 thẫeJUhn ZRd6thờ, eJUhkhông a5FPchào cZRd6ả chúeJUh PWDkghú. PhảiWDkg ZRd6như mấya5FP hômYbf8 trướcZRd6, cZRd6ô đã ha5FPớn hWDkgở, tươiYbf8 cườiWDkg xuốnYbf8g xYbf8e, Ybf8líu lWDkgo tạZRd6m ba5FPiệt chú.a5FP VậyZRd6 mà…

CYbf8ô bướcWDkg vYbf8ô nhàYbf8 nWDkghư a5FPngười ZRd6mất hồYbf8n. CYbf8ô lêZRd6n cầua5FP thana5FPg, Ybf8không đểYbf8 eJUhý bYbf8a a5FPcô Ybf8đã Ybf8về từeJUh ZRd6lúc nào.WDkg a5FPBa côYbf8 eJUhlớn tiếnYbf8g gọi:

a5FP- TYbf8hiết Lâm!!

Cô quaeJUhy ngeJUhười lạeJUhi, ngạeJUhc nhiYbf8ên: a5FP“ Ba!!”

- a5FPTối qeJUhua ca5FPon đZRd6i đâu??
WDkg- BZRd6a vYbf8ề từeJUh lúceJUh WDkgnào ạ??eJUh –eJUh lâmWDkg hỏi
- ZRd6Ba hỏa5FPi Ybf8con tốiZRd6 a5FPqua đWDkgi đâuWDkg??? –ZRd6 eJUhgiọng ôZRd6ng bắteJUh đầuYbf8 cóeJUh sZRd6ự tứZRd6c giậnYbf8 khia5FPến LeJUhâm WDkgrun sợ
- ConeJUh… cYbf8on… qWDkgua nheJUhà bạn….??
- BeJUhạn nàoWDkg..??- ôa5FPng gằZRd6n giọng…
WDkg- BạYbf8n củaYbf8 a5FPcon…. Ba…WDkgba lZRd6àm sYbf8ao theJUhế??? ĐừngYbf8 làeJUhm cWDkgon sợZRd6 baYbf8!! –Ybf8 eJUhLâm la5FPo lắng

Giọa5FPng ZRd6ông WDkgđã dịuZRd6 a5FPđi nhZRd6ưng ZRd6có vWDkgẻ vẫYbf8n giận

- Ba5FPa chỉeJUh mZRd6uốn biếeJUht a5FPcon đYbf8i đâZRd6u vZRd6à làma5FP gWDkgì thôi
- BYbf8a à!WDkg! Coa5FPn lớneJUh rYbf8ồi… bYbf8a khôYbf8ng cầnWDkg phYbf8ải tWDkgrông chừngZRd6 coa5FPn nZRd6hư đứaYbf8 coa5FPn nítZRd6 ZRd6vậy đâu!Ybf8! BZRd6a vWDkgề sớa5FPm vậy??
- UZRd6k… ZRd6công việceJUh thuậeJUhn eJUhlợi nênZRd6 a5FPba vềYbf8 trước…ZRd6 eJUhba nWDkghớ cWDkgon gáiYbf8 a5FPba WDkgquá a5FPak –eJUh giọngeJUh ôngZRd6 WDkgdịu hẳn
- CoWDkgn eJUhcũng ZRd6nhớ ba!!
- Ta5FPrông cYbf8on ka5FPhông đượceJUh khỏe???
Ybf8- KhôWDkgng beJUha… ca5FPon a5FPchỉ hơia5FP mệWDkgt a5FPchút… a5FPcon lêa5FPn phòngZRd6 trước…a5FP a5FPhẹn a5FPgặp bYbf8a ởa5FP bữaeJUh tốWDkgi Ybf8nha ba…
- ờ…a5FP lYbf8ên ngeJUhhỉ ZRd6đi cZRd6on gái….
LâmZRd6 quZRd6á mệteJUh Ybf8mỏi. ThảZRd6 mìnhZRd6 eJUhlên cZRd6hiếc giườna5FPg rộnYbf8g lớYbf8n, Ybf8cô thiếpZRd6 Ybf8đi lYbf8úc nàa5FPo khôWDkgng biết.I’meJUh don’tYbf8 nZRd6eed a5FPa man
IYbf8’m don’tZRd6 neeJUhed WDkga meJUhan Ybf8( what???)
IYbf8’m donZRd6’t neYbf8ed a5FPa man
I’m doWDkgn’t neWDkged WDkga maZRd6n eJUh( jiinjja)………Tiếna5FPg na5FPhạc quea5FPn thueJUhộc lạieJUh va5FPang lYbf8ên Ybf8( tZRd6g nZRd6ghiền ZRd6bài nàyZRd6 lắm!!)


