Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TqyUWMtử QqoVrFMinh rLuút súngRbuP9W raqyUWMt, chĩRbuP9Wa vàQqoVrFo mụLu qyUWMtta rồiLu Luđe qyUWMtdoạ: "ĐừRbuP9Wng lạQqoVrFi gầQqoVrFn, nếuLu khLuông RbuP9Wtôi bắnQqoVrF đấy!"
RbuP9WMụ QqoVrFta cQqoVrFười rLuồi lùiRbuP9W vLuề phRbuP9Wía saRbuP9Wu. MụQqoVrF qyUWMtta bRbuP9Wị hQqoVrFút vRbuP9Wào chiếcRbuP9W gươqyUWMtng. ChiếLuc gươngQqoVrF QqoVrFtrong qyUWMtthang QqoVrFmáy qyUWMtbỗng trởRbuP9W RbuP9Wnên sLuống độngqyUWMt QqoVrFkhác thường,qyUWMt qyUWMtnó nLuuốt chửngRbuP9W ngưRbuP9Wời phqyUWMtụ nữRbuP9W kiLua. RbuP9WMụ tQqoVrFa RbuP9Wbiến mất.
LụcQqoVrF TQqoVrFử MinLuh khQqoVrFông qyUWMttin nổQqoVrFi vàLuo RbuP9Wmọi thqyUWMtứ diQqoVrFễn rQqoVrFa trướcqyUWMt mắtLu mình,Lu Lunhưng khôLung Lucòn đủLu thờiqyUWMt Lugian đểRbuP9W qyUWMtngạc nhQqoVrFiên Lunữa. AqyUWMtnh thấyqyUWMt bóRbuP9Wng củaqyUWMt mụRbuP9W RbuP9Wta khônLug biếLun mấqyUWMtt tronqyUWMtg gươngLu qyUWMtmà bâqyUWMty giờQqoVrF đãLu QqoVrFhiện hLuình lLuà ngườqyUWMti QqoVrFphụ qyUWMtnữ mặcLu QqoVrFáo đỏ,RbuP9W cứqyUWMt qyUWMtdi chuqyUWMtyển vềQqoVrF phíaRbuP9W qyUWMtanh, cànQqoVrFg lúLuc QqoVrFcàng gần.
LụcRbuP9W TLuử buộcRbuP9W pqyUWMthải nqyUWMtổ súng.
KQqoVrFha LqyUWMtương vqyUWMtà TầnLu CẩmLu chạyRbuP9W tớQqoVrFi QqoVrFgiữa RbuP9Wcầu QqoVrFthang thLuì nghQqoVrFe thấyRbuP9W tiếnQqoVrFg QqoVrFsúng, TầLun CRbuP9Wẩm lLuiền QqoVrFđứng lạiLu rồiLu nóRbuP9Wi vớiRbuP9W KhQqoVrFa LuLương: Lu"Anh àQqoVrF, bệnhqyUWMt việRbuP9Wn nRbuP9Wày làmLu gQqoVrFì cRbuP9Wó tầngRbuP9W 13."
KRbuP9Wha LươRbuP9Wng vỗLu đqyUWMtầu thLuừa nhậRbuP9Wn, bệnhRbuP9W viqyUWMtện nàqyUWMty chỉqyUWMt cóQqoVrF RbuP9Wbốn qyUWMttầng, lấyRbuP9W RbuP9Wđâu Lura tầRbuP9Wng QqoVrF13 kRbuP9Wia chQqoVrFứ! HLuai ngườiQqoVrF đãQqoVrF chạqyUWMty rấqyUWMtt lâqyUWMtu rồRbuP9Wi. CqyUWMthẳng QqoVrFlẽ qyUWMtlại bịqyUWMt QqoVrFảo qyUWMtgiác ư?
Kha RbuP9WLương đãRbuP9W cRbuP9Wó kinQqoVrFh nghiệmqyUWMt tqyUWMtừ buổQqoVrFi sángLu, anQqoVrFh bìQqoVrFnh RbuP9Wtĩnh nLuhìn bốnqyUWMt phía,QqoVrF phátQqoVrF hiệnLu tầngRbuP9W dướRbuP9Wi cqyUWMtó bónqyUWMtg ngườiQqoVrF. AQqoVrFnh lqyUWMtiền QqoVrFkéo TRbuP9Wần CqyUWMtẩm RbuP9Wchạy xQqoVrFuống, QqoVrFvừa cLuhạy vừQqoVrFa nói:qyUWMt "AnqyUWMth hiểuQqoVrF rồi,RbuP9W thqyUWMtang máQqoVrFy vẫLun ởRbuP9W tLuầng qyUWMt1, qyUWMtnó qyUWMtvẫn đứQqoVrFng yêRbuP9Wn ởQqoVrF đó,Lu nhRbuP9Wưng QqoVrFnó lạiLu chạyqyUWMt qyUWMtvào RbuP9W1 khLuông RbuP9Wgian tầngqyUWMt Lu13 kháQqoVrFc. ChLuúng mQqoVrFình mQqoVrFau qyUWMtchạy qyUWMtxuống tầngqyUWMt RbuP9W1 đi."
Lục TửqyUWMt MiQqoVrFnh QqoVrFđã qyUWMtkhông còRbuP9Wn đểRbuP9W ýQqoVrF tớiQqoVrF Lucái Lugì QqoVrFnữa, QqoVrFanh nhắLum mắQqoVrFt bắRbuP9Wn bừqyUWMta, QqoVrFlúc mởqyUWMt mRbuP9Wắt rLua cqyUWMthỉ thQqoVrFấy vỏQqoVrF RbuP9Wđạn QqoVrFtung tqyUWMtóe khRbuP9Wắp nơi.
LuAnh vừLua Luđịnh thởRbuP9W tLuhào nhẹLu Lunhõm thLuì lạiLu QqoVrFcảm thấyRbuP9W cQqoVrFó gRbuP9Wì Luđó đanRbuP9Wg lắQqoVrFc lLuư RbuP9Wtrên đầu.Lu QqoVrFNgẩng đầuRbuP9W lên,Lu aqyUWMtnh thấyqyUWMt ngLuười phqyUWMtụ nữLu mQqoVrFặc áRbuP9Wo đỏQqoVrF qyUWMtđó đaRbuP9Wng RbuP9Wtreo Lulơ lửQqoVrFng QqoVrFtrên cửaLu trờiqyUWMt củRbuP9Wa thaLung mqyUWMtáy. QqoVrFBà qyUWMtta RbuP9Wthõng mặtLu xuống,QqoVrF đqyUWMtối mặtRbuP9W vớiRbuP9W aqyUWMtnh, qyUWMt2 cRbuP9Won mắQqoVrFt Luđã bịLu mócQqoVrF, mLuáu RbuP9Wchảy tQqoVrFràn kQqoVrFhắp qyUWMtnơi, qyUWMtrỏ cảLu vàoRbuP9W mặqyUWMtt anh.
Đáng sợqyUWMt qyUWMtnhất lQqoVrFà ngqyUWMtười QqoVrFđàn bqyUWMtà vớiRbuP9W khuônqyUWMt mặtQqoVrF vLuô hồRbuP9Wn lQqoVrFại bắQqoVrFt đầuQqoVrF nhếLuch mqyUWMtép cười.
Kha LươngLu đãQqoVrF tRbuP9Wới cRbuP9Wửa QqoVrFthang Lumáy, aLunh Luđập mạnqyUWMth vàLuo nQqoVrFó nhưngqyUWMt cRbuP9Whẳng RbuP9Wcó tácqyUWMt Ludụng gì.
LuTần CẩmqyUWMt sốQqoVrFt qyUWMtruột, nqyUWMthấn nRbuP9Wút qyUWMtliên hồi.
HắLuc BảoqyUWMt đaqyUWMtng nằRbuP9Wm troLung Lulòng KQqoVrFha LRbuP9Wương bỗngqyUWMt nhRbuP9Wảy vọtLu lênQqoVrF cQqoVrFào vRbuP9Wào môRbuP9Wi qyUWMtanh, LuKha LươngLu qyUWMtlấy tLuay RbuP9Wsờ thRbuP9Wì pháRbuP9Wt hiRbuP9Wện mLuình QqoVrFđã bịLu cQqoVrFhảy máu,RbuP9W anRbuP9Wh cLuũng cRbuP9Whẳng cóLu thLuời gLuian đểqyUWMt tráQqoVrFch QqoVrFHắc BảoRbuP9W nữa,QqoVrF cLuứ tQqoVrFiếp tụcRbuP9W đLuạp cửa.
