Tấm vải đỏ - Chương 22 - Phần 02

Lục Tửei9qns Miei9qnsnh ei9qnsrút sPfkicrúng raBn, cBnhĩa Pfkicrvào mụPfkicr tei9qnsa rồiPfkicr Bnđe doei9qnsạ: "ĐừPfkicrng lạBni gần,Bn nei9qnsếu khBnông tei9qnsôi bắPfkicrn đấy!"
Mụei9qns 8SDkrxta cườPfkicri rồ8SDkrxi lùi8SDkrx vềei9qns ph8SDkrxía saBnu. Mụ8SDkrx Pfkicrta bịPfkicr 8SDkrxhút vàoei9qns 8SDkrxchiếc gei9qnsương. Chiếc8SDkrx gBnương ei9qnstrong tei9qnshang máy8SDkrx bỗngBn trởPfkicr Pfkicrnên s8SDkrxống độnei9qnsg kPfkicrhác thường,ei9qns nBnó Pfkicrnuốt 8SDkrxchửng Bnngười p8SDkrxhụ nữPfkicr kia8SDkrx. MụBn ei9qnsta biến8SDkrx mất.
LụcBn T8SDkrxử MinBnh khônPfkicrg ei9qnstin nổiei9qns vBnào Pfkicrmọi t8SDkrxhứ dei9qnsiễn Bnra trướcPfkicr Bnmắt Pfkicrmình, nhưBnng kei9qnshông cònei9qns đủBn thờei9qnsi ei9qnsgian 8SDkrxđể nei9qnsgạc Pfkicrnhiên Pfkicrnữa. APfkicrnh thấyBn bBnóng Pfkicrcủa mụ8SDkrx tPfkicra Bnkhông biến8SDkrx mấtei9qns tronPfkicrg 8SDkrxgương 8SDkrxmà Pfkicrbây giờ8SDkrx đãei9qns hi8SDkrxện hìnhPfkicr làPfkicr 8SDkrxngười phei9qnsụ n8SDkrxữ mặcPfkicr Bnáo đỏei9qns, cPfkicrứ dPfkicri chBnuyển vềPfkicr pPfkicrhía an8SDkrxh, 8SDkrxcàng 8SDkrxlúc cà8SDkrxng gần.
PfkicrLục TBnử bei9qnsuộc phải8SDkrx nổ8SDkrx súng.
KhPfkicra LươnPfkicrg vàei9qns Tần8SDkrx CẩmPfkicr chBnạy tới8SDkrx giữaBn c8SDkrxầu thanei9qnsg t8SDkrxhì ei9qnsnghe Pfkicrthấy Bntiếng sú8SDkrxng, PfkicrTần Cẩei9qnsm liềnPfkicr đứei9qnsng lBnại Bnrồi nóiBn vớiBn K8SDkrxha Lương:Pfkicr "APfkicrnh àBn, bệnhei9qns Bnviện nàei9qnsy ei9qnslàm ei9qnsgì Bncó tầngei9qns 13."
8SDkrxKha LươPfkicrng Pfkicrvỗ đ8SDkrxầu tei9qnshừa 8SDkrxnhận, Bnbệnh viei9qnsện nàPfkicry Bnchỉ ei9qnscó bPfkicrốn tPfkicrầng, Pfkicrlấy Bnđâu ei9qnsra tei9qnsầng 1Pfkicr3 8SDkrxkia cPfkicrhứ! HaPfkicri ngườBni đ8SDkrxã chạBny rấBnt lâuei9qns rồ8SDkrxi. Cei9qnshẳng l8SDkrxẽ lei9qnsại Pfkicrbị Pfkicrảo giác8SDkrx ư?
K8SDkrxha LBnương đ8SDkrxã c8SDkrxó ei9qnskinh nei9qnsghiệm từei9qns buPfkicrổi sBnáng, aPfkicrnh bìn8SDkrxh tĩnBnh nhìBnn bBnốn p8SDkrxhía, phátBn hi8SDkrxện tầngBn dưPfkicrới cóPfkicr Bnbóng Bnngười. Aei9qnsnh lBniền kéBno T8SDkrxần CẩmBn ei9qnschạy xuốngPfkicr, vừBna chạyPfkicr vừa8SDkrx nóiBn: "AnBnh ei9qnshiểu rồ8SDkrxi, thaei9qnsng máy8SDkrx 8SDkrxvẫn ei9qnsở Pfkicrtầng 18SDkrx, Bnnó vẫnBn đứ8SDkrxng yên8SDkrx ởBn Pfkicrđó, nhưBnng ei9qnsnó lạei9qnsi chạy8SDkrx Bnvào 8SDkrx1 Pfkicrkhông gia8SDkrxn tầngei9qns 8SDkrx13 khá8SDkrxc. Chúng8SDkrx mBnình Bnmau chạy8SDkrx x8SDkrxuống Pfkicrtầng ei9qns1 đi."
Lục Tử8SDkrx MiPfkicrnh đei9qnsã khônPfkicrg cònei9qns để8SDkrx ýei9qns ei9qnstới cáPfkicri gei9qnsì n8SDkrxữa, anPfkicrh nhBnắm mắtPfkicr bắBnn bừa,Pfkicr ei9qnslúc mởei9qns Pfkicrmắt rBna chỉBn thấyei9qns v8SDkrxỏ Bnđạn tei9qnsung tóei9qnse khắpPfkicr nơi.
Anh 8SDkrxvừa địei9qnsnh thởPfkicr thào8SDkrx nhẹei9qns nhBnõm thìPfkicr lạiBn cei9qnsảm tei9qnshấy cóPfkicr g8SDkrxì đóBn đangei9qns l8SDkrxắc lưPfkicr 8SDkrxtrên Bnđầu. Ng8SDkrxẩng đầu8SDkrx lêei9qnsn, Pfkicranh thấyBn ng8SDkrxười phei9qnsụ nữ8SDkrx 8SDkrxmặc áBno đPfkicrỏ đóei9qns đPfkicrang Pfkicrtreo 8SDkrxlơ lei9qnsửng tPfkicrrên cửaBn trờiBn cBnủa thaei9qnsng 8SDkrxmáy. BnBà 8SDkrxta ei9qnsthõng Pfkicrmặt ei9qnsxuống, đốiPfkicr Bnmặt vớiPfkicr Bnanh, Pfkicr2 Bncon 8SDkrxmắt đãPfkicr Pfkicrbị móc,8SDkrx m8SDkrxáu Bnchảy 8SDkrxtràn khắPfkicrp nơei9qnsi, Pfkicrrỏ cả8SDkrx vei9qnsào mặPfkicrt anh.
ĐáPfkicrng sợBn nBnhất Bnlà n8SDkrxgười đ8SDkrxàn bei9qnsà Pfkicrvới khPfkicruôn mặt8SDkrx vPfkicrô hồnei9qns lạiPfkicr bắt8SDkrx 8SDkrxđầu nhếcei9qnsh méPfkicrp cười.
Kha LưPfkicrơng đãei9qns tớBni cửBna thaei9qnsng m8SDkrxáy, an8SDkrxh đPfkicrập mạBnnh 8SDkrxvào ei9qnsnó nPfkicrhưng chẳngBn cóPfkicr t8SDkrxác ei9qnsdụng gì.
TầBnn 8SDkrxCẩm sốtei9qns Pfkicrruột, nhPfkicrấn núPfkicrt liBnên hồi.
HắcBn BảBno đangBn nằ8SDkrxm Pfkicrtrong Bnlòng KPfkicrha Lei9qnsương bỗngBn nhả8SDkrxy vọtPfkicr lên8SDkrx cào8SDkrx vei9qnsào m8SDkrxôi a8SDkrxnh, KhBna BnLương lấyei9qns taBny sờ8SDkrx thìPfkicr ph8SDkrxát Pfkicrhiện mìnhei9qns đBnã Pfkicrbị chảy8SDkrx máPfkicru, anBnh c8SDkrxũng cPfkicrhẳng có8SDkrx ei9qnsthời gi8SDkrxan đểei9qns ei9qnstrách Hắcei9qns BảoBn nữa,Pfkicr cứPfkicr tBniếp tục8SDkrx 8SDkrxđạp cửa.
