You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục T7Zh2ử MiU62Bnh rút4RRw sú4RRwng rRsDka, chĩaU62B vàU62Bo mụ5vEb t4RRwa r7Zh2ồi đ4RRwe dU62Boạ: "4RRwĐừng lạRsDki gU62Bần, nếU62Bu kh7Zh2ông RsDktôi bắnU62B đấy!"
Mụ5vEb t7Zh2a cườU62Bi rồU62Bi lRsDkùi 4RRwvề pU62Bhía sRsDkau. U62BMụ U62Bta bịRsDk RsDkhút vàoRsDk c7Zh2hiếc gươn7Zh2g. ChiU62Bếc RsDkgương tr4RRwong tha7Zh2ng RsDkmáy bRsDkỗng trởU62B nêRsDkn sống4RRw động7Zh2 k4RRwhác thRsDkường, nó5vEb nuốt5vEb RsDkchửng 4RRwngười phụ5vEb nữRsDk kia4RRw. 5vEbMụ tU62Ba b7Zh2iến mất.
Lục7Zh2 4RRwTử Mi5vEbnh khô5vEbng t7Zh2in nU62Bổi 7Zh2vào mọ5vEbi tU62Bhứ diễn5vEb r4RRwa trư4RRwớc mắ4RRwt mìnhU62B, 7Zh2nhưng k5vEbhông cònU62B đủU62B thờU62Bi gi5vEban đ7Zh2ể ngạRsDkc nhiên5vEb nữa5vEb. ARsDknh thU62Bấy 7Zh2bóng U62Bcủa mụ7Zh2 4RRwta khônRsDkg biếnU62B mấtU62B RsDktrong 7Zh2gương mRsDkà bâ5vEby giờ4RRw RsDkđã hiện4RRw hìn5vEbh 4RRwlà RsDkngười pU62Bhụ RsDknữ m7Zh2ặc á5vEbo đỏU62B, cứ4RRw d4RRwi chu5vEbyển 5vEbvề p7Zh2hía anhRsDk, U62Bcàng 7Zh2lúc cànRsDkg gần.
L4RRwục Tử4RRw buU62Bộc 4RRwphải n4RRwổ súng.
K7Zh2ha RsDkLương v7Zh2à 7Zh2Tần 5vEbCẩm chạyRsDk tới4RRw giữ5vEba cU62Bầu than5vEbg thìU62B nghRsDke tRsDkhấy tiếngRsDk súng,RsDk Tần4RRw 7Zh2Cẩm U62Bliền đứng5vEb l4RRwại RsDkrồi nói5vEb U62Bvới RsDkKha 5vEbLương: "7Zh2Anh àRsDk, 4RRwbệnh việ7Zh2n nàyU62B 7Zh2làm RsDkgì cóRsDk tầngU62B 13."
Kha LưU62Bơng vRsDkỗ đầuU62B thừa4RRw nhận,7Zh2 bệnhRsDk việRsDkn này4RRw U62Bchỉ c5vEbó 7Zh2bốn tầng,RsDk 4RRwlấy đâ7Zh2u 7Zh2ra 4RRwtầng 4RRw13 ki7Zh2a 4RRwchứ! Ha5vEbi ngườ4RRwi đ5vEbã RsDkchạy rất5vEb lâU62Bu r4RRwồi. Ch5vEbẳng lẽU62B lạiU62B bị5vEb ả4RRwo giá7Zh2c ư?
Kha LươngU62B đ4RRwã c7Zh2ó k5vEbinh RsDknghiệm t7Zh2ừ bu7Zh2ổi sáU62Bng, a4RRwnh bìnU62Bh tU62Bĩnh 7Zh2nhìn bốn4RRw phíRsDka, ph7Zh2át U62Bhiện tầU62Bng 7Zh2dưới cRsDkó bóngU62B người.RsDk 5vEbAnh l4RRwiền ké4RRwo TầRsDkn C7Zh2ẩm chạyU62B xuốngU62B, RsDkvừa chạy4RRw 7Zh2vừa U62Bnói: "RsDkAnh hiể4RRwu rồiU62B, RsDkthang máRsDky v7Zh2ẫn 7Zh2ở tầng4RRw 5vEb1, n5vEbó vẫnRsDk đứng4RRw yêRsDkn ở4RRw đU62Bó, nhU62Bưng nó7Zh2 RsDklại chRsDkạy và5vEbo 7Zh21 4RRwkhông gia4RRwn tầRsDkng 17Zh23 khU62Bác. C7Zh2húng 7Zh2mình m4RRwau chạ4RRwy x7Zh2uống 5vEbtầng RsDk1 đi."
RsDkLục Tử5vEb MRsDkinh đãRsDk 7Zh2không U62Bcòn 7Zh2để U62Bý t4RRwới cU62Bái g7Zh2ì n5vEbữa, aU62Bnh U62Bnhắm mắ7Zh2t bắn7Zh2 U62Bbừa, lúcU62B mở7Zh2 mắt4RRw r7Zh2a c7Zh2hỉ thấy4RRw v5vEbỏ đạ7Zh2n tu7Zh2ng tóe7Zh2 khắpRsDk nơi.
Anh vừa7Zh2 định4RRw thở5vEb t4RRwhào nh7Zh2ẹ nhRsDkõm thìRsDk l7Zh2ại c5vEbảm thấ4RRwy 7Zh2có gì7Zh2 đóU62B đang4RRw lắcRsDk lưU62B 4RRwtrên đầ4RRwu. NgẩngU62B đầRsDku lê7Zh2n, aRsDknh t7Zh2hấy ng4RRwười phụ7Zh2 n5vEbữ mặc5vEb 4RRwáo đỏ7Zh2 đóRsDk RsDkđang treRsDko RsDklơ 7Zh2lửng trênU62B cU62Bửa tr7Zh2ời của4RRw than5vEbg m4RRwáy. Bà4RRw t7Zh2a thõng5vEb mặU62Bt xuống,5vEb đối5vEb m7Zh2ặt vU62Bới RsDkanh, 7Zh22 co7Zh2n mRsDkắt đã5vEb bị4RRw RsDkmóc, m7Zh2áu RsDkchảy tràn7Zh2 khRsDkắp nơRsDki, rRsDkỏ cả4RRw 7Zh2vào mRsDkặt anh.
Đáng 5vEbsợ nhấU62Bt RsDklà ngườRsDki 4RRwđàn bU62Bà với4RRw khuôU62Bn mặtRsDk vôRsDk hồ5vEbn lạ5vEbi bắt4RRw đầuRsDk nhếch5vEb mép5vEb cười.
Kha LươU62Bng đã5vEb tới5vEb cửaRsDk thRsDkang RsDkmáy, an4RRwh đậU62Bp mạnh5vEb vàU62Bo U62Bnó n5vEbhưng chẳng5vEb 4RRwcó U62Btác dụ4RRwng gì.
TầnRsDk CẩmU62B sU62Bốt ruột,4RRw nhấn7Zh2 U62Bnút liêU62Bn hồi.
Hắc Bả4RRwo 4RRwđang nRsDkằm tron5vEbg lò5vEbng Kh4RRwa Lươ5vEbng bỗU62Bng nhRsDkảy vọt4RRw lê7Zh2n càU62Bo vàU62Bo RsDkmôi 5vEbanh, Kh4RRwa Lương5vEb l5vEbấy t5vEbay 7Zh2sờ t7Zh2hì ph7Zh2át hiện7Zh2 mRsDkình RsDkđã 7Zh2bị 4RRwchảy má4RRwu, U62Banh cũngRsDk chẳn7Zh2g cóRsDk thờiRsDk gRsDkian đểU62B t4RRwrách H4RRwắc BảRsDko nữa,7Zh2 cứ7Zh2 4RRwtiếp tục5vEb đạ5vEbp cửa.
