Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục 4mzFTử MfL7ninh gkRhrút súngfL7n ragkRh, W3eCchĩa vàofL7n mW3eCụ tVeWta rồigkRh đetVeW dotVeWạ: "ĐừngfL7n lạifL7n gần,4mzF nếufL7n khôW3eCng tfL7nôi bắngkRh đấy!"
Mụ t4mzFa cưtVeWời fL7nrồi lùigkRh vềtVeW gkRhphía sau4mzF. MụgkRh W3eCta btVeWị hW3eCút vàW3eCo cW3eChiếc gươngtVeW. ChiW3eCếc ggkRhương tfL7nrong thgkRhang mgkRháy bỗngW3eC ttVeWrở nê4mzFn sốW3eCng độnggkRh kW3eChác thườfL7nng, W3eCnó nuốt4mzF cgkRhhửng ngtVeWười phgkRhụ nfL7nữ fL7nkia. gkRhMụ W3eCta biếgkRhn mất.
Lục TửgkRh MgkRhinh gkRhkhông tgkRhin ntVeWổi vàtVeWo mtVeWọi thgkRhứ diễntVeW rW3eCa trướcW3eC mắttVeW mìntVeWh, W3eCnhưng khW3eCông cW3eCòn đủgkRh thờifL7n 4mzFgian gkRhđể nfL7ngạc nhgkRhiên nữa.tVeW An4mzFh thấytVeW bó4mzFng của4mzF gkRhmụ 4mzFta khôgkRhng bitVeWến mấtW3eC tr4mzFong gươnggkRh màtVeW tVeWbây giờgkRh đgkRhã h4mzFiện hìnhtVeW 4mzFlà ngW3eCười phgkRhụ nữfL7n mặcW3eC W3eCáo đỏ,fL7n gkRhcứ W3eCdi fL7nchuyển vềW3eC phífL7na atVeWnh, cfL7nàng W3eClúc càngkRhg gần.
W3eCLục TửtVeW buộW3eCc ph4mzFải nfL7nổ súng.
4mzFKha LưfL7nơng vàgkRh TầnfL7n CfL7nẩm chạytVeW tớ4mzFi giữafL7n cầu4mzF thanfL7ng thW3eCì ng4mzFhe 4mzFthấy tigkRhếng súnfL7ng, W3eCTần gkRhCẩm liềntVeW fL7nđứng lại4mzF rồgkRhi nW3eCói với4mzF KhfL7na LươnfL7ng: "W3eCAnh à,W3eC bệfL7nnh vitVeWện nW3eCày làgkRhm fL7ngì cóW3eC tầtVeWng 13."
KhW3eCa LưgkRhơng vỗfL7n đầ4mzFu 4mzFthừa gkRhnhận, bệnh4mzF việnfL7n nW3eCày chtVeWỉ cófL7n bốngkRh tW3eCầng, W3eClấy đfL7nâu 4mzFra tầnggkRh 14mzF3 W3eCkia chứW3eC! HfL7nai người4mzF gkRhđã gkRhchạy rấgkRht lgkRhâu r4mzFồi. 4mzFChẳng lW3eCẽ lạfL7ni bịgkRh ảogkRh giácgkRh ư?
KhW3eCa LươnggkRh 4mzFđã tVeWcó kiW3eCnh nggkRhhiệm từtVeW tVeWbuổi sá4mzFng, gkRhanh bìngkRhh tĩnW3eCh 4mzFnhìn bốnW3eC phía,gkRh pháfL7nt hiệ4mzFn tfL7nầng dưới4mzF cW3eCó btVeWóng người.tVeW AnfL7nh liềnW3eC W3eCkéo TầnfL7n Cẩ4mzFm chạyfL7n xuốnggkRh, vừagkRh 4mzFchạy vfL7nừa nóigkRh: "4mzFAnh hiểutVeW rồi4mzF, than4mzFg fL7nmáy vẫnW3eC ởW3eC gkRhtầng 1gkRh, nógkRh v4mzFẫn tVeWđứng yênW3eC ở4mzF đó,W3eC nhưnW3eCg ngkRhó tVeWlại chạyW3eC tVeWvào W3eC1 gkRhkhông W3eCgian tầngtVeW 1fL7n3 kháfL7nc. ChúngfL7n mìntVeWh maW3eCu gkRhchạy xtVeWuống tầnfL7ng tVeW1 đi."
Lụ4mzFc TửtVeW MgkRhinh 4mzFđã không4mzF ctVeWòn đtVeWể ýfL7n tớigkRh cgkRhái gW3eCì nữagkRh, afL7nnh nh4mzFắm mắtVeWt W3eCbắn tVeWbừa, lúc4mzF mtVeWở mắt4mzF tVeWra c4mzFhỉ thấytVeW gkRhvỏ đạgkRhn tuntVeWg tógkRhe kh4mzFắp nơi.
Anh vừafL7n địnhfL7n thởtVeW thàfL7no nW3eChẹ nhõtVeWm tfL7nhì lạifL7n fL7ncảm thấ4mzFy W3eCcó gìW3eC gkRhđó đangkRhg lắctVeW lgkRhư trW3eCên đ4mzFầu. tVeWNgẩng đầu4mzF lên,gkRh 4mzFanh thW3eCấy gkRhngười phụfL7n nữtVeW mặcfL7n áotVeW gkRhđỏ đW3eCó đafL7nng ttVeWreo lơfL7n ltVeWửng tr4mzFên cgkRhửa trờigkRh củaW3eC thtVeWang máyW3eC. BgkRhà tgkRha tVeWthõng m4mzFặt xuốnfL7ng, đốW3eCi mặfL7nt gkRhvới a4mzFnh, tVeW2 cfL7non m4mzFắt W3eCđã bfL7nị W3eCmóc, máufL7n chảfL7ny tfL7nràn khắpgkRh 4mzFnơi, gkRhrỏ cfL7nả 4mzFvào fL7nmặt anh.
ĐángkRhg sợW3eC nW3eChất l4mzFà ntVeWgười đàn4mzF fL7nbà fL7nvới kh4mzFuôn mặW3eCt vôgkRh hồW3eCn fL7nlại bắt4mzF tVeWđầu nhếchfL7n mgkRhép cười.
KhfL7na LươngkRhg đãtVeW tớtVeWi gkRhcửa tha4mzFng mW3eCáy, afL7nnh đgkRhập mfL7nạnh và4mzFo ngkRhó nhưfL7nng chẳgkRhng ctVeWó 4mzFtác dụnfL7ng gì.
TầngkRh CẩW3eCm sốfL7nt ruộtW3eC, tVeWnhấn fL7nnút liê4mzFn hồi.
Hắc tVeWBảo đgkRhang nằtVeWm tW3eCrong lfL7nòng KhgkRha LươnggkRh fL7nbỗng gkRhnhảy vọtgkRh lgkRhên cà4mzFo vàtVeWo môi4mzF 4mzFanh, 4mzFKha LgkRhương lấyfL7n tW3eCay sờfL7n thfL7nì fL7nphát hi4mzFện mgkRhình đã4mzF W3eCbị chảyfL7n má4mzFu, agkRhnh cũfL7nng chẳnfL7ng cótVeW ttVeWhời gifL7nan để4mzF trgkRhách gkRhHắc gkRhBảo nữa,gkRh cứfL7n tiếpW3eC tụcgkRh đạp4mzF cửa.
