Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục CUd2PsTử MU5KD7finh rULút súnU5KD7fg raUL, cCUd2Pshĩa U5KD7fvào ULmụ ULta rồiCUd2Ps đeU5KD7f doạ:U5KD7f "ĐừCUd2Psng lạiU5KD7f gầnCUd2Ps, nếuU5KD7f koZFehVhông tU5KD7fôi bULắn đấy!"
CUd2PsMụ tU5KD7fa cCUd2Psười roZFehVồi lùiU5KD7f ULvề phíCUd2Psa saU5KD7fu. MụUL tU5KD7fa boZFehVị hútoZFehV oZFehVvào chiếcU5KD7f CUd2Psgương. ChioZFehVếc gưoZFehVơng U5KD7ftrong toZFehVhang oZFehVmáy bỗngoZFehV ULtrở nU5KD7fên sốCUd2Psng độngoZFehV khácCUd2Ps thường,UL nULó noZFehVuốt chCUd2Psửng ngườiUL phụCUd2Ps nULữ kiaU5KD7f. ULMụ CUd2Psta bCUd2Psiến mất.
LụcUL TửoZFehV MinoZFehVh khôULng toZFehVin nổiCUd2Ps vCUd2Psào mọU5KD7fi tCUd2Pshứ diễULn ULra trướcUL mắULt mình,U5KD7f CUd2Psnhưng khônULg cònU5KD7f đULủ ULthời giaU5KD7fn đU5KD7fể ngạU5KD7fc nhiêCUd2Psn nCUd2Psữa. AULnh U5KD7fthấy bónULg củaoZFehV mụU5KD7f tULa khônU5KD7fg biếnU5KD7f mCUd2Psất troCUd2Psng gươngU5KD7f màCUd2Ps boZFehVây giờCUd2Ps đãUL hULiện hìnoZFehVh loZFehVà nCUd2Psgười phụUL nữU5KD7f mặcoZFehV U5KD7fáo đoZFehVỏ, cứUL doZFehVi chuoZFehVyển vềU5KD7f phíCUd2Psa anoZFehVh, ULcàng lULúc cULàng gần.
Lục ULTử buộULc phoZFehVải nU5KD7fổ súng.
KhU5KD7fa oZFehVLương vU5KD7fà TầnUL CẩmoZFehV chạU5KD7fy tớioZFehV U5KD7fgiữa cU5KD7fầu thULang tU5KD7fhì nU5KD7fghe thấULy tiếnULg sCUd2Psúng, TầCUd2Psn CẩmU5KD7f liềoZFehVn đoZFehVứng lCUd2Psại rồiCUd2Ps nóioZFehV vớCUd2Psi ULKha LươnU5KD7fg: "ACUd2Psnh ULà, bệnhU5KD7f việnoZFehV nàCUd2Psy làCUd2Psm oZFehVgì cóU5KD7f tầngCUd2Ps 13."
Kha LULương CUd2Psvỗ U5KD7fđầu CUd2Psthừa nhậU5KD7fn, bệnhCUd2Ps việnUL oZFehVnày chULỉ cóCUd2Ps bốnoZFehV tầCUd2Psng, lấyCUd2Ps đâuU5KD7f U5KD7fra tầngoZFehV 1UL3 kU5KD7fia chứU5KD7f! HaCUd2Psi ngU5KD7fười CUd2Psđã chCUd2Psạy rấULt oZFehVlâu ULrồi. ChẳngoZFehV U5KD7flẽ lạiU5KD7f bULị ảCUd2Pso gULiác ư?
Kha LươnU5KD7fg đU5KD7fã cóUL CUd2Pskinh nghiệmoZFehV oZFehVtừ buoZFehVổi sángoZFehV, U5KD7fanh bìnhoZFehV tĩU5KD7fnh nhìnUL bốoZFehVn phía,UL phCUd2Psát hiệCUd2Psn tầngCUd2Ps dướiU5KD7f cóU5KD7f bónU5KD7fg nULgười. oZFehVAnh lULiền kéooZFehV TầULn CẩmCUd2Ps chULạy xuống,UL vULừa chạU5KD7fy vừaCUd2Ps nóiU5KD7f: oZFehV"Anh hCUd2Psiểu CUd2Psrồi, thaCUd2Psng máyUL vẫnCUd2Ps ởU5KD7f tầnoZFehVg 1oZFehV, ULnó CUd2Psvẫn đứngoZFehV yênoZFehV U5KD7fở đó,UL nhULưng ULnó lạioZFehV chạyU5KD7f vàU5KD7fo oZFehV1 khôngoZFehV giaU5KD7fn tầnoZFehVg 1UL3 khCUd2Psác. ChúngCUd2Ps mìU5KD7fnh mU5KD7fau chCUd2Psạy xuULống U5KD7ftầng CUd2Ps1 đi."
Lục TửU5KD7f oZFehVMinh đãUL khôULng cCUd2Psòn đểoZFehV ýUL tớU5KD7fi cáiUL gU5KD7fì nữULa, anULh nhắmUL mắU5KD7ft bắnU5KD7f bừa,U5KD7f lCUd2Psúc mởCUd2Ps U5KD7fmắt U5KD7fra chU5KD7fỉ thấyoZFehV voZFehVỏ đoZFehVạn tU5KD7fung tóeUL khắU5KD7fp nơi.
AoZFehVnh vừoZFehVa địnhoZFehV thởUL thàoCUd2Ps ULnhẹ nhCUd2Psõm tU5KD7fhì lạULi U5KD7fcảm thU5KD7fấy cóU5KD7f gìoZFehV đULó ULđang lULắc lULư oZFehVtrên đCUd2Psầu. NgCUd2Psẩng đoZFehVầu lên,U5KD7f aoZFehVnh tULhấy noZFehVgười phU5KD7fụ nữoZFehV mULặc áoU5KD7f đỏUL đULó đanULg treULo ULlơ lửngU5KD7f CUd2Pstrên cửaUL trờiCUd2Ps cCUd2Psủa toZFehVhang máU5KD7fy. oZFehVBà oZFehVta ULthõng mặtU5KD7f xuống,oZFehV đốiU5KD7f oZFehVmặt vớoZFehVi aoZFehVnh, oZFehV2 coU5KD7fn mU5KD7fắt đãU5KD7f bịCUd2Ps ULmóc, máuCUd2Ps cULhảy toZFehVràn khắpCUd2Ps U5KD7fnơi, rULỏ cU5KD7fả vULào mặtU5KD7f anh.
Đáng ULsợ noZFehVhất lCUd2Psà ngườiUL ULđàn bàUL oZFehVvới khuônoZFehV mặtUL vULô hồCUd2Psn lạiU5KD7f bắtCUd2Ps đầoZFehVu nhếcU5KD7fh U5KD7fmép cười.
KoZFehVha LươngCUd2Ps đULã tớioZFehV cửaUL tULhang CUd2Psmáy, ULanh ULđập mạnhoZFehV vàoU5KD7f U5KD7fnó nhưU5KD7fng CUd2Pschẳng CUd2Pscó tácUL dụULng gì.
TầnUL CẩmUL sU5KD7fốt ruột,U5KD7f nhCUd2Psấn nútU5KD7f liênUL hồi.
HắULc BU5KD7fảo đaoZFehVng CUd2Psnằm CUd2Pstrong loZFehVòng CUd2PsKha LưU5KD7fơng bỗngoZFehV nhảU5KD7fy vULọt lCUd2Psên cULào CUd2Psvào môCUd2Psi CUd2Psanh, oZFehVKha LươnoZFehVg lấyUL tULay sờU5KD7f toZFehVhì phátU5KD7f ULhiện mìnhU5KD7f đCUd2Psã bULị chU5KD7fảy máU5KD7fu, anCUd2Psh cũngUL chULẳng cULó thCUd2Psời giULan U5KD7fđể tráoZFehVch HắcoZFehV ULBảo CUd2Psnữa, cU5KD7fứ tiULếp tụU5KD7fc đạCUd2Psp cửa.
oZFehVĐúng CUd2Pslúc oZFehVnày U5KD7fthì xuoZFehVất hiệnCUd2Ps ULkỳ tíchU5KD7f –U5KD7f oZFehVbàn taoZFehVy díCUd2Psnh máuUL củaoZFehV KoZFehVha LưULơng vừoZFehVa ULđập vàoCUd2Ps cửoZFehVa, tấCUd2Pst cU5KD7fả cácCUd2Ps voZFehVết máuoZFehV đầmU5KD7f đìaoZFehV trênU5KD7f tULhang ULmáy oZFehVđều biếnU5KD7f mất.
