You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chúeds4NB láeds4NBi bGxe Rv8kjBthấy cbGhưa đầyeds4NB aaHJBf5 phúaaHJBft LâmbG đRv8kjBã aaHJBfchạy aaHJBfra nênbG thấy leds4NBạ, gặngaaHJBf hỏi.Rv8kjB LâRv8kjBm Rv8kjBchỉ aaHJBfim lặRv8kjBng, khôngaaHJBf Rv8kjBnói gbGì… TrêaaHJBfn xaaHJBfe, côbG caaHJBfứ sueds4NBy nghĩ aaHJBfmiên mabGn suRv8kjBốt. TạbGi Rv8kjBsao? Ceds4NBô đãbG bGlàm aaHJBfgì eds4NBmà dìbG NgRv8kjBân eds4NBghét eds4NBcô nheds4NBư vậy?Rv8kjB Gia đìeds4NBnh cbGô đãaaHJBf gâaaHJBfy raaHJBfa chuyRv8kjBện gìRv8kjB khaaHJBfiến dìRv8kjB ấRv8kjBy mớbGi Rv8kjBnghe đeds4NBến tênbG đãRv8kjB đùaaHJBfng đùng tứcbG giậnbG đuổiRv8kjB Rv8kjBcô về..?Rv8kjB? Rv8kjBtại eds4NBsao? RốtbG aaHJBfcuộc leds4NBà eds4NBtại sao???

Mãieds4NB nghĩ khiếnbG Leds4NBâm khbGông nhậeds4NBn rRv8kjBa đRv8kjBã eds4NBvề bGnhà eds4NBlàm caaHJBfhú tàiaaHJBf bGxế phRv8kjBải kRv8kjBhẽ aaHJBfnhắc. bGCô bước eds4NBxuống thRv8kjBẫn bGthờ, khôngbG cheds4NBào cRv8kjBả chRv8kjBú PbGhú. PhảiRv8kjB Rv8kjBnhư mấyaaHJBf heds4NBôm trước,Rv8kjB côbG đã hớnbG hở,bG taaHJBfươi cườeds4NBi eds4NBxuống Rv8kjBxe, líeds4NBu eds4NBlo eds4NBtạm bbGiệt aaHJBfchú. VậaaHJBfy mà…

Cô bưaaHJBfớc vaaHJBfô nhàeds4NB nhưRv8kjB ngưaaHJBfời mấtbG hồnbG. Rv8kjBCô lbGên cRv8kjBầu theds4NBang, khôngRv8kjB aaHJBfđể ýRv8kjB aaHJBfba ceds4NBô aaHJBfđã vềaaHJBf từRv8kjB lúbGc nàoeds4NB. Beds4NBa bGcô Rv8kjBlớn tiếngeds4NB gọi:

- ThiếaaHJBft Lâm!!

CôRv8kjB Rv8kjBquay ngeds4NBười lại,bG ngạcbG nhiên:eds4NB “eds4NB Ba!!”

Rv8kjB- TRv8kjBối quaaHJBfa aaHJBfcon aaHJBfđi đâu??
aaHJBf- bGBa vaaHJBfề từaaHJBf lúaaHJBfc nàaaHJBfo ạeds4NB?? –aaHJBf bGlâm hỏi
- aaHJBfBa hỏiRv8kjB coRv8kjBn tốibG qubGa điRv8kjB eds4NBđâu??? –eds4NB gieds4NBọng ôaaHJBfng baaHJBfắt đRv8kjBầu caaHJBfó sựRv8kjB bGtức giậneds4NB Rv8kjBkhiến aaHJBfLâm bGrun sợ
aaHJBf- Con…bG con…bG aaHJBfqua nRv8kjBhà bạn….??
- BạnRv8kjB nào..??bG- eds4NBông Rv8kjBgằn giọng…
- BạnbG củRv8kjBa conRv8kjB…. Ba…babG làRv8kjBm Rv8kjBsao thế?Rv8kjB?? ĐừnbGg làmRv8kjB caaHJBfon seds4NBợ baaaHJBf!! bG– Lâeds4NBm lRv8kjBo lắng

GaaHJBfiọng ônbGg đãaaHJBf dịRv8kjBu điaaHJBf nhbGưng cbGó vẻaaHJBf vẫneds4NB giận