Đúei9qnsng Bnlúc nàyPfkicr ei9qnsthì xuPfkicrất hi8SDkrxện k8SDkrxỳ tícei9qnsh –ei9qns 8SDkrxbàn t8SDkrxay dínPfkicrh mBnáu c8SDkrxủa 8SDkrxKha LưBnơng vừaPfkicr đậpei9qns vàBno cử8SDkrxa, tBnất cei9qnsả các8SDkrx vPfkicrết máuPfkicr đầmei9qns đì8SDkrxa trênBn t8SDkrxhang Pfkicrmáy đềPfkicru bPfkicriến mất.
KBnha LươngPfkicr ngạcPfkicr nhiê8SDkrxn 8SDkrxnhìn ta8SDkrxy m8SDkrxình rồ8SDkrxi hé8SDkrxt to:
8SDkrx- Đei9qnsúng rồi!Pfkicr Sa8SDkrxo an8SDkrxh lạ8SDkrxi kh8SDkrxông nhớPfkicr đếnBn chiêuPfkicr này8SDkrx trBnong BnPhương ei9qnspháp ei9qnstránh tBnà củaBn ônBng Pfkicranh –8SDkrx dùPfkicrng m8SDkrxáu củ8SDkrxa mìPfkicrnh Pfkicrđể đuổi8SDkrx m8SDkrxa. DòngPfkicr 8SDkrxhọ Kh8SDkrxa củaei9qns ei9qnsanh truei9qnsyền đờei9qnsi làmPfkicr phápPfkicr sư8SDkrx, nPfkicrên trBnên ngườei9qnsi Pfkicrai cũei9qnsng cei9qnsó ei9qnsmáu trá8SDkrxnh ma.
APfkicrnh vẫnBn 8SDkrxđang hei9qnsoan hỉPfkicr thìei9qns thấyei9qns mũiPfkicr mìnhPfkicr đei9qnsau nhóiei9qns, máuPfkicr cPfkicrhảy ộcPfkicr raPfkicr. Aei9qnsnh định8SDkrx mắnBng BnTần Cẩei9qnsm tPfkicrhì th8SDkrxấy 8SDkrxcô đ8SDkrxã nhei9qnsanh chóPfkicrng lPfkicrấy tei9qnsay quyệtPfkicr máuei9qns trên8SDkrx mei9qnsũi 8SDkrxanh rồi8SDkrx bôi8SDkrx vàoPfkicr nPfkicrút nhei9qnsấn thBnang má8SDkrxy. Vừa8SDkrx nBnhấn mạnBnh vàPfkicro, tPfkicrhang máy8SDkrx bậPfkicrt mở.
MộtBn ngưei9qnsời Pfkicrđang bị8SDkrx tr8SDkrxeo lủ8SDkrxng lẳnBng tron8SDkrxg thanei9qnsg m8SDkrxáy; đBnó Bnchính Pfkicrlà L8SDkrxục TửBn MiPfkicrnh. KhBna Lươngei9qns cei9qnshạy vàoBn tr8SDkrxong 8SDkrxôm Bnchân T8SDkrxử Miei9qnsnh 8SDkrxkéo xuốPfkicrng, đángPfkicr thươnPfkicrg c8SDkrxho Bnanh chàBnng Lụcei9qns Tử8SDkrx PfkicrMinh ei9qnsđã b8SDkrxị treei9qnso 8SDkrxcổ trợei9qnsn cảBn mắt;8SDkrx ei9qnsđã thếei9qns lại8SDkrx còn8SDkrx ei9qnstiếp tụcBn Pfkicrbị 8SDkrxkéo xuống8SDkrx đau8SDkrx đei9qnsiếng người,Pfkicr nêPfkicrn chỉPfkicr ei9qnscòn biế8SDkrxt gPfkicriẫy đạpPfkicr luBnng tei9qnsung. PfkicrT ầnei9qns Cẩmei9qns nhìei9qnsn thấyei9qns thế8SDkrx ei9qnsvội nBnói vớiPfkicr BnKha Lương:Bn 8SDkrx“Đừng Bncố kei9qnséo anBnh ấPfkicry 8SDkrxxuống, bếBn anei9qnsh ấPfkicry 8SDkrxlên đi”
8SDkrxKha LươnBng vàPfkicr 8SDkrxTần CBnẩm Pfkicrluống cPfkicruống đặei9qnst PfkicrTử MiPfkicrnh xuốnei9qnsg; mPfkicray m8SDkrxà anBnh ấy8SDkrx không8SDkrx Pfkicrbị tre8SDkrxo lâu,Bn hPfkicrơn nữaei9qns thể8SDkrx lựcPfkicr sun8SDkrxg mãPfkicrn n8SDkrxên chỉBn nghPfkicrỉ ei9qns1 ei9qnslúc lạBni bìnBnh thưei9qnsờng nhưPfkicr khôPfkicrng cPfkicró Pfkicrviệc gì.
VBnừa ngồPfkicri dậy,8SDkrx TửPfkicr Mei9qnsinh đBnã lớnei9qns tiế8SDkrxng m8SDkrxắng Kh8SDkrxa Lương:
Pfkicr- LúBnc nãPfkicry Pfkicranh cứPfkicr cốPfkicr kPfkicréo tôPfkicri xuốngPfkicr, an8SDkrxh có8SDkrx ei9qnscòn nhâei9qnsn tín8SDkrxh khôei9qnsng đPfkicrấy? BnHay Bnlà ei9qnsanh Bnmuốn giếtBn tôi?
Kha LưBnơng xBnoa Pfkicrmũi Bnhỏi lại:
- ĐừnPfkicrg cPfkicró g8SDkrxià mồm!ei9qns nế8SDkrxu aBnnh khônei9qnsg trBneo cổPfkicr tựBn tử8SDkrx thPfkicrì ei9qnstôi đã8SDkrx khPfkicrông 8SDkrxmất nhiềei9qnsu m8SDkrxáu đến8SDkrx thế!Pfkicr TPfkicrôi v8SDkrxốn đãBn gầyPfkicr yei9qnsếu, 8SDkrxsuy dinBnh dưBnỡng, thBniếu máu,Bn đBnâu cóBn đượcPfkicr Pfkicrbéo tốBnt nhBnư anh.
Tần Cẩm8SDkrx phảiei9qns hé8SDkrxt Bnto 8SDkrxcan Pfkicr2 người:
- ĐếBnn lúcei9qns nàyBn mPfkicrà ei9qns2 anei9qnsh cei9qnsòn tei9qnsâm trạn8SDkrxg cãPfkicri nha8SDkrxu àPfkicr? Khôngei9qns mPfkicrau ei9qnsđi cei9qnsứu TPfkicrhi Thi!
Họ Bnliền đứng8SDkrx dậBny chạy8SDkrx 8SDkrxra ngoà8SDkrxi. N8SDkrxhìn thấ8SDkrxy 8SDkrxThi T8SDkrxhi đang8SDkrx chBnầm chậmBn bướPfkicrc Bntới, bPfkicra ngườiBn thPfkicrở phàPfkicro n8SDkrxhẹ nhBnõm; đBnang Bnđịnh Pfkicrchạy ei9qnsđến cBnhỗ ThBni Thei9qnsi thPfkicrì họBn đBnứng 8SDkrxsững lại.
CóPfkicr mei9qnsột bónei9qnsg ngườiPfkicr b8SDkrxay ei9qnssau 8SDkrxThi Thi.
Tần8SDkrx Cẩm8SDkrx giơPfkicr nắmBn ei9qnsđấm đ8SDkrxịnh đPfkicránh KhPfkicra Lươei9qnsng. KhBna Lưei9qnsơng vộ8SDkrxi chạyBn tBnới núPfkicrp Pfkicrsau lưBnng TửPfkicr Minh.
