You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửLtNikFuH MyS79nWaqinh rútyS79nWaq súix3Kng raix3K, yS79nWaqchĩa LtNikFuHvào mix3Kụ tLtNikFuHa rồLtNikFuHi đyS79nWaqe yS79nWaqdoạ: "ĐừnyS79nWaqg lạix3Ki LtNikFuHgần, nếyS79nWaqu ix3Kkhông tix3Kôi ix3Kbắn đấy!"
Mụix3K tix3Ka ix3Kcười ryS79nWaqồi lùLtNikFuHi vềyS79nWaq phíaLtNikFuH saix3Ku. MụyS79nWaq yS79nWaqta bịyS79nWaq húyS79nWaqt vLtNikFuHào ix3Kchiếc gươyS79nWaqng. ChiyS79nWaqếc gươngyS79nWaq tronyS79nWaqg thanyS79nWaqg mix3Káy bỗnyS79nWaqg trởLtNikFuH nênLtNikFuH sốLtNikFuHng độngLtNikFuH kháLtNikFuHc thường,yS79nWaq nóyS79nWaq nuốtix3K chửngyS79nWaq ngườiyS79nWaq pix3Khụ nữyS79nWaq kiaLtNikFuH. MụyS79nWaq yS79nWaqta biyS79nWaqến mất.
LụyS79nWaqc Tửix3K MiyS79nWaqnh khôyS79nWaqng tLtNikFuHin nổLtNikFuHi vàLtNikFuHo LtNikFuHmọi thứix3K diễnix3K ryS79nWaqa tLtNikFuHrước mắtix3K mìnhyS79nWaq, nhưngyS79nWaq LtNikFuHkhông cix3Kòn đủix3K thờiyS79nWaq LtNikFuHgian đix3Kể ngạcix3K yS79nWaqnhiên nữix3Ka. AnyS79nWaqh thấyix3K bóix3Kng cyS79nWaqủa mụyS79nWaq LtNikFuHta khLtNikFuHông ix3Kbiến mLtNikFuHất troyS79nWaqng gươix3Kng màix3K bâix3Ky giờix3K đãyS79nWaq hiệix3Kn hìLtNikFuHnh lyS79nWaqà ngix3Kười pix3Khụ nữix3K mặyS79nWaqc LtNikFuHáo LtNikFuHđỏ, ix3Kcứ dLtNikFuHi chuyểnLtNikFuH vềLtNikFuH LtNikFuHphía aix3Knh, cànix3Kg lúyS79nWaqc cyS79nWaqàng gần.
Lục TửLtNikFuH buộix3Kc yS79nWaqphải yS79nWaqnổ súng.
KyS79nWaqha Lươngix3K vàLtNikFuH TLtNikFuHần Cẩmix3K ix3Kchạy LtNikFuHtới giữaix3K cầLtNikFuHu thanix3Kg tyS79nWaqhì nLtNikFuHghe thấix3Ky ix3Ktiếng súng,yS79nWaq LtNikFuHTần ix3KCẩm lyS79nWaqiền đLtNikFuHứng lạiyS79nWaq rix3Kồi nóiLtNikFuH ix3Kvới KLtNikFuHha LLtNikFuHương: "ix3KAnh àix3K, yS79nWaqbệnh việyS79nWaqn nàyLtNikFuH lyS79nWaqàm LtNikFuHgì cóLtNikFuH tầnyS79nWaqg 13."
Kha LtNikFuHLương vỗyS79nWaq đầuyS79nWaq thừaLtNikFuH nhậnyS79nWaq, bệnhix3K việnyS79nWaq nàix3Ky chyS79nWaqỉ LtNikFuHcó bốnLtNikFuH tầix3Kng, lấyyS79nWaq đLtNikFuHâu LtNikFuHra tầnLtNikFuHg 1LtNikFuH3 kix3Kia chyS79nWaqứ! yS79nWaqHai ngưix3Kời yS79nWaqđã ix3Kchạy LtNikFuHrất lâuyS79nWaq rồi.ix3K ChẳnyS79nWaqg lẽLtNikFuH lạyS79nWaqi bịix3K ảLtNikFuHo yS79nWaqgiác ư?
KhLtNikFuHa LươngLtNikFuH đãyS79nWaq cyS79nWaqó kinLtNikFuHh nghyS79nWaqiệm LtNikFuHtừ buổyS79nWaqi sángLtNikFuH, anLtNikFuHh bìnhLtNikFuH tĩnhLtNikFuH nhix3Kìn yS79nWaqbốn pyS79nWaqhía, pyS79nWaqhát hiệnyS79nWaq tầnix3Kg dưyS79nWaqới cóyS79nWaq bóLtNikFuHng ngưLtNikFuHời. yS79nWaqAnh liềnix3K kéLtNikFuHo TLtNikFuHần yS79nWaqCẩm chạyLtNikFuH ix3Kxuống, vừaLtNikFuH cix3Khạy vừayS79nWaq yS79nWaqnói: "AnLtNikFuHh hix3Kiểu rồi,ix3K tyS79nWaqhang myS79nWaqáy yS79nWaqvẫn ix3Kở tầnLtNikFuHg ix3K1, nóyS79nWaq vix3Kẫn yS79nWaqđứng yyS79nWaqên ởix3K đyS79nWaqó, nyS79nWaqhưng nLtNikFuHó lạiLtNikFuH cyS79nWaqhạy vàLtNikFuHo ix3K1 khôLtNikFuHng gyS79nWaqian LtNikFuHtầng 1ix3K3 kháyS79nWaqc. ChúnLtNikFuHg myS79nWaqình mayS79nWaqu chạyyS79nWaq xuyS79nWaqống tầyS79nWaqng LtNikFuH1 đi."
Lix3Kục Tửix3K MyS79nWaqinh đãix3K khôyS79nWaqng ix3Kcòn đểyS79nWaq ýyS79nWaq tớLtNikFuHi cáiix3K gix3Kì nữa,yS79nWaq yS79nWaqanh nhLtNikFuHắm myS79nWaqắt ix3Kbắn bừa,LtNikFuH lúcyS79nWaq mởLtNikFuH myS79nWaqắt LtNikFuHra chỉyS79nWaq thấLtNikFuHy vyS79nWaqỏ LtNikFuHđạn tuLtNikFuHng tix3Kóe khắpLtNikFuH nơi.
AnyS79nWaqh LtNikFuHvừa đyS79nWaqịnh yS79nWaqthở thàix3Ko nyS79nWaqhẹ nLtNikFuHhõm thix3Kì lạiLtNikFuH cảmLtNikFuH tLtNikFuHhấy cyS79nWaqó gìLtNikFuH đóyS79nWaq yS79nWaqđang lắcyS79nWaq lix3Kư tix3Krên đLtNikFuHầu. Ngẩngix3K đầyS79nWaqu lLtNikFuHên, aix3Knh thLtNikFuHấy ngLtNikFuHười LtNikFuHphụ nữix3K mặcLtNikFuH yS79nWaqáo đỏyS79nWaq đóix3K đyS79nWaqang trLtNikFuHeo lơix3K LtNikFuHlửng trêLtNikFuHn cửix3Ka yS79nWaqtrời củaLtNikFuH thaix3Kng máyix3K. BLtNikFuHà tyS79nWaqa ix3Kthõng mặyS79nWaqt ix3Kxuống, đốiyS79nWaq mặtLtNikFuH vớiix3K ix3Kanh, ix3K2 ix3Kcon mắtyS79nWaq đãLtNikFuH bịLtNikFuH móLtNikFuHc, máix3Ku chảyyS79nWaq yS79nWaqtràn kLtNikFuHhắp yS79nWaqnơi, rix3Kỏ cảLtNikFuH LtNikFuHvào LtNikFuHmặt anh.
Đáng sLtNikFuHợ nhấtyS79nWaq lix3Kà ngườyS79nWaqi đàyS79nWaqn byS79nWaqà vớiLtNikFuH kyS79nWaqhuôn mặLtNikFuHt vLtNikFuHô hồnix3K lyS79nWaqại bLtNikFuHắt đầuLtNikFuH nhếchix3K mépyS79nWaq cười.
Kha Lưix3Kơng đãix3K yS79nWaqtới cửaix3K ix3Kthang mLtNikFuHáy, anix3Kh đậpLtNikFuH mạix3Knh vix3Kào ix3Knó nLtNikFuHhưng cyS79nWaqhẳng cix3Kó tix3Kác dụngix3K gì.
TầLtNikFuHn Cẩmix3K sốLtNikFuHt ruột,LtNikFuH nhấyS79nWaqn LtNikFuHnút yS79nWaqliên hồi.
HắcLtNikFuH BảoyS79nWaq đix3Kang nằmLtNikFuH tyS79nWaqrong lòngix3K yS79nWaqKha Lươnix3Kg bỗngLtNikFuH nLtNikFuHhảy vix3Kọt yS79nWaqlên cLtNikFuHào LtNikFuHvào yS79nWaqmôi ayS79nWaqnh, KyS79nWaqha Lix3Kương lấyyS79nWaq tyS79nWaqay syS79nWaqờ LtNikFuHthì phix3Kát hiLtNikFuHện mLtNikFuHình LtNikFuHđã byS79nWaqị chảix3Ky máu,ix3K ix3Kanh cũngix3K LtNikFuHchẳng cóyS79nWaq thix3Kời gix3Kian đix3Kể tLtNikFuHrách Hix3Kắc BLtNikFuHảo nLtNikFuHữa, cyS79nWaqứ tix3Kiếp tụix3Kc đạpLtNikFuH cửa.
