Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục Tửe7eCAMPp Mi7PdAnh rúksRexnXQt súne7eCAMPpg ra7PdA, chĩ7PdAa vàoksRexnXQ 7PdAmụ te7eCAMPpa rồksRexnXQi đksRexnXQe doạ:ksRexnXQ "Đừng7PdA lksRexnXQại gầne7eCAMPp, ksRexnXQnếu khônge7eCAMPp e7eCAMPptôi bắn7PdA đấy!"
Mụe7eCAMPp t7PdAa cườe7eCAMPpi rồie7eCAMPp lksRexnXQùi ksRexnXQvề phí7PdAa se7eCAMPpau. MụksRexnXQ ksRexnXQta b7PdAị húksRexnXQt e7eCAMPpvào chiếcksRexnXQ gương.7PdA Chiếc7PdA ge7eCAMPpương tro7PdAng thane7eCAMPpg me7eCAMPpáy bỗng7PdA te7eCAMPprở nêe7eCAMPpn sốnge7eCAMPp động7PdA khá7PdAc thường,ksRexnXQ 7PdAnó nuốtksRexnXQ chửnge7eCAMPp người7PdA phksRexnXQụ nksRexnXQữ kiaksRexnXQ. Mụe7eCAMPp te7eCAMPpa 7PdAbiến mất.
Lụce7eCAMPp Tử7PdA ksRexnXQMinh khôn7PdAg e7eCAMPptin nổie7eCAMPp ve7eCAMPpào mọiksRexnXQ te7eCAMPphứ 7PdAdiễn re7eCAMPpa e7eCAMPptrước mắe7eCAMPpt ksRexnXQmình, ksRexnXQnhưng 7PdAkhông còne7eCAMPp đủ7PdA thờiksRexnXQ giksRexnXQan đểe7eCAMPp ngạ7PdAc ksRexnXQnhiên ne7eCAMPpữa. Ane7eCAMPph te7eCAMPphấy bóngksRexnXQ e7eCAMPpcủa mụksRexnXQ t7PdAa ke7eCAMPphông biếnksRexnXQ e7eCAMPpmất 7PdAtrong gươne7eCAMPpg ksRexnXQmà e7eCAMPpbây gksRexnXQiờ đãe7eCAMPp hiệe7eCAMPpn 7PdAhình 7PdAlà ngườiksRexnXQ p7PdAhụ 7PdAnữ mặce7eCAMPp áe7eCAMPpo đỏ,e7eCAMPp e7eCAMPpcứ de7eCAMPpi 7PdAchuyển vềksRexnXQ pksRexnXQhía aksRexnXQnh, càng7PdA lúc7PdA cà7PdAng gần.
Lụce7eCAMPp TửksRexnXQ bu7PdAộc phảiksRexnXQ ne7eCAMPpổ súng.
K7PdAha 7PdALương v7PdAà Tầe7eCAMPpn Cẩe7eCAMPpm chạy7PdA tớiksRexnXQ giữae7eCAMPp cầu7PdA the7eCAMPpang thksRexnXQì nghe7eCAMPpe tksRexnXQhấy tiksRexnXQếng sú7PdAng, TầnksRexnXQ Cẩ7PdAm 7PdAliền đứne7eCAMPpg lạ7PdAi rồiksRexnXQ nóe7eCAMPpi e7eCAMPpvới 7PdAKha Lươe7eCAMPpng: "7PdAAnh à,e7eCAMPp b7PdAệnh việe7eCAMPpn ksRexnXQnày l7PdAàm 7PdAgì ce7eCAMPpó tầng7PdA 13."
KhksRexnXQa Lương7PdA 7PdAvỗ đầe7eCAMPpu te7eCAMPphừa nh7PdAận, b7PdAệnh việ7PdAn 7PdAnày chỉ7PdA c7PdAó bốn7PdA tầngksRexnXQ, lấyksRexnXQ đâe7eCAMPpu e7eCAMPpra tầksRexnXQng 7PdA13 ki7PdAa ksRexnXQchứ! He7eCAMPpai ngườie7eCAMPp e7eCAMPpđã chksRexnXQạy rksRexnXQất lâu7PdA re7eCAMPpồi. Chẳn7PdAg lẽksRexnXQ lạiksRexnXQ bịksRexnXQ ảoksRexnXQ 7PdAgiác ư?
K7PdAha Lươn7PdAg đã7PdA e7eCAMPpcó ke7eCAMPpinh nghiệ7PdAm từ7PdA be7eCAMPpuổi sánge7eCAMPp, e7eCAMPpanh b7PdAình tĩksRexnXQnh ksRexnXQnhìn e7eCAMPpbốn pksRexnXQhía, phksRexnXQát hiệnksRexnXQ tầnge7eCAMPp ksRexnXQdưới cóe7eCAMPp bóe7eCAMPpng ngườksRexnXQi. A7PdAnh lie7eCAMPpền e7eCAMPpkéo Tầne7eCAMPp CksRexnXQẩm chạksRexnXQy xuốn7PdAg, vừa7PdA chạye7eCAMPp vừa7PdA nói7PdA: "7PdAAnh hiểuksRexnXQ re7eCAMPpồi, than7PdAg me7eCAMPpáy vẫ7PdAn ởe7eCAMPp tầ7PdAng e7eCAMPp1, e7eCAMPpnó vẫne7eCAMPp đứn7PdAg ye7eCAMPpên ởksRexnXQ đksRexnXQó, nhưnge7eCAMPp nó7PdA lại7PdA ch7PdAạy và7PdAo ksRexnXQ1 khône7eCAMPpg giaksRexnXQn t7PdAầng 1ksRexnXQ3 khá7PdAc. ChúngksRexnXQ mìnksRexnXQh mksRexnXQau ch7PdAạy xe7eCAMPpuống tầ7PdAng ksRexnXQ1 đi."
Lục7PdA Te7eCAMPpử Mi7PdAnh đãe7eCAMPp kh7PdAông ce7eCAMPpòn đểksRexnXQ ýksRexnXQ 7PdAtới 7PdAcái e7eCAMPpgì nữa,e7eCAMPp ksRexnXQanh nhắm7PdA ksRexnXQmắt ksRexnXQbắn ksRexnXQbừa, lúe7eCAMPpc e7eCAMPpmở mắte7eCAMPp e7eCAMPpra 7PdAchỉ thấyksRexnXQ 7PdAvỏ đạnksRexnXQ tuksRexnXQng tóee7eCAMPp khắksRexnXQp nơi.
Ae7eCAMPpnh vừa7PdA định7PdA thở7PdA te7eCAMPphào nhe7eCAMPpẹ e7eCAMPpnhõm thìksRexnXQ lạiksRexnXQ e7eCAMPpcảm tksRexnXQhấy cksRexnXQó gksRexnXQì đe7eCAMPpó đan7PdAg lắe7eCAMPpc le7eCAMPpư tre7eCAMPpên đầksRexnXQu. Nge7eCAMPpẩng đầu7PdA lên,7PdA a7PdAnh tksRexnXQhấy ngườie7eCAMPp phụksRexnXQ nữe7eCAMPp mksRexnXQặc áe7eCAMPpo đe7eCAMPpỏ đ7PdAó đang7PdA te7eCAMPpreo l7PdAơ lửng7PdA te7eCAMPprên cửaksRexnXQ tr7PdAời 7PdAcủa t7PdAhang ksRexnXQmáy. e7eCAMPpBà tksRexnXQa thõksRexnXQng mặt7PdA xuốngksRexnXQ, đốie7eCAMPp mksRexnXQặt vớie7eCAMPp e7eCAMPpanh, e7eCAMPp2 7PdAcon mắte7eCAMPp đã7PdA bksRexnXQị mócksRexnXQ, me7eCAMPpáu chảyksRexnXQ tràne7eCAMPp kh7PdAắp nơksRexnXQi, rỏe7eCAMPp cảksRexnXQ vàe7eCAMPpo mặt7PdA anh.
Đáng e7eCAMPpsợ 7PdAnhất làksRexnXQ ngưksRexnXQời đksRexnXQàn b7PdAà vớie7eCAMPp khuôe7eCAMPpn ksRexnXQmặt e7eCAMPpvô ksRexnXQhồn 7PdAlại bắ7PdAt đksRexnXQầu nhếce7eCAMPph m7PdAép cười.
Khe7eCAMPpa Lươ7PdAng đã7PdA 7PdAtới e7eCAMPpcửa tha7PdAng e7eCAMPpmáy, aksRexnXQnh đậe7eCAMPpp mạnhe7eCAMPp vàoksRexnXQ e7eCAMPpnó nhưnge7eCAMPp chẳne7eCAMPpg ksRexnXQcó 7PdAtác dụng7PdA gì.
Tầe7eCAMPpn Cẩm7PdA số7PdAt ruksRexnXQột, nhe7eCAMPpấn n7PdAút liên7PdA hồi.
H7PdAắc Bảe7eCAMPpo đan7PdAg nằme7eCAMPp tre7eCAMPpong e7eCAMPplòng KksRexnXQha Lưe7eCAMPpơng bỗngksRexnXQ nhảye7eCAMPp vọtksRexnXQ lksRexnXQên c7PdAào và7PdAo môe7eCAMPpi an7PdAh, ksRexnXQKha Lư7PdAơng ksRexnXQlấy te7eCAMPpay se7eCAMPpờ ksRexnXQthì phe7eCAMPpát hie7eCAMPpện mìksRexnXQnh ksRexnXQđã be7eCAMPpị c7PdAhảy m7PdAáu, a7PdAnh ksRexnXQcũng chẳngksRexnXQ cksRexnXQó 7PdAthời e7eCAMPpgian đ7PdAể tráce7eCAMPph HắcksRexnXQ ksRexnXQBảo nữa,7PdA c7PdAứ tiếp7PdA tụksRexnXQc đạp7PdA cửa.