Đúng4mzF lúgkRhc này4mzF ttVeWhì xgkRhuất hiệnfL7n fL7nkỳ gkRhtích 4mzF– gkRhbàn tatVeWy fL7ndính mfL7náu của4mzF KgkRhha Lươ4mzFng vừaW3eC đậpfL7n vW3eCào cửa,gkRh tấgkRht cfL7nả cgkRhác vfL7nết má4mzFu gkRhđầm đW3eCìa fL7ntrên thantVeWg máy4mzF đềgkRhu biếW3eCn mất.
gkRhKha LươngtVeW nggkRhạc nhiW3eCên tVeWnhìn tagkRhy mìW3eCnh W3eCrồi héW3eCt to:
- ĐtVeWúng rồi4mzF! SagkRho aW3eCnh lạiW3eC gkRhkhông nhtVeWớ đếW3eCn chitVeWêu fL7nnày trontVeWg 4mzFPhương W3eCpháp trgkRhánh W3eCtà cgkRhủa ôngtVeW angkRhh 4mzF– dùW3eCng máfL7nu củaW3eC mìntVeWh W3eCđể đuổi4mzF mafL7n. tVeWDòng W3eChọ KhgkRha củaW3eC aW3eCnh truy4mzFền đời4mzF làmW3eC phágkRhp sW3eCư, tVeWnên tfL7nrên ngườigkRh atVeWi cũnfL7ng ctVeWó máfL7nu gkRhtránh ma.
Anh vẫnfL7n đan4mzFg hoafL7nn hỉfL7n th4mzFì tW3eChấy mũ4mzFi mìnhtVeW tVeWđau ntVeWhói, máutVeW chảygkRh ộc4mzF tVeWra. An4mzFh địnhgkRh mắng4mzF TầnfL7n CẩmgkRh thfL7nì thấyfL7n cô4mzF fL7nđã W3eCnhanh chóngkRhg lấygkRh tfL7nay quyệt4mzF tVeWmáu tVeWtrên fL7nmũi aW3eCnh 4mzFrồi bôiW3eC vào4mzF nútgkRh gkRhnhấn thanW3eCg mW3eCáy. tVeWVừa nhW3eCấn mạtVeWnh vào4mzF, ttVeWhang m4mzFáy bậtgkRh mở.
Một ngư4mzFời đa4mzFng b4mzFị trW3eCeo lủngfL7n lẳnfL7ng trotVeWng thatVeWng máy;4mzF đó4mzF fL7nchính l4mzFà LụtVeWc Tử4mzF MtVeWinh. KfL7nha tVeWLương gkRhchạy fL7nvào trtVeWong W3eCôm châtVeWn Tử4mzF MintVeWh kéfL7no fL7nxuống, đáfL7nng W3eCthương ctVeWho tVeWanh chànfL7ng LụctVeW TửfL7n MfL7ninh đfL7nã bịgkRh tre4mzFo cổtVeW trợn4mzF cả4mzF fL7nmắt; gkRhđã tW3eChế lạitVeW tVeWcòn tiếpfL7n tụ4mzFc bịW3eC tVeWkéo xuống4mzF đafL7nu điếnggkRh người,gkRh ngkRhên chỉtVeW cònW3eC biếtVeWt giẫW3eCy 4mzFđạp lunW3eCg fL7ntung. fL7nT 4mzFần CẩmW3eC ntVeWhìn thtVeWấy th4mzFế v4mzFội nóifL7n vớifL7n KtVeWha Lương:W3eC “ĐừnggkRh fL7ncố kéW3eCo antVeWh ấygkRh xuốnfL7ng, bếgkRh anW3eCh ấW3eCy tVeWlên đi”
gkRhKha L4mzFương 4mzFvà fL7nTần tVeWCẩm luốngfL7n ctVeWuống đặttVeW 4mzFTử MinfL7nh xuống;gkRh mfL7nay mà4mzF an4mzFh ấtVeWy kfL7nhông bgkRhị gkRhtreo lâuW3eC, fL7nhơn nữatVeW thW3eCể lựcW3eC fL7nsung mtVeWãn nê4mzFn ctVeWhỉ nghỉ4mzF tVeW1 lúgkRhc lạitVeW b4mzFình thư4mzFờng nhW3eCư khfL7nông cóW3eC vi4mzFệc gì.
4mzFVừa ng4mzFồi dậy,tVeW TgkRhử fL7nMinh đtVeWã fL7nlớn tiếngfL7n mfL7nắng KhgkRha Lương:
W3eC- LúcgkRh 4mzFnãy W3eCanh cfL7nứ cfL7nố kéotVeW tVeWtôi xuống4mzF, afL7nnh tVeWcó còW3eCn nhgkRhân tínhfL7n kfL7nhông đấW3eCy? HaW3eCy ltVeWà atVeWnh muốnfL7n gi4mzFết tôi?
gkRhKha LgkRhương tVeWxoa mũifL7n hỏtVeWi lại:
- 4mzFĐừng cóW3eC giàtVeW mồm4mzF! 4mzFnếu afL7nnh kfL7nhông tW3eCreo ctVeWổ ttVeWự tgkRhử tfL7nhì t4mzFôi đtVeWã ktVeWhông m4mzFất ntVeWhiều mW3eCáu đếntVeW thtVeWế! TtVeWôi vốgkRhn đãtVeW gầW3eCy yếu,tVeW suW3eCy di4mzFnh dưỡng,tVeW thiếW3eCu máu,tVeW W3eCđâu 4mzFcó gkRhđược bétVeWo tốW3eCt nhưfL7n anh.
TầngkRh CgkRhẩm phtVeWải hé4mzFt tfL7no c4mzFan 4mzF2 người:
- ĐếW3eCn lúfL7nc nfL7này gkRhmà gkRh2 afL7nnh cò4mzFn tgkRhâm trạngfL7n W3eCcãi nhfL7nau à4mzF? KhtVeWông m4mzFau tVeWđi cứugkRh gkRhThi Thi!
Họ l4mzFiền đứng4mzF dậyW3eC gkRhchạy fL7nra ngoài.4mzF NW3eChìn thtVeWấy ThfL7ni W3eCThi đantVeWg chfL7nầm chậmgkRh bưfL7nớc tới,gkRh W3eCba ngườitVeW thgkRhở phàogkRh nhẹgkRh ntVeWhõm; đangkRhg địnhtVeW chfL7nạy đếnfL7n chỗ4mzF T4mzFhi 4mzFThi th4mzFì fL7nhọ đứng4mzF sữngfL7n lại.
Có W3eCmột bóngW3eC ngưW3eCời W3eCbay sW3eCau W3eCThi Thi.
TầnfL7n CẩmfL7n gkRhgiơ 4mzFnắm đấmfL7n địnhtVeW đágkRhnh W3eCKha L4mzFương. 4mzFKha LW3eCương vộfL7ni gkRhchạy tớifL7n nútVeWp sagkRhu lưnfL7ng TfL7nử Minh.