VớiZRd6 taZRd6y lấa5FPy ca5FPhiếc điệneJUh thoZRd6ại màYbf8 ZRd6không nha5FPìn Ybf8người gWDkgọi, LâmYbf8 uểWDkg oải

- a5FPA leJUhô !!
- ZRd6Cô chếteJUh ởZRd6 a5FPđâu ZRd6mà ma5FPãi khYbf8ông ngeJUhhe máy??Ybf8? –ZRd6 eJUh1 giọnga5FP neJUhói coYbf8n traYbf8i vaa5FPng lêa5FPn. Lâma5FP Ybf8thừa biếta5FP lWDkgà ai
- WDkgNgủ Ybf8- WDkgcô trZRd6ả lờia5FP Ybf8cụt ngụt
- !!!
ZRd6- ChuyệneJUh hồia5FP chiều…Ybf8 cô…Ybf8 côeJUh a5FPcó seJUhao không???
- NếuWDkg tZRd6ôi nYbf8ói sYbf8ao ZRd6thì anYbf8h chạYbf8y đếeJUhn eJUhan ủiWDkg teJUhôi chắcYbf8 !WDkg! reJUhõ vYbf8ô a5FPduyên –eJUh WDkgcô nóZRd6i ZRd6vẫn đYbf8ang còWDkgn ngáWDkgi ngủ
- UkWDkg… Ybf8tôi… đaWDkgng ởeJUh WDkgtrước nhàZRd6 côYbf8 nè…Ybf8 WDkg- WDkgQuân hớnWDkg hở
WDkg- a5FPAnh…. ZRd6Anh… đieJUhên aYbf8k !Ybf8! –a5FP LâmeJUh hoảnWDkgg hốt.eJUh CZRd6ô chạZRd6y lạWDkgi bêZRd6n ceJUhhiếc cửaWDkg sổZRd6 ZRd6- TrờYbf8i a5FP… đanYbf8g meJUhưa ma5FPà…. Ybf8Đồ điên!!
- KệYbf8 tôiWDkg… xuốWDkgng a5FPnhanh tôia5FP đợi!!


LâeJUhm va5FPội vZRd6ới Ybf8lấy chiếa5FPc a5FPáo keJUhhoác, tấteJUh bậtYbf8 chYbf8ạy xuốngYbf8 nhà,a5FP eJUhcô ma5FPà khôna5FPg reJUha chắcYbf8 tênWDkg ngốcZRd6 nàya5FP Ybf8đợi đếna5FP sáeJUhng maWDkgi mất


- a5FPtiểu tWDkghư!! Đếna5FP bữWDkga tốa5FPi cWDkgòn chạyWDkg eJUhđi đZRd6âu? LYbf8ão eJUhgia đangYbf8 đợi…
a5FP- báZRd6c.. báYbf8c nóiZRd6 WDkgvới bốZRd6 ca5FPháu dùmYbf8 cháu….a5FP CháueJUh Ybf8ra ZRd6ngoài mộteJUh lát…
- trờiZRd6 đanZRd6g WDkgmưa màeJUh… cóa5FP WDkggì tWDkghì cầmYbf8 cZRd6ây dWDkgù eJUhđi đãeJUh –Ybf8 WDkgnói xYbf8ong báca5FP TeJUhư eJUhvội cheJUhạy a5FPvô nhàa5FP la5FPấy cWDkgây ZRd6dù đưaZRd6 chYbf8o Lâm


- NheJUhớ ZRd6về sớeJUhm nha5FPa tiểua5FP thư!Ybf8! –WDkg bYbf8ác nóa5FPi Ybf8vọng theo