Đúix3Kng lLtNikFuHúc nàyS79nWaqy LtNikFuHthì xuấLtNikFuHt hiyS79nWaqện kỳLtNikFuH tíchix3K yS79nWaq– bàLtNikFuHn taix3Ky dínhyS79nWaq yS79nWaqmáu củaLtNikFuH KhyS79nWaqa LươngLtNikFuH yS79nWaqvừa LtNikFuHđập vàyS79nWaqo cyS79nWaqửa, tấtLtNikFuH yS79nWaqcả yS79nWaqcác yS79nWaqvết ix3Kmáu đầmix3K đìLtNikFuHa trênLtNikFuH thaix3Kng mLtNikFuHáy yS79nWaqđều yS79nWaqbiến mất.
yS79nWaqKha LươngyS79nWaq nix3Kgạc nyS79nWaqhiên nhLtNikFuHìn ix3Ktay mìLtNikFuHnh LtNikFuHrồi LtNikFuHhét to:
- LtNikFuHĐúng rix3Kồi! LtNikFuHSao ayS79nWaqnh lạiLtNikFuH khyS79nWaqông nhyS79nWaqớ đix3Kến LtNikFuHchiêu nàyix3K tronyS79nWaqg PhưyS79nWaqơng phLtNikFuHáp tránhLtNikFuH LtNikFuHtà cyS79nWaqủa ôngLtNikFuH yS79nWaqanh LtNikFuH– dùix3Kng máuix3K LtNikFuHcủa yS79nWaqmình yS79nWaqđể đuổiyS79nWaq maLtNikFuH. DLtNikFuHòng họix3K Khix3Ka củyS79nWaqa aix3Knh tryS79nWaquyền đyS79nWaqời lyS79nWaqàm pháix3Kp LtNikFuHsư, nênyS79nWaq trênix3K ngyS79nWaqười yS79nWaqai yS79nWaqcũng cóLtNikFuH mix3Káu yS79nWaqtránh ma.
ALtNikFuHnh vix3Kẫn đLtNikFuHang hLtNikFuHoan hỉix3K thìLtNikFuH thấyix3K LtNikFuHmũi mìnhyS79nWaq đyS79nWaqau LtNikFuHnhói, myS79nWaqáu chảyS79nWaqy ộcix3K raix3K. LtNikFuHAnh đLtNikFuHịnh mắnLtNikFuHg Tix3Kần yS79nWaqCẩm thix3Kì thấyyS79nWaq côyS79nWaq đãix3K yS79nWaqnhanh yS79nWaqchóng lấyLtNikFuH tLtNikFuHay quyệtix3K mix3Káu trêix3Kn mix3Kũi aix3Knh rồLtNikFuHi bôLtNikFuHi vàoyS79nWaq nLtNikFuHút nhấyS79nWaqn thaLtNikFuHng ix3Kmáy. VừayS79nWaq nhấnLtNikFuH mạnyS79nWaqh LtNikFuHvào, LtNikFuHthang ix3Kmáy byS79nWaqật mở.
MộLtNikFuHt nyS79nWaqgười ix3Kđang bịix3K yS79nWaqtreo lủnLtNikFuHg lẳyS79nWaqng tronLtNikFuHg thanix3Kg máix3Ky; đyS79nWaqó chínhLtNikFuH lyS79nWaqà LụcLtNikFuH TửyS79nWaq MinhLtNikFuH. KyS79nWaqha Lươnix3Kg chạyyS79nWaq vàix3Ko tryS79nWaqong ôix3Km chLtNikFuHân LtNikFuHTử ix3KMinh LtNikFuHkéo xuống,yS79nWaq đángLtNikFuH thix3Kương chyS79nWaqo ix3Kanh chànix3Kg LụcLtNikFuH Tix3Kử MinyS79nWaqh đãyS79nWaq byS79nWaqị treix3Ko cổyS79nWaq tix3Krợn cảLtNikFuH mix3Kắt; đãyS79nWaq ix3Kthế yS79nWaqlại yS79nWaqcòn tiếpix3K tụcix3K byS79nWaqị kéyS79nWaqo xuốyS79nWaqng ix3Kđau đyS79nWaqiếng người,ix3K yS79nWaqnên cyS79nWaqhỉ cLtNikFuHòn biếtyS79nWaq giẫyix3K đạpix3K lunix3Kg ix3Ktung. ix3KT ầnix3K yS79nWaqCẩm LtNikFuHnhìn thyS79nWaqấy thLtNikFuHế vyS79nWaqội nLtNikFuHói vix3Kới Kix3Kha LưLtNikFuHơng: “ĐừngyS79nWaq cLtNikFuHố LtNikFuHkéo ayS79nWaqnh ấyS79nWaqy yS79nWaqxuống, yS79nWaqbế yS79nWaqanh ấyix3K lyS79nWaqên đi”
Kha LLtNikFuHương vLtNikFuHà Tix3Kần CLtNikFuHẩm luyS79nWaqống cuốnix3Kg đặtix3K yS79nWaqTử LtNikFuHMinh xuốnyS79nWaqg; mix3Kay ix3Kmà ix3Kanh ấLtNikFuHy khôngix3K byS79nWaqị tLtNikFuHreo lâuLtNikFuH, hơyS79nWaqn yS79nWaqnữa ix3Kthể lựcix3K suix3Kng LtNikFuHmãn nix3Kên chỉix3K nghix3Kỉ LtNikFuH1 lúix3Kc LtNikFuHlại bìnLtNikFuHh thườngix3K LtNikFuHnhư khLtNikFuHông cLtNikFuHó việcix3K gì.
Vừa ngồiix3K dậix3Ky, Tix3Kử MiyS79nWaqnh đãyS79nWaq lớnyS79nWaq tiếngLtNikFuH mắngix3K LtNikFuHKha Lương:
- LyS79nWaqúc nix3Kãy anix3Kh cLtNikFuHứ cốLtNikFuH LtNikFuHkéo tLtNikFuHôi xuix3Kống, aix3Knh cóix3K ix3Kcòn nhânyS79nWaq tíix3Knh khôngix3K đấyyS79nWaq? Hix3Kay lyS79nWaqà anLtNikFuHh muốnyS79nWaq ix3Kgiết tôi?
KhyS79nWaqa LtNikFuHLương xoLtNikFuHa myS79nWaqũi hyS79nWaqỏi lại:
- ĐyS79nWaqừng cix3Kó LtNikFuHgià mồix3Km! nếuyS79nWaq anyS79nWaqh LtNikFuHkhông trix3Keo cổLtNikFuH tựix3K tửix3K ix3Kthì LtNikFuHtôi LtNikFuHđã khôyS79nWaqng ix3Kmất nhiềix3Ku máix3Ku đix3Kến thếix3K! TôiyS79nWaq ix3Kvốn đãLtNikFuH gầyix3K LtNikFuHyếu, six3Kuy dix3Kinh dưỡngLtNikFuH, LtNikFuHthiếu máu,ix3K đâuyS79nWaq cLtNikFuHó đượcyS79nWaq bix3Kéo ix3Ktốt nhưyS79nWaq anh.
Tần yS79nWaqCẩm pyS79nWaqhải hétLtNikFuH tLtNikFuHo cyS79nWaqan yS79nWaq2 người:
- ĐếnLtNikFuH LtNikFuHlúc nàix3Ky yS79nWaqmà LtNikFuH2 yS79nWaqanh còix3Kn tix3Kâm trạnLtNikFuHg yS79nWaqcãi nhix3Kau àyS79nWaq? Khôix3Kng mix3Kau điyS79nWaq cLtNikFuHứu TLtNikFuHhi Thi!
Họ liyS79nWaqền đứLtNikFuHng dậyLtNikFuH chạLtNikFuHy rix3Ka nyS79nWaqgoài. NhyS79nWaqìn tyS79nWaqhấy ix3KThi Tix3Khi đanix3Kg chầLtNikFuHm chậmix3K byS79nWaqước tớyS79nWaqi, ix3Kba ngườiix3K LtNikFuHthở phix3Kào nhẹyS79nWaq nhõmyS79nWaq; đyS79nWaqang địnLtNikFuHh chix3Kạy đix3Kến chix3Kỗ TyS79nWaqhi TyS79nWaqhi LtNikFuHthì họLtNikFuH đứngyS79nWaq sLtNikFuHững lại.
CóLtNikFuH LtNikFuHmột byS79nWaqóng ngưyS79nWaqời bLtNikFuHay six3Kau ix3KThi Thi.
TầLtNikFuHn CẩyS79nWaqm gyS79nWaqiơ nắix3Km đLtNikFuHấm địix3Knh LtNikFuHđánh KhLtNikFuHa Lương.ix3K KhyS79nWaqa LyS79nWaqương vix3Kội chLtNikFuHạy tix3Kới núLtNikFuHp syS79nWaqau lưngyS79nWaq TyS79nWaqử Minh.
Thi ThLtNikFuHi đLtNikFuHang dLtNikFuHần tiếnyS79nWaq tớiix3K LtNikFuHphía họ;LtNikFuH cáiyS79nWaq yS79nWaqbóng kiLtNikFuHa LtNikFuHcũng rõix3K hơix3Kn. Bix3Ka ix3Kngười nhậnyS79nWaq yS79nWaqra đix3Kó lyS79nWaqà ôngyS79nWaq nộiyS79nWaq Khix3Ka Lưix3Kơng liềnLtNikFuH ngồiix3K bệtix3K ix3Kxuống đất,ix3K thởLtNikFuH phàix3Ko rồLtNikFuHi nói:
ix3K- ÔnyS79nWaqg àyS79nWaq, lầLtNikFuHn nLtNikFuHày ônyS79nWaqg ix3Kxuất yS79nWaqhiện qix3Kuá bấtyS79nWaq ngờix3K LtNikFuHđấy! Bọnix3K LtNikFuHcháu sLtNikFuHợ đếnyS79nWaq thLtNikFuHót tyS79nWaqim rồix3Ki đâix3Ky này.
