You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục Tử8N4f MinpFJY8JXWh 8N4frút spFJY8JXWúng rakcuey4uv, chkcuey4uvĩa pFJY8JXWvào pFJY8JXWmụ kcuey4uvta rồi8N4f đpFJY8JXWe doạ:pFJY8JXW "8N4fĐừng kcuey4uvlại gầnpFJY8JXW, nkcuey4uvếu pFJY8JXWkhông tpFJY8JXWôi bắnkcuey4uv đấy!"
Mụ 8N4fta pFJY8JXWcười rồipFJY8JXW l8N4fùi về8N4f phípFJY8JXWa 8N4fsau. MpFJY8JXWụ tkcuey4uva bịpFJY8JXW hútpFJY8JXW và8N4fo cpFJY8JXWhiếc pFJY8JXWgương. ChiếpFJY8JXWc gương8N4f tron8N4fg tkcuey4uvhang máykcuey4uv bỗn8N4fg trpFJY8JXWở nên8N4f sốngkcuey4uv kcuey4uvđộng khác8N4f thường,8N4f nókcuey4uv nuốtpFJY8JXW chửn8N4fg nkcuey4uvgười pFJY8JXWphụ n8N4fữ kiakcuey4uv. Mụ8N4f pFJY8JXWta biế8N4fn mất.
kcuey4uvLục Tkcuey4uvử Minkcuey4uvh 8N4fkhông pFJY8JXWtin nổipFJY8JXW vàkcuey4uvo mpFJY8JXWọi tkcuey4uvhứ diễnpFJY8JXW rpFJY8JXWa tkcuey4uvrước mắ8N4ft m8N4fình, nhưng8N4f khôpFJY8JXWng c8N4fòn đủpFJY8JXW th8N4fời 8N4fgian để8N4f ngạcpFJY8JXW nhpFJY8JXWiên nữakcuey4uv. ApFJY8JXWnh thấypFJY8JXW bpFJY8JXWóng củ8N4fa mụ8N4f t8N4fa khôpFJY8JXWng biến8N4f kcuey4uvmất kcuey4uvtrong gkcuey4uvương 8N4fmà bpFJY8JXWây gkcuey4uviờ 8N4fđã h8N4fiện hpFJY8JXWình làkcuey4uv ngpFJY8JXWười phpFJY8JXWụ nữpFJY8JXW mặckcuey4uv 8N4fáo đkcuey4uvỏ, cứkcuey4uv d8N4fi chuyểnpFJY8JXW vềpFJY8JXW phpFJY8JXWía ankcuey4uvh, càng8N4f lpFJY8JXWúc cpFJY8JXWàng gần.
Lụkcuey4uvc TpFJY8JXWử buộcpFJY8JXW p8N4fhải nổkcuey4uv súng.
K8N4fha LươngpFJY8JXW 8N4fvà pFJY8JXWTần 8N4fCẩm ckcuey4uvhạy tớipFJY8JXW 8N4fgiữa kcuey4uvcầu thanpFJY8JXWg th8N4fì ngh8N4fe thấykcuey4uv pFJY8JXWtiếng sú8N4fng, TầpFJY8JXWn Cẩkcuey4uvm liề8N4fn đkcuey4uvứng pFJY8JXWlại rồkcuey4uvi nókcuey4uvi v8N4fới kcuey4uvKha LpFJY8JXWương: "A8N4fnh à,kcuey4uv bệnh8N4f 8N4fviện nàykcuey4uv làkcuey4uvm gìpFJY8JXW cópFJY8JXW tầngpFJY8JXW 13."
KhpFJY8JXWa Lưkcuey4uvơng v8N4fỗ đầu8N4f thừpFJY8JXWa n8N4fhận, bệ8N4fnh việnkcuey4uv kcuey4uvnày cpFJY8JXWhỉ pFJY8JXWcó bốn8N4f tầng,kcuey4uv lấykcuey4uv đâu8N4f r8N4fa tầngpFJY8JXW kcuey4uv13 kipFJY8JXWa kcuey4uvchứ! HpFJY8JXWai ngư8N4fời pFJY8JXWđã chpFJY8JXWạy rấkcuey4uvt lâ8N4fu rồi.pFJY8JXW Chẳngkcuey4uv lẽ8N4f l8N4fại bị8N4f ả8N4fo 8N4fgiác ư?
Kha LươngpFJY8JXW đãkcuey4uv cpFJY8JXWó kkcuey4uvinh nkcuey4uvghiệm từ8N4f bpFJY8JXWuổi sángpFJY8JXW, akcuey4uvnh bìnpFJY8JXWh t8N4fĩnh pFJY8JXWnhìn bốnkcuey4uv phía8N4f, p8N4fhát hiệnpFJY8JXW kcuey4uvtầng dướikcuey4uv c8N4fó bóng8N4f ngườkcuey4uvi. A8N4fnh liềpFJY8JXWn kéopFJY8JXW Tầnkcuey4uv CpFJY8JXWẩm chạkcuey4uvy kcuey4uvxuống, vừa8N4f chpFJY8JXWạy vừapFJY8JXW nó8N4fi: "AnpFJY8JXWh kcuey4uvhiểu 8N4frồi, kcuey4uvthang mkcuey4uváy vpFJY8JXWẫn ởpFJY8JXW kcuey4uvtầng 1kcuey4uv, nkcuey4uvó vẫnkcuey4uv đứng8N4f yêpFJY8JXWn ởpFJY8JXW đó,kcuey4uv nhưngkcuey4uv npFJY8JXWó lạikcuey4uv 8N4fchạy kcuey4uvvào kcuey4uv1 khkcuey4uvông giakcuey4uvn 8N4ftầng 18N4f3 k8N4fhác. ChpFJY8JXWúng mì8N4fnh mkcuey4uvau pFJY8JXWchạy xuốngpFJY8JXW tầnkcuey4uvg kcuey4uv1 đi."
Lục Tkcuey4uvử Mi8N4fnh đã8N4f khô8N4fng ckcuey4uvòn đểpFJY8JXW 8N4fý tới8N4f cáikcuey4uv gpFJY8JXWì nữa,8N4f a8N4fnh nhắm8N4f m8N4fắt bkcuey4uvắn kcuey4uvbừa, lúckcuey4uv mở8N4f mắpFJY8JXWt r8N4fa chỉkcuey4uv pFJY8JXWthấy pFJY8JXWvỏ đạnpFJY8JXW tukcuey4uvng tkcuey4uvóe 8N4fkhắp nơi.
Anh vừkcuey4uva định8N4f thở8N4f t8N4fhào nh8N4fẹ nhõ8N4fm thìkcuey4uv lạikcuey4uv cảm8N4f thấ8N4fy kcuey4uvcó 8N4fgì đókcuey4uv 8N4fđang kcuey4uvlắc lư8N4f trên8N4f đầu8N4f. Ngẩn8N4fg đầupFJY8JXW lênkcuey4uv, 8N4fanh thấy8N4f ng8N4fười phụ8N4f nữpFJY8JXW m8N4fặc áopFJY8JXW đ8N4fỏ kcuey4uvđó pFJY8JXWđang pFJY8JXWtreo lơ8N4f lửngkcuey4uv trkcuey4uvên cửapFJY8JXW 8N4ftrời củapFJY8JXW thapFJY8JXWng máy.kcuey4uv 8N4fBà tkcuey4uva thõkcuey4uvng mặt8N4f x8N4fuống, đkcuey4uvối mặtkcuey4uv vớkcuey4uvi pFJY8JXWanh, kcuey4uv2 co8N4fn mắtpFJY8JXW đã8N4f kcuey4uvbị pFJY8JXWmóc, pFJY8JXWmáu chảy8N4f tràpFJY8JXWn kcuey4uvkhắp pFJY8JXWnơi, pFJY8JXWrỏ cả8N4f và8N4fo mặkcuey4uvt anh.
kcuey4uvĐáng pFJY8JXWsợ nhấ8N4ft lpFJY8JXWà ngườikcuey4uv đàn8N4f b8N4fà pFJY8JXWvới kh8N4fuôn mặkcuey4uvt kcuey4uvvô hồnkcuey4uv lạipFJY8JXW bpFJY8JXWắt đ8N4fầu nhếchkcuey4uv m8N4fép cười.
Kh8N4fa LươngpFJY8JXW 8N4fđã tới8N4f cửakcuey4uv th8N4fang máy8N4f, apFJY8JXWnh đậ8N4fp mạnhpFJY8JXW vkcuey4uvào nkcuey4uvó nhưngkcuey4uv c8N4fhẳng kcuey4uvcó tácpFJY8JXW dụ8N4fng gì.
kcuey4uvTần CẩpFJY8JXWm pFJY8JXWsốt ruộtkcuey4uv, nhấnkcuey4uv nkcuey4uvút liê8N4fn hồi.
Hkcuey4uvắc Bảo8N4f pFJY8JXWđang n8N4fằm tronkcuey4uvg lònpFJY8JXWg kcuey4uvKha Lkcuey4uvương bkcuey4uvỗng nhảykcuey4uv vọt8N4f lêkcuey4uvn càkcuey4uvo vào8N4f kcuey4uvmôi anhkcuey4uv, Kh8N4fa LpFJY8JXWương lấykcuey4uv ta8N4fy kcuey4uvsờ thìpFJY8JXW 8N4fphát hiệnpFJY8JXW mìkcuey4uvnh đãkcuey4uv bịkcuey4uv chảypFJY8JXW 8N4fmáu, pFJY8JXWanh c8N4fũng chẳnpFJY8JXWg c8N4fó tkcuey4uvhời gpFJY8JXWian đkcuey4uvể tráchpFJY8JXW HắcpFJY8JXW kcuey4uvBảo nkcuey4uvữa, pFJY8JXWcứ kcuey4uvtiếp tục8N4f đạppFJY8JXW cửa.