Đún4RRwg lú4RRwc RsDknày th5vEbì xuấRsDkt hi7Zh2ện kỳ7Zh2 tí7Zh2ch –4RRw bàRsDkn taRsDky d4RRwính RsDkmáu củ7Zh2a 7Zh2Kha L5vEbương vừa7Zh2 đập4RRw 5vEbvào cửa,4RRw tấRsDkt cảRsDk c5vEbác 5vEbvết máu4RRw đầ4RRwm 4RRwđìa tRsDkrên than4RRwg 5vEbmáy đềuRsDk RsDkbiến mất.
Kha RsDkLương 7Zh2ngạc nhiên4RRw U62Bnhìn taRsDky mì5vEbnh rRsDkồi hé4RRwt to:
- ĐúRsDkng RsDkrồi! RsDkSao a4RRwnh lạiU62B 4RRwkhông n5vEbhớ RsDkđến chiêu7Zh2 này5vEb t7Zh2rong Ph7Zh2ương pháp4RRw U62Btránh t5vEbà c7Zh2ủa ôRsDkng U62Banh –U62B d5vEbùng máuU62B củaRsDk mì7Zh2nh đểRsDk đuổiU62B m5vEba. D4RRwòng RsDkhọ K5vEbha của5vEb 5vEbanh truyền4RRw đờ5vEbi l7Zh2àm ph4RRwáp U62Bsư, 5vEbnên trênU62B U62Bngười a7Zh2i RsDkcũng RsDkcó 5vEbmáu tráU62Bnh ma.
Anh vẫU62Bn đaU62Bng 4RRwhoan hỉRsDk th5vEbì 7Zh2thấy mũ5vEbi mìnhRsDk đa7Zh2u nhóiU62B, máu7Zh2 chảy7Zh2 4RRwộc 4RRwra. RsDkAnh 4RRwđịnh mắngU62B T7Zh2ần C4RRwẩm t5vEbhì thấyRsDk côRsDk đ7Zh2ã nha7Zh2nh chóngU62B lấ4RRwy 5vEbtay quyệtU62B máu7Zh2 t5vEbrên U62Bmũi an7Zh2h rồi5vEb bôiRsDk vào5vEb n4RRwút nRsDkhấn than4RRwg m4RRwáy. Vừa5vEb 5vEbnhấn mạnhRsDk U62Bvào, than5vEbg m5vEbáy bU62Bật mở.
Mộ5vEbt ngườU62Bi đRsDkang bị5vEb t5vEbreo lủng4RRw lẳn4RRwg t4RRwrong t7Zh2hang máyU62B; đó4RRw chính5vEb 4RRwlà L4RRwục TửU62B MU62Binh. K4RRwha 7Zh2Lương 7Zh2chạy RsDkvào 7Zh2trong ômU62B châRsDkn T5vEbử 5vEbMinh ké5vEbo xuốngU62B, đ7Zh2áng tU62Bhương c5vEbho an4RRwh chàn4RRwg Lụ4RRwc TửU62B Mi4RRwnh đãU62B bị7Zh2 U62Btreo U62Bcổ trợRsDkn c5vEbả mắ5vEbt; đã4RRw 7Zh2thế lU62Bại RsDkcòn ti4RRwếp tục7Zh2 bU62Bị k7Zh2éo xRsDkuống đa7Zh2u đ4RRwiếng ngườRsDki, 5vEbnên chỉU62B 5vEbcòn biết4RRw giẫy4RRw đạp5vEb l4RRwung t4RRwung. 5vEbT ần4RRw Cẩm5vEb nhì7Zh2n thRsDkấy thế4RRw vộiRsDk 7Zh2nói vớ4RRwi KU62Bha Lương:RsDk “Đừ4RRwng cố7Zh2 kéoRsDk a5vEbnh ấy5vEb xuU62Bống, bế7Zh2 aU62Bnh ấy7Zh2 lê7Zh2n đi”
KU62Bha L4RRwương v4RRwà T5vEbần C5vEbẩm lU62Buống cuốngRsDk đặtU62B TRsDkử MiRsDknh x7Zh2uống; ma5vEby màU62B a7Zh2nh ấ5vEby khô5vEbng bị7Zh2 trRsDkeo lâ7Zh2u, h4RRwơn 4RRwnữa t7Zh2hể lực7Zh2 suRsDkng 5vEbmãn nêRsDkn U62Bchỉ n5vEbghỉ 4RRw1 lúcRsDk lạiU62B b4RRwình thư7Zh2ờng 7Zh2như khôngU62B c5vEbó 7Zh2việc gì.
Vừa ngồiU62B d7Zh2ậy, Tử7Zh2 7Zh2Minh đU62Bã lớnRsDk t4RRwiếng mắngRsDk 5vEbKha Lương:
U62B- 7Zh2Lúc n5vEbãy a5vEbnh U62Bcứ 5vEbcố k7Zh2éo tôU62Bi xuốngRsDk, a7Zh2nh 7Zh2có c5vEbòn n4RRwhân tín5vEbh không7Zh2 7Zh2đấy? H5vEbay là7Zh2 5vEbanh RsDkmuốn giế5vEbt tôi?
Kha 5vEbLương x4RRwoa m5vEbũi hỏi4RRw lại:
- ĐừngRsDk cóU62B g7Zh2ià mồU62Bm! nếu7Zh2 aU62Bnh không4RRw tre5vEbo cổRsDk 5vEbtự tRsDkử 7Zh2thì tôi4RRw đã4RRw k7Zh2hông mất7Zh2 nh4RRwiều m4RRwáu đến7Zh2 RsDkthế! Tô4RRwi vốn4RRw 4RRwđã gầy5vEb 7Zh2yếu, RsDksuy U62Bdinh dư5vEbỡng, tRsDkhiếu máuU62B, đ4RRwâu cU62Bó đượ7Zh2c 5vEbbéo tốtRsDk nRsDkhư anh.
TầnRsDk 5vEbCẩm phải4RRw 5vEbhét U62Bto cU62Ban 4RRw2 người:
- RsDkĐến lúRsDkc này5vEb màRsDk 5vEb2 U62Banh c4RRwòn tâmRsDk 7Zh2trạng c7Zh2ãi nh4RRwau 5vEbà? U62BKhông m5vEbau 5vEbđi cRsDkứu 5vEbThi Thi!
H5vEbọ RsDkliền đứ7Zh2ng dậ4RRwy ch4RRwạy RsDkra U62Bngoài. NRsDkhìn th7Zh2ấy ThU62Bi Th5vEbi đangU62B c5vEbhầm chậ4RRwm bư7Zh2ớc tới,7Zh2 b4RRwa ngRsDkười thở4RRw 5vEbphào nhU62Bẹ nhõU62Bm; đang7Zh2 địnhU62B chạy7Zh2 đến4RRw 7Zh2chỗ RsDkThi 4RRwThi U62Bthì họ4RRw đứU62Bng sữn4RRwg lại.
CóRsDk mộ5vEbt bó7Zh2ng ngườ5vEbi bU62Bay saRsDku Th4RRwi Thi.
Tần CẩRsDkm giơ4RRw nắ7Zh2m đấm4RRw đ5vEbịnh đá4RRwnh K7Zh2ha LưU62Bơng. 4RRwKha Lươ4RRwng vội5vEb chạyRsDk tới4RRw núU62Bp s7Zh2au lư7Zh2ng RsDkTử Minh.
T4RRwhi RsDkThi đRsDkang d4RRwần tiến7Zh2 tớiRsDk ph7Zh2ía 5vEbhọ; cá4RRwi RsDkbóng ki4RRwa U62Bcũng U62Brõ h4RRwơn. BU62Ba ngườiRsDk n5vEbhận U62Bra đ4RRwó RsDklà ôn7Zh2g nộ5vEbi Kh4RRwa LRsDkương liRsDkền ngồiRsDk bệt4RRw xuống5vEb đấRsDkt, thở7Zh2 phà7Zh2o 5vEbrồi nói:
U62B- ÔnRsDkg 4RRwà, lần7Zh2 nàRsDky U62Bông xuấtRsDk hiệnRsDk quU62Bá bấtU62B nU62Bgờ đấy!U62B Bọn4RRw c4RRwháu sợU62B đếnU62B thót5vEb ti5vEbm rồiU62B 4RRwđây này.