Ông yS79nWaqnội yS79nWaqKha LưLtNikFuHơng yS79nWaq– KhyS79nWaqa Đix3Kạo cuốiix3K cùix3Kng cix3Kũng xyS79nWaquất hix3Kiện, KLtNikFuHha Lươngix3K vyS79nWaqui mừngLtNikFuH chix3Kạy vềLtNikFuH yS79nWaqphía ông,yS79nWaq nhix3Kưng thix3Kấy ônyS79nWaqg hữnyS79nWaqg hờ,ix3K chányS79nWaq nảnyS79nWaq nhìnLtNikFuH mình.
ÔnLtNikFuHg cyS79nWaqụ tráchyS79nWaq móc:
yS79nWaq- LtNikFuHLẽ nàoLtNikFuH cháuix3K đãyS79nWaq sửyS79nWaq yS79nWaqdụng cLtNikFuHhiêu yS79nWaqthuật máyS79nWaqu tLtNikFuHránh yS79nWaqtà đêix3K tiệnyS79nWaq nhất,LtNikFuH nhLtNikFuHục nhãLtNikFuH nix3Khất, hènyS79nWaq hạLtNikFuH nhyS79nWaqất củaLtNikFuH dix3Kòng LtNikFuHhọ KhLtNikFuHa chúyS79nWaqng ta?
Kha Lưix3Kơng buồyS79nWaqn LtNikFuHbã đápLtNikFuH lại:
- NyS79nWaqhục nhyS79nWaqã hyS79nWaqèn hạix3K cáLtNikFuHi ix3Kgì chyS79nWaqứ! nếLtNikFuHu khônix3Kg cóix3K chúyS79nWaqt máyS79nWaqu cix3Kủa cháyS79nWaqu tix3Khì TửLtNikFuH LtNikFuHMinh sớmLtNikFuH đãLtNikFuH bLtNikFuHị cLtNikFuHhết tLtNikFuHreo trix3Kong yS79nWaqthang máix3Ky rồi.
TầnLtNikFuH CẩmLtNikFuH chạyS79nWaqy tyS79nWaqới đLtNikFuHỡ yS79nWaqThi LtNikFuHThi thix3Kì nhậnLtNikFuH thấyS79nWaqy Thix3Ki TyS79nWaqhi đyS79nWaqang nhưLtNikFuH ngLtNikFuHười myS79nWaqộng du.
ÔnyS79nWaqg trẻLtNikFuH giix3Kải thích:
ix3K- Tix3Khi ThLtNikFuHi bLtNikFuHị ônLtNikFuHg thôiyS79nWaq miix3Kên rồi,yS79nWaq bayS79nWaqn nix3Kãy nLtNikFuHó ix3Kđã kiix3Knh hãiLtNikFuH tyS79nWaqột đyS79nWaqộ; ix3Kông ix3Kthôi mLtNikFuHiên đểix3K nóLtNikFuH ngủ,yS79nWaq ix3Knhư thyS79nWaqế sẽix3K bảoLtNikFuH vix3Kệ đyS79nWaqược nguyênyS79nWaq kyS79nWaqhí tốLtNikFuHt hơn.
LtNikFuHÔng tLtNikFuHrẻ qLtNikFuHuay rix3Ka nLtNikFuHói vyS79nWaqới KhLtNikFuHa Lương:
LtNikFuH- Six3Kao yS79nWaqcháu LtNikFuHkhông cyS79nWaqhịu họyS79nWaqc pix3Khép thuix3Kật trix3Kong six3Kách cLtNikFuHủa ôyS79nWaqng? Bix3Kao nhiêLtNikFuHu LtNikFuHphương yS79nWaqpháp haLtNikFuHy khônyS79nWaqg dùngix3K lạyS79nWaqi yS79nWaqđi dLtNikFuHùng cáiix3K pLtNikFuHhép nhụcLtNikFuH yS79nWaqnhã LtNikFuHthế hLtNikFuHả cyS79nWaqháu? LàmLtNikFuH thếix3K mix3Kà gọyS79nWaqi làyS79nWaq LtNikFuHbắt yS79nWaqma ưix3K? ThàyS79nWaq chyS79nWaqáu hiếyS79nWaqn máix3Ku cLtNikFuHho bix3Kệnh LtNikFuHviện đểix3K cứuix3K ngườiyS79nWaq còLtNikFuHn hơLtNikFuHn làix3K vunyS79nWaqg yS79nWaqvãi lunix3Kg tunLtNikFuHg., thậtyS79nWaq chẳnLtNikFuHg yS79nWaqbiết yS79nWaqxấu hổyS79nWaq gìix3K cả.
Kha LươngyS79nWaq yS79nWaqxấu hổix3K liềnLtNikFuH cLtNikFuHãi lạLtNikFuHi ông:
LtNikFuH- TLtNikFuHhế ayS79nWaqi bảoLtNikFuH tậpix3K hợpix3K LtNikFuHcác yS79nWaqmảnh vảyS79nWaqi lạiLtNikFuH rix3Kồi đốtix3K đLtNikFuHi ix3Klà cóix3K tix3Khể LtNikFuHphá đưix3Kợc lờiyS79nWaq nguLtNikFuHyền CyS79nWaqA ByS79nWaqĂNG? TroyS79nWaqng yS79nWaqlúc tix3Khu thậix3Kp vải,yS79nWaq bọLtNikFuHn cháix3Ku xLtNikFuHém chLtNikFuHút nữLtNikFuHa ix3Kđã mấix3Kt mạngix3K rồix3Ki, LtNikFuHvậy màix3K bâyix3K LtNikFuHgiờ ônix3Kg LtNikFuHlại ix3Ktới trácix3Kh chyS79nWaqáu nix3Kữa à?
Ônix3Kg trix3Kẻ chyS79nWaqau màyLtNikFuH yS79nWaqrồi nói:
- CácyS79nWaq cháuix3K đãix3K LtNikFuHxem bảnLtNikFuH ix3Kthảo ix3Kcủa ông?
- Bảnix3K thảLtNikFuHo nàyS79nWaqo cLtNikFuHơ? QuyS79nWaqyển LtNikFuHsách đLtNikFuHó lLtNikFuHà bảnLtNikFuH tLtNikFuHhảo cLtNikFuHủa ôix3Kng ư?yS79nWaq yS79nWaq- yS79nWaqBốn ngườiix3K ngạcLtNikFuH nix3Khiên nhìLtNikFuHn ông.
- ĐóyS79nWaq đyS79nWaqúng làix3K bảnLtNikFuH yS79nWaqthảo LtNikFuHcủa ônyS79nWaqg. LLtNikFuHẽ nàyS79nWaqo troLtNikFuHng LtNikFuHbản thyS79nWaqảo ôngLtNikFuH lạiLtNikFuH kyS79nWaqhông cyS79nWaqó quix3Kyền giyS79nWaqả thiyS79nWaqết mộLtNikFuHt cLtNikFuHhút? Việcix3K pháLtNikFuH lLtNikFuHời nguix3Kyền LtNikFuHCA BLtNikFuHĂNG làyS79nWaq LtNikFuHmột troLtNikFuHng nhữngyS79nWaq cyS79nWaqâu ix3Khỏi LtNikFuHkhó LtNikFuHtrả yS79nWaqlời yS79nWaqnhất củaix3K dòyS79nWaqng hix3Kọ yS79nWaqKha chLtNikFuHúng tyS79nWaqa, ôngix3K đãLtNikFuH LtNikFuHđề cậpLtNikFuH rấtix3K nhix3Kiều gLtNikFuHiả thLtNikFuHiết đểLtNikFuH phix3Ká lix3Kời nguyền,LtNikFuH chẳngyS79nWaq nhẽyS79nWaq cáLtNikFuHc cLtNikFuHháu yS79nWaqcứ lầnyS79nWaq lượtix3K thửLtNikFuH từnyS79nWaqg ix3Kphương pháLtNikFuHp hLtNikFuHay sao?
Bix3Ka nyS79nWaqgười đềuyS79nWaq kiix3Knh sLtNikFuHợ toátix3K mồyS79nWaq hôi.
- CLtNikFuHác yS79nWaqcháu ix3Kthu thậix3Kp LtNikFuHmảnh vảiix3K yS79nWaqđỏ, ix3Kđem sứcLtNikFuH mạnhix3K CLtNikFuHA BĂNix3KG vốnLtNikFuH đãix3K đượcyS79nWaq tácyS79nWaqh rix3Ka tậix3Kp hợpyS79nWaq lạix3Ki, rồiyS79nWaq lạiix3K mix3Kang mảnyS79nWaqh LtNikFuHvải ix3Kđó ix3Ktới nyS79nWaqơi cyS79nWaqhí âm.yS79nWaq CLtNikFuHác chix3Káu hix3Kãy mởyS79nWaq tix3Ko mắtLtNikFuH LtNikFuHra mLtNikFuHà nhyS79nWaqìn, nơLtNikFuHi nàix3Ky mix3Kấy chụix3Kc nămix3K ix3Ktrước LtNikFuHvốn LtNikFuHlà nLtNikFuHghĩa địix3Ka chLtNikFuHôn xáLtNikFuHc ix3Khàng LtNikFuHvạn ngLtNikFuHười. Cáix3Kc cyS79nWaqháu chLtNikFuHo rằngLtNikFuH nhữix3Kng kLtNikFuHhuôn mặtLtNikFuH saix3Ku tấmyS79nWaq kyS79nWaqính kiix3Ka lLtNikFuHà mặLtNikFuHt ngườLtNikFuHi ix3Kđúng kLtNikFuHhông, kỳLtNikFuH thựcix3K ix3Kđó LtNikFuHđều lLtNikFuHà yS79nWaqnhững oayS79nWaqn hồnLtNikFuH tyS79nWaqrước kiayS79nWaq, yS79nWaqhọ đanLtNikFuHg ngàyyS79nWaq đix3Kêm LtNikFuHlàm bạyS79nWaqn yS79nWaqvới nhữngyS79nWaq bệnhix3K nhânLtNikFuH tix3Kâm thần.
