Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửVP4mA7 ruUwwfMinh ruUwwfrút ZKsúng rZKa, chĩC6qiyha ruUwwfvào mụC6qiyh VP4mA7ta rồiVP4mA7 đeruUwwf doạ:C6qiyh "ĐừngC6qiyh lruUwwfại gần,ZK nếuVP4mA7 khôZKng VP4mA7tôi bruUwwfắn đấy!"
MZKụ C6qiyhta cườiC6qiyh rồVP4mA7i lVP4mA7ùi ZKvề pZKhía sC6qiyhau. MụruUwwf ruUwwfta bịC6qiyh VP4mA7hút vàoVP4mA7 chiC6qiyhếc gươZKng. ChC6qiyhiếc gươnruUwwfg truUwwfrong thaZKng C6qiyhmáy bỗnruUwwfg ZKtrở ruUwwfnên C6qiyhsống độngruUwwf khVP4mA7ác thườnVP4mA7g, ruUwwfnó nuVP4mA7ốt chửZKng ngưZKời C6qiyhphụ nruUwwfữ kiC6qiyha. VP4mA7Mụ VP4mA7ta biếnC6qiyh mất.
LụC6qiyhc TửZK ruUwwfMinh kVP4mA7hông ZKtin nổruUwwfi vZKào mọiZK thứruUwwf diễnZK ZKra tZKrước ruUwwfmắt mìnC6qiyhh, ruUwwfnhưng kVP4mA7hông cZKòn đủVP4mA7 tZKhời gruUwwfian đểZK ngạC6qiyhc nhiêVP4mA7n nữa.VP4mA7 AnVP4mA7h thấruUwwfy bóVP4mA7ng cVP4mA7ủa mụZK tC6qiyha khZKông biếnZK mấtruUwwf trC6qiyhong C6qiyhgương mZKà bâyC6qiyh giờVP4mA7 đãVP4mA7 hiVP4mA7ện hZKình ZKlà ngườruUwwfi phVP4mA7ụ nC6qiyhữ mặVP4mA7c ruUwwfáo đỏ,ZK cứC6qiyh dVP4mA7i cruUwwfhuyển vC6qiyhề pruUwwfhía anhC6qiyh, C6qiyhcàng lúruUwwfc VP4mA7càng gần.
VP4mA7Lục ZKTử ruUwwfbuộc VP4mA7phải C6qiyhnổ súng.
KhZKa LươngruUwwf VP4mA7và ruUwwfTần VP4mA7Cẩm chruUwwfạy tớiruUwwf giC6qiyhữa cầC6qiyhu thVP4mA7ang thìVP4mA7 nC6qiyhghe thấruUwwfy tiếVP4mA7ng sVP4mA7úng, TầnC6qiyh CẩVP4mA7m liềVP4mA7n đZKứng lạiruUwwf rồruUwwfi nóruUwwfi vớiC6qiyh KruUwwfha LươZKng: "AnruUwwfh àruUwwf, bC6qiyhệnh việnZK nàZKy làC6qiyhm C6qiyhgì cóVP4mA7 tầngC6qiyh 13."
VP4mA7Kha LưZKơng C6qiyhvỗ đZKầu tVP4mA7hừa VP4mA7nhận, bệC6qiyhnh việnZK nC6qiyhày C6qiyhchỉ cóVP4mA7 bốnruUwwf tầng,C6qiyh lấVP4mA7y đâuruUwwf rC6qiyha tầngZK C6qiyh13 kiruUwwfa chứ!C6qiyh HaC6qiyhi ngườiruUwwf VP4mA7đã chruUwwfạy rấtruUwwf lZKâu ruUwwfrồi. ChZKẳng lZKẽ lạZKi C6qiyhbị C6qiyhảo C6qiyhgiác ư?
Kha LươC6qiyhng VP4mA7đã ZKcó kinC6qiyhh nghiruUwwfệm từruUwwf buổiZK sVP4mA7áng, VP4mA7anh bìnruUwwfh tĩC6qiyhnh nhVP4mA7ìn VP4mA7bốn phíaC6qiyh, phátZK ruUwwfhiện C6qiyhtầng dướiruUwwf ZKcó bóZKng ZKngười. ZKAnh liềnVP4mA7 kéC6qiyho C6qiyhTần CẩVP4mA7m cZKhạy xruUwwfuống, vừaZK chạruUwwfy vừaVP4mA7 nóiZK: "AnVP4mA7h hC6qiyhiểu rồVP4mA7i, thanVP4mA7g máC6qiyhy vVP4mA7ẫn ởZK tầnZKg C6qiyh1, nruUwwfó VP4mA7vẫn đứngVP4mA7 yruUwwfên ruUwwfở ZKđó, nZKhưng nVP4mA7ó C6qiyhlại cC6qiyhhạy vàC6qiyho ZK1 khôZKng giaC6qiyhn tầngZK C6qiyh13 ruUwwfkhác. ChúZKng C6qiyhmình ruUwwfmau chC6qiyhạy xVP4mA7uống ZKtầng C6qiyh1 đi."
LụcVP4mA7 VP4mA7Tử MiruUwwfnh đruUwwfã kruUwwfhông còZKn ZKđể C6qiyhý tVP4mA7ới cáiruUwwf gìC6qiyh nữa,C6qiyh C6qiyhanh nhắmC6qiyh mắtC6qiyh bZKắn bừa,VP4mA7 lruUwwfúc mởZK mắC6qiyht C6qiyhra ruUwwfchỉ thấyC6qiyh vruUwwfỏ đạnruUwwf tuVP4mA7ng tóVP4mA7e khắpVP4mA7 nơi.
VP4mA7Anh vừaVP4mA7 địnhC6qiyh thVP4mA7ở thZKào nhẹruUwwf nhõruUwwfm thZKì lạZKi ruUwwfcảm VP4mA7thấy cóZK ruUwwfgì đóVP4mA7 VP4mA7đang lVP4mA7ắc C6qiyhlư C6qiyhtrên đVP4mA7ầu. NgẩnVP4mA7g đầruUwwfu C6qiyhlên, anZKh ruUwwfthấy ngườiruUwwf phụVP4mA7 nữVP4mA7 mặcC6qiyh ruUwwfáo đỏC6qiyh đóC6qiyh đanC6qiyhg ZKtreo ruUwwflơ lửnZKg C6qiyhtrên cruUwwfửa truUwwfrời ruUwwfcủa thaZKng máyVP4mA7. BVP4mA7à ruUwwfta thõnruUwwfg mặtVP4mA7 xuốngVP4mA7, đốiruUwwf mặtZK vC6qiyhới ZKanh, C6qiyh2 coruUwwfn mắC6qiyht đãVP4mA7 bịruUwwf móruUwwfc, máuZK chảyruUwwf tVP4mA7ràn khắpZK ruUwwfnơi, rZKỏ cảC6qiyh vàC6qiyho mZKặt anh.
Đáng C6qiyhsợ nhấVP4mA7t lC6qiyhà nZKgười đàVP4mA7n VP4mA7bà vớiC6qiyh khuônZK mặtVP4mA7 vôZK C6qiyhhồn lạiZK bắruUwwft ZKđầu ruUwwfnhếch C6qiyhmép cười.
VP4mA7Kha LươnZKg đãZK tớiruUwwf cửZKa thanC6qiyhg ZKmáy, ZKanh đậZKp mạnhVP4mA7 ruUwwfvào nVP4mA7ó nhưVP4mA7ng chVP4mA7ẳng córuUwwf tácruUwwf dụngruUwwf gì.
Tần CZKẩm sZKốt ruột,ruUwwf ZKnhấn C6qiyhnút liêVP4mA7n hồi.
HắcruUwwf C6qiyhBảo đanVP4mA7g nằmruUwwf ZKtrong lòngC6qiyh VP4mA7Kha LưruUwwfơng ruUwwfbỗng ruUwwfnhảy vruUwwfọt lC6qiyhên càruUwwfo vàoZK mVP4mA7ôi aruUwwfnh, ruUwwfKha LươZKng C6qiyhlấy C6qiyhtay ZKsờ truUwwfhì pháVP4mA7t hiệZKn VP4mA7mình đruUwwfã VP4mA7bị chảVP4mA7y máu,VP4mA7 aruUwwfnh ZKcũng chẳngC6qiyh ruUwwfcó thờiruUwwf gC6qiyhian đểruUwwf ZKtrách HắcVP4mA7 BảruUwwfo nữaVP4mA7, ZKcứ tC6qiyhiếp tụVP4mA7c đạpVP4mA7 cửa.
ruUwwfĐúng lúcruUwwf ZKnày thruUwwfì VP4mA7xuất hiệnruUwwf kỳruUwwf tícVP4mA7h ruUwwf– bZKàn taZKy díZKnh máuVP4mA7 củaruUwwf KVP4mA7ha LươngVP4mA7 ZKvừa đruUwwfập vàZKo cửa,VP4mA7 tấVP4mA7t cảC6qiyh cácVP4mA7 vếtC6qiyh C6qiyhmáu đầmZK ruUwwfđìa trêC6qiyhn VP4mA7thang mVP4mA7áy đruUwwfều bruUwwfiến mất.
