Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửVYPv MinDK47h 2gGtrút ak6qsúng ramVhj, cak6qhĩa vàoVYPv m2gGtụ DK47ta rDK47ồi DK47đe doạak6q: "ĐừngmVhj DK47lại gần,VYPv nếmVhju kDK47hông DK47tôi DK47bắn đấy!"
MụVYPv VYPvta cười2gGt rVYPvồi lùiak6q vDK47ề phíak6qa saVYPvu. MụDK47 t2gGta bịmVhj VYPvhút vDK47ào chiak6qếc gươngak6q. Chiếcak6q gươn2gGtg troDK47ng than2gGtg mmVhjáy bmVhjỗng trở2gGt ak6qnên 2gGtsống động2gGt khácak6q thườngVYPv, nóVYPv nuVYPvốt chửngVYPv ngườimVhj phụDK47 nữDK47 kiak6qa. 2gGtMụ ak6qta biVYPvến mất.
Lak6qục Tửak6q MDK47inh khôDK47ng tiDK47n nak6qổi vmVhjào mọiVYPv thứDK47 diễnak6q rDK47a trướcDK47 mắtVYPv 2gGtmình, nhmVhjưng không2gGt ak6qcòn đủmVhj thờiVYPv giamVhjn đDK47ể ngmVhjạc VYPvnhiên nữa.2gGt Aak6qnh thấVYPvy bónDK47g cak6qủa mak6qụ 2gGtta DK47không biếnDK47 mấtDK47 tronak6qg g2gGtương ak6qmà bmVhjây ak6qgiờ đã2gGt hiVYPvện h2gGtình VYPvlà nak6qgười phak6qụ 2gGtnữ mDK47ặc VYPváo đỏ,mVhj cak6qứ ak6qdi chuymVhjển 2gGtvề pVYPvhía a2gGtnh, càngmVhj DK47lúc càDK47ng gần.
mVhjLục Tử2gGt bu2gGtộc phảimVhj 2gGtnổ súng.
KmVhjha LươnVYPvg 2gGtvà Tầ2gGtn Cẩmak6q chạy2gGt tới2gGt giữamVhj cầu2gGt thanDK47g DK47thì 2gGtnghe tDK47hấy tiếngVYPv 2gGtsúng, Tần2gGt CẩmmVhj liền2gGt đứngak6q lạiVYPv ak6qrồi mVhjnói vớ2gGti KVYPvha Lương:DK47 "2gGtAnh à,ak6q bệnh2gGt việnmVhj 2gGtnày là2gGtm gìDK47 cmVhjó tVYPvầng 13."
Kha LưDK47ơng vỗak6q VYPvđầu thak6qừa nVYPvhận, bệnhak6q ak6qviện này2gGt chmVhjỉ cak6qó bốnDK47 tầnDK47g, lấyVYPv đâu2gGt VYPvra mVhjtầng mVhj13 DK47kia chứ!ak6q Ha2gGti ngườak6qi đãmVhj ak6qchạy rấmVhjt lVYPvâu r2gGtồi. Ch2gGtẳng l2gGtẽ lạiDK47 bịDK47 ả2gGto giácak6q ư?
KVYPvha LươngDK47 đak6qã VYPvcó 2gGtkinh nghiệDK47m tVYPvừ buổimVhj sDK47áng, anmVhjh 2gGtbình tĩn2gGth ak6qnhìn bak6qốn phVYPvía, phátVYPv 2gGthiện tầmVhjng dưmVhjới cak6qó bónDK47g người.VYPv AmVhjnh liềnmVhj kéoak6q T2gGtần Cẩ2gGtm chạyak6q xuốVYPvng, 2gGtvừa cVYPvhạy DK47vừa nói:ak6q "AnVYPvh hak6qiểu rồi2gGt, thanDK47g DK47máy vẫn2gGt ở2gGt tVYPvầng 1mVhj, mVhjnó vak6qẫn đứngDK47 y2gGtên ak6qở đVYPvó, nhưngDK47 DK47nó lại2gGt cmVhjhạy DK47vào VYPv1 2gGtkhông DK47gian mVhjtầng 1VYPv3 khDK47ác. ChúVYPvng mì2gGtnh 2gGtmau chDK47ạy DK47xuống tầnDK47g ak6q1 đi."
Lục ak6qTử MinDK47h đãVYPv mVhjkhông cVYPvòn đểDK47 2gGtý tớimVhj cáiVYPv gVYPvì 2gGtnữa, aVYPvnh VYPvnhắm mắmVhjt bắmVhjn bừ2gGta, ak6qlúc 2gGtmở mắVYPvt r2gGta VYPvchỉ tDK47hấy vỏmVhj đạn2gGt tunDK47g 2gGttóe kak6qhắp nơi.
Anh vừak6qa VYPvđịnh tak6qhở thàoak6q nhẹ2gGt nhDK47õm thìVYPv VYPvlại DK47cảm tVYPvhấy VYPvcó VYPvgì đVYPvó mVhjđang lắVYPvc lưVYPv trêVYPvn 2gGtđầu. Ngẩ2gGtng đầuDK47 lên2gGt, anmVhjh 2gGtthấy ngườiDK47 p2gGthụ nDK47ữ mặcak6q áDK47o đỏak6q VYPvđó đanVYPvg DK47treo DK47lơ lửak6qng t2gGtrên cửaVYPv trờimVhj của2gGt thak6qang mVhjmáy. Bak6qà DK47ta thõngak6q mặtak6q 2gGtxuống, đốimVhj mặt2gGt 2gGtvới aak6qnh, ak6q2 cDK47on mắDK47t đãDK47 DK47bị mócDK47, VYPvmáu chảyVYPv trmVhjàn khắpDK47 n2gGtơi, VYPvrỏ cả2gGt mVhjvào mặtDK47 anh.
VYPvĐáng sợmVhj nDK47hất VYPvlà ngườiVYPv đàDK47n bak6qà vớDK47i khuô2gGtn mặtak6q DK47vô hDK47ồn l2gGtại DK47bắt đầu2gGt nhếc2gGth mépak6q cười.
KVYPvha LươngmVhj ak6qđã tớimVhj cửaDK47 DK47thang máy2gGt, ak6qanh đDK47ập mạnhak6q vàVYPvo nmVhjó nhưVYPvng chẳVYPvng DK47có támVhjc dụmVhjng gì.
TmVhjần DK47Cẩm sVYPvốt ruộtDK47, nDK47hấn ak6qnút liênak6q hồi.
HắcmVhj ak6qBảo đangak6q nak6qằm tr2gGtong lòmVhjng DK47Kha LưmVhjơng bỗng2gGt nhVYPvảy mVhjvọt 2gGtlên ak6qcào DK47vào môiVYPv an2gGth, KhmVhja LươmVhjng mVhjlấy mVhjtay sờmVhj t2gGthì 2gGtphát hiệ2gGtn mìn2gGth đã2gGt bịVYPv chảymVhj má2gGtu, anak6qh ak6qcũng ch2gGtẳng mVhjcó thờak6qi gimVhjan đVYPvể trmVhjách Hắcak6q Bảoak6q nữDK47a, cak6qứ t2gGtiếp tụ2gGtc đạpVYPv cửa.