ÔRsDkng U62Bnội K7Zh2ha LươngRsDk –RsDk Kh4RRwa ĐạoU62B c4RRwuối U62Bcùng c4RRwũng 7Zh2xuất h7Zh2iện, 5vEbKha 5vEbLương v5vEbui mừng5vEb ch4RRwạy về5vEb phíRsDka ô5vEbng, nhưn7Zh2g thấyU62B ô7Zh2ng h4RRwững hờU62B, cU62Bhán n4RRwản nhRsDkìn mình.
ÔnU62Bg c5vEbụ trá5vEbch móc:
- Lẽ7Zh2 U62Bnào cRsDkháu đã7Zh2 RsDksử dụ4RRwng c4RRwhiêu th7Zh2uật 4RRwmáu trU62Bánh 4RRwtà đê7Zh2 t5vEbiện n7Zh2hất, nU62Bhục nhã5vEb nh7Zh2ất, hè4RRwn RsDkhạ nhấU62Bt của5vEb 5vEbdòng họU62B Kh4RRwa cRsDkhúng ta?
Kha Lương7Zh2 buRsDkồn 4RRwbã U62Bđáp lại:
- NhụU62Bc nhãRsDk 5vEbhèn hạ7Zh2 cáU62Bi gì4RRw chứU62B! nU62Bếu kU62Bhông cU62Bó chút4RRw mRsDkáu củaU62B 7Zh2cháu 5vEbthì Tử4RRw Mi7Zh2nh sớm7Zh2 4RRwđã bị4RRw U62Bchết tU62Breo 4RRwtrong RsDkthang 4RRwmáy rồi.
Tần5vEb CRsDkẩm ch5vEbạy tớiU62B 7Zh2đỡ T7Zh2hi TRsDkhi thìU62B n7Zh2hận 7Zh2thấy T5vEbhi T7Zh2hi đanU62Bg nh4RRwư người4RRw mộ7Zh2ng du.
Ôn4RRwg RsDktrẻ giải7Zh2 thích:
7Zh2- ThRsDki ThRsDki bị4RRw ông7Zh2 th7Zh2ôi miê5vEbn rồi,RsDk 4RRwban nãy4RRw n4RRwó đ7Zh2ã kiRsDknh hã4RRwi tộRsDkt độ;RsDk ôU62Bng th5vEbôi miên5vEb để4RRw nóRsDk ng4RRwủ, nU62Bhư thếU62B 4RRwsẽ U62Bbảo v4RRwệ đượ5vEbc nguyên7Zh2 khU62Bí tRsDkốt hơn.
Ôn4RRwg trẻ5vEb qua4RRwy 4RRwra nRsDkói 7Zh2với KhU62Ba Lương:
- SaU62Bo ch5vEbáu không7Zh2 chịuRsDk học4RRw p4RRwhép U62Bthuật 4RRwtrong 7Zh2sách của7Zh2 ôngRsDk? B5vEbao nhiU62Bêu phươngU62B RsDkpháp 7Zh2hay khô7Zh2ng U62Bdùng lại7Zh2 đi4RRw dùRsDkng c4RRwái phépU62B nh7Zh2ục nRsDkhã thế5vEb hảU62B 5vEbcháu? 5vEbLàm thế5vEb 7Zh2mà 7Zh2gọi làRsDk bắU62Bt RsDkma U62Bư? Th4RRwà cRsDkháu h4RRwiến mU62Báu RsDkcho bện4RRwh viện4RRw để7Zh2 cứuU62B n7Zh2gười cRsDkòn hơnRsDk l5vEbà vun4RRwg vã5vEbi l5vEbung tung.U62B, thậ5vEbt 7Zh2chẳng biế5vEbt xRsDkấu hổ5vEb gì4RRw cả.
Kha LRsDkương xấ4RRwu hổRsDk liền5vEb c7Zh2ãi lại5vEb ông:
5vEb- 7Zh2Thế a4RRwi bảo4RRw tậU62Bp hợp4RRw cáU62Bc mảnh4RRw v7Zh2ải lU62Bại 7Zh2rồi 4RRwđốt 5vEbđi là4RRw có4RRw thể7Zh2 ph7Zh2á đượcRsDk lờU62Bi nguyền5vEb 4RRwCA BĂNG7Zh2? T4RRwrong lú4RRwc t7Zh2hu 7Zh2thập vải,5vEb bọ7Zh2n cRsDkháu xé5vEbm chútRsDk 4RRwnữa 4RRwđã 4RRwmất m5vEbạng rồiRsDk, vậyU62B 5vEbmà 4RRwbây giờ4RRw ôn7Zh2g lạRsDki 5vEbtới tRsDkrách c7Zh2háu nữRsDka à?
Ông RsDktrẻ 5vEbchau màyU62B U62Brồi nói:
7Zh2- Các5vEb 7Zh2cháu đã7Zh2 xeU62Bm bản5vEb thảo7Zh2 c5vEbủa ông?
- 7Zh2Bản thảo5vEb n5vEbào c4RRwơ? QRsDkuyển RsDksách đó5vEb 4RRwlà bRsDkản thảo5vEb U62Bcủa ôn5vEbg ưU62B? 7Zh2- BốnRsDk ngư4RRwời nU62Bgạc nhiê4RRwn nhRsDkìn ông.
- ĐóRsDk đúngU62B l5vEbà b4RRwản t7Zh2hảo củaU62B ônRsDkg. Lẽ5vEb nàoU62B tronU62Bg bảnRsDk 5vEbthảo ông7Zh2 lạiRsDk k7Zh2hông có7Zh2 qu4RRwyền g4RRwiả thiếU62Bt mộ7Zh2t chRsDkút? Vi7Zh2ệc ph5vEbá lờiU62B nguy7Zh2ền U62BCA 5vEbBĂNG l7Zh2à RsDkmột U62Btrong n5vEbhững 4RRwcâu hỏiU62B kU62Bhó 7Zh2trả lờU62Bi 7Zh2nhất c4RRwủa dòngRsDk U62Bhọ RsDkKha chúngRsDk tU62Ba, U62Bông đãRsDk đề5vEb cRsDkập rất5vEb nhiều5vEb gi4RRwả thiết7Zh2 đ5vEbể pháU62B lời4RRw nguyền7Zh2, 4RRwchẳng 5vEbnhẽ U62Bcác chRsDkáu U62Bcứ lầ5vEbn lượ7Zh2t tRsDkhử 7Zh2từng phU62Bương pháRsDkp h7Zh2ay sao?
Ba ngư7Zh2ời đềuRsDk kin5vEbh sợ7Zh2 5vEbtoát m4RRwồ hôi.
- 7Zh2Các c4RRwháu th4RRwu thập7Zh2 mảnRsDkh vảRsDki đỏ,7Zh2 đ7Zh2em s7Zh2ức mạnhRsDk 4RRwCA B7Zh2ĂNG vốU62Bn 7Zh2đã đưRsDkợc tU62Bách 4RRwra 7Zh2tập h5vEbợp lại,7Zh2 rồ5vEbi l5vEbại 4RRwmang mảnhRsDk vả7Zh2i đóU62B tớ7Zh2i nơ5vEbi cU62Bhí 4RRwâm. CáRsDkc 4RRwcháu RsDkhãy mởRsDk RsDkto m7Zh2ắt rU62Ba mà4RRw n4RRwhìn, 4RRwnơi nà4RRwy m5vEbấy chụ4RRwc n5vEbăm trRsDkước vốn5vEb là4RRw nghĩ4RRwa U62Bđịa RsDkchôn xácRsDk hRsDkàng vạn5vEb 5vEbngười. Các5vEb cháuU62B ch5vEbo rằnU62Bg những7Zh2 khRsDkuôn m5vEbặt 7Zh2sau tấm5vEb kín7Zh2h k4RRwia RsDklà mặtU62B người4RRw đún4RRwg không,RsDk kỳ4RRw thực4RRw đóU62B 7Zh2đều lU62Bà 4RRwnhững oRsDkan hồnU62B trU62Bước k7Zh2ia, 4RRwhọ 5vEbđang 4RRwngày đêm4RRw l4RRwàm RsDkbạn vớ7Zh2i nhữngU62B bệ5vEbnh n7Zh2hân tâRsDkm thần.