aaHJBf- BaaHJBfa cheds4NBỉ muRv8kjBốn baaHJBfiết bGcon đeds4NBi aaHJBfđâu aaHJBfvà bGlàm gìaaHJBf thôi
aaHJBf- eds4NBBa Rv8kjBà!! CbGon aaHJBflớn Rv8kjBrồi… eds4NBba bGkhông aaHJBfcần phảiaaHJBf Rv8kjBtrông chừnaaHJBfg cobGn bGnhư đứabG Rv8kjBcon aaHJBfnít vậyeds4NB đâu!!eds4NB aaHJBfBa vềaaHJBf sớmaaHJBf vậy??
Rv8kjB- Uk…bG côngbG bGviệc thubGận aaHJBflợi nêneds4NB Rv8kjBba vaaHJBfề teds4NBrước… aaHJBfba nhớaaHJBf cbGon aaHJBfgái bGba bGquá aaaHJBfk –Rv8kjB bGgiọng ôneds4NBg dịbGu hẳn
- Rv8kjBCon cũngeds4NB nhớaaHJBf ba!!
aaHJBf- TRv8kjBrông cRv8kjBon khôRv8kjBng đượcbG khỏe???
- Khôeds4NBng eds4NBba… aaHJBfcon Rv8kjBchỉ hơRv8kjBi mệaaHJBft Rv8kjBchút… cobGn lênbG bGphòng aaHJBftrước… hẹRv8kjBn gặpaaHJBf Rv8kjBba ởbG bữaRv8kjB tbGối nhaaHJBfa ba…
bG- ờ…eds4NB lêeds4NBn nghRv8kjBỉ điRv8kjB coRv8kjBn gái….
Rv8kjBLâm qeds4NBuá mệtbG Rv8kjBmỏi. aaHJBfThả mìbGnh aaHJBflên chieds4NBếc giườngeds4NB rộnRv8kjBg lớeds4NBn, aaHJBfcô thiếpbG điRv8kjB leds4NBúc nbGào bGkhông biết.I’m don’taaHJBf neebGd aaHJBfa man
I’mRv8kjB daaHJBfon’t neeaaHJBfd eds4NBa maaaHJBfn aaHJBf( what???)
I’m don’tbG naaHJBfeed Rv8kjBa man
I’mRv8kjB donaaHJBf’t neaaHJBfed eds4NBa bGman Rv8kjB( jiinjja)………TbGiếng nhạceds4NB queRv8kjBn thuộcbG lạiRv8kjB vanbGg lRv8kjBên Rv8kjB( taaHJBfg ngRv8kjBhiền bàbGi nàyeds4NB lắm!!)


Với taaaHJBfy aaHJBflấy chiếcRv8kjB bGđiện thoạibG mRv8kjBà khônaaHJBfg nRv8kjBhìn ngườiRv8kjB gRv8kjBọi, LbGâm uểbG oải

eds4NB- Rv8kjBA lôRv8kjB !!
Rv8kjB- CôaaHJBf chếtRv8kjB ởbG đâRv8kjBu màbG meds4NBãi Rv8kjBkhông bGnghe máaaHJBfy??? –bG eds4NB1 giọnbGg nóiaaHJBf cRv8kjBon traRv8kjBi Rv8kjBvang lênbG. Leds4NBâm thừabG beds4NBiết làRv8kjB ai
bG- NbGgủ Rv8kjB- eds4NBcô treds4NBả lờiaaHJBf cRv8kjBụt ngụt
- !!!
- Chueds4NByện hồiaaHJBf chiaaHJBfều… cô…aaHJBf bGcô cbGó seds4NBao không???
- Nếeds4NBu tRv8kjBôi nóibG eds4NBsao thìeds4NB aaHJBfanh caaHJBfhạy đRv8kjBến aaaHJBfn ủibG teds4NBôi eds4NBchắc Rv8kjB!! Rv8kjBrõ bGvô deds4NBuyên Rv8kjB– aaHJBfcô naaHJBfói vẫaaHJBfn đanRv8kjBg bGcòn ngáieds4NB ngủ
- Ukeds4NB… tôbGi… đaneds4NBg ởaaHJBf trướcRv8kjB nhbGà cbGô nèbG… Rv8kjB- Rv8kjBQuân hớnRv8kjB hở
eds4NB- AbGnh…. AaaHJBfnh… đibGên aaHJBfak bG!! –bG Leds4NBâm hoảngeds4NB Rv8kjBhốt. Rv8kjBCô chRv8kjBạy lạbGi Rv8kjBbên chiaaHJBfếc ceds4NBửa seds4NBổ Rv8kjB- TrRv8kjBời …bG đanRv8kjBg mưabG mà….aaHJBf Rv8kjBĐồ điên!!
- Rv8kjBKệ tôi…Rv8kjB xRv8kjBuống neds4NBhanh bGtôi đợi!!


eds4NBLâm bGvội vớieds4NB lấaaHJBfy caaHJBfhiếc bGáo khoácaaHJBf, tấteds4NB bbGật chạyRv8kjB xbGuống naaHJBfhà, cRv8kjBô mbGà Rv8kjBkhông rRv8kjBa bGchắc tbGên ngbGốc Rv8kjBnày eds4NBđợi đếnbG sáeds4NBng Rv8kjBmai mất


- tiRv8kjBểu thư!!bG Đếneds4NB bữeds4NBa tốRv8kjBi aaHJBfcòn aaHJBfchạy eds4NBđi đâu?Rv8kjB LaaHJBfão Rv8kjBgia đbGang đợi…
- beds4NBác.. bRv8kjBác nbGói eds4NBvới bốbG cháuaaHJBf eds4NBdùm cháu…aaHJBf. ChRv8kjBáu Rv8kjBra aaHJBfngoài mRv8kjBột lát…
- Rv8kjBtrời đaeds4NBng mRv8kjBưa mà…bG eds4NBcó gìeds4NB thRv8kjBì cRv8kjBầm câeds4NBy dùaaHJBf đeds4NBi đãRv8kjB aaHJBf– nóeds4NBi xobGng bácRv8kjB TaaHJBfư bGvội chạybG vôeds4NB nRv8kjBhà lấybG aaHJBfcây dbGù đeds4NBưa bGcho Lâm


bG- NbGhớ vềaaHJBf Rv8kjBsớm nhbGa tRv8kjBiểu teds4NBhư!! –aaHJBf beds4NBác nRv8kjBói vọngaaHJBf theo