Đúngak6q l2gGtúc mVhjnày thak6qì xuấDK47t hiệnVYPv DK47kỳ ak6qtích –VYPv ak6qbàn tak6qay dính2gGt máuVYPv củaak6q ak6qKha Lươ2gGtng vừa2gGt đậpVYPv vàak6qo cửDK47a, tấtDK47 c2gGtả cáak6qc vếak6qt mak6qáu đ2gGtầm VYPvđìa trêVYPvn tak6qhang mDK47áy đều2gGt b2gGtiến mất.
KhVYPva LươngmVhj ngạDK47c nhiênak6q nhìVYPvn DK47tay mìmVhjnh rồi2gGt VYPvhét to:
DK47- ĐmVhjúng rak6qồi! mVhjSao anVYPvh lạiVYPv khôngmVhj n2gGthớ đ2gGtến cVYPvhiêu n2gGtày tak6qrong PhmVhjương pDK47háp trának6qh tmVhjà củamVhj ô2gGtng ak6qanh –VYPv dùDK47ng ak6qmáu ak6qcủa mDK47ình đak6qể đuak6qổi mmVhja. mVhjDòng hDK47ọ KhVYPva củaDK47 anak6qh truyềnVYPv đờVYPvi làVYPvm VYPvpháp sDK47ư, nêak6qn trê2gGtn ngườiVYPv VYPvai cũ2gGtng cómVhj máDK47u mVhjtránh ma.
mVhjAnh vẫnDK47 đ2gGtang hmVhjoan 2gGthỉ thVYPvì VYPvthấy mak6qũi mìnDK47h đDK47au n2gGthói, má2gGtu chảyDK47 ộcDK47 rak6qa. VYPvAnh đị2gGtnh mmVhjắng TầnmVhj C2gGtẩm thVYPvì mVhjthấy mVhjcô 2gGtđã nhanmVhjh cVYPvhóng lấmVhjy DK47tay mVhjquyệt mámVhju tmVhjrên mũak6qi a2gGtnh rak6qồi bôak6qi vàDK47o númVhjt nhấn2gGt tVYPvhang máyDK47. Vừa2gGt nhak6qấn mạnak6qh vàomVhj, DK47thang mDK47áy VYPvbật mở.
MộtmVhj VYPvngười đmVhjang bị2gGt treDK47o lủn2gGtg 2gGtlẳng mVhjtrong 2gGtthang máyak6q; đDK47ó VYPvchính làVYPv LụDK47c Tak6qử Mak6qinh. DK47Kha Lươnak6qg DK47chạy v2gGtào tr2gGtong ômmVhj chânVYPv T2gGtử Min2gGth kDK47éo xak6quống, đáVYPvng thươn2gGtg cVYPvho a2gGtnh chà2gGtng VYPvLục TDK47ử M2gGtinh 2gGtđã bịVYPv trmVhjeo 2gGtcổ trợVYPvn cảVYPv mắVYPvt; đã2gGt tDK47hế lạimVhj cak6qòn tiế2gGtp tmVhjục mVhjbị kéoak6q xuốVYPvng đaDK47u đVYPviếng người,DK47 mVhjnên c2gGthỉ cònmVhj ak6qbiết giẫyDK47 đạpak6q VYPvlung tungmVhj. DK47T ầDK47n Cẩmak6q nhìDK47n thấDK47y thế2gGt vmVhjội ak6qnói vak6qới KVYPvha Lưak6qơng: “Đừng2gGt cốDK47 kéVYPvo aak6qnh ấyak6q xuốngDK47, bếak6q anak6qh ấyDK47 lênak6q đi”
Kha LDK47ương vak6qà TầnVYPv Cẩm2gGt luốnVYPvg cuốngak6q đặDK47t Tử2gGt Minak6qh xumVhjống; maVYPvy ak6qmà aVYPvnh ấyDK47 khôn2gGtg bị2gGt DK47treo lâmVhju, hVYPvơn nữa2gGt tak6qhể lự2gGtc sunVYPvg mãmVhjn nê2gGtn cDK47hỉ ak6qnghỉ mVhj1 lúak6qc lạiDK47 bìak6qnh thưak6qờng nh2gGtư VYPvkhông mVhjcó việcak6q gì.
Vừa nVYPvgồi dậy2gGt, TửDK47 MinDK47h đã2gGt lớnak6q tiếnak6qg ak6qmắng Khak6qa Lương:
- LúcmVhj VYPvnãy anDK47h cứmVhj cốVYPv 2gGtkéo t2gGtôi xuống,VYPv mVhjanh c2gGtó cònDK47 nDK47hân tínhak6q không2gGt đấy?2gGt 2gGtHay lDK47à anak6qh mumVhjốn VYPvgiết tôi?
KhDK47a VYPvLương 2gGtxoa mDK47ũi hỏi2gGt lại:
- Đak6qừng cóVYPv giàmVhj mồm!mVhj nếVYPvu aDK47nh kak6qhông trmVhjeo cmVhjổ tựDK47 2gGttử tVYPvhì tôimVhj đak6qã khôak6qng mất2gGt nhiềumVhj mVhjmáu đế2gGtn th2gGtế! TôiVYPv DK47vốn đãmVhj 2gGtgầy yếu2gGt, ak6qsuy dinmVhjh dưỡng,ak6q thVYPviếu VYPvmáu, đâu2gGt cóak6q được2gGt bVYPvéo tốtmVhj 2gGtnhư anh.
TầnVYPv ak6qCẩm phảiDK47 hak6qét mVhjto 2gGtcan 2gGt2 người:
- Đếnak6q lúak6qc nàmVhjy DK47mà DK472 aak6qnh DK47còn t2gGtâm trạnak6qg cak6qãi nh2gGtau 2gGtà? KhôVYPvng mamVhju điDK47 cứ2gGtu ThVYPvi Thi!
DK47Họ liềnak6q đứnDK47g dậy2gGt chạy2gGt VYPvra ngoài.2gGt NhìDK47n thDK47ấy ak6qThi mVhjThi đan2gGtg chmVhjầm c2gGthậm bước2gGt tới,VYPv mVhjba ngườimVhj ak6qthở phà2gGto nh2gGtẹ DK47nhõm; đanmVhjg địnhVYPv 2gGtchạy đếnDK47 chDK47ỗ 2gGtThi Thak6qi thìak6q h2gGtọ đứnmVhjg sữnDK47g lại.
mVhjCó mộtVYPv bóVYPvng ngườiak6q bmVhjay VYPvsau ThDK47i Thi.
Tầnak6q Cẩak6qm gi2gGtơ nắak6qm đDK47ấm mVhjđịnh mVhjđánh mVhjKha Lương.mVhj Kak6qha Lươn2gGtg vộimVhj chạDK47y t2gGtới nDK47úp DK47sau lưnmVhjg TửDK47 Minh.
DK47Thi ThmVhji đa2gGtng dmVhjần timVhjến tớDK47i p2gGthía họ;2gGt cáiak6q bónak6qg ki2gGta cDK47ũng DK47rõ hơ2gGtn. DK47Ba ak6qngười nhậ2gGtn DK47ra đómVhj làDK47 ôDK47ng nộiak6q ak6qKha LươVYPvng VYPvliền ngồ2gGti mVhjbệt DK47xuống mVhjđất, VYPvthở VYPvphào rồimVhj nói:
- Ông2gGt à,2gGt lVYPvần 2gGtnày ônak6qg xuVYPvất hiệak6qn VYPvquá bVYPvất ngờak6q đấy2gGt! ak6qBọn DK47cháu sợ2gGt đến2gGt thót2gGt tiak6qm rồiVYPv đây2gGt này.
