Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chú7DtmbTNo láieHaYvAcy x7DtmbTNoe t7DtmbTNohấy cheHaYvAcyưa đầyeHaYvAcy LFdn5 phLFdnút eHaYvAcyLâm đLFdnã cLFdnhạy eHaYvAcyra nêneHaYvAcy thấy lạ,7DtmbTNo g7DtmbTNoặng heHaYvAcyỏi. eHaYvAcyLâm cLFdnhỉ i7DtmbTNom lặeHaYvAcyng, khôeHaYvAcyng eHaYvAcynói gLFdnì… eHaYvAcyTrên xeeHaYvAcy, côeHaYvAcy ceHaYvAcyứ seHaYvAcyuy nghĩ meHaYvAcyiên maLFdnn suốtLFdn. TạiLFdn eHaYvAcysao? CLFdnô đãLFdn làmeHaYvAcy eHaYvAcygì meHaYvAcyà dì7DtmbTNo NgLFdnân ghé7DtmbTNot côeHaYvAcy nh7DtmbTNoư veHaYvAcyậy? Gia đìnheHaYvAcy cô7DtmbTNo đã7DtmbTNo eHaYvAcygây rLFdna chuyện7DtmbTNo gLFdnì khiếLFdnn dìeHaYvAcy 7DtmbTNoấy mớ7DtmbTNoi eHaYvAcynghe đếneHaYvAcy tLFdnên đã7DtmbTNo đùng7DtmbTNo đùng tứ7DtmbTNoc giận7DtmbTNo đeHaYvAcyuổi ceHaYvAcyô về..??7DtmbTNo tạ7DtmbTNoi eHaYvAcysao? LFdnRốt ceHaYvAcyuộc 7DtmbTNolà tại7DtmbTNo sao???

MãiLFdn nghĩ khiếeHaYvAcyn LeHaYvAcyâm khôneHaYvAcyg nhậneHaYvAcy r7DtmbTNoa đãLFdn về7DtmbTNo nhàeHaYvAcy làm7DtmbTNo cheHaYvAcyú tàLFdni LFdnxế 7DtmbTNophải khLFdnẽ nhắc.eHaYvAcy C7DtmbTNoô bước xuốLFdnng thẫneHaYvAcy 7DtmbTNothờ, khôLFdnng eHaYvAcychào cả7DtmbTNo chúLFdn Phú.LFdn P7DtmbTNohải nhưLFdn mấeHaYvAcyy hô7DtmbTNom trướeHaYvAcyc, 7DtmbTNocô đã hLFdnớn hở,LFdn tươLFdni LFdncười xu7DtmbTNoống x7DtmbTNoe, líueHaYvAcy LFdnlo LFdntạm bi7DtmbTNoệt ch7DtmbTNoú. LFdnVậy mà…

LFdnCô bướeHaYvAcyc vôLFdn neHaYvAcyhà n7DtmbTNohư eHaYvAcyngười meHaYvAcyất hồn.7DtmbTNo CôeHaYvAcy 7DtmbTNolên cầueHaYvAcy tLFdnhang, khôngLFdn 7DtmbTNođể eHaYvAcyý LFdnba LFdncô đãLFdn về7DtmbTNo eHaYvAcytừ lúceHaYvAcy neHaYvAcyào. LFdnBa ceHaYvAcyô l7DtmbTNoớn tiếnLFdng gọi:

- Thiế7DtmbTNot Lâm!!

CLFdnô LFdnquay n7DtmbTNogười lại,eHaYvAcy ng7DtmbTNoạc neHaYvAcyhiên: “eHaYvAcy Ba!!”

- Tố7DtmbTNoi quLFdna c7DtmbTNoon đi7DtmbTNo đâu??
7DtmbTNo- B7DtmbTNoa veHaYvAcyề eHaYvAcytừ eHaYvAcylúc eHaYvAcynào ạ??LFdn –eHaYvAcy lLFdnâm hỏi
- eHaYvAcyBa 7DtmbTNohỏi coLFdnn teHaYvAcyối eHaYvAcyqua đieHaYvAcy đâu??eHaYvAcy? –eHaYvAcy giọnLFdng LFdnông eHaYvAcybắt LFdnđầu có7DtmbTNo sự7DtmbTNo teHaYvAcyức giận7DtmbTNo khiLFdnến LâmeHaYvAcy reHaYvAcyun sợ
- ConLFdn… con…eHaYvAcy 7DtmbTNoqua nLFdnhà bạn….??
- Bạn7DtmbTNo nào..LFdn??- ô7DtmbTNong g7DtmbTNoằn giọng…
7DtmbTNo- Bạn7DtmbTNo eHaYvAcycủa coLFdnn…. BaLFdn…ba 7DtmbTNolàm saLFdno thế7DtmbTNo??? Đừng7DtmbTNo eHaYvAcylàm c7DtmbTNoon sợeHaYvAcy eHaYvAcyba!! –LFdn LâeHaYvAcym 7DtmbTNolo lắng

GiọnLFdng LFdnông đã7DtmbTNo dịueHaYvAcy đLFdni nhưneHaYvAcyg ceHaYvAcyó vẻ7DtmbTNo vẫnLFdn giận

7DtmbTNo- B7DtmbTNoa cLFdnhỉ muốeHaYvAcyn biế7DtmbTNot LFdncon điLFdn đâeHaYvAcyu v7DtmbTNoà làeHaYvAcym gìeHaYvAcy thôi
- 7DtmbTNoBa à!!eHaYvAcy LFdnCon eHaYvAcylớn 7DtmbTNorồi… b7DtmbTNoa kheHaYvAcyông cầLFdnn phLFdnải trô7DtmbTNong chừneHaYvAcyg ceHaYvAcyon neHaYvAcyhư đeHaYvAcyứa c7DtmbTNoon níLFdnt 7DtmbTNovậy eHaYvAcyđâu!! eHaYvAcyBa veHaYvAcyề sớmLFdn vậy??
- eHaYvAcyUk… công7DtmbTNo việc7DtmbTNo thuận7DtmbTNo lợ7DtmbTNoi nêLFdnn bLFdna eHaYvAcyvề trưLFdnớc… 7DtmbTNoba neHaYvAcyhớ c7DtmbTNoon LFdngái bLFdna quáeHaYvAcy aLFdnk –LFdn gieHaYvAcyọng ôeHaYvAcyng dịuLFdn hẳn
7DtmbTNo- Co7DtmbTNon cũeHaYvAcyng nhớLFdn ba!!
eHaYvAcy- TeHaYvAcyrông LFdncon khô7DtmbTNong đượceHaYvAcy khỏe???
- KheHaYvAcyông bLFdna… LFdncon 7DtmbTNochỉ hơiLFdn mLFdnệt chúeHaYvAcyt… eHaYvAcycon eHaYvAcylên phòngeHaYvAcy teHaYvAcyrước… heHaYvAcyẹn gặpLFdn b7DtmbTNoa LFdnở b7DtmbTNoữa 7DtmbTNotối eHaYvAcynha ba…
- ờ…eHaYvAcy lLFdnên nghỉLFdn đieHaYvAcy coeHaYvAcyn gái….
Lâm 7DtmbTNoquá mệt7DtmbTNo mỏi.LFdn T7DtmbTNohả meHaYvAcyình l7DtmbTNoên chiếc7DtmbTNo geHaYvAcyiường rộ7DtmbTNong lớLFdnn, côLFdn thiế7DtmbTNop đi7DtmbTNo lúc7DtmbTNo nàeHaYvAcyo khLFdnông biết.IeHaYvAcy’m doeHaYvAcyn’t neeLFdnd eHaYvAcya man
I’m don’tLFdn nLFdneed LFdna m7DtmbTNoan eHaYvAcy( what???)
I’m don’LFdnt 7DtmbTNoneed LFdna man
I’eHaYvAcym don’teHaYvAcy neHaYvAcyeed eHaYvAcya maLFdnn LFdn( jiinjja)………TiếneHaYvAcyg nhạcLFdn 7DtmbTNoquen thuộc7DtmbTNo lại7DtmbTNo vaeHaYvAcyng lêneHaYvAcy LFdn( tLFdng nghiề7DtmbTNon bài7DtmbTNo neHaYvAcyày lắm!!)


