Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


C2b8yixUEhú lá2b8yixUEi xbmU22Ynxe N4nGthấy chưbmU22Ynxa đầyN4nG 2b8yixUE5 phbmU22Ynxút Lâm2b8yixUE N4nGđã 2b8yixUEchạy bmU22Ynxra N4nGnên thấy lN4nGạ, gặngbmU22Ynx hỏi.bmU22Ynx LâmbmU22Ynx chbmU22Ynxỉ ibmU22Ynxm lặbmU22Ynxng, không2b8yixUE nN4nGói gìN4nG… TbmU22Ynxrên 2b8yixUExe, 2b8yixUEcô cứN4nG suN4nGy nghĩ mi2b8yixUEên m2b8yixUEan suốtbmU22Ynx. TạibmU22Ynx 2b8yixUEsao? Cô2b8yixUE đã2b8yixUE làbmU22Ynxm g2b8yixUEì N4nGmà bmU22Ynxdì NbmU22Ynxgân ghétbmU22Ynx côbmU22Ynx nbmU22Ynxhư N4nGvậy? Gia đìN4nGnh cô2b8yixUE đbmU22Ynxã gbmU22Ynxây r2b8yixUEa chuy2b8yixUEện g2b8yixUEì khiến2b8yixUE 2b8yixUEdì bmU22Ynxấy mớibmU22Ynx nghbmU22Ynxe đếnbmU22Ynx tên2b8yixUE đã2b8yixUE bmU22Ynxđùng đùng tức2b8yixUE gi2b8yixUEận đuổiN4nG cô2b8yixUE v2b8yixUEề..?? tạN4nGi sbmU22Ynxao? RốtN4nG cuN4nGộc 2b8yixUElà tN4nGại sao???

Mã2b8yixUEi nghĩ khN4nGiến LâbmU22Ynxm khônbmU22Ynxg nhậnbmU22Ynx r2b8yixUEa đã2b8yixUE bmU22Ynxvề nh2b8yixUEà là2b8yixUEm chú2b8yixUE tN4nGài xếN4nG phảiN4nG N4nGkhẽ nhắc.N4nG 2b8yixUECô bước xuốN4nGng thẫbmU22Ynxn tbmU22Ynxhờ, khôngN4nG chN4nGào bmU22Ynxcả cN4nGhú Phú.2b8yixUE PhảiN4nG bmU22Ynxnhư mấy2b8yixUE hbmU22Ynxôm trước,bmU22Ynx N4nGcô đã hbmU22Ynxớn N4nGhở, tN4nGươi cbmU22Ynxười x2b8yixUEuống xN4nGe, bmU22Ynxlíu bmU22Ynxlo t2b8yixUEạm biệ2b8yixUEt chú.N4nG VậbmU22Ynxy mà…

CôN4nG bướcN4nG 2b8yixUEvô nhbmU22Ynxà nhN4nGư ngườN4nGi mấN4nGt hồN4nGn. N4nGCô l2b8yixUEên cN4nGầu thaN4nGng, không2b8yixUE đểN4nG ýbmU22Ynx N4nGba cbmU22Ynxô đãN4nG về2b8yixUE tbmU22Ynxừ N4nGlúc nbmU22Ynxào. BbmU22Ynxa N4nGcô lN4nGớn tiếngN4nG gọi:

- ThibmU22Ynxết Lâm!!

bmU22YnxCô qbmU22Ynxuay ngườiN4nG l2b8yixUEại, nN4nGgạc nhiên:N4nG 2b8yixUE“ Ba!!”

- TbmU22Ynxối qN4nGua N4nGcon đbmU22Ynxi đâu??
- 2b8yixUEBa vềbmU22Ynx từbmU22Ynx N4nGlúc N4nGnào ạ?2b8yixUE? N4nG– 2b8yixUElâm hỏi
- BN4nGa hN4nGỏi N4nGcon tối2b8yixUE qubmU22Ynxa đbmU22Ynxi đâu???N4nG –N4nG giọ2b8yixUEng ôbmU22Ynxng bắtbmU22Ynx đầbmU22Ynxu cóN4nG N4nGsự tứcN4nG bmU22Ynxgiận khi2b8yixUEến LN4nGâm N4nGrun sợ
N4nG- CobmU22Ynxn… co2b8yixUEn… qN4nGua N4nGnhà bạn….??
- BN4nGạn nào..??-N4nG ôN4nGng gằbmU22Ynxn giọng…
- BN4nGạn củabmU22Ynx 2b8yixUEcon…. Ba2b8yixUE…ba 2b8yixUElàm bmU22Ynxsao thế???bmU22Ynx Đừng2b8yixUE làN4nGm bmU22Ynxcon sbmU22Ynxợ babmU22Ynx!! 2b8yixUE– bmU22YnxLâm lN4nGo lắng

Giọng ônN4nGg đbmU22Ynxã N4nGdịu đi2b8yixUE N4nGnhưng cóN4nG vbmU22Ynxẻ 2b8yixUEvẫn giận

- BN4nGa chỉbmU22Ynx N4nGmuốn bi2b8yixUEết c2b8yixUEon bmU22Ynxđi đâubmU22Ynx v2b8yixUEà bmU22Ynxlàm N4nGgì thôi
2b8yixUE- BN4nGa à!!2b8yixUE 2b8yixUECon lN4nGớn rồN4nGi… N4nGba kbmU22Ynxhông cầnbmU22Ynx phải2b8yixUE trôN4nGng chừngbmU22Ynx c2b8yixUEon nhN4nGư đứaN4nG cN4nGon nít2b8yixUE vN4nGậy đâubmU22Ynx!! BN4nGa v2b8yixUEề sớmN4nG vậy??
- UkN4nG… côbmU22Ynxng 2b8yixUEviệc thN4nGuận lợiN4nG nênbmU22Ynx bN4nGa 2b8yixUEvề trước2b8yixUE… bN4nGa nhớ2b8yixUE cbmU22Ynxon gáiN4nG bbmU22Ynxa qubmU22Ynxá 2b8yixUEak –N4nG giọnbmU22Ynxg 2b8yixUEông dN4nGịu hẳn
2b8yixUE- N4nGCon cũngbmU22Ynx nhớbmU22Ynx ba!!
- Tr2b8yixUEông cN4nGon khônbmU22Ynxg được2b8yixUE khỏe???
bmU22Ynx- Không2b8yixUE ba…2b8yixUE 2b8yixUEcon chỉ2b8yixUE hN4nGơi mệt2b8yixUE cN4nGhút… co2b8yixUEn lN4nGên phòN4nGng trướN4nGc… hẹnN4nG gặpbmU22Ynx bmU22Ynxba ở2b8yixUE bữaN4nG tbmU22Ynxối bmU22Ynxnha ba…
N4nG- ờ…2b8yixUE lênbmU22Ynx nghN4nGỉ đbmU22Ynxi N4nGcon gái….
bmU22YnxLâm qN4nGuá mệ2b8yixUEt mỏi.bmU22Ynx Thả2b8yixUE mìnhbmU22Ynx lN4nGên cN4nGhiếc giườn2b8yixUEg rbmU22Ynxộng N4nGlớn, côN4nG 2b8yixUEthiếp đibmU22Ynx lúcN4nG 2b8yixUEnào khbmU22Ynxông biết.I’m don’tN4nG nbmU22Ynxeed 2b8yixUEa man
I’m2b8yixUE d2b8yixUEon’t N4nGneed 2b8yixUEa bmU22Ynxman 2b8yixUE( what???)
2b8yixUEI’m d2b8yixUEon’t ne2b8yixUEed bmU22Ynxa man
I’m d2b8yixUEon’t nN4nGeed N4nGa N4nGman 2b8yixUE( jiinjja)………2b8yixUETiếng nhbmU22Ynxạc N4nGquen thuộbmU22Ynxc lbmU22Ynxại vN4nGang lêbmU22Ynxn 2b8yixUE( tN4nGg nghiềnN4nG bN4nGài bmU22Ynxnày lắm!!)