Đúng8N4f pFJY8JXWlúc này8N4f tkcuey4uvhì xuấ8N4ft hiệnpFJY8JXW kỳpFJY8JXW tí8N4fch kcuey4uv– bànpFJY8JXW tapFJY8JXWy dính8N4f mápFJY8JXWu củkcuey4uva KhpFJY8JXWa Lư8N4fơng kcuey4uvvừa đập8N4f vpFJY8JXWào cửpFJY8JXWa, tấtpFJY8JXW 8N4fcả ckcuey4uvác vết8N4f kcuey4uvmáu 8N4fđầm đìa8N4f trêkcuey4uvn thanpFJY8JXWg máy8N4f đềupFJY8JXW biến8N4f mất.
Kkcuey4uvha LươnpFJY8JXWg ngạc8N4f kcuey4uvnhiên npFJY8JXWhìn t8N4fay mìnhpFJY8JXW rồ8N4fi hétkcuey4uv to:
8N4f- Đúkcuey4uvng kcuey4uvrồi! Sa8N4fo apFJY8JXWnh pFJY8JXWlại không8N4f nhkcuey4uvớ pFJY8JXWđến chipFJY8JXWêu này8N4f tpFJY8JXWrong PhươpFJY8JXWng p8N4fháp pFJY8JXWtránh t8N4fà của8N4f ô8N4fng pFJY8JXWanh –kcuey4uv d8N4fùng mápFJY8JXWu củapFJY8JXW mình8N4f đkcuey4uvể pFJY8JXWđuổi kcuey4uvma. D8N4fòng họkcuey4uv Khkcuey4uva củapFJY8JXW akcuey4uvnh truyền8N4f đpFJY8JXWời làpFJY8JXWm phpFJY8JXWáp pFJY8JXWsư, n8N4fên tpFJY8JXWrên ngườikcuey4uv a8N4fi cũn8N4fg pFJY8JXWcó má8N4fu tránkcuey4uvh ma.
Anh vẫ8N4fn đankcuey4uvg h8N4foan hpFJY8JXWỉ pFJY8JXWthì tpFJY8JXWhấy kcuey4uvmũi kcuey4uvmình đau8N4f kcuey4uvnhói, má8N4fu ch8N4fảy ộcpFJY8JXW rkcuey4uva. A8N4fnh định8N4f mắn8N4fg T8N4fần Cẩm8N4f 8N4fthì thấypFJY8JXW côpFJY8JXW đã8N4f nhkcuey4uvanh chónkcuey4uvg kcuey4uvlấy kcuey4uvtay qpFJY8JXWuyệt m8N4fáu trê8N4fn mũ8N4fi anpFJY8JXWh rpFJY8JXWồi bôipFJY8JXW vào8N4f nút8N4f n8N4fhấn thanpFJY8JXWg máykcuey4uv. Vừkcuey4uva nhấnkcuey4uv mạnhpFJY8JXW vào,8N4f pFJY8JXWthang má8N4fy pFJY8JXWbật mở.
M8N4fột n8N4fgười pFJY8JXWđang pFJY8JXWbị 8N4ftreo lủngpFJY8JXW lẳn8N4fg tpFJY8JXWrong 8N4fthang má8N4fy; đpFJY8JXWó kcuey4uvchính pFJY8JXWlà Lục8N4f Tử8N4f kcuey4uvMinh. KhpFJY8JXWa Lư8N4fơng chkcuey4uvạy kcuey4uvvào tpFJY8JXWrong ôm8N4f chânpFJY8JXW pFJY8JXWTử Minkcuey4uvh pFJY8JXWkéo xuống,pFJY8JXW đánpFJY8JXWg tkcuey4uvhương chpFJY8JXWo 8N4fanh chànpFJY8JXWg LpFJY8JXWục kcuey4uvTử MipFJY8JXWnh đã8N4f 8N4fbị trepFJY8JXWo cổ8N4f tkcuey4uvrợn cảpFJY8JXW mắt;kcuey4uv đkcuey4uvã thkcuey4uvế lạikcuey4uv cònpFJY8JXW tiếkcuey4uvp 8N4ftục bịpFJY8JXW kpFJY8JXWéo xupFJY8JXWống kcuey4uvđau điếng8N4f ngườikcuey4uv, nên8N4f kcuey4uvchỉ pFJY8JXWcòn biếtkcuey4uv giẫkcuey4uvy đạpkcuey4uv lun8N4fg tukcuey4uvng. 8N4fT 8N4fần Cẩmkcuey4uv pFJY8JXWnhìn thấpFJY8JXWy thếkcuey4uv vộikcuey4uv 8N4fnói vpFJY8JXWới kcuey4uvKha Lươ8N4fng: “Đừng8N4f 8N4fcố kpFJY8JXWéo apFJY8JXWnh ấ8N4fy xuống,kcuey4uv bế8N4f ankcuey4uvh ấykcuey4uv lê8N4fn đi”
Kha LpFJY8JXWương vkcuey4uvà Tầkcuey4uvn Cẩm8N4f lukcuey4uvống cuốngkcuey4uv đặpFJY8JXWt Tử8N4f MpFJY8JXWinh xuốngpFJY8JXW; makcuey4uvy mà8N4f an8N4fh kcuey4uvấy khôpFJY8JXWng 8N4fbị tkcuey4uvreo l8N4fâu, pFJY8JXWhơn nữpFJY8JXWa thểpFJY8JXW lựcpFJY8JXW sukcuey4uvng 8N4fmãn nê8N4fn kcuey4uvchỉ n8N4fghỉ pFJY8JXW1 lúpFJY8JXWc lạipFJY8JXW bìpFJY8JXWnh t8N4fhường nhkcuey4uvư khô8N4fng cópFJY8JXW kcuey4uvviệc gì.
8N4fVừa ngồi8N4f dậ8N4fy, TửpFJY8JXW Min8N4fh đpFJY8JXWã lớnkcuey4uv tikcuey4uvếng mắngpFJY8JXW KhpFJY8JXWa Lương:
- 8N4fLúc nkcuey4uvãy a8N4fnh cứ8N4f c8N4fố képFJY8JXWo tôipFJY8JXW 8N4fxuống, 8N4fanh cókcuey4uv kcuey4uvcòn kcuey4uvnhân tính8N4f khôkcuey4uvng đ8N4fấy? pFJY8JXWHay làkcuey4uv ankcuey4uvh muốpFJY8JXWn pFJY8JXWgiết tôi?
Kha LpFJY8JXWương xokcuey4uva 8N4fmũi h8N4fỏi lại:
- Đkcuey4uvừng cópFJY8JXW gikcuey4uvà mồm8N4f! n8N4fếu anpFJY8JXWh khkcuey4uvông tr8N4feo cổ8N4f pFJY8JXWtự tửpFJY8JXW thpFJY8JXWì tôkcuey4uvi 8N4fđã kh8N4fông m8N4fất nhpFJY8JXWiều má8N4fu đếnpFJY8JXW thếpFJY8JXW! kcuey4uvTôi vkcuey4uvốn đã8N4f gầ8N4fy yếu,kcuey4uv pFJY8JXWsuy dikcuey4uvnh dưỡnpFJY8JXWg, t8N4fhiếu m8N4fáu, đâkcuey4uvu c8N4fó đượcpFJY8JXW békcuey4uvo tpFJY8JXWốt nhkcuey4uvư anh.
TpFJY8JXWần Cẩmkcuey4uv phảikcuey4uv h8N4fét tkcuey4uvo cakcuey4uvn kcuey4uv2 người:
pFJY8JXW- Đ8N4fến lúckcuey4uv nàkcuey4uvy mkcuey4uvà 8N4f2 an8N4fh 8N4fcòn tkcuey4uvâm trạngpFJY8JXW 8N4fcãi nhkcuey4uvau àkcuey4uv? KhôngpFJY8JXW ma8N4fu đi8N4f c8N4fứu ThpFJY8JXWi Thi!
HpFJY8JXWọ liề8N4fn đứngpFJY8JXW dậykcuey4uv 8N4fchạy kcuey4uvra ngoàpFJY8JXWi. Nhì8N4fn thấykcuey4uv pFJY8JXWThi ThpFJY8JXWi đa8N4fng pFJY8JXWchầm chậkcuey4uvm pFJY8JXWbước tớikcuey4uv, bpFJY8JXWa ngưpFJY8JXWời tpFJY8JXWhở phàopFJY8JXW npFJY8JXWhẹ nhõm8N4f; đkcuey4uvang địnhpFJY8JXW chạypFJY8JXW đkcuey4uvến c8N4fhỗ Tkcuey4uvhi ThpFJY8JXWi th8N4fì hpFJY8JXWọ đứnpFJY8JXWg sữpFJY8JXWng lại.
Có mpFJY8JXWột bóngkcuey4uv ngườkcuey4uvi b8N4fay pFJY8JXWsau Th8N4fi Thi.
pFJY8JXWTần Cẩkcuey4uvm giơ8N4f nắm8N4f kcuey4uvđấm địnhkcuey4uv đánhpFJY8JXW Kkcuey4uvha Lư8N4fơng. kcuey4uvKha LpFJY8JXWương v8N4fội chạ8N4fy tớkcuey4uvi kcuey4uvnúp skcuey4uvau lưn8N4fg Tửkcuey4uv Minh.
Th8N4fi 8N4fThi đa8N4fng dầkcuey4uvn tpFJY8JXWiến tớikcuey4uv 8N4fphía hpFJY8JXWọ; cáikcuey4uv bóngkcuey4uv kcuey4uvkia kcuey4uvcũng rõkcuey4uv hơnkcuey4uv. B8N4fa ngườikcuey4uv nhpFJY8JXWận 8N4fra 8N4fđó lkcuey4uvà ôngpFJY8JXW 8N4fnội pFJY8JXWKha LpFJY8JXWương liềnpFJY8JXW ngồpFJY8JXWi bệ8N4ft xupFJY8JXWống đấpFJY8JXWt, thở8N4f phào8N4f rpFJY8JXWồi nói:
kcuey4uv- ÔpFJY8JXWng à8N4f, lầkcuey4uvn nàykcuey4uv ôpFJY8JXWng xuấtkcuey4uv kcuey4uvhiện qukcuey4uvá bấpFJY8JXWt n8N4fgờ đấkcuey4uvy! pFJY8JXWBọn c8N4fháu sợkcuey4uv 8N4fđến kcuey4uvthót tikcuey4uvm pFJY8JXWrồi pFJY8JXWđây này.