VLFdnới 7DtmbTNotay lấLFdny ceHaYvAcyhiếc điệnLFdn teHaYvAcyhoại mLFdnà khô7DtmbTNong neHaYvAcyhìn ngưeHaYvAcyời gọi7DtmbTNo, eHaYvAcyLâm uLFdnể oải

- eHaYvAcyA LFdnlô !!
7DtmbTNo- eHaYvAcyCô c7DtmbTNohết ởeHaYvAcy đLFdnâu LFdnmà mãLFdni eHaYvAcykhông 7DtmbTNonghe má7DtmbTNoy??? 7DtmbTNo– 7DtmbTNo1 gi7DtmbTNoọng nó7DtmbTNoi cLFdnon t7DtmbTNorai 7DtmbTNovang lên7DtmbTNo. LâmeHaYvAcy theHaYvAcyừa biếtLFdn 7DtmbTNolà ai
- NgLFdnủ LFdn- LFdncô treHaYvAcyả LFdnlời cụtLFdn ngụt
- !!!
- Chuyệ7DtmbTNon hồ7DtmbTNoi chiều…7DtmbTNo cô…7DtmbTNo c7DtmbTNoô 7DtmbTNocó LFdnsao không???
LFdn- Nế7DtmbTNou tôLFdni LFdnnói sa7DtmbTNoo thLFdnì eHaYvAcyanh 7DtmbTNochạy LFdnđến a7DtmbTNon LFdnủi tôiLFdn 7DtmbTNochắc eHaYvAcy!! 7DtmbTNorõ vôLFdn d7DtmbTNouyên –LFdn 7DtmbTNocô nóeHaYvAcyi vẫn7DtmbTNo đaneHaYvAcyg còLFdnn ng7DtmbTNoái ngủ
- LFdnUk… teHaYvAcyôi… đa7DtmbTNong ởLFdn trướcLFdn nh7DtmbTNoà côLFdn nè…eHaYvAcy eHaYvAcy- QuâeHaYvAcyn hLFdnớn hở
- Anh….eHaYvAcy Anh…eHaYvAcy điên7DtmbTNo aLFdnk LFdn!! –LFdn L7DtmbTNoâm hoảnLFdng heHaYvAcyốt. CeHaYvAcyô chạy7DtmbTNo leHaYvAcyại bêLFdnn chLFdniếc cửaLFdn sổ7DtmbTNo 7DtmbTNo- TrờiLFdn …7DtmbTNo đangeHaYvAcy mLFdnưa mà….7DtmbTNo Đồ7DtmbTNo điên!!
- KệLFdn tôi…7DtmbTNo xuốeHaYvAcyng nhaneHaYvAcyh eHaYvAcytôi đợi!!


LâmLFdn LFdnvội veHaYvAcyới lLFdnấy ceHaYvAcyhiếc áeHaYvAcyo khLFdnoác, tấteHaYvAcy b7DtmbTNoật chạLFdny eHaYvAcyxuống nhàLFdn, côeHaYvAcy màLFdn kLFdnhông reHaYvAcya chắceHaYvAcy tênLFdn ngeHaYvAcyốc này7DtmbTNo đợeHaYvAcyi đếnLFdn LFdnsáng maeHaYvAcyi mất


- eHaYvAcytiểu thư!!LFdn LFdnĐến eHaYvAcybữa tốeHaYvAcyi 7DtmbTNocòn cLFdnhạy đeHaYvAcyi đâu?LFdn 7DtmbTNoLão g7DtmbTNoia đang7DtmbTNo đợi…
- eHaYvAcybác.. eHaYvAcybác nóieHaYvAcy vLFdnới 7DtmbTNobố cheHaYvAcyáu deHaYvAcyùm chá7DtmbTNou…. ChLFdnáu eHaYvAcyra ngoàeHaYvAcyi LFdnmột lát…
- tr7DtmbTNoời 7DtmbTNođang meHaYvAcyưa mà…7DtmbTNo LFdncó gì7DtmbTNo thLFdnì cầmeHaYvAcy 7DtmbTNocây 7DtmbTNodù điLFdn eHaYvAcyđã –LFdn LFdnnói xoLFdnng beHaYvAcyác 7DtmbTNoTư vộiLFdn chạ7DtmbTNoy LFdnvô neHaYvAcyhà lLFdnấy eHaYvAcycây eHaYvAcydù đưaeHaYvAcy c7DtmbTNoho Lâm


LFdn- NhớLFdn vềeHaYvAcy sớeHaYvAcym nhLFdna tieHaYvAcyểu theHaYvAcyư!! –eHaYvAcy báeHaYvAcyc nóieHaYvAcy vọeHaYvAcyng theo


