Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


ChúhsJ2 láiuGjQ tJoyxe thấhsJ2y uGjQchưa đầytJoy XheM5 phúhsJ2t LâhsJ2m uGjQđã chtJoyạy rtJoya nêtJoyn thấy lạuGjQ, gtJoyặng hỏihsJ2. LuGjQâm chỉtJoy hsJ2im uGjQlặng, khôn2dFXg nhsJ2ói gì…XheM TrêuGjQn xtJoye, côtJoy cứ2dFX suuGjQy nghĩ miêhsJ2n tJoyman s2dFXuốt. uGjQTại tJoysao? C2dFXô uGjQđã 2dFXlàm uGjQgì XheMmà dìtJoy NgXheMân ghéuGjQt uGjQcô ntJoyhư vậy?tJoy Gia tJoyđình côhsJ2 đã2dFX gâytJoy rhsJ2a chu2dFXyện gì2dFX khihsJ2ến uGjQdì ấtJoyy mớtJoyi XheMnghe đếXheMn tê2dFXn đã2dFX đùnXheMg đùng tứchsJ2 gihsJ2ận uGjQđuổi 2dFXcô về..??uGjQ t2dFXại tJoysao? RốthsJ2 cuuGjQộc tJoylà thsJ2ại sao???

MãitJoy nghĩ khi2dFXến LâuGjQm khsJ2hông nhtJoyận rtJoya 2dFXđã vhsJ2ề nXheMhà làm2dFX chúXheM tàtJoyi xtJoyế p2dFXhải khẽ2dFX nhắc.2dFX CuGjQô bước xuXheMống thẫn2dFX thhsJ2ờ, khôtJoyng c2dFXhào cảuGjQ tJoychú PhútJoy. PhảuGjQi nhưXheM mấhsJ2y 2dFXhôm trước,tJoy ctJoyô đã hớntJoy hXheMở, XheMtươi cườiuGjQ xuốhsJ2ng x2dFXe, tJoylíu hsJ2lo tạmtJoy buGjQiệt chXheMú. VậytJoy mà…

2dFXCô bướcuGjQ vôXheM nuGjQhà tJoynhư ngưXheMời mấthsJ2 hồn.uGjQ CXheMô 2dFXlên hsJ2cầu thangtJoy, kXheMhông đ2dFXể tJoyý b2dFXa côuGjQ đhsJ2ã v2dFXề từuGjQ lúhsJ2c nàouGjQ. BuGjQa XheMcô lớXheMn tiếnguGjQ gọi:

- ThtJoyiết Lâm!!

CuGjQô qutJoyay ngưuGjQời lại,XheM ngạcXheM nhihsJ2ên: “hsJ2 Ba!!”

hsJ2- Tối2dFX quhsJ2a tJoycon uGjQđi đâu??
- 2dFXBa vềuGjQ từuGjQ hsJ2lúc nàuGjQo ạ??hsJ2 –uGjQ lhsJ2âm hỏi
hsJ2- B2dFXa hỏihsJ2 cuGjQon tốuGjQi qtJoyua 2dFXđi đâu???XheM –2dFX giọnXheMg ô2dFXng btJoyắt XheMđầu tJoycó sựuGjQ uGjQtức giận2dFX khhsJ2iến Lâm2dFX ruhsJ2n sợ
- ChsJ2on… XheMcon… quGjQua nhàXheM bạn….??
- BạntJoy nào..??-tJoy ôngXheM gằnuGjQ giọng…
- hsJ2Bạn chsJ2ủa con…hsJ2. uGjQBa…ba làhsJ2m sa2dFXo thế?XheM?? ĐừngtJoy làtJoym XheMcon sợ2dFX ba!tJoy! –tJoy XheMLâm 2dFXlo lắng

GiọnguGjQ ôngXheM đã2dFX dtJoyịu tJoyđi hsJ2nhưng có2dFX v2dFXẻ vẫntJoy giận

- BuGjQa ctJoyhỉ mutJoyốn biếthsJ2 coXheMn đi2dFX đâutJoy vàuGjQ làhsJ2m 2dFXgì thôi
- BtJoya hsJ2à!! C2dFXon XheMlớn rXheMồi… uGjQba tJoykhông c2dFXần phsJ2hải trôngXheM uGjQchừng XheMcon uGjQnhư đhsJ2ứa cuGjQon níhsJ2t v2dFXậy đâutJoy!! 2dFXBa vềuGjQ sớmuGjQ vậy??
- UuGjQk… côuGjQng việcuGjQ thutJoyận uGjQlợi nênXheM XheMba vuGjQề trước…XheM bXheMa nhớhsJ2 coXheMn tJoygái btJoya q2dFXuá auGjQk XheM– tJoygiọng ônuGjQg dịutJoy hẳn
- hsJ2Con cũnguGjQ nhớuGjQ ba!!
- TrhsJ2ông couGjQn khXheMông đưtJoyợc khỏe???
2dFX- KhôuGjQng b2dFXa… chsJ2on chỉhsJ2 hơiuGjQ mXheMệt chsJ2hút… ctJoyon lênXheM phhsJ2òng trước…tJoy hẹn2dFX gXheMặp b2dFXa 2dFXở b2dFXữa 2dFXtối n2dFXha ba…
XheM- 2dFXờ… lêhsJ2n nghỉ2dFX điXheM couGjQn gái….
Lâm quáXheM uGjQmệt mỏi.hsJ2 Th2dFXả uGjQmình lhsJ2ên cuGjQhiếc giường2dFX rtJoyộng lớn,hsJ2 cuGjQô thiếpuGjQ uGjQđi lúXheMc nàotJoy 2dFXkhông biết.I’mhsJ2 dtJoyon’t netJoyed 2dFXa man
tJoyI’m 2dFXdon’t nXheMeed 2dFXa mahsJ2n uGjQ( what???)
I’mtJoy XheMdon’t nuGjQeed hsJ2a man
XheMI’m hsJ2don’t nhsJ2eed tJoya 2dFXman uGjQ( jiinjja)………Ti2dFXếng ntJoyhạc quuGjQen thuộuGjQc lại2dFX uGjQvang lêXheMn tJoy( tuGjQg ngXheMhiền bàihsJ2 nXheMày lắm!!)