ÔngVYPv nVYPvội 2gGtKha LươnDK47g –2gGt KmVhjha Đạ2gGto cuốak6qi cùmVhjng cũnVYPvg xuấmVhjt DK47hiện, KmVhjha LươngVYPv vuak6qi mừngmVhj chạyDK47 về2gGt ak6qphía 2gGtông, nhak6qưng thấmVhjy ôDK47ng h2gGtững hờ,2gGt ak6qchán nảnVYPv nhìnVYPv mình.
Ôn2gGtg mVhjcụ trDK47ách móc:
- LVYPvẽ ak6qnào chVYPváu đã2gGt sửVYPv dụnVYPvg ch2gGtiêu DK47thuật máuVYPv tránhak6q mVhjtà đê2gGt tiệmVhjn nhấ2gGtt, mVhjnhục ak6qnhã nhất,VYPv DK47hèn hak6qạ nVYPvhất củamVhj dVYPvòng họDK47 Kak6qha chDK47úng ta?
Khak6qa ak6qLương bumVhjồn 2gGtbã đáDK47p lại:
mVhj- Nhụcak6q nhã2gGt hènVYPv hVYPvạ DK47cái gìak6q chak6qứ! nếu2gGt DK47không c2gGtó chúak6qt mVYPváu mVhjcủa ak6qcháu thìmVhj mVhjTử M2gGtinh sớmDK47 VYPvđã bDK47ị cDK47hết tremVhjo tronmVhjg tha2gGtng máy2gGt rồi.
TầnmVhj CẩDK47m chạyak6q tới2gGt 2gGtđỡ TDK47hi Th2gGti DK47thì DK47nhận thak6qấy TmVhjhi Thak6qi đak6qang 2gGtnhư ngư2gGtời mộngVYPv du.
ÔDK47ng trDK47ẻ giảiDK47 thích:
- mVhjThi ThVYPvi bịDK47 ô2gGtng thmVhjôi mVYPviên rồVYPvi, bmVhjan nãmVhjy nVYPvó đãak6q kDK47inh hãmVhji tộtak6q 2gGtđộ; DK47ông thDK47ôi miDK47ên đểmVhj 2gGtnó ngak6qủ, mVhjnhư thếmVhj sDK47ẽ bả2gGto vVYPvệ đượmVhjc nguVYPvyên kVYPvhí tốtak6q hơn.
Ông2gGt trẻak6q DK47quay rak6qa 2gGtnói vớak6qi Kak6qha Lương:
- mVhjSao chmVhjáu khô2gGtng chịuVYPv họak6qc VYPvphép thu2gGtật trak6qong sácDK47h của2gGt ôngmVhj? BmVhjao nhiê2gGtu VYPvphương pDK47háp mVhjhay khôngmVhj dùak6qng lạiak6q đDK47i dùngmVhj DK47cái phmVhjép nhụcDK47 mVhjnhã mVhjthế hảak6q chDK47áu? Lak6qàm tmVhjhế màmVhj gọmVhji l2gGtà bVYPvắt mVhjma ưDK47? Tak6qhà ch2gGtáu hak6qiến mak6qáu ak6qcho bmVhjệnh việnmVhj đểVYPv DK47cứu ngườiVYPv DK47còn hơak6qn 2gGtlà vuak6qng vã2gGti lunVYPvg tunDK47g., 2gGtthật chẳngDK47 bVYPviết xấuak6q hổmVhj mVhjgì cả.
KhDK47a mVhjLương xVYPvấu VYPvhổ liềDK47n cãiDK47 lạimVhj ông:
- ThếmVhj 2gGtai bả2gGto tmVhjập hợpVYPv mVhjcác mảnhDK47 vảak6qi lạiak6q r2gGtồi đốtDK47 điDK47 l2gGtà cak6qó thểmVhj ak6qphá đưVYPvợc lmVhjời mVhjnguyền C2gGtA BĂNGmVhj? TroDK47ng VYPvlúc thmVhju thậVYPvp vảiDK47, bọak6qn chVYPváu xVYPvém chVYPvút nữamVhj đ2gGtã mất2gGt mạng2gGt rồDK47i, vậyVYPv màak6q bâVYPvy giak6qờ ônVYPvg lạDK47i tVYPvới trácmVhjh DK47cháu nữamVhj à?
Ông tmVhjrẻ cVYPvhau màVYPvy VYPvrồi nói:
- DK47Các cmVhjháu đmVhjã VYPvxem bảnmVhj th2gGtảo củaDK47 ông?
VYPv- Bảak6qn thảomVhj VYPvnào cak6qơ? QuVYPvyển sácDK47h VYPvđó DK47là bảak6qn 2gGtthảo VYPvcủa 2gGtông ư?ak6q mVhj- Bốnak6q ngườiDK47 nak6qgạc DK47nhiên nhìmVhjn ông.
VYPv- Đóak6q đú2gGtng làmVhj VYPvbản VYPvthảo VYPvcủa ôDK47ng. DK47Lẽ nào2gGt mVhjtrong bả2gGtn mVhjthảo ôDK47ng lạiVYPv khôngmVhj ak6qcó qak6quyền g2gGtiả tak6qhiết DK47một chútDK47? ViVYPvệc phak6qá lak6qời ngDK47uyền 2gGtCA BDK47ĂNG lmVhjà mộak6qt troDK47ng n2gGthững câuak6q hỏDK47i kak6qhó trảak6q lờiak6q nhấtDK47 củDK47a dòn2gGtg họVYPv 2gGtKha chúngak6q ak6qta, mVhjông đã2gGt đềVYPv cập2gGt rấVYPvt n2gGthiều giả2gGt thiak6qết đểDK47 phá2gGt lờiak6q nguyền,ak6q chẳnVYPvg nmVhjhẽ cak6qác ak6qcháu VYPvcứ lVYPvần VYPvlượt thửmVhj VYPvtừng phươmVhjng 2gGtpháp ak6qhay sao?
Ba ngườ2gGti đềuDK47 kVYPvinh smVhjợ toá2gGtt 2gGtmồ hôi.
- Các2gGt c2gGtháu thDK47u thậ2gGtp mảVYPvnh vảiak6q VYPvđỏ, DK47đem mVhjsức mVhjmạnh Cak6qA BĂNGDK47 mVhjvốn đDK47ã đượcmVhj táDK47ch r2gGta tak6qập 2gGthợp lạiak6q, DK47rồi VYPvlại mVYPvang mảak6qnh vảiak6q mVhjđó tới2gGt VYPvnơi chDK47í âVYPvm. 2gGtCác chmVhjáu hãmVhjy m2gGtở tmVhjo mắmVhjt ak6qra màak6q nhìVYPvn, nơiDK47 nà2gGty ak6qmấy chụcVYPv năDK47m trướ2gGtc vốmVhjn là2gGt ngak6qhĩa địamVhj cDK47hôn xámVhjc mVhjhàng 2gGtvạn mVhjngười. 2gGtCác mVhjcháu chVYPvo rmVhjằng nh2gGtững 2gGtkhuôn mặtak6q sak6qau t2gGtấm kínhVYPv kiDK47a lDK47à mặtak6q ngườiVYPv đú2gGtng không,ak6q kỳVYPv tak6qhực ak6qđó ak6qđều VYPvlà nhVYPvững omVhjan hồVYPvn trướcak6q ak6qkia, họak6q đanmVhjg ak6qngày đêmmVhj lmVhjàm 2gGtbạn vớiDK47 nhữVYPvng bệnhak6q nhVYPvân tâ2gGtm thần.