KCUd2Psha LươU5KD7fng nULgạc nhiênU5KD7f nhìnoZFehV ULtay mìnU5KD7fh U5KD7frồi ULhét to:
- ĐCUd2Psúng rồi!U5KD7f SaU5KD7fo aCUd2Psnh lạioZFehV khônULg nhoZFehVớ đếULn oZFehVchiêu nCUd2Psày tronULg PhươngoZFehV phCUd2Psáp U5KD7ftránh tàoZFehV củaoZFehV ôoZFehVng anoZFehVh –oZFehV dULùng máuCUd2Ps củaoZFehV mCUd2Psình oZFehVđể đuổiU5KD7f mU5KD7fa. DòoZFehVng ULhọ KCUd2Psha củoZFehVa aCUd2Psnh truyềULn đờU5KD7fi oZFehVlàm phápoZFehV sULư, nCUd2Psên ULtrên ngưoZFehVời CUd2Psai cũngU5KD7f coZFehVó U5KD7fmáu toZFehVránh ma.
AULnh vẫnCUd2Ps đangU5KD7f hoaoZFehVn ULhỉ thìCUd2Ps toZFehVhấy mũiUL mìULnh đaULu nU5KD7fhói, máuoZFehV chU5KD7fảy ộcoZFehV ULra. AnULh địnhU5KD7f U5KD7fmắng TULần oZFehVCẩm thìCUd2Ps thCUd2Psấy oZFehVcô ULđã nU5KD7fhanh chóU5KD7fng lU5KD7fấy taU5KD7fy qU5KD7fuyệt máuoZFehV trULên mCUd2Psũi aU5KD7fnh rồiUL bôCUd2Psi oZFehVvào U5KD7fnút nhấnoZFehV thanU5KD7fg CUd2Psmáy. VULừa nhấnU5KD7f mạU5KD7fnh U5KD7fvào, CUd2Psthang U5KD7fmáy bậtU5KD7f mở.
MộtoZFehV ngU5KD7fười ULđang bịoZFehV tULreo CUd2Pslủng lCUd2Psẳng trooZFehVng tCUd2Pshang mCUd2Psáy; đóU5KD7f chínU5KD7fh lULà LụcU5KD7f TU5KD7fử MCUd2Psinh. U5KD7fKha LươngCUd2Ps chU5KD7fạy vàU5KD7fo trU5KD7fong ôU5KD7fm châoZFehVn CUd2PsTử MoZFehVinh CUd2Pskéo xULuống, đángU5KD7f thươngU5KD7f oZFehVcho oZFehVanh choZFehVàng LụcoZFehV TửoZFehV CUd2PsMinh đãU5KD7f bịU5KD7f tU5KD7freo oZFehVcổ trợnoZFehV cảUL mắtCUd2Ps; đãoZFehV thếU5KD7f lạiUL cònCUd2Ps tioZFehVếp tụoZFehVc bịCUd2Ps kéULo xuU5KD7fống đCUd2Psau điU5KD7fếng người,oZFehV U5KD7fnên chỉCUd2Ps còoZFehVn boZFehViết giẫULy đoZFehVạp lunCUd2Psg tunoZFehVg. CUd2PsT ầnU5KD7f CoZFehVẩm nhU5KD7fìn ULthấy thếoZFehV vộiU5KD7f nóULi voZFehVới KhULa LươngUL: “ĐừCUd2Psng cốU5KD7f kéULo anCUd2Psh U5KD7fấy xuU5KD7fống, U5KD7fbế U5KD7fanh oZFehVấy lêULn đi”
KCUd2Psha LươnoZFehVg vàUL TầnUL CẩmoZFehV luốngCUd2Ps cuốnU5KD7fg đặtCUd2Ps TU5KD7fử MU5KD7finh ULxuống; CUd2Psmay moZFehVà anU5KD7fh ấyoZFehV khôoZFehVng bịCUd2Ps troZFehVeo oZFehVlâu, hULơn nữaCUd2Ps oZFehVthể lựcUL suCUd2Psng mCUd2Psãn nêoZFehVn chỉUL nghCUd2Psỉ oZFehV1 lúcCUd2Ps lạioZFehV bìCUd2Psnh thườCUd2Psng nhU5KD7fư khôULng coZFehVó việcU5KD7f gì.
VừaU5KD7f nU5KD7fgồi dậy,U5KD7f TửU5KD7f MinoZFehVh đãoZFehV lớULn tiếngoZFehV mắngoZFehV KoZFehVha Lương:
- LúoZFehVc nãoZFehVy CUd2Psanh cứCUd2Ps cốU5KD7f kéoCUd2Ps ULtôi xuốnULg, aU5KD7fnh ULcó U5KD7fcòn nhâULn tínhUL kU5KD7fhông đULấy? HaULy oZFehVlà oZFehVanh muốULn giếoZFehVt tôi?
oZFehVKha LưU5KD7fơng ULxoa mU5KD7fũi hỏU5KD7fi lại:
- ĐoZFehVừng CUd2Pscó U5KD7fgià mồm!oZFehV nếoZFehVu U5KD7fanh khôngCUd2Ps U5KD7ftreo cổUL tựoZFehV oZFehVtử U5KD7fthì U5KD7ftôi U5KD7fđã U5KD7fkhông oZFehVmất nhiềuoZFehV máCUd2Psu oZFehVđến tU5KD7fhế! TôioZFehV vU5KD7fốn đãoZFehV U5KD7fgầy CUd2Psyếu, suoZFehVy dCUd2Psinh dưỡng,U5KD7f thiếuCUd2Ps ULmáu, đâuoZFehV U5KD7fcó đượcUL béULo tULốt nCUd2Pshư anh.
oZFehVTần CẩmUL phảiUL hCUd2Psét toZFehVo cCUd2Psan oZFehV2 người:
oZFehV- ĐếULn CUd2Pslúc noZFehVày màUL U5KD7f2 anU5KD7fh cCUd2Psòn tâULm trạCUd2Psng cãoZFehVi CUd2Psnhau àUL? KhULông ULmau ULđi U5KD7fcứu ThoZFehVi Thi!
HọCUd2Ps liềnU5KD7f đCUd2Psứng ULdậy chạU5KD7fy rCUd2Psa ngoZFehVoài. NCUd2Pshìn thấyoZFehV oZFehVThi ToZFehVhi U5KD7fđang choZFehVầm chậU5KD7fm U5KD7fbước tới,UL bU5KD7fa ngULười thởoZFehV phàoZFehVo U5KD7fnhẹ nhoZFehVõm; ULđang địULnh oZFehVchạy đU5KD7fến chỗoZFehV CUd2PsThi ThULi thU5KD7fì hU5KD7fọ đứnULg ULsững lại.
CóUL mU5KD7fột oZFehVbóng ngU5KD7fười baoZFehVy sCUd2Psau TU5KD7fhi Thi.
TU5KD7fần oZFehVCẩm CUd2Psgiơ nắU5KD7fm đấmCUd2Ps địnoZFehVh đánhCUd2Ps ULKha Lương.CUd2Ps KhoZFehVa LươngUL vộiCUd2Ps chạoZFehVy tớiUL nCUd2Psúp sULau lưnoZFehVg TULử Minh.
TULhi TU5KD7fhi ULđang dầnU5KD7f oZFehVtiến tớiUL poZFehVhía CUd2Pshọ; cULái bULóng ULkia cũnU5KD7fg rõCUd2Ps hơnU5KD7f. BCUd2Psa ngưoZFehVời nhậnUL ULra đóCUd2Ps lULà ôoZFehVng nộiU5KD7f KCUd2Psha LươngUL liềnCUd2Ps ngồiCUd2Ps oZFehVbệt xuốngCUd2Ps đấtU5KD7f, thởCUd2Ps phCUd2Psào rồoZFehVi nói:
- ÔCUd2Psng àUL, ULlần ULnày ônULg oZFehVxuất hiệnUL quoZFehVá U5KD7fbất ngờUL đấy!oZFehV BọU5KD7fn cCUd2Psháu sợUL đếnCUd2Ps tULhót ULtim rồioZFehV đâyCUd2Ps này.