VớuGjQi tJoytay l2dFXấy chi2dFXếc đi2dFXện thoạiXheM uGjQmà khôtJoyng 2dFXnhìn ngư2dFXời gọi,XheM Lâ2dFXm uểtJoy oải

hsJ2- hsJ2A lXheMô !!
2dFX- CôXheM chhsJ2ết ở2dFX 2dFXđâu màhsJ2 uGjQmãi kXheMhông 2dFXnghe máy???XheM –2dFX hsJ21 giọnuGjQg nótJoyi cohsJ2n trauGjQi vantJoyg lêhsJ2n. hsJ2Lâm hsJ2thừa biếttJoy ltJoyà ai
- uGjQNgủ XheM- cXheMô trảhsJ2 lờhsJ2i cụthsJ2 ngụt
- !!!
- ChuyệnuGjQ hsJ2hồi chiều…XheM cô…tJoy c2dFXô cótJoy saXheMo không???
- NếtJoyu tôiXheM nói2dFX uGjQsao tJoythì anhsJ2h cXheMhạy đếnXheM auGjQn ủhsJ2i tôXheMi XheMchắc !2dFX! uGjQrõ vôuGjQ duhsJ2yên –hsJ2 uGjQcô uGjQnói vẫnXheM đuGjQang c2dFXòn ngáXheMi ngủ
hsJ2- UkXheM… tôihsJ2… đ2dFXang ởXheM trưuGjQớc nhhsJ2à côtJoy nèhsJ2… 2dFX- QuâuGjQn h2dFXớn hở
- AXheMnh…. AtJoynh… tJoyđiên uGjQak 2dFX!! –hsJ2 LhsJ2âm ho2dFXảng hốttJoy. CôuGjQ chạyhsJ2 lạihsJ2 2dFXbên chiếcuGjQ cửhsJ2a 2dFXsổ hsJ2- TrờuGjQi …2dFX uGjQđang mtJoyưa mà….2dFX XheMĐồ điên!!
- hsJ2Kệ tXheMôi… xuốnghsJ2 nhtJoyanh tôiXheM đợi!!


hsJ2Lâm vộuGjQi với2dFX lấyuGjQ chsJ2hiếc áXheMo khoátJoyc, uGjQtất bậXheMt chạXheMy xuống2dFX nhXheMà, côXheM mXheMà hsJ2không uGjQra chắ2dFXc tên2dFX ngố2dFXc 2dFXnày đợiuGjQ đến2dFX stJoyáng tJoymai mất


- tiểutJoy tuGjQhư!! XheMĐến bữhsJ2a t2dFXối còuGjQn hsJ2chạy đtJoyi đâu?tJoy LãXheMo g2dFXia đanuGjQg đợi…
- báhsJ2c.. uGjQbác nóiXheM vớhsJ2i buGjQố chXheMáu dùm2dFX cháu…uGjQ. C2dFXháu r2dFXa ngoà2dFXi mộhsJ2t lát…
XheM- 2dFXtrời đahsJ2ng mưatJoy mà…tJoy c2dFXó gìtJoy hsJ2thì cuGjQầm cXheMây XheMdù đuGjQi đãhsJ2 uGjQ– uGjQnói xontJoyg bátJoyc TXheMư vuGjQội tJoychạy uGjQvô nhXheMà lấ2dFXy c2dFXây tJoydù đưahsJ2 chhsJ2o Lâm


uGjQ- Nhớ2dFX 2dFXvề stJoyớm nhtJoya tiểuuGjQ tJoythư!! –XheM bácXheM nóuGjQi vXheMọng theo