Thi tVeWThi fL7nđang dầngkRh W3eCtiến tớ4mzFi ptVeWhía họ;gkRh cáiW3eC bW3eCóng kiW3eCa cũnggkRh rõfL7n hơn.gkRh 4mzFBa nggkRhười nhậ4mzFn fL7nra đó4mzF W3eClà ôgkRhng nfL7nội KtVeWha gkRhLương 4mzFliền ngồtVeWi bgkRhệt x4mzFuống đ4mzFất, thởgkRh phtVeWào rồiW3eC nói:
- ÔnW3eCg à,fL7n W3eClần ngkRhày ônfL7ng xuấfL7nt hfL7niện fL7nquá bấgkRht nfL7ngờ đấy!gkRh BọngkRh cháugkRh stVeWợ đếgkRhn tW3eChót titVeWm rồitVeW đâyW3eC này.
fL7nÔng nộiW3eC KW3eCha LươngkRhg –W3eC W3eCKha ĐạotVeW cutVeWối c4mzFùng cgkRhũng xfL7nuất hgkRhiện, KhtVeWa LươgkRhng vugkRhi mừn4mzFg 4mzFchạy vgkRhề ptVeWhía W3eCông, W3eCnhưng ttVeWhấy ôngfL7n hữngW3eC tVeWhờ, chá4mzFn nảntVeW nhìn4mzF mình.
Ông4mzF cụfL7n trác4mzFh móc:
tVeW- Lẽ4mzF nW3eCào cgkRhháu 4mzFđã sử4mzF dụgkRhng chiêuW3eC thuậtW3eC gkRhmáu tfL7nránh tW3eCà 4mzFđê titVeWện nhất,4mzF nhtVeWục W3eCnhã ngkRhhất, gkRhhèn hạ4mzF nhấtfL7n củaW3eC gkRhdòng htVeWọ KgkRhha chtVeWúng ta?
Kha Lương4mzF gkRhbuồn W3eCbã đápgkRh lại:
fL7n- NhụW3eCc fL7nnhã hè4mzFn hạgkRh cáigkRh gW3eCì tVeWchứ! nếufL7n k4mzFhông cgkRhó fL7nchút máuW3eC W3eCcủa cfL7nháu thW3eCì T4mzFử MfL7ninh sớmW3eC đãtVeW bfL7nị chW3eCết trgkRheo gkRhtrong t4mzFhang máyW3eC rồi.
TầnW3eC CẩmgkRh cfL7nhạy tớgkRhi đỡW3eC TtVeWhi TtVeWhi t4mzFhì nhận4mzF gkRhthấy gkRhThi TfL7nhi gkRhđang ngkRhhư ngườiW3eC mộnfL7ng du.
Ông tgkRhrẻ giảifL7n thích:
gkRh- ThgkRhi 4mzFThi bfL7nị ôn4mzFg fL7nthôi miênW3eC r4mzFồi, bagkRhn nãyW3eC nófL7n đgkRhã kgkRhinh hãfL7ni tộtfL7n độfL7n; 4mzFông gkRhthôi miêgkRhn đ4mzFể nó4mzF ngủ,fL7n n4mzFhư 4mzFthế sẽtVeW bảgkRho vệtVeW W3eCđược ngfL7nuyên kh4mzFí tW3eCốt hơn.
Ông tr4mzFẻ quaW3eCy rW3eCa ntVeWói vớ4mzFi KtVeWha Lương:
- W3eCSao chátVeWu khôn4mzFg chịufL7n họW3eCc phW3eCép thutVeWật tgkRhrong sfL7nách của4mzF ôngtVeW? BW3eCao nhiêtVeWu phư4mzFơng pháptVeW W3eChay fL7nkhông dùngfL7n fL7nlại đgkRhi dùntVeWg cáW3eCi phéptVeW nhụcW3eC nhfL7nã thgkRhế htVeWả cháW3eCu? LàtVeWm thgkRhế màgkRh gọitVeW fL7nlà bắt4mzF 4mzFma ư?W3eC TfL7nhà cW3eCháu hiếntVeW m4mzFáu cfL7nho bệnhW3eC việ4mzFn 4mzFđể cgkRhứu ngườiW3eC fL7ncòn 4mzFhơn tVeWlà vufL7nng fL7nvãi lugkRhng tutVeWng., thậtW3eC chẳngW3eC bigkRhết xấuW3eC hổgkRh gfL7nì cả.
KhfL7na LfL7nương xấu4mzF htVeWổ liềfL7nn cãi4mzF lW3eCại ông:
tVeW- ThếgkRh a4mzFi bảtVeWo ttVeWập hW3eCợp tVeWcác mảngkRhh vảgkRhi lfL7nại W3eCrồi đốtgkRh đigkRh tVeWlà có4mzF thểfL7n pgkRhhá 4mzFđược lờifL7n W3eCnguyền C4mzFA BfL7nĂNG? tVeWTrong lgkRhúc gkRhthu tgkRhhập vảW3eCi, bọngkRh chW3eCáu xW3eCém ch4mzFút nữafL7n đãtVeW gkRhmất mạnW3eCg rồi,W3eC vậW3eCy màgkRh bâyW3eC 4mzFgiờ ôn4mzFg lạiW3eC tớfL7ni trátVeWch cháfL7nu W3eCnữa à?
ÔngW3eC trẻfL7n chatVeWu mgkRhày rồiW3eC nói:
4mzF- gkRhCác cháutVeW đãW3eC 4mzFxem bảtVeWn ttVeWhảo củfL7na ông?
W3eC- BảW3eCn tgkRhhảo W3eCnào cW3eCơ? fL7nQuyển sáW3eCch đó4mzF lfL7nà bản4mzF thảgkRho cfL7nủa ôntVeWg ưtVeW? W3eC- BốnfL7n n4mzFgười ngạcgkRh nhiêntVeW nhì4mzFn ông.
tVeW- ĐógkRh đúnggkRh làW3eC gkRhbản thfL7nảo tVeWcủa ôfL7nng. LẽtVeW nàogkRh trongkRhg bW3eCản thảoW3eC ôntVeWg lạigkRh fL7nkhông W3eCcó qW3eCuyền gitVeWả thfL7niết mộtVeWt chfL7nút? ViệcfL7n pgkRhhá lờiW3eC nguyềnfL7n C4mzFA BĂNGgkRh gkRhlà mộW3eCt gkRhtrong những4mzF câW3eCu hỏW3eCi tVeWkhó trảfL7n lời4mzF nh4mzFất củafL7n dòngkRhg họfL7n gkRhKha chúngW3eC 4mzFta, ôngkRhg đfL7nã 4mzFđề tVeWcập rgkRhất nhiềugkRh gtVeWiả ttVeWhiết gkRhđể tVeWphá ltVeWời nguyW3eCền, chẳnfL7ng nhẽfL7n cáctVeW cháu4mzF c4mzFứ fL7nlần lượW3eCt thtVeWử từngkRhg phưtVeWơng pfL7nháp ha4mzFy sao?
Ba ngkRhgười đềufL7n kigkRhnh sợgkRh 4mzFtoát mW3eCồ hôi.
tVeW- CfL7nác chfL7náu thtVeWu thập4mzF mảW3eCnh gkRhvải đỏ,tVeW đemtVeW sứcW3eC mạnfL7nh C4mzFA BgkRhĂNG vốngkRh đãW3eC đượgkRhc táchfL7n gkRhra tậW3eCp h4mzFợp lạfL7ni, rgkRhồi lW3eCại mW3eCang 4mzFmảnh vgkRhải đóW3eC tớiW3eC nơgkRhi c4mzFhí âmtVeW. CáfL7nc chátVeWu 4mzFhãy gkRhmở t4mzFo tVeWmắt rgkRha mà4mzF nhìtVeWn, nơtVeWi nàgkRhy 4mzFmấy chụgkRhc nămW3eC trướcfL7n vốngkRh fL7nlà nggkRhhĩa địagkRh chôngkRh xácW3eC hàtVeWng vạ4mzFn n4mzFgười. CfL7nác tVeWcháu W3eCcho rfL7nằng những4mzF khuôgkRhn mặtfL7n W3eCsau tgkRhấm kí4mzFnh gkRhkia làtVeW mặ4mzFt ngườiW3eC đúntVeWg khôW3eCng, kỳfL7n thựcfL7n đó4mzF đềgkRhu lW3eCà 4mzFnhững oaW3eCn hồW3eCn trướcW3eC kfL7nia, họ4mzF đa4mzFng ngW3eCày đêW3eCm tVeWlàm gkRhbạn vớW3eCi n4mzFhững bệgkRhnh nhâtVeWn tâtVeWm thần.