Ông oZFehVnội KULha LCUd2Psương oZFehV– KhCUd2Psa ĐULạo cuULối cULùng cũngCUd2Ps xuấoZFehVt hiULện, oZFehVKha LươnCUd2Psg vuoZFehVi mCUd2Psừng chạoZFehVy vCUd2Psề U5KD7fphía ôoZFehVng, nhưngoZFehV thCUd2Psấy ULông hữngU5KD7f hờ,U5KD7f cháoZFehVn CUd2Psnản oZFehVnhìn mình.
ÔULng cụoZFehV tULrách móc:
- U5KD7fLẽ nàooZFehV cCUd2Psháu đãCUd2Ps sửCUd2Ps dU5KD7fụng chiêuCUd2Ps U5KD7fthuật máuUL tránhUL tàCUd2Ps đU5KD7fê tiệnUL nhất,CUd2Ps nhụcCUd2Ps nhãCUd2Ps nhất,U5KD7f hCUd2Psèn hạUL noZFehVhất củaU5KD7f ULdòng họCUd2Ps KU5KD7fha oZFehVchúng ta?
CUd2PsKha LưULơng buồoZFehVn bãoZFehV đU5KD7fáp lại:
- NhụU5KD7fc nhãUL hèULn hạCUd2Ps ULcái goZFehVì chứ!oZFehV nếCUd2Psu khôngoZFehV coZFehVó chULút ULmáu CUd2Pscủa coZFehVháu thULì TửoZFehV MU5KD7finh sCUd2Psớm đCUd2Psã U5KD7fbị chếtU5KD7f treU5KD7fo oZFehVtrong thaULng máyCUd2Ps rồi.
Tần CẩmoZFehV cULhạy tớU5KD7fi đCUd2Psỡ TCUd2Pshi TULhi thU5KD7fì CUd2Psnhận thấyCUd2Ps ThU5KD7fi ThULi ULđang ULnhư ngườiUL mộngUL du.
Ông tU5KD7frẻ giảiUL thích:
- ThU5KD7fi oZFehVThi bịUL U5KD7fông thôiUL miênUL rồiUL, bU5KD7fan nãU5KD7fy noZFehVó đãoZFehV kCUd2Psinh U5KD7fhãi tộULt độ;UL ôngU5KD7f thCUd2Psôi CUd2Psmiên đểCUd2Ps nóUL ULngủ, nhU5KD7fư thếoZFehV soZFehVẽ bảoCUd2Ps vệU5KD7f đượCUd2Psc nguyêU5KD7fn khíoZFehV tốtoZFehV hơn.
Ông trẻU5KD7f quaULy rU5KD7fa ULnói vớCUd2Psi KhCUd2Psa Lương:
oZFehV- SoZFehVao cháoZFehVu khoZFehVông ULchịu họULc phéoZFehVp toZFehVhuật trooZFehVng sáchoZFehV U5KD7fcủa ôULng? BoZFehVao nhiêULu phươnU5KD7fg U5KD7fpháp haoZFehVy U5KD7fkhông dùngU5KD7f CUd2Pslại đU5KD7fi dùngCUd2Ps cáiCUd2Ps phoZFehVép nhụoZFehVc nhãU5KD7f oZFehVthế hảoZFehV cháuoZFehV? LoZFehVàm thếoZFehV ULmà gọiCUd2Ps lULà bắtoZFehV moZFehVa ULư? ThULà CUd2Pscháu hU5KD7fiến máCUd2Psu U5KD7fcho bệULnh CUd2Psviện U5KD7fđể cứCUd2Psu ngườiU5KD7f cònUL hơnoZFehV làU5KD7f vunU5KD7fg ULvãi luU5KD7fng tunU5KD7fg., thậtUL choZFehVẳng U5KD7fbiết xấuU5KD7f hCUd2Psổ gìU5KD7f cả.
oZFehVKha LươngU5KD7f xấuU5KD7f hULổ liềnCUd2Ps cãU5KD7fi lạiU5KD7f ông:
- TCUd2Pshế aCUd2Psi bảooZFehV tCUd2Psập hợpoZFehV cáoZFehVc mảoZFehVnh ULvải lạULi rồU5KD7fi đốULt đoZFehVi làUL U5KD7fcó thểoZFehV phULá đượcU5KD7f oZFehVlời nguyềnoZFehV ULCA BĂNCUd2PsG? TCUd2Psrong loZFehVúc thULu oZFehVthập vảU5KD7fi, ULbọn cháuUL xéULm choZFehVút nCUd2Psữa đULã mấtoZFehV mạULng rồi,UL vậyoZFehV màUL bCUd2Psây goZFehViờ oZFehVông lạioZFehV ULtới tULrách cháULu nữaCUd2Ps à?
Ông tU5KD7frẻ CUd2Pschau màyoZFehV U5KD7frồi nói:
- CácCUd2Ps cháoZFehVu đULã xoZFehVem bảoZFehVn thảooZFehV CUd2Pscủa ông?
- BảnCUd2Ps thảoCUd2Ps noZFehVào cơ?oZFehV QuyU5KD7fển sáchU5KD7f đCUd2Psó oZFehVlà bULản thảU5KD7fo củaoZFehV CUd2Psông ưUL? U5KD7f- BốnCUd2Ps ngưULời noZFehVgạc U5KD7fnhiên nhìULn ông.
- ĐULó đúngU5KD7f CUd2Pslà bảnoZFehV U5KD7fthảo củaUL ông.CUd2Ps oZFehVLẽ nàoU5KD7f ULtrong bảnU5KD7f thảCUd2Pso U5KD7fông lạiUL khU5KD7fông ULcó quyCUd2Psền giU5KD7fả tU5KD7fhiết mộtoZFehV cULhút? CUd2PsViệc pháCUd2Ps lờU5KD7fi nguyềnU5KD7f U5KD7fCA BCUd2PsĂNG làoZFehV mộtoZFehV CUd2Pstrong oZFehVnhững câuU5KD7f hoZFehVỏi U5KD7fkhó trảCUd2Ps lờiCUd2Ps nhấtUL U5KD7fcủa U5KD7fdòng hULọ KULha chúnU5KD7fg taoZFehV, ôngU5KD7f đãCUd2Ps đềUL cậoZFehVp rULất nhiềuU5KD7f giULả thiếoZFehVt đểU5KD7f CUd2Psphá loZFehVời nguyền,UL choZFehVẳng nhẽUL cácU5KD7f cULháu cCUd2Psứ ULlần lượtU5KD7f toZFehVhử từCUd2Psng phươngUL U5KD7fpháp ULhay sao?
Ba noZFehVgười đềuCUd2Ps ULkinh sULợ toátoZFehV mCUd2Psồ hôi.
- CoZFehVác cháCUd2Psu thULu thoZFehVập oZFehVmảnh CUd2Psvải đỏ,CUd2Ps ULđem soZFehVức mULạnh oZFehVCA BĂNGU5KD7f vU5KD7fốn U5KD7fđã đượcoZFehV táCUd2Psch rCUd2Psa tU5KD7fập ULhợp lại,CUd2Ps CUd2Psrồi CUd2Pslại oZFehVmang U5KD7fmảnh vảoZFehVi đóUL tớioZFehV nơCUd2Psi ULchí âmUL. CUd2PsCác ULcháu hoZFehVãy mởoZFehV U5KD7fto mắoZFehVt rU5KD7fa mULà nhìn,oZFehV noZFehVơi nàyUL mấU5KD7fy cCUd2Pshục năoZFehVm trướcoZFehV vCUd2Psốn loZFehVà nghĩaUL địaU5KD7f ULchôn U5KD7fxác hULàng ULvạn ngườiCUd2Ps. CCUd2Psác chCUd2Psáu chULo rằnoZFehVg CUd2Psnhững khuULôn mặULt saULu ULtấm kínU5KD7fh kULia loZFehVà mặULt nU5KD7fgười đúngUL khôCUd2Psng, kỳCUd2Ps ULthực U5KD7fđó CUd2Psđều làU5KD7f nhữngCUd2Ps oULan U5KD7fhồn trướcUL kCUd2Psia, họUL đanCUd2Psg ngàyUL đêmU5KD7f làCUd2Psm bạnU5KD7f vU5KD7fới nhoZFehVững boZFehVệnh nCUd2Pshân oZFehVtâm thần.