- eJUhNè!! Ybf8Anh đYbf8iên trêna5FP mứeJUhc quZRd6y đa5FPịnh rYbf8ồi đó!WDkg! a5FPAi Ybf8đời treJUhời mưYbf8a vậyYbf8 váca5FP mặYbf8t tớiZRd6 đâyWDkg làZRd6m gì…WDkg. Ta5FPhiệt khôneJUhg nóYbf8i nổWDkgi mà….
- ÊWDkg… cầYbf8m câa5FPy dùeJUh ZRd6làm cảnheJUh akYbf8?? a5FPMau ZRd6che eJUhcho tôia5FP đi…ướteJUh hếteJUh rWDkgồi na5FPè –WDkg mặa5FPt anWDkgh vêZRd6nh lêZRd6n theJUhấy ghét
- eJUhƠ hơa5FP…. a5FPCòn dámYbf8 saZRd6i ta5FPôi nYbf8ữa đấy….Ybf8 a5FPanh giỏi….cheZRd6 thZRd6ì tựWDkg cầeJUhm màYbf8 Ybf8che này…eJUh WDkg- LâmeJUh néZRd6m câWDkgy dYbf8ù vềZRd6 phíWDkga Quân
- ChueJUhyện hồiYbf8 chZRd6iều…. dìZRd6 ZRd6Ngân nóa5FPi vậa5FPy nhưnYbf8g kheJUhông cYbf8ó Ybf8ý Ybf8gì đâu…ZRd6 cZRd6ô đừng….a5FP –a5FP QuâeJUhn WDkgphân bua
- Dìa5FP ana5FPh ghéa5FPt tôa5FPi lWDkgắm hử?ZRd6 a5FP– côa5FP eJUhngắt lời..
ZRd6- KhYbf8ông…. AWDkgk ZRd6có –a5FP QuâeJUhn geJUhãi đầua5FP –eJUh deJUhì ấyYbf8 khôYbf8ng thícZRd6h a5FPtôi a5FPchơi vớiWDkg mấya5FP ngườiYbf8 nYbf8hà giZRd6àu a5FPnhư cZRd6ô đâu….
a5FP- NhàZRd6 giàeJUhu ZRd6như tôi??/
- Uka5FP… deJUhì ấyeJUh bảoeJUh khôZRd6ng cùngeJUh sWDkguy ngWDkghĩ nênZRd6 kha5FPông chơi….
- Vậa5FPy saa5FPo anWDkgh chơia5FP vớia5FP tôieJUh?? –WDkg LâmeJUh hỏiZRd6 lại
- ZRd6ừ thì….eJUh –eJUh Qa5FPuân tặceJUh lưỡa5FPi bỏa5FP qZRd6ua –a5FP a5FPđi ăZRd6n đi…eJUh tôiZRd6 đói
- aneJUhh đWDkgói a5FPcòn tôiZRd6 nZRd6o cWDkghắc!! –Ybf8 côa5FP eJUhcãi –eJUh tWDkgrong nhàa5FP beJUhác WDkgTư tôiYbf8 nấuYbf8 xWDkgong eJUhhết rồi… gYbf8iờ a5FPchỉ còa5FPn ăeJUhn WDkgcũng khôna5FPg xoneJUhg nữa…WDkg tôZRd6i cWDkgó eJUhphúc Ybf8quá mà…
- thôi…ZRd6 tôiZRd6 a5FPdẫn côa5FP đa5FPi ăWDkgn ….ZRd6 Ta5FPrời mưaYbf8 vậyZRd6 eJUhăn geJUhì nhỉeJUh??? eJUh– Aa5FPnh sWDkguy a5FPnghĩ –a5FP trờZRd6i mưaWDkg… trờiWDkg meJUhưa…. Ak.a5FP. cóZRd6 rồeJUhi… báa5FPnh xèoZRd6 thẳngeJUh tiến


Lâm tròneJUh a5FPxoe mắt,a5FP hỏiZRd6 lạia5FP WDkg: “WDkg beJUhánh xèo”


Thiệt nàWDkgng nàya5FP ngốa5FP khôngWDkg chịYbf8u nổi.eJUh CWDkgái ma5FPón chếeJUht ngườia5FP ấya5FP eJUhmà cũa5FPng khônYbf8g biếWDkgt. Tác giYbf8ả a5FPlà tZRd6ác giảWDkg chếta5FP Ybf8tươi roa5FPi róiYbf8 chếeJUht gia5FPãy đànheJUh đạcYbf8h WDkgvới ZRd6em ý….ZRd6 Ngon khôna5FPg cưỡngZRd6 nổi…Ybf8 chẹa5FPp ceJUhhẹp… DạWDkgo WDkgnày mưWDkga nWDkghiều…ăn bánZRd6h xZRd6èo sYbf8ướng hơWDkgn làm tiênYbf8 nữa


AnYbf8h dẫnZRd6 eJUhLâm đếZRd6n mộYbf8t eJUhquán beJUhánh xèoeJUh nhỏa5FP, nằmZRd6 ka5FPhá sYbf8âu trong coeJUhn hẻmZRd6 dài…ZRd6 quZRd6án ka5FPhá vắZRd6ng… chắcZRd6 lWDkgà họa5FP ởYbf8 nhàeJUh tậeJUhn hưởngWDkg bWDkgữa cZRd6ơm gia đìnha5FP tZRd6ối Ybf8thứ 7…eJUh. LâYbf8m điZRd6 vàeJUho khYbf8ép népYbf8 ceJUhạnh Quân.WDkg Mấya5FP nơZRd6i nYbf8ày côZRd6 khôYbf8ng quen Ybf8và cũnWDkgg chưaWDkg từnga5FP đặtZRd6 eJUhchân đến..


- CYbf8ô LaZRd6m!! LấeJUhy cháueJUh đĩaeJUh WDkgbánh xWDkgèo !WDkg! –WDkg QuâneJUh gZRd6ọi. DườngWDkg eJUhnhư aa5FPnh Ybf8là kháceJUhh hànga5FP a5FPquen củaYbf8 quán
CeJUhô chYbf8ủ quYbf8án xởieJUh lởi:
- QuYbf8ân đZRd6ó akWDkg?? DẫnZRd6 bạna5FP gáiZRd6 tZRd6ới WDkgăn a5FPđó hảZRd6?? WDkgxinh qá

- KhôngZRd6 cóZRd6 đZRd6âu ạZRd6 !WDkg! –a5FP WDkgcả anYbf8h vZRd6à cZRd6ô đồnZRd6g thanh
eJUh- WDkgcòn a5FPcãi neJUhữa… haWDkgi đZRd6ưa đẹpeJUh đeJUhôi Ybf8vậy ceJUhơ mZRd6à…. –WDkg ca5FPô chủWDkg quána5FP cười…

ZRd65 phúYbf8t sau….


