You are here

Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục TửwAzf5S DXHSnnMinh rút3yhi6Y súngbs r3yhi6Ya, chĩa3yhi6Y vàbso mụbs wAzf5Sta rồ3yhi6Yi đ3yhi6Ye dDXHSnnoạ: "bsĐừng wAzf5Slại gầDXHSnnn, nếuwAzf5S bskhông tôi3yhi6Y bắnbs đấy!"
MụwAzf5S tbsa cườDXHSnni rồi3yhi6Y lDXHSnnùi vềbs phía3yhi6Y sau3yhi6Y. Mụ3yhi6Y bsta bwAzf5Sị hú3yhi6Yt vàoDXHSnn bschiếc gương.bs ChiếDXHSnnc gưDXHSnnơng trbsong 3yhi6Ythang wAzf5Smáy bỗngbs tDXHSnnrở nênwAzf5S sốngDXHSnn độnDXHSnng khbsác t3yhi6Yhường, 3yhi6Ynó nuốt3yhi6Y chửngDXHSnn nDXHSnngười DXHSnnphụ DXHSnnnữ k3yhi6Yia. MụDXHSnn twAzf5Sa bibsến mất.
Lục TDXHSnnử MinDXHSnnh khwAzf5Sông tiDXHSnnn nổbsi vàwAzf5So DXHSnnmọi thứ3yhi6Y bsdiễn r3yhi6Ya trướ3yhi6Yc m3yhi6Yắt mìn3yhi6Yh, nhưnbsg khôngDXHSnn 3yhi6Ycòn đủ3yhi6Y thờibs giDXHSnnan để3yhi6Y ngwAzf5Sạc nhwAzf5Siên nữa.3yhi6Y A3yhi6Ynh wAzf5Sthấy bDXHSnnóng cDXHSnnủa mụbs tDXHSnna khôngDXHSnn b3yhi6Yiến mấtbs tbsrong gươngbs mwAzf5Sà bâybs giờ3yhi6Y đDXHSnnã h3yhi6Yiện hìnwAzf5Sh lbsà DXHSnnngười phụ3yhi6Y nữwAzf5S mặwAzf5Sc áobs đỏ,DXHSnn cứbs dDXHSnni chuy3yhi6Yển vềwAzf5S DXHSnnphía anwAzf5Sh, cbsàng lú3yhi6Yc cbsàng gần.
Lục TửDXHSnn buộ3yhi6Yc phải3yhi6Y nổbs súng.
Kha Lươbsng 3yhi6Yvà TDXHSnnần 3yhi6YCẩm 3yhi6Ychạy tớibs giữ3yhi6Ya cầu3yhi6Y 3yhi6Ythang 3yhi6Ythì ngDXHSnnhe thấy3yhi6Y tiếngDXHSnn sDXHSnnúng, TầwAzf5Sn Cẩm3yhi6Y bsliền wAzf5Sđứng lại3yhi6Y rồbsi n3yhi6Yói vớbsi KwAzf5Sha LwAzf5Sương: "wAzf5SAnh à,3yhi6Y bệnhDXHSnn bsviện nwAzf5Sày lbsàm gìwAzf5S cóDXHSnn tbsầng 13."
Khbsa LwAzf5Sương vỗDXHSnn đầuwAzf5S thừ3yhi6Ya nhậDXHSnnn, bệnbsh viện3yhi6Y nàybs chỉ3yhi6Y cóbs bốwAzf5Sn tầng,3yhi6Y lấyDXHSnn đâubs rbsa tầngDXHSnn DXHSnn13 bskia chứ!bs HawAzf5Si ngườwAzf5Si đDXHSnnã chạy3yhi6Y rấwAzf5St lwAzf5Sâu rồbsi. Chẳn3yhi6Yg lẽwAzf5S lạiDXHSnn 3yhi6Ybị ảo3yhi6Y giácbs ư?
K3yhi6Yha LươngDXHSnn DXHSnnđã DXHSnncó wAzf5Skinh ngbshiệm từbs bbsuổi sDXHSnnáng, absnh bìnwAzf5Sh wAzf5Stĩnh wAzf5Snhìn bốnDXHSnn phDXHSnnía, ph3yhi6Yát hiệnwAzf5S tầngbs dướiDXHSnn c3yhi6Yó bóngbs người.DXHSnn An3yhi6Yh li3yhi6Yền kébso TầnwAzf5S Cbsẩm chạyDXHSnn xuwAzf5Sống, vDXHSnnừa chạybs vừabs wAzf5Snói: "A3yhi6Ynh wAzf5Shiểu 3yhi6Yrồi, t3yhi6Yhang má3yhi6Yy bsvẫn bsở tầngbs wAzf5S1, nóbs vẫn3yhi6Y đ3yhi6Yứng yên3yhi6Y DXHSnnở đó,3yhi6Y DXHSnnnhưng 3yhi6Ynó lạiwAzf5S c3yhi6Yhạy vbsào wAzf5S1 khônwAzf5Sg DXHSnngian twAzf5Sầng 13yhi6Y3 DXHSnnkhác. ChwAzf5Súng mìnhwAzf5S mbsau chạywAzf5S bsxuống tầng3yhi6Y bs1 đi."
L3yhi6Yục DXHSnnTử Min3yhi6Yh DXHSnnđã khô3yhi6Yng cbsòn để3yhi6Y DXHSnný tớiwAzf5S cáibs gìwAzf5S nữaDXHSnn, anDXHSnnh nhắDXHSnnm mắtDXHSnn bắwAzf5Sn bừa,wAzf5S lúcbs mở3yhi6Y mắwAzf5St bsra bschỉ 3yhi6Ythấy vbsỏ đạnwAzf5S tuwAzf5Sng tóewAzf5S khắpDXHSnn nơi.
Anh vbsừa địnhbs DXHSnnthở t3yhi6Yhào nh3yhi6Yẹ nbshõm tDXHSnnhì lạiwAzf5S cảbsm thấbsy có3yhi6Y gwAzf5Sì đ3yhi6Yó đan3yhi6Yg lắcDXHSnn l3yhi6Yư trêDXHSnnn đầu.bs N3yhi6Ygẩng đầuDXHSnn 3yhi6Ylên, awAzf5Snh thấywAzf5S người3yhi6Y wAzf5Sphụ bsnữ mặwAzf5Sc bsáo đỏbs wAzf5Sđó đanbsg twAzf5Sreo wAzf5Slơ wAzf5Slửng trbsên DXHSnncửa bstrời củabs bsthang wAzf5Smáy. 3yhi6YBà bsta thwAzf5Sõng mặt3yhi6Y xubsống, đố3yhi6Yi mặtbs vbsới wAzf5Sanh, DXHSnn2 cDXHSnnon mwAzf5Sắt đ3yhi6Yã bDXHSnnị wAzf5Smóc, máuwAzf5S ch3yhi6Yảy bstràn khbsắp nơi,bs rỏwAzf5S cảwAzf5S 3yhi6Yvào mwAzf5Sặt anh.
ĐáDXHSnnng bssợ nwAzf5Shất DXHSnnlà ngườDXHSnni DXHSnnđàn bàbs vớiwAzf5S khuôn3yhi6Y wAzf5Smặt vôbs DXHSnnhồn l3yhi6Yại bắtwAzf5S đ3yhi6Yầu nhếchDXHSnn mé3yhi6Yp cười.
Kbsha Lươbsng đ3yhi6Yã tớwAzf5Si cửaDXHSnn tDXHSnnhang máy,wAzf5S anbsh đậpDXHSnn mạnhbs 3yhi6Yvào nó3yhi6Y nhưn3yhi6Yg DXHSnnchẳng cóbs táwAzf5Sc dụn3yhi6Yg gì.
bsTần bsCẩm sốbst ruDXHSnnột, nhấ3yhi6Yn nút3yhi6Y DXHSnnliên hồi.
Hắc3yhi6Y Bảbso đwAzf5Sang nằmbs tr3yhi6Yong lòwAzf5Sng KhwAzf5Sa LươnwAzf5Sg bỗ3yhi6Yng nhDXHSnnảy vọtbs lêwAzf5Sn cà3yhi6Yo vàDXHSnno mbsôi 3yhi6Yanh, KhDXHSnna 3yhi6YLương 3yhi6Ylấy DXHSnntay DXHSnnsờ thìbs phátwAzf5S hiwAzf5Sện mìbsnh wAzf5Sđã bịDXHSnn chảy3yhi6Y máuwAzf5S, anbsh bscũng 3yhi6Ychẳng c3yhi6Yó tDXHSnnhời gwAzf5Sian đwAzf5Sể 3yhi6Ytrách Hắ3yhi6Yc Bảbso nữ3yhi6Ya, cứDXHSnn tiwAzf5Sếp wAzf5Stục đạpbs cửa.
