Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửdSX2Tz MindSX2Tzh rútdSX2Tz dSX2Tzsúng rCaGHTda, chĩaCaGHTd vWFdwrGào mụdSX2Tz 46ta rồi46 đedSX2Tz ddSX2Tzoạ: dSX2Tz"Đừng dSX2Tzlại gần,CaGHTd nếuWFdwrG khôn46g tôidSX2Tz bắCaGHTdn đấy!"
Mụ 46ta cdSX2Tzười rCaGHTdồi ldSX2Tzùi vềCaGHTd ph46ía sau46. Mụ46 dSX2Tzta bCaGHTdị hútWFdwrG vdSX2Tzào cWFdwrGhiếc g46ương. ChWFdwrGiếc gươngdSX2Tz tCaGHTdrong tWFdwrGhang dSX2Tzmáy CaGHTdbỗng trởdSX2Tz dSX2Tznên sốdSX2Tzng độ46ng kdSX2Tzhác CaGHTdthường, nóWFdwrG nuốtCaGHTd chửng46 ngườiCaGHTd 46phụ nữWFdwrG kiaCaGHTd. MụCaGHTd tCaGHTda bidSX2Tzến mất.
LụWFdwrGc TCaGHTdử dSX2TzMinh WFdwrGkhông tCaGHTdin nổWFdwrGi vàWFdwrGo mọiWFdwrG dSX2Tzthứ diWFdwrGễn WFdwrGra trướcWFdwrG mắdSX2Tzt mìnWFdwrGh, như46ng kWFdwrGhông cdSX2Tzòn đủWFdwrG tdSX2Tzhời giadSX2Tzn đểWFdwrG WFdwrGngạc nhidSX2Tzên nữa46. CaGHTdAnh dSX2Tzthấy b46óng 46của mụdSX2Tz CaGHTdta khWFdwrGông bi46ến mấtCaGHTd CaGHTdtrong gươn46g màWFdwrG CaGHTdbây giờ46 đãCaGHTd hiệ46n hdSX2Tzình ldSX2Tzà ngườidSX2Tz phCaGHTdụ n46ữ mdSX2Tzặc á46o đỏWFdwrG, cứdSX2Tz dWFdwrGi chuydSX2Tzển về46 phWFdwrGía anCaGHTdh, càWFdwrGng 46lúc 46càng gần.
LdSX2Tzục TửCaGHTd buộc46 phảiCaGHTd nWFdwrGổ súng.
Kh46a LươndSX2Tzg vCaGHTdà WFdwrGTần Cẩm46 CaGHTdchạy t46ới gi46ữa dSX2Tzcầu thaCaGHTdng tCaGHTdhì ng46he tWFdwrGhấy tiếngCaGHTd súnWFdwrGg, TWFdwrGần CCaGHTdẩm 46liền đCaGHTdứng l46ại rồiWFdwrG CaGHTdnói dSX2Tzvới KhCaGHTda LdSX2Tzương: dSX2Tz"Anh à,46 bệnh46 viWFdwrGện 46này làmWFdwrG CaGHTdgì cWFdwrGó tầngdSX2Tz 13."
Kha LươnWFdwrGg v46ỗ đầdSX2Tzu thWFdwrGừa nhậndSX2Tz, bệnh46 vdSX2Tziện nàCaGHTdy chỉCaGHTd cdSX2Tzó bốnCaGHTd tCaGHTdầng, ldSX2Tzấy đâCaGHTdu 46ra tầ46ng 4613 kdSX2Tzia chCaGHTdứ! HaCaGHTdi người46 46đã chạ46y WFdwrGrất lâuWFdwrG 46rồi. ChẳngCaGHTd 46lẽ lạidSX2Tz CaGHTdbị ảdSX2Tzo giácdSX2Tz ư?
dSX2TzKha L46ương đãCaGHTd CaGHTdcó CaGHTdkinh ndSX2Tzghiệm từCaGHTd buổidSX2Tz sángCaGHTd, aWFdwrGnh dSX2Tzbình tĩ46nh ndSX2Tzhìn bốndSX2Tz p46hía, p46hát hiWFdwrGện tầng46 dướ46i dSX2Tzcó bóngWFdwrG ng46ười. ACaGHTdnh liềWFdwrGn CaGHTdkéo TầnWFdwrG CẩmWFdwrG chCaGHTdạy xuống,WFdwrG vừaCaGHTd 46chạy dSX2Tzvừa n46ói: "46Anh hiểdSX2Tzu rồdSX2Tzi, dSX2Tzthang mdSX2Tzáy vẫnCaGHTd CaGHTdở 46tầng 146, 46nó vẫnCaGHTd đdSX2Tzứng yWFdwrGên ởWFdwrG đó,46 WFdwrGnhưng nó46 lạiWFdwrG c46hạy dSX2Tzvào 461 khôndSX2Tzg 46gian tầndSX2Tzg 1463 khá46c. ChúngdSX2Tz mìWFdwrGnh CaGHTdmau chạ46y 46xuống t46ầng CaGHTd1 đi."
46Lục WFdwrGTử Mi46nh đWFdwrGã khôWFdwrGng cWFdwrGòn CaGHTdđể dSX2Tzý tới46 cdSX2Tzái WFdwrGgì nữa,46 a46nh nhắdSX2Tzm mắtCaGHTd bắnCaGHTd CaGHTdbừa, ldSX2Tzúc mở46 mắtdSX2Tz CaGHTdra chỉWFdwrG th46ấy vỏWFdwrG đạnWFdwrG tunCaGHTdg tóedSX2Tz khắpCaGHTd nơi.
Anh vừaCaGHTd địnhdSX2Tz 46thở thàdSX2Tzo nhdSX2Tzẹ nhWFdwrGõm dSX2Tzthì lại46 cảmCaGHTd thấy46 cdSX2Tzó WFdwrGgì đó46 đangdSX2Tz CaGHTdlắc 46lư tCaGHTdrên đầu.WFdwrG NgẩngWFdwrG WFdwrGđầu lên,WFdwrG an46h dSX2Tzthấy người46 phụdSX2Tz nữCaGHTd 46mặc á46o đỏCaGHTd đCaGHTdó đdSX2Tzang tredSX2Tzo lơdSX2Tz 46lửng trênCaGHTd c46ửa trờCaGHTdi củadSX2Tz thadSX2Tzng máyWFdwrG. WFdwrGBà tCaGHTda th46õng mặtWFdwrG WFdwrGxuống, đốWFdwrGi WFdwrGmặt vớiCaGHTd anh46, 462 CaGHTdcon mắtdSX2Tz đWFdwrGã bCaGHTdị móc,CaGHTd má46u chảCaGHTdy 46tràn CaGHTdkhắp nCaGHTdơi, rỏdSX2Tz c46ả WFdwrGvào mặtCaGHTd anh.
ĐdSX2Tzáng sợWFdwrG nhấtdSX2Tz CaGHTdlà ngườiWFdwrG đ46àn b46à vớiCaGHTd khuôn46 46mặt vôWFdwrG dSX2Tzhồn dSX2Tzlại bCaGHTdắt đầuCaGHTd nWFdwrGhếch mépCaGHTd cười.
KhdSX2Tza Lương46 đãdSX2Tz tớCaGHTdi cử46a thanWFdwrGg máy,46 46anh đậpCaGHTd m46ạnh vàWFdwrGo nCaGHTdó nhWFdwrGưng cdSX2Tzhẳng có46 tácdSX2Tz dụndSX2Tzg gì.
TWFdwrGần C46ẩm số46t ruột,WFdwrG 46nhấn nCaGHTdút liêCaGHTdn hồi.
CaGHTdHắc CaGHTdBảo đadSX2Tzng 46nằm tronCaGHTdg lòdSX2Tzng WFdwrGKha L46ương bỗngdSX2Tz nWFdwrGhảy vọ46t WFdwrGlên CaGHTdcào vdSX2Tzào mCaGHTdôi an46h, 46Kha LươngdSX2Tz l46ấy tCaGHTday CaGHTdsờ thìCaGHTd pCaGHTdhát hiệnWFdwrG mìnCaGHTdh đãWFdwrG bị46 chảyCaGHTd CaGHTdmáu, andSX2Tzh WFdwrGcũng chWFdwrGẳng CaGHTdcó thờidSX2Tz giaWFdwrGn để46 trdSX2Tzách 46Hắc BảoCaGHTd WFdwrGnữa, c46ứ tiếpCaGHTd tụWFdwrGc đạdSX2Tzp cửa.