- Nè!uGjQ! AuGjQnh điênhsJ2 trênhsJ2 mức2dFX tJoyquy địhsJ2nh rồihsJ2 đuGjQó!! AhsJ2i đờuGjQi trhsJ2ời mưtJoya vậytJoy XheMvác mặt2dFX tớXheMi đhsJ2ây lXheMàm gì….hsJ2 Thiệt2dFX khsJ2hông XheMnói nổhsJ2i mà….
- Ê…tJoy cầmXheM hsJ2cây dùtJoy XheMlàm tJoycảnh ak2dFX?? MaXheMu chuGjQe uGjQcho tôiXheM điXheM…ướt hhsJ2ết 2dFXrồi nè2dFX –hsJ2 mặuGjQt a2dFXnh vênhsJ2h lêtJoyn th2dFXấy ghét
XheM- 2dFXƠ hsJ2hơ…. hsJ2Còn dámXheM sXheMai uGjQtôi nữhsJ2a đấXheMy…. XheManh giỏi….uGjQche ttJoyhì hsJ2tự ctJoyầm 2dFXmà ctJoyhe này…XheM tJoy- L2dFXâm hsJ2ném câuGjQy dtJoyù tJoyvề puGjQhía Quân
- ChuyuGjQện hồiXheM chiềuXheM…. 2dFXdì NgânhsJ2 nuGjQói vXheMậy nhưtJoyng khôngXheM chsJ2ó hsJ2ý gì2dFX đtJoyâu… cuGjQô đừng…uGjQ. –XheM 2dFXQuân uGjQphân bua
hsJ2- 2dFXDì an2dFXh gtJoyhét tôtJoyi lắm2dFX hử?uGjQ –hsJ2 cô2dFX ngắttJoy lời..
uGjQ- KhônXheMg…. XheMAk XheMcó –hsJ2 QuâuGjQn gãtJoyi đhsJ2ầu –uGjQ hsJ2dì ấXheMy hsJ2không thtJoyích tXheMôi chơuGjQi hsJ2với mấyuGjQ ngưtJoyời nhuGjQà uGjQgiàu nhưtJoy hsJ2cô đâu….
XheM- NhhsJ2à già2dFXu nhtJoyư tôi??/
2dFX- hsJ2Uk… d2dFXì ấhsJ2y uGjQbảo khôtJoyng tJoycùng su2dFXy ngXheMhĩ hsJ2nên khônghsJ2 chơi….
2dFX- VậhsJ2y XheMsao antJoyh chơi2dFX vớXheMi tôi??XheM –hsJ2 L2dFXâm hỏitJoy lại
tJoy- ừ2dFX thì…uGjQ. –2dFX Quân2dFX tặc2dFX lưuGjQỡi bỏuGjQ qtJoyua hsJ2– đtJoyi ăuGjQn XheMđi… tôiuGjQ đói
- an2dFXh đóuGjQi còhsJ2n XheMtôi ntJoyo chắc!!tJoy –tJoy ctJoyô hsJ2cãi 2dFX– t2dFXrong tJoynhà buGjQác TuGjQư tôhsJ2i nấuuGjQ hsJ2xong hếtuGjQ rồi… giờXheM chỉ2dFX cònuGjQ ăuGjQn cXheMũng khuGjQông x2dFXong n2dFXữa… tXheMôi c2dFXó phútJoyc hsJ2quá mà…
- thôi…hsJ2 tuGjQôi dẫnXheM côuGjQ đi2dFX ănhsJ2 XheM…. TruGjQời mư2dFXa 2dFXvậy ăuGjQn gìtJoy n2dFXhỉ??? –hsJ2 AnXheMh s2dFXuy ntJoyghĩ XheM– trờitJoy mưa…tJoy trờuGjQi m2dFXưa…. AkuGjQ.. hsJ2có rồXheMi… 2dFXbánh xèXheMo thẳn2dFXg tiến


LâuGjQm 2dFXtròn xuGjQoe mtJoyắt, huGjQỏi hsJ2lại 2dFX: tJoy“ bhsJ2ánh xèo”


Thiệt nàtJoyng nàyuGjQ XheMngố khônhsJ2g chịuhsJ2 nuGjQổi. tJoyCái mónXheM chếuGjQt ngườtJoyi ấtJoyy uGjQmà uGjQcũng khsJ2hông biuGjQết. Tác gitJoyả lhsJ2à t2dFXác gXheMiả chếtXheM tưXheMơi ruGjQoi uGjQrói chế2dFXt XheMgiãy đàn2dFXh đạch2dFX XheMvới uGjQem ý2dFX…. Ngon 2dFXkhông cưỡnuGjQg nổi…tJoy hsJ2chẹp chẹp…tJoy DhsJ2ạo tJoynày mưhsJ2a nhiều…hsJ2ăn bánh2dFX xuGjQèo sưhsJ2ớng uGjQhơn làm tuGjQiên nữa


An2dFXh dtJoyẫn LtJoyâm đếuGjQn mộtuGjQ quá2dFXn bátJoynh xèouGjQ nhỏ,2dFX nằmuGjQ khá2dFX XheMsâu trong hsJ2con hẻuGjQm dài…2dFX 2dFXquán khsJ2há vắng…tJoy XheMchắc 2dFXlà họtJoy ởXheM nhàhsJ2 tậtJoyn hưởnghsJ2 b2dFXữa hsJ2cơm gia đìnhhsJ2 tốihsJ2 thứuGjQ tJoy7…. LuGjQâm tJoyđi vXheMào 2dFXkhép nép2dFX cạnhhsJ2 Quân2dFX. MấyhsJ2 n2dFXơi nà2dFXy c2dFXô hsJ2không quen tJoyvà cũntJoyg c2dFXhưa từng2dFX đtJoyặt châ2dFXn đến..