ÔyS79nWaqng trẻLtNikFuH lạiyS79nWaq dõngLtNikFuH yS79nWaqdạc nóiix3K tiếp:
ix3K- yS79nWaqCác cháLtNikFuHu còyS79nWaqn đứnLtNikFuHg yS79nWaqđờ ởix3K ix3Kđây lLtNikFuHàm gìix3K? KhônLtNikFuHg mLtNikFuHau lêLtNikFuHn sânix3K thưix3Kợng tìmyS79nWaq Aix3Knh yS79nWaqKỳ vix3Kà ix3KĐinh ĐôyS79nWaqng yS79nWaqđ! ĐyS79nWaqinh ĐôngLtNikFuH hiệnLtNikFuH giLtNikFuHờ ix3Kđang ix3Kbị mix3Kột lựcix3K lượngLtNikFuH đángyS79nWaq six3Kợ ix3Kthao túngLtNikFuH; nếyS79nWaqu cáix3Kc cix3Kháu đếnyS79nWaq muix3Kộn sẽix3K khyS79nWaqông kịpLtNikFuH đâu!
ÔngyS79nWaq trLtNikFuHẻ vừayS79nWaq vỗix3K vyS79nWaqào ngườiLtNikFuH LtNikFuHThi ThiLtNikFuH, cLtNikFuHô lix3Kiền tỉyS79nWaqnh lix3Kại. yS79nWaqBốn ngườiLtNikFuH kix3Không yS79nWaqkịp nóiLtNikFuH gix3Kì vộiLtNikFuH bướix3Kc vàoyS79nWaq thix3Kang máyLtNikFuH, ôyS79nWaqng trẻix3K kLtNikFuHhông LtNikFuHđi cyS79nWaqùng họyS79nWaq, bởiix3K thờiix3K giaLtNikFuHn hiLtNikFuHện hìix3Knh byS79nWaqa phútix3K mLtNikFuHột ngyS79nWaqày đãyS79nWaq hếix3Kt. ÔngLtNikFuH cix3Khỉ kịpLtNikFuH LtNikFuHnói vớyS79nWaqi KLtNikFuHha Lương:yS79nWaq “NếuyS79nWaq thựLtNikFuHc LtNikFuHsự khôyS79nWaqng ix3Kcó cáix3Kch nàoLtNikFuH khácyS79nWaq, cLtNikFuHháu hãyLtNikFuH tựix3K ix3Kcắt nix3Kgón taix3Ky ix3Kđể máuyS79nWaq chảyLtNikFuH ryS79nWaqa nhé!”.yS79nWaq Lix3Kời dặnix3K củaix3K ôLtNikFuHng LtNikFuHtrẻ kix3Khiến ix3KKha LươnLtNikFuHg lạnix3Kh hLtNikFuHết cảLtNikFuH nLtNikFuHgười, ayS79nWaqnh đứngyS79nWaq tix3Krong ix3Kthang máyS79nWaqy ôLtNikFuHm miệngix3K khôngix3K nóyS79nWaqi nănix3Kg gì.
LúcLtNikFuH nLtNikFuHày bLtNikFuHốn ngườiix3K lạiyS79nWaq đyS79nWaqi cLtNikFuHùng vLtNikFuHới LtNikFuHnhau, khix3Kông ix3Kai nyS79nWaqói nănyS79nWaqg yS79nWaqgì. Hix3Kắc yS79nWaqBảo nLtNikFuHằm ườnLtNikFuH trênLtNikFuH vix3Kai KhyS79nWaqa yS79nWaqLương khLtNikFuHông chịuLtNikFuH xuống.yS79nWaq ByS79nWaqọn họLtNikFuH vừLtNikFuHa trảiix3K quyS79nWaqa cơix3Kn chix3Kấn độyS79nWaqng, yS79nWaqai cũnix3Kg biếtLtNikFuH đốiyS79nWaq thyS79nWaqủ củyS79nWaqa mìnhyS79nWaq ryS79nWaqất mạnyS79nWaqh nhưngyS79nWaq họix3K vẫnix3K khôngLtNikFuH từyS79nWaq ix3Kbỏ LtNikFuHý ix3Kđịnh cix3Kứu AyS79nWaqnh Kỳix3K vLtNikFuHà yS79nWaqĐinh Đông.
MọLtNikFuHi ngườyS79nWaqi đổLtNikFuH dồLtNikFuHn LtNikFuHchú ix3Ký vàix3Ko ix3KKha LươnLtNikFuHg, LtNikFuHanh chẳLtNikFuHng biếix3Kt làLtNikFuHm sayS79nWaqo chỉix3K biLtNikFuHết nix3Kgậm ngùix3Ki kyS79nWaqêu LtNikFuHca sLtNikFuHao syS79nWaqố ix3Kmình LtNikFuHkhổ tLtNikFuHhế! TLtNikFuHại ix3Ksao bix3Kao yS79nWaqnhiêu phápix3K tyS79nWaqhuật khLtNikFuHông yS79nWaqhọc lạLtNikFuHi chix3Kỉ họcyS79nWaq LtNikFuHđược myS79nWaqỗi LtNikFuHmột chiêuyS79nWaq yS79nWaqnày. MọiyS79nWaq ngườiLtNikFuH nhìnix3K anix3Kh tiếcyS79nWaq LtNikFuHnuối nghyS79nWaqĩ, giyS79nWaqá máyS79nWaqu anix3Kh ix3Knhiều LtNikFuHnhư yS79nWaqnước ix3Ksông thyS79nWaqì tốtLtNikFuH biix3Kết bao.
Chẳng mấyix3K LtNikFuHchốc thanyS79nWaqg máyLtNikFuH LtNikFuHđã lix3Kên tớiyS79nWaq sâix3Kn tix3Khượng, nyS79nWaqếu LtNikFuHnhư ix3Kông nộiyS79nWaq ix3KKha LươngyS79nWaq kLtNikFuHhông yS79nWaqnói ix3Kcho byS79nWaqọn hLtNikFuHọ biếtix3K nLtNikFuHơi yS79nWaqnày tyS79nWaqrước kiLtNikFuHa lix3Kà nơiLtNikFuH chôLtNikFuHn xáyS79nWaqc vLtNikFuHạn ngLtNikFuHười LtNikFuHthì tronLtNikFuHg mắyS79nWaqt củaix3K họLtNikFuH, nơix3Ki nàyix3K quảyS79nWaq ix3Klà rấLtNikFuHt đẹpyS79nWaq LtNikFuH- mộtix3K nơyS79nWaqi nix3Kon xaix3Knh nưLtNikFuHớc bix3Kiếc, cix3Kây mâix3Ky xLtNikFuHanh xanLtNikFuHh mix3Kọc ởLtNikFuH khix3Kắp yS79nWaqnơi, yS79nWaqtrên sâix3Kn tyS79nWaqhượng dâLtNikFuHy yS79nWaqmây đLtNikFuHan chéLtNikFuHo vyS79nWaqào nhyS79nWaqau yS79nWaqgiống nhix3Kư mộix3Kt tấmix3K vảyS79nWaqi xaLtNikFuHnh dix3Kày dặnyS79nWaq vậy.
Kha LưyS79nWaqơng vừLtNikFuHa nix3Khìn vừayS79nWaq nghLtNikFuHĩ, tyS79nWaqrong sáLtNikFuHch cyS79nWaqủa ôix3Kng ix3Kviết nhữLtNikFuHng yS79nWaqnơi cóLtNikFuH câyix3K xayS79nWaqnh mọix3Kc ix3Kum ix3Ktùm thườngyS79nWaq rấtLtNikFuH nặnyS79nWaqg âyS79nWaqm khix3Kí. Lix3Koại câLtNikFuHy nàyS79nWaqy hấpix3K ix3Kthu yS79nWaqâm khix3Kí đểyS79nWaq tồnix3K ix3Ktại, hơix3Kn LtNikFuHnữa nix3Kó lạix3Ki chix3Ke lấpyS79nWaq ánLtNikFuHh mặyS79nWaqt trờLtNikFuHi, ix3Klà nLtNikFuHơi trúix3K ẩyS79nWaqn tốtix3K yS79nWaqcủa oaLtNikFuHn hồn.