ĐúnwAzf5Sg lúcbs nbsày thì3yhi6Y 3yhi6Yxuất hiệnwAzf5S kbsỳ tíchwAzf5S wAzf5S– bDXHSnnàn bstay díbsnh mbsáu cwAzf5Sủa bsKha Lbsương vbsừa đậpDXHSnn vàoDXHSnn cửabs, tấwAzf5St cbsả cwAzf5Sác vwAzf5Sết máDXHSnnu đầmbs đìwAzf5Sa trênbs t3yhi6Yhang mwAzf5Sáy DXHSnnđều bwAzf5Siến mất.
K3yhi6Yha LươngDXHSnn ngạwAzf5Sc nh3yhi6Yiên nhìbsn 3yhi6Ytay mwAzf5Sình rbsồi 3yhi6Yhét to:
DXHSnn- ĐúDXHSnnng rồibs! Sa3yhi6Yo bsanh lạiDXHSnn wAzf5Skhông nhbsớ đến3yhi6Y chwAzf5Siêu n3yhi6Yày twAzf5Srong PwAzf5Shương phápDXHSnn trbsánh tàwAzf5S của3yhi6Y ôngwAzf5S anbsh –3yhi6Y dùn3yhi6Yg máubs củwAzf5Sa mìnwAzf5Sh để3yhi6Y đuổibs bsma. wAzf5SDòng hbsọ Khbsa củaDXHSnn DXHSnnanh truyền3yhi6Y đờibs làmwAzf5S DXHSnnpháp sưbs, nbsên t3yhi6Yrên nbsgười bsai cũwAzf5Sng cDXHSnnó má3yhi6Yu tránDXHSnnh ma.
ADXHSnnnh vbsẫn đ3yhi6Yang hoawAzf5Sn hỉbs th3yhi6Yì th3yhi6Yấy mũibs 3yhi6Ymình đauwAzf5S nhói,bs wAzf5Smáu cbshảy 3yhi6Yộc rabs. AnDXHSnnh định3yhi6Y mắbsng wAzf5STần C3yhi6Yẩm tbshì DXHSnnthấy 3yhi6Ycô đãwAzf5S wAzf5Snhanh chó3yhi6Yng lbsấy tDXHSnnay quyệDXHSnnt máwAzf5Su trêwAzf5Sn wAzf5Smũi aDXHSnnnh rDXHSnnồi bôiwAzf5S vàwAzf5So nbsút wAzf5Snhấn thanDXHSnng máy3yhi6Y. VừawAzf5S n3yhi6Yhấn DXHSnnmạnh vào,DXHSnn thDXHSnnang 3yhi6Ymáy 3yhi6Ybật mở.
MwAzf5Sột ngườiDXHSnn DXHSnnđang bsbị trewAzf5So lủngbs lẳngDXHSnn trDXHSnnong thawAzf5Sng bsmáy; đ3yhi6Yó chínwAzf5Sh là3yhi6Y Lụcbs Tbsử DXHSnnMinh. KDXHSnnha LưDXHSnnơng chDXHSnnạy vwAzf5Sào 3yhi6Ytrong 3yhi6Yôm châDXHSnnn TửwAzf5S Minbsh kwAzf5Séo 3yhi6Yxuống, đángbs tDXHSnnhương chDXHSnno anbsh c3yhi6Yhàng LụcDXHSnn Tử3yhi6Y 3yhi6YMinh đ3yhi6Yã DXHSnnbị bstreo bscổ t3yhi6Yrợn cảDXHSnn mắDXHSnnt; đã3yhi6Y thếbs lạiwAzf5S cDXHSnnòn tiDXHSnnếp tục3yhi6Y bDXHSnnị DXHSnnkéo xuốnDXHSnng đaDXHSnnu bsđiếng ngườ3yhi6Yi, nênDXHSnn cDXHSnnhỉ cDXHSnnòn bi3yhi6Yết giẫybs bsđạp lwAzf5Sung tubsng. wAzf5ST DXHSnnần Cẩm3yhi6Y DXHSnnnhìn thấybs tbshế vộibs nóiDXHSnn vớ3yhi6Yi bsKha Lương:DXHSnn DXHSnn“Đừng cố3yhi6Y ké3yhi6Yo a3yhi6Ynh ấybs xuốnbsg, bwAzf5Sế wAzf5Sanh bsấy wAzf5Slên đi”
Kbsha DXHSnnLương vDXHSnnà TầnDXHSnn CẩDXHSnnm DXHSnnluống cuDXHSnnống đặtbs Tử3yhi6Y DXHSnnMinh xuống;DXHSnn mwAzf5Say DXHSnnmà a3yhi6Ynh ấyDXHSnn khwAzf5Sông bịDXHSnn bstreo bslâu, hDXHSnnơn nữDXHSnna tbshể bslực suDXHSnnng bsmãn 3yhi6Ynên chDXHSnnỉ nDXHSnnghỉ bs1 lú3yhi6Yc lại3yhi6Y b3yhi6Yình thườngwAzf5S bsnhư kwAzf5Shông cDXHSnnó DXHSnnviệc gì.
3yhi6YVừa ngồ3yhi6Yi dậy,DXHSnn Tử3yhi6Y MiwAzf5Snh đã3yhi6Y lớn3yhi6Y tiếngDXHSnn mDXHSnnắng KhDXHSnna Lương:
DXHSnn- bsLúc n3yhi6Yãy bsanh cứwAzf5S cố3yhi6Y k3yhi6Yéo twAzf5Sôi xuống,wAzf5S aDXHSnnnh có3yhi6Y còDXHSnnn nhDXHSnnân tDXHSnnính k3yhi6Yhông đấbsy? HwAzf5Say làbs a3yhi6Ynh muốnwAzf5S giwAzf5Sết tôi?
Kbsha Lươbsng wAzf5Sxoa DXHSnnmũi hỏibs lại:
DXHSnn- ĐừngwAzf5S bscó wAzf5Sgià wAzf5Smồm! nDXHSnnếu an3yhi6Yh khônwAzf5Sg DXHSnntreo cổDXHSnn tựwAzf5S tửwAzf5S tbshì tôiDXHSnn đãbs khwAzf5Sông m3yhi6Yất nhiềuwAzf5S máubs đến3yhi6Y t3yhi6Yhế! Tôibs wAzf5Svốn đwAzf5Sã gầybs bsyếu, sbsuy dDXHSnninh dưỡng,3yhi6Y twAzf5Shiếu máu,DXHSnn đâu3yhi6Y cóDXHSnn đượcDXHSnn bwAzf5Séo tốtDXHSnn nDXHSnnhư anh.
TDXHSnnần Cẩmbs bsphải hétwAzf5S t3yhi6Yo 3yhi6Ycan bs2 người:
- Đ3yhi6Yến lúbsc nwAzf5Sày mbsà bs2 absnh cbsòn tbsâm trạwAzf5Sng cãDXHSnni wAzf5Snhau à?3yhi6Y Khô3yhi6Yng wAzf5Smau điwAzf5S c3yhi6Yứu Tbshi Thi!
Họbs lwAzf5Siền đứng3yhi6Y d3yhi6Yậy DXHSnnchạy rwAzf5Sa ngoàwAzf5Si. NhwAzf5Sìn bsthấy Thbsi ThwAzf5Si đangbs chầbsm chbsậm bướcbs tới,bs bbsa ngDXHSnnười DXHSnnthở phà3yhi6Yo nDXHSnnhẹ nh3yhi6Yõm; 3yhi6Yđang đị3yhi6Ynh chạy3yhi6Y DXHSnnđến ch3yhi6Yỗ T3yhi6Yhi Thbsi thìbs họDXHSnn đứngDXHSnn sữnbsg lại.
Có mộDXHSnnt bóngbs ngwAzf5Sười bawAzf5Sy swAzf5Sau T3yhi6Yhi Thi.
TDXHSnnần Cẩmbs giơwAzf5S nắmbs đbsấm định3yhi6Y đánwAzf5Sh Kh3yhi6Ya Lưbsơng. Khbsa LươDXHSnnng vộibs chạybs wAzf5Stới DXHSnnnúp sDXHSnnau lwAzf5Sưng T3yhi6Yử Minh.
TwAzf5Shi Th3yhi6Yi đDXHSnnang dbsần tiếnbs tới3yhi6Y phíDXHSnna wAzf5Shọ; bscái 3yhi6Ybóng ki3yhi6Ya cũbsng rõbs hơ3yhi6Yn. bsBa ng3yhi6Yười n3yhi6Yhận DXHSnnra đóDXHSnn lDXHSnnà ôn3yhi6Yg nộiwAzf5S KhDXHSnna Lươbsng liềDXHSnnn wAzf5Sngồi bệtDXHSnn xbsuống đấtDXHSnn, thởbs phwAzf5Sào bsrồi nói:
- ÔwAzf5Sng à,bs lầnwAzf5S nàyDXHSnn ônDXHSnng x3yhi6Yuất hiệbsn quDXHSnná DXHSnnbất wAzf5Sngờ đấDXHSnny! BọnwAzf5S chwAzf5Sáu sợDXHSnn đ3yhi6Yến thótDXHSnn tDXHSnnim rồwAzf5Si đâywAzf5S này.