- CXheMô LaXheMm!! LấXheMy cháXheMu đĩhsJ2a bánXheMh xèoXheM !XheM! –tJoy QuânXheM gọi.hsJ2 Dường2dFX XheMnhư a2dFXnh là2dFX khuGjQách hàntJoyg quhsJ2en hsJ2của quán
Cô chủXheM quáuGjQn uGjQxởi lởi:
uGjQ- Qu2dFXân đóhsJ2 uGjQak?? XheMDẫn bạn2dFX gáiuGjQ tớhsJ2i hsJ2ăn đ2dFXó hảuGjQ?? xin2dFXh qá

- Khôn2dFXg tJoycó tJoyđâu ạuGjQ !XheM! –2dFX ctJoyả anXheMh v2dFXà côXheM 2dFXđồng thanh
- c2dFXòn cãihsJ2 nữtJoya… haXheMi đưaXheM đẹp2dFX đôihsJ2 vuGjQậy hsJ2cơ mà2dFX…. hsJ2– côtJoy chủ2dFX quánXheM cười…

5 ph2dFXút sau….


- bánhuGjQ XheMxèo ntJoyóng hXheMổi đây…vừaXheM thổitJoy vừXheMa ă2dFXn đêtJoy….. –uGjQ uGjQtiếng cXheMô hsJ2chủ uGjQquán g2dFXiòn tan, XheMkiểu XheMnày khuGjQông uGjQăn cũXheMng nhsJ2o vớiXheM uGjQcô bán2dFX hhsJ2àng hsJ2vui tínhuGjQ này
- côuGjQ XheMăn uGjQđi…. XheM– QuâuGjQn lịch2dFX sự
- ăn…tJoy ăn2dFX…. 2dFXnhư… tXheMhế nàuGjQo… uGjQ- LâmhsJ2 nghệthsJ2 2dFXmặt rhsJ2a hỏi

Quân bó2dFX tatJoyy toànuGjQ tậ2dFXp 2dFXvới côtJoy nànXheMg này2dFX. AntJoyh cẩnhsJ2 thXheMận lấyhsJ2 t2dFXâm báuGjQnh tXheMráng, đặttJoy vào đó2dFX xàtJoy hsJ2lách, rXheMau uGjQdiếp, 2dFXcải xan2dFXh, ruGjQau dihsJ2ếp cá,tJoy tuGjQía 2dFXtô, uGjQrau hhsJ2úng, láXheM quế…


Lâm lắcXheM đầu2dFX xhsJ2ua tay…

uGjQ- tôtJoyi khsJ2hông ă2dFXn đượcXheM mấyuGjQ loạiuGjQ ratJoyu XheMthơm đâu…uGjQ. AXheMnh c2dFXho mỗiXheM xàuGjQ lácXheMh vớiuGjQ dưhsJ2a ltJoyeo thtJoyôi ak??

QuâhsJ2n 2dFXthở dàitJoy tJoyngán ngẩm….nànghsJ2 nàyhsJ2 khhsJ2ó nuXheMôi quá.hsJ2 K2dFXhông biếttJoy ởuGjQ nhuGjQà btJoya mẹhsJ2 nuôihsJ2 bằngXheM gì2dFX màXheM lớtJoyn tướuGjQng vậy


- Ăn2dFX btJoyánh uGjQxèo ttJoyhì phảhsJ2i cXheMó raXheMu hsJ2mới ngXheMon chứhsJ2 uGjQcháu tJoy? –uGjQ côXheM chủtJoy q2dFXuán hỏiuGjQ LÂm..

C2dFXô XheMchỉ biế2dFXt cưtJoyời trừ…

QuhsJ2ân 2dFXlàm xo2dFXng xuôihsJ2, cuốntJoy lại,2dFX đưauGjQ 2dFXcho Lâm…

- Đâ2dFXy tiểuhsJ2 tuGjQhư, ănhsJ2 đi….uGjQ tJoyPhước lắ2dFXm m2dFXới đượtJoyc ThsJ2hành XheMQuân tJoynày làmtJoy cXheMho ătJoyn đó…
- CotJoyi bXheMộ thsJ2ôi nhXheMiều phướcuGjQ uGjQhen… hsJ2còn 2dFXđược uGjQăn mỳhsJ2 nữa…tJoy cuGjQũng phải…2dFX ởuGjQ hiề2dFXn gặhsJ2p làntJoyh mừ…XheM. tJoy– XheMQuân nhsJ2ói trơuGjQn tru.
- 2dFXCô tJoymà 2dFXhiền chắchsJ2 2dFXtôi là2dFX 2dFXbụt l2dFXâu rồi!!XheM ănhsJ2 đtJoyi.. đuGjQừng uGjQnói với2dFX tôihsJ2 ctJoyô không2dFX biếttJoy ă2dFXn nhá
- XheMAi bảo2dFX… bỏtJoy v2dFXô XheMmồm rồihsJ2…ă…n…. hsJ2– LâmXheM nhétuGjQ miếng2dFX bánuGjQh cuố2dFXn hsJ2vô mồm…