ĐúCaGHTdng dSX2Tzlúc nàWFdwrGy thì46 xuấdSX2Tzt hiệdSX2Tzn WFdwrGkỳ tíWFdwrGch –dSX2Tz dSX2Tzbàn taWFdwrGy 46dính 46máu dSX2Tzcủa dSX2TzKha Lư46ơng vừaWFdwrG đậWFdwrGp vàoCaGHTd cWFdwrGửa, tất46 cả46 WFdwrGcác vếCaGHTdt dSX2Tzmáu đầmdSX2Tz đìa46 trêCaGHTdn tha46ng máy46 đềCaGHTdu biếCaGHTdn mất.
CaGHTdKha LươWFdwrGng n46gạc nhiêCaGHTdn nhìdSX2Tzn 46tay mìnhdSX2Tz rồiCaGHTd dSX2Tzhét to:
CaGHTd- ĐúnWFdwrGg rCaGHTdồi! CaGHTdSao dSX2Tzanh dSX2Tzlại khôngdSX2Tz nhớWFdwrG đếnCaGHTd cdSX2Tzhiêu 46này WFdwrGtrong PhươnCaGHTdg phápdSX2Tz tCaGHTdránh 46tà c46ủa ôdSX2Tzng andSX2Tzh –CaGHTd dùdSX2Tzng máuWFdwrG cdSX2Tzủa mìnhCaGHTd đểCaGHTd đuổi46 46ma. 46Dòng họCaGHTd KCaGHTdha dSX2Tzcủa WFdwrGanh truyWFdwrGền WFdwrGđời dSX2Tzlàm phdSX2Tzáp sWFdwrGư, nênWFdwrG trên46 ngườWFdwrGi aCaGHTdi c46ũng cóWFdwrG máu46 trCaGHTdánh ma.
Anh vẫnCaGHTd WFdwrGđang hoCaGHTdan hỉdSX2Tz thWFdwrGì t46hấy mũiCaGHTd mdSX2Tzình đau46 n46hói, WFdwrGmáu chảyCaGHTd ộcdSX2Tz CaGHTdra. AnCaGHTdh địnhdSX2Tz mdSX2Tzắng dSX2TzTần CẩmCaGHTd tWFdwrGhì thấdSX2Tzy cWFdwrGô đãdSX2Tz dSX2Tznhanh chónWFdwrGg lấ46y taCaGHTdy dSX2Tzquyệt máuCaGHTd trêdSX2Tzn WFdwrGmũi aWFdwrGnh dSX2Tzrồi 46bôi vàWFdwrGo nCaGHTdút nhấndSX2Tz thdSX2Tzang mádSX2Tzy. VCaGHTdừa nhấndSX2Tz mạnhdSX2Tz vào,46 dSX2Tzthang 46máy bWFdwrGật mở.
Một ngườiWFdwrG 46đang b46ị 46treo lủngCaGHTd lẳnWFdwrGg troCaGHTdng 46thang 46máy; đCaGHTdó chWFdwrGính dSX2Tzlà LụcCaGHTd TCaGHTdử MidSX2Tznh. KhCaGHTda L46ương chạydSX2Tz vàCaGHTdo trdSX2Tzong CaGHTdôm 46chân CaGHTdTử MinCaGHTdh kéoCaGHTd xuWFdwrGống, đánWFdwrGg WFdwrGthương chWFdwrGo aWFdwrGnh cWFdwrGhàng LụWFdwrGc TdSX2Tzử Min46h đãWFdwrG bị46 tdSX2Tzreo cổWFdwrG trợnWFdwrG cả46 mắt;46 đWFdwrGã thWFdwrGế lạiCaGHTd còWFdwrGn ti46ếp tục46 bCaGHTdị kCaGHTdéo CaGHTdxuống đadSX2Tzu điếng46 ngưdSX2Tzời, nCaGHTdên 46chỉ 46còn biếtWFdwrG WFdwrGgiẫy đạp46 luWFdwrGng tCaGHTdung. 46T WFdwrGần CẩmdSX2Tz nhì46n thấyCaGHTd thếdSX2Tz CaGHTdvội ndSX2Tzói vdSX2Tzới KCaGHTdha LươWFdwrGng: “ĐừngdSX2Tz cốCaGHTd kdSX2Tzéo adSX2Tznh ấydSX2Tz xuốn46g, dSX2Tzbế a46nh ấyCaGHTd lênCaGHTd đi”
KhCaGHTda LWFdwrGương vàWFdwrG TầnCaGHTd CẩmWFdwrG luốngCaGHTd cuốngdSX2Tz đWFdwrGặt TdSX2Tzử 46Minh xdSX2Tzuống; maWFdwrGy WFdwrGmà dSX2Tzanh ấCaGHTdy khôngWFdwrG CaGHTdbị tr46eo lâdSX2Tzu, CaGHTdhơn nữa46 t46hể lựWFdwrGc s46ung WFdwrGmãn nênWFdwrG chỉdSX2Tz nghỉCaGHTd 461 lúcWFdwrG lạidSX2Tz bìnCaGHTdh thườngWFdwrG CaGHTdnhư khôngCaGHTd 46có vWFdwrGiệc gì.
Vừa46 ngồiCaGHTd dậyCaGHTd, TWFdwrGử MWFdwrGinh CaGHTdđã lCaGHTdớn tiếngCaGHTd mắdSX2Tzng KhCaGHTda Lương:
dSX2Tz- Lú46c nãdSX2Tzy 46anh cứCaGHTd cWFdwrGố WFdwrGkéo tdSX2Tzôi xuố46ng, 46anh CaGHTdcó cònWFdwrG n46hân tín46h khôdSX2Tzng WFdwrGđấy? dSX2TzHay 46là aCaGHTdnh muốn46 giWFdwrGết tôi?
Kha Lươn46g CaGHTdxoa mũCaGHTdi dSX2Tzhỏi lại:
- dSX2TzĐừng có46 giWFdwrGà mdSX2Tzồm! nếuWFdwrG a46nh k46hông CaGHTdtreo cổWFdwrG tCaGHTdự tửCaGHTd thì46 tdSX2Tzôi WFdwrGđã dSX2Tzkhông mWFdwrGất nWFdwrGhiều 46máu đếnWFdwrG thWFdwrGế! Tôi46 vCaGHTdốn đãWFdwrG dSX2Tzgầy yếu,dSX2Tz sudSX2Tzy didSX2Tznh dưỡng46, dSX2Tzthiếu mWFdwrGáu, đdSX2Tzâu cWFdwrGó đượcdSX2Tz bdSX2Tzéo tốt46 như46 anh.
TầCaGHTdn CẩmWFdwrG ph46ải hétCaGHTd dSX2Tzto caCaGHTdn WFdwrG2 người:
WFdwrG- CaGHTdĐến lúWFdwrGc nàyCaGHTd màdSX2Tz CaGHTd2 46anh cònCaGHTd tâdSX2Tzm trWFdwrGạng 46cãi n46hau 46à? Khô46ng ma46u đ46i dSX2Tzcứu 46Thi Thi!
Họ46 46liền đứn46g dậy46 chạy46 rWFdwrGa ngoWFdwrGài. NhìndSX2Tz tCaGHTdhấy TWFdwrGhi CaGHTdThi đCaGHTdang chầmdSX2Tz chậmCaGHTd bưCaGHTdớc CaGHTdtới, bCaGHTda ngườidSX2Tz 46thở p46hào nhẹWFdwrG nCaGHTdhõm; đanCaGHTdg định46 cWFdwrGhạy đWFdwrGến chWFdwrGỗ dSX2TzThi WFdwrGThi thWFdwrGì hdSX2Tzọ đứngWFdwrG sữngdSX2Tz lại.
Có46 mộCaGHTdt bónWFdwrGg ngư46ời bCaGHTday saWFdwrGu ThCaGHTdi Thi.
TầnCaGHTd CẩCaGHTdm gi46ơ nắm46 WFdwrGđấm đWFdwrGịnh 46đánh Kh46a LươngdSX2Tz. KhCaGHTda LươngWFdwrG vộCaGHTdi chCaGHTdạy tWFdwrGới nCaGHTdúp sCaGHTdau lCaGHTdưng T46ử Minh.
Thi TCaGHTdhi đa46ng dầndSX2Tz tiếnWFdwrG tớWFdwrGi WFdwrGphía họ;46 cáiWFdwrG bóngCaGHTd kCaGHTdia cũ46ng rCaGHTdõ hơn.dSX2Tz WFdwrGBa ngườWFdwrGi nhCaGHTdận CaGHTdra CaGHTdđó là46 ônWFdwrGg ndSX2Tzội KCaGHTdha LươWFdwrGng lWFdwrGiền ngồdSX2Tzi bệtCaGHTd xuố46ng đWFdwrGất, thởWFdwrG phàCaGHTdo rồiCaGHTd nói:
- WFdwrGÔng à46, 46lần WFdwrGnày ôn46g xuấCaGHTdt h46iện qu46á bấCaGHTdt ngờ46 đCaGHTdấy! B46ọn chCaGHTdáu sợCaGHTd đCaGHTdến tdSX2Tzhót tdSX2Tzim rồdSX2Tzi đâydSX2Tz này.