7DtmbTNo- NèLFdn!! AneHaYvAcyh đeHaYvAcyiên trêneHaYvAcy 7DtmbTNomức qu7DtmbTNoy định7DtmbTNo rồi7DtmbTNo đeHaYvAcyó!! ALFdni đLFdnời trờiLFdn mưaLFdn vậyeHaYvAcy LFdnvác mặtLFdn tới7DtmbTNo đâyeHaYvAcy làmLFdn gìLFdn…. ThieHaYvAcyệt kheHaYvAcyông nóeHaYvAcyi nổiLFdn mà….
- Ê…LFdn 7DtmbTNocầm câeHaYvAcyy d7DtmbTNoù l7DtmbTNoàm cảneHaYvAcyh a7DtmbTNok?? Ma7DtmbTNou ch7DtmbTNoe eHaYvAcycho tô7DtmbTNoi đieHaYvAcy…ướt hếtLFdn rồ7DtmbTNoi nèLFdn –7DtmbTNo mặLFdnt aneHaYvAcyh vênh7DtmbTNo lêneHaYvAcy 7DtmbTNothấy ghét
- ƠeHaYvAcy hơ….7DtmbTNo CòneHaYvAcy dá7DtmbTNom sLFdnai tô7DtmbTNoi nữaeHaYvAcy đấy….7DtmbTNo anLFdnh giỏi….che7DtmbTNo thLFdnì tựLFdn 7DtmbTNocầm eHaYvAcymà ch7DtmbTNoe này…LFdn 7DtmbTNo- LLFdnâm neHaYvAcyém ceHaYvAcyây dùLFdn về7DtmbTNo phía7DtmbTNo Quân
LFdn- C7DtmbTNohuyện hLFdnồi chieHaYvAcyều…. dì7DtmbTNo NgâLFdnn nó7DtmbTNoi veHaYvAcyậy nheHaYvAcyưng khônLFdng cóeHaYvAcy ýeHaYvAcy gLFdnì LFdnđâu… ceHaYvAcyô đừngeHaYvAcy…. –7DtmbTNo QuâneHaYvAcy pheHaYvAcyân bua
- DìeHaYvAcy 7DtmbTNoanh gheHaYvAcyét tôLFdni l7DtmbTNoắm hử?eHaYvAcy –7DtmbTNo ceHaYvAcyô n7DtmbTNogắt lời..
7DtmbTNo- Khôn7DtmbTNog…. A7DtmbTNok cóLFdn –7DtmbTNo eHaYvAcyQuân gãiLFdn đLFdnầu –LFdn eHaYvAcydì ấy7DtmbTNo khô7DtmbTNong thíceHaYvAcyh tôieHaYvAcy ceHaYvAcyhơi vớeHaYvAcyi mấyLFdn ngườiLFdn n7DtmbTNohà giàLFdnu LFdnnhư eHaYvAcycô đâu….
eHaYvAcy- NhàeHaYvAcy eHaYvAcygiàu n7DtmbTNohư tôi??/
- eHaYvAcyUk… LFdndì ấ7DtmbTNoy LFdnbảo khôngLFdn cùn7DtmbTNog suLFdny n7DtmbTNoghĩ nên7DtmbTNo keHaYvAcyhông chơi….
- V7DtmbTNoậy eHaYvAcysao a7DtmbTNonh chơiLFdn vLFdnới 7DtmbTNotôi?? –7DtmbTNo LFdnLâm eHaYvAcyhỏi lại
LFdn- ừ7DtmbTNo thì….LFdn –7DtmbTNo QeHaYvAcyuân tặLFdnc lLFdnưỡi 7DtmbTNobỏ 7DtmbTNoqua –eHaYvAcy đeHaYvAcyi ăn7DtmbTNo đi…LFdn tôieHaYvAcy đói
- anLFdnh 7DtmbTNođói còLFdnn eHaYvAcytôi neHaYvAcyo chắc!!eHaYvAcy 7DtmbTNo– 7DtmbTNocô eHaYvAcycãi –eHaYvAcy tro7DtmbTNong neHaYvAcyhà báceHaYvAcy TLFdnư eHaYvAcytôi nấuLFdn LFdnxong hếLFdnt rồi… giờLFdn chỉLFdn cònLFdn ăneHaYvAcy LFdncũng kheHaYvAcyông eHaYvAcyxong nữa…LFdn tôiLFdn LFdncó 7DtmbTNophúc qu7DtmbTNoá mà…
7DtmbTNo- theHaYvAcyôi… tLFdnôi dẫneHaYvAcy cLFdnô đieHaYvAcy ăLFdnn …7DtmbTNo. TrờiLFdn mưaeHaYvAcy 7DtmbTNovậy ăneHaYvAcy eHaYvAcygì nhỉ???7DtmbTNo –7DtmbTNo AnLFdnh eHaYvAcysuy nghĩ7DtmbTNo –LFdn trời7DtmbTNo mưa…LFdn trờieHaYvAcy mưa…eHaYvAcy. Ak.7DtmbTNo. LFdncó rồieHaYvAcy… b7DtmbTNoánh x7DtmbTNoèo thẳ7DtmbTNong tiến


Lâm trònLFdn LFdnxoe LFdnmắt, hLFdnỏi lạieHaYvAcy 7DtmbTNo: “eHaYvAcy bá7DtmbTNonh xèo”


Thiệt n7DtmbTNoàng nà7DtmbTNoy eHaYvAcyngố khô7DtmbTNong chịeHaYvAcyu nổi.LFdn CLFdnái m7DtmbTNoón chếteHaYvAcy ngLFdnười LFdnấy màLFdn cũngeHaYvAcy k7DtmbTNohông biLFdnết. Tác giả7DtmbTNo 7DtmbTNolà 7DtmbTNotác giảLFdn chếteHaYvAcy tươi7DtmbTNo eHaYvAcyroi ró7DtmbTNoi chế7DtmbTNot giãyLFdn đeHaYvAcyành đạchLFdn với7DtmbTNo eHaYvAcyem 7DtmbTNoý…. Ngon LFdnkhông eHaYvAcycưỡng nổi…eHaYvAcy chẹ7DtmbTNop chẹp…eHaYvAcy Dạo7DtmbTNo nàyLFdn mưa7DtmbTNo nhiềueHaYvAcy…ăn bánheHaYvAcy eHaYvAcyxèo sLFdnướng hơneHaYvAcy làm eHaYvAcytiên nữa


Anh dẫ7DtmbTNon 7DtmbTNoLâm đếnLFdn mộeHaYvAcyt eHaYvAcyquán báLFdnnh xèo7DtmbTNo nhỏ,7DtmbTNo nằmeHaYvAcy kháLFdn seHaYvAcyâu trong co7DtmbTNon hẻmLFdn dài…eHaYvAcy quáeHaYvAcyn keHaYvAcyhá vắng…7DtmbTNo chắeHaYvAcyc eHaYvAcylà h7DtmbTNoọ ởLFdn neHaYvAcyhà eHaYvAcytận hưởngLFdn bLFdnữa cơLFdnm gia 7DtmbTNođình teHaYvAcyối teHaYvAcyhứ eHaYvAcy7…. L7DtmbTNoâm LFdnđi vàoLFdn eHaYvAcykhép 7DtmbTNonép cạnh7DtmbTNo eHaYvAcyQuân. MấyeHaYvAcy LFdnnơi 7DtmbTNonày côLFdn LFdnkhông quen v7DtmbTNoà cũng7DtmbTNo cheHaYvAcyưa từngLFdn đặtLFdn chân7DtmbTNo đến..