- NaaHJBfè!! AnRv8kjBh điêbGn treds4NBên mứcbG bGquy địnheds4NB rbGồi đRv8kjBó!! Rv8kjBAi bGđời trờiRv8kjB aaHJBfmưa vaaHJBfậy vbGác Rv8kjBmặt tớiaaHJBf đâeds4NBy làmbG gì….Rv8kjB ThiệtbG khôRv8kjBng bGnói nổieds4NB mà….
- Ê…bG cầmRv8kjB cbGây dùRv8kjB eds4NBlàm cảeds4NBnh aaHJBfak?? Rv8kjBMau chaaHJBfe ceds4NBho tôieds4NB đi…eds4NBướt hếteds4NB rRv8kjBồi nèaaHJBf –bG mặteds4NB aaaHJBfnh vêeds4NBnh lêRv8kjBn thấybG ghét
bG- aaHJBfƠ hơbG…. CbGòn deds4NBám Rv8kjBsai tôaaHJBfi nữaaaHJBf đấy….bG eds4NBanh giỏi….chbGe thìaaHJBf tựeds4NB cầmRv8kjB màeds4NB cRv8kjBhe nbGày… Rv8kjB- LâbGm nébGm Rv8kjBcây dbGù vềeds4NB Rv8kjBphía Quân
- ChuyệnbG bGhồi aaHJBfchiều…. Rv8kjBdì NgâbGn aaHJBfnói vậeds4NBy nhưngaaHJBf Rv8kjBkhông cóRv8kjB ýaaHJBf gbGì aaHJBfđâu… aaHJBfcô đừng….Rv8kjB bG– Qeds4NBuân phâeds4NBn bua
- aaHJBfDì aeds4NBnh gaaHJBfhét tôeds4NBi bGlắm hử?aaHJBf –eds4NB bGcô ngeds4NBắt lời..
- KhôngbG…. bGAk cóRv8kjB eds4NB– Rv8kjBQuân eds4NBgãi đầubG –eds4NB dìeds4NB ấyaaHJBf Rv8kjBkhông Rv8kjBthích eds4NBtôi chRv8kjBơi vớieds4NB meds4NBấy ngRv8kjBười aaHJBfnhà eds4NBgiàu neds4NBhư Rv8kjBcô đâu….
- NaaHJBfhà eds4NBgiàu nhbGư tôi??/
- Ukeds4NB… dRv8kjBì ấybG Rv8kjBbảo keds4NBhông cùngRv8kjB suaaHJBfy nghaaHJBfĩ naaHJBfên khRv8kjBông chơi….
aaHJBf- Vậeds4NBy Rv8kjBsao abGnh chbGơi vớibG tôbGi?? –aaHJBf LâmRv8kjB hỏiaaHJBf lại
- ừaaHJBf thì….eds4NB eds4NB– QuRv8kjBân eds4NBtặc lưỡiRv8kjB bỏbG aaHJBfqua –Rv8kjB eds4NBđi ăneds4NB đieds4NB… tôaaHJBfi đói
- anRv8kjBh aaHJBfđói cbGòn eds4NBtôi aaHJBfno chắc!!Rv8kjB –bG côeds4NB ceds4NBãi Rv8kjB– troaaHJBfng nRv8kjBhà baaHJBfác bGTư tbGôi nấueds4NB xaaHJBfong hếbGt rồi… giờRv8kjB caaHJBfhỉ còaaHJBfn ăeds4NBn eds4NBcũng khôngRv8kjB xonaaHJBfg nữeds4NBa… Rv8kjBtôi Rv8kjBcó phúceds4NB qaaHJBfuá mà…
- thôieds4NB… tôbGi dRv8kjBẫn cRv8kjBô đaaHJBfi ănaaHJBf ….aaHJBf TrờRv8kjBi mưeds4NBa vậybG ănbG gìbG nhỉeds4NB??? bG– Aneds4NBh eds4NBsuy nghbGĩ aaHJBf– trbGời mưa…aaHJBf trờiRv8kjB mRv8kjBưa…. AkRv8kjB.. eds4NBcó bGrồi… bbGánh xèbGo thẳngaaHJBf tiến


bGLâm trònaaHJBf aaHJBfxoe mắaaHJBft, Rv8kjBhỏi Rv8kjBlại bG: “eds4NB báRv8kjBnh xèo”


Thiệt aaHJBfnàng neds4NBày ngeds4NBố kRv8kjBhông chbGịu nổi.aaHJBf CáiaaHJBf bGmón ceds4NBhết nRv8kjBgười ấeds4NBy Rv8kjBmà cũngRv8kjB khôeds4NBng aaHJBfbiết. Tác aaHJBfgiả Rv8kjBlà tRv8kjBác Rv8kjBgiả cheds4NBết tươaaHJBfi rRv8kjBoi rbGói chRv8kjBết gRv8kjBiãy đRv8kjBành đạchRv8kjB vbGới bGem ýeds4NB…. Ngon khôngeds4NB cưỡnaaHJBfg aaHJBfnổi… chẹpaaHJBf chẹp…aaHJBf DạoaaHJBf neds4NBày mưaRv8kjB aaHJBfnhiều…ăn eds4NBbánh xèoeds4NB bGsướng eds4NBhơn làm tiêeds4NBn nữa


Anh dẫnaaHJBf LâRv8kjBm đRv8kjBến mộaaHJBft quáeds4NBn beds4NBánh xèRv8kjBo nhỏ,eds4NB bGnằm kheds4NBá Rv8kjBsâu trong coaaHJBfn hẻbGm dàiaaHJBf… qRv8kjBuán aaHJBfkhá vắng…Rv8kjB chắcaaHJBf leds4NBà aaHJBfhọ ởeds4NB nhaaHJBfà tậneds4NB hưởnaaHJBfg aaHJBfbữa caaHJBfơm gia đìnaaHJBfh taaHJBfối bGthứ eds4NB7…. Leds4NBâm đeds4NBi aaHJBfvào keds4NBhép nRv8kjBép cạnaaHJBfh Quân.aaHJBf MbGấy nơbGi nàyRv8kjB côeds4NB khôngRv8kjB quen veds4NBà cũeds4NBng Rv8kjBchưa từngRv8kjB eds4NBđặt chânaaHJBf đến..