Thi PfkicrThi Pfkicrđang dPfkicrần tiếnPfkicr tớiPfkicr ei9qnsphía Pfkicrhọ; ei9qnscái bó8SDkrxng kBnia cũng8SDkrx 8SDkrxrõ hơei9qnsn. B8SDkrxa người8SDkrx nhậ8SDkrxn ei9qnsra đBnó Pfkicrlà Bnông nội8SDkrx KBnha LươPfkicrng liBnền ngồBni bệtPfkicr xBnuống đấtei9qns, tPfkicrhở phàoPfkicr rồPfkicri nói:
- BnÔng à,8SDkrx 8SDkrxlần Bnnày ôPfkicrng xuấBnt hiện8SDkrx quPfkicrá Pfkicrbất ngờ8SDkrx đPfkicrấy! Bọnei9qns cháuei9qns sợPfkicr đPfkicrến thPfkicrót Pfkicrtim rồPfkicri đâei9qnsy này.
Ông ei9qnsnội KBnha Lương8SDkrx Bn– K8SDkrxha ĐạoBn cuốBni cùPfkicrng cũPfkicrng xuấtei9qns hiện,Pfkicr BnKha Lươnei9qnsg 8SDkrxvui mPfkicrừng chạyPfkicr vềPfkicr ei9qnsphía ônPfkicrg, như8SDkrxng thấyPfkicr Pfkicrông hei9qnsững hờ,Bn ei9qnschán nảBnn nhìei9qnsn mình.
ÔnPfkicrg cBnụ tráei9qnsch móc:
- Lẽ8SDkrx nàoBn cháuPfkicr đPfkicrã s8SDkrxử dụngei9qns ch8SDkrxiêu t8SDkrxhuật Pfkicrmáu tráei9qnsnh Pfkicrtà Bnđê tiệnPfkicr nhất,Pfkicr 8SDkrxnhục nhãBn nei9qnshất, hèn8SDkrx hạPfkicr nhấPfkicrt củPfkicra dòngBn họ8SDkrx ei9qnsKha cei9qnshúng ta?
Kha ei9qnsLương bBnuồn 8SDkrxbã đá8SDkrxp lại:
- NhụcPfkicr nhãei9qns hBnèn hạ8SDkrx Pfkicrcái g8SDkrxì c8SDkrxhứ! Pfkicrnếu khôngPfkicr có8SDkrx chú8SDkrxt máuBn củaBn Pfkicrcháu thì8SDkrx TửBn Miei9qnsnh sớ8SDkrxm đPfkicrã ei9qnsbị chếtei9qns tr8SDkrxeo tronei9qnsg tei9qnshang máyPfkicr rồi.
Tầnei9qns CBnẩm chạPfkicry tớiei9qns đỡei9qns ThPfkicri PfkicrThi thìBn nhPfkicrận ei9qnsthấy ThBni PfkicrThi Bnđang nhưPfkicr ngườiBn mộngei9qns du.
8SDkrxÔng tBnrẻ g8SDkrxiải thích:
- TPfkicrhi BnThi bị8SDkrx ôn8SDkrxg thBnôi miPfkicrên rồi,ei9qns baBnn nãei9qnsy Pfkicrnó đãBn kinBnh hãiPfkicr tột8SDkrx độPfkicr; Bnông thPfkicrôi miê8SDkrxn đểPfkicr 8SDkrxnó Bnngủ, nhBnư thếPfkicr sẽPfkicr Bnbảo vệei9qns đượcei9qns nguyPfkicrên khíPfkicr tố8SDkrxt hơn.
Ônei9qnsg 8SDkrxtrẻ Bnquay ei9qnsra ei9qnsnói vớiPfkicr Kei9qnsha Lương:
- SaBno ch8SDkrxáu khôn8SDkrxg chịuPfkicr họcPfkicr phéei9qnsp thuật8SDkrx troPfkicrng sáchBn củaBn ông8SDkrx? B8SDkrxao nhiêuei9qns phưei9qnsơng ei9qnspháp ha8SDkrxy khôPfkicrng Pfkicrdùng lạBni đ8SDkrxi d8SDkrxùng cá8SDkrxi phPfkicrép nhụ8SDkrxc n8SDkrxhã 8SDkrxthế hei9qnsả c8SDkrxháu? Lei9qnsàm thếPfkicr Pfkicrmà gBnọi làPfkicr 8SDkrxbắt ei9qnsma ưei9qns? Thà8SDkrx chPfkicráu hiế8SDkrxn máBnu ei9qnscho ei9qnsbệnh viPfkicrện đểei9qns cứuPfkicr 8SDkrxngười cònPfkicr ei9qnshơn là8SDkrx vun8SDkrxg vãiPfkicr lunBng tuPfkicrng., Bnthật chei9qnsẳng biếtei9qns xấ8SDkrxu Bnhổ gBnì cả.
KPfkicrha Lưei9qnsơng xấPfkicru Pfkicrhổ liền8SDkrx cãBni lạPfkicri ông:
- ei9qnsThế Pfkicrai bảBno tậpPfkicr hợPfkicrp cei9qnsác mBnảnh vảBni Bnlại rồiPfkicr Bnđốt đi8SDkrx Pfkicrlà Pfkicrcó thể8SDkrx phBná được8SDkrx l8SDkrxời nguyền8SDkrx PfkicrCA BĂNBnG? TronBng lúPfkicrc thei9qnsu tPfkicrhập Pfkicrvải, bBnọn chPfkicráu xei9qnsém chút8SDkrx nữaei9qns Pfkicrđã mất8SDkrx mạei9qnsng rồBni, vậyBn màBn bâyPfkicr gei9qnsiờ ôngei9qns Bnlại Pfkicrtới trácei9qnsh cháBnu ei9qnsnữa à?
Ông 8SDkrxtrẻ cBnhau mBnày rồei9qnsi nói:
Pfkicr- CáPfkicrc cei9qnsháu đãei9qns ei9qnsxem 8SDkrxbản th8SDkrxảo củ8SDkrxa ông?
Pfkicr- BnBản thảo8SDkrx nào8SDkrx c8SDkrxơ? Quyểnei9qns sáchPfkicr đei9qnsó là8SDkrx 8SDkrxbản thảBno củei9qnsa ôei9qnsng ư?Bn ei9qns- BốnPfkicr người8SDkrx ngBnạc nh8SDkrxiên ei9qnsnhìn ông.
- Đ8SDkrxó đúei9qnsng là8SDkrx bảnBn Pfkicrthảo củaei9qns ông.Bn LBnẽ nào8SDkrx trBnong bảnPfkicr thảo8SDkrx Pfkicrông 8SDkrxlại khôngPfkicr 8SDkrxcó quyềei9qnsn giảPfkicr thiếPfkicrt Bnmột chútBn? Việei9qnsc pháBn lờiei9qns 8SDkrxnguyền ei9qnsCA BĂPfkicrNG làei9qns mộBnt tronei9qnsg nh8SDkrxững câBnu hỏei9qnsi kPfkicrhó ei9qnstrả Bnlời nei9qnshất củ8SDkrxa dòn8SDkrxg họei9qns 8SDkrxKha chBnúng t8SDkrxa, ôBnng 8SDkrxđã đềPfkicr c8SDkrxập rấBnt nhiềuBn Bngiả th8SDkrxiết đểei9qns phá8SDkrx lờiei9qns ngPfkicruyền, chei9qnsẳng nhBnẽ cBnác cháuBn cứ8SDkrx Pfkicrlần lượt8SDkrx th8SDkrxử Pfkicrtừng phương8SDkrx 8SDkrxpháp ei9qnshay sao?
PfkicrBa ngườiPfkicr đều8SDkrx kin8SDkrxh sợPfkicr toát8SDkrx mBnồ hôi.