Chu chauGjQ… tJoyquỷ tuGjQhần 2dFXơi…. tJoyNgon vậtuGjQ vã…2dFX mớtJoyi uGjQcắn mXheMột miếnXheMg muGjQà cáiuGjQ hsJ2cảm XheMgiác chtJoyua chua ngọt2dFX ngọttJoy c2dFXủa nướchsJ2 mắmhsJ2 lẫnhsJ2 XheMvới hsJ2cái giòhsJ2n gihsJ2òn tXheMhơm thơmXheM củtJoya bá2dFXnh xèo, XheMcòn c2dFXó mấyXheM láhsJ2t dưauGjQ luGjQeo máthsJ2 lạnhtJoy nữtJoya cXheMhứ?( 2dFXđấy luGjQà nànhsJ2g nàXheMy kXheMhông ănhsJ2 thêm hsJ2rau XheMđó… kh2dFXông thXheMì… ctJoyhẹp… <tJoylau hsJ2đi!! nhỏuGjQ XheMcả nướchsJ2 rãiXheM kìauGjQ bạhsJ2n (+.+) )…..2dFX LuGjQâm đảmuGjQ bảotJoy móXheMn nàXheMy ătJoyn đứttJoy mónXheM p2dFXizza ởuGjQ tiệm

VừahsJ2 nha2dFXi nh2dFXồm nh2dFXoàm… XheMLâm vừhsJ2a giụhsJ2c Quân:

hsJ2- A2dFXn… àtJoym …tJoy iếp2dFX i….2dFX íu…hsJ2 ôhsJ2i ….oăn….XheM 2dFX( antJoyh lXheMàm tiếpuGjQ XheMđi xíu2dFX t2dFXôi ăn)
- ơ2dFX… ay….tJoy ựuGjQ .hsJ2. hsJ2àm i….uGjQ ôi…uGjQ ũn…hsJ2 uGjQoăn 2dFXà tJoy( 2dFXơ tJoyhay tuGjQự luGjQàm 2dFXđi tJoytôi cũn2dFXg ăhsJ2n 2dFXmà)– vừa2dFX uGjQnói tJoyanh chànuGjQg cXheMũng XheMđút XheMngay miếngXheM bánhhsJ2 vàuGjQo mồm…

- Anh…tJoy XheMcó phảitJoy cohsJ2n ttJoyrai khôngXheM vậy….tJoy chẳtJoyng ghsJ2a lhsJ2ăng chuGjQút uGjQnào sất….XheM –2dFX LhsJ2âm hét XheMlên, thsJ2rần XheMđời tJoynày uGjQcô chưXheMa thhsJ2ấy XheMai ntJoyhỏ nuGjQhen 2dFXích hsJ2kỉ n2dFXhư Quân
- 2dFXCô là hsJ2con gáiuGjQ chắc….tJoy c2dFXon gátJoyi uGjQgì 2dFXmà…. ĂnXheM uốngtJoy XheMvô duyênhsJ2…. –2dFX AXheMnh chXheMàng 2dFXcũng không chịuuGjQ uGjQthua, 2dFXvừa c2dFXho miXheMếng báuGjQnh th2dFXứ hsJ2hai vàoXheM mtJoyồm tJoyvừa tJoynói lại….
- K2dFXhiếp… tôihsJ2 miế2dFXng thứuGjQ ntJoyhất 2dFXchưa ăuGjQn xonXheMg hsJ2anh đãhsJ2 xơuGjQi htJoyết miếuGjQng thứ2dFX hhsJ2ai rồi2dFX…. hsJ2con trauGjQi gì2dFX màXheM nhXheMư heo….


XheM3 ph2dFXút sau…

- XheMcủa tôi….2dFX –hsJ2 LâXheMm hùnuGjQg hồnXheM lấyhsJ2 ta2dFXy cướp2dFX uGjQlấy miếXheMng cuốiXheM cùng
- uGjQcòn luGjQâu…- hsJ2Quân cũnXheMg chẳnghsJ2 vừuGjQa… títJoych cựchsJ2 uGjQkéo miếntJoyg cXheMuối cùhsJ2ng vềtJoy phuGjQía uGjQmình… anhsJ2h XheMcũng chiếmhsJ2 đượuGjQc mhsJ2ột diệnuGjQ tíchsJ2h k2dFXha khá
- chsJ2ủa tôi
- ctJoyủa tôi

QuânXheM thấyuGjQ tì2dFXnh hìnhuGjQ XheMkhông ổntJoy nXheMên nuGjQghị hXheMòa XheMvới LuGjQâm XheM: XheMchia đôhsJ2i…. CảuGjQ 2dFX2 ngườtJoyi XheMvui vẻXheM ă2dFXn XheMnốt miếnuGjQg tJoycòn lại…

- XheMcô LuGjQâm lấyhsJ2 c2dFXho c2dFXháu đĩaXheM nXheMữa –tJoy 2dFXQuân gọi
tJoy- thếuGjQ nãtJoyy giờhsJ2 ktJoyhông chsJ2hịu ghsJ2ọi… điê2dFXn!! –XheM LâmXheM trách…chsJ2ô đang2dFX ăXheMn ngon…
XheM- tJoyuk… quên….XheM uGjQ_ QuhsJ2ân cườhsJ2i hì2dFX tJoyrõ ghét


3 uGjQphút sau….tJoy ..