Ông trẻmVhj lDK47ại ak6qdõng dạc2gGt ak6qnói tiếp:
- CácDK47 cháVYPvu 2gGtcòn 2gGtđứng đak6qờ ởVYPv ak6qđây 2gGtlàm gDK47ì? KVYPvhông maak6qu l2gGtên DK47sân thượngVYPv tìDK47m ak6qAnh KỳVYPv và2gGt ĐinhmVhj ĐôngVYPv đmVhj! Đak6qinh ĐDK47ông hmVhjiện giak6qờ đanak6qg VYPvbị mộVYPvt lDK47ực lưVYPvợng đának6qg sợDK47 thDK47ao ak6qtúng; 2gGtnếu cáDK47c chá2gGtu đếnVYPv VYPvmuộn sẽmVhj khônak6qg mVhjkịp đâu!
Ôak6qng trẻ2gGt vừaDK47 DK47vỗ vàoak6q ngườiDK47 Th2gGti Thi2gGt, côDK47 lDK47iền tVYPvỉnh lạDK47i. VYPvBốn 2gGtngười khôVYPvng kịpVYPv nómVhji ak6qgì vộiVYPv bướcmVhj vàmVhjo ak6qthang má2gGty, ôVYPvng tak6qrẻ khôak6qng đ2gGti cùnmVhjg mVhjhọ, bởimVhj thờiDK47 giamVhjn hiệnVYPv h2gGtình VYPvba ph2gGtút mộtmVhj ngDK47ày đ2gGtã hếmVhjt. Ô2gGtng VYPvchỉ kịp2gGt nóiVYPv vớiak6q Khak6qa Lương:ak6q “NmVhjếu thựak6qc sự2gGt khônDK47g cóak6q cáchDK47 nàDK47o kVYPvhác, cháumVhj VYPvhãy tựVYPv cắtak6q ak6qngón tamVhjy mVhjđể mDK47áu chả2gGty rDK47a nhé!”.ak6q Lờak6qi DK47dặn củamVhj ôn2gGtg trẻmVhj khiVYPvến KhVYPva mVhjLương lạnVYPvh ak6qhết cảDK47 ngưDK47ời, a2gGtnh ak6qđứng mVhjtrong thanak6qg VYPvmáy ôm2gGt miệngak6q khôngmVhj ak6qnói nănmVhjg gì.
L2gGtúc nVYPvày ak6qbốn người2gGt lạiVYPv ak6qđi DK47cùng vớiVYPv 2gGtnhau, khônDK47g aak6qi nmVhjói DK47năng gVYPvì. HắcVYPv BảoDK47 nằmDK47 ườnVYPv trênDK47 mVhjvai KDK47ha DK47Lương khô2gGtng chịmVhju xuống.DK47 mVhjBọn họak6q v2gGtừa trảimVhj quak6qa cơn2gGt chấn2gGt độak6qng, aVYPvi cũn2gGtg biếtVYPv 2gGtđối thmVhjủ của2gGt mìmVhjnh mVhjrất mạn2gGth n2gGthưng họ2gGt vẫmVhjn khôak6qng từak6q 2gGtbỏ ýVYPv ak6qđịnh cứu2gGt AVYPvnh KỳVYPv và2gGt DK47Đinh Đông.
MọiDK47 ngườiDK47 VYPvđổ 2gGtdồn mVhjchú ýmVhj DK47vào DK47Kha LưVYPvơng, aak6qnh chẳnak6qg biDK47ết làDK47m DK47sao cDK47hỉ biếtVYPv ngậmVhjm nmVhjgùi kêuDK47 cVYPva ak6qsao sốVYPv mìn2gGth khVYPvổ thế!2gGt Tạak6qi s2gGtao ba2gGto nVYPvhiêu pak6qháp thu2gGtật khôVYPvng học2gGt lạiak6q cak6qhỉ họcDK47 DK47được mỗmVhji m2gGtột chiêDK47u này.DK47 MọiVYPv mVhjngười DK47nhìn anDK47h tiếcDK47 nak6quối ng2gGthĩ, DK47giá mak6qáu anVYPvh nhiề2gGtu nVYPvhư nước2gGt ak6qsông 2gGtthì tốtVYPv 2gGtbiết bao.
ChẳngVYPv mVhjmấy ch2gGtốc ak6qthang mak6qáy đmVhjã lên2gGt mVhjtới mVhjsân thượnak6qg, nếuVYPv n2gGthư ônak6qg nộiDK47 Kh2gGta ak6qLương khôngDK47 nDK47ói DK47cho bọnak6q họDK47 bak6qiết nDK47ơi DK47này trướcmVhj ki2gGta làDK47 nơak6qi chônak6q xácak6q v2gGtạn DK47người DK47thì trak6qong mắtDK47 ak6qcủa họ,DK47 nơiVYPv nVYPvày quak6qả làDK47 rmVhjất đẹpVYPv ak6q- mộVYPvt nơi2gGt VYPvnon DK47xanh nưak6qớc biếc,VYPv câymVhj mmVhjây xanak6qh xaDK47nh mọcVYPv ởak6q khVYPvắp n2gGtơi, ak6qtrên smVhjân thượngak6q dâmVhjy mmVhjây 2gGtđan mVhjchéo vàoVYPv nhDK47au giốnak6qg nhDK47ư mộtDK47 tmVhjấm vảimVhj xanVYPvh dàyVYPv dặnDK47 vậy.
KDK47ha LươnDK47g VYPvvừa nhìnVYPv vừaVYPv nghĩ,mVhj tak6qrong sách2gGt củamVhj ômVhjng mVhjviết nh2gGtững nDK47ơi cóDK47 cmVhjây xVYPvanh VYPvmọc VYPvum DK47tùm thưVYPvờng rấDK47t nặng2gGt âmmVhj khímVhj. LoVYPvại cak6qây này2gGt hDK47ấp DK47thu âDK47m 2gGtkhí đVYPvể tồnmVhj tVYPvại, mVhjhơn mVhjnữa nó2gGt lạmVhji chDK47e lVYPvấp ámVhjnh mặVYPvt tr2gGtời, ak6qlà nmVhjơi trúDK47 ẩnVYPv tmVhjốt củamVhj oa2gGtn hồn.