8SDkrx- CácBn chei9qnsáu Bnthu thậ8SDkrxp mPfkicrảnh vPfkicrải đỏ,ei9qns Pfkicrđem sứcBn mạnhei9qns Cei9qnsA BĂNGei9qns vốnei9qns đã8SDkrx đượcei9qns tei9qnsách Bnra ei9qnstập hợpBn lại,8SDkrx rBnồi lạBni maPfkicrng mPfkicrảnh v8SDkrxải 8SDkrxđó tớiBn nơei9qnsi chPfkicrí âm.Pfkicr Các8SDkrx cháu8SDkrx 8SDkrxhãy mởBn tPfkicro mắtPfkicr Pfkicrra 8SDkrxmà nhìn,Pfkicr nơ8SDkrxi nei9qnsày m8SDkrxấy chụcBn năPfkicrm trei9qnsước vốn8SDkrx làei9qns nBnghĩa địa8SDkrx chBnôn xáei9qnsc Bnhàng vạnPfkicr ei9qnsngười. Cáei9qnsc cháu8SDkrx 8SDkrxcho rBnằng Bnnhững kPfkicrhuôn mặ8SDkrxt sPfkicrau tấmei9qns ei9qnskính kiei9qnsa lPfkicrà Pfkicrmặt ng8SDkrxười đúngPfkicr khôngei9qns, kỳei9qns thực8SDkrx đóBn Bnđều làPfkicr nPfkicrhững oei9qnsan hồn8SDkrx trưei9qnsớc kia8SDkrx, h8SDkrxọ đaPfkicrng ngàBny đêPfkicrm Pfkicrlàm bạn8SDkrx vớiei9qns nei9qnshững bệnh8SDkrx nhei9qnsân tâBnm thần.
Ông trBnẻ lBnại dõn8SDkrxg Bndạc ei9qnsnói tiếp:
- CBnác cei9qnsháu Pfkicrcòn đứng8SDkrx Bnđờ ởBn đâyPfkicr làei9qnsm ei9qnsgì? Khôei9qnsng mBnau l8SDkrxên sânPfkicr 8SDkrxthượng ei9qnstìm PfkicrAnh KỳPfkicr Bnvà Đinhei9qns ĐôngBn đei9qns! ĐinPfkicrh PfkicrĐông hiện8SDkrx giờei9qns đangPfkicr bịPfkicr mộPfkicrt lựcei9qns lượngBn đBnáng sBnợ tPfkicrhao tún8SDkrxg; nếuPfkicr Pfkicrcác Bncháu đến8SDkrx Bnmuộn s8SDkrxẽ khPfkicrông kịBnp đâu!
Ô8SDkrxng tPfkicrrẻ vừa8SDkrx Bnvỗ vàoPfkicr người8SDkrx Th8SDkrxi ei9qnsThi, cPfkicrô Bnliền Bntỉnh Pfkicrlại. BốPfkicrn ngBnười khônBng kịpPfkicr nói8SDkrx gei9qnsì vei9qnsội bướ8SDkrxc 8SDkrxvào ei9qnsthang mPfkicráy, ôBnng trẻPfkicr khônBng Bnđi Bncùng hPfkicrọ, bởi8SDkrx tei9qnshời g8SDkrxian hiệnBn hì8SDkrxnh b8SDkrxa pei9qnshút Pfkicrmột nei9qnsgày đãei9qns hếtPfkicr. PfkicrÔng cPfkicrhỉ Pfkicrkịp nPfkicrói với8SDkrx KBnha Lương:Bn “Nếuei9qns thựcPfkicr sựPfkicr kh8SDkrxông cóei9qns cá8SDkrxch Pfkicrnào khácei9qns, cháBnu hãyBn t8SDkrxự cei9qnsắt ngBnón taBny đểPfkicr máuei9qns ei9qnschảy rBna nhé!”.Pfkicr ei9qnsLời dặnei9qns của8SDkrx ôngBn trẻei9qns khiếei9qnsn K8SDkrxha LươnBng lạn8SDkrxh hếtPfkicr Pfkicrcả người,Bn anBnh đứBnng tron8SDkrxg 8SDkrxthang máy8SDkrx ôBnm mei9qnsiệng khôBnng Pfkicrnói năBnng gì.
Lúc nàyBn ei9qnsbốn n8SDkrxgười lại8SDkrx điBn cùng8SDkrx vớiBn nBnhau, khôngPfkicr aei9qnsi 8SDkrxnói ei9qnsnăng Pfkicrgì. HắcPfkicr PfkicrBảo nằBnm ưBnờn trPfkicrên vaPfkicri KBnha LưPfkicrơng 8SDkrxkhông cei9qnshịu xuống.8SDkrx BọnBn họBn ei9qnsvừa trả8SDkrxi ei9qnsqua cơ8SDkrxn chấn8SDkrx đ8SDkrxộng, aei9qnsi cũBnng bBniết đốiei9qns tBnhủ củei9qnsa mei9qnsình rất8SDkrx mạei9qnsnh ei9qnsnhưng Bnhọ vẫnPfkicr khPfkicrông t8SDkrxừ bỏei9qns ei9qnsý địBnnh cứei9qnsu AnPfkicrh 8SDkrxKỳ ei9qnsvà Đinhei9qns Đông.
Mọi ngườiei9qns đBnổ dei9qnsồn chBnú ý8SDkrx v8SDkrxào 8SDkrxKha Lương,ei9qns an8SDkrxh ch8SDkrxẳng biết8SDkrx làBnm sBnao cPfkicrhỉ biei9qnsết 8SDkrxngậm Pfkicrngùi Pfkicrkêu cBna sei9qnsao sốBn mình8SDkrx khổei9qns thế!Pfkicr Tại8SDkrx saei9qnso b8SDkrxao nhBniêu phápBn tPfkicrhuật kh8SDkrxông họei9qnsc lạei9qnsi chỉPfkicr họPfkicrc đượcPfkicr ei9qnsmỗi mộBnt ch8SDkrxiêu nPfkicrày. M8SDkrxọi Bnngười nei9qnshìn aPfkicrnh tiBnếc nuốiBn nghĩ,8SDkrx gPfkicriá máuPfkicr anPfkicrh nhiềuei9qns nhBnư nướ8SDkrxc sôngBn t8SDkrxhì tBnốt bPfkicriết bao.
Chei9qnsẳng mấy8SDkrx chốc8SDkrx thanei9qnsg máyBn đãPfkicr lei9qnsên tới8SDkrx Pfkicrsân thượng,Bn nPfkicrếu như8SDkrx Pfkicrông nPfkicrội ei9qnsKha Lươnei9qnsg kPfkicrhông nó8SDkrxi cei9qnsho bọnei9qns họei9qns biếtBn nei9qnsơi Pfkicrnày trướcBn Pfkicrkia 8SDkrxlà nei9qnsơi cei9qnshôn xácPfkicr vei9qnsạn ngườiei9qns ei9qnsthì troBnng mPfkicrắt cei9qnsủa họ,Pfkicr nơPfkicri nàyei9qns quảBn làei9qns 8SDkrxrất đẹpei9qns Bn- mPfkicrột nei9qnsơi 8SDkrxnon 8SDkrxxanh nướcBn 8SDkrxbiếc, Pfkicrcây mây8SDkrx xaPfkicrnh xei9qnsanh 8SDkrxmọc ởBn khắpPfkicr nơi,Pfkicr Pfkicrtrên sPfkicrân thượngBn dây8SDkrx Bnmây đBnan chéPfkicro vàoBn nhBnau Pfkicrgiống ei9qnsnhư mộtPfkicr tấm8SDkrx vPfkicrải xa8SDkrxnh dàyBn dặnPfkicr vậy.
Kha BnLương vừ8SDkrxa nhìBnn Pfkicrvừa Bnnghĩ, trBnong sácei9qnsh Bncủa 8SDkrxông vei9qnsiết nhei9qnsững 8SDkrxnơi cóBn câyPfkicr xBnanh mọcPfkicr uPfkicrm tùei9qnsm thei9qnsường rấtPfkicr nặnPfkicrg Pfkicrâm khí.Pfkicr L8SDkrxoại cei9qnsây nàei9qnsy hBnấp thBnu âmei9qns k8SDkrxhí để8SDkrx tồn8SDkrx tạiPfkicr, hơBnn nữaei9qns ei9qnsnó Pfkicrlại chBne lấpPfkicr ánh8SDkrx mặtei9qns trời,8SDkrx lei9qnsà Pfkicrnơi tPfkicrrú ẩnei9qns tốtPfkicr củaPfkicr oei9qnsan hồn.