Kha LươnZKg nruUwwfgạc nhZKiên nhìnruUwwf taZKy VP4mA7mình rồiruUwwf hétZK to:
- ĐZKúng ruUwwfrồi! SVP4mA7ao anVP4mA7h lạiruUwwf C6qiyhkhông nhớVP4mA7 đếnC6qiyh ruUwwfchiêu nàyZK troVP4mA7ng PhươnZKg phVP4mA7áp truUwwfránh truUwwfà củVP4mA7a VP4mA7ông VP4mA7anh C6qiyh– ZKdùng mC6qiyháu củaC6qiyh mìnhZK ZKđể ZKđuổi maZK. DònruUwwfg họC6qiyh C6qiyhKha củaVP4mA7 aC6qiyhnh tVP4mA7ruyền đờiruUwwf ZKlàm phruUwwfáp sư,ZK nêZKn trênruUwwf ngườC6qiyhi VP4mA7ai C6qiyhcũng cZKó máruUwwfu tránhVP4mA7 ma.
VP4mA7Anh ZKvẫn đanruUwwfg hruUwwfoan hỉVP4mA7 tC6qiyhhì thấyC6qiyh VP4mA7mũi mìnhZK đauVP4mA7 ruUwwfnhói, C6qiyhmáu chZKảy ộcZK ZKra. AVP4mA7nh địruUwwfnh mắC6qiyhng TầnZK CẩVP4mA7m thZKì thấyVP4mA7 côVP4mA7 ZKđã nhaC6qiyhnh cZKhóng lVP4mA7ấy taVP4mA7y quZKyệt máVP4mA7u trêZKn mC6qiyhũi aVP4mA7nh rC6qiyhồi bôVP4mA7i vàC6qiyho núruUwwft nhấruUwwfn VP4mA7thang ZKmáy. VừaVP4mA7 nhấnC6qiyh VP4mA7mạnh vào,ruUwwf thruUwwfang ruUwwfmáy bruUwwfật mở.
MVP4mA7ột VP4mA7người đangVP4mA7 bVP4mA7ị treZKo ruUwwflủng lC6qiyhẳng ruUwwftrong ZKthang máy;ZK C6qiyhđó chZKính lC6qiyhà LVP4mA7ục TVP4mA7ử MinhZK. ZKKha LươC6qiyhng chZKạy vàoruUwwf troZKng ômC6qiyh ZKchân TửruUwwf MinVP4mA7h ZKkéo xuốnVP4mA7g, đángC6qiyh thươC6qiyhng cZKho aruUwwfnh chànZKg LC6qiyhục VP4mA7Tử MinZKh đãVP4mA7 bịVP4mA7 treZKo cruUwwfổ truUwwfrợn cảruUwwf ruUwwfmắt; đãZK thVP4mA7ế C6qiyhlại cVP4mA7òn tiC6qiyhếp tụcVP4mA7 VP4mA7bị kC6qiyhéo xuốnC6qiyhg đauruUwwf điếngVP4mA7 ngưruUwwfời, nênVP4mA7 chZKỉ cònVP4mA7 bZKiết giẫVP4mA7y đạVP4mA7p lunZKg tuC6qiyhng. C6qiyhT ầnC6qiyh CẩmC6qiyh nruUwwfhìn truUwwfhấy thếC6qiyh vộiC6qiyh nZKói vớiC6qiyh KhZKa LươngC6qiyh: “ĐừngruUwwf cốC6qiyh VP4mA7kéo anruUwwfh ấyZK xuốnVP4mA7g, bếruUwwf aruUwwfnh ấyZK lêVP4mA7n đi”
Kha LươngVP4mA7 vVP4mA7à TầC6qiyhn CẩruUwwfm lruUwwfuống cuốnZKg đặVP4mA7t TửruUwwf C6qiyhMinh xVP4mA7uống; maC6qiyhy màruUwwf aVP4mA7nh ấC6qiyhy kruUwwfhông bịC6qiyh ZKtreo lâuVP4mA7, C6qiyhhơn nữaruUwwf thVP4mA7ể lZKực sZKung mVP4mA7ãn VP4mA7nên cZKhỉ nghỉC6qiyh ruUwwf1 lúcVP4mA7 lC6qiyhại ZKbình tC6qiyhhường nhưZK khôngC6qiyh ZKcó viVP4mA7ệc gì.
ZKVừa ngồVP4mA7i dậy,ZK ZKTử MruUwwfinh đãC6qiyh lớnC6qiyh tiếVP4mA7ng mắngZK KC6qiyhha Lương:
VP4mA7- LVP4mA7úc nãC6qiyhy aVP4mA7nh cứC6qiyh ruUwwfcố kéoVP4mA7 VP4mA7tôi xuốnruUwwfg, aZKnh córuUwwf ruUwwfcòn nhâVP4mA7n tínhruUwwf khVP4mA7ông đấyC6qiyh? ZKHay làZK anruUwwfh muZKốn gVP4mA7iết tôi?
Kha LruUwwfương xoVP4mA7a mũiruUwwf hỏiVP4mA7 lại:
ZK- ruUwwfĐừng cZKó giàC6qiyh mồmVP4mA7! nZKếu ZKanh khônruUwwfg C6qiyhtreo VP4mA7cổ tựruUwwf tửZK thìVP4mA7 tôVP4mA7i C6qiyhđã kZKhông C6qiyhmất nhVP4mA7iều ruUwwfmáu đếnZK thế!C6qiyh TôC6qiyhi ruUwwfvốn đC6qiyhã gầVP4mA7y yếu,C6qiyh VP4mA7suy dinZKh druUwwfưỡng, thiếC6qiyhu máuZK, VP4mA7đâu VP4mA7có đượruUwwfc béoruUwwf ZKtốt nVP4mA7hư anh.
Tần VP4mA7Cẩm phảVP4mA7i ruUwwfhét truUwwfo caVP4mA7n ZK2 người:
ZK- VP4mA7Đến lúC6qiyhc nVP4mA7ày màZK VP4mA72 C6qiyhanh cruUwwfòn tâmruUwwf trạnZKg C6qiyhcãi nC6qiyhhau àC6qiyh? KhôruUwwfng maZKu VP4mA7đi cứuruUwwf ruUwwfThi Thi!
HVP4mA7ọ ruUwwfliền đứC6qiyhng dậyruUwwf cruUwwfhạy rC6qiyha ngoàiruUwwf. NhìnZK thấruUwwfy C6qiyhThi TVP4mA7hi đaruUwwfng chZKầm chậmC6qiyh bC6qiyhước tớiZK, bVP4mA7a C6qiyhngười thởZK phC6qiyhào nC6qiyhhẹ nC6qiyhhõm; đaC6qiyhng địnhC6qiyh chạZKy đruUwwfến chZKỗ TZKhi TVP4mA7hi ZKthì họVP4mA7 đứngVP4mA7 sữVP4mA7ng lại.
CC6qiyhó mộtC6qiyh bC6qiyhóng nruUwwfgười VP4mA7bay sC6qiyhau ThruUwwfi Thi.
Tần CẩVP4mA7m giơC6qiyh nắmruUwwf đấmZK đVP4mA7ịnh đáZKnh ZKKha LươZKng. C6qiyhKha ruUwwfLương C6qiyhvội chạyruUwwf tớiruUwwf nVP4mA7úp saruUwwfu lưnruUwwfg ruUwwfTử Minh.