eHaYvAcy- CôLFdn La7DtmbTNom!! L7DtmbTNoấy cheHaYvAcyáu đĩaLFdn bánhLFdn LFdnxèo !eHaYvAcy! –eHaYvAcy Qu7DtmbTNoân gọi.eHaYvAcy Dườn7DtmbTNog eHaYvAcynhư aLFdnnh l7DtmbTNoà 7DtmbTNokhách h7DtmbTNoàng que7DtmbTNon của7DtmbTNo quán
CLFdnô LFdnchủ quáeHaYvAcyn xở7DtmbTNoi lởi:
- QuâLFdnn đó7DtmbTNo ak?eHaYvAcy? DẫneHaYvAcy b7DtmbTNoạn LFdngái tớieHaYvAcy eHaYvAcyăn đóeHaYvAcy hả?7DtmbTNo? xin7DtmbTNoh qá

- LFdnKhông 7DtmbTNocó 7DtmbTNođâu ạLFdn eHaYvAcy!! 7DtmbTNo– eHaYvAcycả a7DtmbTNonh và7DtmbTNo 7DtmbTNocô đồng7DtmbTNo thanh
- còneHaYvAcy cã7DtmbTNoi nữa…LFdn h7DtmbTNoai đưLFdna LFdnđẹp đ7DtmbTNoôi vậ7DtmbTNoy cLFdnơ LFdnmà…. –7DtmbTNo 7DtmbTNocô chủ7DtmbTNo 7DtmbTNoquán cười…

7DtmbTNo5 phúLFdnt sau….


- báneHaYvAcyh xeHaYvAcyèo nóngeHaYvAcy hổieHaYvAcy đây…vừaLFdn LFdnthổi vừ7DtmbTNoa ăeHaYvAcyn đ7DtmbTNoê….. eHaYvAcy– eHaYvAcytiếng côLFdn chLFdnủ qu7DtmbTNoán gieHaYvAcyòn tan, kieHaYvAcyểu nLFdnày khôeHaYvAcyng ăn7DtmbTNo cũ7DtmbTNong 7DtmbTNono vớeHaYvAcyi côLFdn beHaYvAcyán hàeHaYvAcyng 7DtmbTNovui tíeHaYvAcynh này
- côLFdn ă7DtmbTNon LFdnđi…. –7DtmbTNo Quâ7DtmbTNon lị7DtmbTNoch sự
LFdn- ăn…eHaYvAcy ăn7DtmbTNo…. nheHaYvAcyư… t7DtmbTNohế nàLFdno… 7DtmbTNo- LeHaYvAcyâm nghệtLFdn mLFdnặt r7DtmbTNoa hỏi

Quân LFdnbó tLFdnay teHaYvAcyoàn tLFdnập vớeHaYvAcyi c7DtmbTNoô nàLFdnng này.LFdn eHaYvAcyAnh c7DtmbTNoẩn eHaYvAcythận l7DtmbTNoấy tLFdnâm bLFdnánh tráneHaYvAcyg, đặLFdnt vào LFdnđó xà7DtmbTNo lách,eHaYvAcy 7DtmbTNorau diLFdnếp, cảiLFdn xanLFdnh, raLFdnu diếpeHaYvAcy cLFdná, tLFdnía tLFdnô, ra7DtmbTNou hú7DtmbTNong, láLFdn quế…


Lâm lắceHaYvAcy 7DtmbTNođầu eHaYvAcyxua tay…

- tôiLFdn khô7DtmbTNong ăeHaYvAcyn đượ7DtmbTNoc mLFdnấy l7DtmbTNooại r7DtmbTNoau t7DtmbTNohơm đLFdnâu…. AnLFdnh cheHaYvAcyo mỗ7DtmbTNoi LFdnxà lách7DtmbTNo vớiLFdn LFdndưa le7DtmbTNoo t7DtmbTNohôi ak??

QuânLFdn thởeHaYvAcy dàeHaYvAcyi ngáeHaYvAcyn ngẩm….nàngeHaYvAcy nàeHaYvAcyy khó7DtmbTNo nuôi7DtmbTNo qu7DtmbTNoá. 7DtmbTNoKhông LFdnbiết ởeHaYvAcy nhàeHaYvAcy bLFdna mẹeHaYvAcy n7DtmbTNouôi bằng7DtmbTNo gì7DtmbTNo mà7DtmbTNo lớ7DtmbTNon tướneHaYvAcyg vậy


- Ă7DtmbTNon beHaYvAcyánh xèoeHaYvAcy theHaYvAcyì p7DtmbTNohải eHaYvAcycó rLFdnau eHaYvAcymới ngo7DtmbTNon chứLFdn cháu7DtmbTNo 7DtmbTNo? –7DtmbTNo 7DtmbTNocô chủ7DtmbTNo 7DtmbTNoquán 7DtmbTNohỏi LÂm..

eHaYvAcyCô chỉeHaYvAcy LFdnbiết cườieHaYvAcy trừ…

Quân eHaYvAcylàm xoeHaYvAcyng xuô7DtmbTNoi, cuốn7DtmbTNo lại,LFdn đưaLFdn cLFdnho Lâm…

- ĐâLFdny tiểuLFdn eHaYvAcythư, ănLFdn điLFdn…. PhướceHaYvAcy LFdnlắm mớeHaYvAcyi đượceHaYvAcy 7DtmbTNoThành QuLFdnân này7DtmbTNo làLFdnm cLFdnho ăLFdnn đó…
- CoLFdni bộLFdn 7DtmbTNotôi nhiề7DtmbTNou phưeHaYvAcyớc he7DtmbTNon… LFdncòn đượcLFdn ănLFdn m7DtmbTNoỳ nữaeHaYvAcy… cũngeHaYvAcy phải…eHaYvAcy ở7DtmbTNo eHaYvAcyhiền gặpLFdn lành7DtmbTNo mừ….LFdn eHaYvAcy– QLFdnuân nóLFdni t7DtmbTNorơn tru.
- C7DtmbTNoô mLFdnà hiềnLFdn chắc7DtmbTNo tôiLFdn làLFdn bLFdnụt lâuLFdn rồi!!LFdn ă7DtmbTNon đi..LFdn đừngeHaYvAcy nóeHaYvAcyi LFdnvới tôi7DtmbTNo c7DtmbTNoô khôngLFdn 7DtmbTNobiết ăneHaYvAcy nhá
- ALFdni bảo…eHaYvAcy bỏ7DtmbTNo vô7DtmbTNo mồ7DtmbTNom rồi…ă…n….7DtmbTNo 7DtmbTNo– LâLFdnm nhétLFdn miế7DtmbTNong bLFdnánh cuốneHaYvAcy vôeHaYvAcy mồm…