- XheMlấy ctJoyháu đĩa2dFX nữa….


5 phút…


hsJ2- c2dFXô ơhsJ2i tJoythêm đĩ2dFXa nữhsJ2a….lâu vậyhsJ2…. uGjQ– lầhsJ2n uGjQnày uGjQLâm lhsJ2ên tiếng….tJoy guGjQiờ mớuGjQi uGjQbiết cảmuGjQ XheMgiác chờhsJ2 hsJ2thức ănhsJ2 rấhsJ2t k2dFXinh khủng

1tJoy0 tJoyphút sau….


- CtJoyÔ LXheMAM ƠI….tJoy MộuGjQt đuGjQĩa nữa….tJoy tJoy– 2dFXhai nXheMgười cùngXheM đồuGjQng thanh….k2dFXhiếp…ăn hsJ2như heo…hsJ2 hsJ2mới cuGjQó XheM10 phúXheMt xơiXheM nguXheMyên uGjQ3 đĩa


13 phút…

XheMCả LuGjQâm hsJ2và QuuGjQân sấntJoy stJoyổ XheMtới hsJ2cái b2dFXếp của2dFX côuGjQ La2dFXm. ChhsJ2ờ sahsJ2o nỗitJoy XheMnữa, uGjQxắn thsJ2ay vôXheM làmuGjQ XheMcùng chsJ2ô 2dFXcho nhanh….

uGjQCái bhsJ2ếp XheMlại 2dFX1 lầnhsJ2 uGjQnữa nổi2dFX loạn2dFX… lýuGjQ hsJ2do khôntJoyg cầuGjQn nuGjQói cũntJoyg biết


- ZaXheM… tJoysao chsJ2ô đổXheM 2dFXbánh dXheMày vậyXheM…. –tJoy Quâ2dFXn hét
- hsJ2Lỡ tay…uGjQ XheM- LâmuGjQ nóiuGjQ tuGjQỉnh bơ….uGjQ KXheMhông biếthsJ2 2dFXmai sa2dFXu ahsJ2i rước2dFX 2dFXnàng đâ2dFXy (đouGjQán xeXheMm 2dFX* mtJoyặt XheMtác gihsJ2ả cườiXheM đểu*tJoy )- uGjQNè… XheManh qXheMuên bXheMỏ giá2dFX rồi…hsJ2 đhsJ2ồ lúXheM lẫn…
- Uk…2dFX qutJoyên tJoy( luGjQại XheMquên. uGjQHai ônhsJ2g bà2dFX nhsJ2ãy chắctJoy mắuGjQc bệnhsJ2h đãn2dFXg trhsJ2í leveXheMl uGjQcao nhấtuGjQ quá)


- Lâm2dFX!! Lật2dFX bánhhsJ2 hsJ2mau…. CháXheMy XheMrồi kìa…..
- tJoyLấy…. uGjQlấy dtJoyùm ttJoyôi XheMcái đĩa…hsJ2 nhanh….

….


Sau một2dFX hồiXheM hsJ2làm bánh(XheM thựctJoy XheMra XheMlà XheMtranh cuGjQủa côuGjQ LaXheMm), 2dFXhai đứahsJ2 đXheMi uGjQra vXheMới XheM4 đĩa nhsJ2ữa thsJ2rên thsJ2ay, tJoymỉm cưhsJ2ời uGjQmãn nguyệuGjQn…. ahsJ2x…. Ăn2dFX ctJoyhi lắhsJ2m dữ….


1 p2dFXhút nhìuGjQn nhau…


tJoy- nhXheMìn tJoycon kh2dFXỉ m2dFXặt dín2dFXh đầy2dFX luGjQọ kuGjQìa…. HtJoya hhsJ2a…. –2dFX QuXheMân cười2dFX chỉuGjQ muGjQặt Lâm
- atJoynh sạcuGjQh hơntJoy XheMtôi chắc…2dFX. kiếp….uGjQ mặXheMt như2dFX đà2dFXo th2dFXan hànguGjQ tuGjQhế kỉ…XheM. XheM– LâuGjQm lúc đầutJoy hốXheMt hoảhsJ2ng 2dFXnhưng n2dFXgay shsJ2au tJoykhi cXheMhiêm ngưỡn2dFXg dunhsJ2g n2dFXhan người2dFX XheMđối diệnhsJ2 thì cuGjQũng nắc2dFX nẻ
- thôi….tJoy hatJoyi đứahsJ2 vXheMào rửuGjQa 2dFXmặt rồi2dFX rauGjQ…. –2dFX 2dFXcô LhsJ2âm từXheM đâuXheM chạ2dFXy lại(XheM 2dFXnãy giờtJoy tụ2dFXi tJoynó dàn2dFXh ch2dFXỗ màXheM), tủtJoym tỉuGjQm cười
- tJoythôi khỏitJoy 2dFXcô –tJoy tJoy2 đứahsJ2 đồntJoyg ttJoyhanh tậuGjQp 3

vìhsJ2 shsJ2ự 2dFXnghiệp ăuGjQn uốn2dFXg vĩXheM đạitJoy… hsJ2mặt lọhsJ2 có2dFX XheMhề ctJoyhi XheM( cáitJoy nàyhsJ2 gitJoyống t2dFXác uGjQgiả )
15 phúttJoy sau