TVP4mA7hi ThVP4mA7i đaC6qiyhng dZKần tiếnVP4mA7 tớiruUwwf phZKía họVP4mA7; VP4mA7cái bónC6qiyhg kiVP4mA7a cũruUwwfng ruUwwfrõ hơnZK. BZKa ngưruUwwfời nhC6qiyhận rZKa đC6qiyhó làC6qiyh ônVP4mA7g nC6qiyhội KVP4mA7ha LươnVP4mA7g lruUwwfiền ngồC6qiyhi C6qiyhbệt xuốruUwwfng đấC6qiyht, tC6qiyhhở phàoVP4mA7 rồruUwwfi nói:
ruUwwf- ÔC6qiyhng àC6qiyh, ZKlần nàyruUwwf C6qiyhông xZKuất hiệnVP4mA7 ruUwwfquá bấtruUwwf nC6qiyhgờ đấyZK! BZKọn cháuC6qiyh sC6qiyhợ đếnC6qiyh thZKót ZKtim ruUwwfrồi đâyZK này.
ÔngZK C6qiyhnội KhZKa LươnZKg ruUwwf– VP4mA7Kha ĐạZKo cuZKối cùC6qiyhng cũngZK xuVP4mA7ất ZKhiện, KruUwwfha LươngVP4mA7 vuVP4mA7i mừnVP4mA7g chạZKy vềC6qiyh phíruUwwfa ôZKng, nhưnruUwwfg thấC6qiyhy ZKông hữngZK hZKờ, cháVP4mA7n nảZKn nhìC6qiyhn mình.
Ông cụZK ruUwwftrách móc:
VP4mA7- VP4mA7Lẽ nàoZK cháuC6qiyh đãVP4mA7 sruUwwfử dụngVP4mA7 chZKiêu thuVP4mA7ật máC6qiyhu truUwwfránh tàZK đC6qiyhê tC6qiyhiện ruUwwfnhất, nhụVP4mA7c nhãZK nVP4mA7hất, hèC6qiyhn hạVP4mA7 nhấtC6qiyh củaVP4mA7 dòngruUwwf họruUwwf KhruUwwfa chC6qiyhúng ta?
ruUwwfKha LươngZK buruUwwfồn VP4mA7bã đápVP4mA7 lại:
- NhụruUwwfc nruUwwfhã hèC6qiyhn hạVP4mA7 cZKái C6qiyhgì ZKchứ! nếZKu C6qiyhkhông cóVP4mA7 chZKút máZKu ZKcủa chZKáu thVP4mA7ì TC6qiyhử ZKMinh sZKớm đãC6qiyh bC6qiyhị chếtVP4mA7 tC6qiyhreo trZKong thanVP4mA7g máyZK rồi.
ruUwwfTần CẩmZK chZKạy tớiZK đỡruUwwf TC6qiyhhi TVP4mA7hi thìZK nhVP4mA7ận thấyZK ThZKi TC6qiyhhi đangZK ZKnhư ngườiC6qiyh mộngZK du.
ÔruUwwfng trẻZK gVP4mA7iải thích:
- C6qiyhThi ThruUwwfi bịVP4mA7 ôC6qiyhng truUwwfhôi miênC6qiyh rruUwwfồi, bC6qiyhan nruUwwfãy ZKnó đãZK kinC6qiyhh ZKhãi ruUwwftột độ;VP4mA7 VP4mA7ông thôC6qiyhi ruUwwfmiên đểruUwwf nC6qiyhó ngủ,ruUwwf ZKnhư thếruUwwf ZKsẽ bảoC6qiyh vệVP4mA7 đượcZK nguyêC6qiyhn khíZK tốruUwwft hơn.
VP4mA7Ông C6qiyhtrẻ quruUwwfay rruUwwfa nóC6qiyhi vớruUwwfi KVP4mA7ha Lương:
- ruUwwfSao C6qiyhcháu khôC6qiyhng chịVP4mA7u họcruUwwf phéVP4mA7p C6qiyhthuật ruUwwftrong sáchC6qiyh củaVP4mA7 ôruUwwfng? C6qiyhBao nhruUwwfiêu phưZKơng phápVP4mA7 haC6qiyhy kC6qiyhhông ZKdùng VP4mA7lại đZKi dùngC6qiyh cáZKi phVP4mA7ép nhruUwwfục nhC6qiyhã thếC6qiyh hC6qiyhả cZKháu? LVP4mA7àm thếruUwwf mVP4mA7à gọVP4mA7i làruUwwf bắZKt ZKma ư?C6qiyh ruUwwfThà VP4mA7cháu hiếnVP4mA7 máuVP4mA7 chZKo bệnhC6qiyh C6qiyhviện ruUwwfđể cứuZK ngườiC6qiyh cruUwwfòn hơC6qiyhn làC6qiyh vunZKg vãiVP4mA7 lunC6qiyhg ZKtung., thậtC6qiyh chẳVP4mA7ng biếtC6qiyh xấuVP4mA7 hVP4mA7ổ gruUwwfì cả.
Kha LZKương xấVP4mA7u C6qiyhhổ liềnC6qiyh ZKcãi lạiC6qiyh ông:
ZK- TZKhế aC6qiyhi bảoC6qiyh tậpVP4mA7 hruUwwfợp ZKcác ZKmảnh vruUwwfải ruUwwflại rVP4mA7ồi đruUwwfốt điC6qiyh lZKà ruUwwfcó ZKthể ruUwwfphá đượcZK lờruUwwfi C6qiyhnguyền CruUwwfA BĂNGC6qiyh? TZKrong lúcruUwwf ZKthu thậpruUwwf vảiC6qiyh, bọnC6qiyh cruUwwfháu ruUwwfxém chúruUwwft ZKnữa đãVP4mA7 mấtruUwwf VP4mA7mạng rồiZK, C6qiyhvậy ruUwwfmà ZKbây giờC6qiyh ôngVP4mA7 lạruUwwfi tớiC6qiyh tráZKch chVP4mA7áu nC6qiyhữa à?
Ông trẻZK VP4mA7chau C6qiyhmày VP4mA7rồi nói:
- CácC6qiyh chZKáu đãruUwwf xeZKm bảnruUwwf tVP4mA7hảo củZKa ông?
- BảZKn tVP4mA7hảo C6qiyhnào cC6qiyhơ? QuyểruUwwfn sZKách ruUwwfđó ZKlà bảVP4mA7n thảoruUwwf củaVP4mA7 ôZKng ruUwwfư? VP4mA7- BZKốn ngườiVP4mA7 ngạZKc nZKhiên VP4mA7nhìn ông.
- ruUwwfĐó đúnruUwwfg làVP4mA7 bC6qiyhản tC6qiyhhảo củaC6qiyh ôngZK. ZKLẽ nruUwwfào trVP4mA7ong bC6qiyhản thZKảo VP4mA7ông lạiruUwwf kVP4mA7hông ruUwwfcó VP4mA7quyền giảZK thC6qiyhiết VP4mA7một VP4mA7chút? ViệcZK phZKá lờiC6qiyh ngC6qiyhuyền CVP4mA7A BC6qiyhĂNG lVP4mA7à mộtC6qiyh tronZKg nhữngZK cZKâu hỏiruUwwf khZKó tVP4mA7rả lờiruUwwf nhVP4mA7ất C6qiyhcủa dòZKng ZKhọ KhZKa chC6qiyhúng taZK, ônVP4mA7g VP4mA7đã đềZK cậC6qiyhp rấtC6qiyh nhVP4mA7iều VP4mA7giả thVP4mA7iết đểZK C6qiyhphá lờiVP4mA7 nguyền,C6qiyh chẳZKng nhẽZK cácVP4mA7 cháuVP4mA7 cZKứ lZKần lượtVP4mA7 thửZK từngC6qiyh phưZKơng pháZKp hVP4mA7ay sao?
VP4mA7Ba ngườiruUwwf đVP4mA7ều kZKinh sruUwwfợ toáruUwwft ruUwwfmồ hôi.
- CruUwwfác ruUwwfcháu ZKthu ZKthập VP4mA7mảnh vảiZK đỏruUwwf, đeZKm ruUwwfsức mruUwwfạnh CZKA ruUwwfBĂNG ZKvốn đãC6qiyh đưZKợc táVP4mA7ch VP4mA7ra VP4mA7tập hợpC6qiyh lạiZK, rồiruUwwf lạiC6qiyh maC6qiyhng mảnhZK vảruUwwfi ruUwwfđó ruUwwftới nơiC6qiyh VP4mA7chí âruUwwfm. CáZKc ZKcháu hãC6qiyhy mởruUwwf C6qiyhto C6qiyhmắt VP4mA7ra C6qiyhmà nhìn,C6qiyh nơiC6qiyh nàC6qiyhy mấyVP4mA7 chruUwwfục năVP4mA7m C6qiyhtrước vốnVP4mA7 làC6qiyh nghVP4mA7ĩa đC6qiyhịa chônVP4mA7 C6qiyhxác hàngVP4mA7 vạnC6qiyh người.VP4mA7 CVP4mA7ác cháuZK chruUwwfo rằruUwwfng nhữngC6qiyh khuônZK mZKặt sC6qiyhau tấmC6qiyh kínhruUwwf kVP4mA7ia làVP4mA7 mặtZK ngruUwwfười đúngC6qiyh ruUwwfkhông, kỳZK VP4mA7thực đVP4mA7ó đềuC6qiyh làZK nhữngZK oVP4mA7an VP4mA7hồn trướcC6qiyh kiaC6qiyh, họZK đanruUwwfg ngàZKy đêmVP4mA7 làmC6qiyh bạnZK vớiZK nhữC6qiyhng bệnruUwwfh nruUwwfhân C6qiyhtâm thần.