Bốn ngườVYPvi bước2gGt điak6q 2gGtrất cẩnak6q thậnDK47, chVYPvỉ 2gGtsợ mộak6qt sơDK47 suấtDK47 nhVYPvỏ cũngDK47 cómVhj t2gGthể khi2gGtến DK47họ hụtmVhj bước.VYPv Điềuak6q kỳDK47 lạVYPv l2gGtà 2gGthọ đmVhjều VYPvcảm mVhjthấy 2gGtđi trên2gGt câDK47y mâDK47y 2gGtvừa dẻ2gGto vừak6qa trơnDK47 nàyak6q giốnmVhjg nhVYPvư đmVhji trên2gGt đốVYPvng xácDK47 chết2gGt vậmVhjy! TuVYPvy đềuak6q n2gGtghĩ v2gGtậy nhưng2gGt k2gGthông VYPvai d2gGtám nóiVYPv DK47ra, họ2gGt VYPvnhìn 2gGtsân thượmVhjng rộng2gGt lmVhjớn, bănVYPv VYPvkhoăn ak6qkhông biết2gGt đứVYPva béak6q đVYPvang ởVYPv đâu?
Cuối c2gGtùng hak6qọ cũngak6q nhDK47ìn tDK47hấy ak6qhai VYPvmẹ cVYPvon mVhjAnh Kỳ,VYPv nhưVYPvng cảDK47nh tượnmVhjg trưVYPvớc mắtak6q họVYPv thVYPvật đángDK47 sợ!VYPv AnmVhjh K2gGtỳ đak6qang 2gGtthả đứaDK47 bDK47é ởVYPv ng2gGtoài s2gGtân thượnmVhjg, DK47chỉ cmVhjần thmVhjả taDK47y ak6qthì nmVhjó c2gGthết chắcak6q rồi.
mVhjĐứa bVYPvé không2gGt độDK47ng đậy,mVhj gVYPviống nhmVhjư ngườimVhj DK47chết vậy!
mVhjThi ThDK47i hốt2gGt hoảngDK47 héVYPvt lên:
- Đừngak6q! 2gGtAnh Kỳ!VYPv ĐừngVYPv thak6qả tamVhjy raak6q. ĐừnmVhjg gmVhjiết hạimVhj cmVhjon bé!
TuDK47y nhiên2gGt, giữaak6q không2gGt giaak6qn VYPvma qVYPvuái VYPvlại ak6qvăng vẳn2gGtg DK47một gimVhjọng ak6qnói: “2gGtHãy ak6qthả coVYPvn raak6q. Coak6qn muốn2gGt đượ2gGtc x2gGtuống dướiak6q chơi.2gGt ĐừngVYPv nắDK47m tamVhjy con!DK47” ĐmVhjó chínhak6q lVYPvà DK47tiếng c2gGtủa ĐinhDK47 Đông.
TmVhjần 2gGtCẩm vừaDK47 địnhmVhj chạy2gGt lêak6qn thìVYPv thấy2gGt Anak6qh KVYPvỳ VYPvbỏ mộtmVhj mVhjtay ak6qra, cô2gGt vộiDK47 đứngmVhj lak6qại kVYPvhông VYPvdám tiếnmVhj thê2gGtm nữa.ak6q Đứaak6q VYPvbé bịDK47 DK47treo DK47lơ VYPvlửng ngoàmVhji ak6qsân 2gGtthượng, DK47gió thDK47ổi tDK47ới, sặVYPvc DK47mùi 2gGtmáu tươi2gGt t2gGtanh ngòm,VYPv VYPvnhìn kỹVYPv dak6qãy nVYPvúi đak6qen sDK47ì pmVhjhía xmVhja 2gGttrông mVhjgiống nhưVYPv mộtVYPv mVhjbầy quáiak6q vậtmVhj đanmVhjg nhVYPve nanVYPvh múaDK47 vVYPvuốt, chỉmVhj trVYPvực c2gGtó gìmVhj rơi2gGt xu2gGtống DK47là nuốtVYPv mVhjchửng khômVhjng tha.
VYPvKha LươVYPvng nak6qhẹ nVYPvhàng đặtak6q Hak6qắc BmVhjảo xuốnmVhjg, hDK47y vọak6qng mVhjnó DK47có cáchVYPv VYPvgì cứumVhj haVYPvi mẹVYPv DK47con Aak6qnh KỳDK47. mVhjLúc nàDK47y DK47anh 2gGtđã cak6qoi H2gGtắc mVhjBảo VYPvlà bùDK47a ak6qhộ 2gGtmệnh của2gGt mình.2gGt Hak6qắc BảmVhjo liếcmVhj nak6qhìn anmVhjh một2gGt cáiak6q, áVYPvnh mắak6qt tỏak6q vẻak6q co2gGti thường.
LúcmVhj nàak6qy anmVhjh mớVYPvi tVYPvhực sựVYPv hốiDK47 hậnmVhj bởimVhj mìak6qnh 2gGtđã khôak6qng chDK47ịu VYPvhọc phé2gGtp ak6qthuật đếnmVhj DK47nơi đếnmVhj chố2gGtn, đểDK47 đếnak6q giờmVhj, ak6qngay m2gGtột coak6qn mèak6qo VYPvcũng cóVYPv quDK47yền khinak6qh bỉak6q VYPvanh. KhmVhja LươnDK47g tứak6qc chak6qí DK47rút DK47con dDK47ao mVhjnhỏ r2gGta 2gGtchuẩn 2gGtbị cắtak6q mVhjtay mìnhVYPv bVYPvất VYPvcứ lúc2gGt nàDK47o đểDK47 đuổiak6q m2gGta. NóiVYPv VYPvgì thVYPvì nói,2gGt lúc2gGt nà2gGty a2gGtnh vẫnDK47 2gGtrất qDK47uan trọng.
Lúc ak6qKha LươmVhjng đấuDK47 DK47tranh VYPvtư tưak6qởng VYPvthì TầnVYPv CẩmmVhj ak6qvà Tak6qhi TVYPvhi đanak6qg sợVYPv hãi2gGt VYPvlo lắnmVhjg chDK47o 2gGtĐinh ĐôngDK47; tận2gGt mắt2gGt mVhjnhìn 2gGtthấy đVYPvứa bmVhjé c2gGtứ lắcDK47 lmVhjư tVYPvrong giómVhj, DK47họ th2gGtấp thỏak6qm khônDK47g yên.
ThmVhji 2gGtThi nóDK47i trmVhjong nmVhjước mắt:
ak6q- AVYPvnh KVYPvỳ, dmVhjù samVhjo Đinhak6q ĐôVYPvng cũn2gGtg DK47là đứ2gGta cak6qon 2gGtdo VYPvem d2gGtứt ruộtak6q đẻak6q ra2gGt; cDK47ho VYPvdù 2gGttrước đây2gGt DK47em VYPvkhông VYPvmuốn nhậak6qn VYPvđứa trẻak6q DK47này, cDK47ho ak6qdù emVhjm muốnmVhj trốak6qn tránhmVhj sựVYPv thậDK47t VYPvnăm xưVYPva, nmVhjhưng mVhjnó vDK47ẫn làDK47 coVYPvn củak6qa eak6qm, làVYPv mVhjcốt nhụcmVhj c2gGtủa emVhjm. EVYPvm 2gGtkhông tmVhjhể tiếpak6q tụDK47c pmVhjhạm sVYPvai lầm.ak6q ak6qEm khôngmVhj được2gGt giếtVYPv cak6qon bé!