Ông nộ46i K46ha Lươn46g –CaGHTd dSX2TzKha CaGHTdĐạo cuốidSX2Tz CaGHTdcùng cũn46g xu46ất hdSX2Tziện, K46ha Lư46ơng v46ui mừndSX2Tzg cWFdwrGhạy vdSX2Tzề CaGHTdphía ôn46g, ndSX2Tzhưng thWFdwrGấy ôngCaGHTd hững46 hdSX2Tzờ, chándSX2Tz nảCaGHTdn nhCaGHTdìn mình.
ÔngdSX2Tz cụWFdwrG trácdSX2Tzh móc:
- LẽdSX2Tz nàCaGHTdo cháCaGHTdu đã46 sửWFdwrG dụdSX2Tzng chiWFdwrGêu thuậ46t máudSX2Tz tránWFdwrGh tCaGHTdà đdSX2Tzê tiệnWFdwrG dSX2Tznhất, CaGHTdnhục n46hã nhất,CaGHTd hèndSX2Tz 46hạ nh46ất 46của dòndSX2Tzg CaGHTdhọ KCaGHTdha chúnWFdwrGg ta?
KWFdwrGha LưCaGHTdơng CaGHTdbuồn bCaGHTdã đápdSX2Tz lại:
- Nhụ46c WFdwrGnhã hWFdwrGèn 46hạ WFdwrGcái gì46 CaGHTdchứ! dSX2Tznếu k46hông 46có cWFdwrGhút WFdwrGmáu củadSX2Tz cWFdwrGháu tWFdwrGhì Tử46 MdSX2Tzinh s46ớm đãWFdwrG bịCaGHTd chếtdSX2Tz 46treo troCaGHTdng th46ang dSX2Tzmáy rồi.
TầnWFdwrG 46Cẩm chạdSX2Tzy tới46 46đỡ TdSX2Tzhi Th46i 46thì nhậnCaGHTd thdSX2Tzấy TCaGHTdhi WFdwrGThi 46đang nhdSX2Tzư ngườidSX2Tz m46ộng du.
ÔngWFdwrG trẻdSX2Tz dSX2Tzgiải thích:
- T46hi TCaGHTdhi bị46 WFdwrGông WFdwrGthôi miênWFdwrG rồiCaGHTd, badSX2Tzn dSX2Tznãy CaGHTdnó dSX2Tzđã CaGHTdkinh hãiCaGHTd tột46 độ;WFdwrG ôngCaGHTd dSX2Tzthôi 46miên đểWFdwrG WFdwrGnó ngủ,CaGHTd nhưWFdwrG th46ế sẽdSX2Tz bảCaGHTdo vệdSX2Tz đượcCaGHTd nguyêndSX2Tz dSX2Tzkhí tốdSX2Tzt hơn.
ÔngWFdwrG trẻCaGHTd qua46y rWFdwrGa CaGHTdnói với46 K46ha Lương:
- SaCaGHTdo chCaGHTdáu kWFdwrGhông chịuCaGHTd h46ọc phWFdwrGép thuậ46t dSX2Tztrong sdSX2Tzách củaWFdwrG ôndSX2Tzg? BadSX2Tzo nhiêdSX2Tzu phưCaGHTdơng phdSX2Tzáp haWFdwrGy khôWFdwrGng dùn46g lạidSX2Tz điCaGHTd dùWFdwrGng cáCaGHTdi phdSX2Tzép nhụ46c WFdwrGnhã t46hế hả46 chdSX2Tzáu? Là46m thếWFdwrG m46à gọiCaGHTd CaGHTdlà 46bắt m46a WFdwrGư? TdSX2Tzhà c46háu 46hiến máuWFdwrG cCaGHTdho WFdwrGbệnh WFdwrGviện dSX2Tzđể c46ứu ngườidSX2Tz còdSX2Tzn hơn46 là46 vundSX2Tzg vãi46 lunWFdwrGg tuCaGHTdng., tWFdwrGhật cCaGHTdhẳng biếtdSX2Tz 46xấu hổCaGHTd 46gì cả.
KdSX2Tzha Lương46 xdSX2Tzấu hCaGHTdổ liCaGHTdền CaGHTdcãi lại46 ông:
- WFdwrGThế aWFdwrGi bảoCaGHTd tdSX2Tzập hợpWFdwrG cdSX2Tzác mả46nh vảiCaGHTd ldSX2Tzại rồidSX2Tz WFdwrGđốt điWFdwrG l46à cóWFdwrG thểdSX2Tz 46phá CaGHTdđược 46lời nWFdwrGguyền C46A BĂNGCaGHTd? TroCaGHTdng lúcWFdwrG tCaGHTdhu thậpWFdwrG vải,46 bọn46 chWFdwrGáu xéCaGHTdm chúWFdwrGt nữadSX2Tz 46đã mấtWFdwrG mạng46 rồi,WFdwrG vậyWFdwrG mdSX2Tzà bâCaGHTdy giờCaGHTd ô46ng lạiWFdwrG tớiWFdwrG CaGHTdtrách chá46u WFdwrGnữa à?
Ông dSX2Tztrẻ cha46u màydSX2Tz rồidSX2Tz nói:
dSX2Tz- WFdwrGCác c46háu đCaGHTdã xe46m bảndSX2Tz dSX2Tzthảo CaGHTdcủa ông?
dSX2Tz- 46Bản WFdwrGthảo nàoCaGHTd cơ?dSX2Tz Quyển46 sdSX2Tzách đWFdwrGó WFdwrGlà bảndSX2Tz tCaGHTdhảo củaCaGHTd dSX2Tzông ư?CaGHTd 46- BCaGHTdốn ngườWFdwrGi dSX2Tzngạc nhiên46 nhì46n ông.
dSX2Tz- ĐóCaGHTd đ46úng ldSX2Tzà bảCaGHTdn dSX2Tzthảo c46ủa ông.CaGHTd L46ẽ n46ào trodSX2Tzng CaGHTdbản tCaGHTdhảo ôngCaGHTd dSX2Tzlại không46 WFdwrGcó quyềnWFdwrG giWFdwrGả thiết46 mộCaGHTdt chúdSX2Tzt? ViệcdSX2Tz pháWFdwrG lWFdwrGời n46guyền CaGHTdCA CaGHTdBĂNG 46là mWFdwrGột trCaGHTdong ndSX2Tzhững câCaGHTdu CaGHTdhỏi kCaGHTdhó 46trả 46lời nhấ46t cWFdwrGủa ddSX2Tzòng họWFdwrG K46ha chú46ng 46ta, ôngWFdwrG đCaGHTdã đềWFdwrG cậpWFdwrG rấCaGHTdt nhiCaGHTdều dSX2Tzgiả thiếtCaGHTd đWFdwrGể dSX2Tzphá lờiWFdwrG ngudSX2Tzyền, chẳngCaGHTd nhdSX2Tzẽ cácWFdwrG chdSX2Tzáu cứdSX2Tz lầnWFdwrG l46ượt thửdSX2Tz từngCaGHTd phương46 phádSX2Tzp CaGHTdhay sao?
Ba người46 đềuCaGHTd kidSX2Tznh sCaGHTdợ CaGHTdtoát mồWFdwrG hôi.
WFdwrG- dSX2TzCác cháWFdwrGu tWFdwrGhu WFdwrGthập mản46h vWFdwrGải đỏ,WFdwrG đdSX2Tzem sứcCaGHTd mạnWFdwrGh CaGHTdCA BĂNGdSX2Tz v46ốn đã46 đượ46c tdSX2Tzách rCaGHTda tậpCaGHTd hợCaGHTdp lạCaGHTdi, rồidSX2Tz lWFdwrGại mandSX2Tzg dSX2Tzmảnh vảidSX2Tz đóCaGHTd tớidSX2Tz nơiCaGHTd ch46í âm.46 CáCaGHTdc chCaGHTdáu dSX2Tzhãy dSX2Tzmở tWFdwrGo mắtdSX2Tz 46ra CaGHTdmà nhìCaGHTdn, nơWFdwrGi nàyWFdwrG mấdSX2Tzy cWFdwrGhục nă46m dSX2Tztrước vốndSX2Tz làWFdwrG nghCaGHTdĩa địadSX2Tz chôdSX2Tzn CaGHTdxác CaGHTdhàng CaGHTdvạn ngdSX2Tzười. C46ác cháuCaGHTd cWFdwrGho rằngdSX2Tz nhữnWFdwrGg khdSX2Tzuôn CaGHTdmặt 46sau tấ46m kínhWFdwrG kdSX2Tzia 46là mặtCaGHTd 46người đúWFdwrGng khôn46g, dSX2Tzkỳ thựcWFdwrG đódSX2Tz dSX2Tzđều WFdwrGlà nhWFdwrGững odSX2Tzan hCaGHTdồn trướCaGHTdc kiCaGHTda, họdSX2Tz dSX2Tzđang ngàyCaGHTd đêmWFdwrG lWFdwrGàm WFdwrGbạn vớiCaGHTd nhữngdSX2Tz bệnh46 n46hân tdSX2Tzâm thần.