Ônkcuey4uvg kcuey4uvnội KhpFJY8JXWa Lươngkcuey4uv –kcuey4uv K8N4fha Đ8N4fạo cupFJY8JXWối cùng8N4f 8N4fcũng xpFJY8JXWuất hikcuey4uvện, KhpFJY8JXWa 8N4fLương pFJY8JXWvui mừngpFJY8JXW ch8N4fạy vkcuey4uvề phíapFJY8JXW ông,kcuey4uv nhưkcuey4uvng t8N4fhấy ô8N4fng pFJY8JXWhững hpFJY8JXWờ, 8N4fchán nảkcuey4uvn pFJY8JXWnhìn mình.
ÔpFJY8JXWng 8N4fcụ t8N4frách móc:
8N4f- Lẽkcuey4uv kcuey4uvnào chápFJY8JXWu pFJY8JXWđã sửkcuey4uv pFJY8JXWdụng pFJY8JXWchiêu thkcuey4uvuật mkcuey4uváu t8N4fránh tàkcuey4uv kcuey4uvđê tiệpFJY8JXWn nhấ8N4ft, kcuey4uvnhục nhã8N4f nhất,pFJY8JXW hkcuey4uvèn kcuey4uvhạ nhất8N4f 8N4fcủa dòngpFJY8JXW pFJY8JXWhọ Khkcuey4uva chú8N4fng ta?
Kha Lưkcuey4uvơng buồn8N4f bkcuey4uvã đápkcuey4uv lại:
kcuey4uv- N8N4fhục nh8N4fã 8N4fhèn h8N4fạ cápFJY8JXWi gìkcuey4uv ch8N4fứ! nếpFJY8JXWu pFJY8JXWkhông kcuey4uvcó chkcuey4uvút máukcuey4uv ckcuey4uvủa pFJY8JXWcháu thì8N4f TửpFJY8JXW Mikcuey4uvnh sớm8N4f đpFJY8JXWã bị8N4f chếkcuey4uvt tpFJY8JXWreo 8N4ftrong tpFJY8JXWhang máykcuey4uv rồi.
Tầnkcuey4uv Cẩmkcuey4uv pFJY8JXWchạy pFJY8JXWtới đ8N4fỡ pFJY8JXWThi 8N4fThi thpFJY8JXWì nhận8N4f thấkcuey4uvy ThpFJY8JXWi ThpFJY8JXWi đpFJY8JXWang nhưkcuey4uv ngườ8N4fi mộngpFJY8JXW du.
8N4fÔng trẻkcuey4uv giải8N4f thích:
pFJY8JXW- Th8N4fi TpFJY8JXWhi bịpFJY8JXW ôpFJY8JXWng thôi8N4f miên8N4f 8N4frồi, bapFJY8JXWn 8N4fnãy nókcuey4uv đã8N4f kinpFJY8JXWh hã8N4fi tộtkcuey4uv độ;kcuey4uv ônkcuey4uvg tpFJY8JXWhôi miê8N4fn pFJY8JXWđể pFJY8JXWnó pFJY8JXWngủ, nhưpFJY8JXW thếkcuey4uv s8N4fẽ bpFJY8JXWảo v8N4fệ pFJY8JXWđược kcuey4uvnguyên khí8N4f kcuey4uvtốt hơn.
Ông kcuey4uvtrẻ qua8N4fy pFJY8JXWra nóikcuey4uv 8N4fvới K8N4fha Lương:
kcuey4uv- SpFJY8JXWao c8N4fháu khôkcuey4uvng chịukcuey4uv học8N4f pkcuey4uvhép thuậkcuey4uvt 8N4ftrong pFJY8JXWsách cpFJY8JXWủa ông?8N4f kcuey4uvBao npFJY8JXWhiêu phư8N4fơng pFJY8JXWpháp kcuey4uvhay khôpFJY8JXWng dpFJY8JXWùng lạipFJY8JXW đkcuey4uvi dùng8N4f ckcuey4uvái kcuey4uvphép nhkcuey4uvục nh8N4fã thkcuey4uvế hả8N4f 8N4fcháu? Làmkcuey4uv thpFJY8JXWế màkcuey4uv gọikcuey4uv làpFJY8JXW bắ8N4ft pFJY8JXWma ưpFJY8JXW? 8N4fThà chápFJY8JXWu pFJY8JXWhiến má8N4fu chpFJY8JXWo kcuey4uvbệnh việnpFJY8JXW 8N4fđể cứukcuey4uv ngườikcuey4uv 8N4fcòn 8N4fhơn làkcuey4uv vupFJY8JXWng vã8N4fi 8N4flung tun8N4fg., thật8N4f chẳngkcuey4uv bi8N4fết xấkcuey4uvu pFJY8JXWhổ gìpFJY8JXW cả.
Khkcuey4uva Lươn8N4fg x8N4fấu hổpFJY8JXW liềkcuey4uvn cãipFJY8JXW lạkcuey4uvi ông:
- Tkcuey4uvhế pFJY8JXWai bpFJY8JXWảo tập8N4f kcuey4uvhợp cpFJY8JXWác mảnpFJY8JXWh vkcuey4uvải lạipFJY8JXW rồpFJY8JXWi đốtpFJY8JXW đkcuey4uvi lkcuey4uvà c8N4fó kcuey4uvthể pkcuey4uvhá đ8N4fược lờikcuey4uv kcuey4uvnguyền pFJY8JXWCA BĂNG8N4f? Tkcuey4uvrong lúckcuey4uv th8N4fu thậkcuey4uvp kcuey4uvvải, bọkcuey4uvn chá8N4fu xémpFJY8JXW chú8N4ft nữapFJY8JXW đ8N4fã mất8N4f mpFJY8JXWạng rồkcuey4uvi, vpFJY8JXWậy kcuey4uvmà bpFJY8JXWây kcuey4uvgiờ kcuey4uvông lạipFJY8JXW kcuey4uvtới trá8N4fch ckcuey4uvháu nữa8N4f à?
Ôkcuey4uvng 8N4ftrẻ c8N4fhau màykcuey4uv pFJY8JXWrồi nói:
- CpFJY8JXWác chá8N4fu đ8N4fã kcuey4uvxem bảpFJY8JXWn thảkcuey4uvo củapFJY8JXW ông?
- Bản8N4f thảokcuey4uv n8N4fào c8N4fơ? Quyểkcuey4uvn s8N4fách đópFJY8JXW là8N4f bản8N4f thảopFJY8JXW củpFJY8JXWa ôn8N4fg ưpFJY8JXW? 8N4f- Bốkcuey4uvn ngườikcuey4uv ngkcuey4uvạc nhiên8N4f nkcuey4uvhìn ông.
- Đó8N4f đúngkcuey4uv 8N4flà bkcuey4uvản thpFJY8JXWảo của8N4f ôpFJY8JXWng. Lẽkcuey4uv nàpFJY8JXWo trpFJY8JXWong bảkcuey4uvn th8N4fảo ôngkcuey4uv lạpFJY8JXWi khôngpFJY8JXW kcuey4uvcó quyền8N4f 8N4fgiả thikcuey4uvết mộ8N4ft chpFJY8JXWút? Việc8N4f pkcuey4uvhá lờpFJY8JXWi ngu8N4fyền 8N4fCA Bkcuey4uvĂNG lpFJY8JXWà pFJY8JXWmột t8N4frong kcuey4uvnhững câ8N4fu kcuey4uvhỏi khkcuey4uvó trảpFJY8JXW lkcuey4uvời npFJY8JXWhất 8N4fcủa dòkcuey4uvng họ8N4f K8N4fha chún8N4fg tkcuey4uva, kcuey4uvông đkcuey4uvã đkcuey4uvề cập8N4f rấ8N4ft nhpFJY8JXWiều gipFJY8JXWả t8N4fhiết đểkcuey4uv phá8N4f lkcuey4uvời ngpFJY8JXWuyền, chẳ8N4fng nhẽpFJY8JXW cákcuey4uvc chá8N4fu cứpFJY8JXW pFJY8JXWlần lượt8N4f pFJY8JXWthử từngkcuey4uv phưkcuey4uvơng phá8N4fp pFJY8JXWhay sao?
Ba ngườikcuey4uv đềupFJY8JXW kipFJY8JXWnh sợkcuey4uv tokcuey4uvát mồpFJY8JXW hôi.
- CpFJY8JXWác cháupFJY8JXW pFJY8JXWthu thpFJY8JXWập mả8N4fnh vả8N4fi đỏ,8N4f 8N4fđem pFJY8JXWsức m8N4fạnh 8N4fCA pFJY8JXWBĂNG vốkcuey4uvn đkcuey4uvã đượckcuey4uv pFJY8JXWtách rpFJY8JXWa tpFJY8JXWập 8N4fhợp lkcuey4uvại, rồi8N4f lạpFJY8JXWi ma8N4fng mảnhkcuey4uv vảipFJY8JXW đ8N4fó tkcuey4uvới nơi8N4f kcuey4uvchí 8N4fâm. pFJY8JXWCác cháupFJY8JXW hpFJY8JXWãy kcuey4uvmở kcuey4uvto kcuey4uvmắt 8N4fra mà8N4f nh8N4fìn, npFJY8JXWơi 8N4fnày pFJY8JXWmấy c8N4fhục pFJY8JXWnăm trưpFJY8JXWớc kcuey4uvvốn lpFJY8JXWà ng8N4fhĩa đkcuey4uvịa chkcuey4uvôn 8N4fxác hàngkcuey4uv vạ8N4fn n8N4fgười. Cákcuey4uvc kcuey4uvcháu pFJY8JXWcho rằngkcuey4uv n8N4fhững khuôkcuey4uvn 8N4fmặt sakcuey4uvu tấmkcuey4uv kípFJY8JXWnh 8N4fkia lpFJY8JXWà mặtkcuey4uv ngườipFJY8JXW đ8N4fúng 8N4fkhông, kpFJY8JXWỳ tkcuey4uvhực đpFJY8JXWó kcuey4uvđều 8N4flà pFJY8JXWnhững opFJY8JXWan hồnkcuey4uv trưpFJY8JXWớc kikcuey4uva, pFJY8JXWhọ đang8N4f ngkcuey4uvày 8N4fđêm lpFJY8JXWàm bạ8N4fn v8N4fới nhữkcuey4uvng kcuey4uvbệnh pFJY8JXWnhân tpFJY8JXWâm thần.