Bốn nei9qnsgười bướcPfkicr Bnđi rBnất 8SDkrxcẩn 8SDkrxthận, chỉ8SDkrx ei9qnssợ mộtPfkicr sơ8SDkrx suấtei9qns nhỏei9qns cũngei9qns cóPfkicr 8SDkrxthể khiếnPfkicr họBn hụei9qnst bước.Bn ĐiềBnu ei9qnskỳ lạBn l8SDkrxà họPfkicr đềuei9qns cPfkicrảm 8SDkrxthấy điBn trêBnn cBnây mây8SDkrx ei9qnsvừa dẻoei9qns vei9qnsừa trei9qnsơn nPfkicrày giPfkicrống nBnhư đBni t8SDkrxrên đốnei9qnsg xáei9qnsc chếtPfkicr vậyPfkicr! 8SDkrxTuy đ8SDkrxều 8SDkrxnghĩ vậy8SDkrx nhưng8SDkrx khôn8SDkrxg a8SDkrxi dá8SDkrxm nó8SDkrxi 8SDkrxra, Pfkicrhọ nei9qnshìn Bnsân thBnượng rộBnng lớei9qnsn, bănei9qns khoăn8SDkrx khônei9qnsg bei9qnsiết đứaBn béei9qns ei9qnsđang ởBn đâu?
CuốBni cùngBn hPfkicrọ cũei9qnsng ei9qnsnhìn thấPfkicry hBnai ei9qnsmẹ c8SDkrxon AnPfkicrh Kỳ,Bn nhưngei9qns cảnhBn tBnượng trư8SDkrxớc mắt8SDkrx họei9qns thậtPfkicr đángPfkicr sợ!8SDkrx ei9qnsAnh KỳBn đaBnng tBnhả đứa8SDkrx ei9qnsbé ởPfkicr nBngoài Pfkicrsân thượng,ei9qns chPfkicrỉ cầnPfkicr ei9qnsthả ta8SDkrxy Bnthì Pfkicrnó cBnhết Bnchắc rồi.
ĐứPfkicra béPfkicr khô8SDkrxng độngei9qns đậ8SDkrxy, giei9qnsống nh8SDkrxư nBngười chBnết vậy!
ei9qnsThi ThPfkicri hốtBn Bnhoảng Pfkicrhét lên:
- Đ8SDkrxừng! ABnnh Kỳ8SDkrx! PfkicrĐừng thảPfkicr tBnay ra8SDkrx. 8SDkrxĐừng ei9qnsgiết Pfkicrhại Bncon bé!
TBnuy nhiBnên, giữaei9qns kPfkicrhông giaPfkicrn Pfkicrma qBnuái lạiPfkicr vPfkicrăng vẳngBn mBnột giọngPfkicr nói:Bn “Hãy8SDkrx t8SDkrxhả co8SDkrxn raPfkicr. Coei9qnsn muốn8SDkrx đượcei9qns xuốPfkicrng dBnưới chBnơi. ĐừBnng 8SDkrxnắm taPfkicry con!”ei9qns ĐóBn chíei9qnsnh làBn tiếnei9qnsg ei9qnscủa Đinh8SDkrx Đông.
Tần 8SDkrxCẩm vừei9qnsa địnei9qnsh chạBny lBnên thei9qnsì thấyPfkicr AnBnh ei9qnsKỳ bỏei9qns mPfkicrột tBnay ei9qnsra, cBnô vộiPfkicr đứngBn lạ8SDkrxi khBnông dám8SDkrx tiếnPfkicr thêmei9qns nữa.Bn BnĐứa bé8SDkrx bịPfkicr trBneo lơ8SDkrx lửnBng ngoàBni sânPfkicr thượei9qnsng, Bngió thổiei9qns tới,ei9qns sặcBn ei9qnsmùi m8SDkrxáu tươei9qnsi Pfkicrtanh ngòei9qnsm, nhìn8SDkrx kBnỹ d8SDkrxãy nú8SDkrxi ei9qnsđen sPfkicrì ei9qnsphía Bnxa tPfkicrrông giốBnng ei9qnsnhư mộei9qnst bầy8SDkrx Bnquái vậBnt đaPfkicrng nhBne Pfkicrnanh múaBn vuốBnt, cBnhỉ trPfkicrực cBnó Bngì Bnrơi xuốngPfkicr lei9qnsà Pfkicrnuốt chửn8SDkrxg 8SDkrxkhông tha.
Khei9qnsa LươBnng nhei9qnsẹ nPfkicrhàng đBnặt Hắei9qnsc BảoBn Pfkicrxuống, hPfkicry vọBnng Pfkicrnó Pfkicrcó cách8SDkrx gìPfkicr cứBnu hPfkicrai m8SDkrxẹ cBnon Aei9qnsnh KỳBn. LBnúc nà8SDkrxy anei9qnsh đãPfkicr coBni BnHắc BPfkicrảo 8SDkrxlà bù8SDkrxa hộBn mệnh8SDkrx cPfkicrủa mei9qnsình. HBnắc BảBno liếcBn nhìPfkicrn Pfkicranh ei9qnsmột cái,Bn án8SDkrxh mắtBn tBnỏ vẻBn Pfkicrcoi thường.
LúcBn nàPfkicry Bnanh ei9qnsmới thựcPfkicr sựBn h8SDkrxối hPfkicrận bởiPfkicr ei9qnsmình ei9qnsđã khônei9qnsg chị8SDkrxu họcei9qns Bnphép Bnthuật đếnei9qns Bnnơi đếnPfkicr chốnei9qns, để8SDkrx đế8SDkrxn giei9qnsờ, n8SDkrxgay ei9qnsmột co8SDkrxn mPfkicrèo cũngBn cei9qnsó quei9qnsyền kPfkicrhinh bỉ8SDkrx Bnanh. BnKha ei9qnsLương tBnức chíBn rútPfkicr cPfkicron dei9qnsao nhỏ8SDkrx r8SDkrxa chuẩei9qnsn bị8SDkrx Pfkicrcắt taei9qnsy mìnPfkicrh bấei9qnst ei9qnscứ l8SDkrxúc nBnào để8SDkrx đuổiBn mPfkicra. BnNói gìBn thìei9qns nói,ei9qns lBnúc nàei9qnsy Pfkicranh ei9qnsvẫn rấtei9qns qBnuan trọng.
Lúc PfkicrKha Lương8SDkrx đấuei9qns traBnnh tưBn tưởngBn thei9qnsì Tầei9qnsn BnCẩm vBnà ei9qnsThi PfkicrThi đ8SDkrxang sợei9qns hãi8SDkrx lBno lắnPfkicrg ch8SDkrxo ĐinhBn ei9qnsĐông; tậnBn mắPfkicrt nhBnìn thấyei9qns đứaPfkicr b8SDkrxé cứBn lắ8SDkrxc lưPfkicr troBnng gióPfkicr, họPfkicr thấpei9qns thei9qnsỏm khei9qnsông yên.
Thi ei9qnsThi nei9qnsói troPfkicrng nưPfkicrớc mắt:
Bn- Aei9qnsnh Kỳ,8SDkrx dùPfkicr sei9qnsao Đ8SDkrxinh ĐôngBn cei9qnsũng làBn 8SDkrxđứa Pfkicrcon ei9qnsdo ei9qnsem dei9qnsứt ruộtei9qns ei9qnsđẻ rei9qnsa; cBnho dù8SDkrx trư8SDkrxớc đâyei9qns ei9qnsem khônei9qnsg mPfkicruốn nhPfkicrận đứaBn trẻei9qns nBnày, ei9qnscho dPfkicrù ei9qnsem muốnei9qns tPfkicrrốn tráBnnh sự8SDkrx t8SDkrxhật nămPfkicr xưa,ei9qns 8SDkrxnhưng ei9qnsnó vẫei9qnsn l8SDkrxà cei9qnson củaei9qns ePfkicrm, làei9qns Bncốt nPfkicrhục cBnủa Bnem. PfkicrEm Bnkhông thểBn tiế8SDkrxp tụcei9qns phạmPfkicr 8SDkrxsai lầm.ei9qns Eei9qnsm k8SDkrxhông Pfkicrđược giết8SDkrx 8SDkrxcon bé!
ĐPfkicrột ei9qnsnhiên t8SDkrxrong Pfkicrgió v8SDkrxọng lBnại g8SDkrxiọng trBnẻ coei9qnsn lảnhPfkicr lei9qnsót: ei9qns“Mẹ thả8SDkrx coei9qnsn 8SDkrxra, coei9qnsn muốBnn xuBnống Pfkicrchơi, Pfkicrmẹ đừnPfkicrg ei9qnsgiữ cei9qnson thế!”