Đột2gGt nhak6qiên troVYPvng gi2gGtó 2gGtvọng lạVYPvi g2gGtiọng tak6qrẻ co2gGtn lảnhmVhj ló2gGtt: ak6q“Mẹ th2gGtả DK47con 2gGtra, coVYPvn muốnVYPv xuốak6qng cVYPvhơi, DK47mẹ đừngmVhj gVYPviữ comVhjn thế!”
Đúnak6qg làDK47 DK47giọng ĐVYPvinh Đông.
Án2gGth 2gGtđèn VYPvtrên sân2gGt thmVhjượng mVhjđủ DK47sáng đểDK47 họmVhj VYPvnhìn rõ2gGt móngmVhj ak6qtay DK47Đinh ĐôngDK47 đak6qã ak6qcắm sDK47âu vàDK47o 2gGttận VYPvxương mVYPvu bàak6qn tDK47ay ak6qAnh KỳVYPv, nhDK47ưng AnmVhjh Kỳ2gGt ak6qvẫn mVhjnhất DK47quyết ak6qkhông th2gGtả tamVhjy ra.
Khôn2gGtg phảiak6q Anak6qh ak6qKỳ đanDK47g VYPvhại Điak6qnh ĐôDK47ng DK47mà ak6qlà đanDK47g mVhjcứu cVYPvon bé.
Kha VYPvLương địnhmVhj chạy2gGt t2gGtới gDK47iúp AVYPvnh Kỳ.
Độak6qt nVYPvhiên ĐinhmVhj ĐôDK47ng đổiak6q giọng,ak6q nói:2gGt “Mak6qày mVhjdám tớiVYPv đây,mVhj taak6qo sẽVYPv m2gGtóc n2gGtgay mắt2gGt VYPvnó rDK47a đểDK47 nak6qó chếtDK47 mVhjtại đây.”
Tần CDK47ẩm đ2gGtang 2gGtôm HắcVYPv BảVYPvo; 2gGttrong ak6qbóng tối,2gGt nh2gGtìn DK47vào 2gGtcon mắtmVhj màmVhju mVhjhồng phDK47ấn cmVhjủa Hắak6qc Bảo,mVhj cDK47ô nhận2gGt thVYPvấy mộtak6q đứamVhj b2gGté đanmVhjg n2gGtằm trVYPvong lòVYPvng ĐinmVhjh Đông.
ĐứaDK47 béDK47 từDK47 từmVhj nDK47gẩng đầuVYPv lak6qên, VYPvvừa nhìnak6q thấyDK47 nDK47ó, mVhjTần mVhjCẩm hétmVhj lênak6q: “Đúak6qng làDK47 thằngmVhj bak6qé đó!mVhj” –ak6q thằngVYPv bémVhj mVhjtrước đ2gGtây mVhjcô VYPvnhìn thDK47ấy trướcDK47 máyak6q vDK47i ak6qtính, thằ2gGtng bVYPvé đ2gGtã đòiDK47 lmVhjấy mVYPvắt củDK47a cô.
ThằngmVhj 2gGtbé đóDK47 2gGtđã nhậ2gGtp ak6qhồn v2gGtào Đinhak6q ĐônDK47g. B2gGtây gimVhjờ nóak6q đang2gGt mDK47uốn dắtmVhj Đin2gGth Đô2gGtng xuống2gGt d2gGtưới chơi.
KhmVhja LươngVYPv kVYPvhông dámVYPv độnak6qg đậymVhj, mVYPvọi việVYPvc trak6qở nênmVhj bế2gGt tắc.
Đak6qột nhiê2gGtn ak6qAnh Kỳak6q lmVhjên tiếng:
- Đểak6q mVhjcô xuốngmVhj DK47chơi vớak6qi ch2gGtáu, ch2gGtáu tak6qha coDK47n gáVYPvi chDK47o cô!
Th2gGti ThmVhji kVYPvinh hmVhjãi nVYPvhận ak6qra một2gGt VYPvcô gak6qái vốmVhjn yếVYPvu đuối2gGt nhDK47ư DK47Anh K2gGtỳ lak6qúc nàyDK47 bDK47ỗng trmVhjở mVhjnên kiênDK47 cmVhjường, tDK47ỉnh táak6qo vàDK47 DK47dũng c2gGtảm lVYPvạ thường.
Anh KmVhjỳ lạmVhji ak6qnói tiếp:
ak6q- Côak6q mVhjxuống 2gGtchơi DK47với cháDK47u nhDK47é! CôDK47 lVYPvàm mẹ2gGt cháu2gGt đượcVYPv không?
ThDK47ằng bé2gGt không2gGt n2gGtói năVYPvng gak6qì nhưngak6q Đi2gGtnh ĐôngVYPv lVYPvại cDK47ất tiế2gGtng: “VYPvTừ lúVYPvc nhỏmVhj mak6qẹ đãVYPv kh2gGtông mVhjcần conak6q, mẹVYPv không2gGt yêak6qu conDK47, mẹVYPv c2gGtăm h2gGtận sựmVhj tồnak6q tại2gGt VYPvcủa c2gGton, mVhjcon khônDK47g cầak6qn ngườiDK47 mẹmVhj ak6qtồi 2gGtnhư mẹmVhj DK47chơi vớak6qi con.”
Anh VYPvKỳ chậm2gGt rãimVhj DK47đáp lại:
- Coak6qn khôak6qng DK47biết đượcmVhj 2gGtmẹ DK47yêu co2gGtn VYPvđến mVhjmức nàDK47o đâu,mVhj mak6qẹ thựDK47c smVhjự rấVYPvt ak6qyêu cmVhjon, dak6qo mẹmVhj sVYPvợ khônak6qg tmVhjhể cak6qho coak6qn DK47một cuộc2gGt sốngVYPv homVhjàn h2gGtảo n2gGtên mớiak6q gDK47ửi DK47con ởVYPv VYPvnhà mVhjbác. Mẹak6q đà2gGtnh phảiVYPv là2gGtm tDK47hế đểDK47 cDK47on có2gGt đDK47ược môiVYPv trườngVYPv phmVhját triVYPvển lànak6qh m2gGtạnh, mVhjbởi sak6qẽ khônDK47g cDK47ó 2gGtai hỏVYPvi VYPvbố cVYPvon làmVhj amVhji, khôngVYPv cóDK47 aDK47i mắak6qng comVhjn l2gGtà đồ2gGt cVYPvon hVYPvoang. Mak6qẹ đành2gGt lònVYPvg làmDK47 2gGtnhư ak6qthế, bở2gGti mẹDK47 DK47yêu cmVhjon hơnDK47 tDK47ất tmVhjhảy mmVhjọi thứak6q trênVYPv đời.
Nước 2gGtmắt AnVYPvh VYPvKỳ lãVYPv chak6qã VYPvrơi trêDK47n mặak6qt ĐinhDK47 Đông,VYPv hồiVYPv lâu2gGt ĐinhmVhj ĐômVhjng hétak6q lê2gGtn: “MDK47ẹ ơi,ak6q mmVhjắt co2gGtn mVhjđau 2gGtlắm, comVhjn đ2gGtang VYPvchảy máu,mVhj mVhjcon khônVYPvg nVYPvhìn thấyVYPv gìDK47 VYPvnữa rồi2gGt, mẹVYPv maDK47u 2gGtcứu coVYPvn đi!”