QqoVrFĐúng lúRbuP9Wc nàyLu RbuP9Wthì xuấtRbuP9W hiQqoVrFện kQqoVrFỳ tíQqoVrFch RbuP9W– QqoVrFbàn Lutay dRbuP9Wính máuRbuP9W củaLu LuKha LươngRbuP9W vừaRbuP9W Luđập vQqoVrFào cửQqoVrFa, tấtLu QqoVrFcả cácRbuP9W vQqoVrFết mqyUWMtáu đRbuP9Wầm đìqyUWMta tqyUWMtrên QqoVrFthang mQqoVrFáy QqoVrFđều biếnQqoVrF mất.
KLuha LươngLu ngạcqyUWMt RbuP9Wnhiên nQqoVrFhìn taQqoVrFy mìnhQqoVrF rqyUWMtồi héRbuP9Wt to:
Lu- qyUWMtĐúng rồQqoVrFi! SRbuP9Wao RbuP9Wanh lạiLu khônqyUWMtg nhớRbuP9W đếRbuP9Wn RbuP9Wchiêu nqyUWMtày troQqoVrFng PhươnRbuP9Wg pQqoVrFháp tránhLu tLuà củaRbuP9W QqoVrFông anRbuP9Wh –Lu RbuP9Wdùng máuLu qyUWMtcủa mìqyUWMtnh RbuP9Wđể đuổiqyUWMt RbuP9Wma. DòRbuP9Wng hRbuP9Wọ KhQqoVrFa củqyUWMta anQqoVrFh QqoVrFtruyền đờLui làQqoVrFm pháLup sưRbuP9W, nêRbuP9Wn QqoVrFtrên nQqoVrFgười aQqoVrFi cũLung cóLu máQqoVrFu tráqyUWMtnh ma.
Anh vẫnqyUWMt đLuang hRbuP9Woan hỉQqoVrF thqyUWMtì thấyqyUWMt mũiqyUWMt mìnhLu đaQqoVrFu nhói,qyUWMt qyUWMtmáu QqoVrFchảy RbuP9Wộc RbuP9Wra. AnRbuP9Wh địnhRbuP9W mắngQqoVrF TQqoVrFần CẩmLu tqyUWMthì QqoVrFthấy cLuô đãRbuP9W nhaQqoVrFnh chónRbuP9Wg lấQqoVrFy taqyUWMty QqoVrFquyệt qyUWMtmáu trênLu mũiRbuP9W aRbuP9Wnh rồiRbuP9W bôiqyUWMt vàQqoVrFo núRbuP9Wt nqyUWMthấn thLuang máy.qyUWMt VừaRbuP9W nhấnqyUWMt mạnhLu vào,Lu Luthang Lumáy bậtQqoVrF mở.
MqyUWMtột ngườiQqoVrF RbuP9Wđang bịRbuP9W treQqoVrFo lQqoVrFủng lẳLung tronqyUWMtg tLuhang QqoVrFmáy; đLuó QqoVrFchính lQqoVrFà RbuP9WLục LuTử MinRbuP9Wh. qyUWMtKha LươngQqoVrF qyUWMtchạy vàoLu trQqoVrFong ômQqoVrF Luchân TqyUWMtử MinRbuP9Wh kQqoVrFéo xuRbuP9Wống, đLuáng thươnqyUWMtg cRbuP9Who aQqoVrFnh cRbuP9Whàng LụQqoVrFc TửRbuP9W MRbuP9Winh đãLu bịqyUWMt Lutreo cqyUWMtổ tqyUWMtrợn RbuP9Wcả mắqyUWMtt; RbuP9Wđã Luthế RbuP9Wlại cRbuP9Wòn tiếpRbuP9W RbuP9Wtục bịLu QqoVrFkéo xuốnRbuP9Wg RbuP9Wđau đQqoVrFiếng ngưRbuP9Wời, nêRbuP9Wn chỉRbuP9W cQqoVrFòn biếtqyUWMt giẫyQqoVrF đQqoVrFạp lunLug tunLug. RbuP9WT ầQqoVrFn CẩmqyUWMt nqyUWMthìn qyUWMtthấy thếqyUWMt vộqyUWMti nóiQqoVrF vớiRbuP9W KhqyUWMta Lương:Lu “ĐừngLu QqoVrFcố kéoLu anRbuP9Wh ấyqyUWMt xuLuống, bếQqoVrF aLunh ấRbuP9Wy lQqoVrFên đi”
KhLua LươRbuP9Wng RbuP9Wvà TầLun CẩmqyUWMt luốngRbuP9W cLuuống đặtqyUWMt TửRbuP9W MinqyUWMth xuống;QqoVrF mqyUWMtay Lumà RbuP9Wanh ấyRbuP9W khônqyUWMtg bịqyUWMt RbuP9Wtreo lâu,RbuP9W hơRbuP9Wn nữaqyUWMt qyUWMtthể lLuực suQqoVrFng mqyUWMtãn nêQqoVrFn chQqoVrFỉ nghRbuP9Wỉ Lu1 RbuP9Wlúc lạLui bìnhQqoVrF thQqoVrFường nhQqoVrFư khôqyUWMtng cóRbuP9W việcLu gì.
VừaQqoVrF ngồiqyUWMt dQqoVrFậy, TửLu MqyUWMtinh Luđã lớnQqoVrF tiếngQqoVrF mắnqyUWMtg RbuP9WKha Lương:
- LúQqoVrFc nãqyUWMty qyUWMtanh cứQqoVrF cLuố QqoVrFkéo tRbuP9Wôi xuQqoVrFống, aRbuP9Wnh cRbuP9Wó còqyUWMtn nhâqyUWMtn tínqyUWMth khônRbuP9Wg đấy?QqoVrF RbuP9WHay RbuP9Wlà anqyUWMth Lumuốn giếqyUWMtt tôi?
KLuha LươQqoVrFng xLuoa mLuũi hRbuP9Wỏi lại:
- ĐQqoVrFừng Lucó gQqoVrFià mồqyUWMtm! RbuP9Wnếu anQqoVrFh kLuhông trqyUWMteo cổQqoVrF tựqyUWMt tửQqoVrF thqyUWMtì tôiLu qyUWMtđã khôqyUWMtng mRbuP9Wất nhiRbuP9Wều mLuáu đếnLu RbuP9Wthế! TôLui vốnLu đãRbuP9W qyUWMtgầy yếu,Lu suRbuP9Wy dinqyUWMth dưỡng,Lu QqoVrFthiếu RbuP9Wmáu, đâuqyUWMt QqoVrFcó đượcRbuP9W béoqyUWMt tốtQqoVrF QqoVrFnhư anh.
Tần CẩmRbuP9W phảQqoVrFi qyUWMthét tLuo caLun Lu2 người:
- RbuP9WĐến lúcRbuP9W qyUWMtnày màQqoVrF Lu2 aRbuP9Wnh cònRbuP9W tâmLu trạnRbuP9Wg cãQqoVrFi nhaRbuP9Wu àRbuP9W? KhôqyUWMtng mLuau đQqoVrFi qyUWMtcứu ThQqoVrFi Thi!
Họ liLuền đứngqyUWMt dậyqyUWMt chạyRbuP9W Lura ngoLuài. NhQqoVrFìn qyUWMtthấy ThRbuP9Wi qyUWMtThi RbuP9Wđang cqyUWMthầm chậqyUWMtm bướcqyUWMt tớiQqoVrF, Luba ngườiqyUWMt tRbuP9Whở phàoqyUWMt nQqoVrFhẹ Lunhõm; đangRbuP9W địnhLu chạyRbuP9W đếnLu RbuP9Wchỗ TqyUWMthi QqoVrFThi thìLu họRbuP9W đứngLu sữnLug lại.
Có mộtQqoVrF Lubóng ngQqoVrFười baQqoVrFy saRbuP9Wu RbuP9WThi Thi.
TRbuP9Wần CẩRbuP9Wm Lugiơ QqoVrFnắm đấmQqoVrF qyUWMtđịnh đánQqoVrFh KQqoVrFha Lương.RbuP9W KhRbuP9Wa LươngQqoVrF vộiQqoVrF cqyUWMthạy tLuới qyUWMtnúp sRbuP9Wau QqoVrFlưng qyUWMtTử Minh.
ThqyUWMti TLuhi đaRbuP9Wng dQqoVrFần tiếnLu RbuP9Wtới phQqoVrFía hqyUWMtọ; Lucái bóqyUWMtng kLuia cRbuP9Wũng Lurõ qyUWMthơn. BqyUWMta ngườiLu nhậqyUWMtn rQqoVrFa đóQqoVrF RbuP9Wlà ôngqyUWMt nộqyUWMti KLuha LươngRbuP9W liềnqyUWMt QqoVrFngồi bqyUWMtệt xuốngRbuP9W đấLut, qyUWMtthở pLuhào rLuồi nói:
- ÔngQqoVrF QqoVrFà, lầnQqoVrF nqyUWMtày ônLug RbuP9Wxuất hiLuện qyUWMtquá bqyUWMtất ngờLu QqoVrFđấy! BọnQqoVrF chQqoVrFáu sợLu QqoVrFđến thóQqoVrFt QqoVrFtim Lurồi đqyUWMtây này.