Đú8SDkrxng Pfkicrlà giọei9qnsng ei9qnsĐinh Đông.
Ánh đènBn trBnên Pfkicrsân thượei9qnsng đBnủ sPfkicráng đPfkicrể họBn nhìnBn rPfkicrõ m8SDkrxóng tPfkicray Đi8SDkrxnh Đôngei9qns đã8SDkrx cắPfkicrm 8SDkrxsâu v8SDkrxào tậBnn xươnei9qnsg mBnu 8SDkrxbàn tBnay An8SDkrxh KỳPfkicr, nhưBnng A8SDkrxnh K8SDkrxỳ v8SDkrxẫn nhấBnt qu8SDkrxyết kPfkicrhông ei9qnsthả tei9qnsay ra.
Kh8SDkrxông p8SDkrxhải AnPfkicrh PfkicrKỳ 8SDkrxđang hạiei9qns Đi8SDkrxnh ĐôBnng ei9qnsmà làei9qns đangei9qns cứ8SDkrxu coBnn bé.
KBnha Lư8SDkrxơng địnBnh Bnchạy 8SDkrxtới gPfkicriúp APfkicrnh Kỳ.
Đ8SDkrxột nhiênBn ĐPfkicrinh Đôngei9qns Bnđổi gBniọng, nóei9qnsi: “PfkicrMày dBnám Bntới đây,ei9qns taBno sẽBn mócei9qns Pfkicrngay ei9qnsmắt n8SDkrxó rBna đểPfkicr nPfkicró chei9qnsết tạBni đây.”
Tần PfkicrCẩm đaPfkicrng Pfkicrôm BnHắc Bei9qnsảo; tro8SDkrxng bBnóng tốiPfkicr, nh8SDkrxìn v8SDkrxào coBnn mắ8SDkrxt mBnàu hồngBn phấnBn củBna HBnắc Bei9qnsảo, Pfkicrcô nhậPfkicrn thấy8SDkrx mộPfkicrt 8SDkrxđứa béei9qns đ8SDkrxang nằm8SDkrx 8SDkrxtrong lei9qnsòng BnĐinh Đông.
BnĐứa béBn từ8SDkrx từ8SDkrx ngẩngBn đầ8SDkrxu lPfkicrên, vừBna nhìei9qnsn thấyPfkicr 8SDkrxnó, TầBnn ei9qnsCẩm hétPfkicr Bnlên: “Đúei9qnsng làPfkicr thPfkicrằng b8SDkrxé đó!”8SDkrx –Bn th8SDkrxằng bBné trước8SDkrx đBnây cPfkicrô nhìnBn t8SDkrxhấy trước8SDkrx máBny 8SDkrxvi tíBnnh, thei9qnsằng ei9qnsbé đãBn đòiei9qns lấy8SDkrx mắt8SDkrx củaBn cô.
Thằng bei9qnsé đóei9qns đ8SDkrxã nhập8SDkrx Pfkicrhồn vàoPfkicr ĐiPfkicrnh ei9qnsĐông. BâyPfkicr giei9qnsờ Pfkicrnó đBnang mu8SDkrxốn dắtPfkicr Đinh8SDkrx Đôngei9qns xuốPfkicrng d8SDkrxưới chơi.
BnKha Lei9qnsương kh8SDkrxông dámBn độnBng đậyPfkicr, mBnọi Pfkicrviệc tei9qnsrở ei9qnsnên bế8SDkrx tắc.
Đột Bnnhiên ei9qnsAnh KPfkicrỳ lêBnn tiếng:
- ĐểBn Pfkicrcô xuốPfkicrng ch8SDkrxơi vớiei9qns cháu,8SDkrx 8SDkrxcháu t8SDkrxha coPfkicrn gBnái Pfkicrcho cô!
TPfkicrhi BnThi kinBnh hãPfkicri nhận8SDkrx Bnra mộtei9qns 8SDkrxcô gá8SDkrxi vốnei9qns Bnyếu đuốiBn ei9qnsnhư PfkicrAnh Kỳ8SDkrx lúcPfkicr nàBny bPfkicrỗng trởBn nênei9qns kBniên cưBnờng, tỉei9qnsnh 8SDkrxtáo vàBn dũngBn cảmei9qns lạ8SDkrx thường.
Anh KỳBn lạiPfkicr nei9qnsói tiếp:
- Cô8SDkrx xuốei9qnsng chơBni vớ8SDkrxi chá8SDkrxu nhBné! 8SDkrxCô làm8SDkrx ei9qnsmẹ cháei9qnsu được8SDkrx không?
ThPfkicrằng Pfkicrbé khônPfkicrg nói8SDkrx năngBn gei9qnsì như8SDkrxng Đ8SDkrxinh 8SDkrxĐông ei9qnslại cấtPfkicr tiếng:ei9qns “Từ8SDkrx lPfkicrúc nhỏ8SDkrx m8SDkrxẹ đei9qnsã khô8SDkrxng cầnei9qns cBnon, mei9qnsẹ khBnông yêei9qnsu Bncon, mẹPfkicr căei9qnsm hậnPfkicr Pfkicrsự tồPfkicrn tạ8SDkrxi củBna cBnon, c8SDkrxon ei9qnskhông cầPfkicrn ngư8SDkrxời mẹBn ei9qnstồi nh8SDkrxư mPfkicrẹ chBnơi với8SDkrx con.”
8SDkrxAnh KỳBn chậ8SDkrxm 8SDkrxrãi ei9qnsđáp lại:
- C8SDkrxon 8SDkrxkhông biPfkicrết đPfkicrược m8SDkrxẹ 8SDkrxyêu cPfkicron đếBnn mứPfkicrc Bnnào đâuei9qns, mẹ8SDkrx thựBnc ei9qnssự rấPfkicrt 8SDkrxyêu cPfkicron, Bndo mẹei9qns 8SDkrxsợ không8SDkrx Pfkicrthể chei9qnso 8SDkrxcon một8SDkrx ei9qnscuộc sốngBn hoàPfkicrn hảoBn ei9qnsnên Pfkicrmới gửiei9qns c8SDkrxon ởPfkicr nhàei9qns báBnc. Mẹei9qns ei9qnsđành pPfkicrhải làmPfkicr thBnế đểPfkicr coPfkicrn cóei9qns đBnược Pfkicrmôi trBnường phátBn Pfkicrtriển lBnành ei9qnsmạnh, bởi8SDkrx sBnẽ khôei9qnsng Pfkicrcó aei9qnsi hei9qnsỏi 8SDkrxbố Bncon làPfkicr aiBn, khôn8SDkrxg cóei9qns Bnai Pfkicrmắng co8SDkrxn ei9qnslà Pfkicrđồ cBnon ei9qnshoang. 8SDkrxMẹ đPfkicrành lòn8SDkrxg lBnàm 8SDkrxnhư Bnthế, bởiBn mẹBn yBnêu coPfkicrn hei9qnsơn tấtPfkicr Bnthảy mọiei9qns thBnứ ei9qnstrên đời.
NướcPfkicr ei9qnsmắt APfkicrnh KỳPfkicr lei9qnsã cei9qnshã rPfkicrơi tBnrên m8SDkrxặt ĐPfkicrinh ĐôngBn, hồiBn lâuPfkicr ĐPfkicrinh ĐôPfkicrng 8SDkrxhét lên8SDkrx: “Mẹ8SDkrx ơiPfkicr, mắtPfkicr Bncon đauPfkicr l8SDkrxắm, Pfkicrcon đei9qnsang chảy8SDkrx máuBn, coPfkicrn k8SDkrxhông nhìei9qnsn thấBny gìPfkicr ei9qnsnữa rồiei9qns, 8SDkrxmẹ ma8SDkrxu Bncứu cPfkicron đi!”
Nhìn thấyPfkicr cảnBnh cPfkicron mìn8SDkrxh đaBnu đớei9qnsn gi8SDkrxãy giPfkicrụa, APfkicrnh 8SDkrxKỳ 8SDkrxđau l8SDkrxòng nói:
- Đừng8SDkrx làmBn coBnn ei9qnscô đauei9qns! TrảPfkicr coei9qnsn lPfkicrại Bncho cei9qnsô! BnCô sẽPfkicr xuống8SDkrx vớ8SDkrxi cháu!
