You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửG3FZ Mio6o42iwpnh rútG3FZ súnG3FZg G3FZra, 7eteHbifchĩa vàoG3FZ mo6o42iwpụ o6o42iwpta ro6o42iwpồi đeG3FZ doạ:G3FZ "Đừng7eteHbif 7eteHbiflại gần,7eteHbif n7eteHbifếu khôG3FZng tô7eteHbifi bắno6o42iwp đấy!"
Mụ 7eteHbifta cưo6o42iwpời rG3FZồi 7eteHbiflùi về7eteHbif ph7eteHbifía s7eteHbifau. Mo6o42iwpụ 7eteHbifta bịG3FZ G3FZhút v7eteHbifào chiếco6o42iwp 7eteHbifgương. Cho6o42iwpiếc g7eteHbifương tro7eteHbifng thao6o42iwpng mG3FZáy bỗo6o42iwpng to6o42iwprở nên7eteHbif sốo6o42iwpng động7eteHbif kháG3FZc thưG3FZờng, nóG3FZ nu7eteHbifốt chửng7eteHbif ngườio6o42iwp phụo6o42iwp nữ7eteHbif ki7eteHbifa. Mụo6o42iwp o6o42iwpta b7eteHbifiến mất.
Lục 7eteHbifTử Mo6o42iwpinh khôngo6o42iwp tio6o42iwpn 7eteHbifnổi 7eteHbifvào mọiG3FZ thứG3FZ diễnG3FZ rG3FZa tr7eteHbifước G3FZmắt mình7eteHbif, o6o42iwpnhưng khôngo6o42iwp G3FZcòn đủ7eteHbif 7eteHbifthời giG3FZan để7eteHbif nG3FZgạc o6o42iwpnhiên nữa.o6o42iwp AnG3FZh thấyG3FZ bóo6o42iwpng củG3FZa o6o42iwpmụ o6o42iwpta ko6o42iwphông b7eteHbifiến mấtG3FZ tronG3FZg gươn7eteHbifg mà7eteHbif G3FZbây gio6o42iwpờ o6o42iwpđã hG3FZiện o6o42iwphình là7eteHbif o6o42iwpngười po6o42iwphụ nữ7eteHbif mG3FZặc á7eteHbifo đ7eteHbifỏ, co6o42iwpứ G3FZdi chuyểno6o42iwp vềG3FZ o6o42iwpphía o6o42iwpanh, c7eteHbifàng o6o42iwplúc càG3FZng gần.
Lục7eteHbif o6o42iwpTử buộcG3FZ phảG3FZi nổG3FZ súng.
G3FZKha LưG3FZơng G3FZvà TầnG3FZ Cẩm7eteHbif chạyG3FZ tớG3FZi giữaG3FZ co6o42iwpầu G3FZthang thìG3FZ nG3FZghe o6o42iwpthấy tiếnG3FZg so6o42iwpúng, TầnG3FZ o6o42iwpCẩm liềo6o42iwpn đứng7eteHbif lạiG3FZ rồi7eteHbif nó7eteHbifi vớG3FZi G3FZKha Lươngo6o42iwp: "A7eteHbifnh o6o42iwpà, bện7eteHbifh vio6o42iwpện G3FZnày lG3FZàm g7eteHbifì cóo6o42iwp tầG3FZng 13."
o6o42iwpKha Lươ7eteHbifng vỗo6o42iwp đầu7eteHbif thừaG3FZ n7eteHbifhận, bG3FZệnh 7eteHbifviện 7eteHbifnày chỉG3FZ cóG3FZ bốo6o42iwpn tầnG3FZg, lấ7eteHbify đâuG3FZ 7eteHbifra t7eteHbifầng 1o6o42iwp3 kiG3FZa ch7eteHbifứ! Ha7eteHbifi nG3FZgười đão6o42iwp cG3FZhạy rấtG3FZ lG3FZâu rồi.G3FZ Chẳngo6o42iwp lẽ7eteHbif lạiG3FZ bG3FZị 7eteHbifảo go6o42iwpiác ư?
o6o42iwpKha Lươngo6o42iwp đã7eteHbif cG3FZó ko6o42iwpinh nghiệmG3FZ G3FZtừ buổ7eteHbifi sán7eteHbifg, a7eteHbifnh bìno6o42iwph tĩnh7eteHbif nhìno6o42iwp o6o42iwpbốn phía,7eteHbif 7eteHbifphát hiG3FZện tầG3FZng dướo6o42iwpi cóG3FZ b7eteHbifóng người7eteHbif. Ao6o42iwpnh liềno6o42iwp ké7eteHbifo Tần7eteHbif Cẩ7eteHbifm chạy7eteHbif xuống,G3FZ vừG3FZa c7eteHbifhạy vG3FZừa nóG3FZi: "Ao6o42iwpnh hiểu7eteHbif o6o42iwprồi, 7eteHbifthang má7eteHbify vẫnG3FZ ở7eteHbif o6o42iwptầng 7eteHbif1, nóG3FZ G3FZvẫn đứng7eteHbif yêo6o42iwpn ởG3FZ đó,7eteHbif như7eteHbifng n7eteHbifó lại7eteHbif chạyG3FZ 7eteHbifvào o6o42iwp1 G3FZkhông giao6o42iwpn tG3FZầng 1o6o42iwp3 khácG3FZ. Chúng7eteHbif 7eteHbifmình mo6o42iwpau co6o42iwphạy xuốnG3FZg tầngo6o42iwp 7eteHbif1 đi."
LụcG3FZ o6o42iwpTử M7eteHbifinh 7eteHbifđã khG3FZông cò7eteHbifn đểo6o42iwp ý7eteHbif tới7eteHbif o6o42iwpcái gì7eteHbif no6o42iwpữa, anG3FZh nhắm7eteHbif o6o42iwpmắt bắnG3FZ bo6o42iwpừa, lúc7eteHbif mởo6o42iwp mắto6o42iwp 7eteHbifra chỉG3FZ thấy7eteHbif vG3FZỏ đạn7eteHbif tunG3FZg o6o42iwptóe G3FZkhắp nơi.
Ano6o42iwph vừG3FZa đị7eteHbifnh thở7eteHbif thà7eteHbifo 7eteHbifnhẹ nhõG3FZm th7eteHbifì lạ7eteHbifi cảo6o42iwpm thấyo6o42iwp cóG3FZ gG3FZì đóG3FZ đanG3FZg lắc7eteHbif lưo6o42iwp tro6o42iwpên đầu.o6o42iwp Ngẩng7eteHbif đầuG3FZ lên,7eteHbif an7eteHbifh o6o42iwpthấy người7eteHbif pG3FZhụ nữo6o42iwp mặco6o42iwp áo7eteHbif đỏ7eteHbif đ7eteHbifó đ7eteHbifang trG3FZeo l7eteHbifơ lửng7eteHbif trên7eteHbif G3FZcửa G3FZtrời củo6o42iwpa 7eteHbifthang máy7eteHbif. o6o42iwpBà tG3FZa tG3FZhõng mặo6o42iwpt xuốG3FZng, đối7eteHbif m7eteHbifặt vG3FZới anho6o42iwp, G3FZ2 co7eteHbifn mắtG3FZ đo6o42iwpã bị7eteHbif mó7eteHbifc, G3FZmáu chảyG3FZ tràno6o42iwp khắ7eteHbifp no6o42iwpơi, rG3FZỏ cả7eteHbif vo6o42iwpào mặo6o42iwpt anh.
Đáng sợo6o42iwp G3FZnhất là7eteHbif ngườiG3FZ 7eteHbifđàn bo6o42iwpà vo6o42iwpới khuôno6o42iwp m7eteHbifặt v7eteHbifô hồG3FZn lo6o42iwpại b7eteHbifắt đG3FZầu nhếch7eteHbif mG3FZép cười.
7eteHbifKha Lươ7eteHbifng 7eteHbifđã tớo6o42iwpi cửaG3FZ to6o42iwphang o6o42iwpmáy, a7eteHbifnh đậpo6o42iwp mạnh7eteHbif vàoo6o42iwp nóo6o42iwp nhưnG3FZg chẳng7eteHbif c7eteHbifó tG3FZác dụngG3FZ gì.
To6o42iwpần Co6o42iwpẩm so6o42iwpốt 7eteHbifruột, nho6o42iwpấn nútG3FZ liG3FZên hồi.
Hắc7eteHbif B7eteHbifảo đaG3FZng nằmo6o42iwp troG3FZng lòno6o42iwpg o6o42iwpKha o6o42iwpLương bỗngG3FZ no6o42iwphảy vọt7eteHbif G3FZlên 7eteHbifcào vàoo6o42iwp m7eteHbifôi anho6o42iwp, Kho6o42iwpa Lươngo6o42iwp lấy7eteHbif tG3FZay so6o42iwpờ thì7eteHbif po6o42iwphát hio6o42iwpện mìn7eteHbifh đ7eteHbifã 7eteHbifbị co6o42iwphảy o6o42iwpmáu, a7eteHbifnh cũno6o42iwpg chẳng7eteHbif 7eteHbifcó thờio6o42iwp o6o42iwpgian 7eteHbifđể trG3FZách HắcG3FZ Bảo7eteHbif nữa,G3FZ o6o42iwpcứ to6o42iwpiếp tục7eteHbif đạo6o42iwpp cửa.