Với2b8yixUE t2b8yixUEay bmU22Ynxlấy chbmU22Ynxiếc điệnN4nG thoạiN4nG mbmU22Ynxà kN4nGhông nhìnbmU22Ynx ngườibmU22Ynx gbmU22Ynxọi, LâN4nGm uểbmU22Ynx oải

N4nG- N4nGA lbmU22Ynxô !!
- CbmU22Ynxô chN4nGết ở2b8yixUE đâubmU22Ynx 2b8yixUEmà 2b8yixUEmãi kN4nGhông ngh2b8yixUEe máyN4nG??? –2b8yixUE 2b8yixUE1 giọngbmU22Ynx 2b8yixUEnói cbmU22Ynxon trbmU22Ynxai v2b8yixUEang N4nGlên. N4nGLâm thừaN4nG biN4nGết bmU22Ynxlà ai
- NgN4nGủ 2b8yixUE- cô2b8yixUE tN4nGrả l2b8yixUEời c2b8yixUEụt ngụt
- !!!
2b8yixUE- Chu2b8yixUEyện hbmU22Ynxồi chiều…bmU22Ynx cN4nGô… N4nGcô cóbmU22Ynx N4nGsao không???
bmU22Ynx- Nếu2b8yixUE tôN4nGi N4nGnói sbmU22Ynxao bmU22Ynxthì anbmU22Ynxh chbmU22Ynxạy đếnN4nG a2b8yixUEn ủbmU22Ynxi tbmU22Ynxôi cN4nGhắc N4nG!! bmU22Ynxrõ vôN4nG bmU22Ynxduyên –N4nG 2b8yixUEcô nóbmU22Ynxi vẫnN4nG đbmU22Ynxang cN4nGòn 2b8yixUEngái ngủ
- UN4nGk… tN4nGôi… đbmU22Ynxang ởbmU22Ynx trưbmU22Ynxớc 2b8yixUEnhà 2b8yixUEcô nè…2b8yixUE 2b8yixUE- bmU22YnxQuân hớnN4nG hở
- AN4nGnh…. Anh…2b8yixUE 2b8yixUEđiên bmU22Ynxak 2b8yixUE!! bmU22Ynx– LâmbmU22Ynx 2b8yixUEhoảng hốt.2b8yixUE C2b8yixUEô c2b8yixUEhạy 2b8yixUElại bmU22Ynxbên chiếcN4nG 2b8yixUEcửa sổ2b8yixUE bmU22Ynx- Trờ2b8yixUEi …bmU22Ynx đanN4nGg mưaN4nG mbmU22Ynxà…. Đ2b8yixUEồ điên!!
2b8yixUE- K2b8yixUEệ tôbmU22Ynxi… xbmU22Ynxuống nha2b8yixUEnh tôibmU22Ynx đợi!!


Lâm vộiN4nG vN4nGới N4nGlấy cN4nGhiếc áN4nGo khobmU22Ynxác, tấtN4nG bật2b8yixUE N4nGchạy xubmU22Ynxống nhà,N4nG 2b8yixUEcô N4nGmà k2b8yixUEhông bmU22Ynxra c2b8yixUEhắc bmU22Ynxtên 2b8yixUEngốc nàbmU22Ynxy 2b8yixUEđợi đN4nGến s2b8yixUEáng m2b8yixUEai mất


- bmU22Ynxtiểu thư!!N4nG ĐN4nGến bữabmU22Ynx tối2b8yixUE cò2b8yixUEn chạN4nGy N4nGđi đâbmU22Ynxu? N4nGLão gi2b8yixUEa đang2b8yixUE đợi…
bmU22Ynx- 2b8yixUEbác.. bá2b8yixUEc nóN4nGi vớibmU22Ynx bố2b8yixUE chbmU22Ynxáu d2b8yixUEùm cháu….2b8yixUE ChbmU22Ynxáu N4nGra ngbmU22Ynxoài mbmU22Ynxột lát…
- trờbmU22Ynxi bmU22Ynxđang mưa2b8yixUE mà…bmU22Ynx c2b8yixUEó bmU22Ynxgì thìN4nG cbmU22Ynxầm câN4nGy dùbmU22Ynx đi2b8yixUE 2b8yixUEđã bmU22Ynx– nóbmU22Ynxi xonN4nGg bbmU22Ynxác TbmU22Ynxư vội2b8yixUE chạbmU22Ynxy vô2b8yixUE nh2b8yixUEà lấbmU22Ynxy N4nGcây dùbmU22Ynx đưaN4nG N4nGcho Lâm


bmU22Ynx- Nhớ2b8yixUE về2b8yixUE sN4nGớm N4nGnha tN4nGiểu t2b8yixUEhư!! –N4nG báN4nGc nói2b8yixUE vọngbmU22Ynx theo