Đinh ĐônBng khôngPfkicr giãBny gBniụa nữaBn, cPfkicrô Pfkicrbé ei9qnslại rê8SDkrxn rỉ8SDkrx: “Conei9qns cầnei9qns Bncó mắt,ei9qns coei9qnsn cầPfkicrn cPfkicró mắt,Pfkicr c8SDkrxon kBnhông ei9qnsnhìn thPfkicrấy Pfkicrgì nữaei9qns rồi.”
APfkicrnh KỳPfkicr ei9qnsquay Pfkicrlại nhBnìn Thei9qnsi TPfkicrhi 8SDkrxvà cácBn bạPfkicrn ei9qnscười, m8SDkrxột nei9qnsụ cưei9qnsời Pfkicrvô hBnồn, cô8SDkrx cư8SDkrxời nhưei9qns mPfkicruốn n8SDkrxhờ mọiBn ngườBni Pfkicrtrông giữei9qns ĐinhBn Đô8SDkrxng hộBn mình8SDkrx; 8SDkrxkhi nei9qnsụ cười8SDkrx chPfkicrưa kPfkicrịp tắtei9qns trêPfkicrn môiPfkicr, Pfkicrcô đPfkicrã thò8SDkrx taei9qnsy mócPfkicr mộtei9qns ei9qnscon mắtPfkicr ra.
8SDkrxTuy ei9qnsrất đei9qnsau đớnei9qns nhưngei9qns ei9qnscô khôngBn 8SDkrxquỵ nPfkicrgã; c8SDkrxô hướei9qnsng mặtPfkicr vềei9qns phíaBn ei9qnscon rồBni thảPfkicr 8SDkrxcon 8SDkrxmắt xuốngBn dưới.
ĐinhBn ĐônBng hơiei9qns Pfkicrđộng ei9qnsđậy. Trei9qnsong Pfkicrmắt HắcBn Bảo,ei9qns họ8SDkrx trPfkicrông thấy8SDkrx coPfkicrn Bnma n8SDkrxhỏ nhảyPfkicr rPfkicra Bnkhỏi 8SDkrxngười Đ8SDkrxinh Đôngei9qns đểBn tómPfkicr coBnn mBnắt ei9qnsđẫm Bnmáu ki8SDkrxa. TBnần Cẩmei9qns hétBn lên:Bn “BnMau cứuPfkicr 8SDkrxđứa bBné đi!”8SDkrx bei9qnsa ngườPfkicri vộBni cei9qnshạy lei9qnsại kéBno đứaBn béei9qns lên.
BnĐinh ĐôPfkicrng vẫnei9qns cei9qnshưa tỉnh,Pfkicr n8SDkrxó Pfkicrcứ nBngủ thiếpBn Pfkicrđi nhưei9qnsng Bnvẫn ei9qnsréo gọi:ei9qns “Mei9qnsẹ ơBni, mei9qnsẹ 8SDkrxxuống Pfkicrchơi vớiBn c8SDkrxon đi!”
Anh KPfkicrỳ giPfkicrơ Bnbàn taBny đẫmBn máei9qnsu vuốPfkicrt Bnve ei9qnskhuôn mặtei9qns nBnhỏ xiei9qnsnh Pfkicrcủa cBnon gáiei9qns, tro8SDkrxng Pfkicrcon mắPfkicrt Pfkicrcòn Bnlại cei9qnsủa cBnô Bntràn ngậpPfkicr tìnei9qnsh yêu8SDkrx thưei9qnsơng; cei9qnsô 8SDkrxlại đei9qnsưa mắtBn nhìBnn bPfkicrốn nPfkicrgười bạnPfkicr r8SDkrxồi ei9qnsnói: 8SDkrx“Em phảBni đPfkicri ngei9qnsăn c8SDkrxản tBnhằng bPfkicré Bnlại, bởiBn sớmei9qns muộn8SDkrx Bnnó sẽBn tBnới làmPfkicr hạiBn c8SDkrxon em8SDkrx, nhPfkicrờ mọiBn ngBnười trônBng Bnnom Đinh8SDkrx ĐônBng hộPfkicr em.”
Mọi ngei9qnsười còei9qnsn chei9qnsưa 8SDkrxkịp địnei9qnsh th8SDkrxần lại8SDkrx thei9qnsì đãBn thei9qnsấy Anei9qnsh KỳBn nhảy8SDkrx xuốnei9qnsg dướiei9qns; chẳnBng mPfkicrấy chốcBn, khôngei9qns Pfkicrai nei9qnshìn thấ8SDkrxy g8SDkrxì nữa.ei9qns 8SDkrxMột t8SDkrxiếng “rầm”ei9qns khôei9qns khốc.ei9qns ĐPfkicrinh Đ8SDkrxông khei9qnsông n8SDkrxói luPfkicrng tuBnng nữa8SDkrx; n8SDkrxó 8SDkrxđã thBniếp đi.
Mọei9qnsi Bnngười ômBn Điei9qnsnh ĐônPfkicrg Bnra ngoài.ei9qns TrênPfkicr cPfkicrổng sBnân thượng8SDkrx cPfkicró 8SDkrxhai bóPfkicrng Bnngười ei9qns– mộ8SDkrxt lớ8SDkrxn, Bnmột béei9qns đ8SDkrxang đứnPfkicrg dõPfkicri thBneo họ.Bn Đóei9qns làPfkicr bóng8SDkrx cPfkicrủa PfkicrAnh KPfkicrỳ Bnvà thằnei9qnsg ei9qnsbé. CảBn Bnhai nắmBn ei9qnstay nei9qnshau h8SDkrxồi lâ8SDkrxu rồiei9qns qei9qnsuay ngườiei9qns đi8SDkrx mất.
Thi T8SDkrxhi 8SDkrxxúc động8SDkrx quỵPfkicr 8SDkrxngã 8SDkrxtrên sânPfkicr thượng8SDkrx, 8SDkrxcô Bnthan Bnthở: ‘MìPfkicrnh c8SDkrxứ tưởngPfkicr 8SDkrxnó ghéei9qnst đBnứa trẻBn này,ei9qns m8SDkrxình đãPfkicr tPfkicrhực sựBn khôBnng hiểuei9qns nóBn. V8SDkrxì đBnứa tPfkicrrẻ nPfkicrày, Bnnó ei9qnscó thể8SDkrx lei9qnsàm đượcei9qns bấtPfkicr Bncứ việcBn gì,Pfkicr cóei9qns Pfkicrthể chiếei9qnsn thắnBng mọBni tBnhế lựei9qnsc. Mìnei9qnsh Pfkicrđã khôPfkicrng biết8SDkrx ei9qnstình yPfkicrêu củaPfkicr nPfkicrgười mẹBn ei9qnslại bei9qnsao 8SDkrxla đếnBn thế!”
TầnBn Cẩm8SDkrx chPfkicrạy vềPfkicr phíPfkicra Thei9qnsi ThBni, h8SDkrxai n8SDkrxgười òPfkicra khBnóc nei9qnsức nởBn. BBnốn ngườiBn khônei9qnsg dámPfkicr xuống8SDkrx dưới;ei9qns hei9qnsọ Pfkicrlặng lei9qnsẽ cBnhờ bìnPfkicrh min8SDkrxh trênPfkicr sân8SDkrx thượng…
Tầnei9qns Cẩm8SDkrx nhBnẹ n8SDkrxhàng tiBnến vềPfkicr Pfkicrphía ei9qnsKha 8SDkrxLương nói:
Pfkicr- E8SDkrxm ei9qnsxin lỗiBn, vừPfkicra rei9qnsồi e8SDkrxm ei9qnsđã qei9qnsuá mạei9qnsnh taBny vớPfkicri anh.
Kha LươnPfkicrg ei9qnsquay lạBni Pfkicrcười trả8SDkrx lời:
Pfkicr- ei9qnsKhông saoPfkicr, Pfkicrđằng nà8SDkrxo anBnh cũnPfkicrg béPfkicro, đ8SDkrxang cầnPfkicr giảmPfkicr béoBn mà.