ÔnDXHSnng 3yhi6Ynội KDXHSnnha LươngwAzf5S –3yhi6Y KhDXHSnna ĐwAzf5Sạo c3yhi6Yuối cùnbsg cũwAzf5Sng xubsất hiện3yhi6Y, K3yhi6Yha Lươngbs vbsui mừ3yhi6Yng chwAzf5Sạy vbsề 3yhi6Yphía ôwAzf5Sng, nwAzf5Shưng wAzf5Sthấy ônwAzf5Sg hữnwAzf5Sg 3yhi6Yhờ, chánwAzf5S DXHSnnnản nhìDXHSnnn mình.
ÔDXHSnnng cụ3yhi6Y trbsách móc:
- LDXHSnnẽ nàwAzf5So chá3yhi6Yu đãbs sbsử dụ3yhi6Yng c3yhi6Yhiêu thuậwAzf5St mDXHSnnáu tránhwAzf5S DXHSnntà đêbs tDXHSnniện nhất,DXHSnn nh3yhi6Yục nbshã nhất,3yhi6Y wAzf5Shèn 3yhi6Yhạ nhDXHSnnất bscủa dòngwAzf5S họDXHSnn Kh3yhi6Ya DXHSnnchúng ta?
wAzf5SKha LưDXHSnnơng DXHSnnbuồn bsbã DXHSnnđáp lại:
- Nhbsục nhDXHSnnã hbsèn hạDXHSnn cábsi gwAzf5Sì chwAzf5Sứ! wAzf5Snếu kh3yhi6Yông 3yhi6Ycó chwAzf5Sút máDXHSnnu củaDXHSnn ch3yhi6Yáu tDXHSnnhì TửDXHSnn MiwAzf5Snh sbsớm 3yhi6Yđã bịDXHSnn cbshết DXHSnntreo t3yhi6Yrong thanbsg mbsáy rồi.
Tầnbs CwAzf5Sẩm chwAzf5Sạy bstới đwAzf5Sỡ Th3yhi6Yi 3yhi6YThi tDXHSnnhì DXHSnnnhận thấyDXHSnn 3yhi6YThi TwAzf5Shi đanbsg nhDXHSnnư ngườ3yhi6Yi mộnwAzf5Sg du.
Ôngbs trẻwAzf5S bsgiải thích:
- Tbshi TDXHSnnhi bsbị ô3yhi6Yng t3yhi6Yhôi miêDXHSnnn 3yhi6Yrồi, bsban nãybs nDXHSnnó đãbs kinDXHSnnh hãibs bstột độ;wAzf5S ô3yhi6Yng tbshôi miênDXHSnn để3yhi6Y nó3yhi6Y nwAzf5Sgủ, nhwAzf5Sư thếbs DXHSnnsẽ bảDXHSnno wAzf5Svệ đượ3yhi6Yc 3yhi6Ynguyên khí3yhi6Y DXHSnntốt hơn.
ÔwAzf5Sng trẻbs bsquay rbsa nóiwAzf5S với3yhi6Y KhDXHSnna Lương:
- SDXHSnnao bscháu wAzf5Skhông chDXHSnnịu họcwAzf5S phéDXHSnnp thuậbst t3yhi6Yrong 3yhi6Ysách wAzf5Scủa ông?DXHSnn bsBao nhiêu3yhi6Y phươngbs phápwAzf5S wAzf5Shay wAzf5Skhông d3yhi6Yùng lạiDXHSnn điDXHSnn DXHSnndùng bscái pwAzf5Shép wAzf5Snhục nh3yhi6Yã thếwAzf5S hả3yhi6Y cbsháu? LwAzf5Sàm th3yhi6Yế màbs gọbsi bslà 3yhi6Ybắt mbsa ư?DXHSnn Tbshà chDXHSnnáu DXHSnnhiến DXHSnnmáu chbso DXHSnnbệnh wAzf5Sviện đwAzf5Sể cứubs ngườiDXHSnn còn3yhi6Y h3yhi6Yơn wAzf5Slà vDXHSnnung 3yhi6Yvãi lwAzf5Sung tung.bs, thậtbs ch3yhi6Yẳng biết3yhi6Y xấubs hổbs 3yhi6Ygì cả.
Kha Lương3yhi6Y xấbsu hbsổ liềnwAzf5S wAzf5Scãi lạiwAzf5S ông:
- Thế3yhi6Y DXHSnnai wAzf5Sbảo tậpbs hợDXHSnnp cá3yhi6Yc mảnhbs 3yhi6Yvải lại3yhi6Y DXHSnnrồi đốtwAzf5S đbsi làDXHSnn DXHSnncó thểwAzf5S pháDXHSnn đượcbs lDXHSnnời ng3yhi6Yuyền CbsA BĂNG?3yhi6Y TronDXHSnng 3yhi6Ylúc t3yhi6Yhu tbshập vải,3yhi6Y 3yhi6Ybọn bscháu xém3yhi6Y chDXHSnnút nữawAzf5S đ3yhi6Yã mbsất mạngDXHSnn rồi,DXHSnn vậbsy màwAzf5S bbsây gibsờ ôngbs lạiDXHSnn bstới trác3yhi6Yh cháDXHSnnu nwAzf5Sữa à?
bsÔng trẻbs bschau mà3yhi6Yy rồiDXHSnn nói:
- CwAzf5Sác chbsáu 3yhi6Yđã xe3yhi6Ym bảnwAzf5S thảo3yhi6Y cDXHSnnủa ông?
- BwAzf5Sản thDXHSnnảo n3yhi6Yào cwAzf5Sơ? 3yhi6YQuyển sáDXHSnnch đó3yhi6Y là3yhi6Y bwAzf5Sản thảoDXHSnn cDXHSnnủa ônwAzf5Sg wAzf5Sư? wAzf5S- DXHSnnBốn ngưwAzf5Sời ngạcbs wAzf5Snhiên nhìnwAzf5S ông.
bs- ĐwAzf5Só đún3yhi6Yg l3yhi6Yà bsbản thảbso cbsủa ônbsg. LwAzf5Sẽ nDXHSnnào tronDXHSnng wAzf5Sbản thảo3yhi6Y 3yhi6Yông lạbsi khwAzf5Sông cóbs quyềwAzf5Sn giả3yhi6Y thiế3yhi6Yt một3yhi6Y wAzf5Schút? ViệcDXHSnn pwAzf5Shá lờiDXHSnn nguyềnbs 3yhi6YCA wAzf5SBĂNG 3yhi6Ylà mbsột bstrong bsnhững câbsu hDXHSnnỏi khóbs trảbs lờibs nbshất cwAzf5Sủa dwAzf5Sòng 3yhi6Yhọ DXHSnnKha c3yhi6Yhúng taDXHSnn, ô3yhi6Yng đwAzf5Sã đềwAzf5S cDXHSnnập rDXHSnnất n3yhi6Yhiều gi3yhi6Yả wAzf5Sthiết để3yhi6Y p3yhi6Yhá lờiDXHSnn nguybsền, chẳngDXHSnn nh3yhi6Yẽ cácwAzf5S ch3yhi6Yáu cbsứ lầwAzf5Sn lưbsợt thửDXHSnn từn3yhi6Yg phương3yhi6Y pbsháp h3yhi6Yay sao?
Ba nDXHSnngười đềuDXHSnn kiwAzf5Snh s3yhi6Yợ to3yhi6Yát mbsồ hôi.
- Cácbs 3yhi6Ycháu thbsu thậpwAzf5S wAzf5Smảnh vwAzf5Sải đbsỏ, đwAzf5Sem sứcDXHSnn mạnhwAzf5S DXHSnnCA BĂNGDXHSnn vốnwAzf5S đãbs đ3yhi6Yược tá3yhi6Ych rDXHSnna DXHSnntập hợbsp lại,DXHSnn r3yhi6Yồi lạiwAzf5S 3yhi6Ymang mảnhbs vảibs đ3yhi6Yó t3yhi6Yới nơibs cDXHSnnhí âm.DXHSnn CáwAzf5Sc cháDXHSnnu hãybs wAzf5Smở t3yhi6Yo bsmắt bsra mwAzf5Sà 3yhi6Ynhìn, bsnơi nàywAzf5S wAzf5Smấy chụbsc n3yhi6Yăm trướ3yhi6Yc vốnwAzf5S lDXHSnnà nghĩaDXHSnn địa3yhi6Y wAzf5Schôn 3yhi6Yxác hwAzf5Sàng vạnDXHSnn người3yhi6Y. CácDXHSnn cháubs 3yhi6Ycho bsrằng nhữngwAzf5S khuônwAzf5S mặtbs sa3yhi6Yu tấDXHSnnm kínhbs kbsia DXHSnnlà mặtwAzf5S bsngười DXHSnnđúng không,bs kbsỳ thựcwAzf5S đóbs đbsều l3yhi6Yà nh3yhi6Yững 3yhi6Yoan hwAzf5Sồn trước3yhi6Y kwAzf5Sia, họDXHSnn bsđang 3yhi6Yngày đêmwAzf5S làDXHSnnm b3yhi6Yạn với3yhi6Y nhữnDXHSnng bsbệnh nhDXHSnnân bstâm thần.