- bánhYbf8 WDkgxèo nWDkgóng hZRd6ổi đây…vừaWDkg WDkgthổi vừaa5FP WDkgăn đê…..WDkg –eJUh teJUhiếng côWDkg chủZRd6 qeJUhuán giWDkgòn tan, kieJUhểu nàyeJUh khôa5FPng ăYbf8n cũnga5FP nWDkgo vớeJUhi eJUhcô báWDkgn hànZRd6g vYbf8ui a5FPtính này
Ybf8- a5FPcô ăeJUhn đYbf8i…. a5FP– QZRd6uân lịcYbf8h sự
- ăa5FPn… ăn…ZRd6. như…ZRd6 ZRd6thế nào…ZRd6 a5FP- LâeJUhm ngheJUhệt meJUhặt rZRd6a hỏi

Quân WDkgbó tWDkgay tYbf8oàn tậpYbf8 vớia5FP WDkgcô nàZRd6ng này.eJUh AYbf8nh WDkgcẩn thậna5FP la5FPấy tâmYbf8 bánha5FP tráZRd6ng, đặtZRd6 vào đóeJUh xàWDkg láeJUhch, raa5FPu diếp,a5FP cảa5FPi xanha5FP, raa5FPu dYbf8iếp cáYbf8, tYbf8ía tWDkgô, raa5FPu húa5FPng, a5FPlá quế…


LâmYbf8 lắcZRd6 đầua5FP xYbf8ua tay…

- WDkgtôi khôWDkgng ăeJUhn đượZRd6c mWDkgấy loạZRd6i raYbf8u thơmZRd6 đâa5FPu…. a5FPAnh cWDkgho eJUhmỗi xàWDkg láchWDkg vớieJUh dWDkgưa lYbf8eo WDkgthôi ak??

ZRd6Quân thởZRd6 dàa5FPi ngeJUhán ngẩa5FPm….nàng neJUhày kha5FPó nuôa5FPi quYbf8á. Khôna5FPg biếteJUh ởYbf8 Ybf8nhà bZRd6a mẹWDkg nuôWDkgi bằnga5FP gìa5FP meJUhà lớnYbf8 tướngWDkg vậy


- ĂWDkgn báYbf8nh xèoa5FP ZRd6thì phảiZRd6 cYbf8ó reJUhau mớWDkgi nWDkggon cWDkghứ cha5FPáu WDkg? –a5FP côeJUh chWDkgủ quánWDkg eJUhhỏi LÂm..

CôYbf8 chỉWDkg biếtZRd6 cườia5FP trừ…

QWDkguân làWDkgm xWDkgong xZRd6uôi, cZRd6uốn ZRd6lại, đưaYbf8 ZRd6cho Lâm…

- Đâya5FP tiểuYbf8 thư,ZRd6 ănZRd6 đi….eJUh PhZRd6ước lắmYbf8 mớia5FP đượca5FP ThàWDkgnh QuânYbf8 nàyWDkg làZRd6m chZRd6o a5FPăn đó…
- CWDkgoi bộeJUh tôiZRd6 nYbf8hiều peJUhhước henYbf8… ceJUhòn đưa5FPợc ăYbf8n mỳZRd6 nữa…eJUh cũna5FPg peJUhhải… eJUhở hiềneJUh gặeJUhp làna5FPh mừ….eJUh –WDkg Qua5FPân nóYbf8i WDkgtrơn tru.
- CWDkgô mYbf8à hiềnWDkg cha5FPắc teJUhôi làa5FP bụtYbf8 lâua5FP reJUhồi!! ăa5FPn ZRd6đi.. đừeJUhng nóiYbf8 vớWDkgi ZRd6tôi ceJUhô khônYbf8g bieJUhết ănYbf8 nhá
a5FP- ZRd6Ai bảo…eJUh bỏa5FP vôYbf8 mồmeJUh rồYbf8i…ă…n…. eJUh– LYbf8âm nhZRd6ét miếngeJUh báeJUhnh cuốna5FP va5FPô mồm…


Chu cha…a5FP ZRd6quỷ thầZRd6n ơi…WDkg. WDkgNgon vậYbf8t vã…a5FP mWDkgới ceJUhắn mộeJUht miYbf8ếng a5FPmà cYbf8ái cảma5FP a5FPgiác chYbf8ua chua ngọtYbf8 ngọa5FPt củWDkga nướZRd6c WDkgmắm lẫWDkgn vớZRd6i ZRd6cái ZRd6giòn eJUhgiòn thơeJUhm thơmWDkg cZRd6ủa báeJUhnh xèo, còna5FP cZRd6ó mWDkgấy Ybf8lát eJUhdưa la5FPeo máYbf8t lWDkgạnh nữaeJUh chứ?Ybf8( đYbf8ấy lYbf8à na5FPàng eJUhnày khôngZRd6 ănYbf8 thêm raa5FPu đó…a5FP khZRd6ông eJUhthì… ceJUhhẹp… <ZRd6lau điYbf8!! nhỏWDkg ceJUhả nướceJUh ra5FPãi keJUhìa bạeJUhn (+.+) eJUh)….. WDkgLâm đảWDkgm bYbf8ảo mZRd6ón nàeJUhy ZRd6ăn ZRd6đứt meJUhón piza5FPza ởWDkg tiệm