Tần Cẩm8SDkrx nhìnei9qns KBnha Pfkicrlương cBnàng ngàyPfkicr cPfkicràng rPfkicrõ tPfkicrrong ánBnh bìnhBn ei9qnsminh; Bncô 8SDkrxnhớ lạiPfkicr lầnPfkicr đầuPfkicr 8SDkrxtiên 8SDkrx2 ngườei9qnsi Pfkicrgặp nhauPfkicr. Cứei9qns nhBnư Pfkicrcó bànBn Bntay củaPfkicr ônBng trờPfkicri s8SDkrxắp đặtBn trướBnc vậy,Bn Pfkicrngười đ8SDkrxàn ông8SDkrx nàPfkicry hếtPfkicr lBnần nà8SDkrxy đếnei9qns ei9qnslần ei9qnskhác xuei9qnsất hiệnBn troei9qnsng cuộcPfkicr đờei9qnsi Pfkicrcô Pfkicrcùng cBnô ch8SDkrxia sei9qnsẻ mọei9qnsi k8SDkrxhó khăn.
Lục8SDkrx TửBn MinBnh thẫPfkicrn thei9qnsờ Pfkicrnhìn Tei9qnsần Cẩmei9qns vBnà PfkicrKha LươBnng. Nh8SDkrxững ei9qnsngày vừaei9qns q8SDkrxua, an8SDkrxh khei9qnsông 8SDkrxcó thBnời g8SDkrxian qPfkicruan tei9qnsâm 8SDkrxtới tei9qnsình Pfkicrcảm ei9qnscủa mPfkicrình, nhưPfkicrng Pfkicranh biếtei9qns rei9qnsõ, ngườiBn Bnđàn ôngei9qns trướcPfkicr mắt8SDkrx an8SDkrxh có8SDkrx r8SDkrxất nhiPfkicrều cáei9qnsch đểBn Pfkicrtranh 8SDkrxthủ tìnhBn cảmPfkicr củPfkicra ei9qnsngười a8SDkrxnh y8SDkrxêu dấBnu. PfkicrChưa baBno g8SDkrxiờ, TầnBn CẩPfkicrm đốPfkicri xPfkicrử đặcPfkicr biệei9qnst vPfkicrới anhBn, nhưn8SDkrxg lại8SDkrx Bnhết lPfkicrần nàyPfkicr đếnBn l8SDkrxần khác8SDkrx thểPfkicr hiệPfkicrn sựBn quaei9qnsn tPfkicrâm ei9qnsđặc biệt8SDkrx tớiei9qns PfkicrKha Lương8SDkrx. LBnòng a8SDkrxnh quPfkicrặn đau,ei9qns aBnnh tựPfkicr ei9qnshỏi chẳBnng lẽPfkicr mìBnnh lạiei9qns khôei9qnsng bằnPfkicrg ei9qnscái gBnã lưBnu manPfkicrh kiPfkicra sao?
MọBni 8SDkrxngười đềuBn khei9qnsông phBnát hiệ8SDkrxn Bnra ánh8SDkrx mắPfkicrt kh8SDkrxác lạei9qns củaPfkicr ĐườngPfkicr ei9qnsThi Thi.
Chín8SDkrxh Thei9qnsi ThBni cũPfkicrng khônBng 8SDkrxhiểu côei9qns b8SDkrxắt đầu8SDkrx 8SDkrxcó cảei9qnsm t8SDkrxình vớ8SDkrxi Tử8SDkrx MiBnnh từPfkicr lúcPfkicr nào;Bn nPfkicrhững nBngày vừPfkicra 8SDkrxqua, Pfkicrcô đei9qnsã cPfkicró thể8SDkrx Pfkicrkhẳng địei9qnsnh rằBnng mìnBnh yê8SDkrxu Tei9qnsử Min8SDkrxh. CBnô nhớei9qns rất8SDkrx rõBn hBnôm nei9qnsay, trBnong ei9qnslúc 8SDkrxsợ hãiPfkicr, người8SDkrx đPfkicrầu Bntiên cPfkicrô ng8SDkrxhĩ tớBni là8SDkrx TửBn Minh.
PfkicrLục Tửei9qns M8SDkrxinh Bnvà PfkicrTần CẩPfkicrm l8SDkrxà mộtPfkicr đBnôi kPfkicria mà?8SDkrx TạiPfkicr s8SDkrxao TPfkicrần CBnẩm ei9qnslại bBnắt cei9qnsá ei9qns2 tPfkicray, lạiBn còei9qnsn 8SDkrxđối tốtPfkicr ei9qnsvới KBnha LươngPfkicr đ8SDkrxể Tei9qnsử MBninh đei9qnsau lònei9qnsg? ThBnực ei9qnsra cei9qnsô ấyei9qns đâPfkicru Pfkicrcó xiBnnh đẹpei9qns bằPfkicrng mìn8SDkrxh? vậyBn 8SDkrxmà troei9qnsng lúc8SDkrx nei9qnsguy nBnan nhBnất l8SDkrxại cPfkicró đượcBn tấmei9qns Pfkicrchân tìBnnh 8SDkrxcủa cei9qnsả Bn2 chànPfkicrg trai.
Thi 8SDkrxThi lPfkicrà c8SDkrxô g8SDkrxái cóei9qns 8SDkrxnhiều lợiei9qns thếei9qns n8SDkrxhất Bntrong 8SDkrxnhóm bạn;Pfkicr gi8SDkrxa đei9qnsình giPfkicràu có;ei9qns lPfkicrại 8SDkrxthông mPfkicrinh 8SDkrxxinh 8SDkrxđẹp. TBnần CẩmPfkicr chẳn8SDkrxg qei9qnsua ei9qnschỉ làBn bạnei9qns học8SDkrx Pfkicrtừ thủ8SDkrxa Bnnhỏ, cPfkicrô ấyei9qns dựa8SDkrx vàoei9qns đ8SDkrxâu mà8SDkrx cPfkicró đượBnc Pfkicrnhiều thBnứ đếPfkicrn thPfkicrế cei9qnsơ chứ?
Th8SDkrxi ThBni 8SDkrxhằn h8SDkrxọc nhìBnn ei9qnsvào bóPfkicrng TửPfkicr Mi8SDkrxnh; cBnô ei9qnsthề nhei9qnsất địBnnh Bnphải cei9qnshiếm đượ8SDkrxc an8SDkrxh Bnđể cPfkicrhứng Bnminh 8SDkrxcô khôBnng h8SDkrxề Bnthua kei9qnsém Tầnei9qns Cẩm.
8SDkrxĐúng ei9qnslúc Pfkicrnày Hắ8SDkrxc BnBảo đBnang nằmPfkicr tron8SDkrxg lònBng BnKha ei9qnsLương bỗnPfkicrg nhảyei9qns phPfkicrắt sPfkicrang lòngei9qns Tầ8SDkrxn Cei9qnsẩm, nei9qnsó conei9qnsg lư8SDkrxng vei9qnsề pPfkicrhía ThBni TBnhi, nhưPfkicr thPfkicrể đãPfkicr 8SDkrxnhìn thấPfkicru đượei9qnsc Bný nghPfkicrĩ củ8SDkrxa Pfkicrcô vậy.
Mặei9qnst tr8SDkrxời ei9qnsrồi cũBnng lấpei9qns lóPfkicr 8SDkrxở đằngBn đônBng.; dưới8SDkrx mPfkicruôn vàPfkicrn tPfkicria nắngBn vànBng, b8SDkrxốn ngưei9qnsời bei9qnsọn hBnọ vẫBnn đứn8SDkrxg yei9qnsên t8SDkrxại chBnỗ; Pfkicrnhưng thay vào sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực trước kia, 1 vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ.
Sau khi lo liệu hậu sự cho Anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái Anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì; mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ quyết định không kể chuyện về Anh Kỳ cho Đinh Đông nghe, mặc dù Anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để Đinh Đông được sống hạnh phúc. Những việc đó tốt nhất nên giữ kín, hy vọng Anh Kỳ sẽ phù hộ để Đinh Đông được sống vui vẻ, hạnh phúc.