Ông nqyUWMtội KRbuP9Wha LưRbuP9Wơng RbuP9W– KhLua ĐạoLu cqyUWMtuối Lucùng cũnQqoVrFg xuấRbuP9Wt qyUWMthiện, KhqyUWMta LưLuơng RbuP9Wvui mqyUWMtừng chạRbuP9Wy vềQqoVrF pQqoVrFhía ôngqyUWMt, nhưnRbuP9Wg tqyUWMthấy ônRbuP9Wg hữngRbuP9W hqyUWMtờ, cháLun Lunản Lunhìn mình.
Ông cụqyUWMt Lutrách móc:
RbuP9W- LẽLu nàoLu cháuRbuP9W Luđã qyUWMtsử dRbuP9Wụng chiêuQqoVrF thuqyUWMtật mqyUWMtáu RbuP9Wtránh qyUWMttà đqyUWMtê tiệnQqoVrF nhấtLu, RbuP9Wnhục nhRbuP9Wã nRbuP9Whất, hqyUWMtèn qyUWMthạ QqoVrFnhất củaqyUWMt dòngLu hqyUWMtọ LuKha chúnqyUWMtg ta?
Kha LươnLug qyUWMtbuồn bãLu đáLup lại:
- NhụRbuP9Wc nhLuã hènLu hLuạ qyUWMtcái Lugì cqyUWMthứ! nqyUWMtếu kQqoVrFhông cóRbuP9W chútqyUWMt mQqoVrFáu củaqyUWMt cháqyUWMtu tQqoVrFhì TLuử MiQqoVrFnh sớmqyUWMt qyUWMtđã bQqoVrFị chếtRbuP9W treQqoVrFo qyUWMttrong thaqyUWMtng mqyUWMtáy rồi.
TầnqyUWMt CẩmqyUWMt chRbuP9Wạy tớiQqoVrF qyUWMtđỡ RbuP9WThi LuThi thìQqoVrF nhLuận thấyLu ThRbuP9Wi TRbuP9Whi đanqyUWMtg qyUWMtnhư ngườiRbuP9W mộngLu du.
ÔngRbuP9W tQqoVrFrẻ giQqoVrFải thích:
- TRbuP9Whi ThRbuP9Wi bRbuP9Wị ôngRbuP9W thRbuP9Wôi miqyUWMtên Lurồi, baLun nQqoVrFãy QqoVrFnó đãLu qyUWMtkinh hqyUWMtãi tộtLu độLu; ôLung thqyUWMtôi mLuiên đểqyUWMt nqyUWMtó ngủ,QqoVrF nhLuư thếRbuP9W sẽqyUWMt bảoLu vệqyUWMt đượcRbuP9W nguyênQqoVrF khíRbuP9W tốtQqoVrF hơn.
ÔQqoVrFng trẻQqoVrF qqyUWMtuay rqyUWMta nóqyUWMti vớiqyUWMt KRbuP9Wha Lương:
- QqoVrFSao cháuQqoVrF khônqyUWMtg chịqyUWMtu họcqyUWMt phRbuP9Wép qyUWMtthuật troRbuP9Wng sáRbuP9Wch củaLu ông?RbuP9W BqyUWMtao qyUWMtnhiêu phươngRbuP9W phápQqoVrF QqoVrFhay kLuhông dQqoVrFùng lLuại đQqoVrFi dLuùng cáqyUWMti qyUWMtphép nhụcRbuP9W RbuP9Wnhã thếLu QqoVrFhả chQqoVrFáu? LqyUWMtàm thếQqoVrF mLuà gọLui làRbuP9W bắtQqoVrF mQqoVrFa Luư? LuThà cQqoVrFháu hQqoVrFiến máuqyUWMt chqyUWMto bLuệnh việRbuP9Wn Luđể Lucứu RbuP9Wngười cònqyUWMt hơLun qyUWMtlà vunLug vãQqoVrFi luRbuP9Wng Lutung., thậtqyUWMt chẳngLu biếRbuP9Wt xLuấu hLuổ gRbuP9Wì cả.
KRbuP9Wha LưRbuP9Wơng xấqyUWMtu QqoVrFhổ qyUWMtliền cLuãi QqoVrFlại ông:
- ThếQqoVrF aLui bảRbuP9Wo tậpQqoVrF hLuợp cácLu mảnhRbuP9W vqyUWMtải lRbuP9Wại RbuP9Wrồi QqoVrFđốt điQqoVrF lQqoVrFà RbuP9Wcó tQqoVrFhể phQqoVrFá đưQqoVrFợc RbuP9Wlời nguyềnRbuP9W CQqoVrFA BĂNRbuP9WG? TronqyUWMtg lQqoVrFúc thRbuP9Wu thậpLu vLuải, QqoVrFbọn RbuP9Wcháu QqoVrFxém cRbuP9Whút nLuữa đãRbuP9W Lumất mLuạng rồiQqoVrF, vậyQqoVrF màLu bâLuy qyUWMtgiờ ônQqoVrFg lLuại qyUWMttới tráchQqoVrF cháuQqoVrF nQqoVrFữa à?
ÔRbuP9Wng qyUWMttrẻ QqoVrFchau qyUWMtmày rồiLu nói:
- QqoVrFCác cháRbuP9Wu Luđã RbuP9Wxem bảnQqoVrF thQqoVrFảo củQqoVrFa ông?
- BqyUWMtản thảLuo nàoRbuP9W Lucơ? QuyểnqyUWMt sRbuP9Wách RbuP9Wđó lQqoVrFà bảqyUWMtn thảoRbuP9W Lucủa QqoVrFông ư?RbuP9W qyUWMt- BốnqyUWMt ngườiQqoVrF ngạcqyUWMt nhiênRbuP9W Lunhìn ông.
- ĐLuó đúqyUWMtng lLuà bảLun tQqoVrFhảo củqyUWMta ông.RbuP9W LẽLu nRbuP9Wào tQqoVrFrong bảnQqoVrF RbuP9Wthảo ônLug lRbuP9Wại khôngLu cQqoVrFó quyLuền giLuả thiếtQqoVrF mộtQqoVrF cqyUWMthút? ViQqoVrFệc Luphá qyUWMtlời nguyqyUWMtền RbuP9WCA BĂNqyUWMtG QqoVrFlà mộqyUWMtt tronqyUWMtg qyUWMtnhững câRbuP9Wu qyUWMthỏi khLuó tqyUWMtrả lờiRbuP9W nhấtqyUWMt củaRbuP9W dLuòng Luhọ KqyUWMtha chQqoVrFúng taRbuP9W, ôqyUWMtng đãQqoVrF đềLu cRbuP9Wập rấqyUWMtt nhiềuQqoVrF gQqoVrFiả thqyUWMtiết đểQqoVrF phRbuP9Wá lờiLu nguyLuền, chẳngLu nqyUWMthẽ cácQqoVrF cháQqoVrFu cứRbuP9W lRbuP9Wần lượRbuP9Wt QqoVrFthử Lutừng qyUWMtphương qyUWMtpháp haLuy sao?
qyUWMtBa ngưqyUWMtời đềLuu kqyUWMtinh sợRbuP9W toáRbuP9Wt mồqyUWMt hôi.
qyUWMt- QqoVrFCác cháuRbuP9W tQqoVrFhu thậRbuP9Wp mảnhRbuP9W vQqoVrFải QqoVrFđỏ, đemRbuP9W sứqyUWMtc Lumạnh qyUWMtCA BQqoVrFĂNG Luvốn đãLu đưqyUWMtợc tqyUWMtách qyUWMtra tậpQqoVrF hqyUWMtợp lại,qyUWMt QqoVrFrồi lqyUWMtại qyUWMtmang RbuP9Wmảnh vảiQqoVrF đóQqoVrF tớLui RbuP9Wnơi chíLu âQqoVrFm. CLuác cLuháu qyUWMthãy qyUWMtmở tLuo mắtLu Lura QqoVrFmà nQqoVrFhìn, nơiQqoVrF nqyUWMtày Lumấy cqyUWMthục năLum trQqoVrFước Luvốn làqyUWMt nghĩLua địaLu qyUWMtchôn xácLu hLuàng vạnqyUWMt nQqoVrFgười. CáQqoVrFc Lucháu cQqoVrFho rằngRbuP9W nhữqyUWMtng khuôLun mRbuP9Wặt sQqoVrFau tqyUWMtấm kínhLu QqoVrFkia lQqoVrFà mặtRbuP9W RbuP9Wngười qyUWMtđúng khônRbuP9Wg, kRbuP9Wỳ thLuực đóQqoVrF đềqyUWMtu lQqoVrFà nLuhững oaLun hồnQqoVrF trLuước RbuP9Wkia, qyUWMthọ đanLug Lungày đêmQqoVrF qyUWMtlàm bạqyUWMtn QqoVrFvới nLuhững bRbuP9Wệnh nRbuP9Whân tâmqyUWMt thần.
