Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TxgTKử Mgh5iinh rúJxFyt súngJxFy raJxFy, chĩaJxFy vàgW5Uo mụxgTK JxFyta rEeayồi gW5Uđe doạ:Eeay "ĐừngxgTK lạgW5Ui JxFygần, nếuxgTK khônxgTKg tJxFyôi bắnxgTK đấy!"
Mụ tgh5ia xgTKcười rồiEeay lEeayùi vgW5Uề phíaJxFy saEeayu. MxgTKụ Eeayta gh5ibị hEeayút vxgTKào cgW5Uhiếc gương.gh5i ChiếcgW5U gươnggW5U troEeayng thanJxFyg máJxFyy bỗngh5ig JxFytrở nêgW5Un sốEeayng JxFyđộng khácgh5i thườnxgTKg, gh5inó nuxgTKốt chửngxgTK ngưgW5Uời gh5iphụ nEeayữ kiaxgTK. MgW5Uụ tgh5ia biếnEeay mất.
LxgTKục TửEeay MgW5Uinh khgh5iông tiEeayn nổEeayi vàoEeay mgW5Uọi gW5Uthứ digh5iễn rEeaya Eeaytrước mJxFyắt mìngh5ih, nhưxgTKng khônggh5i cògW5Un Eeayđủ thJxFyời xgTKgian đểJxFy ngJxFyạc nhgW5Uiên nJxFyữa. AgW5Unh thấyJxFy bógW5Ung cEeayủa mEeayụ tgW5Ua kEeayhông biếnEeay mấEeayt tronEeayg gưEeayơng mEeayà bgW5Uây gEeayiờ đJxFyã hiEeayện gh5ihình gW5Ulà ngườigW5U phgh5iụ nữJxFy mặcgW5U Eeayáo đỏ,gW5U cứJxFy dgh5ii chugh5iyển vềEeay phíxgTKa anxgTKh, cànEeayg Eeaylúc JxFycàng gần.
LụEeayc gh5iTử gW5Ubuộc phảgh5ii ngW5Uổ súng.
Khgh5ia LươJxFyng vgh5ià TầnEeay CJxFyẩm chạygh5i tớixgTK gJxFyiữa cJxFyầu thxgTKang thìgh5i ngh5ighe tJxFyhấy tiếngW5Ug súgh5ing, TầxgTKn gh5iCẩm liềnJxFy đJxFyứng lJxFyại gh5irồi nEeayói vớgW5Ui KgW5Uha gW5ULương: gh5i"Anh à,JxFy Eeaybệnh việngW5U nàxgTKy làxgTKm ggW5Uì xgTKcó tJxFyầng 13."
KgW5Uha LươnggW5U vỗxgTK đầuxgTK gh5ithừa nhận,gh5i bệnhgh5i JxFyviện nàgh5iy chxgTKỉ cógh5i bốnJxFy tầxgTKng, lgW5Uấy đâugW5U xgTKra tEeayầng gh5i13 Eeaykia cgh5ihứ! HaxgTKi ngJxFyười đJxFyã gW5Uchạy rấgW5Ut xgTKlâu rồi.Eeay Chẳnggh5i gh5ilẽ lạigW5U bịEeay gh5iảo giáxgTKc ư?
Kha JxFyLương Eeayđã cóxgTK kgh5iinh nghiệmJxFy từxgTK bgh5iuổi sánggh5i, anJxFyh bEeayình tĩngh5ih nhìJxFyn bốngW5U phígW5Ua, gW5Uphát hiệgh5in tgW5Uầng gh5idưới JxFycó Eeaybóng Eeayngười. xgTKAnh liềnEeay kgW5Uéo TầJxFyn Cẩmgh5i chạJxFyy xuốngJxFy, vgh5iừa xgTKchạy vừagW5U nógh5ii: "JxFyAnh hxgTKiểu rồi,xgTK gh5ithang xgTKmáy vgh5iẫn gW5Uở tầnggW5U gW5U1, nóEeay JxFyvẫn đứxgTKng yênJxFy ởgW5U gh5iđó, nhưngJxFy ngh5ió lạigW5U chEeayạy vàJxFyo gh5i1 khôgW5Ung giJxFyan tầEeayng xgTK13 khác.gh5i ChúngxgTK mìgW5Unh magh5iu chEeayạy xuxgTKống tgh5iầng Eeay1 đi."
LụgW5Uc TửxgTK MxgTKinh đEeayã khônggh5i cxgTKòn xgTKđể ýEeay tớgW5Ui Eeaycái gEeayì Eeaynữa, aJxFynh nEeayhắm mắgW5Ut bắngh5i bừEeaya, lgW5Uúc Eeaymở mắgh5it rEeaya cgh5ihỉ tgh5ihấy gW5Uvỏ đạngh5i tuxgTKng gW5Utóe kgW5Uhắp nơi.
Anh vừgW5Ua đJxFyịnh thởgW5U txgTKhào nhxgTKẹ ngh5ihõm txgTKhì lạigW5U cgh5iảm thấyxgTK cógW5U gxgTKì đógW5U gh5iđang lxgTKắc lEeayư Eeaytrên đEeayầu. NgẩJxFyng đầEeayu lêngW5U, angh5ih thấyEeay ngườixgTK JxFyphụ nữgW5U gh5imặc Eeayáo đỏgh5i gh5iđó đagW5Ung treJxFyo lgh5iơ lửgh5ing trgW5Uên xgTKcửa trgh5iời cxgTKủa Eeaythang mágh5iy. Bgh5ià tJxFya tEeayhõng mặgh5it gW5Uxuống, JxFyđối mEeayặt vớigh5i JxFyanh, JxFy2 xgTKcon mắtgW5U đEeayã bịJxFy móc,xgTK mxgTKáu chxgTKảy tràngW5U xgTKkhắp nơigh5i, rỏgW5U cảxgTK vàoJxFy mgW5Uặt anh.
Đáng sxgTKợ nhấtgh5i làxgTK gW5Ungười đànEeay gh5ibà vxgTKới khgh5iuôn JxFymặt vgW5Uô hồnxgTK lạxgTKi bắtxgTK đầugh5i Eeaynhếch méxgTKp cười.
Kha LươEeayng đãJxFy tớixgTK cgW5Uửa thJxFyang máy,gh5i agh5inh đậpEeay mạnhxgTK vxgTKào nEeayó nhưJxFyng chẳngJxFy JxFycó tácJxFy dụngJxFy gì.
JxFyTần CẩmEeay sốtxgTK ruộxgTKt, nhấnJxFy nJxFyút liEeayên hồi.
HxgTKắc BgW5Uảo đagW5Ung nằmgh5i tJxFyrong lònJxFyg gW5UKha LươngEeay xgTKbỗng nEeayhảy vgh5iọt Eeaylên càgh5io vEeayào môEeayi anhEeay, gh5iKha LươngEeay lấyxgTK tagh5iy sờJxFy thEeayì pgW5Uhát hiệnxgTK mìnhgh5i xgTKđã bJxFyị Eeaychảy máJxFyu, angh5ih cũJxFyng gW5Uchẳng cgW5Uó thờxgTKi JxFygian đgh5iể gh5itrách xgTKHắc BảoEeay nữa,JxFy Eeaycứ tiếpJxFy tEeayục đEeayạp cửa.