VừeJUha nhYbf8ai nhồmWDkg nhoàa5FPm… LâZRd6m vừaYbf8 giụWDkgc Quân:

- An…eJUh àmeJUh Ybf8… iWDkgếp i…ZRd6. íua5FP… ôiYbf8 ….oZRd6ăn…. Ybf8( aWDkgnh WDkglàm tZRd6iếp điYbf8 xíeJUhu ZRd6tôi ăn)
- ơWDkg… ay…a5FP. ựYbf8 eJUh.. àZRd6m i….ZRd6 ôi…WDkg ũWDkgn… oănYbf8 WDkgà ZRd6( ơYbf8 heJUhay tZRd6ự Ybf8làm đeJUhi a5FPtôi cũnWDkgg WDkgăn mà)–ZRd6 vừaa5FP neJUhói aZRd6nh chàna5FPg cũWDkgng đZRd6út nga5FPay miếna5FPg bánWDkgh vàoYbf8 mồm…

- eJUhAnh… WDkgcó phảiYbf8 ZRd6con traZRd6i khZRd6ông vYbf8ậy…. ceJUhhẳng WDkgga lăngYbf8 a5FPchút nàZRd6o sất…a5FP. –WDkg LYbf8âm hét lên,eJUh trWDkgần đờiWDkg ZRd6này côYbf8 cha5FPưa thấyZRd6 Ybf8ai eJUhnhỏ Ybf8nhen ícWDkgh WDkgkỉ nhưZRd6 Quân
- CôYbf8 là cZRd6on gYbf8ái chắc….Ybf8 coYbf8n gáYbf8i gìWDkg meJUhà…. Ăna5FP uốnZRd6g vôeJUh duyên….a5FP –Ybf8 AeJUhnh chàWDkgng a5FPcũng không chịuZRd6 a5FPthua, vừaYbf8 ZRd6cho miếngZRd6 báZRd6nh thứZRd6 a5FPhai vàoZRd6 Ybf8mồm vYbf8ừa Ybf8nói lại….
ZRd6- KheJUhiếp… tôia5FP miếngZRd6 Ybf8thứ Ybf8nhất chưWDkga ăeJUhn xonYbf8g eJUhanh đãa5FP xơieJUh hếtWDkg miWDkgếng ZRd6thứ Ybf8hai rồia5FP…. ca5FPon trWDkgai ZRd6gì WDkgmà nhZRd6ư heo….


3 WDkgphút sau…

a5FP- củeJUha tôieJUh…. a5FP– LâeJUhm hùeJUhng eJUhhồn lấeJUhy taZRd6y cướpeJUh lấyYbf8 mYbf8iếng cuốiYbf8 cùng
WDkg- cònYbf8 lYbf8âu…- ZRd6Quân cũeJUhng ceJUhhẳng vừa…ZRd6 eJUhtích cWDkgực ZRd6kéo miếnYbf8g cuốeJUhi ceJUhùng veJUhề phWDkgía mìa5FPnh… a5FPanh eJUhcũng cWDkghiếm đưZRd6ợc mộteJUh dZRd6iện ta5FPích ZRd6kha khá
- củWDkga tôi
WDkg- củaWDkg tôi

QuYbf8ân thấyWDkg WDkgtình heJUhình keJUhhông ổneJUh nêWDkgn a5FPnghị hòa5FPa WDkgvới LâWDkgm a5FP: WDkgchia đôiWDkg…. WDkgCả ZRd62 ngườiWDkg vuWDkgi a5FPvẻ ăa5FPn nốta5FP miếnga5FP còWDkgn lại…

a5FP- cZRd6ô LWDkgâm lấyYbf8 cWDkgho ZRd6cháu a5FPđĩa nữaeJUh Ybf8– QuYbf8ân gọi
ZRd6- a5FPthế Ybf8nãy giờYbf8 ka5FPhông chịuWDkg gọi…a5FP điên!!Ybf8 –ZRd6 LâmZRd6 trách…côWDkg đaYbf8ng a5FPăn ngon…
- WDkguk… qWDkguên…. a5FP_ QuZRd6ân ca5FPười heJUhì ra5FPõ ghét


3 phúa5FPt sWDkgau…. ..


WDkg- lấyZRd6 eJUhcháu đĩaeJUh nữa….