ÔRbuP9Wng tRbuP9Wrẻ lạiRbuP9W dõLung qyUWMtdạc Lunói tiếp:
- CáQqoVrFc RbuP9Wcháu cLuòn RbuP9Wđứng đờqyUWMt ởLu đâyLu làRbuP9Wm qyUWMtgì? KRbuP9Whông maQqoVrFu qyUWMtlên sânqyUWMt thượngQqoVrF QqoVrFtìm LuAnh qyUWMtKỳ vRbuP9Wà ĐRbuP9Winh ĐLuông đ!Lu ĐinhLu ĐônRbuP9Wg hiLuện RbuP9Wgiờ đLuang bịRbuP9W RbuP9Wmột lựcLu lượngQqoVrF đángQqoVrF sợQqoVrF tRbuP9Whao túng;RbuP9W QqoVrFnếu cáLuc RbuP9Wcháu đếnRbuP9W mQqoVrFuộn sqyUWMtẽ khôngRbuP9W Lukịp đâu!
Ông trQqoVrFẻ QqoVrFvừa vQqoVrFỗ vqyUWMtào ngRbuP9Wười ThqyUWMti TLuhi, cLuô liềnRbuP9W tỉnRbuP9Wh Lulại. BốnqyUWMt ngRbuP9Wười qyUWMtkhông kịqyUWMtp nóiLu gLuì Luvội qyUWMtbước qyUWMtvào Luthang máyqyUWMt, ôngqyUWMt trRbuP9Wẻ khôngQqoVrF Luđi cùngQqoVrF hqyUWMtọ, bởiRbuP9W thờiqyUWMt giaRbuP9Wn hqyUWMtiện hìqyUWMtnh RbuP9Wba phútqyUWMt mộtQqoVrF nRbuP9Wgày đãQqoVrF Luhết. ÔnLug Luchỉ kịpQqoVrF QqoVrFnói vLuới KhQqoVrFa LưRbuP9Wơng: “NếuRbuP9W QqoVrFthực sựqyUWMt khôLung cRbuP9Wó cáchLu nqyUWMtào khác,qyUWMt chRbuP9Wáu qyUWMthãy tựQqoVrF cắRbuP9Wt nLugón tQqoVrFay đểLu máRbuP9Wu chRbuP9Wảy rqyUWMta nhé!”.QqoVrF LRbuP9Wời dặnQqoVrF cLuủa ônQqoVrFg tLurẻ khiếqyUWMtn KQqoVrFha LươLung lạnhLu hếtqyUWMt cảLu ngqyUWMtười, RbuP9Wanh Luđứng tronQqoVrFg thanQqoVrFg máRbuP9Wy Luôm miệnLug Lukhông nóiRbuP9W nQqoVrFăng gì.
LúcLu Lunày bốLun ngqyUWMtười lạiRbuP9W điQqoVrF cQqoVrFùng vớiQqoVrF Lunhau, khRbuP9Wông aRbuP9Wi nQqoVrFói năqyUWMtng qyUWMtgì. qyUWMtHắc BảQqoVrFo RbuP9Wnằm ườnRbuP9W trQqoVrFên qyUWMtvai KhLua LươLung khôngqyUWMt cLuhịu xuốRbuP9Wng. BọQqoVrFn hLuọ vLuừa tQqoVrFrải qyUWMtqua cRbuP9Wơn chấRbuP9Wn đRbuP9Wộng, Luai cũnQqoVrFg RbuP9Wbiết đRbuP9Wối thQqoVrFủ RbuP9Wcủa qyUWMtmình rRbuP9Wất mạRbuP9Wnh nhưRbuP9Wng hLuọ vẫnRbuP9W kqyUWMthông Lutừ bỏqyUWMt QqoVrFý QqoVrFđịnh cQqoVrFứu AqyUWMtnh KỳQqoVrF vLuà ĐinRbuP9Wh Đông.
Mọi ngRbuP9Wười đổLu dQqoVrFồn chQqoVrFú ýLu vàLuo KhqyUWMta LQqoVrFương, aqyUWMtnh chRbuP9Wẳng biếLut qyUWMtlàm Lusao cLuhỉ biRbuP9Wết ngậmRbuP9W nRbuP9Wgùi kRbuP9Wêu cQqoVrFa saqyUWMto sốqyUWMt Lumình khổqyUWMt thế!qyUWMt TạiqyUWMt qyUWMtsao qyUWMtbao nhiêqyUWMtu QqoVrFpháp thqyUWMtuật khôqyUWMtng Luhọc lạiRbuP9W chRbuP9Wỉ họcqyUWMt đượcRbuP9W mỗiLu mộRbuP9Wt cqyUWMthiêu QqoVrFnày. MọiQqoVrF ngưQqoVrFời nhQqoVrFìn aRbuP9Wnh tRbuP9Wiếc Lunuối nghĩ,QqoVrF giLuá máuQqoVrF RbuP9Wanh nhiềQqoVrFu nqyUWMthư Lunước qyUWMtsông qyUWMtthì tốLut biếLut bao.
ChẳngQqoVrF qyUWMtmấy chốqyUWMtc RbuP9Wthang QqoVrFmáy đãLu lênRbuP9W QqoVrFtới RbuP9Wsân thqyUWMtượng, qyUWMtnếu nQqoVrFhư ôngqyUWMt nộqyUWMti KQqoVrFha qyUWMtLương QqoVrFkhông nóRbuP9Wi cRbuP9Who bRbuP9Wọn họQqoVrF biRbuP9Wết nơiqyUWMt nàyQqoVrF QqoVrFtrước kQqoVrFia lLuà nQqoVrFơi cLuhôn xRbuP9Wác RbuP9Wvạn QqoVrFngười thìRbuP9W tronqyUWMtg mắQqoVrFt củaQqoVrF họqyUWMt, nơiQqoVrF nàyRbuP9W qLuuả lLuà QqoVrFrất đẹpRbuP9W Lu- mộLut nơqyUWMti nRbuP9Won xaQqoVrFnh nưqyUWMtớc biếLuc, câqyUWMty QqoVrFmây xanLuh xRbuP9Wanh mọRbuP9Wc ởQqoVrF khLuắp nQqoVrFơi, tRbuP9Wrên RbuP9Wsân thRbuP9Wượng RbuP9Wdây mLuây đanLu cqyUWMthéo vàLuo nhaLuu giốngLu nhQqoVrFư mộQqoVrFt tấmQqoVrF vQqoVrFải xanRbuP9Wh dQqoVrFày qyUWMtdặn vậy.
KhqyUWMta QqoVrFLương qyUWMtvừa nhìnLu vQqoVrFừa ngLuhĩ, tronqyUWMtg sácLuh qyUWMtcủa RbuP9Wông viếLut nhữngLu Lunơi cqyUWMtó qyUWMtcây xanLuh mọcLu Luum tQqoVrFùm thườngRbuP9W qyUWMtrất nặngQqoVrF âqyUWMtm Lukhí. LoạiQqoVrF cqyUWMtây qyUWMtnày hQqoVrFấp RbuP9Wthu âQqoVrFm RbuP9Wkhí Luđể tồQqoVrFn tại,Lu RbuP9Whơn nữaqyUWMt nóqyUWMt lạiqyUWMt chRbuP9We lRbuP9Wấp ánhRbuP9W Lumặt trời,qyUWMt QqoVrFlà Lunơi QqoVrFtrú ẩQqoVrFn tốtLu cRbuP9Wủa oaRbuP9Wn hồn.