8N4fÔng pFJY8JXWtrẻ lạkcuey4uvi dpFJY8JXWõng kcuey4uvdạc pFJY8JXWnói tiếp:
- Cákcuey4uvc ch8N4fáu cpFJY8JXWòn đứng8N4f đờpFJY8JXW 8N4fở đâypFJY8JXW pFJY8JXWlàm gkcuey4uvì? kcuey4uvKhông mkcuey4uvau 8N4flên sâpFJY8JXWn kcuey4uvthượng tkcuey4uvìm A8N4fnh Kỳ8N4f vàpFJY8JXW kcuey4uvĐinh Đông8N4f đ!pFJY8JXW Đinkcuey4uvh Đô8N4fng hiệ8N4fn 8N4fgiờ đkcuey4uvang kcuey4uvbị m8N4fột lựpFJY8JXWc lư8N4fợng đáng8N4f sợkcuey4uv thkcuey4uvao túnkcuey4uvg; kcuey4uvnếu cá8N4fc chápFJY8JXWu đếpFJY8JXWn pFJY8JXWmuộn sẽpFJY8JXW khônpFJY8JXWg kịp8N4f đâu!
Ô8N4fng trẻpFJY8JXW v8N4fừa 8N4fvỗ và8N4fo ngưpFJY8JXWời pFJY8JXWThi Thikcuey4uv, ckcuey4uvô lipFJY8JXWền tỉnh8N4f lạ8N4fi. BốnpFJY8JXW người8N4f khô8N4fng kịppFJY8JXW nópFJY8JXWi 8N4fgì pFJY8JXWvội bước8N4f pFJY8JXWvào kcuey4uvthang mpFJY8JXWáy, ông8N4f trẻpFJY8JXW kcuey4uvkhông kcuey4uvđi cpFJY8JXWùng họ,pFJY8JXW bởipFJY8JXW thờipFJY8JXW gkcuey4uvian hiệkcuey4uvn h8N4fình b8N4fa phpFJY8JXWút kcuey4uvmột ngkcuey4uvày đãpFJY8JXW kcuey4uvhết. ÔnpFJY8JXWg chỉkcuey4uv kịp8N4f nókcuey4uvi vkcuey4uvới KhpFJY8JXWa LươngpFJY8JXW: “NếupFJY8JXW thực8N4f sự8N4f khôngkcuey4uv cópFJY8JXW pFJY8JXWcách n8N4fào khákcuey4uvc, cpFJY8JXWháu hãypFJY8JXW tựkcuey4uv kcuey4uvcắt pFJY8JXWngón ta8N4fy đểkcuey4uv pFJY8JXWmáu chảypFJY8JXW rkcuey4uva nhé!”.8N4f 8N4fLời dặnpFJY8JXW cpFJY8JXWủa 8N4fông trẻkcuey4uv khiếnkcuey4uv Kkcuey4uvha Lươngkcuey4uv pFJY8JXWlạnh hết8N4f cảpFJY8JXW npFJY8JXWgười, 8N4fanh đpFJY8JXWứng trpFJY8JXWong thankcuey4uvg 8N4fmáy ômpFJY8JXW miệngpFJY8JXW kcuey4uvkhông nópFJY8JXWi pFJY8JXWnăng gì.
LpFJY8JXWúc nà8N4fy kcuey4uvbốn ngưpFJY8JXWời lạkcuey4uvi 8N4fđi cùkcuey4uvng với8N4f nha8N4fu, khô8N4fng akcuey4uvi kcuey4uvnói nănpFJY8JXWg kcuey4uvgì. HpFJY8JXWắc Bả8N4fo npFJY8JXWằm ườnkcuey4uv trêpFJY8JXWn vpFJY8JXWai K8N4fha pFJY8JXWLương khpFJY8JXWông pFJY8JXWchịu xuống.kcuey4uv kcuey4uvBọn pFJY8JXWhọ 8N4fvừa trảpFJY8JXWi 8N4fqua cơ8N4fn chấn8N4f đkcuey4uvộng, 8N4fai cũpFJY8JXWng bpFJY8JXWiết đốikcuey4uv kcuey4uvthủ cpFJY8JXWủa mìnpFJY8JXWh rất8N4f mạnh8N4f 8N4fnhưng họkcuey4uv vpFJY8JXWẫn kh8N4fông từpFJY8JXW bỏpFJY8JXW ýpFJY8JXW địnhpFJY8JXW pFJY8JXWcứu pFJY8JXWAnh KỳpFJY8JXW v8N4fà ĐipFJY8JXWnh Đông.
Mọi ngườipFJY8JXW đpFJY8JXWổ pFJY8JXWdồn chpFJY8JXWú pFJY8JXWý 8N4fvào 8N4fKha 8N4fLương, anpFJY8JXWh chẳngpFJY8JXW bpFJY8JXWiết 8N4flàm skcuey4uvao chỉ8N4f biết8N4f 8N4fngậm ngùikcuey4uv kêupFJY8JXW kcuey4uvca skcuey4uvao skcuey4uvố m8N4fình kkcuey4uvhổ thế!kcuey4uv Tạkcuey4uvi s8N4fao bkcuey4uvao nh8N4fiêu ppFJY8JXWháp thuậtpFJY8JXW 8N4fkhông họcpFJY8JXW lkcuey4uvại kcuey4uvchỉ họckcuey4uv kcuey4uvđược mỗikcuey4uv mpFJY8JXWột chiêu8N4f nàykcuey4uv. MọpFJY8JXWi pFJY8JXWngười nhìkcuey4uvn 8N4fanh tiếc8N4f nuối8N4f nghĩ,8N4f giápFJY8JXW m8N4fáu ankcuey4uvh n8N4fhiều nhưpFJY8JXW npFJY8JXWước sôpFJY8JXWng thìpFJY8JXW tốkcuey4uvt kcuey4uvbiết bao.
Chẳ8N4fng m8N4fấy chố8N4fc thankcuey4uvg má8N4fy đkcuey4uvã lênkcuey4uv t8N4fới sânkcuey4uv thượng8N4f, nếu8N4f nhưpFJY8JXW 8N4fông kcuey4uvnội pFJY8JXWKha L8N4fương khôngkcuey4uv nókcuey4uvi ckcuey4uvho bọnpFJY8JXW hpFJY8JXWọ biếpFJY8JXWt nơi8N4f 8N4fnày trướ8N4fc kpFJY8JXWia lkcuey4uvà n8N4fơi 8N4fchôn kcuey4uvxác vạnkcuey4uv n8N4fgười thì8N4f tpFJY8JXWrong mắpFJY8JXWt c8N4fủa họ8N4f, kcuey4uvnơi nàypFJY8JXW qkcuey4uvuả là8N4f rấtkcuey4uv đpFJY8JXWẹp pFJY8JXW- mộtkcuey4uv nơ8N4fi no8N4fn xa8N4fnh nướcpFJY8JXW pFJY8JXWbiếc, ckcuey4uvây 8N4fmây xpFJY8JXWanh xpFJY8JXWanh mọkcuey4uvc ởkcuey4uv khkcuey4uvắp kcuey4uvnơi, trênkcuey4uv sân8N4f thượngkcuey4uv dây8N4f mkcuey4uvây đanpFJY8JXW ch8N4féo và8N4fo 8N4fnhau giốngkcuey4uv nhưpFJY8JXW mộtkcuey4uv tấmkcuey4uv vảipFJY8JXW 8N4fxanh dàpFJY8JXWy dkcuey4uvặn vậy.
KhpFJY8JXWa L8N4fương 8N4fvừa n8N4fhìn vừa8N4f nghĩkcuey4uv, tro8N4fng skcuey4uvách củkcuey4uva ôngkcuey4uv viếtkcuey4uv những8N4f nơpFJY8JXWi cókcuey4uv pFJY8JXWcây xanpFJY8JXWh mpFJY8JXWọc ukcuey4uvm tùmpFJY8JXW th8N4fường rấtpFJY8JXW nặkcuey4uvng 8N4fâm kkcuey4uvhí. LpFJY8JXWoại pFJY8JXWcây nàpFJY8JXWy hấppFJY8JXW kcuey4uvthu âkcuey4uvm khkcuey4uví để8N4f tồnpFJY8JXW tkcuey4uvại, kcuey4uvhơn npFJY8JXWữa n8N4fó lại8N4f cpFJY8JXWhe l8N4fấp kcuey4uvánh mặt8N4f trờkcuey4uvi, kcuey4uvlà 8N4fnơi kcuey4uvtrú ẩkcuey4uvn tốpFJY8JXWt củakcuey4uv o8N4fan hồn.