ĐúnG3FZg lú7eteHbifc 7eteHbifnày thì7eteHbif 7eteHbifxuất hiệo6o42iwpn kỳ7eteHbif tíco6o42iwph –7eteHbif 7eteHbifbàn o6o42iwptay do6o42iwpính m7eteHbifáu co6o42iwpủa G3FZKha LưG3FZơng vừG3FZa đ7eteHbifập vo6o42iwpào cửa,7eteHbif tất7eteHbif cả7eteHbif c7eteHbifác vếtG3FZ G3FZmáu đầo6o42iwpm đìaG3FZ o6o42iwptrên t7eteHbifhang má7eteHbify G3FZđều b7eteHbifiến mất.
Kh7eteHbifa Lo6o42iwpương ngạo6o42iwpc nhiêo6o42iwpn nhìn7eteHbif tao6o42iwpy mìnG3FZh rồiG3FZ hé7eteHbift to:
7eteHbif- ĐG3FZúng rồi!7eteHbif 7eteHbifSao an7eteHbifh lo6o42iwpại o6o42iwpkhông nhớo6o42iwp đế7eteHbifn cho6o42iwpiêu nào6o42iwpy t7eteHbifrong Pho6o42iwpương po6o42iwpháp tránG3FZh tà7eteHbif cG3FZủa ôno6o42iwpg aG3FZnh –7eteHbif dG3FZùng má7eteHbifu của7eteHbif mìno6o42iwph đểo6o42iwp đ7eteHbifuổi m7eteHbifa. G3FZDòng họo6o42iwp 7eteHbifKha G3FZcủa 7eteHbifanh truyG3FZền đờio6o42iwp lào6o42iwpm pG3FZháp o6o42iwpsư, nG3FZên trG3FZên ngườio6o42iwp ao6o42iwpi cũno6o42iwpg cóG3FZ 7eteHbifmáu o6o42iwptránh ma.
Anh vẫno6o42iwp đang7eteHbif hoa7eteHbifn h7eteHbifỉ thìG3FZ thG3FZấy mũi7eteHbif mìno6o42iwph đaG3FZu nh7eteHbifói, máuo6o42iwp chảyG3FZ ộcG3FZ G3FZra. Ano6o42iwph đ7eteHbifịnh mắo6o42iwpng o6o42iwpTần Cẩm7eteHbif th7eteHbifì to6o42iwphấy co6o42iwpô đão6o42iwp no6o42iwphanh chónG3FZg lấyG3FZ ta7eteHbify quG3FZyệt 7eteHbifmáu trêo6o42iwpn mũiG3FZ ano6o42iwph rồiG3FZ b7eteHbifôi vG3FZào 7eteHbifnút 7eteHbifnhấn tha7eteHbifng máo6o42iwpy. Vừao6o42iwp nhấn7eteHbif G3FZmạnh vào,7eteHbif thao6o42iwpng máy7eteHbif G3FZbật mở.
MG3FZột người7eteHbif đano6o42iwpg G3FZbị to6o42iwpreo lủo6o42iwpng lẳno6o42iwpg trono6o42iwpg tG3FZhang máo6o42iwpy; 7eteHbifđó G3FZchính làG3FZ G3FZLục To6o42iwpử MinG3FZh. Kh7eteHbifa Lư7eteHbifơng chạyo6o42iwp vào6o42iwpo trG3FZong ôG3FZm o6o42iwpchân 7eteHbifTử Min7eteHbifh ko6o42iwpéo xuống,7eteHbif G3FZđáng tho6o42iwpương c7eteHbifho o6o42iwpanh cho6o42iwpàng LụcG3FZ Tử7eteHbif o6o42iwpMinh đã7eteHbif bG3FZị t7eteHbifreo 7eteHbifcổ trợno6o42iwp cảo6o42iwp m7eteHbifắt; đã7eteHbif to6o42iwphế lạG3FZi cò7eteHbifn tiếpo6o42iwp tục7eteHbif bị7eteHbif G3FZkéo xuốngG3FZ đo6o42iwpau điếnG3FZg ngườG3FZi, o6o42iwpnên chỉG3FZ co6o42iwpòn biếo6o42iwpt giG3FZẫy đG3FZạp luG3FZng tun7eteHbifg. 7eteHbifT G3FZần 7eteHbifCẩm nhG3FZìn G3FZthấy 7eteHbifthế vộ7eteHbifi n7eteHbifói vớio6o42iwp Ko6o42iwpha Lươo6o42iwpng: “ĐừnG3FZg cố7eteHbif kéo7eteHbif a7eteHbifnh ấ7eteHbify xuống,7eteHbif G3FZbế an7eteHbifh ấyG3FZ lêG3FZn đi”
o6o42iwpKha LưG3FZơng vào6o42iwp To6o42iwpần C7eteHbifẩm luG3FZống cuố7eteHbifng đặo6o42iwpt G3FZTử Mino6o42iwph xu7eteHbifống; ma7eteHbify mG3FZà 7eteHbifanh ấy7eteHbif ko6o42iwphông bị7eteHbif 7eteHbiftreo lâu7eteHbif, hơno6o42iwp nữao6o42iwp thể7eteHbif lựo6o42iwpc sun7eteHbifg 7eteHbifmãn nên7eteHbif cG3FZhỉ nghỉG3FZ o6o42iwp1 o6o42iwplúc lại7eteHbif b7eteHbifình thường7eteHbif như7eteHbif khôn7eteHbifg c7eteHbifó việc7eteHbif gì.
Vừa ngồG3FZi G3FZdậy, TG3FZử M7eteHbifinh đão6o42iwp lớo6o42iwpn ti7eteHbifếng mo6o42iwpắng Kh7eteHbifa Lương:
- Lúc7eteHbif n7eteHbifãy anG3FZh G3FZcứ co6o42iwpố G3FZkéo o6o42iwptôi xuống7eteHbif, o6o42iwpanh G3FZcó c7eteHbifòn nhânG3FZ o6o42iwptính khôno6o42iwpg đấyo6o42iwp? Hao6o42iwpy lo6o42iwpà an7eteHbifh mG3FZuốn gi7eteHbifết tôi?
Kh7eteHbifa Lưo6o42iwpơng xo6o42iwpoa mũG3FZi 7eteHbifhỏi lại:
- Đ7eteHbifừng o6o42iwpcó gG3FZià mG3FZồm! no6o42iwpếu G3FZanh khG3FZông tr7eteHbifeo cổG3FZ 7eteHbiftự t7eteHbifử tho6o42iwpì to6o42iwpôi đã7eteHbif khôngo6o42iwp mấto6o42iwp nhiềo6o42iwpu mo6o42iwpáu G3FZđến o6o42iwpthế! Tôio6o42iwp v7eteHbifốn G3FZđã G3FZgầy yếu,o6o42iwp so6o42iwpuy dio6o42iwpnh dưỡG3FZng, tho6o42iwpiếu máo6o42iwpu, đâ7eteHbifu o6o42iwpcó đượ7eteHbifc b7eteHbiféo t7eteHbifốt nhưo6o42iwp anh.
Tầo6o42iwpn CẩG3FZm phải7eteHbif hG3FZét tG3FZo cao6o42iwpn 7eteHbif2 người:
- ĐếnG3FZ lG3FZúc G3FZnày 7eteHbifmà 7eteHbif2 G3FZanh cònG3FZ tâm7eteHbif trạng7eteHbif cG3FZãi G3FZnhau àG3FZ? Khôn7eteHbifg G3FZmau đi7eteHbif cứu7eteHbif 7eteHbifThi Thi!
o6o42iwpHọ l7eteHbifiền đứng7eteHbif G3FZdậy cho6o42iwpạy ro6o42iwpa ngoàG3FZi. Nhìno6o42iwp thấG3FZy Tho6o42iwpi ThG3FZi đano6o42iwpg chG3FZầm cho6o42iwpậm 7eteHbifbước tới,7eteHbif bG3FZa n7eteHbifgười tho6o42iwpở phG3FZào no6o42iwphẹ o6o42iwpnhõm; đangG3FZ 7eteHbifđịnh chạyo6o42iwp đếnG3FZ chỗ7eteHbif Tho6o42iwpi o6o42iwpThi to6o42iwphì họo6o42iwp đứng7eteHbif sữngG3FZ lại.
Có mG3FZột b7eteHbifóng người7eteHbif bG3FZay s7eteHbifau T7eteHbifhi Thi.
Tầo6o42iwpn C7eteHbifẩm gio6o42iwpơ nắG3FZm đấG3FZm o6o42iwpđịnh đánhG3FZ KhG3FZa Lương.G3FZ o6o42iwpKha Lươn7eteHbifg vộ7eteHbifi o6o42iwpchạy tớ7eteHbifi núpG3FZ 7eteHbifsau 7eteHbiflưng TửG3FZ Minh.
7eteHbifThi TG3FZhi đ7eteHbifang o6o42iwpdần tiG3FZến tớio6o42iwp phíao6o42iwp h7eteHbifọ; cáiG3FZ G3FZbóng ki7eteHbifa cũG3FZng r7eteHbifõ 7eteHbifhơn. Bo6o42iwpa ng7eteHbifười nhậG3FZn G3FZra 7eteHbifđó là7eteHbif ôG3FZng nội7eteHbif G3FZKha LươngG3FZ liềnG3FZ ngồi7eteHbif bệo6o42iwpt xo6o42iwpuống đất,7eteHbif thởG3FZ phG3FZào o6o42iwprồi nói:
- ÔngG3FZ G3FZà, l7eteHbifần nào6o42iwpy ôngG3FZ xuấtG3FZ hiệ7eteHbifn qu7eteHbifá bo6o42iwpất ngờ7eteHbif đ7eteHbifấy! BọnG3FZ ch7eteHbifáu sợ7eteHbif đến7eteHbif 7eteHbifthót o6o42iwptim r7eteHbifồi đâyo6o42iwp này.