Bốn ngườiLu bướcRbuP9W đRbuP9Wi rRbuP9Wất cQqoVrFẩn thqyUWMtận, qyUWMtchỉ sợQqoVrF mLuột sơqyUWMt QqoVrFsuất nhLuỏ cũngLu cRbuP9Wó tLuhể qyUWMtkhiến họLu hụtQqoVrF bướQqoVrFc. ĐiềuRbuP9W kLuỳ qyUWMtlạ Lulà hRbuP9Wọ đềuqyUWMt cảmLu thqyUWMtấy điqyUWMt tqyUWMtrên RbuP9Wcây mQqoVrFây Luvừa dẻoLu QqoVrFvừa RbuP9Wtrơn nàyRbuP9W giốngQqoVrF nhưLu qyUWMtđi trLuên đốngRbuP9W xáQqoVrFc RbuP9Wchết vậyqyUWMt! RbuP9WTuy đềuqyUWMt ngLuhĩ vqyUWMtậy nhưngqyUWMt khônQqoVrFg aRbuP9Wi dáRbuP9Wm nóRbuP9Wi raRbuP9W, họqyUWMt nhRbuP9Wìn sânQqoVrF thượnLug rộngQqoVrF lLuớn, băQqoVrFn qyUWMtkhoăn qyUWMtkhông biếtQqoVrF đứaqyUWMt RbuP9Wbé Luđang RbuP9Wở đâu?
CLuuối cùqyUWMtng hLuọ cũngQqoVrF qyUWMtnhìn Luthấy hQqoVrFai mẹqyUWMt cLuon ARbuP9Wnh qyUWMtKỳ, nhưRbuP9Wng cảnhLu tLuượng trướcqyUWMt mắQqoVrFt hLuọ thLuật đángQqoVrF sợ!QqoVrF AnLuh KỳqyUWMt RbuP9Wđang thảRbuP9W đứqyUWMta RbuP9Wbé ởLu nqyUWMtgoài sâqyUWMtn tqyUWMthượng, chỉRbuP9W cầqyUWMtn thLuả qyUWMttay QqoVrFthì nLuó chếtqyUWMt cQqoVrFhắc rồi.
Đứa béRbuP9W Lukhông RbuP9Wđộng đậy,qyUWMt qyUWMtgiống nhQqoVrFư ngườiRbuP9W chếtQqoVrF vậy!
ThQqoVrFi QqoVrFThi hốqyUWMtt Luhoảng QqoVrFhét lên:
- ĐừQqoVrFng! LuAnh Kỳ!qyUWMt ĐừngLu qyUWMtthả QqoVrFtay raLu. ĐqyUWMtừng giLuết hạqyUWMti RbuP9Wcon bé!
RbuP9WTuy nhiên,RbuP9W giữQqoVrFa khônRbuP9Wg giLuan mLua quáiRbuP9W lLuại văqyUWMtng vRbuP9Wẳng mLuột giRbuP9Wọng nLuói: “HãyLu tLuhả cRbuP9Won rqyUWMta. CQqoVrFon muốQqoVrFn đượcQqoVrF RbuP9Wxuống dướiQqoVrF cQqoVrFhơi. ĐừngRbuP9W nQqoVrFắm Lutay con!”qyUWMt ĐQqoVrFó cQqoVrFhính RbuP9Wlà tiếngqyUWMt cqyUWMtủa ĐinRbuP9Wh Đông.
TQqoVrFần CẩmqyUWMt vRbuP9Wừa địnhqyUWMt chạyQqoVrF lRbuP9Wên thLuì thấLuy ARbuP9Wnh LuKỳ bỏRbuP9W Lumột QqoVrFtay qyUWMtra, cLuô vộiLu đRbuP9Wứng lRbuP9Wại kQqoVrFhông dámLu QqoVrFtiến thRbuP9Wêm nữa.QqoVrF ĐứRbuP9Wa béRbuP9W bịqyUWMt tRbuP9Wreo qyUWMtlơ lửnRbuP9Wg ngoQqoVrFài sRbuP9Wân RbuP9Wthượng, qyUWMtgió tQqoVrFhổi tớQqoVrFi, qyUWMtsặc RbuP9Wmùi QqoVrFmáu tươiRbuP9W taqyUWMtnh ngqyUWMtòm, nhìnLu kỹQqoVrF qyUWMtdãy núLui đeQqoVrFn RbuP9Wsì phíaqyUWMt xQqoVrFa trôqyUWMtng gLuiống nhưqyUWMt mộQqoVrFt bầQqoVrFy quáqyUWMti vậtQqoVrF đaRbuP9Wng qyUWMtnhe nanQqoVrFh múaRbuP9W vuốt,qyUWMt chỉqyUWMt RbuP9Wtrực cLuó gìqyUWMt Lurơi Luxuống RbuP9Wlà nuốtLu chửngRbuP9W qyUWMtkhông tha.
KhRbuP9Wa LươngLu RbuP9Wnhẹ Lunhàng đQqoVrFặt HLuắc BqyUWMtảo xuốnLug, qyUWMthy vqyUWMtọng qyUWMtnó cRbuP9Wó cácqyUWMth gRbuP9Wì qyUWMtcứu haLui Lumẹ coQqoVrFn ALunh Kỳ.Lu LúcqyUWMt nàyqyUWMt aqyUWMtnh Luđã coqyUWMti HQqoVrFắc BảoRbuP9W lqyUWMtà Lubùa QqoVrFhộ mệLunh qyUWMtcủa mìnhLu. HắqyUWMtc BảoRbuP9W Luliếc nhìnLu qyUWMtanh mqyUWMtột cQqoVrFái, ánRbuP9Wh qyUWMtmắt tRbuP9Wỏ vẻqyUWMt coLui thường.
LQqoVrFúc nàyRbuP9W aRbuP9Wnh mớQqoVrFi thựcqyUWMt sựLu hqyUWMtối hậnqyUWMt bởiQqoVrF mìQqoVrFnh đQqoVrFã khôngqyUWMt chịqyUWMtu qyUWMthọc phéLup thqyUWMtuật đếnQqoVrF nơiqyUWMt đếnRbuP9W chốRbuP9Wn, đểQqoVrF đếnQqoVrF giqyUWMtờ, nqyUWMtgay mộLut cLuon qyUWMtmèo cLuũng cqyUWMtó qqyUWMtuyền kRbuP9Whinh bỉQqoVrF anhRbuP9W. KqyUWMtha LQqoVrFương tứcQqoVrF qyUWMtchí RbuP9Wrút coRbuP9Wn daqyUWMto nhqyUWMtỏ RbuP9Wra chuẩRbuP9Wn bQqoVrFị RbuP9Wcắt tqyUWMtay mQqoVrFình bấQqoVrFt cứLu lúLuc RbuP9Wnào qyUWMtđể đuổiQqoVrF maLu. NóiLu qyUWMtgì RbuP9Wthì nói,Lu qyUWMtlúc qyUWMtnày RbuP9Wanh vẫqyUWMtn rấtLu qRbuP9Wuan trọng.
LúcLu KQqoVrFha LươRbuP9Wng đqyUWMtấu traQqoVrFnh RbuP9Wtư tưởngRbuP9W thìQqoVrF TRbuP9Wần RbuP9WCẩm QqoVrFvà ThQqoVrFi ThqyUWMti đaRbuP9Wng Lusợ hQqoVrFãi lLuo lqyUWMtắng cqyUWMtho ĐinQqoVrFh ĐôngQqoVrF; tậnRbuP9W mắtqyUWMt nhìnQqoVrF Luthấy đứaQqoVrF qyUWMtbé QqoVrFcứ lắcRbuP9W lưLu trLuong qyUWMtgió, họqyUWMt thấpQqoVrF thỏmRbuP9W kqyUWMthông yên.
TLuhi qyUWMtThi Lunói trqyUWMtong nướcQqoVrF mắt:
- ARbuP9Wnh Kỳ,QqoVrF RbuP9Wdù Lusao ĐiqyUWMtnh ĐqyUWMtông cũQqoVrFng lqyUWMtà đứaRbuP9W coQqoVrFn Ludo eRbuP9Wm dứtQqoVrF ruộtRbuP9W đqyUWMtẻ rRbuP9Wa; chqyUWMto dùQqoVrF QqoVrFtrước RbuP9Wđây qyUWMtem Lukhông muqyUWMtốn nLuhận QqoVrFđứa RbuP9Wtrẻ này,Lu RbuP9Wcho QqoVrFdù qyUWMtem muRbuP9Wốn trốnqyUWMt tránhLu sựQqoVrF thậtRbuP9W năQqoVrFm Luxưa, qyUWMtnhưng qyUWMtnó vqyUWMtẫn lRbuP9Wà QqoVrFcon cqyUWMtủa emqyUWMt, lLuà cốtLu nRbuP9Whục cQqoVrFủa eLum. qyUWMtEm khôLung thRbuP9Wể tiếpRbuP9W tụcLu qyUWMtphạm sqyUWMtai lầm.qyUWMt EQqoVrFm khôqyUWMtng đượcQqoVrF QqoVrFgiết coqyUWMtn bé!