Ông toZFehVrẻ CUd2Pslại doZFehVõng CUd2Psdạc ULnói tiếp:
- CáULc cháoZFehVu oZFehVcòn đứngoZFehV CUd2Psđờ ởoZFehV đâyCUd2Ps lU5KD7fàm gULì? KULhông oZFehVmau lênoZFehV sâULn thượULng tìU5KD7fm AnoZFehVh KU5KD7fỳ vU5KD7fà U5KD7fĐinh ĐôngCUd2Ps đ!U5KD7f ĐinoZFehVh ĐôngCUd2Ps oZFehVhiện giờoZFehV CUd2Psđang bịUL mộCUd2Pst lựcUL lượngoZFehV đánULg sợUL thoZFehVao túnULg; nếuU5KD7f U5KD7fcác cU5KD7fháu CUd2Psđến muộnCUd2Ps sẽU5KD7f khôU5KD7fng kịpCUd2Ps đâu!
ÔCUd2Psng toZFehVrẻ vừaCUd2Ps vỗoZFehV U5KD7fvào ngưULời CUd2PsThi ThCUd2Psi, cU5KD7fô liềnUL tULỉnh ULlại. U5KD7fBốn ngườU5KD7fi kCUd2Pshông kịpUL ULnói CUd2Psgì CUd2Psvội bướcoZFehV vàoCUd2Ps ULthang U5KD7fmáy, ôngUL tU5KD7frẻ khôoZFehVng đU5KD7fi coZFehVùng hULọ, bởiU5KD7f U5KD7fthời goZFehVian hiệU5KD7fn hìU5KD7fnh boZFehVa phútU5KD7f mộCUd2Pst ngàU5KD7fy đãU5KD7f hếULt. ÔULng chU5KD7fỉ kịpUL ULnói vớiCUd2Ps KULha LươngUL: “NoZFehVếu thựULc sựoZFehV ULkhông oZFehVcó ULcách U5KD7fnào khoZFehVác, cháULu hCUd2Psãy tCUd2Psự cắtU5KD7f ngónU5KD7f taoZFehVy đểoZFehV ULmáu chảyUL rU5KD7fa nhULé!”. LờiU5KD7f dU5KD7fặn củoZFehVa ôULng trẻCUd2Ps khiếCUd2Psn CUd2PsKha LCUd2Psương lạnhCUd2Ps hếtoZFehV cU5KD7fả người,U5KD7f aU5KD7fnh đứnCUd2Psg tULrong thanULg mCUd2Psáy ôULm miệULng khônoZFehVg oZFehVnói năoZFehVng gì.
U5KD7fLúc nàCUd2Psy bốnU5KD7f ngườiCUd2Ps U5KD7flại đioZFehV oZFehVcùng vớoZFehVi noZFehVhau, khU5KD7fông aULi nCUd2Psói năngCUd2Ps gCUd2Psì. HắULc BảULo nằmCUd2Ps oZFehVườn trULên vU5KD7fai U5KD7fKha oZFehVLương khôngU5KD7f chịuCUd2Ps xoZFehVuống. BọnUL hCUd2Psọ vừaoZFehV toZFehVrải qU5KD7fua cULơn chấCUd2Psn động,UL aoZFehVi cũCUd2Psng ULbiết đốiCUd2Ps tU5KD7fhủ củaoZFehV mìnhUL rấtU5KD7f mạnhUL nhưngUL hCUd2Psọ vU5KD7fẫn khônU5KD7fg từoZFehV bỏoZFehV oZFehVý địnhU5KD7f cứuUL AoZFehVnh KỳCUd2Ps ULvà ĐCUd2Psinh Đông.
MọiUL ngườiU5KD7f đổU5KD7f dCUd2Psồn chU5KD7fú ýoZFehV voZFehVào KhCUd2Psa Lương,UL aU5KD7fnh chẳnoZFehVg biCUd2Psết làoZFehVm ULsao U5KD7fchỉ biếtUL ngậoZFehVm noZFehVgùi U5KD7fkêu cU5KD7fa sU5KD7fao sốU5KD7f mìnhU5KD7f khổU5KD7f thếU5KD7f! TCUd2Psại saU5KD7fo bU5KD7fao nhiêuU5KD7f pULháp tCUd2Pshuật khônULg họcCUd2Ps lU5KD7fại chỉUL hCUd2Psọc đượcoZFehV mỗioZFehV mộtUL cU5KD7fhiêu nàoZFehVy. MọioZFehV CUd2Psngười CUd2Psnhìn anoZFehVh tiếcUL nuốU5KD7fi nghĩoZFehV, giáUL máuU5KD7f anoZFehVh nhiềoZFehVu nhU5KD7fư nướcU5KD7f sôCUd2Psng ULthì tốU5KD7ft biU5KD7fết bao.
ChẳnoZFehVg mấyoZFehV chốcU5KD7f toZFehVhang mCUd2Psáy đãCUd2Ps lênU5KD7f tớiUL sânoZFehV thoZFehVượng, nếuCUd2Ps oZFehVnhư CUd2Psông nU5KD7fội KhU5KD7fa LưU5KD7fơng CUd2Pskhông nóiUL choZFehVo CUd2Psbọn hULọ oZFehVbiết nULơi noZFehVày tU5KD7frước kiCUd2Psa làUL nULơi chônU5KD7f xáU5KD7fc vULạn noZFehVgười CUd2Psthì tU5KD7frong mắoZFehVt củaUL hULọ, nU5KD7fơi nàU5KD7fy quảUL U5KD7flà rấtUL đẹoZFehVp oZFehV- oZFehVmột nơioZFehV CUd2Psnon xanoZFehVh nưCUd2Psớc ULbiếc, cU5KD7fây mâyU5KD7f xaCUd2Psnh CUd2Psxanh mọcCUd2Ps ởUL khắpU5KD7f nơioZFehV, oZFehVtrên sâCUd2Psn thượngU5KD7f dCUd2Psây mâyoZFehV đCUd2Psan coZFehVhéo U5KD7fvào ULnhau giU5KD7fống U5KD7fnhư mộtCUd2Ps tấmU5KD7f vảiU5KD7f xU5KD7fanh dàyoZFehV doZFehVặn vậy.
ULKha ULLương ULvừa noZFehVhìn oZFehVvừa nghĩCUd2Ps, ULtrong oZFehVsách củoZFehVa oZFehVông vU5KD7fiết oZFehVnhững noZFehVơi CUd2Pscó câyCUd2Ps xaoZFehVnh mU5KD7fọc oZFehVum tùU5KD7fm thườnU5KD7fg oZFehVrất nặngCUd2Ps ULâm khíUL. ULLoại oZFehVcây nCUd2Psày hấpUL tU5KD7fhu âmU5KD7f khíU5KD7f đểCUd2Ps toZFehVồn tạULi, hơnCUd2Ps nữULa nCUd2Psó ULlại ULche lấpCUd2Ps ánULh mặCUd2Pst oZFehVtrời, làUL nơiUL tULrú ẩoZFehVn U5KD7ftốt củaU5KD7f oU5KD7fan hồn.
BốnUL ngưoZFehVời U5KD7fbước CUd2Psđi rấULt cCUd2Psẩn thận,UL cULhỉ CUd2Pssợ mộtCUd2Ps sơCUd2Ps CUd2Pssuất nCUd2Pshỏ cũnCUd2Psg cóCUd2Ps thU5KD7fể CUd2Pskhiến họCUd2Ps hụtCUd2Ps bưCUd2Psớc. ĐiềuU5KD7f ULkỳ loZFehVạ làoZFehV họoZFehV đềoZFehVu cảoZFehVm thấULy đoZFehVi trênoZFehV coZFehVây U5KD7fmây vừULa dẻoCUd2Ps vừaCUd2Ps tULrơn nàoZFehVy giốnULg nhưoZFehV oZFehVđi trênU5KD7f đốngoZFehV U5KD7fxác cULhết vậy!CUd2Ps oZFehVTuy đềuoZFehV nghĩCUd2Ps U5KD7fvậy nCUd2Pshưng khônoZFehVg oZFehVai dámU5KD7f nULói U5KD7fra, hULọ noZFehVhìn U5KD7fsân thượngoZFehV rộU5KD7fng lớnU5KD7f, CUd2Psbăn khoănUL kCUd2Pshông biếU5KD7ft đoZFehVứa oZFehVbé đanULg ởUL đâu?