ĐEeayúng lúcEeay nEeayày thEeayì xuấxgTKt higW5Uện kỳgW5U tíchEeay –Eeay bxgTKàn tagh5iy dínhgh5i gW5Umáu củxgTKa KgW5Uha LEeayương vừagh5i đậpxgTK vàoJxFy cJxFyửa, tấtJxFy cJxFyả cgh5iác vếEeayt Eeaymáu đEeayầm đìaxgTK trênEeay thanJxFyg mJxFyáy đJxFyều bEeayiến mất.
gh5iKha LJxFyương ngạxgTKc gh5inhiên nhìnxgTK tgh5iay mìgh5inh JxFyrồi JxFyhét to:
- ĐúngxgTK rồi!JxFy SaxgTKo angh5ih lạixgTK khôngxgTK ngh5ihớ đếnEeay chiEeayêu JxFynày gW5Utrong PhươJxFyng phápgW5U Eeaytránh xgTKtà củaEeay ônEeayg aJxFynh JxFy– dùEeayng máuJxFy cgh5iủa mìngh5ih xgTKđể đuổigh5i mgh5ia. DòngxgTK họgW5U KhgW5Ua củaxgTK JxFyanh tgW5Uruyền đờgW5Ui lJxFyàm Eeaypháp sEeayư, ngW5Uên gh5itrên ngườigh5i gW5Uai cEeayũng cóxgTK JxFymáu tránhgh5i ma.
Anh vgh5iẫn JxFyđang hoaJxFyn xgTKhỉ JxFythì JxFythấy mJxFyũi JxFymình đaEeayu nhóigh5i, mágh5iu xgTKchảy gh5iộc raxgTK. gW5UAnh địnhgW5U mắnggh5i TgW5Uần CẩmJxFy gW5Uthì thấygh5i xgTKcô đãxgTK nhaJxFynh cJxFyhóng lấgW5Uy tJxFyay quyệtgW5U mágW5Uu trênEeay mgW5Uũi axgTKnh rồiEeay xgTKbôi vgh5iào xgTKnút nxgTKhấn thEeayang máyxgTK. VừEeaya nhấnEeay mạngh5ih vJxFyào, thangh5ig gW5Umáy bậtgW5U mở.
MgW5Uột ngườixgTK đagh5ing bịEeay gW5Utreo JxFylủng JxFylẳng trgW5Uong thanEeayg máJxFyy; đóEeay chíngh5ih lJxFyà gW5ULục Tgh5iử MgW5Uinh. KhxgTKa gh5iLương chgW5Uạy vàogW5U trgh5iong JxFyôm châgW5Un JxFyTử MiJxFynh xgTKkéo xuốngW5Ug, đágh5ing thJxFyương chJxFyo agh5inh chxgTKàng LụJxFyc TửEeay JxFyMinh đJxFyã bịgW5U tregh5io cgh5iổ trợEeayn cảgW5U mxgTKắt; đgW5Uã tgW5Uhế lgh5iại cEeayòn tgW5Uiếp tgW5Uục gW5Ubị kxgTKéo xEeayuống đaugW5U điếnEeayg người,Eeay nêngW5U chỉgW5U cgh5iòn biếtgW5U giẫyxgTK đạEeayp lgW5Uung tunggW5U. gh5iT ầgW5Un CẩmgW5U nhìngh5i thấygW5U thếxgTK vộEeayi nJxFyói vớgh5ii gW5UKha Lgh5iương: “ĐừnEeayg cEeayố kéoEeay agW5Unh ấygh5i xuốngEeay, bếJxFy agW5Unh ấyJxFy lJxFyên đi”
KEeayha Lưgh5iơng vEeayà gW5UTần CẩxgTKm luốnggh5i gh5icuống đặtEeay TửgW5U MJxFyinh xuốnggh5i; mJxFyay màgh5i JxFyanh ấJxFyy khôngxgTK bxgTKị tEeayreo JxFylâu, hơgW5Un nữaxgTK thểEeay lgW5Uực sunxgTKg mxgTKãn nêngh5i chxgTKỉ ngxgTKhỉ JxFy1 lúgW5Uc JxFylại JxFybình thườngxgTK nEeayhư khôngEeay cgW5Uó xgTKviệc gì.
VJxFyừa xgTKngồi dậy,xgTK TửgW5U Mgh5iinh Eeayđã lxgTKớn tiếEeayng JxFymắng Kgh5iha Lương:
- LúxgTKc nxgTKãy gh5ianh cứJxFy cJxFyố kéoJxFy tôiEeay xuống,JxFy agh5inh cJxFyó Eeaycòn nhânJxFy tínhgh5i khôngJxFy đEeayấy? HagW5Uy lJxFyà angW5Uh muEeayốn Eeaygiết tôi?
gh5iKha LươxgTKng xoxgTKa mũiJxFy hỏJxFyi lại:
JxFy- ĐừnEeayg cóJxFy giàEeay gh5imồm! nếuEeay anxgTKh khgW5Uông treEeayo cổgh5i tựgh5i xgTKtử thEeayì tôJxFyi đgh5iã khôngxgTK mấJxFyt nJxFyhiều máugh5i đếEeayn xgTKthế! TôiEeay vốnxgTK đãgW5U xgTKgầy yếu,Eeay sgW5Uuy Eeaydinh dưỡng,gW5U thgh5iiếu máuxgTK, đxgTKâu cóJxFy đượcgW5U béxgTKo tốEeayt nhxgTKư anh.
TầnxgTK CẩmxgTK phảigW5U hégW5Ut tEeayo cEeayan gh5i2 người:
- xgTKĐến lúJxFyc nàJxFyy xgTKmà Eeay2 aJxFynh cògh5in tâmJxFy trạJxFyng cãxgTKi nxgTKhau gh5ià? KJxFyhông maxgTKu đJxFyi cứgW5Uu ThxgTKi Thi!
Họ liềxgTKn đứnggW5U gh5idậy cgW5Uhạy gh5ira ngW5Ugoài. NhìEeayn gh5ithấy gh5iThi JxFyThi đaEeayng chầmgh5i chxgTKậm bướcgh5i tớEeayi, gh5iba ngh5igười thởxgTK gh5iphào xgTKnhẹ nxgTKhõm; gh5iđang đgh5iịnh JxFychạy đxgTKến chỗgW5U gW5UThi ThgW5Ui thìgW5U họxgTK đứngxgTK sữEeayng lại.
Có JxFymột bxgTKóng ngườiJxFy bEeayay sEeayau gW5UThi Thi.
xgTKTần CẩmxgTK gh5igiơ gh5inắm đấmEeay địnhgW5U đxgTKánh KhgW5Ua xgTKLương. KhxgTKa LươngxgTK vộgW5Ui chạygh5i tớixgTK núpEeay saxgTKu gW5Ulưng TửxgTK Minh.
ThgW5Ui TgW5Uhi đangh5ig dEeayần tixgTKến tớiJxFy phíJxFya họ;JxFy cáigh5i bJxFyóng Eeaykia cũngxgTK rõgW5U hơgh5in. xgTKBa ngxgTKười gW5Unhận rgW5Ua đóxgTK lgh5ià ônxgTKg nộgh5ii KhxgTKa LươngW5Ug liEeayền ngW5Ugồi bệtEeay xuốnggW5U đất,JxFy thởgh5i phàogh5i rồEeayi nói:
JxFy- ÔJxFyng à,gh5i lầxgTKn ngh5iày ôngh5ig xxgTKuất hiệngW5U Eeayquá bgh5iất ngờxgTK đấy!gW5U BọnJxFy chágW5Uu sợxgTK đếxgTKn thóEeayt tiJxFym xgTKrồi đâyxgTK này.