Đúng lksRexnXQúc nksRexnXQày tksRexnXQhì xue7eCAMPpất hiện7PdA kỳksRexnXQ tíe7eCAMPpch –ksRexnXQ bàn7PdA te7eCAMPpay dí7PdAnh máe7eCAMPpu của7PdA Khe7eCAMPpa Lươn7PdAg vừaksRexnXQ đậpksRexnXQ ve7eCAMPpào c7PdAửa, tấtksRexnXQ cảe7eCAMPp 7PdAcác 7PdAvết 7PdAmáu đầme7eCAMPp đìe7eCAMPpa tr7PdAên thanksRexnXQg máye7eCAMPp đềue7eCAMPp biksRexnXQến mất.
e7eCAMPpKha Lư7PdAơng ngạce7eCAMPp nhiêne7eCAMPp nhe7eCAMPpìn 7PdAtay me7eCAMPpình rồie7eCAMPp he7eCAMPpét to:
- Đúnge7eCAMPp rồi7PdA! Sae7eCAMPpo ae7eCAMPpnh lại7PdA khôe7eCAMPpng n7PdAhớ đếnksRexnXQ che7eCAMPpiêu nà7PdAy tronksRexnXQg PhươnksRexnXQg phksRexnXQáp trán7PdAh tà7PdA c7PdAủa ônksRexnXQg ane7eCAMPph –e7eCAMPp dùne7eCAMPpg mksRexnXQáu e7eCAMPpcủa e7eCAMPpmình đểe7eCAMPp đuổie7eCAMPp m7PdAa. DòksRexnXQng họ7PdA K7PdAha củksRexnXQa an7PdAh te7eCAMPpruyền đời7PdA làe7eCAMPpm pe7eCAMPpháp sư,e7eCAMPp nên7PdA t7PdArên ngườ7PdAi ae7eCAMPpi cũ7PdAng 7PdAcó ksRexnXQmáu tráne7eCAMPph ma.
Ane7eCAMPph vẫne7eCAMPp đksRexnXQang hoae7eCAMPpn 7PdAhỉ thìe7eCAMPp t7PdAhấy mũi7PdA mìnksRexnXQh đauksRexnXQ ne7eCAMPphói, má7PdAu ch7PdAảy ộce7eCAMPp e7eCAMPpra. 7PdAAnh định7PdA mắnksRexnXQg Tầne7eCAMPp Cẩ7PdAm te7eCAMPphì te7eCAMPphấy ksRexnXQcô đ7PdAã nhe7eCAMPpanh e7eCAMPpchóng lấy7PdA ksRexnXQtay quyệ7PdAt máu7PdA t7PdArên mũksRexnXQi ae7eCAMPpnh re7eCAMPpồi bôi7PdA vksRexnXQào e7eCAMPpnút nhấnksRexnXQ thaksRexnXQng mksRexnXQáy. Vừae7eCAMPp nhấne7eCAMPp mksRexnXQạnh vào,7PdA than7PdAg máksRexnXQy bậe7eCAMPpt mở.
ksRexnXQMột người7PdA đane7eCAMPpg bị7PdA tre7PdAo lủn7PdAg ksRexnXQlẳng ksRexnXQtrong t7PdAhang máyksRexnXQ; đ7PdAó ksRexnXQchính lksRexnXQà LụcksRexnXQ Te7eCAMPpử Min7PdAh. Ke7eCAMPpha LươksRexnXQng chạyksRexnXQ 7PdAvào tro7PdAng ôm7PdA chân7PdA TửksRexnXQ Mie7eCAMPpnh k7PdAéo xuốe7eCAMPpng, đksRexnXQáng thươnksRexnXQg cksRexnXQho a7PdAnh chàngksRexnXQ Le7eCAMPpục TksRexnXQử Me7eCAMPpinh ksRexnXQđã b7PdAị treksRexnXQo cổ7PdA trksRexnXQợn c7PdAả m7PdAắt; đe7eCAMPpã thếksRexnXQ lạksRexnXQi ksRexnXQcòn tksRexnXQiếp te7eCAMPpục b7PdAị kéo7PdA xuksRexnXQống đaue7eCAMPp điếng7PdA người,e7eCAMPp ne7eCAMPpên chỉ7PdA ksRexnXQcòn biếte7eCAMPp gie7eCAMPpẫy đạpksRexnXQ lu7PdAng t7PdAung. e7eCAMPpT ầksRexnXQn CksRexnXQẩm nhìn7PdA t7PdAhấy tksRexnXQhế vộksRexnXQi nói7PdA vớ7PdAi Kh7PdAa Lương:e7eCAMPp “ĐừnksRexnXQg ksRexnXQcố k7PdAéo ane7eCAMPph ấy7PdA xksRexnXQuống, bếe7eCAMPp a7PdAnh ấ7PdAy lêe7eCAMPpn đi”
KhksRexnXQa Lương7PdA e7eCAMPpvà TầksRexnXQn CksRexnXQẩm luốne7eCAMPpg cuố7PdAng đặt7PdA Tử7PdA Me7eCAMPpinh xuốe7eCAMPpng; mae7eCAMPpy ksRexnXQmà e7eCAMPpanh ấy7PdA không7PdA 7PdAbị trksRexnXQeo lksRexnXQâu, he7eCAMPpơn nữ7PdAa ksRexnXQthể lực7PdA sune7eCAMPpg mãe7eCAMPpn nên7PdA chỉ7PdA ngksRexnXQhỉ 7PdA1 l7PdAúc lạie7eCAMPp bình7PdA the7eCAMPpường e7eCAMPpnhư khônge7eCAMPp cóe7eCAMPp vi7PdAệc gì.
VksRexnXQừa ngồie7eCAMPp dậye7eCAMPp, Tửe7eCAMPp M7PdAinh 7PdAđã lớnksRexnXQ tiếksRexnXQng mksRexnXQắng KksRexnXQha Lương:
7PdA- LúksRexnXQc e7eCAMPpnãy aksRexnXQnh cứ7PdA e7eCAMPpcố kéo7PdA tôie7eCAMPp xue7eCAMPpống, an7PdAh ksRexnXQcó c7PdAòn n7PdAhân e7eCAMPptính 7PdAkhông đấy?7PdA He7eCAMPpay 7PdAlà ane7eCAMPph muốn7PdA giếksRexnXQt tôi?
Kha LươngksRexnXQ ksRexnXQxoa mũksRexnXQi hỏi7PdA lại:
- Đừnge7eCAMPp 7PdAcó ksRexnXQgià mồm!7PdA nksRexnXQếu ksRexnXQanh 7PdAkhông tre7PdAo cổe7eCAMPp tựksRexnXQ 7PdAtử ksRexnXQthì 7PdAtôi ksRexnXQđã khôksRexnXQng me7eCAMPpất nhiềue7eCAMPp m7PdAáu đếnksRexnXQ thế!ksRexnXQ T7PdAôi ve7eCAMPpốn đãe7eCAMPp g7PdAầy yếu,ksRexnXQ su7PdAy 7PdAdinh ksRexnXQdưỡng, thiksRexnXQếu mksRexnXQáu, đâe7eCAMPpu cksRexnXQó đ7PdAược ksRexnXQbéo 7PdAtốt e7eCAMPpnhư anh.
Tầne7eCAMPp Cẩm7PdA phảiksRexnXQ he7eCAMPpét tksRexnXQo c7PdAan e7eCAMPp2 người:
e7eCAMPp- ĐếnksRexnXQ lúksRexnXQc nàyksRexnXQ mksRexnXQà e7eCAMPp2 ksRexnXQanh còksRexnXQn tâe7eCAMPpm trạe7eCAMPpng e7eCAMPpcãi nhae7eCAMPpu à?ksRexnXQ Khôe7eCAMPpng mae7eCAMPpu 7PdAđi 7PdAcứu 7PdAThi Thi!
Họ liềne7eCAMPp đứng7PdA 7PdAdậy e7eCAMPpchạy 7PdAra e7eCAMPpngoài. NksRexnXQhìn thấyksRexnXQ Th7PdAi e7eCAMPpThi đaksRexnXQng e7eCAMPpchầm cksRexnXQhậm bướe7eCAMPpc tới,e7eCAMPp 7PdAba ngườiksRexnXQ thở7PdA p7PdAhào nhe7eCAMPpẹ nhõ7PdAm; đang7PdA định7PdA chạy7PdA đếnksRexnXQ e7eCAMPpchỗ TksRexnXQhi Th7PdAi te7eCAMPphì ksRexnXQhọ đứnge7eCAMPp 7PdAsững lại.
C7PdAó một7PdA bóe7eCAMPpng ngksRexnXQười ksRexnXQbay sa7PdAu 7PdAThi Thi.
TầksRexnXQn Cẩm7PdA gksRexnXQiơ e7eCAMPpnắm đấme7eCAMPp địnhksRexnXQ đánh7PdA K7PdAha LươngksRexnXQ. Khe7eCAMPpa ksRexnXQLương vộie7eCAMPp c7PdAhạy tớiksRexnXQ núp7PdA sae7eCAMPpu 7PdAlưng Te7eCAMPpử Minh.
Thi ksRexnXQThi 7PdAđang ksRexnXQdần tiếne7eCAMPp tớie7eCAMPp ph7PdAía họ;e7eCAMPp cái7PdA bóngksRexnXQ ki7PdAa cũe7eCAMPpng re7eCAMPpõ 7PdAhơn. e7eCAMPpBa ngksRexnXQười ksRexnXQnhận ksRexnXQra e7eCAMPpđó 7PdAlà ôngksRexnXQ nộe7eCAMPpi e7eCAMPpKha Lương7PdA 7PdAliền n7PdAgồi bệt7PdA xuksRexnXQống e7eCAMPpđất, ksRexnXQthở ksRexnXQphào rồiksRexnXQ nói:
- Ô7PdAng à7PdA, lầnksRexnXQ ksRexnXQnày ônksRexnXQg xuấ7PdAt 7PdAhiện quksRexnXQá bấksRexnXQt ngờ7PdA đấy!ksRexnXQ Be7eCAMPpọn chksRexnXQáu sợksRexnXQ đếe7eCAMPpn 7PdAthót te7eCAMPpim rồiksRexnXQ đây7PdA này.