Chu cha…LFdn qLFdnuỷ theHaYvAcyần ơi….eHaYvAcy 7DtmbTNoNgon vậteHaYvAcy eHaYvAcyvã… mớieHaYvAcy cắLFdnn mộteHaYvAcy miếng7DtmbTNo màeHaYvAcy eHaYvAcycái ceHaYvAcyảm geHaYvAcyiác ceHaYvAcyhua chua ngọt7DtmbTNo ngọt7DtmbTNo củaLFdn nướLFdnc mắeHaYvAcym lẫn7DtmbTNo 7DtmbTNovới cáLFdni giò7DtmbTNon giòn7DtmbTNo thơmLFdn thơLFdnm củaeHaYvAcy eHaYvAcybánh xèo, c7DtmbTNoòn eHaYvAcycó mấyeHaYvAcy lá7DtmbTNot eHaYvAcydưa l7DtmbTNoeo eHaYvAcymát eHaYvAcylạnh nữaLFdn chứ?(7DtmbTNo đLFdnấy eHaYvAcylà nànLFdng này7DtmbTNo khôngeHaYvAcy ăneHaYvAcy thêm rLFdnau đó…7DtmbTNo eHaYvAcykhông thì…eHaYvAcy cheHaYvAcyẹp… <7DtmbTNolau điLFdn!! nhỏ7DtmbTNo cảLFdn LFdnnước rãeHaYvAcyi kìaeHaYvAcy LFdnbạn (+.+) )…..LFdn Lâm7DtmbTNo đ7DtmbTNoảm bảLFdno móLFdnn này7DtmbTNo ăneHaYvAcy đứt7DtmbTNo mó7DtmbTNon pi7DtmbTNozza ởeHaYvAcy tiệm

eHaYvAcyVừa nhaLFdni nLFdnhồm nheHaYvAcyoàm… LâeHaYvAcym v7DtmbTNoừa giục7DtmbTNo Quân:

7DtmbTNo- 7DtmbTNoAn… eHaYvAcyàm LFdn… ieHaYvAcyếp i…eHaYvAcy. íu…LFdn ô7DtmbTNoi ….oăn….LFdn LFdn( anLFdnh làeHaYvAcym teHaYvAcyiếp 7DtmbTNođi xeHaYvAcyíu tôieHaYvAcy ăn)
- ơ…7DtmbTNo eHaYvAcyay…. ự7DtmbTNo LFdn.. à7DtmbTNom i….eHaYvAcy ôLFdni… ũn…LFdn oăLFdnn àeHaYvAcy LFdn( eHaYvAcyơ LFdnhay teHaYvAcyự LFdnlàm LFdnđi t7DtmbTNoôi cũngLFdn ănLFdn mà)–7DtmbTNo vừa7DtmbTNo nLFdnói a7DtmbTNonh chàeHaYvAcyng ceHaYvAcyũng đeHaYvAcyút 7DtmbTNongay miế7DtmbTNong bLFdnánh vàeHaYvAcyo mồm…

- AnhLFdn… LFdncó LFdnphải cLFdnon traeHaYvAcyi kh7DtmbTNoông vậy….LFdn cheHaYvAcyẳng LFdnga l7DtmbTNoăng c7DtmbTNohút nào7DtmbTNo seHaYvAcyất…. –7DtmbTNo eHaYvAcyLâm hét lên7DtmbTNo, trầnLFdn đờieHaYvAcy nàyeHaYvAcy côLFdn c7DtmbTNohưa teHaYvAcyhấy LFdnai n7DtmbTNohỏ nh7DtmbTNoen LFdních LFdnkỉ eHaYvAcynhư Quân
- CeHaYvAcyô là eHaYvAcycon gáeHaYvAcyi ceHaYvAcyhắc…. LFdncon geHaYvAcyái g7DtmbTNoì mà…LFdn. ĂLFdnn uốnLFdng eHaYvAcyvô duyeHaYvAcyên…. 7DtmbTNo– 7DtmbTNoAnh chàeHaYvAcyng ceHaYvAcyũng không c7DtmbTNohịu thuLFdna, vừLFdna LFdncho miếneHaYvAcyg bánheHaYvAcy thứeHaYvAcy 7DtmbTNohai vàoLFdn meHaYvAcyồm LFdnvừa neHaYvAcyói lại….
- KhiếpLFdn… tôLFdni LFdnmiếng thLFdnứ nhấtLFdn chLFdnưa ăneHaYvAcy 7DtmbTNoxong aLFdnnh đã7DtmbTNo xLFdnơi hếLFdnt 7DtmbTNomiếng th7DtmbTNoứ hLFdnai eHaYvAcyrồi…. cLFdnon 7DtmbTNotrai g7DtmbTNoì meHaYvAcyà nhLFdnư heo….


3 eHaYvAcyphút sau…

7DtmbTNo- 7DtmbTNocủa t7DtmbTNoôi…. –7DtmbTNo L7DtmbTNoâm eHaYvAcyhùng hồnLFdn lấyeHaYvAcy taeHaYvAcyy cướpeHaYvAcy lấy7DtmbTNo miếeHaYvAcyng cuốieHaYvAcy cùng
LFdn- ceHaYvAcyòn lâu…-eHaYvAcy QueHaYvAcyân cũnLFdng chẳneHaYvAcyg vừeHaYvAcya… tí7DtmbTNoch c7DtmbTNoực LFdnkéo miếLFdnng ceHaYvAcyuối eHaYvAcycùng về7DtmbTNo 7DtmbTNophía mình…eHaYvAcy LFdnanh eHaYvAcycũng chiếmLFdn 7DtmbTNođược mộLFdnt diệnLFdn tícheHaYvAcy eHaYvAcykha khá
eHaYvAcy- ceHaYvAcyủa tôi
- củeHaYvAcya tôi

QeHaYvAcyuân thấy7DtmbTNo tìn7DtmbTNoh hìnLFdnh khLFdnông ổn7DtmbTNo nêLFdnn eHaYvAcynghị hòLFdna với7DtmbTNo eHaYvAcyLâm LFdn: ceHaYvAcyhia 7DtmbTNođôi…. Cả7DtmbTNo LFdn2 người7DtmbTNo v7DtmbTNoui eHaYvAcyvẻ 7DtmbTNoăn neHaYvAcyốt miếngLFdn còneHaYvAcy lại…

- côLFdn LFdnLâm lấyeHaYvAcy ceHaYvAcyho 7DtmbTNocháu đĩa7DtmbTNo 7DtmbTNonữa –LFdn QeHaYvAcyuân gọi
- tLFdnhế nãy7DtmbTNo giờLFdn kh7DtmbTNoông chịu7DtmbTNo g7DtmbTNoọi… điê7DtmbTNon!! –7DtmbTNo LLFdnâm trách…cô7DtmbTNo đa7DtmbTNong 7DtmbTNoăn ngon…
- uk…7DtmbTNo quên….eHaYvAcy eHaYvAcy_ Quân7DtmbTNo cười7DtmbTNo heHaYvAcyì eHaYvAcyrõ ghét


3 phúteHaYvAcy sau….7DtmbTNo ..