JxFyÔng nộgW5Ui KhxgTKa LươEeayng Eeay– Khgh5ia ĐgW5Uạo cuốigh5i cJxFyùng cũnEeayg xuấtgh5i hJxFyiện, EeayKha Lgh5iương vgh5iui mừEeayng chạEeayy vềJxFy gh5iphía ôxgTKng, xgTKnhưng tgh5ihấy Eeayông hJxFyững hờEeay, cxgTKhán nảnJxFy nhìgh5in mình.
EeayÔng gW5Ucụ JxFytrách móc:
- LxgTKẽ JxFynào cJxFyháu đãxgTK sửEeay dụnEeayg chiêugW5U thJxFyuật mágW5Uu trágW5Unh JxFytà đêJxFy tiEeayện nJxFyhất, nhEeayục Eeaynhã xgTKnhất, hJxFyèn hạEeay nhấtJxFy củaxgTK dòEeayng Eeayhọ KEeayha chúgh5ing ta?
gW5UKha Lươgh5ing Eeaybuồn bãxgTK đxgTKáp lại:
- NxgTKhục nhJxFyã hèxgTKn hJxFyạ cáiJxFy gìJxFy chgh5iứ! ngW5Uếu khôngEeay cóxgTK chxgTKút mágW5Uu JxFycủa cháuxgTK thìgh5i Tửgh5i MxgTKinh sớmgh5i đãgh5i bịJxFy chếJxFyt treEeayo troxgTKng thagW5Ung JxFymáy rồi.
TầngW5U CẩmJxFy chgW5Uạy tớixgTK Eeayđỡ TEeayhi ThEeayi JxFythì gW5Unhận thấgW5Uy gh5iThi gh5iThi Eeayđang ngW5Uhư ngườJxFyi mJxFyộng du.
Ông gW5Utrẻ giảEeayi thích:
gW5U- ThJxFyi TEeayhi bgW5Uị ôJxFyng tgh5ihôi gW5Umiên rJxFyồi, baxgTKn nxgTKãy Eeaynó đãxgTK kgh5iinh JxFyhãi tộtgW5U độgW5U; ôxgTKng tEeayhôi gW5Umiên đểJxFy Eeaynó ngxgTKủ, nhgW5Uư thếJxFy gh5isẽ bảogh5i vệJxFy đượJxFyc nguJxFyyên khíxgTK tJxFyốt hơn.
Ông trẻxgTK qugW5Uay rxgTKa Eeaynói vgW5Uới EeayKha Lương:
- SJxFyao cháuEeay khôEeayng chgh5iịu họgh5ic phxgTKép thEeayuật troxgTKng sáJxFych củaxgTK ôJxFyng? BaJxFyo nhigh5iêu pgW5Uhương phápgW5U hxgTKay JxFykhông dgW5Uùng lạgW5Ui điEeay dùnxgTKg cgh5iái gh5iphép nhụgW5Uc nhgh5iã gW5Uthế hảgW5U cxgTKháu? LàJxFym thếgW5U JxFymà xgTKgọi xgTKlà bắtgW5U gW5Uma ưEeay? ThàgW5U cháugh5i hiếnJxFy máuxgTK cEeayho xgTKbệnh việxgTKn đểxgTK cứuJxFy Eeayngười gh5icòn gh5ihơn lgh5ià vunJxFyg vãxgTKi lgW5Uung xgTKtung., thậtEeay chẳnggW5U bxgTKiết xấuxgTK hổxgTK gxgTKì cả.
xgTKKha LươngJxFy xgW5Uấu hổxgTK liềnEeay cgW5Uãi lgh5iại ông:
JxFy- ThếEeay agW5Ui bảoJxFy tgh5iập hợpEeay cgW5Uác mgh5iảnh vảigW5U lạgW5Ui rgW5Uồi đốEeayt xgTKđi làJxFy gh5icó thEeayể pháxgTK đượcgW5U lờiEeay nxgTKguyền Cgh5iA BJxFyĂNG? TronJxFyg lúEeayc gh5ithu thậJxFyp vải,Eeay bgh5iọn cgh5iháu xxgTKém cEeayhút ngh5iữa gh5iđã mấtgh5i mạngEeay rồEeayi, gW5Uvậy mEeayà gh5ibây giờxgTK xgTKông lạigh5i gh5itới JxFytrách JxFycháu nữaJxFy à?
gh5iÔng trgW5Uẻ xgTKchau màygh5i gh5irồi nói:
- CácJxFy Eeaycháu đãEeay Eeayxem Eeaybản thảoxgTK củagh5i ông?
gh5i- BảnJxFy thảgh5io nàgh5io cơ?gW5U QugW5Uyển sáchJxFy đóEeay làgW5U bảEeayn thảgh5io củagW5U ôngEeay ưEeay? JxFy- BốngW5U ngưJxFyời nEeaygạc nhiêgW5Un JxFynhìn ông.
- xgTKĐó gh5iđúng Eeaylà bảngW5U thảoxgTK củaJxFy gW5Uông. LgW5Uẽ nàJxFyo JxFytrong bgW5Uản tJxFyhảo ônEeayg lgW5Uại khôgW5Ung gW5Ucó gh5iquyền giảxgTK thiếtJxFy gW5Umột chút?Eeay VEeayiệc phJxFyá lờixgTK Eeaynguyền CxgTKA BĂgh5iNG làgh5i gh5imột troJxFyng nhữnggW5U cEeayâu hỏigh5i kJxFyhó trảxgTK JxFylời nxgTKhất củgh5ia dònggh5i hEeayọ KhxgTKa cJxFyhúng tgh5ia, ôJxFyng đgh5iã xgTKđề cậpJxFy JxFyrất nhiềJxFyu xgTKgiả thiếtxgTK đểgh5i phgh5iá JxFylời nJxFyguyền, chẳgh5ing nhẽEeay cáxgTKc cháugh5i cứxgTK gh5ilần lượEeayt thgW5Uử từgh5ing JxFyphương pgW5Uháp hagh5iy sao?
BxgTKa nEeaygười đềuxgTK JxFykinh sợgh5i tgh5ioát mxgTKồ hôi.
- CáxgTKc chEeayáu Eeaythu thậgW5Up mgW5Uảnh JxFyvải đỏEeay, đexgTKm gW5Usức gh5imạnh xgTKCA BĂgW5UNG vgW5Uốn đãgW5U đượcEeay JxFytách JxFyra tậJxFyp hợgh5ip lJxFyại, rồixgTK gh5ilại gW5Umang mảxgTKnh vảJxFyi đgW5Uó tớiEeay ngh5iơi chgh5ií âmJxFy. gW5UCác xgTKcháu JxFyhãy mởJxFy tgh5io xgTKmắt xgTKra mgW5Uà Eeaynhìn, nơigW5U nxgTKày mEeayấy gW5Uchục nămgW5U trướcgW5U vEeayốn lJxFyà ngW5Ughĩa gh5iđịa cgW5Uhôn xJxFyác gW5Uhàng vạnJxFy ngưEeayời. CxgTKác chágW5Uu cgh5iho rằngW5Ug nhữngJxFy khJxFyuôn mgW5Uặt sgW5Uau tgW5Uấm kíxgTKnh kigW5Ua làgh5i Eeaymặt ngườiEeay đúxgTKng khônggW5U, kỳJxFy thxgTKực đgh5ió đềuxgTK làJxFy nhữngEeay xgTKoan hồnJxFy trướcgh5i kigW5Ua, họJxFy đangEeay nggW5Uày đêmEeay JxFylàm bạngW5U gh5ivới nhữngJxFy bEeayệnh nhâEeayn tJxFyâm thần.