WDkg5 phút…


Ybf8- WDkgcô ơiZRd6 teJUhhêm đĩeJUha nữa….lâuYbf8 a5FPvậy…. eJUh– lầWDkgn nàyZRd6 Ybf8Lâm lênWDkg tiếng…Ybf8. gia5FPờ mớWDkgi bia5FPết ZRd6cảm gWDkgiác chZRd6ờ thứYbf8c ăWDkgn rấteJUh kWDkginh khủng

1Ybf80 ZRd6phút sau….


- Ca5FPÔ WDkgLAM ƠZRd6I…. MZRd6ột đĩaYbf8 nữa….Ybf8 –a5FP Ybf8hai eJUhngười cùneJUhg đồngeJUh thanh….khiếp…ănWDkg nZRd6hư heo…eJUh mớeJUhi cóWDkg 1Ybf80 pYbf8hút xơZRd6i ngua5FPyên eJUh3 đĩa


13 phút…

Cảa5FP LâmYbf8 vàeJUh QZRd6uân sấnWDkg sổeJUh tớiZRd6 a5FPcái ZRd6bếp củYbf8a cZRd6ô LaWDkgm. CWDkghờ sZRd6ao nỗYbf8i nữa,a5FP eJUhxắn WDkgtay a5FPvô làmYbf8 ceJUhùng ca5FPô ceJUhho nhanh….

CeJUhái WDkgbếp lZRd6ại Ybf81 lầnWDkg eJUhnữa nổieJUh loạZRd6n… lýeJUh Ybf8do khôWDkgng eJUhcần eJUhnói eJUhcũng biết


a5FP- a5FPZa… saWDkgo ca5FPô đổa5FP bYbf8ánh da5FPày vậy…a5FP. –ZRd6 QuânZRd6 hét
- LYbf8ỡ eJUhtay… a5FP- eJUhLâm nóiZRd6 tỉnhYbf8 ZRd6bơ…. eJUhKhông WDkgbiết maa5FPi saWDkgu aeJUhi rưeJUhớc na5FPàng eJUhđây (đeJUhoán xeJUhem Ybf8* mặtWDkg tZRd6ác giảa5FP cườYbf8i đểu*eJUh )- Nè…WDkg eJUhanh qYbf8uên ZRd6bỏ a5FPgiá rồi…a5FP đồa5FP lúa5FP lẫn…
Ybf8- UZRd6k… ZRd6quên WDkg( lạiZRd6 Ybf8quên. eJUhHai ôngYbf8 bàa5FP nYbf8ãy eJUhchắc mắa5FPc bệnheJUh đãnZRd6g tría5FP leveZRd6l ca5FPao neJUhhất quá)


eJUh- LâmYbf8!! LZRd6ật bánheJUh mYbf8au…. ChYbf8áy Ybf8rồi kìa…..
WDkg- Lấy…a5FP. la5FPấy dùmYbf8 tôiZRd6 Ybf8cái đĩaeJUh… nhanh….

….


Sau mZRd6ột WDkghồi lZRd6àm eJUhbánh( tYbf8hực eJUhra làeJUh tYbf8ranh củWDkga côYbf8 Laa5FPm), eJUhhai WDkgđứa a5FPđi ZRd6ra vớia5FP Ybf84 đĩa nữZRd6a treJUhên ZRd6tay, mỉa5FPm ca5FPười mãeJUhn ngWDkguyện…. ax…WDkg. WDkgĂn a5FPchi lắeJUhm dữ….


1 phúa5FPt neJUhhìn nhau…


- nhYbf8ìn cWDkgon kheJUhỉ mặtWDkg dínYbf8h đầeJUhy leJUhọ kìa….WDkg HZRd6a Ybf8ha…. –ZRd6 Qua5FPân cưWDkgời chỉZRd6 mặta5FP Lâm
- aWDkgnh sZRd6ạch Ybf8hơn Ybf8tôi chắc….Ybf8 kiếp….a5FP mặeJUht nhưWDkg đàeJUho thaZRd6n hàYbf8ng tYbf8hế keJUhỉ…. –Ybf8 ZRd6Lâm lúc đeJUhầu hốteJUh hYbf8oảng nheJUhưng ngaa5FPy sYbf8au kYbf8hi ca5FPhiêm ngưỡngZRd6 dunZRd6g na5FPhan ngườeJUhi ZRd6đối WDkgdiện thì cũna5FPg nắcYbf8 nẻ
eJUh- thôWDkgi…. hYbf8ai đứaeJUh Ybf8vào rZRd6ửa mặtZRd6 rồiZRd6 raZRd6…. –ZRd6 WDkgcô LWDkgâm từeJUh đa5FPâu chạyWDkg lZRd6ại( nãZRd6y giờa5FP tụa5FPi nóeJUh dWDkgành a5FPchỗ mà),WDkg tủma5FP tỉmeJUh cười
- theJUhôi a5FPkhỏi côa5FP –ZRd6 Ybf82 đứWDkga đồna5FPg tWDkghanh tậpWDkg 3

vWDkgì sYbf8ự ngWDkghiệp ăna5FP uốYbf8ng vĩeJUh đại…a5FP mặtYbf8 lZRd6ọ WDkgcó hềZRd6 chYbf8i eJUh( WDkgcái nàYbf8y giWDkgống táceJUh giảWDkg )
Ybf815 phWDkgút sau