ÔnRsDkg trU62Bẻ lại7Zh2 dõng5vEb dạc5vEb nói4RRw tiếp:
- C5vEbác chá7Zh2u còn4RRw U62Bđứng đờ5vEb ở5vEb 5vEbđây 4RRwlàm g4RRwì? Không4RRw U62Bmau lê5vEbn sâRsDkn thU62Bượng U62Btìm AU62Bnh Kỳ5vEb vU62Bà ĐinU62Bh ĐôngRsDk đ4RRw! Đi4RRwnh ĐôngU62B h5vEbiện 5vEbgiờ đangU62B bịU62B mộtU62B lực7Zh2 lượng7Zh2 đáU62Bng s5vEbợ th4RRwao túnRsDkg; nU62Bếu cá7Zh2c c5vEbháu đến7Zh2 muộ7Zh2n 4RRwsẽ 7Zh2không k4RRwịp đâu!
7Zh2Ông 5vEbtrẻ vừa5vEb vỗRsDk vàRsDko ng5vEbười 7Zh2Thi TU62Bhi, c7Zh2ô liU62Bền 7Zh2tỉnh lại4RRw. Bốn4RRw ngư7Zh2ời khô4RRwng kị7Zh2p nó4RRwi RsDkgì vội5vEb bướU62Bc v4RRwào thU62Bang máy7Zh2, ông5vEb trẻ5vEb khô7Zh2ng RsDkđi cùn7Zh2g họ,5vEb bởiRsDk thờiRsDk gRsDkian RsDkhiện hìn5vEbh 5vEbba ph7Zh2út một7Zh2 nU62Bgày đã5vEb hế4RRwt. Ô5vEbng chU62Bỉ kRsDkịp n5vEbói vRsDkới K5vEbha Lương7Zh2: “Nếu7Zh2 t5vEbhực sự4RRw kRsDkhông c5vEbó c4RRwách nà5vEbo khác,5vEb cháRsDku RsDkhãy tựU62B cắ5vEbt ngó7Zh2n t5vEbay 5vEbđể máuU62B chảy5vEb r4RRwa nhé!”.7Zh2 RsDkLời dặnRsDk củaU62B ôn7Zh2g trRsDkẻ 4RRwkhiến K4RRwha RsDkLương lạnh4RRw RsDkhết cả5vEb n4RRwgười, an5vEbh đứngRsDk tro4RRwng t4RRwhang máy5vEb 7Zh2ôm miện4RRwg khô5vEbng nói4RRw nănU62Bg gì.
4RRwLúc nàyRsDk bố7Zh2n ngưRsDkời 4RRwlại đi4RRw cùn7Zh2g U62Bvới nhRsDkau, RsDkkhông aRsDki 5vEbnói năng7Zh2 4RRwgì. Hắ7Zh2c B7Zh2ảo nằm5vEb ư5vEbờn trên4RRw 5vEbvai KRsDkha Lương5vEb 7Zh2không chịU62Bu xu4RRwống. Bọn4RRw họRsDk vừa4RRw 5vEbtrải q4RRwua 4RRwcơn chấ4RRwn động,7Zh2 a4RRwi cũn5vEbg biết5vEb đốU62Bi U62Bthủ củ4RRwa 4RRwmình r5vEbất mạ5vEbnh nRsDkhưng họRsDk vẫ5vEbn khôngU62B từ4RRw b4RRwỏ ý5vEb đị5vEbnh RsDkcứu U62BAnh KỳRsDk vàRsDk Đinh7Zh2 Đông.
Mọi5vEb ngườiRsDk đ5vEbổ dồn5vEb cRsDkhú RsDký vào5vEb Kh5vEba Lương,U62B RsDkanh chẳnRsDkg bi4RRwết làm5vEb sa4RRwo c7Zh2hỉ biếRsDkt ngậmU62B ngùRsDki kêU62Bu 5vEbca saU62Bo sốU62B mìnU62Bh khổU62B 7Zh2thế! Tại4RRw 5vEbsao b5vEbao nRsDkhiêu phá4RRwp tRsDkhuật không5vEb họcU62B lạ4RRwi chỉ4RRw học4RRw đưRsDkợc m5vEbỗi một7Zh2 ch7Zh2iêu này.5vEb Mọ5vEbi ng7Zh2ười U62Bnhìn 7Zh2anh U62Btiếc n5vEbuối nghĩ5vEb, gi5vEbá máU62Bu anU62Bh nRsDkhiều nhưU62B nU62Bước sô4RRwng tU62Bhì tốt7Zh2 biế5vEbt bao.
Chẳng4RRw mấy5vEb chố7Zh2c tha4RRwng máyRsDk đãU62B lU62Bên RsDktới RsDksân thượn4RRwg, nếu4RRw nRsDkhư ô4RRwng nộiRsDk KhRsDka LươU62Bng 5vEbkhông nóU62Bi chRsDko b7Zh2ọn họ5vEb b5vEbiết nơRsDki n4RRwày trướ7Zh2c kU62Bia là7Zh2 nơ5vEbi chôU62Bn xRsDkác vạn7Zh2 người7Zh2 4RRwthì t7Zh2rong mắt4RRw của4RRw họ,5vEb nơ4RRwi n5vEbày qu5vEbả 7Zh2là rấ7Zh2t đẹpRsDk U62B- mộtU62B nơiU62B n4RRwon xU62Banh nư4RRwớc biếcRsDk, cRsDkây mâyRsDk x4RRwanh 7Zh2xanh mọcU62B 7Zh2ở khU62Bắp nơi,RsDk trê7Zh2n sâU62Bn thưU62Bợng dây7Zh2 RsDkmây đaU62Bn chéo5vEb vàoU62B n7Zh2hau giống7Zh2 n7Zh2hư mộtRsDk tấ7Zh2m 7Zh2vải x7Zh2anh 5vEbdày dặn7Zh2 vậy.
RsDkKha LưU62Bơng vU62Bừa nhì4RRwn 4RRwvừa nghĩ5vEb, tRsDkrong sách5vEb cRsDkủa ôngRsDk viếRsDkt 4RRwnhững U62Bnơi cRsDkó câU62By RsDkxanh mọcU62B u7Zh2m U62Btùm thườngRsDk rU62Bất nặU62Bng âmRsDk kh5vEbí. LoạU62Bi c5vEbây nàyRsDk hấp5vEb thU62Bu â4RRwm khí4RRw để4RRw tU62Bồn tạiU62B, RsDkhơn nữaRsDk nó5vEb lại4RRw RsDkche lấp7Zh2 ánh7Zh2 mặt4RRw tr4RRwời, làRsDk RsDknơi trú5vEb ẩn4RRw tốt5vEb cU62Bủa oRsDkan hồn.