Ô3yhi6Yng trẻbs lạiDXHSnn 3yhi6Ydõng dạc3yhi6Y nóibs tiếp:
3yhi6Y- CácDXHSnn cDXHSnnháu cDXHSnnòn đứng3yhi6Y đờwAzf5S ởbs đ3yhi6Yây lwAzf5Sàm gì?bs Khôbsng ma3yhi6Yu lbsên s3yhi6Yân thượng3yhi6Y bstìm 3yhi6YAnh KỳDXHSnn và3yhi6Y DXHSnnĐinh bsĐông đ!bs Đin3yhi6Yh Đông3yhi6Y hiệbsn giờ3yhi6Y đanbsg b3yhi6Yị mộtDXHSnn lDXHSnnực lượngwAzf5S đán3yhi6Yg s3yhi6Yợ th3yhi6Yao tbsúng; nếwAzf5Su cáwAzf5Sc wAzf5Scháu đến3yhi6Y muộ3yhi6Yn sẽwAzf5S DXHSnnkhông kwAzf5Sịp đâu!
Ôn3yhi6Yg bstrẻ vừabs wAzf5Svỗ vàowAzf5S ngưDXHSnnời TDXHSnnhi T3yhi6Yhi, 3yhi6Ycô li3yhi6Yền tỉn3yhi6Yh l3yhi6Yại. wAzf5SBốn ngườwAzf5Si khôngbs kịpDXHSnn nóibs gDXHSnnì vộiDXHSnn bướcDXHSnn wAzf5Svào DXHSnnthang máy,DXHSnn ôn3yhi6Yg trẻ3yhi6Y kwAzf5Shông DXHSnnđi c3yhi6Yùng họ,bs bởDXHSnni thời3yhi6Y gbsian hiệnDXHSnn hìDXHSnnnh wAzf5Sba pDXHSnnhút mộwAzf5St DXHSnnngày đãbs hếtDXHSnn. Ôngbs chỉ3yhi6Y kị3yhi6Yp nwAzf5Sói bsvới 3yhi6YKha wAzf5SLương: “Nếubs thực3yhi6Y sựwAzf5S khbsông có3yhi6Y 3yhi6Ycách nà3yhi6Yo khác,wAzf5S chábsu wAzf5Shãy tựDXHSnn cắt3yhi6Y ngónbs bstay để3yhi6Y DXHSnnmáu chảy3yhi6Y rDXHSnna nhé!”wAzf5S. LwAzf5Sời dặDXHSnnn củ3yhi6Ya ônwAzf5Sg twAzf5Srẻ DXHSnnkhiến Khbsa LwAzf5Sương 3yhi6Ylạnh 3yhi6Yhết bscả nwAzf5Sgười, a3yhi6Ynh đứngwAzf5S tro3yhi6Yng tha3yhi6Yng má3yhi6Yy ôm3yhi6Y mwAzf5Siệng khDXHSnnông nówAzf5Si wAzf5Snăng gì.
wAzf5SLúc nàDXHSnny bốnbs ngườibs lạibs wAzf5Sđi bscùng vớibs nhauwAzf5S, DXHSnnkhông absi nóbsi 3yhi6Ynăng gDXHSnnì. HắDXHSnnc bsBảo nằmDXHSnn ườDXHSnnn tr3yhi6Yên vwAzf5Sai DXHSnnKha Lươn3yhi6Yg khwAzf5Sông wAzf5Schịu xuống.3yhi6Y BọnwAzf5S họDXHSnn 3yhi6Yvừa trảiDXHSnn qu3yhi6Ya bscơn bschấn độnDXHSnng, a3yhi6Yi cũngbs bi3yhi6Yết đố3yhi6Yi tbshủ củwAzf5Sa wAzf5Smình rấ3yhi6Yt mạnhwAzf5S nhưnbsg hwAzf5Sọ vẫ3yhi6Yn khôwAzf5Sng từDXHSnn bwAzf5Sỏ bsý địwAzf5Snh cứubs wAzf5SAnh KỳDXHSnn wAzf5Svà ĐinhwAzf5S Đông.
MọDXHSnni ngwAzf5Sười đổ3yhi6Y dwAzf5Sồn cDXHSnnhú ýbs DXHSnnvào KhDXHSnna 3yhi6YLương, anwAzf5Sh chDXHSnnẳng bDXHSnniết làmbs 3yhi6Ysao cwAzf5Shỉ bibsết ngậmDXHSnn DXHSnnngùi kêuwAzf5S 3yhi6Yca bssao wAzf5Ssố mìbsnh wAzf5Skhổ thế!bs TạiwAzf5S s3yhi6Yao wAzf5Sbao wAzf5Snhiêu p3yhi6Yháp thuậDXHSnnt wAzf5Skhông họ3yhi6Yc l3yhi6Yại chỉwAzf5S hbsọc đwAzf5Sược DXHSnnmỗi mwAzf5Sột wAzf5Schiêu bsnày. MọiwAzf5S ngườibs nhìbsn bsanh tbsiếc nuối3yhi6Y ng3yhi6Yhĩ, gDXHSnniá m3yhi6Yáu anbsh nhiều3yhi6Y nbshư nướcDXHSnn sbsông thìwAzf5S tốtDXHSnn biếbst bao.
ChwAzf5Sẳng mấyDXHSnn cbshốc th3yhi6Yang bsmáy DXHSnnđã lDXHSnnên tớiwAzf5S swAzf5Sân thượnbsg, nwAzf5Sếu nDXHSnnhư ôwAzf5Sng nội3yhi6Y DXHSnnKha DXHSnnLương khônbsg 3yhi6Ynói chDXHSnno bsbọn họwAzf5S biế3yhi6Yt nơi3yhi6Y nwAzf5Sày trướ3yhi6Yc bskia lDXHSnnà nơbsi wAzf5Schôn xác3yhi6Y vạnbs ngườDXHSnni thbsì trowAzf5Sng mắbst c3yhi6Yủa bshọ, bsnơi nàyDXHSnn qwAzf5Suả lDXHSnnà r3yhi6Yất đbsẹp wAzf5S- mDXHSnnột n3yhi6Yơi no3yhi6Yn xanwAzf5Sh nướcDXHSnn biếc,wAzf5S c3yhi6Yây mDXHSnnây DXHSnnxanh xbsanh mbsọc ởbs khbsắp nơi,DXHSnn trêDXHSnnn 3yhi6Ysân thượwAzf5Sng d3yhi6Yây mwAzf5Sây đwAzf5San chéowAzf5S vàwAzf5So n3yhi6Yhau giốngwAzf5S nhưwAzf5S mộ3yhi6Yt tbsấm bsvải xanbsh dàDXHSnny dặnDXHSnn vậy.
K3yhi6Yha bsLương vwAzf5Sừa nbshìn vừa3yhi6Y wAzf5Snghĩ, troDXHSnnng sáDXHSnnch wAzf5Scủa DXHSnnông viếwAzf5St nhữDXHSnnng wAzf5Snơi cbsó cây3yhi6Y xwAzf5Sanh mwAzf5Sọc DXHSnnum tùmDXHSnn thưDXHSnnờng rấtwAzf5S nặngwAzf5S DXHSnnâm khí.3yhi6Y Loạibs câDXHSnny n3yhi6Yày DXHSnnhấp tDXHSnnhu â3yhi6Ym khíDXHSnn để3yhi6Y bstồn tại,bs hwAzf5Sơn n3yhi6Yữa nówAzf5S lạbsi chwAzf5Se lấpbs áDXHSnnnh mặbst trời,DXHSnn l3yhi6Yà DXHSnnnơi tbsrú ẩbsn wAzf5Stốt củabs wAzf5Soan hồn.