ÔksRexnXQng nộiksRexnXQ Kh7PdAa Lươnge7eCAMPp e7eCAMPp– KhksRexnXQa Đe7eCAMPpạo e7eCAMPpcuối e7eCAMPpcùng cũng7PdA xuấe7eCAMPpt hiệe7eCAMPpn, 7PdAKha Lương7PdA e7eCAMPpvui mừng7PdA chạye7eCAMPp về7PdA p7PdAhía ônksRexnXQg, e7eCAMPpnhưng te7eCAMPphấy ônge7eCAMPp hững7PdA hờ,7PdA cháne7eCAMPp ne7eCAMPpản e7eCAMPpnhìn mình.
7PdAÔng c7PdAụ tráksRexnXQch móc:
- Lẽe7eCAMPp n7PdAào 7PdAcháu ksRexnXQđã e7eCAMPpsử dụnksRexnXQg chiêe7eCAMPpu e7eCAMPpthuật m7PdAáu e7eCAMPptránh tksRexnXQà 7PdAđê e7eCAMPptiện nhấe7eCAMPpt, nhục7PdA e7eCAMPpnhã nhe7eCAMPpất, e7eCAMPphèn hksRexnXQạ nhấte7eCAMPp củae7eCAMPp dòe7eCAMPpng họe7eCAMPp e7eCAMPpKha chúksRexnXQng ta?
Kha LưksRexnXQơng buồne7eCAMPp bãksRexnXQ e7eCAMPpđáp lại:
- Nhụce7eCAMPp nhksRexnXQã 7PdAhèn h7PdAạ cksRexnXQái 7PdAgì chứksRexnXQ! nếe7eCAMPpu khksRexnXQông cóe7eCAMPp chútksRexnXQ má7PdAu củe7eCAMPpa e7eCAMPpcháu e7eCAMPpthì TửksRexnXQ ksRexnXQMinh sksRexnXQớm 7PdAđã bịe7eCAMPp ksRexnXQchết te7eCAMPpreo 7PdAtrong te7eCAMPphang máyksRexnXQ rồi.
Tần C7PdAẩm chạ7PdAy tớ7PdAi đe7eCAMPpỡ 7PdAThi ThksRexnXQi ksRexnXQthì nksRexnXQhận ksRexnXQthấy ThksRexnXQi ksRexnXQThi đanksRexnXQg nhưksRexnXQ người7PdA 7PdAmộng du.
Ône7eCAMPpg trẻksRexnXQ ksRexnXQgiải thích:
e7eCAMPp- ThksRexnXQi 7PdAThi e7eCAMPpbị ônge7eCAMPp thôksRexnXQi mie7eCAMPpên re7eCAMPpồi, b7PdAan nãye7eCAMPp nóe7eCAMPp đksRexnXQã kiksRexnXQnh hãksRexnXQi te7eCAMPpột độ;e7eCAMPp ônge7eCAMPp thksRexnXQôi e7eCAMPpmiên đểksRexnXQ e7eCAMPpnó ne7eCAMPpgủ, e7eCAMPpnhư e7eCAMPpthế s7PdAẽ bksRexnXQảo vệ7PdA đượksRexnXQc nguyê7PdAn kksRexnXQhí tố7PdAt hơn.
Ôe7eCAMPpng tksRexnXQrẻ quae7eCAMPpy re7eCAMPpa nó7PdAi 7PdAvới ksRexnXQKha Lương:
- Sae7eCAMPpo c7PdAháu khôn7PdAg chịksRexnXQu họce7eCAMPp ksRexnXQphép thuậ7PdAt ksRexnXQtrong se7eCAMPpách ksRexnXQcủa ông?7PdA Be7eCAMPpao nhe7eCAMPpiêu phư7PdAơng pháe7eCAMPpp e7eCAMPphay ke7eCAMPphông d7PdAùng l7PdAại ksRexnXQđi de7eCAMPpùng cá7PdAi 7PdAphép e7eCAMPpnhục ksRexnXQnhã thksRexnXQế ksRexnXQhả cháue7eCAMPp? LàksRexnXQm tksRexnXQhế màe7eCAMPp gọiksRexnXQ làksRexnXQ bắtksRexnXQ mksRexnXQa ưe7eCAMPp? ThksRexnXQà ce7eCAMPpháu hiếne7eCAMPp 7PdAmáu che7eCAMPpo bệnh7PdA việ7PdAn đksRexnXQể cứue7eCAMPp ngư7PdAời cònksRexnXQ hơn7PdA 7PdAlà ksRexnXQvung vãie7eCAMPp lue7eCAMPpng tun7PdAg., ksRexnXQthật chksRexnXQẳng ksRexnXQbiết xấuksRexnXQ hổksRexnXQ gìksRexnXQ cả.
Kha Lươn7PdAg xấe7eCAMPpu hổksRexnXQ liềksRexnXQn cãie7eCAMPp lạ7PdAi ông:
- Th7PdAế ae7eCAMPpi ksRexnXQbảo tậpe7eCAMPp he7eCAMPpợp cksRexnXQác mảksRexnXQnh 7PdAvải lại7PdA rồe7eCAMPpi đốe7eCAMPpt đ7PdAi làe7eCAMPp cksRexnXQó th7PdAể ksRexnXQphá đượcksRexnXQ lời7PdA nge7eCAMPpuyền e7eCAMPpCA BĂNGe7eCAMPp? TroksRexnXQng lúc7PdA th7PdAu thậe7eCAMPpp v7PdAải, 7PdAbọn cháu7PdA xée7eCAMPpm ksRexnXQchút e7eCAMPpnữa 7PdAđã mấ7PdAt mạn7PdAg r7PdAồi, v7PdAậy m7PdAà ksRexnXQbây giờksRexnXQ ksRexnXQông lạe7eCAMPpi 7PdAtới tr7PdAách cháksRexnXQu n7PdAữa à?
Ông te7eCAMPprẻ c7PdAhau m7PdAày rồe7eCAMPpi nói:
7PdA- CksRexnXQác cháue7eCAMPp đe7eCAMPpã xe7eCAMPpem bản7PdA 7PdAthảo củae7eCAMPp ông?
e7eCAMPp- Bảne7eCAMPp th7PdAảo nàoe7eCAMPp cksRexnXQơ? Que7eCAMPpyển 7PdAsách 7PdAđó le7eCAMPpà bảne7eCAMPp thảoe7eCAMPp ksRexnXQcủa 7PdAông ksRexnXQư? 7PdA- Bốn7PdA ngksRexnXQười n7PdAgạc ksRexnXQnhiên ne7eCAMPphìn ông.
- e7eCAMPpĐó đúksRexnXQng ksRexnXQlà bảksRexnXQn thảksRexnXQo củae7eCAMPp ôn7PdAg. Lẽe7eCAMPp nàoe7eCAMPp tre7eCAMPpong 7PdAbản thảoe7eCAMPp ôn7PdAg lạ7PdAi k7PdAhông ce7eCAMPpó qksRexnXQuyền gie7eCAMPpả ksRexnXQthiết một7PdA ce7eCAMPphút? Vi7PdAệc 7PdAphá l7PdAời n7PdAguyền e7eCAMPpCA BĂNksRexnXQG làksRexnXQ mộtksRexnXQ ksRexnXQtrong những7PdA câksRexnXQu hỏi7PdA kh7PdAó trảksRexnXQ lờksRexnXQi nhất7PdA 7PdAcủa dònge7eCAMPp họksRexnXQ ksRexnXQKha chúksRexnXQng ksRexnXQta, ôksRexnXQng đãe7eCAMPp e7eCAMPpđề c7PdAập rấ7PdAt nhiềksRexnXQu giả7PdA the7eCAMPpiết đểksRexnXQ pksRexnXQhá lờiksRexnXQ ngue7eCAMPpyền, ch7PdAẳng nhẽ7PdA các7PdA ksRexnXQcháu cứe7eCAMPp lầnksRexnXQ 7PdAlượt thửe7eCAMPp từnge7eCAMPp phươe7eCAMPpng 7PdApháp ksRexnXQhay sao?
Be7eCAMPpa n7PdAgười đềue7eCAMPp ki7PdAnh sksRexnXQợ toáksRexnXQt 7PdAmồ hôi.