ÔG3FZng nội7eteHbif K7eteHbifha Lo6o42iwpương –7eteHbif K7eteHbifha ĐạoG3FZ cG3FZuối cùnG3FZg cũ7eteHbifng xo6o42iwpuất hiện,7eteHbif Kho6o42iwpa Lươngo6o42iwp v7eteHbifui o6o42iwpmừng chG3FZạy vềo6o42iwp pG3FZhía ôno6o42iwpg, nG3FZhưng thấyo6o42iwp ôngo6o42iwp 7eteHbifhững hờ,7eteHbif cháno6o42iwp nảG3FZn nhìo6o42iwpn mình.
Ông7eteHbif c7eteHbifụ 7eteHbiftrách móc:
- Lo6o42iwpẽ nàG3FZo o6o42iwpcháu đão6o42iwp G3FZsử dụG3FZng chiêu7eteHbif thG3FZuật máuo6o42iwp tránh7eteHbif 7eteHbiftà đêG3FZ tiệno6o42iwp nho6o42iwpất, nhụG3FZc nhG3FZã no6o42iwphất, hèo6o42iwpn h7eteHbifạ nhấ7eteHbift củo6o42iwpa d7eteHbifòng họ7eteHbif 7eteHbifKha chúngo6o42iwp ta?
Kha LươnG3FZg buồn7eteHbif bão6o42iwp đáp7eteHbif lại:
- Nhụ7eteHbifc nho6o42iwpã hèo6o42iwpn hạ7eteHbif c7eteHbifái gG3FZì chứ!o6o42iwp nếG3FZu khô7eteHbifng có7eteHbif c7eteHbifhút mo6o42iwpáu của7eteHbif ch7eteHbifáu thìG3FZ Tử7eteHbif 7eteHbifMinh sớmG3FZ đãG3FZ o6o42iwpbị 7eteHbifchết treG3FZo troo6o42iwpng tho6o42iwpang má7eteHbify rồi.
Tầno6o42iwp Cẩmo6o42iwp cG3FZhạy tớiG3FZ đỡ7eteHbif T7eteHbifhi 7eteHbifThi thìG3FZ nh7eteHbifận thấy7eteHbif TG3FZhi 7eteHbifThi đaG3FZng nho6o42iwpư người7eteHbif mộnG3FZg du.
7eteHbifÔng trẻG3FZ g7eteHbifiải thích:
- G3FZThi 7eteHbifThi bịG3FZ ôo6o42iwpng tho6o42iwpôi miêG3FZn rồi,G3FZ o6o42iwpban nãG3FZy n7eteHbifó đG3FZã kG3FZinh ho6o42iwpãi tộ7eteHbift độ;G3FZ o6o42iwpông thôio6o42iwp mi7eteHbifên G3FZđể n7eteHbifó ngủ,o6o42iwp nG3FZhư 7eteHbifthế G3FZsẽ bả7eteHbifo vG3FZệ đưG3FZợc nguy7eteHbifên o6o42iwpkhí G3FZtốt hơn.
Ông o6o42iwptrẻ q7eteHbifuay r7eteHbifa nóo6o42iwpi với7eteHbif o6o42iwpKha Lương:
- Sa7eteHbifo 7eteHbifcháu khôn7eteHbifg co6o42iwphịu G3FZhọc phépo6o42iwp thuậtG3FZ G3FZtrong o6o42iwpsách của7eteHbif ông?7eteHbif Ba7eteHbifo nhiê7eteHbifu phươngG3FZ pháo6o42iwpp 7eteHbifhay khôn7eteHbifg dùng7eteHbif lạio6o42iwp điG3FZ 7eteHbifdùng G3FZcái pho6o42iwpép nhục7eteHbif nG3FZhã thếo6o42iwp h7eteHbifả cháuo6o42iwp? G3FZLàm G3FZthế 7eteHbifmà gọG3FZi là7eteHbif b7eteHbifắt mG3FZa ư7eteHbif? T7eteHbifhà cháG3FZu hiến7eteHbif mo6o42iwpáu co6o42iwpho bệo6o42iwpnh việno6o42iwp G3FZđể cứu7eteHbif ngườiG3FZ còn7eteHbif hơG3FZn làG3FZ v7eteHbifung vãG3FZi o6o42iwplung t7eteHbifung., o6o42iwpthật c7eteHbifhẳng G3FZbiết xấ7eteHbifu hổ7eteHbif gG3FZì cả.
Kha Lo6o42iwpương xo6o42iwpấu hổG3FZ liền7eteHbif cãio6o42iwp lại7eteHbif ông:
G3FZ- Thếo6o42iwp G3FZai 7eteHbifbảo o6o42iwptập hG3FZợp cáco6o42iwp 7eteHbifmảnh vải7eteHbif lạio6o42iwp rồio6o42iwp đ7eteHbifốt o6o42iwpđi làG3FZ 7eteHbifcó thG3FZể po6o42iwphá G3FZđược lờio6o42iwp nguo6o42iwpyền CG3FZA BĂNGo6o42iwp? TronG3FZg lúG3FZc 7eteHbifthu G3FZthập vải,7eteHbif bG3FZọn cho6o42iwpáu xém7eteHbif cho6o42iwpút nữG3FZa đ7eteHbifã mất7eteHbif mạngo6o42iwp rồ7eteHbifi, o6o42iwpvậy mào6o42iwp bây7eteHbif giờo6o42iwp ôngo6o42iwp lại7eteHbif tớo6o42iwpi trG3FZách o6o42iwpcháu nG3FZữa à?
G3FZÔng trẻG3FZ c7eteHbifhau m7eteHbifày rồiG3FZ nói:
G3FZ- Các7eteHbif cháG3FZu đã7eteHbif xe7eteHbifm bản7eteHbif o6o42iwpthảo của7eteHbif ông?
G3FZ- Bảno6o42iwp thảoo6o42iwp 7eteHbifnào 7eteHbifcơ? Quyển7eteHbif 7eteHbifsách đG3FZó o6o42iwplà G3FZbản thảoG3FZ củ7eteHbifa ôno6o42iwpg G3FZư? G3FZ- Bo6o42iwpốn ngườio6o42iwp ng7eteHbifạc n7eteHbifhiên 7eteHbifnhìn ông.
- o6o42iwpĐó đú7eteHbifng 7eteHbiflà bảno6o42iwp th7eteHbifảo G3FZcủa G3FZông. o6o42iwpLẽ no6o42iwpào G3FZtrong bảo6o42iwpn thảoG3FZ ôngo6o42iwp lạG3FZi khô7eteHbifng cóG3FZ quyềno6o42iwp gG3FZiả thiếG3FZt o6o42iwpmột cho6o42iwpút? 7eteHbifViệc o6o42iwpphá lời7eteHbif nguyo6o42iwpền G3FZCA G3FZBĂNG làG3FZ o6o42iwpmột troG3FZng những7eteHbif cG3FZâu hỏiG3FZ kh7eteHbifó trảG3FZ lờo6o42iwpi 7eteHbifnhất củao6o42iwp dòng7eteHbif họ7eteHbif KG3FZha ch7eteHbifúng tao6o42iwp, ônG3FZg đão6o42iwp đề7eteHbif cậpo6o42iwp r7eteHbifất nhiềuo6o42iwp giả7eteHbif thiết7eteHbif đểo6o42iwp o6o42iwpphá o6o42iwplời nguyềnG3FZ, chẳo6o42iwpng nhẽG3FZ các7eteHbif 7eteHbifcháu c7eteHbifứ lầno6o42iwp 7eteHbiflượt 7eteHbifthử G3FZtừng phưo6o42iwpơng po6o42iwpháp hG3FZay sao?
Ba n7eteHbifgười đềuG3FZ ko6o42iwpinh G3FZsợ toátG3FZ mo6o42iwpồ hôi.
- CáG3FZc cháuG3FZ to6o42iwphu t7eteHbifhập 7eteHbifmảnh vải7eteHbif đỏ,o6o42iwp o6o42iwpđem sức7eteHbif mạn7eteHbifh G3FZCA BĂo6o42iwpNG vốn7eteHbif o6o42iwpđã đượ7eteHbifc o6o42iwptách o6o42iwpra G3FZtập ho6o42iwpợp lo6o42iwpại, rồiG3FZ lạiG3FZ G3FZmang mảnhG3FZ v7eteHbifải 7eteHbifđó 7eteHbiftới nơG3FZi G3FZchí 7eteHbifâm. 7eteHbifCác chá7eteHbifu hãG3FZy G3FZmở 7eteHbifto G3FZmắt G3FZra m7eteHbifà nhìn7eteHbif, nG3FZơi này7eteHbif mo6o42iwpấy co6o42iwphục nămo6o42iwp trướco6o42iwp vốno6o42iwp l7eteHbifà ngho6o42iwpĩa đG3FZịa o6o42iwpchôn xo6o42iwpác hG3FZàng G3FZvạn ngưG3FZời. CG3FZác cháuo6o42iwp o6o42iwpcho 7eteHbifrằng nho6o42iwpững khuôo6o42iwpn m7eteHbifặt G3FZsau G3FZtấm ko6o42iwpính ki7eteHbifa lo6o42iwpà mặtG3FZ ngườiG3FZ đúngo6o42iwp khônG3FZg, 7eteHbifkỳ o6o42iwpthực đóo6o42iwp đềuG3FZ 7eteHbiflà n7eteHbifhững oa7eteHbifn hồo6o42iwpn trưG3FZớc ko6o42iwpia, G3FZhọ đG3FZang ngào6o42iwpy đêm7eteHbif l7eteHbifàm b7eteHbifạn với7eteHbif nhữn7eteHbifg bện7eteHbifh nhG3FZân tâmG3FZ thần.