ÔngJxFy trẻgW5U lạigW5U dõnJxFyg dgW5Uạc gh5inói tiếp:
- CácxgTK chEeayáu còngh5i đứngEeay đJxFyờ ởJxFy đgh5iây lJxFyàm gì?xgTK JxFyKhông maEeayu gW5Ulên sJxFyân tgW5Uhượng tìgW5Um JxFyAnh KỳgW5U vEeayà ĐinEeayh Đônggh5i đgh5i! ĐigW5Unh ĐôgW5Ung hgh5iiện giờxgTK đanEeayg gW5Ubị mộgW5Ut lgW5Uực lưEeayợng đáJxFyng sxgTKợ Eeaythao tEeayúng; nếuEeay cácxgTK JxFycháu xgTKđến mxgTKuộn sgh5iẽ khôgh5ing gW5Ukịp đâu!
ÔngJxFy trgh5iẻ gW5Uvừa JxFyvỗ vJxFyào ngườiJxFy gh5iThi Tgh5ihi, côxgTK ligh5iền tỉnhxgTK lạEeayi. BốnEeay nxgTKgười khôngxgTK Eeaykịp nóJxFyi gìgW5U vgh5iội bgW5Uước vgh5iào gW5Uthang JxFymáy, ônggh5i trẻxgTK gW5Ukhông đJxFyi cùnxgTKg hEeayọ, bởxgTKi gW5Uthời gW5Ugian hgh5iiện hìJxFynh gW5Uba gW5Uphút mộtxgTK ngEeayày đãxgTK hết.gW5U ÔnEeayg cxgTKhỉ kịEeayp nógW5Ui vớigh5i EeayKha Lươnggh5i: “NếuEeay tgh5ihực sJxFyự khôngJxFy gW5Ucó cácJxFyh nàJxFyo khác,JxFy JxFycháu hãxgTKy tựgh5i cgh5iắt ngóxgTKn gW5Utay Eeayđể máuEeay chảyxgTK xgTKra nhé!”.Eeay LờigW5U dặnJxFy cxgTKủa ônggh5i trẻgh5i khiJxFyến Kgh5iha LươEeayng lxgTKạnh JxFyhết cảgh5i ngườiEeay, JxFyanh đgh5iứng troEeayng thanJxFyg máJxFyy Eeayôm miệnggh5i gW5Ukhông JxFynói ngW5Uăng gì.
LúgW5Uc nàEeayy bốnJxFy ngườEeayi lạigh5i đigW5U cùgh5ing vớixgTK nhaugW5U, khôngJxFy gh5iai nxgTKói xgTKnăng gì.xgTK HắcxgTK JxFyBảo nằmJxFy ườnEeay gh5itrên vaEeayi gW5UKha LươngW5Ug khônxgTKg JxFychịu gh5ixuống. JxFyBọn xgTKhọ vừaxgTK trảgW5Ui qJxFyua cơngW5U Eeaychấn đJxFyộng, axgTKi cũgW5Ung bgW5Uiết đgW5Uối thgh5iủ JxFycủa mìnxgTKh rấtgW5U mạnhgW5U nhưngxgTK họgW5U vẫnJxFy Eeaykhông gh5itừ bỏJxFy ýJxFy địnhxgTK Eeaycứu AnJxFyh KỳJxFy vEeayà gh5iĐinh Đông.
Mọi ngườiEeay đổgW5U dxgTKồn cgh5ihú ýJxFy gh5ivào KgW5Uha Lươngh5ig, JxFyanh chxgTKẳng biJxFyết làgh5im saxgTKo gh5ichỉ bxgTKiết ngậmgh5i gh5ingùi kêuxgTK gh5ica sxgTKao sốJxFy mìgh5inh kgh5ihổ tJxFyhế! TạgW5Ui saEeayo JxFybao gh5inhiêu phágh5ip gh5ithuật khgW5Uông JxFyhọc lạiEeay chỉxgTK xgTKhọc đượcgW5U mỗixgTK mộtgh5i chgh5iiêu nàEeayy. MọixgTK ngườiEeay nhìngh5i angW5Uh Eeaytiếc nuốiJxFy nghĩEeay, gW5Ugiá máuEeay Eeayanh gW5Unhiều nhEeayư xgTKnước sôngJxFy tJxFyhì tốgh5it biếtJxFy bao.
Chẳng mấgh5iy JxFychốc Eeaythang gW5Umáy đãgh5i lJxFyên tớiJxFy sEeayân thEeayượng, nếuxgTK ngW5Uhư ônggW5U xgTKnội KhEeaya LươngEeay khgh5iông JxFynói chgh5io bEeayọn họgh5i biếtxgTK nơEeayi nàyEeay trướcgh5i kigW5Ua lxgTKà nxgTKơi chônJxFy xáEeayc vạxgTKn ngườiEeay thEeayì trxgTKong mắtEeay gW5Ucủa họ,gh5i JxFynơi nàyEeay qugW5Uả làxgTK rấxgTKt đẹpEeay JxFy- mộgh5it nEeayơi nxgTKon xanEeayh gh5inước bgh5iiếc, câyxgTK mâyEeay xEeayanh xxgTKanh mọcgW5U gW5Uở JxFykhắp nơi,gW5U tJxFyrên sgW5Uân thượgW5Ung dâEeayy mâyxgTK đangh5i chgh5iéo JxFyvào ngh5ihau gigW5Uống nhưgW5U gW5Umột tấgh5im vảJxFyi xxgTKanh dgW5Uày dặngW5U vậy.
xgTKKha Lưgh5iơng xgTKvừa nhEeayìn vừEeaya JxFynghĩ, trxgTKong ságW5Uch JxFycủa ôgh5ing vEeayiết gW5Unhững nJxFyơi gW5Ucó cEeayây xgW5Uanh mgW5Uọc uJxFym xgTKtùm thưJxFyờng JxFyrất JxFynặng âmgW5U kEeayhí. LgW5Uoại câyJxFy nàgh5iy hEeayấp thJxFyu âmgh5i kgh5ihí đểgW5U tồnJxFy tEeayại, hơngW5U nữEeaya JxFynó lạEeayi gW5Uche lấpJxFy ágW5Unh mặtgh5i trời,xgTK JxFylà nơigW5U trxgTKú ẩnxgTK gW5Utốt củaxgTK oagW5Un hồn.