Bốn người8N4f bướckcuey4uv đkcuey4uvi rấ8N4ft c8N4fẩn thpFJY8JXWận, ch8N4fỉ sợkcuey4uv mộ8N4ft kcuey4uvsơ skcuey4uvuất nhỏ8N4f cũnkcuey4uvg cpFJY8JXWó tkcuey4uvhể kpFJY8JXWhiến hpFJY8JXWọ hụtpFJY8JXW bướkcuey4uvc. Điềukcuey4uv pFJY8JXWkỳ lạkcuey4uv pFJY8JXWlà kcuey4uvhọ kcuey4uvđều kcuey4uvcảm 8N4fthấy 8N4fđi trkcuey4uvên 8N4fcây kcuey4uvmây vừakcuey4uv dẻ8N4fo vừa8N4f kcuey4uvtrơn nàpFJY8JXWy giốngpFJY8JXW như8N4f đpFJY8JXWi trkcuey4uvên đốngkcuey4uv 8N4fxác chpFJY8JXWết vậy8N4f! Tu8N4fy đều8N4f kcuey4uvnghĩ vậkcuey4uvy npFJY8JXWhưng khôkcuey4uvng apFJY8JXWi dámkcuey4uv n8N4fói 8N4fra, họ8N4f nhkcuey4uvìn kcuey4uvsân thưkcuey4uvợng rộngpFJY8JXW lkcuey4uvớn, băn8N4f k8N4fhoăn khkcuey4uvông biế8N4ft đứapFJY8JXW pFJY8JXWbé pFJY8JXWđang ởkcuey4uv đâu?
Cuối8N4f cù8N4fng hpFJY8JXWọ ckcuey4uvũng nhkcuey4uvìn pFJY8JXWthấy hakcuey4uvi mẹkcuey4uv c8N4fon A8N4fnh KỳpFJY8JXW, nhưpFJY8JXWng c8N4fảnh tkcuey4uvượng trước8N4f mắtkcuey4uv hkcuey4uvọ t8N4fhật đákcuey4uvng sợ8N4f! 8N4fAnh K8N4fỳ 8N4fđang thkcuey4uvả đứa8N4f pFJY8JXWbé 8N4fở ngpFJY8JXWoài sâkcuey4uvn thượng,pFJY8JXW ckcuey4uvhỉ cần8N4f thảpFJY8JXW takcuey4uvy thìpFJY8JXW npFJY8JXWó chếtkcuey4uv pFJY8JXWchắc rồi.
Đứkcuey4uva bkcuey4uvé khô8N4fng động8N4f đậy,pFJY8JXW giốngpFJY8JXW như8N4f ngưpFJY8JXWời ckcuey4uvhết vậy!
ThpFJY8JXWi Thkcuey4uvi hốtkcuey4uv hoảngpFJY8JXW hé8N4ft lên:
8N4f- Đừng!kcuey4uv Akcuey4uvnh Kỳ!pFJY8JXW Đừkcuey4uvng thả8N4f ta8N4fy kcuey4uvra. Đừnkcuey4uvg giế8N4ft hạikcuey4uv kcuey4uvcon bé!
Tuy npFJY8JXWhiên, giữa8N4f khôngkcuey4uv gia8N4fn mpFJY8JXWa qu8N4fái l8N4fại vpFJY8JXWăng vẳngpFJY8JXW một8N4f giọnpFJY8JXWg npFJY8JXWói: pFJY8JXW“Hãy thảpFJY8JXW co8N4fn 8N4fra. 8N4fCon muốnpFJY8JXW đượkcuey4uvc xuốngkcuey4uv dướikcuey4uv pFJY8JXWchơi. kcuey4uvĐừng n8N4fắm tpFJY8JXWay conpFJY8JXW!” Đ8N4fó chkcuey4uvính làpFJY8JXW tiến8N4fg kcuey4uvcủa ĐinpFJY8JXWh Đông.
Tkcuey4uvần C8N4fẩm pFJY8JXWvừa đị8N4fnh chạkcuey4uvy kcuey4uvlên thìkcuey4uv thkcuey4uvấy A8N4fnh K8N4fỳ bỏ8N4f mkcuey4uvột ta8N4fy pFJY8JXWra, c8N4fô pFJY8JXWvội đứnkcuey4uvg kcuey4uvlại khôkcuey4uvng dápFJY8JXWm tiến8N4f thê8N4fm 8N4fnữa. Đkcuey4uvứa békcuey4uv kcuey4uvbị tkcuey4uvreo lơkcuey4uv lpFJY8JXWửng ng8N4foài sânkcuey4uv thượng,kcuey4uv gió8N4f thổikcuey4uv tớkcuey4uvi, sặkcuey4uvc mpFJY8JXWùi pFJY8JXWmáu pFJY8JXWtươi tan8N4fh ngòm,pFJY8JXW nkcuey4uvhìn kpFJY8JXWỹ dãy8N4f pFJY8JXWnúi đepFJY8JXWn skcuey4uvì pkcuey4uvhía xpFJY8JXWa trông8N4f giốngkcuey4uv npFJY8JXWhư mộkcuey4uvt bầkcuey4uvy quáipFJY8JXW vậ8N4ft đ8N4fang 8N4fnhe nan8N4fh mú8N4fa pFJY8JXWvuốt, chỉ8N4f trựcpFJY8JXW pFJY8JXWcó gpFJY8JXWì kcuey4uvrơi xuốkcuey4uvng lpFJY8JXWà pFJY8JXWnuốt chửng8N4f kpFJY8JXWhông tha.
Kkcuey4uvha 8N4fLương n8N4fhẹ nhàng8N4f đặt8N4f Hắc8N4f Bảkcuey4uvo 8N4fxuống, h8N4fy vọngpFJY8JXW kcuey4uvnó c8N4fó cákcuey4uvch gìpFJY8JXW cứ8N4fu hpFJY8JXWai m8N4fẹ 8N4fcon A8N4fnh Kỳkcuey4uv. LúcpFJY8JXW kcuey4uvnày anpFJY8JXWh 8N4fđã co8N4fi HắcpFJY8JXW BpFJY8JXWảo là8N4f bùakcuey4uv hkcuey4uvộ mện8N4fh củapFJY8JXW mìn8N4fh. HắcpFJY8JXW BảopFJY8JXW liếkcuey4uvc nh8N4fìn anpFJY8JXWh 8N4fmột pFJY8JXWcái, ánh8N4f pFJY8JXWmắt pFJY8JXWtỏ 8N4fvẻ ckcuey4uvoi thường.
pFJY8JXWLúc npFJY8JXWày 8N4fanh mới8N4f kcuey4uvthực sự8N4f hốikcuey4uv hậkcuey4uvn bởikcuey4uv mì8N4fnh đãpFJY8JXW kh8N4fông chkcuey4uvịu họckcuey4uv phkcuey4uvép 8N4fthuật đếnkcuey4uv nơi8N4f đkcuey4uvến chốpFJY8JXWn, đểkcuey4uv 8N4fđến giờ,kcuey4uv nkcuey4uvgay 8N4fmột c8N4fon mèo8N4f cũkcuey4uvng kcuey4uvcó 8N4fquyền khipFJY8JXWnh bỉpFJY8JXW akcuey4uvnh. Kh8N4fa Lươngkcuey4uv 8N4ftức chípFJY8JXW rú8N4ft c8N4fon dkcuey4uvao nhỏ8N4f kcuey4uvra chuẩ8N4fn bị8N4f c8N4fắt t8N4fay pFJY8JXWmình bkcuey4uvất cứpFJY8JXW kcuey4uvlúc nàpFJY8JXWo đ8N4fể đ8N4fuổi m8N4fa. NóipFJY8JXW kcuey4uvgì thì8N4f kcuey4uvnói, lúpFJY8JXWc nà8N4fy anpFJY8JXWh vẫn8N4f r8N4fất q8N4fuan trọng.
Lúc 8N4fKha Lươnkcuey4uvg đấu8N4f trapFJY8JXWnh tkcuey4uvư t8N4fưởng pFJY8JXWthì TầpFJY8JXWn CẩmpFJY8JXW pFJY8JXWvà ThpFJY8JXWi Tkcuey4uvhi kcuey4uvđang skcuey4uvợ hkcuey4uvãi 8N4flo lắ8N4fng c8N4fho Đi8N4fnh pFJY8JXWĐông; tậpFJY8JXWn kcuey4uvmắt nkcuey4uvhìn thấ8N4fy đứa8N4f kcuey4uvbé cứkcuey4uv pFJY8JXWlắc kcuey4uvlư trkcuey4uvong kcuey4uvgió, hkcuey4uvọ th8N4fấp th8N4fỏm khôkcuey4uvng yên.
Thi TpFJY8JXWhi nó8N4fi tropFJY8JXWng nướcpFJY8JXW mắt:
- AnpFJY8JXWh Kỳ8N4f, kcuey4uvdù kcuey4uvsao kcuey4uvĐinh kcuey4uvĐông cũngkcuey4uv pFJY8JXWlà đứ8N4fa cokcuey4uvn kcuey4uvdo e8N4fm dpFJY8JXWứt ruộtpFJY8JXW đẻpFJY8JXW rakcuey4uv; kcuey4uvcho pFJY8JXWdù trướckcuey4uv đâypFJY8JXW e8N4fm khôkcuey4uvng mu8N4fốn nhận8N4f đứa8N4f tr8N4fẻ pFJY8JXWnày, ckcuey4uvho dkcuey4uvù 8N4fem muốkcuey4uvn tkcuey4uvrốn tránkcuey4uvh sự8N4f thậtkcuey4uv nămkcuey4uv xkcuey4uvưa, nkcuey4uvhưng npFJY8JXWó vẫpFJY8JXWn là8N4f copFJY8JXWn củakcuey4uv epFJY8JXWm, là8N4f cpFJY8JXWốt nkcuey4uvhục củapFJY8JXW kcuey4uvem. E8N4fm kcuey4uvkhông thkcuey4uvể t8N4fiếp tụckcuey4uv phạmkcuey4uv sa8N4fi lkcuey4uvầm. EpFJY8JXWm khôngpFJY8JXW được8N4f giết8N4f copFJY8JXWn bé!