G3FZÔng tG3FZrẻ lạiG3FZ dõno6o42iwpg dạcG3FZ o6o42iwpnói tiếp:
G3FZ- 7eteHbifCác c7eteHbifháu cònG3FZ đứng7eteHbif 7eteHbifđờ 7eteHbifở G3FZđây lo6o42iwpàm gìG3FZ? KhôngG3FZ maG3FZu lê7eteHbifn 7eteHbifsân thượo6o42iwpng to6o42iwpìm 7eteHbifAnh Kỳ7eteHbif 7eteHbifvà o6o42iwpĐinh o6o42iwpĐông đ!o6o42iwp ĐinhG3FZ o6o42iwpĐông hiện7eteHbif G3FZgiờ đao6o42iwpng bịG3FZ mộtG3FZ lo6o42iwpực lượngG3FZ đo6o42iwpáng sG3FZợ th7eteHbifao túG3FZng; nếu7eteHbif các7eteHbif cháG3FZu G3FZđến G3FZmuộn o6o42iwpsẽ khô7eteHbifng o6o42iwpkịp đâu!
ÔG3FZng G3FZtrẻ vừaG3FZ vỗo6o42iwp o6o42iwpvào nG3FZgười Th7eteHbifi To6o42iwphi, côo6o42iwp liề7eteHbifn tỉnhG3FZ lG3FZại. Bốn7eteHbif 7eteHbifngười o6o42iwpkhông kịp7eteHbif 7eteHbifnói gG3FZì vội7eteHbif G3FZbước vo6o42iwpào tho6o42iwpang máyG3FZ, ô7eteHbifng o6o42iwptrẻ G3FZkhông đio6o42iwp cùng7eteHbif họ,o6o42iwp bởiG3FZ t7eteHbifhời g7eteHbifian ho6o42iwpiện hG3FZình 7eteHbifba phúG3FZt mộto6o42iwp 7eteHbifngày đã7eteHbif G3FZhết. Ôno6o42iwpg chỉ7eteHbif kịG3FZp o6o42iwpnói vớio6o42iwp Kho6o42iwpa Lương:7eteHbif “Nếuo6o42iwp thG3FZực G3FZsự khG3FZông co6o42iwpó cách7eteHbif nàG3FZo G3FZkhác, cháuG3FZ G3FZhãy t7eteHbifự cắt7eteHbif ngó7eteHbifn taG3FZy để7eteHbif 7eteHbifmáu chảy7eteHbif G3FZra nhG3FZé!”. LờiG3FZ G3FZdặn củG3FZa ônG3FZg tr7eteHbifẻ khi7eteHbifến KG3FZha Lo6o42iwpương lạnG3FZh hết7eteHbif cả7eteHbif G3FZngười, G3FZanh đứ7eteHbifng tro7eteHbifng t7eteHbifhang má7eteHbify o6o42iwpôm G3FZmiệng không7eteHbif n7eteHbifói nG3FZăng gì.
Lúc G3FZnày bG3FZốn nG3FZgười lạo6o42iwpi đi7eteHbif o6o42iwpcùng vớiG3FZ nhao6o42iwpu, kho6o42iwpông a7eteHbifi nG3FZói năo6o42iwpng gG3FZì. Hắc7eteHbif BảoG3FZ nằmo6o42iwp ườno6o42iwp trêno6o42iwp o6o42iwpvai KG3FZha Lương7eteHbif khôngG3FZ c7eteHbifhịu xuống.7eteHbif Bọn7eteHbif o6o42iwphọ vG3FZừa trảG3FZi quo6o42iwpa c7eteHbifơn o6o42iwpchấn độngG3FZ, 7eteHbifai G3FZcũng biết7eteHbif đối7eteHbif thủ7eteHbif co6o42iwpủa o6o42iwpmình rấto6o42iwp mạnho6o42iwp nho6o42iwpưng họG3FZ vẫn7eteHbif o6o42iwpkhông o6o42iwptừ bỏG3FZ o6o42iwpý đo6o42iwpịnh cứuG3FZ Ano6o42iwph KG3FZỳ vàG3FZ G3FZĐinh Đông.
MọiG3FZ G3FZngười 7eteHbifđổ G3FZdồn co6o42iwphú ý7eteHbif v7eteHbifào KhG3FZa LưG3FZơng, an7eteHbifh c7eteHbifhẳng bio6o42iwpết làmG3FZ sa7eteHbifo chỉG3FZ biế7eteHbift ngậm7eteHbif ngG3FZùi 7eteHbifkêu c7eteHbifa s7eteHbifao sốG3FZ G3FZmình khổ7eteHbif thế!7eteHbif G3FZTại sa7eteHbifo G3FZbao nhG3FZiêu po6o42iwpháp thuậG3FZt khôn7eteHbifg họo6o42iwpc lạ7eteHbifi chỉ7eteHbif o6o42iwphọc đượco6o42iwp G3FZmỗi mộtG3FZ ch7eteHbifiêu n7eteHbifày. Mọo6o42iwpi 7eteHbifngười nhìn7eteHbif ao6o42iwpnh tiếo6o42iwpc no6o42iwpuối nghG3FZĩ, go6o42iwpiá mo6o42iwpáu a7eteHbifnh nho6o42iwpiều nh7eteHbifư n7eteHbifước s7eteHbifông 7eteHbifthì 7eteHbiftốt biếto6o42iwp bao.
Chẳng mấy7eteHbif chốco6o42iwp tho6o42iwpang mo6o42iwpáy đãG3FZ o6o42iwplên 7eteHbiftới sân7eteHbif thượng,7eteHbif nếuG3FZ nhưo6o42iwp ôno6o42iwpg nộiG3FZ K7eteHbifha Lương7eteHbif 7eteHbifkhông G3FZnói ch7eteHbifo o6o42iwpbọn họo6o42iwp G3FZbiết no6o42iwpơi no6o42iwpày trưo6o42iwpớc k7eteHbifia 7eteHbiflà nơG3FZi chôo6o42iwpn xo6o42iwpác vạn7eteHbif người7eteHbif thìG3FZ troG3FZng mắG3FZt củao6o42iwp họ,G3FZ nơio6o42iwp nàyo6o42iwp q7eteHbifuả G3FZlà rấto6o42iwp đẹp7eteHbif o6o42iwp- một7eteHbif no6o42iwpơi noo6o42iwpn xanG3FZh 7eteHbifnước biế7eteHbifc, co6o42iwpây mâo6o42iwpy 7eteHbifxanh xo6o42iwpanh mọG3FZc ởG3FZ khắo6o42iwpp nơi,o6o42iwp trêG3FZn so6o42iwpân t7eteHbifhượng dâG3FZy mâ7eteHbify đaG3FZn o6o42iwpchéo 7eteHbifvào nG3FZhau giố7eteHbifng G3FZnhư một7eteHbif tấmo6o42iwp vo6o42iwpải xo6o42iwpanh do6o42iwpày G3FZdặn vậy.
Kha LưG3FZơng o6o42iwpvừa nG3FZhìn vừa7eteHbif nghĩ,o6o42iwp tro7eteHbifng sáco6o42iwph G3FZcủa G3FZông viG3FZết G3FZnhững 7eteHbifnơi 7eteHbifcó câo6o42iwpy G3FZxanh m7eteHbifọc u7eteHbifm tùo6o42iwpm th7eteHbifường rấo6o42iwpt nặo6o42iwpng âmo6o42iwp khG3FZí. G3FZLoại câ7eteHbify nàG3FZy hG3FZấp 7eteHbifthu G3FZâm kh7eteHbifí đểG3FZ 7eteHbiftồn tG3FZại, hơ7eteHbifn o6o42iwpnữa nó7eteHbif lạ7eteHbifi cho6o42iwpe lG3FZấp ánho6o42iwp mặ7eteHbift trời,G3FZ G3FZlà n7eteHbifơi trG3FZú ẩn7eteHbif tốto6o42iwp củao6o42iwp oa7eteHbifn hồn.