Nhì2gGtn thấyVYPv cảnh2gGt cmVhjon mìnmVhjh đDK47au đớn2gGt gimVhjãy VYPvgiụa, VYPvAnh mVhjKỳ đaumVhj lònmVhjg nói:
- Đừn2gGtg làmDK47 comVhjn cmVhjô đa2gGtu! TrVYPvả c2gGton lạDK47i ch2gGto cô!mVhj 2gGtCô sẽDK47 xuốn2gGtg DK47với cháu!
ĐVYPvinh VYPvĐông 2gGtkhông g2gGtiãy giụ2gGta nữa,VYPv côVYPv VYPvbé 2gGtlại r2gGtên rỉ:ak6q “Co2gGtn cak6qần VYPvcó mắVYPvt, c2gGton DK47cần cóVYPv mVYPvắt, 2gGtcon không2gGt nhìnmVhj thấyDK47 gìVYPv DK47nữa rồi.”
An2gGth Kỳak6q quVYPvay mVhjlại DK47nhìn Thak6qi 2gGtThi vàVYPv VYPvcác VYPvbạn cười,VYPv một2gGt nụ2gGt cmVhjười vôDK47 hồn,2gGt mVhjcô cưmVhjời nhưDK47 mu2gGtốn nhờDK47 m2gGtọi nDK47gười trôngVYPv gVYPviữ ĐDK47inh ĐVYPvông hVYPvộ ak6qmình; kh2gGti nụmVhj cười2gGt chVYPvưa kịpDK47 tắVYPvt VYPvtrên môak6qi, côak6q đãmVhj thVYPvò ta2gGty mVYPvóc mVhjmột VYPvcon VYPvmắt ra.
Tuy rất2gGt đauDK47 đớnmVhj nhak6qưng côak6q khDK47ông quỵak6q ngãmVhj; ak6qcô hướngVYPv mặVYPvt mVhjvề phíaDK47 coVYPvn r2gGtồi VYPvthả co2gGtn mắ2gGtt xuốn2gGtg dưới.
DK47Đinh ĐônmVhjg hơak6qi đDK47ộng đDK47ậy. Tron2gGtg mắDK47t ak6qHắc Bảo,2gGt họ2gGt trôngDK47 thấy2gGt cmVhjon m2gGta nhỏak6q nhảy2gGt rak6qa khỏiDK47 người2gGt ĐinVYPvh Đak6qông đểmVhj tómVYPv 2gGtcon mắtDK47 đẫmmVhj máak6qu kiVYPva. Tak6qần 2gGtCẩm hét2gGt lên:mVhj “Mak6qau cứuDK47 đứmVhja bmVhjé đDK47i!” VYPvba ngmVhjười vộiDK47 chạyak6q lạiak6q ak6qkéo đứaDK47 ak6qbé lên.
Đinh ĐôVYPvng vẫ2gGtn chưak6qa VYPvtỉnh, ak6qnó cứDK47 ngủDK47 thDK47iếp DK47đi nhVYPvưng vẫnak6q ré2gGto gọi:VYPv “M2gGtẹ ơiak6q, mẹVYPv xuốnak6qg chơiDK47 VYPvvới cDK47on đi!”
DK47Anh Kỳak6q giơVYPv bà2gGtn tVYPvay đẫmVYPv máak6qu ak6qvuốt vak6qe khuDK47ôn mặtak6q nhmVhjỏ xinDK47h VYPvcủa cak6qon gVYPvái, tron2gGtg cmVhjon DK47mắt còak6qn lak6qại của2gGt mVhjcô trmVhjàn nVYPvgập tìnhVYPv yDK47êu thương;ak6q cô2gGt lạDK47i đưmVhja mak6qắt nhìmVhjn b2gGtốn 2gGtngười bak6qạn rồ2gGti nak6qói: “Em2gGt 2gGtphải điVYPv ngănak6q cả2gGtn thằngDK47 béDK47 lạDK47i, mVhjbởi sớm2gGt muộVYPvn nak6qó sẽ2gGt tớiDK47 làmDK47 hạiDK47 VYPvcon VYPvem, VYPvnhờ mọimVhj ak6qngười trông2gGt noDK47m 2gGtĐinh 2gGtĐông hộmVhj em.”
Mọi nVYPvgười cVYPvòn chVYPvưa kịDK47p địmVhjnh tmVhjhần lạiak6q thìak6q 2gGtđã VYPvthấy A2gGtnh KmVhjỳ nhảyak6q xuốngak6q 2gGtdưới; chẳngDK47 mấyDK47 chDK47ốc, k2gGthông amVhji nh2gGtìn thak6qấy gVYPvì nữa.ak6q Một2gGt tiếmVhjng “rầm”2gGt kmVhjhô khốVYPvc. Đak6qinh ĐôngDK47 khôn2gGtg nVYPvói mVhjlung tun2gGtg nữaak6q; nó2gGt đãDK47 2gGtthiếp đi.
MọiVYPv ngườiDK47 ômVhjm ĐVYPvinh Đô2gGtng mVhjra ngVYPvoài. TrênVYPv DK47cổng sDK47ân tDK47hượng mVhjcó haVYPvi bómVhjng ngak6qười –VYPv mộak6qt lớnDK47, m2gGtột mVhjbé đanak6qg đVYPvứng dõVYPvi tmVhjheo họmVhj. ĐómVhj làVYPv bmVhjóng c2gGtủa Aak6qnh KDK47ỳ vàVYPv thằngDK47 VYPvbé. Cak6qả hVYPvai nắm2gGt ak6qtay ak6qnhau ak6qhồi VYPvlâu VYPvrồi DK47quay ngườiak6q ak6qđi mất.
Thi TmVhjhi xúak6qc 2gGtđộng quDK47ỵ nVYPvgã trDK47ên sânak6q thượng,2gGt 2gGtcô tDK47han thở:ak6q ‘MVYPvình cứVYPv tưởnVYPvg nak6qó ghéDK47t đak6qứa trẻDK47 nVYPvày, mìnmVhjh VYPvđã thựcVYPv sựmVhj 2gGtkhông hiak6qểu DK47nó. DK47Vì đứ2gGta tr2gGtẻ VYPvnày, n2gGtó mVhjcó t2gGthể mVhjlàm 2gGtđược bDK47ất DK47cứ vi2gGtệc gì,ak6q cóDK47 thểmVhj chiếVYPvn 2gGtthắng mọiak6q thếVYPv lựcDK47. Mình2gGt DK47đã khôngDK47 biết2gGt VYPvtình VYPvyêu cmVhjủa DK47người mVhjmẹ lạVYPvi bVYPvao ak6qla VYPvđến thế!”
Tần mVhjCẩm chVYPvạy vềak6q pak6qhía TVYPvhi TmVhjhi, hmVhjai ngườimVhj 2gGtòa khócDK47 nứcak6q nởVYPv. Bốak6qn ngườmVhji khôak6qng dá2gGtm VYPvxuống dưới;mVhj họDK47 VYPvlặng lak6qẽ chờmVhj 2gGtbình mak6qinh trêak6qn sânDK47 thượng…
TầnVYPv Cẩak6qm nhẹ2gGt DK47nhàng ti2gGtến ak6qvề phíaVYPv DK47Kha LưDK47ơng nói:
- Eak6qm x2gGtin l2gGtỗi, vừVYPva rồVYPvi DK47em đ2gGtã quVYPvá mạnh2gGt tDK47ay vớiak6q anh.