- CbGô Lameds4NB!! Rv8kjBLấy cheds4NBáu đĩaaaHJBf Rv8kjBbánh xèoaaHJBf !bG! –eds4NB aaHJBfQuân gọi.aaHJBf DườngRv8kjB nhbGư aneds4NBh eds4NBlà kháRv8kjBch heds4NBàng eds4NBquen Rv8kjBcủa quán
CbGô chủbG qRv8kjBuán xởieds4NB lởi:
- Quâeds4NBn đóRv8kjB aeds4NBk?? aaHJBfDẫn baaHJBfạn gáeds4NBi tớaaHJBfi bGăn đóaaHJBf hRv8kjBả?? xibGnh qá

- KhôngbG cóbG aaHJBfđâu ạRv8kjB aaHJBf!! bG– cảeds4NB bGanh vRv8kjBà bGcô đồngaaHJBf thanh
aaHJBf- cbGòn cãibG nữa…eds4NB bGhai aaHJBfđưa đẹpaaHJBf aaHJBfđôi vậyRv8kjB aaHJBfcơ mà…Rv8kjB. –Rv8kjB cbGô Rv8kjBchủ quáRv8kjBn cười…

eds4NB5 phúteds4NB sau….


- bbGánh aaHJBfxèo eds4NBnóng eds4NBhổi đây…vRv8kjBừa thRv8kjBổi vừaeds4NB bGăn đê…Rv8kjB.. –bG tieds4NBếng côeds4NB chủeds4NB bGquán giònaaHJBf tan, kaaHJBfiểu nàyeds4NB khaaHJBfông ăneds4NB caaHJBfũng bGno vớibG bGcô báneds4NB hànRv8kjBg bGvui tínhbG này
- cRv8kjBô ănaaHJBf đi….aaHJBf –Rv8kjB QubGân lịcaaHJBfh sự
- ăneds4NB… ăn….aaHJBf nhRv8kjBư… thếeds4NB nRv8kjBào… eds4NB- LbGâm nghbGệt mặtbG Rv8kjBra hỏi

Quân aaHJBfbó taRv8kjBy toaaHJBfàn taaHJBfập vRv8kjBới Rv8kjBcô bGnàng nàyeds4NB. ARv8kjBnh cẩnRv8kjB tbGhận Rv8kjBlấy tâmRv8kjB báRv8kjBnh trábGng, đặRv8kjBt vào đóaaHJBf Rv8kjBxà lRv8kjBách, raRv8kjBu bGdiếp, cảaaHJBfi xaaaHJBfnh, raaHJBfau diếpeds4NB cáaaHJBf, tbGía tô,aaHJBf reds4NBau húngaaHJBf, aaHJBflá quế…


LâaaHJBfm bGlắc đầueds4NB xeds4NBua tay…

- tRv8kjBôi khônbGg ăneds4NB đượcRv8kjB mấyRv8kjB loạiaaHJBf rRv8kjBau aaHJBfthơm đâu….bG aaHJBfAnh chbGo maaHJBfỗi xàaaHJBf láeds4NBch vớiRv8kjB dưabG Rv8kjBleo thôaaHJBfi ak??

Quâneds4NB thởRv8kjB eds4NBdài ngáeds4NBn ngẩm….nàngbG nàbGy khRv8kjBó nuôiRv8kjB quáeds4NB. KhônRv8kjBg biaaHJBfết ởaaHJBf nhàRv8kjB baaHJBfa mRv8kjBẹ neds4NBuôi bGbằng gìaaHJBf mRv8kjBà lớeds4NBn tướnaaHJBfg vậy


- ĂnaaHJBf bánheds4NB xRv8kjBèo thìbG phảibG cóbG rbGau bGmới ngeds4NBon Rv8kjBchứ caaHJBfháu bG? –eds4NB Rv8kjBcô ceds4NBhủ quánaaHJBf hỏbGi LÂm..

aaHJBfCô chRv8kjBỉ biếtRv8kjB cưbGời trừ…

bGQuân làeds4NBm xonaaHJBfg xuôi,bG cuốnaaHJBf Rv8kjBlại, đưabG chaaHJBfo Lâm…

- Đâyeds4NB tiaaHJBfểu tbGhư, bGăn đi…aaHJBf. PhbGước lắmRv8kjB mớiRv8kjB đeds4NBược ThànbGh QRv8kjBuân eds4NBnày aaHJBflàm cbGho ăbGn đó…
- eds4NBCoi eds4NBbộ teds4NBôi nbGhiều phướeds4NBc heneds4NB… eds4NBcòn eds4NBđược ănbG maaHJBfỳ nữaeds4NB… cũRv8kjBng phải…bG ởaaHJBf hiềRv8kjBn bGgặp eds4NBlành mRv8kjBừ…. –eds4NB QuaaHJBfân nóaaHJBfi trơbGn tru.
- aaHJBfCô meds4NBà bGhiền chắcRv8kjB tôRv8kjBi laaHJBfà bụbGt lâRv8kjBu rồi!!bG ănbG điRv8kjB.. đbGừng nóbGi eds4NBvới tôieds4NB bGcô khôRv8kjBng biRv8kjBết ăeds4NBn nhá
- ARv8kjBi eds4NBbảo… bỏRv8kjB vôeds4NB mồmRv8kjB rồi…ă…naaHJBf…. Rv8kjB– LâmbG nhébGt mieds4NBếng báeds4NBnh cuaaHJBfốn vôbG mồm…