BốG3FZn người7eteHbif bướ7eteHbifc đio6o42iwp rất7eteHbif 7eteHbifcẩn th7eteHbifận, o6o42iwpchỉ so6o42iwpợ G3FZmột sơG3FZ suấ7eteHbift o6o42iwpnhỏ cũno6o42iwpg c7eteHbifó thểG3FZ k7eteHbifhiến h7eteHbifọ o6o42iwphụt bước.G3FZ Điềuo6o42iwp ko6o42iwpỳ lạo6o42iwp o6o42iwplà họo6o42iwp đềuo6o42iwp cảm7eteHbif thấyG3FZ đi7eteHbif o6o42iwptrên câyG3FZ o6o42iwpmây vừ7eteHbifa dẻo7eteHbif vừa7eteHbif t7eteHbifrơn nà7eteHbify giốo6o42iwpng như7eteHbif đ7eteHbifi trêo6o42iwpn đống7eteHbif xác7eteHbif chế7eteHbift 7eteHbifvậy! TuG3FZy đềG3FZu G3FZnghĩ vG3FZậy nhG3FZưng khG3FZông o6o42iwpai dG3FZám n7eteHbifói rG3FZa, họo6o42iwp 7eteHbifnhìn sâG3FZn o6o42iwpthượng rộno6o42iwpg lớn,o6o42iwp băno6o42iwp G3FZkhoăn khôngo6o42iwp biết7eteHbif đo6o42iwpứa 7eteHbifbé G3FZđang ở7eteHbif đâu?
Cuối co6o42iwpùng họ7eteHbif cũn7eteHbifg n7eteHbifhìn thấG3FZy hao6o42iwpi G3FZmẹ co6o42iwpon An7eteHbifh K7eteHbifỳ, nhưng7eteHbif cảo6o42iwpnh 7eteHbiftượng trước7eteHbif o6o42iwpmắt 7eteHbifhọ to6o42iwphật đángG3FZ sợo6o42iwp! Ao6o42iwpnh o6o42iwpKỳ đo6o42iwpang thảG3FZ đ7eteHbifứa 7eteHbifbé ởG3FZ 7eteHbifngoài o6o42iwpsân o6o42iwpthượng, chỉo6o42iwp cG3FZần th7eteHbifả ta7eteHbify t7eteHbifhì nG3FZó chG3FZết cG3FZhắc rồi.
Đứao6o42iwp bo6o42iwpé khô7eteHbifng động7eteHbif đậy,G3FZ G3FZgiống nhưo6o42iwp người7eteHbif co6o42iwphết vậy!
G3FZThi T7eteHbifhi ho6o42iwpốt hoảngG3FZ 7eteHbifhét lên:
- 7eteHbifĐừng! 7eteHbifAnh KỳG3FZ! Đo6o42iwpừng thG3FZả ta7eteHbify rG3FZa. Đừngo6o42iwp gio6o42iwpết hG3FZại coG3FZn bé!
o6o42iwpTuy o6o42iwpnhiên, o6o42iwpgiữa khôG3FZng gG3FZian G3FZma q7eteHbifuái lại7eteHbif văno6o42iwpg vẳ7eteHbifng mộtG3FZ gG3FZiọng 7eteHbifnói: “Hãy7eteHbif thả7eteHbif co6o42iwpon ra7eteHbif. CG3FZon muốG3FZn đượcG3FZ xuốngG3FZ dướio6o42iwp ch7eteHbifơi. Đừngo6o42iwp nắmo6o42iwp t7eteHbifay G3FZcon!” o6o42iwpĐó chG3FZính lào6o42iwp tiếno6o42iwpg 7eteHbifcủa Đin7eteHbifh Đông.
o6o42iwpTần CẩG3FZm vo6o42iwpừa địnhG3FZ cho6o42iwpạy lo6o42iwpên tG3FZhì tG3FZhấy Ao6o42iwpnh KỳG3FZ bo6o42iwpỏ mộto6o42iwp o6o42iwptay 7eteHbifra, cG3FZô vộiG3FZ đo6o42iwpứng lại7eteHbif khô7eteHbifng dáG3FZm tiếnG3FZ o6o42iwpthêm nữa.o6o42iwp Đứao6o42iwp b7eteHbifé bịo6o42iwp tre7eteHbifo o6o42iwplơ lửng7eteHbif ngo6o42iwpoài so6o42iwpân thG3FZượng, gio6o42iwpó to6o42iwphổi tới,G3FZ 7eteHbifsặc mùo6o42iwpi máo6o42iwpu tư7eteHbifơi tG3FZanh no6o42iwpgòm, nhìno6o42iwp kỹo6o42iwp 7eteHbifdãy nú7eteHbifi đeG3FZn sìG3FZ phí7eteHbifa xG3FZa trônG3FZg giốnG3FZg no6o42iwphư mộto6o42iwp bầo6o42iwpy quáG3FZi G3FZvật đango6o42iwp 7eteHbifnhe o6o42iwpnanh múa7eteHbif vuốt,7eteHbif chG3FZỉ tro6o42iwpực 7eteHbifcó o6o42iwpgì 7eteHbifrơi xuống7eteHbif làG3FZ nuo6o42iwpốt o6o42iwpchửng o6o42iwpkhông tha.
Kha Lo6o42iwpương nhẹo6o42iwp nG3FZhàng đặto6o42iwp Ho6o42iwpắc BảoG3FZ xuốo6o42iwpng, 7eteHbifhy vo6o42iwpọng o6o42iwpnó cóG3FZ cácho6o42iwp G3FZgì co6o42iwpứu 7eteHbifhai m7eteHbifẹ cG3FZon AG3FZnh Kỳ.7eteHbif LúcG3FZ nàyG3FZ ano6o42iwph G3FZđã coo6o42iwpi G3FZHắc BảG3FZo là7eteHbif G3FZbùa h7eteHbifộ m7eteHbifệnh 7eteHbifcủa mình.7eteHbif Hắ7eteHbifc Bảo6o42iwpo liếc7eteHbif nhìnG3FZ a7eteHbifnh một7eteHbif cá7eteHbifi, ánG3FZh mo6o42iwpắt tỏo6o42iwp vẻG3FZ G3FZcoi thường.
o6o42iwpLúc n7eteHbifày an7eteHbifh o6o42iwpmới thực7eteHbif G3FZsự o6o42iwphối hận7eteHbif bởi7eteHbif mìnho6o42iwp 7eteHbifđã 7eteHbifkhông chịG3FZu họco6o42iwp phéG3FZp o6o42iwpthuật đến7eteHbif nơ7eteHbifi đếnG3FZ chốnG3FZ, đG3FZể đến7eteHbif giờ,7eteHbif ngaG3FZy mộtG3FZ o6o42iwpcon mo6o42iwpèo cũG3FZng cóo6o42iwp quyền7eteHbif khinG3FZh bỉG3FZ ao6o42iwpnh. K7eteHbifha Lươngo6o42iwp o6o42iwptức chíG3FZ rútG3FZ G3FZcon do6o42iwpao nh7eteHbifỏ G3FZra chuẩ7eteHbifn bị7eteHbif cắtG3FZ G3FZtay mình7eteHbif bấo6o42iwpt cứG3FZ lúG3FZc nàoG3FZ G3FZđể đuổiG3FZ maG3FZ. Nóo6o42iwpi 7eteHbifgì thìo6o42iwp n7eteHbifói, lúco6o42iwp 7eteHbifnày ano6o42iwph v7eteHbifẫn rấtG3FZ quaG3FZn trọng.
L7eteHbifúc K7eteHbifha LưG3FZơng đấo6o42iwpu trao6o42iwpnh 7eteHbiftư tưởo6o42iwpng thìo6o42iwp To6o42iwpần Cẩmo6o42iwp G3FZvà ThG3FZi o6o42iwpThi đaG3FZng sợ7eteHbif hã7eteHbifi o6o42iwplo 7eteHbiflắng ch7eteHbifo Đi7eteHbifnh Đôn7eteHbifg; G3FZtận mắtG3FZ nG3FZhìn thấyo6o42iwp đứaG3FZ G3FZbé cứo6o42iwp lắc7eteHbif 7eteHbiflư tronG3FZg o6o42iwpgió, o6o42iwphọ tho6o42iwpấp tho6o42iwpỏm khôG3FZng yên.
TG3FZhi Tho6o42iwpi no6o42iwpói o6o42iwptrong no6o42iwpước mắt:
- AnG3FZh Kỳ,7eteHbif dG3FZù o6o42iwpsao Đino6o42iwph ĐG3FZông G3FZcũng là7eteHbif đứa7eteHbif c7eteHbifon 7eteHbifdo e7eteHbifm dứG3FZt ruộtG3FZ đẻo6o42iwp G3FZra; G3FZcho d7eteHbifù trướ7eteHbifc đâyo6o42iwp eG3FZm không7eteHbif muốG3FZn 7eteHbifnhận 7eteHbifđứa trẻo6o42iwp này,7eteHbif ch7eteHbifo d7eteHbifù 7eteHbifem muố7eteHbifn 7eteHbiftrốn 7eteHbiftránh 7eteHbifsự thật7eteHbif năm7eteHbif xưG3FZa, o6o42iwpnhưng no6o42iwpó vẫ7eteHbifn lào6o42iwp cG3FZon củao6o42iwp o6o42iwpem, là7eteHbif cố7eteHbift nhụcG3FZ G3FZcủa o6o42iwpem. Eo6o42iwpm khôn7eteHbifg thểo6o42iwp G3FZtiếp tụ7eteHbifc phạmG3FZ saG3FZi l7eteHbifầm. Eo6o42iwpm khôngG3FZ đưG3FZợc giếG3FZt 7eteHbifcon bé!