Bốn ngư3yhi6Yời bsbước đibs rbsất cẩnbs thậwAzf5Sn, ch3yhi6Yỉ sợbs mộ3yhi6Yt sbsơ 3yhi6Ysuất nhỏ3yhi6Y cũDXHSnnng DXHSnncó wAzf5Sthể kwAzf5Shiến hwAzf5Sọ hụwAzf5St bưbsớc. 3yhi6YĐiều kỳwAzf5S lạ3yhi6Y làDXHSnn 3yhi6Yhọ đềuDXHSnn DXHSnncảm thấybs đi3yhi6Y trbsên câyDXHSnn m3yhi6Yây bsvừa dẻDXHSnno DXHSnnvừa t3yhi6Yrơn này3yhi6Y giốwAzf5Sng wAzf5Snhư wAzf5Sđi trDXHSnnên wAzf5Sđống bsxác cbshết bsvậy! Tubsy đềwAzf5Su nghĩwAzf5S wAzf5Svậy nhưng3yhi6Y wAzf5Skhông bsai dDXHSnnám nDXHSnnói rawAzf5S, họwAzf5S bsnhìn sânwAzf5S thượng3yhi6Y rbsộng lớn,3yhi6Y bă3yhi6Yn khDXHSnnoăn khôDXHSnnng DXHSnnbiết đứa3yhi6Y bébs 3yhi6Yđang ởDXHSnn đâu?
CuốiDXHSnn DXHSnncùng họ3yhi6Y cũnbsg nhDXHSnnìn thấybs hbsai 3yhi6Ymẹ coDXHSnnn AnDXHSnnh bsKỳ, nbshưng c3yhi6Yảnh tượnwAzf5Sg tr3yhi6Yước 3yhi6Ymắt họ3yhi6Y thậtDXHSnn đáDXHSnnng sợbs! wAzf5SAnh KỳDXHSnn DXHSnnđang thả3yhi6Y đDXHSnnứa béwAzf5S ở3yhi6Y bsngoài bssân thDXHSnnượng, chỉwAzf5S cầnDXHSnn tDXHSnnhả tDXHSnnay bsthì nwAzf5Só cwAzf5Shết wAzf5Schắc rồi.
Đứa bwAzf5Sé khwAzf5Sông động3yhi6Y đậbsy, giốngwAzf5S nh3yhi6Yư ngườiDXHSnn chDXHSnnết vậy!
Thi DXHSnnThi hốtwAzf5S hoả3yhi6Yng hétbs lên:
- ĐDXHSnnừng! ADXHSnnnh 3yhi6YKỳ! bsĐừng wAzf5Sthả ta3yhi6Yy rawAzf5S. Đừbsng bsgiết hạwAzf5Si coDXHSnnn bé!
Tuy DXHSnnnhiên, giữbsa kh3yhi6Yông giDXHSnnan mwAzf5Sa qbsuái lwAzf5Sại vănDXHSnng vẳngwAzf5S mộtDXHSnn giọng3yhi6Y nbsói: “Hãybs tDXHSnnhả cwAzf5Son wAzf5Sra. CoDXHSnnn mwAzf5Suốn được3yhi6Y DXHSnnxuống dưwAzf5Sới chDXHSnnơi. Đừng3yhi6Y wAzf5Snắm tbsay DXHSnncon!” ĐówAzf5S chbsính bslà tiếnDXHSnng DXHSnncủa 3yhi6YĐinh Đông.
Tần Cẩbsm vừDXHSnna địnDXHSnnh chạy3yhi6Y lDXHSnnên DXHSnnthì bsthấy A3yhi6Ynh KwAzf5Sỳ bỏbs mbsột tbsay rbsa, cDXHSnnô vộiDXHSnn DXHSnnđứng lạiwAzf5S 3yhi6Ykhông 3yhi6Ydám DXHSnntiến thêwAzf5Sm bsnữa. ĐDXHSnnứa DXHSnnbé bịbs twAzf5Sreo lơbs l3yhi6Yửng ngoàbsi sânDXHSnn thượbsng, 3yhi6Ygió twAzf5Shổi twAzf5Sới, sặwAzf5Sc mùi3yhi6Y máubs bstươi ta3yhi6Ynh ngDXHSnnòm, bsnhìn kỹDXHSnn dãy3yhi6Y núiwAzf5S đenDXHSnn wAzf5Ssì phwAzf5Sía xDXHSnna trônbsg 3yhi6Ygiống bsnhư mbsột bầywAzf5S quáiwAzf5S vậtwAzf5S bsđang bsnhe n3yhi6Yanh wAzf5Smúa vuố3yhi6Yt, DXHSnnchỉ trDXHSnnực 3yhi6Ycó bsgì rơi3yhi6Y 3yhi6Yxuống wAzf5Slà nuốtbs chửngbs khDXHSnnông tha.
Kha LưDXHSnnơng nbshẹ nhàwAzf5Sng đ3yhi6Yặt HắwAzf5Sc Bảobs xuống,bs h3yhi6Yy vọngbs bsnó cówAzf5S cbsách 3yhi6Ygì cứubs ha3yhi6Yi wAzf5Smẹ cDXHSnnon wAzf5SAnh wAzf5SKỳ. LDXHSnnúc nàywAzf5S aDXHSnnnh DXHSnnđã co3yhi6Yi Hbsắc Bảo3yhi6Y 3yhi6Ylà bùaDXHSnn hDXHSnnộ m3yhi6Yệnh củaDXHSnn mìwAzf5Snh. DXHSnnHắc Bảo3yhi6Y 3yhi6Yliếc nhìbsn awAzf5Snh mộDXHSnnt cái,3yhi6Y án3yhi6Yh DXHSnnmắt wAzf5Stỏ vẻ3yhi6Y co3yhi6Yi thường.
Lú3yhi6Yc wAzf5Snày aDXHSnnnh mớibs thwAzf5Sực wAzf5Ssự hbsối hbsận bsbởi mìbsnh 3yhi6Yđã 3yhi6Ykhông chị3yhi6Yu h3yhi6Yọc p3yhi6Yhép t3yhi6Yhuật đwAzf5Sến nbsơi đ3yhi6Yến chốn,DXHSnn đểbs bsđến giờwAzf5S, ngDXHSnnay m3yhi6Yột cwAzf5Son DXHSnnmèo cũDXHSnnng cóbs quyềnwAzf5S 3yhi6Ykhinh bwAzf5Sỉ anDXHSnnh. bsKha Lương3yhi6Y tứwAzf5Sc chíDXHSnn wAzf5Srút coDXHSnnn 3yhi6Ydao nhỏbs rbsa chu3yhi6Yẩn bwAzf5Sị cắtwAzf5S tabsy m3yhi6Yình bbsất cứDXHSnn lúcDXHSnn nà3yhi6Yo đểwAzf5S đuổi3yhi6Y maDXHSnn. Nóibs gìwAzf5S thìwAzf5S nwAzf5Sói, lDXHSnnúc nàywAzf5S anDXHSnnh vwAzf5Sẫn rấtwAzf5S qwAzf5Suan trọng.
Lúc3yhi6Y DXHSnnKha L3yhi6Yương đấubs DXHSnntranh tbsư tưởngDXHSnn twAzf5Shì TầnDXHSnn CẩmwAzf5S vDXHSnnà ThwAzf5Si 3yhi6YThi đanDXHSnng sợbs DXHSnnhãi lwAzf5So 3yhi6Ylắng cbsho DXHSnnĐinh Đôngbs; tậnwAzf5S m3yhi6Yắt nhì3yhi6Yn thấywAzf5S đứa3yhi6Y béwAzf5S c3yhi6Yứ lắ3yhi6Yc lư3yhi6Y tron3yhi6Yg gióbs, hDXHSnnọ bsthấp thỏmwAzf5S khôwAzf5Sng yên.
Thi TwAzf5Shi wAzf5Snói trbsong nước3yhi6Y mắt:
- AnDXHSnnh Kỳ,wAzf5S dDXHSnnù sDXHSnnao Đin3yhi6Yh Đô3yhi6Yng cũnDXHSnng làwAzf5S đứawAzf5S cobsn dwAzf5So bsem dứtDXHSnn ruộtDXHSnn đẻbs DXHSnnra; c3yhi6Yho dù3yhi6Y trướcwAzf5S đâywAzf5S 3yhi6Yem khô3yhi6Yng muốwAzf5Sn nhậwAzf5Sn đứaDXHSnn twAzf5Srẻ này,wAzf5S DXHSnncho 3yhi6Ydù 3yhi6Yem muốnDXHSnn trốwAzf5Sn tránDXHSnnh swAzf5Sự thật3yhi6Y năm3yhi6Y wAzf5Sxưa, nhbsưng nó3yhi6Y vDXHSnnẫn lDXHSnnà wAzf5Scon củaDXHSnn 3yhi6Yem, lDXHSnnà DXHSnncốt DXHSnnnhục củabs wAzf5Sem. 3yhi6YEm khwAzf5Sông tDXHSnnhể tiếpDXHSnn tDXHSnnục phạmDXHSnn 3yhi6Ysai DXHSnnlầm. E3yhi6Ym bskhông đDXHSnnược giwAzf5Sết DXHSnncon bé!
Đột nhwAzf5Siên trDXHSnnong gbsió DXHSnnvọng lDXHSnnại gDXHSnniọng tbsrẻ DXHSnncon wAzf5Slảnh bslót: “Mẹ3yhi6Y thảDXHSnn cwAzf5Son bsra, co3yhi6Yn muốnwAzf5S xuwAzf5Sống DXHSnnchơi, 3yhi6Ymẹ đwAzf5Sừng giữDXHSnn 3yhi6Ycon thế!”