Đ8N4fột nkcuey4uvhiên tr8N4fong kcuey4uvgió vọn8N4fg lại8N4f gi8N4fọng tpFJY8JXWrẻ cpFJY8JXWon kcuey4uvlảnh lót8N4f: “Mẹkcuey4uv kcuey4uvthả pFJY8JXWcon pFJY8JXWra, 8N4fcon muốnkcuey4uv kcuey4uvxuống chpFJY8JXWơi, pFJY8JXWmẹ 8N4fđừng giữkcuey4uv copFJY8JXWn thế!”
ĐúnpFJY8JXWg 8N4flà giọng8N4f Đin8N4fh Đông.
Ánh đkcuey4uvèn trêkcuey4uvn sâ8N4fn tkcuey4uvhượng đpFJY8JXWủ kcuey4uvsáng đểpFJY8JXW họkcuey4uv kcuey4uvnhìn pFJY8JXWrõ mó8N4fng 8N4ftay ĐipFJY8JXWnh ĐônpFJY8JXWg đã8N4f cắmpFJY8JXW skcuey4uvâu và8N4fo tậ8N4fn xươn8N4fg 8N4fmu b8N4fàn ta8N4fy ApFJY8JXWnh Kỳkcuey4uv, 8N4fnhưng kcuey4uvAnh Kỳ8N4f vẫpFJY8JXWn nhấtkcuey4uv q8N4fuyết khkcuey4uvông tpFJY8JXWhả tkcuey4uvay ra.
Không ppFJY8JXWhải Ankcuey4uvh Kỳ8N4f đakcuey4uvng hại8N4f Đinh8N4f ĐôngpFJY8JXW 8N4fmà là8N4f kcuey4uvđang pFJY8JXWcứu ckcuey4uvon bé.
Kkcuey4uvha LươngpFJY8JXW đ8N4fịnh ckcuey4uvhạy tớipFJY8JXW 8N4fgiúp Ankcuey4uvh Kỳ.
Đột nhipFJY8JXWên Đikcuey4uvnh Đ8N4fông đ8N4fổi giọnpFJY8JXWg, nóikcuey4uv: “Mà8N4fy pFJY8JXWdám tớ8N4fi đâ8N4fy, takcuey4uvo kcuey4uvsẽ mócpFJY8JXW nkcuey4uvgay mắt8N4f kcuey4uvnó r8N4fa 8N4fđể nkcuey4uvó chếtpFJY8JXW tạikcuey4uv đây.”
TầpFJY8JXWn Cẩ8N4fm đapFJY8JXWng ôm8N4f Hắckcuey4uv BảopFJY8JXW; pFJY8JXWtrong bkcuey4uvóng tối,pFJY8JXW npFJY8JXWhìn vàopFJY8JXW copFJY8JXWn kcuey4uvmắt mà8N4fu hồkcuey4uvng phpFJY8JXWấn củapFJY8JXW HắcpFJY8JXW 8N4fBảo, 8N4fcô nkcuey4uvhận thấypFJY8JXW mộtpFJY8JXW đứa8N4f bpFJY8JXWé đangkcuey4uv 8N4fnằm trpFJY8JXWong pFJY8JXWlòng kcuey4uvĐinh Đông.
Đkcuey4uvứa bpFJY8JXWé từkcuey4uv tkcuey4uvừ nkcuey4uvgẩng đầukcuey4uv kcuey4uvlên, vừapFJY8JXW nhìkcuey4uvn thấypFJY8JXW nó8N4f, Tầnkcuey4uv CẩpFJY8JXWm hékcuey4uvt l8N4fên: “8N4fĐúng 8N4flà 8N4fthằng kcuey4uvbé đó!kcuey4uv” –8N4f thằngpFJY8JXW bkcuey4uvé pFJY8JXWtrước đây8N4f ckcuey4uvô nhìpFJY8JXWn pFJY8JXWthấy tr8N4fước máykcuey4uv v8N4fi tí8N4fnh, thằnkcuey4uvg b8N4fé đãpFJY8JXW đ8N4fòi pFJY8JXWlấy mắtkcuey4uv củ8N4fa cô.
Thkcuey4uvằng bé8N4f đó8N4f đã8N4f nhậppFJY8JXW hồnkcuey4uv vàopFJY8JXW ĐipFJY8JXWnh pFJY8JXWĐông. Bâ8N4fy kcuey4uvgiờ nókcuey4uv đ8N4fang muốpFJY8JXWn dpFJY8JXWắt Đ8N4finh ĐônpFJY8JXWg xuốnkcuey4uvg dướikcuey4uv chơi.
8N4fKha LươngpFJY8JXW khkcuey4uvông d8N4fám độngkcuey4uv đkcuey4uvậy, mkcuey4uvọi việcpFJY8JXW trởpFJY8JXW kcuey4uvnên bếkcuey4uv tắc.
Đột8N4f npFJY8JXWhiên An8N4fh Kỳ8N4f lêpFJY8JXWn tiếng:
- Để8N4f cô8N4f xuống8N4f chpFJY8JXWơi 8N4fvới chápFJY8JXWu, kcuey4uvcháu tpFJY8JXWha co8N4fn gá8N4fi c8N4fho cô!
Thkcuey4uvi Th8N4fi kkcuey4uvinh 8N4fhãi nhậnkcuey4uv rkcuey4uva mộkcuey4uvt 8N4fcô gákcuey4uvi vốnpFJY8JXW yế8N4fu đuố8N4fi nhưkcuey4uv Ankcuey4uvh kcuey4uvKỳ pFJY8JXWlúc này8N4f bỗngpFJY8JXW tpFJY8JXWrở nên8N4f kikcuey4uvên cường8N4f, 8N4ftỉnh táokcuey4uv v8N4fà dũ8N4fng cảpFJY8JXWm lạpFJY8JXW thường.
kcuey4uvAnh Kỳkcuey4uv lại8N4f nó8N4fi tiếp:
kcuey4uv- Cô8N4f xuốn8N4fg chơipFJY8JXW vớkcuey4uvi kcuey4uvcháu nhpFJY8JXWé! Cô8N4f làmkcuey4uv mẹpFJY8JXW chákcuey4uvu đượpFJY8JXWc không?
ThằngpFJY8JXW bé8N4f khôngkcuey4uv nó8N4fi năngkcuey4uv gìkcuey4uv nkcuey4uvhưng Đin8N4fh Đ8N4fông 8N4flại pFJY8JXWcất tiếng8N4f: “Từkcuey4uv pFJY8JXWlúc nhỏkcuey4uv m8N4fẹ đãpFJY8JXW khôn8N4fg cpFJY8JXWần ckcuey4uvon, mẹpFJY8JXW khôngpFJY8JXW yê8N4fu co8N4fn, mẹ8N4f căm8N4f hậnkcuey4uv sựkcuey4uv tồnkcuey4uv tại8N4f cpFJY8JXWủa con8N4f, 8N4fcon khôkcuey4uvng cần8N4f người8N4f 8N4fmẹ tồi8N4f nhkcuey4uvư mẹpFJY8JXW ckcuey4uvhơi pFJY8JXWvới con.”
An8N4fh Kỳ8N4f chpFJY8JXWậm rãikcuey4uv đ8N4fáp lại:
- CpFJY8JXWon khôngkcuey4uv 8N4fbiết đpFJY8JXWược mẹ8N4f yêpFJY8JXWu ckcuey4uvon đếkcuey4uvn mứckcuey4uv nà8N4fo đpFJY8JXWâu, mẹkcuey4uv thkcuey4uvực 8N4fsự rấkcuey4uvt 8N4fyêu copFJY8JXWn, 8N4fdo mẹkcuey4uv sợpFJY8JXW khôkcuey4uvng t8N4fhể ch8N4fo c8N4fon mpFJY8JXWột cuộkcuey4uvc skcuey4uvống 8N4fhoàn hảopFJY8JXW nêkcuey4uvn mới8N4f gkcuey4uvửi co8N4fn kcuey4uvở n8N4fhà bác.8N4f MpFJY8JXWẹ đànpFJY8JXWh pFJY8JXWphải làmkcuey4uv tkcuey4uvhế đểkcuey4uv co8N4fn c8N4fó đ8N4fược mpFJY8JXWôi trườngkcuey4uv phkcuey4uvát tr8N4fiển l8N4fành mạnh,pFJY8JXW bởpFJY8JXWi spFJY8JXWẽ khkcuey4uvông kcuey4uvcó akcuey4uvi 8N4fhỏi 8N4fbố cokcuey4uvn là8N4f apFJY8JXWi, pFJY8JXWkhông cókcuey4uv apFJY8JXWi mắ8N4fng copFJY8JXWn pFJY8JXWlà đồkcuey4uv c8N4fon kcuey4uvhoang. MpFJY8JXWẹ kcuey4uvđành lòngpFJY8JXW l8N4fàm nhpFJY8JXWư thế8N4f, b8N4fởi 8N4fmẹ y8N4fêu 8N4fcon hơn8N4f 8N4ftất tkcuey4uvhảy mọkcuey4uvi thkcuey4uvứ t8N4frên đời.
NướpFJY8JXWc mkcuey4uvắt Akcuey4uvnh pFJY8JXWKỳ lã8N4f 8N4fchã rpFJY8JXWơi trên8N4f mặtpFJY8JXW Đi8N4fnh Đông,kcuey4uv hồipFJY8JXW pFJY8JXWlâu Đinkcuey4uvh Đôn8N4fg hpFJY8JXWét lkcuey4uvên: “Mẹ8N4f kcuey4uvơi, mắt8N4f c8N4fon đa8N4fu kcuey4uvlắm, copFJY8JXWn đanpFJY8JXWg chảykcuey4uv máu,kcuey4uv co8N4fn khkcuey4uvông nh8N4fìn thấ8N4fy 8N4fgì nkcuey4uvữa rồi,kcuey4uv kcuey4uvmẹ kcuey4uvmau cứpFJY8JXWu ckcuey4uvon đi!”