- C7PdAác ce7eCAMPpháu thksRexnXQu thập7PdA mảne7eCAMPph v7PdAải đỏe7eCAMPp, đeme7eCAMPp sứcksRexnXQ mạe7eCAMPpnh C7PdAA BksRexnXQĂNG 7PdAvốn ksRexnXQđã đượce7eCAMPp táksRexnXQch 7PdAra tậksRexnXQp hợpe7eCAMPp lại,e7eCAMPp rồiksRexnXQ le7eCAMPpại maksRexnXQng mảnhksRexnXQ vksRexnXQải đóksRexnXQ 7PdAtới ksRexnXQnơi chíksRexnXQ âme7eCAMPp. Cá7PdAc chksRexnXQáu hã7PdAy e7eCAMPpmở ksRexnXQto ksRexnXQmắt ksRexnXQra mà7PdA nhìe7eCAMPpn, 7PdAnơi này7PdA mấy7PdA chụksRexnXQc e7eCAMPpnăm trư7PdAớc vốnksRexnXQ làe7eCAMPp ne7eCAMPpghĩa địe7eCAMPpa chôn7PdA xksRexnXQác hàng7PdA ve7eCAMPpạn ngư7PdAời. e7eCAMPpCác cháksRexnXQu 7PdAcho 7PdArằng nhữngksRexnXQ e7eCAMPpkhuôn mặt7PdA s7PdAau t7PdAấm 7PdAkính ksRexnXQkia l7PdAà e7eCAMPpmặt nge7eCAMPpười 7PdAđúng khksRexnXQông, ksRexnXQkỳ tksRexnXQhực đóksRexnXQ đều7PdA l7PdAà ne7eCAMPphững oa7PdAn ksRexnXQhồn trưksRexnXQớc e7eCAMPpkia, he7eCAMPpọ đe7eCAMPpang ngày7PdA đêm7PdA lksRexnXQàm e7eCAMPpbạn vksRexnXQới nhữngksRexnXQ bện7PdAh ksRexnXQnhân tâksRexnXQm thần.
e7eCAMPpÔng e7eCAMPptrẻ lạie7eCAMPp dõng7PdA ksRexnXQdạc ne7eCAMPpói tiếp:
- e7eCAMPpCác cháue7eCAMPp cònksRexnXQ ksRexnXQđứng đ7PdAờ ở7PdA đâe7eCAMPpy ksRexnXQlàm gì?e7eCAMPp Khôn7PdAg e7eCAMPpmau l7PdAên se7eCAMPpân t7PdAhượng tìm7PdA AnksRexnXQh K7PdAỳ vksRexnXQà Đinhe7eCAMPp ĐôksRexnXQng đ7PdA! ĐksRexnXQinh Đône7eCAMPpg he7eCAMPpiện giờksRexnXQ đaksRexnXQng bị7PdA ksRexnXQmột lựksRexnXQc lượngksRexnXQ đáng7PdA se7eCAMPpợ th7PdAao túne7eCAMPpg; nếksRexnXQu các7PdA cháuksRexnXQ e7eCAMPpđến muksRexnXQộn ksRexnXQsẽ ke7eCAMPphông k7PdAịp đâu!
Ôe7eCAMPpng trẻ7PdA vừae7eCAMPp ve7eCAMPpỗ ve7eCAMPpào người7PdA Te7eCAMPphi T7PdAhi, cksRexnXQô liềne7eCAMPp 7PdAtỉnh e7eCAMPplại. ksRexnXQBốn ngườie7eCAMPp khôngksRexnXQ ke7eCAMPpịp nóksRexnXQi gksRexnXQì vội7PdA bướcksRexnXQ v7PdAào than7PdAg máksRexnXQy, ôngksRexnXQ tr7PdAẻ khôe7eCAMPpng đ7PdAi 7PdAcùng ksRexnXQhọ, bksRexnXQởi te7eCAMPphời giksRexnXQan hiệ7PdAn he7eCAMPpình bksRexnXQa phksRexnXQút e7eCAMPpmột ngàye7eCAMPp đã7PdA hết.ksRexnXQ Ône7eCAMPpg chỉksRexnXQ 7PdAkịp nóiksRexnXQ vớiksRexnXQ ksRexnXQKha Lương7PdA: “ksRexnXQNếu thựce7eCAMPp sựe7eCAMPp khônksRexnXQg c7PdAó cáe7eCAMPpch nàksRexnXQo khe7eCAMPpác, ch7PdAáu hãksRexnXQy 7PdAtự ksRexnXQcắt 7PdAngón te7eCAMPpay đ7PdAể e7eCAMPpmáu c7PdAhảy 7PdAra nhé7PdA!”. LờiksRexnXQ dặnksRexnXQ củae7eCAMPp ônksRexnXQg trẻ7PdA e7eCAMPpkhiến ksRexnXQKha LươksRexnXQng lạe7eCAMPpnh 7PdAhết cảe7eCAMPp người,ksRexnXQ an7PdAh đứng7PdA troksRexnXQng thae7eCAMPpng me7eCAMPpáy ôm7PdA mksRexnXQiệng ksRexnXQkhông ksRexnXQnói nănksRexnXQg gì.
ksRexnXQLúc n7PdAày bốne7eCAMPp ngư7PdAời lạiksRexnXQ đi7PdA 7PdAcùng với7PdA nhaue7eCAMPp, khksRexnXQông ksRexnXQai ksRexnXQnói năksRexnXQng g7PdAì. HksRexnXQắc e7eCAMPpBảo e7eCAMPpnằm ư7PdAờn trên7PdA v7PdAai e7eCAMPpKha LươnksRexnXQg ksRexnXQkhông ksRexnXQchịu xuốnge7eCAMPp. B7PdAọn họe7eCAMPp ksRexnXQvừa trảe7eCAMPpi qu7PdAa c7PdAơn che7eCAMPpấn độn7PdAg, ae7eCAMPpi cũksRexnXQng be7eCAMPpiết đối7PdA thủ7PdA 7PdAcủa mình7PdA rấksRexnXQt mạnhksRexnXQ như7PdAng hksRexnXQọ ksRexnXQvẫn ke7eCAMPphông te7eCAMPpừ 7PdAbỏ 7PdAý ksRexnXQđịnh e7eCAMPpcứu An7PdAh Ke7eCAMPpỳ ve7eCAMPpà Đe7eCAMPpinh Đông.
7PdAMọi ngườksRexnXQi đổksRexnXQ dồnksRexnXQ chksRexnXQú ý7PdA và7PdAo K7PdAha Lươn7PdAg, ane7eCAMPph chẳng7PdA e7eCAMPpbiết làe7eCAMPpm ksRexnXQsao chỉe7eCAMPp biếe7eCAMPpt nksRexnXQgậm ngksRexnXQùi ke7eCAMPpêu 7PdAca s7PdAao sốksRexnXQ mìnksRexnXQh ksRexnXQkhổ thế!7PdA Tại7PdA sksRexnXQao ksRexnXQbao nhe7eCAMPpiêu pe7eCAMPpháp thuật7PdA khônksRexnXQg họcksRexnXQ e7eCAMPplại che7eCAMPpỉ h7PdAọc đượ7PdAc ksRexnXQmỗi mộtksRexnXQ ch7PdAiêu này.e7eCAMPp Mọie7eCAMPp ngư7PdAời nhìn7PdA ksRexnXQanh tksRexnXQiếc 7PdAnuối 7PdAnghĩ, ksRexnXQgiá m7PdAáu ane7eCAMPph nhiềe7eCAMPpu n7PdAhư nướce7eCAMPp sôngksRexnXQ t7PdAhì tố7PdAt biế7PdAt bao.
Chẳnge7eCAMPp mấyksRexnXQ ch7PdAốc te7eCAMPphang máye7eCAMPp đksRexnXQã lê7PdAn tớie7eCAMPp se7eCAMPpân 7PdAthượng, ne7eCAMPpếu nksRexnXQhư ône7eCAMPpg ksRexnXQnội K7PdAha e7eCAMPpLương 7PdAkhông ne7eCAMPpói ch7PdAo bọne7eCAMPp e7eCAMPphọ biết7PdA e7eCAMPpnơi ne7eCAMPpày trướce7eCAMPp kksRexnXQia 7PdAlà nơ7PdAi c7PdAhôn xác7PdA vksRexnXQạn e7eCAMPpngười thìe7eCAMPp trone7eCAMPpg m7PdAắt e7eCAMPpcủa h7PdAọ, ne7eCAMPpơi n7PdAày qksRexnXQuả e7eCAMPplà rấe7eCAMPpt đẹksRexnXQp e7eCAMPp- mộtksRexnXQ nksRexnXQơi e7eCAMPpnon xa7PdAnh e7eCAMPpnước biếe7eCAMPpc, ce7eCAMPpây mây7PdA xksRexnXQanh x7PdAanh mọc7PdA ksRexnXQở khe7eCAMPpắp nơ7PdAi, trêe7eCAMPpn se7eCAMPpân thượng7PdA dây7PdA e7eCAMPpmây đane7eCAMPp ksRexnXQchéo vàoe7eCAMPp nhae7eCAMPpu giksRexnXQống như7PdA 7PdAmột tấksRexnXQm vải7PdA xane7eCAMPph dàe7eCAMPpy 7PdAdặn vậy.
Kha Lươn7PdAg vừa7PdA nhe7eCAMPpìn ve7eCAMPpừa nghĩksRexnXQ, trone7eCAMPpg sácksRexnXQh củae7eCAMPp 7PdAông ve7eCAMPpiết ksRexnXQnhững nơ7PdAi cksRexnXQó c7PdAây e7eCAMPpxanh mọ7PdAc uksRexnXQm tù7PdAm thường7PdA rấe7eCAMPpt nặnge7eCAMPp âme7eCAMPp khí7PdA. 7PdALoại câe7eCAMPpy ne7eCAMPpày hấ7PdAp tksRexnXQhu 7PdAâm khíksRexnXQ đe7eCAMPpể tồn7PdA tạie7eCAMPp, hơnksRexnXQ nksRexnXQữa nóksRexnXQ lạe7eCAMPpi chksRexnXQe l7PdAấp ánh7PdA mksRexnXQặt trờ7PdAi, 7PdAlà nơie7eCAMPp tr7PdAú ẩ7PdAn tksRexnXQốt của7PdA oae7eCAMPpn hồn.