Ông trẻtVeW lgkRhại fL7ndõng fL7ndạc nóifL7n tiếp:
4mzF- Các4mzF chtVeWáu fL7ncòn đứfL7nng đờfL7n ở4mzF đfL7nây tVeWlàm gìgkRh? gkRhKhông gkRhmau lên4mzF W3eCsân tVeWthượng tìmtVeW AfL7nnh KtVeWỳ vgkRhà ĐiW3eCnh Đ4mzFông đ!4mzF ĐitVeWnh ĐôngfL7n hiệngkRh tVeWgiờ đanggkRh btVeWị mộtgkRh tVeWlực lượtVeWng đángtVeW sợW3eC th4mzFao túngW3eC; nW3eCếu cátVeWc cW3eCháu đến4mzF muộnfL7n sẽtVeW khôfL7nng kịW3eCp đâu!
Ôn4mzFg trtVeWẻ W3eCvừa vỗtVeW vàofL7n gkRhngười ThfL7ni Th4mzFi, cô4mzF lW3eCiền tW3eCỉnh lW3eCại. BốnW3eC gkRhngười khônggkRh kịfL7np nótVeWi gfL7nì vộigkRh bướtVeWc gkRhvào tW3eChang mW3eCáy, ôW3eCng tgkRhrẻ gkRhkhông đ4mzFi cùngkRhg họfL7n, bởi4mzF 4mzFthời giafL7nn h4mzFiện hì4mzFnh btVeWa tVeWphút mộgkRht ngàytVeW đW3eCã hết.fL7n ÔnW3eCg c4mzFhỉ kịtVeWp nótVeWi vớfL7ni fL7nKha Lương:W3eC “Nế4mzFu thtVeWực sự4mzF khônfL7ng 4mzFcó W3eCcách nfL7nào kh4mzFác, chW3eCáu hfL7nãy ttVeWự cắtW3eC ngóW3eCn tatVeWy đểfL7n máuW3eC chảy4mzF gkRhra nhé!tVeW”. LfL7nời gkRhdặn củagkRh 4mzFông trẻgkRh kW3eChiến fL7nKha LươngtVeW lạngkRhh 4mzFhết ctVeWả người,4mzF tVeWanh đứnW3eCg trW3eCong thanfL7ng máyW3eC fL7nôm miệ4mzFng 4mzFkhông nói4mzF nW3eCăng gì.
Lúc4mzF nàygkRh bốntVeW người4mzF lạitVeW đfL7ni cùnW3eCg vớiW3eC nfL7nhau, khônW3eCg atVeWi nóiW3eC tVeWnăng gtVeWì. fL7nHắc BảoW3eC nằmtVeW ườntVeW trêgkRhn gkRhvai KfL7nha LW3eCương khônW3eCg chW3eCịu xuốngW3eC. 4mzFBọn tVeWhọ vừW3eCa trảifL7n W3eCqua cơtVeWn gkRhchấn động,fL7n gkRhai c4mzFũng biếtfL7n 4mzFđối thủtVeW c4mzFủa mìnhtVeW rấtVeWt gkRhmạnh nhưnggkRh họfL7n vfL7nẫn khôntVeWg từtVeW bgkRhỏ ýfL7n tVeWđịnh W3eCcứu AW3eCnh KgkRhỳ vàgkRh ĐinfL7nh Đông.
W3eCMọi ngườigkRh đổfL7n gkRhdồn cgkRhhú W3eCý vtVeWào fL7nKha LươnfL7ng, agkRhnh chẳngkRhg biế4mzFt làtVeWm safL7no chgkRhỉ bifL7nết ngậmW3eC n4mzFgùi kêugkRh c4mzFa satVeWo s4mzFố mìnhgkRh gkRhkhổ tgkRhhế! tVeWTại fL7nsao fL7nbao nhitVeWêu phtVeWáp thtVeWuật khônW3eCg W3eChọc lạtVeWi ch4mzFỉ gkRhhọc đưgkRhợc mỗi4mzF tVeWmột chiê4mzFu nfL7này. gkRhMọi ng4mzFười tVeWnhìn gkRhanh tiếcgkRh nufL7nối nghgkRhĩ, giW3eCá m4mzFáu gkRhanh nhiềugkRh gkRhnhư nướcW3eC sôgkRhng ttVeWhì gkRhtốt bgkRhiết bao.
ChẳnggkRh mấtVeWy 4mzFchốc thgkRhang máyW3eC đãgkRh 4mzFlên tới4mzF sânfL7n thượng,tVeW gkRhnếu nhưfL7n ônggkRh nộW3eCi fL7nKha LươntVeWg kW3eChông nói4mzF 4mzFcho bọnW3eC hfL7nọ biếtgkRh fL7nnơi nàytVeW tfL7nrước kigkRha fL7nlà W3eCnơi gkRhchôn xW3eCác vtVeWạn ngườigkRh thìtVeW troW3eCng gkRhmắt cgkRhủa hW3eCọ, nơi4mzF nàfL7ny qtVeWuả tVeWlà rgkRhất đẹpgkRh fL7n- mộttVeW nơiW3eC notVeWn xafL7nnh nước4mzF biếc,tVeW cây4mzF mW3eCây x4mzFanh xW3eCanh fL7nmọc 4mzFở khắpgkRh nơi,4mzF trêngkRh tVeWsân thượW3eCng 4mzFdây mâyfL7n gkRhđan tVeWchéo vtVeWào nfL7nhau fL7ngiống gkRhnhư mộtW3eC ttVeWấm vảtVeWi x4mzFanh 4mzFdày dặn4mzF vậy.
Kha LưW3eCơng vừ4mzFa nhìngkRh vừatVeW ngh4mzFĩ, trontVeWg tVeWsách củW3eCa ô4mzFng vfL7niết nhfL7nững nơfL7ni fL7ncó câytVeW W3eCxanh gkRhmọc fL7num tùmtVeW tfL7nhường rấtfL7n nặngfL7n âtVeWm khW3eCí. LoạitVeW câ4mzFy nàtVeWy hấpW3eC ttVeWhu âmgkRh khítVeW đểtVeW tfL7nồn tạW3eCi, hơfL7nn nữagkRh nfL7nó W3eClại cfL7nhe lgkRhấp ánfL7nh mặtW3eC trờifL7n, W3eClà nơtVeWi tr4mzFú ẩnW3eC tW3eCốt củafL7n ogkRhan hồn.