N4nG- NN4nGè!! A2b8yixUEnh điN4nGên trêbmU22Ynxn bmU22Ynxmức q2b8yixUEuy địnhN4nG rồiN4nG đó!2b8yixUE! AN4nGi đbmU22Ynxời trờN4nGi mbmU22Ynxưa vậy2b8yixUE N4nGvác mbmU22Ynxặt tớN4nGi đâ2b8yixUEy là2b8yixUEm gì…N4nG. ThiệN4nGt khônbmU22Ynxg nóiN4nG nbmU22Ynxổi mà….
N4nG- Ê2b8yixUE… cầN4nGm câyN4nG dN4nGù bmU22Ynxlàm cảnhbmU22Ynx ak?2b8yixUE? bmU22YnxMau N4nGche chbmU22Ynxo tbmU22Ynxôi đi…ướt2b8yixUE hếtbmU22Ynx rồi2b8yixUE nèN4nG –2b8yixUE mặtbmU22Ynx anN4nGh 2b8yixUEvênh lên2b8yixUE thấybmU22Ynx ghét
- ƠN4nG N4nGhơ…. CòN4nGn dá2b8yixUEm 2b8yixUEsai t2b8yixUEôi nữ2b8yixUEa đbmU22Ynxấy…. an2b8yixUEh giỏi…N4nG.che t2b8yixUEhì tựbmU22Ynx cầbmU22Ynxm mà2b8yixUE chbmU22Ynxe này…bmU22Ynx 2b8yixUE- LâN4nGm ném2b8yixUE cây2b8yixUE 2b8yixUEdù N4nGvề ph2b8yixUEía Quân
- ChbmU22Ynxuyện hN4nGồi chiều….2b8yixUE bmU22Ynxdì Ngâ2b8yixUEn nóbmU22Ynxi vậybmU22Ynx n2b8yixUEhưng khônN4nGg bmU22Ynxcó ý2b8yixUE gì2b8yixUE đâN4nGu… côN4nG đN4nGừng…. bmU22Ynx– QubmU22Ynxân p2b8yixUEhân bua
- Dì2b8yixUE anbmU22Ynxh ghétbmU22Ynx tôi2b8yixUE lắmbmU22Ynx hử?N4nG bmU22Ynx– côN4nG ngắt2b8yixUE lời..
bmU22Ynx- N4nGKhông…. 2b8yixUEAk cN4nGó –N4nG bmU22YnxQuân N4nGgãi đầuN4nG bmU22Ynx– d2b8yixUEì ấy2b8yixUE khônbmU22Ynxg tN4nGhích 2b8yixUEtôi chơiN4nG vớN4nGi mbmU22Ynxấy ngườibmU22Ynx nhà2b8yixUE gibmU22Ynxàu nhưbmU22Ynx 2b8yixUEcô đâu….
- NhàbmU22Ynx gbmU22Ynxiàu nhưN4nG tôi??/
bmU22Ynx- UkN4nG… dbmU22Ynxì bmU22Ynxấy bảbmU22Ynxo N4nGkhông N4nGcùng N4nGsuy nghĩN4nG nêN4nGn khbmU22Ynxông chơi….
N4nG- VậN4nGy sN4nGao bmU22Ynxanh chơ2b8yixUEi với2b8yixUE bmU22Ynxtôi?? –2b8yixUE Lâm2b8yixUE hỏiN4nG lại
N4nG- ừ2b8yixUE thì….N4nG 2b8yixUE– QubmU22Ynxân tặcbmU22Ynx lưỡ2b8yixUEi 2b8yixUEbỏ qubmU22Ynxa –N4nG đbmU22Ynxi ănbmU22Ynx đi…N4nG tôN4nGi đói
- an2b8yixUEh đóiN4nG bmU22Ynxcòn N4nGtôi 2b8yixUEno chắc!!N4nG –bmU22Ynx cbmU22Ynxô cãibmU22Ynx –N4nG 2b8yixUEtrong nbmU22Ynxhà bábmU22Ynxc bmU22YnxTư N4nGtôi nấ2b8yixUEu 2b8yixUExong 2b8yixUEhết rồi… giờ2b8yixUE chỉ2b8yixUE cN4nGòn 2b8yixUEăn cbmU22Ynxũng khô2b8yixUEng 2b8yixUExong nữa…2b8yixUE bmU22Ynxtôi cóN4nG phúcN4nG qN4nGuá mà…
N4nG- N4nGthôi… tôi2b8yixUE N4nGdẫn cN4nGô N4nGđi ăbmU22Ynxn N4nG…. TrờiN4nG 2b8yixUEmưa vậyN4nG ă2b8yixUEn g2b8yixUEì nhỉ???2b8yixUE 2b8yixUE– N4nGAnh su2b8yixUEy nghĩN4nG –N4nG trờiN4nG mưa…N4nG trờibmU22Ynx mưN4nGa…. 2b8yixUEAk.. có2b8yixUE rồN4nGi… N4nGbánh xèobmU22Ynx thẳngN4nG tiến


LâN4nGm trònN4nG xoN4nGe bmU22Ynxmắt, hỏibmU22Ynx lạbmU22Ynxi 2b8yixUE: “2b8yixUE bánN4nGh xèo”


Thiệt N4nGnàng nàyN4nG 2b8yixUEngố khô2b8yixUEng chịubmU22Ynx nổi.N4nG bmU22YnxCái mó2b8yixUEn chbmU22Ynxết ngườibmU22Ynx N4nGấy N4nGmà cbmU22Ynxũng khôngbmU22Ynx biếtbmU22Ynx. Tác gbmU22Ynxiả l2b8yixUEà tábmU22Ynxc gi2b8yixUEả chếtbmU22Ynx tươbmU22Ynxi N4nGroi N4nGrói chếtbmU22Ynx gN4nGiãy bmU22Ynxđành đạ2b8yixUEch bmU22Ynxvới e2b8yixUEm ý2b8yixUE…. Ngon khônbmU22Ynxg cưỡng2b8yixUE nổi…2b8yixUE chẹp2b8yixUE chẹbmU22Ynxp… DạN4nGo bmU22Ynxnày mưbmU22Ynxa nhiềubmU22Ynx…ăn bánhN4nG 2b8yixUExèo sbmU22Ynxướng bmU22Ynxhơn làm N4nGtiên nữa


2b8yixUEAnh dẫnbmU22Ynx LâN4nGm đếnbmU22Ynx 2b8yixUEmột qubmU22Ynxán bán2b8yixUEh xN4nGèo nhỏ,2b8yixUE n2b8yixUEằm kh2b8yixUEá sâuN4nG trong c2b8yixUEon bmU22Ynxhẻm dài…2b8yixUE q2b8yixUEuán k2b8yixUEhá vắng2b8yixUE… chắc2b8yixUE lN4nGà h2b8yixUEọ ở2b8yixUE nN4nGhà 2b8yixUEtận bmU22Ynxhưởng bbmU22Ynxữa cơ2b8yixUEm gia đì2b8yixUEnh tbmU22Ynxối thN4nGứ 7….N4nG 2b8yixUELâm bmU22Ynxđi vN4nGào khéN4nGp népN4nG bmU22Ynxcạnh bmU22YnxQuân. M2b8yixUEấy n2b8yixUEơi nàbmU22Ynxy cô2b8yixUE khôn2b8yixUEg quen 2b8yixUEvà cũngN4nG bmU22Ynxchưa từng2b8yixUE đặtN4nG chân2b8yixUE đến..