BốnxgTK ngườEeayi bướcgh5i điEeay rấtJxFy cẩxgTKn JxFythận, cEeayhỉ sợxgTK mJxFyột Eeaysơ suấtgh5i nEeayhỏ cũngh5ig JxFycó thểgh5i khiếnJxFy JxFyhọ hụEeayt bướcxgTK. ĐEeayiều kỳxgTK lEeayạ gh5ilà hJxFyọ đềuJxFy cgW5Uảm thấJxFyy đxgTKi trêEeayn câyJxFy JxFymây gh5ivừa JxFydẻo vừaJxFy trơngh5i nàJxFyy giốEeayng nJxFyhư gW5Uđi gW5Utrên đJxFyống xgW5Uác Eeaychết gW5Uvậy! TuEeayy đềEeayu ngxgTKhĩ vậyJxFy nhưngEeay gW5Ukhông gW5Uai dJxFyám nógW5Ui JxFyra, họxgTK ngW5Uhìn sâgW5Un thượgW5Ung rộngW5Ug lớnxgTK, băEeayn kEeayhoăn kgh5ihông bigh5iết gW5Uđứa béxgTK đxgTKang ởEeay đâu?
Cuốigh5i cJxFyùng hgW5Uọ cgh5iũng ngW5Uhìn thấyEeay hxgTKai Eeaymẹ xgTKcon AnJxFyh KỳxgTK, nhưgW5Ung cảnhJxFy tượngxgTK trướcgW5U gW5Umắt họJxFy gh5ithật xgTKđáng xgTKsợ! EeayAnh JxFyKỳ xgTKđang thxgTKả đứaxgTK béxgTK ởxgTK ngoàigW5U sâgW5Un thượng,JxFy chgh5iỉ xgTKcần thxgTKả JxFytay thxgTKì nógW5U cgh5ihết chxgTKắc rồi.
ĐEeayứa bgh5ié kxgTKhông độEeayng đậyxgTK, giốngxgTK gW5Unhư ngườiJxFy chếtgW5U vậy!
Tgh5ihi gh5iThi hốtgW5U hogW5Uảng hJxFyét lên:
gW5U- Đừng!xgTK AJxFynh KỳEeay! ĐừngEeay thảxgTK JxFytay rgh5ia. ĐxgTKừng giếEeayt xgTKhại gh5icon bé!
Tuy nhiêgW5Un, giữgh5ia kJxFyhông giagh5in mJxFya quxgTKái lxgTKại gh5ivăng vẳnxgTKg mộtgh5i giọEeayng nxgTKói: “HãyxgTK thEeayả Eeaycon raEeay. CoJxFyn muốnEeay đượcgW5U gW5Uxuống dgW5Uưới chơi.JxFy Đừnggh5i nắJxFym txgTKay conEeay!” gW5UĐó cEeayhính làgW5U tiếnggh5i củagW5U JxFyĐinh Đông.
Tần CẩxgTKm vừaJxFy địnhgh5i cgW5Uhạy lêgh5in thìgh5i thấxgTKy EeayAnh KxgTKỳ bỏJxFy mJxFyột gh5itay rEeaya, côgW5U vxgTKội đứnggW5U lạJxFyi kxgTKhông dáJxFym gh5itiến thêEeaym ngh5iữa. ĐJxFyứa JxFybé bịgW5U tregh5io gh5ilơ lEeayửng xgTKngoài sâxgTKn thượJxFyng, Eeaygió thổiJxFy JxFytới, xgTKsặc mùgW5Ui Eeaymáu tươiJxFy tEeayanh ngòm,gh5i nhìEeayn kgh5iỹ dãyJxFy núigh5i đengW5U sxgTKì JxFyphía gh5ixa xgTKtrông giốngh5ig nxgTKhư mộtgW5U JxFybầy xgTKquái vậEeayt đaxgTKng nhgW5Ue gW5Unanh mxgTKúa vuốt,gh5i chỉgh5i tEeayrực cóxgTK gìgW5U rơJxFyi xuốnggh5i làJxFy nuốEeayt gW5Uchửng kJxFyhông tha.
gW5UKha LươnxgTKg nhEeayẹ gW5Unhàng Eeayđặt Hắcgh5i Bảogh5i xuống,gW5U hEeayy vọgh5ing nxgTKó xgTKcó cáchgW5U Eeaygì cJxFyứu hEeayai gh5imẹ JxFycon xgTKAnh Kgh5iỳ. xgTKLúc gh5inày agh5inh đãEeay xgTKcoi gW5UHắc Bảogh5i JxFylà bùaxgTK hxgTKộ mệngW5Uh cgW5Uủa mìnhJxFy. HgW5Uắc BảogW5U liếcgh5i nhìngh5i xgTKanh mgh5iột cxgTKái, ánxgTKh xgTKmắt tgh5iỏ vẻxgTK gh5icoi thường.
LEeayúc nàygW5U anJxFyh mgh5iới tgh5ihực sựxgTK gW5Uhối hJxFyận bởiJxFy mìnxgTKh đãgh5i khôgh5ing chEeayịu gh5ihọc pxgTKhép tEeayhuật đEeayến nơEeayi đếnEeay Eeaychốn, đểgW5U gh5iđến gixgTKờ, ngxgTKay mộtgh5i cEeayon mgh5ièo cũnggW5U gh5icó quyềnxgTK kEeayhinh gW5Ubỉ anhgW5U. KJxFyha LươgW5Ung txgTKức cxgTKhí rgW5Uút cogh5in gW5Udao gW5Unhỏ rJxFya chuẩngW5U Eeaybị cắtgW5U gh5itay mìnxgTKh bấtgW5U xgTKcứ JxFylúc nàoxgTK đểxgTK đuổixgTK JxFyma. NxgTKói JxFygì gW5Uthì nói,Eeay lEeayúc nàygh5i angh5ih JxFyvẫn rấgW5Ut JxFyquan trọng.
Lúc EeayKha Lươngh5ig đxgTKấu trxgTKanh tưEeay tưởnEeayg tgW5Uhì TầnxgTK Cẩgh5im JxFyvà EeayThi TxgTKhi đagh5ing gW5Usợ hãgh5ii lgW5Uo lắngJxFy chgh5io ĐinhxgTK ĐôngW5Ug; gh5itận mắxgTKt nhìgh5in thấxgTKy đEeayứa béxgTK cứxgTK lắcxgTK lgW5Uư gh5itrong gióEeay, họJxFy thấgW5Up thỏmxgTK khônggh5i yên.
ThEeayi JxFyThi nEeayói trEeayong ngW5Uước mắt:
Eeay- gW5UAnh KgW5Uỳ, dùgW5U Eeaysao ĐinhEeay ĐôngEeay cũJxFyng lgh5ià đứaJxFy gW5Ucon dJxFyo Eeayem dứgW5Ut ruộtgW5U đẻgW5U rJxFya; Eeaycho gh5idù trướJxFyc JxFyđây egh5im khgh5iông muEeayốn nxgTKhận đứJxFya gh5itrẻ xgTKnày, chJxFyo dùgW5U JxFyem mugW5Uốn JxFytrốn tráxgTKnh sựxgTK thậtEeay năxgTKm xưa,gh5i nxgTKhưng nóJxFy vẫJxFyn JxFylà cgh5ion củaxgTK egW5Um, gW5Ulà cJxFyốt nhụxgTKc gh5icủa egW5Um. xgTKEm khôgh5ing thểJxFy Eeaytiếp tụcgh5i phxgTKạm sJxFyai lầm.Eeay EgW5Um khgh5iông đượJxFyc giếtgW5U coJxFyn bé!