ĐwAzf5Súng lDXHSnnà giọngDXHSnn ĐiwAzf5Snh Đông.
ÁnwAzf5Sh wAzf5Sđèn tr3yhi6Yên wAzf5Ssân t3yhi6Yhượng đủwAzf5S sbsáng wAzf5Sđể họwAzf5S nhìnbs rõ3yhi6Y móngwAzf5S twAzf5Say ĐinhwAzf5S wAzf5SĐông đãDXHSnn cắmbs wAzf5Ssâu wAzf5Svào tận3yhi6Y xDXHSnnương mDXHSnnu bàDXHSnnn taDXHSnny Anbsh Kbsỳ, nhưng3yhi6Y wAzf5SAnh Kỳ3yhi6Y vẫnDXHSnn nhDXHSnnất q3yhi6Yuyết khôwAzf5Sng thDXHSnnả twAzf5Say ra.
Khônbsg phảiwAzf5S AwAzf5Snh wAzf5SKỳ đangbs hwAzf5Sại Đin3yhi6Yh Đôbsng màbs làDXHSnn đawAzf5Sng cbsứu c3yhi6Yon bé.
Kha LươnDXHSnng địDXHSnnnh chạ3yhi6Yy tới3yhi6Y giúbsp ADXHSnnnh Kỳ.
Độtbs nhiênDXHSnn wAzf5SĐinh ĐônDXHSnng đDXHSnnổi gibsọng, nói:DXHSnn “MàDXHSnny dáDXHSnnm tớwAzf5Si đâbsy, ta3yhi6Yo bssẽ DXHSnnmóc ngaDXHSnny mDXHSnnắt n3yhi6Yó wAzf5Sra để3yhi6Y bsnó chếwAzf5St tạiDXHSnn đây.”
Tần bsCẩm đangDXHSnn 3yhi6Yôm Hắ3yhi6Yc BwAzf5Sảo; tronwAzf5Sg DXHSnnbóng tối,wAzf5S nwAzf5Shìn vàbso co3yhi6Yn mắtbs DXHSnnmàu hDXHSnnồng wAzf5Sphấn của3yhi6Y DXHSnnHắc Bảo,wAzf5S côwAzf5S nhbsận thấy3yhi6Y mbsột đứa3yhi6Y wAzf5Sbé đabsng wAzf5Snằm bstrong l3yhi6Yòng ĐiDXHSnnnh Đông.
ĐứaDXHSnn béDXHSnn từ3yhi6Y DXHSnntừ ngbsẩng đầubs lên,DXHSnn 3yhi6Yvừa nbshìn thDXHSnnấy bsnó, TầwAzf5Sn CDXHSnnẩm hwAzf5Sét lêbsn: wAzf5S“Đúng lbsà thằng3yhi6Y bsbé đó!”wAzf5S –wAzf5S tbshằng bé3yhi6Y wAzf5Strước wAzf5Sđây côwAzf5S nhwAzf5Sìn thấDXHSnny trướcbs wAzf5Smáy v3yhi6Yi tínhbs, tDXHSnnhằng 3yhi6Ybé đDXHSnnã đòwAzf5Si bslấy 3yhi6Ymắt của3yhi6Y cô.
T3yhi6Yhằng bwAzf5Sé đ3yhi6Yó đãbs nhậpDXHSnn hồn3yhi6Y wAzf5Svào Đbsinh ĐôwAzf5Sng. BwAzf5Sây giờbs wAzf5Snó 3yhi6Yđang wAzf5Smuốn dbsắt ĐiDXHSnnnh Đông3yhi6Y xuốngwAzf5S dbsưới chơi.
Kha Lươbsng DXHSnnkhông wAzf5Sdám độngwAzf5S đậy,3yhi6Y mọiDXHSnn bsviệc trởwAzf5S nênbs bế3yhi6Y tắc.
Đột3yhi6Y nhiêbsn DXHSnnAnh wAzf5SKỳ lê3yhi6Yn tiếng:
- DXHSnnĐể cô3yhi6Y wAzf5Sxuống chơ3yhi6Yi vớiDXHSnn cháDXHSnnu, cDXHSnnháu thwAzf5Sa cDXHSnnon gwAzf5Sái c3yhi6Yho cô!
Thi Th3yhi6Yi wAzf5Skinh hDXHSnnãi nhậDXHSnnn wAzf5Sra mộtwAzf5S côwAzf5S gwAzf5Sái 3yhi6Yvốn wAzf5Syếu đuối3yhi6Y nh3yhi6Yư An3yhi6Yh KwAzf5Sỳ lwAzf5Súc wAzf5Snày bỗngwAzf5S trở3yhi6Y nênwAzf5S kiêwAzf5Sn cườngwAzf5S, tỉnhwAzf5S táo3yhi6Y vàbs bsdũng cDXHSnnảm bslạ thường.
ADXHSnnnh 3yhi6YKỳ wAzf5Slại nó3yhi6Yi tiếp:
3yhi6Y- CDXHSnnô xuwAzf5Sống chơi3yhi6Y vớiwAzf5S chwAzf5Sáu nhé!DXHSnn CDXHSnnô làDXHSnnm mẹbs cDXHSnnháu được3yhi6Y không?
Tbshằng wAzf5Sbé khDXHSnnông n3yhi6Yói năngbs gìwAzf5S nDXHSnnhưng Đibsnh Đông3yhi6Y lbsại cấtbs tiế3yhi6Yng: “Từ3yhi6Y bslúc nhỏbs mẹ3yhi6Y đã3yhi6Y khô3yhi6Yng cần3yhi6Y cbson, mẹbs k3yhi6Yhông yDXHSnnêu wAzf5Scon, mẹwAzf5S cwAzf5Săm hDXHSnnận sựDXHSnn tồnDXHSnn tạDXHSnni cwAzf5Sủa co3yhi6Yn, c3yhi6Yon khwAzf5Sông DXHSnncần n3yhi6Ygười mẹwAzf5S 3yhi6Ytồi wAzf5Snhư mẹbs chơbsi bsvới con.”
ADXHSnnnh KỳwAzf5S c3yhi6Yhậm rãiDXHSnn đápDXHSnn lại:
3yhi6Y- Co3yhi6Yn khôbsng biếtbs đượcwAzf5S m3yhi6Yẹ yêwAzf5Su 3yhi6Ycon 3yhi6Yđến wAzf5Smức DXHSnnnào DXHSnnđâu, 3yhi6Ymẹ thực3yhi6Y sựwAzf5S rấtDXHSnn yêwAzf5Su conwAzf5S, DXHSnndo 3yhi6Ymẹ DXHSnnsợ DXHSnnkhông thểwAzf5S ch3yhi6Yo cbson mwAzf5Sột cuộwAzf5Sc DXHSnnsống hoàbsn hảowAzf5S nwAzf5Sên 3yhi6Ymới gửibs cbson ởDXHSnn nhàDXHSnn bbsác. 3yhi6YMẹ đ3yhi6Yành pDXHSnnhải làmDXHSnn DXHSnnthế để3yhi6Y DXHSnncon 3yhi6Ycó đượcwAzf5S m3yhi6Yôi trườn3yhi6Yg phát3yhi6Y wAzf5Striển lànbsh mạnh,bs bởi3yhi6Y 3yhi6Ysẽ wAzf5Skhông có3yhi6Y absi hỏiDXHSnn bsbố 3yhi6Ycon 3yhi6Ylà aiwAzf5S, k3yhi6Yhông có3yhi6Y bsai mắnbsg cowAzf5Sn làDXHSnn đồ3yhi6Y coDXHSnnn hDXHSnnoang. Mẹ3yhi6Y đànhwAzf5S lòngbs l3yhi6Yàm wAzf5Snhư tbshế, bởiDXHSnn DXHSnnmẹ yêwAzf5Su cwAzf5Son 3yhi6Yhơn tất3yhi6Y thảywAzf5S DXHSnnmọi wAzf5Sthứ tbsrên đời.
Nưbsớc mwAzf5Sắt AnDXHSnnh Kbsỳ lãDXHSnn chbsã rDXHSnnơi trbsên mặtbs Đ3yhi6Yinh Đông,3yhi6Y hDXHSnnồi lwAzf5Sâu ĐwAzf5Sinh ĐôngDXHSnn hwAzf5Sét lêDXHSnnn: “MẹwAzf5S 3yhi6Yơi, m3yhi6Yắt cobsn đau3yhi6Y lắmwAzf5S, wAzf5Scon đwAzf5Sang chả3yhi6Yy mábsu, cobsn k3yhi6Yhông n3yhi6Yhìn thấDXHSnny g3yhi6Yì wAzf5Snữa rồ3yhi6Yi, mẹDXHSnn wAzf5Smau cứ3yhi6Yu c3yhi6Yon đi!”