NhpFJY8JXWìn thấpFJY8JXWy cảkcuey4uvnh copFJY8JXWn mìn8N4fh pFJY8JXWđau đkcuey4uvớn giãy8N4f gipFJY8JXWụa, A8N4fnh Kỳkcuey4uv đ8N4fau lòngkcuey4uv nói:
- Đừng8N4f pFJY8JXWlàm kcuey4uvcon ckcuey4uvô kcuey4uvđau! Trả8N4f 8N4fcon lạipFJY8JXW c8N4fho 8N4fcô! Cô8N4f sẽpFJY8JXW 8N4fxuống pFJY8JXWvới cháu!
Đkcuey4uvinh ĐônpFJY8JXWg khkcuey4uvông gkcuey4uviãy g8N4fiụa nữa,pFJY8JXW kcuey4uvcô bépFJY8JXW lạ8N4fi rê8N4fn rỉ8N4f: “ConpFJY8JXW cầpFJY8JXWn c8N4fó mkcuey4uvắt, cokcuey4uvn pFJY8JXWcần cókcuey4uv mắt,pFJY8JXW copFJY8JXWn không8N4f npFJY8JXWhìn thpFJY8JXWấy g8N4fì pFJY8JXWnữa rồi.”
Ankcuey4uvh Kỳkcuey4uv qukcuey4uvay lạipFJY8JXW pFJY8JXWnhìn Th8N4fi ThpFJY8JXWi kcuey4uvvà cpFJY8JXWác bạkcuey4uvn ckcuey4uvười, mkcuey4uvột nụ8N4f cườipFJY8JXW v8N4fô kcuey4uvhồn, c8N4fô pFJY8JXWcười n8N4fhư mukcuey4uvốn kcuey4uvnhờ m8N4fọi ngkcuey4uvười tr8N4fông gi8N4fữ Đkcuey4uvinh Đôkcuey4uvng 8N4fhộ m8N4fình; kh8N4fi nụpFJY8JXW cưpFJY8JXWời kcuey4uvchưa kkcuey4uvịp tắ8N4ft trênkcuey4uv pFJY8JXWmôi, ckcuey4uvô đã8N4f tpFJY8JXWhò takcuey4uvy mócpFJY8JXW pFJY8JXWmột kcuey4uvcon pFJY8JXWmắt ra.
Tuy r8N4fất pFJY8JXWđau đkcuey4uvớn nhưn8N4fg ckcuey4uvô khkcuey4uvông quỵ8N4f 8N4fngã; côkcuey4uv kcuey4uvhướng pFJY8JXWmặt vềpFJY8JXW pFJY8JXWphía copFJY8JXWn pFJY8JXWrồi tkcuey4uvhả cokcuey4uvn mắtpFJY8JXW kcuey4uvxuống dưới.
Đinkcuey4uvh ĐôngpFJY8JXW 8N4fhơi pFJY8JXWđộng đậy.8N4f Tro8N4fng mắ8N4ft Hắckcuey4uv 8N4fBảo, h8N4fọ kcuey4uvtrông thấykcuey4uv co8N4fn mkcuey4uva nhỏpFJY8JXW nhảykcuey4uv r8N4fa khỏi8N4f người8N4f kcuey4uvĐinh Đông8N4f pFJY8JXWđể tó8N4fm c8N4fon mắt8N4f đẫm8N4f mákcuey4uvu kcuey4uvkia. TpFJY8JXWần pFJY8JXWCẩm pFJY8JXWhét lên8N4f: “Maukcuey4uv cứ8N4fu đứkcuey4uva pFJY8JXWbé đipFJY8JXW!” bpFJY8JXWa ngườipFJY8JXW vộikcuey4uv ckcuey4uvhạy lạ8N4fi 8N4fkéo đkcuey4uvứa békcuey4uv lên.
ĐipFJY8JXWnh Đôkcuey4uvng vẫnpFJY8JXW chưapFJY8JXW kcuey4uvtỉnh, nópFJY8JXW cứpFJY8JXW npFJY8JXWgủ thpFJY8JXWiếp đpFJY8JXWi nhưn8N4fg vẫnpFJY8JXW r8N4féo gọi:8N4f “Mẹ8N4f pFJY8JXWơi, mẹkcuey4uv xuốkcuey4uvng chơkcuey4uvi với8N4f co8N4fn đi!”
Ankcuey4uvh pFJY8JXWKỳ giơkcuey4uv bkcuey4uvàn tpFJY8JXWay pFJY8JXWđẫm mkcuey4uváu vpFJY8JXWuốt 8N4fve pFJY8JXWkhuôn mặt8N4f nhỏkcuey4uv xpFJY8JXWinh củapFJY8JXW 8N4fcon 8N4fgái, trpFJY8JXWong kcuey4uvcon mắkcuey4uvt còn8N4f lạ8N4fi c8N4fủa ckcuey4uvô tkcuey4uvràn nkcuey4uvgập tìnhpFJY8JXW ykcuey4uvêu thươkcuey4uvng; côkcuey4uv lại8N4f đ8N4fưa mắt8N4f 8N4fnhìn kcuey4uvbốn n8N4fgười b8N4fạn rồikcuey4uv nóipFJY8JXW: pFJY8JXW“Em phảipFJY8JXW đ8N4fi n8N4fgăn c8N4fản thpFJY8JXWằng bkcuey4uvé lại,kcuey4uv b8N4fởi skcuey4uvớm mukcuey4uvộn nó8N4f spFJY8JXWẽ tớpFJY8JXWi làmpFJY8JXW hạ8N4fi ckcuey4uvon 8N4fem, nkcuey4uvhờ mọikcuey4uv ngưpFJY8JXWời trô8N4fng nkcuey4uvom Đ8N4finh Đ8N4fông 8N4fhộ em.”
Mọi ngưkcuey4uvời 8N4fcòn chưa8N4f kcuey4uvkịp địnhkcuey4uv thần8N4f lpFJY8JXWại t8N4fhì đã8N4f thấypFJY8JXW Akcuey4uvnh Kỳ8N4f pFJY8JXWnhảy xuốpFJY8JXWng dưới;8N4f chẳngkcuey4uv m8N4fấy cpFJY8JXWhốc, khôngkcuey4uv akcuey4uvi nhìnkcuey4uv thpFJY8JXWấy g8N4fì pFJY8JXWnữa. MộpFJY8JXWt tiến8N4fg “rầm”kcuey4uv khkcuey4uvô khốcpFJY8JXW. Đikcuey4uvnh Đôngkcuey4uv khôngpFJY8JXW nópFJY8JXWi lukcuey4uvng tupFJY8JXWng nữa;kcuey4uv npFJY8JXWó đãpFJY8JXW thiếp8N4f đi.
Mkcuey4uvọi pFJY8JXWngười kcuey4uvôm Đin8N4fh pFJY8JXWĐông kcuey4uvra ngoài8N4f. 8N4fTrên ckcuey4uvổng sân8N4f kcuey4uvthượng có8N4f kcuey4uvhai b8N4fóng ngườipFJY8JXW –pFJY8JXW mộ8N4ft lớ8N4fn, mpFJY8JXWột bkcuey4uvé đ8N4fang đứngpFJY8JXW dõpFJY8JXWi the8N4fo họ.8N4f Đ8N4fó lpFJY8JXWà bónkcuey4uvg của8N4f kcuey4uvAnh pFJY8JXWKỳ và8N4f thằngpFJY8JXW bépFJY8JXW. CpFJY8JXWả hakcuey4uvi nắmkcuey4uv takcuey4uvy nhkcuey4uvau hkcuey4uvồi l8N4fâu r8N4fồi quapFJY8JXWy n8N4fgười kcuey4uvđi mất.
Thi TpFJY8JXWhi xúckcuey4uv đkcuey4uvộng quỵkcuey4uv ngkcuey4uvã kcuey4uvtrên 8N4fsân 8N4fthượng, cpFJY8JXWô t8N4fhan thở:8N4f ‘Mìn8N4fh cứ8N4f tưởn8N4fg 8N4fnó ghét8N4f đứa8N4f tpFJY8JXWrẻ npFJY8JXWày, mìnpFJY8JXWh đã8N4f thự8N4fc sự8N4f khôngpFJY8JXW hiểupFJY8JXW nó.8N4f kcuey4uvVì đứa8N4f tkcuey4uvrẻ nàykcuey4uv, kcuey4uvnó pFJY8JXWcó thkcuey4uvể 8N4flàm được8N4f 8N4fbất cứ8N4f việkcuey4uvc gkcuey4uvì, ckcuey4uvó thểkcuey4uv ch8N4fiến pFJY8JXWthắng mọipFJY8JXW thkcuey4uvế lực8N4f. 8N4fMình đã8N4f khô8N4fng biếkcuey4uvt tì8N4fnh pFJY8JXWyêu c8N4fủa ngườ8N4fi mpFJY8JXWẹ pFJY8JXWlại bkcuey4uvao kcuey4uvla đến8N4f thế!”
TầnpFJY8JXW Ckcuey4uvẩm chạypFJY8JXW vkcuey4uvề phía8N4f kcuey4uvThi T8N4fhi, kcuey4uvhai người8N4f kcuey4uvòa khkcuey4uvóc nứkcuey4uvc nở.pFJY8JXW 8N4fBốn ngườikcuey4uv khkcuey4uvông dá8N4fm xuốngkcuey4uv dưới;pFJY8JXW họ8N4f lpFJY8JXWặng lẽkcuey4uv chờ8N4f 8N4fbình mipFJY8JXWnh tpFJY8JXWrên sân8N4f thượng…
Tầnkcuey4uv Cẩm8N4f kcuey4uvnhẹ nhkcuey4uvàng tiếnpFJY8JXW v8N4fề phpFJY8JXWía kcuey4uvKha Lkcuey4uvương nói:
- pFJY8JXWEm xipFJY8JXWn pFJY8JXWlỗi, vkcuey4uvừa rồpFJY8JXWi pFJY8JXWem đãpFJY8JXW quá8N4f mạnkcuey4uvh tkcuey4uvay vớ8N4fi anh.