Ông trẻruUwwf lạruUwwfi dõruUwwfng dạC6qiyhc C6qiyhnói tiếp:
ZK- VP4mA7Các chC6qiyháu còruUwwfn đứngVP4mA7 đruUwwfờ ởZK đâyZK ZKlàm ruUwwfgì? KhônVP4mA7g maC6qiyhu ruUwwflên sruUwwfân thượVP4mA7ng tìC6qiyhm AVP4mA7nh KỳC6qiyh vVP4mA7à ĐiruUwwfnh ZKĐông đ!VP4mA7 ĐinhruUwwf ĐônC6qiyhg hVP4mA7iện giZKờ đruUwwfang ruUwwfbị mộtruUwwf lựcC6qiyh lruUwwfượng đáZKng C6qiyhsợ thaVP4mA7o túngVP4mA7; ZKnếu cZKác chruUwwfáu C6qiyhđến muruUwwfộn sẽZK kZKhông ruUwwfkịp đâu!
Ông trẻC6qiyh ZKvừa vỗruUwwf vàVP4mA7o ngườVP4mA7i ruUwwfThi ruUwwfThi, VP4mA7cô lVP4mA7iền ruUwwftỉnh lạiruUwwf. BốnruUwwf ngZKười kruUwwfhông kVP4mA7ịp nZKói gruUwwfì vộiC6qiyh bướcVP4mA7 vàoruUwwf tC6qiyhhang máVP4mA7y, ônVP4mA7g tVP4mA7rẻ kruUwwfhông ZKđi cùnZKg ZKhọ, bởiruUwwf thZKời giaZKn hiệnVP4mA7 ZKhình bZKa pVP4mA7hút VP4mA7một ngàyVP4mA7 ruUwwfđã hruUwwfết. VP4mA7Ông chỉC6qiyh kịruUwwfp nóiVP4mA7 vVP4mA7ới KhZKa LươngZK: “NếuVP4mA7 thZKực sC6qiyhự khôVP4mA7ng cóVP4mA7 cVP4mA7ách nruUwwfào VP4mA7khác, cháC6qiyhu ruUwwfhãy tVP4mA7ự cắtruUwwf C6qiyhngón C6qiyhtay đểVP4mA7 máuVP4mA7 cruUwwfhảy VP4mA7ra nhé!”ZK. LruUwwfời dặnVP4mA7 C6qiyhcủa ôngruUwwf trẻZK khiZKến ZKKha LươZKng lVP4mA7ạnh ruUwwfhết cảC6qiyh VP4mA7người, aruUwwfnh ZKđứng tronVP4mA7g thanC6qiyhg VP4mA7máy ôruUwwfm miệnVP4mA7g khôruUwwfng nC6qiyhói nVP4mA7ăng gì.
Lúc nàruUwwfy bVP4mA7ốn ngườiC6qiyh lạiZK điruUwwf cZKùng vC6qiyhới nhruUwwfau, VP4mA7không aZKi VP4mA7nói nVP4mA7ăng VP4mA7gì. HắcruUwwf BC6qiyhảo ZKnằm ườruUwwfn trêruUwwfn vruUwwfai C6qiyhKha LươngruUwwf C6qiyhkhông chịVP4mA7u xuốnVP4mA7g. BVP4mA7ọn hruUwwfọ vZKừa ruUwwftrải qC6qiyhua cơZKn ZKchấn động,VP4mA7 VP4mA7ai cũngZK biếtC6qiyh ZKđối thủC6qiyh củaC6qiyh mìnVP4mA7h rấtZK ruUwwfmạnh nhruUwwfưng hruUwwfọ vẫnZK khruUwwfông từruUwwf bZKỏ VP4mA7ý đZKịnh cC6qiyhứu ruUwwfAnh KỳVP4mA7 vZKà ĐinhC6qiyh Đông.
MZKọi VP4mA7người đruUwwfổ dồnVP4mA7 chúVP4mA7 ýruUwwf ruUwwfvào KhruUwwfa LZKương, anruUwwfh chẳngruUwwf biếZKt làVP4mA7m sC6qiyhao chVP4mA7ỉ bC6qiyhiết ngruUwwfậm ngùVP4mA7i kêuVP4mA7 VP4mA7ca VP4mA7sao C6qiyhsố ZKmình khC6qiyhổ thế!ruUwwf TạiVP4mA7 saC6qiyho bruUwwfao nhiêC6qiyhu phruUwwfáp thuZKật khZKông hZKọc lạC6qiyhi chZKỉ họcVP4mA7 đượcZK mỗiVP4mA7 mộtruUwwf chiêuruUwwf này.ruUwwf VP4mA7Mọi ngườiruUwwf VP4mA7nhìn aVP4mA7nh tiếcC6qiyh nuốC6qiyhi nghĩ,ZK VP4mA7giá máuVP4mA7 ruUwwfanh nZKhiều nC6qiyhhư nưZKớc sôruUwwfng truUwwfhì tốtruUwwf biếtruUwwf bao.
ChẳngC6qiyh mấyruUwwf chốcZK thruUwwfang máyruUwwf C6qiyhđã lênZK tớiruUwwf sZKân VP4mA7thượng, nếuruUwwf nhruUwwfư ônZKg nộiruUwwf KZKha LươngruUwwf khôngZK nóiVP4mA7 cruUwwfho bọnVP4mA7 họC6qiyh biếtZK nơiruUwwf ruUwwfnày trC6qiyhước kiruUwwfa lruUwwfà nơruUwwfi chVP4mA7ôn xácZK vVP4mA7ạn nC6qiyhgười thC6qiyhì tronruUwwfg mắZKt củaruUwwf họ,VP4mA7 ZKnơi ruUwwfnày ruUwwfquả lC6qiyhà rấtC6qiyh đẹpruUwwf ZK- mộtruUwwf nơiC6qiyh C6qiyhnon xVP4mA7anh nC6qiyhước biếc,VP4mA7 câyZK mâyZK xaZKnh xaVP4mA7nh mVP4mA7ọc ởZK khắpVP4mA7 nơi,ruUwwf ruUwwftrên sZKân thượngC6qiyh ZKdây mVP4mA7ây đaruUwwfn chéVP4mA7o vàoVP4mA7 nZKhau giZKống nhưC6qiyh mộC6qiyht tấmruUwwf vảiVP4mA7 ZKxanh dàyC6qiyh dC6qiyhặn vậy.
Kha LưC6qiyhơng vừaVP4mA7 nhìVP4mA7n ruUwwfvừa C6qiyhnghĩ, tronVP4mA7g sáchruUwwf củVP4mA7a ôZKng viếtC6qiyh nhVP4mA7ững nơiruUwwf cVP4mA7ó cZKây xanVP4mA7h mọcC6qiyh uZKm tùmruUwwf thưZKờng rấtruUwwf nặngVP4mA7 ZKâm ruUwwfkhí. LoVP4mA7ại cruUwwfây nàyVP4mA7 VP4mA7hấp VP4mA7thu VP4mA7âm kC6qiyhhí C6qiyhđể tVP4mA7ồn tại,C6qiyh ruUwwfhơn nữaZK nóZK lạZKi cVP4mA7he lC6qiyhấp VP4mA7ánh mZKặt truUwwfrời, lruUwwfà nơiVP4mA7 trúC6qiyh ẩnZK tZKốt củaC6qiyh VP4mA7oan hồn.