CuốiCUd2Ps cùoZFehVng họUL cũnCUd2Psg nhoZFehVìn thấULy CUd2Pshai mCUd2Psẹ oZFehVcon oZFehVAnh KU5KD7fỳ, nhưngU5KD7f cảnhUL tượngU5KD7f trướcUL mắULt họCUd2Ps ULthật U5KD7fđáng sợ!oZFehV oZFehVAnh CUd2PsKỳ đaU5KD7fng tU5KD7fhả đứaoZFehV CUd2Psbé ULở ngoàCUd2Psi sânU5KD7f thượng,U5KD7f choZFehVỉ cầoZFehVn thU5KD7fả oZFehVtay tCUd2Pshì nóoZFehV chCUd2Psết chắULc rồi.
ĐứCUd2Psa boZFehVé khU5KD7fông độnU5KD7fg đậyCUd2Ps, giốnoZFehVg nhưoZFehV CUd2Psngười chếtU5KD7f vậy!
oZFehVThi U5KD7fThi hốtoZFehV hoảnU5KD7fg hétCUd2Ps lên:
U5KD7f- Đừng!oZFehV AoZFehVnh Kỳ!CUd2Ps ĐừngoZFehV thảoZFehV toZFehVay raoZFehV. ĐừngUL giếU5KD7ft hCUd2Psại cooZFehVn bé!
TU5KD7fuy nhiên,oZFehV giULữa khCUd2Psông goZFehVian mULa quáioZFehV lạiUL vănU5KD7fg voZFehVẳng mộtCUd2Ps giọngU5KD7f nóioZFehV: “CUd2PsHãy thCUd2Psả coZFehVon raoZFehV. CCUd2Pson mCUd2Psuốn đưU5KD7fợc xuốULng dướoZFehVi choZFehVơi. ĐCUd2Psừng nắmoZFehV tU5KD7fay conCUd2Ps!” ĐCUd2Psó chíoZFehVnh CUd2Pslà tiếULng củoZFehVa ĐCUd2Psinh Đông.
U5KD7fTần CU5KD7fẩm U5KD7fvừa địnhU5KD7f chạyUL lênCUd2Ps ULthì thấU5KD7fy ACUd2Psnh KỳUL boZFehVỏ mU5KD7fột tULay rCUd2Psa, ULcô voZFehVội đứnU5KD7fg U5KD7flại kULhông CUd2Psdám tiếnCUd2Ps tULhêm ULnữa. ĐứU5KD7fa béCUd2Ps boZFehVị trU5KD7feo lơCUd2Ps lửoZFehVng noZFehVgoài U5KD7fsân thượng,U5KD7f ULgió tCUd2Pshổi tới,oZFehV sặoZFehVc mùU5KD7fi mU5KD7fáu tươU5KD7fi U5KD7ftanh ngòmoZFehV, nhìnCUd2Ps ULkỹ doZFehVãy U5KD7fnúi đenoZFehV U5KD7fsì phíaoZFehV xCUd2Psa trôCUd2Psng giốnULg nhoZFehVư mộtUL bầyoZFehV quCUd2Psái vậtoZFehV đanU5KD7fg nU5KD7fhe nULanh U5KD7fmúa vuốtUL, chỉUL trULực ULcó U5KD7fgì ULrơi xuốULng CUd2Pslà nuốtoZFehV chửoZFehVng khoZFehVông tha.
KCUd2Psha CUd2PsLương nhẹU5KD7f ULnhàng đU5KD7fặt HắcCUd2Ps BảCUd2Pso xU5KD7fuống, oZFehVhy CUd2Psvọng U5KD7fnó U5KD7fcó cáchUL gìoZFehV cCUd2Psứu haULi mULẹ CUd2Pscon AoZFehVnh Kỳ.U5KD7f LúcU5KD7f nàyoZFehV anCUd2Psh ULđã cCUd2Psoi HắcUL BảoUL lU5KD7fà bùaCUd2Ps CUd2Pshộ mệULnh củaU5KD7f mìnhCUd2Ps. HắcCUd2Ps BU5KD7fảo liếcoZFehV nU5KD7fhìn anCUd2Psh mộtUL cái,oZFehV ánhUL ULmắt tỏoZFehV vẻU5KD7f cU5KD7foi thường.
LULúc noZFehVày anCUd2Psh mớoZFehVi tULhực CUd2Pssự hU5KD7fối hậnCUd2Ps bởiU5KD7f mìnhU5KD7f đãU5KD7f khULông chịCUd2Psu hCUd2Psọc phéULp thuậtCUd2Ps đếnCUd2Ps nơU5KD7fi đếCUd2Psn U5KD7fchốn, oZFehVđể đếnoZFehV giờ,U5KD7f nU5KD7fgay CUd2Psmột ULcon mèoU5KD7f cũnoZFehVg cóCUd2Ps quyềoZFehVn khinoZFehVh bULỉ anCUd2Psh. ULKha LưoZFehVơng tứcoZFehV choZFehVí rútU5KD7f CUd2Pscon CUd2Psdao noZFehVhỏ oZFehVra ULchuẩn bịUL cắtoZFehV ULtay mìnU5KD7fh bấCUd2Pst cứUL CUd2Pslúc nULào đểUL đuCUd2Psổi moZFehVa. NULói gU5KD7fì U5KD7fthì nói,oZFehV lU5KD7fúc oZFehVnày anCUd2Psh U5KD7fvẫn rấtU5KD7f quaoZFehVn trọng.
LCUd2Psúc KULha LươngUL đấuoZFehV oZFehVtranh tưoZFehV oZFehVtưởng oZFehVthì TầnUL CẩoZFehVm vU5KD7fà ThU5KD7fi ThULi đU5KD7fang sợCUd2Ps CUd2Pshãi U5KD7flo CUd2Pslắng cULho ĐiU5KD7fnh ĐoZFehVông; tậnoZFehV mắtUL nhìU5KD7fn thấyCUd2Ps U5KD7fđứa béUL U5KD7fcứ lắcoZFehV oZFehVlư toZFehVrong giU5KD7fó, họU5KD7f thấoZFehVp thCUd2Psỏm khônU5KD7fg yên.
Thi ThCUd2Psi nóU5KD7fi troU5KD7fng nướcUL mắt:
- ACUd2Psnh KoZFehVỳ, doZFehVù saULo ĐinoZFehVh ĐU5KD7fông cũngUL làoZFehV U5KD7fđứa cooZFehVn ULdo ULem dứCUd2Pst ruộoZFehVt đẻU5KD7f U5KD7fra; choZFehVo dùCUd2Ps trướcU5KD7f oZFehVđây eoZFehVm khôngUL mULuốn oZFehVnhận đứCUd2Psa trẻU5KD7f này,CUd2Ps coZFehVho CUd2Psdù eoZFehVm muốnUL trốnU5KD7f ULtránh sựUL thU5KD7fật noZFehVăm oZFehVxưa, noZFehVhưng oZFehVnó vẫoZFehVn loZFehVà oZFehVcon củU5KD7fa emUL, làU5KD7f U5KD7fcốt nhụULc U5KD7fcủa eULm. CUd2PsEm khôU5KD7fng thU5KD7fể tiếpUL tụcCUd2Ps pU5KD7fhạm sULai lầm.oZFehV CUd2PsEm khôngCUd2Ps đượcUL giếtUL coZFehVon bé!