BốnRsDk người4RRw bưU62Bớc 4RRwđi rất7Zh2 cẩU62Bn thận,RsDk RsDkchỉ 7Zh2sợ mộRsDkt U62Bsơ su5vEbất RsDknhỏ U62Bcũng có4RRw thể4RRw khiếnU62B hRsDkọ hụt4RRw bước.4RRw ĐiềuU62B U62Bkỳ lạRsDk là7Zh2 hRsDkọ đU62Bều cảm4RRw th7Zh2ấy 4RRwđi t7Zh2rên c5vEbây mâRsDky vừ5vEba dẻoRsDk vừa4RRw trơnRsDk 5vEbnày giống7Zh2 nh4RRwư đi7Zh2 trên7Zh2 đU62Bống xá4RRwc ch4RRwết v4RRwậy! Tu4RRwy đềuRsDk nghĩ5vEb v4RRwậy nh5vEbưng kU62Bhông RsDkai dáRsDkm 5vEbnói ra7Zh2, họ4RRw nhìnRsDk sU62Bân thượng4RRw rộRsDkng lớ5vEbn, băn5vEb kh7Zh2oăn 7Zh2không biế4RRwt đứa4RRw RsDkbé 4RRwđang ở5vEb đâu?
CuốiU62B 7Zh2cùng h7Zh2ọ 4RRwcũng nh5vEbìn thấ7Zh2y 7Zh2hai 5vEbmẹ coU62Bn 5vEbAnh KU62Bỳ, nhưnRsDkg cả7Zh2nh tượngU62B trưRsDkớc mắtRsDk họ4RRw RsDkthật đán5vEbg sợ!5vEb U62BAnh U62BKỳ đa5vEbng thRsDkả đứa4RRw b5vEbé RsDkở ngU62Boài 5vEbsân thượng,U62B chU62Bỉ cầnU62B t7Zh2hả ta7Zh2y 4RRwthì RsDknó cRsDkhết chắcU62B rồi.
RsDkĐứa bé5vEb khôngU62B đ5vEbộng đậy,U62B giốn7Zh2g nh4RRwư ngRsDkười c5vEbhết vậy!
TU62Bhi U62BThi hố5vEbt U62Bhoảng hRsDkét lên:
5vEb- Đừng!5vEb A7Zh2nh RsDkKỳ! ĐừRsDkng th5vEbả ta5vEby ra4RRw. Đừng5vEb giết7Zh2 h4RRwại cU62Bon bé!
Tuy nhiê5vEbn, gi5vEbữa kh5vEbông RsDkgian 4RRwma RsDkquái U62Blại vănU62Bg vẳnU62Bg mộtRsDk gU62Biọng nó5vEbi: “Hã7Zh2y thả5vEb 7Zh2con ra7Zh2. RsDkCon muốnU62B đượRsDkc xuống4RRw dưới5vEb 7Zh2chơi. Đừn4RRwg nắ5vEbm tRsDkay coU62Bn!” Đó7Zh2 chínU62Bh làU62B tiế5vEbng cU62Bủa ĐinhRsDk Đông.
Tần7Zh2 CẩmRsDk 4RRwvừa định5vEb chạ5vEby 5vEblên thì4RRw t5vEbhấy AnU62Bh Kỳ7Zh2 bU62Bỏ m5vEbột ta7Zh2y 5vEbra, 5vEbcô v7Zh2ội 5vEbđứng lRsDkại khôn5vEbg dRsDkám tU62Biến th5vEbêm 4RRwnữa. Đ5vEbứa 7Zh2bé bị4RRw tRsDkreo lơRsDk 5vEblửng nRsDkgoài s4RRwân thưRsDkợng, gióU62B thổiU62B tới,5vEb sặc7Zh2 mU62Bùi U62Bmáu tRsDkươi taU62Bnh 4RRwngòm, nU62Bhìn kỹ5vEb dã5vEby 5vEbnúi đU62Ben sì4RRw phíaU62B U62Bxa 5vEbtrông giố7Zh2ng 5vEbnhư mộ5vEbt bầy4RRw qRsDkuái vU62Bật đangU62B nh7Zh2e na4RRwnh múa4RRw vuốtU62B, cRsDkhỉ t5vEbrực cóU62B g7Zh2ì rơ5vEbi xuống4RRw RsDklà nuốt4RRw chửng5vEb 5vEbkhông tha.
7Zh2Kha LươnU62Bg nhẹ5vEb n7Zh2hàng đặt7Zh2 H5vEbắc BU62Bảo x5vEbuống, h4RRwy U62Bvọng nó7Zh2 7Zh2có 5vEbcách gì5vEb 4RRwcứu U62Bhai mẹ4RRw U62Bcon AnRsDkh K7Zh2ỳ. U62BLúc U62Bnày anRsDkh đã7Zh2 4RRwcoi Hắ7Zh2c Bả4RRwo là4RRw bù4RRwa hộ4RRw mệ7Zh2nh c5vEbủa mìnU62Bh. HắcU62B Bảo5vEb li7Zh2ếc nhU62Bìn aU62Bnh một5vEb cá7Zh2i, ánh7Zh2 mắtRsDk tỏ7Zh2 RsDkvẻ c4RRwoi thường.
Lúc nU62Bày 5vEbanh 7Zh2mới thự4RRwc sự5vEb hốiU62B hận5vEb U62Bbởi mU62Bình đã5vEb khU62Bông ch5vEbịu họU62Bc ph5vEbép 4RRwthuật U62Bđến nRsDkơi đếnRsDk cRsDkhốn, 7Zh2để đế4RRwn gi7Zh2ờ, ngaU62By mộRsDkt co5vEbn mU62Bèo cũ4RRwng c7Zh2ó q5vEbuyền RsDkkhinh bỉ5vEb anh5vEb. KU62Bha Lư4RRwơng tứcRsDk ch5vEbí 5vEbrút 5vEbcon d4RRwao nU62Bhỏ rU62Ba chuẩnRsDk bRsDkị cU62Bắt tRsDkay mìnhRsDk bấ4RRwt c7Zh2ứ 4RRwlúc nà5vEbo 5vEbđể đ5vEbuổi RsDkma. N4RRwói U62Bgì 4RRwthì 7Zh2nói, U62Blúc nRsDkày an7Zh2h vẫn4RRw RsDkrất qU62Buan trọng.
Lúc 4RRwKha Lương5vEb đấu7Zh2 t5vEbranh U62Btư tưởngRsDk 5vEbthì RsDkTần CẩmRsDk vàRsDk T4RRwhi RsDkThi đaRsDkng sợ7Zh2 hã4RRwi l4RRwo lắRsDkng chRsDko Đ5vEbinh Đôn4RRwg; tậRsDkn 4RRwmắt n5vEbhìn thấyRsDk đứU62Ba bé7Zh2 7Zh2cứ l4RRwắc 7Zh2lư tr4RRwong giRsDkó, h7Zh2ọ thấ5vEbp th7Zh2ỏm k7Zh2hông yên.
T7Zh2hi 4RRwThi nó4RRwi tronRsDkg nướcRsDk mắt:
4RRw- 5vEbAnh KỳU62B, dùU62B sRsDkao 7Zh2Đinh ĐônU62Bg cũng5vEb làRsDk 5vEbđứa 4RRwcon dRsDko RsDkem dứtRsDk ruột7Zh2 đẻ4RRw r4RRwa; ch7Zh2o U62Bdù trưU62Bớc đâyU62B U62Bem RsDkkhông muốn7Zh2 nhậ4RRwn đứaU62B tr4RRwẻ này,7Zh2 4RRwcho 7Zh2dù eU62Bm muố5vEbn tRsDkrốn RsDktránh sựU62B thật7Zh2 RsDknăm xRsDkưa, như5vEbng 5vEbnó vẫn5vEb lRsDkà coU62Bn c5vEbủa U62Bem, là7Zh2 RsDkcốt RsDknhục củaRsDk emU62B. EU62Bm kh7Zh2ông thể4RRw tRsDkiếp tụcU62B ph4RRwạm s5vEbai U62Blầm. ERsDkm khô7Zh2ng đượcU62B giết5vEb co7Zh2n bé!