8N4fKha L8N4fương qkcuey4uvuay 8N4flại cưpFJY8JXWời pFJY8JXWtrả lời:
- Khkcuey4uvông sa8N4fo, đằng8N4f nàokcuey4uv 8N4fanh c8N4fũng b8N4féo, đ8N4fang cần8N4f giảm8N4f bépFJY8JXWo mà.
8N4fTần Cẩmkcuey4uv nhìn8N4f KhpFJY8JXWa lpFJY8JXWương càn8N4fg ngàykcuey4uv càng8N4f rõ8N4f tropFJY8JXWng án8N4fh bìnhpFJY8JXW mikcuey4uvnh; côpFJY8JXW nkcuey4uvhớ l8N4fại lpFJY8JXWần đầpFJY8JXWu tiênpFJY8JXW pFJY8JXW2 8N4fngười gặp8N4f n8N4fhau. CứpFJY8JXW nhpFJY8JXWư kcuey4uvcó pFJY8JXWbàn t8N4fay củpFJY8JXWa ông8N4f trờipFJY8JXW sắppFJY8JXW đ8N4fặt tpFJY8JXWrước kcuey4uvvậy, npFJY8JXWgười đpFJY8JXWàn kcuey4uvông 8N4fnày hết8N4f 8N4flần pFJY8JXWnày kcuey4uvđến lầnkcuey4uv khá8N4fc xuấkcuey4uvt pFJY8JXWhiện trpFJY8JXWong ckcuey4uvuộc đờpFJY8JXWi 8N4fcô ckcuey4uvùng côkcuey4uv 8N4fchia 8N4fsẻ mọipFJY8JXW kh8N4fó khăn.
8N4fLục kcuey4uvTử M8N4finh tpFJY8JXWhẫn tkcuey4uvhờ n8N4fhìn Tầnkcuey4uv CẩpFJY8JXWm vàkcuey4uv KhpFJY8JXWa Lương.kcuey4uv Nhữ8N4fng ngkcuey4uvày vừapFJY8JXW quakcuey4uv, anpFJY8JXWh k8N4fhông c8N4fó thời8N4f giapFJY8JXWn pFJY8JXWquan 8N4ftâm tớikcuey4uv tìnhkcuey4uv kcuey4uvcảm củapFJY8JXW mpFJY8JXWình, 8N4fnhưng an8N4fh biếtkcuey4uv r8N4fõ, ngườikcuey4uv đànkcuey4uv ôkcuey4uvng trpFJY8JXWước mắtkcuey4uv a8N4fnh pFJY8JXWcó rpFJY8JXWất nhipFJY8JXWều cáchpFJY8JXW đểpFJY8JXW tkcuey4uvranh thủpFJY8JXW t8N4fình cảm8N4f củkcuey4uva ngpFJY8JXWười 8N4fanh yêkcuey4uvu dấu.pFJY8JXW ChưapFJY8JXW bapFJY8JXWo gpFJY8JXWiờ, Tầ8N4fn CẩpFJY8JXWm đối8N4f xpFJY8JXWử đặpFJY8JXWc b8N4fiệt với8N4f akcuey4uvnh, nh8N4fưng lạikcuey4uv hếpFJY8JXWt lầnkcuey4uv nà8N4fy đếnkcuey4uv 8N4flần khákcuey4uvc thểpFJY8JXW hiệnkcuey4uv pFJY8JXWsự quakcuey4uvn t8N4fâm đặkcuey4uvc biệt8N4f tớikcuey4uv Kkcuey4uvha Lương.pFJY8JXW Lòn8N4fg apFJY8JXWnh quặnpFJY8JXW đau,8N4f ankcuey4uvh tự8N4f hỏikcuey4uv chpFJY8JXWẳng lẽpFJY8JXW mìn8N4fh pFJY8JXWlại kh8N4fông bằngpFJY8JXW ckcuey4uvái gpFJY8JXWã lưpFJY8JXWu pFJY8JXWmanh kpFJY8JXWia sao?
Mọi người8N4f đềukcuey4uv khôn8N4fg phátpFJY8JXW hiệnkcuey4uv kcuey4uvra ánpFJY8JXWh mắ8N4ft kcuey4uvkhác kcuey4uvlạ kcuey4uvcủa Đường8N4f Th8N4fi Thi.
Chíkcuey4uvnh Th8N4fi Th8N4fi cũnkcuey4uvg khkcuey4uvông hkcuey4uviểu cpFJY8JXWô bắtkcuey4uv đầkcuey4uvu cópFJY8JXW c8N4fảm tìkcuey4uvnh vớ8N4fi TửpFJY8JXW M8N4finh pFJY8JXWtừ lpFJY8JXWúc nào;pFJY8JXW kcuey4uvnhững ngkcuey4uvày vừa8N4f kcuey4uvqua, cô8N4f đãkcuey4uv ckcuey4uvó thkcuey4uvể khẳpFJY8JXWng định8N4f rằng8N4f pFJY8JXWmình yêukcuey4uv pFJY8JXWTử Mi8N4fnh. kcuey4uvCô nh8N4fớ rkcuey4uvất rõpFJY8JXW hômkcuey4uv kcuey4uvnay, kcuey4uvtrong lkcuey4uvúc 8N4fsợ hãpFJY8JXWi, ngườipFJY8JXW 8N4fđầu tpFJY8JXWiên kcuey4uvcô n8N4fghĩ tớkcuey4uvi lpFJY8JXWà 8N4fTử Minh.
L8N4fục pFJY8JXWTử MipFJY8JXWnh vàkcuey4uv TầnpFJY8JXW 8N4fCẩm kcuey4uvlà 8N4fmột đôipFJY8JXW kipFJY8JXWa pFJY8JXWmà? Tạikcuey4uv sakcuey4uvo Tầnkcuey4uv CẩpFJY8JXWm pFJY8JXWlại bắtpFJY8JXW ckcuey4uvá kcuey4uv2 taypFJY8JXW, lạipFJY8JXW còn8N4f đốipFJY8JXW tốkcuey4uvt vpFJY8JXWới Khkcuey4uva Lưkcuey4uvơng đểpFJY8JXW Tử8N4f Mikcuey4uvnh đakcuey4uvu lònkcuey4uvg? Thực8N4f pFJY8JXWra pFJY8JXWcô 8N4fấy pFJY8JXWđâu c8N4fó 8N4fxinh pFJY8JXWđẹp b8N4fằng mìnhkcuey4uv? vậkcuey4uvy màkcuey4uv tkcuey4uvrong lúc8N4f ngukcuey4uvy n8N4fan n8N4fhất lạikcuey4uv có8N4f đ8N4fược tấm8N4f ch8N4fân tìn8N4fh 8N4fcủa cả8N4f pFJY8JXW2 chkcuey4uvàng trai.
Thi ThpFJY8JXWi lkcuey4uvà cpFJY8JXWô g8N4fái cópFJY8JXW nkcuey4uvhiều lợikcuey4uv tkcuey4uvhế 8N4fnhất tr8N4fong nhókcuey4uvm bạn;pFJY8JXW gpFJY8JXWia đ8N4fình già8N4fu ckcuey4uvó; lại8N4f kcuey4uvthông minkcuey4uvh xkcuey4uvinh đẹkcuey4uvp. pFJY8JXWTần Cẩmkcuey4uv chẳngpFJY8JXW kcuey4uvqua chỉ8N4f làkcuey4uv bkcuey4uvạn họckcuey4uv kcuey4uvtừ thkcuey4uvủa nhỏ,pFJY8JXW 8N4fcô ấypFJY8JXW dpFJY8JXWựa vàkcuey4uvo đâukcuey4uv màkcuey4uv có8N4f đượcpFJY8JXW pFJY8JXWnhiều tpFJY8JXWhứ đếnkcuey4uv t8N4fhế kcuey4uvcơ chứ?
Thi ThpFJY8JXWi hằnpFJY8JXW họckcuey4uv pFJY8JXWnhìn và8N4fo bóngkcuey4uv T8N4fử Minhkcuey4uv; ckcuey4uvô thềkcuey4uv nhất8N4f địnhkcuey4uv ph8N4fải chkcuey4uviếm đượkcuey4uvc kcuey4uvanh để8N4f chứkcuey4uvng mkcuey4uvinh côpFJY8JXW kh8N4fông hề8N4f tkcuey4uvhua 8N4fkém Tần8N4f Cẩm.
Đúkcuey4uvng lúpFJY8JXWc nàypFJY8JXW pFJY8JXWHắc Bảokcuey4uv đang8N4f nằmkcuey4uv trokcuey4uvng pFJY8JXWlòng 8N4fKha Lưkcuey4uvơng bỗn8N4fg nhpFJY8JXWảy pkcuey4uvhắt 8N4fsang lòkcuey4uvng TpFJY8JXWần Cẩm,kcuey4uv n8N4fó copFJY8JXWng lưkcuey4uvng vềkcuey4uv phíakcuey4uv Th8N4fi ThpFJY8JXWi, nhưpFJY8JXW thkcuey4uvể đã8N4f npFJY8JXWhìn thkcuey4uvấu được8N4f ýpFJY8JXW 8N4fnghĩ củakcuey4uv cpFJY8JXWô vậy.
MpFJY8JXWặt trờikcuey4uv rồikcuey4uv kcuey4uvcũng lấ8N4fp lpFJY8JXWó ởpFJY8JXW đằng8N4f 8N4fđông.; dướikcuey4uv mkcuey4uvuôn vkcuey4uvàn tikcuey4uva kcuey4uvnắng vàng,8N4f bốnkcuey4uv ngườikcuey4uv bọnkcuey4uv pFJY8JXWhọ 8N4fvẫn đứng8N4f yên8N4f tạikcuey4uv ch8N4fỗ; nhpFJY8JXWưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.