Độ7eteHbift nG3FZhiên troG3FZng gió7eteHbif v7eteHbifọng lạio6o42iwp go6o42iwpiọng trẻo6o42iwp G3FZcon 7eteHbiflảnh lG3FZót: “Mẹo6o42iwp thảG3FZ coo6o42iwpn ro6o42iwpa, co6o42iwpon muốnG3FZ xuốngo6o42iwp chơi,G3FZ mẹo6o42iwp đ7eteHbifừng g7eteHbifiữ co6o42iwpon thế!”
Đún7eteHbifg làG3FZ giọngo6o42iwp Đi7eteHbifnh Đông.
7eteHbifÁnh o6o42iwpđèn trê7eteHbifn sâo6o42iwpn thượngo6o42iwp đ7eteHbifủ sáo6o42iwpng đo6o42iwpể 7eteHbifhọ nh7eteHbifìn o6o42iwprõ mónG3FZg t7eteHbifay Đin7eteHbifh Đôno6o42iwpg đão6o42iwp cắG3FZm so6o42iwpâu vàG3FZo tậo6o42iwpn xG3FZương mG3FZu bàno6o42iwp tao6o42iwpy An7eteHbifh KỳG3FZ, nhưo6o42iwpng Ao6o42iwpnh Kỳo6o42iwp vẫno6o42iwp nh7eteHbifất qG3FZuyết k7eteHbifhông G3FZthả t7eteHbifay ra.
Không po6o42iwphải Ao6o42iwpnh 7eteHbifKỳ G3FZđang hạiG3FZ Đin7eteHbifh Đôngo6o42iwp m7eteHbifà lo6o42iwpà đanG3FZg cứG3FZu coG3FZn bé.
G3FZKha Lươngo6o42iwp địnG3FZh chạyG3FZ tớio6o42iwp giúpo6o42iwp Ao6o42iwpnh Kỳ.
Đột7eteHbif nhiêG3FZn Đinh7eteHbif 7eteHbifĐông đổi7eteHbif giọnG3FZg, no6o42iwpói: “Màyo6o42iwp dámo6o42iwp G3FZtới đâ7eteHbify, to6o42iwpao 7eteHbifsẽ móo6o42iwpc ngo6o42iwpay 7eteHbifmắt nG3FZó 7eteHbifra đểo6o42iwp nó7eteHbif chết7eteHbif o6o42iwptại đây.”
TG3FZần C7eteHbifẩm 7eteHbifđang 7eteHbifôm HắcG3FZ Bảo;o6o42iwp to6o42iwprong bG3FZóng tố7eteHbifi, nhG3FZìn vG3FZào co6o42iwpon 7eteHbifmắt màG3FZu hồngG3FZ o6o42iwpphấn củ7eteHbifa Hắc7eteHbif Bảo,o6o42iwp G3FZcô G3FZnhận 7eteHbifthấy 7eteHbifmột đứ7eteHbifa béG3FZ đ7eteHbifang nằmG3FZ tG3FZrong lG3FZòng Đio6o42iwpnh Đông.
Đứa7eteHbif bo6o42iwpé o6o42iwptừ từG3FZ ngG3FZẩng đầu7eteHbif lênG3FZ, vừaG3FZ no6o42iwphìn to6o42iwphấy nó,7eteHbif Tầ7eteHbifn CẩG3FZm hG3FZét lên:G3FZ “Đúng7eteHbif lo6o42iwpà thằng7eteHbif 7eteHbifbé đó!”G3FZ –7eteHbif 7eteHbifthằng G3FZbé t7eteHbifrước đây7eteHbif cG3FZô nhìno6o42iwp thấ7eteHbify G3FZtrước G3FZmáy vG3FZi tío6o42iwpnh, thằngo6o42iwp béo6o42iwp đã7eteHbif đòio6o42iwp lấyo6o42iwp mắto6o42iwp củaG3FZ cô.
ThG3FZằng o6o42iwpbé đóo6o42iwp o6o42iwpđã nhậo6o42iwpp G3FZhồn G3FZvào Đi7eteHbifnh 7eteHbifĐông. BâG3FZy giờo6o42iwp nG3FZó đao6o42iwpng muốno6o42iwp d7eteHbifắt ĐinhG3FZ Đo6o42iwpông xuốngG3FZ do6o42iwpưới chơi.
Kha Lưo6o42iwpơng khô7eteHbifng dámo6o42iwp độngo6o42iwp đậy7eteHbif, o6o42iwpmọi việ7eteHbifc trởo6o42iwp nên7eteHbif o6o42iwpbế tắc.
Đột 7eteHbifnhiên G3FZAnh K7eteHbifỳ 7eteHbiflên tiếng:
- ĐểG3FZ côG3FZ xuống7eteHbif chơ7eteHbifi G3FZvới chá7eteHbifu, c7eteHbifháu to6o42iwpha G3FZcon o6o42iwpgái cho6o42iwpo cô!
To6o42iwphi o6o42iwpThi kio6o42iwpnh hãG3FZi nhậ7eteHbifn r7eteHbifa G3FZmột G3FZcô o6o42iwpgái vốG3FZn yếuG3FZ đ7eteHbifuối nhưo6o42iwp G3FZAnh Ko6o42iwpỳ o6o42iwplúc no6o42iwpày bo6o42iwpỗng trG3FZở o6o42iwpnên kG3FZiên cường,o6o42iwp tỉnG3FZh G3FZtáo vàG3FZ dũG3FZng cả7eteHbifm o6o42iwplạ thường.
An7eteHbifh K7eteHbifỳ lạ7eteHbifi nG3FZói tiếp:
G3FZ- o6o42iwpCô xuốo6o42iwpng chG3FZơi vớio6o42iwp 7eteHbifcháu nhé!o6o42iwp CG3FZô làmG3FZ mẹ7eteHbif chG3FZáu đượco6o42iwp không?
Thằng bG3FZé khôo6o42iwpng nó7eteHbifi năngG3FZ gì7eteHbif nhưno6o42iwpg G3FZĐinh Đôo6o42iwpng l7eteHbifại cấtG3FZ tiế7eteHbifng: “Từo6o42iwp G3FZlúc nhỏG3FZ G3FZmẹ G3FZđã khôG3FZng cầno6o42iwp G3FZcon, G3FZmẹ kG3FZhông 7eteHbifyêu co7eteHbifn, mẹG3FZ cămo6o42iwp hậo6o42iwpn sựo6o42iwp to6o42iwpồn tạio6o42iwp củao6o42iwp o6o42iwpcon, G3FZcon khôno6o42iwpg G3FZcần ngườio6o42iwp mẹo6o42iwp tồiG3FZ nh7eteHbifư o6o42iwpmẹ co6o42iwphơi vớG3FZi con.”
7eteHbifAnh KỳG3FZ chậG3FZm rãi7eteHbif G3FZđáp lại:
- Co6o42iwpon k7eteHbifhông biếto6o42iwp được7eteHbif m7eteHbifẹ yG3FZêu co7eteHbifn o6o42iwpđến mức7eteHbif o6o42iwpnào o6o42iwpđâu, mẹ7eteHbif G3FZthực o6o42iwpsự rất7eteHbif yo6o42iwpêu coG3FZn, d7eteHbifo mẹ7eteHbif so6o42iwpợ k7eteHbifhông o6o42iwpthể o6o42iwpcho cG3FZon một7eteHbif cuộcG3FZ sốngG3FZ hG3FZoàn hảo6o42iwpo nêno6o42iwp mới7eteHbif gử7eteHbifi 7eteHbifcon o6o42iwpở 7eteHbifnhà bo6o42iwpác. o6o42iwpMẹ đào6o42iwpnh phG3FZải G3FZlàm to6o42iwphế đểo6o42iwp coG3FZn có7eteHbif đG3FZược môG3FZi tro6o42iwpường p7eteHbifhát triển7eteHbif làG3FZnh mạnh,G3FZ G3FZbởi 7eteHbifsẽ 7eteHbifkhông o6o42iwpcó G3FZai ho6o42iwpỏi bốo6o42iwp co7eteHbifn lào6o42iwp a7eteHbifi, G3FZkhông có7eteHbif 7eteHbifai mắngG3FZ G3FZcon lào6o42iwp đồG3FZ coG3FZn hoo6o42iwpang. G3FZMẹ đành7eteHbif lòng7eteHbif làG3FZm 7eteHbifnhư G3FZthế, bởio6o42iwp mẹ7eteHbif yêG3FZu coG3FZn hơo6o42iwpn tấo6o42iwpt thảo6o42iwpy o6o42iwpmọi 7eteHbifthứ tr7eteHbifên đời.
No6o42iwpước mắt7eteHbif An7eteHbifh Ko6o42iwpỳ lã7eteHbif chãG3FZ rơio6o42iwp 7eteHbiftrên o6o42iwpmặt G3FZĐinh ĐôG3FZng, G3FZhồi o6o42iwplâu o6o42iwpĐinh Đông7eteHbif héo6o42iwpt lên7eteHbif: “Mẹ7eteHbif ơi,o6o42iwp mắtG3FZ c7eteHbifon đo6o42iwpau lắm,7eteHbif coG3FZn đano6o42iwpg chảo6o42iwpy máu7eteHbif, coG3FZn khônG3FZg nhìn7eteHbif th7eteHbifấy gìo6o42iwp nữao6o42iwp rồi,G3FZ m7eteHbifẹ mG3FZau cứuG3FZ 7eteHbifcon đi!”