- leHaYvAcyấy cháLFdnu đĩLFdna nữa….


5 phút…


- eHaYvAcycô LFdnơi eHaYvAcythêm đĩLFdna nữa….lâuLFdn vậy….eHaYvAcy 7DtmbTNo– lầeHaYvAcyn nà7DtmbTNoy LeHaYvAcyâm lêLFdnn eHaYvAcytiếng…. gi7DtmbTNoờ mớieHaYvAcy bieHaYvAcyết 7DtmbTNocảm geHaYvAcyiác c7DtmbTNohờ thLFdnức eHaYvAcyăn rấeHaYvAcyt LFdnkinh khủng

1LFdn0 phú7DtmbTNot sau….


- C7DtmbTNoÔ 7DtmbTNoLAM ƠI….7DtmbTNo LFdnMột đĩa7DtmbTNo LFdnnữa…. –7DtmbTNo eHaYvAcyhai người7DtmbTNo cùngeHaYvAcy đồn7DtmbTNog thanh…7DtmbTNo.khiếp…ăn eHaYvAcynhư hLFdneo… mớ7DtmbTNoi LFdncó 1eHaYvAcy0 pLFdnhút xơi7DtmbTNo nguy7DtmbTNoên LFdn3 đĩa


13 phút…

Cả LFdnLâm vàeHaYvAcy eHaYvAcyQuân sấ7DtmbTNon sổ7DtmbTNo tớeHaYvAcyi cáLFdni bếLFdnp của7DtmbTNo côeHaYvAcy LLFdnam. CheHaYvAcyờ 7DtmbTNosao nỗi7DtmbTNo nữLFdna, xắn7DtmbTNo ta7DtmbTNoy vLFdnô làmeHaYvAcy cLFdnùng côLFdn cheHaYvAcyo nhanh….

C7DtmbTNoái eHaYvAcybếp eHaYvAcylại 7DtmbTNo1 lầnLFdn nữeHaYvAcya nổeHaYvAcyi loạn…LFdn 7DtmbTNolý dLFdno keHaYvAcyhông cầneHaYvAcy neHaYvAcyói cũngeHaYvAcy biết


LFdn- Za7DtmbTNo… s7DtmbTNoao cô7DtmbTNo đổeHaYvAcy bánh7DtmbTNo 7DtmbTNodày vậy….LFdn –7DtmbTNo Quâ7DtmbTNon hét
eHaYvAcy- LỡeHaYvAcy tay7DtmbTNo… LFdn- LâeHaYvAcym 7DtmbTNonói tLFdnỉnh bơ….7DtmbTNo KLFdnhông LFdnbiết maeHaYvAcyi seHaYvAcyau eHaYvAcyai rướcLFdn n7DtmbTNoàng đâeHaYvAcyy (đoáneHaYvAcy xeHaYvAcyem LFdn* meHaYvAcyặt 7DtmbTNotác gi7DtmbTNoả 7DtmbTNocười đểu*7DtmbTNo )- NeHaYvAcyè… 7DtmbTNoanh q7DtmbTNouên bỏeHaYvAcy gLFdniá rồi…LFdn đeHaYvAcyồ lúLFdn lẫn…
- UkLFdn… quLFdnên LFdn( eHaYvAcylại queHaYvAcyên. H7DtmbTNoai LFdnông beHaYvAcyà nLFdnãy chắceHaYvAcy mắceHaYvAcy 7DtmbTNobệnh eHaYvAcyđãng trLFdní eHaYvAcylevel c7DtmbTNoao LFdnnhất quá)


- Lâm!7DtmbTNo! LậeHaYvAcyt báeHaYvAcynh mauLFdn…. eHaYvAcyCháy 7DtmbTNorồi kìa…..
- Lấy….LFdn 7DtmbTNolấy deHaYvAcyùm tôieHaYvAcy LFdncái đĩ7DtmbTNoa… nhanh….

….


Sau một7DtmbTNo heHaYvAcyồi làmLFdn báeHaYvAcynh( thựceHaYvAcy r7DtmbTNoa là7DtmbTNo traLFdnnh 7DtmbTNocủa cô7DtmbTNo LamLFdn), LFdnhai đứaeHaYvAcy eHaYvAcyđi 7DtmbTNora vớLFdni LFdn4 đĩa nữaLFdn trê7DtmbTNon tayLFdn, mỉ7DtmbTNom ceHaYvAcyười LFdnmãn ngeHaYvAcyuyện…. axLFdn…. ĂneHaYvAcy cheHaYvAcyi LFdnlắm dữ….


1 phút7DtmbTNo nhì7DtmbTNon nhau…


- n7DtmbTNohìn eHaYvAcycon khỉeHaYvAcy mặt7DtmbTNo dínLFdnh đầyLFdn lọLFdn kìa….eHaYvAcy HLFdna hLFdna…. –7DtmbTNo QueHaYvAcyân cườ7DtmbTNoi chỉeHaYvAcy mặt7DtmbTNo Lâm
- aneHaYvAcyh sạcheHaYvAcy hLFdnơn teHaYvAcyôi eHaYvAcychắc…. LFdnkiếp…. mặtLFdn nLFdnhư đàoeHaYvAcy teHaYvAcyhan hàngeHaYvAcy thế7DtmbTNo kỉ…eHaYvAcy. –eHaYvAcy LLFdnâm lúc đầueHaYvAcy 7DtmbTNohốt h7DtmbTNooảng n7DtmbTNohưng ngeHaYvAcyay s7DtmbTNoau kh7DtmbTNoi c7DtmbTNohiêm eHaYvAcyngưỡng dun7DtmbTNog nhLFdnan ngườieHaYvAcy đeHaYvAcyối dieHaYvAcyện thì cũLFdnng eHaYvAcynắc nẻ
- thôi….eHaYvAcy haeHaYvAcyi đứa7DtmbTNo veHaYvAcyào rửaeHaYvAcy mặteHaYvAcy rồiLFdn ra…7DtmbTNo. eHaYvAcy– eHaYvAcycô L7DtmbTNoâm tLFdnừ đâueHaYvAcy chạLFdny lLFdnại( eHaYvAcynãy eHaYvAcygiờ LFdntụi n7DtmbTNoó 7DtmbTNodành chỗLFdn mà)7DtmbTNo, tủ7DtmbTNom tỉmLFdn cười
- thôiLFdn khỏi7DtmbTNo cô7DtmbTNo –7DtmbTNo LFdn2 LFdnđứa đồngeHaYvAcy thaeHaYvAcynh tậpeHaYvAcy 3

eHaYvAcyvì sựeHaYvAcy nghiệ7DtmbTNop ăneHaYvAcy uống7DtmbTNo eHaYvAcyvĩ đại…eHaYvAcy m7DtmbTNoặt lLFdnọ LFdncó hLFdnề ch7DtmbTNoi LFdn( cáeHaYvAcyi này7DtmbTNo giốeHaYvAcyng teHaYvAcyác gieHaYvAcyả )
eHaYvAcy15 ph7DtmbTNoút sau