bmU22Ynx- N4nGCô La2b8yixUEm!! bmU22YnxLấy ch2b8yixUEáu đĩaN4nG bá2b8yixUEnh xbmU22Ynxèo 2b8yixUE!! –N4nG QN4nGuân gọibmU22Ynx. DưbmU22Ynxờng nh2b8yixUEư bmU22Ynxanh N4nGlà khách2b8yixUE hàn2b8yixUEg qN4nGuen củaN4nG quán
CôbmU22Ynx chủbmU22Ynx quán2b8yixUE bmU22Ynxxởi lởi:
- N4nGQuân đóN4nG N4nGak?? N4nGDẫn bạn2b8yixUE 2b8yixUEgái N4nGtới ăN4nGn N4nGđó hả2b8yixUE?? xibmU22Ynxnh qá

2b8yixUE- KhôngbmU22Ynx c2b8yixUEó đâuN4nG ạ2b8yixUE !bmU22Ynx! –N4nG cN4nGả abmU22Ynxnh bmU22Ynxvà c2b8yixUEô đ2b8yixUEồng thanh
- cònbmU22Ynx cbmU22Ynxãi nữa…2b8yixUE haN4nGi đưa2b8yixUE đẹpN4nG N4nGđôi vậyN4nG cN4nGơ mà…N4nG. –N4nG N4nGcô cN4nGhủ bmU22Ynxquán cười…

5 N4nGphút sau….


- bánbmU22Ynxh xbmU22Ynxèo nón2b8yixUEg hbmU22Ynxổi đây…vừa2b8yixUE tN4nGhổi vừa2b8yixUE ă2b8yixUEn đê…..N4nG bmU22Ynx– tiếngbmU22Ynx 2b8yixUEcô chbmU22Ynxủ quábmU22Ynxn giN4nGòn tan, kiể2b8yixUEu n2b8yixUEày khôN4nGng ăN4nGn cũN4nGng nN4nGo vớiN4nG cô2b8yixUE bmU22Ynxbán 2b8yixUEhàng vu2b8yixUEi tín2b8yixUEh này
- cN4nGô ăn2b8yixUE đi….bmU22Ynx 2b8yixUE– QuN4nGân N4nGlịch sự
- ăn…bmU22Ynx ăbmU22Ynxn…. nN4nGhư… thế2b8yixUE nàoN4nG… bmU22Ynx- LâmbmU22Ynx nghệt2b8yixUE mặt2b8yixUE rbmU22Ynxa hỏi

Quân N4nGbó tabmU22Ynxy toà2b8yixUEn N4nGtập bmU22Ynxvới N4nGcô bmU22Ynxnàng n2b8yixUEày. A2b8yixUEnh cẩN4nGn thận2b8yixUE lbmU22Ynxấy t2b8yixUEâm bán2b8yixUEh trbmU22Ynxáng, đặtN4nG vào đbmU22Ynxó 2b8yixUExà láchbmU22Ynx, raN4nGu diếp,2b8yixUE cảiN4nG xa2b8yixUEnh, N4nGrau N4nGdiếp cáN4nG, tía2b8yixUE tôbmU22Ynx, 2b8yixUErau húbmU22Ynxng, lá2b8yixUE quế…


Lâm lắbmU22Ynxc đ2b8yixUEầu xu2b8yixUEa tay…

- N4nGtôi khônbmU22Ynxg ănN4nG đượN4nGc mấy2b8yixUE loạibmU22Ynx bmU22Ynxrau thơm2b8yixUE đâu….bmU22Ynx AnbmU22Ynxh c2b8yixUEho mỗiN4nG xN4nGà 2b8yixUElách 2b8yixUEvới 2b8yixUEdưa leN4nGo thôN4nGi ak??

Quâ2b8yixUEn thởbmU22Ynx bmU22Ynxdài ngán2b8yixUE nN4nGgẩm….nàng nàN4nGy kbmU22Ynxhó nN4nGuôi quN4nGá. KhônN4nGg biếtN4nG N4nGở bmU22Ynxnhà b2b8yixUEa N4nGmẹ nuôiN4nG bằngbmU22Ynx g2b8yixUEì bmU22Ynxmà lớbmU22Ynxn t2b8yixUEướng vậy


- Ă2b8yixUEn bN4nGánh N4nGxèo thì2b8yixUE phải2b8yixUE cóN4nG rN4nGau mớibmU22Ynx ngN4nGon chbmU22Ynxứ chN4nGáu N4nG? 2b8yixUE– bmU22Ynxcô 2b8yixUEchủ quánbmU22Ynx hỏ2b8yixUEi LÂm..

Cô 2b8yixUEchỉ biếtN4nG cbmU22Ynxười trừ…

QuânN4nG lN4nGàm xN4nGong xuôN4nGi, cu2b8yixUEốn lại,2b8yixUE đưaN4nG N4nGcho Lâm…

- ĐâybmU22Ynx tiểubmU22Ynx th2b8yixUEư, N4nGăn điN4nG…. PhướcbmU22Ynx lbmU22Ynxắm mN4nGới đưbmU22Ynxợc ThànN4nGh Qu2b8yixUEân này2b8yixUE lbmU22Ynxàm bmU22Ynxcho ăbmU22Ynxn đó…
2b8yixUE- CobmU22Ynxi bộbmU22Ynx tôN4nGi N4nGnhiều phưN4nGớc henN4nG… cN4nGòn đượN4nGc ă2b8yixUEn mỳN4nG nữN4nGa… bmU22Ynxcũng ph2b8yixUEải… N4nGở hiềnN4nG bmU22Ynxgặp lN4nGành N4nGmừ…. –2b8yixUE QuânN4nG bmU22Ynxnói trơbmU22Ynxn tru.
- N4nGCô N4nGmà hiềnbmU22Ynx chắN4nGc tN4nGôi bmU22Ynxlà bụtN4nG bmU22Ynxlâu rồi!bmU22Ynx! bmU22Ynxăn điN4nG.. đừngbmU22Ynx nóN4nGi 2b8yixUEvới bmU22Ynxtôi bmU22Ynxcô kbmU22Ynxhông biN4nGết N4nGăn nhá
bmU22Ynx- A2b8yixUEi bảo…bmU22Ynx 2b8yixUEbỏ bmU22Ynxvô mồmbmU22Ynx rồi2b8yixUE…ă…n…. N4nG– LâmN4nG nhéN4nGt miếngN4nG 2b8yixUEbánh cubmU22Ynxốn vôN4nG mồm…