BZKốn ngườC6qiyhi bướcC6qiyh điruUwwf rấtC6qiyh cZKẩn thậnVP4mA7, chỉZK sợruUwwf mZKột C6qiyhsơ suấtZK C6qiyhnhỏ cũngVP4mA7 ZKcó tZKhể khiếnZK họVP4mA7 ZKhụt bước.ZK C6qiyhĐiều kỳZK lạZK làVP4mA7 hZKọ đềVP4mA7u ruUwwfcảm thấC6qiyhy đruUwwfi trêZKn cC6qiyhây mâruUwwfy VP4mA7vừa C6qiyhdẻo vừZKa ruUwwftrơn ZKnày gZKiống nhưZK đC6qiyhi trênC6qiyh đốngC6qiyh xC6qiyhác ZKchết vậyZK! TC6qiyhuy đềuC6qiyh ngC6qiyhhĩ vậyruUwwf nC6qiyhhưng khruUwwfông aruUwwfi ZKdám nZKói raZK, VP4mA7họ nhìnVP4mA7 sâruUwwfn thượngZK ruUwwfrộng lớn,VP4mA7 băVP4mA7n khoănZK khônVP4mA7g biC6qiyhết đứaVP4mA7 bruUwwfé VP4mA7đang VP4mA7ở đâu?
CuZKối cùVP4mA7ng họruUwwf cC6qiyhũng nhìC6qiyhn VP4mA7thấy hZKai mC6qiyhẹ cruUwwfon ruUwwfAnh Kỳ,ruUwwf nhVP4mA7ưng VP4mA7cảnh tượngruUwwf trC6qiyhước mắtZK họruUwwf thậruUwwft đángZK sợruUwwf! VP4mA7Anh VP4mA7Kỳ đaVP4mA7ng thảZK đứaVP4mA7 ZKbé VP4mA7ở ngoruUwwfài sVP4mA7ân thượngVP4mA7, chVP4mA7ỉ cầnruUwwf thảruUwwf taVP4mA7y ruUwwfthì nóC6qiyh ZKchết chắcruUwwf rồi.
ĐVP4mA7ứa bruUwwfé khZKông đVP4mA7ộng đậyVP4mA7, giốngZK nVP4mA7hư ngườZKi ruUwwfchết vậy!
Thi TZKhi hốVP4mA7t hruUwwfoảng hétruUwwf lên:
- Đừng!VP4mA7 AruUwwfnh Kỳ!ZK C6qiyhĐừng truUwwfhả taC6qiyhy C6qiyhra. ĐừngZK giếtVP4mA7 C6qiyhhại coVP4mA7n bé!
Tuy nhruUwwfiên, giữruUwwfa khônZKg ruUwwfgian mVP4mA7a quáruUwwfi lZKại văVP4mA7ng vruUwwfẳng mộtVP4mA7 giọruUwwfng nóruUwwfi: “VP4mA7Hãy thảZK cVP4mA7on ZKra. VP4mA7Con VP4mA7muốn đượcC6qiyh xC6qiyhuống dướiZK chơC6qiyhi. ĐừngC6qiyh nắmC6qiyh tVP4mA7ay con!”C6qiyh ruUwwfĐó chíruUwwfnh C6qiyhlà truUwwfiếng củaruUwwf ĐC6qiyhinh Đông.
Tần CẩmVP4mA7 vừaZK địnhruUwwf chạyruUwwf lêZKn thruUwwfì thấyC6qiyh VP4mA7Anh KC6qiyhỳ bỏZK mộC6qiyht ZKtay rC6qiyha, ZKcô ruUwwfvội đZKứng ZKlại khôngZK ZKdám tZKiến thêZKm nruUwwfữa. ruUwwfĐứa ruUwwfbé bịC6qiyh C6qiyhtreo ruUwwflơ lửngVP4mA7 ngC6qiyhoài sâVP4mA7n thượnVP4mA7g, gVP4mA7ió thruUwwfổi tớVP4mA7i, ZKsặc mZKùi máVP4mA7u tVP4mA7ươi tanruUwwfh ngòm,VP4mA7 nhC6qiyhìn kỹVP4mA7 dVP4mA7ãy nZKúi đenZK sruUwwfì phíZKa C6qiyhxa tVP4mA7rông giốngruUwwf nC6qiyhhư ZKmột bầyruUwwf quáZKi vậtVP4mA7 đaruUwwfng nC6qiyhhe C6qiyhnanh múaVP4mA7 vuốt,VP4mA7 chruUwwfỉ C6qiyhtrực C6qiyhcó ruUwwfgì rơiC6qiyh xuốngC6qiyh C6qiyhlà C6qiyhnuốt chửVP4mA7ng ruUwwfkhông tha.
Kha LươngZK nhẹZK nhàngVP4mA7 đặtZK HC6qiyhắc BruUwwfảo xVP4mA7uống, hVP4mA7y vọngruUwwf nZKó cZKó cáchVP4mA7 ruUwwfgì ruUwwfcứu haruUwwfi mẹVP4mA7 VP4mA7con AC6qiyhnh KC6qiyhỳ. VP4mA7Lúc ruUwwfnày anruUwwfh đãVP4mA7 coZKi HắcVP4mA7 BảoruUwwf lVP4mA7à bùaVP4mA7 hộC6qiyh VP4mA7mệnh củC6qiyha mZKình. HắcZK C6qiyhBảo liếcC6qiyh nhìC6qiyhn anVP4mA7h mộVP4mA7t cruUwwfái, ánC6qiyhh mắtruUwwf tỏruUwwf vẻVP4mA7 ZKcoi thường.
LúcC6qiyh nàruUwwfy ZKanh mZKới thựcruUwwf sựVP4mA7 hốiVP4mA7 hậnruUwwf bC6qiyhởi ruUwwfmình đãVP4mA7 khônVP4mA7g ruUwwfchịu họcC6qiyh C6qiyhphép thuậtC6qiyh đVP4mA7ến nruUwwfơi đếZKn chC6qiyhốn, ruUwwfđể đếnZK giờ,ruUwwf C6qiyhngay mộC6qiyht coC6qiyhn mèoruUwwf cũnZKg cóVP4mA7 quyềnC6qiyh khiVP4mA7nh ZKbỉ aruUwwfnh. KVP4mA7ha LVP4mA7ương tứcruUwwf VP4mA7chí C6qiyhrút coruUwwfn VP4mA7dao nhZKỏ rruUwwfa churuUwwfẩn ruUwwfbị cắtZK tVP4mA7ay mìnruUwwfh bấZKt cứZK lúC6qiyhc nàruUwwfo đểZK ZKđuổi maC6qiyh. C6qiyhNói gVP4mA7ì ruUwwfthì nói,ruUwwf lúZKc nàyVP4mA7 anC6qiyhh vruUwwfẫn rấZKt qruUwwfuan trọng.
LúZKc KruUwwfha LưC6qiyhơng đruUwwfấu tranC6qiyhh tZKư C6qiyhtưởng tC6qiyhhì TruUwwfần CẩZKm ruUwwfvà TZKhi TZKhi đZKang sợVP4mA7 hruUwwfãi lZKo lắngC6qiyh chC6qiyho ĐiZKnh ĐZKông; tậnC6qiyh mắtC6qiyh nC6qiyhhìn thZKấy đVP4mA7ứa VP4mA7bé cứruUwwf lắC6qiyhc lC6qiyhư troVP4mA7ng giruUwwfó, họVP4mA7 thruUwwfấp thỏmZK kZKhông yên.
ThZKi ZKThi ruUwwfnói VP4mA7trong nC6qiyhước mắt:
- AnZKh Kỳ,ruUwwf dùC6qiyh sVP4mA7ao ĐinC6qiyhh ĐôngruUwwf cũnruUwwfg làruUwwf đứZKa C6qiyhcon druUwwfo ZKem dứtC6qiyh ruộZKt đVP4mA7ẻ C6qiyhra; cZKho druUwwfù trướcruUwwf VP4mA7đây ZKem khôngC6qiyh muVP4mA7ốn nhậZKn đứaZK trẻVP4mA7 nZKày, cC6qiyhho C6qiyhdù eruUwwfm muốnC6qiyh trruUwwfốn tránhC6qiyh sựZK thZKật nZKăm xưaruUwwf, C6qiyhnhưng nóZK vẫnVP4mA7 làZK ZKcon củaVP4mA7 emZK, lZKà ruUwwfcốt VP4mA7nhục củaC6qiyh emVP4mA7. EC6qiyhm kruUwwfhông thểC6qiyh tiếC6qiyhp tVP4mA7ục phạmC6qiyh ruUwwfsai ruUwwflầm. ZKEm khôngruUwwf đượcVP4mA7 giZKết coruUwwfn bé!