7DtmbTNo- Oa…LFdn neHaYvAcyo quáeHaYvAcy…. Ăn7DtmbTNo eHaYvAcykhông nLFdnổi nữaLFdn rồi….eHaYvAcy 7DtmbTNo– Lâ7DtmbTNom xoeHaYvAcya bụngeHaYvAcy t7DtmbTNohan vãn
- Cô…7DtmbTNo ă7DtmbTNon LFdnnổi nữa7DtmbTNo 7DtmbTNotôi eHaYvAcycho tiền….7DtmbTNo –7DtmbTNo Q7DtmbTNouân cũng7DtmbTNo xuýtLFdn xoLFdna tha7DtmbTNon eHaYvAcycho 7DtmbTNocái bụng


Nhìn bLFdnên….( tác7DtmbTNo gieHaYvAcyả lậeHaYvAcyt ghế)…7DtmbTNo chồngLFdn đĩaLFdn c7DtmbTNohắc c7DtmbTNoao eHaYvAcynhư núi….eHaYvAcy Khiếp…LFdn LFdn2 ôLFdnng 7DtmbTNobà này ă7DtmbTNon n7DtmbTNohư LFdnbỏ đ7DtmbTNoói LFdn2 nLFdnăm ởLFdn chLFdnâu pLFdnHi khLFdnông 7DtmbTNobằng… eHaYvAcyđến LFdncô La7DtmbTNom cũngeHaYvAcy kineHaYvAcyh ngạc…. ceHaYvAcyô tưởn7DtmbTNog LFdnhôm eHaYvAcynay ế7DtmbTNo khách….7DtmbTNo GặeHaYvAcyp eHaYvAcy2 đứaeHaYvAcy LFdnnày cheHaYvAcyắc lãi7DtmbTNo LFdngấp LFdnđôi LFdnthường ngày mất
Hai ngLFdnười t7DtmbTNohong thả7DtmbTNo đ7DtmbTNoi dạo…

- LFdnÊ! CLFdnái eHaYvAcybánh hồieHaYvAcy neHaYvAcyày geHaYvAcyọi làeHaYvAcy LFdngì eHaYvAcyý nhỉ?7DtmbTNo –eHaYvAcy eHaYvAcyLâm hLFdnỏi Quân
LFdn- ĐồeHaYvAcy khỉLFdn ha7DtmbTNoy quêLFdnn! Bán7DtmbTNoh xèo….LFdn CôeHaYvAcy k7DtmbTNohông thấ7DtmbTNoy đLFdnổ bánLFdnh 7DtmbTNora nóeHaYvAcy kêeHaYvAcyu 7DtmbTNocái 7DtmbTNoxèo aeHaYvAcyk? –7DtmbTNo QuLFdnân nạt
- AeHaYvAcyk… ukeHaYvAcy…. eHaYvAcyQuên…. eHaYvAcy! –LFdn LâLFdnm gãeHaYvAcyi đầuLFdn thấyLFdn 7DtmbTNoyêu…… eHaYvAcynàng teHaYvAcya còn7DtmbTNo peHaYvAcyhụng máLFdn eHaYvAcynữa chứ.,, là7DtmbTNom tLFdnrái tiLFdnm a7DtmbTNoi đó….7DtmbTNo SeHaYvAcyuýt rớteHaYvAcy 7DtmbTNora ngoài….eHaYvAcy ĐếnLFdn kLFdnhổ eHaYvAcythê keHaYvAcyhông biết
- Anh…7DtmbTNo LFdnanh 7DtmbTNolàm gLFdnì 7DtmbTNomà LFdnđơ người7DtmbTNo 7DtmbTNora vậy…eHaYvAcy eHaYvAcy- LFdnLâm 7DtmbTNohua heHaYvAcyua tay7DtmbTNo,bất gi7DtmbTNoác hỏi7DtmbTNo LFdnkhi eHaYvAcythấy Qu7DtmbTNoân cứLFdn đơeHaYvAcy nhLFdnìn mình


QuLFdnân geHaYvAcyãi đầu.eHaYvAcy HLFdnai người7DtmbTNo neHaYvAcyày giốngLFdn nhaeHaYvAcyu th7DtmbTNoật. Đến7DtmbTNo bốLFdni rốLFdni c7DtmbTNoũng giốneHaYvAcyg nheHaYvAcyau nữa.eHaYvAcy CóeHaYvAcy p7DtmbTNohải là…LFdn. 7DtmbTNo* tLFdnác giảeHaYvAcy lại7DtmbTNo cưeHaYvAcyời đểu*


HaLFdni ngườ7DtmbTNoi đeHaYvAcyi LFdnsong soLFdnng, thậteHaYvAcy LFdnyên bình……


- LFdnKhà …7DtmbTNo khà…7DtmbTNo. LeHaYvAcyại gặp7DtmbTNo 7DtmbTNomày ởLFdn đây…..eHaYvAcy LFdnoắt co7DtmbTNon 7DtmbTNoạ….. !eHaYvAcy! eHaYvAcy– eHaYvAcyGiọng eHaYvAcy1 tên7DtmbTNo LFdncôn 7DtmbTNođồ khàn đ7DtmbTNoi vìeHaYvAcy LFdnhút nhiLFdnều thuốceHaYvAcy cắtLFdn 7DtmbTNongang seHaYvAcyuy eHaYvAcynghĩ y7DtmbTNoên bì7DtmbTNonh LFdn( của7DtmbTNo t7DtmbTNoác giả)
- Lạ7DtmbTNoi LFdnlà tụiLFdn LFdnmày hả?7DtmbTNo –7DtmbTNo Quân7DtmbTNo tLFdnỏ LFdnvẻ eHaYvAcykiên 7DtmbTNođịnh như7DtmbTNong thựceHaYvAcy 7DtmbTNora anLFdnh eHaYvAcyrất 7DtmbTNolo. Không peHaYvAcyhải 7DtmbTNolo eHaYvAcycho mìnhLFdn màLFdn eHaYvAcylo cheHaYvAcyo nLFdngười eHaYvAcycon LFdngái đangLFdn 7DtmbTNoở bLFdnên 7DtmbTNocạnh anh….
- 7DtmbTNoĐã bảo7DtmbTNo tụ7DtmbTNoi ta7DtmbTNoo cLFdnó d7DtmbTNouyên vớ7DtmbTNoi mày7DtmbTNo mà…LFdn. LFdn– eHaYvAcy1 têneHaYvAcy kLFdnhác chừnLFdng 15LFdn, eHaYvAcy16 teHaYvAcyuổi, tóc nhuLFdnộm đỏeHaYvAcy choéteHaYvAcy,khuyên LFdntai dắt7DtmbTNo 7DtmbTNomũi, 7DtmbTNomồm ceHaYvAcyũng đaLFdnng peHaYvAcyhì phèo7DtmbTNo đ7DtmbTNoiếu thuốc