Ông tdSX2Tzrẻ 46lại dõndSX2Tzg dSX2Tzdạc nCaGHTdói tiếp:
- 46Các cháWFdwrGu 46còn đứng46 đờdSX2Tz ởdSX2Tz đâyCaGHTd là46m gìCaGHTd? Không46 m46au lênWFdwrG sâ46n thượngCaGHTd CaGHTdtìm CaGHTdAnh 46Kỳ vWFdwrGà ĐinWFdwrGh ĐdSX2Tzông CaGHTdđ! ĐdSX2Tzinh CaGHTdĐông hiệndSX2Tz dSX2Tzgiờ đadSX2Tzng bịWFdwrG mộtCaGHTd l46ực lWFdwrGượng WFdwrGđáng sợWFdwrG tCaGHTdhao tún46g; nế46u cádSX2Tzc cháu46 đ46ến muộn46 sẽ46 khôCaGHTdng kCaGHTdịp đâu!
ÔWFdwrGng t46rẻ dSX2Tzvừa WFdwrGvỗ dSX2Tzvào ngườWFdwrGi ThCaGHTdi TCaGHTdhi, 46cô liền46 tỉnCaGHTdh lại.WFdwrG WFdwrGBốn ngdSX2Tzười khôdSX2Tzng kịpCaGHTd nóiCaGHTd gìCaGHTd vộCaGHTdi bưdSX2Tzớc vào46 thandSX2Tzg máy,WFdwrG ông46 dSX2Tztrẻ không46 đidSX2Tz cdSX2Tzùng WFdwrGhọ, bdSX2Tzởi 46thời giaCaGHTdn 46hiện dSX2Tzhình bWFdwrGa 46phút mCaGHTdột nWFdwrGgày đCaGHTdã hWFdwrGết. ÔngCaGHTd dSX2Tzchỉ kịpWFdwrG CaGHTdnói vớidSX2Tz Kh46a LươndSX2Tzg: “NếudSX2Tz thCaGHTdực WFdwrGsự khôCaGHTdng 46có cdSX2Tzách dSX2Tznào khácWFdwrG, cháudSX2Tz hãCaGHTdy dSX2Tztự cắWFdwrGt ngóWFdwrGn tadSX2Tzy đWFdwrGể mWFdwrGáu chảy46 CaGHTdra n46hé!”. LWFdwrGời dặnWFdwrG của46 ôngdSX2Tz t46rẻ khCaGHTdiến WFdwrGKha LươndSX2Tzg lạnhWFdwrG hếtdSX2Tz cảCaGHTd người,CaGHTd a46nh đứng46 tronCaGHTdg thaCaGHTdng máWFdwrGy ôdSX2Tzm miWFdwrGệng kdSX2Tzhông ndSX2Tzói nănWFdwrGg gì.
LúcWFdwrG nàydSX2Tz bốn46 ndSX2Tzgười CaGHTdlại đidSX2Tz cùngdSX2Tz vớdSX2Tzi nhauCaGHTd, khônWFdwrGg aCaGHTdi nóiCaGHTd nănWFdwrGg gì.CaGHTd HắcdSX2Tz Bả46o nằmWFdwrG ườndSX2Tz tdSX2Tzrên WFdwrGvai Kh46a dSX2TzLương khônWFdwrGg cdSX2Tzhịu xuốngCaGHTd. WFdwrGBọn h46ọ v46ừa tCaGHTdrải CaGHTdqua cơdSX2Tzn chấndSX2Tz động,WFdwrG WFdwrGai CaGHTdcũng biết46 đdSX2Tzối th46ủ 46của mì46nh rấtWFdwrG CaGHTdmạnh nhdSX2Tzưng dSX2Tzhọ vẫnCaGHTd khônWFdwrGg từdSX2Tz bỏdSX2Tz 46ý địnhWFdwrG dSX2Tzcứu WFdwrGAnh KdSX2Tzỳ WFdwrGvà ĐidSX2Tznh Đông.
Mọi nWFdwrGgười đổdSX2Tz dồndSX2Tz cdSX2Tzhú ýCaGHTd vàodSX2Tz KhdSX2Tza L46ương, aCaGHTdnh cdSX2Tzhẳng biếtWFdwrG 46làm CaGHTdsao chdSX2Tzỉ biếtdSX2Tz ngậmCaGHTd dSX2Tzngùi kê46u CaGHTdca sCaGHTdao WFdwrGsố mình46 CaGHTdkhổ thế!dSX2Tz TCaGHTdại 46sao bWFdwrGao nhiêuWFdwrG phWFdwrGáp thuậtWFdwrG không46 họ46c lạWFdwrGi chỉ46 hWFdwrGọc WFdwrGđược mỗi46 mdSX2Tzột chiêuCaGHTd nCaGHTdày. dSX2TzMọi ndSX2Tzgười nhìnCaGHTd anWFdwrGh ti46ếc nuốiWFdwrG nghĩ,WFdwrG gWFdwrGiá máWFdwrGu 46anh nhiềCaGHTdu nWFdwrGhư dSX2Tznước sôngCaGHTd thìCaGHTd t46ốt biếtWFdwrG bao.
CdSX2Tzhẳng mấWFdwrGy 46chốc tCaGHTdhang mCaGHTdáy đã46 lêCaGHTdn dSX2Tztới dSX2Tzsân thượng,dSX2Tz nếuCaGHTd n46hư CaGHTdông WFdwrGnội Kh46a LươngWFdwrG khôWFdwrGng nóidSX2Tz CaGHTdcho bọndSX2Tz hWFdwrGọ biế46t nơdSX2Tzi ndSX2Tzày trưWFdwrGớc kWFdwrGia ldSX2Tzà ndSX2Tzơi chôWFdwrGn xácdSX2Tz 46vạn ngườidSX2Tz dSX2Tzthì tWFdwrGrong mắtCaGHTd cCaGHTdủa hdSX2Tzọ, nơi46 nWFdwrGày quảdSX2Tz là46 CaGHTdrất đẹpWFdwrG CaGHTd- mộtdSX2Tz nơi46 n46on xadSX2Tznh nướ46c bWFdwrGiếc, WFdwrGcây mWFdwrGây CaGHTdxanh xWFdwrGanh mọCaGHTdc WFdwrGở khắpWFdwrG nơdSX2Tzi, trêWFdwrGn sânWFdwrG dSX2Tzthượng ddSX2Tzây m46ây 46đan chéoWFdwrG CaGHTdvào nhadSX2Tzu giố46ng như46 mộWFdwrGt tấmdSX2Tz vải46 xanWFdwrGh dàdSX2Tzy dặnWFdwrG vậy.
Kha LươngWFdwrG WFdwrGvừa nhWFdwrGìn vWFdwrGừa nghĩWFdwrG, trdSX2Tzong CaGHTdsách củ46a ôngCaGHTd v46iết nhữnCaGHTdg nơidSX2Tz cWFdwrGó cCaGHTdây xaWFdwrGnh mọcdSX2Tz u46m tùmWFdwrG thCaGHTdường rấtCaGHTd nặnCaGHTdg âmdSX2Tz kWFdwrGhí. LoạCaGHTdi c46ây 46này 46hấp tWFdwrGhu 46âm k46hí đCaGHTdể tồnCaGHTd dSX2Tztại, hWFdwrGơn nữaCaGHTd nWFdwrGó lCaGHTdại dSX2Tzche lấdSX2Tzp ánh46 mặ46t trời,dSX2Tz làWFdwrG nơiCaGHTd tWFdwrGrú dSX2Tzẩn tố46t củadSX2Tz oCaGHTdan hồn.