Chu cha…eds4NB aaHJBfquỷ thbGần ơi….Rv8kjB eds4NBNgon vaaHJBfật vã…bG mớieds4NB cắnaaHJBf mộtbG miếngRv8kjB màeds4NB cáieds4NB cảmeds4NB gRv8kjBiác aaHJBfchua chua neds4NBgọt Rv8kjBngọt cbGủa nRv8kjBước meds4NBắm lẫneds4NB veds4NBới cáeds4NBi giRv8kjBòn eds4NBgiòn aaHJBfthơm thơaaHJBfm củRv8kjBa bábGnh xèo, cRv8kjBòn cóRv8kjB aaHJBfmấy eds4NBlát dưaeds4NB leeds4NBo máteds4NB lạnaaHJBfh nữaaaHJBf chứeds4NB?( đấyRv8kjB làbG nànRv8kjBg nàyaaHJBf keds4NBhông Rv8kjBăn thêm rabGu aaHJBfđó… eds4NBkhông thaaHJBfì… chẹp…aaHJBf &ltRv8kjB;lau đi!aaHJBf! nhỏRv8kjB ceds4NBả bGnước rãibG kìaRv8kjB bạRv8kjBn (+.+) )…..bG LâmaaHJBf đảbGm bảoeds4NB mónaaHJBf nàaaHJBfy eds4NBăn đứRv8kjBt aaHJBfmón pizbGza ởbG tiệm

Vừa nhaaaHJBfi nhồRv8kjBm nhoàm…aaHJBf LRv8kjBâm aaHJBfvừa giụceds4NB Quân:

Rv8kjB- An…bG àmRv8kjB …bG eds4NBiếp i…aaHJBf. íuaaHJBf… ôibG ….oăn….aaHJBf bG( eds4NBanh làbGm tiếbGp đRv8kjBi xíueds4NB tôibG ăn)
- ơ…bG ayRv8kjB…. ựeds4NB .aaHJBf. àeds4NBm ieds4NB…. ôaaHJBfi… ũn…bG Rv8kjBoăn Rv8kjBà bG( aaHJBfơ heds4NBay tựeds4NB lRv8kjBàm aaHJBfđi tRv8kjBôi cũnaaHJBfg Rv8kjBăn mRv8kjBà)– vừaeds4NB aaHJBfnói aRv8kjBnh cRv8kjBhàng cRv8kjBũng đbGút nbGgay miếngbG eds4NBbánh eds4NBvào mồm…

- eds4NBAnh… ceds4NBó aaHJBfphải ceds4NBon trRv8kjBai khôngRv8kjB aaHJBfvậy…. chẳngRv8kjB gaaHJBfa lbGăng chRv8kjBút nàbGo sấtRv8kjB…. –Rv8kjB bGLâm hét aaHJBflên, treds4NBần đờRv8kjBi nàbGy côeds4NB chRv8kjBưa thấyeds4NB abGi eds4NBnhỏ nheeds4NBn eds4NBích bGkỉ eds4NBnhư Quân
- Côeds4NB là cbGon gábGi chắcaaHJBf…. caaHJBfon gáieds4NB geds4NBì mà….eds4NB ĂnRv8kjB aaHJBfuống vôbG duyêaaHJBfn…. eds4NB– Aneds4NBh chàngeds4NB bGcũng không chịuRv8kjB thueds4NBa, vừaaaHJBf caaHJBfho meds4NBiếng báRv8kjBnh thứeds4NB Rv8kjBhai aaHJBfvào mồmbG aaHJBfvừa aaHJBfnói lại….
- Khiếeds4NBp… teds4NBôi maaHJBfiếng bGthứ nhbGất bGchưa ăneds4NB xeds4NBong aaHJBfanh đãaaHJBf xơiRv8kjB hRv8kjBết miếngeds4NB thứbG heds4NBai rồi….bG coaaHJBfn taaHJBfrai Rv8kjBgì màeds4NB naaHJBfhư heo….


3 phúRv8kjBt sau…

- củaeds4NB tôi….Rv8kjB aaHJBf– bGLâm hùbGng hồnbG eds4NBlấy tabGy cưaaHJBfớp lấyeds4NB miếngbG cuốiaaHJBf cùng
- cbGòn lâu…-aaHJBf Queds4NBân cũRv8kjBng chẳngRv8kjB vừa…aaHJBf teds4NBích cựcbG kaaHJBféo miaaHJBfếng cuốiRv8kjB cùbGng aaHJBfvề phíaaaHJBf mìbGnh… Rv8kjBanh cũnbGg chiếmeds4NB đượaaHJBfc mộteds4NB diệnRv8kjB taaHJBfích khaaHJBfa khá
- ceds4NBủa tôi
- bGcủa tôi

Quân thấybG teds4NBình hìnhRv8kjB Rv8kjBkhông ổnbG nênaaHJBf Rv8kjBnghị hbGòa vbGới LâmaaHJBf aaHJBf: caaHJBfhia đôi…Rv8kjB. CRv8kjBả eds4NB2 ngườieds4NB eds4NBvui vẻaaHJBf Rv8kjBăn nốtRv8kjB miếeds4NBng còeds4NBn lại…

- eds4NBcô LâmaaHJBf lấRv8kjBy Rv8kjBcho cháuRv8kjB đeds4NBĩa nRv8kjBữa –eds4NB bGQuân gọi
Rv8kjB- Rv8kjBthế nRv8kjBãy gbGiờ bGkhông chaaHJBfịu gọi…Rv8kjB điênRv8kjB!! –bG LbGâm trách…ceds4NBô đanbGg ăbGn ngon…
- Rv8kjBuk… qubGên…. eds4NB_ QubGân cườibG hìaaHJBf rõaaHJBf ghét


3 phúbGt saRv8kjBu…. ..


bG- lấeds4NBy caaHJBfháu đbGĩa nữa….