ĐộtoZFehV nhiênoZFehV toZFehVrong giULó CUd2Psvọng lạCUd2Psi oZFehVgiọng oZFehVtrẻ coU5KD7fn lU5KD7fảnh lót:oZFehV “MẹUL thULả coZFehVon raUL, cU5KD7fon muU5KD7fốn U5KD7fxuống U5KD7fchơi, mẹCUd2Ps đừngCUd2Ps gULiữ coZFehVon thế!”
Đúng làoZFehV ULgiọng ĐinCUd2Psh Đông.
ÁnoZFehVh đènoZFehV trU5KD7fên sCUd2Psân thULượng đủoZFehV sáULng ULđể họUL oZFehVnhìn roZFehVõ móngUL taULy ĐULinh ĐônCUd2Psg đãoZFehV cULắm sâULu vàCUd2Pso ULtận xươngUL oZFehVmu bàCUd2Psn U5KD7ftay AnoZFehVh U5KD7fKỳ, nhưnULg AU5KD7fnh KỳUL vẫnCUd2Ps nhấtU5KD7f quyếCUd2Pst khoZFehVông ULthả tCUd2Psay ra.
KhônoZFehVg phảiUL AU5KD7fnh ULKỳ đCUd2Psang hoZFehVại ĐinULh ĐoZFehVông mULà oZFehVlà ULđang cứuU5KD7f oZFehVcon bé.
Kha LưoZFehVơng đCUd2Psịnh chạyCUd2Ps oZFehVtới giúpCUd2Ps ACUd2Psnh Kỳ.
U5KD7fĐột nhiCUd2Psên ĐiULnh ĐôCUd2Psng đổiU5KD7f giọU5KD7fng, nóoZFehVi: “U5KD7fMày dáCUd2Psm tớiCUd2Ps đây,UL U5KD7ftao oZFehVsẽ mócCUd2Ps noZFehVgay mULắt nóUL roZFehVa đểoZFehV nCUd2Psó chếtCUd2Ps tạiCUd2Ps đây.”
TULần CẩmCUd2Ps oZFehVđang U5KD7fôm HắoZFehVc BU5KD7fảo; troCUd2Psng bóCUd2Psng tốiUL, nhìnoZFehV vàULo coCUd2Psn U5KD7fmắt mULàu hồnCUd2Psg CUd2Psphấn củaUL HULắc BảoZFehVo, cULô nhậnUL thU5KD7fấy ULmột đứaU5KD7f béU5KD7f đangoZFehV nằULm trU5KD7fong lòULng ĐinCUd2Psh Đông.
ĐứaU5KD7f ULbé từoZFehV từCUd2Ps ngẩngoZFehV đầuUL CUd2Pslên, vừCUd2Psa CUd2Psnhìn thấyUL nó,U5KD7f TU5KD7fần CẩULm ULhét lênUL: U5KD7f“Đúng lCUd2Psà thằCUd2Psng bCUd2Psé đóU5KD7f!” –CUd2Ps thU5KD7fằng bU5KD7fé trướcU5KD7f đâyoZFehV cULô U5KD7fnhìn thU5KD7fấy trướU5KD7fc máoZFehVy vU5KD7fi CUd2Pstính, thằngU5KD7f oZFehVbé đãU5KD7f đòioZFehV lấyCUd2Ps mắtCUd2Ps củaUL cô.
ThằngUL oZFehVbé đóoZFehV CUd2Psđã U5KD7fnhập hồnU5KD7f vàooZFehV ĐULinh ĐônULg. BULây goZFehViờ noZFehVó đaCUd2Psng muU5KD7fốn dắoZFehVt ĐoZFehVinh ĐU5KD7fông xuốCUd2Psng dướiU5KD7f chơi.
Kha CUd2PsLương khôCUd2Psng dáULm độngUL đậy,oZFehV mọiCUd2Ps việcCUd2Ps trCUd2Psở nCUd2Psên bếU5KD7f tắc.
ĐCUd2Psột nhiênU5KD7f AnU5KD7fh KỳU5KD7f CUd2Pslên tiếng:
oZFehV- oZFehVĐể U5KD7fcô xCUd2Psuống chơCUd2Psi vớioZFehV choZFehVáu, chULáu tULha cooZFehVn gáoZFehVi cU5KD7fho cô!
Thi ULThi kinCUd2Psh hãiU5KD7f nhULận rU5KD7fa mộtCUd2Ps côoZFehV gU5KD7fái vốnU5KD7f yếuCUd2Ps đuốoZFehVi nhưoZFehV AnU5KD7fh KỳCUd2Ps ULlúc nCUd2Psày bỗnCUd2Psg troZFehVở nêULn kU5KD7fiên cườngCUd2Ps, tỉnhU5KD7f tCUd2Psáo ULvà dũnCUd2Psg oZFehVcảm lCUd2Psạ thường.
ACUd2Psnh KỳoZFehV lU5KD7fại nU5KD7fói tiếp:
UL- CoZFehVô xoZFehVuống cU5KD7fhơi vớiUL cháU5KD7fu nhULé! CôU5KD7f làmU5KD7f mẹCUd2Ps cháuCUd2Ps U5KD7fđược không?
U5KD7fThằng U5KD7fbé khoZFehVông oZFehVnói nULăng goZFehVì ULnhưng ULĐinh ĐôngUL lạioZFehV cấtoZFehV U5KD7ftiếng: UL“Từ lúULc nhỏUL mẹoZFehV đãU5KD7f khôngUL CUd2Pscần coZFehVon, mẹUL khônULg yêuUL conU5KD7f, mẹU5KD7f oZFehVcăm CUd2Pshận sựCUd2Ps tồnU5KD7f ULtại củU5KD7fa CUd2Pscon, CUd2Pscon oZFehVkhông oZFehVcần ngườULi moZFehVẹ tồioZFehV U5KD7fnhư U5KD7fmẹ cCUd2Pshơi vớioZFehV con.”
Anh KoZFehVỳ chậoZFehVm CUd2Psrãi đápoZFehV lại:
- CoZFehVon khU5KD7fông biếtUL đượcoZFehV oZFehVmẹ yêoZFehVu U5KD7fcon đếnoZFehV mứcUL nàCUd2Pso đâu,UL mU5KD7fẹ tU5KD7fhực sựoZFehV rấtCUd2Ps yoZFehVêu cULon, oZFehVdo mẹU5KD7f sợCUd2Ps CUd2Pskhông thCUd2Psể choZFehVo cU5KD7fon mộCUd2Pst cuộoZFehVc ULsống hoànoZFehV hU5KD7fảo nêoZFehVn mớiCUd2Ps gửiCUd2Ps ULcon ởUL nhCUd2Psà ULbác. U5KD7fMẹ đànhCUd2Ps oZFehVphải làU5KD7fm thCUd2Psế đểU5KD7f coULn cóoZFehV đượU5KD7fc môCUd2Psi trườngoZFehV phU5KD7fát trULiển lànCUd2Psh U5KD7fmạnh, bởioZFehV sU5KD7fẽ khoZFehVông ULcó aULi hỏiU5KD7f bULố coZFehVon CUd2Pslà ULai, kULhông cU5KD7fó aULi mắngCUd2Ps coULn làU5KD7f CUd2Psđồ cU5KD7fon hoaU5KD7fng. MoZFehVẹ đàoZFehVnh ULlòng lU5KD7fàm nU5KD7fhư thế,oZFehV bởCUd2Psi ULmẹ yêU5KD7fu cooZFehVn hơnU5KD7f tU5KD7fất oZFehVthảy mọioZFehV thứU5KD7f oZFehVtrên đời.
NướcoZFehV mắtCUd2Ps AULnh KỳU5KD7f lU5KD7fã ULchã rơoZFehVi trênoZFehV U5KD7fmặt ĐinhUL CUd2PsĐông, hồiCUd2Ps lâU5KD7fu ĐinU5KD7fh U5KD7fĐông hétCUd2Ps U5KD7flên: “U5KD7fMẹ ơCUd2Psi, mULắt cooZFehVn đauoZFehV lắm,UL coU5KD7fn đU5KD7fang chảoZFehVy máu,oZFehV cooZFehVn khôngoZFehV nhìnUL ULthấy CUd2Psgì nCUd2Psữa rồi,UL mULẹ maCUd2Psu cU5KD7fứu cULon đi!”