ĐộVP4mA7t nhC6qiyhiên truUwwfrong gVP4mA7ió vọnC6qiyhg lạiC6qiyh gZKiọng trẻC6qiyh coC6qiyhn lảZKnh lZKót: “MẹC6qiyh tVP4mA7hả coVP4mA7n rVP4mA7a, C6qiyhcon muVP4mA7ốn xuVP4mA7ống chơiVP4mA7, mruUwwfẹ đừngZK giữC6qiyh coruUwwfn thế!”
Đúng lVP4mA7à giọnZKg ĐiVP4mA7nh Đông.
Ánh đZKèn trZKên sâVP4mA7n thượngC6qiyh ruUwwfđủ sánZKg đểZK hZKọ nhìnZK rõVP4mA7 mC6qiyhóng ZKtay ĐinZKh ĐôngC6qiyh đZKã cắmVP4mA7 sâuruUwwf vruUwwfào tậnruUwwf xươZKng mC6qiyhu bànZK C6qiyhtay AC6qiyhnh Kỳ,VP4mA7 nhưnruUwwfg AZKnh KruUwwfỳ vẫnC6qiyh nhruUwwfất C6qiyhquyết ZKkhông thruUwwfả truUwwfay ra.
KhôngZK pVP4mA7hải C6qiyhAnh KỳruUwwf C6qiyhđang hạC6qiyhi ĐinC6qiyhh ĐruUwwfông VP4mA7mà làC6qiyh đanC6qiyhg cVP4mA7ứu ruUwwfcon bé.
KZKha LươngC6qiyh đZKịnh chạyruUwwf tớC6qiyhi giC6qiyhúp AVP4mA7nh Kỳ.
ZKĐột nhiC6qiyhên ZKĐinh ĐônC6qiyhg đổiC6qiyh giruUwwfọng, nVP4mA7ói: ruUwwf“Mày VP4mA7dám tZKới đây,ruUwwf taVP4mA7o sẽruUwwf mócVP4mA7 nruUwwfgay ZKmắt ZKnó rruUwwfa đểruUwwf nruUwwfó chếZKt tạiZK đây.”
TVP4mA7ần CVP4mA7ẩm đVP4mA7ang ôC6qiyhm ruUwwfHắc Bảo;ZK trVP4mA7ong bóC6qiyhng VP4mA7tối, nhìnruUwwf vZKào coC6qiyhn ruUwwfmắt màZKu ruUwwfhồng phấVP4mA7n củaZK C6qiyhHắc BảoVP4mA7, VP4mA7cô nhậnC6qiyh thruUwwfấy mộtZK đứaZK bruUwwfé đZKang ZKnằm truUwwfrong ZKlòng ruUwwfĐinh Đông.
Đứa béC6qiyh từC6qiyh truUwwfừ ngẩnVP4mA7g đầuVP4mA7 lênruUwwf, VP4mA7vừa nVP4mA7hìn thZKấy nó,VP4mA7 TầnC6qiyh CẩmZK hZKét lênVP4mA7: “ZKĐúng lC6qiyhà thằngC6qiyh C6qiyhbé đó!ZK” –C6qiyh thruUwwfằng bruUwwfé VP4mA7trước đâyruUwwf cZKô C6qiyhnhìn thấyZK truUwwfrước máC6qiyhy vZKi tính,C6qiyh thằngZK ZKbé VP4mA7đã đòiZK lấyZK mruUwwfắt cruUwwfủa cô.
Thằng béVP4mA7 ZKđó đãZK nhậpC6qiyh ruUwwfhồn C6qiyhvào C6qiyhĐinh ĐZKông. BâyVP4mA7 giờZK ruUwwfnó đanC6qiyhg muZKốn dắZKt ZKĐinh ZKĐông xuC6qiyhống dướiruUwwf chơi.
KhVP4mA7a LươC6qiyhng khôngVP4mA7 C6qiyhdám độngruUwwf đậy,VP4mA7 mọiZK viC6qiyhệc tC6qiyhrở nZKên ZKbế tắc.
ĐộC6qiyht nhiêVP4mA7n C6qiyhAnh KỳZK lVP4mA7ên tiếng:
- ĐểruUwwf cZKô xuốC6qiyhng chruUwwfơi vớiruUwwf cC6qiyhháu, chVP4mA7áu ZKtha ruUwwfcon gáiZK cVP4mA7ho cô!
VP4mA7Thi ThC6qiyhi kiC6qiyhnh hãiC6qiyh nVP4mA7hận rZKa mộtC6qiyh côC6qiyh gáVP4mA7i vZKốn yếuZK đuruUwwfối nhưVP4mA7 AZKnh KỳC6qiyh lC6qiyhúc nàyC6qiyh bVP4mA7ỗng trC6qiyhở nênVP4mA7 kiêVP4mA7n cườruUwwfng, tỉnhruUwwf truUwwfáo ZKvà dC6qiyhũng cảmVP4mA7 lVP4mA7ạ thường.
Anh KỳZK C6qiyhlại C6qiyhnói tiếp:
- CôZK xuốVP4mA7ng chruUwwfơi ZKvới cháZKu nC6qiyhhé! ruUwwfCô làmruUwwf mẹVP4mA7 ZKcháu đượVP4mA7c không?
ThằngC6qiyh bZKé kruUwwfhông VP4mA7nói năngZK ruUwwfgì nhZKưng ĐinVP4mA7h ĐônruUwwfg lạZKi cấVP4mA7t tiếruUwwfng: ZK“Từ ruUwwflúc nhỏVP4mA7 mẹVP4mA7 đãruUwwf khZKông cầnVP4mA7 cVP4mA7on, mVP4mA7ẹ khôngZK yVP4mA7êu cC6qiyhon, ZKmẹ VP4mA7căm hậruUwwfn sựVP4mA7 tC6qiyhồn tạiC6qiyh củaVP4mA7 coruUwwfn, coC6qiyhn khVP4mA7ông cầnZK ngC6qiyhười mẹruUwwf tồiC6qiyh nhưruUwwf ZKmẹ C6qiyhchơi vớVP4mA7i con.”
AruUwwfnh ZKKỳ chậZKm ruUwwfrãi đáVP4mA7p lại:
VP4mA7- CoC6qiyhn kruUwwfhông biếtruUwwf đượruUwwfc mẹruUwwf yVP4mA7êu cVP4mA7on đếnVP4mA7 mứcC6qiyh ruUwwfnào đâC6qiyhu, mZKẹ ruUwwfthực VP4mA7sự ZKrất VP4mA7yêu ruUwwfcon, ZKdo mẹVP4mA7 sVP4mA7ợ khôngZK ruUwwfthể cVP4mA7ho C6qiyhcon mộtC6qiyh cuộC6qiyhc sốZKng VP4mA7hoàn hC6qiyhảo nruUwwfên ruUwwfmới gửiC6qiyh coC6qiyhn VP4mA7ở nhVP4mA7à bruUwwfác. MruUwwfẹ đànhVP4mA7 ZKphải làmZK ruUwwfthế đểruUwwf C6qiyhcon ruUwwfcó đưruUwwfợc môruUwwfi trườngVP4mA7 pháVP4mA7t triểnZK lruUwwfành mạVP4mA7nh, bởiVP4mA7 VP4mA7sẽ khC6qiyhông cC6qiyhó VP4mA7ai hỏC6qiyhi ZKbố C6qiyhcon ruUwwflà aZKi, khônC6qiyhg cruUwwfó aruUwwfi mruUwwfắng coruUwwfn làVP4mA7 C6qiyhđồ cruUwwfon hC6qiyhoang. MẹruUwwf đànhruUwwf lòC6qiyhng VP4mA7làm nruUwwfhư thế,ZK bVP4mA7ởi mẹZK ZKyêu cC6qiyhon C6qiyhhơn tấtC6qiyh thảyZK mruUwwfọi tVP4mA7hứ trZKên đời.
NướcruUwwf mruUwwfắt AruUwwfnh KỳZK lVP4mA7ã chZKã rVP4mA7ơi trênruUwwf mặC6qiyht ĐiVP4mA7nh ĐôC6qiyhng, hồiruUwwf ZKlâu ĐinhruUwwf ĐôruUwwfng hruUwwfét lên:VP4mA7 “MẹruUwwf ơi,VP4mA7 VP4mA7mắt cVP4mA7on đVP4mA7au lruUwwfắm, VP4mA7con đaVP4mA7ng cZKhảy máu,C6qiyh ZKcon khôngC6qiyh nruUwwfhìn thấVP4mA7y gìruUwwf VP4mA7nữa rồi,C6qiyh C6qiyhmẹ mVP4mA7au cứuC6qiyh ZKcon đi!”
ruUwwfNhìn thấVP4mA7y cảnhZK cZKon mìnhZK đaZKu đớnZK gVP4mA7iãy giụC6qiyha, AnVP4mA7h KỳZK đaZKu lòngruUwwf nói:
- ĐừVP4mA7ng lVP4mA7àm ZKcon cZKô đauZK! TrảVP4mA7 coVP4mA7n lZKại cVP4mA7ho cC6qiyhô! CôruUwwf sẽVP4mA7 xruUwwfuống vớZKi cháu!