5 phút…


- ceds4NBô aaHJBfơi thêRv8kjBm đĩaRv8kjB nữa….Rv8kjBlâu vậy….aaHJBf –aaHJBf lầneds4NB eds4NBnày LâmbG eds4NBlên tiếneds4NBg…. gbGiờ meds4NBới biếteds4NB cảmeds4NB giáRv8kjBc ceds4NBhờ taaHJBfhức bGăn rấtbG kineds4NBh khủng

10 phaaHJBfút sau….


- eds4NBCÔ Leds4NBAM ƠI….bG MbGột đbGĩa nữaaaHJBf…. –aaHJBf habGi ngườiaaHJBf cùngbG đồngRv8kjB thanh….khiếp…ănbG nhưbG heoRv8kjB… bGmới cóaaHJBf eds4NB10 phbGút xbGơi nguyêbGn aaHJBf3 đĩa


1aaHJBf3 phút…

eds4NBCả LâmaaHJBf vbGà Quâneds4NB sấnRv8kjB Rv8kjBsổ tớbGi eds4NBcái bếpaaHJBf củbGa caaHJBfô LabGm. Chờeds4NB sbGao nỗieds4NB nữa,bG xắnbG eds4NBtay vôbG làRv8kjBm cbGùng bGcô cheds4NBo nhanh….

Cái bbGếp bGlại bG1 lầnbG naaHJBfữa nổibG loạnRv8kjB… lýeds4NB dbGo khôneds4NBg cầneds4NB nóiaaHJBf caaHJBfũng biết


aaHJBf- ZaaaHJBf… sbGao côRv8kjB đổbG báeds4NBnh dàybG vậy…Rv8kjB. –bG Rv8kjBQuân hét
- LỡbG teds4NBay… eds4NB- LRv8kjBâm neds4NBói tỉnhbG bơ…eds4NB. KhônRv8kjBg Rv8kjBbiết mRv8kjBai saeds4NBu aaHJBfai rướcaaHJBf aaHJBfnàng đâyeds4NB (đoánaaHJBf xaaHJBfem bG* mbGặt tRv8kjBác geds4NBiả cườibG đểu*Rv8kjB )- bGNè… bGanh qRv8kjBuên aaHJBfbỏ gieds4NBá eds4NBrồi… đồbG laaHJBfú lẫn…
aaHJBf- Uk…aaHJBf eds4NBquên eds4NB( lạiRv8kjB qeds4NBuên. bGHai aaHJBfông bàeds4NB bGnãy chắcaaHJBf mắcRv8kjB bệbGnh đãngaaHJBf tríeds4NB lRv8kjBevel caaHJBfao nhấtRv8kjB quá)


- eds4NBLâm!! Lậeds4NBt bánbGh mRv8kjBau…. CháybG rồiaaHJBf kìa…..
bG- LbGấy…. lRv8kjBấy dùmaaHJBf tôiRv8kjB cáaaHJBfi đĩeds4NBa… nhanh….

….


Sau meds4NBột hồibG aaHJBflàm bGbánh( thựRv8kjBc rbGa lRv8kjBà traeds4NBnh củaRv8kjB bGcô Leds4NBam), haaHJBfai đứaaaHJBf điaaHJBf aaHJBfra vớRv8kjBi eds4NB4 đĩa neds4NBữa trêeds4NBn aaHJBftay, bGmỉm eds4NBcười mbGãn nguyện….bG axbG…. ĂnbG aaHJBfchi lắmbG dữ….


1 Rv8kjBphút nhìRv8kjBn nhau…


- eds4NBnhìn cRv8kjBon khỉRv8kjB mặtbG díbGnh đầRv8kjBy lọaaHJBf kìa….aaHJBf Heds4NBa aaHJBfha…. –bG QuânbG cườbGi chaaHJBfỉ mặRv8kjBt Lâm
- Rv8kjBanh eds4NBsạch bGhơn aaHJBftôi chắc….eds4NB aaHJBfkiếp…. bGmặt nbGhư eds4NBđào aaHJBfthan hàbGng eds4NBthế kỉ….Rv8kjB aaHJBf– LâbGm lúc đầuRv8kjB hbGốt Rv8kjBhoảng nhưnaaHJBfg ngRv8kjBay sRv8kjBau khRv8kjBi chiaaHJBfêm ngưỡRv8kjBng duRv8kjBng nhbGan ngưRv8kjBời đốaaHJBfi dRv8kjBiện thì cbGũng nắaaHJBfc nẻ
- Rv8kjBthôi…. hRv8kjBai đứabG veds4NBào rửaaaHJBf mặtaaHJBf reds4NBồi ra….bG eds4NB– côRv8kjB aaHJBfLâm từeds4NB đâuaaHJBf ceds4NBhạy lạbGi( eds4NBnãy giờeds4NB eds4NBtụi neds4NBó dànaaHJBfh chRv8kjBỗ mbGà), bGtủm tỉmeds4NB cười
- Rv8kjBthôi khỏbGi côeds4NB eds4NB– eds4NB2 đRv8kjBứa đồngbG bGthanh Rv8kjBtập 3

vì sựbG nghibGệp ănbG uốngeds4NB aaHJBfvĩ đại…aaHJBf mặtRv8kjB Rv8kjBlọ cóeds4NB hềRv8kjB chaaHJBfi Rv8kjB( cáieds4NB naaHJBfày giốngbG tácRv8kjB giảRv8kjB )
15 paaHJBfhút sau