Bốn người7PdA bksRexnXQước đksRexnXQi rấ7PdAt cẩne7eCAMPp thậnksRexnXQ, chỉksRexnXQ sợksRexnXQ một7PdA se7eCAMPpơ suất7PdA nhksRexnXQỏ cksRexnXQũng cóksRexnXQ thểksRexnXQ e7eCAMPpkhiến e7eCAMPphọ hụte7eCAMPp bưe7eCAMPpớc. ĐiềksRexnXQu kỳksRexnXQ le7eCAMPpạ lksRexnXQà họksRexnXQ đksRexnXQều cảm7PdA thấye7eCAMPp ksRexnXQđi tr7PdAên ksRexnXQcây ksRexnXQmây vừaksRexnXQ dẻoe7eCAMPp vừa7PdA trơne7eCAMPp 7PdAnày giốne7eCAMPpg n7PdAhư đi7PdA tksRexnXQrên đốngksRexnXQ 7PdAxác chksRexnXQết ksRexnXQvậy! TuksRexnXQy đksRexnXQều ngksRexnXQhĩ vksRexnXQậy nhưnksRexnXQg k7PdAhông ae7eCAMPpi dksRexnXQám nói7PdA 7PdAra, họe7eCAMPp nhìne7eCAMPp sâ7PdAn thượnksRexnXQg rộng7PdA 7PdAlớn, e7eCAMPpbăn e7eCAMPpkhoăn khôe7eCAMPpng biếtksRexnXQ đứa7PdA bée7eCAMPp đksRexnXQang ởksRexnXQ đâu?
Cuối 7PdAcùng hksRexnXQọ c7PdAũng nhìn7PdA thấy7PdA hksRexnXQai mẹe7eCAMPp c7PdAon 7PdAAnh KksRexnXQỳ, nksRexnXQhưng ksRexnXQcảnh tượne7eCAMPpg trưksRexnXQớc mắte7eCAMPp 7PdAhọ te7eCAMPphật đánge7eCAMPp s7PdAợ! AksRexnXQnh KỳksRexnXQ đe7eCAMPpang thả7PdA đứaksRexnXQ b7PdAé 7PdAở ngoàiksRexnXQ sâne7eCAMPp thượnge7eCAMPp, chỉe7eCAMPp cần7PdA t7PdAhả te7eCAMPpay th7PdAì ksRexnXQnó ksRexnXQchết ce7eCAMPphắc rồi.
Đứa7PdA ksRexnXQbé 7PdAkhông ksRexnXQđộng đậy,ksRexnXQ giốe7eCAMPpng nhksRexnXQư ngườie7eCAMPp chế7PdAt vậy!
Thi Th7PdAi hksRexnXQốt hoảne7eCAMPpg h7PdAét lên:
e7eCAMPp- e7eCAMPpĐừng! AksRexnXQnh Kỳe7eCAMPp! Đừnge7eCAMPp thảe7eCAMPp taksRexnXQy ksRexnXQra. Đừ7PdAng giếksRexnXQt hạiksRexnXQ ksRexnXQcon bé!
Tue7eCAMPpy nhie7eCAMPpên, 7PdAgiữa k7PdAhông gksRexnXQian 7PdAma qu7PdAái e7eCAMPplại v7PdAăng vẳngksRexnXQ 7PdAmột gie7eCAMPpọng nói:7PdA “Hãye7eCAMPp 7PdAthả co7PdAn e7eCAMPpra. CksRexnXQon e7eCAMPpmuốn e7eCAMPpđược xuốngksRexnXQ ksRexnXQdưới chơi.ksRexnXQ Đừnge7eCAMPp ne7eCAMPpắm te7eCAMPpay con!7PdA” Đóe7eCAMPp chíne7eCAMPph 7PdAlà ti7PdAếng củae7eCAMPp Đ7PdAinh Đông.
Tầne7eCAMPp CẩksRexnXQm vừae7eCAMPp đ7PdAịnh chạksRexnXQy e7eCAMPplên thksRexnXQì 7PdAthấy Ane7eCAMPph Kỳ7PdA e7eCAMPpbỏ mksRexnXQột 7PdAtay 7PdAra, ce7eCAMPpô vộie7eCAMPp đứnge7eCAMPp le7eCAMPpại khône7eCAMPpg de7eCAMPpám tiếne7eCAMPp thême7eCAMPp nữa.7PdA Đứe7eCAMPpa bksRexnXQé b7PdAị tr7PdAeo 7PdAlơ lửksRexnXQng ngoài7PdA sân7PdA t7PdAhượng, e7eCAMPpgió th7PdAổi 7PdAtới, sặ7PdAc mksRexnXQùi me7eCAMPpáu 7PdAtươi 7PdAtanh ngòme7eCAMPp, nhe7eCAMPpìn e7eCAMPpkỹ de7eCAMPpãy núiksRexnXQ đe7eCAMPpen sìe7eCAMPp pksRexnXQhía xe7eCAMPpa ksRexnXQtrông giốe7eCAMPpng 7PdAnhư mộte7eCAMPp bksRexnXQầy ksRexnXQquái vật7PdA đanksRexnXQg n7PdAhe na7PdAnh e7eCAMPpmúa vuốt,e7eCAMPp 7PdAchỉ trựce7eCAMPp có7PdA 7PdAgì e7eCAMPprơi xuốksRexnXQng le7eCAMPpà nuố7PdAt ch7PdAửng ksRexnXQkhông tha.
Kh7PdAa LksRexnXQương nh7PdAẹ nhàng7PdA đặ7PdAt He7eCAMPpắc BảksRexnXQo xuống,e7eCAMPp ksRexnXQhy vksRexnXQọng nó7PdA cksRexnXQó cksRexnXQách e7eCAMPpgì ksRexnXQcứu ha7PdAi 7PdAmẹ e7eCAMPpcon An7PdAh KksRexnXQỳ. Lúe7eCAMPpc nàksRexnXQy an7PdAh đãksRexnXQ co7PdAi He7eCAMPpắc Bảo7PdA là7PdA bùa7PdA hộ7PdA mệnhksRexnXQ của7PdA 7PdAmình. Hắ7PdAc Bảo7PdA e7eCAMPpliếc n7PdAhìn anksRexnXQh mộksRexnXQt ksRexnXQcái, e7eCAMPpánh mắt7PdA te7eCAMPpỏ vẻksRexnXQ e7eCAMPpcoi thường.
Lúc nàksRexnXQy 7PdAanh mớie7eCAMPp thựce7eCAMPp sksRexnXQự 7PdAhối hận7PdA e7eCAMPpbởi ksRexnXQmình đãksRexnXQ khône7eCAMPpg cksRexnXQhịu họcksRexnXQ pksRexnXQhép thuậe7eCAMPpt đe7eCAMPpến nơksRexnXQi đe7eCAMPpến chốn,ksRexnXQ đe7eCAMPpể e7eCAMPpđến gksRexnXQiờ, ksRexnXQngay mksRexnXQột cksRexnXQon mksRexnXQèo cũe7eCAMPpng e7eCAMPpcó quyềne7eCAMPp khe7eCAMPpinh e7eCAMPpbỉ an7PdAh. Kh7PdAa Lư7PdAơng e7eCAMPptức cksRexnXQhí rúte7eCAMPp ksRexnXQcon dae7eCAMPpo nksRexnXQhỏ re7eCAMPpa cksRexnXQhuẩn e7eCAMPpbị cắ7PdAt ta7PdAy m7PdAình bấ7PdAt cứe7eCAMPp lúcksRexnXQ n7PdAào đểe7eCAMPp đe7eCAMPpuổi e7eCAMPpma. Nó7PdAi gì7PdA e7eCAMPpthì nksRexnXQói, lúe7eCAMPpc nàksRexnXQy ae7eCAMPpnh 7PdAvẫn rấe7eCAMPpt quaksRexnXQn trọng.
Lúc e7eCAMPpKha Lươn7PdAg 7PdAđấu tksRexnXQranh 7PdAtư ksRexnXQtưởng thksRexnXQì Tần7PdA Ce7eCAMPpẩm v7PdAà ThksRexnXQi T7PdAhi đangksRexnXQ s7PdAợ he7eCAMPpãi e7eCAMPplo lắngksRexnXQ c7PdAho 7PdAĐinh Đông;ksRexnXQ tận7PdA mksRexnXQắt nhìnksRexnXQ tksRexnXQhấy đứa7PdA ksRexnXQbé cứ7PdA lắc7PdA lưe7eCAMPp trksRexnXQong gió7PdA, họe7eCAMPp thấpksRexnXQ 7PdAthỏm khônksRexnXQg yên.
Thi The7eCAMPpi nó7PdAi tro7PdAng ksRexnXQnước mắt:
- Ae7eCAMPpnh Kỳ,e7eCAMPp 7PdAdù sae7eCAMPpo Đine7eCAMPph Đe7eCAMPpông cũngksRexnXQ lksRexnXQà đksRexnXQứa e7eCAMPpcon d7PdAo e7eCAMPpem dứt7PdA r7PdAuột đẻ7PdA rae7eCAMPp; 7PdAcho dùksRexnXQ trướ7PdAc đâyksRexnXQ 7PdAem khônksRexnXQg mksRexnXQuốn ne7eCAMPphận đứksRexnXQa ksRexnXQtrẻ nksRexnXQày, cksRexnXQho dùe7eCAMPp e7PdAm mu7PdAốn tre7eCAMPpốn tráne7eCAMPph sựksRexnXQ e7eCAMPpthật ne7eCAMPpăm xksRexnXQưa, nhưe7eCAMPpng 7PdAnó v7PdAẫn e7eCAMPplà coe7eCAMPpn củksRexnXQa ee7eCAMPpm, làe7eCAMPp cốksRexnXQt n7PdAhục của7PdA e7eCAMPpem. e7eCAMPpEm khônge7eCAMPp thểksRexnXQ tiếpksRexnXQ tụcksRexnXQ pksRexnXQhạm sae7eCAMPpi lầm7PdA. EksRexnXQm khônge7eCAMPp được7PdA giếtksRexnXQ ksRexnXQcon bé!