BốnCaGHTd ngWFdwrGười bưdSX2Tzớc đWFdwrGi r46ất cẩnCaGHTd thận,WFdwrG dSX2Tzchỉ sợCaGHTd 46một dSX2Tzsơ sWFdwrGuất 46nhỏ c46ũng cdSX2Tzó thểWFdwrG khiếCaGHTdn họCaGHTd hụtCaGHTd bướWFdwrGc. WFdwrGĐiều k46ỳ lạdSX2Tz l46à họ46 đều46 cCaGHTdảm tWFdwrGhấy dSX2Tzđi WFdwrGtrên cCaGHTdây mây46 vWFdwrGừa CaGHTddẻo vừdSX2Tza trWFdwrGơn này46 gi46ống nCaGHTdhư điCaGHTd trêndSX2Tz đốngWFdwrG xácCaGHTd chết46 vậy!46 CaGHTdTuy đềuCaGHTd CaGHTdnghĩ vậCaGHTdy nh46ưng khô46ng dSX2Tzai dámdSX2Tz nWFdwrGói raCaGHTd, hdSX2Tzọ nhìWFdwrGn sândSX2Tz thượdSX2Tzng rộWFdwrGng lớndSX2Tz, băWFdwrGn khoădSX2Tzn khônCaGHTdg biếtCaGHTd WFdwrGđứa WFdwrGbé đang46 WFdwrGở đâu?
Cuối cùdSX2Tzng họCaGHTd cũngdSX2Tz nhìWFdwrGn tCaGHTdhấy ha46i mẹWFdwrG dSX2Tzcon AnCaGHTdh Kỳ,dSX2Tz n46hưng cảnhWFdwrG tư46ợng tdSX2Tzrước WFdwrGmắt họWFdwrG thậtCaGHTd đán46g sợ!WFdwrG CaGHTdAnh K46ỳ đangCaGHTd tWFdwrGhả đứaCaGHTd bdSX2Tzé ởdSX2Tz ngWFdwrGoài sân46 thCaGHTdượng, cWFdwrGhỉ cầ46n thảWFdwrG WFdwrGtay 46thì nóCaGHTd WFdwrGchết cCaGHTdhắc rồi.
ĐWFdwrGứa bCaGHTdé kh46ông độngCaGHTd đậCaGHTdy, giốCaGHTdng như46 nWFdwrGgười dSX2Tzchết vậy!
Thi ThWFdwrGi hCaGHTdốt hCaGHTdoảng hWFdwrGét lên:
- ĐừngdSX2Tz! An46h Kỳ!WFdwrG ĐừngdSX2Tz tCaGHTdhả ta46y 46ra. ĐừngWFdwrG dSX2Tzgiết CaGHTdhại cCaGHTdon bé!
46Tuy dSX2Tznhiên, giữaWFdwrG CaGHTdkhông giadSX2Tzn m46a quádSX2Tzi WFdwrGlại văWFdwrGng vẳWFdwrGng mdSX2Tzột 46giọng CaGHTdnói: “HãyWFdwrG tCaGHTdhả dSX2Tzcon raWFdwrG. CdSX2Tzon muốndSX2Tz được46 xdSX2Tzuống dưới46 cdSX2Tzhơi. ĐdSX2Tzừng dSX2Tznắm taCaGHTdy c46on!” WFdwrGĐó dSX2Tzchính làWFdwrG tiếngCaGHTd củadSX2Tz ĐiWFdwrGnh Đông.
WFdwrGTần CẩmCaGHTd vCaGHTdừa định46 chạy46 lCaGHTdên thWFdwrGì thấydSX2Tz An46h Kỳ46 bdSX2Tzỏ mộCaGHTdt taWFdwrGy dSX2Tzra, dSX2Tzcô dSX2Tzvội đứng46 lạiCaGHTd WFdwrGkhông dám46 tWFdwrGiến 46thêm nữa.dSX2Tz ĐứdSX2Tza b46é bCaGHTdị t46reo WFdwrGlơ lCaGHTdửng WFdwrGngoài sâCaGHTdn thượng,dSX2Tz dSX2Tzgió thổiCaGHTd tới,46 CaGHTdsặc CaGHTdmùi CaGHTdmáu tươidSX2Tz tadSX2Tznh ng46òm, nh46ìn kỹdSX2Tz CaGHTddãy núiWFdwrG đdSX2Tzen sWFdwrGì pWFdwrGhía xCaGHTda trô46ng giốngdSX2Tz CaGHTdnhư mộtWFdwrG dSX2Tzbầy quáidSX2Tz vWFdwrGật đan46g WFdwrGnhe nWFdwrGanh mWFdwrGúa vuốt,46 chỉCaGHTd tWFdwrGrực cCaGHTdó gCaGHTdì WFdwrGrơi xuốngWFdwrG l46à nuốdSX2Tzt chửWFdwrGng k46hông tha.
K46ha Lươn46g nCaGHTdhẹ nhdSX2Tzàng đặCaGHTdt HắcWFdwrG B46ảo xuống46, CaGHTdhy WFdwrGvọng nCaGHTdó c46ó cáchWFdwrG gWFdwrGì cứudSX2Tz WFdwrGhai m46ẹ cdSX2Tzon An46h KWFdwrGỳ. CaGHTdLúc nàyWFdwrG andSX2Tzh CaGHTdđã cWFdwrGoi HCaGHTdắc BCaGHTdảo làCaGHTd bWFdwrGùa hộCaGHTd mệnh46 củWFdwrGa mìnCaGHTdh. HắcdSX2Tz BảoWFdwrG CaGHTdliếc n46hìn aWFdwrGnh mdSX2Tzột c46ái, ánhdSX2Tz CaGHTdmắt tỏ46 CaGHTdvẻ dSX2Tzcoi thường.
Lúc ndSX2Tzày aCaGHTdnh mớiWFdwrG thựcdSX2Tz sựdSX2Tz hốCaGHTdi hậ46n bở46i mìdSX2Tznh đãWFdwrG kh46ông chCaGHTdịu họcdSX2Tz 46phép tCaGHTdhuật đếndSX2Tz nơiWFdwrG đếnWFdwrG chốnWFdwrG, đểWFdwrG dSX2Tzđến giờdSX2Tz, n46gay mộ46t coWFdwrGn CaGHTdmèo cdSX2Tzũng CaGHTdcó WFdwrGquyền WFdwrGkhinh bỉCaGHTd WFdwrGanh. K46ha LươngCaGHTd tdSX2Tzức cWFdwrGhí rCaGHTdút dSX2Tzcon dadSX2Tzo nhỏdSX2Tz r46a chuẩnCaGHTd bCaGHTdị cdSX2Tzắt tWFdwrGay mình46 b46ất dSX2Tzcứ lú46c nà46o đểCaGHTd đu46ổi WFdwrGma. NóCaGHTdi gìWFdwrG thì46 ndSX2Tzói, dSX2Tzlúc nàWFdwrGy CaGHTdanh vẫ46n 46rất quaWFdwrGn trọng.
LWFdwrGúc WFdwrGKha LưCaGHTdơng đấdSX2Tzu dSX2Tztranh dSX2Tztư tưởng46 dSX2Tzthì TầnWFdwrG C46ẩm vàCaGHTd CaGHTdThi dSX2TzThi WFdwrGđang sợ46 hãCaGHTdi 46lo lắdSX2Tzng ch46o Đi46nh ĐôndSX2Tzg; tậnCaGHTd mắdSX2Tzt nhìnWFdwrG thấyCaGHTd 46đứa CaGHTdbé cứWFdwrG lắc46 lWFdwrGư troCaGHTdng gCaGHTdió, 46họ thấpCaGHTd thỏWFdwrGm CaGHTdkhông yên.
ThdSX2Tzi WFdwrGThi nCaGHTdói troWFdwrGng n46ước mắt:
- AnCaGHTdh Kỳ,dSX2Tz WFdwrGdù 46sao ĐinWFdwrGh Đông46 46cũng là46 CaGHTdđứa co46n dCaGHTdo CaGHTdem 46dứt ruộWFdwrGt đẻ46 radSX2Tz; dSX2Tzcho dWFdwrGù tWFdwrGrước 46đây eCaGHTdm khôn46g muốn46 nhận46 đứadSX2Tz trẻdSX2Tz nàCaGHTdy, chdSX2Tzo WFdwrGdù 46em muCaGHTdốn trốdSX2Tzn trán46h sự46 t46hật nămCaGHTd dSX2Tzxưa, 46nhưng n46ó vẫnWFdwrG ldSX2Tzà 46con của46 emCaGHTd, l46à cốtdSX2Tz nhụcWFdwrG cdSX2Tzủa eCaGHTdm. EdSX2Tzm khôngdSX2Tz thể46 t46iếp tục46 phạmdSX2Tz CaGHTdsai lầWFdwrGm. WFdwrGEm kdSX2Tzhông đưdSX2Tzợc giếCaGHTdt WFdwrGcon bé!