ĐộtqyUWMt nhqyUWMtiên RbuP9Wtrong giRbuP9Wó vọngqyUWMt lqyUWMtại qyUWMtgiọng tQqoVrFrẻ cLuon lảqyUWMtnh Lulót: “MẹLu tQqoVrFhả coQqoVrFn rLua, cQqoVrFon QqoVrFmuốn xuốqyUWMtng chơiqyUWMt, qyUWMtmẹ đừngqyUWMt giữRbuP9W cQqoVrFon thế!”
ĐúQqoVrFng làLu giọnQqoVrFg ĐinhqyUWMt Đông.
ÁnhQqoVrF đèLun tLurên sânLu thượngLu đủRbuP9W sRbuP9Wáng đểqyUWMt qyUWMthọ nhìLun rõqyUWMt RbuP9Wmóng tQqoVrFay ĐiQqoVrFnh ĐqyUWMtông đQqoVrFã cắLum Lusâu vàLuo tậnRbuP9W xươngRbuP9W QqoVrFmu Lubàn tQqoVrFay QqoVrFAnh Kỳ,QqoVrF nhQqoVrFưng AnLuh qyUWMtKỳ qyUWMtvẫn nhấRbuP9Wt quyQqoVrFết khRbuP9Wông thảLu tRbuP9Way ra.
KhRbuP9Wông RbuP9Wphải AnQqoVrFh KỳQqoVrF đLuang hqyUWMtại LuĐinh ĐLuông màqyUWMt Lulà đanRbuP9Wg cQqoVrFứu coRbuP9Wn bé.
KhLua LươnqyUWMtg địnQqoVrFh RbuP9Wchạy tớiRbuP9W giúpqyUWMt AnQqoVrFh Kỳ.
qyUWMtĐột nhqyUWMtiên LuĐinh LuĐông đQqoVrFổi giọngLu, nói:Lu Lu“Mày dáQqoVrFm tớqyUWMti đâQqoVrFy, tRbuP9Wao sẽqyUWMt qyUWMtmóc ngaQqoVrFy mắtqyUWMt nQqoVrFó rLua đểLu nQqoVrFó chếtqyUWMt Lutại đây.”
QqoVrFTần CẩmLu đQqoVrFang RbuP9Wôm HLuắc BLuảo; tqyUWMtrong bóQqoVrFng tối,QqoVrF nhqyUWMtìn vQqoVrFào QqoVrFcon mắtLu mLuàu RbuP9Whồng phấnqyUWMt củaqyUWMt HắLuc BảoRbuP9W, côLu nhậLun thấyLu mQqoVrFột QqoVrFđứa RbuP9Wbé đaRbuP9Wng nằmRbuP9W troRbuP9Wng lQqoVrFòng ĐiqyUWMtnh Đông.
ĐứaqyUWMt béqyUWMt từQqoVrF tQqoVrFừ ngẩngQqoVrF qyUWMtđầu Lulên, vqyUWMtừa qyUWMtnhìn thqyUWMtấy nó,Lu TầnRbuP9W CẩRbuP9Wm hRbuP9Wét lên:Lu RbuP9W“Đúng Lulà Luthằng qyUWMtbé QqoVrFđó!” –QqoVrF thằRbuP9Wng Lubé trướcQqoVrF đqyUWMtây cQqoVrFô nqyUWMthìn thấyLu tqyUWMtrước mQqoVrFáy RbuP9Wvi tínhRbuP9W, thLuằng bqyUWMté đRbuP9Wã đòLui lấyQqoVrF mắLut củaqyUWMt cô.
ThằngQqoVrF béqyUWMt đQqoVrFó đãqyUWMt nhậpLu hồnqyUWMt vàoLu ĐinhRbuP9W ĐônqyUWMtg. BQqoVrFây giờRbuP9W nqyUWMtó đaqyUWMtng muQqoVrFốn QqoVrFdắt ĐiLunh ĐqyUWMtông xuRbuP9Wống dướQqoVrFi chơi.
KhqyUWMta RbuP9WLương khôngQqoVrF dLuám độngQqoVrF QqoVrFđậy, Lumọi việcRbuP9W tqyUWMtrở nênRbuP9W bếLu tắc.
ĐộtLu nhiênQqoVrF QqoVrFAnh KỳLu lRbuP9Wên tiếng:
- QqoVrFĐể cRbuP9Wô xuốngQqoVrF chơLui vLuới cháu,QqoVrF chQqoVrFáu tqyUWMtha coQqoVrFn gRbuP9Wái QqoVrFcho cô!
TqyUWMthi TRbuP9Whi Lukinh hqyUWMtãi nqyUWMthận RbuP9Wra qyUWMtmột cLuô gLuái vốnQqoVrF yếuQqoVrF đRbuP9Wuối nLuhư AnLuh KỳRbuP9W lúcqyUWMt qyUWMtnày bỗngQqoVrF tqyUWMtrở nqyUWMtên kiêLun Lucường, tRbuP9Wỉnh táoqyUWMt vRbuP9Wà dũRbuP9Wng cảmLu QqoVrFlạ thường.
AnLuh KỳqyUWMt lạLui nóiRbuP9W tiếp:
- CôRbuP9W QqoVrFxuống Luchơi QqoVrFvới cháqyUWMtu nhéqyUWMt! CôqyUWMt qyUWMtlàm mẹRbuP9W QqoVrFcháu đượcLu không?
ThằngRbuP9W bqyUWMté khôQqoVrFng Lunói năngLu gLuì RbuP9Wnhưng ĐinQqoVrFh ĐônqyUWMtg lạqyUWMti cấtQqoVrF tiếngLu: “TừRbuP9W lúRbuP9Wc nhỏqyUWMt mẹRbuP9W QqoVrFđã Lukhông cQqoVrFần coQqoVrFn, mẹQqoVrF Lukhông yêLuu qyUWMtcon, mRbuP9Wẹ căQqoVrFm hậnqyUWMt qyUWMtsự tồnLu RbuP9Wtại cLuủa cRbuP9Won, coqyUWMtn khQqoVrFông cầQqoVrFn nqyUWMtgười mqyUWMtẹ tồQqoVrFi RbuP9Wnhư mRbuP9Wẹ QqoVrFchơi vớiLu con.”
LuAnh KqyUWMtỳ chậmqyUWMt QqoVrFrãi qyUWMtđáp lại:
Lu- CoQqoVrFn khôngqyUWMt bQqoVrFiết đượcRbuP9W mẹqyUWMt yêRbuP9Wu coQqoVrFn đQqoVrFến mQqoVrFức nàoRbuP9W qyUWMtđâu, Lumẹ thựQqoVrFc RbuP9Wsự rấLut yêQqoVrFu RbuP9Wcon, dqyUWMto mẹqyUWMt qyUWMtsợ khôLung RbuP9Wthể chqyUWMto cQqoVrFon mộqyUWMtt cuộcqyUWMt sốngLu hoqyUWMtàn hảoRbuP9W qyUWMtnên mớRbuP9Wi gửiRbuP9W QqoVrFcon QqoVrFở nhQqoVrFà bQqoVrFác. MẹqyUWMt đànhRbuP9W phảiQqoVrF làmQqoVrF thếRbuP9W đểqyUWMt cQqoVrFon cóqyUWMt đượcLu môQqoVrFi trườnqyUWMtg phátLu triLuển lànhQqoVrF mạnh,qyUWMt bRbuP9Wởi sẽLu khRbuP9Wông qyUWMtcó aLui hỏiqyUWMt bqyUWMtố cQqoVrFon lQqoVrFà qyUWMtai, khRbuP9Wông cóQqoVrF QqoVrFai qyUWMtmắng Lucon làRbuP9W đồRbuP9W cQqoVrFon RbuP9Whoang. MLuẹ đànqyUWMth lLuòng làRbuP9Wm qyUWMtnhư thế,QqoVrF bởiQqoVrF mẹqyUWMt yQqoVrFêu coqyUWMtn hơLun tấqyUWMtt thảQqoVrFy QqoVrFmọi tQqoVrFhứ trêLun đời.
Nước qyUWMtmắt LuAnh KỳqyUWMt RbuP9Wlã cLuhã rơiQqoVrF tqyUWMtrên QqoVrFmặt ĐinhRbuP9W qyUWMtĐông, RbuP9Whồi lQqoVrFâu ĐinLuh ĐqyUWMtông héqyUWMtt lên:Lu “MẹQqoVrF ơiqyUWMt, mắLut Lucon đauQqoVrF lắm,qyUWMt cLuon đqyUWMtang chảqyUWMty máRbuP9Wu, coQqoVrFn khônRbuP9Wg nhìnLu RbuP9Wthấy Lugì nRbuP9Wữa QqoVrFrồi, RbuP9Wmẹ maqyUWMtu cLuứu cQqoVrFon đi!”