NhDXHSnnìn thbsấy 3yhi6Ycảnh DXHSnncon mìnhbs đwAzf5Sau DXHSnnđớn giDXHSnnãy g3yhi6Yiụa, An3yhi6Yh K3yhi6Yỳ đ3yhi6Yau lòngDXHSnn nói:
- Đừng3yhi6Y lDXHSnnàm cobsn cbsô DXHSnnđau! Tr3yhi6Yả cbson lDXHSnnại cbsho cbsô! Cô3yhi6Y wAzf5Ssẽ xwAzf5Suống vớ3yhi6Yi cháu!
Đinh Đônbsg không3yhi6Y gDXHSnniãy giụabs nữa3yhi6Y, cbsô bsbé lạiwAzf5S rêwAzf5Sn bsrỉ: “3yhi6YCon cần3yhi6Y c3yhi6Yó mắtbs, DXHSnncon cầnDXHSnn cDXHSnnó mắt,bs DXHSnncon khôbsng nhì3yhi6Yn thấybs DXHSnngì DXHSnnnữa rồi.”
Anh KwAzf5Sỳ q3yhi6Yuay lạbsi n3yhi6Yhìn ThDXHSnni ThDXHSnni 3yhi6Yvà cbsác bạnDXHSnn cười,DXHSnn mwAzf5Sột nụ3yhi6Y cDXHSnnười vôwAzf5S h3yhi6Yồn, côDXHSnn cưwAzf5Sời nhưbs mwAzf5Suốn 3yhi6Ynhờ mọibs người3yhi6Y trôngbs giữbs ĐiDXHSnnnh Đônbsg wAzf5Shộ wAzf5Smình; 3yhi6Ykhi nụwAzf5S DXHSnncười wAzf5Schưa 3yhi6Ykịp twAzf5Sắt twAzf5Srên m3yhi6Yôi, 3yhi6Ycô 3yhi6Yđã thò3yhi6Y wAzf5Stay mócDXHSnn mbsột cowAzf5Sn m3yhi6Yắt ra.
3yhi6YTuy rDXHSnnất đauwAzf5S bsđớn nhưwAzf5Sng bscô khônDXHSnng quỵ3yhi6Y ngã3yhi6Y; DXHSnncô h3yhi6Yướng 3yhi6Ymặt vềDXHSnn phíabs wAzf5Scon rồiDXHSnn thwAzf5Sả wAzf5Scon mắt3yhi6Y xuwAzf5Sống dưới.
ĐiDXHSnnnh ĐwAzf5Sông 3yhi6Yhơi độbsng đDXHSnnậy. TrwAzf5Song mắtDXHSnn HắDXHSnnc BwAzf5Sảo, họ3yhi6Y trôDXHSnnng thấy3yhi6Y cobsn mDXHSnna bsnhỏ nhảyDXHSnn 3yhi6Yra DXHSnnkhỏi ngwAzf5Sười ĐiDXHSnnnh 3yhi6YĐông bsđể tówAzf5Sm cbson mắt3yhi6Y DXHSnnđẫm mábsu kiDXHSnna. Tần3yhi6Y DXHSnnCẩm 3yhi6Yhét lDXHSnnên: “wAzf5SMau cDXHSnnứu đứabs bsbé đi!”3yhi6Y bDXHSnna người3yhi6Y vộDXHSnni cwAzf5Shạy bslại kDXHSnnéo đứbsa béDXHSnn lên.
Đ3yhi6Yinh Đôngbs vẫn3yhi6Y bschưa tỉnh,bs nóbs cứDXHSnn wAzf5Sngủ tDXHSnnhiếp đDXHSnni nbshưng wAzf5Svẫn réowAzf5S wAzf5Sgọi: “M3yhi6Yẹ bsơi, bsmẹ xuốngDXHSnn chơibs vớiDXHSnn cowAzf5Sn đi!”
DXHSnnAnh DXHSnnKỳ wAzf5Sgiơ bDXHSnnàn DXHSnntay đẫm3yhi6Y DXHSnnmáu vuốt3yhi6Y v3yhi6Ye bskhuôn mặt3yhi6Y nhỏDXHSnn xinDXHSnnh củaDXHSnn DXHSnncon bsgái, t3yhi6Yrong cwAzf5Son mắbst DXHSnncòn lạiDXHSnn củaDXHSnn wAzf5Scô trà3yhi6Yn ngbsập wAzf5Stình DXHSnnyêu bsthương; DXHSnncô lạDXHSnni DXHSnnđưa mwAzf5Sắt nhìbsn bốn3yhi6Y ngườibs bạnwAzf5S rồiDXHSnn bsnói: DXHSnn“Em wAzf5Sphải đ3yhi6Yi ngănDXHSnn cảnbs thằnbsg b3yhi6Yé lạiDXHSnn, bởibs DXHSnnsớm muộnbs nóDXHSnn sẽDXHSnn tớiwAzf5S 3yhi6Ylàm h3yhi6Yại co3yhi6Yn ewAzf5Sm, nwAzf5Shờ mọibs ngDXHSnnười trôngbs nowAzf5Sm ĐiDXHSnnnh ĐôwAzf5Sng 3yhi6Yhộ em.”
bsMọi người3yhi6Y còDXHSnnn cDXHSnnhưa kịpDXHSnn địnhwAzf5S thầnwAzf5S lạibs thbsì đã3yhi6Y thbsấy AnwAzf5Sh K3yhi6Yỳ nhảyDXHSnn xuốn3yhi6Yg dưới;bs DXHSnnchẳng mấyDXHSnn cwAzf5Shốc, kbshông absi nhDXHSnnìn twAzf5Shấy g3yhi6Yì wAzf5Snữa. DXHSnnMột tbsiếng “rầm”wAzf5S DXHSnnkhô bskhốc. Đinhbs Đôngbs khbsông nDXHSnnói DXHSnnlung tubsng nữabs; nbsó 3yhi6Yđã thiếpwAzf5S đi.
Mbsọi ngườiDXHSnn ômDXHSnn bsĐinh Đ3yhi6Yông r3yhi6Ya wAzf5Sngoài. TrênwAzf5S wAzf5Scổng 3yhi6Ysân DXHSnnthượng DXHSnncó hDXHSnnai bóbsng ngườwAzf5Si 3yhi6Y– mbsột lớn,3yhi6Y mộbst béDXHSnn wAzf5Sđang đứng3yhi6Y dõibs thbseo bshọ. 3yhi6YĐó l3yhi6Yà bóngbs củawAzf5S AnwAzf5Sh Kỳbs v3yhi6Yà thằn3yhi6Yg 3yhi6Ybé. bsCả ha3yhi6Yi nDXHSnnắm t3yhi6Yay nh3yhi6Yau DXHSnnhồi lâu3yhi6Y rồiwAzf5S bsquay ngbsười 3yhi6Yđi mất.
Thi Thbsi xúcDXHSnn động3yhi6Y quỵ3yhi6Y ngãDXHSnn twAzf5Srên sDXHSnnân thưbsợng, côwAzf5S tbshan thwAzf5Sở: DXHSnn‘Mình cwAzf5Sứ tưởngDXHSnn n3yhi6Yó gh3yhi6Yét đứawAzf5S trẻbs nàwAzf5Sy, mìnhwAzf5S đã3yhi6Y thựwAzf5Sc sự3yhi6Y wAzf5Skhông hiDXHSnnểu bsnó. VìwAzf5S đứawAzf5S trẻ3yhi6Y này3yhi6Y, 3yhi6Ynó 3yhi6Ycó thể3yhi6Y làm3yhi6Y đượDXHSnnc bấwAzf5St cứ3yhi6Y việcwAzf5S DXHSnngì, cóDXHSnn t3yhi6Yhể chi3yhi6Yến thắ3yhi6Yng mọ3yhi6Yi t3yhi6Yhế lwAzf5Sực. MìwAzf5Snh đã3yhi6Y khôwAzf5Sng bbsiết bstình ybsêu của3yhi6Y n3yhi6Ygười mẹ3yhi6Y lại3yhi6Y 3yhi6Ybao DXHSnnla đDXHSnnến thế!”
TầnwAzf5S Cẩmbs chạywAzf5S vwAzf5Sề phbsía Thbsi Thibs, hwAzf5Sai ngườiwAzf5S òbsa kh3yhi6Yóc nức3yhi6Y 3yhi6Ynở. BwAzf5Sốn ngườiDXHSnn DXHSnnkhông dám3yhi6Y xuốbsng dướbsi; h3yhi6Yọ lặng3yhi6Y lẽbs wAzf5Schờ bbsình minDXHSnnh trêwAzf5Sn sânDXHSnn thượng…
Tầbsn Cẩmbs nwAzf5Shẹ nhàwAzf5Sng tiếnDXHSnn vềwAzf5S p3yhi6Yhía KDXHSnnha wAzf5SLương nói:
bs- bsEm DXHSnnxin lỗi,3yhi6Y wAzf5Svừa rồbsi e3yhi6Ym đãDXHSnn quá3yhi6Y mạnhDXHSnn tabsy wAzf5Svới anh.
wAzf5SKha Lưbsơng wAzf5Squay lbsại cDXHSnnười trảwAzf5S lời:
- Kh3yhi6Yông saobs, bsđằng nàobs absnh cwAzf5Sũng bbséo, đawAzf5Sng cbsần giảmDXHSnn bébso mà.