ĐộtksRexnXQ ksRexnXQnhiên trksRexnXQong ge7eCAMPpió vọngksRexnXQ lạie7eCAMPp giọe7eCAMPpng tr7PdAẻ coe7eCAMPpn ksRexnXQlảnh 7PdAlót: “MksRexnXQẹ t7PdAhả coksRexnXQn ksRexnXQra, 7PdAcon mksRexnXQuốn 7PdAxuống che7eCAMPpơi, mksRexnXQẹ đừng7PdA giữksRexnXQ cksRexnXQon thế!”
ĐúngksRexnXQ lksRexnXQà giọ7PdAng Đinh7PdA Đông.
ÁnksRexnXQh đèn7PdA t7PdArên sâne7eCAMPp thượngksRexnXQ đủ7PdA sángksRexnXQ đksRexnXQể hksRexnXQọ 7PdAnhìn re7eCAMPpõ me7eCAMPpóng ta7PdAy Đie7eCAMPpnh Đôe7eCAMPpng ksRexnXQđã cắmksRexnXQ sâuksRexnXQ vào7PdA tậne7eCAMPp xươnge7eCAMPp 7PdAmu bàn7PdA taksRexnXQy AnksRexnXQh ksRexnXQKỳ, nhưnksRexnXQg Ane7eCAMPph ksRexnXQKỳ vẫne7eCAMPp nhấksRexnXQt quyếtksRexnXQ k7PdAhông tksRexnXQhả tksRexnXQay ra.
Khe7eCAMPpông phảksRexnXQi e7eCAMPpAnh KỳksRexnXQ đa7PdAng he7eCAMPpại ksRexnXQĐinh Đông7PdA mksRexnXQà e7eCAMPplà đane7eCAMPpg cứue7eCAMPp coksRexnXQn bé.
e7eCAMPpKha 7PdALương địn7PdAh chksRexnXQạy tới7PdA gie7eCAMPpúp 7PdAAnh Kỳ.
e7eCAMPpĐột nhie7eCAMPpên Đie7eCAMPpnh ksRexnXQĐông đổiksRexnXQ giọnge7eCAMPp, nóie7eCAMPp: 7PdA“Mày dáe7eCAMPpm 7PdAtới đâe7eCAMPpy, t7PdAao sẽksRexnXQ móksRexnXQc ng7PdAay 7PdAmắt e7eCAMPpnó e7eCAMPpra e7eCAMPpđể n7PdAó chếksRexnXQt te7eCAMPpại đây.”
TầnksRexnXQ e7eCAMPpCẩm đanksRexnXQg ksRexnXQôm Hắce7eCAMPp e7eCAMPpBảo; tr7PdAong bóksRexnXQng tốe7eCAMPpi, e7eCAMPpnhìn e7eCAMPpvào coksRexnXQn mắtksRexnXQ e7eCAMPpmàu hồnksRexnXQg phấnksRexnXQ củ7PdAa HắksRexnXQc Be7eCAMPpảo, c7PdAô e7eCAMPpnhận the7eCAMPpấy m7PdAột đứae7eCAMPp ksRexnXQbé ksRexnXQđang nằ7PdAm te7eCAMPprong le7eCAMPpòng 7PdAĐinh Đông.
Đứa7PdA ksRexnXQbé từe7eCAMPp tksRexnXQừ n7PdAgẩng e7eCAMPpđầu lêe7eCAMPpn, 7PdAvừa 7PdAnhìn the7eCAMPpấy nó,e7eCAMPp Tầe7eCAMPpn C7PdAẩm e7eCAMPphét lksRexnXQên: “Đún7PdAg làe7eCAMPp 7PdAthằng e7eCAMPpbé đó!”e7eCAMPp –7PdA thằng7PdA b7PdAé trướe7eCAMPpc đây7PdA côe7eCAMPp ne7eCAMPphìn t7PdAhấy trksRexnXQước me7eCAMPpáy 7PdAvi tíe7eCAMPpnh, the7eCAMPpằng e7eCAMPpbé đãksRexnXQ đòie7eCAMPp e7eCAMPplấy me7eCAMPpắt củ7PdAa cô.
Thằng bé7PdA đóksRexnXQ đksRexnXQã nhậpe7eCAMPp hksRexnXQồn 7PdAvào e7eCAMPpĐinh e7eCAMPpĐông. ksRexnXQBây giờksRexnXQ n7PdAó đae7eCAMPpng mu7PdAốn 7PdAdắt ĐinksRexnXQh Đônge7eCAMPp 7PdAxuống dướie7eCAMPp chơi.
Ke7eCAMPpha ksRexnXQLương khônksRexnXQg dá7PdAm động7PdA đ7PdAậy, ksRexnXQmọi e7eCAMPpviệc trởe7eCAMPp nênksRexnXQ b7PdAế tắc.
Đột ksRexnXQnhiên AksRexnXQnh KỳksRexnXQ lê7PdAn tiếng:
- ĐểksRexnXQ côe7eCAMPp 7PdAxuống cksRexnXQhơi vớiksRexnXQ che7eCAMPpáu, cháksRexnXQu e7eCAMPptha ce7eCAMPpon gá7PdAi ce7eCAMPpho cô!
ThksRexnXQi Th7PdAi ksRexnXQkinh hã7PdAi nhậne7eCAMPp re7eCAMPpa mộtksRexnXQ ksRexnXQcô g7PdAái vố7PdAn yếksRexnXQu e7eCAMPpđuối nhưe7eCAMPp e7eCAMPpAnh Ke7eCAMPpỳ e7eCAMPplúc nà7PdAy be7eCAMPpỗng trở7PdA ne7eCAMPpên kksRexnXQiên cưksRexnXQờng, tỉe7eCAMPpnh te7eCAMPpáo v7PdAà d7PdAũng cảme7eCAMPp l7PdAạ thường.
Ane7eCAMPph e7eCAMPpKỳ lạiksRexnXQ nóe7eCAMPpi tiếp:
ksRexnXQ- 7PdACô xuốnge7eCAMPp cksRexnXQhơi vớie7eCAMPp cksRexnXQháu e7eCAMPpnhé! Côe7eCAMPp ksRexnXQlàm mksRexnXQẹ chá7PdAu đượce7eCAMPp không?
Thằng béksRexnXQ k7PdAhông nóksRexnXQi năn7PdAg gìe7eCAMPp nhksRexnXQưng ĐinksRexnXQh Đông7PdA lạ7PdAi cấksRexnXQt tiếe7eCAMPpng: “Từ7PdA lúcksRexnXQ ne7eCAMPphỏ mẹe7eCAMPp đã7PdA khô7PdAng cầe7eCAMPpn conksRexnXQ, 7PdAmẹ khône7eCAMPpg e7eCAMPpyêu con7PdA, mẹe7eCAMPp căm7PdA hậnksRexnXQ sựksRexnXQ tồne7eCAMPp tạksRexnXQi ksRexnXQcủa con7PdA, coe7eCAMPpn khône7eCAMPpg cần7PdA ngườiksRexnXQ mẹe7eCAMPp tồie7eCAMPp e7eCAMPpnhư me7eCAMPpẹ ksRexnXQchơi với7PdA con.”
Anh ksRexnXQKỳ chậme7eCAMPp r7PdAãi đápksRexnXQ lại:
- CoksRexnXQn ke7eCAMPphông biết7PdA đượce7eCAMPp mksRexnXQẹ yêue7eCAMPp coe7eCAMPpn 7PdAđến mứ7PdAc nà7PdAo đâu,7PdA mẹe7eCAMPp the7eCAMPpực sksRexnXQự rất7PdA ksRexnXQyêu ksRexnXQcon, dksRexnXQo ksRexnXQmẹ sợe7eCAMPp khôe7eCAMPpng e7eCAMPpthể chksRexnXQo e7eCAMPpcon một7PdA c7PdAuộc sốngksRexnXQ hksRexnXQoàn hả7PdAo nksRexnXQên mớie7eCAMPp g7PdAửi cksRexnXQon 7PdAở nh7PdAà bksRexnXQác. Me7eCAMPpẹ đàksRexnXQnh ph7PdAải làksRexnXQm thế7PdA đểe7eCAMPp e7eCAMPpcon ce7eCAMPpó đ7PdAược mô7PdAi tr7PdAường phá7PdAt t7PdAriển làn7PdAh mạnhksRexnXQ, bởi7PdA sksRexnXQẽ k7PdAhông có7PdA e7eCAMPpai hỏiksRexnXQ 7PdAbố ce7eCAMPpon le7eCAMPpà aksRexnXQi, khô7PdAng ksRexnXQcó aksRexnXQi e7eCAMPpmắng co7PdAn là7PdA đồksRexnXQ co7PdAn 7PdAhoang. MẹksRexnXQ đà7PdAnh lòe7eCAMPpng làmksRexnXQ nhưksRexnXQ thế,e7eCAMPp bksRexnXQởi mẹe7eCAMPp ye7eCAMPpêu ce7eCAMPpon hơne7eCAMPp t7PdAất t7PdAhảy mọiksRexnXQ thứksRexnXQ trên7PdA đời.
ksRexnXQNước mắ7PdAt AksRexnXQnh Kỳe7eCAMPp le7eCAMPpã 7PdAchã rơe7eCAMPpi ksRexnXQtrên e7eCAMPpmặt Đin7PdAh ĐksRexnXQông, hồie7eCAMPp lâue7eCAMPp Đi7PdAnh Đône7eCAMPpg h7PdAét lê7PdAn: “MẹksRexnXQ e7eCAMPpơi, mắte7eCAMPp co7PdAn đe7eCAMPpau lắksRexnXQm, coe7eCAMPpn đange7eCAMPp chksRexnXQảy máksRexnXQu, ce7eCAMPpon khô7PdAng ksRexnXQnhìn te7eCAMPphấy 7PdAgì nữ7PdAa rồi,e7eCAMPp me7eCAMPpẹ ksRexnXQmau ce7eCAMPpứu co7PdAn đi!”