Bốnix3K ngườiyS79nWaq bướcLtNikFuH LtNikFuHđi ryS79nWaqất cẩnix3K thyS79nWaqận, ix3Kchỉ sợyS79nWaq mộtix3K sơLtNikFuH suấtyS79nWaq nhỏix3K ix3Kcũng cóix3K thix3Kể khiếnLtNikFuH LtNikFuHhọ hụtyS79nWaq yS79nWaqbước. Điix3Kều kỳix3K yS79nWaqlạ lix3Kà hyS79nWaqọ đềuyS79nWaq cảmLtNikFuH tLtNikFuHhấy đLtNikFuHi tryS79nWaqên cyS79nWaqây yS79nWaqmây vừyS79nWaqa dẻoLtNikFuH vix3Kừa trơix3Kn nàix3Ky giix3Kống nhưyS79nWaq đyS79nWaqi tyS79nWaqrên đốyS79nWaqng xáix3Kc chếyS79nWaqt yS79nWaqvậy! LtNikFuHTuy đyS79nWaqều ngix3Khĩ vậyS79nWaqy nix3Khưng kix3Không ix3Kai dáix3Km nóLtNikFuHi raix3K, họyS79nWaq nhìnix3K sLtNikFuHân thượnix3Kg rộnix3Kg ix3Klớn, yS79nWaqbăn kLtNikFuHhoăn khôngLtNikFuH biếtyS79nWaq đứyS79nWaqa ix3Kbé đangix3K ởLtNikFuH đâu?
Cuối cix3Kùng họyS79nWaq cũnyS79nWaqg nhìnyS79nWaq LtNikFuHthấy yS79nWaqhai yS79nWaqmẹ cLtNikFuHon AnLtNikFuHh ix3KKỳ, nhưnLtNikFuHg cảnhix3K tưix3Kợng trướyS79nWaqc mLtNikFuHắt họLtNikFuH tLtNikFuHhật đángix3K sợ!ix3K ix3KAnh yS79nWaqKỳ yS79nWaqđang thLtNikFuHả đứayS79nWaq ix3Kbé ởix3K nix3Kgoài sâLtNikFuHn thượyS79nWaqng, chLtNikFuHỉ cầnyS79nWaq tyS79nWaqhả tayS79nWaqy thìix3K nóyS79nWaq chếix3Kt chắix3Kc rồi.
Đứa bix3Ké kLtNikFuHhông độngyS79nWaq đậix3Ky, giốngix3K nyS79nWaqhư nix3Kgười chếtix3K vậy!
Thi ThyS79nWaqi ix3Khốt hoảnix3Kg yS79nWaqhét lên:
ix3K- ix3KĐừng! AnLtNikFuHh Kỳ!ix3K LtNikFuHĐừng thảLtNikFuH tix3Kay rix3Ka. ĐừngLtNikFuH giếix3Kt hạix3Ki coLtNikFuHn bé!
Tix3Kuy nLtNikFuHhiên, giữaLtNikFuH khônLtNikFuHg ix3Kgian mix3Ka qLtNikFuHuái lạiLtNikFuH văngix3K vẳngyS79nWaq mộyS79nWaqt giọngLtNikFuH nóiLtNikFuH: “yS79nWaqHãy yS79nWaqthả cix3Kon ix3Kra. ix3KCon myS79nWaquốn đượcLtNikFuH xuốngyS79nWaq dưyS79nWaqới chơyS79nWaqi. ĐừnLtNikFuHg nắmLtNikFuH taLtNikFuHy conLtNikFuH!” ĐóyS79nWaq yS79nWaqchính lyS79nWaqà ix3Ktiếng cyS79nWaqủa ĐinLtNikFuHh Đông.
Tần Cẩmix3K vLtNikFuHừa LtNikFuHđịnh chạLtNikFuHy lêyS79nWaqn LtNikFuHthì thấix3Ky AnyS79nWaqh Kỳix3K bLtNikFuHỏ mộtix3K taix3Ky rayS79nWaq, LtNikFuHcô vộiLtNikFuH đứLtNikFuHng lLtNikFuHại khônyS79nWaqg LtNikFuHdám tiếnix3K thêyS79nWaqm nyS79nWaqữa. ĐứayS79nWaq bLtNikFuHé bịix3K ix3Ktreo lơyS79nWaq lửngLtNikFuH nyS79nWaqgoài ix3Ksân thượyS79nWaqng, gLtNikFuHió thổiyS79nWaq tới,ix3K sặcix3K mùyS79nWaqi máuix3K tươix3Ki tanyS79nWaqh nix3Kgòm, nhìnyS79nWaq kỹix3K dLtNikFuHãy LtNikFuHnúi đeyS79nWaqn six3Kì phix3Kía xLtNikFuHa LtNikFuHtrông giix3Kống nix3Khư yS79nWaqmột bầyLtNikFuH quáiix3K vậtyS79nWaq đaLtNikFuHng nyS79nWaqhe nix3Kanh múaLtNikFuH vuyS79nWaqốt, chỉyS79nWaq tyS79nWaqrực cóix3K gìyS79nWaq yS79nWaqrơi xuốngLtNikFuH ix3Klà nuốix3Kt chửLtNikFuHng khyS79nWaqông tha.
KyS79nWaqha LươngyS79nWaq nyS79nWaqhẹ nhàngyS79nWaq đặtyS79nWaq HyS79nWaqắc BLtNikFuHảo xuốnyS79nWaqg, yS79nWaqhy vọLtNikFuHng nyS79nWaqó LtNikFuHcó ix3Kcách LtNikFuHgì cLtNikFuHứu haix3Ki mẹLtNikFuH coix3Kn Aix3Knh Kỳ.yS79nWaq LtNikFuHLúc nyS79nWaqày anyS79nWaqh đãyS79nWaq cix3Koi Hắcix3K ix3KBảo yS79nWaqlà bùLtNikFuHa hộix3K mệnhLtNikFuH củaLtNikFuH mình.LtNikFuH HLtNikFuHắc BLtNikFuHảo liếcLtNikFuH nhìyS79nWaqn aLtNikFuHnh myS79nWaqột cái,ix3K ix3Kánh mắyS79nWaqt tỏix3K vyS79nWaqẻ ix3Kcoi thường.
Lúc ix3Knày ayS79nWaqnh mix3Kới thựcLtNikFuH sLtNikFuHự hốiix3K hậnLtNikFuH bởiix3K mìnLtNikFuHh đãix3K khyS79nWaqông yS79nWaqchịu họcLtNikFuH pix3Khép tLtNikFuHhuật đếnLtNikFuH LtNikFuHnơi đếnyS79nWaq chLtNikFuHốn, đểLtNikFuH đếnix3K giờLtNikFuH, nyS79nWaqgay mộyS79nWaqt coyS79nWaqn mèoyS79nWaq cyS79nWaqũng yS79nWaqcó quyLtNikFuHền ix3Kkhinh bỉix3K ix3Kanh. Kix3Kha Lix3Kương tyS79nWaqức cyS79nWaqhí rútyS79nWaq cyS79nWaqon yS79nWaqdao nyS79nWaqhỏ yS79nWaqra cyS79nWaqhuẩn bLtNikFuHị cix3Kắt taLtNikFuHy mìix3Knh bấix3Kt cứix3K lúix3Kc nàix3Ko yS79nWaqđể ix3Kđuổi ix3Kma. LtNikFuHNói gìyS79nWaq thix3Kì nóix3Ki, ix3Klúc LtNikFuHnày aix3Knh ix3Kvẫn rấtLtNikFuH quLtNikFuHan trọng.
Lúc ix3KKha LyS79nWaqương LtNikFuHđấu yS79nWaqtranh yS79nWaqtư tưởngix3K tyS79nWaqhì Tầnix3K ix3KCẩm vyS79nWaqà TyS79nWaqhi LtNikFuHThi đangix3K sợLtNikFuH yS79nWaqhãi lyS79nWaqo lyS79nWaqắng cLtNikFuHho Điix3Knh Đông;LtNikFuH tậnLtNikFuH mắyS79nWaqt nhìnyS79nWaq tix3Khấy ix3Kđứa béLtNikFuH cứix3K lix3Kắc lưyS79nWaq tix3Krong giyS79nWaqó, ix3Khọ tix3Khấp LtNikFuHthỏm khix3Kông yên.
Thi TLtNikFuHhi nóyS79nWaqi troix3Kng nướcix3K mắt:
- AyS79nWaqnh Kỳ,ix3K LtNikFuHdù sayS79nWaqo ĐLtNikFuHinh ĐôLtNikFuHng LtNikFuHcũng yS79nWaqlà đLtNikFuHứa LtNikFuHcon dLtNikFuHo LtNikFuHem dứtix3K rLtNikFuHuột đẻix3K ryS79nWaqa; LtNikFuHcho dùyS79nWaq trướcix3K đâyS79nWaqy ix3Kem khôLtNikFuHng muốix3Kn nhậnix3K đix3Kứa tyS79nWaqrẻ nLtNikFuHày, cix3Kho ix3Kdù ix3Kem muốnix3K ix3Ktrốn tyS79nWaqránh yS79nWaqsự LtNikFuHthật nLtNikFuHăm xix3Kưa, nhưnix3Kg nóLtNikFuH vẫnix3K ix3Klà LtNikFuHcon cLtNikFuHủa LtNikFuHem, lLtNikFuHà cyS79nWaqốt nhLtNikFuHục củaLtNikFuH eyS79nWaqm. ELtNikFuHm khyS79nWaqông thểix3K ix3Ktiếp tụcix3K pyS79nWaqhạm saLtNikFuHi lix3Kầm. ELtNikFuHm khyS79nWaqông đượcix3K giếLtNikFuHt coyS79nWaqn bé!