ĐinZKh ĐôC6qiyhng khônZKg giãyVP4mA7 giụaC6qiyh nữa,VP4mA7 VP4mA7cô C6qiyhbé VP4mA7lại rênVP4mA7 rruUwwfỉ: “ConC6qiyh cầruUwwfn cZKó mắt,C6qiyh coVP4mA7n C6qiyhcần cóVP4mA7 VP4mA7mắt, cC6qiyhon khôngC6qiyh nhìC6qiyhn thấyZK ZKgì nữaC6qiyh rồi.”
Anh KC6qiyhỳ ZKquay lạVP4mA7i nhìruUwwfn ThruUwwfi VP4mA7Thi vZKà cZKác bạnZK cười,VP4mA7 VP4mA7một nụVP4mA7 cườVP4mA7i vC6qiyhô hồn,ZK C6qiyhcô cườiC6qiyh nhưruUwwf muốnruUwwf nhờruUwwf mọiZK nruUwwfgười trôngVP4mA7 gVP4mA7iữ ĐiC6qiyhnh ruUwwfĐông hộVP4mA7 C6qiyhmình; kVP4mA7hi C6qiyhnụ cườC6qiyhi cruUwwfhưa kC6qiyhịp tắtC6qiyh trêVP4mA7n môruUwwfi, cVP4mA7ô đãruUwwf C6qiyhthò taVP4mA7y C6qiyhmóc mộtZK coC6qiyhn mắtruUwwf ra.
TZKuy rấC6qiyht ZKđau đớnruUwwf nhưngruUwwf cVP4mA7ô khôngZK ruUwwfquỵ ngC6qiyhã; côVP4mA7 hVP4mA7ướng ruUwwfmặt vềC6qiyh pVP4mA7hía C6qiyhcon rồiC6qiyh ruUwwfthả cruUwwfon ZKmắt xuốngC6qiyh dưới.
ruUwwfĐinh ĐônC6qiyhg VP4mA7hơi độnVP4mA7g đậy.C6qiyh TZKrong mắtruUwwf HruUwwfắc Bảo,VP4mA7 họZK trônZKg ZKthấy ruUwwfcon ruUwwfma nZKhỏ nhVP4mA7ảy ZKra khỏiruUwwf ngườiruUwwf ruUwwfĐinh ĐônruUwwfg đruUwwfể tómVP4mA7 coruUwwfn mZKắt đẫZKm máVP4mA7u kiaVP4mA7. TầnZK ruUwwfCẩm héruUwwft ZKlên: “MZKau cC6qiyhứu C6qiyhđứa bVP4mA7é đi!VP4mA7” bruUwwfa ngZKười vộiVP4mA7 chạruUwwfy lạC6qiyhi kéoruUwwf đứaZK ZKbé lên.
Đinh ĐruUwwfông vẫnVP4mA7 C6qiyhchưa tỉnhruUwwf, C6qiyhnó cứZK ngủZK tC6qiyhhiếp đC6qiyhi nhưC6qiyhng vC6qiyhẫn rruUwwféo gọiC6qiyh: “ZKMẹ ơi,ruUwwf mẹC6qiyh xuốngVP4mA7 chơZKi vớiruUwwf ZKcon đi!”
Anh KỳC6qiyh giơZK VP4mA7bàn taZKy đẫmruUwwf ZKmáu vuốVP4mA7t ZKve khC6qiyhuôn mC6qiyhặt ZKnhỏ xinZKh củaruUwwf ZKcon gVP4mA7ái, tronZKg coVP4mA7n mắtZK cVP4mA7òn lạiZK củaVP4mA7 côVP4mA7 tC6qiyhràn ngZKập VP4mA7tình yêuC6qiyh thươnVP4mA7g; ruUwwfcô ruUwwflại đruUwwfưa C6qiyhmắt nZKhìn bốnC6qiyh ngườiC6qiyh bạnVP4mA7 VP4mA7rồi nC6qiyhói: “VP4mA7Em VP4mA7phải đC6qiyhi ruUwwfngăn cảZKn thằngVP4mA7 C6qiyhbé VP4mA7lại, bC6qiyhởi sớmVP4mA7 ruUwwfmuộn nóZK sẽVP4mA7 tVP4mA7ới VP4mA7làm hạiruUwwf ZKcon ruUwwfem, C6qiyhnhờ mọiruUwwf VP4mA7người ruUwwftrông noC6qiyhm ĐinC6qiyhh ruUwwfĐông hộC6qiyh em.”
MọiVP4mA7 ngườiruUwwf ruUwwfcòn ruUwwfchưa kịpZK địnhZK thầnZK lạZKi C6qiyhthì C6qiyhđã thấyruUwwf VP4mA7Anh KC6qiyhỳ nhảyruUwwf xuốVP4mA7ng dướiruUwwf; VP4mA7chẳng mấyC6qiyh chốc,C6qiyh khVP4mA7ông aC6qiyhi nhZKìn thấyC6qiyh gZKì nZKữa. C6qiyhMột ruUwwftiếng “rầm”ruUwwf kVP4mA7hô khốc.ZK ruUwwfĐinh ĐôC6qiyhng khôngC6qiyh nZKói ZKlung tC6qiyhung nữa;ZK ZKnó VP4mA7đã thiếpruUwwf đi.
MC6qiyhọi ngưVP4mA7ời ôruUwwfm ZKĐinh ĐôngZK rC6qiyha ngC6qiyhoài. TC6qiyhrên cổVP4mA7ng VP4mA7sân thưruUwwfợng córuUwwf hZKai bruUwwfóng ngườC6qiyhi –C6qiyh mC6qiyhột lớn,VP4mA7 mộZKt bruUwwfé đanruUwwfg đứZKng dõVP4mA7i C6qiyhtheo ruUwwfhọ. ĐóVP4mA7 làVP4mA7 bóngC6qiyh củC6qiyha AC6qiyhnh KruUwwfỳ VP4mA7và thằC6qiyhng bZKé. CảZK VP4mA7hai nVP4mA7ắm tZKay ZKnhau hồiruUwwf VP4mA7lâu rồiZK VP4mA7quay ngườiVP4mA7 điVP4mA7 mất.
TruUwwfhi ThZKi ruUwwfxúc độngruUwwf qZKuỵ VP4mA7ngã trruUwwfên C6qiyhsân truUwwfhượng, côC6qiyh thZKan thởruUwwf: ‘MìnhVP4mA7 VP4mA7cứ tC6qiyhưởng ZKnó gZKhét đứaruUwwf tZKrẻ nàyVP4mA7, mìnZKh C6qiyhđã truUwwfhực ruUwwfsự khônZKg hiruUwwfểu nó.ZK VìVP4mA7 đứaZK tVP4mA7rẻ này,ruUwwf nC6qiyhó cruUwwfó thVP4mA7ể lruUwwfàm đưZKợc VP4mA7bất ruUwwfcứ việcruUwwf gìVP4mA7, C6qiyhcó C6qiyhthể VP4mA7chiến thắngVP4mA7 mọC6qiyhi truUwwfhế lựZKc. MìnZKh đC6qiyhã khZKông biếZKt tìnVP4mA7h yZKêu ruUwwfcủa nZKgười mẹruUwwf lạiZK bC6qiyhao lruUwwfa đếnruUwwf thế!”
TầZKn CẩmC6qiyh chạyruUwwf vềruUwwf phruUwwfía C6qiyhThi ZKThi, haruUwwfi ngườiZK òaC6qiyh khVP4mA7óc nứVP4mA7c nở.C6qiyh BốruUwwfn ngườC6qiyhi khônC6qiyhg ruUwwfdám xC6qiyhuống dưới;C6qiyh hruUwwfọ lặnVP4mA7g lẽVP4mA7 chờruUwwf ruUwwfbình ZKminh trZKên sâZKn thượng…
Tần CẩmZK nhẹVP4mA7 nhàngVP4mA7 tiếnC6qiyh vềC6qiyh ZKphía VP4mA7Kha LVP4mA7ương nói:
- ZKEm VP4mA7xin lruUwwfỗi, vừVP4mA7a C6qiyhrồi eruUwwfm đVP4mA7ã C6qiyhquá mC6qiyhạnh taZKy VP4mA7với anh.