U62BĐột n5vEbhiên 5vEbtrong giU62Bó vọngRsDk lRsDkại giọn5vEbg trẻ5vEb coRsDkn 7Zh2lảnh lót:U62B “U62BMẹ th5vEbả coRsDkn 4RRwra, U62Bcon mU62Buốn xuốRsDkng ch5vEbơi, mẹU62B đừRsDkng giữ7Zh2 cRsDkon thế!”
ĐúngRsDk l7Zh2à gU62Biọng ĐiRsDknh Đông.
Ánh7Zh2 đè7Zh2n 4RRwtrên sâRsDkn t7Zh2hượng đủ4RRw s5vEbáng đểRsDk họ7Zh2 nh5vEbìn rõ7Zh2 mó7Zh2ng 5vEbtay ĐinRsDkh ĐôngRsDk đã4RRw cRsDkắm sâRsDku vàoRsDk tận5vEb U62Bxương mRsDku bàU62Bn t5vEbay A5vEbnh KRsDkỳ, 7Zh2nhưng RsDkAnh 7Zh2Kỳ vẫn4RRw nRsDkhất quyU62Bết khôn5vEbg thả4RRw U62Btay ra.
KhônRsDkg phảiU62B AnU62Bh KỳRsDk đanRsDkg hạ5vEbi ĐinU62Bh Đông7Zh2 mà7Zh2 làRsDk đan7Zh2g cứu5vEb cU62Bon bé.
Kha U62BLương định7Zh2 chạy4RRw tớU62Bi gU62Biúp An7Zh2h Kỳ.
ĐộtRsDk nhiênU62B Đin7Zh2h ĐU62Bông đổi5vEb giọng,4RRw nói:U62B “MàyRsDk dám5vEb tớ7Zh2i đâRsDky, taRsDko RsDksẽ mócRsDk ng4RRway U62Bmắt nó5vEb 4RRwra U62Bđể 5vEbnó ch7Zh2ết tạiU62B đây.”
U62BTần CẩmRsDk đanU62Bg 5vEbôm Hắc5vEb Bả4RRwo; t5vEbrong bóng5vEb tối,5vEb nh4RRwìn v4RRwào cU62Bon U62Bmắt mU62Bàu hồ5vEbng phấn4RRw của4RRw HắcRsDk B5vEbảo, c7Zh2ô 7Zh2nhận thấyU62B 4RRwmột đứ7Zh2a bé5vEb đanRsDkg nằm5vEb tro4RRwng lòn5vEbg 5vEbĐinh Đông.
5vEbĐứa bé5vEb từ4RRw t5vEbừ ngẩng7Zh2 7Zh2đầu lên,4RRw vừ7Zh2a nh7Zh2ìn thấyRsDk nó,U62B TầU62Bn CẩmRsDk U62Bhét lRsDkên: “Đúng4RRw lRsDkà thằngRsDk RsDkbé đó!5vEb” U62B– 5vEbthằng U62Bbé t4RRwrước đ5vEbây 5vEbcô nh4RRwìn thấRsDky trước4RRw máyRsDk RsDkvi 4RRwtính, thằng7Zh2 bé7Zh2 U62Bđã đòiU62B lấy7Zh2 mắt5vEb c7Zh2ủa cô.
Thằng4RRw bé5vEb đóU62B đãU62B nhập4RRw hU62Bồn vàoRsDk Đinh7Zh2 Đông.4RRw Bây7Zh2 giờ5vEb n4RRwó đaRsDkng muốRsDkn dắ7Zh2t U62BĐinh Đôn7Zh2g xuốU62Bng dư5vEbới chơi.
Kh5vEba Lương5vEb khô4RRwng dU62Bám độngRsDk đ4RRwậy, m7Zh2ọi việc4RRw trRsDkở 5vEbnên bếU62B tắc.
Đột 4RRwnhiên AU62Bnh 7Zh2Kỳ lê7Zh2n tiếng:
U62B- ĐểU62B RsDkcô xuống7Zh2 chơRsDki với5vEb RsDkcháu, chá4RRwu t4RRwha co5vEbn g7Zh2ái chRsDko cô!
RsDkThi Th4RRwi U62Bkinh hã5vEbi nhận4RRw RsDkra U62Bmột 4RRwcô gá4RRwi vốn7Zh2 U62Byếu đuố4RRwi RsDknhư AnU62Bh 4RRwKỳ lúcU62B 4RRwnày bRsDkỗng 7Zh2trở n5vEbên ki4RRwên cưU62Bờng, tU62Bỉnh t7Zh2áo 5vEbvà dũnRsDkg cảRsDkm 4RRwlạ thường.
7Zh2Anh U62BKỳ lại5vEb 4RRwnói tiếp:
RsDk- 7Zh2Cô xuRsDkống chơi7Zh2 RsDkvới cRsDkháu nhé4RRw! 7Zh2Cô là5vEbm mRsDkẹ cU62Bháu được4RRw không?
Th5vEbằng 5vEbbé kRsDkhông nói7Zh2 năn5vEbg gì5vEb nh4RRwưng ĐinhU62B ĐôngRsDk lạiU62B cất5vEb tiến4RRwg: “7Zh2Từ lúcU62B n7Zh2hỏ 7Zh2mẹ đãU62B RsDkkhông cần5vEb 4RRwcon, 7Zh2mẹ khônU62Bg yê4RRwu conU62B, mẹ4RRw 7Zh2căm hận4RRw sự5vEb tồU62Bn tạ7Zh2i c4RRwủa conRsDk, 7Zh2con khô5vEbng cần4RRw người5vEb mẹU62B tồU62Bi U62Bnhư mẹ5vEb c5vEbhơi 5vEbvới con.”
A4RRwnh RsDkKỳ c4RRwhậm r4RRwãi đá5vEbp lại:
4RRw- U62BCon khôn5vEbg biU62Bết 5vEbđược mẹU62B yê5vEbu coU62Bn đế5vEbn mứU62Bc nRsDkào đU62Bâu, mẹU62B 7Zh2thực U62Bsự rất5vEb 5vEbyêu co7Zh2n, 5vEbdo m5vEbẹ sU62Bợ khô7Zh2ng thU62Bể 7Zh2cho co7Zh2n m7Zh2ột U62Bcuộc số4RRwng U62Bhoàn hảRsDko U62Bnên mRsDkới gử5vEbi U62Bcon 4RRwở nhRsDkà RsDkbác. 4RRwMẹ đànhU62B phảU62Bi l7Zh2àm thU62Bế để7Zh2 4RRwcon cU62Bó đượcU62B môi5vEb trườngU62B p5vEbhát triểnRsDk làn4RRwh mạnh,4RRw bởi7Zh2 s4RRwẽ kh5vEbông 4RRwcó a7Zh2i hU62Bỏi bốRsDk RsDkcon là7Zh2 ai4RRw, 4RRwkhông RsDkcó a5vEbi mắngU62B coU62Bn 4RRwlà đ4RRwồ c4RRwon hoa4RRwng. Mẹ4RRw đàn7Zh2h U62Blòng RsDklàm nh7Zh2ư thU62Bế, bởiU62B 7Zh2mẹ yêu4RRw coU62Bn 4RRwhơn U62Btất thRsDkảy 7Zh2mọi 4RRwthứ trê4RRwn đời.
NRsDkước mắtU62B An4RRwh KỳU62B lRsDkã chãRsDk rơ7Zh2i 4RRwtrên mặt5vEb Đ7Zh2inh Đông,RsDk hRsDkồi lâRsDku Đ7Zh2inh 7Zh2Đông héRsDkt lRsDkên: “Mẹ5vEb ơi,7Zh2 mắ4RRwt RsDkcon đau4RRw l5vEbắm, c7Zh2on đ4RRwang chảyRsDk máu,5vEb cU62Bon kh7Zh2ông nU62Bhìn thấy7Zh2 gì5vEb n4RRwữa 5vEbrồi, mẹU62B ma4RRwu cứu4RRw c5vEbon đi!”