CUd2PsNhìn thấyUL cảnhoZFehV ULcon mìULnh oZFehVđau đCUd2Psớn gioZFehVãy oZFehVgiụa, AoZFehVnh KỳCUd2Ps đULau CUd2Pslòng nói:
oZFehV- ĐừngoZFehV lCUd2Psàm cCUd2Pson côoZFehV đULau! TULrả cooZFehVn lạCUd2Psi chULo cULô! ULCô ULsẽ oZFehVxuống vớiCUd2Ps cháu!
ĐU5KD7finh ĐônCUd2Psg CUd2Pskhông U5KD7fgiãy ULgiụa nữa,oZFehV côCUd2Ps bULé lạiUL rênoZFehV rỉ:oZFehV CUd2Ps“Con oZFehVcần cóCUd2Ps mắt,U5KD7f coZFehVon cầCUd2Psn coZFehVó U5KD7fmắt, oZFehVcon khCUd2Psông nhìoZFehVn tCUd2Pshấy ULgì CUd2Psnữa rồi.”
Anh KoZFehVỳ quaU5KD7fy lạULi nhìoZFehVn TCUd2Pshi TULhi CUd2Psvà coZFehVác bạnoZFehV cười,CUd2Ps mộoZFehVt nụU5KD7f cườiUL vULô hồn,U5KD7f coZFehVô cườiU5KD7f nhưU5KD7f mU5KD7fuốn nhờUL mọiU5KD7f ngườioZFehV trôCUd2Psng giữoZFehV ĐinoZFehVh ĐôCUd2Psng hộUL mìnhU5KD7f; khoZFehVi nU5KD7fụ CUd2Pscười CUd2Pschưa kịULp tắULt trêU5KD7fn môiU5KD7f, oZFehVcô đãUL thU5KD7fò CUd2Pstay mócoZFehV mULột cCUd2Pson mắCUd2Pst ra.
ULTuy rấtoZFehV đauUL đớnU5KD7f nhưngCUd2Ps coZFehVô khôULng U5KD7fquỵ nULgã; cULô hướU5KD7fng oZFehVmặt oZFehVvề poZFehVhía cULon rồiUL thảU5KD7f ULcon mắULt xuoZFehVống dưới.
ĐinhU5KD7f ĐôngoZFehV hơULi đCUd2Psộng đậy.U5KD7f TronCUd2Psg mULắt HắcCUd2Ps BCUd2Psảo, họU5KD7f trôngoZFehV thU5KD7fấy coU5KD7fn moZFehVa nhULỏ nhảoZFehVy roZFehVa khỏioZFehV ngCUd2Psười ĐiCUd2Psnh ĐôngoZFehV đCUd2Psể tULóm U5KD7fcon mắtUL đULẫm mULáu kiCUd2Psa. TầCUd2Psn CẩCUd2Psm CUd2Pshét lULên: “MaCUd2Psu ULcứu đU5KD7fứa béCUd2Ps CUd2Psđi!” oZFehVba noZFehVgười CUd2Psvội choZFehVạy lạiU5KD7f U5KD7fkéo đứaU5KD7f béoZFehV lên.
ĐinULh ĐônCUd2Psg vẫCUd2Psn cU5KD7fhưa U5KD7ftỉnh, nCUd2Psó cứoZFehV nULgủ thiếpoZFehV ULđi nhưU5KD7fng vẫU5KD7fn rU5KD7féo CUd2Psgọi: “MULẹ ơiCUd2Ps, mẹCUd2Ps xuCUd2Psống U5KD7fchơi vớioZFehV oZFehVcon đi!”
Anh KỳU5KD7f giơU5KD7f oZFehVbàn tU5KD7fay đẫmCUd2Ps CUd2Psmáu vuốtoZFehV CUd2Psve ULkhuôn mULặt nhỏU5KD7f xinCUd2Psh cULủa cU5KD7fon U5KD7fgái, troULng cU5KD7fon mắoZFehVt cònUL U5KD7flại củaoZFehV côU5KD7f tràoZFehVn ngậpUL CUd2Pstình yêCUd2Psu thươnU5KD7fg; ULcô lU5KD7fại đưU5KD7fa mCUd2Psắt nU5KD7fhìn bốnUL ngườioZFehV bạnCUd2Ps ULrồi nóCUd2Psi: “ECUd2Psm phCUd2Psải điU5KD7f nU5KD7fgăn cảnUL ULthằng béoZFehV loZFehVại, bởiU5KD7f soZFehVớm ULmuộn CUd2Psnó sULẽ U5KD7ftới làU5KD7fm hạiCUd2Ps coCUd2Psn eULm, nhờU5KD7f moZFehVọi ngườioZFehV tU5KD7frông noU5KD7fm ĐinhUL CUd2PsĐông hCUd2Psộ em.”
Mọi nU5KD7fgười coZFehVòn CUd2Pschưa kịpUL đULịnh U5KD7fthần lạiUL CUd2Psthì đULã thU5KD7fấy AoZFehVnh CUd2PsKỳ nhCUd2Psảy xuU5KD7fống doZFehVưới; coZFehVhẳng mấyU5KD7f chốcCUd2Ps, khôU5KD7fng aULi nhCUd2Psìn thCUd2Psấy gìU5KD7f oZFehVnữa. MộU5KD7ft tiếngUL “rầm”UL oZFehVkhô oZFehVkhốc. oZFehVĐinh ĐôngCUd2Ps khônULg nóoZFehVi lunoZFehVg ULtung noZFehVữa; U5KD7fnó đãCUd2Ps thU5KD7fiếp đi.
ULMọi CUd2Psngười ômCUd2Ps ULĐinh ĐôCUd2Psng U5KD7fra ngooZFehVài. TrêoZFehVn coZFehVổng sâCUd2Psn thượngUL CUd2Pscó oZFehVhai bónU5KD7fg ngULười U5KD7f– mộtoZFehV lớn,U5KD7f mộULt bULé CUd2Psđang đứnU5KD7fg dCUd2Psõi U5KD7ftheo họ.U5KD7f ĐóU5KD7f lCUd2Psà bóU5KD7fng coZFehVủa AU5KD7fnh KULỳ vCUd2Psà tCUd2Pshằng bé.U5KD7f oZFehVCả haCUd2Psi nắCUd2Psm taULy nULhau hồCUd2Psi lâoZFehVu rồiCUd2Ps qoZFehVuay ngườiUL đCUd2Psi mất.
ULThi ThULi xúcCUd2Ps U5KD7fđộng quỵCUd2Ps U5KD7fngã tU5KD7frên sânoZFehV thượCUd2Psng, ULcô tULhan tCUd2Pshở: U5KD7f‘Mình cULứ tưởnULg CUd2Psnó ghéCUd2Pst đứaU5KD7f tULrẻ nCUd2Psày, oZFehVmình đãoZFehV oZFehVthực sựU5KD7f khônCUd2Psg hiCUd2Psểu nó.U5KD7f CUd2PsVì đứoZFehVa trẻUL nCUd2Psày, ULnó ULcó thoZFehVể làmUL đượcUL bCUd2Psất coZFehVứ việcCUd2Ps gì,oZFehV oZFehVcó thCUd2Psể cU5KD7fhiến tU5KD7fhắng mọiCUd2Ps thoZFehVế lU5KD7fực. oZFehVMình đãU5KD7f khônoZFehVg biếoZFehVt tULình yêULu cCUd2Psủa ngườiCUd2Ps mẹCUd2Ps lạiCUd2Ps bULao lU5KD7fa đếU5KD7fn thế!”
TầnUL CẩmUL chạCUd2Psy vCUd2Psề phíaCUd2Ps ToZFehVhi TULhi, ULhai ngườioZFehV U5KD7fòa khóULc nứcCUd2Ps nở.CUd2Ps U5KD7fBốn ngườoZFehVi koZFehVhông doZFehVám xuCUd2Psống dướU5KD7fi; CUd2Pshọ lặngU5KD7f lẽCUd2Ps chU5KD7fờ CUd2Psbình CUd2Psminh trêU5KD7fn sânoZFehV thượng…
TầnUL CULẩm nhCUd2Psẹ nhULàng tiULến ULvề phíaU5KD7f KCUd2Psha LươngoZFehV nói:
- CUd2PsEm xioZFehVn lCUd2Psỗi, vừaUL rồiU5KD7f U5KD7fem đãU5KD7f quCUd2Psá mạnhUL CUd2Pstay vớiCUd2Ps anh.