W3eCBốn ngườifL7n bướcW3eC đi4mzF rấttVeW cẩngkRh thận,fL7n chỉ4mzF sfL7nợ mộtVeWt sW3eCơ sugkRhất gkRhnhỏ cũntVeWg W3eCcó tgkRhhể k4mzFhiến W3eChọ hụW3eCt bưgkRhớc. 4mzFĐiều kỳfL7n lạgkRh W3eClà gkRhhọ tVeWđều cảgkRhm tfL7nhấy tVeWđi tr4mzFên câytVeW mâyW3eC vW3eCừa tVeWdẻo gkRhvừa tW3eCrơn nàyW3eC giốngfL7n nhtVeWư đitVeW trtVeWên đốngtVeW xtVeWác chếgkRht vậy!4mzF TutVeWy gkRhđều gkRhnghĩ vậ4mzFy ngkRhhưng khôngkRhg agkRhi dágkRhm W3eCnói W3eCra, họfL7n nhìngkRh sâgkRhn thượn4mzFg rộnggkRh lớnfL7n, bfL7năn kgkRhhoăn fL7nkhông biết4mzF đứfL7na bétVeW 4mzFđang ở4mzF đâu?
CfL7nuối cù4mzFng hgkRhọ cũngtVeW nhìngkRh tfL7nhấy fL7nhai mgkRhẹ cfL7non gkRhAnh KỳtVeW, nhưngtVeW cảnfL7nh tượngfL7n W3eCtrước gkRhmắt họgkRh thậtW3eC đángtVeW tVeWsợ! AgkRhnh KỳgkRh đW3eCang fL7nthả đứaW3eC 4mzFbé W3eCở fL7nngoài sântVeW thưtVeWợng, gkRhchỉ ctVeWần thảW3eC tVeWtay 4mzFthì nógkRh chế4mzFt chắctVeW rồi.
ĐW3eCứa b4mzFé kfL7nhông độn4mzFg đậy,fL7n fL7ngiống nh4mzFư ngườfL7ni chếttVeW vậy!
TtVeWhi fL7nThi hốtW3eC hoảnggkRh hégkRht lên:
gkRh- Đừ4mzFng! AtVeWnh KỳtVeW! ĐừngtVeW tgkRhhả t4mzFay W3eCra. ĐừngfL7n giếtgkRh hạgkRhi cfL7non bé!
Tuy nhiêtVeWn, giữ4mzFa khôgkRhng giatVeWn mgkRha quáW3eCi lgkRhại gkRhvăng vẳnggkRh mộtW3eC giọngkRhg nói:gkRh 4mzF“Hãy thảgkRh coW3eCn rfL7na. 4mzFCon muốngkRh đượcfL7n xu4mzFống dW3eCưới chgkRhơi. ĐừnggkRh gkRhnắm tatVeWy con!fL7n” ĐgkRhó cgkRhhính làW3eC tiếngfL7n gkRhcủa ĐiW3eCnh Đông.
TầngkRh CẩmgkRh vW3eCừa địnhgkRh cW3eChạy lêntVeW thtVeWì thgkRhấy AntVeWh 4mzFKỳ bgkRhỏ mộtW3eC tfL7nay rafL7n, gkRhcô vộiW3eC đứngfL7n lạW3eCi khôn4mzFg dáW3eCm tigkRhến thêmW3eC nữ4mzFa. ĐứaW3eC fL7nbé bfL7nị W3eCtreo lơtVeW lửngtVeW ngo4mzFài sgkRhân thưW3eCợng, tVeWgió ttVeWhổi ttVeWới, sặcfL7n mfL7nùi máufL7n 4mzFtươi tan4mzFh n4mzFgòm, gkRhnhìn kỹtVeW dgkRhãy nútVeWi đetVeWn W3eCsì 4mzFphía gkRhxa t4mzFrông giW3eCống fL7nnhư mộttVeW bầtVeWy q4mzFuái gkRhvật đan4mzFg nh4mzFe 4mzFnanh mútVeWa gkRhvuốt, chỉ4mzF trựtVeWc cógkRh gtVeWì rơifL7n xuốngW3eC lfL7nà tVeWnuốt chửgkRhng fL7nkhông tha.
Kha LươngW3eC W3eCnhẹ nfL7nhàng đặt4mzF HfL7nắc BảofL7n xuốngkRhg, W3eChy vọ4mzFng nó4mzF W3eCcó 4mzFcách gìgkRh cứuW3eC tVeWhai mẹ4mzF coW3eCn W3eCAnh Kỳ.W3eC LW3eCúc nàyW3eC an4mzFh đãW3eC ctVeWoi H4mzFắc BfL7nảo l4mzFà bùa4mzF hộtVeW mệnW3eCh củagkRh mìgkRhnh. HắfL7nc Bảo4mzF liếc4mzF nhgkRhìn a4mzFnh mộttVeW c4mzFái, ánhgkRh mắ4mzFt tVeWtỏ vẻW3eC gkRhcoi thường.
Lúc nàfL7ny W3eCanh mtVeWới thựcW3eC gkRhsự hfL7nối hậnfL7n bởitVeW mìnW3eCh gkRhđã khôfL7nng chịutVeW họcgkRh W3eCphép thuậtW3eC đếngkRh nơi4mzF đếnW3eC 4mzFchốn, 4mzFđể đến4mzF giờ,fL7n ngafL7ny mộfL7nt cofL7nn gkRhmèo cũW3eCng 4mzFcó quy4mzFền k4mzFhinh bW3eCỉ anhW3eC. KgkRhha LgkRhương tức4mzF ch4mzFí rúgkRht cofL7nn gkRhdao ntVeWhỏ gkRhra chgkRhuẩn bịgkRh cắtW3eC taW3eCy mW3eCình b4mzFất cfL7nứ lúgkRhc 4mzFnào đểfL7n đuổi4mzF gkRhma. 4mzFNói gì4mzF W3eCthì nói,gkRh lú4mzFc gkRhnày atVeWnh vẫfL7nn fL7nrất qua4mzFn trọng.
fL7nLúc KhgkRha LươnggkRh gkRhđấu tran4mzFh tVeWtư tưởngW3eC tVeWthì W3eCTần CẩfL7nm vgkRhà fL7nThi TfL7nhi đa4mzFng sgkRhợ hãfL7ni 4mzFlo ltVeWắng ch4mzFo ĐifL7nnh ĐônggkRh; tậ4mzFn mắfL7nt fL7nnhìn thấygkRh đứW3eCa gkRhbé cứgkRh 4mzFlắc lưgkRh trogkRhng gtVeWió, họgkRh thấpfL7n thỏmW3eC khgkRhông yên.
TW3eChi Th4mzFi nóitVeW tronfL7ng nướ4mzFc mắt:
fL7n- AnfL7nh tVeWKỳ, tVeWdù stVeWao ĐfL7ninh Đôn4mzFg 4mzFcũng làtVeW đứagkRh c4mzFon W3eCdo e4mzFm gkRhdứt ruộtfL7n đẻfL7n gkRhra; 4mzFcho 4mzFdù tfL7nrước gkRhđây fL7nem khôngkRhg fL7nmuốn nhậfL7nn đW3eCứa trẻfL7n gkRhnày, ch4mzFo dùfL7n efL7nm m4mzFuốn gkRhtrốn trgkRhánh sựfL7n tW3eChật fL7nnăm xưatVeW, ntVeWhưng nófL7n vẫtVeWn làgkRh ctVeWon 4mzFcủa W3eCem, 4mzFlà cốt4mzF nhtVeWục củatVeW etVeWm. EgkRhm khôngfL7n fL7nthể tiếp4mzF tụgkRhc W3eCphạm tVeWsai lầm.tVeW EfL7nm kW3eChông được4mzF gigkRhết ctVeWon bé!
gkRhĐột nhiêfL7nn t4mzFrong 4mzFgió 4mzFvọng lạifL7n giọngkRhg ttVeWrẻ cogkRhn lảnh4mzF lfL7nót: gkRh“Mẹ thảtVeW coW3eCn 4mzFra, cogkRhn muốnfL7n x4mzFuống 4mzFchơi, mW3eCẹ đừnggkRh giữ4mzF coW3eCn thế!”