ĐộtEeay nhiJxFyên troEeayng gixgTKó xgTKvọng lạigh5i gJxFyiọng tgW5Urẻ cogW5Un lgW5Uảnh lótgW5U: “Mgh5iẹ thảEeay cEeayon rJxFya, cJxFyon mugh5iốn xuốnggh5i chơi,gW5U mgh5iẹ đừnggh5i xgTKgiữ cxgTKon thế!”
ĐúngxgTK gh5ilà Eeaygiọng ĐinhJxFy Đông.
ÁnhgW5U đJxFyèn trêgW5Un gh5isân thJxFyượng gh5iđủ ságh5ing đểEeay gW5Uhọ gh5inhìn rõgW5U móEeayng tagW5Uy Đinhgh5i ĐôngW5Ug đJxFyã cắgW5Um gh5isâu vgh5iào gW5Utận xươngh5ig mgh5iu gW5Ubàn xgTKtay Agh5inh KỳxgTK, nhưnEeayg gW5UAnh Kỳgh5i vẫngh5i nhấtxgTK quyếxgTKt gW5Ukhông tJxFyhả taJxFyy ra.
JxFyKhông phảgh5ii AEeaynh KỳgW5U gh5iđang hạiJxFy ĐigW5Unh ĐôgW5Ung mgh5ià lxgTKà đJxFyang cứugh5i cgW5Uon bé.
KhEeaya LgW5Uương địnJxFyh gh5ichạy tớigW5U giúpJxFy Agh5inh Kỳ.
ĐộJxFyt nhigh5iên gh5iĐinh ĐônggW5U đxgTKổi giọng,JxFy nóigW5U: “MàxgTKy dxgTKám tJxFyới gW5Uđây, gh5itao sẽgW5U mócgW5U xgTKngay mắtgW5U nóxgTK rEeaya đJxFyể nJxFyó chếtgW5U JxFytại đây.”
Tần CẩmJxFy gh5iđang gh5iôm Hắcgh5i BEeayảo; trogh5ing bónEeayg tốJxFyi, nhxgTKìn vàoxgTK gh5icon mắtEeay màuxgTK hồnEeayg phấngW5U củgW5Ua HJxFyắc Bảo,JxFy cEeayô nhậgW5Un thấJxFyy mộtxgTK đxgTKứa bégW5U đanJxFyg Eeaynằm trogW5Ung lònJxFyg ĐinhxgTK Đông.
EeayĐứa gW5Ubé từJxFy txgTKừ ngẩngEeay đgW5Uầu lênEeay, JxFyvừa xgTKnhìn thấygW5U JxFynó, Tgh5iần CẩEeaym hégh5it lgW5Uên: “ĐúnJxFyg lJxFyà thgh5iằng bégW5U đó!Eeay” –gW5U thằgh5ing bJxFyé trướcJxFy đâyJxFy cgh5iô JxFynhìn tJxFyhấy trướEeayc máEeayy vgh5ii tígh5inh, thằngW5Ug gW5Ubé đgW5Uã đòEeayi lgh5iấy mắtgW5U củagW5U cô.
JxFyThằng gW5Ubé đóxgTK Eeayđã nhậpgW5U hồnJxFy vàxgTKo ĐiEeaynh Đôngh5ig. BâygW5U giờgh5i nxgTKó đanggW5U muEeayốn dắgh5it ĐingW5Uh ĐônEeayg xuxgTKống dJxFyưới chơi.
Kha LưEeayơng khEeayông Eeaydám độngEeay gW5Uđậy, mọEeayi việcgh5i tgW5Urở nêgW5Un bếgh5i tắc.
ĐộtJxFy nhiêxgTKn gh5iAnh KỳJxFy lêgW5Un tiếng:
- ĐểgW5U Eeaycô xuốnEeayg chơgW5Ui vớixgTK cháJxFyu, cEeayháu Eeaytha cgh5ion gáigh5i cgW5Uho cô!
gW5UThi Thgh5ii gW5Ukinh hãJxFyi nhậnxgTK gW5Ura Eeaymột côgW5U gáxgTKi xgTKvốn yếuxgTK Eeayđuối JxFynhư Angh5ih KỳJxFy lúcEeay Eeaynày bỗngxgTK trgW5Uở nênxgTK xgTKkiên xgTKcường, Eeaytỉnh gW5Utáo gh5ivà Eeaydũng cgh5iảm lạxgTK thường.
EeayAnh Kỳgh5i lJxFyại JxFynói tiếp:
- CôEeay xuốnggW5U Eeaychơi vớixgTK gh5icháu gh5inhé! CôxgTK Eeaylàm xgTKmẹ cháugh5i đượcJxFy không?
Thằng bxgTKé khôngW5Ug nóigh5i năngJxFy gìgW5U ngh5ihưng ĐinxgTKh ĐôgW5Ung lJxFyại cấtxgTK tiếng:gh5i “gh5iTừ lgh5iúc gh5inhỏ mẹgh5i đxgTKã khxgTKông cầnxgTK cEeayon, mẹxgTK khôgh5ing ygh5iêu cgW5Uon, mẹEeay cgW5Uăm gh5ihận sựxgTK gh5itồn tạxgTKi cgh5iủa cogW5Un, gh5icon khôngxgTK cxgTKần ngh5igười mgW5Uẹ tEeayồi nhưEeay mẹgW5U chơEeayi vớEeayi con.”
Angh5ih gh5iKỳ cJxFyhậm rãJxFyi đágh5ip lại:
- xgTKCon kJxFyhông biếxgTKt đượcgh5i Eeaymẹ yêuEeay coJxFyn đếnJxFy mEeayức gh5inào xgTKđâu, mJxFyẹ thựcEeay sựJxFy rấtxgTK yEeayêu coJxFyn, gh5ido mẹEeay Eeaysợ khônggh5i thểgW5U cxgTKho gW5Ucon mxgTKột cuộcxgTK sốnxgTKg hoàJxFyn gW5Uhảo nênEeay gh5imới gửigW5U cxgTKon ởJxFy ngh5ihà bxgTKác. gh5iMẹ đànhgW5U pEeayhải lJxFyàm xgTKthế đểgW5U cgW5Uon gW5Ucó đượEeayc môJxFyi gW5Utrường gW5Uphát triểnEeay xgTKlành mạnh,JxFy bởgh5ii sJxFyẽ khônggW5U cxgTKó JxFyai hỏigh5i bxgTKố coxgTKn làxgTK agW5Ui, khôJxFyng gW5Ucó xgTKai mắnxgTKg cgW5Uon làgh5i đồgh5i cgW5Uon hoangEeay. Mẹgh5i đàngW5Uh lgW5Uòng làmgh5i Eeaynhư thJxFyế, bởEeayi mẹgW5U yêgh5iu coxgTKn hJxFyơn tấtgh5i thảygW5U mxgTKọi tgh5ihứ txgTKrên đời.
gW5UNước mắtgW5U AgW5Unh KỳgW5U lgh5iã gh5ichã gh5irơi trêEeayn gW5Umặt JxFyĐinh Đôgh5ing, hồEeayi lâgW5Uu Đgh5iinh ĐôngJxFy hgh5iét lxgTKên: “MẹgW5U gW5Uơi, mắgW5Ut cogW5Un đauEeay lắm,JxFy coEeayn đEeayang chJxFyảy máu,Eeay cgW5Uon khôEeayng nhìJxFyn tgh5ihấy gìJxFy nữJxFya rJxFyồi, gW5Umẹ Eeaymau cEeayứu cogh5in đi!”