KhU5KD7fa LươngoZFehV quoZFehVay lạoZFehVi cườiUL trU5KD7fả lời:
- KhônCUd2Psg saoZFehVo, đằngUL CUd2Psnào aU5KD7fnh coZFehVũng béoZFehVo, đoZFehVang cầCUd2Psn CUd2Psgiảm béULo mà.
TầCUd2Psn oZFehVCẩm U5KD7fnhìn U5KD7fKha lươULng càCUd2Psng nCUd2Psgày oZFehVcàng rU5KD7fõ tronU5KD7fg ánhoZFehV bìnhoZFehV minoZFehVh; cULô nhCUd2Psớ lạoZFehVi ULlần đầuoZFehV tiULên UL2 ngườioZFehV CUd2Psgặp nhoZFehVau. CứUL nhưoZFehV cULó bànoZFehV U5KD7ftay củaUL ôoZFehVng trờiUL sắpCUd2Ps đặtoZFehV trCUd2Psước vậCUd2Psy, oZFehVngười đàoZFehVn ôCUd2Psng nàULy hếtU5KD7f loZFehVần nàCUd2Psy đếnUL lầnU5KD7f kháCUd2Psc oZFehVxuất hiệnUL trU5KD7fong cuULộc đờiUL U5KD7fcô U5KD7fcùng U5KD7fcô chU5KD7fia sẻoZFehV ULmọi khóU5KD7f khăn.
Lục TULử MiCUd2Psnh thẫnU5KD7f thU5KD7fờ nhCUd2Psìn TULần CẩmUL vàUL KULha LươU5KD7fng. NhCUd2Psững nULgày vừoZFehVa quaoZFehV, anCUd2Psh oZFehVkhông cóU5KD7f thờULi gCUd2Psian quULan ULtâm tớiCUd2Ps tìnoZFehVh oZFehVcảm cU5KD7fủa mình,U5KD7f nhưnCUd2Psg aCUd2Psnh biU5KD7fết rõoZFehV, ngườiU5KD7f đànU5KD7f ôoZFehVng trU5KD7fước mắULt aULnh cCUd2Psó rấtCUd2Ps nhiềCUd2Psu cáULch đểoZFehV traoZFehVnh thoZFehVủ tìnULh cảmCUd2Ps cU5KD7fủa ngườiCUd2Ps CUd2Psanh yêoZFehVu dấu.CUd2Ps CCUd2Pshưa baULo giULờ, CUd2PsTần U5KD7fCẩm ULđối xửU5KD7f đoZFehVặc biệtUL vULới U5KD7fanh, nhULưng lạioZFehV oZFehVhết lầnUL nàCUd2Psy đếnU5KD7f oZFehVlần khCUd2Psác thoZFehVể hiệnoZFehV U5KD7fsự U5KD7fquan CUd2Pstâm đặU5KD7fc biệtU5KD7f oZFehVtới KCUd2Psha Lương.U5KD7f LòULng aCUd2Psnh quặnoZFehV đauUL, anCUd2Psh CUd2Pstự hỏULi chẳnULg lẽUL mULình lạiUL khULông bằU5KD7fng cCUd2Psái gCUd2Psã lưCUd2Psu manULh ULkia sao?
ULMọi ngườiCUd2Ps ULđều kU5KD7fhông phátUL hiệoZFehVn rULa U5KD7fánh mắtU5KD7f khoZFehVác ULlạ cU5KD7fủa ĐườngUL ThULi Thi.
ChínCUd2Psh TCUd2Pshi oZFehVThi CUd2Pscũng khoZFehVông hiểuCUd2Ps coZFehVô bắtCUd2Ps đULầu cóCUd2Ps cảCUd2Psm tU5KD7fình vớiU5KD7f TULử MCUd2Psinh từCUd2Ps oZFehVlúc nCUd2Psào; nhữnU5KD7fg nCUd2Psgày vừaCUd2Ps qoZFehVua, cULô đU5KD7fã cóCUd2Ps thểCUd2Ps kULhẳng địnhCUd2Ps rằCUd2Psng ULmình U5KD7fyêu oZFehVTử MinhoZFehV. CU5KD7fô ULnhớ rấtUL rõCUd2Ps hoZFehVôm nayU5KD7f, U5KD7ftrong lúU5KD7fc sợUL hãiU5KD7f, nCUd2Psgười đầuCUd2Ps U5KD7ftiên côCUd2Ps ULnghĩ tớiU5KD7f lU5KD7fà ToZFehVử Minh.
LụoZFehVc TULử MioZFehVnh vU5KD7fà TầnoZFehV CẩULm lCUd2Psà mU5KD7fột đULôi kioZFehVa màU5KD7f? TạiUL soZFehVao ToZFehVần U5KD7fCẩm lạiUL bắtCUd2Ps cáU5KD7f oZFehV2 toZFehVay, lạiUL CUd2Pscòn U5KD7fđối tốtU5KD7f vớU5KD7fi KhCUd2Psa LU5KD7fương đểUL CUd2PsTử CUd2PsMinh đauUL lòng?UL ThựcU5KD7f rCUd2Psa ULcô ấyUL đâuUL ULcó xULinh đẹU5KD7fp boZFehVằng mình?U5KD7f ULvậy mCUd2Psà U5KD7ftrong lULúc noZFehVguy naoZFehVn nhấtoZFehV lạCUd2Psi CUd2Pscó CUd2Psđược tấmCUd2Ps CUd2Pschân tìnhU5KD7f củaCUd2Ps cảUL CUd2Ps2 chàCUd2Psng trai.
Thi ThU5KD7fi loZFehVà oZFehVcô gáCUd2Psi cóCUd2Ps CUd2Psnhiều lCUd2Psợi oZFehVthế nCUd2Pshất trCUd2Psong nhóoZFehVm bạU5KD7fn; CUd2Psgia đìnhUL gCUd2Psiàu cóCUd2Ps; lạiCUd2Ps thôULng miCUd2Psnh xinoZFehVh đẹCUd2Psp. TầU5KD7fn CU5KD7fẩm chẳngoZFehV quoZFehVa chỉU5KD7f làCUd2Ps bULạn CUd2Pshọc từoZFehV thoZFehVủa nhỏoZFehV, cCUd2Psô CUd2Psấy dCUd2Psựa vU5KD7fào đULâu U5KD7fmà cCUd2Psó oZFehVđược nhiềU5KD7fu oZFehVthứ đếnoZFehV tULhế cCUd2Psơ chứ?
Thi TULhi hULằn oZFehVhọc nhìoZFehVn vàCUd2Pso bóngUL oZFehVTử MiU5KD7fnh; coZFehVô thềCUd2Ps ULnhất địnhU5KD7f phULải chiULếm ULđược anoZFehVh đểoZFehV cULhứng miULnh oZFehVcô kCUd2Pshông hCUd2Psề tULhua kémUL TULần Cẩm.
Đúng lúU5KD7fc CUd2Psnày HắcU5KD7f U5KD7fBảo đCUd2Psang CUd2Psnằm tCUd2Psrong lòngCUd2Ps ULKha LươoZFehVng ULbỗng nhảoZFehVy phắoZFehVt sULang U5KD7flòng ULTần CCUd2Psẩm, ULnó coCUd2Psng lưCUd2Psng U5KD7fvề U5KD7fphía ThULi ThCUd2Psi, nhưCUd2Ps thULể đãCUd2Ps noZFehVhìn thULấu đU5KD7fược oZFehVý ngU5KD7fhĩ củU5KD7fa cCUd2Psô vậy.
MặtUL ULtrời rồCUd2Psi cũoZFehVng CUd2Pslấp lULó ULở đằngUL đông.;CUd2Ps dưCUd2Psới muônU5KD7f vànCUd2Ps tioZFehVa nắnoZFehVg vàng,CUd2Ps bốU5KD7fn ngườiU5KD7f bọnoZFehV họCUd2Ps vẫnUL CUd2Psđứng yênCUd2Ps U5KD7ftại ULchỗ; nhưU5KD7fng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.