Chu c2b8yixUEha… quỷ2b8yixUE thầbmU22Ynxn ơbmU22Ynxi…. 2b8yixUENgon vậbmU22Ynxt vã…2b8yixUE mới2b8yixUE cắ2b8yixUEn 2b8yixUEmột miếngN4nG N4nGmà cái2b8yixUE 2b8yixUEcảm giá2b8yixUEc chuN4nGa chua N4nGngọt bmU22Ynxngọt cbmU22Ynxủa bmU22Ynxnước mắmbmU22Ynx lẫnbmU22Ynx vớiN4nG cá2b8yixUEi giònN4nG gN4nGiòn thbmU22Ynxơm thbmU22Ynxơm củaN4nG bá2b8yixUEnh xèo, còbmU22Ynxn N4nGcó 2b8yixUEmấy lbmU22Ynxát dưbmU22Ynxa lebmU22Ynxo mátN4nG N4nGlạnh nữN4nGa chứ?(bmU22Ynx đấy2b8yixUE 2b8yixUElà nàbmU22Ynxng n2b8yixUEày kN4nGhông N4nGăn thêm rbmU22Ynxau đó…bmU22Ynx khôn2b8yixUEg thì…bmU22Ynx chẹp…N4nG <lbmU22Ynxau đi!N4nG! n2b8yixUEhỏ cả2b8yixUE nước2b8yixUE N4nGrãi kN4nGìa bN4nGạn (+.+) )…..bmU22Ynx Lâ2b8yixUEm đảm2b8yixUE bả2b8yixUEo mó2b8yixUEn nàN4nGy ăn2b8yixUE đứtbmU22Ynx mónbmU22Ynx pi2b8yixUEzza ở2b8yixUE tiệm

Vừa nbmU22Ynxhai bmU22Ynxnhồm n2b8yixUEhoàm… L2b8yixUEâm vừa2b8yixUE bmU22Ynxgiục Quân:

- An…N4nG àm2b8yixUE …bmU22Ynx iế2b8yixUEp 2b8yixUEi…. íu…bmU22Ynx ôbmU22Ynxi ….oăn….bmU22Ynx N4nG( N4nGanh là2b8yixUEm N4nGtiếp N4nGđi xíubmU22Ynx t2b8yixUEôi ăn)
- 2b8yixUEơ… ayN4nG…. ựN4nG .N4nG. bmU22Ynxàm i…bmU22Ynx. ôi…2b8yixUE N4nGũn… 2b8yixUEoăn N4nGà bmU22Ynx( ơN4nG hbmU22Ynxay N4nGtự là2b8yixUEm điN4nG t2b8yixUEôi cN4nGũng 2b8yixUEăn mà)–2b8yixUE vừabmU22Ynx nóN4nGi aN4nGnh chàN4nGng N4nGcũng đúbmU22Ynxt n2b8yixUEgay miN4nGếng bábmU22Ynxnh và2b8yixUEo mồm…

- Anh…bmU22Ynx có2b8yixUE phải2b8yixUE N4nGcon trN4nGai bmU22Ynxkhông vậN4nGy…. chN4nGẳng gN4nGa lăN4nGng chútN4nG nbmU22Ynxào bmU22Ynxsất…. bmU22Ynx– N4nGLâm hét lênN4nG, tN4nGrần đời2b8yixUE nàyN4nG côbmU22Ynx chưa2b8yixUE thấy2b8yixUE abmU22Ynxi nhỏbmU22Ynx nbmU22Ynxhen íbmU22Ynxch kỉN4nG nhưbmU22Ynx Quân
- bmU22YnxCô là coN4nGn g2b8yixUEái chắc….2b8yixUE bmU22Ynxcon N4nGgái 2b8yixUEgì mà….N4nG N4nGĂn u2b8yixUEống vbmU22Ynxô duyên….N4nG –2b8yixUE AN4nGnh chàng2b8yixUE cũn2b8yixUEg không chbmU22Ynxịu thuaN4nG, vừbmU22Ynxa chbmU22Ynxo 2b8yixUEmiếng bán2b8yixUEh tbmU22Ynxhứ bmU22Ynxhai v2b8yixUEào mồm2b8yixUE vừaN4nG nóiN4nG lại….
- Khiếp…N4nG tôbmU22Ynxi miếng2b8yixUE thứN4nG nhấtbmU22Ynx cN4nGhưa bmU22Ynxăn xonN4nGg a2b8yixUEnh đbmU22Ynxã xơN4nGi hếtbmU22Ynx miếngN4nG tN4nGhứ ha2b8yixUEi rồi…bmU22Ynx. 2b8yixUEcon tra2b8yixUEi N4nGgì màN4nG n2b8yixUEhư heo….


3 phúbmU22Ynxt sau…

- củN4nGa tôi….2b8yixUE –N4nG LâmN4nG hù2b8yixUEng hồnbmU22Ynx l2b8yixUEấy tabmU22Ynxy cN4nGướp lấybmU22Ynx miếnbmU22Ynxg c2b8yixUEuối cùng
N4nG- còbmU22Ynxn lâu2b8yixUE…- QuânN4nG bmU22Ynxcũng cN4nGhẳng vừ2b8yixUEa… tícN4nGh bmU22Ynxcực kbmU22Ynxéo miế2b8yixUEng N4nGcuối cùngbmU22Ynx bmU22Ynxvề bmU22Ynxphía mình…N4nG 2b8yixUEanh cũN4nGng chi2b8yixUEếm đượcbmU22Ynx mộtN4nG dibmU22Ynxện tích2b8yixUE 2b8yixUEkha khá
- của2b8yixUE tôi
N4nG- củaN4nG tôi

N4nGQuân thbmU22Ynxấy t2b8yixUEình hìbmU22Ynxnh kh2b8yixUEông ổN4nGn n2b8yixUEên ngbmU22Ynxhị hòaN4nG vớiN4nG 2b8yixUELâm bmU22Ynx: chN4nGia đôi….bmU22Ynx CbmU22Ynxả N4nG2 ngưN4nGời vN4nGui vẻN4nG ă2b8yixUEn nốtN4nG bmU22Ynxmiếng cònbmU22Ynx lại…

N4nG- cbmU22Ynxô LâbmU22Ynxm lấN4nGy 2b8yixUEcho chN4nGáu đĩN4nGa nN4nGữa –bmU22Ynx Qu2b8yixUEân gọi
- N4nGthế nã2b8yixUEy giờbmU22Ynx khôbmU22Ynxng 2b8yixUEchịu gbmU22Ynxọi… điên!N4nG! –2b8yixUE LâN4nGm trá2b8yixUEch…cô đanN4nGg N4nGăn ngon…
N4nG- ukbmU22Ynx… N4nGquên…. 2b8yixUE_ Quâ2b8yixUEn cưbmU22Ynxời hìN4nG rõN4nG ghét


3 N4nGphút sau….N4nG ..


- lấy2b8yixUE cbmU22Ynxháu bmU22Ynxđĩa nữa….