Nhìn thấyqyUWMt cRbuP9Wảnh coRbuP9Wn RbuP9Wmình đauLu đRbuP9Wớn giãyqyUWMt gQqoVrFiụa, AqyUWMtnh KỳRbuP9W đaLuu qyUWMtlòng nói:
- ĐừRbuP9Wng lqyUWMtàm cqyUWMton côLu đau!qyUWMt TrQqoVrFả qyUWMtcon lạiqyUWMt chRbuP9Wo cô!QqoVrF CôqyUWMt sẽqyUWMt xuốngQqoVrF vLuới cháu!
ĐRbuP9Winh ĐLuông kRbuP9Whông Lugiãy giụaLu nữaLu, cQqoVrFô béqyUWMt lRbuP9Wại rênQqoVrF rỉRbuP9W: “QqoVrFCon Lucần cLuó mắt,Lu coqyUWMtn cLuần RbuP9Wcó mắqyUWMtt, cqyUWMton kLuhông RbuP9Wnhìn Luthấy qyUWMtgì nữaLu rồi.”
AQqoVrFnh KỳLu RbuP9Wquay lạiLu nhRbuP9Wìn ThqyUWMti ThQqoVrFi QqoVrFvà cáRbuP9Wc bQqoVrFạn cười,RbuP9W QqoVrFmột QqoVrFnụ QqoVrFcười vRbuP9Wô qyUWMthồn, côRbuP9W cQqoVrFười nLuhư muốnLu nhRbuP9Wờ qyUWMtmọi ngườiqyUWMt trqyUWMtông giữLu ĐiLunh ĐôRbuP9Wng qyUWMthộ mìnhQqoVrF; kqyUWMthi nụRbuP9W cườiqyUWMt cLuhưa kịRbuP9Wp tắtqyUWMt trqyUWMtên môi,RbuP9W cRbuP9Wô đãQqoVrF thòLu taqyUWMty mócQqoVrF mộtLu cRbuP9Won mắtQqoVrF ra.
Tuy rấtRbuP9W QqoVrFđau đớnRbuP9W nhưnqyUWMtg côqyUWMt khôLung quỵQqoVrF nLugã; qyUWMtcô hướngQqoVrF mặtRbuP9W RbuP9Wvề phLuía qyUWMtcon QqoVrFrồi thảLu coQqoVrFn qyUWMtmắt xuốnLug dưới.
ĐinRbuP9Wh qyUWMtĐông hQqoVrFơi độnRbuP9Wg đậy.Lu RbuP9WTrong mắtRbuP9W HQqoVrFắc LuBảo, họqyUWMt Lutrông thQqoVrFấy coqyUWMtn Luma nhỏRbuP9W nhảyqyUWMt Lura khỏiRbuP9W ngườiqyUWMt ĐLuinh qyUWMtĐông đểLu Lutóm coQqoVrFn mắtLu đẫRbuP9Wm máLuu kiaqyUWMt. TLuần CLuẩm héQqoVrFt lêLun: “MauQqoVrF cứLuu đứaLu béRbuP9W đQqoVrFi!” bQqoVrFa RbuP9Wngười vRbuP9Wội chạRbuP9Wy lQqoVrFại kéQqoVrFo đứaLu Lubé lên.
ĐinhRbuP9W ĐôngqyUWMt vẫLun chLuưa tỉnhQqoVrF, nqyUWMtó cứLu ngủRbuP9W thiếpRbuP9W đqyUWMti nLuhưng RbuP9Wvẫn RbuP9Wréo gọi:RbuP9W “MẹLu ơiqyUWMt, mqyUWMtẹ xuốngLu cqyUWMthơi vớiQqoVrF cqyUWMton đi!”
qyUWMtAnh KQqoVrFỳ qyUWMtgiơ bàqyUWMtn tLuay đRbuP9Wẫm máqyUWMtu vqyUWMtuốt vLue kRbuP9Whuôn mLuặt QqoVrFnhỏ xiqyUWMtnh cqyUWMtủa cLuon gái,Lu tqyUWMtrong coqyUWMtn mắRbuP9Wt còQqoVrFn lạiLu củqyUWMta Lucô tràqyUWMtn ngậLup tìnhRbuP9W yêLuu thươngqyUWMt; QqoVrFcô lạiRbuP9W đưaLu mắqyUWMtt qyUWMtnhìn bốRbuP9Wn qyUWMtngười bạnLu rqyUWMtồi RbuP9Wnói: RbuP9W“Em phảiRbuP9W đRbuP9Wi nqyUWMtgăn cảQqoVrFn thằngRbuP9W RbuP9Wbé lQqoVrFại, bởLui sRbuP9Wớm mLuuộn qyUWMtnó Lusẽ qyUWMttới lQqoVrFàm qyUWMthại coLun emRbuP9W, nhQqoVrFờ mọiLu nRbuP9Wgười trôqyUWMtng nLuom ĐiLunh ĐôngLu hộQqoVrF em.”
MọiLu ngưQqoVrFời cònRbuP9W chQqoVrFưa kịpRbuP9W địRbuP9Wnh thqyUWMtần lLuại tQqoVrFhì đãRbuP9W thấyRbuP9W QqoVrFAnh KỳRbuP9W qyUWMtnhảy xuRbuP9Wống dưQqoVrFới; chẳLung mqyUWMtấy chốLuc, khqyUWMtông Luai Lunhìn qyUWMtthấy gìRbuP9W nữaRbuP9W. MRbuP9Wột tqyUWMtiếng “rầm”Lu khôLu qyUWMtkhốc. ĐiqyUWMtnh ĐônQqoVrFg kLuhông nLuói luRbuP9Wng Lutung nữqyUWMta; nóRbuP9W đãRbuP9W qyUWMtthiếp đi.
Mọi ngườiRbuP9W ôRbuP9Wm ĐqyUWMtinh ĐônqyUWMtg rQqoVrFa ngoàiqyUWMt. QqoVrFTrên qyUWMtcổng sânRbuP9W QqoVrFthượng cRbuP9Wó hqyUWMtai QqoVrFbóng ngườiQqoVrF –QqoVrF mộqyUWMtt lớn,QqoVrF QqoVrFmột bRbuP9Wé đqyUWMtang đứngQqoVrF dõLui Lutheo hQqoVrFọ. ĐqyUWMtó QqoVrFlà bónRbuP9Wg củLua AnRbuP9Wh qyUWMtKỳ vàqyUWMt thằngqyUWMt béLu. CQqoVrFả hLuai nắqyUWMtm taQqoVrFy QqoVrFnhau hồiqyUWMt lqyUWMtâu rồRbuP9Wi qqyUWMtuay ngQqoVrFười QqoVrFđi mất.
QqoVrFThi TqyUWMthi xúqyUWMtc độngQqoVrF qQqoVrFuỵ nLugã Lutrên QqoVrFsân thượng,QqoVrF RbuP9Wcô tRbuP9Whan QqoVrFthở: ‘MRbuP9Wình cRbuP9Wứ tưởnRbuP9Wg nQqoVrFó ghétQqoVrF đứRbuP9Wa trQqoVrFẻ nàyRbuP9W, mìQqoVrFnh đRbuP9Wã thựcRbuP9W sựRbuP9W khônLug hiQqoVrFểu nóqyUWMt. LuVì đứaqyUWMt trRbuP9Wẻ QqoVrFnày, nLuó QqoVrFcó thRbuP9Wể lQqoVrFàm đượLuc bLuất cQqoVrFứ viLuệc gì,QqoVrF cóqyUWMt qyUWMtthể chiếnqyUWMt thRbuP9Wắng mọiLu tLuhế lực.Lu MìnQqoVrFh đãQqoVrF khônqyUWMtg biQqoVrFết RbuP9Wtình qyUWMtyêu củaqyUWMt nRbuP9Wgười mQqoVrFẹ lạiRbuP9W bRbuP9Wao lLua đếRbuP9Wn thế!”
TầRbuP9Wn CẩqyUWMtm chqyUWMtạy vềqyUWMt phqyUWMtía ThLui ThLui, hRbuP9Wai nqyUWMtgười qyUWMtòa khócRbuP9W nứLuc Lunở. BốQqoVrFn ngườiLu khônqyUWMtg dqyUWMtám xuốngLu dướiqyUWMt; hLuọ lặngQqoVrF lẽqyUWMt chờQqoVrF QqoVrFbình mQqoVrFinh trqyUWMtên sânQqoVrF thượng…
Tần LuCẩm Lunhẹ nhànLug tQqoVrFiến QqoVrFvề Luphía KRbuP9Wha LươngqyUWMt nói:
qyUWMt- ERbuP9Wm xiLun lỗi,QqoVrF qyUWMtvừa rồLui RbuP9Wem đãqyUWMt quLuá mQqoVrFạnh taqyUWMty vQqoVrFới anh.
qyUWMtKha LươngLu quaRbuP9Wy lRbuP9Wại QqoVrFcười tRbuP9Wrả lời:
- KhônQqoVrFg sqyUWMtao, Luđằng Lunào RbuP9Wanh cũngqyUWMt béoLu, đanQqoVrFg cầnQqoVrF giảRbuP9Wm RbuP9Wbéo mà.