Khak6qa LươnVYPvg qua2gGty lạak6qi cườiDK47 trảDK47 lời:
- KmVhjhông mVhjsao, đằngmVhj nàoDK47 amVhjnh cDK47ũng bémVhjo, đanVYPvg cak6qần giả2gGtm béak6qo mà.
TầnVYPv ak6qCẩm n2gGthìn KhmVhja lVYPvương cak6qàng ngàVYPvy ak6qcàng rmVhjõ mVhjtrong mVhjánh bmVhjình minak6qh; DK47cô nh2gGtớ lạiDK47 2gGtlần đầuak6q tiênmVhj VYPv2 ngườiDK47 gặak6qp nhak6qau. 2gGtCứ nDK47hư cDK47ó bànmVhj mVhjtay cDK47ủa ông2gGt tr2gGtời sak6qắp đặtVYPv trướcmVhj vậy,2gGt ngườimVhj đDK47àn 2gGtông nàyDK47 hếtDK47 lầVYPvn nàak6qy đếnmVhj DK47lần khác2gGt DK47xuất hiệnDK47 tromVhjng cuộmVhjc đờiak6q cak6qô c2gGtùng côak6q chimVhja sẻak6q mọiDK47 khak6qó khăn.
Lụak6qc mVhjTử MinVYPvh thẫn2gGt thmVhjờ nDK47hìn T2gGtần Cẩm2gGt vak6qà KmVhjha LươnVYPvg. DK47Những ngày2gGt vừamVhj ak6qqua, 2gGtanh DK47không c2gGtó thDK47ời gia2gGtn quaDK47n DK47tâm 2gGttới tak6qình cảmVhjm cVYPvủa mìnhDK47, nhmVhjưng DK47anh biak6qết rõ,mVhj ngư2gGtời VYPvđàn ôngak6q trư2gGtớc mDK47ắt DK47anh cóDK47 rVYPvất nhiều2gGt cácVYPvh đểDK47 trDK47anh mVhjthủ tìak6qnh cDK47ảm ak6qcủa nVYPvgười aVYPvnh yêVYPvu 2gGtdấu. CDK47hưa VYPvbao giờ,ak6q mVhjTần CmVhjẩm đốiDK47 DK47xử đặVYPvc 2gGtbiệt vớDK47i mVhjanh, nhưngak6q lạiak6q hếtDK47 lầmVhjn 2gGtnày đếnak6q mVhjlần khácVYPv tDK47hể hiệnVYPv sựVYPv q2gGtuan tak6qâm đặc2gGt biệtVYPv tớmVhji KDK47ha LDK47ương. LòmVhjng an2gGth quặn2gGt đmVhjau, aDK47nh tự2gGt hỏ2gGti VYPvchẳng lẽak6q DK47mình VYPvlại 2gGtkhông bmVhjằng cá2gGti gãmVhj ak6qlưu maVYPvnh DK47kia sao?
Mọi ngườimVhj đều2gGt khônDK47g phá2gGtt himVhjện ak6qra ak6qánh mắtVYPv k2gGthác lạ2gGt củamVhj ĐườngmVhj VYPvThi Thi.
ChínhDK47 T2gGthi Thak6qi cũnmVhjg kak6qhông hiểuVYPv DK47cô bắtak6q đầu2gGt cóak6q DK47cảm t2gGtình 2gGtvới TmVhjử Minak6qh từmVhj lúcak6q nào2gGt; nhữngDK47 ngVYPvày vừaak6q qVYPvua, côVYPv đãmVhj ak6qcó VYPvthể khẳngak6q định2gGt rằak6qng mìnDK47h mVhjyêu TửVYPv ak6qMinh. Cô2gGt nhớak6q ak6qrất rõDK47 hôak6qm nVYPvay, tak6qrong lúDK47c sợak6q hãi,mVhj ngườDK47i DK47đầu tiVYPvên côDK47 nVYPvghĩ tớiVYPv làak6q TửVYPv Minh.
Lục TmVhjử mVhjMinh vàDK47 TmVhjần Cẩ2gGtm DK47là mộmVhjt đôiak6q VYPvkia mà2gGt? T2gGtại saVYPvo 2gGtTần CẩmmVhj lại2gGt DK47bắt cVYPvá ak6q2 tDK47ay, 2gGtlại DK47còn đmVhjối 2gGttốt vVYPvới 2gGtKha ak6qLương đểVYPv TửVYPv MinDK47h đa2gGtu l2gGtòng? 2gGtThực rVYPva DK47cô ấak6qy ak6qđâu cóak6q mVhjxinh đẹpak6q bằngak6q mì2gGtnh? DK47vậy màmVhj t2gGtrong VYPvlúc ngDK47uy na2gGtn n2gGthất ak6qlại ak6qcó đượcDK47 tấmmVhj chânVYPv tDK47ình củaVYPv cả2gGt 2gGt2 c2gGthàng trai.
TmVhjhi ThmVhji làDK47 mVhjcô gDK47ái cDK47ó nhiềmVhju lợimVhj thếmVhj nmVhjhất tronmVhjg ak6qnhóm bạn;2gGt g2gGtia đình2gGt giàak6qu cóDK47; lDK47ại thônDK47g VYPvminh xiak6qnh đẹDK47p. VYPvTần CẩmVYPv chẳngVYPv qumVhja chỉmVhj ak6qlà bạnmVhj họmVhjc từVYPv tVYPvhủa nhỏak6q, cDK47ô ấyDK47 dDK47ựa vàomVhj đâuVYPv màak6q ak6qcó được2gGt nDK47hiều thDK47ứ đếnDK47 thếak6q cơak6q chứ?
VYPvThi TVYPvhi hằn2gGt họak6qc n2gGthìn vàoDK47 bóak6qng TDK47ử DK47Minh; cômVhj 2gGtthề nhấtmVhj đ2gGtịnh DK47phải chVYPviếm được2gGt DK47anh 2gGtđể chak6qứng mmVhjinh cDK47ô khôngVYPv hềVYPv t2gGthua kVYPvém Tầak6qn Cẩm.
Đúng lDK47úc nàDK47y Hắc2gGt Bak6qảo đanak6qg nằm2gGt trVYPvong lò2gGtng Kh2gGta Lưak6qơng bỗngVYPv nhảyDK47 VYPvphắt samVhjng lònmVhjg T2gGtần mVhjCẩm, mVhjnó coak6qng DK47lưng 2gGtvề pak6qhía mVhjThi TmVhjhi, nhmVhjư tmVhjhể đã2gGt nhìnVYPv ak6qthấu đượcmVhj 2gGtý nghVYPvĩ của2gGt côDK47 vậy.
M2gGtặt trờak6qi rồi2gGt 2gGtcũng lấpmVhj lDK47ó ở2gGt đằngDK47 đông.;2gGt dướ2gGti mDK47uôn vàak6qn DK47tia nắn2gGtg vDK47àng, bmVhjốn n2gGtgười b2gGtọn họak6q vẫnak6q DK47đứng yêak6qn tmVhjại chỗ;VYPv nhDK47ưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.