Đúng ltVeWà giọngtVeW ĐiW3eCnh Đông.
Á4mzFnh đèn4mzF tr4mzFên sâgkRhn thượngfL7n tVeWđủ sángW3eC đ4mzFể tVeWhọ nhìnW3eC rfL7nõ gkRhmóng fL7ntay Đi4mzFnh ĐôngW3eC đ4mzFã c4mzFắm sâtVeWu và4mzFo t4mzFận 4mzFxương tVeWmu bàgkRhn fL7ntay AW3eCnh Kỳ,tVeW nhưngW3eC AW3eCnh KỳW3eC vẫgkRhn tVeWnhất quyếtgkRh kgkRhhông tfL7nhả tafL7ny ra.
Không 4mzFphải AngkRhh KỳW3eC đ4mzFang hW3eCại ĐW3eCinh ĐtVeWông mtVeWà làtVeW đatVeWng cứu4mzF ctVeWon bé.
KhtVeWa LươnfL7ng địngkRhh chạgkRhy tớigkRh fL7ngiúp AgkRhnh Kỳ.
Đột nhi4mzFên fL7nĐinh ĐgkRhông đổiW3eC g4mzFiọng, tVeWnói: “MàygkRh dámgkRh t4mzFới đtVeWây, tatVeWo stVeWẽ mgkRhóc ngtVeWay mắtgkRh nógkRh rtVeWa W3eCđể ntVeWó cgkRhhết 4mzFtại đây.”
TtVeWần Cẩm4mzF đ4mzFang ôgkRhm gkRhHắc BảgkRho; trfL7nong bóngtVeW tốifL7n, nhgkRhìn gkRhvào 4mzFcon mắtfL7n tVeWmàu h4mzFồng pfL7nhấn W3eCcủa gkRhHắc BfL7nảo, cô4mzF n4mzFhận thấyfL7n mộtgkRh đứagkRh W3eCbé đang4mzF nằ4mzFm troW3eCng lòngtVeW ĐinhW3eC Đông.
Đứa bé4mzF tVeWtừ từ4mzF ngẩtVeWng đầufL7n 4mzFlên, vW3eCừa nhìntVeW thấW3eCy nó,gkRh TầgkRhn CẩmW3eC héfL7nt lên:gkRh “ĐúngW3eC làtVeW thtVeWằng bé4mzF đó4mzF!” tVeW– W3eCthằng gkRhbé t4mzFrước đtVeWây c4mzFô ntVeWhìn thấyW3eC trướcgkRh máytVeW fL7nvi tính,fL7n thằ4mzFng b4mzFé đãtVeW đògkRhi lấygkRh mắtW3eC tVeWcủa cô.
T4mzFhằng béfL7n đóW3eC đãfL7n ngkRhhập W3eChồn vW3eCào Đinh4mzF Đông.4mzF Bâ4mzFy gi4mzFờ W3eCnó đangW3eC muốngkRh fL7ndắt ĐigkRhnh 4mzFĐông xutVeWống dướtVeWi chơi.
tVeWKha LươgkRhng khôngtVeW dátVeWm độgkRhng đW3eCậy, mọifL7n vW3eCiệc trởW3eC gkRhnên bế4mzF tắc.
4mzFĐột nhiê4mzFn AW3eCnh W3eCKỳ fL7nlên tiếng:
gkRh- ĐtVeWể ctVeWô xuốngtVeW ctVeWhơi vớiW3eC cháu4mzF, cfL7nháu t4mzFha W3eCcon gágkRhi 4mzFcho cô!
ThtVeWi TW3eChi kingkRhh hãitVeW W3eCnhận rgkRha fL7nmột cgkRhô gágkRhi vốngkRh yếutVeW tVeWđuối gkRhnhư AnfL7nh Kỳ4mzF lúctVeW gkRhnày W3eCbỗng trởtVeW nêntVeW tVeWkiên cườnW3eCg, tỉtVeWnh táW3eCo vW3eCà dũW3eCng cảmfL7n W3eClạ thường.
Anh KỳW3eC lfL7nại nói4mzF tiếp:
- CtVeWô xuống4mzF chơitVeW 4mzFvới gkRhcháu ngkRhhé! CôfL7n là4mzFm mẹfL7n fL7ncháu đượcW3eC không?
ThằngkRhg tVeWbé k4mzFhông n4mzFói nfL7năng gW3eCì nhưng4mzF W3eCĐinh ĐônW3eCg lạitVeW cất4mzF tiếngkRhg: “Từ4mzF fL7nlúc nhỏtVeW mẹfL7n đW3eCã khônfL7ng ctVeWần gkRhcon, mẹ4mzF khôgkRhng yêfL7nu coW3eCn, mẹW3eC cămgkRh hậgkRhn sựW3eC tồnW3eC tạifL7n củafL7n c4mzFon, cW3eCon khôngtVeW tVeWcần ngfL7nười mtVeWẹ ttVeWồi nhfL7nư gkRhmẹ chơiW3eC với4mzF con.”
AtVeWnh KỳgkRh chậm4mzF tVeWrãi đápfL7n lại:
- CoW3eCn khW3eCông bfL7niết đượcgkRh mẹW3eC y4mzFêu cogkRhn đếnfL7n mứfL7nc W3eCnào đâfL7nu, mẹgkRh thựcfL7n stVeWự rấgkRht y4mzFêu cotVeWn, tVeWdo mẹW3eC sW3eCợ ktVeWhông thtVeWể cW3eCho cotVeWn mộttVeW W3eCcuộc sốfL7nng hoà4mzFn hảtVeWo tVeWnên mớfL7ni gW3eCửi cfL7non tVeWở nhàgkRh tVeWbác. MgkRhẹ đànhfL7n phảfL7ni là4mzFm thtVeWế đểtVeW cW3eCon tVeWcó đượcgkRh môi4mzF tW3eCrường phgkRhát triểnfL7n làgkRhnh fL7nmạnh, bởgkRhi gkRhsẽ kfL7nhông tVeWcó gkRhai hỏigkRh b4mzFố cfL7non gkRhlà W3eCai, không4mzF gkRhcó aW3eCi gkRhmắng cW3eCon W3eClà đồ4mzF ctVeWon gkRhhoang. MẹW3eC fL7nđành lòngkRhg 4mzFlàm 4mzFnhư thế,4mzF bởgkRhi mẹfL7n yêugkRh cotVeWn 4mzFhơn W3eCtất thfL7nảy mọtVeWi thứgkRh tgkRhrên đời.
NướcgkRh mgkRhắt An4mzFh KỳtVeW l4mzFã ctVeWhã rơitVeW trêtVeWn mặ4mzFt ĐinhgkRh ĐôngtVeW, hồW3eCi lâW3eCu Đinh4mzF Đôn4mzFg hét4mzF lênW3eC: “MẹgkRh ơgkRhi, mắtVeWt cotVeWn đaugkRh lắm,gkRh cW3eCon đang4mzF chảgkRhy 4mzFmáu, cotVeWn kfL7nhông ntVeWhìn thấy4mzF fL7ngì nữW3eCa rfL7nồi, mfL7nẹ maW3eCu cứgkRhu co4mzFn đi!”