Nhìn7Zh2 thấyRsDk cả4RRwnh cRsDkon mìn5vEbh đau5vEb đớn5vEb giã4RRwy gU62Biụa, AnRsDkh 7Zh2Kỳ đa4RRwu lòRsDkng nói:
- 7Zh2Đừng l5vEbàm cRsDkon 5vEbcô đau!4RRw T4RRwrả co5vEbn lạiU62B cU62Bho cU62Bô! 5vEbCô sẽRsDk xuốngRsDk RsDkvới cháu!
ĐiU62Bnh Đôn4RRwg k7Zh2hông giã7Zh2y 5vEbgiụa nữa,7Zh2 côRsDk béU62B lạ4RRwi 4RRwrên RsDkrỉ: “5vEbCon c5vEbần c5vEbó mắtRsDk, cRsDkon cần7Zh2 5vEbcó mắt,7Zh2 co7Zh2n không7Zh2 nhìU62Bn U62Bthấy gìU62B 5vEbnữa rồi.”
Anh KU62Bỳ q4RRwuay lại4RRw nhìRsDkn RsDkThi T7Zh2hi U62Bvà các5vEb b7Zh2ạn cười,5vEb một4RRw nụ4RRw 4RRwcười 5vEbvô hồn,U62B c5vEbô 4RRwcười nh7Zh2ư muU62Bốn U62Bnhờ mọiU62B ngư7Zh2ời U62Btrông giữRsDk Đ7Zh2inh Đôn7Zh2g hRsDkộ mìnhU62B; 7Zh2khi nụ7Zh2 cườ5vEbi chưaU62B kịpU62B tRsDkắt trênU62B môi4RRw, côRsDk đã5vEb thU62Bò t5vEbay m7Zh2óc 7Zh2một c4RRwon mU62Bắt ra.
T5vEbuy r5vEbất 5vEbđau đớn7Zh2 như5vEbng U62Bcô kh7Zh2ông qU62Buỵ 7Zh2ngã; c7Zh2ô hướ7Zh2ng mặt7Zh2 về7Zh2 phíRsDka co5vEbn rồiRsDk 7Zh2thả c5vEbon mắtRsDk xuốngU62B dưới.
7Zh2Đinh 4RRwĐông hơiRsDk đ7Zh2ộng 4RRwđậy. TroU62Bng mắ4RRwt HắU62Bc Bảo5vEb, họRsDk RsDktrông thấ5vEby 5vEbcon 7Zh2ma n5vEbhỏ nh4RRwảy U62Bra kh7Zh2ỏi người4RRw Đinh7Zh2 ĐôU62Bng để7Zh2 7Zh2tóm c4RRwon mắt7Zh2 5vEbđẫm m4RRwáu kRsDkia. TầnU62B C5vEbẩm hé4RRwt lên:7Zh2 “RsDkMau cứu5vEb đứaU62B béRsDk RsDkđi!” RsDkba nU62Bgười 5vEbvội chạ5vEby l4RRwại kéU62Bo U62Bđứa U62Bbé lên.
Đi4RRwnh ĐU62Bông vẫnU62B chưRsDka tỉnU62Bh, nóU62B cứ7Zh2 ngủ5vEb th7Zh2iếp đRsDki 5vEbnhưng vẫRsDkn réo5vEb gọi:5vEb “Mẹ7Zh2 ơRsDki, mẹ4RRw xuốnRsDkg cRsDkhơi vớ7Zh2i coU62Bn đi!”
Anh K5vEbỳ giơ4RRw bànU62B 7Zh2tay đẫm4RRw U62Bmáu vuốt5vEb U62Bve khuôn7Zh2 mặtU62B nhỏRsDk xi7Zh2nh củRsDka coU62Bn gái5vEb, RsDktrong 5vEbcon 5vEbmắt c5vEbòn 7Zh2lại củaRsDk cU62Bô t7Zh2ràn 5vEbngập tình4RRw yêU62Bu thương;U62B cU62Bô lạiRsDk đưaU62B mắ5vEbt nhìU62Bn 4RRwbốn ngườiU62B bạn4RRw rồ4RRwi nói:7Zh2 “RsDkEm phảRsDki đU62Bi 5vEbngăn 7Zh2cản thằnU62Bg bRsDké lại,RsDk bởiRsDk s4RRwớm muộnU62B nRsDkó sẽU62B U62Btới 5vEblàm hU62Bại c7Zh2on em7Zh2, n7Zh2hờ RsDkmọi người4RRw trôngRsDk 4RRwnom Đi7Zh2nh Đông7Zh2 hộ4RRw em.”
5vEbMọi RsDkngười c5vEbòn chưU62Ba 7Zh2kịp đU62Bịnh thần5vEb lạRsDki U62Bthì đã7Zh2 tU62Bhấy RsDkAnh 4RRwKỳ n5vEbhảy xuố7Zh2ng dưới;7Zh2 chẳng4RRw RsDkmấy chốc,7Zh2 khôn7Zh2g a7Zh2i nhU62Bìn 7Zh2thấy gì5vEb nữRsDka. 4RRwMột tiếngRsDk “rầm”7Zh2 khô5vEb U62Bkhốc. Đinh4RRw Đ4RRwông khU62Bông nói5vEb l4RRwung 5vEbtung nữa;U62B n4RRwó đU62Bã thiếp4RRw đi.
Mọi5vEb ng4RRwười RsDkôm ĐinRsDkh Đô4RRwng rRsDka ng7Zh2oài. 4RRwTrên cổ5vEbng sâ4RRwn thượng4RRw cóU62B RsDkhai bU62Bóng ngườiRsDk 4RRw– mU62Bột lU62Bớn, một7Zh2 bé5vEb đaU62Bng đứ7Zh2ng dRsDkõi t7Zh2heo họ5vEb. ĐóRsDk làRsDk bón5vEbg của5vEb AU62Bnh K4RRwỳ U62Bvà tU62Bhằng 7Zh2bé. C7Zh2ả ha7Zh2i nRsDkắm ta4RRwy nh5vEbau hồi5vEb lRsDkâu rRsDkồi qu5vEbay ngưRsDkời 7Zh2đi mất.
ThRsDki Th5vEbi xúc5vEb động5vEb quỵ5vEb ngã7Zh2 trênRsDk U62Bsân thượng,7Zh2 côU62B tha5vEbn thở:RsDk ‘MRsDkình c4RRwứ tưởngRsDk n4RRwó ghéU62Bt đứa4RRw trU62Bẻ nàyRsDk, mìn4RRwh U62Bđã thựcRsDk 7Zh2sự k7Zh2hông hi5vEbểu nó.RsDk V5vEbì đứa4RRw trẻU62B U62Bnày, 7Zh2nó có5vEb thRsDkể làRsDkm đượcRsDk 7Zh2bất cứ7Zh2 v7Zh2iệc gì,U62B cóRsDk th4RRwể chi7Zh2ến thắng5vEb mọi4RRw th4RRwế 4RRwlực. Mì7Zh2nh đã7Zh2 kRsDkhông b7Zh2iết tìnRsDkh yêU62Bu c7Zh2ủa ngư5vEbời mRsDkẹ l7Zh2ại ba7Zh2o l4RRwa đếnU62B thế!”
TU62Bần U62BCẩm c4RRwhạy về7Zh2 phí7Zh2a T7Zh2hi Th5vEbi, U62Bhai ngườU62Bi ò7Zh2a kh7Zh2óc n7Zh2ức nở.5vEb Bốn4RRw người4RRw kRsDkhông RsDkdám xuốngU62B U62Bdưới; h4RRwọ l4RRwặng lẽ5vEb chờ7Zh2 bìRsDknh m7Zh2inh 5vEbtrên sâU62Bn thượng…
TầnU62B Cẩm4RRw U62Bnhẹ nhRsDkàng tiến4RRw về7Zh2 4RRwphía KU62Bha Lư4RRwơng nói:
- E7Zh2m xiRsDkn RsDklỗi, RsDkvừa r7Zh2ồi eRsDkm đRsDkã RsDkquá mạnhU62B t4RRway RsDkvới anh.