Nhe7eCAMPpìn te7eCAMPphấy 7PdAcảnh coe7eCAMPpn mìnksRexnXQh e7eCAMPpđau đksRexnXQớn giãe7eCAMPpy giụa,7PdA Ae7eCAMPpnh Ke7eCAMPpỳ đau7PdA ksRexnXQlòng nói:
e7eCAMPp- Đừn7PdAg ksRexnXQlàm ce7eCAMPpon côe7eCAMPp e7eCAMPpđau! T7PdArả coe7eCAMPpn lksRexnXQại ch7PdAo cô!e7eCAMPp Côe7eCAMPp sẽksRexnXQ xuống7PdA với7PdA cháu!
Đinh7PdA Đe7eCAMPpông khône7eCAMPpg giksRexnXQãy ksRexnXQgiụa nữa,ksRexnXQ côksRexnXQ 7PdAbé lạe7eCAMPpi ksRexnXQrên r7PdAỉ: “ConksRexnXQ c7PdAần ksRexnXQcó mắtksRexnXQ, e7eCAMPpcon e7eCAMPpcần có7PdA mắt,e7eCAMPp 7PdAcon khônksRexnXQg 7PdAnhìn tksRexnXQhấy g7PdAì nữae7eCAMPp rồi.”
Anh K7PdAỳ 7PdAquay lạie7eCAMPp nhìnksRexnXQ T7PdAhi Th7PdAi 7PdAvà cáksRexnXQc b7PdAạn ksRexnXQcười, mộtksRexnXQ nụksRexnXQ cưe7eCAMPpời ksRexnXQvô ksRexnXQhồn, côe7eCAMPp cườiksRexnXQ ne7eCAMPphư muksRexnXQốn nhờ7PdA 7PdAmọi ngườiksRexnXQ trôe7eCAMPpng gi7PdAữ Đe7eCAMPpinh ksRexnXQĐông hộksRexnXQ mìksRexnXQnh; ke7eCAMPphi e7eCAMPpnụ cườksRexnXQi e7eCAMPpchưa kksRexnXQịp e7eCAMPptắt tr7PdAên môie7eCAMPp, côe7eCAMPp đãksRexnXQ thksRexnXQò 7PdAtay móe7eCAMPpc e7eCAMPpmột ce7eCAMPpon mắtksRexnXQ ra.
T7PdAuy rấksRexnXQt đaue7eCAMPp đớnksRexnXQ nhưng7PdA côe7eCAMPp khône7eCAMPpg quỵe7eCAMPp ngã7PdA; côe7eCAMPp hướng7PdA mặe7eCAMPpt ve7eCAMPpề 7PdAphía co7PdAn rồie7eCAMPp the7eCAMPpả coe7eCAMPpn e7eCAMPpmắt xuốnksRexnXQg dưới.
e7eCAMPpĐinh Đôn7PdAg hơie7eCAMPp độe7eCAMPpng đksRexnXQậy. ksRexnXQTrong e7eCAMPpmắt Hắce7eCAMPp 7PdABảo, h7PdAọ trôe7eCAMPpng thấksRexnXQy coe7eCAMPpn mksRexnXQa ksRexnXQnhỏ ne7eCAMPphảy r7PdAa khe7eCAMPpỏi ng7PdAười Đe7eCAMPpinh Đônge7eCAMPp để7PdA tóme7eCAMPp ksRexnXQcon m7PdAắt 7PdAđẫm e7eCAMPpmáu 7PdAkia. 7PdATần ksRexnXQCẩm ksRexnXQhét lê7PdAn: “Mau7PdA cứksRexnXQu đứae7eCAMPp bée7eCAMPp e7eCAMPpđi!” 7PdAba ngườie7eCAMPp ksRexnXQvội cksRexnXQhạy ksRexnXQlại kéksRexnXQo đ7PdAứa ksRexnXQbé lên.
ĐinhksRexnXQ Đôe7eCAMPpng e7eCAMPpvẫn ce7eCAMPphưa tỉnh,7PdA e7eCAMPpnó cksRexnXQứ e7eCAMPpngủ 7PdAthiếp ksRexnXQđi ksRexnXQnhưng ksRexnXQvẫn ré7PdAo gọi7PdA: “Mẹe7eCAMPp ơi,e7eCAMPp mẹe7eCAMPp 7PdAxuống chơie7eCAMPp ve7eCAMPpới ce7eCAMPpon đi!”
Anh KksRexnXQỳ ge7eCAMPpiơ e7eCAMPpbàn taksRexnXQy đẫm7PdA mksRexnXQáu vuốt7PdA vksRexnXQe khu7PdAôn mặte7eCAMPp nh7PdAỏ ksRexnXQxinh ce7eCAMPpủa co7PdAn gái,7PdA trksRexnXQong 7PdAcon mắtksRexnXQ ce7eCAMPpòn lạ7PdAi củ7PdAa ksRexnXQcô trànksRexnXQ nge7eCAMPpập e7eCAMPptình yêue7eCAMPp thksRexnXQương; côe7eCAMPp lại7PdA đưe7eCAMPpa mắtksRexnXQ nhì7PdAn bốne7eCAMPp ksRexnXQngười be7eCAMPpạn 7PdArồi nóksRexnXQi: “Eme7eCAMPp phe7eCAMPpải đie7eCAMPp ngă7PdAn 7PdAcản thằng7PdA be7eCAMPpé lạiksRexnXQ, bởie7eCAMPp 7PdAsớm m7PdAuộn nksRexnXQó e7eCAMPpsẽ tớiksRexnXQ e7eCAMPplàm hạksRexnXQi co7PdAn e7PdAm, nhksRexnXQờ mọe7eCAMPpi e7eCAMPpngười trô7PdAng ksRexnXQnom ĐinksRexnXQh Đôn7PdAg hộ7PdA em.”
MọiksRexnXQ nksRexnXQgười còksRexnXQn c7PdAhưa kị7PdAp địnhksRexnXQ thầne7eCAMPp lạie7eCAMPp the7eCAMPpì 7PdAđã thấye7eCAMPp A7PdAnh KỳksRexnXQ nhảye7eCAMPp e7eCAMPpxuống dướ7PdAi; chẳne7eCAMPpg mấyksRexnXQ chốcksRexnXQ, kksRexnXQhông ksRexnXQai nksRexnXQhìn thấksRexnXQy gksRexnXQì nữae7eCAMPp. ksRexnXQMột e7eCAMPptiếng “rksRexnXQầm” khôksRexnXQ khốc7PdA. ĐinksRexnXQh Đônge7eCAMPp khô7PdAng nóksRexnXQi 7PdAlung tksRexnXQung e7eCAMPpnữa; n7PdAó đã7PdA ksRexnXQthiếp đi.
Mọi ngườe7eCAMPpi ô7PdAm Đie7eCAMPpnh ĐôngksRexnXQ e7eCAMPpra nksRexnXQgoài. Trên7PdA cổnge7eCAMPp ksRexnXQsân thưe7eCAMPpợng ce7eCAMPpó 7PdAhai 7PdAbóng ngườksRexnXQi 7PdA– me7eCAMPpột l7PdAớn, m7PdAột ksRexnXQbé đange7eCAMPp đứngksRexnXQ dõe7eCAMPpi thee7eCAMPpo ksRexnXQhọ. Đóe7eCAMPp lksRexnXQà bóng7PdA củaksRexnXQ Ae7eCAMPpnh e7eCAMPpKỳ e7eCAMPpvà thksRexnXQằng b7PdAé. e7eCAMPpCả ha7PdAi e7eCAMPpnắm ta7PdAy 7PdAnhau hồksRexnXQi lâuksRexnXQ rồie7eCAMPp qe7eCAMPpuay ngksRexnXQười đ7PdAi mất.
7PdAThi Te7eCAMPphi x7PdAúc động7PdA qu7PdAỵ e7eCAMPpngã trêne7eCAMPp sân7PdA tksRexnXQhượng, ce7eCAMPpô e7eCAMPpthan thở:7PdA ksRexnXQ‘Mình cksRexnXQứ tksRexnXQưởng 7PdAnó ghéte7eCAMPp đứksRexnXQa tre7eCAMPpẻ 7PdAnày, mksRexnXQình ksRexnXQđã thựksRexnXQc sự7PdA ke7eCAMPphông he7eCAMPpiểu nó.ksRexnXQ 7PdAVì 7PdAđứa te7eCAMPprẻ này,e7eCAMPp 7PdAnó e7eCAMPpcó e7eCAMPpthể làmksRexnXQ đưksRexnXQợc be7eCAMPpất 7PdAcứ việcksRexnXQ gì7PdA, c7PdAó the7eCAMPpể chiến7PdA thksRexnXQắng mọe7eCAMPpi thksRexnXQế lực.e7eCAMPp 7PdAMình đãksRexnXQ kh7PdAông bi7PdAết tình7PdA yksRexnXQêu củaksRexnXQ ne7eCAMPpgười mẹ7PdA le7eCAMPpại ksRexnXQbao e7eCAMPpla đếe7eCAMPpn thế!”
Tần Cẩm7PdA chksRexnXQạy vềe7eCAMPp pksRexnXQhía 7PdAThi ThiksRexnXQ, hksRexnXQai nksRexnXQgười e7eCAMPpòa khksRexnXQóc 7PdAnức nởksRexnXQ. 7PdABốn ngườie7eCAMPp k7PdAhông dksRexnXQám xuốn7PdAg dưe7eCAMPpới; he7eCAMPpọ lặnge7eCAMPp l7PdAẽ ch7PdAờ 7PdAbình minksRexnXQh e7eCAMPptrên sksRexnXQân thượng…
Tần CẩksRexnXQm nhẹksRexnXQ nhànksRexnXQg tiếnksRexnXQ ve7eCAMPpề phíae7eCAMPp ksRexnXQKha 7PdALương nói:
- EksRexnXQm e7eCAMPpxin lỗi,ksRexnXQ vừaksRexnXQ rồe7eCAMPpi e7eCAMPpem đ7PdAã quáksRexnXQ e7eCAMPpmạnh 7PdAtay vớe7eCAMPpi anh.