Rv8kjB- ORv8kjBa… nbGo qbGuá…. ĂaaHJBfn Rv8kjBkhông nổibG nữaaaHJBf rồiRv8kjB…. –bG Lâeds4NBm xoRv8kjBa eds4NBbụng teds4NBhan vãn
Rv8kjB- CôRv8kjB… Rv8kjBăn nbGổi nữaeds4NB tôeds4NBi cbGho tiền….eds4NB –Rv8kjB QaaHJBfuân bGcũng bGxuýt xbGoa theds4NBan bGcho cáibG bụng


Nhìn bên…eds4NB.( tRv8kjBác giảRv8kjB lậRv8kjBt aaHJBfghế)… chồngRv8kjB Rv8kjBđĩa chắcbG eds4NBcao eds4NBnhư naaHJBfúi…. KhRv8kjBiếp… bG2 aaHJBfông bàbG này ănaaHJBf eds4NBnhư bỏaaHJBf đóieds4NB aaHJBf2 năeds4NBm ởRv8kjB Rv8kjBchâu peds4NBHi Rv8kjBkhông bằng…eds4NB đếnbG côbG LabGm cũngeds4NB kibGnh ngạc…. cbGô eds4NBtưởng hômaaHJBf neds4NBay aaHJBfế khách….bG GặpbG eds4NB2 đRv8kjBứa bGnày chắcbG lãibG gấpeds4NB đôieds4NB thườngeds4NB ngày mất
Hai ngeds4NBười thoaaHJBfng teds4NBhả đeds4NBi dạo…

- eds4NBÊ! CRv8kjBái bánRv8kjBh hbGồi nàaaHJBfy gọieds4NB làeds4NB gìRv8kjB ýRv8kjB nbGhỉ? eds4NB– LbGâm hỏiRv8kjB Quân
- ĐồbG khỉaaHJBf aaHJBfhay quênaaHJBf! BánhbG xèo….eds4NB eds4NBCô khônaaHJBfg thấyRv8kjB đổeds4NB bbGánh eds4NBra nRv8kjBó bGkêu Rv8kjBcái aaHJBfxèo abGk? Rv8kjB– QuânbG nạt
- Ak…bG uk….Rv8kjB QbGuên…. bG! –bG LâRv8kjBm gRv8kjBãi đầuRv8kjB bGthấy yêu…eds4NB… nàngRv8kjB taaHJBfa cònaaHJBf phụngbG mábG nữaRv8kjB chứ.,, làRv8kjBm tbGrái teds4NBim aeds4NBi eds4NBđó…. Suýteds4NB Rv8kjBrớt raaHJBfa ngoàeds4NBi…. Đếeds4NBn eds4NBkhổ tbGhê khôeds4NBng biết
eds4NB- ARv8kjBnh… bGanh leds4NBàm gìRv8kjB mRv8kjBà Rv8kjBđơ ngườibG rbGa vậy…bG bG- Leds4NBâm eds4NBhua huRv8kjBa taaaHJBfy,bất aaHJBfgiác hỏiaaHJBf khbGi aaHJBfthấy bGQuân cứbG đbGơ nhaaHJBfìn mình


Quâeds4NBn gãieds4NB đbGầu. Rv8kjBHai ngưRv8kjBời nàyaaHJBf gaaHJBfiống neds4NBhau thaaHJBfật. ĐếaaHJBfn bốiRv8kjB bGrối cũbGng giốngbG nhaaHJBfau nữa.eds4NB CbGó phảbGi là….bG aaHJBf* teds4NBác gRv8kjBiả lạiRv8kjB cườibG đểu*


Heds4NBai Rv8kjBngười aaHJBfđi soeds4NBng eds4NBsong, tRv8kjBhật yaaHJBfên bình……


- aaHJBfKhà …bG khà….bG Lạieds4NB aaHJBfgặp màeds4NBy ởeds4NB Rv8kjBđây….. obGắt eds4NBcon ạ…aaHJBf.. !bG! –Rv8kjB Rv8kjBGiọng Rv8kjB1 têeds4NBn côRv8kjBn đeds4NBồ khàn đbGi vìRv8kjB húteds4NB Rv8kjBnhiều thuốaaHJBfc cbGắt nganeds4NBg aaHJBfsuy nRv8kjBghĩ yênbG bbGình Rv8kjB( củaaHJBfa aaHJBftác giả)
- Lạieds4NB leds4NBà tụaaHJBfi eds4NBmày hả?aaHJBf eds4NB– Qeds4NBuân aaHJBftỏ vẻeds4NB kbGiên aaHJBfđịnh nhưneds4NBg aaHJBfthực Rv8kjBra eds4NBanh rấtaaHJBf loaaHJBf. Không phảeds4NBi Rv8kjBlo caaHJBfho mìnRv8kjBh bGmà eds4NBlo Rv8kjBcho ngườieds4NB cobGn geds4NBái Rv8kjBđang ởeds4NB bGbên cạnRv8kjBh anh….
- Rv8kjBĐã bảoRv8kjB tụiaaHJBf eds4NBtao aaHJBfcó Rv8kjBduyên aaHJBfvới màyaaHJBf mà….Rv8kjB –Rv8kjB bG1 tênRv8kjB kRv8kjBhác chừngeds4NB 1Rv8kjB5, Rv8kjB16 bGtuổi, tóc nbGhuộm đRv8kjBỏ choéeds4NBt,khuyên teds4NBai Rv8kjBdắt mũibG, mồmRv8kjB cũnaaHJBfg aaHJBfđang aaHJBfphì phèeds4NBo điếuRv8kjB thuốc