WDkg- Oa…eJUh eJUhno quáYbf8…. ZRd6Ăn Ybf8không nổWDkgi nữaa5FP rồi…WDkg. –WDkg LâmYbf8 Ybf8xoa bụa5FPng WDkgthan vãn
- CYbf8ô… ănYbf8 nổWDkgi nWDkgữa ZRd6tôi chWDkgo tiềna5FP…. a5FP– QuâeJUhn ca5FPũng xuýa5FPt Ybf8xoa eJUhthan a5FPcho cáa5FPi bụng


Nhìn bên….(Ybf8 eJUhtác giảZRd6 lậta5FP ghế)…ZRd6 chồngeJUh đĩaa5FP chắcZRd6 caeJUho nWDkghư núi….Ybf8 KhiếZRd6p… ZRd62 Ybf8ông Ybf8bà này Ybf8ăn nhưeJUh bỏZRd6 a5FPđói Ybf82 nămZRd6 ởZRd6 a5FPchâu pYbf8Hi khônZRd6g eJUhbằng… đếneJUh eJUhcô a5FPLam cũWDkgng Ybf8kinh ngạc…. WDkgcô tưeJUhởng hôeJUhm naeJUhy ếZRd6 kháZRd6ch…. GeJUhặp ZRd62 đứZRd6a neJUhày WDkgchắc lãia5FP gấpWDkg đôia5FP thYbf8ường ngày mất
Hai ngườia5FP thonZRd6g thảZRd6 WDkgđi dạo…

- Ê!Ybf8 Ybf8Cái báZRd6nh hồiYbf8 Ybf8này WDkggọi ZRd6là Ybf8gì ýeJUh nhỉ?Ybf8 –ZRd6 LYbf8âm hỏWDkgi Quân
ZRd6- WDkgĐồ kWDkghỉ haeJUhy eJUhquên! BZRd6ánh xèoeJUh…. CZRd6ô khônZRd6g thYbf8ấy đổa5FP báeJUhnh eJUhra ZRd6nó kZRd6êu cáWDkgi xYbf8èo ZRd6ak? –WDkg QYbf8uân nạt
- Ak…eJUh uk…WDkg. QWDkguên…. Ybf8! –WDkg LâmeJUh gãa5FPi đầuYbf8 thấyWDkg yêu……a5FP nànWDkgg WDkgta còneJUh phụngYbf8 máWDkg nữaa5FP chứ.,, làma5FP trYbf8ái ta5FPim aa5FPi đó…eJUh. SuýtYbf8 rớtZRd6 rZRd6a ngoài….a5FP ĐếnZRd6 kha5FPổ thêeJUh khônZRd6g biết
- Anh…WDkg anZRd6h la5FPàm gYbf8ì ma5FPà đYbf8ơ ngườiWDkg rZRd6a vậy…ZRd6 Ybf8- a5FPLâm hZRd6ua heJUhua tWDkgay,bất eJUhgiác hỏWDkgi ka5FPhi thấyYbf8 QueJUhân cứWDkg đơWDkg eJUhnhìn mình


Quân WDkggãi đầu.eJUh WDkgHai ngườiZRd6 nàWDkgy Ybf8giống na5FPhau thYbf8ật. ĐếYbf8n WDkgbối rốiZRd6 cũZRd6ng giốnga5FP nhaWDkgu nữa.WDkg WDkgCó pYbf8hải là…a5FP. a5FP* tácZRd6 giYbf8ả lạZRd6i cYbf8ười đểu*


eJUhHai ngườiZRd6 điZRd6 sa5FPong soa5FPng, thậa5FPt yeJUhên bình……


- KeJUhhà …ZRd6 khàWDkg…. a5FPLại gWDkgặp ZRd6mày eJUhở đây…a5FP.. oắYbf8t coWDkgn ạ…..eJUh !WDkg! –a5FP GiọeJUhng ZRd61 WDkgtên eJUhcôn đồeJUh khàn đYbf8i vìYbf8 hútWDkg nhiềYbf8u thuốWDkgc WDkgcắt Ybf8ngang ZRd6suy ngWDkghĩ yêna5FP ba5FPình Ybf8( Ybf8của táca5FP giả)
- LạZRd6i làa5FP tụZRd6i eJUhmày hả?Ybf8 –a5FP QuâneJUh tYbf8ỏ veJUhẻ kiêYbf8n địnheJUh nYbf8hưng thựca5FP rYbf8a Ybf8anh ZRd6rất lYbf8o. Không phảiWDkg lWDkgo ceJUhho mìnhYbf8 màYbf8 a5FPlo chYbf8o ngườiZRd6 coeJUhn WDkggái đaWDkgng ởeJUh eJUhbên cWDkgạnh anh….
- ĐYbf8ã a5FPbảo Ybf8tụi teJUhao ceJUhó duya5FPên vYbf8ới màa5FPy mà….eJUh –ZRd6 WDkg1 têneJUh kWDkghác chừnga5FP 15WDkg, WDkg16 tuổi,ZRd6 tóc nhYbf8uộm đỏYbf8 choét,kYbf8huyên WDkgtai dZRd6ắt Ybf8mũi, mồmYbf8 cYbf8ũng đanWDkgg eJUhphì pha5FPèo điếua5FP thuốc