Độtix3K nhiêLtNikFuHn tronLtNikFuHg LtNikFuHgió vọnyS79nWaqg lLtNikFuHại giọngix3K tix3Krẻ yS79nWaqcon lảLtNikFuHnh lótyS79nWaq: “MẹyS79nWaq tix3Khả coix3Kn ix3Kra, coyS79nWaqn muốnix3K xuốnix3Kg cix3Khơi, mix3Kẹ đừngLtNikFuH gLtNikFuHiữ cix3Kon thế!”
Đix3Kúng làix3K gLtNikFuHiọng yS79nWaqĐinh Đông.
ÁnyS79nWaqh LtNikFuHđèn yS79nWaqtrên sâyS79nWaqn thượLtNikFuHng đủyS79nWaq sáyS79nWaqng đểix3K họLtNikFuH nhìyS79nWaqn rõyS79nWaq móngLtNikFuH taLtNikFuHy ĐyS79nWaqinh LtNikFuHĐông đix3Kã cắmyS79nWaq six3Kâu vàyS79nWaqo yS79nWaqtận xươnix3Kg yS79nWaqmu bànix3K ix3Ktay ix3KAnh yS79nWaqKỳ, nhưngix3K Aix3Knh Kix3Kỳ LtNikFuHvẫn nyS79nWaqhất quix3Kyết khôix3Kng thảyS79nWaq taix3Ky ra.
Không phảiyS79nWaq Aix3Knh ix3KKỳ đaLtNikFuHng hạLtNikFuHi ĐiLtNikFuHnh ĐônyS79nWaqg ix3Kmà làyS79nWaq đayS79nWaqng cứix3Ku yS79nWaqcon bé.
ix3KKha LưyS79nWaqơng địnhLtNikFuH chạyLtNikFuH tớiyS79nWaq gix3Kiúp ix3KAnh Kỳ.
LtNikFuHĐột nhix3Kiên ĐinhyS79nWaq ĐôngyS79nWaq đổiix3K giọLtNikFuHng, nói:ix3K “MyS79nWaqày ix3Kdám tớiLtNikFuH đix3Kây, taix3Ko ix3Ksẽ LtNikFuHmóc ngyS79nWaqay myS79nWaqắt nóix3K rix3Ka đểix3K nóix3K chếyS79nWaqt tLtNikFuHại đây.”
Tần CẩLtNikFuHm đaLtNikFuHng ômix3K LtNikFuHHắc BảoyS79nWaq; tix3Krong bónyS79nWaqg ix3Ktối, yS79nWaqnhìn vàoyS79nWaq coLtNikFuHn mắtLtNikFuH myS79nWaqàu hồngix3K phấnyS79nWaq cyS79nWaqủa Hắix3Kc BảoyS79nWaq, cix3Kô nhậnyS79nWaq thấyyS79nWaq LtNikFuHmột đứyS79nWaqa bLtNikFuHé đLtNikFuHang nằmix3K tronLtNikFuHg lònLtNikFuHg ĐinLtNikFuHh Đông.
Đứa béLtNikFuH từLtNikFuH LtNikFuHtừ ngẩngix3K LtNikFuHđầu lên,yS79nWaq vừayS79nWaq nhìyS79nWaqn tyS79nWaqhấy nó,LtNikFuH TầLtNikFuHn CẩLtNikFuHm yS79nWaqhét lên:ix3K “Đúngix3K LtNikFuHlà tyS79nWaqhằng béLtNikFuH đó!LtNikFuH” LtNikFuH– tyS79nWaqhằng byS79nWaqé tyS79nWaqrước đâLtNikFuHy cLtNikFuHô nhìnix3K thấyyS79nWaq trưix3Kớc mLtNikFuHáy vix3Ki tyS79nWaqính, thLtNikFuHằng yS79nWaqbé đãLtNikFuH đòiyS79nWaq lyS79nWaqấy mix3Kắt cLtNikFuHủa cô.
Thằngix3K yS79nWaqbé ix3Kđó yS79nWaqđã nix3Khập LtNikFuHhồn ix3Kvào ĐiyS79nWaqnh ix3KĐông. BâyyS79nWaq ix3Kgiờ nóix3K đangyS79nWaq yS79nWaqmuốn dắtLtNikFuH Đinhix3K Đix3Kông LtNikFuHxuống dướiyS79nWaq chơi.
yS79nWaqKha LươngLtNikFuH khôyS79nWaqng dix3Kám độLtNikFuHng đậy,yS79nWaq mọiix3K việcLtNikFuH trởix3K nêix3Kn bLtNikFuHế tắc.
Đột nLtNikFuHhiên yS79nWaqAnh Kỳix3K lêyS79nWaqn tiếng:
- ĐểLtNikFuH cyS79nWaqô xuốyS79nWaqng chơyS79nWaqi vLtNikFuHới cháu,yS79nWaq LtNikFuHcháu ix3Ktha cLtNikFuHon LtNikFuHgái cLtNikFuHho cô!
Thix3Ki Thix3Ki kinLtNikFuHh hãiix3K nhậnix3K LtNikFuHra mộtix3K cix3Kô gáiix3K vix3Kốn yS79nWaqyếu đuyS79nWaqối nhưix3K AnyS79nWaqh KLtNikFuHỳ lúLtNikFuHc LtNikFuHnày ix3Kbỗng trởyS79nWaq nênix3K kiêyS79nWaqn cưix3Kờng, tỉnhix3K tix3Káo vàix3K dũix3Kng cảmix3K ix3Klạ thường.
Anix3Kh yS79nWaqKỳ ix3Klại nóLtNikFuHi tiếp:
- CyS79nWaqô xuốngyS79nWaq chơix3Ki vyS79nWaqới chyS79nWaqáu ix3Knhé! Côix3K làLtNikFuHm mẹLtNikFuH chix3Káu đượcLtNikFuH không?
ThLtNikFuHằng bix3Ké khyS79nWaqông LtNikFuHnói LtNikFuHnăng gìyS79nWaq nhưLtNikFuHng Đinhix3K ĐônyS79nWaqg LtNikFuHlại cix3Kất tiếix3Kng: “TừyS79nWaq lyS79nWaqúc nhỏyS79nWaq myS79nWaqẹ đãyS79nWaq khôngyS79nWaq cix3Kần coLtNikFuHn, mLtNikFuHẹ khônyS79nWaqg yêuLtNikFuH conLtNikFuH, mẹix3K yS79nWaqcăm hậnLtNikFuH sựLtNikFuH tồnLtNikFuH tạLtNikFuHi củix3Ka coyS79nWaqn, coLtNikFuHn kLtNikFuHhông cầix3Kn ngườiix3K mLtNikFuHẹ tồiyS79nWaq ix3Knhư mẹix3K chơyS79nWaqi LtNikFuHvới con.”
AyS79nWaqnh LtNikFuHKỳ chLtNikFuHậm rãiix3K đáLtNikFuHp lại:
- CoyS79nWaqn khôngyS79nWaq bix3Kiết đLtNikFuHược myS79nWaqẹ yêuLtNikFuH coix3Kn đếLtNikFuHn mứcLtNikFuH LtNikFuHnào đâuLtNikFuH, mẹyS79nWaq thựcix3K sựLtNikFuH yS79nWaqrất ix3Kyêu cyS79nWaqon, LtNikFuHdo mẹLtNikFuH yS79nWaqsợ khix3Kông thểyS79nWaq chyS79nWaqo coLtNikFuHn mộtyS79nWaq yS79nWaqcuộc sốyS79nWaqng hLtNikFuHoàn hảoyS79nWaq nênix3K myS79nWaqới gửiLtNikFuH ix3Kcon yS79nWaqở yS79nWaqnhà bix3Kác. yS79nWaqMẹ đànhix3K pix3Khải làyS79nWaqm thếix3K đyS79nWaqể coix3Kn cLtNikFuHó LtNikFuHđược LtNikFuHmôi trưix3Kờng LtNikFuHphát triểyS79nWaqn làix3Knh mạix3Knh, bởLtNikFuHi sẽLtNikFuH khyS79nWaqông yS79nWaqcó ix3Kai hỏiix3K LtNikFuHbố cLtNikFuHon làLtNikFuH aiyS79nWaq, khôngLtNikFuH cóix3K aLtNikFuHi mắngLtNikFuH cyS79nWaqon ix3Klà đồyS79nWaq cLtNikFuHon hoix3Kang. Mix3Kẹ đànhyS79nWaq lòix3Kng làix3Km nLtNikFuHhư tLtNikFuHhế, bởiyS79nWaq mẹLtNikFuH LtNikFuHyêu coyS79nWaqn LtNikFuHhơn tLtNikFuHất tyS79nWaqhảy mọix3Ki thix3Kứ trix3Kên đời.
NướcyS79nWaq yS79nWaqmắt ix3KAnh KỳLtNikFuH yS79nWaqlã chãix3K rLtNikFuHơi tLtNikFuHrên mLtNikFuHặt ĐiyS79nWaqnh Đôngix3K, hồiyS79nWaq lâuyS79nWaq ĐinhLtNikFuH ĐLtNikFuHông hyS79nWaqét lênLtNikFuH: ix3K“Mẹ ơyS79nWaqi, mLtNikFuHắt cyS79nWaqon đaix3Ku lắmix3K, ix3Kcon đix3Kang cix3Khảy máix3Ku, LtNikFuHcon kix3Không LtNikFuHnhìn tLtNikFuHhấy gix3Kì ix3Knữa rồiLtNikFuH, mẹix3K mayS79nWaqu cứuLtNikFuH coLtNikFuHn đi!”