5 phút…


- bmU22Ynxcô N4nGơi thN4nGêm N4nGđĩa nữN4nGa….lâu vậy….2b8yixUE –2b8yixUE lầnN4nG N4nGnày Lâm2b8yixUE bmU22Ynxlên tiếbmU22Ynxng…. gbmU22Ynxiờ mớiN4nG bi2b8yixUEết cảmbmU22Ynx giN4nGác ch2b8yixUEờ thứN4nGc N4nGăn rấN4nGt kin2b8yixUEh khủng

10 2b8yixUEphút sau….


- bmU22YnxCÔ LbmU22YnxAM ƠI….bmU22Ynx MộtN4nG đbmU22Ynxĩa nữa….2b8yixUE –2b8yixUE habmU22Ynxi ngbmU22Ynxười c2b8yixUEùng N4nGđồng thanhN4nG….khiếp…ăn 2b8yixUEnhư heo2b8yixUE… m2b8yixUEới cóbmU22Ynx 12b8yixUE0 phútbmU22Ynx xơiN4nG n2b8yixUEguyên 2b8yixUE3 đĩa


13 phút…

2b8yixUECả LâmN4nG v2b8yixUEà bmU22YnxQuân sấn2b8yixUE sN4nGổ tớ2b8yixUEi cáiN4nG N4nGbếp củbmU22Ynxa côbmU22Ynx N4nGLam. ChbmU22Ynxờ N4nGsao nỗbmU22Ynxi N4nGnữa, xắnN4nG ta2b8yixUEy vôN4nG làmN4nG cùngbmU22Ynx côbmU22Ynx cbmU22Ynxho nhanh….

CbmU22Ynxái b2b8yixUEếp bmU22Ynxlại bmU22Ynx1 l2b8yixUEần nữabmU22Ynx nổi2b8yixUE loạn…N4nG bmU22Ynxlý dN4nGo khôngN4nG cầnN4nG nóN4nGi 2b8yixUEcũng biết


- Za…N4nG 2b8yixUEsao cô2b8yixUE đổbmU22Ynx bánN4nGh dbmU22Ynxày vậy2b8yixUE…. –2b8yixUE 2b8yixUEQuân hét
N4nG- N4nGLỡ tayN4nG… 2b8yixUE- LbmU22Ynxâm nN4nGói 2b8yixUEtỉnh bơ….2b8yixUE KhôbmU22Ynxng biế2b8yixUEt ma2b8yixUEi bmU22Ynxsau abmU22Ynxi rước2b8yixUE nànN4nGg đN4nGây (đoábmU22Ynxn x2b8yixUEem N4nG* mbmU22Ynxặt táN4nGc gN4nGiả N4nGcười đểu*bmU22Ynx )- Nè…2b8yixUE anN4nGh quê2b8yixUEn bbmU22Ynxỏ gi2b8yixUEá N4nGrồi… đồN4nG 2b8yixUElú lẫn…
bmU22Ynx- U2b8yixUEk… quênN4nG 2b8yixUE( lạ2b8yixUEi quên.bmU22Ynx H2b8yixUEai ôngbmU22Ynx bbmU22Ynxà n2b8yixUEãy chắcN4nG mắbmU22Ynxc bệnhN4nG đãbmU22Ynxng tN4nGrí levebmU22Ynxl 2b8yixUEcao nhấtN4nG quá)


N4nG- bmU22YnxLâm!! Lật2b8yixUE bánhbmU22Ynx maN4nGu…. N4nGCháy rồbmU22Ynxi kìa…..
- N4nGLấy…. lấyN4nG dbmU22Ynxùm tôN4nGi bmU22Ynxcái đĩ2b8yixUEa… nhanh….

….


Sau mộ2b8yixUEt bmU22Ynxhồi làm2b8yixUE bánhN4nG( tbmU22Ynxhực bmU22Ynxra lbmU22Ynxà trN4nGanh củabmU22Ynx N4nGcô L2b8yixUEam), haN4nGi đứabmU22Ynx đN4nGi rN4nGa vớibmU22Ynx 2b8yixUE4 đĩa nữa2b8yixUE tbmU22Ynxrên taybmU22Ynx, mbmU22Ynxỉm cbmU22Ynxười mãnbmU22Ynx nguyệnN4nG…. aN4nGx…. ĂnbmU22Ynx chbmU22Ynxi lbmU22Ynxắm dữ….


2b8yixUE1 N4nGphút 2b8yixUEnhìn nhau…


- N4nGnhìn bmU22Ynxcon khỉ2b8yixUE N4nGmặt dí2b8yixUEnh đầybmU22Ynx lọ2b8yixUE 2b8yixUEkìa…. HN4nGa ha….bmU22Ynx –2b8yixUE bmU22YnxQuân c2b8yixUEười 2b8yixUEchỉ m2b8yixUEặt Lâm
- bmU22Ynxanh sbmU22Ynxạch hơnN4nG tN4nGôi chắc….N4nG k2b8yixUEiếp…. mN4nGặt 2b8yixUEnhư N4nGđào N4nGthan hànbmU22Ynxg thếN4nG kỉ….2b8yixUE 2b8yixUE– LbmU22Ynxâm lúc đbmU22Ynxầu hốtbmU22Ynx hoảngN4nG nhbmU22Ynxưng ng2b8yixUEay N4nGsau kbmU22Ynxhi chiêbmU22Ynxm ngưỡngN4nG duN4nGng nh2b8yixUEan ngườbmU22Ynxi đốibmU22Ynx diệnN4nG thì cũ2b8yixUEng nN4nGắc nẻ
- thôbmU22Ynxi…. haN4nGi đứabmU22Ynx vào2b8yixUE r2b8yixUEửa mặtN4nG rồibmU22Ynx ra….2b8yixUE –bmU22Ynx cN4nGô bmU22YnxLâm tN4nGừ đN4nGâu chạybmU22Ynx lại(bmU22Ynx nã2b8yixUEy giờbmU22Ynx tụiN4nG nóN4nG 2b8yixUEdành N4nGchỗ N4nGmà), N4nGtủm bmU22Ynxtỉm cười
- thôbmU22Ynxi 2b8yixUEkhỏi cbmU22Ynxô 2b8yixUE– N4nG2 đứabmU22Ynx đồngN4nG N4nGthanh tập2b8yixUE 3

vN4nGì bmU22Ynxsự nghbmU22Ynxiệp ăbmU22Ynxn ubmU22Ynxống bmU22Ynxvĩ đạN4nGi… bmU22Ynxmặt lọbmU22Ynx cóN4nG hềN4nG chN4nGi N4nG( cbmU22Ynxái nà2b8yixUEy giố2b8yixUEng tácN4nG giả2b8yixUE )
15 phút2b8yixUE sau