Mộa5FPt tWDkgên kheJUhác buônYbf8g lờa5FPi chònYbf8g gWDkghẹo Lâm:

- eJUhÁi chà…a5FP hZRd6ôm eJUhnay màYbf8y lạiZRd6 a5FPđi cùngYbf8 vớieJUh cWDkgô eYbf8m xieJUhnh đẹpWDkg lầna5FP Ybf8trước hả?.WDkg..... tụi bWDkgây coZRd6i…. CóeJUhc ga5FPhẻ đYbf8òi ănZRd6 tZRd6hịt thiêYbf8n nWDkgga WDkgkìa…. HZRd6a ha…


NheJUhững tràWDkgng cườiZRd6 a5FPchế nhạoeJUh khWDkgông WDkgdứt làa5FPm cWDkgả QWDkguân vàeJUh LâmeJUh đa5FPều bựa5FPc bộieJUh…. LâmYbf8 vốneJUh Ybf8không pa5FPhải WDkgloại ngườieJUh ZRd6cam chịuYbf8, Ybf8lên tiếnga5FP trước:

- KệZRd6 tôiYbf8! WDkgCó pYbf8hải cZRd6óc ga5FPhẻ thiWDkgên ngZRd6a WDkghay khônga5FP eJUhtự tôia5FP bia5FPết…. a5FPbọn WDkganh đừngWDkg có cậya5FP WDkgđông ăa5FPn hiếpZRd6 tụiWDkg eJUhtôi…. TôYbf8i…. a5FPTôi báoWDkg cônWDkgg aa5FPn đó…Ybf8. –eJUh Ybf8cô mạnhYbf8 eJUhmồm tuyên bố
- ZRd6A ha…eJUh. HaeJUh…. CeJUhô Ybf8em tứa5FPc la5FPên trYbf8ông xWDkginh hYbf8ẳn rWDkga đấy….a5FP. –WDkg WDkgquay sang QuâeJUhn ha5FPắn Ybf8ta nóZRd6i tia5FPếp eJUh– ZRd6Hay làZRd6 giờWDkg màeJUhy đYbf8ể ca5FPon Ybf8bé đWDkgó lạiZRd6 eJUhđây…. a5FPTụi tao cha5FPo eJUhmày biếnZRd6 ….WDkg WDkgAnh eYbf8m nhỉ….


QuâZRd6n a5FPnghiến răng:


- Va5FPậy tZRd6hì hỏa5FPi nắWDkgm đa5FPấm củaeJUh taZRd6o cóZRd6 đồngWDkg Ybf8ý khônWDkgg Ybf8đã…! Ybf8– QuâYbf8n nhZRd6anh nYbf8hư eJUhcắt đẩy LZRd6âm quYbf8a a5FP1 ba5FPên, xônWDkgg eJUhvào tụiWDkg côWDkgn đồa5FP Ybf8như eJUhcon hổZRd6 đeJUhói khát.


Bọn đZRd6ó ceJUhhừng ZRd6hai WDkg10 têYbf8n. TZRd6rừ tYbf8hằng 1a5FP5 tuYbf8ổi lYbf8ên tiếnga5FP WDkglúc WDkgnãy lWDkgà nhỏYbf8 ca5FPon ra. CòZRd6n lạiZRd6 đứWDkga nàoYbf8 WDkgđứa nấya5FP tZRd6o caa5FPo, nhYbf8ìn eJUhhãi a5FPchết đa5FPi đượa5FPc. QWDkguân Ybf8nhà tZRd6a cũng đâeJUhu phYbf8ải tWDkgay vừa…ZRd6 ceJUhũng WDkgtả ZRd6hữu độZRd6t xôneJUhg. ZRd6Một têZRd6n WDkglăm eJUhlăm cWDkgầm cZRd6ây gậyZRd6 đến đa5FPịnh đánhZRd6 veJUhào lưZRd6ng eJUhanh nhưnWDkgg WDkgQuân quaZRd6y ngoắYbf8t lạa5FPi, tiệneJUh cZRd6hân đáeJUh vôa5FP bYbf8ụng thằng eJUhđó ZRd6làm eJUhnó ZRd6la a5FPquá Ybf8trời đấa5FPt. a5FPMấy tênZRd6 a5FPcòn lạiYbf8 cũnga5FP gâyYbf8 khôngZRd6 WDkgít cảWDkgn trở ceJUhho Quân.ZRd6 WDkgTụi na5FPó beJUhiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….