NyS79nWaqhìn tix3Khấy cảnhLtNikFuH coyS79nWaqn mìix3Knh đaix3Ku đớnix3K gix3Kiãy gix3Kiụa, AnyS79nWaqh KyS79nWaqỳ đayS79nWaqu lòngLtNikFuH nói:
- ĐyS79nWaqừng ix3Klàm LtNikFuHcon cix3Kô đau!LtNikFuH LtNikFuHTrả ix3Kcon ix3Klại cLtNikFuHho côix3K! LtNikFuHCô LtNikFuHsẽ xuốnLtNikFuHg vớiLtNikFuH cháu!
Đinh ĐLtNikFuHông kLtNikFuHhông LtNikFuHgiãy giụaLtNikFuH nữix3Ka, côLtNikFuH byS79nWaqé lạLtNikFuHi yS79nWaqrên rỉ:ix3K “Conix3K cix3Kần cix3Kó mắtyS79nWaq, cix3Kon cix3Kần LtNikFuHcó mLtNikFuHắt, yS79nWaqcon LtNikFuHkhông yS79nWaqnhìn thấyLtNikFuH LtNikFuHgì nữayS79nWaq rồi.”
ix3KAnh yS79nWaqKỳ quyS79nWaqay yS79nWaqlại ix3Knhìn TLtNikFuHhi TyS79nWaqhi ix3Kvà cáLtNikFuHc bLtNikFuHạn cườiLtNikFuH, mộtLtNikFuH nix3Kụ cườiLtNikFuH ix3Kvô hồn,ix3K cix3Kô cườiLtNikFuH yS79nWaqnhư muốyS79nWaqn nhờyS79nWaq mọiLtNikFuH ngyS79nWaqười trix3Kông giữix3K ĐiyS79nWaqnh LtNikFuHĐông hộLtNikFuH mìix3Knh; ix3Kkhi nụix3K cưyS79nWaqời chưayS79nWaq kịpix3K tắyS79nWaqt tLtNikFuHrên môyS79nWaqi, côix3K đLtNikFuHã thix3Kò yS79nWaqtay LtNikFuHmóc mộtix3K coyS79nWaqn mắtix3K ra.
TuLtNikFuHy rấtyS79nWaq đaix3Ku đớnLtNikFuH nhưnyS79nWaqg cix3Kô khyS79nWaqông LtNikFuHquỵ ngã;yS79nWaq côLtNikFuH hyS79nWaqướng mặtLtNikFuH vLtNikFuHề pLtNikFuHhía coyS79nWaqn rLtNikFuHồi thảyS79nWaq coLtNikFuHn LtNikFuHmắt xuốnix3Kg dưới.
ĐiyS79nWaqnh ĐôngyS79nWaq hix3Kơi độngyS79nWaq đLtNikFuHậy. TronLtNikFuHg mắtix3K HắcyS79nWaq ByS79nWaqảo, họyS79nWaq tix3Krông thấyix3K ix3Kcon yS79nWaqma nix3Khỏ nhảyix3K ix3Kra ix3Kkhỏi ngườLtNikFuHi ix3KĐinh ix3KĐông ix3Kđể tóix3Km coyS79nWaqn mắtLtNikFuH yS79nWaqđẫm ix3Kmáu LtNikFuHkia. TầLtNikFuHn Cẩix3Km hLtNikFuHét lênix3K: “ix3KMau cứix3Ku đứLtNikFuHa bLtNikFuHé đi!LtNikFuH” yS79nWaqba ngyS79nWaqười vyS79nWaqội chạLtNikFuHy lạiix3K kix3Kéo đix3Kứa ix3Kbé lên.
Điix3Knh ĐLtNikFuHông vẫLtNikFuHn cyS79nWaqhưa tLtNikFuHỉnh, nLtNikFuHó yS79nWaqcứ LtNikFuHngủ thiLtNikFuHếp đix3Ki nhưyS79nWaqng yS79nWaqvẫn réoLtNikFuH yS79nWaqgọi: “LtNikFuHMẹ ơi,ix3K yS79nWaqmẹ xuix3Kống chLtNikFuHơi vớiix3K LtNikFuHcon đi!”
Anh KỳyS79nWaq giơyS79nWaq bàLtNikFuHn tayS79nWaqy đẫmix3K máLtNikFuHu vuLtNikFuHốt vix3Ke LtNikFuHkhuôn mặtyS79nWaq nhỏyS79nWaq xinyS79nWaqh củaix3K coyS79nWaqn gyS79nWaqái, trix3Kong cLtNikFuHon yS79nWaqmắt cònix3K lLtNikFuHại củaix3K yS79nWaqcô trix3Kàn ngậpLtNikFuH tìnLtNikFuHh yêLtNikFuHu thươnLtNikFuHg; cLtNikFuHô lLtNikFuHại đLtNikFuHưa mắtix3K nhyS79nWaqìn LtNikFuHbốn nyS79nWaqgười bạLtNikFuHn rồiyS79nWaq nix3Kói: “Eix3Km phảiLtNikFuH LtNikFuHđi ix3Kngăn cảnix3K thLtNikFuHằng ix3Kbé lại,LtNikFuH bLtNikFuHởi six3Kớm muộnLtNikFuH ix3Knó sẽix3K tyS79nWaqới LtNikFuHlàm hạiLtNikFuH cix3Kon LtNikFuHem, nyS79nWaqhờ mọix3Ki ngườiix3K trix3Kông nyS79nWaqom Đix3Kinh ĐôngLtNikFuH hộLtNikFuH em.”
Mọi ngườix3Ki còix3Kn chưaLtNikFuH kịix3Kp đyS79nWaqịnh thầyS79nWaqn lạiix3K tyS79nWaqhì đãyS79nWaq yS79nWaqthấy ix3KAnh KLtNikFuHỳ nhảLtNikFuHy yS79nWaqxuống yS79nWaqdưới; LtNikFuHchẳng mấyLtNikFuH chốix3Kc, kyS79nWaqhông aLtNikFuHi LtNikFuHnhìn thấyix3K yS79nWaqgì nữa.yS79nWaq MyS79nWaqột tLtNikFuHiếng “rầm”ix3K khôLtNikFuH yS79nWaqkhốc. ĐiyS79nWaqnh ĐLtNikFuHông khôyS79nWaqng yS79nWaqnói LtNikFuHlung ix3Ktung yS79nWaqnữa; ix3Knó yS79nWaqđã thiếpyS79nWaq đi.
LtNikFuHMọi nLtNikFuHgười ômix3K Đix3Kinh ĐLtNikFuHông rix3Ka ngoyS79nWaqài. TyS79nWaqrên cLtNikFuHổng syS79nWaqân LtNikFuHthượng yS79nWaqcó hayS79nWaqi bóngix3K ngix3Kười ix3K– myS79nWaqột lớyS79nWaqn, ix3Kmột béLtNikFuH ix3Kđang đLtNikFuHứng dõiLtNikFuH thyS79nWaqeo hyS79nWaqọ. ĐyS79nWaqó lyS79nWaqà bóLtNikFuHng củyS79nWaqa Aix3Knh LtNikFuHKỳ vLtNikFuHà thằix3Kng béix3K. CảLtNikFuH LtNikFuHhai yS79nWaqnắm ix3Ktay nhaix3Ku yS79nWaqhồi lâuLtNikFuH rồLtNikFuHi quix3Kay ngườiyS79nWaq yS79nWaqđi mất.
ThLtNikFuHi TLtNikFuHhi xúcyS79nWaq đLtNikFuHộng quỵix3K ngãix3K tyS79nWaqrên LtNikFuHsân yS79nWaqthượng, cyS79nWaqô LtNikFuHthan thix3Kở: ‘MìnhyS79nWaq cứLtNikFuH tix3Kưởng nóyS79nWaq LtNikFuHghét đứyS79nWaqa trix3Kẻ nàyS79nWaqy, mìLtNikFuHnh ix3Kđã thựLtNikFuHc sLtNikFuHự khix3Kông hiểuix3K yS79nWaqnó. Vix3Kì đix3Kứa trLtNikFuHẻ nàyyS79nWaq, nix3Kó cyS79nWaqó thểyS79nWaq làLtNikFuHm đưyS79nWaqợc bấtLtNikFuH cứLtNikFuH việcyS79nWaq gì,yS79nWaq cóix3K yS79nWaqthể chiếnLtNikFuH thắngyS79nWaq myS79nWaqọi thếix3K lựLtNikFuHc. MìnhyS79nWaq đix3Kã yS79nWaqkhông LtNikFuHbiết tix3Kình yêuyS79nWaq cix3Kủa ngưyS79nWaqời LtNikFuHmẹ lạiyS79nWaq bix3Kao yS79nWaqla ix3Kđến thế!”
Tix3Kần CẩmyS79nWaq cLtNikFuHhạy LtNikFuHvề pyS79nWaqhía ThyS79nWaqi ThyS79nWaqi, LtNikFuHhai ngLtNikFuHười ix3Kòa khócLtNikFuH nix3Kức nởLtNikFuH. Bốnix3K ngườiix3K khônLtNikFuHg dáLtNikFuHm xuix3Kống dưới;LtNikFuH hyS79nWaqọ lặngyS79nWaq lyS79nWaqẽ LtNikFuHchờ bìnhLtNikFuH yS79nWaqminh tix3Krên sâLtNikFuHn thượng…
TầnyS79nWaq CLtNikFuHẩm nhẹyS79nWaq LtNikFuHnhàng tiếix3Kn ix3Kvề phix3Kía Kix3Kha LươngyS79nWaq nói:
LtNikFuH- yS79nWaqEm yS79nWaqxin lỗiyS79nWaq, vừix3Ka ix3Krồi eix3Km ix3Kđã qix3Kuá mạnhLtNikFuH tLtNikFuHay ix3Kvới anh.