Tầnbs Cẩm3yhi6Y nhbsìn KDXHSnnha lưbsơng càngwAzf5S ngà3yhi6Yy cDXHSnnàng DXHSnnrõ tr3yhi6Yong bsánh DXHSnnbình wAzf5Sminh; cbsô nhớ3yhi6Y lạibs DXHSnnlần đầuDXHSnn tiwAzf5Sên bs2 ngwAzf5Sười g3yhi6Yặp nwAzf5Shau. CứwAzf5S 3yhi6Ynhư cwAzf5Só bànDXHSnn ta3yhi6Yy wAzf5Scủa ông3yhi6Y trờbsi sắpDXHSnn đặtbs trbsước vDXHSnnậy, ngườiDXHSnn 3yhi6Yđàn ônwAzf5Sg nwAzf5Sày hếtDXHSnn lầwAzf5Sn wAzf5Snày đếnbs l3yhi6Yần kwAzf5Shác bsxuất bshiện troDXHSnnng cuộcbs đờibs côwAzf5S cùbsng c3yhi6Yô bschia sbsẻ mọibs DXHSnnkhó khăn.
Lục TửDXHSnn 3yhi6YMinh thẫnwAzf5S thờ3yhi6Y nDXHSnnhìn Tần3yhi6Y CẩwAzf5Sm vàwAzf5S KhDXHSnna wAzf5SLương. Nhữn3yhi6Yg n3yhi6Ygày vừa3yhi6Y 3yhi6Yqua, anwAzf5Sh wAzf5Skhông cówAzf5S thbsời giwAzf5San bsquan tâmbs tớiDXHSnn tbsình cảm3yhi6Y cbsủa mìnbsh, nhưngbs bsanh 3yhi6Ybiết DXHSnnrõ, ng3yhi6Yười 3yhi6Yđàn ôwAzf5Sng 3yhi6Ytrước mắt3yhi6Y anDXHSnnh cóDXHSnn 3yhi6Yrất nhbsiều cáDXHSnnch để3yhi6Y trbsanh DXHSnnthủ tìn3yhi6Yh cảbsm củabs DXHSnnngười DXHSnnanh 3yhi6Yyêu dấubs. CwAzf5Shưa bwAzf5Sao giờ,DXHSnn Tầ3yhi6Yn Cẩmbs đốiDXHSnn xửwAzf5S đbsặc biệt3yhi6Y vớiwAzf5S anhDXHSnn, nh3yhi6Yưng lạwAzf5Si hếtDXHSnn lần3yhi6Y nbsày đếnbs lwAzf5Sần kháDXHSnnc thểwAzf5S hiệwAzf5Sn sựDXHSnn qua3yhi6Yn tâDXHSnnm đặDXHSnnc bwAzf5Siệt tDXHSnnới KDXHSnnha 3yhi6YLương. LDXHSnnòng DXHSnnanh quặnbs đaubs, wAzf5Sanh tựbs hỏiwAzf5S cDXHSnnhẳng lẽ3yhi6Y mìnhDXHSnn lại3yhi6Y bskhông bằnwAzf5Sg c3yhi6Yái wAzf5Sgã wAzf5Slưu wAzf5Smanh bskia sao?
Mọi người3yhi6Y đDXHSnnều bskhông phátwAzf5S hiệbsn wAzf5Sra ábsnh mắtDXHSnn khácwAzf5S lạwAzf5S c3yhi6Yủa ĐườngwAzf5S T3yhi6Yhi Thi.
ChíDXHSnnnh ThDXHSnni Tbshi cũngDXHSnn kh3yhi6Yông hiểwAzf5Su 3yhi6Ycô bDXHSnnắt đầubs cwAzf5Só cảwAzf5Sm tìnwAzf5Sh với3yhi6Y TDXHSnnử Mbsinh từ3yhi6Y lúDXHSnnc nào;3yhi6Y nhbsững ngàbsy vừawAzf5S q3yhi6Yua, cDXHSnnô đã3yhi6Y cwAzf5Só thểbs khẳngwAzf5S địDXHSnnnh rằnbsg 3yhi6Ymình yêuDXHSnn wAzf5STử 3yhi6YMinh. CDXHSnnô nhớwAzf5S rbsất rDXHSnnõ 3yhi6Yhôm nbsay, trbsong 3yhi6Ylúc sợbs hã3yhi6Yi, ngườ3yhi6Yi DXHSnnđầu bstiên wAzf5Scô nwAzf5Sghĩ tớbsi làDXHSnn wAzf5STử Minh.
DXHSnnLục TửwAzf5S Min3yhi6Yh vwAzf5Sà DXHSnnTần Cbsẩm lbsà một3yhi6Y bsđôi kiwAzf5Sa mà?bs Tại3yhi6Y 3yhi6Ysao Tần3yhi6Y Cẩmbs lạ3yhi6Yi bắtwAzf5S cDXHSnná bs2 tayDXHSnn, lạ3yhi6Yi c3yhi6Yòn đwAzf5Sối wAzf5Stốt vbsới K3yhi6Yha LươngwAzf5S 3yhi6Yđể Tử3yhi6Y MwAzf5Sinh bsđau lòDXHSnnng? T3yhi6Yhực bsra 3yhi6Ycô ấyDXHSnn đ3yhi6Yâu cóDXHSnn xbsinh đẹpDXHSnn bằngDXHSnn mình?DXHSnn vậy3yhi6Y màwAzf5S 3yhi6Ytrong lúc3yhi6Y nguwAzf5Sy na3yhi6Yn nh3yhi6Yất wAzf5Slại bscó DXHSnnđược tấmDXHSnn 3yhi6Ychân tìn3yhi6Yh củawAzf5S cảDXHSnn wAzf5S2 chànDXHSnng trai.
Thbsi Thbsi làDXHSnn bscô gáiwAzf5S có3yhi6Y nhiều3yhi6Y lợibs thếDXHSnn nhấbst tro3yhi6Yng nhóDXHSnnm bạnwAzf5S; gDXHSnnia đình3yhi6Y gbsiàu có;bs lạbsi thôDXHSnnng miDXHSnnnh DXHSnnxinh đẹp.bs TầnwAzf5S CẩmwAzf5S wAzf5Schẳng bsqua chbsỉ l3yhi6Yà bsbạn họcbs bstừ thủabs nhỏ,wAzf5S côwAzf5S ấyDXHSnn dựa3yhi6Y DXHSnnvào bsđâu bsmà 3yhi6Ycó đ3yhi6Yược nhiềuDXHSnn thứwAzf5S đến3yhi6Y twAzf5Shế wAzf5Scơ chứ?
Thi T3yhi6Yhi wAzf5Shằn họ3yhi6Yc nhìnwAzf5S bsvào bóng3yhi6Y Tửbs bsMinh; 3yhi6Ycô thề3yhi6Y nhấtbs địnDXHSnnh phảibs chiếmbs đư3yhi6Yợc aDXHSnnnh DXHSnnđể chứngDXHSnn minbsh côbs khônbsg DXHSnnhề thu3yhi6Ya kbsém T3yhi6Yần Cẩm.
Đúng3yhi6Y lúcwAzf5S nàbsy HDXHSnnắc BảoDXHSnn đan3yhi6Yg nbsằm tronwAzf5Sg lòbsng wAzf5SKha Lươngbs bbsỗng nh3yhi6Yảy bsphắt sanwAzf5Sg lòngbs Tầbsn CwAzf5Sẩm, nDXHSnnó con3yhi6Yg lbsưng vDXHSnnề phíwAzf5Sa 3yhi6YThi 3yhi6YThi, nhbsư bsthể đãDXHSnn nhìnbs tbshấu đượ3yhi6Yc ý3yhi6Y 3yhi6Ynghĩ cDXHSnnủa côwAzf5S vậy.
Mặt3yhi6Y wAzf5Strời rồibs cũngDXHSnn lấp3yhi6Y lówAzf5S ởbs đbsằng đông3yhi6Y.; dướibs muôn3yhi6Y DXHSnnvàn 3yhi6Ytia nắnDXHSnng vàng,wAzf5S bốnbs ngư3yhi6Yời b3yhi6Yọn họ3yhi6Y vẫnDXHSnn bsđứng 3yhi6Yyên tạiwAzf5S chỗ;wAzf5S nhDXHSnnưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.