NJxFyhìn gW5Uthấy cảJxFynh cxgTKon mìEeaynh đaugh5i đớngW5U gigh5iãy giụa,xgTK Agh5inh KỳEeay đaEeayu lònEeayg nói:
Eeay- ĐừngJxFy xgTKlàm gh5icon JxFycô đauJxFy! Trảgh5i cEeayon gh5ilại cgW5Uho xgTKcô! CôgW5U sgW5Uẽ xuốngh5ig vớxgTKi cháu!
Đinh ĐEeayông khônxgTKg gEeayiãy giụJxFya nữgh5ia, xgTKcô JxFybé xgTKlại rêgW5Un Eeayrỉ: “ConEeay cầxgTKn cgh5ió mắgh5it, cJxFyon cgW5Uần cgh5ió gW5Umắt, coJxFyn kxgTKhông nhìxgTKn thấEeayy gìEeay nxgTKữa rồi.”
xgTKAnh JxFyKỳ qgW5Uuay lạiEeay nhìnxgTK xgTKThi ThxgTKi vàgh5i cEeayác bạnxgTK cườigh5i, mộxgTKt nxgTKụ cgh5iười JxFyvô hồJxFyn, côgW5U cườixgTK ngW5Uhư mxgTKuốn nhờxgTK mọigW5U ngườgW5Ui trônEeayg giữJxFy gh5iĐinh ĐôngW5Ug hEeayộ gW5Umình; khgh5ii xgTKnụ cườigh5i chưagW5U kxgTKịp tắJxFyt trJxFyên môi,gh5i JxFycô đãEeay tJxFyhò tJxFyay móEeayc mgh5iột coxgTKn mắtJxFy ra.
EeayTuy rấtgh5i đaugW5U đớnxgTK nhưngxgTK côxgTK khôgW5Ung qugW5Uỵ nxgTKgã; cgW5Uô hướngEeay mJxFyặt vềJxFy phJxFyía cogh5in JxFyrồi thảEeay cEeayon mắxgTKt xJxFyuống dưới.
Đigh5inh ĐôngxgTK hơiJxFy độngEeay đậy.JxFy TrgW5Uong mắEeayt xgTKHắc BảgW5Uo, họxgTK trônEeayg thấyEeay coxgTKn mJxFya nhỏEeay nhảyxgTK rEeaya khỏgW5Ui ngW5Ugười Đingh5ih xgTKĐông đểJxFy Eeaytóm coJxFyn mắgW5Ut đẫmxgTK máJxFyu JxFykia. TầnEeay JxFyCẩm héEeayt lên:gW5U “MauJxFy cgh5iứu Eeayđứa xgTKbé đEeayi!” bxgTKa ngườigW5U vộixgTK chJxFyạy lạgh5ii kéogW5U đứagW5U bgW5Ué lên.
xgTKĐinh ĐônxgTKg vẫnJxFy chưxgTKa tỉnEeayh, JxFynó cxgTKứ ngh5igủ thiếgh5ip đixgTK nJxFyhưng vẫnEeay rgW5Uéo gọigh5i: “Mẹgh5i ơiEeay, mxgTKẹ xxgTKuống chơiEeay vớxgTKi cogW5Un đi!”
Angh5ih xgTKKỳ ggW5Uiơ bxgTKàn JxFytay đẫmEeay mgh5iáu vuốgh5it xgTKve kEeayhuôn gW5Umặt nxgTKhỏ gh5ixinh cgW5Uủa cgh5ion gxgTKái, JxFytrong cJxFyon mEeayắt còxgTKn lạxgTKi cEeayủa cEeayô tràngW5U gh5ingập tìnxgTKh yêugh5i thươEeayng; gW5Ucô lạgW5Ui đưaEeay mắtEeay nJxFyhìn bJxFyốn ngưgh5iời bạnEeay rgh5iồi nói:Eeay “EmgW5U phảgh5ii đixgTK ngW5Ugăn cEeayản thằnJxFyg bgh5ié lJxFyại, bởigh5i sớxgTKm muộngW5U nógh5i sẽgW5U xgTKtới làEeaym gW5Uhại cgW5Uon emJxFy, nhờgh5i mxgTKọi Eeayngười trônggW5U nogh5im ĐEeayinh ĐgW5Uông Eeayhộ em.”
EeayMọi nxgTKgười cgh5iòn chxgTKưa JxFykịp địnhgW5U tgW5Uhần lxgTKại thìJxFy đãgh5i thJxFyấy AnJxFyh KỳEeay nEeayhảy xuốnxgTKg dưới;gh5i Eeaychẳng mJxFyấy cgW5Uhốc, khônxgTKg gW5Uai nhìngW5U thgh5iấy gìxgTK nữa.JxFy MxgTKột gh5itiếng “rầm”gW5U Eeaykhô khốgW5Uc. JxFyĐinh ĐôngxgTK khgh5iông nóiJxFy lunJxFyg tungh5ig ngW5Uữa; nógW5U đãgW5U JxFythiếp đi.
Mọi ngườixgTK ôJxFym gW5UĐinh ĐJxFyông xgTKra ngoài.xgTK TrêJxFyn cxgTKổng sângh5i thượnggW5U gh5icó hEeayai bóngxgTK ngườiEeay –Eeay mgW5Uột lEeayớn, xgTKmột bJxFyé đanggh5i đứngEeay dJxFyõi tJxFyheo họ.xgTK ĐógW5U gW5Ulà bóngJxFy củagW5U AnxgTKh KỳgW5U Eeayvà thằJxFyng bé.JxFy CảJxFy gW5Uhai nắEeaym tEeayay nEeayhau hồgh5ii gh5ilâu rồigh5i quagW5Uy ngườigW5U đJxFyi mất.
ThxgTKi xgTKThi gW5Uxúc độnggh5i qgW5Uuỵ ngxgTKã tgh5irên Eeaysân xgTKthượng, côJxFy tEeayhan thở:xgTK ‘JxFyMình Eeaycứ tgW5Uưởng ngh5ió ghétgW5U đứgh5ia trxgTKẻ gW5Unày, mìnhgW5U xgTKđã thựcgh5i sEeayự khôgh5ing high5iểu gh5inó. xgTKVì đứaJxFy Eeaytrẻ JxFynày, gh5inó JxFycó gW5Uthể làmxgTK đượgW5Uc JxFybất Eeaycứ việJxFyc gì,gh5i cxgTKó gW5Uthể chJxFyiến Eeaythắng mọigh5i thếgh5i lực.Eeay gh5iMình đxgTKã khôngh5ig biếgh5it tìnhgW5U yêEeayu củgh5ia ngưxgTKời mEeayẹ lạJxFyi baEeayo lgW5Ua đếngW5U thế!”
TầngW5U CẩmgW5U chạEeayy vềEeay JxFyphía gW5UThi ThEeayi, hgh5iai ngườiEeay òxgTKa kgW5Uhóc nEeayức Eeaynở. BốnEeay ngườigW5U khônJxFyg dJxFyám xEeayuống dưEeayới; họJxFy lặEeayng Eeaylẽ chờJxFy gW5Ubình mJxFyinh trêngW5U gh5isân thượng…
Tgh5iần xgTKCẩm gW5Unhẹ Eeaynhàng tJxFyiến vJxFyề phgW5Uía KxgTKha LEeayương nói:
- ExgTKm xiEeayn lỗi,gh5i vEeayừa rồiJxFy xgTKem đãxgTK qugW5Uá mạnhgW5U txgTKay gh5ivới anh.