Kha Lươnix3Kg qLtNikFuHuay lạiyS79nWaq cườiLtNikFuH tix3Krả lời:
ix3K- KyS79nWaqhông saoLtNikFuH, đLtNikFuHằng nyS79nWaqào LtNikFuHanh yS79nWaqcũng ix3Kbéo, đayS79nWaqng cầix3Kn giảmyS79nWaq béyS79nWaqo mà.
TầLtNikFuHn CLtNikFuHẩm LtNikFuHnhìn Kix3Kha lươix3Kng yS79nWaqcàng yS79nWaqngày cànLtNikFuHg rix3Kõ LtNikFuHtrong ánhyS79nWaq byS79nWaqình mix3Kinh; yS79nWaqcô nhớix3K lạLtNikFuHi lix3Kần LtNikFuHđầu tiLtNikFuHên ix3K2 ngưyS79nWaqời LtNikFuHgặp nhix3Kau. ix3KCứ nyS79nWaqhư cyS79nWaqó ix3Kbàn tLtNikFuHay củLtNikFuHa ôngyS79nWaq tryS79nWaqời sắpix3K đặtix3K tLtNikFuHrước vậLtNikFuHy, nix3Kgười đàLtNikFuHn ôix3Kng LtNikFuHnày hếtLtNikFuH lầyS79nWaqn nàyLtNikFuH đếnLtNikFuH yS79nWaqlần ix3Kkhác xuấLtNikFuHt yS79nWaqhiện yS79nWaqtrong LtNikFuHcuộc đờiLtNikFuH côix3K cùyS79nWaqng ix3Kcô cyS79nWaqhia syS79nWaqẻ mọiix3K LtNikFuHkhó khăn.
LyS79nWaqục TửLtNikFuH Mix3Kinh thẫix3Kn tix3Khờ LtNikFuHnhìn TầnyS79nWaq CẩmLtNikFuH vàLtNikFuH yS79nWaqKha Lương.yS79nWaq yS79nWaqNhững ngLtNikFuHày yS79nWaqvừa LtNikFuHqua, aLtNikFuHnh khLtNikFuHông LtNikFuHcó thix3Kời giix3Kan quix3Kan LtNikFuHtâm tớiyS79nWaq tìnhix3K cảmix3K LtNikFuHcủa myS79nWaqình, nhưLtNikFuHng aix3Knh biếtix3K yS79nWaqrõ, ngLtNikFuHười đànLtNikFuH yS79nWaqông trướLtNikFuHc mắtyS79nWaq aix3Knh cyS79nWaqó LtNikFuHrất ix3Knhiều cáyS79nWaqch đLtNikFuHể tix3Kranh tix3Khủ tìix3Knh cảLtNikFuHm ix3Kcủa ix3Kngười ayS79nWaqnh yêuix3K dấu.ix3K yS79nWaqChưa baix3Ko giix3Kờ, TLtNikFuHần CẩLtNikFuHm đốiix3K ix3Kxử đặcLtNikFuH biệyS79nWaqt vyS79nWaqới anLtNikFuHh, nhưngix3K lạLtNikFuHi hếtLtNikFuH lLtNikFuHần LtNikFuHnày đếnix3K lyS79nWaqần kháLtNikFuHc thểyS79nWaq LtNikFuHhiện LtNikFuHsự qLtNikFuHuan tâmyS79nWaq đặcyS79nWaq LtNikFuHbiệt tớyS79nWaqi ix3KKha LươyS79nWaqng. Lix3Kòng anLtNikFuHh qLtNikFuHuặn đaLtNikFuHu, anyS79nWaqh LtNikFuHtự hỏiyS79nWaq chẳngix3K lẽyS79nWaq myS79nWaqình lyS79nWaqại khLtNikFuHông bằnix3Kg cix3Kái gãix3K lưLtNikFuHu maLtNikFuHnh kiix3Ka sao?
MọiLtNikFuH ngưLtNikFuHời đềuLtNikFuH LtNikFuHkhông pháyS79nWaqt yS79nWaqhiện LtNikFuHra ánLtNikFuHh mắix3Kt yS79nWaqkhác lạLtNikFuH củaix3K ĐườLtNikFuHng ix3KThi Thi.
ChínhyS79nWaq Thix3Ki TyS79nWaqhi cLtNikFuHũng khôngLtNikFuH hiểuLtNikFuH cix3Kô bắtix3K đLtNikFuHầu cix3Kó cLtNikFuHảm tìnhyS79nWaq vớiLtNikFuH yS79nWaqTử LtNikFuHMinh tix3Kừ lúyS79nWaqc nàoyS79nWaq; nhữyS79nWaqng ngyS79nWaqày vừyS79nWaqa quaix3K, côix3K đãyS79nWaq yS79nWaqcó thểLtNikFuH khẳLtNikFuHng địnhLtNikFuH rix3Kằng mìnhyS79nWaq yS79nWaqyêu ix3KTử ix3KMinh. CôLtNikFuH LtNikFuHnhớ rấtLtNikFuH rix3Kõ hôLtNikFuHm nayS79nWaqy, troix3Kng lLtNikFuHúc six3Kợ yS79nWaqhãi, ngưyS79nWaqời đầuyS79nWaq tiyS79nWaqên cix3Kô nghĩLtNikFuH tớiix3K ix3Klà TyS79nWaqử Minh.
ix3KLục Tửix3K MLtNikFuHinh yS79nWaqvà TLtNikFuHần CẩLtNikFuHm lLtNikFuHà mộtix3K đôiLtNikFuH LtNikFuHkia mà?LtNikFuH Tix3Kại yS79nWaqsao TầLtNikFuHn Cẩmix3K lạyS79nWaqi bắtLtNikFuH yS79nWaqcá LtNikFuH2 LtNikFuHtay, lạiLtNikFuH LtNikFuHcòn ix3Kđối tốyS79nWaqt vix3Kới KyS79nWaqha Lưix3Kơng đểLtNikFuH TửyS79nWaq MinLtNikFuHh LtNikFuHđau lòng?ix3K yS79nWaqThực yS79nWaqra cyS79nWaqô ấyLtNikFuH đâuLtNikFuH cóyS79nWaq xLtNikFuHinh LtNikFuHđẹp bLtNikFuHằng mìnLtNikFuHh? LtNikFuHvậy ix3Kmà troyS79nWaqng lix3Kúc ngyS79nWaquy naix3Kn nhix3Kất lạiix3K LtNikFuHcó đượix3Kc tấmLtNikFuH chânyS79nWaq tìnhix3K củayS79nWaq cLtNikFuHả LtNikFuH2 chànix3Kg trai.
Thi ix3KThi ix3Klà yS79nWaqcô gLtNikFuHái cóyS79nWaq nhiix3Kều lợiix3K thếLtNikFuH nhix3Kất tronyS79nWaqg nhóLtNikFuHm bạyS79nWaqn; yS79nWaqgia đìix3Knh giàuix3K cyS79nWaqó; lạLtNikFuHi thônLtNikFuHg miyS79nWaqnh LtNikFuHxinh đẹpLtNikFuH. TầyS79nWaqn CẩyS79nWaqm chẳngix3K ix3Kqua ix3Kchỉ lLtNikFuHà bạnLtNikFuH họyS79nWaqc tLtNikFuHừ LtNikFuHthủa nhLtNikFuHỏ, yS79nWaqcô ix3Kấy dyS79nWaqựa ix3Kvào đâuix3K LtNikFuHmà cóyS79nWaq đyS79nWaqược nhiềuyS79nWaq thứyS79nWaq đếnLtNikFuH thếyS79nWaq cơyS79nWaq chứ?
ix3KThi Tix3Khi hằix3Kn họcLtNikFuH nyS79nWaqhìn vàoLtNikFuH bix3Kóng TLtNikFuHử yS79nWaqMinh; cyS79nWaqô tyS79nWaqhề nhấyS79nWaqt địnyS79nWaqh phảyS79nWaqi chLtNikFuHiếm đưix3Kợc ix3Kanh đểLtNikFuH chứLtNikFuHng mix3Kinh côyS79nWaq khôyS79nWaqng hềix3K thyS79nWaqua yS79nWaqkém TLtNikFuHần Cẩm.
ix3KĐúng lix3Kúc yS79nWaqnày LtNikFuHHắc BảLtNikFuHo ix3Kđang nix3Kằm trix3Kong lix3Kòng KhyS79nWaqa LươngyS79nWaq bix3Kỗng ix3Knhảy phắtyS79nWaq sayS79nWaqng lòyS79nWaqng ix3KTần Cẩm,yS79nWaq yS79nWaqnó coLtNikFuHng lưix3Kng vix3Kề phíix3Ka Tix3Khi TyS79nWaqhi, yS79nWaqnhư thyS79nWaqể đãLtNikFuH nhìnix3K thấLtNikFuHu yS79nWaqđược ýyS79nWaq nghĩix3K củyS79nWaqa côyS79nWaq vậy.
MặyS79nWaqt ix3Ktrời ix3Krồi cũLtNikFuHng lấpix3K lóix3K yS79nWaqở đằngyS79nWaq đông.ix3K; dướiyS79nWaq mix3Kuôn yS79nWaqvàn yS79nWaqtia nắngLtNikFuH vLtNikFuHàng, bốnix3K ngườiix3K bọnix3K họyS79nWaq vẫyS79nWaqn đLtNikFuHứng LtNikFuHyên tạiix3K chỗyS79nWaq; nhưnLtNikFuHg thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.