ĐộtdSX2Tz CaGHTdnhiên tr46ong giódSX2Tz vdSX2Tzọng lạdSX2Tzi giọWFdwrGng trWFdwrGẻ 46con ldSX2Tzảnh WFdwrGlót: “MẹWFdwrG WFdwrGthả codSX2Tzn rCaGHTda, coCaGHTdn muốnCaGHTd xWFdwrGuống chơi46, mẹCaGHTd đừngWFdwrG giữCaGHTd cCaGHTdon thế!”
dSX2TzĐúng dSX2Tzlà giCaGHTdọng CaGHTdĐinh Đông.
CaGHTdÁnh đèWFdwrGn tr46ên sWFdwrGân tCaGHTdhượng đủWFdwrG sáWFdwrGng đWFdwrGể h46ọ nhìCaGHTdn WFdwrGrõ mWFdwrGóng WFdwrGtay WFdwrGĐinh ĐônCaGHTdg đã46 CaGHTdcắm dSX2Tzsâu dSX2Tzvào CaGHTdtận xươngdSX2Tz mdSX2Tzu bàn46 taCaGHTdy An46h K46ỳ, ndSX2Tzhưng WFdwrGAnh WFdwrGKỳ vẫndSX2Tz nhdSX2Tzất quyWFdwrGết khôndSX2Tzg 46thả tCaGHTday ra.
KhôngWFdwrG phảidSX2Tz AndSX2Tzh K46ỳ đangCaGHTd hạiCaGHTd 46Đinh ĐôngWFdwrG CaGHTdmà lCaGHTdà đan46g cứuCaGHTd cWFdwrGon bé.
KhWFdwrGa WFdwrGLương địnhCaGHTd chạyWFdwrG tớidSX2Tz CaGHTdgiúp A46nh Kỳ.
Đột WFdwrGnhiên CaGHTdĐinh ĐônWFdwrGg CaGHTdđổi giọndSX2Tzg, nói:CaGHTd “MàyWFdwrG dádSX2Tzm tớidSX2Tz đây,WFdwrG tadSX2Tzo sẽWFdwrG 46móc ndSX2Tzgay mắtdSX2Tz nó46 r46a đểdSX2Tz 46nó chế46t tạdSX2Tzi đây.”
TầnCaGHTd CẩmdSX2Tz đangdSX2Tz dSX2Tzôm HắcCaGHTd BdSX2Tzảo; trWFdwrGong bó46ng WFdwrGtối, nhì46n dSX2Tzvào co46n CaGHTdmắt màu46 hồngWFdwrG ph46ấn củCaGHTda HắWFdwrGc Bảo,46 46cô nhậnWFdwrG thấWFdwrGy mộtCaGHTd đứCaGHTda bCaGHTdé dSX2Tzđang nằm46 tr46ong lòngWFdwrG Đin46h Đông.
Đứa46 béWFdwrG CaGHTdtừ từ46 ngẩng46 đầu46 lWFdwrGên, vWFdwrGừa ndSX2Tzhìn th46ấy nóWFdwrG, TWFdwrGần C46ẩm WFdwrGhét ldSX2Tzên: “CaGHTdĐúng l46à th46ằng CaGHTdbé đó!”CaGHTd –WFdwrG thằngWFdwrG béCaGHTd trướCaGHTdc đây46 côWFdwrG nWFdwrGhìn thấydSX2Tz t46rước máyWFdwrG vCaGHTdi tíCaGHTdnh, thằng46 béCaGHTd đãdSX2Tz đ46òi CaGHTdlấy 46mắt củ46a cô.
Thằng béCaGHTd đóCaGHTd đWFdwrGã nhậdSX2Tzp hdSX2Tzồn 46vào ĐidSX2Tznh Đông.WFdwrG B46ây giWFdwrGờ n46ó 46đang WFdwrGmuốn dắtWFdwrG 46Đinh ĐôngdSX2Tz xuốngWFdwrG dướiWFdwrG chơi.
KhWFdwrGa LươngCaGHTd không46 dámdSX2Tz độn46g 46đậy, mọidSX2Tz WFdwrGviệc trWFdwrGở WFdwrGnên bế46 tắc.
ĐộtdSX2Tz nhiêdSX2Tzn dSX2TzAnh CaGHTdKỳ CaGHTdlên tiếng:
- ĐdSX2Tzể côCaGHTd WFdwrGxuống CaGHTdchơi v46ới cháuWFdwrG, cCaGHTdháu tdSX2Tzha cCaGHTdon gádSX2Tzi chWFdwrGo cô!
Thi ThWFdwrGi CaGHTdkinh hãdSX2Tzi nhận46 46ra WFdwrGmột CaGHTdcô gWFdwrGái CaGHTdvốn yếudSX2Tz đuWFdwrGối CaGHTdnhư AdSX2Tznh KỳCaGHTd lúc46 n46ày bWFdwrGỗng trở46 46nên kiêWFdwrGn cườngdSX2Tz, tỉnhdSX2Tz táoWFdwrG CaGHTdvà dũ46ng cảm46 46lạ thường.
AndSX2Tzh KWFdwrGỳ lạiWFdwrG nCaGHTdói tiếp:
- CWFdwrGô xudSX2Tzống CaGHTdchơi 46với chá46u nhdSX2Tzé! dSX2TzCô làmdSX2Tz mdSX2Tzẹ chWFdwrGáu đượWFdwrGc không?
Thằng46 bédSX2Tz kCaGHTdhông nóidSX2Tz nănWFdwrGg gìCaGHTd CaGHTdnhưng ĐCaGHTdinh ĐôngCaGHTd lạiWFdwrG cấtCaGHTd tiếng:dSX2Tz “TừCaGHTd CaGHTdlúc nhdSX2Tzỏ mẹdSX2Tz đWFdwrGã kdSX2Tzhông cầnCaGHTd cWFdwrGon, mWFdwrGẹ khôWFdwrGng yêdSX2Tzu coWFdwrGn, mẹdSX2Tz cămdSX2Tz hận46 WFdwrGsự WFdwrGtồn tạidSX2Tz củaCaGHTd WFdwrGcon, cWFdwrGon CaGHTdkhông cầWFdwrGn ngườ46i mẹCaGHTd tồWFdwrGi nhưCaGHTd mẹdSX2Tz chơdSX2Tzi WFdwrGvới con.”
WFdwrGAnh KỳdSX2Tz chậmWFdwrG dSX2Tzrãi đápCaGHTd lại:
CaGHTd- CCaGHTdon khCaGHTdông biCaGHTdết WFdwrGđược WFdwrGmẹ yê46u cdSX2Tzon đếnCaGHTd mdSX2Tzức nà46o WFdwrGđâu, mdSX2Tzẹ thựcWFdwrG sWFdwrGự rấtCaGHTd yêCaGHTdu cCaGHTdon, dSX2Tzdo WFdwrGmẹ WFdwrGsợ khôn46g tWFdwrGhể c46ho cdSX2Tzon mộ46t cuộdSX2Tzc số46ng hCaGHTdoàn hdSX2Tzảo n46ên mớiCaGHTd CaGHTdgửi WFdwrGcon ởWFdwrG nh46à bádSX2Tzc. Mẹ46 đànhCaGHTd phảCaGHTdi làmCaGHTd tWFdwrGhế đểdSX2Tz CaGHTdcon cdSX2Tzó đượcCaGHTd mWFdwrGôi trdSX2Tzường phWFdwrGát WFdwrGtriển làn46h mạWFdwrGnh, bCaGHTdởi CaGHTdsẽ k46hông WFdwrGcó adSX2Tzi hỏidSX2Tz CaGHTdbố codSX2Tzn lWFdwrGà aiCaGHTd, khôngCaGHTd códSX2Tz 46ai mắngCaGHTd cCaGHTdon l46à đdSX2Tzồ dSX2Tzcon hoaWFdwrGng. MẹdSX2Tz đànhdSX2Tz l46òng làCaGHTdm nhWFdwrGư thếWFdwrG, bởWFdwrGi mWFdwrGẹ yêu46 46con dSX2Tzhơn dSX2Tztất thảWFdwrGy mọdSX2Tzi 46thứ trênCaGHTd đời.
Nư46ớc mắt46 AnWFdwrGh KỳCaGHTd lãWFdwrG chWFdwrGã rơi46 trê46n mặt46 Đin46h Đôn46g, hồiCaGHTd lCaGHTdâu ĐinhWFdwrG 46Đông hdSX2Tzét lêCaGHTdn: “MWFdwrGẹ ơiCaGHTd, mắWFdwrGt cCaGHTdon đaWFdwrGu WFdwrGlắm, 46con 46đang chảydSX2Tz máudSX2Tz, coCaGHTdn khôndSX2Tzg nh46ìn th46ấy g46ì 46nữa rdSX2Tzồi, dSX2Tzmẹ 46mau cứu46 46con đi!”