Kha e7eCAMPpLương quksRexnXQay lksRexnXQại cười7PdA tr7PdAả lời:
- Khônge7eCAMPp sksRexnXQao, đằng7PdA nàoksRexnXQ ane7eCAMPph cũ7PdAng 7PdAbéo, đa7PdAng c7PdAần ge7eCAMPpiảm b7PdAéo mà.
Tầ7PdAn e7eCAMPpCẩm nhìe7eCAMPpn ksRexnXQKha lươngksRexnXQ cànge7eCAMPp n7PdAgày cksRexnXQàng 7PdArõ troe7eCAMPpng án7PdAh bksRexnXQình mine7eCAMPph; 7PdAcô nhớe7eCAMPp lại7PdA lầ7PdAn ksRexnXQđầu tiksRexnXQên e7eCAMPp2 ngksRexnXQười gặpe7eCAMPp ksRexnXQnhau. CứksRexnXQ e7eCAMPpnhư c7PdAó b7PdAàn ksRexnXQtay cksRexnXQủa ksRexnXQông trời7PdA sắpe7eCAMPp đặt7PdA trưksRexnXQớc v7PdAậy, ngườie7eCAMPp đe7eCAMPpàn ksRexnXQông nà7PdAy h7PdAết lầ7PdAn nà7PdAy đếe7eCAMPpn lần7PdA khácksRexnXQ 7PdAxuất hiện7PdA 7PdAtrong cuộce7eCAMPp đờiksRexnXQ c7PdAô cùn7PdAg 7PdAcô chiksRexnXQa sẻksRexnXQ mọiksRexnXQ khóe7eCAMPp khăn.
Lục ksRexnXQTử 7PdAMinh ksRexnXQthẫn thờ7PdA 7PdAnhìn TầnksRexnXQ Cẩ7PdAm ksRexnXQvà K7PdAha Lương.7PdA Những7PdA ngà7PdAy vừae7eCAMPp 7PdAqua, anksRexnXQh kksRexnXQhông e7eCAMPpcó thờiksRexnXQ g7PdAian qe7eCAMPpuan tâ7PdAm tớksRexnXQi tìn7PdAh ksRexnXQcảm của7PdA mìnhe7eCAMPp, nhưne7eCAMPpg ae7eCAMPpnh biếte7eCAMPp r7PdAõ, ngườe7eCAMPpi đàn7PdA ông7PdA e7eCAMPptrước mắtksRexnXQ ksRexnXQanh e7eCAMPpcó r7PdAất nhe7eCAMPpiều cáchksRexnXQ đểe7eCAMPp traksRexnXQnh ksRexnXQthủ tìnhksRexnXQ cảksRexnXQm ksRexnXQcủa người7PdA an7PdAh yêu7PdA de7eCAMPpấu. ksRexnXQChưa bae7eCAMPpo giờ,ksRexnXQ TksRexnXQần CẩmksRexnXQ đốksRexnXQi xửksRexnXQ đặ7PdAc biksRexnXQệt với7PdA a7PdAnh, ksRexnXQnhưng lại7PdA hết7PdA lầnksRexnXQ n7PdAày đếksRexnXQn lksRexnXQần 7PdAkhác th7PdAể hiện7PdA sự7PdA ksRexnXQquan tâe7eCAMPpm đặ7PdAc bi7PdAệt tớie7eCAMPp Kh7PdAa Lươ7PdAng. LòksRexnXQng 7PdAanh e7eCAMPpquặn đau,e7eCAMPp anksRexnXQh tksRexnXQự hỏiksRexnXQ 7PdAchẳng ksRexnXQlẽ mình7PdA lạiksRexnXQ khksRexnXQông bằngksRexnXQ cá7PdAi gãksRexnXQ lưue7eCAMPp 7PdAmanh ke7eCAMPpia sao?
ksRexnXQMọi ngườiksRexnXQ đksRexnXQều kksRexnXQhông pe7eCAMPphát hiệne7eCAMPp r7PdAa e7eCAMPpánh e7eCAMPpmắt khksRexnXQác lạksRexnXQ của7PdA 7PdAĐường ksRexnXQThi Thi.
Che7eCAMPpính T7PdAhi The7eCAMPpi ksRexnXQcũng khôksRexnXQng hiksRexnXQểu côksRexnXQ bắe7eCAMPpt đầue7eCAMPp có7PdA cksRexnXQảm tìnhksRexnXQ v7PdAới Tửe7eCAMPp MiksRexnXQnh từksRexnXQ lúce7eCAMPp e7eCAMPpnào; nhữngksRexnXQ ngàye7eCAMPp vừksRexnXQa quksRexnXQa, cksRexnXQô đãksRexnXQ ce7eCAMPpó t7PdAhể khẳngksRexnXQ địnhksRexnXQ 7PdArằng mìn7PdAh e7eCAMPpyêu Tử7PdA MinhksRexnXQ. C7PdAô ne7eCAMPphớ r7PdAất r7PdAõ hôm7PdA naye7eCAMPp, e7eCAMPptrong e7eCAMPplúc s7PdAợ hãie7eCAMPp, người7PdA đầe7eCAMPpu tiêe7eCAMPpn e7eCAMPpcô n7PdAghĩ tới7PdA lksRexnXQà 7PdATử Minh.
Lục7PdA Tửe7eCAMPp Mi7PdAnh 7PdAvà TksRexnXQần 7PdACẩm 7PdAlà mksRexnXQột đôi7PdA kiksRexnXQa 7PdAmà? Tạie7eCAMPp se7eCAMPpao TksRexnXQần Cẩme7eCAMPp e7eCAMPplại 7PdAbắt 7PdAcá ksRexnXQ2 tksRexnXQay, lạe7eCAMPpi còne7eCAMPp đốksRexnXQi tốtksRexnXQ vớie7eCAMPp KksRexnXQha e7eCAMPpLương để7PdA Tử7PdA Mine7eCAMPph đ7PdAau e7eCAMPplòng? ThựcksRexnXQ e7eCAMPpra ce7eCAMPpô ấ7PdAy đe7eCAMPpâu c7PdAó xiksRexnXQnh đẹpe7eCAMPp bằngksRexnXQ mìn7PdAh? vậksRexnXQy me7eCAMPpà tronksRexnXQg ksRexnXQlúc ksRexnXQnguy na7PdAn nh7PdAất l7PdAại c7PdAó đượce7eCAMPp tksRexnXQấm c7PdAhân tìksRexnXQnh củksRexnXQa cksRexnXQả 7PdA2 ce7eCAMPphàng trai.
ksRexnXQThi Th7PdAi lksRexnXQà ksRexnXQcô gáie7eCAMPp cóksRexnXQ e7eCAMPpnhiều 7PdAlợi thếe7eCAMPp nhấtksRexnXQ te7eCAMPprong n7PdAhóm bạn7PdA; e7eCAMPpgia đìnhksRexnXQ ksRexnXQgiàu có7PdA; ksRexnXQlại ksRexnXQthông m7PdAinh xksRexnXQinh đẹe7eCAMPpp. Tầne7eCAMPp Ce7eCAMPpẩm chẳngksRexnXQ quksRexnXQa chksRexnXQỉ ksRexnXQlà bạnksRexnXQ học7PdA t7PdAừ thủaksRexnXQ nhỏ,7PdA 7PdAcô e7eCAMPpấy dựae7eCAMPp vàksRexnXQo ksRexnXQđâu me7eCAMPpà cóe7eCAMPp được7PdA nhiềksRexnXQu 7PdAthứ đksRexnXQến thế7PdA cơe7eCAMPp chứ?
Te7eCAMPphi Te7eCAMPphi hằe7eCAMPpn he7eCAMPpọc ksRexnXQnhìn 7PdAvào bksRexnXQóng Tử7PdA Mi7PdAnh; ksRexnXQcô th7PdAề ne7eCAMPphất địnhe7eCAMPp phả7PdAi chiksRexnXQếm đksRexnXQược an7PdAh đểe7eCAMPp chksRexnXQứng e7eCAMPpminh ksRexnXQcô e7eCAMPpkhông hksRexnXQề t7PdAhua kéme7eCAMPp e7eCAMPpTần Cẩm.
Đe7eCAMPpúng lúcksRexnXQ nàye7eCAMPp HắcksRexnXQ BảoksRexnXQ đa7PdAng nằmksRexnXQ tksRexnXQrong lòksRexnXQng K7PdAha Lưe7eCAMPpơng be7eCAMPpỗng nhảe7eCAMPpy phắe7eCAMPpt e7eCAMPpsang lònge7eCAMPp Tần7PdA Cẩm,7PdA ne7eCAMPpó ksRexnXQcong lưne7eCAMPpg e7eCAMPpvề phíaksRexnXQ The7eCAMPpi ThksRexnXQi, 7PdAnhư thểe7eCAMPp đãe7eCAMPp ksRexnXQnhìn thấuksRexnXQ được7PdA ýe7eCAMPp nge7eCAMPphĩ củ7PdAa e7eCAMPpcô vậy.
Mặt tksRexnXQrời rồksRexnXQi cũksRexnXQng lấpksRexnXQ l7PdAó ởksRexnXQ đe7eCAMPpằng đông.;e7eCAMPp dưới7PdA muksRexnXQôn vàe7eCAMPpn tiksRexnXQa nắnge7eCAMPp ksRexnXQvàng, ksRexnXQbốn ksRexnXQngười bọe7eCAMPpn hksRexnXQọ vẫnksRexnXQ ksRexnXQđứng yênksRexnXQ tạksRexnXQi chỗksRexnXQ; nhưksRexnXQng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.