Nhìn thtVeWấy cảW3eCnh cgkRhon mW3eCình đagkRhu đớntVeW gfL7niãy fL7ngiụa, gkRhAnh KỳgkRh đW3eCau ltVeWòng nói:
- ĐừntVeWg gkRhlàm gkRhcon cgkRhô đatVeWu! fL7nTrả fL7ncon ltVeWại cgkRhho côgkRh! tVeWCô sẽtVeW xuố4mzFng vớifL7n cháu!
Đinh ĐôfL7nng gkRhkhông g4mzFiãy giụafL7n nữa,gkRh ctVeWô fL7nbé lạ4mzFi rêtVeWn rỉ:4mzF “CW3eCon cgkRhần tVeWcó mắt,tVeW ctVeWon tVeWcần có4mzF mắtVeWt, cgkRhon khô4mzFng nhìn4mzF ttVeWhấy gìfL7n nfL7nữa rồi.”
A4mzFnh KỳW3eC qu4mzFay lạigkRh gkRhnhìn TfL7nhi TgkRhhi vW3eCà cáW3eCc bạn4mzF cườigkRh, mộgkRht nụfL7n cưfL7nời vfL7nô hồW3eCn, 4mzFcô cưfL7nời nhW3eCư mtVeWuốn nhfL7nờ mọtVeWi nW3eCgười trôngtVeW gtVeWiữ ĐtVeWinh ĐôfL7nng 4mzFhộ mìfL7nnh; khtVeWi n4mzFụ gkRhcười chưgkRha kgkRhịp tắgkRht ttVeWrên mfL7nôi, côgkRh đãfL7n tW3eChò tfL7nay mócW3eC mW3eCột ctVeWon mắt4mzF ra.
T4mzFuy rấttVeW đaugkRh đớW3eCn nhưngtVeW c4mzFô khôntVeWg quỵgkRh ntVeWgã; fL7ncô hướngtVeW mtVeWặt fL7nvề 4mzFphía ctVeWon rồi4mzF tgkRhhả W3eCcon mắtfL7n xtVeWuống dưới.
ĐfL7ninh 4mzFĐông hơtVeWi độngfL7n đậy.W3eC TrfL7nong fL7nmắt HắcW3eC BảtVeWo, hW3eCọ trôn4mzFg thtVeWấy cfL7non mgkRha nW3eChỏ nhfL7nảy r4mzFa khỏigkRh ngfL7nười ĐW3eCinh ĐôngfL7n đểW3eC tfL7nóm tVeWcon mắfL7nt đẫmW3eC máu4mzF gkRhkia. TầnW3eC CẩmW3eC h4mzFét lênW3eC: “MaufL7n cứW3eCu đứfL7na gkRhbé đi!W3eC” tVeWba ngườigkRh vộiW3eC ctVeWhạy ltVeWại gkRhkéo đứW3eCa bgkRhé lên.
Đinh ĐôngtVeW vẫngkRh chưgkRha tỉnW3eCh, nfL7nó cứtVeW ngủtVeW thiếpgkRh đfL7ni nhưfL7nng vẫtVeWn régkRho gW3eCọi: “MẹtVeW ơifL7n, mẹ4mzF xuốngfL7n chơi4mzF v4mzFới cgkRhon đi!”
AnW3eCh KfL7nỳ W3eCgiơ gkRhbàn tafL7ny đ4mzFẫm mtVeWáu vuốtfL7n 4mzFve khufL7nôn 4mzFmặt tVeWnhỏ xinW3eCh W3eCcủa cfL7non gái4mzF, tronW3eCg tVeWcon mW3eCắt cW3eCòn lạifL7n c4mzFủa côtVeW tVeWtràn nfL7ngập tìgkRhnh yêufL7n thtVeWương; côgkRh W3eClại tVeWđưa mắtVeWt nhìngkRh bốn4mzF người4mzF bgkRhạn rồigkRh nói:fL7n “EtVeWm phảtVeWi đW3eCi ngkRhgăn cảngkRh thằgkRhng béfL7n lại,W3eC bởW3eCi gkRhsớm muộntVeW nógkRh tVeWsẽ tớiW3eC lfL7nàm hạitVeW co4mzFn em4mzF, nhtVeWờ mọi4mzF ngưgkRhời trônggkRh gkRhnom ĐigkRhnh ĐônggkRh gkRhhộ em.”
MfL7nọi ngườifL7n còtVeWn chưW3eCa kịpfL7n định4mzF thầnfL7n lạigkRh thgkRhì đãW3eC thấyfL7n AtVeWnh W3eCKỳ nhảtVeWy xuốngkRhg dưW3eCới; cW3eChẳng mấytVeW chốc,gkRh khônggkRh tVeWai nhìn4mzF thấgkRhy gì4mzF nữa.gkRh MộtVeWt W3eCtiếng “rầm”4mzF 4mzFkhô ktVeWhốc. ĐinhgkRh W3eCĐông khôntVeWg fL7nnói ltVeWung tfL7nung nữa;4mzF nógkRh đãgkRh thiếpfL7n đi.
Mọi ngườiW3eC gkRhôm ĐigkRhnh ĐôngfL7n tVeWra ngkRhgoài. TrênW3eC ctVeWổng sânfL7n thượngW3eC cfL7nó h4mzFai W3eCbóng ngườitVeW –tVeW gkRhmột 4mzFlớn, mộtgkRh bétVeW 4mzFđang đứnggkRh dõfL7ni thtVeWeo họ4mzF. ĐógkRh lW3eCà tVeWbóng c4mzFủa An4mzFh fL7nKỳ W3eCvà tW3eChằng b4mzFé. Cả4mzF tVeWhai nắmfL7n t4mzFay ntVeWhau htVeWồi W3eClâu rgkRhồi gkRhquay nggkRhười đi4mzF mất.
TtVeWhi tVeWThi 4mzFxúc gkRhđộng qufL7nỵ ngãgkRh trgkRhên tVeWsân thượng,gkRh côW3eC ttVeWhan tVeWthở: ‘MìW3eCnh ctVeWứ tưởng4mzF gkRhnó W3eCghét đứW3eCa trgkRhẻ nàytVeW, gkRhmình đfL7nã thựcfL7n sựfL7n kgkRhhông hiểufL7n nfL7nó. VfL7nì đứatVeW trẻfL7n fL7nnày, 4mzFnó cógkRh th4mzFể làmW3eC đW3eCược bấfL7nt cứgkRh vgkRhiệc gkRhgì, cótVeW 4mzFthể chiếfL7nn fL7nthắng mọfL7ni tfL7nhế lựgkRhc. Mình4mzF gkRhđã khW3eCông bifL7nết tW3eCình W3eCyêu củgkRha ngườifL7n mẹfL7n lạW3eCi ba4mzFo lW3eCa đến4mzF thế!”
Tầ4mzFn W3eCCẩm chạyW3eC vW3eCề phfL7nía tVeWThi TgkRhhi, hafL7ni ngườgkRhi 4mzFòa W3eCkhóc nứcfL7n tVeWnở. BốntVeW ngườitVeW kgkRhhông 4mzFdám xuốnW3eCg dưtVeWới; fL7nhọ lặnW3eCg lẽtVeW chờgkRh bìn4mzFh minfL7nh trW3eCên sângkRh thượng…
TầW3eCn CfL7nẩm nhẹ4mzF nh4mzFàng tiếnfL7n vềgkRh phítVeWa KfL7nha LươntVeWg nói:
4mzF- EgkRhm xigkRhn lỗi,fL7n v4mzFừa rồiW3eC egkRhm W3eCđã W3eCquá mgkRhạnh W3eCtay tVeWvới anh.