2b8yixUE- Oa…2b8yixUE n2b8yixUEo quá…N4nG. ĂnbmU22Ynx khônbmU22Ynxg bmU22Ynxnổi nbmU22Ynxữa rồN4nGi…. –N4nG Lâm2b8yixUE N4nGxoa bụngN4nG tha2b8yixUEn vãn
- C2b8yixUEô… ăn2b8yixUE nổbmU22Ynxi nữ2b8yixUEa t2b8yixUEôi c2b8yixUEho tiền….bmU22Ynx –2b8yixUE Quâ2b8yixUEn cũngbmU22Ynx xuýtN4nG xoN4nGa thN4nGan chbmU22Ynxo cáN4nGi bụng


Nhìn 2b8yixUEbên….( N4nGtác gbmU22Ynxiả lậN4nGt ghế)N4nG… chồngN4nG N4nGđĩa chN4nGắc ca2b8yixUEo nhưN4nG núi….N4nG Khiếp…bmU22Ynx bmU22Ynx2 bmU22Ynxông bàN4nG này ăN4nGn nhưbmU22Ynx bỏ2b8yixUE 2b8yixUEđói bmU22Ynx2 nămN4nG ởN4nG châN4nGu pHN4nGi bmU22Ynxkhông bằng…N4nG đếbmU22Ynxn 2b8yixUEcô La2b8yixUEm cũnbmU22Ynxg 2b8yixUEkinh ngạc…. c2b8yixUEô tưởng2b8yixUE hôN4nGm bmU22Ynxnay ế2b8yixUE khách2b8yixUE…. bmU22YnxGặp N4nG2 2b8yixUEđứa nN4nGày chắcN4nG 2b8yixUElãi N4nGgấp đôN4nGi thườN4nGng ngày mất
Hai ngườiN4nG thonbmU22Ynxg thả2b8yixUE bmU22Ynxđi dạo…

- Ê!2b8yixUE CáiN4nG N4nGbánh hbmU22Ynxồi nà2b8yixUEy gọN4nGi bmU22Ynxlà gìN4nG 2b8yixUEý nhbmU22Ynxỉ? 2b8yixUE– Lâ2b8yixUEm hỏibmU22Ynx Quân
- bmU22YnxĐồ kN4nGhỉ ha2b8yixUEy quên!N4nG B2b8yixUEánh xN4nGèo…. CbmU22Ynxô khônN4nGg tbmU22Ynxhấy đổN4nG bánN4nGh N4nGra N4nGnó kêuN4nG cáN4nGi xèN4nGo a2b8yixUEk? –2b8yixUE QbmU22Ynxuân nạt
- Ak…bmU22Ynx uk….N4nG Quê2b8yixUEn…. 2b8yixUE! N4nG– LâbmU22Ynxm g2b8yixUEãi đầN4nGu thấyN4nG yêu……N4nG nàn2b8yixUEg tbmU22Ynxa còn2b8yixUE phụbmU22Ynxng N4nGmá N4nGnữa chứ.,, l2b8yixUEàm tráiN4nG bmU22Ynxtim a2b8yixUEi đóbmU22Ynx…. SuýtN4nG rớtbmU22Ynx rbmU22Ynxa nbmU22Ynxgoài…. ĐếN4nGn kh2b8yixUEổ tbmU22Ynxhê N4nGkhông biết
- Anh…2b8yixUE 2b8yixUEanh N4nGlàm gìbmU22Ynx mN4nGà đơN4nG ngưN4nGời r2b8yixUEa 2b8yixUEvậy… 2b8yixUE- Lâ2b8yixUEm 2b8yixUEhua bmU22Ynxhua tay,bấ2b8yixUEt gN4nGiác hN4nGỏi khbmU22Ynxi 2b8yixUEthấy QuN4nGân cứN4nG đơbmU22Ynx nhì2b8yixUEn mình


bmU22YnxQuân gbmU22Ynxãi đầu.2b8yixUE H2b8yixUEai bmU22Ynxngười n2b8yixUEày giống2b8yixUE n2b8yixUEhau thật.N4nG N4nGĐến 2b8yixUEbối rốibmU22Ynx cũngN4nG giN4nGống n2b8yixUEhau nữa.bmU22Ynx C2b8yixUEó phải2b8yixUE làbmU22Ynx…. bmU22Ynx* N4nGtác giả2b8yixUE lại2b8yixUE cbmU22Ynxười đểu*


H2b8yixUEai ngưN4nGời bmU22Ynxđi s2b8yixUEong N4nGsong, bmU22Ynxthật yên2b8yixUE bình……


- Khà2b8yixUE …N4nG khàN4nG…. LạN4nGi bmU22Ynxgặp mN4nGày ở2b8yixUE đây…..N4nG oắtbmU22Ynx 2b8yixUEcon ạ…bmU22Ynx.. !bmU22Ynx! –bmU22Ynx GiN4nGọng 2b8yixUE1 tênN4nG cô2b8yixUEn đồN4nG khàn đibmU22Ynx vì2b8yixUE 2b8yixUEhút nhiềuN4nG thbmU22Ynxuốc cắt2b8yixUE N4nGngang sbmU22Ynxuy 2b8yixUEnghĩ N4nGyên bìnbmU22Ynxh N4nG( của2b8yixUE tá2b8yixUEc giả)
- LạbmU22Ynxi 2b8yixUElà N4nGtụi m2b8yixUEày 2b8yixUEhả? –bmU22Ynx QuâbmU22Ynxn tỏN4nG N4nGvẻ k2b8yixUEiên địnhbmU22Ynx nhưngN4nG thựcbmU22Ynx bmU22Ynxra a2b8yixUEnh rất2b8yixUE lN4nGo. Không pN4nGhải lN4nGo chN4nGo mìnhN4nG bmU22Ynxmà N4nGlo cbmU22Ynxho ngườiN4nG coN4nGn N4nGgái đaN4nGng N4nGở bbmU22Ynxên cạnh2b8yixUE anh….
- ĐãbmU22Ynx bN4nGảo t2b8yixUEụi t2b8yixUEao bmU22Ynxcó duyên2b8yixUE 2b8yixUEvới bmU22Ynxmày mà….N4nG –bmU22Ynx bmU22Ynx1 N4nGtên kh2b8yixUEác chừng2b8yixUE 15bmU22Ynx, 2b8yixUE16 bmU22Ynxtuổi, tóc n2b8yixUEhuộm đỏN4nG choétN4nG,khuyên 2b8yixUEtai dắt2b8yixUE mũ2b8yixUEi, mồm2b8yixUE cũng2b8yixUE đanbmU22Ynxg phìN4nG pbmU22Ynxhèo 2b8yixUEđiếu thuốc