Một t7DtmbTNoên 7DtmbTNokhác buông7DtmbTNo l7DtmbTNoời chòn7DtmbTNog ghẹLFdno Lâm:

- eHaYvAcyÁi chà7DtmbTNo… hô7DtmbTNom eHaYvAcynay mà7DtmbTNoy lạiLFdn điLFdn cùeHaYvAcyng vLFdnới 7DtmbTNocô eHaYvAcyem eHaYvAcyxinh đẹpeHaYvAcy lần7DtmbTNo trước7DtmbTNo hả?.eHaYvAcy..... tụi bâLFdny coi…7DtmbTNo. CLFdnóc gheHaYvAcyẻ đeHaYvAcyòi eHaYvAcyăn thịt7DtmbTNo theHaYvAcyiên n7DtmbTNoga kìa….LFdn HLFdna ha…


Những7DtmbTNo t7DtmbTNoràng eHaYvAcycười chế7DtmbTNo n7DtmbTNohạo khLFdnông dứtLFdn là7DtmbTNom cảeHaYvAcy QueHaYvAcyân 7DtmbTNovà Lâ7DtmbTNom đềuLFdn LFdnbực bội….LFdn Lâ7DtmbTNom vLFdnốn keHaYvAcyhông phảieHaYvAcy loạieHaYvAcy ngườieHaYvAcy 7DtmbTNocam chịu,LFdn lênLFdn tiếng7DtmbTNo trước:

- KệeHaYvAcy 7DtmbTNotôi! CóLFdn phảLFdni cóeHaYvAcyc ghẻeHaYvAcy thiêLFdnn eHaYvAcynga LFdnhay keHaYvAcyhông LFdntự 7DtmbTNotôi biết…eHaYvAcy. b7DtmbTNoọn eHaYvAcyanh eHaYvAcyđừng có ceHaYvAcyậy đônLFdng eHaYvAcyăn hiếpLFdn teHaYvAcyụi eHaYvAcytôi…. TeHaYvAcyôi…. 7DtmbTNoTôi eHaYvAcybáo côeHaYvAcyng LFdnan đó….LFdn –LFdn LFdncô eHaYvAcymạnh mồm7DtmbTNo tuyên bố
- 7DtmbTNoA ha…eHaYvAcy. HLFdna…. eHaYvAcyCô e7DtmbTNom teHaYvAcyức 7DtmbTNolên tr7DtmbTNoông xi7DtmbTNonh h7DtmbTNoẳn eHaYvAcyra đấy…LFdn.. 7DtmbTNo– quaeHaYvAcyy sang Quân7DtmbTNo hắeHaYvAcyn teHaYvAcya neHaYvAcyói tiếp7DtmbTNo LFdn– 7DtmbTNoHay eHaYvAcylà 7DtmbTNogiờ màyLFdn eHaYvAcyđể 7DtmbTNocon 7DtmbTNobé 7DtmbTNođó eHaYvAcylại đâyeHaYvAcy…. TụLFdni tao ceHaYvAcyho LFdnmày bieHaYvAcyến …7DtmbTNo. An7DtmbTNoh LFdnem nhỉ….


QueHaYvAcyân ngh7DtmbTNoiến răng:


- Vậy7DtmbTNo theHaYvAcyì hỏiLFdn nắmeHaYvAcy đấLFdnm LFdncủa 7DtmbTNotao có7DtmbTNo đồngLFdn eHaYvAcyý khôn7DtmbTNog đã…!LFdn –eHaYvAcy Quâ7DtmbTNon neHaYvAcyhanh eHaYvAcynhư cắLFdnt đẩy L7DtmbTNoâm queHaYvAcya eHaYvAcy1 b7DtmbTNoên, xông7DtmbTNo LFdnvào tụieHaYvAcy ceHaYvAcyôn đeHaYvAcyồ nheHaYvAcyư 7DtmbTNocon hLFdnổ 7DtmbTNođói khát.


Bọn đóeHaYvAcy chừng7DtmbTNo 7DtmbTNohai 1LFdn0 têneHaYvAcy. LFdnTrừ thằngeHaYvAcy eHaYvAcy15 tuổieHaYvAcy eHaYvAcylên t7DtmbTNoiếng lLFdnúc nã7DtmbTNoy lLFdnà n7DtmbTNohỏ ceHaYvAcyon ra. Cò7DtmbTNon lạLFdni eHaYvAcyđứa nàLFdno đứaLFdn nấ7DtmbTNoy tLFdno c7DtmbTNoao, nhìn7DtmbTNo hãieHaYvAcy eHaYvAcychết 7DtmbTNođi được.7DtmbTNo QuâeHaYvAcyn nhàeHaYvAcy 7DtmbTNota cũng đâuLFdn phLFdnải eHaYvAcytay vừa…7DtmbTNo cũngeHaYvAcy LFdntả 7DtmbTNohữu đLFdnột eHaYvAcyxông. eHaYvAcyMột teHaYvAcyên lăeHaYvAcym lă7DtmbTNom c7DtmbTNoầm câ7DtmbTNoy 7DtmbTNogậy đến 7DtmbTNođịnh đáeHaYvAcynh vàeHaYvAcyo lưn7DtmbTNog LFdnanh neHaYvAcyhưng Q7DtmbTNouân qeHaYvAcyuay ngo7DtmbTNoắt lạLFdni, tiệeHaYvAcyn châneHaYvAcy đáeHaYvAcy vôeHaYvAcy bụnLFdng thằng đóLFdn leHaYvAcyàm nóeHaYvAcy 7DtmbTNola qu7DtmbTNoá tLFdnrời đất.7DtmbTNo MấeHaYvAcyy tênLFdn còeHaYvAcyn lạieHaYvAcy cũLFdnng gLFdnây khôngeHaYvAcy 7DtmbTNoít LFdncản trở 7DtmbTNocho eHaYvAcyQuân. Tụi7DtmbTNo nó7DtmbTNo eHaYvAcybiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….