NG3FZhìn tho6o42iwpấy cảnhG3FZ G3FZcon mìo6o42iwpnh đo6o42iwpau 7eteHbifđớn gi7eteHbifãy giụa,o6o42iwp AnG3FZh Kỳ7eteHbif đG3FZau G3FZlòng nói:
G3FZ- ĐừngG3FZ lào6o42iwpm coG3FZn cG3FZô đauG3FZ! Tro6o42iwpả coo6o42iwpn lG3FZại cG3FZho c7eteHbifô! o6o42iwpCô G3FZsẽ xuống7eteHbif vớio6o42iwp cháu!
7eteHbifĐinh Đôngo6o42iwp k7eteHbifhông gio6o42iwpãy giG3FZụa o6o42iwpnữa, cô7eteHbif 7eteHbifbé lại7eteHbif rêo6o42iwpn rỉG3FZ: “CG3FZon c7eteHbifần co6o42iwpó o6o42iwpmắt, 7eteHbifcon cầo6o42iwpn cG3FZó mắto6o42iwp, coG3FZn khôngo6o42iwp 7eteHbifnhìn thấo6o42iwpy o6o42iwpgì nữaG3FZ rồi.”
Anh KỳG3FZ o6o42iwpquay l7eteHbifại no6o42iwphìn Th7eteHbifi Tho6o42iwpi vo6o42iwpà o6o42iwpcác bo6o42iwpạn 7eteHbifcười, o6o42iwpmột G3FZnụ cườo6o42iwpi vô7eteHbif hồn,o6o42iwp côG3FZ G3FZcười nho6o42iwpư muốG3FZn nh7eteHbifờ mo6o42iwpọi ngườiG3FZ trôG3FZng G3FZgiữ Đinho6o42iwp ĐG3FZông o6o42iwphộ mìnG3FZh; k7eteHbifhi 7eteHbifnụ cườiG3FZ G3FZchưa kịpG3FZ 7eteHbiftắt trêG3FZn môi,o6o42iwp cô7eteHbif 7eteHbifđã o6o42iwpthò to6o42iwpay G3FZmóc một7eteHbif 7eteHbifcon 7eteHbifmắt ra.
Tuy o6o42iwprất o6o42iwpđau đớno6o42iwp G3FZnhưng cG3FZô khôn7eteHbifg 7eteHbifquỵ ngã;o6o42iwp o6o42iwpcô 7eteHbifhướng o6o42iwpmặt vo6o42iwpề phí7eteHbifa coG3FZn G3FZrồi thảo6o42iwp coo6o42iwpn mắG3FZt 7eteHbifxuống dưới.
Đin7eteHbifh Đôn7eteHbifg hơi7eteHbif G3FZđộng đậy.o6o42iwp TronG3FZg mắtG3FZ o6o42iwpHắc G3FZBảo, họG3FZ trG3FZông thấy7eteHbif G3FZcon m7eteHbifa nhG3FZỏ 7eteHbifnhảy 7eteHbifra khỏio6o42iwp no6o42iwpgười G3FZĐinh ĐôG3FZng đểo6o42iwp tóm7eteHbif cG3FZon mo6o42iwpắt đẫmG3FZ 7eteHbifmáu ko6o42iwpia. TG3FZần CẩmG3FZ héG3FZt lG3FZên: “Mo6o42iwpau G3FZcứu đứo6o42iwpa bG3FZé o6o42iwpđi!” bG3FZa người7eteHbif vộio6o42iwp chạyG3FZ lạio6o42iwp o6o42iwpkéo đ7eteHbifứa béG3FZ lên.
7eteHbifĐinh ĐôngG3FZ vo6o42iwpẫn chưa7eteHbif o6o42iwptỉnh, n7eteHbifó 7eteHbifcứ ngủG3FZ thi7eteHbifếp đ7eteHbifi nhưo6o42iwpng 7eteHbifvẫn r7eteHbiféo gọi7eteHbif: “Mẹ7eteHbif ơio6o42iwp, 7eteHbifmẹ xuống7eteHbif chơG3FZi vớiG3FZ o6o42iwpcon đi!”
Anh Kỳo6o42iwp 7eteHbifgiơ bà7eteHbifn tao6o42iwpy đẫmo6o42iwp máo6o42iwpu vuo6o42iwpốt v7eteHbife khuôo6o42iwpn mặG3FZt nh7eteHbifỏ o6o42iwpxinh cG3FZủa co7eteHbifn go6o42iwpái, troo6o42iwpng G3FZcon mắtG3FZ cG3FZòn lạio6o42iwp của7eteHbif c7eteHbifô tràG3FZn ngập7eteHbif o6o42iwptình y7eteHbifêu thương7eteHbif; côo6o42iwp lạG3FZi đưG3FZa mắto6o42iwp o6o42iwpnhìn bốnG3FZ ngườio6o42iwp bạG3FZn rồ7eteHbifi nG3FZói: “Emo6o42iwp phải7eteHbif đG3FZi ngăG3FZn cản7eteHbif thằ7eteHbifng bo6o42iwpé G3FZlại, bởiG3FZ G3FZsớm G3FZmuộn nóG3FZ o6o42iwpsẽ tớ7eteHbifi làG3FZm hạ7eteHbifi coo6o42iwpn 7eteHbifem, G3FZnhờ mọG3FZi ngG3FZười tG3FZrông 7eteHbifnom ĐinhG3FZ ĐôG3FZng hộ7eteHbif em.”
Mọi7eteHbif no6o42iwpgười cònG3FZ chưa7eteHbif kịo6o42iwpp đ7eteHbifịnh tho6o42iwpần lạiG3FZ 7eteHbifthì đã7eteHbif tG3FZhấy A7eteHbifnh o6o42iwpKỳ n7eteHbifhảy xo6o42iwpuống dưới;o6o42iwp chẳngo6o42iwp mG3FZấy chốc,o6o42iwp kh7eteHbifông 7eteHbifai nhìnG3FZ thấyG3FZ gG3FZì o6o42iwpnữa. Mộ7eteHbift tiếngG3FZ “rầm”o6o42iwp o6o42iwpkhô khố7eteHbifc. Đ7eteHbifinh ĐônG3FZg khôo6o42iwpng nó7eteHbifi o6o42iwplung tun7eteHbifg nữaG3FZ; n7eteHbifó đão6o42iwp thG3FZiếp đi.
Mọi ngo6o42iwpười ômo6o42iwp G3FZĐinh 7eteHbifĐông 7eteHbifra o6o42iwpngoài. TG3FZrên o6o42iwpcổng o6o42iwpsân o6o42iwpthượng có7eteHbif 7eteHbifhai G3FZbóng ngư7eteHbifời –G3FZ mG3FZột lớn,o6o42iwp mộtG3FZ o6o42iwpbé đa7eteHbifng đứG3FZng dõG3FZi t7eteHbifheo họ.7eteHbif ĐóG3FZ làG3FZ bóG3FZng 7eteHbifcủa An7eteHbifh Kỳ7eteHbif o6o42iwpvà to6o42iwphằng bo6o42iwpé. 7eteHbifCả 7eteHbifhai 7eteHbifnắm 7eteHbiftay n7eteHbifhau ho6o42iwpồi lo6o42iwpâu rồio6o42iwp qua7eteHbify G3FZngười điG3FZ mất.
G3FZThi G3FZThi 7eteHbifxúc độngG3FZ quG3FZỵ nG3FZgã to6o42iwprên 7eteHbifsân thượng,7eteHbif o6o42iwpcô th7eteHbifan tG3FZhở: ‘Mìnho6o42iwp G3FZcứ o6o42iwptưởng nó7eteHbif G3FZghét đ7eteHbifứa to6o42iwprẻ G3FZnày, mìnho6o42iwp đão6o42iwp thựG3FZc sự7eteHbif kho6o42iwpông hiểuo6o42iwp nó.o6o42iwp Vì7eteHbif đo6o42iwpứa to6o42iwprẻ no6o42iwpày, nó7eteHbif o6o42iwpcó thể7eteHbif G3FZlàm đo6o42iwpược G3FZbất cG3FZứ việo6o42iwpc G3FZgì, cG3FZó 7eteHbifthể G3FZchiến thắngo6o42iwp mọio6o42iwp tho6o42iwpế lựo6o42iwpc. Mì7eteHbifnh o6o42iwpđã khôno6o42iwpg o6o42iwpbiết to6o42iwpình yêuG3FZ của7eteHbif ngườio6o42iwp m7eteHbifẹ lại7eteHbif baG3FZo G3FZla o6o42iwpđến thế!”
Tần7eteHbif Cẩo6o42iwpm chạyo6o42iwp vềG3FZ ph7eteHbifía 7eteHbifThi T7eteHbifhi, ho6o42iwpai ng7eteHbifười òo6o42iwpa kG3FZhóc nứco6o42iwp n7eteHbifở. B7eteHbifốn ng7eteHbifười khôno6o42iwpg o6o42iwpdám xuốnG3FZg dướo6o42iwpi; họG3FZ lặngG3FZ lo6o42iwpẽ chG3FZờ bG3FZình G3FZminh 7eteHbiftrên sânG3FZ thượng…
Tầno6o42iwp Co6o42iwpẩm nhẹG3FZ nhà7eteHbifng tiến7eteHbif về7eteHbif pho6o42iwpía Kho6o42iwpa Lương7eteHbif nói:
- E7eteHbifm xio6o42iwpn lỗo6o42iwpi, vừa7eteHbif rồiG3FZ 7eteHbifem đã7eteHbif qu7eteHbifá mạo6o42iwpnh tao6o42iwpy với7eteHbif anh.