KhC6qiyha LươC6qiyhng quaZKy lạiC6qiyh cườiC6qiyh trảZK lời:
ruUwwf- ruUwwfKhông saoruUwwf, đằVP4mA7ng nàZKo ZKanh ruUwwfcũng béo,ZK đaC6qiyhng cầruUwwfn gC6qiyhiảm béC6qiyho mà.
TầnruUwwf ruUwwfCẩm nhC6qiyhìn ruUwwfKha lưruUwwfơng càruUwwfng ngàZKy càngruUwwf rõC6qiyh tZKrong ánC6qiyhh bìnC6qiyhh mruUwwfinh; cVP4mA7ô nC6qiyhhớ lạC6qiyhi lầZKn đầuZK tiênZK C6qiyh2 ngưZKời gặC6qiyhp nhauVP4mA7. CZKứ nhưVP4mA7 córuUwwf bànruUwwf tC6qiyhay củaC6qiyh ônC6qiyhg C6qiyhtrời sVP4mA7ắp đặtC6qiyh trướZKc ZKvậy, VP4mA7người đànVP4mA7 ônVP4mA7g C6qiyhnày hếZKt lầnC6qiyh nVP4mA7ày đếnZK lầruUwwfn C6qiyhkhác xuấC6qiyht hiZKện troruUwwfng ruUwwfcuộc C6qiyhđời C6qiyhcô cùnZKg côC6qiyh chZKia sC6qiyhẻ mọiZK C6qiyhkhó khăn.
LZKục C6qiyhTử MC6qiyhinh tZKhẫn tVP4mA7hờ nhìC6qiyhn TầnZK CZKẩm vàruUwwf VP4mA7Kha LưZKơng. NhữngZK ngàC6qiyhy ruUwwfvừa ruUwwfqua, aVP4mA7nh VP4mA7không cruUwwfó thờiZK C6qiyhgian quZKan ruUwwftâm tớiruUwwf tVP4mA7ình cảmruUwwf cC6qiyhủa mC6qiyhình, ZKnhưng C6qiyhanh bC6qiyhiết rZKõ, ngườiVP4mA7 đàruUwwfn ôngruUwwf trưC6qiyhớc mắtZK ZKanh ZKcó rVP4mA7ất nhiềC6qiyhu ZKcách đểruUwwf tranVP4mA7h C6qiyhthủ tìnruUwwfh cC6qiyhảm cC6qiyhủa ngườiZK aZKnh yZKêu ZKdấu. ChưaC6qiyh baC6qiyho C6qiyhgiờ, TầnZK CC6qiyhẩm đốiZK xVP4mA7ử đặruUwwfc biệtC6qiyh vớiC6qiyh aC6qiyhnh, nC6qiyhhưng lạiZK hếtC6qiyh lầnZK VP4mA7này C6qiyhđến lầnruUwwf VP4mA7khác VP4mA7thể hiệnZK sC6qiyhự qZKuan tâC6qiyhm đặcruUwwf bruUwwfiệt tớVP4mA7i KruUwwfha LưruUwwfơng. LònC6qiyhg ZKanh quặnruUwwf đau,VP4mA7 aC6qiyhnh VP4mA7tự hỏiZK chẳC6qiyhng ZKlẽ mìnVP4mA7h VP4mA7lại khôngruUwwf bằngruUwwf ruUwwfcái gãruUwwf lưVP4mA7u mZKanh kC6qiyhia sao?
Mọi ngườiZK đZKều khôZKng phátC6qiyh hiệnZK VP4mA7ra ánC6qiyhh mắruUwwft kháruUwwfc lạVP4mA7 củaZK ruUwwfĐường TVP4mA7hi Thi.
Chính ThruUwwfi ThruUwwfi cruUwwfũng khZKông hruUwwfiểu C6qiyhcô bC6qiyhắt đầuZK ruUwwfcó cZKảm tìnruUwwfh vớiruUwwf VP4mA7Tử MiVP4mA7nh tZKừ lZKúc nruUwwfào; nhữVP4mA7ng ngZKày vừaZK qVP4mA7ua, côVP4mA7 đãZK cC6qiyhó tVP4mA7hể ZKkhẳng địnhZK rằC6qiyhng mìC6qiyhnh yêZKu TửZK MinruUwwfh. C6qiyhCô nhớVP4mA7 VP4mA7rất rruUwwfõ hruUwwfôm nayC6qiyh, truUwwfrong lVP4mA7úc ruUwwfsợ hãZKi, nZKgười VP4mA7đầu VP4mA7tiên cZKô ngruUwwfhĩ tVP4mA7ới lruUwwfà TVP4mA7ử Minh.
LụcVP4mA7 C6qiyhTử C6qiyhMinh VP4mA7và TầVP4mA7n VP4mA7Cẩm làVP4mA7 mộC6qiyht đôiVP4mA7 kiVP4mA7a ruUwwfmà? TạiVP4mA7 saZKo TruUwwfần CVP4mA7ẩm C6qiyhlại bC6qiyhắt cVP4mA7á VP4mA72 VP4mA7tay, lC6qiyhại ruUwwfcòn đốiVP4mA7 tốVP4mA7t vruUwwfới ruUwwfKha LươngZK VP4mA7để TửruUwwf MinC6qiyhh ZKđau lòruUwwfng? ZKThực rruUwwfa cC6qiyhô ZKấy ruUwwfđâu C6qiyhcó VP4mA7xinh đẹpruUwwf ZKbằng mìnhZK? vậyZK mZKà trVP4mA7ong VP4mA7lúc ngruUwwfuy ZKnan nZKhất ZKlại córuUwwf đượcC6qiyh tấmVP4mA7 cZKhân tZKình ruUwwfcủa cảZK ZK2 chàngZK trai.
TruUwwfhi TZKhi làC6qiyh cZKô VP4mA7gái cóC6qiyh nhZKiều lợZKi C6qiyhthế nhấruUwwft tronZKg nC6qiyhhóm bC6qiyhạn; giruUwwfa ZKđình giZKàu C6qiyhcó; lạiC6qiyh tC6qiyhhông ruUwwfminh xinC6qiyhh đẹpruUwwf. TầnZK CZKẩm ZKchẳng ZKqua chỉVP4mA7 làC6qiyh bạnZK họZKc từZK thủaC6qiyh VP4mA7nhỏ, ruUwwfcô ấyruUwwf dựaZK vC6qiyhào ruUwwfđâu ruUwwfmà C6qiyhcó đượVP4mA7c C6qiyhnhiều C6qiyhthứ đZKến thếZK cơZK chứ?
TZKhi ThZKi hằC6qiyhn VP4mA7học nVP4mA7hìn vZKào bónruUwwfg ZKTử MinhruUwwf; côruUwwf ZKthề nhấC6qiyht ZKđịnh pZKhải chiếC6qiyhm đượcruUwwf anVP4mA7h ruUwwfđể chứC6qiyhng minZKh côruUwwf khônVP4mA7g hềZK thZKua ruUwwfkém ruUwwfTần Cẩm.
ĐVP4mA7úng lruUwwfúc nVP4mA7ày HZKắc BảoC6qiyh đVP4mA7ang nằmruUwwf ruUwwftrong lònC6qiyhg VP4mA7Kha LưZKơng bC6qiyhỗng nhảyZK phắtZK C6qiyhsang VP4mA7lòng TầnVP4mA7 Cẩm,C6qiyh ruUwwfnó C6qiyhcong lưruUwwfng vềC6qiyh phíaZK TVP4mA7hi ThiVP4mA7, ruUwwfnhư thruUwwfể đãruUwwf VP4mA7nhìn truUwwfhấu đượcruUwwf ýruUwwf ZKnghĩ cruUwwfủa cruUwwfô vậy.
ZKMặt trờiC6qiyh VP4mA7rồi VP4mA7cũng lC6qiyhấp ruUwwfló ởZK đằngZK ZKđông.; dướC6qiyhi C6qiyhmuôn vàC6qiyhn tVP4mA7ia VP4mA7nắng ruUwwfvàng, ruUwwfbốn ngZKười bọruUwwfn họVP4mA7 vẫnZK đứngC6qiyh C6qiyhyên tạiZK chỗ;C6qiyh nhưruUwwfng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.