K5vEbha Lương5vEb quRsDkay lại4RRw cU62Bười tr5vEbả lời:
4RRw- Kh7Zh2ông sao7Zh2, đằngU62B 7Zh2nào anRsDkh c4RRwũng béo7Zh2, đa4RRwng c5vEbần giảmRsDk U62Bbéo mà.
T7Zh2ần C4RRwẩm nh7Zh2ìn KhRsDka lươRsDkng RsDkcàng n4RRwgày càngU62B rõ4RRw tro5vEbng áRsDknh bình4RRw RsDkminh; cô5vEb nh5vEbớ lại7Zh2 5vEblần đầuU62B tiên4RRw RsDk2 4RRwngười gặpRsDk nh4RRwau. Cứ5vEb nU62Bhư 4RRwcó bàn5vEb t7Zh2ay củRsDka 7Zh2ông t7Zh2rời sắpRsDk đặtU62B trước4RRw vU62Bậy, nRsDkgười đ7Zh2àn ôn4RRwg nRsDkày hết4RRw lần7Zh2 nU62Bày 4RRwđến lầU62Bn khácU62B xuRsDkất hiRsDkện trRsDkong cuộcRsDk đời5vEb cô5vEb c5vEbùng cô7Zh2 chRsDkia U62Bsẻ 7Zh2mọi kU62Bhó khăn.
U62BLục 4RRwTử 5vEbMinh tRsDkhẫn th4RRwờ nhì5vEbn TầnU62B C7Zh2ẩm v5vEbà Kh7Zh2a L7Zh2ương. Nhữn7Zh2g n7Zh2gày vừRsDka qu7Zh2a, an7Zh2h kh5vEbông cU62Bó t7Zh2hời gia4RRwn quU62Ban tâU62Bm tới5vEb tU62Bình c5vEbảm cU62Bủa mình,5vEb nh5vEbưng an4RRwh biU62Bết rõRsDk, ngư5vEbời đ5vEbàn ônU62Bg trướcU62B U62Bmắt an7Zh2h có7Zh2 rất5vEb nhi5vEbều c7Zh2ách đểRsDk tran7Zh2h t7Zh2hủ tìn7Zh2h cU62Bảm 4RRwcủa ngườU62Bi an5vEbh yêu4RRw dấu.5vEb C4RRwhưa ba5vEbo giờ7Zh2, T5vEbần 4RRwCẩm đối4RRw xử7Zh2 đặcRsDk biệtRsDk 5vEbvới anh5vEb, nhưnU62Bg lạU62Bi hếtU62B lRsDkần nàU62By đếnU62B lầnU62B kh5vEbác thểU62B hiệ4RRwn U62Bsự qu4RRwan tâRsDkm 4RRwđặc bi5vEbệt tới5vEb KU62Bha Lương.5vEb 5vEbLòng a4RRwnh quặRsDkn đRsDkau, an4RRwh 4RRwtự 7Zh2hỏi chRsDkẳng l7Zh2ẽ 5vEbmình lRsDkại không4RRw b7Zh2ằng cái4RRw gU62Bã lưuU62B ma5vEbnh 5vEbkia sao?
MRsDkọi ngU62Bười đềuU62B 5vEbkhông pRsDkhát hiệ4RRwn 4RRwra ánhU62B mắtU62B RsDkkhác l7Zh2ạ của4RRw Đường4RRw 5vEbThi Thi.
ChínhRsDk TU62Bhi T4RRwhi cũngU62B k7Zh2hông hiểu4RRw cRsDkô b4RRwắt đầu5vEb 4RRwcó cảmRsDk 5vEbtình v7Zh2ới Tử7Zh2 Min5vEbh 4RRwtừ lRsDkúc 5vEbnào; 5vEbnhững ngRsDkày RsDkvừa quaU62B, cRsDkô U62Bđã cRsDkó t5vEbhể khẳRsDkng đ4RRwịnh r5vEbằng mìn7Zh2h 4RRwyêu TửU62B 7Zh2Minh. C5vEbô nhớ5vEb rấ7Zh2t rU62Bõ h5vEbôm naU62By, tr5vEbong lú4RRwc 5vEbsợ hãi,RsDk ngườiRsDk đầ4RRwu t4RRwiên 7Zh2cô RsDknghĩ tới4RRw l4RRwà Tử5vEb Minh.
LụU62Bc T5vEbử Mi5vEbnh v5vEbà T5vEbần CẩmRsDk l4RRwà mộtRsDk đôi5vEb ki5vEba mà?RsDk 7Zh2Tại s7Zh2ao Tần5vEb Cẩ4RRwm RsDklại 4RRwbắt 4RRwcá 4RRw2 tay7Zh2, lạiU62B cRsDkòn đ5vEbối tốtRsDk vU62Bới K7Zh2ha LươngU62B đểRsDk T4RRwử M7Zh2inh đ4RRwau U62Blòng? TRsDkhực 5vEbra 5vEbcô 5vEbấy đâuRsDk c7Zh2ó x5vEbinh 4RRwđẹp bằn4RRwg mìnhRsDk? 4RRwvậy mU62Bà t5vEbrong l4RRwúc ngu4RRwy 5vEbnan U62Bnhất 5vEblại cRsDkó đưRsDkợc tấm4RRw 5vEbchân tìnhRsDk củaRsDk cảU62B 5vEb2 RsDkchàng trai.
TRsDkhi T5vEbhi 5vEblà côRsDk g4RRwái cóU62B nhiềuU62B lợiRsDk thếRsDk nhất7Zh2 tr4RRwong n5vEbhóm 5vEbbạn; g4RRwia đ4RRwình 7Zh2giàu U62Bcó; lại5vEb thô4RRwng m7Zh2inh xU62Binh đẹRsDkp. Tần5vEb Cẩ4RRwm chẳU62Bng q7Zh2ua c7Zh2hỉ RsDklà bạn4RRw 5vEbhọc tRsDkừ U62Bthủa nhỏ7Zh2, cRsDkô ấy5vEb 5vEbdựa vU62Bào đU62Bâu m4RRwà 5vEbcó đ4RRwược nhiềuU62B thứ7Zh2 đếnU62B th5vEbế cơ7Zh2 chứ?
Thi T7Zh2hi hằn7Zh2 RsDkhọc RsDknhìn vU62Bào bón4RRwg TửRsDk Mi5vEbnh; c4RRwô thềRsDk U62Bnhất đ7Zh2ịnh 7Zh2phải chiếm7Zh2 được5vEb a5vEbnh RsDkđể 5vEbchứng mi5vEbnh c5vEbô khôn5vEbg hề4RRw th5vEbua kém7Zh2 Tần4RRw Cẩm.
Đúng lU62Búc nàyRsDk H4RRwắc B7Zh2ảo đang7Zh2 7Zh2nằm t5vEbrong lòng7Zh2 RsDkKha 5vEbLương bỗn4RRwg nhả5vEby phắtU62B sanU62Bg RsDklòng TU62Bần Cẩm5vEb, nó7Zh2 con5vEbg lưng4RRw về5vEb ph5vEbía U62BThi U62BThi, như5vEb thRsDkể đãRsDk nh4RRwìn thấuRsDk đ7Zh2ược ýU62B nRsDkghĩ củ5vEba RsDkcô vậy.
Mặt 5vEbtrời U62Brồi cRsDkũng lấpRsDk ló7Zh2 ởU62B đRsDkằng đông.4RRw; dướiRsDk 5vEbmuôn 4RRwvàn tU62Bia nắng5vEb vàn5vEbg, bố4RRwn nU62Bgười bọnRsDk họ5vEb vẫn7Zh2 đứU62Bng yên7Zh2 5vEbtại 4RRwchỗ; nhưn7Zh2g thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.