KhgW5Ua LươngxgTK quaEeayy lxgTKại cgh5iười trEeayả lời:
JxFy- xgTKKhông sEeayao, đằngJxFy JxFynào anEeayh cgW5Uũng béoEeay, Eeayđang Eeaycần giEeayảm bJxFyéo mà.
TầnJxFy Cẩmgh5i nhxgTKìn JxFyKha lươnggh5i cànggh5i Eeayngày cànxgTKg JxFyrõ tgW5Urong Eeayánh bìngh5ih mingW5Uh; gh5icô nhxgTKớ lạxgTKi lầnxgTK đxgTKầu tixgTKên xgTK2 ngưEeayời gặJxFyp nhagh5iu. Cứgh5i nhEeayư cgW5Uó bànxgTK taJxFyy củaEeay ônxgTKg txgTKrời sắgh5ip đặtgW5U trưxgTKớc xgTKvậy, ngườJxFyi đgh5iàn ôngEeay JxFynày hếtgW5U lầgW5Un nxgTKày đếnxgTK lầnEeay kgW5Uhác JxFyxuất hiệngW5U trJxFyong cuEeayộc đờiJxFy cxgTKô cùnggW5U Eeaycô chJxFyia sJxFyẻ mEeayọi gW5Ukhó khăn.
Lục gh5iTử MinJxFyh thẫngh5i thờgW5U nhìJxFyn TxgTKần Cẩgh5im vàgW5U gW5UKha LươgW5Ung. Nhữngh5ig gh5ingày vừJxFya quaEeay, gh5ianh khôngJxFy Eeaycó thờigh5i giagW5Un qugW5Uan Eeaytâm JxFytới tìnhEeay cxgTKảm củagW5U mình,xgTK nhưngh5ig xgTKanh biếxgTKt Eeayrõ, ngưgh5iời đgW5Uàn ônggh5i trướcEeay mắtJxFy aEeaynh cgW5Uó rấxgTKt nhiEeayều cácgh5ih đểJxFy trJxFyanh thủgW5U tìnhgh5i cảmgh5i JxFycủa nxgTKgười xgTKanh ygh5iêu xgTKdấu. ChgW5Uưa Eeaybao gigW5Uờ, TEeayần CẩmEeay xgTKđối xJxFyử đặcgh5i bgW5Uiệt vgh5iới anhxgTK, nhưgh5ing lạiEeay hgh5iết lầnxgTK xgTKnày JxFyđến lJxFyần gW5Ukhác thgW5Uể hiệJxFyn gh5isự Eeayquan xgTKtâm đặcJxFy biJxFyệt tớigh5i KxgTKha Lương.gW5U LòEeayng angW5Uh qgh5iuặn JxFyđau, axgTKnh gh5itự hỏigW5U chẳngh5ig lẽgW5U mìnhEeay lạiJxFy khxgTKông bằnggh5i cJxFyái gxgTKã Eeaylưu gh5imanh kxgTKia sao?
Mọi ngườigW5U đềuEeay khôngEeay pháJxFyt hiệnJxFy Eeayra áEeaynh mắEeayt JxFykhác xgTKlạ củaJxFy ĐườngEeay TgW5Uhi Thi.
Chínhgh5i Thgh5ii ThgW5Ui cũnEeayg khôgW5Ung hiểuxgTK gW5Ucô bắtgh5i đầxgTKu cóEeay gh5icảm tgh5iình vớgh5ii Tửgh5i xgTKMinh từEeay lgW5Uúc nào;xgTK nhgW5Uững Eeayngày vgW5Uừa JxFyqua, cgh5iô đãEeay JxFycó thểJxFy khẳngh5ig địngh5ih rxgTKằng mxgTKình ygh5iêu TEeayử MinxgTKh. EeayCô nhớxgTK rấtxgTK gh5irõ hômJxFy xgTKnay, tJxFyrong lúcxgTK sợJxFy hJxFyãi, ngườigW5U đầuEeay gh5itiên côxgTK nghĩJxFy tớgh5ii lJxFyà TxgTKử Minh.
LụcJxFy TgW5Uử MinJxFyh vàxgTK TầnEeay CẩEeaym lEeayà mgh5iột đôEeayi gW5Ukia Eeaymà? TạiEeay sJxFyao gh5iTần JxFyCẩm lạEeayi bắtEeay cEeayá JxFy2 xgTKtay, lgW5Uại gW5Ucòn đốiJxFy tốtgh5i vớgW5Ui KhJxFya LươnggW5U đểxgTK JxFyTử MxgTKinh gW5Uđau Eeaylòng? ThựgW5Uc rEeaya gh5icô ấJxFyy đâuJxFy xgTKcó xinEeayh đẹxgTKp bằnggh5i mình?JxFy vậyxgTK màEeay trongh5ig Eeaylúc nguxgTKy naJxFyn nhấtEeay lgh5iại cógW5U đượJxFyc JxFytấm châgh5in tìgh5inh củgh5ia JxFycả Eeay2 chànxgTKg trai.
ThgW5Ui Tgh5ihi lxgTKà cgW5Uô gáixgTK cgh5ió nhxgTKiều lợiEeay thếEeay nhJxFyất Eeaytrong nhógW5Um gW5Ubạn; gW5Ugia đìnhgW5U gW5Ugiàu cJxFyó; lạigh5i thônxgTKg miJxFynh xingh5ih đẹp.gh5i TầJxFyn xgTKCẩm chẳxgTKng quJxFya cJxFyhỉ xgTKlà xgTKbạn họcEeay Eeaytừ thủJxFya nhJxFyỏ, cgh5iô ấyxgTK dựagW5U vxgTKào đâuEeay màEeay xgTKcó đgh5iược nhiềuJxFy thgh5iứ đếngW5U tJxFyhế cxgTKơ chứ?
xgTKThi ThgW5Ui hằnxgTK họcgW5U nhìJxFyn vgh5iào bóngxgTK gW5UTử xgTKMinh; xgTKcô thEeayề nhấtEeay JxFyđịnh phảixgTK xgTKchiếm đượcJxFy axgTKnh đJxFyể chứngxgTK xgTKminh côgW5U khôgW5Ung hềgW5U thgh5iua gW5Ukém TầJxFyn Cẩm.
ĐúxgTKng lgW5Uúc nàygh5i Hắcgh5i BảJxFyo đangh5ig nằmEeay trogW5Ung Eeaylòng EeayKha LươJxFyng bỗnJxFyg ngh5ihảy phắxgTKt sangh5ig lònJxFyg Tgh5iần xgTKCẩm, nEeayó cEeayong lưEeayng vềJxFy phíaJxFy gh5iThi TxgTKhi, nhưEeay thểJxFy đEeayã nhìEeayn tJxFyhấu đượcEeay ýxgTK gh5inghĩ củJxFya côEeay vậy.
Mặt trờixgTK gW5Urồi cũngxgTK lấpxgTK lgW5Uó xgTKở đJxFyằng đEeayông.; dưxgTKới muxgTKôn vJxFyàn txgTKia nắngh5ig vàngJxFy, bốngh5i gW5Ungười bgh5iọn họgh5i vxgTKẫn đứngW5Ug yêngW5U tạigh5i gh5ichỗ; nJxFyhưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.