- Oa…2dFX ntJoyo quá….2dFX tJoyĂn khhsJ2ông nổiXheM uGjQnữa tJoyrồi…. XheM– 2dFXLâm xo2dFXa btJoyụng 2dFXthan vãn
- Cô2dFX… ănhsJ2 n2dFXổi nhsJ2ữa tuGjQôi tJoycho tiền….tJoy –tJoy QutJoyân cũn2dFXg tJoyxuýt xtJoyoa thtJoyan ch2dFXo chsJ2ái bụng


Nhìn bên….(tJoy tác2dFX hsJ2giả lậuGjQt ghế)tJoy… chồnguGjQ đĩa2dFX chắ2dFXc cXheMao nhhsJ2ư núi….2dFX KhhsJ2iếp… tJoy2 uGjQông buGjQà này ănhsJ2 n2dFXhư bỏ2dFX hsJ2đói 2dFX2 ntJoyăm XheMở châ2dFXu pHXheMi khôn2dFXg bằn2dFXg… đế2dFXn côtJoy LXheMam cũtJoyng kiXheMnh ngạc…. XheMcô tưởngXheM hôXheMm n2dFXay ế2dFX khách….tJoy GặphsJ2 tJoy2 đứhsJ2a ntJoyày 2dFXchắc ltJoyãi gấptJoy XheMđôi thường2dFX ngày mất
Hai ngườihsJ2 uGjQthong tuGjQhả tJoyđi dạo…

- Ê!XheM CuGjQái 2dFXbánh hồiuGjQ nà2dFXy gXheMọi làXheM tJoygì tJoyý nhỉuGjQ? –hsJ2 Lâm2dFX hỏiXheM Quân
- uGjQĐồ khỉtJoy hXheMay qu2dFXên! BánXheMh xhsJ2èo…. CôuGjQ kh2dFXông thuGjQấy đổuGjQ bXheMánh XheMra ntJoyó kêuXheM XheMcái xèohsJ2 a2dFXk? hsJ2– Quâ2dFXn nạt
- Ak…uGjQ uk….XheM Quên….2dFX hsJ2! –tJoy LâmXheM gXheMãi đuGjQầu tuGjQhấy yêu…XheM… nànuGjQg uGjQta còntJoy pXheMhụng tJoymá nữaXheM chứ.,, luGjQàm tXheMrái 2dFXtim 2dFXai đó….XheM SuýtXheM rXheMớt ruGjQa ngoài…XheM. ĐếnhsJ2 khtJoyổ thêhsJ2 khôntJoyg biết
- Anh…tJoy XheManh lhsJ2àm 2dFXgì 2dFXmà đ2dFXơ ngườihsJ2 rXheMa vậyhsJ2… XheM- LXheMâm tJoyhua tJoyhua ttJoyay,bất giácuGjQ hỏitJoy kXheMhi tJoythấy QhsJ2uân cứuGjQ XheMđơ tJoynhìn mình


Q2dFXuân gãitJoy đầu.uGjQ HahsJ2i ngườXheMi 2dFXnày hsJ2giống nhXheMau thật.uGjQ ĐếnhsJ2 bốtJoyi rtJoyối ctJoyũng ghsJ2iống nhahsJ2u hsJ2nữa. XheMCó ptJoyhải là…XheM. XheM* hsJ2tác giảhsJ2 lạihsJ2 cưuGjQời đểu*


HhsJ2ai ngườiXheM XheMđi sonuGjQg songhsJ2, thậttJoy yêtJoyn bình……


- uGjQKhà …uGjQ khàuGjQ…. Lạ2dFXi gặ2dFXp XheMmày tJoyở đâyhsJ2….. oXheMắt cXheMon 2dFXạ….. XheM!! XheM– GtJoyiọng 2dFX1 tênXheM ctJoyôn đồ2dFX khàn hsJ2đi v2dFXì hút2dFX nhiềuXheM thuhsJ2ốc ctJoyắt ntJoygang uGjQsuy nghhsJ2ĩ yê2dFXn btJoyình hsJ2( củ2dFXa ttJoyác giả)
- LạXheMi l2dFXà tXheMụi màhsJ2y hả?uGjQ –uGjQ Quân2dFX tXheMỏ vẻhsJ2 kiêhsJ2n địnhXheM XheMnhưng thực2dFX uGjQra a2dFXnh rấtJoyt loXheM. Không phảhsJ2i XheMlo cXheMho mìntJoyh muGjQà ltJoyo chhsJ2o nghsJ2ười ctJoyon gá2dFXi đanguGjQ ởhsJ2 2dFXbên uGjQcạnh anh….
- ĐãXheM bảohsJ2 tXheMụi ttJoyao XheMcó duyên2dFX vớiuGjQ màhsJ2y mà….tJoy –uGjQ XheM1 tJoytên kháuGjQc c2dFXhừng 1hsJ25, tJoy16 tuXheMổi, tóc nuGjQhuộm 2dFXđỏ choét,XheMkhuyên tahsJ2i dắtuGjQ mũi,2dFX mồm2dFX cũnuGjQg đ2dFXang phhsJ2ì phhsJ2èo điếu2dFX thuốc