Kho6o42iwpa Lươn7eteHbifg q7eteHbifuay 7eteHbiflại cườiG3FZ 7eteHbiftrả lời:
7eteHbif- KhônG3FZg sao7eteHbif, đằngo6o42iwp nào7eteHbif an7eteHbifh o6o42iwpcũng béoo6o42iwp, đa7eteHbifng cần7eteHbif giảmo6o42iwp béoo6o42iwp mà.
Tầno6o42iwp Cẩm7eteHbif nhìG3FZn 7eteHbifKha lG3FZương co6o42iwpàng nG3FZgày cào6o42iwpng r7eteHbifõ tron7eteHbifg án7eteHbifh bìo6o42iwpnh o6o42iwpminh; co6o42iwpô nh7eteHbifớ lo6o42iwpại lầo6o42iwpn đầuo6o42iwp tiêno6o42iwp o6o42iwp2 ngườio6o42iwp gặ7eteHbifp nhauG3FZ. Cứ7eteHbif 7eteHbifnhư cóG3FZ bàn7eteHbif tao6o42iwpy của7eteHbif ôo6o42iwpng trời7eteHbif sắo6o42iwpp đặt7eteHbif trướ7eteHbifc vậ7eteHbify, người7eteHbif đào6o42iwpn ôn7eteHbifg o6o42iwpnày hết7eteHbif lầnG3FZ G3FZnày đếo6o42iwpn lầno6o42iwp kho6o42iwpác xo6o42iwpuất hiệnG3FZ tr7eteHbifong G3FZcuộc đ7eteHbifời o6o42iwpcô cùngG3FZ c7eteHbifô 7eteHbifchia sẻo6o42iwp mọi7eteHbif khóG3FZ khăn.
Lục Tửo6o42iwp M7eteHbifinh t7eteHbifhẫn tho6o42iwpờ no6o42iwphìn Tần7eteHbif CẩmG3FZ vào6o42iwp G3FZKha 7eteHbifLương. No6o42iwphững ngàyo6o42iwp v7eteHbifừa qo6o42iwpua, aG3FZnh kh7eteHbifông cóG3FZ thờio6o42iwp 7eteHbifgian 7eteHbifquan tâG3FZm tới7eteHbif tìnG3FZh cảmG3FZ củG3FZa G3FZmình, G3FZnhưng an7eteHbifh biếo6o42iwpt rõo6o42iwp, ngườio6o42iwp đàn7eteHbif ôn7eteHbifg trướcG3FZ G3FZmắt aG3FZnh co6o42iwpó o6o42iwprất G3FZnhiều 7eteHbifcách đểo6o42iwp tG3FZranh o6o42iwpthủ tG3FZình cG3FZảm củao6o42iwp người7eteHbif anG3FZh 7eteHbifyêu dấu7eteHbif. CG3FZhưa G3FZbao go6o42iwpiờ, o6o42iwpTần Co6o42iwpẩm đốio6o42iwp xo6o42iwpử 7eteHbifđặc b7eteHbifiệt v7eteHbifới ao6o42iwpnh, nhưn7eteHbifg lại7eteHbif G3FZhết 7eteHbiflần 7eteHbifnày đếno6o42iwp lG3FZần kh7eteHbifác thểG3FZ hiệnG3FZ sựo6o42iwp quaG3FZn tâo6o42iwpm đG3FZặc biệt7eteHbif 7eteHbiftới KhG3FZa o6o42iwpLương. Lòno6o42iwpg aG3FZnh quặno6o42iwp o6o42iwpđau, an7eteHbifh tựG3FZ h7eteHbifỏi chẳngo6o42iwp lẽG3FZ mìnho6o42iwp lạio6o42iwp k7eteHbifhông bằn7eteHbifg cái7eteHbif o6o42iwpgã lưG3FZu mo6o42iwpanh kio6o42iwpa sao?
G3FZMọi no6o42iwpgười đềG3FZu kG3FZhông pG3FZhát hiệnG3FZ r7eteHbifa 7eteHbifánh mắto6o42iwp o6o42iwpkhác lạo6o42iwp củaG3FZ o6o42iwpĐường T7eteHbifhi Thi.
o6o42iwpChính TG3FZhi G3FZThi cũng7eteHbif khôo6o42iwpng hG3FZiểu G3FZcô bắG3FZt đầu7eteHbif o6o42iwpcó cảm7eteHbif t7eteHbifình vo6o42iwpới T7eteHbifử MG3FZinh từ7eteHbif lo6o42iwpúc n7eteHbifào; những7eteHbif ngày7eteHbif vừo6o42iwpa qG3FZua, G3FZcô đã7eteHbif G3FZcó thểo6o42iwp ko6o42iwphẳng định7eteHbif ro6o42iwpằng mình7eteHbif G3FZyêu o6o42iwpTử 7eteHbifMinh. Côo6o42iwp nhớ7eteHbif rấ7eteHbift rõG3FZ G3FZhôm naG3FZy, trG3FZong lúo6o42iwpc G3FZsợ hãG3FZi, ngưG3FZời đầu7eteHbif tG3FZiên 7eteHbifcô no6o42iwpghĩ G3FZtới lo6o42iwpà TửG3FZ Minh.
Lo6o42iwpục TửG3FZ 7eteHbifMinh v7eteHbifà To6o42iwpần Cẩm7eteHbif o6o42iwplà mG3FZột đôio6o42iwp o6o42iwpkia 7eteHbifmà? Tại7eteHbif sao6o42iwpo To6o42iwpần G3FZCẩm G3FZlại G3FZbắt co6o42iwpá o6o42iwp2 ta7eteHbify, lo6o42iwpại 7eteHbifcòn đốio6o42iwp 7eteHbiftốt vo6o42iwpới Kh7eteHbifa LươnG3FZg để7eteHbif Tửo6o42iwp MiG3FZnh 7eteHbifđau lòno6o42iwpg? Tho6o42iwpực G3FZra G3FZcô ấ7eteHbify đo6o42iwpâu cóG3FZ xio6o42iwpnh đG3FZẹp bằo6o42iwpng mìo6o42iwpnh? vậyo6o42iwp m7eteHbifà to6o42iwprong lo6o42iwpúc ngG3FZuy no6o42iwpan G3FZnhất lạio6o42iwp cóo6o42iwp đượco6o42iwp t7eteHbifấm chânG3FZ tìno6o42iwph củao6o42iwp co6o42iwpả o6o42iwp2 co6o42iwphàng trai.
7eteHbifThi G3FZThi làG3FZ côo6o42iwp gáiG3FZ G3FZcó G3FZnhiều lợiG3FZ o6o42iwpthế nG3FZhất G3FZtrong nG3FZhóm b7eteHbifạn; gi7eteHbifa đìno6o42iwph giào6o42iwpu cóG3FZ; 7eteHbiflại thôo6o42iwpng mi7eteHbifnh xinG3FZh đẹG3FZp. Tầno6o42iwp CẩmG3FZ cG3FZhẳng qo6o42iwpua chỉG3FZ o6o42iwplà bG3FZạn họco6o42iwp 7eteHbiftừ tG3FZhủa no6o42iwphỏ, cG3FZô ấo6o42iwpy dựo6o42iwpa vàoG3FZ 7eteHbifđâu màG3FZ o6o42iwpcó đượcG3FZ nhiề7eteHbifu thứG3FZ đếno6o42iwp thế7eteHbif G3FZcơ chứ?
Thi Th7eteHbifi hằno6o42iwp hG3FZọc G3FZnhìn o6o42iwpvào bón7eteHbifg TửG3FZ G3FZMinh; côG3FZ thề7eteHbif nhấ7eteHbift đo6o42iwpịnh phảiG3FZ chiếmG3FZ đượcG3FZ 7eteHbifanh đG3FZể chứ7eteHbifng min7eteHbifh cG3FZô khôo6o42iwpng ho6o42iwpề thu7eteHbifa G3FZkém TầG3FZn Cẩm.
G3FZĐúng l7eteHbifúc no6o42iwpày Hắo6o42iwpc Bảoo6o42iwp đango6o42iwp nằmo6o42iwp trono6o42iwpg lònG3FZg Kho6o42iwpa Lươn7eteHbifg G3FZbỗng nhảG3FZy phG3FZắt saG3FZng lòo6o42iwpng TầnG3FZ Cẩmo6o42iwp, o6o42iwpnó G3FZcong lo6o42iwpưng o6o42iwpvề pho6o42iwpía o6o42iwpThi ThiG3FZ, 7eteHbifnhư to6o42iwphể đG3FZã nG3FZhìn thG3FZấu đượco6o42iwp ý7eteHbif 7eteHbifnghĩ củo6o42iwpa côG3FZ vậy.
Mặt o6o42iwptrời 7eteHbifrồi c7eteHbifũng lấo6o42iwpp G3FZló ở7eteHbif G3FZđằng đo6o42iwpông.; dướiG3FZ o6o42iwpmuôn vàno6o42iwp tiG3FZa nắng7eteHbif vàng,7eteHbif o6o42iwpbốn ngườo6o42iwpi bG3FZọn họ7eteHbif o6o42iwpvẫn đứng7eteHbif yêno6o42iwp tạiG3FZ chỗ;G3FZ n7eteHbifhưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.