Nhìn thấyWFdwrG cdSX2Tzảnh coCaGHTdn dSX2Tzmình 46đau đWFdwrGớn giãdSX2Tzy giWFdwrGụa, AdSX2Tznh KdSX2Tzỳ WFdwrGđau lWFdwrGòng nói:
- ĐWFdwrGừng làmWFdwrG codSX2Tzn cCaGHTdô dSX2Tzđau! WFdwrGTrả CaGHTdcon WFdwrGlại ch46o cô!CaGHTd WFdwrGCô sẽdSX2Tz 46xuống WFdwrGvới cháu!
Đinh ĐônWFdwrGg khônWFdwrGg giãdSX2Tzy giụaWFdwrG nữa46, cô46 CaGHTdbé WFdwrGlại rêdSX2Tzn rỉWFdwrG: “Con46 cầnWFdwrG CaGHTdcó mWFdwrGắt, cWFdwrGon cầnCaGHTd cóWFdwrG mắWFdwrGt, coWFdwrGn khônWFdwrGg ndSX2Tzhìn tdSX2Tzhấy gìWFdwrG WFdwrGnữa rồi.”
Anh Kỳ46 dSX2Tzquay ldSX2Tzại nhìWFdwrGn ThCaGHTdi ThWFdwrGi dSX2Tzvà cácdSX2Tz dSX2Tzbạn cười,46 CaGHTdmột nụWFdwrG cườiWFdwrG vôdSX2Tz hồn,46 WFdwrGcô cườWFdwrGi 46như muốn46 ndSX2Tzhờ mọiCaGHTd nCaGHTdgười trônCaGHTdg giữ46 ĐindSX2Tzh Đông46 hộdSX2Tz mWFdwrGình; kh46i dSX2Tznụ cườiCaGHTd WFdwrGchưa kịCaGHTdp WFdwrGtắt WFdwrGtrên CaGHTdmôi, cCaGHTdô WFdwrGđã 46thò 46tay móCaGHTdc mộtWFdwrG co46n mắt46 ra.
TudSX2Tzy rấdSX2Tzt đaudSX2Tz WFdwrGđớn nhưnCaGHTdg cô46 khdSX2Tzông quỵ46 ngã;CaGHTd CaGHTdcô hWFdwrGướng 46mặt về46 WFdwrGphía codSX2Tzn dSX2Tzrồi thdSX2Tzả cWFdwrGon WFdwrGmắt xuống46 dưới.
ĐWFdwrGinh Đông46 dSX2Tzhơi độngCaGHTd đậy.46 CaGHTdTrong CaGHTdmắt HắcdSX2Tz Bảo,46 họdSX2Tz trô46ng thCaGHTdấy c46on dSX2Tzma nCaGHTdhỏ nhdSX2Tzảy rCaGHTda khỏ46i ngườiWFdwrG Đin46h Đ46ông đểWFdwrG 46tóm coCaGHTdn mắt46 đẫmWFdwrG máuWFdwrG kCaGHTdia. 46Tần CẩmWFdwrG CaGHTdhét 46lên: “MdSX2Tzau cứuWFdwrG WFdwrGđứa WFdwrGbé điCaGHTd!” bWFdwrGa ngườiWFdwrG vộidSX2Tz cdSX2Tzhạy lạiCaGHTd kéoWFdwrG đ46ứa CaGHTdbé lên.
Đinh ĐCaGHTdông vdSX2Tzẫn chưa46 CaGHTdtỉnh, WFdwrGnó cdSX2Tzứ ng46ủ WFdwrGthiếp đdSX2Tzi dSX2Tznhưng vCaGHTdẫn réCaGHTdo gọ46i: “MẹdSX2Tz ơi,CaGHTd CaGHTdmẹ xuWFdwrGống chơiWFdwrG v46ới dSX2Tzcon đi!”
Anh K46ỳ gWFdwrGiơ b46àn WFdwrGtay đẫWFdwrGm mCaGHTdáu vu46ốt WFdwrGve khuCaGHTdôn mặ46t n46hỏ xCaGHTdinh 46của WFdwrGcon gáWFdwrGi, trondSX2Tzg WFdwrGcon WFdwrGmắt CaGHTdcòn lạidSX2Tz củWFdwrGa cô46 t46ràn ng46ập 46tình yêuWFdwrG thươnCaGHTdg; cdSX2Tzô lại46 WFdwrGđưa CaGHTdmắt WFdwrGnhìn bCaGHTdốn ngườidSX2Tz bdSX2Tzạn 46rồi nói:46 “EmCaGHTd phảiWFdwrG 46đi 46ngăn c46ản thằng46 b46é lại,dSX2Tz 46bởi sớmCaGHTd m46uộn 46nó sdSX2Tzẽ tớdSX2Tzi làWFdwrGm hạdSX2Tzi cWFdwrGon emdSX2Tz, CaGHTdnhờ mWFdwrGọi ngườiCaGHTd tWFdwrGrông no46m ĐinhCaGHTd ĐôngdSX2Tz h46ộ em.”
MọdSX2Tzi ngườiCaGHTd cWFdwrGòn chư46a kịpCaGHTd địnWFdwrGh thWFdwrGần lạiWFdwrG tCaGHTdhì đãCaGHTd tCaGHTdhấy AWFdwrGnh dSX2TzKỳ nh46ảy xdSX2Tzuống dưới;46 cdSX2Tzhẳng mấyWFdwrG dSX2Tzchốc, k46hông a46i CaGHTdnhìn 46thấy gWFdwrGì nữa.WFdwrG MộtCaGHTd tiWFdwrGếng “rầm”WFdwrG khô46 kCaGHTdhốc. Đi46nh ĐôngdSX2Tz khôdSX2Tzng dSX2Tznói WFdwrGlung t46ung WFdwrGnữa; nóWFdwrG đWFdwrGã thiếpWFdwrG đi.
MọiWFdwrG ngườCaGHTdi ômCaGHTd ĐindSX2Tzh Đông46 rWFdwrGa ngoàiWFdwrG. TrênWFdwrG 46cổng WFdwrGsân thưWFdwrGợng dSX2Tzcó haCaGHTdi bónCaGHTdg ngưdSX2Tzời –CaGHTd mộtCaGHTd ldSX2Tzớn, 46một 46bé đan46g đdSX2Tzứng CaGHTddõi WFdwrGtheo CaGHTdhọ. ĐóWFdwrG ldSX2Tzà bóngWFdwrG của46 ACaGHTdnh KCaGHTdỳ CaGHTdvà tdSX2Tzhằng bé.CaGHTd CCaGHTdả WFdwrGhai nắmCaGHTd taCaGHTdy n46hau hồWFdwrGi lâuCaGHTd rồiWFdwrG qu46ay ngườiWFdwrG điWFdwrG mất.
46Thi TdSX2Tzhi dSX2Tzxúc đCaGHTdộng quỵdSX2Tz 46ngã trênCaGHTd 46sân thượdSX2Tzng, c46ô dSX2Tzthan thở:46 ‘MìnhdSX2Tz cứ46 tưởngdSX2Tz WFdwrGnó gh46ét dSX2Tzđứa trCaGHTdẻ nàyWFdwrG, mìnhCaGHTd đ46ã tdSX2Tzhực sựdSX2Tz kWFdwrGhông hiểCaGHTdu nó.WFdwrG 46Vì CaGHTdđứa trẻ46 nà46y, nCaGHTdó cWFdwrGó thểCaGHTd làdSX2Tzm đượcWFdwrG bấ46t c46ứ việ46c gì46, CaGHTdcó thểCaGHTd chiCaGHTdến thắngdSX2Tz WFdwrGmọi thdSX2Tzế l46ực. Mìn46h đWFdwrGã 46không dSX2Tzbiết tdSX2Tzình yêdSX2Tzu củCaGHTda ngườ46i mẹdSX2Tz 46lại badSX2Tzo ldSX2Tza CaGHTdđến thế!”
TầndSX2Tz CẩmCaGHTd chạWFdwrGy 46về phíaCaGHTd Th46i ThCaGHTdi, hWFdwrGai ngườiCaGHTd òWFdwrGa khócWFdwrG CaGHTdnức ndSX2Tzở. BốWFdwrGn ndSX2Tzgười khCaGHTdông dCaGHTdám xuố46ng dướidSX2Tz; họWFdwrG lặngdSX2Tz lWFdwrGẽ chờ46 bìnWFdwrGh minCaGHTdh trên46 sâ46n thượng…
TầnCaGHTd CẩdSX2Tzm nh46ẹ 46nhàng tiếnWFdwrG WFdwrGvề pdSX2Tzhía CaGHTdKha dSX2TzLương nói:
- CaGHTdEm x46in lỗi,WFdwrG dSX2Tzvừa rồ46i WFdwrGem đã46 quáWFdwrG mạnCaGHTdh dSX2Tztay vớCaGHTdi anh.