MN4nGột têN4nGn N4nGkhác bu2b8yixUEông 2b8yixUElời bmU22Ynxchòng ghẹobmU22Ynx Lâm:

- ÁiN4nG chà…2b8yixUE hômbmU22Ynx nbmU22Ynxay mày2b8yixUE N4nGlại bmU22Ynxđi 2b8yixUEcùng vớbmU22Ynxi cô2b8yixUE N4nGem xinN4nGh đN4nGẹp lầnbmU22Ynx trbmU22Ynxước hả?.....N4nG. tụi bbmU22Ynxây c2b8yixUEoi…. N4nGCóc ghẻN4nG đòiN4nG ă2b8yixUEn bmU22Ynxthịt tbmU22Ynxhiên 2b8yixUEnga kìa….bmU22Ynx bmU22YnxHa ha…


NbmU22Ynxhững tr2b8yixUEàng cườibmU22Ynx chếbmU22Ynx nhạ2b8yixUEo N4nGkhông 2b8yixUEdứt làN4nGm cảbmU22Ynx QubmU22Ynxân vN4nGà N4nGLâm đbmU22Ynxều bực2b8yixUE 2b8yixUEbội…. LâbmU22Ynxm vốN4nGn khô2b8yixUEng phảbmU22Ynxi loại2b8yixUE ngưN4nGời bmU22Ynxcam N4nGchịu, l2b8yixUEên tN4nGiếng trước:

- KN4nGệ tôibmU22Ynx! CóN4nG phảibmU22Ynx 2b8yixUEcóc ghẻbmU22Ynx th2b8yixUEiên n2b8yixUEga h2b8yixUEay kh2b8yixUEông tN4nGự tbmU22Ynxôi biế2b8yixUEt…. N4nGbọn abmU22Ynxnh đừngN4nG có cbmU22Ynxậy đôN4nGng ăbmU22Ynxn hiếbmU22Ynxp tụ2b8yixUEi tôi….N4nG TôbmU22Ynxi…. TôiN4nG bábmU22Ynxo côngN4nG 2b8yixUEan đó…N4nG. –bmU22Ynx cN4nGô mạnh2b8yixUE mồm2b8yixUE tuyên bố
- N4nGA ha…N4nG. H2b8yixUEa…. 2b8yixUECô ebmU22Ynxm tứN4nGc 2b8yixUElên t2b8yixUErông xinbmU22Ynxh hbmU22Ynxẳn N4nGra đấy…..N4nG –N4nG quabmU22Ynxy sang 2b8yixUEQuân hắnbmU22Ynx bmU22Ynxta 2b8yixUEnói ti2b8yixUEếp 2b8yixUE– HN4nGay N4nGlà giờbmU22Ynx màyN4nG 2b8yixUEđể bmU22Ynxcon 2b8yixUEbé N4nGđó lạiN4nG đây…2b8yixUE. 2b8yixUETụi tao c2b8yixUEho màN4nGy b2b8yixUEiến ….bmU22Ynx bmU22YnxAnh bmU22Ynxem nhỉ….


Quân N4nGnghiến răng:


- 2b8yixUEVậy 2b8yixUEthì hỏ2b8yixUEi nbmU22Ynxắm đấm2b8yixUE cbmU22Ynxủa tbmU22Ynxao cN4nGó đồn2b8yixUEg ýN4nG kbmU22Ynxhông đã…bmU22Ynx! N4nG– bmU22YnxQuân nhan2b8yixUEh n2b8yixUEhư cbmU22Ynxắt đẩy N4nGLâm qbmU22Ynxua bmU22Ynx1 bênbmU22Ynx, xông2b8yixUE bmU22Ynxvào bmU22Ynxtụi côbmU22Ynxn đồN4nG nN4nGhư cbmU22Ynxon hổN4nG đóibmU22Ynx khát.


Bọn đó2b8yixUE chừn2b8yixUEg hN4nGai 1N4nG0 t2b8yixUEên. TN4nGrừ thằng2b8yixUE N4nG15 tuổ2b8yixUEi lêbmU22Ynxn tiếngN4nG l2b8yixUEúc nãN4nGy l2b8yixUEà nhỏ2b8yixUE cobmU22Ynxn ra. CbmU22Ynxòn lạiN4nG đbmU22Ynxứa nàobmU22Ynx đứa2b8yixUE nấbmU22Ynxy bmU22Ynxto c2b8yixUEao, nhì2b8yixUEn hbmU22Ynxãi chếtN4nG đbmU22Ynxi được.N4nG QuânbmU22Ynx N4nGnhà bmU22Ynxta cũng đN4nGâu phbmU22Ynxải t2b8yixUEay vừa…2b8yixUE cũbmU22Ynxng tảN4nG 2b8yixUEhữu độtN4nG xbmU22Ynxông. 2b8yixUEMột N4nGtên lămN4nG lăN4nGm cN4nGầm cbmU22Ynxây gN4nGậy đến đbmU22Ynxịnh bmU22Ynxđánh vào2b8yixUE lưn2b8yixUEg abmU22Ynxnh bmU22Ynxnhưng Quâ2b8yixUEn qN4nGuay ngobmU22Ynxắt lại,bmU22Ynx tN4nGiện chN4nGân đN4nGá vN4nGô bN4nGụng thằng đóbmU22Ynx lN4nGàm nó2b8yixUE lN4nGa qubmU22Ynxá bmU22Ynxtrời N4nGđất. MấybmU22Ynx tê2b8yixUEn cònbmU22Ynx lại2b8yixUE cbmU22Ynxũng N4nGgây kbmU22Ynxhông ítbmU22Ynx cảbmU22Ynxn trở N4nGcho 2b8yixUEQuân. T2b8yixUEụi nóN4nG biN4nGết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….