Tần CQqoVrFẩm nhìRbuP9Wn KhRbuP9Wa lươnLug càngQqoVrF Lungày càngQqoVrF rõQqoVrF troLung áqyUWMtnh bìnQqoVrFh minqyUWMth; QqoVrFcô qyUWMtnhớ lạiqyUWMt lầnQqoVrF đầuqyUWMt tiêqyUWMtn qyUWMt2 ngLuười gặqyUWMtp nhaqyUWMtu. CRbuP9Wứ nQqoVrFhư cRbuP9Wó bàQqoVrFn taQqoVrFy củLua ôRbuP9Wng tqyUWMtrời Lusắp đặRbuP9Wt trQqoVrFước qyUWMtvậy, ngưqyUWMtời đLuàn ônQqoVrFg nQqoVrFày hếtRbuP9W lQqoVrFần nLuày đQqoVrFến Lulần qyUWMtkhác xuấqyUWMtt hiệnRbuP9W tQqoVrFrong cLuuộc qyUWMtđời RbuP9Wcô cùnqyUWMtg cqyUWMtô cLuhia sẻQqoVrF mọLui kQqoVrFhó khăn.
LụRbuP9Wc RbuP9WTử MiqyUWMtnh qyUWMtthẫn thờRbuP9W nhìnQqoVrF TầnqyUWMt CẩmLu vàQqoVrF KqyUWMtha LươLung. NhữngLu ngàRbuP9Wy QqoVrFvừa qqyUWMtua, Luanh RbuP9Wkhông cRbuP9Wó thờiRbuP9W giaRbuP9Wn qLuuan tâmQqoVrF Lutới Lutình cảmqyUWMt cqyUWMtủa mìqyUWMtnh, nhQqoVrFưng anqyUWMth bQqoVrFiết rõ,RbuP9W nLugười RbuP9Wđàn ônLug trRbuP9Wước mắtRbuP9W aRbuP9Wnh cóRbuP9W rLuất nhiqyUWMtều cLuách đểRbuP9W QqoVrFtranh thủLu tìLunh qyUWMtcảm củqyUWMta ngqyUWMtười Luanh yqyUWMtêu dấuQqoVrF. QqoVrFChưa bLuao giờ,Lu TầnQqoVrF CQqoVrFẩm Luđối xửQqoVrF qyUWMtđặc bRbuP9Wiệt vqyUWMtới anhRbuP9W, nhưnqyUWMtg Lulại hRbuP9Wết Lulần nàQqoVrFy đếnQqoVrF RbuP9Wlần khácLu thểQqoVrF hiệnLu RbuP9Wsự QqoVrFquan tâmqyUWMt đặcQqoVrF biệtLu tớiRbuP9W LuKha LưqyUWMtơng. LòqyUWMtng QqoVrFanh quặLun RbuP9Wđau, aQqoVrFnh tựQqoVrF hqyUWMtỏi qyUWMtchẳng lẽQqoVrF mìnLuh lạqyUWMti khôngqyUWMt bRbuP9Wằng cáiQqoVrF gQqoVrFã lQqoVrFưu maRbuP9Wnh QqoVrFkia sao?
MQqoVrFọi ngườiLu đqyUWMtều RbuP9Wkhông pháqyUWMtt hiệnRbuP9W RbuP9Wra áQqoVrFnh mắtqyUWMt khQqoVrFác qyUWMtlạ cRbuP9Wủa ĐườngLu ThQqoVrFi Thi.
LuChính TLuhi qyUWMtThi cũnqyUWMtg khônLug hiểuqyUWMt Lucô RbuP9Wbắt đầRbuP9Wu cóqyUWMt QqoVrFcảm tìQqoVrFnh vớLui TửQqoVrF MiRbuP9Wnh tQqoVrFừ lúRbuP9Wc nào;RbuP9W RbuP9Wnhững RbuP9Wngày vừLua RbuP9Wqua, côqyUWMt đQqoVrFã Lucó thQqoVrFể kLuhẳng đLuịnh rằngQqoVrF mìnhqyUWMt yêqyUWMtu TQqoVrFử QqoVrFMinh. CôQqoVrF nhớLu rấtqyUWMt rõQqoVrF hômRbuP9W nQqoVrFay, troqyUWMtng QqoVrFlúc sợqyUWMt Luhãi, Lungười đầuQqoVrF tqyUWMtiên RbuP9Wcô ngqyUWMthĩ tớiqyUWMt lRbuP9Wà TQqoVrFử Minh.
LụcQqoVrF LuTử MinRbuP9Wh vàRbuP9W QqoVrFTần CẩmRbuP9W lLuà mộqyUWMtt đôiQqoVrF kLuia màLu? TạQqoVrFi qyUWMtsao TầnRbuP9W QqoVrFCẩm lạiLu bLuắt cáQqoVrF RbuP9W2 taRbuP9Wy, lạiqyUWMt cQqoVrFòn đRbuP9Wối tốtQqoVrF vớiQqoVrF KhqyUWMta LươngRbuP9W đểQqoVrF TửqyUWMt MiQqoVrFnh đqyUWMtau RbuP9Wlòng? ThLuực rLua cqyUWMtô ấyqyUWMt đâuLu cQqoVrFó xiQqoVrFnh RbuP9Wđẹp bQqoVrFằng QqoVrFmình? vậyRbuP9W RbuP9Wmà Lutrong lúqyUWMtc nRbuP9Wguy naRbuP9Wn nhấRbuP9Wt lạiQqoVrF cóqyUWMt đượcRbuP9W QqoVrFtấm châLun Lutình cqyUWMtủa cảqyUWMt RbuP9W2 Luchàng trai.
Thi ThLui lQqoVrFà cRbuP9Wô gáQqoVrFi qyUWMtcó nhQqoVrFiều lợiLu thếLu nhấtRbuP9W troQqoVrFng nhLuóm bạnqyUWMt; gQqoVrFia đìnhRbuP9W QqoVrFgiàu cóRbuP9W; lạiqyUWMt thônqyUWMtg minqyUWMth xiLunh đẹp.Lu qyUWMtTần CẩmQqoVrF cLuhẳng qLuua chỉQqoVrF làRbuP9W bạqyUWMtn họcqyUWMt từRbuP9W tqyUWMthủa nhQqoVrFỏ, côQqoVrF ấyRbuP9W dựaQqoVrF vàqyUWMto RbuP9Wđâu màLu cQqoVrFó đượcqyUWMt RbuP9Wnhiều tQqoVrFhứ đLuến tLuhế QqoVrFcơ chứ?
TqyUWMthi TQqoVrFhi hằqyUWMtn hQqoVrFọc nhìnQqoVrF qyUWMtvào bóqyUWMtng RbuP9WTử MRbuP9Winh; côLu Luthề nhấtqyUWMt địnhLu QqoVrFphải chiếmQqoVrF đưRbuP9Wợc aLunh đểLu cQqoVrFhứng QqoVrFminh QqoVrFcô khLuông hRbuP9Wề tRbuP9Whua QqoVrFkém TầnQqoVrF Cẩm.
ĐúngqyUWMt lúLuc nRbuP9Wày HắcqyUWMt BảoQqoVrF đangqyUWMt RbuP9Wnằm trQqoVrFong lòngqyUWMt QqoVrFKha LươnLug bỗngQqoVrF nqyUWMthảy phắtqyUWMt sRbuP9Wang lònqyUWMtg qyUWMtTần qyUWMtCẩm, Lunó coLung RbuP9Wlưng vQqoVrFề pLuhía TQqoVrFhi RbuP9WThi, nLuhư thqyUWMtể Luđã nhìLun tQqoVrFhấu đượLuc qyUWMtý nqyUWMtghĩ củaqyUWMt cRbuP9Wô vậy.
Mặt RbuP9Wtrời rồiqyUWMt cũQqoVrFng lấpRbuP9W lóQqoVrF ởqyUWMt đằRbuP9Wng QqoVrFđông.; dưqyUWMtới Lumuôn vRbuP9Wàn tRbuP9Wia nắngQqoVrF vàng,qyUWMt bốnQqoVrF ngườiLu bọnqyUWMt hQqoVrFọ vẫQqoVrFn đứngqyUWMt qyUWMtyên tạiRbuP9W chỗ;Lu nhưQqoVrFng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.