Một hsJ2tên khsJ2hác buuGjQông lờihsJ2 hsJ2chòng ghẹtJoyo Lâm:

- ÁiuGjQ chuGjQà… hXheMôm ntJoyay m2dFXày lạXheMi XheMđi ctJoyùng vớihsJ2 tJoycô euGjQm xXheMinh XheMđẹp lầXheMn trướXheMc hhsJ2ả?...... tụi bâuGjQy coi….tJoy CóhsJ2c ghẻXheM đòihsJ2 tJoyăn thịuGjQt thiêuGjQn ngXheMa kìauGjQ…. H2dFXa ha…


NhữnuGjQg tràngXheM cườiuGjQ tJoychế nhạo2dFX khuGjQông dứttJoy làmuGjQ cả2dFX QuâtJoyn vhsJ2à LhsJ2âm đềuhsJ2 bXheMực bội….tJoy LâmuGjQ vố2dFXn khônhsJ2g tJoyphải tJoyloại ngườiuGjQ chsJ2am chhsJ2ịu, lêhsJ2n tiếnguGjQ trước:

- uGjQKệ tôi!2dFX Có2dFX phảiXheM cóctJoy ghẻ2dFX thuGjQiên XheMnga huGjQay 2dFXkhông t2dFXự 2dFXtôi uGjQbiết…. 2dFXbọn aXheMnh đừtJoyng có cậXheMy đôhsJ2ng ănuGjQ huGjQiếp thsJ2ụi t2dFXôi…. Tôi….uGjQ TôhsJ2i báo2dFX cônghsJ2 aXheMn 2dFXđó…. –XheM cXheMô m2dFXạnh mồm2dFX tuyên bố
uGjQ- 2dFXA ha….hsJ2 HXheMa…. ChsJ2ô eXheMm tứcuGjQ ltJoyên tuGjQrông tJoyxinh hẳhsJ2n XheMra đấy…tJoy.. 2dFX– quXheMay sang QhsJ2uân hắnhsJ2 tuGjQa nXheMói tiếptJoy –uGjQ hsJ2Hay làuGjQ XheMgiờ màyhsJ2 đểuGjQ chsJ2on bXheMé 2dFXđó lại2dFX đây….tJoy uGjQTụi tao tJoycho 2dFXmày 2dFXbiến ….uGjQ 2dFXAnh eXheMm nhỉ….


Quân nXheMghiến răng:


- VậXheMy thtJoyì hỏXheMi nắm2dFX đấm2dFX cuGjQủa tuGjQao 2dFXcó đồXheMng uGjQý khôngtJoy đã…!XheM –tJoy 2dFXQuân nhanhsJ2h nhưhsJ2 cắuGjQt đẩy LXheMâm qhsJ2ua hsJ21 bên,XheM xônguGjQ vàXheMo tJoytụi uGjQcôn đXheMồ nhsJ2hư XheMcon uGjQhổ đóiXheM khát.


Bọn đó2dFX chừhsJ2ng 2dFXhai tJoy10 XheMtên. TtJoyrừ thXheMằng tJoy15 t2dFXuổi lênuGjQ thsJ2iếng lú2dFXc nãtJoyy là2dFX nuGjQhỏ coXheMn ra. ChsJ2òn lạ2dFXi đtJoyứa nhsJ2ào 2dFXđứa nhsJ2ấy t2dFXo cXheMao, nXheMhìn hãuGjQi chhsJ2ết tJoyđi tJoyđược. QuâhsJ2n n2dFXhà 2dFXta cũng tJoyđâu pXheMhải tatJoyy vừatJoy… cũ2dFXng uGjQtả huGjQữu đột2dFX xôngXheM. MXheMột thsJ2ên lămuGjQ 2dFXlăm cầm2dFX chsJ2ây ghsJ2ậy đến đ2dFXịnh đánXheMh vàtJoyo lưngXheM anXheMh nhưXheMng QuXheMân quahsJ2y nXheMgoắt l2dFXại, tihsJ2ện 2dFXchân đátJoy hsJ2vô b2dFXụng thằng đóuGjQ lXheMàm ntJoyó uGjQla quátJoy trờuGjQi đất.XheM Mấ2dFXy t2dFXên còn2dFX lhsJ2ại cũnguGjQ gâytJoy khXheMông 2dFXít cảntJoy trở chsJ2ho tJoyQuân. hsJ2Tụi nXheMó XheMbiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….