Kha LươngCaGHTd qua46y lạiWFdwrG cư46ời trả46 lời:
WFdwrG- KCaGHTdhông sao46, đằngWFdwrG 46nào CaGHTdanh c46ũng bdSX2Tzéo, đdSX2Tzang cầnWFdwrG giảdSX2Tzm bWFdwrGéo mà.
TCaGHTdần Cẩm46 dSX2Tznhìn KhCaGHTda CaGHTdlương 46càng ngàyCaGHTd cCaGHTdàng WFdwrGrõ WFdwrGtrong WFdwrGánh bìnhWFdwrG dSX2Tzminh; côdSX2Tz nWFdwrGhớ dSX2Tzlại lầCaGHTdn đầudSX2Tz tiêWFdwrGn dSX2Tz2 ngư46ời gặpWFdwrG 46nhau. CWFdwrGứ WFdwrGnhư cóWFdwrG bàdSX2Tzn tadSX2Tzy củdSX2Tza ôdSX2Tzng trờidSX2Tz sWFdwrGắp đặt46 tCaGHTdrước vậ46y, người46 đàndSX2Tz CaGHTdông nWFdwrGày hếdSX2Tzt lầnCaGHTd nàyWFdwrG đếndSX2Tz WFdwrGlần WFdwrGkhác xuấtCaGHTd hiệnWFdwrG trdSX2Tzong cudSX2Tzộc đờidSX2Tz cdSX2Tzô cùWFdwrGng WFdwrGcô chdSX2Tzia sẻCaGHTd WFdwrGmọi 46khó khăn.
LụcCaGHTd Tử46 MdSX2Tzinh tWFdwrGhẫn thờWFdwrG nhìnCaGHTd TầnCaGHTd CẩmdSX2Tz vàWFdwrG WFdwrGKha Lương.WFdwrG NhữngWFdwrG dSX2Tzngày vừCaGHTda dSX2Tzqua, 46anh khôngdSX2Tz cóWFdwrG th46ời giaCaGHTdn qdSX2Tzuan CaGHTdtâm tới46 tìn46h c46ảm cCaGHTdủa mCaGHTdình, nhưWFdwrGng anCaGHTdh biế46t rõ,dSX2Tz ngườidSX2Tz đWFdwrGàn dSX2Tzông tr46ước mắtdSX2Tz a46nh cóWFdwrG rấtWFdwrG nhWFdwrGiều cdSX2Tzách đdSX2Tzể tra46nh thủdSX2Tz tìnhWFdwrG cảdSX2Tzm CaGHTdcủa ngưdSX2Tzời aWFdwrGnh yCaGHTdêu dCaGHTdấu. Chư46a WFdwrGbao giCaGHTdờ, TầndSX2Tz CCaGHTdẩm đdSX2Tzối xửCaGHTd đặc46 biệtdSX2Tz vWFdwrGới WFdwrGanh, nhưdSX2Tzng CaGHTdlại WFdwrGhết WFdwrGlần n46ày WFdwrGđến lWFdwrGần khCaGHTdác dSX2Tzthể hiWFdwrGện sCaGHTdự qu46an WFdwrGtâm đặWFdwrGc biệdSX2Tzt tớiCaGHTd 46Kha LWFdwrGương. WFdwrGLòng aWFdwrGnh qdSX2Tzuặn đau,dSX2Tz WFdwrGanh tựWFdwrG CaGHTdhỏi chẳngWFdwrG WFdwrGlẽ mìWFdwrGnh lại46 khôWFdwrGng bằnWFdwrGg c46ái dSX2Tzgã WFdwrGlưu dSX2Tzmanh kiWFdwrGa sao?
dSX2TzMọi ngườidSX2Tz dSX2Tzđều khôngCaGHTd ph46át hiệ46n 46ra CaGHTdánh mắtdSX2Tz khWFdwrGác 46lạ WFdwrGcủa ĐườngWFdwrG Th46i Thi.
ChínhdSX2Tz WFdwrGThi TCaGHTdhi cũngWFdwrG khô46ng hiểCaGHTdu cCaGHTdô 46bắt đCaGHTdầu CaGHTdcó cảmdSX2Tz tì46nh vớdSX2Tzi TCaGHTdử MinCaGHTdh từ46 lúcCaGHTd WFdwrGnào; n46hững ngà46y vừaWFdwrG WFdwrGqua, cCaGHTdô đ46ã WFdwrGcó thể46 khẳngWFdwrG địnhWFdwrG rằngCaGHTd mì46nh ydSX2Tzêu TửCaGHTd Min46h. C46ô nhớWFdwrG rấtWFdwrG rõ46 hômWFdwrG nayCaGHTd, CaGHTdtrong lú46c sợdSX2Tz h46ãi, CaGHTdngười đầudSX2Tz WFdwrGtiên dSX2Tzcô ngdSX2Tzhĩ tớCaGHTdi lCaGHTdà TWFdwrGử Minh.
LụCaGHTdc WFdwrGTử M46inh vWFdwrGà TầnWFdwrG C46ẩm làdSX2Tz một46 đôidSX2Tz kdSX2Tzia mà?dSX2Tz TạdSX2Tzi 46sao Tần46 CaGHTdCẩm ldSX2Tzại WFdwrGbắt dSX2Tzcá dSX2Tz2 WFdwrGtay, lạiWFdwrG 46còn 46đối tốt46 vớCaGHTdi KWFdwrGha Lươn46g để46 TửdSX2Tz Min46h đaCaGHTdu lò46ng? ThWFdwrGực rdSX2Tza dSX2Tzcô ấyCaGHTd CaGHTdđâu cóCaGHTd xindSX2Tzh đẹpWFdwrG bằngWFdwrG mình?dSX2Tz vậ46y mCaGHTdà trWFdwrGong CaGHTdlúc ndSX2Tzguy 46nan nhấtdSX2Tz lạiCaGHTd dSX2Tzcó đCaGHTdược tấmCaGHTd cdSX2Tzhân tìnhCaGHTd dSX2Tzcủa cảCaGHTd CaGHTd2 chàngdSX2Tz trai.
Thi WFdwrGThi ldSX2Tzà côdSX2Tz gá46i CaGHTdcó nhiềuWFdwrG lợiCaGHTd thếdSX2Tz nCaGHTdhất tCaGHTdrong nWFdwrGhóm bạn;46 g46ia WFdwrGđình giàWFdwrGu có46; lạiWFdwrG thdSX2Tzông min46h xiWFdwrGnh WFdwrGđẹp. Tần46 CẩmdSX2Tz ch46ẳng qdSX2Tzua 46chỉ 46là bạnWFdwrG học46 từWFdwrG tdSX2Tzhủa nCaGHTdhỏ, côdSX2Tz ấy46 dựCaGHTda dSX2Tzvào đâu46 mWFdwrGà c46ó đư46ợc nhiWFdwrGều thứdSX2Tz 46đến 46thế cơ46 chứ?
Thi TWFdwrGhi WFdwrGhằn dSX2Tzhọc dSX2Tznhìn vàoCaGHTd bódSX2Tzng 46Tử MinhWFdwrG; côCaGHTd thWFdwrGề nhWFdwrGất dSX2Tzđịnh CaGHTdphải ch46iếm dSX2Tzđược andSX2Tzh 46để chứngCaGHTd mi46nh côWFdwrG kWFdwrGhông hềWFdwrG t46hua kémCaGHTd CaGHTdTần Cẩm.
ĐúnWFdwrGg lú46c dSX2Tznày HắcWFdwrG BảCaGHTdo CaGHTdđang nằmCaGHTd dSX2Tztrong ldSX2Tzòng KCaGHTdha LươngdSX2Tz bỗn46g 46nhảy phắt46 46sang dSX2Tzlòng TdSX2Tzần CẩmWFdwrG, dSX2Tznó codSX2Tzng lưn46g vềWFdwrG phía46 ThCaGHTdi ThWFdwrGi, nWFdwrGhư 46thể đCaGHTdã nhìCaGHTdn thấudSX2Tz CaGHTdđược WFdwrGý nghCaGHTdĩ của46 cWFdwrGô vậy.
MặCaGHTdt tdSX2Tzrời rồCaGHTdi cũWFdwrGng lCaGHTdấp ldSX2Tzó ở46 đằn46g đông.;CaGHTd 46dưới muônCaGHTd vànWFdwrG tdSX2Tzia nCaGHTdắng vàn46g, bốCaGHTdn dSX2Tzngười bọnWFdwrG họWFdwrG vẫn46 đứWFdwrGng y46ên t46ại chỗ;CaGHTd nhưng46 thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.