MộtaaHJBf tbGên kháeds4NBc buôngbG aaHJBflời chòeds4NBng ghẹaaHJBfo Lâm:

- ÁiRv8kjB chà…Rv8kjB hôRv8kjBm eds4NBnay màyaaHJBf lạbGi aaHJBfđi bGcùng vớibG côaaHJBf eRv8kjBm xiRv8kjBnh đẹRv8kjBp lầnaaHJBf teds4NBrước haaHJBfả?...... tụi bâybG coi…Rv8kjB. CóbGc ghẻeds4NB đòieds4NB aaHJBfăn thịaaHJBft thiêneds4NB bGnga kìa….aaHJBf aaHJBfHa ha…


NhữnbGg tràngRv8kjB cườiaaHJBf chếbG nbGhạo khôngaaHJBf dứRv8kjBt làmeds4NB cảRv8kjB QubGân vàaaHJBf Rv8kjBLâm đềeds4NBu baaHJBfực bộRv8kjBi…. LaaHJBfâm vốaaHJBfn khôeds4NBng peds4NBhải loRv8kjBại ngeds4NBười cbGam chịu,eds4NB Rv8kjBlên Rv8kjBtiếng trước:

- KệbG tôbGi! CaaHJBfó bGphải eds4NBcóc gheds4NBẻ thaaHJBfiên naaHJBfga hbGay khôbGng tựbG aaHJBftôi biết….bG bọRv8kjBn aRv8kjBnh đaaHJBfừng có cậbGy đôngbG ănaaHJBf hiếpbG tụeds4NBi tôibG…. TôibG…. TôibG báoeds4NB côeds4NBng Rv8kjBan đó….bG –aaHJBf caaHJBfô mạnhbG meds4NBồm tuyên bố
- Rv8kjBA haaaHJBf…. Ha…bG. CbGô ebGm tứcRv8kjB lêbGn aaHJBftrông eds4NBxinh hẳnbG eds4NBra đấy…..aaHJBf –Rv8kjB quabGy sang QuânRv8kjB aaHJBfhắn Rv8kjBta Rv8kjBnói tiRv8kjBếp –aaHJBf eds4NBHay làbG gbGiờ eds4NBmày đểbG bGcon eds4NBbé đóbG lạibG đây….bG TụbGi tao Rv8kjBcho meds4NBày bbGiến ….bG AnaaHJBfh Rv8kjBem nhỉ….


Quân nghiaaHJBfến răng:


- VậyaaHJBf thìaaHJBf hỏiaaHJBf nắbGm đấmeds4NB củaRv8kjB teds4NBao cRv8kjBó aaHJBfđồng ýeds4NB khônbGg Rv8kjBđã…! –eds4NB QbGuân nhabGnh Rv8kjBnhư cắtbG đẩy LâmbG eds4NBqua aaHJBf1 bênRv8kjB, xôngaaHJBf vàoeds4NB tụibG cRv8kjBôn đaaHJBfồ neds4NBhư coeds4NBn hổaaHJBf đeds4NBói khát.


Bọn eds4NBđó bGchừng bGhai 1eds4NB0 teds4NBên. TraaHJBfừ thằngeds4NB bG15 tuổiaaHJBf lênaaHJBf tiếnaaHJBfg aaHJBflúc nãaaHJBfy leds4NBà Rv8kjBnhỏ caaHJBfon ra. Rv8kjBCòn eds4NBlại đứaRv8kjB nàbGo aaHJBfđứa nấyaaHJBf aaHJBfto caoaaHJBf, bGnhìn bGhãi eds4NBchết điRv8kjB đượeds4NBc. QuânRv8kjB Rv8kjBnhà taaHJBfa cũng đRv8kjBâu phbGải taaHJBfay vừa…Rv8kjB cRv8kjBũng tảRv8kjB hữuRv8kjB độtbG xôaaHJBfng. MộtRv8kjB tRv8kjBên bGlăm lămbG caaHJBfầm caaHJBfây Rv8kjBgậy đến địnheds4NB đáneds4NBh vàeds4NBo lưngRv8kjB anRv8kjBh nhbGưng Qeds4NBuân quRv8kjBay neds4NBgoắt lRv8kjBại, eds4NBtiện chaaHJBfân đbGá bGvô bụngaaHJBf thằng đRv8kjBó làaaHJBfm nóaaHJBf bGla quáeds4NB treds4NBời đRv8kjBất. MấybG tbGên cRv8kjBòn lạeds4NBi bGcũng geds4NBây khônRv8kjBg Rv8kjBít cảnRv8kjB trở eds4NBcho QuânaaHJBf. TụaaHJBfi eds4NBnó bieds4NBết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….