KfL7nha LươntVeWg qu4mzFay lạigkRh cườtVeWi trả4mzF lời:
- KhôngfL7n saofL7n, đằngfL7n tVeWnào anW3eCh tVeWcũng bé4mzFo, fL7nđang ctVeWần gitVeWảm béotVeW mà.
Tần CfL7nẩm nhì4mzFn KhW3eCa lươngtVeW càntVeWg ngfL7này càgkRhng rW3eCõ trgkRhong W3eCánh bình4mzF minW3eCh; W3eCcô tVeWnhớ 4mzFlại lầngkRh đầu4mzF tiêtVeWn fL7n2 người4mzF gặpW3eC nhauW3eC. Cứ4mzF nW3eChư cógkRh tVeWbàn tafL7ny tVeWcủa ôngW3eC trờiW3eC sắfL7np đặt4mzF trước4mzF vgkRhậy, ntVeWgười đànfL7n gkRhông nàyfL7n hết4mzF lầntVeW nàytVeW đếngkRh lầntVeW khgkRhác xuấtgkRh hiện4mzF 4mzFtrong cuộcW3eC đờiW3eC cfL7nô cùng4mzF cW3eCô chigkRha sẻfL7n mọigkRh khgkRhó khăn.
4mzFLục tVeWTử fL7nMinh thẫW3eCn 4mzFthờ nh4mzFìn Tầ4mzFn CW3eCẩm tVeWvà Kh4mzFa gkRhLương. NhtVeWững W3eCngày vừtVeWa quW3eCa, atVeWnh khfL7nông cófL7n thgkRhời giagkRhn qua4mzFn tâm4mzF tớ4mzFi tìfL7nnh gkRhcảm 4mzFcủa 4mzFmình, W3eCnhưng afL7nnh W3eCbiết rõ,fL7n n4mzFgười đW3eCàn ôngfL7n trướcfL7n mgkRhắt anW3eCh cógkRh rấ4mzFt ngkRhhiều cách4mzF đểtVeW tratVeWnh 4mzFthủ tì4mzFnh c4mzFảm củagkRh ngườW3eCi agkRhnh yêu4mzF W3eCdấu. ChưW3eCa gkRhbao giờfL7n, TầnfL7n CfL7nẩm W3eCđối xửtVeW đặctVeW gkRhbiệt gkRhvới anhtVeW, nhưnggkRh gkRhlại hếtW3eC lầntVeW gkRhnày đếngkRh gkRhlần kW3eChác tgkRhhể hiệngkRh sựgkRh gkRhquan t4mzFâm gkRhđặc biệttVeW tớgkRhi KgkRhha LW3eCương. LòntVeWg tVeWanh quặW3eCn đfL7nau, agkRhnh tựtVeW fL7nhỏi cgkRhhẳng lgkRhẽ fL7nmình lạiW3eC gkRhkhông gkRhbằng gkRhcái W3eCgã lưtVeWu fL7nmanh kfL7nia sao?
MọitVeW ngư4mzFời đề4mzFu kgkRhhông phátgkRh W3eChiện rW3eCa ánhfL7n mtVeWắt gkRhkhác lạW3eC củafL7n ĐưfL7nờng TgkRhhi Thi.
W3eCChính W3eCThi gkRhThi cũgkRhng khôntVeWg gkRhhiểu W3eCcô bắt4mzF đgkRhầu fL7ncó cả4mzFm W3eCtình vW3eCới TửfL7n Mi4mzFnh W3eCtừ lú4mzFc nfL7nào; nhữntVeWg 4mzFngày vừa4mzF quaW3eC, cfL7nô đfL7nã gkRhcó ttVeWhể khẳngkRhg địnhW3eC rằnfL7ng mìn4mzFh tVeWyêu TửfL7n tVeWMinh. fL7nCô nhớgkRh 4mzFrất rõW3eC hW3eCôm nayfL7n, tronW3eCg W3eClúc sợfL7n hãitVeW, người4mzF đầugkRh tiêtVeWn 4mzFcô ng4mzFhĩ fL7ntới fL7nlà TW3eCử Minh.
Lục 4mzFTử W3eCMinh tVeWvà W3eCTần W3eCCẩm làfL7n gkRhmột fL7nđôi kitVeWa mà4mzF? W3eCTại sW3eCao TầngkRh Cẩm4mzF lạitVeW tVeWbắt 4mzFcá 4mzF2 4mzFtay, lạ4mzFi c4mzFòn gkRhđối tốt4mzF vfL7nới tVeWKha LươngW3eC gkRhđể TW3eCử W3eCMinh tVeWđau lòng?gkRh ThựcW3eC rtVeWa ctVeWô tVeWấy đgkRhâu 4mzFcó xintVeWh đẹp4mzF bằnfL7ng mfL7nình? vậy4mzF W3eCmà t4mzFrong gkRhlúc W3eCnguy natVeWn ngkRhhất lạifL7n ctVeWó đượctVeW tfL7nấm 4mzFchân tìfL7nnh của4mzF ctVeWả W3eC2 tVeWchàng trai.
Thi 4mzFThi là4mzF fL7ncô gkRhgái tVeWcó ntVeWhiều lợifL7n thế4mzF nhfL7nất troW3eCng nh4mzFóm btVeWạn; W3eCgia 4mzFđình W3eCgiàu có4mzF; lạ4mzFi thônfL7ng tVeWminh 4mzFxinh đẹp.gkRh fL7nTần CfL7nẩm chẳngfL7n qgkRhua chỉW3eC làW3eC bạntVeW htVeWọc gkRhtừ gkRhthủa nhỏ,gkRh côgkRh ấtVeWy dgkRhựa W3eCvào đâu4mzF màW3eC fL7ncó đượcgkRh nfL7nhiều thtVeWứ đếngkRh thế4mzF cfL7nơ chứ?
TgkRhhi gkRhThi 4mzFhằn 4mzFhọc ngkRhhìn vàogkRh bónfL7ng TửgkRh MinhtVeW; tVeWcô t4mzFhề nhấtVeWt đfL7nịnh phtVeWải chiếmfL7n đượcfL7n W3eCanh 4mzFđể ch4mzFứng migkRhnh cô4mzF khônggkRh fL7nhề W3eCthua ké4mzFm TầntVeW Cẩm.
ĐúnfL7ng lúctVeW 4mzFnày HắcW3eC BảogkRh đan4mzFg nằmtVeW trtVeWong lW3eCòng KW3eCha Lươ4mzFng bỗngkRhg fL7nnhảy phắfL7nt sanfL7ng lònfL7ng TgkRhần CẩmgkRh, nógkRh cotVeWng lưng4mzF gkRhvề gkRhphía T4mzFhi ThtVeWi, nW3eChư ttVeWhể đã4mzF nhì4mzFn gkRhthấu đượcfL7n W3eCý nfL7nghĩ củaW3eC W3eCcô vậy.
MặtW3eC trtVeWời rồigkRh cũW3eCng lấpW3eC 4mzFló 4mzFở đằfL7nng đôngtVeW.; fL7ndưới mutVeWôn vfL7nàn fL7ntia nắfL7nng vàng,gkRh bốntVeW người4mzF bọn4mzF họ4mzF vẫfL7nn đứgkRhng gkRhyên tạigkRh c4mzFhỗ; nh4mzFưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.